Procedure : 2013/0016(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0015/2014

Indgivne tekster :

A7-0015/2014

Forhandlinger :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Afstemninger :

PV 26/02/2014 - 9.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0150

BETÆNKNING     ***I
PDF 771kWORD 488k
9.1.2014
PE 513.387v02-00 A7-0015/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed (omarbejdning)

(COM(2013)0031 – C7‑0028/2013 – 2013/0016(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Michael Cramer

(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 87)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed (omarbejdning)

(COM(2013)0031 – C7‑0028/2013 – 2013/0016(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0031),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0028/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det litauiske parlament, det rumænske senat og den svenske rigsdag, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 2013(1),

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 8. oktober 2013(2),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(3),

–   der henviser til skrivelse fra Retsudvalget til Transport- og Turismeudvalget, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0015/2014),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådan i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Jernbaner er allerede den sikreste transportform i Unionen og er blevet endnu sikrere i løbet af de seneste årtier. Mens passagerbefordringen er steget fra omkring 200 mia. passagerkilometer i 1970 til over 300 mia. i dag, er det årlige gennemsnitlige antal dødsfald for togpassagerer faldet fra omkring 400 først i 1970'erne til under 100 i dag.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) Sikkerheden bør garanteres ikke blot for passagerer og ansatte, herunder også underleverandørers ansatte, men også for brugere af jernbaneoverkørsler og personer, der bor i nærheden af jernbanelinjer.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c) Jernbanesikkerheden bør forbedres yderligere i overensstemmelse med den tekniske og videnskabelige udvikling, under hensyntagen til den forventede forbedring af jernbanetransportens konkurrenceevne.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1d) Jernbanemiljøet i Unionen har undergået gennemgribende forandringer, som bl.a. er blevet udløst af Unionens tre jernbanepakker, der er vedtaget siden begyndelsen af 1990'erne. Den gradvise oprettelse af det fælles europæiske jernbaneområde er kendetegnet ved en mangedobling af antallet af aktører, øget anvendelse af underleverandører og hyppigere markedsadgang. I denne mere komplekse situation er jernbanesikkerheden i kritisk grad afhængig af samspillet mellem alle aktører, især jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, jernbaneindustrien og sikkerhedsmyndighederne. Sikkerhedslovgivningen skal tage højde for denne udvikling og indføre hensigtsmæssige oplysnings-, forvaltnings-, samt katastrofe‑ og beredskabsprocedurer og ‑værktøjer.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Direktiv 2004/49 opstillede fælles rammer for reguleringen af jernbanesikkerheden ved at harmonisere indholdet af sikkerhedsforskrifter, sikkerhedscertificeringen af jernbanevirksomheder, sikkerhedsmyndighedernes opgaver og funktioner og undersøgelsen af ulykker. Der er dog behov for en grundig revision af direktivet som led i bestræbelserne på at oprette et indre marked for jernbanetransporttjenester.

(2) Direktiv 2004/49/EF opstillede fælles rammer for reguleringen af jernbanesikkerheden ved at harmonisere indholdet af sikkerhedsforskrifter, sikkerhedscertificeringen af jernbanevirksomheder, sikkerhedsmyndighedernes opgaver og funktioner og undersøgelsen af ulykker. Den igangværende oprettelse af et indre marked for jernbanetransporttjenester medfører, at der kommer langt flere aktører og kommunikationsgrænseflader. For at kunne garantere jernbanesikkerheden i dette miljø er der behov for en grundig revision af det pågældende direktiv.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Som følge af de fortsatte forskelle på sikkerhedskravene, der hæmmer jernbanetransportens optimale funktionsevne i Unionen, er det særligt vigtigt at fortsætte processen med harmonisering af drifts- og sikkerhedsreglerne samt reglerne for undersøgelse af ulykker.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) Harmonisering bør dog ikke udgøre en risiko for medlemsstaternes nuværende sikkerhedsniveau.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2c) Korrekt håndhævelse og yderligere gennemførelse af Rådets direktiv 96/49/EF12a og Europa‑Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF12b er afgørende for jernbanesikkerheden og beskyttelsen af menneskeliv, folkesundheden og miljøet.

 

__________________

 

12a Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 25).

 

12b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13).

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Metro-, sporvogns- og andre letbanesystemer er i mange medlemsstater undergivet lokale eller regionale sikkerhedsforskrifter, og tilsynet varetages ofte af lokale eller regionale myndigheder og er ikke omfattet af kravene om interoperabilitet og bestemmelserne om licenser i Unionen. Sporvogne er desuden i mange tilfælde undergivet lovgivning om vejtrafiksikkerhed og kan derfor ikke i fuldt omfang være omfattet af sikkerhedsforskrifter for jernbaner. Af disse årsager bør sådanne lokale jernbanesystemer udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde. Det forhindrer dog ikke medlemsstaterne i frivilligt at anvende dette direktivs bestemmelser på lokale jernbanesystemer, hvis de mener, at det er hensigtsmæssigt.

(3) Metro-, sporvogns-, duosporvogns- og andre letbanesystemer er i mange medlemsstater undergivet lokale eller regionale sikkerhedsforskrifter, og tilsynet varetages ofte af lokale eller regionale myndigheder og er ikke omfattet af kravene om interoperabilitet og bestemmelserne om licenser i Unionen. Sporvogne er desuden i mange tilfælde undergivet lovgivning om vejtrafiksikkerhed og kan derfor ikke i fuldt omfang være omfattet af sikkerhedsforskrifter for jernbaner. Af disse årsager bør sådanne lokale jernbanesystemer udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde. Det forhindrer dog ikke medlemsstaterne i frivilligt at anvende dette direktivs bestemmelser på lokale jernbanesystemer, hvis de mener, at det er hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Sikkerhedsniveauerne i Unionens jernbanesystem er generelt høje, navnlig sammenholdt med vejtransport. Sikkerheden bør forbedres yderligere i overensstemmelse med den tekniske og videnskabelige udvikling, hvor det med rimelighed er praktisk muligt og under hensyntagen til jernbanetransportens konkurrenceevne.

(4) Sikkerhedsniveauerne i Unionens jernbanesystem er generelt høje, navnlig sammenholdt med vejtransport. Sikkerheden bør forbedres yderligere i overensstemmelse med den tekniske og videnskabelige udvikling, i det omfang det med rimelighed er praktisk muligt og under hensyntagen til jernbanetransportens konkurrenceevne.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Sikkerheden er i kritisk grad afhængig af samspillet mellem jernbaneinfrastrukturen, driften, fabrikanterne og sikkerhedsmyndighederne. Der bør anvendes og udvikles korrekte værktøjer til at garantere og udvikle sikkerheden.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Jernbanesystemets vigtigste aktører, dvs. infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder, bør være fuldt ansvarlige for sikkerheden på deres respektive del af systemet. Når det er hensigtsmæssigt, bør de samarbejde om iværksættelse af risikostyringsforanstaltninger. Medlemsstaterne bør sondre klart mellem dette umiddelbare ansvar for sikkerheden og de nationale sikkerhedsmyndigheders opgave med at opstille nationale rammer for reguleringen af sikkerheden og føre tilsyn med alle operatørers indsats på det sikkerhedsmæssige område.

(5) Alle jernbanesystemets aktører bør være fuldt ansvarlige for sikkerheden på deres respektive del af systemet. Medlemsstaterne bør sondre klart mellem dette umiddelbare ansvar for sikkerheden og de nationale sikkerhedsmyndigheders opgave med at opstille nationale rammer for reguleringen af sikkerheden og føre tilsyn med alle operatørers indsats på det sikkerhedsmæssige område.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Infrastrukturforvalternes og jernbanevirksomhedernes ansvar for driften af jernbanesystemet er ikke til hinder for, at andre aktører såsom fabrikanter, transportører, afsendere, tankfyldere, læssere, enheder med ansvar for vedligeholdelsen, vedligeholdelsesvirksomheder, godsvognsihændehavere, tjenesteydere og ordregivere påtager sig ansvaret for deres produkter og tjenester. Hver relevant aktør bør være ansvarlig for sine egne processer for at sikre en korrekt ansvarsfordeling. Hver aktør i jernbanesystemet bør i forhold til de andre aktører være ansvarlig for en fuldstændig og sandfærdig videreformidling af alle relevante oplysninger til brug ved kontrollen af køretøjers køredygtighed. Det gælder navnlig oplysninger om køretøjets status og historie, vedligeholdelsesdata, sporbarhed af læsseoperationer og fragtbreve.

(6) Infrastrukturforvalternes og jernbanevirksomhedernes ansvar for driften af jernbanesystemet er ikke til hinder for, at andre aktører såsom fabrikanter, transportører, afsendere, tankfyldere, læssere, lossere, modtagere, enheder med ansvar for vedligeholdelsen, vedligeholdelsesvirksomheder, ejere og ihændehavere af køretøjer, tjenesteydere og ordregivere påtager sig ansvaret for deres produkter og tjenester og for at gennemføre risikokontrolforanstaltninger. Hver relevant aktør bør være ansvarlig for sine egne processer gennem kontraktmæssige aftaler for at sikre en korrekt ansvarsfordeling. Hver aktør i jernbanesystemet bør i forhold til de andre aktører, herunder de relevante myndigheder, være ansvarlig for en fuldstændig og sandfærdig videreformidling af alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en sikker drift af et køretøj, navnlig oplysninger om køretøjets status og historie, vedligeholdelsesdata, sporbarhed af læsseoperationer og fragtbreve.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Forekomsten af alvorlige ulykker med godsvogne har vist, at der på EU‑niveau er behov for harmoniserede obligatoriske regler vedrørende frekvensen af og intervallerne for vedligeholdelse af jernbanegodsvogne, rullende materiel til passagertransport og lokomotiver.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Samarbejdet mellem fabrikanter, vedligeholdelsesvirksomheder og jernbanevirksomheder er blevet mindre intensivt i løbet af de seneste årtier. Dette nødvendiggør en harmonisering af minimumstandarder for vedligeholdelsesintervaller og kvalitetskrav for at kunne garantere sikkerheden i hele jernbanesystemet.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Der er gradvis indført fælles sikkerhedsmål og fælles sikkerhedsmetoder for at sikre, at der opretholdes et højt sikkerhedsniveau, og at niveauet forbedres, når det er nødvendigt og med rimelighed praktisk muligt. De bør give mulighed for en vurdering af sikkerhedsniveauet og operatørernes indsats på sikkerhedsområdet både på EU-plan og i medlemsstaterne. Der er fastsat fælles sikkerhedsindikatorer for at kunne vurdere, om systemerne overholder sikkerhedsmålene og for at lette overvågningen af sikkerhedsresultaterne på jernbaneområdet.

(8) Der er gradvis indført fælles sikkerhedsmål og fælles sikkerhedsmetoder for at sikre, at der opretholdes et højt sikkerhedsniveau, og at niveauet forbedres. De bør give mulighed for en vurdering af sikkerhedsniveauet og operatørernes indsats på sikkerhedsområdet både på EU-plan og i medlemsstaterne. Der er fastsat fælles sikkerhedsindikatorer for at kunne vurdere, om systemerne overholder sikkerhedsmålene og for at lette overvågningen af sikkerhedsresultaterne på jernbaneområdet.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Nationale forskrifter, som ofte er baseret på nationale tekniske standarder, er gradvis blevet erstattet med forskrifter baseret på fælles standarder, som er fastlagt i fælles sikkerhedsmål, fælles sikkerhedsmetoder og tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI'er). Med henblik på at fjerne hindringerne for interoperabilitet bør antallet af nationale forskrifter mindskes som følge af, at TSI'ernes anvendelsesområde udbredes til hele Unionens jernbanesystem, og i takt med, at der findes løsninger på udestående punkter i TSI'erne. Medlemsstaterne bør derfor holde deres system af nationale forskrifter opdateret, afskaffe forældede forskrifter og underrette Kommissionen og agenturet herom.

(9) Nationale forskrifter, som ofte er baseret på nationale tekniske standarder, er gradvis ved at blive erstattet med forskrifter baseret på fælles standarder, som er fastlagt i fælles sikkerhedsmål, fælles sikkerhedsmetoder og tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI'er). Med henblik på at fjerne hindringerne for interoperabilitet bør antallet af nationale forskrifter mindskes som følge af, at TSI'ernes anvendelsesområde udbredes til hele Unionens jernbanesystem, og i takt med, at der findes løsninger på udestående punkter i TSI'erne. Medlemsstaterne skal derfor holde deres system af nationale forskrifter opdateret, afskaffe forældede forskrifter og straks underrette Kommissionen og agenturet herom.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Da man har valgt en gradvis fremgangsmåde for at fjerne hindringerne for interoperabilitet i jernbanesystemet, og der skal afses den nødvendige tid til vedtagelsen af TSI’er, bør det undgås, at medlemsstaterne vedtager nye nationale forskrifter eller iværksætter projekter, som gør det bestående system mere uensartet. Sikkerhedsledelsessystemet er det anerkendte værktøj til forebyggelse af ulykker, og jernbanevirksomheder er ansvarlige for at iværksætte umiddelbare afhjælpende foranstaltninger, som forhindrer gentagelse af ulykker. Medlemsstaterne bør ikke mindske jernbanevirksomhedernes ansvar ved at indføre nye nationale forskrifter lige efter en ulykke.

(10) Da man har valgt en gradvis fremgangsmåde for at fjerne hindringerne for interoperabilitet i jernbanesystemet og samtidig fastholde et højt jernbanesikkerhedsniveau, og der skal afses den nødvendige tid til vedtagelsen af TSI’er, bør det undgås, at medlemsstaterne vedtager nye nationale forskrifter eller iværksætter projekter, som gør det bestående system mere uensartet. Sikkerhedsledelsessystemet er et anerkendt værktøj til forebyggelse af ulykker. Medlemsstaterne, Det Europæiske Jernbaneagentur ("agenturet") og jernbanevirksomheder er ansvarlige for at iværksætte umiddelbare afhjælpende foranstaltninger, som forhindrer gentagelse af ulykker. Medlemsstaterne bør ikke mindske jernbanevirksomhedernes ansvar ved at indføre nye nationale forskrifter lige efter en ulykke.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Togkontrol og signalsystemer spiller en afgørende rolle med hensyn til at garantere jernbanesikkerheden. Den harmoniserede udvikling og anvendelse af "European Rail Traffic Management System" (ERTMS) på Unionens jernbanenet udgør et vigtigt bidrag til at forbedre sikkerhedsniveauet.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere bør i deres sikkerhedskultur indføre en "åben indberetningskultur" for aktivt at tilskynde personalet til at indberette sikkerhedsrelaterede ulykker, hændelser eller afværgede ulykker uden at blive udsat for straf eller forskelsbehandling. I en åben indberetningskultur kan jernbaneindustrien tage ved lære af ulykker, hændelser og afværgede ulykker og derved forbedre sikkerheden på jernbanen for personalet og passagererne.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) For at sikre et højt jernbanesikkerhedsniveau og lige vilkår for alle jernbanevirksomheder bør disse være underlagt samme sikkerhedskrav. En jernbanevirksomhed med licens bør være i besiddelse af et sikkerhedscertifikat for at kunne få adgang til jernbaneinfrastrukturen. Det bør fremgå af sikkerhedscertifikatet, at jernbanevirksomheden har indført sit sikkerhedsledelsessystem og er i stand til at opfylde de relevante sikkerhedsstandarder og -forskrifter. For så vidt angår internationale transporttjenester, bør det være tilstrækkeligt at godkende sikkerhedsledelsessystemet én gang på EU-niveau.

(12) For at sikre et højt jernbanesikkerhedsniveau og lige vilkår for alle jernbanevirksomheder bør disse være underlagt samme sikkerhedskrav. En jernbanevirksomhed med licens bør være i besiddelse af et sikkerhedscertifikat for at kunne få adgang til jernbaneinfrastrukturen. Det bør fremgå af sikkerhedscertifikatet, at jernbanevirksomheden har indført sit sikkerhedsledelsessystem og er i stand til at opfylde de relevante sikkerhedsstandarder og -forskrifter i alle de medlemsstater, hvor virksomheden opererer. For så vidt angår internationale transporttjenester, bør det være tilstrækkeligt at godkende sikkerhedsledelsessystemet én gang på EU‑niveau eller for det område, hvis jernbaneinfrastruktur jernbanevirksomheden vil anvende.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) På grundlag af direktiv 2004/49/EF er der fastlagt harmoniserede metoder, som finder anvendelse på jernbanevirksomhederne og de nationale sikkerhedsmyndigheder inden for områderne overvågning, overensstemmelsesvurdering, tilsyn og risikoevaluering og -vurdering. Disse forskriftsrammer er tilstrækkelig modne til, at man kan bevæge sig i retning af et "EU-sikkerhedscertifikat", som gælder i hele Unionen. Overgangen til et EU-sikkerhedscertifikat burde gøre jernbanesystemet mere effektivt og virksomt ved at mindske jernbanevirksomhedernes administrative byrde.

(13) På grundlag af direktiv 2004/49/EF er der fastlagt harmoniserede minimumsmetoder, som finder anvendelse på jernbanevirksomhederne og de nationale sikkerhedsmyndigheder inden for områderne overvågning, overensstemmelsesvurdering, tilsyn og risikoevaluering og -vurdering. Disse forskriftsrammer er tilstrækkelig modne til, at man kan bevæge sig i retning af et "EU‑sikkerhedscertifikat", som gælder i hele Unionen inden for de angivne anvendelsesområder. Overgangen til et EU‑sikkerhedscertifikat burde gøre jernbanesystemet mere effektivt og virksomt ved at mindske jernbanevirksomhedernes administrative byrde og derved gøre jernbanetransporten mere konkurrencedygtig i den intermodale konkurrence.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Certificeringen af togpersonale udgør ofte en uovervindelig hindring for nye aktører på markedet. Medlemsstaterne bør sikre, at faciliteter til efteruddannelse og certificering af togpersonale, der er nødvendige for at opfylde kravene i nationale forskrifter, er til rådighed for jernbanevirksomheder, der agter at operere på det pågældende net.

(16) Togpersonalets uddannelse og kvalifikationer er en afgørende faktor for jernbanesikkerheden. Jernbanevirksomheder bør sikre, at deres personale er tilstrækkeligt kvalificeret, certificeret og uddannet, herunder når de opererer på en anden medlemsstats net. De nationale sikkerhedsmyndigheder bør overvåge og håndhæve kravene i forbindelse hermed. Certificeringen af togpersonale kan være en hindring for nye aktører på markedet. Medlemsstaterne bør sikre, at faciliteter til efteruddannelse og certificering af togpersonale, der er nødvendige for at opfylde kravene i nationale forskrifter, er til rådighed for jernbanevirksomheder, der agter at operere på det pågældende net.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) Agenturet bør sammen med sektoreksperterne udvikle en fælles sikkerhedsmetode til at indkredse de essentielle sikkerhedskomponenter under hensyntagen til erfaringerne fra luftfartssektoren.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Den nationale sikkerhedsmyndigheder bør med hensyn til organisation, retlig struktur og beslutningstagning være uafhængig af alle jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, ansøgere og ordregivere. Myndighederne bør udføre deres opgaver på en åben og ikke-diskriminerende måde og samarbejde med agenturet om at indføre et fælles jernbaneområde og om at samordne deres kriterier for beslutningstagning. Med henblik på at øge effektiviteten kan to eller flere medlemsstater beslutte at sammenlægge deres respektive sikkerhedsmyndigheders personale og ressourcer.

(18) Den nationale sikkerhedsmyndigheder bør med hensyn til organisation, retlig struktur og beslutningstagning være uafhængig af alle jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, ansøgere eller ordregivere. Myndighederne bør udføre deres opgaver på en åben og ikke-diskriminerende måde og samarbejde med agenturet om at indføre et fælles jernbaneområde med et højt jernbanesikkerhedsniveau og om at samordne deres kriterier for beslutningstagning. For at løse deres opgaver skal de nationale sikkerhedsmyndigheder have tilstrækkelige budgetressourcer og et tilstrækkeligt og veluddannet personale. Med henblik på at øge effektiviteten kan to eller flere medlemsstater beslutte at sammenlægge deres respektive sikkerhedsmyndigheders personale og ressourcer.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Med henblik på at indføre et fælles europæisk jernbaneområde og forbedre jernbanesikkerheden er det afgørende, at der indføres et EU-sikkerhedscertifikat. Dette kræver en tydelig fordeling af opgaver og ansvarsområder mellem agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder. Agenturet bør være en kvikskranke for sikkerhedscertifikater i Unionen og benytte sig af de nationale sikkerhedsmyndigheders værdifulde ekspertise, lokalkendskab og erfaringer. Det bør delegere specifikke opgaver og ansvarsområder til de nationale sikkerhedsmyndigheder på grundlag af kontraktmæssige aftaler, jf. forordning […] [forordning om Det Europæiske Jernbaneagentur], men bør have enekompetence til at udstede, forny, ændre eller tilbagekalde sikkerhedscertifikater til både jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Overholdelse af arbejds-, køre- og hviletider for lokomotivførere og togpersonale, der udfører sikkerhedsopgaver, er afgørende for jernbanesikkerheden og en retfærdig konkurrence. De nationale sikkerhedsmyndigheder børe være ansvarlige for at håndhæve og kontrollere anvendelsen af de pågældende regler, også for så vidt angår grænseoverskridende trafik. Agenturet bør udvikle en anordning, der installeres i toget, til registrering af køre- og hviletider for lokomotivførere. De nationale sikkerhedsmyndigheder bør have kompetence til at overvåge køre‑ og hviletider på tværs af grænserne.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Alvorlige ulykker på jernbanerne er sjældne. De kan imidlertid have katastrofale konsekvenser og give anledning til bekymring hos offentligheden over jernbanesystemets sikkerhedsniveau. Alle sådanne ulykker bør derfor undersøges ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt for at undgå gentagelser, og resultaterne af undersøgelserne bør offentliggøres. Andre ulykker og hændelser bør ligeledes gøres til genstand for en sikkerhedsmæssige undersøgelser, hvis de kunne være et tydeligt tegn på, at der er risiko for alvorlige ulykker.

(20) Alvorlige ulykker på jernbanerne er sjældne. De kan imidlertid have katastrofale konsekvenser og give anledning til bekymring hos offentligheden over jernbanesystemets sikkerhedsniveau. Alle sådanne ulykker bør derfor undersøges ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt for at undgå gentagelser, og resultaterne af undersøgelserne bør offentliggøres og medtages i regelmæssige rapporter. Andre ulykker og hændelser bør ligeledes gøres til genstand for sikkerhedsmæssige undersøgelser, hvis de kunne være et tydeligt tegn på, at der er risiko for alvorlige ulykker. For at indkredse sådanne risici indfører jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne en "åben indberetningskultur", jf. artikel 3.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a) Jernbanesikkerhedssystemet bygger på tilbagemeldinger og erfaringer fra ulykker og hændelser, som forudsætter en streng overholdelse af fortrolighedsbestemmelserne for at sikre, at værdifulde informationskilder også fremover vil stå til rådighed. I den sammenhæng bør der ydes behørig beskyttelse af følsomme sikkerhedsoplysninger.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20b) Ulykker involverer en række forskellige offentlige interesser, eksempelvis behovet for at forebygge fremtidige ulykker og behovet for forsvarlig retspleje. Disse interesser går videre end de enkelte involverede parters interesser og videre end den pågældende begivenhed. Den rette balance mellem alle interesser er nødvendig for at kunne garantere den almene offentlige interesse.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) Jernbanesektoren bør ligeledes fremme et klima uden sanktioner, der letter den frivillige indberetning af hændelser og dermed bidrager til udviklingen af princippet om en "åben indberetningskultur".

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b) Med henblik på at forebygge ulykker og hændelser er det vigtigt, at relevante oplysninger, herunder navnlig rapporter og anbefalinger på sikkerhedsområdet, som følger af sikkerhedsmæssige undersøgelser, formidles hurtigst muligt.

 

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Betragtning 21 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21c) Inden for jernbanesektoren er det efter en ulykke vanskeligt at identificere ofre og kontaktpersoner og/eller familiemedlemmer, da operatøren normalt ikke kender ofrenes identitet. Inden for visse jernbanetjenester i Unionen, hvor det er obligatorisk at foretage reservation forud for rejsen, eller hvor der foretages sikkerhedskontrol af passagererne, inden de stiger på toget, bør operatøren råde over en oversigt over passagerer og togpersonale med det ene formål hurtigt at kunne tage kontakt til familiemedlemmer og/eller kontaktpersoner. Agenturet bør derfor have mandat til at udvikle systemer til integrering af denne form for oplysninger i passagerreservationssystemerne. Derudover skal de nationale agenturer udarbejde beredskabsplaner, der indeholder beredskabstjenester, adgangsplaner og førstehjælp på ulykkesstedet samt en plan for bistand til ofrene. Agenturet kan samarbejde om og bistå med udarbejdelse af sådanne planer under hensyntagen til bedste praksis. Operatøren bør ligeledes have en plan for at yde bistand til ofrene.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Med sigte på at øge et undersøgelsesorgans effektivitet og hjælpe det med at varetage sine opgaver bør undersøgelsesorganet have rettidig adgang til ulykkesstedet, i givet fald i et godt samarbejde med retsmyndighederne. Undersøgelsesrapporterne og alle resultater og henstillinger i forbindelse hermed indeholder afgørende information til brug for en yderligere forbedring af jernbanesikkerheden og bør gøres tilgængelige for offentligheden i hele Unionen. Sikkerhedsmæssige henstillinger bør følges op af de parter, som de er rettet til, og undersøgelsesorganet bør have tilbagemeldinger om foranstaltninger i forbindelse hermed.

(22) Med sigte på at øge et undersøgelsesorgans effektivitet og hjælpe det med at varetage sine opgaver bør undersøgelsesorganet såvel som agenturet, hvis det anmoder om det, have rettidig adgang til ulykkesstedet, i givet fald i et godt samarbejde med retsmyndighederne. Alle involverede parter, herunder agenturet, bør tilvejebringe alle relevante oplysninger, som er nødvendige for, at undersøgelsesorganet kan udføre sine aktiviteter. Undersøgelsesrapporterne og alle resultater og henstillinger i forbindelse hermed indeholder afgørende information til brug for en yderligere forbedring af jernbanesikkerheden og bør gøres tilgængelige for offentligheden i hele Unionen. Sikkerhedsmæssige henstillinger bør følges op af de parter, som de er rettet til, og undersøgelsesorganet bør have tilbagemeldinger om foranstaltninger i forbindelse hermed.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) For at supplere eller ændre visse ikke-væsentlige bestemmelser i nærværende direktiv bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten for så vidt angår de fælles sikkerhedsmetoder og deres revision og revisionen af de fælles sikkerhedsindikatorer og de fælles sikkerhedsmål. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af de relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(25) For at supplere eller ændre visse ikke-væsentlige bestemmelser i nærværende direktiv bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten for så vidt angår de fælles sikkerhedsmetoder og deres revision og revisionen af de fælles sikkerhedsindikatorer og de fælles sikkerhedsmål. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, af arbejdsmarkedets parter og navnlig af de nationale sikkerhedsmyndigheder. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af de relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter bestemmelser, som skal sikre, at jernbanesikkerheden i Unionen udvikles og forbedres, og at adgangen til markedet for jernbanetransportydelser forbedres gennem

Dette direktiv fastsætter minimumsbestemmelser, ud over hvilke medlemsstaterne kun kan lovgive i overensstemmelse med artikel 8, og som skal sikre, at jernbanesikkerheden i Unionen udvikles og forbedres yderligere, og at adgangen til markedet for jernbanetransportydelser forbedres gennem:

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) udvikling af fælles sikkerhedsmål og fælles sikkerhedsmetoder med henblik på gradvis at fjerne behovet for nationale regler

c) udvikling af fælles sikkerhedsmål og fælles sikkerhedsmetoder med henblik på øget harmonisering af de nationale regler på et højt sikkerhedsniveau

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) indførelse af et EU‑sikkerhedscertifikat, der er gyldigt og anerkendes i alle medlemsstater inden for de angivne anvendelsesområder

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb) krav om, at agenturet skal offentliggøre retningslinjer for jernbanesikkerhed og sikkerhedscertificering, herunder lister med eksempler på god praksis, navnlig for grænseoverskridende transport.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) metro-, sporvogns- og letbanesystemer

a) metroer, sporvogne, duosporvogne og letbanesystemer

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) letbaneinfrastruktur, som lejlighedsvis benyttes af tunge jernbanevogne under de driftsbetingelser, der gælder for letbanesystemer, udelukkende hvor dette er nødvendigt med henblik på sammenkobling

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb) rullende materiel, som har mistet sin godkendelse og flyttes til en terminal eller et sted for at få fornyet godkendelsen

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) "jernbanesystem": Unionens jernbanesystem som defineret i artikel 2 i direktiv [xx om interoperabilitet i jernbanesystemet]

a) a) "Unionens jernbanesystem": Unionens jernbanesystem for konventionelle tog og højhastighedstog som defineret i artikel 2 i direktiv [xx om interoperabilitet i jernbanesystemet]

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) "infrastrukturforvalter": en infrastrukturforvalter som defineret i artikel 2 i direktiv 2001/14/EF14

b) "infrastrukturforvalter": en infrastrukturforvalter som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU14

__________________

__________________

14 EFT L 75, 15.3.2001, s. 29

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32).

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) "jernbanevirksomhed": en jernbanevirksomhed, som defineret i artikel 2 i direktiv 2001/14/EF, og enhver offentlig eller privat virksomhed, hvis aktivitet består i godstransport og/eller personbefordring med jernbane, og som er forpligtet til at sørge for trækkraften; dette omfatter også virksomheder, som udelukkende leverer trækkraft

c) "jernbanevirksomhed": en jernbanevirksomhed, som defineret i artikel 3 i direktiv 2012/34/EU, og enhver offentlig eller privat virksomhed, hvis aktivitet består i godstransport og/eller personbefordring med jernbane, og som er forpligtet til at sørge for trækkraften; dette omfatter også virksomheder, som udelukkende leverer trækkraft

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra c a og c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) "driftsområde": et eller flere net i en medlemsstat eller en gruppe af medlemsstater, på hvilket eller hvilke en jernbanevirksomhed påtænker at operere

 

cb) "isoleret jernbanenet": jernbanenettet i en medlemsstat eller en del deraf med en sporvidde på 1520 mm, som geografisk eller teknisk adskiller sig fra det europæiske net med dets nominelle standardsporvidde (1435 mm – i det følgende benævnt "standardsporvidden"), og som sammen med tredjelande er velintegreret i jernbanenettet med en sporvidde på 1520 mm, men som er adskilt fra Unionens standardnet

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) "fælles sikkerhedsmetoder": de metoder, der beskriver, hvordan sikkerhedsniveauerne og opnåelsen af sikkerhedsmålene samt opfyldelsen af andre sikkerhedskrav vurderes

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) "fælles sikkerhedsindikatorer": et fælles datasæt vedrørende jernbanesikkerheden, der er indsamlet for at lette overvågningen af sikkerhedsresultaterne på jernbaneområdet og opfyldelsen af de fælles sikkerhedsmål

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) "nationale forskrifter": alle bindende forskrifter indeholdende sikkerhedsmæssige eller tekniske krav til jernbanetransport, der er udstedt i de enkelte medlemsstater og gælder for jernbanevirksomheder, uanset hvilket organ der udsteder dem

h) "nationale forskrifter": alle bindende forskrifter, som en medlemsstat har anmeldt, og som indeholder sikkerhedsmæssige, driftsmæssige eller tekniske krav, der stilles til jernbanerne på medlemsstatsniveau og gælder for aktører på jernbaneområdet, uanset hvilket organ der udsteder dem

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) "sikkerhedsledelsessystem": den organisation og de systemer, en infrastrukturforvalter eller en jernbanevirksomhed etablerer for at opnå en sikker ledelse af sine operationer

i) "sikkerhedsledelsessystem": den organisation og de procedurer, en infrastrukturforvalter eller en jernbanevirksomhed etablerer for at opnå en sikker ledelse af sine operationer

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k) "ulykke": en uønsket eller utilsigtet pludselig hændelse eller en specifik kæde af sådanne hændelser, der har skadelige følger; ulykker opdeles i følgende kategorier: sammenstød, afsporinger, ulykker på jernbaneoverskæringer, personskader som følge af rullende materiel i bevægelse, brand mv.

k) "ulykke": en uønsket eller utilsigtet pludselig hændelse eller en specifik kæde af sådanne hændelser, der har skadelige følger; ulykker opdeles i følgende kategorier: sammenstød, afsporinger, ulykker på jernbaneoverskæringer, personskader, herunder på personer, der ikke er omfattet af definitionen af passagerer, som følge af rullende materiel i bevægelse, herunder i rangerbanegårde og under sporvedligeholdelsesarbejde, brand mv.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

na) "med rimelighed praktisk muligt": enhver aktivitet, som ifølge en cost-benefit-analyse ikke medfører et uforholdsmæssigt stort bidrag med hensyn til omkostninger og/eller gennemførelsestid i forhold til det sikkerhedsmål, der skal nås

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra n b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

nb) "andre parter": enhver part, der udfører eksterne aktiviteter i jernbanesystemets grænseflader, der kan medføre risici, som har en direkte indvirkning på driften, og som skal kontrolleres af infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

pa) "grænseoverskridende jernbanesystemer": jernbanesystemer, der leverer transporttjenester mellem de nærmeste byknudepunkter på begge sider af en grænse

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra s

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

s) "ihændehaver": den person eller enhed, der ejer eller har brugsret over et køretøj, og som forestår driften af køretøjet som transportmiddel og er registreret som sådan i det nationale køretøjsregister, jf. artikel 43 i direktiv XX om interoperabilitet i jernbanesystemet

s) "ejer": den person eller enhed, der er ejer af et køretøj, og som er registreret som sådan i de køretøjsregistre, der er omhandlet i artikel 43 og 43a i direktiv XX om interoperabilitet i jernbanesystemet

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra u

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

u) "køretøj": et jernbanekøretøj med eller uden trækkraft, der på egne hjul kører på en jernbanestrækning, i en fast eller en variabel sammensætning. Et køretøj består af et eller flere strukturelt og funktionelt definerede delsystemer.

u) "køretøj": et jernbanekøretøj med eller uden trækkraft, der på hjul kører på en jernbanestrækning. Et køretøj består af et eller flere strukturelt og funktionelt definerede delsystemer

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v) "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller en interoperabilitetskomponent eller et delsystem eller får sådanne konstrueret og fremstillet og markedsfører dem under sit navn eller varemærke

v) "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller en interoperabilitetskomponent, en anden komponent eller et delsystem eller får sådanne konstrueret og fremstillet og markedsfører dem under sit navn eller varemærke

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra x a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

xa) "losser": den virksomhed, som fjerner en container fra en vogn eller losser pakket gods fra en vogn eller en container eller tømmer en tank, en vogn eller en container for gods

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra y a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ya) "åben indberetningskultur": en procedure, der skal indføres for aktivt at tilskynde personalet til at indberette sikkerhedsrelaterede ulykker, hændelser og afværgede ulykker, uden at personalet fratages ansvaret for forsætlige regelovertrædelser og grov uagtsomhed. De pågældende personer bør ikke udsættes for straf eller forskelsbehandling på grundlag af utilsigtede fejl eller videregivelse af sådanne oplysninger. I en åben indberetningskultur kan jernbaneindustrien tage ved lære af ulykker, hændelser og afværgede ulykker og derved forbedre sikkerheden på jernbanen for personalet og passagererne

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra y b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

yb) "modtager": enhver fysisk eller juridisk person, der er identificeret som sådan i fragtbrevet, og som modtager varerne og fragtbrevet

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra y c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

yc) "transportør": enhver virksomhed, med hvem afsenderen eller passageren har indgået transportaftalen, eller en efterfølgende transportør, der er ansvarlig i henhold til den pågældende aftale.

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aktørernes rolle i jernbanesystemet ved udvikling og forbedring af jernbanesikkerheden

Aktørernes rolle i jernbanesystemet ved udvikling og forbedring af jernbanesikkerheden

1. Medlemsstaterne og agenturet sørger for, at jernbanesikkerheden opretholdes og, hvor det er praktisk muligt, løbende forbedres under hensyntagen til udviklingen i Unionens lovgivning og den tekniske og videnskabelige udvikling og med hovedvægten lagt på forebyggelse af alvorlige ulykker.

1. Medlemsstaterne og agenturet sørger inden for deres respektive ansvarsområder for, at jernbanesikkerheden opretholdes og, hvor det med rimelighed er praktisk muligt, løbende forbedres under hensyntagen til betydningen af menneskelige faktorer, udviklingen i Unionens og international lovgivning og den tekniske og videnskabelige udvikling og med hovedvægten lagt på forebyggelse af alvorlige ulykker.

 

Medlemsstaterne og agenturet sikrer, at foranstaltninger til udvikling og forbedring af jernbanesikkerheden tager hensyn til behovet for at anvende en systembaseret tilgang.

2. Medlemsstaterne sørger for, at ansvaret for en sikker drift af jernbanesystemet og kontrollen med de risici, der opstår i dette system, ligger hos infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder med pligt for disse til at:

2. Medlemsstaterne og agenturet sørger for, at ansvaret for en sikker drift af jernbanesystemet og kontrollen med de risici, der opstår i dette system, ligger hos infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder med pligt for disse til at:

a) iværksætte nødvendige risikostyringsforanstaltninger, om nødvendigt i gensidigt samarbejde

a) iværksætte nødvendige risikostyringsforanstaltninger, om nødvendigt i gensidigt samarbejde

b) at opfylde EU-forskrifter og nationale forskrifter

b) at opfylde EU-forskrifter og nationale forskrifter

c) etablere sikkerhedsledelsessystemer i overensstemmelse med dette direktiv.

c) etablere sikkerhedsledelsessystemer i overensstemmelse med dette direktiv.

Med forbehold af medlemsstaternes retsforskrifter vedrørende civilt erstatningsansvar er hver infrastrukturforvalter og jernbanevirksomhed ansvarlig for sin del af systemet og for sikker drift af denne del, herunder levering af materiel og indgåelse af kontrakter om tjenesteydelser, i forhold til brugere, kunder, berørte arbejdstagere og tredjeparter. Infrastrukturforvalteres og jernbanevirksomheders sikkerhedsledelsessystemer skal også tage højde for risiciene i forbindelse med tredjeparters aktiviteter.

Med forbehold af medlemsstaternes retsforskrifter vedrørende civilt erstatningsansvar er hver infrastrukturforvalter og jernbanevirksomhed ansvarlig for sin del af systemet og for sikker drift af denne del, herunder levering af materiel og indgåelse af kontrakter om tjenesteydelser, i forhold til brugere, kunder, berørte arbejdstagere og tredjeparter. Infrastrukturforvalteres og jernbanevirksomheders sikkerhedsledelsessystemer skal også tage højde for risiciene i forbindelse med tredjeparters aktiviteter.

3. Hver fabrikant, vedligeholdelsesvirksomhed, vognihændehaver, tjenesteyder eller ordregiver er ansvarlig for, at rullende materiel, anlæg og øvrigt udstyr, materiel eller tjenesteydelser, de leverer, opfylder de anførte krav og betingelser, således at det er sikkert for jernbanevirksomheden og/eller infrastrukturforvalteren at anvende det i driften.

3. Hver fabrikant, vedligeholdelsesvirksomhed, vognihændehaver, tjenesteyder eller ordregiver er ansvarlig for, at rullende materiel, faciliteter, anlæg og øvrigt udstyr, materiel eller tjenesteydelser, de leverer, opfylder de anførte krav og betingelser, således at det er sikkert for jernbanevirksomheden og/eller infrastrukturforvalteren at anvende det i driften.

4. Alle aktører med en relevant rolle i sikkerhedsoperationer iværksætter de nødvendige risikostyringsforanstaltninger, herunder i samarbejde med de andre aktører, hvis det er hensigtsmæssigt. Ud over jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere omfatter aktørerne:

4. Alle aktører med en relevant rolle i sikkerhedsoperationer iværksætter inden for deres respektive ansvarsområder de nødvendige risikostyringsforanstaltninger, herunder i samarbejde med de andre aktører, hvis det er hensigtsmæssigt, og er ansvarlige for varetagelsen af deres egne opgaver. Ud over jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere omfatter aktørerne:

a) enheder med ansvar for vedligeholdelse af køretøjer

a) ihændehavere og deres enhed eller enheder med ansvar for vedligeholdelse af køretøjer

b) afsendere, læssere og tankpåfyldere, som spiller en rolle i forbindelse med læsseaktiviteters sikkerhed

b) læssere, lossere og tankpåfyldere, som spiller en rolle i forbindelse med læsseaktiviteters sikkerhed

c) fabrikanter, som er ansvarlige for udformning og fremstilling af sikre jernbanekøretøjer, reservedele, køretøjskomponenter eller -underenheder, jernbaneinfrastruktur, energi og faste togkontrol- og signalsystemer, samt for at udarbejde den foreløbig dokumentation for det pågældende køretøj.

c) fabrikanter, som er ansvarlige for udformning og fremstilling af sikre jernbanekøretøjer, reservedele, køretøjskomponenter eller -underenheder, jernbaneinfrastruktur, energi og faste togkontrol- og signalsystemer, samt for at udarbejde den foreløbige dokumentation for det pågældende køretøj.

5. Alle jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og enheder med ansvar for vedligehold sikrer, at deres kontrahenter iværksætter risikostyringsforanstaltninger. Med henblik herpå anvender alle jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og enheder med ansvar for vedligehold den fælles sikkerhedsmetode for overvågning, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 1078/20121515. Deres kontrahenter skal være kontraktligt forpligtet til at anvende denne metode. Jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og enheder med ansvar for vedligehold forelægger deres kontraktarrangementer på anmodning af agenturet eller den nationale sikkerhedsmyndighed.

5. Alle jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og enheder med ansvar for vedligehold sikrer, at deres kontrahenter iværksætter risikostyringsforanstaltninger. Med henblik herpå anvender alle jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og enheder med ansvar for vedligehold den fælles sikkerhedsmetode for overvågning, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 1078/201215. Deres kontrahenter skal være kontraktligt forpligtet til at anvende denne metode. Jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og enheder med ansvar for vedligehold forelægger deres kontraktmæssige aftaler på anmodning af agenturet eller den nationale sikkerhedsmyndighed.

6. Enhver aktør i jernbanesystemet, der konstaterer en sikkerhedsrisiko i forbindelse med mangler og konstruktionsmæssige fejl eller funktionsfejl ved teknisk udstyr, herunder også i strukturelt definerede delsystemer, underretter de andre involverede parter om risikoen, så de kan træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger, som sikrer, at jernbanesystemet til enhver tid opfylder sikkerhedskravene.

6. Enhver aktør i jernbanesystemet, der konstaterer en systemisk sikkerhedsrisiko i forbindelse med mangler og konstruktionsmæssige fejl eller funktionsfejl ved teknisk udstyr, herunder også i strukturelt definerede delsystemer, underretter de andre involverede parter og agenturet om risikoen efter en procedure, der er harmoniseret i hele Unionen, så de kan træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger, som sikrer, at jernbanesystemet til enhver tid opfylder sikkerhedskravene.

 

6a. Medlemsstaterne, agenturet og alle aktører i jernbanesystemet indfører en "åben indberetningskultur", der sikrer konsekvent indberetning af ulykker, hændelser og potentielle sikkerhedsrisici. For at tilskynde til en sådan indberetning opretter medlemsstaterne en mekanisme, der giver mulighed for, at den pågældende indberetning kan foretages fortroligt.

7. Når der udveksles køretøjer mellem jernbanevirksomheder, sørger alle aktører for at udveksle alle oplysninger, der er relevante for en sikker drift. Oplysningerne skal bl.a. omfatte køretøjets status og historie, dele af vedligeholdelsesdataene, sporbarhed af læsseoperationer og fragtbreve. Oplysningerne skal være tilstrækkeligt detaljerede til, at jernbanevirksomheden kan vurdere risikoen ved at benytte køretøjet i driften.

7. Når der udveksles køretøjer mellem jernbanevirksomheder, sørger alle aktører for at udveksle alle oplysninger, der er relevante for en sikker drift, ved hjælp af de køretøjsregistre, der er omhandlet i artikel 43 og 43a i [direktivet om interoperabilitet]. Oplysningerne skal bl.a. omfatte køretøjets status og historie, dele af vedligeholdelsesdataene, sporbarhed af læsseoperationer og essentielle sikkerhedskomponenter samt fragtbreve. Oplysningerne skal være tilstrækkeligt detaljerede til, at jernbanevirksomheden kan vurdere risikoen ved at benytte køretøjet i driften.

______________

______________

15 EUT L 320 17.11.2012, s. 8

15 EUT L 320 17.11.2012, s. 8

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne støtter agenturet i dets arbejde med at overvåge udviklingen inden for jernbanesikkerhed på EU-niveau.

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) metoder til overvågning af udviklingen inden for sikkerhed på nationalt plan og EU-plan

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen udsteder mandater til agenturet vedrørende udarbejdelsen af de nye fælles sikkerhedsmetoder, der er omhandlet i punkt 1, litra d), og vedrørende revision og ajourføring af alle fælles sikkerhedsmetoder for at tage højde for den teknologiske udvikling eller samfundsmæssige behov og fremsætte relevante henstillinger til Kommissionen.

Kommissionen udsteder mandater til agenturet vedrørende udarbejdelsen af de nye fælles sikkerhedsmetoder, der er omhandlet i punkt 1, litra d), og vedrørende revision og ajourføring af alle fælles sikkerhedsmetoder for at tage højde for den teknologiske udvikling eller samfundsmæssige behov og hurtigst muligt fremsætte relevante henstillinger til Kommissionen.

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved udarbejdelsen af henstillinger tager agenturet hensyn til brugernes og interesseparternes holdninger. Henstillingerne skal ledsages af en rapport om resultaterne af høringsprocessen og en rapport om vurderingen af virkningerne af den nye sikkerhedsmetode, der skal vedtages.

Ved udarbejdelsen af henstillinger tager agenturet hensyn til brugernes, de nationale sikkerhedsmyndigheders, arbejdsmarkedets parters og andre interessehaveres holdninger. Henstillingerne skal ledsages af en rapport om resultaterne af høringsprocessen og en rapport om vurderingen af virkningerne af den nye sikkerhedsmetode, der skal vedtages.

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De fælles sikkerhedsmetoder revideres regelmæssigt under hensyntagen til erfaringen med deres anvendelse, den generelle udvikling i jernbanesikkerheden og i lyset af en generel fastholdelse og, hvor det med rimelighed er praktisk muligt, en løbende forbedring af sikkerhedsniveauet.

3. 3. De fælles sikkerhedsmetoder revideres regelmæssigt under hensyntagen til erfaringen med deres anvendelse, den generelle udvikling i jernbanesikkerheden og i lyset af en generel fastholdelse og, i det omfang det med rimelighed er praktisk muligt, en løbende forbedring af sikkerhedsniveauet.

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne foretager de nødvendige ændringer af deres nationale forskrifter på baggrund af vedtagelsen af fælles sikkerhedsmetoder og revisionerne heraf.

5. Medlemsstaterne foretager straks de nødvendige ændringer af deres nationale forskrifter på baggrund af vedtagelsen af fælles sikkerhedsmetoder og revisionerne heraf.

Ændringsforslag  69

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen udsteder et mandat til agenturet vedrørende udarbejdelse af udkast til reviderede fælles sikkerhedsmål og fremsættelse af relevante henstillinger til Kommissionen.

2. Kommissionen udsteder snarest muligt et mandat til agenturet vedrørende udarbejdelse af udkast til reviderede fælles sikkerhedsmål og fremsættelse af relevante henstillinger til Kommissionen.

Ændringsforslag  70

Forslag til direktiv

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Nationale forskrifter

Nationale forskrifter

1. Medlemsstaterne må kun fastlægge nye nationale forskrifter i følgende tilfælde:

1. Medlemsstaterne må kun udforme nye nationale forskrifter efter dette direktivs ikrafttrædelse i følgende tilfælde:

a) hvor forskrifter vedrørende bestående sikkerhedsmetoder ikke er omfattet af en fælles sikkerhedsmetode

a) hvor forskrifter vedrørende bestående sikkerhedsmetoder ikke er omfattet af en fælles sikkerhedsmetode

b) hvis der er tale om en hastende forebyggende foranstaltning, herunder navnlig efter en ulykke.

b) hvis der er tale om en hastende forebyggende foranstaltning, herunder navnlig efter en ulykke.

Medlemsstaterne sikrer, at nationale forskrifter tager hensyn til behovet for en systembaseret tilgang.

Medlemsstaterne sikrer, at nationale forskrifter ikke er diskriminerende og tager hensyn til behovet for en systembaseret tilgang.

 

Medlemsstaterne kan beslutte at tilstræbe et højere sikkerhedsniveau end defineret i de vedkommende fælles sikkerhedsmål, forudsat at dette højere sikkerhedsniveau er fuldt ud kompatibelt med de eksisterende sikkerhedsmål.

2. Hvis en medlemsstat agter at indføre en ny national forskrift, anmelder medlemsstaten udkastet til forskriften til agenturet og Kommissionen under anvendelse af det relevante it-system i henhold til artikel 23 i forordning (EU) nr. …/… [agenturforordningen].

2. Hvis en medlemsstat agter at indføre en ny national forskrift, anmelder medlemsstaten straks udkastet til forskriften til agenturet og Kommissionen under anvendelse af det relevante it-system i henhold til artikel 23 i forordning (EU) nr. …/… [agenturforordningen] og vedlægger en rapport med en vurdering af virkningen af den nye forskrift, som skal indføres. Med undtagelse af de tilfælde, der er beskrevet i stk. 1, litra b), skal anmeldelse ske senest tre måneder før den planlagte indførelse af forskriften.

 

Efter modtagelsen af udkastet til den nationale forskrift indleder agenturet en samordningsproces med alle de nationale sikkerhedsmyndigheder for at sikre den videst mulige harmonisering på tværs af Unionen.

 

Den nye nationale forskrift kan ikke forblive eller træde i kraft, hvis Kommissionen efter henstilling fra agenturet gør indsigelse herimod og vedlægger begrundelse for indsigelsen.

3. Hvis agenturet bliver opmærksom på en national forskrift, anmeldt eller ej, som er blevet overflødig eller er i modstrid med de fælles sikkerhedsmetoder eller anden EU-lovgivning vedtaget efter anvendelsen af den nationale forskrift, finder proceduren i artikel 22 i forordning (EU) nr. …/… [agenturforordningen] anvendelse.

3. Hvis agenturet bliver opmærksom på en national forskrift, anmeldt eller ej, som er blevet overflødig eller er i modstrid med de fælles sikkerhedsmetoder eller anden EU-lovgivning vedtaget efter anvendelsen af den nationale forskrift, finder proceduren i artikel 22 i forordning (EU) nr. …/… [agenturforordningen] anvendelse.

 

Hvad angår uddannelseskurser, arbejdssundhed og sikkerhed for sikkerhedsklassificeret jernbanepersonale, må agenturet kun bringe denne artikel i anvendelse, hvis den nationale forskrift er diskriminerende og der tilsikres et højere sikkerhedsniveau i kraft af det fælles sikkerhedsmål end i kraft af nogen anden EU-lovgivning.

4. Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale forskrifter stilles gratis til rådighed og på et sprog, som forstås af alle berørte parter.

4. Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale forskrifter, herunder forskrifter for grænsefladerne mellem køretøj og net, stilles gratis til rådighed på mindst to af EU's officielle sprog.

5. Nationale forskrifter, som anmeldes i henhold til denne artikel, er ikke omfattet af anmeldelsesproceduren i direktiv 98/34/EF.

5. Nationale forskrifter, som anmeldes i henhold til denne artikel, er ikke omfattet af anmeldelsesproceduren i direktiv 98/34/EF.

 

5a. Agenturet udformer og offentliggør retningslinjer for indførelse af nye eller ændring af eksisterende nationale forskrifter.

Ændringsforslag  71

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Sikkerhedsledelsessystemet skal opfylde de krav, der er tilpasset til karakteren og størrelsen af samt andre omstændigheder ved den pågældende aktivitet. Systemet sikrer kontrollen med alle risici, der hidrører fra infrastrukturforvalterens eller jernbanevirksomhedens aktivitet, herunder levering og vedligeholdelse af materiel samt brug af kontrahenter. Uden at det berører de eksisterende nationale og internationale ansvarsregler, skal sikkerhedsledelsessystemet, når det er relevant og rimeligt, også tage hensyn til risici, der opstår som følge af andre parters aktiviteter.

2. Sikkerhedsledelsessystemet skal opfylde de krav, der er tilpasset til karakteren og størrelsen af samt andre omstændigheder ved den pågældende aktivitet. Systemet sikrer kontrollen med alle risici, der hidrører fra infrastrukturforvalterens eller jernbanevirksomhedens aktivitet, herunder korrekte kvalifikationer og uddannelse af personale samt levering og vedligeholdelse af materiel samt brug af kontrahenter. Uden at det berører de eksisterende nationale og internationale ansvarsregler, skal sikkerhedsledelsessystemet, når det er relevant og rimeligt, også tage hensyn til risici, der opstår som følge af andre parters aktiviteter. Følgelig skal infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder have etableret procedurer til at indkredse de potentielle risici, som opstår som følge af eksterne aktiviteter i jernbanesystemets grænseflader, og som har en direkte indvirkning på driften.

Ændringsforslag  72

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager sikkerhedsledelsessystemets elementer ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 2.

Kommissionen vedtager i form af delegerede retsakter sikkerhedsledelsessystemets elementer, herunder: den internt godkendte og formidlede sikkerhedspolitik; kvalitative og kvantitative sikkerhedsmål og ‑procedurer til indfrielse af disse mål; procedurer til at opfylde tekniske og operationelle standarder; risikoevalueringsprocedurer og risikokontrolrelaterede gennemførelsesforanstaltninger; personalemålrettede uddannelses- og informationsforanstaltninger; procedure til varetagelse af kommunikation og dokumentation af sikkerhedsrelaterede oplysninger; procedure for indberetning og analysering af hændelser, ulykker og andre sikkerhedsrelaterede tildragelser og for opstilling af præventive foranstaltninger; bestemmelser vedrørende beredskabsplaner der aftales med myndighederne; samt bestemmelser vedrørende intern revision af sikkerhedsledelsessystemet. De delegerede retsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 26.

Ændringsforslag  73

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. For så vidt angår jernbanepersonalet, indeholder sikkerhedsledelsessystemet bestemmelser om programmer for efteruddannelse af personale og for systemer til at sikre, at personalets kompetence opretholdes, og opgaverne udføres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag  74

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Sikkerhedsledelsessystemet indeholder bestemmelser om en "åben indberetningskultur" som defineret i artikel 3.

Ændringsforslag  75

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Enhver infrastrukturforvalters sikkerhedsledelsessystem skal tage hensyn til virkningerne af forskellige jernbanevirksomheders operationer på nettet og give mulighed for, at alle jernbanevirksomheder kan operere i overensstemmelse med TSI'er, nationale forskrifter og de vilkår, som er fastsat i deres sikkerhedscertifikat. Sikkerhedsledelsessystemerne skal udformes med henblik på, at infrastrukturforvalterens katastrofe- og beredskabsprocedurer kan koordineres med alle jernbanevirksomheder, som opererer på den pågældende infrastruktur.

3. Enhver infrastrukturforvalters sikkerhedsledelsessystem skal tage hensyn til virkningerne af forskellige jernbanevirksomheders operationer på nettet og give mulighed for, at alle jernbanevirksomheder kan operere i overensstemmelse med TSI'er, nationale forskrifter og de vilkår, som er fastsat i deres sikkerhedscertifikat. Sikkerhedsledelsessystemerne skal udformes med henblik på, at infrastrukturforvalterens katastrofe- og beredskabsprocedurer kan koordineres med alle jernbanevirksomheder, som opererer på den pågældende infrastruktur, og med beredskabstjenesterne for at sikre en hurtig indsættelse af redningstjenester, samt med enhver anden part, der kan blive involveret i nødsituationen. Der skal udformes specifikke sikkerhedsledelsessystemer til grænseoverskridende infrastruktur og navnlig til grænseoverskridende tunneller, og disse skal forbedres med henblik på at sikre den nødvendige koordinering og det nødvendige beredskab hos de kompetente nødtjenester på begge sider af grænsen.

Ændringsforslag  76

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Infrastrukturforvalterne etablerer ligeledes et system til koordinering med forvalterne i de nabolande, som nettet er forbundet med. Dette system skal indeholde informationsmekanismer i tilfælde af hændelser og ulykker på banenettet, forsinkelser, der kan forstyrre den grænsekrydsende trafik, og samarbejdsprocedurer til genetablering af trafikken mellem de to infrastrukturer for til enhver tid at sikre sikkerheden på banenettet. Infrastrukturforvalterne i begge lande skal give operatørerne, de berørte parter og den pågældende nationale myndighed alle relevante oplysninger, som kan berøre trafikken mellem de to stater.

Ændringsforslag  77

Forslag til direktiv

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EU-sikkerhedscertifikat

EU-sikkerhedscertifikat

1. For at få adgang til jernbaneinfrastrukturen skal en jernbanevirksomhed have et EU-sikkerhedscertifikat.

1. For at få adgang til jernbaneinfrastrukturen skal en jernbanevirksomhed have et EU-sikkerhedscertifikat.

2. EU-sikkerhedscertifikatet udstedes af agenturet, når det er påvist, at jernbanevirksomheden har etableret sit sikkerhedsledelsessystem i henhold til artikel 9 og er i stand til at opfylde kravene i TSI'erne og anden relevant lovgivning med henblik på risikostyring og levering af sikre transportydelser på nettet.

2. EU-sikkerhedscertifikatet udstedes af agenturet, undtagen i de i stk. 2a omhandlede tilfælde, når det er påvist, at jernbanevirksomheden har etableret sit sikkerhedsledelsessystem i henhold til artikel 9 og er i stand til at opfylde kravene i TSI'erne og i ethvert andet specifikt driftsregelsæt af relevans for den togtrafik, der drives af jernbanevirksomheden, med henblik på risikostyring og levering af sikre transportydelser på nettet.

 

2a. Sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder, der udelukkende opererer på et isoleret banenet, kan også udstedes af en national sikkerhedsmyndighed i de medlemsstater, hvor disse net ligger. I sådanne tilfælde kan ansøgeren vælge mellem at indgive ansøgning til agenturet eller til de nationale sikkerhedsmyndigheder i den berørte medlemsstat.

 

I den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 30, fastlægger de nationale sikkerhedsmyndigheder i de medlemsstater, hvor der ligger isolerede net, fælles procedurer for sikkerhedscertificering og sørger for gensidig anerkendelse af de sikkerhedscertifikater, som de udsteder. I tilfælde af at de nationale sikkerhedsmyndigheder træffer modstridende afgørelser eller der ikke foreligger en gensidigt acceptabel afgørelse, træffer agenturet afgørelse i henhold til artikel 12 i forordning XXXX [agenturforordningen]

 

Hvis de nationale sikkerhedsmyndigheder ved afslutningen af den i artikel 30 omhandlede overgangsperiode ikke har indført ordninger for fælles procedurer og gensidig anerkendelse af sikkerhedscertifikater, udstedes de i denne artikel omhandlede tilladelser kun af agenturet.

 

Hvis der ved afslutningen på den i artikel 30 omhandlede overgangsperiode er indført ordninger for fælles procedurer og gensidig anerkendelse af sikkerhedscertifikater, kan de nationale sikkerhedsmyndigheder i de medlemsstater, hvor der ligger isolerede banenet, fortsat udstede sikkerhedscertifikater og ansøgeren kan vælge at ansøge om sikkerhedscertifikat hos enten agenturet eller den relevante nationale sikkerhedsmyndighed efter afslutningen på den i artikel 30 omhandlede overgangsperiode.

 

Ti år efter dette direktivs ikrafttrædelse forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der er opnået vedrørende indførelse af fælles procedurer for gensidig anerkendelse af sikkerhedscertifikater på isolerede banenet og vedlægger, hvis nødvendigt, hensigtsmæssige lovforslag.

3. EU-sikkerhedscertifikatet skal anføre typen og omfanget af de dækkede jernbaneoperationer. Det er gyldigt i hele Unionen for ækvivalente operationer.

3. EU-sikkerhedscertifikatet skal anføre typen og omfanget af og anvendelsesområdet for de dækkede jernbaneoperationer. Det er gyldigt og anerkendt i hele eller dele af Unionen i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat af agenturet.

4. Tre måneder før start af driften af enhver ny transportydelse forelægger jernbanevirksomheden den relevante nationale sikkerhedsmyndighed dokumentation for, at:

4. Før start af driften af enhver ny transportydelse, der ikke er omfattet af det fælles sikkerhedscertifikat, tilsender jernbanevirksomheden agenturet eller, i tilfælde som omhandlet i stk. 2a, de nationale sikkerhedsmyndigheder den supplerende fornødne dokumentation til bekræftelse af, at:

a) jernbanevirksomheden vil følge driftsregulativerne, herunder nationale forskrifter i henhold til artikel 8, stk. 4, som stilles til rådighed for den, og vurdere sikkerheden af sine driftsoperationer under hensyntagen til kravene i Kommissionens forordning (EF) nr. 352/200916 samt sikre, at alle risici styres via virksomhedens sikkerhedsledelsessystem, og at der træffes alle nødvendige foranstaltninger for at sikre en sikker drift

a) jernbanevirksomheden vil følge driftsregulativerne, herunder nationale forskrifter i henhold til artikel 8, stk. 4, som stilles til rådighed for den, og vurdere sikkerheden af sine driftsoperationer under hensyntagen til kravene i Kommissionens forordning (EF) nr. 352/200916 samt sikre, at alle risici styres via virksomhedens sikkerhedsledelsessystem, og at der træffes alle nødvendige foranstaltninger for at sikre en sikker drift

b) jernbanevirksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på samarbejde og samordning med infrastrukturforvaltere på det eller de banenet, som jernbanevirksomheden ønsker at benytte

b) jernbanevirksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på samarbejde og samordning med infrastrukturforvaltere på det eller de banenet, som jernbanevirksomheden ønsker at benytte

c) jernbanevirksomheden har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at sikre en sikker drift

 

d) jernbanevirksomheden er i besiddelse af en licens udstedt i henhold til Rådets direktiv 95/18/EF17

d) jernbanevirksomheden er i besiddelse af en licens udstedt i henhold til Rådets direktiv 95/18/EF17

e) karakteren og omfanget af den påtænkte drift svarer til det, der er anført i EU-sikkerhedscertifikatet.

e) karakteren og omfanget af og anvendelsesområdet for den påtænkte drift svarer til det, der er anført i EU-sikkerhedscertifikatet.

Hvis den nationale sikkerhedsmyndighed er i tvivl om, hvorvidt en eller flere af forudsætningerne er opfyldt, anmoder den jernbanevirksomheden om yderligere oplysninger. Denne udveksling af oplysninger må dog ikke have en opsættende eller forsinkende virkning på starten af driften. Hvis den nationale sikkerhedsmyndighed konstaterer, at en eller flere forudsætninger ikke er opfyldt, henviser den sagen til agenturet, som træffer passende foranstaltninger, herunder også tilbagekaldelse af certifikatet.

Hvis agenturet eller, i de i stk. 2a omhandlede tilfælde, den nationale sikkerhedsmyndighed er i tvivl om, hvorvidt en eller flere af forudsætningerne er opfyldt, anmoder den jernbanevirksomheden om yderligere oplysninger, i overensstemmelse med de frister der er fastsat i artikel 11, stk. 1. Hvis agenturet eller, i de i stk. 2a omhandlede tilfælde, den nationale sikkerhedsmyndighed konstaterer, at en eller flere forudsætninger ikke er opfyldt, træffer det/den passende foranstaltninger, herunder ændring, ophævelse eller tilbagekaldelse af certifikatet.

5. EU-sikkerhedscertifikatet fornyes efter ansøgning fra jernbanevirksomheden mindst hvert femte år. Det ajourføres helt eller delvis, når som helst karakteren eller omfanget af de pågældende aktiviteter ændres væsentligt.

5. EU-sikkerhedscertifikatet fornyes efter ansøgning fra jernbanevirksomheden mindst hvert femte år. Det ajourføres helt eller delvis, inden karakteren eller omfanget af eller anvendelsesområdet for de pågældende aktiviteter ændres væsentligt.

Indehaveren af EU-sikkerhedscertifikatet underretter omgående agenturet om enhver væsentlig ændring i forudsætningerne for EU-sikkerhedscertifikatet. Indehaveren underretter desuden agenturet, såfremt nye kategorier af personale inddrages i togdriften, eller nye typer rullende materiel tages i brug.

Indehaveren af EU-sikkerhedscertifikatet underretter omgående agenturet, eller i de i stk. 2a omhandlede tilfælde, den nationale sikkerhedsmyndighed om enhver væsentlig ændring i forudsætningerne for EU-sikkerhedscertifikatet. Indehaveren underretter desuden agenturet eller i de i stk. 2a, omhandlede tilfælde den nationale sikkerhedsmyndighed, såfremt nye kategorier af sikkerhedsklassificeret personale inddrages i togdriften, eller nye typer rullende materiel tages i brug. De i artikel 11, stk. 1 fastsatte tidsbegrænsninger gælder ligeledes i disse tilfælde.

Agenturet kan forlange, at EU-sikkerhedscertifikatet ajourføres efter væsentlige ændringer af de overordnede sikkerhedsforskrifter.

Agenturet kan forlange, at EU-sikkerhedscertifikatet ajourføres efter væsentlige ændringer af de overordnede sikkerhedsforskrifter.

6. Hvis en national sikkerhedsmyndighed finder, at indehaveren af et EU-sikkerhedscertifikat ikke længere opfylder forudsætningerne for en certificering, anmoder den agenturet om at tilbagekalde certifikatet. Agenturet kan tilbagekalde EU-sikkerhedscertifikatet med en begrundelse for sin afgørelse. Agenturet underretter omgående alle de nationale sikkerhedsmyndigheder med ansvar for de banenet, som jernbanevirksomheden benytter.

6. Hvis en national sikkerhedsmyndighed finder, at indehaveren af et EU-sikkerhedscertifikat ikke længere opfylder forudsætningerne for en certificering, anmoder den agenturet om at tilbagekalde certifikatet. Agenturet eller, i de i stk. 2a omhandlede tilfælde, den nationale sikkerhedsmyndighed kan tilbagekalde EU-sikkerhedscertifikatet med en begrundelse for sin afgørelse. Agenturet eller, i de i stk. 2a omhandlede tilfælde, den nationale sikkerhedsmyndighed underretter omgående alle de nationale sikkerhedsmyndigheder med ansvar for de banenet, som jernbanevirksomheden benytter.

7. Agenturet underretter inden en måned de nationale sikkerhedsmyndigheder om EU- sikkerhedscertifikater, der er udstedt, fornyet, ajourført eller tilbagekaldt. Der oplyses om navn og adresse på jernbanevirksomheden, udstedelsesdato, certifikatets anvendelsesområde og gyldighed og, i tilfælde af tilbagekaldelse, begrundelsen for afgørelsen.

7. Agenturet eller, i de i stk. 2a omhandlede tilfælde, den nationale sikkerhedsmyndighed underretter inden en måned de nationale sikkerhedsmyndigheder om EU- sikkerhedscertifikater, der er udstedt, fornyet, ajourført eller tilbagekaldt. Der oplyses om navn og adresse på jernbanevirksomheden, udstedelsesdato, certifikatets anvendelsesområde og gyldighed og, i tilfælde af tilbagekaldelse, begrundelsen for afgørelsen.

8. Agenturet overvåger løbende effektiviteten af foranstaltningerne i forbindelse med udstedelsen af EU-sikkerhedscertifikater og de nationale sikkerhedsmyndigheders tilsynsaktiviteter og fremsætter om nødvendigt henstillinger om forbedringer til Kommissionen. Det kan også omfatte en henstilling vedrørende en fælles sikkerhedsmetode, som dækker en proces i sikkerhedsledelsessystemet, som det er nødvendigt at harmonisere på EU-niveau, jf. artikel 6, stk. 1, litra d).

8. Agenturet overvåger løbende effektiviteten af foranstaltningerne i forbindelse med udstedelsen af EU-sikkerhedscertifikater og de nationale sikkerhedsmyndigheders tilsynsaktiviteter og fremsætter om nødvendigt henstillinger om forbedringer til Kommissionen. Det kan også omfatte en henstilling vedrørende en fælles sikkerhedsmetode, som dækker en proces i sikkerhedsledelsessystemet, som det er nødvendigt at harmonisere på EU-niveau, jf. artikel 6, stk. 1, litra d).

 

8a. Enhver fysisk eller juridisk person kan indgive klage over en afgørelse vedrørende den pågældende person truffet af agenturet i henhold til artikel 12, 16, 17 og 18 i forordning … [agenturforordningen] eller over manglende svar fra agenturet inden for de fastsatte tidsfrister. Disse rettigheder finder også anvendelse på organer, der repræsenterer de personer, der er omhandlet i artikel 34, stk. 2, i forordning … [agenturforordningen], som er behørigt autoriseret i overensstemmelse med deres vedtægter.

______________

_______________

16 EUT L 108, 29.4.2009, s. 4

16 EUT L 108, 29.4.2009, s. 4

17 EFT L 143, 27.6.1995, s. 70

17 EFT L 143, 27.6.1995, s. 70

Ændringsforslag  78

Forslag til direktiv

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ansøgning om EU-sikkerhedscertifikat

Ansøgning om EU-sikkerhedscertifikat

1. En ansøgning om et EU-sikkerhedscertifikat indgives til agenturet. Agenturet træffer afgørelse om en ansøgning hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest fire måneder efter at have modtaget alle de krævede oplysninger og eventuelle supplerende oplysninger, som agenturet har anmodet om. Hvis ansøgeren anmodes om at forelægge yderligere oplysninger, skal disse indgives omgående.

1. En ansøgning om et EU-sikkerhedscertifikat indgives til agenturet. Agenturet træffer afgørelse om en ansøgning hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest tre måneder efter modtagelse af ansøgningen. Hvis ansøgeren anmodes om at forelægge yderligere oplysninger, skal disse indgives inden for en rimelig periode, der fastsættes af agenturet og ikke må være over én måned, medmindre agenturet i særlige tilfælde accepterer og giver tilladelse til en tidsbegrænset forlængelse. Negative afgørelser skal behørigt begrundes.

 

For så vidt angår en ansøgning om udvidelse med henblik på at operere i endnu en medlemsstat træffer agenturet ligeledes sin afgørelse inden for tre måneder efter modtagelse af ansøgningen.

2. Agenturet giver detaljeret vejledning om, hvordan EU-sikkerhedscertifikatet opnås. Det oplyser om alle krav, som er fastsat i henhold til artikel 10, stk. 2, og offentliggør alle relevante dokumenter.

2. Agenturet giver detaljeret vejledning om, hvordan EU-sikkerhedscertifikatet opnås. Det oplyser om alle krav, som er fastsat i henhold til artikel 10, stk. 2, og offentliggør alle relevante dokumenter.

3. En ansøgningsvejledning med en beskrivelse af og redegørelse for betingelserne for udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater og angivelse af, hvilke dokumenter der skal forelægges, stilles gratis til rådighed for ansøgerne. De nationale sikkerhedsmyndigheder samarbejder med agenturet om formidlingen af disse oplysninger.

3. En ansøgningsvejledning med en beskrivelse af og redegørelse for betingelserne for udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater og angivelse af, hvilke dokumenter der skal forelægges, stilles gratis til rådighed for ansøgerne på alle EU's officielle sprog. De nationale sikkerhedsmyndigheder samarbejder med agenturet om formidlingen af disse oplysninger.

Ændringsforslag  79

Forslag til direktiv

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sikkerhedsgodkendelse af infrastrukturforvaltere

Sikkerhedsgodkendelse af infrastrukturforvaltere

1. For at få tilladelse til at forvalte og drive en jernbaneinfrastruktur skal infrastrukturforvalteren indhente en sikkerhedsgodkendelse fra den nationale sikkerhedsmyndighed i den medlemsstat, hvor den er etableret.

1. For at få tilladelse til at forvalte og drive en jernbaneinfrastruktur skal infrastrukturforvalteren indhente en sikkerhedsgodkendelse fra den nationale sikkerhedsmyndighed i den medlemsstat, hvor den er etableret.

I tilfælde af grænsekrydsende infrastruktur underlagt én infrastrukturforvalter er agenturet ansvarlig for de opgaver, der er fastsat i denne artikel.

 

2. Sikkerhedsgodkendelsen omfatter en godkendelse af infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem i henhold til artikel 9, som skal omfatte procedurerne og bestemmelserne til overholdelse af de specifikke krav til sikker udformning, vedligeholdelse og drift af jernbaneinfrastrukturen, herunder i relevant omfang vedligeholdelse og drift af trafikkontrol- og signalsystemet.

2. Sikkerhedsgodkendelsen omfatter en godkendelse af infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem i henhold til artikel 9, som skal omfatte procedurerne og bestemmelserne til overholdelse af de specifikke krav til sikker udformning, vedligeholdelse og drift af jernbaneinfrastrukturen, herunder i relevant omfang vedligeholdelse og drift af trafikkontrol- og signalsystemet samt beredskabsprocedurer i tilfælde af en alvorlig ulykke for at sikre redningsindsatsen og genetablering af infrastruktursikkerheden.

Sikkerhedsgodkendelsen fornyes efter ansøgning fra infrastrukturforvalteren hvert femte år. Den ajourføres helt eller delvis, hvis infrastrukturen, signalsystemet eller energiforsyningen eller principperne for deres drift og vedligeholdelse ændres væsentligt. Indehaveren af sikkerhedsgodkendelsen underretter omgående den nationale sikkerhedsmyndighed om alle sådanne ændringer.

Sikkerhedsgodkendelsen fornyes efter ansøgning fra infrastrukturforvalteren hvert femte år. Den ajourføres helt eller delvis, hvis infrastrukturen, signalsystemet eller energiforsyningen eller principperne for deres drift og vedligeholdelse ændres væsentligt. Indehaveren af sikkerhedsgodkendelsen underretter straks den nationale sikkerhedsmyndighed og agenturet om alle sådanne ændringer.

Den nationale sikkerhedsmyndighed kan forlange, at sikkerhedsgodkendelsen ajourføres efter væsentlige ændringer i de overordnede sikkerhedsforskrifter.

Den nationale sikkerhedsmyndighed eller, for så vidt angår de i stk. 1 omhandlede grænsekrydsende infrastrukturer, agenturet kan forlange, at sikkerhedsgodkendelsen ajourføres efter væsentlige ændringer i de overordnede sikkerhedsforskrifter.

Hvis den nationale sikkerhedsmyndighed fastslår, at en godkendt infrastrukturforvalter ikke længere opfylder kravene med henblik på sikkerhedsgodkendelse, trækker den godkendelsen tilbage og begrunder sin afgørelse.

Hvis den nationale sikkerhedsmyndighed eller, for så vidt angår de i stk. 1 omhandlede grænsekrydsende infrastrukturer, agenturet finder, at en godkendt infrastrukturforvalter ikke længere opfylder kravene med henblik på sikkerhedsgodkendelse, tilbagekalder den godkendelsen, idet den anfører grundene til afgørelsen.

3. Den nationale sikkerhedsmyndighed træffer afgørelse om en ansøgning om en sikkerhedsgodkendelse hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest fire måneder efter at have modtaget alle de krævede oplysninger og eventuelle supplerende oplysninger.

3. Den nationale sikkerhedsmyndighed træffer afgørelse om en ansøgning om en sikkerhedsgodkendelse hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest tre måneder efter modtagelse af ansøgningen. Hvis ansøgeren anmodes om at forelægge supplerende oplysninger, skal disse indgives inden for en rimelig periode, der fastsættes af den nationale sikkerhedsmyndighed eller agenturet og ikke må være over én måned, medmindre den nationale sikkerhedsmyndighed eller agenturet i særlige tilfælde accepterer og giver tilladelse til en tidsbegrænset forlængelse. Negative afgørelser skal behørigt begrundes.

 

En ansøgningsvejledning med en beskrivelse af og redegørelse for betingelserne for udstedelse af sikkerhedsgodkendelser og angivelse af, hvilke dokumenter der skal forelægges, stilles til rådighed.

4. Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter inden en måned agenturet om de sikkerhedsgodkendelser, der er udstedt, fornyet, ajourført eller trukket tilbage. Oplysningerne omfatter infrastrukturforvalterens navn og adresse, godkendelsesdato, omfanget af og gyldighedsperioden for sikkerhedsgodkendelsen samt, i tilfælde af tilbagetrækkelse, begrundelsen for afgørelsen.

4. Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter inden en måned agenturet om de sikkerhedsgodkendelser, der er udstedt, fornyet, ajourført eller trukket tilbage. Oplysningerne omfatter infrastrukturforvalterens navn og adresse, godkendelsesdato, omfanget af og gyldighedsperioden for sikkerhedsgodkendelsen samt, i tilfælde af tilbagetrækning, begrundelsen for afgørelsen.

Ændringsforslag  80

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den tilbudte efteruddannelse skal omfatte undervisning i nødvendigt strækningskendskab, driftsregulativer og ‑procedurer, signal- og styringskontrolsystemet og gældende katastrofe- og beredskabsprocedurer for de strækninger, hvorpå der drives togtrafik.

Den tilbudte efteruddannelse skal omfatte undervisning i nødvendigt strækningskendskab, assistance til handicappede, driftsregulativer og ‑procedurer, signal- og styringskontrolsystemet og gældende katastrofe- og beredskabsprocedurer for de strækninger, hvorpå der drives togtrafik.

Ændringsforslag  81

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere er ansvarlige for uddannelses- og kvalifikationsniveauet hos personale, der varetager sikkerhedsopgaver.

4. Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere er ansvarlige for uddannelses- og kvalifikationsniveauet hos personale, der varetager sikkerhedsopgaver, herunder togpersonalet.

Ændringsforslag  82

Forslag til direktiv

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Vedligeholdelse af køretøjer

Vedligeholdelse af køretøjer

1. Inden et køretøj tages i brug eller benyttes på nettet, skal der være udpeget en enhed, der har ansvaret for dets vedligeholdelse, og denne enhed skal være registreret i det nationale køretøjsregister i overensstemmelse med artikel 43 i direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet.

1. Inden et køretøj tages i brug eller benyttes på nettet, skal der være udpeget en enhed, der har ansvaret for dets vedligeholdelse, og denne enhed skal være registreret i de nationale køretøjsregistre i overensstemmelse med artikel 43 og 43a i direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet.

2. Den enhed, der har ansvaret for vedligeholdelsen, kan være en jernbanevirksomhed, en infrastrukturforvalter eller en ihændehaver.

2. Den enhed, der har ansvaret for vedligeholdelsen, kan være en jernbanevirksomhed, en infrastrukturforvalter eller en ihændehaver.

3. Uden at det berører jernbanevirksomhedens og infrastrukturforvalterens ansvar for sikker drift af toget som omhandlet i artikel 4, sikrer enheden, ved hjælp af et vedligeholdelsessystem, at de køretøjer, for hvilke den har ansvaret for vedligeholdelse, er i en sikker driftstilstand. Med henblik herpå sikrer enheden med ansvar for vedligeholdelse, at køretøjerne vedligeholdes i overensstemmelse med:

3. Uden at det berører jernbanevirksomhedens og infrastrukturforvalterens ansvar for sikker drift af toget som omhandlet i artikel 4, sikrer enheden, ved hjælp af et vedligeholdelsessystem, at de køretøjer, for hvilke den har ansvaret for vedligeholdelse, er i en sikker driftstilstand. Med henblik herpå sikrer enheden med ansvar for vedligeholdelse, at køretøjerne vedligeholdes i overensstemmelse med:

a) vedligeholdelseslogbogen for de enkelte køretøjer

a) vedligeholdelseslogbogen for de enkelte køretøjer

b) de gældende bestemmelser, inklusive vedligeholdelsesbestemmelser og TSI-bestemmelser.

b) de gældende bestemmelser, inklusive vedligeholdelsesbestemmelser og TSI-bestemmelser.

Enheden med ansvar for vedligeholdelse udfører selv vedligeholdelsen eller indgår kontrakt herom med et værksted.

Enheden med ansvar for vedligeholdelse udfører selv vedligeholdelsen eller indgår kontrakt herom med et værksted.

4. Er der tale om godsvogne, certificeres hver enhed med ansvar for vedligeholdelse af et organ, der godkendes eller anerkendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 445/201119 eller af en national sikkerhedsmyndighed. Anerkendelsesproceduren skal bygge på kriterier som uafhængighed, ekspertise og upartiskhed.

4. Er der tale om godsvogne, certificeres hver enhed med ansvar for vedligeholdelse af et organ, der godkendes eller anerkendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 445/201119 eller af en national sikkerhedsmyndighed. Anerkendelsesproceduren skal bygge på kriterier som uafhængighed, ekspertise og upartiskhed.

Er enheden med ansvar for vedligeholdelse en infrastrukturforvalter, skal overensstemmelsen med forordning (EU) nr. 445/2011 kontrolleres af den relevante nationale sikkerhedsmyndighed efter procedurerne i artikel 12 og bekræftes på de certifikater, som specificeres i disse procedurer.

Er enheden med ansvar for vedligeholdelse en infrastrukturforvalter, skal overensstemmelsen med forordning (EU) nr. 445/2011 kontrolleres af den relevante nationale sikkerhedsmyndighed efter procedurerne i dette direktivs artikel 12 og bekræftes på de certifikater, som specificeres i disse procedurer.

5. De certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med stk. 4, er gyldige i hele Unionen.

5. De certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med stk. 4, er gyldige og anerkendes automatisk i hele Unionen.

 

Agenturet opretter og offentliggør og ajourfører efterfølgende et register over certificerede enheder med ansvar for vedligeholdelse. Det skal knyttes til de nationale køretøjsregistre eller køretøjsregistrene i overensstemmelse med artikel 43, stk. 1 og 4, og 43a, stk. 1 og 4, i direktiv … [interoperabilitetsdirektivet].

 

Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter fælles specifikationer for disse registres indhold, dataformat, funktionelle og tekniske struktur, funktionsmåde og regler for dataindlæsning og søgning. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 3.

 

5a. I forbindelse med udarbejdelse eller ændring af TSI'er harmoniserer agenturet forskrifterne om minimumstandarder for vedligeholdelse for at garantere sikkerheden i hele jernbanesystemet. Det tager i den forbindelse hensyn til de forskellige parametre (brug, alder, materiale, kørte kilometer, klimaforhold, sportype osv.), der påvirker sliddet på materiellet. Virksomhederne kan fortsat anvende deres egen vedligeholdelsesordning, forudsat at agenturet vurderer, at systemet tilsikrer et tilsvarende eller højere sikkerhedsniveau.

6. Inden den 31. maj 2014 evaluerer agenturet ordningen for certificering af enheder med ansvar for vedligeholdelsen af godsvogne og overvejer mulighederne for en udvidelse af denne ordning til at omfatte alle køretøjer og forelægger en rapport herom for Kommissionen.

6. Senest to år efter dette direktivs ikrafttrædelse evaluerer agenturet ordningen for certificering af enheder med ansvar for vedligeholdelsen af godsvogne og forelægger en rapport herom for Kommissionen. Rapporten skal indeholde en henstilling om, hvorvidt denne certificeringsordning bør udvides til andre køretøjstyper. Kommissionen træffer hensigtsmæssige foranstaltninger på grundlag af denne henstilling.

 

6a. Senest seks måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse indkredser agenturet de jernbanekomponenter, der er af essentiel betydning for jernbanesikkerheden og udvikler et system, der muliggør sporing af disse komponenter.

7. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter fælles betingelser for certificering af enheder med ansvar for vedligeholdelsen af alle køretøjer inden den 24. december 2016.

7. På grundlag af agenturets henstilling og senest 36 måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse vedtager Kommissionen ved delegerede retsakter i henhold til artikel 26 fælles betingelser for certificering af enheder med ansvar for vedligeholdelsen af alle køretøjer.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 2.

 

Den certificeringsordning, der gælder for godsvogne, og som er vedtaget ved forordning (EU) nr. 445/2011 anvendes fortsat, indtil de i første afsnit nævnte gennemførelsesretsakter er vedtaget.

Den certificeringsordning, der gælder for godsvogne, og som er vedtaget ved forordning (EU) nr. 445/2011 anvendes fortsat, indtil de i første afsnit nævnte delegerede retsakter er vedtaget.

_____________

_______________

19 EUT L 122, 11.5.2011, s. 22.

19 EUT L 122, 11.5.2011, s. 22.

Ændringsforslag  83

Forslag til direktiv

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Opgaver

Opgaver

1. Hver medlemsstat opretter en sikkerhedsmyndighed. Denne myndighed er med hensyn til organisation, retlig struktur og beslutningstagning uafhængig af alle jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, ansøgere og ordregivere.

1. Hver medlemsstat opretter en sikkerhedsmyndighed. Medlemsstaterne kan også beslutte i fællesskab at oprette en sikkerhedsmyndighed, der har kompetence på deres territorier. Denne myndighed er med hensyn til organisation, retlig struktur og beslutningstagning uafhængig af alle jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, ansøgere eller ordregivere. Myndigheden skal råde over den nødvendige ekspertise og de nødvendige personalemæssige ressourcer til at udføre sine opgaver. Myndigheden kan være det ansvarlige ministerium for transport, forudsat at de i dette stykke fastsatte krav til uafhængighed er opfyldt.

2. Sikkerhedsmyndigheden varetager mindst følgende opgaver:

2. Sikkerhedsmyndigheden varetager mindst følgende opgaver:

a) den udsteder tilladelser til ibrugtagning for de energi- og infrastrukturdelsystemer, der indgår i jernbanesystemet, efter proceduren i artikel 18, stk. 2, i direktiv XX om interoperabilitet i jernbanesystemet

a) den udsteder tilladelser til ibrugtagning for de energi- og infrastrukturdelsystemer, der indgår i jernbanesystemet, efter proceduren i artikel 18, stk. 2, i direktiv XX om interoperabilitet i jernbanesystemet, dog med undtagelse af grænsekrydsende jernbaneinfrastruktur med én infrastrukturforvalter, for hvilket agenturet er ansvarlig for de opgaver, der er fastsat i denne litra

b) den fører tilsyn med, at interoperabilitetskomponenterne er i overensstemmelse med de væsentlige krav i artikel [x] i direktiv [XX] om interoperabilitet i jernbanesystemet

b) den fører tilsyn med, at interoperabilitetskomponenterne er i overensstemmelse med de væsentlige krav i artikel [x] i direktiv [XX] om interoperabilitet i jernbanesystemet

c) den tildeler et europæisk køretøjsnummer i henhold til artikel 42 i direktiv [XX] om interoperabilitet i jernbanesystemet

c) den tildeler et nationalt køretøjsnummer i henhold til artikel 20a og 43 i direktiv [XX] om interoperabilitet i jernbanesystemet

d) efter anmodning fra agenturet støtter den agenturet i forbindelse med udstedelse, fornyelse, ajourføring og tilbagekaldelse af EU-sikkerhedscertifikater udstedt i henhold til artikel 10 og kontrollerer, at betingelserne og kravene deri overholdes, og at jernbanevirksomheder opererer i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i EU-lovgivning eller national lovgivning

d) efter anmodning fra agenturet og på grundlag af kontraktmæssige aftaler, jf. forordning [forordningen om Det Europæiske Jernbaneagentur] støtter den agenturet i forbindelse med udstedelse, fornyelse, ajourføring og tilbagekaldelse af EU-sikkerhedscertifikater udstedt i henhold til artikel 10 og kontrollerer, at betingelserne og kravene deri overholdes, og at jernbanevirksomheder opererer i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i EU-lovgivning eller national lovgivning

e) den udsteder, fornyer, ajourfører og tilbagekalder sikkerhedsgodkendelser udstedt i henhold til artikel 12 og kontrollerer, at betingelserne og kravene deri overholdes, og at infrastrukturforvaltere opererer i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i EU-lovgivning eller national lovgivning

e) den udsteder, fornyer, ajourfører og tilbagekalder sikkerhedsgodkendelser udstedt i henhold til artikel 12 og kontrollerer, at betingelserne og kravene deri overholdes, og at infrastrukturforvaltere opererer i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i EU-lovgivning eller national lovgivning

f) den overvåger, fremmer, styrker og ajourfører om nødvendigt de overordnede sikkerhedsforskrifter, herunder systemet af nationale sikkerhedsforskrifter

f) den overvåger, fremmer, styrker og ajourfører om nødvendigt de overordnede sikkerhedsforskrifter, herunder systemet af nationale sikkerhedsforskrifter

g) den fører tilsyn med jernbanevirksomheder i henhold til bilag IV til forordning (EU) nr. 1158/201020 og i henhold til forordning (EU) nr. 1077/201221

g) den fører tilsyn med jernbanevirksomheder i henhold til bilag IV til forordning (EU) nr. 1158/201020 og i henhold til forordning (EU) nr. 1077/201221

h) den fører tilsyn med, at køretøjer er behørigt registreret i det nationale køretøjsregister, og at de registrerede sikkerhedsmæssige oplysninger er korrekte og ajourførte.

h) den fører tilsyn med, at køretøjer er behørigt registreret i de europæiske og nationale køretøjsregistre, og at de heri registrerede sikkerhedsmæssige oplysninger er korrekte og ajourførte

 

ha) den kontrollerer overholdelsen af arbejds-, køre- og hviletidsforskrifter for lokomotivførere i jernbanevirksomheder og på sporet

 

hb) den fører tilsyn med overholdelsen af de gældende regler for sikker vedligeholdelse og betjening af godsvogne og andet rullende materiel

 

hc) udarbejdelse af en overordnet beredskabsplan for jernbanenettet, der skal gælde for alle jernbanesystemets aktører og som beskriver de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en alvorlig ulykke eller nødsituation, og som fremsendes til agenturet. Planen skal indeholde:

 

i) mekanismer og procedurer, der sikrer en effektiv kommunikation mellem de involverede aktører, navnlig infrastrukturforvaltere, jernbaneoperatører og beredskabstjenester

 

ii) mekanismer til samordning med de nationale agenturer i nabolandene

 

iii) kommunikationskanaler til kommunikation med ofrenes pårørende efter en alvorlig ulykke med henblik på at interagere med personale, der er uddannet i forskellige opgaver

 

 

iv) en ordning med bistand til ofrene efter en ulykke, der informerer dem om klageprocedurerne i henhold til EU-lovgivningen og navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/200721a, uden at dette tilsidesætter jernbaneoperatørernes forpligtelser. Denne bistand skal omfatte psykologhjælp til ulykkesofre og deres familie.

 

Kommissionen udarbejder som en øverste prioritet ved de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 27, foranstaltninger, der har til formål at harmonisere beredskabsplanernes indhold og format. Agenturet bistår og fører tilsyn med de nationale sikkerhedsmyndigheder i udarbejdelsen af nævnte planer, idet det er særlig opmærksomt på jernbaneulykker, der berører to eller flere nationale net.

3. Den nationale sikkerhedsmyndighed i den medlemsstat, hvor en jernbanevirksomhed opererer, træffer de nødvendige koordineringsforanstaltninger i forhold til agenturet og andre sikkerhedsmyndigheder for at sikre, at alle vigtige oplysninger om den pågældende jernbanevirksomhed deles, herunder navnlig kendte risici og virksomhedens sikkerhedsresultater. Den nationale sikkerhedsmyndighed deler også oplysninger med andre relevante nationale sikkerhedsmyndigheder, hvis den finder, at jernbanevirksomheden ikke træffer de nødvendige risikostyringsforanstaltninger.

3. Den nationale sikkerhedsmyndighed i den medlemsstat, hvor en jernbanevirksomhed opererer, træffer de nødvendige koordineringsforanstaltninger i forhold til agenturet og andre sikkerhedsmyndigheder for at sikre, at alle vigtige oplysninger om den pågældende jernbanevirksomhed deles, herunder navnlig kendte risici og virksomhedens sikkerhedsresultater. Den nationale sikkerhedsmyndighed deler også oplysninger med andre relevante nationale sikkerhedsmyndigheder, hvis den finder, at jernbanevirksomheden ikke træffer de nødvendige risikostyringsforanstaltninger.

Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter omgående agenturet om eventuelle betænkeligheder vedrørende sikkerhedsresultater hos jernbanevirksomheder, som den fører tilsyn med. Agenturet træffer passende foranstaltninger, jf. artikel 10, stk. 6.

Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter omgående agenturet om eventuelle betænkeligheder vedrørende sikkerhedsresultater hos jernbanevirksomheder, som den fører tilsyn med. Agenturet træffer passende foranstaltninger, jf. artikel 10, stk. 6.

4. De i stk. 2 nævnte opgaver kan ikke overføres eller gives i entreprise til en infrastrukturforvalter, en jernbanevirksomhed eller en ordregiver.

4. De i stk. 2 nævnte opgaver kan ikke overføres eller gives i entreprise til en infrastrukturforvalter, en jernbanevirksomhed eller en ordregiver.

 

4a. Nationale sikkerhedsmyndigheder kan med bistand fra agenturet oprette mekanismer til udveksling af eksempler på god og bedste praksis.

 

5a. De nationale sikkerhedsmyndigheder kan på frivillig basis anmode agenturet om at revidere deres arbejde. Agenturet kan også revidere de nationale sikkerhedsmyndigheder på dets eget initiativ.

 

_________________

20 EUT L 326 af 10.12.2010, s. 11.

20 EUT L 326 af 10.12.2010, s. 11.

21 EUT L 320 af 17.11.2012, s. 3.

21 EUT L 320 af 17.11.2012, s. 3.

 

21a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 14).

Ændringsforslag  84

Forslag til direktiv

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Principper for beslutningstagning

Principper for beslutningstagning

1. De nationale sikkerhedsmyndigheder udfører deres opgaver på en åben og ikke-diskriminerende måde. De giver navnlig alle parter mulighed for at blive hørt og begrunder deres afgørelser.

1. De nationale sikkerhedsmyndigheder udfører deres opgaver på en åben og ikke-diskriminerende måde. De giver navnlig alle parter mulighed for at blive hørt og begrunder deres afgørelser.

De reagerer omgående på anmodninger og ansøgninger, fremsætter selv hurtigst muligt anmodninger om oplysninger og vedtager alle deres afgørelser inden fire måneder efter modtagelse af alle efterspurgte oplysninger. De kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode om teknisk bistand fra infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder eller andre kompetente organer til udførelsen af de i artikel 16 omhandlede opgaver.

De reagerer omgående på anmodninger og ansøgninger, overholder de tidsfrister, der er fastsat i artikel 11, stk. 1, og eventuelle forpligtelser der er fastsat i kontraktmæssige aftaler indgået med agenturet.

De kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode om teknisk bistand fra infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder eller andre kompetente organer til udførelsen af de i artikel 16 omhandlede opgaver.

De kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode om teknisk bistand fra infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder eller andre kompetente organer til udførelsen af de i artikel 16 omhandlede opgaver.

Under udviklingen af de nationale rammer for sikkerhedsreguleringen hører den nationale sikkerhedsmyndighed alle involverede personer og interesserede parter, herunder infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder, fabrikanter, virksomheder, der udfører vedligeholdelsesarbejde, samt brugere og personalerepræsentanter.

Under udviklingen af de nationale rammer for sikkerhedsreguleringen hører den nationale sikkerhedsmyndighed og tager hensyn til alle involverede personer og interesserede parter, herunder infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder, fabrikanter, virksomheder, der udfører vedligeholdelsesarbejde, samt brugere og personalerepræsentanter.

2. Agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder kan frit gennemføre alle inspektioner og undersøgelser, der er nødvendige for varetagelsen af deres opgaver, og har adgang til alle relevante dokumenter og lokaler, anlæg og materiel hos infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder.

2. Agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder kan frit gennemføre alle inspektioner, revisioner og undersøgelser, der er nødvendige for varetagelsen af deres opgaver, og de har adgang til alle relevante dokumenter og lokaler, anlæg og materiel hos infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den nationale sikkerhedsmyndigheds afgørelser kan prøves ved en domstol.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den nationale sikkerhedsmyndigheds afgørelser kan prøves ved en domstol.

4. De nationale sikkerhedsmyndigheder udveksler synspunkter og erfaringer inden for det netværk, der er oprettet af agenturet, med henblik på at harmonisere kriterierne for deres beslutningstagning i Unionen.

4. De nationale sikkerhedsmyndigheder udveksler synspunkter og erfaringer inden for det netværk, der er oprettet af agenturet, med henblik på at harmonisere kriterierne for deres beslutningstagning i Unionen.

 

4a. De nationale sikkerhedsmyndigheder støtter agenturet i dets arbejde med at overvåge udviklingen inden for jernbanesikkerhed på EU-niveau.

5. Omfanget af samarbejdet mellem agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder for så vidt angår alle spørgsmål vedrørende inspektioner på stedet i forbindelse med udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater og tilsyn med jernbanevirksomheder efter udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater fastlægges i aftalemæssige eller andre arrangementer mellem agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder.

5. Omfanget af samarbejdet mellem agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder for så vidt angår alle spørgsmål vedrørende inspektioner på stedet i forbindelse med udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater og tilsyn med jernbanevirksomheder efter udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater fastlægges i kontraktmæssige aftaler mellem agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder senest et år efter dette direktivs ikrafttræden.

 

Disse aftaler kan omfatte, at visse af agenturets opgaver og ansvarsområder kontraktuelt lægges ud til de nationale myndigheder, såsom kontrol og udarbejdelse af sagsmapper, verifikation af teknisk kompatibilitet, inspektionsbesøg og udarbejdelse af tekniske studier i overensstemmelse med artikel 69 i forordning … [forordningen om EU's Jernbaneagentur].

 

Disse aftaler skal indeholde bestemmelse om fordeling af indtægter i proportion til hver kontrahents arbejdsbyrde.

Ændringsforslag  85

Forslag til direktiv

Artikel 18 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) alle tekniske inspektioner af jernbanegodsvogne på sporet

Ændringsforslag  86

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med den gældende lovgivning sørger medlemsstaterne for, at myndighederne med ansvar for den retslige efterforskning samarbejder fuldt ud, og sikrer, at undersøgelsespersonalet hurtigst muligt har:

2. I overensstemmelse med den gældende lovgivning sørger medlemsstaterne for, at myndighederne med ansvar for den retslige efterforskning samarbejder fuldt ud, og sikrer, at undersøgelsespersonalet såvel som agenturet, hvis dette anmoder om det, hurtigst muligt gives:

Ændringsforslag  87

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Undersøgelsesorganet skal udføre sine opgaver uafhængigt af de i stk. 1 anførte organisationer og skal have bevilget tilstrækkelige ressourcer hertil. Undersøgelsespersonalet skal have en status, der giver den nødvendige garanti for deres uafhængighed.

2. Undersøgelsesorganet skal udføre sine opgaver uafhængigt af de i stk. 1 anførte organisationer uden forskelsbehandling af nogen af parterne og skal have bevilget tilstrækkelige ressourcer hertil. Undersøgelsespersonalet skal have en status, der giver den nødvendige garanti for deres uafhængighed.

Ændringsforslag  88

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Undersøgelsesorganerne kan på frivillig basis anmode agenturet om at revidere deres arbejde.

Ændringsforslag  89

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet bistår undersøgelsesorganerne i denne opgave.

Agenturet bistår undersøgelsesorganerne i denne opgave. Desuden støtter undersøgelsesorganerne agenturet i dets arbejde med at overvåge udviklingen inden for jernbanesikkerhed på EU-niveau.

Ændringsforslag  90

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Undersøgelsesorganer fra andre medlemsstater skal opfordres til at deltage i en undersøgelse, hvis en jernbanevirksomhed, som er etableret og godkendt i disse, er impliceret i ulykken eller hændelsen.

Undersøgelsesorganer fra andre medlemsstater og agenturet skal opfordres til at deltage i en undersøgelse, hvis en jernbanevirksomhed, som er etableret og godkendt i disse, er impliceret i ulykken eller hændelsen.

Ændringsforslag  91

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For hver ulykke eller hændelse sørger det organ, der er ansvarligt for undersøgelsen, for, at de nødvendige ressourcer er til rådighed, herunder den nødvendige driftsmæssige og tekniske ekspertise til at udføre undersøgelsen. Ekspertisen kan hentes i eller uden for organet alt efter karakteren af den ulykke eller hændelse, der skal undersøges.

2. 2. For hver ulykke eller hændelse sørger det organ, der er ansvarligt for undersøgelsen, for, at de nødvendige ressourcer er til rådighed, herunder den nødvendige driftsmæssige og tekniske ekspertise og tilstrækkelige ressourcer til at udføre undersøgelsen. Ekspertisen kan hentes i eller uden for organet alt efter karakteren af den ulykke eller hændelse, der skal undersøges.

Ændringsforslag  92

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Undersøgelsesorganet offentliggør den endelige rapport hurtigst muligt og normalt senest 12 måneder efter datoen for tildragelsen. Rapporten, herunder anbefalinger på sikkerhedsområdet, fremsendes til de i artikel 22, stk. 3, nævnte relevante parter og til berørte organer og parter i andre medlemsstater.

2. Undersøgelsesorganet offentliggør den endelige rapport, herunder anbefalingerne på sikkerhedsområdet, hurtigst muligt og senest seks måneder efter datoen for tildragelsen. Rapporten fremsendes til de i artikel 22, stk. 3, nævnte relevante parter og til berørte organer og parter i andre medlemsstater.

Ændringsforslag  93

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter indholdet i undersøgelsesrapporter om ulykker og hændelser. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 2.

Kommissionen fastlægger ved hjælp af delegerede retsakter indholdet i undersøgelsesrapporter om ulykker og hændelser, herunder følgende elementer: et sammendrag, de umiddelbare kendsgerninger vedrørende tildragelsen, undersøgelses- og afhøringsrapporter, analyser og konklusioner. De delegerede retsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 26.

Ændringsforslag  94

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Agenturet opretter og forvalter en centraliseret database, der indeholder alle oplysninger, der er indsendt vedrørende hændelser og ulykker. Denne database skal være oprettet senest den 31. december 2015.

Ændringsforslag  95

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 2, og artikel 7, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 2, og artikel 23, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlament eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag  96

Forslag til direktiv

Artikel 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På grundlag af relevante oplysninger fra agenturet forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af dette direktiv inden [dato indsættes af OPOCE - fem år efter ikrafttrædelsesdatoen] og derefter hvert femte år.

På grundlag af relevante oplysninger fra agenturet forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af dette direktiv inden [dato indsættes af OPOCE - tre år efter ikrafttrædelsesdatoen] og derefter hvert tredje år.

Ændringsforslag  97

Forslag til direktiv

Artikel 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Overgangsbestemmelser

Overgangsbestemmelser

Bilag III og V til direktiv 2004/49/EF finder fortsat anvendelse indtil anvendelsesdatoen for de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2 og 3, artikel 9, stk. 2, artikel 14, stk. 7, og artikel 23, stk. 2, i nærværende direktiv.

Bilag III og V til direktiv 2004/49/EF finder fortsat anvendelse indtil anvendelsesdatoen for de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2 og 3, artikel 9, stk. 2, artikel 14, stk. 7, og artikel 23, stk. 2, i nærværende direktiv.

Indtil [dato indsættes af OPOCE - to år efter ikrafttrædelsesdatoen] fortsætter de nationale sikkerhedsmyndigheder med at udstede sikkerhedscertifikater i henhold til bestemmelserne i direktiv 2004/49/EF. Sådanne sikkerhedscertifikater er gyldige frem til deres udløbsdato.

Indtil [dato indsættes af OPOCE - fem år efter ikrafttrædelsesdatoen] kan de nationale sikkerhedsmyndigheder fortsætte med at udstede sikkerhedscertifikater i henhold til bestemmelserne i direktiv 2004/49/EF, medmindre andet gælder i henhold til artikel 10, stk. 2a. Sådanne sikkerhedscertifikater er gyldige frem til deres udløbsdato.

 

I en yderligere periode på tre år efter den etårige gennemførelsesperiode, jf. artikel 32, kan ansøgere indsende ansøgning til enten agenturet eller den nationale sikkerhedsmyndighed. I denne periode kan de nationale sikkerhedsmyndigheder fortsat udstede sikkerhedscertifikater i overensstemmelse med direktiv 2004/49/EF.

Ændringsforslag  98

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 2, 3, 4, 8, 10, 16, 18, 20 og bilag I senest den [dato indsættes af OPOCE - to år efter ikrafttrædelsesdatoen]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme bestemmelserne i dette direktiv senest den [dato indsættes af OPOCE - et år efter dette direktivs ikrafttræden]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Ændringsforslag  99

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Direktiv 2004/49/EF af 16. februar 2002, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves med virkning fra den [dato indsættes af OPOCE - to år efter ikrafttrædelsesdatoen], uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for direktivernes gennemførelse i national ret og anvendelse.

Direktiv 2004/49/EF af 16. februar 2002, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves med virkning fra den [dato indsættes af OPOCE - fire år efter ikrafttrædelsesdatoen], uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for direktivernes gennemførelse i national ret og anvendelse.

Ændringsforslag  100

Forslag til direktiv

Artikel 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ikrafttræden

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 10 og 11 anvendes fra den [dato indsættes af OPOCE - to år efter ikrafttrædelsesdatoen].

Artikel 10 og 11 anvendes fra den [dato indsættes af OPOCE - fire år efter ikrafttrædelsesdatoen], medmindre andet gælder i henhold til overgangsbestemmelserne i artikel 30.

Ændringsforslag  101

Forslag til direktiv

Bilag I – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det samlede og relative (i forhold til togkilometer) antal ulykker i forbindelse med transport af farligt gods opdelt på følgende kategorier:

Det samlede og relative (i forhold til togkilometer) antal ulykker og hændelser i forbindelse med transport af farligt gods opdelt på følgende kategorier:

Ændringsforslag  102

Forslag til direktiv

Bilag I – punkt 1.9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.9. "personskader, der involverer rullende materiel i bevægelse": skader på en eller flere personer, som enten rammes af et jernbanekøretøj eller en del af et jernbanekøretøj eller af en genstand, der er fastgjort til eller har løsrevet sig fra køretøjet. Definitionen omfatter også personer, som falder ud af jernbanekøretøjer, og personer, som falder eller rammes af løse genstande under befordring i jernbanekøretøjer.

1.9. "personskader, der skyldes rullende materiel i bevægelse": skader på en eller flere personer, som enten rammes af et jernbanekøretøj eller en del af et jernbanekøretøj eller af en genstand, der er fastgjort til eller har løsrevet sig fra køretøjet. Definitionen omfatter også personer, som falder ud af jernbanekøretøjer, og personer, som falder eller rammes af løse genstande under befordring i jernbanekøretøjer.

(1)

EUT C 327 af 12.11 2013, s. 122.

(2)

EUT C 356 af 5.12 2013, s. 92.

(3)

EFT L 77 af 28.3. 2002, s. 1.


BEGRUNDELSE

Jernbaner er allerede den sikreste transportform i Den Europæiske Union (EU) og er blevet endnu sikrere i løbet af de seneste årtier. Mens transportydelsen er steget fra omkring 200 mia. passagerkilometer i 1970 til over 300 mia. i dag, er det gennemsnitlige årlige antal dødsfald blandt togpassagerer faldet fra omkring 400 først i 1970'erne til under 100 i dag.

Men selv om jernbaneulykker er sjældne, kan de have katastrofale følger for menneskers liv, miljøet og jernbanens ry som den sikreste transportform. Ud over de kolossale lidelser for den enkelte lægger disse ulykker også en tung økonomisk byrde på samfundet som sådan. Derfor er det nødvendigt at forbedre jernbanesikkerheden i EU, og dette vil desuden bidrage yderligere til en overflytning af trafikken til denne transportform.

Dette gælder så meget desto mere, fordi jernbanemiljøet i EU har undergået betydelige ændringer, bl.a. udløst af EU's tre jernbanepakker, der er blevet vedtaget siden starten af 1990'erne. Mens næsten hele værdikæden tidligere var kontrolleret af integrerede jernbaneselskaber, er den gradvise oprettelse af det fælles europæiske jernbaneområde kendetegnet ved en stigning i antallet af aktører, øget brug af underleverandører og hyppigere markedsadgang.

I denne situation med større kompleksitet er jernbanesikkerheden helt afhængig af samspillet mellem alle aktører, især jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, jernbaneindustrien og sikkerhedsmyndighederne. Sikkerhedslovgivningen skal tage højde for denne udvikling og indføre hensigtsmæssige informations-, forvaltnings- og nødprocedurer og -værktøjer.

Derfor opstilledes der med direktiv 2004/49 fælles rammer for reguleringen af jernbanesikkerheden gennem en harmonisering af indholdet af sikkerhedsforskrifter, sikkerhedscertificering af jernbanevirksomheder, de nationale sikkerhedsmyndigheders opgaver og funktioner og af undersøgelsen af ulykker.

Alligevel kræver både den fortsatte udvikling af EU's jernbanemiljø og afdækningen af mangler i den eksisterende lovgivning, som undertiden er blevet misbrugt til protektionistiske foranstaltninger, en revision af direktiv 2004/49.

Dette skal naturligvis ske i et tæt samarbejde med mine ordførerkolleger vedrørende omarbejdningen af direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (direktiv 2008/57/EF) og om forordningen om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (og om ophævelse af forordning 881/2004/EF).

Parlamentet har allerede udtrykt bred opbakning til Kommissionens holdning om, at tiden er inde til at indføre et "EU-sikkerhedscertifikat" for hele Unionen, som Jernbaneagenturet har ansvaret for. Dette blev allerede fastlagt i artikel 10, stk. 7, i direktiv 2004/49/EF. Der gøres dog opmærksom på en vigtig undtagelse: Som Kommissionen foreslår, skal sikkerhedscertifikater for infrastrukturforvaltere stadig udstedes af de nationale sikkerhedsmyndigheder.

Dette skridt vil gøre det muligt at bevare jernbanesikkerheden og forbedre den yderligere, fremskynde certificeringsprocesserne, hvilket vil føre til besparelser på tid og ressourcer, og forhindre forskelligartet eller diskriminerende anvendelse af sikkerhedslovgivningen.

Ikke desto mindre stiller jeg en række ændringsforslag for at styrke den europæiske dimension af sikkerhedscertificeringen, præcisere visse dele af teksten i lyset af de tidligere erfaringer og forbedre procedurernes forudsigelighed i alle de involverede aktørers interesse.

De underliggende principper omfatter:

•   Jernbaneagenturets rolle som den eneste myndighed, der kan udstede "EU-sikkerhedscertifikater" skal styrkes.

•   De forskellige aktørers ansvar på deres respektive områder skal præciseres.

•   Det er centralt at gennemføre en gradvis harmonisering af drifts- og sikkerhedsforskrifterne på grundlag af minimumsniveauer uden at bringe sikkerheden i fare. Derfor skal det understreges, at kun nationale forskrifter, der er anmeldt på korrekt vis, skal anvendes.

•   EU bør behandle den grænseoverskridende dimension af jernbanesikkerheden, f.eks. i forbindelse med grænseoverskridende jernbanetunneller og tilhørende nødtjenester.

Dette giver sig konkret udslag i følgende forslag:

•   Jernbaneagenturet bør udforme retningslinjer, hvor man bl.a. formidler eksempler på god praksis i medlemsstaterne og til grænsekrydsende drift.

•   Med henblik på beskyttelse af menneskeliv (personale, passagerer, beboere i nærheden af sporene, tredjemand), folkesundheden og miljøet skal risici i forbindelse med transport af farligt eller forurenende gods løses specifikt på grundlag af en evaluering af den korrekte og konsekvente håndhævelse af de relevante direktiver (1996/49/EF og 2008/68/EF).

•   Tidsfristerne for de forskellige trin i procedurerne skal defineres klart (afgørelserne skal træffes senest tre måneder efter indgivelsen af anmodningen) for at sikre forudsigelighed og effektivitet, idet der skal bygges videre på aftalen fra omarbejdningen af den første jernbanepakke (direktiv 2012/34/EU).

•   Der fastsættes en tidsgrænse på 1 år efter direktivets ikrafttræden til indførelse af ordninger, der definerer omfanget, procedurerne og hierarkiet for samarbejdet mellem agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder.

•   Fristen for omsætning og ikrafttræden nedsættes fra to år til et år, da forbedringerne som følge af denne omarbejdning ellers knap nok vil blive virkeliggjort i indeværende årti.

•   Agenturet opretter et system, som gør det nemt at indberette alle potentielle sikkerhedsrisici anonymt og gøre agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder opmærksom på dem.


BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

Ref.: D(2013)65088

Brian SIMPSON

Formand for Udvalget om Transport og Turisme

ASP 13G306

Bruxelles

Vedr.:        forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed (omarbejdning)

                  (COM(2013)0031 – C7-0028/2013 – 2013/0016(COD))

Kære formand,

Retsudvalget, som jeg er formand for, har behandlet ovennævnte forslag, i henhold til artikel 87 om omarbejdning, som indført i Parlamentets forretningsorden.

Artiklens stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 156 og 157, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. artikel 54, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage."

På baggrund af udtalelsen fra Juridisk Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i den rådgivende gruppe, der undersøgte forslaget om omarbejdning, og i tråd med ordførerens henstillinger, mener Retsudvalget, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og at forslaget for så vidt angår kodifikation af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Retsudvalget mener desuden, jf. artikel 86, stk. 2, og artikel 86, stk. 3, at de tekniske tilpasninger, der er foreslået i den ovennævnte rådgivende gruppes udtalelse, er nødvendige for at sikre forslagets overensstemmelse med bestemmelserne for omarbejdning.

Efter drøftelser på mødet den 16. december 2013 vedtog Retsudvalget enstemmigt(1) at henstille, at Udvalget om Transport og Turisme som korresponderende udvalg behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 87 i forretningsordenen.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner LEHNE

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe.

(1)

Til stede var: Françoise Castex (næstformand), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (formand), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (næstformand), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

RETSUDVALGETS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 26. november 2013

UDTALELSE

                                                      TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed (omarbejdning)

(COM(2013)0031 af 30. januar 2013 – 2013/0016(COD))

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på et møde den 21. februar 2013 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen(1) af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende følgende.

1)        Hvad angår begrundelsen, burde den for fuldt ud at være udformet i overensstemmelse med de relevante kriterier i den interinstitutionelle aftale præcist have angivet, hvilke bestemmelser i den tidligere retsakt der forbliver uændrede, således som det er fastsat i aftalens punkt 6, litra a), nr. iii).

2)        I udkastet til omarbejdning burde følgende foreslåede ændringer have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til markering af indholdsmæssige ændringer:

– udeladelsen af betragtning 14 i direktiv 2004/49/EF;

– i artikel 3, litra g, udeladelsen af ordene "for specialiseret grænseoverskridende infrastruktur";

– i artikel 4, stk. 2, litra b, tilføjelse af ordet "EU-" og udeladelse af ordet "standarder";

– udeladelsen af artikel 7, stk. 1, i direktiv 2004/49/EF;

– udeladelsen af artikel 7, stk. 5, andet punktum, i direktiv 2004/49/EF;

– i artikel 13, stk. 3, tilføjelsen af ordene "driften på deres banenet eller for";

– i artikel 13, stk. 4, udeladelsen af ordene "jf. artikel 9 og bilag III";

– i artikel 14, stk. 4, andet afsnit, udeladelsen af ordene "en jernbanevirksomhed";

– i indledningen til artikel 15, stk. 2, tilføjelsen af ordenen "eller agenturet";

– i artikel 17, stk. 2, tilføjelsen af ordet "Agenturet";

– i artikel 25, stk. 2, tilføjelsen af ordet "Agenturet";

– i punkt 6.4.2 i bilag I, udeladelsen af ordenen "et jernbanesignal, som kun giver toget lov til at køre frem, hvis beskyttelsen og/eller advarselssignalet er aktiveret".

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget eller i denne udtalelse. Arbejdsgruppen har ligeledes konkluderet for så vidt angår kodificeringen af de uændrede bestemmelser med de indholdsmæssige ændringer at forslaget indebærer en ren kodificering af den gældende tekst uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER                        H. LEGAL                 L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver                     Juridisk rådgiver          Generaldirektør

(1)

Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


PROCEDURE

Titel

Jernbanesikkerhed (omarbejdning)

Referencer

COM(2013)0031 – C7-0028/2013 – 2013/0016(COD)

Dato for høring af EP

30.1.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

7.2.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Michael Cramer

6.3.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

9.7.2013

14.10.2013

 

 

Dato for vedtagelse

17.12.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Phil Bennion, Jean-Jacob Bicep, Spyros Danellis, Zita Gurmai, Alfreds Rubiks, Geoffrey Van Orden, Sabine Wils, Karim Zéribi

Dato for indgivelse

9.1.2014

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik