Ziņojums - A7-0018/2014Ziņojums
A7-0018/2014

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI

  10.1.2014 - (COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD)) - ***I

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  Referente: Anthea McIntyre


  Procedūra : 2013/0023(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A7-0018/2014
  Iesniegtie teksti :
  A7-0018/2014
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI

  (COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0042),

  –   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 83. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0033/2013),

  –   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

  –   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 23. maija atzinumu[1],

  –   ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 28. maija atzinumu[2],

  –   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

  –   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A7-0018/2014),

  1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

  2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

  3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  Grozījums Nr.  1

  Direktīvas priekšlikums

  1. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (1) Euro ir vienotā valūta, ko lieto dalībvalstīs, kuras ir eurozonas dalībnieces, tādēļ euro ir kļuvis par svarīgu faktoru Savienības ekonomikā un par tās pilsoņu ikdienas dzīves sastāvdaļu. Visas Savienības interesēs ir vērsties pret jebkādu darbību, kas viltošanas rezultātā var apdraudēt euro autentiskumu.

  (1) Euro ir vienotā valūta, ko lieto dalībvalstīs, kuras ir eurozonas dalībnieces, tādēļ euro ir kļuvis par svarīgu faktoru Savienības ekonomikā un par tās pilsoņu ikdienas dzīves sastāvdaļu. Tomēr kopš euro ieviešanas 2002. gadā tā viltošana radījusi finansiālus zaudējumus vismaz EUR 500 miljonu apmērā, jo šo valūtu pastāvīgi ir apdraudējušas naudas viltošanā iesaistītas organizētās noziedzības grupas. Visas Savienības interesēs ir vērsties pret jebkādu darbību, kas viltošanas rezultātā var apdraudēt euro autentiskumu.

  Grozījums Nr.  2

  Direktīvas priekšlikums

  2. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (2) Naudas viltojumiem ir ievērojama negatīva ietekme uz sabiedrību. Tie kaitē pilsoņiem un uzņēmumiem, jo radītie zaudējumi netiek atlīdzināti pat tad, ja viltojumi saņemti labticīgi. Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai pilsoņi, uzņēmumi un finanšu iestādes uzticētos banknošu un monētu autentiskumam.

  (2) Naudas viltojumiem ir ievērojama negatīva ietekme uz sabiedrību. Tie kaitē pilsoņiem un uzņēmumiem, jo radītie zaudējumi netiek atlīdzināti pat tad, ja viltojumi saņemti labticīgi. Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai pilsoņi, uzņēmumi un finanšu iestādes uzticētos banknošu un monētu autentiskumam, un tikpat būtiski ir arī pret naudas viltošanu aizsargāt pilsoņus, kas brīvi pārvietojas, strādā un uzturas Savienībā.

  Grozījums Nr.  3

  Direktīvas priekšlikums

  3. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (3) Ir būtiski nodrošināt, lai efektīvi un iedarbīgi krimināltiesiski pasākumi aizsargātu euro un citas valūtas, kuru apgrozība visās dalībvalstīs ir likumīgi atļauta piemērotā veidā.

  (3) Ir būtiski nodrošināt, lai dalībvalstis veiktu visus vajadzīgos pasākumus nolūkā aizsargāt euro un citas valūtas, kuru apgrozība ir likumīgi atļauta. Šādos pasākumos būtu jāiekļauj preventīvie un izpildes pasākumi.

  Grozījums Nr.  4

  Direktīvas priekšlikums

  3.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (3a) Savienībai ievērojams preventīvais pasākums būtu EUR 500 banknošu likvidēšana, jo pierādījumi liecina, ka vairāk nekā 90 procenti šo banknošu tiek izmantoti tikai organizētajā noziedzībā.

  Grozījums Nr.  5

  Direktīvas priekšlikums

  10. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (10) Euro un citu valūtu aizsardzībai nepieciešams ieviest kopēju definīciju nodarījumiem, kas saistīti ar naudas viltošanu, un kopējus sankciju veidus gan fiziskām, gan juridiskām personām. Lai nodrošinātu saskaņotību ar Ženēvas konvenciju, šajā direktīvā būtu jāparedz, ka ir sodāmi tādi paši nodarījumi, kādi paredzēti Ženēvas konvencijā. Tādēļ viltotu banknošu un monētu izgatavošanai un izplatīšanai vajadzētu būt noziedzīgam nodarījumam. Svarīgs sagatavošanās darbs minētajiem nodarījumiem, piemēram, viltošanai paredzētu instrumentu un sastāvdaļu izgatavošana, būtu jāsoda atsevišķi. Minēto nodarījumu definīciju kopējam mērķim vajadzētu būt atturošas iedarbības nodrošināšanai attiecībā uz jebkādu rīcību ar viltotām banknotēm un monētām, viltošanai paredzētiem instrumentiem un līdzekļiem.

  (10) Euro un citu valūtu aizsardzībai nepieciešams ieviest kopēju definīciju nodarījumiem, kas saistīti ar naudas viltošanu, un efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas gan fiziskām, gan juridiskām personām. Lai nodrošinātu saskaņotību ar Ženēvas konvenciju, šajā direktīvā būtu jāparedz, ka ir sodāmi tādi paši nodarījumi, kādi paredzēti Ženēvas konvencijā. Tādēļ viltotu banknošu un monētu izgatavošanai un izplatīšanai vajadzētu būt noziedzīgam nodarījumam. Svarīgs sagatavošanās darbs minētajiem nodarījumiem, piemēram, viltošanai paredzētu instrumentu un sastāvdaļu izgatavošana, būtu jāsoda atsevišķi. Minēto nodarījumu definīciju kopējam mērķim vajadzētu būt atturošas iedarbības nodrošināšanai attiecībā uz jebkādu rīcību ar viltotām banknotēm un monētām, viltošanai paredzētiem instrumentiem un līdzekļiem.

  Grozījums Nr.  6

  Direktīvas priekšlikums

  10.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (10a) Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai pilsoņi, uzņēmumi un finanšu iestādes uzticētos banknošu un monētu autentiskumam. Naudas viltojumi rada ievērojamu finansiālu un ar finansēm nesaistītu kaitējumu sabiedrībai, personām un uzņēmumiem visās dalībvalstīs, kā arī trešās valstīs. Tas var likt patērētājiem šaubīties par skaidras naudas pietiekamu aizsardzību un radīt bailes, ka tie var saņemt viltotas banknotes un monētas. Tādēļ patērētāji skaidras naudas vietā var dot priekšroku citiem maksājumu veidiem. Tādējādi naudas viltojumi varētu netieši ietekmēt naudas aprites sistēmu, kurā tiek izmantoti citi maksājumu līdzekļi. Viltošana ir nodarījums, kam bieži raksturīga pārrobežu dimensija un saistība ar organizēto noziedzību.

  Grozījums Nr.  7

  Direktīvas priekšlikums

  13.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (13a) Attiecībā uz šajā direktīvā paredzētajiem noziedzīgiem nodarījumiem visām šajā direktīvā minēto nodarījumu sastāvdaļām jābūt saistītām ar nodomu. To, vai darbība vai bezdarbība ir veikta ar nodomu, var izsecināt no objektīviem un faktiskiem apstākļiem. Šī direktīva neattiecas uz fizisku personu nodarījumiem, kas nav veikti ar nodomu.

  Pamatojums

  ES krimināltiesības būtu jāpiemēro tikai kā extrema ratio un principā jāattiecina tikai uz tīšu darbību vai bezdarbību.

  Grozījums Nr.  8

  Direktīvas priekšlikums

  14. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (14) Sankcijām par viltošanas nodarījumiem vajadzētu būt efektīvām, samērīgām un preventīvām visā Savienībā.

  svītrots

  Pamatojums

  Teksts iekļauts 10. apsvēruma grozījumā.

  Grozījums Nr.  9

  Direktīvas priekšlikums

  16. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (16) Tādēļ dalībvalstīm būtu jāparedz noteikti minimālie sankciju veidi un apmēri. Vairākums dalībvalstu jau ir noteikušas minimālos sodus. Ir atbilstoši un piemēroti pieņemt šādu pieeju Savienības līmenī.

  (16) Tādēļ dalībvalstīm būtu jāparedz minimālie apmēri maksimālajiem sodiem. Ņemot vērā ievērojamās atšķirības starp dalībvalstīm, minimālā soda ieviešana par euro un citu valūtu viltošanu radītu risku, ka vienā valsts tiesību sistēmā nebūtu vienāds minimālā soda apmērs.

   

  Grozījums Nr.  10

  Direktīvas priekšlikums

  17. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (17) Sankciju apmēriem vajadzētu būt efektīviem un preventīviem, bet samērīgiem ar nodarījumiem. Tādēļ minimālajam sodam, ko var piemērot fiziskām personām par smagiem nodarījumiem, t. i., par galvenajiem nodarījumiem – viltotas naudas izgatavošanu un izplatīšanu, ja viltotās banknotes un monētas ir lielā apmērā vai nodarījums ir izdarīts īpaši smagos apstākļos –, vajadzētu būt brīvības atņemšanai vismaz uz sešiem mēnešiem, un maksimālajam sodam – vismaz uz astoņiem gadiem.

  (17) Sankciju apmēriem vajadzētu būt efektīviem un atturošiem, bet samērīgiem ar nodarījumiem.

  Grozījums Nr.  11

  Direktīvas priekšlikums

  18. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (18) Minimālais sods (seši mēneši) palīdz nodrošināt, lai tiesībaizsardzības iestādes un tiesu iestādes piešķirtu euro un citu valūtu viltošanas nodarījumiem līdzvērtīgu prioritāti, un atvieglo pārrobežu sadarbību. Tas veicina labvēlīgākās tiesas izvēles riska mazināšanos. Turklāt tas ļauj, ka notiesātie nodarījuma izdarītāji var tikt izdoti, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, lai varētu izpildīt brīvības atņemšanas sodu vai rīkojumu par drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu.

  (18) Tiesībaizsardzības iestādēm un tiesu iestādēm būtu jāpiešķir euro un citu valūtu viltošanas nodarījumiem līdzvērtīga prioritāte. Tas veicina pārrobežu sadarbību, cita starpā ar Eiropas apcietināšanas ordera palīdzību, un mazina labvēlīgākās tiesas meklēšanas risku.

  Grozījums Nr.  12

  Direktīvas priekšlikums

  19. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (19) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai piemērot brīvības atņemšanu uz īsu laiku vai nepiemērot brīvības atņemšanu gadījumos, kad viltoto banknošu un monētu kopējā nominālā vērtība ir neliela vai nodarījums nav izdarīts īpaši smagos apstākļos. Minētajai vērtībai vajadzētu būt mazākai par EUR 5000, t. i., mazākai par desmitkāršotu euro augstāko nominālvērtību, attiecībā uz gadījumiem, kad var piemērot ar brīvības atņemšanu nesaistītu sodu, un mazākai par EUR 10 000 attiecībā uz gadījumiem, kad var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku, kas mazāks par sešiem mēnešiem.

  (19) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai piemērot brīvības atņemšanu uz īsu laiku vai nepiemērot brīvības atņemšanu gadījumos, kad viltoto banknošu un monētu kopējā potenciālā vai nominālā vērtība ir neliela vai nodarījums nav izdarīts īpaši smagos apstākļos.

  Grozījums Nr.  13

  Direktīvas priekšlikums

  22. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (22) Lai nodrošinātu panākumus izmeklēšanā un kriminālvajāšanā naudas viltošanas nodarījumos, atbildīgajiem par izmeklēšanu un kriminālvajāšanu šādos nodarījumos vajadzētu būt pieejamiem tādiem izmeklēšanas līdzekļiem, ko izmanto organizētās noziedzības vai citu smagu noziegumu gadījumos. Šādi līdzekļi ir, piemēram, sakaru pārtveršana, slepena novērošana, tostarp elektroniska novērošana, bankas kontu uzraudzība vai citi finanšu izmeklēšanas veidi, cita starpā ņemot vērā proporcionalitātes principu un izmeklējamo nodarījumu veidu un smagumu.

  (22) Lai nodrošinātu panākumus izmeklēšanā un kriminālvajāšanā naudas viltošanas nodarījumos, atbildīgajiem par izmeklēšanu un kriminālvajāšanu šādos nodarījumos vajadzētu būt pieejamiem tādiem izmeklēšanas līdzekļiem, ko izmanto organizētās noziedzības vai citu smagu noziegumu gadījumos. Šādi līdzekļi ir, piemēram, sakaru pārtveršana, slepena novērošana, tostarp elektroniska novērošana, bankas kontu uzraudzība vai citi finanšu izmeklēšanas veidi, cita starpā ņemot vērā proporcionalitātes principu un izmeklējamo nodarījumu veidu un smagumu, kā arī personas datu aizsardzības tiesības.

  Grozījums Nr.  14

  Direktīvas priekšlikums

  23. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (23) Dalībvalstīm būtu jānosaka sava jurisdikcija saskaņā ar Ženēvas konvenciju un noteikumiem par jurisdikciju Savienības tiesību aktos krimināltiesību jomā, tas ir, attiecībā uz nodarījumiem, kas izdarīti to teritorijā, un nodarījumiem, ko izdarījuši to pilsoņi. Sakarā ar euro galveno lomu Eiropas Savienības ekonomikā un sabiedrībā un euro kā pasaules nozīmes valūtas īpašu apdraudējumu ir nepieciešams veikt papildu pasākumu tā aizsardzībai. Tādēļ katrai dalībvalstij, kuras valūta ir euro, būtu jāīsteno universāla jurisdikcija attiecībā uz nodarījumiem, kas saistīti ar euro un izdarīti ārpus Eiropas Savienības, ja likumpārkāpējs atrodas tās teritorijā vai ar nodarījumu saistītie euro viltojumi ir atklāti tās teritorijā. Īstenojot universālu jurisdikciju, dalībvalstīm būtu jāievēro proporcionalitātes princips, jo īpaši attiecībā uz sodāmību trešās valstīs par tādu pašu darbību.

  (23) Dalībvalstīm būtu jānosaka sava jurisdikcija saskaņā ar Ženēvas konvenciju un noteikumiem par jurisdikciju Savienības tiesību aktos krimināltiesību jomā, tas ir, attiecībā uz nodarījumiem, kas izdarīti to teritorijā, un nodarījumiem, ko izdarījuši to pilsoņi, turklāt nodarījumus vislabāk ir izskatīt tās valsts krimināltiesību sistēmā, kurā tie ir notikuši. Ir jāņem vērā princips „ne bis in idem”, proti, kriminālvajāšanas pasākumi nebūtu jāpiemēro tām personām, kas jau ir notiesātas ar galīgu spriedumu vai ir attaisnotas iepriekšējā tiesvedībā.

   

  Grozījums Nr.  15

  Direktīvas priekšlikums

  1. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Ar šo direktīvu tiek paredzēti minimuma noteikumi par noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanu saistībā ar euro un citu valūtu viltošanu. Ar to arī tiek ieviesti vienoti noteikumi, lai stiprinātu cīņu pret minētajiem nodarījumiem un uzlabotu to izmeklēšanu.

  1. Ar šo direktīvu tiek paredzēti minimuma noteikumi par noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanu saistībā ar euro un citu valūtu viltošanu. Ar to arī tiek ieviesti vienoti noteikumi, lai stiprinātu cīņu pret minētajiem nodarījumiem, uzlabotu to izmeklēšanu, kā arī uzlabotu viltošanas novēršanas pasākumu saskaņošanu starpā valstu iestādēm gan eurozonā, gan ārpus tās.

  Grozījums Nr.  16

  Direktīvas priekšlikums

  2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b) "juridiska persona" ir subjekts, kam saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir juridiskās personas statuss, izņemot valstis vai publisko tiesību subjektus, kas īsteno valsts varu, un izņemot starptautiskās sabiedriskās organizācijas;

  b) „juridiska persona” ir subjekts, kam saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir juridiskās personas statuss, izņemot valstis;

  Grozījums Nr.  17

  Direktīvas priekšlikums

  3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b) nelikumīga viltotas naudas laišana apgrozībā;

  b) viltotas naudas laišana apgrozībā;

  Grozījums Nr.  18

  Direktīvas priekšlikums

  3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (i) instrumenti, priekšmeti, datorprogrammas un jebkādi citi līdzekļi, kas īpaši pielāgoti naudas viltošanai vai pārveidošanai, vai

  (i) instrumenti, priekšmeti, datorprogrammas un jebkādi citi līdzekļi, kas konkrēti pielāgoti naudas viltošanai vai pārveidošanai, vai

  Grozījums Nr.  19

  Direktīvas priekšlikums

  3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (ii) hologrammas vai citas naudas sastāvdaļas, kuru mērķis ir aizsargāt to pret viltošanu.

  (ii) hologrammas, ūdenszīmes vai citas naudas sastāvdaļas, kuru mērķis ir aizsargāt to pret viltošanu.

  Grozījums Nr.  20

  Direktīvas priekšlikums

  3. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Darbības, kas minētas 1. punktā, ietver arī darbības saistībā ar banknotēm un monētām, kuras vēl nav emitētas, bet paredzētas apgrozībai, un ir tādā valūtā, kas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis.

  3. Darbības, kas minētas 1. punktā, ietver arī darbības saistībā ar banknotēm vai monētām, kuras vēl nav emitētas, bet paredzētas apgrozībai, un ir tādā valūtā, kas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis.

  Grozījums Nr.  21

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3. un 4. pantā minētajām darbībām piemēro efektīvus, samērīgus un preventīvus kriminālsodus, tostarp naudas sodus un brīvības atņemšanu.

  1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem, lai nodrošinātu, ka par 3. un 4. pantā minētajām darbībām piemēro efektīvus, samērīgus un atturošus kriminālsodus, tostarp naudas sodus un brīvības atņemšanu.

  Grozījums Nr.  22

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Direktīvas 3. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā paredzētajos gadījumos, kad banknošu un monētu kopējā nominālā vērtība ir mazāka par EUR 5000, un nodarījumi nav izdarīti īpaši smagos apstākļos, dalībvalstis var paredzēt sodu, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

  2. Neskarot 4. punktu, direktīvas 3. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā paredzētajos gadījumos dalībvalstis var paredzēt sodu, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

  Grozījums Nr.  23

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Par nodarījumiem, kas minēti 3. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, ja banknošu un monētu kopējā nominālā vērtība ir vismaz EUR 5000, piemērojamais maksimālais sods ir brīvības atņemšana vismaz uz astoņiem gadiem.

  svītrots

  Grozījums Nr.  24

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Par nodarījumiem, kas minēti 3. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, ja banknošu un monētu kopējā nominālā vērtība ir vismaz EUR 10 000 vai nodarījums izdarīts īpaši smagos apstākļos, piemērojamais

  4. Par nodarījumiem, kas minēti 3. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, maksimālā soda minimālais apmērs ir brīvības atņemšana uz astoņiem gadiem.

  (a) minimālais sods ir brīvības atņemšana uz vismaz sešiem mēnešiem;

   

  (b) maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz vismaz astoņiem gadiem.

   

  Grozījums Nr.  25

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 4a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.a Piemērojot vai izpildot sodu par šajā direktīvā noteiktajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, dalībvalstis piemēro vispārējos valsts krimināltiesību noteikumus un principus atbilstoši konkrētajiem apstākļiem katrā gadījumā.

  Grozījums Nr.  26

  Direktīvas priekšlikums

  6. pants – 3.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  3.a Par juridisko personu gada pārskatu kontroli atbildīgie revidenti atklāj kompetentajām tiesu iestādēm konstatētos pārkāpumus, kas minēti šīs direktīvas 3. un 4. pantā, neradot šaubas par savu atbildību šādas atklāšanas dēļ.

  Grozījums Nr.  27

  Direktīvas priekšlikums

  8. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu savu jurisdikciju attiecībā uz 3. un 4. pantā minētajiem nodarījumiem, ja:

  1. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu savu jurisdikciju attiecībā uz 3. un 4. pantā minētajiem nodarījumiem (ievērojot nosacījumu, ka teritorialitāte ir primārais noteicošais faktors), ja:

  a) nodarījums ir pilnīgi vai daļēji izdarīts attiecīgās valsts teritorijā vai

  a) nodarījums ir pilnīgi vai daļēji izdarīts attiecīgās valsts teritorijā vai

  b) likumpārkāpējs ir tās valstspiederīgais.

  b) likumpārkāpējs ir tās valstspiederīgais.

  Grozījums Nr.  28

  Direktīvas priekšlikums

  8. pants – 2. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Katra dalībvalsts, kuras valūta ir euro, veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu savu jurisdikciju attiecībā uz 3. un 4. pantā minētajiem nodarījumiem, kas izdarīti ārpus Eiropas Savienības, vismaz gadījumos, kad tie ir saistīti ar euro, un gadījumos, ja:

  svītrots

  (a) likumpārkāpējs atrodas attiecīgās dalībvalsts teritorijā; vai

   

  (b) ar nodarījumu saistītie euro banknošu vai monētu viltojumi ir atklāti attiecīgajā dalībvalstī.

   

  Grozījums Nr.  29

  Direktīvas priekšlikums

  8. pants – 2. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Šādu nodarījumu gadījumā kriminālvajāšanas nolūkā katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās jurisdikcija nav atkarīga no nosacījuma, ka darbībām jābūt noziedzīgiem nodarījumiem vietā, kur tās ir izdarītas.

  svītrots

  Grozījums Nr.  30

  Direktīvas priekšlikums

  8. pants – 3.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  3.a Dalībvalstis neveic kriminālvajāšanu, ja par 3. un 4. pantā minētajiem nodarījumiem jau ir veikta kriminālvajāšana un aizdomās turētā persona ir attaisnota vai notiesāta ar galīgu spriedumu.

  Grozījums Nr.  31

  Direktīvas priekšlikums

  10.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  10.a pants

   

  Datu apkopošana par euro banknošu un monētu viltošanas incidentu skaitu

   

  Dalībvalstis regulāri apkopo ticamus datus par euro banknošu un monētu viltošanas incidentu skaitu, jo īpaši norādot ierosinātās un sekmīgi pabeigtās krimināllietas. Šie dati būtu jānodod OLAF rīcībā.

  Grozījums Nr.  32

  Direktīvas priekšlikums

  10. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Ja vajadzīgos monētu un banknošu, par kurām pastāv aizdomas, ka tās ir viltotas, paraugus nevar nosūtīt, jo ir nepieciešams tos paturēt kā pierādījumus kriminālprocesā, lai nodrošinātu efektīvu un taisnīgu tiesu un aizdomās turētā nodarījuma izdarītāja tiesības uz aizstāvību, valsts analīzes centram un monētu valsts analīzes centram nekavējoties ir dota piekļuve tiem.

  2. Ja vajadzīgos monētu un banknošu, par kurām pastāv aizdomas, ka tās ir viltotas, paraugus nevar nosūtīt, jo ir nepieciešams tos paturēt kā pierādījumus kriminālprocesā, lai nodrošinātu efektīvu un taisnīgu tiesu un aizdomās turētā nodarījuma izdarītāja tiesības uz aizstāvību, valsts analīzes centram un monētu valsts analīzes centram nekavējoties ir dota piekļuve tiem. Tiesu iestādes pēc tiesvedības nekavējoties nosūta katra veida banknošu, par kurām ir aizdomas, ka tās ir viltotas, vajadzīgos paraugus valsts analīzes centram un katra veida monētu, par kurām ir aizdomas, ka tās ir viltotas, paraugus — monētu valsts analīzes centram.

  Grozījums Nr.  33

  Direktīvas priekšlikums

  12.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  12.a pants

  Eiropas Centrālās bankas ziņojums

   

  Centrālā banka, apspriežoties ar Komisiju, vēlākais līdz ...* iesniedz ziņojumu par banknotēm, kuru nominālvērtība ir EUR 200 un EUR 500. Šā ziņojuma mērķis ir noteikt, vai attiecīgo banknošu izlaišana ir attaisnojusies, jo īpaši saistībā ar viltošanas un nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas radīto apdraudējumu. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno lēmuma priekšlikumu.

   

  ____________

  * OV: Ierakstiet datumu: viens gads pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

  Grozījums Nr.  34

  Direktīvas priekšlikums

  14. pants – virsraksts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Komisijas ziņojums un pārskatīšana

  Komisijas ziņojums un pārskatīšana — nobeiguma noteikumi

  Grozījums Nr.  35

  Direktīvas priekšlikums

  14. pants – 1.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  Komisija Savienības vārdā plāno atbilstošu līgumu slēgšanu ar trešām valstīm, kuras izmanto euro valūtu, lai vērstos pret jebkādu darbību, kas viltošanas rezultātā var apdraudēt euro autentiskumu, un lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus.

  • [1]  OV C 271, 19.9.2013., 42. lpp.
  • [2]  OV C 179, 25.6.2013., 9. lpp.

  PASKAIDROJUMS

  Šajā īsajā ziņojumā galvenā uzmanība ir pievērsta ieteikumiem, ar kuriem dalībvalstis tiek mudinātas novērst ar viltošanu saistītus kriminālpārkāpumus tādā veidā, ka tās vēlas. Proti, 8. panta grozījumi paredzēti, lai jurisdikcijas noteikšanā nodrošinātu teritorialitātes primārumu, jo nav ne praktiski, ne godīgi prasīt dalībvalstīm uzņemties atbildību par nodarījumiem, ko tās pilsoņi veic ārpus valsts teritorijas.

  Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas sniegtajiem skaitļiem 2012. gadā no apgrozības izņēma 184 000 viltotu euro monētu un 531 000 viltotu banknošu. OLAF lēš, ka kopš euro ieviešanas 2002. gadā euro viltošanas izraisītās izmaksas Eiropas uzņēmumiem un patērētājiem ir aptuveni EUR 500 miljoni; patērētājiem un uzņēmumiem šīs tiešās izmaksas rodas tādēļ, ka tiem nekompensē viltojumus.

  Pasaules mērogā euro ir otra visplašāk lietotā starptautiskā valūta, un tas padara to par mērķi organizētās noziedzības grupām, kuras specializējas naudas viltošanā. Eiropols velta ievērojamu laiku un resursus, lai atsavinātu viltotas euro banknotes un monētas un demontētu nelegālas drukas iekārtas.

  Komisija uzskata, ka saskaņotai pieejai kriminālsankciju noteikšanā būtu lietderīga atturoša ietekme, tomēr ievērojams skaits dalībvalstu uzskata, ka šīs sankcijas ir pārāk vērienīgas un pārkāpj subsidiaritātes principu. Turklāt, ņemot vērā ekonomiskās atšķirības starp dalībvalstīm, saskaņotu minimālo sodu ieviešana var radīt nekonsekventu atturošo ietekmi Savienības ietvaros un tādējādi izrādīties neproduktīva.

  Ekonomikas un monetārāS komitejaS ATZINUMS  (25.9.2013)

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI
  (COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

  Atzinumu sagatavoja: Pablo Zalba Bidegain

  ĪSS PAMATOJUMS

  Direktīvas priekšlikuma mērķis ir modernizēt pašreizējo ES krimināltiesisko regulējumu euro un citu valūtu aizsardzībai pret viltošanu. Ar šo priekšlikumu tiek aizstāta spēkā esošā Padomes 2001. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 1338/2001, ar ko paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu, un tiek veikti papildinājumi — jo īpaši attiecībā uz sankciju režīmu, izmeklēšanas līdzekļiem smagu viltošanas nodarījumu gadījumā un pienākumu nosūtīt iespējamos viltojumus valsts analīzes centriem (VAC) un monētu valsts analīzes centriem (MVAC).

  Atzinuma sagatavotājs šo priekšlikumu vērtē atzinīgi, jo īpaši sankciju režīma saskaņošanu. Minimāla saskaņošana šajā jomā ir pilnīgi pamatota, ņemot vērā, ka euro kā 17 valstu kopējai valūtai ir liela nozīme ES ekonomikas un finansiālajā integrācijā, un ES iedzīvotāju uzticēšanās šai valūtai ir būtiska finanšu stabilitātes nolūkā. Tādēļ euro būtu vajadzīga vienāda aizsardzība visā Eiropas Savienībā.

  Atzinuma sagatavotājs ierosina turpmākos grozījumus tiesību akta projektā turpmāk minētajās jomās.

  - Notiesājošo spriedumu publiskošana

  Lai nodrošinātu efektīvus un preventīvus sodus, pieņemtie notiesājošie spriedumi būtu jāpublisko, ja vien šāda publiskošana nopietni neapdraud notiekošo oficiālo izmeklēšanu.

  - Sodu samērīgums

  Saskaņā ar proporcionalitātes un subsidiaritātes pamatprincipiem valsts iestādēm jāpiemēro samērīgs sankciju režīms. To varētu sīkāk izklāstīt 5. panta 1. punkta jaunajā daļā.

  - Joma — nepabeigtas viltotas banknotes un monētas

  Viltotu banknošu un monētu jēdziens nenozīmē tikai pabeigtas viltotas banknotes un monētas, bet tas var ietvert arī nepabeigtas viltotas banknotes un monētas, kas vēl ir izgatavošanas procesā.

  Šādiem nepabeigtiem viltojumiem varētu būt nevis nomināla vērtība, bet iespējama nominālā vērtība, ko vajadzētu ņemt vērā, nosakot samērīgu sodu saskaņā ar ierosinātās direktīvas 5. pantu. Tādējādi 19. apsvērumā un 5. pantā būtu jāveic grozījumi, lai tajos ietvertu atsauces uz iespējamo nominālo vērtību attiecībā uz nepabeigtiem viltojumiem. Iespējamā nominālā vērtība būtu jāapsver kā papildu kritērijs, piemērojot samērīgu sodu par jebkuru pārkāpumu saskaņā ar ierosinātās direktīvas 3. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktu.

  - Joma — euro un citas valūtas

  Saskaņā ar Ženēvas konvencijā ietverto nediskriminācijas principu attiecībā uz valūtu dalībvalstu pienākums ir piemērot vienādu sankciju režīmu gan attiecībā uz vietējo valūtu, gan ārvalstu valūtu. To varētu papildus precizēt ierosinātajā tiesību aktā, izdarot grozījumus 19. apsvērumā un 5. pantā, lai precizētu tā piemērošanu banknotēm vai monētām, kas nav viltotas euro banknotes un monētas.

  - Nodarījumi saistībā ar banknošu un monētu izgatavošanas līdzekļiem un izejmateriāliem

  Lai pastiprinātu ierosinātā tiesību akta preventīvo ietekmi, un, ņemot vērā, ka viltošanas novēršanas līdzekļiem ir būtiska nozīme saistībā ar šāda veida noziegumiem, 5. panta 4. punktā noteiktie minimālā un maksimālā soda standarti būtu jāattiecina arī uz 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, ievērojot samērīguma novērtējumu.

  - Iespējamo viltojumu nosūtīšana VAC un MVAC tiesvedības procesu laikā

  Ar priekšlikuma 10. pantu tiek ieviests pienākums nosūtīt iespējamos viltojumus VAC un MVAC, kas izveidotas saskaņā ar Regulu Nr. 1338/2001. Tomēr noteiktos apstākļos, jo īpaši vēl nepabeigtu tiesvedības procesu laikā, iespējami viltoto banknošu un monētu paraugus nevar nosūtīt, jo tie ir vajadzīgi kā pierādījums. Šādos gadījumos minētie viltoto banknošu un monētu paraugi būtu nekavējoties jānosūta VAC vai MVAC pēc tam, kad attiecīgie tiesas procesi ir izbeigti.

  GROZĪJUMI

  Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

  Grozījums Nr.  1

  Direktīvas priekšlikums

  9.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (9a) Krimināltiesību saskaņošanai Savienībā būtu jāveicina tādas kopējas tiesiskās kultūras veidošana Savienībā noziegumu novēršanas jomā, kas labvēlīgi ietekmētu dalībvalstu tiesu sistēmu savstarpēju uzticēšanos.

  Grozījums Nr.  2

  Direktīvas priekšlikums

  10.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  .

  (10a) Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai pilsoņi, uzņēmumi un finanšu iestādes uzticētos banknošu un monētu autentiskumam. Naudas viltojumi rada ievērojamu finansiālu un ar finansēm nesaistītu kaitējumu sabiedrībai, personām un uzņēmumiem visās dalībvalstīs, kā arī trešās valstīs. Tas var likt patērētājiem šaubīties par skaidras naudas pietiekamu aizsardzību un radīt bailes, ka tie var saņemt viltotas banknotes un monētas. Tādēļ patērētāji skaidras naudas vietā var dot priekšroku citiem maksājumu veidiem. Tādējādi naudas viltojumi varētu netieši ietekmēt naudas aprites sistēmu, kurā tiek izmantoti citi maksājumu līdzekļi. Viltošana ir nodarījums, kam bieži raksturīga pārrobežu dimensija un saistība ar organizēto noziedzību.

  Grozījums Nr.  3

  Direktīvas priekšlikums

  16.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (16a) Jebkura notiesāšana saskaņā ar šo direktīvu ir nekavējoties jāpublisko, ietverot vismaz informāciju par nodarījuma veidu un būtību, soda veidu un sodītās fiziskās vai juridiskās personas identitāti, ja vien tas nopietni neapdraud oficiālu izmeklēšanu, kas vēl nav pabeigta.

  Grozījums Nr.  4

  Direktīvas priekšlikums

  19. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (19) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai piemērot brīvības atņemšanu uz īsu laiku vai nepiemērot brīvības atņemšanu gadījumos, kad viltoto banknošu un monētu kopējā nominālā vērtība ir neliela vai nodarījums nav izdarīts īpaši smagos apstākļos. Minētajai vērtībai vajadzētu būt mazākai par EUR 5000, t. i., mazākai par desmitkāršotu euro augstāko nominālvērtību, attiecībā uz gadījumiem, kad var piemērot ar brīvības atņemšanu nesaistītu sodu, un mazākai par EUR 10 000 attiecībā uz gadījumiem, kad var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku, kas mazāks par sešiem mēnešiem.

  (19) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai piemērot brīvības atņemšanu uz īsu laiku vai nepiemērot brīvības atņemšanu gadījumos, kad viltoto banknošu un monētu kopējā nominālā vērtība vai iespējamā nominālā vērtība ir neliela vai nodarījums nav izdarīts īpaši smagos apstākļos. Minētajai vērtībai vajadzētu būt mazākai par EUR 5000 vai līdzvērtīgu summu valūtā, kādā viltotas attiecīgās banknotes un monētas, t. i., mazākai par desmitkāršotu euro augstāko nominālvērtību, attiecībā uz gadījumiem, kad var piemērot ar brīvības atņemšanu nesaistītu sodu, un mazākai par EUR 10 000 vai līdzvērtīgu summu valūtā, kādā viltotas attiecīgās banknotes un monētas, attiecībā uz gadījumiem, kad var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku, kas mazāks par sešiem mēnešiem.

  Grozījums Nr.  5

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  Lai nodrošinātu, ka sodiem ir preventīva ietekme uz sabiedrību kopumā, dalībvalstis attiecīgā gadījumā nekavējoties publicē pirmajā daļā minētos kriminālsodus, tostarp vismaz informāciju par nozieguma veidu un būtību un atbildīgo personu identitāti, ja vien šāda publicēšana nopietni neapdraud finanšu tirgu stabilitāti. Ja šāda publicēšana iesaistītajām personām radītu nesamērīgu kaitējumu, dalībvalstis kriminālsodus publicē, ievērojot anonimitāti.

  Grozījums Nr.  6

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 1.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  1a. Novērtējot sodu samērīgumu, dalībvalstis ņem vērā pie atbildības saukto personu gūto peļņu vai zaudējumus, no kuriem tās ir izvairījušās, kā arī pārkāpuma rezultātā radīto kaitējumu citām personām un attiecīgā gadījumā kaitējumu tirgu darbībai vai ekonomikai kopumā.

  Grozījums Nr.  7

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Direktīvas 3. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā paredzētajos gadījumos, kad banknošu un monētu kopējā nominālā vērtība ir mazāka par EUR 5000, un nodarījumi nav izdarīti īpaši smagos apstākļos, dalībvalstis var paredzēt sodu, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

  2. Direktīvas 3. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā paredzētajos gadījumos, kad banknošu un monētu kopējā nominālā vērtība vai iespējamā nominālā vērtība ir mazāka par EUR 5000 vai līdzvērtīgu summu valūtā, kādā viltotas attiecīgās banknotes un monētas, un nodarījumi nav izdarīti īpaši smagos apstākļos, dalībvalstis var paredzēt sodu, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

  Grozījums Nr.  8

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Par nodarījumiem, kas minēti 3. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, ja banknošu un monētu kopējā nominālā vērtība ir vismaz EUR 5000, piemērojamais maksimālais sods ir brīvības atņemšana vismaz uz astoņiem gadiem.

  3. Par nodarījumiem, kas minēti 3. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, ja banknošu un monētu kopējā nominālā vērtība vai iespējamā nominālā vērtība ir vismaz EUR 5000 vai līdzvērtīga summa valūtā, kādā viltotas attiecīgās banknotes un monētas, piemērojamais maksimālais sods ir brīvības atņemšana vismaz uz astoņiem gadiem.

  Grozījums Nr.  9

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 4. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Par nodarījumiem, kas minēti 3. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, ja banknošu un monētu kopējā nominālā vērtība ir vismaz EUR 10 000 vai nodarījums izdarīts īpaši smagos apstākļos, piemērojamais

  4. Par nodarījumiem, kas minēti 3. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, ja banknošu un monētu kopējā nominālā vērtība vai iespējamā nominālā vērtība ir vismaz EUR 10 000 vai līdzvērtīga summa valūtā, kādā viltotas attiecīgās banknotes un monētas, vai nodarījums izdarīts īpaši smagos apstākļos, piemērojamais

  Grozījums Nr.  10

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 4.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4a. Šā panta 4. punktā minēto sodu piemēro arī par 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajiem nodarījumiem, ja šādi nodarījumi izdarīti īpaši smagos apstākļos.

  Grozījums Nr.  11

  Direktīvas priekšlikums

  10. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Ja vajadzīgos monētu un banknošu, par kurām pastāv aizdomas, ka tās ir viltotas, paraugus nevar nosūtīt, jo ir nepieciešams tos paturēt kā pierādījumus kriminālprocesā, lai nodrošinātu efektīvu un taisnīgu tiesu un aizdomās turētā nodarījuma izdarītāja tiesības uz aizstāvību, valsts analīzes centram un monētu valsts analīzes centram nekavējoties ir dota piekļuve tiem.

  2. Ja vajadzīgos monētu un banknošu, par kurām pastāv aizdomas, ka tās ir viltotas, paraugus nevar nosūtīt, jo ir nepieciešams tos paturēt kā pierādījumus kriminālprocesā, lai nodrošinātu efektīvu un taisnīgu tiesu un aizdomās turētā nodarījuma izdarītāja tiesības uz aizstāvību, valsts analīzes centram un monētu valsts analīzes centram nekavējoties ir dota piekļuve tiem. Pēc tiesvedības pabeigšanas tiesu iestādes nekavējoties nosūta vajadzīgos katra veida banknošu, par kurām pastāv aizdomas, ka tās ir viltotas, paraugus valsts analīzes centram un katra veida monētu, par kurām pastāv aizdomas, ka tās ir viltotas, paraugus — monētu valsts analīzes centram.

  Grozījums Nr.  12

  Direktīvas priekšlikums

  12.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  12.a pants

   

  Eiropas Centrālā banka, apspriežoties ar Komisiju, vēlākais līdz [1 gads pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par banknotēm, kuru nominālvērtība ir EUR 200 un EUR 500. Šā ziņojuma mērķis ir noteikt, vai attiecīgo banknošu izlaišana ir attaisnojusies, jo īpaši saistībā ar viltošanas un nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas radīto apdraudējumu. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno lēmuma priekšlikumu.

  Grozījums Nr.  13

  Direktīvas priekšlikums

  14. pants – virsraksts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Komisijas ziņojuma sniegšana un pārskatīšana

  Komisijas ziņojuma sniegšana un pārskatīšana — nobeiguma noteikumi

  Grozījums Nr.  14

  Direktīvas priekšlikums

  14. pants – 1.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  Komisija Savienības vārdā plāno atbilstošu līgumu slēgšanu ar trešām valstīm, kuras izmanto euro valūtu, lai vērstos pret jebkādu darbību, kas viltošanas rezultātā var apdraudēt euro autentiskumu, un, vispārīgāk, lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Euro un citu valūtu krimināltiesiskā aizsardzība pret viltošanu un Padomes Pamatlēmuma 2000/383/TI aizstāšana

  Atsauces

  COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

  Atbildīgā komiteja

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  LIBE

  12.3.2013

   

   

   

  Atzinumu sniedza

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ECON

  12.3.2013

  Atzinumu sagatavoja

  Iecelšanas datums

  Pablo Zalba Bidegain

  12.3.2013

  Izskatīšana komitejā

  5.9.2013

  24.9.2013

   

   

  Pieņemšanas datums

  24.9.2013

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  41

  4

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Zdravka Bušić, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Thomas Mann, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab, Nils Torvalds

  Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Rita Borsellino

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Euro un citu valūtu krimināltiesiskā aizsardzība pret viltošanu un Padomes Pamatlēmuma 2000/383/TI aizstāšana

  Atsauces

  COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  5.2.2013

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  LIBE

  12.3.2013

   

   

   

  Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ECON

  12.3.2013

  IMCO

  12.3.2013

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

  Lēmuma datums

  IMCO

  20.3.2013

   

   

   

  Referents(-e/-i/-es)

  Iecelšanas datums

  Anthea McIntyre

  31.1.2013

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  20.2.2013

  19.6.2013

  16.9.2013

  17.12.2013

  Pieņemšanas datums

  17.12.2013

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  46

  0

  2

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Auke Zijlstra

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski

  Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Leonardo Domenici

  Iesniegšanas datums

  10.1.2014