RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol

22.1.2014 - (COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD)) - ***I

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Georges Bach


Menetlus : 2013/0072(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0020/2014

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol

(COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0130),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0066/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2013. aasta arvamust[1],

–   olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A7-0020/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Lennutranspordi teenused on teenused, mille eest reisija on ette maksnud ning mida maksumaksja otse või kaudselt subsideerib. Seega tuleks lennupileteid käsitleda nn tulemuslepingutena, mille puhul lennuettevõtjad tagavad, et täidavad lepingust tulenevad kohustused ülimalt hoolikalt.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Selleks et suurendada lennuettevõtjate- ja -reisijate õiguskindlust, on vaja mõiste „erakorralised asjaolud” täpsemalt määratleda ja võtta arvesse Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas C-549/07 (Wallentin-Hermann). Seda määratlust tuleks veelgi täpsustada erakorraliste või tavapäraste asjaolude mittetäieliku loeteluga.

(3) Selleks et suurendada lennuettevõtjate- ja -reisijate õiguskindlust, on vaja mõiste „erakorralised asjaolud” täpsemalt määratleda ja võtta arvesse Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas C-549/07 (Wallentin-Hermann). Seda määratlust tuleks veelgi täpsustada erakorraliste asjaolude täieliku loeteluga. Komisjonil peaks olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte täienduste tegemiseks sellesse loetellu vastavalt vajadusele.

Selgitus

Erakorraliste asjaolude määratluse õiguskindluse tagamiseks tuleks loetelu koostada lõpliku nimekirjana.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Kohtuasjas C-22/11 (Finnair) leidis Euroopa Kohus, et mõiste „lennureisist mahajätmine” tõlgendamisel tuleb lisaks nendele juhtudele, kui reisija jäetakse lennust maha selle ülebroneerimise tõttu, pidada silmas ka juhte, kui lennureisist jäetakse maha muudel, nt käituslikel põhjustel. Seda selgitust silmas pidades ei ole põhjust muuta praegu kehtivat mõistet „lennureisist mahajätmine”.

(5) Kohtuasjas C-22/11 (Finnair) leidis Euroopa Kohus, et mõiste „lennureisist mahajätmine” tõlgendamisel tuleb lisaks nendele juhtudele, kui reisija jäetakse lennust maha selle ülebroneerimise tõttu, pidada silmas ka juhte, kui lennureisist jäetakse maha muudel, nt käituslikel põhjustel. Mõiste „lennureisist mahajätmine” peaks hõlmama juhtumeid, kus kavandatud väljumisaeg on toodud varasemaks, mistõttu reisija jääb lennust maha.

 

Selgitus

Praegu kasutatavat mõistet „lennureisist mahajätmine” tuleb muuta, et see kataks ka juhtumid, mil reisija jääb lennust maha, kuna lennuaeg on toodud varasemaks.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Määrust (EÜ) nr 261/2004 kohaldatakse ka nende reisijate suhtes, kes on broneerinud lennureisi reisipaketi ühe osana. Samas tuleks täpsustada, et reisijad ei või kumuleerida õigusi, eelkõige ei või samaaegselt lähtuda nii käesolevast määrusest kui ka nõukogu 13. juuni 1990. aasta direktiivist 90/314/EMÜ reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta17. Reisijad peaksid saama valida, missugusele õigusaktile nad nõude esitamisel tuginevad, ent neil ei tohiks olla õigust nõuda ühe ja sama probleemi eest hüvitist mõlema õigusakti alusel. Reisijaid ei peaks puudutama see, kuidas lennuettevõtjad ja reisikorraldajad selliseid nõudeid omavahel jagavad.

(6) Määrust (EÜ) nr 261/2004 kohaldatakse ka nende reisijate suhtes, kes on broneerinud lennureisi reisipaketi ühe osana. Samas tuleks täpsustada, et reisijad ei või kumuleerida õigusi, eelkõige ei või samaaegselt lähtuda nii käesolevast määrusest kui ka nõukogu 13. juuni 1990. aasta direktiivist 90/314/EMÜ reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta17. Reisijad peaksid saama valida, missugusele õigusaktile nad nõude esitamisel tuginevad, ent neil ei tohiks olla õigust nõuda ühe ja sama probleemi eest hüvitist mõlema õigusakti alusel. Lennuettevõtjad ja reisikorraldajad peaksid reisijatele viivitamata andma vajalikud tõendid, et neil oleks võimalik oma nõuded vormistada.

_____________

_____________

17 EÜT L158, 23.6.1990, lk 59.

17 EÜT L 158, 23.6.1990, lk 59.

Selgitus

Viimase lause välja jätmisega saab selgemaks asjaolu, et määrus 261/2004 ja reisipakettide direktiiv 90/314/EMÜ on kaks eri õigusakti, mis tähendab seda, et reisijad peavad pöörduma nõuetega ainult lendu teenindava lennuettevõtja poole. Kui aga määruse nr 261/2004 ja reisipakettide direktiivi kohased kohustused kattuvad, võivad reisijad valida, millise õigusakti alusel nõue esitada.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Selleks et suurendada reisijate kaitset, ei tohiks neid jätta maha edasi-tagasipiletiga hõlmatud tagasilennust, kuna nad ei ole kasutanud väljalennupiletit.

(7) Selleks et suurendada reisijate kaitset, ei tohiks olla võimalik jätta neid maha edasi-tagasipiletiga hõlmatud lennu osast põhjendusega, et nad ei ole kasutanud kõiki lennupiletiga hõlmatud teekonnaosasid.

Selgitus

Reisile mitteilmumise poliitika keelustamine. Kui broneeritud lend koosneb mitmest teekonnaosast, peab olema võimalik kasutada ainult ühte või mitut teekonnaosa, ilma et seda karistataks reisijateveoteenuse mittejätkamise või suure lisamaksuga.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Praegu karistatakse reisijaid vahetevahel halduslõivudega selle eest, kui nende nimi on valesti kirjutatud. Broneeringuvigu tuleks mõistlikkuse piires parandada tasuta, tingimusel et ei muudeta lennuaegu, kuupäeva, marsruuti ega reisijaid.

(8) Praegu karistatakse reisijaid vahetevahel halduslõivudega selle eest, kui nende nimi on valesti kirjutatud. Broneeringuvigu tuleks parandada tasuta, tingimusel et ei muudeta lennuaegu, kuupäeva, marsruuti ega reisijaid.

Selgitus

„Mõistlikkuse piires” parandamine jätab liiga palju tõlgendamisruumi.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Täpsustada tuleks asjaolu, et lennu tühistamise korral on reisija see, kes otsustab, kas küsida raha tagasi, muuta teekonda ja jätkata reisi või reisida hilisemal kuupäeval, mitte aga lennuettevõtja.

(9) Täpsustada tuleks asjaolu, et lennu tühistamise korral on reisija see, kes otsustab, kas küsida raha tagasi, muuta teekonda ja jätkata reisi või reisida samal päeval hilisemal kellaajal või hilisemal kuupäeval, mitte aga lennuettevõtja.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Kui reisija tühistab lennu, peaksid lennuettevõtjad olema kohustatud juba tasutud maksud tasuta tagastama.

Selgitus

Mõned lennuettevõtjad nõuavad sellistel juhtudel – sageli ebaproportsionaalseid – teenustasusid. See on lubamatu. Maks, mida ei teki, tuleb täies ulatuses tagastada. Kui lennureisija ei kasuta lendu, mille eest ta on juba tasunud, peaks see olema juba piisav „trahv”.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b) Kui reisija otsustab kokkuleppe kohaselt reisida hilisemal ajal, tuleks ärajäänud lennuga seotud sõidukulud lennujaama ja sealt tagasi hüvitada alati täies ulatuses. Need kulud peaksid alati hõlmama ühistranspordi ja takso kasutamise kulusid ning parkimistasu lennujaama parklas.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 c) Reisijate finantskaitse lennuettevõtja pankroti korral on reisijate õiguste kaitsmist käsitleva mõjusa korra keskne osa. Lennureisijate õiguste kaitse parandamiseks lennuettevõtja maksejõuetusest tuleneva lendude tühistamise või lennutegevusloa tühistamisest tuleneva lennuettevõtja tegevuse peatamise korral tuleks lennuettevõtjaid kohustada esitama piisavad tõendid tagatise olemasolu kohta, millest makstakse piletiraha tagasi või tagatakse reisijate kodumaale tagasitoimetamine.

Selgitus

Piisavate tõendite esitamise nõue jätab ruumi mitmeteks meetmeteks, mida lennuettevõtjad saavad võtta reisijate õiguste kaitsmiseks oma maksejõuetuse korral. Muud võimalused on näiteks fondi loomine või kindlustus.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 d) Tagatisfondi või kohustusliku kindlustussüsteemi loomine võimaldab näiteks lennuettevõtjal kindlustada reisijatele hüvitise maksmise või nende kodumaale tagasitoimetamise oma maksejõuetusest tuleneva lennu tühistamise või oma tegevusloa tühistamisest tuleneva tegevuse peatamise korral.

Selgitus

Tagatisfondi või kindlustussüsteemi loomine kindlustab reisijate kaitse lennuettevõtja pankroti või tegevusloa kaotamise korral.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Lennujaamad ja lennujaama kasutajad, nt lennuettevõtjad ja maapealse käitlusega tegelevad äriühingud, peaksid tegema koostööd, et võimalikult palju vähendada mitmete lennu katkestamise juhtude mõju reisijatele, tagades reisijate eest hoolitsemise ja teekonna muutmise. Selleks peaksid nad sellisteks juhtudeks koostama hädaolukorra lahendamise kavad ja neid üheskoos arendama.

(10) Lennujaama käitaja ja lennujaama kasutajad, nt lennuettevõtjad, maapealse käitlusega tegelevad äriühingud, aeronavigatsiooniteenuste osutajad ning puudega reisijate ja piiratud liikumisvõimega reisijate abistajad, peaksid võtma asjakohaseid meetmeid lennujaama kasutajate koordineerimise ja koostöö korraldamiseks, et võimalikult palju vähendada reiside massilise katkestamise juhtude mõju reisijatele, tagades reisijate eest hoolitsemise ja teekonna muutmise. Sellisteks juhtudeks peaksid lennujaama käitajad tagama hädaolukorra lahendamise kavade abil asjakohase koordineerimise ja need kavad koostöös riiklike, piirkondlike või kohalike ametiasutustega välja arendama. Riiklikud täitevasutused peaksid sellistele kavadele oma hinnangu andma, nõudes vajaduse korral nende kohandamist.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Lennuettevõtjad peaksid seadma sisse korra ning kooskõlastatud meetmed lennujaama jääma sunnitud reisijatele piisava teabe andmiseks. Selle korra kohaselt tuleks selgelt ära näidata, kes peab igas lennujaamas vastutama reisijate eest hoolitsemise, abi osutamise, teekonna muutmise või piletiraha tagasimaksmise korraldamise eest, ka tuleks välja töötada protsessid ja tingimused nende teenuste osutamiseks.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 b) Selleks et abistada reisijaid reisi katkestamise või pagasi hilinemise, kahjustumise või kadumise korral, peaksid lennuettevõtjad seadma lennujaamades sisse kontaktpunktid, kus nende töötajad või nende poolt tellitud kolmandad isikud annaksid reisijatele vajalikku teavet nende õiguste, sh kaebuste esitamise korra kohta ning aitaksid neil kohe vastavaid meetmeid võtta.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Määrusesse (EÜ) nr 261/2004 tuleks selge sõnaga lisada reisijate õigus saada hüvitist lennu pikaajalise hilinemise eest, võttes arvesse Euroopa Kohtu otsust liidetud kohtuasjades C-402/07 ja C-432/07 (Sturgeon). Samal ajal tuleks pikendada ajavahemikku, millest pikema hilinemise korral tekib õigus hüvitisele, et võtta arvesse lennundussektorile avalduvat finantsmõju ja lõpptulemusena vältida lendude tühistamise sagenemist. Selleks et tagada ELis reisijatele ühtsed hüvitamistingimused, peaks kõnealune ajapiir olema kogu ELis kõikide reisijate jaoks ühesugune, kuid see peaks sõltuma kolmandatesse riikidesse suunduva ja sealt saabuva lennureisi pikkusest, et võtta arvesse käitamisraskusi, mis lennuettevõtjatel tekivad seoses hilinemisega oma põhibaasist kaugel asuvates lennujaamades.

(11) Määrusesse (EÜ) nr 261/2004 tuleks selge sõnaga lisada reisijate õigus saada hüvitist lennu pikaajalise hilinemise eest, võttes arvesse Euroopa Kohtu otsust liidetud kohtuasjades C-402/07 ja C-432/07 (Sturgeon), ning võrdse kohtlemise põhimõtet, mille kohaselt ei tohi võrreldavaid olukordi erinevalt käsitleda. Tuleks pikendada ajavahemikku, millest pikema hilinemise korral tekib õigus hüvitisele, et võtta muu hulgas arvesse lennundussektorile avalduvat finantsmõju. Sellise ajapiiri mõju peaks olema tagada ühtsed hüvitamistingimused kõigile kodanikele, kes reisivad ELi piires. Samas tuleks mõningaid ajapiire tõsta, sõltuvalt kolmandatesse riikidesse suunduva ja sealt saabuva lennureisi pikkusest, et võtta arvesse käitamisraskusi, mis lennuettevõtjatel tekivad seoses hilinemisega oma põhibaasist kaugel asuvates lennujaamades. Hüvitamisel tuleks samale lennu pikkusele kohaldada alati sama hüvitusmäära.

Selgitus

Muudatusettepanekus võetakse arvesse raportööri seisukohta seoses ajapiiriga, mille ületamine peaks anda õiguse saada hüvitist. Raportöör on seisukohal, et need ajalised piirid tuleks kehtestada kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega Sturgeoni kohtuasjas, millega reisijatele, kelle lend hilineb palju, s.t üle 3 tunni, tagatakse samad õigused mis reisijatele, kelle lend tühistatakse.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses (EÜ) nr 261/2004 selge sõnaga kinnitada, et lennuplaani muutmine mõjutab reisijaid samamoodi nagu pikaajalised hilinemised, mistõttu peaksid reisijatel olema mõlemal juhul ühesugused õigused.

(12) Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses (EÜ) nr 261/2004 selge sõnaga kinnitada, et lennuplaani muutmine mõjutab reisijaid samamoodi nagu pikaajaline hilinemine või lennureisist mahajätmine, mistõttu peaksid reisijatel olema mõlemal juhul ühesugused õigused.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Ümberistumisega lennust maha jäänud reisijate eest tuleks korralikult hoolitseda ajal, kui nad ootavad reisiteekonna muutmist. Võrdse kohtlemise põhimõtte kohaselt peaks reisijatel olema võimalik nõuda hüvitist samasugustel alustel nagu neil reisijatel, kelle lend hilineb või tühistatakse, pidades silmas hilinemist reisi lõppsihtkohta.

(13) Ümberistumisega lennust sõiduplaanimuudatuse või lennu hilinemise tõttu maha jäänud reisijate eest tuleks korralikult hoolitseda ajal, kui nad ootavad reisiteekonna muutmist. Võrdse kohtlemise põhimõtte kohaselt ning kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega kohtuasjas C-11/11 (Air France vs. Folkerts) peaks reisijatel olema võimalik nõuda hüvitist samasugustel alustel nagu neil reisijatel, kelle lend hilineb või tühistatakse, pidades silmas hilinemist reisi lõppsihtkohta.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a) Põhimõtteliselt peaks abi osutamise ja teekonna muutmise kohustus kuuluma hilinemise või sõiduplaani muutuse põhjustanud lennuettevõtjale. Samas peaks asjaomase lennuettevõtja majandusliku koormuse vähendamiseks olema reisijale makstav hüvitis seotud eelmise lennu hilinemisega ümberistumispunkti.

Selgitus

Raportöör asub siiski seisukohale, et ELis piirkondlikke lühemate vahemaadega lende käitavate lennuettevõtjate suurt arvu arvestades tuleks nende lennuettevõtjate hüvitismaksetest tulenevat majanduslikku koormust vähendada. Seda silmas pidades on proportsionaalsuse tõttu lisatud topelttingimus, mida kohaldatakse olukordades, kus eelmist lendu käitav ettevõtja põhjustas üksnes väikese hilinemise, mis aga põhjustas reisija mahajäämise järgmisest lennust ja hoopis suurema hilinemise lõppsihtkohta jõudmisel.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 b) Puudega reisijate ja piiratud liikumisvõimega reisijate eest, kes jäävad lennujaama abiteenistuste põhjustatud hilinemise tõttu ümberistumisega lennust maha, tuleks korralikult hoolitseda ajal, kui nad ootavad reisiteekonna muutmist. Neil reisijatel peaks olema võimalus nõuda lennujaama käitajalt hüvitist samadel alustel kui reisijatel, kelle lennud hilinevad või on lennuettevõtja poolt tühistatud.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Praegu on lennuettevõtjatel piiramatu kohustus majutada oma reisijaid pikaajaliste erakorraliste asjaolude korral. Selline ebakindlus, mis tuleneb ajapiirangu puudumisest, võib kahjustada lennuettevõtja finantsstabiilsust. Seepärast peaks lennuettevõtjal olema võimalik lõpetada reisijate eest hoolitsemine pärast teatava aja möödumist. Pealegi peaksid hädaolukorra lahendamise kava ja kiire teekonna muutmine leevendama riski, et reisijad on sunnitud jääma lennujaama pikaks ajaks.

(16) Praegu on lennuettevõtjatel piiramatu kohustus majutada oma reisijaid pikaajaliste erakorraliste asjaolude korral. Lennuettevõtjal peaks siiski olema võimalik piirata reisijate eest hoolitsemisel majutuse kestust ja, juhul kui reisijad ise korraldavad majutuse, selle kulusid ning lõpetada reisijate eest hoolitsemine pärast teatava aja möödumist. Pealegi peaksid hädaolukorra lahendamise kava ja kiire teekonna muutmine leevendama riski, et reisijad on sunnitud jääma lennujaama pikaks ajaks.

Selgitus

Reiside massilise katkestamise korral peaksid kõik osalised (ametiasutused, lennujaamad, lennuettevõtjad, hotellid ja reisijad) aktsepteerima jagatud vastutust, et olukord lahendada. Lennuettevõtja kohustus reisijate eest hoolitseda võib majutuskulutuste osas olla piiratud ulatusega ühe öö kohta ja ühe reisija kohta. Erandit võidakse kohaldada siis, kui reisija korraldab oma majutuse ise. Sellisel juhul võib lennuettevõtjal piirata majutuskulusid ja reisija eest hoolitsemist pärast teatava aja möödumist.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Reisijate teatavate õiguste, eelkõige majutusõiguse rakendamine on osutunud ebaproportsionaalseks võrreldes teatavate lühilendude käitamisest saadava tuluga. Seepärast tuleks lennud, mida teevad väiksed õhusõidukid lühikestel vahemaadel, vabastada kohustusest maksta majutuse eest, ent lennuettevõtja peaks siiski aitama reisijatel majutust leida.

välja jäetud

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Puudega inimeste, piiratud liikumisvõimega inimeste ja muude erivajadustega inimeste, nt saatjate reisivate laste, rasedate naiste ja eriarstiabi vajavate inimeste puhul võib majutuse korraldamine lennu katkestamise korral osutuda keerulisemaks. Seepärast ei tohiks erakorraliste asjaolude ilmnemisel või piirkondlike lendude puhul kehtivaid majutusõiguse piiranguid kohaldada nende reisijakategooriate suhtes.

(18) Puudega inimeste, piiratud liikumisvõimega inimeste ja muude erivajadustega inimeste, nt saatjate reisivate laste, rasedate naiste ja eriarstiabi vajavate inimeste puhul võib majutuse korraldamine lennu katkestamise korral osutuda keerulisemaks. Seepärast ei tohiks mitte mingil juhul kohaldada erakorraliste asjaolude ilmnemisel kehtivaid majutusõiguse piiranguid nende reisijakategooriate suhtes.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a) Kui ühenduse lennuettevõtja nõuab, et puudega või piiratud liikumisvõimega isikuid saadaks hooldaja, ei peaks hooldajate suhtes kehtima asjakohase lennujaama väljumismaksu tasumine.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 b) Teenuseosutajad peaksid tagama, et piiratud liikumisvõimega isikutel ja puudega inimestel on õigus lennukis igal ajal tasuta kasutada ohutustunnistusega hingamisseadmeid. Komisjon peaks koostama ohutustunnistusega meditsiinilise hapniku seadmete nimekirja koostöös lennuettevõtjate ning puudega või piiratud liikumisvõimega isikute esindusorganisatsioonidega ja arvestades piisavalt ohutusnõuetega.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Lisaks reisijate nõuetekohasele teavitamisele nende õigustest lennu katkestamise korral tuleks neid ka nõuetekohaselt teavitada lennu katkemise põhjustest kohe, kui sellekohane teave on olemas. Sellist teavet tuleks anda ka juhul, kui reisija on ostnud pileti ELis tegutseva vahendaja kaudu.

(20) Lisaks reisijate nõuetekohasele teavitamisele nende õigustest lennu katkestamise, lennuplaani muudatuse ja lennureisist mahajätmise korral tuleks neid ka nõuetekohaselt teavitada lennu katkemise põhjustest kohe, kui sellekohane teave on olemas. Lennuettevõtja peaks andma sellist teavet ka juhul, kui reisija on ostnud pileti ELis tegutseva vahendaja kaudu. Reisijaid tuleb ühtlasi teavitada kõige lihtsamast ja kiiremast nõuete ja kaebuste esitamise korrast, et nad saaksid oma õigusi teostada.

Selgitus

Lennuettevõtja on reisi katkestamise põhjuste osas ainus usaldusväärne teabeallikas.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a) Et aidata riiklikel täitevasutustel täita käesoleva määruse jõustamisega seotud ülesandeid, peaksid lennuettevõtjad esitama neile asjakohased vastavusdokumendid, mis tõendavad ettevõtjate nõuetekohast vastavust käesoleva määruse kõigile asjakohastele artiklitele.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 b) Kuna kommertslennunduse puhul on tegu integreeritud liidu turuga, on määruse jõustamist tagavad meetmed tulemuslikumad liidu tasandil ja Euroopa Komisjoni suuremal osalusel. Eeskätt peaks Euroopa Komisjon suurendama lennureisijate teadlikkust sellest, kuidas lennuettevõtjad järgivad reisijate õigusi käsitlevaid nõudeid, avaldades selliste lennuettevõtjate nimekirja, kes süstemaatiliselt käesolevat määrust täita ei suuda.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Reisijaid tuleks nõuetekohaselt teavitada asjakohasest lennuettevõtjatele nõuete ja kaebuste esitamise korrast ja nad peaksid saama vastuse mõistliku aja jooksul. Samuti peaks reisijatel olema võimalik esitada lennuettevõtjate kohta kaebus kohtuväliselt. Kuna aga õigus tõhusale õiguskaitsevahendile kohtus on üks Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 tunnustatud põhiõigustest, ei tohiks kõnealused meetmed takistada reisijatel kohtusse pöörduda.

(22) Reisijaid tuleks nõuetekohaselt teavitada asjakohasest lennuettevõtjatele nõuete ja kaebuste esitamise korrast, nende tähelepanu tuleks juhtida sel puhul kohaldatavatele tähtaegadele, eelkõige artikli 16a lõikes 2 sätestatud tähtaegadele, ning nad peaksid saama vastuse võimalikult lühikese aja jooksul. Samuti peaks reisijatel olema võimalik esitada lennuettevõtjate kohta kaebus kohtuväliselt. Liikmesriigid peaksid nägema ette korraliku tasemega vahendusteenused, juhuks kui ei ole võimalik reisija ja lennuettevõtja vahelist konflikti lahendada. Kuna aga õigus tõhusale õiguskaitsevahendile kohtus on üks Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 tunnustatud põhiõigustest, ei tohiks kõnealused meetmed takistada reisijatel kohtusse pöörduda. Selleks tuleks reisijatele igas riigis alati anda nende menetluste täitmise eest vastutavate asutuste aadressid ja kontaktandmed. Nõuete lihtsaks, kiireks ja odavaks käsitlemiseks nii kohtu- kui ka kohtuvälistes menetlustes tuleks tähelepanu pöörata eelkõige vaidluste veebipõhisele ja kohtuvälisele lahendamisele ning Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlusele.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a) Enne nõude esitamist tuleks alati esitada kaebus.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Kohtuasjas C-139/11 (Moré vs. KLM) selgitas Euroopa Kohus, et tähtaeg, mille jooksul võib esitada hagi hüvitise nõudes, määrab iga liikmesriik kindlaks oma eeskirjadega.

(23) Kohtuasjas C-139/11 (Moré vs. KLM) selgitas Euroopa Kohus, et tähtaeg, mille jooksul võib esitada hagi hüvitise nõudmiseks, määrab iga liikmesriik kindlaks oma eeskirjadega. Kohtuväliste lahendite puhul määratakse tähtajad kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)17a.

 

___________________

 

17a ELT L 165, 18.6.2013, lk 65.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(26 a) Selleks et suurendada lennureisijate ja -ettevõtjate õiguskindlust, tuleks mõistet „erakorralised asjaolud” selgitada, võttes arvesse riiklike täitevasutuste tööd ja Euroopa Kohtu otsuseid. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone riiklike täitevasutustega. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27) Selleks et tagada kahjustatud või kaotsi läinud liikumisabivahendi täieliku väärtuse hüvitamine, peaksid lennuettevõtjad pakkuma piiratud liikumisvõimega reisijatele tasuta võimalust esitada erideklaratsioon, mis vastavalt Montréali konventsioonile lubab neil taotleda kaotsimineku või kahjustumise täielikku hüvitamist.

(27) Selleks et tagada kahjustatud või kaotsi läinud liikumisabivahendi täieliku väärtuse hüvitamine, teavitavad lennuettevõtjad ja lennujaama abiteenistused puudega reisijaid või piiratud liikumisvõimega reisijaid broneerimise ajal ja registreerimisel veel kord võimalusest esitada erideklaratsioon, mis vastavalt Montréali konventsioonile lubab neil taotleda kaotsimineku või kahjustumise puhul täielikku hüvitamist. Lennuettevõtjad teavitavad reisijaid pileti broneerimise ajal sellisest deklaratsioonist ja sellest tulenevatest õigustest.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29) Muusikariistu tuleks võimaluse korral lubada võtta reisijatesalongi ja kui see ei ole võimalik, tuleks neid vedada sobivates tingimustes õhusõiduki lastiruumis. Määrust (EÜ) nr 2027/97 tuleks vastavalt muuta.

(29) Muusikariistu tuleks lubada võtta reisijatesalongi ja kui see ei ole võimalik, tuleks neid vedada sobivates tingimustes õhusõiduki lastiruumis. Et asjaomane reisija saaks hinnata, kas tema muusikariista on võimalik hoida salongis, peaksid lennuettevõtjad teavitama teda hoiuruumi suurusest. Määrust (EÜ) nr 2027/97 tuleks vastavalt muuta.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31) Arvestades kaotsi läinud, kahjustada saanud või hilinenud pagasi kohta kaebuste esitamise lühikesi tähtaegu, peaksid lennuettevõtjad andma reisijatele võimaluse esitada kaebus sellekohasel vormil lennujaamas. Selleks võiks kasutada ka ühtset avaldust vara kadumise kohta (PIR).

(31) Arvestades kaotsi läinud, kahjustada saanud või hilinenud pagasi kohta kaebuste esitamise lühikesi tähtaegu, tuleks kõigis lennujaamades luua spetsiaalne pagasiga tegelev teenistus, kus reisijatel on võimalus esitada saabumisel kaebus. Selleks peaksid lennuettevõtjad pakkuma reisijatele kaebuse vormi kõigis ELi ametlikes keeltes. Kaebuse esitamiseks võiks kasutada ka ühtset avaldust vara kadumise kohta (PIR). Komisjonil tuleks rakendusaktidega kehtestada standarditud nõudevorm.

Selgitus

Praktilistel põhjustel peaks kõigis lennujaamades olema spetsiaalne pagasiga tegelev teenistus, et menetlust kiirendada ja hõlbustada. Kogu liidu ulatuses standarditud vorm peaks olema tehtud kättesaadavaks koos muudetud määrusega.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(35 a) Reisijate kaitse parandamiseks väljaspool liidu piire tuleks reisijate õigusi järjepidevalt käsitleda kahepoolsetes ja rahvusvahelistes lepingutes.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(35 b) Kõigis liidu lennujaamades, mida aastas läbib üle 1 miljoni inimese, peaksid olema eraldi tasuta ruumid (nn mähkimiskohad) sügava puudega inimeste jaoks, kes vajavad mähkimist ja tualettruumi abivahendeid.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(35 c) Liikmesriikide loodud riiklikel täitevasutustel ei ole alati piisavaid volitusi, et tagada reisijate õiguste tõhus kaitse. Seepärast peaksid liikmesriigid andma riiklikele täitevasutustele piisavad volitused rikkumiste eest karistamiseks ning reisijate ja ettevõtjate vaheliste vaidluste lahendamiseks ning kõik riiklikud täitevasutused peaksid täiel määral uurima kõiki esitatud kaebusi.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c a (uus)

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1. Artikli 1 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:

 

 

„c a) odavamasse reisiklassi üleviimise korral.”

Selgitus

Punkti c a all osutatud juhtumit käsitletakse artikli 10 lõikes 2. Seepärast tuleks see loetelusse lisada.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Artikli 1 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„c b) nad jäävad ümberistumisega lennust maha.”

Selgitus

Arvestades uut artiklit 6a „Ümberistumisega lennust mahajäämine”, tuleb artikli 1 lõikes 1 määratletud määruse sisu vastavalt muuta.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„„reisikorraldaja — nõukogu 13. juuni 1990. aasta direktiivi 90/314/EMÜ (reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta) artikli 2 punktis 2 määratletud isik;”

„„reisikorraldaja” – isik, kes regulaarselt (mitte juhuti) korraldab reisi- ja puhkusepakette ja neid kas otse või vahendaja kaudu müüb või müügiks pakub;”

Selgitus

Suurema selguse ja tarbijasõbralikkuse huvides on parem loobuda igasugustest viidetest ning nende asemel esitada selged määratlused käesolevas määruses.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt g

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.).

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„„piiratud liikumisvõimega isik” – määruse (EÜ) nr 1107/2006 (puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul)22 artikli 2 punktis a määratletud mis tahes isik;”

„„puudega isik või piiratud liikumisvõimega isik” – isik, kelle liikumisvõime on reisi ajal füüsilise (sensoorse või lokomotoorse, püsiva või ajutise) või vaimse puude või kahjustuse või muu liiki puude või vanuse tõttu piiratud ning kelle seisund nõuab asjakohast tähelepanu ning kõikidele reisijatele kättesaadavate teenuste kohandamist tema erivajadustele;”

__________________

__________________

22 ELT L204, 26.7.2006, lk 1.

.

Selgitus

On oluline, et määruses oleks olemasolevale õigusaktile, täpsemalt määrusele (EL) nr 1107/2006 viitamise asemel täpne ja täielik puudega isiku või piiratud liikumisvõimega isiku määratlus. Oluline on ka rõhutada, et väljendeid „puudega isik” ja „piiratud liikumisvõimega isik” ei saa kasutada sünonüümidena ning kasutatud määratlus peaks seda toonitama.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt j

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) punkt j asendatakse järgmisega:

 

„j) „lennureisist mahajätmine” — reisijate lennukiga vedamisest keeldumine, kuigi reisija on ilmunud lennule artikli 3 lõikes 2 sätestatud tingimustel, välja arvatud juhul, kui lennureisist mahajätmiseks on mõistlikud põhjused, nagu tervis, ohutus või julgeolek või mittetäielikud reisidokumendid. Lend, mille kavandatud väljumisaeg toodi varasemaks, mistõttu reisija jäi lennust maha, loetakse lennureisiks, millest reisija maha jäeti.”

Selgitus

Praegu kasutatavat mõistet „lennureisist mahajätmine” tuleb muuta, et see kataks ka juhtumid, mil reisija jääb lennust maha, kuna lennuaeg toodi varasemaks.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt l

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Lendu, mille puhul õhusõiduk tõusis õhku, kuid oli seejärel mingil põhjusel sunnitud maanduma sihtlennujaamast erinevas lennujaamas või pöörduma tagasi lähtelennujaama, käsitatakse tühistatud lennuna.”

„Lendu, mille puhul õhusõiduk tõusis õhku, kuid oli seejärel sunnitud pöörduma tagasi lähtelennujaama, ning mille puhul selle õhusõiduki reisijad suunati teistele lendudele, käsitatakse tühistatud lennuna.”

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 –alapunkt e

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt m

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

m) „erakorralised asjaolud” – asjaolud, mis oma olemuselt või päritolult ei ole omased asjaomase lennuettevõtja tavapärasele tegevusele ja väljuvad tema tegeliku kontrolli alt. Käesoleva määruse kohaldamisel hõlmavad erakorralised asjaolud lisas esitatud asjaolusid;

m) „erakorralised asjaolud” – asjaolud, mis jäävad väljapoole asjaomase lennuettevõtja tavapärase tegevuse kontrolli ja kohaldatavate ohutuseeskirjade alusel järgitavaid kohustusi. Käesoleva määruse kohaldamisel piirduvad erakorralised asjaolud 1. lisas esitatud asjaoludega.

Selgitus

Sõna „omane” ei ole täpne mõiste ning on eri keeltes erisuguse tähendusega. Lennuettevõtjat, kes on täiel määral järginud ohutus- ja hoolduseeskirju ja kohustusi ning on seega teinud katkestuste vältimiseks kõik endast oleneva, ei tohiks karistada hüvitise maksmise kohustusega. Hüvitise maksmine võib ergutada lennuettevõtjaid paremini käituma vaid siis, kui põhjus on tegelikult nende kontrolli all. Lisa ei ole piirav ja esitab vaid näited.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 –alapunkt e

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt o

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

o) „ümberistumisega lend” – ühe veolepingu alusel toimuv lend, mille eesmärk, sõltuvalt kontekstist, on võimaldada reisijal kas saabuda ümberistumiskohta, et sealt edasi minna teisele lennule, või lahkuda teise lennuga ümberistumiskohast;

o) „ümberistumisega lend” – ühe ühtse veolepingu või ühe broneeringunumbri või mõlema alusel toimuv lend eesmärgiga võimaldada reisijal saabuda ümberistumiskohta, et sealt edasi minna teisele lennule, või, tulenevalt artikli 6a kontekstist, see teine lend, millega reisija lahkub ümberistumiskohast;

Selgitus

Selgitusele lisatakse „üks broneering”, et hoida ära probleemid juhtumite korral, mil eraldi piletid ostetakse koos ühe tehingu käigus. Lisatav artikkel 6a viitab ümberistumisega lendusid puudutavatele sätetele.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 –alapunkt e

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt r

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

r) „lennujaama käitaja” – asutus, kelle ainu- või lisaülesanne olukorrast olenevalt on hallata ja juhtida lennujaamade või lennujaamade võrgustiku taristut riiklike õigusnormide või lepingute alusel ning koordineerida ja kontrollida asjaomases lennujaamas või lennujaamade võrgustikus tegutsevate eri käitajate tegevust;

r) „lennujaama käitaja” – asutus, kelle ainu- või lisaülesanne olukorrast olenevalt on vastavalt oma volitustele hallata ja juhtida lennujaamade või lennujaamade võrgustiku taristut riiklike õigusnormide või lepingute alusel ning koordineerida asjaomases lennujaamas või lennujaamade võrgustikus tegutsevaid eri käitajaid;

Selgitus

Ettepanekuga pannakse lennujaama käitajatele uued ülesanded, sealhulgas kõikide lennujaamas tegutsevate sidusrühmade tegevuse kontrollimine. See ei toimi ega ole lennujaama käitaja ülesanne. Seega tuleks säte välja jätta, et vältida lennujaama käitaja rolli ja kohustustega seotud segadust.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 –alapunkt e

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt s

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

s) „piletihind” – pileti eest makstud täishind, mis hõlmab lennu maksumust ning piletiga hõlmatud kõikide kohustuslike ja vabatahtlike teenuste eest makstavaid makse, tasusid, lisatasusid ja lõive;

s) „piletihind” – pileti eest makstud täishind, mis hõlmab lennu maksumust ning piletiga hõlmatud kõikide kohustuslike ja vabatahtlike teenuste eest makstavaid makse, tasusid, lisatasusid ja lõive, nagu lennule registreerimise tasu, piletite ja pardakaardi väljastamise tasu, minimaalse lubatud pagasi, sh lubatud käsipagasi, registreeritud pagasi ja hädavajalike esemete kaasavõtmise tasu ning kõiki maksmisega seotud kulusid, näiteks krediitkaarditasusid; eelnevalt avaldatud piletihind peab alati kajastama makstavat lõpphinda.

Selgitus

Selguse ja võrreldavuse huvides tuleb määratleda põhiteenused, mis peavad sisalduma piletihinnas.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 –alapunkt e

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt t

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

t) „lennuhind” – väärtus, mille saamiseks korrutatakse piletihind lennu pikkuse ja piletiga hõlmatud lennureisi kogupikkuse suhtarvuga;

t) „lennuhind” – väärtus, mille saamiseks korrutatakse piletihind konkreetse lennu pikkuse ja piletiga hõlmatud lennureisi kogupikkuse suhtarvuga; kui piletihind ei ole teada, on võimaliku tagasimakse suurus selle lennu parema istekoha lisamaksumus;

Selgitus

Komisjoni välja pakutud „lennuhind” ei sobi juhul, kui lend on paketireisi osa, kuna siis ei ole piletil lennuhinda eraldi välja toodud. Muudatusettepaneku eesmärk on seda olukorda parandada. Mõiste täiendavas osas on tagasimakse suuruseks määratud parema istekoha maksumus asjaomasel lennul. Mõistet ei tuleks kohaldada osalisele tagasimaksele, mis on seotud odavamasse klassi üleviimisega.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 –alapunkt e

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt w

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

w) „lennurajaga seotud viivitus” – ajavahemik, mil õhusõiduk on maapinnal ning mis väljumise korral kestab alates reisijate pardalemineku algusest kuni õhusõiduki õhkutõusmiseni ja saabumise korral alates õhusõiduki maandumisest kuni reisijate õhusõidukist väljumise alguseni;

w) „lennurajaga seotud viivitus” – ajavahemik, mil õhusõiduk on maapinnal ning mis väljumise korral kestab alates reisijate pardalemineku lõpetamisest kuni õhusõiduki õhkutõusmiseni ja saabumise korral alates õhusõiduki maandumisest kuni reisijate õhusõidukist väljumise alguseni;

Selgitus

Pardalemineku aeg ei peaks sisaldama lennurajaga seotud viivitust, kuna see sõltub lennuki suurusest. Lennurajaga seotud viivitus tuleks arvutada absoluutväärtuses ja mitte iga õhusõidukiga seotult.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 –alapunkt e

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt y a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„y a) „hilinemine saabumisel” – erinevus selle kellaaja, millal lend pidi reisija piletil märgitud sõiduplaani kohaselt saabuma, ja lennu tegeliku saabumise kellaaja vahel. Lendu, mille puhul õhusõiduk tõusis õhku, kuid oli seejärel sunnitud pöörduma tagasi lähtelennujaama, ning tõusis uuesti õhku hilisemal ajal, käsitatakse kui saabumisel hilinenud lendu. Samuti käsitatakse saabumisel hilinenud lennuna lendu, mis suunatakse ümber, kuid mis jõuab seejärel siiski oma lõppsihtkohta või lõppsihtkoha läheduses olevale lennuväljale.”

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 –alapunkt e

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt y b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„y b) „teekonna muutmine” – ilma hinnalisata transpordialternatiivi pakkumine, mis võimaldab reisijal jõuda lõppsihtkohta.”

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) reisijal on kinnitatud broneering asjaomasele lennule ja ta tuleb kohale pardaleminekuks, v.a artiklis 5 osutatud tühistamise korral ja artiklis 6 osutatud sõiduplaanimuudatuse korral,

a) reisijal on kinnitatud broneering asjaomasele lennule ja ta tuleb kohale pardaleminekuks, v.a artiklis 5 osutatud tühistamise korral ja artiklis 6 osutatud sõiduplaanimuudatuse korral või artiklis 6a osutatud ümberistumisega lennu puhul,

Selgitus

Muudatusettepanekuga muudetakse teksti vastavalt uuele artiklile 6a „Ümberistumisega lennust mahajäämine”.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 3 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(aa) lõige 3 asendatakse järgmisega:

3. Käesolevat määrust ei kohaldata reisijate suhtes, kes reisivad tasuta või hinnaalandusega, mis ei ole vahetult või kaudselt avalikkusele kättesaadav. Neid kohaldatakse siiski reisijate suhtes, kellel on lennuettevõtja või reisikorraldaja poolt pidevate lendajate programmi või muu äriprogrammi alusel väljastatud piletid.

3. Käesolevat määrust ei kohaldata reisijate suhtes, kes reisivad tasuta või soodushinnaga, mis ei ole vahetult või kaudselt avalikkusele kättesaadav, sh alla 2-aastaste laste suhtes, kellele ei ole ostetud eraldi istekohta. Seda kohaldatakse siiski reisijate suhtes, kellel on lennuettevõtja või reisikorraldaja poolt pidevate lendajate programmi või muu äriprogrammi alusel väljastatud piletid.

Muudatusettepanekuga soovitakse muuta kehtiva õigusakti sätet – artikli 3 lõiget 3 –, millele ei ole komisjoni ettepanekus viidatud.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 3 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Ilma et see piiraks artikli 8 lõike 6 kohaldamist, kohaldatakse käesolevat määrust üksnes nende reisijate suhtes, kes reisivad jäigatiivalise mootorõhusõidukiga. Kui aga veolepingu kohaselt toimub lennureisi mingi osa muu transpordiliigi või kopteriga, kohaldatakse käesolevat määrust kogu lennureisi suhtes ja muu transpordiliigiga toimuvat reisiosa käsitatakse käesoleva määruse kohaldamisel ümberistumisega lennuna.

4. Ilma et see piiraks artikli 8 lõike 6 kohaldamist, kohaldatakse käesolevat määrust üksnes nende reisijate suhtes, kes reisivad jäigatiivalise mootorõhusõidukiga. Kui aga ühe veolepingu kohaselt ja ühe broneeringu alusel toimub lennureisi mingi osa muu transpordiliigi või kopteriga, kohaldatakse artiklit 6a kogu lennureisi suhtes, kui see muu transpordiliik on veolepingus ära märgitud. Lennuettevõtja vastutab käesoleva määruse kohaldamise eest kogu lennureisi jooksul.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 3 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Käesolevat määrust kohaldatakse ka reisipaketilepingu alusel veetavate reisijate suhtes, kuid see ei mõjuta nõukogu direktiivist 90/314/EMÜ tulenevaid reisijate õigusi. Reisijal on õigus esitada nõudeid käesoleva määruse ja nõukogu direktiivi 90/314/EMÜ alusel, kuid ta ei või ühtede ja samade seikadega seoses taotleda õigusi mõlema õigusakti alusel, kui nende õigustega kaitstakse samu huve või kui neil on üks ja sama eesmärk. Käesolevat määrust ei kohaldata juhul, kui reisipakett tühistatakse või lükatakse hilisemale ajale muul põhjusel kui lennu tühistamise või hilinemise tõttu.

6. Käesolevat määrust kohaldatakse ka reisipaketilepingu alusel veetavate lennureisijate suhtes, kuid see ei mõjuta nõukogu direktiivist 90/314/EMÜ tulenevaid reisijate õigusi. Reisijal on õigus esitada lennuettevõtjale nõudeid käesoleva määruse ja reisikorraldajale nõukogu direktiivi 90/314/EMÜ alusel, kuid ta ei või ühtede ja samade seikadega seoses taotleda õigusi mõlema õigusakti alusel, kui nende õigustega kaitstakse samu huve või kui neil on üks ja sama eesmärk. Käesolevat määrust ei kohaldata juhul, kui reisipakett tühistatakse või lükatakse hilisemale ajale muul põhjusel kui lennu tühistamise või hilinemise tõttu.

Selgitus

Muudatusettepanek esitati selgitamise eesmärgil. Määrus 261/2004 ja reisipakettide direktiiv 90/314/EMÜ on kaks eri õigusakti. Peab olema selge, et reisijad ei saa õigusi akumuleerida mõlema õigusakti alusel.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 4 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Kui lennuettevõtja mõistlikkuse piires eeldab, et lennureisist mahajätmine on tõenäoline, pöördub ta kõigepealt vabatahtlike poole ettepanekuga nende broneeringud hüvitise vastu tühistada tingimustel, milles asjaomane reisija ja tegutsev lennuettevõtja kokku lepivad. Vabatahtlikke abistatakse vastavalt artiklile 8; sellist abi antakse lisaks käesolevas lõikes nimetatud hüvitistele.

1. Kui lennuettevõtja mõistlikkuse piires eeldab, et lennureisist mahajätmine on tõenäoline, pöördub ta kõigepealt vabatahtlike poole ettepanekuga nende broneeringud hüvitiste vastu tühistada tingimustel, milles asjaomane reisija ja tegutsev lennuettevõtja kokku lepivad. Vabatahtlikke teavitatakse nende õigustest vastavalt artikli 14 lõikele 2, abistatakse vastavalt artiklile 8 ning kui uue lennu väljumisaeg on vähemalt kaks tundi pärast esialgset väljumisaega, hoolitseb tegutsev lennuettevõtja reisija eest vastavalt artiklile 9; sellist abi antakse ja reisija eest hoolitsetakse lisaks käesolevas lõikes nimetatud hüvitistele.

Selgitus

Eesmärk on tagada vabatahtlikele samal määral teave ja hoolitsus, mida pakutakse kõikidele teistele reisijatele, nii et enne tegutseva lennuettevõtja mis tahes pakkumise vastuvõtmist teevad nad oma otsused kogu teabe alusel.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 4 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) lõige 3 asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„3. Kui reisijad jäetakse lennureisist maha vastu nende tahtmist, maksab tegutsev lennuettevõtja reisijatele viivitamata hüvitist vastavalt artiklile 7 ja abistab neid vastavalt artiklile 8. Kui artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt valib reisija teekonna muutmise esimesel võimalusel ja kui uue lennu väljumisaeg on vähemalt kaks tundi pärast esialgset väljumisaega, abistab tegutsev lennuettevõtja reisijat vastavalt artiklile 9.”

 

Selgitus

Kehtiv määrus näeb ette artikli 9 viivitusteta kohaldamise. See peaks niimoodi jääma. Reisijad, kes jäetakse lennureisist maha neist mittesõltuvatel põhjustel, ei peaks artikli 9 lõike 1 punkti a kohaselt ootama pardalemineku eel suupistete pakkumist kaks tundi.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 4 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka tagasisõidupiletite suhtes, kui reisija jäetakse maha tagasilennust, kuna ta ei kasutanud väljalennuks ostetud piletit või ei maksnud sellekohast lisatasu.

4. Reisijat ei jäeta maha tagasilennust, sh sellisest, mis sisaldab ümberistumisi, põhjendusel et ta ei ole kasutanud edasi-tagasipiletis sisalduvat väljalennupiletit või maksnud sellekohast lisatasu. Kui reisijaid ei lasta pardale, kuigi nad selleks soovi avaldavad, kohaldatakse lõikeid 1 ja 2. Ka maksab tegutsev lennuettevõtja reisijale viivitamata hüvitist vastavalt artiklile 7 ning abistab teda vastavalt artiklitele 8 ja 9.

 

Käesoleva lõike esimest lõiku ei kohaldata, kui pilet hõlmab mitmest järjestikusest osast koosnevaid lende ning reisijad jäetakse maha, kuna transporti ei ole kasutatud kõikideks üksikuteks lendudeks või ei ole seda kasutatud piletil märgitud kokkulepitud järjekorras.

Selgitus

See lennuettevõtjate kasutatav praktika on vastuolus tarbijate huvidega ning tuleks edaspidi keelustada, tuginedes kindlale õiguslikule alusele. Artikli 9 kohaldamise osas on viidatud eelmisele muudatusettepanekule.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 4 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui reisija või tema nimel tegutsev vahendaja annab teada, et ühe reisija või samas veolepingus märgitud mitme reisija nimes on kirjaviga, mistõttu võidakse reisija(d) lennust maha jätta, parandab lennuettevõtja vea üks kord hiljemalt 48 tundi enne lennu väljumist, ilma et reisija või vahendaja peaks maksma lisatasu, v.a juhul, kui see on keelatud riigi või rahvusvaheliste õigusaktidega.”

5. Kui reisija või tema nimel tegutsev vahendaja annab teada, et ühe reisija või samas veolepingus märgitud mitme reisija nimes on kirjavead, mistõttu võidakse reisija(d) lennust maha jätta, parandab lennuettevõtja need vead vähemalt üks kord hiljemalt 48 tundi enne lennu väljumist, ilma et reisija või vahendaja peaks maksma lisatasu, v.a juhul, kui see on keelatud riigi või rahvusvaheliste õigusaktidega.”

Selgitus

Kuna vigadel võib olla mitmeid põhjuseid, tagatakse muudatusettepanekuga, et parandada võib rohkem kui ühte kirjaviga.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) lisatakse järgmine lõige:

 

„5 a. Lõikeid 1, 2 ja 4 kohaldatakse ka juhul, kui reisija jääb lennust maha järgmistel põhjustel:

 

a) lennuk tõusis õhku enne kavandatud väljumisaega ja reisija saabus lennujaama õigeaegselt kooskõlas artikli 3 lõikega 2, või

 

b) lennu kavandatud väljumisaeg toodi varasemaks ja reisijat ei teavitatud sellest vähemalt 24 tundi ette; kohustus tõendada, et reisijat teavitati lennu kavandatud väljumisaja muutmisest õigeaegselt, lasub tegutseval lennuettevõtjal.

 

Lisaks maksab tegutsev lennuettevõtja asjaomasele reisijale viivitamata hüvitist vastavalt artiklile 7 ning abistab teda vastavalt artiklitele 8 ja 9.”

Selgitus

Muudetud muudatusettepanek 35 on kooskõlas raportööri seisukohaga, mis puudutab reisija õigusi lennureisist mahajätmisel, ning eelkõige muudatusettepanekuga 1 põhjenduse 5 kohta, muudatusettepanekuga 11 põhjenduse 12 kohta, muudatusettepanekuga 32 artikli 4 lõike 3 kohta ja muudatusettepanekuga 33 artikli 4 lõike 4 kohta. Seetõttu tuleks muudatusettepanekus 35 lõige 3 välja jätta ning täiendada seda viitega artiklitele 7, 8 ja 9, nagu on sätestatud artikli 4 lõikes 4.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisatakse järgmine artikkel 4 a:

 

„Mitme kupongiga piletid

 

1. Kui mitme kupongiga pilet on mõeldud üksteisele järgnevate lendude kasutamiseks, tagab lennuettevõtja või piletimüüja määruse (EÜ) nr 2111/2005 tähenduses, et reisija on täiesti teadlik tariifipakkumisega seotud kasutuse eritingimustest, ning palub reisijal juhul, kui tal ei ole võimalik ühte neist lendudest kasutada, võtta lennuettevõtjaga ühendust selleks antud kontaktandmetel.

 

2. Kui reisija ei ole oma lennureisi väljalendu või esimest haruliini lendu kasutanud, siis ei tühista lennuettevõtja broneeringut tagasilennule või järgmisele lennule.

 

3. Kui reisija on võtnud enne tagasilendu või järgmist lendu lennuettevõtjaga ühendust, saab ta selle lennu teha ilma lisakuluta.

 

4. Muudel juhtudel peale lõikes 3 osutatud juhtude ja kui lennuettevõtja suudab tõendada, et lõike 1 sätted on täidetud, võib lennuettevõtja kohaldada lisatasu summas, mis ei ületa pileti eest makstava lennu hinna ja broneeringu kuupäeval kehtiva konkreetse lennu hinna vahet.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) pakub tegutsev lennuettevõtja vastavalt artiklile 8 võimalust saada raha tagasi, jätkata reisi teekonda muutes või reisida hilisemal kuupäeval; ning

a) pakub tegutsev lennuettevõtja vastavalt artiklile 8 võimalust saada raha tagasi, jätkata reisi teekonda muutes või reisida samal päeval hilisemal kellaajal või hilisemal kuupäeval; ning

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 5 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

2. Kui reisijat teavitatakse lennu tühistamisest, tutvustatakse talle võimalikke alternatiivseid reisivõimalusi.

2. Kui reisijat teavitatakse lennu tühistamisest, teavitab tegutsev lennuettevõtja või reisikorraldaja teda täielikult tema õigustest artikli 5 lõike 1 kohaselt ja võimalikest alternatiivsetest transpordiliikidest.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kindlustada reisija õigust teavitamisele lennu tühistamise korral.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 5 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Tegutsev lennuettevõtja ei ole kohustatud maksma hüvitist vastavalt artiklile 7, kui ta suudab tõendada, et tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud ja et tühistamist ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik põhjendatud meetmed. Sellised erakorralised asjaolud võib esitada vabandusena üksnes niivõrd, kuivõrd need mõjutavad asjaomast lendu või sama õhusõiduki varasemat lendu.

3. Tegutsev lennuettevõtja ei ole kohustatud maksma hüvitist vastavalt artiklile 7, kui ta suudab tõendada, et tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud. Sellised erakorralised asjaolud võib esitada vabandusena üksnes niivõrd, kuivõrd need mõjutavad asjaomast lendu või sama õhusõiduki eelnevat lendu. Juhul kui lennuettevõtja ei esita kirjalikult tõendeid erakordsete asjaolude ilmnemisest, maksab lennuettevõtja reisijatele artiklis 7 ettenähtud hüvitist.

 

Esimeses lõigus sätestatu ei vabasta lennuettevõtjaid kohustusest osutada reisijatele käesoleva määruse artikli 5 lõike 1 punktis b ettenähtud abi.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 5 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Sellise lennujaama käitaja, mille aastane veomaht on vähemalt kolme järjestikuse aasta jooksul olnud väiksem kui kolm miljonit reisijat, tagab, et lennujaama ja selle kasutajate, eelkõige lennuettevõtjate ja maapealse teeninduse teenuste osutajate, tegevust koordineeritakse nõuetekohaste hädaolukorra lahendamise kavadega, milles peetakse silmas võimalikke olukordi, et mitmed lennud tühistatakse ja/või hilinevad, mistõttu märkimisväärne arv reisijaid on sunnitud jääma lennujaama, sh lennuettevõtja maksejõuetust või lennutegevusloa tühistamist. Hädaolukorra lahendamise kava eesmärk on tagada lennujaama jääma sunnitud reisijate nõuetekohane teavitamine ja abistamine. Lennujaama käitaja edastab hädaolukorra lahendamise kava ja selle kõik muudatused artikli 16 kohaselt määratud riiklikule täitevasutusele. Eespool nimetatud reisijateveomahust väiksema mahuga lennujaama käitaja teeb mõistlikke jõupingutusi, et koordineerida lennujaama kasutajate tegevust ning abistada ja teavitada lennujaamas olema sunnitud reisijaid sellises olukorras.

5. Pidades silmas võimalikke olukordi, kus mitmed lennud on tühistatud ja/või hilinevad, mistõttu märkimisväärne arv reisijaid on sunnitud jääma lennujaama, sh lennuettevõtja maksejõuetuse või lennutegevusloa tühistamise korral, peaksid lennujaama käitajad sellistes liidu lennujaamades, mille aastane veomaht on vähemalt kolme järjestikuse aasta jooksul olnud vähemalt 1,5 miljonit reisijat, tagama hädaolukorra lahendamise kava abil lennujaama kasutajate asjakohase koordineerimise.

 

Hädaolukorra lahendamise kava koostab lennujaama käitaja koostöös lennujaama kasutajate, eelkõige lennuettevõtjate, maapealse teeninduse teenuste osutajate, aeronavigatsiooniteenuste osutajate, lennujaamade jaekaubanduse müügipunktide ja puudega reisijate või piiratud liikumisvõimega reisijatele eriabi pakkujatega, ning vajaduse korral asjakohaste riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ning organisatsioonide osalusel.

 

 

Lennujaama käitaja edastab hädaolukorra lahendamise kava ja selle kõik muudatused artikli 16 kohaselt määratud riiklikule täitevasutusele. Liikmesriigid tagavad, et riiklikul täitevasutusel on nii suutlikkus kui ka ressursid seoses hädaolukorra lahendamise kavadega tulemuslikult tegutseda ning vajadusel neid kohandada.

 

Eespool nimetatud reisijateveomahust väiksema mahuga lennujaama käitaja teeb mõistlikke jõupingutusi, et koordineerida lennujaama kasutajate tegevust ning abistada ja teavitada lennujaamas olema sunnitud reisijaid sellises olukorras.

Selgitus

Künnis kolm miljonit reisijat aastas tundub reisijate huvides olevat lennujaama kohta liiga kõrge ja seda tuleks vähendada 1,5 miljonile. Hädaolukorra lahendamise kavade koostamiseks tuleb selgelt välja tuua lennujaama kõigi kasutajate ning riiklike, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste kaasamine. Hädaolukorra lahendamise kavade koostamise peamine eesmärk on tagada kõigi asjaomaste osaliste tegevuse asjakohane koordineerimine.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) lisatakse lõige 5 a:

 

„5 a. Kuigi lennuettevõtjad ei tohi vähendada oma käesolevas määruses määratletud kohustusi, koostatakse lõikes 5 sätestatud hädaolukorra lahendamise kava, et määrata kindlaks koordineeritud tegevus, mis on vajalik selleks, et tagada piisava teabe ja abi andmine lennujaama jääma sunnitud reisijatele ning eelkõige puudega inimestele ja piiratud liikumisvõimega isikutele, eelkõige seoses järgmisega:

 

– teabe andmine lennujaama jääma sunnitud või sinna lennureisi alustamise eesmärgil suunduvatele reisijatele;

 

– kohapealse majutuse pakkumine, juhul kui lennujaama jääma sunnitud reisijate arv on suurem kui hotellimajutuse võimalused;

 

– teabe ja abi andmine reisijatele, keda mõjutavad artikli 9 lõigetes 4 ja 5 sätestatud piirangud;

 

– lennujaama jääma sunnitud reisijate teekonna muutmine alternatiivsete lennuettevõtjate või transpordiliikide abil tasuta või piiratud tasu eest, juhul kui tegutsev lennuettevõtja lõpetab tegevuse.”

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on tihedalt seotud eelmise muudatusettepanekuga artikli 5 lõike 5 kohta. Eesmärk on näidata üksikasjalikumalt, mida hädaolukorra lahendamise plaanid peaksid teabe ja abi osas täpselt sisaldama. Puudega inimeste ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadused eeldavad erilist tähelepanu.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c b (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 5 – lõige 5 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c b) lisatakse lõige 5 b:

 

„5 b. Lennuettevõtjad töötavad välja ja võtavad kasutusele üksikasjaliku korra, mis võimaldab neil käesolevat määrust mõjusalt ja järjepidevalt täita, eriti lendude hilinemise, tühistamise, lennureisist mahajätmise, reiside massilise katkestamise ning maksejõuetuse juhtumite korral. Selle korra kohaselt näidatakse selgelt ära lennuettevõtja kontaktisik igas lennujaamas, kelle vastutusel on usaldusväärse teabe andmine reisijate eest hoolitsemise, neile abi osutamise, teekonna muutmise või piletiraha tagasimaksmise kohta ning viivitamatult vajalike meetmete võtmine. Lennuettevõtja määrab nende teenuste osutamise korra ja tingimused nii, et nimetatud esindaja saab seda kohustust viivitamata täita. Lennuettevõtja teavitab sellest korrast ja selle igast muudatusest artikli 16 kohaselt määratud riiklikku täitevasutust.”

Selgitus

Muudatusettepanek asendab raportööri muudatusettepaneku 41.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c c (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 5 – lõige 5 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c c) lisatakse lõige 5 c:

 

„5 c. Lennu tühistamine lennuettevõtja maksejõuetuse, pankroti, tegevuse peatamise või lõpetamise tõttu annab lennujaama ootama jäetud reisijatele õiguse hüvitisele, tagasilennule väljumiskohta või reisiteekonna muutmisele ning õiguse hoolitsemisele, nagu on ette nähtud käesoleva määruse artiklites 8 ja 9. Samasugune õigus hüvitisele on ka neil reisijatel, kes pole oma lennureisi veel alustanud. Lennuettevõtjad peavad tõendama, et nad on võtnud kõik vajalikud meetmed, nagu kindlustuse sõlmimine või tagatisfondi loomine, et tagada vajaduse korral lennujaama ootama jäetud reisijate eest hoolitsemine, neile hüvitamine või nende teekonna muutmine. Nimetatud õigusi kohaldatakse kõigile asjaomastele reisijatele, olenemata nende elukohast, reisi lähtekohast või pileti müügikohast.”

Selgitus

Lennuettevõtja pankroti, maksejõuetuse, tegevuse peatamise või lõpetamisega võib kaasneda reisijate õiguste rikkumine: lennu tühistamine ja teekonna muutmine reisija kulul. Seetõttu on lennuettevõtjate kohus reisijaid sellistel juhtudel kaitsta. Kaitse ei peaks sõltuma reisija konkreetselt väljendatud soovist seda kasutada ega toimuma reisija kulul.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui lennuettevõtjal on põhjust eeldada, et lend hilineb või kui ta lükkab algselt kavandatud väljumisaja edasi, pakub tegutsev lennuettevõtja reisijatele:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c osutatud abi, kui lend hilineb vähemalt viis tundi ja hilinemine hõlmab üht või mitut ööd; ning

ii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c osutatud abi, kui lend hilineb vähemalt kolm tundi ja hilinemine hõlmab öötunde; ning

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega liidetud kohtuasjades C-402/07 ja C-432/07 (Sturgeon vs. Condor ning Böck & Lepuschitz vs. Air France), millega antakse reisijatele lennu pika hilinemise puhul (nt rohkem kui kolm tundi) samad õigused reisijatega, kelle lend tühistatakse. Seetõttu asendatakse nõude esitamise lävend viis tundi kolme tunniga.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt iii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii) artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud abi, kui lend hilineb vähemalt viis tundi.

iii) hilinemine hõlmab üht või mitut ööd, ning artikli 8 lõikes 1 osutatud abi, kui lend hilineb vähemalt kolm tundi.

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega liidetud kohtuasjades C-402/07 ja C-432/07 (Sturgeon vs. Condor ning Böck & Lepuschitz vs. Air France), millega antakse reisijatele lennu pika hilinemise puhul (nt rohkem kui kolm tundi) samad õigused reisijatega, kelle lend tühistatakse. Seetõttu asendatakse nõude esitamise lävi viis tundi kolme tunniga. Vt ka muudatusettepanekut artikli 6 lõike 1 punkti ii kohta.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Kui tegutsev lennuettevõtja toob kavandatud väljumisaja rohkem kui kolm tundi varasemaks, pakub ta reisijatele artikli 8 lõike 1 punktis a täpsustatud raha tagasimaksmist või artikli 8 lõike 1 punktis b täpsustatud teekonna muutmist. Reisija võib ise korraldada teekonna muutmise ja nõuda sellega kaasnevate kulude hüvitamist, kui tegutsev lennuettevõtja ei paku teekonna muutmise võimalust artikli 8 lõike 1 punkti b alusel.

Selgitus

Kui muudetud sõiduplaan põhjustab liiga suure viivituse, pakutakse reisijatele võimalust küsida raha tagasi või lasta teekonda muuta. Ühtlasi tuleks reisijatele vastavalt artikli 8 uuele lõikele 6 a pakkuda võimalust korraldada ise teekonna muutmine ja nõuda sellega seotud kulude hüvitamist, kui tegutsev lennuettevõtja ei paku teekonna muutmise võimalust.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) viis tundi pärast kavandatud saabumisaega või hiljem kõikide ühendusesiseste lennureiside puhul ja kolmandatesse riikidesse suunduvate / kolmandatest riikidest saabuvate 3 500 kilomeetri pikkuste või lühemate lennureiside puhul;

a) kolm tundi pärast kavandatud saabumisaega või hiljem kõikide kuni 2 500 kilomeetri pikkuste lennureiside puhul;

b) üheksa tundi pärast kavandatud saabumisaega või hiljem kolmandatesse riikidesse suunduvate / kolmandatest riikidest saabuvate 3 500 kuni 6 000 kilomeetri pikkuste lennureiside puhul;

b) viis tundi pärast kavandatud saabumisaega või hiljem ühendusesiseste üle 2 500 kilomeetri pikkuste või kolmandatesse riikidesse suunduvate / kolmandatest riikidest saabuvate 2 500 kuni 6 000 kilomeetri pikkuste lennureiside puhul;

c) kaksteist tundi pärast kavandatud saabumisaega või hiljem kolmandatesse riikidesse suunduvate / kolmandatest riikidest saabuvate 6 000 kilomeetri pikkuste või pikemate lennureiside puhul.

c) seitse tundi pärast kavandatud saabumisaega või hiljem kolmandatesse riikidesse suunduvate / kolmandatest riikidest saabuvate üle 6 000 kilomeetri pikkuste lennureiside puhul;

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Tegutsev lennuettevõtja ei ole kohustatud maksma hüvitist vastavalt artiklile 7, kui ta suudab tõendada, et hilinemise või sõiduplaani muutmise põhjustasid erakorralised asjaolud ja et hilinemist või sõiduplaani muutmist ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik põhjendatud meetmed. Sellised erakorralised asjaolud võib esitada vabandusena üksnes niivõrd, kuivõrd need mõjutavad asjaomast lendu või sama õhusõiduki varasemat lendu.

4. Tegutsev lennuettevõtja ei ole kohustatud maksma hüvitist vastavalt artiklile 7, kui ta suudab tõendada, et hilinemise põhjustasid erakorralised asjaolud.

 

Sellised erakorralised asjaolud võib esitada vabandusena üksnes niivõrd, kuivõrd need mõjutavad asjaomast lendu või sama õhusõiduki eelnevat lendu. Juhul kui lennuettevõtja ei esita kirjalikult tõendeid erakordsete asjaolude ilmnemisest, maksab lennuettevõtja reisijatele artiklis 7 ettenähtud hüvitist. Ülalmainitu ei vabasta lennuettevõtjaid kohustusest osutada reisijatele artikli 5 lõike 1 punktis b ettenähtud abi.

Selgitus

Muudatusettepanek asendab raportööri muudatusettepaneku 50.

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui ohutuspiirangutest tulenevalt on lennurajaga seotud viivitus pikem kui üks tund, võimaldab tegutsev lennuettevõtja tasuta kasutada tualetti ja saada joogivett ning tagab reisijatesalongi piisava kütmise või jahutamise ja vajaduse korral piisava arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus kestab kuni viis tundi, pöördub õhusõiduk tagasi väravasse või sobivasse pardalt mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse pardalt maha minna ja neile osutatakse lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel.

5. Kui ohutuspiirangutest tulenevalt on lennurajaga seotud viivitus pikem kui üks tund, võimaldab tegutsev lennuettevõtja tasuta kasutada tualetti ja saada joogivett ning tagab reisijatesalongi piisava kütmise või jahutamise ja vajaduse korral piisava arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus kestab kuni kaks tundi, pöördub õhusõiduk tagasi väravasse või sobivasse pardalt mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse pardalt maha minna, v.a juhul, kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel. Kui viivitus on kestnud kokku rohkem kui kolm tundi pärast esialgset väljumisaega, osutatakse reisijatele lõikes 1 kindlaks määratud abi, mis hõlmab artikli 8 lõikes 1 nimetatud hüvitise, tagasilennu ja teekonna muutmise võimalust, ning reisijaid teavitatakse sellest.

Selgitus

Muudatusettepanek asendab raportööri muudatusettepanekut 51, lisaks viidatakse õigusele saada hüvitist, tagasilennu ja teekonna muutmise õigusele.

Muudatusettepanek  77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6a – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui reisija jääb järgmisest ümberistumisega lennust maha eelmise lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse tõttu, pakub järgmist lendu käitav ühenduse lennuettevõtja reisijale:

Kui reisija jääb maha järgmisest ümberistumisega lennust, millele ta on broneering, sh juhul kui see kujutab broneeringut uuele lennule teekonna muutmise käigus, eelmise lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse tõttu, pakub nimetatud eelmist lendu käitav ja selle hilinemise või sõiduplaanimuudatuse eest vastutav liidu lennuettevõtja reisijale:

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6a – lõige 1 – punkt iii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c kindlaks määratud abi, kui uue pakutava lennu või artikli 8 alusel pakutava muu transpordiliigi kavandatud väljumisaeg on vähemalt viis tundi pärast selle lennu kavandatud väljumisaega, millest reisija maha jäi, ja kui hilinemine hõlmab üht või mitut ööd.

iii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c kindlaks määratud abi, kui uue pakutava lennu või artikli 8 alusel pakutava muu transpordiliigi kavandatud väljumisaeg on vähemalt viis tundi pärast selle lennu kavandatud väljumisaega, millest reisija maha jäi, ja kui hilinemine hõlmab öötunde.

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas eelnevate muudatusettepanekutega, mis puudutavad nõude esitamise lävendeid artiklis 6. Ühtlasi on vaja lisada selgitus, kuna praegust sõnastust on võimalik valesti mõista nii, et majutust pakutakse hüvitiseks vaid siis, kui hilinemine kestab kogu öö.

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui reisija jääb järgmisest ümberistumisega lennust maha eelmise lennu hilinemise tõttu, on tal õigus saada kõnealust eelmist lendu käitavalt ühenduse lennuettevõtjalt hüvitist kooskõlas artikli 6 lõikega 2. Sel juhul lähtutakse hilinemisaja arvutamisel lõppsihtkohta saabumise kavandatud ajast.

2. Kui reisija jääb järgmisest ümberistumisega lennust maha eelmise lennu sõiduplaanimuudatuse või hilinemise tõttu 90 minuti või pikema aja võrra, mille arvutamisel on lähtutud ümberistumiskohta saabumise ajast, on tal õigus saada kõnealust eelmist lendu käitavalt liidu lennuettevõtjalt hüvitist kooskõlas artikli 6 lõikega 2. Sel juhul lähtutakse hilinemise koguaja arvutamisel lõppsihtkohta saabumise kavandatud ajast.

Selgitus

Muudatusettepanek asendab raportööri muudatusettepaneku 54. Tekstis täpsustatakse, et 90 minuti pikkuse hilinemise arvutamisel lähtutakse õhusõiduki saabumisajast.

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka kolmandate riikide nende lennuettevõtjate suhtes, kes käitavad ELi lennujaama suunduvat või sealt saabuvat ümberistumisega lendu.

4. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka kolmandate riikide nende lennuettevõtjate suhtes, kes käitavad ühest liidu lennujaamast teise liidu lennujaama suunduvat või liidu lennujaamast liidust väljaspool asuvasse lennujaama saabuvat ümberistumisega lendu.

Selgitus

Muudatus on vajalik järjepidevuse tagamiseks artikli 3 lõikega 1 määruse kohaldamisala osas ja selleks et hoida ära probleemid liidust välja jäävatel territooriumitel seoses kolmanda riigi lennuettevõtjatega.

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 7 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Kui osutatakse käesolevale artiklile, saavad reisijad hüvitist kuni:

1. Kui osutatakse käesolevale artiklile, saavad reisijad hüvitist kuni:

a) 250 euro ulatuses kõikide kuni 1500 kilomeetri pikkuste lendude puhul;

a) 300 euro ulatuses kõikide kuni 2 500 km pikkuste lennureiside puhul;

b) 400 euro ulatuses kõikide üle 1500 kilomeetri pikkuste ühendusesiseste lendude ning kõikide muude 1500−3500 kilomeetri pikkuste lendude puhul;

b) 400 euro ulatuses kõikide 2 500–6 000 km pikkuste lennureiside puhul;

c) 600 euro ulatuses kõikide muude kui punktides a või b nimetatud lendude puhul.

c) 600 euro ulatuses kõikide üle 6 000 km pikkuste lennureiside puhul.

Vahemaa määramisel võetakse aluseks lõppsihtkoht, kuhu reisija jõuab lennureisist mahajätmise või lennu tühistamise tõttu pärast kavandatud aega.

Vahemaa määramisel võetakse aluseks lõppsihtkoht, kuhu reisija jõuab lennureisist mahajätmise või lennu tühistamise tõttu pärast kavandatud aega.

Muudatusettepanekuga soovitakse asendada kehtiva õigusakti säte – artikli 7 lõige 1 –, millele ei ole komisjoni ettepanekus täies ulatuses viidatud.

Selgitus

Praeguses määruses määratletakse hüvitis lendude eest ning see mõiste peaks läbivaatamisel alles jääma.

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 7 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud hüvitis makstakse sularahas, elektroonilise pangaülekandega või pangakorralduse või pangatšekkidena.

3. Kokkuleppel reisijaga makstakse lõikes 1 osutatud hüvitis välja elektroonilise pangaülekandega, krediitkaardi tagasimaksega või pangakorraldusena volitatud reisija kontole. Euroopa Komisjon suurendab hüvitiste suurust pärast konsulteerimist artikli 16 alusel moodustatud komiteega.

Selgitus

Hüvitist pangatšekkidena maksvate lennuettevõtjatega esineb probleeme.

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 7 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Lennuettevõtja võib jõuda reisijaga vabatahtlikule kokkuleppele, mis asendab lõikes 1 sätestatud hüvitamissätted, tingimusel et kõnealune kokkulepe vormistatakse reisija allkirjastatud dokumendina, mis tuletab reisijale meelde tema õigusi saada hüvitist käesoleva määruse alusel.

5. Lennuettevõtja võib jõuda reisijaga vabatahtlikule kokkuleppele, mis asendab lõikes 1 sätestatud hüvitamissätted muude, vähemalt võrdväärse väärtusega mitterahaliste soodustustega (nt lennufirma tähtajatud vautšerid, mille väärtus on 100% hüvitisest, mida reisijal on õigus saada), tingimusel et kõnealune kokkulepe vormistatakse reisija allkirjastatud dokumendina, mis ühemõtteliselt teavitab reisijat tema õigustest saada hüvitist käesoleva määruse alusel. Sellise kokkuleppe võib sõlmida ainult pärast seda, kui õiguse tinginud sündmused on aset leidnud.

Selgitus

Muudatusettepanek asendab raportööri muudatusettepaneku 61. Vastasel juhul oleks võimalik eeldada, et reisijad allkirjastavad sellise dokumendi ette, oma lendu broneerides.

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Kohustus tõendada, millal ja kuidas reisija aktsepteeris artikli 7 punktis 3 osutatud hüvitise väljamaksmise või piletihinna hüvitamise vormi, ning millal ja kas reisija aktsepteeris punktis 5 osutatud kokkulepet, kuulub tegutsevale lennuettevõtjale.

Selgitus

Selles punktis määratletakse täpselt, kellel lasub tõestamiskohustus.

Muudatusettepanek  85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– reisija taotluse korral kogu lennuhinna tagasimaksmine seitsme päeva jooksul artikli 7 lõikes 3 osutatud viisil ärajäänud reisiosa või -osade eest ning toimunud reisiosa või -osade eest, kui lennust ei ole reisija esialgse reisikava jaoks kasu, ning vajaduse korral koos

– reisija taotluse korral kogu piletihinna tagasimaksmine seitsme tööpäeva jooksul artikli 7 lõikes 3 osutatud viisil ärajäänud reisiosa või -osade eest ning toimunud reisiosa või -osade eest, kui lennust ei ole reisija esialgse reisikava jaoks kasu, ning vajaduse korral koos

Selgitus

Täpsustatakse, et see käib tööpäevade, mitte kalendripäevade kohta. Lisaks peaks tagasimaksmine seonduma artikli 2 punktis s määratletud piletihinnaga, mitte lennuhinnaga.

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Lõike 1 punkti b kohaldatakse ka juhtudel, kui õhusõiduk tõusis õhku, kuid oli seejärel sunnitud maanduma sihtlennujaamast erinevas lennujaamas. Vastavalt lõikele 3 kannab kulud, mis on seotud reisija toimetamisega kõnealusest teisest lennujaamast broneeringus märgitud lennujaama, lennuettevõtja.

Muudatusettepanek  87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 8 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui tegutsev lennuettevõtja pakub reisijale lendu sellisesse lennujaama või sellisest lennujaamast, mis erineb broneeringus märgitud lennujaamast, tasub ta kulud, mis on seotud reisija toimetamisega kõnealusest teisest lennujaamast broneeringus märgitud lennujaama või sihtlennujaama puhul ka mõnda teise läheduses asuvasse sihtkohta, mille suhtes on reisijaga kokku lepitud.

3. Kui tegutsev lennuettevõtja pakub reisijale lendu sellisesse lennujaama või sellisest lennujaamast, mis erineb broneeringus märgitud lennujaamast, tasub ta kulud, mis on seotud reisija toimetamisega kõnealusest teisest lennujaamast broneeringus märgitud lennujaama.

Muudatusettepanek  88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 8 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui reisijad otsustavad lõike 1 punktis b osutatud variandi kasuks, on neil vabade kohtade olemasolu korral õigus muuta teekonda mõne teise lennuettevõtja kaudu või mõne muu transpordiliigiga, kui tegutsev lennuettevõtja ei saa vedada reisijat enda käitatavate lendudega ja õigel ajal lõppsihtkohta 12 tunni jooksul alates kavandatud saabumisajast. Olenemata määruse (EÜ) nr 1008/200823 artikli 22 lõikest 1, ei küsi see teine lennuettevõtja ega muu veoettevõtja lepingu sõlminult lennuettevõtjalt hinda, mis on suurem kui tema enda teenuseid kasutavate reisijate poolt samaväärsete teenuste eest viimase kolme kuu jooksul makstud keskmine hind.

5. Kui reisijad otsustavad lõike 1 punktis b osutatud variandi kasuks, on neil vabade kohtade ning võrreldavate alternatiivide olemasolu korral õigus muuta kõige varasemal võimalusel teekonda mõne teise lennuettevõtja kaudu või mõne muu transpordiliigiga, kui tegutsev lennuettevõtja ei suuda vedada reisijat enda käitatavate lendudega lõppsihtkohta hiljemalt 8 tunni jooksul alates kavandatud saabumisajast. Lennuettevõtja teavitab reisijat 30 minuti jooksul pärast kavandatud väljumisaega, kas ta toimetab reisija kohale tema enda käitatavate lendudega nimetatud ajapiirangu jooksul. Reisijal on õigus keelduda teekonna muutmisest mõne muu transpordiliigi abil ja sellisel juhul säilib tal teekonna muutmise ootamise ajal õigus artiklis 9 osutatud hoolitsusele.

 

____________

 

23 ELT L293, 31.10.2008, lk 3.

 

Selgitus

Ei tohiks olla hinnapiiranguid ega tingimusi, mis kohustavad ühe transpordiliigi puuduste korral kasutama teist transpordiliiki. Ka on selgusetu, kuidas saaks praktikas rakendada „hinda, mis on suurem kui tema enda teenuseid kasutavate reisijate poolt samaväärsete teenuste eest viimase kolme kuu jooksul makstud keskmine hind”. Lisaks täpsustatakse muudatusettepanekus, et kohustus korraldada reisija transport on sellel tegutseval lennuettevõtjal, kelle teenused on katkestatud.

Muudatusettepanek  89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 8 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Kui reisijatele pakutakse vastavalt lõikele 1 võimalust kasutada teekonna või selle osa muutmise korral mõnda muud transpordiliiki, kohaldatakse käesolevat määrust kõnealuse muu transpordiliigiga toimunud veo suhtes nii, nagu oleks see toimunud jäigatiivalise mootorõhusõidukiga.

6. Kui reisijatele pakutakse vastavalt lõikele 1 võimalust kasutada teekonna või selle osa muutmise korral mõnda muud transpordiliiki, kohaldatakse artiklit 6a kõnealuse muu transpordiliigiga toimunud veo suhtes vastavalt tegutseva lennuettevõtja ja muu transpordiliigi käitaja vahel sõlmitud teekonna muutmise lepingutele. Lennuettevõtja vastutab jätkuvalt käesoleva määruse kohaldamise eest kogu reisi vältel.

Selgitus

Tuleks märkida, et eri transpordiliikide käitajate vahel on sõlmitud teekonna muutmise lepingud, milles on üksikasjalikult välja toodud teekonna muutmise tingimused ning mis oleksid kohaldatavad nende konkreetsete juhtumite korral.

Muudatusettepanek  90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a. Artiklisse 8 lisatakse järgmine lõige:

 

„6 a. Reisija võib ise korraldada teekonna muutmise ja nõuda sellega kaasnevate kulude hüvitamist, kui tegutsev lennuettevõtja ei paku teekonna muutmise võimalust lõike 1 punkti b alusel.”

Selgitus

Reisijal peaks olema ka võimalus korraldada teekonna muutmist ise, ilma et ta kaotaks õiguse sellest tulenevate kulude hüvitamisele.

Muudatusettepanek  91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-a) lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

a) ooteajaga võrreldes piisav söök;

a) söök ja suupisted. Lennuettevõtja tagab lisaks einestamisvõimalustele automaatselt ka joogivee olemasolu ja seda reisijate iga nõudmise korral.”

Muudatusettepanekuga soovitakse muuta kehtiva õigusakti sätet – artikli 9 lõike 1 punkti a –, millele ei ole komisjoni ettepanekus viidatud.

Muudatusettepanek  92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) transport lennujama ja majutuskoha (hotell, reisija peatuskoht või muu) vahel.

c) transport lennujaamast majutuskohta (hotell, reisija peatuskoht või muu) ja tagasi.

Muudatusettepanek  93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 9 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

„2. Lisaks võimaldatakse reisijatele tasuta kaks telefonikõnet, faksiteadet või elektronkirja.”

Selgitus

Teleks ei ole enam ajakohane.

Muudatusettepanek  94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a b (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 9 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

3. Käesoleva artikli kohaldamisel pöörab tegutsev lennuettevõtja erilist tähelepanu liikumispuudega isikute vajadustele ning nende saatjatele ning saatjateta reisivate laste vajadustele.

3. Käesoleva artikli kohaldamisel pöörab tegutsev lennuettevõtja erilist tähelepanu puuetega inimeste, piiratud liikumisvõimega inimeste ja kõigi nende saatjate, samuti koos väikeste lastega reisivate emade või isade ning täiskasvanud saatjata reisivate laste vajadustele.

Muudatusettepanekuga soovitakse muuta kehtiva õigusakti sätet – artikli 9 lõiget 3 –, millele ei ole komisjoni ettepanekus viidatud.

Muudatusettepanek  95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a c (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a c) lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a. Lennujaama käitajad peavad tagama eraldi tasuta ruumid sügava puudega inimeste jaoks, kes vajavad mähkimist ja tualettruumi abivahendeid, kõikides liidu lennujaamades, mida aastas läbib üle 1 miljoni inimese.”

Muudatusettepanek  96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 9 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui tegutsev lennuettevõtja suudab tõendada, et lend tühistati või hilines või et sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude tõttu ning et tühistamist, hilinemist või sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud vältida isegi mõistlike meetmete võtmise korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b kohaselt pakutava majutuse kogumaksumust 100 eurole ühe öö ja reisija kohta ja majutuse maksimumpikkust kolmele ööle. Kui tegutsev lennuettevõtja otsustab kohaldada seda piirangut, annab ta lisaks artiklis 14 sätestatud pidevale teavitamiskohustusele reisijatele siiski teavet olemasolevate majutusvõimaluste kohta pärast kõnealust kolme ööd.

4. Kui tegutsev lennuettevõtja suudab tõendada, et lend tühistati või hilines või sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude tõttu ning et tühistamist, hilinemist või sõiduplaani muudatust ei oleks suudetud vältida isegi kõigi mõistlike meetmete nõuetekohase võtmise korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b kohaselt pakutava majutuse kogukestust maksimaalselt viiele ööle. Juhul kui reisija otsustab ise oma majutuse korraldada, võib lennuettevõtja piirata ka majutuse maksumust 125 eurole ühe öö ja reisija kohta. Kui tegutsev lennuettevõtja otsustab kohaldada seda piirangut, annab ta lisaks artiklis 14 sätestatud pidevale teavitamiskohustusele reisijatele siiski teavet olemasolevate majutusvõimaluste kohta pärast kõnealust viit ööd.

 

See piirang ei vabasta tegutsevat lennuettevõtjat ühelgi juhul kohustusest majutust pakkuda ning lennuettevõtja täidab seda kohustust esmajärjekorras. See piirang ei kehti juhul, kui lennuettevõtja ei suutnud majutust pakkuda.

Selgitus

Muudatusettepanek asendab raportööri muudatusettepaneku 69. Lennuettevõtjate kohustust pakkuda majutust ei piirata, välja arvatud juhul, kui reisija otsustab majutuse ise korraldada. Piirmäära tuleks siiski tõsta 100 eurolt 125 eurole. Piirang ei peaks puudutama lennuettevõtja kohustust pakkuda majutust esmajärjekorras ning seda ei tuleks kohaldada, kui lennuettevõtja ei suuda seda teha.

Muudatusettepanek  97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 9 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kohustust pakkuda majutust lõike 1 punkti b alusel ei kohaldata, kui asjaomane lend on kuni 250 km pikk ja kui kava kohaselt käitab seda õhusõiduk, kus on maksimaalselt 80 reisijakohta, v.a ümberistumisega lennu korral. Kui tegutsev lennuettevõtja otsustab kohaldada kõnealust vabastust, jagab ta reisijatele ikkagi teavet olemasolevate majutusvõimaluste kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek  98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 9 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Kui reisija, kes on oma lennureisi lähtelennujaamas, otsustab artikli 8 lõike 1 punkti a kohase hüvitise kasuks või valib artikli 8 lõike 1 punkti c kohase võimaluse muuta teekonda hilisemal kuupäeval, ei ole tal enam muid õigusi artikli 9 lõike 1 kohasele hoolitsusele seoses asjakohase lennuga.

6. Kui reisija otsustab artikli 8 lõike 1 punkti a kohase hüvitise kasuks või valib artikli 8 lõike 1 punkti c kohase võimaluse muuta teekonda hilisemal kuupäeval, ei ole tal enam muid õigusi artikli 9 lõike 1 kohasele hoolitsusele seoses asjakohase lennuga. Kui reisijal tekivad sellest otsusest tulenevalt tõendatud kulud seoses sõiduga lennujaama ja tagasi, tuleb reisijale kasutamata jäänud lennu korral lennujaama sõidu kulud täies ulatuses hüvitada.

Selgitus

Siia kuuluvad bussi, rongi ja taksoga lennujaama ja sealt tagasi sõidu kulud ning parkimistasu lennujaama parklas, kuna need kulud on tõendatavad.

Muudatusettepanek  99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -10 (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-10. Artikli 10 lõike 2 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

„2. Kui tegutsev lennuettevõtja paigutab reisija madalamasse klassi, kui ostetud piletiga ette nähtud, maksab ta artikli 7 lõikes 3 osutatud viisil seitsme tööpäeva jooksul tagasi:”

Muudatusettepanek  100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 11 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklile 11 lisatakse järgmine lõige:

Artiklile 11 lisatakse järgmised lõiked:

„3. Tegutsev lennuettevõtja ei kohalda artikli 9 lõigetes 4 ja 5 sätestatud piiranguid, kui reisija on piiratud liikumisvõimega isik või sellise isiku saatja, saatjata reisiv laps, rase naine või eriarstiabi vajav isik, tingimusel et lennuettevõtjale, tema esindajale või reisikorraldajale on teatatud konkreetsest abivajadusest vähemalt 48 tundi enne lennu kavandatud väljumisaega. See teade hõlmab kogu lennureisi ja tagasireisi, kui mõlema lennureisi kohta on sõlmitud leping ühe ja sama lennuettevõtjaga.

„3. Tegutsev lennuettevõtja ei kohalda artikli 9 lõigetes 4 ja 5 sätestatud piiranguid, kui reisija on puudega või piiratud liikumisvõimega isik või sellise isiku saatja, saatjata reisiv laps, rase naine või eriarstiabi vajav isik, tingimusel et tegutsevale lennuettevõtjale, tema esindajale või reisikorraldajale on teatatud konkreetsest abivajadusest vähemalt 48 tundi enne lennu kavandatud väljumisaega. See teade hõlmab kogu lennureisi ja tagasireisi, kui mõlemad lennureisid sisalduvad samal piletil.

 

Lennuettevõtjad peavad samuti tegema jõupingutusi juhtkoertele heade tingimuste tagamiseks. Teave abi andmise ja selle korralduse kohta edastatakse erinevate kättesaadavate sidevahendite kaudu.

Muudatusettepanek  101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„3 a. Meeskonnaliikmeid tuleb koolitada puudega ja piiratud liikumisvõimega inimeste abistamise osas, et lihtsustada nende pardaleminekut ja lennukist väljumist.”

Muudatusettepanek  102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 11 – lõige 3 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„3 b. Lennuettevõtja ei või puudega või piiratud liikumisvõimega reisijat lennureisist maha jätta ettekäändel, et ta reisib ilma saatjata, ning tingimuseks ei tohi seada saatja pidevat juuresolekut.”

Muudatusettepanek  103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 12 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikli 12 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2. Ilma et see piiraks siseriikliku õiguse, sealhulgas pretsedendiõiguse asjakohaste põhimõtete ja eeskirjade kohaldamist, ei kohaldata lõiget 1 reisijate suhtes, kes on artikli 4 lõike 1 alusel vabatahtlikult broneeringust loobunud.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et see piiraks reisija õigust muud kahjuhüvitist nõuda. Käesoleva määruse alusel makstavat hüvitist ei tohi sellise kahjuhüvitisnõude tõttu vähendada.”

Muudatusettepanekuga soovitakse muuta kehtiva õigusakti sätet – artikli 12 lõiget 2 –, millele ei ole komisjoni ettepanekus viidatud.

Selgitus

Algne kord pakkus mitmesuguseid tõlgendamisvõimalusi ja sellest tuleb vabaneda. Selleteemaline kohtuasi nr X ZR/111/12 on praegu Euroopa Kohtus pooleli.

Muudatusettepanek  104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui tegutsev lennuettevõtja maksab hüvitist või täidab muid käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, ei või käesoleva määruse ega liikmesriigi õiguse sätteid tõlgendada nii, et need kitsendaksid kõnealuse lennuettevõtja õigust taotleda käesoleva määruse alusel tekkinud kulude hüvitamist mis tahes kolmandalt isikult, kes on aidanud kaasa sündmusele, mis on tinginud kahju hüvitamise või muude kohustuste täitmise.

Kui tegutsev lennuettevõtja maksab hüvitist või täidab muid käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, ning ilma et see piiraks asjaomase vaidluse hetkel kehtivaid kolmandate isikutega sõlmitud vastutuse välistamise lepinguid, ei või käesoleva määruse sätteid tõlgendada nii, et need kitsendaksid kõnealuse lennuettevõtja õigust vastavalt kohaldatavale õigusele taotleda käesoleva määruse alusel tekkinud kulude hüvitamist või nõuda nende katmist täies ulatuses mis tahes isikult, sh kolmandatelt isikutelt, kes on aidanud kaasa sündmusele, mis on tinginud kahju hüvitamise või muude kohustuste täitmise. Eelkõige ei kitsenda käesolev määrus mitte mingil viisil tegutseva lennuettevõtja õigust taotleda kulude hüvitamist või nõuda nende katmist täies ulatuses lennujaamalt või mis tahes muult kolmandalt isikult, kellega tegutsev lennuettevõtja on lepingu sõlminud.

Selgitus

Käesolev säte ei tohiks mõjutada olemasolevaid vastutuse välistamise lepinguid (nt lennujaamade ja lennuettevõtjate vahel). Peab olema selge, et see ei puuduta reisijaid.

Muudatusettepanek  105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Lennujaama käitaja ja tegutsev lennuettevõtja tagavad, et registreerimislaudades (sh iseteenindavate pardale registreerimise masinate juures) ja väravates oleks selgesti loetav ja reisijatele hästi nähtavalt paigutatud teadaanne järgmise tekstiga: „Kui Teid ei lubata lennukile või kui Teie lend tühistatakse või hilineb vähemalt kaks tundi, küsige registreerimislauast või lähteväravast dokumenti oma õiguste, eelkõige saadaoleva abi ja võimaliku hüvitise kohta.”

1. Lennujaama käitaja ja tegutsev lennuettevõtja tagavad, et registreerimislaudades (sh iseteenindavate pardale registreerimise masinate juures) ja väravates oleks selgesti loetav ja reisijatele hästi nähtavalt paigutatud teadaanne järgmise tekstiga: „Kui Teid ei lubata lennukile või kui Teie lend tühistatakse või hilineb vähemalt kaks tundi või kui Teie lennu kavandatud väljumisaeg toodi Teie piletil märgitud esialgse ajaga võrreldes vähemalt kaks tundi varasemaks, küsige registreerimislauast või lähteväravast dokumenti oma õiguste, eelkõige saadaoleva abi ja võimaliku hüvitise kohta.”

Selgitus

Kehtib ka lennu väljumisaja varasemaks muutmise puhul.

Muudatusettepanek  106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Lennuettevõtjad seavad kõigis lennujaamades, kus nad tegutsevad, sisse kontaktpunktid, kus nad tagavad kontaktisikute või asjaomase lennuettevõtja poolt tellitud kolmandate isikute kohalolu, kes annavad reisijatele vajalikku teavet nende õiguste, sh kaebuste esitamise korra kohta, ning abistavad ja võtavad koheseid meetmeid reisi tühistamise või hilinemise, lennust mahajätmise ja kadunud või hilinenud pagasi korral. Nimetatud kontaktpunktidele on tagatud juurdepääs lennuettevõtjate tööajal ja kuni viimane reisija on lahkunud viimasest lennukist, selleks et abistada reisijaid muu hulgas hüvitise, teekonna muutmise ja ümberbroneerimise osas ning reisijate kaebuste vastuvõtmiseks.

Selgitus

Lennuettevõtjat esindava kohaliku kontaktpunkti olemasolu lennujaamas ja selle võimalus kohe lennuettevõtja nimel meetmeid võtta peaks aitama tagada, et reisijad saavad oma õigusi kasutada. Reisi katkestamise või kaotatud või hilinenud pagasi kohta on kogu kättesaadav teave ainult lennuettevõtjal. Teabe andmist reisijatele nende õiguste ning kaebuste ja nõuete esitamise võimaluste kohta tuleks parandada.

Muudatusettepanek  107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Tegutsev lennuettevõtja esitab elektroonilistel piletitel ning elektroonilistel ja trükitud pardakaartidel reisijatele selgesti loetava ja läbipaistva teabe reisijate õiguste kohta ja kontaktid abi saamiseks.

Muudatusettepanek  108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lennureisist maha jätnud või lennu tühistanud tegutsev lennuettevõtja annab igale reisijale, kes on lennureisist maha jäetud või kelle lend on tühistatud, kirjaliku teadaande, milles on märgitud käesoleva määruse kohase hüvitise maksmise ja abi andmise eeskirjad, sh teave artikli 9 lõigete 4 ja 5 kohaste võimalike piirangute kohta. Samuti annab ta samasuguse teadaande igale reisijale, kelle lend hilineb vähemalt kaks tundi või kes ise hilineb teekonna muutmise tõttu vähemalt kaks tundi. Samuti antakse reisijale kirjalikult artikli 16a kohaselt kaebuste menetlemiseks määratud pädevate asutuste kontaktandmed.

2. Lennureisist mahajätmise, lennu tühistamise, hilinemise või sõiduplaani muutmise korral vähemalt kahe tunni võrra teavitab tegutsev lennuettevõtja täies ulatuses võimalikult kiiresti reisijat, keda nimetatud muudatus puudutab, ning esitab talle kirjaliku või elektroonilise teadaande, milles on märgitud käesoleva määruse kohase hüvitise maksmise ja abi andmise eeskirjad, sh teave artikli 9 lõigete 4 ja 5 kohaste võimalike piirangute kohta, ning teavitab reisijat võimalikest alternatiivsetest transpordiliikidest. Samuti antakse reisijale kirjalikult artikli 16a kohaselt lennuettevõtja aadress, kuhu kaebus esitada, ja kaebuste menetlemiseks määratud pädevate asutuste kontaktandmed.

Selgitus

Muudatusettepanek asendab raportööri muudatusettepaneku 37, täpsustab teabe üksikasjad – suuline ja kirjalik vorm – ning laiendab reisijate teavitamise kohustust reisikorraldajatele.

Muudatusettepanek  109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Pimedate ja nägemispuudega isikute puhul kasutatakse käesoleva artikli sätete kohaldamiseks muid asjakohaseid vahendeid.

3. Puudega ja piiratud liikumisvõimega, eelkõige pimedate ja nägemispuudega isikute puhul kasutatakse käesoleva artikli sätete kohaldamiseks asjakohaseid vahendeid asjakohases vormis.

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas eelnevate muudatusettepanekutega, mis puudutavad puudega või piiratud liikumisvõimega isikute määratlust ning laiendavad seda isikute rühma nii, et see hõlmab kõiki puudega ja piiratud liikumisvõimega isikuid.

Muudatusettepanek  110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Lennujaama käitaja tagab, et üldine teave reisijate õiguste kohta on selgesti loetav ja nähtav reisijatele ette nähtud alas. Samuti tagab ta, et lennujaamas viibivatele reisijatele teatatakse nende lennu tühistamisest ja nende õigustest, kui lennuettevõtja lõpetab ootamatult tegevuse nt maksejõuetuse või lennutegevusloa tühistamise tõttu.

4. Lennujaama käitaja tagab, et üldine teave reisijate õiguste kohta on selgesti loetav ja nähtav reisijatele ette nähtud alas. Samuti tagab ta saadud teabe põhjal, et lennujaamas viibivaid reisijaid teavitatakse nende õigustest ja põhjustest lennu hilinemise või reisi katkestamise korral, näiteks lennureisi tühistamise korral, ja nende õigustest juhul, kui lennuettevõtja lõpetab ootamatult tegevuse nt maksejõuetuse või lennutegevusloa tühistamise tõttu.

Selgitus

Lennujaamade käitajatel ei ole teavet üksikreisijate kohta. Selleks, et eespool nimetatud kohustust täita, on neil vaja saada sellist teavet lennuettevõtjatelt.

Muudatusettepanek  111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui lend või selle väljumine hilineb, teavitab tegutsev lennuettevõtja reisijaid tekkinud olukorrast võimalikult kiiresti ja mitte mingil juhul hiljem kui 30 minutit pärast kavandatud väljumisaega ning teatab prognoositava väljumisaja kohe, kui tal on selle kohta teavet, tingimusel et lennuettevõtja on saanud reisijate kontaktandmed kooskõlas lõigetega 6 ja 7, kui pilet soetati vahendaja kaudu.

5. Kui lend või selle väljumine hilineb, teavitab tegutsev lennuettevõtja reisijaid tekkinud olukorrast, sealhulgas katkestuse põhjusest kohe, kui tal on selle kohta teavet, ja mitte mingil juhul hiljem kui 30 minutit pärast kavandatud väljumisaega, tingimusel et lennuettevõtja on saanud reisijate kontaktandmed kooskõlas lõigetega 6 ja 7, kui pilet soetati vahendaja kaudu.

Selgitus

Nagu komisjoni põhjenduses 20 ette on nähtud, tuleks lisaks reisijate nõuetekohasele teavitamisele nende õigustest lennu katkestamise korral teavitada neid nõuetekohaselt ka lennu katkemise põhjustest kohe, kui sellekohane teave on olemas. Muudatusettepaneku eesmärk on parandada hilinemise või tühistamise korral reisijatele reaalajas antavat teavet, et nad saaksid tõhusalt oma õigusi kasutada.

Muudatusettepanek  112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Lennuettevõtjal peavad olema registreerimislauas ja lähteväravas dokumendid, mis sisaldavad Euroopa lennureisijate õiguste hartat ning mida lennuettevõtja töötajad peavad lennureisijatele nende nõudmisel andma. Euroopa Komisjon ajakohastab nimetatud dokumente iga kord, kui lennureisijate õigustes toimub mõni märkimisväärne muutus.

Muudatusettepanek  113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige 5 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b. Lennuettevõtjad võtavad kasutusele kõikidele reisi broneerinud reisijatele mõeldud kättesaadava ja tõhusa abitelefoni; abitelefonilt tuleb anda teavet ja teha alternatiivseid pakkumisi reisi katkestamise korral ning kõne hind ei tohi mingil juhul ületada kohaliku kõne hinda.

Muudatusettepanek  114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Kui reisija ei soeta piletit otse lennuettevõtjalt, vaid ELis tegutseva vahendaja kaudu, annab kõnealune vahendaja lennuettevõtjale reisija kontaktandmed, tingimusel et reisija on andnud selleks selgesõnalise kirjaliku loa. Sellise loa andmine on igal juhul vabatahtlik. Lennuettevõtja võib kasutada kõnealuseid kontaktandmeid üksnes käesolevast artiklist tuleneva teavitamiskohustuse täitmiseks ja mitte turundusotstarbel ning ta kustutab need andmed 72 tunni jooksul pärast veolepingu lõppemist. Kõnealuste andmete töötlemise, neile juurdepääsu ja nende salvestamise suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta24.

6. Kui reisija ei soeta piletit otse lennuettevõtjalt, vaid ELis tegutseva vahendaja kaudu, annab kõnealune vahendaja lennuettevõtjale reisija kontaktandmed, tingimusel et reisija on andnud selleks nõusoleku. Sellise nõusoleku andmine on igal juhul vabatahtlik. Lennuettevõtja võib kasutada kõnealuseid kontaktandmeid üksnes käesolevast artiklist tuleneva teavitamiskohustuse täitmiseks ja mitte turundusotstarbel ning ta kustutab need andmed 72 tunni jooksul pärast veolepingu lõppemist. Kõnealuste andmete töötlemise, neile juurdepääsu ja nende salvestamise suhtes ja reisija nõusoleku suhtes edastada tema kontaktandmed lennuettevõtjale kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta24.

____________

_____________

24 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

24 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

Selgitus

Reisija nõusolek tuleks saada vastavalt kohaldatavatele andmekaitsealastele õigusaktidele, milles ei ole täpsustatud täpset nõusoleku vormi (kirjalik). Mõiste „luba” on asendatud „nõusolekuga”, sest see vastab ELi andmekaitsealastes õigusaktides kasutatud sõnastusele.

Muudatusettepanek  115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Vahendaja vabastatakse lõike 6 sätete järgimisest, kui ta suudab tõendada mõne muu sellise süsteemi olemasolu, millega tagatakse reisijate teavitamine ilma asjakohaseid kontaktandmeid edastamata.

7. Vahendaja vabastatakse oma lõike 6 sätete järgsetest kohustustest, kui ta suudab tõendada mõne muu sellise süsteemi olemasolu, millega tagatakse reisijate teavitamine ilma asjakohaseid kontaktandmeid edastamata või kui reisija on otsustanud oma kontaktandmeid mitte anda.

Selgitus

Vahendajad ei peaks teavitamise eest vastutama, kui reisijad on otsustanud oma kontaktandmeid mitte anda.

Muudatusettepanek  116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a. Teenuseosutaja tagab hõlpsa juurdepääsu täpsele ja objektiivsele teabele, milles täpsustakse reisi keskkonnamõju (sealhulgas kliimamõju) ja energiatõhususe üksikasjad. See teave avaldatakse ja on selgesti nähtav nii lennuettevõtjate ja reisikorraldajate veebisaitidel kui ka piletitel; komisjon toetab jätkuvat tööd selle nimel.

Muudatusettepanek  117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige 7 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 b. Ilma et see piiraks lõikest 2 tulenevaid kohustusi, tuleb kõikides reisijale edastatud elektroonilistes teadetes, milles teda teavitatakse tühistamisest, pikast hilinemisest või sõiduplaani muutmisest, nähtavalt märkida, et reisijal võib käesoleva määruse alusel olla õigus hüvitisele ja/või abile.

Selgitus

Olenemata kohustusest esitada lõike 2 kohane kirjalik teadaanne hüvitise maksmise eeskirjade kohta (mida uuringute andmetel igal juhul vähe järgitakse), tuleks tühistamist/hilinemist käsitlevas teadaandes endas nimetada võimalikke õigusi hüvitisele ja abile.

Muudatusettepanek  118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab riikliku täitevasutuse, kes vastutab käesoleva määruse jõustamise eest oma territooriumil asuvatest lennujaamadest väljuvate lendude ja kolmandast riigist sellistesse lennujaamadesse saabuvate lendude puhul. Liikmesriigid teatavad komisjonile käesoleva lõike kohaselt määratud asutuse.

1. Iga liikmesriik määrab riikliku täitevasutuse, kes vastutab käesoleva määruse jõustamise eest seoses käesoleva määruse rikkumistega oma territooriumil asuvate lennujaamade, oma territooriumil asuvatest lennujaamadest väljuvate lendude ja kolmandast riigist sellistesse lennujaamadesse saabuvate lendude puhul. Liikmesriigid teatavad komisjonile käesoleva lõike kohaselt määratud asutuse.

Selgitus

Määrus on samaväärselt kohaldatav ELi liikmesriikide territooriumil asuvate lennujaamade suhtes.

Muudatusettepanek  119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Riiklik täitevasutus jälgib hoolikalt käesoleva määruse nõuete järgimist ja võtab reisijate õiguste tagamiseks vajalikud meetmed. Selleks esitavad lennuettevõtjad ja lennujaamade käitajad riikliku täitevasutuse nõudmise korral talle asjakohased dokumendid Riiklik täitevasutus võtab oma ülesannete täitmisel arvesse ka teavet, mille ta on saanud artikli 16a alusel määratud asutuselt. Samuti võib ta teha otsuse täitemeetmete kohta selliste üksikute kaebuste alusel, mille talle on edastanud artikli 16a kohaselt määratud asutus.

2. Riiklik täitevasutus jälgib hoolikalt käesoleva määruse nõuete järgimist ja võtab reisijate õiguste tagamiseks vajalikud meetmed. Selleks esitavad lennuettevõtjad ja lennujaamade käitajad asjakohased dokumendid riiklikule täitevasutusele ühe kuu jooksul alates nõudmise esitamisest, ilma et see piiraks artikli 14a kohaseid lennuettevõtjate kohustusi. Riiklik täitevasutus võtab oma ülesannete täitmisel arvesse ka teavet, mille ta on saanud artikli 16a alusel määratud asutuselt. Samuti võtab ta täitemeetmeid selliste üksikute kaebuste alusel, mille talle on edastanud artikli 16a kohaselt määratud asutus. Liikmesriigid tagavad, et nende riiklikule täitevasutusele antakse piisavad volitused rikkumiste eest karistamiseks.

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse piirtähtaeg, mille jooksul lennuettevõtjad ja lennujaama käitajad peavad vastama dokumenditaotlustele, ning jäetakse välja riiklike täitevasutuste täitemeetmed, mida on parem loetleda koos järgmises uues lõikes.

Muudatusettepanek  120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Lennuettevõtjad annavad riiklikule täitevasutusele proaktiivselt põhjalikku teavet ilmnevate tehniliste probleemide, eeskätt nende põhjuste kohta. Riiklik täitevasutus jagab seda teavet artiklis 16a osutatud asutustega, kes vastutavad vaidluste kohtuvälise lahendamise eest.

Selgitus

Lennuettevõtjatel peaks olema kohustus teavitada riiklikke täitevasutusi tehniliste probleemide põhjustest ja seonduvatest asjaoludest.

Muudatusettepanek  121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriikide poolt käesoleva määruse rikkumise puhul kohaldatavad karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

3. Karistused, mida liikmesriigid kohaldavad käesoleva määruse rikkumise korral, on tõhusad, proportsionaalsed, hoiatavad ja piisavad, et pakkuda ettevõtjatele finantsstiimuleid määruse pidevaks järgimiseks.

Selgitus

Euroopa Komisjoni nimel 2012. aastal tehtud uuringus leiti, et karistused on liiga kerged, et pakkuda lennuettevõtjatele määruse järgimiseks majanduslikku stiimulit, võttes arvesse ka asjaolu, et tõenäoliselt esitab vaid väike hulk määruse rikkumisest mõjutatud reisijaid riiklikule täitevasutusele kaebuse.

Muudatusettepanek  122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui artiklite 16 ja 16a alusel määratud asutused on erinevad, kehtestatakse aruandluskord, et tagada teabevahetus eri asutuste vahel, et aidata riiklikul täitevasutusel täita oma järelevalve- ja jõustamisülesandeid ning artikli 16a alusel määratud asutusel koguda üksikute kaebuste läbivaatamiseks vajalikku teavet.

4. Vastavalt direktiivile 2013/11/EL luuakse riikliku täitevasutuse ja artikli 16a alusel määratud asutuse vahele koostöömehhanismid. Need koostöömehhanismid hõlmavad vastastikust teabevahetust, et aidata riiklikul täitevasutusel täita oma järelevalve- ja jõustamisülesandeid ning artikli 16a alusel määratud asutusel koguda üksikute kaebuste käsitlemiseks vajalikku teavet ja omandada tehnilist kompetentsust.

Selgitus

Muudatusettepanek asendab raportööri muudatusettepaneku 81. Nõue luua kogu liitu hõlmav teabevahetamise mehhanism on viidud artikli 16b alla.

Muudatusettepanek  123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Riiklikud täitevasutused avaldavad oma iga-aastase tegevuse, sh kohaldatud karistuste kohta statistilised andmed hiljemalt asjaomasele aastale järgneva kalendriaasta aprillikuu lõpuks.

5. Riiklikud täitevasutused avaldavad oma iga-aastase tegevuse, sh kohaldatud karistuste kohta statistilised andmed hiljemalt asjaomasele aastale järgneva kalendriaasta aprillikuu lõpuks. Riiklikud täitevasutused avaldavad samal ajal andmete põhjal, mida lennuettevõtjad ja lennujaamade käitajad peavad alal hoidma ja esitama, statistika, mis puudutab kaebuste arvu ja laadi, lendude hilinemiste, tühistamiste ja lennureisist mahajätmiste arvu ja nende kestust ning andmeid kadunud, hilinenud või kahjustunud pagasi kohta.

Muudatusettepanek  124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Lennuettevõtjad edastavad oma kontaktandmed käesoleva määrusega hõlmatud küsimuste käsitlemiseks nende liikmesriikide täitevasutustele, kus nad tegutsevad.

6. Kuni liikmesriigid ei ole direktiivi 2013/11/EL sätteid üle võtnud, võib iga reisija mis tahes liikmesriigi territooriumil asuvas lennujaamas esitada mis tahes riiklikule täitevasutusele kaebuse käesoleva määruse väidetava rikkumise kohta liikmesriigi territooriumil asuvas lennujaamas või liikmesriigi territooriumilt asuvast lennujaamast väljuvate lendude või kolmandatest riikidest sellistesse lennujaamadesse saabuvate lendude kohta.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse tagada, et riiklikud täitevasutused jääksid pädevateks kaebuste käsitlemise asutusteks kuni vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi jõustumiseni 2015. aastal. Kuni uue vaidluste lahendamise asutuse loomiseni peaks reisijatel ikka veel olema võimalus esitada üksikkaebusi mis tahes riiklikule täitevasutusele.

Muudatusettepanek  125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16 -a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

14 a. Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 16 -a

 

Nõuetele vastavust tõendavad dokumendid

 

1. Ühenduse lennuettevõtjad koostavad ja esitavad neile määruse (EÜ) nr 1008/2008 alusel lennutegevusloa väljastanud liikmesriigi täitevasutusele ja Euroopa Komisjonile 1. jaanuariks 2016 dokumendi, milles näidatakse piisavalt põhjalikult, et nende tööprotsess on piisav, et tagada järjekindel vastavus määruse kõikidele asjakohastele artiklitele.

 

1 a. Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse nõuetele vastavust käsitlevate dokumentide minimaalne sisu. Minimaalne sisu peab sisaldama vähemalt hädaolukorra lahendamise kavasid peamiste häirete jaoks, määrama kindlaks isikud, kes vastutavad abi ja muude õiguste osutamise eest, menetlused ja korra, mille abil kaebusi käsitletakse ja tuge ning hüvitust pakutakse, ning menetlused ja vormid teabevahetuseks reisijatega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 16c lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

 

2. Kõik teised liidu lennujaamast lähtuvaid teenuseid osutavad lennuettevõtjad esitavad nõuetele vastavuse dokumendi kõikide nende tegutsemiskohaks olevate liikmesriikide täitevasutustele ja Euroopa Komisjonile.

 

3. Lennuettevõtjad vaatavad oma nõuetele vastavust tõendavad dokumendid läbi ja esitavad ajakohastatud versiooni asjakohastele riiklikele täitevasutustele ja komisjonile iga kolme aasta järel alates 1. jaanuarist 2019.

 

4. Riiklik täitevasutus võtab arvesse lennuettevõtjate esitatud nõuetele vastavust tõendavaid dokumente, kontrollides võimaluse korral nende dokumentide kehtivust kaebustes esitatud teabe taustal.”

Selgitus

Nõuetele vastavust tõendav dokument oleks kulutõhus viis käsitleda määruse põhiprobleemi –jõustamist. Kavandatavas artiklis 16c nimetatud reisijaõiguste komitee võiks määratleda dokumentide nõutava sisu. Need võiksid hõlmata selliseid küsimusi, nagu hädaolukorra lahendamise kavad suurte katkestuste jaoks, reisijate abistamise eest vastutavad töötajad, menetlused lennureisist mahajätmise, lendude tühistamise, reisijate teavitamise puhuks jms.

Muudatusettepanek  126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Lennuettevõtjad annavad reisijatele broneerimise ajal teavet nõude esitamise ja kaebuste menetlemise korra kohta seoses käesolevas määruses sätestatud õigustega ning need asjakohased kontaktaadressid, kuhu reisijad saavad esitada oma nõuded ja kaebused, sh elektrooniliste teabeedastusvahendite kaudu. Lennuettevõtja teatab reisijatele ka selle asutuse või need asutused, kes on pädev(ad) reisijate kaebusi menetlema.

1. Lennuettevõtjad, reisikorraldajad või piletimüüjad määruse (EÜ) nr 2111/2005 artikli 2 punkti d tähenduses annavad reisijatele lennuettevõtjate nõude esitamise ja kaebuste menetlemise korra ning käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud tähtaegade kohta seoses käesolevas määruses sätestatud õigustega ning need asjakohased kontaktaadressid, kuhu reisijad saavad esitada oma nõuded ja kaebused, sh elektrooniliste teabeedastusvahendite kaudu. Lennuettevõtja ja vajaduse korral reisikorraldaja teatab reisijatele ka selle asutuse või need asutused, kes on pädev(ad) reisijate kaebusi menetlema ja kelle on määranud liikmesriigid käesoleva artikli ja artikli 16 kohaselt. Asjakohane teave antakse broneerimise ajal, see peab olema kõigile juurdepääsetav, olema selgelt näidatud reisija piletil ja lennuettevõtja veebisaitidel, seda jagatakse lennujaamas asuvast lennuettevõtja lauast ning edastatakse elektronkirja kaudu, milles teavitatakse reisijaid nende lennu tühistamisest või hilinemisest. Kaebusevorm antakse reisijatele vastavalt nende soovile.

Selgitus

Nõuete ja kaebuste menetlemist puudutava teabe andmist reisijatele tuleks parandada. Vajaduse korral annab reisikorraldaja reisijatele menetluste kohta üldist teavet, sh pädevate asutuste kontaktaadressid.

Muudatusettepanek  127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16a – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Kohustus tõendada, et reisijatele on antud vajalik teave, lasub lennuettevõtjal.

Muudatusettepanek  128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui reisija soovib esitada lennuettevõtja kohta kaebuse seoses käesolevast määrusest tulenevate õigustega, teeb ta seda kolme kuu jooksul alates lennu toimumise või kavandatud toimumise kuupäevast. Lennuettevõtja kinnitab reisijale seitsme päeva jooksul alates kaebuse laekumisest, et on tema kaebuse kätte saanud. Kahe kuu jooksul alates kaebuse saamisest annab lennuettevõtja reisijale täieliku vastuse.

2. Kui reisija soovib esitada lennuettevõtja kohta kaebuse seoses käesolevast määrusest tulenevate õigustega, teeb ta seda kolme kuu jooksul alates lennu toimumise või kavandatud toimumise kuupäevast. Kaebuse esitamine kolme kuu jooksul ja kõnealuse kolme kuu möödumine ei piira tema õigusi oma nõuete jõustamiseks käesoleva määruse alusel ning kohtusüsteemi ja kohtuvälise lepitusmenetluse raames. Lennuettevõtja kinnitab reisijale seitsme tööpäeva jooksul alates kaebuse laekumisest, et on tema kaebuse kätte saanud. Kahe kuu jooksul alates kaebuse saamisest annab lennuettevõtja reisijale täieliku vastuse. Kui lennuettevõtja ei anna nimetatud kahekuulise tähtaja jooksul täielikku vastust, siis lähtutakse sellest, et ta on reisija nõudeid aktsepteerinud.

 

Kui lennuettevõtja toob vabanduseks erakorralised asjaolud, on ta kohustatud oma vastuses teavitama reisijat konkreetsetest asjaoludest, mis põhjustasid tühistamise või hilinemise. Lisaks peab lennuettevõtja tõendama, et ta võttis kõik mõistlikud meetmed tühistamise või hilinemise ärahoidmiseks.

 

Oma täielikus vastuses teavitab lennuettevõtja asjaomast reisijat lõikes 3 osutatud määratud asutuse asjakohased kontaktandmed, sh postiaadressi, telefoninumbri, e-posti ja veebisaidi aadressid.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab raportööri muudatusettepaneku 85.

Muudatusettepanek  129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kooskõlas asjakohaste ELi ja siseriiklike õigusaktidega määrab iga liikmesriik riikliku asutuse või riiklikud asutused, kelle ülesanne on kohtuväliselt lahendada lennuettevõtjate ja reisijate vahelisi vaidlusi seoses käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate õigustega.

3. Liikmesriigid tagavad, et lennureisijatel oleks võimalik esitada oma käesolevast määrusest tulenevaid õigusi ja kohustusi käsitlevad vaidlused lennuettevõtjaga lahendamiseks sõltumatutele, mõjusatele ja tõhusatele vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanismidele. Sel eesmärgil määrab iga liikmesriik riikliku asutuse või riiklikud asutused, kelle ülesanne on kohtuväliselt lahendada lennuettevõtjate ja reisijate vahelisi vaidlusi seoses käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate õigustega. See peaks olema muu asutus kui artikli 16 lõikes 1 osutatud täitevasutus. Liikmesriigid tagavad, et kõnealustel asutustel on volitused lahendada reisijate ja lennuettevõtjate vahelist vaidlust otsuse abil, mis on mõlemale osapoolele siduv ja täitmisele pööratav. Direktiivi 2013/11/EL reguleerimisalasse kuuluvate vaidluste puhul kohaldatakse ainult seda direktiivi. Kõik lennuettevõtjad, kes osalevad lendudes mõnest liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumil asuvast lennujaamast kõnealustesse lennujaamadesse, peavad järgima alternatiivset vaidluste lahendamise süsteemi, millele osutatakse direktiivis 2013/11/EL, mis tagab reisijate ja lennuettevõtjate vaheliste vaidluste lihtsa, kiire ja odava kohtuvälise lahendamise.

Muudatusettepanek  130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Iga reisija võib esitada lõike 3 alusel määratud mis tahes riiklikule asutusele kaebuse käesoleva määruse väidetava rikkumise kohta ELi mõne liikmesriigi territooriumil asuvas lennujaamas või seoses kõnealusel territooriumil asuvasse lennujaama kolmandast riigist saabuva lennuga. Sellised kaebused võib esitada kõige varem kaks kuud pärast kaebuse esitamist asjaomasele lennuettevõtjale, v.a juhul, kui lennuettevõtja on selle kaebuse kohta juba lõpliku vastuse andnud.

4. Lennuettevõtjalt täieliku vastuse saamisel võib asjaomane reisija esitada lõike 3 alusel määratud mis tahes riiklikule kohtuvälise vaidluste lahendamise asutusele kaebuse käesoleva määruse väidetava rikkumise kohta ELi mõne liikmesriigi territooriumil asuvas lennujaamas või seoses liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumil asuvast mis tahes lennujaamast saabuva lennuga sellistesse lennujaamadesse. Sellised kaebused võib esitada eelnevalt määratud tähtaja jooksul, mis ei tohi olla vähem kui üks aasta alates kuupäevast, mil reisija esitas kaebuse või nõude asjaomasele lennuettevõtjale.

Muudatusettepanek  131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16a – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Kui leitakse, et süüdi on lennuettevõtja, teavitab kaebuste menetlemiseks määratud asutus riiklikku täitevasutust, kes võtab vastavalt artikli 16a lõikele 2 meetmed, et tagada täitmine.

Muudatusettepanek  132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16a – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Määratud asutus kinnitab seitsme päeva jooksul pärast kaebuse saamist selle kättesaamist ja saadab kaebuse koopia asjakohasele riiklikule täitevasutusele. Lõplik vastus kaebusele antakse hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kaebuse saamist. Lõpliku vastuse koopia saadetakse ka riiklikule täitevasutusele.

5. Kui määratud asutus saab kaebuse, teavitab ta vaidluse pooli sellest kohe pärast kõikide kaebusega seotud teavet sisaldavate dokumentide kättesaamist. Ta saadab kaebusega seotud dokumentide koopia asjakohasele riiklikule täitevasutusele. Lõplik vastus kaebusele antakse hiljemalt 90 kalendripäeva jooksul alates kuupäevast, mil määratud asutus sai kõik kaebusega seotud dokumendid. Lõpliku vastuse koopia saadetakse ka riiklikule täitevasutusele.

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse artikkel kooskõlla uue vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiviga 2013/11/EL.

Muudatusettepanek  133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16a – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Selleks et lennuettevõtjatega oleks võimalik ühendust võtta käesoleva määrusega hõlmatud küsimuste käsitlemiseks, edastavad nad oma kontaktandmed käesoleva artikli kohaselt määratud asutustele neis liikmesriikides, kus nad tegutsevad.

Muudatusettepanek  134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16a – lõige 5 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b. Kui käesoleva määruse alusel tuuakse vabanduseks turvalisusega seotud põhjused, lasub tõendamiskohustus asjaomasel lennuettevõtjal.

Muudatusettepanek  135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„Artikkel 16a a

 

Liikmesriigid tagavad hästi varustatud, tasuta ja sõltumatud vahendusasutused, kes aitavad leida lahendusi reisijate ja lennuettevõtjate ning muude transpordiliikide teenuseosutajate vaheliste konfliktide korral.”

Muudatusettepanek  136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon toetab liikmesriikide vahelist dialoogi käesoleva määruse siseriikliku tõlgendamise ja kohaldamise kohta artiklis 16c osutatud komitee kaudu.

1. Komisjon toetab liikmesriikide vahelist dialoogi käesoleva määruse siseriikliku tõlgendamise ja kohaldamise kohta ning edendab nendevahelist sellealast koostööd artiklis 16c osutatud komitee kaudu.

Muudatusettepanek  137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile aruande oma iga-aastase tegevuse kohta hiljemalt järgmise kalendriaasta aprillikuu lõpuks. Komisjon võib rakendusaktidega otsustada, missuguseid küsimusi kõnealustes aruannetes käsitletakse. Need rakendusaktid võetakse vastu artiklis 16c osutatud menetluse kohaselt.

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile aruande oma iga-aastase tegevuse kohta, sealhulgas artikli 16 lõikes 5 osutatud statistika hiljemalt järgmise kalendriaasta aprillikuu lõpuks. Komisjon võib rakendusaktidega otsustada, missuguseid küsimusi kõnealustes aruannetes käsitletakse. Need rakendusaktid võetakse vastu artiklis 16c osutatud menetluse kohaselt.

Muudatusettepanek  138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16b – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Komisjon ja liikmesriigid seavad sisse üleliidulise mehhanismi, mis koosneb kõigist artiklite 16 ja 16a alusel määratud asutustest, et tagada liikmesriikide vahel teabevahetus rikkumiste, karistuste ning jõustamise parimate tavade kohta. Komisjon teeb kõnealuse teabe elektroonilises vormis kättesaadavaks kõigile liikmesriikidele.

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud raportööri muudatusettepanekuga 81. Nõue üleliidulise mehhanismi järele teabevahetuseks on viidud artikli 16 lõikest 4 käesolevasse artiklisse 16b, mis käsitleb koostöömehhanismi liikmesriikide ja komisjoni vahel.

Muudatusettepanek  139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16b – lõige 5 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b. Riiklikud täitevasutused esitavad komisjonile taotluse korral teabe ja asjakohased dokumendid rikkumiste üksikjuhtumite kohta.

Selgitus

Et luua sidus teabevoog, tuleks käesoleva määruse asjakohase sätte abil võimaldada komisjonil saada teavet riiklikelt täitevasutustelt.

Muudatusettepanek  140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16b – lõige 5 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 c. Komisjon avaldab oma veebisaidil ja ajakohastab korrapäraselt hiljemalt 1. maist 2015. aastal loetelu kõigist liidus tegutsevatest lennuettevõtjatest, kes süstemaatiliselt ei järgi käesoleva määruse sätteid. Sõltumata suurusest või riiklikust kuuluvusest loetakse iga lennuettevõtjat, kelle kohta komisjon on saanud vastavalt artikli 16b lõikele 5 b tõendeid rikkumistest, mis toimusid reisijate suhtes rohkem kui 10 erineval lennul ühel kalendriaastal ja mis seonduvad käesoleva määruse enam kui ühe artikliga, käesolevat määrust süstemaatiliselt rikkunuks.

Muudatusettepanek  141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

15 a. Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 16c a

 

Delegeeritud õigusaktid

 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 16c b vastu delegeeritud õigusakte, millega lisatakse punkte erakorraliseks loetavate asjaolude täielikku loetelusse, võttes arvesse riiklike täitevasutuste tööd ja Euroopa Kohtu otsuseid.”

Muudatusettepanek  142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16c b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

15 b. Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 16c b

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artiklis 16b a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates …*. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 16c a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Artikli 16b a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

 

 

_________________

 

* Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.”

Muudatusettepanek  143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 17

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 1. jaanuariks 2017 aruande käesoleva määruse toimimise ja selle tulemuste kohta, eelkõige seoses mõjuga, mida avaldavad pikaajaliste hilinemiste hüvitamine ja majutusvõimaluste piiramine pikaajaliste erakorraliste asjaolude korral. Komisjon esitab ka aruande reisijate parema kaitsmise kohta nendel kolmandatest riikidest saabuvatel lendudel, mida ühendusevälised lennuettevõtjad käitavad rahvusvaheliste lennutranspordilepingute alusel. Vajaduse korral lisatakse aruandele seadusandlikud ettepanekud.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 1. jaanuariks 2017 aruande käesoleva määruse toimimise ja selle tulemuste kohta, eelkõige seoses mõjuga, mida avaldavad pikaajaliste hilinemiste hüvitamine ja majutusvõimaluste piiramine pikaajaliste erakorraliste asjaolude korral, samuti erakorraliste asjaolude tõlgendamise, riiklike täitevasutuste poolt oma tegevuse kohta avaldatud statistiliste andmete, sh karistuste ja lennuettevõtjate rikkuvaks peetavate tavade tuvastamise, ning vaidluste kohtuvälise lahendamise eest vastutavate riiklike asutuste loomises saavutatud edu ja selliste asutuste tegevuse kohta. Komisjon esitab ka aruande reisijate parema kaitsmise kohta nendel kolmandatest riikidest saabuvatel lendudel, mida liiduvälised lennuettevõtjad käitavad rahvusvaheliste lennutranspordilepingute alusel. Lisaks esitab komisjon aruande artiklis 16 osutatud asutuste poolt võetud meetmete ja määratud karistuste tõhususe ning ühtlustatud lähenemisviisi võimaliku asjakohasuse kohta. Vajaduse korral lisatakse aruandele seadusandlikud ettepanekud.

Selgitus

Raportöör on seisukohal, et komisjoni aruanne peaks määruse mõju, rakendamise ja täitmise tagamise hindamiseks sisaldama täpsemat teavet.

Muudatusettepanek  144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 3 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Ühenduse lennuettevõtja tagab, et lennujaamas on kaebusevorm, millega reisijal on võimalik kohe esitada kaebus kahjustatud või hilinenud pagasi kohta. Lennuettevõtja võtab kõnealuse kaebusevormi, mille võib esitada ka avaldusena vara kadumise kohta (Property Irregularity Report ehk PIR)), lennujaamas kaebusena vastu kooskõlas Montréali konventsiooni artikli 31 lõikega 2. See võimalus ei mõjuta reisija õigust esitada kaebus muul viisil Montréali konventsiooniga ette nähtud tähtaegade jooksul.

2. Kõigis liidu lennujaamades loovad ühenduse lennuettevõtja ja tema nimel tegutsevad maapealsed käitlejad teenuse, millega pakutakse reisijatele kaebusevorme, millega neil on võimalik saabumisel kohe esitada kaebus kahjustatud või hilinenud pagasi kohta. Sarnaselt esitab ühenduse lennuettevõtja sellise kaebusevormi reisija taotluse korral oma registreerimislauas või oma lennujaama teeninduslauas või mõlemas ning teeb kaebusevormi kättesaadavaks oma veebisaidil. Lennuettevõtja võtab kõnealuse kaebusevormi, mille võib esitada ka avaldusena vara kadumise kohta (Property Irregularity Report ehk PIR)), lennujaamas kaebusena vastu kooskõlas Montréali konventsiooni artikli 31 lõikega 2. See võimalus ei mõjuta reisija õigust esitada kaebus muul viisil Montréali konventsiooniga ette nähtud tähtaegade jooksul.

 

2 a. Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, et kehtestada standarditud nõudevorm. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 6f lõikes 2 osutatud nõuande/kontrollimenetlusega.

Selgitus

Muudatusettepanek asendab raportööri muudatusettepaneku 92. Nagu kõik rakendusaktid, avaldatakse nõudevorm Euroopa Liidu Teatajas kõigis ELi keeltes.

Muudatusettepanek  145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Artiklile 5 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a. Pagasi kadumise, hilinemise või rikkumise korral maksavad lennuettevõtjad esmalt hüvitist reisijatele, kellega neil on sõlmitud leping, enne kui neil on võimalik esitada lennujaamade või teenuseosutajate vastu nõue kahjude hüvitamiseks, mille eest nad ei ole tingimata vastutavad.”

Muudatusettepanek  146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 6a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Registreeritud ratastoolide ning liikumis- või muude abivahendite vedamisel pakuvad lennuettevõtja ja tema esindajad kõikidele piiratud liikumisvõimega isikutele, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 1107/200625 artikli 2 punktis a, võimalust tasuta esitada broneerimisel või hiljemalt siis, kui vahendid antakse üle lennuettevõtjale, erideklaratsioon vastavalt Montréali konventsiooni artikli 22 lõikele 2.

1. Registreeritud ratastoolide ning liikumis- või muude abivahendite vedamisel teavitavad lennuettevõtja ja tema esindajad reisijaid nende õigustest ja pakuvad kõikidele puudega või piiratud liikumisvõimega isikutele, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 1107/200625 artikli 2 punktis a, võimalust tasuta esitada broneerimisel või hiljemalt siis, kui vahendid antakse üle lennuettevõtjale, erideklaratsioon vastavalt Montréali konventsiooni artikli 22 lõikele 2. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse sellise deklaratsiooni näidisvorm. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 6f lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

__________________

__________________

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2006, 5. juuli 2006, puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul, ELT L 204, 26.7.2006, lk 1.

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2006, 5. juuli 2006, puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul, ELT L 204, 26.7.2006, lk 1.

Selgitus

Muudatusettepanek asendab raportööri muudatusettepaneku 93. Et lihtsustada deklareerimismenetlust, oleks kasulik näidisvorm. See annaks nii reisijatele kui ka lennuettevõtjatele suuniseid asjakohase teabe ja vajaliku dokumentatsiooni andmiseks liikumisabivahendite hävimise, kaotamise või kahjustamise korral.

Muudatusettepanek  147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 6a – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Lennuettevõtjad tagavad reisijatele ilma täiendavate kuludeta võimaluse kasutada kuni lähteväravani ratastooli, sh lastekäru, mis tagastatakse reisijatele lennuki uksel. Kui see ei ole ohutuse kaalutlustel võimalik, pakuvad lennuettevõtjad ratastooli kasutajatele ilma täiendavate kuludeta alternatiivset vahendit liikumiseks lennujaama terminalis kuni ajani, mil neile ratastool tagastatakse. Kui sellised ohutuse kaalutlused tulenevad konkreetsele terminalile omastest põhjustest, tagab käesolevas lõikes osutatud alternatiivse liikumisvahendi lennujaama haldav asutus.

Selgitus

Paljudes ELi lennujaamades ei ole lubatud kasutada ratastooli puudega inimeste jaoks või lapsekäru kuni lähteväravani ja mõnikord saavad reisijad ratastooli või lapsekäru tagasi alles pagasitagastusalal. See piirab suurel määral selliste isikute liikuvust, mistõttu tuleks tagada, et nad saaksid viia oma ratastooli või lapsekäru kuni lähteväravani. Kui see on vajalik ohutuse kaalutlustel, tuleks nende käsutusse anda tasuta alternatiivsed liikumisvahendid.

Muudatusettepanek  148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 6b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Selleks et jälgida piiratud liikumisvõimega ja puudega reisijate õiguste kaitsmist nende liikumisabivahendite kahjustumise korral, uurib riiklik täitevasutus ja võtab arvesse teavet, mis käsitleb kõnealuste vahenditega seotud kaebusi, mis on esitatud määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 16a alusel määratud asutustele.

2. Selleks et jälgida piiratud liikumisvõimega ja puudega reisijate õiguste kaitsmist nende liikumis- või muude abivahendite kahjustumise korral, uurib riiklik täitevasutus ja võtab arvesse teavet, mis käsitleb kõnealuste vahenditega seotud kaebusi, mis on esitatud määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 16a alusel määratud asutustele.

Selgitus

Nagu mujal käesolevas määruses, loetakse abivahendid liikumisabivahenditega võrdväärseks.

Muudatusettepanek  149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 6c – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 6 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

2. Artikli 6 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates …*. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

____________

 

* Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Selgitus

Teksti on kohandatud parlamendi poolt komisjonile antava volituste delegeerimise standardse perioodiga.

Muudatusettepanek  150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 6d – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuigi lennuettevõtjatel on täielik ärivabadus määrata kindlaks, missugustel tingimustel nad lubavad pagasit vedada, märgivad nad broneerimisel ja registreerimislaudades (sh iseteenindavate pardale registreerimise masinate juures) selgelt, missugune on igal reisija broneeritud lennul maksimaalne käsipagasi ja registreeritud pagasi piirnorm, sh kõik pagasi piirnormi raames kohaldatavad esemete arvu piirangud. Kui pagasiveo eest küsitakse lisatasu, märgib lennuettevõtja broneerimisel ja nõudmise korral lennujaamas selgelt selliste tasude üksikasjad.

1. Lennuettevõtjad osutavad broneerimisprotsessi varajases staadiumis kõigis kasutatavates jaotuskanalites, sealhulgas elektroonilistes reserveerimissüsteemides, ja registreerimislaudades (sh iseteenindavate pardale registreerimise masinate juures) selgelt, missugune on igal reisija broneeritud lennul maksimaalne käsipagasi ja registreeritud pagasi piirnorm, sh kõik pagasi piirnormi raames kohaldatavad esemete arvu piirangud ja kõik lennujaamaostude piirangud. Pagasiveo eest küsitava lisatasu üksikasjad edastatakse broneerimisprotsessi varajases staadiumis ja lennujaama nõudmise korral selgel, läbipaistval ja ühemõttelisel viisil. Põhilised reisiteenused ja lisatasud peavad olema selgelt tuvastatavad ja neid peab saama osta üksteisest sõltumatult.

Selgitus

Muudatusettepanek asendab raportööri muudatusettepaneku 95, et suurendada nõudmist hindade läbipaistvuse ja kaubandusvabaduse järele.

Muudatusettepanek  151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 6d – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Lisaks ettenähtud käsipagasi maksimaalsele piirnormile lubatakse reisijatel võtta reisijatesalongi tasuta kaasa olulised isiklikud asjad, nagu mantlid ja käekotid, sh vähemalt üks standardne kott lennujaamaoste.

Muudatusettepanek  152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 6d – lõige 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1107/2006 kohaldamist, võib käsipagasi piirnorme väljendada maksimaalsete mõõtmetena või kogu lubatud käsipagasi maksimaalse kaaluna reisija kohta või mõlemana, kuid ilma kaasaskantavate esemete konkreetse arvu mis tahes piiranguta.

Selgitus

Lennuettevõtjad peaksid määrama kindlaks maksimaalse pagasi piirnormi kaalu ja mõõtmete osas, kuid võimalus piirata esemete arvu tuleks keelustada.

Muudatusettepanek  153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 6d – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui erakorralistel asjaoludel, nt ohutusest tulenevalt või õhusõidukitüübi muutmise tõttu pärast lennu broneerimist ei ole võimalik vedada lubatud käsipagasi hulka kuuluvaid esemeid reisijatesalongis, võib lennuettevõtja vedada neid õhusõiduki lastiruumis reisijalt täiendavat lisamaksu nõudmata.

2. Lennuettevõtja võib korraldada eespool nimetatud esemete vedamise õhusõiduki lastiruumis juhul, kui erakorralistel asjaoludel, nt ohutusest tulenevalt või õhusõiduki eripära tõttu, ei ole võimalik neid reisijatesalongis vedada. Sellistel juhtudel ei nõuta lisatasu.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on koostatud nii, et see võtaks arvesse erandlikke asjaolusid, mis on seotud lennukiga või ohutusega, mille tõttu võib olla võimatu vedada reisijatesalongis artikli 6d lõigetes 1 a ja 1 b mainitud esemeid.

Muudatusettepanek  154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 6d – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kui käsipagas viiakse lennukisse mineku ajal või enne lennuki õhkutõusmist reisijatesalongist lastiruumi, tuleb see reisijale lennukist väljumisel käsipagasina tagastada.

Muudatusettepanek  155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6e – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ühenduse lennuettevõtja lubab reisijal võtta õhusõiduki reisijatesalongi muusikariista, kui kohaldatavatest ohutuseeskirjadest ning asjaomase õhusõiduki tehnilistest omadustest ja piirangutest ei tulene teisiti. Muusikariistu lubatakse vedada õhusõiduki reisijatesalongis tingimusel, et need paigutatakse salongis asuvasse sobivasse pagasiruumi või asjakohase reisijaistme alla. Lennuettevõtja võib määrata kindlaks, et muusikariist on osa reisija lubatud käsipagasist, mistõttu ei või seda lubatud käsipagasile lisaks kaasa võtta.

1. Liidu lennuettevõtja lubab reisijal võtta õhusõiduki reisijatesalongi muusikariista, kui kohaldatavatest ohutuseeskirjadest ning asjaomase õhusõiduki tehnilistest omadustest ja piirangutest ei tulene teisiti. Muusikariistu lubatakse vedada õhusõiduki reisijatesalongis tingimusel, et need paigutatakse salongis asuvasse sobivasse pagasiruumi või asjakohase reisijaistme alla. Kui muusikariist on õhusõiduki reisijatesalongis lubatud, on see osa reisija lubatud käsipagasist. Lennuettevõtja võib määrata, et käsipagasile, mis võetakse reisijatesalongi lisaks lubatud käsipagasile, kohaldatakse lisatasu.

Muudatusettepanek  156

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6e – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui muusikariist on liiga suur selleks, et ohutult mahtuda reisijatesalongis asuvasse sobivasse pagasiruumi või reisijaistme alla, võib lennuettevõtja nõuda teise pileti eest maksmist, kui sellist muusikariista veetakse käsipagasina teisel istmel. Teise istekoha ostmise korral peaks lennuettevõtja tegema mõistlikke pingutusi, et paigutada asjaomane reisija ja muusikariist kõrvuti istmetele. Võimaluse ja vajaduse korral veetakse muusikariistu õhusõiduki lastiruumi köetavas osas, kui kohaldatavatest ohutuseeskirjadest ning asjaomase õhusõiduki ruumipiirangutest ja tehnilistest omadustest ei tulene teisiti. Lennuettevõtja märgib selgelt, missugustel tingimustel muusikariistu veetakse, ja kohaldatavad tasud.”

2. Kui muusikariist on liiga suur selleks, et ohutult mahtuda reisijatesalongis asuvasse sobivasse pagasiruumi või reisijaistme alla, võib lennuettevõtja nõuda teise pileti eest maksmist, kui sellist muusikariista veetakse käsipagasina teisel istmel. Sellisele lisapiletile ei kohaldata asjakohast lennujaamast lahkumise tasu. Teise istekoha ostmise korral teeb lennuettevõtja mõistlikke pingutusi, et paigutada asjaomane reisija ja muusikariist kõrvuti istmetele.

Selgitus

Artikli ülesehituse parandamiseks on väljajäetud tekst tehtud kaheks osaks ja lisatud artiklisse 6a kui lõige 2 a (uus) ja 2 b (uus).

Muudatusettepanek  157

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6e – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„2 a. Kui on ruumi ja kui seda taotletakse, veetakse muusikariistu õhusõiduki lastiruumi köetavas osas, kui kohaldatavatest ohutuseeskirjadest ning asjaomase õhusõiduki ruumipiirangutest ja tehnilistest omadustest ei tulene teisiti. Lennuettevõtjad tagavad, et muusikariistale kinnitatakse spetsiaalne hästi nähtav lipik, millega tagatakse muusikariista vajaliku hoolikusega käsitsemine. Õhusõidukis võib lastina vedada ainult selliseid muusikariistu, mis on nõuetekohaselt pakitud spetsiaalselt selle muusikariista jaoks ettenähtud jäigast ja/või kõvast materjalist kasti või kotti.”

Muudatusettepanek  158

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 6e – lõige 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Lennuettevõtja toob broneerimisel ja oma tingimustes selgelt välja aluse, mille kohaselt muusikariistu transporditakse, sealhulgas kohaldatavad tasud, muusikariistade vedamise ruumid, mis on asjaomasel lennukil olemas, ja kõnealuste ruumide mõõtmed. Kui broneerida tuleb teine iste, pakutakse reisijatele võimalust broneerida kõnealune teine iste võrgus.

Muudatusettepanek  159

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 6f (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6f

 

1. Komisjoni abistab reisijaõiguste komitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

2. Käesolevale lõikele osutamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Muudatusettepanek  160

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Lisa : mittetäielik loetelu asjaoludest, mida käesoleva määruse tähenduses käsitatakse erakorralisena

„Lisa: täielik loetelu asjaoludest, mida käesoleva määruse tähenduses käsitatakse erakorralisena

Selgitus

Erakorraliste asjaolude määratluse õiguskindluse tagamiseks tuleks loetelu koostada täieliku nimekirjana.

Muudatusettepanek  161

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – lõige 1 – punkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii. tehnilised probleemid, mis ei ole iseloomulikud õhusõiduki tavapärasel käitamisel (näiteks rikke kindlakstegemine lennu ajal) ja mis takistavad lennu jätkamist tavapärastes tingimustes; või varjatud tootmisdefekt, mille tootja või pädev asutus on avastanud ja mis mõjutab lennuohtust;

ii. õhusõidukit mõjutavad tehnilised probleemid, mille on otseselt põhjustatud varjatud tootmisdefekt, mida tootja või pädev asutus on sellisena ametlikult tunnustanud, ja mis on tuvastatud lennueelse ülevaatuse käigus või pärast seda, kui lennuk on kasutusse lastud, ja mis mõjutavad lennuohtust;

Selgitus

Taktikaline muudatusettepanek, et vastustada muudatusettepanekut 101.

Muudatusettepanek  162

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – lõige 1 – punkt ii a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ii a. linnuga kokkupõrkest põhjustatud kahjustus;

Selgitus

Lindude käitumist õhus ei ole võimalik juhtida ja see on lennuettevõtjate kõikidele ettevaatusabinõudele vaatamata väljaspool nende kontrolli.

Muudatusettepanek  163

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1 lisa – lõige 1 – punkt iii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii. turvalisusriskid, sabotaaži- või terrorismiakt, mis muudab lennu ohutu käitamise võimatuks;

iii. sõda, poliitilised rahutused, sabotaaži- või terrorismiakt, mis muudab lennu ohutu käitamise võimatuks;

Muudatusettepanek  164

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – lõige 1 – punkt iv

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iv. eluohtlikud terviseriskid või akuutsed terviseprobleemid, mille tõttu tuleb asjaomane lend katkestada või ümber suunata;

iv. terviseriskid või akuutsed terviseprobleemid, mille tõttu tuleb asjaomane lend katkestada või ümber suunata;

Muudatusettepanek  165

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – lõige 1 – punkt v

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

v. lennuliikluse korraldamise piirangud või õhuruumi või lennujaama sulgemine;

v. ettenägematud lennuliikluse korraldamise piirangud või ettenägematu õhuruumi sulgemine, sh maandumisraja sulgemine ametkondade poolt;

Muudatusettepanek  166

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – lõige 1 – punkt vi

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

vi. ilmastikutingimused, milles ei ole võimalik tagada lennuohutust; ning

vi. ilmastikutingimused, milles ei ole võimalik tagada lennuohutust või mis on kahjustanud lennus või pärast lennuloa saamist lennurajal olevat õhusõidukit ja mis muudab lennu ohutu käitamise võimatuks; ning

Muudatusettepanek  167

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – lõige 1 – punkt vii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

vii. tegutseva lennuettevõtja või põhiteenuste osutajate (näiteks lennujaama- ja aeronavigatsiooniteenuste osutajad) töötajatega seotud töövaidlused.

vii. tegutseva lennuettevõtja või põhiteenuste osutajate (näiteks lennujaama- ja aeronavigatsiooniteenuste osutajad) töötajatega seotud ettenägematud töövaidlused.

Muudatusettepanek  168

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1 lisa – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Erakorralisena ei käsitata järgmisi asjaolusid:

välja jäetud

i. tehnilised probleemid, mis on iseloomulikud õhusõiduki tavapärases käitamises (nt õhusõiduki korrapärase hoolduse või lennueelse ülevaatuse käigus leitud puudused ning puudused, mis tulenevad korrapärase hoolduse või lennueelse ülevaatuse nõuete eiramisest, ning

 

ii. lennumeeskonna liikmete või salongitöötajate puudumine (välja arvatud juhul, kui selle põhjuseks on töövaidlus).

 

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Lennunduses on viimastel aastatel toimunud märkimisväärsed muutused, mis on tingitud reisijate ja lendude arvu kasvust liberaliseeritud Euroopa turul. Selle üldiselt positiivse arenguga on siiski kaasnenud ka teatavate ebaausate tavade rakendamine ja teenuste kvaliteedi halvenemine, millel on reisijatele negatiivne mõju. Lisaks on alates määruse jõustumisest 2004. aastal täheldatud probleeme, mis on seotud määruses esinevatest nn hallidest aladest ja lünkadest põhjustatud erinevate tõlgendustega, määruse ebaühtlase kohaldamisega eri liikmesriikides ja reisijate raskustega oma õiguste teostamisel, kui lennuettevõtjad õigusaktidest kinni ei pea. Mitmetes eespool nimetatud küsimuses on parlament oma 2012. aastal vastuvõetud resolutsioonides[1] arvamust juba avaldanud.

Lennureisijate õiguste parema tagamise kohta võiks komisjoni ettepanekust välja tuua järgmist: riiklike täitevasutuste roll on paremini määratletud ja seda on laiendatud pagasiga seotud nõuete menetlemisele; sätestatud on kaebuste esitamise kord koos selgete tähtaegadega ja kaebustega tegeleva uue loodava asutuse rolli määratlus; lisatud on uued sätted lennureisist mahajätmise, ümberistumisega lennust mahajäämise ja lennu pikaajalise hilinemise puhuks; koostatud on mittetäielik loetelu erakorralistest asjaoludest, et täpsustada juhtumeid, mille puhul lennuettevõtjad on hüvitise maksmisest vabastatud; tugevdatud on lennuettevõtjate kohustust reisijaid piisavalt ja õigeaegselt teavitada; ning lisatud on liikumisabivahendeid ja muusikariistu käsitlevad uued sätted.

Peamised probleemid

Olemasoleva määruse ebatäielik ja ebaühtlane rakendamine nii lennuettevõtjate kui ka riiklike asutuste poolt tekitab segadust nii reisijatele kui ka lennundusele endale. Lisaks puudub reisijatel teave oma õiguste kohta ja nad ei ole rahul oma õiguste kasutamisega seonduvate asjaolude ja kuludega.

Õiguskindlusetus on viinud paljude kohtuasjadeni Euroopa Kohtus, kus aastate jooksul on tekkinud reisijate õiguste kohta laialdane kohtupraktika. Sellest on siiski raske ülevaadet saada. Arvud näitavad, et ainult väike osa reisijatest, kellel oleks teoreetiliselt õigus hüvitisele või kompensatsioonile, nõuavad oma õiguste tagamist ka tegelikkuses ja saavad seda.

Kõige tähtsamaks on siin asjaolu, et tegutsevad lennuettevõtjad ei tunnista asjaomase reisija õigusi automaatselt. Seetõttu peavad reisijad suurtelt rahvusvahelistelt ettevõtetelt nõudma oma õiguste tagamist ükshaaval. Kliendid tunnevad end selles olukorras ebakindlalt, milles oma osa on protsessi keerukusel. Paljud reisijad ei soovi pöörduda kohtu poole sellega kaasnevate suurte kulude ja pingutuste tõttu ning mõned lennuettevõtjad kasutavad seda mõtteviisi ära, et hoiduda tarbijakaitse tagamisest.

Seetõttu on raportööri ettepanekud suures osas suunatud reisijate õiguste tugevdamisele.

Õigus hüvitisele lennu pikaajalise hilinemise korral

Läbivaadatud määruses peaks olema selgelt sätestatud, millised on reisija õigused abile ja hüvitisele lennu pikaajalise hilinemise korral. Ajapiirid, millest alates lennu hilinemise puhul tuleb anda abi või hüvitist, tuleks sätestada vastavalt Euroopa Kohtu otsustele (kohtuasjad C-407/07 ja C-432/07 – Sturgeon), millega reisijatele, kelle lend hilineb üle kolme tunni, tagatakse samad õigused reisijatega, kelle lend tühistatakse. Raportöör peab tervitatavaks asjaolu, et komisjon on Sturgeoni kohtuasjas tehtud otsust oma ettepanekus arvesse võtnud.

Raportöör on komisjoniga nõus, et ajapiir peaks kõikide ELi-siseste reiside puhul olema sama, kuid peaks kolmandatesse riikidesse suunduvate ja sealt saabuvate lennureiside puhul sõltuma lennu vahemaast, et võtta arvesse käitamisraskusi, mis lennuettevõtjatel tekivad seoses viivitustega kaugel asuvates lennujaamades.

Euroopa Kohtu otsuse valguses ei ole raportöör siiski nõus komisjoni seisukohaga, et kõiki ajapiire tuleks suurendada, et vähendada finantsmõju lennuettevõtjale ja vähendada ohtu, et lende tühistatakse veelgi rohkem (põhjendus 11). Pakutud ajapiire tuleks pidada ka liiga pikkadeks, eelkõige ELi-siseste lendude puhul, kus lennu pikkus ei ületa tavaliselt kolme tundi. Sel põhjusel on raportöör muutnud artiklit 6, asendades viie, üheksa ja kaheteistkümne tunni pikkused ajapiirid vastavalt kolme, viie ja seitsme tunniga.

Selleks et hõlbustada käesoleva süsteemi rakendamise edendamist ja muuta see reisijatele ja lennuettevõtjatele selgemaks, teeb raportöör ettepaneku ühtlustada artiklites 6, 6a ja 7 toodud künnised, millest alates tekib õigus hüvitisele, ja hüvitised järgmiste piirmäärade kehtestamisega: 300 eurot liidusiseste lendude puhul (olenemata lennu vahemaast); 300 eurot kõikide muude kuni 3500 km pikkuste lendude puhul; 600 eurot kõikide muude üle 3500 km pikkuste lendude puhul.

Lennuettevõtjate ja reisijate vahelised vabatahtlikud kokkulepped hüvitise kohta peaksid olema täitmisele pööratavad ainult siis, kui nad käsitlevad hüvitamise viisi, mitte aga hüvitist ennast (artikli 7 lõige 5).

Õigused seoses ümberistumisega lendudega

Erilist muret tekitavad juhtumid, mil reisija jääb järgmisest ümberistumisega lennust maha sõiduplaanimuudatuse või eelmise lennu hilinemise tõttu. Seetõttu on komisjon toiminud õigesti, lisades uue artikli 6a, mille kohaselt eelneva lennu lennuettevõtja, kes hilinemise põhjustas, peab asjaomastele reisijatele ümberistumispunktis, kus reisija oma järgmisest lennust maha jääb, pakkuma abi, hoolitsust ja teekonna muutmist.

Reisijad, kes jäävad järgmisest ümberistumisega lennust maha, peaksid saama taotleda hüvitist samadel alustel reisijatega, kelle lend hilineb või tühistatakse. Raportöör asub siiski seisukohale, et ELis piirkondlikke väiksemate vahemaadega lende teostavate lennuettevõtjate suurt hulka arvestades tuleks nende lennuettevõtjate finantskoormust vähendada. Seda silmas pidades on raportöör teinud täienduse, mis näeb ette, et reisijal on õigus saada eelmise lennu ümberistumispunkti hilinemise puhul hüvitist, kui hilinemine on vähemalt 90 minutit (põhjendus 13 a uus, artikli 6a lõige 2), tingimusel et hilinemine reisi lõppsihtkohta on vastavalt üle kolme või viie tunni. See topelttingimus on lisatud proportsionaalsuse põhjusel ja on õigustatud, kui eelmist lendu teostav ettevõtja põhjustab üksnes väikese hilinemise, kuid see omakorda põhjustab järgmisest lennust mahajäämise ja hoopis suurema hilinemise lõppsihtkohta.

Lennureisist mahajätmine

Lennureisist mahajätmine võib toimuda ülebroneerimise, aga ka muude käitamisega seotud põhjuste tõttu, nagu on kinnitanud Euroopa Kohus. Üks lennureisist mahajätmise konkreetseid põhjusi on lennuettevõtjate poolt rakendatav nn reisile mitteilmumise poliitika. Praktikas ei luba lennuettevõtjad reisijat tagasilennule juhul, kui ta ei kasutanud oma väljalennupiletit. See poliitika on kliendi huvide vastane ja tuleks selgelt keelata. Raportöör teeb seetõttu ettepaneku komisjoni ettepanekut tugevdada (põhjendus 7, artikli 4 lõige 4).

Määruses tuleks täpsustada, et lennureisist mahajätmine hõlmab ka juhtumeid, kus algselt kavandatud väljumisaeg on toodud varasemaks, mistõttu reisija jääb lennust maha, välja arvatud kui reisijat teavitati vähemalt 24 tundi ette (põhjendus 5, artikli 2 punkt j, artikli 4 lõige 5 a (uus)). Kui sõiduplaanis tehakse märkimisväärseid muudatusi, peaks reisijal olema õigus saada piletiraha tagasi või muuta reisi teekonda (artikli 6 lõike 1 punkt iii).

Kui aga väljalend lükatakse edasi, peaksid reisijal olema samasugused õigused, mis tagatakse hilinenud lennu puhul (põhjendus 12).

Raportöör on arvamusel, et reisijate suhtes, kes vastu oma tahtmist lennureisist maha jäetakse, ei peaks kehtima mingid abistamise piirangud ning artiklit 9 tuleks kohaldada viivitamata. Sel põhjusel on raportöör vastu komisjoni ettepanekule kohaldada juhul, kui reisija valib pärast lennureisist mahajätmist teekonna muutmise, artiklit 9 alles pärast kahetunnist ooteaega (artikli 4 lõiked 3 ja 4).

Kaitse reiside massilise katkestamise korral

Maksevõimetus

Spanairi ja Malev Airline’i juhtumid näitavad selgelt, kui oluline on kaitsta reisijate õigusi, kui lennuettevõtja lõpetab tegevuse oma majandusliku olukorra tõttu. Sellised lendude tühistamise juhtumid kuuluvad üldiselt määruse (EÜ) nr 261/2004 reguleerimisalasse, mille kohaselt asjaomastele reisijatele pakutakse raha tagastamist või alternatiivseid reisimisvõimalusi. Praktika näitab siiski, et maksejõuetuse puhul esineb maksete osas teatav ebakindlus, mis kaudselt mõjutab ka pakettreiside korraldajaid. Seetõttu on vaja ELi õigusakte täiendada.

Vastupidiselt komisjonile, kes ei ole käsitlenud reisijate kaitsmise põhiprobleemi, on raportöör seisukohal, et määruse läbivaadatud versioon peaks asjakohaseid sätteid sisaldama. Selleks et tagada reisijatele piletiraha hüvitamise või tagasilennu õigus, peaks lennuettevõtjatel olema kohustus esitada piisavad tõendid piletiraha hüvitamise või reisijate kodumaale tagasiviimise tagatise olemasolu kohta (põhjendus 9 a (uus), artikli 5 lõige 5 c (uus)). See nõue võimaldab lennuettevõtjatel võtta sellistel juhtudel reisijate kaitseks mitmeid meetmeid (nt fond või kindlustus).

Hädaolukorra lahendamise kavad

Komisjoni ettepanekus sisaldub uus kohustus lennujaama käitajatele ja lennujaama kasutajatele koostada hädaolukorra lahendamise kavad, et vähendada reiside massilise katkestamise juhtude mõju ja korraldada kooskõlastatult reisijate eest hoolitsemist või nende teekonna muutmist. Kui lennuettevõtja lõpetab ootamatult oma tegevuse, on sellised kavad lennujaama jäänud reisijate abistamiseks eriti vajalikud. Raportöör on arvamusel, et piirmäär vähemalt kolm miljonit reisijat aastas lennujaama kohta on liiga suur ja seda tuleks vähendada 1,5 miljoni peale. Oluliseks peetakse ka riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste kaasamist selliste hädaolukorra lahendamise kavade väljatöötamisse (põhjendus 10, artikli 5 lõige 5). Vajadus kõigi asjassepuutuvate poolte koostöö järele, täpsustused selle kohta, mida hädaolukorra lahendamise kavad peaksid reisijate teavitamise ja abistamise kohta hõlmama, ja lennuettevõtjate erikohustus kehtestada reisi katkestamise puhuks vastavad menetlused, on toodud ära vastavates muudatusettepanekutes (põhjendus 10 a (uus), artikli 5 lõige 5, artikli 5 lõige 5 a (uus)).

Erakorralised asjaolud

Lennuettevõtjad võib hüvitise maksmisest vabastada, kui nad tõendavad, et probleemid tekkisid teatavate erakorraliste asjaolude tõttu. Selle mõiste tõlgendamise suhtes valitseb aga suur ebakindlus. ELi vastavate sätete usaldusväärsele sõnastamisele peaksid siin kaasa aitama Euroopa Kohtu asjakohased otsused. Käesolevale määrusele lisatud loetelu on mõeldud kasutamiseks abivahendina. Eritähelepanu pööratakse selles mõistele „tehnilised probleemid”. Lennuettevõtjad põhjendavad hilinemisi või tühistamisi sageli „tehniliste probleemidega”, jättes reisija ilma igasugusest võimalusest asjaolusid mõista.

Läbivaadatud määrus peaks andma selgema pildi erakorraliste asjaolude kohta, mille puhul lennuettevõtjal ei ole vaja hüvitist maksta. Raportöör tegi komisjoni ettepanekule lisatud mittetäielikku loetellu olulisi parandusi. Kõige suurem muudatusettepanek on seotud sellega, kas tehnilised probleemid kuuluvad erakorraliste asjaolude alla või jäävad sealt välja. Raportöör on nõus Wallentin-Herrmanni kohtuasjas tehtud Euroopa Kohtu otsusega, et tehniline rike ei ole üldjuhul erakorraline asjaolu. Tehnilisi probleeme võib aga erandkorras pidada erakorralisteks asjaoludeks siis, kui neid põhjustavad asjaolud, mis ei ole tegutseva lennuettevõtja kontrolli all, mis mõjutavad lennu turvalisust ja muudavad lennu tavapärase jätkamise võimatuks.

Muudatusettepanekuga soovitakse ka täpsustada, et kuigi reisi katkestamise võisid põhjustada erakorralised asjaolud, peab lennuettevõtja tõendama, et ta on võtnud nõuetekohaselt kõik meetmed lennu tühistamise vältimiseks. Lennuettevõtja on hüvitise maksmisest vabastatud ainult siis, kui täidetud on mõlemad tingimused (artikli 5 lõige 3).

Õigus majutusele

Õigust majutusele lennu tühistamise, ümberistumisega lennust mahajäämise või pikaajalise hilinemise korral põhimõtteliselt ei vaidlustata, kui asjakohased tingimused on täidetud. Raportöör on komisjoniga nõus, et pikaajaliste erakorraliste asjaolude puhul tuleks lennuettevõtja praegu piiramatut majutuse tagamise kohustust piirata. Kuid vastupidiselt komisjonile teeb raportöör ettepaneku piirata ainult majutuse kulusid ja mitte kestust. Raportöör on seisukohal, et reisijaid, kes kannatavad pikaajalise kestusega erakorraliste asjaolude tõttu kõige enam, ei tohiks kohelda vähemsoodsamalt kui neid reisijaid, kes kannatavad selliste asjaolude tõttu vähem. Erandkorras võib lennuettevõtja piirata nende reisijate majutuskulusid ja -kestust, kes korraldavad oma majutuse ise (põhjendus 16, artikli 9 lõige 4). Nimetatud ühendatud ettepanekutes on raportöör arvesse võtnud nii reisijate kui ka asjaomaste lennuettevõtjate huvisid.

Erakorraliste asjaolude puhul piiratud hoolitsust käsitlev säte ei tohiks siiski vabastada lennuettevõtjat tema kohustusest tagada majutus (artikli 9 lõige 4).

Õigus saada teavet

Reisijate teavitamine ja läbipaistvus on kehtiva määruse läbivaatamises suurima tähtsusega. See puudutab reisijate õigust saada piisavat teavet reisi katkestamise kohta, oma õiguste kohta üldiselt, kuid ka katkestamise põhjuste, muude võimalike transpordivõimaluste (artikli 14 lõige 4) ning kaebemenetluste ja kaebusevormide kasutamise kohta jms. Kuna lennuettevõtjad on kõige usaldusväärsem sellise teabe andmise kohustusega allikas (põhjendus 20, artikli 5 lõige 2), on raportöör arvamusel, et reisijate teavitamist ja abistamist saaks lennuettevõtjate piisava kohalolekuga lennujaamades märgatavalt parandada (artikli 14 lõige 1 a (uus)).

Hindade läbipaistvus

Ka piletihindadega seoses oleks vaja üht-teist parandada. Piletihinnad ei ole sageli piisavalt läbipaistvad, mis tekitab reisijates segadust ja muudab hinnavõrdluse keeruliseks. Seadusandja peab tagama, et määrus sõnastatakse viisil, mis tagab suures osas sellise väärkäitumise välistamine. Piletihinna määratlus peaks olema nii selge ja kõikehõlmav kui võimalik. Seepärast teeb raportöör ettepaneku lisada komisjoni määratlusse mitmed põhiteenused, mis peavad alati olema piletihinna sees – pardakaardi väljastamine, pagasi piirnormid ja maksmisega seotud kulud, nt krediitkaardimakse tasu (artikli 2 punkt s).

Kaebemenetlus

Uue artikli 16a kohta on tehtud mitmeid muudatusettepanekuid seoses nõuete ja kaebuste esitamise menetlustega, et kohandada tekst uue direktiiviga 2013/11/EL vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta[2][1], mille kohaselt liikmesriigid on kohustatud looma kohtuvälise lahendamisega tegelevad riiklikud asutused. Need asutused hakkavad tulevikus tegelema reisijate kaebustega. See, et lennuettevõtjad keelduvad vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteemides ja menetlustes osalemisest, on märkimisväärne probleem, ja seetõttu peaks käesolev määrus sätestama, et lennuettevõtjad on kohustatud vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteemis osalema. Pooleliolev kaebusmenetlus lennuettevõtjaga ei tohiks piirata reisija õigust pöörduda kohtusüsteemi poole ja kasutada kohtuvälist vaidluste lahendamist (artikli 16a lõige 2).

Lennurajaga seotud hilinemised

Raportöör teeb ettepaneku määratleda lennurajaga seotud hilinemised lähtudes pardalemineku lõpust, mitte aga pardalemineku algusest, nagu on pannud ette komisjon, sest pardaleminek sõltub õhusõiduki suurusest. Lennurajaga seotud hilinemised tuleks arvutada absoluutväärtuses ja mitte iga õhusõidukiga seotult (artikli 2 punkt w). Komisjoni ettepanekus toodud lennurajaga seotud hilinemise aeg vähemalt viis tundi, enne kui reisijatel lubatakse õhusõidukist väljuda, tundub liiga pikk. Raportöör teeb ettepaneku vähendada lennurajaga seotud hilinemise aega kahe tunnini.

Pagasi piirnormid

Üks silmapaistev näide piisava teabe puudumise kohta on lennuettevõtjate tavad seoses reisijate pagasi piirnormidega. Teatavad lennuettevõtjad lubavad reisijatel võtta reisijatesalongi ühe käsipagasi ühiku ning nõuavad lisatasu iga lisaühiku eest (nt lennujaamas tehtud ostud). Et vältida reisijate hulgas segadust ja võimaldada neil hindu võrrelda juhul, kui kohaldatakse lisatasusid, peaks läbipaistev teave pagasi piirnormide kohta olema kättesaadav enne broneerimisprotsessi (põhjendus 28, artikli 6d lõige 1).

Raportöör on ka seisukohal, et reisijatel peaks olema lubatud lisaks käsipagasi ettenähtud maksimaalsele piirnormile võtta reisijatesalongi ilma lisatasuta kaasa olulised isiklikud asjad, sh lennujaamas tehtud ostud (artikli 6d lõige 1 a (uus)). Lennuettevõtjate vähem piirav poliitika aitaks ka takistada jaemüügipunktide läbimüügi vähenemist.

Mitmed muudatusettepanekud on tehtud selleks, et parandada muusikariistade käsitsemist. Põhimõtteliselt peaksid lennuettevõtjad lubama reisijal võtta muusikariista kaasa lennuki reisijatesalongi. Muusikariist peaks kuuluma käsipagasi piirnormi sisse. Lennuettevõtja peaks näitama selgelt, millised on muusikariistade lennukiga vedamise tasud ja tingimused.

Kadunud või kahjustatud või hilinenud pagas

Selleks et hõlbustada kaebuste esitamist kadunud, kahjustatud või hilinenud pagasi kohta, tuleks põhimõtteliselt kõigis lennujaamades luua spetsiaalne pagasiga tegelev teenistus, mis paljudes lennujaamades on juba olemas. Selline teenistus annab reisijatele võimaluse esitada saabumisel kaebus ja kiirendab menetlusi. Lisaks tuleks üle liidu ühtlustatud kaebusevorm teha kättesaadavaks käesoleva määruse lisana. Lisal oleks see eelis, et vorm tõlgitakse kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse. (Põhjendus 31, artikli 3 lõige 2).

SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (8.11.2013)

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol
(COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD))

Arvamuse koostaja: Hans-Peter Mayer

LÜHISELGITUS

Arvestades asjaolu, et määruses (EÜ) nr 261/2004 esineva õigusliku ebaselguse tõttu on korduvalt pöördutud ja pöördutakse veelgi Euroopa Kohtusse, on määrust tingimata vaja muuta. Sealjuures tuleks tagada lennureisijate ja lennuettevõtjate huvide õiglane tasakaalustatus. Määrust muutes peaks aga eesmärgiks seadma ka selle, et lennuettevõtjad tegeleksid oma teenuste ja üldise tegevuspoliitika parandamisega.

Selleks et eelkõige Euroopa tarbijatele või reisijatele asjaajamist lihtsustada, ei tohiks piirduda üksnes määruse üksikute osade täpsemaks muutmisega, vaid kogu teksti tuleks lihtsustada ning selle arusaadavust ja loetavust parandada.

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Nõuded ja diferentseerimine

Üks määrusega (EÜ) nr 261/2004 seotud põhipunkte on küsimus, milliste hilinemiste puhul tekib nõude õigus ja kuidas neid nõudeid diferentseerida. Arvamuse koostaja on oma arvamuses selles osas arvesse võtnud Euroopa Kohtu kohtupraktikat. Selguse huvides teeb ta ettepaneku eristada vaid kaht liiki lende – pikkusega alla ja üle 3500 kilomeetri. Esimene kategooria – kuni 3500 km pikkused ja ELi-sisesed lennud hõlmavad ka lende ELi ülemereterritooriumitele ja sealt tagasi. Siin võiks maksta kuni 250 euro suurust hüvitist ühe lennu kohta, kui see hilineb vähemalt kolm tundi. Teine kategooria hõlmab 3500 kilomeetri pikkusi ja pikemaid lende. Nende puhul on nõude ülemmäär 600 eurot, seda vähemalt viietunnise hilinemise korral.

Selleks et asjakohaselt arvesse võtta odavlennufirmade majanduslikku olukorda, peaks olema ka võimalus, et hüvitis piirdub lennukipileti maksumusega. Sel juhul peaks aga arvestuse aluseks olema täishind, mis hõlmab edasi-tagasilendu ja kõiki lisakulusid, eriti pileti tellimisel makstud tasu pagasi eest. Siin nimetatud summad 250 ja 600 eurot peaksid olema vastavalt hüvitise ülempiiriks. See on mõeldud ebaproportsionaalse hüvitamise vältimiseks.

Hüvitisnõue peab hõlmama tekitatud kahju tervikuna. Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku muuta selgemaks artikli 12 lõike 1 teist lauset, näidates, et õigus hüvitisele ei anna õigust muid kahjunõudeid vastavalt vähendada. Selle selgituse vajalikkus tuleneb praegu Euroopa Kohtus menetluses olevast kohtuasjast X ZR111/12.

Teine keskne küsimus on lennuettevõtja tegevuspoliitika juhul, kui reisija kohale ei ilmu (no-show). Sihtpunktist tagasi- või edasilennu korral pardale lubamisest keeldumine põhjendusega, et reisija jättis väljalennu kas täielikult või osaliselt kasutamata, tuleb keelata, sest Euroopa seadusandluses tuleks, ka hüvitamisjuhtude korral, hoiduda lepingu rikkumise õiguspärastamisest.

Veel soovib raportöör piirata ooteaega lennurajaga seotud viivituse korral kahe tunniga. Peatse, s.t tõenäoliselt lähema poole tunni jooksul toimuva väljalennu korral võib ooteaeg kesta üle kahe tunni. Sellisel juhul peavad piloodid otsustama vastavalt olukorrale. Lisaks soovib arvamuse koostaja kuni kolmetunnise viivituse korral näha ette õiguse teekonna muutmisele. Seejuures rõhutatakse arvamuses, et reisijale tuleb juba varakult osutada artiklite 8 ja 9 kohast abi.

Parlamendikomisjon on seisukohal, et lendude hilinemise ja tühistamise korral, mis ei toimunud lennuettevõtja süül, peab ettevõtja kandma kuni viie hotelliöö kulud, kusjuures ühe ööbimise hinnalagi on 175 eurot. Komisjoni kavandatud summa on mõningate sihtkohtade puhul ilmselt liiga väike, eriti kui on vaja edasilennu tõttu lennujaama läheduses ööbida.

Arvamuses järgitakse direktiivi 2013/11/EL (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta) artiklit 12 sellega, et ühesuguste tingimuste tagamiseks nähakse kõigil juhtudel ette kaebuste esitamise aegumistähtajaks kaks aastat. Arvamuse koostaja peab vajalikuks kohustada lennuettevõtjaid tähtaegadele selgesõnaliselt tähelepanu juhtima.

I lisas esitatud erakorraliste asjaolude loetelu

Arvamuses muudetakse siduvana käsitletavate asjaolude järjestust ja paigutatakse need tähtsuse järjekorda. Loetelu hõlmab tehnilisi probleeme ja sellesse lisatakse ka turvariskid.

Lisaks eristatakse töövaidlusi ühelt poolt asjaomase lennuettevõtja juures ning teiselt poolt teiste lennuettevõtjate ja peamiste teenusepakkujate juures. Erakorraliseks asjaoluks loetakse siin vaid teist juhtu.

Nii erakorraliste kui ka mitte-erakorraliste asjaolude loetelu peaks olema mitteammendav, et seda saaks kasutada ka hiljem ja ei tekiks raskusi seetõttu, et mõnda asjaolu ei ole nimetatud. Euroopa Kohtu otsuste tulemusena on mõlemat loetelu juba laiendatud. Neid võib delegeeritud õigusaktidega kohandada, kuid mitte lühendada.

Kaebuste käsitlemise kord

Paljudelt lennureisijatelt saadud tagasiside näitab, et nende nõudeid ja kaebusi ei käsitleta rahuldaval moel. Sageli püüavad lennuettevõtjad nõude kõigepealt tagasi lükata, mõnikord ebaõigetel ettekäänetel. Sellistel juhtudel tuleks kasutusele võtta sanktsioonid.

Selleks et nende jõustamist kergendada, tuleks lisaks sätestada seaduslik õigus nõuda täielikku teavet lendude hilinemise ja tühistamise ning lennuplaani muutmise põhjuste kohta. Vastasel korral jääb eesmärk – tagada paremini lennureisijate õigused – saavutamata.

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Kuna tegemist on ELi määrusega, peaks kasutatav rahaühik olema euro. Seepärast tehakse arvamuses ettepanek loobuda selguse huvides viidetest Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikule (SDR). Selle asemel esitatakse ümardatud summad, lähtudes SDRi praegusest väärtusest.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Määrust (EÜ) nr 261/2004 kohaldatakse ka nende reisijate suhtes, kes on broneerinud lennureisi reisipaketi ühe osana. Samas tuleks täpsustada, et reisijad ei või kumuleerida õigusi, eelkõige ei või samaaegselt lähtuda nii käesolevast määrusest kui ka nõukogu 13. juuni 1990. aasta direktiivist 90/314/EMÜ reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta. Reisijad peaksid saama valida, missugusele õigusaktile nad nõude esitamisel tuginevad, ent neil ei tohiks olla õigust nõuda ühe ja sama probleemi eest hüvitist mõlema õigusakti alusel. Reisijaid ei peaks puudutama see, kuidas lennuettevõtjad ja reisikorraldajad selliseid nõudeid omavahel jagavad.

(6) Määrust (EÜ) nr 261/2004 kohaldatakse ka nende reisijate suhtes, kes on broneerinud lennureisi reisipaketi ühe osana. Samas tuleks täpsustada, et reisijad ei või kumuleerida õigusi, eelkõige ei või samaaegselt lähtuda nii käesolevast määrusest kui ka nõukogu 13. juuni 1990. aasta direktiivist 90/314/EMÜ reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta, isegi kui eraldi või ühekorraga nõuete esitamine on põhimõtteliselt võimalik. Reisijad peaksid saama valida, missugusele õigusaktile nad nõude esitamisel tuginevad, ent neil ei tohiks olla õigust nõuda ühe ja sama probleemi eest hüvitist mõlema õigusakti alusel. Reisijaid ei peaks puudutama see, kuidas lennuettevõtjad ja reisikorraldajad selliseid nõudeid omavahel jagavad.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Tuleks selgitada, et kui reisija ei soovi oma reisi ühte osa kasutada, saab ta sellest lennuettevõtjale teatada juba enne kavandatud väljalennuaega ja mitte alles tagantjärele, üksnes maksude hüvitamise nõude esitamiseks.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b) Lennureisijapoolse lennu tühistamise korral peaksid lennuettevõtjad olema kohustatud juba tasutud maksud tasuta tagastama.

Selgitus

Mõned lennuettevõtjad nõuavad sellistel juhtudel – sageli ebaproportsionaalseid – teenustasusid. See on lubamatu. Maks, mida ei teki, tuleb täies ulatuses tagastada. Lennureisija ei kasuta juba tasutud lendu, see peaks olema piisav „trahv“.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 c) Kui reisija otsustab kokkuleppe kohaselt reisida hilisemal ajal, tuleksid ärajäänud lennuga seotud lennujaama ja sealt tagasi sõidu kulud hüvitada täies ulatuses. See hõlmab ühistranspordi ja takso kasutamise kulusid ning parkimistasu lennujaama parklas.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 d) Reisijatele peab olema tagatud erikaitse lendude tühistamise korral lennuettevõtja maksejõuetuse või tegevuse peatamise tõttu tema tegevusloa tühistamise tagajärjel; lennuettevõtjad peaksid olema kohustatud tõendama, et neil on olemas piisav tagatis reisijatele hüvitise maksmiseks või nende kodumaale tagasi toimetamiseks.

Selgitus

Reisijatele, kes satuvad reisima lennuettevõtjaga, kes on tegevust lõpetamas, tuleb ette näha kaitse kasutamata lennukipileti eest raha tagasisaamiseks või ilma transpordita välismaale jäetud reisijate kodumaale tagasitoimetamiseks. Lennuettevõtjatele jäetakse paindlik võimalus selle jaoks vahendite valimiseks (fondid, kindlustus jne).

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Lennujaamad ja lennujaama kasutajad, nt lennuettevõtjad ja maapealse käitlusega tegelevad äriühingud, peaksid tegema koostööd, et võimalikult palju vähendada mitmete lennu katkestamise juhtude mõju reisijatele, tagades reisijate eest hoolitsemise ja teekonna muutmise. Selleks peaksid nad sellisteks juhtudeks koostama hädaolukorra lahendamise kavad ja neid üheskoos arendama.

(10) Lennujaamad ja lennujaama kasutajad, nt lennuettevõtjad, maapealse käitlusega tegelevad äriühingud ja lennujuhtimisteenistused, peaksid tegema koostööd, et võimalikult palju vähendada mitmete lennu katkestamise juhtude mõju reisijatele, tagades reisijate eest hoolitsemise ja teekonna muutmise. Selleks peaksid nad sellisteks juhtudeks koostama hädaolukorra lahendamise kavad ja neid koostöös Euroopa, riiklike, piirkondlike ja kohalike asutustega arendama. Olemasolevaid hädaolukorra lahendamise kavasid tuleks vajaduse korral vastavalt kohandada.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Määrusesse (EÜ) nr 261/2004 tuleks selge sõnaga lisada reisijate õigus saada hüvitist lennu pikaajalise hilinemise eest, võttes arvesse Euroopa Kohtu otsust liidetud kohtuasjades C-402/07 ja C-432/07 (Sturgeon). Samal ajal tuleks pikendada ajavahemikku, millest pikema hilinemise korral tekib õigus hüvitisele, et võtta arvesse lennundussektorile avalduvat finantsmõju ja lõpptulemusena vältida lendude tühistamise sagenemist. Selleks et tagada ELis reisijatele ühtsed hüvitamistingimused, peaks kõnealune ajapiir olema kogu ELis kõikide reisijate jaoks ühesugune, kuid see peaks sõltuma kolmandatesse riikidesse suunduva ja sealt saabuva lennureisi pikkusest, et võtta arvesse käitamisraskusi, mis lennuettevõtjatel tekivad seoses hilinemisega oma põhibaasist kaugel asuvates lennujaamades.

(11) Määrusesse (EÜ) nr 261/2004 tuleks selge sõnaga lisada reisijate õigus saada hüvitist lennu pikaajalise hilinemise eest, võttes arvesse Euroopa Kohtu otsust liidetud kohtuasjades C-402/07 ja C-432/07 (Sturgeon). Selleks et tagada ELis reisijatele ühtsed hüvitamistingimused, peaks kõnealune ajapiir olema kogu ELis kõikide reisijate jaoks ühesugune, kuid see peaks sõltuma kolmandatesse riikidesse suunduva ja sealt saabuva lennureisi pikkusest, et võtta arvesse käitamisraskusi, mis lennuettevõtjatel tekivad seoses hilinemisega oma põhibaasist kaugel asuvates lennujaamades.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Selleks et arvesse võtta ka finantsmõju odavlennusektorile, peaks saama esitada nõudeid kogu piletihinna hüvitamiseks, kuid mitte enam kui käesolevas määruses nimetatud summade ulatuses. Piletihinnas peaks sisalduma kohale- ja tagasilennu maksumus koos kõigi lisakuludega, näiteks pagasikuluga. Nõudeid on õigus esitada igale hilinenud lennule vastava summa kohta. Hilinenud kohalelennu ja hilinenud tagasilennu puhul peaks järelikult olema õigus esitada nõue kahe hüvitise maksmiseks, mis kumbki katab kogu vastava pileti hinna.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses (EÜ) nr 261/2004 selge sõnaga kinnitada, et lennuplaani muutmine mõjutab reisijaid samamoodi nagu pikaajalised hilinemised, mistõttu peaksid reisijatel olema mõlemal juhul ühesugused õigused.

(12) Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses (EÜ) nr 261/2004 selge sõnaga kinnitada, et lennuplaani muutmine mõjutab reisijaid samamoodi nagu pikaajalised hilinemised ja lendude tühistamised, mistõttu peaksid reisijatel olema mõlemal juhul ühesugused õigused.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Reisijate teatavate õiguste, eelkõige majutusõiguse rakendamine on osutunud ebaproportsionaalseks võrreldes teatavate lühilendude käitamisest saadava tuluga. Seepärast tuleks lennud, mida teevad väiksed õhusõidukid lühikestel vahemaadel, vabastada kohustusest maksta majutuse eest, ent lennuettevõtja peaks siiski aitama reisijatel majutust leida.

välja jäetud

Selgitus

Käesoleva põhjendusega seotud artiklis osutatakse peale väikeste õhusõidukite ka vahemaadele pikkusega alla 250 kilomeetri. Kui reisija on keset ööd sunnitud lennujaama jääma ja tal puudub võimalus kohe või veidi hiljem edasi sõita, tuleb talle pakkuda öömaja. See, et tegemist on väikese lennukiga, ei ole tarbija süü.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Puudega inimeste, piiratud liikumisvõimega inimeste ja muude erivajadustega inimeste, nt saatjate reisivate laste, rasedate naiste ja eriarstiabi vajavate inimeste puhul võib majutuse korraldamine lennu katkestamise korral osutuda keerulisemaks. Seepärast ei tohiks erakorraliste asjaolude ilmnemisel või piirkondlike lendude puhul kehtivaid majutusõiguse piiranguid kohaldada nende reisijakategooriate suhtes.

(18) Puudega inimeste, piiratud liikumisvõimega inimeste ja muude erivajadustega inimeste, nt saatjata reisivate laste, rasedate naiste ja eriarstiabi vajavate inimeste puhul võib majutuse korraldamine lennu katkestamise korral osutuda keerulisemaks. Seepärast ei tohiks erakorraliste asjaolude ilmnemisel kehtivaid majutusõiguse piiranguid mitte mingil juhul kohaldada nende reisijakategooriate suhtes.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Lisaks reisijate nõuetekohasele teavitamisele nende õigustest lennu katkestamise korral tuleks neid ka nõuetekohaselt teavitada lennu katkemise põhjustest kohe, kui sellekohane teave on olemas. Sellist teavet tuleks anda ka juhul, kui reisija on ostnud pileti ELis tegutseva vahendaja kaudu.

(20) Lisaks reisijate nõuetekohasele teavitamisele nende õigustest lennu hilinemise, tühistamise, katkestamise või lennuplaani muutmise korral tuleks neid ka nõuetekohaselt teavitada vastavatest põhjustest kohe, kui sellekohane teave on olemas. Reisijatel peaks olema õigus seda nõuda, kusjuures nõude mittetäitmine võib kaasa tuua karistuse kohaldamise. See õigus peaks reisijal olema ka juhul, kui ta on ostnud pileti ELis tegutseva vahendaja kaudu.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Lisaks reisijate nõuetekohasele teavitamisele nende õigustest lennu katkestamise korral tuleks neid ka nõuetekohaselt teavitada lennu katkemise põhjustest kohe, kui sellekohane teave on olemas. Sellist teavet tuleks anda ka juhul, kui reisija on ostnud pileti ELis tegutseva vahendaja kaudu.

(20) Lisaks reisijate nõuetekohasele teavitamisele nende õigustest lennu katkestamise korral tuleks neid ka nõuetekohaselt teavitada lennu katkemise põhjustest kohe, kui sellekohane teave on olemas. Sellist teavet tuleks anda ka juhul, kui reisija on ostnud pileti ELis tegutseva vahendaja kaudu. Reisijaid tuleb ühtlasi teavitada kõige lihtsamast ja kiiremast nõude ja kaebuse esitamise korrast, et nad saaksid oma õigusi teostada.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Selleks et paremini tagada reisijate õiguste kaitse, tuleks täpsemalt kindlaks määrata riiklike täitevasutuste roll ja seda selgelt eristada reisijate üksikute kaebuste menetlemisest.

(21) Selleks et paremini tagada reisijate õiguste kaitse, tuleks täpsemalt kindlaks määrata riiklike täitevasutuste roll ja seda selgelt eristada reisijate üksikute kaebuste menetlemisest. Samuti peaks olema selge, et Euroopa tarbijate huvides ei tohiks ületada maksimaalset 90päevast menetlusaega. Üksikkaebuste menetlemise kohustus peaks olema selgelt sätestatud, et vältida olukordi, kus riiklikud täitevasutused suunavad reisijaid omavahel edasi-tagasi, selle asemel et kaebustega kiiresti tegeleda.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Reisijaid tuleks nõuetekohaselt teavitada asjakohasest lennuettevõtjatele nõuete ja kaebuste esitamise korrast ja nad peaksid saama vastuse mõistliku aja jooksul. Samuti peaks reisijatel olema võimalik esitada lennuettevõtjate kohta kaebus kohtuväliselt. Kuna aga õigus tõhusale õiguskaitsevahendile kohtus on üks Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 tunnustatud põhiõigustest, ei tohiks kõnealused meetmed takistada reisijatel kohtusse pöörduda.

(22) Reisijaid tuleks nõuetekohaselt teavitada asjakohasest lennuettevõtjatele nõuete ja kaebuste esitamise korrast ja nende tähelepanu peaks juhtima kohaldatavatele, eelkõige artikli 16a lõikes 2 sätestatud tähtaegadele. Nad peaksid saama vastuse kahe kuu jooksul pärast nõude või kaebuse laekumist. Samuti peaks reisijatel olema võimalik esitada lennuettevõtjate kohta kaebus kohtuväliselt. Kuna aga õigus tõhusale õiguskaitsevahendile kohtus on üks Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 tunnustatud põhiõigustest, ei tohiks kõnealused meetmed takistada reisijatel kohtusse pöörduda. Nõuete lihtsaks, kiireks ja odavaks käsitlemiseks nii kohtu- kui ka kohtuvälistes menetlustes tuleks tähelepanu pöörata eelkõige vaidluste veebipõhisele ja kohtuvälisele lahendamisele ja Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlusele.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Reisijaid tuleks nõuetekohaselt teavitada asjakohasest lennuettevõtjatele nõuete ja kaebuste esitamise korrast ja nad peaksid saama vastuse mõistliku aja jooksul. Samuti peaks reisijatel olema võimalik esitada lennuettevõtjate kohta kaebus kohtuväliselt. Kuna aga õigus tõhusale õiguskaitsevahendile kohtus on üks Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 tunnustatud põhiõigustest, ei tohiks kõnealused meetmed takistada reisijatel kohtusse pöörduda.

(22) Reisijaid tuleks nõuetekohaselt teavitada asjakohasest lennuettevõtjatele nõuete ja kaebuste esitamise korrast ja nad peaksid saama vastuse mõistliku aja jooksul. Samuti peaks reisijatel olema võimalik esitada lennuettevõtjate kohta kaebus kohtuväliselt. Selleks peavad reisijad saama igas riigis nende menetluste täitmise eest vastutavate asutuste aadressid ja kontaktandmed. Kuna aga õigus tõhusale õiguskaitsevahendile kohtus on üks Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 tunnustatud põhiõigustest, ei tohiks kõnealused meetmed takistada reisijatel kohtusse pöörduda.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a) Vastavalt direktiivile 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta tuleks vaidluste lahendamise süsteemidesse kaasata lennuettevõtjad.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 b) Ühtsete tingimuste tagamiseks peaksid kaebused ja nõuded käesoleva määruse kohaselt aeguma kahe aasta möödudes nõude tekkimise ajast – broneeritud lennu väljumise päevast.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31) Arvestades kaotsi läinud, kahjustada saanud või hilinenud pagasi kohta kaebuste esitamise lühikesi tähtaegu, peaksid lennuettevõtjad andma reisijatele võimaluse esitada kaebus sellekohasel vormil lennujaamas. Selleks võiks kasutada ka ühtset avaldust vara kadumise kohta (PIR).

(31) Arvestades kaotsi läinud, kahjustada saanud või hilinenud pagasi kohta kaebuste esitamise lühikesi tähtaegu, peaksid lennuettevõtjad andma reisijatele võimaluse esitada kaebus sellekohasel kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadaval vormil lennujaamas. Selleks võiks kasutada ka ühtset avaldust vara kadumise kohta (PIR).

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33) Oluline on muuta määruses (EÜ) nr 2027/97 esitatud rahalisi piirmäärasid, et võtta arvesse Rahvusvahelises Tsiviillennunduse Organisatsioonis (ICAO) 2009. aastal Montréali konventsiooni artikli 24 lõike 2 kohaselt läbi vaadatud majandusarengutendentse.

(33) Oluline on muuta rakendusaktiga määruses (EÜ) nr 2027/97 esitatud rahalisi piirmäärasid, et võtta arvesse majandusarengutendentse.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(34 a) Käesolevat määrust tuleks kohaldada ka Gibraltari lennujaama suhtes.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 1 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse kohaldamine Gibraltari lennujaama suhtes lükatakse edasi selle korra jõustumiseni, mis sisaldub Hispaania Kuningriigi ja Ühendkuningriigi välisministrite 2. detsembril 1987 tehtud ühisdeklaratsioonis. Hispaania ja Ühendkuningriigi valitsused teevad nimetatud jõustumiskuupäeva nõukogule teatavaks.

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei jäeta 2004. aasta määrusest välja klauslit, millega lükatakse edasi selle kohaldamine Gibraltari lennujaama suhtes. Aastal 2006 sõlmisid Ühendkuningriik, Hispaania ja Gibraltari valitsus konstruktiivse kokkuleppe, millega tagati Gibraltari lennujaama kaasamine ühtsesse lennundusturgu. Gibraltar on ELi lennujaam ja kooskõlas ELi lepingutega tuleb kõiki lennundusmeetmeid rakendada ka Gibraltari lennujaama suhtes.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„reisikorraldaja” — nõukogu 13. juuni 1990. aasta direktiivi 90/314/EMÜ (reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta) artikli 2 punktis 2 määratletud isik;

„reisikorraldaja” – isik, kes regulaarselt (mitte juhuti) korraldab reisi- ja puhkusepakette ja neid kas otse või vahendaja kaudu müüb või müügiks pakub;

Selgitus

Suurema selguse ja tarbijasõbralikkuse huvides on parem loobuda igasugustest viidetest ning nende asemel esitada selged määratlused käesolevas määruses.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a) „lennule registreerimine” – reisija registreerimine lennule kas lennuettevõtja enda või registreerimisega tegeleva teenindusettevõtte poolt või reisija enda poolt interneti kaudu;

Selgitus

Määruse ingliskeelses tekstis nimetatakse artikli 3 lõikes 2 praegu „pardaleminekut” (boarding), saksakeelses aga „registreerimist” (Abfertigung) See tekitab segadust seoses samas lõikes sätestatud tingimusega „45 minutit enne kavandatud väljumisaega” (kas see käib lennule registreerimise või pardalemineku kohta?).

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„piiratud liikumisvõimega isik” – määruse (EÜ) nr 1107/2006 (puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul) artikli 2 punktis a määratletud mis tahes isik;

„puudega isik” või „piiratud liikumisvõimega isik” – isik, kelle liikumisvõime on reisi ajal füüsilise (sensoorne või lokomotoorne, alaline või ajutine) või vaimse puude või kahjustuse või muu põhjuse või vanuse tõttu piiratud ning kes oma seisundi tõttu vajab asjakohast tähelepanu ning kõigile reisijatele kättesaadavate teenuste kohandamist tema erivajadustele;

Selgitus

Suurema selguse ja tarbijasõbralikkuse huvides on parem loobuda igasugustest viidetest ning nende asemel esitada selged määratlused käesolevas määruses.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt l

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) punktis l esitatud mõiste „tühistamine” määratlusse lisatakse järgmine lause:

(d) punktis l esitatud mõiste „tühistamine” määratlusse lisatakse järgmine lause:

„Lendu, mille puhul õhusõiduk tõusis õhku, kuid oli seejärel mingil põhjusel sunnitud maanduma sihtlennujaamast erinevas lennujaamas või pöörduma tagasi lähtelennujaama, käsitatakse tühistatud lennuna.”

„Lendu, mille puhul õhusõiduk tõusis õhku, kuid oli seejärel mingil põhjusel sunnitud maanduma sihtlennujaamast erinevas lennujaamas või pöörduma tagasi lähtelennujaama, käsitatakse reisijatele ja lennuettevõtjatele avalduva mõju tõttu tühistatud lennuna.”

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt m

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

m) „erakorralised asjaolud” – asjaolud, mis oma olemuselt või päritolult ei ole omased asjaomase lennuettevõtja tavapärasele tegevusele ja väljuvad tema tegeliku kontrolli alt. Käesoleva määruse kohaldamisel hõlmavad erakorralised asjaolud lisas esitatud asjaolusid;

m) „erakorralised asjaolud” – asjaolud, mis oma olemuselt või päritolult ei ole omased asjaomase lennuettevõtja tavapärasele tegevusele ja väljuvad tema tegeliku kontrolli alt. Käesoleva määruse kohaldamisel hõlmavad erakorralised asjaolud 1. lisa mitteammendavas loetelus esitatud asjaolusid. Komisjonile antakse õigus lisada artiklis 16d osutatud korra kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega 1. lisasse uusi asjaolusid, mis loetakse käesoleva määruse kohaldamisel erakorralisteks;

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt s

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„piletihind” – pileti eest makstud täishind, mis hõlmab lennu maksumust ning piletiga hõlmatud kõikide kohustuslike ja vabatahtlike teenuste eest makstavaid makse, tasusid, lisatasusid ja lõive;

„piletihind” – pileti eest makstud täishind, mis hõlmab lennu maksumust ning piletiga hõlmatud lennureisi õhutranspordi osaga seotud kõikide kohustuslike ja vabatahtlike teenuste eest makstavaid makse, tasusid, lisatasusid ja lõive;

Selgitus

Selgitus, et „piletihind” viitab ainult õhutranspordiga seotud teenustele (ja mitte sellistele teenustele nagu hotelli broneerimine ja autorent).

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 2 – punkt w

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„lennurajaga seotud viivitus” – ajavahemik, mil õhusõiduk on maapinnal ning mis väljumise korral kestab alates reisijate pardalemineku algusest kuni õhusõiduki õhkutõusmiseni ja saabumise korral alates õhusõiduki maandumisest kuni reisijate õhusõidukist väljumise alguseni;

„lennurajaga seotud viivitus” – ajavahemik, mil õhusõiduk on maapinnal ning mis väljumise korral kestab alates reisijate pardalemineku lõpust kuni õhusõiduki õhkutõusmiseni ja saabumise korral alates õhusõiduki maandumisest kuni reisijate õhusõidukist väljumise alguseni;

Selgitus

Lennurajaga seotud viivitus ei tohiks hõlmata pardalemineku aega. Seda tuleks arvestada alates pardalemineku lõppemisest.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) reisijal on kinnitatud broneering asjaomasele lennule ja ta tuleb kohale pardaleminekuks, v.a artiklis 5 osutatud tühistamise korral ja artiklis 6 osutatud sõiduplaanimuudatuse korral,

a) reisijal on kinnitatud broneering asjaomasele lennule ja ta on pardaleminekuks kohale ilmunud ning saanud selle tõenduseks pileti, v.a artiklis 5 osutatud tühistamise ja artiklis 6 osutatud sõiduplaanimuudatuse korral,

– sätestatud korras ja ajaks, mille lennuettevõtja, reisikorraldaja või volitatud reisiagent on kirjalikult (sealhulgas elektrooniliselt) ette teatanud,

– sätestatud korras ja ajaks, mille lennuettevõtja, reisikorraldaja või volitatud reisiagent on kirjalikult (sealhulgas elektrooniliselt) ette teatanud,

või kui aega ei ole märgitud,

või kui aega ei ole märgitud,

mitte hiljem kui 45 minutit enne kavandatud väljumisaega; või

hiljemalt 45 minutit enne kavandatud väljumisaega; või

Selgitus

Ei ole selge, mida mõeldakse saksakeelse väljendiga „Abfertigung” (pardaleminekuks kohaleilmumine). Muudatusettepaneku ja „pardaleminekuks kohaleilmumise” uue määratlusega püütakse selgitada, et see ei tähenda tegelikku pardaleminekut.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

b) reisijate suhtes, kes lendavad kolmanda riigi lennujaamast asutamislepingu kohaldamisalasse kuuluva liikmesriigi territooriumi lennujaama, ning kui sellistele reisijatele ei ole antud hüvitust või makstud kompensatsiooni ning kui nad pole saanud abi selles kolmandas riigis, kui asjaomast lendu opereeriv lennuettevõtja on ühenduse ettevõtja.

(b) reisijate suhtes, kes lendavad kolmanda riigi lennujaamast asutamislepingu kohaldamisalasse kuuluva liikmesriigi territooriumi lennujaama, ning kui sellistele reisijatele ei ole antud hüvitust või makstud kompensatsiooni ning kui nad pole saanud abi selles kolmandas riigis, kui asjaomast lendu opereeriv lennuettevõtja on ühenduse ettevõtja või kui lend oli tagasilend, mis oli broneeritud ühenduse ettevõtja poolt koos vastava ELi lennujaamast väljuva lennuga.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 3 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Käesolevat määrust kohaldatakse ka reisipaketilepingu alusel veetavate reisijate suhtes, kuid see ei mõjuta nõukogu direktiivist 90/314/EMÜ tulenevaid reisijate õigusi. Reisijal on õigus esitada nõudeid käesoleva määruse ja nõukogu direktiivi 90/314/EMÜ alusel, kuid ta ei või ühtede ja samade seikadega seoses taotleda õigusi mõlema õigusakti alusel, kui nende õigustega kaitstakse samu huve või kui neil on üks ja sama eesmärk. Käesolevat määrust ei kohaldata juhul, kui reisipakett tühistatakse või lükatakse hilisemale ajale muul põhjusel kui lennu tühistamise või hilinemise tõttu.

6. Käesolevat määrust kohaldatakse ka reisipaketilepingu alusel veetavate reisijate suhtes, kuid see ei mõjuta nõukogu direktiivist 90/314/EMÜ tulenevaid reisijate õigusi. Reisijal on õigus esitada nõudeid käesoleva määruse ja nõukogu direktiivi 90/314/EMÜ alusel eraldi või korraga, kuid ta ei või ühtede ja samade seikadega seoses taotleda õigusi mõlema õigusakti alusel, kui nende õigustega kaitstakse samu huve või kui neil on üks ja sama eesmärk. Käesolevat määrust ei kohaldata juhul, kui reisipakett tühistatakse või lükatakse hilisemale ajale muul põhjusel kui lennu tühistamise või hilinemise tõttu.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 3 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui reisijad jäetakse lennureisist maha vastu nende tahtmist, maksab tegutsev lennuettevõtja reisijatele viivitamata hüvitist vastavalt artiklile 7 ja abistab neid vastavalt artiklile 8. Kui artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt valib reisija teekonna muutmise esimesel võimalusel ja kui uue lennu väljumisaeg on vähemalt kaks tundi pärast esialgset väljumisaega, abistab tegutsev lennuettevõtja reisijat vastavalt artiklile 9.

3. Kui reisijad jäetakse kohale- või tagasilennust maha vastu nende tahtmist, maksab tegutsev lennuettevõtja reisijatele võimalikult kiiresti hüvitist vastavalt artiklile 7 ja abistab neid vastavalt artiklile 8. Kui need reisijad valivad artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt teekonna muutmise esimesel võimalusel, abistab tegutsev lennuettevõtja neid vastavalt artiklile 9.

Selgitus

Mingit tähtsust ei tohi olla sellel, kas kohalelennu piletit on kasutatud või mitte. Peale selle on lubamatu, et reisijale pakutakse midagi juua alles siis, kui hilinemine ületab kaks tundi.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 4 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui reisijad jäetakse lennureisist maha vastu nende tahtmist, maksab tegutsev lennuettevõtja reisijatele viivitamata hüvitist vastavalt artiklile 7 ja abistab neid vastavalt artiklile 8. Kui artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt valib reisija teekonna muutmise esimesel võimalusel ja kui uue lennu väljumisaeg on vähemalt kaks tundi pärast esialgset väljumisaega, abistab tegutsev lennuettevõtja reisijat vastavalt artiklile 9.

3. Kui reisijad jäetakse lennureisist maha vastu nende tahtmist, maksab tegutsev lennuettevõtja reisijatele viivitamata ja ilma täiendavate formaalsusteta hüvitist vastavalt artiklile 7 ja abistab neid vastavalt artiklile 8. Kui artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt valib reisija teekonna muutmise esimesel võimalusel ja kui uue lennu väljumisaeg on vähemalt kaks tundi pärast esialgset väljumisaega, abistab tegutsev lennuettevõtja reisijat vastavalt artiklile 9.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 4 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka tagasisõidupiletite suhtes, kui reisija jäetakse maha tagasilennust, kuna ta ei kasutanud väljalennuks ostetud piletit või ei maksnud sellekohast lisatasu.

4. Keelatud on jätta reisija edasi- või tagasilennust maha põhjendusega, et ta jättis kas täielikult või osaliselt kasutamata väljalennuks ostetud pileti.

Selgitus

Reisijat ei või jätta edasi- või tagasilennust maha põhjendusega, et ta jättis kas täielikult või osaliselt kasutamata väljalennuks ostetud pileti. See oli arvamuse koostaja muudatusettepaneku 25 mõte.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 4 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka tagasisõidupiletite suhtes, kui reisija jäetakse maha tagasilennust, kuna ta ei kasutanud väljalennuks ostetud piletit või ei maksnud sellekohast lisatasu.

.

 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 4 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui reisija või tema nimel tegutsev vahendaja annab teada, et ühe reisija või samas veolepingus märgitud mitme reisija nimes on kirjaviga, mistõttu võidakse reisija(d) lennust maha jätta, parandab lennuettevõtja vea üks kord hiljemalt 48 tundi enne lennu väljumist, ilma et reisija või vahendaja peaks maksma lisatasu, v.a juhul, kui see on keelatud riigi või rahvusvaheliste õigusaktidega.

5. Kui reisija või tema nimel tegutsev vahendaja annab teada, et ühe reisija või samas veolepingus märgitud mitme reisija nimes või tiitlis on viga, mistõttu võidakse reisija(d) lennust maha jätta, parandab lennuettevõtja vea üks kord hiljemalt 48 tundi enne lennu väljumist, ilma et reisija või vahendaja peaks maksma lisatasu, v.a juhul, kui see on keelatud riigi või rahvusvaheliste õigusaktidega.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) hoolitseb tegutsev lennuettevõtja teekonna muutmise korral, kui muudetud lennu mõistlikkuse piires eeldatav väljumisaeg on vähemalt kaks tundi pärast tühistatud lennu kavandatud väljumisaega, reisija eest artiklis 9 kindlaksmääratud korras ning;

b) hoolitseb tegutsev lennuettevõtja teekonna muutmise korral reisija eest artiklis 9 kindlaksmääratud korras ning;

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 5 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tegutsev lennuettevõtja ei ole kohustatud maksma hüvitist vastavalt artiklile 7, kui ta suudab tõendada, et tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud ja et tühistamist ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik põhjendatud meetmed. Sellised erakorralised asjaolud võib esitada vabandusena üksnes niivõrd, kuivõrd need mõjutavad asjaomast lendu või sama õhusõiduki varasemat lendu.

Tegutsev lennuettevõtja ei ole kohustatud maksma hüvitist vastavalt artiklile 7, kui ta suudab tõendada, et tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud ja et tühistamist ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik põhjendatud meetmed. Sellised erakorralised asjaolud võib esitada vabandusena üksnes niivõrd, kuivõrd need mõjutavad asjaomast lendu või sama õhusõiduki varasemat lendu. Kui lennuettevõtja ei esita reisija kaebust silmas pidades selliseid tõendeid kirjalikult, jääb hüvitisnõue kehtima.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 5 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Sellise lennujaama käitaja, mille aastane veomaht on vähemalt kolme järjestikuse aasta jooksul olnud väiksem kui kolm miljonit reisijat, tagab, et lennujaama ja selle kasutajate, eelkõige lennuettevõtjate ja maapealse teeninduse teenuste osutajate, tegevust koordineeritakse nõuetekohaste hädaolukorra lahendamise kavadega, milles peetakse silmas võimalikke olukordi, et mitmed lennud tühistatakse ja/või hilinevad, mistõttu märkimisväärne arv reisijaid on sunnitud jääma lennujaama, sh lennuettevõtja maksejõuetust või lennutegevusloa tühistamist. Hädaolukorra lahendamise kava eesmärk on tagada lennujaama jääma sunnitud reisijate nõuetekohane teavitamine ja abistamine. Lennujaama käitaja edastab hädaolukorra lahendamise kava ja selle kõik muudatused artikli 16 kohaselt määratud riiklikule täitevasutusele. Eespool nimetatud reisijateveomahust väiksema mahuga lennujaama käitaja teeb mõistlikke jõupingutusi, et koordineerida lennujaama kasutajate tegevust ning abistada ja teavitada lennujaamas olema sunnitud reisijaid sellises olukorras.

5. Sellise liidu lennujaama käitaja, mille aastane veomaht on vähemalt kolme järjestikuse aasta jooksul olnud väiksem kui kolm miljonit reisijat, tagab, et lennujaama ja selle kasutajate, eelkõige lennuettevõtjate ja maapealse teeninduse teenuste osutajate, tegevust koordineeritakse nõuetekohaste hädaolukorra lahendamise kavadega, milles peetakse silmas võimalikke olukordi, et mitmed lennud tühistatakse ja/või hilinevad, mistõttu märkimisväärne arv reisijaid on sunnitud jääma lennujaama, sh lennuettevõtja maksejõuetust või lennutegevusloa tühistamist. Hädaolukorra lahendamise kava eesmärk on tagada lennujaama jääma sunnitud reisijate nõuetekohane teavitamine ja abistamine. Lennujaama käitaja edastab hädaolukorra lahendamise kava ja selle kõik muudatused artikli 16 kohaselt määratud riiklikule täitevasutusele. Eespool nimetatud reisijateveomahust väiksema mahuga lennujaama käitaja teeb mõistlikke jõupingutusi, et koordineerida lennujaama kasutajate tegevust ning abistada ja teavitada lennujaamas olema sunnitud reisijaid sellises olukorras.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) Lisatakse järgmine lõige 5 a:

 

„5 a. Lennuettevõtja maksejõuetusest või lennuettevõtja tegevuse peatamisest tuleneva lennu tühistamise korral on reisijatel õigus saada raha tagasi või tagasilend väljumiskohta vastavalt artikli 8 lõike 1 punktile a ja õigus artiklis 9 nimetatud hoolitsusele. Lennuettevõtjad esitavad piisavad tõendid tagatiste kohta, millega kaetakse raha tagasimaksmise ja reisijate kodumaale tagasitoimetamise kulud.”

Selgitus

Maksejõuetusest või muust põhjusest tuleneva tühistamise korral peavad reisijad olema tagatistega kaitstud. Selliste põhjuste kuulub ka lennutegevusloa tühistamine.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pikaajaline hilinemine

Hilinemine

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) artikli 9 lõike 1 punktis a ja artikli 9 lõikes 2 osutatud abi, kui lend hilineb vähemalt kaks tundi, ning

i) artikli 9 lõike 1 punktis a ja lõikes 2 määratletud abi ning

Selgitus

Ei saa pidada õigeks, et reisija peab kaks tundi ootama, enne kui talle klaas vett antakse.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c osutatud abi, kui lend hilineb vähemalt viis tundi ja hilinemine hõlmab üht või mitut ööd; ning

ii) artikli 8 lõikes 1 osutatud abi, kui lend hilineb vähemalt kolm tundi.

Selgitus

Punktide ii) ja iii) kohad tuleks omavahel vahetada.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt iii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii) artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud abi, kui lend hilineb vähemalt viis tundi.

iii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c osutatud abi, kui lend hilineb vähemalt kolm tundi ja hilinemine hõlmab üht või mitut ööd; ning

Selgitus

Punktide ii) ja iii) kohad tuleks omavahel vahetada.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) viis tundi pärast kavandatud saabumisaega või hiljem kõikide ühendusesiseste lennureiside puhul ja kolmandatesse riikidesse suunduvate / kolmandatest riikidest saabuvate 3 500 kilomeetri pikkuste või lühemate lennureiside puhul;

a) kolm või enam tundi pärast kavandatud saabumisaega kõikide liidusiseste lennureiside puhul, liikmesriikide ülemereterritooriumitele suunduvad ja sealt saabuvad lennud kaasa arvatud, ja kolmandatesse riikidesse suunduvate / kolmandatest riikidest saabuvate kuni 3500 kilomeetri pikkuste lennureiside puhul;

Selgitus

Maksimaalse kestuse määramisel tuleks arvesse võtta senist kohtupraktikat. Käesolev säte peaks hõlmama ka ELi kuuluvaid ülemereterritooriume.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) üheksa tundi pärast kavandatud saabumisaega või hiljem kolmandatesse riikidesse suunduvate / kolmandatest riikidest saabuvate 3 500 kuni 6 000 kilomeetri pikkuste lennureiside puhul;

(b) viis või enam tundi pärast kavandatud saabumisaega kolmandatesse riikidesse suunduvate / kolmandatest riikidest saabuvate üle 3500 kilomeetri pikkuste lennureiside puhul;

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) kaksteist tundi pärast kavandatud saabumisaega või hiljem kolmandatesse riikidesse suunduvate / kolmandatest riikidest saabuvate 6 000 kilomeetri pikkuste või pikemate lennureiside puhul.

välja jäetud

Selgitus

Peaks olema kõige rohkem kaks eri kategooriat.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lõiget 2 kohaldatakse ka juhul, kui tegutsev lennuettevõtja on muutnud kavandatud väljumis- ja saabumisaega, mistõttu lend esialgse saabumisajaga võrreldes hilineb, v.a juhul, kui reisijale teatatakse esialgse väljumisaja muudatusest ette rohkem kui 15 päeva.

3. Lõiget 2 kohaldatakse ka juhul, kui tegutsev lennuettevõtja on muutnud kavandatud väljumis- ja saabumisaega, mistõttu lend esialgse saabumisajaga võrreldes hilineb või on varasem, v.a juhul, kui reisijale teatatakse esialgse väljumisaja muudatusest ette rohkem kui 15 päeva.

Selgitus

Ka lennu väljumisaja varasemaks muutmist tuleb arvesse võtta, sest kui sellest õigeaegselt ei teatata, võib reisija lennukist maha jääda.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Tegutsev lennuettevõtja ei ole kohustatud maksma hüvitist vastavalt artiklile 7, kui ta suudab tõendada, et hilinemise või sõiduplaani muutmise põhjustasid erakorralised asjaolud ja et hilinemist või sõiduplaani muutmist ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik põhjendatud meetmed. Sellised erakorralised asjaolud võib esitada vabandusena üksnes niivõrd, kuivõrd need mõjutavad asjaomast lendu või sama õhusõiduki varasemat lendu.

4. Tegutsev lennuettevõtja ei ole kohustatud maksma hüvitist vastavalt artiklile 7, kui ta suudab kirjalikult tõendada, et hilinemise või sõiduplaani muutmise põhjustasid erakorralised asjaolud ja et hilinemist või sõiduplaani muutmist ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik põhjendatud meetmed. Sellised erakorralised asjaolud võib esitada vabandusena üksnes niivõrd, kuivõrd need mõjutavad asjaomast lendu või sama õhusõiduki varasemat lendu. Reisijal on õigus saada piisavat teavet nende erakorraliste asjaolude kohta, kusjuures selle nõude mittetäitmine võib kaasa tuua karistuse kohaldamise.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui ohutuspiirangutest tulenevalt on lennurajaga seotud viivitus pikem kui üks tund, võimaldab tegutsev lennuettevõtja tasuta kasutada tualetti ja saada joogivett ning tagab reisijatesalongi piisava kütmise või jahutamise ja vajaduse korral piisava arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus kestab kuni viis tundi, pöördub õhusõiduk tagasi väravasse või sobivasse pardalt mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse pardalt maha minna ja neile osutatakse lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel.

5. Kui ohutuspiirangutest tulenevalt ilmneb lennurajaga seotud viivitus, võimaldab tegutsev lennuettevõtja tasuta kasutada tualetti ja saada joogivett ning tagab reisijatesalongi piisava kütmise või jahutamise ja vajaduse korral piisava arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus kestab kuni kaks tundi, pöördub õhusõiduk tagasi väravasse või sobivasse pardalt mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse pardalt maha minna ja neile osutatakse lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel või kui lend väljub koheselt, s.t tõenäoliselt lähema poole tunni jooksul.

Selgitus

On arusaamatu, miks reisijad peaksid lennukisse jääma kuni viieks tunniks, kui nad võivad oodata ka lennujaama transiittsoonis.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6a – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui reisija jääb järgmisest ümberistumisega lennust maha eelmise lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse tõttu, pakub järgmist lendu käitav ühenduse lennuettevõtja reisijale:

1. Kui reisija jääb järgmisest ümberistumisega lennust maha eelmise lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse tõttu, pakub hilinemise eest vastutav ühenduse lennuettevõtja reisijale:

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6a – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui reisija jääb järgmisest ümberistumisega lennust maha eelmise lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse tõttu, pakub järgmist lendu käitav ühenduse lennuettevõtja reisijale:

1. Kui reisija jääb järgmisest ümberistumisega lennust maha eelmise lennu hilinemise, tühistamise või sõiduplaanimuudatuse tõttu, pakub järgmist lendu käitav ühenduse lennuettevõtja reisijale:

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6a – lõige 1 – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) artikli 9 lõike 1 punktis a ja artikli 9 lõikes 2 kindlaks määratud abi, kui järgmise lennu ooteaeg pikeneb vähemalt kahe tunni võrra; ning

i) artikli 9 lõike 1 punktis a ja lõikes 2 kindlaks määratud abi; ning

Selgitus

Ei saa pidada õigeks, et reisija peab kaks tundi ootama, enne kui talle klaas vett antakse.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6a – lõige 1 – punkt iii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c kindlaks määratud abi, kui uue pakutava lennu või artikli 8 alusel pakutava muu transpordiliigi kavandatud väljumisaeg on vähemalt viis tundi pärast selle lennu kavandatud väljumisaega, millest reisija maha jäi, ja kui hilinemine hõlmab üht või mitut ööd.

iii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c kindlaks määratud abi, kui uue pakutava lennu või artikli 8 alusel pakutava muu transpordiliigi kavandatud väljumisaeg on vähemalt kolm tundi pärast selle lennu kavandatud väljumisaega, millest reisija maha jäi, ja kui hilinemine hõlmab üht või mitut ööd.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui reisija jääb järgmisest ümberistumisega lennust maha eelmise lennu hilinemise tõttu, on tal õigus saada kõnealust eelmist lendu käitavalt ühenduse lennuettevõtjalt hüvitist kooskõlas artikli 6 lõikega 2. Sel juhul lähtutakse hilinemisaja arvutamisel lõppsihtkohta saabumise kavandatud ajast.

2. Kui reisija jääb järgmisest ümberistumisega lennust maha eelmise lennu hilinemise või tühistamise või lennuplaani muutmise tõttu, on tal õigus saada kõnealust eelmist lendu käitavalt ühenduse lennuettevõtjalt hüvitist kooskõlas artikli 6 lõikega 2. Sel juhul lähtutakse hilinemisaja arvutamisel lõppsihtkohta saabumise kavandatud ajast.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a) lõike 1 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

 

„Kui osutatakse käesolevale artiklile, saavad reisijad hilinenud lennu kohta hüvitist kogu piletihinna ulatuses, kuid maksimaalselt järgmises suuruses:”

Selgitus

Odavlennufirmade puhul on summad liiga suured. 49 eurot maksnud pileti eest 250 eurot hüvitist maksta oleks majanduslikult kahjulik. Seetõttu tuleks nõude piiriks seada piletihind, ülemmäärana peaksid aga kehtima määruses nimetatud summad. Kõnealuse summa võib aga välja maksta kahel korral, kui hilinesid nii kohale- kui ka tagasilend.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) lõikes 1 asendatakse mõiste „lend” mõistega „lennureis”;

(a) lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

 

„a) 250 eurot kõikide ELi-siseste lennureiside puhul, ülemereterritooriumid kaasa arvatud, ning kolmandatesse riikidesse suunduvate ja sealt saabuvate kuni 3500 kilomeetri pikkuste lendude puhul;”

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a) lõike 1punkt b asendatakse järgmisega:

 

„b) 600 eurot kõigi kolmandatesse riikidesse suunduvate ja sealt saabuvate üle 3500 kilomeetri pikkuste lendude puhul;”

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a b (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a b) lõike 1 punkt c jäetakse välja;

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 7 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui reisija valib võimaluse jätkata reisi kooskõlas artikli 8 lõike 1 punktiga b, on tal ainult üks kord õigus saada hüvitist reisi jooksul lõppsihtkohta, isegi kui teekonna muutmise jooksul peaks lend tühistatama või kui reisija peaks ümberistumisel lennust maha jääma.

2. Kui reisija valib võimaluse jätkata reisi kooskõlas artikli 8 lõike 1 punktiga b, on tal ainult üks kord õigus saada hüvitist reisi jooksul lõplikku sihtkohta, isegi kui teekonna muutmise jooksul peaks lend tühistatama või kui reisija peaks ümberistumisel lennust maha jääma.

Selgitus

„Lõppsihtkoht” võib tähistada ka vahepealset sihtkohta. „Lõplik sihtkoht” oleks selgem.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 7 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Lennuettevõtja võib jõuda reisijaga vabatahtlikule kokkuleppele, mis asendab lõikes 1 sätestatud hüvitamissätted, tingimusel et kõnealune kokkulepe vormistatakse reisija allkirjastatud dokumendina, mis tuletab reisijale meelde tema õigusi saada hüvitist käesoleva määruse alusel.

5. Lennuettevõtja võib jõuda reisijaga vabatahtlikule kokkuleppele, mis asendab lõikes 1 sätestatud hüvitamissätted, tingimusel et kõnealune kokkulepe vormistatakse reisija allkirjastatud dokumendina, mis tuletab reisijale meelde tema õigusi saada hüvitist käesoleva määruse alusel. Sellise kokkuleppe võib sõlmida alles pärast õiguseks alust andva sündmuse toimumist.

Selgitus

Vastasel korral võiks juhtuda, et reisijatel lastakse niisugune kokkulepe allkirjastada juba lennu broneerimisel.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a – taane 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) – reisija taotluse korral kogu lennuhinna tagasimaksmine seitsme päeva jooksul artikli 7 lõikes 3 osutatud viisil ärajäänud reisiosa või -osade eest ning toimunud reisiosa või -osade eest, kui lennust ei ole reisija esialgse reisikava jaoks kasu, ning vajaduse korral koos

a) reisija taotluse korral kogu lennuhinna tagasimaksmine seitsme päeva jooksul artikli 7 lõikes 3 osutatud viisil ärajäänud reisiosa või -osade eest ning toimunud reisiosa või -osade eest, kui lennust ei ole reisija esialgse reisikava jaoks kasu, ning vajaduse ja reisija soovi korral koos

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a – taane 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– esimesel võimalusel toimuva tagasilennuga esimesse väljumiskohta;

vastutava lennuettevõtja korraldusel esimesel võimalusel toimuva tagasilennuga esimesse väljumiskohta;

Selgitus

Sellise lennu peab korraldama vastutav lennuettevõtja; see ei ole reisija kohustus.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 8 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui reisijad otsustavad lõike 1 punktis b osutatud variandi kasuks, on neil vabade kohtade olemasolu korral õigus muuta teekonda mõne teise lennuettevõtja kaudu või mõne muu transpordiliigiga, kui tegutsev lennuettevõtja ei saa vedada reisijat enda käitatavate lendudega ja õigel ajal lõppsihtkohta 12 tunni jooksul alates kavandatud saabumisajast. Olenemata määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 22 lõikest 1, ei küsi see teine lennuettevõtja ega muu veoettevõtja lepingu sõlminult lennuettevõtjalt hinda, mis on suurem kui tema enda teenuseid kasutavate reisijate poolt samaväärsete teenuste eest viimase kolme kuu jooksul makstud keskmine hind.

5. Kui reisijad otsustavad lõike 1 punktis b osutatud variandi kasuks, on neil vabade kohtade olemasolu korral õigus muuta teekonda mõne teise lennuettevõtja kaudu või mõne muu transpordiliigiga, kui tegutsev lennuettevõtja ei saa vedada reisijat enda käitatavate lendudega ja õigel ajal lõppsihtkohta kolme tunni jooksul alates kavandatud saabumisajast. Olenemata määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 22 lõikest 1, ei küsi see teine lennuettevõtja ega muu veoettevõtja lepingu sõlminult lennuettevõtjalt hinda, mis on suurem kui tema enda teenuseid kasutavate reisijate poolt samaväärsete teenuste eest viimase kolme kuu jooksul makstud keskmine hind.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 9 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

„2. Lisaks võimaldatakse reisijatele tasuta pidada kaks telefonikõnet või saata faksiteateid või elektronkirju.”

Selgitus

Käesolevaga muudetakse läbivaatamisel kõrvale jäänud artikli 9 lõiget 2, milles nimetatakse veel teleksisõnumeid. Need on aga tänaseks vananenud ega ole enam asjakohased.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 9 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui tegutsev lennuettevõtja suudab tõendada, et lend tühistati või hilines või et sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude tõttu ning et tühistamist, hilinemist või sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud vältida isegi mõistlike meetmete võtmise korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b kohaselt pakutava majutuse kogumaksumust 100 eurole ühe öö ja reisija kohta ja majutuse maksimumpikkust kolmele ööle. Kui tegutsev lennuettevõtja otsustab kohaldada seda piirangut, annab ta lisaks artiklis 14 sätestatud pidevale teavitamiskohustusele reisijatele siiski teavet olemasolevate majutusvõimaluste kohta pärast kõnealust kolme ööd.

4. Kui tegutsev lennuettevõtja suudab tõendada, et lend tühistati või hilines või et sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude tõttu ning et tühistamist, hilinemist või sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud vältida isegi mõistlike meetmete võtmise korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b kohaselt pakutava majutuse kogumaksumust 175 eurole ühe öö ja reisija kohta ja majutuse maksimumpikkust viiele ööle. Kui tegutsev lennuettevõtja otsustab kohaldada seda piirangut, annab ta lisaks artiklis 14 sätestatud pidevale teavitamiskohustusele reisijatele siiski teavet olemasolevate majutusvõimaluste kohta pärast kõnealust viit ööd.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 9 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kohustust pakkuda majutust lõike 1 punkti b alusel ei kohaldata, kui asjaomane lend on kuni 250 km pikk ja kui kava kohaselt käitab seda õhusõiduk, kus on maksimaalselt 80 reisijakohta, v.a ümberistumisega lennu korral. Kui tegutsev lennuettevõtja otsustab kohaldada kõnealust vabastust, jagab ta reisijatele ikkagi teavet olemasolevate majutusvõimaluste kohta.

välja jäetud

Selgitus

Jääb selgusetuks, miks siin võetakse arvesse lennu pikkust ja lennuki suurust. Reisija ei saa lennuki suurust mõjutada. Ka lühike lend võib lõppeda öösel. Sellepärast ei pea reisija veel kusagil pingil ööbima.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 9 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Kui reisija, kes on oma lennureisi lähtelennujaamas, otsustab artikli 8 lõike 1 punkti a kohase hüvitise kasuks või valib artikli 8 lõike 1 punkti c kohase võimaluse muuta teekonda hilisemal kuupäeval, ei ole tal enam muid õigusi artikli 9 lõike 1 kohasele hoolitsusele seoses asjakohase lennuga.

6. Kui reisija otsustab artikli 8 lõike 1 punkti a kohase hüvitise kasuks või valib artikli 8 lõike 1 punkti c kohase võimaluse muuta teekonda hilisemal kuupäeval, ei ole tal enam muid õigusi artikli 9 lõike 1 kohasele hoolitsusele seoses asjakohase lennuga. Kui reisijal tekivad sellest otsusest tulenevalt tõendatud kulud seoses sõiduga lennujaama ja tagasi, tuleb reisijale kasutamata jäänud lennu korral lennujaama sõidu kulud täies ulatuses hüvitada.

Selgitus

Siia kuuluvad bussi, rongi ja taksoga lennujaama ja sealt tagasi sõidu kulud ning parkimistasu lennujaama parklas, kuna need kulud on tõendatavad.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 9 – lõige 7 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7. Lennuettevõtja võib hoolitsuse peatada või ära jätta vaid juhul, kui väljalend hoolitsuse pakkumise ja osutamise tõttu ilmselt veelgi viibiks.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 11 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Tegutsev lennuettevõtja ei kohalda artikli 9 lõigetes 4 ja 5 sätestatud piiranguid, kui reisija on piiratud liikumisvõimega isik või sellise isiku saatja, saatjata reisiv laps, rase naine või eriarstiabi vajav isik, tingimusel et lennuettevõtjale, tema esindajale või reisikorraldajale on teatatud konkreetsest abivajadusest vähemalt 48 tundi enne lennu kavandatud väljumisaega. See teade hõlmab kogu lennureisi ja tagasireisi, kui mõlema lennureisi kohta on sõlmitud leping ühe ja sama lennuettevõtjaga.

3. Tegutsev lennuettevõtja ei kohalda artikli 9 lõigetes 4 ja 5 sätestatud piiranguid, kui reisija on piiratud liikumisvõimega isik või sellise isiku saatja, saatjata reisiv laps, rase naine või eriarstiabi vajav isik.

Selgitus

Teatamisel ei tohi siin olla mingit tähtsust, kuna sellised inimesed peavad alati olema eriliselt kaitstud.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 12 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikli 12 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

 

„Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et see piiraks reisija õigust muud kahjuhüvitist nõuda. Käesoleva määruse alusel makstavat hüvitist ei tohi sellise kahjuhüvitisnõude tõttu vähendada.”

Selgitus

Algne kord pakkus mitmesuguseid tõlgendamisvõimalusi ja sellest tuleb vabaneda. Selleteemaline kohtuasi nr X ZR/111/12 on praegu Euroopa Kohtus pooleli.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui tegutsev lennuettevõtja maksab hüvitist või täidab muid käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, ei või käesoleva määruse ega liikmesriigi õiguse sätteid tõlgendada nii, et need kitsendaksid kõnealuse lennuettevõtja õigust taotleda käesoleva määruse alusel tekkinud kulude hüvitamist mis tahes kolmandalt isikult, kes on aidanud kaasa sündmusele, mis on tinginud kahju hüvitamise või muude kohustuste täitmise.

Kui tegutsev lennuettevõtja maksab hüvitist või täidab muid käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, ei või käesoleva määruse ega liikmesriigi õiguse või lepingu tüüptingimuste sätteid tõlgendada nii, et need kitsendaksid kõnealuse lennuettevõtja õigust saada käesoleva määruse alusel tekkinud kulude eest hüvitist mis tahes kolmandalt isikult, kes on aidanud kaasa sündmusele, mis on tinginud kahju hüvitamise või muude kohustuste täitmise.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige -1 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Enne esimest lõiget lisatakse järgmine:

 

„-1. Lennuettevõtjad tagavad, et kõigis lennujaamades, kus nad tegutsevad, on kohal kontaktisikud või asjaomase lennuettevõtja tellitud kolmandad isikud, kes annavad reisijatele vajalikku teavet nende õiguste, sh kaebuste esitamise korra kohta, ning abistavad ja võtavad viivitamata meetmeid reisi katkestamise või pagasi kadumise või hilinemise korral.”

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lennureisist maha jätnud või lennu tühistanud tegutsev lennuettevõtja annab igale reisijale, kes on lennureisist maha jäetud või kelle lend on tühistatud, kirjaliku teadaande, milles on märgitud käesoleva määruse kohase hüvitise maksmise ja abi andmise eeskirjad, sh teave artikli 9 lõigete 4 ja 5 kohaste võimalike piirangute kohta. Samuti annab ta samasuguse teadaande igale reisijale, kelle lend hilineb vähemalt kaks tundi või kes ise hilineb teekonna muutmise tõttu vähemalt kaks tundi. Samuti antakse reisijale kirjalikult artikli 16a kohaselt kaebuste menetlemiseks määratud pädevate asutuste kontaktandmed.

2. Lennureisist maha jätnud või lennu tühistanud tegutsev lennuettevõtja annab igale reisijale, kes on lennureisist maha jäetud või kelle lend on tühistatud, viivitamata kirjaliku teadaande, milles on märgitud käesoleva määruse kohase hüvitise maksmise ja abi andmise eeskirjad, sh teave artikli 9 lõigete 4 ja 5 kohaste võimalike piirangute kohta ning selgesõnaline viide artikli 16a lõikes 2 sätestatud kaebuse esitamise tähtajale. Samuti annab ta samasuguse teadaande igale reisijale, kelle lend hilineb vähemalt kaks tundi või kes ise hilineb teekonna muutmise tõttu vähemalt kaks tundi. Samuti antakse reisijale kirjalikult artikli 16a kohaselt kaebuste menetlemiseks määratud pädevate asutuste ja riiklike täitevasutuste kontaktandmed.

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui lend või selle väljumine hilineb, teavitab tegutsev lennuettevõtja reisijaid tekkinud olukorrast võimalikult kiiresti ja mitte mingil juhul hiljem kui 30 minutit pärast kavandatud väljumisaega ning teatab prognoositava väljumisaja kohe, kui tal on selle kohta teavet, tingimusel et lennuettevõtja on saanud reisijate kontaktandmed kooskõlas lõigetega 6 ja 7, kui pilet soetati vahendaja kaudu.

5. Kui lend või selle väljumine hilineb, teavitab tegutsev lennuettevõtja reisijaid tekkinud olukorrast võimalikult kiiresti ja igal juhul enne kavandatud väljumisaega ning teatab prognoositava väljumisaja kohe, kui tal on selle kohta teavet.

Selgitus

Kui reisijaid teavitatakse alles 30 minutit pärast kavandatud väljumisaega, on nad väravas juba terve tunni teadmatuses oodanud. Teavet peab andma varem. Reisijaid tuleb informeerida kohapeal, mitte kontaktandmeid kasutades. Kõik reisijad ei anna oma kontaktandmeid: sellist kohustust neil ei ole. Pealegi on osa reisijaid mobiiltelefoni lennukisse mineku ootel tõenäoliselt juba välja lülitanud.

Muudatusettepanek  77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 14 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Kui reisija ei soeta piletit otse lennuettevõtjalt, vaid ELis tegutseva vahendaja kaudu, annab kõnealune vahendaja lennuettevõtjale reisija kontaktandmed, tingimusel et reisija on andnud selleks selgesõnalise kirjaliku loa. Sellise loa andmine on igal juhul vabatahtlik. Lennuettevõtja võib kasutada kõnealuseid kontaktandmeid üksnes käesolevast artiklist tuleneva teavitamiskohustuse täitmiseks ja mitte turundusotstarbel ning ta kustutab need andmed 72 tunni jooksul pärast veolepingu lõppemist. Kõnealuste andmete töötlemise, neile juurdepääsu ja nende salvestamise suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

6. Kui reisija ei soeta piletit otse lennuettevõtjalt, vaid ELis tegutseva vahendaja kaudu, annab kõnealune vahendaja lennuettevõtjale reisija kontaktandmed, tingimusel et reisija on andnud selleks selgesõnalise kirjaliku loa. Sellise loa andmine on igal juhul vabatahtlik. Lennuettevõtja võib kasutada kõnealuseid kontaktandmeid üksnes käesolevast määrusest tuleneva teavitamiskohustuse täitmiseks ja mitte turundusotstarbel ning ta kustutab need andmed seitsme päeva jooksul pärast veolepingu lõppemist. Kõnealuste andmete töötlemise, neile juurdepääsu ja nende salvestamise suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Lennuettevõtjad annavad reisijatele broneerimise ajal teavet nõude esitamise ja kaebuste menetlemise korra kohta seoses käesolevas määruses sätestatud õigustega ning need asjakohased kontaktaadressid, kuhu reisijad saavad esitada oma nõuded ja kaebused, sh elektrooniliste teabeedastusvahendite kaudu. Lennuettevõtja teatab reisijatele ka selle asutuse või need asutused, kes on pädev(ad) reisijate kaebusi menetlema.

1. Lennuettevõtjad annavad reisijatele broneerimise ajal teavet nõude esitamise ja kaebuste menetlemise korra kohta seoses käesolevas määruses sätestatud õigustega ning need asjakohased kontaktaadressid, kuhu reisijad saavad esitada oma nõuded ja kaebused, sh elektrooniliste teabeedastusvahendite kaudu. Lennuettevõtja teatab reisijatele ka selle asutuse või need asutused, kes on pädev(ad) reisijate kaebusi menetlema, ja artikli 16a lõikes 2 sätestatud kaebuste esitamise tähtaja.

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui reisija soovib esitada lennuettevõtja kohta kaebuse seoses käesolevast määrusest tulenevate õigustega, teeb ta seda kolme kuu jooksul alates lennu toimumise või kavandatud toimumise kuupäevast. Lennuettevõtja kinnitab reisijale seitsme päeva jooksul alates kaebuse laekumisest, et on tema kaebuse kätte saanud. Kahe kuu jooksul alates kaebuse saamisest annab lennuettevõtja reisijale täieliku vastuse.

 

Kui reisija soovib esitada lennuettevõtja kohta nõude või kaebuse seoses käesolevas määruses sätestatud õigustega, teeb ta seda kuue kuu jooksul alates lennu kavandatud stardiaja päevast kirjalikult või elektroonilisel kujul. Artiklites 4, 5 ja 6 nimetatud juhtumite korral teatab lennuettevõtja reisijatele kohe kirjalikult aadressi, kuhu kaebus saata, ning teavitab asjaolust, et kaebus tuleb esitada kirjalikult kuue kuu jooksul. Lennuettevõtja kinnitab reisijale seitsme päeva jooksul alates nõude või kaebuse laekumisest, et on selle kätte saanud. Lennuettevõtja on kohustatud andma reisijale täieliku vastuse kahe kuu jooksul pärast kaebuse saamist.

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16a – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Tsiviilnõue aegub, kui sellega ei ole kohtusse pöördutud kahe aasta jooksul alates nõude tekkimisest. Liikmesriigid tagavad selle, et osapooltele, kes kasutavad vaidluste lahendamiseks 21. mai 2013. aasta direktiivis 2013/11/EL osutatud riiklike täitevasutuste või vaidluste kohtuvälise lahendamisega tegelevate asutuste menetlusi, mille tulemus ei ole siduv, ei tehtaks pärast neid menetlusi aegumistähtaegade möödumise tõttu takistusi sama vaidlusega seoses kohtumenetluse alustamisel. See ei piira aegumistähtaegu puudutavaid sätteid nendes rahvusvahelistes lepingutes, mille osalised liikmesriigid on.

Selgitus

Ühtsete tingimuste tagamiseks ja tarbijatele asjaajamise lihtsustamiseks peaksid siin kehtima ühtsed reeglid. Käesoleva lõike sisu on samane hiljuti vastu võetud tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist käsitleva direktiivi sisuga.

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kooskõlas asjakohaste ELi ja siseriiklike õigusaktidega määrab iga liikmesriik riikliku asutuse või riiklikud asutused, kelle ülesanne on kohtuväliselt lahendada lennuettevõtjate ja reisijate vahelisi vaidlusi seoses käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate õigustega.

3. Kooskõlas asjakohaste ELi ja siseriiklike õigusaktidega määrab iga liikmesriik riikliku asutuse või riiklikud asutused, kelle ülesanne on kohtuväliselt lahendada lennuettevõtjate ja reisijate vahelisi vaidlusi (nõuded) seoses käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate õigustega.

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16a – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Määratud asutus kinnitab seitsme päeva jooksul pärast kaebuse saamist selle kättesaamist ja saadab kaebuse koopia asjakohasele riiklikule täitevasutusele. Lõplik vastus kaebusele antakse hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kaebuse saamist. Lõpliku vastuse koopia saadetakse ka riiklikule täitevasutusele.

5. Määratud asutus peab seitsme päeva jooksul pärast kaebuse saamist kinnitama selle kättesaamist ja saatma kaebuse koopia asjakohasele riiklikule täitevasutusele. Lõplik vastus kaebusele antakse hiljemalt 90 päeva jooksul pärast kaebuse saamist. Lõpliku vastuse koopia saadetakse ka riiklikule täitevasutusele.

Selgitus

Siin tuginetaks direktiivile 2013/11 vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, milles on küll ette nähtud 90päevase tähtaja pikendamine, kuid ainult väga keerukatel erandjuhtudel. Selle all mõeldakse tehniliselt väga keerukaid ja keerulisi arvutusi või ekspertarvamusi nõudvaid juhtumeid, näiteks elukindlustust puudutavaid vaidlusi. Siin sellist vajadust ei teki.

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16a – lõige 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a. Mainitud riiklikest täitevasutustest sõltumata jääb reisijale õigus pöörduda tsiviilkohtusse.

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16b – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon uurib liikmesriigi taotlusel või omal algatusel juhte, kui käesoleva määruse mis tahes sätte kohaldamises ja jõustamises esinevad erinevused, eelkõige seoses erakorraliste asjaolude tõlgendamisega, ja selgitab käesoleva määruse sätteid, et tagada ühine lähenemisviis. Selleks võib komisjon pärast artiklis 16c osutatud komiteega konsulteerimist võtta vastu soovituse.

4. Komisjon uurib liikmesriigi taotlusel või omal algatusel juhte, kui käesoleva määruse mis tahes sätte kohaldamises ja jõustamises esinevad erinevused, eelkõige seoses erakorraliste asjaolude tõlgendamisega, ja selgitab delegeeritud õigusaktidega I lisa vajalikke täiendusi vastu võttes käesoleva määruse sätteid, et tagada ühine lähenemisviis. Selleks võib komisjon pärast artiklis 16c osutatud komiteega konsulteerimist võtta vastu soovituse.

Selgitus

Siin tuleb kasutada delegeeritud õigusakte. Lisas sisalduv loetelu on nagunii mitteammendav. Tarbija või reisija jaoks on sellel märkimisväärsed tagajärjed.

Muudatusettepanek  85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 16 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 16 d

 

Delegeeritud volituste kasutamine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artikli 2 punktis m osutatud volitused antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 punktis m osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Artikli 2 punkti m alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 3 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Ühenduse lennuettevõtja tagab, et lennujaamas on kaebusevorm, millega reisijal on võimalik kohe esitada kaebus kahjustatud või hilinenud pagasi kohta. Lennuettevõtja võtab kõnealuse kaebusevormi, mille võib esitada ka avaldusena vara kadumise kohta (Property Irregularity Report ehk PIR)), lennujaamas kaebusena vastu kooskõlas Montréali konventsiooni artikli 31 lõikega 2. See võimalus ei mõjuta reisija õigust esitada kaebus muul viisil Montréali konventsiooniga ette nähtud tähtaegade jooksul.

2. Ühenduse lennuettevõtja tagab, et lennujaamas on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav kaebusevorm, millega reisijal on võimalik kohe esitada kaebus kahjustatud või hilinenud pagasi kohta. Lennuettevõtja võtab kõnealuse kaebusevormi, mille võib esitada ka avaldusena vara kadumise kohta (Property Irregularity Report ehk PIR)), lennujaamas kaebusena vastu kooskõlas Montréali konventsiooni artikli 31 lõikega 2. See võimalus ei mõjuta reisija õigust esitada kaebus muul viisil Montréali konventsiooniga ette nähtud tähtaegade jooksul.

Muudatusettepanek  87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 5 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, on surma korral ettemakse suuruseks reisija kohta vähemalt 18 096 SDRile vastav summa eurodes. Komisjonil on õigus kohandada kõnealust summat artikli 6c kohase delegeeritud õigusaktiga, arvestades otsust, mille Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon on teinud vastavalt Montréali konventsiooni artikli 24 lõikele 2. Eespool nimetatud summa mis tahes kohandamise korral muudetakse ka lisas esitatud vastavat summat.

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, on surma korral ettemakse suuruseks vähemalt 20 000 eurot reisija kohta. Komisjonil on õigus kohandada kõnealust summat artikli 6c kohase delegeeritud õigusaktiga, arvestades otsust, mille Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon on teinud vastavalt Montréali konventsiooni artikli 24 lõikele 2. Eespool nimetatud summa mis tahes kohandamise korral muudetakse ka lisas esitatud vastavat summat.

Muudatusettepanek  88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Artikkel 6d – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kuigi lennuettevõtjatel on täielik ärivabadus määrata kindlaks, missugustel tingimustel nad lubavad pagasit vedada, märgivad nad broneerimisel ja registreerimislaudades (sh iseteenindavate pardale registreerimise masinate juures) selgelt, missugune on igal reisija broneeritud lennul maksimaalne käsipagasi ja registreeritud pagasi piirnorm, sh kõik pagasi piirnormi raames kohaldatavad esemete arvu piirangud. Kui pagasiveo eest küsitakse lisatasu, märgib lennuettevõtja broneerimisel ja nõudmise korral lennujaamas selgelt selliste tasude üksikasjad.

1. Lennuettevõtjad peavad iga broneerimismenetluse alguses ja registreerimislaudades (sh iseteenindavate pardale registreerimise masinate juures) selgelt näitama, missugune on igal reisija broneeritud lennul maksimaalne käsipagasi ja registreeritud pagasi piirnorm, sh kõik pagasi piirnormi raames kohaldatavad esemete arvu piirangud. Kui pagasiveo eest küsitakse lisatasu, märgib lennuettevõtja iga broneerimismenetluse alguses ja nõudmise korral lennujaamas selgelt selliste tasude üksikasjad.

 

Lisatasud tuleb selgelt ja läbipaistvalt teatavaks teha ja neid peab broneerimisviisist sõltumata saama maksta reisi tegeliku broneerimise käigus. See kohustus kehtib ka nende teenuseosutajate puhul, kes pakuvad lennureisiteenuseid lennuettevõtjate nimel. Lisatasu on osa pileti täishinnast.

 

Käesolev lõige ei piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/83/EL (tarbijaõiguste kohta) artikli 8 lõike 2 ja artikli 22 kohaldamist.

Selgitus

Nagu juba määruses (EÜ) nr 1008/2008, rõhutatakse siin veel kord kohustust tagada hinna läbipaistvus broneerimisprotsessi alguses.

Muudatusettepanek  89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 6d – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Käsipagasi ühiku miinimumsuurus on 55 cm x 40 cm x 20 cm ja miinimumkaal 6 kg.

Selgitus

Siin nimetatud suurus ja kaal on väikseimad, mida praegu tegutsevate lennuettevõtjate puhul võib leida. Nende miinimumnäitajate kehtestamine peab ära hoidma olukorra, et edaspidi hakatakse miinimumsuurust ületava käsipagasi eest lisatasu võtma.

Muudatusettepanek  90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 6d – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kui käsipagas viiakse enne lennukisse minekut või lennuki õhkutõusmist lastiruumi, tuleb see reisijale lennukist lahkumisel käsipagasina tagastada.

Muudatusettepanek  91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 6d – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artiklile 6d lisatakse järgmine lõige 3 a:

 

„3 a. Reisijatel on lubatud lisaks ettenähtud käsipagasi määrale võtta ilma lisatasuta pardale kaasa olulisi isiklikke või neile kuuluvaid esemeid, sealhulgas lennujaamas tehtud sisseoste. Lennuettevõtja võib nimetatud esemed paigutada õhusõiduki lastiruumi juhul, kui erakorralistel asjaoludel, nt ohutusest tulenevalt või õhusõiduki eripära tõttu, ei ole võimalik neid reisijatesalongis vedada. Sellistel juhtudel ei nõuta lisatasu.”

Selgitus

Käsipagasi lubatud ülemmäära kehtestamisel tuleks lennureisijatele mingigi selguse andmiseks määrata pagasi kaalu ja mõõtude miinimumnormid (vt arvamuse koostaja muudatusettepanekut 73). Reisija isiklike või talle kuuluvate esemete osas tuleks siiski kehtestada kaalu ülempiir.

Muudatusettepanek  92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 6e – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ühenduse lennuettevõtja lubab reisijal võtta õhusõiduki reisijatesalongi muusikariista, kui kohaldatavatest ohutuseeskirjadest ning asjaomase õhusõiduki tehnilistest omadustest ja piirangutest ei tulene teisiti. Muusikariistu lubatakse vedada õhusõiduki reisijatesalongis tingimusel, et need paigutatakse salongis asuvasse sobivasse pagasiruumi või asjakohase reisijaistme alla. Lennuettevõtja võib määrata kindlaks, et muusikariist on osa reisija lubatud käsipagasist, mistõttu ei või seda lubatud käsipagasile lisaks kaasa võtta.

1. Ühenduse lennuettevõtja võib lubada reisijal võtta õhusõiduki reisijatesalongi muusikariista, kui kohaldatavatest ohutuseeskirjadest ning asjaomase õhusõiduki tehnilistest omadustest ja piirangutest ei tulene teisiti. Muusikariistu lubatakse vedada õhusõiduki reisijatesalongis tingimusel, et need paigutatakse salongis asuvasse sobivasse pagasiruumi või asjakohase reisijaistme alla. Lennuettevõtja võib määrata kindlaks, et muusikariist on osa reisija lubatud käsipagasist, mistõttu ei või seda lubatud käsipagasile lisaks kaasa võtta.

Muudatusettepanek  93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Artikkel 6e – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui muusikariist on liiga suur selleks, et ohutult mahtuda reisijatesalongis asuvasse sobivasse pagasiruumi või reisijaistme alla, võib lennuettevõtja nõuda teise pileti eest maksmist, kui sellist muusikariista veetakse käsipagasina teisel istmel. Teise istekoha ostmise korral peaks lennuettevõtja tegema mõistlikke pingutusi, et paigutada asjaomane reisija ja muusikariist kõrvuti istmetele. Võimaluse ja vajaduse korral veetakse muusikariistu õhusõiduki lastiruumi köetavas osas, kui kohaldatavatest ohutuseeskirjadest ning asjaomase õhusõiduki ruumipiirangutest ja tehnilistest omadustest ei tulene teisiti. Lennuettevõtja märgib selgelt, missugustel tingimustel muusikariistu veetakse, ja kohaldatavad tasud.

2. Kui muusikariist on liiga suur selleks, et ohutult mahtuda reisijatesalongis asuvasse sobivasse pagasiruumi või reisijaistme alla, võib lennuettevõtja nõuda teise pileti ostmist (selle hinnast tuleb maha arvata kõik kohaldatavad lennujaamamaksud), kui sellist muusikariista veetakse käsipagasina teisel istmel. Teise istekoha ostmise korral peaks lennuettevõtja tegema mõistlikke pingutusi, et paigutada asjaomane reisija ja muusikariist kõrvuti istmetele. Võimaluse ja vajaduse korral veetakse muusikariistu õhusõiduki lastiruumi köetavas osas, kui kohaldatavatest ohutuseeskirjadest ning asjaomase õhusõiduki ruumipiirangutest ja tehnilistest omadustest ei tulene teisiti. Lennuettevõtjad peaksid kinnitama sellistele muusikariistadele erimärgised, et neid käideldaks vajaliku ettevaatusega. Lennuettevõtja märgib selgelt, missugustel tingimustel muusikariistu veetakse, ja kohaldatavad tasud.

Selgitus

Kui muusikariista jaoks tuleb osta eraldi istekoht, peab see olema vaba kohaldatavatest maksudest – vähemalt lennujaamamaksudest.

Muudatusettepanek  94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse kõikide lendude ja reiside suhtes, mille broneeritud väljumisaeg on alates kella 00.00-st sel päeval.

Muudatusettepanek  95

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Erakorralisena käsitatakse järgmisi asjaolusid:

1. Erakorralisena käsitatakse alati ja kohustuslikus korras järgmisi asjaolusid:

Muudatusettepanek  96

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 1 – alapunktide järjestus

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

iii.

 

i.

 

iv.

 

ii.

 

v.

 

vi.

 

vii.

Selgitus

Alapunktid tuleb järjestada tähtsuse järjekorras.

Muudatusettepanek  97

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 1 – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii. tehnilised probleemid, mis ei ole iseloomulikud õhusõiduki tavapärasel käitamisel (näiteks rikke kindlakstegemine lennu ajal) ja mis takistavad lennu jätkamist tavapärastes tingimustes; või varjatud tootmisdefekt, mille tootja või pädev asutus on avastanud ja mis mõjutab lennuohtust;

ii. tehnilised probleemid, mis ei ole iseloomulikud õhusõiduki tavapärasel käitamisel (näiteks rikke kindlakstegemine lennu ajal) ja mis takistavad lennu jätkamist tavapärastes tingimustes; ning varjatud tootmisdefekt, mille tootja või pädev asutus on avastanud ja mis mõjutab lennuohutust;

Muudatusettepanek  98

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 1 – alapunkt ii a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ii a. sõda, poliitilised rahutused ja vägivald, mis ei võimalda lendu turvaliselt korraldada;

Muudatusettepanek  99

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 1 – alapunkt iii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

turvalisusriskid, sabotaaži- või terrorismiakt, mis muudab lennu ohutu käitamise võimatuks;

iii. sõda, konfliktid, poliitiline ebastabiilsus, turvalisusriskid, sabotaaži- või terroriaktid, mis ei võimalda lendu turvaliselt korraldada;

Muudatusettepanek  100

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 1 – alapunkt iv

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iv. eluohtlikud terviseriskid või akuutsed terviseprobleemid, mille tõttu tuleb asjaomane lend katkestada või ümber suunata;

iv. terviseriskid või akuutsed terviseprobleemid, mille tõttu tuleb asjaomane lend katkestada või ümber suunata;

Selgitus

Ei ole selge, kes peaks otsustama, millal on terviserisk eluohtlik.

Muudatusettepanek  101

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 1 – alapunkt vi a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

vi a. lennuki kokkupõrge linnuga;

 

Muudatusettepanek  102

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 1 – alapunkt vii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

vii. tegutseva lennuettevõtja või põhiteenuste osutajate (näiteks lennujaama- ja aeronavigatsiooniteenuste osutajad) töötajatega seotud töövaidlused.

vii. põhiteenuste osutajate (näiteks lennujaama- ja aeronavigatsiooniteenuste osutajad) töötajatega seotud töövaidlused;

Muudatusettepanek  103

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 1 – alapunkt vii a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

vii a. ametlik radaririke asjaomases õhuruumis ning lennujaama sulgemine lennujaama käitaja poolt.

Muudatusettepanek  104

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 2 – alapunkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i. tehnilised probleemid, mis on iseloomulikud õhusõiduki tavapärases käitamises (nt õhusõiduki korrapärase hoolduse või lennueelse ülevaatuse käigus leitud puudused ning puudused, mis tulenevad korrapärase hoolduse või lennueelse ülevaatuse nõuete eiramisest, ning

i. tehnilised probleemid, mida ei loeta punkti 1 alapunkti ii põhjal erakorralisteks, ning

Selgitus

Tehnilised probleemid jäävad alati lennuettevõtjate ja mitte kunagi reisijate mõjualasse. Kui tegemist ei ole õhusõiduki tavapärasest käitamisest väljapoole jäävate ja varjatud tootmisvigadest tulenevate tehniliste probleemidega, ei tohiks vastutusest vabastamist lubada.

Muudatusettepanek  105

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

lennumeeskonna liikmete või salongitöötajate puudumine (välja arvatud juhul, kui selle põhjuseks on töövaidlus).

ii. lennumeeskonna liikmete või salongitöötajate puudumine;

Selgitus

Õigeaegne asendajate leidmise korraldamine – näiteks haigestumise korral – või kohustus kasutada varumeeskonda kuulub lennuettevõtja riskide hulka.

Muudatusettepanek  106

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ii a. rasked ilmastikutingimused, kui tegemist ei ole õhuruumi või lennujaama ametliku sulgemisega lennujaama käitaja poolt;

Selgitus

Lennuettevõtjad võtavad ilmastiku ettekäänet kasutades sageli ise vastu otsuse mitte lennata. Selle põhjuseks ei ole alati tegelikult halvad, lennuvõimalusi mõjutavad ilmastikutingimused.

Muudatusettepanek  107

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ii b. talve saabumine, kuna lennukeid tuleb hoida lennuvalmis olekus;

Muudatusettepanek  108

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ii c. mis tahes hilinemine eelneva lennu käigus toimunud vahejuhtumite tõttu;

Selgitus

Sellistel juhtudel on lennuettevõtjatel piisavalt aega organiseerida järgmise lennu toimumise ajaks asenduslennuk ja meeskond. Siin ei ole võimalik leida tihedat ajalist või territoriaalset seost jätkulennuga. Sama kehtib isegi eelneva lennu saboteerimise, meditsiiniliste vahejuhtumite, õhuruumi eelnevate sulgemiste jms puhul.

Muudatusettepanek  109

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ii d. omanikuta pagasi eemaldamine lastiruumist;

Selgitus

Siin on tegemist juba eelnevalt tehtud turvalisusveaga, mis ei tohi reisijaid kahjustada. Lennuettevõtjal on siiski õigus esitada vastutavatele teenistustele hüvitamisnõue.

Muudatusettepanek  110

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii e (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ii e. mootori jäätumine, jäätõrjevahendi puudumine;

Selgitus

Jäätõrje tuleb vajaduse korral tagada. Lennujaama riskide hulka kuulub talvel piisavate jäätõrjevahendi varude hoidmine, nii et neid jätkuks ka kauakestvate halbade ilmastikutingimuste korral. Niisugustel juhtudel saavad lennuettevõtjad nõuda kahjutasu.

Muudatusettepanek  111

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii f (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ii f. lennuki kahjustamine maa peal kolmanda isiku poolt lühikest aega enne väljalennuaega;

Selgitus

Lennuettevõtjal on õigus taotleda sellisel puhul kolmandalt isikult kahjutasu. Ei ole aga mõeldav rikkuda lennureisijate õigusi – nemad ei saa siin midagi ette võtta.

Muudatusettepanek  112

Ettepanek võtta vastu määrus

1. lisa

Määrus (EÜ) nr 261/2004

1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii g (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ii g. töövaidlused tegutseva lennuettevõtja juures.

Selgitus

Töövaidlused tegutseva lennuettevõtja juures on kontrollitavad ja ärahoitavad. Seetõttu ei saa need olla määruse tähenduses erakorralised. Teiste ettevõtjate juures toimuvate töövaidluste puhul on asi teisiti.

Muudatusettepanek  113

Ettepanek võtta vastu määrus

2. lisa – lõik 2

Määrus (EÜ) nr 2027/97

2. lisa – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lennuettevõtja vastutus reisija vigastuse või surma korral õhusõiduki pardal toimunud õnnetuse tagajärjel või reisijate peale- ja väljatuleku käigus ei ole rahaliselt piiratud. Kuni 113 100 SDRi (ligikaudne summa kohalikus vääringus) suuruse kahju puhul ei saa lennuettevõtja hüvitisnõuet vaidlustada. Sellest määrast suuremate summade puhul saab lennuettevõtja nõude vaidlustada, kui ta tõendab, et ei olnud hooletu ega muul viisil süüdi või et kahju tekke ainsaks põhjuseks oli kolmanda isiku hooletus või süü.

Lennuettevõtja vastutus reisija vigastuse või surma korral õhusõiduki pardal toimunud õnnetuse tagajärjel või reisijate peale- ja väljatuleku käigus ei ole rahaliselt piiratud. Kuni 130 000 euro suuruse kahju puhul ei saa lennuettevõtja hüvitisnõuet vaidlustada. Sellest määrast suuremate summade puhul saab lennuettevõtja nõude vaidlustada, kui ta tõendab, et ei olnud hooletu ega muul viisil süüdi või et kahju tekke ainsaks põhjuseks oli kolmanda isiku hooletus või süü.

Selgitus

Antud juhul on tegemist Euroopa Liidu määrusega. Puudub mõjuv põhjus, miks siin peaks rahalise mõõtühikuna kasutama SDRi. Tarbija jaoks on ümardatud summa eurodes kõige paremini arusaadav. Summa suurust võib kohandada delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek  114

Ettepanek võtta vastu määrus

2. lisa – lõik 3

Määrus (EÜ) nr 2027/97

2. lisa – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui reisija saab surma või vigastada, peab lennuettevõtja tegema vahetute majanduslike vajaduste rahuldamiseks ettemakse 15 päeva jooksul alates selle isiku kindlakstegemisest, kellel on õigus saada hüvitist. Surma korral on selle ettemakse suuruseks vähemalt 18 096 SDRi (ligikaudne summa kohalikus vääringus).

Kui reisija saab surma või vigastada, peab lennuettevõtja tegema vahetute majanduslike vajaduste rahuldamiseks ettemakse 15 päeva jooksul alates selle isiku kindlakstegemisest, kellel on õigus saada hüvitist. Surma korral on selle ettemakse suuruseks vähemalt 21 000 eurot.

Selgitus

Antud juhul on tegemist Euroopa Liidu määrusega. Puudub mõjuv põhjus, miks siin peaks rahalise mõõtühikuna kasutama SDRi. Tarbija jaoks on ümardatud summa eurodes kõige paremini arusaadav. Summa suurust võib kohandada delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek  115

Ettepanek võtta vastu määrus

2. lisa – lõik 4

Määrus (EÜ) nr 2027/97

2. lisa – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reisijateveo hilinemise korral vastutab lennuettevõtja kahju eest, välja arvatud juhul, kui ta on võtnud kõik mõistlikud meetmed, et vältida kahju, või kui selliseid meetmeid ei olnud võimalik võtta. Vastutus reisijateveo hilinemise eest on kuni 4 694 SDRi (ligikaudne summa kohalikus vääringus).

Reisijateveo hilinemise korral vastutab lennuettevõtja kahju eest, välja arvatud juhul, kui ta on võtnud kõik mõistlikud meetmed, et vältida kahju, või kui selliseid meetmeid ei olnud võimalik võtta. Vastutus reisijateveo hilinemise eest on kuni 5 200 eurot.

Selgitus

Antud juhul on tegemist Euroopa Liidu määrusega. Puudub mõjuv põhjus, miks siin peaks rahalise mõõtühikuna kasutama SDRi. Tarbija jaoks on ümardatud summa eurodes kõige paremini arusaadav. Summa suurust võib kohandada delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek  116

Ettepanek võtta vastu määrus

2. lisa – lõik 5

Määrus (EÜ) nr 2027/97

2. lisa – lõik 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lennuettevõtja vastutus pagasi kadumise, kahjustumise või hilinemise korral on kuni 1 113 SDRi (ligikaudne summa kohalikus vääringus). Kõnealust hüvitismäära kohaldatakse ühe reisija, mitte iga registreeritud pagasiühiku suhtes, välja arvatud juhul, kui lennuettevõtja ja reisija on erideklaratsioonis kokku leppinud suurema vastutusmäära. Lennuettevõtja ei vastuta pagasi kahjustumise ega kadumise eest juhul, kui pagasi kahjustumine või kadumine on tingitud pagasi kvaliteedist või sellest, et pagas oli vigane. Lennuettevõtja ei vastuta pagasi hilinemisest tuleneva kahju eest, kui ta on võtnud kõik mõistlikud meetmed pagasi hilinemisest tuleneva kahju vältimiseks või kui tal ei olnud võimalik asjakohaseid meetmeid võtta. Lennuettevõtja vastutab käsipagasi, kaasa arvatud isiklike asjade kahjustumise eest üksnes juhul, kui asjaomane kahjustus on tekkinud tema süül.

Pagas loetakse kadunuks pärast 15 päeva möödumist. Lennuettevõtja vastutus pagasi kadumise, kahjustumise või hilinemise korral on kuni 1300 eurot. Kõnealust hüvitismäära kohaldatakse ühe reisija, mitte iga registreeritud pagasiühiku suhtes, välja arvatud juhul, kui lennuettevõtja ja reisija on erideklaratsioonis kokku leppinud suurema vastutusmäära. Lennuettevõtja ei vastuta pagasi kahjustumise ega kadumise eest juhul, kui pagasi kahjustumine või kadumine on tingitud pagasi kvaliteedist või sellest, et pagas oli vigane. Lennuettevõtja ei vastuta pagasi hilinemisest tuleneva kahju eest, kui ta on võtnud kõik mõistlikud meetmed pagasi hilinemisest tuleneva kahju vältimiseks või kui tal ei olnud võimalik asjakohaseid meetmeid võtta. Lennuettevõtja vastutab käsipagasi, kaasa arvatud isiklike asjade kahjustumise eest üksnes juhul, kui asjaomane kahjustus on tekkinud tema süül.

Selgitus

Antud juhul on tegemist Euroopa Liidu määrusega. Puudub mõjuv põhjus, miks siin peaks rahalise mõõtühikuna kasutama SDRi. Tarbija jaoks on ümardatud summa eurodes kõige paremini arusaadav. Summa suurust võib kohandada delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek  117

Ettepanek võtta vastu määrus

2. lisa – lõik 6

Määrus (EÜ) nr 2027/97

2. lisa – lõik 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reisija suhtes kohaldatakse suuremat vastutuse ülemmäära, kui ta esitab hiljemalt lennule registreerimisel erideklaratsiooni ja teeb täiendava makse, kui see on nõutav. Kõnealune täiendav makse põhineb tasumääral, mis on seotud veo- ja kindlustuskuludega, mis kõnealuse pagasi puhul lisanduvad vastutusemäära (1 131 SDRi) piiresse jääva pagasi vedamise ja kindlustamise kuludele. See tasumäär tehakse reisijatele taotluse korral teatavaks. Puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijatele pakutakse süstemaatiliselt ja tasuta võimalust koostada liikumisabivahendite transportimiseks erideklaratsioon.

Reisija suhtes kohaldatakse suuremat vastutuse ülemmäära, kui ta esitab hiljemalt lennule registreerimisel erideklaratsiooni ja teeb täiendava makse, kui see on nõutav. Kõnealune täiendav makse põhineb tasumääral, mis on seotud veo- ja kindlustuskuludega, mis kõnealuse pagasi puhul lisanduvad vastutusemäära (1150 eurot) piiresse jääva pagasi vedamise ja kindlustamise kuludele. See tasumäär tehakse reisijatele taotluse korral teatavaks. Puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijatele pakutakse süstemaatiliselt ja tasuta võimalust koostada liikumisabivahendite transportimiseks erideklaratsioon.

Selgitus

Antud juhul on tegemist Euroopa Liidu määrusega. Puudub mõjuv põhjus, miks siin peaks rahalise mõõtühikuna kasutama SDRi. Tarbija jaoks on ümardatud summa eurodes kõige paremini arusaadav. Summa suurust võib kohandada delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek  118

Ettepanek võtta vastu määrus

2. lisa – lõik 7

Määrus (EÜ) nr 2027/97

2. lisa – lõik 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pagasi kahjustumise, hilinemise, kadumise või hävimise korral peab reisija esitama lennuettevõtjale kirjaliku kaebuse nii pea kui võimalik. Pagasi kahjustumise korral peab kaebuse esitama seitsme päeva jooksul ning pagasi hilinemise korral 21 päeva jooksul alates päevast, mil pagas anti reisijale üle. Selleks et eespool nimetatud tähtaegadest oleks lihtne kinni pidada, peab lennuettevõtja pakkuma reisijatele võimalust täita kaebusevorm lennujaamas. Lennuettevõtja peab kõnealuse vormi lennujaamas kaebusena vastu võtma (kaebusena käsitatakse ka avaldust vara kadumise kohta (Property Irregularity Report ehk PIR).

Pagasi kahjustumise, hilinemise, kadumise või hävimise korral peab reisija esitama lennuettevõtjale kirjaliku kaebuse nii pea kui võimalik. Pagasi kahjustumise ning hilinemise korral peab kaebuse esitama 28 päeva jooksul alates päevast, mil pagas anti reisijale üle. Selleks et eespool nimetatud tähtaegadest oleks lihtne kinni pidada, peab lennuettevõtja pakkuma reisijatele võimalust täita kaebusevorm lennujaamas. Lennuettevõtja peab kõnealuse vormi lennujaamas ELi kõikides ametlikes keeltes kättesaadavaks tegema ja kaebusena vastu võtma (kaebusena käsitatakse ka avaldust vara kadumise kohta Property Irregularity Report ehk PIR).

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 261/2004 (millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta) ning määruse (EÜ) nr 2027/97 (lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol) muutmine

Viited

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

16.4.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

16.4.2013

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Hans-Peter Mayer

29.5.2013

Arutamine parlamendikomisjonis

26.9.2013

4.11.2013

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.11.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler, Kerstin Westphal

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Sylvana Rapti

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Eva Ortiz Vilella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 261/2004 (millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta) ning määruse (EÜ) nr 2027/97 (lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol) muutmine

Viited

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)

EP-le esitamise kuupäev

13.3.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

16.4.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

16.4.2013

IMCO

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

26.3.2013

JURI

15.4.2013

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Georges Bach

28.3.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

16.9.2013

4.11.2013

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.12.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Phil Bennion, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Anna Rosbach, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Sabine Wils

Esitamise kuupäev

13.1.2014