ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου – η διαδικασία διορισμού των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου: διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

8.1.2014 - (2012/2064 (INI))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender


Διαδικασία : 2012/2064(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0014/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0014/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Η διαδικασία διορισμού των μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου: διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(2012/2064(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα το άρθρο 286,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2004 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το πρότυπο του «ενιαίου ελέγχου» (single audit) (και πρόταση για πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου)[1],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 1992 σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον διορισμό των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου[2],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 1995 σχετικά με τις ακολουθητέες διαδικασίες κατά τις διαβουλεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον διορισμό των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου[3],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου[4],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0014/2014),

I. Ο μελλοντικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στη δήλωση της Λίμας και του Μεξικού, που εξέδωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου, καθορίζονται οι βασικοί πυλώνες των ανεξάρτητων ελεγκτικών οργάνων και επιβεβαιώνεται ότι τα εθνικά ανώτατα ελεγκτικά όργανα διαθέτουν σημαντική ελευθερία όσον φορά την ερμηνεία των αρχών της δήλωσης·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ως επαγγελματικό ελεγκτικό όργανο πρέπει να εφαρμόζει μεταξύ άλλων διεθνή πρότυπα λογιστικού ελέγχου που ισχύουν για τον δημόσιο τομέα·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη του έτους 1975 περί προϋπολογισμού με σκοπό τον λογιστικό έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της Ένωσης, ενεργώντας παράλληλα ως ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη η ταχέως μεταβαλλόμενη, παρούσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση απαιτεί αποτελεσματική μικροπροληπτική και μακροπροληπτική εποπτεία, σύμφωνα με τις αρχές της εξοικονόμησης πόρων, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, σε μια σύγχρονη και απαιτητική Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιοι ελεγκτές, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης όσον αφορά την αξιοπιστία της δημόσιας λογοδοσίας της ΕΕ και στη βελτίωση της λογοδοσίας αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι συνεπώς σημαντικό, οιαδήποτε συζήτηση για δυνατές μεταρρυθμίσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο του ζητήματος της βελτίωσης της υποχρέωσης λογοδοσίας της ΕΕ·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαίωσε το νομοθετικό πλαίσιο για το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά την προώθηση της δημόσιας λογοδοσίας και την επικούρηση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών·

II.     Η διαδικασία διορισμού των μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου: διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 286 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στα κράτη τους σε όργανα εξωτερικού ελέγχου ή διαθέτουν ειδικά προσόντα για το λειτούργημα αυτό και των οποίων η ανεξαρτησία είναι πέραν κάθε αμφιβολίας·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδες το Ελεγκτικό Συνέδριο να απαρτίζεται από μέλη που παρέχουν στον μέγιστο βαθμό εγγυήσεις επαγγελματικής επάρκειας και ανεξαρτησίας, όπως απαιτείται από τη Συνθήκη, και παράλληλα να αποφεύγονται τυχόν κίνδυνοι για τη φήμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι για ορισμένους διορισμούς μελών υπήρξε διάσταση απόψεων μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η συνέχιση της οποίας υπάρχει κίνδυνος να βλάψει τις καλές σχέσεις συνεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τα ανωτέρω θεσμικά όργανα και να έχει ενδεχομένως σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την αξιοπιστία και, κατ’ επέκταση, την αποτελεσματικότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Συμβουλίου να διορίσει μέλη στο Ελεγκτικό Συνέδριο σε περιπτώσεις όπου το Κοινοβούλιο πραγματοποίησε ακροάσεις και διατύπωσε αρνητική γνωμοδότηση είναι ακατανόητη και καταδεικνύει έλλειψη σεβασμού έναντι του Κοινοβουλίου·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου αποτελεί αντικείμενο τεράστιου ενδιαφέροντος από τα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν αναλάβουν καθήκοντα ως μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου άτομα των οποίων η υποψηφιότητα έχει ήδη απορριφθεί δημόσια και επισήμως από το Κοινοβούλιο θα κλονιστεί η εμπιστοσύνη στα ενεχόμενα θεσμικά όργανα·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη με επαγγελματικές ελεγκτικές γνώσεις και αυξημένο φάσμα εξειδίκευσης, στοιχεία που εξασφαλίζουν ποικίλες προοπτικές και ικανότητες, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την κρίση και τη δράση του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων είναι απαράδεκτη στις μέρες μας·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία Ελεγκτικού Συνεδρίου και Κοινοβουλίου, η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο σύστημα ελέγχου του προϋπολογισμού της ΕΕ, επηρεάζεται δυσμενώς όταν ορισμένα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχουν την έγκριση του Κοινοβουλίου·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση από ομότιμους του 2013 ζητεί πιο σύντομες εσωτερικές διαδικασίες στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αποσαφήνιση του ρόλου και της εντολής του έναντι των εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών και τονίζει ότι οι ελεγχόμενοι επηρεάζουν υπερβολικά τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις ελεγκτικές γνώμες του·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εστιάζεται κυρίως σε προτάσεις που αποφεύγουν την αναγκαιότητα αλλαγών στις συνθήκες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει πάντοτε τηρήσει τις συστάσεις της επιτροπής η οποία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 255 ΣΛΕΕ με σκοπό να διατυπώσει γνώμη σχετικά με το εάν είναι κατάλληλοι οι υποψήφιοι για τη θέση του γενικού εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, παρότι δεν υποχρεούται σαφώς από τη Συνθήκη να προβαίνει στην ενέργεια αυτή·

Η οπτική του Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: ο μελλοντικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

1.      πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ως εξωτερικός ελεγκτής των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, όχι μόνο μπορεί να παρέχει στους νομοθέτες δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί σε ένα δεδομένο οικονομικό έτος, αλλά και ότι ευρίσκεται σε εξέχουσα θέση για να παρέχει στον νομοθέτη και την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, ιδίως στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, πολύτιμες γνώμες σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι πολιτικές της Ένωσης, με σκοπό να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η αποτελεσματικότητα δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση, να προσδιοριστούν οι οικονομίες κλίμακας και εύρους, καθώς και οι δευτερογενείς επιπτώσεις μεταξύ εθνικών πολιτικών των κρατών μελών και να δοθούν στο Κοινοβούλιο εξωτερικές αποτιμήσεις για την αξιολόγηση των δημόσιων οικονομικών στα κράτη μέλη από την Επιτροπή·

2.      είναι της γνώμης ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένο στην ανεξαρτησία, την ακεραιότητα, την αμεροληψία και τον επαγγελματισμό, αναπτύσσοντας παράλληλα στενές σχέσεις συνεργασίας με τους εταίρους του, ειδικότερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και, πιο συγκεκριμένα, την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του, όπως επίσης και με τις επιτροπές του Κοινοβουλίου που ειδικεύονται σε πολιτικές, κατά τη διαδικασία λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Το παραδοσιακό πρότυπο DAS (δήλωση αξιοπιστίας)

3.      σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεσμεύεται από τη Συνθήκη (άρθρο 287 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ) να παράσχει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο δήλωση αξιοπιστίας (DAS[5]) όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών αφού εξετάσει την κανονικότητα, τη νομιμότητα και τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού της Ένωσης και ότι πέραν τούτων το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεσμεύεται επίσης από τη Συνθήκη να παρέχει ειδικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις· σημειώνει ότι μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασχολείται με την ετήσια DAS·

4.      έχει την άποψη ότι η ανεξαρτησία, η ακεραιότητα, η αμεροληψία και ο επαγγελματισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν καίρια σημασία για την αξιοπιστία του ως προς την επικούρηση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην εποπτεία της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ και τη συμβολή τους στη βελτίωσή της, καθώς και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από τα στάδια του προγραμματισμού μέχρι και το κλείσιμο των λογαριασμών·

5.      εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, για δέκατο όγδοο συνεχόμενο έτος, τα αποτελέσματα του λογιστικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επέτρεψαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο να χορηγήσει θετική δήλωση αξιοπιστίας (DAS) όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών· τονίζει το γεγονός ότι ένα ποσοστό σφάλματος αφ’ εαυτού μόνο εν μέρει παρέχει περιεκτική εικόνα για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της Ένωσης·

6.      υπενθυμίζει ότι το άρθρο 287 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εγχειρίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δήλωση που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων· επισημαίνει ότι αντί της έκδοσης μίας δήλωσης αξιοπιστίας όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε το 2012 τέσσερις γνωμοδοτήσεις: μία σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών και τρεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (μία για τα έσοδα, μία για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και μία για τις πληρωμές)· θεωρεί ότι αυτός ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός γνωμοδοτήσεων καθιστά δυσχερέστερη την αποτίμηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από την Επιτροπή·

7.      επισημαίνει ότι η DAS αποτελεί ετήσιο δείκτη ενός πολυετούς συστήματος δαπανών, κάτι που δυσχεραίνει την αποτύπωση του κυκλικού χαρακτήρα και των επιπτώσεων των πολυετών ρυθμίσεων, και ότι, ως εκ τούτου, ο συνολικός αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου μπορούν να μετρηθούν μόνο μερικώς κατά τη λήξη της περιόδου δαπανών· θεωρεί, συνεπώς, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή μια ενδιάμεση επανεξέταση και μια συνοπτική έκθεση πέραν της ετήσιας DAS σχετικά με την τελική επίδοση της εκάστοτε περιόδου προγραμματισμού·

8.      εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι από το 2009 το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών του, καθώς και των ετήσιων εκθέσεών του· πιστεύει, εντούτοις, ότι απαιτείται να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες και να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι πόροι για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας, πρωτίστως όσον αφορά τις εργασίες ελέγχου επιδόσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δημοσιονομικά αποτελέσματα της ΕΕ· θεωρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να αξιοποιήσει περαιτέρω το πρότυπο DAS για να προσδιορίζει κατά πόσον έχουν επιτευχθεί αποτελέσματα και να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιτευχθεί, ούτως ώστε να είναι δυνατή η άντληση διδαγμάτων και η εφαρμογή τους σε άλλα πλαίσια·

Οι νέες διαστάσεις και προκλήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

9.      αναγνωρίζει τον ιστορικό, εποικοδομητικό ρόλο της εστίασης της DAS στις έννοιες της νομιμότητας και της κανονικότητας ως χρήσιμων δεικτών ορθών δημοσιονομικών πρακτικών και επιδόσεων διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα δαπανών της Ένωσης και της κατάδειξης του τρόπου με τον οποίο οι πόροι της ΕΕ έχουν τεθεί σε χρήση σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, που ενεργεί ως νομοθετικό όργανο και αρχή αρμόδια για τον προϋπολογισμό· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τόσο τώρα όσο και στο μέλλον το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να αφιερώνει περισσότερους πόρους για να εξετάζει κατά πόσο επιτυγχάνονται εξοικονομήσεις, αποτελεσματικότητα και απόδοση στη χρήση των δημόσιων πόρων που τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής· τα αποτελέσματα των διαπιστώσεων που περιέχονται στις ειδικές εκθέσεις θα πρέπει να συνεπάγονται αντίστοιχες προσαρμογές στα προγράμματα της ΕΕ·

10.    επισημαίνει ότι η εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως καθορίζεται δυνάμει της Συνθήκης, παρέχει το πλαίσιο αναφοράς για την άσκηση του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει το Ελεγκτικό Συνέδριο ως ανεξάρτητος φορέας εξωτερικού λογιστικού ελέγχου της Ένωσης· σημειώνει ότι η εντολή παρέχει μεγάλο βαθμό ευελιξίας για να παρέχεται η δυνατότητα στο Ελεγκτικό Συνέδριο να εκτελεί την αποστολή του πέραν του πεδίου της DAS· υπενθυμίζει ότι η εντολή αυτή παρέχει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τη δυνατότητα να παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ελέγχων επιδόσεων που διενεργεί σε ειδικές εκθέσεις, οι οποίες επιτρέπουν σε μεγάλο βαθμό την εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας εστιάζοντας την προσοχή σε τομείς υψηλού κινδύνου και διερευνώντας τους· σημειώνει επιπλέον ότι οι εν λόγω εκθέσεις παρέχουν πληροφορίες στους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε πολλούς τομείς, το οποίο βοηθεί να φέρει την Ευρώπη πλησιέστερα στους πολίτες της και να καταστεί η Ευρώπη περισσότερο διαφανής και κατανοητή·

11.    υπενθυμίζει ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους βελτίωσης του ελέγχου των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενίσχυσης τόσο των επιδόσεων όσο και της αποτελεσματικότητας των δαπανών της ΕΕ είναι να ψηφίζεται η απαλλαγή πριν από την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το υπό έλεγχο οικονομικό έτος· υπογραμμίζει ότι κάτι τέτοιο θα ανάγκαζε το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει την ετήσια έκθεσή του έως την 30ή Ιουνίου·

12.    συνιστά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, χωρίς να υπονομεύεται η ανεξαρτησία του, να σχηματίζει τη γνώμη του βάσει του ορίου σημαντικότητας αντί βάσει μόνον του ανεκτού ποσοστού σφάλματος, καθόσον τούτο φαίνεται να συνάδει περισσότερο με τα διεθνή πρότυπα λογιστικού ελέγχου·

13.    προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αφιερώσει μια ειδική ενότητα στην ετήσια έκθεσή του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις που διατυπώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στους διάφορους ελέγχους επιδόσεων που διενεργεί, για να ασκηθεί πίεση στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις εν λόγω συστάσεις· το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να αναφέρει σε ποιες σημαντικές ενέργειες συνέχειας που δίδεται μπορεί να δίδει ιδιαίτερη προσοχή το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του χωρίς να διακυβεύεται η ανεξαρτησία του·

14.    σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο σχεδιάζει το πρόγραμμα εργασίας του σε πολυετή και σε ετήσια βάση· σημειώνει ότι ο πολυετής σχεδιασμός επικεντρώνεται στον καθορισμό και την επικαιροποίηση της στρατηγικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ με τον ετήσιο σχεδιασμό καθορίζονται τα συγκεκριμένα καθήκοντα που θα αναληφθούν στη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους· επικροτεί το γεγονός ότι κάθε χρόνο το Ελεγκτικό Συνέδριο παρουσιάζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του στην αρμόδια επιτροπή Committee on Budgetary Control, απαριθμώντας τα κατά προτεραιότητα καθήκοντα ελέγχου και τους πόρους που διατίθενται για την εκτέλεσή τους·

15.    πιστεύει ότι η τρέχουσα μορφή συνεδριάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παρέχει πολύτιμες συμβουλές για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου· τονίζει ότι αυτός ο διαρθρωμένος προπαρασκευαστικός διάλογος συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εξασφάλιση αποτελεσματικής και δημοκρατικής λογοδοσίας προς τους πολίτες όσον αφορά τους δημόσιους πόρους που διατίθενται για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ· τονίζει ότι, παρά την αυξημένη συμβουλευτική συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει, χωρίς να επηρεάζεται από πολιτικούς ή εθνικούς παράγοντες, να αποφασίζει το ίδιο σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του·

16.    σημειώνει ότι ζητήματα μεγάλου ενδιαφέροντος για τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τα μετέπειτα αιτήματα ελέγχου ούτε συλλέγονται κατά τρόπο δομημένο ούτε έχουν πλήρως προτιμησιακή μεταχείριση· θεωρεί ότι τούτο ζημιώνει τη συνάφεια και τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων από τον λογιστικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει, περαιτέρω, ότι η προστιθέμενη αξία του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση του έργου του από το Κοινοβούλιο και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη στη διεργασία λογοδοσίας· καλεί, συνεπώς, το Ελεγκτικό Συνέδριο να λαμβάνει υπόψη του στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του τις πολιτικές προτεραιότητες των νομοθετικών φορέων και τα ζητήματα μείζονος ενδιαφέροντος για τους πολίτες της ΕΕ τα οποία κοινοποιούνται από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας σχετικά με τις ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ·

Συνεργασία με τα εθνικά ανώτατα ελεγκτικά όργανα

17.    αναμένει ότι θα θεσπισθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων των κρατών μελών με συγκεκριμένα αποτελέσματα που αφορούν τον καταμερισμό του ετήσιου έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου· αναμένει, περαιτέρω, συγκεκριμένα μεθοδολογικά βήματα και συμφωνίες σχετικά με χρονοδιαγράμματα λογιστικού ελέγχου· αναμένει ότι η Επιτροπή, βάσει νομικής μελέτης, θα υποβάλει προτάσεις για την ενσωμάτωση εργασιών ελέγχου των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων των κρατών μελών στους λογιστικούς ελέγχους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την επιμερισμένη διαχείριση στο αντίστοιχο κράτος μέλος·

18.    τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον καθορισμό μιας μεθόδου εργασίας, βάσει της οποίας τα εθνικά ανώτατα ελεγκτικά όργανα και το Ελεγκτικό Συνέδριο θα εντείνουν τον συντονισμός των πόρων τους για την αξιολόγηση των δαπανών και των επιδόσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ, αποφεύγοντας την αλληλεπικάλυψη των ελεγκτικών εργασιών, ανταλλάσσοντας πληροφορίες περί των ελέγχων, προσδιορίζοντας τομείς κινδύνου και διενεργώντας κοινούς ελέγχους ή ενισχύοντας τη συμμετοχή των εθνικών ανώτατων ελεγκτικών οργάνων στις αποστολές ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα το να αναπτυχθούν κοινές μέθοδοι εργασίας και να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε κάθε επίπεδο ελέγχου· σημειώνει ότι η ανταλλαγή δεδομένων των επιθεωρήσεων και των ελέγχων καθώς και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών ανώτατων ελεγκτικών οργάνων αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της στοχοθέτησης των προσπαθειών όσον αφορά τις επιθεωρήσεις και τους λογιστικούς ελέγχους· σημειώνει ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλά επίπεδα ελέγχου και ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι εν λόγω αλληλεπικαλύψεις για να μειωθεί ο φόρτος επί των αρχών διαχείρισης και των δικαιούχων·

19.    ζητεί, κατά συνέπεια, στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ελεγκτικών φορέων και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον λογιστικό έλεγχο της επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ·

20.    προτείνει να εξετασθεί η δυνατότητα να εκδίδουν οι εθνικοί ελεγκτικοί φορείς υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή και με σεβασμό των διεθνών προδιαγραφών ελέγχου εθνικές βεβαιώσεις λογιστικού ελέγχου της διαχείρισης των πόρων της Ένωσης, που θα παραδίδονται στα κράτη μέλη, προκειμένου αυτά να τις υποβάλλουν κατά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής βάσει μιας κατάλληλης διοργανικής διαδικασίας που θα πρέπει να θεσπισθεί·

21.    τονίζει πόσο σημαντικό είναι να ενταχθούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα στον προγραμματισμό των ελέγχων που διενεργούνται από τα εθνικά ανώτατα ελεγκτικά όργανα, με ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο της επιμερισμένης διαχείρισης, με τα εθνικά κοινοβούλια να καλούνται να διαδραματίσουν εν προκειμένω καίριο ρόλο που σχετίζεται με τη δυνατότητά τους να ζητούν από τα οικεία εθνικά ανώτατα ελεγκτικά όργανα να διενεργούν ελέγχους στα ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα· σημειώνει ότι με τη θεσμοθέτηση και σε τακτική βάση διενέργεια αυτών των ελέγχων θα ήταν δυνατή η ετήσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων από αυτούς ενώπιον των εθνικών κοινοβουλίων·

Το νέο επιχειρησιακό πλαίσιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

22.    σημειώνει ότι οι κανονισμοί που καλύπτουν τους βασικούς τομείς δαπανών για την περίοδο 2014-2020 έχουν μεταβάλει ουσιαστικά το δημοσιονομικό και νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνεπάγονται μείζονες αλλαγές οι οποίες θα μεταβάλουν το τοπίο των κινδύνων δημοσιονομικής διαχείρισης με την απλοποίηση των κανόνων χρηματοδότησης, την αύξηση της υπαγωγής σε προϋποθέσεις και τη μόχλευση του προϋπολογισμού της ΕΕ· εμμένει, συνεπώς, στο ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στα αποτελέσματα με την υποβολή κατάλληλων εκθέσεων σχετικά με τους κινδύνους και τις επιδόσεις των νέων αυτών μέσων·

23.    προτείνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο να συγχρονίσει το πολυετές πρόγραμμα εργασίας του με το ΠΔΠ και να συμπεριλάβει μια ενδιάμεση αναθεώρηση, καθώς και μια περιεκτική επανεξέταση του κλεισίματος των λογαριασμών της Επιτροπής στο αντίστοιχο ΠΔΠ·

24.    σημειώνει ότι οι έλεγχοι επιδόσεων συχνά δεν περιλαμβάνουν σαφή ανάλυση των αιτίων των διαπιστώσεων του ελέγχου· επιπλέον, σημειώνει ότι δεν εφαρμόζεται κανένα σύστημα το οποίο εξασφαλίζει ότι οι ελεγκτές που έχουν διοριστεί για τη διενέργεια συγκεκριμένου ελέγχου κατέχουν τις τεχνικές γνώσεις και τις μεθοδολογικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του ελέγχου χωρίς να πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν σε οποιοδήποτε ζήτημα ελέγχου· θεωρεί ότι οι περιστάσεις αυτές αυξάνουν την αναποτελεσματικότητα και την ανεπάρκεια των διαπιστώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους ελέγχους επιδόσεων·

25.    αναμένει πλήρη διαφάνεια από το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τις χρονικές απαιτήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με τα έγγραφα που δημοσιεύει και καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημοσιεύει στο πλαίσιο κάθε αντίστοιχου ελέγχου επιδόσεων το χρονοδιάγραμμα και τα διάφορα στάδια από τα οποία έχει διέλθει το αντίστοιχο έγγραφο κατά την ανάπτυξή του, δηλαδή τον χρόνο που απαιτήθηκε για να διέλθει από καθένα από τα διαφορετικά στάδια που εφαρμόζονται, τα οποία είναι επί του παρόντος τα εξής:

- Προκαταρκτική μελέτη

- Ανάλυση ζητήματος

- Μνημόνιο σχεδιασμού του ελέγχου

- Δήλωση (ή δηλώσεις) αρχικών διαπιστώσεων

- Άντληση συμπερασμάτων

- Σχέδιο έκθεσης

- Διαδικασία αντιπαράθεσης·

26.    σημειώνει ότι οι έλεγχοι επιδόσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, περιλαμβανομένης μιας προκαταρκτικής μελέτης, απαιτούν δύο χρόνια, πράγμα το οποίο σε πλείονες περιπτώσεις έχει καταστήσει τα συμπεράσματα του ελέγχου παρωχημένα και έχει εμποδίσει την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων· αναμένει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα απλοποιήσει την κατάρτιση των ελέγχων επιδόσεων που διενεργεί και θα μειώσει τα περιττά διαδικαστικά βήματα·

27.    εκφράζει την επιθυμία το Ελεγκτικό Συνέδριο στο μέλλον όχι μόνο να δημοσιεύει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του, αλλά και να διατυπώνει με σαφήνεια μια τελική ανταπάντηση, κατά περίπτωση·

28.    είναι της γνώμης ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να κοινοποιεί σε τακτική βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με την παρουσία των μελών στην έδρα του στο Λουξεμβούργο στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· αναμένει πλήρη διαφάνεια από το Ελεγκτικό Συνέδριο προς το Κοινοβούλιο ως προς αυτό· επιθυμεί να λάβει από την Επιτροπή μια ανάλυση της σκοπιμότητας αντικατάστασης μέρους της αμοιβής των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου από μια ημερήσια αποζημίωση·

29.    τονίζει ότι παρά την ανάγκη για δίκαιη αντιμετώπιση και παραπομπή στα επιχειρήματα του ελεγχόμενου στην αντίστοιχη έκθεση, δεν είναι απαραίτητη η επίτευξη συναίνεσης με τον ελεγχόμενο·

30.    σημειώνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι κοινοβουλευτικές διασκέψεις για ζητήματα που εξετάζονταν από τις ειδικές εκθέσεις είχαν ήδη ολοκληρωθεί και, ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα αποτελέσματα του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει, επιπλέον, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικές συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχαν ήδη εφαρμοστεί από την Επιτροπή όταν υποβλήθηκε η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· αναμένει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα λαμβάνει υπόψη του όλους τους εξωτερικούς χρονικούς περιορισμούς και τις εξελίξεις κατά τη διενέργεια των ελέγχων του·

31.    αναμένει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα αναφέρει σαφώς στις εκθέσεις του τις αδυναμίες και τις ορθές πρακτικές των αρχών των κρατών μελών, προβαίνοντας σε συστηματική γνωστοποίηση αυτών·

32.    είναι πεπεισμένο ότι οικονομίες κλίμακας και εύρους θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω διεξοδικής ανάλυσης των αναγκών σε πόρους των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου· αναμένει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα διερευνήσει τις οικονομίες αυτές, μεταξύ άλλων, σε σχέση με κοινές υπηρεσίες οδηγού για τα μέλη, καθώς και σε σχέση με τα κοινά προσωπικά γραφεία και το προσωπικό·

33.    εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι διακυβερνητικές ενέργειες εκτός του πλαισίου της Συνθήκης της ΕΕ, όπως εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), δημιουργούν επίσης σοβαρές προκλήσεις για τη δημόσια λογοδοσία και τον λογιστικό έλεγχο, ενώ αποδυναμώνουν παράλληλα τον ουσιαστικό ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

34.    εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής όσον αφορά το ΕΤΧΣ δεν έχει γίνει η παραμικρή ρύθμιση για ανεξάρτητο δημόσιο εξωτερικό έλεγχο και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ακόμη και μετά τον ορισμό μέλους στην επιτροπή ελέγχου του ΕΜΣ από το Ελεγκτικό Συνέδριο η ετήσια έκθεση ελέγχου αυτής της επιτροπής ελέγχου δεν θα τίθεται στη διάθεση ούτε του Κοινοβουλίου ούτε του ευρύτερου κοινού· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να παρέχει σε τακτική βάση στο Κοινοβούλιο την ετήσια έκθεση ελέγχου της επιτροπής και όλες τις λοιπές απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του θέματος, ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να εξετάζει εξονυχιστικά τις εργασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη διαδικασία απαλλαγής·

Αναμόρφωση της δομής του Ελεγκτικού Συνεδρίου

35.    σημειώνει ότι η σύνθεση και η διαδικασία διορισμού των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζονται ρητώς στα άρθρα 285 και 286 ΣΛΕΕ· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη τροποποίησης της Συνθήκης για την εξασφάλιση ισότητας μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου κατά τον διορισμό μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η δημοκρατική νομιμότητα, η διαφάνεια και η πλήρης ανεξαρτησία των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

36.    αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένες διαδικασίες διορισμού μελών οδήγησαν σε σύγκρουση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους υποψήφιους, παρά ότι η Συνθήκη δεν προβλέπει αυτή τη σύγκρουση· τονίζει ότι, όπως ορίζεται στη Συνθήκη, είναι καθήκον του Κοινοβουλίου να ελέγχει τους υποψήφιους· είναι της γνώμης ότι το Συμβούλιο θα πρέπει, σε πνεύμα καλής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, να σέβεται τις αποφάσεις που λαμβάνει το Κοινοβούλιο μετά τη διεξαγωγή ακρόασης·

37.    ζητεί να καταστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει της προσεχούς επανεξέτασης της Συνθήκης για την ΕΕ αρμόδιο για την επιλογή των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια διαδικασία θα αυξήσει την ανεξαρτησία των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τα κράτη μέλη·

38.    επικροτεί, το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε το 2010 νέο εσωτερικό κανονισμό, που του επέτρεψε δυνάμει του ισχύοντος νομικού πλαισίου να απλοποιήσει τη διεργασία λήψης των αποφάσεών του, ώστε οι εκθέσεις ελέγχου και οι γνωμοδοτήσεις να εγκρίνονται πλέον από τμήματα απαρτιζόμενα από 5 έως 6 μέλη και όχι από ολόκληρο το σώμα των 28 μελών·

39.    θεωρεί ότι ο ισχύων κανόνας για τη γεωγραφική εκπροσώπηση στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης, σύμφωνα με τον οποίο μπορεί να υπάρχει ένα μέλος ανά κράτος μέλος, έχει απολέσει από καιρό την αρχική του χρησιμότητα και αξιοπιστία και ότι θα μπορούσε να αντικατασταθεί από μια απλούστερη διοικητική δομή, προσαρμοσμένη σε ευρύτερη εντολή λογοδοσίας, με κατάλληλες διατάξεις για την διασφάλιση ανεξαρτησίας σε όλες τις δραστηριότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

40.    προτείνει, συνεπώς, το Ελεγκτικό Συνέδριο να έχει τον ίδιο αριθμό μελών με την Επιτροπή· τα μέλη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στη διενέργεια ελέγχων και τη διοίκηση· τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να διαθέτουν ειδικά προσόντα για την άσκηση των καθηκόντων τους, η δε ανεξαρτησία τους πρέπει να εδραιώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας·

41.    προτείνει την επανεξέταση της μεθόδου αμοιβής των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των πόρων που χορηγούνται άμεσα και προσωπικά σε κάθε μέλος με σκοπό να ευθυγραμμισθούν οι πόροι προς τις εθνικές και διεθνείς πρακτικές για παρόμοια καθήκοντα και να επιτρέπουν στα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ανεξάρτητα·

II. Η διαδικασία διορισμού των μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου: διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

42.    για την έκδοση της γνώμης του σχετικά με τις υποψηφιότητες για μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίνει τις αρχές, τα κριτήρια επιλογής και τις διαδικασίες που παρατίθενται κατωτέρω:

α)   πρέπει να διατίθεται στο Κοινοβούλιο εύλογο χρονικό διάστημα εξέτασης που να επιτρέπει την ακρόαση των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στην επιτροπή σε συνεδρίαση μετά την ακρόαση·

β)   για τη λήψη απόφασης, όπου τα πολιτικά κριτήρια τίθενται στην άκρη, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και η σύνοδος Ολομέλειας διεξάγουν μυστική ψηφοφορία·

γ)   στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού οι ακροάσεις θα είναι δημόσιες και οι συζητήσεις θα μεταδίδονται μέσω βίντεο·

δ)   το Κοινοβούλιο θα λαμβάνει τις αποφάσεις του με την πλειοψηφία των ψηφισάντων στη σύνοδο Ολομέλειας, και η γνωμοδότησή του πρέπει να γίνεται σεβαστή από το Συμβούλιο· οι υποψήφιοι θα είναι παρόντες στην ψηφοφορία και θα ερωτώνται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά μία αρνητική ψήφο εάν αποσύρουν την υποψηφιότητά τους·

43.    θεωρεί ότι τα κριτήρια διορισμού των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να προσδιοριστούν περαιτέρω βάσει του άρθρου 286 ΣΛΕΕ και υπογραμμίζει ότι η αποτίμηση από το Κοινοβούλιο θα καθοδηγείται κατά κύριο λόγο από τα εξής κριτήρια:

α)   επαγγελματική πείρα υψηλού επιπέδου που έχει αποκτηθεί στα δημόσια οικονομικά, τη διενέργεια ελέγχων και τη διοίκηση, καθώς και ενδελεχής γνώση της διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

β)   καλές επιδόσεις στη διενέργεια ελέγχων και αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ)   εφόσον απαιτείται, αποδεικτικά στοιχεία της απαλλαγής των υποψηφίων από διευθυντικά καθήκοντα που εκτελούσαν προηγουμένως·

δ)   οι υποψήφιοι δεν πρέπει από την ημερομηνία του διορισμού τους να ασκούν αιρετό αξίωμα ούτε να έχουν ευθύνες έναντι πολιτικού κόμματος·

ε)   αναγνωρισμένα υψηλά πρότυπα ακεραιότητας και ηθικής του υποψηφίου·

στ) δεδομένου του χαρακτήρα των προς εκτέλεση καθηκόντων, θα λαμβάνεται επίσης υπόψη η ηλικία των υποψηφίων, για την οποία θεωρείται εύλογο, παραδείγματος χάριν, να ορίζεται ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 67 ετών κατά τη στιγμή του διορισμού τους·

ζ)   τα μέλη δεν υπηρετούν για περισσότερο από δύο θητείες·

η)   τέλος, το Κοινοβούλιο θα λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του το ζήτημα της ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων μεταξύ των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

44.    καλεί το Συμβούλιο να δεσμευτεί στα ακόλουθα:

α)   να προτείνει στο Κοινοβούλιο τουλάχιστον δύο υποψηφίους από κάθε κράτος μέλος, μία γυναίκα και έναν άνδρα·

β)   να διαμορφώνει τις προτάσεις του κατά τρόπο που να πληρούν απολύτως τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, εξυπακουομένου ότι το Κοινοβούλιο από την πλευρά του θα εξασφαλίζει την αυστηρή τήρηση των εν λόγω κριτηρίων·

γ)   να προσκομίζει τα αναλυτικά στοιχεία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των υποψηφίων κατά την υποβολή των ονομάτων τους, καθώς και όλες τις πληροφορίες και τις γνωμοδοτήσεις που του έχουν δοθεί ενώ οι εσωτερικές διαδικασίες λήψης απόφασης των κρατών μελών είναι εν εξελίξει·

δ)   να διαβιβάζει οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον διορισμό των υποψηφίων έχει λάβει από τα κράτη μέλη, εξυπακουομένου ότι στην περίπτωση παρακράτησης στοιχείων το Κοινοβούλιο θα υποχρεώνεται να διενεργεί το ίδιο έρευνες, οι οποίες συνεπάγονται αναπόφευκτα καθυστερήσεις στη διαδικασία διορισμού·

ε)   να έρχεται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες θα καλούνται να προτείνουν υποψηφιότητες για τον διορισμό των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και να εφιστά την προσοχή αυτών των αρχών στα κριτήρια και τις διαδικασίες που έχει καθορίσει το Κοινοβούλιο,

στ) να αποφεύγει την ανάκληση υποψηφιοτήτων και την υποβολή νέων οι οποίες λαμβάνουν υπόψη νέες προτάσεις των κρατών μελών βασιζόμενες αποκλειστικά σε πολιτικά κριτήρια·

ζ)   να σέβεται, σε περίπτωση που ανακύψει η ανωτέρω κατάσταση, την αρνητική γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση και να προτείνει νέα(-ες) υποψηφιότητα(-ες)·

45.    όσον αφορά τις διαδικασίες ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της συνόδου Ολομέλειας, ορίζει τα ακόλουθα:

α) κάθε σύσταση για διορισμό υποβάλλεται υπό μορφή έκθεσης η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία των ψηφισάντων και η οποία αναφέρει απλώς την υποψηφιότητα·

β) η έκθεση περιλαμβάνει:

(i)   αιτιολογικές αναφορές στις οποίες συνοψίζονται οι συνθήκες παραπομπής στο Κοινοβούλιο·

(ii)  αιτιολογικές σκέψεις στις οποίες περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία στην αρμόδια επιτροπή·

(iii) το διατακτικό κείμενο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μόνο τα ακόλουθα:

– θετική γνωμοδότηση ή

– αρνητική γνωμοδότηση·

γ) οι αιτιολογικές αναφορές και οι αιτιολογικές σκέψεις δεν τίθενται σε ψηφοφορία·

δ) τα βιογραφικά σημειώματα και οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο επισυνάπτονται στην έκθεση·

ε) η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και η Ολομέλεια διεξάγουν ψηφοφορία για τον διορισμό του υπό εξέταση υποψηφίου·

46.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο και προς ενημέρωση στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κοινοβούλια και τα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.

  • [1]           ΕΕ C 107 της 30.4.2004, σ. 1.
  • [2]           ΕΕ C 337 της 21.12.1992, σ. 51.
  • [3]           ΕΕ C 43 της 20.2.1995, σ. 75.
  • [4]           Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0319.
  • [5]           Σύντμηση του γαλλικού όρου «Déclaration d’assurance».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.12.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Derek Vaughan, Γεώργιος Σταυρακάκης, Моника Панайотова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Karin Kadenbach, Jan Olbrycht, Markus Pieper

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Doris Pack, Andrej Plenković