Διαδικασία : 2013/0023(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0018/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0018/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 14.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0441

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 879kWORD 329k
10.1.2014
PE 510.737v04-00 A7-0018/2014

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Anthea McIntyre

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0042),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0033/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 23 Μαΐου 2013(1),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με ημερομηνία 28 Μαΐου 2013(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0018/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Ως το ενιαίο νόμισμα των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, το ευρώ έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα για την οικονομία της Ένωσης και την καθημερινότητα των πολιτών της. Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης συνολικά να αντιτίθεται και να διώκει κάθε δραστηριότητα που είναι πιθανόν να διακυβεύσει τη γνησιότητα του ευρώ μέσω παραχάραξης και κιβδηλείας.

(1) Ως το ενιαίο νόμισμα των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, το ευρώ έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα για την οικονομία της Ένωσης και την καθημερινότητα των πολιτών της. Από τότε που το ευρώ ετέθη για πρώτη φορά σε κυκλοφορία το 2002, η παραχάραξη και κιβδηλεία του έχει επιφέρει οικονομική ζημία ύψους τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ευρώ διότι είναι ένα νόμισμα το οποίο βρίσκεται διαρκώς στο στόχαστρο των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στην πλαστογραφία χρήματος. Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης συνολικά να αντιτίθεται και να διώκει κάθε δραστηριότητα που είναι πιθανόν να διακυβεύσει τη γνησιότητα του ευρώ μέσω παραχάραξης και κιβδηλείας.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Τα προϊόντα παραχάραξης και κιβδηλείας έχουν ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Ζημιώνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που δεν αποζημιώνονται για τα πλαστά νομίσματα, ακόμη και όταν τα έχουν αποδεχθεί καλή τη πίστει. Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης και της πίστης των πολιτών, των επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη γνησιότητα των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων είναι θεμελιώδους σημασίας.

(2) Τα προϊόντα παραχάραξης και κιβδηλείας έχουν ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Ζημιώνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που δεν αποζημιώνονται για τα πλαστά νομίσματα, ακόμη και όταν τα έχουν αποδεχθεί καλή τη πίστει. Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης και της πίστης των πολιτών, των επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη γνησιότητα των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων είναι θεμελιώδους σημασίας, όπως επίσης πολύ σημαντική είναι και η προστασία των πολιτών από την παραχάραξη και την κιβδηλεία όταν ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία, εργασία και παραμονή μέσα στην επικράτεια της Ένωσης.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι το ευρώ και οποιοδήποτε άλλο νόμισμα κυκλοφορεί νομίμως προστατεύονται επαρκώς σε όλα τα κράτη μέλη μέσω αποτελεσματικών και αποδοτικών μέτρων ποινικού δικαίου.

(3) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για να προστατευθεί το ευρώ και οποιοδήποτε άλλο νόμισμα κυκλοφορεί νομίμως. Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν και μέτρα πρόληψης καθώς και μέτρα επιβολής του νόμου.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3a) Ως σημαντικό μέτρο πρόληψης η Ένωση θα πρέπει να καταργήσει την χρήση του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ δεδομένου ότι τα αποδεικτικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι τα χαρτονομίσματα αυτά, μόνο από το οργανωμένο έγκλημα, έχουν χρησιμοποιηθεί σε ποσοστό άνω του 90%.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων προϋποθέτει κοινό ορισμό των αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με την παραχάραξη και την κιβδηλεία νομισμάτων, καθώς επίσης κοινά είδη κυρώσεων τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή με τη Σύμβαση της Γενεύης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει την τιμωρία των ίδιων αξιόποινων πράξεων με αυτές που προβλέπονται στη Σύμβαση. Επομένως, η παραγωγή πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων και η διανομή αυτών θα πρέπει να συνιστούν αξιόποινη πράξη. Ανεξάρτητα θα πρέπει να τιμωρούνται οι δραστηριότητες που αφορούν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την τέλεση των εν λόγω αξιόποινων πράξεων, για παράδειγμα η παραγωγή εργαλείων και εξαρτημάτων παραχάραξης και κιβδηλείας. Κοινός στόχος αυτών των ορισμών των αξιόποινων πράξεων θα πρέπει να είναι να λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς τον χειρισμό πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων, μέσων και εργαλείων παραχάραξης και κιβδηλείας.

(10) Η προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων προϋποθέτει κοινό ορισμό των αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με την παραχάραξη και την κιβδηλεία νομισμάτων, καθώς επίσης και επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή με τη Σύμβαση της Γενεύης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει την τιμωρία των ίδιων αξιόποινων πράξεων με αυτές που προβλέπονται στη Σύμβαση. Επομένως, η παραγωγή πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων και η διανομή αυτών θα πρέπει να συνιστούν αξιόποινη πράξη. Ανεξάρτητα θα πρέπει να τιμωρούνται οι δραστηριότητες που αφορούν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την τέλεση των εν λόγω αξιόποινων πράξεων, για παράδειγμα η παραγωγή εργαλείων και εξαρτημάτων παραχάραξης και κιβδηλείας. Κοινός στόχος αυτών των ορισμών των αξιόποινων πράξεων θα πρέπει να είναι να λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς τον χειρισμό πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων, μέσων και εργαλείων παραχάραξης και κιβδηλείας.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10a) Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης και της πίστης των πολιτών, των επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων είναι θεμελιώδους σημασίας. Το πλαστό χρήμα προκαλεί σημαντική χρηματική και ηθική βλάβη στην κοινωνία, στα άτομα και τις επιχειρήσεις όλων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών. Μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες στους καταναλωτές σε σχέση με την επαρκή προστασία των μετρητών και φόβους για παραλαβή πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές μπορεί να προτιμήσουν άλλα μέσα πληρωμής αντί των μετρητών. Το πλαστό χρήμα μπορεί επομένως να έχει αντίκτυπο στο σύστημα κυκλοφορίας του χρήματος μέσω των διαφορετικών μέσων πληρωμής. Οι αξιόποινες πράξεις παραχάραξης και κιβδηλείας έχουν συχνά διασυνοριακή διάσταση και συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13a) Σχετικά με τα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, η πρόθεση πρέπει να είναι μέρος όλων των στοιχείων που συνιστούν τα αδικήματα μνεία των οποίων γίνεται στην παρούσα οδηγία. Ο εκ προθέσεως χαρακτήρας πράξεως ή παραλείψεως μπορεί να συνάγεται από αντικειμενικά και πραγματικά περιστατικά. Τα διαπραττόμενα από φυσικά πρόσωπα αδικήματα για τα οποία δεν απαιτείται πρόθεση δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Το ποινικό δίκαιο της ΕΕ πρέπει να θεωρείται ως το έσχατο μέσο και να καλύπτει κατ' αρχήν μόνο εκούσιες πράξεις, ή παραλείψεις.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Οι κυρώσεις για τις αξιόποινες πράξεις παραχάραξης και κιβδηλείας θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές σε ολόκληρη την Ένωση.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτό καλύπτεται από την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 10.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν ορισμένα ελάχιστα είδη και επίπεδα ποινών. Η έννοια των ελάχιστων ποινών προβλέπεται ήδη στα περισσότερα κράτη μέλη. Είναι συνεπές και δέον να υιοθετηθεί αυτή η προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης.

(16) Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν ελάχιστα επίπεδα μέγιστων ποινών. Λαμβάνοντας υπόψη τις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών υπάρχει ο κίνδυνος ότι η θέσπιση ελαχίστων ποινών για παραχάραξη του ευρώ και άλλων νομισμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη ομοιομορφίας μέσα στο ίδιο εθνικό νομικό σύστημα όσον αφορά τις ελάχιστες ποινές.

 

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Τα επίπεδα των ποινών θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και αποτρεπτικά, ωστόσο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια της αναλογικότητας προς τις αξιόποινες πράξεις. Επομένως, η ποινή για τα φυσικά πρόσωπα σε σοβαρές υποθέσεις, δηλαδή για τις βασικές αξιόποινες πράξεις της παραγωγής και διανομής παραχαραγμένων νομισμάτων που αφορούν μεγάλο ποσό πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων ή συνδέονται με ιδιαίτερα σοβαρές περιστάσεις, θα πρέπει να ορίζεται σε ελάχιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και σε μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον οκτώ ετών.

(17) Τα επίπεδα των ποινών θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και αποτρεπτικά, ωστόσο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια της αναλογικότητας προς τις αξιόποινες πράξεις.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Η ελάχιστη ποινή των έξι μηνών διασφαλίζει ότι οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές αποδίδουν ίδια προτεραιότητα στις αξιόποινες πράξεις της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ και άλλων νομισμάτων και κατ’ επέκταση διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία. Συνεισφέρει δε στην αποσόβηση του κινδύνου του «forum-shopping» (αναζήτηση του κράτους μέλους με την ευνοϊκότερη νομοθεσία για την τέλεση αξιόποινων πράξεων). Επιπλέον, επιτρέπει την παράδοση των καταδικασθέντων δραστών μέσω ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση της απόφασης κράτησης ή φυλάκισης.

(18) Οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές πρέπει να αποδίδουν ίδια προτεραιότητα στις αξιόποινες πράξεις της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ και άλλων νομισμάτων· Αυτό διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία, μεταξύ άλλων, μέσω του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και μειώνει τον κίνδυνο του «forum-shopping» (αναζήτηση του κράτους μέλους με την ευνοϊκότερη νομοθεσία για την τέλεση αξιόποινων πράξεων).

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιβολής φυλάκισης βραχείας διάρκειας ή μη επιβολής ποινής φυλάκισης σε υποθέσεις στις οποίες η συνολική ονομαστική αξία των πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων δεν είναι σημαντική ή δεν συνδέεται με ιδιαίτερα σοβαρές περιστάσεις. Η αξία αυτή θα πρέπει να οριστεί κάτω των 5 000 ευρώ, ήτοι δεκαπλάσια του μεγαλύτερου τραπεζογραμματίου ευρώ, για τις υποθέσεις που επισύρουν άλλη ποινή εκτός της φυλάκισης, και κάτω των 10 000 ευρώ για υποθέσεις που επισύρουν ποινή φυλάκισης μικρότερη των έξι μηνών.

