Процедура : 2013/0023(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0018/2014

Внесени текстове :

A7-0018/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 14.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0441

ДОКЛАД     ***I
PDF 889kWORD 428k
10.1.2014
PE 510.737v04-00 A7-0018/2014

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Антия Макинтайър

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0042),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0033/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2013 г.(1),

–   като взе предвид становището на Европейската централна банка от 28 май 2013 г.(2),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0018/2014),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В качеството си на единна валута на държавите членки от еврозоната еврото се превърна във важен фактор в икономиката на ЕС и ежедневието на неговите граждани. В интерес на Съюза като цяло е да се бори с всички действия, които могат да изложат на риск истинността на еврото чрез подправяне, както и да преследва такива действия.

(1) В качеството си на единна валута на държавите членки от еврозоната еврото се превърна във важен фактор в икономиката на ЕС и ежедневието на неговите граждани. От въвеждането му обаче през 2002 г. подправянето на еврото доведе до финансови щети в размер на най-малко 500 милиона евро, тъй като той представлява паричен знак, който постоянно е прицелна точка на организирани престъпни групи, които се занимават с подправяне на пари. В интерес на Съюза като цяло е да се бори с всички действия, които могат да изложат на риск истинността на еврото чрез подправяне, както и да преследва такива действия.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Подправените пари причиняват значителни щети на обществото. Те причиняват щети на гражданите и предприятията, на които не се възстановява сумата, съответстваща на подправените пари, дори и да са ги придобили добросъвестно. Изключително важно е да се гарантира доверието на гражданите, дружествата и финансовите институции в истинността на банкнотите и монетите.

(2) Подправените пари причиняват значителни щети на обществото. Те причиняват щети на гражданите и предприятията, на които не се възстановява сумата, съответстваща на подправените пари, дори и да са ги придобили добросъвестно. Изключително важно е да се гарантира доверието на гражданите, дружествата и финансовите институции в истинността на банкнотите и монетите и е също толкова важно да се защитават гражданите от подправяне при упражняване на правото им на свободно движение, работа и пребиваване в целия Съюз.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) От решаващо значение е във всички държави членки да се осигури подходяща защита на еврото и на другите парични знаци, чието обращение е разрешено по закон, чрез резултатни и ефикасни наказателноправни мерки.

(3) От решаващо значение е държавите членки да предприемат всички необходими мерки за защита на еврото и на другите парични знаци, чието обращение е разрешено по закон. Подобни мерки следва да включват както превантивни мерки, така и принудителни мерки.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Като значителна превантивна мярка Съюзът следва да премахне използването на банкнотите от 500 евро, тъй като е доказано, че над 90% от тези банкноти се използват единствено от организираната престъпност.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) За защитата на еврото и другите парични знаци се изисква престъпленията, свързани с подправянето им, да бъдат определени по еднакъв начин, а също така да има и общи видове санкции както за физическите, така и за юридическите лица. За да се осигури съгласуваност с Женевската конвенция, настоящата директива следва да определя като наказуеми същите престъпления, както и конвенцията. Поради това производството на подправени банкноти и монети и разпространяването им следва да съставляват престъпления. Значителното приготовление за извършване на тези престъпления, например производството на инструменти за подправяне или на елементи, следва да се наказва отделно. Общата цел на тези състави на престъпленията трябва да бъде оказването на възпиращо действие по отношение на всяка манипулация с подправени банкноти и монети, инструменти и средства за подправяне.

(10) За защитата на еврото и другите парични знаци се изисква престъпленията, свързани с подправянето им, да бъдат определени по еднакъв начин, а също така да има и ефективни, съразмерни на престъплението и възпиращи наказания както за физическите, така и за юридическите лица. За да се осигури съгласуваност с Женевската конвенция, настоящата директива следва да определя като наказуеми същите престъпления, както и конвенцията. Поради това производството на подправени банкноти и монети и разпространяването им следва да съставляват престъпления. Значителното приготовление за извършване на тези престъпления, например производството на инструменти за подправяне или на елементи, следва да се наказва отделно. Общата цел на тези състави на престъпленията трябва да бъде оказването на възпиращо действие по отношение на всяка манипулация с подправени банкноти и монети, инструменти и средства за подправяне.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Изключително важно е да се гарантира доверието на гражданите, дружествата и финансовите институции в истинността на банкнотите и монетите. Подправените пари причиняват значителни имуществени и неимуществени вреди на обществото, физическите лица и предприятията във всички държави членки и в трети държави. Това може да доведе до загриженост у потребителите във връзка с достатъчната защита на парите в брой и да предизвика страх от получаване на подправени банкноти и монети. Вследствие на това потребителите могат да предпочетат други средства на плащане вместо пари в брой. Подправените пари биха могли по този начин да окажат въздействие върху системата за обращение на парите чрез различни начини на плащане. Престъпленията, свързани с подправяне, се характеризират често с трансгранично измерение и връзки с организираната престъпност.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) По отношение на престъпленията, предвидени в настоящата директива, умисълът трябва да е част от всички елементи от състава на посочените в настоящата директива престъпления. Дали дадено действие или бездействие е с умишлен характер може да се установи на базата на обективни и фактически обстоятелства. Извършените от физически лица престъпления, които не изискват умисъл, не са обхванати от настоящата директива.

Обосновка

Наказателноправният ред на ЕС следва да бъде замислен като extrema ratio и по принцип да обхваща само действия или бездействия с умишлен характер.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Санкциите за престъпления, свързани с подправяне, трябва да бъдат ефективни, съразмерни на престъплението и възпиращи навсякъде в Съюза.

заличава се

Обосновка

Текст, обхванат от изменението на съображение 10.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Ето защо държавите членки трябва да предвидят определени минимални като вид и размер санкции. Концепцията за минималния размер на наказанията понастоящем е възприета в по-голямата част от държавите членки. Логично и уместно е този подход да се възприеме на равнище ЕС.

(16) Ето защо държавите членки следва да предвидят минимални размери за максималните наказания. С оглед на значителните разлики между държавите членки въвеждането на минимални санкции за подправяне на еврото и на другите парични знаци би довело до опасност от нееднакви минимални размери на санкциите в рамките на една и съща национална правна система.

 

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Санкциите трябва да имат такъв размер, че да са ефективни и да имат възпиращ ефект, но не трябва да бъдат несъразмерно големи спрямо престъплението. Следователно наказанието за физически лица в тежките случаи, т.е. за основните престъпления производство и разпространяване на подправени парични знаци, когато става въпрос за подправени банкноти и монети, възлизащи на голяма сума, или за особено тежки фактически обстоятелства, следва да бъде с минимален размер най-малко шест месеца и максимален размер най-малко осем години лишаване от свобода.

(17) Санкциите следва да имат такъв размер, че да са ефективни и да имат възпиращ ефект, но не трябва да бъдат несъразмерно големи спрямо престъплението.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Минималният размер от шест месеца на наказанието способства да се гарантира, че правоприлагащите и съдебните органи придават еднакъв приоритет на подправянето на еврото и на другите парични знаци, и на свой ред улеснява трансграничното сътрудничество. Минималният размер на наказанието допринася за намаляване на риска от търсене на най-благоприятната правна система (т. нар. forum-shopping). Освен това така се допуска осъдените извършители на престъплението да бъдат предадени с европейска заповед за арест с цел изпълнение на присъдата за лишаване от свобода или на мярката, изискваща задържане.

(18) Правоприлагащите и съдебните органи следва да отдават еднакъв приоритет на подправянето на еврото и на другите парични знаци; това улеснява трансграничното сътрудничество, inter alia чрез европейската заповед за арест, и намалява риска от търсене на най-благоприятната правна система (т. нар. forum-shopping).

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Държавите членки трябва да имат възможността да налагат наказание лишаване от свобода с кратък срок или изобщо да не налагат такова наказание в случаите, когато общата номинална стойност на подправените банкноти и монети е незначителна или когато не са налице особено тежки фактически обстоятелства. Тази стойност трябва да бъде под 5 000 EUR, или десетократния размер на най-високата купюра на еврото, в случаите, когато се налага наказание, различно от лишаване от свобода, и под 10 000 EUR в случаите, когато се налага лишаване от свобода за срок, по-кратък от шест месеца.

(19) Държавите членки трябва да имат възможността да налагат наказание лишаване от свобода с кратък срок или изобщо да не налагат такова наказание в случаите, когато общата вероятна или номинална стойност на подправените банкноти и монети е незначителна или когато не са налице особено тежки фактически обстоятелства.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) За да се осигури успешното провеждане на разследванията и на наказателното преследване на престъпленията, свързани с подправяне на парични знаци, лицата, отговорни за разследването и наказателното преследване на тези престъпления, трябва да разполагат със способите за разследване, които се използват в борбата с организираната престъпност или с други тежки престъпления. Такива способи са например прихващането на съобщения, скритото наблюдение, включително електронното наблюдение, наблюдението на банкови сметки и други финансови разследвания, като се имат предвид, inter alia, принципът на пропорционалност и естеството и тежестта на разследваните престъпления.

(22) За да се осигури успешното провеждане на разследванията и на наказателното преследване на престъпленията, свързани с подправяне на парични знаци, лицата, отговорни за разследването и наказателното преследване на тези престъпления, трябва да разполагат със способите за разследване, които се използват в борбата с организираната престъпност или с други тежки престъпления. Такива способи са например прихващането на съобщения, скритото наблюдение, включително електронното наблюдение, наблюдението на банкови сметки и други финансови разследвания, като се имат предвид, inter alia, принципът на пропорционалност и естеството и тежестта на разследваните престъпления, както и правото на защита на личните данни.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Държавите членки трябва да установят своята компетентност в съответствие с Женевската конвенция и разпоредбите относно компетентността в други наказателноправни актове на Съюза, или с други думи, по отношение на престъпленията, извършени на тяхна територия, и по отношение на престъпленията, извършени от техни граждани. Доминиращата роля на еврото за икономиката и обществото на Европейския съюз, както и специфичната заплаха за еврото, което е валута от световно значение, изискват допълнителна мярка за неговата защита. Поради това всяка държава членка, чиято валута е еврото, трябва да упражнява универсална компетентност по отношение на свързаните с еврото престъпления, извършени извън територията на Европейския съюз, ако извършителят е на нейна територия или ако подправените парични знаци в евро, свързани с престъплението, са открити на територията на тази държава членка. Когато упражняват универсална компетентност, държавите членки трябва да съблюдават принципа на пропорционалност, особено що се отнася до осъдителни присъди, постановени от трета държава за едно и също деяние.

(23) Държавите членки трябва да установят своята компетентност в съответствие с Женевската конвенция и разпоредбите относно компетентността в други наказателноправни актове на Съюза, или с други думи, по отношение на престъпленията, извършени на тяхна територия, и по отношение на престъпленията, извършени от техни граждани, като се отбелязва, че системата на наказателното правосъдие на държавата, където са извършени престъпленията, най-добре се справя с тези престъпления. Принципът ne bis in idem трябва да бъде спазван, което означава да не бъде предприемано преследване на лица, който са били в крайна сметка осъдени или оправдани в предишен процес.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящата директива се установяват минималните правила относно определянето на престъпленията и санкциите в областта на подправянето на еврото и на други парични знаци. С директивата също така се въвеждат общи разпоредби за засилване на борбата с тези престъпления и за подобряване на тяхното разследване.

1. С настоящата директива се установяват минималните правила относно определянето на престъпленията и санкциите в областта на подправянето на еврото и на други парични знаци. С директивата също така се въвеждат общи разпоредби за засилване на борбата с тези престъпления; за подобряване на тяхното разследване и за гарантиране на по-добро координиране на мерки, насочени срещу подправянето, между националните органи във и извън еврозоната.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „юридическо лице“ означава образувание, което има юридическа правосубектност съгласно приложимото право, с изключение на държави или публични органи, които упражняват държавна власт, и на публични международни организации;

б) „юридическо лице“ означава образувание, което има юридическа правосубектност съгласно приложимото право, с изключение на държави;

Изменение  17

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б). пускането на подправени парични знаци в обращение с цел измама;

б). разпространяването на подправени парични знаци;

Изменение  18

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) инструменти, предмети, компютърни програми и всякакви други средства, които са специално предназначени за изработването или преправянето на парични знаци; или

i) инструменти, предмети, компютърни програми и всякакви други средства, които са конкретно предназначени за изработването или преправянето на парични знаци; или

Изменение  19

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) холограми или други елементи, които служат за защита на паричните знаци срещу подправяне.

ii) холограми, водни знаци или други елементи, които служат за защита на паричните знаци срещу фалшификация.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Деянията, посочени в параграф 1, включват и деяния, отнасящи се до банкноти и монети, които все още не са емитирани, но са предназначени за пускане в обращение и са парични знаци, представляващи законно платежно средство.

3. Деянията, посочени в параграф 1, включват и деяния, отнасящи се до банкноти или монети, които все още не са емитирани, но са предназначени за пускане в обращение и са парични знаци, представляващи законно платежно средство.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че деянията, посочени в членове 3 и 4, се наказват с ефективни, съразмерни на престъплението и възпиращи наказания, в това число глоби и лишаване от свобода.

1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че деянията, посочени в членове 3 и 4, се наказват съгласно националното законодателство с ефективни, съразмерни на престъплението и възпиращи наказания, в това число глоби и лишаване от свобода.

Изменение  22

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За престъпления, посочени в член 3, параграф 1, букви а), б) и в), които се отнасят до банкноти и монети с обща номинална стойност под 5 000 EUR и които не са свързани с особено тежки фактически обстоятелства, държавите членки могат да предвидят наказание, което е различно от лишаване от свобода.

2. Без да се засяга параграф 4, за престъпления, посочени в член 3, параграф 1, букви а), б) и в), държавите членки могат да предвидят наказание, което е различно от лишаване от свобода.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Престъпления, посочени в член 3, параграф 1, букви а), б) и в), които се отнасят до банкноти и монети с обща номинална стойност най-малко 5 000 EUR, се наказват с лишаване от свобода с максимален размер на наказанието най-малко осем години.

заличава се

Изменение  24

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Престъпления, посочени в член 3, параграф 1, букви а), б) и в), които се отнасят до банкноти и монети с обща номинална стойност най-малко 10 000 EUR или които са свързани с особено тежки фактически обстоятелства, се наказват с

4. Престъпления, посочени в член 3, параграф 1, букви а), б) и в), се наказват съгласно националното законодателство, като максималният размер на наказанието е осем години лишаване от свобода.

а) минимален размер на наказанието най-малко шест месеца лишаване от свобода;

 

б) максимален размер на наказанието най-малко осем години лишаване от свобода.

 

Изменение  25

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. При налагането на наказания и изпълнението на присъди за престъпления, предвидени в настоящата директива, държавите членки прилагат общите правила и принципи на националното наказателно право в съответствие с конкретните обстоятелства на всеки отделен случай.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Одиторите, отговарящи за одита на годишните счетоводни отчети на юридическите лица, разкриват на компетентните съдебни органи доказаните престъпления, предвидени в членове 3 и 4 от настоящата директива, без да им се търси отговорност за тези разкрития.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка предприема необходимите мерки за установяване на своята компетентност по отношение на престъпленията, посочени в членове 3 и 4, в случаите, когато:

1. Всяка държава членка предприема необходимите мерки за установяване на своята компетентност по отношение на престъпленията, посочени в членове 3 и 4, при условие че териториалността е основният определящ фактор, в случаите, когато:

а) престъплението е извършено изцяло или отчасти на нейна територия; или

а) престъплението е извършено изцяло или отчасти на нейна територия; или

б) извършителят на престъплението е неин гражданин.

б) извършителят на престъплението е неин гражданин.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка, чиято валута е еврото, предприема необходимите мерки за установяване на своята компетентност по отношение на престъпленията, посочени в членове 3 и 4, извършени извън територията на Европейския съюз, най-малкото когато тези престъпления са свързани с еврото и когато:

заличава се

а) извършителят на престъплението е на територията на държавата членка; или

 

б) подправени евробанкноти или евромонети, свързани с престъплението, са открити в държавата членка.

 

Изменение  29

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на наказателното преследване на което и да е от тези престъпления всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че нейната компетентност не зависи от условието деянията да съставляват престъпление на мястото на извършването им.

заличава се

Изменение  30

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Държавите членки се въздържат от образуване на наказателно производство, когато престъпленията, посочени в членове 3 и 4, вече са били обект на наказателно производство, което е приключило с окончателна оправдателна или осъдителна присъда на заподозрения.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10а

 

Събиране на данните относно броя случаи, свързани с подправени парични знаци – банкноти и монети – в евро

 

Държавите членки събират редовно надеждни данни относно броя случаи, свързани с подправени парични знаци – банкноти и монети – в евро, като специално внимание се отделя на броя на образуваните наказателни производства и на успешните наказателни преследвания. Тези данни следва да се предоставят на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

Изменение  32

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако необходимите образци от банкноти и монети, пораждащи съмнение, че са подправени, не могат да бъдат предадени, защото трябва да бъдат запазени като доказателства в рамките на наказателно производство с цел да се осигури справедлив и ефективен съдебен процес и да се гарантира правото на защита на заподозрения извършител, Националният център за анализ и Националният център за анализ на монети незабавно получават достъп до тези образци.

2. Ако необходимите образци от банкноти и монети, пораждащи съмнение, че са подправени, не могат да бъдат предадени, защото трябва да бъдат запазени като доказателства в рамките на наказателно производство с цел да се осигури справедлив и ефективен съдебен процес и да се гарантира правото на защита на заподозрения извършител, Националният център за анализ и Националният център за анализ на монети незабавно получават достъп до тези образци. Веднага след приключване на производството съдебните органи предават тези необходими образци от всеки вид банкнота, пораждаща съмнение, че е подправена, на Националния център за анализ, и от всеки вид монета, пораждаща съмнение, че е подправена, на Националния център за анализ на монети.

Изменение  33

Предложение за директива

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

Доклад на Европейската централна банка

 

До …* Европейската централна банка след провеждане на консултация с Комисията представя доклад относно банкнотите с номинална стойност от 200 EUR и 500 EUR. С този доклад се оценява до каква степен емитирането на тези банкноти е обосновано в контекста на рисковете от подправяне и изпиране на пари. Ако е необходимо, към доклада се прилага предложение за решение.

 

____________

* ОВ: Попълва се дата: Една година след влизане в сила на настоящата директива.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Представяне на доклад от Комисията и преглед

Докладване от Комисията и преглед – заключителни разпоредби

Изменение  35

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

От името на Съюза Комисията разглежда въпроса за провеждането на преговори относно съответни споразумения с трети държави, които използват еврото като своя парична единица, с цел противопоставяне и наказване на всички действия, които могат да поставят под въпрос истинността на еврото чрез подправяне, и с цел постигане на целите на настоящата директива.

(1)

ОВ С 271, 19.9.2013 г., стр. 42.

(2)

OВ C 179, 25.6.2013 г., стр. 9.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящият кратък доклад се фокусира върху препоръките, които насърчават държавите членки да се справят със свързаните с фалшифициране престъпления по начин, който считат за подходящ. По-специално изменението на член 8 има за цел да гарантира върховенството на принципа на териториалност при установяване на компетентната юрисдикция; тъй като не е нито практично, нито справедливо да се иска от държавите членки да поемат отговорност за престъпления, извършени извън тяхната територия, от техен гражданин.

Според числата, предоставени от Европейската централна банка, 184 000 подправени монети в евро и 531 000 подправени банкноти са изтеглени от обращение през 2012 г. Европейската служба за борба с измамите изчислява, че подправянето на парични знаци в евро е струвало на европейските предприятия и потребители приблизително 500 милиона евро от въвеждането на еврото през 2002 г.; потребителите и предприятията понасят пряко разходите за това, тъй като не биват компенсирани за фалшификатите.

Еврото е втората най-използвана международна валута в света и това я прави прицелна точка за организирани престъпни групи, специализирани във фалшифициране на пари. Европол отделя значителна част от времето и ресурсите си за изземване на подправени парични знаци – банкноти и монети – в евро и за закриване на нелегални работилници за печатане и сечене на пари.

Европейската комисия счита, че хармонизиран подход към въвеждането на наказателноправни санкции би имал полезен възпиращ ефект, но значителен брой държави членки считат, че тези санкции са прекалено амбициозни и в противоречие с принципа на субсидиарност. Освен това, като се вземат предвид икономическите различия между държавите членки, въвеждането на хармонизирани минимални наказания е вероятно да доведе до непоследователност във възпиращия ефект на територията на Съюза и следователно да се окаже непродуктивно.


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (25.9.2013)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

Докладчик по становище: Пабло Салба Бидегайн

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за директива цели да се актуализира сегашната правна рамка на ЕС в областта на наказателното право за защита на еврото и други валути срещу подправяне. То заменя съществуващия Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране и надхвърля последния по-специално по отношение на подобряването на режима на наказания, инструментите за разследване на сериозни престъпления, свързани с подправянето, и задължението за предаване на заподозрени фалшификати на националните центрове за анализи (НЦА) и националните центрове за анализ на монети (НЦАМ).

Докладчикът приветства това предложение, по-специално що се отнася до хармонизирането на режима на наказанията. Минимална хармонизация в тази област е напълно оправдана, предвид факта, че еврото, като единна валута на 17 държави членки, има значителна роля за икономическата и финансовата интеграция в ЕС и доверието на гражданите на ЕС във валутата е от решаващо значение за финансовата стабилност. Ето защо еврото следва да бъде равностойно защитавано в целия ЕС.

Докладчикът предлага допълнителни изменения към предложеното законодателство в следните области:

- Оповестяване на присъди

За да се гарантира наличието на ефективни и възпиращи наказания, наложените присъди следва да се оповестяват, освен ако това публикуване би застрашило сериозно текущи официални разследвания.

- Пропорционалност на наказанията

В съответствие с основните принципи на пропорционалност и субсидиарност националните органи следва да прилагат пропорционално режима на наказанията. Това би могло да бъде допълнително уточнено в нова алинея на член 5, параграф 1.

- Приложно поле: незавършени фалшиви банкноти и монети

Понятието за подправени банкноти и монети не следва непременно да се свежда до завършени подправени банкноти и монети, а следва също така да обхваща незавършени подправени банкноти и монети, които са в процес на изготвяне.

Такива незавършени фалшификати не биха имали номинална стойност, а потенциална номинална стойност, което следва да бъде взето предвид за определянето на пропорционално наказание съгласно член 5 от предложението за директива. Следователно съображение 19 и член 5 следва да бъдат изменени, за да бъдат включени препратки към потенциалната номинална стойност във връзка с незавършените фалшификати. Потенциалната номинална стойност следва да се разглежда като допълнителен критерий при прилагане на пропорционално наказание за всички престъпления по смисъла на член 3, параграф 1, букви от а) до в) от предложената директива.

- Приложно поле: евро и други валути

В съответствие с принципа на недискриминация по отношение на валутите, заложен в Женевската конвенция, държавите членки трябва да прилагат един и същи режим на наказания за националната си валута и за чуждестранните валути. То би могло да бъде допълнително изяснено в предложеното законодателство чрез изменение на съображение 19 и член 5, за да се уточни прилагането към банкноти или монети, които не са подправени евро банкноти и монети.

- Нарушения по отношение на производствени средства и суровини за банкноти и монети

С цел да се подсили възпиращото въздействие на предлаганото законодателство и като се има предвид, че инструментите за фалшифициране играят съществена роля при този тип престъпления, престъпленията, определени в член 3, параграф 1, буква г), обект на оценка на пропорционалността, следва също така да бъдат предмет на минимални и максимални стандарти за наказание, посочени в член 5, параграф 4.

- Предаване на заподозрени фалшификати на НЦА и НЦАМ по време на съдебното производство

Член 10 от предложението създава задължение за предаване на заподозрени фалшификати на НЦА и НЦАМ в съответствие с Регламент (ЕО) № 1338/2001. Въпреки това, при определени обстоятелства, по-специално по време на текущи съдебни производства, образците на подправени банкноти и монети не могат да бъдат предадени, тъй като е необходимо да се запазят като доказателство. При тези обстоятелства тези образци на подправени банкноти и монети следва да се предадат на НЦА или НЦАМ незабавно след приключването на съответните производства.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Хармонизирането на наказателното право в Съюза следва да допринесе за развиването на обща правна култура в Съюза във връзка с борбата срещу престъпленията, което ще окаже положително въздействие върху взаимното доверие между правните системи на държавите членки.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Изключително важно е да се гарантира доверието на гражданите, дружествата и финансовите институции в истинността на банкнотите и монетите. Подправените пари причиняват значителни имуществени и неимуществени вреди на обществото, физическите лица и предприятията във всички държави членки и в трети държави. Това може да доведе до загриженост у потребителите във връзка с достатъчната защита на парите в брой и да предизвика страх от получаване на подправени банкноти и монети. Вследствие на това потребителите могат да предпочетат други средства на плащане вместо пари в брой. Подправените пари биха могли по този начин да окажат въздействие върху системата за обращение на парите чрез различни начини на плащане. Престъпленията, свързани с подправяне, се характеризират често с трансгранично измерение и връзки с организираната престъпност.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a) Всяка присъда, постановена в съответствие с настоящата директива, следва незабавно да бъде публично оповестена и да включва най-малко информация за вида и характера на деянието, за наказанието и за самоличността на осъденото физическо или юридическо лице, освен ако оповестяването би застрашило текущи официални разследвания.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Държавите членки трябва да имат възможността да налагат наказание лишаване от свобода с кратък срок или изобщо да не налагат такова наказание в случаите, когато общата номинална стойност на подправените банкноти и монети е незначителна или когато не са налице особено тежки фактически обстоятелства. Тази стойност трябва да бъде под 5 000 EUR, или десетократния размер на най-високата купюра на еврото, в случаите, когато се налага наказание, различно от лишаване от свобода, и под 10 000 EUR в случаите, когато се налага лишаване от свобода за срок, по-кратък от шест месеца.

(19) Държавите членки трябва да имат възможността да налагат наказание лишаване от свобода с кратък срок или изобщо да не налагат такова наказание в случаите, когато общата номинална или потенциална номинална стойност на подправените банкноти и монети е незначителна или когато не са налице особено тежки фактически обстоятелства. Тази стойност трябва да бъде под 5 000 EUR или равностойната сума във валутата на съответните подправени банкноти и монети, т.е. десетократния размер на най-високата купюра на еврото, в случаите, когато се налага наказание, различно от лишаване от свобода, и под 10 000 EUR или равностойната сума във валутата на съответните подправени банкноти и монети в случаите, когато се налага лишаване от свобода за срок, по-кратък от шест месеца.

Изменение  5

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За да се гарантира, че наказанията имат възпиращо въздействие върху широката общественост, държавите членки публикуват незабавно, по целесъобразност, наказанията за престъпленията, посочени в първата алинея, като включват най-малко информация относно вида и характера на престъплението и самоличността на отговорните лица, освен ако публикуването би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари. Когато публикуването би довело до непропорционално големи вреди за съответните страни, държавите членки публикуват наказанията за престъпленията, без да съобщават имената или наименованията на дейците.

Изменение  6

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. При оценката на пропорционалността на наказанията държавите членки вземат предвид печалбите, които са постигнати, или загубите, които са избегнати от отговорните лица, както и произтичащите от престъпленията вреди, понесени от други лица, и когато това е приложимо –нарушението на функционирането на пазарите или на икономиката в по-широк план.

Изменение  7

Предложение за директива

Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За престъпления, посочени в член 3, параграф 1, букви а), б) и в), които се отнасят до банкноти и монети с обща номинална стойност под 5 000 EUR и които не са свързани с особено тежки фактически обстоятелства, държавите членки могат да предвидят наказание, което е различно от лишаване от свобода.

2. За престъпления, посочени в член 3, параграф 1, букви а), б) и в), които се отнасят до банкноти и монети с обща номинална или потенциална номинална стойност под 5 000 EUR или равностойната сума във валутата на съответните подправени банкноти и монети и които не са свързани с особено тежки фактически обстоятелства, държавите членки могат да предвидят наказание, което е различно от лишаване от свобода.

Изменение  8

Предложение за директива

Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Престъпления, посочени в член 3, параграф 1, букви а), б) и в), които се отнасят до банкноти и монети с обща номинална стойност най-малко 5 000 EUR, се наказват с лишаване от свобода с максимален размер на наказанието най-малко осем години.

3. Престъпления, посочени в член 3, параграф 1, букви а), б) и в), които се отнасят до банкноти и монети с обща или потенциална номинална стойност най-малко 5 000 EUR или равностойната сума във валутата на съответните подправени банкноти и монети, се наказват с лишаване от свобода с максимален размер на наказанието най-малко осем години.

Изменение  9

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Престъпления, посочени в член 3, параграф 1, букви а), б) и в), които се отнасят до банкноти и монети с обща номинална стойност най-малко 10 000 EUR или които са свързани с особено тежки фактически обстоятелства, се наказват с

4. Престъпления, посочени в член 3, параграф 1, букви а), б) и в), които се отнасят до банкноти и монети с обща или потенциална номинална стойност най-малко 10 000 EUR или равностойната сума във валутата на съответните подправени банкноти и монети, или които са свързани с особено тежки фактически обстоятелства, се наказват с

Изменение  10

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Наказанието, посочено в параграф 4, се отнася също за престъпленията, посочени в член 3, параграф 1, буква г), когато подобни престъпления засягат особено сериозни обстоятелства.

Изменение  11

Предложение за директива

Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако необходимите образци от банкноти и монети, пораждащи съмнение, че са подправени, не могат да бъдат предадени, защото трябва да бъдат запазени като доказателства в рамките на наказателно производство с цел да се осигури справедлив и ефективен съдебен процес и да се гарантира правото на защита на заподозрения извършител, Националният център за анализ и Националният център за анализ на монети незабавно получават достъп до тези образци.

2. Ако необходимите образци от банкноти и монети, пораждащи съмнение, че са подправени, не могат да бъдат предадени, защото трябва да бъдат запазени като доказателства в рамките на наказателно производство с цел да се осигури справедлив и ефективен съдебен процес и да се гарантира правото на защита на заподозрения извършител, Националният център за анализ и Националният център за анализ на монети незабавно получават достъп до тези образци. Незабавно след приключването на тези производства съдебните органи предават необходимите образци от всеки вид банкнота, пораждаща съмнение, че е подправена, на Националния център за анализ, и от всеки вид монета, пораждаща съмнение, че е подправена, на съответния Националния център за анализ на монети.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Най-късно [1 година след влизането в сила на директивата] Европейската централна банка, след провеждане на консултация с Комисията, представя доклад относно банкнотите с номинална стойност от 200 EUR и 500 EUR. С този доклад се оценява до каква степен емитирането на тези банкноти е обосновано в контекста на рисковете от подправяне и изпиране на пари. Ако е необходимо, към доклада се прилага предложение за решение.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Представяне на доклад от Комисията и преглед

Представяне на доклад от Комисията и преглед – заключителни разпоредби

Изменение  14

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

От името на Съюза Комисията разглежда въпроса за провеждането на преговори относно съответни споразумения с трети държави, които използват еврото като своя парична единица, с цел противопоставяне и преследване на всички действия, които могат да поставят под въпрос истинността на еврото чрез подправяне, и в по-общ аспект – с цел постигане на целите на настоящата директива.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Защита на еврото и други валути от фалшифициране чрез средствата на наказателното право (замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета)

Позовавания

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ECON

12.3.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Pablo Zalba Bidegain

12.3.2013

Разглеждане в комисия

5.9.2013

24.9.2013

 

 

Дата на приемане

24.9.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zdravka Bušić, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Thomas Mann, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab, Nils Torvalds

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Rita Borsellino


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Защита на еврото и други валути от фалшифициране чрез средствата на наказателното право (замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета)

Позовавания

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Дата на представяне на ЕП

5.2.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

20.3.2013

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Anthea McIntyre

31.1.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.2.2013

19.6.2013

16.9.2013

17.12.2013

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Leonardo Domenici

Дата на внасяне

10.1.2014

Правна информация - Политика за поверителност