JELENTÉS az euró és más valuták hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

10.1.2014 - (COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Anthea McIntyre


Eljárás : 2013/0023(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0018/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0018/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az euró és más valuták hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0042),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 83. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0033/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. május 23-i véleményére[1],

–   tekintettel az Európai Központi Bank 2013. május 28-i véleményére[2],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0018/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az euróövezethez tartozó tagállamok egységes valutájaként az euró az uniós gazdaság és az uniós polgárok életének fontos elemévé vált. Az Unió egészének érdeke, hogy felvegye a küzdelmet az euró hitelességét a pénzhamisításon keresztül veszélyeztető bármely cselekménnyel szemben.

(1) Az euróövezethez tartozó tagállamok egységes valutájaként az euró az uniós gazdaság és az uniós polgárok életének fontos elemévé vált. Az euró 2002-ben történt bevezetése óta azonban a közös valuta hamisítása legalább 500 millió EUR pénzügyi kárt okozott, mivel a pénznem a pénzhamisítás területén tevékenykedő szervezett bűnözői csoportok állandó célpontja. Az Unió egészének érdeke, hogy felvegye a küzdelmet az euró hitelességét a pénzhamisításon keresztül veszélyeztető bármely cselekménnyel szemben.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A hamis pénz jelentős negatív hatással van a társadalom életére. Kárt okoz a polgárok és a vállalkozások számára, akik a hamis pénz ellenértékéhez nem jutnak hozzá, még akkor sem, ha jóhiszeműen kerültek annak birtokába. Alapvető jelentősége van annak, hogy a polgárok, vállalkozások és pénzügyi intézmények bízzanak az általuk használt bankjegyek és érmék hitelességében.

(2) A hamis pénz jelentős negatív hatással van a társadalom életére. Kárt okoz a polgárok és a vállalkozások számára, akik a hamis pénz ellenértékéhez nem jutnak hozzá, még akkor sem, ha jóhiszeműen kerültek annak birtokába. Alapvető jelentősége van annak, hogy a polgárok, vállalkozások és pénzügyi intézmények bízzanak az általuk használt bankjegyek és érmék hitelességében, és ugyanilyen fontos a polgárok hamisítással szembeni védelme az Unió területén való szabad mozgáshoz, munkavállaláshoz és tartózkodáshoz való jog gyakorolása során.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Lényeges, hogy az euró és más törvényes fizetőeszközök védelmét valamennyi tagállamban hatásos és hatékony büntetőjogi intézkedések biztosítsák.

(3) Lényeges, hogy a tagállamok megtegyék az euró és más törvényes fizetőeszközök védelmének biztosításához szükséges valamennyi intézkedést. Ezeknek az intézkedéseknek megelőző és végrehajtási intézkedéseket egyaránt magukban kell foglalniuk.

 

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Fontos megelőző intézkedésként az Uniónak be kellene tiltania az 500 EUR címletű bankjegy használatát, mivel ezek több mint 90%-át bizonyítottan kizárólag a szervezett bűnözés használja.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az euró és más valuták védelme szükségessé teszi a pénzhamisítással kapcsolatos bűncselekmények fogalmának közös meghatározását és a természetes és jogi személyekre vonatkozó közös szankciótípusok megállapítását. A Genfi Egyezménnyel való koherencia biztosítása érdekében az irányelvnek ugyanazokat a bűncselekményeket kell büntetendővé nyilvánítania, mint a Genfi Egyezménynek. Bűncselekménnyé kell ezért nyilvánítani a hamis bankjegyek és érmék előállítását és terjesztését. Külön büntetendővé kell tenni az ezen a bűncselekmények előkészítésére irányuló tevékenységet, például a hamisításra szolgáló eszközök és alkotórészek előállítását. A bűncselekmények ezen fogalommeghatározásának közös célja, hogy megakadályozzon minden olyan cselekményt, amely hamis bankjegyekkel és érmékkel, valamint hamisításra szolgáló eszközökkel kapcsolatos.

(10) Az euró és más valuták védelme szükségessé teszi a pénzhamisítással kapcsolatos bűncselekmények fogalmának közös meghatározását és a természetes és jogi személyekre vonatkozó hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetések megállapítását. A Genfi Egyezménnyel való koherencia biztosítása érdekében az irányelvnek ugyanazokat a bűncselekményeket kell büntetendővé nyilvánítania, mint a Genfi Egyezménynek. Bűncselekménnyé kell ezért nyilvánítani a hamis bankjegyek és érmék előállítását és terjesztését. Külön büntetendővé kell tenni az ezen a bűncselekmények előkészítésére irányuló tevékenységet, például a hamisításra szolgáló eszközök és alkotórészek előállítását. A bűncselekmények ezen fogalommeghatározásának közös célja, hogy megakadályozzon minden olyan cselekményt, amely hamis bankjegyekkel és érmékkel, valamint hamisításra szolgáló eszközökkel kapcsolatos.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy a polgárok, a vállalkozások és a pénzügyi intézmények bízzanak a bankjegyek és érmék hitelességében. A hamisított pénz az összes tagállamban és harmadik országokban is jelentős anyagi és nem anyagi károkat okoz a társadalom, az egyének és a vállalkozások számára. Aggodalmat kelthet a fogyasztókban a készpénz megfelelő védelmét illetően, és félelmet ébreszthet bennük azzal kapcsolatban, hogy nem kerülnek-e birtokukba hamisított bankjegyek és érmék. Következésképpen előfordulhat, hogy a fogyasztók a készpénz helyett más fizetési módokat részesítenek előnyben. Ezáltal a hamisított pénz a különböző fizetési módok miatt hatással lehet a pénzforgalmi rendszerre. A hamisítási bűncselekmények jellemzője, hogy gyakran rendelkeznek határokon átnyúló dimenzióval és állnak összeköttetésben a szervezett bűnözéssel.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) Az ezen irányelvben szabályozott bűncselekmények tekintetében az irányelvben említett valamennyi bűncselekmény tényállási elemeinek részévé kell tenni a szándékosságot. Valamely cselekmény vagy mulasztás szándékos jellegére objektív és ténybeli körülményekből lehet következtetni. Természetes személyek által elkövetett, szándékosságot nem igénylő bűncselekményekre ezen irányelv hatálya nem terjed ki.

Indokolás

Az uniós büntetőjognak arra kell irányulnia, hogy végső eszközként szolgáljon, és hatálya főszabály szerint kizárólag a szándékos cselekményekre vagy mulasztásokra terjedjen ki.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A hamisítási bűncselekmények szankcióinak Unió-szerte hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

törölve

Indokolás

A (10) preambulumbekezdés módosítása már tartalmazza e preambulumbekezdés szövegét.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A tagállamok ezért kötelesek a szankciók bizonyos minimumtípusait és -szintjeit alkalmazni. A tagállamok többsége már jelenleg is alkalmaz minimumszankciókat. Ezt a megközelítést konzisztens és célszerű uniós szinten alkalmazni.

(16) A tagállamoknak ezért rendelkezniük kell a büntetési tételek felső határának minimumszintjeiről. Tekintettel a tagállamok közötti jelentős különbségekre, az eurót és más valutákat érintő pénzhamisításra vonatkozó minimális büntetési tételek bevezetése azzal a veszéllyel járna, hogy egy és ugyanazon nemzeti jogrendszeren belül a büntetési minimumok nem egységesek.

 

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A szankciók mértékének hatékonynak és visszatartó erejűnek kell lennie, de az nem lehet aránytalan az elkövetett bűncselekménnyel. Következésképpen a súlyos esetekben, azaz amikor a hamis pénz előállítása és terjesztése fő bűncselekményeket nagy mennyiségű hamis bankjeggyel és érmével kapcsolatban vagy különösen súlyos körülmények között követik el, a természetes személyekre kiszabandó legenyhébb büntetési tételnek legalább hat hónapos szabadságvesztésnek, a maximális büntetési tételnek pedig legalább nyolcéves szabadságvesztésnek kell lennie.

(17) A szankciók mértékének hatékonynak és visszatartó erejűnek kell lennie, de az nem lehet aránytalan az elkövetett bűncselekménnyel.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A hat hónapos minimumszankció hozzájárul ahhoz, hogy a bűnüldözési és igazságszolgáltatási hatóságok azonos prioritást tulajdonítsanak az euró és más valuták hamisítását érintő bűncselekményeknek, és ezáltal elősegíti a határon átnyúló együttműködést. Csökkenti annak kockázatát, hogy az elkövetők az alacsonyabb büntetési tételeket alkalmazó tagállamokba helyezzék át tevékenységüket. Lehetővé teszi továbbá, hogy az elítélt elkövetőket európai elfogatóparancs segítségével kerítsék kézre a szabadságvesztést kiszabó ítélet vagy a szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából.

(18) A bűnüldözési és igazságszolgáltatási hatóságoknak azonos prioritást kell tulajdonítaniuk az euró és más valuták hamisítását érintő bűncselekményeknek. Ez elősegíti a határon átnyúló együttműködést – többek között az európai elfogatóparancs révén –, és csökkenti a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának kockázatát.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Biztosítani kell, hogy a tagállamok rövid idejű szabadságvesztést szabhassanak ki, vagy eltekinthessenek szabadságvesztés-büntetés kiszabásától abban az esetben, ha hamisított bankjegyek és érmék névleges összértéke nem jelentős, vagy nem állnak fenn különösen súlyos körülmények. Ezt az értéket 5000 EUR – az euró legmagasabb címletének tízszerese – alatt kell megállapítani a szabadságvesztéstől eltérő büntetések lehetősége esetében, és 10 000 EUR alatt a hat hónapnál rövidebb szabadságvesztés lehetőségének esetében.

(19) Biztosítani kell, hogy a tagállamok rövid idejű szabadságvesztést szabhassanak ki, vagy eltekinthessenek szabadságvesztés-büntetés kiszabásától abban az esetben, ha hamisított bankjegyek és érmék összesített lehetséges értéke vagy névértéke nem jelentős, vagy nem állnak fenn különösen súlyos körülmények.

 

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A pénzhamisítási bűncselekmények felderítésének és az ügyükben folytatott büntetőeljárásoknak a sikere érdekében az ilyen bűncselekmények felderítéséért és a velük kapcsolatos büntetőeljárások lefolytatásáért felelős személyek számára lehetővé kell tenni a szervezett bűnözés és más súlyos bűncselekmények elleni küzdelem során használt nyomozati eszközök alkalmazását. Az említett eszközök magukban foglalják például a beszélgetések lehallgatását, a leplezett megfigyelést, beleértve az elektronikus megfigyelést is, a bankszámlák ellenőrzését vagy egyéb pénzügyi nyomozást, figyelembe véve többek között az arányosság elvét, valamint a nyomozás tárgyát képező bűncselekmények jellegét és súlyosságát.

(22) A pénzhamisítási bűncselekmények felderítésének és az ügyükben folytatott büntetőeljárásoknak a sikere érdekében az ilyen bűncselekmények felderítéséért és a velük kapcsolatos büntetőeljárások lefolytatásáért felelős személyek számára lehetővé kell tenni a szervezett bűnözés és más súlyos bűncselekmények elleni küzdelem során használt nyomozati eszközök alkalmazását. Az említett eszközök magukban foglalják például a beszélgetések lehallgatását, a leplezett megfigyelést, beleértve az elektronikus megfigyelést is, a bankszámlák ellenőrzését vagy egyéb pénzügyi nyomozást, a személyes adatok védelméhez való jog mellett figyelembe véve többek között az arányosság elvét, valamint a nyomozás tárgyát képező bűncselekmények jellegét és súlyosságát.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A tagállamoknak joghatóságukat a Genfi Egyezménynek és az egyéb uniós büntetőjogi aktusok joghatóságra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítaniuk, azaz a területükön elkövetett, illetve az állampolgáraik által elkövetett bűncselekmények vonatkozásában. Az eurónak az Európai Unió gazdasági és társadalmi életében játszott kiemelkedő szerepe, valamint az eurót mint világméretű fontossággal bíró valutát fenyegető veszélyek sajátos kockázata miatt az euró védelmében külön intézkedésre is szükség van. Ezért az euróövezethez tartozó tagállamok mindegyikének egyetemes joghatóságot kell gyakorolnia az Európai Unió területén kívül elkövetett, az eurót érintő bűncselekmények tekintetében, amennyiben az elkövető az illető állam területén tartózkodik, vagy ott a bűncselekménnyel kapcsolatos euróhamisítványokat észlelnek. Az egyetemes joghatóság gyakorlása során a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az arányosság elvét, különösen a harmadik országok által az adott magatartást szankcionáló ítéletek vonatkozásában.

(23) A tagállamoknak joghatóságukat a Genfi Egyezménynek és az egyéb uniós büntetőjogi aktusok joghatóságra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítaniuk, azaz a területükön elkövetett, illetve az állampolgáraik által elkövetett bűncselekmények vonatkozásában, mivel a bűncselekmények kezelésére az elkövetésük helye szerinti állam büntető igazságszolgáltatási rendszere a legalkalmasabb. Tiszteletben kell tartani a kétszeres értékelés tilalmának (ne bis in idem) elvét, mely szerint nem lehet büntetőeljárást indítani olyan személyekkel szemben, akiket egy korábbi eljárásban jogerősen elítéltek vagy felmentettek.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez az irányelv szabályozási minimumokat állapít meg a bűncselekmények és szankciók meghatározása tekintetében az euró és más pénzek hamisításának területén. Emellett közös rendelkezéseket vezet be az e bűncselekmények elleni küzdelem fokozása és felderítésük megkönnyítése érdekében.

(1) Ez az irányelv szabályozási minimumokat állapít meg a bűncselekmények és szankciók meghatározása tekintetében az euró és más pénzek hamisításának területén. Emellett közös rendelkezéseket vezet be az e bűncselekmények elleni küzdelem fokozása és felderítésük megkönnyítése, valamint az euróövezeten belül és azon kívül egyaránt a nemzeti hatóságok hamisítás elleni intézkedései jobb összehangolásának biztosítása érdekében.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „jogi személy”: minden, az alkalmazandó jog értelmében jogi személyiséggel rendelkező jogalany, kivéve az államokat és a közhatalmi jogosítványokat gyakorló közjogi testületeket, valamint a közjogi nemzetközi szervezeteket.

b) „jogi személy”: minden, az alkalmazandó jog értelmében jogi személyiséggel rendelkező jogalany, kivéve az államokat;

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) hamis vagy meghamisított pénz csalárd forgalomba hozatala;

b) hamis vagy meghamisított pénz átadása;

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. pénz hamisítására vagy meghamisítására különösen alkalmas szerszámok, tárgyak, számítógépes programok vagy egyéb eszközök; vagy

[A módosítás a magyar nyelvi változatot nem érinti.]

 

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. hologramok vagy a pénz más, a hamisítás elleni védelmet szolgáló alkotórészei.

ii. hologramok, vízjelek vagy a pénz más, a hamisítás elleni védelmet szolgáló alkotórészei.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett magatartás magában foglalja az azon bankjegyek és érmék vonatkozásában elkövetett magatartást, amelyeket még nem bocsátottak ki, de amelyeket forgalomba hozatalra szántak, és amelyek pénzneme törvényes fizetőeszköz.

(3) Az (1) bekezdésben említett magatartás magában foglalja az azon bankjegyek vagy érmék vonatkozásában elkövetett magatartást, amelyeket még nem bocsátottak ki, de amelyeket forgalomba hozatalra szántak, és amelyek pénzneme törvényes fizetőeszköz.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Minden tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3. és a 4. cikkben említett magatartásokat hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal sújtsa, beleértve a pénzbírságot és a szabadságvesztést.

(1) Minden tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3. és a 4. cikkben említett magatartásokat nemzeti joga szerint hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal sújtsa, beleértve a pénzbírságot és a szabadságvesztést.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett azon bűncselekmények esetében, amelyek 5000 EUR-nál alacsonyabb névleges összértékű bankjegyekre és pénzérmékre vonatkoznak, és amelyek kapcsán nem merülnek fel különösen súlyos körülmények, a tagállamok a szabadságvesztéstől eltérő büntetést is kiszabhatnak.

(2) A (4) bekezdést nem érintve a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett bűncselekmények esetében a tagállamok a szabadságvesztéstől eltérő büntetést is kiszabhatnak.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 3.cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett azon bűncselekmények, amelyek legalább 5000 EUR névleges összértékű bankjegyekre és érmékre vonatkoznak, szabadságvesztéssel büntetendők, amelynek felső határa legalább nyolc év.

törölve

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 3.cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett azon bűncselekmények, amelyek legalább 10 000 EUR névleges összértékű bankjegyekre és érmékre vonatkoznak, vagy amelyek esetében különösen súlyos körülmények állnak fenn, szabadságvesztéssel büntetendők, amelynek

(4) A 3.cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett bűncselekményekre a nemzeti jog alapján kiszabható büntetés minimális felső határa nyolc év szabadságvesztés.

a) alsó határa legalább hat hónap;

 

b) felső határa legalább nyolc év.

 

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az ebben az irányelvben meghatározott bűncselekményekre vonatkozó büntetések alkalmazása és végrehajtása során a tagállamok a nemzeti büntetőjog általános szabályait és elveit alkalmazzák az egyedi ügyek konkrét körülményeinek megfelelően.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A jogi személyek éves beszámolóinak ellenőrzését végző könyvvizsgálók tájékoztatják az illetékes igazságügyi szerveket az ezen irányelv 3. és 4. cikkében említett, bizonyított jogsértésekről, azonban e tájékoztatás nyomán nem merülhet fel a felelősségük.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megalapozza joghatóságát a 3. és 4. cikkben említett bűncselekmények tekintetében, amennyiben:

(1) Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3. és 4. cikkben említett bűncselekményekre vonatkozóan megállapítsa joghatóságát – feltéve, hogy a territorialitás az elsődleges meghatározó tényező –, amennyiben:

a) a bűncselekményt részben vagy egészben a területén követték el; vagy

a) a bűncselekményt részben vagy egészben a területén követték el; vagy

b) az elkövető a tagállam egyik állampolgára.

b) az elkövető a tagállam egyik állampolgára.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden olyan tagállam, amelynek törvényes fizetőeszköze az euró, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megalapozza joghatóságát a 3. és 4. cikkben említett, az Európai Unión kívül elkövetett bűncselekmények tekintetében legalább azokban az esetekben, amikor azok tárgya az euró és amennyiben

törölve

a) az elkövető a tagállam területén tartózkodik; vagy

 

b) a tagállamban a bűncselekményhez kapcsolódó hamis euróbankjegyeket vagy -érméket észleltek.

 

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A bűncselekmények büntetőeljárás alá vonásának céljából a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy joghatóságuk ne legyen alárendelve annak a feltételnek, hogy a cselekmények elkövetésük helyén bűncselekménynek minősüljenek.

törölve

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A tagállamok tartózkodnak a büntetőeljárás kezdeményezésétől, ha a 3. és 4. cikkben említett bűncselekmények tekintetében már folytattak büntetőeljárást, és ennek eredményeként a terheltet jogerősen felmentették vagy elítélték.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

A hamis euróbankjegyeket és -érméket érintő esetek számára vonatkozó adatok összegyűjtése

 

A tagállamok rendszeresen összegyűjtik a hamis euróbankjegyeket és -érméket érintő esetek számára vonatkozó megbízható adatokat, különös tekintettel az elindított büntetőeljárásokra és az eredményes büntetőeljárásokra. Ezeket az adatokat az OLAF rendelkezésére kell bocsátani;

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben a hamisgyanús bankjegyek és érmék szükséges mintái nem adhatók át, mivel a tisztességes és hatékony eljárás és a feltételezett elkövető védelemhez való jogának biztosítása érdekében bizonyítékként meg kell őrizni őket a büntetőeljárásban, úgy a nemzeti bankjegyszakértői központ és a nemzeti érmeszakértői központ számára késedelem nélkül biztosítani kell a hozzáférést e mintákhoz.

(2) Amennyiben a hamisgyanús bankjegyek és érmék szükséges mintái nem adhatók át, mivel a tisztességes és hatékony eljárás és a feltételezett elkövető védelemhez való jogának biztosítása érdekében bizonyítékként meg kell őrizni őket a büntetőeljárásban, úgy a nemzeti bankjegyszakértői központ és a nemzeti érmeszakértői központ számára késedelem nélkül biztosítani kell a hozzáférést e mintákhoz. Az eljárás lezárultát követően az igazságügyi szervek haladéktalanul továbbítják valamennyi hamisgyanús bankjegytípusból, illetve érmetípusból ezeket a szükséges mintákat a nemzeti bankjegyszakértői központnak, illetve nemzeti érmeszakértői központnak.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

Az Európai Központi Bank jelentése

 

Az Európai Központi Bank a Bizottsággal konzultálva ...*-ig jelentést tesz a 200 és 500 EUR címletű bankjegyekről. E jelentés értékeli, hogy a hamisítással és a pénzmosással járó kockázatok fényében mennyiben indokolt ezen címletek kibocsátása. A jelentést szükség esetén határozatra irányuló javaslat kíséri.

 

____________

HL: Kérjük illessze be a dátumot: ezen irányelv hatályba lépése után egy évvel.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság jelentéstételi és felülvizsgálati kötelezettsége

A Bizottság jelentéstételi és felülvizsgálati kötelezettsége – záró rendelkezések

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság az Unió nevében mérlegeli tárgyalások folytatását megfelelő megállapodások megkötéséről a valutaként eurót használó harmadik országokkal annak érdekében, hogy valamennyi olyan cselekedettel szemben fellépjenek, amely a pénzhamisításon keresztül valószínűleg veszélyezteti az euró hitelességét, illetve hogy az ilyen cselekedeteket büntessék, és hogy ezen irányelv célkitűzései megvalósulhassanak.

  • [1]  HL C 271., 2013.9.19., 42. o.
  • [2]  HL C 179., 2013.6.25., 9. o.

INDOKOLÁS

E rövid jelentés azokra az ajánlásokra összpontosít, amelyek arra ösztönzik a tagállamokat, hogy az általuk megfelelőnek ítélt módon lépjenek fel a hamisítás bűncselekménye ellen. A 8. cikk módosításának célja a territorialitás elsőbbségének biztosítása a joghatóság megállapítása során, mivel gyakorlati szempontból nem célszerű és nem is méltányos a tagállamoktól azt kérni, hogy olyan bűncselekményekért vállaljanak felelősséget, amelyeket állampolgáruk a területükön kívül követ el.

Az Európai Központi Bank adatai alapján 2012-ben 184 000 darab hamis euróérmét és 531 000 hamis bankjegyet vontak ki a forgalomból. Az OLAF becslése szerint a közös valuta 2002. évi bevezetése óta az euróhamisítás az európai vállalkozásoknak és fogyasztóknak 500 millió eurójába került, akik ezt közvetlen költségként kénytelenek viselni, mivel a hamis pénzért cserébe nem jár nekik visszatérítés.

Az euró a világon a második leggyakrabban használt nemzetközi valuta, ezért a pénzhamisításra szakosodott szervezett bűnözői csoportok egyik célpontjává vált. Az Europol jelentős forrásokat és sok időt fordít a hamis euró-bankjegyek és -érmék lefoglalására és az illegális nyomdák megszüntetésére.

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a büntetőjogi szankciók összehangolt megközelítése visszatartó erejű lenne, azonban jelentős számú tagállam véli úgy, hogy ezek a szankciók túl ambiciózusak, és ellenkeznek a szubszidiaritás elvével. Ezenkívül harmonizált minimális büntetési tételek megállapítása – figyelemmel a tagállamok között fennálló gazdasági különbségekre – valószínűleg nem egységes módon váltana ki elrettentő hatást az Unióban, vagyis kontraproduktív lenne.

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (25.9.2013)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az euró és más valuták hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

A vélemény előadója: Pablo Zalba Bidegain

RÖVID INDOKOLÁS

Az irányelvre irányuló javaslat célja az euró és más valuták hamisítás elleni védelmét szolgáló jelenlegi uniós büntetőjogi keret korszerűsítése. Az irányelvre irányuló javaslat az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, jelenleg hatályos 2001. június 28-i 1338/2001/EK tanácsi rendelet helyébe lép, és túlmutat azon, különös tekintettel a szankciórendszer javítására, a súlyos hamisítási bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozati eszközökre, valamint a hamisgyanús pénz nemzeti bankjegyszakértői központok és nemzeti érmeszakértői központok számára történő átadásának kötelezettségére.

A vélemény előadója üdvözli a javaslatot, különösen a szankciórendszer harmonizációját illetően. A terület minimális mértékű harmonizációja teljes mértékben indokolt, tekintve, hogy az euró – 17 tagállam közös valutájaként – jelentős szerepet tölt be az Unió gazdasági és pénzügyi integrációja szempontjából, és az uniós polgárok e valutába vetett bizalma kulcsfontosságú a pénzügyi stabilitáshoz. Ezért az eurót Unió-szerte egyformán kell védeni.

A vélemény előadója további módosításokat terjeszt elő a javasolt jogszabályhoz az alábbiakkal kapcsolatban:

– Az ítéletek nyilvánossá tétele

Annak érdekében, hogy a szankciók eredményesek és visszatartó erejűek legyenek, a meghozott ítéleteket nyilvánosságra kell hozni, kivéve, ha ez súlyosan veszélyeztetné a folyamatban lévő hivatalos vizsgálatokat.

– A szankciók arányossága

Az arányosság és a szubszidiaritás alapvető elveivel összhangban a nemzeti hatóságoknak arányosan kell alkalmazniuk a szankciórendszert. Ezt az 5. cikk (1) bekezdésének új albekezdésében tovább lehetne pontosítani.

– Hatály: El nem készült hamis bankjegyek és érmék

A hamis bankjegyek és érmék fogalmának nem kellene szükségszerűen az elkészült hamis bankjegyekre és érmékre korlátozódnia, hanem ki kellene terjednie az el nem készült, gyártás alatt álló hamis bankjegyekre és érmékre is.

Az ilyen el nem készült hamisítványoknak nem névleges értéke, hanem potenciális névértéke lenne, amelyet a javasolt irányelv 5. cikke szerinti arányos szankció meghatározásakor figyelembe kellene venni. Ezért az el nem készült hamisítványok potenciális névértékére való hivatkozás felvétele érdekében módosítani kell a (19) preambulumbekezdést és az 5. cikket. A potenciális névértéket további kritériumnak kell tekinteni a javasolt irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–c) pontja szerinti bűncselekményi tényállások esetén alkalmazandó arányos szankciók megállapításakor.

– Hatály: Az euró és más valuták

A valuták vonatkozásában előírt megkülönböztetésmentesség Genfi Egyezményben foglalt elvével összhangban a tagállamoknak egyazon szankciórendszert kell alkalmazniuk saját pénznemük és a külföldi valuták esetében. Ezt a javasolt jogszabályban tovább lehetne egyértelműsíteni a (19) preambulumbekezdés és az 5. cikk módosításával, rögzítve a hamisított, nem euró bankjegyek és érmék esetében történő alkalmazást.

– A bankjegyek és érmék gyártóeszközeivel és alapanyagaival kapcsolatos bűncselekményi tényállások

A javasolt jogszabály elrettentő hatásának fokozása érdekében, valamint tekintettel arra, hogy a hamisításhoz szükséges eszközök jelentős szerepet játszanak e bűncselekménytípusok esetében, a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott bűncselekményi tényállásokra – az arányosság vizsgálatának függvényében – szintén alkalmazni kell az 5. cikk (4) bekezdésében rögzített minimális és maximális büntetési tételeket.

– A hamisgyanús pénz nemzeti bankjegyszakértői központok és nemzeti érmeszakértői központok számára történő átadása az igazságszolgáltatási eljárások alatt

A javaslat 10. cikke kötelezettségként előírja a hamisgyanús pénznek az 1338/2001/EK rendelettel összhangban létrehozott nemzeti bankjegyszakértői központok és nemzeti érmeszakértői központok számára történő átadását. Bizonyos körülmények között azonban – különösen a folyamatban lévő igazságszolgáltatási eljárások során – a hamisgyanús bankjegyek és érmék mintái nem adhatók át, mivel bizonyítékként meg kell őrizni őket. Ilyen esetekben a hamis bankjegyek és érmék mintáit az adott eljárások lezárultát követően haladéktalanul át kellene adni a nemzeti bankjegyszakértői központok, illetve nemzeti érmeszakértői központok számára.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A büntetőjog Unión belüli harmonizációjának hozzá kell járulnia a bűncselekményekkel szembeni küzdelemmel kapcsolatos közös jogi kultúra Unión belüli kialakulásához, amely kedvezően hatna a tagállami jogrendszerek közötti kölcsönös bizalomra.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

.

(10a) Alapvető jelentőségű annak biztosítása, hogy a polgárok, vállalkozások és pénzügyi intézmények bízzanak a bankjegyek és érmék hitelességében. A hamisított pénz az összes tagállamban és harmadik országokban is jelentős anyagi és nem anyagi károkat okoz a társadalom, az egyének és a vállalkozások számára. Aggodalmat kelthet a fogyasztókban a készpénz megfelelő védelmét illetően, és félelmet ébreszthet bennük azzal kapcsolatban, hogy nem kerülnek-e birtokukba hamisított bankjegyek és érmék. Következésképpen előfordulhat, hogy a fogyasztók a készpénz helyett más fizetési módokat részesítenek előnyben. Ezáltal a hamisított pénz a különböző fizetési módok miatt hatással lehet a pénzforgalmi rendszerre. A hamisítási bűncselekmények jellemzője, hogy gyakran határokon átnyúló dimenzióval rendelkeznek, és összeköttetésben állnak a szervezett bűnözéssel.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) Az ezen irányelvvel összhangban hozott valamennyi ítéletet haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni, említést téve benne legalább a bűncselekmény típusáról és jellegéről, a kirótt szankcióról, valamint az elítélt természetes vagy jogi személy személyazonosságáról, amennyiben annak közzététele nem veszélyezteti súlyosan a folyamatban lévő hivatalos vizsgálatokat.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Biztosítani kell, hogy a tagállamok rövid idejű szabadságvesztést szabhassanak ki, vagy eltekinthessenek szabadságvesztés-büntetés kiszabásától abban az esetben, ha hamisított bankjegyek és érmék névleges összértéke nem jelentős, vagy nem állnak fenn különösen súlyos körülmények. Ezt az értéket 5000 EUR – az euró legmagasabb címletének tízszerese – alatt kell megállapítani a szabadságvesztéstől eltérő büntetések lehetősége esetében, és 10 000 EUR alatt a hat hónapnál rövidebb szabadságvesztés lehetőségének esetében.

(19) Biztosítani kell, hogy a tagállamok rövid idejű szabadságvesztést szabhassanak ki, vagy eltekinthessenek szabadságvesztés-büntetés kiszabásától abban az esetben, ha hamisított bankjegyek és érmék névleges összértéke vagy potenciális névértéke nem jelentős, vagy nem állnak fenn különösen súlyos körülmények. Ezt az értéket 5000 EUR vagy az adott hamisított bankjegy, illetve érme pénzneme szerinti, ennek megfelelő összeg – azaz az euró legmagasabb címletének tízszerese – alatt kell megállapítani a szabadságvesztéstől eltérő büntetések lehetősége esetében, és 10 000 EUR vagy az adott hamisított bankjegy, illetve érme pénzneme szerinti, ennek megfelelő összeg alatt a hat hónapnál rövidebb szabadságvesztés lehetőségének esetében.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Annak érdekében, hogy a szankciók elrettentő hatást gyakoroljanak a széles nyilvánosság körében, a tagállamoknak adott esetben indokolatlan késedelem nélkül nyilvánosságra kell hozniuk az első albekezdésben említett büntetőjogi szankciókat, beleértve legalább a bűncselekmény típusára és jellegére, valamint a felelősök személyazonosságára vonatkozó információkat, kivéve, ha a közzététel súlyosan veszélyeztetné a pénzügyi piacok stabilitását. Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az érintett feleknek, a tagállamoknak anonim módon kell közzétenniük a büntetőjogi szankciókat.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A szankciók arányosságának értékelésekor a tagállamoknak figyelembe kell venniük a felelős személyek által elért nyereségeket, illetve elkerült veszteségeket, valamint a bűncselekményből adódóan más személyeket érő károkat, továbbá – adott esetben – a piacok működése és a tágabb gazdaság szempontjából okozott kárt.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett azon bűncselekmények esetében, amelyek 5000 EUR-nál alacsonyabb névleges összértékű bankjegyekre és pénzérmékre vonatkoznak, és amelyek kapcsán nem merülnek fel különösen súlyos körülmények, a tagállamok a szabadságvesztéstől eltérő büntetést is kiszabhatnak.

(2) A 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett azon bűncselekmények esetében, amelyek 5000 EUR-nál vagy az adott hamisított bankjegy, illetve érme pénzneme szerinti, ennek megfelelő összegnél alacsonyabb névleges összértékű vagy potenciális névértékű bankjegyekre és pénzérmékre vonatkoznak, és amelyek kapcsán nem merülnek fel különösen súlyos körülmények, a tagállamok a szabadságvesztéstől eltérő büntetést is kiszabhatnak.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 3.cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett azon bűncselekmények, amelyek legalább 5000 EUR névleges összértékű bankjegyekre és érmékre vonatkoznak, szabadságvesztéssel büntetendők, amelynek felső határa legalább nyolc év.

(3) A 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett azon bűncselekmények, amelyek legalább 5000 EUR vagy az adott hamisított bankjegy, illetve érme pénzneme szerinti, ennek megfelelő névleges összértékű vagy potenciális névértékű bankjegyekre és érmékre vonatkoznak, szabadságvesztéssel büntetendők, amelynek felső határa legalább nyolc év.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 3.cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett azon bűncselekmények, amelyek legalább 10 000 EUR névleges összértékű bankjegyekre és érmékre vonatkoznak, vagy amelyek esetében különösen súlyos körülmények állnak fenn, szabadságvesztéssel büntetendők, amelynek

(4) A 3.cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett azon bűncselekmények, amelyek legalább 10 000 EUR vagy az adott hamisított bankjegy, illetve érme pénzneme szerinti, ennek megfelelő névleges összértékű vagy potenciális névértékű bankjegyekre és érmékre vonatkoznak, vagy amelyek esetében különösen súlyos körülmények állnak fenn, szabadságvesztéssel büntetendők, amelynek

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A (4) bekezdésben említett szankció alkalmazandó a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett bűncselekményekre is, amennyiben azok esetében különösen súlyos körülmények állnak fenn.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben a hamisgyanús bankjegyek és érmék szükséges mintái nem adhatók át, mivel a tisztességes és hatékony eljárás és a feltételezett elkövető védelemhez való jogának biztosítása érdekében bizonyítékként meg kell őrizni őket a büntetőeljárásban, úgy a nemzeti bankjegyszakértői központ és a nemzeti érmeszakértői központ számára késedelem nélkül biztosítani kell a hozzáférést e mintákhoz.

(2) Amennyiben a hamisgyanús bankjegyek és érmék szükséges mintái nem adhatók át, mivel a tisztességes és hatékony eljárás és a feltételezett elkövető védelemhez való jogának biztosítása érdekében bizonyítékként meg kell őrizni őket a büntetőeljárásban, úgy a nemzeti bankjegyszakértői központ és a nemzeti érmeszakértői központ számára késedelem nélkül biztosítani kell a hozzáférést e mintákhoz. Az említett eljárások lezárultát követően az igazságügyi hatóságok minden egyes hamisgyanús bankjegytípus szükséges mintáit, illetve minden egyes hamisgyanús érmetípus szükséges mintáit haladéktalanul átadják az adott nemzeti bankjegyszakértői központ, illetve az adott nemzeti érmeszakértői központ számára.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Az Európai Központi Bank a Bizottsággal konzultálva [a hatálybalépést követő egy éven belül] jelentést tesz a 200 és 500 EUR címletű bankjegyekről. E jelentés –különösen a hamisítással és a pénzmosással járó kockázatok fényében – azt hivatott megállapítani, hogy indokolt-e e bankjegyek kibocsátása. A jelentést szükség esetén határozatra irányuló javaslat kíséri.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság jelentéstételi és felülvizsgálati kötelezettsége

A Bizottság jelentéstételi és felülvizsgálati kötelezettsége – záró rendelkezések

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság az Unió nevében mérlegeli tárgyalások folytatását megfelelő megállapodások megkötéséről a valutaként eurót használó harmadik országokkal annak érdekében, hogy valamennyi olyan cselekedetet meghiúsítsanak, amely a pénzhamisításon keresztül veszélyezteti az euró hitelességét, illetve hogy az ilyen cselekedetekkel szemben eljárjanak, és általában véve ezen irányelv célkitűzései megvalósulhassanak.

ELJÁRÁS

Cím

Az euró és az egyéb pénznemek hamisítással szembeni büntetőjogi védelme, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltása

Hivatkozások

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

12.3.2013

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Pablo Zalba Bidegain

12.3.2013

Vizsgálat a bizottságban

5.9.2013

24.9.2013

 

 

Az elfogadás dátuma

24.9.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Zdravka Bušić, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Thomas Mann, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab, Nils Torvalds

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Rita Borsellino

ELJÁRÁS

Cím

Az euró és az egyéb pénznemek hamisítással szembeni büntetőjogi védelme, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltása

Hivatkozások

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

5.2.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

20.3.2013

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Anthea McIntyre

31.1.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.2.2013

19.6.2013

16.9.2013

17.12.2013

Az elfogadás dátuma

17.12.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Leonardo Domenici

Benyújtás dátuma

10.1.2014