IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Fonda za azil i migracije

13.1.2014 - (COM(2011)0751 – C7‑0443/2011 – 2011/0366(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestiteljica: Sylvie Guillaume


Postupak : 2011/0366(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0022/2014
Podneseni tekstovi :
A7-0022/2014
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Fonda za azil i migracije

(COM(2011)0751 – C7‑0443/2011 – 2011/0366(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2011)0751),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 78. stavak 2. i članak 79. stavke 2. i 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7–0443/2011),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2012.[1],

-       uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 18. srpnja 2012.[2],

–       uzimajući u obzir svoju odluku od 17. siječnja 2013. o početku i mandatu međuinstitucionalnih pregovora o prijedlogu[3],

–       uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 20. prosinca 2013. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove te mišljenja Odbora za vanjske poslove, Odbora za razvoj i Odbora za proračune (A7-0022/2014),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku;

2.      odobrava izjavu Parlamenta priloženu ovoj Rezoluciji;

3.      prima na znanje izjavu Vijeća i izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

4.      zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

5.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskom potpornom uredu za azil i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

AMENDMENTS BY THE EUROPEAN PARLIAMENT[4]*

na prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

UREDBAEUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uspostavi Fonda za azil ▌, migracije i integraciju

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 78. stavak 2. te članak 79. stavke 2. i 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora[5],

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija[6],

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)       Cilj Unije da stvori područje slobode, sigurnosti i pravde trebao bi se postići, između ostalog, zajedničkim mjerama za oblikovanje politike o azilu i useljavanju koja se temelji na solidarnosti među državama članicama i koja je pravedna prema trećim ▌ zemljama i njihovim državljanima. Europsko vijeće je 2. prosinca 2009. prepoznalo potrebu da bi financijska sredstva u Uniji trebala postati sve fleksibilnija i koherentnija, kako u smislu područja primjene, tako i u smislu primjenjivosti, da bi se podržalo razvijanje politike u području azila i migracija.

(1a)     Fond bi trebao odražavati potrebu za povećanom fleksibilnošću i pojednostavljenjem, istovremeno poštujući zahtjeve u pogledu predvidljivosti i osiguravajući pravednu i transparentnu raspodjelu sredstava kako bi se postigli opći i posebni ciljevi utvrđeni u ovoj Uredbi.

(1b)     Djelotvornost mjera i kvaliteta potrošnje vodeća su načela pri provedbi Fonda. Nadalje, Fond bi također trebao biti proveden na najučinkovitiji i najjednostavniji mogući način.

(1c)  Nova struktura koja se sastoji od dva stupa trebala bi doprinijeti pojednostavljenju, racionalizaciji, usklađenju i transparentnosti financiranja unutarnjih poslova. Trebalo bi težiti sinergijama, usklađenosti i komplementarnosti među različitim fondovima i programima, uključujući s ciljem dodjele financijskih sredstava zajedničkim ciljevima. Međutim, trebalo bi izbjegavati preklapanje različitih instrumenata za financiranje.

(1d)     Fondom bi se trebao stvoriti fleksibilni okvir koji državama članicama omogućuje primanje financijskih sredstava na temelju njihovih nacionalnih programa kako bi se poduprla područja politike u okviru ovog Fonda u skladu s njihovom specifičnom situacijom i potrebama te u svjetlu općih i posebnih ciljeva Fonda, a za koje bi financijska potpora bila najdjelotvornija i najprikladnija.

(2)       Kako bi se doprinijelo razvoju zajedničke politike Unije o azilu i useljavanju i jačanju područja slobode, sigurnosti i pravde s obzirom na primjenu načela solidarnosti i dijeljenja odgovornosti između država članica te suradnju s trećim zemljama, ovom Uredbom trebalo bi uspostaviti Fond za azil ▌, migracije i integraciju (dalje u tekstu Fond).

(3)       Fond bi trebao izražavati solidarnost kroz financijsku pomoć državama članicama. To bi trebalo ojačati učinkovito upravljanje migracijskim tokovima u Uniji u područjima gdje Unija ostvaruje najveću dodanu vrijednost, posebno podjelom odgovornosti između država članica te podjelom odgovornosti i jačanjem suradnje s trećim zemljama.

(3a)     Kako bi doprinijele postizanju općeg cilja ovog Fonda, države članice trebale bi osigurati da njihovi nacionalni programi obuhvaćaju djelovanja koja su usmjerena na postizanje posebnih ciljeva ove Uredbe te da je pri dodjeli sredstava ciljevima zajamčeno da je ciljeve moguće ostvariti. U iznimnom slučaju, ako država članica želi odstupati od minimalnih postotaka utvrđenih u ovoj Uredbi, dotična država članica trebala bi u svoj nacionalni program uključiti detaljno obrazloženje.

(4)       Da bi se osigurala ujednačena i visokokvalitetna politika azila i primijenili viši standardi međunarodne zaštite, Fond bi trebao doprinijeti djelotvornom funkcioniranju Zajedničkog europskog sustava azila koji obuhvaća mjere u vezi s politikom, zakonodavstvom, izgradnjom sposobnosti u suradnji s drugim državama članicama, agencijama Unije i trećim zemljama.

(4b)     Kako bi se mjerila postignuća ovog Fonda, trebalo bi uspostaviti zajedničke pokazatelje u vezi sa svakim posebnim ciljem ovog Fonda. Zajednički pokazatelji ne bi trebali utjecati na neobaveznu ili obveznu prirodu provedbe povezanih djelovanja kako je utvrđeno u ovoj Uredbi.

(5)       Primjereno je poduprijeti i poboljšati napore država članica da bi se potpuno i propisno primijenila pravna stečevina Unije u vezi s azilom, osobito da bi se osigurali odgovarajući uvjeti za prihvat tražitelja azila, raseljenih osoba i korisnika međunarodne zaštite, kako bi se osiguralo ispravno određivanje statusa, u skladu s Direktivom 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju ▌državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite[7], kako bi se primjenjivali pravedni i učinkoviti postupci azila te promicala dobra praksa u području azila u svrhu zaštite prava osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita te kako bi se omogućilo da sustavi azila u državama članicama djelotvorno funkcioniraju.

(6)  Fond bi također trebao pružiti odgovarajuću potporu zajedničkim naporima država članica pri utvrđivanju, razmjeni i promicanju najbolje prakse te uspostavi učinkovitih struktura suradnje kako bi se unaprijedila kvaliteta donošenja odluka u okviru Zajedničkog europskog sustava azila.

(7)       Ovaj Fond trebao bi dopuniti i ojačati aktivnosti Europskog potpornog ureda za azil (EASO) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010.[8] s ciljem koordiniranja praktične suradnje između država članica u vezi s azilom, podržavajući države članice čiji su sustavi azila pod velikim pritiskom i doprinoseći provedbi Zajedničkog europskog sustava azila. Komisija može iskoristiti mogućnost koju nudi Financijska uredba kako bi ovoj agenciji Unije povjerila provedbu posebnih i ad hoc zadaća, poput koordinacije djelovanja država članica u vezi s preseljenjem u skladu s Uredbom o EASO-u (EU) br. 439/2010.

(8)       Fond bi trebao podupirati napore Unije i država članica koji se odnose na jačanje kapaciteta država članica za razvijanje, praćenje i ocjenu politika o azilu s obzirom na njihove obveze prema postojećem zakonodavstvu Unije.

(9)       Fond bi trebao podupirati nastojanja država članica da se na njihovu državnom području osigura međunarodna zaštita i trajno rješenje za izbjeglice i raseljene osobe koje prema odluci Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) ostvaruju pravo na preseljenje, kao što su mjere za procjenu potrebe za preseljenjem i premještajem dotičnih osoba na njihova državna područja i da im se pritom osigura siguran pravni status i promiče njihova učinkovita integracija.

(9a)     Fondom bi se trebala pružiti potpora novim pristupima u vezi s pristupom postupcima azila, na sigurniji način, a posebno usmjeravanjem na glavne tranzitne zemlje, poput programa zaštite određenih skupina ili određenih postupaka provjere zahtjeva za azil.

(10)     Fondom bi se u skladu s njegovom prirodom trebala moći pružiti potpora dobrovoljnim aktivnostima podjele opterećenja o kojima su se države članice međusobno usuglasile, a koje obuhvaćaju premještaj▌korisnika međunarodne zaštite i podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu iz jedne države članice u drugu.

(11)     Partnerstva i suradnja s trećim zemljama za osiguravanje prikladnog upravljanja priljevom osoba koje podnose zahtjev za azil ili drugi oblik međunarodne zaštite ključan su dio politike azila Unije. S ciljem da omogući pristup međunarodnoj zaštiti i trajnim rješenjima u najranijoj mogućoj fazi, uključujući i u okviru regionalnih programa zaštite, Fond bi trebao obuhvaćati snažnu komponentu programa Unije za preseljenje.

(12)     Da bi se u europskim društvima poboljšao i ojačao proces integracije, Fond bi trebao olakšati zakonite migracije u Uniju u skladu s gospodarskim i socijalnim potrebama država članica te već u zemlji porijekla državljana trećih zemalja koji dolaze u Uniju predvidjeti pripremu procesa integracije.

(13)     Da bi bio učinkovit i postigao najveću dodanu vrijednost, Fond bi trebao imati preciznije definiran pristup kojim se podržavaju dosljedne strategije posebno osmišljene za promicanje integracije državljana trećih zemalja na nacionalnoj, lokalnoj i/ili regionalnoj razini, ovisno o slučaju. Te strategije trebala bi u prvom redu provesti lokalna ili regionalna tijela i nedržavni subjekti, ne isključujući nacionalna tijela, posebno ako bi određena administrativna organizacija države članice to zahtijevala ili ako nacionalno institucionalno ustrojstvo predviđa da su djelovanja u vezi s integracijom u zajedničkoj nadležnosti države i decentralizirane razine uprave. Provedbene organizacije trebale bi iz niza dostupnih mjera odabrati one koje su najprimjerenije njihovoj specifičnoj situaciji.

(13a)   Provedba Fonda trebala bi biti dosljedna zajedničkim osnovnim načelima Unije u vezi s integracijom, kako je određeno u Zajedničkom programu za integraciju.

(14)     Mjere integracije trebale bi također uključivati korisnike međunarodne zaštite kako bi se osigurao sveobuhvatan pristup integraciji, uzimajući u obzir posebnosti tih ciljnih skupina. Ako se mjere integracije kombiniraju s prihvatom, djelovanja bi, prema potrebi, trebala obuhvatiti i tražitelje azila.

(15)     Da bi se osigurala dosljednost odgovora Europske unije na integraciju državljana trećih zemalja, djelovanja koja se financiraju u okviru ovog Fonda trebala bi biti specifična i dopunjavati djelovanja koja se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. U tom smislu, od tijela država članica odgovornih za provedbu ovog Fonda trebalo bi tražiti da uspostave mehanizme suradnje i koordinacije s tijelima koja su države članice odredile za upravljanje intervencijama iz Europskog socijalnog fonda.

(15a)   Iz praktičnih razloga neka djelovanja mogu se odnositi na skupinu osoba čije se pitanje može djelotvornije rješavati ako im se pristupi kao cjelini, ne praveći razliku među njezinim članovima. Stoga bi bilo primjereno za države članice koje tako žele predvidjeti mogućnost da u svojim nacionalnim programima predvide da u djelovanja u vezi s integracijom može biti uključena najbliža rodbina državljana trećih zemalja u mjeri koja je potrebna za učinkovitu provedbu takvih djelovanja. Najbliža rodbina podrazumijeva supružnike/partnere, kao i bilo koje osobe koje imaju izravne obiteljske veze, bez obzira radi li se o potomcima ili precima, s državljanima treće zemlje na koje su usmjerena djelovanja u vezi s integracijom, a koje u suprotnom ne bi bile obuhvaćene Fondom.

(16)     Fond bi trebao podupirati države članice u uspostavi strategija kojima se organiziraju zakonite migracije, ojačavajući njihove mogućnosti razvoja, provedbe, praćenja i ocjene svih integracijskih strategija i strategija useljavanja, politika i mjera za državljane trećih zemalja, uključujući pravne instrumente Unije. Fond bi trebao podupirati i razmjenu informacija, najbolje prakse i suradnju između različitih službi svojih uprava, kao i s drugim državama članicama.

(17)     Unija bi trebala nastaviti i proširiti korištenje partnerstava za mobilnost kao osnovnog strateškog, sveobuhvatnog i dugoročnog okvira suradnje za upravljanje migracijama s trećim zemljama. Fond bi trebao podupirati aktivnosti u okviru partnerstava za mobilnost u Uniji ili u trećim zemljama i ciljati na ostvarivanje potreba i prioriteta Unije, posebice djelovanja kojima se osigurava kontinuitet financiranja i Unije i trećih zemalja.

(18)     Primjereno je da države članice nastave podržavati i poticati poboljšanje upravljanja povratkom u svim dimenzijama, s ciljem neprestane, pravedne i učinkovite provedbe zajedničkih standarda o povratku, posebno kako je određeno u Direktivi 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom. Fondom bi se trebao promicati razvoj strategija povratka na nacionalnoj razini u okviru koncepta upravljanja integriranim povratkom te mjera kojima se podupire njihova učinkovita provedba u trećim zemljama.

(19)     Što se tiče dobrovoljnog povratka osoba, uključujući osobe koje se žele vratiti iako nisu obvezne napustiti državno područje, za takve povratnike je potrebno predvidjeti poticaje poput povlaštenog tretmana u obliku povećane pomoći za povratak. Ta je vrsta dobrovoljnog povratka u interesu kako povratnika tako i vlasti u smislu ekonomičnosti. Države članice trebalo bi poticati da daju prednost dobrovoljnom povratku.

(20)     Međutim, sa stajališta politike, dobrovoljan i prisilan povratak usko su povezani i međusobno se podupiru te bi se države članice trebalo poticati da u svom upravljanju povratkom jačaju komplementarnost tih dvaju oblika. Postoji potreba za provođenjem postupka udaljavanja kako bi se zaštitio integritet imigracijske politike i politike azila Unije te sustavi useljavanja i azila država članica. Stoga je mogućnost udaljavanja preduvjet za osiguranje čvrstoće te politike i za provođenje vladavine prava, što je samo po sebi bitno za stvaranje područja slobode, sigurnosti i pravde. Fondom bi se stoga trebala podupirati djelovanja država članica kako bi se olakšala udaljavanja u skladu s normama određenima u pravu EU-a, kad je primjenjivo, i uz puno poštovanje temeljnih prava i dostojanstva povratnika.

(21)     Od ključne je važnosti da se Fondom podupiru posebne mjere za povratnike u zemlji povratka da bi se osiguralo učinkovito vraćanje u njihov grad ili regiju porijekla u dobrim uvjetima te da bi se povećala njihova trajna ponovna integracija u njihovu zajednicu.

(22)     Sporazumi Unije o ponovnom prihvatu sastavni su element Unijine politike povratka i glavno sredstvo za učinkovito upravljanje migracijskim tokovima jer olakšavaju brzi povratak nezakonitih migranata. Ti sporazumi su važan element u okviru dijaloga i suradnje s trećim zemljama porijekla i tranzitnim zemljama nezakonitih migranata te je potrebno poduprijeti njihovu provedbu u trećim zemljama u interesu učinkovitih strategija povratka na nacionalnoj razini i na razini Unije.

(23)     Fond bi trebao nadopunjavati i ojačavati aktivnosti Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije ( ▌Frontex) uspostavljene Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004., čiji je dio zadaća pružiti državama članicama potrebnu potporu pri organiziranju zajedničkih operacija povratka ▌te utvrditi najbolju praksu za dobivanje putnih isprava te za udaljavanje državljana ▌ trećih zemalja koji se nezakonito nalaze na državnom području država članica, te pomoći državama članicama u okolnostima koje zahtijevaju povećanu tehničku i operativnu pomoć na vanjskim granicama, uzimajući u obzir da neke situacije mogu zahtijevati humanitarnu pomoć u nuždi i spašavanje na moru.

(23a)   Uz pružanje potpore povratku osoba kako je predviđeno u ovoj Uredbi, Fondom bi se također trebale podržati druge mjere za suzbijanje nezakonitog useljavanja ili zaobilaženja postojećih pravila o zakonitoj migraciji, na taj način štiteći integritet imigracijskih sustava država članica.

(24)     Fond bi trebao biti proveden uz puno poštovanje prava i načela sadržanih u Povelji Europske unije o temeljnim pravima te temeljnih načela sadržanih u relevantnim međunarodnim instrumentima, uključujući relevantnu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava. Prihvatljivim djelovanjima trebao bi se uzeti u obzir pristup koji se temelji na ljudskim pravima u pogledu zaštite migranata, izbjeglica i tražitelja azila te bi se osobito trebalo osigurati da se posebna pažnja pridaje te da se predvide posebne mjere za specifične situacije ranjivih osoba, uključujući žene, maloljetnike bez pratnje i druge ugrožene maloljetnike.

(24a)   Pojmovi „ranjive osobe” i „članovi obitelji” različito su definirani u različitim aktima koji su relevantni za ovu Uredbu. Stoga bi ih se trebalo tumačiti u skladu s relevantnim aktom, uzimajući u obzir kontekst u kojem se koriste. U kontekstu preseljenja, države članice koje obavljaju preseljenje trebale bi se pri provođenju svojih praksi preseljenja i postojećih postupaka preseljenja savjetovati s UNHCR-om u vezi s pojmom „članovi obitelji”.

(25)     Mjere u trećim zemljama i u vezi s trećim zemljama koje se podupiru putem Fonda trebalo bi poduzimati u sinergiji i sukladnosti s drugim djelovanjima izvan Unije koje se podupiru putem instrumenata vanjske pomoći Unije, geografskih i tematskih. U provođenju tih djelovanja osobito bi trebalo težiti potpunoj usklađenosti s načelima i općim ciljevima vanjskog djelovanja i vanjske politike Unije u vezi s dotičnom zemljom ili regijom. Ta djelovanja ne bi trebala biti potpora djelovanjima koja su neposredno usmjerena prema razvoju▌ i, kada je to prikladno, trebala bi nadopunjavati financijsku pomoć koja se pruža putem instrumenata vanjske pomoći. Trebalo bi poštovati načelo usklađenosti politike za razvoj kako je određeno u stavku 35. Europskog konsenzusa o razvoju. Također je važno osigurati da je provedba pomoći u nuždi dosljedna, i ako je relevantno, komplementarna humanitarnoj politici Unije te da poštuje humanitarna načela kako su određena Europskim konsenzusom o humanitarnoj pomoći.

(26)     Velik dio dostupnih sredstava u okviru Fonda trebao bi se dodijeliti proporcionalno odgovornosti koju ima svaka država članica u svojim naporima koje ulaže u upravljanje migracijskim tokovima na temelju objektivnih kriterija. U tu bi svrhu trebalo koristiti najnovije dostupne statističke podatke u vezi s migracijskim tokovima, poput broja prvih zahtjeva za azil, broja pozitivnih odluka kojima je odobren status izbjeglice ili supsidijarna zaštita, broja preseljenih izbjeglica, broja državljana trećih zemalja koji zakonito borave u državama članicama, broja državljana trećih zemalja kojima je država članica izdala dozvolu za boravak, broja odluka o povratku koje su izdala nacionalna tijela te broja izvršenih povrataka[9].

(26a)   U ovoj Uredbi trebalo bi uspostaviti dodjelu osnovnih iznosa državama članicama. Osnovni iznos trebalo bi se sastojati od minimalnog iznosa i iznosa izračunanog na temelju prosjeka dodjela za svaku državu članicu u okviru Europskog fonda za izbjeglice, Europskog fonda za integraciju državljana trećih zemalja i Europskog fonda za povratak. u 2011., 2012. i 2013. Izračuni su dobiveni u skladu s mjerilima za raspodjelu utvrđenim u članku 13. stavku 2. Odluke br. 573/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, članku 12. stavku 2. Odluke Vijeća 2007/435/EZ i članku 14. stavku 2. Odluke br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kojima su uspostavljeni ti Fondovi. S obzirom na zaključke Europskog vijeća od 7. i 8. veljače 2013., u kojima je naglašeno da bi „osobitu pozornost trebalo pridati otočnim društvima koja su suočena s nesrazmjerno velikim problemom migracije”, prikladno je povećati minimalne iznose za Cipar i Maltu.

(27)     Iako je primjereno da se svakoj državi članici dodijeli određeni iznos na temelju najnovijih dostupnih statističkih podataka, dio raspoloživih sredstava u okviru Fonda trebao bi se raspodijeliti i za provedbu posebnih djelovanja koja zahtijevaju suradnju između država članica i stvaraju značajnu dodanu vrijednost za Uniju, te za provedbu Programa Unije za preseljenje i za provedbu premještanja korisnika međunarodne zaštite iz jedne države članice u drugu.

(28)     U tu svrhu ovom bi Uredbom trebalo uspostaviti popis posebnih djelovanja prihvatljivih za dodjelu sredstava iz Fonda. Dodatni iznosi trebali bi se dodijeliti onim državama članicama koje se obvežu da će ih provesti.

(29)     S obzirom na postupnu uspostavu Programa Unije za preseljenje, Fond bi trebao pružiti ciljanu pomoć u obliku financijskih poticaja (jednokratnih iznosa) za svaku preseljenu osobu. Komisija bi, u suradnji s EASO-m, u skladu s njihovim nadležnostima, trebala pratiti učinkovitu provedbu aktivnosti preseljenja koje se podupiru putem Fonda.

(30)     S namjerom da se pojača utjecaj napora koje Unija ulaže u preseljenje pružanjem zaštite osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita i maksimalnim pojačavanjem strateškog utjecaja preseljenja kroz bolju usmjerenost na one osobe kojima je preseljenje najpotrebnije, na razini Unije trebalo bi odrediti zajedničke prioritete u vezi s preseljenjem. Te zajedničke prioritete trebalo bi izmijeniti samo ako postoji jasno opravdanje za njihovu izmjenu ili kako bi se u obzir uzele preporuke UNHCR-a na temelju općih kategorija određenih u ovoj Uredbi.

(31)     S obzirom na njihovu posebnu ranjivost, neke bi kategorije osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita uvijek trebale biti uključene u zajedničke prioritete preseljenja Unije.

(32)     Uzimajući u obzir potrebe za preseljenjem utvrđene u zajedničkim prioritetima preseljenja Unije, potrebno je i osiguravanje dodatnih financijskih poticaja za preseljenje osoba s obzirom na određene geografske regije i nacionalnosti, kao i određene kategorije osoba koje se trebaju preseliti, u slučaju kada je zaključeno da je preseljenje najprikladniji odgovor na njihove posebne potrebe.

(33)     Da bi se ojačala solidarnost i bolje podijelila odgovornost između država članica, osobito u vezi s onima koje su tokovi azilanata najviše pogodili, trebalo bi uspostaviti sličan mehanizam za premještanje korisnika međunarodne zaštite iz jedne države članice u drugu, koji se temelji na financijskim poticajima. Tim mehanizmom trebao bi se smanjiti pritisak na države članice koje primaju veći broj tražitelja azila i korisnika međunarodne zaštite, u apsolutnom ili proporcionalnom smislu.

(35)     Potpora osigurana iz Fonda bit će učinkovitija i ostvarit će veću dodanu vrijednost ako se u ovoj Uredbi odredi ograničen broj obveznih ciljeva koji se moraju postići programima koje sastavlja svaka država članica, uzimajući u obzir njezinu specifičnu situaciju i potrebe.

(36)     Za jaču solidarnost važno je da Fond pruži, ako je to primjereno, u suradnji i sinergiji s humanitarnom pomoći kojom upravlja Europska komisija, dodatnu potporu rješavanju hitnih situacija nastalih snažnim migracijama u državama članicama ili trećim▌ zemljama ili u slučaju masovnog priljeva raseljenih osoba sukladno Direktivi Vijeća 2001/55/EZ od 20. srpnja 2001. o minimalnim standardima za dodjelu privremene zaštite u slučaju masovnog priljeva raseljenih osoba te o mjerama za promicanje uravnoteženih napora država članica pri prihvatu i snošenju posljedica prihvata tih osoba▌, kroz pomoć u nuždi. Pomoć u nuždi također bi trebala obuhvaćati potporu ad hoc programima humanitarnog prihvata koji su usmjereni na osiguravanje privremenog boravka na državnom području države članice u slučaju hitne humanitarne krize u trećim zemljama. Međutim, takvi drugi programi humanitarnog prihvata ne dovode u pitanje i ne bi trebali narušavati program preseljenja Unije koji je od samog početka isključivo usmjeren na pružanje trajnog rješenja osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita, a koje su premještene u Uniju iz trećih zemalja. Stoga države članice ne bi trebale imati pravo na primanje dodatnih jednokratnih iznosa u vezi s osobama kojima je odobren privremeni boravak na teritoriju države članice na temelju takvih drugih programa humanitarnog prihvata.

(37)     Ovom Uredbom trebala bi se osigurati financijska pomoć za aktivnosti Europske migracijske mreže uspostavljene Odlukom Vijeća 2008/381/EZ od 14. svibnja 2008. o uspostavi Europske migracijske mreže[10]▌ u skladu s njezinim ciljevima i zadaćama ▌ .

(38)     Odluku 2008/381/EZ stoga bi trebalo izmijeniti kako bi se uskladili postupci i olakšalo pružanje odgovarajuće i pravodobne financijske potpore nacionalnim kontaktnim točkama.

(39)     S obzirom na svrhu financijskih poticaja dodijeljenih državama članicama za preseljenje i/ili premještanje korisnika međunarodne zaštite iz jedne države članice u drugu u obliku jednokratnih iznosa i jer predstavljaju samo djelić stvarnih troškova, ova bi Uredba trebala omogućiti određena odstupanja od pravila o prihvatljivosti rashoda.

(40)     Kako bi se dopunile ili izmijenile odredbe ove Uredbe u vezi s jednokratnim iznosima za preseljenje i premještanje korisnika međunarodne zaštite iz jedne države članice u drugu, definicija posebnih djelovanja i zajedničkih prioriteta preseljenja Unije, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(40a)   Pri primjeni ove Uredbe, uključujući pri pripremi delegiranih akata, Komisija bi se trebala savjetovati sa stručnjacima iz svih država članica.

(41)     Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije[11].

(42)     Financiranje iz proračuna Unije trebalo bi se usredotočiti na aktivnosti kod kojih intervencija Unije može donijeti dodatnu vrijednost umjesto da države članice djeluju same. Budući da je Europska unija u boljem položaju za pružanje okvira za izražavanje solidarnosti Unije u upravljanju migracijskim tokovima nego države članice, financijska pomoć predviđena ovom Uredbom trebala bi osobito doprinijeti jačanju nacionalnih mogućnosti i mogućnosti Unije na ovom području.

(42a)   Postoji potreba da se do najveće mjere poveća učinak financiranja Unije mobiliziranjem, udruživanjem i poticanjem javnih i privatnih financijskih sredstava.

(42b)   Komisija bi trebala pratiti provedbu Fonda u skladu s člankom 50. Horizontalne uredbe uz pomoć zajedničkih pokazatelja za ocjenjivanje rezultata i učinaka. Ti pokazatelji, uključujući relevantne polazne vrijednosti, trebali bi pružiti osnovni temelj za ocjenu opsega u kojem su postignuti ciljevi Fonda.

(43)     U svrhu upravljanja i provedbe Fonda, on bi trebao biti dio usklađenog okvira koji se sastoji od ove Uredbe i Uredbe (EU) br. […/…] Europskog parlamenta i Vijeća o općim odredbama o Fondu za azil, migracije i integraciju te o instrumentu za financijsku potporu za policijsku suradnju, sprečavanje i borbu protiv kriminala i upravljanje kriznim situacijama. Za potrebe Fonda, partnerstvo iz članka 12. Uredbe (EU) br. .../... [Horizontalna uredba] trebalo bi obuhvaćati relevantne međunarodne organizacije, nevladine organizacije i socijalne partnere. Svaka država članica odgovorna je za određivanje sastava partnerstva i praktične načine njegove provedbe.

(44)     Budući da cilj ove Uredbe, odnosno pridonošenje učinkovitom upravljanju migracijskim tokovima u Uniji kao dio područja slobode, sigurnosti i pravde, sukladno sa zajedničkom politikom azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite i sa zajedničkom politikom useljavanja, države članice ne mogu dostatno ostvariti, a može se bolje ostvariti na razini Unije, Unija može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je određeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz navedenog članka, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(44a)   U skladu s člancima 8. i 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Fond bi trebao uzeti u obzir provođenje politike ravnopravnosti žena i muškaraca i načela suzbijanja diskriminacije.

(45)     Odluku br. 573/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja 2007. o osnivanju Europskog fonda za izbjeglice za razdoblje od 2008. do 2013. trebalo bi staviti izvan snage.

(46)     Odluku br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja 2007. o osnivanju Europskog fonda za povratak za razdoblje od 2008. do 2013. trebalo bi staviti izvan snage.

(47)     Odluku Vijeća 2007/435/EZ od 25. lipnja 2007. o osnivanju Europskog fonda za integraciju državljana trećih zemalja za razdoblje od 2007. do 2013. trebalo bi staviti izvan snage.

(48)     U skladu s člankom 3. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u vezi s područjem slobode, sigurnosti i pravde, koji se nalazi u prilogu Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i ne dovodeći u pitanje članak 4. tog Protokola, ▌ Irska je priopćila svoju želju da sudjeluje u donošenju i primjeni ove Uredbe ▌ .

(49)     U skladu s člankom 3. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u vezi s područjem slobode, sigurnosti i pravde, koji se nalazi u prilogu Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i ne dovodeći u pitanje članak 4. tog Protokola, Ujedinjena Kraljevina ▌ priopćila je svoju želju da sudjeluje u donošenju i primjeni ove Uredbe ▌ .

(50)     U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske, koji se nalazi u prilogu Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe koja za nju nije obvezujuća niti se u odnosu na nju primjenjuje.

(51)     Primjereno je uskladiti trajanje ove Uredbe s Uredbom Vijeća (EU) br. .../...*. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2014.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.Svrha i područje primjene

1.          Ovom se Odredbom za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. osniva Fond za azil ▌, migracije i integraciju (dalje u tekstu „Fond”).

2.          Ovom se Uredbom utvrđuju:

(a)    ciljevi financijske potpore i prihvatljiva djelovanja;

(b)    opći okvir za provedbu prihvatljivih djelovanja;

(c)    raspoloživa financijska sredstva i njihova raspodjela;

(d)    načela i mehanizam za uspostavu zajedničkih prioriteta preseljenja Unije;

(e)    financijska pomoć namijenjena aktivnostima Europske migracijske mreže.

3.          Ovom Uredbom predviđa se primjena pravila određenih Uredbom (EU) br. .../… [Horizontalna uredba], ne dovodeći u pitanje članak 4. točku (a) ove Uredbe.

Članak 2. Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)         preseljenje znači postupak kojim se, na zahtjev visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) i na temelju potrebe pojedinca za međunarodnom zaštitom, državljani trećih zemalja ▌ premještaju iz treće zemlje u državu članicu u kojoj im je dozvoljen boravak na temelju jednog od sljedećih statusa:

i.       statusa izbjeglice u smislu članka 2. točke (e) Direktive 2011/95/EU;

(ia)   supsidijarnog statusa zaštite u smislu članka 2. točke (g) Direktive 2011/95/EU ili

ii.      drugih statusa koji na temelju nacionalnog prava i prava Unije osiguravaju slična prava i pogodnosti kao i statusi iz točaka i. i ia.;

(aa)  „drugi programi humanitarnog prihvata” znači ad hoc postupak kojim država članica prima određeni broj državljana trećih zemalja da privremeno borave na njezinom državnom području kako bi ih zaštitila u slučaju hitnih humanitarnih kriza uslijed, primjerice, političkih kretanja ili konflikata;

(ab)       „međunarodna zaštita” znači status izbjeglice i supsidijarni status zaštite u smislu Direktive 2011/95/EU;

(ac)       „povratak” znači postupak povratka državljana treće zemlje – bilo u okviru dobrovoljnog prihvaćanja uz obvezu povratka bilo prisilno – kako je određeno u članku 3. Direktive 2008/115;

(c)         državljanin treće zemlje znači svaka osoba koja nije građanin Unije u smislu članka 20. stavka 1. Ugovora. Upućivanje na državljane trećih zemalja uključuje osobe bez državljanstva i osobe neutvrđene nacionalnosti;

(ca)       „udaljavanje” znači izvršenje obveze povratka, a točnije fizički prijevoz iz države članice – kako je određeno u članku 3. Direktive 2008/115/EZ;

(cb)       „dobrovoljni odlazak” znači izvršavanje   obveze vraćanja u roku koji je u tu svrhu određen u odluci o povratku – kako je određeno u članku 3. Direktive 2008/115/EZ;

(d)         maloljetnik bez pratnje znači državljanin treće zemlje ▌ mlađi od 18 godina koji je ušao u državno područje država članica bez pratnje odrasle osobe koja je za njega/nju odgovorna na temelju zakona ili običaja dotične države članice te tako dugo dok takva osoba ne počne učinkovito skrbiti o njemu/njoj; taj pojam uključuje maloljetnika koji ostaje bez pratnje nakon što je ušao/ušla u državno područje država članica;

(da)       „ranjiva osoba” znači državljanin treće zemlje na kojeg se odnosi ta definicija na temelju prava Unije relevantnog za područje politike koje se podupire u okviru ovog Fonda.

(e)         „član obitelji” znači državljanin treće zemlje na kojeg se odnosi ta definicija na temelju prava Unije relevantnog za područje politike koje se podupire u okviru ovog Fonda;

(f)          hitna situacija je situacija koja je nastala zbog:

i.       snažnih migracija u jednoj ili više država članica koje odlikuje velik i nerazmjeran priljev državljana trećih zemalja koji postavljaju izuzetno teške i hitne zahtjeve za njihove kapacitete prihvata, zadržavanja, sustav azila i postupke ili

ii.      provedbe mehanizama privremene zaštite u smislu Direktive 2001/55/EZ ili

iii.     snažnih migracija u trećim zemljama u kojima su izbjeglice ostale zbog političkih događaja ili konflikata.

Članak 3. Ciljevi

1.          Opći cilj Fonda jest doprinijeti učinkovitom upravljanju migracijskim tokovima te provedbi, jačanju i razvoju zajedničke politike o azilu supsidijarnoj zaštiti i privremenoj zaštiti te zajedničkoj imigracijskoj politici, istovremeno poštujući prava i načela sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

2.          Unutar svog općeg cilja, Fond doprinosi sljedećim zajedničkim posebnim ciljevima:

(a)    jačanju i razvoju svih aspekata Zajedničkog europskog sustava azila, uključujući njegove vanjske dimenzije;

(b)    potpori zakonite migracije u države članice u skladu s njihovim gospodarskim i socijalnim potrebama, poput potreba tržišta rada, uz zaštitu integriteta imigracijskih sustava država članica, te promicanju učinkovite integracije državljana trećih zemalja ▌;

(c)    jačanju pravednih i učinkovitih strategija povratka u državama članicama koje doprinose suzbijanju nezakonitog useljavanja, s naglaskom na održivosti povratka i učinkovitom ponovnom primitku u zemlje porijekla i tranzita.

(d)    jačanju solidarnosti i dijeljenja odgovornosti ▌ između država članica, osobito prema onima koje su tokovi migracija i azilanata najviše pogodili, uključujući putem praktične suradnje ▌.

Postizanje posebnih ciljeva ovog Fonda ocjenjuje se u skladu s člankom 50. stavkom 2. Horizontalne uredbe korištenjem zajedničkih pokazatelja kako je određeno u Prilogu IV. te pokazatelja specifičnih za pojedini program koji su uključeni u nacionalne programe.

3.          Mjere poduzete u svrhu postizanja ciljeva iz stavaka 1. i 2. u potpunosti su usklađene s mjerama koje se podupiru putem instrumenata vanjskog financiranja Unije te s ciljevima i načelima vanjskog djelovanja Unije.

4.          Ciljevi iz stavaka 1. i 2. postižu se uzimajući u obzir načela i ciljeve humanitarne politike Unije. Usklađenost s mjerama koje se financiraju putem vanjskih instrumenata financiranja Unije jamči se u skladu s člankom 24.a.

Članak 3.

Partnerstvo

Za potrebe Fonda, partnerstvo iz članka 12. Uredbe (EU) br. .../... [Horizontalna uredba] obuhvaća relevantne međunarodne organizacije, nevladine organizacije i socijalne partnere.

POGLAVLJE II.

ZAJEDNIČKI EUROPSKI SUSTAV AZILA

Članak 5.Sustavi prihvaćanja i azila

1.          U okviru posebnog cilja određenog u članku 3. stavku 2. točki (a) te s obzirom na dogovorene zaključke dijaloga o politikama kako je predviđeno u članku 13. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba] te u skladu s ciljevima nacionalnih programa određenih u članku 20., Fondom se podupiru djelovanja usmjerena na jednu ili više sljedećih kategorija državljana trećih zemalja:

       one koji imaju status izbjeglice i supsidijarni status zaštite u smislu Direktive 2011/95/EU;

       one koji su podnijeli zahtjev za jednu od gore navedenih oblika zaštite te još nisu primili konačnu odluku;

       one koji su privremeno zaštićeni u smislu Direktive 2001/55/EZ;

       one koji su u postupku preseljenja ili premještanja ili koji su preseljeni ili premješteni iz države članice.

-       U tom kontekstu i s obzirom na uvjete prihvata i postupke azila, Fondom se osobito podupiru sljedeća djelovanja usmjerena na gore navedene kategorije osoba:

(a)    pružanje materijalne pomoći, uključujući pomoći na granicama,obrazovanja, usavršavanja, usluga podrške, zdravstvene i psihološke pomoći;

(aa)  pružanje usluga podrške poput prijevoda i usmenog prevođenja, obrazovanja, osposobljavanja, uključujući učenja jezika, te drugih inicijativa koje su usklađene sa statusom dotične osobe;

(ab)  uspostava i poboljšanje upravnih struktura, sustava i osposobljavanja za osoblje i relevantna tijela kako bi se osigurao učinkovit i jednostavan pristup postupcima azila tražiteljima azila te djelotvorni i visokokvalitetni postupci azila, posebno, prema potrebi, kako bi se podržao razvoj pravne stečevine EU-a;

(b)    pružanje socijalne pomoći, informacija ili pomoći kod upravnih i/ili sudskih formalnosti i osiguravanje informacija ili savjetovanje o mogućim ishodima postupka azila, uključujući aspekte kao što su ▌ postupci povratka;

(c)    pružanje pravne pomoći i zastupanja;

(ca)  prepoznavanje ranjivih skupina i posebna pomoć za ranjive osobe, posebno u skladu s gore navedenim točkama od (a) do (c);

(cb)  uspostavljanje, razvoj i poboljšanje alternativnih mjera zadržavanja.

Ako je to prikladno i predviđeno nacionalnim programom države članice, Fondom se također mogu podupirati mjere u vezi s integracijom, poput onih iz članka 9. stavka 1. u vezi s prihvatom gore navedenih osoba.

2.          U okviru posebnog cilja određenog u članku 3. stavku 2. točki (a) te u skladu s ciljevima nacionalnih programa određenih u članku 20., Fondom se, s obzirom na infrastrukturu smještaja i sustave prihvata, osobito podupiru sljedeća djelovanja:

(a)    poboljšanje i održavanje postojeće infrastrukture i usluga smještaja;

(b)    jačanje i poboljšanje upravnih struktura i sustava;

(c)    informiranje lokalnih zajednica ▌;

(d)    osposobljavanje namijenjeno osoblju tijela, uključujući lokalna tijela ▌, koja će komunicirati s osobama iz stavka 1. u kontekstu njihova prihvata;

(e)    uspostava, funkcioniranje i razvoj nove infrastrukture i usluga smještaja, kao i upravnih struktura i sustava, osobito da bi se, prema potrebi, pristupilo rješavanju strukturnih potreba država članica;

3.          U okviru posebnih ciljeva određenih u članku 3. stavku 2. točkama (a) i (d) te u skladu s ciljevima nacionalnih programa određenih u članku 20., Fondom se također podupiru djelovanja slična djelovanjima navedenim u stavku 1. ako su ta djelovanja povezana s osobama koje privremeno borave:

       u centrima za tranzit i obradu podataka za izbjeglice, posebno u svrhu potpore aktivnostima preseljenja u suradnji s UNHCR-om ili

       na državnom području države članice u kontekstu drugih programa humanitarnog prihvata.

Članak 6.Kapacitet država članica za razvoj, praćenje i ocjenu njihovih politika

i postupaka azila

U okviru posebnog cilja određenog u članku 3. stavku 2. točki (a) te s obzirom na dogovorene zaključke dijaloga o politikama kako je predviđeno u članku 13. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba] te u skladu s ciljevima nacionalnih programa određenih u članku 20., s obzirom na djelovanja koja se odnose na poboljšanje kapaciteta država članica za razvoj, praćenje i ocjenjivanje njihovih politika i postupaka azila, Fondom se također posebno podupiru sljedeća djelovanja:

(a)         djelovanja kojima se jača kapacitet država članica — uključujući u vezi s mehanizmom za rano upozorenje, pripravnost i upravljanje kriznim situacijama uspostavljenim Uredbom (EU) br. [.../...] [Dublinska uredba] — u svrhu prikupljanja, analiziranja i širenja kvalitativnih i kvantitativnih podataka i statističkih podataka o postupcima azila, kapacitetima prihvata, preseljenju i premještanju podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i/ili korisnika međunarodne zaštite iz jedne države članice u drugu;

(aa)       djelovanja kojima se jača kapacitet država članica za prikupljanje, analiziranje i širenje podataka o zemlji porijekla;

(b)         djelovanja koja izravno doprinose ocjenjivanju politika azila, kao što su nacionalne procjene utjecaja, ispitivanja među ciljnim skupinama i drugim relevantnim zainteresiranim stranama, razvoj pokazatelja i utvrđivanje mjerila.

Članak 7. ▌

Preseljenje, premještanje podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i korisnika međunarodne zaštite i drugi oblici ad hoc humanitarnog prihvata

1.          U okviru posebnog cilja određenog u članku 3. stavku 2. točkama (a) i (d) te s obzirom na dogovorene zaključke dijaloga o politikama kako je predviđeno u članku 13. Uredbe (EU) br. .../... [Horizontalna uredba] te u skladu s ciljevima nacionalnih programa određenih u članku 20., Fondom se osobito podupiru sljedeća djelovanja u vezi s preseljenjem državljana trećih zemalja koji su u postupku preseljenja ili su preseljeni u državu članicu, te u vezi s drugim programima humanitarnog prihvata:

(a)    uspostava i razvoj nacionalnih programa ▌ preseljenja i strategije te drugi programi humanitarnog prihvata, uključujući analizu potreba, poboljšanje pokazatelja i ocjenjivanje;

(b)    uspostava odgovarajuće infrastrukture i usluga kako bi se osigurala nesmetana i učinkovita provedba aktivnosti preseljenja i ▌djelovanja u vezi s drugim programima humanitarnog prihvata, uključujući jezičnu pomoć;

(c)    uspostavljanje struktura, sustava i osposobljavanja osoblja za vođenje misija u treće zemlje i/ili druge države članice, za obavljanje razgovora te zdravstveno i sigurnosno provjeravanje ▌

(d)    procjena mogućih slučajeva preseljenja i/ili ▌slučajeva drugih oblika humanitarnog prihvata od strane nadležnih tijela država članica, kao što su provođenje misija u trećim zemljama ▌, obavljanje razgovora, zdravstveno i sigurnosno provjeravanje ▌

(e)    procjena zdravstvenog stanja prije odlaska i liječenje, pribavljanje materijala prije odlaska, mjere osiguravanja informacija prije odlaska i mjere integracije te organizacija putovanja, uključujući osiguravanje usluga liječničke pratnje;

(f)     informacije i pomoć pri dolasku i neposredno nakon dolaska, uključujući usluge prevođenja;

(fa)   djelovanja u svrhu okupljanja obitelji za osobe koje su preseljene u državi članici;

(g)    jačanje relevantne infrastrukture i usluga za migracije i azil u zemljama određenim za provedbu regionalnih programa zaštite

(h)    stvaranje uvjeta koji pogoduju dugoročnoj integraciji, autonomiji i samostalnosti preseljenih izbjeglica.

2.          U okviru posebnog cilja određenog u članku 3. stavku 2. točki (d) te s obzirom na dogovorene zaključke dijaloga o politikama kako je predviđeno u članku 13. Uredbe (EU) br. .../...Horizontalna uredba] te u skladu s ciljevima nacionalnih programa određenim u članku 20., Fondom se također podupiru djelovanja slična onima navedenima u stavku 1. ako je to potrebno s obzirom na razvoj politika u razdoblju provedbe Fonda ili ako je to predviđeno nacionalnim programima države članice, u vezi s premještanjem podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i/ili korisnika međunarodne zaštite. Takve aktivnosti provode se uz suglasnost s državom članicom koja im je dodijelila međunarodnu zaštitu ili je odgovorna za provjeru njihovog zahtjeva drugoj zainteresiranoj državi članici u kojoj će im biti dodijeljena istovjetna zaštita ili u kojoj će biti provjeren njihov zahtjev za međunarodnu zaštitu.

POGLAVLJE III.

INTEGRACIJA DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA I ZAKONITA MIGRACIJA

Članak 8.Useljavanje i mjere prije odlaska

U okviru posebnog cilja određenog u članku 3. stavku 2. točki (b) i s obzirom na dogovorene zaključke dijaloga o politikama kako je predviđeno u članku 13. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba] te u skladu s ciljevima nacionalnih programa određenih u članku 20., Fondom se podupiru djelovanja koja se provode u trećim zemljama, a koja su usmjerena na državljane trećih zemalja koji zadovoljavaju posebne mjere i/ili uvjete prije odlaska određene u nacionalnom pravu te u skladu s pravom EU-a, ako je primjenjivo, uključujući mjere u vezi s mogućnošću integracije u društvo države članice. U tom kontekstu Fondom se posebno podupiru sljedeća djelovanja:

(a)         brošure s informacijama i ▌kampanje za jačanje svijesti i promicanje međukulturnog dijaloga, uključujući uporabom komunikacijske i informacijske tehnologije i web-mjesta kojima se jednostavno koristiti;

(b)         procjena vještina i kvalifikacija te poboljšanje transparentnosti i usklađenosti vještina i kvalifikacija u trećoj zemlji s onima u državi članici;

(c)          ▌osposobljavanje čija je svrha poboljšanje zapošljivosti u državi članici;

(d)         sveobuhvatni tečajevi za civilnu orijentaciju i učenje jezika.

(e)         pomoć u kontekstu zahtjeva za okupljanje obitelji u smislu Direktive 2003/86/EZ.

Članak 9.Mjere integracije

1.          U okviru posebnog cilja određenog u članku 3. stavku 2. točki (b) te s obzirom na dogovorene zaključke dijaloga o politikama kako je predviđeno u članku 13. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba] te u skladu s ciljevima nacionalnih programa određenih u članku 20., Fondom se podupiru djelovanja koja se provode u okviru usklađenih strategija, uzimajući u obzir potrebe za integracijom državljana trećih zemalja na lokalnoj ▌/ ▌regionalnoj razini ▌. U tom kontekstu Fondom se osobito podupiru sljedeća djelovanja usmjerena na državljane trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici ili, prema potrebi, koji su postupku stjecanja zakonite dozvole boravka u državi članici:

(a)    uspostava i razvoj takvih strategija integracije uz sudjelovanje lokalnih ili regionalnih aktera, ako je to prikladno, uključujući analizu potreba, poboljšanje pokazatelja integracije te ocjenjivanje, uključujući procjene sudjelovanja, u svrhu određivanja najbolje prakse;

(b)    pružanje savjeta i pomoći u područjima kao što su stanovanje, osiguravanje osnovnih sredstava za život, administrativne i pravne smjernice, zdravstvena, psihološka i socijalna pomoć, skrb o djeci i okupljanje obitelji.

(c)    djelovanja kojima se državljani trećih zemalja uvode u društvo koje ih prima i djelovanja koja tim osobama omogućuju da se prilagode tom društvu, da se informiraju o svojim pravima i obvezama, da sudjeluju u civilnom i kulturnom životu i da dijele vrijednosti sadržane u Povelji o temeljnim pravima Europske unije;

(d)    djelovanja usmjerena na obrazovanje i osposobljavanje, uključujući učenje jezika i pripremna djelovanja za olakšavanje pristupa tržištu rada;

(e)         djelovanja namijenjena promicanju samostalnosti i omogućivanju da se državljani trećih zemalja skrbe sami za sebe;

(f)          djelovanja kojima se promiče smislen kontakt i konstruktivan dijalog između državljana trećih zemalja i društva koje ih prima te djelovanja kojima se promiče prihvaćanje u društvo koje ih prihvaća, uključujući korištenjem medija;

(g)         djelovanja kojima se promiče jednakost pristupa i jednakost rezultata u postupcima državljana trećih zemalja u javnim i privatnim uslugama, uključujući prilagodbu tih usluga kada se radi o državljanima trećih zemalja;

(h)         izgradnja kapaciteta korisnika, kako je definirano u članku 2. točki (g) Uredbe (EU) br. .../...[Horizontalna uredba], uključujući razmjenom iskustva i dobre prakse te umrežavanjem.

2.          Djelovanja iz stavka 1. u svim slučajevima u kojima je to potrebno uzimaju u obzir posebne potrebe različitih kategorija državljana trećih zemalja ▌, uključujući korisnika međunarodne zaštite, ▌preseljenih ili premještenih osoba te osobito ranjivih osoba.

3.          ▌U nacionalnim programima može biti predviđeno da se u djelovanja iz stavka 1. uključi najbliža rodbina osoba koje spadaju u ciljnu skupinu iz navedenog stavka u mjeri u kojoj je to potrebno za učinkovitu provedbu takvih djelovanja.

4.          Za potrebe programiranja i provedbe djelovanja iz stavka 1., partnerstvo iz članka 12. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba] uključuje tijela koja su zemlje članice imenovale za upravljanje intervencijama Europskog socijalnog fonda.

Članak 10.Mjere za

praktičnu suradnju i izgradnju kapaciteta

U okviru posebnog cilja određenog u članku 3. stavku 2. točki (b) te s obzirom na dogovorene zaključke dijaloga o politikama kako je predviđeno u članku 13. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba] te u skladu s ciljevima nacionalnih programa određenih u članku 20., Fondom se podupiru djelovanja usmjerena na jednu ili više sljedećih kategorija državljana trećih zemalja:

(a)         uspostavljanje strategija kojima se promiče zakonita migracija s ciljem olakšavanja razvoja i provedbe fleksibilnih postupaka prihvata, ▌

(aa)       podupiranje suradnje agencija za zapošljavanje ▌trećih zemalja, službi za zapošljavanje i službi za useljavanje u državama članicama ▌, kao i podupiranje država članica u provedbi prava Unije u vezi s migracijom, procesima savjetovanja s relevantnim zainteresiranim stranama i stručnim savjetima ili razmjenom informacija o pristupima usmjerenima na određena državljanstva ili kategorije državljana trećih zemalja s obzirom na potrebe tržišta rada;

(b)         jačanje kapaciteta država članica za razvoj, provedbu, praćenje i evaluaciju njihovih imigracijskih strategija, politika i mjera na različitim razinama i u različitim administrativnim službama, posebno jačanje njihovog kapaciteta za prikupljanje, analizu i širenje detaljnih i sustavnih podataka i statistika o migracijskim postupcima i tokovima, boravišnim dozvolama i razvoj alata za praćenje, programe evaluacije, pokazatelje i utvrđivanje mjerila za mjerenje postignuća tih strategija;

(c)         osposobljavanje korisnika kako su definirani u članku 2. točki (g) Uredbe (EU) br. .../... [Horizontalna uredba] i osoblja koje pruža javne i privatne usluge, uključujući obrazovne ustanove, promicanje razmjene iskustava i dobre prakse, suradnje, umrežavanja i međukulturnih kapaciteta, kao i poboljšanje kvalitete pruženih usluga;

(d)         izgradnju održive organizacijske strukture za upravljanje integracijom i raznolikošću, posebno kroz suradnju između različitih zainteresiranih strana što omogućuje službenicima na različitim razinama nacionalnih administracija brz pristup informacijama o iskustvima i najboljoj praksi drugdje i, kada je to moguće, ujedinjavanje resursa između odgovarajućih tijela, kao i između vladinih i nevladinih tijela kako bi se učinkovito pružile usluge državljanima trećih zemalja, između ostalog, putem mjesta sa svim uslugama na jednom mjestu (to jest, centara za potporu koordiniranoj integraciji);

(e)         doprinos dinamičnom dvosmjernom procesu uzajamne interakcije, na kojem se temelje integracijske strategije na lokalnoj i regionalnoj razini, razvijanjem platformi za savjetovanje s državljanima trećih zemalja, razmjenom informacija među zainteresiranim stranama te platformama međukulturnih i religijskih dijaloga između zajednica državljana trećih zemalja i/ili između tih zajednica i društva koje ih prima i/ili između tih zajednica i tijela nadležnih za donošenje odluka.

(f)          djelovanja kojima se promiče i jača praktična suradnja između relevantnih tijela država članica, s naglaskom, između ostalog, na razmjeni informacija, dobre prakse i strategija te na razvoju i provedbi zajedničkih djelovanja, uključujući s ciljem očuvanja integriteta imigracijskih sustava država članica.

POGLAVLJE IV.

POVRATAK

Članak 11.Mjere koje prate postupke povratka

U okviru posebnog cilja određenog u članku 3. stavku 2. točki (c) te s obzirom na dogovorene zaključke dijaloga o politikama kako je predviđeno u članku 13. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba] te u skladu s ciljevima nacionalnih programa određenih u članku 20., u pogledu mjera koje prate postupke povratka, Fond se usmjerava na jednu ili više sljedećih kategorija državljana trećih zemalja:

           one koji još koji još nisu primili konačnu negativnu odluku u vezi s njihovim zahtjevom za boravak, zakoniti boravak i/ili za međunarodnu zaštitu u državi članici i koji se mogu odlučiti za mogućnost dobrovoljnog povratka;

           one koji imaju pravo boravka, zakonitog boravka i/ili pravo na međunarodnu zaštitu u smislu Direktive 2011/95/EU ili privremenu zaštitu u smislu Direktive 2001/55/EZ u državi članici i koji su se odlučili za mogućnost dobrovoljnog povratka;

           one koji su prisutni u državi članici i ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak i/ili boravak u državi članici, uključujući one državljane trećih zemalja čije je udaljenje odgođeno u skladu s člankom 9. i člankom 14. stavkom 1. Direktive 2008/115/EZ.

U tom kontekstu, Fondom se ▌posebno ▌podupiru sljedeća djelovanja usmjerena na prethodno navedene kategorije osoba:

(-a)   uvođenje, razvoj i poboljšanje alternativnih mjera zadržavanja;

(d)    pružanje socijalne pomoći, informacija ili pomoći kod upravnih i/ili sudskih formalnosti i osiguravanje informacija ili savjetovanje;

(e)    pružanje pravne i jezične pomoći;

(f)     pružanje posebne pomoći ranjivim osobama▌;

(g)    uvođenje i poboljšanje neovisnih i učinkovitih sustava za praćenje prisilnog vraćanja, kako je utvrđeno u članku 8. stavku 6. Direktive 2008/115/EZ;

(h)    uspostavljanje, održavanje i unapređenje infrastrukture, usluga i uvjeta  za smještaj, prihvat ili zadržavanje;

(i)     uspostavljanje administrativnih struktura, sustava, uključujući IT alate,

(j)     osposobljavanje osoblja kako bi se osigurali neometani i učinkoviti postupci povratka, uključujući upravljanje tim postupcima i njihovu provedbu.

Članak 12. Mjere povratka

U okviru posebnog cilja određenog u članku 3. stavku 2. točki (c) te s obzirom na dogovorene zaključke dijaloga o politikama kako je predviđeno u članku 13. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba] te u skladu s ciljevima nacionalnih programa određenih u članku 20. u pogledu mjera povratka Fond podupire djelovanja koja su usmjerena na osobe iz članka 11. U tom kontekstu, Fondom se posebno ▌podupiru sljedeća djelovanja:

(-a)        mjere potrebne za pripremu operacija povratka, kao što su one koje dovode do identifikacije državljana trećih zemalja, izdavanja putnih dokumenata i traženja obitelji;

(a)         suradnja s konzularnim tijelima i službama useljavanja trećih zemalja radi dobivanja putnih isprava, olakšavanja vraćanja državljana trećih zemalja i osiguravanja ponovnog prihvata;

(b)         mjere za potpomognuti dobrovoljni povratak, uključujući liječničke preglede i pomoć, organizaciju putovanja, financijske doprinose, savjetovanje i pomoć prije i nakon povratka;

(ba)       operacije udaljavanja, uključujući povezane mjere, u skladu s normama utvrđenima u pravu EU-a, osim sredstava za prisilu;

(d)         objekti i usluge u trećim zemljama za osiguravanje primjerenog privremenog smještaja i prihvata nakon dolaska;

(e)         pružanje posebne pomoći ranjivim osobama ▌.

Članak 13.Mjere za praktičnu suradnju i izgradnju kapaciteta

U okviru posebnog cilja određenog u članku 3. stavku 2. točki (c) te s obzirom na dogovorene zaključke dijaloga o politikama kako je predviđeno u članku 13. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba] te u skladu s ciljevima nacionalnih programa određenih u članku 20., u pogledu mjera za praktičnu suradnju i izgradnju kapaciteta Fond podupire posebno sljedeća djelovanja:

(a)         djelovanja za promicanje, razvoj i jačanje operativne suradnje i razmjene informacija između službi za vraćanje i drugih tijela država članica uključenih u povratak, uključujući ona koje se tiču suradnje s konzularnim tijelima i službama useljavanja trećih zemalja te zajedničke operacije povratka;

(b)         djelovanja kojima se podupire suradnja između trećih zemalja i službi za vraćanje država članica ▌, uključujući mjere koje usmjerene na jačanje kapaciteta trećih zemalja za obavljanje aktivnosti ▌ponovnog prihvata i ponovne integracije, posebno u okviru sporazuma o ponovnom primitku;

(c)         djelovanja koja jačaju kapacitete za razvoj učinkovitih i održivih politika povratka, posebno razmjenom informacija o situacijama u zemljama povratka, najboljih praksa, dijeljenjem iskustva i ujedinjavanjem resursa između država članica;

(d)         djelovanja za povećanje kapaciteta za prikupljanje, analizu i širenje detaljnih i sustavnih podataka i statistika o postupcima i mjerama povratka, kapacitetima za prihvat i zadržavanje, prisilni i dobrovoljni povratak, praćenje i ponovnu integraciju;

(e)         djelovanja koja izravno doprinose evaluaciji politika povratka, kao što su nacionalne procjene utjecaja, ispitivanja među ciljnim skupinama, razvoj pokazatelja i utvrđivanje mjerila.

(f)          mjere informiranja i kampanje u trećim zemljama za povećanje osviještenosti o prikladnim pravnim kanalima za useljavanje i rizicima nezakonitog useljavanja.

POGLAVLJE V.

FINANCIJSKI I PROVEDBENI OKVIR

Članak 14.Ukupna sredstva i provedba

1.          Ukupna sredstva za provedbu ove Uredbe iznose 3 137 milijuna EUR.

2.          Godišnja odobrena sredstva za Fond odobrava proračunsko tijelo u granicama financijskog okvira.

3.          Ukupna sredstva provode se na sljedeći način:

(a)    nacionalnim programima, u skladu s člankom 20.;

(b)    djelovanjima Unije, u skladu s člankom 21.;

(c)    pomoći u nuždi, u skladu s člankom 22.;

(d)    Europskom migracijskom mrežom, u skladu s člankom 23.;

(e)    tehničkom pomoći, u skladu s člankom 24.;

4.          Proračun dodijeljen u skladu s Uredbom djelovanjima Unije iz članka 21., pomoći u nuždi iz članka 22., Europskoj migracijskoj mreži iz članka 23. i tehničkoj pomoći iz članka 24. provodi se u okviru izravnog upravljanja u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. .../2012 [nova Financijska uredba]. Proračun dodijeljen nacionalnim programima iz članka 20. provodi se u okviru zajedničkog upravljanja u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. .../2012 [nova Financijska uredba].

4a.        Komisija ostaje odgovorna za provedbu proračuna Unije u skladu s člankom 317. UFEU-a i izvješćuje Europski parlament i Vijeće o operacijama koje provode subjekti koji nisu države članice.

5.          Ne dovodeći u pitanje ovlasti proračunskog tijela, primarna referentna financijska omotnica okvirno se koristi kako slijedi:

(a)    2 752 milijuna EUR za nacionalne programe država članica;

(b)    385 milijuna EUR za djelovanja Unije, pomoć u nuždi, Europsku migracijsku mrežu i tehničku pomoć Komisije, od čega se najmanje 30% koristi za djelovanja Unije i Europsku migracijsku mrežu.

Članak 15.Sredstva za prihvatljiva djelovanja u državama članicama

1.          2 752 milijuna EUR okvirno se dodjeljuje državama članicama na sljedeći način:

(a)    2 392 milijuna EUR, kako je navedeno u Prilogu I. Države članice najmanje 20% tih sredstava dodjeljuju posebnom cilju iz članka 3. stavka 2. točke (a) i najmanje 20% posebnom cilju iz članka 3. stavka 2. točke (b). Države članice mogu odstupiti od tih minimalnih postotaka samo kada nacionalni program sadrži detaljno objašnjenje zašto dodjela sredstava ispod te razine ne ugrožava postizanje cilja. U odnosu na posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a), države članice sa strukturnim nedostacima u području smještaja, infrastrukture i usluga ne idu ispod minimalnog postotka utvrđenog ovom Uredbom.

(b)    360 milijuna EUR na temelju mehanizma raspodjele za posebna djelovanja kako je navedeno u članku 16., za Program Unije za preseljenje kako je navedeno u članku 17. i za premještanje korisnika s međunarodnom zaštitom iz jedne države članice u drugu kako je navedeno u članku 18.;

2.          Iznosom iz stavka 1. točke (b) podupiru se:

(a)    posebna djelovanja navedena u Prilogu II.,

(b)    Program Unije za preseljenje u skladu s člankom 17. i/ili premještaji korisnika međunarodne zaštite iz jedne države članice u drugu u skladu s člankom 18.

3.          U slučaju da određeni iznos i dalje ostaje na raspolaganju u skladu sa stavkom 1. točkom (b) ili da je drugi iznos na raspolaganju, dodijelit će se u okviru preispitivanja u sredini razdoblja utvrđenog u članku 15. Horizontalne uredbe na proporcionalnoj osnovi u odnosu na osnovne iznose za nacionalne programe utvrđene Prilogom I.

Članak 16.Sredstva za posebna djelovanja

1.          Dodatni iznos kako što je navedeno u članku 15. stavku 2. točki (a) može se dodijeliti državama članicama pod uvjetom da je određen kao takav u programu i koristi se za provedbu posebnih djelovanja. Ta posebna djelovanja navedena su u Prilogu II.

2.          Kako bi se uzeo u obzir novi razvoj politike, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 26. u svrhu revidiranja Priloga II. u kontekstu preispitivanja u sredini razdoblja iz članka 15. Horizontalne uredbe. Na temelju revidiranog popisa posebnih djelovanja države članice mogu primiti dodatan iznos kako je utvrđeno u stavku 1., ovisno o dostupnim sredstvima.

3.          Dodatni iznosi iz stavaka 1. i 2. dodjeljuju se državama članicama na temelju pojedinačnih odluka o financiranju kojima se odobravaju ili revidiraju njihovi nacionalni programi u kontekstu preispitivanja u sredini razdoblja u skladu s postupkom utvrđenim u člancima 14. i 15. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba]. Ti se iznosi koriste samo za  provedbu posebnih djelovanja.

Članak 17.Sredstva za Program Unije za preseljenje

1.          Države članice uz njima dodijeljeni iznos izračunan skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a) svake dvije godine primaju dodatni iznos kako je određeno u članku 15. stavku 2. točki (b) koji se temelji na jednokratnom iznosu od 6 000 EUR za svaku preseljenu osobu.

2.          Jednokratni iznos naveden u stavku 1. povećava se na 10 000 EUR za svaku preseljenu osobu u skladu sa zajedničkim prioritetima preseljenja Unije utvrđenima u skladu sa stavkom 3. i▌navedenima u Prilogu III. te za svaku ranjivu osobu kako je utvrđeno u stavku 4.

3.          Zajednički prioriteti preseljenja Unije temelje se na ▌sljedećim općim kategorijama:

–       osobe iz zemlje ili regije koja je određena za provedba Regionalnog programa zaštite;

–       osobe iz zemlje ili regije koja je navedena u UNHCR-ovim predviđanjima u vezi s preseljenjem i gdje bi zajednička djelovanja Unije imala značajan utjecaj na rješavanje potreba za zaštitom;

–       osobe koje pripadaju određenoj kategoriji obuhvaćenoj UNHCR-ovim kriterijima za preseljenje.

3.a        Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 26. za izmjenu Priloga III., na temelju općih kategorija iz stavka 3., ako postoji jasno opravdanje da se tako napravi ili s obzirom na bilo koje preporuke UNHCR-a.

4.          Sljedeće ranjive skupine osoba također imaju pravo na paušalni iznos iz stavka 2.:

–       ugrožene žene i djeca,

–       maloljetne osobe bez pratnje;

–       osobe sa zdravstvenim potrebama za čije je zadovoljavanje nužno preseljenje,

–       osobe kojima je potrebno preseljenje u nuždi ili hitno preseljenje zbog potrebe pravne ili fizičke zaštite, uključujući žrtve nasilja i mučenja.

5.          Ako država članica preseli osobu koja zadovoljava uvjete više kategorija iz stavaka 1. i 2., za nju samo jedanput prima paušalni iznos.

5.a        Ovisno o slučaju, članovi obitelji osoba iz stavaka 1., 3. i 4. također mogu ispunjavati uvjete za paušalni iznos, pod uvjetom da su preseljeni u skladu s ovom Uredbom.

6.          Komisija putem provedbenih akata utvrđuje raspored i uvjete provedbe vezane uz mehanizam dodjele sredstava za Program Unije za preseljenje u skladu s postupkom iz članka 27. stavka 2.

7.          Dodatni iznosi iz stavaka 1. i 2. dodjeljuju se državama članicama svake dvije godine, prvi put na temelju pojedinačnih odluka o financiranju kojima se odobrava njihov nacionalni program prema postupku utvrđenom u članku 14. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba] i kasnije na temelju odluke o financiranju koja se prilaže odlukama o odobravanju njihovog nacionalnog programa. Ti se iznosi ne prenose na druga djelovanja u okviru nacionalnog programa.

8.          Da bi se učinkovito proveli ciljevi Programa Unije za preseljenje i unutar granica raspoloživih sredstava, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 26. za prilagodbu, ako se to smatra prikladnim, paušalnih iznosa iz stavaka 1. i 2., posebno uzimajući u obzir trenutačne stope inflacije, relevantna kretanja u području preseljenja, kao i čimbenike koji mogu optimizirati upotrebu financijskog poticaja u obliku paušalnog iznosa.

Članak 18.Sredstva za

premještanje korisnika s međunarodnom zaštitom

1.          S ciljem provedbe načela solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti i s obzirom na razvoj politike EU-a unutar provedbenog razdoblja Fonda, države članice uz dodijeljeni iznos izračunan u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a) primaju ▌dodatni iznos kako je određeno u članku 15. stavku 2. točki (b) koji se temelji na paušalnom iznosu od 6 000 EUR za svakog korisnika međunarodne zaštite preseljenog iz druge države članice.

1.a        Članovi obitelji osoba iz stavka 1. također mogu ispunjavati uvjete za paušalni iznos, ovisno o slučaju, pod uvjetom da su preseljeni u skladu s ovom Uredbom.

3.          Dodatni iznosi iz stavka 1. dodjeljuju se državama članicama ▌prvi put na temelju pojedinačnih odluka o financiranju kojima se odobrava njihov nacionalni program prema postupku utvrđenom u članku 14. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba] i kasnije na temelju odluke o financiranju koja se prilaže odluci o odobravanju njihovog nacionalnog programa. Ti se iznosi ne prenose na druga djelovanja u okviru nacionalnog programa.  

4.          Da bi se učinkovito proveli ciljevi solidarnosti i podjele odgovornosti između država članica iz članka 80. UFEU-a i unutar granica raspoloživih sredstava, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 26. kako bi se prilagodio paušalni iznos iz stavka 1., posebno uzimajući u obzir trenutačne stope inflacije, relevantna kretanja u području transfera korisnika pod međunarodnom zaštitom iz jedne države članice u drugu kao i čimbenike koji mogu optimizirati upotrebu financijskog poticaja u obliku paušalnog iznosa.

Članak 20. Nacionalni programi

1.          U okviru programa koje treba ispitati i odobriti u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br.         …/…[Horizontalna uredba], države članice u okviru ciljeva iz članka 3., uzimajući u obzir ishod dijaloga iz članka 13. Uredbe (EU) br.../2012 [Horizontalna uredba] posebno ostvaruju sljedeće ciljeve:

(a)    jačanje uspostave Zajedničkog europskog sustava azila osiguravanjem učinkovite i jedinstvene primjene pravne stečevine Unije o azilu i pravilnog funkcioniranja Dublinske uredbe. Ta djelovanja također mogu uključivati uspostavu i razvoj Programa Unije za preseljenje;

(c)    utvrđivanje i razvoj integracijskih strategija ▌ koje obuhvaćaju različite aspekte dvostranog dinamičkog postupka, koje se, prema potrebi, provode na nacionalnoj/lokalnoj/regionalnoj razini, uzimajući u obzir potrebe za integracijom državljana trećih zemalja na lokalnoj/regionalnoj razini, zadovoljavajući posebne potrebe različitih kategorija migranata i razvijajući učinkovito partnerstvo između odgovarajućih zainteresiranih strana;

(d)    razvoj programa za povratak, koji obuhvaća komponentu za potpomognuti dobrovoljni povratak te, prema potrebi, za ponovnu integraciju.

2.          Države članice osiguravaju da se sva djelovanja koja Fond podupire u potpunosti provode u skladu s temeljnim pravima i ljudskim dostojanstvom. Posebno ta djelovanja u potpunosti poštuju prava i načela sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

3.          Podložno zahtjevima ostvarivanja gore navedenih ciljeva i uzimajući u obzir svoje pojedinačne okolnosti, države članice za cilj imaju pravednu i transparentnu raspodjelu sredstava između posebnih ciljeva iz članka 3. stavka 2.

Članak 21. Djelovanja Unije

1.          Na inicijativu Komisije Fond se može koristiti za financiranje transnacionalnih djelovanja ili djelovanja od posebnog interesa za Uniju u vezi s općim ili posebnim ciljevima iz članka 3.

2.          Da bi bila prihvatljiva za financiranje, djelovanja Unije posebno podupiru:

(a)    poboljšanje suradnje u Uniji u provedbi prava Unije i širenju dobre prakse u području azila, posebno preseljenja i premještanja podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i/ili korisnika te zaštite iz jedne države članice u drugu uključujući preko umrežavanja i razmjene informacija, zakonite migracije, integracije državljana trećih zemalja, uključujući potporu pri dolasku i koordinacijske aktivnosti za promicanje preseljenja s lokalnim zajednicama koje će dočekati preseljene izbjeglice, i povratka;

(b)    uspostavljanje transnacionalnih mreža suradnje i pilot-projekata, uključujući i inovativne projekte, koji su utemeljeni na transnacionalnim partnerstvima između tijela smještenih u dvije države članice ili u više država članica, a koja su osmišljena kako bi poticala inovacije i olakšavala razmjenu iskustava i dobre prakse;

(c)    studije i istraživanja o mogućim novim oblicima suradnje u Uniji u području azila, useljavanja, integracije i povratka te relevantnog prava EU-a, širenju i razmjeni informacija o najboljoj praksi i o svim drugim aspektima politika azila, useljavanja, integracije i povratka, uključujući i korporativnu komunikaciju o političkim prioritetima Unije;

(d)    razvoj i primjenu, od strane država članica, zajedničkih statističkih alata, metoda i pokazatelja za mjerenje razvoja u području politike azila, zakonitih migracija, integracije i povratka;

(e)    podršku za pripreme i praćenje te administrativnu i tehničku podršku, razvoj mehanizma evaluacije koji su potrebni za provedbu politika o azilu i useljavanju;

(f)     suradnju s trećim zemljama na temelju globalnog pristupa Unije migraciji i mobilnosti, posebno u okviru provedbe sporazumâ o ponovnom prihvatu, partnerstava mobilnosti ▌, regionalnih programa zaštite.

(g)    mjere informiranja i kampanje u trećim zemljama za povećanje osviještenosti o prikladnim pravnim kanalima za useljavanje i rizicima nezakonitog useljavanja.

3.          Djelovanja iz ovog članka provode se u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba].

4.          Komisija osigurava pravednu i transparentnu raspodjelu sredstava između posebnih ciljeva iz članka 3. stavka 2.

Članak 22.Pomoć u nuždi

1.          Fond pruža financijsku pomoć za rješavanje hitnih i posebnih potreba u slučaju hitne situacije kako je određena člankom 2. točkom (f). Mjere koje se provode u trećim zemljama u skladu s ovim člankom trebaju biti dosljedne, i ako je relevantno, komplementarne humanitarnoj politici Unije te poštovati humanitarna načela kako su određena Konsenzusom o humanitarnoj pomoći.

2.          Pomoć u nuždi provodi se sukladno člancima 7. i 8. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna Uredba].

Članak 23.Europska migracijska mreža

1.          Fond podupire Europsku migracijsku mrežu i osigurava financijsku pomoć potrebnu za njezine aktivnosti i budući razvoj.

7.          Iznos koji se stavlja na raspolaganje Europskoj migracijskoj mreži u okviru godišnjih odobrenih sredstava Fonda i program rada kojim se utvrđuju prioriteti njezinih aktivnosti donosi Komisija nakon odobrenja od strane Odbora za usmjeravanje u skladu s postupkom iz članka 4. stavka 5. točke (a) Odluke 2008/381/EZ koji u skladu s člankom 84. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 predstavlja odluku o financiranju.

8.          Financijska pomoć predviđena za aktivnosti Europske migracijske mreže ima oblik bespovratnih sredstava za nacionalne kontaktne točke i ugovore o javnoj nabavi prema potrebi, u skladu s ▌Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012. Kroz pomoć se osigurava odgovarajuća i pravovremena financijska potpora nacionalnim kontaktnim točkama. Troškovi koji su nastali provedbom djelovanja nacionalnih kontaktnih točaka kojima se pruža potpora bespovratnim sredstvima dodijeljenim u 2014. mogu biti prihvatljivi nakon 1. siječnja 2014.

9.          Odluka 2008/381/EZ izmjenjuje se kako slijedi:

(a)    Članak 4. stavak 5. točka (a) zamjenjuje se sljedećim: „priprema i odobrava nacrt radnog programa aktivnosti, posebno u vezi s ciljevima i tematskim prioritetima te indikativni iznos proračuna za svaku nacionalnu kontaktnu točku kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje Europske migracijske mreže na temelju nacrta koji podnosi predsjedatelj.”

(b)    Članak 6. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim: „Komisija nadzire provođenje radnog programa aktivnosti i redovito izvješćuje Odbor za usmjeravanje o njegovom izvršenju i razvoju Europske migracijske mreže.”

(c)    Članak 6. stavci od 5. do 8. brišu se.

(d)    Briše se članak 11.

(e)    Briše se članak 12.

Članak 24. Tehnička pomoć

1.          Na inicijativu i/ili u ime Komisije, godišnje se do 2,5 milijuna EUR iz Fonda koristi za tehničku pomoć sukladno članku 10. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba].

2.          Na inicijativu države članice, Fond može financirati aktivnosti tehničke pomoći sukladno članku 20. ▌Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba]. Iznos izdvojen za tehničku pomoć ne smije za razdoblje od 2014. do 2020. biti veći od 5,5 % ukupnog iznosa dodijeljenog državi članici, uvećano za 1 000 000 EUR.

Članak 24.aKoordinacija

Komisija i države članice, prema potrebi zajedno s Europskom službom za vanjsko djelovanje, osiguravaju da se djelovanja u trećim zemljama i u odnosu na treće zemlje poduzimaju u sinergiji i usklađeno s drugim djelovanjima izvan Unije koja se podupiru kroz instrumente Unije. Posebno osiguravaju da ta djelovanja:

(a)         usklađena su s vanjskom politikom Unije, poštuju načelo usklađenosti politike za razvoj i dosljedna su strateškim programskim dokumentima za dotičnu regiju ili zemlju;

(b)         usmjerena su na mjere koje nisu usmjerene na razvoj;

(c)         služe interesima unutarnjih politika Unije i dosljedna su aktivnostima koje se poduzimaju unutar Unije.

POGLAVLJE VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.Posebne odredbe u vezi s paušalnim iznosima za preseljenje i

premještanje korisnika s međunarodnom zaštitom iz jedne države članice u drugu

Odstupanjem od pravila o prihvatljivosti rashoda iz članka 18. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba], posebno u vezi s paušalnim iznosima i jednokratnim iznosima, paušalni iznosi dodijeljeni državama članicama za preseljenje i/ili premještanje korisnika s međunarodnom zaštitom iz jedne države članice u drugu sukladno ovoj Uredbi su:

–           izuzeti od obveze da se temelje na statističkim podacima ili podacima za prethodna razdoblja i

–           dodijeljeni pod uvjetom da je osoba za koju se dodjeljuje paušalni iznos stvarno preseljena i/ili premještena u skladu s ovom Uredbom.

Članak 26.Izvršavanje ovlasti

1.          Ovlasti za donošenje delegiranih akata dodjeljuju se Komisiji podložno uvjetima utvrđenim u ovom članku.

2.          Delegiranje ovlasti iz ove Uredbe dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od sedam godina počevši od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja sedmogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblje od tri godine, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.          Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz ove Uredbe. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.          Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.          Delegirani akt donesen na temelju ove Uredbe stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog razdoblja i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 27. Postupak odbora

1.          Komisiji pomaže zajednički odbor „ Fondovi za azil, migraciju i unutarnju sigurnost” koji je osnovan člankom 55. stavkom 1. Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba].

2.          Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.          Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 28. Preispitivanje

Na temelju prijedloga Komisije, Europski parlament i Vijeće preispituju ovu Uredbu najkasnije do 30. lipnja 2020.

Članak 29.Primjena Uredbe (EU) br. …/… [Horizontalna uredba]

Odredbe [Uredbe (EU) br. .../…] odnose se na Fond ne dovodeći u pitanje članak 4.a ove Uredbe.

Članak 30. Stavljanje izvan snage

Sljedeće Odluke stavljaju se izvan snage od 1. siječnja 2014.:

(a)         Odluka br. 573/2007/EZ;

(b)         Odluka br. 575/2007/EZ;

(c)         Odluka 2007/435/EZ.

Članak 31. Prijelazne odredbe

1.          Ova Uredba ne utječe na nastavak ili izmjenu, uključujući cjelokupno ili djelomično ukidanje, dotičnih projekata i godišnjih programa do njihovog zaključenja, ili pomoći koju je odobrila Komisija na temelju Odluka br. 573/2007/EZ, br. 575/2007/EZ i 2007/435/EZ ili bilo kojeg drugog propisa koji se odnosi na tu pomoć na dan 31. prosinca 2013. Ova Uredba ne utječe na nastavak ili izmjenu financijske potpore, uključujući njezino cjelokupno ili djelomično ukidanje, koju je odobrila Komisija na temelju Odluke 2008/381/EZ ili bilo kojeg drugog propisa koji se odnosi na tu pomoć 31. prosinca 2013.

2.          Pri donošenju odluka o sufinanciranju u okviru ove Uredbe, Komisija uzima u obzir mjere donesene na temelju Odluka br. 573/2007/EZ, br. 575/2007/EZ, 2007/435/EZ i 2008/381/EZ prije [datum objave u Službenom listu] koje imaju financijske posljedice tijekom razdoblja obuhvaćenog navedenim sufinanciranjem.

3.          Iznose namijenjene za sufinanciranje koje je u razdoblju od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2013. odobrila Komisija, za koje traženi dokumenti za zaključenje djelovanja nisu poslani Komisiji u roku za podnošenje završnog izvješća, Komisija automatski oslobađa do 31. prosinca 2017. što dovodi do povrata neopravdano isplaćenih iznosa.

4.          Iznosi koji se odnose na djelovanja koja su bila obustavljena zbog pravnih postupaka ili upravnih žalbenih postupaka sa suspenzivnim učinkom ne uzimaju se u obzir pri izračunavanju iznosa koji se automatski vraćaju u proračun.

5.          Države članice do 30. lipnja 2015. Komisiji podnose izvješće o ocjeni rezultata i učinaka djelovanja koja se sufinanciraju na temelju odluka br. 573/2007/EZ, br. 575/2007/EZ i 2007/435/EZ za razdoblje od 2011. do 2013.

6.          Komisija do 31. prosinca 2015. podnosi Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija izvješća o ocjeni ex-post na temelju Odluka br. 573/2007/EZ, br. 575/2007/EZ i 2007/435/EZ za razdoblje od 2011. do 2013.

Članak 32. Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament                                                      Za Vijeće

Predsjednik                                                                   Predsjednik

PRILOG I.

Višegodišnje raspodjele po državama članicama za razdoblje od 2014. do 2020.

Država članica

Najniži iznos

% prosjek dodjele iz Europskog onda za izbjeglice, Europskog fonda za integraciju državljana trećih zemalja i Europskog fonda za povratak za 2011.-2013.

prosječan iznos 2011.-2013.

UKUPNO

AT

5 000 000 €

2,65 %

59 533 977 €

64 533 977 €

BE

5 000 000 €

3,75 %

84 250 977 €

89 250 977 €

BG

5 000 000 €

0,22 %

5 006 777 €

10 006 777 €

CY

10 000 000 €

0,99 %

22 308 677 €

32 308 677 €

CZ

5 000 000 €

0,94 %

21 185 177 €

26 185 177 €

DE

5 000 000 €

9,05 %

203 416 877 €

208 416 877 €

EE

5 000 000 €

0,23 %

5 156 577 €

10 156 577 €

ES

5 000 000 €

11,22 %

252 101 877 €

257 101 877 €

FI

5 000 000 €

0,82 %

18 488 777 €

23 488 777 €

FR

5 000 000 €

11,60 %

260 565 577 €

265 565 577 €

GR

5 000 000 €

11,32 %

254 348 877 €

259 348 877 €

HR

5 000 000 €

0,54 %

12 133 800 €

17 133 800 €

HU

5 000 000 €

0,83 %

18 713 477 €

23 713 477 €

IE

5 000 000 €

0,65 %

14 519 077 €

19 519 077 €

IT

5 000 000 €

13,59 %

305 355 777 €

310 355 777 €

LT

5 000 000 €

0,21 %

4 632 277 €

9 632 277 €

LU

5 000 000 €

0,10 %

2 160 577 €

7 160 577 €

LV

5 000 000 €

0,39 %

8 751 777 €

13 751 777 €

MT

10 000 000 €

0,32 %

7 178 877 €

17 178 877 €

NL

5 000 000 €

3,98 %

89 419 077 €

94 419 077 €

PL

5 000 000 €

2,60 %

58 410 477 €

63 410 477 €

PT

5 000 000 €

1,24 %

27 776 377 €

32 776 377 €

RO

5 000 000 €

0,75 %

16 915 877 €

21 915 877 €

SE

5 000 000 €

5,05 %

113 536 877 €

118 536 877 €

SI

5 000 000 €

0,43 %

9 725 477 €

14 725 477 €

SK

5 000 000 €

0,27 %

5 980 477 €

10 980 477 €

UK

5 000 000 €

16,26 %

365 425 577 €

370 425 577 €

Ukupno države članice

145 000 000 €

100,00 %

2 247 000,000 €

2 392 000,000 €

PRILOG II.

Popis posebnih djelovanja navedenih u članku 16.

1.          Osnivanje i razvoj centara za tranzit i obradu podataka o izbjeglicama u Uniji, posebno za pružanje potpore operacijama preseljenja u suradnji s UNHCR-om

2.          Novi pristupi, u suradnji s UNHCR-om, u vezi s pristupom postupcima azila koji su usmjereni na glavne zemlje tranzita, kao što su programi zaštite za posebne skupine ili određeni postupci za ispitivanje zahtjeva za azil

3.          Zajedničke inicijative među državama članicama u području integracije, kao što su vježbe utvrđivanja mjerila, uzajamno ocjenjivanje ili ispitivanje europskih modula, na primjer o stjecanju jezičnih vještina ili o organizaciji uvodnih programa i s ciljem poboljšanja koordinacije politika između država članica, regija i lokalnih vlasti

4.          Zajedničke inicijative za utvrđivanje i provedbu novih pristupa u vezi s postupcima kod prvog susreta ▌, standardima zaštite i pomoći maloljetnicima bez pratnje

5.          Zajedničke operacije povratka, uključujući zajednička djelovanja u vezi s provedbom Unijinih sporazuma o ponovnom prihvatu

6.          Zajednički projekti ponovne integracije u zemljama porijekla s ciljem postizanja održivog povratka, kao i zajednička djelovanja za jačanje kapaciteta trećih zemalja za provedbu Unijinih sporazuma o ponovnom prihvatu

7.          Zajedničke inicijative za ponovno spajanje obitelji i ponovnu integraciju maloljetnika bez pratnje u njihove zemlje porijekla

8.          Zajedničke inicijative među državama članicama u području zakonite migracije, uključujući uspostavu zajedničkih migracijskih centara u trećim zemljama, kao i zajedničke projekte za promicanje suradnje između država članica s ciljem poticanja korištenja samo zakonitih migracijskih kanala i obavješćivanja o rizicima nezakonitih migracija

PRILOG III.

Popis zajedničkih prioriteta Unije za preseljenje ▌

1.          Regionalni program zaštite u Istočnoj Europi (Bjelarus, Moldova, Ukrajina)

2.          Regionalni program zaštite u Rogu Afrike (Džibuti, Kenija, Jemen)

3.          Regionalni program zaštite u Sjevernoj Africi (Egipat, Libija, Tunis)

4.          Izbjeglice u regiji Istočna Afrika / Velika jezera

5.          Iračke izbjeglice u Siriji, Libanonu i Jordanu

6.          Iračke izbjeglice u Turskoj

6.a        Sirijske izbjeglice u regiji

PRILOG IV.

Popis zajedničkih pokazatelja za mjerenje posebnih ciljeva

(a)         jačanje i razvoj svih aspekata Zajedničkog europskog sustava azila, uključujući njegove vanjske dimenzije;

i.      broj osoba u ciljnoj skupini koje su primile pomoć u okviru projekata u području sustava prihvata i azila koje podupire ovaj Fond

Za potrebe godišnjih izvješća o provedbi, kako je navedeno u članku 49. Horizontalne uredbe, ovaj pokazatelj dodatno se dijeli u podkategorije poput:

      broja osoba u ciljnoj skupini koje koriste informacije i pomoć preko postupaka azila;

      broja osoba u ciljnoj skupini koje koriste pravnu pomoć i zastupanje;

      broj ranjivih osoba i maloljetnika bez pratnje koji koriste posebnu pomoć;

ii.     kapacitet (tj. broj mjesta) nove infrastrukture za prihvat i smještaj koja je uspostavljana u skladu sa zajedničkim zahtjevima za uvjete prihvata navedene u pravnoj stečevini EU-a i postojeće infrastrukture za prihvat i smještaj koja je poboljšana u skladu s istim zahtjevima, kao rezultat projekata koje podupire ovaj Fond te postotak od ukupnog kapaciteta za prihvat i smještaj

iii.    broj osoba koje su uz pomoć Fonda obučene za ▌pitanja povezana s azilom, i taj broj kao postotak ukupnog broja osoblja koje je obučeno o tim pitanjima;

iv.     broj obavljenih obavješćivanja i misija pronalaženja činjenica u zemlji porijekla obavljenih uz pomoć Fonda;

v.      broj projekata koje podupire ovaj Fond za razvoj, praćenje i evaluaciju politika azila u državama članicama

vi.     broj osoba preseljenih uz potporu ovog Fonda

(b)         za potporu zakonite migracije u državama članicama u skladu s njihovim gospodarskim i socijalnim potrebama, poput potreba tržišta rada, uz smanjenje zlouporabe zakonite migracije te promicanje učinkovite integracije državljana trećih zemalja;

i.      broj osoba ciljne skupine koje su sudjelovale u mjerama prije odlaska koje podupire ovaj Fond

ii.     Broj osoba ciljne skupine koje su primile pomoć iz ovog Fonda putem integracijskih mjera u okviru nacionalnih, lokalnih i regionalnih strategija

Za potrebe godišnjih izvješća o provedbi, kako je navedeno u članku 49. Horizontalne uredbe, ovaj pokazatelj dodatno se dijeli u podkategorije poput:

  broja osoba ciljne skupine koje su primile pomoć kroz mjere usmjerene na obrazovanje i osposobljavanje, uključujući učenje jezika i pripremna djelovanja za olakšavanje pristupa tržištu rada;

      broja osoba ciljne skupine koje su primile potporu kroz pružanje savjeta i pomoć u području stanovanja, osiguravanja osnovnih sredstava za život, administrativnih i pravnih smjernica;

      broja osoba ciljne skupine koje su primile pomoć kroz pružanje zdravstvene i psihološke skrbi;

      broja osoba ciljne skupine koje su primile pomoć kroz mjere koje se odnose na demokratsko sudjelovanje;

iii.    broj postojećih okvira/mjera/alata lokalne, regionalne i nacionalne politike za integraciju državljana trećih zemalja koje uključuju civilno društvo, zajednice migranata kao i sve druge relevantne zainteresirane strane kao posljedica mjera koje podupire ovaj Fond

iv.     broj projekata suradnje s ostalim državama članicama, vezano uz integraciju državljana trećih zemalja, koje podupire ovaj Fond

v.      broj projekata koje podupire ovaj Fond za razvoj, praćenje i evaluaciju politika integracije u državama članicama

(c)         jačanju pravednih i učinkovitih strategija povratka u državama članicama koje podupiru borbu protiv nezakonite migracije s naglaskom na održivosti povratka i učinkoviti ponovni primitak u zemlje porijekla i tranzita;

i.      broj osoba obučenih za pitanja povezana s povratkom, uz pomoć Fonda

ii.     broj povratnika koji su primili pomoć koje je sufinancirao Fond za reintegraciju prije ili poslije povratka

iii.    broj povratnika čiji je povratak sufinancirao Fond, osoba koje su se dobrovoljno vratile i osoba koje su udaljene

iv.     broj nadziranih operacija udaljavanja koje je sufinancirao Fond

v.      broj projekata koje podupire ovaj Fond za razvoj, praćenje i evaluaciju politika integracije u državama članicama;

(d)         jačanju solidarnosti i raspodjele odgovornosti između država članica, osobito prema onima koje su tokovi migracija i azilanata najviše pogodili.

i.      broj podnositelja zahtjeva i korisnika s međunarodnom zaštitom koje su uz pomoć ovog Fonda premješteni iz jedne države članice u drugu

ii.        broj projekata suradnje s drugim državama članicama na jačanju solidarnosti i podjeli odgovornosti među državama članicama koje podupire ovaj Fond;

 • [1]  SL C 299, 4.10.2012., str. 108.
 • [2]  SL C 277, 13.9.2012., str. 23.
 • [3]  Usvojeni tekstovi, P7_TA (2013)0020.
 • [4] * Izmjene i dopune: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.
 • [5]           SL C , , str. .
 • [6]           SL C , , str. .
 • [7]           SL L 337, 20.12.2011., str. 9.
 • [8]           SL L 132, 29.5.2010., str. 11.
 • [9]           Podatke je prikupio Eurostat na temelju Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti.
 • [10]           SL L 131, 21.5.2008., str. 7.
 • [11]          SL L 55, 28.12.2011., str. 13.

PRILOG NACRTU ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Izjave Europskog parlamenta

Članak 80. UFEU-a:

„U svjetlu potrebe pravovremenog donošenja ove Uredbe radi provedbe Fonda za azil i migracije („Fond”) od početka 2014., u interesu postizanja sporazuma u tu svrhu te u svjetlu nepopustljivosti Vijeća Europski parlament prihvatio je navedeni dogovoreni tekst Uredbe. Međutim Europski parlament ponavlja svoje stajalište, koje je zadržao tijekom cijelih pregovora o ovoj Uredbi, da pravilna pravna osnova za Fond uključuje drugu rečenicu članka 80. UFEU-a kao zajedničku pravnu osnovu. Cilj je te pravne osnove davanje učinka načelu solidarnosti kao što je utvrđeno u prvoj rečenici članka 80. UFEU-a. Fond posebno primjenjuje načelo solidarnosti u svojim odredbama o premještanju podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i korisnika međunarodne zaštite (članci 7. i 18.) te u svojim odredbama o preseljenju (članak 17.). Europski parlament naglašava činjenicu da se donošenjem ove Uredbe uopće ne dovodi u pitanje niz pravnih osnova koje će ubuduće biti na raspolaganju suzakonodavcu, a posebno u pogledu članka 80. UFEU-a.”

Premještanje:

„Radi promicanja premještanja kao sredstva solidarnosti te poboljšanja uvjeta koji se odnose na premještanje Europski parlament poziva Europski potporni ured za azil (EASO) da u suradnji s Europskom komisijom izradi priručnik o premještanju i razvije metodologiju premještanja nakon izrade prikaza najboljih praksi na području premještanja u državama članicama, uključujući sustave unutarnje organizacije te uvjete prihvata i integracije. Kako bi se dao poticaj premještanju i državama članicama olakšalo njegovo provođenje, Europski parlament također poziva EASO da osigura stručno znanje o premještanju te da u suradnji s Europskom komisijom koordinira mrežu stručnjaka za premještanje koji bi mogli održavati redovite tehničke sastanke o posebnim praktičnim i zakonodavnim pitanjima te pružati potporu o korištenju Fonda za azil, migracije i integraciju za potrebe premještanja. Europski parlament poziva Europsku komisiju da prati razvoj i poboljšanje sustava azila u državama članicama koje imaju koristi od premještanja te da o razvoju i poboljšanju tog sustava redovito izvješćuje.”

Izjava Vijeća

Članak 80. UFEU-a:

„Vijeće naglašava važnost načela solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti koje, u skladu s člankom 80. UFEU-a, treba biti ostvareno u aktima Unije donesenima na temelju poglavlja UFEU-a o politikama o graničnoj kontroli, azilu i useljavanju. Uredba o osnivanju Fonda za azil i migracije sadržava odgovarajuće mjere za ostvarenje gore spomenutog načela. Vijeće, međutim, ponavlja svoje stajalište da članak 80. UFEU-a ne tvori pravnu osnovu u okviru značenja prava EU-a. Unutar navedenog poglavlja, samo članak 77. stavci 2. i 3., članak 78. stavci 2. i 3. te članak 79. stavci 2., 3. i 4. UFEU-a sadržavaju pravne osnove koje omogućuju relevantnim institucijama EU-a donošenje pravnih akata EU-a.”

Izjava Komisije

Članak 80. UFEU-a:

"Komisija, u duhu kompromisa i s ciljem hitnog donošenja prijedloga, podržava konačni tekst; no napominje da to ne dovodi u pitanje njezino pravo inicijative u vezi s izborom pravnih osnova, a posebno u odnosu na buduće korištenje članka 80. UFEU-a."

Europska migracijska mreža (EMN):

"Komisija, u duhu kompromisa, podržava konačni tekst članka 23. kojime se osigurava kontinuirana financijska potpora za aktivnosti Europske migracijske mreže uz zadržavanje trenutačne strukture, ciljeva i upravljanja, kao što je navedeno u Odluci Vijeća 2008/381/EZ od 14. svibnja 2008. Međutim, Komisija napominje da to ne dovodi u pitanje njezino pravo inicijative u vezi s budućom sveobuhvatnijom revizijom uspostave i funkcioniranja ove mreže, kao što je predviđeno u početnom prijedlogu Komisije za članak 23."

EXPLANATORY STATEMENT

The policies relating to the Area of Freedom, Security and Justice have been growing steadily over the last years. That is why at the beginning of the new 2014–2020 programming period, the European Commission has proposed overhauling the financial instruments in the field of home affairs. It is rightly believes that with all these proposals it will be able to address past shortcomings, and respond to current and future challenges.

With this in mind, the Commission plans to increase by almost 40 % the home affairs budget over the current multiannual financial framework (2007–2013). It also aims to simplify the structure of available finance and its allocation and delivery mechanisms. The number of programmes will be reduced to a two-fund structure: an Asylum and Migration Fund and an Internal Security Fund. In addition to these thematic instruments, a Horizontal Regulation will now establish a shared set of rules on programming, reporting, financial management, controls and assessment.

More specifically in the field of asylum and migration, the Commission proposes bringing together three existing funds into a single financial instrument, namely: the European Refugee Fund, the European Fund for the Integration of third-country nationals and the European Return Fund. While the global budget of the future Asylum and Migration Fund, set at approximately EUR 3.9 billion, means an increase in the funding currently available in this field, it is also intended to support a larger and broader range of actions. In line with the asylum and immigration policy, the Fund will contribute to: supporting the Common European Asylum System, facilitating legal migration to the Union, promoting fair strategies of return and increasing solidarity and the sharing of responsibility between the Member States. Within these objectives, the Fund shall also have an external dimension, and fund actions undertaken in third countries or concerning them.

Overall, your rapporteur is very favourable to the Commission’s proposal to establish an Asylum and Migration Fund. This fund will indeed provide a series of improvements which should help the Union achieve its strategic objectives and generate enhanced European added value. The Asylum and Migration Fund will have inter alia simplified operating rules which will speed up procedures and eliminate administrative burdens. These revised allocation and delivery mechanisms should, on the one hand, provide the principal beneficiaries with easier and faster access to funding and, on the other hand, enable a quicker, more effective and more flexible response to crises.

The amendments put forward by your rapporteur are consequently fully in line with the Commission’s proposal to create a new more efficient, more flexible and more comprehensive financial instrument. However, while this quest for simplification and flexibility is positive, it also gives rise to concern. Consequently, through her amendments, your rapporteur has preferred to combine the proposed initiatives, while ensuring that they meet requirements as effectively as possible.

These include:

1) Establish a more results-oriented approach

To measure the evaluation of the different objectives, your rapporteur suggests inter alia strengthening the indicators available and building in more effectively a more qualitative dimension.

2) Clarify and consolidate coherence between different instruments relating to asylum, in particular in the area of definitions and mechanisms introduced.

3) Ensure that the actions funded secure clear European added value, by contributing to the pursuit of objectives in line with Union policies.

4) Guarantee a fair distribution of the funds allocated to achieve objectives. While it is essential to meet the different needs and circumstances of the Member States, it is however necessary to ensure that the implementation of flexibility of this nature coexists with a fair distribution of resources. That is why your rapporteur is particularly in favour of an approach where dialogue is more inclusive. To this end, in addition to the pooling of expertise and information, the different stakeholders will also act as safeguards and act as a watchdog over the entire process. Your rapporteur, consequently, is calling for the strengthening of partnerships and the requirement for Member States and all relevant public authorities, as well as interested parties including civil society and International organisations to work in partnership. Partners shall, inter alia, be involved in the development, implementation, monitoring and evaluation of national programmes.

5) Provide a better framework for the new priority given to the external dimension of policies.

The measures financed by the Fund shall be in full coherence and synergy should be sought with the principles and general objectives of the Union external action towards the region or third country in question. Your rapporteur believes however that it would be useful to promote additional tools to ensure that distinctions between fields of competence and available financing are effectively put into practice. To this end, she would like to see, on the one hand, a specific working party set up within the Commission to enable the different relevant European services and actors to cooperate closely. She shall propose, on the other hand, the inclusion of clear and unanimously recognised criteria which enable a precise definition of the types of activity which may be funded outside the Union through the Asylum and Migration Fund.

6) Promote clearer and more detailed implementation rules for relocation in order to ensure that this runs more effectively in full respect of the rights and fundamental freedoms of the persons concerned.

7) Strengthen the role of the European Parliament at certain stages of the process of implementing the Asylum and Immigration Fund.

8) Provide wider range of activities and target groups, in order to create a more effective, fairer and better-adapted financial instrument.

Accordingly, your rapporteur shall also suggest that the needs assessment of Member States within the mid-term review occurs earlier, so that resources eligible in this respect may be available by the budget year 2017 (and not 2018). In the course of the multiannual programming, this assessment should take place at the time when there is the necessary background to the actions already underway, but when it is also possible to react as early as possible to support those States with specific needs or subject to specific pressures.

OPINION of the Committee on Foreign Affairs (7.9.2012)

for the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund

(COM(2011)0751 – C7‑0443/2011 – 2011/0366(COD))

Rapporteur: Sophocles Sophocleous

SHORT JUSTIFICATION

In the area of home affairs policies, covering security, migration and the management of external borders, the Commission is proposing, for the period 2014-2020, to simplify the structure of the expenditure instruments by reducing the number of programmes to a two pillar structure. The Asylum and Migration Fund constitutes one of these two pillars, next to a new Internal Security Fund.

The Committee on Foreign Affairs welcomes the efforts to achieve through this Fund a greater solidarity among all EU Member States with a view to efficient policy coordination and burden-sharing.

It stresses the importance of ensuring coherence and consistency between the measures taken under this Fund and those under the external financing instruments, especially given the fact that this Fund will be partly used to support cooperation with third countries, in particular in the framework of the implementation of readmission agreements, mobility partnerships and regional protection programmes.

More generally, the Fund should be used in accordance with the external action of the Union in general, and should comply with its objectives and the principles guiding them as defined in Article 21 of the Treaty on European Union.

The Committee on Foreign Affairs therefore advocates a strong and clearly defined involvement of the European External Action Service, especially at the programming stage of the Fund, in order to avoid any overlap with other instruments towards third countries and on the contrary ensure synergies and complementarity. It furthermore emphasises that all actions supported by the Fund should be in compliance with the fundamental rights of the categories of persons targeted by this Regulation and that certain actions financed by the Fund should specifically aim at strengthening this compliance with fundamental rights.

AMENDMENTS

The Committee on Foreign Affairs calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Amendment  1

Proposal for a regulation

Recital 25 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(25a) In order to ensure that the measures under the Fund are fully coherent with and complementary to measures supported through the external financing instruments of the Union, and comply with the objectives and principles of the Union external action, the European External Action Service should, in addition to the relevant Commission services, be fully involved in the programming and monitoring process of the Fund.

Amendment  2

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – point a – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

The achievement of this objective shall be measured by indicators, inter alia, the level of improvement in asylum reception conditions, in the quality of asylum procedures, in the convergence of recognition rates across Member States, and in Member States' resettlement efforts;

The achievement of this objective shall be measured by indicators including, inter alia, the quality of asylum procedures, the convergence of recognition rates across Member States, and Member States’ resettlement efforts;

Amendment  3

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2a. Measures taken to achieve the objectives defined in paragraphs 1 and 2 shall be fully coherent with and complementary to measures supported through the external financing instruments of the Union and comply with the objectives and principles of the Union external action.

Amendment  4

Proposal for a regulation

Article 5 – paragraph 1 – point (e)

Text proposed by the Commission

Amendment

(e) information for local communities as well as training for the staff of local authorities, who will be interacting with those being received;

(e) information for local communities as well as training for the staff of local authorities, who will be interacting with those being received, especially on compliance with fundamental rights of asylum seekers;

Amendment  5

Proposal for a regulation

Article 5 – paragraph 2 – point (b)

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) setting-up of administrative structures, systems and training of staff and relevant judicial authorities to ensure smooth access to asylum procedures for asylum seekers and efficient and quality asylum procedures.

(b) setting-up of administrative structures, systems and training of staff and relevant judicial authorities to ensure smooth access to asylum procedures for asylum seekers and efficient and quality asylum procedures complying with the fundamental rights of asylum seekers; to this end, the European Asylum Curriculum must be maintained up-to-date and expanded to include other expert bodies, such as relevant civil society organisations, in its work.

Amendment  6

Proposal for a regulation

Article 7 – point (b)

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) establishment of appropriate infrastructure and services to ensure the smooth and effective implementation of resettlement and relocation actions;

(b) establishment of appropriate infrastructure and services to ensure the smooth and effective implementation of resettlement and relocation actions, complying with the fundamental rights of the persons concerned;

Amendment  7

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a) setting up and developing such integration strategies, including needs analysis, the improvement of indicators and evaluation;

(a) setting up and developing such integration strategies, including needs analysis, the improvement of integration indicators, and evaluation of the conditions particular to asylum-seekers, including participatory assessments, in order to identify best practices;

Amendment  8

Proposal for a regulation

Article 10 – point (c)

Text proposed by the Commission

Amendment

(c) furthering intercultural capacities of implementing organisations providing public and private services, including educational institutions, promoting the exchange of experience and good practices, cooperation and networking;

(c) furthering capacities of implementing organisations providing public and private services, including educational institutions, in the field of interculturality and of human rights; promoting the exchange of experience and good practices, cooperation and networking;

Amendment  9

Proposal for a regulation

Article 11 – point (b)

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) setting up of administrative structures, systems and training of staff to ensure smooth return procedures;

(b) setting up of administrative structures, systems and training of staff to ensure that return procedures are smooth and fully protect the fundamental rights of migrants;

Amendment  10

Proposal for a regulation

Article 11 – paragraph 1 – point b a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ba) supporting the independent assessment and monitoring of return operations by civil society organisations, in order to ensure compliance with human rights;

Amendment   11

Proposal for a regulation

Article 21 – paragraph 2 - point (c)

Text proposed by the Commission

Amendment

(c) studies on possible new forms of Union cooperation in the field of asylum, immigration, integration and return and relevant EU law, the dissemination and exchange of information on best practices and on all other aspects of asylum, immigration, integration and return policies, including corporate communication on the political priorities of the Union;

(c) studies on possible new forms of Union cooperation in the field of asylum, immigration, integration and return and relevant EU law, the dissemination and exchange of information on best practices and on all other aspects of asylum, immigration, integration and return policies, including corporate communication on the political priorities of the Union and the respect of fundamental rights of persons falling within the categories set out in Article 4;

PROCEDURE

Title

Asylum and Migration Fund

References

COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)

Committee responsible

       Date announced in plenary

LIBE

15.12.2011

 

 

 

Opinion by

       Date announced in plenary

AFET

15.12.2011

Rapporteur

       Date appointed

Sophocles Sophocleous

20.12.2011

Previous rapporteur

Kyriakos Mavronikolas

Date adopted

6.9.2012

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

41

3

4

Members present for the final vote

Frieda Brepoels, Elmar Brok, Mário David, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Mirosław Piotrowski, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson, Boris Zala, Karim Zéribi

Substitute(s) present for the final vote

Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Andrew Duff, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Emilio Menéndez del Valle, Jean Roatta, Carmen Romero López, Helmut Scholz, Indrek Tarand, Ivo Vajgl

Substitute(s) under Rule 187(2) present for the final vote

Danuta Jazłowiecka, Sophocles Sophocleous

OPINION of the Committee on Development (5.9.2012)

for the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund

(COM(2011)0751 – C7‑0433/2011 – 2011/0366(COD))

Rapporteur: Michèle Striffler

AMENDMENTS

The Committee on Development calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments into its report:

Amendment  1

Proposal for a regulation

Indent 1

Text proposed by the Commission

Amendment

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Articles 78(2) and 79(2) and (4) thereof,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Articles 78(2), 79(2) and (4) and 208(1) thereof,

Amendment   2

Proposal for a regulation

Indent 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Having regard to the European Consensus on Development and the European Consensus on Humanitarian Aid,

Amendment   3

Proposal for a regulation

Recital 1

Text proposed by the Commission

Amendment

(1) The Union’s objective to constitute an area of freedom, security and justice should be achieved, inter alia, through common measures framing a policy on asylum and immigration, based on solidarity between Member States, which is fair towards third-countries and their nationals. The European Council of 2 December 2009 recognised that financial resources within the Union should be made increasingly flexible and coherent, both in terms of scope and of applicability, to support policy developments in the field of asylum and migration.

(1) The Union’s objective to constitute an area of freedom, security and justice should be achieved, inter alia, through common measures framing a policy on asylum and immigration, based on solidarity between Member States, which is fair towards third countries and their nationals. This objective should be implemented within the framework of the European Consensus on Development, which requires the EU to take account of development cooperation objectives in all the policies that it implements which are likely to affect developing countries. The European Council of 2 December 2009 recognised that financial resources within the Union should be made increasingly flexible and coherent, both in terms of scope and of applicability, to support policy developments in the field of asylum and migration.

Amendment  4

Proposal for a regulation

Recital 3

Text proposed by the Commission

Amendment

(3) The Fund should express solidarity through financial assistance to Member States. It should enhance the effective management of migration flows to the Union in areas where the Union adds maximum value, in particular by sharing responsibility between Member States and sharing responsibility and strengthening cooperation with third countries.

(3) The Fund should express solidarity through financial assistance to Member States. It should enhance the effective management of migration flows to the Union in areas where the Union adds maximum value, in particular by sharing responsibility between Member States and sharing responsibility and strengthening cooperation with third countries. Civil society organisations and local and regional authorities in the Member States and in third countries should participate in the process of programming, implementing and evaluating the multiannual programmes financed through this Fund. The European Parliament and the national parliaments of partner countries should also be informed and consulted in good time on the activities carried out under the Fund.

Amendment  5

Proposal for a regulation

Recital 24

Text proposed by the Commission

Amendment

(24) The Fund should be implemented in full respect with the rights and principles enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In particular, eligible actions should take account of the specific situation of vulnerable persons, in particular, with special attention and dedicated responses to unaccompanied minors and other minors at risk.

(24) The Fund should be implemented while ensuring full respect for the rights and principles enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the United Nations conventions on human rights. In particular, eligible actions should take account of the human-rights-based approach to the protection of migrants, refugees and asylum-seekers, and especially the specific situation of vulnerable persons, with women, unaccompanied minors and other minors at risk receiving special attention and dedicated responses.

Amendment  6

Proposal for a regulation

Recital 25

Text proposed by the Commission

Amendment

(25) Measures in and in relation to third countries supported through the Fund should be taken in synergy and coherence with other actions outside the Union supported through Union external assistance instruments, both geographic and thematic. In particular, in implementing such actions full coherence should be sought with the principles and general objectives of the Union external action and foreign policy related to the country or region in question. They should not be intended to support actions directly development-oriented and they should complement, when appropriate, the financial assistance provided through external aid instruments. Coherence will also be ensured with the Union humanitarian policy, in particular as regards the implementation of emergency assistance.

(25) Measures in and in relation to third countries supported through the Fund should be taken in synergy and coherence with other actions outside the Union supported through Union external assistance instruments, both geographic and thematic. In particular, in implementing such actions full coherence should be sought with the principles and general objectives of the Union external action and foreign policy related to the country or region in question. They should not be intended to support actions that are directly oriented towards development and they should complement, when appropriate, the financial assistance provided through external aid instruments while respecting the principle of policy coherence for development, as required by Article 35 of the Consensus on Development. It will also be important to ensure that the implementation of emergency assistance is consistent with and complementary to the Union humanitarian policy and respects humanitarian principles as set out in the Consensus on Humanitarian Aid.

Amendment  7

Proposal for a regulation

Recital 36

Text proposed by the Commission

Amendment

(36) It is important for enhanced solidarity that the Fund provides additional support to address emergency situations of heavy migratory pressure in Member States or third-countries or in the event of mass influx of displaced persons, pursuant to Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof, through emergency assistance.

(36) It is important for enhanced solidarity that the Fund provides, in coordination and synergy with the humanitarian assistance managed by the European Community Humanitarian Aid Office (ECHO), additional support to address emergency situations of heavy migratory pressure in Member States or third countries or in the event of mass influx of displaced persons, pursuant to Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof, through emergency assistance.

Amendment  8

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The general objective of the Fund shall be to contribute to an effective management of migration flows in the Union as part of the area of freedom, security and justice, in accordance with the common policy on asylum, subsidiary protection and temporary protection and the common immigration policy.

1. The general objective of the Fund shall be to contribute to an effective management of migration flows in the Union as part of the area of freedom, security and justice, in accordance with the common policy on asylum, subsidiary protection and temporary protection and the common immigration policy, while respecting policy coherence for development and the human-rights-based approach to the protection of migrants, refugees and asylum-seekers.

Amendment  9

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – point a – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

The achievement of this objective shall be measured by indicators, inter alia, the level of improvement in asylum reception conditions, in the quality of asylum procedures, in the convergence of recognition rates across Member States, and in Member States’ resettlement efforts.

The achievement of this objective shall be measured by indicators, inter alia, the level of improvement in asylum reception conditions, particularly at borders, in the quality of asylum procedures, in the convergence of recognition rates across Member States, and in Member States’ resettlement efforts.

Amendment  10

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – point b – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) to support legal migration to the Union in line with the economic and social needs of Member States and promote the effective integration of third-country nationals, including of asylum seekers and beneficiaries of international protection;

(b) to support legal migration to the Union in line with the economic and social needs of Member States, promote the effective integration of third-country nationals and strengthen respect for the fundamental rights of migrants, including asylum seekers and beneficiaries of international protection;

Amendment  11

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – point b – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

The achievement of this objective shall be measured by indicators, inter alia, the level of increased participation of third-country nationals in employment, education and in democratic processes.

The achievement of this objective shall be measured by indicators, inter alia, the level of increased participation of third-country nationals in employment, education and in democratic processes. The measures implemented to achieve this objective must take account of the consequences of the brain drain in third countries and alleviate them.

Amendment  12

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – point c – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

The achievement of this objective shall be measured by indicators, inter alia, the number of returnees.

The achievement of this objective shall be measured by indicators, inter alia, the number of returnees, the durability of repatriation measures and the number of voluntary returns.

Amendment  13

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – point d – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

(d) to enhance the solidarity and responsibility sharing between the Member States, in particular towards those most affected by migration and asylum flows.

(d) to enhance solidarity and responsibility sharing between the Member States, in particular towards those most affected by migration and asylum flows and to support a constant dialogue with civil society organisations for the development of national programmes.

Amendment  14

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2a. Civil society organisations, local and regional authorities and national parliaments in the Member States and in third countries shall be consulted during the process of programming, implementing and evaluating the programmes financed through the Fund.

Amendment  15

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2b. Achieving these objectives shall be the responsibility of the Member States, international organisations, non-governmental organisations and local and/or regional authorities.

Amendment  16

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2c. The Commission shall regularly monitor and examine the objectives of the Fund and evaluate the results of implementation, as well as the effectiveness of programming, through independent external evaluations, in order to ensure that the objectives have been achieved and to allow recommendations to be drawn up to improve future action. Due account shall be taken of proposals by the European Parliament or the Council concerning independent external evaluations. The Commission shall ensure that all stakeholders, including civil society, national parliaments and local authorities, are involved in the evaluation process for Union aid granted under this Regulation.

Amendment  17

Proposal for a regulation

Article 8 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

In order to facilitate legal migration to the Union and better to prepare persons referred to in point (g) of Article 4(1) for their integration into the receiving society within the specific objective defined in point (b) of Article 3(2) and in the light of the agreed conclusions of the policy dialogue as provided for in Article 13 of the Regulation (EU) No …/… [Horizontal Regulation], the following actions taking place in the country of origin, shall in particular be eligible:

In order to facilitate legal migration to the Union and better to prepare persons referred to in point (g) of Article 4(1) for their integration into the receiving society within the specific objective defined in point (b) of Article 3(2) and in the light of the agreed conclusions of the policy dialogue as provided for in Article 13 of the Regulation (EU) No …/… [Horizontal Regulation], the following actions taking place in the country of origin shall in particular be eligible, while respecting policy coherence for development and, in particular, EU commitments in support of combating the brain drain:

Amendment  18

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Within the specific objective defined in point (b) of Article 3(2), eligible actions shall take place in the framework of consistent strategies, implemented by non-governmental organisations, local and/or regional authorities and specifically designed for the integration, at the local and/or regional level, as appropriate, of persons referred to in points (a) to (g) of Article 4(1). In this context, eligible actions shall in particular include the following:

1. Within the specific objective defined in point (b) of Article 3(2), eligible actions shall take place in the framework of consistent strategies, implemented by international organisations, non-governmental organisations and local and/or regional authorities and specifically designed for the integration, at local and/or regional level, as appropriate, of persons referred to in points (a) to (g) of Article 4(1). In this context, eligible actions shall in particular include the following:

Amendment  19

Proposal for a regulation

Article 21 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. At the Commission’s initiative, the Fund may be used to finance transnational actions or actions of particular interest to the Union, concerning the general and specific objectives referred to in Article 3.

1. At the Commission’s initiative, the Fund may be used to finance transnational actions or actions of particular interest to the Union, concerning the general and specific objectives referred to in Article 3, while respecting policy coherence for development.

Amendment  20

Proposal for a regulation

Article 21 – paragraph 2 – point f

Text proposed by the Commission

Amendment

(f) cooperation with third countries, in particular in the framework of the implementation of readmission agreements, mobility partnerships and regional protection programmes.

(f) cooperation with third countries, in particular in the framework of the implementation of readmission agreements, mobility partnerships and regional protection programmes, in coordination and synergy with the development funds managed by the Directorate-General for Development and Cooperation (EuropeAid) targeting action on migration and asylum in those countries.

Amendment  21

Proposal for a regulation

Article 22 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The Fund shall provide financial assistance to address urgent and specific needs in the event of an emergency situation.

1. The Fund shall provide financial assistance to address urgent and specific needs in the event of an emergency situation. Measures implemented in third countries in line with this Article must be consistent with and complementary to the Union humanitarian policy and respect humanitarian principles as set out in the Consensus on Humanitarian Aid.

PROCEDURE

Title

Asylum and Migration Fund

References

COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)

Committee responsible

       Date announced in plenary

LIBE

15.12.2011

 

 

 

Opinion by

       Date announced in plenary

DEVE

15.12.2011

Rapporteur

       Date appointed

Michèle Striffler

15.2.2012

Discussed in committee

9.7.2012

 

 

 

Date adopted

3.9.2012

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

24

0

0

Members present for the final vote

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Substitute(s) present for final vote

Santiago Fisas Ayxela, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Gesine Meissner, Horst Schnellhardt

Substitute(s) under Rule 187(2) present for the final vote

Phil Prendergast

OPINION of the Committee on Budgets (17.9.2012)

for the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund

(COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD))

Rapporteur: Monika Hohlmeier

SHORT JUSTIFICATION

The Asylum and Migration Fund in the context of the legal framework for 2014-2020

This regulation on "establishing the Asylum and Migration Fund" is part of four legislative proposals which the Commission proposes in order to respond to the management of migration flows and security threats in the area of freedom, security and justice for the period 2014-2020. Funding for these activities is currently covered by a variety of separate Funds, such as the European Refugee Fund, the European Fund for the Integration of Third-Country Nationals, the European Return Fund, Prevention of and the fight against Crime (ISEC), Prevention, Preparedness and consequence management of Terrorism and other Security-related risks (CIPS) and by the External Borders Fund. The Commission proposes to simplify the structure of the home affairs programmes by reducing the number of Funds to two:

· the present Asylum and Migration Fund and

· an Internal Security Fund.

By doing so, the Commission seeks to better align spending at EU level with the Union's policy objectives. The new design of the next Multiannual Financial Framework is also seen as a chance to improve and simplify the way funding is delivered in the field of Home affairs. The two Funds shall function as far as possible with identical delivery mechanisms.

The Home affairs budget

In June 2011 the Commission presented proposals on the Multiannual Financial Framework including a home affairs overall budget of EUR 10,9 billion for the period 2014-2020[1].

This amount covers spending on financial programmes and also funding for large-scale IT systems and the EU agencies active in the home affairs area[2].

Home affairs budget 2014-2020

EUR million (current prices)

Asylum and Migration Fund

including Resettlement Programme and European Migration Network

3,869

Internal Security Fund

including new large-scale IT systems

4,648

Existing large-scale IT systems and IT Agency

822

Agencies

(Europol, Frontex EASO, Cepol and EMCDDA)

1,572

Total

10,911

The Asylum and Migration Fund will focus on the integrated management of migration flows covering different aspects of the common EU asylum and immigration policy: actions in relation to asylum, legal migration and the integration of third-country nationals, and return operations.

The amendments

The shared management method is increasingly being considered appropriate for all home affairs policy areas and has been extended to the area of internal security where it was not used previously. Consequently, it has to be ensured that the implementation in shared management is in line with the provisions of the Financial regulation. Therefore your Rapporteur proposes some amendments in order to strengthen control on implementation in shared management and to bring the wording into line with the revised Financial regulation.

AMENDMENTS

The Committee on Budgets calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Amendment  1

Draft legislative resolution

Paragraph 1 a (new)

Draft legislative resolution

Amendment

 

1a. Points out that the financial envelope specified in the legislative proposal constitutes only an indication to the legislative authority and cannot be fixed until agreement is reached on the proposal for a regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020;

Amendment  2

Draft legislative resolution

Paragraph 1b (new)

Draft legislative resolution

Amendment

 

1b. Recalls its resolution of 8 June 2011 on "Investing in the future: a new Multiannual Financial Framework (MFF) for a competitive, sustainable and inclusive Europe"1; reiterates that sufficient additional resources are needed in the next MFF in order to enable the Union to fulfil its existing policy priorities and the new tasks provided for in the Treaty of Lisbon, as well as to respond to unforeseen events; points out that even with an increase in the level of resources for the next MFF of at least 5% compared to the 2013 level only a limited contribution can be made to the achievement of the Union’s agreed objectives and commitments and the principle of Union solidarity; challenges the Council, if it does not share this approach, to clearly identify which of its political priorities or projects could be dropped altogether, despite their proven European added value;

 

_______________

 

1 Texts adopted, P7_TA(2011)0266.

Amendment  3

Draft legislative resolution

Paragraph 1 c (new)

Draft legislative resolution

Amendment

 

1c. Emphasises that, in view of the tasks already identified and concluded by the Union, the Commission needs to reflect those policy priorities in a foresighted and adequate manner in the proposal;

Amendment  4

Draft legislative resolution

Paragraph 1 d (new)

Draft legislative resolution

Amendment

 

1d. Reiterates that the Lisbon Treaty provides for delegated acts only as non-legislative acts of general application relating to non-essential elements of a legislative act; therefore upholds its criticism of the widespread use of delegated acts and insists that any essential element must be laid down in the legislative act in question;

Amendment  5

Proposal for a regulation

Recital 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(2a) In its resolution of 8 June 2011 on Investing in the future: a new Multiannual Financial Framework (MFF) for a competitive, sustainable and inclusive Europe1, the European Parliament stressed the need for an integrated approach towards pressing immigration and asylum questions as well as towards the management of the external borders of the Union, with sufficient funding and support tools to handle emergency situations made available in a spirit of respect for human rights and solidarity amongst all Member States, respecting national responsibilities and a clear definition of tasks. It further noted that, in this regard, the increased challenges of FRONTEX, the European Asylum Support Office and the Funds on Solidarity and Management of Migration Flows need to be duly taken into consideration.

 

__________________

 

1 Texts adopted, P7_TA(2011)0266.

Justification

Paragraph 107 of the resolution of 8 June 2011 "Investing in the future: a new Multiannual Financial Framework (MFF) for a competitive, sustainable and inclusive Europe"

Amendment  6

Proposal for a regulation

Recital 2 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(2b) In its resolution of 8 June 20111, the European Parliament further emphasised the need to develop better synergies between different funds and programmes and points to the fact that the simplification of the management of funds and allowing cross-financing enable the allocation of more funds to common objectives, welcomed the Commission's intention to reduce the total number of budgetary instruments in home affairs in a two pillar structure and where possible under shared management and expressed its belief that this approach should contribute significantly to an increased simplification, rationalisation, consolidation and transparency of the current funds and programmes. It stressed, however, the need to ensure that the different objectives of home affairs policies will not be mixed up.

 

__________________

 

1 Texts adopted, P7_TA(2011)0266.

Justification

Paragraph 109 of the resolution of 8 June 2011 "Investing in the future: a new Multiannual Financial Framework (MFF) for a competitive, sustainable and inclusive Europe"

Amendment  7

Proposal for a regulation

Recital 16

Text proposed by the Commission

Amendment

(16) The Fund should support Member States in setting up strategies organising legal migration, enhancing their capacity to develop, implement, monitor and evaluate in general all immigration and integration strategies, policies and measures for third country nationals, including Union legal instruments. The Fund should also support the exchange of information, best practices and co-operation between different departments of administration as well as with other Member States.

(16) The Fund should support Member States in setting up strategies organising legal migration, enhancing their capacity to develop, implement, monitor and evaluate in general all immigration and integration strategies, policies and measures for third country nationals, including Union legal instruments. The Fund should also support the exchange of information, best practices and co-operation between different departments of administration as well as with other Member States. Technical assistance is essential to enable the Member States to support the implementation of their national programmes, assist beneficiaries in complying with their obligations and Union law and in turn to increase the visibility of and accessibility to EU funds.

Amendment  8

Proposal for a regulation

Recital 24

Text proposed by the Commission

Amendment

(24) The Fund should be implemented in full respect with the rights and principles enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In particular, eligible actions should take account of the specific situation of vulnerable persons, in particular, with special attention and dedicated responses to unaccompanied minors and other minors at risk.

(24) The Fund should be implemented in full respect with the rights and principles enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Geneva Convention of 28 July 1951. In particular, eligible actions should take account of the specific situation of vulnerable persons, with special attention and dedicated responses to unaccompanied minors and other minors at risk.

Amendment  9

Proposal for a regulation

Recital 25

Text proposed by the Commission

Amendment

(25) Measures in and in relation to third countries supported through the Fund should be taken in synergy and coherence with other actions outside the Union supported through Union external assistance instruments, both geographic and thematic. In particular, in implementing such actions full coherence should be sought with the principles and general objectives of the Union external action and foreign policy related to the country or region in question. They should not be intended to support actions directly development-oriented and they should complement, when appropriate, the financial assistance provided through external aid instruments. Coherence will also be ensured with the Union humanitarian policy, in particular as regards the implementation of emergency assistance.

(25) Measures in and in relation to third countries supported through the Fund should be taken in synergy and coherence with other actions outside the Union supported through Union external assistance instruments, both geographic and thematic. In particular, in implementing such actions full coherence should be sought with the principles and general objectives of the Union external action and foreign policy related to the country or region in question. They should not be intended to support actions directly development-oriented and they should complement, when appropriate, the financial assistance provided through external aid instruments. Coherence will also be ensured with the Union humanitarian policy, in particular as regards the implementation of emergency assistance. The Commission acting together with the EEAS should set up an effective mechanism to ensure such coherence.

Amendment  10

Proposal for a regulation

Recital 35 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(35a) The simplification of the funding structures – while providing flexibility – should maintain predictability and reliability and a balanced share should be ensured for each objective of the fund through the national programmes. Therefore, a fair share of financial resources should be allocated under the Asylum and Migration Fund in the 2014-2020 Multiannual Financial Framework to ensure continuity in supporting the objectives of the Refugee Fund and Integration Fund of the 2007-2013 Financial Framework.

Amendment  11

Proposal for a regulation

Recital 41 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(41a) Where the Commission implements the Union budget under shared management, implementation tasks should be delegated to Member States. The Commission and the Member States should respect the principles of sound financial management, transparency and non-discrimination and ensure the visibility of Union action when they manage Union funds. To this end, the Commission and the Member States should fulfil their respective control and audit obligations, and assume the resulting responsibilities laid down in this Regulation. Complementary provisions should be laid down in sector-specific rules.

Amendment  12

Proposal for a regulation

Recital 42 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(42a) Spending of funds in this area should be better coordinated in order to assure complementarity, a better efficiency and visibility, as well as to achieve better budgetary synergies.

Amendment  13

Proposal for a regulation

Recital 42 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(42b) There is a need to maximise the impact of EU funding by mobilising, pooling and leveraging public and private financial resources.

Amendment  14

Proposal for a regulation

Recital 42 c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(42c) Utmost transparency, accountability and democratic scrutiny for innovative financial instruments and mechanisms that involve the Union budget should be ensured.

Amendment  15

Proposal for a regulation

Recital 42 d (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(42d) Better implementation and quality of spending should constitute guiding principles for achieving the objectives of the Fund while ensuring optimal use of the financial resources.

Amendment  16

Proposal for a regulation

Recital 42 e (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(42e) It is important to ensure the sound financial management of the Fund and its implementation in the most effective and user-friendly manner possible, while also ensuring legal certainty and the accessibility of the Fund to all participants.

Amendment  17

Proposal for a regulation

Recital 42 f (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(42f) The Commission should annually monitor the implementation of the Fund with the aid of key indicators for assessing results and impacts. These indicators, including relevant baselines, should provide the minimum basis for assessing the extent to which the objectives of the Fund have been achieved.

Amendment  18

Proposal for a regulation

Article 2 – point f – point i

Text proposed by the Commission

Amendment

(i) heavy migratory pressure in one or more Member States characterised by a large and disproportionate inflow of third-country nationals which place significant and urgent demands on their reception and detention facilities, asylum systems and procedures,

(i) one or more Member States facing disproportionate asylum requests and a large inflow of third-country nationals which place significant and urgent demands on their technical, administrative, reception infrastructure facilities and asylum systems,

Amendment  19

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – point b – second subparagraph

Text proposed by the Commission

Amendment

The achievement of this objective shall be measured by indicators, inter alia, the level of increased participation of third-country nationals in employment, education and in democratic processes.

The achievement of this objective shall be measured by qualitative and quantitative indicators, inter alia the level of increased participation of third-country nationals in employment, education and in democratic processes.

Amendment  20

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – point d – first subparagraph

Text proposed by the Commission

Amendment

(d) to enhance the solidarity and responsibility sharing between the Member States, in particular towards those most affected by migration and asylum flows.

(d) to enhance the solidarity and responsibility sharing between the Member States, in particular towards those most affected by migration and asylum flows, including through practical cooperation. .

Amendment  21

Proposal for a regulation

Article 5 – paragraph 1 – point a a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(aa) establishment and improvement of administrative structures, systems and training for staff, administrative and judicial authorities, judicial assistance to ensure an easy, efficient and smooth regularisation process for all claims of asylum and migration;

Amendment  22

Proposal for a regulation

Article 5 – paragraph 1 – point a b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ab) establishment, improvement and maintenance of accommodation infrastructures and services;

Amendment  23

Proposal for a regulation

Article 14 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The global resources for the implementation of this Regulation shall be EUR 3,869 million.

1. The prime reference financial envelope as defined in point [17] of the Interinstitutional Agreement of XX/201Z between the European Parliament, the Council and the Commission on cooperation in budgetary matters and sound financial management for the implementation of this Regulation for the years 2014 - 2020 shall be EUR 3,869 million.

Amendment  24

Proposal for a regulation

Article 14 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. The annual appropriations for the Fund shall be authorised by the budgetary authority within the limits of the financial framework.

2. The annual appropriations for the Fund shall be authorised by the budgetary authority without prejudice to the provisions of the Regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020 and the Interinstitutional Agreement of xxx/201z between the European Parliament, the Council and the Commission on cooperation in budgetary matters and sound financial management.

Amendment  25

Proposal for a regulation

Article 14 – paragraph 3 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

3. The global resources shall be implemented through the following means:

3. The prime reference financial envelope shall be implemented through the following means:

Amendment  26

Proposal for a regulation

Article 14 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Amendment

4. The global resources available under this Regulation shall be implemented under shared management in accordance with [point (b) of Article 55(1) of the New Financial Regulation]1, with the exception of Union actions referred to in Article 21, the emergency assistance referred to in Article 22, the European Migration Network referred to in Article 23, and technical assistance referred to in Article 24.

4. The prime reference financial envelope available under this Regulation shall be implemented under direct management (in particular the Union actions referred to in Article 21, the emergency assistance referred to in Article 22, the European Migration Network referred to in Article 23, and technical assistance referred to in Article 24) or under shared management in accordance with [point (b) of Article 55(1) of the New Financial Regulation]1.

1 Triennial revision of the Financial Regulation - Commission proposal COM(2010)0260.

1 Regulation on the financial rules applicable to the annual budget of the Union (COM(2010)815 final of 22.12.2010).

Justification

Implementation of the EU's budget under shared management should be the exception, not the rule.

Amendment  27

Proposal for a regulation

Article 14 – paragraph 4a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

4a. The Commission remains responsible for the implementation of the Union budget in accordance with Article 317 TFEU and shall inform the European Parliament and the Council on the operations carried out by entities other than Member States.

Amendment  28

Proposal for a regulation

Article 14 – paragraph 5 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

5. The global resources shall be used indicatively as follows:

5. Without prejudice to the prerogatives of the budgetary authority, the prime reference financial envelope shall be used indicatively as follows:

Amendment  29

Proposal for a regulation

Article 15 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

1. EUR 3,232 million shall be allocated to the Member States indicatively as follows:

1. Without prejudice to the prerogatives of the budgetary authority, EUR 3,232 million shall be allocated to the Member States indicatively as follows:

Amendment  30

Proposal for a regulation

Article 15 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2a. The funding allocated for the achievement of the objectives laid down in Article 3(2) shall be apportioned on a fair, balanced and transparent basis. Member States shall ensure that all actions financed by the Fund are compatible with the acquis of the Union in the areas of asylum and immigration, even if they are not bound by associated measures or subject to their application.

Amendment  31

Proposal for a regulation

Article 21 – paragraph 3 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

3a. The Commission shall ensure a fair and equitable distribution of funds in respect of each of the objectives referred in Article 3(2).

Amendment  32

Proposal for a regulation

Article 22 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The Fund shall provide financial assistance to address urgent and specific needs in the event of an emergency situation.

1. The Fund shall provide financial assistance to address urgent and specific needs in the event of an emergency situation, as referred to in Article 2(f).

PROCEDURE

Title

Asylum and Migration Fund

References

COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)

Committee responsible

       Date announced in plenary

LIBE

15.12.2011

 

 

 

Opinion by

       Date announced in plenary

BUDG

15.12.2011

Rapporteur

       Date appointed

Monika Hohlmeier

15.2.2012

Date adopted

6.9.2012

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

31

2

1

Members present for the final vote

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Substitute(s) present for the final vote

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Substitute(s) under Rule 187(2) present for the final vote

Luigi Berlinguer

 • [1]  COM(2011)500 final of 29 June 2011
 • [2]  source: Communication of the European Commission "Building an open and secure Europe: the home affairs budget 2014 - 2020"- COM(2011)0749

POSTUPAK

Naslov

Asylum and Migration Fund

Referentni dokumenti

COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)

Datum podnošenja EP-u

15.11.2011

 

 

 

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

15.12.2011

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

15.12.2011

DEVE

15.12.2011

BUDG

15.12.2011

EMPL

15.12.2011

Odbori koji nisu dali mišljenje

Datum odluke

EMPL

15.12.2011

 

 

 

Izvjestitelj(i)

Datum imenovanja

Sylvie Guillaume

5.12.2011

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.3.2012

10.7.2012

11.10.2012

10.12.2012

 

9.1.2014

 

 

 

Datum usvajanja

9.1.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Alexander Alvaro, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Joanna Senyszyn, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Leonardo Domenici, Christian Engström, Enrique Guerrero Salom, Nadja Hirsch, Olle Ludvigsson

Datum podnošenja

14.1.2014