Menettely : 2013/0023(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0018/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0018/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2014 - 14.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0441

MIETINTÖ     ***I
PDF 706kWORD 385k
10.1.2014
PE 510.737v04-00 A7-0018/2014

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi euron ja muiden valuuttojen suojelusta väärentämiseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Anthea McIntyre

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi euron ja muiden valuuttojen suojelusta väärentämiseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0042),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 83 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0033/2013),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–   ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 28. toukokuuta 2013 antaman lausunnon(2)

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0018/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroalueen jäsenvaltioiden yhteisenä rahana eurosta on tullut merkittävä tekijä unionin taloudessa ja sen kansalaisten jokapäiväisessä elämässä. On koko unionin etujen mukaista vastustaa kaikkia sellaisia toimia, jotka uhkaavat väärentämisellä vaarantaa euron aitouden, ja saattaa tekijät vastuuseen teoistaan.

(1) Euroalueen jäsenvaltioiden yhteisenä rahana eurosta on tullut merkittävä tekijä unionin taloudessa ja sen kansalaisten jokapäiväisessä elämässä. Euron väärentämisestä on kuitenkin sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön vuonna 2002, aiheutunut ainakin 500 miljoonan euron vahingot, koska se on valuutta, joka on jatkuvasti rahanväärentämistä harjoittavien järjestäytyneiden rikollisryhmien kohteena. On koko unionin etujen mukaista vastustaa kaikkia sellaisia toimia, jotka uhkaavat väärentämisellä vaarantaa euron aitouden, ja saattaa tekijät vastuuseen teoistaan.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Väärennetty raha aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavaa vahinkoa. Rahanväärennöksistä on haittaa kansalaisille ja yrityksille, sillä niiden vuoksi menetetyistä varoista ei makseta korvausta, vaikka väärennökset olisi otettu vastaan hyvässä uskossa. On erittäin tärkeää huolehtia siitä, että kansalaiset, yritykset ja rahoituslaitokset voivat luottaa setelien ja metallirahojen aitouteen.

(2) Väärennetty raha aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavaa vahinkoa. Rahanväärennöksistä on haittaa kansalaisille ja yrityksille, sillä niiden vuoksi menetetyistä varoista ei makseta korvausta, vaikka väärennökset olisi otettu vastaan hyvässä uskossa. On erittäin tärkeää huolehtia siitä, että kansalaiset, yritykset ja rahoituslaitokset voivat luottaa setelien ja metallirahojen aitouteen. Yhtä tärkeää on suojella kansalaisia rahaväärennöksiltä heidän käyttäessään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, työskentelyyn ja asumiseen unionin alueella.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) On olennaisen tärkeää varmistaa, että euroa ja kaikkia muitakin laillisesti liikkeeseen laskettuja valuuttoja suojataan kaikissa jäsenvaltioissa tehokkain ja vaikuttavin rikosoikeuden keinoin.

(3) On olennaisen tärkeää varmistaa, että jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimet euron ja kaikkien muiden laillisesti liikkeeseen laskettujen valuuttojen suojaamiseksi. Näiden toimien olisi koostuttava sekä ennalta ehkäisevistä toimista että täytäntöönpanotoimista.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Unionin olisi toteutettava merkittävä ennaltaehkäisevä toimi luopumalla 500 euron setelin käytöstä, koska on näyttöä siitä, että yli 90 prosenttia niistä on yksinomaan järjestäytyneiden rikollisten käytössä.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Euron ja muiden valuuttojen suojaaminen edellyttää rahanväärennykseen liittyvien rikosten yhteistä määritelmää sekä luonnollisille ja oikeushenkilöille määrättäviä yhteisiä seuraamustyyppejä. Jotta voitaisiin varmistaa yhdenmukaisuus Geneven yleissopimuksen kanssa, tässä direktiivissä olisi säädettävä rangaistaviksi samat teot kuin yleissopimuksessa. Sen vuoksi väärennettyjen setelien ja metallirahojen valmistaminen ja niiden levittäminen olisi määriteltävä rangaistaviksi teoiksi. Näiden rikosten merkittävistä valmistelutoimista, esimerkiksi väärentämisessä tarvittavien välineiden ja komponenttien valmistamisesta, olisi rangaistava erikseen. Rikosten määritelmien yhteisenä tavoitteena olisi oltava sellaisen pelotteen muodostaminen, joka saa rikosta suunnittelevat luopumaan kaikenlaisesta setelien ja metallirahojen sekä väärentämisessä käytettävien välineiden käsittelystä.

(10) Euron ja muiden valuuttojen suojaaminen edellyttää rahanväärennykseen liittyvien rikosten yhteistä määritelmää sekä luonnollisille ja oikeushenkilöille määrättäviä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rangaistuksia. Jotta voitaisiin varmistaa yhdenmukaisuus Geneven yleissopimuksen kanssa, tässä direktiivissä olisi säädettävä rangaistaviksi samat teot kuin yleissopimuksessa. Sen vuoksi väärennettyjen setelien ja metallirahojen valmistaminen ja niiden levittäminen olisi määriteltävä rangaistaviksi teoiksi. Näiden rikosten merkittävistä valmistelutoimista, esimerkiksi väärentämisessä tarvittavien välineiden ja komponenttien valmistamisesta, olisi rangaistava erikseen. Rikosten määritelmien yhteisenä tavoitteena olisi oltava sellaisen pelotteen muodostaminen, joka saa rikosta suunnittelevat luopumaan kaikenlaisesta setelien ja metallirahojen sekä väärentämisessä käytettävien välineiden käsittelystä.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) On erittäin tärkeää huolehtia siitä, että kansalaiset, yritykset ja rahoituslaitokset voivat luottaa setelien ja metallirahojen aitouteen. Rahan väärentäminen aiheuttaa merkittävää taloudellista ja ei-taloudellista vahinkoa yhteiskunnalle, yksilöille sekä yrityksille kaikissa jäsenvaltioissa sekä kolmansissa maissa. Se voi aiheuttaa kuluttajille huolta liittyen käteisrahan riittävään suojaan sekä pelkoa väärennettyjen seteleiden ja metallirahojen saamisesta. Siksi kuluttajat saattavat valita muita maksuvälineitä käteisen asemesta. Näin väärennetty raha voi vaikuttaa rahan kiertoon eri maksuvälineiden kautta. Rahanväärennysrikokset ovat usein rajat ylittäviä rikoksia ja liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten osalta tahallisuuden on sisällyttävä kaikkiin tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten tunnusmerkkeihin. Rikoksen tai laiminlyönnin tahallisuus voidaan todeta objektiivisten tosiseikkojen perusteella. Luonnollisen henkilön tekemät rikokset, joihin ei liity tahallisuutta, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

Perustelu

EU:n rikosoikeuden tulisi olla vain viimeinen keino ja periaatteessa koskea vain tahallisia tekoja ja laiminlyöntejä.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Väärennysrikoksista määrättävien seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia kaikkialla unionissa.

Poistetaan.

Perustelu

Johdanto-osan 10 kappaleeseen tehty tarkistus kattaa tämän kohdan.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Siksi jäsenvaltioiden olisi säädettävä tietyistä seuraamusten vähimmäistyypeistä ja -tasoista. Vähimmäisseuraamusten käsite on jo nyt käytössä useimmissa jäsenvaltioissa. On johdonmukaista ja aiheellista säätää tästä lähestymistavasta myös unionin tasolla.

(16) Siksi jäsenvaltioiden olisi säädettävä enimmäisrangaistusten vähimmäistasoista. Koska jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja, euron ja muiden valuuttojen väärentämisestä määrättävien vähimmäisrangaistusten käyttöönotto saattaisi johtaa epäyhtenäisiin vähimmäisrangaistustasoihin yhdessä ja samassa kansallisessa oikeusjärjestelmässä.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Seuraamusten tasojen olisi oltava tehokkaita ja varoittavia, mutta ne eivät saisi mennä pidemmälle kuin on rikoksiin nähden oikeasuhteista. Sen vuoksi luonnollisille henkilöille olisi vakavissa tapauksissa eli väärän rahan valmistamista ja levittämistä koskevista päärikoksista, joissa on kyse suuresta määrästä väärennettyjä seteleitä ja metallirahoja tai joihin liittyvät olosuhteet ovat erityisen vakavat, määrättävä vähimmäisseuraamuksena ainakin kuusi kuukautta ja enimmäisrangaistuksena ainakin kahdeksan vuotta vankeutta.

(17) Seuraamusten tasojen olisi oltava tehokkaita ja varoittavia, mutta ne eivät saisi mennä pidemmälle kuin on rikoksiin nähden oikeasuhteista.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Kuuden kuukauden vähimmäisrangaistus edistää osaltaan sen varmistamista, että lainvalvonta- ja oikeusviranomaiset suhtautuvat euron ja muiden valuuttojen väärentämiseen liittyviin rikoksiin yhtä vakavasti, ja helpottaa valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä. Se lieventää osaltaan oikeuspaikkakeinottelun (forum shopping) riskiä. Lisäksi tuomitut rikoksentekijät voidaan sen ansiosta luovuttaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella niin, että vapausrangaistus tai vapaudenmenetyksen käsittävä turvaamistoimenpide voidaan panna täytäntöön.

(18) Lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten olisi suhtauduttava euron ja muiden valuuttojen väärentämiseen liittyviin rikoksiin yhtä vakavasti. Tämä helpottaa valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä muun muassa eurooppalaisen pidätysmääräyksen avulla ja vähentää oikeuspaikkakeinottelun (forum shopping) riskiä.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä lyhyt vankeusrangaistus tai pidättyä vankeusrangaistuksen määräämisestä siinä tapauksessa, että väärennettyjen setelien tai metallirahojen nimellisarvo ei ole merkittävä tai että rikokseen ei liity erityisen raskauttavia seikkoja. Tämän arvon olisi oltava alle 5 000 euroa, eli kymmenen kertaa suurimman eurosetelin nimellisarvo, sellaisten tapausten osalta, joissa on määrättävä muu kuin vankeusrangaistus, ja alle 10 000 euroa sellaisten tapausten osalta, joissa on määrättävä alle kuuden kuukauden vankeusrangaistus.

(19) Jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä lyhyt vankeusrangaistus tai pidättyä vankeusrangaistuksen määräämisestä siinä tapauksessa, että väärennettyjen setelien tai metallirahojen yhteenlaskettu potentiaalinen tai nimellisarvo ei ole merkittävä tai että rikokseen ei liity erityisen raskauttavia seikkoja.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Jotta voidaan varmistaa rahanväärennyksiin liittyvien tutkinta- ja syytetoimien tuloksellisuus, näiden rikosten tutkinnasta ja syytteeseenpanosta vastaavilla henkilöillä olisi oltava oikeus käyttää järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden vakavien rikosten torjunnassa käytettäviä tutkintakeinoja. Näitä keinoja voivat olla telekuuntelu, tarkkailu, kuten sähköinen valvonta, pankkitilien seuranta ja muu talousrikostutkinta, ottaen huomioon muun muassa suhteellisuusperiaate sekä tutkittavien rikosten luonne ja vakavuus.

(22) Jotta voidaan varmistaa rahanväärennyksiin liittyvien tutkinta- ja syytetoimien tuloksellisuus, näiden rikosten tutkinnasta ja syytteeseenpanosta vastaavilla henkilöillä olisi oltava oikeus käyttää järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden vakavien rikosten torjunnassa käytettäviä tutkintakeinoja. Näitä keinoja voivat olla telekuuntelu, tarkkailu, kuten sähköinen valvonta, pankkitilien seuranta ja muu talousrikostutkinta, ottaen huomioon muun muassa suhteellisuusperiaatteen sekä tutkittavien rikosten luonteen ja vakavuuden henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden lisäksi.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava lainkäyttövaltansa Geneven yleissopimuksen ja unionin rikoslainsäädäntöön sisältyvien muiden lainkäyttövaltaa koskevien säännösten mukaisesti siten, että se kattaa sekä niiden alueella tehdyt että niiden kansalaisten tekemät rikokset. Euron ensisijainen merkitys Euroopan unionin taloudessa ja yhteiskunnassa sekä euroon maailmanlaajuisesti tärkeänä valuuttana kohdistuva erityinen uhka edellyttävät sen suojaamista erityisin toimenpitein. Sen vuoksi jokaisen sellaisen jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro, olisi käytettävä yleistoimivaltaansa sellaisten Euroopan unionin ulkopuolella toteutettujen, euroon kohdistuvien rikosten yhteydessä, joiden tekijä on kyseisen jäsenvaltion alueella tai joihin liittyvät väärennetyt eurot löydetään kyseisestä jäsenvaltiosta. Käyttäessään yleistoimivaltaansa jäsenvaltioiden olisi noudatettava suhteellisuusperiaatetta erityisesti ottaen huomioon kolmannessa maassa samasta teosta määrättävät tuomiot.

(23) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava lainkäyttövaltansa Geneven yleissopimuksen ja unionin rikoslainsäädäntöön sisältyvien muiden lainkäyttövaltaa koskevien säännösten mukaisesti siten, että se kattaa sekä niiden alueella tehdyt että niiden kansalaisten tekemät rikokset, koska rikokset käsittelee parhaiten sen valtion rikosoikeusjärjestelmä, jossa ne on tehty. Ne bis in idem ‑periaatetta on noudatettava, mikä tarkoittaa, ettei aikaisemmassa oikeudenkäynnissä lopullisen tuomion tai vapautuksen saaneita saisi panna syytteeseen.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan vähimmäissäännöt euron ja muiden valuuttojen väärentämiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelyä varten. Sillä myös otetaan käyttöön yhteiset säännökset, joilla vahvistetaan näiden rikosten torjuntaa ja parannetaan niiden tutkintaa.

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan vähimmäissäännöt euron ja muiden valuuttojen väärentämiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelyä varten. Sillä myös otetaan käyttöön yhteiset säännökset, joilla vahvistetaan näiden rikosten torjuntaa, parannetaan niiden tutkintaa ja varmistetaan väärentämisen vastaisten toimien parempi koordinointi kansallisten viranomaisten välillä euroalueella ja sen ulkopuolella.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ’oikeushenkilöllä’ yhteisöä, jolla on oikeushenkilön asema sovellettavan lain nojalla, lukuun ottamatta valtioita tai julkisia elimiä niiden käyttäessä julkista valtaa sekä julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä;

b) ’oikeushenkilöllä’ yhteisöä, jolla on oikeushenkilön asema sovellettavan lain nojalla, lukuun ottamatta valtioita;

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) väärän rahan petollinen liikkeeseen laskeminen;

b) väärän rahan levittäminen;

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) välineitä, esineitä, tietokoneohjelmia ja muita tarvikkeita, jotka soveltuvat erityisesti rahan väärentämiseen tai muuntamiseen; tai

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) hologrammeja tai muita rahanväärennyksen estämiseksi tarkoitettuja rahan komponentteja.

ii) hologrammeja, vesileimoja tai muita rahanväärennyksen estämiseksi tarkoitettuja rahan komponentteja.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toiminta käsittää myös toiminnan, joka liittyy seteleihin tai metallirahoihin, joita ei ole vielä laskettu liikkeeseen mutta jotka on tarkoitettu liikkeeseen laskettaviksi ja jotka ovat laillisena maksuvälineenä käytettävää rahaa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetusta toiminnasta voidaan langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia, sakot ja vankeusrangaistus mukaan lukien.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetusta toiminnasta voidaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia, sakot ja vankeusrangaistus mukaan lukien.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista rikoksista, joihin liittyvien setelien ja metallirahojen yhteenlaskettu nimellisarvo on alle 5 000 euroa ja joihin ei liity erityisen vakavia seikkoja, jäsenvaltiot voivat säätää seuraamukseksi muun kuin vankeusrangaistuksen.

2. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista rikoksista jäsenvaltiot voivat säätää seuraamukseksi muun kuin vankeusrangaistuksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista rikoksista, joihin liittyvien setelien ja metallirahojen yhteenlaskettu nimellisarvo on vähintään 5 000 euroa, on määrättävä seuraamukseksi vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kahdeksan vuotta.

Poistetaan.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista rikoksista, joihin liittyvien setelien ja metallirahojen yhteenlaskettu nimellisarvo on vähintään 10 000 euroa tai joihin liittyy erityisen vakavia seikkoja, on määrättävä seuraamukseksi

4. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista rikoksista on määrättävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti enimmäisseuraamukseksi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta.

a) vähimmäisrangaistuksena vähintään kuusi kuukautta vankeutta;

 

b) enimmäisrangaistuksena vähintään kahdeksan vuotta vankeutta.

 

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Jäsenvaltioiden on sovellettava tässä direktiivissä tarkoitetuista rikoksista määrättyjä tuomioita täytäntöön pannessaan kansallisen rikosoikeuden yleisiä sääntöjä ja periaatteita kunkin yksittäistapauksen erityisten olosuhteiden mukaisesti.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Tilintarkastajien, jotka tarkastavat oikeushenkilöiden vuositilinpäätöksiä, on ilmoitettava toimivaltaisille oikeusviranomaisille tämän direktiivin 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista toteennäytetyistä rikoksista; heidän vastuutaan ei voida kyseenalaistaa tietojen ilmoittamisen vuoksi.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet saattaakseen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut rikokset lainkäyttövaltansa piiriin, silloin kun

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet saattaakseen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut rikokset lainkäyttövaltansa piiriin edellyttäen, että territoriaalisuus on ensisijainen määräävä tekijä, silloin kun

a) rikos on tehty kokonaan tai osittain sen alueella; tai

a) rikos on tehty kokonaan tai osittain sen alueella; tai

b) rikoksentekijä on kyseisen jäsenvaltion kansalainen.

b) rikoksentekijä on kyseisen jäsenvaltion kansalainen.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet saattaakseen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut rikokset lainkäyttövaltansa piiriin, silloin kun ne on tehty Euroopan unionin ulkopuolella, ainakin jos ne liittyvät euroon, ja silloin kun

Poistetaan.

a) rikoksentekijä on kyseisen jäsenvaltion alueella; tai

 

b) rikokseen liittyviä väärennettyjä euroseteleitä tai -metallirahoja on löydetty kyseisestä jäsenvaltiosta.

 

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on kyseisten rikosten syytteeseenpanoa varten toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden lainkäyttövallan ehtona ei ole, että teot on säädetty rangaistaviksi rikoksen tekopaikassa.

Poistetaan.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä rikosoikeudenkäyntimenettelyn aloittamisesta, jos 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista on jo käyty rikosoikeudenkäynti ja epäilty on siinä lopullisesti tuomittu tai vapautettu syytteestä.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Euroseteleiden ja -metallirahojen väärentämistapausten määrää koskevien tietojen keruu

 

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti kerättävä luotettavaa tietoa euroseteleiden ja -metallirahojen väärentämistapausten määrästä ja erityisesti aloitettujen ja tuomioon johtaneiden syytetoimien määrästä. Tällainen tieto on toimitettava OLAFin saataville.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos tarvittavia näytteitä väärennöksiksi epäillyistä seteleistä ja metallirahoista ei voida toimittaa siksi, että ne on tarpeen säilyttää todistusaineistona rikosoikeudenkäyntiä varten niin, että voidaan taata tehokas ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja epäillyn rikoksentekijän oikeus puolustukseen, kansalliselle setelien tutkimuskeskukselle ja kansalliselle metallirahojen tutkimuskeskukselle on viipymättä annettava oikeus tutustua niihin.

2. Jos tarvittavia näytteitä väärennöksiksi epäillyistä seteleistä ja metallirahoista ei voida toimittaa siksi, että ne on tarpeen säilyttää todistusaineistona rikosoikeudenkäyntiä varten niin, että voidaan taata tehokas ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja epäillyn rikoksentekijän oikeus puolustukseen, kansalliselle setelien tutkimuskeskukselle ja kansalliselle metallirahojen tutkimuskeskukselle on viipymättä annettava oikeus tutustua niihin. Oikeusviranomaisten on heti oikeudenkäyntimenettelyjen päätyttyä toimitettava tarvittavat näytteet väärennöksiksi epäillyistä erityyppisistä euroseteleistä kansallisiin setelien tutkimuskeskuksiin ja väärennöksiksi epäillyistä erityyppisistä eurometallirahoista kansallisiin metallirahojen tutkimuskeskuksiin.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Euroopan keskuspankin kertomus

 

Euroopan keskuspankki antaa komissiota kuultuaan kertomuksen 200 ja 500 euron nimellisarvoisista seteleistä viimeistään … päivänä …kuuta …*. Kertomuksessa arvioidaan, onko näiden seteleiden painaminen perusteltua, varsinkin kun otetaan huomioon väärentämisen ja rahanpesun riskit. Kertomukseen liitetään tarvittaessa päätösehdotus.

 

____________

 

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on yhden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Komission suorittama raportointi ja uudelleentarkastelu

Komission suorittama raportointi ja uudelleentarkastelu – loppusäännökset

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio tutkii unionin puolesta mahdollisuuksia neuvotella asianmukaisista sopimuksista niiden kolmansien maiden kanssa, joissa käytetään euroa valuuttana, jotta torjutaan ja rangaistaan kaikista sellaisista toimista, jotka uhkaavat väärennöksillä vaarantaa euron aitouden, sekä saavutetaan tämän direktiivin tavoitteet.

(1)

EUVL C 271, 19.9.2013, s. 42.

(2)

EUVL C 179, 25.6.2013, s.9.


PERUSTELUT

Tämä lyhyt mietintö sisältää etupäässä suosituksia, joissa jäsenvaltioita kehotetaan käsittelemään rahanväärennysrikokset parhaaksi katsomallaan tavalla. Esimerkiksi 8 artiklaan tehdyssä tarkistuksessa kehotetaan varmistamaan, että territoriaalisuutta pidetään ensisijaisena lainkäyttövaltaa määritettäessä, koska ei ole käytännöllistä eikä oikeudenmukaista pyytää jäsenvaltioita ottamaan vastuuta jonkin kansalaisensa toisessa jäsenvaltiossa tekemistä rikoksista.

Euroopan keskuspankin tilastojen mukaan vuonna 2012 poistettiin liikkeestä 184 000 väärennettyä eurometallirahaa ja 531 000 euroseteliä. OLAFin mukaan euroväärennöksistä on aiheutunut noin 500 miljoonan euron vahingot unionin yrityksille ja kuluttajille sen jälkeen, kun euro otettiin käyttöön vuonna 2002. Kuluttajat ja yritykset eivät saa mitään korvauksia väärennösten aiheuttamista vahingoista vaan joutuvat kantamaan nämä kustannukset itse.

Euro on maailman toiseksi käytetyin kansainvälinen valuutta ja on siksi rahanväärentämiseen erikoistuneiden järjestäytyneiden rikollisryhmien kohde. Europol käyttää huomattavan paljon aikaa ja resursseja väärennettyjen euroseteleiden ja -metallirahojen takavarikoimiseen ja laittomien setelipainojen hajottamiseen.

Euroopan komissio katsoo, että rikosoikeudellisten seuraamusten yhdenmukaistamisella olisi hyödyllinen pelotevaikutus, mutta huomattava määrä jäsenvaltioita pitää näitä seuraamuksia liian kunnianhimoisina ja toissijaisuusperiaatteen vastaisina. Lisäksi jäsenvaltioiden välisten taloudellisten erojen takia yhdenmukaisten vähimmäisseuraamusten käyttöönotolla olisi todennäköisesti vaihtelevia pelotevaikutuksia eri puolilla unionia, ja se voisi siksi osoittautua tarkoituksen vastaiseksi.


TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.9.2013)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi euron ja muiden valuuttojen suojelusta väärentämiseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

Valmistelija: Pablo Zalba Bidegain

LYHYET PERUSTELUT

Direktiiviehdotuksella pyritään ajantasaistamaan EU:n tämänhetkistä rikosoikeudellista kehystä euron ja muiden valuuttojen suojelemiseksi väärentämiseltä. Ehdotus korvaa 28. kesäkuuta 2001 euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun nykyisen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2001, ja sen soveltamisala ulottuu tätä laajemmalle etenkin asioissa, jotka koskevat seuraamusjärjestelmän parantamista, vakavien väärentämisrikosten tutkinnassa käytettyjä välineitä sekä velvollisuutta toimittaa epäillyt väärennökset kansallisille setelien tutkimuskeskuksille ja kansallisille metallirahojen tutkimuskeskuksille.

Valmistelija pitää ehdotusta myönteisenä erityisesti seuraamusjärjestelmän yhdenmukaistamisen osalta. Alan yhdenmukaistamisen vähimmäistaso on täysin perusteltu, koska eurolla on 17 jäsenvaltion yhteisenä valuuttana merkittävä asema EU:n taloudellisen ja rahoitusalan integraation kannalta. EU:n kansalaisten euroa kohtaan tuntema luottamus on myös keskeinen tekijä rahoitusvakauden kannalta. Siksi euroa on suojattava samalla tavoin koko EU:ssa.

Valmistelija ehdottaa esitettyyn lainsäädäntöön lisätarkistuksia seuraavilla aloilla:

  Tuomioiden julkistaminen

Jotta seuraamukset olisivat tehokkaita ja varoittavia, ne olisi julkistettava, ellei julkistaminen vaarantaisi vakavasti käynnissä olevia virallisia tutkimuksia.

  Seuraamusten suhteellisuus

Suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kansallisten viranomaisten olisi sovellettava seuraamuksia oikeasuhteisesti. Asiaa voitaisiin tarkentaa 5 artiklan 1 kohdan uudessa alakohdassa.

  Soveltamisala: keskeneräiset väärennetyt setelit ja metallirahat

Väärennettyjen setelien ja metallirahojen käsite ei rajoitu välttämättä pelkästään valmiisiin väärennettyihin seteleihin ja metallirahoihin, vaan se voi kattaa myös keskeneräiset väärennetyt setelit ja metallirahat, joita ollaan vasta valmistamassa.

Tällaisilla keskeneräisillä väärennöksillä ei olisi nimellisarvoa vaan potentiaalinen nimellisarvo, joka olisi otettava huomioon määritettäessä direktiiviehdotuksen 5 artiklan mukaista oikeasuhteista seuraamusta. Siksi johdanto-osan 19 kappaletta ja 5 artiklaa on muutettava niin, että niissä viitataan keskeneräisten väärennösten potentiaaliseen nimellisarvoon. Potentiaalista nimellisarvoa olisi pidettävä lisäperusteena määrättäessä oikeasuhteista seuraamusta direktiiviehdotuksen 3 artiklan 1 kohdan a–c alakohdan mukaisesta rikoksesta.

  Soveltamisala: euro ja muut valuutat

Geneven yleissopimuksessa vahvistetun valuuttojen tasavertaisuutta tarkoittavan syrjimättömyysperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden on sovellettava samaa seuraamusjärjestelmää omaan valuuttaansa ja ulkomaanvaluuttoihin. Tätä voidaan selventää edelleen ehdotetussa lainsäädännössä muuttamalla johdanto-osan 19 kappaletta ja 5 artiklaa niin, että säädetään lainsäädännön soveltamisesta sellaisiin seteleihin ja metallirahoihin, jotka eivät ole väärennettyjä euroseteleitä tai -metallirahoja.

  Seteleiden ja metallirahojen valmistusvälineisiin ja raaka-aineisiin liittyvät rikokset

Väärentämisessä käytetyillä välineillä on suuri merkitys tämäntyyppisissä rikoksissa. Jotta voidaan vahvistaa esitetyn lainsäädännön varoittavaa vaikutusta, 5 artiklan 4 kohdassa säädettyjä vähimmäis- ja enimmäisseuraamuksia olisi siten sovellettava myös 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa määritettyihin rikoksiin sillä edellytyksellä, että se on suhteellisuuden arvioinnin mukaista.

  Epäiltyjen väärennösten toimittaminen kansallisille setelien ja metallirahojen tutkimuskeskuksille oikeudenkäyntien aikana

Ehdotuksen 10 artikla velvoittaa toimittamaan epäillyt väärennökset kansallisille setelien ja metallirahojen tutkimuskeskuksille, jotka on perustettu asetuksen N:o 1338/2001 mukaisesti. Kuitenkin tietyissä tapauksissa ja erityisesti käynnissä olevien oikeudenkäyntien aikana näytteitä väärennetyksi epäillyistä seteleistä ja metallirahoista ei voida toimittaa, koska ne on säilytettävä todistusaineistona. Tällöin näytteet väärennetyistä seteleistä ja metallirahoista on välitettävä kansalliselle setelien tai metallirahojen tutkimuskeskukselle viipymättä asianomaisen oikeudenkäynnin päättymisen jälkeen.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Unionin rikosoikeuden yhdenmukaistamisen olisi edistettävä sellaisen rikosten torjuntaan liittyvän yhteisen oikeuskulttuurin kehittämistä unionissa, jolla olisi myönteinen vaikutus jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien väliseen luottamukseen.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

.

(10 a) On erittäin tärkeää huolehtia siitä, että kansalaiset, yritykset ja rahoituslaitokset voivat luottaa setelien ja metallirahojen aitouteen. Rahan väärentäminen aiheuttaa merkittävää taloudellista ja muuta kuin taloudellista vahinkoa yhteiskunnalle, yksilöille ja yrityksille kaikissa jäsenvaltioissa sekä kolmansissa maissa. Se voi aiheuttaa kuluttajille huolta käteisrahan riittävästä suojasta sekä pelkoa väärennettyjen seteleiden ja metallirahojen saamisesta. Siksi kuluttajat saattavat valita muita maksuvälineitä käteisen asemesta. Näin väärennetty raha voi vaikuttaa rahan kiertoon eri maksuvälineiden kautta. Väärentämisrikokset ovat usein rajat ylittäviä rikoksia ja liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Kaikki tämän direktiivin nojalla annetut tuomiot olisi viipymättä julkistettava ja samalla olisi ilmoitettava vähintään rikoksen ja seuraamuksen tyyppi ja luonne sekä tuomitun luonnollisen tai oikeushenkilön henkilöllisyys, jollei tietojen julkistaminen vaaranna vakavasti meneillään olevaa virallista tutkintaa.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä lyhyt vankeusrangaistus tai pidättyä vankeusrangaistuksen määräämisestä siinä tapauksessa, että väärennettyjen setelien tai metallirahojen nimellisarvo ei ole merkittävä tai että rikokseen ei liity erityisen raskauttavia seikkoja. Tämän arvon olisi oltava alle 5 000 euroa, eli kymmenen kertaa suurimman eurosetelin nimellisarvo, sellaisten tapausten osalta, joissa on määrättävä muu kuin vankeusrangaistus, ja alle 10 000 euroa sellaisten tapausten osalta, joissa on määrättävä alle kuuden kuukauden vankeusrangaistus.

(19) Jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä lyhyt vankeusrangaistus tai pidättyä vankeusrangaistuksen määräämisestä siinä tapauksessa, että väärennettyjen setelien tai metallirahojen yhteenlaskettu nimellisarvo tai potentiaalinen nimellisarvo ei ole merkittävä tai että rikokseen ei liity erityisen raskauttavia seikkoja. Tämän arvon olisi oltava alle 5 000 euroa tai vähemmän kuin vastaava määrä väärennettyjen setelien ja metallirahojen valuuttana, eli kymmenen kertaa suurimman eurosetelin nimellisarvo sellaisten tapausten osalta, joissa on määrättävä muu kuin vankeusrangaistus, ja alle 10 000 euroa tai vähemmän kuin vastaava määrä asianomaisten väärennettyjen setelien ja metallirahojen valuuttana sellaisten tapausten osalta, joissa on määrättävä alle kuuden kuukauden vankeusrangaistus.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jotta seuraamukset olisivat yleisesti varoittavia, jäsenvaltioiden on tarvittaessa julkistettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut rikosoikeudelliset seuraamukset viipymättä, ja samalla on esitettävä ainakin rikoksen tyyppiä ja luonnetta koskevat tiedot sekä tekoon syyllistyneiden henkilöllisyys, paitsi jos tällaisten tietojen julkistaminen vaarantaa vakavasti rahoitusmarkkinoiden vakauden. Jos julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta vahinkoa osapuolille, jäsenvaltioiden on julkistettava rikosoikeudelliset seuraamukset ilman nimiä.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Seuraamusten oikeasuhteisuutta arvioidessaan jäsenvaltioiden on otettava huomioon vastuussa olevien henkilöiden saamat voitot tai välttämät tappiot sekä rikoksesta muille henkilöille aiheutuneet vahingot ja tarvittaessa markkinoiden toiminnalle tai taloudelle yleensä aiheutuneet vahingot.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista rikoksista, joihin liittyvien setelien ja metallirahojen yhteenlaskettu nimellisarvo on alle 5 000 euroa ja joihin ei liity erityisen vakavia seikkoja, jäsenvaltiot voivat säätää seuraamukseksi muun kuin vankeusrangaistuksen.

2. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista rikoksista, joihin liittyvien setelien ja metallirahojen yhteenlaskettu nimellisarvo tai potentiaalinen nimellisarvo on alle 5 000 euroa tai vähemmän kuin vastaava määrä asianomaisten väärennettyjen setelien ja metallirahojen valuuttana ja joihin ei liity erityisen vakavia seikkoja, jäsenvaltiot voivat säätää seuraamukseksi muun kuin vankeusrangaistuksen.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista rikoksista, joihin liittyvien setelien ja metallirahojen yhteenlaskettu nimellisarvo on vähintään 5 000 euroa, on määrättävä seuraamukseksi vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kahdeksan vuotta.

3. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista rikoksista, joihin liittyvien setelien ja metallirahojen yhteenlaskettu nimellisarvo tai potentiaalinen nimellisarvo on vähintään 5 000 euroa tai vastaava määrä asianomaisten väärennettyjen setelien ja metallirahojen valuuttana, on määrättävä seuraamukseksi vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kahdeksan vuotta.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista rikoksista, joihin liittyvien setelien ja metallirahojen yhteenlaskettu nimellisarvo on vähintään 10 000 euroa tai joihin liittyy erityisen vakavia seikkoja, on määrättävä seuraamukseksi

4. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista rikoksista, joihin liittyvien setelien ja metallirahojen yhteenlaskettu nimellisarvo tai potentiaalinen nimellisarvo on vähintään 10 000 euroa tai vastaava määrä asianomaisten väärennettyjen setelien ja metallirahojen valuuttana tai joihin liittyy erityisen vakavia seikkoja, on määrättävä seuraamukseksi

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Edellä 4 kohdassa tarkoitettua seuraamusta sovelletaan myös 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin rikoksiin, jos tällaisiin rikoksiin liittyy erityisen vakavia seikkoja.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos tarvittavia näytteitä väärennöksiksi epäillyistä seteleistä ja metallirahoista ei voida toimittaa siksi, että ne on tarpeen säilyttää todistusaineistona rikosoikeudenkäyntiä varten niin, että voidaan taata tehokas ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja epäillyn rikoksentekijän oikeus puolustukseen, kansalliselle setelien tutkimuskeskukselle ja kansalliselle metallirahojen tutkimuskeskukselle on viipymättä annettava oikeus tutustua niihin.

2. Jos tarvittavia näytteitä väärennöksiksi epäillyistä seteleistä ja metallirahoista ei voida toimittaa siksi, että ne on tarpeen säilyttää todistusaineistona rikosoikeudenkäyntiä varten niin, että voidaan taata tehokas ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja epäillyn rikoksentekijän oikeus puolustukseen, kansalliselle setelien tutkimuskeskukselle ja kansalliselle metallirahojen tutkimuskeskukselle on viipymättä annettava oikeus tutustua niihin. Heti tällaisen oikeudenkäynnin päätyttyä oikeusviranomaisten on toimitettava tarvittavat näytteet väärennöksiksi epäillyistä erityyppisistä seteleistä asianomaisiin kansallisiin setelien tutkimuskeskuksiin ja väärennöksiksi epäillyistä erityyppisistä metallirahoista asianomaisiin kansallisiin metallirahojen tutkimuskeskuksiin.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Euroopan keskuspankki antaa komissiota kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 200 ja 500 euron nimellisarvoisista seteleistä viimeistään [vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta]. Kyseisen kertomuksen tarkoitus on määritellä, onko näiden seteleiden painaminen perusteltua, varsinkin kun otetaan huomioon väärentämisen ja rahanpesun riskit. Kertomukseen liitetään tarvittaessa päätösehdotus.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Komission suorittama raportointi ja uudelleentarkastelu

Komission suorittama raportointi ja uudelleentarkastelu – loppusäännökset

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio tutkii mahdollisuuksia neuvotella unionin puolesta asianmukaisista yleissopimuksista niiden kolmansien maiden kanssa, joissa käytetään euroa valuuttana, jotta torjutaan kaikkia sellaisia toimia, jotka uhkaavat väärennöksillä vaarantaa euron aitouden, ja saatetaan tekijät vastuuseen teoistaan sekä yleisesti saavutetaan tämän direktiivin tavoitteet.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euron ja muiden valuuttojen suojelu rahanväärennyksiä vastaan rikosoikeudellisin keinoin (neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaaminen)

Viiteasiakirjat

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

12.3.2013

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Pablo Zalba Bidegain

12.3.2013

Valiokuntakäsittely

5.9.2013

24.9.2013

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.9.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zdravka Bušić, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Thomas Mann, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab, Nils Torvalds

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Rita Borsellino


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euron ja muiden valuuttojen suojelu rahanväärennyksiä vastaan rikosoikeudellisin keinoin (neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaaminen)

Viiteasiakirjat

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

5.2.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

20.3.2013

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Anthea McIntyre

31.1.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.2.2013

19.6.2013

16.9.2013

17.12.2013

Hyväksytty (pvä)

17.12.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Leonardo Domenici

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.1.2014

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö