JELENTÉS a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a légifuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EGK rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

13.1.2014 - (COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD)) - ***I

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Georges Bach


Eljárás : 2013/0072(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0020/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0020/2014
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a légifuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EGK rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0130),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta a javaslatot a Parlamentnek (C7‑0066/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 11-i véleményére[1],

–   a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0020/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A légi közlekedési szolgáltatások az utasok által előre kifizetett és az adófizetők által közvetlenül vagy közvetve támogatott szolgáltatások. A repülőjegyeket ezért olyan „eredményszerződéseknek” kell tekinteni, amelyek esetében a légitársaságok garantálják a szerződésben foglalt kötelezettségek lehető leggondosabb teljesítését.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A légi fuvarozók és utasok jogbiztonságának növelése érdekében pontosabban meg kell határozni a „rendkívüli körülmények” fogalmát, figyelembe véve az Európai Unió Bíróságnak a C-549/07 (Wallentin-Hermann) ügyben hozott ítéletét. Ezt a meghatározást még pontosabbá kell tenni azoknak a körülményeknek nem kimerítő felsorolása révén, amelyek egyértelműen rendkívülinek, illetve nem rendkívülinek tekintendők.

(3) A légi fuvarozók és utasok jogbiztonságának növelése érdekében pontosabban meg kell határozni a „rendkívüli körülmények” fogalmát, figyelembe véve az Európai Unió Bíróságnak a C-549/07 (Wallentin-Hermann) ügyben hozott ítéletét. Ezt a meghatározást még pontosabbá kell tenni azoknak a körülményeknek a kimerítő felsorolása révén, amelyek egyértelműen rendkívülinek tekintendők. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően szükség esetén jogi aktusokat fogadhasson el az említett jegyzék kiegészítése érdekében.

Indokolás

A rendkívüli körülmények meghatározásával kapcsolatos jogbiztonság érdekében a felsorolást teljessé kell tenni.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A C-22/11 (Finnair) ügyben a Bíróság úgy döntött, hogy a „visszautasított beszállás” fogalmát akként kell értelmezni, hogy az nemcsak az olyan visszautasított beszállásra vonatkozik, amely a túlfoglalás helyzeteire vezethető vissza, hanem az olyan visszautasított beszállásra is, amelynek egyéb, így például működtetési okai vannak. E megerősítés fényében nem indokolt a „visszautasított beszállás” jelenlegi meghatározásának módosítása.

(5) A C-22/11. sz. (Finnair) ügyben a Bíróság úgy döntött, hogy a „visszautasított beszállás” fogalmát akként kell értelmezni, hogy az nemcsak az olyan visszautasított beszállásra vonatkozik, amely a túlfoglalás helyzeteire vezethető vissza, hanem az olyan visszautasított beszállásra is, amelynek egyéb, így például működtetési okai vannak. A „visszautasított beszállás” meghatározásának olyan esetekre kell kiterjednie, amikor a menetrendszerű indulási időt korábbi indulási időre módosították, aminek következtében az utas lekési a járatot.

Indokolás

A „visszautasított beszállás” jelenlegi fogalommeghatározását módosítani kell annak érdekében, hogy az kiterjedjen azokra az esetekre is, amelyekben az utas azért kési le a járatot, mert az indulási időt korábbra tették át.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 261/2004/EK rendelet azokra az utasokra is vonatkozik, akik repülőjegyüket utazási csomag keretében foglalták. Egyértelművé kell azonban tenni, hogy az utasok nem halmozhatják a kapcsolódó – különösen az e rendelet és a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv17 szerinti – jogokat. Az utasok számára jogot kell biztosítani, hogy eldöntsék, melyik jogszabály szerint nyújtják be kérelmüket, de nem lehet joguk ahhoz, hogy ugyanazon probléma miatt mindkét jogszabály szerint kártérítést igényeljenek. Az utasok szempontjából nincs jelentősége annak, hogy az ilyen kérelmekből eredő terheket a légi fuvarozók és az utazásszervezők hogyan osztják el egymás között.

(6) A 261/2004/EK rendelet azokra az utasokra is vonatkozik, akik repülőjegyüket utazási csomag keretében foglalták. Egyértelművé kell azonban tenni, hogy az utasok nem halmozhatják a kapcsolódó – különösen az e rendelet és a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv17 szerinti – jogokat. Az utasok számára jogot kell biztosítani, hogy eldöntsék, melyik jogszabály szerint nyújtják be kérelmüket, de nem lehet joguk ahhoz, hogy ugyanazon probléma miatt mindkét jogszabály szerint kártérítést igényeljenek. A légi fuvarozóknak és az utazásszervezőknek késedelem nélkül át kell adniuk az utasoknak a kérelmük véglegesítéséhez szükséges bizonyítékokat.

_____________

_____________

17 HL L158., 1990.6.23., 59. o.

17 HL L158., 1990.6.23., 59. o.

Indokolás

Az utolsó mondat törlésével egyértelművé válik, hogy a 261/2004/EK rendelet és a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv két külön jogi aktus, ami azt jelenti, hogy az utasoknak kérelmeiket kizárólag az üzemeltető légitársaságnak kell benyújtaniuk. Ha azonban a kötelezettségek a 261/2004/EK rendelet és a szervezett utazási formákról szóló irányelv alapján egybeesnek, az utasok választhatnak, hogy mely jogszabály alapján nyújtanak be kérelmet.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az utasvédelem növelése érdekében szükséges, hogy az oda-vissza útra szóló (retúr-) jeggyel rendelkező utas beszállását a visszaúton ne lehessen visszautasítani azért, mert az odaútra szóló jegyet nem vette igénybe.

(7) Az utasvédelem növelése érdekében szükséges, hogy az oda-vissza útra szóló (retúr-) jeggyel rendelkező utasnak az út egy szakaszára való beszállását ne lehessen visszautasítani azért, mert a jegyet nem vette igénybe az út összes szakaszára.

 

Indokolás

A „meg nem jelenés” elvének átfogó tilalma. Amennyiben a foglalt utazás több járatból áll, lehetőséget kell biztosítani csak egy vagy több járat igénybevételére anélkül, hogy az utas elveszítené a további személyszállítási szolgáltatásra való jogosultságát, vagy hogy további magas díjakat legyen kénytelen fizetni.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Jelenleg azokra az utasokra, akiknek a neve hibásan szerepel a jegyen, olykor büntető jellegű adminisztratív díjakat szabnak ki. A foglaláskor történt esetleges elírások ésszerű mértékű javításait ingyenesen kell végrehajtani, feltéve, hogy azok nem járnak az időpont, a dátum, az útvonal vagy az utas személyének megváltozásával.

(8) Jelenleg azokra az utasokra, akiknek a neve hibásan szerepel a jegyen, olykor büntető jellegű adminisztratív díjakat szabnak ki. A foglaláskor történt esetleges elírások javításait ingyenesen kell végrehajtani, feltéve, hogy azok nem járnak az időpont, a dátum, az útvonal vagy az utas személyének megváltozásával.

Indokolás

Az „ésszerű mértékű” javítások fogalma túlságosan tág teret enged az értelmezésnek.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Egyértelművé kell tenni, hogy járattörlés esetén a jegy árának visszatérítése, az út átfoglalás utáni folytatása, vagy egy későbbi időpontban történő utazás közötti választás joga az utast és nem a légi fuvarozót illeti meg.

(9) Egyértelművé kell tenni, hogy járattörlés esetén a jegy árának visszatérítése, az út átfoglalás utáni folytatása, vagy ugyanaznap későbbi időpontban, illetve egy későbbi időpontban történő utazás közötti választás joga az utast és nem a légi fuvarozót illeti meg.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) Amennyiben az utas mondja le a repülőutat, a légi fuvarozóknak kötelesnek kell lenniük arra, hogy a már kifizetett adókat díjmentesen visszafizessék.

Indokolás

Egyes légitársaságok – gyakran aránytalan összegű – szolgáltatási díjakat számítanak fel ilyen esetekben. Ez elfogadhatatlan. Egy fel nem merülő adót teljes mértékben vissza kell téríteni. Az utas nem veszi igénybe a már kifizetett járatot, ennek „büntetésként” épp elegendőnek kellene lennie.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b) Amennyiben az utas egy megállapodás keretében egy későbbi időpontban történő utazás mellett dönt, a törölt járathoz a repülőtérre, illetve emiatt a repülőtérről történő utazás költségeit teljes mértékben meg kell téríteni. E költségekbe mindig beletartoznak a tömegközlekedési költségek, a taxiköltség, valamint a repülőtéri parkolási díjak.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9c) Az utasoknak a valamely légitársaság fizetésképtelensége esetén történő pénzügyi védelme az utasok jogaival kapcsolatos hatékony rendszer kulcsfontosságú eleme. A légi utasok védelmének a valamely járatnak a légi fuvarozó fizetésképtelensége miatti törlése vagy a légi fuvarozó járatainak a légi fuvarozó működési engedélyének visszavonása miatti felfüggesztése esetén történő megerősítése érdekében a légi fuvarozóknak kötelesnek kell lenniük arra, hogy igazolással szolgáljanak arra, hogy kellő biztosíték áll rendelkezésre az utasok által befizetett összegek visszatérítésére, illetve hazaszállításukra.

Indokolás

A légi fuvarozók által csőd esetén az utasok védelmében megtehető számos intézkedésnek enged teret az a követelmény, hogy a kellő biztosítékra vonatkozóan igazolással kell szolgálni. Az egyéb lehetőségek között szerepelhet a visszatérítés, illetve a biztosítás.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

9 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9d) Például egy garanciaalap vagy egy kötelező biztosítási rendszer létrehozásával a légi fuvarozó biztosítani tudja, hogy csődje vagy tevékenységének működési engedélye bevonásából következő felfüggesztése miatti járattörlés esetén az utasoknak visszatérítse a jegy árát, vagy hazaszállítsa őket.

Indokolás

Egy garanciaalap vagy egy kötelező biztosítási rendszer létrehozásával biztosítható az utasok védelme a légi fuvarozó csődje vagy a működési engedélyének visszavonása esetén.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A repülőtereknek és a repülőterek használóinak – például a légi fuvarozóknak és a földi kiszolgálást végző vállalatoknak – együtt kell működniük annak érdekében, hogy a légi szolgáltatásban bekövetkező többszöri fennakadásnak az utasokra gyakorolt hatása a lehető legkisebb legyen, és ennek érdekében ellátást és átfoglalást kell biztosítaniuk a számukra. E célból az ilyen esetekre készenléti tervvel kell rendelkezniük és együtt kell működniük e tervek kidolgozása során.

(10) A repülőtér-irányító szervezeteknek és a repülőterek használóinak – például a légi fuvarozóknak, a földi kiszolgálást végző vállalatoknak, a léginavigációs szolgáltatóknak és a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű utasoknak segítséget nyújtó szolgáltatóknak intézkedéseket kell elfogadniuk a repülőtér-használók közötti koordináció és az együttműködés megvalósítására annak érdekében, hogy a légi szolgáltatásban bekövetkező többszöri fennakadásnak az utasokra gyakorolt hatása a lehető legkisebb legyen azáltal, hogy ellátást és átfoglalást biztosítanak számukra. E célból a repülőtér-irányító szervezeteknek biztosítaniuk kell a megfelelő koordinációt az ilyen esetekre szóló, megfelelő készenléti tervvel, és e tervek kidolgozása során együtt kell működniük a tagállami, regionális vagy helyi hatóságokkal. E terveket a nemzeti végrehajtási szerveknek kell értékelniük, és e szervek szükség esetén kérhetik a tervek kiigazítását.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A légi fuvarozóknak eljárásokat és koordinált intézkedést kell meghatározniuk annak érdekében, hogy megfelelő információkkal szolgáljanak a repülőtéren rekedt utasok részére. Ezen eljárásoknak egyértelműen jelezniük kell, hogy az egyes repülőtereken ki felelős az ellátás, a segítségnyújtás, az átfoglalás, illetve a visszatérítés megszervezéséért, valamint meg kell határozniuk az e szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos folyamatokat és feltételeket.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b) Az utazás megszakadása vagy késve érkező, megrongálódott vagy elveszett poggyász esetén az utasoknak való segítségnyújtás érdekében a légi fuvarozóknak olyan kapcsolattartó pontokat kell létrehozniuk a repülőtereken, amelyeken személyzetük vagy az általuk megbízott harmadik fél megadja az utasoknak a szükséges tájékoztatást jogaikról, többek között a panasztételi eljárásról, és segítséget nyújt nekik az azonnali intézkedéshez.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A 261/2004/EK rendeletnek egyértelműen magában kell foglalnia a jelentős késést szenvedő utasok kártérítéshez való jogát, az Európai Bíróság C-402/07 és C 432/07 sz. (Sturgeon) egyesített ügyekben hozott ítéletének megfelelően. Ezzel párhuzamosan emelni kell azt az időtartamot, amelynek letelte után a késésből kártérítési jog keletkezik, hogy figyelembe lehessen venni az ágazatra gyakorolt pénzügyi hatást és el lehessen kerülni az ennek következtében esetleg bekövetkező gyakoribb járattörléseket is. Annak biztosítására, hogy az Unión belül utazók egyforma kártérítési jogokkal rendelkezzenek, célszerű, hogy a kártérítési jogot keletkeztető késési idő az EU-n belüli utazások esetében azonos legyen, a harmadik országokból érkező és oda induló járatoknál azonban a távolságtól függjön, figyelembe véve a légi fuvarozók üzemeltetési problémáit, amikor távoli repülőtereken kell megoldást találniuk a késések okára.

(11) A 261/2004/EK rendeletnek egyértelműen magában kell foglalnia a jelentős késést szenvedő utasok kártérítéshez való jogát, az Európai Bíróság C-402/07. és C 432/07. sz. (Sturgeon) egyesített ügyekben hozott ítéletének megfelelően, valamint az egyenlő bánásmód elvével összhangban, amelynek értelmében a hasonló helyzeteket nem szabad eltérően kezelni. Emelni kell azt az időtartamot, amelynek letelte után a késésből kártérítési jog keletkezik, többek között azért, hogy figyelembe lehessen venni az ágazatra gyakorolt pénzügyi hatást. E küszöbértékeknek biztosítaniuk kell, hogy az Unión belül utazók egyforma kártérítési jogokkal rendelkezzenek. Ugyanakkor bizonyos küszöbértékeket emelni kell a harmadik országokból érkező és oda induló járatoknál a távolság függvényében, hogy figyelembe vegyék a légi fuvarozók üzemeltetési problémáit, amikor távoli repülőtereken kell megoldást találniuk a késések okozta problémákra. A kártérítés mértékét illetően az érintett járatok azonos távolsága esetén mindig azonos összeget kell alkalmazni.

Indokolás

Ez a módosítás figyelembe veszi az előadónak azon küszöbök tekintetében meglévő álláspontját, amelyek felett a késéseknek kártérítéshez való jogot kell eredményezniük. Az előadó véleménye az, hogy ezeket a küszöböket a Bíróság által a Sturgeon-ügyben hozott ítélettel összhangban kell meghatározni, amely ítélet a jelentős – azaz több mint háromórás – késések esetén az utasok számára ugyanazokat a jogokat biztosítja, mint amelyek azon utasokat illetik meg, akiknek járatát törölték.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A jogbiztonság érdekében a 261/2004/EK rendeletnek egyértelműen meg kell erősítenie, hogy a járatok menetrendjének megváltozása a hosszas késéshez hasonló hatást gyakorol az utasokra, és ezért hasonló jogokat kell keletkeztetnie.

(12) A jogbiztonság érdekében a 261/2004/EK rendeletnek egyértelműen meg kell erősítenie, hogy a járatok menetrendjének megváltozása a hosszas késéshez, illetve a visszautasított beszálláshoz hasonló hatást gyakorol az utasokra, és ezért hasonló jogokat kell keletkeztetnie.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A csatlakozó járatot lekéső utasokat az átfoglalásra való várakozás alatt megfelelő ellátásban kell részesíteni. Az egyenlő bánásmód elve alapján ezeknek az utasoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy – az utazásuk végcéljának elérése tekintetében elszenvedett késedelemtől függően –, hasonló alapon tartsanak igényt kártérítésre, mint azok az utasok, akiknek járata késett vagy azt törölték.

(13) A csatlakozó járatot – menetrendváltozás vagy késés miatt – lekéső utasokat az átfoglalásra való várakozás alatt megfelelő ellátásban kell részesíteni. Az egyenlő bánásmód elve alapján és az Európai Bíróság által a C-11/11. sz. (Air France kontra Folkerts) ügyben hozott ítélettel összhangban ezeknek az utasoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy – az utazásuk végcéljának elérése tekintetében elszenvedett késedelemtől függően –, hasonló alapon tartsanak igényt kártérítésre, mint azok az utasok, akiknek járata késett vagy azt törölték.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) Főszabály szerint a menetrendváltozást vagy késést előidéző légi fuvarozó köteles arra, hogy segítséget és átfoglalást kínáljon. Az érintett fuvarozóra háruló gazdasági teher mérséklése érdekében azonban az utasnak fizetendő kártérítést az átszállási helyen az előző csatlakozó járat késéséhez kell viszonyítani.

Indokolás

Az előadó véleménye szerint az EU-ban a regionális rövid távú járatokat működtető fuvarozók magas száma miatt csökkenteni kell e fuvarozóknak a kártérítésekből eredő pénzügyi terhét. Ennek szem előtt tartásával – az arányossággal összefüggő okok miatt – a rendelkezés kettős feltétellel egészül ki, amelyet akkor kell alkalmazni, ha az előző légi fuvarozó csupán csekély mértékű késést okozott, amely miatt viszont az utas lekéste a csatlakozó járatot, ugyanakkor sokkal jelentősebb késés mellett érkezett a végcélhoz.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b) Megfelelően gondoskodni kell azokról az átfoglalásra váró fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű utasokról, akik a repülőtéri segítségnyújtó szolgálatok által okozott késés miatt késték le a csatlakozó járatot. Ezen utasok számára lehetővé kell tenni, hogy ugyanolyan alapon kérhessenek kártérítést a repülőtér-irányító szervezettől, mint azok az utasok, akiknek járata késett, vagy akiknek a járatát a légi fuvarozó törölte.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A légi fuvarozókat jelenleg utasaik szállodai elhelyezése tekintetében korlátlan felelősség terheli hosszú ideig tartó rendkívüli körülmények esetén. Ez a bizonytalanság és az időtartam kiszámíthatatlansága kockázatot jelenthet a fuvarozók pénzügyi stabilitása szempontjából. A légi fuvarozóknak ezért lehetőséget kell adni arra, hogy egy bizonyos idő eltelte után az ellátást korlátozzák. Emellett a készenléti tervezés és a gyors átfoglalás is csökkentheti annak a kockázatát, hogy az utasok hosszú ideig vesztegelni kényszerüljenek a repülőtéren.

 

(16) A légi fuvarozókat jelenleg utasaik szállodai elhelyezése tekintetében korlátlan felelősség terheli hosszú ideig tartó rendkívüli körülmények esetén. A légi fuvarozóknak azonban lehetőséget kell adni arra, hogy a szállás időtartama tekintetében, valamint – amennyiben az utasok maguk gondoskodnak a szállásról – a költségek és az ellátás tekintetében bizonyos idő eltelte után az ellátást korlátozzák. Emellett a készenléti tervezés és a gyors átfoglalás is csökkentheti annak a kockázatát, hogy az utasok hosszú ideig vesztegelni kényszerüljenek a repülőtéren.

Indokolás

Tömeges fennakadások esetén valamennyi érintett félnek (hatóságoknak, repülőtereknek, légitársaságoknak, hoteleknek és utasoknak) közös felelősséget kell vállalnia, hogy a helyzet rendeződhessen. A légitársaságnak az ellátás nyújtására irányuló kötelezettsége korlátozott lehet a szállás költségét tekintve éjszakánként és utasonként. E szabály alól kivétel vezethető be arra az esetre, ha az utasok maguk gondoskodnak szállásukról. Ebben az esetben a légitársaság bizonyos idő eltelte után korlátozhatja a szállás és az ellátás költségét.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Egyes utasjogok, különösen a szálláshoz való jog érvényesítése a tapasztalatok szerint aránytalan költségekkel jár a légi fuvarozók egyes kisebb nagyságrendű műveleteiből származó bevételéhez képest. A rövid távon, kis repülőgépekkel működtetett járatok üzemeltetőit ezért mentesíteni kell a szállás biztosítása alól, ugyanakkor segíteniük kell az utasnak a szálláskeresésben.

törölve

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A fogyatékossággal élő, a csökkent mozgásképességű és más, különleges bánásmódot igénylő személyek – például a kíséret nélkül utazó gyermekek, a várandós nők és az orvosi ellátást igénylő személyek – számára nehezebb feladat szállást találni az utazás kénytelen megszakítása esetén. Ezért az ezekbe a kategóriákba tartozó utasokra a szálláshoz való jog semmiféle korlátozása nem alkalmazandó sem rendkívüli körülmények, sem regionális járatok esetében.

(18) A fogyatékossággal élő, a csökkent mozgásképességű és más, különleges bánásmódot igénylő személyek – például a kíséret nélkül utazó gyermekek, a várandós nők és az orvosi ellátást igénylő személyek – számára nehezebb feladat szállást találni az utazás kénytelen megszakítása esetén. Ezért az ezekbe a kategóriákba tartozó utasokra a szálláshoz való jog semmiféle okból történő korlátozása nem alkalmazandó rendkívüli körülmények esetében.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a) Amikor a közösségi légi fuvarozó megköveteli, hogy a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyeket gondozó személy kísérje, a gondozó személy nem kötelezhető az indulási repülőtéren alkalmazandó repülőtéri adó megfizetésére.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18b) A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a csökkent mozgásképességű és fogyatékossággal élő személyek mindig jogosultak legyenek biztonsági tanúsítással rendelkező légzőkészülékek díjmentes használatára a repülőgépen. A Bizottságnak – a biztonsági követelmények megfelelő figyelembevétele mellett – jegyzéket kell készítenie az elfogadott orvosioxigén-berendezésekről az iparággal és a csökkent mozgásképességű, illetve fogyatékossággal élő személyek képviseleti szervezeteivel együttműködésben.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Az utazás megszakadása esetén az utasokat nem csak az őket ilyenkor megillető jogaikról kell megfelelően tájékoztatni, hanem a megszakítás okáról is, amint az információk rendelkezésre állnak. Ezeket az információkat akkor is meg kell adni, ha az utas a jegyét egy az Unióban működő közvetítőnél vásárolta meg.

(20) Az utazás megszakadása, menetrendváltozás és visszautasított beszállás esetén az utasokat nemcsak az őket ilyenkor megillető jogokról kell megfelelően tájékoztatni, hanem a megszakítás okáról is, amint az információk rendelkezésre állnak. Ezeket az információkat a légi fuvarozónak akkor is meg kell adnia, ha az utas a jegyét egy az Unióban működő közvetítőnél vásárolta meg. Emellett az utasokat – jogaik gyakorlásának lehetővé tétele érdekében – tájékoztatni kell a kérelmek és panaszok benyújtásának legegyszerűbb és leggyorsabb eljárásairól.

Indokolás

A légi fuvarozó az egyetlen megbízható információforrás a járatok fennakadásainak okaira vonatkozóan.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a) A nemzeti végrehajtási szerveket e rendelet végrehajtásával kapcsolatos szerepük betöltésében támogatandó, a légi fuvarozók rendelkezésükre bocsátják a vonatkozó megfelelőségi dokumentációt, amely bizonyítja, hogy a légi fuvarozók eleget tesznek e rendelet összes vonatkozó cikkének.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b) Mivel a kereskedelmi célú légi közlekedés integrált uniós piac, hatékonyabb, ha a rendelet végrehajtását uniós szinten garantáló intézkedések az Európai Bizottság fokozott bevonásával történnek. Az Európai Bizottságnak kifejezetten tudatosítania kell a légi utasok körében azt a követelményt, hogy a légi fuvarozóknak be kell tartaniuk az utasjogokat, mégpedig úgy, hogy közzéteszi azon fuvarozók listáját, amelyek rendszeresen nem tesznek eleget e rendeletnek.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Az utasokat megfelelően tájékoztatni kell az igények és panaszok légi fuvarozókhoz való benyújtásával kapcsolatos eljárásokról, és biztosítani kell, hogy ésszerű határidőn belül választ kapjanak. Az utasoknak azt a lehetőséget is biztosítani kell, hogy a légi fuvarozókkal szemben peren kívüli eszközök útján emeljenek panaszt. Ugyanakkor mivel a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való jog az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében elismert alapvető jog, ezek az intézkedések nem akadályozhatják és nem nehezíthetik meg azt, hogy az utasok bírósághoz forduljanak.

(22) Az utasokat megfelelően tájékoztatni kell az igények és panaszok légi fuvarozókhoz való benyújtásával kapcsolatos eljárásokról, és fel kell hívni figyelmüket az erre vonatkozó – különösen a 16a. cikk (2) bekezdésében foglalt – határidőkre, és biztosítani kell, hogy a lehető legrövidebb időn belül választ kapjanak. Az utasoknak azt a lehetőséget is biztosítani kell, hogy a légi fuvarozókkal szemben peren kívüli eszközök útján emeljenek panaszt. A tagállamoknak jól felkészült közvetítési szolgáltatást kell biztosítaniuk azokra az esetekre, amelyben az utasok és a légi társaságok közötti vitát nem sikerül rendezni. Ugyanakkor mivel a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való jog az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében elismert alapvető jog, ezek az intézkedések nem akadályozhatják és nem nehezíthetik meg azt, hogy az utasok bírósághoz forduljanak. E célból az utasoknak mindig meg kell kapniuk azon szervezetek címét és elérhetőségeit, amelyek az egyes országokban ezen eljárások lefolytatásáért felelősek. A jogok peren kívüli és bírósági eljárás keretében történő egyszerű, gyors és olcsó kezelésének lehetővé tétele érdekében fel kell hívni a figyelmet különösen az online és alternatív vitarendezési eljárásokra, valamint a kis értékű követelések európai eljárására.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) Az igény benyújtását minden esetben panasznak kell megelőznie.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A C-139/11 sz. Moré kontra KLM ügyben az Európai Bíróság tisztázta, hogy azt a határidőt, amely alatt a kártérítés iránti kereseteket meg kell indítani, az egyes tagállamok nemzeti joga határozza meg.

(23) A C-139/11 sz. Moré kontra KLM ügyben a Bíróság tisztázta, hogy azt a határidőt, amely alatt a kártérítés iránti kereseteket meg kell indítani, az egyes tagállamok nemzeti joga határozza meg. A peren kívüli egyezségeket illetően a határidőket a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel17a (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelvvel) összhangban határozzák meg.

 

___________________

 

17a HL L 165., 2013.6.18., 65. o.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a) Az utasok és a légi fuvarozók jogbiztonságának növelése érdekében lehetővé kell tenni a „rendkívüli körülmények” fogalmának tisztázását a nemzeti végrehajtási szervek munkája és a bírósági ítéletek alapján. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson a nemzeti végrehajtási szervekkel. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) Annak érdekében, hogy a mozgást segítő eszközöket ért kárért vagy azok elvesztéséért járó kártérítés az eszköz tényleges értékével egyezzék meg, a légitársaságoknak a csökkent mozgásképességű személyek számára díjmentesen fel kell ajánlaniuk azt a lehetőséget, hogy külön nyilatkozatot tegyenek, amely – a Montreali Egyezménynek megfelelően – lehetővé teszi számukra, hogy a veszteségért vagy kárért teljes körű kártérítést igényeljenek.

(27) Annak érdekében, hogy a mozgást segítő eszközöket ért kárért vagy azok elvesztéséért járó kártérítés az eszköz tényleges értékével egyezzék meg, a légitársaságoknak és a repülőtéri segítségnyújtó szolgálatoknak a foglaláskor, majd az utasfelvételkor ismét tájékoztatniuk kell a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyeket arról a lehetőségről, hogy külön nyilatkozatot tehetnek, amely – a Montreali Egyezménynek megfelelően – lehetővé teszi számukra, hogy a veszteségért vagy kárért teljes körű kártérítést igényeljenek. A légi fuvarozóknak a repülőjegy foglalásakor minden esetben tájékoztatniuk kell az utasokat az említett nyilatkozattételi lehetőségről és az abból származó jogokról.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A hangszereket – lehetőség szerint – kézipoggyászként kell elfogadni, és ha erre nincs lehetőség, mindent meg kell tenni azért, hogy azokat megfelelő feltételekkel szállítsák a repülőgép rakterében. Ezért a 2027/97/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(29) A hangszereket kézipoggyászként kell elfogadni, és ha erre nincs lehetőség, akkor azokat megfelelő feltételekkel a repülőgép rakterében kell szállítani. Annak érdekében, hogy az érintett utasok meg tudják ítélni, hogy a hangszerük tárolható-e kézipoggyászként, a légi fuvarozóknak tájékoztatniuk kell őket a rakodóhelyek méretéről. Ezért a 2027/97/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) Tekintettel az elveszett, megrongálódott vagy késve érkező poggyásszal kapcsolatos panaszok beterjesztésére kiszabott rövid határidőkre, a légi fuvarozóknak lehetőséget kell nyújtaniuk arra, hogy az utasok panaszaikat már a repülőtéren benyújthassák, és e célból formanyomtatványt kell számukra biztosítani. Ez a szokásos poggyászjegyzőkönyv (Property Irregularity Report vagy PIR) is lehet.

(31) Tekintettel az elveszett, megrongálódott vagy késve érkező poggyásszal kapcsolatos panaszok beterjesztésére kiszabott rövid határidőkre, különleges poggyászszolgálatot kell létrehozni minden repülőtéren, ahol az utasoknak lehetőségük van arra, hogy panaszaikat már érkezéskor benyújthassák. E célból a légi fuvarozóknak az Unió valamennyi hivatalos nyelvén formanyomtatványt kell biztosítaniuk az utasok számára. Ez a szokásos poggyászjegyzőkönyv (Property Irregularity Report vagy PIR) is lehet. A Bizottság végrehajtási aktusok útján rögzíti a szabványosított igénylőlap formáját.

Indokolás

Gyakorlati okok miatt különleges poggyászszolgálatnak minden repülőtéren rendelkezésre kell állnia, hogy felgyorsuljon és egyszerűsödjön az eljárás. A felülvizsgált rendelet keretében szabványosított, uniós szintű igénylőlapnak kell rendelkezésre állnia.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35a) Az utasok védelmének az Unió határain kívüli javítása érdekében az utasjogi kérdésekkel kétoldalú és nemzetközi megállapodások keretében kell foglalkozni.

 

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

35 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35b) A súlyos fogyatékossággal élő utasok számára speciális szolgáltatásokat, például ingyenes öltözőt és mosdóhelyiséget kell biztosítani minden olyan uniós repülőtéren, ahol az éves utasforgalom meghaladja az 1 milliót.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

35 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35c) A tagállamok által létrehozott nemzeti végrehajtási szervek nem mindig rendelkeznek elégséges hatáskörrel az utasjogok hatékony védelmének biztosításához. A tagállamoknak ezért elégséges hatáskörrel kell felruházniuk a nemzeti végrehajtási szerveket a jogsértések szankcionálásához, valamint az utasok és az ágazat közötti jogviták rendezéséhez, és valamennyi nemzeti végrehajtási szervnek minden beérkezett panaszt teljes körűen ki kell vizsgálnia.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

261/2004/EK rendelet

1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1. Az 1. cikk (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

ca) visszaminősítés esetén.

Indokolás

A ca) pontban említett esettel a 10. cikk (2) bekezdése foglalkozik. Ezt az esetet ezért fel kell venni a felsorolásba.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

261/2004/EK rendelet

1 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. Az 1. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„cb) lekésik a csatlakozó járatot.”

Indokolás

A „lekésés a csatlakozó járatról” címet viselő új 6a. cikk tükrében a rendeletnek az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott tárgyát megfelelően módosítani kell.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„»utazásszervező«: a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdése szerinti személy”;

d) „»utazásszervező«: olyan személy, aki nem alkalomszerűen utazási csomagokat állít össze és eladja vagy értékesítésre kínálja azokat közvetlenül vagy közvetítő útján;

Indokolás

A jobb érthetőség és a fogyasztóbarát jelleg javítása érdekében megfelelőbb, ha minden hivatkozást elhagyunk, és ehelyett az összes megfelelő fogalommeghatározást világosan feltüntetjük ebben a rendeletben.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)

261/2004/EK rendelet

2 cikk – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a g) pont helyébe a következő szöveg lép:

 

g) »helyfoglalás«: az a tény, hogy az utasnak jegye vagy más olyan igazolása van, amely jelzi, hogy a helyfoglalást a légi fuvarozó vagy a szervező elfogadta és nyilvántartásba vette;”

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a 2. cikk d) pontjában szereplő új fogalommeghatározással.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) „»csökkent mozgásképességű személy«: a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló 1107/2006/EK rendelet22 szerinti bármely személy;

i) „»fogyatékossággal élő, illetve csökkent mozgásképességű személy«: bármely személy, akinek mozgásképessége a közlekedés során bármilyen fizikai (érzék- vagy mozgásszervi, állandó vagy időleges) fogyatékosság, értelmi fogyatékosság, vagy más fogyatékossághoz vezető ok, illetve kor miatt korlátozott, és akinek helyzete kellő figyelmet igényel, és szükségessé teszi az összes utas rendelkezésére álló szolgáltatás hozzáigazítását a kérdéses személy egyéni igényeihez;

__________________

__________________

22 HL L 204., 2006.7.26., 1. o.

22 HL L 204., 2006.7.26., 1. o.

Indokolás

Fontos, hogy a rendelet pontosan és teljes körűen meghatározza a „fogyatékossággal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek” fogalmát, és ne csupán hivatkozzon a meglévő jogszabályra, nevezetesen az 1107/2006/EK rendeletre. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a „fogyatékossággal élő személy” kifejezést nem lehet a „csökkent mozgásképességű személy” fogalmának szinonimájaként használni, és ezt a használt fogalommeghatározásban is ki kell emelni.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c a pont (új)

261/2004/EK rendelet

2 cikk – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca). a j) pont helyébe a következő szöveg lép:

 

„j) »visszautasított beszállás« egy légi járaton az utasok szállításának megtagadása annak ellenére, hogy a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek mellett beszállásra jelentkeztek, kivéve, ha beszállásukat ésszerű indokok, úgymint egészségügyi, biztonsági vagy védelmi okok, illetve nem megfelelő utazási okmányok miatt utasítják el. Az a járat, amelynek menetrendszerű indulási idejét előrehozták, aminek következtében az utas lekéste a járatot, olyan járatnak minősül, amely tekintetében az utas esetében visszautasították a beszállást.”

Indokolás

A „visszautasított beszállás” jelenlegi fogalommeghatározását módosítani kell annak érdekében, hogy az kiterjedjen azokra az esetekre is, amelyekben az utas azért kési le a járatot, mert az indulási időt korábbra tették át.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l) „Törölt járatnak kell tekinteni a járatot abban az esetben is, ha a repülőgép felszállt, de ezt követően valamilyen okból egy, az érkezési repülőtértől eltérő repülőtéren le kellett szállnia, vagy vissza kellett térnie az indulási repülőtérre.”

l) „Törölt járatnak kell tekinteni a járatot abban az esetben is, ha a repülőgép felszállt, de ezt követően vissza kellett térnie az indulási repülőtérre, ahol az érintett repülőgép utasait átszállították másik járatokra.”

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – m pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m) »rendkívüli körülmények«: olyan körülmények, amelyek jellegüknél vagy eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe, és amelyeket a légi fuvarozó ténylegesen nem tud befolyásolni. E rendelet alkalmazásában a rendkívüli körülmények magukban foglalják a mellékletben felsorolt körülményeket;

m) »rendkívüli körülmények«: olyan körülmények, amelyek kívül esnek az érintett légi fuvarozó rendes tevékenységi körének ellenőrzésén és a betartandó, alkalmazandó biztonsági szabályokkal kapcsolatos kötelezettségeken. E rendelet alkalmazásában a rendkívüli körülmények az 1. mellékletben felsorolt körülményekre korlátozódnak.

Indokolás

Az „inherent” kifejezés nem egyértelmű, és különböző nyelveken eltérő jelentése van. Nem szabad kártérítési kötelezettséggel büntetni azt a légi fuvarozót, amely a biztonsági és karbantartási szabályoknak és kötelezettségeknek teljes mértékben megfelelve járt el, és a hatáskörében mindet megtett a légi közlekedési fennakadás elkerülése érdekében. Valójában a kártérítés csak akkor képes jobb magatartásra ösztönözni a légitársaságokat, ha a kiváltó okokat ténylegesen befolyásolni tudják. A melléklet nem korlátozó, csupán példákkal szolgál.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – o pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o) »csatlakozó járat«: olyan járat, amely egyetlen szállítási szerződés keretében eljuttatja az utast egy átszállási helyre, ahonnan az egy másik járattal utazik tovább, illetve adott esetben a másik járat, amely az átszállási helyről indul.

o) »csatlakozó járat«: olyan járat, amely egyetlen szállítási szerződés vagy egyetlen foglalási szám vagy mindkettő alapján eljuttatja az utast egy átszállási helyre, ahonnan az egy másik járattal utazik tovább, illetve adott esetben a 6a. cikkel összhangban egy másik járat, amely az átszállási helyről indul.

Indokolás

A szöveg az „egyetlen foglalással” egészül ki az egyértelműség miatt, hogy el lehessen kerülni az olyan problémákat, amikor több jegyet vesznek egyetlen ügylet keretében. A 6a. cikkel való kiegészítés a csatlakozó járatokra vonatkozó rendelkezésekre utal.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – r pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

r) »repülőtér-irányító szervezet«: olyan szervezet, amelynek a nemzeti jogszabályok, szabályzatok és szerződések értelmében a feladata – más tevékenységekkel együtt vagy kizárólag – a repülőterek vagy repülőtér-hálózatok infrastruktúrájának igazgatása és kezelése, valamint az adott repülőtereken vagy repülőtér-hálózatokon jelen lévő, különböző szereplők tevékenységének összehangolása és felügyelete;

r) »repülőtér-irányító szervezet«: olyan szervezet, amelynek a nemzeti jogszabályok, szabályzatok és szerződések értelmében feladata – más tevékenységekkel együtt vagy kizárólag – a repülőterek vagy repülőtér-hálózatok infrastruktúrájának igazgatása és kezelése, valamint az adott repülőtereken vagy repülőtér-hálózatokon jelen lévő, különböző szereplők koordinációja hatáskörével összhangban;

Indokolás

A javaslat új feladatokat ró repülőtér-irányító szervezetekre, ideértve a repülőtéren működő összes érdekelt fél tevékenységének felügyeletét is. Ez nem kivitelezhető, és nem repülőtér-irányító szervezetek feladata. Ezt a rendelkezést ezért a repülőtér-irányító szervezetek szerepével és felelősségével kapcsolatos félreértés elkerülése érdekében törölni kell.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – s pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

s) »jegyár«: egy jegyért fizetett teljes ár, amely magában foglalja a légi viteldíjat, valamint a jegy árában foglalt opcionális és nem opcionális szolgáltatásokért fizetendő minden vonatkozó adót, díjat, felárat és illetéket;

s) »jegyár«: egy jegyért fizetett teljes ár, amely magában foglalja a légi viteldíjat, valamint a jegy árában foglalt opcionális és nem opcionális szolgáltatásokért fizetendő minden vonatkozó adót, díjat, felárat és illetéket, például az utasfelvétel teljes költségét, a jegyek és a beszállókártyák kiállításának költségét, minimális méretű poggyász, beleértve egy kézipoggyász, egy feladott poggyász és a nélkülözhetetlen tárgyak szállítását, valamint a fizetéshez kapcsolódó valamennyi költséget, például a hitelkártyás fizetés díját; az előzetesen feltüntetett jegyár mindig a fizetendő végleges árat tükrözi.

Indokolás

Az egyértelműség és összehasonlíthatóság érdekében a jegyárba beleértendő alapszolgáltatás-csomagot meg kell határozni.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – t pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

t) »a járat ára«: egy adott járat repülési távolságának és a jeggyel megváltott teljes utazás összes járata által megtett össztávolságnak a hányada, szorozva a jegy árával;

t) »a járat ára«: egy adott járat repülési távolságának és a jeggyel megváltott teljes utazás összes járata által megtett össztávolságnak a hányada, szorozva a jegy árával; amennyiben a jegyár nem ismert, a visszatérítés értéke a járaton a magasabb kategóriás ülőhelyért fizetett felár;

Indokolás

A „járat árának” a Bizottság által javasolt fogalma nem működik akkor, ha a járatot szervezett utazási forma részeként biztosítják, mivel a „járat ára” nem szerepel a jegyen. A javasolt módosítás célja e helyzet orvoslása. A fogalommeghatározás kiegészítő része a visszatérítési szintet az érintett járaton a magasabb kategóriás ülőhely értékéhez igazítja. A visszaminősítést követő részleges visszatérítéssel összefüggésben ezt a fogalommeghatározást kell alkalmazni.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – w pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

w) »a kifutópályán való várakozás«: induláskor az az idő, amelyet a repülőgép az utasok beszállításának kezdetétől a felszállásig a földön tölt, érkezéskor pedig az az idő, amely a repülőgép földet érése és az utasok kiszállításának kezdete között telik el;

w) »a kifutópályán való várakozás«: induláskor az az idő, amelyet a repülőgép az utasok beszállításának befejezésétől a felszállásig a földön tölt, érkezéskor pedig az az idő, amely a repülőgép földet érése és az utasok kiszállításának kezdete között telik el;

Indokolás

A beszállítás ideje mint olyan nem foglalhatja magában a kifutópályán való várakozást, mivel az a repülőgép méretétől függ. A késést abszolút értelemben és nem az egyes repülőgépekkel összefüggésben kell kiszámítani.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – y a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

 

„ya) »érkezési késés«: a járatnak az utas jegyén feltüntetett menetrend szerinti érkezési időpontja és a járat érkezésének tényleges időpontja közötti időtartam. Az érkezési késés vonatkozhat a járatra abban az esetben is, ha a repülőgép felszállt, de ezt követően vissza kellett térnie az indulási repülőtérre, ahonnan később újra felszállt. Hasonlóképpen, az érkezési késés vonatkozhat a járatra abban az esetben is, ha máshová irányítják, de végül eléri a végső célállomást vagy egy annak közelében lévő repülőteret.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – y b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

 

„yb) »átfoglalás«: pótdíj nélküli alternatív személyszállítási ajánlat, amelynek igénybevételével az utas elérheti végső célállomását;”

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

261/2004/EK rendelet

3 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) megerősített helyfoglalással rendelkeznek az érintett légi járaton és – az 5. cikkben említett járattörlés, valamint a 6. cikkben említett menetrendváltozás esetét kivéve – utasfelvételre jelentkeznek,

a) megerősített helyfoglalással rendelkeznek az érintett légi járaton és – az 5. cikkben említett járattörlés, valamint a 6. cikkben említett menetrendváltozás, vagy a 6a. cikkben említett csatlakozó járat esetét kivéve – utasfelvételre jelentkeznek,

Indokolás

A módosítás a „lekésés a csatlakozó járatról” címet viselő új 6a. cikkel összhangban módosítja a szöveget.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a a alpont (új)

261/2004/EK rendelet

3 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2. aa) a (3) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

(3) E rendelet nem alkalmazható a térítésmentesen, vagy a nyilvánosság számára közvetlenül vagy közvetetten nem elérhető csökkentett viteldíjjal utazó utasokra. A rendeletet alkalmazni kell azonban azokra az utasokra, akiknek jegyét egy légifuvarozó vagy utazásszervező törzsutasprogramja vagy más kereskedelmi programja keretében adták ki.

(3) E rendelet nem alkalmazható a térítésmentesen vagy a nyilvánosság számára közvetlenül vagy közvetetten nem elérhető csökkentett viteldíjjal utazó utasokra, köztük a 2 évnél fiatalabb, külön helyjegy nélkül utazó gyerekekre. Alkalmazni kell őket azonban azokra az utasokra, akiknek jegyét egy légi fuvarozó vagy utazásszervező törzsutasprogramja vagy más kereskedelmi programja keretében adták ki.

Ez a módosítás a meglévő jogszabályon – 3. cikk (3) bekezdése – belül kíván módosítani egy rendelkezést, amelyre a bizottsági javaslat nem tért ki.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b alpont

261/2004/EK rendelet

3 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 8. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül e rendeletet kizárólag motoros merevszárnyú légi járműveken szállított utasokra kell alkalmazni. Amikor azonban az utazás egy részére a szállítási szerződésnek megfelelően más szállítási eszközön vagy helikopteren kerül sor, e rendeletet az egész utazásra alkalmazni kell, és az utazás más szállítási eszközzel végzett részét e rendelet alkalmazásában csatlakozó járatnak kell tekinteni.”

(4) A 8. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül e rendeletet kizárólag motoros merevszárnyú légi járműveken szállított utasokra kell alkalmazni. Amikor azonban az utazás egy részére az egyetlen szállítási szerződésnek megfelelően és egyetlen foglalás alapján más szállítási eszközön vagy helikopteren kerül sor, a 6a. cikket az egész utazásra alkalmazni kell, feltéve, hogy az említett más szállítási eszközt a szállítási szerződésben feltüntették. E rendeletnek az egész utazásra történő alkalmazásáért a légi fuvarozó felel.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c alpont

261/2004/EK rendelet

3 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(6) E rendelet a szervezett utazási szerződések keretében szállított utasokra is alkalmazandó, de nem érinti az utasok 90/314/EGK tanácsi rendelet szerinti jogait. Az utas e rendelet és a 90/314/EGK tanácsi irányelv értelmében is jogosult kérelem benyújtására, de az ugyanazon tényekkel kapcsolatban nem halmozhatja a két jogi aktus alapján őt megillető jogokat, amennyiben a jogok ugyanazon érdekek védelmezésére vagy ugyanazon célra irányulnak. E rendelet nem alkalmazható olyan esetekben, amikor egy utazási csomagot a légi járat törlésén vagy késésén kívüli egyéb okokból törölnek.”

„(6) E rendelet a szervezett utazási szerződések keretében szállított légi utasokra is alkalmazandó, de nem érinti az utasok 90/314/EGK tanácsi rendelet szerinti jogait. Az utas e rendelet értelmében a légi fuvarozó részére, a 90/314/EGK tanácsi irányelv értelmében pedig az utazásszervező részére jogosult kérelem benyújtására, de az ugyanazon tényekkel kapcsolatban nem halmozhatja a két jogi aktus alapján őt megillető jogokat, amennyiben a jogok ugyanazon érdekek védelmezésére vagy ugyanazon célra irányulnak. E rendelet nem alkalmazható olyan esetekben, amikor egy utazási csomagot a légi járat törlésén vagy késésén kívüli egyéb okokból törölnek.”

Indokolás

E módosítás célja az egyértelművé tétel. A 261/2004/EK rendelet és a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv két külön jogi aktus. Egyértelműnek kell lennie, hogy az utasok nem halmozhatnak jogokat mindkét jogi aktus alapján.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a alpont (új)

261/2004/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a) A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1) Amennyiben egy üzemeltető légi fuvarozó okkal feltételezi, hogy el fogja utasítani a beszállást egy légi járatra, köteles először önként jelentkezőket keresni, akik előnyökért cserében lemondanak helyfoglalásukról az általuk érintett utas és az üzemeltető légi fuvarozó által meghatározandó feltételek mellett. Az önként jelentkezők számára a segítségnyújtás a 8. cikk szerint történik, és ez a segítségnyújtás kiegészíti az e bekezdésben említett előnyöket.

(1) Amennyiben egy üzemeltető légi fuvarozó okkal feltételezi, hogy el fogja utasítani a beszállást egy légi járatra, köteles először önként jelentkezőket keresni, akik előnyökért cserében lemondanak helyfoglalásukról az általuk érintett utas és az üzemeltető légi fuvarozó által meghatározandó feltételek mellett. Az önként jelentkezőket tájékoztatják a 14. cikk (2) bekezdése szerinti jogaikról, és segítségnyújtást kapnak a 8. cikknek megfelelően, és amennyiben a megállapodás szerinti indulási időpont legalább két órával később van az eredeti indulási időponthoz képest, az üzemeltető légi fuvarozó ellátást kínál fel az utasoknak a 9. cikknek megfelelően, és ez a segítségnyújtás, illetve ellátás kiegészíti az e bekezdésben említett előnyöket.

Indokolás

A módosítás azt kívánja garantálni, hogy az önként jelentkezők ugyanolyan szintű tájékoztatást és ellátást kapjanak, mint amelyet az összes többi utasnak biztosítanak, annak érdekében, hogy az üzemeltető légi fuvarozó ajánlatának elfogadása előtt a döntésüket teljes körű tájékoztatás alapján hozzák meg.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

261/2004/EK rendelet

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„(3) Amennyiben az utasok beszállását akaratuk ellenére visszautasították, akkor az üzemeltető légi fuvarozó azonnal kártalanítja őket a 7. cikkel összhangban és segítséget nyújt nekik a 8. cikkel összhangban. Ha az utas a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint a lehető legrövidebb időn belül történő átfoglalás mellett dönt, és az indulási idő legalább két órával későbbi, mint az eredeti indulási idő, az üzemeltető légi fuvarozó segítséget nyújt az utasnak a 9. cikkel összhangban.”

 

Indokolás

A jelenlegi rendelet alapján a 9. cikk rendelkezései haladéktalanul hatályba lépnek és hatályban is maradnak. Az indulást megelőzően a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti frissítő felszolgálására nem várakozhatnak két órát azok az utasok, akik beszállását önhibájuktól eltérő okból utasították vissza.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b alpont

261/2004/EK rendelet

4 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(4) Az (1), (2) és (3) bekezdést a retúr jegyekre is alkalmazni kell, ha a visszaúton az utas beszállását azon az alapon utasítják vissza, hogy az odaútra szóló jegyet nem vette igénybe, vagy e célból nem fizetett további díjat.

„(4) A visszaúton az utas – akár több járatból álló –visszaútra való beszállását nem utasítják vissza azon az alapon, hogy a retúrjegyen szereplő, odaútra szóló jegyet nem vette igénybe, vagy e célból nem fizetett további díjat. Ha ilyen alapon akaratuk ellenére visszautasítják az utasok beszállását, az (1) és a (2) bekezdést kell alkalmazni. Ezen túlmenően, az üzemeltető légi fuvarozó haladéktalanul megtéríti az érintett utasok kárát a 7. cikkel összhangban, valamint a 8. és 9. cikkel összhangban segítséget nyújt számukra.

 

E bekezdés első albekezdése nem alkalmazandó, ha a jegy több szelvényből áll, és a utasok beszállását azon az alapon utasítják el, hogy a szállítási szolgáltatást nem vették igénybe minden egyes járaton, vagy nem a jegyen feltüntetett, megállapodás szerinti sorrendben vették igénybe.

Indokolás

A légi fuvarozók által jelenleg alkalmazott eljárások ellentétesek az utasok érdekeivel, és egyértelmű jogszabályi rendelkezések bevezetése révén véget kell vetni azoknak. A 9. cikk rendelkezései az előző módosítás szerint alkalmazandók.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b alpont

261/2004/EK rendelet

4 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha az utas, vagy az utas nevében eljáró közvetítő egy vagy több, ugyanabba a szállítási szerződésbe tartozó utas családi vagy keresztnevében előforduló olyan elírást jelent be, amely a beszállás visszautasítását vonhatja maga után, a légi fuvarozónak azt legalább egyszer, az indulás előtt legfeljebb 48 órával, az utastól vagy a közvetítőtől kért kiegészítő díj nélkül ki kell javítania, kivéve, ha a nemzeti vagy a nemzetközi jogszabályok ezt nem teszik lehetővé.

(5) Ha az utas, vagy az utas nevében eljáró közvetítő egy vagy több, ugyanabba a szállítási szerződésbe tartozó utas családi vagy keresztnevében előforduló olyan elírásokat jelent be, amely a beszállás visszautasítását vonhatja maga után, a légi fuvarozónak azokat legalább egyszer, az indulás előtt legfeljebb 48 órával, az utastól vagy a közvetítőtől kért kiegészítő díj nélkül ki kell javítania, kivéve, ha a nemzeti vagy a nemzetközi jogszabályok ezt nem teszik lehetővé.

Indokolás

Mivel az elírásoknak számos okuk lehet, a módosításnak biztosítania kell, hogy egynél több elírás is kijavítható.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a alpont (új)

261/2004/EK rendelet

4 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) A szöveg az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a) Az (1), (2) és (4) bekezdést akkor is alkalmazni kell, ha az utas a járatot azért kési le, mert:

 

a) a járat a menetrendszerű indulási idő előtt felszállt, az utas pedig időben érkezett a repülőtérre a 3. cikk (2) bekezdésével összhangban; vagy

 

b) a járat menetrendszerű indulási idejét előrehozták, az utast pedig nem tájékoztatták erről legalább 24 órával korábban; az utasnak a menetrendszerű indulási idő megváltozásáról megfelelő időben való tájékoztatásának megtörténtére vonatkozóan a bizonyítási teher az üzemeltető légi fuvarozót terheli.

 

Ezen túlmenően, az üzemeltető légi fuvarozó haladéktalanul megtéríti az érintett utas kárát a 7. cikkel összhangban, valamint a 8. és 9. cikkel összhangban segítséget nyújt számára.”

Indokolás

A felülvizsgált 35. módosítás összhangban áll az előadónak a visszautasított beszállás esetén az utasokat megillető jogokról kialakított álláspontjával, és különösen az (5) preambulumbekezdéshez fűzött 1. módosítással, a (12) preambulumbekezdéshez fűzött 11. módsítással, a 4. cikk (3) bekezdéséhez fűzött 32. módisítással és a 4. cikk (4) bekezdéséhez fűzött 33. módosítással. A 35. módosításban ezért törölni kell a (3) bekezdést és ki kell egészíteni a 7., 8. és 9. cikkre történő hivatkozással, ahogy az a 4. cikk (4) bekezdésében áll.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

261/2004/EK rendelet

4 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A rendelet a következő (4a) cikkel egészül ki:

 

„Többszelvényes jegyek

 

(1) Egymást követő járatokra szóló többszelvényes jegy vásárlása esetén a légi fuvarozó vagy a 2111/2005/EK rendelet szerinti jegyértékesítő megbizonyosodik arról, hogy az utas teljes mértékben megismerte a díjcsomaghoz kapcsolódó egyedi felhasználási feltételeket, és felkéri az utast, hogy amennyiben valamelyik járatot nem tudja igénybe venni, a megadott elérhetőségen lépjen kapcsolatba a fuvarozóval.

 

(2) Ha az utas nem vette igénybe az odaútra vagy odautazásra szóló jegyet, vagy nem vette igénybe a csatlakozás helyére közlekedő járatot, a fuvarozó tartózkodik attól, hogy törölje a visszaútra vagy visszautazásra vagy a csatlakozó járatra szóló helyfoglalást.

 

(3) Amennyiben az utas a visszautat vagy visszautazást vagy a csatlakozást megelőzően kapcsolatba lépett a fuvarozóval, a járatot pótdíj nélkül veheti igénybe.

 

(4) A (3) bekezdésben nem említett esetekben, és amennyiben a fuvarozó bizonyítani tudja, hogy eleget tett az (1) bekezdés rendelkezéseinek, legfeljebb a kifizetett jegy ára és a foglalás időpontjában az egy útra szóló jegyár közötti különbségnek megfelelő pótdíjat szabhat ki.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a alpont

261/2004/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„a) az üzemeltető légi fuvarozó a 8. cikk szerint felajánlja a jegy visszatérítése, az utazás átfoglalással történő folytatása vagy a későbbi időpontban történő utazás közötti választás lehetőségét; továbbá

„a) az üzemeltető légi fuvarozó a 8. cikk szerint felajánlja a jegy visszatérítése, az utazás átfoglalással történő folytatása vagy ugyanazon a napon később, vagy későbbi időpontban történő utazás közötti választás lehetőségét; továbbá

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a a alpont (új)

261/2004/EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(2) A járat törlésére vonatkozó tájékoztatás esetén, az utasok részére magyarázatot kell adni a lehetséges alternatív közlekedési módokról.

(2) A járat törlésére vonatkozó tájékoztatás esetén, az üzemeltető légi fuvarozó vagy az utazásszervező az 5. cikk (1) bekezdésével összhangban az utasokat teljes mértékben tájékoztatja jogaikról és a lehetséges alternatív közlekedési módokról.

Indokolás

E módosítás célja az utasok tájékoztatáshoz való jogának megerősítése járattörlés esetén.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b alpont

261/2004/EK rendelet

5 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az üzemeltető légi fuvarozó nem köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlését rendkívüli körülmények okozták, és a járat törlését minden ésszerű intézkedés megtételével sem lehetett volna elkerülni. A rendkívüli körülményekre csak az érintett járattal, vagy az ugyanazzal a légi járművel üzemeltetett előző járattal összefüggésben lehet hivatkozni.

(3) Az üzemeltető légi fuvarozó nem köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlését rendkívüli körülmények okozták. A rendkívüli körülményekre csak az érintett járattal, vagy az ugyanazzal a légi járművel üzemeltetett előző járattal összefüggésben lehet hivatkozni. Amennyiben nem bizonyítja írásban a rendkívüli körülmények fennállását, a légi fuvarozó köteles kifizetni a 7. cikkben meghatározott kártérítést.

 

A fentiek nem mentesítik a légi fuvarozókat az e rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, az utasoknak való segítségnyújtás kötelezettség alól.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c alpont

261/2004/EK rendelet

5 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5) Azokon a repülőtereken, amelyeknek éves utasforgalma legalább az előző három egymást követő évben elérte a hárommillió főt, a repülőtér-irányító szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a repülőtér és a repülőtér használói – különösen a légi fuvarozók és a földi kiszolgálást végző vállalatok – műveleteiket megfelelő készenléti terv révén összehangolják, így felkészülve a többszörös járattörléseket és/vagy késéseket előidéző olyan helyzetekre, amelyek miatt jelentős számú utas reked a repülőtéren, beleértve a légitársaságok csődje vagy a működési engedélyük visszavonása miatt bekövetkező eseteket is. A készenléti terv célja, hogy a repülőtéren rekedt utasok megfelelő tájékoztatást és segítséget kapjanak. A repülőtér-irányító szervezet a készenléti tervet és annak bármely módosítását közli a 16. cikk szerint kijelölt nemzeti végrehajtási szervvel. Azon repülőterek irányító szervezeteinek, amelyek utasforgalma nem éri el a fenti határt, minden ésszerű intézkedést meg kell tenniük a repülőtér-használók tevékenységének összehangolása, valamint a repülőtéren rekedt utasok ellátása és tájékoztatása érdekében.”

„(5) Felkészülve a többszörös járattörléseket és/vagy késéseket előidéző olyan helyzetekre, amelyek miatt jelentős számú utas reked a repülőtéren, beleértve a légitársaságok csődje vagy a működési engedélyük visszavonása miatt bekövetkező eseteket is, a repülőtér-irányító szervezeteknek gondoskodniuk kell a repülőtér használóinak megfelelő készenléti terv révén történő megfelelő koordinációjáról azokon az uniós repülőtereken, amelyeknek éves utasforgalma legalább az előző három egymást követő évben elérte a másfélmillió főt.

 

A készenléti tervet a repülőtér-irányító szervezet a repülőtér használóival – különösen a légi fuvarozókkal, a földi kiszolgálást végző vállalatokkal, a léginavigációs szolgáltatókkal, a repülőtéri kiskereskedelmi egységekkel és a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű utasok számára különleges segítségnyújtást biztosító szolgáltatókkal – együttműködésben és az érintett nemzeti, regionális, illetve helyi hatóságok és – adott esetben – szervezetek részvételével dolgozza ki.

 

A repülőtér-irányító szervezet a készenléti tervet és annak bármely módosítását közli a 16. cikk szerint kijelölt nemzeti végrehajtási szervvel. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti végrehajtó szervek rendelkezzenek a készenléti tervekkel kapcsolatos fellépéshez és a tervek szükség esetén való kiigazításához szükséges képességekkel és erőforrásokkal.

 

Azon repülőterek irányító szervezeteinek, amelyek utasforgalma nem éri el a fenti határt, minden ésszerű intézkedést meg kell tenniük a repülőtér-használók tevékenységének összehangolása, valamint a repülőtéren rekedt utasok ellátása és tájékoztatása érdekében.”

Indokolás

Az utasok érdekében a repülőtereken az évi hárommillió utasra vonatkozó küszöböt túl magasnak kell tekinteni és azt másfélmillióra kell csökkenteni. A készenléti tervek létrehozása tekintetében egyértelműen ki kell mondani a repülőterek valamennyi felhasználójának, valamint a nemzeti, regionális vagy helyi hatóságoknak a részvételét. A készenléti tervek létrehozásával elérendő legfőbb célkitűzés valamennyi érintett fél megfelelő koordinációjának biztosítása.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c a pont (új)

261/2004/EK rendelet

5 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) A cikk a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a) Jóllehet a légi fuvarozók nem mérsékelhetik az e rendeletben meghatározott kötelezettségeiket, az (5) bekezdésben előírt készenléti tervet akként kell kidolgozni, hogy az koordinált intézkedést határozzon meg arra az esetre, ha az a repülőtéren rekedt utasok – és különösen a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek – számára nyújtott megfelelő tájékoztatás és segítség biztosítása érdekében, különösen az alábbiak tekintetében szükséges:

 

– a repülőtéren rekedt vagy légi utazásuk megkezdése céljából a repülőtérre tartó utasok számára információk biztosítása;

 

– helyszíni szállás biztosítása, amennyiben a repülőtéren rekedt utasok száma meghaladja a hotelekben rendelkezésre álló szálláshelyek számát;

 

– a 9. cikk (4) és (5) bekezdésében megállapított korlátozásokkal érintett utasok számára tájékoztatás és segítség biztosítása;

 

– a repülőtéren rekedt utasok számára átfoglalás alternatív fuvarozók és szállítási módok révén, az utasok számára korlátozott áron, illetve ingyenesen, amennyiben az üzemeltető fuvarozó megszüntette a tevékenységeket.”

Indokolás

Ez a módosítás szorosan kapcsolódik az 5. cikk (5) bekezdéséhez fűzött előző módosításhoz. Célja annak pontosabb jelzése, hogy a készenléti terveknek pontosan mit kell tartalmazniuk a tájékoztatást és a segítséget illetően. A fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek különös figyelmet igényelnek.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c b alpont (új)

261/2004/EK rendelet

5 cikk – 5 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb) A szöveg a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

 

„(5b) A légi fuvarozók olyan részletes eljárásokat dolgoznak ki és léptetnek életbe, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy hatékonyan és következetesen felelhessenek meg e rendeletnek, különösen késések, járattörlések, visszautasított beszállás, tömeges fennakadások és fizetésképtelenség esetén. Ezek az eljárások minden egyes repülőtér vonatkozásában egyértelműen megjelölik a légitársaság azon kapcsolattartó személyét, aki illetékes az ellátással, segítségnyújtással, a átfoglalással vagy a visszatérítéssel kapcsolatos megbízható tájékoztatásban és a szükséges azonnali intézkedések megtételében. A légi fuvarozó olyan módon határozza meg e szolgáltatások nyújtásának folyamatát és feltételeit, hogy ez a képviselő haladéktalanul teljesíteni tudja e kötelezettséget. A légi fuvarozó közli ezeket az eljárásokat és az azokban bekövetkezett bármely változást a 16. cikk szerint kijelölt nemzeti végrehajtási szervvel.

Indokolás

A módosítás az előadó 41. módosításának helyébe lép.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c c pont (új)

261/2004/EK rendelet

5 cikk – 5 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc) A szöveg az alábbi bekezdéssel (5c) bekezdéssel egészül ki:

 

„(5c) A légi fuvarozó fizetésképtelensége, csődje, tevékenységének felfüggesztése vagy beszüntetése miatti járattörlés esetén a törölt járat utasai az e rendelet 8. és 9. cikke szerinti visszatérítésre, a kiindulási pontra visszainduló járatra vagy átfoglalásra és ellátásra jogosultak. Az utazást meg nem kezdő légi utasok szintén jogosultak a visszatérítésre. A légi fuvarozóknak bizonyítaniuk kell, hogy megtették a szükséges intézkedéseket – például biztosítást kötöttek vagy garanciaalapot hoztak létre – annak érdekében, hogy adott esetben a törölt járatok utasai számára biztosítani tudják az ellátást, a visszatérítést vagy az átfoglalást. Az érintett utasokat a lakóhelyüktől, az indulás helyétől és a jegy értékesítésének helyétől függetlenül megilletik e jogok.

Indokolás

A légi fuvarozó csődje, fizetésképtelensége, illetve tevékenységének felfüggesztése vagy beszüntetése az utasok jogainak megsértését vonhatja maga után: a járat törlése és az utas terhére történő átfoglalás ilyen jogsértést képez. A légitársaságok feladata tehát, hogy az említett esetekben védelmet biztosítsanak az utasoknak, és e védelmet nem lehet az üzletpolitika részeként opcionálisan és fizetés ellenében, tehát az utas mérlegelése alapján és terhére biztosítani.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben egy üzemeltető légi fuvarozó okkal feltételezi, hogy egy járat indulása késni fog, vagy ha a menetrend szerinti induláshoz képest elhalasztja az indulást, akkor az utasoknak:

(1) Amennyiben egy üzemeltető légi fuvarozó okkal feltételezi, hogy egy járat indulása késni fog, vagy ha az üzemeltető légi fuvarozó a menetrend szerinti induláshoz képest elhalasztja az indulást, akkor az utasoknak:

Indokolás

Ez a módosítás pontosítja, hogy az e cikk szerinti rendelkezések továbbra is a légi közlekedési ágazatra vonatkoznak.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – ii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. legalább öt órás késés esetén, ha a késés egy vagy több éjszakára is kiterjed, felajánlja a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában előírt segítséget; és

ii. legalább háromórás késés esetén, ha a késés éjszakai órákra is kiterjed, felajánlja a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában előírt segítséget; és

Indokolás

A módosítás a Bíróságnak a C-402/07. sz. és C-432/07 sz., Sturgeon kontra Condor, valamint Böck & Lepuschitz kontra Air France egyesített ügyekben hozott ítéletével van összhangban, amely jelentős – azaz több mint háromórás – késések esetén ugyanazokat a jogokat biztosítja az utasok számára, mint amely utasok járatait törölték. A jogok beállását biztosító öt óra helyébe tehát három óra lép.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – iii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. legalább öt órás késés esetén felajánlja a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt segítséget.

iii. legalább háromórás késés esetén felajánlja a 8. cikk (1) bekezdésében előírt segítséget.

Indokolás

A módosítás a Bíróságnak a C-402/07. sz. és C-432/07 sz., Sturgeon kontra Condor, valamint Böck & Lepuschitz kontra Air France egyesített ügyekben hozott ítéletével van összhangban, amely jelentős – azaz több mint háromórás – késések esetén ugyanazokat a jogokat biztosítja az utasok számára, mint amely utasok járatait törölték. A jogok beállását biztosító öt óra helyébe tehát három óra lép. Lásd még a 6. cikk (1) bekezdésének ii. pontjához fűzött módosítást.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„(1a) Amennyiben valamely üzemeltető légi fuvarozó a menetrendszerű indulási időt több mint három órával előrébb hozza, felajánlja az utasoknak a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott visszatérítést vagy a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott átfoglalást. Maga az utas is megszervezheti saját átfoglalását, és igényelheti a megfelelő költségek visszatérítését, ha az üzemeltető légi fuvarozó nem kínálja fel a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti átfoglalás lehetőségét.”

Indokolás

Amennyiben a felülvizsgált menetrend túl hosszú késedelmet okoz, az utasok számára fel kell kínálni a lehetőséget, hogy visszatérítést vagy átfoglalást kérjenek. Ezen túlmenően a 8. cikk (6a) bekezdése szerinti új rendelkezéssel összhangban az utasok számára fel kell ajánlani azt a lehetőséget, hogy maguk szervezzék meg átfoglalásukat, és igényeljék az ezzel kapcsolatos költségek visszatérítését, ha az üzemeltető légi fuvarozó nem kínálja fel az átfoglalás lehetőségét.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) EU-n belüli utazások és harmadik országból induló/oda érkező, 3500 km-nél rövidebb utazások esetében a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest öt órás vagy annál hosszabb késéssel érkeznek meg;

a) 2500 km-nél rövidebb utazások esetében a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest háromórás vagy annál hosszabb késéssel érkeznek meg;

b) harmadik országból induló/oda érkező, 3500 km-től 6000 km-ig terjedő utazások esetében a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest kilenc órás vagy annál hosszabb késéssel érkeznek meg;

b) az Unión belüli, 2500 km-nél hosszabb utazások és minden egyéb, harmadik országból induló vagy oda érkező, 2500 km-től 6000 km-ig terjedő utazás esetében a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest ötórás vagy annál hosszabb késéssel érkeznek meg;

c) harmadik országokból induló/oda érkező, 6000 km-nél hosszabb utazások esetében a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest tizenkét órás vagy annál hosszabb késéssel érkeznek meg.

c) harmadik országból induló/oda érkező, több mint 6000 km hosszú utazások esetében a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest hétórás vagy annál hosszabb késéssel érkeznek meg;

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az üzemeltető légi fuvarozó nem köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, ha bizonyítani tudja, hogy a járat késését vagy a menetrend módosítását rendkívüli körülmények okozták, és a késést vagy módosítást minden ésszerű intézkedés megtételével sem lehetett volna elkerülni. A rendkívüli körülményekre csak az érintett járattal, vagy az ugyanazzal a légi járművel üzemeltetett előző járattal összefüggésben lehet hivatkozni.

(4) Az üzemeltető légi fuvarozó nem köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, ha bizonyítani tudja, hogy a járat késését rendkívüli körülmények okozták.

 

A rendkívüli körülményekre csak az érintett járattal, vagy az ugyanazzal a légi járművel üzemeltetett előző járattal összefüggésben lehet hivatkozni. Amennyiben nem bizonyítja írásban a rendkívüli körülmények fennállását, a légi fuvarozó köteles kifizetni a 7. cikkben meghatározott kártérítést. A fentiek nem mentesítik a légi fuvarozókat az e rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, az utasoknak való segítségnyújtás kötelezettsége alól.

Indokolás

A módosítás az előadó 50. módosításának helyébe lép.

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha a biztonsági szempontok lehetővé teszik, több mint egy órás kifutópályán való várakozás esetén az üzemeltető légi fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet biztosít, és az utastérben megfelelő fűtésről vagy hűtésről, és szükség esetén megfelelő orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a kifutópályán való várakozás eléri az öt órát, a repülőgép visszatér a kapuhoz vagy más megfelelő kiszállóhelyhez, ahol az utasok kiszállhatnak és az (1) bekezdésben meghatározott segítségben részesülhetnek, kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel összefüggő okokból a repülőgép nem hagyhatja el helyét a kifutópályán.

(5) Ha a biztonsági szempontok lehetővé teszik, több mint egy órás kifutópályán való várakozás esetén az üzemeltető légi fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet biztosít, és az utastérben megfelelő fűtésről vagy hűtésről, és szükség esetén megfelelő orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a kifutópályán való várakozás eléri a két órát, a repülőgép visszatér a kapuhoz vagy más megfelelő kiszállóhelyhez, ahol az utasok kiszállhatnak, kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel összefüggő okokból a repülőgép nem hagyhatja el helyét a kifutópályán. Ha a teljes késés az eredeti indulási időhöz képest meghaladja a három órát, az utasok az (1) bekezdésben meghatározott segítségben részesülhetnek, beleértve a visszatérítés, a visszaút és az átfoglalás 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott lehetőségét is, és ennek megfelelően tájékoztatni kell őket.

Indokolás

A módosítás az előadó 51. módosításának helyébe lép, és emellett hivatkozik a visszatérítés, a visszautazás vagy az átfoglalás jogára.

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

261/2004/EK rendelet

6 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az utas azért kési le a csatlakozó járatot, mert előző járata késett vagy annak időpontját megváltoztatták, a csatlakozó járatot üzemeltető közösségi légi fuvarozó az utasnak felajánlja:

Ha az utas azért kési le a csatlakozó járatot – amelyre a foglalása szól, abban az esetben is, ha az érintett járat átfoglalás keretében foglalt alternatív járat –, mert előző járata késett vagy annak időpontját megváltoztatták, az előző járatot üzemeltető – a késésért vagy időpont-változtatásárt felelős – uniós légi fuvarozó az utasnak felajánlja:

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

261/2004/EK rendelet

6 a cikk – 1 bekezdés – iii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott segítséget, ha az alternatív járat vagy a 8. cikk szerint ajánlott egyéb szállítási eszköz indulásának menetrend szerinti időpontja legalább öt órával meghaladja a lekésett járat menetrendszerű indulását, és a késés egy vagy több éjszakára is kiterjed.

iii. a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott segítséget, ha az alternatív járat vagy a 8. cikk szerint ajánlott egyéb szállítási eszköz indulásának menetrend szerinti időpontja legalább öt órával meghaladja a lekésett járat menetrendszerű indulását, és a késés éjszakai órákra is kiterjed.

Indokolás

A módosítás összhangban van a 6. cikkben említett, jogok beállását biztosító időpontokra vonatkozó korábbi módosításokkal. Emellett pontosításra van szükség, mivel a jelenlegi megfogalmazás félreérthető abban az értelemben, hogy a szállást csak akkor ajánlanák fel ellentételezésként, ha a késés az egész éjszakára kiterjed.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

261/2004/EK rendelet

6 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az utas egy előző csatlakozó járat késése miatt kési le a csatlakozó járatot, kárpótláshoz van joga az előző járatot üzemeltető közösségi légi fuvarozó részéről a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban. E célból a késést a végső célállomásra való menetrendszerű érkezés időpontjához viszonyítva kell számítani.

(2) Ha az utas menetrendváltozás vagy az átszállási helyen egy előző csatlakozó járat 90 perces vagy annál hosszabb – az átszállási pont szerinti érkezési idő alapján számított – késése miatt kési le a csatlakozó járatot, kárpótláshoz van joga az előző járatot üzemeltető uniós légi fuvarozó részéről a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban. E célból a teljes késést a végső célállomásra való menetrendszerű érkezés időpontjához viszonyítva kell számítani.

Indokolás

A módosítás az előadó 54. módosításának helyébe lép. A szöveg pontosítja, hogy a 90 perces késést a repülőgép érkezési ideje alapján számítják ki.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

261/2004/EK rendelet

6 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (1) és a (2) bekezdés olyan harmadik országbeli légi fuvarozókra is alkalmazandó, amelyek egy uniós repülőtérre vagy repülőtérről csatlakozó járatot üzemeltetnek.”

(4) Az (1) és a (2) bekezdés olyan harmadik országbeli légi fuvarozókra is alkalmazandó, amelyek egy uniós repülőtérről egy másik uniós repülőtérre vagy uniós repülőtérről egy harmadik országbeli repülőtérre csatlakozó járatot üzemeltetnek.”

Indokolás

Erre a módosításra a 3. cikknek a rendelet hatályáról szóló (1) bekezdésével való összhang biztosítása, valamint a harmadik országokbeli fuvarozókkal összefüggésben a területenkívüliség problémáinak elkerülése érdekében van szükség.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a alpont

261/2004/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(1) E cikkre való hivatkozáskor az utasok az alábbi összegű kártérítést kapják:

(1) E cikkre való hivatkozáskor az utasok az alábbi összegű kártérítést kapják:

a) 250 EUR-t minden 1500 kilométeres vagy rövidebb repülőútra;

a) 300 EUR-t minden 2 500 kilométeres vagy rövidebb utazásra;

b) 400 EUR-t minden 1500 kilométernél hosszabb Közösségen belüli repülőútra és minden egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti repülőútra;

b) 400 EUR-t minden 2500 és 6000 kilométer közötti utazásra;

c) 600 EUR-t minden, az a) és b) pontba nem sorolható repülőútra.

c) 600 EUR-t minden 6 000 kilométeres vagy ennél hosszabb utazásra;

A távolság meghatározásánál azt az utolsó célállomást kell alapul venni, amelynél a beszállás visszautasítása vagy a járat törlése miatt az utas érkezése késik a menetrend szerinti időponthoz képest.

A távolság meghatározásánál azt az utolsó célállomást kell alapul venni, amelynél a beszállás visszautasítása vagy a járat törlése miatt az utas érkezése késik a menetrend szerinti időponthoz képest.

Ez a módosítás a meglévő jogszabályon – 7. cikk (1) bekezdése – belül kíván felváltani egy rendelkezést, amelyre a bizottsági javaslat nem tért ki teljes egészében.

Indokolás

A jelenlegi rendelet a „járatokra” határozza meg a kártérítést, és ennek a fogalomnak kell megmaradnia a felülvizsgálatban.

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b alpont

261/2004/EK rendelet

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett kártérítés kifizetése készpénzben, elektronikus banki átutalással, banki megbízással vagy csekkel történik.

(3) Az (1) bekezdésben említett kártérítés kifizetése az utassal való megállapodás alapján elektronikus banki átutalással, hitelkártyán való jóváírással, vagy a meghatalmazott utas által megadott számlára történő banki megbízással történik. A Bizottságnak emelnie kell a kártérítési összegeket a 16. cikkel létrehozott bizottsággal történő konzultációt követően.

Indokolás

Előfordulnak problémák azokkal a fuvarozókkal, akik a kártérítést csekkel fizetik.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

7 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A légi fuvarozó az utassal önkéntes megállapodásra juthat, amely az (1) bekezdésben említett kártérítési rendelkezések helyébe lép, feltéve, hogy a megállapodást az utas egy olyan dokumentum aláírásával erősíti meg, amely felhívja az utas figyelmét az e rendelet szerinti kártérítéshez való jogára.

(5) A légi fuvarozó az utassal önkéntes megállapodásra juthat, amely egyéb, legalább azonos értékű nem pénzbeli szolgáltatásokkal (például a kártérítési összeg 100%-nak megfelelő, korlátlan ideig felhasználható repülési utalványokkal) váltja fel az (1) bekezdésben említett kártérítési rendelkezéseket, feltéve, hogy a megállapodást az utas egy olyan dokumentum aláírásával erősíti meg, amely egyértelműen felhívja az utas figyelmét az e rendelet szerinti kártérítéshez való jogára. Ilyen megállapodást csak a jogosultságot megalapozó esemény bekövetkezte után lehet megkötni.

Indokolás

Ez a módosítás az előadó 61. módosításának helyébe lép. Ellenkező esetben el lehetne várni az utasoktól azt, hogy előre, a járatuk foglalásakor előzetesen írjanak alá egy dokumentumot.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

7 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az üzemeltető légi fuvarozót terheli annak bizonyítása, hogy az utas mikor és hogyan fogadta el a kártérítés vagy jegyár-visszatérítés 7. cikk (3) bekezdésében meghatározott formáját, illetve hogy az utas elfogadta-e, és ha igen, mikor az (5) bekezdésben említett megállapodást.

Indokolás

E rendelkezés világosan meghatározza, hogy ki viseli a bizonyítás terhét.

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

261/2004/EK rendelet

8 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– a járat árának visszatérítése az utas kérésétől számított hét napon belül a 7. cikk (3) bekezdésében meghatározott módon, az utazás meg nem tett szakaszára vagy szakaszaira, továbbá a már megtett szakaszra vagy szakaszokra, amennyiben a repülőút az utas eredeti utazási tervéhez viszonyítva már nem szolgál semmilyen célt, adott esetben a következővel együtt:

a jegy árának visszatérítése az utas kérésétől számított hét munkanapon belül a 7. cikk (3) bekezdésében meghatározott módon, az utazás meg nem tett szakaszára vagy szakaszaira, továbbá a már megtett szakaszra vagy szakaszokra, amennyiben a repülőút az utas eredeti utazási tervéhez viszonyítva már nem szolgál semmilyen célt, adott esetben a következővel együtt:

Indokolás

Annak pontosítása, hogy a rendelkezés munkanapokra, nem pedig naptári napokra vonatkozik. . Emellett a visszatérítésnek a 2. cikk s) pontjában meghatározott jegyárra kell vonatkoznia, nem pedig a járat árára.

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

261/2004/EK rendelet

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az (1) bekezdés b) pontja abban az esetben is alkalmazandó, ha a repülőgép felszállt, de ezt követően az érkezési repülőtértől eltérő repülőtéren le kellett szállnia. A (3) bekezdésnek megfelelően az légi fuvarozót terheli az utas átszállításának a költsége az alternatív repülőtérről arra a repülőtérre, amelyre a jegyet váltották.

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

261/2004/EK rendelet

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha egy üzemeltető légi fuvarozó az utasnak a helyfoglalásától eltérő repülőtérre vagy repülőtérről induló légi járatot ajánl, az üzemeltető légi fuvarozót terheli az utas átszállításának költsége erről a repülőtérről arra a repülőtérre, amelyre a jegyet váltották, vagy az utassal történő megállapodás alapján egy másik közeli célállomásra.

(3) Ha egy üzemeltető légi fuvarozó az utasnak a helyfoglalásától eltérő repülőtérre vagy repülőtérről induló légi járatot ajánl, az üzemeltető légi fuvarozót terheli az utas átszállításának költsége erről a repülőtérről arra a repülőtérre, amelyre a jegyet váltották.

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

261/2004/EK rendelet

8 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha az utas az (1) bekezdés b) pontjában említett lehetőséget választja, és az üzemeltető légi fuvarozó nem tudja az utast saját járatainak egyikén, kellő időben szállítani ahhoz, hogy az utas végső úticélját a menetrend szerinti érkezési időhöz viszonyítva 12 órán belül elérje, akkor az utas – a rendelkezésre állástól függően – jogosult más légi fuvarozó járatára vagy eltérő szállítási módra való átfoglalásra. Az 1008/200823/EK rendelet 22. cikkének (1) bekezdése ellenére a másik légi fuvarozó vagy más fuvarozó a szerződő fuvarozónak nem szabhat olyan árat, amely meghaladja a saját utasai által az elmúlt három hónapban ugyanilyen szolgáltatásokért fizetett átlagos árat.

(5) Ha az utas az (1) bekezdés b) pontjában említett lehetőséget választja, és az üzemeltető légi fuvarozó nem tudja az utast saját járatainak egyikén, kellő időben szállítani ahhoz, hogy az utas végső úti célját a menetrend szerinti érkezési időhöz viszonyítva nyolc órán belül elérje, akkor az utas – a rendelkezésre állástól függően, és feltéve, hogy léteznek összehasonlítható alternatívák – jogosult más légi fuvarozó járatára vagy eltérő szállítási módra való, a lehető leghamarabbi átfoglalásra. A légi fuvarozó a menetrend szerinti indulási időhöz képest harminc percen belül tájékoztatja az utast, hogy kellő időben és saját járatainak egyikén szállítja-e az utast. Az utas jogosult visszautasítani az egyéb szállítási módon keresztüli átfoglalást, ebben az esetben pedig az átfoglalásra várva fenntartja a 9. cikkben meghatározott, ellátáshoz való jogait.

____________

 

23 HL L 293., 2008.10.31., 3. o.

 

Indokolás

Nem szabad olyan korlátozásoknak vagy feltételeknek létezniük, amelyek egy másik szállítási mód hiányosságai miatt valamely szállítási mód alkalmazására köteleznek. Ezen túlmenően nem egyértelmű, hogy az „olyan ár, amely meghaladja a saját utasai által az elmúlt három hónapban ugyanilyen szolgáltatásokért fizetett átlagos árat” fogalmát hogyan lehetne érvényesíteni a gyakorlatban. Ezen túlmenően a módosítás meghatározza, hogy a valamely utas közlekedésének megszervezésére irányuló kötelezettség továbbra is azt az üzemeltető légi fuvarozót terheli, akinek szolgáltatásai fennakadtak.

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont</Article>

261/2004/EK rendelet

8 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Amikor az utasnak az (1) bekezdés szerint az út más szállítási mód igénybevételével történő teljes vagy részleges folytatását ajánlják fel, e rendelet a más szállítási módon végzett szállításra ugyanúgy alkalmazandó, mintha azt merevszárnyú légi járművön végezték volna.”

(6) Amikor az utasnak az (1) bekezdés szerint az út más szállítási mód igénybevételével történő teljes vagy részleges folytatását ajánlják fel, a 6. cikk a más szállítási módon végzett szállításra az üzemeltető légitársaság és a másik közlekedési módot üzemeltető társaság közötti átfoglalási megállapodásokkal összhangban alkalmazandó. Az e rendelet egész utazásra való alkalmazásáért továbbra is a légi fuvarozó felel.

Indokolás

Meg kellene jegyezni, hogy léteznek a különböző közlekedési módok közötti, az ilyen különös esetekben alkalmazandó átfoglalási megállapodások, amelyek részletezik az ilyen átfoglalások feltételeit.

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

261/2004/EK rendelet

8 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. A 8. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(6a) Maga az utas is megszervezheti saját átfoglalását, és igényelheti megfelelő költségeinek visszatérítését, ha az üzemeltető légi fuvarozó nem kínálja fel számára az (1) bekezdés b) pontja szerinti átfoglalás lehetőségét.”

 

Indokolás

Az utasnak azzal a lehetőséggel is rendelkeznie kell, hogy maga szervezze meg átfoglalását anélkül, hogy elveszítené a felmerülő költségek visszatérítése igénylésének jogát.

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – -a pont (új)

261/2004/EK rendelet

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a) Az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

a) a várakozási idővel ésszerű arányban étkezést és frissítőket;

a) étkezést és frissítőket. A légi fuvarozó az étkezésen felül automatikusan és az utasok mindenkori kérésére ivóvizet biztosít.”

Ez a módosítás a meglévő jogszabályon – 9. cikk (1) bekezdésének a) pontja – belül kíván módosítani egy rendelkezést, amelyre nem tért ki a bizottsági javaslat.

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont

261/2004/EK rendelet

9 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) szállítást a repülőtér és a szálláshely (hotel, az utas lakóhelye vagy egyéb) között.

c) szállítást a repülőtér és a szálláshely (hotel, az utas lakóhelye vagy egyéb) között, oda-vissza.

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a a pont (új)

261/2004/EK rendelet

9 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

(2) Ezenkívül az utasoknak díjmentesen két telefonhívást, faxüzenet, vagy e-mail küldését kell felajánlani.

Indokolás

A telex elavult.

Módosítás  94

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a b pont (új)

261/2004/EK rendelet

9 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ab) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(3) E cikk alkalmazásakor az üzemeltető légifuvarozó különösen figyelmet fordít a csökkent mozgásképességű személyek és az őket kísérő személyek szükségleteire, valamint a kíséret nélkül utazó gyermekek szükségleteire.

(3) E cikk alkalmazásakor az üzemeltető légi fuvarozó különösen figyelmet fordít a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek, illetve az őket kísérő személyek szükségleteire, valamint kisgyermekekkel egyedül utazó anyák és apák, illetve a felnőtt kísérő nélkül utazó gyermekek szükségleteire.”;

Ez a módosítás a meglévő jogszabályon – 9. cikk (3) bekezdése – belül kíván módosítani egy rendelkezést, amelyre nem tért ki a bizottsági javaslat.

Módosítás  95

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a c pont (új)

261/2004/EK rendelet

9 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ac) A szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) A repülőtér-irányító szervezetek a súlyos fogyatékossággal élő utasok számára speciális szolgáltatásokat biztosítanak, például ingyenes öltözőt és mosdóhelyiséget minden olyan uniós repülőtéren, ahol az éves utasforgalom meghaladja az egymillió főt.

Módosítás  96

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

9 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ha az üzemeltető légi fuvarozó bizonyítani tudja, hogy a járat törlését, késését vagy a menetrend megváltoztatását rendkívüli körülmények okozták, és a járat törlését, késését vagy menetrendje megváltoztatását minden ésszerű intézkedés megtételével sem lehetett volna elkerülni, az (1) bekezdés b) pontja szerinti szállásköltséget éjszakánként és utasonként 100 EUR-ra és legfeljebb három éjszakára korlátozhatja. Ha az üzemeltető légi fuvarozó e korlátozás alkalmazása mellett dönt, az utasokat ekkor is köteles tájékoztatni a három éjszaka letelte után rendelkezésre álló szálláslehetőségekről, és a 14. cikkben meghatározott kötelezettségei továbbra is fennállnak.

(4) Ha az üzemeltető légi fuvarozó bizonyítani tudja, hogy a járat törlését, késését vagy a menetrend megváltoztatását rendkívüli körülmények okozták, és a járat törlését, késését vagy menetrendje megváltoztatását minden ésszerű intézkedés megfelelő megtételével sem lehetett volna elkerülni, az (1) bekezdés b) pontja szerinti szállásbiztosítás időtartamát legfeljebb öt éjszakára korlátozhatja. Amennyiben az utas maga kívánja megszervezni a szállást, a szállásköltséget éjszakánként és utasonként 125 EUR-ra korlátozhatja. Ha az üzemeltető légi fuvarozó e korlátozás alkalmazása mellett dönt, az utasokat ekkor is köteles tájékoztatni az öt éjszaka letelte után rendelkezésre álló szálláslehetőségekről, és a 14. cikkben meghatározott kötelezettségei továbbra is fennállnak.

 

E korlátozás semmilyen esetben sem mentesíti az üzemeltető légi fuvarozót a szállás biztosítására irányuló kötelezettsége és annak prioritásként való teljesítése alól. E korlátozás nem alkalmazandó, ha a légi fuvarozó elmulasztotta a szállás biztosítását.

Indokolás

A módosítás az előadó 69. módosításának helyébe lép. A légi fuvarozó szállásbiztosítási kötelezettsége korlátlanul fennáll, kivéve, amikor az utas úgy dönt, hogy saját maga szervezi meg a szállását. Ennek felső határát azonban 100 euróról 125 euróra kell emelni. Ez a korlátozás nem érinti légi fuvarozó szállásbiztosítási kötelezettségét, amit prioritásként kell teljesítenie, és nem alkalmazandó, ha a légi fuvarozó elmulaszt ennek eleget tenni.

Módosítás  97

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

9 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szállásbiztosítási kötelezettség nem áll fenn, ha az érintett járat 250 km-es vagy ennél kevesebb távolságot tenne meg és legfeljebb 80 hellyel rendelkező repülőgéppel üzemel, kivéve, ha csatlakozó járatról van szó. Ha az üzemeltető légi fuvarozó ezt a mentességet választja, az utasokat akkor is tájékoztatni köteles az elérhető szálláslehetőségekről.

törölve

Módosítás  98

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

9 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Ha az utas az indulási repülőtéren a 8. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti visszatérítés mellett dönt, vagy ha a későbbi időpontban történő utazást választja a 8. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint, az érintett járattal kapcsolatosan megszűnik a 9. cikk (1) bekezdése szerinti ellátáshoz való joga.”

(6) Ha az utas a 8. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti visszatérítés mellett dönt, vagy ha a későbbi időpontban történő utazást választja a 8. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint, az érintett járattal kapcsolatosan megszűnik a 9. cikk (1) bekezdése szerinti ellátáshoz való joga.” Amennyiben az utasnak e döntés alapján bizonyíthatóan költségei merülnek fel a repülőtérre utazás és onnan való elutazás tekintetében, akkor az utas számára teljes mértékben meg kell téríteni a fel nem használt utazással kapcsolatos odaút költségét.

Indokolás

Ide tartoznak az oda- és visszaút busz-, vonat- és taxiköltségei, valamint repülőtéri parkolóházban fizetendő parkolási díjak, mivel ezek bizonyíthatók.

Módosítás  99

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -10 pont (új)

261/2004/EK rendelet

10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-10. A 10. cikk (2) bekezdése bevezető szövegének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) Amennyiben egy üzemeltető légi fuvarozó egy utast alacsonyabb osztályon helyez el, mint amelyre a jegyet váltotta, akkor hét munkanapon belül, a 7. cikk (3) bekezdésében előírt módon visszatéríti”

Módosítás  100

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

261/2004/EK rendelet

11 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

a 11. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Az üzemeltető légi fuvarozó a 9. cikk (4) és (5) bekezdésében megállapított korlátozásokat nem alkalmazhatja a csökkent mozgásképességű utasokra, az őket kísérő személyekre, a kíséret nélkül utazó gyermekekre, a várandós nőkre vagy az orvosi ellátást igénylő személyekre, feltéve, hogy az utas különleges segítségnyújtási igényeiről a menetrendszerű járat indulása előtt legalább 48 órával tájékoztatta a légi fuvarozót, annak ügynökét vagy az utazásszervezőt. Ha a szerződés mindkét utazásra ugyanazzal a légi fuvarozóval jött létre, akkor a tájékoztatást érvényesnek kell tekinteni az egész utazásra, valamint a visszaútra is.

„(3) Az üzemeltető légi fuvarozó a 9. cikk (4) és (5) bekezdésében megállapított korlátozásokat nem alkalmazhatja a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű utasokra, az őket kísérő személyekre, a kíséret nélkül utazó gyermekekre, a várandós nőkre vagy az orvosi ellátást igénylő személyekre, feltéve, hogy az utas különleges segítségnyújtási igényeiről a menetrendszerű járat indulása előtt legalább 48 órával tájékoztatta az üzemeltető légi fuvarozót, annak ügynökét vagy az utazásszervezőt. Ha mindkét utazás ugyanazon a jegyen szerepel, akkor a tájékoztatást érvényesnek kell tekinteni az egész utazásra, valamint a visszaútra is.

 

A légi fuvarozóknak ezenkívül törekedniük kell arra, hogy megfelelő ellátást biztosítsanak a vakvezető és segítő kutyáknak is. A segítségnyújtásra és rendelkezésekre álló intézkedésekre vonatkozó tájékoztatást különböző hozzáférhető kommunikációs eszközök révén kell biztosítani.

Módosítás  101

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

261/2004/EK rendelet

11 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„(3a) A forgalmi személyzetet ki kell képezni a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyeknek a légi járműbe való beszállásuk és a leszállásuk megkönnyítését célzó segítségnyújtásra.”

Módosítás  102

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

261/2004/EK rendelet

11 cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„(3b) A légitársaságok nem utasíthatják vissza a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek beszállását azon az alapon, hogy nincs kísérőjük, és nem követelhetik meg, hogy e személyek rendszeresen kísérővel utazzanak.”

Módosítás  103

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

261/2004/EK rendelet

12 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

A 12. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az esetjogot is beleértve a nemzeti jog kapcsolódó elveinek és szabályainak sérelme nélkül az (1) bekezdés nem alkalmazható olyan utasokra, akik a 4. cikk (1) bekezdése szerint önként mondtak le helyfoglalásukról.”

„(2) „E rendelet alkalmazása nem érinti az utasok további kártalanításhoz való jogát. A rendelet szerint adott kártérítés nem számítható be az ilyen kártalanításba.”

Ez a módosítás a meglévő jogszabályon – 12. cikk (2) bekezdése – belül kíván módosítani egy rendelkezést, amelyre nem tért ki a bizottsági javaslat.

Indokolás

Az eredeti szabályozás különböző értelmezési lehetőségeket engedett meg, ezeket meg kell szüntetni. Ezzel kapcsolatban jelenleg eljárás folyik az Európai Bíróságon (ügyszám: X ZR/111/12).

Módosítás  104

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

261/2004/EK rendelet

13 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Olyan esetekben, amikor egy üzemeltető légi fuvarozó kártérítést fizet vagy más, e rendelet szerint rá háruló kötelezettséget teljesít, sem e rendelet rendelkezései, sem a nemzeti jogszabályok rendelkezései nem értelmezhetők a fuvarozó azon jogának korlátozásaként, hogy az e rendelet szerint felmerült költségeiért kártérítést kérjen bármely olyan harmadik féltől, amelynek szerepe volt a kártérítést vagy egyéb kötelezettségeket keletkeztető esemény bekövetkeztében.

Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, a harmadik felekkel a jogvita idején megkötött, hatályos mentesítési szerződések sérelme nélkül olyan esetekben, amikor egy üzemeltető légi fuvarozó kártérítést fizet vagy más, e rendelet szerint rá háruló kötelezettséget teljesít, sem e rendelet rendelkezései, sem a nemzeti jogszabályok rendelkezései nem értelmezhetők a fuvarozó azon jogának korlátozásaként, hogy az e rendelet szerint felmerült költségeiért kártérítést vagy teljes költség-visszatérítést kérjen bármely olyan személytől – köztük bármely harmadik féltől, akinek szerepe volt a kártérítést vagy egyéb kötelezettségeket keletkeztető esemény bekövetkeztében. E rendelet különösen az üzemeltető légi fuvarozók azon jogát nem korlátozza, hogy költségeiért kártérítést vagy visszatérítést kérjen a repülőtértől vagy bármely más, az üzemeltető légi fuvarozóval szerződéses jogviszonyban álló harmadik féltől.

Indokolás

Nem szabad, hogy ez a rendelkezés érintse a (pl. repülőterek és légitársaságok között létrejött) már meglévő mentesítési szerződéseket. Egyértelműnek kell lennie, hogy az utasokat ez nem érinti.

Módosítás  105

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A repülőtér-irányító szervezet és az üzemeltető légi fuvarozó biztosítja, hogy az utasfelvételi pultnál (az önkiszolgáló utasfelvételi automatákat is beleértve) és a beszállókapunál jól olvasható, az alábbi szöveget tartalmazó tájékoztatás legyen elhelyezve az utasok számára: »A beszállás visszautasítása, illetve a járat törlése vagy két órát elérő késése esetén az utasfelvételi pultnál vagy a beszálló kapunál kérje a – különösen a segítségnyújtáshoz és az esetleges kártérítéshez kapcsolódó – jogait ismertető dokumentumot.«

(1) A repülőtér-irányító szervezet és az üzemeltető légi fuvarozó biztosítja, hogy az utasfelvételi pultnál (az önkiszolgáló utasfelvételi automatákat is beleértve) és a beszállókapunál jól olvasható, az alábbi szöveget tartalmazó tájékoztatás legyen elhelyezve az utasok számára: »A beszállás visszautasítása, illetve a járat törlése vagy két órát elérő késése esetén, illetve ha járatának menetrend szerinti indulási idejét a jegyén feltüntetett eredeti menetrend szerinti időhöz képest legalább két órával előrehozták, az utasfelvételi pultnál vagy a beszálló kapunál kérje a – különösen a segítségnyújtáshoz és az esetleges kártérítéshez kapcsolódó – jogait ismertető dokumentumot.«

Indokolás

A módosítás azzal is számol, ha a járat indulási idejét előrehozzák.

Módosítás  106

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„(1a) „a légi fuvarozók kapcsolattartó pontokat létesítenek minden általuk üzemeltetett repülőtéren, és e kapcsolattartó pontoknál biztosítják a kapcsolattartó személyzet vagy az érintett légi fuvarozó által megbízott harmadik személy jelenlétét, akinek az a feladata, hogy az utasok számára biztosítsa a szükséges információkat a jogaikkal – köztük a panasztételi eljárásokkal – kapcsolatban, segítséget nyújtson, valamint hogy azonnal cselekedjen a járatok törlése vagy késése, illetve visszautasított beszállás, valamint elveszett vagy késve érkező poggyász esetén. A légi üzemeltető munkaideje alatt, és amíg az utolsó utas el nem hagyja az utolsó repülőgépet, a kapcsolattartó pontok elérhetőek az utasok számára történő segítségnyújtás céljából, többek között a visszatérítéssel, átirányítással, átfoglalással és a panaszok benyújtásának elfogadásával kapcsolatban.

Indokolás

A légi fuvarozót a repülőtéren képviselő helyi kapcsolattartási pont jelenléte – aki képes arra, hogy szükség esetén a fuvarozó nevében haladéktalanul intézkedjen – elősegítené annak biztosítását, hogy az utasok élvezzék az őket megillető jogokat. Kizárólag a légitársaságok rendelkeznek az összes rendelkezésre álló információval a járatok fennakadása, valamint az elveszett vagy késve érkező poggyászok esetén. Az utasoknak a jogaikkal, valamint a panasztételre és igényeikre vonatkozó lehetőségekkel kapcsolatos információk nyújtását javítani kell.

Módosítás  107

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„(1b) Az üzemeltető légi fuvarozó egyértelműen olvasható és átlátható tájékoztatást ad az utasjogokról, valamint a segítség és támogatás igénybevételével kapcsolatos kapcsolattartási adatokról az elektronikus jegyen, valamint a beszállókártya elektronikus és nyomtatott változatán.

Módosítás  108

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A beszállást visszautasító vagy egy járatát törlő üzemeltető légi fuvarozó minden érintett utasnak átad egy írásbeli tájékoztatót, amely e rendelettel összhangban meghatározza a kártérítés és segítségnyújtás szabályait, beleértve a 9. cikk (4) és (5) bekezdése szerinti korlátozásokra vonatkozó információkat is. A légi fuvarozó továbbá hasonló tájékoztatót ad át minden, legalább két órás késés vagy menetrendbeli változtatás által érintett utasnak. Az utas írott formában megkapja továbbá a 16a. cikk szerint kijelölt illetékes panaszkezelő testületek kapcsolattartási adatait.

(2) Visszautasított beszállás, járattörlés, a járat legalább két órás késése vagy menetrendváltozás esetén az üzemeltető légi fuvarozó a lehető leghamarabb teljes körűen tájékoztatja az érintett utast, és átad neki egy írásbeli tájékoztatót vagy egy értesítést elektronikus formában, amely e rendelettel összhangban meghatározza a kártérítés és segítségnyújtás szabályait, beleértve a 9. cikk (4) és (5) bekezdése szerinti korlátozásokra vonatkozó információkat is, valamint tájékoztatja az utast a lehetséges alternatív szállítási módokról. Az utas írott formában megkapja továbbá a légi fuvarozó címét, ahova benyújthatja panaszát, valamint a 16a. cikk szerint kijelölt illetékes panaszkezelő testületek kapcsolattartási adatait.

Indokolás

Ez a módosítás az előadó 37. módosítása helyébe lép, meghatározza a tájékoztatás módjait – szóban vagy írásos formában –, valamint kiterjeszti az utastájékoztatási kötelezettséget a szervezőkre.

Módosítás  109

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Vak vagy gyengén látó személyek tekintetében e cikk rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását alternatív eszközök használatával kell biztosítani.

(3) A fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek, különösen a vak vagy gyengén látó személyek tekintetében e cikk rendelkezéseinek alkalmazását megfelelő eszközök használatával és megfelelő formátumokban kell biztosítani.

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a „fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy” teljes körű fogalommeghatározására vonatkozó előző módosításokkal, és a személy körét a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű valamennyi személyre kiterjeszti.

Módosítás  110

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A repülőtér-irányító szervezet gondoskodik arról, hogy az utasok jogairól szóló általános tájékoztatást a repülőtér utasok által használt területein jól láthatóan és olvashatóan el legyen helyezve. Emellett biztosítja, hogy a repülőtéren tartózkodó utasokat értesüljenek járatuk törléséről és a jogaikról olyan esetekben, amikor a légitársaság váratlanul szünetelteti műveleteit, például fizetésképtelensége vagy a működési engedélyének visszavonása miatt.

(4) A repülőtér-irányító szervezet gondoskodik arról, hogy az utasok jogairól szóló általános tájékoztatást a repülőtér utasok által használt területein jól láthatóan és olvashatóan el legyen helyezve. A kapott információ alapján biztosítja továbbá, hogy késések és a járatok fennakadása – például járatuk törlése – esetén a repülőtéren tartózkodó utasok értesüljenek ezek okairól és jogaikról és a jogaikról olyan esetekben, amikor a légitársaság váratlanul szünetelteti műveleteit, például fizetésképtelensége vagy a működési engedélyének visszavonása miatt.

Indokolás

A repülőtéri irányító szerveknek nincs információjuk az egyes utasokra vonatkozóan. Ezeket az információkat – a fenti kötelezettségnek való megfelelés érdekében – elsősorban a légi fuvarozóktól kell megkapniuk.

Módosítás  111

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A járat törlése vagy késése esetén az üzemeltető légi fuvarozó a lehető leghamarabb – és legkésőbb a menetrend szerinti indulási idő után 30 perccel – értesíti az utasokat a helyzetről, valamint a becsült indulási időről, amint ez az információ rendelkezésére áll; a (6) és (7) bekezdés szerint közvetítőn keresztül megvásárolt jeggyel rendelkező utasokat pedig abban az esetben, ha megkapta azok elérhetőségeit.

(5) A járat törlése vagy késése esetén az üzemeltető légi fuvarozó – amint ez az információ rendelkezésére áll, és legkésőbb a menetrend szerinti indulási idő után 30 perccel – értesíti az utasokat a helyzetről, többek között a fennakadás okáról, valamint a becsült indulási időről; a (6) és (7) bekezdés szerint közvetítőn keresztül megvásárolt jeggyel rendelkező utasokat pedig abban az esetben, ha megkapta azok elérhetőségeit.

Indokolás

Ahogy a bizottsági javaslat (20) preambulumbekezdése is kifejti, az utazás megszakadása esetén az utasokat nem csak az őket ilyenkor megillető jogaikról kell megfelelően tájékoztatni, hanem a megszakítás okáról is, amint az információk rendelkezésre állnak. Ez a módosítás célja, hogy megerősítse az utasoknak a késés vagy járattörlés esetén nyújtott valós idejű tájékoztatást, hogy eredményesen tudják érvényesíteni a jogaikat.

Módosítás  112

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„(5a) A légi fuvarozónak az utasfelvételi és a beszállási pultjánál el kell helyeznie a légi utasok jogairól szóló európai chartát tartalmazó dokumentumokat, és a légi fuvarozó személyzete köteles azokat kérésre bármikor az utasok rendelkezésére bocsátani. Az Európai Bizottság a légi utasok jogainak valamennyi lényeges módosítása esetén frissíti a chartát tartalmazó dokumentumokat”.

Módosítás  113

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – 5 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„(5b) Az utazás lefoglalását követően a légi fuvarozó az összes utas számára elérhető és hatékony telefonos segítségnyújtást biztosít; fennakadás esetén e segítségnyújtás keretében információkat és alternatív javaslatokat kell szolgáltatni, és ennek költsége semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a helyi beszélgetés költségét.

Módosítás  114

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Ha az utas a jegyét nem közvetlenül az üzemeltető légi fuvarozótól vásárolja, hanem egy az Unióban működő közvetítőn keresztül, a közvetítő megadja a légi fuvarozónak az utas elérhetőségeit, feltéve, hogy az utas erre kifejezett és írásos felhatalmazást adott. Ilyen felhatalmazást csak önkéntes beleegyezés alapján lehet adni. A légi fuvarozó az elérhetőségi adatokat kizárólag az e cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez használhatja fel, marketing céljából nem, és azokat a szállítási szerződés végrehajtása után 72 órán belül meg kell semmisítenie. Az adatok tárolása, feldolgozása, és az azokhoz való hozzáférés során be kell tartani a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet24.

(6) Ha az utas a jegyét nem közvetlenül az üzemeltető légi fuvarozótól vásárolja, hanem egy az Unióban működő közvetítőn keresztül, a közvetítő megadja a légi fuvarozónak az utas elérhetőségeit, feltéve, hogy az utas ehhez hozzájárult. Ilyen beleegyezést csak önkéntes alapon lehet adni. A légi fuvarozó az elérhetőségi adatokat kizárólag az e cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez használhatja fel, marketing céljából nem, és azokat a szállítási szerződés végrehajtása után 72 órán belül meg kell semmisítenie. Az utasnak elérhetőségi adatai légi fuvarozó részére történő átadásához való hozzájárulása, ezen adatok tárolása, feldolgozása, és az azokhoz való hozzáférés során be kell tartani a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet24.

____________

_____________

24 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

24 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

Indokolás

Az utasok beleegyezését az alkalmazandó adatvédelmi jogszabállyal összhangban kell beszerezni, amely jogszabály nem határozza meg a beleegyezés pontos formáját („írásos”). A „felhatalmazás” kifejezés helyébe az európai adatvédelmi jogszabályban alkalmazott megfogalmazással összhangban a „hozzájárulás” kifejezés lép.

Módosítás  115

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A közvetítő mentesül a (6) bekezdés rendelkezéseinek betartása alól, ha bizonyítani tudja egy olyan rendszer létezését, amely biztosítja, hogy az utas akkor is megkapja a tájékoztatást, ha elérhetőségeit nem közlik.

(7) A közvetítő mentesül a (6) bekezdés rendelkezéseinek betartása alól, ha bizonyítani tudja egy olyan rendszer létezését, amely biztosítja, hogy az utas akkor is megkapja a tájékoztatást, ha elérhetőségeit nem közlik, illetve ha az utas úgy döntött, hogy nem biztosítja elérhetőségi adatait.

Indokolás

A közvetítők nem vonhatók felelősségre az információnyújtásért akkor, ha az utasok úgy határoztak, hogy nem biztosítják elérhetőségi adataikat.

Módosítás  116

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„(7a) A szolgáltató könnyű hozzáférést biztosít az utasok számára az utazásuk környezeti (többek között éghajlati) hatását és energiahatékonyságát részletesen ismertető pontos és objektív információkhoz. Ezeket az információkat jól láthatóan fel kell tüntetni mind a légi fuvarozó és az utazásszervező honlapján, mind magukon a jegyeken. A Bizottság támogatja az ebbe az irányba mutató, folyamatban lévő munkát.

Módosítás  117

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – 7 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„(7b) A (2) bekezdés szerinti kötelezettségek sérelme nélkül az utas minden olyan elektronikus tájékoztatása keretében, amely értesíti őt a járat törléséről, hosszú késéséről vagy a menetrendváltozásról, kifejezetten jelezni kell, hogy az utas e rendelet alapján jogosult lehet kártérítésre és/vagy segítségnyújtásra.”

Indokolás

Attól a kötelezettségtől függetlenül, hogy a (2) bekezdés szerint írásbeli tájékoztatást kell biztosítani a kártérítési szabályokról (aminek egyébként a felmérések szerint kevesen tesznek eleget), magában a járattörlésről/késésről szóló tájékoztatóban meg kell említeni a kártérítéshez és segítségnyújtáshoz való esetleges jogokat.

Módosítás  118

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

261/2004/EK rendelet

16 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöl egy nemzeti végrehajtási szervet, amely a területén levő repülőterekről induló légi járatok, valamint harmadik országból e repülőterekre induló járatok tekintetében felel e rendelet végrehajtásáért. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot arról, hogy e bekezdéssel összhangban melyik szervet jelölték ki.

(1) Minden tagállam kijelöl egy nemzeti végrehajtási szervet, amely a területén lévő repülőtereken az e rendelet megsértése, a területén levő repülőterekről induló légi járatok, valamint harmadik országból e repülőterekre induló járatok tekintetében felel e rendelet végrehajtásáért. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot arról, hogy e bekezdéssel összhangban melyik szervet jelölték ki.

Indokolás

A rendeletet ugyanúgy alkalmazni kell az uniós tagállamok területén lévő repülőtereken történt jogsértésekre.

Módosítás  119

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

261/2004/EK rendelet

16 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A nemzeti végrehajtási szerv szigorúan felügyeli az e rendelet követelményeinek való megfelelést és megteszi a szükséges intézkedéseket az utasjogok tiszteletben tartásának biztosítására. E célból a légi fuvarozók és a repülőtér-irányító szervezetek a nemzeti végrehajtási szerv kérésére rendelkezésre bocsátják a megfelelő dokumentumokat. Feladatainak ellátása érdekében a nemzeti végrehajtási szerv figyelembe veszi a 16a. cikknek megfelelően kijelölt testület által hozzá benyújtott információkat is. A 16a. cikk alapján kijelölt testület által benyújtott egyéni panaszok alapján a nemzeti végrehajtási szerv végrehajtási intézkedések meghozataláról is dönthet.

(2) A nemzeti végrehajtási szerv szigorúan felügyeli az e rendelet követelményeinek való megfelelést és megteszi a szükséges intézkedéseket az utasjogok tiszteletben tartásának biztosítására. E célból a légi fuvarozók 14a. cikk szerinti kötelezettségeinek sérelme nélkül – a légi fuvarozók és a repülőtér-irányító szervezetek a nemzeti végrehajtási szerv kérésére a kéréstől számított egy hónapon belül rendelkezésre bocsátják a megfelelő dokumentumokat. Feladatainak ellátása érdekében a nemzeti végrehajtási szerv figyelembe veszi a 16a. cikknek megfelelően kijelölt testület által hozzá benyújtott információkat is. A 16a. cikk alapján kijelölt testület által benyújtott egyéni panaszok alapján a nemzeti végrehajtási szerv végrehajtási intézkedéseket tesz. A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes nemzeti végrehajtási szerveik elegendő felhatalmazással rendelkezzenek a jogsértések hatékony szankcionálásához.

Indokolás

A módosítás meghatározza azt a határidőt, ameddig a légi fuvarozóknak és a repülőtér-irányító szervezeteknek eleget kell tenniük a dokumentumra irányuló kérésnek, és törli a nemzeti végrehajtási szervek végrehajtási tevékenységeit, mivel azokat együttesen, egy következő új bekezdésben a legjobb felsorolni.

Módosítás  120

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

261/2004/EK rendelet

16 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A légi fuvarozók proaktív módon átfogó tájékoztatást adnak a nemzeti végrehajtási szervnek a bekövetkező műszaki problémákról, különösen azok okairól. A nemzeti végrehajtás szerv megosztja ezeket az információkat a 16a. cikkben említett peren kívüli vitarendezésért felelős szervekkel.

Indokolás

A légi fuvarozókat kötelezni kell arra, hogy tájékoztassák a nemzeti végrehajtási szerveket a műszaki problémák okairól és körülményeiről.

Módosítás  121

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

261/2004/EK rendelet

16 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok által e rendelet megsértése esetére előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(3) A tagállamok által e rendelet megsértése esetére előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak, visszatartó erejűnek és elégségesnek kell lenniük ahhoz, hogy pénzügyi ösztönzőt nyújtsanak a fuvarozóknak e rendelet következetes betartására.

Indokolás

A 2012-ben az Európai Bizottság nevében készített tanulmány megállapította, hogy a szankciók túl enyhék ahhoz, hogy gazdasági ösztönözőt nyújtsanak a légi fuvarozóknak a rendelet betartására, figyelembe véve azt is, hogy valószínűleg csak korlátozott számú olyan utas tesz panaszt a nemzeti végrehajtási szervnél, akit a rendelet megsértése érintett.

Módosítás  122

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

261/2004/EK rendelet

16 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ha a 16. és a 16a. cikk alapján kijelölt szervezetek nem azonosak, jelentéstételi mechanizmusokat kell létrehozni a különböző testületek közötti információcsere érdekében, ezzel is segítve a nemzeti végrehajtási szerv nyomon követési és végrehajtási feladatai teljesítésében, a 16a. cikk alapján kinevezett testületet pedig abban, hogy az egyéni panaszok vizsgálatához szükséges információt összegyűjthesse.

(4) A 2013/11/EU irányelvvel összhangban a nemzeti végrehajtási szerv és a 16a. cikk alapján kijelölt testület között együttműködési mechanizmusokat kell létrehozni. Ezek az együttműködési mechanizmusok kölcsönös információcserét foglalnak magukban annak elősegítése érdekében, hogy a nemzeti végrehajtási szerv teljesíthesse nyomon követési és végrehajtási feladatait, valamint a 16a. cikk alapján kinevezett testület összegyűjthesse az egyéni panaszok kezeléséhez szükséges információt és műszaki szakértelmet

Indokolás

A módosítás az előadó 81. módosításának helyébe lép. Az uniós szintű információcsere-mechanizmusra vonatkozó kérés a 16b. bekezdésbe került.

Módosítás  123

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

261/2004/EK rendelet

16 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A nemzeti végrehajtási szerv legkésőbb a tárgyévet követő év április végéig minden évre közzéteszi a tevékenységére – többek között az alkalmazott szankciókra – vonatkozó statisztikákat.

(5) A nemzeti végrehajtási szerv legkésőbb a tárgyévet követő év április végéig minden évre közzéteszi a tevékenységére – többek között az alkalmazott szankciókra – vonatkozó statisztikákat. A nemzeti végrehajtási szerv ezzel egyidejűleg – a légi fuvarozók és a repülőtér-irányító szervezetek által kötelezően vezetendő és rendelkezésre bocsátandó adatok alapján – statisztikákat tesz közzé a benyújtott panaszok számáról és jellegéről, a törlések, visszautasított beszállások és késések számáról és időtartamáról, valamint az elveszett, késve érkezett, illetve sérült poggyászokról.

Módosítás  124

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

261/2004/EK rendelet

16 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A légi fuvarozók az e rendelet hatálya alá eső ügyekben megadják elérhetőségeiket azon tagállamok nemzeti végrehajtási szerveinek, amelyekben működnek.”

(6) A 2013/11/EU irányelv rendelkezéseinek a tagállamok általi átültetéséig minden utas panaszt tehet bármely nemzeti végrehajtási szervnél az e rendeletnek a valamely tagállam területén lévő bármely repülőtéren történt állítólagos megsértése miatt, illetve a valamely tagállam területén lévő repülőtérről induló járatokra vagy harmadik országból az ilyen repülőterekre tartó járatokra vonatkozóan.

Indokolás

E módosítás bevezetésére annak biztosítása érdekében kerül sor, hogy továbbra is a nemzeti végrehajtási szervek legyenek a panaszok kezelésével foglalkozó, illetékes szervek az alternatív vitarendezési irányelv 2015-ben történő hatálybalépéséig. Az új vitarendezési szerv létrehozásáig is rendelkezniük kell azon utasoknak azzal a lehetőséggel, hogy egyedi panaszaikat bármely nemzeti végrehajtási szervhez benyújtsák.

Módosítás  125

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

261/2004/EK rendelet

16 -a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. Az irányelv a következő 21a. cikkel egészül ki:

 

„16 -a. cikk

 

Megfelelőségi dokumentumok

 

(1) A közösségi légi fuvarozók 2016. január 1-jéig elkészítenek és benyújtanak a működési engedélyüket az 1008/2008/EK rendelet alapján kiadó tagállam nemzeti végrehajtási szervének és a Bizottságnak egy dokumentumot, amely ésszerű részletességgel bizonyítja, hogy működés eljárásaik elegendőek annak biztosításához, hogy megfeleljenek a rendelet minden vonatkozó cikkének.

 

(1a) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyek rögzítik a megfelelőségi dokumentumok minimum tartalmát. A minimális tartalom részét képezi legalább a nagy fennakadásokra vonatkozó készenléti terv, továbbá meghatározza a segítségnyújtásért és más jogokért felelőseket, a panaszok kezelésére, valamint a segítségnyújtás és a kártérítés biztosítására vonatkozó gyakorlati intézkedéseket és eljárásokat, valamint az utasokkal folytatott kommunikáció eljárásait és sablonjait. A végrehajtási jogi aktusokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

 

(2) Valamely uniós repülőtérről szolgáltatást nyújtó minden más légi fuvarozónak megfelelőségi dokumentumot kell benyújtania a működésük által érintett tagállam nemzeti végrehajtási szervéhez és a Bizottsághoz.

 

(3) A légi fuvarozók 2019. január 1-jétől kezdődően háromévente felülvizsgálják megfelelőségi dokumentumaikat, és a frissített változatot megküldik a megfelelő nemzeti végrehajtási szerv(ek)nek és az Európai Bizottságnak.”

 

(4) A nemzeti végrehajtási szerv figyelembe veszi a légi fuvarozó által benyújtott megfelelőségi dokumentumokat, és lehetőség szerint a panaszokkal kapcsolatos információk alapján ellenőrzi a megfelelőségi dokumentumok érvényességét.”

Indokolás

A megfelelőségi dokumentum költséghatékony módot kínálna a rendelet fő problémájának, azaz a végrehajtásnak a kezelésére. A dokumentum kötelező tartalmát a javasolt 16c. cikk szerinti, utasjogokkal foglalkozó bizottság határozhatná meg. Ezek közé tartozhatnának például a nagy fennakadásokra vonatkozó készenléti tervek, az utasoknak nyújtott segítségért felelős személyzet, a beszállás visszautasítására vonatkozó eljárások, a járatok törlése, az utasok tájékoztatása stb.

Módosítás  126

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A jegyvétel időpontjában a légi fuvarozók tájékoztatják az utasokat az e rendeletben meghatározott jogokkal kapcsolatos kérelem- és panaszkezelési eljárásaikról és azokról a kapcsolattartási címekről, amelyeken az utasok kérelmeiket és panaszaikat – többek között elektronikus úton – benyújthatják. A légi fuvarozó az utasokat a panaszaik kezelésében illetékes testületről vagy testületekről is tájékoztatják.

(1) A légi fuvarozók, szervezők vagy a 2111/2005/EK rendelet 2. cikkének d) pontja szerinti jegyértékesítők tájékoztatják az utasokat a légi fuvarozó e rendeletben meghatározott jogokkal kapcsolatos kérelem- és panaszkezelési eljárásairól és az e cikk (2) bekezdése szerinti határidőkről, valamint azokról a kapcsolattartási címekről, amelyeken az utasok kérelmeiket és panaszaikat – többek között elektronikus úton – benyújthatják. A légi fuvarozó – és adott esetben az utazásszervező – az utasokat a panaszaik kezelésében illetékes, a tagállamok által az e cikk és a 16. cikk alapján kijelölt testületről vagy testületekről is tájékoztatják. A releváns információt a jegyvétel időpontjában kell megadni, annak mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie, egyértelműen fel kell tüntetni a jegyen és a légi fuvarozó honlapján, ki kell osztani a légi fuvarozónak a repülőtereken található pultjain, valamint abban az e-mail üzenetben közlik az utasokkal, amely tájékoztatja őket a járat törléséről vagy késéséről. Az utasok számára – kérésre – panasztételi formanyomtatványt kell biztosítani.

Indokolás

Az utasoknak az igénylésre és a panasztételi eljárásokra vonatkozóan nyújtott információkat meg kell erősíteni. Szükség esetén az utazásszervező továbbítja az utasok számára az eljárásokra vonatkozó általános információkat, köztük az illetékes szervek kapcsolattartási címeit.

Módosítás  127

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„(1a) A szükséges információknak az utasok részére történő biztosítására vonatkozó bizonyítási terhet a légi fuvarozó viseli.”

Módosítás  128

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha az utas az e rendelet szerinti jogai tekintetében panaszt kíván benyújtani a légi fuvarozónak, a panaszt a járat indulásának napjától vagy tervezett napjától számított három hónapon belül kell benyújtania. A panasz beérkezésétől számított 7 napon belül a fuvarozónak vissza kell igazolnia az utas panaszának kézhezvételét. A panasz kézhezvételétől számított két hónapon belül a fuvarozó köteles kimerítő választ adni az utasnak.

(2) Ha az utas az e rendelet szerinti jogai tekintetében panaszt kíván benyújtani a légi fuvarozónak, a panaszt a járat indulásának napjától vagy tervezett napjától számított három hónapon belül kell benyújtania. A panasz három hónapon belüli és e három hónapos határidő lejáratát követő benyújtása nem érinti az utas az e rendelet szerinti követeléseinek bírósági rendszeren belüli vagy azon kívüli vitarendezés keretében történő érvényesítéséhez való jogát. A panasz beérkezésétől számított hét munkanapon belül a fuvarozónak vissza kell igazolnia az utas panaszának kézhezvételét. A panasz kézhezvételétől számított két hónapon belül a fuvarozó köteles kimerítő választ adni az utasnak. Amennyiben a légi fuvarozó nem biztosít teljes körű választ az említett két hónapos határidőn belül, úgy kell tekinteni, hogy elfogadta az utas igényeit.

 

Amennyiben a légi fuvarozó válaszában rendkívüli körülményekre hivatkozik, tájékoztatnia kell az utast a járattörlés vagy a késés konkrét körülményeiről. A légi fuvarozónak ezenkívül be kell mutatnia, hogy a járattörlés vagy késés elkerülése érdekében minden ésszerű intézkedést megtett.

 

A kimerítő válasszal együtt a légi fuvarozó megadja a (3) bekezdésben említett kijelölt szerv kapcsolattartási adatait, köztük a postacímet, a telefonszámot, az e-mail címet és a weboldalt is.

Indokolás

E módosítás az előadó 85. módosításának helyébe lép.

Módosítás  129

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A vonatkozó uniós és tagállami jogszabályokkal összhangban minden tagállam kijelöli azt a nemzeti szervet vagy szerveket, amely(ek) a légi fuvarozók és az utasok között az e rendelet szerinti jogok tekintetében felmerülő viták peren kívüli rendezésével foglalkoznak.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a légi utasok a légi fuvarozókkal az e rendeletben megállapított jogokra és kötelezettségekre vonatkozó jogvitáikat független, hatékony és eredményes peren kívüli vitarendezési mechanizmusok elé terjeszthessék. E célból minden tagállam kijelöli azt a nemzeti szervet vagy szerveket, amely(ek) a légi fuvarozók és az utasok között az e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek tekintetében felmerülő viták peren kívüli rendezésével foglalkoznak. E feladatokat nem láthatja el a 16. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási szerv. A tagállamok biztosítják, hogy ezek a szervek felhatalmazással rendelkezzenek arra, hogy a légi utasok és a légi fuvarozók közötti jogvitákat mindkét fél számára jogilag kötelező érvényű és érvényesíthető döntéssel rendezzék. A 2013/11/EU irányelv hatálya alá tartozó jogviták tekintetében kizárólag azt az irányelvet kell alkalmazni. A valamely tagállam területén lévő bármely repülőtérről érkező, illetve egy harmadik országból ilyen repülőterekre irányuló bármely járatot üzemeltető valamennyi légi fuvarozó a 2013/11/EU irányelvben meghatározott alternatív vitarendezési rendszerhez tartja magát, ami biztosítja az utasok és a légi fuvarozók közötti jogviták egyszerű, gyors és olcsó peren kívüli rendezését.

Módosítás  130

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Minden utas panaszt emelhet bármely, a (3) bekezdés alapján kijelölt nemzeti szervnél, ha azt vélelmezi, hogy a tagállamok bármely repülőterén, illetve egy harmadik országból a tagállamok egyikének repülőterére irányuló bármely járat kapcsán sérülnek az e rendeletben foglalt rendelkezések. E panaszt legkorábban két hónappal az érintett légi fuvarozónak benyújtott panasz elküldése után lehet benyújtani, kivéve, ha a fuvarozó a panaszra már végleges választ adott.

(4) A légi fuvarozótól érkező teljes körű válasz kézhezvételekor az érintett utas panaszt emelhet bármely, a (3) bekezdés alapján kijelölt peren kívüli vitarendezési nemzeti szervnél, ha azt vélelmezi, hogy a tagállamok bármely repülőterén, a valamely tagállam területén lévő bármely repülőtérről érkező, illetve egy harmadik országból ilyen repülőterekre irányuló bármely járat kapcsán sérülnek az e rendeletben foglalt rendelkezések. E panaszt előre meghatározott határidőn belül lehet benyújtani, amely határidőt azon időponttól számított legalább egy évben kell meghatározni, amikor az utas a panaszt vagy igényt az érintett fuvarozónak benyújtotta.

Módosítás  131

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 a cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Ha a légitársaságot vétkesnek találják, a panaszkezelő szerv tájékoztatja a nemzeti végrehajtási szervet, amely a 16a. cikk (2) bekezdése alapján intézkedik a végrehajtás biztosítása érdekében.

Módosítás  132

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A panasz beérkezésétől számított 7 napon belül a kijelölt szervnek vissza kell igazolnia a panasz kézhezvételét, és annak másolatát meg kell küldenie a megfelelő nemzeti végrehajtási szervnek. A végleges választ legkésőbb a panasz kézhezvételétől számított három hónapon belül meg kell adni a panaszosnak. A végleges válasz másolatát szintén meg kell küldeni a nemzeti végrehajtási szervnek.

(5) Amennyiben egy kijelölt szervezet panaszt kapott, erről értesíti a jogvita feleit, amint megkapta a panasszal kapcsolatos információkat tartalmazó valamennyi dokumentumot. A kijelölt szervezet megküldi a panasszal kapcsolatos dokumentumok másolatát a megfelelő nemzeti végrehajtási szervnek. A végleges választ legkésőbb a panasszal kapcsolatos teljes dokumentációnak a kijelölt szervezet általi kézhezvételétől számított 90 naptári napon belül meg kell adni a panaszosnak. A végleges válasz másolatát szintén meg kell küldeni a nemzeti végrehajtási szervnek.

Indokolás

A módosítás a cikket az alternatív vitarendezésről szóló új 2013/11/EU irányelvvel összhangban igazítja ki.

Módosítás  133

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 a cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„(5a) Annak érdekében, hogy felvegyék velük a kapcsolatot az e rendelet hatálya alá tartozó kérdések tekintetében, a légi fuvarozók közlik elérhetőségi adataikat a működési helyük szerinti tagállamoknak az e cikk alapján kijelölt szervezeteivel.

Módosítás  134

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 a cikk – 5 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„(5b) Amennyiben e rendeletben biztonsági szempontok merülnek fel, a bizonyítási terhet az érintett légitársaság viseli.”

Módosítás  135

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 a a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„16aa. cikk

 

A tagállamok megfelelően kialakított, ingyenesen igénybe vehető és független közvetítő szerveket biztosítanak, hogy segítsenek megoldást találni az utasok, a légitársaság és más szállítási módok szolgáltatói közötti jogviták esetén.”

Módosítás  136

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság a 16c. cikkben említett bizottság segítségével támogatja a tagállamok között a rendelet tagállami értelmezéséről és alkalmazásáról zajló párbeszédet.

(1) A Bizottság a 16c. cikkben említett bizottság segítségével támogatja a tagállamok között a rendelet tagállami értelmezéséről és alkalmazásáról zajló párbeszédet és előmozdítja együttműködésüket.

Módosítás  137

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok tevékenységükről évente jelentést küldenek a Bizottságnak legkésőbb a következő naptári év áprilisának végéig. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokban határozhatja meg, hogy e jelentésekben mely kérdéseket kell tárgyalni. A végrehajtási jogi aktusokat a 16c. cikkben említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2) A tagállamok tevékenységükről évente – a 16. cikk (5) bekezdésében említett statisztikákat is tartalmazó – jelentést küldenek a Bizottságnak legkésőbb a következő naptári év áprilisának végéig. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokban határozhatja meg, hogy e jelentésekben mely kérdéseket kell tárgyalni. A végrehajtási jogi aktusokat a 16c. cikkben említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás  138

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 b cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A jogsértésekre, a szankciókra, valamint a legjobb végrehajtási gyakorlatokra vonatkozó információk tagállamok közötti cseréjének biztosítása érdekében a Bizottság és a tagállamok a 16. cikk és a 16a. cikk alapján kijelölt valamennyi szerv részvételével uniós szintű mechanizmust hoznak létre. A Bizottság elektronikus formában valamennyi tagállam rendelkezésére bocsátja ezeket az információkat.

Indokolás

A módosítást az előadó 81. módosításához kapcsolódik. A 16. cikk (4) bekezdésében foglalt, az uniós szintű információcsere-mechanizmusra vonatkozó felhívás a 16b. cikkbe kerül, amely a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködési mechanizmussal foglalkozik.

Módosítás  139

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 b cikk – 5 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A nemzeti végrehajtási szervek kérésre benyújtják a Bizottságnak az egyes jogsértési esetekkel kapcsolatos információkat és a megfelelő dokumentumokat.

Indokolás

Az összefüggő információáramlás megteremtése érdekében a Bizottságnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy e rendelet megfelelő rendelkezése alapján információkat kapjon a nemzeti végrehajtási szervektől.

Módosítás  140

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 b cikk – 5 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c) A Bizottság 2015. május 1-jétől kezdve közzéteszi a weboldalán és rendszeresen frissíti azoknak az Unióban működő légi fuvarozóknak a listáját, amelyek módszeresen nem tartják be e rendelet rendelkezéseit. A méretétől vagy nemzetiségétől függetlenül minden olyan fuvarozó, amely tekintetében a Bizottság a 16a. cikk (5b) bekezdése szerint bizonyítékot kapott arra vonatkozóan, hogy egy naptári évben több mint 10 különböző járaton megsértette az utasok jogait, és e jogsértések a rendelet egynél több cikkét érintik, úgy tekintendő, hogy módszeresen nem tartja be a rendeletet.

Módosítás  141

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

261/2004/EK rendelet

16 c a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„16ca. cikk

 

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

 

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 16e. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a nemzeti végrehajtási szervek munkája és a Bíróság ítéletei alapján rendkívüli körülményeknek minősülő körülmények tételes felsorolásának kiegészítésére.”

Módosítás  142

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 b pont (új)

261/2004/EK rendelet

16 c b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15b. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„16cb. cikk

 

Felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

 

(2) A Bizottság a ...-t követő ötéves időszakra szóló felhatalmazást kap a 16ba. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16ca. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A visszavonás a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően arról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(5) A 16ba. cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítést követő két hónapos időtartamon belül nem emel ellene kifogást, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

 

_________________

 

HL: kérjük, egészítsék ki a rendelet hatálybalépésének időpontjával.

Módosítás  143

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

261/2004/EK rendelet

17 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság 2017. január 1-jéig jelentést teszt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet működéséről és eredményeiről, különös tekintettel a jelentős késésekért járó kártérítés hatására és a hosszú ideig fennálló rendkívüli körülmények esetén történő szállodai elhelyezés korlátozására. A Bizottság emellett jelentést tesz a nem uniós fuvarozók által üzemeltetett, harmadik országokból érkező járatok utasainak fokozott védelméről a nemzetközi légiközlekedési megállapodások összefüggésében. A jelentéshez szükség szerint jogalkotási javaslatokat kell mellékelni.

A Bizottság 2017. január 1-jéig jelentést teszt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet működéséről és eredményeiről, különös tekintettel a jelentős késésekért járó kártérítés hatására és a hosszú ideig fennálló rendkívüli körülmények esetén történő szállodai elhelyezés korlátozására, a rendkívüli körülmények értelmezésével kapcsolatos kérdésekre, a nemzeti végrehajtási szervek által tevékenységeikre vonatkozóan közzétett statisztikákra – köztük a szankciókra és a légi fuvarozók gyanús jogsértő gyakorlataira vonatkozó megállapításokra –, a peren kívüli vitarendezésért felelős nemzeti szervek létrehozása terén elért előrehaladásra, valamint ezek tevékenységeire. A Bizottság emellett jelentést tesz a nem uniós fuvarozók által üzemeltetett, harmadik országokból érkező járatok utasainak fokozott védelméről a nemzetközi légiközlekedési megállapodások összefüggésében. A Bizottság jelentést tesz továbbá a 16. cikkben említett szervek által hozott intézkedések és szankciók hatékonyságáról és egy harmonizált megközelítés esetleges célszerűségéről. A jelentéshez szükség esetén jogalkotási javaslatokat csatolnak.

Indokolás

A jelentéshez szükség szerint jogalkotási javaslatokat kell mellékelni. Az előadó véleménye szerint a Bizottság jelentésének részletesebb információkat kell tartalmaznia a rendelet hatása, végrehajtása és érvényesülése értékelésének céljából.

Módosítás  144

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2027/97/EK rendelet

3 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A közösségi légi fuvarozó a repülőtéren panaszbejelentő nyomtatványt bocsát rendelkezésre, amely lehetővé teszi, hogy az utas azonnal panaszt nyújthasson be megrongálódott vagy késve érkező poggyászára vonatkozóan. A panaszbejelentő nyomtatványt, amely a szokásos poggyászjegyzőkönyv (PIR) is lehet, a légi fuvarozó a repülőtéren a Montreali Egyezmény 31. cikkének (2) bekezdése szerinti panaszként fogadja el. Ez a lehetőség nem sérti az utas azon jogát, hogy panaszát a Montreali Egyezményben megadott határidőn belül más eszközök útján is benyújtsa.

(2) A közösségi légi fuvarozó vagy a nevében eljáró földi kiszolgáló az Unió valamennyi repülőterén létrehoz egy olyan szolgáltatást, amely biztosítja az utasok számára a panaszbejelentő nyomtatványt, amely lehetővé teszi számukra, hogy megérkezésükkor azonnal panaszt nyújthassanak be megrongálódott vagy késve érkező poggyászukra vonatkozóan. Hasonlóképpen, a közösségi légi fuvarozó az utas kérésére rendelkezésére bocsátja a panaszbejelentő nyomtatványt az utasfelvételi pultnál vagy a repülőtéri ügyfélszolgálati pultoknál, vagy mindkettőnél, és a panaszbejelentő nyomtatványt a weboldalán is elérhetővé teszi. A panaszbejelentő nyomtatványt, amely a szokásos poggyászjegyzőkönyv (PIR) is lehet, a légi fuvarozó a repülőtéren a Montreali Egyezmény 31. cikkének (2) bekezdése szerinti panaszként fogadja el. Ez a lehetőség nem sérti az utas azon jogát, hogy panaszát a Montreali Egyezményben előírt határidőn belül más eszközök útján is benyújtsa.

 

(2a) A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyek rögzítik a szabványosított igénylőlap formáját. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó/vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

Indokolás

A módosítás az előadó 92. módosításának helyébe lép. Ahogy minden végrehajtási aktust, a panaszbejelentő nyomtatványt is az EU valamennyi hivatalos nyelvén közzéteszik a Hivatalos Lapban.

Módosítás  145

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

2027/97/EK rendelet

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) Poggyász elvesztése, késve érkezése vagy megrongálódása esetén a légitársaságoknak elsőként kártalanítaniuk kell az utasokat, akikkel szerződést kötöttek, mielőtt keresetet indíthatnak a repülőterek vagy a szolgáltatók ellen azon károk miatt, amelyekért nem feltétlenül ők a felelősek.”

Módosítás  146

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2027/97/EK rendelet

6 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Feladott kerekes szék, egyéb mozgást segítő eszköz vagy segédeszköz szállítása esetén a légi fuvarozó és alkalmazottai az 1107/200625/EK rendelet 2. cikkének a) pontjában szereplő meghatározás szerinti csökkent mozgásképességű személyeknek felajánlják azt a lehetőséget, hogy – a helyfoglaláskor vagy legkésőbb akkor, amikor az eszközt átadják a fuvarozónak – díjtalanul külön nyilatkozatot tegyenek a Montreali Egyezmény 22. cikkének (2) bekezdése alapján.

(1) Feladott kerekes szék, egyéb mozgást segítő eszköz vagy segédeszköz szállítása esetén a légi fuvarozó és alkalmazottai tájékoztatják az utasokat jogaikról és az 1107/2006/EK rendelet25 2. cikkének a) pontjában szereplő meghatározás szerinti csökkent mozgásképességű személyeknek felajánlják azt a lehetőséget, hogy – a helyfoglaláskor vagy legkésőbb akkor, amikor az eszközt átadják a fuvarozónak – díjtalanul külön nyilatkozatot tegyenek a Montreali Egyezmény 22. cikkének (2) bekezdése alapján. A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyek rögzítik a külön nyilatkozat formájára vonatkozó mintát. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 6f. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadói eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

__________________

__________________

25Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól (HL L 204., 2006.7.26., 1. o.).

25Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a légi járműveken utazó fogyatékossággal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól (HL L 204., 2006.7.26., 1. o.).

Indokolás

A módosítás az előadó 93. módosításának helyébe lép. A nyilatkozattételi eljárás elősegítése érdekében hasznos volna egy formanyomtatvány. Mind az utasok, mind pedig a légi fuvarozók számára iránymutatással szolgálna a lényeges információk nyújtása, valamint a mozgást segítő eszköz megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálódása esetén szükséges dokumentáció tekintetében.

Módosítás  147

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2027/97/EK rendelet

6 a cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A légi fuvarozók biztosítják, hogy az utasok a beszállókapuig pótdíjfizetés nélkül használhassák a kerekes székeket és a babakocsikat, amelyeket a repülőgép ajtajánál visszakapnak. Amennyiben ez biztonsági okok miatt nem lehetséges, a légitársaságok kötelesek díjmentesen alternatív közlekedési módot biztosítani a repülőtéri terminálon belül addig, amíg az utasok vissza nem kapják a kerekes széküket. Ha az említett biztonsági okok közvetlenül magával a terminál sajátosságaival függnek össze, az e bekezdésben meghatározott alternatív közlekedési módról a repülőtér-irányító hatóság köteles gondoskodni.

Indokolás

Az Unió számos repülőterén nem megengedett, hogy a csökkent mozgásképességű személyek kerekes székeit és a babakocsikat a beszállókapuig használják, és az utasok ezeket esetenként csak a poggyászkiadásnál kapják vissza. Mivel ez rendkívül megnehezíti az említett személyek mozgását, biztosítani kell, hogy a kerekes székeket és a babakocsikat a beszállókapuig használni lehessen. Amennyiben ez biztonsági okokból nem lehetséges, ingyenesen alternatív közlekedési eszközöket kell a rendelkezésükre bocsátani.

Módosítás  148

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2027/97/EK rendelet

6 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A csökkent mozgásképességű és a fogyatékossággal élő személyek mozgást segítő eszközeik károsodása esetén történő védelmének felügyelete céljából a nemzeti végrehajtási szervek megvizsgálják és figyelembe veszik a mozgást segítő eszközöket érintő panaszokkal kapcsolatban a 261/2004/EK rendelet 16a. cikke szerint kijelölt testületeknek benyújtott információkat is.

(2) A csökkent mozgásképességű és a fogyatékossággal élő személyek mozgást segítő eszközeik vagy segédeszközeik károsodása esetén történő védelmének felügyelete céljából a nemzeti végrehajtási szervek megvizsgálják és figyelembe veszik a mozgást segítő eszközöket érintő panaszokkal kapcsolatban a 261/2004/EK rendelet 16a. cikke szerint kijelölt testületeknek benyújtott információkat is.

Indokolás

E rendelet más részeihez hasonlóan a segédeszközöket a mozgást segítő eszközökkel azonosnak kell tekinteni.

Módosítás  149

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2027/97/EK rendelet

6 c cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazása e rendelet hatálybalépésétől kezdve meghatározatlan időre szól.

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás a ...-t* követő ötéves időszakra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

 

____________

 

HL: kérjük, egészítsék ki a rendelet hatálybalépésének időpontjával.

Indokolás

A módosítás hozzáigazítja a szöveget a Parlament által a Bizottságra ruházott felhatalmazás szokásos időtartamához.

Módosítás  150

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2027/97/EK rendelet

6 d cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Noha a légi fuvarozók teljes mértékű kereskedelmi szabadságot élveznek a poggyász-szállítás feltételeinek megszabásában, világosan jelezniük kell a helyfoglaláskor és az utasfelvételi pultnál (az önkiszolgáló utasfelvételi automatákat is beleértve) egyaránt, hogy az utasok a jegyükön szereplő egyes járatok esetében mennyi és milyen poggyászt vihetnek fel a repülőgépre és mennyit adhatnak fel, valamint tájékoztatniuk kell őket arról, hogy milyen korlátozások érvényesek a poggyászok száma tekintetében az adott maximális engedélyezett poggyászmennyiségen belül. Ha a poggyász szállítására további díjakat szabnak ki, a légi fuvarozóknak egyértelműen meg kell jelölniük e díjak minden részletét mind a helyfoglaláskor, mind pedig, kérésre, a repülőtéren.

(1) A légi fuvarozók a helyfoglalási folyamat korai szakaszában világosan jelezik valamennyi használt értékesítési csatornán – köztük a számítógépes foglalási rendszerekben – és az utasfelvételi pultnál (az önkiszolgáló utasfelvételi automatákat is beleértve), hogy az utasok a jegyükön szereplő egyes járatok esetében mennyi és milyen poggyászt vihetnek fel a repülőgépre és mennyit adhatnak fel, valamint tájékoztatniuk kell őket arról, hogy milyen korlátozások érvényesek a poggyászok száma tekintetében az adott maximális engedélyezett poggyászmennyiségen belül. A poggyász szállítására alkalmazandó további díjak részleteit a légi fuvarozóknak a helyfoglalási folyamat korai szakaszában és kérésre a repülőtéren egyértelmű, átlátható és félreérthetetlen módon közölniük kell. Az alapvető szállítási szolgáltatásoknak és a további díjaknak világosan azonosíthatónak és egymástól függetlenül külön megvásárolhatónak kell lenniük.

 

Indokolás

A módosítás az előadó 95. módosításának helyébe lép annak érdekében, hogy fokozza az árak átláthatóságával és a kereskedelem szabadságával szembeni követelményt.

Módosítás  151

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2027/97/EK rendelet

6 d cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az előírt maximális kézipoggyász-kereten felül az utasok díjmentesen felvihetnek az utastérbe bizonyos nélkülözhetetlen személyes tárgyakat vagy tulajdonukat, például a kabátot és a kézitáskát, valamint legalább egy, a repülőtéren vásárolt tárgyakat tartalmazó szabvány méretű táskát.

Módosítás  152

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2027/97/EK rendelet

6 d cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Az 1107/2006/EK rendelet sérelme nélkül az engedélyezett kézipoggyászt az utasonként engedélyezett összes kézipoggyász maximális méretében vagy maximális tömegében, vagy mindkét értékben adják meg, azonban a szállított tárgyak számának bármilyen korlátozása nélkül.

Indokolás

A légitársaságoknak tömegben vagy méretben kell meghatározniuk a maximális engedélyezett poggyászmennyiséget, azonban meg kell tiltani a tárgyak számának korlátozását.

Módosítás  153

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2027/97/EK rendelet

6 d cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amikor rendkívüli körülményekből kifolyólag, például biztonsági okokból vagy a repülőgép típusának a helyfoglalás után bekövetkezett megváltozása miatt az engedélyezett poggyász részét képező tárgyakat nem lehet az utastérben szállítani, a légi fuvarozó – az utasra kirótt további díj alkalmazása nélkül – azokat a raktérben szállíthatja.

(2) A légi fuvarozó intézkedhet úgy, hogy a fenti tárgyakat a légi jármű rakterében szállítja, amennyiben a biztonsági okokhoz fűződő rendkívüli körülmények és a légi jármű egyedi jellemzői nem teszik lehetővé az utastérben való szállítást. Ezekben az esetekben nem számítanak fel további díjakat.

Indokolás

E módosítás célja, hogy figyelembe vegye a repülőgéppel kapcsolatos rendkívüli körülményeket, illetve a biztonsági okokat, amelyek kizárhatják a 6d. cikk (1a) és (1b) bekezdésében említett tárgyak utastérben való szállítását.

Módosítás  154

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2027/97/EK rendelet

6 d cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Ha a kézipoggyászt a repülőgépbe való beszállás vagy a repülőgép indulása előtt a repülőgép utasteréből a csomagtérbe rakják át, akkor ezt a poggyászt a repülőgép elhagyásakor kézipoggyászként át kell adni az utasnak.

Módosítás  155

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

261/2004/EK rendelet

6 e cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az alkalmazandó biztonsági előírásoktól, valamint az érintett repülőgépre vonatkozó műszaki előírásoktól és korlátozásoktól függően a közösségi légi fuvarozók lehetővé teszik, hogy az utasok hangszert vigyenek magukkal az utastérbe. A hangszereket az utastérben történő szállításra akkor lehet elfogadni, ha azokat a poggyásztartóban vagy az ülés alatt biztonságosan lehet tárolni. A légi fuvarozó dönthet úgy, hogy egy hangszer beleszámít az utas által szállítható kézipoggyász-keretbe, és nem adódik hozzá a kézipoggyász-kerethez.

(1) Az alkalmazandó biztonsági előírásoktól, valamint az érintett repülőgépre vonatkozó műszaki előírásoktól és korlátozásoktól függően a közösségi légi fuvarozók lehetővé teszik, hogy az utasok hangszert vigyenek magukkal az utastérbe. A hangszereket az utastérben történő szállításra akkor lehet elfogadni, ha azokat a poggyásztartóban vagy az ülés alatt biztonságosan lehet tárolni. Ha a hangszereket az utastérben történő szállításra elfogadták, a hangszer beleszámít az utas által szállítható kézipoggyász-keretbe. A légi fuvarozó dönthet úgy, hogy pótdíj vonatkozik a kézipoggyász-kereten felüli kézipoggyászra.

Módosítás  156

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

261/2004/EK rendelet

6 e cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha egy hangszer túlságosan nagy ahhoz, hogy az utastérben a poggyásztartóban vagy az ülés alatt biztonságosan lehessen tárolni, a légi fuvarozó második viteldíj megfizetését kérheti, amennyiben az ilyen hangszert az utas kézipoggyászként egy másik ülésen szállítja. Ha második viteldíj megfizetésére kerül sor, a légi fuvarozónak a lehetőségek szerint mindent meg kell tennie azért, hogy az utas és a hangszer egymás melletti üléseket foglaljon el. Ha erre megvan a lehetőség és az utas kéri, a hangszereket a raktér egy fűtött részében kell szállítani az alkalmazandó biztonsági szabályoktól, a rendelkezésre álló helytől és az érintett repülőgép műszaki előírásaitól függően. A légi fuvarozónak egyértelműen meg kell jelölnie feltételei között azt, hogy a hangszereket milyen szabályok szerint és milyen díjért szállítja.

(2) Ha egy hangszer túlságosan nagy ahhoz, hogy az utastérben a poggyásztartóban vagy az ülés alatt biztonságosan lehessen tárolni, a légi fuvarozó második viteldíj megfizetését kérheti, amennyiben az ilyen hangszert az utas kézipoggyászként egy másik ülésen szállítja. Ez a második viteldíj mentesül az alkalmazandó repülőtér-elhagyási adó megfizetése alól. Ha második viteldíj megfizetésére kerül sor, a légi fuvarozónak a lehetőségek szerint mindent meg kell tennie azért, hogy az utas és a hangszer egymás melletti üléseket foglaljon el.

Indokolás

A cikk struktúrájának javítása érdekében a törölt szöveget részekre osztották, és azt a 6e. cikk (2a) bekezdésébe (új) és (2b) bekezdésébe (új) illesztették.

Módosítás  157

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

261/2004/EK rendelet

6 e cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„(2a) Ha erre megvan a lehetőség és az utas kéri, a hangszereket a raktér egy fűtött részében kell szállítani az alkalmazandó biztonsági szabályoktól, a rendelkezésre álló helytől és az érintett repülőgép műszaki előírásaitól függően. A légi fuvarozó a hangszereken egyértelműen elhelyezendő különös címkéket biztosít annak biztosítása érdekében, hogy azokat a szükséges körültekintéssel kezeljék. Kizárólag a kifejezetten az ilyen eszközökre tervezett merev és/vagy keményfalú hordozóban, megfelelően csomagolt hangszerek szállíthatók a raktérben”.

Módosítás  158

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2027/97/EK rendelet

6 e cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A légi fuvarozó a jegyvásárláskor, valamint szerződési feltételeiben egyértelműen jelzi, hogy a hangszereket milyen szabályok szerint fogja szállítani, ideértve az alkalmazandó díjakat, valamint az érintett légi járművön rendelkezésre álló, a hangszerek szállítására szolgáló eszközöket és ezen eszközök méretét. Ha második viteldíjat kell vásárolni, az utasok számára fel kell kínálni az említett második viteldíj online megvásárlásának lehetőségét.

Módosítás  159

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2027/97/EK rendelet

6 f cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6f. cikk

 

(1) A Bizottság munkáját az utasjogokkal foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozások esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás  160

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

1 melléklet – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Melléklet: az e rendelet alkalmazásában rendkívülinek tekintett körülmények nem kimerítő jellegű felsorolása

„Melléklet: az e rendelet alkalmazásában rendkívülinek tekintett körülmények teljes felsorolása

Indokolás

A rendkívüli körülmények meghatározásával kapcsolatos jogbiztonság érdekében a felsorolást teljessé kell tenni.

Módosítás  161

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

1 melléklet – 1 bekezdés – ii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. a légi jármű szokásos üzemeltetésével együtt nem járó műszaki problémák, például az érintett járatüzemeltetés során feltárt meghibásodás, amely megakadályozza az üzemeltetés zavartalan folytatását; vagy rejtett, a gyártó vagy egy illetékes hatóság által jelzett gyártási hiba, amely a repülés biztonságát befolyásolja;

ii. a légi járművet érintő, a repülés előtti karbantartási ellenőrzés során vagy a repülőgép üzembe helyezése után feltárt műszaki problémák, amelyeket közvetlenül a gyártó vagy az illetékes hatóság által hivatalosan elismert rejtett gyártási hiba okozott, és amely a repülés biztonságát befolyásolja;

Indokolás

Taktikai módosítás a 101. módosítással szemben?

Módosítás  162

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

1 melléklet – 1 bekezdés – ii a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia. madárral való ütközés által okozott kár;

Indokolás

A madarak levegőben való viselkedése nem irányítható, és minden elővigyázatossági intézkedése ellenére kívül esik a légi fuvarozó ellenőrzésén.

Módosítás  163

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

1 melléklet – 1 bekezdés – iii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. biztonsági kockázatok, szabotázs- vagy terrorcselekmények, amelyek lehetetlenné teszik a járat biztonságos üzemeltetését;

iii. háború, politikai zavargások, szabotázs- vagy terrorcselekmények, amelyek lehetetlenné teszik a járat biztonságos üzemeltetését;

Módosítás  164

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

1 melléklet – 1 bekezdés – iv pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv. életveszélyes egészségügyi kockázatok vagy egészségügyi vészhelyzetek, amelyek az érintett járat megszakítását vagy elterelését teszik szükségessé;

iv. egészségügyi kockázatok vagy egészségügyi vészhelyzetek, amelyek az érintett járat megszakítását vagy elterelését teszik szükségessé;

Módosítás  165

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

1 melléklet – 1 bekezdés – v pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a légiforgalmi szolgáltatás korlátozásai vagy egy repülőtér légterének lezárása;

v. a légiforgalmi szolgáltatás váratlan korlátozásai vagy egy repülőtér légterének váratlan lezárása, beleértve a futópálya hatóságok általi lezárását;

Módosítás  166

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

1 melléklet – 1 bekezdés – vi pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vi. a járatbiztonsággal összeegyeztethetetlen időjárási körülmények; és

vi. a járatbiztonsággal összeegyeztethetetlen vagy a repülés során vagy az üzembe helyezés után a kifutópályán a repülőgépet megrongáló és az járat biztonságos üzemeltetését lehetetlenné tévő időjárási körülmények; továbbá

Módosítás  167

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

1 melléklet – 1 bekezdés – vii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vii. az üzemeltető légi fuvarozót, illetve alapvető szolgáltatókat, például repülőtereket vagy léginavigációs szolgáltatókat érintő munkahelyi konfliktusok.

vii. az üzemeltető légi fuvarozót, illetve alapvető szolgáltatókat, például repülőtereket vagy léginavigációs szolgáltatókat érintő váratlan munkahelyi konfliktusok.

Módosítás  168

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

1 melléklet – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A következő körülmények nem tekintendők rendkívülinek:

törölve

i. a repülőgép rendes üzemeltetésével járó műszaki problémák, köztük a szokásos karbantartás folyamán vagy a gép repülés előtti ellenőrzése során feltárt problémák, valamint a karbantartás vagy a repülés előtti ellenőrzés helyes végrehajtásának hiányában keletkezett problémák; és

 

ii. a repülőszemélyzet vagy az utaskabin személyzetének hiányzása (kivéve ha munkahelyi konfliktusok okozzák).

 

INDOKOLÁS

Bevezetés:

Az utóbbi években a légiközlekedési ágazat az utasok és a járatok számának a liberalizált európai piacon történő növekedésével összefüggésben jelentős változásokon ment keresztül. Ez az általánosságban pozitív fejlődés azonban a tisztességtelen gyakorlatok alkalmazása és a szolgáltatások minőségének csökkenése révén negatív következményekkel járt az utasok számára. Ezen túlmenően, a rendelet 2004-ben történt hatálybalépése óta problémák merülnek fel a hatályos rendeletben előforduló nem kellően egyértelmű megfogalmazásokból és hiányosságokból eredő eltérő értelmezések, az azokban foglalt rendelkezéseknek a tagállamok általi nem egységes végrehajtása, és a légi fuvarozók által elkövetett jogsértés esetén az utasok által jogaik érvényesítésével kapcsolatban tapasztalt nehézségek tekintetében. A Parlament e kérdések közül már jó néhánnyal kapcsolatban kifejezte véleményét a 2012-ben elfogadott állásfoglalásaival[2] összefüggésében.

A Bizottság javaslatának a következő elemei emelhetők ki előrelépésként a légi utasok jogainak érvényesítésében: a nemzeti végrehajtási szervek szerepének pontosabb meghatározása, valamint annak a poggyászokra vonatkozó panaszokra való kiterjesztése; panasztételi eljárás bevezetése egyértelmű határidőkkel és a panaszkezelés céljából létrehozandó új szerv pontos szerepének meghatározásával; a visszautasított beszállással, a lekésett csatlakozó járatokkal és a jelentős késésekkel kapcsolatos új rendelkezések bevezetése; a rendkívüli körülmények nem kimerítő felsorolása azon esetek pontosítása céljából, amikor a légi fuvarozók mentesülnek a kártérítés megfizetése alól; a légi fuvarozók utasok megfelelő és gyors tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének megerősítése; valamint a mozgást segítő eszközök és a hangszerek szállítására vonatkozó új rendelkezések bevezetése.

Fő aggályok:

A hatályos rendeletnek mind a fuvarozók, mind pedig a nemzeti hatóságok általi hiányos és következetlen végrehajtása az utasok és az iparág számára egyaránt zavart okoz. Ezen túlmenően, az utasok nincsenek megfelelően tájékoztatva jogaikról, és elégedetlenek az e jogok érvényesítése kapcsán felmerülő körülményekkel és költségekkel.

A jogi bizonytalanság az Európai Bíróság által meghozott számos ítéletet eredményezett, amelyekből az évek során bőséges – az utasok jogairól szóló – ítélkezési gyakorlat jött létre. Nehéz azonban átlátni ezt. Az adatokból kitűnik, hogy valójában az elméletileg juttatásokra és kártérítésre jogosult utasok csupán kisebb hányada vette valaha igénybe vagy kapta meg jogosultságát.

Döntő tényezőnek számít, hogy az üzemeltető légi fuvarozók nem ismerik el automatikusan az érintett utasok jogait. Az utasoknak ennélfogva egyénileg kell jogaikat érvényesíteniük a nagyobb nemzetközi cégeknél. Az ügyfelek egyre kevésbé érzik magukat biztonságban ebben a helyzetben, különösen a folyamat bonyolultsága miatt. Számos utas vonakodik attól, hogy bírósághoz forduljon az azzal járó magas költségek és erőfeszítések miatt, amely felfogást az ügyfelek védelmének elkerülése céljából néhány légitársaság ki is használ.

Az előadó javaslatai tehát általánosságban az utasjogok megerősítésének érdekeit szolgálják.

Kártérítéshez való jog jelentős késés esetén:

A felülvizsgált rendeletnek egyértelműen kell rendelkeznie a jelentős késést elszenvedő utasok segítségnyújtáshoz és kártérítéshez való jogáról. Az időkorlátot, amelyet meghaladva valamely késés segítségnyújtást vagy kártérítést von maga után, az Európai Unió Bíróságának azon ítéletével összhangban kell meghatározni (C-407/07. sz. és C-432/07. sz. Sturgeon és társai egyesített ügyek), amely a három órát meghaladó, jelentős késést elszenvedő utasoknak ugyanolyan jogokat biztosít, mint azoknak az utasoknak, akiknek járatát törölték. Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság javaslatában figyelembe vette a Sturgeon és társai egyesített ügyekben hozott ítéletet.

Az előadó egyetért a Bizottság azon álláspontjával, amely szerint az időkorlátoknak az EU területén belüli valamennyi utazás tekintetében egyformának kell lenniük, a távoli repülőtereken bekövetkező késések kezelése során felmerülő üzemeltetési nehézségek figyelembevétele érdekében azonban függővé kell tenni azokat a harmadik országokba és országokból történő utazás távolságától.

Az előadó azonban – az Európai Unió Bírósága határozatának tükrében – nem ért egyet a Bizottság azon álláspontjával, hogy a légi fuvarozókra gyakorolt pénzügyi hatás csökkentése és az időkorlát miatti egyre növekvő járattörléssel kapcsolatos kockázat minimalizálása érdekében növelni kell valamennyi időkorlátot ((11) preambulumbekezdés). Sőt, a javasolt időkorlátok túl hosszúnak tekinthetők, különösen az általában három órát meg nem haladó járatidővel rendelkező EU-n belüli járatok esetében. Az előadó ennélfogva a 6. cikkben az öt, kilenc és tizenkét órás időkorlátokat három és öt órás időkorlátokra módosította.

A jelenlegi rendszer alkalmazásának további elősegítése, és az utasok és légitársaságok számára a fokozottabb átláthatóság biztosítása céljából az előadó továbbá a 6., 6a. és 7. cikk szerinti, a jogok beállását biztosító pontok és kártérítési összegek ésszerűsítését javasolja a következő korlátozások bevezetése révén: az unión belüli járatok esetében 300 EUR (a repülőút hosszától függetlenül); valamennyi 3500 km-nél rövidebb távolság esetében 300 EUR ; valamennyi a 3500 km-nél hosszabb távolságú egyéb járat esetében 600 EUR.

A légi fuvarozó és az utas közötti, a kártérítésről szóló önkéntes megállapodásokat kizárólag akkor szabad érvényesíteni, ha azok a feltételekre, és nem magára a kártalanításra vonatkoznak (7. cikk, (5) bekezdés).

A csatlakozó járatokra vonatkozó jogok:

Különösen aggályosak azok az esetek, amikor az utasok késés vagy menetrendváltozás miatt késnek le valamely csatlakozó járatot. A Bizottság ekként jogosan vezette be az új 6a. cikket, amely szerint az átszállási helyen bekövetkező – a csatlakozó járatok utasok általi lekéséséhez vezető – késésért felelős előző légi fuvarozónak segítségnyújtást, ellátást és átfoglalást kell felajánlania az érintett utasoknak.

A csatlakozó járatot lekéső utasoknak is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy hasonló alapon tartsanak igényt kártérítésre, mint azok az utasok, akiknek járata késett vagy azt törölték. Az előadó azonban úgy véli, hogy – tekintettel az EU-n belüli, rövidebb távolságú regionális járatokat működtető fuvarozók nagy számára csökkenteni kell az e fuvarozókra háruló pénzügyi terheket. Mindezt szem előtt tartva, az előadó 90 perces minimum késési időkorlátot vezetett be az átszállási helyen az előző járatra vonatkozóan, ami kártérítésre jogosítja az utast ((13a) preambulumbekezdés (új), 6a. cikk, (2) bekezdés), feltéve hogy az utazás végcélján bekövetkező késés meghaladja a három vagy öt órát. E kettős feltétellel arányossági okokból egészült ki a szöveg, és abban az esetben indokolt, amennyiben az előző légi fuvarozó csupán rövid késést okoz, amely végül a csatlakozási járat lekésését eredményezi, és a végcélnál jóval jelentősebb késéshez vezet.

Visszautasított beszállás:

Amint azt a Bíróság is megerősítette, a visszautasított beszállás túlfoglalás és egyéb működtetési okok miatt is előfordulhat. A visszautasított beszállás egyedi esete a légi fuvarozók úgy nevezett „meg nem jelenési elve”. A légi fuvarozók a gyakorlatban abban az esetben tagadják meg az oda-vissza útra szóló jegy birtokában lévő utasoktól a beszállást a visszaútra, amennyiben az odaútra szóló jegyüket nem vették igénybe. Ezen elv ellentétes az ügyfél érdekeivel, és egyértelműen meg kell tiltani. Az előadó ennélfogva a Bizottság javaslatának megerősítését javasolja ((7) preambulumbekezdés, 4. cikk, (4) bekezdés).

A rendeletnek ezen túlmenően pontosítania kell, hogy „a visszautasított beszállás” olyan esetekre is kiterjed, amikor a menetrendszerű indulási időt előbbre hozzák, aminek következtében valamely utas lekési a járatot, kivéve ha az utast legalább 24 órával korábban tájékoztatták ((5) preambulumbekezdés, 2. cikk, j) pont, 4. cikk, (5a) bekezdés (új)). Amennyiben jelentős menetrendváltozás lép fel, az utasnak biztosítani kell a visszatérítésre vagy átfoglalásra való jogot (6. cikk, (1) bekezdés, iii. alpont).

Ezen túlmenően az indulás idejének későbbi időpontra halasztása a késve érkező járat esetében érvényesíthető jogokhoz hasonló jogok érvényesítését teszi lehetővé ((12) preambulumbekezdés).

Az előadó álláspontja szerint azon utasokat, akiknek beszállítását akaratuk ellenére visszautasították, a segítségnyújtás semmiféle korlátozása nem érintheti, és a 9. cikk haladéktalanul alkalmazandó. Az előadó ily módon ellenzi a Bizottság azon javaslatát, amely szerint ha valamely utas – beszállásának visszautasítását követően – az átfoglalás mellett dönt, a 9. cikket csak két órás várakozási idő után kell alkalmazni (4. cikk, (3) bekezdés, 4. cikk, (4) bekezdés).

Védelem a légi szolgálatban bekövetkező többszöri fennakadás esetén:

Fizetésképtelenség

A Spanair és a Malév esetei bizonyítják, mennyire fontos az utasok jogainak védelme amikor a légitársaságok gazdasági helyzetük miatt szüneteltetik tevékenységüket. A járattörléssel kapcsolatos ezen esetek többnyire a 2004/261/EK rendelet hatálya alá tartozik, visszatérítést vagy alternatív utazási lehetőséget ajánlva az érintett utasnak. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a fizetésképtelenség eseteiben bizonytalanság tapasztalható a kifizetésekkel kapcsolatban, ami közvetett módon a szervezett utazásokat kínáló irodákat is érinti. Az uniós jogszabályok ennélfogva javításra szorulnak.

Az utasok védelmének kulcsfontosságú kérdésével nem foglalkozó Bizottsággal ellentétben az előadó úgy véli, hogy a releváns rendelkezéseknek is szerepelniük kell a rendelet felülvizsgálatában. Az utas visszatérítéshez vagy a visszainduló járathoz való jogának hatékony biztosítása érdekében a légi fuvarozókat kötelezni kell arra, hogy igazolást nyújtsanak arról, hogy kellő biztosíték áll rendelkezésükre a jegy árának visszatérítésére és az utasok hazaszállítására ((9a) preambulumbekezdés (új), 5. cikk, (5c) bekezdés (új)). E kötelezettség lehetővé teszi a légi fuvarozók számára, hogy az ilyen helyzetekbe kerülő utasok védelme érdekében számos intézkedést hozzanak (amelyek között szerepelhet valamely alap vagy biztosítás).

Készenléti tervek

A Bizottság által bevezetett egyik fő új elem a repülőtér-irányító szervezeteknek és a repülőterek használóinak a készenléti tervek létrehozására irányuló kötelezettségére vonatkozik, amely tervek célja, hogy a lehető legkisebb legyen a légi közlekedésben bekövetkező fennakadások hatása annak érdekében, hogy az utasok ellátásának és átszállásának a szervezése összehangolt módon történjen. Ha valamely légi fuvarozó hirtelen beszünteti működését, különösen szükség van az ehhez hasonló tervekre a repülőtéren rekedt utasok segítéséhez. Az előadó úgy véli, hogy a repülőterek tekintetében az éves szinten három millió utas küszöbérték túl magas és másfél millióra kellene azt csökkenteni. Fontos, hogy az ilyen készenléti tervek kidolgozásába bevonják a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat ((10) prembulumbekezdés, 5. cikk, (5) bekezdés). A vonatkozó módosítások emelik ki valamennyi érintett fél összehangolt fellépésének a szükségességét, annak részletesebb megjelölésének szükségességét, hogy az utasok számára nyújtott tájékoztatás és segítség tekintetében mit foglaljanak magukban a készenléti tervek, valamint a légi fuvarozók tekintetében az arra a különös kötelezettségre vonatkozó igényt, hogy a légi közlekedésben bekövetkező fennakadások esetén eljárásokat alkalmazzanak ((10a) preambulumbekezdés (új), 5. cikk, (5) bekezdés, 5. cikk, (5a) bekezdés (új)).

Rendkívüli körülmények:

A légi fuvarozók mentesíthetők a kártérítés-fizetési kötelezettség alól, ha bizonyítani tudják, hogy a problémák rendkívüli körülményekből adódtak. E kifejezés értelmezése körül azonban sok a bizonytalanság. Az Európai Bíróság vonatkozó ítéleteinek megbízhatóbb módon kell segíteniük az uniós rendelkezések megszövegezését. A rendelethez mellékelt jegyzék segítségül kíván szolgálni e tekintetben. Különös figyelmet kap itt a „műszaki problémák” fogalma. A légitársaságok valójában gyakran indokolják a késéseket vagy a járatok törlését „műszaki problémák” alapján, teljesen ellehetetlenítve ezáltal az utasok számára a körülmények megértését.

A felülvizsgált rendeletnek világosabb iránymutatást kell adnia az olyan rendkívüli körülményekkel kapcsolatban, amelyek fennállása esetén a légi fuvarozónak nem kell kártérítést fizetnie. Az előadó jelentős módosításokat eszközölt a bizottsági javaslathoz mellékelt – nem kimerítő jellegű – listán. A legmesszemenőbb módosítás a műszaki problémák rendkívüli körülmények fennállása esetén történő bevonására, illetve kizárására vonatkozik. Az előadó egyetért a Bíróságnak a Wallentin-Herrmann ügyben hozott azon határozatával, hogy a műszaki hibák – főszabály szerint – nem jelentenek kivételes körülményeket. A műszaki problémák – kivételes jelleggel – akkor tekinthetők rendkívüli körülménynek, ha azokat olyan körülmények okozzák, amelyeket az üzemeltető légi fuvarozó nem tud kezelni, amelyek befolyásolják a járatbiztonságot és amelyek lehetetlenné teszik a járat rendes folytatását.

Módosítással kell továbbá egyértelművé tenni, hogy bár okozhatják a légi közlekedésben bekövetkező fennakadást rendkívüli körülmények, bizonyítani kell, hogy a légi fuvarozó a járattörlés elkerülése érdekében helyesen tett meg minden intézkedést. Kizárólag mindkét feltétel teljesülése esetén mentesíthető a légi fuvarozó kártérítés fizetése alól (5. cikk, (3) bekezdés).

Szálláshoz való jog:

Főszabály szerint, járattörlés, lekésett csatlakozás vagy jelentős késés esetén a szálláshoz való jog – amennyiben a vonatkozó feltételek teljesülnek – általában nem vitatott. Az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy hosszú ideig fennálló rendkívüli körülmények esetén a légi fuvarozónak a szállás biztosítására vonatkozó jelenlegi korlátlan felelősségét korlátozni kell. A Bizottsággal szemben azonban az előadó azt javasolja, hogy a szállás nyújtásának kizárólag a költségeit és ne magát az időtartamát korlátozzák. Véleménye szerint a hosszú ideig fennálló rendkívüli körülmények miatt legjobban szenvedő utasokat nem szabad kevésbé kedvező bánásmódban részesíteni, mint a hasonló körülmények esetén kevesebbet szenvedő utasokat. A légi fuvarozó – kivételes jelleggel – korlátozhatja az ellátás költségeit és időtartamát a szállást maguknak szervező utasok számára ((16) preambulumbekezdés, 9. cikk, (4) bekezdés). Az előadó – ezekkel az összevont javaslatokkal – mind az utasok, mind az érintett társaságok érdekeit figyelembe veszi.

A rendkívüli körülmények fennállása esetén nyújtott korlátozott ellátással kapcsolatos rendelkezés azonban nem mentheti fel a légi fuvarozót a szállás nyújtására irányuló kötelezettsége alól (9. cikk, (4) bekezdés).

A tájékoztatáshoz való jog:

Az utasok tájékoztatása és az átláthatóság kulcsfontosságú elemek a meglévő rendelet felülvizsgálata tekintetében. Ez magában foglalja – légi közlekedésben bekövetkező fennakadás esetén – az utasok általános jogairól, de a fennakadás okáról, az egyéb lehetséges közlekedési módokról (14. cikk, (4) bekezdés), valamint a panasztételi eljárásokhoz és formanyomtatványokhoz való hozzáférésről stb. nyújtott tájékoztatáshoz való jogokat is. Mivel a légi fuvarozók jelentik az ilyen tájékoztatás nyújtásáért felelős legmegbízhatóbb forrást ((20) preambulumbekezdés, 5. cikk, (2) bekezdés), az előadó úgy véli, hogy az utasok számára történő tájékoztatás- és segítségnyújtás terén jelentős javulás érhető el a légi fuvarozók megfelelő jelenlétével a repülőtereken (14. cikk, (1a) bekezdés (új)).

Az árak átláthatósága:

A jegyárak tekintetében is szükség van javulásra. A jegyárak átláthatósága sokszor nem megfelelő, ami összezavarja az utasokat és megnehezíti az árak összehasonlítását. A jogalkotónak biztosítania kell, hogy a rendelet olyan módon készüljön el, amely nagymértékben lehetővé teszi a visszaélés kizárását. A „jegyárak” fogalommeghatározásának a lehető legvilágosabbnak és leginkább átfogónak kell lennie. Az előadó ennek megfelelően azt javasolja, hogy a bizottsági fogalommeghatározást számos alapszolgáltatással – úgymint a beszállókártya kiadásával, a minimum poggyászdíjakkal és a hitelkártyadíjakhoz hasonló, kifizetésekkel összefüggő költségekkel – egészítsék ki, amely szolgáltatásokat minden alkalommal bele kell foglalni a jegyárba (2s. cikk).

Panasztételi eljárás:

Annak érdekében, hogy a szövegezést összhangba hozzák az alternatív jogviták rendezéséről szóló, 2013/11/EU irányelvvel[3], amely arra kötelezi a tagállamokat, hogy nemzeti szervezeteket hozzanak létre a jogviták peren kívüli rendezésére, számos módosítást vezettek be az új 16a. cikkbe a kérelmek és panasztételi eljárások tekintetében. Ezek a szervezetek fognak a jövőben az utasok panaszaival foglalkozni. Különös problémát jelent az, hogy a légitársaságok nem hajlandók részt venni az alternatív jogvita-rendezési rendszerekben és eljárásokban, a rendeletnek pedig – ennek megfelelően – kötelezővé kell tennie a légitársaságok számára valamilyen peren kívüli jogvita-rendezési rendszer alkalmazását. A légi fuvarozóval szembeni panasztételi eljárás nem sérti az utasnak az igazságszolgáltatási rendszerhez, valamint a peren kívüli vitarendezéshez való hozzáférési jogát (16a. cikk, (2) bekezdés).

A kifutópályán való várakozás:

A kifutópályán való várakozással kapcsolatban az előadó azt javasolja, hogy azt a beszállás végéhez és ne a beszállás kezdetéhez képest határozzák meg, ahogyan azt a Bizottság javasolja, hiszen a beszállás a légi jármű méretétől függ. A kifutópályán való várakozást abszolút értékben, nem pedig az egyes légi járművek vonatkozásában kell meghatározni (2. cikk, w) pont). Túl hosszúnak tűnik az a bizottsági javaslat, amely szerint legalább öt órával az előttre határozzák meg a kifutópályán való várakozást, mielőtt az utasok kiszállhatnak. Az előadó a kifutópályán való várakozás idejének két órára való csökkentését javasolja.

Poggyászdíjak:

A megfelelő tájékoztatás hiányának egyik élenjáró példája a légi fuvarozóknak az utasok poggyászdíjaival kapcsolatos gyakorlata. Egyes légi fuvarozók egyetlen darab kézipoggyász szállítását teszik lehetővé a fedélzeten, és valamennyi további, például a repülőtéren vásárolt tételért díjat számolnak fel. Az utasok közötti zavar elkerülésének, valamint annak érdekében, hogy az utasok – további díjak fizetése esetén – össze tudják hasonlítani az árakat, a foglalási folyamat előtt átlátható információkat kell elérhetővé tenni a poggyászdíjakkal kapcsolatban ((28) preambulumbekezdés, 6d. cikk, (1) bekezdés).

Az előadónak továbbá az a véleménye, hogy az utasok számára lehetővé kell tenni a feltétlenül szükséges személyes tárgyaknak – köztük a repülőtéren vásárolt tárgyaknak – az utastérben való szállítását az utastérben szállítható előírt legnagyobb poggyász díján kívüli felár felszámítása nélkül (6d. cikk, (1a) bekezdés (új)). A légi fuvarozók kevésbé korlátozó jellegű politikája ellensúlyozná a kiskereskedelmi outletek eladásaiban bekövetkező csökkenést is.

Számos módosítás célja, hogy javulás történjen a hangszerek kezelésének a terén. A légi fuvarozóknak elvileg meg kell engedniük, hogy az utasok hangszert szállítsanak a légi jármű utasterében. A hangszer a szállítható kézipoggyász-keret részét kell, hogy képezze. A légi fuvarozónak tiszteletben kell tartania a repülőgépen való szállítás tekintetében rendelkezésre álló érvényes díjak és feltételek világos megjelölését.

Elveszett, megrongálódott vagy késve érkező poggyászok:

Az elveszett, megrongálódott vagy késve érkező poggyászokkal kapcsolatos panasztétel megkönnyítése érdekében – főszabály szerint – valamennyi repülőtéren a poggyászokkal kapcsolatos kérelmekkel foglalkozó különleges szolgálatot kell kialakítani, amely számos repülőtéren már működik. Az ilyen szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az utasok érkezéskor nyújtsanak be panaszt, valamint hozzájárul az eljárás meggyorsításához. Ezenkívül szabványosított, Unió-szerte alkalmazott panasztételi formanyomtatványt kell elérhetővé tenni a rendelet mellékleteként. E mellékletnek az lenne az előnye, hogy a formanyomtatványt az EU valamennyi hivatalos nyelvére lefordítanák ((31) preambulumbekezdés, 3. cikk, (2) bekezdés).

VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (8.11.2013)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a légi fuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EGK rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD))

A vélemény előadója: Hans-Peter Mayer

RÖVID INDOKOLÁS

Mivel különösen a 261/2004/EK rendelettel összefüggésben tisztázatlan jogi kérdések miatt többször az Európai Bírósághoz fordultak és fordulnak még mindig, a rendelet átdolgozása sürgetőnek tűnik. Ennek során biztosítani kell az utasok és a légi fuvarozók érdekei közötti igazságos egyensúlyt. Az átdolgozásnak azonban azt is célul kell kitűznie, hogy a légitársaságok foglalkozzanak szolgáltatásuk és üzleti koncepciójuk javításával.

A különösen az európai fogyasztókat mint érintett utasokat célzó egyszerűsítés érdekében nem csupán az egyes jogszabályrészek pontosítására van szükség, hanem az egész szöveg egyszerűsítésére, valamint az érthetőség és az olvashatóság javítására is.

A 261/2004/EK rendelet:

Jogok és besorolás:

A 261/2004/EK rendelettel kapcsolatos egyik központi elem az a kérdés, hogy a késések milyen jogosultságokat eredményeznek, és ezeket hogyan kell besorolni. A vélemény előadója a véleményében e tekintetben az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát követte. Emellett az előadó az áttekinthetőség érdekében csupán két kategóriába való besorolást irányoz elő, amelyek a 3500 km alatti és feletti távolságokba oszthatók be. Az első, 3500 km alatti távolsági kategóriába és az Unión belüli légi járatokba kifejezetten beletartoznak az EU tengerentúli területei is. Ebben az esetben járatonként három órás késéstől legfeljebb 250 eurós kártérítést kell lehetővé tenni. A második kategóriába a 3500 km-t meghaladó távolságon repülő járatok tartoznak. Ezeknél a járatoknál öt órás késéstől a jogosultság legfeljebb 600 euró lehet.

Az úgynevezett „fapados légitársaságok” gazdasági helyzetének megfelelő figyelembevétele érdekében lehetővé kell tenni a jegyár korlátozását. Itt azonban a repülőjegy teljes árát be kell számítani, beleértve az oda- és visszautat minden járulékos költséggel együtt, különös tekintettel a foglalás keretében szállítandó csomagokra. Az említett 250 és 600 eurós összegek következésképpen felső határnak tekintendők. Ez a módszer az aránytalanságot hivatott elkerülni.

A kártérítési jognak átalányalapon kell fedeznie a kárt. A vélemény előadója ezért pontosította a 12. cikk (1) bekezdésének második mondatát, és így ott immár nem lehetséges a kártérítési igény további kártalanításba való beszámítása. Ezt a pontosítást az Európai Bíróság X ZR111/12. sz. függőben lévő ügye teszi szükségessé.

Egy másik fontos kérdés a „meg nem jelenés” elve. Tilos a visszaúton vagy a csatlakozó járaton az utas beszállásának visszautasítása azon az alapon, hogy hogy az odaútra szóló jegyet nem vette igénybe, vagy a jegyet csak az út egy bizonyos szakaszára vette igénybe, mivel az európai jogszabályoknak – még kártérítés esetén is – kerülniük kell a szerződésszegés legitimálását.

A vélemény előadója emellett előírja, hogy késésnél a kifutópályán való várakozás idejét legfeljebb két órára korlátozzák. Amennyiben a felszállás rövidesen várható, vagyis valószínűleg fél órán belül bekövetkezik, a várakozási idő két órán túlra is meghosszabbítható. Ezen esetekben a pilótáknak kell dönteni a helyzet alapján. A vélemény előadója emellett előírná, hogy az átfoglalásra való jogosultság már három órától megalapozott legyen. Ugyanakkor a vélemény úgy rendelkezik, hogy a 8. és 9. cikkben meghatározott segítséget már a korai szakaszban biztosítani kell.

A Bizottság úgy véli, hogy az utas hibáján kívül bekövetkezett késések és járattörlések esetén a légitársaságoknak kell viselniük a legfeljebb öt éjszakát magában foglaló szállás költségeit, éjszakánként legfeljebb 175 EUR erejéig. A Bizottság által meghatározott összeg túl csekélynek tűnik néhány végcél esetében, különösen, ha egy lehetséges csatlakozás miatt a repülőtér közelében kell éjszakázni.

A vélemény emellett a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló 2013/11/EK irányelv 12. cikke alapján előírja, hogy az egységes feltételek biztosítása érdekében a panaszok benyújtására vonatkozó elévülési időnek általánosan két évnek kell lennie. Követeli továbbá, hogy a légi fuvarozók kötelesek legyenek kifejezetten felhívni a figyelmet a határidőkre.

A rendkívüli körülmények I. mellékletben szereplő listája:

A vélemény megváltoztatja a kötelező erejűnek tekintendő körülmények felsorolásának sorrendjét, fontossági sorrendbe állítva azokat. Műszaki problémákat tartalmaz, de a biztonsági kockázatok területére is kiterjeszti a felsorolást.

A vélemény különbséget tesz az egyrészről az üzemeltető légi fuvarozó, másrészről más fuvarozók és alapvető szolgáltatók közötti munkaügyi viták esetében is.

Ennek értelmében csak az utóbbi esetében állnak fenn rendkívüli körülmények.

Egyik felsorolás – a különleges és nem különleges körülményeket tartalmazó – sem teljes körű annak érdekében, hogy a jövőben bizonyítékként szolgálhassanak, és ne okozzanak problémát olyan esetekben, ahol bizonyos körülményeket nem említenek. Ezeket a listákat már kiegészítették az Európai Bíróság ítéleteit követően. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kiigazíthatók, azonban nem rövidíthetők.

Panasztételi lehetőségek:

Az utasok számos visszajelzése azt mutatja, hogy nem kielégítően kezelik az utasok követeléseit és panaszait. A légi fuvarozók gyakran először megkísérlik elutasítani az igényt, részben valótlan indokok alapján. Ilyen esetekben szankciókat kell bevezetni.

A végrehajtás megkönnyítése érdekében jogosultságot kell teremteni a késés, a járattörlés és a menetrend-módosítás okaival kapcsolatos teljes körű tájékoztatásra. Ellenkező esetben nem sikerül elérni az utasjogok jobb érvényesítésének biztosítására irányuló célt.

A 2027/97/EK rendelet:

Mivel uniós rendeletről van szó, az eurót kell mértékegységként használni. Ezért a vélemény az érthetőség érdekében törli a különleges lehívási jog (SDR) mint mértékegység fogalmát. Ehelyett az említett SDR-összegek jelenlegi értékéhez közelítő kerekített összegeket adtunk meg.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 261/2004/EK rendelet azokra az utasokra is vonatkozik, akik repülőjegyüket utazási csomag keretében foglalták. Egyértelművé kell azonban tenni, hogy az utasok nem halmozhatják a kapcsolódó – különösen az e rendelet és a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv szerinti – jogokat. Az utasok számára jogot kell biztosítani, hogy eldöntsék, melyik jogszabály szerint nyújtják be kérelmüket, de nem lehet joguk ahhoz, hogy ugyanazon probléma miatt mindkét jogszabály szerint kártérítést igényeljenek. Az utasok szempontjából nincs jelentősége annak, hogy az ilyen kérelmekből eredő terheket a légi fuvarozók és az utazásszervezők hogyan osztják el egymás között.

(6) A 261/2004/EK rendelet azokra az utasokra is vonatkozik, akik repülőjegyüket utazási csomag keretében foglalták. Egyértelművé kell azonban tenni, hogy az utasok nem halmozhatják a kapcsolódó – különösen az e rendelet és a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv szerinti – jogokat, akkor sem, ha e jogok külön vagy egyidejűleg történő érvényesítése alapvetően lehetséges. Az utasok számára jogot kell biztosítani, hogy eldöntsék, melyik jogszabály szerint nyújtják be kérelmüket, de nem lehet joguk ahhoz, hogy ugyanazon probléma miatt mindkét jogszabály szerint kártérítést igényeljenek. Az utasok szempontjából nincs jelentősége annak, hogy az ilyen kérelmekből eredő terheket a légi fuvarozók és az utazásszervezők hogyan osztják el egymás között.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) Világossá kell tenni, hogy az utas, ha utazásának egy részét nem szeretné megkezdeni, ezt már a tervezett indulási idő előtt közölheti a légi fuvarozóval, és nem csak utólag, csupán a megtérítendő adók érvényesítése céljából.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b) Amennyiben az utas mondja le a repülőutat, a légi fuvarozóknak kötelesnek kell lenniük arra, hogy a már kifizetett adókat díjmentesen visszafizessék.

Indokolás

Egyes légitársaságok – gyakran aránytalan összegű – szolgáltatási díjakat számítanak fel ilyen esetekben. Ez elfogadhatatlan. Egy fel nem merülő adót teljes mértékben vissza kell téríteni. Az utas nem veszi igénybe a már kifizetett járatot, ennek „büntetésként” épp elegendőnek kellene lennie.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9c) Amennyiben az utas egy megállapodás keretében egy későbbi időpontban történő utazás mellett dönt, a kieső járathoz kapcsolódó utazási költségeket teljes mértékben meg kell téríteni. Ide tartoznak a tömegközlekedési költségek, a taxi költségei, valamint a repülőtéri parkolóházban fizetendő parkolási díjak.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

9 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9d) Az utasok számára különleges védelmet kell biztosítani valamely járatnak a légi fuvarozó csődje vagy tevékenységeinek a működési engedély visszavonását követő felfüggesztése miatti törlése esetére; a légi fuvarozóknak igazolást kell benyújtaniuk arról, hogy kellő biztosíték áll rendelkezésre az utasoknak történő visszafizetésre és/vagy hazaszállításukra.

Indokolás

A fel nem használt repülőjegy árának visszafizetése vagy külföldön rekedés esetén a hazaszállítás formájában védelmet kell nyújtani a tevékenységüket megszüntető légi fuvarozóval szerződő utasok számára. Az eszközök (alapképzés, biztosítás stb.) megválasztása tekintetében a légitársaságok rugalmasságot élveznek.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A repülőtereknek és a repülőterek használóinak – például a légi fuvarozóknak és a földi kiszolgálást végző vállalatoknak – együtt kell működniük annak érdekében, hogy a légi szolgáltatásban bekövetkező többszöri fennakadásnak az utasokra gyakorolt hatása a lehető legkisebb legyen, és ennek érdekében ellátást és átfoglalást kell biztosítaniuk a számukra. E célból az ilyen esetekre készenléti tervvel kell rendelkezniük és együtt kell működniük e tervek kidolgozása során.

(10) A repülőtereknek és a repülőterek használóinak – például a légi fuvarozóknak, a földi kiszolgálást végző vállalatoknak, valamint a légi navigációs szolgálatoknak – együtt kell működniük annak érdekében, hogy a légi szolgáltatásban bekövetkező többszöri fennakadásnak az utasokra gyakorolt hatása a lehető legkisebb legyen, és ennek érdekében ellátást és átfoglalást kell biztosítaniuk a számukra. E célból az ilyen esetekre készenléti tervvel kell rendelkezniük és együtt kell működniük az európai, nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal e tervek kidolgozása során. A már meglévő készenléti terveket – szükség esetén – megfelelően ki kell igazítani.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A 261/2004/EK rendeletnek egyértelműen magában kell foglalnia a jelentős késést szenvedő utasok kártérítéshez való jogát, az Európai Bíróság C-402/07 és C 432/07 sz. (Sturgeon) egyesített ügyekben hozott ítéletének megfelelően. Ezzel párhuzamosan emelni kell azt az időtartamot, amelynek letelte után a késésből kártérítési jog keletkezik, hogy figyelembe lehessen venni az ágazatra gyakorolt pénzügyi hatást és el lehessen kerülni az ennek következtében esetleg bekövetkező gyakoribb járattörléseket is. Annak biztosítására, hogy az Unión belül utazók egyforma kártérítési jogokkal rendelkezzenek, célszerű, hogy a kártérítési jogot keletkeztető késési idő az EU-n belüli utazások esetében azonos legyen, a harmadik országokból érkező és oda induló járatoknál azonban a távolságtól függjön, figyelembe véve a légi fuvarozók üzemeltetési problémáit, amikor távoli repülőtereken kell megoldást találniuk a késések okára.

(11) A 261/2004/EK rendeletnek egyértelműen magában kell foglalnia a jelentős késést szenvedő utasok kártérítéshez való jogát, az Európai Bíróság C-402/07 és C 432/07 sz. (Sturgeon) egyesített ügyekben hozott ítéletének megfelelően. Annak biztosítására, hogy az Unión belül utazók egyforma kártérítési jogokkal rendelkezzenek, célszerű, hogy a kártérítési jogot keletkeztető késési idő az EU-n belüli utazások esetében azonos legyen, a harmadik országokból érkező és oda induló járatoknál azonban a távolságtól függjön, figyelembe véve a légi fuvarozók üzemeltetési problémáit, amikor távoli repülőtereken kell megoldást találniuk a késések okára.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Annak érdekében, hogy a fapados járatok ágazatában is figyelembe vegyék a légi közlekedési ágazatra gyakorolt pénzügyi hatásokat, lehetővé kell tenni, hogy a kártérítést a kifizetett teljes jegyár mértékében, legfeljebb azonban az e rendeletben említett összegekig érvényesítsék. Ez a jegyár tartalmazza az oda- és visszaút költségét, valamennyi járulékos költséggel, például a csomag költségével együtt. E jogosultság minden egyes késéssel érintett járat tekintetében megfelelő összegben áll fenn. Az oda- és a visszainduló járat késése esetén következésképpen kétszeres kártérítésre való jogosultság áll fenn, mindegyik esetben a teljes jegyár mértékében.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A jogbiztonság érdekében a 261/2004/EK rendeletnek egyértelműen meg kell erősítenie, hogy a járatok menetrendjének megváltozása a hosszas késéshez hasonló hatást gyakorol az utasokra, és ezért hasonló jogokat kell keletkeztetnie.

(12) A jogbiztonság érdekében a 261/2004/EK rendeletnek egyértelműen meg kell erősítenie, hogy a járatok menetrendjének megváltozása a hosszas késéshez és a járattörlésekhez hasonló hatást gyakorol az utasokra, és ezért hasonló jogokat kell keletkeztetnie.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Egyes utasjogok, különösen a szálláshoz való jog érvényesítése a tapasztalatok szerint aránytalan költségekkel jár a légi fuvarozók egyes kisebb nagyságrendű műveleteiből származó bevételéhez képest. A rövid távon, kis repülőgépekkel működtetett járatok üzemeltetőit ezért mentesíteni kell a szállás biztosítása alól, ugyanakkor segíteniük kell az utasnak a szálláskeresésben.

törölve

Indokolás

A vonatkozó cikkben nem csak a kisebb légi járművekről van szó, hanem a 250 km alatti távolságokról is. Ha egy utas az éjszaka közepén egy repülőtéren „ragad”, és nincs lehetősége az azonnali vagy alternatív továbbutazásra, szállást kell biztosítani számára. Nem a fogyasztón múlik, hogy kis repülőgépről van szó.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A fogyatékossággal élő, a csökkent mozgásképességű és más, különleges bánásmódot igénylő személyek – például a kíséret nélkül utazó gyermekek, a várandós nők és az orvosi ellátást igénylő személyek – számára nehezebb feladat szállást találni az utazás kénytelen megszakítása esetén. Ezért az ezekbe a kategóriákba tartozó utasokra a szálláshoz való jog semmiféle korlátozása nem alkalmazandó sem rendkívüli körülmények, sem regionális járatok esetében.

(18) A fogyatékossággal élő, a csökkent mozgásképességű és más, különleges bánásmódot igénylő személyek – például a kíséret nélkül utazó gyermekek, a várandós nők és az orvosi ellátást igénylő személyek – számára nehezebb feladat szállást találni az utazás kénytelen megszakítása esetén. Ezért az ezekbe a kategóriákba tartozó utasokra a szálláshoz való jog semmiféle okból történő korlátozása nem alkalmazandó rendkívüli körülmények esetében.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Az utazás megszakadása esetén az utasokat nem csak az őket ilyenkor megillető jogaikról kell megfelelően tájékoztatni, hanem a megszakítás okáról is, amint az információk rendelkezésre állnak. Ezeket az információkat akkor is meg kell adni, ha az utas a jegyét egy az Unióban működő közvetítőnél vásárolta meg.

(20) A járatkésés, a járat törlése, az utazás megszakadása vagy a menetrendváltozás esetén az utasokat nem csak az őket ilyenkor megillető jogaikról kell megfelelően tájékoztatni, hanem ezek okáról is, amint az információk rendelkezésre állnak. Ezekre szankciókkal alátámasztott jogosultsággal kell rendelkezniük. Ez a jogosultság akkor is fennáll, ha az utas a jegyét egy az Unióban működő közvetítőnél vásárolta meg.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Az utazás megszakadása esetén az utasokat nem csak az őket ilyenkor megillető jogaikról kell megfelelően tájékoztatni, hanem a megszakítás okáról is, amint az információk rendelkezésre állnak. Ezeket az információkat akkor is meg kell adni, ha az utas a jegyét egy az Unióban működő közvetítőnél vásárolta meg.

(20) Az utazás megszakadása esetén az utasokat nem csak az őket ilyenkor megillető jogaikról kell megfelelően tájékoztatni, hanem a megszakítás okáról is, amint az információk rendelkezésre állnak. Ezeket az információkat akkor is meg kell adni, ha az utas a jegyét egy az Unióban működő közvetítőnél vásárolta meg. Emellett az utasokat – jogaik gyakorlásának lehetővé tétele érdekében – tájékoztatni kell a kérelmek és panaszok benyújtásának legegyszerűbb és leggyorsabb eljárásairól.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Az utasjogok jobb érvényesítése érdekében a nemzeti végrehajtási szervek szerepét pontosabban kell meghatározni, és világosan el kell különíteni az utasok egyéni panaszainak kezelésétől.

(21) Az utasjogok jobb érvényesítése érdekében a nemzeti végrehajtási szervek szerepét pontosabban kell meghatározni, és világosan el kell különíteni az utasok egyéni panaszainak kezelésétől. Emellett pontosítani kell, hogy a legfeljebb 90 napos ügyintézési időt az európai fogyasztók érdekében nem szabad túllépni. Az egyéni panaszok kezelésének felelősségét egyértelműen meg kell határozni annak megelőzése érdekében, hogy a nemzeti végrehajtási szervek a panaszok gyors kezelése helyett egymáshoz irányítsák az utasokat.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Az utasokat megfelelően tájékoztatni kell az igények és panaszok légi fuvarozókhoz való benyújtásával kapcsolatos eljárásokról, és biztosítani kell, hogy ésszerű határidőn belül választ kapjanak. Az utasoknak azt a lehetőséget is biztosítani kell, hogy a légi fuvarozókkal szemben peren kívüli eszközök útján emeljenek panaszt. Ugyanakkor mivel a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való jog az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében elismert alapvető jog, ezek az intézkedések nem akadályozhatják és nem nehezíthetik meg azt, hogy az utasok bírósághoz forduljanak.

(22) Az utasokat megfelelően tájékoztatni kell az igények és panaszok légi fuvarozókhoz való benyújtásával kapcsolatos eljárásokról, és fel kell hívni figyelmüket az erre vonatkozó – különösen a 16a. cikk (2) bekezdésében foglalt – határidőkre. A követelés vagy a panasz beérkezésétől számított két hónapon belül választ kell kapniuk. Az utasoknak azt a lehetőséget is biztosítani kell, hogy a légi fuvarozókkal szemben peren kívüli eszközök útján emeljenek panaszt. Ugyanakkor mivel a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való jog az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében elismert alapvető jog, ezek az intézkedések nem akadályozhatják és nem nehezíthetik meg azt, hogy az utasok bírósághoz forduljanak. A jogok peren kívüli és bírósági eljárás keretében történő egyszerű, gyors és olcsó kezelése érdekében fel kell hívni a figyelmet különösen az online és alternatív vitarendezési eljárásokra, valamint a kis értékű követelések európai eljárására.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Az utasokat megfelelően tájékoztatni kell az igények és panaszok légi fuvarozókhoz való benyújtásával kapcsolatos eljárásokról, és biztosítani kell, hogy ésszerű határidőn belül választ kapjanak. Az utasoknak azt a lehetőséget is biztosítani kell, hogy a légi fuvarozókkal szemben peren kívüli eszközök útján emeljenek panaszt. Ugyanakkor mivel a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való jog az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében elismert alapvető jog, ezek az intézkedések nem akadályozhatják és nem nehezíthetik meg azt, hogy az utasok bírósághoz forduljanak.

(22) Az utasokat megfelelően tájékoztatni kell az igények és panaszok légi fuvarozókhoz való benyújtásával kapcsolatos eljárásokról, és biztosítani kell, hogy ésszerű határidőn belül választ kapjanak. Az utasoknak azt a lehetőséget is biztosítani kell, hogy a légi fuvarozókkal szemben peren kívüli eszközök útján emeljenek panaszt. E célból biztosítani kell, hogy az utasok megkapják azon szervezetek címeit és elérhetőségeit, amelyek az egyes országokban ezen eljárások lefolytatásáért felelősek. Ugyanakkor mivel a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való jog az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében elismert alapvető jog, ezek az intézkedések nem akadályozhatják és nem nehezíthetik meg azt, hogy az utasok bírósághoz forduljanak.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) A légi fuvarozóknak a jogviták alternatív rendezéséről szóló 2013/11/EU irányelvben meghatározott alternatív vitarendezési rendszerhez kell tartaniuk magukat.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22b) Az egységes feltételek biztosítása érdekében az e rendelet szerinti panaszok és követelések a jog keletkezésétől, azaz a járat foglalás szerinti indulási idejének napjától számított két éven belül évülnek el.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) Tekintettel az elveszett, megrongálódott vagy késve érkező poggyásszal kapcsolatos panaszok beterjesztésére kiszabott rövid határidőkre, a légi fuvarozóknak lehetőséget kell nyújtaniuk arra, hogy az utasok panaszaikat már a repülőtéren benyújthassák, és e célból formanyomtatványt kell számukra biztosítani. Ez a szokásos poggyászjegyzőkönyv (Property Irregularity Report vagy PIR) is lehet.

(31) Tekintettel az elveszett, megrongálódott vagy késve érkező poggyásszal kapcsolatos panaszok beterjesztésére kiszabott rövid határidőkre, a légi fuvarozóknak lehetőséget kell nyújtaniuk arra, hogy az utasok panaszaikat már a repülőtéren benyújthassák, és e célból formanyomtatványt kell számukra biztosítani az Unió valamennyi hivatalos nyelvén. Ez a szokásos poggyászjegyzőkönyv (Property Irregularity Report vagy PIR) is lehet.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) A gazdasági fejlődés figyelembevétele érdekében a 2027/97/EK rendeletben megállapított pénzügyi korlátozásokat a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által a Montreali Egyezmény 24. cikkének (2) bekezdése alapján 2009-ben végzett felülvizsgálatnak megfelelően módosítani kell.

(33) A gazdasági fejlődés figyelembevétele érdekében a 2027/97/EK rendeletben megállapított pénzügyi korlátozásokat végrehajtási aktusokkal módosítani kell.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a) Ennek a rendeletnek a gibraltári repülőtérre is vonatkoznia kell.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

261/2004/EK rendelet

1 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

(3) E rendelet Gibraltár repülőterére történő alkalmazását a Spanyol Királyság, illetve az Egyesült Királyság külügyminiszterei által Londonban, 1987. december 2-án kiadott együttes nyilatkozatban szereplő megállapodás alkalmazásáig fel kell függeszteni. Spanyolország és az Egyesült Királyság kormánya tájékoztatja a Tanácsot a hatálybalépés időpontjáról.

törölve

Indokolás

A Bizottság javaslata nem hagyja el a 2004. évi rendeletből a Gibraltár repülőterére történő alkalmazás felfüggesztéséről szóló záradékot. 2006-ban az Egyesült Királyság, Spanyolország és Gibraltár kormánya konstruktív megállapodásra jutott, amely biztosította Gibraltár repülőterének az egységes légiközlekedési piachoz való csatlakozását. A gibraltári létesítmény uniós repülőtér, ezért a Szerződésekkel összhangban valamennyi uniós légiközlekedési intézkedést Gibraltárra is ki kell terjeszteni.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„»utazásszervező«: a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdése szerinti személy”;

„»szervező«: olyan személy, aki nem alkalomszerűen szervezett utazási formákat szervez, és eladja vagy értékesítésre kínálja azokat közvetlenül vagy közvetítő útján;

Indokolás

A jobb érthetőség és a fogyasztóbarát jelleg javítása érdekében megfelelőbb, ha minden hivatkozást elhagyunk, és ehelyett az összes megfelelő fogalommeghatározást érthetően megnevezzük ebben a rendeletben.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea. „utasfelvétel”: az utasnak maga a légitársaság vagy egy utasfelvételi vállalat általi, illetve online történő felvétele egy járatra;

Indokolás

Az angol változatban a 3. cikk (2) bekezdésében a beszállásról („boarding”) van szó, míg a német változatban az utasfelvételről. Ez a megadott 45 perces idő tekintetében félrevezető (utasfelvételről vagy beszállásról van szó?).

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

»csökkent mozgásképességű személy«: a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló 1107/2006/EK rendelet szerinti bármely személy;

fogyatékossággal élő, illetve csökkent mozgásképességű személy”: bármely személy, akinek mozgásképessége a közlekedés során bármilyen fizikai (érzék- vagy mozgásszervi, állandó vagy időleges) fogyatékosság, értelmi fogyatékosság vagy sérülés, vagy más fogyatékossághoz vezető ok, illetve kor miatt korlátozott, és akinek helyzete kellő figyelmet igényel, és szükségessé teszi az összes utas rendelkezésére álló szolgáltatás hozzáigazítását az érintett személy egyéni igényeihez;

Indokolás

A jobb érthetőség és a fogyasztóbarát jelleg javítása érdekében megfelelőbb, ha minden hivatkozást elhagyunk, és ehelyett az összes megfelelő fogalommeghatározást érthetően megnevezzük ebben a rendeletben.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – l pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) Az l) pontban szereplő „járat törlése” meghatározás a következő mondattal egészül ki:

d) Az l) pontban szereplő „járat törlése” meghatározás a következő mondattal egészül ki:

„Törölt járatnak kell tekinteni a járatot abban az esetben is, ha a repülőgép felszállt, de ezt követően valamilyen okból egy, az érkezési repülőtértől eltérő repülőtéren le kellett szállnia, vagy vissza kellett térnie az indulási repülőtérre.”

„A légitársaságra és az utasokra gyakorolt következmények szempontjából törölt járatnak kell tekinteni a járatot abban az esetben is, ha a repülőgép felszállt, de ezt követően valamilyen okból egy, az érkezési repülőtértől eltérő repülőtéren le kellett szállnia, vagy vissza kellett térnie az indulási repülőtérre.”

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – m pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„m) »rendkívüli körülmények«: olyan körülmények, amelyek jellegüknél vagy eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe, és amelyeket a légi fuvarozó ténylegesen nem tud befolyásolni. E rendelet alkalmazásában a rendkívüli körülmények magukban foglalják a mellékletben felsorolt körülményeket;

„m) »rendkívüli körülmények«: olyan körülmények, amelyek jellegüknél vagy eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe, és amelyeket a légi fuvarozó ténylegesen nem tud befolyásolni. E rendelet alkalmazásában a rendkívüli körülmények magukban foglalják az 1. mellékletben nem tételesen felsorolt körülményeket. A Bizottságot a 6d. cikkel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktussal fel kell hatalmazni arra, hogy olyan további körülményekkel egészítse ki az 1. mellékletben szereplő felsorolást, amelyek e rendelet alkalmazásában rendkívüli körülményeknek minősülnek.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – s pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

»jegyár«: egy jegyért fizetett teljes ár, amely magában foglalja a légi viteldíjat, valamint a jegy árában foglalt opcionális és nem opcionális szolgáltatásokért fizetendő minden vonatkozó adót, díjat, felárat és illetéket;

jegyár: egy jegyért fizetett teljes ár, amely magában foglalja a légi viteldíjat, valamint a jegy árában foglalt opcionális és nem opcionális szolgáltatásokért fizetendő minden vonatkozó adót, díjat, felárat és illetéket, amely az utazás légi közlekedéshez fűződő részéhez kapcsolódik.

Indokolás

A módosítás pontosítja, hogy a „jegyár” csupán a légi közlekedéshez fűződő szolgáltatásokra vonatkozik (nem pedig olyan szolgáltatásokra, mint például a hotelfoglalás és az autóbérlés).

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont

261/2004/EK rendelet

2 cikk – w pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

»a kifutópályán való várakozás«: induláskor az az idő, amelyet a repülőgép az utasok beszállításának kezdetétől a felszállásig a földön tölt, érkezéskor pedig az az idő, amely a repülőgép földet érése és az utasok kiszállításának kezdete között telik el;

»a kifutópályán való várakozás«: induláskor az az idő, amelyet a repülőgép az utasok beszállításának befejezésétől a felszállásig a földön tölt, érkezéskor pedig az az idő, amely a repülőgép földet érése és az utasok kiszállításának kezdete között telik el;

Indokolás

A beszállás időtartama nem foglalhatja magában „a kifutópályán való várakozást”, amelyet a beszállás befejezésétől kell számítani.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

261/2004/EK rendelet

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) megerősített helyfoglalással rendelkeznek az érintett légi járaton és – az 5. cikkben említett járattörlés, valamint a 6. cikkben említett menetrendváltozás esetét kivéve – utasfelvételre jelentkeznek,

a) megerősített helyfoglalással rendelkeznek az érintett légi járaton és – az 5. cikkben említett járattörlés, valamint a 6. cikkben említett menetrendváltozás esetét kivéve – utasfelvételre jelentkeztek, aminek jeléül kiállították nekik a jegyet,

- a légi fuvarozó, az utazásszervező vagy egy meghatalmazott utazásközvetítő által előre és írásban (akár elektronikus formában) meghatározott módon és megjelölt időpontban,

- a légi fuvarozó, az utazásszervező vagy egy meghatalmazott utazásközvetítő által előre és írásban (akár elektronikus formában) meghatározott módon és megjelölt időpontban,

vagy ha nincs megjelölve időpont,

vagy ha nincs megjelölve időpont,

- legalább 45 perccel a menetrend szerinti indulási időpont előtt; vagy

- legalább 45 perccel a menetrend szerinti indulási időpont előtt; vagy

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy mi értendő „utasfelvétel” alatt. A módosítás és az „utasfelvétel” fogalmának javasolt új meghatározása azt hivatott tisztázni, hogy a fogalom nem a beszállásra vonatkozik.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -a pont (új)

261/2004/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

b) utasokra, akik egy harmadik országban található repülőtérről egy olyan tagállam területén található repülőtérre indulnak, amelyre a Szerződést alkalmazni kell, kivéve, ha ebben a harmadik államban előnyökben vagy kártalanításban és segítségben részesültek, amennyiben az érintett légijárat üzemeltető légifuvarozója közösségi légifuvarozó.

b) utasokra, akik egy harmadik országban található repülőtérről egy olyan tagállam területén található repülőtérre indulnak, amelyre a Szerződést alkalmazni kell, kivéve, ha ebben a harmadik államban előnyökben vagy kártalanításban és segítségben részesültek, amennyiben az érintett légi járat üzemeltető légi fuvarozója közösségi légi fuvarozó, vagy a járat visszaútra szólt, amelyet egy annak megfelelő, az Unió területén működő repülőtérről induló, közösségi légi fuvarozó által üzemeltetett járattal együtt foglaltak le.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

261/2004/EK rendelet

3 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(6) E rendelet a szervezett utazási szerződések keretében szállított utasokra is alkalmazandó, de nem érinti az utasok 90/314/EGK tanácsi rendelet szerinti jogait. Az utas e rendelet és a 90/314/EGK tanácsi irányelv értelmében is jogosult kérelem benyújtására, de az ugyanazon tényekkel kapcsolatban nem halmozhatja a két jogi aktus alapján őt megillető jogokat, amennyiben a jogok ugyanazon érdekek védelmezésére vagy ugyanazon célra irányulnak. E rendelet nem alkalmazható olyan esetekben, amikor egy utazási csomagot a légi járat törlésén vagy késésén kívüli egyéb okokból törölnek.

„(6) E rendelet a szervezett utazási szerződések keretében szállított utasokra is alkalmazandó, de nem érinti az utasok 90/314/EGK tanácsi rendelet szerinti jogait. Az utas e rendelet és a 90/314/EGK tanácsi irányelv értelmében is jogosult kérelem külön vagy egyidejűleg történő benyújtására, de az ugyanazon tényekkel kapcsolatban nem halmozhatja a két jogi aktus alapján őt megillető jogokat, amennyiben a jogok ugyanazon érdekek védelmezésére vagy ugyanazon célra irányulnak. E rendelet nem alkalmazható olyan esetekben, amikor egy utazási csomagot a légi járat törlésén vagy késésén kívüli egyéb okokból törölnek.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

261/2004/EK rendelet

3 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3) Amennyiben az utasok beszállását akaratuk ellenére visszautasították, akkor az üzemeltető légi fuvarozó azonnal kártalanítja őket a 7. cikkel összhangban és segítséget nyújt nekik a 8. cikkel összhangban. Ha az utas a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint a lehető legrövidebb időn belül történő átfoglalás mellett dönt, és az indulási idő legalább két órával későbbi, mint az eredeti indulási idő, az üzemeltető légi fuvarozó segítséget nyújt az utasnak a 9. cikkel összhangban.

„(3) Amennyiben az utasok beszállását az oda- vagy visszaútra akaratuk ellenére visszautasították, akkor az üzemeltető légi fuvarozó a lehető leghamarabb kártalanítja őket a 7. cikkel összhangban és segítséget nyújt nekik a 8. cikkel összhangban. Ha az ilyen utasok a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint a lehető legrövidebb időn belül történő átfoglalás mellett döntenek, az üzemeltető légi fuvarozó segítséget nyújt az utasnak a 9. cikkel összhangban.

Indokolás

Nem játszhat szerepet, hogy az utas megkezdte-e az odautat vagy sem. Emellett nem fordulhat elő, hogy az utasnak csak 2 órás késétől kínálnak fel valami innivalót.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

261/2004/EK rendelet

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az utasok beszállását akaratuk ellenére visszautasították, akkor az üzemeltető légi fuvarozó azonnal kártalanítja őket a 7. cikkel összhangban és segítséget nyújt nekik a 8. cikkel összhangban. Ha az utas a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint a lehető legrövidebb időn belül történő átfoglalás mellett dönt, és az indulási idő legalább két órával későbbi, mint az eredeti indulási idő, az üzemeltető légi fuvarozó segítséget nyújt az utasnak a 9. cikkel összhangban.

Amennyiben az utasok beszállását akaratuk ellenére visszautasították, akkor az üzemeltető légi fuvarozó azonnal és minden egyéb alakiság nélkül kártalanítja őket a 7. cikkel összhangban és segítséget nyújt nekik a 8. cikkel összhangban. Ha az utas a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint a lehető legrövidebb időn belül történő átfoglalás mellett dönt, és az indulási idő legalább két órával későbbi, mint az eredeti indulási idő, az üzemeltető légi fuvarozó segítséget nyújt az utasnak a 9. cikkel összhangban.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

4 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdést a retúr jegyekre is alkalmazni kell, ha a visszaúton az utas beszállását azon az alapon utasítják vissza, hogy az odaútra szóló jegyet nem vette igénybe, vagy e célból nem fizetett további díjat.

(4) Tilos a visszaúton vagy a csatlakozó járaton az utas beszállásának visszautasítása azon az alapon, hogy az odaútra szóló jegyet nem vette igénybe, vagy a jegyet csak az út egy bizonyos szakaszára vette igénybe.

Indokolás

A visszaúton vagy a csatlakozó járaton az utas beszállását nem lehet visszautasítani azon az alapon, hogy az odaútra szóló jegyet nem vette igénybe, vagy a jegyet csak az út egy bizonyos szakaszára vette igénybe. Ez volt a vélemény előadója által beterjesztett 25. módosítás célja.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

4 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1), (2) és (3) bekezdést a retúr jegyekre is alkalmazni kell, ha a visszaúton az utas beszállását azon az alapon utasítják vissza, hogy az odaútra szóló jegyet nem vette igénybe, vagy e célból nem fizetett további díjat.

A módosítás a magyar változatot nem érinti.

 

 

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

4 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha az utas, vagy az utas nevében eljáró közvetítő egy vagy több, ugyanabba a szállítási szerződésbe tartozó utas családi vagy keresztnevében előforduló olyan elírást jelent be, amely a beszállás visszautasítását vonhatja maga után, a légi fuvarozónak azt legalább egyszer, az indulás előtt legfeljebb 48 órával, az utastól vagy a közvetítőtől kért kiegészítő díj nélkül ki kell javítania, kivéve, ha a nemzeti vagy a nemzetközi jogszabályok ezt nem teszik lehetővé.

(5) Ha az utas, vagy az utas nevében eljáró közvetítő egy vagy több, ugyanabba a szállítási szerződésbe tartozó utas családi vagy keresztnevében vagy titulusában előforduló olyan elírást jelent be, amely a beszállás visszautasítását vonhatja maga után, a légi fuvarozónak azt legalább egyszer, az indulás előtt legfeljebb 48 órával, az utastól vagy a közvetítőtől kért kiegészítő díj nélkül ki kell javítania, kivéve, ha a nemzeti vagy a nemzetközi jogszabályok ezt nem teszik lehetővé.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

261/2004/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„a) az üzemeltető légi fuvarozó átfoglalás esetén, ha a járat indulásának ésszerűen várható időpontja legalább két órával későbbi, mint a törölt járat tervezett indulása, a 9. cikkben meghatározott ellátást ajánlja fel; és”

„a) az üzemeltető légi fuvarozó átfoglalás esetén a 9. cikkben meghatározott ellátást ajánlja fel; és”

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

5 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az üzemeltető légi fuvarozó nem köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlését rendkívüli körülmények okozták, és a járat törlését minden ésszerű intézkedés megtételével sem lehetett volna elkerülni. Rendkívüli körülményekre csak akkor szabad hivatkozni, ha a szóban forgó járatot, vagy az ugyanazzal a légi járművel üzemeltetett előző járatot érintik.

Az üzemeltető légi fuvarozó nem köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlését rendkívüli körülmények okozták, és a járat törlését minden ésszerű intézkedés megtételével sem lehetett volna elkerülni. Rendkívüli körülményekre csak akkor szabad hivatkozni, ha a szóban forgó járatot, vagy az ugyanazzal a légi járművel üzemeltetett előző járatot érintik. Amennyiben a légi fuvarozó az utasok által benyújtott igények nyomán erre vonatkozóan nem tud írásos bizonyítékkal szolgálni, a kártérítési kötelezettség érvényben marad.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

261/2004/EK rendelet

5 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5) Azokon a repülőtereken, amelyeknek éves utasforgalma legalább az előző három egymást követő évben elérte a hárommillió főt, a repülőtér-irányító szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a repülőtér és a repülőtér használói – különösen a légi fuvarozók és a földi kiszolgálást végző vállalatok – műveleteiket megfelelő készenléti terv révén összehangolják, így felkészülve a többszörös járattörléseket és/vagy késéseket előidéző olyan helyzetekre, amelyek miatt jelentős számú utas reked a repülőtéren, beleértve a légitársaságok csődje vagy a működési engedélyük visszavonása miatt bekövetkező eseteket is. A készenléti terv célja, hogy a repülőtéren rekedt utasok megfelelő tájékoztatást és segítséget kapjanak. A repülőtér-irányító szervezet a készenléti tervet és annak bármely módosítását közli a 16. cikk szerint kijelölt nemzeti végrehajtási szervvel. Azon repülőterek irányító szervezeteinek, amelyek utasforgalma nem éri el a fenti határt, minden ésszerű intézkedést meg kell tenniük a repülőtér-használók tevékenységének összehangolása, valamint a repülőtéren rekedt utasok ellátása és tájékoztatása érdekében.”

„(5) Azokon az uniós repülőtereken, amelyeknek éves utasforgalma legalább az előző három egymást követő évben elérte a hárommillió főt, a repülőtér-irányító szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a repülőtér és a repülőtér használói – különösen a légi fuvarozók és a földi kiszolgálást végző vállalatok – műveleteiket megfelelő készenléti terv révén összehangolják, így felkészülve a többszörös járattörléseket és/vagy késéseket előidéző olyan helyzetekre, amelyek miatt jelentős számú utas reked a repülőtéren, beleértve a légitársaságok csődje vagy a működési engedélyük visszavonása miatt bekövetkező eseteket is. A készenléti terv célja, hogy a repülőtéren rekedt utasok megfelelő tájékoztatást és segítséget kapjanak. A repülőtér-irányító szervezet a készenléti tervet és annak bármely módosítását közli a 16. cikk szerint kijelölt nemzeti végrehajtási szervvel. Azon repülőterek irányító szervezeteinek, amelyek utasforgalma nem éri el a fenti határt, minden ésszerű intézkedést meg kell tenniük a repülőtér-használók tevékenységének összehangolása, valamint a repülőtéren rekedt utasok ellátása és tájékoztatása érdekében.”

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c a pont (új)

261/2004/EK rendelet

5 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) A cikk a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a) A légi fuvarozó fizetésképtelensége vagy tevékenységének megszűnése miatti járattörlés esetén az utasok jogosultak a járat árának visszatérítésére vagy a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az első indulási pontra visszainduló járatra, továbbá a 9. cikk szerinti ellátásra. A légi fuvarozók igazolással szolgálnak arra, hogy kellő biztosíték áll rendelkezésre az utasok által befizetett összegek visszatérítésére, illetve hazaszállításukra.”

Indokolás

Az utasokat biztosítani kell a fizetésképtelenség vagy bármi más miatt bekövetkező járattörlések esetére. Ide tartozik a működési engedély visszavonásának esete is.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Jelentős késés

Késés

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. legalább két órás késés esetén felajánlja a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében előírt segítséget; and

i. a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 9. cikk (2) bekezdésében előírt segítséget; valamint

Indokolás

Nem helyes, hogy egy utas csak 2 óra várakozás után kap egy pohár vizet.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – ii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. legalább öt órás késés esetén, ha a késés egy vagy több éjszakára is kiterjed, felajánlja a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában előírt segítséget; valamint

ii. legalább három órás késés esetén felajánlja a 8. cikk (1) bekezdésében előírt segítséget.

Indokolás

A ii. és iii. pont sorrendjét meg kell fordítani.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – iii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. legalább öt órás késés esetén felajánlja a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt segítséget.

iii. legalább három órás késés esetén, ha a késés egy vagy több éjszakára is kiterjed, felajánlja a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában előírt segítséget; valamint

Indokolás

A ii. és iii. pont sorrendjét meg kell fordítani.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) EU-n belüli utazások és harmadik országból induló/oda érkező, 3500 km-nél rövidebb utazások esetében a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest öt órás vagy annál hosszabb késéssel érkeznek meg;

a) EU-n belüli utazások és harmadik országból induló/oda érkező, 3500 km-nél rövidebb utazások esetében – beleértve a tagállamok tengerentúli területeit is – a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest három órás vagy annál hosszabb késéssel érkeznek meg;

Indokolás

A maximális időtartamnak a meglévő ítélkezési gyakorlathoz kell igazodnia. Emellett e szabályozást az EU-hoz tartozó tengerentúli területekre is alkalmazni kell.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) harmadik országból induló/oda érkező, 3500 km-től 6000 km-ig terjedő utazások esetében a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest kilenc órás vagy annál hosszabb késéssel érkeznek meg;

b) harmadik országból induló/oda érkező, 3500 km-nél hosszabb utazások esetében a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest öt órás vagy annál hosszabb késéssel érkeznek meg;

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) harmadik országokból induló/oda érkező, 6000 km-nél hosszabb utazások esetében a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest tizenkét órás vagy annál hosszabb késéssel érkeznek meg.

törölve

Indokolás

Legfeljebb csak két különböző besorolás lehet.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A (2) bekezdést akkor is alkalmazni kell, ha az üzemeltető légi fuvarozó a menetrendszerű indulási és érkezési időt úgy módosítja, hogy azzal az eredeti menetrend szerinti érkezéshez képest késést idéz elő, kivéve ha az utasok a menetrendváltozásról az eredetileg tervezett indulási idő előtt több mint tizenöt nappal tájékoztatást kaptak.

(3) A (2) bekezdést akkor is alkalmazni kell, ha az üzemeltető légi fuvarozó a menetrendszerű indulási és érkezési időt úgy módosítja, hogy azzal az eredeti menetrend szerinti érkezéshez képest késést vagy korábbi indulást idéz elő, kivéve, ha az utasok a menetrendváltozásról az eredetileg tervezett indulási idő előtt több mint tizenöt nappal tájékoztatást kaptak.

Indokolás

A járat korábbi indulása is jelentőséggel bír, mert ha nem közlik időben, akkor le lehet késni a járatot.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az üzemeltető légi fuvarozó nem köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, ha bizonyítani tudja, hogy a járat késését vagy a menetrend módosítását rendkívüli körülmények okozták, és a késést vagy módosítást minden ésszerű intézkedés megtételével sem lehetett volna elkerülni. A rendkívüli körülményekre csak az érintett járattal, vagy az ugyanazzal a légi járművel üzemeltetett előző járattal összefüggésben lehet hivatkozni.”

(4) Az üzemeltető légi fuvarozó nem köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, ha írásban bizonyítani tudja, hogy a járat késését vagy a menetrend módosítását rendkívüli körülmények okozták, és a késést vagy módosítást minden ésszerű intézkedés megtételével sem lehetett volna elkerülni. A rendkívüli körülményekre csak az érintett járattal, vagy az ugyanazzal a légi járművel üzemeltetett előző járattal összefüggésben lehet hivatkozni.” Az utasnak szankciókkal alátámasztott joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák ezekről a rendkívüli körülményekről.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

261/2004/EK rendelet

6 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha a biztonsági szempontok lehetővé teszik, több mint egy órás kifutópályán való várakozás esetén az üzemeltető légi fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet biztosít, és az utastérben megfelelő fűtésről vagy hűtésről, és szükség esetén megfelelő orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a kifutópályán való várakozás eléri az öt órát, a repülőgép visszatér a kapuhoz vagy más megfelelő kiszállóhelyhez, ahol az utasok kiszállhatnak és az (1) bekezdésben meghatározott segítségben részesülhetnek, kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel összefüggő okokból a repülőgép nem hagyhatja el helyét a kifutópályán.

(5) Ha a biztonsági szempontok lehetővé teszik, a kifutópályán való várakozás esetén az üzemeltető légi fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet biztosít, és az utastérben megfelelő fűtésről vagy hűtésről, és szükség esetén megfelelő orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a kifutópályán való várakozás eléri a két órát, a repülőgép visszatér a kapuhoz vagy más megfelelő kiszállóhelyhez, ahol az utasok kiszállhatnak és az (1) bekezdésben meghatározott segítségben részesülhetnek, kivéve, ha a biztonsággal és a védelemmel összefüggő okokból a repülőgép nem hagyhatja el helyét a kifutópályán, vagy amennyiben a felszállás rövidesen várható, vagyis valószínűleg fél órán belül bekövetkezik.

Indokolás

Nem látható be, hogy miért kell az utasoknak akár 5 órát is a repülőgépen tölteniük, amikor a repülőtéri tranzitban is várakozhatnak.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

261/2004/EK rendelet

6 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az utas azért kési le a csatlakozó járatot, mert előző járata késett vagy annak időpontját megváltoztatták, a csatlakozó járatot üzemeltető közösségi légi fuvarozó az utasnak felajánlja:

Ha az utas azért kési le a csatlakozó járatot, mert előző járata késett vagy annak időpontját megváltoztatták, a késésért felelős közösségi légi fuvarozó az utasnak felajánlja:

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

261/2004/EK rendelet

6 a cikk – 1 bekezdés – bevezető mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ha az utas azért kési le a csatlakozó járatot, mert előző járata késett vagy annak időpontját megváltoztatták, a csatlakozó járatot üzemeltető közösségi légi fuvarozó az utasnak felajánlja:

(1) Ha az utas azért kési le a csatlakozó járatot, mert előző járata késett, azt törölték vagy annak időpontját megváltoztatták, a csatlakozó járatot üzemeltető közösségi légi fuvarozó az utasnak felajánlja:

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

261/2004/EK rendelet

6 a cikk – 1 bekezdés – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott segítséget, amennyiben legalább két órával többet kell várnia a csatlakozásra; valamint

i. a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott segítséget; valamint

Indokolás

Nem helyes, hogy egy utas csak 2 óra várakozás után kap egy pohár vizet.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

261/2004/EK rendelet

6 a cikk – 1 pont – iii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott segítséget, ha az alternatív járat vagy a 8. cikk szerint ajánlott egyéb szállítási eszköz indulásának menetrend szerinti időpontja legalább öt órával meghaladja a lekésett járat menetrendszerű indulását, és a késés egy vagy több éjszakára is kiterjed.

iii. a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott segítséget, ha az alternatív járat vagy a 8. cikk szerint ajánlott egyéb szállítási eszköz indulásának menetrend szerinti időpontja legalább három órával meghaladja a lekésett járat menetrendszerű indulását, és a késés egy vagy több éjszakára is kiterjed.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

261/2004/EK rendelet

6 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha az utas egy előző csatlakozó járat késése miatt kési le a csatlakozó járatot, kárpótláshoz van joga az előző járatot üzemeltető közösségi légi fuvarozó részéről a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban. E célból a késést a végső célállomásra való menetrendszerű érkezés időpontjához viszonyítva kell számítani.

(2) Ha az utas egy előző csatlakozó járat késése, törlése vagy menetrendváltozás miatt kési le a csatlakozó járatot, kárpótláshoz van joga az előző járatot üzemeltető közösségi légi fuvarozó részéről a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban. E célból a késést a végső célállomásra való menetrendszerű érkezés időpontjához viszonyítva kell számítani.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – -a pont (új)

261/2004/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a. Az (1) bekezdés bevezető mondatának helyébe a következő szöveg lép:

 

„Amennyiben erre a cikkre hivatkoznak, az utasok minden egyes késéssel érintett járat tekintetében a teljes kifizetett repülőjegyár mértékéig, legfeljebb azonban a következő összegben kapnak kártérítést:”

Indokolás

A fapados járatok esetében az összegek aránytalanok. Egy mindössze 49 euróba kerülő jegyre nyújtott 250 eurós kártérítés gazdaságilag ésszerűtlen lenne. A jegyárra való jogosultságnak ezért korlátozhatónak kell lennie, a meghatározott összegeknek pedig felső korlátként való kezelése. Amennyiben azonban a késés az odautat és a visszautat egyaránt érinti, ezen összeg kétszeresének visszatérítése is lehetséges.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont

261/2004/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a. Az (1) bekezdésben a „repülőútra” szó helyébe az „utazásra” szó lép.

a. Az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„a) 250 euró minden unión belüli utazás esetén, beleértve a tengerentúli területeket is, valamint harmadik országból induló/oda érkező, 3500 km-es vagy rövidebb utazás esetén;”

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a a pont (új)

261/2004/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa. Az (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

 

„b) 600 euró minden, harmadik országból induló/oda érkező, 3500 km-t meghaladó utazás esetén.”

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a b pont (új)

261/2004/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab. Az (1) bekezdés c) pontját el kell hagyni.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2) Ha az utas a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint utazásának folytatása mellett döntött, a végső célállomásig vezető útja során csak egyszer keletkezhet kártérítéshez való joga, még akkor is, ha az átfoglalás után újabb járattörlésre vagy lekésett csatlakozásra kerül sor.

„(2) Ha az utas a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint utazásának folytatása mellett döntött, a végleges célállomásig vezető útja során csak egyszer keletkezhet kártérítéshez való joga, még akkor is, ha az átfoglalás után újabb járattörlésre vagy lekésett csatlakozásra kerül sor.

Indokolás

A végső célállomás esetén adott esetben köztes célállomásra is gondolhatunk. A végleges célállomás fogalma egyértelműbb.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

7 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A légi fuvarozó az utassal önkéntes megállapodásra juthat, amely az (1) bekezdésben említett kártérítési rendelkezések helyébe lép, feltéve, hogy a megállapodást az utas egy olyan dokumentum aláírásával erősíti meg, amely felhívja az utas figyelmét az e rendelet szerinti kártérítéshez való jogára.

(5) A légi fuvarozó az utassal önkéntes megállapodásra juthat, amely az (1) bekezdésben említett kártérítési rendelkezések helyébe lép, feltéve, hogy a megállapodást az utas egy olyan dokumentum aláírásával erősíti meg, amely felhívja az utas figyelmét az e rendelet szerinti kártérítéshez való jogára. Ilyen megállapodást csak a jogosultságot megalapozó esemény bekövetkezte után lehet megkötni.

Indokolás

Ellenkező esetben már a járat foglalásakor előzetesen alá lehetne írattatni egy ilyen dokumentumot az utassal.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

261/2004/EK rendelet

8 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a járat árának visszatérítése az utas kérésétől számított hét napon belül a 7. cikk (3) bekezdésében meghatározott módon, az utazás meg nem tett szakaszára vagy szakaszaira, továbbá a már megtett szakaszra vagy szakaszokra, amennyiben a repülőút az utas eredeti utazási tervéhez viszonyítva már nem szolgál semmilyen célt, adott esetben a következővel együtt:

a) a járat árának visszatérítése az utas kérésétől számított hét napon belül a 7. cikk (3) bekezdésében meghatározott módon, az utazás meg nem tett szakaszára vagy szakaszaira, továbbá a már megtett szakaszra vagy szakaszokra, amennyiben a repülőút az utas eredeti utazási tervéhez viszonyítva már nem szolgál semmilyen célt, az utas kívánságára a következővel együtt:

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

261/2004/EK rendelet

8 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a lehető legkorábbi járat vissza az első indulási pontra;

a lehető legkorábbi, a felelős légi fuvarozó által megszervezendő járat vissza az első indulási pontra;

Indokolás

A felelős légi fuvarozónak kell ezt a járatot megszerveznie, ez nem az utas feladata.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

261/2004/EK rendelet

8 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha az utas az (1) bekezdés b) pontjában említett lehetőséget választja, és az üzemeltető légi fuvarozó nem tudja az utast saját járatainak egyikén, kellő időben szállítani ahhoz, hogy az utas végső úticélját a menetrend szerinti érkezési időhöz viszonyítva 12 órán belül elérje, akkor az utas – a rendelkezésre állástól függően – jogosult más légi fuvarozó járatára vagy eltérő szállítási módra való átfoglalásra. Az 1008/2008/EK rendelet 22. cikkének (1) bekezdése ellenére a másik légi fuvarozó vagy más fuvarozó a szerződő fuvarozónak nem szabhat olyan árat, amely meghaladja a saját utasai által az elmúlt három hónapban ugyanilyen szolgáltatásokért fizetett átlagos árat.

(5) Ha az utas az (1) bekezdés b) pontjában említett lehetőséget választja, és az üzemeltető légi fuvarozó nem tudja az utast saját járatainak egyikén, kellő időben szállítani ahhoz, hogy az utas végső úticélját a menetrend szerinti érkezési időhöz viszonyítva három órán belül elérje, akkor az utas – a rendelkezésre állástól függően – jogosult más légi fuvarozó járatára vagy eltérő szállítási módra való átfoglalásra. Az 1008/2008/EK rendelet 22. cikkének (1) bekezdése ellenére a másik légi fuvarozó vagy más fuvarozó a szerződő fuvarozónak nem szabhat olyan árat, amely meghaladja a saját utasai által az elmúlt három hónapban ugyanilyen szolgáltatásokért fizetett átlagos árat.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a a pont (új)

261/2004/EK rendelet

9 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

(2) Ezenkívül az utasoknak díjmentesen két telefonhívást, illetve faxüzenet vagy e-mail küldését kell felajánlani.

Indokolás

Az eredeti, a felülvizsgálat által nem érintett 9. cikk (2) bekezdést át kell dolgozni, amely még telexeket említett. A telex azonban mára már elavult, és már nincs jelentősége.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

9 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(4) Ha az üzemeltető légi fuvarozó bizonyítani tudja, hogy a járat törlését, késését vagy a menetrend megváltoztatását rendkívüli körülmények okozták, és a járat törlését, késését vagy menetrendje megváltoztatását minden ésszerű intézkedés megtételével sem lehetett volna elkerülni, az (1) bekezdés b) pontja szerinti szállásköltséget éjszakánként és utasonként 100 EUR-ra és legfeljebb három éjszakára korlátozhatja. Ha az üzemeltető légi fuvarozó e korlátozás alkalmazása mellett dönt, az utasokat ekkor is köteles tájékoztatni a három éjszaka letelte után rendelkezésre álló szálláslehetőségekről, és a 14. cikkben meghatározott kötelezettségei továbbra is fennállnak.

„(4) Ha az üzemeltető légi fuvarozó bizonyítani tudja, hogy a járat törlését, késését vagy a menetrend megváltoztatását rendkívüli körülmények okozták, és a járat törlését, késését vagy menetrendje megváltoztatását minden ésszerű intézkedés megtételével sem lehetett volna elkerülni, az (1) bekezdés b) pontja szerinti szállásköltséget éjszakánként és utasonként 175 EUR-ra és legfeljebb öt éjszakára korlátozhatja. Ha az üzemeltető légi fuvarozó e korlátozás alkalmazása mellett dönt, az utasokat ekkor is köteles tájékoztatni az öt éjszaka letelte után rendelkezésre álló szálláslehetőségekről, és a 14. cikkben meghatározott kötelezettségei továbbra is fennállnak.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

9 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szállásbiztosítási kötelezettség nem áll fenn, ha az érintett járat 250 km-es vagy ennél kevesebb távolságot tenne meg és legfeljebb 80 hellyel rendelkező repülőgéppel üzemel, kivéve, ha csatlakozó járatról van szó. Ha az üzemeltető légi fuvarozó ezt a mentességet választja, az utasokat akkor is tájékoztatni köteles az elérhető szálláslehetőségekről.

törölve

Indokolás

Nem látható be, hogy itt miért kerül szóba a távolság és a repülőgép mérete. Az utas nem tudja befolyásolni a repülőgép méretét. Még egy rövid repülőút is érhet véget éjszaka. Az utasnak ezért nem kellene egy padon éjszakáznia.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

9 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Ha az utas az indulási repülőtéren a 8. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti visszatérítés mellett dönt, vagy ha a későbbi időpontban történő utazást választja a 8. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint, az érintett járattal kapcsolatosan megszűnik a 9. cikk (1) bekezdése szerinti ellátáshoz való joga.

(6) Ha az utas a 8. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti visszatérítés mellett dönt, vagy ha a későbbi időpontban történő utazást választja a 8. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint, az érintett járattal kapcsolatosan megszűnik a 9. cikk (1) bekezdése szerinti ellátáshoz való joga.” Amennyiben az utasnak e döntés alapján bizonyíthatóan költségei merülnek fel a repülőtérre utazás és onnan való elutazás tekintetében, akkor az utas számára teljes mértékben meg kell téríteni a fel nem használt utazással kapcsolatos odaút költségét.

Indokolás

Ide tartoznak az oda- és visszaút busz-, vonat- és taxiköltségei, valamint repülőtéri parkolóházban fizetendő parkolási díjak, mivel ezek bizonyíthatók.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

261/2004/EK rendelet

9 cikk – 7 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7) Egy légi fuvarozó csak akkor szakíthatja meg vagy szüntetheti meg az ellátást, ha az ellátás nyújtása vagy végrehajtása nyilvánvalóan tovább késleltetné az indulást.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

261/2004/EK rendelet

11 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3) Az üzemeltető légi fuvarozó a 9. cikk (4) és (5) bekezdésében megállapított korlátozásokat nem alkalmazhatja a csökkent mozgásképességű utasokra, az őket kísérő személyekre, a kíséret nélkül utazó gyermekekre, a várandós nőkre vagy az orvosi ellátást igénylő személyekre, feltéve, hogy az utas különleges segítségnyújtási igényeiről a menetrendszerű járat indulása előtt legalább 48 órával tájékoztatta a légi fuvarozót, annak ügynökét vagy az utazásszervezőt. Ha a szerződés mindkét utazásra ugyanazzal a légi fuvarozóval jött létre, akkor a tájékoztatást érvényesnek kell tekinteni az egész utazásra, valamint a visszaútra is.”

„(3) Az üzemeltető légi fuvarozó a 9. cikk (4) és (5) bekezdésében megállapított korlátozásokat nem alkalmazhatja a csökkent mozgásképességű utasokra, az őket kísérő személyekre, a kíséret nélkül utazó gyermekekre, a várandós nőkre vagy az orvosi ellátást igénylő személyekre.

Indokolás

A tájékoztatás nem játszhat szerepet, mivel ennek a személyi körnek mindig különleges védelmet kell élveznie.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

261/2004/EK rendelet

12 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 12. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

 

„E rendelet alkalmazása nem érinti az utasok további kártalanításhoz való jogát. A rendelet szerint adott kártérítés nem számítható be az ilyen kártalanításba.”

Indokolás

Az eredeti szabályozás különböző értelmezési lehetőségeket engedett meg, ezeket meg kell szüntetni. Ezzel kapcsolatban jelenleg eljárás folyik az Európai Bíróságon (ügyszám: X ZR/111/12.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

261/2004/EK rendelet

13 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Olyan esetekben, amikor egy üzemeltető légi fuvarozó kártérítést fizet vagy más, e rendelet szerint rá háruló kötelezettséget teljesít, sem e rendelet rendelkezései, sem a nemzeti jogszabályok rendelkezései nem értelmezhetők a fuvarozó azon jogának korlátozásaként, hogy az e rendelet szerint felmerült költségeiért kártérítést kérjen bármely olyan harmadik féltől, amelynek szerepe volt a kártérítést vagy egyéb kötelezettségeket keletkeztető esemény bekövetkeztében.

Olyan esetekben, amikor egy üzemeltető légi fuvarozó kártérítést fizet vagy más, e rendelet szerint rá háruló kötelezettséget teljesít, sem e rendelet rendelkezései, sem a nemzeti jogszabályok rendelkezései vagy az általános üzleti feltételek nem értelmezhetők a fuvarozó azon jogának korlátozásaként, hogy az e rendelet szerint felmerült költségeit bármely olyan harmadik fél megtérítse, amelynek szerepe volt a kártérítést vagy egyéb kötelezettségeket keletkeztető esemény bekövetkeztében.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – -1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A cikk az (1) bekezdést megelőzően a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(-1) A légi fuvarozók biztosítják, hogy valamennyi repülőtéren, amelyen tevékenységet folytatnak, kapcsolattartó vagy az adott légi fuvarozó által megbízott harmadik személy álljon rendelkezésre azzal a céllal, hogy megadja az utasoknak az őket megillető jogokkal kapcsolatban szükséges tájékoztatást (beleértve a panaszkezelési eljárásokat is), és hogy segítséget nyújtson az utasoknak, valamint hogy azonnali intézkedéseket tegyen az utazás megszakadása és elveszett vagy késve érkező poggyász esetén.”

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A beszállást visszautasító vagy egy járatát törlő üzemeltető légi fuvarozó minden érintett utasnak átad egy írásbeli tájékoztatót, amely e rendelettel összhangban meghatározza a kártérítés és segítségnyújtás szabályait, beleértve a 9. cikk (4) és (5) bekezdése szerinti korlátozásokra vonatkozó információkat is. A légi fuvarozó továbbá hasonló tájékoztatót ad át minden, legalább két órás késés vagy menetrendbeli változtatás által érintett utasnak. Az utas írott formában megkapja továbbá a 16a. cikk szerint kijelölt illetékes panaszkezelő testületek kapcsolattartási adatait.

(2) A beszállást visszautasító vagy egy járatát törlő üzemeltető légi fuvarozó minden érintett utasnak haladéktalanul átad egy írásbeli tájékoztatót, amely e rendelettel összhangban meghatározza a kártérítés és segítségnyújtás szabályait, beleértve a 9. cikk (4) és (5) bekezdése szerinti korlátozásokra vonatkozó információkat is, valamint kifejezetten felhívja a figyelmet a jogosultság érvényesítését kizáró, 16a. cikk (2) bekezdése szerinti határidőre. A légi fuvarozó továbbá hasonló tájékoztatót ad át minden, legalább két órás késés vagy menetrendbeli változtatás által érintett utasnak. Az utas írott formában megkapja továbbá a 16a. cikk szerint kijelölt illetékes panaszkezelő testületek és nemzeti végrehajtási szervek kapcsolattartási adatait.

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A járat törlése vagy késése esetén az üzemeltető légi fuvarozó a lehető leghamarabb – és legkésőbb a menetrend szerinti indulási idő után 30 perccel – értesíti az utasokat a helyzetről, valamint a becsült indulási időről, amint ez az információ rendelkezésére áll; a (6) és (7) bekezdés szerint közvetítőn keresztül megvásárolt jeggyel rendelkező utasokat pedig abban az esetben, ha megkapta azok elérhetőségeit.

(5) A járat törlése vagy késése esetén az üzemeltető légi fuvarozó a lehető leghamarabb – és legkésőbb a menetrend szerinti indulási idő előtt – értesíti az utasokat a helyzetről, valamint a becsült indulási időről, amint ez az információ rendelkezésére áll.

Indokolás

Ha az utasokat csak 30 perccel a tervezett indulási idő után értesítik, akkor már egy órája ülnek információ nélkül a kapunál (beszállási idő). Az információnak előbb kell megérkeznie. Az utasokat a helyszínen kell tájékoztatni, nem a kapcsolattartón keresztül. Nem minden utas ismeri ezeket az információkat, erre nem is kötelezhetők. Emellett néhány utas adott esetben már kikapcsolta a mobiltelefonját a tulajdonképpen már megkezdődött beszállás miatt.

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

261/2004/EK rendelet

14 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Ha az utas a jegyét nem közvetlenül az üzemeltető légi fuvarozótól vásárolja, hanem egy az Unióban működő közvetítőn keresztül, a közvetítő megadja a légi fuvarozónak az utas elérhetőségeit, feltéve, hogy az utas erre kifejezett és írásos felhatalmazást adott. Ilyen felhatalmazást csak önkéntes beleegyezés alapján lehet adni. A légi fuvarozó az elérhetőségi adatokat kizárólag az e cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez használhatja fel, marketing céljából nem, és azokat a szállítási szerződés végrehajtása után 72 órán belül meg kell semmisítenie. Az adatok tárolása, feldolgozása, és az azokhoz való hozzáférés során be kell tartani a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet.

(6) Ha az utas a jegyét nem közvetlenül az üzemeltető légi fuvarozótól vásárolja, hanem egy az Unióban működő közvetítőn keresztül, a közvetítő megadja a légi fuvarozónak az utas elérhetőségeit, feltéve, hogy az utas erre kifejezett és írásos felhatalmazást adott. Ilyen felhatalmazást csak önkéntes beleegyezés alapján lehet adni. A légi fuvarozó az elérhetőségi adatokat kizárólag az e rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez használhatja fel, marketing céljából nem, és azokat a szállítási szerződés végrehajtása után 7 napon belül meg kell semmisítenie. Az adatok tárolása, feldolgozása, és az azokhoz való hozzáférés során be kell tartani a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A jegyvétel időpontjában a légi fuvarozók tájékoztatják az utasokat az e rendeletben meghatározott jogokkal kapcsolatos kérelem- és panaszkezelési eljárásaikról és azokról a kapcsolattartási címekről, amelyeken az utasok kérelmeiket és panaszaikat – többek között elektronikus úton – benyújthatják. A légi fuvarozó az utasokat a panaszaik kezelésében illetékes testületről vagy testületekről is tájékoztatják.

(1) A jegyvétel időpontjában a légi fuvarozók tájékoztatják az utasokat az e rendeletben meghatározott jogokkal kapcsolatos kérelem- és panaszkezelési eljárásaikról és azokról a kapcsolattartási címekről, amelyeken az utasok kérelmeiket és panaszaikat – többek között elektronikus úton – benyújthatják. A légi fuvarozó az utasokat a panaszaik kezelésében illetékes testületről vagy testületekről, valamint a jogosultság érvényesítését kizáró, 16a. cikk (2) bekezdése szerinti határidőről is tájékoztatják.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az utas az e rendelet szerinti jogai tekintetében panaszt kíván benyújtani a légi fuvarozónak, a panaszt a járat indulásának napjától vagy tervezett napjától számított három hónapon belül kell benyújtania. A panasz beérkezésétől számított 7 napon belül a fuvarozónak vissza kell igazolnia az utas panaszának kézhezvételét. A panasz kézhezvételétől számított két hónapon belül a fuvarozó köteles kimerítő választ adni az utasnak.

Ha az utas az e rendeletben meghatározott jogokkal összefüggésben követelést vagy panaszt kíván benyújtani a légi fuvarozónak, ezt a járat foglalás szerinti indulási idejétől számított 6 hónapon belül kell írásban vagy elektronikus formában megtennie. A 4. cikk (5) és (6) bekezdésében említett esetek egyikének fennállásakor a légi fuvarozók írásban indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják az utasokat azzal a címmel kapcsolatban, amelyre panaszukat küldhetik, valamint a panaszok benyújtásának hat hónapos határidejéről. A követelés vagy a panasz beérkezésétől számított 7 napon belül a fuvarozónak vissza kell igazolnia az utas panaszának kézhezvételét. A panasz kézhezvételétől számított két hónapon belül a fuvarozó köteles kimerítő választ adni az utasnak.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

6 a cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A polgári jogi követelés elévül, ha azt a keletkezésétől számított 2 éven belül bírósági úton nem érvényesítik. A tagállamok biztosítják, hogy a vita rendezésére nemzeti végrehajtási szervek vagy a 2013. május 21-i 2013/11/EU irányelv szerinti alternatív vitarendezési fórumok előtti – a kimenetelüket tekintve nem kötelező érvényű – eljárásokat igénybe vevő feleket ezt követően az ilyen eljárások alatt az elévülési határidő lejárta ne akadályozza abban, hogy ugyanazon jogvita tekintetében bírósági eljárást indítsanak. Ez nem érinti az azon nemzetközi megállapodásokban foglalt, elévülésre vonatkozó rendelkezéseket, amelyeknek a tagállamok részes felei.

Indokolás

Az egységes feltételek biztosítása és a fogyasztók számára az egyszerűsítés érdekében egységes szabályokat kell alkalmazni. E bekezdés tartalma megegyezik az alternatív vitarendezésről nemrégiben elfogadott irányelvvel.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A vonatkozó uniós és tagállami jogszabályokkal összhangban minden tagállam kijelöli azt a nemzeti szervet vagy szerveket, amely(ek) a légi fuvarozók és az utasok között az e rendelet szerinti jogok tekintetében felmerülő viták peren kívüli rendezésével foglalkoznak.

(3) A vonatkozó uniós és tagállami jogszabályokkal összhangban minden tagállam kijelöli azt a nemzeti szervet vagy szerveket, amely(ek) a légi fuvarozók és az utasok között az e rendelet szerinti jogok tekintetében felmerülő viták (követelés) peren kívüli rendezésével foglalkoznak.

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A panasz beérkezésétől számított 7 napon belül a kijelölt szervnek vissza kell igazolnia a panasz kézhezvételét, és annak másolatát meg kell küldenie a megfelelő nemzeti végrehajtási szervnek. A végleges választ legkésőbb a panasz kézhezvételétől számított három hónapon belül meg kell adni a panaszosnak. A végleges válasz másolatát szintén meg kell küldeni a nemzeti végrehajtási szervnek.

A panasz beérkezésétől számított 7 napon belül a kijelölt szerv köteles visszaigazolni a panasz kézhezvételét, és köteles megküldeni annak másolatát a megfelelő nemzeti végrehajtási szervnek. A végleges választ legkésőbb a panasz kézhezvételétől számított 90 napon belül meg kell adni a panaszosnak. A végleges válasz másolatát szintén meg kell küldeni a nemzeti végrehajtási szervnek.

Indokolás

Ez lehetővé tenné az alternatív vitarendezésről szóló 2013/11/EU irányelvben felvázolt megoldást. Jóllehet ez a 90 napos határidő meghosszabbításának tűnik, de csak igen összetett kivételes esetekben. Ez alatt a technikailag rendkívül nehéz esetek értendők, amelyekben – például életbiztosítással kapcsolatos jogviták esetén – összetett számításokat kell végezni, vagy szakértők véleményét kell kikérni. Ezek egyike sem fog itt előfordulni.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 a cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az említett nemzeti végrehajtási szervektől függetlenül fennmarad az utas azon joga, hogy polgári bírósághoz forduljon.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

261/2004/EK rendelet

16 b cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére a Bizottság megvizsgálja azokat az eseteket, amelyekben e rendelet bármely előírásának alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatban különbségek mutatkoznak, különösen a rendkívüli körülmények fogalmának értelmezését illetően; és a közös megközelítés elősegítése érdekében pontosítja a rendelet előírásait. A Bizottság e célból ajánlást fogadhat el a 16c. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt követően.

(4) Egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére a Bizottság megvizsgálja azokat az eseteket, amelyekben e rendelet bármely előírásának alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatban különbségek mutatkoznak, különösen a rendkívüli körülmények fogalmának értelmezését illetően; és a közös megközelítés elősegítése érdekében az I. melléklet megfelelő kiegészítésével felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján pontosítja a rendelet előírásait. A Bizottság e célból ajánlást fogadhat el a 16c. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt követően.

Indokolás

Itt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell alkalmazni. A felsorolás mindazonáltal nem teljes körű. A következmények a fogyasztók/utasok szempontjából jelentősek.

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

261/2004/EK rendelet

16 d cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„16d. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

 

(2) A Bizottságnak a 2. cikk m) pontjában említett felhatalmazása e rendelet hatálybalépésétől kezdve meghatározatlan időre szól.

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk m) pontjában említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A visszavonás a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően arról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(5) A 2. cikk m) pontjában említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2027/97/EK rendelet

3 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2) A közösségi légi fuvarozó a repülőtéren panaszbejelentő nyomtatványt bocsát rendelkezésre, amely lehetővé teszi, hogy az utas azonnal panaszt nyújthasson be megrongálódott vagy késve érkező poggyászára vonatkozóan. A panaszbejelentő nyomtatványt, amely a szokásos poggyászjegyzőkönyv (PIR) is lehet, a légi fuvarozó a repülőtéren a Montreali Egyezmény 31. cikkének (2) bekezdése szerinti panaszként fogadja el. Ez a lehetőség nem sérti az utas azon jogát, hogy panaszát a Montreali Egyezményben megadott határidőn belül más eszközök útján is benyújtsa.”

„(2) A közösségi légi fuvarozó a repülőtéren az EU minden hivatalos nyelvén panaszbejelentő nyomtatványt bocsát rendelkezésre, amely lehetővé teszi, hogy az utas azonnal panaszt nyújthasson be megrongálódott vagy késve érkező poggyászára vonatkozóan. A panaszbejelentő nyomtatványt, amely a szokásos poggyászjegyzőkönyv (PIR) is lehet, a légi fuvarozó a repülőtéren a Montreali Egyezmény 31. cikkének (2) bekezdése szerinti panaszként fogadja el. Ez a lehetőség nem sérti az utas azon jogát, hogy panaszát a Montreali Egyezményben megadott határidőn belül más eszközök útján is benyújtsa.”

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2027/97/EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül halál esetén az utasonként kifizetett előleg nem lehet kevesebb 18 096 SDR (különleges lehívási jog) euróban kifejezett értékénél. A Bizottságot a 6c. cikkel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktussal fel kell hatalmazni arra, hogy ezt az összeget a Montreali Egyezmény 24. cikkének (2) bekezdése alapján a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által hozott határozatra figyelemmel kiigazítsa. Az említett összeg kiigazítása nyomán a mellékletben szereplő megfelelő összeg is módosul.”

„(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, az előzetes kifizetés halál esetén nem lehet kevesebb, mint utasonként 20 000 EUR. A Bizottságot a 6c. cikkel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktussal fel kell hatalmazni arra, hogy ezt az összeget a Montreali Egyezmény 24. cikkének (2) bekezdése alapján a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által hozott határozatra figyelemmel kiigazítsa. Az említett összeg kiigazítása nyomán a mellékletben szereplő megfelelő összeg is módosul.”

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

261/2004/EK rendelet

6 d cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Noha a légi fuvarozók teljes mértékű kereskedelmi szabadságot élveznek a poggyász-szállítás feltételeinek megszabásában, világosan jelezniük kell a helyfoglaláskor és az utasfelvételi pultnál (az önkiszolgáló utasfelvételi automatákat is beleértve) egyaránt, hogy az utasok a jegyükön szereplő egyes járatok esetében mennyi és milyen poggyászt vihetnek fel a repülőgépre és mennyit adhatnak fel, valamint tájékoztatniuk kell őket arról, hogy milyen korlátozások érvényesek a poggyászok száma tekintetében az adott maximális engedélyezett poggyászmennyiségen belül. Ha a poggyász szállítására további díjakat szabnak ki, a légi fuvarozóknak egyértelműen meg kell jelölniük e díjak minden részletét mind a helyfoglaláskor, mind pedig, kérésre, a repülőtéren.

(1) A légi fuvarozóknak világosan jelezniük kell minden egyes helyfoglalási folyamat kezdetén és az utasfelvételi pultnál (az önkiszolgáló utasfelvételi automatákat is beleértve) egyaránt, hogy az utasok a jegyükön szereplő egyes járatok esetében mennyi és milyen poggyászt vihetnek fel a repülőgépre és mennyit adhatnak fel, valamint tájékoztatniuk kell őket arról, hogy milyen korlátozások érvényesek a poggyászok száma tekintetében az adott maximális engedélyezett poggyászmennyiségen belül. Ha a poggyász szállítására további díjakat szabnak ki, a légi fuvarozóknak egyértelműen meg kell jelölniük e díjak minden részletét mind a helyfoglalás kezdetekor, mind pedig a repülőtéren.

 

A kiegészítő díjakat világosan és átlátható módon közzé kell tenni, és lehetővé kell tenni, hogy a helyfoglalás módjától függetlenül a tulajdonképpeni utazásfoglalási folyamattal fizessék ki. Ez a kötelezettség az olyan szolgáltatókra is alkalmazandó, akik a légitársaság nevében repülési szolgáltatásokat kínálnak. A kiegészítő díjak a teljes repülőjegyár részét képezik.

 

E bekezdés nem érinti a fogyasztók jogairól szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke (2) bekezdésének t) pontjában és 22. cikkében meghatározott jogokat.

Indokolás

Ahogy azt már az 1008/2008/EK rendelet bevezette, itt ismét hangsúlyozzuk, hogy a helyfoglalási folyamat elején biztosítani kell az árak átláthatóságát.

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2027/97/EK rendelet

6 d cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A kézipoggyász mérete legalább 55 x 40 x 20 cm, és legalább 6 kg tömegű.

Indokolás

Az említett értékek a jelenleg működő légitársaságok minimális értékei. Ezekkel a minimális értékekkel kívánjuk elkerülni, hogy a jövőben egy minimális mérettől kezdve kiegészítő díjakat vezessenek be a kézipoggyászokra.

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2027/97/EK rendelet

6 d cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Ha a kézipoggyászt a repülőgépbe való beszállás vagy a repülőgép indulása előtt a repülőgépről a csomagtérbe rakják át, akkor ezt a poggyászt a repülőgép elhagyásakor kézipoggyászként át kell adni az utasnak.

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2027/97/EK rendelet

6 d cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 6d. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) Az utasok az előírt kézipoggyász-kereten felül, legfeljebb 5 kg súlyig, további díj alkalmazása nélkül felvihetik az utastérbe alapvető személyes tárgyaikat vagy tulajdonukat, beleértve a repülőtéren vásárolt tárgyakat is. A légi fuvarozó dönthet úgy, hogy a fenti tárgyakat a légi jármű rakterében szállítja, amennyiben a biztonsági okokhoz fűződő rendkívüli körülmények és a légi jármű egyedi jellemzői nem teszik lehetővé az utastérben való szállítást. Ezen esetekben nem számítanak fel további díjakat.

Indokolás

A kézipoggyász-keret előírásához meg kell határozni a méretre és súlyra vonatkozó minimális értékeket annak érdekében, hogy biztosítsuk a minimális egyértelműséget a légiutasok számára (ld. az előadó 73. módosítását); a személyes tárgyak vagy tulajdon esetében azonban a maximális súlyt kell meghatározni.

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2027/97/EK rendelet

6 e cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az alkalmazandó biztonsági előírásoktól, valamint az érintett repülőgépre vonatkozó műszaki előírásoktól és korlátozásoktól függően a közösségi légi fuvarozók lehetővé teszik, hogy az utasok hangszert vigyenek magukkal az utastérbe. A hangszereket az utastérben történő szállításra akkor lehet elfogadni, ha azokat a poggyásztartóban vagy az ülés alatt biztonságosan lehet tárolni. A légi fuvarozó dönthet úgy, hogy egy hangszer beleszámít az utas által szállítható kézipoggyász-keretbe, és nem adódik hozzá a kézipoggyász-kerethez.

(1) Az alkalmazandó biztonsági előírásoktól, valamint az érintett repülőgépre vonatkozó műszaki előírásoktól és korlátozásoktól függően a közösségi légi fuvarozók lehetővé tehetik, hogy az utasok hangszert vigyenek magukkal az utastérbe. A hangszereket az utastérben történő szállításra akkor lehet elfogadni, ha azokat a poggyásztartóban vagy az ülés alatt biztonságosan lehet tárolni. A légi fuvarozó dönthet úgy, hogy egy hangszer beleszámít az utas által szállítható kézipoggyász-keretbe, és nem adódik hozzá a kézipoggyász-kerethez.

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2027/97/EK rendelet

6 e cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha egy hangszer túlságosan nagy ahhoz, hogy az utastérben a poggyásztartóban vagy az ülés alatt biztonságosan lehessen tárolni, a légi fuvarozó második viteldíj megfizetését kérheti, amennyiben az ilyen hangszert az utas kézipoggyászként egy másik ülésen szállítja. Ha második viteldíj megfizetésére kerül sor, a légi fuvarozónak a lehetőségek szerint mindent meg kell tennie azért, hogy az utas és a hangszer egymás melletti üléseket foglaljon el. Ha erre megvan a lehetőség és az utas kéri, a hangszereket a raktér egy fűtött részében kell szállítani az alkalmazandó biztonsági szabályoktól, a rendelkezésre álló helytől és az érintett repülőgép műszaki előírásaitól függően. A légi fuvarozónak egyértelműen meg kell jelölnie feltételei között azt, hogy a hangszereket milyen szabályok szerint és milyen díjért szállítja.”

(2) Ha egy hangszer túlságosan nagy ahhoz, hogy az utastérben a poggyásztartóban vagy az ülés alatt biztonságosan lehessen tárolni, a légi fuvarozó második viteldíj megfizetését kérheti, amelyet mentesíteni kell a ráeső repülőtéri adóktól, amennyiben az ilyen hangszert az utas kézipoggyászként egy másik ülésen szállítja. Ha második viteldíj megfizetésére kerül sor, a légi fuvarozónak a lehetőségek szerint mindent meg kell tennie azért, hogy az utas és a hangszer egymás melletti üléseket foglaljon el. Ha erre megvan a lehetőség és az utas kéri, a hangszereket a raktér egy fűtött részében kell szállítani az alkalmazandó biztonsági szabályoktól, a rendelkezésre álló helytől és az érintett repülőgép műszaki előírásaitól függően. A légi fuvarozónak különleges címkével kell megjelölni ezeket a hangszereket annak biztosítása érdekében, hogy ezekkel megkövetelt gondossággal bánjanak. A légi fuvarozónak egyértelműen meg kell jelölnie feltételei között azt, hogy a hangszereket milyen szabályok szerint és milyen díjért szállítja.”

Indokolás

Ha egy hangszer számára további ülőhelyet kell megvenni, akkor azt mentesíteni kell a ráeső adók, de legalább a repülőtéri adó alól.

Módosítás  94

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ez a rendelet minden olyan légi járatra és utazásra alkalmazandó, amelynek foglalás szerinti indulási ideje e napon 00.00 órára van tervezve.

Módosítás  95

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

1 melléklet – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Rendkívülinek tekintendők a következő körülmények:

1. Kötelező szabályként mindenkor rendkívülinek tekintendők a következő körülmények:

Módosítás  96

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

1 melléklet – 1 bekezdés – alpontok sorrendje

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iii.

 

i.

 

iv.

 

ii.

 

v.

 

vi.

 

vii.

Indokolás

A sorrendnek az okok fontosságát kell követnie.

Módosítás  97

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

I melléklet – 1 bekezdés – ii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. a légi jármű szokásos üzemeltetésével együtt nem járó műszaki problémák, például az érintett járatüzemeltetés során feltárt meghibásodás, amely megakadályozza az üzemeltetés zavartalan folytatását; vagy rejtett, a gyártó vagy egy illetékes hatóság által jelzett gyártási hiba, amely a repülés biztonságát befolyásolja;

ii. a légi jármű szokásos üzemeltetésével együtt nem járó műszaki problémák, például az érintett járatüzemeltetés során feltárt meghibásodás, amely megakadályozza az üzemeltetés zavartalan folytatását; és rejtett, a gyártó vagy egy illetékes hatóság által jelzett gyártási hiba, amely a repülés biztonságát befolyásolja;

Módosítás  98

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

I melléklet – 1 pont – ii a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a járat biztonságos üzemeltetését lehetetlenné tevő háborúk, politikai zavargások és zendülések;

Módosítás  99

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

I melléklet – 1 pont – iii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

biztonsági kockázatok, szabotázs- vagy terrorcselekmények, amelyek lehetetlenné teszik a járat biztonságos üzemeltetését;

háború, konfliktusok, politikai instabilitás, biztonsági kockázatok, szabotázs- vagy terrorcselekmények, amelyek lehetetlenné teszik a járat biztonságos üzemeltetését;

Módosítás  100

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

I melléklet – 1 bekezdés – iv pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv. életveszélyes egészségügyi kockázatok vagy egészségügyi vészhelyzetek, amelyek az érintett járat megszakítását vagy elterelését teszik szükségessé;

iv. egészségügyi kockázatok vagy egészségügyi vészhelyzetek, amelyek az érintett járat megszakítását vagy elterelését teszik szükségessé;

Indokolás

Nem világos, hogy ki hivatott megítélni, mikor tekintendő egy egészségügyi kockázat életveszélyesnek.

Módosítás  101

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

I melléklet – 1 pont – vi a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a járat madárral való ütközése;

Módosítás  102

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

I melléklet – 1 bekezdés – vii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vii. az üzemeltető légi fuvarozót, illetve alapvető szolgáltatókat, például repülőtereket vagy léginavigációs szolgáltatókat érintő munkahelyi konfliktusok.

vii. az alapvető szolgáltatókat, például repülőtereket vagy léginavigációs szolgáltatókat érintő munkahelyi konfliktusok.

Módosítás  103

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

I melléklet – 1 pont – vii a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

radarberendezés hivatalosan igazolt üzemzavara a légtérben, valamint a repülőtérnek a repülőtér-irányító szervezet általi lezárása;

Módosítás  104

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

I melléklet – 2 pont – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a repülőgép rendes üzemeltetésével járó műszaki problémák, köztük a szokásos karbantartás folyamán vagy a gép repülés előtti ellenőrzése során feltárt problémák, valamint a karbantartás vagy a repülés előtti ellenőrzés helyes végrehajtásának hiányában keletkezett problémák; valamint

az 1. pont ii. pontja szerint rendkívülinek nem minősülő műszaki problémák;

Indokolás

A műszaki problémák mindig a légi fuvarozó, és sosem az utasok hatókörébe tartoznak. Ki kell zárni a kimentés lehetőségét, amennyiben nem a repülőgép rendes üzemeltetésével együtt nem járó olyan műszaki problémákról van szó, amelyek rejtett gyártási hibából származnak.

Módosítás  105

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

I melléklet – 2 pont – ii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a repülőszemélyzet vagy az utaskabin személyzetének hiányzása (kivéve ha munkahelyi konfliktusok okozzák).

a repülőszemélyzet vagy az utaskabin személyzetének hiányzása.

Indokolás

Ez a légitársaság kockázati körébe tartozik, amelynek – például megbetegedés esetén – időben meg kell szerveznie a helyettesítést, vagy tartalék személyzetet kell alkalmaznia.

Módosítás  106

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

I melléklet – 2 pont – ii a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

rossz időjárási viszonyok, kivéve, ha a repülőtér-irányító szervezet hivatalosan lezárta a légteret vagy a repülőteret;

Indokolás

A légi fuvarozók az időjárásra hivatkozva gyakran döntenek úgy, hogy nem indítják el járatukat. Ez azonban nem mindig vezethető vissza ténylegesen a repülési lehetőségeket befolyásoló rossz időjárási viszonyokra.

Módosítás  107

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

I melléklet – 2 pont – ii b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a tél beállta, mivel a repülőgépeket mindig repülésre alkalmas állapotban kell tartani;

Módosítás  108

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

I melléklet – 2 pont – ii c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

egy megelőző járatot érintő események miatti bármilyen mértékű késések;

Indokolás

Ilyen esetekben a légitársaságoknak elegendő idő áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a következő járatig megszervezzék a helyettesítő légi járatot és a személyzetet. Időben és térben itt nincs szoros összefüggés a következő járattal. Ez vonatkozik a valamely megelőző járatot érintő szabotázs, orvosi események, a légtér előzetes lezárása stb. esetére is.

Módosítás  109

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

I melléklet – 2 pont – ii d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

gazdátlan poggyász eltávolítása a raktérből;

Indokolás

Az ilyen eseteket előzetes biztonsági hiba okozza, és emiatt az utasok nem szenvedhetnek kárt. A légitársaság azonban szabadon jogorvoslatot kérhet a felelős szolgálatoktól.

Módosítás  110

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

I melléklet – 2 pont – ii e pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hajtómű eljegesedése, jegesedésgátló hiánya;

Indokolás

Gondoskodni kell a szükség szerinti jegesedésgátlásról. A repülőtér felelőssége, hogy télen megfelelő mennyiségű jegesedésgátló álljon rendelkezésre, még a hosszan tartó rossz időjárási viszonyok esetén is. Ilyen esetekben a légitársaság jogorvoslattal élhet.

Módosítás  111

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

I melléklet – 2 pont – ii f pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a repülőgép földi, röviddel a tervezett indulási idő előtt harmadik fél által okozott megrongálódása;

Indokolás

Ebben az esetben a légitársaság jogorvoslattal élhet a harmadik féllel szemben. Nem fordulhat elő azonban, hogy az utasok, akiknek erre semmilyen befolyásuk nincs, semmilyen igénnyel ne léphessenek fel.

Módosítás  112

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

261/2004/EK rendelet

I melléklet – 2 pont – ii g pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

az üzemeltető légi fuvarozót érintő munkaügyi viták;

Indokolás

Az üzemeltető légi fuvarozót érintő munkaügyi viták uralhatók és elháríthatók. A rendelet értelmében ennélfogva nem minősülnek rendkívülinek. Más a helyzet a más vállalkozásokat érintő munkaügyi vitáknál.

Módosítás  113

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – 2 bekezdés

2027/97/EK rendelet

II melléklet – 2 cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felelősségnek nincs összegszerűen kifejezhető határa, ha egy utas sérülését vagy halálát a repülőgép fedélzetén vagy a beszállás, illetve a kiszállás alatti bármely művelet során történt baleset okozta. 113 100 SDR (helyi pénznemben kifejezett, megközelítő) összegig terjedő károk esetén a légi fuvarozó nem zárhatja ki és nem korlátozhatja felelősségét. Ezen összeg felett a légi fuvarozót nem terheli felelősség, amennyiben bizonyítja, hogy nem járt el gondatlanul vagy más vétkes módon, vagy hogy a kár kizárólag egy harmadik fél gondatlanságából vagy egyéb hibájából keletkezett.

A felelősségnek nincs összegszerűen kifejezhető határa, ha egy utas sérülését vagy halálát a repülőgép fedélzetén vagy a beszállás, illetve a kiszállás alatti bármely művelet során történt baleset okozta. 130 000  EUR összegig terjedő károk esetén a légi fuvarozó nem zárhatja ki és nem korlátozhatja felelősségét. Ezen összeg felett a légi fuvarozót nem terheli felelősség, amennyiben bizonyítja, hogy nem járt el gondatlanul vagy más vétkes módon, vagy hogy a kár kizárólag egy harmadik fél gondatlanságából vagy egyéb hibájából keletkezett.

Indokolás

Ez egy uniós rendelet. Nem kell feltétlenül az SDR-t használni pénzegységként. A fogyasztók számára az euróban megadott kerekített összegek a legjobban követhetők. A mértéket felhatalmazáson alapuló jogi aktussal lehet kiigazítani.

Módosítás  114

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – 3 bekezdés

2027/97/EK rendelet

II melléklet – 3 cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben egy utas meghalt vagy megsérült, a légi fuvarozónak a kártérítésre jogosult személy azonosításától számított 15 napon belül kötelessége előleget fizetni a közvetlen anyagi szükségletek fedezésére. Halál esetén ez az előleg nem lehet kevesebb mint 18 096 SDR (helyi pénznemben kifejezett megközelítő összege).

Amennyiben egy utas meghalt vagy megsérült, a légi fuvarozónak a kártérítésre jogosult személy azonosításától számított 15 napon belül kötelessége előleget fizetni a közvetlen anyagi szükségletek fedezésére. Halál esetén ez az előleg legalább 21 000 EUR.

Indokolás

Ez egy uniós rendelet. Nem kell feltétlenül az SDR-t használni pénzegységként. A fogyasztók számára az euróban megadott kerekített összegek a legjobban követhetők. A mértéket felhatalmazáson alapuló jogi aktussal lehet kiigazítani.

Módosítás  115

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – 4 bekezdés

2027/97/EK rendelet

II melléklet – 4 cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az utas késése esetén a légi fuvarozó felelős a kárért, kivéve, ha minden ésszerű intézkedést megtett a kár elkerülése érdekében, vagy lehetetlen volt ilyen intézkedések meghozatala. Az utas késéséért a felelősség 4 694 SDR-re (helyi pénznemben kifejezett megközelítő összegére) korlátozódik.

Az utas késése esetén a légi fuvarozó felelős a kárért, kivéve, ha minden ésszerű intézkedést megtett a kár elkerülése érdekében, vagy lehetetlen volt ilyen intézkedések meghozatala. Az utas késéséért a felelősség 5200 euróra korlátozódik.

Indokolás

Ez egy uniós rendelet. Nem kell feltétlenül az SDR-t használni pénzegységként. A fogyasztók számára az euróban megadott kerekített összegek a legjobban követhetők. A mértéket felhatalmazáson alapuló jogi aktussal lehet kiigazítani.

Módosítás  116

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – 5 bekezdés

2027/97/EK rendelet

II melléklet – 5 cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A légi fuvarozó legfeljebb 1 113 SDR-ig (helyi pénznemben kifejezett megközelítő összeg) felelős a poggyász elvesztéséért, károsodásáért vagy késéséért. A kártérítés határát utasonként és nem feladott poggyászonként kell alkalmazni, kivéve ha a fuvarozó és az utas külön nyilatkozat formájában magasabb határban állapodott meg. A légi fuvarozó nem felelős a károsodott vagy elveszített poggyászért, amennyiben a kár vagy az elvesztés a poggyász rossz minősége vagy állapota miatt következik be. A poggyász késése esetén a légi fuvarozó nem felelős a kárért, ha minden ésszerű intézkedést megtett a poggyász késéséből eredő kár elkerülése érdekében, vagy lehetetlen volt ilyen intézkedések meghozatala. Kézipoggyász esetében – a személyes tárgyakat is beleértve –, a légitársaság csak akkor felelős, ha a kár az ő hibájából következett be.

A poggyász 15 nap után tekintendő elveszettnek. A légi fuvarozó legfeljebb 1300 EUR-ig felelős a poggyász elvesztéséért, károsodásáért vagy késéséért. A kártérítés határát utasonként és nem feladott poggyászonként kell alkalmazni, kivéve ha a fuvarozó és az utas külön nyilatkozat formájában magasabb határban állapodott meg. A légi fuvarozó nem felelős a károsodott vagy elveszített poggyászért, amennyiben a kár vagy az elvesztés a poggyász rossz minősége vagy állapota miatt következik be. A poggyász késése esetén a légi fuvarozó nem felelős a kárért, ha minden ésszerű intézkedést megtett a poggyász késéséből eredő kár elkerülése érdekében, vagy lehetetlen volt ilyen intézkedések meghozatala. Kézipoggyász esetében – a személyes tárgyakat is beleértve –, a légitársaság csak akkor felelős, ha a kár az ő hibájából következett be.

Indokolás

Ez egy uniós rendelet. Nem kell feltétlenül az SDR-t használni pénzegységként. A fogyasztók számára az euróban megadott kerekített összegek a legjobban követhetők. A mértéket felhatalmazáson alapuló jogi aktussal lehet kiigazítani.

Módosítás  117

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – 6 bekezdés

2027/97/EK rendelet

II melléklet – 6 cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az utasra magasabb felelősséghatár is vonatkozhat, amennyiben legkésőbb az utasfelvételnél külön nyilatkozatot tesz, és ha szükséges, kiegészítő díjat fizet. A kiegészítő díjak olyan díjszabáson alapulnak, amely az érintett poggyásznak az 1 131 SDR felelősségi határt meghaladó szállítására és biztosítására vonatkozó további költségekhez kapcsolódik. A díjszabást kérésre az utasok rendelkezésére kell bocsátani. A fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű utasoknak szisztematikusan és díjtalanul fel kell ajánlani a lehetőséget, hogy mozgást segítő felszereléseik szállításával kapcsolatban külön nyilatkozatot tegyenek.

Az utasra magasabb felelősséghatár is vonatkozhat, amennyiben legkésőbb az utasfelvételnél külön nyilatkozatot tesz, és ha szükséges, kiegészítő díjat fizet. A kiegészítő díjak olyan díjszabáson alapulnak, amely az érintett poggyásznak az 1150 EUR felelősségi határt meghaladó szállítására és biztosítására vonatkozó további költségekhez kapcsolódik. A díjszabást kérésre az utasok rendelkezésére kell bocsátani. A fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű utasoknak szisztematikusan és díjtalanul fel kell ajánlani a lehetőséget, hogy mozgást segítő felszereléseik szállításával kapcsolatban külön nyilatkozatot tegyenek.

Indokolás

Ez egy uniós rendelet. Nem kell feltétlenül az SDR-t használni pénzegységként. A fogyasztók számára az euróban megadott kerekített összegek a legjobban követhetők. A mértéket felhatalmazáson alapuló jogi aktussal lehet kiigazítani.

Módosítás  118

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – 7 bekezdés

2027/97/EK rendelet

II melléklet – 7 cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a poggyász károsodott, késett, elveszett vagy megsemmisült, az utasnak minden esetben a lehető leghamarabb írott panaszlevélben kell tájékoztatnia erről a légi fuvarozót. Ha a poggyász megrongálódott, a panasztétel határideje 7 nap, ha késve érkezett, akkor 21 nap, mindkét esetben a poggyász kézhezvételétől számítva. E határidők könnyebb betartása érdekében a légi fuvarozónak fel kell ajánlania, hogy az utas már a repülőtéren panaszbejelentő nyomtatványt töltsön ki. Az ilyen panaszbejelentő nyomtatványt, amely a szokásos poggyászjegyzőkönyv (PIR) is lehet, a légi fuvarozónak a repülőtéren panaszként el kell fogadnia.

Amennyiben a poggyász károsodott, késett, elveszett vagy megsemmisült, az utasnak minden esetben a lehető leghamarabb írott panaszlevélben kell tájékoztatnia erről a légi fuvarozót. Ha a poggyász megrongálódott vagy késve érkezett, a panasztétel határideje 28 nap a poggyász kézhezvételétől számítva. E határidők könnyebb betartása érdekében a légi fuvarozónak fel kell ajánlania, hogy az utas már a repülőtéren panaszbejelentő nyomtatványt töltsön ki. Az ilyen panaszbejelentő nyomtatványt, amely a szokásos poggyászjegyzőkönyv (PIR) is lehet, a légi fuvarozónak a repülőtéren az Unió minden hivatalos nyelvén rendelkezésre kell bocsátania és panaszként el kell fogadnia.

ELJÁRÁS

Cím

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendelet módosítása, valamint a légifuvarozók utasok és poggyászuk légi szállítása tekintetében fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

16.4.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

16.4.2013

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Hans-Peter Mayer

29.5.2013

Vizsgálat a bizottságban

26.9.2013

4.11.2013

 

 

Az elfogadás dátuma

5.11.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler, Kerstin Westphal

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Sylvana Rapti

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Eva Ortiz Vilella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

ELJÁRÁS

Cím

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendelet módosítása, valamint a légifuvarozók utasok és poggyászuk légi szállítása tekintetében fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.3.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

16.4.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

16.4.2013

IMCO

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

26.3.2013

JURI

15.4.2013

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Georges Bach

28.3.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.9.2013

4.11.2013

 

 

Az elfogadás dátuma

17.12.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Phil Bennion, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Anna Rosbach, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Sabine Wils

Benyújtás dátuma

13.1.2014