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιβολής φυλάκισης βραχείας διάρκειας ή μη επιβολής ποινής φυλάκισης σε υποθέσεις στις οποίες η συνολική δυνητική ή ονομαστική αξία των πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων δεν είναι σημαντική ή δεν συνδέεται με ιδιαίτερα σοβαρές περιστάσεις.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιτυχής έκβαση των ερευνών και της δίωξης αξιόποινων πράξεων παραχάραξης και κιβδηλείας, οι αρμόδιοι για την έρευνα και τη δίωξη τέτοιων πράξεων θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στα ερευνητικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι υποκλοπές επικοινωνιών, η κεκαλυμμένη παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, η παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών και άλλες μορφές ερευνών οικονομικής φύσεως, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, της αρχής της αναλογικότητας και της φύσης και της σοβαρότητας των αξιόποινων πράξεων που ερευνώνται.

(22) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιτυχής έκβαση των ερευνών και της δίωξης αξιόποινων πράξεων παραχάραξης και κιβδηλείας, οι αρμόδιοι για την έρευνα και τη δίωξη τέτοιων πράξεων θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στα ερευνητικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι υποκλοπές επικοινωνιών, η κεκαλυμμένη παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, η παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών και άλλες μορφές ερευνών οικονομικής φύσεως, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, της αρχής της αναλογικότητας και της φύσης και της σοβαρότητας των αξιόποινων πράξεων που ερευνώνται, καθώς και του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία τους ώστε να συνάδει με τη Σύμβαση της Γενεύης και τις διατάξεις περί δικαιοδοσίας σε λοιπές νομοθετικές πράξεις ποινικού δικαίου της Ένωσης, ήτοι για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν στο έδαφός τους και για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν από υπηκόους τους. Ο κυρίαρχος ρόλος του ευρώ για την οικονομία και την κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η συγκεκριμένη απειλή για το ευρώ ως νόμισμα παγκόσμιας σημασίας, προϋποθέτουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία του. Ως εκ τούτου, κάθε κράτος μέλος του οποίου νόμισμα είναι το ευρώ θα πρέπει να ασκεί καθολική δικαιοδοσία για αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με το ευρώ και διαπράττονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ο δράστης βρίσκεται στο έδαφός του είτε τα παραχαραγμένα ευρώ που σχετίζονται με την αξιόποινη πράξη εντοπίζονται στο εν λόγω κράτος μέλος. Κατά την άσκηση καθολικής δικαιοδοσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας, ιδίως όσον αφορά καταδικαστικές αποφάσεις που έχει εκδώσει τρίτη χώρα για την ίδια πράξη.

(23) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία τους ώστε να συνάδει με τη Σύμβαση της Γενεύης και τις διατάξεις περί δικαιοδοσίας σε λοιπές νομοθετικές πράξεις ποινικού δικαίου της Ένωσης, ήτοι για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν στο έδαφός τους και για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν από υπηκόους τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιόποινες πράξεις αντιμετωπίζονται καλύτερα από τα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης των κρατών μελών στα οποία αυτές τελέστηκαν. Πρέπει να τηρηθεί η αρχή "ne bis in idem" (κανείς δεν διώκεται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα), όπερ σημαίνει ότι δεν θα ληφθούν μέτρα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος όσων έχουν ήδη αθωωθεί ή καταδικαστεί με οριστική απόφαση που εκδόθηκε σε προγενέστερη δίκη.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό αξιόποινων πράξεων και κυρώσεων στον τομέα της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ και άλλων νομισμάτων. Επίσης εισάγει κοινές διατάξεις για την ενίσχυση της καταπολέμησης των εν λόγω αξιόποινων πράξεων και τη βελτίωση της διερεύνησής τους.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό αξιόποινων πράξεων και κυρώσεων στον τομέα της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ και άλλων νομισμάτων. Επίσης εισάγει κοινές διατάξεις για την ενίσχυση της καταπολέμησης των εν λόγω αξιόποινων πράξεων και τη βελτίωση της διερεύνησής τους, καθώς και για την εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού στα μέτρα για την καταπολέμησης της παραποίησης μεταξύ των εθνικών αρχών εντός και εκτός ευρωζώνης.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) ως «νομικό πρόσωπο» νοείται κάθε οντότητα που αναγνωρίζεται ως έχουσα νομική προσωπικότητα βάσει του ισχύοντος δικαίου, πλην των κρατών ή άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου όταν ασκούν κρατική εξουσία και των οργανισμών δημοσίου διεθνούς δικαίου·

β) ως «νομικό πρόσωπο» νοείται κάθε οντότητα που αναγνωρίζεται ως έχουσα νομική προσωπικότητα βάσει του ισχύοντος δικαίου, πλην των κρατών·

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β). η απατηλή θέση σε κυκλοφορία παραχαραγμένου νομίσματος·

β). η διάθεση παραχαραγμένου νομίσματος·

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i) εργαλείων, αντικειμένων, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή λοιπών μέσων προορισμένων από τη φύση τους για την παραχάραξη ή αλλοίωση νομίσματος, ή

(i) εργαλείων, αντικειμένων, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή λοιπών μέσων ειδικά προσαρμοσμένων για την παραχάραξη ή αλλοίωση νομίσματος, ή

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii) ολογραμμάτων ή λοιπών συστατικών στοιχείων του νομίσματος, τα οποία χρησιμεύουν για την προστασία του από την παραχάραξη και την κιβδηλεία.

(ii) ολογραμμάτων, υδατογραφημάτων ή λοιπών συστατικών στοιχείων του νομίσματος, τα οποία χρησιμεύουν για την προστασία του από την παραχάραξη και την κιβδηλεία.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνονται και ενέργειες που αφορούν τραπεζογραμμάτια και κέρματα που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, αλλά προορίζονται για κυκλοφορία και αποτελούν νόμιμο νόμισμα.

3. Στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνονται και ενέργειες που αφορούν τραπεζογραμμάτια ή κέρματα που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, αλλά προορίζονται για κυκλοφορία και αποτελούν νόμιμο νόμισμα.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι αναφερόμενες στα άρθρα 3 και 4 ενέργειες τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών προστίμων και ποινών φυλάκισης.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι αναφερόμενες στα άρθρα 3 και 4 ενέργειες τιμωρούνται σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών προστίμων και ποινών φυλάκισης.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και οι οποίες αφορούν τραπεζογραμμάτια και κέρματα συνολικής ονομαστικής αξίας μικρότερης των 5 000 ευρώ χωρίς να εμπλέκονται ιδιαίτερα σοβαρές περιστάσεις, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν άλλη ποινή εκτός φυλάκισης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, για αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν άλλη ποινή εκτός φυλάκισης.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και οι οποίες αφορούν τραπεζογραμμάτια και κέρματα συνολικής ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 5 000 ευρώ τιμωρούνται με φυλάκιση μέγιστης ποινής τουλάχιστον οκτώ ετών.

διαγράφεται

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και οι οποίες αφορούν τραπεζογραμμάτια και κέρματα συνολικής ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 10 000 ευρώ ή συνδέονται με ιδιαίτερα σοβαρές περιστάσεις, τιμωρούνται με

4. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) τιμωρούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο με μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον οκτώ ετών.

(α) ελάχιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών

 

(β) μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον οκτώ ετών.

 

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4a. Κατά την επιβολή και εκτέλεση ποινών για ποινικά αδικήματα τα οποία προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους γενικούς κανόνες και αρχές του εθνικού ποινικού τους δικαίου σύμφωνα με τα συγκεκριμένα περιστατικά κάθε μεμονωμένης υπόθεσης.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Οι ελεγκτές που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών νομικών προσώπων αποκαλύπτουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές τυχόν πραγματικές παραβάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας οδηγίας χωρίς να γίνεται επίκληση της ευθύνης τους ως αποτέλεσμα αυτής της αποκάλυψης.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του επί των αξιόποινων πράξεων των άρθρων 3 και 4, εάν

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του επί των αξιόποινων πράξεων των άρθρων 3 και 4, υπό την προϋπόθεση ότι η εδαφικότητα αποτελεί τον κύριο καθοριστικό παράγοντα, εάν:

(α) η αξιόποινη πράξη έχει τελεσθεί εν όλω ή εν μέρει στο έδαφός του· ή

(α) η αξιόποινη πράξη έχει τελεσθεί εν όλω ή εν μέρει στο έδαφός του· ή

(β) ο δράστης είναι υπήκοός του.

(β) ο δράστης είναι υπήκοός του

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα είναι το ευρώ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του επί των αξιόποινων πράξεων των άρθρων 3 και 4 που τελούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον εάν σχετίζονται με το ευρώ και εάν

διαγράφεται

(α) ο δράστης βρίσκεται στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους· ή

 

(β) τα πλαστά τραπεζογραμμάτια του ευρώ ή τα κίβδηλα κέρματα του ευρώ που σχετίζονται με την αξιόποινη πράξη εντοπίστηκαν στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

 

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τη δίωξη οιασδήποτε αξιόποινης πράξης, κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι η δικαιοδοσία του δεν υπόκειται στην προϋπόθεση οι διωκόμενες ενέργειες να συνιστούν ποινικό αδίκημα στον τόπο όπου τελέστηκαν.

διαγράφεται

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Τα κράτη μέλη δεν κινούν ποινική διαδικασία όταν οι παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο ποινικής διαδικασίας η οποία οδήγησε στην οριστική απαλλαγή ή καταδίκη του υπόπτου.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Συλλογή στοιχείων σχετικά με τα κρούσματα παραχάραξης τραπεζογραμματίων και κερμάτων του ευρώ

 

Τα κράτη μέλη συλλέγουν τακτικά αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά τα κρούσματα παραχάραξης τραπεζογραμματίων και κερμάτων του ευρώ, με ειδική αναφορά στις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν και που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση της OLAF·

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν τα αναγκαία δείγματα ύποπτων ως προϊόντων παραχάραξης ή κιβδηλείας τραπεζογραμματίων και κερμάτων δεν δύνανται να διαβιβαστούν διότι είναι απαραίτητο να διατηρηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ώστε να διασφαλιστεί δίκαιη και πραγματική δίκη και το δικαίωμα υπεράσπισης του υπόπτου ως δράστη, παρέχεται αμελλητί πρόσβαση σε αυτά στο εθνικό κέντρο ανάλυσης και στο εθνικό κέντρο ανάλυσης κερμάτων.

2. Εάν τα αναγκαία δείγματα ύποπτων ως προϊόντων παραχάραξης ή κιβδηλείας τραπεζογραμματίων και κερμάτων δεν δύνανται να διαβιβαστούν διότι είναι απαραίτητο να διατηρηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ώστε να διασφαλιστεί δίκαιη και πραγματική δίκη και το δικαίωμα υπεράσπισης του υπόπτου ως δράστη, παρέχεται αμελλητί πρόσβαση σε αυτά στο εθνικό κέντρο ανάλυσης και στο εθνικό κέντρο ανάλυσης κερμάτων. Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών, οι δικαστικές αρχές διαβιβάζουν τα απαραίτητα δείγματα κάθε είδους ύποπτου ως προϊόντος παραχάραξης τραπεζογραμματίου στο εθνικό κέντρο ανάλυσης και κάθε είδους ύποπτου ως προϊόντος κιβδηλείας κέρματος στο εθνικό κέντρο ανάλυσης κερμάτων.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

Έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε διαβούλευση με την Επιτροπή, υποβάλλει έως τις ..*, έκθεση σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια των 200 και των 500 ευρώ. Η έκθεση αυτή αξιολογεί κατά πόσο δικαιολογείται η έκδοση αυτών των ονομαστικών αξιών λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων παραχάραξης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η έκθεση συνοδεύεται, εάν κρίνεται απαραίτητο, από πρόταση απόφασης.

 

____________

* ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία: Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και αναθεώρηση

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και αναθεώρηση - τελικές διατάξεις

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης εξ ονόματος της Ένωσης κατάλληλων συμφωνιών με τρίτες χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ ως νόμισμα, προκειμένου να εμποδίσει και να τιμωρήσει κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη γνησιότητα του ευρώ μέσω της παραχάραξης καθώς και για να υλοποιήσει τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

(1)

ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 42.

(2)

ΕΕ C 179, 25.6.2013, σ. 9.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη σύντομη αυτή έκθεση διατυπώνονται συστάσεις στα κράτη μέλη προκειμένου να αντιμετωπίζουν το ποινικό αδίκημα της παραχάραξης με όποιο τρόπο θεωρούν προσφορότερο. Ιδιαίτερα η τροπολογία στο άρθρο 8 έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την υπεροχή του κριτηρίου της εδαφικότητας κατά τον προσδιορισμό της δικαιοδοσίας, δεδομένου ότι δεν είναι ούτε πρακτικό ούτε δίκαιο να ζητείται από κράτη μέλη να αναλαμβάνουν την ευθύνη για αδικήματα που διαπράττονται από υπηκόους τους έξω από την επικράτειά τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το 2012 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 184.000 πλαστά κέρματα και 531.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια του ευρώ. Η OLAF εκτιμά ότι η παραχάραξη του ευρώ έχει κοστίσει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, από την εισαγωγή του κοινού νομίσματος το 2002, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, η δε επιβάρυνση αυτή είναι άμεση, δεδομένου ότι δεν παρέχεται αποζημίωση σε περίπτωση παραχάραξης χρημάτων.

Το ευρώ είναι το δεύτερο πλέον σε συχνότητα χρησιμοποιούμενο νόμισμα στις διεθνείς συναλλαγές, γεγονός που το καθιστά στόχο ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που ειδικεύονται στην παραχάραξη νομισμάτων. Η Europol αναλώνει σημαντικό μέρος χρόνου και πόρων στην κατάσχεση πλαστών τραπεζογραμματίων και νομισμάτων του ευρώ και στον εντοπισμό των παράνομων εργαστηρίων παραχάραξης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι μια εναρμονισμένη προσέγγιση στη θέσπιση ποινικών κυρώσεων θα αποτελούσε έναν χρήσιμο αποτρεπτικό παράγοντα. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός κρατών μελών θεωρεί τις κυρώσεις αυτές υπερβολικά φιλόδοξες και αντίθετες προς την αρχή της επικουρικότητας. Επιπλέον, και λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών ανισορροπιών που υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών, η θέσπιση εναρμονισμένων ελάχιστων κυρώσεων ενδέχεται να καταλήξει σε διαφορετικής έντασης αποτρεπτικά αποτελέσματα στις χώρες της Ένωσης και να αποδειχθεί συνεπώς αντιπαραγωγική.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (25.9.2013)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pablo Zalba Bidegain

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της πρότασης οδηγίας είναι ο εκσυγχρονισμός του ισχύοντος νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Η παρούσα πρόταση οδηγίας αντικαθιστά τον ισχύοντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και τον υπερβαίνει σε ό,τι αφορά ειδικότερα το σύστημα ποινών, τα ερευνητικά μέσα για τις αξιόποινες πράξεις παραχάραξης και κιβδηλείας και την υποχρέωση διαβίβασης των ύποπτων ως προϊόντων παραχάραξης ή κιβδηλείας τραπεζογραμματίων και κερμάτων στα εθνικά κέντρα ανάλυσης και στα εθνικά κέντρα ανάλυσης κερμάτων.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επικροτεί την παρούσα πρόταση σε ό,τι αφορά κυρίως την εναρμόνιση του συστήματος ποινών. Μια ελάχιστη εναρμόνιση στον τομέα αυτόν δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση δεδομένου ότι το ευρώ, ως το κοινό νόμισμα 17 κρατών μελών, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την οικονομική και χρηματοπιστωτική ενοποίηση της ΕΕ και η εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ στο νόμισμα αυτό έχει καίρια σημασία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ως εκ τούτου, το ευρώ πρέπει να προστατεύεται εξίσου σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει περαιτέρω τροποποιήσεις επί της προτεινόμενης νομοθεσίας στους εξής τομείς:

- Δημοσιοποίηση των καταδικαστικών αποφάσεων

Για να διασφαλίζονται αποτελεσματικές και αποτρεπτικές ποινές, οι επιβληθείσες καταδικαστικές αποφάσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται, εκτός αν η εν λόγω δημοσιοποίηση θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τις επίσημες έρευνες που είναι σε εξέλιξη.

- Αναλογικότητα των ποινών

Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, οι εθνικές αρχές πρέπει να εφαρμόζουν το σύστημα ποινών με αναλογικό τρόπο. Η υποχρέωση αυτή θα μπορούσε να εξειδικευτεί περαιτέρω σε ένα νέο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 1.

- Πεδίο εφαρμογής: Ημιτελή πλαστά τραπεζογραμμάτια και κίβδηλα κέρματα

Η έννοια των πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων δεν πρέπει να περιορίζεται αναγκαστικά μόνο στα έτοιμα πλαστά τραπεζογραμμάτια και κίβδηλα κέρματα αλλά πρέπει να καλύπτει και τα ημιτελή πλαστά τραπεζογραμμάτια και κίβδηλα κέρματα που βρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής.

Τα εν λόγω ημιτελή προϊόντα παραχάραξης και κιβδηλείας δεν θα έχουν ονομαστική αξία αλλά δυνητική ονομαστική αξία η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό μιας αναλογικής ποινής βάσει του άρθρου 5 της προτεινόμενης οδηγίας. Ως εκ τούτου, η αιτιολογική σκέψη 19 και το άρθρο 5 πρέπει να τροποποιηθούν για να συμπεριλάβουν αναφορές στη δυνητική ονομαστική αξία σε σχέση με τα ημιτελή προϊόντα παραχάραξης και κιβδηλείας. Η δυνητική ονομαστική αξία πρέπει να λογίζεται ως επιπλέον κριτήριο κατά τον προσδιορισμό της αναλογικής ποινής για τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) της προτεινόμενης οδηγίας.

- Πεδίο εφαρμογής: ευρώ και άλλα νομίσματα

Σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων σε βάρος νομισμάτων, η οποία κατοχυρώνεται στη Σύμβαση της Γενεύης, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν το ίδιο σύστημα ποινών για το εγχώριο νόμισμά τους και για τα ξένα νομίσματα. Η υποχρέωση αυτή θα μπορούσε να αποσαφηνιστεί περαιτέρω στην προτεινόμενη νομοθεσία, με την τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 19 και του άρθρου 5 και τη διευκρίνιση ότι η εφαρμογή αυτή αφορά τραπεζογραμμάτια και νομίσματα τα οποία δεν είναι πλαστά τραπεζογραμμάτια και κίβδηλα κέρματα ευρώ.

- Αξιόποινες πράξεις σε σχέση με μέσα και πρώτες ύλες παραγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων

Προκειμένου να ενισχυθεί το αποτρεπτικό αποτέλεσμα της προτεινόμενης νομοθεσίας και δεδομένου ότι τα μέσα για την παραχάραξη και την κιβδηλεία διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε αυτού του είδους τα εγκλήματα, τα ποινικά αδικήματα που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και υπόκεινται σε αξιολόγηση ως προς την αναλογικότητά τους, πρέπει επίσης να υπόκεινται στα ελάχιστα και μέγιστα επίπεδα ποινών όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4.

- Διαβίβαση των ύποπτων ως προϊόντων παραχάραξης ή κιβδηλείας τραπεζογραμματίων και κερμάτων στα εθνικά κέντρα ανάλυσης και στα εθνικά κέντρα ανάλυσης κερμάτων κατά τη διάρκεια ένδικων διαδικασιών

Το άρθρο 10 της πρότασης καθιερώνει την υποχρέωση διαβίβασης των ύποπτων ως προϊόντων παραχάραξης ή κιβδηλείας τραπεζογραμματίων και κερμάτων στα εθνικά κέντρα ανάλυσης και στα εθνικά κέντρα ανάλυσης κερμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1338/2001. Σε ειδικές όμως περιστάσεις, και ιδίως κατά τη διάρκεια ένδικων διαδικασιών που είναι σε εξέλιξη, τα δείγματα ύποπτων ως προϊόντων παραχάραξης ή κιβδηλείας τραπεζογραμματίων και κερμάτων δεν μπορούν να διαβιβάζονται επειδή είναι σημαντικό να φυλάσσονται ως αποδεικτικό στοιχείο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα εν λόγω δείγματα των ύποπτων ως προϊόντων παραχάραξης ή κιβδηλείας τραπεζογραμματίων και κερμάτων πρέπει να διαβιβάζονται στα εθνικά κέντρα ανάλυσης και στα εθνικά κέντρα ανάλυσης κερμάτων μετά τη λήξη της σχετικής ένδικης διαδικασίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9a) Η εναρμόνιση της ποινικής νομοθεσίας στην Ένωση πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας κοινής νομικής παιδείας στην Ένωση σε σχέση με την καταπολέμηση του εγκλήματος, η οποία θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

.

(10a) Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης και της πίστης των πολιτών, των επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη γνησιότητα των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων είναι θεμελιώδους σημασίας. Το πλαστό χρήμα προκαλεί σημαντική χρηματική και ηθική βλάβη στην κοινωνία, στα άτομα και τις επιχειρήσεις όλων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών. Μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες στους καταναλωτές σε σχέση με την επαρκή προστασία των μετρητών και φόβους για παραλαβή πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές μπορεί να προτιμήσουν άλλα μέσα πληρωμής αντί των μετρητών. Το πλαστό χρήμα μπορεί επομένως να έχει αντίκτυπο στο σύστημα κυκλοφορίας του χρήματος μέσω των διαφορετικών μέσων πληρωμής. Οι αξιόποινες πράξεις παραχάραξης και κιβδηλείας έχουν συχνά διασυνοριακή διάσταση και συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16a) Κάθε ποινική καταδίκη που επιβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία πρέπει να δημοσιοποιείται αμέσως και να περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες για το είδος και τη φύση του αδικήματος, την επιβληθείσα ποινή και την ταυτότητα του καταδικασθέντος φυσικού ή νομικού προσώπου, εκτός εάν η δημοσιοποίηση αυτή θέτει σοβαρά σε κίνδυνο τις διενεργούμενες επίσημες έρευνες.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιβολής φυλάκισης βραχείας διάρκειας ή μη επιβολής ποινής φυλάκισης σε υποθέσεις στις οποίες η συνολική ονομαστική αξία των πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων δεν είναι σημαντική ή δεν συνδέεται με ιδιαίτερα σοβαρές περιστάσεις. Η αξία αυτή θα πρέπει να οριστεί κάτω των 5 000 ευρώ, ήτοι δεκαπλάσια του μεγαλύτερου τραπεζογραμματίου ευρώ, για τις υποθέσεις που επισύρουν άλλη ποινή εκτός της φυλάκισης, και κάτω των 10 000 ευρώ για υποθέσεις που επισύρουν ποινή φυλάκισης μικρότερη των έξι μηνών.

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιβολής φυλάκισης βραχείας διάρκειας ή μη επιβολής ποινής φυλάκισης σε υποθέσεις στις οποίες η συνολική ονομαστική ή δυνητική ονομαστική αξία των πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων δεν είναι σημαντική ή δεν συνδέεται με ιδιαίτερα σοβαρές περιστάσεις. Η αξία αυτή θα πρέπει να οριστεί κάτω των 5 000 ευρώ ή σε ισοδύναμο ποσό στο νόμισμα των αντίστοιχων πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων ήτοι δεκαπλάσια του μεγαλύτερου τραπεζογραμματίου ευρώ, για τις υποθέσεις που επισύρουν άλλη ποινή εκτός της φυλάκισης, και κάτω των 10 000 ευρώ ή σε ισοδύναμο ποσό στο νόμισμα των αντίστοιχων πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων για υποθέσεις που επισύρουν ποινή φυλάκισης μικρότερη των έξι μηνών.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για να διασφαλιστεί ότι οι ποινές έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα για το ευρύτερο κοινό, τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν, κατά περίπτωση, τις ποινικές κυρώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, χωρίς περιττή καθυστέρηση, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον πληροφορίες για το είδος και τη φύση του αδικήματος, την επιβληθείσα ποινή και την ταυτότητα του καταδικασθέντος φυσικού ή νομικού προσώπου, εκτός εάν η δημοσιοποίηση αυτή θέτει σοβαρά σε κίνδυνο τις διενεργούμενες επίσημες έρευνες. Σε περίπτωση που η δημοσιοποίηση θα προξενούσε δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη, τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις ποινικές κυρώσεις ανώνυμα.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Κατά την εκτίμηση της αναλογικότητας των ποινών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα κέρδη που έχουν αποκομίσει ή τις ζημίες που έχουν αποφύγει τα άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα καθώς και τη ζημία που έχει προκαλέσει το αδίκημα σε άλλα άτομα και, κατά περίπτωση, τη ζημία στη λειτουργία των αγορών ή στην ευρύτερη οικονομία.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και οι οποίες αφορούν τραπεζογραμμάτια και κέρματα συνολικής ονομαστικής αξίας μικρότερης των 5 000 ευρώ χωρίς να εμπλέκονται ιδιαίτερα σοβαρές περιστάσεις, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν άλλη ποινή εκτός φυλάκισης.

2. Για αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και οι οποίες αφορούν τραπεζογραμμάτια και κέρματα συνολικής ονομαστικής ή δυνητικής ονομαστικής αξίας μικρότερης των 5 000 ευρώ ή του ισοδύναμου ποσού στο νόμισμα των αντίστοιχων πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων χωρίς να εμπλέκονται ιδιαίτερα σοβαρές περιστάσεις, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν άλλη ποινή εκτός φυλάκισης.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και οι οποίες αφορούν τραπεζογραμμάτια και κέρματα συνολικής ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 5 000 ευρώ τιμωρούνται με φυλάκιση μέγιστης ποινής τουλάχιστον οκτώ ετών.

3. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και οι οποίες αφορούν τραπεζογραμμάτια και κέρματα συνολικής ονομαστικής ή δυνητικής ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 5 000 ευρώ ή του ισοδύναμου ποσού στο νόμισμα των αντίστοιχων πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων τιμωρούνται με φυλάκιση μέγιστης ποινής τουλάχιστον οκτώ ετών.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και οι οποίες αφορούν τραπεζογραμμάτια και κέρματα συνολικής ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ ή συνδέονται με ιδιαίτερα σοβαρές περιστάσεις, τιμωρούνται με

4. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και οι οποίες αφορούν τραπεζογραμμάτια και κέρματα συνολικής ονομαστικής ή δυνητικής ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ ή του ισοδύναμου ποσού στο νόμισμα των αντίστοιχων πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων τιμωρούνται με

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4a. Η ποινή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 ισχύει επίσης και για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) εφόσον οι εν λόγω αξιόποινες πράξεις αφορούν ιδιαίτερα σοβαρές περιστάσεις.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν τα αναγκαία δείγματα ύποπτων ως προϊόντων παραχάραξης ή κιβδηλείας τραπεζογραμματίων και κερμάτων δεν δύνανται να διαβιβαστούν διότι είναι απαραίτητο να διατηρηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ώστε να διασφαλιστεί δίκαιη και πραγματική δίκη και το δικαίωμα υπεράσπισης του υπόπτου ως δράστη, παρέχεται αμελλητί πρόσβαση σε αυτά στο εθνικό κέντρο ανάλυσης και στο εθνικό κέντρο ανάλυσης κερμάτων.

2. Εάν τα αναγκαία δείγματα ύποπτων ως προϊόντων παραχάραξης ή κιβδηλείας τραπεζογραμματίων και κερμάτων δεν δύνανται να διαβιβαστούν διότι είναι απαραίτητο να διατηρηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ώστε να διασφαλιστεί δίκαιη και πραγματική δίκη και το δικαίωμα υπεράσπισης του υπόπτου ως δράστη, παρέχεται αμελλητί πρόσβαση σε αυτά στο εθνικό κέντρο ανάλυσης και στο εθνικό κέντρο ανάλυσης κερμάτων. Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών, οι δικαστικές αρχές διαβιβάζουν αμελλητί τα απαραίτητα δείγματα κάθε είδους τραπεζογραμματίου ύποπτου ως προϊόντος παραχάραξης στο εθνικό κέντρο ανάλυσης και κάθε είδους κέρματος ύποπτου ως προϊόντος κιβδηλείας στο οικείο εθνικό κέντρο ανάλυσης κερμάτων.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Το αργότερο [1 έτος μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας], η Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε διαβούλευση με την Επιτροπή, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια των 200 και των 500 ευρώ. Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να αποφασιστεί εάν δικαιολογείται η έκδοση των χαρτονομισμάτων αυτών, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων παραχάραξης και νομιμοποίησης παρανόμου χρήματος. Η έκθεση συνοδεύεται, εάν κρίνεται απαραίτητο, από νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και αναθεώρηση

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και αναθεώρηση - τελικές διατάξεις

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης εξ ονόματος της Ένωσης των κατάλληλων συμβάσεων με τρίτες χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ ως νόμισμα, για να εμποδίσει και να διώξει κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη γνησιότητα του ευρώ μέσω της παραχάραξης και, γενικότερα, για να υλοποιήσει τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ποινική προστασία του ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2000/383/JAI του Συμβουλίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

12.3.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Pablo Zalba Bidegain

12.3.2013

Εξέταση στην επιτροπή

5.9.2013

24.9.2013

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Άννυ Ποδηματά

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zdravka Bušić, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Thomas Mann, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab, Nils Torvalds

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rita Borsellino


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ποινική προστασία του ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2000/383/JAI του Συμβουλίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

5.2.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

20.3.2013

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Anthea McIntyre

31.1.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.2.2013

19.6.2013

16.9.2013

17.12.2013

Ημερομηνία έγκρισης

17.12.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Auke Zijlstra, Γεώργιος Παπανικολάου, Светослав Христов Малинов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cornelis de Jong, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski, Мария Габриел

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Leonardo Domenici

Ημερομηνία κατάθεσης

10.1.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου