Postup : 2013/0023(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0018/2014

Predkladané texty :

A7-0018/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 14.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0441

SPRÁVA     ***I
PDF 645kWORD 351k
10.1.2014
PE 510.737v04-00 A7-0018/2014

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Anthea McIntyre

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0042),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0033/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2013(1),

–   so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 28. mája 2013(2),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0018/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Ako jednotná mena používaná členskými štátmi eurozóny sa euro stalo dôležitým faktorom hospodárstva Únie a každodenného života jej občanov. Je v záujme Únie ako celku zamedziť a stíhať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla ohroziť pravosť eura jeho falšovaním.

(1) Ako jednotná mena používaná členskými štátmi eurozóny sa euro stalo dôležitým faktorom hospodárstva Únie a každodenného života jej občanov. Od zavedenia eura v roku 2002 však jeho falšovanie spôsobilo finančné škody vo výške najmenej 500 miliónov EUR, pretože ide o menu, na ktorú sa neustále zameriavajú organizované zločinecké skupiny zaoberajúce sa falšovaním a pozmeňovaním peňazí. Je v záujme Únie ako celku zamedziť a stíhať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla ohroziť pravosť eura jeho falšovaním.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Falošné peniaze majú výrazný negatívny vplyv na spoločnosť. Poškodzujú občanov a podniky, ktorým sa nenahradí hodnota falzifikátov, a to ani vtedy, ak ich prijali v dobrej viere. Je veľmi dôležité zabezpečiť dôveru občanov, podnikov a finančných inštitúcií v pravosť bankoviek a mincí.

(2) Falošné peniaze majú výrazný negatívny vplyv na spoločnosť. Poškodzujú občanov a podniky, ktorým sa nenahradí hodnota falzifikátov, a to ani vtedy, ak ich prijali v dobrej viere. Je veľmi dôležité zabezpečiť dôveru občanov, podnikov a finančných inštitúcií v pravosť bankoviek a mincí a rovnako kľúčové je chrániť občanov pred falšovaním, keď využívajú slobodu pobytu, práce a pobytu v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Je dôležité zabezpečiť, aby euro a akúkoľvek inú menu, ktorých obeh je zákonne povolený vhodným spôsobom, chránili účinné a efektívne trestnoprávne opatrenia vo všetkých členských štátoch.

(3) Je dôležité zabezpečiť, aby členské štáty prijali všetky potrebné opatrenia na ochranu eura a akejkoľvek inej meny, ktorých obeh je zákonne povolený. Takéto opatrenia by mali zahŕňať preventívne opatrenia, ako aj opatrenia na presadzovanie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Únia by mala ako významné preventívne opatrenie zrušiť používanie bankoviek v hodnote 500 EUR, pretože je dokázané, že 90 percent týchto bankoviek sa používa výlučne v rámci organizovanej trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Ochrana eura a ostatných mien si vyžaduje spoločnú definíciu trestných činov súvisiacich s falšovaním meny, ako aj jednotné určenie druhov sankcií pre fyzické a právnické osoby. Aby sa zabezpečil súlad so Ženevským dohovorom, táto smernica by mala určiť, aby trestnými činmi boli rovnaké skutky, aké sú trestné podľa dohovoru. Preto by výroba falošných bankoviek a mincí a ich distribúcia mali byť trestnými činmi. Významné prípravné práce na týchto trestných činoch, napríklad výroba falšovacích nástrojov a ich súčastí, by sa mali trestať samostatne. Spoločným cieľom týchto definícií trestných činov by malo byť, aby odrádzali od akéhokoľvek narábania so sfalšovanými bankovkami a mincami, ako aj s prístrojmi a nástrojmi slúžiacimi na falšovanie.

(10) Ochrana eura a ostatných mien si vyžaduje spoločnú definíciu trestných činov súvisiacich s falšovaním meny, ako aj účinné, primerané a odrádzajúce sankcie pre fyzické a právnické osoby. Aby sa zabezpečil súlad so Ženevským dohovorom, táto smernica by mala určiť, aby trestnými činmi boli rovnaké skutky, aké sú trestné podľa dohovoru. Preto by výroba falošných bankoviek a mincí a ich distribúcia mali byť trestnými činmi. Významné prípravné práce na týchto trestných činoch, napríklad výroba falšovacích nástrojov a ich súčastí, by sa mali trestať samostatne. Spoločným cieľom týchto definícií trestných činov by malo byť, aby odrádzali od akéhokoľvek narábania so sfalšovanými bankovkami a mincami, ako aj s prístrojmi a nástrojmi slúžiacimi na falšovanie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Je veľmi dôležité zabezpečiť dôveru občanov, podnikov a finančných inštitúcií v pravosť bankoviek a mincí. Falšované peniaze spôsobujú významné peňažné a nepeňažné škody spoločnosti, jednotlivcom a podnikom vo všetkých členských štátoch, ako aj v tretích krajinách. U spotrebiteľov by mohli vyvolať obavy, či je ochrana hotovosti dostatočná, a strach, že dostanú falšované bankovky a mince. V dôsledku toho môžu spotrebitelia namiesto hotovosti uprednostniť iné spôsoby platby. Falšované peniaze by tak mohli mať dôsledky na systém obehu peňazí z dôvodu použitia iných platobných prostriedkov. Trestné činy falšovania sú charakteristické tým, že ide často o cezhraničné činy a že sú spojené s organizovanou trestnou činnosťou.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Pokiaľ ide o trestné činy stanovené v tejto smernici, úmysel musí byť súčasťou všetkých prvkov, ktoré predstavujú trestné činy uvedené v tejto smernici. Úmyselná podstata konania alebo opomenutia môže vyplývať z objektívnych a skutkových okolností. Táto smernica sa nevzťahuje na trestné činy fyzických osôb, pri ktorých sa nevyžaduje úmysel.

Odôvodnenie

Trestné právo EÚ by malo slúžiť iba ako mimoriadny prostriedok a malo by sa v zásade vzťahovať iba na úmyselné konania alebo opomenutia.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Postihy za trestné činy by mali byť účinné, primerané a musia mať odrádzajúci účinok v celej Únii.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na tento text sa vzťahuje pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 10.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Členské štáty by preto mali stanoviť určité minimálne druhy a úrovne sankcií. Koncepcia minimálnych sankcií sa v súčasnosti uplatňuje vo väčšine členských štátov. Je dostatočne konzistentná a primeraná, aby sa takýto prístup prijal aj na úrovni Únie.

(16) Členské štáty by preto mali stanoviť minimálne úrovne najvyšších možných sankcií. Vzhľadom na značné rozdiely medzi členskými štátmi existuje riziko, že zavedenie minimálnych sankcií za falšovanie eura a ďalších mien by mohlo viesť k nejednotnosti minimálnych sankcií v rámci jedného a toho istého vnútroštátneho právneho systému.

 

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Tieto sankcie, čo do ich výšky, by mali byť účinné a odrádzajúce, ale nemali by byť neúmerné k trestným činom. Trest pre fyzické osoby v závažných prípadoch, t. j. v prípade hlavných trestných činov výroby a distribúcie falšovanej meny, pri ktorých ide o veľké množstvo falošných bankoviek a mincí alebo o obzvlášť závažné okolnosti, by preto mal byť trestom odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby minimálne 6 mesiacov a s hornou hranicou trestnej sadzby minimálne osem rokov.

(17) Tieto sankcie, čo do ich výšky, by mali byť účinné a odrádzajúce, ale nemali by byť neúmerné k trestným činom.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Minimálnym trestom vo výške šiestich mesiacov sa zabezpečí, aby orgány presadzovania práva a justičné orgány pripisovali rovnakú dôležitosť trestným činom falšovania eura a ostatných mien, a aby sa následne uľahčila cezhraničná spolupráca. Prispieva to k zmierňovaniu rizika účelového výberu jurisdikcie. Okrem toho umožňuje, aby odsúdení páchatelia mohli byť odovzdaní prostredníctvom európskeho zatýkacieho rozkazu tak, aby sa mohol vykonať rozsudok trestu odňatia slobody alebo príkaz na vzatie do väzby.

(18) Orgány presadzovania práva a justičné orgány by mali pripisovať rovnakú dôležitosť trestným činom falšovania eura a ostatných mien; tým sa okrem iného uľahčuje cezhraničná spolupráca prostredníctvom európskeho zatýkacieho rozkazu a znižuje riziko účelového výberu jurisdikcie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť krátku dobu odňatia slobody alebo upustiť od odňatia slobody v prípadoch, keď celková nominálna hodnota falšovaných bankoviek a mincí nie je významná alebo keď nejde o osobitne závažné okolnosti. Táto hodnota by mala byť stanovená do 5 000 EUR, čo je desaťnásobok najvyššej nominálnej hodnoty eura v prípadoch, v ktorých sa má uložiť iný trest než trest odňatia slobody, a do 10 000 EUR v prípadoch, v ktorých sa má uložiť trest odňatia slobody na kratšie obdobie než šesť mesiacov.

(19) Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť krátku dobu odňatia slobody alebo upustiť od odňatia slobody v prípadoch, keď celková potenciálna alebo nominálna hodnota falšovaných bankoviek a mincí nie je významná alebo keď nejde o osobitne závažné okolnosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Na zabezpečenie úspechu vyšetrovaní a stíhania trestných činov falšovania peňazí by subjekty zodpovedné za vyšetrovanie a trestné stíhanie takýchto trestných činov mali mať prístup k nástrojom vyšetrovania, ktoré sa používajú v boji proti organizovanej trestnej činnosti alebo inej závažnej trestnej činnosti. K takýmto nástrojom patrí napríklad odpočúvanie, utajené sledovanie vrátane elektronického sledovania, monitorovanie bankových účtov alebo iné finančné vyšetrovanie, pričom sa okrem iného zohľadní aj zásada proporcionality a povaha a závažnosť vyšetrovaných trestných činov.

(22) Na zabezpečenie úspechu vyšetrovaní a stíhania trestných činov falšovania peňazí by subjekty zodpovedné za vyšetrovanie a trestné stíhanie takýchto trestných činov mali mať prístup k nástrojom vyšetrovania, ktoré sa používajú v boji proti organizovanej trestnej činnosti alebo inej závažnej trestnej činnosti. K takýmto nástrojom patrí napríklad odpočúvanie, utajené sledovanie vrátane elektronického sledovania, monitorovanie bankových účtov alebo iné finančné vyšetrovanie, pričom sa okrem iného zohľadní aj zásada proporcionality a povaha a závažnosť vyšetrovaných trestných činov, ako aj právo na ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Členské štáty by mali určiť svoju jurisdikciu v súlade so Ženevským dohovorom a ustanoveniami o jurisdikcii v iných trestnoprávnych predpisoch Únie, a to pri trestných činoch spáchaných na ich území a trestných činoch spáchaných ich štátnymi príslušníkmi. Popredná úloha eura pre hospodárstvo a spoločnosť Európskej únie, ako aj osobitná hrozba pre euro ako menu celosvetového významu si vyžadujú dodatočné opatrenia na jeho ochranu. Preto by mal každý členský štát, ktorého menou je euro, vykonávať univerzálnu jurisdikciu pri trestných činoch súvisiacich s eurom a spáchaných mimo Európskej únie, a to buď v prípade, že je páchateľ na jeho území, alebo ak boli v tomto členskom štáte zistené falošné eurá súvisiace s daným trestným činom. Pri vykonávaní univerzálnej jurisdikcie by členské štáty mali rešpektovať zásadu proporcionality, najmä s ohľadom na rozsudky tretích krajín za to isté konanie.

(23) Členské štáty by mali určiť svoju jurisdikciu v súlade so Ženevským dohovorom a ustanoveniami o jurisdikcii v iných trestnoprávnych predpisoch Únie, a to pri trestných činoch spáchaných na ich území a trestných činoch spáchaných ich štátnymi príslušníkmi, pretože trestné činy sa najlepšie riešia v rámci systému trestného súdnictva toho štátu, v ktorom boli spáchané. Je potrebné dodržiavať zásadu „ne bis in idem”, čo znamená, že trestné stíhanie nemožno začať voči osobám, ktoré už boli odsúdené alebo oslobodené konečným rozsudkom v predchádzajúcom trestnom konaní.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica ustanovuje minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti falšovania eura a iných mien. Takisto sa ňou zavádzajú spoločné ustanovenia na posilnenie boja proti týmto trestným činom a na zlepšenie ich vyšetrovania.

1. Táto smernica ustanovuje minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti falšovania eura a iných mien. Takisto sa ňou zavádzajú spoločné ustanovenia na posilnenie boja proti týmto trestným činom, zlepšenie ich vyšetrovania a zabezpečenie lepšej koordinácie opatrení proti falšovaniu medzi vnútroštátnymi orgánmi v rámci eurozóny a mimo nej.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) „právnická osoba“ je každý subjekt, ktorý má právnu subjektivitu podľa uplatniteľného práva, s výnimkou štátov alebo orgánov verejnej moci a verejných medzinárodných organizácií;

b) „právnická osoba“ je každý subjekt, ktorý má právnu subjektivitu podľa uplatniteľného práva, s výnimkou štátov;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b). podvodné uvádzanie falšovanej meny do obehu;

b). šírenie falšovanej meny;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i) nástrojov, článkov, počítačových programov a akýchkoľvek ďalších prostriedkov výhradne prispôsobených na falšovanie alebo pozmeňovanie meny alebo

(i) nástrojov, článkov, počítačových programov a akýchkoľvek ďalších prostriedkov osobitne prispôsobených na falšovanie alebo pozmeňovanie meny alebo

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(ii) hologramov alebo ďalších prvkov, ktoré slúžia na ochranu pred falšovaním.

ii) hologramov, vodoznakov alebo ďalších prvkov, ktoré slúžia na ochranu pred falšovaním.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Konanie uvedené v odseku 1 zahŕňa správanie týkajúce sa bankoviek a mincí, ktoré ešte neboli vydané, ale sú určené do obehu a predstavujú menu, ktorá je zákonným platidlom.

3. Konanie uvedené v odseku 1 zahŕňa správanie týkajúce sa bankoviek alebo mincí, ktoré ešte neboli vydané, ale sú určené do obehu a predstavujú menu, ktorá je zákonným platidlom.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa konanie uvedené v článkoch 3 a 4 trestalo účinnými, primeranými a odrádzajúcimi trestnými postihmi vrátane pokút a odňatia slobody.

1. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia podľa vnútroštátneho práva na zabezpečenie toho, aby sa konanie uvedené v článkoch 3 a 4 trestalo účinnými, primeranými a odrádzajúcimi trestnými postihmi vrátane pokút a odňatia slobody.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Za trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c), pri ktorých ide o bankovky a mince v celkovej nominálnej hodnote menej než 5 000 EUR a pri ktorých nejde o osobitne závažné okolnosti, môžu členské štáty stanoviť iný postih než trest odňatia slobody.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, za trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c) môžu členské štáty stanoviť iný postih než trest odňatia slobody.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c), pri ktorých ide o bankovky a mince v celkovej nominálnej hodnote najmenej 5 000 EUR, sa trestajú odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c), pri ktorých ide o bankovky a mince v celkovej nominálnej hodnote najmenej 10 000 EUR alebo pri ktorých ide o osobitne závažné okolnosti, sa trestajú

4. Trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c) sa podľa vnútroštátneho práva trestajú odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov.

(a) trestom odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby minimálne 6 mesiacov;

 

(b) trestom odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby minimálne osem rokov.

 

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Pri uplatňovaní a vykonávaní trestov za trestné činy uvedené v tejto smernici členské štáty uplatňujú všeobecné pravidlá a zásady vnútroštátneho trestného práva v závislosti od konkrétnych okolností jednotlivých prípadov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Audítori zodpovední za kontrolu ročných závierok právnických osôb informujú príslušné súdne orgány o preukázaných trestných činoch, na ktoré sa vzťahujú články 3 a 4 tejto smernice, a to bez toho, aby ich bolo možné na základe tohto informovania brať na zodpovednosť.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, ktorými určí svoju jurisdikciu vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článkoch 3 a 4 pre prípady, keď:

1. Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, ktorými určí svoju jurisdikciu vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článkoch 3 a 4, za predpokladu, že teritorialita je prvotným určujúcim faktorom, pre prípady, keď:

(a) trestný čin je spáchaný úplne alebo čiastočne na jeho území, alebo

a) trestný čin je spáchaný úplne alebo čiastočne na jeho území alebo

(b) páchateľ je jedným z jeho štátnych príslušníkov.

b) je páchateľ jedným z jeho štátnych príslušníkov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát, ktorého menou je euro, prijme opatrenia potrebné na určenie jurisdikcie pri trestných činoch uvedených v článkoch 3 a 4, ktoré boli spáchané mimo územia Európskej únie, prinajmenšom ak sa vzťahujú na euro, a ak

vypúšťa sa

(a) páchateľ sa nachádza na území daného členského štátu alebo

 

(b) sfalšované eurobankovky a mince súvisiace s predmetným trestným činom boli zistené v tomto členskom štáte.

 

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely trestného stíhania ktoréhokoľvek z uvedených trestných činov každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby jeho jurisdikcia nebola podriadená podmienke, že dané skutky musia byť trestným činom na mieste, kde k nim došlo.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Členské štáty sa zdržia začatia trestného konania v prípade, že trestné činy uvedené v článkoch 3 a 4 už boli predmetom trestného konania, ktoré vyústilo do právoplatného oslobodenia alebo odsúdenia podozrivého.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Zhromažďovanie údajov o počte prípadov súvisiacich s falšovaním eurobankoviek a euromincí

 

Členské štáty pravidelne zhromažďujú spoľahlivé údaje o počte prípadov súvisiacich s falšovaním eurobankoviek a euromincí, a to s osobitným odkazom na začaté trestné stíhania a úspešné trestné stíhania. Tieto údaje by sa mali poskytnúť úradu OLAF;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak potrebné vzorky z podozrivých bankoviek a mincí nie je možné preniesť z dôvodu, že je potrebné ich zachovávať ako dôkaz v trestnom konaní s cieľom zabezpečiť spravodlivý a účinný proces a právo na obhajobu podozrivého páchateľa, národné centrum pre analýzy a národné centrum pre analýzu mincí musia k nim mať prístup bez zbytočného odkladu.

2. Ak potrebné vzorky z podozrivých bankoviek a mincí nie je možné preniesť z dôvodu, že je potrebné ich zachovávať ako dôkaz v trestnom konaní s cieľom zabezpečiť spravodlivý a účinný proces a právo na obhajobu podozrivého páchateľa, národné centrum pre analýzy a národné centrum pre analýzu mincí musia k nim mať prístup bez zbytočného odkladu. Bezprostredne po ukončení konania súdne orgány odovzdajú tieto potrebné vzorky z každého typu podozrivej bankovky národnému centru pre analýzy a z každého typu podozrivej mince národnému centru pre analýzu mincí.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

Správa Európskej centrálnej banky

 

Európska centrálna banka po konzultácii s Komisiou predloží do...*správu o bankovkách v nominálnej hodnote 200 EUR a 500 EUR. Cieľom tejto správy je stanoviť, či sa emisia týchto bankoviek javí ako odôvodnená s ohľadom na riziká falšovania a prania špinavých peňazí. V prípade potreby sa k správe pripojí návrh rozhodnutia.

 

____________

* Ú. v.: vložiť dátum: jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 14 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podávanie správ zo strany Komisie a preskúmanie

Predkladanie správ Komisiou a preskúmanie – záverečné ustanovenia

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia v mene Únie zváži prerokovanie vhodných dohôd s tretími krajinami, ktoré používajú euro ako menu, aby sa zabránilo akejkoľvek činnosti, pri ktorej môže falšovaním dôjsť k ohrozeniu vierohodnosti eura, aby sa takáto činnosť stíhala a aby sa dosiahli ciele tejto smernice.

(1)

Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 42.

(2)

Ú. v. EÚ C 179, 25.6.2013, s. 9.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Táto krátka správa sa zameriava na odporúčania, ktoré nabádajú členské štáty k tomu, aby bojovali proti trestnému činu falšovania spôsobom, ktorý považujú za vhodný. Cieľom zmeny článku 8 je najmä zabezpečiť prednosť teritoriality pri určovaní jurisdikcie, pretože nie je praktické ani spravodlivé žiadať členské štáty, aby prevzali zodpovednosť za trestné činy, ktoré spáchal ich štátny príslušník mimo ich územia.

Podľa údajov Európskej centrálnej banky sa v roku 2012 stiahlo z obehu 184 000 falošných euromincí a 531 000 falošných eurobankoviek. Úrad OLAF odhaduje, že od zavedenia eura v roku 2002 spôsobilo falšovanie eura európskym podnikom a spotrebiteľom náklady vo výške asi 500 miliónov EUR. Spotrebitelia a podniky utrpeli túto stratu priamo, pretože hodnota falzifikátov sa neuhrádza.

Euro je vo svetovom meradle druhou najpoužívanejšou medzinárodnou menou, a to z neho robí cieľ organizovaných zločineckých skupín, ktoré sa špecializujú na falšovanie peňazí. Europol vynakladá na zaistenie falošných eurobankoviek a euromincí a na likvidáciu nelegálnych tlačiarní značné množstvo času a prostriedkov.

Európska komisia je presvedčená, že harmonizovaný prístup k stanoveniu trestných sankcií by bol užitočným odstrašujúcim prostriedkom, značný počet členských štátov sa však domnieva, že tieto sankcie sú nadmerne ambiciózne a v rozpore so zásadou subsidiarity. Okrem toho vzhľadom na hospodárske rozdiely medzi členskými štátmi stanovenie harmonizovaných dolných sadzieb trestov bude pravdepodobne viesť k nekonzistentným odradzujúcim účinkom v celej Únii, čo sa javí ako kontraproduktívne.


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (25.9.2013)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pablo Zalba Bidegain

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu smernice je modernizovať platný trestnoprávny rámec EÚ na ochranu eura a ostatných mien proti falšovaniu. Nahrádza platné nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu a ide nad jeho rámec, najmä pokiaľ ide o zlepšenie režimu trestov, nástroje na vyšetrovanie vážnych trestných činov falšovania a povinnosť odoslať podozrivé sfalšované bankovky a mince národným centrám pre analýzu respektíve národným centrám pre analýzu mincí.

Spravodajca víta tento návrh, najmä pokiaľ ide o harmonizáciu režimu trestov. Minimálna harmonizácia v tejto oblasti je plne odôvodnená vzhľadom na skutočnosť, že euro ako spoločná mena 17 členských štátov plní významnú úlohu v hospodárskej a finančnej integrácii v EÚ a dôvera občanov EÚ v menu je kľúčová pre finančnú stabilitu. Euro by sa preto malo chrániť rovnako v celej EÚ.

Spravodajca navrhuje ďalšie zmeny navrhnutého právneho predpisu v týchto oblastiach:

– zverejňovanie rozsudkov

Aby sa zabezpečila účinnosť a odrádzajúci účinok trestov, vynesené rozsudky by sa mali zverejňovať, pokiaľ ich zverejnenie vážne neohrozuje prebiehajúce úradné vyšetrovania.

– primeranosť trestov

V súlade so základnými zásadami primeranosti a subsidiarity by vnútroštátne orgány mali uplatňovať režimy trestov primerane. To sa môže podrobnejšie špecifikovať v novom pododseku článku 5 ods. 1.

– rozsah pôsobnosti: nedokončené falšované bankovky a mince

Pojem falšovaných bankoviek a mincí by sa nemal nevyhnutne obmedziť len na hotové falšované bankovky a mince, ale mal by zahŕňať aj nedokončené falšované bankovky a mince, ktoré sa práve vyrábajú.

Takéto nedokončené falzifikáty by nemali nominálnu hodnotu, ale potenciálnu nominálnu hodnotu, ktorá by sa mala zohľadniť pri určovaní primeraného trestu podľa článku 5 návrhu smernice. Odôvodnenie 19 a článok 5 by sa teda mali zmeniť, pričom by mali obsahovať zmienku o potenciálnej nominálnej hodnote, pokiaľ ide o nedokončené falzifikáty. Potenciálna nominálna hodnota by sa mala zvážiť ako ďalšie kritérium pri uplatňovaní primeraných trestov za každý trestný čin podľa článku 3 ods. 1 písm. a) až c) návrhu smernice.

– rozsah pôsobnosti: euro a ostatné meny

V súlade so zásadou nediskriminácie voči menám zakotvenej v Ženevskom dohovore musia členské štáty uplatňovať rovnaké režimy trestov v prípade ich vlastnej meny aj cudzích mien. To by sa mohlo v navrhnutom právnom predpise podrobnejšie vysvetliť zmenou odôvodnenia 19 a článku 5 tak, že sa uvedie uplatňovanie aj v prípade bankoviek a mincí, ktoré nie sú falšovanými eurobankovkami respektíve euromincami.

– trestné činy týkajúce sa výrobných nástrojov a materiálu použitých pri výrobe bankoviek a mincí

Aby sa posilnil odrádzajúci účinok navrhnutého právneho predpisu a vzhľadom na to, že nástroje na falšovanie zohrávajú hlavnú úlohu v tomto type trestných činov, trestné činy vymedzené v článku 3 ods. 1 písm. d) podliehajúce posúdeniu primeranosti by mali podliehať tiež normám pre minimálne a maximálne tresty stanovené v článku 5 ods. 4.

– odosielanie podozrivých sfalšovaných bankoviek a mincí národným centrám pre analýzu respektíve národným centrám pre analýzu mincí počas súdnych konaní

V článku 10 návrhu sa zavádza povinnosť odosielať podozrivé falzifikáty národným centrám pre analýzu respektíve národným centrám pre analýzu mincí zriadeným v súlade s nariadením 1338/2001. Za určitých okolností, najmä počas súdnych konaní, sa však vzorky podozrivých falšovaných bankoviek a mincí nemôžu zasielať, lebo sú potrebné ako dôkazy. V týchto situáciách by sa tieto vzorky falšovaných bankoviek a mincí mali zasielať uvedeným centrám bezodkladne po ukončení príslušných konaní.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Harmonizácia trestného práva v Únii by mala prispieť k rozvoju spoločnej právnej kultúry v Únii, pokiaľ ide o boj proti trestnej činnosti, ktorá by mala pozitívny dosah na vzájomnú dôveru medzi právnymi systémami členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

.

(10a) Je veľmi dôležité zabezpečiť dôveru občanov, podnikov a finančných inštitúcií v pravosť bankoviek a mincí. Falšované peniaze spôsobujú významné peňažné a nepeňažné škody spoločnosti, jednotlivcom a podnikom vo všetkých členských štátoch, ako aj v tretích krajinách. U spotrebiteľov by mohli vyvolať obavy, či je ochrana hotovosti dostatočná, a strach, že dostanú falšované bankovky a mince. V dôsledku toho môžu spotrebitelia namiesto hotovosti uprednostniť iné spôsoby platby. Falšované peniaze by tak mohli mať dôsledky na systém obehu peňazí z dôvodu použitia iných platobných prostriedkov. Trestné činy falšovania sú typické tým, že ide často o cezhraničné činy a že sú spojené s organizovanou trestnou činnosťou.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a) Každé odsúdenie vykonané v súlade s touto smernicou by malo byť bezodkladne zverejnené a malo by obsahovať aspoň informácie o druhu a povahe trestného činu, o treste a totožnosti odsúdenej fyzickej alebo právnickej osoby, pokiaľ by toto zverejnenie vážne neohrozilo prebiehajúce úradné vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť krátku dobu odňatia slobody alebo upustiť od odňatia slobody v prípadoch, keď celková nominálna hodnota falšovaných bankoviek a mincí nie je významná alebo keď nejde o osobitne závažné okolnosti. Táto hodnota by mala byť stanovená do 5 000 EUR, čo je desaťnásobok najvyššej nominálnej hodnoty eura v prípadoch, v ktorých sa má uložiť iný trest než trest odňatia slobody, a do 10 000 EUR v prípadoch, v ktorých sa má uložiť trest odňatia slobody na kratšie obdobie než šesť mesiacov.

(19) Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť krátku dobu odňatia slobody alebo upustiť od odňatia slobody v prípadoch, keď celková nominálna alebo potenciálna nominálna hodnota falšovaných bankoviek a mincí nie je významná alebo keď nejde o osobitne závažné okolnosti. Táto hodnota by mala byť stanovená do 5 000 EUR alebo rovnakej sumy v mene príslušných falšovaných bankoviek a mincí, čo je desaťnásobok najvyššej nominálnej hodnoty eura v prípadoch, v ktorých sa má uložiť iný trest než trest odňatia slobody, a do 10 000 EUR alebo rovnakej sumy v mene príslušných falšovaných bankoviek a mincí v prípadoch, v ktorých sa má uložiť trest odňatia slobody na kratšie obdobie než šesť mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Aby sa zabezpečil odrádzajúci účinok trestov na širokú verejnosť, členské štáty v prípade potreby bez zbytočného odkladu zverejnia tresty za trestné činy podľa prvého pododseku, pričom uvedú aspoň informácie o type a povahe trestného činu a totožnosti zodpovedných osôb, pokiaľ toto zverejnenie vážne neohrozí stabilitu finančných trhov. Ak by toto zverejnenie spôsobilo neprimeranú škodu dotknutým stranám, členské štáty zverejnia trestné postihy anonymne.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Členské štáty pri posudzovaní primeranosti trestov zohľadňujú zisky, ktoré dosiahli alebo straty, ktorým predišli zodpovedné osoby, ako aj poškodenie iných osôb vyplývajúce zo spáchaného skutku, a prípadné poškodenie fungovania trhov alebo hospodárstva v širšom zmysle.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Za trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c), pri ktorých ide o bankovky a mince v celkovej nominálnej hodnote menej než 5 000 EUR a pri ktorých nejde o osobitne závažné okolnosti, môžu členské štáty stanoviť iný postih než trest odňatia slobody.

2. Za trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c), pri ktorých ide o bankovky a mince v celkovej nominálnej alebo potenciálnej nominálnej hodnote menej než 5 000 EUR alebo rovnakej sume v mene príslušných falšovaných bankoviek a mincí a pri ktorých nejde o osobitne závažné okolnosti, môžu členské štáty stanoviť iný postih než trest odňatia slobody.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c), pri ktorých ide o bankovky a mince v celkovej nominálnej hodnote najmenej 5 000 EUR, sa trestajú odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov.

3. Trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c), pri ktorých ide o bankovky a mince v celkovej nominálnej alebo potenciálnej nominálnej hodnote najmenej 5 000 EUR alebo rovnakej sume v mene príslušných falšovaných bankoviek a mincí, sa trestajú odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c), pri ktorých ide o bankovky a mince v celkovej nominálnej hodnote najmenej 10 000 EUR alebo pri ktorých ide o osobitne závažné okolnosti, sa trestajú

4. Trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c), pri ktorých ide o bankovky a mince v celkovej nominálnej alebo potenciálnej nominálnej hodnote najmenej 10 000 EUR alebo rovnakej sume v mene príslušných falšovaných bankoviek a mincí, sa trestajú

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. trest podľa odseku 4 sa vzťahuje aj na trestné činy podľa článku 3 ods. 1 písm. d), ak boli tieto trestné činy spáchané za mimoriadne vážnych okolností.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak potrebné vzorky z podozrivých bankoviek a mincí nie je možné preniesť z dôvodu, že je potrebné ich zachovávať ako dôkaz v trestnom konaní s cieľom zabezpečiť spravodlivý a účinný proces a právo na obhajobu podozrivého páchateľa, národné centrum pre analýzy a národné centrum pre analýzu mincí musia k nim mať prístup bez zbytočného odkladu.

2. Ak potrebné vzorky z podozrivých bankoviek a mincí nie je možné odovzdať z dôvodu, že je potrebné ich zachovávať ako dôkaz v trestnom konaní s cieľom zabezpečiť spravodlivý a účinný proces a právo na obhajobu podozrivého páchateľa, národné centrum pre analýzy a národné centrum pre analýzu mincí musia k nim mať prístup bez zbytočného odkladu. Ihneď po ukončení tohto konania súdne orgány zabezpečia odovzdanie potrebných vzoriek z každého typu podozrivej bankovky príslušnému národnému centru pre analýzy a z každého typu podozrivej mince príslušnému národnému centru pre analýzu mincí.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 12a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Najneskôr [jeden rok od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Európska centrálna banka po konzultácii s Komisiou predloží správu o bankovkách v nominálnej hodnote 200 EUR a 500 EUR. Cieľom tejto správy je stanoviť, či sa emisia týchto bankoviek javí ako odôvodnená, a to najmä s ohľadom na riziká falšovania a prania špinavých peňazí. V prípade potreby sa k správe pripojí návrh rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 14 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podávanie správ zo strany Komisie a preskúmanie

Predkladanie správ zo strany Komisie a preskúmanie – záverečné ustanovenia

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia v mene Únie zváži prerokovanie vhodných dohôd s tretími krajinami, ktoré používajú euro ako menu, aby sa zabránilo akejkoľvek činnosti, pri ktorej môže falšovaním dôjsť k ohrozeniu pravosti eura, a aby sa takáto činnosť stíhala, a všeobecnejšie, aby sa dosiahli ciele tejto smernice.

POSTUP

Názov

Trestnoprávna ochrana eura a ostatných mien proti falšovaniu a nahradenie rámcového rozhodnutia Rady 2000/383/SVV

Referenčné čísla

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

12.3.2013

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Pablo Zalba Bidegain

12.3.2013

Prerokovanie vo výbore

5.9.2013

24.9.2013

 

 

Dátum prijatia

24.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zdravka Bušić, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Thomas Mann, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab, Nils Torvalds

Náhradníčka (čl. 187 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Rita Borsellino


POSTUP

Názov

Trestnoprávna ochrana eura a ostatných mien proti falšovaniu a nahradenie rámcového rozhodnutia Rady 2000/383/SVV

Referenčné čísla

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Dátum predloženia v EP

5.2.2013

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

20.3.2013

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Anthea McIntyre

31.1.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.2.2013

19.6.2013

16.9.2013

17.12.2013

Dátum prijatia

17.12.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Leonardo Domenici

Dátum predloženia

10.1.2014

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia