Förfarande : 2013/2031(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0012/2014

Ingivna texter :

A7-0012/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2014 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0035

BETÄNKANDE     
PDF 206kWORD 365k
20.12.2013
PE 516.644v02-00 A7-0012/2014

om ändring av arbetsordningen om upphävande och fastställelse av parlamentarisk immunitet

(2013/2031(REG))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Anneli Jäätteenmäki

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ändring av Europaparlamentets arbetsordning om upphävande och fastställelse av parlamentarisk immunitet

(2013/2031(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av skrivelsen av den 9 november 2012 från ordföranden för utskottet för rättsliga frågor,

–   med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0012/2014).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet påminner om att ändringarna ska träda i kraft den första dagen i nästa sammanträdesperiod.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Ändringsförslag  1

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1a. Parlamentarisk immunitet är inte en ledamots personliga privilegium, utan en garanti för hela parlamentets och dess ledamöters oberoende.

Ändringsförslag  2

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 6 – punkt 1

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

1. Parlamentet ska vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier i första hand försöka upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och befästa ledamöternas oberoende när dessa fullgör sina åligganden.

1. Parlamentet ska vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier verka för att upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och befästa ledamöternas oberoende när dessa fullgör sina åligganden. Varje begäran om upphävande av immunitet ska bedömas i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier och med de principer som avses i denna artikel.

Ändringsförslag  3

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 6 – punkt 2

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

2. Varje begäran ställd till talmannen från en i en medlemsstat behörig myndighet om upphävande av en ledamots immunitet ska tillkännages i kammaren och hänvisas till ansvarigt utskott.

utgår

Motivering

Denna text bör hellre flyttas till artikel 7, som omfattar procedurfrågor.

Ändringsförslag  4

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 6 – punkt 3

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

3. Varje begäran om fastställelse av immunitet och privilegier som en ledamot eller före detta ledamot lämnar in till talmannen ska tillkännages i kammaren och hänvisas till ansvarigt utskott.

utgår

Motivering

Denna text bör hellre flyttas till artikel 7, som omfattar procedurfrågor.

Ändringsförslag  5

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 6 – punkt 4

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

4. Om en ledamot grips eller får sin rörelsefrihet begränsad på ett sätt som förmodas kränka hans eller hennes immunitet och privilegier kan talmannen, i brådskande fall och efter samråd med det ansvariga utskottets ordförande och föredragande, själv ta initiativ till att bekräfta ledamotens immunitet och privilegier. Talmannen ska meddela utskottet detta och informera parlamentet.

utgår

Motivering

Denna text bör hellre flyttas till artikel 6b (ny), som omfattar brådskande situationer.

Ändringsförslag  6

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4a. När en ledamot anmodas att vittna eller framträda som sakkunnig behöver ingen begäran om upphävande av immuniteten inges, under förutsättning att

 

– ledamoten inte tvingas vittna en dag eller vid ett tillfälle som hindrar hans eller hennes arbete som parlamentsledamot, eller som försvårar detta arbete, eller under förutsättning att vittnesmålet kan avges skriftligt eller på annat sätt som inte gör det svårt för ledamoten att utföra sitt arbete som parlamentsledamot, och under förutsättning att

 

– ledamoten inte är skyldig att avlägga vittnesmål som omfattar sådana sekretessbelagda uppgifter som erhållits under utövandet av ledamotsuppdraget och som ledamoten inte anser sig kunna röja.

Motivering

Denna text har flyttats från artikel 7, eftersom den tar upp frågan om huruvida en begäran om upphävande av immuniteten behövs även i fall där en ledamot kallas som vittne.

Ändringsförslag  7

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 6a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Fastställelse av immunitet och privilegier

 

1. Om en ledamots eller en före detta ledamots immunitet eller privilegier påstås ha kränkts av en medlemsstats myndigheter, kan parlamentet i enlighet med artikel 7.1 uppmanas att besluta om huruvida det verkligen har skett en kränkning av denna immunitet och dessa privilegier.

 

2. En sådan begäran om fastställelse av immunitet eller privilegier kan inlämnas i synnerhet om det anses att omständigheterna utgör en administrativ eller annan begränsning av ledamöternas rörelsefrihet under resan till eller från parlamentets mötesplats, eller innefattar ett yttrande som gjorts eller en röst som avlagts under utövandet av ledamotsuppdraget, eller omfattas av artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

 

3. En begäran om fastställelse av en ledamots immunitet och privilegier ska inte vara tillåtlig om en begäran om upphävande eller fastställelse av den ledamotens immunitet redan har mottagits avseende samma rättsliga förfarande, vare sig ett beslut har fattats vid den tidpunkten eller inte.

 

4. En begäran om fastställelse av en ledamots immunitet och privilegier ska inte längre behandlas om en begäran om upphävande av den ledamotens immunitet tas emot avseende samma rättsliga förfarande.

 

5. Om ett beslut har fattats om att inte fastställa en ledamots immunitet, får ledamoten begära omprövning av beslutet om nya bevis kan läggas fram. Begäran om omprövning ska vara otillåtlig om talan väckts mot beslutet enligt artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller om talmannen anser att de nya bevis som har lagts fram inte är tillräckligt underbyggda för att motivera en omprövning.

Ändringsförslag  8

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 6b (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 6b

 

Brådskande åtgärder av talmannen för att bekräfta immuniteten

 

1. Om en ledamot grips eller får sin rörelsefrihet begränsad på ett sätt som uppenbart kränker hans eller hennes immunitet och privilegier, kan talmannen, i brådskande fall och efter samråd med det ansvariga utskottets ordförande och föredragande, själv ta initiativ till att bekräfta ledamotens immunitet och privilegier. Talmannen ska meddela utskottet detta och informera parlamentet.

 

2. När talmannen använder sig av de befogenheter som han eller hon tilldelas i punkt 1 ska utskottet ta upp talmannens initiativ till behandling vid påföljande utskottssammanträde. Om utskottet anser det nödvändigt kan det utarbeta ett betänkande som läggs fram för parlamentet.

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs av tydlighetsskäl en ny artikel 6b som täcker nödsituationer. Ändringsförslaget innebär inte några väsentliga ändringar.

Ändringsförslag  9

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7 – punkt -1 (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-1. Varje begäran ställd till talmannen från en i en medlemsstat behörig myndighet om upphävande av en ledamots immunitet, eller från en ledamot eller en före detta ledamot om fastställelse av immunitet och privilegier, ska tillkännages i kammaren och hänvisas till ansvarigt utskott.

Motivering

Detta är en ny punkt som förklarar det första steget i förfarandet och som ersätter artikel 6.2 och 6.3 om förfarandena för upphävande respektive fastställelse utan att medföra några väsentliga ändringar.

Ändringsförslag  10

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7 – punkt 1

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

1. Ansvarigt utskott ska utan dröjsmål, och i den ordning de inkommit, pröva varje begäran om upphävande av immunitet och varje begäran om fastställelse av immunitet eller privilegier.

1. Utskottet ska utan dröjsmål, men med hänsyn till hur komplicerade de olika ärendena är, pröva varje begäran om upphävande av immunitet och varje begäran om fastställelse av immunitet och privilegier.

Motivering

Med tanke på att den tekniska komplexiteten i immunitetsärendena varierar är det i praktiken inte alltid möjligt att pröva begärandena i strikt kronologisk ordning. Om denna regel tillämpas strikt kommer enkla ärenden att i onödan fördröjas av komplexa ärenden. Det ansvariga utskottet måste hantera ärendena så snabbt som möjligt men behöver ett visst mått av handlingsutrymme när det gäller ärendenas respektive tidsplaner.

Ändringsförslag  11

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7 – punkt 3

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

3. Utskottet kan uppmana den berörda myndigheten att förse utskottet med alla upplysningar och preciseringar som det anser sig behöva för att kunna ta ställning till om immuniteten bör upphävas eller fastställas. De berörda ledamöterna ska ges möjlighet att höras och att lämna in allt skriftligt material som de anser relevant för utskottets ställningstagande. De har rätt att låta sig företrädas av en annan ledamot.

3. Utskottet kan uppmana den berörda myndigheten att förse utskottet med alla upplysningar och preciseringar som det anser sig behöva för att kunna ta ställning till om immuniteten bör upphävas eller fastställas.

Motivering

Bestämmelserna om att höra de berörda ledamöterna bör flyttas till en ny, mer detaljerad punkt.

Ändringsförslag  12

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3a. Den berörda ledamoten ska ges möjlighet att höras och att lämna in allt skriftligt material som han eller hon anser relevant för utskottets ställningstagande, och har även rätt att låta sig företrädas av en annan ledamot.

 

Ledamoten ska inte vara närvarande då begäran om upphävande eller fastställelse av hans eller hennes immunitet diskuteras, förutom vid det möte då ledamoten hörs.

 

Utskottets ordförande ska inbjuda ledamoten att höras och ange datum och klockslag för ett sådant möte. Ledamoten kan avsäga sig rätten att höras.

 

En ledamot som efter inbjudan inte infinner sig till mötet ska anses ha avsagt sig rätten att höras, såvida han eller hon inte meddelar förhinder att delta vid det datum och klockslag som föreslagits och anför skälen för detta. Utskottets ordförande ska besluta huruvida ett sådant meddelande om förhinder ska godtas med hänsyn till de anförda skälen, och ordförandens beslut i den frågan kan inte överklagas.

 

Om utskottets ordförande godkänner meddelandet om förhinder ska han eller hon inbjuda ledamoten att höras vid ett nytt datum och klockslag. Om ledamoten inte heller hörsammar denna andra inbjudan ska förfarandet fortsätta utan att ledamoten har hörts. Inga ytterligare meddelanden om förhinder eller begäranden om att få höras får därefter godtas.

Motivering

Detta ändringsförslag rör ledamöternas rätt att höras i immunitetsärenden. Skälet till förtydligandena är att enskilda ledamöter tidigare har missbrukat sin rätt att höras och använt den som ett verktyg för att förhala förhandlingarna och förhindra parlamentet att fatta ett beslut. Syftet med ändringsförslaget är att se till att ledamöterna kan höras, men att de inte upprepade gånger kan skjuta upp det relevanta mötet i syfte att blockera de rättsliga förfarandena mot dem. Ordföranden ges befogenhet att förhindra sådana omotiverade förseningar.

Ändringsförslag  13

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7 – punkt 5

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

5. När en ledamot anmodas att vittna eller framträda som sakkunnig behöver ingen begäran om upphävande av immuniteten inges, under förutsättning att

utgår

ledamoten inte tvingas vittna en dag eller vid ett tillfälle som hindrar eller försvårar hans eller hennes arbete som parlamentsledamot, eller under förutsättning att vittnesmålet kan avges skriftligt eller på annat sätt som inte försvårar ledamotens utförande av sina åligganden som parlamentsledamot,

 

ledamoten inte är skyldig att avlägga vittnesmål som omfattar sådana sekretessbelagda uppgifter som erhållits under utövandet av ledamotsuppdraget och som ledamoten inte anser sig kunna röja.

 

Motivering

Denna punkt bör flyttas till artikel 6, eftersom den rör frågan om huruvida en begäran om upphävande av immunitet krävs i de fall där ledamöter ska vittna.

Ändringsförslag  14

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7 – punkt 6

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

6. Vid ärenden som rör fastställelse av immunitet eller privilegier ska utskottet dels ange huruvida omständigheterna innefattar en administrativ eller annan begränsning av ledamöternas rörelsefrihet under resa till eller från parlamentets mötesplats, eller ett yttrande som gjorts eller en röst som avgetts under utövandet av ledamöternas uppdrag, eller om de kan jämföras med andra aspekter som omfattas av artikel 9 i protokollet om immunitet och privilegier och som inte omfattas av nationell lagstiftning, dels föreslå att den berörda myndigheten uppmanas att dra nödvändiga slutsatser.

utgår

Motivering

Denna punkt bör flyttas till artikel 6a, eftersom den rör de grundläggande kriterierna för fastställelse av en ledamots immunitet.

Ändringsförslag  15

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7 – punkt 10

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

10. När talmannen använder sig av de befogenheter som han eller hon tilldelas i artikel 6.4 ska det ansvariga utskottet ta upp talmannens initiativ till behandling vid det påföljande utskottssammanträdet. Om utskottet anser det nödvändigt kan det lägga fram ett betänkande till parlamentet.

utgår

Motivering

Denna punkt bör flyttas till artikel 6b, eftersom den rör talmannens befogenheter i brådskande ärenden.

Ändringsförslag  16

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7 – punkt 12a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

12a. Utskottet ska fastställa principer för tillämpningen av denna artikel.

Motivering

Syftet med detta tillägg är inte att ge utskottet befogenhet att göra bedömningar av sakinnehållet, vilket ju i slutändan är förbehållet kammaren. Syftet är att se till att utskottet för rättsliga frågor, när olika fall liknar varandra, föreslår likartade förhållningssätt, så att man skapar underlag för ett slags ”rättspraxis”.


MOTIVERING

1. Inledning

I sin skrivelse av den 9 november 2012 tog ordföranden för utskottet för rättsliga frågor (JURI) upp flera frågor i samband med tillämpningen av bestämmelserna om ledamöternas immunitet. Enligt skrivelsen borde det kanske, trots att det i arbetsordningen endast finns bestämmelser om begäranden om upphävande eller fastställelse av immunitet, finnas utrymme för en ledamot som begärt att få sin immunitet fastställd att be parlamentet att ompröva ett beslut om att inte fastställa immuniteten. Som ansvarigt utskott ansåg JURI att möjligheten att begära en sådan omprövning, och särskilt tidsfristen för att inkomma med en begäran, borde vara strikt begränsad. JURI-utskottet tog också upp frågan om att en begäran om fastställelse av immuniteten borde vara otillåtlig om parlamentet redan upphävt ledamotens immunitet på grundval av samma sakförhållanden. Utskottet påpekade att artikel 7 i arbetsordningen i sin nuvarande lydelse inte erbjuder någon lösning på detta problem.

Den 9 juli 2013 antog JURI-utskottet ett yttrande avsett för behandling i utskottet för konstitutionella frågor. I det yttrandet föreslås att de befintliga bestämmelserna om immunitet ska skrivas om så att de återspeglar såväl EU-domstolens rättspraxis som JURI-utskottets praxis. I yttrandet föreslås även en ny mer logisk struktur för de berörda bestämmelserna. Som föredragande har jag låtit mitt förslag till betänkande utgå från förslaget och det slutliga yttrandet från JURI-utskottet. Det är detta utskott som har ansvar för frågor som rör ledamöternas privilegier och immunitet i enlighet med punkt XVI.10 i bilaga VII i arbetsordningen.

2. Relevant primärrätt

I likhet med de flesta kontinentala rättssystem behandlar EU:s primärrätt två aspekter av parlamentarisk immunitet. Den första aspekten rör sakfrågan: en vald ledamot kan inte hållas ansvarig för handlingar som han eller hon utfört i sin egenskap av ledamot av ett lagstiftningsorgan under sin mandattid (immunitas). Den andra aspekten rör förfarandefrågan: ett förfarande för att hålla en vald ledamot ansvarig för handlingar som utförts utanför hans eller hennes uppdrag som ledamot av ett lagstiftningsorgan kan endast inledas efter föregående tillstånd från lagstiftningsorganet (inviolabilitas).

Den första aspekten regleras genom artikel 8 (tidigare artikel 9) i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier (nedan kallat protokollet). Enligt den artikeln får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

Den andra, förfarandemässiga aspekten regleras genom artikel 9 (tidigare artikel 10), som anger att Europarlamentets ledamöter under parlamentets sessioner ska åtnjuta

a) vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

b) vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

Immuniteten ska även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

3. Rättspraxis vid Europeiska unionens domstol

Tre mål förtjänar att uppmärksammas: Marra(1), Patricello(2) och Gollnisch(3).

3.1. I Marra-målet angav domstolen i sitt domslut att gemenskapsbestämmelserna [numera unionsbestämmelserna] om immunitet för ledamöter av Europaparlamentet, vid en skadeståndstalan mot en ledamot av Europaparlamentet på grund av yttranden denne gjort, ska tolkas så att

när den nationella domstol som har att döma i ett sådant mål inte är underrättad om en begäran som ledamoten gjort hos Europaparlamentet i syfte att få den immunitet som föreskrivs i artikel 9 [numera artikel 8] i protokollet fastställd, är den domstolen inte skyldig att begära att parlamentet ska pröva huruvida villkoren för denna immunitet är uppfyllda,

när den nationella domstolen är underrättad om att nämnda ledamot lämnat in en begäran till Europaparlamentet om fastställelse av immuniteten i den mening som avses i artikel 6.3 i Europaparlamentets arbetsordning, ska denna domstol vilandeförklara målet och begära att Europaparlamentet yttrar sig så snart som möjligt,

när den nationella domstolen finner att nämnda ledamot åtnjuter sådan immunitet som föreskrivs i artikel 9 [numera artikel 8] i protokollet, är den skyldig att avvisa talan mot den berörde ledamoten av Europaparlamentet.

3.2. I Patricello-målet beslutade domstolen att artikel 8 i protokollet ska tolkas så att ett uttalande av en ledamot av Europaparlamentet utanför parlamentet, som medfört åtal för falsk tillvitelse i dennes ursprungsmedlemsstat, utgör ett yttrande som denne gjort under utövandet av sitt ämbete som parlamentsledamot och omfattas av immunitet enligt denna bestämmelse enbart om uttalandet uttrycker en subjektiv uppfattning som har ett direkt och tydligt samband med utövandet av detta ämbete. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att avgöra huruvida dessa villkor är uppfyllda i det nationella målet.

3.3. I Gollnisch-målet gav tribunalen med hjälp av tidigare rättspraxis en översikt över parlamentarisk immunitet i unionslagstiftningen och betonade särskilt skillnaden mellan upphävande och fastställelse av immuniteten. Tribunalen hänvisade till vad som fastställts i Marra-målet och betonade att parlamentets arbetsordning är interna bestämmelser som inte kan medföra att parlamentet ges befogenheter som inte är uttryckligen erkända genom lagstiftningsbestämmelser, i detta fall protokollet. Av detta följer att även om parlamentet, efter en begäran från den berörda ledamoten, skulle fatta ett beslut om att fastställa immuniteten på basis av sina egna bestämmelser, så skulle det beslutet utgöra ett yttrande som inte har någon bindande effekt på nationella domstolsmyndigheter. Att en medlemsstats lagstiftning(4) innehåller bestämmelser om att ledamöter i det nationella parlamentet kan försvaras – så att det nationella parlamentet kan ingripa när en nationell domstol inte erkänner deras immunitet – innebär dock inte att Europaparlamentet ges samma befogenheter gentemot sina ledamöter från den berörda medlemsstaten, eftersom artikel 9 i protokollet inte uttryckligen ger parlamentet sådana befogenheter och inte hänvisar till bestämmelserna i nationell lagstiftning.

Av ovanstående följer att fastställelse av immuniteten endast kan vara tillämplig i fall då en ledamots immunitet, enligt lagstiftningen i hans eller hennes egen medlemsstat, riskerar att kränkas (till exempel av polis- eller domstolsingripanden i ledamotens egen medlemsstat) och då någon begäran om upphävande av ledamotens immunitet inte gjorts. I sådana fall har ledamoten rätt att begära att få sin immunitet fastställd enligt Europaparlamentets arbetsordning. Fastställelse av immuniteten är därför ett sätt för Europaparlamentet att, på begäran av en ledamot, ingripa när nationella myndigheter kränker eller planerar att kränka den immunitet som tillkommer ledamöterna. Å andra sidan ska parlamentet, när nationella myndigheter lämnar in en begäran om upphävande av immuniteten, besluta huruvida immuniteten ska upphävas eller inte. I så fall blir fastställelse av immuniteten meningslös: antingen upphäver parlamentet immuniteten och då finns det inte längre något utrymme för att fastställa den, eller också vägrar parlamentet att upphäva immuniteten och då blir en fastställelse av den meningslös, eftersom de nationella myndigheterna informeras om att deras begäran om upphävande av immuniteten har avslagits, vilket betyder att den parlamentariska immuniteten hindrar dem från att vidta de åtgärder som de planerat.

4. Slutsats

På grundval av det rättsliga sammanhang som förklarats ovan och JURI-utskottets förslag till respektive slutliga yttrande, föreslår föredraganden att de berörda bestämmelserna i arbetsordningen ska omformuleras för att bli mer konsekventa och överensstämma bättre med senaste rättspraxis och det ansvariga utskottets praxis. Parlamentarisk immunitet är inte en ledamots personliga privilegium, utan en garanti för hela parlamentets och dess ledamöters oberoende och integritet. För att bevara tyngden i den institution där unionsmedborgarna är direkt företrädda(5) bör arbetsordningen därför reglera denna fråga på ett sätt som ur rättslig synvinkel är vattentätt och tillräckligt detaljerat.

(1)

Dom av den 21 oktober 2008 i de förenade målen C-200/07 och C-201/07, Marra mot De Gregorio och Clemente, REG 2008, s. I-7929.

(2)

Dom av den 6 september 2011 i mål C-163/10, Aldo Patricello.

(3)

Dom av den 17 januari 2013 i de förenade målen T-346/11 och T-347/11, Bruno Gollnisch.

(4)

Se t.ex. artikel 68 första stycket i den italienska konstitutionen.

(5)

Artikel 10.1 i fördraget om Europeiska unionen.


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (10.7.2013)

till utskottet för konstitutionella frågor

om ändring av Europaparlamentets arbetsordning

(2013/2031(REG))

Föredragande av yttrande: Klaus-Heiner Lehne

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1a. Parlamentarisk immunitet är inte en ledamots personliga privilegium, utan en garanti för hela parlamentets och dess ledamöters oberoende.

Ändringsförslag  2

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 6 – punkt 1

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

1. Parlamentet ska vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier i första hand försöka upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och befästa ledamöternas oberoende när dessa fullgör sina åligganden.

1. Parlamentet ska vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och befästa ledamöternas oberoende när dessa fullgör sina åligganden. Varje begäran om upphävande av immunitet ska bedömas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 7, 8 och 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier och de principer som avses i denna punkt.

Ändringsförslag  3

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 6 – punkt 2

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

2. Varje begäran ställd till talmannen från en i en medlemsstat behörig myndighet om upphävande av en ledamots immunitet ska tillkännages i kammaren och hänvisas till ansvarigt utskott.

utgår

Motivering

Denna text bör hellre flyttas till artikel 7, som omfattar procedurfrågor.

Ändringsförslag  4

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 6 – punkt 3

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

3. Varje begäran om fastställelse av immunitet och privilegier som en ledamot eller före detta ledamot lämnar in till talmannen ska tillkännages i kammaren och hänvisas till ansvarigt utskott.

utgår

Motivering

Denna text bör hellre flyttas till artikel 7, som omfattar procedurfrågor.

Ändringsförslag  5

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 6 – punkt 4

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

4. Om en ledamot grips eller får sin rörelsefrihet begränsad på ett sätt som förmodas kränka hans eller hennes immunitet och privilegier kan talmannen, i brådskande fall och efter samråd med det ansvariga utskottets ordförande och föredragande, själv ta initiativ till att bekräfta ledamotens immunitet och privilegier. Talmannen ska meddela utskottet detta och informera parlamentet.

utgår

Motivering

Denna text bör hellre flyttas till artikel 6b (ny), som omfattar brådskande situationer.

Ändringsförslag  6

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 6 – punkt 5 (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

5. När en ledamot anmodas att vittna eller framträda som sakkunnig behöver ingen begäran om upphävande av immuniteten inges, under förutsättning att

 

– ledamoten inte tvingas vittna en dag eller vid ett tillfälle som hindrar eller försvårar hans eller hennes arbete som parlamentsledamot, eller under förutsättning att vittnesmålet kan avges skriftligt eller på annat sätt som inte försvårar ledamotens utförande av sina åligganden som parlamentsledamot,

 

– ledamoten inte är skyldig att avlägga vittnesmål som omfattar sådana sekretessbelagda uppgifter som erhållits under utövandet av ledamotsuppdraget och som ledamoten inte anser sig kunna röja.

Motivering

Denna text har flyttats från artikel 7, eftersom den tar upp frågan om huruvida en begäran om upphävande av immuniteten behövs i fall där en ledamot kallas som vittne.

Ändringsförslag  7

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 6a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 6a – Fastställelse av immuniteten

 

1. Om en ledamots eller en före detta ledamots immunitet eller privilegier påstås ha kränkts av en medlemsstats myndigheter, kan parlamentet i enlighet med artikel 7.-1 uppmanas att besluta om huruvida det verkligen har skett en kränkning av denna immunitet och dessa privilegier.

 

2. En sådan begäran om fastställelse av immunitet eller privilegier kan inlämnas i synnerhet om det anses att omständigheterna innefattar en administrativ eller annan begränsning av ledamöternas rörelsefrihet under resa till eller från parlamentets mötesplats, eller ett yttrande som gjorts eller en röst som avgetts under utövandet av ledamöternas uppdrag, eller att omständigheterna omfattas av artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

 

3. En begäran om fastställelse av en ledamots immunitet och privilegier ska inte vara tillåtlig om en begäran om upphävande eller fastställelse av den ledamotens immunitet redan har mottagits beträffande samma rättsliga förfarande, vare sig ett beslut har fattats vid den tidpunkten eller inte.

 

4. En begäran om fastställelse av en ledamots immunitet och privilegier ska inte längre behandlas om en begäran om upphävande av den ledamotens immunitet mottas beträffande samma rättsliga förfarande.

 

5. Om det har fattats ett beslut om att inte fastställa en ledamots immunitet och privilegier, får ledamoten lämna in en begäran om omprövning av beslutet och därvid lägga fram nya bevis. Begäran om omprövning ska vara otillåtlig om talan har väckts mot beslutet enligt artikel 263 i EUF‑fördraget eller om talmannen anser att de nya bevis som har lagts fram inte är tillräckligt underbyggda för att motivera en omprövning.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att införa en ny bestämmelse som omfattar begäranden om fastställelse av den parlamentariska immuniteten och fastställer de grundläggande principerna i samband med denna. Ändringsförslaget försöker förhindra att upprepade begäranden om fastställelse av immuniteten används som förhalningstaktik. Dessutom klargörs det i ändringsförslaget vad som ska göras i fall där begäranden om både upphävande och fastställelse lämnas in beträffande samma sakförhållanden.

Ändringsförslag  8

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 6b (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 6b – Brådskande åtgärder från talmannen för att fastställa immuniteten

 

1. Om en ledamot grips eller får sin rörelsefrihet begränsad på ett sätt som förmodas kränka hans eller hennes immunitet och privilegier kan talmannen, i brådskande fall och efter samråd med det ansvariga utskottets ordförande och föredragande, själv ta initiativ till att bekräfta ledamotens immunitet och privilegier. Talmannen ska meddela utskottet detta och informera parlamentet.

 

2. När talmannen använder sig av de befogenheter som han eller hon tilldelas i punkt 1 ska det ansvariga utskottet ta upp talmannens initiativ till behandling vid det påföljande utskottssammanträdet. Om utskottet anser det nödvändigt kan det lägga fram ett betänkande till parlamentet.

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs av tydlighetsskäl en ny artikel 6b som täcker nödsituationer. Ändringsförslaget innebär inte några väsentliga ändringar.

Ändringsförslag  9

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7 – punkt -1 (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-1. En behörig myndighet i en medlemsstat får ställa en begäran till talmannen om upphävande av en ledamots immunitet, och en ledamot eller en före detta ledamot får lämna in en begäran till talmannen om fastställelse av immunitet och privilegier. Varje sådan begäran ska tillkännages i kammaren och hänvisas till ansvarigt utskott.

Motivering

Detta är en ny punkt som förklarar det första steget i förfarandet och som ersätter artikel 6.2 och 6.3 om förfarandena för upphävande respektive fastställelse utan att medföra några väsentliga ändringar.

Ändringsförslag  10

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7 – punkt 1

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

1. Ansvarigt utskott ska utan dröjsmål, och i den ordning de inkommit, pröva varje begäran om upphävande av immunitet och varje begäran om fastställelse av immunitet eller privilegier.

1. Utskottet ska utan dröjsmål, men med hänsyn till hur komplicerade de olika ärendena är, pröva varje begäran om upphävande av immunitet och varje begäran om fastställelse av immunitet eller privilegier.

Motivering

Med tanke på att den tekniska komplexiteten i immunitetsärendena varierar är det i praktiken inte alltid möjligt att pröva begärandena i strikt kronologisk ordning. Om denna regel tillämpas strikt kommer enkla ärenden att i onödan fördröjas av komplexa ärenden. Utskottet för rättsliga frågor måste hantera ärendena så snabbt som möjligt men behöver ett visst mått av handlingsutrymme när det gäller ärendenas respektive tidsplaner.

Ändringsförslag  11

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7 – punkt 3

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

3. Utskottet kan uppmana den berörda myndigheten att förse utskottet med alla upplysningar och preciseringar som det anser sig behöva för att kunna ta ställning till om immuniteten bör upphävas eller fastställas. De berörda ledamöterna ska ges möjlighet att höras och att lämna in allt skriftligt material som de anser relevant för utskottets ställningstagande. De har rätt att låta sig företrädas av en annan ledamot.

3. Utskottet kan uppmana den berörda myndigheten att förse utskottet med alla upplysningar och preciseringar som det anser sig behöva för att kunna ta ställning till om immuniteten bör upphävas eller fastställas.

Motivering

Bestämmelserna om att höra de berörda ledamöterna bör flyttas till en ny, mer detaljerad punkt.

Ändringsförslag  12

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3a. De berörda ledamöterna ska ges möjlighet att höras och att lämna in allt skriftligt material som de anser relevant för utskottets ställningstagande. De har rätt att låta sig företrädas av en annan ledamot.

 

Ledamoten ska inte vara närvarande under diskussionerna om begäran om upphävande eller fastställelse av hans eller hennes immunitet, förutom vid det möte då ledamoten hörs.

 

Utskottets ordförande ska inbjuda ledamoten att höras och ange datum och klockslag. Ledamoten kan avsäga sig rätten att höras.

 

Om ledamoten inte närvarar vid mötet efter denna inbjudan ska han eller hon anses ha avsagt sig rätten att höras, såvida han eller hon inte meddelar förhinder att delta vid det datum och klockslag som föreslagits och anför skälen för detta. Utskottets ordförande är ensamt behörig att besluta huruvida ett sådant meddelande om förhinder ska godtas med hänsyn till de anförda skälen. Ordförandens beslut i denna fråga kan inte överklagas.

 

Om utskottets ordförande godkänner meddelandet om förhinder ska han eller hon inbjuda ledamoten att höras vid ett nytt datum och klockslag. Om ledamoten avvisar även denna andra mötesinbjudan ska förfarandet fortsätta utan att ledamoten har hörts. Inga ytterligare meddelanden om förhinder eller begäranden om att få höras får därefter godtas.

Motivering

Detta ändringsförslag rör ledamöternas rätt att höras i immunitetsärenden. Skälet till förtydligandena är att enskilda ledamöter tidigare har missbrukat sin rätt att höras och använt den som ett verktyg för att förhala förhandlingarna och förhindra parlamentet att fatta ett beslut. Syftet med ändringsförslaget är att se till att ledamöterna kan höras, men att de inte upprepade gånger kan skjuta upp det relevanta mötet, i syfte att blockera de rättsliga förfarandena mot dem. Ordföranden ges befogenhet att förhindra sådana omotiverade förseningar.

Ändringsförslag  13

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7 – punkt 5

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

5. När en ledamot anmodas att vittna eller framträda som sakkunnig behöver ingen begäran om upphävande av immuniteten inges, under förutsättning att

utgår

– ledamoten inte tvingas vittna en dag eller vid ett tillfälle som hindrar eller försvårar hans eller hennes arbete som parlamentsledamot, eller under förutsättning att vittnesmålet kan avges skriftligt eller på annat sätt som inte försvårar ledamotens utförande av sina åligganden som parlamentsledamot,

 

– ledamoten inte är skyldig att avlägga vittnesmål som omfattar sådana sekretessbelagda uppgifter som erhållits under utövandet av ledamotsuppdraget och som ledamoten inte anser sig kunna röja.

 

Motivering

Denna punkt bör flyttas till artikel 6, eftersom den rör frågan om huruvida en begäran om upphävande av immunitet krävs i de fall där ledamöter ska vittna.

Ändringsförslag  14

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7 – punkt 6

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

6. Vid ärenden som rör fastställelse av immunitet eller privilegier ska utskottet dels ange huruvida omständigheterna innefattar en administrativ eller annan begränsning av ledamöternas rörelsefrihet under resa till eller från parlamentets mötesplats, eller ett yttrande som gjorts eller en röst som avgetts under utövandet av ledamöternas uppdrag, eller om de kan jämföras med andra aspekter som omfattas av artikel 9 i protokollet om immunitet och privilegier och som inte omfattas av nationell lagstiftning, dels föreslå att den berörda myndigheten uppmanas att dra nödvändiga slutsatser.

utgår

Motivering

Denna punkt bör flyttas till artikel 6a, eftersom den rör de grundläggande kriterierna för fastställelse av en ledamots immunitet.

Ändringsförslag  15

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7 – punkt 10

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

10. När talmannen använder sig av de befogenheter som han eller hon tilldelas i artikel 6.4 ska det ansvariga utskottet ta upp talmannens initiativ till behandling vid det påföljande utskottssammanträdet. Om utskottet anser det nödvändigt kan det lägga fram ett betänkande till parlamentet.

utgår

Motivering

Denna punkt bör flyttas till artikel 6b, eftersom den rör talmannens befogenheter i brådskande ärenden.

Ändringsförslag  16

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 7 – punkt 12a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

12a. Utskottet ska utarbeta principer för tillämpning av denna artikel.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

9.7.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Jörg Leichtfried, Anna Záborská


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.12.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elmar Brok, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Helmut Scholz, György Schöpflin

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy