Postup : 2013/0023(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0018/2014

Předložené texty :

A7-0018/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2014 - 14.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0441

ZPRÁVA     ***I
PDF 642kWORD 387k
10. 1. 2014
PE 510.737v03-00 A7-0000/2014

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Anthea McIntyre

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0042),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0033/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2013(1),

–   s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 28. května 2013(2),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A7-0000/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Euro jako jednotná měna sdílená členskými státy eurozóny významně ovlivňuje hospodářství Unie a každodenní život jejích občanů. Je v zájmu Unie jako celku bránit jakékoli činnosti, při níž může paděláním dojít k narušení pravosti eura, a takovou činnost stíhat.

(1) Euro jako jednotná měna sdílená členskými státy eurozóny významně ovlivňuje hospodářství Unie a každodenní život jejích občanů. Od zavedení hotovostního eura do oběhu v roce 2002 však způsobilo jeho padělání finanční škodu ve výši nejméně 500 milionů EUR, protože je to měna, na kterou se neustále zaměřuje trestná činnost organizovaných padělatelských skupin. Je v zájmu Unie jako celku bránit jakékoli činnosti, při níž může paděláním dojít k narušení pravosti eura, a takovou činnost stíhat.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Padělání peněz má značný negativní dopad na společnost. Poškozuje občany i podniky, protože nemají nárok na náhradu za padělky, i když je obdrželi v dobré víře. Zajištění plné důvěry občanů, podniků a finančních institucí v pravost bankovek a mincí má zásadní význam.

(2) Padělání peněz má značný negativní dopad na společnost. Poškozuje občany i podniky, protože nemají nárok na náhradu za padělky, i když je obdrželi v dobré víře. Zajištění plné důvěry občanů, podniků a finančních institucí v pravost bankovek a mincí má zásadní význam a stejně stěžejní je chránit před paděláním občany, kteří vykonávají své právo svobodně se pohybovat, pracovat a pobývat na území celé Unie.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Je zapotřebí zajistit, aby ve všech členských státech platila účinná a efektivní opatření trestního práva, která vhodným způsobem chrání euro a jiné měny, jež jsou zákonnými platidly.

(3) Je zapotřebí zajistit, aby členské státy přijaly všechna potřebná opatření, která chrání euro a jiné měny, jež jsou zákonnými platidly. Měla by to být jak preventivní, tak i donucovací opatření.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Unie by měla jako významné preventivní opatření zrušit používání bankovek v hodnotě 500 EUR, protože je prokázáno, že více než 90 % těchto bankovek používají jenom pachatelé organizované trestné činnosti.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Ochrana eura a jiných měn vyžaduje společnou definici trestných činů souvisejících s paděláním měny, jakož i společné druhy sankcí, které jsou ukládány fyzickým i právnickým osobám. V zájmu zachování souladu s ženevskou úmluvou by tato směrnice měla upravovat trestnost stejných činů, jaké stanoví úmluva. Padělání bankovek a mincí a jejich uvádění do oběhu by proto mělo být trestným činem. Rozsáhlá příprava těchto trestných činů, např. výroba nástrojů či součástek k padělání, by měla být trestána samostatně. Společným cílem těchto definic trestných činů by mělo být vyvolání odstrašujícího účinku, pokud jde o nakládání s padělanými bankovkami a mincemi, nástroji či prostředky k padělání.

(10) Ochrana eura a jiných měn vyžaduje společnou definici trestných činů souvisejících s paděláním měny, jakož i účinné, přiměřené a odrazující tresty, které jsou ukládány fyzickým i právnickým osobám. V zájmu zachování souladu s ženevskou úmluvou by tato směrnice měla upravovat trestnost stejných činů, jaké stanoví úmluva. Padělání bankovek a mincí a jejich uvádění do oběhu by proto mělo být trestným činem. Rozsáhlá příprava těchto trestných činů, např. výroba nástrojů či součástek k padělání, by měla být trestána samostatně. Společným cílem těchto definic trestných činů by mělo být vyvolání odstrašujícího účinku, pokud jde o nakládání s padělanými bankovkami a mincemi, nástroji či prostředky k padělání.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Zajištění plné důvěry občanů, podniků a finančních institucí v pravost bankovek a mincí má zásadní význam. Padělané peníze způsobují značnou finanční i nefinanční újmu společnosti, jednotlivcům a podnikům ve všech členských státech i ve třetích zemích. Spotřebitelé by se mohli obávat, že hotové peníze nejsou dostatečně chráněny a že mohou přijmout padělané bankovky a mince. Z tohoto důvodu by potřebitelé mohli upřednostňovat jiné platební prostředky, než je hotovost. Padělané peníze by tudíž mohly mít nepříznivé důsledky pro systém oběhu peněz ve prospěch jiných platebních prostředků. Trestné činy padělání mají často přeshraniční rozměr a jsou propojeny s organizovanou trestnou činností.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Se všemi znaky skutkové podstaty trestných činů uvedených v této směrnici se musí spojovat úmysl. Úmysl při jednání nebo opomenutí lze vyvozovat z objektivních a skutkových okolností. Tato směrnice se nevztahuje na trestné činy spáchané fyzickými osobami, u nichž nemusí být nutně přítomen úmysl.

Odůvodnění

Trestní právo EU by mělo být považováno za „extrema ratio“ a zásadně by se mělo vztahovat pouze na úmyslné jednání nebo opomenutí.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Sankce ukládané za trestné činy padělání v celé Unii by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

vypouští se

Odůvodnění

Tento text je obsažen v pozměňovacím návrhu k 10. bodu odůvodnění.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Členské státy by proto měly zajistit určité minimální druhy a výše sankcí. Toto pojetí minimálních sankcí je v současné době zakotveno ve většině členských států. V souladu s tím je vhodné přijmout tento přístup i na úrovni Unie.

(16) Členské státy by proto měly zajistit minimální výše maximálních trestů. Vzhledem ke značným rozdílům mezi členskými státy existuje v důsledku zavedení minimálních trestů za padělání eura a dalších měn riziko, že minimální výše trestů nebudou v rámci téhož vnitrostátního právního systému stejné.

 

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Výše sankcí by měla být účinná a odrazující, ale neměla by přesahovat míru, která je pro dané trestné činy přiměřená. Sankce ukládané fyzickým osobám v závažných případech, tj. za spáchání hlavních trestných činů spočívajících ve výrobě a distribuci padělaných peněž, které se týkají padělaných bankovek a mincí vysoké hodnoty nebo které byly spáchány za zvlášť závažných okolností, by měly představovat trest odnětí svobody v minimální délce šesti měsíců a maximální délce osmi let.

(17) Výše sankcí by měla být účinná a odrazující, ale neměla by přesahovat míru, která je pro dané trestné činy přiměřená.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Minimální trest odnětí svobody na dobu šesti měsíců pomáhá zajistit, aby donucovací a soudní orgány přiřazovaly trestným činům padělání eura a jiných měn stejnou prioritu, a zároveň usnadňuje přeshraniční spolupráci. Napomáhá snižovat riziko nekalého využívání nejpříznivější jurisdikce (tzv. forum-shopping). Umožňuje navíc předání odsouzených pachatelů pomocí evropského zatýkacího rozkazu tak, aby bylo možné vykonat trest odnětí svobody nebo příkaz k zadržení.

(18) Donucovací a soudní orgány by měly přiřazovat trestným činům padělání eura a jiných měn stejnou prioritu; to usnadňuje přeshraniční spolupráci, mj. pomocí evropského zatýkacího rozkazu, a snižuje riziko nekalého využívání nejpříznivější jurisdikce (tzv. forum-shopping).

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Členské státy by měly mít možnost uložit kratší trest odnětí svobody nebo trest odnětí svobody neuložit v případech, kdy je celková nominální hodnota padělaných bankovek a mincí nevýznamná nebo kdy trestný čin nebyl spáchán za zvlášť závažných okolností. Uvedená hodnota by měla v případech, kdy se ukládá jiný trest, než je trest odnětí svobody, činit maximálně 5 000 EUR, tj. desetinásobek nejvyšší nominální hodnoty eurobankovky, a v případech, kdy se ukládá trest odnětí svobody v délce do šesti měsíců, by tato hodnota měla činit maximálně 10 000 EUR.

(19) Členské státy by měly mít možnost uložit kratší trest odnětí svobody nebo trest odnětí svobody neuložit v případech, kdy je celková potenciální nebo nominální hodnota padělaných bankovek a mincí nevýznamná nebo kdy trestný čin nebyl spáchán za zvlášť závažných okolností.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) K zajištění úspěšného vyšetřování nebo stíhání trestných činů padělání by orgány, které odpovídají za vyšetřování nebo stíhání těchto trestných činů, měly mít přístup k vyšetřovacím nástrojům používaným v boji proti organizované trestné činnosti nebo jiné závažné trestné činnosti. Mezi tyto nástroje může např. patřit odposlech, sledování včetně elektronického sledování, monitorování bankovních účtů nebo jiné šetření finančních poměrů, přičemž je třeba přihlížet mimo jiné k zásadě proporcionality a k povaze a závažnosti vyšetřovaných trestných činů.

(22) K zajištění úspěšného vyšetřování nebo stíhání trestných činů padělání by orgány, které odpovídají za vyšetřování nebo stíhání těchto trestných činů, měly mít přístup k vyšetřovacím nástrojům používaným v boji proti organizované trestné činnosti nebo jiné závažné trestné činnosti. Mezi tyto nástroje může např. patřit odposlech, sledování včetně elektronického sledování, monitorování bankovních účtů nebo jiné šetření finančních poměrů, přičemž je třeba přihlížet mimo jiné k zásadě proporcionality a k povaze a závažnosti vyšetřovaných trestných činů, stejně jako k právu na ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Členské státy by měly upravit vlastní soudní příslušnost v souladu s ženevskou úmluvou a s úpravou soudní příslušnosti vyplývající z jiných trestněprávních předpisů Unie, tj. pro trestné činy spáchané na jejich území a pro trestné činy spáchané jejich státními příslušníky. Vzhledem k významné úloze, kterou euro plní v hospodářství i společnosti Evropské unie, a vzhledem ke specifikům ohrožení eura jako měny s celosvětovým významem, je zapotřebí přijmout další opatření k jeho ochraně. Každý členský stát, jehož měnou je euro, by měl uplatňovat všeobecnou jurisdikci pro trestné činy týkající se eura, které byly spáchání mimo Evropskou unii, pokud se pachatel nachází na jeho území nebo pokud byly padělané eura, které mají vztah k danému činu, nalezeny v tomto členském státě. Členské státy by měly při uplatňování všeobecné jurisdikce dodržovat zásadu proporcionality, zejména pokud jde o odsouzení za tentýž trestný čin v třetí zemi.

(23) Členské státy by měly upravit vlastní soudní příslušnost v souladu s ženevskou úmluvou a s úpravou soudní příslušnosti vyplývající z jiných trestněprávních předpisů Unie, tj. pro trestné činy spáchané na jejich území a pro trestné činy spáchané jejich státními příslušníky, protože trestné činy se nejlépe řeší v rámci systému trestního soudnictví toho státu, ve kterém byly spáchány. Je třeba dodržovat zásadu „ne bis in idem“, což znamená, že trestní stíhání by nemělo být zahájeno proti tomu, kdo již byl v předchozím trestním řízení pravomocně odsouzen nebo zproštěn viny.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví minimální pravidla týkající se definice trestných činů a sankcí v oblasti padělání eura a jiných měn. Rovněž zavádí společná ustanovení s cílem posílit boj proti těmto trestným činům a zlepšit jejich vyšetřování.

1. Tato směrnice stanoví minimální pravidla týkající se definice trestných činů a sankcí v oblasti padělání eura a jiných měn. Rovněž zavádí společná ustanovení s cílem posílit boj proti těmto trestným činům; zlepšit jejich vyšetřování a zajistit lepší koordinaci opatření proti padělání mezi vnitrostátními orgány v rámci eurozóny a mimo ni.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „právnickou osobou“ rozumí jakýkoli subjekt, který má podle použitelného práva právní subjektivitu, s výjimkou států nebo veřejných orgánů vykonávajících státní moc a veřejnoprávních mezinárodních organizací;

b) „právnickou osobou“ rozumí jakýkoli subjekt, který má podle použitelného práva právní subjektivitu, s výjimkou států;

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) podvodné uvedení padělaných peněz do oběhu;

b) rozšiřování padělaných peněz;

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) nástrojů, předmětů, počítačových programů a jakýchkoli jiných prostředků, které jsou svou povahou určeny k padělání nebo pozměňování peněz; nebo

i) nástrojů, předmětů, počítačových programů a jakýchkoli jiných prostředků, které jsou specificky určeny k padělání nebo pozměňování peněz; nebo

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) hologramů nebo jiných součástí peněz, které slouží k ochraně proti padělání.

ii) hologramů, vodoznaků nebo jiných součástí peněz, které slouží k ochraně proti padělání.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Za jednání uvedené v odstavci 1 se považuje i jednání ve vztahu k bankovkám nebo mincím, které nejsou dosud vydány, ale jsou určeny k oběhu a tvoří součást měny, která je zákonným platidlem.

3. Za jednání uvedené v odstavci 1 se považuje i jednání ve vztahu k bankovkám a/nebo mincím, které nejsou dosud vydány, ale jsou určeny k oběhu a tvoří součást měny, která je zákonným platidlem.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby jednání uvedené v článcích 3 a 4 podléhalo účinným, přiměřeným a odrazujícím trestům, včetně pokut a odnětí svobody.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby jednání uvedené v článcích 3 a 4 podléhalo podle vnitrostátních právních předpisů účinným, přiměřeným a odrazujícím trestům, včetně pokut a odnětí svobody.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c), které se týkají bankovek a mincí v celkové nominální hodnotě do 5 000 EUR a které nebyly spáchány za zvlášť závažných okolností, mohou členské státy uložit jiný trest, než je trest odnětí svobody.

2. Aniž je dotčen odstavec 4, za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c) mohou členské státy uložit jiný trest, než je trest odnětí svobody.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c), které se týkají bankovek a mincí v celkové nominální hodnotě alespoň 5 000 EUR, lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí minimálně osmi let.

vypouští se

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c), které se týkají bankovek a mincí v celkové nominální hodnotě alespoň 10 000 EUR a které byly spáchány za zvlášť závažných okolností, lze uložit

4. Za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c) lze uložit podle vnitrostátních právních předpisů minimálně trest odnětí svobody s horní hranicí osmi let.

a) trest odnětí svobody se spodní hranicí minimálně šesti měsíců;

 

b) trest odnětí svobody s horní hranicí minimálně osmi let.

 

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Při uplatňování a udělování trestů za trestné činy stanovené v této směrnici uplatní členské státy všeobecná pravidla a zásady vnitrostátního trestního práva v závislosti na konkrétních okolnostech jednotlivých případů.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Auditoři pověřeni kontrolou roční účetní závěrky právnických osob informují příslušné soudní orgány o zjištěných trestných činech, na které se vztahuje článek 3 a 4 této směrnice, aniž by takové předání informací mohlo zpochybnit jejich odpovědnost.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme opatření nezbytná ke stanovení soudní příslušnosti svých soudů pro trestné činy uvedené v článcích 3 a 4, je-li

1. Každý členský stát přijme opatření nezbytná ke stanovení soudní příslušnosti svých soudů pro trestné činy uvedené v článcích 3 a 4 v následujících případech, přičemž jako primární určující faktor stanoví teritorialitu, je-li:

a) trestný čin zcela nebo zčásti spáchán na jeho území; nebo

a) trestný čin zcela nebo zčásti spáchán na jeho území; nebo

b) pachatel jeho státní příslušník.

b) pachatel jeho státní příslušník.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát, jehož měnou je euro, přijme opatření nezbytná k určení své příslušnosti ve vztahu k trestným činům uvedeným v článcích 3 a 4, které byly spáchány mimo Evropskou unii, pokud se tyto činy týkají eura a pokud

vypouští se

a) se pachatel nachází na území tohoto členského státu; nebo

 

b) padělané eurobankovky a euromince, které mají vztah k danému činu, byly nalezeny v tomto členském státě.

 

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely trestního stíhání všech trestných činů přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění toho, aby jejich soudní příslušnost nebyla podřízena podmínce, že dané jednání musí být trestným činem v místě, kde bylo spácháno.

vypouští se

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy se zdrží zahájení trestního řízení v případě trestných činů uvedených v článcích 3 a 4, které již byly předmětem trestního řízení, jež vedlo k pravomocnému zproštění viny nebo odsouzení podezřelého.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Shromažďování údajů o počtu případů týkajících se padělání eurobankovek a euromincí

 

Členské státy pravidelně shromažďují spolehlivé údaje o počtu případů týkajících se padělání eurobankovek a euromincí, přičemž zkoumají zejména počet zahájených trestních řízení a počet úspěšně dokončených trestních řízení. Tyto údaje by měly být poskytnuty úřadu OLAF;

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Nelze-li odpovídající vzorky podezřelých padělaných bankovek a mincí předat, protože musí být zachovány jako důkazy v trestním řízení pro účely zajištění spravedlivého a účinného procesu a práva na obhajobu podezřelého pachatele, je národnímu analytickému středisku a národnímu mincovnímu analytickému středisku k těmto bankovkám a mincím poskytnut neprodlený přístup.

2. Nelze-li odpovídající vzorky podezřelých padělaných bankovek a mincí předat, protože musí být zachovány jako důkazy v trestním řízení pro účely zajištění spravedlivého a účinného procesu a práva na obhajobu podezřelého pachatele, je národnímu analytickému středisku a národnímu mincovnímu analytickému středisku k těmto bankovkám a mincím poskytnut neprodlený přístup. Ihned po dokončení řízení předají soudní orgány tyto potřebné vzorky každého typu podezřelých padělaných bankovek národnímu analytickému středisku a vzorky každého typu podezřelých padělaných mincí národnímu mincovnímu analytickému středisku.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

Zpráva Evropské centrální banky

 

Evropská centrální banka po konzultaci s Komisí předloží nejpozději do …* zprávu o bankovkách v nominální hodnotě 200 EUR a 500 EUR. Ve zprávě posoudí, do jaké míry je emise bankovek v této hodnotě odůvodněná vzhledem k rizikům padělání a praní peněz. Ke zprávě případně připojí návrh rozhodnutí.

____________

* Úř. věst.: vložte datum: jeden rok po vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 14 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zprávy Komise a revize

Zprávy Komise a revize – závěrečná ustanovení

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise uváží, zda jménem Unie vyjedná náležité dohody se třetími zeměmi, které používají jako svou měnu euro, jež by umožňovaly zabránit jakékoli činnosti, při níž může v důsledku padělání dojít k ohrožení věrohodnosti eura, a takovou činnost trestat a jež by umožňovaly dosáhnout cílů této směrnice.

(1)

Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněný/á/é v Úředním věstníku.

(2)

Úř. věst. C 179 25.6.2013, s.9.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tato krátká zpráva se zaměřuje na doporučení, jež mají povzbudit členské státy k takovému přístupu k trestnému činu padělání, který uznají za vhodný. Zejména pak pozměňovací návrh k článku 8 je navržen tak, aby zajistil při stanovování soudní příslušnosti upřednostnění zásady teritoriality; neboť není praktické ani spravedlivé, aby se po členských státech požadovalo nést odpovědnost za trestné činy, které spáchá jejich státní příslušník mimo jejich území.

Podle údajů Evropské centrální banky bylo v roce 2012 staženo z oběhu 184 000 padělaných euromincí a 531 000 padělaných eurobankovek. Úřad OLAF odhaduje, že padělání eura od zavedení této měny v roce 2002 stálo evropské podniky a spotřebitele již přibližně 500 milionů EUR; tyto přímé náklady nesou spotřebitelé a podniky, neboť za padělky nedostávají žádné odškodné.

Euro je v celosvětovém měřítku druhou nejpoužívanější měnou, a stává se tak terčem organizovaných zločinných skupin, které se zaměřují na padělání peněz. Europol vynakládá velké množství času a zdrojů na zabavování padělaných eurobankovek a euromincí a likvidaci nelegálních tiskáren.

Evropská komise se domnívá, že užitečným odstrašujícím prostředkem by byl harmonizovaný přístup ke stanovování trestního postihu, avšak značný počet členských států se domnívá, že takové postihy by byly přehnaně ambiciózní a odporovaly by zásadě subsidiarity. Navíc by s ohledem na ekonomické rozdíly mezi jednotlivými členskými státy mělo stanovení harmonizovaných minimálních sankcí pravděpodobně za následek v celé Unii nekonzistentní odrazující účinky, a proto by se mohly ukázat jako kontraproduktivní.


STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (25. 9. 2013)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

Navrhovatel: Pablo Zalba Bidegain

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem směrnice je modernizovat stávající trestněprávní rámec EU pro ochranu eura a jiných měn proti padělání. Směrnice nahrazuje stávající nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, a má širší působnost, především co se týče zlepšení systému trestů, vyšetřovacích nástrojů u závažných trestných činů padělání a povinnosti předávat podezřelé padělky národním analytickým střediskům a národním mincovním analytickým střediskům.

Navrhovatel tento návrh – především harmonizaci systému trestů – vítá. Minimální harmonizace v této oblasti je zcela oprávněná, neboť euro je společnou měnou 17 členských států, a tudíž má značný význam pro hospodářskou a finanční integraci v EU a důvěra občanů EU v tuto měnu je rozhodující pro finanční stabilitu. Z toho důvodu je nutné euro v celé EU odpovídajícím způsobem chránit.

Navrhovatel předkládá další změny navrhovaného právního předpisu v následujících oblastech:

– Zveřejňování odsouzení

Mají-li být sankce účinné a odrazující, je nutné vydaná odsouzení zveřejňovat, za předpokladu, že toto zveřejnění vážně neohrozí probíhající oficiální vyšetřování.

– Přiměřenost trestů

V souladu se základními zásadami proporcionality a subsidiarity by vnitrostátní orgány měly používat systém trestů přiměřeným způsobem. Tato zásada by mohla být podrobněji rozvedena v novém pododstavci čl. 5 odst. 1.

– Oblast působnosti: nedokončené padělky bankovek a mincí

Pojem padělaných bankovek a mincí by neměl být omezen pouze na hotové padělky bankovek a mincí, nýbrž by měl zahrnovat rovněž nedokončené padělky bankovek a mincí, které jsou ještě ve výrobě.

Tyto nedokončené padělky nemají reálnou, ale potenciální nominální hodnotu, kterou je třeba zohlednit při stanovování přiměřeného trestu podle článku 5 navrhované směrnice. Proto je nutné upravit bod odůvodnění 19 a článek 5 tak, aby zahrnovaly potenciální nominální hodnotu nedokončených padělků. Potenciální nominální hodnotu je třeba pokládat za další kritérium pro použití přiměřeného trestu za jakýkoli trestný čin podle čl. 3 odst. 1 písm. a) až c) navrhované směrnice.

– Oblast působnosti: euro a jiné měny

V souladu se zásadou zákazu diskriminace jiných měn, která je zakotvena v Ženevské úmluvě, musí členské státy uplatňovat stejný systém trestů na domácí i cizí měnu. To by mohlo být upřesněno v navrženém právním předpisu, a to změnou bodu odůvodnění 19 a článku 5, jež stanoví oblast působnosti na bankovky nebo mince, které nejsou padělky bankovek a mincí eura.

– Trestné činy týkající se nástrojů a surovin pro výrobu bankovek a mincí

S cílem zvýšit odrazující účinek navrhovaného právního předpisu a s ohledem na to, že nástroje používané k padělání mají u tohoto druhu trestné činnosti velký význam, by se na trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. d) měly rovněž vztahovat minimální a maximální normy trestů stanovené v čl. 5 odst. 4 pod podmínkou, že budou posouzeny z hlediska přiměřenosti.

– Předání podezřelých padělků národním analytickým střediskům a národním mincovním analytickým střediskům v průběhu soudních řízení

Článek 10 návrhu zavádí povinnost předávat údaje o podezřelých padělcích národním analytickým střediskům a národním mincovním analytickým střediskům v souladu s nařízením č. 1338/2001. Avšak za určitých okolností, především u probíhajících soudních řízení, nelze vzorky bankovek a mincí podezřelých z padělání předat, jelikož je nezbytné je uchovat jako důkaz. Za těchto okolností by vzorky padělaných bankovek a mincí měly být předány neprodleně po ukončení příslušného řízení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Harmonizace trestního práva v Unii by měla přispět k rozvíjení společné právní kultury v oblasti boje proti trestné činnosti, což by se mělo pozitivně projevit na vzájemné důvěře mezi právními systémy jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

.

(10a) Je naprosto zásadní, aby byla zajištěna plná důvěra občanů, podniků a finančních institucí v pravost bankovek a mincí. Padělané peníze způsobují značnou finanční i nefinanční újmu společnosti, jednotlivcům a podnikům ve všech členských státech i ve třetích zemích. Spotřebitelé by se mohli obávat, že hotové peníze nejsou dostatečně chráněny a že mohou přijmout padělané bankovky a mince. Z tohoto důvodu by potřebitelé mohli upřednostňovat jiné platební prostředky, než je hotovost. Padělané peníze by tudíž mohly mít nepříznivé důsledky pro systém oběhu peněz ve prospěch jiných platebních prostředků. Trestné činy padělání mají často přeshraniční rozměr a jsou propojeny s organizovanou trestnou činností.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Každé odsouzení, které se zakládá na této směrnici, by mělo být neprodleně zveřejněno a mělo by obsahovat alespoň informace o druhu a povaze trestného činu, o trestu a o totožnosti odsouzené fyzické či právnické osoby, za předpokladu, že toto zveřejnění vážně neohrozí probíhající oficiální vyšetřování.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Členské státy by měly mít možnost uložit kratší trest odnětí svobody nebo trest odnětí svobody neuložit v případech, kdy je celková nominální hodnota padělaných bankovek a mincí nevýznamná nebo kdy trestný čin nebyl spáchán za zvlášť závažných okolností. Uvedená hodnota by měla v případech, kdy se ukládá jiný trest, než je trest odnětí svobody, činit maximálně 5 000 EUR, tj. desetinásobek nejvyšší nominální hodnoty eurobankovky, a v případech, kdy se ukládá trest odnětí svobody v délce do šesti měsíců, by tato hodnota měla činit maximálně 10 000 EUR.

(19) Členské státy by měly mít možnost uložit kratší trest odnětí svobody nebo trest odnětí svobody neuložit v případech, kdy je celková nominální nebo potenciální nominální hodnota padělaných bankovek a mincí nevýznamná nebo kdy trestný čin nebyl spáchán za zvlášť závažných okolností. Uvedená hodnota by měla v případech, kdy se ukládá jiný trest, než je trest odnětí svobody, činit maximálně 5 000 EUR nebo ekvivalent této částky v měně příslušných padělaných bankovek a mincí, tj. desetinásobek nejvyšší nominální hodnoty eurobankovky, a v případech, kdy se ukládá trest odnětí svobody v délce do šesti měsíců, by tato hodnota měla činit maximálně 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v měně příslušných padělaných bankovek a mincí.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Mají-li mít tresty všeobecně odrazující účinek na veřejnost, členské státy bez zbytečného odkladu zveřejní tresty uvedené v prvním pododstavci a informace alespoň o druhu a povaze trestného činu a totožnosti osob zodpovědných za tento čin, za předpokladu, že toto zveřejnění vážně neohrozí stabilitu finančních trhů. Pokud by zveřejnění způsobilo zúčastněným stranám nepřiměřenou škodu, členské státy tresty zveřejní anonymně.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy posuzují přiměřenost trestů s ohledem na dosažené zisky osob, které jsou zodpovědné za trestný čin, nebo na zamezené ztráty a zároveň na škody, které trestný čin způsobil jiným osobám, a případně na škody postihující fungování trhů nebo širší hospodářství.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c), které se týkají bankovek a mincí v celkové nominální hodnotě do 5 000 EUR a které nebyly spáchány za zvlášť závažných okolností, mohou členské státy uložit jiný trest, než je trest odnětí svobody.

2. Za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c), které se týkají bankovek a mincí v celkové nominální nebo potenciální nominální hodnotě do 5 000 EUR nebo ekvivalentu této částky v měně příslušných padělaných bankovek a mincí a které nebyly spáchány za zvlášť závažných okolností, mohou členské státy uložit jiný trest, než je trest odnětí svobody.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c), které se týkají bankovek a mincí v celkové nominální hodnotě alespoň 5 000 EUR, lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí minimálně osmi let.

3. Za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c), které se týkají bankovek a mincí v celkové nominální nebo potenciální nominální hodnotě alespoň 5 000 EUR nebo ekvivalentu této částky v měně příslušných padělaných bankovek a mincí, lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí minimálně osmi let.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c), které se týkají bankovek a mincí v celkové nominální hodnotě alespoň 10 000 EUR a které byly spáchány za zvlášť závažných okolností, lze uložit

4. Za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c), které se týkají bankovek a mincí v celkové nominální nebo potenciální nominální hodnotě alespoň 10 000 EUR nebo ekvivalentu této částky v měně příslušných padělaných bankovek a mincí a které byly spáchány za zvlášť závažných okolností, lze uložit

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Trest uvedený v odstavci 4 se vztahuje rovněž na trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. d), pokud tyto trestné činy byly spáchány za zvlášť závažných okolností.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Nelze-li odpovídající vzorky podezřelých padělaných bankovek a mincí předat, protože musí být zachovány jako důkazy v trestním řízení pro účely zajištění spravedlivého a účinného procesu a práva na obhajobu podezřelého pachatele, je národnímu analytickému středisku a národnímu mincovnímu analytickému středisku k těmto bankovkám a mincím poskytnut neprodlený přístup.

2. Nelze-li odpovídající vzorky podezřelých padělaných bankovek a mincí předat, protože musí být zachovány jako důkazy v trestním řízení pro účely zajištění spravedlivého a účinného procesu a práva na obhajobu podezřelého pachatele, je národnímu analytickému středisku a národnímu mincovnímu analytickému středisku k těmto bankovkám a mincím poskytnut neprodlený přístup. Ihned po ukončení tohoto řízení předají soudní orgány nezbytné vzorky všech druhů bankovek podezřelých z padělaní příslušnému národnímu analytickému středisku a vzorky všech druhů mincí podezřelých z padělaní národnímu mincovnímu analytickému středisku.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Evropská centrální banka po konzultaci s Komisí předloží nejpozději do [jeden rok od vstupu této směrnice v platnost] zprávu o bankovkách v nominální hodnotě 200 EUR a 500 EUR. Ve zprávě posoudí, do jaké míry je emise bankovek v této hodnotě odůvodněná vzhledem k rizikům padělání a praní peněz. Ke zprávě případě připojí návrh rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 14 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zprávy Komise a revize

Zprávy Komise a revize – závěrečná ustanovení

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise uváží, zda jménem Unie vyjedná náležité dohody se třetími zeměmi, které používají jako svou měnu euro, jež by umožňovaly zabránit jakékoli činnosti, při níž může v důsledku padělání dojít k ohrožení věrohodnosti eura, a takovou činnost stíhat a jež by v obecnější rovině umožňovaly dosáhnout cílů této směrnice.

POSTUP

Název

Trestněprávní ochrana eura a ostatních měn proti padělání a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2000/383/SVV

Referenční údaje

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

12.3.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Pablo Zalba Bidegain

12.3.2013

Projednání ve výboru

5.9.2013

24.9.2013

 

 

Datum přijetí

24.9.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Zdravka Bušić, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Thomas Mann, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab, Nils Torvalds

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Rita Borsellino


POSTUP

Název

Trestněprávní ochrana eura a ostatních měn proti padělání a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2000/383/SVV

Referenční údaje

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Datum předložení EP

5.2.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

20.3.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Anthea McIntyre

31.1.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

20.2.2013

19.6.2013

16.9.2013

17.12.2013

Datum přijetí

17.12.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Leonardo Domenici

Datum předložení

10.1.2014

Právní upozornění - Ochrana soukromí