IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004

  9.1.2014. - (COM(2013) 0027 – C7‑0029/2013 – 2013/0014(COD)) - ***I

  Odbor za promet i turizam
  Izvjestitelj: Roberts Zīle


  Postupak : 2013/0014(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A7-0016/2014

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004

  (COM(2013) 0027 – C7‑0029/2013 – 2013/0014(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013) 0027),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0029/2013),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2013.[1],

  –  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 8. listopada 2013.[2],

  –  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja Litavskog parlamenta, Rumunjskog senata i Švedskog parlamenta, podnesena u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

  –  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenja Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor (A7-0016/2014),

  1.  usvaja stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku;

  2.  traži od Komisije da podnese financijski izvještaj kojim se u potpunosti uzima u obzir ishod zakonodavnog sporazuma između Europskog parlamenta i Vijeća o svim dijelovima zakonodavstva četvrtog željezničkog paketa kako bi se ispunili proračunski zahtjevi i zahtjevi o osoblju Europske agencije za željeznice te po mogućnosti zahtjevi službi Komisije;

  3.  naglašava da odluke zakonodavnog tijela o nacrtu uredbe ne dovode u pitanje odluke proračunskog tijela u kontekstu godišnjeg postupka donošenja proračuna;

  4.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

  5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman    1

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (3) Europska agencija za željeznice prvobitno je osnovana Uredbom (EZ) 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004.7 kako bi se potaknulo uspostavljanje europskog željezničkog prostora bez granica i pomoglo pri oživljavanju željezničkog sektora, istovremenim jačanjem njegovih bitnih prednosti u pogledu sigurnosti. Uredbu 881/2004 mora se zamijeniti novim aktom zbog znatnih promjena u zadaćama Agencije i njezinoj unutarnjoj organizaciji.

  (3) Europska agencija za željeznice prvobitno je osnovana Uredbom (EZ) 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004.7 kako bi se potaknulo uspostavljanje europskog željezničkog prostora bez granica i pomoglo pri oživljavanju željezničkog sektora, istovremenim jačanjem njegovih bitnih prednosti u pogledu sigurnosti. Uredbu 881/2004 mora se zamijeniti novim aktom zbog znatnih promjena koje bi trebalo uvesti u pogledu zadaća Agencije i njezine unutarnje organizacije.

  ______________

  ______________

  7 SL L 164, 30.04.2004., str. 1.

  7 SL L 164, 30.04.2004., str. 1.

  Amandman    2

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (4) U četvrtom željezničkom paketu predlažu se važne promjene za poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog europskog željezničkog prostora amandmanima o preinakama Direktive 2004/49/EZ i Direktive 2008/57/EZ, koje su u oba slučaja izravno povezane sa zadaćama Agencije. Te Direktive zajedno s ovom Uredbom posebno predviđaju izvršavanje zadaća povezanih s izdavanjem dozvola za vozila i rješenja o njihovoj sigurnosti na razini Unije. Time se podrazumijeva veća uloga Agencije.

  (4) U četvrtom željezničkom paketu predlažu se važne promjene za poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog europskog željezničkog prostora amandmanima o preinakama Direktive 2004/49/EZ i Direktive 2008/57/EZ, koje su u oba slučaja izravno povezane sa zadaćama Agencije. Te Direktive zajedno s ovom Uredbom posebno predviđaju izvršavanje zadaća povezanih s izdavanjem dozvola za vozila i rješenja o njihovoj sigurnosti, posebno u prekograničnom prometu na razini Unije. Time se podrazumijeva veća uloga Agencije.

  Amandman    3

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (5) Agencija bi trebala doprinijeti stvaranju i djelotvornom funkcioniranju jedinstvenog europskog željezničkog prostora bez granica i jamčenju visoke razine sigurnosti uz unapređenje konkurentnosti željezničkog sektora. To bi se trebalo postići doprinosom, u tehničkom području, provedbi zakonodavstva Europske unije poboljšanjem razine interoperabilnosti željezničkih sustava i razvoju zajedničkog pristupa sigurnosti europskog željezničkog sustava. Agencija bi također trebala imati ulogu europskog tijela nadležnog za izdavanje dozvola za stavljanje željezničkih vozila i tipova vozila na tržište, rješenja o sigurnosti za željezničke prijevoznike i dozvola za puštanje u rad prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava. Ona bi osim toga trebala pratiti nacionalna željeznička pravila i rad nacionalnih tijela koja djeluju na području interoperabilnosti i sigurnosti željeznica.

  (5) Agencija bi trebala doprinijeti stvaranju i djelotvornom funkcioniranju jedinstvenog europskog željezničkog prostora bez granica i jamčenju visoke razine sigurnosti uz unapređenje konkurentnosti željezničkog sektora. To bi se trebalo postići doprinosom, u tehničkom području, provedbi zakonodavstva Europske unije poboljšanjem razine interoperabilnosti željezničkih sustava i razvoju zajedničkog pristupa sigurnosti europskog željezničkog sustava. Agencija bi također trebala imati ulogu europskog tijela nadležnog za izdavanje dozvola, na razini Unije, za stavljanje željezničkih vozila na tržište te dozvola za tipove vozila, rješenja o sigurnosti za željezničke prijevoznike i dozvola za puštanje u rad podsustava Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) koji se nalaze ili djeluju na području cijele Unije. Ona bi osim toga trebala pratiti nacionalna željeznička pravila i rad nacionalnih tijela koja djeluju na području interoperabilnosti i sigurnosti željeznica.

  Obrazloženje

  The Agency should be responsible for authorising elements of the European Rail Traffic Management System (ERTMS) so as to ensure a single European system rather than a multitude of national ones.

  Amandman    4

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6) Pri provedbi tih ciljeva Agencija bi u cijelosti trebala uzeti u obzir proces proširenja Europske unije i posebna ograničenja koja se odnose na željezničke veze s trećim zemljama. Agencija bi trebala snositi isključivu odgovornost za funkcije i ovlasti koje su joj dodijeljene.

  (6) Pri provedbi tih ciljeva Agencija bi u cijelosti trebala uzeti u obzir proces proširenja Europske unije i posebna ograničenja koja se odnose na željezničke veze s trećim zemljama te specifično stanje željezničkih mreža s različitom širinom kolosijeka, naročito ako su države članice zajedno s trećim zemljama dobro integrirane u te mreže, ali su izdvojene od glavne željezničke mreže u Uniji. Agencija bi također trebala nastojati olakšati načelo reciprociteta između pristupa trećih zemalja tržištu Unije i pristupa prijevoznika Unije tržištima trećih zemalja.

  Obrazloženje

  The Agency should seek to promote EU undertakings’ reciprocal access to third country markets.

  Amandman    5

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 6.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (6a) Agencija bi trebala snositi isključivu odgovornost za funkcije i ovlasti koje su joj dodijeljene. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost trebala bi imati isključivu odgovornost za odluke koje donose.

  Obrazloženje

  Each agency or authority should take responsibility for its own decisions and accept liability where these decisions prove to be faulty.

  Amandman    6

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7) Pri izvršenju svojih zadaća i pogotovo u vezi s izradom preporuka Agencija bi trebala što je više moguće uzeti u obzir znanje vanjskih željezničkih stručnjaka. Oni bi poglavito trebali uključivati stručnjake iz željezničkog sektora i mjerodavna nacionalna tijela vlasti. Trebali bi tvoriti kompetentne i reprezentativne radne skupine Agencije.

  (7) Pri izvršenju svojih zadaća i pogotovo u vezi s izradom preporuka Agencija bi trebala što je više moguće uzeti u obzir znanje vanjskih željezničkih stručnjaka. Oni bi poglavito trebali uključivati stručnjake iz nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost i drugih mjerodavnih nacionalnih tijela vlasti kao i stručnjake iz željezničkog sektora, uključujući predstavnička tijela i neovisna prijavljena tijela za ocjenu sukladnosti. Trebali bi tvoriti kompetentne i reprezentativne radne skupine Agencije. Agencija na umu treba imati potrebu za održavanjem ravnoteže između rizika i koristi, posebno u vezi s upravljanjem sukobima interesa, s jedne strane, i ciljem dostizanja najbolje moguće razine stručnosti, s druge strane.

  Obrazloženje

  Agencija bi poglavito trebala uključiti stručnost nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost stečenu tijekom godina. Potrebno je uključiti stručnjake iz navedenog sektora i neovisnih prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti.

  Amandman    7

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 10.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (10) Željeznički prijevoznici suočavali su se s raznim poteškoćama pri podnošenju zahtjeva za rješenja o sigurnosti nadležnim državnim tijelima, počevši od dugotrajnog postupka i prekomjernih troškova pa sve do nepoštenog postupanja, pogotovo prema novim sudionicima na tržištu. Rješenja izdana u jednoj državi članici nisu bila bezuvjetno priznata u drugim državama članicama, što je štetilo jedinstvenom europskom željezničkom prostoru. Kako bi postupci za izdavanje rješenja o sigurnosti željezničkim prijevoznicima bili učinkovitiji i nepristraniji, ključno je prijeći na jedinstveno rješenje o sigurnosti koje bi vrijedilo u cijeloj Uniji i koje bi izdavala Agencija. Revidirana Direktiva … [Direktiva o sigurnosti željeznice] osnova je za to.

  (10) Željeznički prijevoznici suočavali su se s raznim poteškoćama pri podnošenju zahtjeva za rješenja o sigurnosti nadležnim državnim tijelima, počevši od dugotrajnog postupka i prekomjernih troškova pa sve do nepoštenog postupanja, pogotovo prema novim sudionicima na tržištu. Rješenja izdana u jednoj državi članici nisu bila bezuvjetno priznata u drugim državama članicama, što je štetilo jedinstvenom europskom željezničkom prostoru. Kako bi postupci za izdavanje rješenja o sigurnosti željezničkim prijevoznicima bili učinkovitiji i nepristraniji, ključno je prijeći na jedinstveno rješenje o sigurnosti koje bi vrijedilo u cijeloj Uniji unutar određenih područja uporabe i koje bi izdavala Agencija. Revidirana Direktiva … [Direktiva o sigurnosti željeznice] osnova je za to.

  Obrazloženje

  Areas of use should be specified on the single safety certificate which would allow the railway undertaking to operate within these specified areas.

  Amandman    8

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 11.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (11a) Na otvorenom europskom željezničkom tržištu s rastućim prekograničnim aktivnostima trebalo bi poštovati i nadzirati provedbu pravila o vremenu za vožnju i odmor, koja su nužna za željezničku sigurnost i pošteno tržišno natjecanje. Komisija bi trebala predložiti pravila i obvezne redovite provjere na temelju elektroničkog uređaja koji se nalazi u vlaku i registrira vrijeme vožnje i odmora strojovođa lokomotive. Agencija bi trebala imati zadaću razviti takav uređaj za registraciju u vlaku. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost trebala bi biti nadležna za nadziranje vremena vožnje i odmora, između ostaloga i za prekogranične operacije.

  Amandman    9

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 11.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (11b) Osoblje u vlaku obavlja sigurnosne operativne zadaće u željezničkom sustavu i odgovorno je za udobnost i sigurnost putnika u vlaku. Agencija bi trebala uspostaviti certificiranje, slično certificiranju strojovođa lokomotiva, kako bi se zajamčila visoka razina stručnosti i vještina, prepoznala važnost te profesionalne skupine za sigurnost željezničkih usluga, ali i potaknula mobilnost radnika.

  Amandman    10

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 12.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (12) Za daljnji razvoj jedinstvenog europskog željezničkog prostora, posebno u vezi s davanjem odgovarajućih informacija korisnicima željezničkog prijevoza robe i putnicima, i uzimajući u obzir trenutnu uključenost Agencije, potrebno je ojačati njezinu ulogu na području telematskih aplikacija. Tako bi se osigurao njihov usklađen razvoj i brzo uvođenje.

  (12) Za daljnji razvoj jedinstvenog europskog željezničkog prostora, posebno u vezi s davanjem odgovarajućih informacija korisnicima željezničkog prijevoza robe i putnicima, i uzimajući u obzir trenutnu uključenost Agencije, potrebno je ojačati njezinu ulogu na području telematskih aplikacija u sklopu fleksibilnog okvira koji osigurava interoperabilnost te omogućava koegzistiranje inovativnih komercijalnih strategija. Tako bi se osigurao njihov usklađen razvoj i brzo uvođenje.

  Obrazloženje

  There is a necessity to ensure interoperability of telematics applications within a framework which respects commercial freedom of rail actors and facilitates innovation to the benefit of consumers.

  Amandman    11

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 13.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (13) S obzirom na važnost Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) za neometan razvoj jedinstvenog europskog željezničkog prostora i njegovu sigurnost te uzimajući u obzir njegov dosadašnji fragmentirani razvoj, sustav je potrebno jače usklađivati na razini Unije. Agencija bi stoga, kao tijelo Unije s najvećom nadležnošću, na tom području trebala imati istaknutiju ulogu kako bi osigurala usklađen razvoj ERTMS-a, doprinijela osiguranju da oprema ERTMS-a zadovoljava važeće specifikacije i osigurala da su europski istraživački projekti povezani s ERTMS-om usklađeni s razvojem tehničkih specifikacija ERTMS-a. Nadalje, kako bi postupci za izdavanje dozvola za puštanje u rad prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava bili učinkovitiji i nepristraniji, ključno je prijeći na jedinstvenu dozvolu koja bi vrijedila u cijeloj Uniji i koju bi izdavala Agencija. Revidirana Direktiva … [Direktiva o interoperabilnosti željezničkog sustava] osnova je za to.

  (13) S obzirom na važnost Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) za neometan razvoj jedinstvenog europskog željezničkog prostora i njegovu sigurnost te uzimajući u obzir neuspjeh njegovog dosadašnjeg razvoja i uvođenja, sustav je potrebno jače usklađivati na razini Unije. Cilj postizanja interoperabilnosti i usklađenosti nadzora vlakova i sustava signalizacije diljem EU-a trenutačno je ozbiljno narušen mnoštvom različitih nacionalnih verzija ERTMS-a.

   

  Agencija bi stoga, kao tijelo Unije s najvećom nadležnošću, na tom području trebala imati istaknutiju ulogu kako bi osigurala usklađen razvoj ERTMS-a, doprinijela osiguranju da oprema ERTMS-a zadovoljava važeće specifikacije i osigurala da su europski istraživački projekti povezani s ERTMS-om usklađeni s razvojem tehničkih specifikacija ERTMS-a. Nadalje, kako bi postupci za izdavanje dozvola za puštanje u rad prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava bili učinkovitiji i nepristraniji, ključno je prijeći na jedinstvenu dozvolu koja bi vrijedila u cijeloj Uniji i koju bi izdavala Agencija. Revidirana Direktiva … [Direktiva o interoperabilnosti željezničkog sustava] osnova je za to.

  Obrazloženje

  ERTMS pruža jasne koristi, ali samo kada njegov glavni cilj - npr. interoperabilnosti i usklađenosti - nije narušen posebnim nacionalnim verzijama koje nisu interoperabilne.

  Amandman    12

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 13.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (13a) Tijekom proteklih godina zbog nekoliko nezgoda u sektoru željezničkog prijevoza tereta ukazala se potreba za poboljšanjem pravila za održavanje teretnih vagona na razini Unije. Agencija bi trebala raditi na usklađenim obveznim zahtjevima u vezi s redovitim intervalima održavanja.

  Amandman    13

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 14.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (14) Nadležna državna tijela obično su naplaćivala izdavanje dozvola za vozila i rješenja o njihovoj sigurnosti. Prenošenjem nadležnosti na razinu Unije Agencija bi imala pravo podnositeljima zahtjeva naplatiti izdavanje rješenja o sigurnosti i dozvola navedenih u prethodnim uvodnim izjavama. Iznos tih pristojbi trebao bi odgovarati trenutačnom prosjeku u Uniji ili biti niži od njega i trebao bi se utvrditi delegiranim aktom koji donosi Komisija.

  (14) Nadležna državna tijela obično su naplaćivala izdavanje dozvola za vozila i rješenja o njihovoj sigurnosti. Prenošenjem nadležnosti na razinu Unije Agencija bi imala pravo podnositeljima zahtjeva naplatiti izdavanje rješenja o sigurnosti i dozvola navedenih u prethodnim uvodnim izjavama. Iznos tih pristojbi trebao bi se razlikovati sukladno opsegu djelatnosti i području uporabe koji su naznačeni u rješenju o sigurnosti ili dozvoli i trebao bi se utvrditi delegiranim aktom koji donosi Komisija. Plan radnih mjesta financiran iz tih pristojbi ne bi trebao podlijegati smanjenju osoblja koje je predviđeno u svim institucijama i tijelima Unije.

  Obrazloženje

  Razina pristojbi trebala bi se razlikovati prema utvrđenom opsegu djelatnosti i području uporabe u rješenju o sigurnosti ili dozvoli. A certificate for a small railway line within one single country should not cost the same as a certificate for the whole of Europe.

  Amandman    14

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 14.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (14a) Tim delegiranim aktom trebalo bi osigurati da iznos pristojbi nije veći od troškova postupaka izdavanja rješenja ili dozvole o kojima je riječ.

  Obrazloženje

  Fees and charges should be limited to covering the costs arising from the application process and not generate an element of profit for the Agency’s other activities.

  Amandman    15

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 15.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (15) Opći je cilj da se prijenos funkcija i zadaća s država članica na Agenciju obavi učinkovito i da se pritom ne smanji trenutačna visoka razina sigurnosti. Agencija bi trebala imati dostatna sredstva za svoje nove zadaće, a vremenski okvir za raspodjelu tih sredstava trebao bi se temeljiti na jasno utvrđenim potrebama. Uzimajući u obzir stručno znanje državnih tijela, posebno državnih tijela nadležnih za sigurnost, Agencija bi prilikom izdavanja navedenih dozvola i rješenja trebala imati mogućnost iskoristiti to znanje na odgovarajući način. U tu bi se svrhu trebalo poticati upućivanje nacionalnih stručnjaka u Agenciju.

  (15) Opći je cilj da se prijenos funkcija i zadaća s država članica na Agenciju obavi učinkovito i da se pritom ne smanji trenutačna visoka razina sigurnosti. Agencija bi trebala imati dostatna sredstva za svoje nove zadaće, a vremenski okvir za raspodjelu tih sredstava trebao bi se temeljiti na jasno utvrđenim potrebama. Uzimajući u obzir stručno znanje državnih tijela, posebno državnih tijela nadležnih za sigurnost, Agencija bi prilikom izdavanja navedenih dozvola i rješenja trebala imati mogućnost iskoristiti to znanje na odgovarajući način, uključujući putem ugovornih sporazuma. U tu bi se svrhu trebalo snažno poticati, promicati i olakšavati upućivanje nacionalnih stručnjaka u Agenciju.

  Obrazloženje

  There is a necessity for the performance of the Agency to make the best use of the National Safety Authorities and their staff.

  Amandman    16

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 16.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (16) Direktivom … [o sigurnosti željeznice] i Direktivom [o interoperabilnosti željezničkog sustava] predviđa se provjera nacionalnih mjera u pogledu sigurnosti, interoperabilnosti i usklađenosti s pravilima o tržišnom natjecanju. Njima se također ograničava mogućnost da države članice donose nove nacionalne propise. Sadašnji sustav u kojem i dalje postoji velik broj nacionalnih propisa dovodi do eventualnih sukoba s propisima Unije i stvara rizik od nedovoljne transparentnosti i prikrivene diskriminacije inozemnih prijevoznika, pogotovo manjih i novih na tržištu. Kako bi se prešlo na sustav stvarno transparentnih i nepristranih željezničkih propisa na razini Unije, trebaju se postupno smanjivati nacionalni propisi. Mišljenje koje se temelji na neovisnom i nepristranom stručnom znanju ključno je na razini Unije. U tu bi svrhu trebalo pojačati ulogu Agencije.

  (16) Direktivom … [o sigurnosti željeznice] i Direktivom [o interoperabilnosti željezničkog sustava] predviđa se provjera nacionalnih mjera u pogledu sigurnosti, interoperabilnosti i usklađenosti s pravilima o tržišnom natjecanju. Njima se također ograničava mogućnost da države članice donose nove nacionalne propise. Sadašnji sustav u kojem i dalje postoji velik broj nacionalnih propisa dovodi do eventualnih sigurnosnih rizika i sukoba s propisima Unije i stvara rizik od nedovoljne transparentnosti i prikrivene diskriminacije inozemnih prijevoznika, pogotovo manjih i novih na tržištu. Kako bi se prešlo na sustav stvarno transparentnih i nepristranih željezničkih propisa na razini Unije, trebaju se postupno smanjivati nacionalni propisi, uključujući operativna pravila. Mišljenje koje se temelji na neovisnom i nepristranom stručnom znanju ključno je na razini Unije. U tu bi svrhu trebalo pojačati ulogu Agencije.

  Amandman    17

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 17.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (17) Rezultati poslovanja, organizacija i postupci odlučivanja na području interoperabilnosti i sigurnosti željeznice znatno se razlikuju među državnim tijelima nadležnim za sigurnost i prijavljenim tijelima za ocjenu sukladnosti, na štetu neometanog funkcioniranja jedinstvenog europskog željezničkog prostora. To se posebno može štetno odraziti na srednje i male poduzetnike koji žele ući na željezničko tržište u drugoj državi članici. Stoga je ključno pojačano usklađivanje s ciljem veće usklađenosti na razini Unije. Agencija bi u tu svrhu provođenjem revizija i inspekcija trebala nadzirati državna tijela nadležna za sigurnost i prijavljena tijela za ocjenu sukladnosti.

  (17) Rezultati poslovanja, organizacija i postupci odlučivanja na području interoperabilnosti i sigurnosti željeznice znatno se razlikuju među državnim tijelima nadležnim za sigurnost i prijavljenim tijelima za ocjenu sukladnosti, na štetu neometanog funkcioniranja jedinstvenog europskog željezničkog prostora. To se posebno može štetno odraziti na srednje i male poduzetnike koji žele ući na željezničko tržište u drugoj državi članici. Stoga je ključno pojačano usklađivanje s ciljem veće usklađenosti na razini Unije. Agencija bi u tu svrhu provođenjem revizija i inspekcija trebala nadzirati državna tijela nadležna za sigurnost. Nadzor prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti trebala bi provoditi nacionalna akreditacijska tijela u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EZ) 765/2008. Također se zahtijeva jednak nadzor uspješnosti Agencije.

  Obrazloženje

  The performance of national safety authorities, notified conformity assessment bodies as well as the performance of the Agency are crucial for smooth operation of the Single European rail area.

  Amandman    18

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 20.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (20) Potrebno je poboljšati interoperabilnost transeuropske mreže, a novi investicijski projekti koji primaju potporu Unije moraju biti u skladu s ciljevima interoperabilnosti utvrđenim Odlukom br. 1692/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 1996. o smjernicama Zajednice za razvoj transeuropske prometne mreže. Agencija je prava ustanova koja može doprinijeti tim ciljevima.

  (20) Potrebno je poboljšati interoperabilnost transeuropske mreže, a projekti koji su u tijeku i novi investicijski projekti koji primaju potporu Unije moraju biti u skladu s ciljevima interoperabilnosti utvrđenim Odlukom br. 1692/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 1996. o smjernicama Zajednice za razvoj transeuropske prometne mreže. Agencija je prava ustanova koja može doprinijeti tim ciljevima.

  Obrazloženje

  Za neke je projekte u tijeku predviđeno da tijekom nadolazećih godina još budu u fazi provedbe, stoga bi se ti zahtjevi o interoperabilnosti trebali primjenjivati i na projekte koji su u tijeku i na nove projekte.

  Amandman    19

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 24.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (24) Kako bi se osigurala najveća moguća transparentnost i jednak pristup relevantnim informacijama svim stranama, dokumenti koji su predviđeni za procese interoperabilnosti i sigurnosti u željezničkom prometu trebali bi biti dostupni javnosti. Isto vrijedi za dozvole, rješenja o sigurnosti i druge odgovarajuće dokumente povezane sa željeznicom. Agencija bi trebala osigurati učinkovit način razmjene i objavljivanja tih informacija.

  (24) Kako bi se osigurala najveća moguća transparentnost i jednak pristup relevantnim informacijama svim stranama, dokumenti koji su predviđeni za procese interoperabilnosti i sigurnosti u željezničkom prometu trebali bi biti dostupni javnosti. Isto vrijedi za dozvole, rješenja o sigurnosti i druge odgovarajuće dokumente povezane sa željeznicom. Agencija bi trebala osigurati učinkovit, jednostavan za korištenje i lako dostupan način razmjene i objavljivanja tih informacija.

  Amandman    20

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 26.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (26) Kako bi se povećala učinkovitost financijske potpore koju pruža Unija, njezina kvaliteta i usklađenost s odgovarajućim tehničkim propisima, Agencija, kao jedino tijelo Unije s priznatim stručnim znanjem na području željeznice, trebala bi aktivno sudjelovati u ocjenjivanju željezničkih projekata.

  (26) Kako bi se povećala učinkovitost financijske potpore koju pruža Unija, njezina kvaliteta i usklađenost s odgovarajućim tehničkim propisima, Agencija bi u bliskoj suradnji s nacionalnim upraviteljima infrastrukture trebala igrati aktivnu ulogu u ocjenjivanju željezničkih projekata s europskom dodanom vrijednošću.

  Obrazloženje

  Resources of the Agency being limited, the scope of the assessment of rail projects should be limited to projects of European added value.

  Amandman    21

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 27.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (27) Zakonodavstvo o interoperabilnosti i sigurnosti željeznice, vodiči za provedbu ili preporuke Agencije mogu katkad predstavljati problem dionicima u pogledu tumačenja ili u drugom pogledu. Ispravno i jedinstveno tumačenje tih akata preduvjet je za djelotvornu provedbu željezničke pravne stečevine i funkcioniranje željezničkog tržišta. Stoga bi Agencija s tim u vezi trebala aktivno sudjelovati u aktivnostima osposobljavanja i pojašnjavanja.

  (27) Zakonodavstvo o interoperabilnosti i sigurnosti željeznice, vodiči za provedbu ili preporuke Agencije mogu katkad predstavljati problem dionicima u pogledu tumačenja ili u drugom pogledu. Ispravno i jedinstveno tumačenje tih akata preduvjet je za djelotvornu provedbu željezničke pravne stečevine i funkcioniranje željezničkog tržišta. Stoga bi Agencija s tim u vezi trebala aktivno sudjelovati u aktivnostima osposobljavanja i pojašnjavanja dajući posebnu pozornost malim i srednjim poduzećima.

  Obrazloženje

  To foster competition and facilitate the emergence of new and small entrants, special attention should be given to small and medium sized companies.

  Amandman    22

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 27.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (27a) Agencija bi trebala u potpunosti surađivati s nacionalnim tijelima koja provode civilne ili kriminalističke istrage ako se one tiču pitanja za koja je Agencija odgovorna te im što je moguće više pomagati.

  Obrazloženje

  The application of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Union, which is also applicable to the staff of the Agency, should not lead to undue delays or unfounded restrictions to the conduct of national inquiries. If the Agency or any of its staff are requested to appear in the context of a judicial inquiry, the Agency should cooperate fully with the responsible authorities of the Member States concerned.

  Amandman    23

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 28.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (28) Kako bi mogla propisno obavljati svoje zadaće, Agencija bi trebala imati pravnu osobnost i neovisan proračun koji bi se uglavnom financirao doprinosom Unije i pristojbama i naknadama plaćaju podnositelji zahtjeva. Kako bi se osigurala njezina neovisnost u svakodnevnom upravljanju i pri davanju mišljenja i preporuka te donošenju odluka, organizacija Agencije trebala bi biti transparentna, a izvršni direktor Agencije trebao bi imati punu odgovornost. Osoblje Agencije trebalo bi biti neovisno i zaposleno na osnovi kratkoročnih i dugoročnih ugovora o radu u odgovarajućem razmjeru kako bi se zadržalo organizacijsko znanje i osigurao kontinuitet poslovanja i istovremeno omogućila neophodna i neprestana razmjena stručnog znanja sa željezničkim sektorom.

  (28) Kako bi mogla propisno obavljati svoje zadaće, Agencija bi trebala imati pravnu osobnost i neovisan proračun koji bi se uglavnom financirao doprinosom Unije i pristojbama i naknadama plaćaju podnositelji zahtjeva. Doprinos Unije trebao bi se vrednovati i revidirati prilikom svake dodjele novih ovlasti koje nisu predmet naknada ili pristojbi koje plaćaju podnositelji zahtjeva. Neovisnost i nepristranost Agencije ne bi trebala biti ugrožena nikakvim financijskim doprinosima koje prima od država članica, trećih zemalja ili drugih subjekata. Kako bi se osigurala njezina neovisnost u svakodnevnom upravljanju i pri davanju mišljenja i preporuka te donošenju odluka, organizacija Agencije trebala bi biti transparentna, a izvršni direktor Agencije trebao bi imati punu odgovornost. Osoblje Agencije trebalo bi biti neovisno i zaposleno na osnovi kratkoročnih i dugoročnih ugovora o radu upućenih nacionalnih stručnjaka i stalno zaposlenih dužnosnika u odgovarajućem razmjeru kako bi se zadržalo organizacijsko znanje i osigurao kontinuitet poslovanja i istovremeno omogućila neophodna i neprestana razmjena stručnog znanja sa željezničkim sektorom.

  Obrazloženje

  Radi potpunog korištenja stručnošću osoblja nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost trebao bi postojati odgovarajući razmjer između upućenih nacionalnih stručnjaka i stalno zaposlenih dužnosnika. Also to align the recital with Article 58.

  Amandman    24

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 30.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (30) U svrhu osiguravanja transparentnosti odluka upravnog odbora, predstavnici sektora na koje se odluke odnose trebali bi prisustvovati sastancima upravnog odbora, ali bez prava glasa, koje je rezervirano za predstavnike tijela javne vlasti koji odgovaraju tijelima demokratske kontrole. Predstavnike sektora trebala bi imenovati Komisija na temelju njihove zastupljenosti na razini Unije među željezničkim prijevoznicima, upraviteljima infrastrukture, u željezničkoj industriji, radničkim sindikatima, među putnicima i korisnicima željezničkoga prijevoza robe.

  (30) U svrhu osiguravanja transparentnosti odluka upravnog odbora, predstavnici sektora na koje se odluke odnose trebali bi prisustvovati sastancima upravnog odbora, ali bez prava glasa, koje je rezervirano za predstavnike tijela javne vlasti koji odgovaraju tijelima demokratske kontrole. Predstavnike sektora trebala bi imenovati Komisija na temelju njihove zastupljenosti na razini Unije među željezničkim prijevoznicima, upraviteljima infrastrukture, u željezničkoj industriji, prijavljenim tijelima, imenovanim tijelima, radničkim sindikatima, među putnicima i posebice putnicima sa smanjenom pokretljivošću kao i korisnicima željezničkoga prijevoza robe.

  Amandman    25

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 32.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (32) Treba osigurati da su svim stranama na koje se odnose odluke Agencije neovisno i nepristrano na raspolaganju odgovarajući pravni lijekovi. Trebalo bi uspostaviti odgovarajući žalbeni postupak kojim bi se omogućilo ulaganje žalbe na odluke izvršnog direktora specijaliziranom odboru za žalbe protiv čijih se pak odluka može podnijeti tužba Sudu Europske unije.

  (32) Treba osigurati da su svim stranama na koje se odnose odluke Agencije neovisno i nepristrano na raspolaganju odgovarajući pravni lijekovi. Trebalo bi uspostaviti odgovarajući žalbeni postupak kojim bi se omogućilo ulaganje žalbe na odluke izvršnog direktora specijaliziranom odboru za žalbe koji djeluje u potpunoj neovisnosti od Komisije, Agencije, nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost i svih drugih sudionika u željezničkom sektoru, protiv čijih se pak odluka može podnijeti tužba Sudu Europske unije.

  Obrazloženje

  Kako bi se omogućio nepristran žalbeni postupak, treba biti zajamčena potpuna neovisnost odbora za žalbe.

  Amandman    26

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 32.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (32a) Osoblje Agencije koje savjetuje odbor za žalbe prethodno ne bi trebalo sudjelovati u odluci protiv koje je uložena žalba.

  Obrazloženje

  To ensure decisions taken on appeal are independent and seen to be so, not only the Members of Appeal Boards but also the staff assisting them should not have been involved in the original decision that is subject to appeal.

  Amandman    27

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 34.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (34) Rad Agencije bi trebao biti transparentan. Potrebno je osigurati da Europski parlament vrši djelotvoran nadzor i on bi u tu svrhu trebao imati mogućnost saslušanja izvršnoga direktora Agencije i savjetovanja o višegodišnjem programu rada. Agencija bi također trebala primjenjivati odgovarajuće zakone Unije koji se odnose na javnu dostupnost dokumenata.

  (34) Rad Agencije bi trebao biti transparentan. Potrebno je osigurati da Europski parlament vrši djelotvoran nadzor i on bi u tu svrhu trebao imati mogućnost saslušanja izvršnoga direktora Agencije i savjetovanja o višegodišnjem i godišnjem programu rada. Agencija bi također trebala primjenjivati odgovarajuće zakone Unije koji se odnose na javnu dostupnost dokumenata.

  Obrazloženje

  In view of its responsibilities as part of the budgetary authority, Parliament should also have the possibility to be consulted on the annual work programme.

  Amandman    28

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 35.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (35) Tijekom proteklih godina, kako se osnivalo sve više decentraliziranih agencija, proračunsko tijelo nastojalo je unaprijediti transparentnost i nadzor upravljanja financijskim sredstvima Unije koja su im dodijeljena, posebno u vezi s proračunskom raspodjelom naknada, financijskom kontrolom, ovlasti davanja razrješnice, doprinosima sustavu mirovinskog osiguranja i unutarnjim proračunskim postupkom (kodeks ponašanja). Na sličan bi se način Uredba (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)9 trebala bez ograničenja primjenjivati na Agenciju, koja bi trebala pristupiti Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica o unutarnjim istragama od strane Europskoga ureda za borbu protiv prijevara 10.

  (35) Uredba (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)9 trebala bi se bez ograničenja primjenjivati na Agenciju, koja bi trebala pristupiti Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica o unutarnjim istragama od strane Europskoga ureda za borbu protiv prijevara10.

  __________________

  _______________

  9 SL L 136, 31.5.1999., str. 1.

  9 SL L 136, 31.5.1999., str. 1.

  10 SL L 136, 31.5.1999., str. 15.

  10 SL L 136, 31.5.1999., str. 15.

  Amandman    29

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 37.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (37) Kako bi se pravilno utvrdio iznos pristojbi i naknada koje Agencija ima pravo naplatiti, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebala bi se prenijeti Komisiji za članke koji se tiču izdavanja i produljenja dozvola za puštanje u rad prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava, dozvola za stavljanje željezničkih vozila i tipova vozila na tržište te rješenja o sigurnosti. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini.

  (37) Kako bi se pravilno utvrdio iznos pristojbi i naknada koje Agencija ima pravo naplatiti, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebala bi se prenijeti Komisiji za članke koji se tiču izdavanja i produljenja dozvola za puštanje u rad podsustava ERTMS-a uz prugu, dozvola za stavljanje željezničkih vozila i tipova vozila na tržište te rješenja o sigurnosti. Različita razina naknada i pristojbi trebala bi se primjenjivati sukladno područjima uporabe i opsegu djelatnosti utvrđenima u rješenjima o sigurnosti i dozvolama. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Pristojbe i naknade trebale bi biti određene na transparentan, pravedan i ujednačen način i ne bi trebale ugroziti konkurentnost dotičnih europskih industrija.

  Amandman    30

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 37a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (37a) Kako bi se na ispravan način ohrabrilo na standardizaciju rezervnih željezničkih dijelova, Komisiji treba delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi sa standardizacijom rezervnih dijelova. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini.

  Amandman    31

  Prijedlog Uredbe

  Članak 1. – stavak 3. – točka c

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c) izdavanje dozvola strojovođama predviđeno Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o izdavanju dozvola strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice [Direktiva o strojovođama].

  (c) izdavanje dozvola strojovođama predviđeno Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o izdavanju dozvola strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice i izdavanje dozvola cjelokupnom osoblju odgovornom za sigurnost.

  Obrazloženje

  Za sigurnost željeznica nije dovoljno izdavanje dozvola samo jednoj skupini zanimanja (strojovođama). Cjelokupnom osoblju odgovornom za sigurnost moraju se izdati dozvole.

  Amandman    32

  Prijedlog Uredbe

  Članak 1. – stavak 3.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3a. Ciljevi Agencije su osigurati visoku razinu sigurnosti željeznica i pridonijeti dovršetku jedinstvenog europskog željezničkog prostora. Te ciljeve postiže:

   

  (a) pridonošenjem, na tehničkom planu, provedbi zakonodavstva Unije usmjerenog na poboljšanje razine interoperabilnosti željezničkog sustava i razvoj zajedničkog pristupa sigurnosti željezničkog sustava Unije;

   

  (b) ulogom europskog tijela, u suradnji s nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost, na području dozvola za stavljanje vozila na tržište i izdavanja rješenja o sigurnosti za željezničke tvrtke;

   

  (c) usklađivanjem nacionalnih propisa i optimizacijom postupaka;

   

  (d) praćenjem djelovanja nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost koja djeluju na području interoperabilnosti i sigurnosti željeznica.

  Obrazloženje

  The aim of this amendment is to include a clear reference in the text to the objectives pursued by the Agency, using wording from the current text of the European Railway Agency Regulation (EC/881/2004) and including the new tasks conferred on it by the recast Directive, Interoperability Directive and Railway Safety Directive.

  Amandman    33

  Prijedlog Uredbe

  Članak 3. – stavak 1. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b) uputiti državama članicama preporuke u pogledu primjene članaka 21., 22. i 30.;

  (b) uputiti preporuke državama članicama u pogledu primjene članaka 21., 22. i 30. i nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost u pogledu primjene članka 29. stavka 4.;

  Amandman    34

  Prijedlog Uredbe

  Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Agencija osniva ograničen broj radnih skupina za izradu preporuka, posebno u vezi s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI-jevima), zajedničkim sigurnosnim ciljevima (CST-ima) i zajedničkim sigurnosnim metodama (CSM-ima).

  Agencija osniva ograničen broj radnih skupina za izradu preporuka, posebno u vezi s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI-jevima), zajedničkim sigurnosnim ciljevima (CST-ima) i zajedničkim sigurnosnim metodama (CSM-ima), zajedničkim sigurnosnim pokazateljima (CSI-ima), registrima, tijelima zaduženim za održavanje i dokumentima koji se navode u članku 15. te odredbama o minimalnim kvalifikacijama željezničkog osoblja kojemu su povjereni sigurnosno-kritični zadaci.

  Obrazloženje

  Budući da rezultati radnih skupina koje je osnovala Agencija imaju važan utjecaj na željeznički sektor područje njihovog djelovanja mora se proširiti.

  Amandman    35

  Prijedlog Uredbe

  Članak 4. – stavak 2. – podstavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Agencija u radne skupine imenuje stručnjake iz željezničkog sektora koji se nalaze na popisu iz stavka 3. Ona osigurava primjerenu zastupljenost tih sektora industrije i onih korisnika na koje bi se mogle odnositi mjere koje Komisija može predložiti na temelju preporuka koje joj je uputila Agencija.

  Agencija u radne skupine imenuje stručnjake iz željezničkog sektora koji se nalaze na popisu iz stavka 3. Ona osigurava primjerenu zastupljenost svih država članica, tih sektora industrije i onih korisnika na koje bi se mogle odnositi mjere koje Komisija može predložiti na temelju preporuka koje joj je uputila Agencija.

  Amandman    36

  Prijedlog Uredbe

  Članak 4. – stavak 2. – podstavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Agencija može po potrebi u radne skupine imenovati neovisne stručnjake i predstavnike međunarodnih organizacija čije je stručno znanje priznato u zadanom području. Djelatnici Agencije ne mogu biti imenovani u radne skupine.

  Agencija može po potrebi u radne skupine imenovati neovisne stručnjake i predstavnike međunarodnih organizacija čije je stručno znanje priznato u zadanom području. Djelatnici Agencije ne mogu biti imenovani u radne skupine osim funkcije predsjednika radnih skupina koju će obavljati predstavnik Agencije.

  Obrazloženje

  Ispravak nedosljednosti u prvotnoj izradi između ovog članka 4. stavka 2. i točke 6. istog članka.

  Amandman    37

  Prijedlog Uredbe

  Članak 4. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3. Svako predstavničko tijelo iz članka 34. dostavlja Agenciji popis najosposobljenijih stručnjaka koji su ovlašteni predstavljati ih u svakoj od radnih skupina.

  3. Svake godine, svako predstavničko tijelo iz članka 34. dostavlja Agenciji popis najosposobljenijih stručnjaka koji su ovlašteni predstavljati ih u svakoj od radnih skupina.

  Obrazloženje

  Potrebno je odrediti učestalost ažuriranja tog popisa stručnjaka.

  Amandman    38

  Prijedlog Uredbe

  Članak 4. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4. Kad god rad takvih radnih skupina izravno utječe na uvjete rada, zdravlje i sigurnost radnika u industriji, predstavnici radničkih organizacija sudjeluju u odgovarajućim radnim skupinama kao punopravni članovi.

  4. Kad god rad takvih radnih skupina utječe na uvjete rada, zdravlje i sigurnost radnika u industriji, predstavnici radničkih organizacija iz svih država članica sudjeluju u odgovarajućim radnim skupinama kao punopravni članovi.

  Amandman    39

  Prijedlog Uredbe

  Članak 4. – stavak 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6. Radnim skupinama predsjeda predstavnik Agencije.

  Briše se.

  Obrazloženje

  Ispravak nedosljednosti u izradi s točkom 2. istog članka.

  Amandman    40

  Prijedlog Uredbe

  Članak 5. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Kada god rad iz članaka 11., 12., 15. i 32. ima izravan učinak na socijalno okruženje ili radne uvjete radnika u industriji, Agencija se savjetuje sa socijalnim partnerima u okviru Odbora za sektorski dijalog koji je osnovan u skladu s Odlukom 98/500/EZ11.

  Kada god rad iz članaka 11., 12., 15. i 32. ima izravan učinak na socijalno okruženje ili radne uvjete radnika u industriji, Agencija se savjetuje sa socijalnim partnerima u svim državama članicama u okviru Odbora za sektorski dijalog koji je osnovan u skladu s Odlukom 98/500/EZ11.

  _____________

  ______________

  11 Odluka Komisije 98/500/EZ od 20. svibnja 1998. o osnivanju Odbora za sektorski dijalog među socijalnim partnerima na europskoj razini (SL L 225, 12.8.1998., str. 27.).

  11 Odluka Komisije 98/500/EZ od 20. svibnja 1998. o osnivanju Odbora za sektorski dijalog među socijalnim partnerima na europskoj razini (SL L 225, 12.8.1998., str. 27.).

  Amandman    41

  Prijedlog Uredbe

  Članak 5. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Savjetovanja se održavaju prije nego što Agencija Komisiji dostavi svoje preporuke. Agencija vodi računa o tim savjetovanjima i u svakom je trenutku spremna iznijeti svoje preporuke. Agencija prosljeđuje Komisiji mišljenja Odbora za sektorski dijalog, a Komisija ih prosljeđuje odboru iz članka 75.

  Savjetovanja se održavaju prije nego što Agencija Komisiji dostavi svoje preporuke. Agencija vodi računa o tim savjetovanjima i u svakom je trenutku spremna iznijeti svoje preporuke. Agencija prosljeđuje Komisiji mišljenja Odbora za sektorski dijalog, u roku od dva mjeseca, a Komisija ih prosljeđuje odboru iz članka 75.

  Amandman    42

  Prijedlog Uredbe

  Članak 6. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Kada god rad iz članaka 11. i 15. ima izravan učinak na korisnike željezničkog prijevoza robe i na putnike, Agencija se savjetuje s organizacijama koje ih predstavljaju. Popis organizacija s kojima se održava savjetovanje sastavlja Komisija uz pomoć odbora iz članka 75.

  Kada god rad iz članaka 11. i 15. ima izravan učinak na korisnike željezničkog prijevoza robe i na putnike, Agencija se savjetuje s organizacijama koje ih predstavljaju, uključujući posebice predstavnike putnika sa smanjenom pokretljivošću. Popis organizacija s kojima se održava savjetovanje sastavlja Komisija uz pomoć odbora iz članka 75.

  Amandman    43

  Prijedlog Uredbe

  Članak 6. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Savjetovanja se održavaju prije nego što Agencija Komisiji dostavi svoje preporuke. Agencija vodi računa o tim savjetovanjima i u svakom je trenutku spremna iznijeti svoje prijedloge. Agencija prosljeđuje Komisiji mišljenja navedenih organizacija, a Komisija ih prosljeđuje odboru iz članka 75.

  Savjetovanja se održavaju prije nego što Agencija Komisiji dostavi svoje preporuke. Agencija vodi računa o tim savjetovanjima i u svakom je trenutku spremna iznijeti svoje prijedloge. Agencija prosljeđuje Komisiji mišljenja navedenih organizacija, u roku od dva mjeseca, a Komisija ih prosljeđuje odboru iz članka 75.

  Amandman    44

  Prijedlog Uredbe

  Članak 7. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Agencija provodi procjenu učinka svojih preporuka i mišljenja. Upravni odbor usvaja metodologiju procjene učinka na temelju metodologije Komisije. Agencija se povezuje s Komisijom kako bi osigurala da se propisno uzima u obzir njezin relevantan rad.

  1. Agencija provodi procjenu učinka svojih preporuka i mišljenja. Upravni odbor usvaja metodologiju procjene učinka na temelju metodologije Komisije uzimajući u obzir zahtjeve Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice]. Agencija se povezuje s Komisijom kako bi osigurala da se propisno uzima u obzir njezin relevantan rad. Pretpostavke koje čine temelj procjene učinka, kao i korišteni izvori podataka, jasno su utvrđeni u izvješću koje prati svaku preporuku.

  Amandman    45

  Prijedlog Uredbe

  Članak 7. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4. Države članice dostavljaju Agenciji podatke koji su potrebni za procjenu učinka.

  4. Države članice i relevantni dionici dostavljaju Agenciji, prema potrebi na njezin zahtjev, podatke koji su potrebni za procjenu učinka.

  Obrazloženje

  Agencija može zatražiti podatke od država članica kao i od relevantnih dionika.

  Amandman    46

  Prijedlog Uredbe

  Članak 9. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Agencija daje mišljenja na zahtjev državnih regulatornih tijela navedenih u članku 55. Direktive 2012/34/EU [Direktiva o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora (preinaka)] u vezi sa sigurnosnim aspektima i aspektima interoperabilnosti pitanja na koja im je skrenuta pozornost.

  1. Agencija daje mišljenja na zahtjev jednog ili više državnih regulatornih tijela navedenih u članku 55. Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora11a u vezi sa sigurnosnim aspektima i aspektima interoperabilnosti pitanja na koja im je skrenuta pozornost.

   

  _________________

   

  11a SL L 343, 14.12.2012., str. 32.

  Obrazloženje

  Svako nacionalno regulatorno tijelo može zatražiti mišljenje Agencije.

  Amandman    47

  Prijedlog Uredbe

  Članak 10. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Kako bi obavljala svoje zadaće, posebno one iz članaka 12., 21., 22., 16., 17., 27., 29., 30., 31. i 38., Agencija može izvršiti posjete državama članicama u skladu s politikom koju određuje upravni odbor.

  1. Kako bi obavljala svoje zadaće, posebno one iz članaka 12., 21., 22., 16., 17., 18., 27., 28., 29., 30., 31., 33. i 38., Agencija može izvršiti posjete državama članicama u skladu s politikom koju određuje upravni odbor.

  Obrazloženje

  Potrebno je dodati te točke (odobrenje puštanja u rad ERTMS-a uz prugu, akreditiranje laboratorija te registre i njihovu dostupnost) tom popisu zadaća. The Agency should also be entitled to carry out visits on ERTMS trackside control command (Article 18) and accredited laboratories (Article 28) and registers (Article 33).

  Amandman    48

  Prijedlog Uredbe

  Članak 11. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Agencija daje Komisiji preporuke o zajedničkim sigurnosnim metodama (CSM-ima) i zajedničkim sigurnosnim ciljevima (CST-ima) koji su predviđeni člancima 6. i 7. Direktive… [Direktiva o sigurnosti željeznice]. Agencija također daje Komisiji preporuke o periodičnoj reviziji CSM-ova i CST-ova.

  1. Agencija daje Komisiji preporuke o zajedničkim sigurnosnim metodama (CSM-ima), zajedničkim sigurnosnim pokazateljima (CSI-ima) i zajedničkim sigurnosnim ciljevima (CST-ima) koji su predviđeni člancima 6. i 7. Direktive… [Direktiva o sigurnosti željeznice]. Agencija također daje Komisiji preporuke o periodičnoj reviziji CSM-ova i CST-ova.

  Amandman    49

  Prijedlog Uredbe

  Članak 12. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Agencija izdaje jedinstvena rješenja o sigurnosti u skladu s člancima 10. i 11. Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice].

  Ne dovodeći u pitanje članak 10. stavak 2.a Direktive ... [Direktiva o sigurnosti] Agencija izdaje, obnavlja, obustavlja, mijenja ili povlači jedinstvena rješenja o sigurnosti u skladu s člancima 10. i 11. Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice].

  Amandman    50

  Prijedlog Uredbe

  Članak 14.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Article 14a

   

  Spontano prijavljivanje incidenata

   

  Agencija uspostavlja sustav koji omogućuje spontano i anonimno izvješćivanje o bilo kakvom incidentu koji može ugroziti sigurnost sustava. Ona stvara mehanizam za automatsko informiranje odgovornih dionika. Agencija također koordinira podnošenje izvješća nacionalnih agencija, posebice ako oni utječu na sigurnost u više od jedne države.

  Amandman    51

  Prijedlog Uredbe

  Članak 15. – stavak 1. – točka ga (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ga) daje Komisiji preporuke u vezi sa sadržajem i oblikovanjem tehničkog uređaja u vlaku za registraciju i nadzor vremena vožnje i odmora strojovođa lokomotiva;

  Amandman    52

  Prijedlog Uredbe

  Članak 15. – stavak 1. – točka gb (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (gb) daje Komisiji preporuke o europskim standardima koje trebaju razviti relevantna europska tijela za standardizaciju, poglavito u pogledu rezervnih dijelova;

  Amandman    53

  Prijedlog Uredbe

  Članak 15. – stavak 1. – točka gc (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (gc) izdaje detaljne zahtjeve u pogledu standarda za relevantna europska tijela za standardizaciju kako bi izvršila mandat koji im je dala Komisija;

  Amandman    54

  Prijedlog Uredbe

  Članak 15. – stavak 1. – točka gd (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (gd) daje Komisiji preporuke u vezi s osposobljavanjem i certificiranjem osoblja u vlaku kojemu su povjerene sigurnosne zadaće;

  Amandman    55

  Prijedlog Uredbe

  Članak 15. – stavak 1. – točka ge (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ge) daje Komisiji preporuke u cilju usklađivanja nacionalnih propisa u skladu s člankom 22. stavkom 1. osobito u slučaju kada se jedno pravilo odnosi na više država članica. Taj posao obavlja u suradnji s nacionalnim tijelima nadležnima za sigurnost;

  Amandman    56

  Prijedlog Uredbe

  Članak 15. – stavak 1. – točka gf (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (gf) na zahtjev Komisije izdaje mišljenja o interoperabilnim sastavnim dijelovima koji ne ispunjavaju temeljne zahtjeve, u skladu s člankom 11. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti];

  Amandman    57

  Prijedlog Uredbe

  Članak 15. – stavak 1. – točka gg (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (gg) upućuje preporuke Komisiji u vezi najmanjih jediničnih intervala testiranja (vremenski i prema prijeđenim kilometrima) željezničkih vozila (teretnih vagona, putničkih vagona, lokomotiva).

  Obrazloženje

  Najmanji intervali testiranja kod drugih prijevoznika se podrazumijevaju. U željezničkom prometu to se provodi samo na temelju podataka proizvođača ili (bilateralnih) sporazuma između željezničkih poduzeća. To narušava tržišno natjecanje, što pogoduje onima koji primjenjuju najniže moguće standarde. Stoga, najmanji su intervali testiranja potrebni kako bi se mogla jamčiti sigurnost te dovršilo unutarnje tržište na zajedničkoj razini.

  Amandman    58

  Prijedlog Uredbe

  Članak 15. – stavak 2. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Radi izrade preporuka iz stavka 1. točaka (a) i (b) Agencija:

  2. Radi izrade preporuka iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Agencija:

  Amandman    59

  Prijedlog Uredbe

  Članak 15. – stavak 2. – točka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a) osigurava da su TSI-jevi i specifikacije za registre prilagođeni tehničkom napretku, tržišnim trendovima i društvenim zahtjevima;

  (a) osigurava da su TSI-jevi i specifikacije za registre prilagođeni tehničkom napretku, tržišnim trendovima i društvenim zahtjevima u cilju unaprjeđenja učinkovitosti željezničkog sustava i uzimajući u obzir njegovu isplativost;

  Amandman    60

  Prijedlog Uredbe

  Članak 15. – stavak 2. – točka ba (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ba) sudjeluje kao promatrač u dotičnim radnim skupinama nadležnima za standardizaciju;

  Obrazloženje

  The aim of this amendment is to serve as a reminder that the Agency must take into account the cost-effectiveness of the measures proposed in texts it draws up as well the maintenance of the Member States’ high levels of safety and it is connected with European work on standardisation.

  Amandman    61

  Prijedlog Uredbe

  Članak 15. – stavak 3.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3a. Agencija uključuje radne skupine kada je to predviđeno člankom 4.

  Obrazloženje

  Podsjeća se da Agencija ne smije izostaviti uspostavu radnih skupina za interoperabilnost, kao što je predviđeno člankom 4. kako bi se osigurala potpuna suradnja sektora.

  Amandman    62

  Prijedlog Uredbe

  Članak 16. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Agencija izdaje dozvole za stavljanje željezničkih vozila na tržište u skladu s člankom 20. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti].

  Ne dovodeći u pitanje članak 20. stavak 9.a Direktive ... [Direktiva o interoperabilnosti] Agencija izdaje, obnavlja, obustavlja, mijenja ili povlači dozvole za stavljanje željezničkih vozila na tržište u skladu s člankom 20. te Direktive … .

  Amandman    63

  Prijedlog Uredbe

  Članak 17. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Agencija izdaje dozvole za stavljanje tipova vozila na tržište u skladu s člankom 22. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti].

  Agencija izdaje, obnavlja, obustavlja, mijenja ili povlači dozvole za stavljanje tipova vozila na tržište u skladu s člankom 22. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti].

  Amandman    64

  Prijedlog Uredbe

  Članak 18. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Dozvole za puštanje u rad prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava uz prugu

  Dozvola za puštanje u rad ERTMS-a uz prugu

  Amandman    65

  Prijedlog Uredbe

  Članak 18. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Agencija izdaje dozvole za puštanje u rad prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava uz prugu koji se nalaze ili rade u cijeloj Uniji u skladu s člankom 18. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti].

  Agencija izdaje, obnavlja, obustavlja, mijenja ili povlači dozvole za puštanje u rad podsustava Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) uz prugu koji se nalaze ili rade u cijeloj Uniji u skladu s člankom 18. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti].

  Amandman    66

  Prijedlog Uredbe

  Članak 19. – stavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  1a. Agencija može igrati ulogu u promicanju otvorenog i potpunog pristupa podacima, uključujući međunarodne zbirke podataka o rasporedu.

  Obrazloženje

  There is a necessity to promote full access to data and in particular the dataset called MERITS in order for companies to be able to develop such tools for passengers as a comprehensive pan-European journey planning.

  Amandman    67

  Prijedlog Uredbe

  Članak 19. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3. Agencija razvija i održava tehničke alate za upravljanje različitim verzijama specifikacija za telematske aplikacije.

  3. Agencija razvija i održava tehničke alate za upravljanje različitim verzijama specifikacija za telematske aplikacije te na vertikalnoj razini provodi usklađivanje tih različitih verzija.

  Amandman    68

  Prijedlog Uredbe

  Članak 21. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Ako nakon provjere iz stavka 1. Agencija zaključi da nacionalni propisi omogućuju ispunjavanje temeljnih zahtjeva interoperabilnosti, poštovanje CSM-ova i postizanje CST-ova te da oni neće dovesti do proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja željezničkog prijevoza među državama članicama, ona o pozitivnoj ocjeni obavještava Komisiju i državu članicu o kojoj je riječ. Komisija može potvrditi taj propis u računalnom sustavu iz članka 23.

  2. Ako nakon provjere i unutar rokova iz stavka 1. Agencija zaključi da nacionalni propisi omogućuju ispunjavanje temeljnih zahtjeva interoperabilnosti, poštovanje CSM-ova i postizanje CST-ova te da oni neće dovesti do proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja željezničkog prijevoza, o pozitivnoj ocjeni obavještava Komisiju i državu članicu o kojoj je riječ. Komisija može potvrditi taj propis u računalnom sustavu iz članka 23.

  Obrazloženje

  Nacionalni propisi ne smiju uzrokovati proizvoljnu diskriminaciju ni prikrivena ograničenja u željezničkom prijevozu unutar neke zemlje članice.

  Amandman    69

  Prijedlog Uredbe

  Članak 21. – stavak 4.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4a. Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na nacionalna pravila u vezi sa zahtjevima za zdravlje i sigurnost na radu te kvalifikacije i osposobljavanje željezničkog osoblja sa zadaćama u pogledu sigurnosti.

  Amandman    70

  Prijedlog Uredbe

  Članak 21. – stavak 4.b (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4b. U slučajevima hitnih preventivnih mjera iz članka 8. Direktive [Direktiva o sigurnosti] i članka 14. stavka 4. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti], a posebno nakon nesreće ili izgreda, Agencija provodi usklađivanje pravila na razini Unije zajedno s nacionalnim tijelima za sigurnost. Po potrebi Agencija daje preporuku ili mišljenje Komisiji.

  Obrazloženje

  Ako je potrebno donijeti nova nacionalna pravila, taj bi postupak trebalo pod vodstvom Agencije što je više moguće uskladiti na razini Unije.

  Amandman    71

  Prijedlog Uredbe

  Članak 22. – stavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  1a. Agencija ispituje nacionalne propise koji su na snazi na dan primjene ove Uredbe. Da bi postigla taj cilj, Agencija predlaže upravnom odboru radni plan za pristupanje toj provjeri u okviru višegodišnjih i godišnjih radnih programa navedenih u članku 48. Agencija svake godine upravnom odboru podnosi izvještaj o napretku svojih poslova i o postignutim rezultatima u skladu s člankom 50.

  Obrazloženje

  Cilj je ove izmjene utvrditi jasan cilj analize važećih nacionalnih propisa i primorati Agenciju da podnese izvještaj o napretku postignutom po tom pitanju.

  Amandman    72

  Prijedlog Uredbe

  Članak 22. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Ako nakon provjere iz stavka 1. Agencija zaključi da nacionalni propisi omogućuju ispunjavanje temeljnih zahtjeva interoperabilnosti, poštovanje CSM-ova i postizanje CST-ova te da oni neće dovesti do proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja željezničkog prijevoza među državama članicama, ona o pozitivnoj ocjeni obavještava Komisiju i državu članicu o kojoj je riječ. Komisija može potvrditi taj propis u računalnom sustavu iz članka 23.

  2. Ako nakon provjere iz stavka 1. Agencija zaključi da nacionalni propisi omogućuju ispunjavanje temeljnih zahtjeva interoperabilnosti, poštovanje CSM-ova i postizanje CST-ova te da oni neće dovesti do proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja željezničkog prijevoza, ona o pozitivnoj ocjeni obavještava Komisiju i državu članicu o kojoj je riječ. Komisija može potvrditi taj propis u računalnom sustavu iz članka 23.

  Obrazloženje

  Nacionalni propisi ne smiju uzrokovati proizvoljnu diskriminaciju ni prikrivena ograničenja u željezničkom prijevozu unutar neke zemlje članice.

  Amandman    73

  Prijedlog Uredbe

  Članak 22. – stavak 3. – točka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a) daje preporuku državi članici o kojoj je riječ u kojoj se obrazlaže zašto navedeni propis ne bi trebao stupiti na snagu i/ili se primjenjivati;

  (a) daje preporuku državi članici o kojoj je riječ u kojoj se nalaže trenutno stavljanje izvan snage ili izmjenu problematičnog propisa i obrazlaže zašto se taj propis mora izmijeniti ili opozvati;

  Obrazloženje

  Zbog postizanja bržih reakcija i bolje učinkovitosti, prikladnije je da Agencija državi članici izravno uputi zahtjev za izmjenom ili ukidanjem nekog problematičnog propisa.

  Amandman    74

  Prijedlog Uredbe

  Članak 22. – stavak 3. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b) obavještava Komisiju o svojoj negativnoj ocjeni.

  (b) obavještava Komisiju o svojoj negativnoj ocjeni i prenosi joj preporuku upućenu državi članici.

  Amandman    75

  Prijedlog Uredbe

  Članak 22. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5. Postupci opisani u stavcima 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis u slučajevima u kojima Agencija ustanovi da je neki nacionalni propis, bez obzira na to je li ona obaviještena o njemu ili ne, suvišno ili u suprotnosti sa CSM-ovima, CST-ima, TSI-ima ili bilo kojim drugim zakonodavstvom na području željeznice.

  5. Postupci opisani u stavcima 2. i 3. i 4. primjenjuju se mutatis mutandis u slučajevima u kojima Agencija ustanovi ili je obaviještena da je neki nacionalni propis, bez obzira na to je li ona obaviještena o njemu ili ne, suvišno ili u suprotnosti sa CSM-ovima, CST-ima, TSI-ima ili bilo kojim drugim zakonodavstvom na području željeznice ili da predstavlja neopravdanu prepreku na jedinstvenom željezničkom tržištu. U tom slučaju primjenjuju se rokovi utvrđeni u stavku 1.

  Obrazloženje

  Sudionik željezničkog sektora morao bi imati mogućnost obratiti se Agenciji ako je suočen s propisom koji smatra nesukladnim.

  Amandman    76

  Prijedlog Uredbe

  Članak 22. – stavak 5.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  5a. Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na nacionalna pravila u vezi sa zahtjevima za zdravlje i sigurnost na radu te kvalifikacije i osposobljavanje željezničkog osoblja sa zadaćama u pogledu sigurnosti.

  Amandman    77

  Prijedlog Uredbe

  Članak 22.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 22.a

   

  Upotreba baze podataka

   

  Agencija obavlja tehničku provjeru važećih nacionalnih propisa navedenih u dostupnim nacionalnim zakonodavnim okvirima kako su navedeni u bazi podataka referentnih dokumenata koju je objavila Agencija na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

  Amandman    78

  Prijedlog Uredbe

  Članak 23. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Agencija uspostavlja i održava namjenski računalni sustav koji sadrži nacionalne propise iz članka 21. stavka 1. i članka 22. stavka 1. te ga stavlja na raspolaganje dionicima i javnosti.

  1. Agencija uspostavlja i održava namjenski računalni sustav koji sadrži nacionalne propise iz članka 21. stavka 1. i članka 22. stavka 1. i prihvatljive nacionalne načine osiguravanja sukladnosti iz članka 2., točke (28.a) Direktive ...[Direktiva o interoperabilnosti]. Agencija ga stavlja na raspolaganje dionicima i javnosti.

  Obrazloženje

  „Prihvatljivi nacionalni načini osiguravanja sukladnosti” učinjeni su dostupnima i transparentnima jer predstavljaju najlakši način dokazivanja sukladnosti s nacionalnim propisima. Ovi prihvatljivi nacionalni načini osiguravanja sukladnosti trebali bi se prijaviti Agenciji.

  Amandman    79

  Prijedlog Uredbe

  Članak 23. – stavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  1.a U roku od jednog mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe države članice obavješćuju Komisiju o svim postojećim nacionalnim propisima koji nisu prijavljeni do dana stupanja na snagu ove Uredbe.

  Amandman    80

  Prijedlog Uredbe

  Članak 23. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Države članice obavještavaju Agenciju i Komisiju o nacionalnim propisima iz članka 21. stavka 1. i članka 22. stavka 1. uz pomoć računalnog sustava iz stavka 1. Agencija u tom sustavu objavljuje propise te ga upotrebljava za obavještavanje Komisije u skladu s člancima 21. i 22.

  2. Države članice obavještavaju Agenciju i Komisiju o nacionalnim propisima iz članka 21. stavka 1. i članka 22. stavka 1. uz pomoć računalnog sustava iz stavka 1. Agencija u tom sustavu objavljuje propise te ga upotrebljava za obavještavanje Komisije u skladu s člancima 21. i 22. Agencija koristi računalni sustav za informiranje Komisije o svim negativnim preporukama upućenim državi članici u skladu s člankom 21. stavkom 3. i člankom 22. stavkom 3. točkom (b).

  Amandman    81

  Prijedlog Uredbe

  Članak 23. – stavak 4.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4.a Agencija bi također preko sustava iz stavka 1. ovog članka trebala osigurati javnu dostupnost stanja ocjene tih propisa i, kada je ocjena provedena, njezinih rezultata.

  Obrazloženje

  To ensure maximum transparency in the application process.

  Amandman    82

  Prijedlog Uredbe

  Članak 24. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3. Agencija preporučuje donošenje nove verzije tehničkih specifikacija za ERTMS. Međutim ona to radi tek kad je prethodna verzija uvedena u dostatnoj mjeri. Razvoj novih verzija ne smije ugrožavati brzinu uvođenja ERTMS-a, nepromjenjivost specifikacija koja je potrebna za optimalnu proizvodnju opreme ERTMS-a, prinos od ulaganja željezničkih prijevoznika i učinkovito planiranje uvođenja ERTMS-a.

  3. Agencija preporučuje donošenje nove verzije tehničkih specifikacija za ERTMS. Međutim ona to radi tek kad je prethodna verzija uvedena u dostatnoj mjeri. Razvoj novih verzija ne smije ugrožavati brzinu uvođenja ERTMS-a, nepromjenjivost specifikacija koja je potrebna za optimalnu proizvodnju opreme ERTMS-a, prinos od ulaganja željezničkih prijevoznika i vlasnika i učinkovito planiranje uvođenja ERTMS-a.

  Obrazloženje

  Ovaj se članak primjenjuje i na vlasnike vozila.

  Amandman    83

  Prijedlog Uredbe

  Članak 26. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Agencija može pomagati željezničkim prijevoznicima na njihov zahtjev u provjeri tehničke i operativne usklađenosti između podsustava ERTMS u vozilu i onih uz prugu prije nego što se vozilo pusti u rad.

  1. Agencija pomaže željezničkim prijevoznicima na njihov zahtjev u provjeri tehničke i operativne usklađenosti između podsustava ERTMS u vozilu i onih uz prugu prije nego što se vozilo pusti u rad.

  Obrazloženje

  Ako željeznički prijevoznik podnese zahtjev, obaveza je Agencije pomagati u provjeri tehničke i operativne usklađenosti između podsustava ERTMS u vozilu i onih uz prugu prije nego što se vozilo pusti u rad.

  Amandman    84

  Prijedlog Uredbe

  Članak 26. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Ako Agencija ustanovi da postoji rizik od pomanjkanja tehničke i operativne usklađenosti među mrežama i vozilima koja su opremljena opremom ERTMS u okviru određenih projekata ERTMS-a, može zatražiti od odgovarajućih sudionika, posebno proizvođača, upravitelja infrastrukture i državnih tijela nadležnih za sigurnost da dostave informacije o postupcima koji su primijenjeni za provjeru „EZ” i puštanje u rad te o operativnim uvjetima. Agencija o takvom riziku obavještava Komisiju i po potrebi joj predlaže odgovarajuće mjere.

  2. Ako Agencija ustanovi da postoji rizik od pomanjkanja tehničke i operativne usklađenosti među mrežama i vozilima koja su opremljena opremom ERTMS, može zatražiti od odgovarajućih sudionika, posebno proizvođača, vlasnika, upravitelja infrastrukture i državnih tijela nadležnih za sigurnost da dostave informacije o postupcima koji su primijenjeni za provjeru „EZ” i puštanje u rad te o operativnim uvjetima. Agencija o takvom riziku odmah obavještava Komisiju i po potrebi joj predlaže odgovarajuće mjere.

  Obrazloženje

  Željeznički prijevoznici nisu jedini mogući kandidati za ERTMS sustav (i vlasnici mogu biti kandidati). Pomoć agencije po pitanju ERTMS-a može zanimati i upravitelje infrastrukture.

  Amandman    85

  Prijedlog Uredbe

  Članak 26. – stavak 2.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2.a Agencija uspostavlja kolosijek za ispitivanja i laboratorij za centralizirano ispitivanje opreme ERTMS na pruzi i u vlaku.

  Amandman    86

  Prijedlog Uredbe

  Članak 28. – stavak 2.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2.a Ako Agencija sumnja u uspješnost akreditiranog laboratorija, ona to daje na znanje nadležnom akreditacijskom tijelu kao i dotičnoj državi i nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost. Agencija je pozvana sudjelovati kao promatrač u uzajamnoj procjeni. Kad je sumnja uklonjena, Agencija o tome odmah obavještava dotičnu državu članicu i nacionalna tijela nadležna za sigurnost.

  Obrazloženje

  Ova izmjena uvodi postupak upozoravanja kad Agencija procijeni da akreditirani laboratorij ne vrši svoje funkcije na zadovoljavajući način.

  Amandman    87

  Prijedlog Uredbe

  Članak 29. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4. Ako Agencija smatra da nedostaci iz stavka 3. sprečavaju navedeno državno tijelo nadležno za sigurnost u tome da djelotvorno obavlja svoje zadaće vezane uz sigurnost i interoperabilnost željeznica, preporučuje državnom tijelu nadležnom za sigurnost poduzimanje odgovarajućih koraka u roku koji je utvrđen uzimajući u obzir važnost nedostatka.

  4. Ako Agencija smatra da nedostaci iz stavka 3. sprečavaju navedeno državno tijelo nadležno za sigurnost u tome da djelotvorno obavlja svoje zadaće u vezi sa sigurnošću i interoperabilnošću željeznica, preporučuje državnom tijelu nadležnom za sigurnost poduzimanje odgovarajućih koraka u roku koji ona utvrđuje uzimajući u obzir važnost nedostatka.

  Amandman    88

  Prijedlog Uredbe

  Članak 29. – stavak 6.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  6.a U slučajevima iz članka 10. stavka 2.a Direktive … [Direktiva o sigurnosti] i članka 20. stavka 9.a Direktive … [Direktive o interoperabilnosti] ako nadležna tijela donose oprečne odluke i nije postignuta odluka prihvatljiva za obje strane, podnositelj zahtjeva na kojeg se odnosi odluka ili uključeno nacionalno tijelo može se obratiti Agenciji koja o tome donosi odluku.

  Amandman    89

  Prijedlog Uredbe

  Članak 30. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Agencija podupire usklađeno akreditiranje prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti, posebno dajući akreditacijskim tijelima odgovarajuće smjernice o kriterijima ocjenjivanja i postupcima kojima se ocjenjuje zadovoljavaju li prijavljena tijela uvjete iz članka 27. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti], putem Europske akreditacijske infrastrukture priznate u članku 14. Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93.

  2. Agencija podupire usklađeno akreditiranje prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti, posebno dajući akreditacijskim tijelima odgovarajuće smjernice o kriterijima ocjenjivanja i postupcima kojima se ocjenjuje zadovoljavaju li prijavljena tijela uvjete iz poglavlja 6. Direktive ../ [Direktiva o interoperabilnosti], putem Europske akreditacijske infrastrukture priznate u članku 14. Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93.

  Obrazloženje

  It is proposed that the reference to Article 27 be deleted and replaced by a reference to Chapter 6 of the Interoperability Directive, which lays down the requirements applicable to conformity assessment bodies.

  Amandman    90

  Prijedlog Uredbe

  Članak 30. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4. Agencija izdaje revizijska izvješća o aktivnostima iz stavka 3. i šalje ih prijavljenim tijelima za ocjenu sukladnosti o kojima je riječ i Komisiji. Svako revizijsko izvješće sadrži posebno popis nedostataka koje je Agencija utvrdila i preporuke za poboljšanje. Ako Agencija smatra da ti nedostaci sprečavaju navedeno prijavljeno tijelo u tome da djelotvorno obavlja svoje zadaće vezane uz sigurnost i interoperabilnost željeznica, donosi preporuku kojom se od države članice u kojem to prijavljeno tijelo ima poslovni nastan traži da u određenom vremenskom roku poduzme odgovarajuće korake.

  4. Agencija izdaje revizijska izvješća o aktivnostima iz stavka 3. i šalje ih prijavljenim tijelima za ocjenu sukladnosti o kojima je riječ i Komisiji. Svako revizijsko izvješće sadrži posebno popis nedostataka koje je Agencija utvrdila i preporuke za poboljšanje. Ako Agencija smatra da ti nedostaci sprečavaju navedeno prijavljeno tijelo u tome da djelotvorno obavlja svoje zadaće vezane uz sigurnost i interoperabilnost željeznica, donosi preporuku kojom se od države članice u kojem to prijavljeno tijelo ima poslovni nastan traži da u vremenskom roku koji ona odredi poduzme odgovarajuće korake.

  Amandman    91

  Prijedlog Uredbe

  Članak 31. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Agencija prati ukupnu sigurnost željezničkog sustava. Agencija može zatražiti pomoć mreža iz članka 34., uključujući prikupljanje podataka. Agencija se također koristi podacima koje prikuplja Eurostat i surađuje s Eurostatom kako bi se izbjeglo udvostručavanje rada i osigurala metodološka dosljednost između zajedničkih pokazatelja sigurnosti i pokazatelja koji se upotrebljavaju kod drugih vrsta prijevoza.

  2. Agencija prati ukupnu sigurnost željezničkog sustava i pravni okvir za sigurnost. Agencija može zatražiti pomoć mreža iz članka 34., uključujući prikupljanje podataka. Agencija se također koristi podacima koje prikuplja Eurostat i surađuje s Eurostatom kako bi se izbjeglo udvostručavanje rada i osigurala metodološka dosljednost između zajedničkih pokazatelja sigurnosti i pokazatelja koji se upotrebljavaju kod drugih vrsta prijevoza.

  Amandman    92

  Prijedlog Uredbe

  Članak 31. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3. Agencija na zahtjev Komisije izdaje preporuke za poboljšanje interoperabilnosti željezničkog sustava, posebno olakšavajući koordinaciju između željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture ili među upraviteljima infrastrukture.

  3. Agencija razvija zajednički sustav nadzora i izvješćivanja o događajima.

  Amandman    93

  Prijedlog Uredbe

  Članak 31. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4. Agencija prati napredak na području interoperabilnosti i sigurnosti željezničkih sustava. Agencija svake dvije godine Komisiji podnosi i objavljuje izvješće o napretku na području interoperabilnosti i sigurnosti u jedinstvenom europskom željezničkom prostoru.

  4. Agencija prati i ocjenjuje napredak na području interoperabilnosti i sigurnosti željezničkih sustava i povezanih troškova i prednosti. Agencija svake dvije godine Komisiji podnosi i objavljuje izvješće o napretku na području interoperabilnosti i sigurnosti u jedinstvenom europskom željezničkom prostoru.

  Obrazloženje

  Interoperabilnost i sigurnost neodvojivi su aspekti i oba moraju biti pokrivena. Za jasnu procjenu postignutih prednosti i poduzetih troškova potrebno je napraviti dodatnu analizu.

  Amandman    94

  Prijedlog Uredbe

  Članak 32. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Komisija može zatražiti od Agencije da obavlja svoje zadaće povezane sa željezničkim osobljem u skladu s Direktivom 2007/59/EZ.

  2. Komisija može zatražiti od Agencije da obavlja svoje zadaće povezane sa željezničkim osobljem u skladu s Direktivom 2007/59/EZ i povezane sa željezničkim osobljem kojem su povjereni sigurnosno-kritični poslovi koji nisu obuhvaćeni Direktivom 2007/59/EZ.

  Amandman    95

  Prijedlog Uredbe

  Članak 33. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Agencija uspostavlja i vodi europske registre iz članaka 43., 44. i 45. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti]. Agencija djeluje kao sustavno tijelo za sve registre i baze podataka navedene u Direktivama o sigurnosti, interoperabilnosti i strojovođama. To posebno uključuje:

  1. Agencija utvrđuje europske registre iz članaka 43., 44. i 45. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti] u praktičnom učinkovitom formatu koji je jednostavan za korištenje radi pružanja potpune podrške poslovnim i operativnim potrebama. Agencija djeluje kao sustavno tijelo za sve registre i baze podataka navedene u Direktivama o sigurnosti, interoperabilnosti i strojovođama. To posebno uključuje:

  Obrazloženje

  Agencija bi trebala utvrditi karakteristike europskih registara.

  Amandman    96

  Prijedlog Uredbe

  Članak 33. – stavak 1. – točka da (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (da) uspostavljanje i održavanje registara iz točaka (g), (i) te (ma).

  Obrazloženje

  Agencija bi trebala utvrditi karakteristike europskih registara.

  Amandman    97

  Prijedlog Uredbe

  Članak 33. – stavak 1. – točka db (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (db) izradu europskog registra vozila.

  Amandman    98

  Prijedlog Uredbe

  Članak 33. – stavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  1.a Europski registar vozila:

   

  (a) vodi Agencija;

   

  (b) javan je;

   

  (c) uključuje se u europski registar vozila najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive. Komisija provedbenim aktima utvrđuje vrstu formata dokumenta. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 75.;

   

  (d) obuhvaća barem sljedeće detalje za svaki tip vozila:

   

  (i) tehničke značajke tipa vozila, kao što su naznačene u odgovarajućim TSI-jevima;

   

  (ii) naziv proizvođača;

   

  (iii) datume, upućivanja na naredne dozvole za taj tip vozila, uključujući sva ograničenja ili povlačenja, te države članice koje dodjeljuju dozvole;

   

  (iv) značajke oblikovanja namijenjenih osobama sa smanjenom pokretljivošću i osobama s invaliditetom.

   

  Kada Agencija izdaje, obnavlja, mijenja, obustavlja ili ukida dozvolu za puštanje tipova vozila u rad, dužna je ažurirati registar bez odlaganja.

  Amandman    99

  Prijedlog Uredbe

  Članak 33. – stavak 2. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Agencija osigurava javnu dostupnost sljedećih dokumenata i registara utvrđenih Direktivom … [Direktiva o interoperabilnosti] i Direktivom … [Direktiva o sigurnosti željeznice]:

  2. Agencija putem provedenog IT rješenja koje je jednostavno za korištenje i lako dostupno osigurava javnu dostupnost sljedećih dokumenata i registara utvrđenih Direktivom … [Direktiva o interoperabilnosti] i Direktivom … [Direktiva o sigurnosti željeznice]:

  Amandman    100

  Prijedlog Uredbe

  Članak 33. – stavak 2. – točka f

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (f) nacionalnih pravila o kojima se obavijestilo Komisiju u skladu s člankom 8. Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice] i člankom 14. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti];

  (f) nacionalnih pravila o kojima se obavijestilo Komisiju u skladu s člankom 8. Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice] i člankom 14. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti] kao i procjene koju je o njima dala Agencija;

  Amandman    101

  Prijedlog Uredbe

  Članak 33. – stavak 2. – točka g

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (g) nacionalnih registara vozila, uključujući poveznicama na odgovarajuće nacionalne registre;

  (g) europskog registra vozila;

  Amandman    102

  Prijedlog Uredbe

  Članak 33. – stavak 2. - točka ma (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ma) registar ovlaštenih subjekata zaduženih za održavanje u skladu s člankom 14. Direktive ... [Direktiva o sigurnosti].

  Amandman    103

  Prijedlog Uredbe

  Članak 33. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5. Nacionalna tijela nadležna za izdavanje dozvola i rješenja navedenih u točkama (c) i (d) stavka 2. izvješćuju Agenciju u roku od mjesec dana o svakoj pojedinačnoj odluci o izdavanju, produljenju, izmjenama ili stavljanju izvan snage tih dozvola i rješenja.

  5. Nacionalna tijela nadležna za izdavanje dozvola i rješenja navedenih u stavku 2. točkama (c) i (d) izvješćuju Agenciju u roku od deset dana o svakoj pojedinačnoj odluci o izdavanju, produljenju, izmjenama ili stavljanju izvan snage tih dozvola i rješenja.

  Obrazloženje

  In the age of modern information technology, it is hard to understand why it should take national authorities a month to transmit the decisions they have already taken.

  Amandman    104

  Prijedlog Uredbe

  Članak 34. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Mreže državnih tijela nadležnih za sigurnost, istražnih tijela i predstavničkih tijela

  Mreže državnih tijela nadležnih za sigurnost i predstavničkih tijela

  Obrazloženje

  S obzirom na nove ovlasti Agencije, ona može biti predmetom istrage istražnih tijela. Prema tome, nužno je osigurati njihovu neovisnost u odnosu na nju. Zato se predlaže brisanje pojma „istražnog tijela” u tom članku i stvaranje novog članka, 34.a, u kojem će se utvrditi kakve veze mogu postojati između Agencije i istražnih tijela.

  Amandman    105

  Prijedlog Uredbe

  Članak 34. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Agencija uspostavlja mrežu državnih tijela nadležnih za sigurnost i mrežu istražnih tijela iz članka 21. Direktive …/… [Direktiva o sigurnosti željeznice]. Agencija im osigurava tajništvo. Zadaće mreža posebno su:

  Agencija uspostavlja mrežu državnih tijela nadležnih za sigurnost iz članka 17. stavka 4. Direktive …/… [Direktiva o sigurnosti željeznice]. Agencija im osigurava tajništvo. Zadaće mreža posebno su:

  Obrazloženje

  Predlaže se izmjena u skladu s člankom 17. stavkom 4. Direktive o sigurnosti kojom se predviđa postojanje mreže nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost.

  Amandman    106

  Prijedlog Uredbe

  Članak 34. – stavak 1. – točka ca (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ca) ako je potrebno, informirati Agenciju o nedostacima u zakonodavstvu koje proizlazi iz Direktive ... [Direktiva o sigurnosti željeznice] i Direktive ... [Direktiva o interoperabilnosti].

  Obrazloženje

  This amendment adds to the obligations of national safety authorities by requiring them to inform the Agency whether the network has established deficiencies in secondary legislation deriving from the Safety Directive and the Interoperability Directive.

  Amandman    107

  Prijedlog Uredbe

  Članak 34. – stavak 2. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Agencija uspostavlja mrežu predstavničkih tijela iz željezničkog sektora koji djeluju na razini Unije. Popis tih tijela utvrđuje se provedbenim aktom koji donosi Komisija u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 75. Agencija mreži osigurava tajništvo. Zadaće mreže posebno su:

  2. Agencija uspostavlja mrežu predstavničkih tijela iz željezničkog sektora, uključujući predstavnike putnika, putnika sa smanjenom pokretljivošću i zaposlenika, koji djeluju na razini Unije. Popis tih tijela utvrđuje se provedbenim aktom koji donosi Komisija u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 75. Agencija mreži osigurava tajništvo. Zadaće mreže posebno su:

  Amandman    108

  Prijedlog Uredbe

  Članak 38. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ne dovodeći u pitanje odstupanja iz članka 9. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti], Agencija na zahtjev Komisije provjerava sa stajališta interoperabilnosti i sigurnosti svaki projekt koji uključuje projektiranje, gradnju, obnovu ili modernizaciju podsustava za koji je bio podnesen zahtjev za financijskom potporom Unije.

  Ne dovodeći u pitanje odstupanja iz članka 9. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti], Agencija na zahtjev Komisije provjerava sa stajališta interoperabilnosti i sigurnosti svaki projekt koji uključuje projektiranje, gradnju, obnovu ili modernizaciju podsustava za koji je bio podnesen zahtjev za financijskom potporom Unije. U slučaju projekata koji se financiraju u sklopu programa Transeuropske prometne mreže (TEN-T), Agencija bi trebala blisko surađivati s Izvršnom agencijom TEN-T-a.

  Amandman    109

  Prijedlog Uredbe

  Članak 40. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3. Upravni odbor donosi strategiju za odnose s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama u pogledu pitanja za koja je nadležna Agencija. Strategija se uključuje u godišnji i višegodišnji program rada Agencije uz navođenje sredstava povezanih s njom.

  3. Upravni odbor donosi strategiju za odnose s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama u pogledu pitanja za koja je nadležna Agencija. Strategija se uključuje u godišnji i višegodišnji program rada Agencije uz navođenje sredstava povezanih s njom. Strategijom bi trebalo nastojati osigurati da aktivnosti Agencije željezničkim prijevoznicima Unije olakšavaju recipročan pristup željezničkim tržištima trećih zemalja.

  Obrazloženje

  The strategy for relations with third countries should give priority to promoting fair, reciprocal access for European Union rail undertakings to third country markets.

  Amandman    110

  Prijedlog Uredbe

  Članak 41. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Agencija doprinosi utvrđivanju potencijalnih željezničkih rezervnih dijelova koji se trebaju standardizirati. U tu svrhu Agencija može osnovati radnu skupinu za koordinaciju aktivnosti dionika i može uspostaviti kontakt s europskim tijelima za standardizaciju. Agencija Komisiji predstavlja odgovarajuće smjernice.

  Agencija doprinosi utvrđivanju potencijalnih željezničkih rezervnih dijelova koji se trebaju standardizirati. U tu svrhu Agencija osniva radnu skupinu za koordinaciju aktivnosti dionika i uspostavlja kontakt s europskim tijelima za standardizaciju. Agencija Komisiji predstavlja odgovarajuće smjernice najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

  Obrazloženje

  Radi poticanja tržišta željezničkih vozila i smanjenja troškova željezničkih prijevoznika, postoji potreba razvijanja homologacije za rezervne dijelove.

  Amandman    111

  Prijedlog Uredbe

  Članak 43. – stavak 1. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Upravni odbor sastoji se od jednog predstavnika svake države članice i četiri predstavnika Komisije, od kojih svi imaju pravo glasa.

  1. Upravni odbor sastoji se od jednog predstavnika svake države članice i dva predstavnika Komisije, od kojih svi imaju pravo glasa.

  Amandman    112

  Prijedlog Uredbe

  Članak 43. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4. Mandat članova traje četiri godine i može se produživati.

  4. Mandat članova traje pet godina i može se produžiti jednom.

  Amandman    113

  Prijedlog Uredbe

  Članak 44. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje četiri godine i može se produžiti jedanput. No ako njihovo članstvo u upravnome odboru prestane u bilo kojem trenutku trajanja njihovoga mandata predsjednika ili zamjenika predsjednika, njihov mandat također automatski prestaje toga datuma.

  2. Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje pet godina i može se produžiti jedanput. No ako njihovo članstvo u upravnome odboru prestane u bilo kojem trenutku trajanja njihovoga mandata predsjednika ili zamjenika predsjednika, njihov mandat također automatski prestaje toga datuma.

  Obrazloženje

  Izmjena koja je nastala izmjenom i dopunom članka 43.4.

  Amandman    114

  Prijedlog Uredbe

  Članak 44. – stavak 2.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2.a Predsjednik upravnog odbora odlučuje o prihvaćanju zahtjeva za isključenje člana odbora za žalbe, sukladno članku 53. stavku 3.a te po potrebi imenuje privremenog člana odbora za žalbe u skladu s člankom 53. stavkom 3.b.

  Obrazloženje

  U slučaju da član odbora za žalbe odbije zahtjev za otklonom, treća neutralna strana mora odlučiti o opravdanosti zahtjeva. Nadalje, ako ni jedan od članova koje je upravni odbor imenovao ne može sudjelovati na nekom predmetu, trebalo bi da se odbor neodložno i brzo popuni. Ovom izmjenom, u skladu s onom predloženom u članku 53., ove odluke postaju ovlast predsjednika upravnog odbora.

  Amandman    115

  Prijedlog Uredbe

  Članak 45. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Sastanke upravnog odbora saziva njegov predsjednik. Izvršni direktor Agencije sudjeluje na sastancima.

  1. Sastanke upravnog odbora saziva njegov predsjednik. Izvršni direktor Agencije sudjeluje na sastancima osim ako upravni odbor mora donijeti odluku koja se odnosi na članak 64.

  Obrazloženje

  Osoba koja može biti predmet istrage ili ukidanja imuniteta ne može sudjelovati u procesu odlučivanja o tim pitanjima. Ovom izmjenom izvode se zaključci iz tog načela i izvršnom direktoru zabranjuje se sudjelovanje ili nazočnost na sastancima upravnog odbora koji se odnose na pitanja iz članka 64.

  Amandman    116

  Prijedlog Uredbe

  Članak 47. – stavak 1. – točka l

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (l) donosi strategiju za borbu protiv prijevara koja je razmjerna rizicima od prijevare i kojom se uzima u obzir odnos troškova i koristi mjera koje treba provesti;

  (l) donosi strategiju za borbu protiv prijevara i strategiju za transparentnost koja je razmjerna rizicima od prijevare i kojom se uzima u obzir odnos troškova i koristi mjera koje treba provesti;

  Amandman    117

  Prijedlog Uredbe

  Članak 47. – stavak 1. – točka n

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (n) usvaja pravila za sprečavanje i upravljanje sukobima interesa u pogledu članova upravnog odbora i odbora za žalbe.

  (n) usvaja pravila za sprečavanje i upravljanje sukobima interesa u Agenciji kako je utvrđeno u članku 68.a i u pogledu članova upravnog odbora i odbora za žalbe.

  Obrazloženje

  Upravni odbor trebao bi razviti politiku u vezi sa sukobima interesa, ne samo u odnosu na članove obiju odbora, nego kao opću politiku Agencije. Vidi novi dodatak predložen u novom članku 68.a za uvođenje potpunog niza pravila za upravljanje i sprečavanje sukoba interesa.

  Amandman    118

  Prijedlog Uredbe

  Članak 47. – stavak 2. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Upravni odbor u skladu s postupkom iz članka 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta o zaposlenju ostalih službenika kojom se navedene ovlasti tijela nadležnog za imenovanja prenose na izvršnog direktora i utvrđuju uvjeti pod kojima se taj prijenos ovlasti može obustaviti. Izvršni direktor ima pravo na daljnji prijenos tih ovlasti.

  Upravni odbor u skladu s postupkom iz članka 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta o zaposlenju ostalih službenika kojom se navedene ovlasti tijela nadležnog za imenovanja prenose na izvršnog direktora i utvrđuju uvjeti pod kojima se taj prijenos ovlasti može obustaviti. Izvršni direktor ima pravo na daljnji prijenos tih ovlasti. Svako daljnje delegiranje ovlasti ne utječe na njegovu odgovornost. Izvršni direktor odgovoran je Upravnom odboru za taj prijenos i daljnji prijenos ovlasti.

  Amandman    119

  Prijedlog Uredbe

  Članak 47. – stavak 2. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Kod primjene prethodnog podstavka, Upravni odbor može u iznimnim okolnostima na temelju svoje odluke privremeno obustaviti prijenos ovlasti tijela nadležnog za imenovanja na izvršnog direktora i ovlasti koje je izvršni direktor prenio dalje te ih izvršavati sam ili ih prenijeti na jednog od svojih članova ili zaposlenika koji nije izvršni direktor.

  Kod primjene prethodnog podstavka, Upravni odbor može u iznimnim okolnostima na temelju svoje odluke privremeno obustaviti prijenos ovlasti tijela nadležnog za imenovanja na izvršnog direktora i ovlasti koje je izvršni direktor prenio dalje te ih izvršavati sam ili ih prenijeti na jednog od svojih članova ili zaposlenika koji nije izvršni direktor. Osoba kojoj su ovlasti delegirane obavještava Upravni odbor o njihovu delegiranju.

  Amandman    120

  Prijedlog Uredbe

  Članak 47. – stavak 2.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2.a Upravni odbor ukida imunitet Agenciji ili njezinom osoblju, sadašnjem ili nekadašnjem, u skladu s odredbama članka 64.

  Obrazloženje

  U skladu s člankom 64. ovom izmjenom upravnom odboru dodaje se ovlast ukidanja imuniteta Agenciji ili osoblju.

  Amandman    121

  Prijedlog Uredbe

  Članak 48. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Program rada donosi se ne dovodeći u pitanje godišnji proračunski postupak Unije. Ako u roku od 15 dana od datuma donošenja programa rada Komisija izrazi svoje neslaganje s programom, upravni odbor ga ponovno ispituje i donosi, prema potrebi izmijenjenog, u roku od dva mjeseca u drugom čitanju i to dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa, uključujući sve predstavnike Komisije, ili ga predstavnici država članica donose jednoglasno.

  2. Program rada donosi se ne dovodeći u pitanje godišnji proračunski postupak Unije. Ako u roku od 15 dana od datuma donošenja programa rada Komisija izrazi svoje neslaganje s programom, upravni odbor ga ponovno ispituje i donosi, prema potrebi izmijenjenog, u roku od dva mjeseca u drugom čitanju dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa, uključujući sve predstavnike Komisije.

  Obrazloženje

  Prisustvo predstavnika država članica osigurava im već dvotrećinsku većinu u slučaju suglasnosti.

  Amandman    122

  Prijedlog Uredbe

  Članak 51. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Agencija osniva jedno ili više odbora za žalbe.

  1. Agencija osniva jedan neovisan odbor za žalbe ili više njih.

  Obrazloženje

  Although, for practical reasons, the Appeal Boards cannot be fully separate from the Agency, they should be independent in terms of decision-making. To achieve this, they should be functionally and organisationally distinct from other parts of the Agency.

  Amandman    123

  Prijedlog Uredbe

  Članak 51. – stavak 5.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  5.a Komisija uz pomoć odbora iz članka 48. stavka 3. Direktive ../ [Direktive o interoperabilnosti] određuje kvalifikacije koje se zahtijevaju za svakog člana odbora, ovlast svakog člana u pripremnoj fazi odlučivanja te uvjete glasovanja.

  Obrazloženje

  Predloženo je da akt koji donese odbor za interoperabilnost i željezničku sigurnost definira uvjete koje svaki član odbora za žalbe mora ispuniti, ovlast svakog člana u fazi pripreme odluka i mišljenja te uvjete glasovanja.

  Amandman    124

  Prijedlog Uredbe

  Članak 52. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Mandat članova i zamjenika odbora za žalbe traje četiri godine i može se produljivati.

  1. Mandat članova i zamjenika odbora za žalbe traje pet godina i može se produljiti jedanput.

  Obrazloženje

  Usklađivanje s izmjenama iz članaka 43. i 44.

  Amandman    125

  Prijedlog Uredbe

  Članak 52. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Članovi odbora za žalbe su neovisni i ne smiju obavljati nikakve druge dužnosti u Agenciji. U odlučivanju ih ne obvezuju nikakvi naputci.

  2. Članovi odbora za žalbe neovisni su od svih strana koje sudjeluju u žalbenom postupku. Ne smiju obavljati nikakve druge dužnosti u Agenciji ili Komisiji. U odlučivanju ili izražavanju mišljenja ih ne obvezuju nikakvi naputci.

  Obrazloženje

  Ovom se izmjenom pojašnjava i procjenjuje potreba neovisnosti članova odbora koja se mora odnositi samo na strane u žalbenom postupku s kojim se trebaju upoznati. S druge strane, ova potreba mora postojati i tijekom žalbenog postupka s ciljem dobivanja mišljenja te onog žalbenog postupka koji dovodi do odluke odbora.

  Amandman    126

  Prijedlog Uredbe

  Članak 53. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Članovi odbora za žalbe ne smiju sudjelovati u bilo kakvom žalbenom postupku ako u pogledu njega imaju osobni interes, ako su prethodno u njemu sudjelovali kao zastupnici jedne od strana u postupku ili ako su sudjelovali u odluci protiv koje je uložena žalba.

  1. Članovi odbora za žalbe ne sudjeluju u bilo kakvom žalbenom postupku ako u pogledu njega imaju osobni interes, ako su prethodno u njemu sudjelovali kao zastupnici jedne od strana u postupku ili ako su sudjelovali u odluci protiv koje je uložena žalba, uključujući, u slučaju žalbi podnesenih na temelju članka 54. stavka 1., davanje mišljenja na temelju članka 54. stavka 4. u pogledu na istu dozvolu ili rješenje.

  Obrazloženje

  Kako bi se u potpunosti poštovalo načelo nepristranosti, neusklađenost nekog člana odbora tijekom žalbenog postupka mora se proširiti na mišljenja koja su donesena u okviru prijateljskog rješavanja sporova između Agencije i nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost i u kojima je član odbora za žalbe sudjelovao te kad se odnose na jednu te istu dozvolu ili rješenje.

  Amandman    127

  Prijedlog Uredbe

  Članak 53. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Članovi odbora za žalbe koji smatraju da iz razloga iz stavka 1. ili iz bilo kojih drugih razloga ne bi smjeli sudjelovati u bilo kakvom žalbenom postupku, o tome obavještavaju odbor za žalbe koji donosi odgovarajuću odluku o isključenju.

  2. Članovi odbora za žalbe koji smatraju da iz razloga iz stavka 1. ili iz bilo kojih drugih razloga ne bi smjeli sudjelovati u bilo kakvom žalbenom postupku, o tome obavještavaju odbor za žalbe i odlučuju se povući.

  Obrazloženje

  Ako član odbora smatra da se nalazi u situaciji sukoba interesa, ima pravo odlučiti se povući, a odbor se ne može protiviti toj odluci.

  Amandman    128

  Prijedlog Uredbe

  Članak 53. – stavak 3.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3.a Jedna strana može podnijeti zahtjev za otklonom člana odbora za žalbe u pismenom obliku koji će biti naslovljen na predsjednika upravnog odbora. Razlozi zahtjeva za otklonom moraju biti među onima koji su spomenuti u stavku 1. ili rizik od pristranosti. Zahtjevu se prilažu relevantni popratni dokumenti. Zahtjev se podnosi, pod kaznom nedopustivosti, prije početka postupka u odboru za žalbe, ili, u slučaju da se informacije kojima se potkrepljuje zahtjev za otklonom saznaju nakon početka postupka, u roku od pet dana od kada je strana koja podnosi zahtjev saznala tu informaciju.

   

  O zahtjevu se izvješćuje član odbora za žalbe na koga se on odnosi. Član odbora za žalbe očituje se o tome prihvaća li taj zahtjev i to u roku od pet dana nakon što je obaviješten o zahtjevu. U suprotnome, predsjednik upravnog odbora odlučuje o tome u roku od sedam radnih dana od dana kad je član dao svoj odgovor, ili, ako nije odgovorio, nakon isteka njegovog roka za očitovanje o zahtjevu.

  Obrazloženje

  Ovom se izmjenom definira postupak prema kojemu strane mogu zahtijevati otklon člana odbora u cilju nepristranosti te izbjegavanja taktike odgađanja.

  Amandman    129

  Prijedlog Uredbe

  Članak 53. – stavak 3.b (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3.b Odbor za žalbe donosi svoje mišljenje ili odluku bez prisustva člana koji se odlučio povući ili koji je otklonjen u skladu sa stavkom 2. i 3. U svrhu donošenja odluke ili iznošenja mišljenja, dotičnog člana u odboru za žalbe zamjenjuje njegov zamjenik.

   

  Ako zamjenik ne može sudjelovati u odboru iz bilo kojeg razloga, predsjednik upravnog odbora imenuje privremenog člana odbora s popisa iz članka 51., stavka 3. kako bi ga zamijenio u tom postupku.

  Obrazloženje

  Ovom se izmjenom predviđa mogućnost nesudjelovanja jednog ili više članova odbora.

  Amandman    130

  Prijedlog Uredbe

  Članak 54. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Žalba se može uložiti odboru za žalbe protiv odluka koje je Agencija donijela u skladu s člancima 12., 16., 17. i 18.

  1. Žalba se može uložiti odboru za žalbe protiv odluka koje je Agencija donijela u skladu s člancima 12., 16. i 17. ili protiv preporuka izdanih u skladu s člancima 21. i 22. ili protiv izostanka odgovora u predviđenom roku.

  Obrazloženje

  U slučaju da Agencija ne odgovori ili ne donese odluku u zadanom roku, osobe koje imaju pravo podnijeti žalbu (u skladu s člankom 55.) mogu podnijeti žalbu.

  Amandman    131

  Prijedlog Uredbe

  Članak 54. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Žalba uložena u skladu sa stavkom 1. nema suspenzivan učinak. No ako smatra da okolnosti to dopuštaju, Agencija može privremeno obustaviti primjenu odluke protiv koje je uložena žalba.

  2. Žalba uložena u skladu sa stavkom 1. nema suspenzivan učinak. No ako smatra da okolnosti to dopuštaju i da ove odluke ne utječu na sigurnost željeznice Agencija može privremeno obustaviti primjenu odluke protiv koje je uložena žalba.

  Obrazloženje

  Obustava odluke tijekom postupka ne smije ugroziti sigurnost. Ovom se izmjenom zabranjuje obustava odluke ako postoji opasnost od ugrožavanja sigurnosti.

  Amandman    132

  Prijedlog Uredbe

  Članak 55.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Osobe koje imaju pravo na žalbu, rok i oblik

  Osobe koje imaju pravo na žalbu, rokovi i oblik

  1. Svaka fizička ili pravna osoba može uložiti žalbu protiv odluke koju je Agencija naslovila na nju u skladu s člancima 12., 16., 17. i 18.

  1. Svaka fizička ili pravna osoba može uložiti žalbu protiv odluke koju je Agencija naslovila na nju u skladu s člancima 12., 16., 17. i 18. ili zbog nedonošenja odluke u roku. Takva prava na žalbu primjenjuju se također na tijela koja predstavljaju osobe iz članka 34. stavka 2. i propisno su ovlaštena u skladu sa svojim statutima.

  2. Žalba i njezino prateće obrazloženje podnose se Agenciji u pisanom obliku u roku od dva mjeseca nakon što je osoba o kojoj je riječ obaviještena o mjeri, ili ako osoba nije bila obaviještena o mjeri, u roku od dva mjeseca od dana kad je saznala za tu mjeru.

  2. Žalba i njezino prateće obrazloženje podnose se Agenciji u pisanom obliku u roku od dva mjeseca nakon što je osoba o kojoj je riječ obaviještena o mjeri, ili ako osoba nije bila obaviještena o mjeri, u roku od dva mjeseca od dana kad je saznala za tu mjeru.

   

  2.a Žalba na nepostojanje odluke podnosi se Agencji u pisanom obliku u roku od dva mjeseca od isteka vremenskog roka utvrđenog u relevantnom članku.

  Obrazloženje

  Ovom se izmjenom osniva i pravo pokretanja postupka treće strane u korist osoba koje se smatraju oštećenima diskriminacijskom odlukom Agencije.

  Amandman    133

  Prijedlog Uredbe

  Članak 56. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Odbor za žalbe razmatra žalbu što je žurnije moguće. Kad je god to potrebno, poziva strane u žalbenom postupku da u određenom vremenskom roku iznesu opaske o službenim obavijestima koje je izdao sam odbor ili o dopisima drugih strana u žalbenom postupku. Strane u žalbenom postupku imaju pravo na usmeno davanje izjava.

  1. Odbor za žalbe odlučuje u roku od tri mjeseca od podnošenja žalbe hoće li tu žalbu prihvatiti ili odbiti. U roku od mjesec dana od podnošenja žalbe zahtjeva sve dodatne informacije koje mu mogu trebati. Relevantne informacije dostavljaju se u razumnom vremenskom roku koji utvrđuje odbor za žalbe i koji nije dulji od jednog mjeseca. Kad je god to potrebno, poziva strane u žalbenom postupku da u određenom vremenskom roku koji nije dulji od jednog mjeseca iznesu opaske o službenim obavijestima koje je izdao sam odbor ili o dopisima drugih strana u žalbenom postupku. Strane u žalbenom postupku imaju pravo na usmeno davanje izjava.

  Obrazloženje

  Za postupak koji će biti jasan, transparentan i pouzdan svim stranama, neizostavni su jednoznačni rokovi.

  Amandman    134

  Prijedlog Uredbe

  Članak 58. – stavak 2. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Prihode Agencije čine:

  2. Prihode Agencije posebno čine:

  Obrazloženje

  S obzirom da se zadaci Agencije mogu promijeniti, potrebno je razmotriti da se prihodi također mogu mijenjati u svrhu rješavanja novih zadataka Agencije.

  Amandman    135

  Prijedlog Uredbe

  Članak 58. – stavak 2. – točka c

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c) naknada koje plaćaju podnositelji zahtjeva ili vlasnici dozvola i rješenja koje Agencija izdaje u skladu s člancima 12., 16., 17. i 18.;

  (c) naknada koje plaćaju podnositelji zahtjeva ili vlasnici dozvola i rješenja koje Agencija izdaje u skladu s člancima 12., 16., 17. i 18. Delegiranim aktom iz članka 73. trebale bi se utvrditi cijene na različitim razinama sukladno područjima uporabe rješenja i dozvola te vrsti i opsegu djelatnosti željezničkog prometa;

  Obrazloženje

  Razina pristojbi trebala bi se razlikovati prema utvrđenom opsegu djelatnosti i područjima uporabe. A certificate for a small railway line within one single country should not cost the same as a certificate for the whole of Europe.

  Amandman    136

  Prijedlog Uredbe

  Članak 58. – stavak 2.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2.a Sve zadaće ili obveze osim zadaća koje proizlaze iz zakonodavstva Unije te za koje nije određena naknada kako je utvrđeno u članku 58. stavku 2. točkama (b), (c), (d) i (e) ove Uredbe podliježu procjeni i za njih se isplaćuje naknada iz proračuna Unije.

  Obrazloženje

  Agencija će se morati suočiti s vrlo velikim povećanjem zadaća i ne bi mogla podnijeti da dobije nove bez prikladne financijske naknade.

  Amandman    137

  Prijedlog Uredbe

  Članak 59. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4. Po primitku primjedbi Revizorskog suda u vezi s privremenim financijskim izvještajem Agencije u skladu s člankom 148. opće Financijske uredbe, izvršni direktor na vlastitu odgovornost izrađuje završni financijski izvještaj Agencije i podnosi ga Upravnom odboru na mišljenje.

  4. Po potrebi, na temelju primjedbi Revizorskog suda u vezi s privremenim financijskim izvještajem Agencije u skladu s člankom 148. opće Financijske uredbe, izvršni direktor na vlastitu odgovornost izrađuje završni financijski izvještaj Agencije i podnosi ga Upravnom odboru na odobrenje, zajedno sa svojom izjavom o jamstvu.

  Obrazloženje

  The drawing-up of the accounts and the procedure via which they are approved by the Management Board should not be made conditional on receipt of the Court of Auditors’ observations. The Executive Director must submit the accounts together with a statement of assurance – that he or she has signed – concerning those accounts.

  Amandman    138

  Prijedlog Uredbe

  Članak 61. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3. Agencija poduzima odgovarajuće upravne mjere za organiziranje svojih službi radi izbjegavanja svakog sukoba interesa.

  3. Agencija poduzima odgovarajuće upravne mjere, između ostaloga s pomoću obuke i strategija prevencije, za organiziranje svojih službi radi izbjegavanja sukoba interesa, uključujući onih povezanih s pitanjima nakon zapošljavanja kao što su: „rotirajuća vrata” i „povlaštene informacije”.

  Amandman    139

  Prijedlog Uredbe

  Članak 61. – stavci 3.a i 3.b (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3.a Agencija i njezino osoblje izvršava zadaće koji su određeni ovom Uredbom s najvećim strukovnim integritetom i tehničkom stručnošću koju zahtijeva posebno područje. Nisu izloženi nikakvom pritisku ni poticajima, posebno financijskim, koji bi mogli utjecati na njihovo rasuđivanje ili rezultat njihova rada, naročito od strane osoba ili skupina osoba koje imaju interes u rezultatu tog rada. Agencija raspolaže s dovoljno osoblja kako bi osigurala dobro izvršavanje zadaća određenih ovom Uredbom.

   

  3.b Osoblje ima:

   

  (a) solidnu tehničku i stručnu naobrazbu koja obuhvaća sve aktivnosti Agencije;

   

  (b) zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva povezanih s ocjenjivanjima koja provodi Agencija i odgovarajuće ovlasti za provedbu tih ocjenjivanja;

   

  (c) prikladno poznavanje i razumijevanje potrebnih zahtjeva kod donošenja odluka Agencije;

   

  (d) sposobnost preispitivanja mišljenja i odluka koje donose nacionalna tijela nadležna za sigurnost te nacionalnih propisa.

  Obrazloženje

  U skladu s prijedlogom Europske komisije da se reguliraju vještine i integritet osoblja tijela, kako je navedeno u članku 29. Direktive o interoperabilnosti, isti bi se zahtjevi trebali primjenjivati na osoblje Agencije.

  Amandman    140

  Prijedlog Uredbe

  Članak 63. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Agencija se može koristiti upućenim nacionalnim stručnjacima ili drugim osobljem koje nije zaposleno u Agenciji, u skladu s Pravilnikom o osoblju i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika.

  Agencija se koristi upućenim nacionalnim stručnjacima te posebno osobljem iz nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost ili drugim osobljem koje nije zaposleno u Agenciji, u skladu s Pravilnikom o osoblju i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika. Agencija donosi i provodi politiku za procjenu i upravljanje mogućim sukobima interesa upućenih nacionalnih stručnjaka, uključujući i izdavanje zabrana sudjelovanja sastancima radnih skupina kada njihova neovisnost i nepristranost mogu biti ugroženi.

  Amandman    141

  Prijedlog Uredbe

  Članak 64. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Na Agenciju i njezino osoblje primjenjuje se Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije.

  Na Agenciju i njezino osoblje primjenjuje se Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije ne dovodeći u pitanje sudske i/ili izvansudske postupke u odnosu na područje odgovornosti Agencije.

  Obrazloženje

  Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije omogućuje prekid imuniteta osoblju Agencije u slučaju pogreške u izvršavanju njihovih funkcija.

  Amandman    142

  Prijedlog Uredbe

  Članak 66. – stavak - 1. (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  -1. Agencija preuzima punu odgovornost, uključujući prihvaćanje ugovorne i izvanugovorne odgovornosti, za odobrenja i rješenja koja izdaje.

  Obrazloženje

  To clarify that, even if the Agency enters into agreements with national authorities, it retains full responsibility for the decisions it takes.

  Amandman    143

  Prijedlog Uredbe

  Članak 67. – stavak - 1. (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  -1. Ne dovodeći u pitanje sporazum između Agencije i podnositelja zahtjeva u pogledu zahtjeva za prijevod, dokumenti koje su podnositelji zahtjeva i vlasnici rješenja i dozvola, u skladu s člancima 12., 16., 17. i 18. dostavili Agenciji i nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost kako bi se ta rješenja i dozvole proučili, predaju se prevedeni na sve službene jezike država Unije na koje se odnose prema području uporabe željezničkih vozila i opsegu djelatnosti željezničkih prijevoznika. Svaki se prijevod smatra vjerodostojnim za navedenu državu, uključujući za postupke iz članka 56. Dozvola i rješenje izdaju se na svim jezicima dotičnih država Unije.

  Amandman    144

  Prijedlog Uredbe

  Članak 67. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Odredbe iz Uredbe br. 1. od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici18 primjenjuju se i na Agenciju.

  1. U slučajevima kad se ne primjenjuje članak 67. stavak -1., na Agenciju se primjenjuju odredbe utvrđene Uredbom br. 1. od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se upotrebljavaju u Europskoj ekonomskoj zajednici18.

  ______________

  _______________

  18 SL 17, 6.10.1958., str. 385.

  18 SL 17, 6.10.1958., str. 385.

  Amandman    145

  Prijedlog Uredbe

  Članak 68. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Ne dovodeći u pitanje članak 40. Agencija je otvorena za sudjelovanje trećih zemalja, posebno zemalja u okviru europske susjedske politike, politike proširenja te država EFTA-e koje su s Unijom sklopile sporazume na temelju kojih su dotične države usvojile i primjenjuju zakonodavstvo Unije ili ekvivalentne nacionalne mjere u području obuhvaćenom ovom Uredbom.

  1. Ne dovodeći u pitanje članak 40. Agencija je otvorena za sudjelovanje trećih zemalja koje su s Unijom sklopile sporazume na temelju kojih su dotične države usvojile i primjenjuju zakone Unije ili ekvivalentne nacionalne mjere u području obuhvaćenom ovom Uredbom. Ovaj stavak primjenjuje se posebno na zemlje u okviru europske susjedske politike, politike proširenja Unije te država EFTA-e.

  Obrazloženje

  To clarify that only countries which have adopted and are applying Union legislation or equivalent national measures are eligible.

  Amandman    146

  Prijedlog Uredbe

  Članak 68.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 68.a

   

  Sukob interesa

   

  1. Izvršni direktor i službenici koje su privremeno uputile države članice i Komisija daju izjavu o obvezama i izjavu o interesima u kojima navode nepostojanje bilo kakvih izravnih ili neizravnih interesa koji bi se mogli smatrati štetnim za njihovu neovisnost. Te se izjave daju u pismenom obliku prilikom stupanja na dužnost i obnavljaju se u slučaju promjene njihovih osobnih okolnosti. Članovi Upravnog odbora, Izvršnog odbora i odbora za žalbe također daju te izjave na raspolaganje javnosti zajedno sa svojim životopisima. Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis članova tijela opisanih u članku 42. kao i vanjskih i internih stručnjaka.

   

  2. Upravni odbor provodi politiku za upravljanje sukobom interesa i njegovo izbjegavanje koja obuhvaća barem:

   

  a) načela za upravljanje i provjeru izjava o interesima, uključujući pravila za njihovo objavljivanje uzimajući u obzir članak 77.;

   

  b) obvezne uvjete osposobljavanja u vezi sa sukobom interesa za osoblje Agencije i upućene nacionalne stručnjake;

   

  c) pravila o darovima i pozivima;

   

  d) detaljna pravila za nesuglasnosti za osoblje i članove Agencije nakon što je njihov radni odnos s Agencijom završio;

   

  e) pravila o transparentnosti odluka Agencije, uključujući zapisnike odbora Agencije koji se objavljuju uzimajući u obzir osjetljive, povjerljive i komercijalne informacije; te

   

  f) sankcije i mehanizme za očuvanje autonomije i nezavisnosti Agencije.

   

  Agencija ima na umu potrebu da se održi ravnoteža između rizika i koristi, posebno u vezi s ciljem da se dobiju najbolji tehnički savjet i najbolji stručnjaci, te upravljanje sukobima interesa. Izvršni direktor u svoje izvještaje Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s ovom Uredbom uključuje podatke koji se odnose na provedbu te politike.

  Obrazloženje

  This amendment gives the legal ground for the Agency to implement a complete set of rules for managing and avoiding conflicts of interest. The governing bodies of the Agency shall be responsible of developing and implementing this policy taking into consideration the particularities of the Agency to get the best technical knowledge as well as sensitive, classified and commercial information that might be involved.

  Amandman    147

  Prijedlog Uredbe

  Članak 69. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Suradnja s nacionalnim vlastima i tijelima

  Suradnja s nacionalnim tijelima

  Obrazloženje

  It is not clear what 'other competent bodies' refers to. The independence of the Agency may be at risk if it cannot rely on independent organisations or experts.

  Amandman    148

  Prijedlog Uredbe

  Članak 69. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Agencija može sklopiti sporazume s mjerodavnim nacionalnim tijelima, posebno s nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost, i ostalim nadležnim tijelima, u vezi s provedbom članaka 12., 16., 17. i 18.

  1. Agencija može sklopiti sporazume s mjerodavnim nacionalnim tijelima, posebno s nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost, i ostalim nadležnim tijelima, u vezi s provedbom članaka 12., 16., 17. i 18. Takvi sporazumi mogu uključivati jedno nacionalno tijelo nadležno za sigurnost ili više njih.

  Obrazloženje

  To make clear that the Agency is not limited to agreements with each individual national authority but can reach agreements with groups of such authorities. This may be of particular value when the technical characteristics of the national networks make close cooperation between national authorities desirable.

  Amandman    149

  Prijedlog Uredbe

  Članak 69. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Sporazumima se može obuhvatiti dodjeljivanje nekih zadataka Agencije nacionalnim vlastima, na primjer provjera i pripremanje dokumentacije, provjera tehničke usklađenosti, obavljanje obilazaka i izrada tehničkih studija.

  2. Sporazumima se može obuhvatiti dodjeljivanje zadataka i odgovornosti Agencije nacionalnim vlastima, na primjer provjera i pripremanje dokumentacije, provjera tehničke usklađenosti, obavljanje obilazaka i izrada tehničkih studija.

  Amandman    150

  Prijedlog Uredbe

  Članak 69. – stavak 2.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2.a S druge strane, nacionalno tijelo nadležno za sigurnost može s Agencijom sklopiti podugovor o izvođenju drugih zadaća osim onih koje su joj dodijeljene sukladno članku 20. Direktive .. ./ [Direktiva o interoperabilnosti], i članku 16. stavku 2. Direktive ... / [Direktiva o sigurnosti željeznica].

  Obrazloženje

  The amendment makes subcontracting possible, between the Agency and specific national safety authorities, in respect of tasks other than those conferred on each authority by the directives.

  Amandman    151

  Prijedlog Uredbe

  Članak 69. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4. Sporazumi opisani u stavcima 1., 2. i 3. ne dovode u pitanje opću odgovornost Agencije za obavljanje svojih zadataka iz članaka 12., 16., 17. i 18.

  4. Sporazumi opisani u stavcima 1., 2. i 3. jasno određuju razinu odgovornosti Agencije i nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost u odnosu na zadaće koje provodi svaka ugovorna strana, kako je utvrđeno u sporazumima. Ovime se ne dovodi u pitanje opća odgovornost Agencije za obavljanje svojih zadaća iz članaka 12., 16., 17. i 18.

  Obrazloženje

  To avoid any confusion about who will be responsible when national authorities are working on behalf of the Agency.

  Amandman    152

  Prijedlog Uredbe

  Članak 72. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Borba protiv prijevara

  Borba protiv prijevara i nadzor nad radom

  Amandman    153

  Prijedlog Uredbe

  Članak 72. – stavak 2.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2a. Europski Revizorski sud nadzire rad i donošenje odluka Agencije revizijama i inspekcijama.

  Amandman    154

  Prijedlog Uredbe

  Članak 73. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Delegirani akti u vezi s člancima 12., 16., 17. i 18.

  Delegirani akti u vezi s člancima 12., 16., 17., 18. i 41.

  Amandman    155

  Prijedlog Uredbe

  Članak 73. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4. Pristojbe i troškovi utvrđuju se u takvoj visini koja osigurava da su prihodi od njih dostatni za pokrivanje ukupnih troškova pruženih usluga. U tim se troškovima prikazuju posebno svi rashodi Agencije koji se pripisuju osoblju uključenom u djelatnosti iz stavka 3., uključujući razmjeran doprinos poslodavca sustavu mirovinskog osiguranja. Ako se učestalo ponavlja značajna neravnoteža uzrokovana pružanjem usluga koje pokrivaju pristojbe i naknade, revizija visine pristojbi i troškova mora postati obvezna.

  4. Pristojbe i troškovi koji se tiču Agencije utvrđuju se u takvoj visini koja osigurava da su prihodi od njih dostatni za pokrivanje ukupnih troškova pruženih usluga. U tim se troškovima prikazuju posebno svi rashodi Agencije koji se pripisuju osoblju uključenom u djelatnosti iz stavka 3., uključujući razmjeran doprinos poslodavca sustavu mirovinskog osiguranja. Ako se učestalo ponavlja značajna neravnoteža uzrokovana pružanjem usluga koje pokrivaju pristojbe i naknade, revizija visine pristojbi i troškova mora postati obvezna.

  Amandman    156

  Prijedlog Uredbe

  Članak 73. – stavak 4.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4.a Komisija je također ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 74. u vezi sa standardizacijom rezervnih željezničkih dijelova u primjeni članka 41.

  Amandman    157

  Prijedlog Uredbe

  Članak 74. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Ovlasti iz članka 73. delegiraju se Komisiji na neodređeno vrijeme od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

  2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 73. dodjeljuje se Komisiji za razdoblje od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Pod uvjetom da je izvješće primljeno, delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

  Obrazloženje

  Reflecting Parliament's usual position that delegation should not be for an indefinite period and that, to ensure democratic control, the Commission should report on how it has used its powers before an extension is granted.

  Amandman    158

  Prijedlog Uredbe

  Članak 76. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a potom svakih pet godina, Komisija naručuje ocjenjivanje kako bi se ocijenili, prije svega, učinak, učinkovitost i uspješnost Agencije i njezinih načina rada. Ocjenjivanjem se posebno razmatraju eventualne potrebe izmjene mandata Agencije te financijske posljedice svake takve izmjene.

  1. Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a potom svakih pet godina, Komisija naručuje ocjenjivanje kako bi se ocijenili, prije svega, učinak, učinkovitost i uspješnost Agencije i njezinih načina rada. Ocjenjivanje uzima u obzir predstavnike željezničkog sektora, socijalne partnere i udruge potrošača. Ocjenjivanjem se posebno razmatraju eventualne potrebe izmjene mandata Agencije te financijske posljedice svake takve izmjene.

  Obrazloženje

  This amendment requires the Commission to canvass the views of the representatives of the railway sector, of the social partners and of consumer organisations in order to carry out an impact assessment concerning the Agency's efficiency and effectiveness, with a view to producing a comprehensive analysis and thus enhancing the Agency's mandate.

  Amandman    159

  Prijedlog Uredbe

  Članak 77. – stavak 3.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3.a Agencija mora obavljati svoje zadaće izdavanja potvrda i dozvola sukladno člancima 12., 16., 17. i 18. u roku od godinu dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Do tog datuma, države članice nastavit će primjenjivati svoje nacionalno zakonodavstvo.

  Obrazloženje

  A transitional period needs to be laid down so that the Agency can prepare for its new tasks.

  Amandman    160

  Prijedlog Uredbe

  Članak 77. – stavak 3.b (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3.b Tijekom dodatnog razdoblja od tri godine nakon jednogodišnjeg razdoblja utvrđenog u članku 77. stavku 3.a podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjev ili Agenciji ili nacionalnom tijelu nadležno za sigurnost. Tijekom tog perioda nacionalno tijelo nadležno za sigurnost može nastaviti izdavati rješenja i dozvole odstupajući od članaka 12., 16., 17. i 18. u skladu s Direktivama 2008/57 i 2004/49.

  Amandman    161

  Prijedlog Uredbe

  Članak 77. – stavak 3.c (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3.c U slučajevima iz članka 10. stavka 2.a Direktive … [Direktiva o sigurnosti] I članka 20. stavka 9.a Direktive [Direktiva o interoperabilnosti] nacionalna tijela nadležna za sigurnost mogu nastaviti izdavati rješenja i dozvole nakon razdoblja iz stavka 3.b ovog članka, pod uvjetima utvrđenim u tim člancima.

  EXPLANATORY STATEMENT

  1. Background

  In the last decade, the EU railway market has witnessed profound changes, gradually introduced by three legislative ‘railway packages’ aimed at opening up national markets and making railways more competitive and interoperable at the EU level, while, at the same time, maintaining a high level of safety. However, the modal share of rail in intra-EU transport has remained modest. Despite these three legislative packages, the European railway sector still faces problems such as barriers to competition, discrimination and the lack of a liberalised, dynamic and business-friendly environment. Today, too many different national rules exist, with procedures and standards that lack transparency.

  The 4th Railway package

  It is worth underlining that, already in 2004 when the creation of an integrated European railway area was intensified with the adoption of the 2nd railway package, it was recognised that there was a need for more harmonised safety rules and improved technical compatibility of infrastructure, rolling stock, signalling and other parts of the rail system, as well as simpler procedures for approving rolling stock for use across the European rail network.

  In order to move forward with the measures that are necessary to improve the performance and competitiveness of the railway sector and thus to enhance the quality and efficiency of rail services, the Commission has put forward the 4th railway package.

  The proposal for a Regulation on the European Railway Agency (ERA), along with the proposal to recast Directive 2004/49/EC on rail safety and the proposal to recast Directive 2008/57/EC (interoperability) forms the technical part of the 4th package which focuses on the removal of the remaining administrative and technical barriers such as fragmentation and discrimination, and leads to more harmonised rules by:

  •  establishing a common approach to safety and interoperability rules to increase economies of scale for railway undertakings active across the EU;

  •  decreasing administrative costs;

  •  accelerating administrative procedures, as well as avoiding disguised discrimination;

  •  giving new tasks to the European Railways Agency.

  This will contribute to creating a shared rail system, managed by many actors, comparable to the systems for road and air transport. Each actor would be responsible for ensuring that their part of the system meets the essential requirements (including technical compatibility, reliability and accessibility) and for the safety of what they do. Management of safety would be achieved by assessing and controlling risks. Rules would be introduced where risk can best be controlled by everyone doing the same thing. Otherwise risks would be managed within individual companies' safety management systems.

  European Railway Agency

  Seven years after its establishment, ERA is now fully operational and plays an important role in harmonising national safety and interoperability requirements and progressively replacing them with common technical specifications and common safety targets and methods.

  In order to improve the current highly decentralised system, in which the functions of individual actors are sometimes unclear, and to ensure a European dimension for rail services, the Commission has proposed that ERA would receive a number of additional tasks of an executive nature. It would issue a number of authorisations and certifications currently issued by NSAs (National Safety Authorities), but would not replace NSAs. ERA would continue to rely on NSA staff and competences to carry out some of the relevant activities within Member States; such activities would be carried out upon request of the Agency and under its direction and supervision.

  2. The rapporteur's remarks and proposals

  For all the reasons mentioned above, and, in particular, to create a more competitive, dynamic and business-friendly railway market, the existing legislation needs to be revised.

  Your rapporteur considers that an improved, more centralised system of authorisations and certifications must bring benefit to everyone and that all stakeholders should gain from it. The system needs to ensure better business conditions and opportunities for competition for all market players and thus provide better quality, less costly services for end users, whether involving cargo or passengers.

  If railway companies are to be able to provide carriage freely throughout Europe, they should be offered efficient and client-friendly authorisation and certification procedures by the ERA acting as a one-stop-shop.

  However, although these more harmonised EU-level procedures to be performed by ERA are intended to reduce red tape and costs for railway undertakings, as well as helping new market entrants, we need to ensure that they do not create opposing negative effects. Whilst the safety and interoperability of European railways need to be maximised with new EU-wide procedures, it is also important to ensure a competitive and business-friendly environment for actors in all parts of the market, be it national or cross-border.

  According to the Commission's Impact Assessment, charges and the time taken for certification and authorisation procedures performed by national safety authorities currently vary widely across the EU. For safety certificates, the fees paid by applicants range from zero to €70 000 while the procedures can last from anything between a few weeks and several years.

  For the EU-wide procedures, charges will obviously be fixed somewhere around the average of what are currently the least and most expensive systems. Those undertakings that now pay the highest costs and go through lengthy procedures will clearly benefit, while those undertakings (operating in one Member State) currently paying less and going through procedures taking only a few weeks will not see much improvement but rather be disadvantaged.

  Therefore, particularly for railway undertakings in peripheral Member States, but also for others who intend to operate in only one Member State, it should be possible to get a safety certificate and authorisation for vehicles from either ERA or the appropriate national safety authority.

  Your rapporteur stresses that the 4th railway package should take into account the specific situation of the rail networks with track gauge that differs for the standard 1435 mm Union gauge, and, in particular, the Baltic States and Finland. These countries are actually very well-integrated within the wide 1520 mm gauge network which covers Russia and CIS countries, but are isolated from the main EU rail network. Also here, because of certain technical specificities and different market conditions, applicants shall be given a choice to apply for certification and authorisation either to the Agency or to the national safety authority.

  As the rolling stock (mainly freight wagons) operated on this network in shared use with third countries is registered in a data base kept in Moscow by a company subject to private law, different authorisation procedures shall be foreseen for these wagons. Your rapporteur considers that this situation and these authorisation procedures should be governed by EU and Member States' national law. Closer cooperation between the NSAs of Member States of these networks should be facilitated.

  Proposed amendments

  Your rapporteur would like to propose a number of amendments:

  (1) Give the applicant a choice for vehicle authorisation and safety certification

  The new system should ensure that the procedures are for the benefit of all rail market actors. While Europe-wide certificates and authorisations would be valuable for operators seeking to run cross-border services, those operating in a more limited area and, in particular, in one Member State should be able to apply either to the Agency (if they see an advantage) or to the national safety authority. Applicants may judge where it would be more cost-effective and rapid to apply for certification and authorisation.

  Leaving relevant authorisation and certification tasks both for ERA and NSAs, would give better possibilities for these institutions to co-operate, being in an equal position to provide efficient services for all the railway market players.

  The appropriate detailed arrangements for the vehicle authorisation and safety certification procedures would need to be set out in the proposals for Interoperability and Safety Directives. Amendments to these proposals should ensure that authorisations granted by NSAs would meet the same high safety standards as those from ERA.

  In addition, the Agency should be responsible for authorising elements of the European Rail Traffic Management System (ERTMS) so as to ensure a single European system rather than a multitude of national ones.

  (2) Responsibility and liability of the Agency

  Your rapporteur considers that the text on the Agency's responsibility and liability should be clarified, as Agency shall take full responsibility, including contractual and non-contractual liability, for its decisions on authorisations and certifications.

  To take account of previous experience, the text should clearly stipulate that in the event of a judicial inquiry in which the Agency or any member or members of its staff are requested to appear, the Agency should cooperate fully with the responsible authorities of the Member States concerned.

  In addition, agreements between the ERA and the NSAs should clearly specify the responsibilities of the Agency and the NSAs in regards to tasks performed by each of contractual parties.

  (3) Use of languages

  Although the proposal states that Regulation No 1 of 15 April 1958 determining the languages to be used by the EEC shall apply to work of the Agency, your rapporteur considers that it should be more clearly stipulated that it will be possible for the applicant to communicate with the Agency in the language of his choice provided it is one of the official languages of the Union. Replies from the Agency should be in the same language as that used by the applicant.

  (4) Promotion of reciprocal access to the rail markets of third countries

  Railway undertakings operating on the 1520 mm gauge network which covers Russia and CIS countries compete for freight carriages mainly in the East-West direction, but this is obviously unequal competition as reciprocal market access with Russia has not been established and there are a variety of restrictions on EU rolling stock entering Russian territory.

  This unfair competition and market access situation should be tackled at the EU level in the future, with a view to achieve EU undertakings’ reciprocal access to third country markets.

  As ERA cooperates with third countries, it should, as far as its competences and expertise allow, facilitate EU railway undertakings' reciprocal access to the rail markets of third countries.

  18.10.2013

  MIŠLJENJE Odbora za proračune

  upućeno Odboru za promet i turizam

  o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004

  (COM(2013)0027 – C7‑0029/2013 – 2013/0014(COD))

  Izvjestiteljica za mišljenje: Jutta Haug

  SHORT JUSTIFICATION

  As part of the Fourth Railway Package, the European Commission has proposed a new Regulation on the European Union Agency for Railways (ERA) and to repeal the existing Regulation (EC) No 881/2004.

  The proposed Regulation provides for additional tasks for the Agency, brings it in line with the Common Approach on decentralised Agencies, updates provisions to the evolution of the broader legislative and political framework and aims at clarifying and simplifying existing provisions.

  As the proposed Regulation has to be seen in the context of the entire Fourth Railway Package, the legislative procedures on the other parts of the Package might still have repercussions on the tasks of the agency and the necessary financial and human resources needed to fulfil these tasks. The Commission is therefore requested to submit at the end of negotiations of the entire Fourth Railway Package a revised financial statement for ERA if needed.

  The legislative financial statement annexed to the draft regulation is already in line with the Commission Communication "Programming of human and financial resources for decentralised agencies 2014-2020" (COM(2013) 519), adopted on 10 July 2013, in financial terms.

  With regard to establishment plan posts however, there is a discrepancy between the two documents: The draft regulation states that staffing will be at 151 establishment posts by 2020 and explains that a "2% taxation by 2017" has been applied. This is in line with the Commission's approach to reduce posts by 1% over 5 years (like for all other institutions and bodies) plus another 1% to be contributed to a "redeployment pool". Even though that principle is also the basis for the Communication, the number of posts in 2020 is reduced in said Communication to 148, so another 2% cut.

  Your Rapporteur underlines that the Commission's concept of creating a redeployment pool is not acceptable as agencies cannot be considered as a single pool of expenditure where the increase for one goes to the detriment of another. The 2% reduction for ERA will make it therefore difficult to fulfil its new tasks, even if new posts are then added again.

  It is reminded that the draft regulation states a need of 70 persons for the new tasks. 43 of those shall be newly recruited and 27 shall be redeployed internally. It is more than dubious how an agency with 143 establishment plan posts shall redeploy 27 of them (19%) and reduce the existing posts by another 10% (2% levy over 5 years) while at the same time continuing to manage the tasks it had so far.

  Finally, your Rapporteur questions the Commission's approach on staff reduction with regard to posts that are fully financed by fees. There is an urgent need to differentiate between posts that are financed from the EU budget (and which shall be reduced by 5% over 5 years) and posts financed by fees from industry, where reductions should not be applied as these posts are a service in return of fees paid for the issuing of authorisations.

  AMANDMANI

  Odbor za proračune poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

  Amandman    1

  Nacrt Zakonodavne rezolucije

  Stavak 1.a (novi)

  Nacrt Zakonodavne rezolucije

  Izmjena

   

  1.a Traži od Komisije da podnese financijski izvještaj kojim se u potpunosti uzima u obzir ishod zakonodavnog sporazuma između Europskog parlamenta i Vijeća o svim dijelovima zakonodavstva četvrtog željezničkog paketa da se ispune proračunski zahtjevi i zahtjevi o osoblju EMSA-e i po mogućnosti zahtjevi službi Komisije;

  Amandman    2

  Nacrt Zakonodavne rezolucije

  Stavak 1.b (novi)

  Nacrt Zakonodavne rezolucije

  Izmjena

   

  1.b naglašava da svaka odluka zakonodavnog tijela o nacrtu uredbe neće dovoditi u pitanje odluke proračunskog tijela u kontekstu godišnjeg postupka donošenja proračuna;

  Amandman    3

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 14.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (14.) Nadležna državna tijela obično su naplaćivala izdavanje dozvola za vozila i rješenja o njihovoj sigurnosti. Prenošenjem nadležnosti na razinu Unije Agencija bi imala pravo podnositeljima zahtjeva naplatiti izdavanje rješenja o sigurnosti i dozvola navedenih u prethodnim uvodnim izjavama. Iznos tih pristojbi trebao bi odgovarati trenutačnom prosjeku u Uniji ili biti niži od njega i trebao bi se utvrditi delegiranim aktom koji donosi Komisija.

  (14.) Nadležna državna tijela obično su naplaćivala izdavanje dozvola za vozila i rješenja o njihovoj sigurnosti. Prenošenjem nadležnosti na razinu Unije Agencija bi imala pravo podnositeljima zahtjeva naplatiti izdavanje rješenja o sigurnosti i dozvola navedenih u prethodnim uvodnim izjavama. Iznos tih pristojbi trebao bi odgovarati trenutačnom prosjeku u Uniji ili biti niži od njega i trebao bi se utvrditi delegiranim aktom koji donosi Komisija. Plan radnih mjesta financiran iz tih pristojbi ne bi trebao podlijegati smanjenju osoblja koje je predviđeno u svim institucijama i tijelima Unije.

  Amandman    4

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 35.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (35.) Tijekom proteklih godina, kako se osnivalo sve više decentraliziranih agencija, proračunsko tijelo je nastojalo unaprijediti transparentnost i nadzor upravljanja financijskim sredstvima Unije koja su im dodijeljena, posebno u vezi s proračunskom raspodjelom naknada, financijskom kontrolom, ovlasti davanja razrješnice, doprinosima sustavu mirovinskog osiguranja i unutarnjim proračunskim postupkom (kodeks ponašanja). Na sličan bi se način Uredba (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)5 trebala bez ograničenja primjenjivati na Agenciju, koja bi trebala pristupiti Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica o unutarnjim istragama od strane Europskoga ureda za borbu protiv prijevara .

   

  (35.) Uredba (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)5 trebala bi se bez ograničenja primjenjivati na Agenciju, koja bi trebala pristupiti Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica o unutarnjim istragama od strane Europskoga ureda za borbu protiv prijevara.

  Amandman    5

  Prijedlog Uredbe

  Članak 43. – stavak 1. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Upravni odbor sastoji se od jednog predstavnika svake države članice i četiri predstavnika Komisije, od kojih svi imaju pravo glasa.

  1. Upravni odbor sastoji se od jednog predstavnika svake države članice i dva predstavnika Komisije, od kojih svi imaju pravo glasa.

  POSTUPAK

  Naslov

  Agencija Europske unije za željeznice i stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004

  Referentni dokumenti

  COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD)

  Nadležni odbor

  Datum objave na plenarnoj sjednici

  TRAN

  7.2.2013

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

  Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  7.2.2013

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

  Datum imenovanja

  Jutta Haug

  20.2.2013

  Datum usvajanja

  17.10.2013

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  20

  1

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Zuzana Brzobohatá, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Lucas Hartong, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Andrej Plenković, Alda Sousa, Oleg Valjalo

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Maria Da Graça Carvalho, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

  7.11.2013

  MIŠLJENJE Odbora za proračunski nadzor

  upućenog Odboru za promet i turizam

  o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004

  (COM(2013)0027 – C7‑0029/2013 – 2013/0014(COD))

  Izvjestitelj za mišljenje: Bogusław Liberadzki

  SHORT JUSTIFICATION

  The progressive establishment of a European railway area without frontiers requires Union action in the field of the technical regulations applicable to railways with regard to the technical aspects (interoperability) and the safety aspects, the two being inextricably linked and both requiring higher level of harmonisation at the Union level and the need for a European authority to ease this process.

  Nowadays the National Safety Authorities (NSA) are in charge of the procedures for placing in service any part of the railway system such as vehicles, infrastructure and energy components or signalling systems. For cross-border operations, a vehicle needs to be authorised in each Members State it is intended to be operated in. NSAs are also in charge of issuing to railway undertakings the safety certificate’s part A valid throughout the Union and part B valid for one specific Member state. The applicant has to prove that he is using an appropriate safety management system (SMS). The certificate confirms that a RU is capable to operate safely on a dedicated network. The various authorisation and certification procedures in the Members States are long-lasting and hamper the free and competitive movement of passengers and goods across the Union.

  The European Railway Agency acting in future as the single railway authority and one-stop-shop in the European Union for issuing vehicle authorisation, safety certifications / authorisations and the placing in service of trackside ERTMS will be the most promising way to achieve the key objectives of the European transport policy. Other tasks shall also be conducted by a European railway authority, such as the classification of national rules and systematic supervision on existing or draft new national rules, the establishment and maintenance of European registers or standardisation recommendations. With the European Railway Agency acting as the single railway authority, an independent appeal body following fair and transparent processes needs to be furthermore established. In order to make the improvement of the system really efficient, the Agency’s competences shall be increased rapidly with a sound and reasonable transition period.

  AMANDMANI

  Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

  Amandman    1

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6) Pri provedbi tih ciljeva Agencija bi u cijelosti trebala uzeti u obzir proces proširenja Europske unije i posebna ograničenja koja se odnose na željezničke veze s trećim zemljama. Agencija bi trebala snositi isključivu odgovornost za funkcije i ovlasti koje su joj dodijeljene.

  (6) Pri provedbi tih ciljeva Agencija bi u cijelosti trebala uzeti u obzir proces proširenja Europske unije i posebna ograničenja koja se odnose na željezničke veze s trećim zemljama.

  Amandman    2

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 6.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (6 a) Agencija bi trebala snositi isključivu odgovornost za funkcije i ovlasti koje su joj dodijeljene.

  Amandman    3

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7) Pri izvršenju svojih zadaća i pogotovo u vezi s izradom preporuka Agencija bi trebala što je više moguće uzeti u obzir znanje vanjskih željezničkih stručnjaka. Oni bi poglavito trebali uključivati stručnjake iz željezničkog sektora i mjerodavna nacionalna tijela vlasti. Trebali bi tvoriti kompetentne i reprezentativne radne skupine Agencije.

  (7) Pri izvršenju svojih zadaća i pogotovo u vezi s izradom preporuka Agencija bi trebala što je više moguće uzeti u obzir znanje vanjskih željezničkih stručnjaka. Oni bi poglavito trebali uključivati stručnjake iz željezničkog sektora i mjerodavna nacionalna tijela vlasti. Trebali bi tvoriti kompetentne i reprezentativne radne skupine Agencije. Agencija treba imati na umu potrebu da se održi ravnoteža između rizika i koristi, posebno u vezi s upravljanjem sukobima interesa, s jedne strane, i ciljem da se dobiju najbolji stručnjaci, s druge strane.

  Amandman    4

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 35.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (35a) Kako bi se osiguralo učinkovito korištenje sredstava Unije i učinkovit rad Agencije, ona se treba nalaziti na jedinstvenoj lokaciji koja omogućuje da se vrijeme i troškovi putovanja osoblja nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost i zainteresiranih strana iz željezničkog sektora svedu na najmanju mjeru te ta lokacija treba biti privlačna kvalificiranom osoblju.

  Amandman    5

  Prijedlog Uredbe

  Članak 2. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Pravni status

  Pravni status i lokacija

  Amandman    6

  Prijedlog Uredbe

  Članak 2. – stavak 3.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3a. Agencija se nalazi na središnjoj lokaciji kako bi vrijeme i troškovi putovanja osoblja nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost i zainteresiranih strana bili što manji. Agencija se nalazi na lokaciji koja privlači kvalificirano osoblje.

  Amandman    7

  Prijedlog Uredbe

  Članak 9. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Agencija daje mišljenja na zahtjev državnih regulatornih tijela navedenih u članku 55. Direktive 2012/34/EU [Direktiva o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora (preinaka)] u vezi sa sigurnosnim aspektima i aspektima interoperabilnosti pitanja na koja im je skrenuta pozornost.

  1. Agencija daje mišljenja u vezi sa sigurnosnim aspektima i aspektima interoperabilnosti pitanja na koja joj je skrenuta pozornost na zahtjev državnih regulatornih tijela navedenih u članku 55. Direktive 2012/34/EU [Direktiva o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora (preinaka)] ili na zahtjev člana mreže predstavničkih tijela iz željezničkog sektora iz članka 34. stavka 2. ove Uredbe.

  Amandman    8

  Prijedlog Uredbe

  Članak 12. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Agencija izdaje jedinstvena rješenja o sigurnosti u skladu s člancima 10. i 11. Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice].

  Agencija izdaje, obnavlja, obustavlja, izmjenjuje ili povlači jedinstvena rješenja o sigurnosti u skladu s člancima 10. i 11. Direktive … [Direktiva o sigurnosti željeznice].

  Amandman    9

  Prijedlog Uredbe

  Članak 15. – stavak 1. – točka ga (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ga) daje preporuke Komisiji o europskim standardima koje trebaju razviti relevantna europska tijela za standardizaciju.

  Amandman    10

  Prijedlog Uredbe

  Članak 15. – stavak 1. – točka gb (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (g b) izdaje detaljne zahtjeve za standarde povezane sa željeznicom relevantnim europskim tijelima za standardizaciju kako bi izvršila mandat koji im je dala Komisija.

  Amandman    11

  Prijedlog Uredbe

  Članak 18. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Dozvole za puštanje u rad prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava uz prugu

  Dozvola za puštanje u rad ERTMS-a uz prugu

  Amandman    12

  Prijedlog Uredbe

  Članak 18. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Agencija izdaje dozvole za puštanje u rad prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava uz prugu koji se nalaze ili rade u cijeloj Uniji u skladu s člankom 18. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti].

  Agencija izdaje dozvole za puštanje u rad ERTMS-a uz prugu koji se nalazi ili radi u cijeloj Uniji u skladu s člankom 18. Direktive … [Direktiva o interoperabilnosti].

  Amandman    13

  Prijedlog Uredbe

  Članak 21. – stavak 4.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4a. U slučajevima hitnih preventivnih mjera iz članka 8. Direktive o sigurnosti željeznice i članka 14. stavka 4. Direktive o interoperabilnosti, koje se tiču nekoliko država članica, posebno nakon nesreće ili incidenta, Agencija provodi usklađivanje pravila na razini Unije, zajedno s nacionalnim tijelima nadležnima za sigurnost. Po potrebi Agencija daje preporuku ili mišljenje Komisiji.

  Amandman    14

  Prijedlog Uredbe

  Članak 33. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Agencija uspostavlja i vodi europske registre iz članaka 43., 44. i 45. Direktive [Direktiva o interoperabilnosti]. Agencija djeluje kao sustavno tijelo za sve registre i baze podataka navedene u Direktivama o sigurnosti, interoperabilnosti i strojovođama. To posebno uključuje:

  1. Agencija određuje europske registre iz članaka 43., 44. i 45. Direktive ... [Direktiva o interoperabilnosti] u praktičnom, učinkovitom formatu koji je jednostavan za korištenje kako bi poduprla poslovne i operativne potrebe. Agencija djeluje kao sustavno tijelo za sve registre i baze podataka navedene u Direktivama o sigurnosti, interoperabilnosti i strojovođama. To posebno uključuje:

  Amandman    15

  Prijedlog Uredbe

  Članak 33. – stavak 2. – točka g

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (g) nacionalnih registara vozila, uključujući poveznicama na odgovarajuće nacionalne registre;

  (g) europskih registara odobrenih vozila, uključujući poveznicama na odgovarajuće nacionalne registre;

  Amandman    16

  Prijedlog Uredbe

  Članak 47. – stavak 1. – točka l

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (l) donosi strategiju za borbu protiv prijevara koja je razmjerna rizicima od prijevare i kojom se uzima u obzir odnos troškova i koristi mjera koje treba provesti;

  (l) donosi strategiju za borbu protiv prijevara i strategiju za transparentnost koja je razmjerna rizicima od prijevare i kojom se uzima u obzir odnos troškova i koristi mjera koje treba provesti;

  Amandman    17

  Prijedlog Uredbe

  Članak 47. – stavak 2. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Upravni odbor u skladu s postupkom iz članka 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta o zaposlenju ostalih službenika kojom se navedene ovlasti tijela nadležnog za imenovanja prenose na izvršnog direktora i utvrđuju uvjeti pod kojima se taj prijenos ovlasti može obustaviti. Izvršni direktor ima pravo na daljnji prijenos tih ovlasti.

  Upravni odbor u skladu s postupkom iz članka 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta o zaposlenju ostalih službenika kojom se navedene ovlasti tijela nadležnog za imenovanja prenose na izvršnog direktora i utvrđuju uvjeti pod kojima se taj prijenos ovlasti može obustaviti. Izvršni direktor ima pravo na daljnji prijenos tih ovlasti. To nema utjecaja na njegovu odgovornost. Izvršni direktor obavještava Upravni odbor o tom prijenosu i daljnjem prijenosu ovlasti.

  Amandman    18

  Prijedlog Uredbe

  Članak 47. – stavak 2. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Kod primjene prethodnog podstavka, upravni odbor može u iznimnim okolnostima na temelju svoje odluke privremeno obustaviti prijenos ovlasti tijela nadležnog za imenovanja na izvršnog direktora i ovlasti koje je izvršni direktor prenio dalje te ih izvršavati sam ili ih prenijeti na jednog od svojih članova ili zaposlenika koji nije izvršni direktor.

  Pri primjeni prethodnog podstavka Upravni odbor može u iznimnim okolnostima svojom odlukom privremeno obustaviti prijenos ovlasti tijela nadležnog za imenovanja na izvršnog direktora i ovlasti koje je izvršni direktor prenio dalje te ih izvršavati sam ili ih prenijeti na jednog od svojih članova ili zaposlenika koji nije izvršni direktor. Osoba kojoj su ovlasti delegirane obavještava Upravni odbor o njihovu delegiranju.

  Amandman    19

  Prijedlog Uredbe

  Članak 50. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Agencijom upravlja njezin izvršni direktor, koji je potpuno neovisan u obavljanju svojih dužnosti. Izvršni direktor odgovara upravnom odboru za svoje aktivnosti.

  1. Agencijom upravlja njezin izvršni direktor koji je potpuno neovisan u obavljanju svojih dužnosti. Izvršni direktor odgovara upravnom odboru za svoje aktivnosti. Prije imenovanja izvršni direktor trebao bi biti pozvan kako bi dao izjavu i sudjelovao u raspravi sa zastupnicima u Europskom parlamentu.

  Amandman    20

  Prijedlog Uredbe

  Članak 51. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Agencija osniva jedno ili više odbora za žalbe.

  1. Agencija osniva jedan neovisan odbor za žalbe ili više njih.

  Amandman    21

  Prijedlog Uredbe

  Članak 55. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Svaka fizička ili pravna osoba može uložiti žalbu protiv odluke koju je Agencija naslovila na nju u skladu s člancima 12., 16., 17. i 18.

  1. Svaka fizička ili pravna osoba ili član mreže predstavničkih tijela iz željezničkog sektora iz članka 34. stavka 2. mogu uložiti žalbu protiv odluke koju je Agencija naslovila na njih u skladu s člancima 12., 16., 17. ili 18.

  Amandman    22

  Prijedlog Uredbe

  Članak 56. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Odbor za žalbe razmatra žalbu što je žurnije moguće. Kad je god to potrebno, poziva strane u žalbenom postupku da u određenom vremenskom roku iznesu opaske o službenim obavijestima koje je izdao sam odbor ili o dopisima drugih strana u žalbenom postupku. Strane u žalbenom postupku imaju pravo na usmeno davanje izjava.

  1. Prilikom razmatranja žalbe Odbor za žalbe donosi odluku u roku od dva mjeseca nakon primitka svih relevantnih informacija. Odbor za žalbe može zatražiti te relevantne informacije u roku od mjesec dana. Kad je god to potrebno, poziva strane u žalbenom postupku da u određenom vremenskom roku iznesu opaske o službenim obavijestima koje je izdao sam Odbor ili o dopisima drugih strana u žalbenom postupku. Strane u žalbenom postupku imaju pravo na usmeno davanje izjava.

  Amandman    23

  Prijedlog Uredbe

  Članak 59. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4. Po primitku primjedbi Revizorskog suda u vezi s privremenim financijskim izvještajem Agencije u skladu s člankom 148. opće Financijske uredbe, izvršni direktor na vlastitu odgovornost izrađuje završni financijski izvještaj Agencije i podnosi ga upravnom odboru na mišljenje.

  4. Po potrebi, na temelju primjedbi Revizorskog suda u vezi s privremenim financijskim izvještajem Agencije u skladu s člankom 148. opće Financijske uredbe, izvršni direktor na vlastitu odgovornost izrađuje završni financijski izvještaj Agencije i podnosi ga Upravnom odboru na odobrenje zajedno sa svojom izjavom o jamstvu.

  Obrazloženje

  The drawing-up of the accounts and the procedure via which they are approved by the Management Board should not be made conditional on receipt of the Court of Auditors’ observations. The Executive Director must submit the accounts together with a statement of assurance – that he or she has signed – concerning those accounts.

  Amandman    24

  Prijedlog Uredbe

  Članak 61. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3. Agencija donosi odgovarajuće upravne mjere za organiziranje svojih službi radi izbjegavanja sukoba interesa.

  3. Agencija poduzima odgovarajuće upravne mjere, između ostaloga s pomoću obuke i strategija prevencije, za organiziranje svojih službi radi izbjegavanja sukoba interesa, uključujući onih povezanih s pitanjima nakon zapošljavanja (kao što su „rotirajuća vrata”, „povlaštene informacije” itd.).

  Amandman    25

  Prijedlog Uredbe

  Članak 63. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Upravni odbor donosi odluku kojom utvrđuje pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Agenciju.

  Upravni odbor donosi odluku kojom utvrđuje pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Agenciju te donosi i provodi politiku kako bi ocijenio moguće sukobe interesa i upravljao njima u interesu upućenih nacionalnih stručnjaka, što uključuje i zabranu njihova prisustvovanja sastancima radne skupine kad bi njihova neovisnost i nepristranost mogla biti dovedena u pitanje.

  Amandman    26

  Prijedlog Uredbe

  Članak 65. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Država članica domaćin osigurava najbolje uvjete za ispravno funkcioniranje Agencije, uključujući višejezično, europski usmjereno školovanje te primjerenu prometnu povezanost.

  2. Država članica domaćin osigurava najbolje uvjete za ispravno funkcioniranje Agencije, uključujući višejezično, europski usmjereno školovanje te primjerenu prometnu povezanost, uzimajući o obzir vrijeme i troškove putovanja osoblja nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost i zainteresiranih strana.

  Amandman    27

  Prijedlog Uredbe

  Članak 70. – stavak 2.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Konkretno, Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis članova Upravnog odbora i svojih vanjskih i internih stručnjaka te njihove izjave o interesu i životopise. Zapisnici sa sastanaka Upravnog odbora sustavno se objavljuju.

  Amandman    28

  Prijedlog Uredbe

  Članak 72.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 72.a

   

  Sukob interesa

   

  1. Izvršni direktor i službenici koje su privremeno uputile države članice i Komisija daju izjavu o obvezama i izjavu o interesima u kojima navode nepostojanje bilo kakvih izravnih ili neizravnih interesa koji bi se mogli smatrati štetnim za njihovu neovisnost. Te se izjave daju u pismenom obliku prilikom stupanja na dužnost i obnavljaju se u slučaju promjene njihovih osobnih okolnosti. Članovi upravnog odbora, Izvršnog odbora i Odbora za žalbe također daju te izjave koje su dostupne javnosti kao i njihovi životopisi. Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis članova tijela opisanih u članku 42. te vanjskih i internih stručnjaka.

   

  2. Upravni odbor provodi politiku za upravljanje sukobom interesa i njegovo izbjegavanje koja obuhvaća barem:

   

  a) načela za upravljanje i provjeru izjava o interesima, uključujući pravila za njihovo objavljivanje uzimajući u obzir članak 77.;

   

  b) obvezne uvjete osposobljavanja u vezi sa sukobom interesa za osoblje Agencije i upućene nacionalne stručnjake;

   

  c) pravila o darovima i pozivima;

   

  d) detaljna pravila za nesuglasnosti za osoblje i članove Agencije nakon što je njihov radni odnos s Agencijom završio;

   

  e) pravila o transparentnosti odluka Agencije, uključujući zapisnike odbora Agencije koji se objavljuju uzimajući u obzir osjetljive, povjerljive i komercijalne informacije; te

   

  f) sankcije i mehanizme za očuvanje autonomije i nezavisnosti Agencije.

   

  Agencija ima na umu potrebu da se održi ravnoteža između rizika i koristi, posebno u vezi s ciljem da se dobiju najbolji tehnički savjet i najbolji stručnjaci, te upravljanje sukobima interesa. Izvršni direktor u svoje izvještaje Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s ovom Uredbom uključuje podatke koji se odnose na provedbu te politike.

  Obrazloženje

  This amendment gives the legal ground for the Agency to implement a complete set of rules for managing and avoiding conflicts of interest. The governing bodies of the Agency shall be responsible of developing and implementing this policy taking into consideration the particularities of the Agency to get the best technical knowledge as well as sensitive, classified and commercial information that might be involved.

  Amandman    29

  Prijedlog Uredbe

  Članak 72.b (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 72.b

   

  Sankcije

   

  Komisija delegiranim aktima donosi sustav sankcija za nepridržavanje rokova utvrđenih u svim odlukama koje donosi Agencija u skladu s ovom Uredbom. Također utvrđuje sustav naknade štete u slučaju da Odbor za žalbe predviđen Uredbom o Agenciji presudi u korist adresata odluke Agencije. Sankcije i sustav naknade štete moraju biti učinkoviti, razmjerni, nediskriminirajući i odvraćajući.

  POSTUPAK

  Naslov

  Agencija Europske unije za željeznice i stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004

  Referentni dokumenti

  COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD)

  Nadležni odbor

  Datum objave na plenarnoj sjednici

  TRAN

  7.2.2013

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

  Datum objave na plenarnoj sjednici

  CONT

  7.2.2013

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

  Datum imenovanja

  Bogusław Liberadzki

  10.4.2013

  Datum usvajanja

  4.11.2013

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  14

  1

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Jan Mulder, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Michael Theurer

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Karin Kadenbach

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

  Andrej Plenković

  POSTUPAK

  Naslov

  Agencija Europske unije za željeznice i stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004

  Referentni dokumenti

  COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  30.1.2013

   

   

   

  Nadležni odbor

  Datum objave na plenarnoj sjednici

  TRAN

  7.2.2013

   

   

   

  Odbor(i) čije se mišljenje traži

  Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  7.2.2013

  CONT

  7.2.2013

  ITRE

  7.2.2013

  JURI

  7.2.2013

  Odbori koji nisu dali mišljenje

  Datum odluke

  ITRE

  20.2.2013

  JURI

  20.2.2013

   

   

  Izvjestitelj(i)

  Datum imenovanja

  Roberts Zīle

  4.3.2013

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  9.7.2013

  14.10.2013

   

   

  Datum usvajanja

  17.12.2013

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  38

  5

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Mike Nattrass, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Phil Bennion, Jean-Jacob Bicep, Spyros Danellis, Zita Gurmai, Alfreds Rubiks, Geoffrey Van Orden, Sabine Wils, Karim Zéribi

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

  Mario Pirillo

  Datum podnošenja

  9.1.2014

  • [1]  SL C 327, 12.11.2013., str. 122.
  • [2]  SL C 356, 05.12.13., str. 92.