Procedură : 2013/0413(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0013/2014

Texte depuse :

A7-0013/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/01/2014 - 8.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0034

RAPORT     *
PDF 155kWORD 74k
23.12.2013
PE 526.050v02-00 A7-0013/2014

referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Franței să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul „tradițional” produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion și de modificare a Deciziei 2007/659/CE

(COM(2013)0839 – C7‑0488/2013 – 2013/0413(CNS))

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportoare: Danuta Maria Hübner

[Procedura simplificată - articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Franței să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul „tradițional” produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion și de modificare a Deciziei 2007/659/CE

(COM(2013)0839 – C7‑0488/2013 – 2013/0413(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2013)0839),

–   având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–0488/2013),

–   având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0013/2014),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Decizia 2007/659/CE a Consiliului din 9 octombrie 2007, adoptată în temeiul articolului 299 alineatul (2) din Tratatul CE (devenit articolul 349 din TFUE), astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 896/2011/UE a Consiliului din 19 decembrie 2011, autorizează Franța să aplice, pe teritoriul Franței metropolitane, pentru romul „tradițional” produs în departamentele franceze de peste mări, un nivel redus al accizei care poate fi inferior ratei minime a accizei stabilite prin Directiva 92/84/CEE, dar care nu poate scădea cu mai mult de 50 % sub nivelul național normal al accizei la alcool. Reducerea accizei este limitată la un contingent anual de 120 000 hectolitri de alcool pur. Această derogare expiră la 31 decembrie 2013.

Scopul acestei măsuri este acela de oferi o compensație producătorilor din departamentele franceze de peste mări pentru dezavantajele concurențiale induse de depărtare, insularitate, suprafața redusă, relieful și clima dificile, dependența economică de un număr redus de produse, în special lanțul valorii romului din zahăr de trestie, factori a căror persistență și combinare dăunează grav dezvoltării acestora.

La 12 martie 2013, autoritățile franceze au solicitat Comisiei să prezinte o propunere de decizie a Consiliului de extindere a Deciziei 2007/659/CE a Consiliului în aceleași condiții, pentru încă șapte ani, până la 31 decembrie 2020. Această solicitare a fost completată și modificată la 3 iulie 2013 și la 2 august 2013. În mod special, autoritățile franceze au solicitat Comisiei extinderea domeniului de aplicare a deciziei Consiliului, astfel încât aceasta să se aplice și „cotisation sur les boissons alcooliques” [cunoscută și ca “Vignette Sécurité Sociale (VSS)], o contribuție aplicată băuturilor alcoolice pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate menită să contracareze riscurile de sănătate asociate consumului excesiv al acestor produse, precum și modificarea retroactivă a Deciziei 2007/695/CE a Consiliului, și anume începând cu 1 ianuarie 2012, prin extinderea acesteia pentru a acoperi VSS, astfel încât să poată fi aplicată o rată mai scăzută romului „tradițional” produs în cele patru regiuni ultraperiferice franceze menționate în Decizia 2007/659/CE a Consiliului.

Pe baza acestor solicitări, Comisia propune ca, pentru perioada 2014-2020, Franța să poată aplica un nivel redus al accizei și al VSS de până la 50% din ratele standard respective, dar reducerea cumulativă a accizei și VSS să nu depășească 50% din nivelul integral al accizei pentru alcool stabilit în aplicarea articolului 3 din Directiva 92/84/CEE.

Se propune, de asemenea, ca Franța să redacteze, până la 31 iulie 2017, un raport la jumătatea perioadei adresat Comisiei, astfel încât să se poată aprecia dacă motivele care au justificat acordarea unei rate reduse continuă să existe și dacă avantajele fiscale acordate de Franța rămân proporționale și suficiente pentru a sprijini un lanț competitiv al valorii romului din zahăr de trestie în Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica și Réunion. Acest raport ar trebui, de asemenea, să furnizeze informații cu privire la „costurile de comercializare”. În cazul în care informațiile furnizate demonstrează că acordarea unei rate reduse nu se mai justifică, parțial sau integral, sau că este mai puțin potrivită decât măsuri alternative, din motive de competitivitate și, de asemenea, ținând cont de dimensiunea sa internațională, ar putea fi introdus un proces de eliminare progresivă până la sfârșitul perioadei.

Având în vedere urgența aferentă adoptării acestei măsuri și faptul că obiectivul acesteia este stimularea economiei regiunilor ultraperiferice, președinta propune adoptarea fără modificări a prezentei propuneri, în conformitate cu articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.


PROCEDURĂ

Titlu

Autorizarea acordată Franței de a aplica o rată redusă a anumitor impozite indirecte pentru romul „tradițional” produs în Guadelupa, Guyana Franceză și Martinica

Referințe

COM(2013)0839 – C7-0488/2013 – 2013/0413(CNS)

Data consultării PE

23.12.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

REGI

 

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ECON

 

AGRI

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ECON

9.12.2013

AGRI

9.12.2013

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Danuta Maria Hübner

18.12.2013

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

18.12.2013

Data adoptării

18.12.2013

 

 

 

Data depunerii

8.1.2014

Aviz juridic - Politica de confidențialitate