Menettely : 2013/2031(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0012/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0012/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/01/2014 - 8.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0035

MIETINTÖ     
PDF 207kWORD 326k
20.12.2013
PE 516.644v02-00 A7-0012/2014

koskemattomuuden pidättämistä ja puolustamista koskevien Euroopan parlamentin työjärjestyksen määräysten muuttamisesta

(2013/2031(REG))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijä: Anneli Jäätteenmäki

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 PERUSTELUT
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

koskemattomuuden pidättämistä ja puolustamista koskevien Euroopan parlamentin työjärjestyksen määräysten muuttamisesta

(2013/2031(REG))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtajan 9. marraskuuta 2012 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 211 ja 212 artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0012/2014),

1.  päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2.  palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Euroopan parlamentin työjärjestys

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a. Parlamentaarinen koskemattomuus ei ole jäsenen henkilökohtainen erioikeus vaan tae koko parlamentin ja sen jäsenten riippumattomuudesta.

Tarkistus  2

Euroopan parlamentin työjärjestys

6 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

1. Erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii ensisijaisesti säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviänsä.

1. Erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviään. Kaikki koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt arvioidaan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 7, 8 ja 9 artiklan ja tässä artiklassa tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus  3

Euroopan parlamentin työjärjestys

6 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen puhemiehelle osoittamasta, jäsenen parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä ilmoitetaan täysistunnossa, ja pyyntö lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

Poistetaan.

Perustelu

Teksti sopii paremmin 7 artiklaan, jossa käsitellään menettelykysymyksiä.

Tarkistus  4

Euroopan parlamentin työjärjestys

6 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

3. Jäsenen tai entisen jäsenen puhemiehelle osoittamasta, koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä ilmoitetaan täysistunnossa, ja pyyntö lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

Poistetaan.

Perustelu

Teksti sopii paremmin 7 artiklaan, jossa käsitellään menettelykysymyksiä.

Tarkistus  5

Euroopan parlamentin työjärjestys

6 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

4. Jos jäsen on pidätetty tai jos hänen liikkumisvapauttaan on rajoitettu siten, että hänen erioikeuksiaan ja vapauksiaan on ilmeisesti loukattu, puhemies voi asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajaa ja esittelijää kuultuaan käynnistää kiireellisenä asiana aloitteen kyseisen jäsenen erioikeuksien ja vapauksien vahvistamiseksi. Puhemies ilmoittaa aloitteesta valiokunnalle ja täysistunnolle.

Poistetaan.

Perustelu

Teksti sopii paremmin uuteen 6 b artiklaan, jossa käsitellään kiireellisiä tilanteita.

Tarkistus  6

Euroopan parlamentin työjärjestys

6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 a. Kun jäsentä pyydetään toimimaan todistajana tai asiantuntijana, ei ole tarpeen pyytää koskemattomuuden pidättämistä,

 

– jos jäsen ei ole velvoitettu saapumaan päivämääränä tai aikana, joka estää hänen parlamentin jäsenen tehtäviensä hoitamisen tai vaikeuttaa sitä, tai jos hän voi antaa lausuman kirjallisesti tai muussa muodossa tavalla, joka ei vaikeuta hänen parlamentin jäsenen tehtäviensä hoitamista, ja

 

– jos jäsen ei ole velvollinen ilmoittamaan edustajantoimessaan saamiaan luottamuksellisia tietoja, joiden ilmoittaminen ei hänen mukaansa ole tarkoituksenmukaista.

Perustelu

Teksti on siirretty 7 artiklasta, sillä se koskee sitä, onko koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö ylipäätään tarpeen tapauksissa, joissa jäsentä pyydetään toimimaan todistajana.

Tarkistus  7

Euroopan parlamentin työjärjestys

6 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Erioikeuksien ja koskemattomuuden puolustaminen

 

1. Jos jonkin jäsenvaltion viranomaisten väitetään loukanneen jäsenen tai entisen jäsenen erioikeuksia ja koskemattomuutta, parlamenttia voidaan pyytää 7 artiklan -1 kohdan mukaisesti määrittämään päätöksellä, onko niitä tosiasiallisesti loukattu.

 

2. Erioikeuksien ja koskemattomuuden puolustamista voidaan pyytää etenkin, jos olosuhteiden katsotaan hallinnollisesti tai muulla tavoin rajoittavan parlamentin kokouspaikkaan matkustavan tai sieltä palaavan jäsenen vapaata liikkumista, mielipiteen ilmaisemista tai äänestyskäyttäytymistä hänen hoitaessaan tehtäviään tai jos kyseiset olosuhteet kuuluvat Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan soveltamisalaan.

 

3. Jäsenen erioikeuksien ja koskemattomuuden puolustamista koskevaa pyyntöä ei voida ottaa käsiteltäväksi, jos on jo vastaanotettu samaan oikeusmenettelyyn liittyvä kyseisen jäsenen koskemattomuuden pidättämistä tai puolustamista koskeva pyyntö riippumatta siitä, onko tästä pyynnöstä jo tehty päätös.

 

4. Jäsenen erioikeuksien ja koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön käsittelyä ei jatketa, jos vastaanotetaan samaan oikeusmenettelyyn liittyvä pyyntö kyseisen jäsenen koskemattomuuden pidättämisestä.

 

5. Jos on tehty päätös olla puolustamatta jäsenen erioikeuksia ja koskemattomuutta, jäsen voi esittää uusia todisteita ja pyytää, että päätöstä tarkastellaan uudelleen. Uudelleentarkastelupyyntöä ei oteta käsiteltäväksi, jos päätöksen johdosta on aloitettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukainen menettely tai jos puhemies katsoo, että esitetyt uudet todisteet eivät ole riittävän painavia oikeuttamaan asian uudelleentarkastelua.

Tarkistus  8

Euroopan parlamentin työjärjestys

6 b artikla (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

6 b artikla

 

Puhemiehen kiireelliset toimet koskemattomuuden vahvistamiseksi

 

1. Jos jäsen on pidätetty tai jos hänen liikkumisvapauttaan on rajoitettu siten, että hänen erioikeuksiaan ja vapauksiaan on ilmeisesti loukattu, puhemies voi asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajaa ja esittelijää kuultuaan tehdä kiireellisesti aloitteen kyseisen jäsenen erioikeuksien ja vapauksien vahvistamiseksi. Puhemies ilmoittaa aloitteesta valiokunnalle ja täysistunnolle.

 

2. Puhemiehen käyttäessä 1 kohdan mukaisia valtuuksiaan valiokunta merkitsee puhemiehen aloitteen tiedoksi seuraavassa kokouksessaan. Jos valiokunta pitää sitä tarpeellisena, se voi laatia mietinnön täysistunnon käsiteltäväksi.

Perustelu

Tarkistuksella lisätään työjärjestykseen määräysten selkeyttämiseksi uusi 6 b artikla, joka kattaa kiireelliset tilanteet. Määräyksiin ei tehdä huomattavia muutoksia.

Tarkistus  9

Euroopan parlamentin työjärjestys

7 artikla – -1 kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen puhemiehelle osoittamasta, jäsenen parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä taikka jäsenen tai entisen jäsenen puhemiehelle osoittamasta, erioikeuksien ja koskemattomuuden puolustamista koskevasta pyynnöstä ilmoitetaan täysistunnossa, ja pyyntö lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

Perustelu

Tällä uudella kohdalla selostetaan menettelyn ensimmäistä vaihetta ja korvataan työjärjestyksen 6 artiklan 2 ja 3 kohta, jotka koskevat koskemattomuuden pidättämistä ja puolustamista koskevia menettelyjä. Määräyksiin ei tehdä huomattavia muutoksia.

Tarkistus  10

Euroopan parlamentin työjärjestys

7 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

1. Asiasta vastaava valiokunta käsittelee koskemattomuuden pidättämistä sekä koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevat pyynnöt viipymättä niiden jättämisjärjestyksessä.

1. Valiokunta käsittelee koskemattomuuden pidättämistä sekä erioikeuksien ja koskemattomuuden puolustamista koskevat pyynnöt viipymättä ottaen kuitenkin huomioon tapausten monimutkaisuuden.

Perustelu

Käytännössä ei aina ole mahdollista käsitellä pyyntöjä niiden jättämisjärjestyksessä, koska tapausten tekninen vaikeusaste vaihtelee. Tämän artiklan tiukka soveltaminen johtaisi siihen, että vaikeiden tapausten käsittely viivästyttäisi tarpeettomasti yksinkertaisten tapausten käsittelyä. Asiasta vastaavan valiokunnan on käsiteltävä tapaukset mahdollisimman nopeasti mutta sille on jätettävä harkintavaltaa niiden aikataulujen suhteen.

Tarkistus  11

Euroopan parlamentin työjärjestys

7 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

3. Valiokunta voi pyytää asianomaiselta viranomaiselta ne lisätiedot tai selvitykset, jotka valiokunta katsoo tarpeellisiksi voidakseen muodostaa mielipiteensä koskemattomuuden pidättämisestä tai puolustamisesta. Jäsenelle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi. Hänellä on oikeus esittää kaikki tässä yhteydessä aiheellisiksi katsomansa asiakirjat tai muut kirjalliset todisteet. Toinen jäsen voi toimia hänen edustajanaan.

3. Valiokunta voi pyytää asianomaiselta viranomaiselta ne lisätiedot tai selvitykset, jotka valiokunta katsoo tarpeellisiksi voidakseen muodostaa mielipiteensä koskemattomuuden pidättämisestä tai puolustamisesta.

Perustelu

Kuulemista koskevat säännökset olisi siirrettävä uuteen kohtaan, jossa ne esitetään yksityiskohtaisemmin.

Tarkistus  12

Euroopan parlamentin työjärjestys

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 a. Jäsenelle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi, hänellä on oikeus esittää kaikki tässä yhteydessä aiheellisiksi katsomansa asiakirjat tai muut kirjalliset todisteet, ja toinen jäsen voi toimia hänen edustajanaan.

 

Jäsen ei saa olla paikalla koskemattomuutensa pidättämistä tai puolustamista koskevista pyynnöistä käytävien keskustelujen aikana, itse kuulemista lukuun ottamatta.

 

Valiokunnan puheenjohtaja kutsuu jäsenen kuultavaksi ja ilmoittaa kuulemisen ajankohdan. Jäsen voi luopua oikeudestaan tulla kuulluksi.

 

Jos jäsen ei saavu kuultavaksi kutsuttaessa, hänen katsotaan luopuneen oikeudestaan tulla kuulluksi, paitsi jos hän on ilmoittanut, ettei voi tulla kuultavaksi ehdotettuna ajankohtana, ja on myös ilmoittanut syyn siihen. Valiokunnan puheenjohtaja päättää, hyväksytäänkö pyyntö saada olla tulematta paikalle ilmoitetun syyn perusteella, eikä päätökseen voi hakea muutosta.

 

Jos valiokunnan puheenjohtaja hyväksyy jäsenen pyynnön, hän kutsuu jäsenen kuultavaksi uutena ajankohtana. Jos jäsen ei saavu kuulemiseen tänä toisena ajankohtana, menettelyä jatketaan jäsentä kuulematta. Muita pyyntöjä saada olla tulematta paikalle tai tulla kuulluksi ei sen jälkeen hyväksytä.

Perustelu

Tarkistus koskee jäsenen oikeutta tulla kuulluksi koskemattomuustapauksissa. Selvennystä tarvitaan, koska yksittäiset jäsenet ovat aiemmin käyttäneet hyväkseen oikeuttaan tulla kuulluksi ja viivästyttäneet sen avulla menettelyjä ja estäneet parlamenttia tekemästä päätöstä. Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että jäsentä voidaan kuulla mutta hän ei voi jatkuvasti lykätä kuulemistaan estääkseen oikeusmenettelyn aloittamisen itseään vastaan. Valiokunnan puheenjohtajalle annetaan valtuudet estää tällaiset perusteettomat viivytykset.

Tarkistus  13

Euroopan parlamentin työjärjestys

7 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

5. Jos jäsentä pyydetään toimimaan todistajana tai asiantuntijana, ei ole tarvetta pyytää koskemattomuuden pidättämistä edellyttäen, että

Poistetaan.

– jäsen ei ole velvoitettu saapumaan päivämääränä tai aikana, joka estää tai vaikeuttaa hänen parlamentin jäsenen tehtäviensä hoitamista, tai että hän voi antaa lausuman kirjallisesti tai muussa muodossa tavalla, joka ei vaikeuta hänen parlamentin jäsenen tehtäviensä hoitamista,

 

– jäsen ei ole velvollinen ilmoittamaan edustajantoimessaan saamiaan luottamuksellisia tietoja, joiden ilmoittaminen ei hänen mukaansa ole tarkoituksenmukaista.

 

Perustelu

Teksti olisi siirrettävä 6 artiklaan, sillä se koskee sitä, onko koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö tarpeen tapauksissa, joissa jäsentä pyydetään toimimaan todistajana.

Tarkistus  14

Euroopan parlamentin työjärjestys

7 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

6. Erioikeuden tai vapauden puolustamista koskevissa tapauksissa valiokunta toteaa, muodostavatko olosuhteet hallinnollisen tai muun esteen parlamentin kokouspaikkaan matkustavien tai sieltä palaavien jäsenten vapaalle liikkumiselle, mielipiteen ilmaisemiselle tai äänestyskäyttäytymiselle heidän hoitaessaan edustajantoimeensa kuuluvia tehtäviä tai kuuluvatko kyseiset olosuhteet erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklassa tarkoitettuihin asioihin, jotka eivät kuulu kansallisen oikeuden alaan, ja tekee ehdotuksen, jossa kehotetaan asianomaista viranomaista tekemään tarvittavat johtopäätökset.

Poistetaan.

Perustelu

Teksti olisi siirrettävä 6 a artiklaan, sillä se koskee jäsenen koskemattomuuden puolustamisen perusedellytyksiä.

Tarkistus  15

Euroopan parlamentin työjärjestys

7 artikla – 10 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

10. Puhemiehen käyttäessä 6 artiklan 4 kohdan mukaisia valtuuksiaan asiasta vastaava valiokunta merkitsee puhemiehen aloitteen tiedoksi seuraavassa kokouksessaan. Jos valiokunta pitää sitä tarpeellisena, se voi laatia mietinnön parlamentin käsiteltäväksi.

Poistetaan.

Perustelu

Teksti olisi siirrettävä 6 b artiklaan, sillä se koskee puhemiehen valtuuksia kiireellisissä tapauksissa.

Tarkistus  16

Euroopan parlamentin työjärjestys

7 artikla – 12 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

12 a. Valiokunta vahvistaa periaatteet tämän artiklan soveltamiselle.

Perustelu

Tällä lisäyksellä ei pyritä valtuuttamaan valiokunta arvioimaan tosiseikkoja, mikä itse asiassa kuuluu täysistunnolle. Tarkoituksena on varmistaa, että oikeudellisten asioiden valiokunnan esittämä ratkaisut ovat samankaltaisissa tapauksissa myös loppupäätelmiltään samanlaisia ja että ne muodostavat perustan näissä asioissa noudatettavalle ”oikeuskäytännölle”.


PERUSTELUT

1. Johdanto

Oikeudellisten asioiden valiokunnan (JURI) puheenjohtaja otti kirjeessään 9. marraskuuta 2012 esiin useita kysymyksiä, jotka liittyvät jäsenten parlamentaarista koskemattomuutta koskevien sääntöjen soveltamiseen. Vaikka työjärjestyksessä määrätään nimenomaisesti vain koskemattomuuden pidättämistä tai puolustamista koskevista pyynnöistä, puheenjohtajan mukaan vaikuttaisi siltä, että koskemattomuutensa puolustamista pyytäneen jäsenen olisi hyvä voida pyytää parlamenttia tarkastelemaan uudelleen päätöstään olla puolustamatta koskemattomuutta. Asiasta vastaava valiokunta katsoo, että edellytykset tällaisen uudelleentarkastelun pyytämiselle ja etenkin pyytämisen määräaika olisi rajattava tiukasti. JURI-valiokunta kiinnitti myös huomiota siihen, että koskemattomuuden puolustamista koskevaa pyyntöä ei pitäisi ottaa käsiteltäväksi, jos parlamentti on jo pidättänyt jäsenen koskemattomuuden samoihin tosiseikkoihin liittyen. Se totesi, ettei työjärjestyksen 7 artiklan nykyinen sanamuoto tuo ratkaisua ongelmaan.

JURI-valiokunta hyväksyi 9. heinäkuuta 2013 AFCO-valiokunnalle osoitetun lausunnon. Lausunnossa ehdotetaan koskemattomuutta koskevien artiklojen sanamuodon muuttamista, jotta se heijastaisi sekä unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä että JURI-valiokunnan noudattamaa käytäntöä. Siinä ehdotetaan myös uutta, loogisempaa rakennetta näille artikloille. Esittelijä perusti tämän mietintöluonnoksen JURI-valiokunnan lausuntoluonnokseen ja lopulliseen lausuntoon, sillä työjärjestyksen liitteessä VII olevan XVI osan 10 kohdan nojalla jäsenten ”erioikeudet ja vapaudet” kuuluvat JURI-valiokunnan toimivaltaan.

2. Asiaan liittyvä primaarioikeus

Kuten useimmissa manner-Euroopan oikeusjärjestyksissä EU:n primaarioikeudessa käsitellään parlamentaarisen koskemattomuuden kahta aspektia. Ensimmäinen niistä on aineellisoikeudellinen: vaaleilla valittua jäsentä ei voida asettaa vastuuseen toimikautensa aikaisista toimistaan lainsäädäntöelimen jäsenenä (immunitas). Toinen on prosessioikeudellinen: mitään menettelyä vaaleilla valitun jäsenen asettamiseksi vastuuseen teoista, joita hän ei ole tehnyt lainsäädäntöelimen jäsenen ominaisuudessa, ei voida aloittaa ennen kuin on saatu kyseisen lainsäädäntöelimen lupa (inviolabilitas).

Ensimmäistä aspektia säännellään Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8 artiklan (aiempi 9 artikla) määräyksillä. Mainitun artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.

Toista, prosessioikeudellista aspektia säännellään 9 artiklalla (aiempi 10 artikla), jonka mukaan Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on

a) oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

b) toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus sekä lainkäytöllinen koskemattomuus.

Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.

3. Asiaan liittyvä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö

Huomionarvoisia tapauksia on kolme: Marra(1), Patricello(2) ja Gollnisch(3).

3.1. Asiassa Marra yhteisöjen tuomioistuin totesi, että Euroopan parlamentin jäsenten koskemattomuudesta annettuja yhteisön [nykyään unionin] sääntöjä on tulkittava siten, että Euroopan parlamentin jäsentä vastaan tämän ilmaisemien mielipiteiden perusteella vireille pannusta vahingonkorvausasiasta on katsottava, että

–  kun kansallisen tuomioistuimen ratkaistavana on tällainen asia, eikä se ole saanut mitään tietoa pyynnöstä, jonka kyseinen jäsen on esittänyt Euroopan parlamentille [pöytäkirjan N:o 7] 9 artiklassa [nykyään 8 artiklassa] määrätyn koskemattomuuden puolustamiseksi, kansallisella tuomioistuimella ei ole velvollisuutta pyytää Euroopan parlamenttia lausumaan siitä, täyttyvätkö tällaisen koskemattomuuden edellytykset,

–  kun kansallinen tuomioistuin saa tiedon siitä, että mainittu jäsen on esittänyt Euroopan parlamentin työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, kyseisen koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön Euroopan parlamentille, kansallisen tuomioistuimen on lykättävä oikeudenkäyntiä ja pyydettävä Euroopan parlamenttia antamaan lausuntonsa mahdollisimman nopeasti,

–  kun kansallinen tuomioistuin katsoo, että Euroopan parlamentin jäsenellä on [pöytäkirjan] 9 artiklassa [nykyään 8 artiklassa] määrätty koskemattomuus, se on velvollinen hylkäämään vaatimuksen, joka on esitetty kyseessä olevaa jäsentä vastaan.

3.2. Asiassa Patricello tuomioistuin totesi, että pöytäkirjan 8 artiklaa on tulkittava siten, että Euroopan parlamentin jäsenen muualla kuin Euroopan parlamentissa esittämä lausuma, joka on johtanut väärän ilmiannon perusteella nostettuun syytteeseen hänen alkuperäjäsenvaltiossaan, on kyseisessä määräyksessä tarkoitetun koskemattomuuden kattama parlamentaaristen tehtävien hoidossa ilmaistu mielipide ainoastaan silloin, kun kyseinen lausuma on subjektiivinen arviointi, jolla on suora ja ilmeinen yhteys tällaisten tehtävien hoitamiseen. Kansallisen tuomioistuimen asiana on määrittää, täyttyvätkö kyseiset edellytykset pääasiassa.

3.3. Asiassa Gollnisch unionin yleinen tuomioistuin esitti aiemman oikeuskäytännön perusteella yleiskatsauksen parlamentaarisesta koskemattomuudesta unionin oikeudessa ja erityisesti koskemattomuuden pidättämisen ja puolustamisen välisestä erosta. Tuomioistuin viittasi päätelmiinsä asiassa Marra ja korosti, että työjärjestys on parlamentin sisäistä organisointia koskeva toimi, jossa ei voida antaa parlamentille toimivaltaa, josta ei nimenomaisesti säädetä lainsäädäntötoimessa, eli tässä tapauksessa pöytäkirjassa. Tästä seuraa, että vaikka parlamentti tekisikin kyseessä olevan jäsenensä pyynnöstä työjärjestyksen perusteella päätöksen koskemattomuuden puolustamisesta, tällaisessa päätöksessä olisi kyse lausunnosta, jolla ei ole sitovia oikeusvaikutuksia kansallisiin tuomioistuimiin nähden. Lisäksi se, että jäsenvaltion oikeudessa(4) säädetään kansallisen parlamentin jäsenten puolustamista koskevasta menettelystä, jonka avulla kansallinen parlamentti voi puuttua asiaan silloin, kun kansallinen tuomioistuin ei tunnusta kyseistä koskemattomuutta, ei tarkoita sitä, että parlamentilla katsottaisiin olevan sama toimivalta kyseisestä valtiosta tuleviin jäseniinsä nähden, koska pöytäkirjan 9 artiklassa ei määrätä nimenomaisesti tällaisesta parlamentin toimivallasta, eikä siinä viitata kansallisiin oikeussääntöihin.

Tästä oikeuskäytännöstä seuraa, että koskemattomuuden puolustaminen voi tulla kysymykseen vain tapauksessa, jossa parlamentin jäsenen koskemattomuus, sellaisena kuin se seuraa jäsenen lähtöjäsenvaltion kansallisesta oikeudesta, on kyseenalaistettu (eritoten kyseisen jäsenen lähtöjäsenvaltion poliisiviranomaisten tai tuomioistuimen toimesta) ja jossa koskemattomuuden pidättämistä ei ole haettu. Tällaisissa olosuhteissa parlamentin jäsen voi pyytää parlamenttia puolustamaan koskemattomuuttaan työjärjestyksen nojalla. Koskemattomuuden puolustaminen on täten keino, jonka avulla parlamentti voi jäsenensä pyynnöstä tulla väliin, kun kansalliset viranomaiset loukkaavat tai aikovat loukata parlamentin jäsenen koskemattomuutta. Sitä vastoin, jos kansalliset viranomaiset ovat tehneet koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, parlamentin on päätettävä, pidättääkö se koskemattomuuden vai ei. Tällaisessa tapauksessa koskemattomuuden puolustaminen menettää merkityksensä: parlamentti joko pidättää koskemattomuuden, eikä sen puolustaminen tule enää kysymykseen, tai kieltäytyy pidättämästä sitä, jolloin koskemattomuuden puolustaminen on tarpeetonta, koska kansallisille viranomaisille ilmoitetaan, että parlamentti on hylännyt niiden tekemän pidättämistä koskevan pyynnön ja että koskemattomuus on esteenä toimenpiteille, joita kansalliset viranomaiset voivat tai haluavat toteuttaa.

4. Päätelmä

Edellä esitettyä oikeudellista taustaa vasten ja JURI-valiokunnan lausuntoluonnoksen ja lausunnon perusteella esittelijä ehdottaa, että asianomaiset työjärjestyksen artiklat muotoillaan uudelleen siten, että niiden rakenne on johdonmukaisempi ja niiden sisältö vastaa viimeaikaista oikeuskäytäntöä ja asiasta vastaavan valiokunnan noudattamaa käytäntöä. Parlamentaarinen koskemattomuus ei ole jäsenen henkilökohtainen erioikeus vaan tae koko parlamentin ja sen jäsenten riippumattomuudesta ja täysivaltaisuudesta. Siksi työjärjestyksen asiaa koskevien määräysten on oltava oikeudellisesti aukottomia ja riittävän yksityiskohtaisia, jotta voidaan suojella unionin kansalaisia suoraan edustavan toimielimen(5) arvokkuutta.

(1)

Yhdistetyt asiat C-200/07 ja 201/07, Marra v. De Gregorio ja Clemente, tuomio 21.10.2008.

(2)

Asia C-163/10, Aldo Patricello, tuomio 6.9.2011.

(3)

Yhdistetyt asiat T-346/11 ja T-347/11, Bruno Gollnisch, tuomio 17.1.2013.

(4)

Ks. esimerkiksi Italian perustuslain 68 pykälän ensimmäinen momentti.

(5)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 1 kohta.


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (10.7.2013)

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 7 artiklan muuttamisesta

(2013/2031(REG))

Valmistelija: Klaus-Heiner Lehne

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Euroopan parlamentin työjärjestys

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a. Parlamentaarinen koskemattomuus ei ole jäsenen henkilökohtainen erioikeus vaan tae koko parlamentin ja sen jäsenten riippumattomuudesta.

Tarkistus  2

Euroopan parlamentin työjärjestys

6 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

1. Erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii ensisijaisesti säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviänsä.

1. Erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviänsä. Kaikki koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt arvioidaan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 7, 8 ja 9 artiklan ja tässä kohdassa tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus  3

Euroopan parlamentin työjärjestys

6 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen puhemiehelle osoittamasta, jäsenen parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä ilmoitetaan täysistunnossa, ja pyyntö lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä teksti olisi parempi siirtää 7 artiklaan, jossa käsitellään menettelyyn liittyviä kysymyksiä.

Tarkistus  4

Euroopan parlamentin työjärjestys

6 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

3. Jäsenen tai entisen jäsenen puhemiehelle osoittamasta, koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä ilmoitetaan täysistunnossa, ja pyyntö lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä teksti olisi parempi siirtää 7 artiklaan, jossa käsitellään menettelyyn liittyviä kysymyksiä.

Tarkistus  5

Euroopan parlamentin työjärjestys

6 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

4. Jos jäsen on pidätetty tai jos hänen liikkumisvapauttaan on rajoitettu siten, että hänen erioikeuksiaan ja vapauksiaan on ilmeisesti loukattu, puhemies voi asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajaa ja esittelijää kuultuaan käynnistää kiireellisenä asiana aloitteen kyseisen jäsenen erioikeuksien ja vapauksien vahvistamiseksi. Puhemies ilmoittaa aloitteesta valiokunnalle ja täysistunnolle.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä teksti olisi parempi siirtää uuteen 6 b artiklaan, jossa käsitellään kiireellisiä tilanteita.

Tarkistus  6

Euroopan parlamentin työjärjestys

6 artikla – 5 kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

5. Jos jäsentä pyydetään toimimaan todistajana tai asiantuntijana, ei ole tarvetta pyytää koskemattomuuden pidättämistä edellyttäen, että

 

– jäsen ei ole velvoitettu saapumaan päivämääränä tai aikana, joka estää tai vaikeuttaa hänen parlamentin jäsenen tehtäviensä hoitamista, tai että hän voi antaa lausuman kirjallisesti tai muussa muodossa tavalla, joka ei vaikeuta hänen parlamentin jäsenen tehtäviensä hoitamista,

 

– jäsen ei ole velvollinen ilmoittamaan edustajantoimessaan saamiaan luottamuksellisia tietoja, joiden ilmoittaminen ei hänen mukaansa ole tarkoituksenmukaista.

Perustelu

Tämä teksti on poistettu 7 artiklasta, sillä se koskee sitä, onko koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö lainkaan tarpeen tapauksissa, joissa jäsentä pyydetään toimimaan todistajana.

Tarkistus  7

Euroopan parlamentin työjärjestys

6 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

6 a artikla – Koskemattomuuden puolustaminen

 

1. Jos jonkin jäsenvaltion viranomaisten väitetään loukanneen jäsenen tai entisen jäsenen erioikeuksia ja koskemattomuutta, parlamenttia voidaan pyytää 7 artiklan ‑1 kohdan mukaisesti määrittämään päätöksellä, onko niitä tosiasiallisesti loukattu.

 

2. Erioikeuksien ja koskemattomuuden puolustamista voidaan pyytää erityisesti silloin, kun katsotaan, että olosuhteet rajoittavat hallinnollisesti tai muulla tavoin parlamentin kokouspaikkaan matkustavan tai sieltä palaavan jäsenen vapaata liikkumista, mielipiteen ilmaisemista tai äänestyskäyttäytymistä hänen hoitaessaan edustajantointaan tai että kyseiset olosuhteet kuuluvat Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklassa tarkoitettuihin asioihin.

 

3. Jäsenen erioikeuksien ja koskemattomuuden puolustamista koskevaa pyyntöä ei voida ottaa käsiteltäväksi, jos on jo vastaanotettu kyseisen jäsenen koskemattomuuden pidättämistä tai puolustamista koskeva pyyntö samasta oikeusmenettelystä riippumatta siitä, onko tästä pyynnöstä jo tehty päätös.

 

4. Jäsenen erioikeuksien ja koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön käsittelyä ei jatketa, jos vastaanotetaan samaan oikeusmenettelyyn liittyvä pyyntö kyseisen jäsenen koskemattomuuden pidättämiseksi.

 

5. Jos on tehty päätös olla puolustamatta jäsenen erioikeuksia ja koskemattomuutta, jäsen voi esittää uusia todisteita ja pyytää, että päätöstä tarkastellaan uudelleen. Uudelleentarkastelupyyntöä ei oteta käsiteltäväksi, jos on aloitettu päätöstä koskeva SEUT:n 263 artiklan mukainen menettely tai jos puhemies katsoo, että esitetyt uudet todisteet eivät ole riittävän perusteltuja oikeuttamaan asian uudelleentarkastelua.

Perustelu

Tällä tarkistuksella lisätään uusi artikla, joka kattaa parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskevat pyynnöt ja jolla määrätään siihen liittyvistä perusperiaatteista. Tarkistuksella pyritään estämään se, että koskemattomuuden puolustamista koskevien toistuvien pyyntöjen esittämistä käytetään viivytystaktiikkana. Lisäksi sillä selkeytetään, mitä on tehtävä tapauksissa, joissa on jätetty sekä koskemattomuuden pidättämistä että sen puolustamista koskeva pyyntö samasta asiasta.

Tarkistus  8

Euroopan parlamentin työjärjestys

6 b artikla (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

6 b artikla – Puhemiehen kiireelliset toimet koskemattomuuden puolustamiseksi

 

1. Jos jäsen on pidätetty tai jos hänen liikkumisvapauttaan on rajoitettu siten, että hänen erioikeuksiaan ja vapauksiaan on ilmeisesti loukattu, puhemies voi asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajaa ja esittelijää kuultuaan tehdä kiireellisesti aloitteen kyseisen jäsenen erioikeuksien ja vapauksien vahvistamiseksi. Puhemies ilmoittaa aloitteesta valiokunnalle ja täysistunnolle.

 

2. Puhemiehen käyttäessä 1 kohdan mukaisia valtuuksiaan asiasta vastaava valiokunta merkitsee puhemiehen aloitteen tiedoksi seuraavassa kokouksessaan. Jos valiokunta pitää sitä tarpeellisena, se voi laatia mietinnön parlamentin käsiteltäväksi.

Perustelu

Tarkistuksella lisätään työjärjestykseen tekstin selkeyttämiseksi uusi 6 b artikla, joka kattaa kiireelliset tilanteet. Tarkistuksella ei tehdä mitään sisällöllisiä muutoksia.

Tarkistus  9

Euroopan parlamentin työjärjestys

7 artikla – -1 kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1. Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi osoittaa puhemiehelle jäsenen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön ja jäsen tai entinen jäsen voi osoittaa puhemiehelle erioikeuksien ja koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön. Pyynnöistä ilmoitetaan täysistunnossa ja ne lähetetään käsiteltäviksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

Perustelu

Tällä uudella kohdalla selostetaan menettelyn ensimmäistä vaihetta ja korvataan työjärjestyksen 6 artiklan 2 ja 3 kohta, jotka koskevat koskemattomuuden pidättämistä ja puolustamista koskevia menettelyjä. Sisällöllisiä muutoksia ei tehdä.

Tarkistus  10

Euroopan parlamentin työjärjestys

7 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

1. Asiasta vastaava valiokunta käsittelee koskemattomuuden pidättämistä sekä koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevat pyynnöt viipymättä niiden jättämisjärjestyksessä.

1. Valiokunta käsittelee koskemattomuuden pidättämistä sekä koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevat pyynnöt viipymättä. Se ottaa kuitenkin huomioon tapausten vaikeusasteen.

Perustelu

Käytännössä ei aina ole mahdollista käsitellä pyyntöjä niiden jättämisjärjestyksessä, koska tapausten tekninen vaikeusaste vaihtelee. Tämän artiklan tiukka soveltaminen johtaisi siihen, että vaikeiden tapausten käsittely viivästyttäisi tarpeettomasti yksinkertaisten tapausten käsittelyä. Oikeudellisten asioiden valiokunnan on käsiteltävä tapaukset mahdollisimman nopeasti, mutta sille on jätettävä harkintavaltaa niiden aikataulujen suhteen.

Tarkistus  11

Euroopan parlamentin työjärjestys

7 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

3. Valiokunta voi pyytää asianomaiselta viranomaiselta ne lisätiedot tai selvitykset, jotka valiokunta katsoo tarpeellisiksi voidakseen muodostaa mielipiteensä koskemattomuuden pidättämisestä tai puolustamisesta. Jäsenelle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi. Hänellä on oikeus esittää kaikki tässä yhteydessä aiheellisiksi katsomansa asiakirjat tai muut kirjalliset todisteet. Toinen jäsen voi toimia hänen edustajanaan.

3. Valiokunta voi pyytää asianomaiselta viranomaiselta ne lisätiedot tai selvitykset, jotka valiokunta katsoo tarpeellisiksi voidakseen muodostaa mielipiteensä koskemattomuuden pidättämisestä tai puolustamisesta.

Perustelu

Kuulemista koskevat säännökset olisi siirrettävä uuteen kohtaan, jossa ne esitetään yksityiskohtaisemmin.

Tarkistus  12

Euroopan parlamentin työjärjestys

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 a. Hänellä on oikeus esittää kaikki tässä yhteydessä aiheellisiksi katsomansa asiakirjat tai muut kirjalliset todisteet. Toinen jäsen voi toimia hänen edustajanaan.

 

Jäsen ei saa olla paikalla koskemattomuutensa pidättämistä tai puolustamista koskevista pyynnöistä käytävien keskustelujen aikana, kuulemista lukuun ottamatta.

 

Valiokunnan puheenjohtaja kutsuu jäsenen kuultavaksi ja ilmoittaa kuulemisen ajankohdan. Jäsen voi luopua oikeudestaan tulla kuulluksi.

 

Jos jäsen ei saavu kuultavaksi kutsuttaessa, hänen katsotaan luopuneen oikeudestaan tulla kuulluksi, paitsi jos hän ilmoittaa, ettei voi tulla kuultavaksi ehdotettuna ajankohtana, ja ilmoittaa myös syyn siihen. Ainoastaan valiokunnan puheenjohtajalla on valtuudet päättää, hyväksytäänkö pyyntö saada olla tulematta paikalle ilmoitettujen syiden perusteella, eikä päätökseen voi hakea muutosta.

 

Jos valiokunnan puheenjohtaja hyväksyy jäsenen pyynnön, hän kutsuu jäsenen kuultavaksi uutena ajankohtana. Jos jäsen ei saavu kuulemiseen tänä toisena ajankohtana, menettelyä jatketaan jäsentä kuulematta. Muita pyyntöjä saada olla tulematta paikalle tai tulla kuulluksi ei sen jälkeen hyväksytä.

Perustelu

Tämä tarkistus koskee jäsenen oikeutta tulla kuulluksi koskemattomuustapauksissa. Selvennystä tarvitaan, koska yksittäiset jäsenet ovat aiemmin käyttäneet hyväkseen oikeuttaan tulla kuulluksi ja viivästyttäneet sen avulla menettelyjä ja estäneet parlamenttia tekemästä päätöstä. Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että jäsentä voidaan kuulla mutta hän ei voi jatkuvasti lykätä kuulemistaan estääkseen oikeusmenettelyn aloittamisen itseään vastaan. Valiokunnan puheenjohtajalle annetaan valtuudet estää tällaiset perusteettomat viivytykset.

Tarkistus  13

Euroopan parlamentin työjärjestys

7 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

5. Jos jäsentä pyydetään toimimaan todistajana tai asiantuntijana, ei ole tarvetta pyytää koskemattomuuden pidättämistä edellyttäen, että

Poistetaan.

– jäsen ei ole velvoitettu saapumaan päivämääränä tai aikana, joka estää tai vaikeuttaa hänen parlamentin jäsenen tehtäviensä hoitamista, tai että hän voi antaa lausuman kirjallisesti tai muussa muodossa tavalla, joka ei vaikeuta hänen parlamentin jäsenen tehtäviensä hoitamista,

 

– jäsen ei ole velvollinen ilmoittamaan edustajantoimessaan saamiaan luottamuksellisia tietoja, joiden ilmoittaminen ei hänen mukaansa ole tarkoituksenmukaista.

 

Perustelu

Tämä teksti olisi siirrettävä 6 artiklaan, sillä se koskee sitä, onko koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö tarpeen tapauksissa, joissa jäsentä pyydetään toimimaan todistajana.

Tarkistus  14

Euroopan parlamentin työjärjestys

7 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

6. Erioikeuden tai vapauden puolustamista koskevissa tapauksissa valiokunta toteaa, muodostavatko olosuhteet hallinnollisen tai muun esteen parlamentin kokouspaikkaan matkustavien tai sieltä palaavien jäsenten vapaalle liikkumiselle, mielipiteen ilmaisemiselle tai äänestyskäyttäytymiselle heidän hoitaessaan edustajantoimeensa kuuluvia tehtäviä tai kuuluvatko kyseiset olosuhteet erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklassa tarkoitettuihin asioihin, jotka eivät kuulu kansallisen oikeuden alaan, ja tekee ehdotuksen, jossa kehotetaan asianomaista viranomaista tekemään tarvittavat johtopäätökset.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä teksti olisi siirrettävä 6 a artiklaan, sillä se koskee perusedellytyksiä jäsenen koskemattomuuden puolustamiseksi.

Tarkistus  15

Euroopan parlamentin työjärjestys

7 artikla – 10 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

10. Puhemiehen käyttäessä 6 artiklan 4 kohdan mukaisia valtuuksiaan asiasta vastaava valiokunta merkitsee puhemiehen aloitteen tiedoksi seuraavassa kokouksessaan. Jos valiokunta pitää sitä tarpeellisena, se voi laatia mietinnön parlamentin käsiteltäväksi.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä teksti olisi siirrettävä 6 b artiklaan, sillä se koskee puhemiehen valtuuksia kiireellisissä tapauksissa.

Tarkistus  16

Euroopan parlamentin työjärjestys

7 artikla – 12 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

12 a. Valiokunta vahvistaa periaatteet tämän artiklan soveltamiselle.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

9.7.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jörg Leichtfried, Anna Záborská


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

17.12.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

0

1

Puolesta äänestäneet

Alfredo Antoniozzi, Elmar Brok, Zdravka Bušić, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki, Constance Le Grip, David Martin, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Helmut Scholz, György Schöpflin, Indrek Tarand, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Vastaan äänestäneet

 

Tyhjää äänestäneet

Andrew Henry William Brons

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elmar Brok, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Helmut Scholz, György Schöpflin

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö