Procedure : 2013/0023(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0018/2014

Indgivne tekster :

A7-0018/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 14.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0441

BETÆNKNING     ***I
PDF 541kWORD 365k
10.1.2014
PE 510.737v04-00 A7-0018/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Anthea McIntyre

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0042),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0033/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 23. maj 2013(1),

–   der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 28. maj 2013,(2)

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0018/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Euroen er som fælles mønt for medlemsstaterne i euroområdet blevet en vigtig faktor i Unionens økonomi og unionsborgernes hverdag. Det er i hele Unionens interesse at bekæmpe og retsforfølge al falskmøntneri, der vil kunne skabe tvivl om eurosedlers og -mønters ægthed.

(1) Euroen er som fælles mønt for medlemsstaterne i euroområdet blevet en vigtig faktor i Unionens økonomi og unionsborgernes hverdag. Eurofalskmøntneri har siden euroens indførelse i 2002 imidlertid medført finansielle tab på mindst 500 mio. EUR, idet det er en valuta, som organiserede kriminelle grupper, der er aktive inden for falskmøntneri, løbende har som mål. Det er i hele Unionens interesse at bekæmpe og retsforfølge al falskmøntneri, der vil kunne skabe tvivl om eurosedlers og -mønters ægthed.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Falskmøntneri har betydelige negative virkninger for samfundet. Det skader borgerne og virksomhederne, som ikke får refunderet falske penge, selv om de fik dem i god tro. Det er af grundlæggende betydning, at borgerne, virksomhederne og de finansielle institutioner har tillid til, at sedler og mønter er ægte.

(2) Falskmøntneri har betydelige negative virkninger for samfundet. Det skader borgerne og virksomhederne, som ikke får refunderet falske penge, selv om de fik dem i god tro. Det er af grundlæggende betydning, at borgerne, virksomhederne og de finansielle institutioner har tillid til, at sedler og mønter er ægte, og det er tilsvarende vigtigt at beskytte borgerne mod falskmøntneri, når de udøver deres ret til at bevæge sig, arbejde og opholde sig frit i hele Unionen.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Det er vigtigt at sikre, at virksomme og effektive strafferetlige foranstaltninger beskytter euroen og andre valutaer, der er i lovligt omløb, på hensigtsmæssig vis i alle medlemsstater.

(3) Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at beskytte euroen og andre valutaer, der er i lovligt omløb. Sådanne foranstaltninger bør omfatte forebyggende foranstaltninger samt håndhævelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Som en vigtig forebyggende foranstaltning bør Unionen afskaffe brugen af 500-eurosedler, da erfaringen viser, at over 90 % af dem udelukkende anvendes inden for organiseret kriminalitet.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at beskytte euroen og andre valutaer bør der være der en fælles afgrænsning af, hvilke handlinger der er strafbare i forbindelse med falskmøntneri, samt fælles straffeformer både for fysiske og for retlige personer. For at sikre sammenhængen med Genèvekonventionen bør der i dette direktiv fastsættes bestemmelser om, at de samme handlinger skal være strafbare som i konventionen. Fremstilling og udbredelse af falske sedler og mønter bør derfor udgøre en strafbar handling. Vigtige forberedende handlinger i forbindelse med disse strafbare handlinger, f.eks. fremstilling af instrumenter og komponenter til falskmøntneri, bør være selvstændigt strafbare. Det fælles formål med disse afgrænsninger af de strafbare handlinger bør være at afskrække fra at håndtere falske sedler og mønter og instrumenter og redskaber til falskmøntneri.

(10) For at beskytte euroen og andre valutaer bør der være der en fælles afgrænsning af, hvilke handlinger der er strafbare i forbindelse med falskmøntneri, samt effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner både for fysiske og for retlige personer. For at sikre sammenhængen med Genèvekonventionen bør der i dette direktiv fastsættes bestemmelser om, at de samme handlinger skal være strafbare som i konventionen. Fremstilling og udbredelse af falske sedler og mønter bør derfor udgøre en strafbar handling. Vigtige forberedende handlinger i forbindelse med disse strafbare handlinger, f.eks. fremstilling af instrumenter og komponenter til falskmøntneri, bør være selvstændigt strafbare. Det fælles formål med disse afgrænsninger af de strafbare handlinger bør være at afskrække fra at håndtere falske sedler og mønter og instrumenter og redskaber til falskmøntneri.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Det er af grundlæggende betydning, at borgerne, virksomhederne og de finansielle institutioner har tillid til, at sedler og mønter er ægte. Falske penge påfører samfund, enkeltpersoner og virksomheder i alle medlemsstater såvel som i tredjelande betydelig skade af både økonomisk og ikke-økonomisk art. Det kan skabe bekymring hos borgerne for, hvorvidt beskyttelsen af kontante penge er tilstrækkelig, og frygt for at modtage falske pengesedler og mønter. Som følge heraf kan forbrugerne foretrække andre betalingsmidler end kontanter. Falskmøntneri kan således få indvirkning på pengeomløbssystemet ved, at der vælges andre betalingsmidler. Falskmøntneri er karakteriseret ved ofte at være af grænseoverskridende omfang og være forbundet med organiseret kriminalitet.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) For så vidt angår de strafbare handlinger, der er omfattet af dette direktiv, skal forsæt indgå i alle de elementer, som udgør de handlinger, der henvises til i dette direktiv. Hvorvidt en handling eller undladelse er forsætlig, kan udledes af objektive og faktiske forhold. Strafbare handlinger, der begås af fysiske personer, og som ikke kræver forsæt, er ikke omfattet af dette direktiv.

Begrundelse

Formålet med EU's strafferet bør være, at den kun anvendes som sidste udvej og i princippet kun dækker forsætlige handlinger eller undladelser.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Straffene for falskmøntneri bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelserne og virke afskrækkende i hele Unionen.

udgår

Begrundelse

Tekst dækket af ændringsforslag til betragtning 10.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Medlemsstaterne bør derfor træffe visse minimumsbestemmelser med hensyn til straffenes art og strenghed. I de fleste af medlemsstaterne er der allerede fastsat bestemmelser om minimumsstraffe. Det vil være konsekvent og hensigtsmæssigt at vælge denne fremgangsmåde på EU-plan.

(16) Medlemsstaterne bør derfor træffe minimumsbestemmelser med hensyn til maksimumstraffenes strenghed. Da der er betydelige forskelle i medlemsstaterne, vil indførelsen af minimumsstraffe for forfalskning af euroen og andre valutaer betyde en risiko for uensartede minimumsstraffe inden for et og samme nationale retssystem.

 

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Strengheden af straffene bør være effektiv og virke afskrækkende, men bør ikke gå ud over, hvad der står i et rimeligt forhold til de strafbare handlinger. Straffene for fysiske personer i grove sager, dvs. ved de alvorligste strafbare handlinger, nemlig fremstilling og udbredelse af falske penge, hvor der er tale om en stor mængde falske sedler og mønter, eller hvor der er særligt skærpende omstændigheder, bør derfor være en minimumsstraf på mindst seks måneders fængsel og en maksimumsstraf på mindst otte års fængsel.

(17) Strengheden af straffene bør være effektiv og virke afskrækkende, men bør ikke gå ud over, hvad der står i et rimeligt forhold til de strafbare handlinger.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Minimumsstraffen på seks måneder skal være med til at sikre, at de retshåndhævende og de dømmende myndigheder lægger samme vægt på strafbare handlinger vedrørende falskmøntneri i forbindelse med euroen og andre valutaer, og desuden fremme samarbejdet på tværs af grænserne. Det er med til at mindske risikoen for forum-shopping. Derudover giver det mulighed for, at domfældte lovovertrædere kan overgives ved hjælp af den europæiske arrestordre, således at en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning kan fuldbyrdes.

(18) De retshåndhævende og de dømmende myndigheder bør lægge samme vægt på strafbare handlinger vedrørende falskmøntneri i forbindelse med euroen og andre valutaer. Herved fremmes blandt andet samarbejdet på tværs af grænserne gennem den europæiske arrestordre, og risikoen for forum-shopping mindskes.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Medlemsstaterne bør have mulighed for at idømme kortere fængselsstraffe eller afholde sig fra at idømme fængselsstraf i sager, hvor den samlede nominelle værdi af de falske sedler og mønter ikke er af væsentlig størrelse, eller hvor der ikke er særligt skærpende forhold, der gør sig gældende. Denne værdi bør fastsættes til under 5.000 EUR, dvs. ti gange værdien af den største euroseddel, i sager, hvor der kræves anden straf end fængselsstraf, og til under 10.000 EUR i sager, der giver fængselsstraf i kortere tid end seks måneder.

(19) Medlemsstaterne bør have mulighed for at idømme kortere fængselsstraffe eller afholde sig fra at idømme fængselsstraf i sager, hvor den samlede potentielle eller nominelle værdi af de falske sedler og mønter ikke er af væsentlig størrelse, eller hvor der ikke er særligt skærpende forhold, der gør sig gældende.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) For at sikre, at efterforskningen og retsforfølgningen af falskmøntneri lykkes, bør de ansvarlige for efterforskningen og retsforfølgningen af disse strafbare handlinger have adgang til de samme midler til efterforskning som dem, der anvendes i forbindelse med bekæmpelse af organiseret kriminalitet og anden grov kriminalitet. Disse midler omfatter f.eks. aflytning og anden opfangning af kommunikation, hemmelig overvågning, herunder elektronisk overvågning, overvågning af bankkonti og andre finansielle undersøgelser under hensyntagen til bl.a. proportionalitetsprincippet og de efterforskede strafbare handlingers karakter og grovhed.

(22) For at sikre, at efterforskningen og retsforfølgningen af falskmøntneri lykkes, bør de ansvarlige for efterforskningen og retsforfølgningen af disse strafbare handlinger have adgang til de samme midler til efterforskning som dem, der anvendes i forbindelse med bekæmpelse af organiseret kriminalitet og anden grov kriminalitet. Disse midler omfatter f.eks. aflytning og anden opfangning af kommunikation, hemmelig overvågning, herunder elektronisk overvågning, overvågning af bankkonti og andre finansielle undersøgelser under hensyntagen til bl.a. proportionalitetsprincippet og de efterforskede strafbare handlingers karakter og grovhed samt retten til beskyttelse af personoplysninger.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Medlemsstaterne bør fastlægge deres straffemyndighed i overensstemmelse med Genèvekonventionen og bestemmelserne om straffemyndighed i anden EU-ret på det strafferetlige område, dvs. så den omfatter strafbare handlinger, der begås på deres område, og strafbare handlinger, der begås af deres statsborgere. Af hensyn til euroens fremtrædende økonomiske og samfundsmæssige rolle i Den Europæiske Union og til, at der er en særlig trussel mod euroen, fordi det er en valuta af betydning på verdensplan, bør der træffes en yderligere foranstaltninger for at beskytte den. Alle medlemsstater, der har euroen som valuta, bør derfor udøve universel straffemyndighed over strafbare handlinger i forbindelse med euroen, der begås uden for Den Europæiske Union, når lovovertræderen befinder sig på statens område, eller de forfalskede euro i forbindelse med den strafbare handling opdages i den pågældende medlemsstat. Medlemsstaterne bør, når de udøver universel straffemyndighed, overholde proportionalitetsprincippet, navnlig hvad angår domme afsagt af tredjelande for samme adfærd.

(23) Medlemsstaterne bør fastlægge deres straffemyndighed i overensstemmelse med Genèvekonventionen og bestemmelserne om straffemyndighed i anden EU-ret på det strafferetlige område, dvs. så den omfatter strafbare handlinger, der begås på deres område, og strafbare handlinger, der begås af deres statsborgere, idet strafbare handlinger bedst håndteres af strafferetssystemet i den stat, hvor de finder sted. Princippet om ne bis in idem skal respekteres, hvilket betyder, at der ikke træffes retsforfølgningsforanstaltninger over for personer, der er endeligt dømt eller frifundet i en tidligere retssag.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I dette direktiv fastsættes minimumsregler om afgrænsningen af strafbare handlinger og om straffe herfor på området falskmøntneri i forbindelse med euroen og andre valutaer. Med direktivet indføres der desuden fælles bestemmelser med henblik på at styrke bekæmpelsen af disse strafbare handlinger og forbedre efterforskningen heraf.

1. I dette direktiv fastsættes minimumsregler om afgrænsningen af strafbare handlinger og om straffe herfor på området falskmøntneri i forbindelse med euroen og andre valutaer. Med direktivet indføres der desuden fælles bestemmelser med henblik på at styrke bekæmpelsen af disse strafbare handlinger for at forbedre efterforskningen heraf og sikre bedre koordinering af midler til bekæmpelse af falskmøntneri mellem nationale myndigheder i og uden for euroområdet.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) "juridisk person": enhver enhed, der har retssubjektivitet i henhold til gældende ret, dog ikke stater eller andre offentlige organer i forbindelse med udøvelsen af offentligretlige beføjelser eller offentligretlige internationale organisationer

b) "juridisk person": enhver enhed, der har retssubjektivitet i henhold til gældende ret, dog ikke stater

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b). udgivelse af falske penge i bedragerisk hensigt

b). videregivelse af falske penge

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(i) redskaber, genstande, it-programmer og alle andre midler, der særligt er bestemt til fremstilling af falske penge, eller

(i) redskaber, genstande, it-programmer og alle andre midler, der er bestemt specielt til fremstilling af falske penge, eller

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ii) hologrammer eller andre sikkerhedselementer til beskyttelse af penge mod forfalskning.

(ii) hologrammer, vandmærker eller andre sikkerhedselementer til beskyttelse af penge mod forfalskning.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede adfærd omfatter også adfærd i forbindelse med sedler og mønter, der endnu ikke er udstedt, men som er bestemt til at blive sat i omløb i en valuta, der er lovligt betalingsmiddel.

3. Den i stk. 1 omhandlede adfærd omfatter også adfærd i forbindelse med sedler eller mønter, der endnu ikke er udstedt, men som er bestemt til at blive sat i omløb i en valuta, der er lovligt betalingsmiddel.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der for den i artikel 3 og 4 nævnte adfærd kan idømmes strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning, herunder bøde- og fængselsstraf.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der for den i artikel 3 og 4 nævnte adfærd kan idømmes strafferetlige sanktioner, i henhold til den nationale lovgivning, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning, herunder bøde- og fængselsstraf.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), b) og c), og som vedrører sedler og mønter til en samlet nominel værdi på under 5.000 EUR kan medlemsstaterne for de tilfælde, hvor der ikke foreligger særligt skærpende omstændigheder, fastsætte bestemmelser om anden straf end fængselsstraf.

2. For de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), b) og c), kan medlemsstaterne fastsætte bestemmelser om anden straf end fængselsstraf, jf. dog stk. 4.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), b) og c), skal der, når de vedrører sedler og mønter til en samlet nominel værdi på 5 000 EUR eller derover, kunne idømmes en maksimumsstraf på mindst otte års fængsel.

udgår

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. For de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), b) og c), skal der, når de vedrører sedler og mønter til en samlet nominel værdi på 10.000 EUR eller derover, eller der foreligger særligt skærpende omstændigheder, kunne idømmes

4. De strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), b) og c), skal kunne idømmes en maksimumstraf på mindst otte års fængsel i henhold til national lovgivning.

(a) en minimumsstraf på mindst seks måneders fængsel

 

(b) en maksimumstraf på mindst otte års fængsel.

 

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Ved idømmelse og fuldbyrdelse af domme i forbindelse med strafbare handlinger i henhold til dette direktiv anvender medlemsstaterne de generelle nationale strafferetlige regler og principper om idømmelse af straf under hensyn til de konkrete omstændigheder i hver enkel sag.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Revisorer, der er ansvarlige for revision af juridiske personers årsregnskaber, skal meddele konstaterede overtrædelser, som er omfattet af artikel 3 og 4 i nærværende direktiv, til de kompetente retsmyndigheder uden at kunne drages til ansvar for deres handlinger på baggrund af denne meddelelse.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at fastlægge sin straffemyndighed med hensyn til de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger, når

1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at fastlægge sin straffemyndighed med hensyn til de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger, når territorialitet er den primære afgørende faktor, og:

(a) den strafbare handling helt eller delvis er begået på dens område, eller

(a) den strafbare handling helt eller delvis er begået på dens område, eller

(b) gerningsmanden er statsborger i medlemsstaten.

(b) gerningsmanden er statsborger i medlemsstaten.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat, der har euroen som valuta, træffer de nødvendige foranstaltninger for at fastlægge sin straffemyndighed med hensyn til de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger, der er begået uden for Den Europæiske Union, i det mindste, når de vedrører euroen, og når

udgår

(a) gerningsmanden befinder sig på medlemsstatens område, eller

 

(b) der i medlemsstaten er blevet opsporet falske eurosedler eller –mønter, som vedrører den pågældende strafbare handling.

 

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på retsforfølgning af alle de strafbare handlinger træffer hver medlemsstat de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dens straffemyndighed ikke er betinget af, at handlingerne er strafbare på det sted, hvor de blev begået.

udgår

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Medlemsstaterne undlader at indlede en straffesag i tilfælde, hvor de i artikel 3 og 4 omhandlede lovovertrædelser allerede har været genstand for en straffesag, hvor den mistænkte blev endelig frikendt eller dømt.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Indsamling af data om antallet af tilfælde vedrørende forfalskning af eurosedler og -mønter

 

Medlemsstaterne indsamler regelmæssigt pålidelige data om antallet af tilfælde vedrørende falske eurosedler og -mønter, især for så vidt angår indledte og afsluttede straffesager. Disse data gøres tilgængelige for OLAF;

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis det ikke er muligt at sende de nødvendige prøver af sedler og mønter, som der er en mistanke om, er falske, fordi det er nødvendigt at beholde dem som bevismateriale i en straffesag, så den mistænkte sikres adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol samt ret til forsvar, skal det nationale analysecenter og det nationale møntanalysecenter uden ophold gives adgang til dem.

2. Hvis det ikke er muligt at sende de nødvendige prøver af sedler og mønter, som der er en mistanke om, er falske, fordi det er nødvendigt at beholde dem som bevismateriale i en straffesag, så den mistænkte sikres adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol samt ret til forsvar, skal det nationale analysecenter og det nationale møntanalysecenter uden ophold gives adgang til dem. Umiddelbart efter afslutning af retssagen sender retsmyndighederne straks disse nødvendige prøver af hver type pengeseddel, der mistænkes for at være falsk, til det nationale analysecenter og hver type mønt, der mistænkes for at være falsk, til det nationale møntanalysecenter.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

Den Europæiske Centralbanks rapport

 

Senest …* forelægger Den Europæiske Centralbank i samråd med Kommissionen en rapport om 200- og 500-eurosedlerne. Denne rapport skal indeholde en vurdering af, om der er nogen begrundelse for at udstede pengesedler af denne værdi i betragtning af risikoen for forfalskning og hvidvaskning af penge. Rapporten skal om nødvendigt ledsages af et forslag til beslutning.

 

____________

*EUT: Indsæt venligst datoen: Et år efter dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionens rapportering samt evaluering

Kommissionens rapportering samt evaluering – afsluttende bestemmelser

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen overvejer på Unionens vegne at forhandle de relevante aftaler med tredjelande, der anvender euroen som valuta, for at bekæmpe og straffe enhver form for aktivitet, der vil kunne skabe tvivl om eurosedlers og -mønters ægthed, og for - mere generelt - at nå de i dette direktiv fastsatte mål.

(1)

EUT C 271 af 19.9.2013, s. 42.

(2)

EUT C 179 af 25.6.2013, s. 9.


BEGRUNDELSE

Denne korte betænkning fokuserer på henstillinger, der opfordrer medlemsstaterne til at håndtere den strafbare handling, som forfalskning udgør, på en måde, som de finder hensigtsmæssig. Navnlig ændringsforslaget til artikel 8 har til formål at sikre, at territorialitet har forrang ved fastlæggelse af straffemyndighed, idet det hverken er praktisk eller rimeligt at anmode medlemsstaterne om at påtage sig ansvaret for strafferetlige handlinger, som en af deres statsborgere har begået uden for deres område.

I 2012 blev 184 000 falske euromønter og 531 000 falske sedler ifølge tal fra Den Europæiske Centralbank taget ud af omløb. OLAF anslår, at forfalskninger af euroen har kostet europæiske virksomheder og forbrugere omtrent 500 mio. EUR, siden euroen blev indført i 2002. Forbrugerne og virksomhederne bærer disse direkte omkostninger, idet de ikke får erstatning for falske penge.

Euroen er den næstmest anvendte internationale valuta på verdensplan, hvilket gør den til et mål for organiserede kriminelle grupper, som specialiserer sig i falskmøntneri. Europol bruger forholdsvis lang tid og mange ressourcer på at beslaglægge falske eurosedler og -mønter samt på at afvikle ulovlige pengetrykkerier.

Kommissionen mener, at en harmoniseret tilgang til fastlæggelse af strafferetlige sanktioner vil udgøre en afskrækkende foranstaltning, men et stort antal af medlemsstaterne mener, at disse sanktioner er for ambitiøse og i strid med nærhedsprincippet. Hvis man endvidere tager medlemsstaternes økonomiske ulighed i betragtning, kan fastsættelsen af harmoniserede minimumsstraffe give en forskelligartet afskrækkende effekt i Unionen og derfor vise sig at være kontraproduktiv.


UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (25.9.2013)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

Ordfører for udtalelse: Pablo Zalba Bidegain

KORT BEGRUNDELSE

Direktivforslaget har til formål at modernisere de nuværende strafferetlige rammer for beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning. Det erstatter den eksisterende forordning fra Rådet, (EF) nr. 1338/2001 af 28. juni 2001, om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, og går videre end denne navnlig med hensyn til forbedring af sanktionsordningen, midlerne til efterforskning i forbindelse med alvorlige falskmøntneriforbrydelser og videresendelsen af formodede falske penge til nationale analysecentre og nationale møntanalysecentre.

Ordføreren glæder sig over dette forslag, navnlig med hensyn til harmoniseringen af sanktionsordningen Det er fuldt ud berettiget med en minimumsharmonisering på dette område, fordi euroen som fælles valuta for 17 medlemsstater spiller en betydelig rolle for den økonomiske og finansielle integration i EU, og EU-borgernes tillid til valutaen er af afgørende betydning for den finansielle stabilitet. Derfor bør euroen beskyttes på ensartet måde overalt i EU.

Ordføreren foreslår yderligere ændringer til den foreslåede lovgivning på følgende områder:

- Offentliggørelse af domme

For at gøre straffene effektive og afskrækkende bør de domme, der afsiges, offentliggøres, medmindre offentliggørelse vil være til alvorlig skade for igangværende officielle undersøgelser.

- Straffenes forholdsmæssighed

I overensstemmelse med de grundlæggende principper om proportionalitet og subsidiaritet bør nationale myndigheder anvende sanktionsordningen på en forholdsmæssig måde. Dette kunne udspecificeres nærmere i et nyt afsnit i artikel 5, stk. 1.

- Anvendelsesområde: Ufærdige falske pengesedler og mønter

Begrebet falske pengesedler og mønter bør ikke nødvendigvis begrænses til færdige falske pengesedler og mønter, men bør også dække ufærdige falske pengesedler og mønter, som er ved at blive fremstillet.

Sådanne ufærdige forfalskninger vil ikke have en nominel værdi, men en potentiel nominel værdi, som der bør tages hensyn til ved fastsættelse af en forholdsmæssig straf i henhold til artikel 5 i direktivforslaget. Derfor bør betragtning 19 og artikel 5 ændres, således at de indeholder henvisninger til den potentielle nominelle værdi i forbindelse med ufærdige forfalskninger. Den potentielle nominelle værdi bør betragtes som et yderligere kriterium ved fastsættelse en forholdsmæssig straf for enhver overtrædelse i henhold til artikel 3, stk. 1, litra a) - c) i direktivforslaget.

- Anvendelsesområde: Euro og andre valutaer

I overensstemmelse med princippet om ikke-forskelsbehandling, der er nedfældet i Genève-konventionen, skal medlemsstaterne anvende den samme sanktionsordning for deres egen valuta og for udenlandske valutaer. Dette kan gøres endnu tydeligere i den foreslåede retsakt ved at ændre betragtning 19 og artikel 5, således at det specificeres, at reglerne finder anvendelse på pengesedler eller mønter, der ikke er forfalskede eurosedler og euromønter.

- Overtrædelse i forbindelse med produktionsredskaber og råmaterialer til pengesedler og mønter

For at øge den afskrækkende virkning af den foreslåede lovgivning og i betragtning af, at instrumenter til forfalskning spille en større rolle i denne type forbrydelser, bør de strafbare handlinger, der er defineret i artikel 3, stk. 1, litra d), ud fra en vurdering om forholdsmæssighed, også være genstand for de standarder for minimums- og maksimumsstraf, der er fastsat i artikel 5, stk. 4.

- Videresendelse af formodede forfalskninger til nationale analysecentre og nationale møntanalysecentre under retssagen

I artikel 10 indføres der pligt til at videresende formodede forfalskninger til de nationale analysecentre og nationale møntanalysecentre, der er oprettet i overensstemmelse med forordning 1338/2001. Under visse omstændigheder, navnlig under verserende retssager, kan prøver på formodede falske pengesedler og mønter ikke videresendes, fordi det er nødvendigt at beholde dem som bevismateriale. Under sådanne omstændigheder bør disse prøver af falske pengesedler og mønter videresendes til de nationale analysecentre og nationale møntanalysecentre straks efter, at de pågældende retssager er afsluttet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Harmonisering af Unionens straffelovgivning bør bidrage til udvikling af en fælles retskultur i Unionen med hensyn til bekæmpelse af kriminalitet, hvilket vil få en positiv indvirkning på den gensidige tillid mellem medlemsstaternes retssystemer.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

.

(10a) Det er af grundlæggende betydning at sikre, at borgerne, virksomhederne og de finansielle institutioner har tillid til, at sedler og mønter er ægte. Falske penge påfører samfund, enkeltpersoner og virksomheder i alle medlemsstater så vel som i tredjelande betydelig skade af både økonomisk og ikke-økonomisk art. Det kan skabe bekymring hos borgerne for, hvorvidt beskyttelsen af kontante penge er tilstrækkelig, og frygt for at modtage falske pengesedler og mønter. Som følge heraf kan forbrugerne foretrække andre betalingsmidler end kontanter. Falskmøntneri kan således få indvirkning på pengeomløbssystemet ved, at der vælges andre betalingsmidler. Falskmøntneri er karakteriseret ved ofte at være af grænseoverskridende omfang og være forbundet med organiseret kriminalitet.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Alle domme, der afsiges i henhold til dette direktiv, bør omgående offentliggøres og som minimum omfatte oplysninger om lovovertrædelsens og straffens type og art samt den dømte fysiske eller juridiske persons identitet, medmindre en sådan offentliggørelse vil være til alvorlig skade for en igangværende officiel efterforskning.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Medlemsstaterne bør have mulighed for at idømme kortere fængselsstraffe eller afholde sig fra at idømme fængselsstraf i sager, hvor den samlede nominelle værdi af de falske sedler og mønter ikke er af væsentlig størrelse, eller hvor der ikke er særligt skærpende forhold, der gør sig gældende. Denne værdi bør fastsættes til under 5 000 EUR, dvs. ti gange værdien af den største euroseddel, i sager, hvor der kræves anden straf end fængselsstraf, og til under 10 000 EUR i sager, der giver fængselsstraf i kortere tid end seks måneder.

(19) Medlemsstaterne bør have mulighed for at idømme kortere fængselsstraffe eller afholde sig fra at idømme fængselsstraf i sager, hvor den samlede nominelle eller potentielle nominelle værdi af de falske sedler og mønter ikke er af væsentlig størrelse, eller hvor der ikke er særligt skærpende forhold, der gør sig gældende. Denne værdi bør fastsættes til under 5 000 EUR eller det tilsvarende beløb i valutaen for de relevante falske pengesedler og mønter, dvs. ti gange værdien af den største euroseddel, i sager, hvor der kræves anden straf end fængselsstraf, og til under 10 000 EUR eller det tilsvarende beløb i valutaen for de relevante falske pengesedler og mønter, i sager, der giver fængselsstraf i kortere tid end seks måneder

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For at sikre, at straffene får en afskrækkende virkning på den brede offentlighed, offentliggør medlemsstaterne i påkommende tilfælde straks de i stk. 1 nævnte straffe, herunder som minimum oplysninger om lovovertrædelsens art og karakter og identiteten på de ansvarlige personer, medmindre en sådan offentliggørelse vil være til alvorlig skade for stabiliteten på de finansielle markeder. Såfremt offentliggørelse vil forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade, offentliggør medlemsstaterne straffene anonymt.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne skal under vurderingen af straffenes forholdsmæssighed tage hensyn til den fortjeneste, som de personer, der holdes ansvarlige, har opnået, eller de tab, de har undgået, samt de skader, den strafbare handling har påført andre personer, og i givet fald den skade, der er påført markedernes funktion og den brede økonomi.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), b) og c), og som vedrører sedler og mønter til en samlet nominel værdi på under 5 000 EUR kan medlemsstaterne for de tilfælde, hvor der ikke foreligger særligt skærpende omstændigheder, fastsætte bestemmelser om anden straf end fængselsstraf.

2. For de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), b) og c), og som vedrører sedler og mønter til en samlet nominel eller potentiel nominel værdi på under 5 000 EUR eller det tilsvarende beløb i valutaen for de relevante falske pengesedler og mønter, kan medlemsstaterne for de tilfælde, hvor der ikke foreligger særligt skærpende omstændigheder, fastsætte bestemmelser om anden straf end fængselsstraf.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), b) og c), skal der, når de vedrører sedler og mønter til en samlet nominel værdi på 5 000 EUR eller derover, kunne idømmes en maksimumsstraf på mindst otte års fængsel.

3. For de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), b) og c), skal der, når de vedrører sedler og mønter til en samlet nominel eller potentiel nominel værdi på 5 000 EUR eller derover eller det tilsvarende beløb i valutaen for de relevante falske pengesedler og mønter, kunne idømmes en maksimumsstraf på mindst otte års fængsel.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. For de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), b) og c), skal der, når de vedrører sedler og mønter til en samlet nominel værdi på 10 000 EUR eller derover, eller der foreligger særligt skærpende omstændigheder, kunne idømmes

4. For de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), b) og c), skal der, når de vedrører sedler og mønter til en samlet nominel eller potentiel nominel værdi på 10.000 EUR eller derover eller det tilsvarende beløb i valutaen for de relevante falske pengesedler og mønter, eller der foreligger særligt skærpende omstændigheder, kunne idømmes

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Den i stk. 4 omhandlede straf finder ligeledes anvendelse på de i artikel 3, stk. 1, litra d) nævnte strafbare handlinger, hvis der foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis det ikke er muligt at sende de nødvendige prøver af sedler og mønter, som der er en mistanke om, er falske, fordi det er nødvendigt at beholde dem som bevismateriale i en straffesag, så den mistænkte sikres adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol samt ret til forsvar, skal det nationale analysecenter og det nationale møntanalysecenter uden ophold gives adgang til dem.

2. Hvis det ikke er muligt at sende de nødvendige prøver af sedler og mønter, som der er en mistanke om, er falske, fordi det er nødvendigt at beholde dem som bevismateriale i en straffesag, så den mistænkte sikres adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol samt ret til forsvar, skal det nationale analysecenter og det nationale møntanalysecenter uden ophold gives adgang til dem. Umiddelbart efter afslutningen af en sådan straffesag sender retsmyndighederne de nødvendige prøver af hver type pengeseddel, som der er en mistanke om, er falsk, til det relevante nationale analysecenter og hver type mønt, som der er en mistanke om, er falsk, til det relevante nationale møntanalysecenter.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Senest [1 år efter direktivets ikrafttræden] forelægger Den Europæiske Centralbank i samråd med Kommissionen en rapport om 200- og 500-eurosedlerne. I denne rapport vurderes det, om der er nogen begrundelse for at udstede pengesedler af denne værdi i betragtning af risikoen for forfalskning og hvidvaskning af penge. Rapporten skal om nødvendigt ledsages af et forslag til beslutning.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionens rapportering samt evaluering

Kommissionens rapportering samt evaluering – afsluttende bestemmelser

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen overvejer på Unionens vegne at forhandle de relevante aftaler med tredjelandsstater, der anvender euroen som valuta, for at bekæmpe og retsforfølge enhver form for aktivitet, der vil kunne skabe tvivl om eurosedlers og -mønters ægthed, og for - mere generelt - at nå de i dette direktiv fastsatte mål.

PROCEDURE

Titel

Strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod falskmøntneri og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA

Referencer

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

12.3.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Pablo Zalba Bidegain

12.3.2013

Behandling i udvalg

5.9.2013

24.9.2013

 

 

Dato for vedtagelse

24.9.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Zdravka Bušić, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Thomas Mann, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab, Nils Torvalds

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Rita Borsellino


PROCEDURE

Titel

Strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod falskmøntneri og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA

Referencer

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Dato for høring af EP

5.2.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

20.3.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Anthea McIntyre

31.1.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

20.2.2013

19.6.2013

16.9.2013

17.12.2013

Dato for vedtagelse

17.12.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Leonardo Domenici

Dato for indgivelse

10.1.2014

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik