SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a nariadenie (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave

22.1.2014 - (COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Georges Bach


Postup : 2013/0072(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0020/2014

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a nariadenie (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave

(COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0130),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0066/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013[1]

–   po porade s Výborom regiónov,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0020/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Služby leteckej dopravy si predpláca cestujúci a priamo alebo nepriamo na ne prispieva daňový poplatník. Letenky by sa preto mali považovať za „výsledné zmluvy“, kde sa letecké spoločnosť zaručujú, že splnia záväzky zmluvy s maximálnou možnou starostlivosťou.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Aby sa zvýšila právna istota leteckých dopravcov a cestujúcich, je potrebné presnejšie vymedzenie pojmu „mimoriadne okolnosti“, ktoré zohľadní rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-549/07 (Wallentin-Hermann). Toto vymedzenie pojmu by sa malo ďalej objasniť pomocou neúplného zoznamu okolností, ktoré sú jasne určené ako mimoriadne alebo nemimoriadne.

(3) Aby sa zvýšila právna istota leteckých dopravcov a cestujúcich, je potrebné presnejšie vymedzenie pojmu „mimoriadne okolnosti“, ktoré zohľadní rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-549/07 (Wallentin-Hermann). Toto vymedzenie pojmu by sa malo ďalej objasniť pomocou úplného zoznamu okolností, ktoré sú jasne určené ako mimoriadne. V súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty s cieľom dopĺňať v prípade potreby uvedený zoznam.

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia právnej istoty, čo sa týka vymedzenia mimoriadnych okolností, by tento zoznam mal byť úplný.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Vo veci C-22/11 (Finnair) Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že pojem „odmietnutie nástupu do lietadla“ sa má vykladať v tom zmysle, že sa netýka výlučne odmietnutia nástupu do lietadla z dôvodu prekročenia kapacity rezervácií, ale vzťahuje sa aj na odmietnutie nástupu do lietadla z iných dôvodov, akými sú napríklad prevádzkové problémy. Vzhľadom na toto potvrdenie nie je dôvod zmeniť platné vymedzenie pojmu „odmietnutie nástupu do lietadla“.

(5) Vo veci C-22/11 (Finnair) Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že pojem „odmietnutie nástupu do lietadla“ sa má vykladať v tom zmysle, že sa netýka výlučne odmietnutia nástupu do lietadla z dôvodu prekročenia kapacity rezervácií, ale vzťahuje sa aj na odmietnutie nástupu do lietadla z iných dôvodov, akými sú napríklad prevádzkové problémy. Vymedzenie pojmu „odmietnutie nástupu do lietadla“ by malo pokrývať prípady posunutia plánovaného času odletu na skorší termín s tým dôsledkom, že cestujúci let zmeškal.

Odôvodnenie

Súčasné vymedzenie pojmu „odmietnutie nástupu do lietadla“ je nutné zmeniť tak, aby zahŕňalo prípady, keď cestujúci zmešká let kvôli zmene termínu odletu, ktorý bol posunutý na skorší termín.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Nariadenie (ES) č. 261/2004 sa vzťahuje aj na cestujúcich, ktorí si rezervovali leteckú dopravu ako súčasť balíka cestovných služieb. Malo by sa však objasniť, že cestujúci nemôžu kumulovať zodpovedajúce práva, a to najmä podľa tohto nariadenia, ako aj smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb17. Cestujúci by mali mať možnosť vybrať si, na základe akých právnych predpisov predložia svoje nároky, ale nemali by mať právo kumulovať náhradu za ten istý problém na základe obidvoch právnych aktov. Cestujúci by sa nemali starať o to, ako si leteckí dopravcovia a cestovné kancelárie rozdelia tieto nároky medzi sebou.

(6) Nariadenie (ES) č. 261/2004 sa vzťahuje aj na cestujúcich, ktorí si rezervovali leteckú dopravu ako súčasť balíka cestovných služieb. Malo by sa však objasniť, že cestujúci nemôžu kumulovať zodpovedajúce práva, a to najmä podľa tohto nariadenia, ako aj smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb17. Cestujúci by mali mať možnosť vybrať si, na základe akých právnych predpisov predložia svoje nároky, ale nemali by mať právo kumulovať náhradu za ten istý problém na základe obidvoch právnych aktov. Leteckí dopravcovia a cestovné kancelárie by mali cestujúcim poskytnúť dôkazy potrebné na bezodkladné vyriešenie ich nárokov.

_____________

_____________

17 Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59.

17 Ú. v. ES L158, 23.6.1990, s.59.

Odôvodnenie

Vypustenie poslednej vety ozrejmuje to, že nariadenie č. 261/2004 a smernica o balíku cestovných služieb č. 90/314/EHS sú dva odlišné právne akty, čo znamená, že cestujúci majú svoje nároky adresovať len prevádzkujúcej leteckej spoločnosti. Ak však nastáva súbeh povinností podľa nariadenia 261 a smernice o balíku cestovných služieb, môžu sa cestujúci rozhodnúť, podľa ktorého právneho predpisu svoj nárok uplatnia.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Aby sa zvýšili úrovne ochrany, cestujúcim by sa nemal odmietnuť nástup do lietadla na spiatočnej ceste na obojsmernú (spiatočnú) letenku, pretože nepoužili let na miesto, z ktorého sa vracajú.

(7) Aby sa zvýšili úrovne ochrany, nemalo by byť možné odmietnuť cestujúcim nástup do lietadla na časť cesty na obojsmernú (spiatočnú) letenku z dôvodu, že necestovali na všetkých úsekoch cesty, pre ktoré letenka platí.

Odôvodnenie

Do veľkej miery zákaz politiky „no show“. Ak sa rezervovaný let skladá z viacerých úsekov, cestujúci by mal mať možnosť využiť iba jeden alebo niektoré z nich bez toho, aby bol postihovaný stratou zostatky cesty, alebo aby bol povinný zaplatiť vysoký dodatočný poplatok.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) V súčasnej dobe sa cestujúci niekedy sankcionujú za pravopisnú chybu vo svojich menách uložením represívnych správnych poplatkov. Primerané opravy chýb v rezervácii by sa mali zaistiť bezplatne, pokiaľ nemajú za následok zmenu dôb, termínu, plánu cesty alebo cestujúceho.

(8) V súčasnej dobe sa cestujúci niekedy sankcionujú za pravopisnú chybu vo svojich menách uložením represívnych správnych poplatkov. Opravy chýb v rezervácii by sa mali zaistiť bezplatne, pokiaľ nemajú za následok zmenu dôb, termínu, plánu cesty alebo cestujúceho.

Odôvodnenie

Ak sa opravy chýb označia za „primerané“, vytvorí to príliš veľký priestor pre výklad.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Malo by sa objasniť, že v prípadoch zrušenia letu je rozhodnutie o výbere medzi prijatím náhrady, pokračovaním v ceste presmerovaním alebo cestovaním neskoršie na cestujúcom a nie na leteckom dopravcovi.

(9) Malo by sa objasniť, že v prípadoch zrušenia letu je rozhodnutie o výbere medzi prijatím náhrady, pokračovaním v ceste presmerovaním alebo cestovaním neskoršie v rovnaký deň alebo v neskoršom termíne na cestujúcom, a nie na leteckom dopravcovi.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Keď cestujúci zruší svoj let, leteckí dopravca by mal byť povinný bezplatne vrátiť dane, ktoré už boli zaplatené.

Odôvodnenie

Niektorí leteckí dopravcovia účtujú manipulačné poplatky, ktoré sú často excesívne. To nie je v poriadku. Daň, ktorá sa nevyberie, sa musí vrátiť v plnej výške. Neletenie letom, ktorý už bol zaplatený, je samo o sebe dostatočnou „pokutou“.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b) Keď sa cestujúci v rámci dohody rozhodne pre prepravu v neskoršom termíne, náklady na príchod a odchod v súvislosti s nevykonaným letom by sa vždy mali nahradiť v plnej výške. Medzi tieto náklady by vždy mali patriť náklady na verejnú dopravu, taxík a poplatky za parkovanie na letisku.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9c) Finančná ochrana cestujúcich v prípade krachu leteckej spoločnosti je kľúčovým prvkom účinného režimu práv cestujúcich. Na posilnenie ochrany cestujúcich v leteckej doprave v prípade zrušenia letu kvôli platobnej neschopnosti leteckého dopravcu alebo pozastavenia prevádzky leteckého dopravcu kvôli odňatiu jeho prevádzkovej licencie by mali mať leteckí dopravcovia povinnosť dostatočne preukázať zabezpečenie vyplácania prostriedkov cestujúcim alebo ich návratu do vlasti.

Odôvodnenie

Požiadavka na dostatočné preukázanie zabezpečenia ponecháva priestor pre niekoľko opatrení, ktoré leteckí dopravcovia môžu prijať na ochranu cestujúcich v prípade platobnej neschopnosti. Môže ísť aj o fond či poistenie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9d) Vytvorenie záručného fondu alebo systému povinného poistenia napríklad umožní leteckým dopravcom zabezpečovať to, aby sa cestujúcim mohli vyplácať náhrady alebo aby ich bolo možné repatriovať v prípade, keď sa ich lety zrušili z dôvodu platobnej neschopnosti leteckého dopravcu alebo zastavenia jeho operácií z dôvodu odobratia prevádzkového povolenia.

 

Odôvodnenie

Vytvorenie záručného fondu alebo systému povinného poistenia by zabezpečilo ochranu cestujúcich v prípade úpadku dopravcov alebo straty ich povolenia

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Letiská a ich používatelia, ako sú leteckí dopravcovia a firmy poskytujúce pozemnú obsluhu alebo pozemné odbavenie, by mali spolupracovať s cieľom minimalizovať vplyv viacerých prerušení letov na cestujúcich zabezpečením starostlivosti o nich a presmerovaním ich cesty. Na ten účel by mali pripraviť plány nepredvídaných udalostí, ak by došlo k takýmto udalostiam, a spoločne pracovať na ich zostavení.

(10) Riadiaci orgán letiska a používatelia letiska, ako sú leteckí dopravcovia, firmy poskytujúce pozemnú obsluhu alebo pozemné odbavenie poskytovatelia navigačných služieb a poskytovatelia pomoci zdravotne postihnutým cestujúcim alebo cestujúcim so zníženou pohyblivosťou, by mali prijať primerané opatrenia na presadzovanie koordinácie a spolupráce používateľov letiska s cieľom minimalizovať vplyv viacerých prerušení letov na cestujúcich zabezpečením starostlivosti o nich a presmerovaním ich cesty. Na ten účel by mali riadiace orgány letiska zabezpečiť primeranú koordináciu prostredníctvom náležitého plánu nepredvídaných udalostí, ak by došlo k takýmto udalostiam, a spoločne s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi by mali pracovať na zostavení takýchto plánov. Tieto plány by mali posudzovať vnútroštátne orgány presadzovania práva, ktoré v prípade potreby môžu požadovať ich úpravu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Letecké dopravcovia by mali vytvoriť postupy a koordinované kroky na poskytovanie primeraných informácií cestujúcim, ktorí uviazli na letisku. V týchto postupoch by sa malo jasne uviesť, kto má byť na každom letisku zodpovedný za zaistenie starostlivosti, pomoci, presmerovania či vyplatenia náhrady, a mali by sa v nich vymedziť procesy a podmienky poskytovania týchto služieb.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b) S cieľom pomôcť cestujúcim v prípadoch prerušení letov alebo straty, meškania alebo poškodenia batožiny by leteckí dopravcovia mali na letiskách zriadiť kontaktné miesta, na ktorých bude ich personál a alebo nimi poverené tretie strany poskytovať cestujúcim potrebné informácie o ich právach vrátane postupov podávania sťažností a pomáhať im v prijímaní okamžitých opatrení.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Nariadenie (ES) č. 261/2004 by malo výslovne obsahovať právo na náhradu pre cestujúcich postihnutých dlhým meškaním, a to v súlade s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach C-402/07 a C-432/07 (Sturgeon). Súčasne by sa prahové doby, ktorých prekročenie v rámci meškania zakladá právo na náhradu, mali zvýšiť, aby sa zohľadnil finančný vplyv na odvetvie a zabránilo zvýšeniu frekvencie zrušení letov, ktoré by v dôsledku toho boli častejšie. Aby sa zabezpečilo, že občania cestujúci v rámci EÚ budú mať jednotné podmienky týkajúce sa náhrad, prahová doba by mala byť rovnaká pre všetky cesty v rámci Únie, pričom by však mala závisieť od vzdialenosti, ktorú treba prejsť pri cestách do a z tretích krajín, aby sa zohľadnili prevádzkové ťažkosti leteckých dopravcov pri riešení situácií súvisiacich s meškaniami na vzdialených letiskách.

(11) Nariadenie (ES) č. 261/2004 by malo výslovne obsahovať právo na náhradu pre cestujúcich postihnutých dlhým meškaním, a to v súlade s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach C-402/07 a C-432/07 (Sturgeon) a so zásadou rovnakého zaobchádzania, ktorá stanovuje, že porovnateľné situácie sa nesmú riešiť rozdielne. Prahové doby, ktorých prekročenie v rámci meškania zakladá právo na náhradu, by sa mali zvýšiť, okrem iného preto, aby sa zohľadnil finančný vplyv na odvetvie V ich dôsledku by sa malo zabezpečiť, že občania cestujúci v rámci EÚ budú mať jednotné podmienky týkajúce sa náhrad. Niektoré prahové doby by sa zároveň mali zvýšiť v závislosti od vzdialenosti, ktorú treba prejsť pri cestách do a z tretích krajín, aby sa zohľadnili prevádzkové ťažkosti leteckých dopravcov pri riešení situácií súvisiacich s meškaniami na vzdialených letiskách. Pokiaľ ide o výšku náhrady, pre rovnakú vzdialenosť príslušného letu by vždy mala platiť rovnaká sadzba.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zohľadňuje postoj spravodajcu, pokiaľ ide o prahové hodnoty, pri prekročení ktorých vzniká právo na náhradu. Stanovisko spravodajcu je, že tieto prahové hodnoty by sa mali určiť v súlade s rozhodnutím SD EÚ vo veci Sturgeon, ktoré cestujúcim v prípade dlhých meškaní presahujúcich 3 hodiny dáva rovnaké práva, ako majú cestujúci, ktorých let bol zrušený.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Na zabezpečenie právnej istoty by sa v nariadení (ES) č. 261/2004 malo výslovne potvrdiť, že zmena letového poriadku má podobný dopad na cestujúcich ako dlhé meškanie, a mala by preto zakladať rovnaké práva.

(12) Na zabezpečenie právnej istoty by sa v nariadení (ES) č. 261/2004 malo výslovne potvrdiť, že zmena letového poriadku má podobný dopad na cestujúcich ako dlhé meškanie alebo odmietnutie nástupu do lietadla, a mala by preto zakladať rovnaké práva.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Cestujúcim, ktorí zmeškajú prípojný let, by sa mala poskytnúť náležitá starostlivosť počas čakania na presmerovanie. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania by títo cestujúci mali mať možnosť požadovať náhradu na podobnom základe ako cestujúci, ktorých lety meškajú alebo sú zrušené, s prihliadnutím na meškanie vo vzťahu k dosiahnutiu konečného miesta určenia ich cesty.

(13) Cestujúcim, ktorí zmeškajú prípojný let kvôli zmene letového poriadku alebo meškaniu, by sa mala poskytnúť náležitá starostlivosť počas čakania na presmerovanie. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a s rozsudkom Európskeho súdneho dvora vo veci C-11/11 (Air France proti Folkerts) by títo cestujúci mali mať možnosť požadovať náhradu na podobnom základe ako cestujúci, ktorých lety meškajú alebo sú zrušené, s prihliadnutím na meškanie vo vzťahu k dosiahnutiu konečného miesta určenia ich cesty.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) V zásade by povinnosť ponúknuť pomoc a presmerovanie mal mať ten letecký dopravca, ktorý zmenu letového poriadku alebo meškanie spôsobil. Aby sa však znížila hospodárska záťaž uvalená na príslušného leteckého dopravcu, mala by byť vyplácaná náhrada úmerná meškaniu predchádzajúceho prípojného letu v mieste transferu.

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že vo svetle významného počtu dopravcov, ktorí prevádzkujú regionálne lety na kratšiu vzdialenosť v rámci EÚ, by sa hospodárska záťaž spôsobované vyplácaním náhrad mala v prípade týchto dopravcov znížiť. Preto sa v záujme proporcionality pridáva dvojaká podmienka, ktorá je odôvodnená v prípade, ak predchádzajúci dopravca spôsobí len krátke meškanie, ktoré v konečnom dôsledku vedie k zmeškaniu prípojného letu a omnoho dlhšiemu meškaniu príletu do konečného miesta určenia.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b) Zdravotne postihnutým cestujúcim alebo cestujúcim so zníženou pohyblivosťou, ktorí zmeškajú prípojný let pre zdržanie spôsobené letiskovými službami starostlivosti, by sa mala počas čakania na presmerovanie poskytnúť primeraná starostlivosť. Títo cestujúci by mali mať možnosť na požadovanie náhrady od riadiaceho orgánu letiska na podobnom základe ako cestujúci, ktorých lety odložil alebo zrušil letecký dopravca.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Leteckí dopravcovia v súčasnosti narážajú na neobmedzenú zodpovednosť za ubytovanie svojich cestujúcich v prípade dlhotrvajúcich mimoriadnych okolností. Táto neistota spojená s absenciou akéhokoľvek predvídateľného časového limitu môže mať za následok riziko ohrozenia finančnej stability dopravcu. Letecký dopravca by preto mal mať možnosť po uplynutí určitej doby obmedziť poskytovanie starostlivosti. Okrem toho plánovanie nepredvídaných udalostí a rýchle presmerovanie by mali znížiť riziko, že cestujúci budú po dlhú dobu ponechaní bez pomoci.

(16) Leteckí dopravcovia v súčasnosti narážajú na neobmedzenú zodpovednosť za ubytovanie svojich cestujúcich v prípade dlhotrvajúcich mimoriadnych okolností. Letecký dopravca by však mal mať možnosť po uplynutí určitej doby obmedziť poskytovanie starostlivosti z hľadiska dĺžky ubytovania a v prípadoch, keď si cestujúci zaisťujú ubytovanie sami, z hľadiska ceny a starostlivosti. Okrem toho plánovanie nepredvídaných udalostí a rýchle presmerovanie by mali znížiť riziko, že cestujúci budú po dlhú dobu ponechaní bez pomoci.

Odôvodnenie

V prípade masívnych prerušení by mali všetky zúčastnené strany (verejné orgány, letiská, letecké spoločnosti, hotely a cestujúci) prijať spoločnú zodpovednosť za riešenie situácie. Povinnosť leteckej spoločnosti poskytovať starostlivosť možno obmedziť z hľadiska ceny ubytovania za noc a cestujúceho. Výnimku z tohto pravidla možno zaviesť v prípade, že si cestujúci zaistí ubytovanie sám. V tom prípade môže letecká spoločnosť po určitom čase obmedziť náklady na ubytovanie a starostlivosť.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Uplatňovanie určitých práv cestujúcich, najmä práva na ubytovanie, sa v prípade niektorých letových činností malého rozsahu ukázalo ako neprimerané z hľadiska príjmov leteckých dopravcov. Lety uskutočňované malými lietadlami na krátke vzdialenosti by sa preto mali oslobodiť od povinnosti hradiť ubytovanie, aj keď by dopravca predsa len mal cestujúcemu pomôcť nájsť si ubytovanie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Pre zdravotne postihnuté osoby, osoby so zníženou pohyblivosťou a iné osoby s osobitnými potrebami, napr. nesprevádzané deti, tehotné ženy a osoby odkázané na osobitnú lekársku starostlivosť môže byť ťažšie zaistiť si ubytovanie, keď dôjde k prerušeniam letu. Preto akékoľvek obmedzenia práva na ubytovanie v prípadoch mimoriadnych okolností alebo regionálnych letových činností by sa nemali vzťahovať na tieto kategórie cestujúcich.

(18) Pre zdravotne postihnuté osoby, osoby so zníženou pohyblivosťou a iné osoby s osobitnými potrebami, napr. nesprevádzané deti, tehotné ženy a osoby odkázané na osobitnú lekársku starostlivosť môže byť ťažšie zaistiť si ubytovanie, keď dôjde k prerušeniam letu. Preto akékoľvek obmedzenia práva na ubytovanie v prípadoch mimoriadnych okolností by sa zo zásady nemali vzťahovať na tieto kategórie cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) Keď letecký dopravca Spoločenstva žiada, aby zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou sprevádzal opatrovateľ, opatrovatelia by mali byť oslobodení od platenia súvisiacej letiskovej dane pri odlete.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18 b) Poskytovatelia služieb by mali zabezpečovať, aby osoby so zníženou pohyblivosťou alebo zdravotne postihnuté osoby mali na palube lietadla vždy právo na bezplatné používanie dýchacích prístrojov schválených z hľadiska bezpečnosti. Komisia by mala vypracovať zoznam schválených zariadení na lekársky kyslík v spolupráci s príslušným odvetvím a organizáciami zastupujúcimi zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou, pričom treba zohľadniť všetky bezpečnostné požiadavky.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Cestujúci by nemali byť len správne informovaní o svojich právach v prípadoch prerušenia letu, ale mali by byť náležite informovaní tiež o dôvodoch samotného prerušenia ihneď, ako sú informácie k dispozícii. Tieto informácie by sa mali poskytnúť aj vtedy, keď cestujúci získal letenku cez sprostredkovateľa so sídlom v Únii.

(20) Cestujúci by nemali byť len správne informovaní o svojich právach v prípadoch prerušenia letu, zmeny letového poriadku a odmietnutia nástupu do lietadla, ale mali by byť náležite informovaní tiež o dôvodoch samotného prerušenia ihneď, ako sú informácie k dispozícii. Tieto informácie by mal letecký dopravca poskytnúť aj vtedy, keď cestujúci získal letenku cez sprostredkovateľa so sídlom v Únii. Cestujúci by mali byť tiež informovaní o najjednoduchších a najrýchlejších postupoch predkladania žiadostí a sťažností, ktoré im umožnia uplatniť ich práva.

Odôvodnenie

Letecký dopravca je jediným spoľahlivým zdrojom informácií o príčinách prerušenia letu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a) V súvislosti s presadzovaním tohto nariadenia by leteckí dopravcovia mali vnútroštátnym orgánom presadzovania práva poskytovať relevantné doklady, ktoré dokazujú, že náležite dodržiavajú všetky dôležité články tohto nariadenia, a tak im pomáhať plnení ich úloh.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21b) Obchodné letectvo je integrovaným trhom Únie, preto opatrenia na zaručenie presadzovania tohto nariadenia budú účinnejšie na úrovni Únie s väčším angažovaním Európskej komisie. Konkrétne to znamená, že Európska komisia by mala posilňovať povedomie cestujúcej verejnosti o tom, ako leteckí dopravcovia dodržiavajú požiadavky na práva cestujúcich, zverejňovaním zoznamu dopravcov, ktorí systematicky nedodržiavajú toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Cestujúci by sa mali náležite informovať o príslušných postupoch na uplatňovanie nárokov a podávanie sťažností leteckým dopravcom a v primeranej lehote by mali dostať odpoveď. Cestujúci by mali mať tiež možnosť podať sťažnosť na dopravcov prostredníctvom mimosúdnych opatrení. Keďže však právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom je základným právom uznaným v článku 47 Charty základných práv Európskej únie, nemali by tieto opatrenia zamedziť ani zabrániť prístupu cestujúcich k súdom.

(22) Cestujúci by mali byť náležite informovaní o príslušných postupoch na uplatňovanie nárokov a podávanie sťažností leteckým dopravcom a mali by byť upozornení na príslušné lehoty uplatniteľné v tejto súvislosti, najmä na lehoty podľa článku 16a ods. 2, v čo najkratšom čase by mali dostať odpoveď. Cestujúci by mali mať tiež možnosť podať sťažnosť na dopravcov prostredníctvom mimosúdnych opatrení. Ak sa konflikt medzi cestujúcim a leteckou spoločnosťou nepodarí vyriešiť, členské štáty by mali zabezpečiť dobre vybavené mediačné služby. Keďže však právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom je základným právom uznaným v článku 47 Charty základných práv Európskej únie, nemali by tieto opatrenia zamedziť ani zabrániť prístupu cestujúcich k súdom. Na tento účel by im mali byť vždy poskytnuté adresy a kontaktné informácie všetkých orgánov zodpovedných za dokončenie príslušných formalít v každej krajine. V záujme jednoduchého, rýchleho a nákladovo efektívneho vybavenia nárokov v mimosúdnych a súdnych konaniach by sa malo osobitne upozorniť na online konanie a alternatívne riešenie sporov, ako aj na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a) Vzneseniu nároku by vždy malo predchádzať podanie sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Vo veci C-139/11 (Moré/KLM) Súdny dvor Európskej únie objasnil, že lehoty na podanie žalôb, ktorých predmetom je priznanie náhrady škody, sú stanovené v pravidlách každého členského štátu.

(23) Vo veci C-139/11 (Moré/KLM) Súdny dvor Európskej únie objasnil, že lehoty na podanie žalôb, ktorých predmetom je priznanie náhrady škody, sú stanovené v pravidlách každého členského štátu. Pokiaľ ide o mimosúdne urovnanie sporu, sú lehoty stanovené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)17a.

 

___________________

 

17a Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 65.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a) Aby sa zvýšila právna istota cestujúcich a leteckých dopravcov, mala by existovať možnosť objasniť pojem „mimoriadne okolnosti“ na základe činnosti vnútroštátnych orgánov presadzovania práva a rozsudkov Súdneho dvora. . Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie s vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Na zabezpečenie, aby poškodenie alebo strata pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť boli nahradené v plnej hodnote, by leteckí dopravcovia mali bezplatne poskytnúť možnosť, aby osoby so zníženou pohyblivosťou urobili osobitné vyhlásenie o záujme, ktoré im podľa Montrealského dohovoru dovoľuje žiadať o plnú náhradu za stratu alebo poškodenie.

(27) Na zabezpečenie toho, aby poškodenie alebo strata pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť boli nahradené v plnej hodnote, leteckí dopravcovia a letiskové služby starostlivosti informujú zdravotne postihnutých cestujúcich alebo cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v čase rezervovania a odbavenia o možnosti urobiť osobitné vyhlásenie o záujme, ktoré im podľa Montrealského dohovoru dovoľuje žiadať o plnú náhradu za stratu alebo poškodenie. Leteckí dopravcovia by pri rezervovaní letenky mali cestujúcich informovať o tomto vyhlásení a o právach s ním súvisiacich.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) Hudobné nástroje by sa mali podľa možnosti prijímať ako batožina v kabíne pre cestujúcich, a ak to nie je možné, mali by sa za príslušných podmienok prepravovať v nákladovom priestore lietadla, pokiaľ sa to dá. Nariadenie (ES) č. 2027/97 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(29) Hudobné nástroje by sa mali prijímať ako batožina v kabíne pre cestujúcich, a ak to nie je možné, mali by sa za príslušných podmienok prepravovať v nákladovom priestore lietadla. Aby príslušní cestujúci mohli sami posúdiť, či ich nástroj možno umiestniť v kabíne lietadla, letecké spoločnosti by ich mali informovať o veľkosti úložných priestorov. Nariadenie (ES) č. 2027/97 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31) Vzhľadom na krátke lehoty na podávanie sťažností týkajúcich sa stratenej, poškodenej alebo zmeškanej batožiny by leteckí dopravcovia mali cestujúcim umožniť podať sťažnosť na formulári pre sťažnosti poskytnutom na letisku. Mohol by mať aj formu jednotnej správy o majetkových nezrovnalostiach (PIR).

(31) Vzhľadom na krátke lehoty na podávanie sťažností týkajúcich sa stratenej, poškodenej alebo zmeškanej batožiny by sa mala na všetkých letiskách zriadiť osobitná služba na uplatňovanie nárokov v oblasti batožiny, kde by cestujúci po prílete mali možnosť podať sťažnosť. Na tento účel by leteckí dopravcovia mali cestujúcim poskytnúť formulár pre sťažnosti vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Mohol by mať aj formu jednotnej správy o majetkových nezrovnalostiach (PIR). Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť formu štandardizovaného formulára na uplatnenie nároku.

Odôvodnenie

Z praktických dôvodov by mala byť na každom letisku k dispozícii osobitná služba na uplatňovanie nárokov v oblasti batožiny, čo by mohlo postup urýchliť a uľahčiť. Formulár na uplatnenie nároku by mal byť štandardizovaný pre celú EÚ a mal by sa sprístupniť spolu s revidovaným nariadením.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35a) V záujme zlepšenia ochrany cestujúcich za hranicami Únie by sa otázky práv cestujúcich mali riešiť v bilaterálnych a medzinárodných dohodách.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35b) Na všetkých letiskách v Únii s ročnou kapacitou vyše 1 milióna cestujúcich by sa mali bezplatne poskytovať osobitné priestory na prezliekanie a toaletné potreby (tzv. prezliekarne) pre cestujúcich s ťažkým zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35c) Vnútroštátne orgány presadzovania práva vytvorené v členských štátoch nemajú vždy dostatočné právomoci na zabezpečenie účinnej ochrany práv cestujúcich. Členské štáty by preto mali dať vnútroštátnym orgánom presadzovania práva dostatočné právomoci na postihovanie porušení a na riešenie sporov medzi cestujúcimi a leteckým odvetvím a všetky vnútroštátne orgány presadzovania práva by mali v plnom rozsahu vyšetrovať všetky sťažnosti, ktoré dostali.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 1 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) V článku 1 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

(ca) v prípade zníženia triedy.

Odôvodnenie

Prípadu uvedenému v písm. ca) sa venuje pozornosť v článku 10 ods. 2. Preto by sa mal zaradiť do zoznamu.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 1 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) V článku 1 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:

 

„cb) zmeškajú prípojný let.“

Odôvodnenie

Vo svetle nového článku 6a o zmeškaných prípojných letoch je nutné príslušným spôsobom zmeniť aj predmet nariadenia vymedzený v článku 1 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„„organizátor“ znamená osobu v zmysle článku 2 ods. 2 smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb;

(d) „organizátor“ znamená osobu, ktorá častejšie ako len príležitostne organizuje balíky cestovných, dovolenkových a výletných služieb a predáva ich alebo ich ponúka na predaj priamo alebo prostredníctvom maloobchodného predajcu;

Odôvodnenie

V záujme lepšej zrozumiteľnosti a spokojnosti spotrebiteľov je lepšie zamedziť akýmkoľvek odkazom a namiesto toho jasne uviesť príslušné vymedzenia v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) Písmeno g) sa nahrádza takto:

 

„(g) „rezervácia“ znamená skutočnosť, že cestujúci má letenku alebo iný dôkaz, z ktorého vyplýva, že rezervácia bola potvrdená a zaregistrovaná leteckým dopravcom alebo organizátorom;“.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s novým vymedzením uvedeným v článku 2 písm. d).

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„„osoba so zníženou pohyblivosťou“ znamená každú osobu vymedzenú v článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave22.“

(i) „Zdravotne postihnutá osoba“ alebo „osoba so zníženou pohyblivosťou“ znamená každú osobu, ktorej schopnosť pohybu pri využívaní dopravy je obmedzená pre telesné postihnutie (poškodenie orgánov zmyslového vnímania alebo pohybového ústrojenstva, trvalé alebo dočasné), duševné postihnutie alebo poškodenie alebo inú príčinu postihnutia, alebo pre vek, a ktorej situácia si vyžaduje primeranú pozornosť' a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii pre všetkých cestujúcich, jej potrebám.

__________________

__________________

22 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s.1.

22 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s.1.

Odôvodnenie

V nariadení treba mať jasnú a úplnú definíciu zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou namiesto odkazu na existujúce právne predpisy, konkrétne nariadenie (EÚ) č. 1107/2006. Takisto treba zdôrazniť, že výraz „zdravotne postihnutá osoba“ nemožno používať ako synonymum „osoby so zníženou pohyblivosťou“, čo by sa malo zdôrazniť aj v použitej definícii.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c a (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno j

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca). Písmeno j) sa nahrádza takto:

 

„j) „odmietnutie nástupu do lietadla“ znamená odmietnutie prepravy cestujúcich, hoci sa prezentovali na nástup podľa podmienok stanovených v článku 3 ods. 2 okrem prípadov, keď existujú oprávnené dôvody na odmietnutie nástupu do lietadla v súvislosti so zdravím, bezpečnosťou alebo ochranou, alebo nedostatočnými cestovnými dokumentmi. Let, ktorého plánovaný čas odletu bol posunutý na skorší termín s tým dôsledkom, že cestujúci let zmeškal, sa považuje za let, v prípade ktorého bol cestujúcemu odmietnutý nástup do lietadla;“

Odôvodnenie

Súčasné vymedzenie pojmu „odmietnutie nástupu do lietadla“ je nutné zmeniť tak, aby zahŕňalo prípady, keď cestujúci zmešká let kvôli zmene termínu odletu, ktorý bol posunutý na skorší termín.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Let, keď lietadlo vzlietlo, ale z nejakého dôvodu bolo následne donútené pristáť na inom letisku ako letisko miesta určenia, alebo vrátiť sa na letisko odletu, sa považuje za zrušený let.“

(l) „Let, keď lietadlo vzlietlo, ale bolo následne donútené vrátiť sa na letisko odletu a cestujúci z tohto lietadla boli presunutí na iné lety, sa považuje za zrušený let.“

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno m

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„mimoriadne okolnosti“ znamenajú okolnosti, ktoré nepatria do obvyklého výkonu činnosti dotknutého leteckého dopravcu a vymykajú sa jeho účinnej kontrole z dôvodu povahy alebo pôvodu takejto okolnosti. Na účely tohto nariadenia mimoriadne okolnosti zahŕňajú okolnosti uvedené v prílohe;

(m) „mimoriadne okolnosti“ znamenajú okolnosti vymykajúce sa spod kontroly príslušného leteckého dopravcu pri obvyklom výkone jeho činnosti a nespadajúce do povinností stanovených platnými bezpečnostnými a ochrannými predpismi, ktoré treba dodržiavať. Na účely tohto nariadenia sa mimoriadne okolnosti obmedzujú na okolnosti uvedené v prílohe 1.

Odôvodnenie

Výraz „inherent“ (nepatria) nie je jasný a v rozličných jazykoch ma rozličný význam. Letecký dopravca, ktorý konal v plnom súlade s predpismi a povinnosťami súvisiacimi s bezpečnosťou a údržbou, čiže urobil všetko, čo bolo v jeho silách na to, aby zabránil ich porušeniu, by sa nemalo postihovať povinnosťou platiť náhradu. Vyplácanie náhrad môže, samozrejme, iba stimulovať lepšie správanie leteckých spoločností, ak príčina spočíva v rámci ich kontroly. Príloha nie je obmedzujúca a poskytuje iba príklady.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno o

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(o) „prípojný let“ znamená let, ktorý je podľa jednotnej prepravnej zmluvy určený na umožnenie príletu cestujúceho do miesta transferu, aby z neho odletel iným letom, alebo, ak je to v danom kontexte vhodné, to znamená iný let, ktorý odlieta z miesta transferu;

(o) „prípojný let“ znamená let, ktorý je podľa jednotnej prepravnej zmluvy a/alebo jednej rezervácie určený na umožnenie príletu cestujúceho do miesta transferu, aby z neho odletel iným letom, alebo, ak je to v kontexte článku 6a vhodné, to znamená iný let, ktorý odlieta z miesta transferu;

Odôvodnenie

Pojem „jedna rezervácia“ bol pridaný na ozrejmenie, aby sa predišlo problémom v prípadoch nákupu oddelených leteniek v rámci jednej transakcie. Doplnenie článku 6a odkazuje na ustanovenia o prípojných letoch.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno r

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„riadiaci orgán letiska“ znamená orgán, ktorý má v spojení s inými činnosťami alebo bez nich, v závislosti od situácie, podľa vnútroštátnych zákonov, právnych predpisov alebo zmlúv za cieľ správu a riadenie infraštruktúry letiska alebo infraštruktúr siete letísk a koordináciu a kontrolu činností rôznych prevádzkovateľov prítomných na príslušnom letisku alebo sieti letísk;

(r) „riadiaci orgán letiska“ znamená orgán, ktorý má v spojení s inými činnosťami alebo bez nich, v závislosti od situácie, podľa vnútroštátnych zákonov, právnych predpisov alebo zmlúv za cieľ správu a riadenie infraštruktúry letiska alebo infraštruktúr siete letísk a koordináciu rôznych prevádzkovateľov prítomných na príslušnom letisku alebo sieti letísk v súlade s jeho právomocami;

Odôvodnenie

Týmto návrhom sa ukladajú riadiacim orgánom letiska nové úlohy vrátane kontroly všetkých činností zainteresovaných subjektov, ktorí fungujú na letisku. Nie je to realizovateľné a nie je to povinnosťou riadiaceho orgánu letiska. Toto ustanovenie by sa preto malo odstrániť, aby sa predišlo zmätku, čo sa týka úlohy a zodpovednosti riadiaceho orgánu letiska.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno s

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(s) „cena letenky“ znamená plnú cenu platenú za letenku vrátane tarifnej ceny letenky a všetkých príslušných daní, príplatkov a poplatkov platených za všetky voliteľné a nevoliteľné služby zahrnuté do letenky;

(s) „cena letenky“ znamená plnú cenu platenú za letenku vrátane tarifnej ceny letenky a všetkých príslušných daní, príplatkov a poplatkov platených za všetky voliteľné a nevoliteľné služby zahrnuté do letenky, napríklad ceny odbavenia, poskytnutia leteniek a vydania palubného lístka, prepravy minimálnej povolenej batožiny vrátane jednej príručnej batožiny, jednej batožiny podanej pri odbavení a základných vecí, ako aj všetkých nákladov súvisiacich s platbou, ako sú náklady na platbu kreditnou kartou; . vopred zverejnená cena letenky vždy odráža konečnú cenu, ktorú treba zaplatiť.

Odôvodnenie

V záujme jednoznačnosti a porovnateľnosti je nutné vymedziť základný balík služieb, ktoré má cena letenky zahŕňať.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno t

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(t) „cena letu“ znamená hodnotu získanú vynásobením ceny letenky pomerom medzi vzdialenosťou letu a celkovou vzdialenosťou cesty (ciest) zahrnutej do letenky;

(t) „cena letu“ znamená hodnotu získanú vynásobením ceny letenky pomerom medzi vzdialenosťou letu a celkovou vzdialenosťou cesty (ciest) zahrnutej do letenky; ak cena letenky nie je známa, je hodnotou akejkoľvek náhrady doplatok za prémiové sedadlo v rámci letu;

Odôvodnenie

Koncepcia „ceny letu“, ako ju navrhla Komisia, nefunguje v prípade zabezpečenia letu v rámci dovolenkového balíka, keďže sa na letenke neuvádza „cena letu“. Navrhovaná zmena má túto situáciu napraviť. Doplnená časť vymedzenia určuje výšku náhrady ako hodnotu prémiového sedadla v rámci letu. Vymedzenie sa používa v kontexte čiastočnej náhrady po znížení triedy.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno w

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(w) „zdržanie na odbavovacej ploche“ znamená pri odlete čas, kedy lietadlo zostáva na zemi od začatia nástupu cestujúcich do lietadla do času vzletu lietadla, alebo pri prílete čas od doby, kedy sa lietadlo dotkne zeme, do začatia výstupu cestujúcich z lietadla;

(w) „zdržanie na odbavovacej ploche“ znamená pri odlete čas, kedy lietadlo zostáva na zemi od konca nástupu cestujúcich do lietadla do času vzletu lietadla, alebo pri prílete čas od doby, kedy sa lietadlo dotkne zeme, do začatia výstupu cestujúcich z lietadla;

Odôvodnenie

Samotný čas nástupu do lietadla by nemal byť zahrnutý do zdržania na odbavovacej ploche. Čas nástupu do lietadla závisí od veľkosti lietadla. Zdržanie by sa malo počítať v absolútnych hodnotách, nie vo vzťahu ku každému lietadlu.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno y a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„(ya) „zdržanie pri odlete“ znamená rozdiel medzi časom príletu označeným na letenke cestujúceho a časom, keď let skutočne prilieta; Let, keď lietadlo vzlietlo, ale bolo následne donútené vrátiť sa na letisko odletu a opätovne vzlietlo neskôr, sa považuje za let so zdržaním pri odlete. Rovnako aj let, ktorý je odklonený, ale napokon dosiahne konečné miesto určenia alebo letisko v susedstve konečného miesta určenia, sa považuje za let so zdržaním pri odlete.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno y b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„yb) „presmerovanie“ znamená ponuku alternatívnej dopravy bez dodatočnej ceny, ktorá umožňuje cestujúcemu dostať sa na konečné miesto určenia;“

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) majú potvrdenú rezerváciu na predmetný let a s výnimkou prípadu zrušenia letu uvedeného v článku 5 a prípadu zmeny letového poriadku uvedenej v článku 6 sa dostavia na nástup do lietadla tak,

(a) majú potvrdenú rezerváciu na predmetný let a s výnimkou prípadu zrušenia letu uvedeného v článku 5 a prípadu zmeny letového poriadku uvedenej v článku 6 alebo prípadu prípojného letu uvedeného v článku 6a sa dostavia na nástup do lietadla tak,

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh mení text v súlade s novým článkom 6a o zmeškanom prípojnom lete.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 3 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2(aa) V odseku 3 sa dopĺňa toto písmeno:

3. Toto nariadenie sa neuplatňuje pri cestujúcich, ktorí sa prepravujú bezplatne alebo za znížené cestovné, ktoré nie je priamo alebo nepriamo dostupné pre verejnosť. Avšak uplatňuje sa na cestujúcich, ktorí majú letenky vydané leteckým dopravcom alebo cestovnou kanceláriou v rámci programu pre častého zákazníka alebo iného obchodného programu.

3. Toto nariadenie sa neuplatňuje pri cestujúcich, ktorí sa prepravujú bezplatne alebo za znížené cestovné, ktoré nie je priamo alebo nepriamo dostupné pre verejnosť, vrátane detí mladších ako 2 roky, pre ktoré nie je rezervované samostatné sedadlo. Avšak uplatňuje sa na cestujúcich, ktorí majú letenky vydané leteckým dopravcom alebo cestovnou kanceláriou v rámci programu pre častého zákazníka alebo iného obchodného programu.

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v existujúcom akte – článku 3 ods. 3 – ktoré sa neuvádza v návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 3 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 6, sa toto nariadenie vzťahuje len na cestujúcich prepravovaných motorovým lietadlom s pevnými krídlami. Ak sa však časť cesty v súlade s prepravnou zmluvou vykonáva iným druhom dopravy alebo vrtuľníkom, toto nariadenie sa vzťahuje na celú cestu, a časť cesty uskutočňovaná iným druhom dopravy sa na účely tohto nariadenia považuje za prípojný let.“

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 6, sa toto nariadenie vzťahuje len na cestujúcich prepravovaných motorovým lietadlom s pevnými krídlami. Ak sa však časť cesty v súlade s jednotnou prepravnou zmluvou a na základe jednej rezervácie vykonáva iným druhom dopravy alebo vrtuľníkom, článok 6a sa vzťahuje na celú cestu, za predpokladu, že uvedený iný druh dopravy sa uviedol v prepravnej zmluve. Letecký dopravca zodpovedá za zabezpečovanie toho, že toto nariadenia platí počas celej cesty.“

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 3 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„6. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na cestujúcich prepravovaných podľa zmlúv v rámci balíka cestovných služieb, ale nedotýka sa práv cestujúcich podľa smernice Rady 90/314/EHS. Cestujúci je oprávnený uplatniť nároky podľa tohto nariadenia a smernice Rady 90/314/EHS, nesmie však vo vzťahu k tým istým skutočnostiam kumulovať práva podľa obidvoch právnych aktov, ak práva chránia rovnaké záujmy, alebo majú ten istý cieľ. Toto nariadenie sa nevzťahuje na prípady, keď je balík výletných služieb zrušený alebo mešká z iných dôvodov ako zrušenie alebo meškanie letu.“

„6. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na leteckých cestujúcich prepravovaných podľa zmlúv v rámci balíka cestovných služieb, ale nedotýka sa práv cestujúcich podľa smernice Rady 90/314/EHS. Cestujúci je oprávnený uplatniť nároky podľa tohto nariadenia voči leteckému dopravcovi podľa smernice Rady 90/314/EHS voči organizátorovi, nesmie však vo vzťahu k tým istým skutočnostiam kumulovať práva podľa obidvoch právnych aktov, ak práva chránia rovnaké záujmy, alebo majú ten istý cieľ. Toto nariadenie sa nevzťahuje na prípady, keď je balík výletných služieb zrušený alebo mešká z iných dôvodov ako zrušenie alebo meškanie letu.“

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh bol predložený v záujme ozrejmenia. Nariadenie č. 261/2004 a smernica o balíku cestovných služieb 90/315/EHS sú dva samostatné právne akty. Musí byť jasné, že cestujúci nemôžu kumulovať práva podľa oboch právnych aktov.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 4 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-a) V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:

1. Keď prevádzkujúci letecký dopravca odôvodnene očakáva odmietnutie nástupu do lietadla, najprv vyzve dobrovoľníkov, aby sa vzdali svojich rezervácií za protislužbu za podmienok dohodnutých medzi príslušným cestujúcim a prevádzkujúcim leteckým dopravcom. Dobrovoľníkom sa poskytuje pomoc v súlade s článkom 8, taká pomoc sa poskytuje dodatočne k náhradám uvedeným v tomto článku.“

1. Keď prevádzkujúci letecký dopravca odôvodnene očakáva odmietnutie nástupu do lietadla, najprv vyzve dobrovoľníkov, aby sa vzdali svojich rezervácií za protislužbu za podmienok dohodnutých medzi príslušným cestujúcim a prevádzkujúcim leteckým dopravcom. Dobrovoľníkom sa poskytujú informácie o ich právach v súlade s článkom 14 ods. 2 a pomoc v súlade s článkom 8 a ak dohodnutý čas odletu je aspoň o dve hodiny neskôr ako pôvodný čas odletu, prevádzkujúci letecký dopravca poskytne cestujúcim starostlivosť v súlade s článkom 9, pričom taká pomoc a starostlivosť sa poskytuje dodatočne k náhradám uvedeným v tomto článku.“

Odôvodnenie

Na zaručenie toho, aby dobrovoľníci mali rovnakú úroveň informovanosti a starostlivosti poskytovanej všetkým ostatným cestujúcim tak, aby pred prijatím ponuky od prevádzkujúceho leteckého dopravcu prijímali rozhodnutia na základe úplných informácií.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odsek 3 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

‘3. Ak je cestujúcim proti ich vôli odmietnutý nástup do lietadla, prevádzkujúci letecký dopravca im ihneď poskytne náhradu v súlade s článkom 7 a pomoc v súlade s článkom 8. Keď si cestujúci zvolí presmerovanie pri najbližšej príležitosti podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a čas odletu je najmenej dve hodiny po pôvodnom čase odletu, prevádzkujúci dopravca poskytne cestujúcemu pomoc v súlade s článkom 9.“

 

Odôvodnenie

Podľa súčasného nariadenia sa článok 9 uplatňuje bezodkladne. Tak by to malo byť aj naďalej. Cestujúci, ktorým bol odmietnutý nástup do lietadla bez ich zavinenia, by nemali byť povinní pred odletom čakať dve hodiny na to, aby im bolo poskytnuté občerstvenie podľa článku 9 ods. 1 písm. a).

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4. Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na spiatočné letenky, keď sa cestujúcemu odmietne nástup do lietadla na spiatočnej ceste z dôvodov, že nepoužil let na miesto, odkiaľ sa vracia, alebo nezaplatil na tento účel doplatok.

„4. Cestujúcemu sa nesmie odmietnuť nástup do lietadla na spiatočnej ceste, a to aj na spiatočnej ceste, ktorú tvorí viacero letov, z dôvodov, že nepoužil let zo spiatočnej letenky na miesto, odkiaľ sa vracia, alebo nezaplatil na tento účel doplatok. Na prípady odmietnutia nástupu cestujúcich do lietadla proti ich vôli z takýchto dôvodov sa vzťahujú odseky 1 a 2. Okrem toho prevádzkujúci letecký dopravca ihneď príslušným cestujúcim poskytne náhradu v súlade s článkom 7 a pomoc v súlade s článkami 8 a 9.

 

Prvý pododsek tohto odseku neplatí, ak letenka zahŕňa viac letov a cestujúcim sa odmietol nástup do lietadla z dôvodov, že prepravu v rámci cesty nevyužili na všetky jednotlivé lety alebo v dohodnutom poradí, ako sa uvádza na letenke.

Odôvodnenie

Postupy, ktoré leteckí dopravcovia v súčasnosti uplatňujú, sú v rozpore so záujmami cestujúcich a v budúcnosti by sa s nimi malo skoncovať zavedeným jasných ustanovení právnych predpisov. Ustanovenia článku 9 sa uplatňujú v zmysle predchádzajúceho pozmeňujúceho návrhu.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 4 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Keď cestujúci alebo sprostredkovateľ konajúci menom cestujúceho oznámi pravopisnú chybu v mene jedného alebo niekoľkých cestujúcich zahrnutých do tej istej prepravnej zmluvy, ktorá môže viesť k odmietnutiu nástupu do lietadla, letecký dopravca túto chybu ihneď opraví, a to najneskôr 48 hodín pred odletom bez dodatočného poplatku cestujúceho alebo sprostredkovateľa, okrem prípadov, keď mu v tom bránia vnútroštátne alebo medzinárodné právne predpisy.“

5. Keď cestujúci alebo sprostredkovateľ konajúci menom cestujúceho oznámi pravopisné chyby v mene jedného alebo niekoľkých cestujúcich zahrnutých do tej istej prepravnej zmluvy, ktorá môže viesť k odmietnutiu nástupu do lietadla, letecký dopravca tieto chyby ihneď opraví, a to najneskôr 48 hodín pred odletom bez dodatočného poplatku cestujúceho alebo sprostredkovateľa, okrem prípadov, keď mu v tom bránia vnútroštátne alebo medzinárodné právne predpisy.“

Odôvodnenie

Keďže zdroj omylov alebo chýb môže mať rôzny pôvod, tento pozmeňujúci návrh zaručuje, aby bolo možné opraviť viac než jednu pravopisnú chybu či omyl.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 4 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) Dopĺňa sa tento odsek:

 

„5a. Odseky 1, 2 a 4 sa vzťahujú aj na prípady, keď cestujúci zmešká let, pretože:

 

(a) let odštartoval pred plánovaným časom odletu, pričom cestujúci prišiel na letisko včas v súlade s článkom 3 ods. 2; or

 

(b) plánovaný čas odletu sa presunul na skorší termín a cestujúci o tom nebol informovaný aspoň 24 hodín vopred; skutočnosť, že cestujúci bol informovaný o zmene plánovaného času odletu včas, dokazuje prevádzkujúci letecký dopravca.“

 

Okrem toho prevádzkujúci letecký dopravca ihneď príslušným cestujúcim poskytne náhradu v súlade s článkom 7 a pomoc v súlade s článkami 8 a 9.

Odôvodnenie

Revidovaný pozmeňujúci návrh (PN) 35 je v súlade so stanoviskom spravodajcu, pokiaľ ide o práva cestujúcich v prípade odmietnutia nástupu do lietadla, najmä s PN 1 k odôvodneniu 5, PN 11 k odôvodneniu 12, PN 32 k článku 4 ods¨3 a PN 33 k článku 4 ods¨4. V PN 35 by sa teda mal vypustiť odsek 3 a mal by sa doplniť o odkaz na články 7, 8 a 9, ako je stanovené v článku 4 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3a (nový)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vkladá sa tento článok 4a:

 

„Viacetapové letenky

 

1. Ak sa viacetapová letenka môže použiť na po sebe nasledujúce lety, letecký dopravca alebo predajca letenky v zmysle nariadenia (ES) č. 2111/2005 zabezpečí, aby cestujúci v plnom rozsahu poznal konkrétne podmienky, od ktorých závisí ponúkané cestovné, a požiada cestujúceho, aby sa spojil s dopravcom, pričom použije poskytnuté kontaktné údaje, v prípade, keď sa nemôže dostaviť na jeden z letov.

 

2. Ak cestujúci nenastúpil na let alebo cestu tam alebo na prípojný let, dopravca nezruší rezerváciu na spiatočný let ani cestu, ani nasledujúci let.

 

3. Ak sa cestujúci spojil s dopravcom pred spiatočným letom alebo spiatočnou cestou alebo nasledujúcim letom, môže nastúpiť na let bez ďalších poplatkov.

 

4. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 3, a keď dopravca môže dokázať, že ustanovenia odseku 1 sa dodržali, dopravca môže uplatniť doplatok k cestovnému, ktorý nesmie byť vyšší ako rozdiel medzi cenou zaplatenou za let, ako sa uvádza na letenke, a cenou samotného letu v deň rezervácie.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„(a) prevádzkujúci letecký dopravca ponúkne výber medzi náhradou, pokračovaním cesty presmerovaním alebo cestovanie v neskoršom termíne, v súlade s článkom 8; a

„(a) prevádzkujúci letecký dopravca ponúkne výber medzi náhradou, pokračovaním cesty presmerovaním alebo cestovaním neskoršie v rovnaký deň alebo v neskoršom termíne, v súlade s článkom 8; a

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 5 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(aa) Odsek 2 sa nahrádza takto:

2. Keď boli cestujúci informovaní o zrušení, poskytnú sa im informácie o možnej alternatívnej preprave.

2. Keď boli cestujúci informovaní o zrušení letu, musí ich prevádzkujúci letecký dopravca alebo organizátor v plnom rozsahu informovať o ich právach podľa článku 5 ods. 1 a o možných alternatívnych spôsoboch prepravy.“

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je posilnenie práva cestujúcich na informácie v prípade zrušenia letu.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Prevádzkujúci letecký dopravca nie je povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak môže preukázať, že zrušenie letu je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a nedalo sa mu zabrániť, ani keby sa prijali všetky primerané opatrenia. Tieto mimoriadne okolnosti možno uplatniť len v prípade, ak ovplyvňujú predmetný let alebo predchádzajúci let uskutočnený tým istým lietadlom.

3. Prevádzkujúci letecký dopravca nie je povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak môže preukázať, že zrušenie letu je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami. Na tieto mimoriadne okolnosti sa možno odvolať len v prípade, ak ovplyvňujú predmetný let alebo predchádzajúci let uskutočnený tým istým lietadlom. Ak letecký dopravca nepredloží písomný dôkaz o existencii mimoriadnych okolností, zaplatí náhradu, ktorá sa uvádza v článku 7.

 

Prvý pododsek nevyníma leteckých dopravcov z požiadavky na poskytovanie pomoci cestujúcim, v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 5 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„5. Na letiskách, ktorých ročná preprava je aspoň tri milióny cestujúcich najmenej po dobu troch za sebou idúcich rokov, riadiaci orgán letiska zabezpečí, aby letové činnosti letiska a jeho používateľov, najmä leteckých dopravcov a dodávateľov služieb pozemného odbavovania a pozemnej obsluhy lietadiel, boli koordinované pomocou náležitého plánu nepredvídaných udalostí so zreteľom na prípadné situácie viacerých zrušení a/alebo meškaní letov vedúcich k značnému počtu cestujúcich, ktorí zostanú bez pomoci na letisku, vrátane prípadov platobnej neschopnosti leteckej spoločnosti alebo zrušenia prevádzkového povolenia. Vypracuje sa plán pre nepredvídané udalosti, aby sa zabezpečili primerané informácie a pomoc pre cestujúcich, ktorí uviaznu na letisku. Riadiaci orgán letiska oznámi plán nepredvídaných udalostí a všetky jeho zmeny vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva menovanému podľa článku 16. Na letiskách, ktoré nespĺňajú uvedenú podmienku minimálneho počtu cestujúcich, riadiaci orgán letiska vyvinie maximálne úsilie na koordináciu používateľov letiska a na pomoc a poskytovanie informácií cestujúcim, ktorí uviazli na letisku v takýchto situáciách.“

„5. So zreteľom na prípadné situácie viacerých zrušení a/alebo meškaní letov vedúcich k tomu, že značný počet cestujúcich zostane bez pomoci na letisku, a to vrátane prípadov platobnej neschopnosti leteckej spoločnosti alebo zrušenia prevádzkového povolenia, by riadiace orgány letiska mali zabezpečiť primeranú koordináciu prostredníctvom náležitého plánu nepredvídaných udalostí na letiskách Únie, ktorých ročná preprava predstavuje aspoň poldruha milióna cestujúcich najmenej počas troch za sebou idúcich rokov.

 

Riadiaci orgán letiska vypracuje plán pre nepredvídané udalosti v spolupráci s používateľmi letiska, najmä leteckými dopravcami, dodávateľmi služieb pozemného odbavovania, poskytovateľmi leteckých navigačných služieb, maloobchodnými predajňami na letisku a poskytovateľmi osobitnej pomoci zdravotne postihnutým cestujúcim a cestujúcim so zníženou pohyblivosťou, a v prípade potreby za účasti príslušných vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov a organizácií.

 

Riadiaci orgán letiska oznámi plán nepredvídaných udalostí a všetky jeho zmeny vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva vymenovanému podľa článku 16. Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány presadzovania práva mali dostatočné kapacity, ako aj zdroje na prijatie účinných krokov v súvislosti s plánmi nepredvídaných udalostí a prípadne na ich úpravu.

 

Na letiskách, ktoré nespĺňajú uvedenú podmienku minimálneho počtu cestujúcich, riadiaci orgán letiska vyvinie maximálne úsilie na koordináciu používateľov letiska a na pomoc a poskytovanie informácií cestujúcim, ktorí uviazli na letisku v takýchto situáciách.“

Odôvodnenie

V záujme cestujúcich je prahová hodnota 3 milióny cestujúcich za rok považovaná za príliš vysokú a mala by sa znížiť na 1,5 milióna. Pokiaľ ide o vytváranie plánov nepredvídaných udalostí, je nutné v texte jasne uviesť zapojenie všetkých používateľov letiska a vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov. Hlavný cieľ, ktorý sa má dosiahnuť vytvorením plánu nepredvídaných udalostí, je zaistenie primeranej koordinácie všetkých zúčastnených strán.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c a (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 5 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca) Dopĺňa sa tento odsek 5:

 

„5a. Leteckí dopravcovia nemôžu zmenšovať svoje povinnosti vymedzené v tomto nariadení. Plán nepredvídaných udalostí podľa odseku 5 sa tak vytvára v záujme vymedzenia koordinovaných krokov, ak sú potrebné na zaistenie poskytovania primeraných informácií a pomoci cestujúcim, ktorí uviazli na letisku, a najmä osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou, najmä pokiaľ ide o:

 

– poskytovanie informácií cestujúcim, ktorí uviazli na letisku alebo ktorí na letisko smerujú s cieľom začať svoju cestu;

 

– poskytovanie ubytovania na mieste, ak veľký počet cestujúcich, ktorí uviazli na letisku, presahuje množstvo dostupného hotelového ubytovania;

 

– poskytovanie informácií a pomoci cestujúcim, ktorých sa týkajú obmedzenia uvedené v článku 9 ods. 4 a 5;

 

– presmerovanie cestujúcich, ktorí uviazli na letisku, prostredníctvom alternatívnych dopravcov a spôsobov dopravy, s obmedzenými alebo žiadnymi nákladmi pre cestujúcich, ak prevádzkujúci dopravca zastavil leteckú prevádzku.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je úzko spätý s predchádzajúcim pozmeňujúcim návrhom k článku 5 ods. 5. Má obsahovať podrobnosti o tom, čo presne by plány nepredvídaných udalostí mali obsahovať, pokiaľ ide o informácie a pomoc. Je nutné osobitne zohľadňovať potreby zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c b (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 5 – odsek 5 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(cb) Dopĺňa sa tento odsek 5b:

 

„5b. Leteckí dopravcovia vypracujú a zavedú do praxe podrobné postupy, ktoré im umožnia účinne a konzistentne dodržiavať toto nariadenie, a to najmä v prípade meškaní, zrušených letov, odmietnutia nástupu do lietadla, narušení veľkého rozsahu a platobnej neschopnosti. V týchto postupoch sa jasne označí kontaktná osoba leteckej spoločnosti na každom letisku, ktorá je zodpovedná za poskytovanie spoľahlivých informácií týkajúcich sa starostlivosti, pomoci, presmerovania alebo vyplatenia náhrady a na prijímanie potrebných okamžitých opatrení. Letecký dopravca presne určí postupy a podmienky na poskytovanie týchto služieb tak, aby jeho predstaviteľ mohol bezodkladne plniť svoje úlohy. Letecký dopravca tieto postupy a všetky ich zmeny oznamuje vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva určenému podľa článku 16.

Odôvodnenie

Tento PN nahrádza spravodajcov PN 41.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c c (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 5 – odsek 5 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(cc) Dopĺňa sa tento odsek 5c:

 

„5c. V prípade zrušenia letu z dôvodu platobnej neschopnosti, úpadku alebo pozastavenia alebo prerušenia aktivít leteckého dopravcu uviaznutí cestujúci majú nárok na náhradu, spiatočný let na miesto odletu alebo presmerovanie a na starostlivosť, ako sa uvádza v článkoch 8 a 9 tohto nariadenia. Nárok na náhradu majú rovnako aj leteckí cestujúci, ktorí ešte nenastúpili na cestu. Leteckí dopravcovia preukážu, že prijali všetky potrebné opatrenia, ako je uzavretie poistenia či vytvorenie záručného fondu, aby mohli podľa potreby zabezpečiť starostlivosť, vyplatenie náhrad či presmerovanie cestujúcich, ktorí uviazli. Tieto práva sa vzťahujú na všetkých príslušných cestujúcich bez ohľadu na ich bydlisko, miesto odletu alebo miesto zakúpenia letenky.

Odôvodnenie

Úpadok, platobná neschopnosť či pozastavenie alebo prerušenie aktivít leteckého dopravcu môžu viesť k porušovaniu práv cestujúcich: zrušenie letu a náklady na presmerovanie, ktoré znáša cestujúci. Letecké spoločnosti preto zodpovedajú za ochranu cestujúcich pred týmito eventualitami. Toto nie je niečo, čo by si cestujúci mali vyberať a sami za to platiť.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – odsek 1 – uvádzacia veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Keď prevádzkujúci letecký dopravca dôvodne očakáva, že let bude mať meškanie, alebo keď prevádzkujúci dopravca odloží plánovaný čas odletu na neskoršiu dobu, než je pôvodne plánovaný čas odletu, cestujúcim poskytne:

1. Keď prevádzkujúci letecký dopravca dôvodne očakáva, že let bude mať meškanie, alebo keď prevádzkujúci letecký dopravca odloží plánovaný čas odletu na neskoršiu dobu, než je pôvodne plánovaný čas odletu, cestujúcim poskytne:

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh ozrejmuje, že ustanovenia tohto článku zostávajú v oblasti letectva.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – odsek 1 – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(ii) ak meškanie je najmenej päť hodín a zahŕňa jednu alebo niekoľko nocí, pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) a c); a

(ii) ak meškanie je najmenej tri hodiny a zahŕňa nočné hodiny, pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) a c); a

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je v súlade s rozsudkom SD EÚ (spojené veci C-402/07 a C-432/07, Sturgeon/Condor resp. Böck a Lepuschitz/Air France), ktorý cestujúcim v prípade dlhého meškania trvajúceho viac než 3 hodiny zaisťuje rovnaké práva ako cestujúcim, ktorých let bol zrušený. Spúšťací bod 5 hodín sa preto nahrádza spúšťacím bodom 3 hodiny.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – odsek 1 – bod iii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(iii) ak meškanie je najmenej päť hodín, pomoc uvedenú v článku 8 ods. 1 písm. a).

iii) ak meškanie je najmenej tri hodiny, pomoc uvedenú v článku 8 ods. 1.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je v súlade s rozsudkom SD EÚ (spojené veci C-402/07 a C-432/07, Sturgeon/Condor resp. Böck a Lepuschitz/Air France), ktorý cestujúcim v prípade dlhého meškania trvajúceho viac než 3 hodiny zaisťuje rovnaké práva ako cestujúcim, ktorých let bol zrušený. Spúšťací bod 5 hodín sa preto nahrádza spúšťacím bodom 3 hodiny. Pozri tiež pozmeňujúci návrh k článku 6 ods. 1 bod ii).

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„1a. Ak prevádzkujúci letecký dopravca posunie plánovaný čas odletu na termín skorší o viac než tri hodiny, ponúkne cestujúcim vyplatenie náhrady uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. a) alebo presmerovanie uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b). Cestujúci môže svoje presmerovanie zorganizovať sám a uplatniť nárok na vyplatenie náhrady príslušných nákladov, ak prevádzkujúci letecký dopravca neponúkne možnosť presmerovania podľa článku 8 ods. 1 písm. b).“

Odôvodnenie

Ak je zmena letového plánu príliš významná, ponúkne sa cestujúcim možnosť požiadať o vyplatenie náhrady alebo presmerovanie. Okrem toho by sa v súlade s novým ustanovením článku 8 ods. 6a mala cestujúcim ponúknuť možnosť, aby si sami zorganizovali presmerovanie a uplatnili nárok na vyplatenie náhrady za príslušné náklady, ak prevádzkujúci letecký dopravca možnosť presmerovania neponúkne.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) päť alebo viac hodín po plánovanom čase príletu pre všetky cesty v rámci Spoločenstva a v prípade ciest do/z tretích krajín na vzdialenosť do 3 500 km;

(a) tri hodiny alebo viac hodín po plánovanom čase príletu pre všetky cesty na vzdialenosť do 2 500 km.

(b) deväť alebo viac hodín po plánovanom čase príletu v prípade ciest do/z tretích krajín na vzdialenosť od 3 500 do 6 000 km;

(b) päť alebo viac hodín po plánovanom čase príletu v prípade ciest v rámci Spoločenstva dlhších ako 2500 km alebo v prípade ciest do/z tretích krajín na vzdialenosť od 2500 do 6000 km;

(c) dvanásť alebo viac hodín po plánovanom čase príletu v prípade ciest do/z tretích krajín na vzdialenosť od 6 000 km.

(c) sedem alebo viac hodín po plánovanom čase príletu v prípade ciest do/z tretích krajín na vzdialenosť viac ako 6000 km;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Prevádzkujúci letecký dopravca nie je povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak môže preukázať, že meškanie alebo zmena letového poriadku spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a že meškaniu alebo zmene letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani keby sa prijali všetky primerané opatrenia. Tieto mimoriadne okolnosti možno uplatniť len v prípade, ak ovplyvňujú predmetný let alebo predchádzajúci let uskutočnený tým istým lietadlom.

4. Prevádzkujúci letecký dopravca nie je povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak môže preukázať, že meškanie je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami.

 

Na tieto mimoriadne okolnosti sa možno odvolať len v prípade, ak ovplyvňujú predmetný let alebo predchádzajúci let uskutočnený tým istým lietadlom. Ak letecký dopravca nepredloží písomný dôkaz o existencii mimoriadnych okolností, zaplatí náhradu, ktorá sa uvádza v článku 7. Uvedené skutočnosti nevynímajú leteckých dopravcov z požiadavky na poskytovanie pomoci cestujúcim, v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b).

Odôvodnenie

Tento PN nahrádza spravodajcov PN 50.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. S výhradou bezpečnostných obmedzení, keď zdržanie na odbavovacej ploche prekročí jednu hodinu, prevádzkujúci letecký dopravca poskytne bezplatne prístup do hygienických zariadení a k pitnej vode, zabezpečí náležité vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej ploche dosiahne maximálne päť hodín, lietadlo sa vráti k východu alebo inému vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť miesto na odbavovacej ploche.

5. S výhradou bezpečnostných obmedzení, keď zdržanie na odbavovacej ploche prekročí jednu hodinu, prevádzkujúci letecký dopravca poskytne bezplatne prístup do hygienických zariadení a k pitnej vode, zabezpečí náležité vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej ploche dosiahne maximálne dve hodiny, lietadlo sa vráti k východu alebo inému vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde cestujúci môžu z lietadla vystúpiť, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť miesto na odbavovacej ploche. Ak celkový čas meškania presiahne oproti pôvodnému času odletu tri hodiny, cestujúci získajú rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 1, vrátane možnosti náhrady, spiatočného letu a presmerovania, ako je stanovené v článku 8 ods. 1, a musia byť zodpovedajúcim spôsobom informovaní.

Odôvodnenie

PN nahrádza PN 51, ktorý predložil spravodajca, pričom sa dodatočne odkazuje na právo na náhradu, spiatočný let alebo presmerovanie.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 a – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak cestujúci zmešká prípojný let v dôsledku meškania alebo zmeny letového poriadku predchádzajúceho letu, letecký dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje prípojný let, cestujúcemu poskytne:

Ak cestujúci zmešká prípojný let, na ktorý má rezerváciu, a to aj keď mal v prípade presmerovania zarezervovaný alternatívny let, v dôsledku meškania alebo zmeny letového poriadku predchádzajúceho letu, letecký dopravca Únie, ktorý uskutočňuje predchádzajúci let a je zodpovedný za uvedené meškanie alebo zmenu letového poriadku, cestujúcemu poskytne:

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 a – odsek 1 – bod iii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(iii) keď plánovaný čas odletu alternatívneho letu alebo odchodu iného dopravného prostriedku ponúknutého podľa článku 8 je najmenej 5 hodín po plánovanom čase odletu zmeškaného letu a meškanie zahŕňa jednu alebo viac nocí, pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) a c).

iii) keď plánovaný čas odletu alternatívneho letu alebo odchodu iného dopravného prostriedku ponúknutého podľa článku 8 je najmenej 3 hodiny po plánovanom čase odletu zmeškaného letu a meškanie zahŕňa nočné hodiny, pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) a c).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi návrhmi ku spúšťacím bodom v článku 6. Okrem toho je potrebné ozrejmenie, keďže aktuálne znenie možno pochopiť nesprávne v tom zmysle, že by sa ubytovanie poskytovalo len v prípade, že meškanie zahŕňa celú noc.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak cestujúci zmešká prípojný let v dôsledku meškania predchádzajúceho prípojného letu, má právo, aby mu letecký dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje tento predchádzajúci let, poskytol náhradu podľa článku 6 ods. 2. Meškanie sa na tento účel vypočíta vzhľadom na plánovaný čas príletu na konečné miesto určenia.

2. Ak cestujúci zmešká prípojný let v dôsledku zmeny letového poriadku alebo meškania predchádzajúceho prípojného letu v mieste transferu v trvaní 90 alebo viac minút, ktoré sa vypočíta s ohľadom na čas príletu na miesto transferu, má právo, aby mu letecký dopravca Únie, ktorý uskutočňuje tento predchádzajúci let, poskytol náhradu podľa článku 6 ods. 2. Celkové meškanie sa na tento účel vypočíta vzhľadom na plánovaný čas príletu na konečné miesto určenia.

Odôvodnenie

Tento PN nahrádza spravodajcov PN 54. V texte sa spresňuje, že 90-minútové meškanie sa vypočítava s ohľadom na čas príletu lietadla.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Odseky 1 a 2 sa vzťahujú aj na leteckých dopravcov z tretích krajín, ktorí uskutočňujú prípojný let na letisko EÚ alebo z letiska EÚ.”

4. Odseky 1 a 2 sa vzťahujú aj na leteckých dopravcov z tretích krajín, ktorí uskutočňujú prípojný let z letiska na území EÚ na iné letisko na území EÚ, alebo z letiska na území EÚ na letisko mimo EÚ.”

Odôvodnenie

Zmena je potrebná na zaistenie súladu s článkom 3 ods. 1 o pôsobnosti nariadenia a na to, aby sme sa vyhli problému exteritoriality vo vzťahu k dopravcom z tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 7 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(a) Odsek 1 sa nahrádza takto:

1. Keď sa uvádza odkaz na tento článok, cestujúci dostanú náhradu v tejto výške:

1. Keď sa uvádza odkaz na tento článok, cestujúci dostanú náhradu v tejto výške:

(a) 250 EUR v prípade všetkých letov do 1 500 km;

a) 300 EUR v prípade všetkých ciest v dĺžke maximálne 2 500 km;

(b) 400 EUR v prípade všetkých letov v rámci Spoločenstva nad 1 500 km a všetkých ostatných letov od 1 500 do 3 500 km;

b) 400 EUR v prípade všetkých ciest v rozmedzí od 2 500 do 6 000 km;

(c) 600 EUR v prípade všetkých letov, na ktoré sa nevzťahuje písmeno a) ani b),

c) 600 EUR v prípade všetkých ciest v dĺžke minimálne 6 000 km;

Pri stanovení vzdialenosti je základom posledné cieľové miesto, do ktorého cestujúci kvôli odmietnutiu nástupu alebo zrušeniu, príde neskôr ako je plánovaný čas príletu.

Pri stanovení vzdialenosti je základom posledné cieľové miesto, do ktorého cestujúci kvôli odmietnutiu nástupu alebo zrušeniu, príde neskôr ako je plánovaný čas príletu.

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je nahradiť ustanovenie v existujúcom akte – článku 7 ods. 1 – ktoré sa v návrhu Komisie neuvádza v plnom rozsahu.

Odôvodnenie

V súčasnom nariadení sa vymedzuje náhrada týkajúca sa „letov“, preto by sa mal tento pojem ponechať aj v revidovanom znení.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Náhrada uvedená v odseku 1 sa platí v hotovosti, elektronickým bankovým prevodom, bankovými príkazmi alebo bankovými šekmi.

3. Po dohode s cestujúcim sa náhrada uvedená v odseku 1 platí elektronickým bankovým prevodom, vrátením sumy na platobnú kartu alebo bankovým príkazom na účet, ktorý uvedie cestujúci oprávnený na náhradu škody. Komisia po konzultácii s výborom zriadeným podľa článku 16 zvýši sumu náhrady.

Odôvodnenie

S dopravcami, ktorí vyplácajú náhradu bankovými šekmi, bývajú problémy.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 7 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Letecký dopravca môže dosiahnuť dobrovoľnú dohodu s cestujúcim, ktorá nahrádza ustanovenia o náhrade uvedené v odseku 1, pokiaľ sa táto dohoda potvrdí dokumentom, ktorý podpíše cestujúci a ktorý cestujúceho upozorňuje na jeho práva na náhradu podľa tohto nariadenia.“

5. Letecký dopravca môže dosiahnuť dobrovoľnú dohodu s cestujúcim, ktorá nahrádza náhradu uvedenú v odseku 1 inými, nepeňažnými výhodami v minimálne rovnakej hodnote (napríklad časovo neobmedzenými leteckými cestovnými poukazmi v hodnote zodpovedajúcej plnej výške nároku na náhradu), pokiaľ sa táto dohoda potvrdí dokumentom, ktorý podpíše cestujúci a ktorý cestujúceho jednoznačne informuje o jeho právach na náhradu podľa tohto nariadenia. Takúto dohodu možno uzatvoriť až po vzniku udalostí, z ktorých vyplýva nárok.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza spravodajcov pozmeňujúci návrh č. 61. Inak by bolo možné od cestujúcich očakávať, aby takýto dokument podpísali vopred, ešte pri rezervácii letu.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 7 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Pokiaľ ide o to, kedy a akým spôsobom cestujúci súhlasil s formou vyplatenia náhrady škody alebo náhrady nákladov na letenku podľa článku 7 ods. 3, ako aj o to, kedy a či cestujúci súhlasil s dohodou uvedenou v odseku 5, dôkazné bremeno nesie prevádzkujúci letecký dopravca.

Odôvodnenie

Táto formulácia jasne stanovuje, kto nesie dôkazné bremeno.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

– úhrada za časť alebo časti nevykonanej cesty a za časť alebo časti už vykonanej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho alebo prípadne v spojení s ním, do siedmich dní od doručenia žiadosti cestujúceho prostriedkami uvedenými v článku 7 ods. 3,

– úhrada letenky za časť alebo časti nevykonanej cesty a za časť alebo časti už vykonanej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho alebo prípadne v spojení s ním, do siedmich pracovných dní od doručenia žiadosti cestujúceho prostriedkami uvedenými v článku 7 ods. 3,

Odôvodnenie

PN objasňuje, že ide o pracovné, a nie kalendárne dni. Okrem toho stanovuje, že náhrada by sa mala vzťahovať na cenu letenky, ako sa uvádza v článku 2 písm. s), a nie na cenu letu.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Odsek 1 písm. b) sa uplatňuje aj na prípady, keď lietadlo vzlietlo, ale následne bolo donútené pristáť na inom letisku ako je letisko miesta určenia. Podľa odseku 3 letecký dopravca znáša náklady prepravy cestujúceho z tohto alternatívneho letiska na letisko, na ktoré bola vykonaná rezervácia.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Keď prevádzkujúci letecký dopravca ponúkne cestujúcemu let na letisko alebo z letiska, ktoré je alternatívou letiska, na ktoré bola vykonaná rezervácia, prevádzkujúci letecký dopravca znáša náklady prepravy cestujúceho z tohto alternatívneho letiska buď na letisko, na ktoré bola vykonaná rezervácia, alebo na iné blízke susediace cieľové letisko dohodnuté s cestujúcim.

3. Keď prevádzkujúci letecký dopravca ponúkne cestujúcemu let na letisko alebo z letiska, ktoré je alternatívou letiska, na ktoré bola vykonaná rezervácia, prevádzkujúci letecký dopravca znáša náklady prepravy cestujúceho z tohto alternatívneho letiska buď na letisko, na ktoré bola vykonaná rezervácia.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 8 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. V prípade, že si cestujúci vyberie možnosť uvedenú v odseku 1 písm. b), má za podmienky voľných miest právo na presmerovanie prostredníctvom iného leteckého dopravcu alebo iného druhu dopravy, pokiaľ prevádzkujúci letecký dopravca nemôže prepraviť cestujúceho vlastnou dopravou a včas, aby na konečné miesto určenia priletel do 12 hodín od plánovaného času príletu. Bez ohľadu na článok 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/200823 iný letecký dopravca alebo iný prevádzkovateľ dopravy nesmie zmluvnému dopravcovi účtovať cenu, ktorá vychádza za rámec priemernej ceny platenej v posledných troch mesiacoch jeho vlastnými cestujúcimi za rovnocenné dopravné služby.

5. V prípade, že si cestujúci vyberie možnosť uvedenú v odseku 1 písm. b), má za podmienky voľných miest a ak existujú primerané a porovnateľné alternatívy právo na presmerovanie prostredníctvom iného leteckého dopravcu alebo iného druhu dopravy pri najbližšej príležitosti, pokiaľ prevádzkujúci letecký dopravca nemôže prepraviť cestujúceho vlastnou dopravou a včas, aby na konečné miesto určenia priletel do ôsmich hodín od plánovaného času príletu. Letecký dopravca cestujúceho do 30 minút od plánovaného času odletu informuje o tom, či mu v príslušnej lehote zabezpečí prepravu v rámci vlastných služieb. Cestujúci má právo odmietnuť presmerovanie prostredníctvom iného druhu dopravy, a v tom prípade mu počas čakania na presmerovanie zostáva právo na starostlivosť v zmysle článku 9.

____________

 

23 Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.

 

Odôvodnenie

Nemali by existovať žiadne cenové obmedzenia a podmienky ukladajúce povinnosť jednému druhu dopravy kvôli nedostatkom iného druhu dopravy. Okrem toho nie je jasné, ako by bolo možné v praxi presadzovať pojem „cena, ktorá vychádza za rámec priemernej ceny platenej v posledných troch mesiacoch jeho vlastnými cestujúcimi za rovnocenné dopravné služby“. Okrem toho sa v pozmeňujúcom návrhu uvádza, že povinnosť zorganizovať dopravu cestujúceho ostáva prevádzkujúcemu leteckému dopravcovi, ktorého služby boli prerušené.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 8 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Keď sa cestujúcim podľa odseku 1 ponúkne celkové alebo čiastočné presmerovanie na iný druh dopravy, toto nariadenie sa vzťahuje na dopravu uskutočňovanú týmto iným druhom dopravy tak, ako keby sa uskutočňovala lietadlom s pevnými krídlami.

6. Keď sa cestujúcim podľa odseku 1 ponúkne celkové alebo čiastočné presmerovanie na iný druh dopravy, článok 6a sa vzťahuje na dopravu uskutočňovanú týmto iným druhom dopravy v súlade s platnými dohodami o presmerovaní uzatvorenými medzi prevádzkujúcou leteckou spoločnosťou a iným druhom dopravy. Letecký dopravca zostáva zodpovedný za uplatňovanie tohto nariadenia počas celej cesty.

Odôvodnenie

Malo by sa poznamenať, že medzi rôznymi spôsobmi dopravy existujú dohody o presmerovaní, v ktorých sú uvedené podrobnosti o podmienkach tohto presmerovania a ktoré by sa v týchto konkrétnych prípadoch uplatnili.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8a (nový)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 8 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) V článku 8 sa dopĺňa tento odsek:

 

„6a. Cestujúci si môže presmerovanie zorganizovať sám a uplatniť si nárok na vyplatenie náhrady príslušných nákladov, pokiaľ mu prevádzkujúci letecký dopravca neponúkne možnosť presmerovania podľa ods. 1 písm. b).“

Odôvodnenie

Aj cestujúci by mal mať možnosť, aby si sám zorganizoval presmerovanie bez straty nároku na vyplatenie náhrady za náklady, ktoré z toho vyplývajú.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-a) V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

(a) jedlo a občerstvenie primerané dobe čakania;

"(a) jedlo a občerstvenie. Pitnú vodu k občerstveniu zabezpečuje letecký dopravca automaticky a vždy, keď o to cestujúci požiada.“

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v existujúcom akte – článku 9 ods. 1 písm. a) – ktoré sa neuvádza v návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania (hotel, bydlisko cestujúceho alebo iné)

(c) prepravu z letiska do miesta ubytovania (hotel, bydlisko cestujúceho alebo iné) a späť.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 9 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(aa) Odsek 2 sa nahrádza takto:

 

2. Okrem toho sa cestujúcemu bezplatne ponúknu dva telefónne hovory, možnosť zasielania faxových správ alebo e-mailov.

Odôvodnenie

Telex je zastaraný.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a b (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 9 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(ab) Odsek 3 sa nahrádza takto:

3. Pri uplatňovaní tohto článku prevádzkujúci letecký dopravca musí venovať osobitnú pozornosť potrebám osôb so zníženou pohyblivosťou a akýmkoľvek osobám, ktoré ich sprevádzajú ako aj potrebám nesprevádzaných detí.

„3. Pri uplatňovaní tohto článku prevádzkujúci letecký dopravca musí venovať osobitnú pozornosť potrebám osôb so zdravotným postihnutím, osôb so zníženou pohyblivosťou a všetkým osobám, ktoré ich sprevádzajú, ako aj potrebám matiek alebo otcov cestujúcich osamote s malými deťmi a potrebám detí cestujúcich bez sprievodu dospelej osoby.“;

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v existujúcom akte – článku 9 ods. 3 – ktoré sa neuvádza v návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a c (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 9 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ac) Vkladá sa tento odsek:

 

„3a. Riadiace orgány letiska na všetkých letiskách Únie s ročnou kapacitou viac než 1 000 000 cestujúcich zabezpečia, aby na nich boli bezplatne k dispozícii osobitné priestory pre cestujúcich s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú prezliekarne a špeciálne toalety.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 9 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Ak prevádzkujúci letecký dopravca môže preukázať, že zrušenie a meškanie letu alebo zmena letového poriadku boli spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani keby sa prijali všetky primerané opatrenia, môže obmedziť náklady na ubytovanie stanovené podľa odseku 1 písm. b) na 100 EUR za jednu noc na cestujúceho a najviac na tri noci. Ak sa prevádzkujúci letecký dopravca rozhodne uplatniť toto obmedzenie, musí aj napriek tomu cestujúcim poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré je k dispozícii po troch nociach, a to navyše k aj v tomto prípade platným povinnostiam týkajúcim sa informácií uvedených v článku 14.

4. Ak prevádzkujúci letecký dopravca môže preukázať, že zrušenie a meškanie letu alebo zmena letového poriadku boli spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani keby sa riadne prijali všetky primerané opatrenia, môže obmedziť celkovú dĺžku ubytovania poskytovaného podľa odseku 1 písm. b) najviac na päť nocí. Ak sa cestujúci rozhodne zabezpečiť si vlastné ubytovanie, letecký dopravca môže náklady na toto ubytovanie obmedziť na 125 EUR za jednu noc na cestujúceho. Ak sa prevádzkujúci letecký dopravca rozhodne uplatniť toto obmedzenie, musí aj napriek tomu cestujúcim poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré je k dispozícii po piatich nociach, a to navyše k aj v tomto prípade platným povinnostiam týkajúcim sa informácií uvedených v článku 14.

 

Toto obmedzenie platí v každom prípade bez toho, aby sa dotklo povinnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu poskytnúť ubytovanie, pričom táto povinnosť sa musí splniť prioritne. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady, keď letecký dopravca ubytovanie nezabezpečí.

Odôvodnenie

Tento PN nahrádza spravodajcov PN 69. Povinnosť leteckých dopravcov zabezpečiť ubytovanie platí bez obmedzenia s výnimkou prípadov, keď sa cestujúci rozhodne, že si ubytovanie zabezpečí sám. V takom prípade by sa však príslušný limit mal zvýšiť zo 100 EUR na 125 EUR. Toto obmedzenie by nemalo mať vplyv na to, že prvoradou povinnosťou leteckého dopravcu je zabezpečiť ubytovanie, ani by sa nemalo uplatňovať v prípade, keď dopravca ubytovanie nezabezpečí.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 9 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Povinnosť ponúknuť ubytovanie podľa odseku 1 písm. b) sa neuplatňuje, ak predmetný let je na vzdialenosť 250 km alebo kratšiu a jeho uskutočnenie sa plánuje lietadlom s maximálnou kapacitou 80 miest alebo menej, s výnimkou prípadu, keď ide o prípojný let. Keď sa prevádzkujúci letecký dopravca rozhodne uplatniť túto výnimku, poskytne cestujúcim aj v tomto prípade informácie o ubytovaní, ktoré je k dispozícii.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 9 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Ak sa cestujúci rozhodne pre náhradu podľa článku 8 ods. 1 písm. a), keď sa nachádza na odletovom letisku svojej cesty, alebo si vyberie presmerovanie v neskoršom termíne podľa článku 8 ods. 1 písm. c), nebude mať žiadne ďalšie práva na starostlivosť podľa článku 9 ods. 1, pokiaľ ide o príslušný let.

6. Ak sa cestujúci rozhodne pre náhradu podľa článku 8 ods. 1 písm. a) alebo si vyberie presmerovanie v neskoršom termíne podľa článku 8 ods. 1 písm. c), nebude mať žiadne ďalšie práva na starostlivosť podľa článku 9 ods. 1, pokiaľ ide o príslušný let. Pokiaľ cestujúcemu dokázateľne vznikli na základe tohto rozhodnutia náklady na príchod na letisko a odchod z neho, musia sa cestujúcemu v plnej výške uhradiť tieto náklady na cestu k nevyužitému letu.

Odôvodnenie

Medzi tieto náklady patria náklady na cestu autobusom, vlakom alebo taxíkom a poplatky za parkovanie na letisku, keďže tie možno doložiť.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -10 (nový)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-10) V článku 10 ods. 2 sa úvodná časť nahrádza takto:

 

2. Ak prevádzkujúci letecký dopravca umiestni cestujúceho do triedy nižšej, než na ktorú bola letenka kúpená, prostriedkami ustanovenými v článku 7 ods. 3 do siedmich pracovných dní uhradí:

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 11 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V článku 11 sa dopĺňa tento odsek:

V článku 11 sa dopĺňajú tieto odseky:

„3. Prevádzkujúci letecký dopravca neuplatňuje obmedzenia uvedené v článku 9 ods. 4 a 5, ak cestujúci je osobou so zníženou pohyblivosťou alebo osobou, ktorá ho sprevádza, nesprevádzaným dieťaťom, tehotnou ženou alebo osobou, ktorá potrebuje osobitnú lekársku pomoc, za podmienky, že leteckému dopravcovi alebo jeho agentovi alebo organizátorovi bola oznámená konkrétna potreba pomoci najneskôr 48 hodín pred plánovaným časom odletu letu. Toto oznámenie sa považuje za pokrývajúce celú cestu a spiatočnú cestu, ak na obidve cesty bola zjednaná prepravná zmluva s tým istým leteckým dopravcom.“

„3. Prevádzkujúci letecký dopravca neuplatňuje obmedzenia uvedené v článku 9 ods. 4 a 5, ak cestujúci je osobou so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou alebo osobou, ktorá ho sprevádza, nesprevádzaným dieťaťom, tehotnou ženou alebo osobou, ktorá potrebuje osobitnú lekársku pomoc, za podmienky, že prevádzkujúcemu leteckému dopravcovi alebo jeho agentovi alebo organizátorovi bola oznámená konkrétna potreba pomoci najneskôr 48 hodín pred plánovaným časom odletu letu. Predpokladá sa, že toto oznámenie sa vzťahuje na celú cestu a spiatočnú cestu, ak obidve cesty uvedené na tej istej letenke;

 

Leteckí dopravcovia takisto dbajú na zabezpečenie dobrej starostlivosti o vodiacich a asistenčných psov. Informácie o dostupnej pomoci a opatreniach sú poskytované prostredníctvom rôznych dostupných komunikačných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 11 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„3a. Letecký personál je vyškolený na to, aby pomáhal cestujúcim so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou a uľahčil im tak nástup do lietadla a výstup z neho;“

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 11 – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„3b. Letecká spoločnosť nemôže odmietnuť nástup do lietadla cestujúcemu so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou s odôvodnením, že cestujúceho nikto nesprevádza, ani nemôže vyžadovať sústavnú prítomnosť sprevádzajúcej osoby;“

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11a (nový)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 12 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

V článku 12 sa ods. 2 nahrádza takto:

„2. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné princípy a pravidlá vnútroštátneho práva, vrátane prípadového práva, odsek 1 sa neuplatňuje pri cestujúcich, ktorí sa dobrovoľne vzdali rezervácie podľa článku 4 ods. 1.“

2. „Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté práva cestujúcich na ďalšiu náhradu. Náhrada poskytnutá podľa tohto nariadenia sa od takéhoto nároku na náhradu nesmie odpočítať.“

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie v existujúcom akte – článku 12 ods. 2 – ktoré sa neuvádza v návrhu Komisie.

Odôvodnenie

V prípade pôvodnej úpravy existovali rôzne možnosti výkladu. Tento stav treba napraviť. V súčasnosti prebieha v tejto súvislosti konanie na Európskom súdnom dvore (vec: X ZR/111/12).

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípadoch, keď prevádzkujúci letecký dopravca platí náhradu, alebo plní iné povinnosti, ktoré sú mu uložené podľa tohto nariadenia, žiadne ustanovenie tohto nariadenia alebo vnútroštátnych právnych predpisov sa nemôže vykladať ako obmedzujúce jeho právo žiadať o náhradu za náklady vzniknuté podľa tohto nariadenia od akýchkoľvek tretích strán podieľajúcich sa na udalosti, ktorá spôsobila náhradu alebo iné povinnosti.

V prípadoch, keď prevádzkujúci letecký dopravca platí náhradu, alebo si plní iné povinnosti, ktoré mu ukladá toto nariadenie, a bez toho, aby boli dotknuté zmluvy o vzdaní sa nároku na náhradu škody uzatvorené s tretími stranami, ktoré sú platné v čase sporu, sa žiadne ustanovenie tohto nariadenia nemôže vykladať ako obmedzenie jeho práva požadovať náhradu za náklady vzniknuté podľa tohto nariadenia alebo práva na plné uhradenie týchto nákladov od akejkoľvek osoby vrátane akýchkoľvek tretích strán podieľajúcich sa na udalosti, ktorá viedla k náhrade alebo iným povinnostiam, v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi. Toto nariadenie nesmie najmä v žiadnom prípade obmedzovať právo prevádzkujúceho leteckého dopravcu požadovať náhradu alebo uhradenie nákladov od letiska alebo inej osoby, s ktorou prevádzkujúci letecký dopravca uzatvoril zmluvu.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by nemalo mať vplyv na existujúce zmluvy o vzdaní sa nárokov (napr. medzi letiskami a leteckými spoločnosťami). Musí byť jasné, že cestujúcich sa to netýka.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Riadiaci orgán letiska a prevádzkujúci letecký dopravca zabezpečia, aby na odbavovacích pultoch (vrátane samoobslužných odbavovacích strojov) a pri východe pre nástup cestujúcich do lietadla bolo spôsobom jasne viditeľným pre cestujúcich umiestnené zreteľne čitateľné upozornenie, ktoré obsahuje tento text: „Ak vám bol odmietnutý nástup do lietadla, alebo ak je váš let zrušený alebo má meškanie najmenej dve hodiny, požiadajte pri odbavovacom pulte alebo pri východe pre nástup cestujúcich do lietadla o písomné informácie o vašich právach, najmä v súvislosti s pomocou a prípadnou náhradou.“

1. Riadiaci orgán letiska a prevádzkujúci letecký dopravca zabezpečia, aby na odbavovacích pultoch (vrátane samoobslužných odbavovacích strojov) a pri východe pre nástup cestujúcich do lietadla bolo spôsobom jasne viditeľným pre cestujúcich umiestnené zreteľne čitateľné upozornenie, ktoré obsahuje tento text: „Ak vám bol odmietnutý nástup do lietadla alebo ak je váš let zrušený, alebo má meškanie najmenej dve hodiny, alebo ak bol plánovaný čas Vášho odletu posunutý na skorší čas najmenej o dve hodiny oproti pôvodnému plánovanému času uvedenému na Vašej letenke, požiadajte pri odbavovacom pulte alebo pri východe pre nástup cestujúcich do lietadla o písomné informácie o vašich právach, najmä v súvislosti s pomocou a prípadnou náhradou.“

Odôvodnenie

Zahŕňa to aj posunutie plánovaného času odletu na skorší čas.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„1a. Leteckí dopravcovia zriadia na každom letisku, na ktorom pôsobia, kontaktné miesta, v rámci ktorých zabezpečia prítomnosť kontaktného personálu alebo tretej strany poverenej príslušným leteckým dopravcom, a to na poskytovanie potrebných informácií cestujúcim o ich právach vrátane postupov podávania sťažností, na pomoc cestujúcim a na podniknutie okamžitých krokov v prípade zrušenia alebo meškania letu, odmietnutia nástupu do lietadla a straty alebo meškania batožiny. Tieto kontaktné miesta sú na pomoc cestujúcim, okrem iného v otázkach poskytnutia náhrady, presmerovania, zmeny rezervácie a prijímania podaných sťažností, k dispozícii počas prevádzkových hodín leteckých dopravcov a až do okamihu, keď z posledného lietadla vystúpia poslední cestujúci.

Odôvodnenie

Prítomnosť miestneho kontaktného bodu zastupujúceho leteckého dopravcu na letisku so schopnosťou podniknúť okamžité kroky v mene leteckého dopravcu v prípade potreby by pomohla zaistiť to, aby cestujúci mohli využívať práva, na ktoré majú nárok. Len letecké spoločnosti majú k dispozícii všetky informácie v prípade prerušenia letu a stratenej ši meškajúcej batožiny. Informovanie cestujúcich o ich právach a možnostiach sťažností a nárokov je nutné zlepšiť.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„1b. Prevádzkujúci letecký dopravca cestujúcim na elektronických letenkách, ako aj na elektronickej a tlačenej verzii palubnej vstupenky poskytuje jasne čitateľné a transparentné informácie o právach cestujúcich a kontaktoch, ktoré môžu cestujúci využiť v prípade žiadosti o pomoc a asistenciu.“

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Prevádzkujúci letecký dopravca, ktorý odmietol nástup do lietadla, alebo zrušil let, poskytne každému cestujúcemu, ktorého sa to týka, písomné informácie, ktoré obsahujú pravidlá náhrady a pomoci v súlade s týmto nariadením vrátane informácií o prípadných obmedzeniach podľa článku 9 ods. 4 a 5. Rovnocenné oznámenie poskytne aj každému cestujúcemu, ktorého let má meškanie, alebo sa mu zmenil letový poriadok najmenej o dve hodiny. Cestujúcim sa v písomnej forme poskytnú aj kontaktné údaje príslušných orgánov na vybavovanie sťažností menovaných podľa článku 16a.

2. V prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu, meškania letu alebo zmeny letového poriadku najmenej o dve hodiny prevádzkujúci letecký dopravca čo najskôr v plnom rozsahu informuje cestujúceho, ktorého sa to týka, a poskytne mu v písomnej alebo elektronickej podobe oznámenie, ktoré obsahuje pravidlá náhrady a pomoci v súlade s týmto nariadením vrátane informácií o prípadných obmedzeniach podľa článku 9 ods. 4 a 5, a informuje ho aj o možnostiach alternatívnych druhov dopravy. Cestujúcemu sa v písomnej forme poskytnú aj údaje o adrese dopravcu, na ktorú možno zasielať sťažnosti, a kontaktné údaje príslušných orgánov na vybavovanie sťažností, menovaných podľa článku 16a.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza spravodajcov pozmeňujúci návrh č. 37, spresňuje spôsoby poskytovania informácií – ústnou a písomnou formou – a rozširuje povinnosť informovať cestujúcich aj na organizátorov.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Pokiaľ ide o nevidiace a zrakovo postihnuté osoby, ustanovenia tohto článku sa uplatňujú s použitím príslušných alternatívnych prostriedkov.

3. Pokiaľ ide o zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou, najmä nevidiace a zrakovo postihnuté osoby, ustanovenia tohto článku sa uplatňujú s použitím príslušných prostriedkov a vo vhodných formátoch.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sa týkajú plnohodnotného vymedzenia pojmu „zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivosťou“ a rozširuje skupinu osôb na všetky zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Riadiaci orgán letiska zabezpečí, aby všeobecné informácie o právach cestujúcich boli zreteľne a viditeľne uvedené v priestoroch letiska pre cestujúcich. Zabezpečí tiež, aby cestujúci, ktorí sa nachádzajú na letisku, boli informovaní o zrušení ich letu a o svojich právach v prípade, že letecká spoločnosť nečakane zastaví letovú prevádzku, ako je to v prípade platobnej neschopnosti alebo zrušenia prevádzkového povolenia.

4. Riadiaci orgán letiska zabezpečí, aby všeobecné informácie o právach cestujúcich boli zreteľne a viditeľne uvedené v priestoroch letiska pre cestujúcich. Na základe získaných informácií tiež zabezpečí, aby cestujúci, ktorí sa nachádzajú na letisku, boli informovaní o príčinách a svojich právach v prípade meškania a prerušenia letu, napríklad v prípade zrušenia ich letu, a o svojich právach v prípade, že letecká spoločnosť nečakane zastaví letovú prevádzku, ako je to v prípade jej platobnej neschopnosti alebo zrušenia prevádzkového povolenia.

Odôvodnenie

Riadiace orgány letísk nemajú informácie o jednotlivých cestujúcich. Aby mohli splniť vyššie uvedenú povinnosť, musia najprv informácie dostať od leteckých dopravcov.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. V prípade zrušenia alebo meškania letu pri odlete musí prevádzkujúci letecký dopravca čo najskôr informovať cestujúcich o situácii, a v každom prípade najneskôr do 30 minút po plánovanom čase odletu, a o odhadovanom čase odletu, a to ihneď, ako sú tieto informácie k dispozícii, za predpokladu, že letecký dopravca dostal kontaktné údaje cestujúceho v súlade s odsekmi 6 a 7, pokiaľ letenka bola získaná pomocou sprostredkovateľa.

5. V prípade zrušenia alebo meškania letu pri odlete musí prevádzkujúci letecký dopravca informovať cestujúcich o situácii vrátane príčiny prerušenia letu hneď, ako sú tieto informácie k dispozícii, v každom prípade však najneskôr do 30 minút po plánovanom čase odletu, a o odhadovanom čase odletu, za predpokladu, že letecký dopravca dostal kontaktné údaje cestujúceho v súlade s odsekmi 6 a 7, pokiaľ letenka bola získaná pomocou sprostredkovateľa.

Odôvodnenie

Ako je uvedené v odôvodnení 20 návrhu Komisie, cestujúci by nemali byť len správne informovaní o svojich právach v prípadoch prerušenia letu, ale mali by byť náležite informovaní aj o dôvodoch samotného prerušenia hneď, ako sú tieto informácie k dispozícii. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zlepšiť v prípade meškania alebo zrušenia letu poskytovanie informácií cestujúcim v reálnom čase, aby tak mohli účinne uplatňovať svoje práva.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„5a. Letecký dopravca má na odbavovacom pulte a pri východe pre nástup cestujúcich do lietadla k dispozícii dokumenty obsahujúce európsku chartu práv cestujúcich v leteckej doprave, ktoré jeho pracovníci poskytnú leteckým cestujúcim na ich žiadosť. Európska komisia tieto dokumenty aktualizuje po každej podstatnej zmene v oblasti práv cestujúcich v leteckej doprave.“

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek 5 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„5b. Letecké spoločnosti poskytujú všetkým cestujúcim po vykonaní rezervácie letu dostupnú a účinnú telefonickú podporu; táto služba zahŕňa poskytovanie informácií a alternatívnych návrhov v prípade prerušenia letu a jej cena nesmie v žiadnom prípade prekročiť náklady na uskutočnenie miestneho hovoru;

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Ak cestujúci nezískal letenku priamo od prevádzkujúceho leteckého dopravcu ale od sprostredkovateľa so sídlom v Únii, tento sprostredkovateľ poskytne kontaktné údaje cestujúceho leteckému dopravcovi za podmienky, že cestujúci dal na to výslovné a písomné povolenie. Toto povolenie sa môže udeliť iba na základe slobodnej voľby (opt-in). Letecký dopravca môže tieto kontaktné údaje použiť výlučne na účel plnenia informačnej povinnosti podľa tohto článku a nie na účely predaja a kontaktné údaje vymaže do 72 hodín po splnení prepravnej zmluvy. Spracovanie týchto údajov, prístup k nim a ich ukladanie sa uskutočňuje v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov24.

6. Ak cestujúci nezískal letenku priamo od prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ale od sprostredkovateľa so sídlom v Únii, tento sprostredkovateľ poskytne kontaktné údaje cestujúceho leteckému dopravcovi za podmienky, že s tým cestujúci súhlasil. Tento súhlas sa môže udeliť iba na základe slobodnej voľby (opt-in). Letecký dopravca môže tieto kontaktné údaje použiť výlučne na účel plnenia informačnej povinnosti podľa tohto článku a nie na účely predaja a kontaktné údaje vymaže do 72 hodín po splnení prepravnej zmluvy. Súhlas cestujúceho s prevodom jeho kontaktných údajov leteckému dopravcovi a so spracovaním týchto údajov, s prístupom k nim a s ich uchovávaním sa uskutočňuje v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov24.

____________

_____________

24 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

24 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

Odôvodnenie

Súhlas cestujúceho by sa mal získavať v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany údajov, ktoré nepredpisujú presnú formu súhlasu („písomný“). Pojem „povolenie“ sa nahrádza pojmom „súhlas“, v súlade so názvoslovím európskych právnych predpisov v oblasti ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Sprostredkovateľ je vyňatý z odseku 6, ak môže preukázať existenciu alternatívneho systému, ktorý zabezpečuje, že cestujúci je informovaný, aj keď neodovzdal príslušné kontaktné údaje.

7. Sprostredkovateľ je vyňatý z povinností podľa odseku 6, ak môže preukázať existenciu alternatívneho systému, ktorý zabezpečuje, že cestujúci je informovaný, aj keď neodovzdal príslušné kontaktné údaje, alebo keď sa cestujúci rozhodol neposkytnúť svoje kontaktné údaje.

Odôvodnenie

Sprostredkovatelia by nemali zodpovedať za poskytovanie informácií, keď sa cestujúci rozhodol neposkytnúť svoje kontaktné údaje.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„7a. Poskytovateľ služby zabezpečí ľahký prístup k presným a objektívnym informáciám s podrobnými údajmi o vplyve ich cesty na životné prostredie (vrátane klímy) a o energetickej efektívnosti ich cesty. Tieto informácie sa zreteľne uverejnia na internetových stránkach leteckých dopravcov a cestovných agentúr a na letenkách. Komisia podporuje opatrenia, ktoré sa v tomto smere vykonávajú.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek 7 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„7b. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti uvedené v odseku 2, každá elektronická komunikácia, prostredníctvom ktorej sa cestujúcemu oznamuje zrušenie letu, dlhé meškanie letu alebo zmena letového poriadku, obsahuje predovšetkým informáciu o tom, že cestujúci môže mať podľa tohto nariadenia nárok na náhradu a/alebo poskytnutie pomoci.“

Odôvodnenie

Bez ohľadu na povinnosť poskytnúť písomné informácie o pravidlách týkajúcich sa náhrady podľa odseku 2 (ktoré sa aj tak podľa prieskumov dodržiavajú len málokedy) by samotné oznámenie on zrušení/meškaní letu malo obsahovať zmienku o prípadnom nároku na náhradu a poskytnutí pomoci.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát menuje vnútroštátny orgán presadzovania práva zodpovedný za presadzovanie tohto nariadenia, pokiaľ ide o lety z letísk nachádzajúcich sa na území tohto členského štátu a lety z tretích krajín na tieto letiská. Členské štáty informujú Komisiu o orgáne, ktorý bol menovaný v súlade s týmto odsekom.

1. Každý členský štát menuje vnútroštátny orgán presadzovania práva zodpovedný za presadzovanie tohto nariadenia, pokiaľ ide o prípady porušenia ustanovení tohto nariadenia na letiskách na území tohto členského štátu, lety z týchto letísk a lety z tretích krajín na tieto letiská. Členské štáty informujú Komisiu o orgáne, ktorý bol menovaný v súlade s týmto odsekom.

Odôvodnenie

Nariadenie sa vzťahuje aj na priestupky spáchané na letiskách na území členských štátov EÚ.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Vnútroštátne orgány presadzovania práva dôkladne monitorujú dodržiavanie požiadaviek tohto nariadenia a prijímajú opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania práv cestujúcich. Na tento účel leteckí dopravcovia a riadiace orgány letiska poskytnú vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva na jeho žiadosť príslušné dokumenty. Vnútroštátny orgán presadzovania práva s cieľom plniť svoje funkcie zohľadní aj informácie, ktoré mu predloží orgán menovaný podľa článku 16a. Môže rozhodnúť aj o opatreniach na presadzovanie práva na základe jednotlivých sťažností, ktoré mu postúpil orgán menovaný podľa článku 16a.

2. Vnútroštátne orgány presadzovania práva dôkladne monitorujú dodržiavanie požiadaviek tohto nariadenia a prijímajú opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania práv cestujúcich. Na tento účel leteckí dopravcovia a riadiace orgány letiska poskytnú vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva príslušné dokumenty do jedného mesiaca od predloženia jeho žiadosti, a to bez toho, aby boli dotknuté povinnosti leteckých dopravcov podľa článku 14a. Vnútroštátny orgán presadzovania práva s cieľom plniť svoje funkcie zohľadní aj informácie, ktoré mu predloží orgán menovaný podľa článku 16a. Môže prijať opatrenia na presadzovanie práva na základe jednotlivých sťažností, ktoré mu postúpil orgán menovaný podľa článku 16a. Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné vnútroštátne orgány presadzovania práva mali dostatok právomocí na účinné ukladanie sankcií za porušenie tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Pozmeňujúcim návrhom sa vymedzuje lehota pre leteckých dopravcov a riadiace orgány letiska na poskytnutie vyžiadaných dokumentov a vypúšťajú sa ustanovenia o činnostiach vnútroštátnych orgánov presadzovania práva, ktoré sú vymenované všetky spolu v nasledujúcom novom odseku.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Leteckí dopravcovia poskytnú vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva z vlastnej iniciatívy úplné informácie o výskyte technických problémov, a najmä o ich príčinách. Vnútroštátny orgán presadzovania práva postúpi tieto informácie orgánom zodpovedným za mimosúdne riešenie sporov uvedeným v článku 16a.

Odôvodnenie

Leteckí dopravcovia by mali byť povinní informovať vnútroštátne orgány presadzovania práva o príčinách a okolnostiach technických problémov.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Sankcie uložené členskými štátmi za porušenie tohto nariadenia musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

3. Sankcie uložené členskými štátmi za porušenia tohto nariadenia musia byť účinné, primerané, odradzujúce a dostatočne vysoké na to, aby dopravcovia boli finančne motivovaní konzistentne dodržiavať toto nariadenie.

Odôvodnenie

Zo štúdie uskutočnenej v roku 2012 v mene Európskej komisie vyplynulo, že sankcie sú príliš nízke na to, aby dopravcovia boli finančne motivovaní dodržiavať toto nariadenie, zohľadňujúc aj skutočnosť, že len pri obmedzenom počte cestujúcich, ktorých sa porušenie nariadenia dotklo, je pravdepodobné, že predložia sťažnosť vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Ak orgány menované podľa článku 16 a 16a sú rozdielne, vytvorí sa mechanizmus podávania správ, aby sa zabezpečila výmena informácií medzi rôznymi orgánmi s cieľom pomôcť vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva vykonávať jeho úlohy dohľadu a presadzovania práva a orgánu menovanému podľa článku 16a pomôcť zhromažďovať informácie potrebné na preskúmanie jednotlivých sťažností.

4. V súlade so smernicou 2013/11/EÚ sa vytvoria mechanizmy spolupráce medzi vnútroštátnym orgánom presadzovania práva a orgánom vymenovaným podľa článku 16a. Tieto mechanizmy spolupráce zahŕňajú vzájomnú výmenu informácií s cieľom pomôcť vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva vykonávať jeho úlohy dohľadu a presadzovania práva a orgánu menovanému podľa článku 16a pomôcť zhromažďovať informácie a získať technické poznatky potrebné na riešenie jednotlivých sťažností.

Odôvodnenie

Tento PN nahrádza spravodajcov PN 81. Požiadavka na celoúnijný mechanizmus výmeny informácií bola predložená v článku 16b.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Vnútroštátne orgány presadzovania práva uverejnia najneskôr do konca apríla nasledujúceho kalendárneho roku štatistické údaje za každý rok o svojej činnosti vrátane uložených sankcií.

5. Vnútroštátne orgány presadzovania práva uverejnia najneskôr do konca apríla nasledujúceho kalendárneho roku štatistické údaje za každý rok o svojej činnosti vrátane uložených sankcií. Vnútroštátne orgány presadzovania práva zároveň na základe údajov, ktoré majú leteckí prepravcovia a riadiace orgány letiska za povinnosť uchovávať a poskytovať, uverejnia štatistické údaje týkajúce sa počtu a povahy sťažností, počtu zrušených letov, prípadov odmietnutia nástupu a meškaní letov a ich trvania a údaje o stratenej, meškajúcej alebo poškodenej batožine.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Svoje kontaktné údaje pre otázky zahrnuté do tohto nariadenia oznámia leteckí dopravcovia vnútroštátnym orgánom presadzovania práva v členských štátoch, v ktorých vykonávajú činnosť.“

6. Do transponovania ustanovení smernice 2013/11/EÚ členskými štátmi môže každý cestujúci na ktoromkoľvek letisku, ktoré sa nachádza na území členského štátu, predložiť ktorémukoľvek vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva sťažnosť na akékoľvek podozrenie z porušenia ustanovení tohto nariadenia, ku ktorému dochádza na ktoromkoľvek letisku, ktoré sa nachádza na území členského štátu, alebo ktoré sa týka letov z ktoréhokoľvek takéhoto letiska či letov z tretej krajiny na takéto letiská.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh má zaistiť, aby vnútroštátne orgány presadzovania práva boli naďalej príslušnými orgánmi na riešenie sťažností až do nadobudnutia účinnosti smernice o alternatívnom riešení sporov v roku 2015. Do vytvorenia nového orgánu na riešenie konfliktov by mala cestujúcim zostať možnosť predkladať jednotlivé sťažnosti ktorémukoľvek vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 -a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14a. Dopĺňa sa tento článok:

 

„Článok 16-a

 

Dokumenty o dodržiavaní ustanovení tohto nariadenia

 

1. Leteckí dopravcovia Spoločenstva vypracujú a do 1. januára 2016 predložia vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva v členskom štáte, ktorý vydal ich prevádzkové povolenie podľa nariadenia č. 1008/2008, a Európskej komisii dokument, v ktorom primerane podrobne preukážu, že ich prevádzkové postupy stačia na zabezpečenie konzistentného dodržiavanie všetkých relevantných článkov tohto nariadenia.

 

1a. Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví minimálny obsah dokumentov o dodržiavaní ustanovení nariadenia. Minimálny obsah však bude zahŕňať aspoň plány pre prípad nepredvídaných udalostí súvisiacich s vážnym narušením dopravy, osoby zodpovedné za poskytovanie pomoci a iné práva, praktické možnosti a postupy, prostredníctvom ktorých sa vybavujú sťažnosti a poskytuje sa pomoc a náhrada škody, ako aj postupy a vzory pre komunikáciu s cestujúcimi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 16c ods. 2.

 

2. Všetci ostatní dopravcovia poskytujúci služby z letiska Únie predložia dokument o dodržiavaní právnych predpisov vnútroštátnym orgánom presadzovania práva vo všetkých členských štátoch, v ktorých pôsobia, ako aj Komisii.

 

3. Leteckí dopravcovia svoje dokumenty o dodržiavaní ustanovení tohto nariadenia preskúmajú a predložia ich aktualizovanú verzie príslušným vnútroštátnym orgánom presadzovania práva a Komisii každé tri roky počnúc 1. januárom 2009.

 

4. Vnútroštátny orgán presadzovania práva vezme na vedomie dokumenty o dodržiavaní ustanovení tohto nariadenia, predkladané leteckými dopravcami, a podľa možnosti overí platnosť týchto dokumentov na základe informácií o sťažnostiach.“

Odôvodnenie

Dokument o dodržiavaní právnych predpisov by predstavoval nákladovo efektívny spôsob riešenia hlavného problému súvisiaceho s nariadením, ktorým je jeho presadzovanie. Požadovaný obsah týchto dokumentov by mohol stanoviť Výbor pre práva cestujúcich uvedený v navrhovanom článku 16c. Mohli by zahŕňať veci ako plány pre prípad nepredvídaných udalostí súvisiacich s vážnym narušením dopravy, osoby zodpovedné za poskytovanie pomoci cestujúcim, postupy pri odmietnutí nástupu do lietadla, rušení letov, informovaní cestujúcich atď.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Leteckí dopravcovia poskytnú v čase rezervácie cestujúcim informácie o postupoch vybavovania ich nárokov a sťažností, pokiaľ ide o práva stanovené v tomto nariadení, a o príslušných kontaktných adresách, na ktorých môžu cestujúci predkladať nároky a podávať sťažnosti, a to aj elektronickými prostriedkami zasielania. Letecký dopravca informuje cestujúcich tiež o príslušnom orgáne alebo orgánoch pre vybavovanie sťažností cestujúcich.

1. Leteckí dopravcovia, organizátori alebo predajcovia leteniek v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 2111/2005 poskytnú cestujúcim informácie o postupoch leteckých dopravcov pri vybavovaní ich nárokov a sťažností a o príslušných lehotách podľa odseku 2 tohto článku, pokiaľ ide o práva stanovené v tomto nariadení, a o príslušných kontaktných adresách, na ktorých môžu cestujúci predkladať nároky a podávať sťažnosti, a to aj elektronickými prostriedkami zasielania. Letecký dopravca a prípadne organizátor informuje cestujúcich aj o príslušnom orgáne alebo orgánoch pre vybavovanie sťažností cestujúcich, menovaných členskými štátmi podľa tohto článku a článku 16. Príslušné informácie sa poskytujú v čase rezervácie, musia byť prístupné pre všetkých, musia byť jasne uvedené na letenke pre cestujúceho a na webových stránkach leteckého dopravcu, rozdávajú sa na kontaktných miestach leteckého dopravcu na letiskách a uvádzajú sa v e-mailových správach, ktoré cestujúcich informujú o zrušení či meškaní ich letu. Cestujúcim sa na požiadanie poskytuje formulár sťažnosti.

Odôvodnenie

Informovanie cestujúcich o postupoch vybavovania nárokov a sťažností je nutné posilniť. Organizátor v prípade potreby postúpi cestujúcim všeobecné informácie o postupoch vrátane kontaktných adries príslušných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 a – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„1a. Poskytnutie požadovaných informácií cestujúcim dokazuje letecký dopravca.“

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak chce cestujúci podať sťažnosť leteckému dopravcovi ohľadne svojich práv na základe tohto nariadenia, predloží ju do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa let uskutočnil, alebo sa podľa letového poriadku mal uskutočniť. Dopravca potvrdí cestujúcemu prijatie sťažnosti do 7 dní od jej doručenia. Letecký dopravca do dvoch mesiacov od doručenia sťažnosti poskytne cestujúcemu úplnú odpoveď.

2. Ak chce cestujúci podať sťažnosť leteckému dopravcovi ohľadne svojich práv na základe tohto nariadenia, predloží ju do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa let uskutočnil, alebo sa podľa letového poriadku mal uskutočniť. Predložením sťažnosti do troch mesiacov alebo po uplynutí tejto trojmesačnej lehoty nie je dotknuté právo cestujúceho na uplatnenie si nárokov podľa tohto nariadenia v rámci súdneho konania alebo postupu mimosúdneho riešenia sporov. Dopravca potvrdí cestujúcemu prijatie sťažnosti do siedmich pracovných dní od jej doručenia. Letecký dopravca do dvoch mesiacov od doručenia sťažnosti poskytne cestujúcemu úplnú odpoveď. Ak letecký dopravca v uvedenej dvojmesačnej lehote túto úplnú odpoveď neposkytne, platí, že nároky cestujúceho akceptoval.

 

Ak sa letecký dopravca odvoláva na mimoriadne okolnosti, vo svojej odpovedi cestujúceho informuje o konkrétnych okolnostiach zodpovedných za zrušenie alebo meškanie letu. Letecký dopravca takisto preukáže, že prijal všetky primerané opatrenia, aby zabránil zrušeniu alebo meškaniu letu.

 

Letecký dopravca v úplnej odpovedi oznámi cestujúcemu aj príslušné kontaktné údaje vymenovaného orgánu uvedeného v odseku 3 vrátane jeho poštovej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a webovej stránky.

Odôvodnenie

Nahrádza spravodajcov PN 85.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Každý členský štát v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi menuje vnútroštátny orgán alebo orgány zodpovedné za mimosúdne riešenie sporov medzi leteckými dopravcami a cestujúcimi, pokiaľ ide o práva, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

3. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci v leteckej doprave mohli spory s leteckými dopravcami, ktoré sa týkajú práv a povinností zavedených týmto nariadením, predkladať na vyriešenie nezávislým, výkonným a efektívnym mechanizmom mimosúdneho riešenia sporov. Na tento účel každý členský štát vymenuje vnútroštátny orgán alebo orgány zodpovedné za mimosúdne riešenie sporov medzi leteckými dopravcami a cestujúcimi, pokiaľ ide o práva a povinnosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Mali by nimi byť iné orgány než orgán presadzovania práva uvedený v článku 16 ods. 1. Členské štáty zabezpečia, aby tieto orgány boli splnomocnené riešiť príslušný spor medzi cestujúcimi a leteckými dopravcami prostredníctvom rozhodnutia, ktoré je právne záväzné pre obe strany a je vymožiteľné. Na spory, ktoré patria do pôsobnosti smernice 2013/11/EÚ, sa uplatňuje len uvedená smernica. Všetci leteckí dopravcovia, ktorí zabezpečujú lety z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu alebo tretej krajiny na tieto letiská, podliehajú systému alternatívneho riešenia sporov uvedeného v smernici 2013/11/EÚ, ktorým sa zabezpečí jednoduché, rýchle a lacné mimosúdne riešenie sporov medzi cestujúcimi a leteckými dopravcami.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Sťažnosť na údajné porušenie tohto nariadenia na akomkoľvek letisku, ktoré sa nachádza na území členského štátu, alebo sťažnosť týkajúcu sa akéhokoľvek letu z tretej krajiny na letisko nachádzajúce sa na tomto území, môže každý cestujúci podať ktorémukoľvek vnútroštátnemu orgánu menovanému podľa odseku 3. Takéto sťažnosti sa môžu predložiť najskôr po uplynutí dvoch mesiacov od podania sťažnosti príslušnému dopravcovi, pokiaľ dopravca ešte neposkytol konečnú odpoveď na túto sťažnosť.

4. Po tom, ako dostane od leteckého dopravcu úplnú odpoveď, môže príslušný cestujúci podať sťažnosť na údajné porušenie tohto nariadenia na akomkoľvek letisku, ktoré sa nachádza na území členského štátu, alebo sťažnosť týkajúcu sa akéhokoľvek letu z ktoréhokoľvek letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu alebo tretej krajiny na takéto letisko ktorémukoľvek vnútroštátnemu orgánu mimosúdneho riešenia sporov vymenovanému podľa odseku 3. Takéto sťažnosti sa môžu predložiť vo vopred určenej lehote stanovenej na najmenej jeden rok odo dňa, keď cestujúci predložil sťažnosť alebo nárok príslušnému dopravcovi.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 a – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Ak sa zistí, že letecká spoločnosť pochybila, orgán na vybavovanie sťažností informuje orgán presadzovania práva, ktorý v súlade s článkom 16a ods. 2 prijme opatrenie na zabezpečenie presadenia práva.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Menovaný orgán do 7 dní od doručenia sťažnosti potvrdí jej prijatie a kópiu zašle príslušnému vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva. Lehota na poskytnutie konečnej odpovede sťažovateľovi nesmie byť dlhšia ako tri mesiace od jej doručenia. Kópia konečnej odpovede sa poskytne aj vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva.

5. Keď bola menovanému orgánu doručená sťažnosť, upovedomí strany sporu hneď po tom, ako získa všetky dokumenty obsahujúce informácie, ktoré sa týkajú sťažnosti. Kópiu dokumentov, ktoré sa týkajú sťažnosti, zašle príslušnému vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva. Lehota na poskytnutie konečnej odpovede sťažovateľovi nesmie byť dlhšia ako 90 kalendárnych dní odo dňa, keď bol menovanému orgánu doručený cely spis sťažnosti. Kópia konečnej odpovede sa poskytne aj vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh uvádza tento článok do súladu s novou smernicou o alternatívnom riešení sporov.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 a – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„5a. Leteckí dopravcovia oznámia svoje kontaktné údaje orgánom členských štátov, v ktorých pôsobia, menovaným podľa tohto článku, aby mohli byť kontaktovaní v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, .“

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 a – odsek 5 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„5b. Ak sa uvádzajú dôvody súvisiace s bezpečnosťou podľa tohto nariadenia, dôkazné bremeno nesie príslušná letecká spoločnosť.“

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 aa (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„Článok 16 aa

 

Členské štáty zriadia dobre vybavené, bezplatné a nezávislé mediačné orgány, ktoré budú pomáhať riešiť spory medzi cestujúcimi a leteckými spoločnosťami a poskytovateľmi služieb v oblasti iných spôsobov dopravy.“

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 1b – odsek 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia prostredníctvom výboru uvedeného v článku 16c podporuje dialóg medzi členskými štátmi týkajúci sa vnútroštátneho výkladu a uplatňovania tohto nariadenia.

1. Komisia prostredníctvom výboru uvedeného v článku 16c podporuje dialóg a presadzuje spoluprácu medzi členskými štátmi, čo sa týka vnútroštátneho výkladu a uplatňovania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Najneskôr do konca apríla nasledujúceho kalendárneho roku členské štáty predložia Komisii každý rok správu o svojich činnostiach. Komisia môže rozhodnúť o otázkach riešených v týchto správach prostredníctvom vykonávacích aktov. Vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 16c.

2. Najneskôr do konca apríla nasledujúceho kalendárneho roku členské štáty predložia Komisii každý rok správu o svojich činnostiach vrátane štatistických údajov uvedených v článku 16 ods. 5. Komisia môže rozhodnúť o otázkach riešených v týchto správach prostredníctvom vykonávacích aktov. Vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 16c.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 b – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Komisia a členské štáty zriadia mechanizmus platný pre celú Úniu, ktorý budú tvoriť všetky orgány vymenované podľa článku 16 a článku 16a, s cieľom zabezpečiť výmenu informácií o prípadoch porušenia tohto nariadenia, sankciách a najlepších postupoch v oblasti presadzovania práva medzi členskými štátmi. Komisia túto informáciu sprístupní všetkým členským štátom v elektronickej forme.

Odôvodnenie

Tento PN súvisí so spravodajcovým PN 81. Požiadavka na celoúnijný mechanizmus výmeny informácií bola presunutá z článku 16 ods. 4 do tohto článku 16b, ktorý sa zaoberá mechanizmom spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 b – odsek 5 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b. Vnútroštátne orgány presadzovania práva na požiadanie poskytnú Komisii informácie a príslušné dokumenty o jednotlivých prípadoch porušenia nariadenia.

Odôvodnenie

S cieľom vytvoriť plynulý tok informácií by Komisia mala mať možnosť získavať informácie od vnútroštátnych orgánov presadzovania práva na základe príslušného ustanovenia tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 b – odsek 5 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5c. Komisia na svojej webovej stránke najneskôr 1. mája 2015 uverejní a pravidelne aktualizuje zoznam všetkých leteckých dopravcov pôsobiacich v Únii, ktorí systematicky nedodržiavajú ustanovenia tohto nariadenia. Každý dopravca, bez ohľadu na veľkosť alebo pôvod, v súvislosti s ktorým Komisia získala dôkaz o prípadoch porušovania ustanovení tohto nariadenia podľa článku 16b ods. 5b, ktoré sa stali cestujúcim na viac ako desiatich rôznych letoch v jednom kalendárnom roku a ktoré sa týkajú viac ako jedného článku nariadenia, sa považuje za dopravcu systematicky nedodržiavajúceho nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 c a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a) Dopĺňa sa tento článok:

 

„Článok 16ca

 

Delegované akty

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16cb prijímať delegované akty a dopĺňať ich na úplný zoznam okolností, ktoré sa považujú za mimoriadne na základe práce vnútroštátnych orgánov presadzovania práva a rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie.“

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1b (nový)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 c b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15 b) Dopĺňa sa tento článok:

 

„Článok 16cb

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16b sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od …*. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 16ca môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 16ba nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Táto lehota sa na návrh Európskeho parlamentu alebo Rady predĺži o dva mesiace.

 

_________________

 

* Ú. v. vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 17

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 1. januára 2017 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní a výsledkoch tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o vplyv náhrady za dlhé meškania a obmedzenia ubytovania za dlhotrvajúcich mimoriadnych okolností. Komisia podá správu aj o zvýšenej ochrane cestujúcich leteckej dopravy v letoch z tretích krajín uskutočňovaných dopravcami, ktorí nepatria do Spoločenstva, v súvislosti s medzinárodnými dohodami o leteckej doprave. V prípade potreby sa k správe pripoja legislatívne návrhy.

Komisia do 1. januára 2017 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní a výsledkoch tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o vplyv náhrady za dlhé meškania a obmedzenia ubytovania za dlhotrvajúcich mimoriadnych okolností, záležitosti spojené s interpretáciou mimoriadnych okolností, štatistiky zverejňované vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva o ich činnosti, a to aj o sankciách a zisteniach v oblasti podozrivých praktík porušovania nariadenia zo strany leteckých dopravcov, pokrok dosiahnutý pri vytváraní vnútroštátnych orgánov zodpovedných za mimosúdne riešenie sporov a činnosť týchto orgánov. Komisia podá správu aj o zvýšenej ochrane cestujúcich leteckej dopravy v letoch z tretích krajín uskutočňovaných dopravcami, ktorí nepatria do Spoločenstva, v súvislosti s medzinárodnými dohodami o leteckej doprave. Komisia podá navyše správu o účinnosti prijatých opatrení a sankcií uložených orgánmi uvedenými v článku 16 a o možnej potrebe harmonizovaného prístupu. V prípade potreby sa k správe pripoja legislatívne návrhy.

Odôvodnenie

V prípade potreby sa k správe pripoja legislatívne návrhy. Spravodajca sa domnieva, že správa predložená Komisiou by mala obsahovať podrobnejšie informácie, aby bolo možné posúdiť vplyv, vykonávanie a presadzovanie nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Letecký dopravca Spoločenstva poskytne na letisku formulár sťažnosti, ktorý cestujúcemu umožní bezodkladne podať sťažnosť týkajúcu sa poškodenej alebo zmeškanej batožiny. Tento formulár sťažnosti, ktorý môže mať formu správy o majetkových nezrovnalostiach (PIR), prijíma letecký dopravca na letisku ako sťažnosť podľa článku 31 ods. 2 Montrealského dohovoru. Táto možnosť sa nemá vplyv na práva cestujúceho podať sťažnosť inými prostriedkami v lehotách stanovených v Montrealskom dohovore.

2. Na všetkých letiskách v rámci EÚ letecký dopravca Spoločenstva a pozemný odbavovací personál, ktorý koná v jeho mene, zriadia službu, prostredníctvom ktorej budú cestujúcim poskytovať formuláre sťažností, ktoré im umožnia bezodkladne po prílete podať sťažnosť týkajúcu sa poškodenej alebo zmeškanej batožiny. Letecký dopravca Spoločenstva rovnako rozdáva takýto formulár sťažnosti na žiadosť cestujúceho pri odbavovacích pultoch alebo pri služobných pultoch na letisku, prípadne na oboch miestach, a tento formulár sprístupní na svojej internetovej stránke. Tento formulár sťažnosti, ktorý môže mať formu správy o majetkových nezrovnalostiach (PIR), prijíma letecký dopravca na letisku ako sťažnosť podľa článku 31 ods. 2 Montrealského dohovoru. Touto možnosťou nie je dotknuté právo cestujúceho podať sťažnosť inými prostriedkami v lehotách predpísaných v Montrealskom dohovore.

 

2a. Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví formu štandardizovanej žiadosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom /postupom preskúmania uvedeným v článku 6f ods. 2.

Odôvodnenie

Tento PN nahrádza spravodajcov PN 92. Ako v prípade všetkých vykonávacích aktov, formulár sťažnosti bude uverejnený v úradnom vestníku vo všetkých jazykoch EÚ.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 5 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Do článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

 

„3a. V prípade straty, meškania alebo poškodenia batožiny letecké spoločnosti najprv odškodnia cestujúcich, s ktorými uzatvorili zmluvu, a to ešte pred tým, než budú môcť vzniesť nárok voči letiskám alebo poskytovateľom služieb, za ktorých nie sú nevyhnutne zodpovední. "

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 6 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Vždy, keď sa prepravujú zapísané invalidné vozíky, iné pomôcky uľahčujúce pohyblivosť alebo asistenčné pomôcky, letecký dopravca a jeho agenti každej osobe so zníženou pohyblivosťou podľa ustanovení článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/200625 ponúknu bezplatne možnosť urobiť osobitné vyhlásenie o záujme podľa článku 22 ods. 2 Montrealského dohovoru v čase rezervácie a najneskôr keď sa pomôcky odovzdávajú dopravcovi.

1. Vždy, keď sa prepravujú zapísané invalidné vozíky, iné pomôcky uľahčujúce pohyblivosť alebo asistenčné pomôcky, letecký dopravca a jeho agenti upozornia cestujúcich na ich práva a každej zdravotne postihnutej osobe alebo osobe so zníženou pohyblivosťou podľa ustanovení článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/200625 ponúknu bezplatne možnosť urobiť osobitné vyhlásenie o záujme podľa článku 22 ods. 2 Montrealského dohovoru v čase rezervácie a najneskôr vtedy, keď sa pomôcky odovzdávajú dopravcovi. Komisia prijme delegované akty, v ktorých stanoví vzorový formulár pre takéto vyhlásenie o záujme. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 6f ods. 2.

__________________

__________________

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave, Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1.

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave, Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1.

Odôvodnenie

Tento PN nahrádza spravodajcov PN 93. Na uľahčenie postupu vydávania vyhlásenia by bol užitočný vzorový formulár. Cestujúcich aj leteckých dopravcov by usmernil v tom smere, aby pre prípad zničenia, straty alebo poškodenia pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť poskytli relevantné informácie a potrebné dokumenty.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 6 a – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Letecké spoločnosti musia zabezpečiť, aby cestujúci mali možnosť bezplatne používať svoje invalidné vozíky a detské kočíky až po odletový východ, pričom naspäť ich dostanú pri dverách lietadla. Ak to nie je z bezpečnostných dôvodoch možné, letecké spoločnosti musia pre používateľov invalidných vozíkov zabezpečiť inú bezplatnú možnosť pohybu po letiskovom termináli až do momentu, keď si môžu vyzdvihnúť svoj invalidný vozík. Ak sa tieto bezpečnostné dôvody týkajú priamo samotného terminálu, za poskytnutie náhradnej možnosti pohybu uvedenej v tomto odseku je zodpovedný riadiaci orgán letiska.

Odôvodnenie

Na mnohých letiskách EÚ sa invalidné vozíky osôb so zníženou pohyblivosťou ani invalidné vozíky pre deti nesmú používať až po odletový východ a používatelia týchto vozíkov si ich niekedy môžu vyzdvihnúť až v priestore výdaja batožiny. Keďže týmto sa do značnej miery obmedzuje pohyblivosť týchto osôb, mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby mohli s invalidnými vozíkmi ísť až po odletový východ. Ak toto nie je z bezpečnostných dôvodov možné, mali by mať k dispozícii bezplatné náhradné možnosti pohybu.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 6 b – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na účel monitorovania ochrany cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a zdravotne postihnutých cestujúcich v prípade poškodenia ich pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť vnútroštátny orgán presadzovania práva posúdi a zohľadní aj informácie o sťažnostiach týkajúcich sa pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť predložených orgánom menovaným podľa článku 16a nariadenia 261/2004.

2. Na účel monitorovania ochrany cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a zdravotne postihnutých cestujúcich v prípade poškodenia ich pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť alebo asistenčných pomôcok vnútroštátny orgán presadzovania práva posúdi a zohľadní aj informácie o sťažnostiach týkajúcich sa pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť predložených orgánom menovaným podľa článku 16a nariadenia (ES) č. 261/2004.

Odôvodnenie

Rovnako ako v iných častiach tohto nariadenia patria asistenčné pomôcky vedľa pomôcok na uľahčenie pohyblivosti.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 6 c – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomocí uvedené v článku 6 ods. 1 sa Komisii poskytuje na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od …*. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

____________

 

* Ú. v. vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Znenie textu bolo upravené na štandardné obdobie, na ktoré Parlament deleguje právomoci na Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 6 d – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zatiaľ čo leteckí dopravcovia môžu neobmedzene komerčne stanovovať podmienky týkajúce sa prepravy povolenej batožiny, musia jasne uviesť, pri rezervácii a pri odbavovacích pultoch (vrátane samoobslužných odbavovacích strojov), maximálnu povolenú batožinu, ktorú si cestujúci môžu vziať so sebou do lietadla, a ktorú si môžu uložiť do nákladného priestoru pri každom lete, ktorá je v cene letenky, vrátane akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa počtu predmetov, ktoré by sa uplatnili v rámci danej povolenej batožiny. V prípade, že sa uplatňujú dodatočné poplatky za prepravu batožiny, leteckí dopravcovia musia jasne uviesť podrobnosti týkajúce sa týchto poplatkov pri rezervácii a na požiadanie na letisku.

1. Leteckí dopravcovia musia na začiatku procesu rezervácie vo všetkých použitých distribučných kanáloch vrátane počítačových rezervačných systémov a pri odbavovacích pultoch (vrátane samoobslužných odbavovacích strojov) jasne uviesť maximálnu povolenú batožinu, ktorú si cestujúci môžu vziať so sebou do lietadla, a ktorú si môžu uložiť do nákladného priestoru pri každom lete, ktorá je v cene letenky, vrátane akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa počtu kusov batožiny, ktoré sa uplatnia v rámci danej povolenej batožiny, a akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa nákupov z letiska. Leteckí dopravcovia jasne, transparentne a jednoznačne informujú o podrobnostiach o dodatočných poplatkoch uplatniteľných za prepravu batožiny na začiatku procesu rezervácie a na požiadanie na letisku. Základné cestovné služby a dodatočné poplatky musia byť jasne identifikovateľné a musia sa dať kúpiť oddelene.

Odôvodnenie

Tento PN nahrádza spravodajcov PN 95 v záujme posilnenia požiadavky na transparentnosť ceny a slobodu obchodu.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 6 d – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Cestujúci si môžu na palubu lietadla bezplatne zobrať základné osobné veci, ako sú kabáty a kabelky, vrátane minimálne jednej štandardizovanej tašky s nákupmi z letiska, nad rámec predpísaného maximálneho množstva príručnej batožiny.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 6 d – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1107/2006, množstvo povolenej príručnej batožiny môže byť vyjadrené maximálnymi rozmermi alebo maximálnou váhou celkovej povolenej príručnej batožiny na jedného cestujúceho, alebo oboma spôsobmi, no bez obmedzenia konkrétneho počtu kusov príručnej batožiny.

Odôvodnenie

Letecké spoločnosti by mali stanoviť maximálnu povolenú batožinu podľa váhy alebo rozmerov, ale možnosť obmedzovať počet kusov by sa mala zakázať.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 6 d – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že mimoriadne okolnosti, napr. bezpečnostné dôvody alebo zmena typu lietadla po rezervácii, zabraňujú preprave predmetov, ktoré sú súčasťou povolenej príručnej batožiny, v kabíne pre cestujúcich, letecký dopravca ich môže prepraviť v nákladnom priestore lietadla, avšak bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.

2. Letecký dopravca môže uvedené kusy batožiny prepraviť v nákladnom priestore lietadla, ak mimoriadne okolnosti súvisiace s bezpečnosťou a osobitné vlastnosti lietadla vylučujú prepravu na palube lietadla. V týchto prípadoch sa neuplatňujú žiadne dodatočné poplatky.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je zohľadniť mimoriadne okolnosti týkajúce sa lietadla alebo bezpečnosti, ktoré môžu vylučovať prepravu kusov batožiny uvedených v článku 6 bode d) pododseku 1a a 1b na palube lietadla.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 6 d – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. V prípade, že príručná batožina sa pred nástupom do lietadla alebo odletom lietadla preloží z paluby do batožinového priestoru, musí sa odovzdať cestujúcemu pri vystúpení z lietadla, tak ako príručná batožina.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 e – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Letecký dopravca Spoločenstva povolí cestujúcemu prepravovať hudobný nástroj v kabíne lietadla pre cestujúcich za podmienky dodržania príslušných bezpečnostných predpisov a technických špecifikácií a obmedzení predmetného lietadla. Hudobné nástroje sa prijímajú na prepravu v kabíne lietadla za podmienky, že sa môžu bezpečne uložiť vo vhodnom batožinovom priestore v kabíne alebo pod príslušným sedadlom cestujúceho. Letecký dopravca môže rozhodnúť, že hudobný nástroj je súčasťou maximálne povolenej príručnej batožiny a neprepravuje sa navyše k nej.

1. Letecký dopravca Únie povolí cestujúcemu prepravovať hudobný nástroj v kabíne lietadla pre cestujúcich za podmienky dodržania príslušných bezpečnostných predpisov a technických špecifikácií a obmedzení predmetného lietadla. Hudobné nástroje sa prijímajú na prepravu v kabíne lietadla za podmienky, že sa môžu bezpečne uložiť vo vhodnom batožinovom priestore v kabíne alebo pod príslušným sedadlom cestujúceho. Keď je hudobný nástroj prijatý na prepravu v kabíne lietadla, je súčasťou maximálne povolenej príručnej batožiny. Letecký dopravca môže rozhodnúť o uplatnení ďalších poplatkov za ďalšiu prepravovanú príručnú batožinu okrem tohto nástroja.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 e – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak je hudobný nástroj príliš veľký pre bezpečné uloženie vo vhodnom batožinovom priestore v kabíne alebo pod príslušným sedadlom cestujúceho, letecký dopravca môže požadovať zaplatenie tarifnej ceny druhej letenky, keď sa tento hudobný nástroj prepravuje ako príručná batožina na druhom sedadle. Ak je druhé sedadlo predané, letecký dopravca vyvinie primerané úsilie, aby sa dotyčný cestujúci a hudobný nástroj umiestnili na sedadlá vedľa seba. Hudobné nástroje sa prepravujú vo vykurovanom batožinovom priestore lietadla, ak je k dispozícii a ak je potrebný, za podmienky dodržania príslušných bezpečnostných predpisov, priestorových obmedzení a technických špecifikácií dotknutého lietadla. Letecký dopravca vo svojich podmienkach jasne uvedie, na základe čoho sa budú hudobné nástroje prepravovať, a uplatniteľné poplatky.

2. Ak je hudobný nástroj príliš veľký pre bezpečné uloženie vo vhodnom batožinovom priestore v kabíne alebo pod príslušným sedadlom cestujúceho, letecký dopravca môže požadovať zaplatenie tarifnej ceny druhej letenky, keď sa tento hudobný nástroj prepravuje ako príručná batožina na druhom sedadle. Takáto tarifná cena druhej letenky nepodlieha platbe príslušných letiskových poplatkov. Ak je druhé sedadlo predané, letecký dopravca vyvinie primerané úsilie, aby sa dotyčný cestujúci a hudobný nástroj umiestnili na sedadlá vedľa seba.“

Odôvodnenie

V záujme zlepšenia štruktúry článku bol vypustený text rozdelený a začlenený do nových odsekov 2a a 2b článku 6e.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 e – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„2a. Hudobné nástroje sa prepravujú vo vykurovanom batožinovom priestore lietadla, ak je k dispozícii a ak je potrebný, za podmienky dodržania príslušných bezpečnostných predpisov, priestorových obmedzení a technických špecifikácií dotknutého lietadla. Leteckí dopravcovia zabezpečia osobitné štítky na jasné označenie hudobných nástrojov, aby sa s nimi zaobchádzalo s potrebnou starostlivosťou. Ako náklad lietadla sú prípustné len nástroje riadne zabalené v pevnom a/alebo tvrdom obale osobitne určenom pre takéto predmety.“

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 6 e – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Letecký dopravca pri rezervácii a vo svojich podmienkach jasne uvedie pravidlá, na základe ktorých sa budú hudobné nástroje prepravovať, vrátane uplatniteľných poplatkov, priestorov na prepravu hudobných nástrojov dostupných v príslušnom lietadle a rozmerov týchto priestorov. Ak je nutná rezervácia druhého sedadla, cestujúcim sa musí ponúknuť možnosť rezervácie tohto druhého sedadla cez internet.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 6 f (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6f

 

1. Komisii pomáha Výbor pre práva cestujúcich. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Príloha: neúplný zoznam okolností, ktoré sa považujú za mimoriadne na účely tohto nariadenia

„Príloha: úplný zoznam okolností, ktoré sa považujú za mimoriadne na účely tohto nariadenia

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia právnej istoty, čo sa týka vymedzenia mimoriadnych okolností, by tento zoznam mal byť úplný.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – odsek 1 – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii. technické problémy, ktoré nepatria do obvyklej letovej prevádzky lietadla, napr. zistenie chyby počas predmetnej letovej prevádzky, ktorá bráni bežnému pokračovaniu letovej činnosti; alebo skrytá výrobná chyba odhalená výrobcom alebo príslušným orgánom, ktorá rušivo zasahuje do letovej bezpečnosti;

ii. technické problémy, ktoré majú vplyv na lietadlo a sú priamo spôsobené skrytou výrobnou chybou, oficiálne potvrdenou výrobcom alebo príslušným orgánom a odhalenou pri kontrole údržby pred letom alebo po uvoľnení lietadla do prevádzky, ktorá rušivo zasahuje do letovej bezpečnosti;

Odôvodnenie

Taktický PN proti PN 101?

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 1 – odsek 1 – bod ii a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iia. poškodenie spôsobené nárazom vtákov;

Odôvodnenie

Nad správaním vtákov vo vzduchu nemajú letecké spoločnosti kontrolu, nech prijmú akékoľvek preventívne opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – odsek 1 – bod iii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii. bezpečnostné riziká a sabotážne alebo teroristické činy, ktoré znemožňujú bezpečnú letovú prevádzku;

iii. vojny, politické nepokoje a sabotážne alebo teroristické činy, ktoré znemožňujú bezpečnú letovú prevádzku;

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – odsek 1 – bod iv

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv. zdravotné riziká ohrozujúce život alebo núdzové zdravotné situácie, ktoré si vyžadujú prerušenie alebo odklon dotyčného letu;

iv. zdravotné riziká alebo núdzové zdravotné situácie, ktoré si vyžadujú prerušenie alebo odklon dotyčného letu;

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – odsek 1 – bod v

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

obmedzenia manažmentu letovej prevádzky alebo uzavretie vzdušného priestoru alebo letiska;

v. nepredvídané obmedzenia manažmentu letovej prevádzky alebo nepredvídané uzavretie vzdušného priestoru alebo letiska, a to aj uzavretie vzletovej a pristávacej dráhy orgánmi;

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – odsek 1 – bod vi

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vi. meteorologické podmienky nezlučiteľné s letovou bezpečnosťou; a

vi. meteorologické podmienky, ktoré sú nezlučiteľné s letovou bezpečnosťou alebo spôsobili poškodenia lietadla počas letu alebo na odbavovacej ploche po uvoľnení lietadla do prevádzky, a znemožňujú tak prevádzku lietadla; a

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – odsek 1 – bod vii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vii. pracovné spory u prevádzkujúceho leteckého dopravcu alebo dôležitých poskytovateľov služieb, ako sú letiská a poskytovatelia letových navigačných služieb.

vii. nepredvídané pracovné spory u prevádzkujúceho leteckého dopravcu alebo dôležitých poskytovateľov služieb, ako sú letiská a poskytovatelia letových navigačných služieb.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Za mimoriadne okolnosti sa nepovažujú tieto:

vypúšťa sa

i. i. technické problémy, ktoré patria do bežnej prevádzky lietadla, napr. problém zistený počas štandardnej údržby alebo počas predletovej kontroly lietadla, alebo ktoré vzniknú z dôvodu nesprávneho vykonania takejto údržby alebo predletovej kontroly; a

 

ii. nedostupnosť letovej posádky alebo palubných sprievodcov (ak nebola spôsobená pracovnými spormi).

 

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Letecký priemysel absolvoval za posledné roky významné zmeny spojené so zvýšením počtu cestujúcich a letov na liberalizovanom európskom trhu. Tento všeobecne pozitívny vývoj však do istej miery sprevádzalo uplatňovanie nekalých praktík a zníženie kvality služieb s negatívnymi dôsledkami pre cestujúcich. Okrem toho možno od nadobudnutia účinnosti nariadenia v roku 2004 pozorovať problémy v oblasti nejednotného výkladu spôsobeného nejasnými miestami a medzerami v súčasnom nariadení, jeho nejednotného presadzovania v jednotlivých členských štátoch a ťažkostí cestujúcich pri presadzovaní svojich práv v prípade porušenia právnych predpisov zo strany leteckých dopravcov. Parlament už sa k niekoľkým z týchto bodov vyjadril v rámci svojich rezolúcií prijatých v roku 2012[1].

Nasledujúce prvky návrhu Komisie možno označiť ako krok vpred pri presadzovaní práv cestujúcich v leteckej doprave: lepšie vymedzenie úlohy vnútroštátnych orgánov presadzovania práva a jej rozšírenie na uplatňovanie nárokov v oblasti batožiny; zavedenie postupu podávania sťažností s jasnými lehotami a presnou úlohou nového orgánu, ktorý sa má zriadiť na vybavovanie sťažností; zavedenie nových ustanovení súvisiacich s prípadmi odmietnutia nástupu do lietadla, zmeškania prípojných letov a dlhých meškaní; vytvorenie neúplného zoznamu mimoriadnych okolností s cieľom ozrejmiť, v ktorých prípadoch sú leteckí dopravcovia oslobodení od vyplácania náhrad; posilnenie povinnosti leteckých dopravcov informovať cestujúcich primeraným spôsobom a včas; zavedenie nových ustanovení v oblasti prepravy vybavenia na zlepšenie pohyblivosti a hudobných nástrojov.

Hlavné obavy

Neúplné a nekonzistentné uplatňovanie súčasného nariadenia dopravcami aj vnútroštátnymi orgánmi spôsobuje zmätok ako pre cestujúcich, tak aj pre celé odvetvie. Cestujúci navyše nemajú dostatočné informácie o svojich právach a sú nespokojní s okolnosťami a náklady spojenými s presadzovaním svojich práv.

Právna neistota viedla k sérii rozsudkov Súdneho dvora, ktoré postupom času vytvorili rozsiahlu judikatúru v oblasti práv cestujúcich. Na to je však ťažké dohliadať. Čísla ukazujú, že iba malý počet cestujúcich, ktorí by teoreticky mali nárok na dávky a náhrady, o dávky a náhrady v skutočnosti vôbec žiada a dostáva ich.

Rozhodujúcim faktorom je, že prevádzkujúci leteckí dopravcovia neuznávajú práva dotknutého cestujúceho automaticky. Cestujúci preto musia individuálne uplatňovať svoje nároky u veľkých medzinárodných spoločností. Zákazníci sa v tomto prípade cítia neistejší, v neposlednom rade s ohľadom na zložitosť procesu. Mnohí cestujúci nie sú ochotní súdiť sa kvôli tomu, že sú s tým spojené vysoké náklady a veľké úsilie, čo niektoré letecké spoločnosti využívajú na to, aby sa vyhli poskytovaniu týchto služieb.

Preto návrhy spravodajcu vo všeobecnosti smerujú k posilneniu práv cestujúcich.

Právo na náhradu v prípade dlhých meškaní:

Revidované nariadenie by malo výslovne uvádzať právo na pomoc a náhradu v prípade cestujúcich s dlhým meškaním. Prahové hodnoty, po prekročení ktorých meškanie vedie k poskytnutiu pomoci alebo náhrady, by mali byť stanovené v súlade s rozsudkom Súdneho dvora EÚ (spojené veci C-407/07 a C-432/07 – Sturgeon), ktorý poskytuje cestujúcim v prípade meškania o viac ako 3 hodiny rovnaké práva, ako majú cestujúci, ktorých lety boli zrušené. Spravodajca víta skutočnosť, že Komisia vo svojom návrhu zohľadňuje rozsudok Sturgeon.

Spravodajca súhlasí s názorom Komisie, že prahové hodnoty by mali byť rovnaké pre všetky cesty v rámci EÚ, v prípade ciest do a z tretích krajín by mali závisieť od dĺžky cesty, aby sa zohľadnili operačné ťažkosti leteckých dopravcov pri riešení meškania na vzdialených letiskách.

Vo svetle rozhodnutia SD EÚ však spravodajca nesúhlasí s názorom Komisie, že všetky prahové hodnoty by sa mali zvýšiť, aby sa zmenšili finančné dôsledky pre leteckého dopravcu a aby sa minimalizovalo riziko zrušenia ďalších letov (odôvodnenie 11). Okrem toho sú navrhované prahové hodnoty považované za príliš dlhé, a to najmä v prípade letov v rámci EÚ, kde trvanie letu zvyčajne nepresahuje tri hodiny. Z tohto dôvodu spravodajca pozmenil článok 6 nahradením prahových hodnôt päť, deväť a dvanásť hodín hodnotami tri resp. päť hodín.

S cieľom ešte viac uľahčiť uplatňovanie súčasného systému a zvýšiť jeho zrozumiteľnosť pre cestujúcich aj letecké spoločnosti spravodajca okrem toho navrhuje sprehľadniť spúšťacie body a sumy náhrad podľa článkov 6, 6a a 7 zavedením týchto hodnôt: 300 EUR v prípade letov v rámci Únie (bez ohľadu na letovú vzdialenosť); 300 EUR v prípade všetkých ďalších letov do vzdialenosti 3 500 km; 600 EUR v prípade všetkých ostatných letov s dĺžkou nad 3500 km.

Dobrovoľné dohody medzi leteckými dopravcami a cestujúcimi o náhradách by mali byť vynútiteľné len vtedy, ak sa týkajú spôsobu poskytnutia náhrady, nie však náhrady samotnej (článok 7 ods. 5).

Práva v oblasti prípojných letov:

Zvláštna pozornosť sa venuje prípadom, keď cestujúci zmešká prípojný let kvôli zmene letového plánu alebo meškania. Právom preto Komisia zavádza nový článok 6a, prostredníctvom ktorého by príslušným cestujúcim mal ponúknuť pomoc, starostlivosť a presmerovanie predchádzajúci letecký dopravca, ktorý spôsobil meškanie v mieste transferu vedúce k tomu, že cestujúci zmešká svoj prípojný let.

Cestujúci, ktorí zmeškajú prípojný let, by taktiež mali mať možnosť žiadať o náhradu na podobnom základe ako tí, ktorých lety meškajú alebo boli zrušené. Spravodajca však zastáva názor, že vzhľadom na významný počet dopravcov, ktorí prevádzkujú regionálne lety na kratšie vzdialenosti v rámci EÚ, by sa hospodárska záťaž kladená na týchto dopravcov mala znížiť. Preto spravodajca doplnil minimálnu hranicu 90 minút meškania predchádzajúceho letu v mieste transferu, po prekročení ktorej vzniká cestujúcemu nárok na náhradu (nové odôvodnenie 13a, článok 6a ods. 2), za predpokladu, že oneskorenie v konečnom mieste určenia je viac ako tri resp. päť hodín. Táto dvojitá podmienka je pridaná z dôvodov proporcionality a je odôvodnená, ak predchádzajúca letecký dopravca spôsobí len krátke meškanie, ktoré v konečnom dôsledku vedie k zmeškaniu prípojného letu a oveľa väčšiemu meškaniu v konečnom mieste určenia.

Odmietnutie nástupu do lietadla:

Odmietnutie nástupu do lietadla môže nastať z dôvodu rezervácie nadmerného počtu sedadiel, ale aj kvôli ďalším prevádzkovým dôvodom, ako potvrdil Súdny dvor. Zvláštnym prípadom odmietnutia nástupu do lietadla ja tzv. politika absencie (no-show) uplatňovaná leteckými dopravcami. V praxi leteckí dopravcovia odmietajú nástup cestujúcich do lietadla v prípade spiatočnej cesty, ak z letenky nevyužili cestu tam. Táto politika je proti záujmu spotrebiteľov a mala by byť jasne zakázaná. Spravodajca preto navrhuje posilniť návrh Komisie (odôvodnenie 7, článok 4 ods. 4).

Nariadenie by taktiež malo ozrejmiť, že pojem „odmietnutie nástupu do lietadla“ sa vzťahuje na prípady, keď bol plánovaný čas odchodu presunutý na skorší termín s tým dôsledkom, že cestujúci let zmeškal, s výnimkou prípadu, ak bol cestujúci informovaný aspoň 24 hodín vopred (odôvodnenie 5, článok 2 písm. j), článok 4 ods. 5a nový). Ak je zmena plánu významná, mal by mať cestujúci právo na náhradu alebo presmerovanie (článok 6 ods. 1 bod iii)).

Okrem toho, ak bol odlet bol odložený na neskôr, malo by to viesť ku vzniku podobných práv ako v prípade meškania letu (odôvodnenie 12).

Spravodajca sa domnieva, že cestujúci, ktorým bol odmietnutý nástup do lietadla proti ich vôli, by nemali byť nijak obmedzovaní vo vzťahu k pomoci a bez akéhokoľvek odkladu by sa mal uplatňovať článok 9. Preto je proti návrhu Komisie, aby sa článok 9 uplatňoval až dvojhodinovom čakaní, ak si po odmietnutí nástupu do lietadla cestujúci vyberie presmerovanie (článok 4 ods. 3, článok 4 ods. 4).

Ochrana v prípade viacerých prerušení letu:

Platobná neschopnosť

Prípady leteckých spoločností Spanair a Malev ukazujú, ako je dôležitá ochrana práv cestujúcich v prípade ukončenia prevádzky leteckých spoločností kvôli ich hospodárskej situácii. Zvyčajne sa takéto prípady zrušenia letu riadia nariadením č. 261/2004 s vyplácaním náhrady alebo ponukou alternatívnej dopravy príslušnému cestujúcemu. V praxi sa však ukazuje, že v prípade platobnej neschopnosti, existuje určitá neistota, pokiaľ ide o platby, ktoré sa nepriamo týka aj poskytovateľov balíkových zájazdov. Zlepšenie právnych predpisov EÚ je preto nevyhnutné.

Na rozdiel od Komisie, ktorá nerieši kľúčový problém ochrany cestujúcich, sa spravodajca domnieva, že revízia nariadenia by mala obsahovať príslušné ustanovenia. V záujme skutočného zabezpečenia práva cestujúceho na náhradu alebo let späť by leteckí dopravcovia mali mať povinnosť dostatočne preukázať zabezpečenie vyplácania náhrad cestujúcim alebo ich návratu do vlasti (nové odôvodnenie 9a, článok 5 ods. 5c). Požiadavka ponecháva priestor pre niekoľko opatrení (napr. fond alebo poistenie), ktoré môžu leteckí dopravcovia prijať v záujme ochrany cestujúcich v takýchto prípadoch.

Plány nepredvídaných udalostí

Významný nový prvok zavedený Komisiou sa týka povinnosti riadiacich orgánov letiska a používateľov letiska vytvoriť plány nepredvídaných udalostí na minimalizáciu vplyvu viacerých prerušení letov v záujme koordinovaného zorganizovania starostlivosti o cestujúcich alebo ich presmerovania. Ak letecký dopravca náhle zastaví prevádzku, sú tieto plány osobitne potrebné na pomoc cestujúcim, ktorí uviazli na letisku. Spravodajca sa domnieva, že ročná prahová hodnota 3 mil. cestujúcich na letiskách je príliš vysoká a mala by sa znížiť na 1,5 mil. cestujúcich. Zapojenie celoštátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov do prípravy týchto plánov nepredvídaných udalostí sa považuje za dôležité (odôvodnenie 10, článok 5 ods. 5). Príslušné pozmeňujúce návrhy zdôrazňujú potrebu koordinovaných krokov všetkých zúčastnených strán, podrobnejšie uvádzajú, čo by plány nepredvídaných udalostí mali obsahovať, pokiaľ ide o informácie a pomoc cestujúcim, zdôrazňujú osobitnú povinnosť leteckých dopravcov zaviesť postupy pre prípad prerušení letov (nové odôvodnenie 10a, článok 5 ods. 5, nový článok 5 ods. 5a).

Mimoriadne okolnosti:

Leteckí dopravcovia môžu byť oslobodení od povinnosti vyplatiť náhradu, ak môžu dokázať, že problémy sú spôsobené určitými mimoriadnymi okolnosťami. Výklad tohto pojmu je však veľmi neistý. Relevantné rozsudky Súdneho dvora EÚ by mali pomôcť formulovať predpisy EÚ dôveryhodnejším spôsobom. Zoznam, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu, má slúžiť ako pomôcka. Osobitná pozornosť s v ňom venuje pojmu „technické problémy“. V skutočnosti letecké spoločnosti často ospravedlňujú svoje meškanie alebo zrušenie letu „technickými problémami“, čo cestujúcim neponecháva žiadnu možnosť okolnosti preskúmať.

Revidované nariadenie by malo jasnejšie usmerňovať to, za akých mimoriadnych okolností nemusí letecký dopravca vyplácať náhradu. Spravodajca neúplný zoznam pripojený k návrhu Komisie podstatne zmenil. Najrozsiahlejšia zmena sa týka toho, či do pojem „mimoriadne okolnosti“ zahŕňa alebo nezahŕňa technické problémy. Spravodajca súhlasí s rozhodnutím Súdneho dvora vo veci Wallentin/Herrmann, že – vo všeobecnosti – technické poruchy nepredstavujú mimoriadne okolnosti. Technické problémy by sa mali za mimoriadne okolnosti považovať výnimočne, ak sú spôsobená okolnosťami, ktoré prevádzkujúci letecký dopravca nemôže zvládať, ktoré majú vplyv na bezpečnosť letu a ktoré znemožňujú normálne pokračovanie letu.

Okrem toho by zmena mala spresniť, že aj keď môže byť narušenie letu spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, musí byť preukázané, že letecký dopravca prijal správne všetky opatrenia, aby zabránil zrušeniu letu. Iba v prípade, ak sú splnené obe podmienky, je letecký dopravca oslobodený od platenia náhrady (článok 5 ods. 3).

Právo na ubytovanie:

V zásade sa právo na ubytovanie nespochybňuje v prípade zrušenia letu, zmeškania prípojného letu alebo dlhého meškania, ak sú splnené príslušné podmienky. Spravodajca súhlasí s Komisiou, že v prípade mimoriadnych okolností dlhého trvania by sa súčasná neobmedzená zodpovednosť leteckého dopravcu za zaistenie ubytovania mala obmedziť. Na rozdiel od Komisie však spravodajca navrhuje obmedziť len náklady na ubytovanie a nie jeho samotné trvanie. Je toho názoru, že s cestujúcimi, ktorí v dlhotrvajúcich mimoriadnych situáciách najviac trpia, by sa nemalo zaobchádzať menej priaznivo ako s cestujúcimi, ktorí sú takýmto okolnostiam vystavení menej. Vo výnimočných prípadoch môže letecký dopravca obmedziť náklady a trvanie starostlivosti v prípade cestujúcich, ktorí si organizujú svoje ubytovanie sami (odôvodnenie 16, článok 9 ods. 4). Kombináciou týchto návrhov spravodajca zohľadňuje záujmy cestujúcich aj záujmami leteckých spoločností.

Obmedzenie starostlivosti v prípade mimoriadnych okolností by však nemalo leteckého dopravcu zbaviť jeho povinnosti zaistiť ubytovanie (článok 9 ods. 4).

Právo na informácie:

Informovanie cestujúcich a transparentnosť sú kľúčovými prvkami revízie súčasného nariadenia. To sa týka ich práva byť v prípade prerušenia letu dostatočne informovaní o svojich právach všeobecne, ale aj o príčine prerušenia, iných možných druhoch dopravy (článok 14 ods. 4), prístupe k postupom riešenia sťažností a formulárom sťažností atď. Keďže leteckí dopravcovia sú hlavným zodpovedným a najspoľahlivejším zdrojom na poskytovanie týchto informácií (odôvodnenie 20, článok 5 ods. 2), spravodajca sa domnieva, že informovanie cestujúcich a pomoc cestujúcim možno podstatne zlepšiť vhodnou prítomnosťou leteckých dopravcov na letiskách (článok 14 ods. 1a).

Transparentnosť cien:

Zlepšenie je taktiež potrebné v oblasti cien leteniek. Ceny leteniek často nie sú dostatočne transparentné, čo cestujúcich dezorientuje a sťažuje porovnávanie cien. Zákonodarca musí zaistiť, aby toto nariadenie bolo pripravené tak, aby bolo možné takéto zneužívanie z veľkej časti vylúčiť. Vymedzenie pojmu „cena letenky“ by malo byť čo najjednoznačnejšie a najúplnejšie. Spravodajca preto navrhuje pridať do Komisiou predloženého vymedzenia niekoľko základných služieb, ktoré musia byť vždy súčasťou ceny letenky, ako je vystavenie palubného lístka, minimálne povolené množstvo batožiny a náklady spojené s platbou napríklad prostredníctvom kreditnej karty (článok 2 písm. s )).

Postup riešenia sťažností:

Predkladá sa niekoľko pozmeňujúcich návrhov k novému článku 16a o postupoch riešenia nárokov a sťažností s cieľom zosúladiť text s novou smernicou o alternatívnom riešení sporov (ADR) (2013/11/EÚ)[2][1], ktorá ukladá členským štátom povinnosť, aby vytvorili vnútroštátne orgány pre mimosúdne riešenie sporov. Tieto orgány budú v budúcnosti orgánmi na riešenie sťažností cestujúcich. Skutočnosť, že sa letecké spoločnosti odmietajú podieľať na systémoch a postupoch ADR, predstavuje osobitný problém, a preto by nariadenie malo stanoviť povinnosť leteckých spoločností pripojiť sa k systému ADR. Postup riešenia sťažnosti u leteckého dopravcu nemá vplyv na právo cestujúceho obrátiť sa na súd a na mimosúdne riešenie sporov (článok 16a ods. 2).

Zdržania na odbavovacej ploche:

Pokiaľ ide o zdržania na odbavovacej ploche, spravodajca navrhuje vymedziť zdržanie na odbavovacej ploche vo vzťahu k ukončeniu nástupu do lietadla a nie začiatku nástupu do lietadla, ako to navrhuje Komisia, pretože nástup do lietadla závisí od jeho veľkosti. Zdržanie na odbavovacej ploche by sa malo počítať absolútne, a nie vo vzťahu ku každému lietadlu (článok 2 písm. w)). Návrh Komisie stanoviť zdržanie na odbavovacej ploche v trvaní minimálne päť hodín, než cestujúci môžu vystúpiť, sa zdá byť príliš dlhý. Spravodajca navrhuje skrátiť zdržanie na odbavovacej ploche na dve hodiny.

Povolené množstvo batožiny:

Jedným významným príkladom nedostatku zodpovedajúcich informácií je prax leteckých dopravcov vo vzťahu k povolenému množstvu batožiny cestujúcich. Niektorí leteckí dopravcovia umožňujú cestujúcim priniesť na palubu len jeden kus príručnej batožiny a účtujú si poplatky za akékoľvek ďalšie položky, napríklad za nákup z letiska. Aby sa predišlo dezorientácii cestujúcich a aby sa cestujúcim umožnilo porovnávanie cien, mali by v prípade uplatňovania dodatočných poplatkov byť pred procesom rezervácie k dispozícii transparentné informácie o povolenom množstve batožiny (odôvodnenie 28, článok 6d ods. 1).

Navyše sa spravodajca domnieva, že cestujúcim by sa malo povoliť bezplatne priniesť do kabíny základné osobné veci vrátane nákupu z letiska nad rámec maximálnej povolenej príručnej batožiny (článok 6d ods. 1a). Menej reštriktívna politika leteckých dopravcov by taktiež pôsobila proti poklesu predaja v maloobchodných predajniach na letisku.

Predkladá sa niekoľko pozmeňujúcich návrhov s cieľom zlepšiť nakladanie s hudobnými nástrojmi. V zásade by leteckí dopravcovia mali cestujúcim umožniť prepravu hudobného nástroja v kabíne pre cestujúcich. Hudobný nástroj by mal byť súčasťou povolenej príručnej batožiny. Letecký dopravca by mal rešpektovať jasné označenie príslušných poplatkov a dostupných podmienok prepravy v lietadle.

Stratená a poškodená alebo omeškaná batožina:

S cieľom uľahčiť podávanie sťažností v prípade straty, poškodenia alebo meškania batožiny by sa osobitná služba riešenia nárokov v oblasti batožiny, ktorá už na mnohých letiskách existuje, mala v zásade zriadiť na všetkých letiskách. Takáto služba poskytuje cestujúcim možnosť podať sťažnosť hneď po prílete a pomáha urýchliť konanie. Okrem toho by sa mal štandardizovať formulár sťažnosti pre celú Úniu, ktorý by mal byť prílohou nariadenia. Táto príloha by mala tú výhodu, že by sa formulár preložil do všetkých úradných jazykov EÚ (odôvodnenie 31, článok 3 ods.2).

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (8.11.2013)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a nariadenie (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave
(COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Hans-Peter Mayer

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Na základe skutočnosti, že sa čoraz viac ľudí obracia na Európsky súdny dvor v súvislosti s nariadením (ES) č. 261/2004 z dôvodu právnych neistôt, je prepracovanie zrejme naliehavo nutné. Pritom sa musí zabezpečiť vyváženosť záujmov cestujúcich a leteckých dopravcov. Cieľom prepracovania však má byť aj to, aby leteckí dopravcovia zlepšili svoje služby a koncepcie.

V záujme zjednodušenia najmä pre európskych spotrebiteľov ako dotknutých cestujúcich by sa mali vyjasniť nielen jednotlivé ustanovenia, ale aj text, mala by sa zlepšiť zrozumiteľnosť a čitateľnosť.

Nariadenie (ES) č. 261/2004:

Práva a odstupňovanie:

Jedným z hlavných bodov v súvislosti s nariadením (ES) č. 261/2004 je otázka, aké nároky vyplývajú z meškaní a ako sa majú odstupňovať. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa vo svojom stanovisku riadil judikatúrou Európskeho súdneho dvora. Okrem toho navrhuje stanoviť len dve kategórie pre vzdialenosť, do 3 500 km a vzdialenosť nad 3 500 km, aby bolo odstupňovanie prehľadné. V prvej vzdialenostnej triede do 3 500 km a v letoch v rámci EÚ sú výslovne zahrnuté aj zámorské departementy EÚ. V týchto prípadoch by mala byť možná maximálna výška náhrady škody 250 EUR pre jeden let meškajúci minimálne tri hodiny. V druhej kategórii sú lety na dlhšiu vzdialenosť ako 3 500 km. Pre ne sú možné nároky do maximálnej výšky 600 EUR pre meškania dlhšie ako päť hodín.

Na primerané zohľadnenie hospodárskej situácie takzvaných nízkonákladových leteckých spoločností by sa horná hranica mala stanoviť vo výške ceny letenky. V tejto cene sa však musí započítať celá cena letu vrátane letu tam aj späť so všetkými vedľajšími nákladmi, najmä s pripočítanou batožinou. Uvedené sumy 250 EUR a 600 EUR teda predstavujú hornú hranicu. Tak sa má zamedziť neúmernosti.

Právo na náhradu má paušálne pokrývať škody. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto vyjasnil ustanovenie článku 12 ods. 1 druhej vety stanovením, že nie je možné započítať práva na náhradu s ďalšími nárokmi na náhradu škôd. Potrebnosť tohto vyjasnenia vyplýva z priloženej veci Európskeho súdneho dvora X ZR 111/12.

Ďalším kľúčovým bodom je tzv. politika absencie (no-show). Odmietnutie nástupu do lietadla cestujúcemu na spiatočnej ceste alebo na nasledujúcej časti cesty z dôvodov, že nepoužil let na miesto, odkiaľ sa vracia, alebo niektorú časť cesty, je zakázané, pretože európsky právny predpis by sa mal vyhnúť – dokonca ani v prípade náhrady za škody – legitimizovaniu porušenia zmluvy.

Spravodajca si ďalej želá, aby sa čas čakania v prípade zdržania na odbavovacej ploche obmedzil maximálne na dve hodiny. V prípade nadchádzajúceho odletu, t. j. odletu, ku ktorému pravdepodobne príde do pol hodiny, sa čas čakania môže predĺžiť o viac ako dve hodiny. V týchto prípadoch sa piloti musia rozhodnúť na základe situácie. Spravodajca by chcel okrem toho stanoviť nárok na inú dopravu, ktorý nastane po trojhodinovom meškaní. Stanovisko zároveň uvádza, že pomoc uvedená v článkoch 8 a 9 sa musí ustanoviť už skôr.

Výbor sa domnieva, že v prípade nezavinených meškaní alebo zrušení letov by sa od leteckých spoločností malo vyžadovať, aby hradili náklady na ubytovanie v hoteli do najviac päť nocí so stropom 175 EUR na noc. Suma stanovená Komisiou sa s ohľadom na niektoré ciele, najmä na potrebu prenocovať v blízkosti letiska z dôvodu možného pokračujúceho letu, javí ako príliš nízka.

V stanovisku sa okrem toho na základe článku 12 smernice 2013/11 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov uvádza, že na zabezpečenie rovnakých podmienok by premlčacia lehota mala byť v zásade dva roky. Navyše sa vyžaduje, že leteckí dopravcova sú povinní výslovne upozorniť na lehoty.

Zoznam mimoriadnych okolností v prílohe I:

Stanovisko mení poradie, podľa ktorého sa majú uvádzať okolnosti považované za záväzné, tak, aby boli zoradené podľa významu. Zahŕňa tiež technické problémy, ale rozširuje zoznam do oblasti bezpečnostných rizík.

Takisto rozlišuje v prípade pracovnoprávnych sporov medzi prevádzkujúcou leteckou spoločnosťou na jednej strane a inými leteckými spoločnosťami a dôležitými poskytovateľmi služieb na strane druhej.

Na základe toho môžu mimoriadne okolnosti nastať len u dôležitých poskytovateľov služieb.

Na oboch zoznamoch uvádza mimoriadne okolnosti a tie, ktoré nimi nie sú, by mali byť neúplné, aby sa mohli v budúcnosti meniť a nespôsobili problémy v situáciách, ak sa niektoré okolnosti neuvádzajú. Tieto zoznamy už boli rozšírené v nadväznosti na rozhodnutia, ktoré prijali európske súdy. Môžu byť prijaté ale nie skrátené prostredníctvom delegovaných aktov.

Postupy predkladania sťažnosti:

Z mnohých spätných väzieb cestujúcich vyplýva, že spôsob spracovania nárokov a sťažností cestujúcich nie je uspokojivý. Leteckí dopravcovia sa často najprv pokúšajú odmietnuť nárok, čiastočne s uvedením nepravdivých dôvodov. Pre takéto prípady by sa mali zaviesť sankcie.

Na uľahčenie presadzovania by mal existovať aj právny nárok na úplné informácie o dôvodoch meškania, zrušenia a zmene letového poriadku. Inak sa nedosiahne cieľ zabezpečiť lepšie presadzovanie práv cestujúcich.

Nariadenie (ES) č. 2027/97:

Keďže ide o nariadenie EÚ, ako menová jednotka by malo slúžiť euro. Preto sa zo stanoviska z dôvodov zrozumiteľnosti odstraňuje pojem „zvláštne právo čerpania“ (SDR) ako menová jednotka. Namiesto toho sa budú uvádzať zaokrúhlené sumy vychádzajúce zo súčasných hodnôt uvedených súm SDR.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Nariadenie (ES) č. 261/2004 sa vzťahuje aj na cestujúcich, ktorí si rezervovali leteckú dopravu ako súčasť balíka cestovných služieb. Malo by sa však objasniť, že cestujúci nemôžu kumulovať zodpovedajúce práva, a to najmä podľa tohto nariadenia, ako aj smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb. Cestujúci by mali mať možnosť vybrať si, na základe akých právnych predpisov predložia svoje nároky, ale nemali by mať právo kumulovať náhradu za ten istý problém na základe obidvoch právnych aktov. Cestujúci by sa nemali starať o to, ako si leteckí dopravcovia a cestovné kancelárie rozdelia tieto nároky medzi sebou.

(6) Nariadenie (ES) č. 261/2004 sa vzťahuje aj na cestujúcich, ktorí si rezervovali leteckú dopravu ako súčasť balíka cestovných služieb. Malo by sa však objasniť, že cestujúci nemôžu kumulovať zodpovedajúce práva, a to najmä podľa tohto nariadenia, ako aj smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb, aj keď je ich jednotlivé alebo súčasné uplatnenie v zásade možné. Cestujúci by mali mať možnosť vybrať si, na základe akých právnych predpisov predložia svoje nároky, ale nemali by mať právo kumulovať náhradu za ten istý problém na základe obidvoch právnych aktov. Cestujúci by sa nemali starať o to, ako si leteckí dopravcovia a cestovné kancelárie rozdelia tieto nároky medzi sebou.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Treba objasniť, že cestujúci, keď nechce uskutočniť časť svojej cesty, môže túto skutočnosť oznámiť leteckému dopravcovi už pred plánovaným časom odletu a nie až dodatočne len na uplatnenie nároku na vrátanie poplatkov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b) Keď cestujúci zruší svoj let, leteckí dopravca by mal byť povinný bezplatne vrátiť dane, ktoré už boli zaplatené.

Odôvodnenie

Niektorí leteckí dopravcovia účtujú manipulačné poplatky, ktoré sú často excesívne. To nie je v poriadku. Daň, ktorá sa nevyberie, sa musí vrátiť v plnej výške. Neletenie letom, ktorý už bol zaplatený, je samo o sebe dostatočnou „pokutou“.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9c) Keď sa cestujúci v rámci dohody rozhodne pre prepravu v neskoršom termíne, náklady na príchod a odchod v súvislosti s nevykonaným letom by sa mali nahradiť v plnej výške. Medzi tieto náklady patria náklady na verejnú dopravu, taxík, poplatky za parkovanie na letisku.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9d) Cestujúci musia požívať osobitnú ochranu v prípade zrušenia letu kvôli platobnej neschopnosti leteckého dopravcu alebo pozastavenia prevádzky leteckého dopravcu kvôli odňatiu jeho prevádzkovej licencie. Leteckí dopravcovia by mali byť povinní predložiť dostatok dôkazov o bezpečnosti na zabezpečenie vyplácania prostriedkov cestujúcim alebo ich návratu do vlasti.

Odôvodnenie

Musí sa ustanoviť ochrana cestujúcich v prípade, ak dopravca prestane fungovať, aby sa zabezpečilo vrátenie peňazí za nevyužité letenky alebo návrat do vlasti, keď zostanú v cudzine. Leteckým dopravcom sa ponecháva priestor (financovanie, poistka…).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Letiská a ich používatelia, ako sú leteckí dopravcovia a firmy poskytujúce pozemnú obsluhu alebo pozemné odbavenie, by mali spolupracovať s cieľom minimalizovať vplyv viacerých prerušení letov na cestujúcich zabezpečením starostlivosti o nich a presmerovaním ich cesty. Na ten účel by mali pripraviť plány nepredvídaných udalostí, ak by došlo k takýmto udalostiam, a spoločne pracovať na ich zostavení.

(10) Letiská a ich používatelia, ako sú leteckí dopravcovia, firmy poskytujúce pozemnú obsluhu alebo pozemné odbavenie a služby riadenia letovej prevádzky, by mali spolupracovať s cieľom minimalizovať vplyv viacerých prerušení letov na cestujúcich zabezpečením starostlivosti o nich a presmerovaním ich cesty. Na ten účel by mali pripraviť plány nepredvídaných udalostí, ak by došlo k takýmto udalostiam, a spoločne s európskymi, celoštátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi pracovať na ich zostavení. Existujúce plány nepredvídaných udalostí by sa v prípade potreby mali prispôsobiť.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Nariadenie (ES) č. 261/2004 by malo výslovne obsahovať právo na náhradu pre cestujúcich postihnutých dlhým meškaním, a to v súlade s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach C-402/07 a C-432/07 (Sturgeon). Súčasne by sa prahové doby, ktorých prekročenie v rámci meškania zakladá právo na náhradu, mali zvýšiť, aby sa zohľadnil finančný vplyv na odvetvie a zabránilo zvýšeniu frekvencie zrušení letov, ktoré by v dôsledku toho boli častejšie. Aby sa zabezpečilo, že občania cestujúci v rámci EÚ budú mať jednotné podmienky týkajúce sa náhrad, prahová doba by mala byť rovnaká pre všetky cesty v rámci Únie, pričom by však mala závisieť od vzdialenosti, ktorú treba prejsť pri cestách do a z tretích krajín, aby sa zohľadnili prevádzkové ťažkosti leteckých dopravcov pri riešení situácií súvisiacich s meškaniami na vzdialených letiskách.

(11) Nariadenie (ES) č. 261/2004 by malo výslovne obsahovať právo na náhradu pre cestujúcich postihnutých dlhým meškaním, a to v súlade s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach C-402/07 a C-432/07 (Sturgeon). Aby sa zabezpečilo, že občania cestujúci v rámci EÚ budú mať jednotné podmienky týkajúce sa náhrad, prahová doba by mala byť rovnaká pre všetky cesty v rámci Únie, pričom by však mala závisieť od vzdialenosti, ktorú treba prejsť pri cestách do a z tretích krajín, aby sa zohľadnili prevádzkové ťažkosti leteckých dopravcov pri riešení situácií súvisiacich s meškaniami na vzdialených letiskách.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Na zohľadnenie finančného vplyvu na odvetvie aj v oblasti nízkonákladových spoločností by malo byť možné uplatniť náhradu vo výške celkovej zaplatenej ceny letenky, ale maximálne vo výške súm uvedených v tomto nariadení. Táto cena letenky by mala kryť let tam a späť vrátane všetkých vedľajších nákladov, napríklad za batožinu. Tento nárok by sa mal uplatňovať na zodpovedajúcu sumu pri každom meškajúcom lete. Preto, ak došlo k meškaniu pri lete na miesto a tiež pri návrate, mal by existovať nárok na dve náhrady vo výške celkovej zaplatenej ceny letenky.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Na zabezpečenie právnej istoty by sa v nariadení (ES) č. 261/2004 malo výslovne potvrdiť, že zmena letového poriadku má podobný dopad na cestujúcich ako dlhé meškanie, a mala by preto zakladať rovnaké práva.

(12) Na zabezpečenie právnej istoty by sa v nariadení (ES) č. 261/2004 malo výslovne potvrdiť, že zmena letového poriadku má podobný vplyv na cestujúcich ako dlhé meškanie a zrušenie, a mala by preto zakladať rovnaké práva.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Uplatňovanie určitých práv cestujúcich, najmä práva na ubytovanie, sa v prípade niektorých letových činností malého rozsahu ukázalo ako neprimerané z hľadiska príjmov leteckých dopravcov. Lety uskutočňované malými lietadlami na krátke vzdialenosti by sa preto mali oslobodiť od povinnosti hradiť ubytovanie, aj keď by dopravca predsa len mal cestujúcemu pomôcť nájsť si ubytovanie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V príslušnom článku nejde len o malé lietadlá, ale aj o lety na vzdialenosti kratšie ako 250 km. Keď sa cestujúci uprostred noci ocitne na letisku a nemá možnosť okamžite alebo inak pokračovať v ceste, musí sa mu zabezpečiť ubytovanie. Spotrebiteľ nemôže za to, že ide o malé lietadlo.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Pre zdravotne postihnuté osoby, osoby so zníženou pohyblivosťou a iné osoby s osobitnými potrebami, napr. nesprevádzané deti, tehotné ženy a osoby odkázané na osobitnú lekársku starostlivosť môže byť ťažšie zaistiť si ubytovanie, keď dôjde k prerušeniam letu. Preto akékoľvek obmedzenia práva na ubytovanie v prípadoch mimoriadnych okolností alebo regionálnych letových činností by sa nemali vzťahovať na tieto kategórie cestujúcich.

(18) Pre zdravotne postihnuté osoby, osoby so zníženou pohyblivosťou a iné osoby s osobitnými potrebami, napr. nesprevádzané deti, tehotné ženy a osoby odkázané na osobitnú lekársku starostlivosť môže byť ťažšie zaistiť si ubytovanie, keď dôjde k prerušeniam letu. Preto akékoľvek obmedzenia práva na ubytovanie v prípadoch mimoriadnych okolností by sa zo zásady nemali vzťahovať na tieto kategórie cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Cestujúci by nemali byť len správne informovaní o svojich právach v prípadoch prerušenia letu, ale mali by byť náležite informovaní tiež o dôvodoch samotného prerušenia ihneď, ako sú informácie k dispozícii. Tieto informácie by sa mali poskytnúť aj vtedy, keď cestujúci získal letenku cez sprostredkovateľa so sídlom v Únii.

(20) Cestujúci by nemali byť len správne informovaní o svojich právach v prípadoch meškania letu, zrušenia letu, prerušenia letu alebo zmeny letového plánu, ale mali by byť náležite informovaní tiež o príslušných dôvodoch ihneď, ako sú informácie k dispozícii. Na informovanie by mali mať právny nárok pod hrozbou sankcie. Tento nárok existuje aj vtedy, keď cestujúci získal letenku cez sprostredkovateľa so sídlom v Únii.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Cestujúci by nemali byť len správne informovaní o svojich právach v prípadoch prerušenia letu, ale mali by byť náležite informovaní tiež o dôvodoch samotného prerušenia ihneď, ako sú informácie k dispozícii. Tieto informácie by sa mali poskytnúť aj vtedy, keď cestujúci získal letenku cez sprostredkovateľa so sídlom v Únii.

(20) Cestujúci by nemali byť len správne informovaní o svojich právach v prípadoch prerušenia letu, ale mali by byť náležite informovaní tiež o dôvodoch samotného prerušenia ihneď, ako sú informácie k dispozícii. Tieto informácie by sa mali poskytnúť aj vtedy, keď cestujúci získal letenku cez sprostredkovateľa so sídlom v Únii. Cestujúci by mali byť tiež informovaní o najjednoduchších a najrýchlejších postupoch predkladania nárokov a sťažností, ktoré im umožnia uplatniť svoje práva.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Na zabezpečenie lepšieho presadzovania práv cestujúcich by sa úloha vnútroštátnych orgánov presadzovania práva mala vymedziť presnejšie a jasne odlíšiť od vybavovania jednotlivých sťažností cestujúcich.

(21) Na zabezpečenie lepšieho presadzovania práv cestujúcich by sa úloha vnútroštátnych orgánov presadzovania práva mala vymedziť presnejšie a jasne odlíšiť od vybavovania jednotlivých sťažností cestujúcich. Okrem toho by sa malo vyjasniť, že v záujme európskych spotrebiteľov nesmie maximálny čas spracovania presiahnuť 90 dní. Zodpovednosť za vybavovanie jednotlivých sťažností by mala byť jasne vymedzená, aby sa zabránilo situácii, keď vnútroštátne orgány presadzovania práva si cestujúcich medzi sebou navzájom postupujú, namiesto toho, aby rýchlo vybavili sťažnosť.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Cestujúci by sa mali náležite informovať o príslušných postupoch na uplatňovanie nárokov a podávanie sťažností leteckým dopravcom a v primeranej lehote by mali dostať odpoveď. Cestujúci by mali mať tiež možnosť podať sťažnosť na dopravcov prostredníctvom mimosúdnych opatrení. Keďže však právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom je základným právom uznaným v článku 47 Charty základných práv Európskej únie, nemali by tieto opatrenia zamedziť ani zabrániť prístupu cestujúcich k súdom.

(22) Cestujúci by sa mali náležite informovať o príslušných postupoch na uplatňovanie nárokov a podávanie sťažností leteckým dopravcom a mali by sa upozorniť na príslušné lehoty, najmä na lehoty podľa článku 16a ods. 2. Odpoveď by mali dostať do dvoch mesiacov po prijatí nároku alebo sťažnosti. Cestujúci by mali mať tiež možnosť podať sťažnosť na dopravcov prostredníctvom mimosúdnych opatrení. Keďže právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom je základným právom uznaným v článku 47 Charty základných práv Európskej únie, nemali by tieto opatrenia zamedziť ani zabrániť prístupu cestujúcich k súdom. V záujme jednoduchého, rýchleho a nákladovo efektívneho vybavenia nárokov v mimosúdnych a súdnych konaniach by sa malo osobitne upozorniť na online konanie a alternatívne riešenie sporov, ako aj na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Cestujúci by sa mali náležite informovať o príslušných postupoch na uplatňovanie nárokov a podávanie sťažností leteckým dopravcom a v primeranej lehote by mali dostať odpoveď. Cestujúci by mali mať tiež možnosť podať sťažnosť na dopravcov prostredníctvom mimosúdnych opatrení. Keďže však právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom je základným právom uznaným v článku 47 Charty základných práv Európskej únie, nemali by tieto opatrenia zamedziť ani zabrániť prístupu cestujúcich k súdom.

(22) Cestujúci by sa mali náležite informovať o príslušných postupoch na uplatňovanie nárokov a podávanie sťažností leteckým dopravcom a v primeranej lehote by mali dostať odpoveď. Cestujúci by mali mať tiež možnosť podať sťažnosť na dopravcov prostredníctvom mimosúdnych opatrení. Na tento účel im musia byť poskytnuté adresy a kontaktné informácie všetkých orgánov zodpovedných za dokončenie príslušných formalít v každej krajine. Keďže však právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom je základným právom uznaným v článku 47 Charty základných práv Európskej únie, nemali by tieto opatrenia zamedziť ani zabrániť prístupu cestujúcich k súdom.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a) Leteckí dopravcovia by mali patriť do systémov riešenia sporov v zmysle smernice 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22b) V záujme zabezpečenia jednotných podmienok by sa mali sťažnosti a nároky v zmysle tohto nariadenia predložiť do dvoch rokov po vzniku nároku, t. j. po dni času rezervovaného odletu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31) Vzhľadom na krátke lehoty na podávanie sťažností týkajúcich sa stratenej, poškodenej alebo zmeškanej batožiny by leteckí dopravcovia mali cestujúcim umožniť podať sťažnosť na formulári pre sťažnosti poskytnutom na letisku. Mohol by mať aj formu jednotnej správy o majetkových nezrovnalostiach (PIR).

(31) Vzhľadom na krátke lehoty na podávanie sťažností týkajúcich sa stratenej, poškodenej alebo zmeškanej batožiny by leteckí dopravcovia mali cestujúcim umožniť podať sťažnosť na formulári pre sťažnosti poskytnutom na letisku vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Mohol by mať aj formu jednotnej správy o majetkových nezrovnalostiach (PIR).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33) Je potrebné, aby s cieľom zohľadniť hospodársky vývoj boli peňažné limity uvedené v nariadení (ES) č. 2027/97 zmenené tak, ako ich v roku 2009 preskúmala Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) podľa článku 24 ods. 2 Montrealského dohovoru.

(33) Je potrebné, aby s cieľom zohľadniť hospodársky vývoj boli peňažné limity uvedené v nariadení (ES) č. 2027/97 zmenené prostredníctvom vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a) Toto nariadenie by sa malo vzťahovať aj na letisko Gibraltár.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 1 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3. Uplatňovanie tohto nariadenia na letisko Gibraltár sa pozastaví do doby, kým nenadobudnú účinnosť ujednania uvedené v Spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva z 2. decembra 1987. Vlády Španielska a Spojeného kráľovstva budú informovať Radu o takom dátume nadobudnutia účinnosti.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Návrhom Komisie sa z nariadenia z roku 2004 nevypúšťa doložka o pozastavení jeho uplatňovania na letisko na Gibraltári. Spojené kráľovstvo, Španielsko a vláda Gibraltáru dosiahli v roku 2006 konštruktívnu dohodu, ktorou sa zabezpečilo zahrnutie letiska na Gibraltári do jednotného trhu v oblasti letectva. Gibraltár predstavuje letisko EÚ a v súlade so zmluvami sa uplatňovanie všetkých opatrení EÚ v oblasti letectva musí rozšíriť na Gibraltár.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„„organizátor“ znamená osobu v zmysle článku 2 ods. 2 smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb;

„„organizátor“ je osoba, ktorá častejšie ako len príležitostne organizuje balíky cestovných, dovolenkových a výletných služieb a predáva ich alebo ich ponúka na predaj priamo alebo prostredníctvom maloobchodného predajcu;

Odôvodnenie

V záujme lepšej zrozumiteľnosti a spokojnosti spotrebiteľov je lepšie zamedziť akýmkoľvek odkazom a namiesto toho jasne uviesť príslušné vymedzenia v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ea) „odbavenie cestujúceho“ znamená registráciu na let prostredníctvom samotnej leteckej spoločnosti, alebo prostredníctvom odbavovacej spoločnosti, alebo vykonaním registrácie online;

Odôvodnenie

V anglickom jazyku sa v článku 3 ods. 2 uvádza len „boarding“, zatiaľ čo v nemeckom jazyku „Abfertigung“ (o odbavenie). Je to mätúce s ohľadom na udaný čas 45 minút (ide o „check-in“ alebo o „boarding“ lietadla?).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„„osoba so zníženou pohyblivosťou“ znamená každú osobu vymedzenú v článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave.“

„zdravotne postihnutá osoba“ alebo „osoba so zníženou pohyblivosťou“ je každá osoba, ktorej pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená z dôvodu akéhokoľvek fyzického postihnutia (poškodenia orgánov zmyslového vnímania alebo pohybového ústrojenstva, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poškodenia alebo iného dôvodu postihnutia alebo v dôsledku veku, a ktorej situácia si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii pre všetkých cestujúcich, jej potrebám;“

Odôvodnenie

V záujme lepšej zrozumiteľnosti a spokojnosti spotrebiteľov je lepšie zamedziť akýmkoľvek odkazom a namiesto toho jasne uviesť príslušné vymedzenia v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno l

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) K vymedzeniu pojmu „zrušenie“ v písmene l) sa dopĺňa táto veta:

(d) K vymedzeniu pojmu „zrušenie“ v písmene l) sa dopĺňa táto veta:

„Let, keď lietadlo vzlietlo, ale z nejakého dôvodu bolo následne donútené pristáť na inom letisku ako letisko miesta určenia, alebo vrátiť sa na letisko odletu, sa považuje za zrušený let.“

„Pokiaľ ide o dôsledky pre letecké spoločnosti a cestujúcich, let, keď lietadlo vzlietlo, ale z nejakého dôvodu bolo následne donútené pristáť na inom letisku ako letisko miesta určenia, alebo vrátiť sa na letisko odletu, sa považuje za zrušený let.“

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno m

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

'(m) „mimoriadne okolnosti“ znamenajú okolnosti, ktoré nepatria do obvyklého výkonu činnosti dotknutého leteckého dopravcu a vymykajú sa jeho účinnej kontrole z dôvodu povahy alebo pôvodu takejto okolnosti. Na účely tohto nariadenia mimoriadne okolnosti zahŕňajú okolnosti uvedené v prílohe;

'(m) „mimoriadne okolnosti“ znamenajú okolnosti, ktoré nepatria do obvyklého výkonu činnosti dotknutého leteckého dopravcu a vymykajú sa jeho účinnej kontrole z dôvodu povahy alebo pôvodu takejto okolnosti. Na účely tohto nariadenia mimoriadne okolnosti zahŕňajú okolnosti uvedené v neúplnom zozname v prílohe 1. Komisii sa udeľuje právomoc prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 16d doplniť okolnosti do zoznamu v prílohe 1, ktoré sa považujú za mimoriadne okolnosti na účely tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno s

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„cena letenky“ znamená plnú cenu platenú za letenku vrátane tarifnej ceny letenky a všetkých príslušných daní, príplatkov a poplatkov platených za všetky voliteľné a nevoliteľné služby zahrnuté do letenky;

„cena letenky“ je plná cena platená za letenku vrátane tarifnej ceny letenky, všetkých príslušných daní, príplatkov, poplatkov platených za všetky voliteľné a nevoliteľné služby zahrnuté do letenky súvisiace s časťou cesty vykonávanou leteckou dopravou;

Odôvodnenie

Týmto návrhom sa objasňuje, že „cena letenky“ sa vzťahuje iba na služby súvisiace s leteckou dopravou, a nie na služby ako rezervácia hotela alebo prenájom auta.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 2 – písmeno w

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„zdržanie na odbavovacej ploche“ znamená pri odlete čas, kedy lietadlo zostáva na zemi od začatia nástupu cestujúcich do lietadla do času vzletu lietadla, alebo pri prílete čas od doby, kedy sa lietadlo dotkne zeme, do začatia výstupu cestujúcich z lietadla;

„zdržanie na odbavovacej ploche“ znamená pri odlete čas, kedy lietadlo zostáva na zemi od konca nástupu cestujúcich do lietadla do času vzletu lietadla, alebo pri prílete čas od doby, kedy sa lietadlo dotkne zeme, do začatia výstupu cestujúcich z lietadla;

Odôvodnenie

Zdržanie na odbavovacej ploche by nemalo byť zahrnuté do času nastupovania. Malo by sa počítať od času dokončenia nástupu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) majú potvrdenú rezerváciu na predmetný let a s výnimkou prípadu zrušenia letu uvedeného v článku 5 a prípadu zmeny letového poriadku uvedenej v článku 6 sa dostavia na nástup do lietadla tak,

(a) majú potvrdenú rezerváciu na predmetný let a s výnimkou prípadu zrušenia letu uvedeného v článku 5 a prípadu zmeny letového poriadku uvedenej v článku 6 sa dostavili na nástup do lietadla a následne im bol vydaný palubný lístok;

– ako to stanovil letecký dopravca, organizátor alebo splnomocnený cestovný agent a v dobe uvedenej dopredu a písomne (vrátane elektronickými prostriedkami),

– ako to stanovil letecký dopravca, organizátor alebo splnomocnený cestovný agent a v dobe uvedenej dopredu a písomne (vrátane elektronickými prostriedkami),

alebo ak nie je uvedený žiadny čas, tak

alebo ak nie je uvedený žiadny čas, tak

najneskôr 45 minút pred plánovaným časom odletu; or

– najneskôr 45 minút pred plánovaným časom odletu; or

Odôvodnenie

Nie je jasné, čo sa myslí po d slovom „Abfertigung“ (v Nemčine znamená odbavenie cestujúceho). Tento pozmeňujúci návrh a navrhované nové vymedzenie pojmu odbavenie cestujúceho majú objasniť, že nejde o samotné nastupovanie.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

(b) pri cestujúcich odlietajúcich z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, ktorý podlieha ustanoveniam zmluvy, pokiaľ im nebola poskytnutá protislužba alebo náhrada a pomoc v tejto tretej krajine, ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravcom spoločenstva;.

(b) pri cestujúcich odlietajúcich z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, ktorý podlieha ustanoveniam zmluvy, pokiaľ im nebola poskytnutá protislužba alebo náhrada a pomoc v tejto tretej krajine, ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravcom spoločenstva, alebo ak bol let spiatočným letom rezervovaným spolu s prípojným letom odlietajúcim z letiska v EÚ leteckým dopravcom Spoločenstva.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 3 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

'6. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na cestujúcich prepravovaných podľa zmlúv v rámci balíka cestovných služieb, ale nedotýka sa práv cestujúcich podľa smernice Rady 90/314/EHS. Cestujúci je oprávnený uplatniť nároky podľa tohto nariadenia a smernice Rady 90/314/EHS, nesmie však vo vzťahu k tým istým skutočnostiam kumulovať práva podľa obidvoch právnych aktov, ak práva chránia rovnaké záujmy, alebo majú ten istý cieľ. Toto nariadenie sa nevzťahuje na prípady, keď je balík výletných služieb zrušený alebo mešká z iných dôvodov ako zrušenie alebo meškanie letu.“

'6. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na cestujúcich prepravovaných podľa zmlúv v rámci balíka cestovných služieb, ale nedotýka sa práv cestujúcich podľa smernice Rady 90/314/EHS. Cestujúci je oprávnený uplatniť nároky podľa tohto nariadenia a smernice Rady 90/314/EHS samostatne alebo súbežne, nesmie však vo vzťahu k tým istým skutočnostiam kumulovať práva podľa obidvoch právnych aktov, ak práva chránia rovnaké záujmy, alebo majú ten istý cieľ. Toto nariadenie sa nevzťahuje na prípady, keď je balík výletných služieb zrušený alebo mešká z iných dôvodov ako zrušenie alebo meškanie letu.“

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 3 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

'3. Ak je cestujúcim proti ich vôli odmietnutý nástup do lietadla, prevádzkujúci letecký dopravca im ihneď poskytne náhradu v súlade s článkom 7 a pomoc v súlade s článkom 8. Keď si cestujúci zvolí presmerovanie pri najbližšej príležitosti podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a čas odletu je najmenej dve hodiny po pôvodnom čase odletu, prevádzkujúci dopravca poskytne cestujúcemu pomoc v súlade s článkom 9.“

'3. Ak je cestujúcim proti ich vôli odmietnutý nástup do lietadla na let tam alebo na let späť , prevádzkujúci letecký dopravca im čo najskôr poskytne náhradu v súlade s článkom 7 a pomoc v súlade s článkom 8. Keď si cestujúci zvolí presmerovanie pri najbližšej príležitosti podľa článku 8 ods. 1 písm. b), prevádzkujúci dopravca poskytne cestujúcemu pomoc v súlade s článkom 9.

Odôvodnenie

Nemôže zohrávať úlohu, či cestujúci nastúpil na let tam alebo nie. Navyše to nemôže byť tak, že cestujúcemu sa poskytnú nápoje až od dvoch hodín meškania.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je cestujúcim proti ich vôli odmietnutý nástup do lietadla, prevádzkujúci letecký dopravca im ihneď poskytne náhradu v súlade s článkom 7 a pomoc v súlade s článkom 8. Keď si cestujúci zvolí presmerovanie pri najbližšej príležitosti podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a čas odletu je najmenej dve hodiny po pôvodnom čase odletu, prevádzkujúci dopravca poskytne cestujúcemu pomoc v súlade s článkom 9.“

Ak je cestujúcim proti ich vôli odmietnutý nástup do lietadla, prevádzkujúci letecký dopravca im ihneď a bez akýchkoľvek ďalších formalít poskytne náhradu v súlade s článkom 7 a pomoc v súlade s článkom 8. Keď si cestujúci zvolí presmerovanie pri najbližšej príležitosti podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a čas odletu je najmenej dve hodiny po pôvodnom čase odletu, prevádzkujúci dopravca poskytne cestujúcemu pomoc v súlade s článkom 9.“

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na spiatočné letenky, keď sa cestujúcemu odmietne nástup do lietadla na spiatočnej ceste z dôvodov, že nepoužil let na miesto, odkiaľ sa vracia, alebo nezaplatil na tento účel doplatok.

4. Odmietnutie nástupu na spiatočnej alebo pokračujúcej ceste z dôvodov, že nepoužil let na miesto, odkiaľ sa vracia, alebo niektorý z letov tvoriacich časť cesty, je zakázané.

Odôvodnenie

Nástup sa nesmie odmietnuť na spiatočnej alebo pokračujúcej ceste z dôvodov, že nepoužil let na miesto, odkiaľ sa vracia. Toto bol účel PN spravodajcu č. 25.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na spiatočné letenky, keď sa cestujúcemu odmietne nástup do lietadla na spiatočnej ceste z dôvodov, že nepoužil let na miesto, odkiaľ sa vracia, alebo nezaplatil na tento účel doplatok.

Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na spiatočné letenky, keď sa cestujúcemu odmietne nástup do lietadla na spiatočnej ceste z dôvodov, že nepoužil let na miesto, odkiaľ sa vracia, alebo nezaplatil na tento účel doplatok.

 

(Tento PN sa týka len gréckej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 4 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Keď cestujúci alebo sprostredkovateľ konajúci menom cestujúceho oznámi pravopisnú chybu v mene jedného alebo niekoľkých cestujúcich zahrnutých do tej istej prepravnej zmluvy, ktorá môže viesť k odmietnutiu nástupu do lietadla, letecký dopravca túto chybu ihneď opraví, a to najneskôr 48 hodín pred odletom bez dodatočného poplatku cestujúceho alebo sprostredkovateľa, okrem prípadov, keď mu v tom bránia vnútroštátne alebo medzinárodné právne predpisy.“

5. Keď cestujúci alebo sprostredkovateľ konajúci menom cestujúceho oznámi pravopisnú chybu v mene alebo titule jedného alebo niekoľkých cestujúcich zahrnutých do tej istej prepravnej zmluvy, ktorá môže viesť k odmietnutiu nástupu do lietadla, letecký dopravca túto chybu ihneď opraví, a to najneskôr 48 hodín pred odletom bez dodatočného poplatku cestujúceho alebo sprostredkovateľa, okrem prípadov, keď mu v tom bránia vnútroštátne alebo medzinárodné právne predpisy.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

'(a) prevádzkujúci letecký dopravca poskytne starostlivosť uvedenú v článku 9 v prípade presmerovania, keď dôvodne očakávaný čas odletu letu je aspoň 2 hodiny po odlete plánovanom pre zrušený let a“

'(a) prevádzkujúci letecký dopravca poskytne starostlivosť uvedenú v článku 9 a“

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prevádzkujúci letecký dopravca nie je povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak môže preukázať, že zrušenie letu je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a nedalo sa mu zabrániť, ani keby sa prijali všetky primerané opatrenia. Tieto mimoriadne okolnosti možno uplatniť, len ak ovplyvňujú predmetný let alebo predchádzajúci let uskutočnený tým istým lietadlom.“

Prevádzkujúci letecký dopravca nie je povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak môže preukázať, že zrušenie letu je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a nedalo sa mu zabrániť, ani keby sa prijali všetky primerané opatrenia. Tieto mimoriadne okolnosti možno uplatniť, len ak ovplyvňujú predmetný let alebo predchádzajúci let uskutočnený tým istým lietadlom.“ Ak letecký dopravca nepredloží písomne takéto dôkazy, vzhľadom na nárok cestujúceho zostáva náhrada splatná.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 5 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

'5. Na letiskách, ktorých ročná preprava je aspoň tri milióny cestujúcich najmenej po dobu troch za sebou idúcich rokov, riadiaci orgán letiska zabezpečí, aby letové činnosti letiska a jeho používateľov, najmä leteckých dopravcov a dodávateľov služieb pozemného odbavovania a pozemnej obsluhy lietadiel, boli koordinované pomocou náležitého plánu nepredvídaných udalostí so zreteľom na prípadné situácie viacerých zrušení a/alebo meškaní letov vedúcich k značnému počtu cestujúcich, ktorí zostanú bez pomoci na letisku, vrátane prípadov platobnej neschopnosti leteckej spoločnosti alebo zrušenia prevádzkového povolenia. Vypracuje sa plán pre nepredvídané udalosti, aby sa zabezpečili primerané informácie a pomoc pre cestujúcich, ktorí uviaznu na letisku. Riadiaci orgán letiska oznámi plán nepredvídaných udalostí a všetky jeho zmeny vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva menovanému podľa článku 16. Na letiskách, ktoré nespĺňajú uvedenú podmienku minimálneho počtu cestujúcich, riadiaci orgán letiska vyvinie maximálne úsilie na koordináciu používateľov letiska a na pomoc a poskytovanie informácií cestujúcim, ktorí uviazli na letisku v takýchto situáciách.“

'5. Na úniových letiskách, ktorých ročná preprava je aspoň tri milióny cestujúcich najmenej po dobu troch za sebou idúcich rokov, riadiaci orgán letiska zabezpečí, aby letové činnosti letiska a jeho používateľov, najmä leteckých dopravcov a dodávateľov služieb pozemného odbavovania a pozemnej obsluhy lietadiel, boli koordinované pomocou náležitého plánu nepredvídaných udalostí so zreteľom na prípadné situácie viacerých zrušení a/alebo meškaní letov vedúcich k značnému počtu cestujúcich, ktorí zostanú bez pomoci na letisku, vrátane prípadov platobnej neschopnosti leteckej spoločnosti alebo zrušenia prevádzkového povolenia. Vypracuje sa plán pre nepredvídané udalosti, aby sa zabezpečili primerané informácie a pomoc pre cestujúcich, ktorí uviaznu na letisku. Riadiaci orgán letiska oznámi plán nepredvídaných udalostí a všetky jeho zmeny vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva menovanému podľa článku 16. Na letiskách, ktoré nespĺňajú uvedenú podmienku minimálneho počtu cestujúcich, riadiaci orgán letiska vyvinie maximálne úsilie na koordináciu používateľov letiska a na pomoc a poskytovanie informácií cestujúcim, ktorí uviazli na letisku v takýchto situáciách.“

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c a (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 5 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca) Dopĺňa sa tento odsek 5a:

 

„5a. V prípade zrušenia letu kvôli platobnej neschopnosti leteckého dopravcu alebo pozastavenia prevádzky leteckého dopravcu majú cestujúci právo na vyplatenie náhrady alebo let späť do miesta odletu v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. a) a právo na starostlivosť podľa článku 9. Leteckí dopravcovia musia dostatočne preukázať zabezpečenie nákladov na vyplatenie náhrady a návrat do vlasti.“

Odôvodnenie

V prípade zrušenia z dôvodu platobnej neschopnosti alebo z akéhokoľvek iného dôvodu musia byť cestujúci chránení. Toto zahŕňa tiež prípady zrušenia prevádzkového povolenia.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dlhé meškanie

Meškanie

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – odsek 1 – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i) ak meškanie je najmenej dve hodiny, pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) a článku 9 ods. 2; ako aj

(i) pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) a článku 9 ods. 2; ako aj

Odôvodnenie

Nie je správne, že cestujúci musí čakať dve hodiny, kým dostane pohár vody.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – odsek 1 – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(ii) ak meškanie je najmenej päť hodín a zahŕňa jednu alebo niekoľko nocí, pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) a c); ako aj

(ii) ak meškanie je najmenej tri hodiny, pomoc uvedenú v článku 8 ods. 1.

Odôvodnenie

Body ii) a iii) by mali mať vymenené poradie.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – odsek 1 – bod iii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(iii) ak meškanie je najmenej päť hodín, pomoc uvedenú v článku 8 ods. 1 písm. a).

(iii) ak meškanie je najmenej tri hodiny a zahŕňa jednu alebo niekoľko nocí, pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) a c); ako aj

Odôvodnenie

Body ii) a iii) by mali mať vymenené poradie.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) päť alebo viac hodín po plánovanom čase príletu pre všetky cesty v rámci Spoločenstva a v prípade ciest do/z tretích krajín na vzdialenosť do 3 500 km;

(a) tri hodiny alebo viac hodín po plánovanom čase príletu pre všetky cesty v rámci EÚ vrátane zámorských departementov členských štátov a v prípade ciest do/z tretích krajín na vzdialenosť do 3 500 km;

Odôvodnenie

Maximálne trvanie by malo vychádzať z existujúcej judikatúry. Táto úprava by však mala platiť aj pre zámorské departementy patriace k EÚ.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) deväť alebo viac hodín po plánovanom čase príletu v prípade ciest do/z tretích krajín na vzdialenosť od 3 500 do 6 000 km;

(b) päť alebo viac hodín po plánovanom čase príletu v prípade ciest do/z tretích krajín na vzdialenosť od 3 500 km;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) dvanásť alebo viac hodín po plánovanom čase príletu v prípade ciest do/z tretích krajín na vzdialenosť od 6 000 km.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Mali by existovať maximálne dve rôzne kategórie.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Odsek 2 sa takisto uplatňuje, keď prevádzkový letecký dopravca zmenil plánované časy odletu a príletu, čo spôsobilo meškanie v porovnaní s časom príletu podľa pôvodného letového poriadku, pokiaľ cestujúci nebol informovaný o zmene letového poriadku viac ako pätnásť dní pred pôvodne plánovaným časom odletu.

3. Odsek 2 sa takisto uplatňuje, keď prevádzkový letecký dopravca zmenil plánované časy odletu a príletu, čo spôsobilo meškanie alebo skorší odlet v porovnaní s časom príletu podľa pôvodného letového poriadku, pokiaľ cestujúci nebol informovaný o zmene letového poriadku viac ako pätnásť dní pred pôvodne plánovaným časom odletu.

Odôvodnenie

Dôležité je aj preloženie letu na skorší termín, lebo ak sa neoznámi včas, mohlo by dôjsť k zmeškaniu letu.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Prevádzkujúci letecký dopravca nie je povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak môže preukázať, že meškanie alebo zmena letového poriadku sú spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a že meškaniu alebo zmene letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani keby sa prijali všetky primerané opatrenia. Tieto mimoriadne okolnosti možno uplatniť len v prípade, ak ovplyvňujú predmetný let alebo predchádzajúci let uskutočnený tým istým lietadlom.

4. Prevádzkujúci letecký dopravca nie je povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak môže preukázať, že meškanie alebo zmena letového poriadku sú spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a že meškaniu alebo zmene letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani keby sa prijali všetky primerané opatrenia. Tieto mimoriadne okolnosti možno uplatniť len v prípade, ak ovplyvňujú predmetný let alebo predchádzajúci let uskutočnený tým istým lietadlom. Cestujúci má pod hrozbou sankcií nárok na dostatočné informácie o týchto mimoriadnych okolnostiach.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. S výhradou bezpečnostných obmedzení, keď zdržanie na odbavovacej ploche prekročí jednu hodinu, prevádzkujúci letecký dopravca poskytne bezplatne prístup do hygienických zariadení a k pitnej vode, zabezpečí náležité vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej ploche dosiahne maximálne päť hodín, lietadlo sa vráti k východu alebo inému vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť miesto na odbavovacej ploche.“

5. S výhradou bezpečnostných obmedzení, keď nastane zdržanie na odbavovacej ploche, prevádzkujúci letecký dopravca poskytne bezplatne prístup do hygienických zariadení a k pitnej vode, zabezpečí náležité vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej ploche dosiahne maximálne dve hodiny, lietadlo sa vráti k východu alebo inému vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť miesto na odbavovacej ploche, alebo v prípade nadchádzajúceho odletu, t. j. odletu, ku ktorému pravdepodobne príde do pol hodiny.

Odôvodnenie

Nie je jasné, prečo by cestujúci mali v lietadle zostať až päť hodín, keď môžu čakať aj v tranzitnom priestore letiska.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak cestujúci zmešká prípojný let v dôsledku meškania alebo zmeny letového poriadku predchádzajúceho letu, letecký dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje prípojný let, cestujúcemu poskytne:

Ak cestujúci zmešká prípojný let v dôsledku meškania alebo zmeny letového poriadku predchádzajúceho letu, letecký dopravca Spoločenstva zodpovedný za meškanie cestujúcemu poskytne:

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6a – odsek 1 – uvádzacia veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak cestujúci zmešká prípojný let v dôsledku meškania alebo zmeny letového poriadku predchádzajúceho letu, letecký dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje prípojný let, cestujúcemu poskytne:

1. Ak cestujúci zmešká prípojný let v dôsledku meškania, zrušenia alebo zmeny letového poriadku predchádzajúceho letu, letecký dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje prípojný let, cestujúcemu poskytne:

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6a – odsek 1 – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i) pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) a článku 9 ods. 2, pokiaľ sa doba čakania cestujúceho na spojenie predĺži najmenej o dve hodiny;

(i) pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) a článku 9 ods. 2; ako aj

Odôvodnenie

Nie je správne, že cestujúci musí čakať dve hodiny, kým dostane pohár vody.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6a – odsek 1 – bod iii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(iii) keď plánovaný čas odletu alternatívneho letu alebo odchodu iného dopravného prostriedku ponúknutého podľa článku 8 je najmenej 5 hodín po plánovanom čase odletu zmeškaného letu a meškanie zahŕňa jednu alebo viac nocí, pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) a c).

(iii) keď plánovaný čas odletu alternatívneho letu alebo odchodu iného dopravného prostriedku ponúknutého podľa článku 8 je najmenej 3 hodiny po plánovanom čase odletu zmeškaného letu a meškanie zahŕňa jednu alebo viac nocí, pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) a c).

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak cestujúci zmešká prípojný let v dôsledku meškania predchádzajúceho prípojného letu, má právo, aby mu letecký dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje tento predchádzajúci let, poskytol náhradu podľa článku 6 ods. 2. Meškanie sa na tento účel vypočíta vzhľadom na plánovaný čas príletu na konečné miesto určenia.

2. Ak cestujúci zmešká prípojný let v dôsledku meškania, zrušenia alebo zmeny letového plánu predchádzajúceho prípojného letu, má právo, aby mu letecký dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje tento predchádzajúci let, poskytol náhradu podľa článku 6 ods. 2. Meškanie sa na tento účel vypočíta vzhľadom na plánovaný čas príletu na konečné miesto určenia.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-a) v odseku 1 sa úvodná formulácia nahrádza takto:

 

„Keď sa uvádza odkaz na tento článok, cestujúci dostanú za každý let, ktorý má meškanie, náhradu vo výške celkovej zaplatenej ceny letenky, maximálne však v tejto výške:“

Odôvodnenie

Sumy sú privysoké pre nízkonákladové letecké spoločnosti. Ak stojí letenka napr. 49 EUR, bolo by nehospodárne, ak by sa platilo odškodné 250 EUR: Malo by byť preto možné obmedziť náhradu na cenu letenky a považovať vymedzené sumy za povolené maximum. Dotknuté sumy sa však môžu vyplácať dva razy, ak má meškanie aj let tam aj let späť.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) V odseku 1 sa slovo „lety“ nahrádza slovom „cesty“.

(a) V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

 

'(a) UR v prípade všetkých letov v rámci EÚ vrátane zámorských departementov, ako aj letov do/z tretích krajín na vzdialenosť do 3 500 km alebo menej;“

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(aa) V odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

 

'(b) UR v prípade všetkých letov do/z tretích krajín na vzdialenosť dlhšiu ako 3 500 km;“

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a b (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ab) V odseku 1 sa písmeno c) vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 7 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

'2. Ak sa cestujúci rozhodol pokračovať v ceste podľa článku 8 ods. 1 písm. b), právo na náhradu môže vzniknúť len raz počas jeho cesty do konečného miesta určenia, aj keď by pri presmerovaní došlo k novému zrušeniu letu alebo zmeškaniu spojenia.

'2. Ak sa cestujúci rozhodol pokračovať v ceste podľa článku 8 ods. 1 písm. b), právo na náhradu môže vzniknúť len raz počas jeho cesty do posledného miesta určenia, aj keď by pri presmerovaní došlo k novému zrušeniu letu alebo zmeškaniu spojenia.

Odôvodnenie

„Konečné miesto určenia“ môže byť tiež predbežné miesto určenia. „Posledné miesto určenia“ je jasnejší pojem.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 7 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Letecký dopravca môže dosiahnuť dobrovoľnú dohodu s cestujúcim, ktorá nahrádza ustanovenia o náhrade uvedené v odseku 1, pokiaľ sa táto dohoda potvrdí dokumentom, ktorý podpíše cestujúci a ktorý cestujúceho upozorňuje na jeho práva na náhradu podľa tohto nariadenia.“

5. Letecký dopravca môže dosiahnuť dobrovoľnú dohodu s cestujúcim, ktorá nahrádza ustanovenia o náhrade uvedené v odseku 1, pokiaľ sa táto dohoda potvrdí dokumentom, ktorý podpíše cestujúci a ktorý cestujúceho upozorňuje na jeho práva na náhradu podľa tohto nariadenia.“ Táto dohoda sa môže uzavrieť až po vzniku udalostí, z ktorých vyplývajú nároky.“

Odôvodnenie

Inak by bolo možné, žeby cestujúci takýto dokument podpisovali vopred už pri rezervácii letu.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) úhrada za časť alebo časti nevykonanej cesty a za časť alebo časti už vykonanej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho alebo prípadne v spojení s ním, do siedmich dní od doručenia žiadosti cestujúceho prostriedkami uvedenými v článku 7 ods. 3,

(a) úhrada za časť alebo časti nevykonanej cesty a za časť alebo časti už vykonanej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho alebo prípadne v spojení s ním, do siedmich dní od doručenia žiadosti cestujúceho prostriedkami uvedenými v článku 7 ods. 3, ak si to želá cestujúci,

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

spiatočný let do prvého miesta odletu pri najbližšej príležitosti;

so spiatočným letom, ktorý zariadi zodpovedný letecký dopravca, do prvého miesta odletu pri najbližšej príležitosti;

Odôvodnenie

Zodpovedný letecký dopravca musí organizovať takýto let: nejde o zodpovednosť cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 8 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. V prípade, že si cestujúci vyberie možnosť uvedenú v odseku 1 písm. b), má za podmienky voľných miest právo na presmerovanie prostredníctvom iného leteckého dopravcu alebo iného druhu dopravy, pokiaľ prevádzkujúci letecký dopravca nemôže prepraviť cestujúceho vlastnou dopravou a včas, aby na konečné miesto určenia priletel do 12 hodín od plánovaného času príletu. Bez ohľadu na článok 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008 iný letecký dopravca alebo iný prevádzkovateľ dopravy nesmie zmluvnému dopravcovi účtovať cenu, ktorá vychádza za rámec priemernej ceny platenej v posledných troch mesiacoch jeho vlastnými cestujúcimi za rovnocenné dopravné služby.

5. V prípade, že si cestujúci vyberie možnosť uvedenú v odseku 1 písm. b), má za podmienky voľných miest právo na presmerovanie prostredníctvom iného leteckého dopravcu alebo iného druhu dopravy, pokiaľ prevádzkujúci letecký dopravca nemôže prepraviť cestujúceho vlastnou dopravou a včas, aby na konečné miesto určenia priletel do troch hodín od plánovaného času príletu. Bez ohľadu na článok 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008 iný letecký dopravca alebo iný prevádzkovateľ dopravy nesmie zmluvnému dopravcovi účtovať cenu, ktorá vychádza za rámec priemernej ceny platenej v posledných troch mesiacoch jeho vlastnými cestujúcimi za rovnocenné dopravné služby.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno aa (nové)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 9 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(aa) Odsek 2 sa nahrádza takto:

 

2. Okrem toho sa cestujúcemu bezplatne ponúknu dva telefónne hovory, možnosť zasielania faxových správ alebo e-mailov.

Odôvodnenie

Tým sa má prepracovať pôvodné znenie článku 9 ods. 2, ktoré nebolo predmetom revízie, v ktorom sa uvádza pojem „telexy“. Telexy sú v súčasnosti zastarané, a preto nerelevantné.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 9 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

'4. Ak prevádzkujúci letecký dopravca môže preukázať, že zrušenie a meškanie letu alebo zmena letového poriadku boli spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani keby sa prijali všetky primerané opatrenia, môže obmedziť náklady na ubytovanie stanovené podľa odseku 1 písm. b) na 100 EUR za jednu noc na cestujúceho a najviac na tri noci. Ak sa prevádzkujúci letecký dopravca rozhodne uplatniť toto obmedzenie, musí aj napriek tomu cestujúcim poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré je k dispozícii po troch nociach, a to navyše k aj v tomto prípade platným povinnostiam týkajúcim sa informácií uvedených v článku 14.

'4. Ak prevádzkujúci letecký dopravca môže preukázať, že zrušenie a meškanie letu alebo zmena letového poriadku boli spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani keby sa prijali všetky primerané opatrenia, môže obmedziť náklady na ubytovanie stanovené podľa odseku 1 písm. b) na 175 EUR za jednu noc na cestujúceho a najviac na päť nocí. Ak sa prevádzkujúci letecký dopravca rozhodne uplatniť toto obmedzenie, musí aj napriek tomu cestujúcim poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré je k dispozícii po piatich nociach, a to navyše k aj v tomto prípade platným povinnostiam týkajúcim sa informácií uvedených v článku 14.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 9 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Povinnosť ponúknuť ubytovanie podľa odseku 1 písm. b) sa neuplatňuje, ak predmetný let je na vzdialenosť 250 km alebo kratšiu a jeho uskutočnenie sa plánuje lietadlom s maximálnou kapacitou 80 miest alebo menej, s výnimkou prípadu, keď ide o prípojný let. Keď sa prevádzkujúci letecký dopravca rozhodne uplatniť túto výnimku, poskytne cestujúcim aj v tomto prípade informácie o ubytovaní, ktoré je k dispozícii.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nie je logické, prečo by malo záležať na vzdialenosti a veľkosti lietadla. Cestujúci nemôže ovplyvniť veľkosť lietadla. Aj krátky let môže skončiť v noci Preto ešte nemusí cestujúci nocovať na lavičke.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 9 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Ak sa cestujúci rozhodne pre náhradu podľa článku 8 ods. 1 písm. a), keď sa nachádza na odletovom letisku svojej cesty, alebo si vyberie presmerovanie v neskoršom termíne podľa článku 8 ods. 1 písm. c), nebude mať žiadne ďalšie práva na starostlivosť podľa článku 9 ods. 1, pokiaľ ide o príslušný let.“

6. Ak sa cestujúci rozhodne pre náhradu podľa článku 8 ods. 1 písm. a) alebo si vyberie presmerovanie v neskoršom termíne podľa článku 8 ods. 1 písm. c), nebude mať žiadne ďalšie práva na starostlivosť podľa článku 9 ods. 1, pokiaľ ide o príslušný let. Pokiaľ cestujúcemu dokázateľne vznikli na základe tohto rozhodnutia náklady na príchod na letisko a odchod z neho, musia sa cestujúcemu v plnej výške uhradiť tieto náklady na cestu k nevyužitému letu.“

Odôvodnenie

Medzi tieto náklady patria náklady na cestu autobusom, vlakom alebo taxíkom a poplatky za parkovanie na letisku, keďže tie možno doložiť.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 9 – odsek 7 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7. Letecký dopravca môže starostlivosť prerušiť alebo zrušiť, keď by poskytnutie a vykonávanie starostlivosti očividne ešte viac oddialilo odlet.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 11 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3. Prevádzkujúci letecký dopravca neuplatňuje obmedzenia uvedené v článku 9 ods. 4 a 5, ak cestujúci je osobou so zníženou pohyblivosťou alebo osobou, ktorá ho sprevádza, nesprevádzaným dieťaťom, tehotnou ženou alebo osobou, ktorá potrebuje osobitnú lekársku pomoc, za podmienky, že leteckému dopravcovi alebo jeho agentovi alebo organizátorovi bola oznámená konkrétna potreba pomoci najneskôr 48 hodín pred plánovaným časom odletu letu. Predpokladá sa, že toto oznámenie sa vzťahuje na celú cestu a spiatočnú cestu, ak na obidve cesty bola zjednaná prepravná zmluva s tým istým leteckým dopravcom.“

„3. Prevádzkujúci letecký dopravca neuplatňuje obmedzenia uvedené v článku 9 ods. 4 a 5, ak je cestujúci osobou so zníženou pohyblivosťou alebo osobou, ktorá ho sprevádza, nesprevádzaným dieťaťom, tehotnou ženou alebo osobou, ktorá potrebuje osobitnú lekársku pomoc.“

Odôvodnenie

Oznámenie nemá zohrávať žiadnu úlohu, keďže na tieto skupiny ľudí by sa mala vždy vzťahovať osobitná ochrana.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 12 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

 

„Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté práva cestujúcich na ďalšiu náhradu. Náhrada poskytnutá podľa tohto nariadenia sa od takej náhrady nesmie odpočítať.“

Odôvodnenie

V prípade pôvodnej úpravy existovali rôzne možnosti výkladu, to sa má odstrániť. V súčasnosti prebieha v tejto súvislosti konanie na Európskom súdnom dvore (vec: X ZR/111/12).

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípadoch, keď prevádzkujúci letecký dopravca platí náhradu, alebo plní iné povinnosti, ktoré sú mu uložené podľa tohto nariadenia, žiadne ustanovenie tohto nariadenia alebo vnútroštátnych právnych predpisov sa nemôže vykladať ako obmedzujúce jeho právo žiadať o náhradu za náklady vzniknuté podľa tohto nariadenia od akýchkoľvek tretích strán podieľajúcich sa na udalosti, ktorá spôsobila náhradu alebo iné povinnosti.“

V prípadoch, keď prevádzkujúci letecký dopravca platí náhradu, alebo plní iné povinnosti, ktoré sú mu uložené podľa tohto nariadenia, žiadne ustanovenie tohto nariadenia, vnútroštátnych právnych predpisov alebo všeobecných obchodných podmienok sa nemôže vykladať ako obmedzujúce jeho právo získať náhradu nákladov vzniknutých podľa tohto nariadenia od akýchkoľvek tretích strán podieľajúcich sa na udalosti, ktorá spôsobila náhradu alebo iné povinnosti.“

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Toto sa vkladá pred odsek 1:

 

‘-1. Leteckí dopravcovia zaistia na každom letisku, na ktorom pôsobia, prítomnosť kontaktného personálu alebo tretej strany poverenej príslušným leteckým dopravcom, a to na poskytovanie potrebných informácií cestujúcim o ich právach vrátane postupov podávania sťažností, na pomoc cestujúcim a na podniknutie okamžitých krokov v prípade prerušenia letu a straty alebo meškania batožiny.“

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Prevádzkujúci letecký dopravca, ktorý odmietol nástup do lietadla, alebo zrušil let, poskytne každému cestujúcemu, ktorého sa to týka, písomné informácie, ktoré obsahujú pravidlá náhrady a pomoci v súlade s týmto nariadením vrátane informácií o prípadných obmedzeniach podľa článku 9 ods. 4 a 5. Rovnocenné oznámenie poskytne aj každému cestujúcemu, ktorého let má meškanie, alebo sa mu zmenil letový poriadok najmenej o dve hodiny. Cestujúcim sa v písomnej forme poskytnú aj kontaktné údaje príslušných orgánov na vybavovanie sťažností menovaných podľa článku 16a.

2. Prevádzkujúci letecký dopravca, ktorý odmietol nástup do lietadla, alebo zrušil let, bezodkladne poskytne každému cestujúcemu, ktorého sa to týka, písomné informácie, ktoré obsahujú pravidlá náhrady a pomoci v súlade s týmto nariadením vrátane informácií o prípadných obmedzeniach podľa článku 9 ods. 4 a 5, ako aj výslovné upozornenie na prekluzívnu lehotu uvedenú v článku 16a ods. 2 na uplatnenie nároku. Rovnocenné oznámenie poskytne aj každému cestujúcemu, ktorého let má meškanie, alebo sa mu zmenil letový poriadok najmenej o dve hodiny. Cestujúcim sa v písomnej forme poskytnú aj kontaktné údaje príslušných orgánov na vybavovanie sťažností vymenovaných podľa článku 16a a vnútroštátnych orgánov presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. V prípade zrušenia alebo meškania letu pri odlete musí prevádzkujúci letecký dopravca čo najskôr informovať cestujúcich o situácii, a v každom prípade najneskôr do 30 minút po plánovanom čase odletu, a o odhadovanom čase odletu, a to ihneď, ako sú tieto informácie k dispozícii, za predpokladu, že letecký dopravca dostal kontaktné údaje cestujúceho v súlade s odsekmi 6 a 7, pokiaľ letenka bola získaná pomocou sprostredkovateľa.

5. V prípade zrušenia alebo meškania letu pri odlete musí prevádzkujúci letecký dopravca čo najskôr informovať cestujúcich o situácii, a v každom prípade najneskôr pred plánovaným časom odletu, a o odhadovanom čase odletu, a to ihneď, ako sú tieto informácie k dispozícii.

Odôvodnenie

Keď sa cestujúci informujú až 30 minút po plánovanom čase odletu, sedia neinformovaní už jednu hodinu (čas nástupu do lietadla – boarding time) na odletovej bráne (gate). Informácie sa musia poskytnúť skôr. Cestujúci sa musia informovať na mieste, nie cez kontaktné údaje. Nie všetci cestujúci uvádzajú tieto detaily, nie je to povinné. Navyše niektorí cestujúci už vypli svoje mobilné telefóny, možno aj z dôvodu v podstate začínajúceho nástupu.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 14 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Ak cestujúci nezískal letenku priamo od prevádzkujúceho leteckého dopravcu ale od sprostredkovateľa so sídlom v Únii, tento sprostredkovateľ poskytne kontaktné údaje cestujúceho leteckému dopravcovi za podmienky, že cestujúci dal na to výslovné a písomné povolenie. Toto povolenie sa môže udeliť iba na základe slobodnej voľby (opt-in). Letecký dopravca môže tieto kontaktné údaje použiť výlučne na účel plnenia informačnej povinnosti podľa tohto článku a nie na účely predaja a kontaktné údaje vymaže do 72 hodín po splnení prepravnej zmluvy. Spracovanie týchto údajov, prístup k nim a ich ukladanie sa uskutočňuje v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

6. Ak cestujúci nezískal letenku priamo od prevádzkujúceho leteckého dopravcu ale od sprostredkovateľa so sídlom v Únii, tento sprostredkovateľ poskytne kontaktné údaje cestujúceho leteckému dopravcovi za podmienky, že cestujúci dal na to výslovné a písomné povolenie. Toto povolenie sa môže udeliť iba na základe slobodnej voľby (opt-in). Letecký dopravca môže tieto kontaktné údaje použiť výlučne na účel plnenia informačnej povinnosti podľa tohto nariadenia a nie na účely predaja a kontaktné údaje vymaže do siedmich dní po splnení prepravnej zmluvy. Spracovanie týchto údajov, prístup k nim a ich ukladanie sa uskutočňuje v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Leteckí dopravcovia poskytnú v čase rezervácie cestujúcim informácie o postupoch vybavovania ich nárokov a sťažností, pokiaľ ide o práva stanovené v tomto nariadení, a o príslušných kontaktných adresách, na ktorých môžu cestujúci predkladať nároky a podávať sťažnosti, a to aj elektronickými prostriedkami zasielania. Letecký dopravca informuje cestujúcich tiež o príslušnom orgáne alebo orgánoch pre vybavovanie sťažností cestujúcich.

1. Leteckí dopravcovia poskytnú v čase rezervácie cestujúcim informácie o postupoch vybavovania ich nárokov a sťažností, pokiaľ ide o práva stanovené v tomto nariadení, a o príslušných kontaktných adresách, na ktorých môžu cestujúci predkladať nároky a podávať sťažnosti, a to aj elektronickými prostriedkami zasielania. Letecký dopravca informuje cestujúcich tiež o príslušnom orgáne alebo orgánoch pre vybavovanie sťažností cestujúcich a o prekluzívnej lehote stanovenej v článku 16a ods. 2 na uplatnenie nároku.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak chce cestujúci podať sťažnosť leteckému dopravcovi ohľadne svojich práv na základe tohto nariadenia, predloží ju do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa let uskutočnil, alebo sa podľa letového poriadku mal uskutočniť. Dopravca potvrdí cestujúcemu prijatie sťažnosti do 7 dní od jej doručenia. Dopravca do dvoch mesiacov od doručenia sťažnosti poskytne cestujúcemu úplnú odpoveď.

Ak chce cestujúci uplatniť nárok alebo podať sťažnosť leteckému dopravcovi v súvislosti s právami stanovenými v tomto nariadení, predloží ich písomne alebo v elektronickej forme do troch mesiacov odo dňa rezervovaného času odletu. Ak nastal jeden z prípadov uvedených v článku 4, 5 a 6 letecký dopravca ihneď pasažierom oznámi adresu na podávanie sťažností a skutočnosť, že sťažnosti sa musia predkladať písomne do šiestich mesiacov. Dopravca potvrdí cestujúcemu prijatie nároku alebo sťažnosti do siedmich dní od ich doručenia. Dopravca musí do dvoch mesiacov od doručenia sťažnosti poskytnúť cestujúcemu úplnú odpoveď.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6a – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Občianskoprávny nárok sa premlčí, keď sa neuplatní pred súdom do dvoch rokov po jeho vzniku. Členské štáty zabezpečia, aby sa stranám, ktoré sa v snahe o urovnanie sporu rozhodli pre konania pred vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva alebo pre postupy alternatívneho riešenia sporov v zmysle smernice 2013/11/EÚ z 21. mája 2013, ktorých výsledok nie je záväzný, následne nebránilo v začatí súdneho konania v súvislosti s daným sporom v dôsledku uplynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt počas týchto konaní. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o premlčaní alebo preklúzii ustanovené v medzinárodných dohodách, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty.

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia jednotných podmienok a zjednodušenia postupu pre spotrebiteľov by mali v tejto oblasti platiť jednotné pravidlá. Obsah tohto odseku je totožný s nedávno priatou smernicou o alternatívnom riešení sporov.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Každý členský štát v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi menuje vnútroštátny orgán alebo orgány zodpovedné za mimosúdne riešenie sporov medzi leteckými dopravcami a cestujúcimi, pokiaľ ide o práva, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

3. Každý členský štát v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi menuje vnútroštátny orgán alebo orgány zodpovedné za mimosúdne riešenie sporov medzi leteckými dopravcami a cestujúcimi (nároky), pokiaľ ide o práva, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Menovaný orgán do 7 dní od doručenia sťažnosti potvrdí jej prijatie a kópiu zašle príslušnému vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva. Lehota na poskytnutie konečnej odpovede sťažovateľovi nesmie byť dlhšia ako tri mesiace od jej doručenia. Kópia konečnej odpovede sa poskytne aj vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva.

Menovaný orgán musí do siedmich dní od doručenia sťažnosti potvrdiť jej prijatie a kópiu zašle príslušnému vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva. Lehota na poskytnutie konečnej odpovede sťažovateľovi nesmie byť dlhšia ako deväťdesiat dní od jej doručenia. Kópia konečnej odpovede sa poskytne aj vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva.

Odôvodnenie

Toto umožní úpravu podľa smernice 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorá umožňuje predĺženie deväťdesiatdňovej lehoty, ale len vo veľmi zložitých mimoriadnych prípadoch, čo znamená tých, ktoré predstavujú extrémne technické ťažkosti a vyžadujú si zložité riešenia, ako sú spory o životné poistky, napríklad, alebo odborné posudky. Žiadna z týchto potrieb v tomto prípade nevzniká.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16a – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. Bez ohľadu na uvedené vnútroštátne orgány presadzovania práva má cestujúci právo na súdne konanie pred občianskym súdom.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16b – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy preskúma prípady, keď sa vyskytnú rozdiely v uplatňovaní a presadzovaní akýchkoľvek ustanovení tohto nariadenia, a najmä týkajúce sa výkladu mimoriadnych okolností; a objasní ustanovenia nariadenia s cieľom podporiť spoločný prístup. Komisia môže na tento účel prijať odporúčanie po porade s výborom uvedeným v článku 16c.

4. Komisia na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy preskúma prípady, keď sa vyskytnú rozdiely v uplatňovaní a presadzovaní akýchkoľvek ustanovení tohto nariadenia, a najmä týkajúce sa výkladu mimoriadnych okolností; a objasní ustanovenia nariadenia prostredníctvom delegovaného aktu na príslušné doplnenie prílohy I s cieľom podporiť spoločný prístup; Komisia môže na tento účel prijať odporúčanie po porade s výborom uvedeným v článku 16c.

Odôvodnenie

Tu sa musí postupovať prostredníctvom delegovaného aktu. Tento zoznam aj tak nie je vyčerpávajúci. Následky pre spotrebiteľov/cestujúcich sú významné.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 16 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„Článok 16d

 

Vykonávanie delegovaných právomocí

 

1. Právomoc prijímať delegované akty sa prenáša na Komisiu na základe podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Delegovanie právomocí uvedené v článku 2 ods. m sa Komisii poskytuje na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. m) môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

 

4. Komisia hneď po prijatí delegovaného aktu túto skutočnosť oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. m) nadobudne účinnosť len vtedy, ak v lehote 2 mesiacov od oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade voči nemu Európsky parlament alebo Rada nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu, že nevznesú námietky. Táto lehota sa na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady predlžuje o dva mesiace.“

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

'2. Letecký dopravca Spoločenstva poskytne na letisku formulár sťažnosti, ktorý cestujúcemu umožní bezodkladne podať sťažnosť týkajúcu sa poškodenej alebo zmeškanej batožiny. Tento formulár sťažnosti, ktorý môže mať formu správy o majetkových nezrovnalostiach (PIR), prijíma letecký dopravca na letisku ako sťažnosť podľa článku 31 ods. 2 Montrealského dohovoru. Táto možnosť sa nemá vplyv na práva cestujúceho podať sťažnosť inými prostriedkami v lehotách stanovených v Montrealskom dohovore.“

'2. Letecký dopravca Spoločenstva poskytne na letisku formulár sťažnosti vo všetkých úradných jazykoch EÚ, ktorý cestujúcemu umožní bezodkladne podať sťažnosť týkajúcu sa poškodenej alebo zmeškanej batožiny. Tento formulár sťažnosti, ktorý môže mať formu správy o majetkových nezrovnalostiach (PIR), prijíma letecký dopravca na letisku ako sťažnosť podľa článku 31 ods. 2 Montrealského dohovoru. Táto možnosť sa nemá vplyv na práva cestujúceho podať sťažnosť inými prostriedkami v lehotách stanovených v Montrealskom dohovore.“

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

'2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, preddavok na každého cestujúceho v prípade jeho smrti nesmie byť menší než ekvivalent 18 096 SDR v eurách. Komisii sa udeľuje právomoc prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 6c upraviť túto sumu s prihliadnutím na rozhodnutie Medzinárodnej organizácie civilného letectva podľa článku 24 ods. 2 Montrealského dohovoru. Každou úpravou vyššie uvedenej sumy sa zmení aj zodpovedajúca suma v prílohe.“

'2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, preddavok na každého cestujúceho v prípade jeho smrti nesmie byť menší než 20 000 EUR. Komisii sa udeľuje právomoc prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 6c upraviť túto sumu s prihliadnutím na rozhodnutie Medzinárodnej organizácie civilného letectva podľa článku 24 ods. 2 Montrealského dohovoru. Každou úpravou vyššie uvedenej sumy sa zmení aj zodpovedajúca suma v prílohe.“

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Článok 6d – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Zatiaľ čo leteckí dopravcovia môžu neobmedzene komerčne stanovovať podmienky týkajúce sa prepravy povolenej batožiny, musia jasne uviesť, pri rezervácii a pri odbavovacích pultoch (vrátane samoobslužných odbavovacích strojov), maximálnu povolenú batožinu, ktorú si cestujúci môžu vziať so sebou do lietadla, a ktorú si môžu uložiť do nákladného priestoru pri každom lete, ktorá je v cene letenky, vrátane akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa počtu predmetov, ktoré by sa uplatnili v rámci danej povolenej batožiny. V prípade, že sa uplatňujú dodatočné poplatky za prepravu batožiny, leteckí dopravcovia musia jasne uviesť podrobnosti týkajúce sa týchto poplatkov pri rezervácii a na požiadanie na letisku.

1. Leteckí dopravcovia musia na začiatku každého procesu rezervácie a pri odbavovacích pultoch (vrátane samoobslužných odbavovacích strojov) jasne uviesť maximálnu povolenú batožinu, ktorú si cestujúci môžu vziať so sebou do lietadla, a ktorú si môžu uložiť do nákladného priestoru pri každom lete, ktorá je v cene letenky, vrátane akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa počtu predmetov, ktoré by sa uplatnili v rámci danej povolenej batožiny. V prípade, že sa uplatňujú dodatočné poplatky za prepravu batožiny, leteckí dopravcovia musia jasne uviesť podrobnosti týkajúce sa týchto poplatkov na začiatku každého procesu rezervácie a na požiadanie na letisku.

 

Ďalšie poplatky sa musia jasne a transparentne oznámiť a musí ich byť možné zaplatiť pomocou samotného postupu rezervácie cesty bez ohľadu na spôsob rezervácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na poskytovateľov, ktorí letecké služby ponúkajú v mene leteckých dopravcov. Ďalšie poplatky sú súčasťou celkovej ceny letenky.

 

Týmto odsekom nie sú dotknuté práva stanovené v článku 8 ods. 2 a v článku 22 smernice 2011/83/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov.

Odôvodnenie

Ako sa zaviedlo už prostredníctvom nariadenia 1008/2008, opäť sa tu zdôrazňuje povinnosť cenovej transparentnosti pri začatí procesu rezervácie.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 6d – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Veľkosť príručnej batožiny je najmenej 55 cm x 40 cm x 20 cm a jej hmotnosť je minimálne 6 kg.

Odôvodnenie

Uvedené hodnoty sú najmenšie hodnoty v súčasnosti pôsobiacich leteckých dopravcov. Pomocou týchto minimálnych hodnôt sa má zamedziť, aby sa v budúcnosti nezaviedli ďalšie poplatky za príručnú batožinu od minimálnej veľkosti.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 6d – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. V prípade, že príručná batožina sa pred nástupom do lietadla alebo odletom lietadla preloží z lietadla do batožinového priestoru, musí sa táto príručná batožina odovzdať cestujúcemu pri vystúpení z lietadla.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 6d – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Do článku 6d sa vkladá tento odsek 6d:

 

„3a. Cestujúci si môžu popri predpísanej príručnej batožine priniesť na palubu lietadla bez osobitného príplatku základné osobné veci alebo majetok vrátane nákupu z letiska s hmotnosťou do 5 kg. Letecký dopravca môže uvedené kusy batožiny prepraviť v nákladnom priestore lietadla, ak mimoriadne okolnosti súvisiace s bezpečnosťou a osobitné vlastnosti lietadla vylučujú prepravu na palube lietadla. Žiadne ďalšie poplatky sa v týchto prípadoch neuplatňujú.“

Odôvodnenie

Pre predpisovanie maximálneho množstva príručnej batožiny by sa mali stanoviť, minimálne normy, pokiaľ ide o objem a hmotnosť, aby sa dosiahla jasnosť pre všetkých cestujúcich (PN 73 spravodajcu); pre osobné veci a majetok by sa však mala stanoviť maximálna hmotnosť.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 6e – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Letecký dopravca Spoločenstva povolí cestujúcemu prepravovať hudobný nástroj v kabíne lietadla pre cestujúcich za podmienky dodržania príslušných bezpečnostných predpisov a technických špecifikácií a obmedzení predmetného lietadla. Hudobné nástroje sa prijímajú na prepravu v kabíne lietadla za podmienky, že sa môžu bezpečne uložiť vo vhodnom batožinovom priestore v kabíne alebo pod príslušným sedadlom cestujúceho. Letecký dopravca môže rozhodnúť, že hudobný nástroj je súčasťou maximálne povolenej príručnej batožiny a neprepravuje sa navyše k nej.

1. Letecký dopravca Spoločenstva môže povoliť cestujúcemu prepravovať hudobný nástroj v kabíne lietadla pre cestujúcich za podmienky dodržania príslušných bezpečnostných predpisov a technických špecifikácií a obmedzení predmetného lietadla. Hudobné nástroje sa prijímajú na prepravu v kabíne lietadla za podmienky, že sa môžu bezpečne uložiť vo vhodnom batožinovom priestore v kabíne alebo pod príslušným sedadlom cestujúceho. Letecký dopravca môže rozhodnúť, že hudobný nástroj je súčasťou maximálne povolenej príručnej batožiny a neprepravuje sa navyše k nej.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Článok 6e – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak je hudobný nástroj príliš veľký pre bezpečné uloženie vo vhodnom batožinovom priestore v kabíne alebo pod príslušným sedadlom cestujúceho, letecký dopravca môže požadovať zaplatenie tarifnej ceny druhej letenky, keď sa tento hudobný nástroj prepravuje ako príručná batožina na druhom sedadle. Ak je druhé sedadlo predané, letecký dopravca vyvinie primerané úsilie, aby sa dotyčný cestujúci a hudobný nástroj umiestnili na sedadlá vedľa seba. Hudobné nástroje sa prepravujú vo vykurovanom batožinovom priestore lietadla, ak je k dispozícii a ak je potrebný, za podmienky dodržania príslušných bezpečnostných predpisov, priestorových obmedzení a technických špecifikácií dotknutého lietadla. Letecký dopravca vo svojich podmienkach jasne uvedie, na základe čoho sa budú hudobné nástroje prepravovať, a uplatniteľné poplatky.“

2. Ak je hudobný nástroj príliš veľký na bezpečné uloženie vo vhodnom batožinovom priestore v kabíne alebo pod príslušným sedadlom cestujúceho, letecký dopravca môže požadovať zaplatenie tarifnej ceny druhej letenky, ktorá musí byť oslobodená od letiskových poplatkov, keď sa tento hudobný nástroj prepravuje ako príručná batožina na druhom sedadle. Ak je druhé sedadlo predané, letecký dopravca vyvinie primerané úsilie, aby sa dotyčný cestujúci a hudobný nástroj umiestnili na sedadlá vedľa seba. Hudobné nástroje sa prepravujú vo vykurovanom batožinovom priestore lietadla, ak je k dispozícii a ak je potrebný, za podmienky dodržania príslušných bezpečnostných predpisov, priestorových obmedzení a technických špecifikácií dotknutého lietadla. Leteckí dopravcovia by mali osobitne označiť takéto hudobné nástroje, aby zabezpečili, že sa s nimi bude náležite zaobchádzať. Letecký dopravca vo svojich podmienkach jasne uvedie, na základe čoho sa budú hudobné nástroje prepravovať, a uplatniteľné poplatky.“

Odôvodnenie

Keď sa pre nástroj musí zakúpiť ďalšie miesto na sedenie, musí sa oslobodiť od súvisiacich poplatkov, prinajmenšom však od letiskových poplatkov.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Vzťahuje sa na všetky lety a cesty, ktorých rezervovaný čas odletu je naplánovaný od 00.00 hod. tohto dňa.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Za mimoriadne okolnosti sa považujú tieto:

1. Za vždy záväzné mimoriadne okolnosti sa považujú tieto:

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – odsek 1 – poradie bodov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iii.

 

i.

 

iv.

 

ii.

 

v.

 

vi.

 

vii.

Odôvodnenie

Poradie musí byť podľa dôležitosti príčin.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – odsek 1 – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

technické problémy, ktoré nepatria do obvyklej letovej prevádzky lietadla, napr. zistenie chyby počas predmetnej letovej prevádzky, ktorá bráni bežnému pokračovaniu letovej činnosti; alebo skrytá výrobná chyba odhalená výrobcom alebo príslušným orgánom, ktorá rušivo zasahuje do letovej bezpečnosti;

technické problémy, ktoré nepatria do obvyklej letovej prevádzky lietadla, napr. zistenie chyby počas predmetnej letovej prevádzky, ktorá bráni bežnému pokračovaniu letovej činnosti; a skrytá výrobná chyba odhalená výrobcom alebo príslušným orgánom, ktorá rušivo zasahuje do letovej bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – bod 1 – bod ii a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

vojna, politické nepokoje a výtržnosti, ktoré znemožňujú bezpečné prevádzkovanie letov;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – bod 1 – bod iii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

bezpečnostné riziká a sabotážne alebo teroristické činy, ktoré znemožňujú bezpečnú letovú prevádzku;

vojna, politické konflikty a nestabilita, bezpečnostné riziká a sabotážne alebo teroristické činy, ktoré znemožňujú bezpečnú letovú prevádzku;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – odsek 1 – bod iv

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

zdravotné riziká ohrozujúce život alebo núdzové zdravotné situácie, ktoré si vyžadujú prerušenie alebo odklon dotyčného letu;

iv. zdravotné riziká alebo núdzové zdravotné situácie, ktoré si vyžadujú prerušenie alebo odklon dotyčného letu;

Odôvodnenie

Nie je jasné, kto má posúdiť, kedy zdravotné riziko ohrozuje život.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – bod 1 – bod vi a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

náraz vtákov;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – odsek 1 – bod vii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vii. pracovné spory u prevádzkujúceho leteckého dopravcu alebo dôležitých poskytovateľov služieb, ako sú letiská a poskytovatelia letových navigačných služieb.

vii. pracovné spory u dôležitých poskytovateľov služieb, ako sú letiská a poskytovatelia letových navigačných služieb;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – bod 1 – bod vii a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

úradne potvrdený výpadok radarov v príslušnom vzdušnom priestore a uzavretie letiska riadiacim orgánom letiska;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – bod 2 – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i. technické problémy, ktoré patria do bežnej prevádzky lietadla, napr. problém zistený počas štandardnej údržby alebo počas predletovej kontroly lietadla, alebo ktoré vzniknú z dôvodu nesprávneho vykonania takejto údržby alebo predletovej kontroly; ako aj

technické problémy, ktoré sa nepovažujú za mimoriadne na účely bodu 1 bodu ii);

Odôvodnenie

Technické problémy vždy patria do pôsobnosti leteckých dopravcov, ale nikdy do pôsobnosti cestujúcich. Nemalo by byť možné ich ospravedlniť, iba ak by ich príčina vznikla mimo bežnej prevádzky lietadla a že by vyplývala zo skrytej výrobnej chyby.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – bod 2 – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

nedostupnosť letovej posádky alebo palubných sprievodcov (ak nebola spôsobená pracovnými spormi).

nedostupnosť letovej posádky alebo palubných sprievodcov;

Odôvodnenie

Toto je jedno z rizík, ktoré musí znášať dopravca, ktorý, povedzme v prípade choroby, musí včas zorganizovať náhradu, alebo použiť záložnú posádku.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – bod 2 – bod ii a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

nepriaznivé meteorologické podmienky, pokiaľ príslušný vzdušný priestor alebo letisko neboli uzavreté riadiacim orgánom letiska;

Odôvodnenie

Rozhodnutie nevzlietnuť zdanlivo z dôvodu nepriaznivého počasia často prijímajú dopravcovia sami. To však nemusí znamenať, že počasie je naozaj také zlé, že by ovplyvnilo ich letecké možnosti.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – bod 2 – bod ii b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

nástup zimy, pretože lietadlá musia byť udržiavané v prevádzke;

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – bod 2 – bod ii c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

akékoľvek meškania spôsobené udalosťami ovplyvňujúcimi predchádzajúci let;

Odôvodnenie

V podobných prípadoch majú leteckí dopravcovia do ďalšieho letu dostatočný čas na to, aby zorganizovali náhradný let a našli posádku. Nie je tu žiadna rozoznateľná časová či priestorová súvislosť s ďalším letom. To isté sa vzťahuje dokonca aj na prípad sabotáže predchádzajúceho letu, zdravotné incidenty, skoršie uzatvorenie vzdušného priestoru, atď.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – bod 2 – bod ii d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

odstránenie batožiny bez majiteľa z nákladného priestoru lietadla;

Odôvodnenie

Takéto prípady museli byť spôsobené pochybením bezpečnosti, ale cestujúci by nemali byť nútení znášať dôsledky. Zato dopravcovia môžu pokojne žiadať nápravu od zodpovedných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – bod 2 – bod ii e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

zamrznutý motor, žiadny odmrazovací prípravok;

Odôvodnenie

Odmrazovanie musí byť možné vždy, keď je to potrebné. Letiská musia mať dostatočné zásoby odmrazovacieho prípravku, a to aj na vykrytie období dlhotrvajúcich nepriaznivých meteorologických podmienok, a musia znášať riziko následkov v prípade, že tak nespravia. V takýchto prípadoch môže dopravca žiadať o náhradu škôd.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – bod 2 – bod ii f (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

poškodenie lietadla na zemi spôsobené treťou stranou krátko pred plánovaným časom odletu;

Odôvodnenie

V takomto prípade môže dopravca žiadať tretiu stranu o náhradu škôd. Je však neprípustné, aby boli cestujúcim, ktorí nemôžu nič podniknúť, odopierané ich práva.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Príloha 1

Nariadenie (ES) č. 261/2004

Príloha 1 – bod 2 – bod ii g (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

pracovné spory u prevádzkujúceho leteckého dopravcu.

Odôvodnenie

Pracovné spory u prevádzkujúceho leteckého dopravcu možno kontrolovať a vyhýbať sa im. Preto ich na účely tohto nariadenia nemožno považovať za mimoriadne. Situácia je iná v prípade pracovných sporov u iných spoločností.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Príloha 2 – odsek 2

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Príloha 2 – názov 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nie sú žiadne finančné limity týkajúce sa zodpovednosti za zranenie alebo smrť cestujúceho spôsobené nehodou na palube lietadla alebo počas akýchkoľvek činností nástupu do lietadla a výstupu z lietadla. V prípade škôd do výšky 113 100 SDR (približná čiastka v miestnej mene) nemôže dopravca vylúčiť alebo obmedziť svoju zodpovednosť. Nad túto čiastku nie je letecký dopravca zodpovedný, ak preukáže, že škoda nebola spôsobená jeho nedbalosťou alebo inou chybou, alebo že bola spôsobená výlučne nedbalosťou alebo chybou tretej strany.

Nie sú žiadne finančné limity týkajúce sa zodpovednosti za zranenie alebo smrť cestujúceho spôsobené nehodou na palube lietadla alebo počas akýchkoľvek činností nástupu do lietadla a výstupu z lietadla. V prípade škôd do výšky 130 000 EUR nemôže dopravca vylúčiť alebo obmedziť svoju zodpovednosť. Nad túto čiastku nie je letecký dopravca zodpovedný, ak preukáže, že škoda nebola spôsobená jeho nedbalosťou alebo inou chybou, alebo že bola spôsobená výlučne nedbalosťou alebo chybou tretej strany.

Odôvodnenie

Toto je nariadenie EÚ. Nemusí sa tu ako menová jednotka nutne používať zvláštne právo čerpania. Pre spotrebiteľov sú zaokrúhlené sumy v eurách najzrozumiteľnejšie. Výšku možno upraviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Príloha 2 – odsek 3

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Príloha 2 – názov 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je cestujúci usmrtený alebo zranený, letecký dopravca musí do 15 dní od identifikácie osoby oprávnenej na náhradu vyplatiť preddavok, aby boli zabezpečené bezprostredné ekonomické potreby. V prípade smrti nesmie byť tento preddavok nižší než 18 096 SDR (približná čiastka v miestnej mene).

Ak je cestujúci usmrtený alebo zranený, letecký dopravca musí do 15 dní od identifikácie osoby oprávnenej na náhradu vyplatiť preddavok, aby boli zabezpečené bezprostredné ekonomické potreby. V prípade smrti nesmie byť tento preddavok nižší než 21 000 EUR.

Odôvodnenie

Toto je nariadenie EÚ. Nemusí sa tu ako menová jednotka nutne používať zvláštne právo čerpania. Pre spotrebiteľov sú zaokrúhlené sumy v eurách najzrozumiteľnejšie. Výšku možno upraviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Príloha 2 – odsek 4

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Príloha 2 – názov 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade meškania pri preprave cestujúcich je letecký dopravca zodpovedný za škody, pokiaľ neuskutočnil všetky náležité opatrenia, aby sa škode vyhol, alebo pokiaľ nebolo možné také opatrenia uskutočniť. Zodpovednosť za meškanie cestujúcich je obmedzená na 4 694 SDR (približná čiastka v miestnej mene).

V prípade meškania pri preprave cestujúcich je letecký dopravca zodpovedný za škody, pokiaľ neuskutočnil všetky náležité opatrenia, aby sa škode vyhol, alebo pokiaľ nebolo možné také opatrenia uskutočniť. Zodpovednosť za meškanie cestujúcich je obmedzená na 5 200 EUR.

Odôvodnenie

Toto je nariadenie EÚ. Nemusí sa tu ako menová jednotka nutne používať zvláštne právo čerpania. Pre spotrebiteľov sú zaokrúhlené sumy v eurách najzrozumiteľnejšie. Výšku možno upraviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Príloha 2 – odsek 5

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Príloha 2 – názov 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade straty, poškodenia alebo meškania batožiny je letecký dopravca zodpovedný za škodu do výšky 1 113 SDR (približná čiastka v miestnej mene); limit náhrady sa uplatňuje za cestujúceho a nie za jeden kus zapísanej batožiny, pokiaľ medzi dopravcom a cestujúcim nebol dohodnutý vyšší limit osobitným vyhlásením o záujme. Letecký dopravca nie je zodpovedný za poškodenú alebo stratenú batožinu, ak je škoda alebo strata spôsobená samotnou kvalitou alebo chybou batožiny. Letecký dopravca nie je zodpovedný za zmeškanú batožinu, ak prijal všetky primerané opatrenia, aby zabránil škode vyplývajúcej z meškania batožiny, alebo ak nebolo možné takéto opatrenia prijať. V prípade príručnej batožiny vrátane osobných vecí je letecká spoločnosť zodpovedná iba v prípade, keď škoda vznikla jej chybou.

Batožina sa po 15 dňoch považuje za stratenú. V prípade straty, poškodenia alebo meškania batožiny je letecký dopravca zodpovedný za škodu do výšky 1 300 EUR; limit náhrady sa uplatňuje za cestujúceho a nie za jeden kus zapísanej batožiny, pokiaľ medzi dopravcom a cestujúcim nebol dohodnutý vyšší limit osobitným vyhlásením o záujme. Letecký dopravca nie je zodpovedný za poškodenú alebo stratenú batožinu, ak je škoda alebo strata spôsobená samotnou kvalitou alebo chybou batožiny. Letecký dopravca nie je zodpovedný za zmeškanú batožinu, ak prijal všetky primerané opatrenia, aby zabránil škode vyplývajúcej z meškania batožiny, alebo ak nebolo možné takéto opatrenia prijať. V prípade príručnej batožiny vrátane osobných vecí je letecká spoločnosť zodpovedná iba v prípade, keď škoda vznikla jej chybou.

Odôvodnenie

Toto je nariadenie EÚ. Nemusí sa tu ako menová jednotka nutne používať zvláštne právo čerpania. Pre spotrebiteľov sú zaokrúhlené sumy v eurách najzrozumiteľnejšie. Výšku možno upraviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Príloha 2 – odsek 6

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Príloha 2 – názov 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cestujúci môže uplatniť vyššie limity zodpovednosti, ak najneskôr pri odbavení odovzdá osobitné vyhlásenie a uhradí doplatok, pokiaľ sa požaduje. Tento doplatok vychádza z tarify spojenej s dodatočnými nákladmi vzniknutými v preprave a poistení predmetnej batožiny nad limit zodpovednosti vo výške 1 131 SDR. Tarifa sa na požiadanie sprístupní cestujúcim. Zdravotne postihnutým cestujúcim a cestujúcim so zníženou pohyblivosťou sa systematicky ponúka bezplatná možnosť urobiť osobitné vyhlásenie záujmu na prepravu ich pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť.

Cestujúci môže uplatniť vyššie limity zodpovednosti, ak najneskôr pri odbavení odovzdá osobitné vyhlásenie a uhradí doplatok, pokiaľ sa požaduje. Tento doplatok vychádza z tarify spojenej s dodatočnými nákladmi vzniknutými v preprave a poistení predmetnej batožiny nad limit zodpovednosti vo výške 1 150 EUR. Tarifa sa na požiadanie sprístupní cestujúcim. Zdravotne postihnutým cestujúcim a cestujúcim so zníženou pohyblivosťou sa systematicky ponúka bezplatná možnosť urobiť osobitné vyhlásenie záujmu na prepravu ich pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť.

Odôvodnenie

Toto je nariadenie EÚ. Nemusí sa tu ako menová jednotka nutne používať zvláštne právo čerpania. Pre spotrebiteľov sú zaokrúhlené sumy v eurách najzrozumiteľnejšie. Výšku možno upraviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Príloha 2 – odsek 7

Nariadenie (ES) č. 2027/97

Príloha 2 – názov 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je batožina poškodená, zmeškaná, stratená alebo zničená, musí to cestujúci vo všetkých prípadoch čo najskôr písomne oznámiť leteckému dopravcovi a reklamovať ju u neho. V prípade poškodenia batožiny sa uplatňuje lehota na reklamáciu do 7 dní a v prípade zmeškania do 21 dní, v oboch prípadoch odo dňa, kedy bola batožina daná cestujúcemu k dispozícii. Aby sa tieto lehoty splnili bez problémov, letecký dopravca musí cestujúcim poskytnúť možnosť vyplniť formulár sťažnosti na letisku. Tento formulár sťažnosti, ktorý môže mať aj formu správy o majetkových nezrovnalostiach (PIR), musí letecký dopravca prijať na letisku ako reklamáciu.

Ak je batožina poškodená, zmeškaná, stratená alebo zničená, musí to cestujúci vo všetkých prípadoch čo najskôr písomne oznámiť leteckému dopravcovi a reklamovať ju u neho. V prípade poškodenia a zmeškania batožiny sa uplatňuje lehota na reklamáciu do 28 dní odo dňa, keď bola batožina daná cestujúcemu k dispozícii. Aby sa tieto lehoty splnili bez problémov, letecký dopravca musí cestujúcim poskytnúť možnosť vyplniť formulár sťažnosti na letisku. Tento formulár sťažnosti, ktorý môže mať aj formu správy o majetkových nezrovnalostiach (PIR) a ktorý musí byť dostupný vo všetkých úradných jazykoch Únie, musí letecký dopravca prijať na letisku ako reklamáciu.

POSTUP

Názov

Zmena nariadenia (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a zmena nariadenia (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave

Referenčné čísla

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

16.4.2013

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

16.4.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

               dátum vymenovania

Hans-Peter Mayer

29.5.2013

Prerokovanie vo výbore

26.9.2013

4.11.2013

 

 

Dátum prijatia

5.11.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler, Kerstin Westphal

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Sylvana Rapti

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eva Ortiz Vilella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

POSTUP

Názov

Zmena nariadenia (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a zmena nariadenia (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave

Referenčné čísla

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)

Dátum predloženia v EP

13.3.2013

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

16.4.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

16.4.2013

IMCO

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

ENVI

26.3.2013

JURI

15.4.2013

 

 

Spravodajca

dátum vymenovania

Georges Bach

28.3.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.9.2013

4.11.2013

 

 

Dátum prijatia

17.12.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

37

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Phil Bennion, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Anna Rosbach, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Sabine Wils

Dátum predloženia

13.1.2014