Eljárás : 2013/2031(REG)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0012/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0012/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/01/2014 - 8.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0035

JELENTÉS     
PDF 227kWORD 406k
20.12.2013
PE 516.644v02-00 A7-0012/2014

a Parlament eljárási szabályzatának a képviselői mentelmi jog felfüggesztése és fenntartása tekintetében történő módosításáról

(2013/2031(REG))

Alkotmányügyi Bizottság

Előadó: Anneli Jäätteenmäki

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Parlament eljárási szabályzatának a képviselői mentelmi jog felfüggesztése és fenntartása tekintetében történő módosításáról

(2013/2031(REG))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Jogi Bizottság elnökének 2012. november 9-i levelére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére,

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7 0012/2014),

1.  úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2.  rámutat arra, hogy a módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba;

3.  utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a. A parlamenti mentelmi jog nem a képviselők személyes kiváltsága, hanem a teljes Parlament és az egyes képviselők függetlenségének biztosítéka.

Módosítás  2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

6 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

1. Hatáskörének gyakorlása során a kiváltságok és a mentességek tekintetében a Parlament elsődlegesen arra törekszik, hogy demokratikus jogalkotó gyűlésként megőrizze integritását és biztosítsa a képviselők függetlenségét feladataik teljesítése során.

1. Hatáskörének gyakorlása során a kiváltságok és a mentességek tekintetében a Parlament fellép annak érdekében, hogy demokratikus jogalkotó gyűlésként megőrizze integritását és biztosítsa a képviselők függetlenségét feladataik teljesítése során. A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmeket az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 7., 8. és 9. cikke és az e cikkben említett elvek alapján kell értékelni.

Módosítás  3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

6 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

2. A tagállamok illetékes hatóságainak valamely képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló, az elnökhöz intézett kérelmét a Parlament plenáris ülésén jelentik be, és az illetékes bizottsághoz utalják.

törölve

Indokolás

E szöveget inkább az eljárási kérdésekkel foglalkozó 7. cikknek kell tartalmaznia.

Módosítás  4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

6 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

3. A kiváltságok és mentességek fenntartására irányuló, képviselő, illetve volt képviselő által az elnöknek benyújtott összes kérelmet a Parlament plenáris ülésén jelentik be, és az illetékes bizottsághoz utalják.

törölve

Indokolás

E szöveget inkább az eljárási kérdésekkel foglalkozó 7. cikknek kell tartalmaznia.

Módosítás  5

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

6 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

4. Sürgős esetekben, ha egy képviselőt letartóztatnak vagy mozgásszabadságában korlátoznak, és ezzel kiváltságai és mentességei nyilvánvalóan sérülnek, az elnök az illetékes bizottság elnökével és előadójával való előzetes megbeszélést követően kezdeményezheti az érintett képviselő kiváltságainak és mentességeinek érvényesítését. Az elnök ismerteti a kezdeményezést a bizottsággal és tájékoztatja a Parlamentet.

törölve

Indokolás

E szöveget inkább a sürgős helyzetekről szóló új 6b. cikknek kell tartalmaznia.

Módosítás  6

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

6 cikk – 4a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4a. Ha egy képviselőnek tanúként vagy szakértőként kell megjelennie, nem szükséges kérni a mentelmi jog felfüggesztését, feltéve hogy

 

– a képviselőnek nem olyan napon vagy időpontban kell megjelennie, amely parlamenti feladatainak teljesítését akadályozza vagy hátráltatja, vagy lehetősége van írásban, illetve olyan más formában nyilatkozatot tenni, amely parlamenti kötelezettségeinek ellátásában nem hátráltatja; továbbá

 

– a képviselőt nem kötelezik arra, hogy olyan bizalmas értesülésre vonatkozó vallomást tegyen, amelyhez képviselői megbízatásának gyakorlása során jutott, és amelyet nem kíván a nyilvánosság elé tárni.

Indokolás

E szöveget – mivel azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy szükség van-e egyáltalán a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelemre azokban az esetekben, amikor a képviselőnek tanúként kell megjelennie – ki kell emelni a 7. cikkből.

Módosítás  7

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

6 a cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

A kiváltságok és a mentelmi jog fenntartása

 

1. Azokban az esetekben, amikor a tagállami hatóságok feltehetőleg megsértették egy képviselő vagy volt képviselő kiváltságait és mentességeit, határozat meghozatala iránti kérelem nyújtható be a Parlamenthez a 7. cikk (-1) bekezdésének megfelelően, arra vonatkozóan, hogy ténylegesen megsértették-e ezeket a kiváltságokat és mentességeket.

 

2. A mentelmi jog vagy a kiváltságok fenntartására irányuló kérelem elsősorban akkor nyújtható be, ha úgy ítélik meg, hogy a körülmények a képviselő szabad mozgására vonatkozó igazgatási vagy egyéb korlátozást jelentenek a parlamenti ülésekre való utazás vagy az onnan történő elutazás tekintetében, illetve a képviselői feladatai ellátásának keretében történő véleménynyilvánítás vagy szavazás tekintetében, illetve ha azok az Európai Unió kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyve 9. cikkének hatálya alá tartoznak.

 

3. A képviselőt megillető kiváltságok és mentességek fenntartására irányuló kérelem nem fogadható el, ha ugyanazon bírósági eljárás tekintetében korábban az érintett képviselő mentességének felfüggesztésére vagy fenntartására irányuló kérelmet nyújtottak be, függetlenül attól, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában meghozták-e a határozatot.

 

4. A képviselőt megillető kiváltságok és mentességek fenntartására irányuló kérelem nem vizsgálható meg, ha ugyanazon bírósági eljárás tekintetében korábban az érintett képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet nyújtottak be.

 

5. Azokban az esetekben, amikor a képviselő kiváltságai és mentességei fenntartásának elutasításáról szóló határozatot hoztak, a képviselő új bizonyíték benyújtása mellett a határozat felülvizsgálatát kérheti. A felülvizsgálatra irányuló kérelem elfogadhatatlan, ha az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikke értelmében hozott határozat ellen eljárást indítottak, vagy ha az elnök véleménye szerint a bemutatott új bizonyíték nem eléggé megalapozott ahhoz, hogy alátámassza a felülvizsgálatot.

Módosítás  8

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

6 b cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

6c. cikk

 

Az elnök mentelmi jog érvényesítésére irányuló sürgős intézkedése

 

1. Sürgős esetekben, amennyiben egy képviselőt letartóztatnak vagy mozgásszabadságában korlátoznak, és ezzel kiváltságai és mentességei látszólag sérülnek, az Elnök az illetékes bizottság elnökével és előadójával való előzetes megbeszélést követően kezdeményezheti az érintett képviselő kiváltságainak és mentességeinek megerősítését. Az elnök ismerteti a kezdeményezést a bizottsággal és tájékoztatja a Parlamentet.

 

2. Amennyiben az elnök él az (1) bekezdés által rá ruházott hatáskörrel, a bizottságot a következő ülésen tájékoztatják az elnök indítványáról. Ha a bizottság szükségesnek ítéli, jelentést készíthet, amelyet a Parlamentnek nyújt be.

Indokolás

Ez a módosítás a jobb áttekinthetőség érdekében bevezeti a sürgős helyzetekre vonatkozó új 6b. cikket. Ez a módosítás nem tartalmaz érdemi változtatásokat.

Módosítás  9

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

7 cikk – -1 bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(-1) A tagállamok illetékes hatóságai által benyújtott, egy képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló, illetve egy jelenlegi vagy volt képviselő által benyújtott, a kiváltságok és mentességek fenntartására irányuló, az elnökhöz intézett kérelmét a Parlament plenáris ülésén jelentik be, és az illetékes bizottsághoz utalják.

Indokolás

Anélkül, hogy érdemi változtatásokat vezetne be, az eljárás első lépését kifejtő ezen új bekezdés lép a 6. cikknek a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve fenntartására irányuló eljárásról szóló (2) és (3) bekezdése helyébe.

Módosítás  10

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

7 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

1. Az illetékes bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve a mentelmi jog és a kiváltságok fenntartására irányuló kérelmeket haladéktalanul, a benyújtás sorrendjében vizsgálja meg.

1. A bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve a kiváltságok és a mentességek fenntartására irányuló kérelmeket haladéktalanul, de összetettségükre figyelemmel vizsgálja meg.

Indokolás

A mentelmi joggal kapcsolatos esetek különböző mértékű eljárásjogi összetettsége miatt a gyakorlatban nincs mindig lehetőség arra, hogy a kérelmekkel szigorúan a benyújtás sorrendjében foglalkozzanak. E szabály szigorú alkalmazása azt jelentené, hogy a bonyolultabb ügyek szükségtelenül hátráltatnák az egyszerűbbeket. Az illetékes bizottságnak a lehető leggyorsabban el kell bírálnia az ügyeket, azonban az egyes esetek megvizsgálására fordított idő tekintetében mérlegelési lehetőséget kell biztosítani számára.

Módosítás  11

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

7 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

3. A bizottság felkérheti az érintett hatóságot, hogy a mentelmi jog felfüggesztésével, illetve fenntartásával kapcsolatos véleménye kialakításához szükséges bármely információt vagy felvilágosítást bocsásson rendelkezésére. Az érintett képviselő lehetőséget kap a meghallgatásra és az általa a tárgyhoz tartozónak ítélt bármely iratot vagy egyéb írásos bizonyítékot előterjeszthet. Képviseletében másik képviselő is eljárhat.

3. A bizottság felkérheti az érintett hatóságot, hogy a mentelmi jog felfüggesztésével, illetve fenntartásával kapcsolatos véleménye kialakításához szükséges bármely információt vagy felvilágosítást bocsásson rendelkezésére.

Indokolás

A meghallgatásokról szóló rendelkezéseket egy új, részletesebb bekezdésnek kell tartalmaznia.

Módosítás  12

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a. Az érintett képviselő lehetőséget kap a meghallgatásra és az általa a tárgyhoz tartozónak ítélt bármely iratot vagy egyéb írásos bizonyítékot előterjeszthet. Képviseletében másik képviselő is eljárhat.

 

A képviselő a meghallgatása kivételével nem vehet részt a mentelmi joga felfüggesztésére vagy fenntartására irányuló kérelemmel kapcsolatos vitán.

 

A képviselőt a bizottság elnöke hívja meg a meghallgatásra, a dátum és az időpont megjelölésével. A képviselő elállhat a meghallgatáshoz való jogától.

 

Ha a képviselő a meghívás ellenére nem vesz részt a meghallgatáson, úgy kell tekinteni, hogy lemondott a meghallgatáshoz való jogáról, kivéve, ha az okok megjelölésével kimenti magát a javasolt időpontban rendezett meghallgatáson való részvétel alól. A bizottság elnöke dönt abban a kérdésben, hogy a megjelölt okokra tekintettel elfogadja-e a kimentés iránti kérelmet; e tekintetben fellebbezésnek helye nincs.

 

Ha a bizottság elnöke helyt ad a kimentés iránti kérelemnek, új nap és időpont megjelölésével meghívja a képviselőt a meghallgatásra. Ha a képviselő nem tesz eleget a meghallgatásra kapott második meghívásnak, az eljárás a képviselő meghallgatása nélkül folytatódik. Kimentésre vagy meghallgatásra irányuló további kérelem ezt követően nem fogadható el.

Indokolás

Ez a módosítás a képviselők meghallgatáshoz való jogával foglalkozik a mentelmi joggal kapcsolatos ügyekben. A kérdés egyértelműbb szabályozását az indokolja, hogy egyes képviselők a múltban visszaéltek a meghallgatáshoz való jogukkal és azt az eljárás elhúzására használták fel, ezzel akadályozva a Parlament határozathozatalát. A módosítás célja annak biztosítása, hogy sor kerülhessen a képviselők meghallgatására, ugyanakkor a képviselők az ellenük folyó jogi eljárás akadályozása érdekében ne halaszthassák el ismételten a meghallgatásukat. Ezért megfelelő hatáskört kell biztosítani az elnök számára az ilyen indokolatlan késedelmek megakadályozására.

Módosítás  13

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

7 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

5. Ha egy képviselőnek tanúként vagy szakértőként kell megjelennie, nem szükséges kérni a mentelmi jog felfüggesztését, feltéve hogy

törölve

- a képviselőnek nem olyan napon vagy időpontban kell megjelennie, amely parlamenti feladatainak teljesítését akadályozza vagy hátráltatja, vagy lehetősége van írásban, illetve bármely más formában nyilatkozatot tenni, amely parlamenti kötelezettségeinek ellátásában nem hátráltatja;

 

- a képviselőt nem kötelezik arra, hogy olyan bizalmas értesülésre vonatkozó vallomást tegyen, amelyhez képviselői megbízatásának gyakorlása során jutott és amelyet nem kíván a nyilvánosság elé tárni.

 

Indokolás

E bekezdést – mivel azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy szükség van-e a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelemre azokban az esetekben, amikor a képviselőnek tanúként kell megjelennie – át kell helyezni a 6. cikkbe.

Módosítás  14

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

7 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

6. A mentelmi jog vagy kiváltságok védelmére vonatkozó esetekben a bizottság megállapítja, hogy a körülmények mennyiben jelentik a képviselő mozgásszabadságának igazgatási vagy egyéb korlátozását a parlamenti ülésekre való utazás vagy az onnan történő elutazás esetén, illetve képviselői megbízatásának keretében történő véleménynyilvánítás vagy szavazás esetén, illetve mennyiben felelnek meg a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv 9. cikkében meghatározott – nemzeti jog hatálya alá nem tartozó – szempontoknak, majd javaslatot tesz, amelyben felkéri az érintett hatóságot a szükséges következtetések levonására.

törölve

Indokolás

E bekezdést – mivel a képviselő mentelmi jogának védelmére vonatkozó alapvető kritériumokkal foglalkozik – át kell helyezni a 6a. cikkbe.

Módosítás  15

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

7 cikk – 10 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

10. Amikor az elnök a 6. cikk (4) bekezdése által ráruházott hatáskörrel él, az illetékes bizottságot a következő ülésen tájékoztatják az elnök indítványáról. Ha a bizottság szükségesnek ítéli, jelentést készíthet, amelyet a Parlamentnek nyújt be.

törölve

Indokolás

E bekezdést – mivel az elnököt sürgős helyzetekben megillető hatáskörökkel foglalkozik – át kell helyezni a 6b. cikkbe.

Módosítás  16

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

7 cikk – 12 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(12a) A bizottság alapelveket határoz meg e cikk alkalmazására vonatkozóan.

Indokolás

E kiegészítésnek nem célja a bizottság felhatalmazása arra, hogy saját hatáskörében lényegi értékeléseket végezzen, ami végső soron a Parlament számára fenntartott jog. Inkább annak biztosítására törekszik, hogy hasonló esetekben a Jogi Bizottság által javasolt megközelítés is hasonló legyen, így lefektetve egyfajta „esetjog” alapjait.


INDOKOLÁS

1. Bevezetés

A Jogi Bizottság (JURI) elnöke 2012. november 9-én kelt levelében több kérdést is felvetett a képviselők mentelmi jogára vonatkozó szabályok alkalmazásával kapcsolatban. A levelében foglaltak szerint – annak ellenére, hogy az eljárási szabályzat kifejezetten csak a mentelmi jog felfüggesztéséről vagy fenntartásáról rendelkezik – úgy tűnhet, hogy a mentelmi jogának fenntartását kérő képviselőnek van némi lehetősége arra, hogy felkérje a Parlamentet a mentelmi jog fenntartását elutasító határozat felülvizsgálatára. Az illetékes bizottság úgy véli, hogy az ilyen felülvizsgálati kérelem lehetőségét – különösen a benyújtáshoz biztosított időkeret tekintetében – szigorúan korlátozni kell. Ezen túlmenően a JURI bizottság azt is felvetette, hogy a mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem ne legyen elfogadható, amennyiben a Parlament ugyanazon tényállás tekintetében már felfüggesztette a képviselő mentelmi jogát. Megállapította, hogy a 7. cikk jelen formájában nem nyújt megoldást ezekre a problémákra.

A JURI bizottság 2013. július 9-én az AFCO bizottságnak címzett véleményt fogadott el. Ebben a mentelmi jogra vonatkozó hatályos szabályok olyan átdolgozását javasolja, amely tükrözi az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát és a JURI bizottság gyakorlatát. A szóban forgó szabályok tekintetében új, logikusabb szerkezetet javasol. Az előadó ezt a jelentéstervezetet a JURI bizottság – az eljárási szabályzat VII. mellékletének XVI/10. pontjának értelmében a képviselők kiváltságaival és mentességeivel foglalkozó bizottság – véleménytervezetére és végleges véleményére alapozta

2. A hatályos elsődleges jog

A legtöbb kontinentális jogrendszerhez hasonlóan az Unió elsődleges joga a parlamenti mentelmi jog két aspektusával foglalkozik. Az első aspektus anyagi jogi jellegű: megválasztott képviselő nem vonható felelősségre olyan cselekmény miatt, amelyet jogalkotási szerv tagjaként megbízatása során hajtott végre (immunitas). A második aspektus eljárásjogi jellegű: megválasztott képviselőnek az általa jogalkotási szervben betöltött tagsági minőségén kívül elkövetett cselekményért való felelősségre vonására irányuló eljárás kizárólag a jogalkotási szerv előzetes engedélyével indítható (inviolabilitas).

Az első aspektust az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke (korábbi 9. cikk) szabályozza. E cikk értelmében a feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe, és nem vonhatók bírósági eljárás alá.

A második, eljárásjogi aspektust a 9. cikk (korábbi 10. cikk) szabályozza, amelynek értelmében az Európai Parlament ülései alatt a képviselők a következő jogokat élvezik:

(a) saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik;

(b) a többi tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vételre és bírósági eljárásra vonatkozó intézkedés alól.

A mentesség akkor is megilleti a tagokat, amikor az Európai Parlament üléseinek helyszínére utaznak, illetve onnan visszatérnek.

Nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely tagot bűncselekmény elkövetésében tetten érnek, továbbá a mentesség nem akadályozhatja meg az Európai Parlamentet azon jogának gyakorlásában, hogy valamely tagjának mentességét felfüggessze.

3. Az Európai Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata

Három ügyre kell figyelmet fordítani: a Marra-(1), a Patricello-(2) és a Gollnisch-ügyre(3).

3.1. A Marra-ügyben a Bíróság azt a döntést hozta, hogy az európai parlamenti képviselők mentességeire vonatkozó közösségi (jelenleg uniós) jogszabályok úgy értelmezendők, hogy valamely európai parlamenti képviselő ellen az általa kifejezett vélemény miatt indított kártérítési kereset esetén:

– ha az e kereset tárgyában eljáró nemzeti bíróság semmilyen információt nem kapott az említett képviselő által a Parlamenthez intézett, a [7.] jegyzőkönyv 9. cikke [jelenleg 8. cikk] szerinti mentelmi jogának fenntartása iránti kérelem tekintetében, e bíróság nem köteles a Parlament határozatát kérni e mentelmi jog feltételeinek meglétét illetően;

– ha a nemzeti bíróság arról értesül, hogy ugyanezen képviselő az eljárási szabályzat 6. cikkének (3) bekezdése alapján az említett mentelmi jog fenntartása iránti kérelmet nyújtott be az Európai Parlamenthez, köteles az eljárást felfüggeszteni, és felkérni az Európai Parlamentet, hogy a lehető legrövidebb időn belül adjon véleményt;

– ha a nemzeti bíróság úgy ítéli meg, hogy az említett képviselőt megilleti a jegyzőkönyv 9. cikke [jelenleg 8. cikk] szerinti mentelmi jog, köteles az érintett európai parlamenti képviselő ellen benyújtott keresetet elutasítani.

3.2. A Patriciello-ügyben a Bíróság azt a határozatot hozta, hogy a jegyzőkönyv 8. cikkét akként kell értelmezni, hogy az európai parlamenti képviselő által az Európai Parlamenten kívül tett olyan nyilatkozat, amelynek következtében az e képviselő származása szerinti tagállamban hamis vád bűncselekménye miatt büntetőeljárás indult, csak akkor minősül a parlamenti képviselői feladatok ellátása során kifejtett, az e rendelkezés szerinti mentelmi jog hatálya alá tartozó véleménynek, ha e nyilatkozat olyan szubjektív értékelésnek számít, amely közvetlen és nyilvánvaló kapcsolatot mutat az ilyen feladatok ellátásával. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak megállapítása, hogy e feltételek az alapügyben teljesülnek-e.

3.3. A Gollnisch-ügyben a korábbi joggyakorlat alapján a Törvényszék áttekintést adott az uniós jogszabályokban foglalt parlamenti mentelmi jogról és különösen a mentelmi jog felfüggesztése és fenntartása közötti különbségről. A Marra-ügyben tett észrevételeire visszautalva a Bíróság hangsúlyozta, hogy az eljárási szabályzat belső szervezeti aktus, amely a Parlament javára nem állapíthat meg olyan hatásköröket, amelyeket jogi aktus, a jelen esetben a jegyzőkönyv kifejezetten nem ismer el. Következésképpen, ha a Parlament az érintett európai parlamenti képviselő kérelme nyomán az eljárási szabályzat alapján a mentelmi jog fenntartására irányuló határozatot hoz is, ez olyan véleményt jelent, amely nem kötelező erejű a nemzeti igazságügyi hatóságokra nézve. Az a tény egyébként, hogy valamely tagállam nemzeti joga(4) a nemzeti parlament tagjainak védelmére irányuló eljárást oly módon szabályozza, hogy megengedi e parlament számára a beavatkozást, ha a nemzeti bíróság ezt a mentességet nem ismeri el, nem jelenti ugyanezen hatáskör elismerését az Európai Parlament számára az e tagállamból származó európai parlamenti képviselők tekintetében, mivel a jegyzőkönyv 9. cikke nem ír elő kifejezetten ilyen hatáskört a Parlament számára, és nem utal a nemzeti jogszabályokra.Ebből az elvből következik, hogy a mentelmi jog fenntartása csak olyan esetben alkalmazandó, amikor egy képviselő mentelmi joga – a hazája jogszabályaiból eredően – sérül (nevezetesen a képviselő hazájának rendőrsége vagy igazságszolgáltatási hatósága által tett intézkedések folytán), és nincs a képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem. Az ilyen esetekben a képviselőnek jogában áll az Európai Parlament eljárási szabályzata szerinti mentelmi jogának fenntartását kérni. Tehát a mentelmi jog fenntartása a Parlament beavatkozási lehetősége a parlamenti képviselő kérésére, amikor a nemzeti hatóságok megsértik, illetve megsérteni készülnek egyik képviselője mentelmi jogát. Másfelől, amikor a nemzeti hatóságok mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmet nyújtanak be, a Parlament határoz arról, hogy felfüggeszti-e a mentelmi jogot. Ekkor a mentelmi jog fenntartásának nincs többé értelme: a Parlament felfüggesztheti a mentelmi jogot, és így nincs lehetőség annak fenntartására, illetve elutasíthatja a mentelmi jog felfüggesztését, és így a fenntartás értelmetlenné válik, mivel a nemzeti hatóságok értesültek arról, hogy a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmüket elutasították, és ezért a parlamenti mentelmi jog megakadályozza a hatóságokat az általuk tervezett intézkedések megtételében.

4. Következtetés

A fent kifejtett jogi háttér, illetve a JURI bizottság véleménytervezete és végleges véleménye alapján az előadó a jelenlegi szabályozás átszövegezését javasolja, hogy a szabályok koherensebbek legyenek, és lényegüket tekintve összhangba kerüljenek a legfrissebb joggyakorlattal és az illetékes bizottság gyakorlatával. A parlamenti mentelmi jog nem a képviselők személyes kiváltsága, hanem a Parlament egésze és képviselői függetlenségének és feddhetetlenségének biztosítéka. Az eljárási szabályzatnak ezt a kérdést ezért jogilag támadhatatlan és megfelelően részletezett módon kell szabályoznia annak érdekében, hogy oltalmazza azon intézmény tekintélyét, amely közvetlenül képviseli az Unió polgárait(5).

(1)

A C-200/07. és 201/07. számú Marra kontra De Gregori és Clemente egyesített ügyben hozott 2008. október 21-i ítélet.

(2)

A C-163/10. számú Aldo Patriciello-ügyben 2011. szeptember 6-án hozott ítélet.

(3)

A T-346/11. és T-347/11. számú Bruno Gollnisch-ügyben 2013. január 17-én hozott ítélet.

(4)

Vö. például az olasz alkotmány 68. cikkének első bekezdésével.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (1) bekezdése.


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (10.7.2013)

az Alkotmányügyi Bizottság részére

a Parlament eljárási szabályzata 7. cikkének módosításáról

(2013/2031(REG))

Előadó: Klaus-Heiner Lehne

MÓDOSÍTÁS:

A Jogi Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a. A parlamenti mentelmi jog nem a képviselők személyes kiváltsága, hanem a teljes Parlament és az egyes képviselők függetlenségének biztosítéka.

Módosítás  2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

6 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

1. Hatáskörének gyakorlása során a kiváltságok és a mentességek tekintetében a Parlament elsődlegesen arra törekszik, hogy demokratikus jogalkotó gyűlésként megőrizze integritását és biztosítsa a képviselők függetlenségét feladataik teljesítése során.

1. Hatáskörének gyakorlása során a kiváltságok és a mentességek tekintetében a Parlament fellép annak érdekében, hogy demokratikus jogalkotó gyűlésként megőrizze integritását és biztosítsa a képviselők függetlenségét feladataik teljesítése során. A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmet az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 7., 8. és 9. cikkében szereplő rendelkezések és az e bekezdésben említett elvek alapján kell értékelni.

Módosítás  3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

6 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

2. A tagállamok illetékes hatóságainak valamely képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló, az elnökhöz intézett kérelmét a Parlament plenáris ülésén jelentik be, és az illetékes bizottsághoz utalják.

törölve

Indokolás

E szöveget inkább az eljárási kérdésekkel foglalkozó 7. cikknek kell tartalmaznia.

Módosítás  4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

6 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

3. A kiváltságok és mentességek fenntartására irányuló, képviselő, illetve volt képviselő által az elnöknek benyújtott összes kérelmet a Parlament plenáris ülésén jelentik be, és az illetékes bizottsághoz utalják.

törölve

Indokolás

E szöveget inkább az eljárási kérdésekkel foglalkozó 7. cikknek kell tartalmaznia.

Módosítás  5

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

6 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

4. Sürgős esetekben, ha egy képviselőt letartóztatnak vagy mozgásszabadságában korlátoznak, és ezzel kiváltságai és mentességei nyilvánvalóan sérülnek, az elnök az illetékes bizottság elnökével és előadójával való előzetes megbeszélést követően kezdeményezheti az érintett képviselő kiváltságainak és mentességeinek érvényesítését. Az elnök ismerteti a kezdeményezést a bizottsággal és tájékoztatja a Parlamentet.

törölve

Indokolás

E szöveget inkább a sürgős helyzetekről szóló új 6b. cikknek kell tartalmaznia.

Módosítás  6

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

6 cikk – 5 bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5. Ha egy képviselőnek tanúként vagy szakértőként kell megjelennie, nem szükséges kérni a mentelmi jog felfüggesztését, feltéve hogy

 

a képviselőnek nem olyan napon vagy időpontban kell megjelennie, amely parlamenti feladatainak teljesítését akadályozza vagy hátráltatja, vagy lehetősége van írásban, illetve bármely más formában nyilatkozatot tenni, amely parlamenti kötelezettségeinek ellátásában nem hátráltatja;

 

– a képviselőt nem kötelezik arra, hogy olyan bizalmas értesülésre vonatkozó vallomást tegyen, amelyhez képviselői megbízatásának gyakorlása során jutott, és amelyet nem kíván a nyilvánosság elé tárni.

Indokolás

E szöveget – mivel azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy szükség van-e egyáltalán a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelemre azokban az esetekben, amikor a képviselőnek tanúként kell megjelennie – ki kell venni a 7. cikkből.

Módosítás  7

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

6 a cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

6a. cikk – A mentelmi jog fenntartása

 

1. Azokban az esetekben, amikor a tagállami hatóságok állítólag megsértették egy képviselő vagy volt képviselő kiváltságait és mentességeit, határozat meghozatala iránti kérelem nyújtható be a Parlamenthez a 7. cikk (-1) bekezdésének megfelelően, arra vonatkozóan, hogy ténylegesen megsértették-e ezeket a kiváltságokat és mentességeket.

 

2. A mentelmi jog vagy a kiváltságok fenntartására irányuló kérelem különösen akkor nyújtható be, ha úgy ítélik meg, hogy a körülmények a képviselő szabad mozgására vonatkozó igazgatási vagy egyéb korlátozást jelentenek a parlamenti ülésekre való utazás vagy az onnan történő elutazás tekintetében, illetve a képviselői megbízatásának keretében történő véleménynyilvánítás vagy szavazás tekintetében, illetve ha megfelelnek az Európai Unió kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyve 9. cikkében meghatározott szempontoknak.

 

3. A képviselőt megillető kiváltságok és mentességek fenntartására irányuló kérelem nem fogadható el, ha az érintett képviselő tekintetében ugyanazon bírósági eljárás tekintetében korábban a mentesség felfüggesztésére vagy fenntartására irányuló kérelmet nyújtottak be, függetlenül attól, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában meghozták-e a határozatot.

 

4. A képviselőt megillető kiváltságok és mentességek fenntartására irányuló kérelem nem vizsgálható meg, ha ugyanazon bírósági eljárás tekintetében korábban az érintett képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet nyújtottak be.

 

5. Azokban az esetekben, amikor a képviselő mentelmi joga és kiváltságai fenntartásának elutasításáról szóló határozatot hoztak, a képviselő új bizonyíték benyújtása mellett a határozat felülvizsgálatát kérheti. A felülvizsgálatra irányuló kérelem elfogadhatatlan, ha az EUMSZ 263. cikkének megfelelően a határozat ellen eljárást indítottak, vagy ha az elnök véleménye szerint a bemutatott új bizonyíték nem eléggé megalapozott ahhoz, hogy alátámassza a felülvizsgálatot.

Indokolás

E módosítás célja a parlamenti mentelmi jog fenntartására irányuló kérelmekre vonatkozó, az ilyen kérelmekkel kapcsolatos alapvető elveket megállapító szabály bevezetése. Annak megelőzésére törekszik, hogy időhúzás céljából ismételten kérelmeket nyújtsanak be. A módosítás ezenfelül egyértelművé teszi, hogy mi a teendő azokban az esetekben, amikor ugyanazon tényállás tekintetében a mentelmi jog felfüggesztése és fenntartása iránti kérelmet egyaránt benyújtottak.

Módosítás  8

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

6 b cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

6b. cikk – Az elnök mentelmi jog fenntartására irányuló sürgős intézkedése

 

1. Sürgős esetekben, ha egy képviselőt letartóztatnak vagy mozgásszabadságában korlátoznak, és ezzel kiváltságai és mentességei nyilvánvalóan sérülnek, az elnök az illetékes bizottság elnökével és előadójával való előzetes megbeszélést követően kezdeményezheti az érintett képviselő kiváltságainak és mentességeinek érvényesítését. Az elnök ismerteti a kezdeményezést a bizottsággal és tájékoztatja a Parlamentet.

 

2. Amikor az elnök az (1) bekezdés által rá ruházott hatáskörrel él, az illetékes bizottságot a következő ülésen tájékoztatják az elnök indítványáról. Ha a bizottság szükségesnek ítéli, jelentést készíthet, amelyet a Parlamentnek nyújt be.

Indokolás

Ez a módosítás a tisztánlátás érdekében bevezeti a sürgős helyzetekre vonatkozó új 6b. cikket. Ez a módosítás nem tartalmaz érdemi változtatásokat.

Módosítás  9

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

7 cikk – -1 bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1. A tagállamok illetékes hatóságai kérelmet intézhetnek az elnökhöz arra vonatkozóan, hogy valamely képviselő mentelmi jogát felfüggesszék, illetve valamely képviselő vagy volt képviselő kérelmet intézhet az elnökhöz a kiváltságok és mentességek fenntartása érdekében. E kérelmeket a Parlament plenáris ülésén bejelentik, és az illetékes bizottsághoz utalják.

Indokolás

Anélkül, hogy érdemi változtatásokat vezetne be, az eljárás első lépését kifejtő ezen új bekezdés lép a 6. cikknek a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve fenntartására irányuló eljárásról szóló (2) és (3) bekezdése helyébe.

Módosítás  10

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

7 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

1. Az illetékes bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve a mentelmi jog és a kiváltságok fenntartására irányuló kérelmeket haladéktalanul, a benyújtás sorrendjében vizsgálja meg.

1. A bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve a mentelmi jog és a kiváltságok fenntartására irányuló kérelmeket haladéktalanul, de összetettségükre figyelemmel vizsgálja meg.

Indokolás

A mentelmi joggal kapcsolatos esetek különböző mértékű eljárásjogi összetettsége miatt a gyakorlatban nincs mindig lehetőség arra, hogy a kérelmekkel szigorúan a benyújtás sorrendjében foglalkozzanak. E szabály szigorú alkalmazása azt jelentené, hogy a bonyolultabb ügyek szükségtelenül hátráltatnák az egyszerűbbeket. A Jogi Bizottságnak a lehető leggyorsabban el kell bírálnia az ügyeket, azonban az egyes esetek megvizsgálására fordított idő tekintetében mérlegelési lehetőséget kell biztosítani számára.

Módosítás  11

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

7 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

3. A bizottság felkérheti az érintett hatóságot, hogy a mentelmi jog felfüggesztésével, illetve fenntartásával kapcsolatos véleménye kialakításához szükséges bármely információt vagy felvilágosítást bocsásson rendelkezésére. Az érintett képviselő lehetőséget kap a meghallgatásra és az általa a tárgyhoz tartozónak ítélt bármely iratot vagy egyéb írásos bizonyítékot előterjeszthet. Képviseletében másik képviselő is eljárhat.

3. A bizottság felkérheti az érintett hatóságot, hogy a mentelmi jog felfüggesztésével, illetve fenntartásával kapcsolatos véleménye kialakításához szükséges bármely információt vagy felvilágosítást bocsásson rendelkezésére.

Indokolás

A meghallgatásokról szóló rendelkezéseket egy új, részletesebb bekezdésnek kell tartalmaznia.

Módosítás  12

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a. Az érintett képviselő számára lehetőséget kell adni álláspontja meghallgatás keretében történő kifejtésére, bemutathatja az általa az ügyben fontosnak tartott dokumentumokat és egyéb írásos bizonyítékokat, illetve más képviselőtársa is eljárhat helyette.

 

A képviselő a meghallgatása kivételével nem vehet részt a mentelmi joga felfüggesztésére vagy fenntartására irányuló kérelemmel kapcsolatos vitán.

 

A képviselőt a bizottság elnöke hívja meg a meghallgatásra, a nap és az időpont megjelölésével. A képviselő dönthet úgy, hogy nem kíván élni a meghallgatáshoz való jogával.

 

Ha a képviselő a meghívás ellenére nem vesz részt a meghallgatáson, úgy kell tekinteni, hogy lemondott a meghallgatáshoz való jogáról, kivéve, ha az okok megjelölésével kimenti magát a javasolt időpontban rendezett meghallgatáson való részvétel alól. Kizárólag a bizottság elnöke jogosult dönteni abban a kérdésben, hogy a megjelölt okokra tekintettel elfogadja-e kimentés iránti kérelmet; e tekintetben fellebbezésnek helye nincs.

 

Ha a bizottság elnöke helyt ad a kimentés iránti kérelemnek, új nap és időpont megjelölésével felkéri a képviselőt a meghallgatáson való megjelenésre. Ha a képviselő nem tesz eleget a meghallgatásra kapott második meghívásnak, az eljárás a képviselő meghallgatása nélkül folytatódik. Kimentésre vagy meghallgatásra irányuló további kérelem ezt követően nem fogadható el.

Indokolás

Ez a módosítás a képviselők meghallgatáshoz való jogával foglalkozik a mentelmi joggal kapcsolatos ügyekben. A kérdés egyértelműbb szabályozását az indokolja, hogy egyes képviselők a múltban visszaéltek a meghallgatáshoz való jogukkal és azt az eljárás elhúzására használták fel, ezzel akadályozva a Parlament határozathozatalát. A módosítás célja annak biztosítása, hogy sor kerülhessen a képviselők meghallgatására, ugyanakkor a képviselők az ellenük folyó jogi eljárás akadályozása érdekében ne halaszthassák el ismételten a meghallgatásukat. Ezért megfelelő hatáskört kell biztosítani az elnök számára az ilyen indokolatlan késedelmek megakadályozására.

Módosítás  13

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

7 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

5. Ha egy képviselőnek tanúként vagy szakértőként kell megjelennie, nem szükséges kérni a mentelmi jog felfüggesztését, feltéve hogy

törölve

- a képviselőnek nem olyan napon vagy időpontban kell megjelennie, amely parlamenti feladatainak teljesítését akadályozza vagy hátráltatja, vagy lehetősége van írásban, illetve bármely más formában nyilatkozatot tenni, amely parlamenti kötelezettségeinek ellátásában nem hátráltatja;

 

- a képviselőt nem kötelezik arra, hogy olyan bizalmas értesülésre vonatkozó vallomást tegyen, amelyhez képviselői megbízatásának gyakorlása során jutott és amelyet nem kíván a nyilvánosság elé tárni.

 

Indokolás

E bekezdést – mivel azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy szükség van-e a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelemre azokban az esetekben, amikor a képviselőnek tanúként kell megjelennie – a 6. cikknek kell tartalmaznia.

Módosítás  14

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

7 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

6. A mentelmi jog vagy kiváltságok védelmére vonatkozó esetekben a bizottság megállapítja, hogy a körülmények mennyiben jelentik a képviselő mozgásszabadságának igazgatási vagy egyéb korlátozását a parlamenti ülésekre való utazás vagy az onnan történő elutazás esetén, illetve képviselői megbízatásának keretében történő véleménynyilvánítás vagy szavazás esetén, illetve mennyiben felelnek meg a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv 9. cikkében meghatározott – nemzeti jog hatálya alá nem tartozó – szempontoknak, majd javaslatot tesz, amelyben felkéri az érintett hatóságot a szükséges következtetések levonására.

törölve

Indokolás

E bekezdést – mivel a képviselő mentelmi jogának védelmére vonatkozó alapvető kritériumokkal foglalkozik – a 6a. cikknek kell tartalmaznia.

Módosítás  15

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

7 cikk – 10 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

10. Amikor az elnök a 6. cikk (4) bekezdése által ráruházott hatáskörrel él, az illetékes bizottságot a következő ülésen tájékoztatják az elnök indítványáról. Ha a bizottság szükségesnek ítéli, jelentést készíthet, amelyet a Parlamentnek nyújt be.

törölve

Indokolás

E bekezdést – mivel az elnököt sürgős helyzetekben megillető hatáskörökkel foglalkozik – a 6b. cikknek kell tartalmaznia.

Módosítás  16

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

7 cikk – 12 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

12a. A bizottság alapelveket határoz meg e cikk alkalmazására vonatkozóan.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

9.7.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Jörg Leichtfried, Anna Záborská


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

17.12.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

0

1

Mellette szavazó tagok

Alfredo Antoniozzi, Elmar Brok, Zdravka Bušić, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki, Constance Le Grip, David Martin, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Helmut Scholz, György Schöpflin, Indrek Tarand, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Ellene szavazó tagok

 

Tartózkodó tagok

Andrew Henry William Brons

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Elmar Brok, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Helmut Scholz, György Schöpflin

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat