Pranešimas - A7-0020/2014Pranešimas
A7-0020/2014

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies pakeičiami Reglamentas (EB) Nr.261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamentas (EB) Nr.2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru

  13.1.2014 - (COM(2013) 0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD)) - ***I

  Transporto ir turizmo komitetas
  Pranešėjas: Georges Bach


  Procedūra : 2013/0072(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0020/2014

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies pakeičiami Reglamentas (EB) Nr.261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamentas (EB) Nr.2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru

  (COM(2013) 0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0130),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0066/2013),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –   atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

  –   pasikonsultavę su Regionų komitetu,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A7-0020/2014),

  1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2a) oro transporto paslaugos yra keleivių iš anksto apmokėtos ir tiesiogiai ar netiesiogiai mokesčių mokėtojų subsidijuojamos. Todėl skrydžių bilietai turėtų būti laikomi „rezultato sutartimis“, pagal kurias oro vežėjai garantuoja, kad kuo rūpestingiau įvykdys sutartyje numatytas pareigas;

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3) siekiant oro vežėjams ir keleiviams užtikrinti teisinį tikrumą, reikalinga tikslesnė „ypatingų aplinkybių“ sąvokos apibrėžtis, kurioje būtų atsižvelgta į Europos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-549/07 (Wallentin-Hermann). Tokią apibrėžtį reikėtų toliau paaiškinti neišsamiu sąrašu aplinkybių, aiškiai įvardijant, ar jos ypatingos, ar ne;

  (3) siekiant oro vežėjams ir keleiviams užtikrinti teisinį tikrumą, reikalinga tikslesnė „ypatingų aplinkybių“ sąvokos apibrėžtis, kurioje būtų atsižvelgta į Europos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-549/07 (Wallentin-Hermann). Tokią apibrėžtį reikėtų toliau paaiškinti išsamiu sąrašu aplinkybių, aiškiai įvardijant, ar jos ypatingos. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais prireikus tas sąrašas būtų papildomas.

  Pagrindimas

  Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą dėl „ypatingų aplinkybių“ sąvokos apibrėžties, sąrašas turėtų būti išsamus.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5) Byloje C-22/11 (Finnair) Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad sąvoka „atsisakymas vežti“ turi būti aiškinama kaip apimanti ne tik atsisakymą vežti, kuriuos lėmė perpildymo situacijos, bet ir tą atsisakymą vežti, kurį lėmė kitos priežastys, kaip antai organizacinės. Gavus šį patvirtinimą nėra priežasties iš dalies keisti esamą „atsisakymo vežti“ apibrėžtį;

  (5) Byloje C-22/11 (Finnair) Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad sąvoka „atsisakymas vežti“ turi būti aiškinama kaip apimanti ne tik atsisakymą vežti, kurį lėmė perpildymo situacijos, bet ir tą atsisakymą vežti, kurį lėmė kitos priežastys, kaip antai organizacinės. „Atsisakymo vežti“ apibrėžtis turėtų apimti atvejus, kai dėl paankstinto tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko keleivis praleidžia skrydį.

  Pagrindimas

  Dabartinė „atsisakymo vežti“ apibrėžtis turi būti pakeista, kad apimtų atvejus, kai keleiviai praleidžia į skrydį dėl to, kad buvo paankstintas išvykimo laikas.

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (6) Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 taikomas ir keleiviams, kurie įsigijo vežimą oro transportu kaip kelionių paketo dalį. Tačiau reikėtų paaiškinti, kad keleiviai negali sumuoti tapačių teisių, ypač tų, kurios įgyjamo pagal šį reglamentą ir pagal 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų17. Keleiviams reikėtų suteikti galimybę rinktis, pagal kurį teisės aktą jie nori pareikšti pretenzijas, tačiau jie neturėtų turėti teisės sumuoti kompensaciją už tą pačią problemą pagal abu teisės aktus. Keleiviai neturėtų rūpintis tuo, kaip oro vežėjai ir kelionės organizatoriai tarpusavyje pasiskirsto tokias pretenzijas;

  (6) Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 taikomas ir keleiviams, kurie įsigijo vežimą oro transportu kaip kelionių paketo dalį. Tačiau reikėtų paaiškinti, kad keleiviai negali sumuoti tapačių teisių, ypač tų, kurios įgyjamo pagal šį reglamentą ir pagal 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų17. Keleiviams reikėtų suteikti galimybę rinktis, pagal kurį teisės aktą jie nori pareikšti pretenzijas, tačiau jie neturėtų turėti teisės sumuoti kompensaciją už tą pačią problemą pagal abu teisės aktus. Oro vežėjai ir kelionės organizatoriai keleiviams turėtų suteikti reikiamus įrodymus, kad jie galėtų nedelsdami užbaigti savo pretenzijos pareiškimą;

  _____________

  _____________

  17 OL L158, 1990 6 23, p. 59.

  17 OL L158, 1990 6 23, p. 59.

  Pagrindimas

  Paskutinio sakinio išbraukimas paaiškina tai, kad Reglamentas Nr. 261/2004 ir Kelionių paketų direktyva 90/314/EEB yra du atskiri teisės aktai, o tai reiškia, kad keleiviai turi reikšti pretenzijas tik skrydžius vykdantiems oro vežėjams. Jei įsipareigojimai pagal Reglamentą Nr. 261/2004 ir Kelionių paketų direktyvą vis dėlto sutampa, keleiviai gali pasirinkti, pagal kurį teisės aktą reikšti pretenzijas.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (7) siekiant pagerinti apsaugos lygius keleivių neturėtų būti atsisakoma vežti bilieto į abi puses grįžtamąja kelione remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį;

  (7) siekiant pagerinti apsaugos lygius neturėtų būti įmanoma atisakyti vežti keleivių kuriuo nors iš bilieto į abi puses nurodytų skrydžių remiantis tuo, kad jie pasinaudojo ne visais skrydžio biliete nurodytais atskirais segmentais;

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu daugiausia draudžiamas priemonių, taikomų keleiviui neatvykus, taikymas. Jei rezervuotas skrydis sudarytas iš kelių atskirų kelionės segmentų, keleivis turi turėti teisę pasinaudoti tik vienu ar keliais iš jų ir nebūti už tai nubaustas atsisakant jį toliau vežti arba imant iš jo didelę priemoką.

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (8) šiuo metu keleiviai kartais nukenčia dėl jų asmenvardžių rašybos klaidų – jiems taikomos administracinės baudos. Pagrįsti užsakymo klaidų pataisymai turėtų būti leisti nemokamai su sąlyga, kad jie nereikštų laiko, datos, maršruto ar keleivio pakeitimo;

  (8) šiuo metu keleiviai kartais nukenčia dėl jų asmenvardžių rašybos klaidų – jiems taikomos administracinės baudos. Užsakymo klaidų pataisymai turėtų būti leisti nemokamai su sąlyga, kad jie nereikštų laiko, datos, maršruto ar keleivio pakeitimo;

  Pagrindimas

  Sąvoka „pagrįsti pataisymai“ palieka per daug erdvės interpretacijai.

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9) reikėtų paaiškinti, kad dėl pasirinkimo, ar atgauti sumokėtą sumą, ar tęsti kelionę kitu maršrutu ar keliauti vėlesnę dieną, atšaukimo atveju sprendžia keleivis, o ne oro vežėjas;

  (9) reikėtų paaiškinti, kad dėl pasirinkimo, ar atgauti sumokėtą sumą, ar tęsti kelionę kitu maršrutu ar keliauti vėliau tą pačią dieną arba vėlesnę dieną, atšaukimo atveju sprendžia keleivis, o ne oro vežėjas;

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9a) kai keleivis atšaukia skrydį, oro vežėjai turėtų būti įpareigoti nemokamai grąžinti sumokėtus mokesčius;

  Pagrindimas

  Kai kurie oro vežėjai tokiais atvejais taiko dažnai pernelyg didelius paslaugų mokesčius. Tai netinkama. Nesumokėti mokesčiai turi būti grąžinami 100 proc. Tai, kad nepasinaudojama skrydžiu, už kurį buvo sumokėta, savaime yra pakankama „bausmė“.

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9b) jei keleivis pagal susitarimą nusprendžia keliauti vėliau, jam visada turėtų būti atlyginamos visos su neįvykusiu skrydžiu susijusios atvykimo į oro uostą ir išvykimo iš jo išlaidos. Tos išlaidos visada turėtų apimti viešojo transporto ir taksi išlaidas bei automobilio stovėjimo prie oro uosto esančioje automobilių aikštelėje mokesčius;

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9c) finansinė keleivių apsauga tais atvejais, kai oro vežėjas nesilaiko įsipareigojimų, yra esminė veiksmingo keleivių teisių režimo sudedamoji dalis. Norint sustiprinti oro transporto keleivių apsaugą, kai skrydžiai atšaukiami dėl oro vežėjo nemokumo arba oro vežėjo veiklos sustabdymo dėl to, kad buvo panaikinta jo veiklos licencija, oro vežėjams turėtų būti nustatyta prievolė suteikti pakankamas garantijas, kad keleiviams bus grąžinti pinigai arba kad jie bus parskraidinti į išvykimo šalį;

  Pagrindimas

  Prievolė suteikti pakankamas garantijas oro vežėjams atveria galimybes imtis keleto priemonių, kad apsaugotų keleivius nemokumo atveju. Kitos galimybės galėtų būti fondas arba draudimas.

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 d konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9d) įsteigus garantijų fondą arba sukūrus privalomą draudimo sistemą oro vežėjas, pavyzdžiui, galės sumokėti keleiviams kompensacijas arba parskraidinti juos į išvykimo šalį tuo atveju, kai skrydis atšaukiamas dėl oro vežėjo nemokumo arba veiklos sustabdymo panaikinus jo veiklos licenciją;

  Pagrindimas

  Įsteigus garantijų fondą arba sukūrus draudimo sistemą keleiviai bus apsaugoti oro vežėjų bankroto arba licencijos praradimo atveju.

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (10) oro uostai ir oro uostų naudotojai, tokie kaip oro vežėjai ir antžeminių paslaugų bendrovės, turėtų bendradarbiauti siekdami, kad užtikrinant pasirūpinimą ir nukreipimą kitu maršrutu kiek galima sumažėtų masinių skrydžių sutrikimų poveikis keleiviams. Tuo tikslu jie turėtų tokioms situacijoms parengti nenumatytų atvejų planus ir rengdami tokius planus dirbti drauge;

  (10) oro uostą valdanti įstaiga ir oro uostų naudotojai, tokie kaip oro vežėjai, antžeminių paslaugų bendrovės, navigacijos paslaugų tiekėjai ir pagalbos neįgaliems keleiviams ir riboto judumo asmenims teikėjai turėtų imtis tinkamų priemonių siekiant užtikrinti oro uostų naudotojų koordinavimą ir bendradarbiavimą, kad užtikrinant pasirūpinimą ir nukreipimą kitu maršrutu kiek galima sumažėtų masinių skrydžių sutrikimų poveikis keleiviams. Tuo tikslu oro uostus valdančios įstaigos turėtų užtikrinti tinkamą koordinavimą vykdant nenumatytų atvejų planą tokioms situacijoms ir rengdami tokius planus dirbti drauge su nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis. Šiuos planus turėtų įvertinti nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos, kurios prireikus gali reikalauti juos pakoreguoti.

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10a) oro vežėjai turėtų nustatyti tvarką ir suderintus veiksmus, kad būtų galima tinkamai teikti informaciją įstrigusiems keleiviams. Pagal šią tvarką turėtų būti aiškiai nurodyta, kas kiekviename oro uoste yra atsakingas už rūpinimosi, pagalbos, nukreipimo kitu maršrutu ar sumokėtų sumų grąžinimo organizavimą, ir nustatyta šių paslaugų teikimo eiga ir sąlygos;

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10b) siekdamos padėti keleiviams skrydžio sutrikimo ar vėlavimo, sugadinto ar pamesto bagažo atveju, oro vežėjai oro uostuose turėtų įsteigti informacinius punktus, kur jų darbuotojai ar jų samdytos trečiosios šalys turėtų teikti keleiviams reikalingą informaciją apie jų teises, įskaitant skundų pateikimo procedūras, ir padėti jiems skubiai imtis veiksmų;

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (11) Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų būti aiškiai įrašyta teisė į kompensaciją keleiviams, kurie nukenčia nuo atidėjimo ilgam laikui, laikantis Europos Teisingumo Teismo sprendimo sujungtose bylose C-402/07 ir C-432/07 (Sturgeon). Tuo pačiu metu turėtų būti nutolintos ribos, kurias peržengus atidėjimas suteikia teisę į kompensaciją, siekiant atsižvelgti į finansinį poveikį sektoriui ir išvengti dažnesnių atšaukimų, kurie dėl tos priežasties gali padažnėti. Siekiant užtikrinti, kad po Europos Sąjungą keliaujantiems piliečiams būtų sudarytos vienodos kompensavimo sąlygos, riba turėtų būti ta pati visoms kelionėms Sąjungoje, tačiau ji turėtų priklausyti nuo kelionės nuotolio keliaujant į trečiąsias šalis ir iš jų, kad būtų atsižvelgta į veiklos sunkumus, kylančius oro vežėjams, kai jie reaguoja į atidėjimą atokiuose oro uostuose;

  (11) Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų būti aiškiai įrašyta teisė į kompensaciją keleiviams, kurie nukenčia nuo atidėjimo ilgam laikui, laikantis Europos Teisingumo Teismo sprendimo sujungtose bylose C-402/07 ir C-432/07 (Sturgeon) ir vienodo požiūrio principo, pagal kurį reikalaujama, kad panašūs atvejai nebūtų vertinami skirtingai. Turėtų būti nutolintos ribos, kurias peržengus atidėjimas suteikia teisę į kompensaciją, inter alia, siekiant atsižvelgti į finansinį poveikį sektoriui. Jas taikant turėtų būti siekiama užtikrinti, kad po Europos Sąjungą keliaujantiems piliečiams būtų sudarytos vienodos kompensavimo sąlygos. Tuo pačiu metu tam tikros ribos turėtų būti padidintos, priklausomai nuo kelionės nuotolio keliaujant į trečiąsias šalis ir iš jų, kad būtų atsižvelgta į veiklos sunkumus, kylančius oro vežėjams, kai jie reaguoja į atidėjimą atokiuose oro uostuose. Kompensacijos sumų klausimu pasakytina, kad vienodo atstumo skrydžiams visada turėtų būti taikoma vienoda suma;

  Pagrindimas

  Šiame pakeitime atsižvelgiama į pranešėjo poziciją dėl ribų, kurias peržengus atidėjimas suteikia teisę į kompensaciją. Pranešėjo manymu, šios ribos turi būti nustatytos atsižvelgiant į ETT sprendimą Sturgeon byloje, pagal kurį keleiviams, kurių skrydis atidedamas ilgam laikui, t. y. daugiau nei trims valandoms, suteikiamos tokios pat teisės kaip tiems, kurių skrydžiai atšaukiami.

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų būti aiškiai patvirtinta, kad skrydžių tvarkaraščių keitimas keleiviams daro panašų poveikį kaip atidėjimas ilgam laikui ir todėl dėl jo turėtų atsirasti panašios teisės;

  (12) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų būti aiškiai patvirtinta, kad skrydžių tvarkaraščių keitimas keleiviams daro panašų poveikį kaip atidėjimas ilgam laikui arba atsisakymas vežti ir todėl dėl jo turėtų atsirasti panašios teisės;

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl reglamento

  13 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (13) keleiviais, kurie pavėlavo jungiamąjį skrydį, turėtų būti tinkamai pasirūpinta, kol jie laukia nukreipimo kitu maršrutu. Pagal vienodo elgesio principą tokiems keleiviams reikėtų suteikti galimybę reikalauti kompensacijos panašiai kaip keleiviams, kurių skrydžiai atidėti ar atšaukti, atsižvelgiant į vėlavimą atvykus į jų kelionės galutinę paskirties vietą;

  (13) keleiviais, kurie pavėlavo jungiamąjį skrydį dėl skrydžio tvarkaraščio pakeitimo arba atidėjimo, turėtų būti tinkamai pasirūpinta, kol jie laukia nukreipimo kitu maršrutu. Pagal vienodo elgesio principą ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-11/11 (Air France prieš Folkerts) tokiems keleiviams reikėtų suteikti galimybę reikalauti kompensacijos panašiai kaip keleiviams, kurių skrydžiai atidėti ar atšaukti, atsižvelgiant į vėlavimą atvykus į jų kelionės galutinę paskirties vietą;

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl reglamento

  13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (13a) iš principo suteikti pagalbą ir nukreipti kitu maršrutu turėtų būti oro vežėjo, dėl kurio keičiamas skrydžio tvarkaraštis arba jis atidedamas, prievolė. Tačiau siekiant sumažinti atitinkamo oro vežėjo ekonominę naštą, keleiviui išmokėtina kompensacija turėtų būti susieta su pirmesnio jungiamojo skrydžio atidėjimu tarpiniame punkte;

  Pagrindimas

  Pranešėjo požiūriu, atsižvelgiant į didelį vežėjų, vykdančių regioninius trumpo nuotolio skrydžius ES viduje, skaičių, finansinė našta, kurią sukelia kompensacijų mokėjimas, šiems vežėjams turėtų būti sumažinta. Atsižvelgiant į tai, proporcingumo tikslais pridedamos dvi sąlygos: taikoma tuo atveju, kai pirmesnis oro vežėjas sukelia tik trumpą atidėjimą, dėl kurio keleivis praleidžia jungiamąjį skrydį, ir taikoma tuo atveju, kai į galutinę paskirties vietą vėluojama daug daugiau.

  Pakeitimas  19

  Pasiūlymas dėl reglamento

  13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (13b) neįgaliais keleiviais arba riboto judumo asmenimis, kurie praleido jungiamąjį skrydį dėl oro uosto pagalbos tarnybų sukelto atidėjimo, turėtų būti tinkamai pasirūpinta, kol jie laukia nukreipimo kitu maršrutu. Tokiems keleiviams reikėtų suteikti galimybę reikalauti kompensacijos iš oro uostą valdančios įstaigos panašiai kaip keleiviams, kurių skrydžius atidėjo ar atšaukė oro vežėjas;

  Pakeitimas  20

  Pasiūlymas dėl reglamento

  16 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (16) oro vežėjams šiuo metu taikoma neribota atsakomybė už jų keleivių apgyvendinimą ilgalaikių ypatingų aplinkybių atveju. Šis netikrumas ir tai, kad nėra jokių numatomų laiko ribų, gali kelti oro vežėjo finansiniam stabilumui pavojingą riziką. Todėl oro vežėjui reikia suteikti galimybę praėjus tam tikram laikui apriboti rūpinimosi užtikrinimą. Be to, riziką, kad keleiviai ilgam įstrigs, turėtų sumažinti nenumatytų atvejų planavimas ir spartus nukreipimas kitais maršrutais;

  (16) oro vežėjams šiuo metu taikoma neribota atsakomybė už jų keleivių apgyvendinimą ilgalaikių ypatingų aplinkybių atveju. Tačiau oro vežėjui vis dėlto reikia suteikti galimybę praėjus tam tikram laikui apriboti rūpinimosi, susijusio su apgyvendinimo trukme ir – tais atvejais, kai keleiviai patys pasirūpina apgyvendinimu – susijusio su išlaidomis ir rūpinimusi, užtikrinimą. Be to, riziką, kad keleiviai ilgam įstrigs, turėtų sumažinti nenumatytų atvejų planavimas ir spartus nukreipimas kitais maršrutais;

  Pagrindimas

  Didelių sutrikimų atveju, kad būtų galima išsisukti iš susiklosčiusios padėties, atsakomybę turėtų bendrai prisiimti visos susijusios suinteresuotosios šalys (valdžios institucijos, oro uostai, viešbučiai ir keleiviai). Oro vežėjo pareiga pasirūpinti keleiviais gali būti apribota apgyvendinimo išlaidų už nakvynę ir vienam keleiviui atžvilgiu. Galima nustatyti šios taisyklės išimtį, taikomą tuo atveju, kai keleiviai patys pasirūpina apgyvendinimu. Tokiu atveju oro vežėjas gali apriboti apgyvendinimo ir rūpinimosi išlaidas praėjus tam tikram laikui.

  Pakeitimas  21

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (17) pasirodė, kad tam tikrų keleivių teisių, ypač teisės į apgyvendinimą, įgyvendinimas nėra proporcingas oro vežėjo pajamoms už tam tikrus nedidelio nuotolio skrydžius. Todėl nedideliais orlaiviais trumpais nuotoliais vykdomiems skrydžiams neturėtų būti taikoma prievolė mokėti už apgyvendinimą, bet oro vežėjas vis dėlto turėtų padėti keleiviui rasti tokį apgyvendinimą;

  Išbraukta.

  Pakeitimas  22

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (18) įvykus skrydžių sutrikimams, neįgaliems asmenims, ribotos judėsenos asmenims ir kitiems specialių poreikių turintiems asmenims, tokiems kaip vaikams, kurių nelydi suaugusieji, nėščios moterys ir asmenys, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, gali būti sunkiau pasirūpinti apgyvendinimu. Todėl šių kategorijų keleiviams neturėtų būti taikomi jokie teisės į apgyvendinimą apribojimai ypatingų aplinkybių atvejais arba regioninių skrydžių atveju;

  (18) įvykus skrydžių sutrikimams, neįgaliems asmenims, ribotos judėsenos asmenims ir kitiems specialių poreikių turintiems asmenims, tokiems kaip vaikams, kurių nelydi suaugusieji, nėščios moterys ir asmenys, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, gali būti sunkiau pasirūpinti apgyvendinimu. Todėl šių kategorijų keleiviams jokiu būdu neturėtų būti taikomi jokie teisės į apgyvendinimą apribojimai ypatingų aplinkybių atvejais;

  Pakeitimas  23

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (18a) tais atvejais, kai Bendrijos oro vežėjas reikalauja, kad neįgaliuosius arba riboto judumo asmenis lydėtų globėjas, globėjams neturėtų būti taikomas atitinkamas oro uosto išvykimo mokestis;

  Pakeitimas  24

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (18b) paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad riboto judumo asmenys ir neįgalieji visą laiką turėtų teisę orlaivyje nemokamai naudotis patvirtintos saugos kvėpavimo prietaisais. Komisija, bendradarbiaudama su sektoriaus atstovais ir įgaliotomis neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų organizacijomis ir deramai atsižvelgdama į saugos reikalavimus, turėtų parengti patvirtintos medicininio deguonies įrangos sąrašą;

  Pakeitimas  25

  Pasiūlymas dėl reglamento

  20 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (20) keleiviams ne tik turėtų būti suteikta tinkama informacija apie jų teises skrydžio sutrikimo atvejais, bet ir juos reikėtų tinkamai informuoti apie paties sutrikimo priežastį, kai tik gaunama informacija. Ta informacija turėtų būti suteikta ir tada, kai keleivis įsigijo bilietą per Sąjungoje įsisteigusį tarpininką;

  (20) keleiviams ne tik turėtų būti suteikta tinkama informacija apie jų teises skrydžio sutrikimo, tvarkaraštyje nurodyto išvykimo laiko pakeitimo ir atsisakymo vežti atvejais, bet ir juos reikėtų tinkamai informuoti apie paties sutrikimo priežastį, kai tik gaunama informacija. Tą informaciją oro vežėjas turėtų teikti ir tada, kai keleivis įsigijo bilietą per Sąjungoje įsisteigusį tarpininką. Keleiviai turėtų būti informuoti apie paprasčiausias ir greičiausias pretenzijų ir skundų teikimo procedūras, kad galėtų pasinaudoti savo teisėmis;

  Pagrindimas

  Oro vežėjas yra vienintelis patikimas informacijos šaltinis apie skrydžių sutrikimų priežastis.

  Pakeitimas  26

  Pasiūlymas dėl reglamento

  21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (21a) siekiant padėti nacionalinėms vykdymo užtikrinimo įstaigoms įvykdyti su šio reglamento vykdymo užtikrinimu susijusias pareigas, turėtų būti reikalaujama, kad oro vežėjai joms suteiktų aktualią atitikties dokumentaciją, liudijančią, kad jie tinkamai laikosi visų šio reglamento straipsnių;

  Pakeitimas  27

  Pasiūlymas dėl reglamento

  21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (21b) kadangi komercinė aviacija yra integruota Sąjungos rinka, priemonės šio reglamento vykdymui užtikrinti bus veiksmingesnės Sąjungos lygmeniu, aktyviau dalyvaujant Europos Komisijai. Konkrečiai Europos Komisija turėtų didinti skraidančių gyventojų informuotumą apie tai, kaip oro vežėjai laikosi keleivių teisių reikalavimų – paskelbti vežėjų, sistemingai nesilaikančių šio reglamento, sąrašą;

  Pakeitimas  28

  Pasiūlymas dėl reglamento

  22 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (22) keleiviai turėtų būti tinkamai informuojami apie atitinkamas pretenzijų ir skundų pateikimo oro vežėjams procedūras ir gauti atsakymą per pagrįstą laikotarpį. Keleiviams taip pat reikėtų suteikti galimybę skųstis oro vežėjais naudojant neteismines priemones. Tačiau kadangi teisė į veiksmingą teisinę gynybą teisme yra pagrindinė teisė, pripažinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje, tos priemonės neturėtų nei užkirsti kelio nei trukdyti keleiviams kreiptis į teismus;

  (22) keleiviai turėtų būti tinkamai informuojami apie atitinkamas pretenzijų ir skundų pateikimo oro vežėjams procedūras , jų dėmesys turėtų būti atkreiptas į šioje srityje taikomus terminus, ypač nustatytus 16a straipsnio 2 dalyje ir turėtų gauti atsakymą per kuo trumpesnį laikotarpį. Keleiviams taip pat reikėtų suteikti galimybę skųstis oro vežėjais naudojant neteismines priemones. Tais atvejais, kai keleivio ir oro vežėjo konflikto nebuvo galima išspręsti, valstybės narės turėtų numatyti tarpininkavimo paslaugas ir suteikti reikiamas priemones joms teikti. Tačiau kadangi teisė į veiksmingą teisinę gynybą teisme yra pagrindinė teisė, pripažinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje, tos priemonės neturėtų nei užkirsti kelio nei trukdyti keleiviams kreiptis į teismus; Šiuo tikslu jiems visada turėtų būti suteikti visų įstaigų, atsakingų už atitinkamų formalumų kiekvienoje šalyje atlikimą, adresai ir kontaktiniai duomenys. Siekiant sudaryti sąlygas teisminiuose ir neteisminiuose procesuose keleivių teises išnagrinėti paprastai, greitai ir nebrangiai, reikėtų nurodyti visų pirma elektroninio ir alternatyvaus ginčų sprendimo procedūras bei Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą;

  Pakeitimas  29

  Pasiūlymas dėl reglamento

  22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (22a) prieš pretenziją visada turėtų būti pateikiamas skundas;

  Pakeitimas  30

  Pasiūlymas dėl reglamento

  23 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (23) Byloje C-139/11 (Moré vs KLM) Europos Teisingumo Teismas išaiškino, kad terminas ieškiniams dėl kompensacijos priteisimo reikšti nustatomas pagal kiekvienos valstybės narės nacionalines normas;

  (23) Byloje C-139/11 (Moré vs KLM) Europos Teisingumo Teismas išaiškino, kad terminas ieškiniams dėl kompensacijos priteisimo reikšti nustatomas pagal kiekvienos valstybės narės nacionalines normas. Kalbant apie neteisminį ginčų sprendimą pasakytina, kad terminai nustatomi atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų AGS)17;

   

  ___________________

   

  17 OL L 165, 2013 6 18, p. 65.

  Pakeitimas  31

  Pasiūlymas dėl reglamento

  26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (26a) siekiant oro vežėjams ir keleiviams užtikrinti teisinį tikrumą, „ypatingų aplinkybių“ sąvoką turėtų būti įmanoma patikslinti remiantis nacionalinių vykdymo užtikrinimo įstaigų darbu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą su nacionalinėmis vykdymo užtikrinimo įstaigomis Komisija vykdytų tinkamas konsultacijas. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.

  Pakeitimas  32

  Pasiūlymas dėl reglamento

  27 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (27) siekiant užtikrinti, kad praradus ar sužalojus judėjimo įrangą būtų kompensuojama visa jos vertė, oro vežėjai turi ribotos judėsenos asmenims suteikti galimybę nemokamai pateikti specialią suinteresuotumo deklaraciją, kuri pagal Monrealio konvenciją jiems leidžia siekti visos kompensacijos už praradimą ar sužalojimą;

  (27) siekiant užtikrinti, kad praradus ar sužalojus judėjimo įrangą būtų kompensuojama visa jos vertė, oro vežėjai ir oro uosto pagalbos tarnybos neįgaliems keleiviams arba riboto judumo asmenims rezervuojant bilietą ir registruojantis į skrydį dar kartą praneša apie galimybę pateikti specialią suinteresuotumo deklaraciją, kuri pagal Monrealio konvenciją jiems leidžia siekti visos kompensacijos už praradimą ar sužalojimą. Keleiviams rezervuojant bilietus oro vežėjai turi informuoti juos apie šią deklaraciją ir su ja susijusias teises;

   

  Pakeitimas  33

  Pasiūlymas dėl reglamento

  29 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (29) muzikos instrumentai turėtų būti, kiek įmanoma, priimami kaip bagažas į keleivių saloną, o kai tai neįmanoma, tai, kai įmanoma, turėtų būti vežami tinkamomis sąlygomis orlaivio krovinių skyriuje. Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

  (29) muzikos instrumentai turėtų būti priimami kaip bagažas į keleivių saloną, o kai tai neįmanoma, turėtų būti vežami tinkamomis sąlygomis orlaivio krovinių skyriuje. Siekdami, kad suinteresuotieji keleiviai galėtų įvertinti, ar jų instrumentas gali būti laikomas salone, oro vežėjai turėtų juos informuoti apie bagažo laikymui skirtos erdvės dydį. Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

  Pakeitimas  34

  Pasiūlymas dėl reglamento

  31 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (31) pateikti skundams dėl prarasto, sužaloto ar vėluojančio bagažo skirtas trumpas terminas, oro vežėjai turėtų keleiviams suteikti galimybę pateikti skundą, oro uoste parūpindami skundo formą. Tam galėtų tikti ir paraiškos dėl žalos nuosavybei (angl. PIR) forma;

  (31) atsižvelgiant į tai, kad skundams dėl prarasto, sužaloto ar vėluojančio bagažo pateikti skirtas trumpas terminas, visuose oro uostuose reikėtų įsteigti pretenzijų dėl bagažo tarnybą, kuriai keleiviai atvykę turėtų galimybę pateikti skundą. Šiuo tikslu oro vežėjai keleiviams turėtų pateikti skundo formą visomis oficialiomis ES kalbomis. Tam galėtų tikti ir paraiškos dėl žalos nuosavybei (angl. PIR) forma; Komisija įgyvendinimo aktais turėtų nustatyti standartizuotą skundo formą.

  Pagrindimas

  Dėl praktinių priežasčių visuose oro uostuose reikėtų įsteigti pretenzijų dėl bagažo tarnybą, kad procedūra kuo būtų pagreitinta ir palengvinta. Kartu su persvarstytu reglamentu reikėtų pateikti ir standartizuotą ES masto skundo formą.

  Pakeitimas  35

  Pasiūlymas dėl reglamento

  35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (35a) siekiant pagerinti keleivių apsaugą už Sąjungos ribų, su keleivių teisėmis susiję aspektai turėtų būti reglamentuojami dvišaliuose ir tarptautiniuose susitarimuose;

  Pakeitimas  36

  Pasiūlymas dėl reglamento

  35 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (35b) sunkią negalią turintiems keleiviams, kuriems reikalingi persirengimo kambariai ir tualetai (angl. changing places), specialūs patogumai visuose Sąjungos oro uostuose, kuriuose metinis srautas viršija 1 mln. keleivių, turėtų būti teikiami nemokamai;

  Pakeitimas  37

  Pasiūlymas dėl reglamento

  35 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (35c) valstybių narių įsteigtos nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos (NVUĮ) ne visada turi pakankamai įgaliojimų veiksmingai keleivių teisių apsaugai užtikrinti. Todėl valstybės narės turėtų NVUĮ suteikti pakankamai įgaliojimų taikyti sankcijas už pažeidimus ir spręsti keleivių ir sektoriaus atstovų ginčus, o NVUĮ turėtų visapusiškai tirti visus gaunamus skundus;

  Pakeitimas  38

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1) Į 1 straipsnio 1 dalį įterpiamas šis punktas:

   

  ca) jie perkeliami į žemesnę klasę.

  Pagrindimas

  Ca punkte nurodytas atvejis reglamentuojamas 10 straipsnio 2 dalyje, todėl turėtų būti įtrauktas ir į sąrašą.

  Pakeitimas  39

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  -1) Į 1 straipsnio 1 dalį įterpiamas šis punktas:

   

  „cb) jiems praleidus jungiamąjį skrydį.“

  Pagrindimas

  Atsižvelgus į naują 6 a straipsnį dėl praleistų jungiamųjų skrydžių, reikia atitinkamai pakeisti 1 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą reglamento tikslą.

  Pakeitimas  40

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio d punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „Kelionės organizatorius – asmuo, kaip apibrėžta 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų 2 straipsnio 2 dalyje;

  d) „Kelionės organizatorius – asmuo, kuris reguliariai rengia paketus ir parduoda arba siūlo juos įsigyti tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentą;

  Pagrindimas

  Kad būtų suprantamiau ir palankiau vartotojams, šiame reglamente vietoj nuorodų geriau aiškiai pateikti visas atitinkamas apibrėžtis.

  Pakeitimas  41

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio g punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  g punktas pakeičiamas taip:

   

  g) „rezervavimas“ – tai faktas, kad keleivis turi bilietą ar kitą įrodymą, kuriame pažymėta, kad oro vežėjas arba kelionių organizatorius rezervavimą patvirtino ir įregistravo;“

  Pagrindimas

  Šis pakeitimas dera su nauja 2 straipsnio d punkto apibrėžtimi.

  Pakeitimas  42

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio i punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ribotos judėsenos asmuo – asmuo, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru 2 straipsnio a punkte22.“

  i) neįgalusis ar riboto judumo asmuo bet kuris asmuo, kurio judėsena naudojantis transporto priemone yra ribota dėl bet kokios fizinės negalios (sensorinės arba motorinės, nuolatinės arba laikinos), intelekto negalios arba sutrikimo ar bet kurios kitos negalios priežasties, arba amžiaus, ir kuriam dėl jo būklės reikia skirti atitinkamą dėmesį ir visiems keleiviams teikiamas paslaugas pritaikyti prie jo specialių poreikių;

  __________________

  __________________

  22 OL L 204, 2006 7 26, p. 1.

  22 OL L 204, 2006 7 26, p. 1.

  Pagrindimas

  Svarbu, kad sąvoka „neįgalusis ar riboto judumo asmuo“ būtų aiškiai ir iki galo apibrėžta reglamente, o ne pateikiant nuorodą į galiojančius teisės aktus, t. y. Reglamentą (EB) Nr. 1107/2006. Taip pat svarbu pabrėžti, kad formuluotė „neįgalusis“ negali būti vartojama kaip „riboto judumo asmens“ sinonimas ir tai turėtų būti pabrėžiama vartojamoje apibrėžtyje.

  Pakeitimas  43

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c a papunktis (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio j punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ca). j punktas pakeičiamas taip:

   

  „j) „atsisakymas vežti“ – tai atsisakymas priimti skristi keleivius, nors jie atvyko registruotis 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių atsisakyti juos vežti, pavyzdžiui sveikatos, saugos ar saugumo sumetimais arba dėl nepakankamų kelionės dokumentų. Atsisakymo vežti apibrėžtis apima atvejus, kai dėl paankstinto tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko keleivis praleidžia skrydį;“

  Pagrindimas

  Dabartinė „atsisakymo vežti“ apibrėžtis turi būti pakeista, kad apimtų atvejus, kai keleiviai praleidžia skrydį dėl to, kad buvo paankstintas išvykimo laikas.

  Pakeitimas  44

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio 1 punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „Skrydis, kai orlaivis pakilo, bet dėl kokios nors priežastys vėliau buvo priverstas nusileisti kitame nei paskirties oro uoste arba sugrįžti į išvykimo oro uostą, laikomas atšauktu skrydžiu.“

  l) „Skrydis, kai orlaivis pakilo, bet vėliau buvo priverstas sugrįžti į išvykimo oro uostą ir kai atitinkamo orlaivio keleiviai buvo perkelti į kitus išvykimo skrydžius, laikomas atšauktu skrydžiu.“

  Pakeitimas  45

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio m punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ypatingos aplinkybės – aplinkybės, kurios dėl savo pobūdžio ar atsiradimo priežasčių nėra būdingos normaliai oro vežėjo veiklai ir kurių jis negali realiai valdyti. Reglamente ypatingos aplinkybės yra ir priede išvardytosios aplinkybės;

  m) ypatingos aplinkybės – aplinkybės, kurios nepatenka į oro vežėjo veiklos kontrolę jam įprastai vykdant veiklą ir kurių neapima įsipareigojimai, susiję su taikytinų saugos taisyklių laikymusi. Šiame reglamente ypatingos aplinkybės yra tik 1 priede išvardytos aplinkybės.

  Pagrindimas

  Žodis „būdingos“ nėra aiški sąvoka, jis skirtingomis kalbomis reiškia skirtingus dalykus. Oro vežėjas, kuris veikė laikydamasis saugos ir techninės priežiūros taisyklių ir pareigų, t. y. padarė viską, ką galėjo, kad būtų išvengta skrydžio sutrikdymo, neturėtų būti baudžiamas pareiga sumokėti kompensaciją. Beje, kompensacijų mokėjimai kaip paskatos oro vežėjams geriau elgtis veikia tik tuo atveju, jei jie gali valdyti kompensacijos mokėjimo priežastį. Šis priedas nėra baigtinio pobūdžio, jame pateikiami tik pavyzdžiai.

  Pakeitimas  46

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio o punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  o) jungiamasis skrydis – skrydis, kuris pagal vieną vežimo sutartį yra skirtas sudaryti sąlygas keleiviui atvykti į tarpinį punktą, kad iš jo išvyktų kitu skrydžiu arba, kaip tinka pagal aplinkybes, tas kitas iš tarpinio punkto vykdomas skrydis;

  o) jungiamasis skrydis – skrydis, kuris pagal vieną vežimo sutartį arba vieną bendrą bilieto numerį, arba juos abu, yra skirtas sudaryti sąlygas keleiviui atvykti į tarpinį punktą, kad iš jo išvyktų kitu skrydžiu, arba, jei reikia, pagal 6 a straipsnio aplinkybes, tas kitas iš tarpinio punkto vykdomas skrydis;

  Pagrindimas

  Įtraukiama „pagal vieną rezervaciją“ siekiant išvengti problemų tais atvejais, kai vienu pirkimu yra įsigyjami keli atskiri bilietai. Įtraukiant 6 a straipsnį pateikiamos nuorodos, susijusios su jungiamaisiais skrydžiais.

  Pakeitimas  47

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio r punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  oro uostą valdanti įstaiga – įstaiga, kurios tikslas, kartu vykdant kitokią veiklą arba pagal aplinkybes tokios veiklos nevykdant, pagal nacionalinius įstatymus ar kitus teisės aktus arba sutartis administruoti bei valdyti oro uosto ar oro uostų tinklo infrastruktūrą ir koordinuoti bei kontroliuoti įvairių atitinkamuose oro uostuose ar oro uostų tinkle dirbančių veiklos vykdytojų veiklą;

  r) oro uostą valdanti įstaiga – įstaiga, kurios tikslas, kartu vykdant kitokią veiklą arba pagal aplinkybes tokios veiklos nevykdant, laikydamasi savo įgaliojimų pagal nacionalinius įstatymus ar kitus teisės aktus arba sutartis administruoti bei valdyti oro uosto ar oro uostų tinklo infrastruktūrą ir koordinuoti įvairių atitinkamuose oro uostuose ar oro uostų tinkle dirbančių veiklos vykdytojų veiklą;

  Pagrindimas

  Pasiūlymu oro uostą valdančioms įstaigoms nustatomos naujos funkcijos, apimančios visų oro uoste veikiančių suinteresuotųjų subjektų veiklos kontrolę. Tai nepraktiška ir nėra oro uostą valdančios įstaigos pareiga. Todėl šią nuostatą reikėtų panaikinti, kad būtų išvengta painiavos dėl oro uostą valdančios įstaigos vaidmens ir atsakomybės srities.

  Pakeitimas  48

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio s punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  s) bilieto kaina – visa už bilietą sumokėta kaina su oro susisiekimo kaina ir visais taikomais mokesčiais, rinkliavomis, papildomomis rinkliavomis ir priedais, sumokėtais už visas pasirenkamas ir nepasirenkamas į bilietą įskaičiuotas paslaugas;

  s) bilieto kaina – visa už bilietą sumokėta kaina su oro susisiekimo kaina ir visais taikomais mokesčiais, rinkliavomis, papildomomis rinkliavomis ir priedais, sumokėtais už visas pasirenkamas ir nepasirenkamas į bilietą įskaičiuotas paslaugas, kaip antai visus mokesčius už registraciją, bilietų išdavimą, įlaipinimo talonų išspausdinimą, minimalų bagažo kiekį, įskaitant rankinio bagažo vienetą, registruoto bagažo vienetą ir būtiniausius daiktus, taip pat visas išlaidas, susijusias su mokėjimo įvykdymu, pvz., mokesčius už tai, kad mokama kreditine kortele; . iš anksto paskelbta kaina visada atspindi galutinę mokėtiną bilieto kainą.

  Pagrindimas

  Siekiant aiškumo ir palyginamumo, būtina apibrėžti į bilieto kainą įtrauktas pagrindines paslaugas.

  Pakeitimas  49

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio t punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  t) skrydžio kaina – vertė, gauta dauginant bilieto kainą iš santykio tarp skrydžio nuotolio ir bilieto padengtos (-ų) kelionės (-ių) bendro nuotolio;

  t) skrydžio kaina – vertė, gauta dauginant bilieto kainą iš santykio tarp skrydžio nuotolio ir bilieto padengtos (-ų) kelionės (-ių) bendro nuotolio. Jei bilieto kaina nežinoma, kompensacijos dydis yra lygus priedui, sumokėtam už aukščiausios klasės vietą šiame skrydyje;

  Pagrindimas

  Komisijos siūloma „skrydžio kainos“ sąvoka netinka, kai skrydis vykdomas kaip atostogų paketo dalis, nes skrydžio kaina biliete nėra minima. Siūlomu pakeitimu bandoma spręsti šią problemą. Papildoma apibrėžties dalimi nustatomas kompensavimo dydis, lygus skrydžio aukščiausios klasės vietos kainai. Ši apibrėžtis turėtų būti taikoma vykdant dalinį kompensavimą, kai keleiviai buvo perkelti į žemesnę klasę.

  Pakeitimas  50

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio w punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  w) vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje – laikas išvykstant, kai orlaivis pasilieka ant žemės nuo keleivių įlaipinimo iki orlaivio pakilimo laiko arba laikas atvykus tarp orlaivio nutūpimo ir keleivių išlaipinimo pradžios;

  w) vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje – laikas išvykstant, kai orlaivis pasilieka ant žemės nuo keleivių įlaipinimo pabaigos iki orlaivio pakilimo laiko arba laikas atvykus tarp orlaivio nutūpimo ir keleivių išlaipinimo pradžios;

  Pagrindimas

  Į įlaipinimo laiką nereikėtų įtraukti vėlavimo keleiviams laukiant orlaivyje, nes tai priklauso nuo orlaivio dydžio. Vėlavimas turi būti apskaičiuojamas absoliučia išraiška, o ne priklausomai nuo kiekvieno orlaivio.

  Pakeitimas  51

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio y a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2 straipsnyje įterpiamas toks punktas:

   

  „ya) vėlavimas atvykti – laiko skirtumas tarp valandos, kurią orlaivis turėjo atskristi pagal tvarkaraštį, nurodytą keleivio biliete, ir tikros orlaivio atskridimo valandos. Skrydis, kai orlaivis pakilo, bet vėliau buvo priverstas sugrįžti į išvykimo oro uostą ir vėl pakilo vėliau, laikomas vėluojančiu atvykti skrydžiu. Taip pat skrydis, kuris yra nukreipiamas, bet galiausiai pasiekia savo galutinę paskirties vietą arba netoli galutinės paskirties vietos esantį oro uostą, laikomas vėluojančiu atvykti skrydžiu;

  Pakeitimas  52

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio y b punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2 straipsnyje įterpiamas šis punktas:

   

  „yb) nukreipimas kitu maršrutu – alternatyvus vežimo pasiūlymas nemokant papildomos kainos, dėl kurio keleivis gali pasiekti galutinę paskirties vietą;“

  Pakeitimas  53

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  3 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) turi patvirtintą rezervavimą atitinkamam skrydžiui ir, išskyrus 5 straipsnyje nurodytą atšaukimo ir 6 straipsnyje nurodyto tvarkaraščio pakeitimo atvejus, atvyksta į įlaipinimą,

  a) turi patvirtintą rezervavimą atitinkamam skrydžiui ir, išskyrus 5 straipsnyje nurodytą atšaukimo ir 6 straipsnyje nurodyto tvarkaraščio pakeitimo atvejus arba 6a straipsnyje nurodytų jungiamųjų skrydžių atvejus, atvyksta į įlaipinimą,

  Pagrindimas

  Pakeitimu atitinkamai pakeičiamas straipsnis, laikantis 6a straipsnio dėl praleisto jungiamojo skrydžio.

  Pakeitimas  54

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  3 straipsnio 3 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  2(aa) 3 dalyje pridedamas toks punktas:

  3. Šis reglamentas netaikomas keleiviams, keliaujantiems nemokamai arba taikant mažesnį tarifą, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai negali pasinaudoti visuomenė. Tačiau jis taikomas keleiviams, turintiems bilietus, išduotus pagal keleivių lojalumo programą arba kitą oro vežėjo ar turizmo kelionių organizatoriaus komercinę programą.

  3. Šis reglamentas netaikomas nemokamai arba su nuolaida, kuri nėra tiesiogiai ar netiesiogiai prieinama visuomenei, keliaujantiems keleiviams, įskaitant jaunesnius nei 2 metų amžiaus vaikus, kuriems nebuvo rezervuota atskira vieta. Tačiau jis taikomas keleiviams, turintiems bilietus, išduotus pagal keleivių lojalumo programą arba kitą oro vežėjo ar turizmo kelionių organizatoriaus komercinę programą.

  Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti jau esamame teisės akte (3 straipsnio 3 dalyje) įrašytą nuostatą, kuri nepaminėta Komisijos pasiūlyme.

  Pakeitimas  55

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  3 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Nepažeidžiant 8 straipsnio 6 dalies šis reglamentas taikomas tik keleiviams, vežamiems varikliniais orlaiviais su pastoviaisiais sparnais. Tačiau kai dalis kelionės pagal vežimo sutartį vykdoma kitos rūšies transportu arba sraigtasparniu, šis reglamentas taikomas visai kelionei ir kelionė, vykdoma kitos rūšies transportu, šiame reglamente laikoma jungiamuoju skrydžiu.“

  4. Nepažeidžiant 8 straipsnio 6 dalies šis reglamentas taikomas tik keleiviams, vežamiems varikliniais orlaiviais su pastoviaisiais sparnais. Tačiau kai dalis kelionės pagal vieną bendrą vežimo sutartį ir vieną bendrą bilietą vykdoma kitos rūšies transportu arba sraigtasparniu, 6a straipsnis taikomas visai kelionei, su sąlyga, kad vežimo sutartyje buvo nurodyta kita transporto priemonė. Oro vežėjas atsakingas už šio reglamento taikymą visai kelionei.

  Pakeitimas  56

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  3 straipsnio 6 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „6. Šis reglamentas taip pat taikomas keleiviams, vežamiems pagal kelionių paketo sutartis, tačiau nedaro poveikio keleivių teisėms pagal Tarybos direktyvą 90/314/EEB. Keleivis turi teisę pareikšti pretenzijas pagal šį reglamentą ir pagal Tarybos direktyvą 90/314/EEB, tačiau remdamasis tais pačiais faktais negali sumuoti teisių pagal abu teisės aktus, jei teisėmis saugomas tas pats interesas arba jų tikslas sutampa. Šis reglamentas netaikomas tais atvejais, kai organizuota turistinė kelionė atšaukiama ar atidėta dėl kitų priežasčių nei skrydžio atšaukimas ar atidėjimas.“

  „6. Šis reglamentas taip pat taikomas keleiviams, vežamiems oru pagal kelionių paketo sutartis, tačiau nedaro poveikio keleivių teisėms pagal Tarybos direktyvą 90/314/EEB. Keleivis turi teisę pareikšti pretenzijas oro vežėjui pagal šį reglamentą ir pagal Tarybos direktyvą 90/314/EEB organizatoriui, tačiau remdamasis tais pačiais faktais negali sumuoti teisių pagal abu teisės aktus, jei teisėmis saugomas tas pats interesas arba jų tikslas sutampa. Šis reglamentas netaikomas tais atvejais, kai organizuota turistinė kelionė atšaukiama ar atidėta dėl kitų priežasčių nei skrydžio atšaukimas ar atidėjimas.“

  Pagrindimas

  Šis pakeitimas buvo pateiktas siekiant aiškumo. Reglamentas 261/2004 ir Direktyva 92/314/EEB dėl organizuotų išvykų paketų yra du skirtingi teisės aktai. Būtina aiškiai nurodyti, kad keleiviai negali kaupti savo teisių pagal abu teisės aktus.

  Pakeitimas  57

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a papunktis (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  4 straipsnio 1 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -a) 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

  1. Kai skrydį vykdantis oro vežėjas pagrįstai tikisi, kad turės atsisakyti vežti tam tikro skrydžio keleivius, jis pirmiausia ieško savanorių, sutinkančių atsisakyti rezervavimo mainais į kompensaciją atitinkamo keleivio ir skrydį vykdančio oro vežėjo sutartomis sąlygomis. Savanoriams teikiama pagalba pagal 8 straipsnį; tokia pagalba nelaikoma šioje dalyje nurodytos kompensacijos dalimi.“

  1. Kai skrydį vykdantis oro vežėjas pagrįstai tikisi, kad turės atsisakyti vežti tam tikro skrydžio keleivius, jis pirmiausia ieško savanorių, sutinkančių atsisakyti rezervavimo mainais į kompensaciją atitinkamo keleivio ir skrydį vykdančio oro vežėjo sutartomis sąlygomis. Savanoriams teikiama informacija apie jų teises pagal 14 straipsnio 2 dalį ir pagalba pagal 8 straipsnį, o kai sutartas išvykimo laikas yra bent dvi valandos po pirminio išvykimo laiko, skrydį vykdantis oro vežėjas rūpinasi keleiviu pagal 9 straipsnį; tokia pagalba ir rūpinimasis nelaikomi šioje dalyje nurodytos kompensacijos dalimi.“

  Pagrindimas

  Siekiama savanoriams užtikrinti tokio pat lygio informavimą ir rūpinimąsi, koks suteikiamas visiems kitiems keleiviams, kad prieš priimdami skrydį vykdančio oro vežėjo pasiūlymą jie priimtų sprendimus turėdami visą informaciją.

  Pakeitimas  58

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  4 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3 dalis pakeičiama taip:

  Išbraukta.

  „3. Jei atsisakoma vežti keleivius be jų sutikimo, skrydį vykdantis oro vežėjas nedelsdamas išmoka jiems kompensaciją pagal 7 straipsnį ir teikia jiems pagalbą pagal 8 straipsnį. Kai keleivis pasirenka kuo greičiau būti nukreiptas kitu maršrutu pagal 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir kai išvykimo laikas yra bent dvi valandos po pirminio išvykimo laiko, skrydį vykdantis oro vežėjas padeda keleiviui pagal 9 straipsnį.“

   

  Pagrindimas

  Šiuo reglamentu numatomas 9 straipsnio taikymas be jokio atidėjimo. Taip ir turėtų likti. Keleiviai, kuriuos ne dėl jų kaltės atsisakoma vežti, neturėtų prieš įlaipinimą dvi valandas laukti 9 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto maisto ir gaivinamųjų gėrimų.

  Pakeitimas  59

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  4 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „4. 1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos grįžtamiesiems bilietams, kai keleivį atsisakoma vežti grįžtamąja kelione remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar tuo tikslu nesumokėjo papildomo mokesčio.

  „4. Keleivių negalima atsisakyti vežti grįžtamąja kelione, taip pat jei ji susideda iš daugybės skrydžių, remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį pagal įsigytą bilietą į abi puses ar tuo tikslu nesumokėjo papildomo mokesčio. Jeigu atsisakoma vežti keleivius neatsižvelgiant į jų norą, taikomos 1 ir 2 dalys. Be to, oro vežėjas nedelsiant suteikia kompensaciją atitinkamiems keleiviams, laikantis 7 straipsnio nuostatų ir padeda jiems laikantis 8 ir 9 straipsnių nuostatų.

   

  Pirma šios dalies pastraipa netaikoma, kai bilietas apima kelių kuponų skrydžius, o keleivius atsisakoma vežti remiantis tuo, kad jie nepasinaudojo visais atskirais kelionės skrydžiais arba nepasinaudojo jais tokia tvarka, kokia nurodyta biliete.

  Pagrindimas

  Oro pervežimo bendrovių taikoma praktika prieštarauja vartotojų interesams ir ateityje turėtų būti aiškiai uždrausta aiškiais teisės aktais. Dėl 9 straipsnio taikymo, nuoroda pateikta ankstesniame pakeitime.

  Pakeitimas  60

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  4 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Kai keleivis ar keleivio vardu veikiantis tarpininkas praneša apie vieno ar kelių keleivių, įtrauktų į tą pačią vežimo sutartį, asmenvardžių rašybos klaidą, dėl kurios gali būti atsisakyta vežti, oro vežėjas, jei likusios ne mažiau kaip 48 valandos iki išvykimo, bent vieną kartą klaidą pataiso be papildomo mokesčio keleiviui arba tarpininkui, nebent jam to daryti neleistų nacionalinė arba tarptautinę teisė.“

  5. Kai keleivis ar keleivio vardu veikiantis tarpininkas praneša apie vieno ar kelių keleivių, įtrauktų į tą pačią vežimo sutartį, asmenvardžių rašybos klaidas, dėl kurių gali būti atsisakyta vežti, oro vežėjas, jei likusios ne mažiau kaip 48 valandos iki išvykimo, bent vieną kartą tokias klaidas pataiso be papildomo mokesčio keleiviui arba tarpininkui, nebent jam to daryti neleistų nacionalinė arba tarptautinę teisė.“

  Pagrindimas

  Kadangi rašybos klaidos gali turėti keletą priežasčių, pakeitimu užtikrinama, kad būtų ištaisoma daugiau nei viena klaida.

  Pakeitimas  61

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b a papunktis (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ba) Įterpiama ši dalis:

   

  „5a. 1, 2 ir 4 dalys taikomos ir tada, kai keleivis praleidžia skrydį dėl šių priežasčių:

   

  a) skrydis buvo atliktas anksčiau už tvarkaraštyje numatytą išvykimo laiką, keleiviui atvykus numatytu laiku pagal 3 straipsnio 2 dalies nuostatas arba

   

  b) tvarkaraštyje numatytas išvykimo laikas buvo paankstintas, o keleivis apie tai nebuvo informuotas mažiausiai prieš 24 valandas. Įrodymo, kad keleivis buvo laiku informuotas apie pakeistą išvykimo laiką našta tenka vežėjui.“

   

  Be to, skrydį vykdantis oro vežėjas nedelsiant suteikia kompensaciją atitinkamam keleiviui pagal 7 straipsnio nuostatas ir padeda jam pagal 8 ir 9 straipsnių nuostatas.

  Pagrindimas

  Pakeistas 35 pakeitimas atitinka pranešėjo poziciją dėl keleivių teisių, kai juos atsisakoma vežti, ir visų pirma 1 pakeitimą 5 konstatuojamajai daliai, 11 pakeitimą 12 konstatuojamajai daliai, 32 pakeitimą 4 straipsnio 3 daliai ir 33 pakeitimą 4 straipsnio 4 daliai. Todėl 35 pakeitimo 3 dalis turėtų būti išbraukta ir papildyta nuoroda į 7, 8 ir 9 straipsnius, kaip nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje.

  Pakeitimas  62

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  4 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Įterpiamas toks 4a straipsnis:

   

  „Bilietai su keliais kuponais

   

  1. Jeigu yra galimybė turint bilietą su keliais kuponais skristi keliais vienas po kito vykdomais reisais, oro vežėjas arba bilietų pardavėjas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 2111/2005, užtikrina, kad keleivis gautų visą informaciją apie konkrečias sąlygas, nuo kurių priklauso pasiūlyta kaina, ir paragina keleivį, kad šis, pasinaudodamas jam pateiktais kontaktiniais duomenimis, kreiptųsi į vežėją tuo atveju, jeigu negalėtų skristi vienu iš tų reisų.

   

  2. Jeigu keleivis neskrido arba nekeliavo į priekį, arba neskrido jungiamuoju skrydžiu, vežėjas nepanaikina atitinkamos grįžtamosios kelionės arba grįžtamojo skrydžio, arba vėlesnio skrydžio rezervavimo.

   

  3. Jeigu keleivis kreipėsi į vežėją prieš grįžtamąjį skrydį, grįžtamąją kelionę arba vėlesnį skrydį, jis gali skristi be papildomų mokesčių.

   

  4. 3 dalyje nenurodytais kitais atvejais vežėjas gali imti papildomą mokestį, kuris neviršija biliete nurodytos sumokėtos skrydžio kainos ir rezervavimo dieną taikytos vieno skrydžio kainos skirtumo, jeigu jis gali įrodyti, kad 1 dalies nuostatos įvykdytos.“

  Pakeitimas  63

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  5 straipsnio 1 dalies a punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „a) skrydį vykdantis oro vežėjas keleiviams pasiūlo rinktis: atgauti sumokėtus pinigus, tęsti kelionę vykstant kitu maršrutu ar keliauti vėliau, kaip numatyta 8 straipsnyje; taip pat

  „a) skrydį vykdantis oro vežėjas keleiviams pasiūlo rinktis: atgauti sumokėtus pinigus, tęsti kelionę vykstant kitu maršrutu, keliauti vėliau tą pačią dieną arba keliauti vėliau, kaip numatyta 8 straipsnyje; taip pat

  Pakeitimas  64

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a a papunktis (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  5 straipsnio 2 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  aa) 2 dalis pakeičiama taip:

  2. Kai keleiviams pranešama apie skrydžio atšaukimą, jiems paaiškinama, kokiu kitu transportu jie galėtų keliauti.

  2. Kai keleiviams pranešama apie atšauktą skrydį, oro vežėjas arba kelionių organizatorius juos visapusiškai informuoja apie jų teises pagal 5 straipsnio 1 dalį ir galimas alternatyvaus transporto rūšis.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti keleivių teisę būti informuotiems atšaukto skrydžio atveju.

  Pakeitimas  65

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  5 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei gali įrodyti, kad skrydis atšauktas dėl ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo nebūtų buvę galima išvengti net ir ėmusis visų pagrįstų priemonių. Tokiomis ypatingomis aplinkybėmis galima argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia atitinkamą skrydį ar ankstesnį tuo pačiu orlaiviu vykdytą skrydį.

  3. Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei gali įrodyti, kad skrydis atšauktas dėl ypatingų aplinkybių. Tokiomis ypatingomis aplinkybėmis galima argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia atitinkamą skrydį ar tuo pačiu orlaiviu vykdytą pirmesnį skrydį. Jeigu oro vežėjas nepateikia ypatingų aplinkybių įrodymų raštu, jis sumoka 7 straipsnyje nurodytą kompensaciją.

   

  Dėl pirmos pastraipos nuostatų oro vežėjai neatleidžiami nuo pareigos suteikti keleiviams šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą pagalbą.

  Pakeitimas  66

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  5 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „5. Oro uostuose, kurie ne mažiau kaip trejus metus iš eilės kasmet aptarnaudavo ne mažiau kaip tris milijonus keleivių, oro uostą valdanti įstaiga užtikrina, kad oro uosto ir oro uosto naudotojų, ypač oro vežėjų ir antžeminių paslaugų tiekėjų, veiksmai būtų koordinuojami tinkamu nenumatytų atvejų planu turint omenyje galimas masiško skrydžių atšaukimo ir (arba) atidėjimo situacijas, dėl kurių oro uoste užstrigtų daug keleivių, įskaitant oro vežėjų nemokumo ar licencijos oro susisiekimo veiklai vykdyti (veiklos licencijos) panaikinimo atvejus. Siekiant užtikrinti, kad įstrigusiems keleiviams būtų suteikta tinkama informacija ir pagalba, parengiami nenumatytų atvejų planai. Oro uostą valdanti įstaiga perduoda nenumatytų atvejų planą ir visus jo pakeitimus nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai, paskirtai pagal 16 straipsnį. Oro uostuose, kuriuose minėtoji riba nepasiekta, oro uostą valdanti įstaiga deda visas pagrįstas pastangas oro uosto naudotojams koordinuoti ir dėl tokių situacijų įstrigusiems keleiviams padėti bei jiems informuoti.

  „5. Sąjungos oro uostuose, kuriuose bent trejus metus iš eilės kasmet aptarnaujama ne mažiau kaip pusantro milijono keleivių, oro uosto valdymo įstaigos turėtų užtikrinti tinkamą oro uosto naudotojų koordinavimą, pasinaudodamos tinkamu nenumatytų atvejų planu ir atsižvelgdamos į tai, kad gali būti atšauktas ir (arba) atidėtas ne vienas skrydis ir dėl to oro uoste užstrigti daug keleivių, įskaitant oro vežėjų nemokumo ar licencijos oro susisiekimo veiklai vykdyti panaikinimo atvejus.

   

  Nenumatytų atvejų planą parengia oro uosto valdymo įstaiga, bendradarbiaudama su oro uosto naudotojais, visų pirma oro vežėjais, antžeminių paslaugų teikėjais, oro uosto mažmeninės prekybos parduotuvėmis ir specialios pagalbos neįgaliems keleiviams arba ribotos judėsenos keleiviams teikėjais, dalyvaujant atitinkamoms nacionalinėms, regioninėms ar vietos valdžios institucijoms bei organizacijoms, kai tikslinga.

   

  Oro uostą valdanti įstaiga pateikia nenumatytų atvejų planą ir visus jo pakeitimus nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai, paskirtai pagal 16 straipsnį. Valstybės narės užtikrina, jog nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga turėtų ir pajėgumų, ir išteklių, kad galėtų efektyviai veikti nenumatytų atvejų planų klausimais ir prireikus juos koreguoti.

   

  Oro uostuose, kuriuose minėtoji riba nepasiekta, oro uostą valdanti įstaiga deda visas pagrįstas pastangas oro uosto naudotojams koordinuoti ir dėl tokių situacijų įstrigusiems keleiviams padėti bei jiems informuoti.

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į keleivių interesus, oro uostams nustatyta trijų milijonų keleivių per metus riba laikoma per didele ir todėl ją reikėtų sumažinti iki pusantro milijono. Kalbant apie nenumatytų atvejų planų rengimą, reikia aiškiai nurodyti, kad įtraukiami visi oro uostų naudotojai ir nacionalinės, regioninės ar vietos valdžios institucijos. Pagrindinis nenumatytų atvejų planų rengimo tikslas yra užtikrinti tinkamą visų susijusių šalių veiklos koordinavimą.

  Pakeitimas  67

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c a papunktis (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ca) Pridedama tokia 5a dalis:

   

  „5a. Kadangi oro vežėjai negali sumažinti savo prievolių, kaip nustatyta šiame reglamente, parengiamas 5 dalyje nurodytas nenumatytų atvejų planas, kuriuo nustatomi koordinavimo veiksmai, vykdomi prireikus, siekiant užtikrinti pakankamos informacijos ir pagalbos įstrigusiems keleiviams, o ypač neįgaliems asmenims ir ribotos judėsenos asmenims, teikimą, visų pirma:

   

  – informacijos oro uoste įstrigusiems arba į jį vykstantiems ir ketinantiems skristi keleiviams teikimą;

   

  – apgyvendinimo vietoje, kai didelis skaičius įstrigusių keleivių viršija viešbučių apgyvendinimo pajėgumus, teikimą;

   

  – informacijos ir pagalbos keleiviams, kuriems taikomi 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyti apribojimai, teikimą;

   

  – įstrigusių keleivių nukreipimą kitais maršrutais, pasinaudojant alternatyvių vežėjų paslaugomis ir kitų rūšių transportu, kuris keleiviams kainuotų nedaug arba nieko nekainuotų, tais atvejais, kai skrydžius vykdantis vežėjas nutraukia savo veiklą.

  Pagrindimas

  Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su ankstesniu 5 straipsnio 5 dalies pakeitimu. Juo siekiama išsamiau nurodyti, kas tiksliai turėtų būti įtraukta į nenumatytų atvejų planus, kalbant apie informaciją ir pagalbą. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų poreikius.

  Pakeitimas  68

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 4 c b punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  5 straipsnio 5 b dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  cb) Pridedama tokia 5b dalis:

   

  „5b. Oro vežėjai parengia ir taiko išsamią tvarką, kuri sudaro jiems galimybes veiksmingai ir nuosekliai laikytis šio reglamento, ypač skrydžio vėlavimo, atšaukimo, atsisakymo vežti, didelio masto sutrikimų ir nemokumo atvejais. Ši tvarka aiškiai nurodo, kas yra oro vežėjo asmuo ryšiams kiekviename oro uoste, kuris yra atsakingas už tai, kad būtų suteikta patikima informacija apie rūpinimąsi, pagalbą, nukreipimą kitu maršrutu ar sumokėtų sumų grąžinimą ir nedelsiant imtasi reikiamų priemonių. Oro vežėjas šių paslaugų teikimo procesus ir sąlygas nustato taip, kad tas atstovas galėtų nedelsdamas įvykdyti šią prievolę. Oro vežėjas informuoja apie tą tvarką ir bet kokius jos pakeitimus nacionalinę vykdymo užtikrinimo įstaigą, paskirtą pagal 16 straipsnį.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešėjo pateiktas 41 pakeitimas.

  Pakeitimas  69

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c c papunktis (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  5 straipsnio 5 c dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  cc) Pridedama tokia 5c dalis:

   

  „5c. Jeigu skrydis atšaukiamas dėl oro vežėjo nemokumo, bankroto, veiklos sustabdymo ar nutraukimo, įstrigę keleiviai turi teisę atgauti sumokėtas sumas, būti parskraidinti į išvykimo vietą arba būti nukreipti kitu maršrutu, taip pat teisę į tai, kad jais pasirūpintų, kaip nurodyta šio reglamento 8 ir 9 straipsniuose. Jeigu oro keleiviai dar nepradėjo savo kelionės, jie turi teisę atgauti sumokėtas sumas. Oro vežėjai įrodo, kad ėmėsi visų reikiamų priemonių, pavyzdžiui, yra apsidraudę arba įsteigę garantijų fondą, kad įstrigusiais keleiviais, kai taikoma, būtų pasirūpinta, jie atgautų sumokėtas sumas arba būtų nukreipti kitu maršrutu. Šios teisės suteikiamos visiems atitinkamiems keleiviams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, išvykimo vietos ar vietos, kurioje jie pirko bilietą.

  Pagrindimas

  Oro vežėjui bankrutavus, tapus nemokiam, sustabdžius arba nutraukus veiklą gali būti pažeistos keleivių teisės – atšauktas skrydis, o keleivis turėtų pats padengti nukreipimo kitu maršrutu išlaidas. Todėl oro vežėjai privalo apsaugoti keleivius nuo tokių atvejų. Tokia apsauga negali būti teikiama taip, kad keleivis turėtų ją rinktis ir už ją mokėti.

  Pakeitimas  70

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Kai skrydį vykdantis oro vežėjas pagrįstai tikisi, kad skrydis bus atidėtas, arba skrydį vykdantis oro vežėjas nukelia tvarkaraštyje numatytą išvykimo laiką vėliau, nei tvarkaraštyje numatytas išvykimo laikas, jis pasiūlo keleiviams rinktis:

  Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

  Pagrindimas

  Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

  Pakeitimas  71

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio 1 dalies ii punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii) kai atidedama ne mažiau kaip penkioms valandoms ir atidėjimas trunka vieną ar kelias naktis – 9 straipsnio 1 dalies b punkte ir 9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą pagalbą; taip pat

  ii) kai atidedama ne mažiau kaip trims valandoms ir atidėjimas trunka ir nakties valandomis – 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytą pagalbą; taip pat

  Pagrindimas

  Pakeitimas dera su ETT sprendimu sujungtose bylose C-402/07 ir C-432/07 Sturgeon vs Condor ir Böck & Lepuschitz vs Air France, pagal kurį ilgo atidėjimo (t. y. ilgiau nei trims valandoms) atvejais keleiviams suteikiamos tokios pačios teisės kaip ir tiems keleiviams, kurių skrydžiai atšaukti. Todėl penkios valandos pakeičiamos trimis valandomis.

  Pakeitimas  72

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio 1 dalies iii punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii) kai atidedama ne mažiau kaip penkiomis valandomis – 8 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą pagalbą.

  iii) kai atidedama ne mažiau kaip trimis valandomis – 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą pagalbą;

  Pagrindimas

  Pakeitimas dera su ETT sprendimu sujungtose bylose C-402/07 ir C-432/07 Sturgeon vs Condor ir Böck & Lepuschitz vs Air France, pagal kurį ilgo atidėjimo (t. y. ilgiau nei trims valandoms) atvejais keleiviams suteikiamos tokios pačios teisės kaip ir tiems keleiviams, kurių skrydžiai atšaukti. Todėl penkios valandos pakeičiamos trimis valandomis. Taip pat žr. 6 straipsnio 1 dalies ii punkto pakeitimą.

  Pakeitimas  73

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  „1a. Jeigu oro vežėjas paankstina tvarkaraštyje numatytą išvykimo laiką daugiau nei trimis valandomis, jis keleiviams pasiūlo galimybę atgauti sumokėtas sumas, nurodytą 8 straipsnio 1 dalies a punkte, arba galimybę vykti kitu maršrutu, nurodytą 8 straipsnio 1 dalies b punkte. Keleiviai gali patys organizuoti savo vykimą kitu maršrutu ir pareikalauti, kad būtų padengtos atitinkamos jų išlaidos, jeigu skrydžius vykdantis oro vežėjas nepasiūlė galimybės vykti kitu maršrutu pagal 8 straipsnio 1 dalies b punktą.“

  Pagrindimas

  Jeigu pagal pakeistą tvarkaraštį skrydis atidedamas pernelyg ilgam, keleiviams pasiūloma galimybė reikalauti padengti išlaidas arba vykti kitu maršrutu. Be to, laikantis naujų nuostatų pagal 8 straipsnio 6a dalį, keleiviams turėtų būti pasiūlyta galimybė patiems organizuoti savo vykimą kitu maršrutu ir pareikalauti padengti su tuo susijusias išlaidas, jeigu skrydžius vykdantis oro vežėjas nepasiūlė galimybės vykti kitu maršrutu.

  Pakeitimas  74

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) per penkias valandas ar daugiau nuo tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko visose kelionėse Bendrijos viduje ir ne daugiau kaip 3500 km nuotolio kelionėse į trečiąsias šalis ir iš jų;

  a) per tris valandas ar daugiau nuo tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko visose ne daugiau kaip 2500 km nuotolio kelionėse;

  b) per devynias valandas ar daugiau nuo tvarkaraštyje numatyto atvykimo nuo 3500 km iki 6000 km nuotolio kelionėse į trečiąsias šalis ir iš jų;

  b) per penkias valandas ar daugiau nuo tvarkaraštyje numatyto atvykimo ilgesnėse negu 2500 km nuotolio kelionėse Europos Sąjungoje arba nuo 2500 km iki 6000 km nuotolio kelionėse į trečiąsias šalis ir iš jų;

  c) per dvylika valandų ar daugiau nuo tvarkaraštyje numatyto atvykimo 6000 km ar didesnio nuotolio kelionėse į trečiąsias šalis ir iš jų.

  c) per septynias valandas ar daugiau nuo tvarkaraštyje numatyto atvykimo didesnio nei 6000 km nuotolio kelionėse į trečiąsias šalis ir iš jų.

  Pakeitimas  75

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei gali įrodyti, kad skrydis atidėtas ar jo tvarkaraštis pakeistas dėl ypatingų aplinkybių ir kad skrydžio vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų buvę galima išvengti net ir ėmusis visų pagrįstų priemonių. Tokiomis ypatingomis aplinkybėmis galima argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia atitinkamą skrydį ar ankstesnį tuo pačiu orlaiviu vykdytą skrydį.

  4. Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei gali įrodyti, kad skrydis atidėtas dėl ypatingų aplinkybių.

   

  Tokiomis ypatingomis aplinkybėmis galima argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia atitinkamą skrydį ar tuo pačiu orlaiviu vykdytą pirmesnį skrydį. Jeigu oro vežėjas nepateikia ypatingų aplinkybių įrodymų raštu, jis sumoka 7 straipsnyje nurodytą kompensaciją. Dėl šių nuostatų oro vežėjai neatleidžiami nuo pareigos suteikti keleiviams šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą pagalbą.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešėjo pateiktas 50 pakeitimas.

  Pakeitimas  76

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, kai vėluojama keleiviams laukiant orlaivyje, skrydį vykdantis oro vežėjas nemokamai suteikia galimybę pasinaudoti tualetu, aprūpina geriamu vandeniu, užtikrina tinkamą keleivių salono šildymą ar vėsinimą, o prireikus užtikrina, kad būtų sulaukta reikiama medicinos pagalba. Kai vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje užtrunka ilgiausią penkių valandų laikotarpį, orlaivis grįžta prie vartų ar kito tinkamo išlaipinimo punkto, kur keleiviams leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus atvejus, kai esama su sauga ar saugumu susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo aikštelėje.

  5. Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, kai vėluojama daugiau nei valandą keleiviams laukiant orlaivyje, skrydį vykdantis oro vežėjas nemokamai suteikia galimybę pasinaudoti tualetu, aprūpina geriamu vandeniu, užtikrina tinkamą keleivių salono šildymą ar vėsinimą, o prireikus užtikrina, kad būtų sulaukta reikiama medicinos pagalba. Kai vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje užtrunka ilgiausią dviejų valandų laikotarpį, orlaivis grįžta prie vartų ar kito tinkamo išlaipinimo punkto, kur keleiviams leidžiama išsilaipinti, išskyrus atvejus, kai esama su sauga ar saugumu susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo aikštelėje. Kai iš viso vėluojama daugiau kaip tris valandas nuo pradinio išvykimo laiko, keleiviams suteikiama ta pati pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, įskaitant galimybes atgauti sumokėtas sumas, parskristi grįžtamuoju skrydžiu ir vykti kitu maršrutu, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje, ir jie atitinkamai informuojami.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešėjo pateiktas 51 pakeitimas, papildomai nurodant teisę atgauti sumokėtas sumas, parskristi grįžtamuoju skrydžiu arba vykti kitu maršrutu.

  Pakeitimas  77

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar tvarkaraščio pakeitimo, tolesnį jungiamąjį skrydį vykdantis Bendrijos oro vežėjas keleiviui suteikia:

  Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį, kurį jis yra rezervavęs, įskaitant atvejus, kai jam rezervuotas alternatyvaus skrydžio bilietas nukreipimo kitu maršrutu atveju, dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar tvarkaraščio pakeitimo, tą ankstesnį skrydį vykdęs Sąjungos oro vežėjas, atsakingas už tą vėlavimą arba tvarkaraščio pasikeitimą, keleiviui suteikia:

  Pakeitimas  78

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 a straipsnio 1 dalies iii punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii) kai tvarkaraštyje numatytas pagal 8 straipsnį pasiūlyto alternatyvaus skrydžio ar kitos kelionės priemonės išvykimas yra ne mažiau kaip 5 valandos po tvarkaraštyje numatyto skrydžio, į kurį pavėluota, laiko, o atidėjimas apima vieną ar kelias naktis – 9 straipsnio 1 dalies b punkte ir 9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą pagalbą.

  iii) kai tvarkaraštyje numatytas pagal 8 straipsnį pasiūlyto alternatyvaus skrydžio ar kitos kelionės priemonės išvykimas yra ne mažiau kaip trys valandos po tvarkaraštyje numatyto skrydžio, į kurį pavėluota, laiko, o atidėjimas apima nakties valandas – 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytą pagalbą.

  Pagrindimas

  Pakeitimas dera su ankstesniais pakeitimais, susijusiais su 6 straipsnyje nurodytais laikotarpiais. Be to, būtinas patikslinimas, nes dabartinė formuluotė gali būti neteisingai suprasta, apgyvendinimą suteikiant kaip kompensaciją tik tais atvejais, kai skrydis atidedamas visai nakčiai.

  Pakeitimas  79

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 a straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį dėl pirmesnio jungiamojo skrydžio atidėjimo, jis turi teisę į tą ankstesnį skrydį vykdžiusio Bendrijos oro vežėjo kompensaciją pagal 6 straipsnio 2 dalį. Tais tikslais atidėjimas skaičiuojamas pagal tvarkaraštyje nurodyto atvykimo į galutinę paskirties vietą laiką.

  2. Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį dėl tvarkaraščio pakeitimo arba pirmesnio jungiamojo skrydžio atidėjimo 90 minučių ar daugiau, skaičiuojant pagal atvykimo į tarpinį punktą laiką, jis turi teisę į tą ankstesnį skrydį vykdžiusio Sąjungos oro vežėjo kompensaciją pagal 6 straipsnio 2 dalį. Tais tikslais visas atidėjimo laikotarpis skaičiuojamas pagal tvarkaraštyje nurodyto atvykimo į galutinę paskirties vietą laiką.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešėjo pateiktas 54 pakeitimas. Tekste nurodyta, kad 90 atidėjimo minučių skaičiuojamos pagal orlaivio atvykimo laiką.

  Pakeitimas  80

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 a straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. 1 ir 2 dalys taikomos ir trečiųjų šalių oro vežėjams, kurie vykdo skrydį į ES oro uosto ar iš jo.“

  4. 1 ir 2 dalys taikomos ir trečiųjų šalių oro vežėjams, kurie vykdo jungiamąjį skrydįSąjungos oro uosto į kitą Sąjungos oro uostą arba iš Sąjungos oro uosto į oro uostą už Sąjungos ribų.“

  Pagrindimas

  Pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti derėjimą su 3 straipsnio 1 dalimi dėl šio reglamento taikymo srities ir išvengti eksteritorialumo problemų, susijusių su trečiųjų šalių vežėjais.

  Pakeitimas  81

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  7 straipsnio 1 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  a) 1 dalis pakeičiama taip:

  1. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, keleiviai gauna tokio dydžio kompensaciją:

  1. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, keleiviai gauna tokio dydžio kompensaciją:

  a) 250 eurų visų 1500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju;

  a) 300 eurų visų 2500 kilometrų ar mažesnio atstumo kelionių atveju;

  b) 400 eurų visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių ir visų kitų 1500–3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju;

  b) 400 eurų visų nuo 2500 iki 6000 km nuotolio kelionių atveju;

  c) 600 eurų visų skrydžių, kuriems netaikomas a arba b punktas, atveju.

  c) 600 eurų visų 6000 kilometrų ar didesnio nuotolio kelionių atveju.

  Nustatant atstumą, pagrindu laikoma paskutinė paskirties vieta, į kurią keleivis dėl atsisakymo vežti arba skrydžio atšaukimo atvyksta vėliau už tvarkaraštyje numatytą laiką.

  Nustatant atstumą, pagrindu laikoma paskutinė paskirties vieta, į kurią keleivis dėl atsisakymo vežti arba skrydžio atšaukimo atvyksta vėliau už tvarkaraštyje numatytą laiką.

  Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti esamame teisės akte (7 straipsnio 1 dalyje) įrašytą nuostatą, kuri nebuvo visa įtraukta į Komisijos pasiūlymą.

  Pagrindimas

  Dabartiniame reglamente apibrėžiama kompensacija už skrydžius ir ši sąvoka turėtų išlikti persvarstytame reglamente.

  Pakeitimas  82

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  7 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. 1 dalyje nurodyta kompensacija mokama grynaisiais, elektroniniu banko pervedimu, banko pavedimais ar banko čekiais.

  3. Pagal susitarimą su keleiviu 1 dalyje nurodyta kompensacija mokama elektroniniu banko pervedimu, grąžinamuoju pervedimu į kredito kortelę arba banko pavedimu į keleivio, turinčio teisę į kompensaciją, nurodytą sąskaitą. Komisija, pasikonsultavusi su pagal 16 straipsnį įsteigtu komitetu, padidina kompensacijų sumas.

  Pagrindimas

  Vežėjams mokant kompensacijas banko čekiais kyla problemų.

  Pakeitimas  84

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5a) Įrodinėjimo, kada ir kaip keleivis sutiko su kompensacijos mokėjimo ar už bilietą sumokėtų pinigų grąžinimo forma, nustatyta 7 straipsnio 3 dalyje, bei kada ir ar keleivis pritarė 5 straipsnyje paminėtam susitarimui, našta tenka skrydį vykdančiam oro vežėjui.

  Pagrindimas

  Šioje nuostatoje aiškiai apibrėžiama, kam tenka įrodinėjimo našta.

  Pakeitimas  85

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  8 straipsnio 1 dalies a punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  – per septynias dienas nuo keleivio prašymo pateikimo 7 straipsnio 3 dalyje numatytu būdu atgauti skrydžio kainą už neįvykusios kelionės dalį arba dalis ir už jau įvykusią kelionės dalį ar dalis sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis neteko prasmės, taip pat, kai tinka,

  – per septynias darbo dienas nuo keleivio prašymo pateikimo 7 straipsnio 3 dalyje numatytu būdu atgauti bilieto kainą už neįvykusios kelionės dalį arba dalis ir už jau įvykusią kelionės dalį ar dalis sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis neteko prasmės, taip pat, kai tinkama,

  Pagrindimas

  Pakeitime paaiškinama, kad kalbama apie darbo, o ne kalendorines dienas. Be to, kompensacija turėtų būti siejama su bilieto kaina, kaip nustatyta 2 straipsnio s punkte, o ne skrydžio kaina.

  Pakeitimas  86

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a) 1 dalies b punktas taikomas ir tais atvejais, kai orlaivis pakilo, tačiau vėliau buvo priverstas nusileisti kitame nei paskirties oro uoste. Pagal 3 dalį oro vežėjas padengia keleivio išlaidas, susidariusias dėl vykimo iš to kito oro uosto į oro uostą, dėl kurio atliktas rezervavimas.

  Pakeitimas  87

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  8 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas pasiūlo keleiviui skrydį į kitą oro uostą (ar iš jo), nei tas, dėl kurio atliktas rezervavimas, skrydį vykdantis oro vežėjas padengia keleivio išlaidas, susidariusias dėl vykimo iš to kito oro uosto į oro uostą, dėl kurio atliktas rezervavimas, arba į kitą artimą su keleiviu sutartą paskirties vietą .

  3. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas pasiūlo keleiviui skrydį į kitą oro uostą (ar iš jo), nei tas, dėl kurio atliktas rezervavimas, skrydį vykdantis oro vežėjas padengia keleivio išlaidas, susidariusias dėl vykimo iš to kito oro uosto į oro uostą, dėl kurio atliktas rezervavimas.

  Pakeitimas  88

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  8 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Keleiviai, pasirinkę 1 dalies b punkte nurodytą galimybę, jei yra vietų, turi teisę būti nukreipti kitu maršrutu pasinaudojant kitu oro vežėju ar kitos rūšies transportu, jei skrydį vykdantis oro vežėjas negali vežti keleivio savo vykdomu skrydžiu ir laiku atvykti į galutinę paskirties vietą per 12 valandų nuo tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1008/200823 22 straipsnio 1 dalies, kitas oro vežėjas ar kitas transporto veiklos vykdytojas nereikalauja vežėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, sumokėti didesnę, nei vidutinę kainą, kurią jo paties keleiviai mokėjo už lygiavertes paslaugas pastaruosius tris mėnesius.

  5. Keleiviai, pasirinkę 1 dalies b punkte nurodytą galimybę, jei yra vietų ir jei esama tinkamų ir palyginamų alternatyvų, kai tik tai įmanoma turi teisę būti nukreipti kitu maršrutu pasinaudojant kitu oro vežėju ar kitos rūšies transportu, jei skrydį vykdantis oro vežėjas negali vežti keleivio savo vykdomu skrydžiu ir laiku atvykti į galutinę paskirties vietą per aštuonias valandas nuo tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko. Oro vežėjas per 30 minučių nuo tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko informuoja keleivį, ar per atitinkamą laiką veš jį savo vykdomu skrydžiu. Keleiviai turi teisę atsisakyti nukreipimo kitu maršrutu pasinaudojant kitos rūšies transportu, o tokiu atveju laukdami nukreipimo išlaiko pagrindines savo teises į pagalbą, nurodytas 9 straipsnyje.

   

  ____________

   

  23 OL L 293, 2008 10 31, p. 3.

   

  Pagrindimas

  Nereikėtų taikyti jokių apribojimų ar sąlygų, kuriomis būtų įpareigojama naudotis tam tikra transporto rūšimi, nes trūksta kitos rūšies transporto. Be to, neaišku kaip sąlyga „kainą, kurią jo paties keleiviai mokėjo už lygiavertes paslaugas pastaruosius tris mėnesius“ galėtų būti įgyvendinta praktiškai. Pakeitimu nurodoma, kad prievolė keleiviui organizuoti transportą r toliau tenka vežėjui, kurio paslaugų teikimas sutriko.

  Pakeitimas  89

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  8 straipsnio 6 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6. Kai pagal 1 dalį keleiviams siūloma būti nukreiptiems iš dalies ar visiškai kitu maršrutu kitos rūšies transportu, šis reglamentas taikomas tuo kitos rūšies transportu vykdomam vežimui tarsi pastarasis būtų vykdomas orlaiviu su pastoviaisiais sparnais.

  6. Kai pagal 1 dalį keleiviams siūloma būti nukreiptiems iš dalies ar visiškai kitu maršrutu kitos rūšies transportu, 6a straipsnis taikomas tuo kitos rūšies transportu vykdomam vežimui laikantis nukreipimo kitu maršrutu tvarkos, kuri taikoma tarp skrydžius vykdančio oro vežėjo ir kitos rūšies transporto. Oro vežėjas yra atsakingas už tinkamą šio reglamento taikymą per visą kelionę.

  Pagrindimas

  Reikėtų pažymėti, kad skirtingų transporto rūšių sudarytuose susitarimuose dėl nukreipimo kitu maršrutu išsamiai išdėstytos tokio nukreipimo sąlygos, taikytinos šiais konkrečiais atvejais.

  Pakeitimas  90

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  8a) 8 straipsnis papildomas šia pastraipa:

   

  „6a. Keleiviai gali patys organizuoti savo nukreipimą kitu maršrutu ir pareikalauti padengti patirtas išlaidas, jei skrydžius vykdantys oro vežėjas nepasiūlė nukreipimo galimybių pagal 1 dalies b punktą.“

  Pagrindimas

  Keleiviams taip pat turėtų būti suteikta galimybė patiems suorganizuoti nukreipimą kitu maršrutu, neprarandant teisės reikalauti padengti patirtas išlaidas.

  Pakeitimas  91

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 9 punkto -a papunktis(naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  9 straipsnio 1 dalies a punktas

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -a) 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

  a) maistas ir gaivinamieji gėrimai, atsižvelgiant į laukimo laiką;

  a) maistas ir gaivieji gėrimai. Oro vežėjas savaime aprūpina geriamuoju vandeniu, kai pateikiamas maistas, ir bet kada, kai keleivis paprašo.“

  Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti jau esamame teisės akte (9 straipsnio 1 dalies a punkte) įrašytą nuostatą, kuri nepaminėta Komisijos pasiūlyme.

  Pakeitimas  92

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  9 straipsnio 1 dalies c punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c) transportas iš oro uosto į apgyvendinimo vietą (viešbutį, keleivio gyvenamąją vietą ar kitą) ir atgal

  c) transportas iš oro uosto į apgyvendinimo vietą (viešbutį, keleivio gyvenamąją vietą ar kitą) ir atgal.

  Pakeitimas  93

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a a papunktis (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  9 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa) 2 dalis pakeičiama taip:

   

  2. Be to, keleiviams pasiūloma du kartus nemokamai paskambinti telefonu, išsiųsti fakso pranešimus arba elektroninius laiškus.“

  Pagrindimas

  Teleksas paseno.

  Pakeitimas  94

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a b papunktis (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  9 straipsnio 3 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  ab) 3 dalis pakeičiama taip:

  3. Taikant šį straipsnį, skrydį vykdantis oro vežėjas skiria daug dėmesio riboto judrumo asmenų ir juos lydinčių asmenų, taip pat vaikų, kurie vyksta be suaugusiųjų, poreikiams patenkinti.

  „3. Pagal šį straipsnį skrydį vykdantis oro vežėjas ypač atkreipia dėmesį į neįgalių ir ribotos judėsenos asmenų bei visų juos lydinčių asmenų, taip pat motinų ir tėvų, keliaujančių su mažais vaikais, ir vaikų, keliaujančių be suaugusiųjų, poreikius.“;

   

  Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti jau esamame teisės akte (9 straipsnio 3 dalyje) įrašytą nuostatą, kuri nepaminėta Komisijos pasiūlyme.

  Pakeitimas  95

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a c papunktis (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ac) Įterpiama ši dalis:

   

  „3a. Oro uostą valdančios įstaigos suteikia galimybę didelę negalią turintiems asmenims nemokamai pasinaudoti specialiai jiems skirtu tualetu ir persirengimo kambariu visuose Sąjungos oro uostuose, kurie per metus aptarnauja daugiau nei milijoną keleivių.

  Pakeitimas  96

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  9 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų išvengta net ėmusis visų pagrįstų priemonių, jis gali apriboti bendras suteikto apgyvendinimo, suteikto pagal 1 punkto b dalį, išlaidas iki 100 EUR už nakvynę keleiviui ir iki daugiausia 3 nakvynių. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas pasirenka taikyti šį apribojimą, jis vis dėlto, be 14 straipsnyje nurodytos tęstinės prievolės teikti informaciją, suteikia keleiviams informaciją apie apgyvendinimo galimybes po trijų naktų.

  4. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų išvengta net tinkamai ėmusis visų pagrįstų priemonių, jis gali apriboti bendrą apgyvendinimo, suteikto pagal 1 punkto b dalį, trukmę iki daugiausia penkių nakvynių. Jei keleivis nusprendžia pats susirasti nakvynę, išlaidos jai gali būti papildomai sumažintos iki 125 EUR už nakvynę keleiviui. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas pasirenka taikyti šį apribojimą, jis vis dėlto, be 14 straipsnyje nurodytos tęstinės prievolės teikti informaciją, suteikia keleiviams informaciją apie apgyvendinimo galimybes po penkių naktų.

   

  Skrydį vykdančio oro vežėjo prievolė apgyvendinti išlieka bet kokiu atveju, nepaisant minėto apribojimo, ir vežėjas pirmiausia vykdo šią prievolę. Šis apribojimas netaikomas, kai oro vežėjas nesugeba apgyvendinti keleivių.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešėjo 69 pakeitimas. Oro vežėjų prievolė apgyvendinti keleivius ir toliau neturi būti ribojama, išskyrus atvejus, kai keleivis pasirenka pats susirasti nakvynę. Tačiau išlaidų riba turėtų būti padidinta nuo 100 EUR iki 125 EUR. Apribojimas neturėtų daryti įtakos oro vežėjų prievolei pirmiausia apgyvendinti keleivius ir neturėtų būti taikomas tuo atveju, jeigu vežėjas keleivių neapgyvendina.

  Pakeitimas  97

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  9 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Prievolė pasiūlyti apgyvendinimą pagal 1 punkto b dalį netaikoma, kai atitinkamo skrydžio nuotolis yra mažesnis nei 250 km ir kai jį numatyta vykdyti orlaiviu, kuriame yra ne daugiau kaip 80 vietų (išskyrus atvejus, kai skrydis yra jungiamasis skrydis). Jei skrydį vykdantis oro vežėjas pasirenka taikyti šią išimtį, jis vis dėlto suteikia keleiviams informaciją apie apgyvendinimo galimybes.

  Išbraukta.

  Pakeitimas  98

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  9 straipsnio 6 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6. Kai keleivis pasirenka atgauti sumokėtą sumą pagal 8 straipsnio 1 dalies a punktą būdamas savo kelionės išvykimo oro uoste arba pasirenka būti nukreiptas kitu maršrutu vėliau pagal 8 straipsnio 1 dalies c punktą, jis netenka tolesnių teisių, susijusių su rūpinimusi pagal 9 straipsnio 1 dalį dėl atitinkamo skrydžio.“

  6. Kai keleivis pasirenka atgauti sumokėtą sumą pagal 8 straipsnio 1 dalies a punktą arba pasirenka būti nukreiptas kitu maršrutu vėliau pagal 8 straipsnio 1 dalies c punktą, jis netenka tolesnių teisių, susijusių su rūpinimusi pagal 9 straipsnio 1 dalį dėl atitinkamo skrydžio. Jei keleivis dėl šio sprendimo patiria atvykimo į oro uostą ir išvykimo iš jo išlaidų ir jas pagrindžia, jam turi būti atlyginamos visos su neįvykusia kelione susijusio atvykimo išlaidos.

  Pagrindimas

  Prie tokių išlaidų priskiriamos atvykimo ir išvykimo autobusu, traukiniu ir taksi išlaidos bei automobilio stovėjimo prie oro uosto esančioje automobilių aikštelėje mokesčiai, nes juos galima pagrįsti.

  Pakeitimas  99

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies -10 punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  -10) 10 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

   

  2. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas perkelia keleivį į žemesnę klasę nei nurodytoji įsigytame biliete, jis per septynias darbo dienas 7 straipsnio 3 dalyje nurodytu būdu sugrąžina“

  Pakeitimas  100

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  11 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  11 straipsnis papildomas šia dalimi:

  11 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

  „3. Skrydį vykdantis oro vežėjas netaiko 9 straipsnio 4 dalyje ir 9 straipsnio 5 dalyje išdėstytų apribojimų, jei keleivis yra ribotos judėsenos asmuo arba bet kuris jį lydintis asmuo, vaikas, kuris vyksta be suaugusiųjų, nėščia moteris ar asmuo, kuriam reikia specialios medicinos pagalbos, su sąlyga, kad oro vežėjas ar jo atstovas arba kelionės organizatorius apie ypatingos pagalbos poreikius buvo įspėtas bent prieš 48 valandas iki tvarkaraštyje numatyto skrydžio išvykimo laiko. Laikoma, kad toks pranešimas apima visą kelionę ir grįžtamąją kelionę, jei dėl abiejų kelionių sudaryta sutartis su tuo pačius oro vežėju.“

  „3. Skrydį vykdantis oro vežėjas netaiko 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse išdėstytų apribojimų, jei keleivis yra neįgalus asmuo, ribotos judėsenos asmuo arba bet kuris jį lydintis asmuo, vaikas, kuris vyksta be suaugusiųjų, nėščia moteris ar asmuo, kuriam reikia specialios medicinos pagalbos, su sąlyga, kad oro vežėjas ar jo atstovas arba kelionės organizatorius apie ypatingos pagalbos poreikius buvo įspėtas bent prieš 48 valandas iki tvarkaraštyje numatyto skrydžio išvykimo laiko. Laikoma, kad toks pranešimas apima visą kelionę ir grįžtamąją kelionę, jei abi kelionės nurodytos ant vieno bilieto.

   

  Oro vežėjai taip pat turi stengtis užtikrinti geras sąlygas tarnybiniams ir pagalbiniams šunims. Informacija apie pagalbą ir atitinkamas nuostatas suteikiama įvairiomis prieinamomis ryšių priemonėmis.

  Pakeitimas  101

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  „3a. Skrydžių įgula turi būti pasirengusi teikti pagalbą neįgaliems asmenims ir ribotos judėsenos asmenims, kad padėtų jiems įlipti į lėktuvą ir išlipti iš jo.“

  Pakeitimas  102

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  11 straipsnio 3 b dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  „3b. Bendrovė negali atsisakyti įlaipinti neįgalų ar ribotos judėsenos keleivį pagrįsdama tuo, kad jo niekas nelydi, ir negali reikalauti, kad jį nuolat kažkas lydėtų.“

  Pakeitimas  103

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  12 straipsnio 2 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

  „2. Nepažeidžiant atitinkamų nacionalinės teisės, įskaitant precedentų teisę, principų ir normų, 1 dalis netaikoma keleiviams, kurie savanoriškai atsisakė rezervavimo pagal 4 straipsnio 1 dalį.“

  „2. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant keleivių teisės gauti papildomą kompensaciją. Pagal šį reglamentą gautos kompensacijos suma negali būti atimama iš tokios kompensacijos sumos.“

  Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti jau esamame teisės akte (12 straipsnio 2 dalyje) įrašytą nuostatą, kuri nepaminėta Komisijos pasiūlyme.

  Pagrindimas

  Pirminę nuostatą buvo galima įvairiai aiškinti, todėl šį trūkumą reikia pašalinti. Šiuo metu ESTT nagrinėjama byla šiuo klausimu (Nr. X ZR/111/12).

  Pakeitimas  104

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  13 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Kai skrydį vykdantis oro vežėjas sumoka kompensaciją ar įvykdo kitas jam pagal šį reglamentą tenkančias prievoles, nė viena šio reglamento ar nacionalinės teisės nuostata negali būti aiškinama kaip ribojanti jo teisę siekti kompensacijos pagal šį reglamentą susidariusias išlaidas iš bet kurių trečiųjų šalių, kurios prisidėjo sukeliant įvykį, dėl kurio teko mokėti kompensaciją ar vykdyti kitas prievoles.

  Kai skrydį vykdantis oro vežėjas sumoka kompensaciją ar įvykdo kitas jam pagal šį reglamentą tenkančias prievoles, nepažeidžiant esamų atsakomybę panaikinančių sutarčių tarp trečiųjų šalių, nė viena šio reglamento nuostata negali būti aiškinama kaip ribojanti jo teisę siekti kompensacijos arba susigrąžinti pagal šį reglamentą visas susidariusias išlaidas iš bet kurio asmens, įskaitant bet kurias trečiąsias šalis, kurie prisidėjo sukeliant įvykį, dėl kurio teko mokėti kompensaciją ar vykdyti kitas prievoles pagal galiojančius įstatymus. Pirmiausia šis reglamentas jokiu būdu neriboja skrydį vykdančio oro vežėjo teisės reikalauti, kad oro uostas arba kita trečioji šalis, su kuria skrydį vykdantis oro vežėjas yra sudaręs sutartį, išmokėtų kompensaciją arba grąžintų sumokėtą sumą.

  Pagrindimas

  Galiojančios sutartys dėl atsakomybės panaikinimo (pvz., tarp oro uostų ir oro linijų) neturėtų būti keičiamos dėl šios nuostatos. Turi būti aišku, kad keleiviai su tuo nesusiję.

  Pakeitimas  105

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Oro uostą valdanti įstaiga ir skrydį vykdantis oro vežėjas užtikrina, kad prie registravimo stalelių (įskaitant registravimo savitarnos aparatus) ir prie įlaipinimo vartų būtų pavaizduotas keleiviams aiškiai matomas ir aiškiai įskaitomas tekstas su tokiu tekstu: „Jei jus atsisakoma vežti arba jūsų skrydis atšaukiamas ar atidėtas mažiausiai dviem valandoms, registracijos arba įlaipinimo vietoje galite gauti tekstą, kuriame išdėstytos jūsų teisės, pirmiausia dėl pagalbos ir galimos kompensacijos.“

  1. Oro uostą valdanti įstaiga ir skrydį vykdantis oro vežėjas užtikrina, kad prie registravimo stalelių (įskaitant registravimo savitarnos aparatus) ir prie įlaipinimo vartų būtų pavaizduotas keleiviams aiškiai matomas ir aiškiai įskaitomas tekstas su tokiu tekstu: „Jei jus atsisakoma vežti arba jūsų skrydis atšaukiamas ar atidėtas mažiausiai dviem valandoms arba tvarkaraštyje nurodytas išvykimo laikas buvo nukeltas į priekį bent dviem valandomis, palyginti su pradžioje pagal tvarkaraštį numatytu laiku, nurodytu jūsų biliete, registracijos arba įlaipinimo vietoje galite gauti tekstą, kuriame išdėstytos jūsų teisės, pirmiausia dėl pagalbos ir galimos kompensacijos.“

  Pagrindimas

  Čia taip pat įtraukiamas išvykimo laiko nukėlimas į priekį.

  Pakeitimas  106

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  „1a. Oro vežėjai nustato, kad kiekviename oro uoste, kur jie vykdo skrydžius, būtų informacinis punktas, kuriame visada būtų kontaktinis asmuo arba trečiosios šalies atstovas, kuriam atitinkamas oro vežėjas paveda teikti keleiviams reikalingą informaciją apie jų teises, įskaitant skundų pateikimo procedūras, teikti pagalbą ir skubiai imtis veiksmų esant skrydžio atšaukimui ar atidėjimui, atsisakymui vežti keleivį, taip pat prarasto arba vėluojančio bagažo atvejais. Oro vežėjų vykdomų skrydžių valandomis ir iki paskutinis keleivis išsilaipina iš paskutinio lėktuvo šie punktai teikia pagalbą keleiviams, be kita ko, atvejais, susijusiais su sumokėtos sumos atgavimu, nukreipimu kitu maršrutu, pakartotinio skrydžio rezervavimu, taip pat priima keleivių teikiamus skundus.“

  Pagrindimas

  Oro uoste veikiantis oro vežėjui atstovaujantis informacinis langelis, prireikus sugebantis imtis skubių veiksmų vežėjo vardu, padėtų užtikrinti, kad keleiviai naudojasi jiems suteiktomis teisėmis. Esant skrydžio sutrikimams, taip pat prarasto arba vėluojančio bagažo atvejais tik oro linijos turi visą reikiamą informaciją. Reikia patobulinti informacijos teikimą keleiviams apie jų teises ir skundų bei nuostolių atlyginimo reikalavimų pateikimo galimybes.

  Pakeitimas  107

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio 1 b dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  „1b. Skrydį vykdantis oro vežėjas elektroniniuose bilietuose bei elektroniniuose ir spausdintinuose įlaipinimo talonuose pateikia keleiviams lengvai įskaitomą ir aiškią informaciją apie keleivių teises ir tai, kur kreiptis pagalbos.“

  Pakeitimas  108

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Skrydį vykdantis oro vežėjas, kuris atsisako vežti arba atšaukia skrydį, pateikia kiekvienam atitinkamam keleiviui rašytinį pranešimą, kuriame išdėstytos kompensavimo ir pagalbos teikimo pagal šį reglamentą taisyklės, įskaitant informaciją apie galimus ribojimus pagal 9 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 5 dalį. Kiekvienam keleiviui, kurio skrydis atidėtas arba tvarkaraštis pakeičiamas mažiausiai dviem valandomis, jis taip pat pateikia lygiavertį pranešimą. Keleiviui taip pat raštu pateikiami pagal 16a straipsnį paskirtos įstaigos, kompetentingos nagrinėti skundus, duomenys ryšiams.

  2. Atsisakymo vežti, skrydžio atšaukimo, atidėjimo arba tvarkaraštyje nurodyto išvykimo laiko pakeitimo bent dviem valandomis atveju skrydį vykdantis oro vežėjas kuo skubiau visapusiškai informuoja atitinkamą keleivį ir pateikia jam rašytinį pranešimą arba pranešimą elektronine forma, kuriame išdėstytos kompensavimo ir pagalbos teikimo pagal šį reglamentą taisyklės, įskaitant informaciją apie galimus ribojimus pagal 9 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 5 dalį, taip pat informuoja keleivį apie galimas alternatyvias transporto rūšis. Keleiviui taip pat raštu pateikiami vežėjo adreso, kuriuo gali pateikti reklamaciją, duomenys ir pagal 16a straipsnį paskirtos įstaigos, kompetentingos nagrinėti skundus, kontaktinė informacija.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešėjo pateiktas 37 pakeitimas, nurodomi informavimo būdai (informavimas žodžiu ir raštu) ir į prievolės informuoti keleivius taikymo sritį įtraukiami organizatoriai.

  Pakeitimas  109

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Aklų ir silpnaregių asmenų atveju šio straipsnio nuostatos taikomos naudojant kitas tinkamas priemones.

  3. Neįgalių asmenų arba ribotos judėsenos asmenų, ypač aklų ir silpnaregių asmenų, atveju, šio straipsnio nuostatos taikomos naudojant kitas tinkamas priemones ir tinkamais formatais.

  Pagrindimas

  Šis pakeitimas atitinka ankstesnius pakeitimus, įterpiant išsamią neįgalių asmenų arba ribotos judėsenos asmenų apibrėžtį. Tikslinė grupė išplečiama ir apima visus neįgalius asmenis ir ribotos judėsenos asmenis.

  Pakeitimas  110

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Oro uostą valdanti įstaiga užtikrina, kad bendra informacija apie keleivių teises būtų aiškiai ir matomai pavaizduota oro uosto keleivių zonose. Ji taip pat užtikrina, kad oro uoste esantys keleiviai būtų informuoti apie jų skrydžio atšaukimą ir apie jų teises tuo atveju, jei oro vežėjas netikėtai nutraukia veiklą, kaip antai nemokumo arba licencijos oro susisiekimo veiklai vykdyti (veiklos licencijos) panaikinimo atveju.

  4. Oro uostą valdanti įstaiga užtikrina, kad bendra informacija apie keleivių teises būtų aiškiai ir matomai pavaizduota oro uosto keleivių zonose. Remdamasi gauta informacija ji taip pat užtikrina, kad oro uoste esantys keleiviai būtų informuoti apie priežastis esant vėlavimams ir skrydžio sutrikimams, pvz. kai jų skrydis atšaukiamas, ir apie jų teises tuo atveju, jei oro vežėjas netikėtai nutraukia veiklą, kaip antai nemokumo arba licencijos oro susisiekimo veiklai vykdyti (veiklos licencijos) panaikinimo atveju.

  Pagrindimas

  Oro uostus valdančios įstaigos neturi informacijos apie atskirus keleivius. Jie turi gauti informaciją iš oro vežėjų, visų pirma siekiant įvykdyti pirmiau minėtą prievolę.

  Pakeitimas  111

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Jei skrydis atšaukiamas ar išvykimas atidedamas, skrydį vykdantis oro vežėjas nedelsdamas informuoja keleivius apie padėtį (bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 30 minučių nuo tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko) ir apie numatomą išvykimo laiką, kai tik gaunama informacija, su sąlyga, kad oro vežėjas būtų gavęs keleivio duomenis ryšiams pagal 6 ir 7 dalis tuo atveju, kai bilietas buvo įgytas per tarpininką.

  5. Jei skrydis atšaukiamas ar išvykimas atidedamas, skrydį vykdantis oro vežėjas informuoja keleivius apie padėtį ir sutrikimo priežastį, kai tik gaunama informacija, ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 30 minučių nuo tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko apie numatomą išvykimo laiką, su sąlyga, kad oro vežėjas būtų gavęs keleivio kontaktinius duomenis pagal 6 ir 7 dalis tuo atveju, kai bilietas buvo įgytas per tarpininką.

  Pagrindimas

  Kaip rašoma Komisijos pasiūlymo 20 konstatuojamojo dalyje, keleiviams ne tik turėtų būti suteikta tinkama informacija apie jų teises skrydžio sutrikimo atvejais, bet ir juos reikėtų tinkamai informuoti apie paties sutrikimo priežastį, kai tik gaunama informacija. Šiuo pakeitimu siekiama suteikti keleiviams daugiau informacijos realiuoju laiku skrydžio atidėjimo arba atšaukimo atveju, kad jie galėtų veiksmingai pasinaudoti savo teisėmis.

  Pakeitimas  112

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio 5 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  „5a. Oro vežėjas turi užtikrinti, kad įlaipinimo ir išlaipinimo vietose būtų galima rasti dokumentus su ES oro keleivių teisių chartijos tekstu, kurį įgula turi suteikti jo paprašiusiam oro keleiviui. Europos Komisija atnaujina šiuos Chartijos dokumentus kiekvieną kartą, kai keleivių teisių srityje daroma esminių pakeitimų.“

  Pakeitimas  113

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio 5 b dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  „5b. Oro vežėjai įkuria visiems vietas rezervavusiems keleiviams prieinamą ir veiksmingą pagalbos teikimo telefonu tarnybą; ši tarnyba teikia informaciją apie alternatyvius pasiūlymus, kai skrydis yra nutraukiamas ar atidedamas, ir ši paslauga neturi būti brangesnė nei vietinio ryšio paslaugos.

  Pakeitimas  114

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio 6 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6. Kai keleivis įgyja bilietą ne tiesiogiai iš skrydį vykdančio oro vežėjo, bet per Sąjungoje įsisteigusį tarpininką, pastarasis perduoda keleivio duomenis ryšiams oro vežėjui su sąlyga, kad keleivis yra davęs aiškų rašytinį sutikimą. Šis sutikimas gali būti suteiktas tik gavus teisę pasirinkti. Oro vežėjas gali naudoti tuos duomenis ryšiams tik tam, kad pagal šį straipsnį įvykdytų informavimo prievolę, ir ne rinkodaros tikslais; jis ištrina duomenis ryšiams per 72 valandas nuo vežimo sutarties įvykdymo. Tie duomenys tvarkomi, prieinami ir saugojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo24.

  6. Kai keleivis įgyja bilietą ne tiesiogiai iš skrydį vykdančio oro vežėjo, bet per Sąjungoje įsisteigusį tarpininką, pastarasis perduoda keleivio kontaktinius duomenis oro vežėjui su sąlyga, kad keleivis yra davęs sutikimą. Tas sutikimas gali būti suteiktas tik gavus teisę pasirinkti. Oro vežėjas gali naudoti tuos kontaktinius duomenis tik tam, kad pagal šį straipsnį įvykdytų informavimo prievolę, ir ne rinkodaros tikslais; jis ištrina kontaktinius duomenis per 72 valandas nuo vežimo sutarties įvykdymo. Keleivio sutikimas, kad jo kontaktiniai duomenys būtų perduoti oro vežėjui ir būtų tvarkomi, prieinami ir saugojami, suteikiamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo24.

  ____________

  _____________

  24 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

  24 OL L 281, 1995 11 23, p. 31

  Pagrindimas

  Keleivio sutikimas turėtų būti gaunamas pagal taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus, kuriuose tiksliai nenurodoma sutikimo forma („rašytinis“). Terminas „sutikimas“ (angl. „consent“) atitinka Europos duomenų apsaugos įstatymų formuluotę.

  Pakeitimas  115

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio 7 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  7. Tarpininkui netaikoma 6 dalis, jeigu jis gali įrodyti, kad veikia alternatyvi sistema, užtikrinanti keleivio informavimą be atitinkamų duomenų ryšiams perdavimo.“

  7. Tarpininkui netaikoma 6 dalyje nurodyta prievolė, jeigu jis gali įrodyti, kad veikia alternatyvi sistema, užtikrinanti keleivio informavimą be atitinkamų kontaktinių duomenų perdavimo, arba kai keleivis pasirinko galimybę nenurodyti savo kontaktinių duomenų.“

  Pagrindimas

  Tarpininkai neturėtų būti laikomi atsakingais už informacijos teikimą, kai keleiviai pasirinko galimybę nenurodyti savo kontaktinių duomenų.

  Pakeitimas  116

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio 7 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  „7a. Paslaugos teikėjas suteikia keleiviams galimybę lengvai gauti tikslią ir objektyvią informaciją, kurioje būtų išsamiai nurodomas jų kelionės poveikis aplinkai, įskaitant klimatą, ir energijos vartojimo efektyvumas. Ši informacija turėtų būti paskelbta ir aiškiai matoma oro vežėjų, turizmo kelionių organizatorių interneto svetainėse ir bilietuose. Komisija remia šiuo tikslu atliekamą darbą.“

  Pakeitimas  117

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio 7 b dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  „7b. Nepažeidžiant prievolės, nustatytos 2 dalyje, visuose elektroniniuose pranešimuose keleiviui, kuriame jis informuojamas apie skrydžio atšaukimą, atidėjimą ilgam laikui arba tvarkaraščio pakeitimą, aiškiai teigiama, kad pagal šį reglamentą keleivis gali turėti teisę gauti kompensaciją ir (arba) pagalbą.“

  Pagrindimas

  Neatsižvelgiant į 2 dalyje nustatytą prievolę pateikti rašytinį pranešimą apie kompensavimo taisykles (kurios bet kokiu atveju, kaip rodo apklausų rezultatai, prastai laikomasi), pačiame pranešime apie skrydžio atšaukimą arba atidėjimą turėtų būti paminėtos galimos teisės gauti kompensaciją ir pagalbą.

  Pakeitimas  118

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 14 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę vykdymo užtikrinimo įstaigą, atsakingą už šio reglamento vykdymo užtikrinimą, susijusį su skrydžiais iš jos teritorijoje esančių oro uostų ir skrydžiais iš trečiųjų šalių į tokius oro uostus. Valstybės narės praneša Komisijai apie įstaigą, paskirtą pagal šią dalį.

  1. Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę vykdymo užtikrinimo įstaigą, atsakingą už šio reglamento vykdymo užtikrinimą, susijusį su šio reglamento pažeidimais jos teritorijoje esančiuose oro uostuose, vykdant skrydžius iš jos teritorijoje esančių oro uostų ir skrydžius iš trečiųjų šalių į tokius oro uostus. Valstybės narės praneša Komisijai apie įstaigą, paskirtą pagal šią dalį.

  Pagrindimas

  Reglamentas taip pat taikomas pažeidimams ES valstybių narių teritorijoje esančiuose oro uostuose.

  Pakeitimas  119

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 14 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga atidžiai stebi šio reglamento reikalavimų laikymąsi ir imasi būtinų priemonių siekdama užtikrinti, kad būtų paisoma keleivių teisių. Tuo tikslu, nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai paprašius, oro vežėjai ir oro uostus valdančios įstaigos pateikia jai atitinkamus dokumentus. Vykdydama funkcijas, nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga atsižvelgia į informaciją, kurią jai pateikė pagal 16a straipsnį paskirta įstaiga. Ji taip pat gali priimti sprendimą dėl vykdymo užtikrinimo veiksmų, paremtų individualiais skundais, kuriuos jai perdavė 16a straipsnį paskirta įstaiga.

  2. Nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga atidžiai stebi šio reglamento reikalavimų laikymąsi ir imasi būtinų priemonių siekdama užtikrinti, kad būtų paisoma keleivių teisių. Tuo tikslu, nepažeidžiant 14a straipsnyje nustatytų oro vežėjų prievolių, nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai oro vežėjai ir oro uostus valdančios įstaigos pateikia atitinkamus dokumentus per vieną mėnesį nuo jos prašymo gavimo dienos. Vykdydama funkcijas, nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga atsižvelgia į informaciją, kurią jai pateikė pagal 16a straipsnį paskirta įstaiga. Ji taip pat imasi vykdymo užtikrinimo veiksmų, paremtų individualiais skundais, kuriuos jai perdavė 16a straipsnį paskirta įstaiga. Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamai nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai būtų suteikti pakankami įgaliojimai veiksmingai taikyti sankcijas pažeidimų atvejais.

  Pagrindimas

  Pakeitime nurodomas laikotarpis, per kurį oro vežėjai ir oro uostus valdančios įstaigos turi pateikti prašomus dokumentus, ir yra išbraukta nacionalinių vykdymo įstaigų vykdymo užtikrinimo veikla, kurią tinkamiau įtraukti į paskesnę naują dalį.

  Pakeitimas  120

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 14 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a) Oro vežėjai iš anksto pateikia nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai išsamią informaciją apie kilusias technines problemas, pirmiausia apie jų atsiradimo priežastis. Nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga dalijasi šia informacija su 16a straipsnyje nurodytomis įstaigomis, atsakingomis už neteisminį ginčo sprendimą.

  Pagrindimas

  Oro vežėjai turėtų būti įpareigoti informuoti nacionalines vykdymo užtikrinimo įstaigas apie techninių problemų atsiradimo priežastis ir aplinkybes.

  Pakeitimas  121

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 14 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Valstybių narių nustatytos sankcijos už šio reglamento pažeidimus yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

  3. Valstybių narių nustatytos sankcijos už šio reglamento pažeidimus yra veiksmingos, proporcingos, atgrasančios ir pakankamos, kad finansiškai skatintų vežėjus nuosekliai laikytis šio reglamento.

  Pagrindimas

  Europos Komisijos vardu atliktas tyrimas parodė, jog sankcijos yra per švelnios, kad ekonomiškai skatintų vežėjus laikytis reglamento, atsižvelgiant dar ir į tai, kad tikriausiai tik nedaug keleivių, nukenčiančių dėl reglamento pažeidimų, skundžiasi nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai.

  Pakeitimas  122

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 14 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Kai pagal 16 ir 16a straipsnius paskiriama ne ta pati įstaiga, sukuriami ataskaitų teikimo mechanizmai siekiant užtikrinti keitimąsi informacija tarp skirtingų įstaigų, kad nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai būtų padėta vykdyti priežiūros ir vykdymo užtikrinimo pareigas, o pagal 16a paskirtai įstaigai – rinkti informaciją kurios reikia nagrinėjant individualius skundus.

  4. Pagal Tarybos direktyvą 2013/11/ES sukuriami nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos ir pagal 16a straipsnį paskirtos įstaigos bendradarbiavimo mechanizmai. Šie mechanizmai apima keitimąsi informacija tarpusavyje, kad nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai būtų padėta vykdyti priežiūros ir vykdymo užtikrinimo pareigas, o pagal 16a paskirtai įstaigai – rinkti informaciją ir technines žinias, kurių reikia svarstant individualius skundus.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešėjo 81 pakeitimas. Reikalavimas sukurti Sąjungos mastu veikiantį keitimosi informacija mechanizmą įtrauktas į 16b straipsnį.

  Pakeitimas  123

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 14 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Apie kiekvienus metus vėliausiai kitų kalendorinių metų balandžio pabaigoje nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos skelbia savo veiklos statistinius duomenis, įskaitant apie taikytas sankcijas.

  5. Apie kiekvienus metus vėliausiai kitų kalendorinių metų balandžio pabaigoje nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos skelbia savo veiklos statistinius duomenis, įskaitant apie taikytas sankcijas. Nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos tuo pat metu, remdamosi oro vežėjų ir oro uostus valdančių įstaigų kaupiamais ir teikiamais duomenimis, skelbia skundų skaičiaus ir pobūdžio, skrydžių atšaukimų, atsisakymų vežti ir vėlavimų skaičiaus, jų trukmės, taip pat duomenų apie prarastą, pavėlavusį arba sugadintą bagažą statistiką.

  Pakeitimas  124

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 14 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 straipsnio 6 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6. Oro vežėjai perduoda savo duomenis ryšiams šiame reglamente aptariamais klausimais valstybių narių, kuriose jie vykdo veiklą, nacionalinėms vykdymo užtikrinimo įstaigoms.“

  6. Kol valstybės narės neperkėlė Direktyvos 2013/11/ES nuostatų į savo nacionalinę teisę, bet kuriame valstybės narės teritorijoje esančiame oro uoste kiekvienas keleivis bet kuriai nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai gali pateikti skundą dėl tariamo šio reglamento pažeidimo, padaryto bet kuriame valstybės narės teritorijoje esančiame oro uoste arba dėl skrydžių iš bet kurio valstybės narės teritorijoje esančio oro uosto arba dėl skrydžių iš trečiosios šalies į tokius oro uostus.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad iki Ginčų alternatyvaus sprendimo direktyvos įsigaliojimo 2015 m. nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos liktų kompetentingomis skundų nagrinėjimo įstaigomis. Iki naujos konfliktų sprendimo įstaigos steigimo keleiviai turėtų turėti galimybę pateikti individualius skundus bet kuriai nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai.

  Pakeitimas  125

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 14 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 -a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  14a. Įterpiamas šis straipsnis:

   

  „16-a straipsnis

   

  Atitikties dokumentai

   

  1. Bendrijos oro vežėjai iki 2016 m. sausio 1 d. parengia ir pateikia valstybės narės, kuri išdavė veiklos licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008, nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai ir Komisijai dokumentą, kuriame gana išsamiai įrodoma, jog jų veiklos procedūros yra pakankamos užtikrinti, kad jie nuosekliai laikytųsi visų atitinkamų šio reglamento straipsnių.

   

  1a. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas šių atitikties dokumentų minimalus turinys. Minimalus turinys apima bent nenumatytų atvejų planus, skirtus didelio masto sutrikimų atvejams, darbuotojus, atsakingus už pagalbos teikimą ir kitas teises, praktinę tvarką ir procedūras, pagal kurias nagrinėjami skundai, teikiama pagalba ir mokama kompensacija, taip pat ryšio palaikymo su keleiviais tvarką ir modelius. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 16c straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

   

  2. Bet koks kitas oro vežėjas, teikiantis paslaugas iš Sąjungos oro uosto, pateikia atitikties dokumentą visų valstybių narių, kuriose jis vykdo savo veiklą, nacionalinėms vykdymo užtikrinimo įstaigoms ir Komisijai.

   

  3. Oro vežėjai kas trejus metus peržiūri savo atitikties dokumentus ir pateikia atnaujintas versijas atitinkamai (-oms) nacionalinei (-ėms) vykdymo užtikrinimo institucijai (-oms) ir Komisijai, pirmosios peržiūros data –2019 m. sausio 1 d.

   

  4. Nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga atsižvelgia į oro vežėjų pateiktus atitikties dokumentus, kai įmanoma, patikrindama atitikties dokumentų galiojimą, palyginti su skunduose pateikta informacija.“

  Pagrindimas

  Atitikties dokumentas būtų ekonomiškai efektyvus būdas spręsti pagrindinę problemą, susijusią su reglamentu, o tai yra jo vykdymo užtikrinimas. Dokumento turiniui taikytinus reikalavimus galėtų nustatyti pasiūlytame 16c straipsnyje nurodomas Keleivių teisių komitetas. Šie reikalavimai galėtų apimti tokius dalykus, kaip antai nenumatytų atveju planus, skirtus didelio masto sutrikimų atvejams, už pagalbos teikimą keleiviams atsakingus darbuotojus, procedūras, taikomas atsisakant vežti, atšaukiant skrydžius, informuojant keleivius ir t. t.

  Pakeitimas  126

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 a straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Rezervavimo metu oro vežėjai suteikia informaciją keleiviams apie pretenzijų ir skundų nagrinėjimo procesus, susijusius su šiame reglamente išdėstytomis teisėmis, ir apie svarbius adresus, kuriais keleiviai gali pateikti pretenzijas ir skundus, įskaitant elektroninėmis perdavimo priemonėmis. Oro vežėjas taip pat informuoja keleivius apie įstaigą ar įstaigas, kompetentingas nagrinėti keleivių skundus.

  1. Oro vežėjai, kelionių organizatoriai ar bilietų pardavėjai pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 2 straipsnio d punktą suteikia informaciją keleiviams apie oro vežėjų taikomus pretenzijų ir skundų nagrinėjimo procesus ir atitinkamus terminus pagal šio straipsnio 2 dalį, susijusius su šiame reglamente išdėstytomis teisėmis, ir apie svarbius adresus, kuriais keleiviai gali pateikti pretenzijas ir skundus, įskaitant elektroninėmis perdavimo priemonėmis. Oro vežėjas ir, atitinkamais atvejais, kelionės organizatorius taip pat informuoja keleivius apie įstaigą ar įstaigas, kompetentingas nagrinėti keleivių skundus, kurias pagal šį straipsnį ir 16 a straipsnį paskyrė valstybės narės. Atitinkama informacija pateikiama rezervavimo metu, visiems prieinama, aiškiai nurodyta keleivio bilietuose ir oro vežėjo interneto svetainėse, ji taip pat teikiama oro vežėjų langeliuose oro uostuose ir pateikiama keleiviams el. pašto pranešime, kuriuo jie informuojami apie jų skrydžio atšaukimą arba atidėjimą. Keleivių prašymu jiems išduodama skundo forma.

  Pagrindimas

  Reikia stiprinti keleivių informavimą apie pretenzijų ir skundų pateikimo procedūras. Prireikus organizatorius pateikia keleiviams bendrą informaciją apie procedūras, įskaitant kompetentingų įstaigų kontaktinius adresus.

  Pakeitimas  127

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  „1a. Prievolė įrodyti, ar keleiviams buvo pateikta reikalinga informacija, tenka oro vežėjui.“

  Pakeitimas  128

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 a straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Jei keleivis nori pateikti skundą oro vežėjui dėl savo teisių pagal šį reglamentą, jis pateikia skundą per 3 mėnesius nuo dienos, kai skrydis įvyko ar buvo numatytas įvykdyti tvarkaraštyje. Gavęs skundą, vežėjas per 7 dienas patvirtina keleiviui jį gavęs. Per du mėnesius nuo skundo gavimo oro vežėjas keleiviui pateikia išsamų atsakymą.

  2. Jei keleivis nori pateikti skundą oro vežėjui dėl savo teisių pagal šį reglamentą, jis pateikia skundą per 3 mėnesius nuo dienos, kai skrydis įvyko ar buvo numatytas įvykdyti tvarkaraštyje. Per šį trijų mėnesių laikotarpį ir jam pasibaigus skundo pateikimas nedaro jokio poveikio keleivio teisei reikalauti, kad jo pretenzijos pagal šį reglamentą būtų patenkintos teismo ar neteisminio taikinimo procese. Gavęs skundą, vežėjas per septynias darbo dienas patvirtina keleiviui jį gavęs. Per du mėnesius nuo skundo gavimo oro vežėjas keleiviui pateikia išsamų atsakymą. Jei per du mėnesius oro vežėjas nepateikia keleiviui minėto išsamaus atsakymo, laikoma, kad jis sutinka su keleivio reikalavimais.

   

  Jei šiame atsakyme oro vežėjas nurodo buvus ypatingas aplinkybes, jis turi keleiviui nurodyti ir konkrečias skrydžio atšaukimo ar atidėjimo aplinkybes. Oro vežėjas taip pat turi paaiškinti, kad ėmėsi visų pagrįstų priemonių skrydžio atšaukimui ar atidėjimui išvengti.

   

  Kartu su išsamiu atsakymu oro vežėjas atitinkamam keleviui pateikia ir 3 dalyje nurodytos nacionalinės paskirtos įstaigos kontaktinę informaciją, įskaitant jos pašto adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir interneto svetainės adresą.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu keičiamas pranešėjo pateiktas 85 pakeitimas.

  Pakeitimas  129

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 a straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Pagal atitinkamą ES ir nacionalinę teisę kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę instituciją ar institucijas, atsakingą (-as) už neteisminį oro vežėjų ir keleivių ginčų dėl šiame reglamente numatytų teisių sprendimą.

  3. Valstybės narės užtikrina, kad oro keleiviai galėtų ginčus su oro vežėjais dėl šiame reglamente nustatytų teisių ir pareigų perduoti spręsti nepriklausomoms, veiksmingoms ir našioms neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms. Tam kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę instituciją ar institucijas, atsakingą (-as) už neteisminį oro vežėjų ir keleivių ginčų dėl šiame reglamente numatytų teisių ir pareigų sprendimą. Tai turi būti kitos įstaigos, ne 16 straipsnio 1 dalyje paminėta vykdymo užtikrinimo įstaiga. Valstybės narės užtikrina, kad šios įstaigos turėtų teisę spręsti oro keleivių ir oro vežėjų tarpusavio ginčus priimdamos abiem šalims teisiškai privalomus ir įgyvendinamus sprendimus. Ginčams, kurie patenka į Direktyvos 2013/11/ES taikymo sritį, turi būti taikoma tik ta direktyva. Visi oro vežėjai, susiję su skrydžiais iš oro uostų, įsikūrusių valstybės narės teritorijoje, arba iš oro uostų trečiojoje šalyje į valstybės narės oro uostą, turi laikytis alternatyvaus ginčų sprendimo sistemos, nurodytos Direktyvoje 2013/11/ES, užtikrinančios paprastą, greitą ir pigų neteisminį oro keleivių ir oro vežėjų ginčų sprendimą.

  Pakeitimas  130

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 a straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Kiekvienas keleivis gali skųstis bet kuriai nacionalinei institucijai, paskirtai pagal 3 dalį, dėl šio reglamento galimo pažeidimo bet kuriame valstybės narės teritorijoje esančiame oro uoste arba dėl bet kurio skrydžio iš trečiosios šalies į oro uostą, esantį toje teritorijoje. Tokie skundai gali būti pateikti ne anksčiau kaip per du mėnesius po to, kai skundas pateiktas atitinkamam vežėjui, nebent vežėjas jau pateikė galutinį atsakymą į tokį skundą.

  4. Minėtas keleivis, gavęs išsamų oro vežėjo atsakymą, gali skųstis bet kuriai nacionalinei institucijai, atsakingai už neteisminį ginčų sprendimą ir paskirtai pagal 3 dalį, dėl šio reglamento galimo pažeidimo bet kuriame valstybės narės teritorijoje esančiame oro uoste arba dėl bet kurio skrydžio iš valstybės narės teritorijoje esančio oro uosto arba trečiosios šalies į minėtus oro uostus. Tokie skundai gali būti pateikti per iš anksto nustatytą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip metai nuo dienos, kai keleivis pateikė skundą arba pretenziją atitinkamam vežėjui.

  Pakeitimas  131

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 a straipsnio 4 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a. Jeigu nustatoma, kad kaltė tenka oro vežėjui, skundų nagrinėjimo įstaiga informuoja nacionalinę vykdymo užtikrinimo įstaigą, kuri, remdamasi 16a straipsnio 2 dalimi, imasi veiksmų vykdymui užtikrinti.

  Pakeitimas  132

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 a straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Gavusi skundą, paskirtoji institucija per 7 dienas patvirtina jį gavusi ir nusiunčia kopiją atitinkamai nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai. Terminas, per kurį skundą pateikusiam asmeniui turi būti pateiktas galutinis atsakymas, yra ne ilgesnis kaip trys mėnesiai nuo skundo gavimo dienos. Galutinio atsakymo kopija taip pat pateikiama nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai.

  5. Kai paskirtoji institucija gauna skundą, ji apie tai informuoja ginčo šalis vos tik jai buvo pateikti visi dokumentai, kuriuose pateikiama su skundu susijusi informacija. Ji nusiunčia su skundu susijusių dokumentų kopiją atitinkamai nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai. Terminas, per kurį skundą pateikusiam asmeniui turi būti pateiktas galutinis atsakymas, yra ne ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai paskirtoji institucija gavo visą su skundu susijusių dokumentų rinkinį. Galutinio atsakymo kopija taip pat pateikiama nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu straipsnis suderinamas su nauja Direktyva 20132/11/ES dėl alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS).

  Pakeitimas  133

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 a straipsnio 5 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  „5a. Kad galima būtų su jais susisiekti šiame reglamente aptariamais klausimais, oro vežėjai perduoda savo kontaktinius duomenis pagal šį straipsnį paskirtoms valstybių narių, kuriose jie vykdo veiklą, įstaigoms.“

  Pakeitimas  134

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16a straipsnio 5 b dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  „5b. Kai šiame reglamente nurodomos saugumo priežastys, prievolė įrodyti tenka atitinkamam oro vežėjui.“

  Pakeitimas  135

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 aa straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  „16 aa straipsnis

   

  Valstybės narės numato paskirti tinkamai ištekliais aprūpintas, nemokamai paslaugas teikiančias ir nepriklausomas tarpininkavimo įstaigas, kurios padės rasti sprendimą konfliktų tarp keleivių ir oro vežėjų bei kitų transporto rūšių paslaugų teikėjų atvejais.“

  Pakeitimas  136

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 b straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Per 16c straipsnyje nurodytą komitetą Komisija palaiko valstybių narių dialogą dėl jose atliekamo šio reglamento aiškinimo ir taikymo.

  1. Per 16c straipsnyje nurodytą komitetą Komisija palaiko valstybių narių dialogą dėl jose atliekamo šio reglamento aiškinimo ir taikymo ir skatina jų bendradarbiavimą.

  Pakeitimas  137

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 b straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Valstybės narės teikia Komisijai metinę veiklos ataskaitą vėliausiai kitų metų balandžio pabaigoje. Komisija įgyvendinamaisiais aktais gali nuspręsti, kokie klausimai turi būti nagrinėjami tose ataskaitose. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 16c straipsnyje nurodytą procedūrą.

  2. Valstybės narės teikia Komisijai metinę veiklos ataskaitą, įskaitant 16 straipsnio 5 skirsnyje nurodytą statistiką, vėliausiai kitų metų balandžio pabaigoje. Komisija įgyvendinamaisiais aktais gali nuspręsti, kokie klausimai turi būti nagrinėjami tose ataskaitose. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 16c straipsnyje nurodytą procedūrą.

  Pakeitimas  138

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16b straipsnio 5 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5a. Komisija ir valstybės narės Sąjungos mastu sukuria mechanizmą iš visų pagal 16 ir 16a straipsnius paskirtų įstaigų, siekdamos užtikrinti keitimąsi informacija apie pažeidimus ir sankcijas bei geriausią vykdymo užtikrinimo praktiką tarp valstybių narių. Komisija sudaro galimybę visoms valstybėms narėms elektroniniu būdu susipažinti su šia informacija.

  Pagrindimas

  Šis pakeitimas susijęs su pranešėjo pateiktu 81 pakeitimu. Reikalavimas sukurti Sąjungos mastu veikiantį keitimosi informacija mechanizmą perkeltas iš 16 straipsnio 4 dalies į šį 16b straipsnį, kuriame kalbama apie valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo mechanizmą.

  Pakeitimas  139

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 b straipsnio 5 b dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5b. Nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos Komisijai paprašius pateikia jai informaciją apie individualius pažeidimų atvejus ir atitinkamus dokumentus.

  Pagrindimas

  Siekiant užtikrinti nuoseklų informacijos srautą, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė gauti informaciją iš nacionalinių vykdymo užtikrinimo įstaigų taikant atitinkamą šio reglamento nuostatą.

  Pakeitimas  140

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16b straipsnio 5 c dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5c. Ne vėliau nei nuo 2015 m. gegužės 1 d. Komisija savo interneto svetainėje skelbia ir reguliariai atnaujina visų Sąjungoje veiklą vykdančių oro vežėjų, kurie nuolat nesilaiko šio reglamento nuostatų, sąrašą. Nuolat reglamentą pažeidžiančiu laikomas bet kuris vežėjas, neatsižvelgiant į jo įmonės dydį ir kilmės šalį, apie kurio pažeidimus, paveikusius daugiau nei 10 skirtingų skrydžių keleivius per vienus kalendorinius metus ir susijusius daugiau nei su vienu šio reglamento straipsniu, Komisija gavo įrodymus pagal 16b straipsnio 5b dalį.“

  Pakeitimas  141

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16c a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  15a) Įterpiamas šis straipsnis:

   

  „16c a straipsnis

   

  Deleguotieji aktai

   

  Komisijai pagal 16cb straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas baigtinis aplinkybių, laikomų ypatingomis, sąrašas, grindžiamas nacionalinių vykdymo užtikrinimo įstaigų atliktu darbu ir Europos Teisingumo Teismo sprendimais.“

  Pakeitimas  142

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 b punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16c b straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  15b) Įterpiamas šis straipsnis:

   

  „16c b straipsnis

   

  Įgaliojimų delegavimas

   

  1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

   

  2. 16ba straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo …*. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

   

  3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 16ca straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

   

  4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

   

  5. Pagal 16ba straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento ar Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

   

  _________________

   

  *OL prašome įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.

  Pakeitimas  143

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 16 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  17 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Komisija iki 2017 m. sausio 1 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento veikimo ir rezultatų ataskaitą, pirmiausia dėl kompensacijos už atidėjimą ilgam laikui ir dėl ribojimo teikiant apgyvendinimą ilgalaikėmis ypatingomis aplinkybėmis poveikio. Komisija taip pat pateikia ataskaitą sustiprintos oro keleivių apsaugos iš trečiųjų šalių ne Bendrijos oro vežėjų vykdomuose skrydžiuose ataskaitą, atsižvelgdama į tarptautinius oro susisiekimo susitarimus. Prireikus prie ataskaitos pridedami teisės aktų pasiūlymai.

  Komisija iki 2017 m. sausio 1 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento veikimo ir rezultatų ataskaitą, pirmiausia dėl kompensacijos už atidėjimą ilgam laikui ir dėl ribojimo teikiant apgyvendinimą ilgalaikėmis ypatingomis aplinkybėmis poveikio, ypač klausimus, susijusius su ypatingų aplinkybių aiškinimu, nacionalinių vykdymo užtikrinimo įstaigų paskelbtais jų veiklos statistiniais duomenimis, įskaitant sankcijas ir tyrimų rezultatus, kai jos turėjo įtarimų dėl oro vežėjų taikomos praktikos, kuria pažeidžiamos atitinkamos nuostatos, taip pat pažanga, padaryta steigiant nacionalines institucijas, atsakingas už neteisminį ginčų sprendimą, ir pastarųjų veikla. Komisija taip pat pateikia ataskaitą sustiprintos oro keleivių apsaugos iš trečiųjų šalių ne Sąjungos oro vežėjų vykdomuose skrydžiuose ataskaitą, atsižvelgdama į tarptautinius oro susisiekimo susitarimus. Be to, Komisija parengia priemonių ir institucijų vykdytų sankcijų, nurodytų 16 straipsnyje, veiksmingumo ir galimo suderinto metodo poreikio ataskaitą. Prireikus ataskaita pateikiama su pasiūlymais dėl teisės aktų.

  Pagrindimas

  Pranešėjo nuomone, Komisijos ataskaitose turėtų būti pateikiama išsamesnė informacija siekiant įvertinti reglamento poveikį, įgyvendinimą ir vykdymą.

  Pakeitimas  144

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  3 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Bendrijos oro vežėjas oro uoste pateikia skundo formą, kuria naudodamasis keleivis gali nedelsiant pateikti skundą dėl sužaloto ar vėluojančio bagažo. Tokią skundo formą, kuri gali būti paraiškos dėl žalos nuosavybei (angl. PIR) formos, oro vežėjas oro uoste priima kaip skundą pagal Monrealio konvencijos 31 straipsnio 2 dalį. Ši galimybė nepažeidžia keleivio teisės pateikti skundą kitomis priemonėmis iki Monrealio konvencijoje nurodyto termino.

  2. Visuose Sąjungos oro uostuose Bendrijos oro vežėjas ir jo vardu veikiantys antžeminių paslaugų teikėjai sukuria tarnybą, kuri pateikia keleiviams skundo formą, kuria naudodamiesi jie gali nedelsdami pateikti skundą dėl sugadinto ar vėluojančio bagažo. Taip pat Bendrijos oro vežėjas keleivio prašymu pateikia jam tokią skundo formą prie keleivių registravimo stalelių arba oro uosto aptarnavimo centruose arba šiuose abiejuose punktuose, taip pat paskelbia tą formą savo interneto svetainėje, kad būtų galima ja pasinaudoti. Šią skundo formą, kuri gali būti paraiškos dėl žalos nuosavybei (angl. PIR) formos, oro vežėjas oro uoste priima kaip skundą pagal Monrealio konvencijos 31 straipsnio 2 dalį. Ši galimybė nepažeidžia keleivio teisės pateikti skundą kitomis priemonėmis iki Monrealio konvencijoje nurodyto termino.

   

  2a. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatytų standartizuotą skundo formą. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 6f straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją ir (arba) nagrinėjimo procedūrą.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešėjo 92 pakeitimas. Kaip ir visi įgyvendinimo aktai, skundo forma bus paskelbta Oficialiajame leidinyje visomis ES kalbomis.

  Pakeitimas  145

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. 5 straipsnyje įterpiama ši dalis:

   

  „3a. Dingus bagažui, vėluojant jį pristatyti ar jį sugadinus oro transporto bendrovės pirmiausia atlygina nuostolius keleiviams, su kuriais yra sudariusios sutartį, nelaukdamos, kada turės galimybę reikalauti, kad oro uostai ar paslaugų teikėjai atlygintų nuostolius tais atvejais, kai šios bendrovės nebūtinai atsakingos už padarytą žalą.“

  Pakeitimas  146

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  6 a straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Kai vežami registruoti neįgaliųjų vežimėliai ar kita judėjimo įranga arba pagalbiniai įtaisai, oro vežėjas ir jo darbuotojai kiekvienam ribotos judėsenos asmeniui, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/200625 2 straipsnio a dalyje, įsigyjant bilietą ir ne vėliau kaip perduodant įrangą vežėjui pasiūlo galimybę nemokamai pateikti specialią suinteresuotumo deklaraciją pagal Monrealio konvencijos 22 straipsnio 2 dalį.

  1. Kai vežami registruoti neįgaliųjų vežimėliai ar kita judėjimo įranga arba pagalbiniai įtaisai, oro vežėjas ir jo darbuotojai kiekvienam neįgaliam arba ribotos judėsenos asmeniui, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/200625 2 straipsnio a dalyje, įsigyjant bilietą ir ne vėliau kaip perduodant įrangą vežėjui praneša apie jo teises ir pasiūlo galimybę nemokamai pateikti specialią suinteresuotumo deklaraciją pagal Monrealio konvencijos 22 straipsnio 2 dalį. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato pavyzdinę tokios suinteresuotumo deklaracijos pavyzdinę formą. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 16f straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

  __________________

  __________________

  25 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru, OL L 204, 2006 7 26, p. 1.

  25 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru, OL L 204, 2006 7 26, p. 1.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešėjo 93 pakeitimas. Pavyzdinė forma padėtų palengvinti deklaracijos procedūrą. Ir keleiviams, ir vežėjams tai būtų orientavimosi pagalba teikiant atitinkamą informaciją ir būtiną dokumentaciją sugadintos, prarastos arba sužalotos judėjimo įrangos atveju.

  Pakeitimas  147

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  6 a straipsnio 3 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a. Oro vežėjai užtikrina, kad keleiviai be papildomų išlaidų galėtų iki įlaipinimo vietos naudotis savo neįgaliųjų vežimėliais, įskaitant vaikiškas sulankstomas kėdutes ant ratelių, kurie jiems grąžinami prie orlaivio durų. Jeigu dėl saugumo priežasčių to negalima padaryti, oro vežėjai turi nemokamai pasiūlyti besinaudojančiam vežimėliu alternatyvų būdą judėti oro uosto terminalu iki tada, kai šis keleivis galės pasiimti savo vežimėlį. Jeigu šios saugumo priežastys susijusios su terminalu, oro uostą valdanti institucija pasirūpina, kad būtų galima naudotis šioje dalyje minimu alternatyviu būdu.

  Pagrindimas

  Daugelyje ES oro uostų neleidžiama riboto judumo asmenų arba vaikų vežimėlių vežti iki įlaipinimo vietos, ir šie vežimėliai grąžinami tik bagažo paėmimo terminale. Tai labai riboja šių asmenų judumą, todėl turi būti užtikrinta, kad jie galėtų vežimėliais važiuoti iki įlaipinimo vietos. Jeigu dėl saugumo priežasčių to daryti nereikėtų, turi būti nemokamai pasiūlyti alternatyvūs būdai judėti.

  Pakeitimas  148

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  6 b straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Siekdamos stebėti ribotos judėsenos ir neįgalių keleivių apsaugą žalos jų judėjimo įrangai atveju nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos nagrinėja ir atsižvelgia į informaciją apie skundus dėl judėjimo įrangos, pateiktus pagal Reglamento (EB) Nr. 261/2004 16a straipsnį paskirtoms įstaigoms.

  2. Siekdamos stebėti ribotos judėsenos ir neįgalių keleivių apsaugą žalos jų judėjimo įrangai arba pagalbiniams įtaisams atveju nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos nagrinėja ir atsižvelgia į informaciją apie skundus dėl judėjimo įrangos, pateiktus pagal Reglamento (EB) Nr. 261/2004 16a straipsnį paskirtoms įstaigoms.

  Pagrindimas

  Kaip ir kitose šio reglamento dalyse, pagalbiniai įtaisai laikomi lygiaverčiais judėjimo įrangai.

  Pakeitimas  149

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  6c straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

  2. 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo …* Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

   

  ____________

   

  *OL prašome įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.

  Pagrindimas

  Šis tekstas pritaikytas prie standartinio Parlamento įgaliojimų suteikimo Komisijai laikotarpio.

  Pakeitimas  150

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  6d straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Nors oro vežėjai turi visišką komercinę laisvę nustatyti sąlygas, kuriomis leidžia vežti bagažą, įsigyjant bilietą ir prie registravimo stalelių (įskaitant registravimo savitarnos aparatus) jie turi aiškiai nurodyti, koks didžiausias bagažas keleiviams leidžiamas vežti salone ir bagažo skyriuje kiekvienu į keleivio rezervaciją įtrauktu skrydžiu, įskaitant bet kokius bagažo vienetų apribojimus, kurie būtų taikomi neviršijant didžiausio leidžiamo bagažo. Kai už bagažo vežimą taikomi papildomi mokesčiai, oro vežėjai aiškiai nurodo tų mokesčių dydį įsigyjant bilietą ir paprašius oro uoste.

  1. Oro vežėjai rezervavimo proceso pradžioje visais naudojamais platinimo kanalais, įskaitant kompiuterines rezervavimo sistemas, ir prie registravimo stalelių (įskaitant registravimo savitarnos aparatus) turi aiškiai nurodyti, koks didžiausias bagažas keleiviams leidžiamas vežti salone ir bagažo skyriuje kiekvienu į keleivio rezervaciją įtrauktu skrydžiu, įskaitant bet kokius bagažo vienetų apribojimus, kurie bus taikomi neviršijant didžiausio leidžiamo bagažo, ir už bagažo vežimą taikomų papildomų mokesčių dydį, taip pat oro uoste pirktų prekių vežimui taikomus apribojimus. Už bagažo vežimą taikomų papildomų mokesčių dydį oro vežėjai suprantamai, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodo rezervavimo proceso pradžioje ir paprašius oro uoste. Pagrindinė kelionės paslauga ir papildomos mokamos paslaugos turi būti aiškiai atpažįstamos ir sudaryta galimybė jas pirkti atskirai.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešėjo pateiktas 95 pakeitimas, siekiant nustatyti griežtesnį reikalavimą dėl kainų skaidrumo irt prekybos laisvės.

  Pakeitimas  151

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  6d straipsnio 1 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a. Be didžiausio salone vežti leidžiamo bagažo keleiviams turi būti leidžiama nemokamai vežti lėktuvo salone būtinus asmeninius ar kitokius daiktus, pavyzdžiui, paltus ir rankines, įskaitant bent vieną standartinį pirkinių iš oro uosto krepšį.

  Pakeitimas  152

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  6d straipsnio 1 b dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1b. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1107/2006, nurodant leidžiamą vežti bagažą gali būti nurodomi didžiausi vienam keleiviui leidžiamo vežti bagažo matmenys arba didžiausias viso vienam keleiviui vežti leidžiamo bagažo svoris arba abu šie dydžiai, netaikant apribojimo konkrečiam vežamo bagažo vienetų skaičiui.“

  Pagrindimas

  Oro vežėjai turėtų nustatyti didžiausią vežti leidžiamą bagažą nurodydami svorį arba matmenis, bet turėtų būti draudžiama riboti bagažo vienetų skaičių.

  Pakeitimas  153

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  6 d straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Kai dėl ypatingų aplinkybių (tokių kaip saugos sumetimai ar orlaivio tipo pakeitimas), padarytų įsigijus bilietą, nebegalima salone vežti daiktų, kurie yra leidžiamo rankinio bagažo dalis, oro vežėjas gali juos vežti bagažo skyriuje, bet keleiviui dėl to nepatiriant papildomų išlaidų.

  2. Oro vežėjas gali nustatyti, kad minėti daiktai turi būti vežami bagažo skyriuje, jei jų negalima vežti salone dėl išskirtinių, su saugumu susijusių sąlygų ir tam tikrų orlaivio ypatybių. Tokiais atvejais papildomų mokesčių netaikoma.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į ypatingas aplinkybes, susijusias su orlaiviu arba saugumo sumetimais, dėl kurių gali atsirasti kliūčių vežti 6 straipsnio d punkto 1a ir 1b pastraipose minimus daiktus salone.

  Pakeitimas  154

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  6d straipsnio 2 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Jei prieš įlipant į orlaivį arba prieš orlaiviui pakylant rankinis bagažas iš orlaivio salono perdedamas į bagažo skyrių, keleiviui išlipant iš orlaivio jis jam turi būti atiduodamas kaip rankinis bagažas.

  Pakeitimas  155

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 e straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Bendrijos oro vežėjas leidžia keleiviui įsinešti muzikos instrumentą į orlaivio keleivių saloną laikantis taikomų saugos taisyklių ir atitinkamo orlaivio techninių specifikacijų ir apribojimų. Muzikiniai instrumentai priimami vežti į orlaivio salone, jei tokie instrumentai gali būti saugiai laikomi tinkamame bagažo skyriuje salone arba po atitinkamu keleivio krėslu. Oro vežėjas gali nustatyti, kad muzikos instrumentas yra leidžiamo keleivio rankinio bagažo dalis ir negali būti vežamas viršijant tą leidžiamą bagažą.

  1. Sąjungos oro vežėjas leidžia keleiviui įsinešti muzikos instrumentą į orlaivio keleivių saloną laikantis taikomų saugos taisyklių ir atitinkamo orlaivio techninių specifikacijų ir apribojimų. Muzikos instrumentai priimami vežti orlaivio salone, jei tokie instrumentai gali būti saugiai laikomi tinkamame bagažo skyriuje salone arba po atitinkamu keleivio krėslu. Jei muzikos instrumentas priimamas vežti orlaivio salone, jis yra leidžiamo keleivio rankinio bagažo dalis. Oro vežėjas gali nustatyti, kad būtų taikomi papildomi mokesčiai už papildomą rankinį bagažą, vežamą viršijant tą leidžiamą bagažą.

  Pakeitimas  156

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 e straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Kai muzikos instrumentas yra per didelis saugiai laikyti tinkamame bagažo skyriuje salone arba po atitinkamu keleivio krėslu, oro vežėjas gali paprašyti sumokėti antrą susisiekimo kainą, kai tokie muzikos instrumentai vežami kaip rankinis bagažas ant antros vietos. Nusipirkus antrą vietą, oro vežėjas turėtų dėti pagrįstų pastangų, kad keleivis būtų pasodintas greta atitinkamo muzikos instrumento. Kai toks skyrius yra ir kai paprašoma, muzikos instrumentai yra vežami šildomame orlaivio krovinių skyriuje laikantis taikomų saugos taisyklių, erdvės apribojimų ir atitinkamo orlaivio techninių specifikacijų. Oro vežėjas aiškiai nurodo sąlygas, kuriomis vežami muzikos instrumentai, ir taikomus mokesčius.

  2. Kai muzikos instrumentas yra per didelis saugiai laikyti tinkamame bagažo skyriuje salone arba po atitinkamu keleivio krėslu, oro vežėjas gali paprašyti sumokėti antrą susisiekimo kainą, kai tokie muzikos instrumentai vežami kaip rankinis bagažas ant antros vietos. Tokiai papildomai susisiekimo kainai atitinkamas oro uoste mokamas išvykimo mokestis netaikomas. Nusipirkus antrą vietą, oro vežėjas turi dėti pagrįstų pastangų, kad keleivis būtų pasodintas greta atitinkamo muzikos instrumento.

  Pagrindimas

  Siekiant patobulinti straipsnio struktūrą, išbrauktas tekstas padalintas į dvi dalis ir įterptas į 6e straipsnio naujas 2a ir 2b dalis.

  Pakeitimas  157

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 e straipsnio 2 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  „2a. Kai toks skyrius yra ir kai paprašoma, muzikos instrumentai yra vežami šildomame orlaivio krovinių skyriuje laikantis taikomų saugos taisyklių, erdvės apribojimų ir atitinkamo orlaivio techninių specifikacijų. Oro vežėjai užtikrina, kad muzikos instrumentai būtų aiškiai žymimi specialiomis etiketėmis, kad su jais būtų atitinkamai elgiamasi. Orlaivio krovinių skyriuje instrumentus leidžiama vežti tik atitinkamai juos supakavus į specialų jiems skirtą tvirtą ir (arba) kietą kiautą turintį konteinerį.“

  Pakeitimas  158

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  6e straipsnio 2 b dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2b. Oro vežėjas aiškiai rezervacijoje ir jos sąlygose nurodo pagrindą, kuriuo bus vežami muzikos instrumentai, įskaitant taikomus mokesčius ir atitinkamame orlaivyje esančią įrangą, skirtą muzikos instrumentams vežti, ir šios įrangos matmenis. Jei reikia rezervuoti antrą vietą, keleiviams sudaroma galimybė tai padaryti internetu.

  Pakeitimas  159

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  6f straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  6f straipsnis

   

  1. Komisijai padeda Keleivių teisių komitetas. Šis komitetas – tai Reglamente (ES) Nr. 182/2011 apibrėžtas komitetas.

   

  2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

  Pakeitimas  160

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  I priedo įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „Priedas. Neišsamus aplinkybių, laikomų ypatingomis aplinkybėmis taikant šį reglamentą, sąrašas

  „Priedas. Galutinis aplinkybių, laikomų ypatingomis aplinkybėmis taikant šį reglamentą, sąrašas

  Pagrindimas

  Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą dėl „ypatingų aplinkybių“ sąvokos apibrėžties, sąrašas turėtų būti galutinis.

  Pakeitimas  161

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  I priedo 1 dalies ii punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii. techninės problemos, kurios nebūdingos įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios kaip defekto nustatymas vykdant atitinkamą skrydį, ir kurios neleidžia normaliai tęsti naudojimo; arba grėsmę skrydžio saugai keliantis paslėptas gamybos defektas, kurį atskleidė gamintojas ar kompetentinga institucija;

  ii. grėsmę skrydžiui keliančios techninės problemos, trikdančios orlaivio veikimą, kurias tiesiogiai lemia paslėptas gamybos defektas, kurį oficialiai pripažino gamintojas arba kompetentinga institucija ir kurios kilo atliekant tikrinimo prieš skrydį procedūras arba po to, kai orlaivį buvo leista eksploatuoti;

  Pagrindimas

  Taktinis pakeitimas, prieštaraujantis 101 pakeitimui?

  Pakeitimas  162

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 1 dalies ii a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iia. gedimas dėl paukščio atsitrenkimo;

  Pagrindimas

  Paukščių elgsenos ore neįmanoma valdyti ir, nepaisant visų oro vežėjų atsargumo priemonių, jie negali to kontroliuoti.

  Pakeitimas  163

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 1 dalies iii punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii. pavojai saugumui, sabotažo ar terorizmo veiksmai, dėl kurių neįmanoma saugiai vykdyti skrydį;

  iii. karas, politiniai neramumai, sabotažo ar terorizmo veiksmai, dėl kurių neįmanoma saugiai vykdyti skrydžio;

  Pakeitimas  164

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 1 dalies i v punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv. gyvybei grėsmę keliantis pavojus sveikatai ar skubios medicinos pagalbos atvejai, kuriais reikia nutraukti ar kitur nukreipti atitinkamą skrydį;

  iv. pavojus sveikatai ar skubios medicinos pagalbos atvejai, kuriais reikia nutraukti ar kitur nukreipti atitinkamą skrydį;

  Pakeitimas  165

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 1 dalies v punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  oro eismo valdymo apribojimai ar oro erdvės arba oro uosto uždarymas;

  v. nenumatyti oro eismo valdymo apribojimai ar nenumatytas oro erdvės uždarymas, įskaitant nusileidimo tako uždarymą valdžios institucijų nurodymu;

  Pakeitimas  166

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 1 dalies vi punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  vi. su skrydžio sauga nesuderinamos meteorologinės sąlygos; taip pat

  vi. su skrydžio sauga nesuderinamos meteorologinės sąlygos arba kai minėtos sąlygos sukėlė orlaivio gedimus skrydžio metu arba keleiviams laukiant orlaivyje po to, kai gautas leidimas orlaivį eksploatuoti, ir dėl to neįmanoma saugiai vykdyti skrydžio, taip pat

  Pakeitimas  167

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 1 dalies vii punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  vii. skrydį vykdančio oro vežėjo arba pagrindinių paslaugų teikėjų, tokių kaip oro uostai ir oro navigacijos paslaugų teikėjai, darbuotojų darbo ginčai.

  vii. nenumatyti skrydį vykdančio oro vežėjo arba pagrindinių paslaugų teikėjų, tokių kaip oro uostai ir oro navigacijos paslaugų teikėjai, darbuotojų darbo ginčai.

  Pakeitimas  168

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Ypatingomis aplinkybėmis nelaikoma:

  Išbraukta.

  i. techninės problemos, kurios būdingos įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios kaip problema, nustatyta per einamąją techninę priežiūrą ar prieš skrydį tikrinant orlaivį, ar problema, kuri kyla dėl to, kad tokia priežiūra ar patikrinimas prieš skrydį tinkamai neatlikti; taip pat

   

  ii. kai nėra skrydžio įgulos ar keleivių salono įgulos (išskyrus, kai priežastis – darbo ginčai).

   

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Įvadas:

  Aviacijos pramonė pastaraisiais metais patyrė didelių pasikeitimų, susijusių su keleivių skaičiaus padidėjimu ir skrydžiais liberalizuotoje Europos rinkoje. Tačiau šį plačiąja prasme teigiamą pokytį tam tikra prasme lydi taikoma nesąžininga praktika naudojimas ir pablogėjusi paslaugų kokybė, kurios keliautojams sukelia neigiamų padarinių. Be to, nuo tada, kai 2004 m. įsigaliojo reglamentas, galima pastebėti problemų, susijusių su įvairiose valstybėse narėse nevienoda įvairia interpretacija, atsirandančia dėl esamame reglamente esančių „pilkųjų zonų“ ir skylių, ir sunkumais, su kuriais susiduria keleiviai įgyvendinami savo teises, kai oro vežėjai pažeidžia teisės aktus. Parlamentas jau išreiškė savo nuomonę dėl keleto iš šių problemų 2012 m. priimtose savo rezoliucijose[1].

  Kaip pažangą tvirtinant oro keleivių teises galima būtų pažymėti šiuos Komisijos pasiūlymo aspektus: nacionalinių vykdymo užtikrinimo institucijų vaidmuo buvo geriau apibrėžtas ir išplėstas įtraukiant pretenzijas dėl bagažo; sukurta skundų procedūra su aiškiais laiko terminais ir nustatytas tikslus naujos institucijos, kuri bus sukurta skundams nagrinėti, vaidmuo; nustatytos naujos nuostatos, susijusios su atsisakymo vežti, pavėlavimo į jungiamąjį skrydį ir atidėjimo ilgam laikui atvejais; sukurtas neišsamus ypatingų aplinkybių sąrašas, kad būtų išaiškinti atvejai, kuriais oro vežėjams netaikoma prievolė mokėti kompensaciją; sustiprinta oro vežėjų prievolė tinkamai ir laiku informuoti keleivius; taip pat sukurtos naujos nuostatos, susijusios su judėjimo įrangos ir muzikos instrumentų gabenimu.

  Pagrindinės problemos:

  Kadangi ir vežėjai, ir nacionalinės institucijos nevisiškai ir nevienodai įgyvendina esamą reglamentą, atsiranda painiavos ir keleiviams ir pramonei. Be to, keleiviams trūksta informacijos apie jų teises ir jie yra nepatenkinti aplinkybėmis ir išlaidomis, susijusiomis su tų teisių vykdymo užtikrinimu.

  Dėl teisinio netikrumo buvo priimta keletas Europos Teisingumo Teismo sprendimų, kuriais metams bėgant buvo sukaupta didelė teismo praktika. Tačiau tai apžvelgti yra sunku. Skaičiai rodo, kad tikrovėje tik maža dalis keleivių, kurie teoriškai turėtų teisę gauti išmokas ir kompensacijas, pateikia prašymą ar gauna išmokas.

  Svarbiausias faktorius yra tai, kad skrydžius vykdantys oro vežėjai automatiškai nepripažįsta atitinkamų keleivių teisių. Todėl keleiviai turi asmeniškai didelėms tarptautinėms bendrovėms reikšti pretenzijas dėl savo teisių. Klientai jaučiasi nesaugesni tokioje padėtyje, be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad procesas yra sudėtingas. Daugelis keleivių yra nelinkę kreiptis į teismą dėl su tuo susijusių didelių išlaidų ir pastangų, šį požiūrį išnaudoja kai kurios oro linijos, vengdamos teikti klientų apsaugą.

  Todėl pranešėjo pasiūlymais bendrai paėmus siekiama stiprinti keleivių teises.

  Teisė į kompensaciją atidėjimo ilgam laikui atvejais:

  Persvarstytas reglamentas turi būti aiškus dėl keleivių, susiduriančių su atidėjimu ilgam laikui, teisės į pagalbą ir kompensaciją. Ribos, kurias viršijus įgyjama teisė į pagalbą ir kompensaciją, turėtų būti nustatytos atsižvelgiant į ETT sprendimą (bylos C-402/07 ir C-432/07, Sturgeon), pagal kurį keleiviams, kurių skrydis atidedamas ilgam, daugiau nei trijų valandų laikui, suteikiamos tokios pat teisės kaip tiems, kurių skrydžiai atšaukiami. Pranešėjas palankiai vertina tai, kad Komisija savo pasiūlyme atsižvelgė į sprendimą Sturgeon byloje.

  Pranešėjas palaiko Komisijos nuomonę, kad visiems ES vidaus skrydžiams taikomos ribos turėtų būti vienodos, tačiau kelionių į trečiąsias šalis ir iš jų atveju ji turėtų priklausyti nuo kelionės atstumo, kad būtų atsižvelgiama į veiklos sunkumus, su kuriais susiduria oro vežėjai reaguodami į atidėjimus atokiuose oro uostuose.

  Tačiau, atsižvelgiant į ETT sprendimą, pranešėjas nesutinka su Komisijos nuomone, kad visos ribos turėtų būti padidintos siekiant sumažinti finansinį poveikį oro vežėjams ir kuo labiau sumažinti pavojų, kad dėl tų ribų galėtų padaugėti atšauktų skrydžių (11 konstatuojamoji dalis). Be to, siūlomos ribos laikomos per ilgos, ypač ES vidaus skrydžių atveju, kur skrydžio laikas paprastai neviršija trijų valandų. Todėl pranešėjas padarė 6 straipsnio pakeitimą ir penkių, devynių ir dvylikos valandų ribas atitinkamai pakeitė trijų ir penkių valandų ribomis.

  Siekdamas dar labiau palengvinti dabartinės sistemos taikymą ir sukurti daugiau aiškumo keleiviams ir oro bendrovėms pranešėjas siūlo taip pat supaprastinti ribines vertes ir kompensavimo dydžius, nustatytus 6, 6a ir 7 straipsniuose, įvedant tokias ribas: 300 EUR skrydžiams Sąjungos viduje (nepriklausomai nuo skrydžio atstumo); 300 EUR visiems skrydžiams iki 3 500 km nuotolio; 600 EUR visiems kitiems skrydžiams, kurių nuotolis didesnis nei 3 500 km.

  Savanoriški oro vežėjų ir keleivių susitarimai dėl kompensacijos turėtų būti leidžiami taikyti tik jei jie yra susiję su kompensavimo tvarka, tačiau ne su pačia kompensacija (7 straipsnio 5 dalis).

  Teisės, susijusios su jungiamaisiais skrydžiais:

  Atvejai, kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį dėl tvarkaraščio pakeitimo ar atidėjimo, yra itin probleminiai. Todėl Komisija buvo teisi sukurdama naują 6a straipsnį, pagal kurį atsakingas ankstesnis oro vežėjas, atsakingas už vėlavimą tarpiniame punkte, dėl kurio keleiviai pavėluoja į jungiamąjį skrydį, atitinkamiems keleiviams turėtų suteikti pagalbą, jai rūpintis ir juos nukreipti kitu maršrutu.

  Keleiviams, pavėluojantiems į jungiamąjį skrydį, taip pat rikėtų suteikti galimybę reikalauti kompensacijos panašiai kaip keleiviams, kurių skrydžiai atidėti ar atšaukti. Tačiau pranešėjas mano, kad atsižvelgiant į didelį vežėjų, vykdančių regioninius trumpesnio nuotolio skrydžius ES viduje, skaičių, finansinė našta šiems vežėjams turėtų būti sumažinta. Atsižvelgdamas į tai pranešėjas prie ankstesniojo skrydžio tarpiniame punkte pridėjo mažiausią 90 minučių vėlavimo ribą, pagal kurią keleiviams suteikiama kompensacija (13a konstatuojamoji dalis (nauja) ir 6a straipsnio 2 dalis), su sąlyga, kad galutinėje paskirties vietoje vėluojama atitinkamai daugiau nei tris ar penkias valandas. Ši dviguba sąlyga pridedama sąlygos proporcingumo tikslais ir yra pagrįsta, jei pirmesnis oro vežėjas sukelia tik trumpą atidėjimą, dėl kurio keleivis nespėja į jungiamąjį skrydį, ir taikoma tuo atveju, kai į galutinę paskirties vietą vėluojama daug daugiau.

  Atsisakymas vežti:

  Teismas patvirtino, kad vežti gali būti atsisakoma dėl perpildymo, tačiau taip pat dėl kitų organizacinių priežasčių. Ypatingas atsisakymo atvejis yra oro vežėjų politika, taikoma keleiviui neatvykus. Praktikoje oro vežėjai atsisako vežti keleivius grįžtamuoju skrydžiu, jei jie nepanaudojo savo bilieto skrydžiui į priekį. Ši politika prieštarauja klientų interesams ir turi būti aiškiai uždrausta. Todėl pranešėjas siūlo sustiprinti Komisijos pasiūlymo nuostatas (7 konstatuojamoji dalis ir 4 straipsnio 4 dalis).

  Reglamente taip pat turėtų būti išaiškinta, kad „atsisakymas vežti“ apima atvejus, kai išvykimo laikas paankstinamas ir dėl to keleivis pavėluoja į skrydį, nebent keleivis būtų iš anksto informuojamas mažiausiai prieš 24 valandas (5 konstatuojamoji dalis, 2 straipsnio j punktas ir 4 straipsnio 4a dalis (nauja)). Jei tvarkaraščio pakeitimas yra didelis, keleivis turėtų turėti teisę atgauti sumokėtą sumą arba vykti kitu maršrutu (6 straipsnio 1 dalies iii punktas).

  Be to, tuo atveju, kai išvykimas atidedamas vėlesniam laikui, turėtų būti įgyjamos panašios teisės į tas, kurios įgyjamos atidėto skrydžio atveju (12 konstatuojamoji dalis).

  Pranešėjas mano, kad keleiviams, kuriuo vežti atsisakoma prieš jų norą, pagalba neturėtų būti niekaip ribojama ir kad 9 straipsnis turi būti taikomas nedelsiant. Todėl pranešėjas prieštarauja Komisijos pasiūlymui 9 straipsnį taikyti tik po dviejų valandų laukimo laikotarpio tuo atveju, kai keleivis pasirenka galimybę vykti kitu maršrutu po to, kai buvo atsisakyta jį vežti (4 straipsnio 3 ir 4 dalys).

  Apsauga masinio skrydžių sutrikimo atvejais:

  Nemokumas

  Bendrovių „Spanair“ ir „Malev Airline“ bylos rodo, kaip svarbu yra apsaugoti keleivių teises, kai oro linijos nutraukia veiklą dėl savo ekonominės padėties. Tokiems skrydžių atšaukimo atvejams paprastai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 ir atitinkamam keleiviui turi būti pasiūloma grąžinti sumokėtus pinigus arba suteikiamas alternatyvus transportas. Tačiau praktika rodo, kad nemokumo atvejais esama tam tikro netikrumo dėl mokėjimų, kuris taip pat netiesiogiai yra susijęs su turizmo kelionių organizatoriais. Todėl būtina pagerinti ES teisės aktus.

  Priešingai nei Komisija, kuri neišsprendė pagrindinio keleivių apsaugos klausimo, pranešėjas mano, kad į reglamento peržiūrą turėtų būti įtrauktos atitinkamos nuostatos. Siekiant efektyviai užtikrinti keleivio teisę atgauti sumokėtą sumą ar teisę į grįžtamąjį skrydį, oro vežėjai turėtų oro vežėjams turėtų būti nustatyta prievolė suteikti pakankamas garantijas, kad keleiviams bus grąžinti pinigai arba kad jie bus parskraidinti į išvykimo šalį (9a konstatuojamoji dalis (nauja) ir 5 straipsnio 5c dalis (nauja)). Reikalavimu leidžiama oro vežėjams imtis keleto priemonių (kurios galėtų apimti fondą ar draudimą), kad apsaugotų keleivius nemokumo atveju.

  Nenumatytų atvejų planai

  Svarbi nauja nuostata, kurią nustatė Komisija, yra susijusi su oro uostus valdančių įstaigų ir oro uostų naudotojų prievolė sukurti nenumatytų atvejų planus siekiant kiek galima sumažinti masinių skrydžių sutrikimų poveikį, kad koordinuotai būtų organizuojamas pasirūpinimas keleiviais ir jų nukreipimas kitu maršrutu. Jei oro vežėjas netikėtai nutraukia veiklą, tokie planai yra itin būtini, kad būtų galima padėti įstrigusiems keleiviams. Pranešėjas mano, kad oro uostams taikoma trijų milijonų keleivių per metus riba yra per didelė ir turėtų būti sumažinta iki 1,5 mln. Nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų dalyvavimas kuriant tokius nenumatytų atvejų planus laikomas svarbiu (10 konstatuojamoji dalis, 5 straipsnio 5 dalis). Atitinkamuose pakeitimuose (10a konstatuojamoji dalis (nauja), 5 straipsnio 5 dalis, 5 straipsnio 5a dalis (nauja)) pabrėžiama, kad reikia visų susijusių šalių koordinuotų veiksmų, išsamesnių nuorodų dėl nenumatytų atvejų planų turinio, susijusio su keleivių informavimu ir jiems teikiama pagalba, ir ypač nustatyti oro vežėjų prievolę sukurti procedūras, taikomas skrydžių sutrikimo atvejais.

  Ypatingos aplinkybės:

  Oro vežėjams gali būti netaikoma prievolė sumokėti kompensaciją, jei jie gali įrodyti, kad problemos kilo dėl tam tikrų ypatingų aplinkybių. Tačiau kyla daug neaiškumų dėl šios termino interpretacijos. Atitinkami Europos Teisingumo Teismo sprendimai turėtų padėti patikimiau suformuluoti ES nuostatas. Prie šio reglamento pridedamas sąrašas yra pagalbinė priemonė. Jame ypatingas dėmesys skiriamas „techninių problemų“ sąvokai. Iš tiesų, oro linijos dažnai vėlavimą ar atšaukimą pateisina „techninėmis problemomis“ ir keleivis nebeturi jokių galimybių suprasti aplinkybes.

  Persvarstytame reglamente turėtų būti suteikiamos aiškesnės gairės dėl įvairių rūšių ypatingų aplinkybių, kurioms susidarius oro vežėjas neprivalo sumokėti kompensacijos. Pranešėjas padarė prie Komisijos pasiūlymo pridėto neišsamaus sąrašo esminių pakeitimų. Didžiausias pakeitimas yra susijęs su techninių problemų įtraukimų ar neįtraukimu į ypatingų aplinkybių sąrašą. Pranešėjas sutinka su Teismo sprendimu Wallentin-Herrmann byloje, kad apskritai techniniai defektai nėra ypatingos aplinkybės. Techninės problemos išimties tvarka gali būti laikomos ypatingomis aplinkybėmis, jei jos kyla dėl aplinkybių, kurių skrydį vykdantis oro vežėjas negali valdyti, kurios daro poveikį skrydžio saugumui ir dėl kurių tampa neįmanoma normaliai tęsti skrydį.

  Be to, pakeitimu turi būti išaiškinama, kad net jei skrydžio sutrikimą sukėlė ypatingos aplinkybės, turi būti įrodyta, kad oro vežėjas tinkamai ėmėsi visų priemonių atšaukimui išvengti. Oro vežėjams gali būti netaikoma prievolė sumokėti kompensaciją tik jei patenkinamos abi šios sąlygos (5 straipsnio 3 dalis).

  Teisė į apgyvendinimą:

  Iš principo, teisei į apgyvendinimą neprieštaraujama atšaukimo, pavėlavimo į jungiamąjį skrydį ir atidėjimo ilgam laikui atvejais, jei patenkinamos atitinkamos sąlygos. Pranešėjas sutinka su Komisija, kad ilgalaikių ypatingų aplinkybių atveju šiuo metu neribota oro vežėjų atsakomybė už apgyvendinimo suteikimą turėtų būti apribota. Tačiau, priešingai nei Komisija, pranešėjas siūlo apriboti tik apgyvendinimo išlaidas, o ne pačią jo trukmę. Jis mano, kad keleiviams, kurie labiausiai kenčia nuo ilgalaikių ypatingų aplinkybių, neturėtų būti taikomos nepalankesnės sąlygos nei keleiviams, tokiomis sąlygomis kenčiantiems mažiau. Išimties tvarka oro vežėjai galėtų riboti keleiviams, kurie patys organizuoja savo apgyvendinimą, teikiamo rūpinimosi išlaidas ir trukmę (16 konstatuojamoji dalis ir 9 straipsnio 4 dalis). Šiais kartu suderintais pasiūlymais pranešėjas atsižvelgia ir į keleivių ir į atitinkamų bendrovių interesus.  

  Tačiau nuostata dėl riboto rūpinimosi ypatingomis aplinkybėmis oro vežėjai neturėtų būti atleidžiami nuo prievolės suteikti apgyvendinimą (9 straipsnio 4 dalis).

  Teisė gauti informaciją:

  Keleivių informavimas ir skaidrumas yra esamo reglamento peržiūros pagrindiniai aspektai. Jie apima keleivių teisę skrydžio sutrikimo atveju būti tinkamai informuotais apie jų teises apskritai, tačiau taip pat apie sutrikimo priežastis, kitas galimas transporto rūšis (14 straipsnio 4 dalis) ir galimybę pasinaudoti skundų teikimo procedūromis, gauti skundų formas ir t. t. Kadangi oro vežėjai yra patikimiausias šaltinis, atsakingas už šios informacijos suteikimą (20 konstatuojamoji dalis ir 5 straipsnio 2 dalis), pranešėjas mano, kad informacija ir pagalba keleiviams gali būti iš esmės pagerinta užtikrinus tinkamą oro vežėjų buvimą oro uostuose (14 straipsnio 1a dalis (nauja)).

  Kainų skaidrumas:

  Taip pat reikia pagerėjimo bilietų kainų aspektu. Bilietų kainos dažnai būna nepakankamai skaidrios, o tai klaidina keleivius ir kainas palyginti tampa sunku. Teisės aktų leidėjas privalo užtikrinti, kad reglamentas būtų suformuluotas taip, kad iš esmės būtų negalima jo netinkamai naudoti. „Bilieto kainos“ apibrėžtis turėtų būti kaip įmanoma aiškesnė ir išsamesnė. Todėl pranešėjas siūlo prie Komisijos pateiktos apibrėžties pridėti tam tikras pagrindines paslaugas, kurios visada būtų įtraukiamos į bilieto kainą, pvz., įlaipinimo talono išdavimas, mažiausias leidžiamas pasiimti bagažo kiekis ir su mokėjimu susijusios išlaidos, pvz., kredito kortelių mokesčiai (2 straipsnio s punktas).

  Skundų procedūra:

  Pateikta keletas naujo 16a straipsnio dėl pretenzijų ir skundų procedūrų pakeitimų siekiant tekstą suderinti su naująja Direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS)[2][1], pagal kurią valstybės narės privalo sukurti nacionalines institucijas, atsakingas už neteisminį ginčų sprendimą. Tos institucijos ateityje bus institucijos, atsakingos už keleivių skundų nagrinėjimą. Oro linijų atsisakymas dalyvauti AGS sistemose ir procedūrose yra ypatinga problema, todėl reglamente turėtų būti nustatyta oro linijų prievolė prisijungti prie AGS sistemos. Skundų procedūra su oro vežėju nedaro poveikio keleivio teisei pasinaudoti teismine sistema ir neteisminiu ginčo sprendimu (16a straipsnio 2 dalis).

  Vėlavimai keleiviams laukiant orlaivyje:

  Vėlavimų keleiviams laukiant orlaivyje klausimais pranešėjas siūlo vėlavimą keleiviams laukiant orlaivyje apibrėžti nuo įsodinimo pabaigos, o ne nuo įsodinimo pradžios, kaip siūlo Komisija, kadangi įsodinimo trukmė priklauso nuo orlaivio dydžio. Vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje turėtų būti apskaičiuojamas absoliučiąja verte, o ne priklausomai nuo kiekvieno atskiro orlaivio (2 straipsnio w punktas). Komisijos siūlomas nustatyti mažiausias penkių valandų vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje iki tol, kai keleiviams leidžiama išsilaipinti, atrodo per ilgas. Pranešėjas siūlo vėlavimą keleiviams laukiant orlaivyje sumažinti iki dviejų valandų.

  Leidžiamas pasiimti bagažo kiekis:

  Labai ryškus tinkamo informavimo trūkumo pavyzdys yra susijęs su oro vežėjų taikoma praktika dėl keleiviams leidžiamo pasiimti bagažo kiekio. Kai kurie oro vežėjai leidžia keleiviams vežti salone tik vieną rankinio bagažo vienetą ir apmokestina bet kokį papildomą daiktą, pvz., pirkinį iš oro uosto. Tam, kad būtų išvengta painiavos keleiviams ir kad keleiviai galėtų palyginti kainas, jei taikomi papildomi mokesčiai, prieš rezervavimo procesą turėtų būti suteikiama skaidri informacija apie leidžiamą pasiimti bagažo kiekį (28 konstatuojamoji dalis ir 6d straipsnio 1 dalis).

  Be to, pranešėjas laikosi nuomonės, kad keleiviams turėtų būti leidžiama ne nustatyto didžiausio salone vežti leidžiamo bagažo kiekio be papildomo mokesčio salone vežtis pagrindinius asmeninius daiktus ar turtą, įskaitant oro uoste įsigytus pirkinius (6d straipsnio 1a dalis (nauja)). Dėl mažiau ribojančios oro vežėjų politikos būtų sprendžiama mažmeninė prekybos parduotuvių pardavimų mažėjimo problema.

  Keletas pakeitimų pateikta siekiant pagerinti muzikos instrumentų gabenimą. Iš principo oro vežėjai turėtų leisti keleiviui leisti vežtis muzikos instrumentą orlaivio keleivių salone. Muzikos instrumentas turėtų būti leidžiamo keleivio rankinio bagažo dalis. Oro vežėjas turėtų aiškiai nurodyti taikomus mokesčius ir sąlygas gabenimui orlaiviu.

  Prarastas ar vėluojantis bagažas:

  Siekiant palengvinti skundų dėl prarasto, vėluojančio arba sužaloto bagažo, pateikimą, speciali pretenzijas dėl bagažo tvarkanti tarnyba, kuri jau egzistuoja daugelyje oro uostų, iš principo turėtų būti sukurta visuose oro uostuose. Tokia tarnyba suteikia keleiviams galimybę atvykus pateikti skundą ir padeda paspartinti procedūras. Be to, kaip šio reglamento priedas turėtų būti pridėta standartinė visoje Sąjungoje taikoma skundo forma. Šis priedas teiktų privalumų, kadangi forma būtų išversta į visas oficialiąsias ES kalbas (31 konstatuojamoji dalis ir 3 straipsnio 2 dalis).

  Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (8.11.2013)

  pateikta Transporto ir turizmo komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies pakeičiami Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru
  (COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD))

  Nuomonės referentas: Hans-Peter Mayer

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Atsižvelgiant į tai, kad į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą buvo ir vis dar yra daugiau kreipiamasi visų pirma dėl su Reglamentu (EB) Nr. 261/2004 susijusių teisinių neaiškumų, atrodo tikslinga jį nedelsiant persvarstyti, užtikrinant teisingą keleivių ir oro vežėjų interesų pusiausvyrą. Persvarstymu taip pat turėtų būti siekiama, kad ir patys oro vežėjai stengtųsi pagerinti savo paslaugas ir veiklos koncepciją.

  Siekiant, kad visų pirma Europos vartotojams, šiuo atveju keleiviams, būtų paprasčiau, reikėtų ne tik patikslinti atskiras teisės aktų dalis, bet ir supaprastinti tekstą, pagerinti jo suprantamumą ir aiškumą.

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004:

  Keleivių teisės ir diferencijavimas:

  Vienas iš pagrindinių su Reglamentu (EB) Nr. 261/2004 susijusių klausimų – kokio vėlavimo atveju imamos ginti keleivių teisės ir kaip jas diferencijuoti. Šiuo požiūriu nuomonės referentas, rengdamas savo nuomonę, rėmėsi ESTT praktika. Siekdamas aiškumo, jis taip pat numato tik dvi kategorijas – kai nuotolis mažesnis arba didesnis negu 3 500 km. Į pirmąją kategoriją – nuotolis iki 3 500 km ir skrydžiai ES teritorijoje – aiškiai įtraukiami ir užjūrio departamentai. Šiuo atveju didžiausia galima kompensacija turėtų būti 250 EUR už vieną skrydį, kai vėluojama daugiau kaip tris valandas. Į antrąją kategoriją patenka skrydžiai, kai nuotolis didesnis negu 3 500 km. Šiuo atveju teisė į kompensaciją siekia ne daugiau kaip 600 EUR, kai vėluojama daugiau kaip penkias valandas.

  Siekiant tinkamai atsižvelgti į vadinamųjų pigių skrydžių bendrovių ekonominę padėtį, kompensacijos dydis turėtų neviršyti bilieto kainos. Tačiau tokiu atveju turi būti skaičiuojama visa skrydžio kaina, įskaitant skrydį į abi puses ir visas papildomas išlaidas, ypač kartu rezervuoto bagažo. Taigi nurodytos sumos – 250 EUR ir 600 EUR – turėtų būti didžiausia leistina riba. Taip siekiama išvengti neproporcingumo.

  Teisė į kompensaciją turi būti vienkartinė ir apimti visą žalą. Todėl nuomonės referentas siūlo patikslinti 12 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje įtvirtintą reglamentavimą nustatydamas, kad gautos kompensacijos suma negali būti atimama iš papildomos kompensacijos. Tokio patikslinimo būtinybė matyti ir iš ESTT nagrinėjamos bylos X ZR111 /12.

  Vienas iš svarbių aspektų yra politika, taikoma nepasirodžius keleiviui. Atsisakymas vežti grįžtamąja kelione arba tolesniu skrydžiu remiantis tuo, kad keleivis neskrido į priekį ar nepasinaudojo vienu iš biliete numatytų kelionės segmentų, yra draudžiamas, nes Europos teisės aktuose turi būti vengiama ( net dėl žalos atlyginimo) įteisinti sutarties pažeidimą.

  Nuomonės referentas taip pat norėtų, kad vėlavimo keleiviams laukiant orlaivyje atveju laukimo laikas turėtų būti apribotas iki dviejų valandų. Jei pakilimas yra numatytas, t. y. tikėtina, kad jis įvyks per pusvalandį, laukimo laikas gali būti pratęstas iki daugiau kaip dviejų valandų. Tokiais atvejais pilotai turi nuspręsti pagal susidariusią padėtį. Be to, nuomonės referentas norėtų numatyti, kad teisė būti nukreiptam kitu maršrutu jau turi galioti vėluojant daugiau kaip tris valandas. Kartu nuomonėje numatyta, kad 8 ir 9 straipsniuose nurodyta pagalba turi būti teikiama jau anksčiau.

  Komitetas taip pat mano, kad tuo atveju, kai oro vežėjai nėra kalti dėl skrydžių vėlavimo ir atšaukimo, jie turi apmokėti ne daugiau kaip penkias nakvynes viešbutyje ir ne didesnę kaip 175 EUR sumą už vieną naktį. Kai kuriais atvejais, ypač esant būtinybei dėl galimo tolesnio skrydžio pernakvoti netoli oro uosto, Komisijos nustatyta suma atrodo per maža.

  Remiantis Direktyvos 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo 12 straipsniu nuomonėje taip pat numatyta, kad, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, senaties terminas pateikti skundą apskritai turi trukti dvejus metus. Nuomonėje taip pat reikalaujama, kad oro vežėjai būtų įpareigoti aiškiai nurodyti terminus.

  1 priede pateiktas ypatingų aplinkybių sąrašas:

  Nuomonėje numatyta pakeisti nurodytų aplinkybių, kurias būtina laikyti ypatingomis, eilės tvarką pagal jų reikšmę. Techninės problemos apribojamos, tačiau sąrašas išplečiamas pavojaus saugumui aspektu.

  Nuomonėje taip pat numatyta atskirti darbuotojų darbo ginčus nustatant, kad turi būti atskiriami skrydį vykdantis oro vežėjas ir kiti oro vežėjai bei pagrindiniai paslaugų teikėjai.

  Ypatingos aplinkybės gali būti taikomos tik pastarųjų atveju.

  Bau sąrašai (ypatingų aplinkybių ir neypatingų) neturėtų būti baigtiniai, siekiant ateityje nesukelti sunkumų, kai susidarys tokios situacijos, kurių aplinkybės nėra paminėtos. Šie sąrašai jau buvo papildyti, vadovaujantis Europos teismų sprendimais. deleguotųjų aktų pagalba juos galima koreguoti, bet ne trumpinti.

  Skundų pateikimo galimybės:

  Iš daugybės keleivių atsiliepimų galima spręsti, kad keleivių pretenzijos ir skundai tvarkomi netinkamai. Dažnai oro vežėjai pirmiausia bando atmesti keleivio teisę, iš dalies nurodydami neteisingas priežastis. Tokiais atvejais turėtų būti taikomos sankcijos.

  Kad būtų lengviau užtikrinti keleivių teisių vykdymą, papildomai reikėtų nustatyti jų teisę gauti visą informaciją apie skrydžio vėlavimo, atšaukimo ir tvarkaraščio pakeitimo priežastis. Priešingu atveju, tikslas užtikrinti geresnį keleivių teisių vykdymą nebus pasiektas.

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97:

  Kadangi tai yra ES reglamentas, matavimo vienetas turėtų būti euras. Todėl nuomonėje numatyta dėl aiškumo išbraukti matavimo vienetą specialioji skolinimosi teisė (SST) ir vietoj jos nurodyti suapvalintas sumas remiantis dabartine nurodytų SST sumų verte.

  PAKEITIMAI

  Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (6) Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 taikomas ir keleiviams, kurie įsigijo vežimą oro transportu kaip kelionių paketo dalį. Tačiau reikėtų paaiškinti, kad keleiviai negali sumuoti tapačių teisių, ypač tų, kurios įgyjamo pagal šį reglamentą ir pagal 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų. Keleiviams reikėtų suteikti galimybę rinktis, pagal kurį teisės aktą jie nori pareikšti pretenzijas, tačiau jie neturėtų turėti teisės sumuoti kompensaciją už tą pačią problemą pagal abu teisės aktus. Keleiviai neturėtų rūpintis tuo, kaip oro vežėjai ir kelionės organizatoriai tarpusavyje pasiskirsto tokias pretenzijas;

  (6) Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 taikomas ir keleiviams, kurie įsigijo vežimą oro transportu kaip kelionių paketo dalį. Tačiau reikėtų paaiškinti, kad keleiviai negali sumuoti tapačių teisių, ypač tų, kurios įgyjamos pagal šį reglamentą ir pagal 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų, net jei iš esmės jas galima pareikšti atskirai arba kartu. Keleiviams reikėtų suteikti galimybę rinktis, pagal kurį teisės aktą jie nori pareikšti pretenzijas, tačiau jie neturėtų turėti teisės sumuoti kompensaciją už tą pačią problemą pagal abu teisės aktus. Keleiviai neturėtų rūpintis tuo, kaip oro vežėjai ir kelionės organizatoriai tarpusavyje pasiskirsto tokias pretenzijas;

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9a) turėtų būti aiškiai nustatyta, kad keleivis, norintis atsisakyti dalies kelionės, apie tai oro vežėjui gali pranešti dar prieš planuotą išvykimo laiką, o ne vėliau, tik norėdamas pareikšti savo teisę atgauti sumokėtus mokesčius;

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9b) kai keleivis atšaukia skrydį, oro vežėjai turėtų būti įpareigoti nemokamai grąžinti sumokėtus mokesčius;

  Pagrindimas

  Kai kurie oro vežėjai tokiais atvejais taiko dažnai pernelyg didelius paslaugų mokesčius. Tai netinkama. Nesumokėti mokesčiai turi būti grąžinami 100 proc. Tai, kad nepasinaudojama skrydžiu, už kurį buvo sumokėta, savaime yra pakankama „bausmė“.

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9c) jei keleivis pagal susitarimą nusprendžia keliauti vėliau, jam turėtų būti atlyginamos visos su neįvykusiu skrydžiu susijusios atvykimo ir išvykimo išlaidos. Prie jų priskiriamos viešojo transporto ir taksi išlaidos bei automobilio stovėjimo prie oro uosto esančioje automobilių aikštelėje mokesčiai;

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 d konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9d) keleiviams turi būti užtikrinta ypatinga apsauga tais atvejais, kai skrydžiai atšaukiami dėl oro vežėjo nemokumo arba oro vežėjo veiklos sustabdymo dėl to, kad buvo panaikinta jo veiklos licencija; oro vežėjams turėtų būti nustatyta prievolė suteikti pakankamas garantijas, kad keleiviams bus grąžinti pinigai arba kad jie bus parskraidinti į išvykimo šalį;

  Pagrindimas

  Reikalinga nuostata dėl keleivių apsaugos tuo atveju, jei oro vežėjas sustabdo savo veiklą, kuria būtų užtikrinta, kad keleiviams būtų grąžinti pinigai už nepanaudotus bilietus arba kad jie būtų parskraidinti į išvykimo šalį, jei užstringa užsienyje. Oro vežėjams suteikiamas lankstumas priemonių atžvilgiu (apmokėjimas, draudimas ir kt.).

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (10) oro uostai ir oro uostų naudotojai, tokie kaip oro vežėjai ir antžeminių paslaugų bendrovės, turėtų bendradarbiauti siekdami, kad užtikrinant pasirūpinimą ir nukreipimą kitu maršrutu kiek galima sumažėtų masinių skrydžių sutrikimų poveikis keleiviams. Tuo tikslu jie turėtų tokioms situacijoms parengti nenumatytų atvejų planus ir rengdami tokius planus dirbti drauge;

  (10) oro uostai ir oro uostų naudotojai, tokie kaip oro vežėjai, antžeminių paslaugų bendrovės ir skrydžių valdymo tarnybos, turėtų bendradarbiauti siekdami, kad užtikrinant pasirūpinimą ir nukreipimą kitu maršrutu kiek galima sumažėtų masinių skrydžių sutrikimų poveikis keleiviams. Tuo tikslu jie turėtų tokioms situacijoms parengti nenumatytų atvejų planus ir rengdami tokius planus dirbti drauge su Europos, nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis. Prireikus atitinkamai turėtų būti pakoreguoti esami nenumatytų atvejų planai;

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (11) Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų būti aiškiai įrašyta teisė į kompensaciją keleiviams, kurie nukenčia nuo atidėjimo ilgam laikui, laikantis Europos Teisingumo Teismo sprendimo sujungtose bylose C-402/07 ir C-432/07 (Sturgeon). Tuo pačiu metu turėtų būti nutolintos ribos, kurias peržengus atidėjimas suteikia teisę į kompensaciją, siekiant atsižvelgti į finansinį poveikį sektoriui ir išvengti dažnesnių atšaukimų, kurie dėl tos priežasties gali padažnėti. Siekiant užtikrinti, kad po Europos Sąjungą keliaujantiems piliečiams būtų sudarytos vienodos kompensavimo sąlygos, riba turėtų būti ta pati visoms kelionėms Sąjungoje, tačiau ji turėtų priklausyti nuo kelionės nuotolio keliaujant į trečiąsias šalis ir iš jų, kad būtų atsižvelgta į veiklos sunkumus, kylančius oro vežėjams, kai jie reaguoja į atidėjimą atokiuose oro uostuose;

  (11) Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų būti aiškiai įrašyta teisė į kompensaciją keleiviams, kurie nukenčia nuo atidėjimo ilgam laikui, laikantis Europos Teisingumo Teismo sprendimo sujungtose bylose C-402/07 ir C-432/07 (Sturgeon). Siekiant užtikrinti, kad po Europos Sąjungą keliaujantiems piliečiams būtų sudarytos vienodos kompensavimo sąlygos, riba turėtų būti ta pati visoms kelionėms Sąjungoje, tačiau ji turėtų priklausyti nuo kelionės nuotolio keliaujant į trečiąsias šalis ir iš jų, kad būtų atsižvelgta į veiklos sunkumus, kylančius oro vežėjams, kai jie reaguoja į atidėjimą atokiuose oro uostuose;

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (11a) siekiant atsižvelgti į finansinį poveikį ir pigių skrydžių sektoriui, kompensacija turėtų būti visos sumokėtos bilieto kainos dydžio, tačiau ne didesnė kaip šiame reglamente nurodytos sumos. Į šią bilieto kainą turėtų būti įskaičiuojamas skrydžiai į abi puses ir visos papildomos išlaidos, pvz., už bagažą. Ši teisė turėtų galioti atitinkamai kiekvieno vėlavusio skrydžio bilieto kainos sumai. Taigi jei vėluoja ir kelionė į priekį, ir kelionė atgal, turėtų būti nustatyta teisę į dvi kompensacijas, ir kiekviena iš jų turėtų būti visos bilieto kainos dydžio;

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų būti aiškiai patvirtinta, kad skrydžių tvarkaraščių keitimas keleiviams daro panašų poveikį kaip atidėjimas ilgam laikui ir todėl dėl jo turėtų atsirasti panašios teisės;

  (12) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų būti aiškiai patvirtinta, kad skrydžių tvarkaraščių keitimas keleiviams daro panašų poveikį kaip atidėjimas ilgam laikui ir atšaukimas ir todėl dėl jo turėtų atsirasti panašios teisės;

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (17) pasirodė, kad tam tikrų keleivių teisių, ypač teisės į apgyvendinimą, įgyvendinimas nėra proporcingas oro vežėjo pajamoms už tam tikrus nedidelio nuotolio skrydžius. Todėl nedideliais orlaiviais trumpais nuotoliais vykdomiems skrydžiams neturėtų būti taikoma prievolė mokėti už apgyvendinimą, bet oro vežėjas vis dėlto turėtų padėti keleiviui rasti tokį apgyvendinimą;

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Atitinkamame straipsnyje kalbama ne tik apie nedidelius orlaivius, bet ir apie trumpesnius kaip 250 km ruožus. Jei keleivis vidury nakties atsiduria oro uoste ir neturi jokios galimybės tuoj pat kokiu nors būdu tęsti kelionės, jam turi būti suteiktas apgyvendinimas. Vartotojas visiškai nesusijęs su tuo, kad orlaivis yra nedidelis.

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (18) įvykus skrydžių sutrikimams, neįgaliems asmenims, ribotos judėsenos asmenims ir kitiems specialių poreikių turintiems asmenims, tokiems kaip vaikams, kurių nelydi suaugusieji, nėščios moterys ir asmenys, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, gali būti sunkiau pasirūpinti apgyvendinimu. Todėl šių kategorijų keleiviams neturėtų būti taikomi jokie teisės į apgyvendinimą apribojimai ypatingų aplinkybių atvejais arba regioninių skrydžių atveju;

  (18) įvykus skrydžių sutrikimams, neįgaliems asmenims, ribotos judėsenos asmenims ir kitiems specialių poreikių turintiems asmenims, tokiems kaip vaikams, kurių nelydi suaugusieji, nėščios moterys ir asmenys, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, gali būti sunkiau pasirūpinti apgyvendinimu. Todėl šių kategorijų keleiviams jokiu būdu neturėtų būti taikomi jokie teisės į apgyvendinimą apribojimai ypatingų aplinkybių atvejais;

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  20 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (20) keleiviams ne tik turėtų būti suteikta tinkama informacija apie jų teises skrydžio sutrikimo atvejais, bet ir juos reikėtų tinkamai informuoti apie paties sutrikimo priežastį, kai tik gaunama informacija. Ta informacija turėtų būti suteikta ir tada, kai keleivis įsigijo bilietą per Sąjungoje įsisteigusį tarpininką;

  (20) keleiviams ne tik turėtų būti suteikta tinkama informacija apie jų teises skrydžio vėlavimo, skrydžio atšaukimo, skrydžio sutrikimo ar tvarkaraščio pakeitimo atvejais, bet ir juos reikėtų tinkamai informuoti apie to priežastį, kai tik gaunama informacija. Tam jie turėtų turėti teisę, už kurios nevykdymą galėtų būti taikomos sankcijos. Ši teisė galioja ir tada, kai keleivis įsigijo bilietą per Sąjungoje įsisteigusį tarpininką;

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  20 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (20) keleiviams ne tik turėtų būti suteikta tinkama informacija apie jų teises skrydžio sutrikimo atvejais, bet ir juos reikėtų tinkamai informuoti apie paties sutrikimo priežastį, kai tik gaunama informacija. Ta informacija turėtų būti suteikta ir tada, kai keleivis įsigijo bilietą per Sąjungoje įsisteigusį tarpininką;

  (20) keleiviams ne tik turėtų būti suteikta tinkama informacija apie jų teises skrydžio sutrikimo atvejais, bet ir juos reikėtų tinkamai informuoti apie paties sutrikimo priežastį, kai tik gaunama informacija. Ta informacija turėtų būti suteikta ir tada, kai keleivis įsigijo bilietą per Sąjungoje įsisteigusį tarpininką; Be to, keleiviai turėtų būti informuoti apie paprasčiausias ir greičiausias pretenzijų ir skundų teikimo procedūras, kad jie galėtų naudotis savo teisėmis;

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  21 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (21) siekiant užtikrinti geresnį keleivių teisių vykdymo užtikrinimą, reikėtų tiksliau apibrėžti nacionalinių vykdymo užtikrinimo įstaigų vaidmenį ir aiškiai atsieti jį nuo individualių keleivių skundų nagrinėjimo;

  (21) siekiant užtikrinti geresnį keleivių teisių vykdymo užtikrinimą, reikėtų tiksliau apibrėžti nacionalinių vykdymo užtikrinimo įstaigų vaidmenį ir aiškiai atsieti jį nuo individualių keleivių skundų nagrinėjimo; Taip pat reikėtų aiškiai nurodyti, kad, siekiant apginti Europos vartotojų interesus, didžiausias leistinas skundų nagrinėjimo laikas negali būti ilgesnis kaip 90 dienų. Turėtų būti aiškiai apibrėžta atsakomybė už individualių skundų nagrinėjimą, kad būtų išvengta situacijos, kai nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos, užuot greitai išnagrinėjusios skundą, siųstų keleivius vienos kitoms;

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  22 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (22) keleiviai turėtų būti tinkamai informuojami apie atitinkamas pretenzijų ir skundų pateikimo oro vežėjams procedūras ir gauti atsakymą per pagrįstą laikotarpį. Keleiviams taip pat reikėtų suteikti galimybę skųstis oro vežėjais naudojant neteismines priemones. Tačiau kadangi teisė į veiksmingą teisinę gynybą teisme yra pagrindinė teisė, pripažinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje, tos priemonės neturėtų nei užkirsti kelio nei trukdyti keleiviams kreiptis į teismus;

  (22) keleiviai turėtų būti tinkamai informuojami apie atitinkamas pretenzijų ir skundų pateikimo oro vežėjams procedūras ir jų dėmesys turėtų būti atkreiptas į šioje srityje taikomus terminus, ypač nustatytus 16a straipsnio 2 dalyje. Keleiviai atsakymą turėtų gauti per du mėnesius nuo pretenzijos ar skundo gavimo. Keleiviams taip pat reikėtų suteikti galimybę skųstis oro vežėjais naudojant neteismines priemones. Kadangi teisė į veiksmingą teisinę gynybą teisme yra pagrindinė teisė, pripažinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje, tos priemonės neturėtų nei užkirsti kelio, nei trukdyti keleiviams kreiptis į teismus. Siekiant teisminiuose ir neteisminiuose procesuose keleivių teises išnagrinėti paprastai, greitai ir nebrangiai, reikėtų nurodyti visų pirma elektroninio ir alternatyvaus ginčų sprendimo procedūras bei Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą;

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  22 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (22) keleiviai turėtų būti tinkamai informuojami apie atitinkamas pretenzijų ir skundų pateikimo oro vežėjams procedūras ir gauti atsakymą per pagrįstą laikotarpį. Keleiviams taip pat reikėtų suteikti galimybę skųstis oro vežėjais naudojant neteismines priemones. Tačiau kadangi teisė į veiksmingą teisinę gynybą teisme yra pagrindinė teisė, pripažinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje, tos priemonės neturėtų nei užkirsti kelio nei trukdyti keleiviams kreiptis į teismus;

  (22) keleiviai turėtų būti tinkamai informuojami apie atitinkamas pretenzijų ir skundų pateikimo oro vežėjams procedūras ir gauti atsakymą per pagrįstą laikotarpį. Keleiviams taip pat reikėtų suteikti galimybę skųstis oro vežėjais naudojant neteismines priemones. Šiuo tikslu jiems turėtų būti suteikti visų įstaigų, atsakingų už atitinkamų formalumų kiekvienoje šalyje atlikimą, adresai ir kontaktiniai duomenys. Tačiau kadangi teisė į veiksmingą teisinę gynybą teisme yra pagrindinė teisė, pripažinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje, tos priemonės neturėtų nei užkirsti kelio nei trukdyti keleiviams kreiptis į teismus;

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl reglamento

  22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (22a) oro vežėjai turėtų priklausyti ginčų sprendimo sistemoms pagal Direktyvą 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo;

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl reglamento

  22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (22b) siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, skundų ir pretenzijų pagal šį reglamentą senatis turėtų būti dveji metai nuo teisės atsiradimo, tai yra nuo rezervuoto išskridimo laiko dienos;

  Pakeitimas  19

  Pasiūlymas dėl reglamento

  31 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (31) pateikti skundams dėl prarasto, sužaloto ar vėluojančio bagažo skirtas trumpas terminas, oro vežėjai turėtų keleiviams suteikti galimybę pateikti skundą, oro uoste parūpindami skundo formą. Tam galėtų tikti ir paraiškos dėl žalos nuosavybei (angl. PIR) forma;

  (31) pateikti skundams dėl prarasto, sužaloto ar vėluojančio bagažo skirtas trumpas terminas, oro vežėjai turėtų keleiviams suteikti galimybę pateikti skundą, oro uoste parūpindami skundo formą visomis oficialiomis ES kalbomis. Tam galėtų tikti ir paraiškos dėl žalos nuosavybei (angl. PIR) forma;

  Pakeitimas  20

  Pasiūlymas dėl reglamento

  33 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (33) būtina, kad Reglamentu (EB) Nr. 2027/97 nustatytos piniginės ribos būtų iš dalies pakeistos siekiant atsižvelgti į ekonomines permainas, kaip 2009 m. pagal Monrealio konvencijos 24 straipsnio 2 dalį persvarstė Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO);

  (33) būtina, kad Reglamentu (EB) Nr. 2027/97 nustatytos piniginės ribos būtų iš dalies pakeistos įgyvendinimo aktais siekiant atsižvelgti į ekonomines permainas;

  Pakeitimas  21

  Pasiūlymas dėl reglamento

  34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (34a) šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas Gibraltaro oro uostui,

  Pakeitimas  22

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 straipsnio 3 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

  3. Šio reglamento taikymas Gibraltaro oro uostui atidedamas iki įsigalios Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrų 1987 m. gruodžio 2 d. bendroje deklaracijoje numatyta tvarka. Ispanijos ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės praneš Tarybai apie tokią įsigaliojimo datą.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Komisijos pasiūlymu iš 2004 m. reglamento neišbraukiama nuostata, kuria sustabdomas taikymas Gibraltaro oro uostui. JK, Ispanija ir Gibraltaro vyriausybė pasiekė konstruktyvų susitarimą, kuriuo užtikrinama, kad Gibraltaro oro uostas būtų įtrauktas į bendrą aviacijos rinką. Gibraltaras yra ES oro uostas ir laikantis Sutarčių visos ES aviacijos priemonės turi būti taikomos ir jam.

  Pakeitimas  23

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio d punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „Kelionės organizatorius – asmuo, kaip apibrėžta 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų 2 straipsnio 2 dalyje;

  „Kelionės organizatorius – asmuo, kuris reguliariai rengia paketus ir parduoda arba siūlo juos įsigyti tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentą;

  Pagrindimas

  Kad būtų suprantamiau ir palankiau vartotojams, šiame reglamente vietoj nuorodų geriau aiškiai pateikti visas atitinkamas apibrėžtis.

  Pakeitimas  24

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio e a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ea) „keleivio registracija – paties oro vežėjo, registravimo bendrovės arba internetu atlikta keleivio užregistravimo skrydžiui operacija;

  Pagrindimas

  3 straipsnio 2 dalies tekste anglų kalba kalbama apie įlaipinimą (angl. boarding), o vokiečių kaba apie registraciją (vok. Abfertigung). Tai yra klaidinanti informacija kalbant apie nurodytą laiką – 45 minutes (ar turima mintyje registracija skrydžiui (angl. check-in), ar įlaipinimas į orlaivį (angl. boarding)?).

  Pakeitimas  25

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio i punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „ribotos judėsenos asmuo – asmuo, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru 2 straipsnio a punkte.“

  „neįgalus asmuo arba ribotos judėsenos asmuo – bet kuris asmuo, kurio judėsena naudojantis transporto priemone yra ribota dėl bet kokios fizinės negalios (sensorinės arba motorinės, nuolatinės arba laikinos), intelekto negalios arba sutrikimo ar bet kurios kitos negalios arba amžiaus ir kuriam dėl jo būklės reikia skirti atitinkamą dėmesį ir visiems keleiviams teikiamas paslaugas pritaikyti prie jo specialių poreikių.“

  Pagrindimas

  Kad būtų suprantamiau ir palankiau vartotojams, šiame reglamente vietoj nuorodų geriau aiškiai pateikti visas atitinkamas apibrėžtis.

  Pakeitimas  26

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio 1 punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d) l punkte prie „atšaukimo“ apibrėžties pridedamas toks sakinys:

  d) l punkte prie „atšaukimo“ apibrėžties pridedamas toks sakinys:

  „Skrydis, kai orlaivis pakilo, bet dėl kokios nors priežastys vėliau buvo priverstas nusileisti kitame nei paskirties oro uoste arba sugrįžti į išvykimo oro uostą, laikomas atšauktu skrydžiu.“

  „Kalbant apie pasekmes oro vežėjams ir keleiviams, skrydis, kai orlaivis pakilo, bet dėl kokios nors priežastys vėliau buvo priverstas nusileisti kitame nei paskirties oro uoste arba sugrįžti į išvykimo oro uostą, laikomas atšauktu skrydžiu.“

  Pakeitimas  27

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio m punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „m) ypatingos aplinkybės – aplinkybės, kurios dėl savo pobūdžio ar atsiradimo priežasčių nėra būdingos normaliai oro vežėjo veiklai ir kurių jis negali realiai valdyti. Reglamente ypatingos aplinkybės yra ir priede išvardytosios aplinkybės;

  „m) ypatingos aplinkybės – aplinkybės, kurios dėl savo pobūdžio ar atsiradimo priežasčių nėra būdingos normaliai oro vežėjo veiklai ir kurių jis negali realiai valdyti. Reglamente ypatingos aplinkybės yra ir 1 priede neišsamiame sąraše išvardytosios aplinkybės. Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 16d straipsnį ir papildyti 1 priedo aplinkybių, laikomų ypatingomis aplinkybėmis, sąrašą, taikant šį reglamentą;

  Pakeitimas  28

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio s punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  bilieto kaina – visa už bilietą sumokėta kaina su oro susisiekimo kaina ir visais taikomais mokesčiais, rinkliavomis, papildomomis rinkliavomis ir priedais, sumokėtais už visas pasirenkamas ir nepasirenkamas į bilietą įskaičiuotas paslaugas;

  bilieto kaina – visa už bilietą sumokėta kaina su oro susisiekimo kaina, visi taikomi mokesčiai, rinkliavos, papildomos rinkliavos ir priedai, sumokėti už visas pasirenkamas ir nepasirenkamas į bilietą įskaičiuotas paslaugas, susiję su kelionės oro vežimo dalimi;

  Pagrindimas

  Patikslinama, kad „bilieto kaina“ apima tik su oro vežimu susijusias paslaugas (į ją neįeina viešbučio rezervacijos, automobilių nuoma ar pan.).

  Pakeitimas  29

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  2 straipsnio w punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje – laikas išvykstant, kai orlaivis pasilieka ant žemės nuo keleivių įlaipinimo iki orlaivio pakilimo laiko arba laikas atvykus tarp orlaivio nutūpimo ir keleivių išlaipinimo pradžios;

  vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje – laikas išvykstant, kai orlaivis pasilieka ant žemės nuo keleivių įlaipinimo pabaigos iki orlaivio pakilimo laiko arba laikas atvykus tarp orlaivio nutūpimo ir keleivių išlaipinimo pradžios;

  Pagrindimas

  Vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje neturi apimti įlaipinimo laiko. Jis turėtų būti skaičiuojamas nuo to laiko, kai įlaipinimas baigiamas.

  Pakeitimas  30

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  3 straipsnio 2 dalies a punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) turi patvirtintą rezervavimą atitinkamam skrydžiui ir, išskyrus 5 straipsnyje nurodytą atšaukimo ir 6 straipsnyje nurodyto tvarkaraščio pakeitimo atvejus, atvyksta į įlaipinimą,

  a) turi patvirtintą rezervavimą atitinkamam skrydžiui ir, išskyrus 5 straipsnyje nurodytą atšaukimo ir 6 straipsnyje nurodyto tvarkaraščio pakeitimo atvejus, atvyko į įlaipinimą ir rezervaciją užbaigė bilieto išdavimu,

  – oro vežėjo, kelionės organizatoriaus arba įgaliotojo atstovo iš anksto raštu (įskaitant elektroninėmis priemonėmis) nurodyta tvarka ir laiku,

  – oro vežėjo, kelionės organizatoriaus arba įgaliotojo atstovo iš anksto raštu (įskaitant elektroninėmis priemonėmis) nurodyta tvarka ir laiku,

  arba, jei laikas nenurodytas,

  arba, jei laikas nenurodytas,

  – ne vėliau kaip likus 45 minutėms iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko; arba

  – ne vėliau kaip likus 45 minutėms iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko; arba

  Pagrindimas

  Neaišku, kas turima mintyje vartojant žodį „Abfertigung“ (lietuviškame tekste „į įlaipinimą“). Šiuo pakeitimu ir siūloma nauja sąvokos Abfertigung apibrėžtimi siekiama aiškiai parodyti, kad turima mintyje ne įlaipinimas (angl. boarding).

  Pakeitimas  31

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 2 punkto -a papunktis(naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  3 straipsnio 1 dalies b punktas

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

  b) keleiviams, vykstantiems iš trečiojoje šalyje esančio oro uosto į oro uostą, esantį valstybės narės teritorijoje, kuriai taikoma Sutartis, nebent jie gautų lengvatų ar kompensaciją ir toje trečiojoje šalyje jiems būtų suteikta pagalba, jei atitinkamą skrydį vykdantis oro vežėjas yra Bendrijos oro vežėjas.

  b) keleiviams, vykstantiems iš trečiojoje šalyje esančio oro uosto į oro uostą, esantį valstybės narės teritorijoje, kuriai taikoma Sutartis, nebent jie gautų lengvatų ar kompensaciją ir toje trečiojoje šalyje jiems būtų suteikta pagalba, jei atitinkamą skrydį vykdantis oro vežėjas yra Bendrijos oro vežėjas arba skrydis buvo grįžtamasis ir jis buvo rezervuotas kartu su jungiamuoju skrydžiu, išvykstančiu iš ES oro uosto ir vykdomu Bendrijos oro vežėjo.

  Pakeitimas  32

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  3 straipsnio 6 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „6. Šis reglamentas taip pat taikomas keleiviams, vežamiems pagal kelionių paketo sutartis, tačiau nedaro poveikio keleivių teisėms pagal Tarybos direktyvą 90/314/EEB. Keleivis turi teisę pareikšti pretenzijas pagal šį reglamentą ir pagal Tarybos direktyvą 90/314/EEB, tačiau remdamasis tais pačiais faktais negali sumuoti teisių pagal abu teisės aktus, jei teisėmis saugomas tas pats interesas arba jų tikslas sutampa. Šis reglamentas netaikomas tais atvejais, kai organizuota turistinė kelionė atšaukiama ar atidėta dėl kitų priežasčių nei skrydžio atšaukimas ar atidėjimas.“

  „6. Šis reglamentas taip pat taikomas keleiviams, vežamiems pagal kelionių paketo sutartis, tačiau nedaro poveikio keleivių teisėms pagal Tarybos direktyvą 90/314/EEB. Keleivis turi teisę atskirai arba kartu pareikšti pretenzijas pagal šį reglamentą ir pagal Tarybos direktyvą 90/314/EEB, tačiau remdamasis tais pačiais faktais negali sumuoti teisių pagal abu teisės aktus, jei teisėmis saugomas tas pats interesas arba jų tikslas sutampa. Šis reglamentas netaikomas tais atvejais, kai organizuota turistinė kelionė atšaukiama ar atidėta dėl kitų priežasčių nei skrydžio atšaukimas ar atidėjimas.“

  Pakeitimas  33

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  3 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „3. Jei atsisakoma vežti keleivius be jų sutikimo, skrydį vykdantis oro vežėjas nedelsdamas išmoka jiems kompensaciją pagal 7 straipsnį ir teikia jiems pagalbą pagal 8 straipsnį. Kai keleivis pasirenka kuo greičiau būti nukreiptas kitu maršrutu pagal 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir kai išvykimo laikas yra bent dvi valandos po pirminio išvykimo laiko, skrydį vykdantis oro vežėjas padeda keleiviui pagal 9 straipsnį.“

  „3. Jei atsisakoma vežti keleivius pirmyn arba atgal be jų sutikimo, skrydį vykdantis oro vežėjas kuo greičiau išmoka jiems kompensaciją pagal 7 straipsnį ir teikia jiems pagalbą pagal 8 straipsnį. Kai tokie keleiviai pasirenka kuo greičiau būti nukreipti kitu maršrutu pagal 8 straipsnio 1 dalies b punktą, skrydį vykdantis oro vežėjas padeda keleiviui pagal 9 straipsnį.“

  Pagrindimas

  Negali turėti jokios reikšmės, ar keleivis skrido pirmyn, ar ne. Be to, negali taip būti, kad tik po ilgesnio kaip dviejų valandų vėlavimo keleiviui bus pasiūloma ko nors išgerti.

  Pakeitimas  34

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  4 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Jei atsisakoma vežti keleivius be jų sutikimo, skrydį vykdantis oro vežėjas nedelsdamas išmoka jiems kompensaciją pagal 7 straipsnį ir teikia jiems pagalbą pagal 8 straipsnį. Kai keleivis pasirenka kuo greičiau būti nukreiptas kitu maršrutu pagal 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir kai išvykimo laikas yra bent dvi valandos po pirminio išvykimo laiko, skrydį vykdantis oro vežėjas padeda keleiviui pagal 9 straipsnį.

  Jei atsisakoma vežti keleivius be jų sutikimo, skrydį vykdantis oro vežėjas nedelsdamas be jokių kitų formalumų išmoka jiems kompensaciją pagal 7 straipsnį ir teikia jiems pagalbą pagal 8 straipsnį. Kai keleivis pasirenka kuo greičiau būti nukreiptas kitu maršrutu pagal 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir kai išvykimo laikas yra bent dvi valandos po pirminio išvykimo laiko, skrydį vykdantis oro vežėjas padeda keleiviui pagal 9 straipsnį.

  Pakeitimas  35

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  4 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. 1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos grįžtamiesiems bilietams, kai keleivį atsisakoma vežti grįžtamąja kelione remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar tuo tikslu nesumokėjo papildomo mokesčio.

  4. Negalima atsisakyti vežti keleivį grįžtamąja kelione arba tolesniu skrydžiu remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar nepasinaudojo vienu iš biliete numatytų kelionės segmentų.

  Pagrindimas

  Negali būti atsisakoma vežti keleivį grįžtamąja kelione arba tolesniu skrydžiu remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį r nepasinaudojo vienu iš biliete numatytų kelionės segmentų. Tai buvo numatyta nuomonės referento pateiktame 25 pakeitime.

  Pakeitimas  36

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  4 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos grįžtamiesiems bilietams, kai keleivį atsisakoma vežti grįžtamąja kelione remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar tuo tikslu nesumokėjo papildomo mokesčio.

  1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos grįžtamiesiems bilietams, kai keleivį atsisakoma vežti grįžtamąja kelione remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar tuo tikslu nesumokėjo papildomo mokesčio.

   

  (Šis pakeitimas susijęs tik su tekstu graikų kalba. Juo siekiama pataisyti klaidą Komisijos pasiūlymo tekste graikų kalba, nes jame pateikiama nuoroda tik į 1 ir 2 dalis, o ne į 1, 2 ir 3 dalis, kaip tekstuose kitomis kalbomis.)

  Pakeitimas  37

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  4 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Kai keleivis ar keleivio vardu veikiantis tarpininkas praneša apie vieno ar kelių keleivių, įtrauktų į tą pačią vežimo sutartį, asmenvardžių rašybos klaidą, dėl kurios gali būti atsisakyta vežti, oro vežėjas, jei likusios ne mažiau kaip 48 valandos iki išvykimo, bent vieną kartą klaidą pataiso be papildomo mokesčio keleiviui arba tarpininkui, nebent jam to daryti neleistų nacionalinė arba tarptautinę teisė.

  5. Kai keleivis ar keleivio vardu veikiantis tarpininkas praneša apie vieno ar kelių keleivių, įtrauktų į tą pačią vežimo sutartį, asmenvardžių arba titulo rašybos klaidą, dėl kurios gali būti atsisakyta vežti, oro vežėjas, jei likusios ne mažiau kaip 48 valandos iki išvykimo, bent vieną kartą klaidą pataiso be papildomo mokesčio keleiviui arba tarpininkui, nebent jam to daryti neleistų nacionalinė arba tarptautinė teisė.

  Pakeitimas  38

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  5 straipsnio 1 dalies b punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „a) nukreipimo kitu maršrutu atveju skrydį vykdantis oro vežėjas keleiviams pasiūlo 9 straipsnyje nurodytą pagalbą, jei pagrįstai tikimasi, kad skrydžio išvykimo laikas bus ne anksčiau kaip 2 valandos po planuoto atšauktojo skrydžio išvykimo, ir“

  „a) nukreipimo kitu maršrutu atveju skrydį vykdantis oro vežėjas keleiviams pasiūlo 9 straipsnyje nurodytą pagalbą ir“

  Pakeitimas  39

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  5 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei gali įrodyti, kad skrydis atšauktas dėl ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo nebūtų buvę galima išvengti net ir ėmusis visų pagrįstų priemonių. Tokiomis ypatingomis aplinkybėmis galima argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia atitinkamą skrydį ar ankstesnį tuo pačiu orlaiviu vykdytą skrydį.

  Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei gali įrodyti, kad skrydis atšauktas dėl ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo nebūtų buvę galima išvengti net ir ėmusis visų pagrįstų priemonių. Tokiomis ypatingomis aplinkybėmis galima argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia atitinkamą skrydį ar ankstesnį tuo pačiu orlaiviu vykdytą skrydį. Jeigu oro vežėjas nepateikia tokių įrodymų raštu, pagal keleivio prašymą jis turi sumokėti kompensaciją.

  Pakeitimas  40

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  5 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „5. Oro uostuose, kurie ne mažiau kaip trejus metus iš eilės kasmet aptarnaudavo ne mažiau kaip tris milijonus keleivių, oro uostą valdanti įstaiga užtikrina, kad oro uosto ir oro uosto naudotojų, ypač oro vežėjų ir antžeminių paslaugų teikėjų, veiksmai būtų koordinuojami tinkamu nenumatytų atvejų planu turint omenyje galimas masiško skrydžių atšaukimo ir (arba) atidėjimo situacijas, dėl kurių oro uoste užstrigtų daug keleivių, įskaitant oro vežėjų nemokumo ar licencijos oro susisiekimo veiklai vykdyti (veiklos licencijos) panaikinimo atvejus. Siekiant užtikrinti, kad įstrigusiems keleiviams būtų suteikta tinkama informacija ir pagalba, parengiami nenumatytų atvejų planai. Oro uostą valdanti įstaiga perduoda nenumatytų atvejų planą ir visus jo pakeitimus nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai, paskirtai pagal 16 straipsnį. Oro uostuose, kuriuose minėtoji riba nepasiekta, oro uostą valdanti įstaiga deda visas pagrįstas pastangas oro uosto naudotojams koordinuoti ir dėl tokių situacijų įstrigusiems keleiviams padėti bei jiems informuoti.

  „5. Sąjungos oro uostuose, kurie ne mažiau kaip trejus metus iš eilės kasmet aptarnaudavo ne mažiau kaip tris milijonus keleivių, oro uostą valdanti įstaiga užtikrina, kad oro uosto ir oro uosto naudotojų, ypač oro vežėjų ir antžeminių paslaugų teikėjų, veiksmai būtų koordinuojami tinkamu nenumatytų atvejų planu turint omenyje galimas masiško skrydžių atšaukimo ir (arba) atidėjimo situacijas, dėl kurių oro uoste užstrigtų daug keleivių, įskaitant oro vežėjų nemokumo ar licencijos oro susisiekimo veiklai vykdyti (veiklos licencijos) panaikinimo atvejus. Siekiant užtikrinti, kad įstrigusiems keleiviams būtų suteikta tinkama informacija ir pagalba, parengiami nenumatytų atvejų planai. Oro uostą valdanti įstaiga perduoda nenumatytų atvejų planą ir visus jo pakeitimus nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai, paskirtai pagal 16 straipsnį. Oro uostuose, kuriuose minėtoji riba nepasiekta, oro uostą valdanti įstaiga deda visas pagrįstas pastangas oro uosto naudotojams koordinuoti ir dėl tokių situacijų įstrigusiems keleiviams padėti bei jiems informuoti.

  Pakeitimas  41

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c a papunktis (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ca) Pridedama tokia 5a dalis:

   

  „5a. Atšaukus skrydį dėl oro vežėjo bankroto arba sustabdžius pervežimo paslaugas, keleiviai turi teisę į kompensaciją arba skrydį į išvykimo vietą pagal 8 straipsnio 1 dalies a punktą ir teisę į pagalbą, nurodytą 9 straipsnyje. Oro vežėjai pateikia pakankamų įrodymų apie garantijas, reikalingas kompensacijoms ir grąžinimui.“

  Pagrindimas

  Jeigu skrydis atšauktas dėl bankroto ar kitų priežasčių, keleiviai turi būti apsaugoti. Pakeitimas taip pat apima atvejus, kai panaikinama veiklos vykdymo licencija.

  Pakeitimas  42

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio antraštinė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Atidėjimas ilgam laikui

  Atidėjimas

  Pakeitimas  43

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio 1 dalies i punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i) kai atidedama ne mažiau kaip dvi valandoms – 9 straipsnio 1 dalies a punkte ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą pagalbą; taip pat

  i) 9 straipsnio 1 dalies a punkte ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą pagalbą; taip pat

  Pagrindimas

  Taip negali būti, kad keleivis turi laukti dvi valandas, kol gaus stiklinę vandens.

  Pakeitimas  44

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio 1 dalies i i punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii) kai atidedama ne mažiau kaip penkioms valandoms ir atidėjimas trunka vieną ar kelias naktis – 9 straipsnio 1 dalies b punkte ir 9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą pagalbą; taip pat

  ii) kai atidedama ne mažiau kaip trims valandoms – 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą pagalbą;

  Pagrindimas

  r 3 papunkčiai turėtų būti sukeisti vietomis.

  Pakeitimas  45

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio 1 dalies iii punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii) kai atidedama ne mažiau kaip penkiomis valandomis – 8 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą pagalbą.

  iii) kai atidedama ne mažiau kaip trims valandoms ir atidėjimas trunka vieną ar kelias naktis – 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytą pagalbą; taip pat

  Pagrindimas

  ii) ir iii) papunkčiai turėtų būti sukeisti vietomis.

  Pakeitimas  46

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio 2 dalies a punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) per penkias valandas ar daugiau nuo tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko visose kelionėse Bendrijos viduje ir ne daugiau kaip 3500 km nuotolio kelionėse į trečiąsias šalis ir iš jų;

  a) per tris valandas ar daugiau nuo tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko visose kelionėse Bendrijos viduje, įskaitant valstybių narių užjūrio departamentus, ir ne daugiau kaip 3500 km nuotolio kelionėse į trečiąsias šalis ir iš jų;

  Pagrindimas

  Didžiausia trukmė turėtų būti nustatoma orientuojantis į esamą teismų praktiką. Ši nuostata taip pat turėtų būti taikoma ES priklausantiems užjūrio departamentams.

  Pakeitimas  47

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio 2 dalies b punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) per devynias valandas ar daugiau nuo tvarkaraštyje numatyto atvykimo nuo 3500 km iki 6000 km nuotolio kelionėse į trečiąsias šalis ir iš jų;

  b) per penkias valandas ar daugiau nuo tvarkaraštyje numatyto atvykimo didesnio nei 3500 km nuotolio kelionėse į trečiąsias šalis ir iš jų;

  Pakeitimas  48

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio 2 dalies c punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c) per dvylika valandų ar daugiau nuo tvarkaraštyje numatyto atvykimo 6000 km ar didesnio nuotolio kelionėse į trečiąsias šalis ir iš jų.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Turėtų būti ne daugiau kaip dvi skirtingos pakopos.

  Pakeitimas  49

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. 2 dalis taip pat taikoma tada, kai skrydį vykdantis oro vežėjas pakeitė tvarkaraštyje numatytus išvykimo ir atvykimo laikus nulemdamas atidėjimą, palyginti su pirminiame tvarkaraštyje numatytu atvykimo laiku, išskyrus atvejus, kai keleiviui apie tvarkaraščio pakeitimą buvo pranešta anksčiau nei penkiolika dienų iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko.

  3. 2 dalis taip pat taikoma tada, kai skrydį vykdantis oro vežėjas pakeitė tvarkaraštyje numatytus išvykimo ir atvykimo laikus nulemdamas atidėjimą arba paankstinimą, palyginti su pirminiame tvarkaraštyje numatytu atvykimo laiku, išskyrus atvejus, kai keleiviui apie tvarkaraščio pakeitimą buvo pranešta anksčiau nei penkiolika dienų iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko.

  Pagrindimas

  Ir skrydžio paankstinimas yra svarbus, nes jei apie jį laiku nebus pranešta, keleivis gali nespėti.

  Pakeitimas  50

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei gali įrodyti, kad skrydis atidėtas ar jo tvarkaraštis pakeistas dėl ypatingų aplinkybių ir kad skrydžio vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų buvę galima išvengti net ir ėmusis visų pagrįstų priemonių. Tokiomis ypatingomis aplinkybėmis galima argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia atitinkamą skrydį ar ankstesnį tuo pačiu orlaiviu vykdytą skrydį.

  4. Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei gali raštu įrodyti, kad skrydis atidėtas ar jo tvarkaraštis pakeistas dėl ypatingų aplinkybių ir kad skrydžio vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų buvę galima išvengti net ir ėmusis visų pagrįstų priemonių. Tokiomis ypatingomis aplinkybėmis galima argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia atitinkamą skrydį ar ankstesnį tuo pačiu orlaiviu vykdytą skrydį. Keleivis turi teisę gauti pakankamą informaciją apie šias ypatingas aplinkybes, o nevykdant šios teisės gali būti taikomos sankcijos.

  Pakeitimas  51

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, kai vėluojama ilgiau kaip valandą keleiviams laukiant orlaivyje, skrydį vykdantis oro vežėjas nemokamai suteikia galimybę pasinaudoti tualetu, aprūpina geriamu vandeniu, užtikrina tinkamą keleivių salono šildymą ar vėsinimą, o prireikus užtikrina, kad būtų sulaukta reikiama medicinos pagalba. Kai vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje užtrunka ilgiausią penkių valandų laikotarpį, orlaivis grįžta prie vartų ar kito tinkamo išlaipinimo punkto, kur keleiviams leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus atvejus, kai esama su sauga ar saugumu susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo aikštelėje.

  5. Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, kai vėluojama keleiviams laukiant orlaivyje, skrydį vykdantis oro vežėjas nemokamai suteikia galimybę pasinaudoti tualetu, aprūpina geriamu vandeniu, užtikrina tinkamą keleivių salono šildymą ar vėsinimą, o prireikus užtikrina, kad būtų sulaukta reikiama medicinos pagalba. Kai vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje užtrunka ilgiausiai dviejų valandų laikotarpį, orlaivis grįžta prie vartų ar kito tinkamo išlaipinimo punkto, kur keleiviams leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus atvejus, kai esama su sauga ar saugumu susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo aikštelėje arba jei pakilimas yra numatytas, t. y. tikėtina, kad jis įvyks per pusvalandį.

  Pagrindimas

  Neaišku, kodėl keleiviai iki penkių valandų turėtų likti orlaivyje, kai jie gali laukti oro uosto tranzito zonoje.

  Pakeitimas  52

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 a straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar tvarkaraščio pakeitimo, tolesnį jungiamąjį skrydį vykdantis Bendrijos oro vežėjas keleiviui suteikia:

  Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar tvarkaraščio pakeitimo, už vėlavimą atsakingas Bendrijos oro vežėjas keleiviui suteikia:

  Pakeitimas  53

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 a straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar tvarkaraščio pakeitimo, tolesnį jungiamąjį skrydį vykdantis Bendrijos oro vežėjas keleiviui suteikia:

  1. Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo, atšaukimo ar tvarkaraščio pakeitimo, tolesnį jungiamąjį skrydį vykdantis Bendrijos oro vežėjas keleiviui suteikia:

  Pakeitimas  54

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 a straipsnio 1 dalies i punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i) kai keleivis turi laukti jungties mažiausiai dviem valandomis ilgiau – 9 straipsnio 1 dalies a punkte ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą pagalbą; taip pat

  i) 9 straipsnio 1 dalies a punkte ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą pagalbą; taip pat

  Pagrindimas

  Taip negali būti, kad keleivis turi laukti dvi valandas, kol gaus stiklinę vandens.

  Pakeitimas  55

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 a straipsnio 1 dalies iii punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii) kai tvarkaraštyje numatytas pagal 8 straipsnį pasiūlyto alternatyvaus skrydžio ar kitos kelionės priemonės išvykimas yra ne mažiau kaip 5 valandos po tvarkaraštyje numatyto skrydžio, į kurį pavėluota, laiko, o atidėjimas apima vieną ar kelias naktis – 9 straipsnio 1 dalies b punkte ir 9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą pagalbą.

  iii) kai tvarkaraštyje numatytas pagal 8 straipsnį pasiūlyto alternatyvaus skrydžio ar kitos kelionės priemonės išvykimas yra ne mažiau kaip 3 valandos po tvarkaraštyje numatyto skrydžio, į kurį pavėluota, laiko, o atidėjimas apima vieną ar kelias naktis – 9 straipsnio 1 dalies b punkte ir 9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą pagalbą.

  Pakeitimas  56

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 a straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį dėl pirmesnio jungiamojo skrydžio atidėjimo, jis turi teisę į tą ankstesnį skrydį vykdžiusio Bendrijos oro vežėjo kompensaciją pagal 6 straipsnio 2 dalį. Tais tikslais atidėjimas skaičiuojamas pagal tvarkaraštyje nurodyto atvykimo į galutinę paskirties vietą laiką.

  2. Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį dėl pirmesnio jungiamojo skrydžio atidėjimo, atšaukimo ar tvarkaraščio pakeitimo, jis turi teisę į tą ankstesnį skrydį vykdžiusio Bendrijos oro vežėjo kompensaciją pagal 6 straipsnio 2 dalį. Tais tikslais atidėjimas skaičiuojamas pagal tvarkaraštyje nurodyto atvykimo į galutinę paskirties vietą laiką.

  Pakeitimas  57

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 7 punkto -a papunktis(naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  -a) 1 dalies įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

   

  „Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, keleiviai už kiekvieną atidėtą skrydį gauna visos sumokėtos bilieto kainos dydžio kompensaciją, tačiau ne didesnę kaip:“

  Pagrindimas

  Sumos yra pernelyg didelės mažų kainų oro vežėjams. Už bilietą, kuris kainavo tik 49 EUR, grąžinti 250 EUR, būtų neekonomiška. Todėl turėtų būti numatyta galimybė apriboti teisę į kompensaciją iki bilieto kainos, tačiau neturėtų būti viršijamos nurodytos sumos. Vis dėlto, tam tikra suma gali būti sumokėta du kartus, jei atidėtas ir skrydis į priekį, ir skrydis atgal.

  Pakeitimas  58

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  7 straipsnio 1 dalies a punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) 1 dalyje žodis „skrydžiai“ keičiamas „kelionės“.

  a) 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

   

  „a) 250 EUR visų kelionių ES teritorijoje, įskaitant užjūrio departamentus, ir ne didesnio kaip 3 500 km ar mažesnio nuotolio kelionių į trečiąsias šalis ir iš jų atveju;“

  Pakeitimas  59

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a a papunktis (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  7 straipsnio 1 dalies b punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa) 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

   

  „b) 600 EUR visų 3 500 km ar didesnio nuotolio kelionių į trečiąsias šalis ir iš jų atveju;“

  Pakeitimas  60

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a b papunktis (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  7 straipsnio 1 dalies c punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ab) 1 dalies c punktas išbraukiamas.

  Pakeitimas  61

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  7 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „2. Kai keleivis pasirinko tęsti kelionę pagal 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kelionėje į galutinę paskirties vietą teisė į kompensaciją gali atsirasti tik vieną kartą, net jei nukreipus kitu maršrutu atšaukiamas kitas skrydis ar pavėluojama į kitą jungtį.

  „2. Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

  Pagrindimas

  Vartojant vokiečių kalbos žodį „Endziel“ kartais mintyje gali būti turima ir tarpinė paskirties vieta. Sąvoka „endgültiges Ziel“ aiškesnė.

  Pakeitimas  62

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  7 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Oro vežėjas gali su keleiviu sudaryti savanorišką susitarimą, kuris pakeistų 1 dalyje išdėstytas kompensavimo nuostatas, su sąlyga, kad tas susitarimas yra patvirtintas keleivio pasirašytu dokumentu, kuriame keleiviui primenamos jo teisės į kompensaciją pagal šį reglamentą.

  5. Oro vežėjas gali su keleiviu sudaryti savanorišką susitarimą, kuris pakeistų 1 dalyje išdėstytas kompensavimo nuostatas, su sąlyga, kad tas susitarimas yra patvirtintas keleivio pasirašytu dokumentu, kuriame keleiviui primenamos jo teisės į kompensaciją pagal šį reglamentą. Tokį susitarimą galima sudaryti tik atsitikus įvykiui, kuriuo grindžiamos keleivio teisės.

  Pagrindimas

  Priešingu atveju, būtų įmanoma keleiviams leisti pasirašyti tokį dokumentą iš anksto, dar tik rezervuojant skrydį.

  Pakeitimas  63

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  8 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) per septynias dienas nuo keleivio prašymo pateikimo 7 straipsnio 3 dalyje numatytu būdu atgauti skrydžio kainą už neįvykusios kelionės dalį arba dalis ir už jau įvykusią kelionės dalį ar dalis sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis neteko prasmės, taip pat, kai tinka,

  a) per septynias dienas nuo keleivio prašymo pateikimo 7 straipsnio 3 dalyje numatytu būdu atgauti skrydžio kainą už neįvykusios kelionės dalį arba dalis ir už jau įvykusią kelionės dalį ar dalis sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis neteko prasmės, taip pat, kai keleivis pageidauja,

  Pakeitimas  64

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  8 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  kaip galima greičiau būti parskraidintam į pirmąją išvykimo vietą;

  kaip galima greičiau būti parskraidintam į pirmąją išvykimo vietą; tai turi suorganizuoti atsakingas oro vežėjas;

  Pagrindimas

  Tokį skrydį turi suorganizuoti atsakingas oro vežėjas, tai nėra keleivio užduotis.

  Pakeitimas  65

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  8 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Keleiviai, pasirinkę 1 dalies b punkte nurodytą galimybę, jei yra vietų, turi teisę būti nukreipti kitu maršrutu pasinaudojant kitu oro vežėju ar kitos rūšies transportu, jei skrydį vykdantis oro vežėjas negali vežti keleivio savo vykdomu skrydžiu ir laiku atvykti į galutinę paskirties vietą per 12 valandų nuo tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 22 straipsnio 1 dalies, kitas oro vežėjas ar kitas transporto veiklos vykdytojas nereikalauja vežėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, sumokėti didesnę, nei vidutinę kainą, kurią jo paties keleiviai mokėjo už lygiavertes paslaugas pastaruosius tris mėnesius.

  5. Keleiviai, pasirinkę 1 dalies b punkte nurodytą galimybę, jei yra vietų, turi teisę būti nukreipti kitu maršrutu pasinaudojant kitu oro vežėju ar kitos rūšies transportu, jei skrydį vykdantis oro vežėjas negali vežti keleivio savo vykdomu skrydžiu ir laiku atvykti į galutinę paskirties vietą per 3 valandas nuo tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 22 straipsnio 1 dalies, kitas oro vežėjas ar kitas transporto veiklos vykdytojas nereikalauja vežėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, sumokėti didesnę, nei vidutinę kainą, kurią jo paties keleiviai mokėjo už lygiavertes paslaugas pastaruosius tris mėnesius.

  Pakeitimas  66

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a a papunktis (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  9 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa) 2 dalis keičiama taip:

   

  2. Be to, keleiviams pasiūloma du kartus nemokamai paskambinti telefonu arba išsiųsti fakso pranešimus ar elektroninius laiškus.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu siekiama atnaujinti nepersvarstytą pirminę 9 straipsnio 2 dalį, kurioje dar kalbama apie telekso pranešimus. Tačiau šiuo metu ši ryšio priemonė jau pasenusi, todėl nėra svarbi.

  Pakeitimas  67

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  9 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „4. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų išvengta net ėmusis visų pagrįstų priemonių, jis gali apriboti bendras suteikto apgyvendinimo, suteikto pagal 1 punkto b dalį, išlaidas iki 100 EUR už nakvynę keleiviui ir iki daugiausia 3 nakvynių. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas pasirenka taikyti šį apribojimą, jis vis dėlto, be 14 straipsnyje nurodytos tęstinės prievolės teikti informaciją, suteikia keleiviams informaciją apie apgyvendinimo galimybes po trijų naktų.

  „4. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų išvengta net ėmusis visų pagrįstų priemonių, jis gali apriboti bendras suteikto apgyvendinimo, suteikto pagal 1 punkto b dalį, išlaidas iki 175 EUR už nakvynę keleiviui ir iki daugiausia 5 nakvynių. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas pasirenka taikyti šį apribojimą, jis vis dėlto, be 14 straipsnyje nurodytos tęstinės prievolės teikti informaciją, suteikia keleiviams informaciją apie apgyvendinimo galimybes po penkių naktų.

  Pakeitimas  68

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  9 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Prievolė pasiūlyti apgyvendinimą pagal 1 punkto b dalį netaikoma, kai atitinkamo skrydžio nuotolis yra mažesnis nei 250 km ir kai jį numatyta vykdyti orlaiviu, kuriame yra ne daugiau kaip 80 vietų (išskyrus atvejus, kai skrydis yra jungiamasis skrydis). Jei skrydį vykdantis oro vežėjas pasirenka taikyti šią išimtį, jis vis dėlto suteikia keleiviams informaciją apie apgyvendinimo galimybes.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Neaišku, kodėl šiuo atveju svarbu nuotolis ir orlaivio dydis. Keleivis negali turėti jokios įtakos orlaivio dydžiui. Ir trumpas skrydis gali baigtis naktį. Tačiau dėl to keleivis neturi nakvoti ant suolo.

  Pakeitimas  69

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  9 straipsnio 6 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6. Kai keleivis pasirenka atgauti sumokėtą sumą pagal 8 straipsnio 1 dalies a punktą būdamas savo kelionės išvykimo oro uoste arba pasirenka būti nukreiptas kitu maršrutu vėliau pagal 8 straipsnio 1 dalies c punktą, jis netenka tolesnių teisių, susijusių su rūpinimusi pagal 9 straipsnio 1 dalį dėl atitinkamo skrydžio.

  6. Kai keleivis pasirenka atgauti sumokėtą sumą pagal 8 straipsnio 1 dalies a punktą arba pasirenka būti nukreiptas kitu maršrutu vėliau pagal 8 straipsnio 1 dalies c punktą, jis netenka tolesnių teisių, susijusių su rūpinimusi pagal 9 straipsnio 1 dalį dėl atitinkamo skrydžio. Jei keleivis dėl šio sprendimo patiria atvykimo į oro uostą ir išvykimo iš jo išlaidų ir jas pagrindžia, jam turi būti atlyginamos visos su neįvykusia kelione susijusio atvykimo išlaidos.

  Pagrindimas

  Prie tokių išlaidų priskiriamos atvykimo ir išvykimo autobusu, traukiniu ir taksi išlaidos bei automobilio stovėjimo prie oro uosto esančioje automobilių aikštelėje mokesčiai, nes juos galima pagrįsti.

  Pakeitimas  70

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  9 straipsnio 7 dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  7. Oro vežėjas gali sustabdyti arba nutraukti rūpinimosi paslaugų teikimą tik tuo atveju, jei dėl jų teikimo ir atlikimo akivaizdžiai būtų dar labiau pavėluojama išskristi.

  Pakeitimas  71

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  11 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „3. Skrydį vykdantis oro vežėjas netaiko 9 straipsnio 4 dalyje ir 9 straipsnio 5 dalyje išdėstytų apribojimų, jei keleivis yra ribotos judėsenos asmuo arba bet kuris jį lydintis asmuo, vaikas, kuris vyksta be suaugusiųjų, nėščia moteris ar asmuo, kuriam reikia specialios medicinos pagalbos, su sąlyga, kad oro vežėjas ar jo atstovas arba kelionės organizatorius apie ypatingos pagalbos poreikius buvo įspėtas bent prieš 48 valandas iki tvarkaraštyje numatyto skrydžio išvykimo laiko. Laikoma, kad toks pranešimas apima visą kelionę ir grįžtamąją kelionę, jei dėl abiejų kelionių sudaryta sutartis su tuo pačius oro vežėju.

  „3. Skrydį vykdantis oro vežėjas netaiko 9 straipsnio 4 dalyje ir 9 straipsnio 5 dalyje išdėstytų apribojimų, jei keleivis yra ribotos judėsenos asmuo arba bet kuris jį lydintis asmuo, vaikas, kuris vyksta be suaugusiųjų, nėščia moteris ar asmuo, kuriam reikia specialios medicinos pagalbos.“

  Pagrindimas

  Pranešimas neturi turėti jokios reikšmės, nes tokiems asmenims turėtų būti visada taikoma ypatinga apsauga.

  Pakeitimas  72

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  12 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  12 straipsnio2 dalis pakeičiama taip:

   

  „Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant keleivių teisės gauti papildomą kompensaciją. Pagal šį reglamentą gautos kompensacijos suma negali būti atimama iš tokios kompensacijos sumos.“

  Pagrindimas

  Pirminę nuostatą buvo galima įvairiai aiškinti, todėl šį trūkumą reikia pašalinti. Šiuo metu ESTT nagrinėjama byla šiuo klausimu (Nr. X ZR/111/12).

  Pakeitimas  73

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  13 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Kai skrydį vykdantis oro vežėjas sumoka kompensaciją ar įvykdo kitas jam pagal šį reglamentą tenkančias prievoles, nė viena šio reglamento ar nacionalinės teisės nuostata negali būti aiškinama kaip ribojanti jo teisę siekti kompensacijos už pagal šį reglamentą susidariusias išlaidas iš bet kurių trečiųjų šalių, kurios prisidėjo sukeliant įvykį, dėl kurio teko mokėti kompensaciją ar vykdyti kitas prievoles.“

  Kai skrydį vykdantis oro vežėjas sumoka kompensaciją ar įvykdo kitas jam pagal šį reglamentą tenkančias prievoles, nė viena šio reglamento, nacionalinės teisės ar standartinių sąlygų nuostata negali būti aiškinama kaip ribojanti jo teisę gauti kompensaciją už pagal šį reglamentą susidariusias išlaidas iš bet kurių trečiųjų šalių, kurios prisidėjo sukeliant įvykį, dėl kurio teko mokėti kompensaciją ar vykdyti kitas prievoles.“

  Pakeitimas  74

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio -1 dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Prieš 1 dalį įterpiama ši dalis:

   

  „-1. Oro vežėjai užtikrina, kad visuose oro uostuose, kuriuose jie vykdo skrydžius, būtų kontaktinis asmuo arba trečioji šalis, paskirta veikti kaip atitinkamo oro vežėjo atstovas, kad suteiktų keleiviams reikalingą informaciją apie jų teises, įskaitant skundų pateikimo procedūras, teiktų pagalbą ir skubiai imtųsi veiksmų esant skrydžio sutrikimams, taip pat prarasto arba vėluojančio bagažo atvejais.“

  Pakeitimas  75

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Skrydį vykdantis oro vežėjas, kuris atsisako vežti arba atšaukia skrydį, pateikia kiekvienam atitinkamam keleiviui rašytinį pranešimą, kuriame išdėstytos kompensavimo ir pagalbos teikimo pagal šį reglamentą taisyklės, įskaitant informaciją apie galimus ribojimus pagal 9 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 5 dalį. Kiekvienam keleiviui, kurio skrydis atidėtas arba tvarkaraštis pakeičiamas mažiausiai dviem valandomis, jis taip pat pateikia lygiavertį pranešimą. Keleiviui taip pat raštu pateikiami pagal 16a straipsnį paskirtos įstaigos, kompetentingos nagrinėti skundus, duomenys ryšiams.

  2. Skrydį vykdantis oro vežėjas, kuris atsisako vežti arba atšaukia skrydį, nedelsdamas pateikia kiekvienam atitinkamam keleiviui rašytinį pranešimą, kuriame išdėstytos kompensavimo ir pagalbos teikimo pagal šį reglamentą taisyklės, įskaitant informaciją apie galimus ribojimus pagal 9 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 5 dalį ir aiškų nurodymą dėl teisių pareiškimo termino pagal 16a straipsnio 2 dalį. Kiekvienam keleiviui, kurio skrydis atidėtas arba tvarkaraštis pakeičiamas mažiausiai dviem valandomis, jis taip pat pateikia lygiavertį pranešimą. Keleiviui taip pat raštu pateikiami pagal 16a straipsnį paskirtos įstaigos, kompetentingos nagrinėti skundus, ir nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos duomenys ryšiams.

  Pakeitimas  76

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Jei skrydis atšaukiamas ar išvykimas atidedamas, skrydį vykdantis oro vežėjas nedelsdamas informuoja keleivius apie padėtį (bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 30 minučių nuo tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko) ir apie numatomą išvykimo laiką, kai tik gaunama informacija, su sąlyga, kad oro vežėjas būtų gavęs keleivio duomenis ryšiams pagal 6 ir 7 dalis tuo atveju, kai bilietas buvo įgytas per tarpininką.

  5. Jei skrydis atšaukiamas ar išvykimas atidedamas, skrydį vykdantis oro vežėjas nedelsdamas informuoja keleivius apie padėtį (bet kokiu atveju ne vėliau kaip prieš tvarkaraštyje numatytą išvykimo laiką) ir apie numatomą išvykimo laiką, kai tik gaunama informacija.

  Pagrindimas

  Jei keleiviai bus informuojami tik per 30 minučių nuo tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko, jie vieną valandą (įlaipinimo laikas) sėdės prie įlaipinimo vartų nieko nežinodami. Informacija turi būti suteikiama prieš tai. Keleiviai turi būti informuojami vietoje, o ne per keleivio duomenis ryšiams. Ne visi keleiviai skaito šią informaciją, nes neprivalo to daryti. Be to, kai kurie keleiviai dėl beprasidedančio įlaipinimo proceso savo mobiliuosius telefonus jau būna išjungę.

  Pakeitimas  77

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  14 straipsnio 6 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6. Kai keleivis įgyja bilietą ne tiesiogiai iš skrydį vykdančio oro vežėjo, bet per Sąjungoje įsisteigusį tarpininką, pastarasis perduoda keleivio duomenis ryšiams oro vežėjui su sąlyga, kad keleivis yra davęs aiškų rašytinį sutikimą. Šis sutikimas gali būti suteiktas tik gavus teisę pasirinkti. Oro vežėjas gali naudoti tuos duomenis ryšiams tik tam, kad pagal šį straipsnį įvykdytų informavimo prievolę, ir ne rinkodaros tikslais; jis ištrina duomenis ryšiams per 72 valandas nuo vežimo sutarties įvykdymo. Tie duomenys tvarkomi, prieinami ir saugojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

  6. Kai keleivis įgyja bilietą ne tiesiogiai iš skrydį vykdančio oro vežėjo, bet per Sąjungoje įsisteigusį tarpininką, pastarasis perduoda keleivio duomenis ryšiams oro vežėjui su sąlyga, kad keleivis yra davęs aiškų rašytinį sutikimą. Šis sutikimas gali būti suteiktas tik gavus teisę pasirinkti. Oro vežėjas gali naudoti tuos duomenis ryšiams tik tam, kad pagal šį reglamentą įvykdytų informavimo prievolę, ir ne rinkodaros tikslais; jis ištrina duomenis ryšiams per 7 dienas nuo vežimo sutarties įvykdymo. Tie duomenys tvarkomi, prieinami ir saugojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

  Pakeitimas  78

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 a straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Rezervavimo metu oro vežėjai suteikia informaciją keleiviams apie jų pretenzijų ir skundų nagrinėjimo procesus, susijusius su šiame reglamente išdėstytomis teisėmis, ir apie svarbius adresus, kuriais keleiviai gali pateikti pretenzijas ir skundus, įskaitant elektroninėmis perdavimo priemonėmis. Oro vežėjas taip pat informuoja keleivius apie įstaigą ar įstaigas, kompetentingas nagrinėti keleivių skundus.

  1. Rezervavimo metu oro vežėjai suteikia informaciją keleiviams apie jų pretenzijų ir skundų nagrinėjimo procesus, susijusius su šiame reglamente išdėstytomis teisėmis, ir apie svarbius adresus, kuriais keleiviai gali pateikti pretenzijas ir skundus, įskaitant elektroninėmis perdavimo priemonėmis. Oro vežėjas taip pat informuoja keleivius apie įstaigą ar įstaigas, kompetentingas nagrinėti keleivių skundus, ir apie teisių pareiškimo terminą pagal 16a straipsnio 2 dalį.

  Pakeitimas  79

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 a straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Jei keleivis nori pateikti skundą oro vežėjui dėl savo teisių pagal šį reglamentą, jis pateikia skundą per 3 mėnesius nuo dienos, kai skrydis įvyko ar buvo numatytas įvykdyti tvarkaraštyje. Gavęs skundą, vežėjas per 7 dienas patvirtina keleiviui jį gavęs. Per du mėnesius nuo skundo gavimo oro vežėjas keleiviui pateikia išsamų atsakymą.

  Jei keleivis nori pateikti pretenziją ar skundą oro vežėjui dėl savo šiame reglamente nustatytų teisių, jis tai raštu arba elektroniniu būdu atlieka per 6 mėnesius nuo numatyto išskridimo laiko dienos. Įvykus vienam iš 4, 5 ir straipsniuose nurodytų atvejų, vežėjas nedelsdamas keleiviams praneša adresą, kuriuo galima siųsti skundus ir apie tai, kad skundai turi būti pateikti raštu per šešis mėnesius. Gavęs pretenziją ar skundą, vežėjas per 7 dienas patvirtina keleiviuiar jį gavęs. Per du mėnesius nuo skundo gavimo oro vežėjas keleiviui turi pateikti išsamų atsakymą.

  Pakeitimas  80

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 a straipsnio 2 a dalis(nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Pretenzija pagal civilinę teisę netenka galios dėl senaties, jei ji nepareiškiama teismine tvarka per dvejus metus nuo jos atsiradimo. Valstybės narės užtikrina, kad stengiantis išspręsti ginčą šalims, kurios naudojasi nacionalinių vykdymo užtikrinimo įstaigų arba alternatyvaus ginčų sprendimo procedūromis pagal 2013 m. gegužės 21 d. Direktyvą 2013/11/ES, kai jų rezultatas nėra privalomas, nebūtų užkertamas kelias vėliau pradėti su tuo ginču susijusį teismo procesą dėl šių procedūrų metu pasibaigusio ieškinio senaties termino. Ši nuostata nedaro poveikio tarptautinių susitarimų, kurių šalys yra valstybės narės, nuostatoms dėl ieškinio senaties termino.

  Pagrindimas

  Kad būtų vienodos sąlygos ir paprasčiau vartotojams, turėtų būti taikomos vienodos taisyklės. Ši dalis ir neseniai priimtos Direktyvos dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo nuostatos šiuo klausimu yra tapačios.

  Pakeitimas  81

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 a straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Pagal atitinkamą ES ir nacionalinę teisę kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę instituciją ar institucijas, atsakingą (-as) už neteisminį oro vežėjų ir keleivių ginčų dėl šiame reglamente numatytų teisių sprendimą.

  3. Pagal atitinkamą ES ir nacionalinę teisę kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę instituciją ar institucijas, atsakingą (-as) už neteisminį oro vežėjų ir keleivių ginčų (pretenzijos) dėl šiame reglamente numatytų teisių sprendimą.

  Pakeitimas  82

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 a straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Gavusi skundą, paskirtoji institucija per 7 dienas patvirtina jį gavusi ir nusiunčia kopiją atitinkamai nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai. Terminas, per kurį skundą pateikusiam asmeniui turi būti pateiktas galutinis atsakymas, yra ne ilgesnis kaip trys mėnesiai nuo skundo gavimo dienos. Galutinio atsakymo kopija taip pat pateikiama nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai.

  Gavusi skundą, paskirtoji institucija per 7 dienas patvirtina gavusi ir nusiunčia kopiją atitinkamai nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai. Terminas, per kurį skundą pateikusiam asmeniui turi būti pateiktas galutinis atsakymas, yra ne ilgesnis kaip 90 dienų nuo skundo gavimo dienos. Galutinio atsakymo kopija taip pat pateikiama nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu papildoma Direktyvoje 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo nustatyta sąlyga, pagal kurią 90 dienų laikotarpį leidžiama pratęsti, bet tik labai sudėtingais išskirtiniais atvejais, t. y. kai esama labai sudėtingų techninių sunkumų ir reikalingi sudėtingi skaičiavimai (kaip, pvz., sprendžiant ginčus dėl gyvybės draudimo) ar eksperto nuomonė. Tokios būtinybės šiuo atveju nebus.

  Pakeitimas  83

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 a straipsnio 6 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  6a. Neatsižvelgiant į nurodytas nacionalines vykdymo užtikrinimo įstaigas, keleivio teisė kreiptis į civilinių bylų teismą tebegalioja.

  Pakeitimas  84

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 b straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Valstybėms narėms paprašius arba savo iniciatyva Komisija nagrinėja atvejus, kai išsiskiria kurios nors šio reglamento nuostatos taikymas ir vykdymo užtikrinimas, ypač dėl ypatingų aplinkybių; išaiškina reglamento nuostatas, kad būtų palaikomas bendras požiūris. Tuo tikslu Komisija, pasitarusi su 16c straipsnyje nurodytu komitetu, gali priimti rekomendaciją.

  4. Valstybėms narėms paprašius arba savo iniciatyva Komisija nagrinėja atvejus, kai išsiskiria kurios nors šio reglamento nuostatos taikymas ir vykdymo užtikrinimas, ypač dėl ypatingų aplinkybių; išaiškina reglamento nuostatas, priimdama deleguotąjį aktą ir atitinkamai papildydama 1 priedą, kad būtų palaikomas bendras požiūris. Tuo tikslu Komisija, pasitarusi su 16c straipsnyje nurodytu komitetu, gali priimti rekomendaciją.

  Pagrindimas

  Šiuo atveju reikalingas deleguotasis aktas. Be to, sąrašas neišsamus. Pasekmės vartotojams / keleiviams yra didelės.

  Pakeitimas  85

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 15 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  16 d straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  „16d straipsnis

   

  Naudojimasis įgaliojimų delegavimu

   

  1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

   

  2. 2 straipsnio m dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo.

   

  3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio m dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

   

  4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

   

  5. Pagal 2 straipsnio m dalį priimtas deleguotasis teisės aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento ar Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.“

  Pakeitimas  86

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  3 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „2. Bendrijos oro vežėjas oro uoste pateikia skundo formą, kuria naudodamasis keleivis gali nedelsiant pateikti skundą dėl sužaloto ar vėluojančio bagažo. Tokią skundo formą, kuri gali būti paraiškos dėl žalos nuosavybei (angl. PIR) formos, oro vežėjas oro uoste priima kaip skundą pagal Monrealio konvencijos 31 straipsnio 2 dalį. Ši galimybė nepažeidžia keleivio teisės pateikti skundą kitomis priemonėmis iki Monrealio konvencijoje nurodyto termino.“

  „2. Bendrijos oro vežėjas oro uoste pateikia skundo formą visomis oficialiomis ES kalbomis, kuria naudodamasis keleivis gali nedelsiant pateikti skundą dėl sužaloto ar vėluojančio bagažo. Tokią skundo formą, kuri gali būti paraiškos dėl žalos nuosavybei (angl. PIR) formos, oro vežėjas oro uoste priima kaip skundą pagal Monrealio konvencijos 31 straipsnio 2 dalį. Ši galimybė nepažeidžia keleivio teisės pateikti skundą kitomis priemonėmis iki Monrealio konvencijoje nurodyto termino.“

  Pakeitimas  87

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  5 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „2. Nepažeidžiant 1 dalies, išankstinis mokėjimas kiekvieno keleivio mirties atveju yra ne mažesnis kaip suma eurais, prilygstanti 18 096 SST. Komisija įgaliojama deleguotuoju aktu pagal 6c straipsnį pritaikyti tą sumą atsižvelgiant į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos sprendimą pagal Monrealio konvencijos 24 straipsnio 2 dalį. Kiekvienu minėtosios sumos pritaikymu pakeičiama ir atitinkama priedo suma.“

  „2. Nepažeidžiant 1 dalies, išankstinis mokėjimas kiekvieno keleivio mirties atveju yra ne mažesnis kaip 20 000 EUR. Komisija įgaliojama deleguotuoju aktu pagal 6c straipsnį pritaikyti tą sumą atsižvelgiant į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos sprendimą pagal Monrealio konvencijos 24 straipsnio 2 dalį. Kiekvienu minėtosios sumos pritaikymu pakeičiama ir atitinkama priedo suma.“

  Pakeitimas  88

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  6 d straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Nors oro vežėjai turi visišką komercinę laisvę nustatyti sąlygas, kuriomis leidžia vežti bagažą, įsigyjant bilietą ir prie registravimo stalelių (įskaitant registravimo savitarnos aparatus) jie turi aiškiai nurodyti, koks didžiausias bagažas keleiviams leidžiamas vežti salone ir bagažo skyriuje kiekvienu į keleivio rezervaciją įtrauktu skrydžiu, įskaitant bet kokius bagažo vienetų apribojimus, kurie būtų taikomi neviršijant didžiausio leidžiamo bagažo. Kai už bagažo vežimą taikomi papildomi mokesčiai, oro vežėjai aiškiai nurodo tų mokesčių dydį įsigyjant bilietą ir paprašius oro uoste.

  1. Kiekvieno bilieto įsigijimo proceso pradžioje ir prie registravimo stalelių (įskaitant registravimo savitarnos aparatus) oro vežėjai aiškiai nurodo, koks didžiausias bagažas keleiviams leidžiamas vežti salone ir bagažo skyriuje kiekvienu į keleivio rezervaciją įtrauktu skrydžiu, įskaitant bet kokius bagažo vienetų apribojimus, kurie būtų taikomi neviršijant didžiausio leidžiamo bagažo. Kai už bagažo vežimą taikomi papildomi mokesčiai, oro vežėjai aiškiai nurodo tų mokesčių dydį kiekvieno bilieto įsigijimo proceso pradžioje ir paprašius oro uoste.

   

  Papildomi mokesčiai turi būti nurodomi aiškiai ir skaidriai ir, neatsižvelgiant į rezervavimo būdą, juos turi būti galima sumokėti per rezervavimo procesą. Ši pareiga taikoma ir tiems paslaugų teikėjams, kurie skrydžių paslaugas teikia oro vežėjų vardu. Papildomi mokesčiai yra visos bilieto kainos dalis.

   

  Ši dalis nedaro poveikis 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių 8 straipsnio 2 daliai ir 22 straipsniui.

  Pagrindimas

  Kaip jau nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1008/2008, šioje dalyje dar kartą pabrėžiama pareiga rezervavimo proceso pradžioje skaidriai nurodyti kainą.

  Pakeitimas  89

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  6 d straipsnio 1 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a. Rankinio bagažo vieneto dydis gali būti ne mažesnis kaip 55 cm x 40 cm x 20 cm, svoris – ne mažesnis kaip 6 kg.

  Pagrindimas

  Nurodyti dydžiai yra mažiausi dydžiai, kuriuos taiko šiuo metu veikiantys oro vežėjai. Nustatant šiuos mažiausius dydžius siekiama išvengti, kad ateityje būtų imami papildomi mokesčiai už rankinį bagažą, viršijantį minimalų dydį.

  Pakeitimas  90

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  6 d straipsnio 2 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Jei prieš įlipant į orlaivį arba prieš orlaiviui pakylant rankinis bagažas iš orlaivio salono perdedamas į bagažo skyrių, keleiviui išlipant iš orlaivio jis jam turi būti atiduodamas kaip rankinis bagažas.

  Pakeitimas  91

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  6 d straipsnio 3 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  6d straipsnis papildomas tokia 1a dalimi:

   

  „3a. Be salone vežti leidžiamo bagažo keleiviams be papildomo mokesčio leidžiama vežti salone būtinus asmeninius ar kitokius daiktus, įskaitant pirkinius iš oro uosto, kurių svoris neviršytų 5 kilogramų. Oro vežėjas minėtus daiktus gali vežti bagažo skyriuje, jei jo negalima vežti salone dėl išskirtinių, su saugumu susijusių sąlygų ir tam tikrų orlaivio ypatybių. Tokiais atvejais papildomų mokesčių netaikoma.”

  Pagrindimas

  Nustatant maksimalų didžiausią leidžiamą bagažo kiekį, būtina nustatyti minimalius jo standartus bagažo apimties ir svorio atžvilgiu, siekiant oro keleiviams nustatyti minimalų aiškumą (žr. 73 nuomonės referento pateiktą pakeitimą); asmeniniams daiktams taip pat turėtų būti nustatytas maksimalus svoris.

  Pakeitimas  92

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  6 e straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Bendrijos oro vežėjas leidžia keleiviui įsinešti muzikos instrumentą į orlaivio keleivių saloną laikantis taikomų saugos taisyklių ir atitinkamo orlaivio techninių specifikacijų ir apribojimų. Muzikiniai instrumentai priimami vežti į orlaivio salone, jei tokie instrumentai gali būti saugiai laikomi tinkamame bagažo skyriuje salone arba po atitinkamu keleivio krėslu. Oro vežėjas gali nustatyti, kad muzikos instrumentas yra leidžiamo keleivio rankinio bagažo dalis ir negali būti vežamas viršijant tą leidžiamą bagažą.

  1. Bendrijos oro vežėjas gali leisti keleiviui įsinešti muzikos instrumentą į orlaivio keleivių saloną laikantis taikomų saugos taisyklių ir atitinkamo orlaivio techninių specifikacijų ir apribojimų. Muzikiniai instrumentai priimami vežti į orlaivio salone, jei tokie instrumentai gali būti saugiai laikomi tinkamame bagažo skyriuje salone arba po atitinkamu keleivio krėslu. Oro vežėjas gali nustatyti, kad muzikos instrumentas yra leidžiamo keleivio rankinio bagažo dalis ir negali būti vežamas viršijant tą leidžiamą bagažą.

  Pakeitimas  93

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  6 e straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Kai muzikos instrumentas yra per didelis saugiai laikyti tinkamame bagažo skyriuje salone arba po atitinkamu keleivio krėslu, oro vežėjas gali paprašyti sumokėti antrą susisiekimo kainą, kai tokie muzikos instrumentai vežami kaip rankinis bagažas ant antros vietos. Nusipirkus antrą vietą, oro vežėjas turėtų dėti pagrįstų pastangų, kad keleivis būtų pasodintas greta atitinkamo muzikos instrumento. Kai toks skyrius yra ir kai paprašoma, muzikos instrumentai yra vežami šildomame orlaivio krovinių skyriuje laikantis taikomų saugos taisyklių, erdvės apribojimų ir atitinkamo orlaivio techninių specifikacijų. Oro vežėjas aiškiai nurodo sąlygas, kuriomis vežami muzikos instrumentai, ir taikomus mokesčius.“

  2. Kai muzikos instrumentas yra per didelis saugiai laikyti tinkamame bagažo skyriuje salone arba po atitinkamu keleivio krėslu, oro vežėjas gali paprašyti sumokėti antrą susisiekimo kainą, neimant jokių taikomų oro uosto mokesčių, kai tokie muzikos instrumentai vežami kaip rankinis bagažas ant antros vietos. Nusipirkus antrą vietą, oro vežėjas turėtų dėti pagrįstų pastangų, kad keleivis būtų pasodintas greta atitinkamo muzikos instrumento. Kai toks skyrius yra ir kai paprašoma, muzikos instrumentai yra vežami šildomame orlaivio krovinių skyriuje laikantis taikomų saugos taisyklių, erdvės apribojimų ir atitinkamo orlaivio techninių specifikacijų. Oro vežėjas tokius instrumentus turi pažymėti specialiomis etiketėmis, siekdamas užtikrinti, kad su jais būtų elgiamasi ypač rūpestingai. Oro vežėjas aiškiai nurodo sąlygas, kuriomis vežami muzikos instrumentai, ir taikomus mokesčius.“

  Pagrindimas

  Jei reikia sumokėti už papildomą vietą instrumentui, neturi būti imami jokie kiti galimi mokesčiai, bent jau oro uosto mokestis.

  Pakeitimas  94

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis taikomas visiems skrydžiams ir kelionėms, kurių rezervuotas išskridimo laikas yra nuo 00.00 val. tą dieną.

  Pakeitimas  95

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Ypatingomis aplinkybėmis laikoma:

  1. Ypatingomis aplinkybėmis turi būti visada laikoma:

  Pakeitimas  96

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 1 dalies punktų eilės tvarka

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iii.

   

  i.

   

  iv.

   

  ii.

   

  v.

   

  vi.

   

  vii.

  Pagrindimas

  Eilės tvarka turi būti nustatyta pagal priežasčių svarbą.

  Pakeitimas  97

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 1 dalies i i punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii. techninės problemos, kurios nebūdingos įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios kaip defekto nustatymas vykdant atitinkamą skrydį, ir kurios neleidžia normaliai tęsti naudojimo; arba grėsmę skrydžio saugai keliantis paslėptas gamybos defektas, kurį atskleidė gamintojas ar kompetentinga institucija;

  ii. techninės problemos, kurios nebūdingos įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios kaip defekto nustatymas vykdant atitinkamą skrydį, ir kurios neleidžia normaliai tęsti naudojimo; ir grėsmę skrydžio saugai keliantis paslėptas gamybos defektas, kurį atskleidė gamintojas ar kompetentinga institucija;

  Pakeitimas  98

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 1 punkto ii a papunktis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  karas, politiniai neramumai ir riaušės, dėl kurių neįmanoma saugiai vykdyti skrydžio;

  Pakeitimas  99

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 1 punkto iii papunktis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  pavojai saugumui, sabotažo ar terorizmo veiksmai, dėl kurių neįmanoma saugiai vykdyti skrydį;

  karas, konfliktai, politinis nestabilumas, pavojai saugumui, sabotažo ar terorizmo veiksmai, dėl kurių neįmanoma saugiai vykdyti skrydį;

  Pakeitimas  100

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 1 dalies i v punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv. gyvybei grėsmę keliantis pavojus sveikatai ar skubios medicinos pagalbos atvejai, kuriais reikia nutraukti ar kitur nukreipti atitinkamą skrydį;

  iv. pavojus sveikatai ar skubios medicinos pagalbos atvejai, kuriais reikia nutraukti ar kitur nukreipti atitinkamą skrydį;

  Pagrindimas

  Neaišku, kas turi įvertinti, kada pavojus sveikatai kelia grėsmę gyvybei.

  Pakeitimas  101

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 1 punkto vi a papunktis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  susidūrimas su paukščiais;

  Pakeitimas  102

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 1 dalies vii papunktis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  vii. skrydį vykdančio oro vežėjo arba pagrindinių paslaugų teikėjų, tokių kaip oro uostai ir oro navigacijos paslaugų teikėjai, darbuotojų darbo ginčai;

  vii. pagrindinių paslaugų teikėjų, tokių kaip oro uostai ir oro navigacijos paslaugų teikėjai, darbuotojų darbo ginčai;

  Pakeitimas  103

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 1 punkto vii a papunktis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  oficialiai užfiksuotas radaro išsijungimas atitinkamoje oro erdvėje ir atvejai, kai oro uosto valdymo įstaiga uždaro oro uostą;

  Pakeitimas  104

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 2 punkto i papunktis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  techninės problemos, kurios būdingos įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios kaip problema, nustatyta per einamąją techninę priežiūrą ar prieš skrydį tikrinant orlaivį, ar problema, kuri kyla dėl to, kad tokia priežiūra ar patikrinimas prieš skrydį tinkamai neatlikti; taip pat

  techninės problemos, kurios nelaikomos ypatingomis 1 dalies ii papunktyje;

  Pagrindimas

  Techninės problemos visada priklauso oro vežėjų kompetencijai, ir niekada nepriklauso keleivių kompetencijai. Dėl jų negalima pasiteisinti, nebent jos nesusijusios su įprastu orlaivio naudojimu ir atsiranda dėl paslėpto gamybos defekto.

  Pakeitimas  105

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 2 punkto ii papunktis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  kai nėra skrydžio įgulos ar keleivių salono įgulos (išskyrus, kai priežastis – darbo ginčai).

  kai nėra skrydžio įgulos ar keleivių salono įgulos;

  Pagrindimas

  Tai vienas iš pavojų, už kuriuos turi atsakyti vežėjas. Jis, tarkim, ligos atveju turi laiku surasti kitus darbuotojus arba kreiptis į budinčią įgulą.

  Pakeitimas  106

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 2 punkto ii a papunktis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  sunkios oro sąlygos, išskyrus atvejus, kai atitinkama oro erdvė ar oro uostas oficialiai uždaryti oro uosto valdymo įstaigos;

  Pagrindimas

  Sprendimą nekilti, paprastai dėl oro sąlygų, dažnai priima patys oro vežėjai. Tai nebūtinai visada reiškia, kad oras iš tiesų toks nepalankus, kad galėtų padaryti įtaką skrydžiui.

  Pakeitimas  107

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 2 punkto ii b papunktis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  žiemos pradžia, jei orlaivis turi būti eksploatuojamas;

  Pakeitimas  108

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 2 punkto ii c papunktis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  bet kokie dėl incidentų, kurie daro poveikį ankstesniam skrydžiui, atidėti skrydžiai;

  Pagrindimas

  Tokiais atvejais oro vežėjai turi pakankamai laiko iki kito skrydžio, kad galėtų suorganizuoti pakaitinį skrydį ir surasti įgulą. Nėra pastebimos sąsajos laike ar erdvėje su kitu skrydžiu. Tai taikoma ir ankstesnio skrydžio sabotažo, medicininių incidentų atvejais, atvejais, kai anksčiau uždaromi oro uostai ir kitais atvejais.

  Pakeitimas  109

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 2 punkto ii d papunktis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  bagažo, kuris neturi savininko pašalinimas iš bagažo skyriaus;

  Pagrindimas

  Tokie atvejai gali nutikti dėl saugumo klaidos, tačiau dėl to neturi nukentėti keleiviai. Tačiau vežėjai gali kreiptis, kad atsakingos įstaigos atlygintų padarytą žalą.

  Pakeitimas  110

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 2 punkto ii e papunktis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  užšalęs variklis, ledo tirpiklio nebuvimas;

  Pagrindimas

  Prireikus turi būti naudojamas ledo tirpiklis. Oro uostuose turi būti numatyta pakankamai ledo tirpiklio, net ir laikotarpiams, kai užsitęsia blogas oras, ir turi atsakyti už pavojų, kuris kyla, jei tirpiklio nepakanka. Tokiais atvejais vežėjai gali reikalauti kompensacijos.

  Pakeitimas  111

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 2 punkto ii f papunktis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  atvejai, kai orlaiviui stovint trečioji šalis jam padaro žalos vos prieš numatytą išvykimo laiką;

  Pagrindimas

  Tokiu atveju vežėjas gali reikalauti kompensacijos iš trečiosios šalies. Vis dėlto, nepriimtina, kad keleiviams, kurie nieko negali padaryti, nebūtų leidžiama pasinaudoti savo teisėmis.

  Pakeitimas  112

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

  1 priedo 2 punkto ii g papunktis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  skrydį vykdančio oro vežėjo darbuotojų darbo ginčai.

  Pagrindimas

  Skrydį vykdančio oro vežėjo darbuotojų darbo ginčus galima kontroliuoti ir jų galima išvengti. Todėl šiame reglamente jie negali būti laikomi ypatingomis aplinkybėmis. Kitaip yra kitų įmonių darbuotojų darbo ginčų atveju.

  Pakeitimas  113

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 priedo 2 dalis

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  2 priedo 2 antraštinė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Atsakomybei už keleivio sužeidimą ar mirtį, sukeltą nelaimingo atsitikimo orlaivyje ar per bet kuriuos įlaipinimo arba išlaipinimo veiksmus, nėra jokių finansinių ribų. Dėl žalos atlyginimo iki 113 100 SST (apytikris dydis vietos valiuta) oro vežėjas negali atmesti ar riboti savo atsakomybės. Dėl tą sumą viršijančio dydžio oro vežėjas nėra atsakingas, jei įrodo, kad jis nebuvo neatsargus ar kitaip kaltas arba kad žala padaryta tik dėl trečiosios šalies neatsargumo ar kitokios kaltės.

  Atsakomybei už keleivio sužeidimą ar mirtį, sukeltą nelaimingo atsitikimo orlaivyje ar per bet kuriuos įlaipinimo arba išlaipinimo veiksmus, nėra jokių finansinių ribų. Dėl žalos atlyginimo iki 130 000 EUR oro vežėjas negali atmesti ar riboti savo atsakomybės. Dėl tą sumą viršijančio dydžio oro vežėjas nėra atsakingas, jei įrodo, kad jis nebuvo neatsargus ar kitaip kaltas arba kad žala padaryta tik dėl trečiosios šalies neatsargumo ar kitokios kaltės.

  Pagrindimas

  Tai yra ES reglamentas. Jame nebūtina naudoti SST kaip valiutos. Vartotojams suprantamiausios suapvalintos sumos eurais. Jų dydį galima pakoreguoti deleguotaisiais aktais.

  Pakeitimas  114

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 priedo 3 dalis

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  2 priedo 3 antraštinė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Keleivio žūties ar sužeidimo atveju oro vežėjas per 15 dienų po to, kai buvo nustatyta asmens, turinčio teisę gauti kompensaciją, tapatybė, turi išmokėti išankstinį mokėjimą, koks gali būti reikalingas neatidėliotinoms ekonominėms reikmėms. Mirties atveju šis išankstinis mokėjimas yra ne mažesnis kaip 18 096 SST (apytikris dydis vietos valiuta).

  Keleivio žūties ar sužeidimo atveju oro vežėjas per 15 dienų po to, kai buvo nustatyta asmens, turinčio teisę gauti kompensaciją, tapatybė, turi išmokėti išankstinį mokėjimą, koks gali būti reikalingas neatidėliotinoms ekonominėms reikmėms. Mirties atveju šis išankstinis mokėjimas yra ne mažesnis kaip 21 000 EUR.

  Pagrindimas

  Tai yra ES reglamentas. Jame nebūtina naudoti SST kaip valiutos. Vartotojams suprantamiausios suapvalintos sumos eurais. Jų dydį galima pakoreguoti deleguotaisiais aktais.

  Pakeitimas  115

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 priedo 4 dalis

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  2 priedo 4 antraštinė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Jei keleivis nuvežamas pavėluotai, oro vežėjas turi atlyginti žalą, išskyrus atvejus, kai jis ėmėsi visų pagrįstų priemonių, kad būtų išvengta žalos, arba kai imtis tokių priemonių buvo neįmanoma. Atsakomybė už keleivio nuvežimą pavėluotai yra ne didesnė kaip 4 694 SST (apytikris dydis vietos valiuta).

  Jei keleivis nuvežamas pavėluotai, oro vežėjas turi atlyginti žalą, išskyrus atvejus, kai jis ėmėsi visų pagrįstų priemonių, kad būtų išvengta žalos, arba kai imtis tokių priemonių buvo neįmanoma. Atsakomybė už keleivio nuvežimą pavėluotai yra ne didesnė kaip 5 200 EUR.

  Pagrindimas

  Tai yra ES reglamentas. Jame nebūtina naudoti SST kaip valiutos. Vartotojams suprantamiausios suapvalintos sumos eurais. Jų dydį galima pakoreguoti deleguotaisiais aktais.

  Pakeitimas  116

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 priedo 5 dalis

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  2 priedo 5 antraštinė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Jei bagažas prarandamas, sužalojamas ar vėluoja, oro vežėjas atsakingas už žalą iki 1 113 SST (apytikris dydis vietos valiuta), kompensacijos ribą taikant keleiviui, o ne registruoto bagažo vienetui, išskyrus atvejus, kai oro vežėjas ir keleivis yra sutarę dėl aukštesnės ribos specialia suinteresuotumo deklaracija. Oro vežėjas nėra atsakingas už sužalotą ar prarastą bagažą, jei žalą ar praradimą lėmė bagažo savybė ar defektas. Oro vežėjas nėra atsakingas už vėluojantį bagažą, kai yra ėmęsis visų pagrįstų priemonių siekdamas išvengti žalos dėl bagažo vėlavimo arba kai imtis tokių priemonių buvo neįmanoma. Oro vežėjas atsakingas už rankinį bagažą, įskaitant asmeninius daiktus, tik tuo atveju, kai žala atsirado dėl jo kaltės.

  Bagažas laikomas dingusiu po 15 dienų. Jei bagažas prarandamas, sužalojamas ar vėluoja, oro vežėjas atsakingas už žalą iki 1 300 EUR, kompensacijos ribą taikant keleiviui, o ne registruoto bagažo vienetui, išskyrus atvejus, kai oro vežėjas ir keleivis yra sutarę dėl aukštesnės ribos specialia suinteresuotumo deklaracija. Oro vežėjas nėra atsakingas už sužalotą ar prarastą bagažą, jei žalą ar praradimą lėmė bagažo savybė ar defektas. Oro vežėjas nėra atsakingas už vėluojantį bagažą, kai yra ėmęsis visų pagrįstų priemonių siekdamas išvengti žalos dėl bagažo vėlavimo arba kai imtis tokių priemonių buvo neįmanoma. Oro vežėjas atsakingas už rankinį bagažą, įskaitant asmeninius daiktus, tik tuo atveju, kai žala atsirado dėl jo kaltės.

  Pagrindimas

  Tai yra ES reglamentas. Jame nebūtina naudoti SST kaip valiutos. Vartotojams suprantamiausios suapvalintos sumos eurais. Jų dydį galima pakoreguoti deleguotaisiais aktais.

  Pakeitimas  117

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 priedo 6 dalis

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  2 priedo 6 antraštinė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Keleivis gali naudotis aukštesne atsakomybės riba ne vėliau kaip registracijos metu pateikdamas specialią deklaraciją ir sumokėdamas papildomą mokestį, jei to reikalaujama. Toks papildomas mokestis grindžiama tarifu, kuris yra siejamas su papildomomis išlaidomis vežant ir apdraudžiant atitinkamą bagažą, viršijančiomis 1 131 SST atsakomybės ribą. Šis tarifas keleiviams nurodomas jiems paprašius. Neįgaliems keleiviams ir ribotos judėsenos keleiviams sistemingai siūloma nemokama pasirinkimo galimybė pateikti specialią suinteresuotumo deklaraciją dėl judėjimo įrangos vežimo.

  Keleivis gali naudotis aukštesne atsakomybės riba ne vėliau kaip registracijos metu pateikdamas specialią deklaraciją ir sumokėdamas papildomą mokestį, jei to reikalaujama. Toks papildomas mokestis grindžiama tarifu, kuris yra siejamas su papildomomis išlaidomis vežant ir apdraudžiant atitinkamą bagažą, viršijančiomis 1 150 EUR atsakomybės ribą. Šis tarifas keleiviams nurodomas jiems paprašius. Neįgaliems keleiviams ir ribotos judėsenos keleiviams sistemingai siūloma nemokama pasirinkimo galimybė pateikti specialią suinteresuotumo deklaraciją dėl judėjimo įrangos vežimo.

  Pagrindimas

  Tai yra ES reglamentas. Jame nebūtina naudoti SST kaip valiutos. Vartotojams suprantamiausios suapvalintos sumos eurais. Jų dydį galima pakoreguoti deleguotaisiais aktais.

  Pakeitimas  118

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 priedo 7 dalis

  Reglamentas (EB) Nr. 2027/97

  2 priedo 7 antraštinė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Jei bagažas sužalojamas, vėluoja, prarandamas ar sunaikinamas, keleivis visais atvejais turi kuo skubiau pateikti oro vežėjui rašytinį skundą. 7 dienų skundo pateikimo terminas taikomas tuo atveju, kai bagažas sužalojamas, ir 21 dienos terminas – kai jis vėluoja; abiem atvejais laikas skaičiuojamas nuo dienos, kai bagažas buvo atiduotas keleiviui. Kad būtų lengviau laikytis tų terminų, oro vežėjas privalo pasiūlyti keleiviams galimybę užpildyti skundo formą oro uoste. Tokią skundo formą, kuri gali būti paraiškos dėl žalos nuosavybei (angl. PIR) formos, oro vežėjas privalo oro uoste priimti kaip skundą.

  Jei bagažas sužalojamas, vėluoja, prarandamas ar sunaikinamas, keleivis visais atvejais turi kuo skubiau pateikti oro vežėjui rašytinį skundą. 28 dienų skundo pateikimo terminas taikomas tuo atveju, kai bagažas sužalojamas ir kai jis vėluoja skaičiuojant nuo dienos, kai bagažas buvo atiduotas keleiviui. Kad būtų lengviau laikytis tų terminų, oro vežėjas privalo pasiūlyti keleiviams galimybę užpildyti skundo formą oro uoste. Tokią skundo formą, kuri gali būti paraiškos dėl žalos nuosavybei (angl. PIR) formos, oro vežėjas privalo oro uoste pateikti visomis oficialiomis Sąjungos kalbomis ir priimti kaip skundą.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamento (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru dalinis keitimas

  Nuorodos

  COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  TRAN

  16.4.2013

   

   

   

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  IMCO

  16.4.2013

  Nuomonės referentas (-ė)

         Paskyrimo data

  Hans-Peter Mayer

  29.5.2013

  Svarstymas komitete

  26.9.2013

  4.11.2013

   

   

  Priėmimo data

  5.11.2013

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  35

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler, Kerstin Westphal

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Sylvana Rapti

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Eva Ortiz Vilella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamento (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru dalinis keitimas

  Nuorodos

  COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  13.3.2013

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  TRAN

  16.4.2013

   

   

   

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  16.4.2013

  IMCO

  16.4.2013

  JURI

  16.4.2013

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  ENVI

  26.3.2013

  JURI

  15.4.2013

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Georges Bach

  28.3.2013

   

   

   

  Svarstymas komitete

  16.9.2013

  4.11.2013

   

   

  Priėmimo data

  17.12.2013

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  37

  3

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Phil Bennion, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Anna Rosbach, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Sabine Wils

  Pateikimo data

  13.1.2014