Procedure : 2013/2031(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0012/2014

Indgivne tekster :

A7-0012/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/01/2014 - 8.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0035

BETÆNKNING     
PDF 213kWORD 276k
20.12.2013
PE 516.644v01-00 A7-0012/2014

om ændring af reglerne i Europa-Parlamentets forretningsorden om ophævelse og beskyttelse af parlamentarisk immunitet

(2013/2031(REG))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: Anneli Jäätteenmäki

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af reglerne i Europa-Parlamentets forretningsorden om ophævelse og beskyttelse af parlamentarisk immunitet

(2013/2031(REG))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til skrivelse af 9. november 2012 fra formanden for Retsudvalget,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A7-0012/2014),

1.  vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.  gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Ændringsforslag  1

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a. Parlamentarisk immunitet er ikke et medlems personlige privilegium, men derimod en garanti for Parlamentets uafhængighed som helhed og dets medlemmers uafhængighed.

Ændringsforslag  2

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 6 – stk. 1

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

1. Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter tilstræber Parlamentet først og fremmest at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver.

1. Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter arbejder Parlamentet for at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver. Anmodninger om ophævelse af immunitet prøves i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 7, 8 og 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter og de i disse bestemmelser omhandlede principper.

Ændringsforslag  3

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 6 – stk. 2

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

2. Enhver anmodning fra en kompetent myndighed i en medlemsstat til formanden om ophævelse af et medlems immunitet meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

udgår

Begrundelse

Denne tekst hører snarere hjemme i artikel 7, som omhandler proceduremæssige spørgsmål.

Ændringsforslag  4

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 6 – stk. 3

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

3. Enhver anmodning fra et medlem eller et tidligere medlem til formanden om beskyttelse af immunitet og privilegier meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

udgår

Begrundelse

Denne tekst hører snarere hjemme i artikel 7, som omhandler proceduremæssige spørgsmål.

Ændringsforslag  5

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 6 – stk. 4

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

4. I særlig hastende tilfælde, hvor et medlem er blevet anholdt eller medlemmets bevægelsesfrihed er blevet indskrænket, og dette øjensynligt er sket i strid med den pågældendes privilegier og immuniteter, kan formanden efter at have rådført sig med formanden og ordføreren for det kompetente udvalg tage initiativ til at sikre det pågældende medlems privilegier og immuniteter. Formanden underretter udvalget om sit initiativ og informerer Parlamentet.

udgår

Begrundelse

Denne tekst hører snarere hjemme i en ny artikel 6b om hastende situationer.

Ændringsforslag  6

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

4a. Når det kræves, at et medlem giver møde som vidne eller sagkyndig, er det ikke nødvendigt at anmode om ophævelse af immuniteten, forudsat at

 

medlemmet ikke tvinges til at give møde på et tidspunkt, som hindrer eller vanskeliggør deltagelse i det parlamentariske arbejde, eller at medlemmet kan afgive sin forklaring skriftligt eller på anden måde, som ikke vanskeliggør opfyldelsen af de parlamentariske forpligtelser, og

 

medlemmet ikke tvinges til at afgive forklaring om fortrolige oplysninger, som den pågældende har modtaget eller givet under udøvelsen af sit hverv og ikke finder det hensigtsmæssigt at afsløre.

Begrundelse

Denne tekst er blevet flyttet fra artikel 7, da den vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en anmodning om ophævelse af immunitet overhovedet er nødvendig i tilfælde, hvor et medlem indkaldes som vidne.

Ændringsforslag  7

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 6 a (ny)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Beskyttelse af privilegier og immunitet

 

1. I tilfælde, hvor et medlems eller tidligere medlems privilegier og immuniteter hævdes at være blevet krænket af en medlemsstats myndigheder, kan Parlamentet i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, anmodes om at træffe afgørelse om, hvorvidt der rent faktisk er sket en krænkelse af disse privilegier og immuniteter.

 

2. Der kan navnlig anmodes om beskyttelse af privilegier og immuniteter, hvis det menes, at der foreligger en administrativ eller anden form for begrænsning i den frie bevægelighed for medlemmer, der rejser til eller fra Parlamentets mødested, eller en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af hvervet, eller at der foreligger omstændigheder henhørende under artikel 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

 

3. En anmodning om beskyttelse af et medlems privilegier og immuniteter kan ikke antages til behandling, hvis der allerede er modtaget en anmodning om ophævelse eller beskyttelse af det pågældende medlems immunitet for så vidt angår den samme sag, uanset om der på det pågældende tidspunkt er truffet en afgørelse eller ej.

 

4. Behandlingen af en anmodning om beskyttelse af et medlems privilegier og immuniteter indstilles, hvis der modtages en anmodning om ophævelse af det pågældende medlems immunitet for så vidt angår den samme sag.

 

5. I tilfælde, hvor der er truffet afgørelse om ikke at beskytte et medlems privilegier og immuniteter, kan medlemmet under fremlæggelse af nyt materiale anmode om at få afgørelsen taget op til fornyet overvejelse. Anmodningen om fornyet overvejelse kan ikke antages til behandling, hvis der er anlagt sag til prøvelse af afgørelsen i henhold til artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, eller hvis formanden finder, at det nye fremlagte materiale ikke er tilstrækkelig underbygget til at berettige fornyet overvejelse.

Ændringsforslag  8

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 6 b (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 6b

 

Hasteforanstaltninger fra formanden for at sikre immunitet

 

1. I særlig hastende tilfælde, hvor et medlem er blevet anholdt eller medlemmets bevægelsesfrihed er blevet indskrænket, og dette øjensynligt er sket i strid med den pågældendes privilegier og immuniteter, kan formanden efter at have rådført sig med formanden og ordføreren for det kompetente udvalg tage initiativ til at sikre det pågældende medlems privilegier og immuniteter. Formanden underretter udvalget om sit initiativ og informerer Parlamentet.

 

2. Når formanden gør brug af de i stk. 1 nævnte beføjelser, tager det kompetente udvalg formandens initiativ til efterretning på sit næstfølgende møde. Udvalget kan, hvis det skønner det nødvendigt, udarbejde en betænkning til Parlamentet.

Begrundelse

Af hensyn til klarheden indføjes med dette ændringsforslag en ny artikel 6b om hastende situationer. Ændringsforslaget indeholder ingen væsentlige ændringer.

Ændringsforslag  9

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7 – stk. -1 (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1. Enhver anmodning fra en kompetent myndighed i en medlemsstat til formanden om ophævelse af et medlems immunitet eller fra et medlem eller tidligere medlem om beskyttelse af privilegier og immuniteter meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

Begrundelse

Dette er et nyt stykke, som redegør for det første skridt i proceduren, og som erstatter artikel 6, stk. 2, og artikel 6, stk. 3, vedrørende procedurerne for henholdsvis ophævelse og beskyttelse uden at foretage væsentlige ændringer.

Ændringsforslag  10

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7 – stk. 1

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

1. Det kompetente udvalg prøver straks anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af immunitet og privilegier i den rækkefølge, de fremsættes.

1. Udvalget prøver straks, men under hensyn til deres forholdsmæssige kompleksitet, anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af privilegier og immuniteter.

Begrundelse

I betragtning af forskellene med hensyn til immunitetssagers tekniske kompleksitet er det i praksis ikke altid muligt at behandle anmodningerne i streng kronologisk rækkefølge. En streng anvendelse af denne regel ville betyde, at enkle sager ville blive unødigt forsinkede af komplicerede sager. Retsudvalget skal behandle sagerne så hurtigt som muligt, men har brug for til en vis grad selv at kunne afgøre, hvornår de respektive sager skal behandles.

Ændringsforslag  11

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7 – stk. 3

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

3. Udvalget kan anmode den berørte myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes. Det pågældende medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen. Medlemmet kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

3. Udvalget kan anmode den berørte myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes.

Begrundelse

Bestemmelserne om høringer bør flyttes til et nyt, mere detaljeret stykke.

Ændringsforslag  12

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a. Det pågældende medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen. Medlemmet kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

 

Medlemmet må ikke være til stede under forhandlinger om anmodningen om ophævelse eller beskyttelse af vedkommendes immunitet, men kun under selve høringen.

 

Udvalgets formand indbyder medlemmet til høringen og oplyser tidspunktet herfor. Medlemmet kan give afkald på retten til at blive hørt.

 

Undlader medlemmet at deltage i høringen i henhold til indbydelsen, anses det pågældende medlem for at have givet afkald på retten til at blive hørt, medmindre vedkommende har gjort fritagelsesgrunde gældende for så vidt angår sin deltagelse i høringen på det foreslåede tidspunkt. Udvalgets formand afgør, hvorvidt en sådan anmodning om fritagelse kan accepteres på baggrund af de anførte grunde, og formandens afgørelse kan ikke appelleres.

 

Imødekommer udvalgets formand anmodningen om fritagelse, indbyder formanden medlemmet til at blive hørt på et nyt tidspunkt. Undlader medlemmet at efterkomme den nye indbydelse til at blive hørt, videreføres proceduren, uden at medlemmet er blevet hørt. Herefter kan ingen yderligere anmodninger om at blive fritaget eller om at blive hørt imødekommes.

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører medlemmers ret til at blive hørt i immunitetssager. Grunden til præciseringerne er, at individuelle medlemmer tidligere har misbrugt deres ret til at blive hørt og har brugt den som et middel til at forsinke forhandlingerne og forhindre Parlamentet i at træffe afgørelse. Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at det er muligt for medlemmerne at blive hørt, men at de ikke gentagne gange kan udsætte deres høring for at blokere retlige procedurer mod dem. Udvalgets formand gives beføjelse til at forhindre sådanne uberettigede forsinkelser.

Ændringsforslag  13

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7 – stk. 5

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

5. Når det kræves, at et medlem giver møde som vidne eller sagkyndig, er det ikke nødvendigt at anmode om ophævelse af immuniteten, forudsat at

udgår

medlemmet ikke tvinges til at give møde på et tidspunkt, som hindrer eller vanskeliggør deltagelse i det parlamentariske arbejde, eller at medlemmet kan afgive sin forklaring skriftligt eller på anden måde, som ikke vanskeliggør opfyldelsen af de parlamentariske forpligtelser

 

medlemmet ikke tvinges til at afgive forklaring om fortrolige oplysninger, som den pågældende har modtaget eller givet under udøvelsen af sit hverv og ikke finder det hensigtsmæssigt at afsløre.

 

Begrundelse

Dette stykke bør flyttes til artikel 6, da det vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt med en anmodning om ophævelse af immunitet i tilfælde, hvor et medlem indkaldes som vidne.

Ændringsforslag  14

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7 – stk. 6

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

6. I sager vedrørende beskyttelse af et privilegium eller af immunitet anfører udvalget, om der foreligger en administrativ eller anden form for begrænsning i den frie bevægelighed for medlemmer, der rejser til eller fra Parlamentets mødested, eller en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af hvervet, eller om der foreligger omstændigheder henhørende under dele af artikel 9 i protokollen vedrørende privilegier og immuniteter, som ikke er undergivet national ret, og udvalget fremsætter på baggrund heraf et forslag, hvori den pågældende myndighed opfordres til at drage de nødvendige konklusioner.

udgår

Begrundelse

Dette stykke bør flyttes til artikel 6a, da det vedrører de grundlæggende kriterier for beskyttelse af et medlems immunitet.

Ændringsforslag  15

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7 – stk. 10

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

10. Når formanden gør brug af de i artikel 6, stk. 4, nævnte beføjelser, tager det kompetente udvalg formandens initiativ til efterretning på sit næstfølgende møde. Udvalget kan, hvis det skønner det nødvendigt, udarbejde en betænkning til Parlamentet.

udgår

Begrundelse

Dette stykke bør flyttes til artikel 6b, da det vedrører formandens beføjelser i hastesager.

Ændringsforslag  16

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7 – stk. 12 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

12a. Udvalget udarbejder principper for anvendelsen af denne artikel.

Begrundelse

Det er ikke meningen med denne tilføjelse, at udvalget selv skal foretage materielle vurderinger, som i sidste ende er forbeholdt plenarforsamlingen. Den skal sikre, at der i forslagene fra Retsudvalget drages lignende konklusioner i lignende sager, og at der skabes en slags "retspraksis".

BEGRUNDELSE

1. Indledning

Formanden for Retsudvalget (JURI) rejste i sin skrivelse af 9. november 2012 flere spørgsmål angående anvendelsen af ​​reglerne om medlemmernes immunitet. Det anføres i skrivelsen, at selv om forretningsordenen kun udtrykkeligt giver mulighed for anmodninger om ophævelse eller beskyttelse af immunitet, synes der at burde være et vist spillerum til, at et medlem, der har anmodet om beskyttelse af sin immunitet, kan anmode Parlamentet om at revidere sin afgørelse om ikke at beskytte den pågældendes immunitet. Det kompetente udvalg mente, at muligheden for at anmode om en sådan revision, og navnlig det tidsrum, inden for hvilket det kan ske, bør være begrænset. Desuden gjorde JURI gældende, at en anmodning om beskyttelse af immunitet bør afvises, hvis Parlamentet allerede har ophævet medlemmets immunitet i forbindelse med de samme faktiske omstændigheder. Udvalget bemærkede, at artikel 7 i sin nuværende affattelse ikke giver nogen løsning på disse problemer.

Den 9. juli 2013 vedtog JURI en udtalelse til AFCO. Det foreslås i udtalelsen at omformulere de gældende regler om immunitet, så de kommer til at afspejle både retspraksis ved EU-Domstolen og JURI's praksis. Der foreslås også en ny, mere logisk struktur for de pågældende bestemmelser. Ordføreren har baseret dette udkast til betænkning på udkastet til udtalelse og den endelige udtalelse fra JURI - som er det kompetente udvalg for medlemmernes "privilegier og immuniteter" i henhold til punkt XVI/10 i bilag VII til forretningsordenen.

2. Relevante primærretlige regler

I lighed med de fleste kontinentale retssystemer beskæftiger EU-primærretten sig med to aspekter af parlamentarisk immunitet. Det første aspekt er af materiel karakter: Et valgt medlem kan ikke gøres ansvarligt for handlinger, som han/hun har begået som medlem af et lovgivende organ i løbet af embedsperioden (immunitas). Det andet aspekt er af proceduremæssig karakter: Enhver procedure med henblik på at gøre et valgt medlem ansvarligt for handlinger, som den pågældende ikke har begået i sin egenskab af medlem af et lovgivende organ, kan kun indledes med forudgående tilladelse fra det lovgivende organ (inviolabilitas).

Det første aspekt er reguleret ved artikel 8 (tidl. artikel 9) i protokol nr. 7 om EU's privilegier og immuniteter. I henhold til denne artikel kan Europa-Parlamentets medlemmer hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Det andet, proceduremæssige aspekt er reguleret ved artikel 9 (tidl. artikel 10), hvori det hedder: Under Europa-Parlamentets sessioner nyder medlemmerne:

a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b) på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

3. Relevant retspraksis ved EU-Domstolen

Der er tre sager, som vi skal være opmærksomme på: Marra(1), Patricello(2) og Gollnisch(3).

3.1.     I Marra-sagen fastslog Domstolen, at fællesskabsbestemmelserne [nu EU-bestemmelserne] vedrørende immuniteter for medlemmer af Europa-Parlamentet skal fortolkes således, at i erstatningssager, som er anlagt mod et medlem for meningstilkendegivelser, som denne har afgivet,

– er den nationale ret, som skal træffe afgørelse i en sådan sag, når den ikke er blevet oplyst om, at det pågældende medlem af Europa-Parlamentet har fremsat en anmodning om beskyttelse af sin immunitet i henhold til artikel 9 [nu artikel 8] i protokollen [nr. 7], ikke forpligtet til at anmode Europa-Parlamentet om at udtale sig om, hvorvidt betingelserne for immuniteten er opfyldt

– er den nationale ret, når den er oplyst om, at det pågældende medlem af Europa-Parlamentet har fremsat en anmodning til dette om beskyttelse af sin immunitet i henhold til artikel 6, stk. 3, i Europa-Parlamentets forretningsorden, forpligtet til at udsætte sagen og anmode Europa-Parlamentet om at afgive sin udtalelse snarest muligt

– er den nationale ret, når den finder, at det pågældende medlem af Parlamentet har immunitet i henhold til protokollens artikel 9 [nu artikel 8], forpligtet til afvise den sag, som er anlagt mod denne.

3.2.   I Patricello-sagen fastslog Domstolen, at protokollens artikel 8 skal fortolkes således, at en erklæring, der afgives af en europaparlamentariker uden for Europa-Parlamentet, og som giver anledning til en straffesag om bagvaskelse i dennes oprindelsesmedlemsstat, alene udgør en meningstilkendegivelse, der fremsættes under udøvelsen af det parlamentariske hverv, som henhører under immuniteten i henhold til denne bestemmelse, såfremt denne erklæring udtrykker en subjektiv bedømmelse, der har en direkte og klar forbindelse til udøvelsen af dette hverv. Det tilkommer den forelæggende ret at afgøre, om disse betingelser er opfyldt i hovedsagen.

3.3.   I Gollnisch-sagen gav Retten på grundlag af tidligere retspraksis et overblik over den parlamentariske immunitet i henhold til EU-retten og navnlig over sondringen mellem ophævelse og beskyttelse af immunitet. Retten understregede under henvisning til konklusionerne i Marra-sagen, at forretningsordenen er en retsakt vedrørende den interne organisation, som ikke kan give Parlamentet nogen beføjelser, der ikke udtrykkeligt er fastsat i en generel retsakt, i det foreliggende tilfælde ved protokollen. Heraf følger, at selv hvis Parlamentet på foranledning af en anmodning fra det pågældende medlem vedtager en afgørelse på grundlag af forretningsordenen om beskyttelse af immuniteten, udgør denne en udtalelse, som ikke har nogen retsvirkning for de nationale domstole. Den omstændighed, at der i en medlemsstats nationale ret(4) er fastsat en procedure om beskyttelse af det nationale parlaments medlemmer, hvorefter dette har mulighed for at gribe ind, når den nationale domstol ikke anerkender immuniteten, indebærer i øvrigt ikke, at der dermed er anerkendt de samme beføjelser for Europa-Parlamentet over for de af dets medlemmer, som hidrører fra samme stat, da protokollens artikel 9 ikke udtrykkeligt tillægger Parlamentet en sådan kompetence og ikke henviser til nationale retsregler.

Det følger af ovenstående retspraksis, at der kun kan blive tale om beskyttelse af immunitet, hvis et medlems immunitet, som den følger af lovgivningen i den pågældendes eget land, bringes i fare (navnlig ved en handling foretaget af politiet eller de retslige myndigheder i medlemmets eget land), og der ikke er indgivet anmodning om ophævelse af medlemmets immunitet. I et sådant tilfælde kan medlemmet anmode om beskyttelse af sin immunitet i henhold til Parlamentets forretningsorden. Parlamentet kan således gennem beskyttelse af immunitet, efter anmodning fra et medlem, gribe ind, når nationale myndigheder tilsidesætter eller planlægger at tilsidesætte et medlems immunitet. Når de nationale myndigheder indgiver en anmodning om ophævelse af immuniteten, skal Parlamentet derimod beslutte, om det skal ophæve immuniteten eller ej. I sådanne tilfælde giver det ikke længere mening at tale om beskyttelse af immuniteten: Enten ophæver Parlamentet immuniteten, og den kan dermed ikke beskyttes, eller det nægter at ophæve immuniteten, hvormed en beskyttelse bliver overflødig, fordi de nationale myndigheder bliver informeret om, at deres anmodning om ophævelse af immuniteten er blevet afslået, hvorfor den parlamentariske immunitet forhindrer dem i at træffe de planlagte foranstaltninger.

4. Konklusion

På grundlag af den ovenfor beskrevne retlige sammenhæng og udkastet til udtalelse og den endelige udtalelse fra JURI foreslår ordføreren, at de relevante regler omformuleres, så deres struktur bliver mere sammenhængende, og indholdet bringes i overensstemmelse med den seneste retspraksis og det kompetente udvalgs praksis. Parlamentarisk immunitet er ikke et medlems personlige privilegium, men en garanti for hele Parlamentets og dets medlemmers uafhængighed og integritet. Forretningsordenen bør derfor regulere dette spørgsmål på en juridisk vandtæt og tilstrækkelig detaljeret måde for at beskytte den institutions anseelse, hvor EU's borgere er direkte repræsenteret(5).

(1)

Dom af 21. oktober 2008, forenede sager C-200/07 og 201/07, Marra mod De Gregorio og Clemente.

(2)

Dom af 6. september 2011, sag C-163/10, Aldo Patricello.

(3)

Dom af 17. januar 2013, forenede sager T-346/11 og T-347/11, Bruno Gollnisch.

(4)

Jf. f.eks. artikel 68, stk. 1, i den italienske forfatning.

(5)

Artikel 10, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union.


UDTALELSE fra Retsudvalget (10.7.2013)

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om ændring af artikel 7 i Europa-Parlamentets forretningsorden

(2013/2031(REG))

Ordfører for udtalelse: Klaus-Heiner Lehne

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a. Parlamentarisk immunitet er ikke et medlems personlige privilegium, men derimod en garanti for Parlamentets uafhængighed som helhed og dets medlemmers uafhængighed.

Ændringsforslag  2

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 6 – stk. 1

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

1. Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter tilstræber Parlamentet først og fremmest at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver.

1. Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter arbejder Parlamentet for at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver. Enhver anmodning om ophævelse af immunitet prøves i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 7, 8 og 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter og de i dette stykke omhandlede principper.

Ændringsforslag  3

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 6 – stk. 2

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

2. Enhver anmodning fra en kompetent myndighed i en medlemsstat til formanden om ophævelse af et medlems immunitet meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

udgår

Begrundelse

Denne tekst hører snarere hjemme i artikel 7, som omhandler proceduremæssige spørgsmål.

Ændringsforslag  4

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 6 – stk. 3

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

3. Enhver anmodning fra et medlem eller et tidligere medlem til formanden om beskyttelse af immunitet og privilegier meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

udgår

Begrundelse

Denne tekst hører snarere hjemme i artikel 7, som omhandler proceduremæssige spørgsmål.

Ændringsforslag  5

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 6 – stk. 4

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

4. I særlig hastende tilfælde, hvor et medlem er blevet anholdt eller medlemmets bevægelsesfrihed er blevet indskrænket, og dette øjensynligt er sket i strid med den pågældendes privilegier og immuniteter, kan formanden efter at have rådført sig med formanden og ordføreren for det kompetente udvalg tage initiativ til at sikre det pågældende medlems privilegier og immuniteter. Formanden underretter udvalget om sit initiativ og informerer Parlamentet.

udgår

Begrundelse

Denne tekst hører snarere hjemme i en ny artikel 6b om hastende situationer.

Ændringsforslag  6

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 6 – stk. 5 (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

5. Når det kræves, at et medlem giver møde som vidne eller sagkyndig, er det ikke nødvendigt at anmode om ophævelse af immuniteten, forudsat at

 

– medlemmet ikke tvinges til at give møde på et tidspunkt, som hindrer eller vanskeliggør deltagelse i det parlamentariske arbejde, eller at medlemmet kan afgive sin forklaring skriftligt eller på anden måde, som ikke vanskeliggør opfyldelsen af de parlamentariske forpligtelser

 

– medlemmet ikke tvinges til at afgive forklaring om fortrolige oplysninger, som den pågældende har modtaget eller givet under udøvelsen af sit hverv og ikke finder det hensigtsmæssigt at afsløre.

Begrundelse

Denne tekst er blevet flyttet fra artikel 7, da den vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en anmodning om ophævelse af immunitet overhovedet er nødvendig i tilfælde, hvor et medlem indkaldes som vidne.

Ændringsforslag  7

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 6 a (ny)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 6a – Beskyttelse af immunitet

 

1. 1. I tilfælde, hvor et medlems eller tidligere medlems privilegier og immuniteter hævdes at være blevet krænket af en medlemsstats myndigheder, kan Parlamentet i overensstemmelse med artikel 7, stk. -1, anmodes om at træffe afgørelse om, hvorvidt der rent faktisk er sket en krænkelse af disse privilegier og immuniteter.

 

2. Der kan navnlig anmodes om beskyttelse af privilegier og immuniteter, hvis det menes, at der foreligger en administrativ eller anden form for begrænsning i den frie bevægelighed for medlemmer, der rejser til eller fra Parlamentets mødested, eller en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af hvervet, eller at der foreligger omstændigheder henhørende under dele af artikel 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

 

3. En anmodning om beskyttelse af et medlems privilegier og immuniteter kan ikke antages til behandling, hvis der allerede er modtaget en anmodning om ophævelse eller beskyttelse af det pågældende medlems immunitet for så vidt angår den samme retssag, uanset om der truffet afgørelse herom eller ej.

 

4. Behandlingen af en anmodning om beskyttelse af et medlems privilegier og immuniteter indstilles, hvis der modtages en anmodning om ophævelse af det pågældende medlems immunitet for så vidt angår den samme retssag.

 

5. I tilfælde, hvor der er truffet afgørelse om ikke at beskytte et medlems privilegier og immuniteter, kan medlemmet under fremlæggelse af nyt materiale anmode om at få afgørelsen taget op til fornyet overvejelse. Anmodningen om fornyet overvejelse kan ikke antages til behandling, hvis der er indledt sag mod afgørelsen i henhold til artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, eller hvis formanden finder, at det nye forelagte materiale ikke er tilstrækkelig underbygget til at berettige fornyet overvejelse.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføje en ny regel, som omfatter anmodninger om beskyttelse af parlamentarisk immunitet og fastlægger de grundlæggende principper herfor. Reglen søger at forhindre anvendelsen af gentagne anmodninger om beskyttelse af immunitet som en forsinkelsestaktik. Desuden præciserer den, hvad der skal gøres i tilfælde, hvor der indgives anmodninger om både ophævelse og beskyttelse af immunitet for så vidt angår de samme forhold.

Ændringsforslag  8

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 6 b (ny)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 6b – Hasteforanstaltninger fra formanden for at beskytte immunitet

 

1. I særlig hastende tilfælde, hvor et medlem er blevet anholdt eller medlemmets bevægelsesfrihed er blevet indskrænket, og dette øjensynligt er sket i strid med den pågældendes privilegier og immuniteter, kan formanden efter at have rådført sig med formanden og ordføreren for det kompetente udvalg tage initiativ til at sikre det pågældende medlems privilegier og immuniteter. Formanden underretter udvalget om sit initiativ og informerer Parlamentet.

 

2. Når formanden gør brug af de i stk. 1 nævnte beføjelser, tager det kompetente udvalg formandens initiativ til efterretning på sit næstfølgende møde. Udvalget kan, hvis det skønner det nødvendigt, udarbejde en betænkning til Parlamentet.

Begrundelse

Af hensyn til klarheden indføjes med dette ændringsforslag en ny artikel 6b om hastende situationer. Ændringsforslaget indeholder ingen væsentlige ændringer.

Ændringsforslag  9

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7 – stk. -1 (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1. En kompetent myndighed i en medlemsstat kan indgive en anmodning til formanden om ophævelse af et medlems immunitet, og et medlem eller tidligere medlem kan indgive en anmodning til formanden om beskyttelse af privilegier og immuniteter. Sådanne anmodninger meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

Begrundelse

Dette er et nyt stykke, som redegør for det første skridt i proceduren, og som erstatter artikel 6, stk. 2, og artikel 6, stk. 3, vedrørende procedurerne for henholdsvis ophævelse og beskyttelse uden at foretage væsentlige ændringer.

Ændringsforslag  10

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7 – stk. 1

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

1. Det kompetente udvalg prøver straks anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af immunitet og privilegier i den rækkefølge, de fremsættes.

1. Udvalget prøver straks, men under hensyn til deres forholdsmæssige kompleksitet, anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af immunitet og privilegier.

Begrundelse

I betragtning af forskellene med hensyn til immunitetssagers tekniske kompleksitet er det i praksis ikke altid muligt at behandle anmodningerne i streng kronologisk rækkefølge. En streng anvendelse af denne regel ville betyde, at enkle sager ville blive unødigt forsinkede af komplicerede sager. Retsudvalget skal behandle sagerne så hurtigt som muligt, men har brug for til en vis grad selv at kunne afgøre, hvornår de respektive sager skal behandles.

Ændringsforslag  11

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7 – stk. 3

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

3. Udvalget kan anmode den berørte myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes. Det pågældende medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen. Medlemmet kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

3. Udvalget kan anmode den berørte myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes.

Begrundelse

Bestemmelserne om høringer bør flyttes til et nyt, mere detaljeret stykke.

Ændringsforslag  12

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a. Det pågældende medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen. Medlemmet kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

 

Medlemmet må ikke være til stede under forhandlinger om anmodningen om ophævelse eller beskyttelse af vedkommendes immunitet, men kun under selve høringen.

 

Udvalgets formand indbyder medlemmet til høringen og oplyser tidspunktet herfor. Medlemmet kan give afkald på retten til at blive hørt.

 

Undlader medlemmet at deltage i høringen i henhold til indbydelsen, anses det pågældende medlem for at have givet afkald på retten til at blive hørt, medmindre vedkommende gør fritagelsesgrunde gældende for så vidt angår sin deltagelse i høringen på det foreslåede tidspunkt. Udvalgets formand er den eneste myndighed, der kan afgøre, hvorvidt en sådan anmodning om fritagelse kan imødekommes på baggrund af de anførte grunde. Formandens afgørelse kan ikke appelleres.

 

Imødekommer udvalgets formand anmodningen om fritagelse, indbyder formanden medlemmet til at blive hørt på et nyt tidspunkt. Undlader medlemmet at efterkomme den nye indbydelse til at blive hørt, videreføres proceduren, uden at medlemmet er blevet hørt. Herefter kan ingen yderligere anmodninger om at blive fritaget eller om at blive hørt imødekommes.

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører medlemmers ret til at blive hørt i immunitetssager. Grunden til præciseringerne er, at individuelle medlemmer tidligere har misbrugt deres ret til at blive hørt og har brugt den som et middel til at forsinke forhandlingerne og forhindre Parlamentet i at træffe afgørelse. Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at det er muligt for medlemmerne at blive hørt, men at de ikke gentagne gange kan udsætte deres høring for at blokere retlige procedurer mod dem. Udvalgets formand gives beføjelse til at forhindre sådanne uberettigede forsinkelser.

Ændringsforslag  13

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7 – stk. 5

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

5. Når det kræves, at et medlem giver møde som vidne eller sagkyndig, er det ikke nødvendigt at anmode om ophævelse af immuniteten, forudsat at

udgår

– medlemmet ikke tvinges til at give møde på et tidspunkt, som hindrer eller vanskeliggør deltagelse i det parlamentariske arbejde, eller at medlemmet kan afgive sin forklaring skriftligt eller på anden måde, som ikke vanskeliggør opfyldelsen af de parlamentariske forpligtelser

 

– medlemmet ikke tvinges til at afgive forklaring om fortrolige oplysninger, som den pågældende har modtaget eller givet under udøvelsen af sit hverv og ikke finder det hensigtsmæssigt at afsløre.

 

Begrundelse

Dette stykke bør flyttes til artikel 6, da det vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt med en anmodning om ophævelse af immunitet i tilfælde, hvor et medlem indkaldes som vidne.

Ændringsforslag  14

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7 – stk. 6

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

6. I sager vedrørende beskyttelse af et privilegium eller af immunitet anfører udvalget, om der foreligger en administrativ eller anden form for begrænsning i den frie bevægelighed for medlemmer, der rejser til eller fra Parlamentets mødested, eller en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af hvervet, eller om der foreligger omstændigheder henhørende under dele af artikel 9 i protokollen vedrørende privilegier og immuniteter, som ikke er undergivet national ret, og udvalget fremsætter på baggrund heraf et forslag, hvori den pågældende myndighed opfordres til at drage de nødvendige konklusioner.

udgår

Begrundelse

Dette stykke bør flyttes til artikel 6a, da det vedrører de grundlæggende kriterier for beskyttelse af et medlems immunitet.

Ændringsforslag  15

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7 – stk. 10

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

10. Når formanden gør brug af de i artikel 6, stk. 4, nævnte beføjelser, tager det kompetente udvalg formandens initiativ til efterretning på sit næstfølgende møde. Udvalget kan, hvis det skønner det nødvendigt, udarbejde en betænkning til Parlamentet.

udgår

Begrundelse

Dette stykke bør flyttes til artikel 6b, da det vedrører formandens beføjelser i hastesager.

Ændringsforslag  16

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 7 – stk. 12 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

12a. Udvalget udarbejder principper for anvendelsen af denne artikel.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

9.7.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jörg Leichtfried, Anna Záborská


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.12.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Elmar Brok, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Helmut Scholz, György Schöpflin

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik