Διαδικασία : 2013/2031(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0012/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0012/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2014 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0035

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 254kWORD 313k
20.12.2013
PE 516.644v02-00 A7-0012/2014

σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άρση και υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας

(2013/2031(REG))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Anneli Jäätteenmäki

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άρση και υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας

(2013/2031(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων της 9ης Νοεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 211 και 212 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0012/2014),

1.  αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις εξής τροποποιήσεις·

2.  υπενθυμίζει ότι οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1α. Η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του.

Τροπολογία  2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1. Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, επιδιώκει πρωτίστως να διατηρεί την ακεραιότητά του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

1. Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, ενεργεί με σκοπό τη διατήρηση της ακεραιότητάς του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κάθε αίτηση για άρση της ασυλίας αξιολογείται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις αρχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία  3

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από αρμόδια αρχή κράτους μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή ανακοινώνεται σε συνεδρίαση Ολομέλειας και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτό είναι καλύτερα να προστεθεί στο άρθρο 7 που ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα.

Τροπολογία  4

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από βουλευτή ή πρώην βουλευτή με σκοπό την προάσπιση της ασυλίας και των προνομίων ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτό είναι καλύτερα να προστεθεί στο άρθρο 7 που ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα.

Τροπολογία  5

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4. Σε επείγουσες περιπτώσεις, αν βουλευτής συνελήφθη ή η ελευθερία κινήσεών του περιορίσθηκε κατά τρόπο που φαίνεται να παραβιάζει τα προνόμια και τις ασυλίες του, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ύστερα από διαβούλευση με τον πρόεδρο και τον εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία με σκοπό την επιβεβαίωση των προνομίων και ασυλιών του συγκεκριμένου βουλευτή. Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί την πρωτοβουλία του στην επιτροπή και ενημερώνει το Κοινοβούλιο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτό είναι καλύτερα να προστεθεί σε ένα νέο άρθρο 6β που ρυθμίζει υποθέσεις κατεπείγοντος.

Τροπολογία  6

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 4α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

4α. Όταν ζητείται από βουλευτές να εμφανισθούν ως μάρτυρες ή εμπειρογνώμονες δεν υφίσταται ανάγκη αίτησης για άρση της ασυλίας υπό την προϋπόθεση ότι

 

– οι βουλευτές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να εμφανισθούν σε ημερομηνία ή χρόνο που εμποδίζει ή καθιστά δυσχερή την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων ή ότι θα είναι σε θέση να παράσχουν δήλωση γραπτώς ή σε οιαδήποτε άλλη μορφή που δεν θα καθιστά δυσχερή την εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών τους υποχρεώσεων· και

 

– οι βουλευτές δεν θα υποχρεούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες σχετικά με πληροφορίες που έχουν αποκτήσει εμπιστευτικά κατά την άσκηση της εντολής τους και τις οποίες δεν θεωρούν σκόπιμο να αποκαλύψουν.

Αιτιολόγηση

Το παρόν κείμενο έχει μεταφερθεί από το άρθρο 7, δεδομένου ότι αφορά το ζήτημα του κατά πόσο η αίτηση άρσης της ασυλίας είναι καν αναγκαία στις περιπτώσεις που ο βουλευτής καλείται ως μάρτυρας.

Τροπολογία  7

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 6 α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών

 

1. Στις περιπτώσεις που εικάζεται ότι τα προνόμια και οι ασυλίες βουλευτή ή πρώην βουλευτή έχουν παραβιασθεί από τις αρχές κράτους μέλους δύναται να υποβληθεί αίτηση προκειμένου το Κοινοβούλιο να αποφανθεί εάν, πράγματι, σημειώθηκε παραβίαση των εν λόγω προνομίων και ασυλιών, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1.

 

2. Ειδικότερα, δύναται να υποβληθεί τέτοια αίτηση για την υπεράσπιση προνομίων και ασυλιών εάν κριθεί ότι οι περιστάσεις συνιστούν διοικητικό ή άλλο περιορισμό επιβαλλόμενο στην ελεύθερη διακίνηση βουλευτών που ταξιδεύουν προς και από τον τόπο συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή στην έκφραση γνώμης ή ψήφου κατά την άσκηση της εντολής τους ή ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

3. Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών βουλευτή δεν είναι παραδεκτή εάν έχει ήδη ληφθεί αίτηση για την άρση ή την υπεράσπιση της ασυλίας του βουλευτή αυτού όσον αφορά την ίδια νομική διαδικασία, είτε έχει ληφθεί απόφαση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπεράσπισης είτε όχι.

 

4. Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών βουλευτή δεν εξετάζεται περαιτέρω εάν ληφθεί αίτηση για την άρση της ασυλίας του βουλευτή αυτού όσον αφορά την ίδια νομική διαδικασία.

 

5. Στις περιπτώσεις που έχει ληφθεί απόφαση για τη μη υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών βουλευτή, ο βουλευτής δύναται να υποβάλει αίτηση για την επανεξέταση της απόφασης υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Η αίτηση επανεξέτασης δεν είναι παραδεκτή εάν έχει ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης βάσει του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εάν ο Πρόεδρος κρίνει ότι τα υποβληθέντα νέα στοιχεία δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένα ώστε να δικαιολογείται η επανεξέταση.

Τροπολογία  8

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 6 β (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 6β

 

Επείγουσα δράση του Προέδρου για την επιβεβαίωση της ασυλίας

 

1. Σε επείγουσες περιπτώσεις, αν βουλευτής συνελήφθη ή η ελευθερία κινήσεών του περιορίσθηκε κατά τρόπο που φαίνεται να παραβιάζει τα προνόμια και τις ασυλίες του, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ύστερα από διαβούλευση με τον πρόεδρο και τον εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία με σκοπό την επιβεβαίωση των προνομίων και ασυλιών του συγκεκριμένου βουλευτή. Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί την πρωτοβουλία του στην επιτροπή και ενημερώνει το Κοινοβούλιο.

 

2. Όταν ο Πρόεδρος κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται από την παράγραφο 1, η αρμόδια επιτροπή λαμβάνει γνώση της πρωτοβουλίας του Προέδρου κατά την επόμενη συνεδρίασή της. Εφόσον η επιτροπή το θεωρεί αναγκαίο, μπορεί να συντάξει έκθεση και να την υποβάλει στο Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει, για μεγαλύτερη σαφήνεια, ένα νέο άρθρο 6 β που καλύπτει επείγουσες περιπτώσεις. Η τροπολογία δεν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές.

Τροπολογία  9

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος -1 (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-1. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από αρμόδια αρχή κράτους μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή, ή από βουλευτή ή πρώην βουλευτή με σκοπό την υπεράσπιση προνομίων και ασυλιών, ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για νέα παράγραφο που επεξηγεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, και αντικαθιστά το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 σχετικά με τις διαδικασίες άρσης και υπεράσπισης αντίστοιχα, χωρίς να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές.

Τροπολογία  10

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1. Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση και με τη σειρά υποβολής τους τις αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή για προάσπιση της ασυλίας και των προνομίων.

1. Η επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την σχετική περιπλοκότητά τους, τις αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή για προάσπιση των προνομίων και ασυλιών.

Αιτιολόγηση

Στην πράξη, λόγω των διαφορών όσον αφορά την τεχνική περιπλοκότητα των υποθέσεων ασυλίας, δεν είναι πάντοτε δυνατό να εξετάζονται οι αιτήσεις με αυστηρή χρονολογική σειρά. Η αυστηρή εφαρμογή του εν λόγω κανόνα θα είχε ως αποτέλεσμα απλές υποθέσεις να καθυστερούνται χωρίς λόγο από περίπλοκες υποθέσεις. Η αρμόδια επιτροπή πρέπει να εξετάζει τις υποθέσεις όσο το δυνατό ταχύτερα, αλλά και να διαθέτει κάποια διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα των υποθέσεων.

Τροπολογία  11

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη αρχή να της παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση θεωρεί αναγκαία προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για το εάν η ασυλία πρέπει να αρθεί ή να προασπισθεί. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του, μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί χρήσιμα και μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον βουλευτή.

3. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη αρχή να της παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση θεωρεί αναγκαία προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για το εάν η ασυλία πρέπει να αρθεί ή να προασπισθεί.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με τις ακροάσεις πρέπει να μεταφερθούν σε νέα, λεπτομερέστερη παράγραφο.

Τροπολογία  12

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

3a. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του, μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί χρήσιμα και μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον βουλευτή.

 

Ο βουλευτής δεν παρίσταται στις συζητήσεις σχετικά με την αίτηση άρσης ή υπεράσπισης της ασυλίας του, παρά μόνο στην ίδια την ακρόαση.

 

Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση, προσδιορίζοντας την ημερομηνία και την ώρα αυτής. Ο βουλευτής δύναται να παραιτηθεί του δικαιώματος ακρόασης.

 

Εάν ο βουλευτής δεν παραστεί στην ακρόαση σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση, λογίζεται ότι παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης, εκτός εάν ζητήσει να μη συμμετάσχει στην ακρόαση κατά την προτεινόμενη ημερομηνία και ώρα, αιτιολογώντας την απουσία του. Ο πρόεδρος της επιτροπής αποφασίζει εάν θα κάνει δεκτή την ως άνω αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τους εκτιθέμενους λόγους· κατά της απόφασης του προέδρου δεν επιτρέπεται προσφυγή.

 

Εάν ο πρόεδρος της επιτροπής δεχθεί την αίτηση, καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση σε νέα ημερομηνία και ώρα. Εάν ο βουλευτής αγνοήσει τη δεύτερη πρόσκληση σε ακρόαση, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς να έχει ακουσθεί ο βουλευτής. Στην περίπτωση αυτή, δεν γίνονται δεκτές περαιτέρω αιτήσεις ακρόασης ή μη συμμετοχής σε αυτή.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση αφορά το δικαίωμα των βουλευτών να γίνονται δεκτοί σε ακρόαση σε υποθέσεις ασυλίας. Οι σχετικές διευκρινίσεις παρέχονται επειδή, κατά το παρελθόν, μεμονωμένοι βουλευτές καταχράστηκαν το δικαίωμα ακρόασης, χρησιμοποιώντας αυτό ως μέσο για να καθυστερήσουν τις διαδικασίες και να εμποδίσουν το Κοινοβούλιο να λάβει απόφαση. Η τροποποίηση επιδιώκει να διασφαλίσει το δικαίωμα ακρόασης των βουλευτών, οι οποίοι όμως δεν θα μπορούν να αναβάλλουν επανειλημμένα την ακρόασή τους προκειμένου να αναστέλλουν τις δικαστικές διαδικασίες που στρέφονται κατά αυτών. Ο πρόεδρος εξουσιοδοτείται να αποτρέπει τέτοιες αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Τροπολογία  13

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

5. Όταν ζητείται από βουλευτές να εμφανισθούν ως μάρτυρες ή εμπειρογνώμονες δεν υφίσταται ανάγκη αίτησης για άρση της ασυλίας υπό την προϋπόθεση ότι

διαγράφεται

- οι βουλευτές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να εμφανισθούν σε ημερομηνία ή χρόνο που εμποδίζει ή καθιστά δυσχερή την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων ή ότι θα είναι σε θέση να παράσχουν δήλωση γραπτώς ή σε οιαδήποτε άλλη μορφή που δεν θα καθιστά δυσχερή την εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών τους υποχρεώσεων·

 

- οι βουλευτές δεν θα υποχρεούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες σχετικά με πληροφορίες που έχουν αποκτήσει εμπιστευτικά κατά την άσκηση της εντολής τους και τις οποίες δεν θεωρούν σκόπιμο να αποκαλύψουν.

 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος πρέπει να μεταφερθεί στο άρθρο 6, δεδομένου ότι αφορά το ζήτημα του κατά πόσο η αίτηση άρσης της ασυλίας είναι αναγκαία στις περιπτώσεις που ο βουλευτής πρόκειται να εμφανιστεί ως μάρτυρας.

Τροπολογία  14

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

6. Σε περιπτώσεις σχετικά με την υπεράσπιση προνομίου ή ασυλίας, η επιτροπή αποφασίζει εάν οι περιστάσεις συνιστούν διοικητικό ή άλλο περιορισμό επιβαλλόμενο στην ελεύθερη διακίνηση των βουλευτών που ταξιδεύουν προς και από τον τόπο συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή στην έκφραση γνώμης ή ψήφου κατά την άσκηση της εντολής τους ή αν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών που δεν αποτελούν θέμα εθνικής νομοθεσίας, και υποβάλλει πρόταση με την οποία καλεί την ενδιαφερόμενη αρχή να καταλήξει στα αναγκαία συμπεράσματα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος πρέπει να μεταφερθεί στο άρθρο 6 α, δεδομένου ότι αφορά τα βασικά κριτήρια που διέπουν την υπεράσπιση της ασυλίας βουλευτή.

Τροπολογία  15

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 10

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

10. Όταν ο Πρόεδρος κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων κατά το άρθρο 6, παράγραφος 4, η αρμόδια επιτροπή λαμβάνει γνώση της πρωτοβουλίας του Προέδρου κατά την επόμενη συνεδρίασή της. Εφόσον η επιτροπή το θεωρεί αναγκαίο, μπορεί να συντάξει έκθεση και να την υποβάλει στο Κοινοβούλιο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος πρέπει να μεταφερθεί στο άρθρο 6 β, δεδομένου ότι αφορά τις αρμοδιότητες του Προέδρου σε επείγουσες περιπτώσεις.

Τροπολογία  16

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 12 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

12α. Η επιτροπή ορίζει τις αρχές για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη δεν έχει σκοπό να προβαίνει η επιτροπή σε αξιολογήσεις επί της ουσίας, οι οποίες σε τελική ανάλυση είναι αρμοδιότητα της Ολομέλειας. Προτίθεται να διασφαλίσει ότι για παρόμοιες περιπτώσεις θα είναι παρόμοιες και οι προτάσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, διαμορφώνοντας έτσι ένα είδος «νομολογίας» ως προς τη λήψη αποφάσεων.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή

Στην επιστολή του της 9ης Νοεμβρίου 2012, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (JURI) έθεσε σειρά ζητημάτων σε συνάρτηση με την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την ασυλία των βουλευτών. Σύμφωνα με την επιστολή αυτή, αν και ο Κανονισμός προβλέπει ρητώς μόνον αιτήσεις άρσης ή υπεράσπισης της ασυλίας, ένας βουλευτής που έχει υποβάλει αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από το Κοινοβούλιο την επανεξέταση της απόφασής του να μην υπερασπισθεί την ασυλία του βουλευτή. Κατά την άποψη της αρμόδιας επιτροπής, το πλαίσιο και ιδίως η προθεσμία υποβολής αίτησης για μια τέτοια επανεξέταση πρέπει να περιορισθούν σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, η επιτροπή JURI έθεσε το ζήτημα ότι μία αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας δεν πρέπει να είναι παραδεκτή όταν το Κοινοβούλιο έχει ήδη άρει την ασυλία του βουλευτή σε σχέση με τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Η επιτροπή JURI παρατήρησε ότι το άρθρο 7, με την ισχύουσα διατύπωσή του, δεν προσφέρει λύση στα προβλήματα αυτά.

Στις 9 Ιουλίου 2013, η επιτροπή JURI εξέδωσε μία γνωμοδότηση προς ενημέρωση της επιτροπής AFCO. Με τη γνωμοδότηση αυτή προτείνεται η αναδιατύπωση των ισχυουσών διατάξεων για την ασυλία προκειμένου να ληφθούν υπόψη τόσο η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ όσο και η πρακτική της επιτροπής JURI. Προτείνεται επίσης μια νέα, πιο λογική, δομή των σχετικών διατάξεων. Η εισηγήτρια στήριξε το παρόν σχέδιο έκθεσης στα σχέδια και τις τελικές γνωμοδοτήσεις της επιτροπής JURI, της επιτροπής δηλαδή που είναι αρμόδια για τα «προνόμια και τις ασυλίες» των βουλευτών, σύμφωνα με το σημείο XVI/10 του παραρτήματος VII του Κανονισμού.

2. Το σχετικό πρωτογενές δίκαιο

Όπως και στην περίπτωση των περισσότερων ηπειρωτικών νομικών συστημάτων, το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ ρυθμίζει δύο πτυχές της κοινοβουλευτικής ασυλίας. Η πρώτη πτυχή έχει ουσιαστικό χαρακτήρα: ένας εκλεγμένος βουλευτής δεν μπορεί να λογοδοτήσει για πράξεις στις οποίες προέβη κατά τη διάρκεια της εντολής του ως μέλος ενός νομοθετικού σώματος (immunitas). Η δεύτερη πτυχή έχει διαδικαστικό χαρακτήρα: κάθε διαδικασία με την οποία ένας εκλεγμένος βουλευτής καλείται να λογοδοτήσει για πράξεις που διενήργησε εκτός της ιδιότητάς του ως μέλους ενός νομοθετικού σώματος, μπορεί να κινηθεί μόνο μετά από προηγούμενη άδεια του νομοθετικού σώματος (inviolabilitas).

Η πρώτη πτυχή ρυθμίζεται από το άρθρο 8 (πρώην άρθρο 9) του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί προνομίων και ασυλιών της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η δεύτερη διαδικαστική πτυχή ρυθμίζεται στο άρθρο 9 (πρώην άρθρο 10), σύμφωνα με το οποίο, κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη του απολαύουν:

α) εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους,

β) εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη.

Η ασυλία καλύπτει επίσης τους βουλευτές όταν μεταβαίνουν στον τόπο συνεδριάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν επιστρέφουν από αυτόν.

Επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος και ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του.

3. Η συναφής νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ

Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου έκθεσης σημασία έχουν οι ακόλουθες τρεις υποθέσεις: Marra(1), Patricello(2) και Gollnisch(3).

3.1. Στην υπόθεση Marra, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι οι διατάξεις της Κοινότητας [της σημερινής Ένωσης] σχετικά με την ασυλία των βουλευτών του ΕΚ πρέπει να ερμηνεύονται κατά τρόπον ώστε, σε περίπτωση αγωγής αποζημίωσης εις βάρος ενός βουλευτή λόγω απόψεων που διετύπωσε,

– το εθνικό δικαστήριο, το οποίο πρέπει να αποφανθεί επί της αγωγής αυτής, όταν δεν έχει λάβει πληροφορίες σχετικά με μια αίτηση του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υπεράσπιση της ασυλίας του σύμφωνα με το άρθρο 9 [το σημερινό άρθρο 8] του πρωτοκόλλου [αριθ. 7], να μην είναι υποχρεωμένο να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την ύπαρξη των προϋποθέσεων για την ασυλία αυτή·

– το εθνικό δικαστήριο, όταν έχει πληροφορηθεί ότι ο βουλευτής έχει υποβάλει αίτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υπεράσπιση της ασυλίας αυτής κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 3 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να υποχρεούται να αναστείλει τη δικαστική διαδικασία και να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει θέση το ταχύτερο δυνατόν·

– το εθνικό δικαστήριο, όταν φρονεί ότι ο βουλευτής απολαύει της ασυλίας σύμφωνα με το άρθρο 9 [το σημερινό άρθρο 8] του πρωτοκόλλου, να υποχρεούται να απορρίψει την αγωγή που ασκήθηκε εις βάρος του εν λόγω βουλευτή.

3.2. Στην υπόθεση Patricello, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου πρέπει να ερμηνευθεί κατά τρόπο ώστε, όταν ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβαίνει σε μία δήλωση εκτός του οργάνου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να ασκηθεί δίωξη στο κράτος μέλος καταγωγής για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, αυτό να μην συνιστά γνώμη δοθείσα κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων εμπίπτουσα στην προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή ασυλία, εκτός εάν η δήλωση αυτή συνιστά υποκειμενική αξιολόγηση η οποία συναρτάται άμεσα και προδήλως με την άσκηση των καθηκόντων αυτών. Εναπόκειται στο παραπέμπον δικαστήριο να αποφασίσει κατά πόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις στην υπόθεση που εκκρεμεί στην κύρια δίκη.

3.3. Στην υπόθεση Gollnisch, το Γενικό Δικαστήριο, με βάση την προηγούμενη νομολογία, προέβη σε μία επισκόπηση της κοινοβουλευτικής ασυλίας στο ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα της διάκρισης μεταξύ άρσης και υπεράσπισης της ασυλίας. Το Δικαστήριο, επικαλούμενο τα συμπεράσματά του στην υπόθεση Marra, τόνισε ότι ο Κανονισμός ρυθμίζει την εσωτερική οργάνωση και δεν μπορεί να παραχωρεί στο Κοινοβούλιο εξουσίες που δεν αναγνωρίζονται ρητώς από ένα νομοθετικό μέσο, όπως είναι εν προκειμένω το πρωτόκολλο.

Συνεπώς, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία το Κοινοβούλιο, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου βουλευτή, λάβει, βάσει του Κανονισμού, την απόφαση να υπερασπισθεί την ασυλία, η απόφαση αυτή συνιστά γνώμη που δεν δεσμεύει τις εθνικές δικαστικές αρχές. Επιπλέον, το γεγονός ότι η νομοθεσία ενός κράτους μέλους(4) προβλέπει μια διαδικασία για την υπεράσπιση των βουλευτών του εθνικού κοινοβουλίου που επιτρέπει στο κοινοβούλιο αυτό να παρέμβει σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το εθνικό δικαστήριο δεν αναγνωρίζει την ασυλία αυτή, δεν συνεπάγεται ότι χορηγούνται στο Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο οι ίδιες εξουσίες όσον αφορά τους προερχόμενους από το εν λόγω κράτος μέλος βουλευτές του, δεδομένου ότι το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου δεν χορηγεί ρητώς στο Κοινοβούλιο μια τέτοια εξουσία και δεν παραπέμπει στις διατάξεις του εθνικού δικαίου.

Από την θεώρηση αυτή συνάγεται ότι η υπεράσπιση της ασυλίας ισχύει μόνο σε υποθέσεις στις οποίες η ασυλία ενός βουλευτή, που προκύπτει από το δίκαιο του κράτους καταγωγής του, απειλείται (ιδίως λόγω ενεργειών της αστυνομίας ή των δικαστικών αρχών του κράτους καταγωγής του βουλευτή) και δεν έχει υποβληθεί αίτηση άρσης της ασυλίας του βουλευτή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο βουλευτής δικαιούται να ζητήσει την υπεράσπιση της ασυλίας του σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΚ. Η υπεράσπιση της ασυλίας παρέχει, συνεπώς, στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να παρέμβει μετά από αίτηση ενός βουλευτή του ΕΚ, όταν οι εθνικές αρχές παραβιάζουν ή αποπειρώνται να παραβιάσουν την ασυλία ενός εκ των μελών του. Όταν, αντιθέτως, υποβάλλεται από τις εθνικές αρχές αίτηση άρσης της ασυλίας, το Κοινοβούλιο αποφασίζει εάν θα άρει ή δεν θα άρει την ασυλία. Στις περιπτώσεις αυτές, η υπεράσπιση της ασυλίας στερείται πλέον νοήματος: Το Κοινοβούλιο είτε αίρει την ασυλία και, συνεπώς, δεν υπάρχει έδαφος για την υπεράσπισή της ή αρνείται να άρει την ασυλία και, συνεπώς, η υπεράσπιση καθίσταται άνευ αντικειμένου επειδή οι εθνικές αρχές ενημερώνονται ότι η αίτησή τους για την άρση της ασυλίας έχει απορριφθεί και ως εκ τούτου η κοινοβουλευτική ασυλία δεν τους επιτρέπει να λάβουν τα σχεδιαζόμενα από αυτές μέτρα.

4. Συμπέρασμα

Με βάση το προεκτεθέν νομοθετικό πλαίσιο καθώς και τα σχέδια και τις τελικές γνωμοδοτήσεις της επιτροπής JURI, η εισηγήτρια προτείνει την επαναδιατύπωση των σχετικών διατάξεων, προκειμένου αυτές να αποκτήσουν μια συνεκτικότερη δομή και το περιεχόμενό τους να ευθυγραμμισθεί με την πρόσφατη νομολογία και την πρακτική της αρμόδιας επιτροπής. Η κοινοβουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο ενός βουλευτή, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας και ακεραιότητας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του, καθώς και των μελών του. Ο Κανονισμός θα πρέπει συνεπώς να ρυθμίζει το ζήτημα αυτό κατά τρόπο νομικά θωρακισμένο και επαρκώς λεπτομερή, προκειμένου να διαφυλαχθεί το κύρος του οργάνου στο οποίο εκπροσωπούνται άμεσα οι πολίτες της Ένωσης.(5)

(1)

Απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και 201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente.

(2)

Απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-163/10, Aldo Patricello.

(3)

Απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 2013 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Bruno Gollnisch.

(4)

Πρβλ. για παράδειγμα το άρθρο 68 παράγραφος 1 του Ιταλικού Συντάγματος.

(5)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (10.7.2013)

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 7 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(2013/2031(REG))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Klaus-Heiner Lehne

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1a. Η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση για την ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου ως συνόλου και των βουλευτών του.

Τροπολογία  2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1. Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, επιδιώκει πρωτίστως να διατηρεί την ακεραιότητά του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

1. Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, ενεργεί με τρόπο που διατηρεί την ακεραιότητά του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κάθε αίτηση για άρση της ασυλίας αξιολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις αρχές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Τροπολογία  3

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από αρμόδια αρχή κράτους μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή ανακοινώνεται σε συνεδρίαση Ολομέλειας και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτό το κείμενο θα ήταν καλύτερα να ενταχθεί στο άρθρο 7το οποίο καλύπτει διαδικαστικά ζητήματα.

Τροπολογία  4

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από βουλευτή ή πρώην βουλευτή με σκοπό την προάσπιση της ασυλίας και των προνομίων ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτό το κείμενο θα ήταν καλύτερα να ενταχθεί στο άρθρο 7το οποίο καλύπτει διαδικαστικά ζητήματα.

Τροπολογία  5

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4. Σε επείγουσες περιπτώσεις, αν βουλευτής συνελήφθη ή η ελευθερία κινήσεών του περιορίσθηκε κατά τρόπο που φαίνεται να παραβιάζει τα προνόμια και τις ασυλίες του, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ύστερα από διαβούλευση με τον πρόεδρο και τον εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία με σκοπό την επιβεβαίωση των προνομίων και ασυλιών του συγκεκριμένου βουλευτή. Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί την πρωτοβουλία του στην επιτροπή και ενημερώνει το Κοινοβούλιο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτό το κείμενο θα ήταν καλύτερα να ενταχθεί σε ένα νέο άρθρο 6β το οποίο καλύπτει επείγουσες καταστάσεις.

Τροπολογία  6

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

5. Όταν ζητείται από βουλευτές να εμφανισθούν ως μάρτυρες ή εμπειρογνώμονες δεν υφίσταται ανάγκη αίτησης για άρση της ασυλίας υπό την προϋπόθεση ότι

 

- οι βουλευτές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να εμφανισθούν σε ημερομηνία ή χρόνο που εμποδίζει ή καθιστά δυσχερή την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων ή ότι θα είναι σε θέση να παράσχουν δήλωση γραπτώς ή σε οιαδήποτε άλλη μορφή που δεν θα καθιστά δυσχερή την εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών τους υποχρεώσεων·

 

- οι βουλευτές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν ως μάρτυρες σχετικά με πληροφορίες που έχουν αποκτήσει εμπιστευτικά κατά την άσκηση της εντολής τους και τις οποίες δεν θεωρούν σκόπιμο να αποκαλύψουν.

Αιτιολόγηση

Το παρόν κείμενο έχει μεταφερθεί από το άρθρο 7, δεδομένου ότι αφορά το ζήτημα του κατά πόσο η αίτηση άρσης της ασυλίας είναι καν αναγκαία στις περιπτώσεις που ο βουλευτής καλείται ως μάρτυρας.

Τροπολογία  7

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 6 α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 6 α – Υπεράσπιση της ασυλίας

 

1. Στις περιπτώσεις που εικάζεται ότι τα προνόμια και οι ασυλίες βουλευτή ή πρώην βουλευτή έχουν παραβιαστεί από τις αρχές κράτους μέλους δύναται να υποβληθεί αίτηση προκειμένου το Κοινοβούλιο να αποφανθεί εάν, πράγματι, σημειώθηκε παραβίαση των εν λόγω προνομίων και ασυλιών, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος -1.

 

2. Ειδικότερα, δύναται να υποβληθεί τέτοια αίτηση για την υπεράσπιση προνομίων και ασυλιών εάν κριθεί ότι οι περιστάσεις συνιστούν διοικητικό ή άλλο περιορισμό επιβαλλόμενο στην ελεύθερη διακίνηση βουλευτών που ταξιδεύουν προς και από τον τόπο συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή στην έκφραση γνώμης ή ψήφου κατά την άσκηση της εντολής τους ή ότι εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

3. Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών βουλευτή δεν είναι παραδεκτή εάν έχει ήδη ληφθεί αίτηση για την άρση ή την υπεράσπιση της ασυλίας του βουλευτή αυτού όσον αφορά την ίδια νομική διαδικασία, είτε έχει ληφθεί απόφαση κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπεράσπισης είτε όχι.

 

4. Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών βουλευτή δεν εξετάζεται περαιτέρω εάν ληφθεί αίτηση για την άρση της ασυλίας του βουλευτή αυτού όσον αφορά την ίδια νομική διαδικασία.

 

5. Στις περιπτώσεις που έχει ληφθεί απόφαση για τη μη υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών βουλευτή, ο βουλευτής δύναται να υποβάλει αίτηση για την επανεξέταση της απόφασης υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Η αίτηση επανεξέτασης δεν είναι παραδεκτή εάν έχει ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης βάσει του άρθρου 263 της ΣΛΕΕ, ή εάν ο Πρόεδρος κρίνει ότι τα υποβληθέντα νέα στοιχεία δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένα ώστε να δικαιολογείται η επανεξέταση.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην προσθήκη ενός νέου άρθρου που καλύπτει τις αιτήσεις για την υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας, και καθορίζει τις βασικές αρχές που συνδέονται με αυτή. Επιδιώκει να αποτρέψει τη χρήση επανειλημμένων αιτήσεων για υπεράσπιση της ασυλίας ως παρελκυστική τακτική. Επιπλέον, διευκρινίζει το πρακτέο σε περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις τόσο για άρση όσο και υπεράσπιση ασυλίας όσον αφορά τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Τροπολογία  8

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 6 β (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 6 β – Επείγουσα δράση του Προέδρου για την υπεράσπιση ασυλίας

 

1. Σε επείγουσες περιπτώσεις, εάν βουλευτής συνελήφθη ή η ελευθερία κινήσεών του περιορίσθηκε με προφανή παραβίαση των προνομίων και ασυλιών του, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ύστερα από διαβούλευση με τον πρόεδρο και τον εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία με σκοπό την επιβεβαίωση των προνομίων και ασυλιών του συγκεκριμένου βουλευτή. Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί την πρωτοβουλία του στην επιτροπή και ενημερώνει το Κοινοβούλιο.

 

2. Όταν ο Πρόεδρος κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται από την παράγραφο 1, η αρμόδια επιτροπή λαμβάνει γνώση της πρωτοβουλίας του Προέδρου κατά την επόμενη συνεδρίασή της. Εφόσον η επιτροπή το θεωρεί αναγκαίο, μπορεί να συντάξει έκθεση και να την υποβάλει στο Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει, για μεγαλύτερη σαφήνεια, ένα νέο άρθρο 6 β που καλύπτει επείγουσες καταστάσεις. Η τροπολογία δεν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές.

Τροπολογία  9

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος -1 (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-1. Μια αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να απευθύνει αίτηση στον Πρόεδρο με σκοπό την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή, και ένας βουλευτής ή πρώην βουλευτής μπορεί να απευθύνει αίτηση στον Πρόεδρο με σκοπό την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών. Αυτές οι αιτήσεις ανακοινώνονται στην Ολομέλεια και παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για νέα παράγραφο που επεξηγεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, και αντικαθιστά το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 σχετικά με τις διαδικασίες άρσης και υπεράσπισης αντίστοιχα, χωρίς να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές.

Τροπολογία  10

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1. Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση και με τη σειρά υποβολής τους τις αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή για προάσπιση της ασυλίας και των προνομίων.

1. Η επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση αλλά λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικά περίπλοκο χαρακτήρα τους τις αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή για υπεράσπιση της ασυλίας και των προνομίων.

Αιτιολόγηση

Στην πράξη, λόγω των διαφορών όσον αφορά την τεχνική περιπλοκότητα των υποθέσεων ασυλίας, δεν είναι πάντοτε δυνατό να εξετάζονται οι αιτήσεις με αυστηρή χρονολογική σειρά. Η αυστηρή εφαρμογή του εν λόγω κανόνα θα είχε ως αποτέλεσμα απλές υποθέσεις να καθυστερούνται χωρίς λόγο από περίπλοκες υποθέσεις. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων πρέπει να εξετάζει τις υποθέσεις όσο το δυνατό ταχύτερα, αλλά και να διαθέτει κάποια διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα των υποθέσεων.

Τροπολογία  11

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη αρχή να της παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση θεωρεί αναγκαία προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για το εάν η ασυλία πρέπει να αρθεί ή να προασπισθεί. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του, μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί χρήσιμα και μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον βουλευτή.

3. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη αρχή να της παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση θεωρεί αναγκαία προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για το εάν η ασυλία πρέπει να αρθεί ή να προασπισθεί.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με τις ακροάσεις πρέπει να μεταφερθούν σε νέα, λεπτομερέστερη παράγραφο.

Τροπολογία  12

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

3a. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του, μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί χρήσιμα και μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον βουλευτή.

 

Ο βουλευτής δεν παρίσταται στις συζητήσεις σχετικά με την αίτηση άρσης ή υπεράσπισης της ασυλίας του, παρά μόνο στην ίδια την ακρόαση.

 

Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση, προσδιορίζοντας την ημερομηνία και την ώρα αυτής. Ο βουλευτής δύναται να παραιτηθεί του δικαιώματος ακρόασης.

 

Εάν ο βουλευτής δεν παραστεί στην ακρόαση σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση, θα θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης, εκτός εάν ζητήσει να μη συμμετάσχει στην ακρόαση κατά την προτεινόμενη ημερομηνία και ώρα, αιτιολογώντας την απουσία του. Ο πρόεδρος της επιτροπής είναι η μόνη αρχή αρμόδια να αποφασίσει εάν αυτή η αίτηση θα γίνει δεκτή λαμβάνοντας υπόψη τους εκτιθέμενους λόγους· κατά της απόφασης του προέδρου δεν επιτρέπεται καμία προσφυγή.

 

Εάν ο πρόεδρος της επιτροπής δεχθεί την αίτηση, καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση σε νέα ημερομηνία και ώρα. Εάν ο βουλευτής αγνοήσει τη δεύτερη πρόσκληση σε ακρόαση, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς να έχει ακουσθεί ο βουλευτής. Κατόπιν τούτου δεν γίνονται δεκτές περαιτέρω αιτήσεις ακρόασης ή μη συμμετοχής σε αυτή.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά το δικαίωμα των βουλευτών να γίνονται δεκτοί σε ακρόαση σε υποθέσεις ασυλίας. Οι σχετικές διευκρινίσεις παρέχονται επειδή, κατά το παρελθόν, μεμονωμένοι βουλευτές καταχράστηκαν το δικαίωμα ακρόασης, χρησιμοποιώντας αυτό ως μέσο για να καθυστερήσουν τις διαδικασίες και να εμποδίσουν το Κοινοβούλιο να λάβει απόφαση. Η τροπολογία επιδιώκει να διασφαλίσει το δικαίωμα ακρόασης των βουλευτών, οι οποίοι όμως δεν θα μπορούν να αναβάλλουν επανειλημμένα την ακρόασή τους προκειμένου να αναστέλλουν τις δικαστικές διαδικασίες που στρέφονται κατά αυτών. Ο πρόεδρος εξουσιοδοτείται να αποτρέπει τέτοιες αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Τροπολογία  13

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

5. Όταν ζητείται από βουλευτές να εμφανισθούν ως μάρτυρες ή εμπειρογνώμονες δεν υφίσταται ανάγκη αίτησης για άρση της ασυλίας υπό την προϋπόθεση ότι

διαγράφεται

- οι βουλευτές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να εμφανισθούν σε ημερομηνία ή χρόνο που εμποδίζει ή καθιστά δυσχερή την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων ή ότι θα είναι σε θέση να παράσχουν δήλωση γραπτώς ή σε οιαδήποτε άλλη μορφή που δεν θα καθιστά δυσχερή την εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών τους υποχρεώσεων·

 

- οι βουλευτές δεν θα υποχρεούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες σχετικά με πληροφορίες που έχουν αποκτήσει εμπιστευτικά κατά την άσκηση της εντολής τους και τις οποίες δεν θεωρούν σκόπιμο να αποκαλύψουν.

 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος πρέπει να μεταφερθεί στο άρθρο 6, δεδομένου ότι αφορά το ζήτημα του κατά πόσο η αίτηση άρσης της ασυλίας είναι αναγκαία στις περιπτώσεις που ο βουλευτής πρόκειται να εμφανιστεί ως μάρτυρας.

Τροπολογία  14

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

6. Σε περιπτώσεις σχετικά με την υπεράσπιση προνομίου ή ασυλίας, η επιτροπή αποφασίζει εάν οι περιστάσεις συνιστούν διοικητικό ή άλλο περιορισμό επιβαλλόμενο στην ελεύθερη διακίνηση των βουλευτών που ταξιδεύουν προς και από τον τόπο συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή στην έκφραση γνώμης ή ψήφου κατά την άσκηση της εντολής τους ή αν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών που δεν αποτελούν θέμα εθνικής νομοθεσίας, και υποβάλλει πρόταση με την οποία καλεί την ενδιαφερόμενη αρχή να καταλήξει στα αναγκαία συμπεράσματα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος πρέπει να μεταφερθεί στο άρθρο 6 α, δεδομένου ότι αφορά τα βασικά κριτήρια που διέπουν την υπεράσπιση της ασυλίας βουλευτή.

Τροπολογία  15

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 10

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

10. Όταν ο Πρόεδρος κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων κατά το άρθρο 6, παράγραφος 4, η αρμόδια επιτροπή λαμβάνει γνώση της πρωτοβουλίας του Προέδρου κατά την επόμενη συνεδρίασή της. Εφόσον η επιτροπή το θεωρεί αναγκαίο, μπορεί να συντάξει έκθεση και να την υποβάλει στο Κοινοβούλιο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος πρέπει να μεταφερθεί στο άρθρο 6 β, δεδομένου ότι αφορά τις αρμοδιότητες του Προέδρου σε επείγουσες περιπτώσεις.

Τροπολογία  16

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 12 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

12a. Η επιτροπή εκπονεί αρχές για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.7.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jörg Leichtfried, Anna Záborská


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.12.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

1

Βουλευτές που ψήφισαν υπέρ

Alfredo Antoniozzi, Elmar Brok, Zdravka Bušić, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki, Constance Le Grip, David Martin, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Helmut Scholz, György Schöpflin, Indrek Tarand, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Βουλευτές που ψήφισαν κατά

 

Βουλευτές που απείχαν

Andrew Henry William Brons

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Αναπληρωτής (-ές) παρών (-όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Elmar Brok, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Helmut Scholz, György Schöpflin

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου