Procedūra : 2013/0023(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0018/2014

Pateikti tekstai :

A7-0018/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2014 - 14.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0441

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 772kWORD 583k
10.1.2014
PE 510.737v04-00 A7-0018/2014

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Anthea McIntyre

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0042),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 83 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0033/2013),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 28 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(2),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A7‑0018/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) euro, kaip bendra valiuta, yra naudojamas euro zonos valstybėse narėse ir atlieka svarbų vaidmenį Sąjungos ekonomikoje ir kasdieniame jos piliečių gyvenime. Visai Sąjungai svarbu kovoti su bet kokia veikla, dėl kurios, padirbinėjant bendrą valiutą, galėtų būti pakenkta euro autentiškumui, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už ją;

(1) euro, kaip bendra valiuta, yra naudojamas euro zonos valstybėse narėse ir atlieka svarbų vaidmenį Sąjungos ekonomikoje ir kasdieniame jos piliečių gyvenime. Nuo euro įvedimo 2002 m. šios valiutos padirbinėjimas sukėlė mažiausiai 500 mln. eurų žalos, nes ši valiuta nuolat tampa organizuotų nusikaltėlių grupių, besispecializuojančių pinigų padirbinėjimo srityje, taikiniu. Visai Sąjungai svarbu kovoti su bet kokia veikla, dėl kurios, padirbinėjant bendrą valiutą, galėtų būti pakenkta euro autentiškumui, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už ją;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) dėl padirbtų pinigų smarkiai nukenčia visuomenė. Dėl padirbinėjimo nukenčia piliečiai ir įmonės, kuriems neatlyginama, net jeigu padirbtų pinigų jie gavo veiklą vykdydami sąžiningai. Labai svarbu užtikrinti piliečių, įmonių ir finansų įstaigų pasitikėjimą, kad jie būtų tikri dėl banknotų ir monetų autentiškumo;

(2) dėl padirbtų pinigų smarkiai nukenčia visuomenė. Dėl padirbinėjimo nukenčia piliečiai ir įmonės, kuriems neatlyginama, net jeigu padirbtų pinigų jie gavo veiklą vykdydami sąžiningai. Labai svarbu užtikrinti piliečių, įmonių ir finansų įstaigų pasitikėjimą, kad jie būtų tikri dėl banknotų ir monetų autentiškumo, o taip pat labai svarbu apsaugoti piliečius nuo pinigų padirbinėjimo jiems naudojantis judėjimo, darbo ir gyvenamosios vietos laisve visoje Sąjungoje;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) labai svarbu užtikrinti, kad euro ir kitos valiutos, kurių apyvarta yra teisiškai leista, būtų tinkamai apsaugotos efektyviomis ir veiksmingomis baudžiamosios teisės priemonėmis visose valstybėse narėse;

(3) labai svarbu užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi visų būtinų euro ir kitos valiutos, kurių apyvarta yra teisiškai leista, apsaugos priemonių. Tokios priemonės turėtų apimti prevencines bei vykdymo užtikrinimo priemones;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) įgyvendindama svarbią prevencinę priemonę, Sąjunga turėtų atšaukti 500 eurų nominalo banknotus, nes yra įrodymų, jog daugiau nei 90 proc. tokių banknotų naudoja tik organizuoto nusikalstamumo struktūros;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) siekiant užtikrinti euro ir kitų valiutų apsaugą, reikia bendrai apibrėžti su pinigų padirbinėjimu susijusias veikas, taip pat bendrus tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims taikytinų sankcijų tipus. Kad būtų užtikrintas derėjimas su Ženevos konvencija, šioje direktyvoje turėtų būti numatyta, kad turi būti baudžiama už tas pačias veikas kaip ir Ženevos konvencijoje. Todėl netikrų banknotų ir monetų gaminimas ir platinimas turėtų būti laikomas nusikalstama veika. Atskirai turėtų būti baudžiama už svarbų pasirengimą šioms veikoms, pavyzdžiui, už pinigų padirbinėjimo priemonių ir sudedamųjų dalių gaminimą. Apibrėžiant šias veikas siekiama bendro tikslo – atgrasyti nuo bet kokių veiksmų, susijusių su padirbtais banknotais ir monetomis, ir nuo jiems gaminti skirtų priemonių bei įrankių naudojimo;

(10) siekiant užtikrinti euro ir kitų valiutų apsaugą, reikia bendrai apibrėžti su valiutos padirbinėjimu susijusias veikas, taip pat veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims taikytinas bausmes. Kad būtų užtikrintas derėjimas su Ženevos konvencija, šioje direktyvoje turėtų būti numatyta, kad turi būti baudžiama už tas pačias veikas kaip ir Ženevos konvencijoje. Todėl netikrų banknotų ir monetų gaminimas ir platinimas turėtų būti laikomas nusikalstama veika. Atskirai turėtų būti baudžiama už svarbų pasirengimą šioms veikoms, pavyzdžiui, už pinigų padirbinėjimo priemonių ir sudedamųjų dalių gaminimą. Apibrėžiant šias veikas siekiama bendro tikslo – atgrasyti nuo bet kokių veiksmų, susijusių su padirbtais banknotais ir monetomis, ir nuo jiems gaminti skirtų priemonių bei įrankių naudojimo;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) labai svarbu užtikrinti piliečių, įmonių ir finansų įstaigų pasitikėjimą, kad jie būtų tikri dėl banknotų ir monetų autentiškumo. Dėl padirbtų pinigų visuomenė, žmonės ir įmonės visose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse patiria didelę finansinę ir nefinansinę žalą. Vartotojams gali kilti susirūpinimas dėl pakankamos grynųjų pinigų apsaugos ir jie gali bijoti gauti padirbtų banknotų ir monetų. Todėl vartotojai gali teikti pirmenybę kitokioms nei grynieji pinigai mokėjimo priemonėms. Tokiu būdu padirbti pinigai gali daryti poveikį pinigų apyvartos sistemai skatindami skirtingas mokėjimo priemones. Padirbinėjimo nusikaltimams būdinga tai, kad dažnai jie yra tarpvalstybiniai ir susiję su organizuotu nusikalstamumu;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) kalbant apie šioje direktyvoje numatytas nusikalstamas veikas, tyčia turi būti būdinga visiems šioje direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų elementams. Išvadą, kad veiksmai ar neveikimas yra tyčinio pobūdžio, galima padaryti remiantis objektyviomis faktinėmis aplinkybėmis. Ši direktyva nėra taikoma fizinių asmenų padaromoms nusikalstamoms veikoms, kurios padaromos nesant tyčios;

Pagrindimas

ES baudžiamoji teisė turėtų būti laikoma extrema ratio ir taikoma tik tyčinės veiklos ar aplaidumo atvejais.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) sankcijos už pinigų padirbinėjimo veikas turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios visoje Sąjungoje;

Išbraukta.

Pagrindimas

Tekstas apimamas 10 konstatuojamosios dalies pakeitimu.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) todėl valstybės narės turėtų numatyti tam tikrus minimalių sankcijų tipus ir griežtumą. Dauguma valstybių narių dabar numato minimalias bausmes. Tikslinga šią nuostatą nuosekliai įtvirtinti Sąjungos lygmeniu;

(16) todėl valstybės narės turėtų numatyti minimalų maksimalių bausmių griežtumo lygį. Dėl labai didelių skirtumų valstybėse narėse kyla pavojus, kad nustačius minimalias bausmes už euro ir kitų valiutų padirbinėjimą toje pačioje nacionalinėje teisinėje sistemoje gali būti taikomos nesuderintos minimalios bausmės;

 

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) skiriamos sankcijos turėtų būti veiksmingos ir atgrasomosios, tačiau neturėtų būti neproporcingos padarytoms veikoms. Todėl sunkiais atvejais, tai yra už pagrindines veikas, pinigų padirbinėjimą ir padirbtų pinigų platinimą, susijusias su dideliais padirbtų banknotų ir monetų kiekiais arba atsakomybę itin sunkinančiomis aplinkybėmis, fiziniams asmenims turėtų būti skiriama minimali ne mažesnė kaip šešių mėnesių ir maksimali ne mažesnė kaip aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė;

(17) skiriamos sankcijos turėtų būti veiksmingos ir atgrasomos, tačiau neturėtų būti neproporcingos padarytoms veikoms;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) nustačius minimalią šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę yra lengviau užtikrinti, kad teisėsaugos ir teisminės institucijos eurų ir kitų valiutų padirbinėjimo veikoms skirtų vienodą dėmesį ir kartu būtų palengvintas tarpvalstybinis bendradarbiavimas. Ją nustačius sumažinama palankesnės teisės sistemos rinkimosi rizika. Be to, taip užtikrinama, kad nuteistus nusikaltėlius būtų galima perduoti pagal Europos arešto orderį ir įvykdyti laisvės atėmimo nuosprendį arba įsakymą sulaikyti;

(18) teisėsaugos ir teisminės institucijos eurų ir kitų valiutų padirbinėjimo veikoms turėtų skirti vienodą dėmesį. Tokiu būdu palengvinamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas, inter alia, taikant Europos arešto orderį, ir sumažinama palankesnės teisės sistemos rinkimosi rizika;

 

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) valstybės narės turėtų turėti galimybę skirti trumpą laisvės atėmimą arba jo neskirti tais atvejais, kai bendra nominali padirbtų banknotų ir monetų vertė nėra reikšminga arba nėra susijusi su atsakomybę itin sunkinančiomis aplinkybėmis. Ta vertė turėtų būti mažesnė nei 5 000 EUR, tai yra dešimt kartų didesnė už didžiausią euro nominalą, kai skirtina bausmė nėra laisvės atėmimas, ir mažesnė nei 10 000 EUR, kai skirtina trumpesnio nei šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

(19) valstybės narės turėtų turėti galimybę skirti trumpą laisvės atėmimą arba jo neskirti tais atvejais, kai galima arba nominali bendra padirbtų banknotų ir monetų vertė nėra reikšminga arba nėra susijusi su atsakomybę itin sunkinančiomis aplinkybėmis;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) kad būtų užtikrinta pinigų padirbinėjimo veikų tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo už jas sėkmė, už tokių veikų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą už jas atsakingi asmenys turėtų turėti galimybę naudotis tyrimo priemonėmis, kurios naudojamos kovojant su organizuotais ar kitais sunkiais nusikaltimais. Tokios priemonės, pavyzdžiui, yra pranešimų perėmimas, slaptas stebėjimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, banko sąskaitų kontrolė ir kiti finansiniai tyrimai, atsižvelgiant, inter alia, į proporcingumo principą ir tiriamų veikų pobūdį bei sunkumą;

(22) kad būtų užtikrinta pinigų padirbinėjimo veikų tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo už jas sėkmė, už tokių veikų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą už jas atsakingi asmenys turėtų turėti galimybę naudotis tyrimo priemonėmis, kurios naudojamos kovojant su organizuotais ar kitais sunkiais nusikaltimais. Tokios priemonės, pavyzdžiui, yra pranešimų perėmimas, slaptas stebėjimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, banko sąskaitų kontrolė ir kiti finansiniai tyrimai, atsižvelgiant, inter alia, į proporcingumo principą ir tiriamų veikų pobūdį bei sunkumą, taip pat į teisę, kad būtų užtikrinama asmens duomenų apsauga;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) valstybės narės savo teritorijoje ir savo piliečių padarytų veikų atžvilgiu turėtų nustatyti savo jurisdikciją pagal Ženevos konvenciją ir kitų Sąjungos baudžiamosios teisės aktų nuostatas dėl jurisdikcijos. Atsižvelgiant į išskirtinę euro reikšmę Europos Sąjungos ekonomikai ir visuomenei, taip pat į specifinę eurui, kaip valiutai, pasauliniu mastu kylančią grėsmę, reikia imtis papildomų jo apsaugos priemonių. Todėl kiekviena valstybė narė, kurios valiuta yra euro, turėtų taikyti universaliosios jurisdikcijos principą už Europos Sąjungos ribų padarytų su euro susijusių veikų atžvilgiu, jeigu veiką padaręs asmuo yra jos teritorijoje arba jeigu su ta veika susiję padirbti eurai randami toje valstybėje narėje. Taikydamos universaliosios jurisdikcijos principą valstybės narės turėtų paisyti proporcingumo principo, visų pirma atsižvelgdamos į trečiosios šalies už tuos pačius veiksmus paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį;

(23) valstybės narės savo teritorijoje ir savo piliečių padarytų veikų atžvilgiu turėtų nustatyti savo jurisdikciją pagal Ženevos konvenciją ir kitų Sąjungos baudžiamosios teisės aktų nuostatas dėl jurisdikcijos, turint mintyje, kad nusikalstamos veikos geriausiai tiriamos pagal tos valstybės, kuriose jos padarytos, baudžiamojo teisingumo sistemą. Būtina laikytis ne bis in idem principo, kuriuo vadovaujantis neturėtų būti vykdomas subjektų, kurių atžvilgiu įsiteisėjo apkaltinamasis nuosprendis arba kurie buvo išteisinti ankstesniame teismo procese, baudžiamasis persekiojimas;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatomos minimalios taisyklės dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžimo euro ir kitų valiutų padirbinėjimo srityje. Ja taip pat nustatomos bendros nuostatos, skirtos kovai su šiomis veikomis sustiprinti ir jų tyrimui pagerinti.

1. Šia direktyva nustatomos minimalios taisyklės dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžimo euro ir kitų valiutų padirbinėjimo srityje. Ja taip pat nustatomos bendros nuostatos, skirtos kovai su šiomis veikomis sustiprinti, jų tyrimui pagerinti ir geresniam kovos su padirbinėjimu priemonių koordinavimui tarp nacionalinių valdžios institucijų euro zonoje ir už jos ribų užtikrinti.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) juridinis asmuo – subjektas, turintis teisinį subjektiškumą pagal taikytiną teisę, išskyrus valstybes ar valdžios funkcijas vykdančias viešąsias įstaigas bei viešąsias tarptautines organizacijas;

b) juridinis asmuo – subjektas, turintis teisinį subjektiškumą pagal taikytiną teisę, išskyrus valstybes;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b). apgaulingą padirbtų pinigų išleidimą į apyvartą;

b). padirbtų pinigų realizavimą;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) priemonių, gaminių, kompiuterinių programų ir bet kurių kitų priemonių, specialiai pritaikytų pinigams padirbti ar perdirbti, arba

i) priemonių, gaminių, kompiuterinių programų ir bet kurių kitų priemonių, konkrečiai pritaikytų pinigams padirbti ar perdirbti, arba

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) hologramų ar kitų pinigų sudedamųjų dalių, padedančių apsaugoti nuo padirbinėjimo.

ii) hologramų, vandens ženklų ar kitų pinigų sudedamųjų dalių, padedančių apsaugoti nuo padirbinėjimo.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyti veiksmai apima veiksmus, susijusius su banknotais ir monetomis, kurie dar neišleisti, bet kurie yra skirti išleisti į apyvartą ir kurių valiuta yra teisėta mokėjimo priemonė.

3. 1 dalyje nurodyti veiksmai apima veiksmus, susijusius su banknotais arba monetomis, kurie dar neišleisti, bet kurie yra skirti išleisti į apyvartą ir kurių valiuta yra teisėta mokėjimo priemonė.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytus veiksmus būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios baudžiamosios sankcijos, įskaitant baudas ir laisvės atėmimą.

1. Valstybės narės pagal nacionalinę teisę imasi būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytus veiksmus būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos baudžiamosios sankcijos, įskaitant baudas ir laisvės atėmimą.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Už 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytas veikas, kai susijusių banknotų ir monetų bendra nominali vertė yra mažesnė nei 5 000 EUR ir nėra atsakomybę itin sunkinančių aplinkybių, valstybės narės gali numatyti kitokią nei laisvės atėmimo bausmę.

2. Nedarant poveikio 4 daliai, už 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytas veikas valstybės narės gali numatyti kitokią nei laisvės atėmimo bausmę.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Už 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytas veikas, kai susijusių banknotų ir monetų bendra nominali vertė yra bent 5 000 EUR, skiriama maksimali ne mažiau kaip aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė.

Išbraukta.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytas veikas, kai susijusių banknotų ir monetų bendra nominali vertė yra bent 10 000 EUR arba kai yra atsakomybę itin sunkinančių aplinkybių, skiriama:

4. 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytas veikas pagal nacionalinę teisę kaip minimali sankcija skiriama maksimali aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė.

 

a) minimali ne mažiau kaip šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

 

b) maksimali ne mažiau kaip aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė.

 

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Taikydamos ir vykdydamos nuosprendžius už nusikalstamas veiklas, numatytas šioje direktyvoje, valstybės narės taiko bendras nacionalinės baudžiamosios teisės taisykles ir principus pagal kiekvieno atvejo konkrečias aplinkybes.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Už juridinių asmenų metinių finansinių ataskaitų kontrolę atsakingi auditoriai kompetentingoms teisinėms institucijoms atskleidžia bet kokius nustatytus pažeidimus, nurodytus šios direktyvos 3 ir 4 straipsniuose, nekeliant klausimo dėl jų atsakomybės atskleidus šiuos pažeidimus.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, kad nustatytų savo jurisdikciją 3 ir 4 straipsniuose nurodytų veikų atžvilgiu, jeigu:

1. Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, kad nustatytų savo jurisdikciją 3 ir 4 straipsniuose nurodytų veikų atžvilgiu, su sąlyga, jog teritoriškumas yra pagrindinis lemiamas veiksnys, jeigu:

a) veika visiškai ar iš dalies padaryta jų teritorijoje arba

a) veika visiškai ar iš dalies padaryta jų teritorijoje arba

b) veiką padaręs asmuo yra vienas iš jų piliečių.

b) nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra vienas iš jų piliečių.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė, kurios valiuta yra euro, imasi būtinų priemonių, kad nustatytų savo jurisdikciją 3 ir 4 straipsniuose nurodytų veikų, padarytų už Europos Sąjungos ribų, atžvilgiu, bent jau tais atvejais, kai jos susijusios su euru, ir jeigu:

Išbraukta.

a) veiką padaręs asmuo yra valstybės narės teritorijoje arba

 

b) su veika susiję padirbti eurų banknotai ar monetos yra surandami valstybėje narėje.

 

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Baudžiamojo persekiojimo už bet kurią iš šių veikų tikslais kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jos jurisdikcija nepriklausytų nuo sąlygos, kad veiksmai yra nusikalstama veika toje vietoje, kurioje jie padaryti.

Išbraukta.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Valstybės narės nepradeda baudžiamojo proceso, jeigu dėl 3 ir 4 straipsnyje nurodytų pažeidimų jau vyko baudžiamasis procesas, kuriam pasibaigus įtariamojo atžvilgiu įsiteisėjo apkaltinamasis nuosprendis arba sprendimas dėl išteisinimo.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Duomenų apie padirbtų euro banknotų ir monetų atvejų skaičių rinkimas

 

Valstybės narės nuolat renka patikimus duomenis apie padirbtų euro banknotų ir monetų atvejų skaičių, visų pirma, apie pradėto ir sėkmingai baigto baudžiamojo persekiojimo atvejų skaičių. Tokie duomenys turėtų būti teikiami OLAF;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu, kaip įtariama, padirbtų banknotų ir monetų reikiamų pavyzdžių perduoti negalima, nes juos būtina laikyti kaip įrodymus baudžiamajame procese siekiant užtikrinti veiksmingą ir teisingą bylos nagrinėjimą ir nusikaltimu įtariamo asmens teisę į gynybą, nacionaliniam analizės centrui ir nacionaliniam monetų analizės centrui nedelsiant suteikiama galimybė su jais susipažinti.

2. Jeigu, kaip įtariama, padirbtų banknotų ir monetų reikiamų pavyzdžių perduoti negalima, nes juos būtina laikyti kaip įrodymus baudžiamajame procese siekiant užtikrinti veiksmingą ir teisingą bylos nagrinėjimą ir nusikaltimu įtariamo asmens teisę į gynybą, nacionaliniam analizės centrui ir nacionaliniam monetų analizės centrui nedelsiant suteikiama galimybė su jais susipažinti. Baigus procesą teisminės institucijos nedelsdamos perduoda reikiamus kiekvieno tipo įtariamai padirbtų banknotų pavyzdžius nacionaliniam analizės centrui ir kiekvieno tipo įtariamai padirbtų monetų pavyzdžius – nacionaliniam monetų analizės centrui.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

Europos Centrinio Banko ataskaita

 

Ne vėliau kaip ...* Europos Centrinis Bankas, pasikonsultavęs su Komisija, pateikia ataskaitą dėl 200 ir 500 eurų nominalo banknotų. Ataskaitoje įvertinama, kiek, atsižvelgiant į padirbinėjimo ir pinigų plovimo riziką, pateisinama šių nominalų banknotų emisija. Kartu su ataskaita prireikus pateikiamas pasiūlymas dėl sprendimo.

 

____________

* OL: prašom įrašyti datą: vieneri metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijos ataskaitos ir peržiūra

Komisijos ataskaitos ir peržiūra. Baigiamosios nuostatos

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija Sąjungos vardu siekia sudaryti tinkamus susitarimus su trečiosiomis valstybėmis, kurios naudoja eurą kaip valiutą, kad būtų kovojama su bet kokia veikla, dėl kurios, padirbinėjant pinigus, galėtų būti pakenkta euro autentiškumui, ir taikomos sankcijas už ją, taip pat norint pasiekti šios direktyvos tikslus.

(1)

OL C 271, 2013 9 19, p. 42.

(2)

OL C 179, 2013 6 25, p. 9.


AIŠKINAMOJI DALIS

Šiame trumpame pranešime pagrindinis dėmesys skiriamas rekomendacijoms, kuriomis valstybės narės skatinamos savo nuožiūra kovoti su nusikalstamomis veikomis, susijusiomis su padirbinėjimu. Konkrečiai 8 straipsnio pakeitimu siekiama užtikrinti, kad nustatant jurisdikciją lemiamą reikšmę turėtų teritoriškumas, nes nebūtų nei praktiška, nei sąžininga reikalauti, kad valstybės narės būtų atsakingos už veikas, kurias jų piliečiai padarė ne jų teritorijose.

Pagal Europos Centrinio Banko duomenis 2012 m. iš apyvartos pašalinta 184 000 padirbtų euro monetų ir 531 000 padirbtų euro banknotų. OLAF paskaičiavimais, euro padirbinėjimas Europos verslui ir vartotojams nuo 2002 m., kai buvo įvestas euro, kainavo apie 500 mln. eurų; vartotojai ir verslas patiria tiesioginius nuostolius, nes padirbti pinigai nekompensuojami.

Euro – antra pagal naudojimą pasaulyje valiuta, dėl to jis yra pinigų padirbinėjimu užsiimančių organizuotų nusikaltėlių grupių taikinys. Europolas sunaudoja nemažai lėšų ir kitų išteklių konfiskuodamas padirbtus euro banknotus ir monetas, taip pat išmontuodamas neteisėtas spaustuves.

Europos Komisijos manymu, veiksminga atgrasoma priemonė būtų darnus požiūris į baudžiamųjų sankcijų nustatymą, tačiau nemažai valstybių narių mano, kad šios sankcijos yra pernelyg plataus užmojo ir nesuderinamos su subsidiarumo principu. Be to, kadangi esama ekonominių skirtumų tarp valstybių narių, suderintų minimalių bausmių nustatymas gali turėti nenuoseklių atgrasomųjų padarinių visoje Sąjungoje ir todėl priešingą, nei tikėtasi, poveikį.


Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (25.9.2013)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

Nuomonės referentas: Pablo Zalba Bidegain

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo pasiūlymu dėl direktyvos siekiama atnaujinti dabartinę ES euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės sistemą. Direktyva pakeičiamas galiojantis 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2001, nustatantis priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo, ir jos apimtis yra platesnė nei minėtojo reglamento, visų pirma, tokiais klausimais kaip bausmių tvarkos patobulinimas, sunkių padirbinėjimo nusikaltimų tyrimo priemonės ir įpareigojimas įtariamus padirbtus pinigus perduoti nacionaliniams analizės centrams ir nacionaliniams monetų analizės centrams.

Nuomonės referentas teigiamai vertina šį pasiūlymą, ypač nuostatas dėl bausmių tvarkos suderinimo. Minimalus suderinimas šioje srityje yra visiškai pagrįstas, kadangi eurui − bendrai 17 valstybių narių valiutai − tenka svarbus vaidmuo ekonominės ir finansinės ES integracijos srityje ir ES piliečių pasitikėjimas šia valiuta yra itin svarbus užtikrinant finansinį stabilumą. Taigi euro turėtų būti apsaugotas vienodai visoje ES.

Nuomonės referentas siūlo siūlomo teisės akto pakeitimus šiose srityse:

− Nuosprendžių viešumas

Siekiant užtikrinti, kad bausmės būtų veiksmingos ir atgrasomos, nuosprendžiai turėtų būti viešai skelbiami, jei tos viešas paskelbimas smarkiai nepakenktų tebevykstantiems oficialiems tyrimams.

− Bausmių proporcingumas

Laikydamosi pagrindinių proporcingumo ir subsidiarumo principų nacionalinės valdžios institucijos turėtų proporcingai taikyti bausmių tvarką. Tai galėtų būti išsamiau išdėstyta naujoje 5 straipsnio 1 dalies pastraipoje.

− Taikymo sritis: neužbaigti padirbti banknotai ir monetos

Padirbtų banknotų ir monetų sąvoka nebūtinai turėtų apimti tik užbaigtus padirbtus banknotus ir monetas. Ji taip pat turėtų apimti neužbaigtus padirbtus banknotus ir monetas, kurie dar yra gaminami.

Tokie neužbaigti padirbti pinigai neturėtų nominalios vertės, o turėtų galimą nominalią vertę, į kurią turėtų būti atsižvelgiama pagal pasiūlytos direktyvos 5 straipsnį nustatant proporcingą bausmę. Todėl 19 konstatuojamoji dalis ir 5 straipsnis turėtų būti pakeisti, kad apimtų nuorodas į galimą neužbaigtų padirbtų pinigų nominalią vertę. Galima nominali vertė turėtų būti laikoma dar vienu kriterijumi taikant proporcingą bausmę už kurį nors iš pasiūlytos direktyvos 3 straipsnio 1 dalies a−c punktuose nurodytą nusikaltimą.

− Taikymo sritis: euro ir kitos valiutos

Laikydamosi Ženevos konvencijoje įtvirtinto valiutų nediskriminavimo principo valstybės narės turi taikyti tokią pačią bausmių tvarką ir savo nacionalinės valiutos, ir užsienio valiutų atžvilgiu. Tai būtų galima išdėstyti aiškiau pasiūlytame teisės akte pakeitus 19 konstatuojamąją dalį ir 5 straipsnį siekiant tiksliau apibrėžti tvarkos taikymą banknotams ar monetoms, kurie nėra padirbti euro banknotai ir monetos.

− Nusikaltimai, susiję su banknotų ir monetų gamybos priemonėmis ir žaliavomis

Siekiant sustiprinti pasiūlyto teisės akto atgrasomąjį poveikį ir atsižvelgiant į tai, kad padirbinėjimo priemonėms tenka svarbus vaidmuo vykdant tokius nusikaltimus, 3 straipsnio 1 dalies d punkte apibrėžtai baudžiamajai veikai, kurios atžvilgiu atliekamas proporcingumo įvertinimas, taip pat turėtų būti taikomi 5 straipsnio 4 dalyje nustatyti minimalių ir maksimalių bausmių standartai.

− Įtariamų padirbtų pinigų perdavimas nacionaliniams analizės centrams ir nacionaliniams monetų analizės centrams vykstant teismo procesui

Pasiūlymo 10 straipsnyje įvedamas įpareigojimas įtariamus padirbtus pinigus perduoti nacionaliniams analizės centrams ir nacionaliniams monetų analizės centrams, įsteigtiems pagal Reglamentą 1338/2001. Vis dėlto tam tikromis aplinkybėmis, ypač vykstant teismo procesui, įtariamų padirbtų banknotų ir monetų reikiamų pavyzdžių perduoti negalima, nes juos būtina laikyti kaip įrodymus baudžiamajame procese. Tokiomis aplinkybėmis šie padirbtų banknotų ir monetų pavyzdžiai turėtų būti perduoti nacionaliniam analizės centrui ar nacionaliniam monetų analizės centrui iš karto pasibaigus atitinkamam procesui.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) suderinus baudžiamąją teisę Sąjungoje būtų padėta plėtoti Sąjungoje bendrą su kova su nusikalstamumu susijusią teisinę kultūrą, kuri turėtų teigiamą poveikį valstybių narių teisinių sistemų savitarpio pasitikėjimui;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

.

(10a) labai svarbu užtikrinti piliečių, įmonių ir finansų įstaigų pasitikėjimą, kad jie būtų tikri dėl banknotų ir monetų autentiškumo. Dėl padirbtų pinigų visuomenė, žmonės ir įmonės visose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse patiria didelę piniginę ir nepiniginę žalą. Vartotojams gali kilti susirūpinimas dėl pakankamos grynųjų pinigų apsaugos ir jie gali bijoti gauti padirbtų banknotų ir monetų. Todėl vartotojai gali teikti pirmenybę kitokioms nei grynieji pinigai mokėjimo priemonėms. Tokiu būdu padirbti pinigai gali daryti poveikį pinigų apyvartos sistemai per skirtingas mokėjimo priemones. Padirbinėjimo nusikaltimams būdinga tai, kad dažnai jie yra tarpvalstybiniai ir susiję su organizuotu nusikalstamumu;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) kiekvienas pagal šią direktyvą priimtas apkaltinamasis nuosprendis turėtų būti nedelsiant viešai paskelbtas ir jame turi būti nurodyta bent jau informacija apie nusikaltimo rūšį ir pobūdį, paskirtą bausmę ir nuteisto fizinio ar juridinio asmens tapatybę, jei toks viešas paskelbimas nepakenks tebevykstantiems oficialiems tyrimams;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) valstybės narės turėtų turėti galimybę skirti trumpą laisvės atėmimą arba jo neskirti tais atvejais, kai bendra nominali padirbtų banknotų ir monetų vertė nėra reikšminga arba nėra susijusi su atsakomybę itin sunkinančiomis aplinkybėmis. Ta vertė turėtų būti mažesnė nei 5 000 EUR, tai yra dešimt kartų didesnė už didžiausią euro nominalą, kai skirtina bausmė nėra laisvės atėmimas, ir mažesnė nei 10 000 EUR, kai skirtina trumpesnio nei šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

(19) valstybės narės turėtų turėti galimybę skirti trumpą laisvės atėmimą arba jo neskirti tais atvejais, kai bendra nominali ar galima nominali padirbtų banknotų ir monetų vertė nėra reikšminga arba nėra susijusi su atsakomybę itin sunkinančiomis aplinkybėmis. Ta vertė turėtų būti mažesnė nei 5 000 EUR arba lygiavertė suma atitinkamų padirbtų banknotų ir monetų valiuta, tai yra dešimt kartų didesnė už didžiausią euro nominalą, kai skirtina bausmė nėra laisvės atėmimas, ir mažesnė nei 10 000 EUR arba lygiavertė suma atitinkamų padirbtų banknotų ir monetų valiuta, kai skirtina trumpesnio nei šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Siekdamos užtikrinti, kad bausmės turėtų atgrasomąjį poveikį visuomenei, valstybės narės tinkamomis aplinkybėmis nedelsdamos paskelbia pirmoje pastraipoje nurodytas baudžiamąsias sankcijas, be kita ko, bent informaciją apie nusikaltimo rūšį ir pobūdį ir nuteisto asmens tapatybę, jei toks viešas paskelbimas nepakenktų finansų rinkų stabilumui. Jeigu dėl paskelbimo susijusiems subjektams būtų padaryta neproporcinga žala, valstybės narės informaciją apie baudžiamąsias sankcijas skelbia anonimiškai.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Vertindamos bausmių proporcingumą, valstybės narės atsižvelgia į atsakingais laikomų asmenų gautą pelną arba išvengtą nuostolį, taip pat į dėl atitinkamo nusikaltimo kitų asmenų patirtą žalą ir, jei taikytina, į žalą rinkų veikimui ar visai ekonomikai.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Už 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytas veikas, kai susijusių banknotų ir monetų bendra nominali vertė yra mažesnė nei 5 000 EUR ir nėra atsakomybę itin sunkinančių aplinkybių, valstybės narės gali numatyti kitokią nei laisvės atėmimo bausmę.

2. Už 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytas veikas, kai susijusių banknotų ir monetų bendra nominali ar galima nominali vertė yra mažesnė nei 5 000 EUR arba lygiavertė suma atitinkamų padirbtų banknotų ir monetų valiuta ir nėra atsakomybę itin sunkinančių aplinkybių, valstybės narės gali numatyti kitokią nei laisvės atėmimo bausmę.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Už 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytas veikas, kai susijusių banknotų ir monetų bendra nominali vertė yra bent 5 000 EUR, skiriama maksimali ne mažiau kaip aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė.

3. Už 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytas veikas, kai susijusių banknotų ir monetų bendra nominali arba galima nominali vertė yra bent 5 000 EUR arba lygiavertė suma atitinkamų padirbtų banknotų ir monetų valiuta, skiriama maksimali ne mažiau kaip aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Už 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytas veikas, kai susijusių banknotų ir monetų bendra nominali vertė yra bent 10 000 EUR arba kai yra atsakomybę itin sunkinančių aplinkybių, skiriama:

4. Už 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytas veikas, kai susijusių banknotų ir monetų bendra nominali arba galima nominali vertė yra bent 10 000 EUR arba lygiavertė suma atitinkamų padirbtų banknotų ir monetų valiuta arba kai yra atsakomybę itin sunkinančių aplinkybių, skiriama:

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. 4 dalyje nurodyta bausmė taip pat skiriama už nusikaltimus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalies d punkte, kai tokie nusikaltimai padaromi itin sunkinančiomis aplinkybėmis.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu, kaip įtariama, padirbtų banknotų ir monetų reikiamų pavyzdžių perduoti negalima, nes juos būtina laikyti kaip įrodymus baudžiamajame procese siekiant užtikrinti veiksmingą ir teisingą bylos nagrinėjimą ir nusikaltimu įtariamo asmens teisę į gynybą, nacionaliniam analizės centrui ir nacionaliniam monetų analizės centrui nedelsiant suteikiama galimybė su jais susipažinti.

2. Jeigu, kaip įtariama, padirbtų banknotų ir monetų reikiamų pavyzdžių perduoti negalima, nes juos būtina laikyti kaip įrodymus baudžiamajame procese siekiant užtikrinti veiksmingą ir teisingą bylos nagrinėjimą ir nusikaltimu įtariamo asmens teisę į gynybą, nacionaliniam analizės centrui ir nacionaliniam monetų analizės centrui nedelsiant suteikiama galimybė su jais susipažinti. Pabaigus šį procesą teisminės institucijos nedelsdamos perduoda reikiamus kiekvieno tipo, kaip įtariama, padirbtų banknotų pavyzdžius atitinkamam nacionaliniam analizės centrui ir kiekvieno tipo, kaip įtariama, padirbtų monetų pavyzdžius – nacionaliniam monetų analizės centrui.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Vėliausiai [1 metai po jos įsigaliojimo dienos] Europos Centrinis Bankas, pasikonsultavęs su Komisija, pateikia ataskaitą dėl 200 ir 500 eurų nominalo banknotų. Ataskaitoje įvertinama, kiek, atsižvelgiant į padirbinėjimo ir pinigų plovimo riziką, pateisinama šių nominalų banknotų emisija. Kartu su ataskaita prireikus pateikiamas pasiūlymas dėl sprendimo.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijos ataskaitos ir peržiūra

Komisijos ataskaitos ir peržiūra. Baigiamosios nuostatos

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija Sąjungos vardu siekia sudaryti tinkamus susitarimus su trečiosiomis valstybėmis, kurios naudoja euro kaip valiutą, kad galėtų kovoti su bet kokia veikla, dėl kurios, padirbinėjant pinigus, galėtų būti pakenkta euro autentiškumui, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už ją, taip pat, kalbant bendriau, pasiekti šios direktyvos tikslus.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Euro ir kitų valiutų apsauga nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis (Tarybos pamatinio sprendimo 2000/383/TVR pakeitimas)

Nuorodos

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

12.3.2013

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Pablo Zalba Bidegain

12.3.2013

Svarstymas komitete

5.9.2013

24.9.2013

 

 

Priėmimo data

24.9.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Zdravka Bušić, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Thomas Mann, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab, Nils Torvalds

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Rita Borsellino


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Euro ir kitų valiutų apsauga nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis (Tarybos pamatinio sprendimo 2000/383/TVR pakeitimas)

Nuorodos

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

5.2.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

20.3.2013

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Anthea McIntyre

31.1.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

20.2.2013

19.6.2013

16.9.2013

17.12.2013

Priėmimo data

17.12.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Leonardo Domenici

Pateikimo data

10.1.2014

Teisinė informacija - Privatumo politika