IZVJEŠĆE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja, kojom se zamjenjuje Okvirna odluka Vijeća 2000/383/PUP

10.1.2014 - (COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestiteljica: Anthea McIntyre


Postupak : 2013/0023(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0018/2014
Podneseni tekstovi :
A7-0018/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja, kojom se zamjenjuje Okvirna odluka Vijeća 2000/383/PUP

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0042),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 83. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0033/2013),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 23. svibnja 2013.[1],

–   uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 28. svibnja 2013.[2],

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A7‑0018/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Kao jedinstvena valuta koju dijele države članice europodručja euro je postao važan čimbenik u gospodarstvu Unije i svakodnevnom životu njezinih građana. U interesu je Unije kao cjeline da se suprotstavlja svakoj aktivnosti krivotvorenja kojom se može ugroziti autentičnost eura te da takve aktivnosti progoni.

(1) Kao jedinstvena valuta koju dijele države članice europodručja euro je postao važan čimbenik u gospodarstvu Unije i svakodnevnom životu njezinih građana. No od uvođenja eura 2002. njegovo krivotvorenje prouzročilo je financijsku štetu od najmanje 500 milijuna eura jer je ta valuta stalna meta organiziranih kriminalnih skupina koje se bave krivotvorenjem novca. U interesu je Unije kao cjeline da se suprotstavlja svakoj aktivnosti krivotvorenja kojom se može ugroziti autentičnost eura te da takve aktivnosti progoni.

Amandman  2

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Krivotvoreni novac ima znatne negativne posljedice na društvo. Njime se nanosi šteta građanima i poduzećima kojima se krivotvoreni novac ne nadoknađuje, čak ni kad je primljen u dobroj vjeri. Od ključne je važnosti osigurati povjerenje građana, poduzeća i financijskih institucija u autentičnost novčanica i kovanica.

(2) Krivotvoreni novac ima znatne negativne posljedice na društvo. Njime se nanosi šteta građanima i poduzećima kojima se krivotvoreni novac ne nadoknađuje, čak ni kad je primljen u dobroj vjeri. Od ključne je važnosti osigurati povjerenje građana, poduzeća i financijskih institucija u autentičnost novčanica i kovanica te je jednako važno zaštititi građane od krivotvorenja dok uživaju pravo slobodnog kretanja, rada i stanovanja širom EU-a.

 

Amandman  3

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Važno je osigurati da se djelotvornim i učinkovitim kaznenopravnim mjerama u svim državama članicama štiti euro i sve druge valute čiji je optjecaj na odgovarajući način zakonski odobren.

(3) Važno je osigurati da države članice poduzmu sve nužne mjere za zaštitu eura i svih drugih valuta čiji je optjecaj zakonski odobren. Te mjere obuhvaćaju preventivne i provedbene mjere.

Amandman  4

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) EU bi u smislu važne preventivne mjere trebao povući iz upotrebe novčanice od 500 EUR budući da dokazi pokazuju kako se više od 90 % tih novčanica koristi samo u krugovima organiziranog kriminala.

Amandman  5

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Zaštita eura i drugih valuta iziskuje zajedničku definiciju kaznenih djela povezanih s krivotvorenjem valuta i zajednički tip sankcija za fizičke i pravne osobe. Kako bi se osigurala usklađenost sa Ženevskom konvencijom, ova Direktiva trebala bi osigurati kažnjivost istih kaznenih djela kao u toj Konvenciji. Stoga bi izrada krivotvorenih novčanica i kovanica i njihovo raspačavanje trebali biti kazneno djelo. Važne pripremne radnje za ta kaznena djela, na primjer proizvodnja uređaja za krivotvorenje i njihovih dijelova, trebale bi se izdvojeno kažnjavati. Zajednički cilj tih definicija kaznenih djela trebao bi biti odvraćanje od bilo kakvog rukovanja krivotvorenim novčanicama i kovanicama i sredstvima za krivotvorenje.

(10) Zaštita eura i drugih valuta iziskuje zajedničku definiciju kaznenih djela povezanih s krivotvorenjem valuta te učinkovite, razmjerne i odvraćajuće kazne za fizičke i pravne osobe. Kako bi se osigurala usklađenost sa Ženevskom konvencijom, ova Direktiva trebala bi osigurati kažnjivost istih kaznenih djela kao u toj Konvenciji. Stoga bi izrada krivotvorenih novčanica i kovanica i njihovo raspačavanje trebali biti kazneno djelo. Važne pripremne radnje za ta kaznena djela, na primjer proizvodnja uređaja za krivotvorenje i njihovih dijelova, trebale bi se izdvojeno kažnjavati. Zajednički cilj tih definicija kaznenih djela trebao bi biti odvraćanje od bilo kakvog rukovanja krivotvorenim novčanicama i kovanicama i sredstvima za krivotvorenje.

Amandman  6

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Od ključne je važnosti osigurati povjerenje građana, poduzeća i financijskih institucija u autentičnost novčanica i kovanica. Krivotvoreni novac uzrok je velike materijalne i nematerijalne štete za društvo, pojedince i poduzeća u svim državama članicama i u trećim zemljama. Može izazvati i zabrinutost potrošača u pogledu nedovoljne zaštite gotovine i straha od primitka krivotvorenih novčanica i kovanica. Zbog toga bi potrošači umjesto gotovine radije mogli rabiti druga sredstva plaćanja. Krivotvoreni novac stoga bi mogao utjecati na optjecaj novca drugim sredstvima plaćanja. Karakteristično je za kaznena djela krivotvorenja da često imaju prekograničnu dimenziju i veze s organiziranim kriminalom.

Amandman  7

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a) Kad je riječ o kaznenim djelima predviđenim ovom Direktivom, na sve elemente koji čine kaznena djela utvrđena ovom Direktivom mora se primjenjivati namjera. Namjerna priroda djelovanja ili propusta može se zaključiti na temelju objektivnih i činjeničnih okolnosti. Kaznena djela fizičkih osoba koja ne zahtijevaju namjeru nisu obuhvaćena ovom Direktivom.

Obrazloženje

EU criminal law should be intended as an extrema ratio and in principle cover only intentional acts or omissions.

Amandman  8

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Sankcije za kaznena djela krivotvorenja trebale bi biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće u cijeloj Uniji.

Briše se.

Obrazloženje

Text covered by amendment on recital 10.

Amandman  9

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Zbog toga bi države članice trebale osigurati određene minimalne tipove i razine sankcija. Koncept minimalnih kazni trenutno osigurava većina država članica. Dosljedno je i prikladno usvojiti taj pristup na razini Unije.

(16) Zbog toga bi države članice trebale osigurati minimalne razine maksimalnih kazni. S obzirom na znatne razlike između država članica postoji opasnost da će uvođenje minimalnih kazni za krivotvorenje eura i ostalih valuta dovesti do neujednačenih minimalnih kaznenih mjera u okviru jednog te istog nacionalnog pravnog sustava.

 

Amandman  10

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Razine tih sankcija trebale bi biti učinkovite i odvraćajuće, no ne bi trebale prelaziti ono što je razmjerno kaznenom djelu. Kazna za fizičke osobe u ozbiljnim slučajevima, odnosno za glavna kaznena djela proizvodnje i raspačavanja krivotvorene valute, koja obuhvaćaju veliku količinu krivotvorenih novčanica i kovanica ili posebno ozbiljne okolnosti, trebala bi stoga biti minimalna kazna od najmanje šest mjeseci i maksimalna kazna od najmanje osam godina zatvora.

(17) Razine tih sankcija trebale bi biti učinkovite i odvraćajuće, no ne bi trebale prelaziti ono što je razmjerno kaznenom djelu.

Amandman  11

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Minimalnom kaznom od šest mjeseci pomaže se osigurati da policijska i pravosudna tijela daju jednak prioritet kaznenim djelima krivotvorenja eura i drugih valuta te se zauzvrat olakšava prekogranična suradnja. Ona doprinosi ublažavanju rizika od biranja najpovoljnijeg suda. Štoviše, njome se omogućuje predaja osuđenih počinitelja uz pomoć europskog uhidbenog naloga, tako da se može izvršiti zatvorska kazna ili nalog o pritvoru.

(18) Policijska i pravosudna tijela trebala bi dati jednak prioritet kaznenim djelima krivotvorenja eura i drugih valuta; Time se olakšava prekogranična suradnja, između ostalog i europskim uhidbenim nalogom, te se umanjuje rizik od biranja najpovoljnijeg suda.

Amandman  12

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Države članice trebale bi imati mogućnost da odrede kratkotrajnu kaznu zatvora ili da kaznu zatvora zamijene u slučajevima kad ukupna nominalna vrijednost krivotvorenih novčanica i kovanica nije velika i ne uključuje posebno ozbiljne okolnosti. Ta bi vrijednost za slučajeve koji iziskuju kazne koje ne obuhvaćaju kaznu zatvora trebala biti niža od 5 000 EUR, što je desetostruki iznos najveće denominacije eura, a niža od 10 000 EUR za slučajeve koji iziskuju kaznu zatvora kraću od šest mjeseci.

(19) Države članice trebale bi imati mogućnost da odrede kratkotrajnu kaznu zatvora ili da kaznu zatvora zamijene u slučajevima kad ukupna potencijalna ili nominalna vrijednost krivotvorenih novčanica i kovanica nije velika i ne uključuje posebno ozbiljne okolnosti.

Amandman  13

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) Kako bi se zajamčio uspjeh istraga i kaznenog progona kaznenih djela krivotvorenja valute, osobe odgovorne za istragu i kazneni progon takvih kaznenih djela trebale bi imati pristup istražnim alatima koji se koriste u suzbijanju organiziranog kriminala ili ostalih ozbiljnih kaznenih djela. Takvi alati uključuju, na primjer, presretanje komunikacija, tajni nadzor, uključujući elektronički nadzor, praćenje bankovnih računa i druge financijske istrage, uzimajući u obzir, između ostaloga, načelo proporcionalnosti te prirodu i ozbiljnost kaznenih djela nad kojima se provodi istraga.

(22) Kako bi se zajamčio uspjeh istraga i kaznenog progona kaznenih djela krivotvorenja valute, osobe odgovorne za istragu i kazneni progon takvih kaznenih djela trebale bi imati pristup istražnim alatima koji se koriste u suzbijanju organiziranog kriminala ili ostalih ozbiljnih kaznenih djela. Takvi alati uključuju, na primjer, presretanje komunikacija, tajni nadzor, uključujući elektronički nadzor, praćenje bankovnih računa i druge financijske istrage, uzimajući u obzir, između ostaloga, načelo proporcionalnosti te prirodu i ozbiljnost kaznenih djela nad kojima se provodi istraga, kao i pravo na zaštitu osobnih podataka.

Amandman  14

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Države članice trebale bi uspostaviti svoju nadležnost u skladu sa Ženevskom konvencijom i odredbama o nadležnosti iz drugog kaznenopravnog zakonodavstva Unije, odnosno za kaznena djela počinjena na njihovu teritoriju i kaznena djela koja su počinili njihovi državljani. Važna uloga eura u gospodarstvu i društvu Europske unije te poseban rizik za euro kao valutu od svjetskog značenja iziskuje dodatnu mjeru za njegovu zaštitu. Zbog toga bi svaka država članica čija je valuta euro trebala izvršavati opću nadležnost za kaznena djela koja se odnose na euro, a počinjena su izvan Europske unije ako se počinitelj nalazi na njezinu teritoriju ili ako se u toj državi članici pronađu krivotvoreni euri povezani s tim kaznenim djelom. Pri izvršavanju opće nadležnosti države članice trebale bi poštovati načelo proporcionalnosti, a posebno u odnosu na presude treće zemlje za isto ponašanje.

(23) Države članice trebale bi uspostaviti svoju nadležnost u skladu sa Ženevskom konvencijom i odredbama o nadležnosti iz drugog kaznenopravnog zakonodavstva Unije, odnosno za kaznena djela počinjena na njihovu teritoriju i kaznena djela koja su počinili njihovi državljani, primjećujući da se o kaznenim djelima najbolje odlučuje u okviru kaznenopravnog sustava države u kojoj su ona počinjena. Mora se poštovati načelo ne bis idem, što znači da se neće poduzimati kaznene mjere protiv onih koji su konačno osuđeni ili oslobođeni u prijašnjem suđenju.

Amandman  15

Prijedlog Direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovom Direktivom utvrđuju se minimalna pravila definiranja kaznenih djela i sankcija na području krivotvorenja eura i drugih valuta. Njome se također uvode zajedničke odredbe za jačanje borbe protiv tih kaznenih djela i poboljšanje istrage o njima.

1. Ovom Direktivom utvrđuju se minimalna pravila definiranja kaznenih djela i sankcija na području krivotvorenja eura i drugih valuta. Njome se također uvode zajedničke odredbe za jačanje borbe protiv tih kaznenih djela, poboljšanje istrage o njima i osiguravanje bolje koordinacije mjera protiv krivotvorenja među nacionalnim tijelima u europodručju i izvan njega.

Amandman  16

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b)pravna osoba” znači svaki pravni subjekt koji ima pravnu osobnost prema primjenjivu pravu, osim država ili javnih tijela u obnašanju državne vlasti te javnih međunarodnih organizacija;

b) pravna osoba” znači svaki pravni subjekt koji ima pravnu osobnost prema primjenjivu pravu, osim država;

Amandman  17

Prijedlog Direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b). prijevarno stavljanje u optjecaj krivotvorene valute;

b). daljnje širenje krivotvorene valute;

Amandman  18

Prijedlog Direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka d – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) instrumenata, predmeta, računalnih programa i svih drugih sredstava prilagođenih posebno za krivotvorenje ili mijenjanje valute; ili

(i) instrumenata, predmeta, računalnih programa i svih drugih sredstava posebno prilagođenih za krivotvorenje ili mijenjanje valute; ili

Amandman  19

Prijedlog Direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka d – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii) holograma ili drugih komponenata valute koje služe za zaštitu od krivotvorenja.

(ii) holograma, vodenih žigova ili drugih komponenata valute koje služe za zaštitu od krivotvorenja.

Amandman  20

Prijedlog Direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Postupanje iz 1. članka uključuje postupanje u odnosu na novčanice i kovanice koje još nisu izdane, ali su određene za puštanje u optjecaj te su u valuti koja je zakonito sredstvo plaćanja.

3. Postupanje iz 1. članka uključuje postupanje u odnosu na novčanice ili kovanice koje još nisu izdane, ali su određene za puštanje u optjecaj te su u valuti koja je zakonito sredstvo plaćanja.

Amandman  21

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice poduzimaju nužne mjere kako bi osigurale kažnjivost postupanja iz članaka 3. i 4. učinkovitim, razmjernim i odvraćajućim kaznenopravnim kaznama, uključujući novčane kazne i kazne zatvora.

1. Države članice poduzimaju nužne mjere kako bi, u okviru nacionalnog kaznenog prava, osigurale kažnjivost postupanja iz članaka 3. i 4. učinkovitim, razmjernim i odvraćajućim kaznenopravnim kaznama, uključujući novčane kazne i kazne zatvora.

Amandman  22

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Za kaznena djela iz točaka (a), (b) i (c) članka 3. stavka 1. koja uključuju novčanice i kovanice ukupne nominalne vrijednosti manje od 5 000 EUR i koja ne uključuju posebno ozbiljne okolnosti, države članice mogu umjesto kazne zatvora odrediti neku drugu kaznu.

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 4, za kaznena djela iz točaka (a), (b) i (c) članka 3. stavka 1. države članice mogu umjesto kazne zatvora odrediti neku drugu kaznu.

Amandman  23

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Kaznena djela iz točaka (a), (b) i (c) članka 3. stavka 1. koja uključuju novčanice i kovanice ukupne nominalne vrijednosti od najmanje 5 000 EUR kažnjavaju se maksimalnom kaznom zatvora u trajanju od najmanje osam godina.

Briše se.

Amandman  24

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Kaznena djela iz točaka (a), (b) i (c) članka 3. stavka 1. koja uključuju novčanice i kovanice ukupne nominalne vrijednosti od najmanje 10 000 EUR ili koja uključuju posebno ozbiljne okolnosti kažnjavaju se:

4. Kaznena djela iz točaka (a), (b) i (c) članka 3. stavka 1. kažnjavaju s maksimalnom kaznom čija je donja granica osam godina u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

(a) minimalnom kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci;

 

(b) maksimalnom kaznom zatvora u trajanju od najmanje osam godina.

 

Amandman  25

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Pri određivanju i provedbi kazni za kaznena djela iz ove Direktive države članice primjenjuju opće propise i načela nacionalnog kazenenog prava u skladu s okolnostima specifičnim za svaki slučaj.

Amandman  26

Prijedlog Direktive

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Revizori nadležni za nadzor nad godišnjim financijskim izvješćima pravnih osoba otkrivaju nadležnim pravosudnim tijelima dokazana kaznena djela navedena u člancima 3. i 4. ove Direktive. čime se njihova odgovornost ne dovodi u pitanje.

Amandman  27

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi uspostavila svoju nadležnost nad kaznenim djelima iz članaka 3. i 4., kad

1. Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi uspostavila svoju nadležnost nad kaznenim djelima iz članaka 3. i 4., pod uvjetom da je teritorijalnost glavni određujući faktor, kad

(a) je kazneno djelo počinjeno u cijelosti ili djelomično na njihovu teritoriju; ili

(a) kazneno djelo počinjeno u cijelosti ili djelomično na njihovu teritoriju; ili

(b) je počinitelj njezin državljanin.

(b) je počinitelj njezin državljanin

Amandman  28

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica čija je valuta euro poduzima nužne mjere kako bi uspostavila svoju nadležnost nad kaznenim djelima iz članaka 3. i 4. počinjenima izvan Europske unije, barem kad se ona odnose na euro i kad

Briše se.

(a) se počinitelj nalazi na teritoriju te države članice; ili

 

(b) se u toj državi članici pronađu krivotvorene novčanice ili kovanice eura povezane s tim kaznenim djelom.

 

Amandman  29

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U svrhu pokretanja kaznenog postupka za bilo koje od tih kaznenih djela svaka država članica poduzima nužne mjere kako bi osigurala da njezina nadležnost nije podređena uvjetu u skladu s kojim radnje predstavljaju kazneno djelo na mjestu na kojemu su počinjene.

Briše se.

Amandman  30

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Države članice suzdržavaju se od kaznenog postupka ako su kaznena djela iz članaka 3. i 4. već bila predmet kaznenog postupka čiji je rezultat bio konačno oslobađanje ili osuđivanje osumnjičenika.

Amandman  31

Prijedlog Direktive

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Prikupljanje podataka o broju primjera koji se odnose na krivotvorene novčanice i kovanice eura

 

Dtržave članice redovno prikupljaju pouzdane podatke o broju primjera koji se odnose na krivotvorene novčanice i kovanice eura, s posebnim naglaskom na pokrenute i uspješne kaznene postupke. Ti bi podaci trebali biti stavljeni na raspolaganje OLAF-u;

Amandman  32

Prijedlog Direktive

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ako neophodni uzorci za koje se sumnja da su krivotvorine novčanica ili kovanica ne mogu biti dostavljeni zbog toga što ih je potrebno zadržati kao dokaz u kaznenom postupku kako bi se zajamčilo pravično i učinkovito suđenje i pravo osumnjičenog počinitelja na obranu, Nacionalni centar za analizu i Nacionalni centar za analizu kovanica bez odgode dobivaju pristup tim uzorcima.

2. Ako neophodni uzorci za koje se sumnja da su krivotvorine novčanica ili kovanica ne mogu biti dostavljeni zbog toga što ih je potrebno zadržati kao dokaz u kaznenom postupku kako bi se zajamčilo pravično i učinkovito suđenje i pravo osumnjičenog počinitelja na obranu, Nacionalni centar za analizu i Nacionalni centar za analizu kovanica bez odgode dobivaju pristup tim uzorcima. Odmah nakon okončanja tog postupka pravosudne vlasti prosljeđuju neophodne uzorke svih tipova novčanica za koje se sumnja da su krivotvorene Nacionalnom centru za analizu, a svih tipova kovanica za koje se sumnja da su krivotvorene Nacionalnom centru za analizu kovanica.

Amandman  33

Prijedlog Direktive

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

Izvješće Europske središnje banke

 

Europska centralna banka u dogovoru s Komisijom do...* podnosi izvješće o novčanicama od 200 EUR i 500 EUR. U izvješću se ocjenjuje u kojoj je mjeri izdavanje tih denominacija opravdano s obzirom na rizike od krivotvorenja i pranja novca. Izvješću se po potrebi prilaže prijedlog odluke.

 

____________

* SL: Umetnuti datum: jedna godina od stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman  34

Prijedlog Direktive

Članak 14. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješćivanje Komisije i preispitivanje

Izvješćivanje Komisije i preispitivanje – završne odredbe

Amandman  35

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija u ime Unije razmatra mogućnost pregovora o odgovarajućim sporazumima s trećim zemljama koje upotrebljavaju euro kao valutu radi sprečavanja i progona svih aktivnosti koje bi mogle ugroziti vjerodostojnost eura krivotvorenjem te, općenitije, radi postizanja ciljeva ove Direktive.

 

  • [1]  SL C 271, 19.9.2013., str. 42.
  • [2]  SL C 179, 25.6.2013., str. 9.

EXPLANATORY STATEMENT

This short report focuses on recommendations which encourage member states to tackle the criminal offence of counterfeiting in a way that they see fit. Notably, the amendment to Article 8 is designed to ensure the primacy of territoriality in establishing jurisdiction; as it is neither practical nor fair to ask member states to take responsibility for offences that occur outside their territory by one of their nationals.

According to figures by the European Central Bank, 184,000 counterfeit euro coins were removed from circulation in 2012, and 531,000 counterfeit bank notes were removed from circulation. OLAF estimate that counterfeiting of the euro has cost European business and the consumer approximately EUR 500 million since the introduction of the euro in 2002; consumers and businesses incur this direct cost as they are not be reimbursed for counterfeits.

The euro is the second most used international currency worldwide and this makes it a target for organised crime groups who specialise in the forgery of money. Europol spends a considerable amount of time and resources on seizing counterfeited euro notes and coins and dismantling illegal print shops.

The European Commission believes a harmonised approach to establishing criminal sanctions would be a useful deterrent, however a significant number of member states, believe these sanctions to be overly ambitious and contrary to the principle of subsidiarity. Furthermore, considering economic disparities between the Member States, the establishment of harmonised minimum penalties is likely to result in inconsistent deterrent effects across the Union and therefore prove counter productive.

MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (25.9.2013)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja, koja zamjenjuje Okviru odluku Vijeća 2000/383/JHA
(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Pablo Zalba Bidegain

KRATKO OBRAZLOŽENJE

The proposal for directive aims to modernise the current EU criminal legal framework for the protection of the euro and other currencies against counterfeiting. It replaces the existing Council Regulation (EC) No 1338/2001 of 28 June 2001 laying down measures necessary for the protection of the euro against counterfeiting and goes beyond the latter in particular regarding the improvement of the penalties regime, the investigative tools for serious counterfeiting offences and the obligation of transmission of suspected counterfeits to National Analysis Centres (NACs) and Coin National Analysis Centres (CNACs).

The Draftsperson welcomes this proposal, in particular as regards the harmonisation of the penalties regime. A minimum harmonisation in this area is fully justified, given that the euro as a common currency for 17 Member States has a significant role for the economic and financial integration in the EU and the trusts of the EU citizens in the currency is crucial for the financial stability. Therefore, the euro should be protected equivalently throughout the EU.

The Draftsperson suggests further amendments to the proposed legislation in the following areas:

- Publicity of convictions

In order to ensure effective and dissuasive penalties, the convictions imposed should be made public, unless such publication would seriously jeopardise ongoing official investigations.

- Proportionality of penalties

In line with the fundamental principles of proportionality and subsidiarity, national authorities should apply the penalties regime in a proportionate manner. This could be further specified in a new subparagraph of Article 5 (1).

- Scope: Unfinished counterfeit notes and coins

The concept of counterfeit notes and coins should not necessarily be limited only to finished counterfeit notes and coins, but should also cover unfinished counterfeit notes and coins which are in the process of being produced.

Such unfinished counterfeits would not have a nominal value but a potential nominal value, which should be taken into account for the determination of a proportionate penalty under Article 5 of the proposed directive. Therefore, recital 19 and Article 5 should be amended to include references to the potential nominal value in relation to unfinished counterfeits. The potential nominal value should be considered as a further criterion when applying a proportionate penalty to any offence under Article 3(1)(a) to (c) of the proposed directive.

- Scope: Euro and other currencies

In accordance with the principle of non discrimination to currencies enshrined in the Geneva Convention, Member States have to apply the same penalties regime to their domestic currency and to the foreign currencies. This could be further clarified in the proposed legislation by amending recital 19 and Article 5 to specify the application to notes or coins, which are not euro counterfeit notes and coins.

- Offences in relation to production tools and raw materials of banknotes and coins

In order to reinforce the deterrent effects of the proposed legislation, and given that the instruments for counterfeiting play a major role in this type of crimes, the criminal offences defined in Article 3(1)(d), subject to a proportionality assessment, should also be subject to the minimum and maximum penalties standards set out in Article 5(4).

- Transmission of suspected counterfeits to NACs and CNACs during judicial proceedings

Article 10 of the proposal introduces the obligation of transmission of suspected counterfeits to the NACs and CNACs established in accordance with the Regulation 1338/2001. However, in the certain circumstances, in particular during on-going judicial proceedings, the samples of suspected counterfeit notes and coins cannot be transmitted because it is necessary to retain them as evidence. In such circumstances these samples of counterfeit notes and coins should be transmitted to the NAC or CNAC without delay after the relevant proceedings have been terminated.

AMANDMANI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a) Usklađivanje kaznenog prava u Uniji trebalo bi doprinijeti razvoju zajedničke pravne kulture u Uniji u pogledu suzbijanja kaznenih djela, što bi imalo pozitivan utjecaj na uzajamno povjerenje u pravne sustave država članica.

Amandman  2

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

.

(10.a) Od ključne je važnosti osigurati povjerenje građana, poduzeća i financijskih institucija u autentičnost novčanica i kovanica. Krivotvoreni novac uzrok je velike materijalne i nematerijalne štete za društvo, pojedince i poduzeća u svim državama članicama i u trećim zemljama. Može izazvati i zabrinutost potrošača u pogledu nedovoljne zaštite novca i straha od primitka krivotvorenih novčanica i kovanica. Zbog toga bi potrošači umjesto gotovine radije mogli rabiti druga sredstva plaćanja. Krivotvoreni novac stoga bi mogao utjecati na optjecaj novca drugim sredstvima plaćanja. Karakteristično je za kaznena djela krivotvorenja da često imaju prekograničnu dimenziju i veze s organiziranim kriminalom.

Amandman  3

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a) Svaka osuđujuća presuda izrečena na osnovi ove Direktive trebala bi odmah postati javnom i uključivati barem podatke o vrsti i prirodi kaznenog djela, kazni i identitetu osuđene pravne ili fizičke osobe, osim u slučaju kad bi to objavljivanje moglo ozbiljno ugroziti službene istrage koje su u tijeku.

Amandman  4

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Države članice trebale bi imati mogućnost da odrede kratkotrajnu kaznu zatvora ili da kaznu zatvora zamijene u slučajevima kad ukupna nominalna vrijednost krivotvorenih novčanica i kovanica nije velika i ne uključuje posebno ozbiljne okolnosti. Ta bi vrijednost za slučajeve koji iziskuju kazne koje ne obuhvaćaju kaznu zatvora trebala biti niža od 5 000 EUR, što je desetostruki iznos najveće denominacije eura, a niža od 10 000 EUR za slučajeve koji iziskuju kaznu zatvora kraću od šest mjeseci.

(19) Države članice trebale bi imati mogućnost da odrede kratkotrajnu kaznu zatvora ili da kaznu zatvora zamijene u slučajevima kad ukupna nominalna ili potencijalna nominalna vrijednost krivotvorenih novčanica i kovanica nije velika i ne uključuje posebno ozbiljne okolnosti. Ta bi vrijednost za slučajeve koji iziskuju kazne koje ne obuhvaćaju kaznu zatvora trebala biti niža od 5 000 EUR ili jednakovrijednog iznosa u valuti predmetnih krivotvorenih novčanica ili kovanica, što je desetostruki iznos najveće denominacije eura, a niža od 10 000 EUR ili jednakovrijednog iznosa u valuti predmetnih krivotvorenih novčanica ili kovanica za slučajeve koji iziskuju kaznu zatvora kraću od šest mjeseci.

Amandman  5

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kako bi se osiguralo da kazne imaju odvraćajući učinak na širu javnost, države članice, kad je to potrebno i bez nepotrebnog odgađanja, objavljuju kazne iz prvog podstavka navodeći pritom barem podatke o vrsti i prirodi kaznenog djela i identitetu odgovornih osoba, osim ako to objavljivanje ne bi ozbiljno ugrozilo stabilnost financijskih tržišta. Ako bi objavom bila načinjena neproporcionalna šteta uključenim stranama, države članice objavljuju kazne u anonimnom obliku.

Amandman  6

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Pri ocjeni proporcionalnosti kazni države članice uzimaju u obzir profit ili gubitak koji su ostvarile odgovorne osobe i štetu koja je kaznenim djelom učinjena drugim osobama te, po potrebi, štetu za funkcioniranje tržišta ili ekonomiju općenito.

Amandman  7

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Za kaznena djela iz točaka (a), (b) i (c) članka 3. stavka 1. koja uključuju novčanice i kovanice ukupne nominalne vrijednosti manje od 5 000 EUR i koja ne uključuju posebno ozbiljne okolnosti, države članice mogu umjesto kazne zatvora odrediti neku drugu kaznu.

2. Za kaznena djela iz točaka (a), (b) i (c) članka 3. stavka 1. koja uključuju novčanice i kovanice ukupne nominalne ili potencijalne nominalne vrijednosti manje od 5 000 EUR ili jednakovrijednog iznosa u valuti predmetnih krivotvorenih novčanica ili kovanica, te koja ne uključuju posebno ozbiljne okolnosti, države članice mogu umjesto kazne zatvora odrediti neku drugu kaznu.

Amandman  8

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Kaznena djela iz točaka (a), (b) i (c) članka 3. stavka 1. koja uključuju novčanice i kovanice ukupne nominalne vrijednosti od najmanje 5 000 EUR kažnjavaju se maksimalnom kaznom zatvora u trajanju od najmanje osam godina.

3. Kaznena djela iz točaka (a), (b) i (c) članka 3. stavka 1. koja uključuju novčanice i kovanice ukupne nominalne ili potencijalne nominalne vrijednosti od najmanje 5 000 EUR ili jednakovrijednog iznosa u valuti predmetnih krivotvorenih novčanica i kovanica kažnjavaju se kaznom zatvora u trajanju od najmanje osam godina.

Amandman  9

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Kaznena djela iz točaka (a), (b) i (c) članka 3. stavka 1. koja uključuju novčanice i kovanice ukupne nominalne vrijednosti od najmanje 10 000 EUR ili koja uključuju posebno ozbiljne okolnosti kažnjavaju se

4. Kaznena djela iz točaka (a), (b) i (c) članka 3. stavka 1. koja uključuju novčanice i kovanice ukupne nominalne ili potencijalne nominalne vrijednosti od najmanje 10 000 EUR ili jednakovrijednog iznosa u valuti predmetnih krivotvorenih novčanica i kovanica ili koja uključuju posebno ozbiljne okolnosti kažnjavaju se

Amandman  10

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a Kazna iz stavka 4. primjenjuje se i za kaznena djela iz članka 3. stavka 1. točke (d) ako ta kaznena djela uključuju posebno ozbiljne okolnosti.

Amandman  11

Prijedlog Direktive

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ako neophodni uzorci za koje se sumnja da su krivotvorine novčanica ili kovanica ne mogu biti dostavljeni zbog toga što ih je potrebno zadržati kao dokaz u kaznenom postupku kako bi se zajamčilo pravično i učinkovito suđenje i pravo osumnjičenog počinitelja na obranu, Nacionalni centar za analizu i Nacionalni centar za analizu kovanica bez odgode dobivaju pristup tim uzorcima.

2. Ako neophodni uzorci za koje se sumnja da su krivotvorine novčanica ili kovanica ne mogu biti dostavljeni zbog toga što ih je potrebno zadržati kao dokaz u kaznenom postupku kako bi se zajamčilo pravično i učinkovito suđenje i pravo osumnjičenog počinitelja na obranu, Nacionalni centar za analizu i Nacionalni centar za analizu kovanica bez odgode dobivaju pristup tim uzorcima. Odmah nakon okončanja tog postupka pravosudne vlasti prosljeđuju neophodne uzorke svih tipova novčanica za koje se sumnja da su krivotvorene relevantnom Nacionalnom centru za analizu, a svih tipova kovanica za koje se sumnja da su krivotvorene relevantnom Nacionalnom centru za analizu kovanica.

Amandman  12

Prijedlog Direktive

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Europska centralna banka u dogovoru s Komisijom do [jedna godina nakon stupanja na snagu] podnosi izvješće o novčanicama od 200 EUR i 500 EUR. U izvješću se ocjenjuje u kojoj je mjeri izdavanje tih denominacija opravdano s obzirom na rizike od krivotvorenja i pranja novca. Izvješću se po potrebi prilaže prijedlog odluke.

Amandman  13

Prijedlog Direktive

Članak 14. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješća Komisije i preispitivanje

Izvješćivanje od strane Komisije i preispitivanje – završne odredbe

Amandman  14

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija u ime Unije planira pregovore o odgovarajućim konvencijama s trećim zemljama koje upotrebljavaju euro kao valutu radi sprečavanja i progona svih aktivnosti koje bi mogle ugroziti vjerodostojnost eura krivotvorenjem te općenitije radi postizanja ciljeva ove Direktive.

POSTUPAK

Naslov

Zaštita eura i drugih valuta od krivotvorenja u sklopu kaznenog prava (čime se zamjenjuje Okvirna odluka Vijeća 2000/383/PUP)

Referentni dokumenti

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

12.3.2013

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Pablo Zalba Bidegain

12.3.2013

Razmatranje u odboru

5.9.2013

24.9.2013

 

 

Datum usvajanja

24.9.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Zdravka Bušić, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Thomas Mann, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab, Nils Torvalds

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Rita Borsellino

POSTUPAK

Naslov

Zaštita eura i drugih valuta od krivotvorenja u sklopu kaznenog prava (čime se zamjenjuje Okvirna odluka Vijeća 2000/383/PUP)

Referentni dokumenti

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Datum podnošenja EP-u

5.2.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

20.3.2013

 

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Anthea McIntyre

31.1.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.2.2013

19.6.2013

16.9.2013

17.12.2013

Datum usvajanja

17.12.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

46

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Leonardo Domenici

Datum podnošenja

10.1.2014