POROČILO o spremembi Poslovnika Evropskega parlamenta o odvzemu in zaščiti poslanske imunitete

20.12.2013 - (2013/2031(REG))

Odbor za ustavne zadeve
Poročevalka: Anneli Jäätteenmäki


Postopek : 2013/2031(REG)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0012/2014
Predložena besedila :
A7-0012/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi Poslovnika Evropskega parlamenta o odvzemu in zaščiti poslanske imunitete

(2013/2031(REG))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju pisma predsednika Odbora za pravne zadeve z dne 9. novembra 2012,

–   ob upoštevanju členov 211 in 212 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve (A7-0012/2014),

1.  se odloči spremeniti Poslovnik, kot sledi;

2.  opozarja, da bosta spremembi začeli veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Predlog spremembe  1

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1a. Parlamentarna imuniteta ni osebni privilegij poslanca, temveč gre za jamstvo neodvisnosti Parlamenta kot celote in njegovih poslancev.

Predlog spremembe  2

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 6 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

1. Parlament si pri izvajanju svojih pooblastil v zvezi s privilegiji in imunitetami predvsem prizadeva ohranjati integriteto kot demokratična zakonodajna skupščina in zagotoviti neodvisnost poslancev pri opravljanju njihovih nalog.

1. Parlament pri izvajanju svojih pooblastil v zvezi s privilegiji in imunitetami ohranja integriteto kot demokratična zakonodajna skupščina in zagotoviti neodvisnost poslancev pri opravljanju njihovih nalog. Zahteva po odvzemu imunitete se oceni v skladu s členi 7, 8 in 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter v skladu z načeli iz tega člena.

Predlog spremembe  3

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 6 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

2. Vsaka zahteva za odvzem imunitete poslancu, ki jo na predsednika naslovi pristojni organ države članice, se razglasi v Parlamentu in posreduje pristojnemu odboru.

črtano

Obrazložitev

To besedilo bolj sodi v člen 7, v katerem so obravnavana postopkovna vprašanja.

Predlog spremembe  4

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 6 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

3. Vsaka zahteva za zaščito privilegijev in imunitet, ki jo na predsednika naslovi poslanec ali nekdanji poslanec, se razglasi v Parlamentu in posreduje pristojnemu odboru.

črtano

Obrazložitev

To besedilo bolj sodi v člen 7, v katerem so obravnavana postopkovna vprašanja.

Predlog spremembe  5

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 6 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

4. Kadar je poslancu odvzeta prostost ali mu je omejena svoboda gibanja z domnevnim kršenjem njegovih privilegijev in imunitet, lahko predsednik po posvetovanju s predsednikom in poročevalcem pristojnega odbora kot nujno zadevo poda pobudo za uveljavljanje privilegijev in imunitet tega poslanca. Predsednik sporoči svojo pobudo odboru in obvesti Parlament.

črtano

Obrazložitev

To besedilo bolj sodi v novi člen 6 b, v katerem so obravnavane nujne situacije.

Predlog spremembe  6

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

4a. Kadar mora poslanec nastopiti kot priča ali izvedenec, ni treba zahtevati odvzema imunitete, pod pogojem, da:

 

– poslancu ne bo treba nastopiti na dan ali ob času, ki bi mu onemogočil ali otežil opravljanje parlamentarnih obveznosti, oziroma da bo lahko posredoval izjavo v pisni ali drugačni obliki, ki mu ne otežuje izpolnjevanja parlamentarnih obveznosti; ter

 

– poslancu ni treba pričati o informacijah, ki jih je pridobil zaupno pri izvrševanju svojega mandata in se mu jih ne zdi primerno razkriti.

Obrazložitev

To besedilo je bilo vzeto iz člena 7, saj zadeva vprašanje, ali je zahteva za odvzem imunitete sploh potrebna v primerih, kjer mora poslanec nastopiti kot priča.

Predlog spremembe  7

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 6 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Zaščita privilegijev in imunitete

 

1. V primerih, ko se domneva, da so organi države članice kršili privilegije in imuniteto poslanca ali nekdanjega poslanca, se lahko v skladu s členom 7(-1) vloži zahteva za sklep Parlamenta, da se ugotovi, ali je dejansko prišlo do kršitve omenjenih privilegijev in imunitete.

 

2. Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete se lahko vloži zlasti, če se meni, da okoliščine predstavljajo upravno ali drugačno omejitev svobode gibanja poslancev pri potovanju v kraje zasedanja Parlamenta ali iz njih ali pri izražanju mnenja ali glasovanju v okviru izvrševanja njihovih funkcij ali da sodijo v okvir člena 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

 

3. Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete poslanca ni dopustna, če je bila v zvezi z istim sodnim postopkom že prejeta zahteva za odvzem ali zaščito imunitete omenjenega poslanca, ne glede na to, ali je bil takrat sprejet sklep.

 

4. Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete poslanca se ne obravnava več, če je v zvezi z istim sodnim postopkom prejeta zahteva za odvzem imunitete tega poslanca.

 

5. V primerih, v katerih je bila sprejeta odločitev, da se privilegiji in imuniteta poslanca ne zaščitijo, lahko poslanec ob predložitvi novih dokazov vloži zahtevo za ponovno obravnavo. Zahteva za ponovno obravnavo ni dopustna, če je bil zoper odločitev začet postopek po členu 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije ali če predsednik meni, da novi predloženi dokazi niso dovolj utemeljeni za ponovno obravnavo.

Predlog spremembe  8

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 6 b (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 6b

 

Nujno ukrepanje predsednika za uveljavitev imunitete

 

1. Kadar je poslancu odvzeta prostost ali mu je omejena svoboda gibanja z domnevnim kršenjem njegovih privilegijev in imunitet, lahko predsednik po posvetovanju s predsednikom in poročevalcem pristojnega odbora kot nujno zadevo poda pobudo za uveljavljanje privilegijev in imunitete tega poslanca. Predsednik sporoči svojo pobudo odboru in obvesti Parlament.

 

2. Kadar predsednik uporabi pooblastila, ki so mu dodeljena v skladu z odstavkom 1, se odbor z njegovo pobudo seznani na svoji naslednji seji. Kadar se odboru zdi potrebno, lahko pripravi poročilo za predložitev Parlamentu.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uvaja nov člen 6b, ki zavoljo jasnosti obravnava nujne situacije. Sprememba ne uvaja vsebinskih sprememb.

Predlog spremembe  9

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek -1 (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

-1. Vsaka zahteva za odvzem imunitete poslancu, ki jo na predsednika naslovi pristojni organ države članice, ali za zaščito privilegijev in imunitete, ki jo na predsednika naslovi poslanec ali nekdanji poslanec, se razglasi v Parlamentu in posreduje pristojnemu odboru.

Obrazložitev

Nov odstavek, ki pojasnjuje prvi korak postopka in nadomešča člen 6(2) in 6(3) o postopkih odvzema in zaščite; v njem ni vsebinskih sprememb.

Predlog spremembe  10

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

1. Pristojni odbor nemudoma in po vrstnem redu njihove vložitve preuči zahteve za odvzem ali zaščito imunitete in privilegijev.

1. Odbor nemudoma preuči zahteve za odvzem ali zaščito privilegijev in imunitete, ob upoštevanju njihove relativne zapletenosti.

Obrazložitev

V praksi zaradi razlik v tehnični zapletenosti primerov imunitete ni vedno mogoče obravnavati zahtev strogo po vrstnem redu njihove vložitve. Stroga uporaba tega pravila bi pomenila, da zapleteni primeri po nepotrebnem zadržujejo enostavne primere. Pristojni odbor mora primere obravnavati, kakor hitro je to mogoče, vendar potrebuje nekaj manevrskega prostora v zvezi s časovnim potekom posameznih primerov.

Predlog spremembe  11

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

3. Odbor lahko od zadevnega organa zahteva kakršno koli informacijo ali pojasnilo, ki se mu zdi potrebno za oblikovanje mnenja, ali je imuniteto treba odvzeti ali zaščititi. Zadevni poslanec ima možnost zagovora; predloži lahko vse dokumente ali druge pisne dokaze, ki se mu zdijo pomembni.

3. Odbor lahko od zadevnega organa zahteva kakršno koli informacijo ali pojasnilo, ki se mu zdi potrebno za oblikovanje mnenja, ali je imuniteto treba odvzeti ali zaščititi.

Obrazložitev

Določbe o zagovorih bi morali premakniti v nov, podrobnejši odstavek.

Predlog spremembe  12

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

3a. Zadevni poslanec ima možnost zagovora; predloži lahko vse dokumente ali druge pisne dokaze, ki se mu zdijo pomembni.

 

Poslanec ni prisoten na razpravi o zahtevi za odvzem ali zaščito njegove imunitete, razen na samem zagovoru.

 

Predsednik odbora povabi poslanca na zagovor in v povabilu določi datum in uro zagovora. Poslanec se lahko odreče pravici do zagovora.

 

Če se poslanec ne udeleži zagovora po prejetju povabila, se šteje, da se je odrekel pravici do zagovora, razen če se opraviči za izostanek od zagovora na predlagani datum in ob predlagani uri, in za to navede razloge. Predsednik odbora odloči, ali se takšna zahteva za opravičenje sprejme na podlagi podanih razlogov; na to odločitev se ni mogoče pritožiti.

 

Če predsednik odbora sprejme opravičilo, poslanca povabi na zagovor in določi nov datum in uro zagovora. Če se poslanec ne udeleži drugega zagovora, se postopek nadaljuje brez zagovora poslanca. Nadaljnje zahteve po opravičenju ali zagovoru se ne sprejmejo.

Obrazložitev

Sprememba zadeva pravico poslancev do zagovora v primerih v zvezi z imuniteto. Razlog za to pojasnilo je, da so v preteklosti posamezni poslanci zlorabili svojo pravico do zagovora, saj so jo uporabljali za zavlačevanje postopka in preprečevanje sprejetja sklepa Parlamenta. Namen spremembe je zagotoviti, da imajo poslanci pravico do zagovora, ne morejo pa tega zagovora znova in znova odlagati, da bi tako zavrli sodne postopke, ki potekajo zoper njih. Predsednik dobi pooblastila, s katerimi lahko prepreči takšne neupravičene zaostanke.

Predlog spremembe  13

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek 5

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

5. Kadar mora poslanec nastopiti kot priča ali izvedenec, ni treba zahtevati odvzema imunitete, pod pogojem, da:

črtano

– poslancu ne bo treba nastopiti na dan ali ob času, ki bi mu onemogočil ali otežil opravljanje parlamentarnih nalog, oziroma da bo lahko izjavo posredoval v pisni ali drugačni obliki, ki mu ne otežuje izpolnjevanja parlamentarnih obveznosti;

 

– poslancu ni treba pričati o informacijah, ki jih je pridobil zaupno pri izvrševanju svojega mandata in se mu jih ne zdi smotrno razkriti.

 

Obrazložitev

Ta odstavek bi bilo treba premakniti v člen 6, saj zadeva vprašanje, ali je zahteva za odvzem imunitete sploh potrebna v primerih, kjer mora poslanec nastopiti kot priča.

Predlog spremembe  14

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek 6

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

6. V primerih zaščite imunitete ali privilegijev odbor preveri, ali okoliščine predstavljajo upravno ali kako drugo omejitev svobode gibanja poslancev pri potovanju v kraje zasedanja Parlamenta ali iz njih ali pri izražanju mnenja ali glasovanju v okviru izvrševanja mandata in ali sodijo v okvir člena 9 Protokola o privilegijih in imunitetah, ki niso predmet nacionalne zakonodaje, ter predlaga, da se zadevni organ zaprosi, naj sprejme potrebne sklepe.

črtano

Obrazložitev

Ta odstavek bi bilo treba premakniti v člen 6a, saj zadeva osnovna merila za zaščito imunitete poslanca.

Predlog spremembe  15

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek 10

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

10. Kadar predsednik uporabi pooblastila, ki so mu dodeljena v skladu s členom 6(4), se pristojni odbor z njegovo pobudo seznani na svoji naslednji seji. Kadar se odboru zdi potrebno, lahko pripravi poročilo za predložitev Parlamentu.

črtano

Obrazložitev

Ta odstavek bi bilo treba premakniti v člen 6b, saj zadeva pooblastila predsednika v nujnih primerih.

Predlog spremembe  16

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek 12 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

12a. Odbor določi načela za uporabo tega člena.

Obrazložitev

Namen tega dodatka ni pooblastiti odbor, da opravi vsebinske ocene, ki so navsezadnje stvar Parlamenta. Namen je zagotoviti, da ko so si zadeve podobne, so podobni tudi pristopi, ki jih predlaga Odbor za pravne zadeve in s tem postavi temelje za neko vrsto „pravne prakse‟.

OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Predsednik odbora za pravne zadeve (JURI) je v svojem pismu 9. novembra 2012 načel številna vprašanja v zvezi z izvrševanjem določb o imuniteti poslancev. Kljub temu, da poslovnik določa le možnost zahtevati odvzem ali zaščito imunitete, se ob upoštevanju tega pisma zdi, da bi morala obstajati možnost, da poslanec, ki zahteva zaščito imunitete, od Parlamenta nato zahteva, da ponovno pretehta odločitev, da poslanske imunitete ne bo zaščitil. Pristojnemu odboru se je zdelo, da bi morala biti možnost za tako zahtevo, predvsem pa rok, v katerem se lahko vloži, strogo omejena. Poleg tega je odbor JURI tudi izrazil opazko, da bi zahteva za zaščito imunitete morala biti nedopustna, če je v zvezi z istim dejanskim stanjem Parlament že odločil, da poslancu odvzame imuniteto. Ugotovil je, da sedaj veljavno besedilo člena 7 ne reši teh vprašanj.

9. julija 2013 je odbor JURI sprejel mnenje, naslovljeno na odbor AFCO. To mnenje vsebuje predlog, da se obstoječe določbe o imuniteti preoblikujejo, da bi odražale tako sodno prakso Sodišča Evropske uniije kot tudi prakso odbora JURI. Predlaga tudi novo in bolj smiselno strukturo teh določb. Poročevalka je ta osnutek poročila utemeljila na osnutku poročila in končnem poročilu odbora JURI, odbora, odgovornega za privilegije in imunitete poslancev v skladu s točko XVI/10 Priloge VII k Poslovniku.

2. Ustrezna primarna zakonodaja

Primarna zakonodaja EU, podobno kot večina kontinentalnih pravnih sistemov, obravnava dva vidika poslanske imunitete. Prvi vidik je vsebinski: izvoljeni poslanec ne more odgovarjati za dejanje, storjeno v vlogi člana zakonodajnega organa v času trajanja mandata (immunitas). Drugi vidik je postopkovni: postopek za ugotavljanje odgovornosti izvoljenega poslanca za dejanja, storjena zunaj njegove vloge člana zakonodajnega organa, se lahko začne le z ustreznim dovoljenjem zakonodajnega organa ((inviolabilitas).

Prvi vidik ureja člen 8 (nekdanji člen 9) Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah EU. V skladu s tem členom se zoper člana Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti.

Drugi, postopkovni vidik ureja člen 9 (nekdanji člen 10), v skladu s katerim med zasedanjem Evropskega parlamenta njegovi poslanci uživajo:

(a) na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

(b) na ozemlju vseh drugih držav članic imuniteto pred kakršnim koli odvzemom prostosti in sodnim postopkom.

Za poslance velja imuniteta tudi medtem, ko potujejo do kraja zasedanja Evropskega parlamenta in nazaj.

Kadar je poslanec zaloten pri kaznivem dejanju, sklicevanje na imuniteto ni mogoče in Evropskemu parlamentu ne preprečuje uresničevanja pravice do odvzema imunitete svojemu poslancu.

3. Ustrezna sodna praksa Sodišča Evropske unije

Pozornost moramo nameniti trem zadevam: Marra[1], Patricello[2] in Gollnisch[3].

3.1. V zadevi Marra je sodišče odločilo, da je treba določbe Skupnosti [sedaj: Unije] v zvezi z imuniteto poslancev EP v primeru odškodninske tožbe zoper poslanca zaradi izraženega mnenja razlagati tako:

– če nacionalno sodišče, ki mora soditi v taki zadevi, ni prejelo informacije o zahtevi poslanca Evropskemu parlamentu, da se zaščiti njegova imuniteta iz člena 9 [sedaj člena 8] protokola [št. 7], ni dolžno od Evropskega parlamenta zahtevati, naj odloči o tem, če so podani pogoji za imuniteto;

– če je nacionalno sodišče seznanjeno z dejstvom, da je poslanec Evropskemu parlamentu podal zahtevo za zaščito njegove imunitete v smislu člena 6(3) Poslovnika evropskega parlamenta mora sodišče prekiniti sodni postopek in Evropski parlament zaprositi, da poda svoje mnenje v najkrajšem času;

– če nacionalno sodišče meni, da uživa poslanec imuniteto iz člena 9 [sedaj člen 8] protokola, mora zavreči tožbo zoper tega poslanca.

3.2. V zadevi Patriciello je sodišče odločilo, da je treba člen 8 protokola razlagati tako, da izjava poslanca Evropskega parlamenta izven meja te institucije, zaradi katere je sodno preganjan v svoji državi članici izvora za kaznivo dejanje lažnih obtožb, ne predstavlja mnenja, izraženega med opravljanjem njegovih parlamentarnih nalog, in tako zajetega v imuniteto, ki jo zagotavlja ta določba, razen če ta izjava ni subjektivna ocena, ki ima neposredno, očitno povezavo z opravljanjem teh nalog. Predložitveno sodišče je tisto, ki mora ugotoviti, ali so v primeru iz glavnega postopka ti pogoji izpolnjeni.

3.3. V zadevi Gollnisch je Splošno sodišče na podlagi dotedanje sodne prakse napravilo pregled poslanske imunitete v pravu Unije ter zlasti razlike med odvzemom in zaščito imunitete. Sodišče se je sklicevalo na svoje ugotovitve v zadevi Marra in poudarilo, da Poslovnik vsebuje pravila o notranji organizaciji in ne more Parlamentu dati pristojnosti, ki mu jih ne podeljuje izrecno zakonodajni akt, v tem primeru protokol. Temu sledi, da tudi če Parlament na podlagi zahteve poslanca in v skladu s temi določbami sprejme odločitev, da bo zaščitil imuniteto poslanca, to predstavlja mnenje, ki za nacionalne sodne oblasti nima zavezujočega učinka Poleg tega dejstvo, da pravo države članice[4] določa postopek za zaščito poslancev nacionalnega parlamenta, s čimer parlamentu omogoča, da posreduje v primeru, ko nacionalno sodišče ne prizna take imunitete, ne pomeni, da ima Evropski parlament v razmerju do svojih poslancev iz te iste države članice enake pristojnosti, saj člen 9 protokola Parlamentu izrecno ne podeljuje teh pristojnosti in se ne sklicuje na določbe nacionalnega prava.

Iz zgoraj navedene doktrine izhaja, da se lahko zaščita imunitete uporabi le, če je imuniteta poslanca zaradi zakonodaje njegove države članice ogrožena, zlasti zaradi dejanja policije ali sodnih oblasti te države članice, ter ni bila podana zahteva za odvzem njegove poslanske imunitete. V takih primerih ima poslanec pravico, da prosi za zaščito njegove imunitete v skladu s Poslovnikom EP. Zaščita imunitete je torej sredstvo, s katerim Parlament na zahtevo poslanca ukrepa, če nacionalne oblasti kršijo (ali so tik pred tem, da bi kršile) imuniteto enega njegovih poslancev. Po drugi strani, ko nacionalne oblasti predložijo zahtevo po odvzemu imunitete, se Parlament odloči, ali bo imuniteto odvzel ali ne. V takih primerih zaščita imunitete ni več smiselna. Parlament imuniteto bodisi odvzame in torej ni mogoče zahtevati njene zaščite, ali sklene, da imunitete ne bo odvzel, in je torej zaščita nepotrebna, saj so nacionalne oblasti obveščene o tem, da je bila njihova zahteva za odvzem imunitete zavrnjena in jim torej poslanska imuniteta preprečuje, da bi ukrepale, kot so nameravale.

4. Sklep

Na podlagi zgoraj obrazloženega pravnega okvira ter osnutka mnenja in končnega mnenja odbora JURI poročevalka predlaga preoblikovanje ustreznih določb, da bi bila njihova struktura doslednejša, njihova vsebina pa v skladu z nedavno sodno prakso in prakso pristojnega odbora. Poslanska imuniteta ni osebni privilegij poslanca, temveč gre za jamstvo neodvisnosti in integritete Parlamenta kot celote in njegovih poslancev. Poslovnik bi torej moral urejati to vprašanje na način, ki bi vzdržal pravno presojo in bi bil dovolj natančen, da bi se zaščitilo dobro ime institucije, v kateri so neposredno zastopani državljani Unije[5].

  • [1]  Sodba z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah C-200/07 in 201/07, Marra v De Gregorio in Clemente
  • [2]  Sodba z dne 6. septembra 2011 v zadevi C-163/10, Aldo Patriciello
  • [3]  Sodba z dne 17. januarja 2013 v združenih zadevah T-346/11 in T-347/11, Bruno Gollnisch
  • [4]  Glej recimo člen 68/I italijanske ustave.
  • [5]  Pogodba o Evropski uniji, člen 10(1).

MNENJE Odbora za pravne zadeve (10.7.2013)

za Odbor za ustavne zadeve

o spremembi člena 7 Poslovnika Evropskega parlamenta
(2013/2031(REG))

Pripravljavec mnenja: Klaus-Heiner Lehne

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 5 – odstavek1 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1a. Poslanska imuniteta ni osebni privilegij poslanca, temveč gre za jamstvo neodvisnosti Parlamenta kot celote in njegovih poslancev.

Predlog spremembe  2

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 6 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

1. Parlament si pri izvajanju svojih pooblastil v zvezi s privilegiji in imunitetami predvsem prizadeva ohranjati integriteto kot demokratična zakonodajna skupščina in zagotoviti neodvisnost poslancev pri opravljanju njihovih nalog.

1. Parlament pri izvajanju svojih pooblastil v zvezi s privilegiji in imunitetami ohranja integriteto kot demokratična zakonodajna skupščina in zagotoviti neodvisnost poslancev pri opravljanju njihovih nalog. Zahteva po odvzemu imunitete se oceni v skladu z določbami členov 7, 8 in 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter v skladu z načeli iz tega odstavka.

Predlog spremembe  3

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 6 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

2. Vsaka zahteva za odvzem imunitete poslancu, ki jo na predsednika naslovi pristojni organ države članice, se razglasi v Parlamentu in posreduje pristojnemu odboru.

črtano

Obrazložitev

To besedilo bolj sodi v člen 7, v katerem so obravnavana postopkovna vprašanja.

Predlog spremembe  4

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 6 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

3. Vsaka zahteva za zaščito privilegijev in imunitet, ki jo na predsednika naslovi poslanec ali nekdanji poslanec, se razglasi v Parlamentu in posreduje pristojnemu odboru.

črtano

Obrazložitev

To besedilo bolj sodi v člen 7, v katerem so obravnavana postopkovna vprašanja.

Predlog spremembe  5

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 6 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

4. Kadar je poslancu odvzeta prostost ali mu je omejena svoboda gibanja z domnevnim kršenjem njegovih privilegijev in imunitet, lahko predsednik po posvetovanju s predsednikom in poročevalcem pristojnega odbora kot nujno zadevo poda pobudo za uveljavljanje privilegijev in imunitet tega poslanca. Predsednik sporoči svojo pobudo odboru in obvesti Parlament.

črtano

Obrazložitev

To besedilo bolj sodi v novi člen 6 b, v katerem so obravnavane nujne situacije.

Predlog spremembe  6

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 6 – odstavek 5 (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

5. Kadar mora poslanec nastopiti kot priča ali izvedenec, ni treba zahtevati odvzema imunitete, pod pogojem, da:

 

– poslancu ne bo treba nastopiti na dan ali ob času, ki bi mu onemogočil ali otežil opravljanje parlamentarnih obveznosti, oziroma da bo lahko posredoval izjavo v pisni ali drugačni obliki, ki mu ne otežuje izpolnjevanja parlamentarnih obveznosti;

 

– poslancu ni treba pričati o informacijah, ki jih je pridobil zaupno pri izvrševanju svojega mandata in se mu jih ne zdi smotrno razkriti.

Obrazložitev

To besedilo je bilo vzeto iz člena 7, saj zadeva vprašanje, ali je zahteva za odvzem imunitete sploh potrebna v primerih, kjer mora poslanec nastopiti kot priča.

Predlog spremembe  7

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 6 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 6a – Zaščita imunitete

 

1. V primerih, ko se domneva, da so privilegije in imuniteto poslanca ali nekdanjega poslanca kršile oblasti države članice, se lahko v skladu s členom 7(-1) vloži zahteva za sklep Parlamenta, ki ugotovi, ali je dejansko prišlo do kršitve omenjenih privilegijev in imunitete.

 

2. Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete se lahko vloži zlasti, če se meni, da okoliščine predstavljajo upravno ali kako drugo omejitev svobode gibanja poslancev pri potovanju v kraje zasedanja Parlamenta ali iz njih ali pri izražanju mnenja ali glasovanju v okviru izvrševanja mandata ali sodijo v okvir člena 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

 

3. Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete poslanca ni dopustna, če je bila v zvezi z istimi sodnimi postopki že prejeta zahteva za odvzem ali zaščito imunitete omenjenega poslanca, ne glede na to, ali je bil takrat sprejet sklep.

 

4. Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete poslanca se ne obravnava več, če je v zvezi z istim sodnim postopkom prejeta zahteva za odvzem imunitete omenjenega poslanca.

 

5. V primerih, v katerih je bila sprejeta odločitev, da se ne zaščitijo privilegiji in imuniteta poslanca, lahko poslanec vloži zahtevo za ponovno obravnavo in predloži nove dokaze. Zahteva za ponovno obravnavo ni dopustna, če je bil zoper odločitev začet postopek po členu 263 PDEU ali če predsednik meni, da novi predloženi dokazi niso dovolj utemeljeni za ponovno obravnavo.

Obrazložitev

Namen te spremembe je uvedba novega člena, ki zadeva zahteve za zaščito parlamentarne imunitete in določa osnovna načela v zvezi s tem. Prizadeva si preprečiti uporabo zaporednih zahtev za zaščito imunitete kot zavlačevalno taktiko. Nadalje je v njem pojasnjeno, kako ravnati v primerih, ko sta vloženi zahtevi za odvzem in zaščito hkrati v zvezi z istimi dejstvi.

Predlog spremembe  8

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 6 b (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 6b – Nujni ukrepi predsednika za zaščito imunitete

 

1. Kadar je poslancu odvzeta prostost ali mu je omejena svoboda gibanja z domnevnim kršenjem njegovih privilegijev in imunitet, lahko predsednik po posvetovanju s predsednikom in poročevalcem pristojnega odbora kot nujno zadevo poda pobudo za uveljavljanje privilegijev in imunitet tega poslanca. Predsednik sporoči svojo pobudo odboru in obvesti Parlament.

 

2. Kadar predsednik uporabi pooblastila, ki so mu dodeljena v skladu s odstavkom 1, se pristojni odbor z njegovo pobudo seznani na svoji naslednji seji. Kadar se odboru zdi potrebno, lahko pripravi poročilo za predložitev Parlamentu.

Obrazložitev

V tej spremembi je uveden nov člen 6b, ki zavoljo jasnosti obravnava nujne situacije. Sprememba ne uvaja vsebinskih sprememb.

Predlog spremembe  9

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek -1 (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

-1. Pristojni organ države članice lahko na predsednika naslovi zahtevo, da se poslancu odvzame imuniteta, poslanec ali nekdanji poslanec pa lahko na predsednika naslovi zahtevo za zaščito privilegijev in imunitet. Take zahteve se razglasijo v Parlamentu in se posredujejo pristojnemu odboru.

Obrazložitev

Nov odstavek, ki pojasnjuje prvi korak postopka in nadomešča člen 6(2) in 6(3) o postopkih odvzema in zaščite; v njem ni vsebinskih sprememb.

Predlog spremembe  10

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

1. Pristojni odbor nemudoma in po vrstnem redu njihove vložitve preuči zahteve za odvzem ali zaščito imunitete in privilegijev.

1. Odbor nemudoma preuči zahteve za odvzem ali zaščito imunitete in privilegijev, ob upoštevanju njihove relativne zapletenosti.

Obrazložitev

V praksi zaradi razlik v tehnični zapletenosti primerov imunitete ni vedno mogoče obravnavati zahtev strogo po vrstnem redu njihove vložitve. Stroga uporaba tega pravila bi pomenila, da zapleteni primeri po nepotrebnem zadržujejo enostavne primere. Odbor za pravne zadeve mora primere obravnavati, kakor hitro je to mogoče, vendar potrebuje nekaj manevrskega prostora v zvezi s časovno razporeditvijo posameznih primerov.

Predlog spremembe  11

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

3. Odbor lahko od zadevnega organa zahteva kakršno koli informacijo ali pojasnilo, ki se mu zdi potrebno za oblikovanje mnenja, ali je imuniteto treba odvzeti ali zaščititi. Zadevni poslanec ima možnost zagovora; predloži lahko vse dokumente ali druge pisne dokaze, ki se mu zdijo pomembni.

3. Odbor lahko od zadevnega organa zahteva kakršno koli informacijo ali pojasnilo, ki se mu zdi potrebno za oblikovanje mnenja, ali je imuniteto treba odvzeti ali zaščititi.

Obrazložitev

Določbe o zagovorih bi morali premakniti v nov, podrobnejši odstavek.

Predlog spremembe  12

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek3 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

3a. Zadevni poslanec ima možnost zagovora; predloži lahko vse dokumente ali druge pisne dokaze, ki se mu zdijo pomembni.

 

Poslanec ni prisoten na razpravi o zahtevi za odvzem ali zaščito njegove imunitete, razen na samem zagovoru.

 

Predsednik odbora povabi poslanca na zagovor in v povabilu določi datum in uro zagovora. Poslanec se lahko odreče pravici do zagovora.

 

Če se poslanec ne udeleži zagovora po prejetju povabila, se šteje, da se je odrekel pravici do zagovora, razen če se ne opraviči za izostanek od zagovora na predlagani datum in ob predlagani uri, in za to navede razloge. Predsednik odbora je edini organ, pooblaščen za odločanje, ali se takšna zahteva za opravičenje sprejme na podlagi podanih razlogov; na to odločitev se ni mogoče pritožiti.

 

Če predsednik odbora sprejme opravičilo, poslanca povabi na zagovor in določi nov datum in uro zagovora. Če se poslanec ne udeleži drugega zagovora, se postopek nadaljuje brez zagovora poslanca. Nadaljnje zahteve po opravičenju ali zagovoru se ne sprejmejo.

Obrazložitev

Sprememba zadeva pravico poslancev do zagovora v primerih v zvezi z imuniteto. Razlog za to pojasnilo je, da so v preteklosti posamezni poslanci zlorabili svojo pravico do zagovora, saj so jo uporabljali za zavlačevanje postopka in preprečevanje sprejetja sklepa Parlamenta. Namen spremembe je zagotoviti, da imajo poslanci pravico do zagovora, ne morejo pa tega zagovora znova in znova odlagati, da bi tako zavrli sodne postopke, ki potekajo zoper njih. Predsednik prejme pooblastila, s katerimi lahko prepreči takšne neupravičene zaostanke.

Predlog spremembe  13

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek 5

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

5. Kadar mora poslanec nastopiti kot priča ali izvedenec, ni treba zahtevati odvzema imunitete, pod pogojem, da:

črtano

– poslancu ne bo treba nastopiti na dan ali ob času, ki bi mu onemogočil ali otežil opravljanje parlamentarnih nalog, oziroma da bo lahko izjavo posredoval v pisni ali drugačni obliki, ki mu ne otežuje izpolnjevanja parlamentarnih obveznosti;

 

– poslancu ni treba pričati o informacijah, ki jih je pridobil zaupno pri izvrševanju svojega mandata in se mu jih ne zdi smotrno razkriti.

 

Obrazložitev

Ta odstavek bi bilo treba premakniti v člen 6, saj zadeva vprašanje, ali je zahteva za odvzem imunitete sploh potrebna v primerih, kjer mora poslanec nastopiti kot priča.

Predlog spremembe  14

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek 6

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

6. V primerih zaščite imunitete ali privilegijev odbor preveri, ali okoliščine predstavljajo upravno ali kako drugo omejitev svobode gibanja poslancev pri potovanju v kraje zasedanja Parlamenta ali iz njih ali pri izražanju mnenja ali glasovanju v okviru izvrševanja mandata in ali sodijo v okvir člena 9 Protokola o privilegijih in imunitetah, ki niso predmet nacionalne zakonodaje, ter predlaga, da se zadevni organ zaprosi, naj sprejme potrebne sklepe.

črtano

Obrazložitev

Ta odstavek bi bilo treba premakniti v člen 6a, saj zadeva osnovna merila za zaščito imunitete poslanca.

Predlog spremembe  15

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek 10

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

10. Kadar predsednik uporabi pooblastila, ki so mu dodeljena v skladu s členom 6(4), se pristojni odbor z njegovo pobudo seznani na svoji naslednji seji. Kadar se odboru zdi potrebno, lahko pripravi poročilo za predložitev Parlamentu.

črtano

Obrazložitev

Ta odstavek bi bilo treba premakniti v člen 6b, saj zadeva pooblastila predsednika v nujnih primerih.

Predlog spremembe  16

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek 12 a (novo)

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

12a. Odbor sprejme načela za izvrševanje tega člena.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

9.7.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jörg Leichtfried, Anna Záborská

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

17.12.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

0

1

Members in favour

Alfredo Antoniozzi, Elmar Brok, Zdravka Bušić, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Anneli Jäätteenmäki, Constance Le Grip, David Martin, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Helmut Scholz, György Schöpflin, Indrek Tarand, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Members against

 

Members abstained

Andrew Henry William Brons

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Elmar Brok, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Helmut Scholz, György Schöpflin