Procedure : 2013/0413(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0013/2014

Indgivne tekster :

A7-0013/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/01/2014 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0034

BETÆNKNING     *
PDF 152kWORD 68k
23.12.2013
PE 526.050v01-00 A7-0013/2014

om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ændring af beslutning 2007/659/EF

(COM(2013)0839 – C7‑0000/2013 – 2013/0413(CNS))

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Danuta Maria Hübner

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ændring af beslutning 2007/659/EF

(COM(2013)0839 – C7‑0000/2013 – 2013/0413(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0839),

–   der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0000/2013),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0013/2014),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

I henhold til Rådets beslutning 2007/659/EF af 9. oktober 2007, der blev vedtaget på grundlag af artikel 299, stk. 2, i EF-traktaten (nu artikel 349 i TEUF), som ændret ved Rådets afgørelse 896/2011/EU af 19. december 2011 bemyndiges Frankrig til på sit europæiske område at anvende en reduceret punkafgiftssats på traditionel rom fremstillet i Frankrigs oversøiske departementer, som kan ligge under den minimumspunktafgiftssats, der er fastsat i direktiv 92/84/EØF, men som ikke må fastsættes til mere end 50 % under den nationale standardsats for alkohol. Reduktionen i punktafgiften er begrænset til et årligt kontingent på 120 000 hl ren alkohol. Denne undtagelsesbestemmelse udløber den 31. december 2013.

Formålet med denne foranstaltning er at give producenterne i de franske oversøiske departementer kompensation for deres konkurrencemæssige ulempe, der skyldes deres afsides beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal, deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold, deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter, navnlig sukkerrør-sukker-rom-værdikæden, der er forhold som er vedvarende og kumulative, og som hæmmer disse regioner alvorligt i deres udvikling.

Den 12. marts 2013 anmodede de franske myndigheder Kommissionen om at fremsætte et forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af Rådets beslutning 2007/659/EF for yderligere syv år indtil den 31. december 2020 og med samme betingelser. Anmodningen blev kompletteret og ændret den 3. juli og den 2. august 2013. De franske myndigheder anmodede navnlig Kommissionen om en udvidelse af anvendelsesområdet af Rådets afgørelse, så den også finder anvendelse på "cotisation sur les boissons alcooliques" (der også er kendt som "Vignette Sécurité Sociale" (VSS)), der er en afgift på alkoholiske drikke, der indkræves til den nationale sygekasse til bekæmpelse af de sundhedsrisici, der er forbundet med umådeholden indtagelse af dette produkt, og om en retroaktiv ændring af Rådets beslutning 2007/659/EF, dvs. fra den 1. januar 2012, bestående i en udvidelse af dets anvendelsesområde til at gælde "Vignette Sécurité Sociale", således at en lavere sats kan finde anvendelse på traditionel rom produceret i Frankrigs fire fjernområder, der er opført i Rådets beslutning 2007/659/EF.

På grundlag af disse anmodninger foreslår Kommissionen, at Frankrig i perioden 2014-2020 får tilladelse til at anvende en nedsat sats for punktafgifter og for "Vignette Sécurité Sociale" på op til 50 % af de respektive normalsatser, men at den kumulative nedsættelse af både punktafgiften og af satsen for "Vignette Sécurité Sociale" ikke overstiger 50 % af den fulde sats for alkohol, der er fastsat i medfør af artikel 3 i direktiv 92/84/EØF).

Det foreslås også, at Frankrig udarbejder en midtvejsrapport til Kommissionen inden den 31. juli 2017, så det kan vurderes, hvorvidt begrundelserne for at indrømme afgiftsundtagelsen stadig er til stede, og hvorvidt den skattemæssige fordel, som Frankrig har indrømmet, har været forholdsmæssig og tilstrækkelig til at støtte en konkurrencedygtig sukkerrør-sukker-rom-værdikæde i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion. Denne rapport skal også give oplysninger om "marketingsomkostningerne". Hvis det konstateres, at afgiftsundtagelsen ikke længere kan begrundes fuldstændigt eller delvist eller ikke er mere hensigtsmæssig end andre alternative foranstaltninger til fremme af konkurrenceevnen, og da der er en internationalt dimension, kunne ordningen blive udfaset i resten af perioden.

Da det haster med at vedtage foranstaltningen, og da den sigter på at styrke økonomien i fjernområder, foreslår formanden, at dette forslag vedtages uden ændringer i overensstemmelse med artikel 46, stk. 1, i forretningsordenen.


PROCEDURE

Titel

Bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret punktafgiftssats på traditionel rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana og Martinique

Referencer

COM(2013)0839 – C7-0488/2013 – 2013/0413(CNS)

Dato for høring af EP

23.12.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

 

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

 

AGRI

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

9.12.2013

AGRI

9.12.2013

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Danuta Maria Hübner

18.12.2013

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

18.12.2013

Dato for vedtagelse

18.12.2013

 

 

 

Dato for indgivelse

8.1.2014

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik