Procedure : 2013/2043(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0024/2014

Ingediende teksten :

A7-0024/2014

Debatten :

PV 03/02/2014 - 22
CRE 03/02/2014 - 22

Stemmingen :

PV 04/02/2014 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0067

VERSLAG     
PDF 191kWORD 125k
14.1.2014
PE 516.736v02-00 A7-0024/2014

over een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel in de EU

(2013/2043(INI))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Pablo Arias Echeverría

AMENDEMENTEN
ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel in de EU

(2013/2043(INI))

Het Europees Parlement,

–   gezien artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), waarin wordt bepaald dat de Unie zich inzet voor "een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu",

–   gezien artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), waarin wordt bepaald: "Bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden houdt de Unie rekening met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid",

–   gezien artikel 11 VWEU, waarin wordt bepaald: "De eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Unie, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling",

–   gezien artikel 12 VWEU, waarin wordt bepaald: "Met de eisen ter zake van consumentenbescherming wordt rekening gehouden bij het bepalen en uitvoeren van het beleid en het optreden van de Unie op andere gebieden",

–   gezien artikel 14 VWEU en Protocol 26 daarvan betreffende de diensten van algemeen (economisch) belang,

–   gezien artikel 26 VWEU, waarin wordt bepaald: "De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van de Verdragen",

–   gezien de artikelen 49 en 56 VWEU betreffende de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten binnen de Unie,

–   gezien de artikelen 101 en 102 VWEU betreffende de mededingingsregels die van toepassing zijn op de ondernemingen,

–   gezien artikel 169 VWEU betreffende het bevorderen van de belangen van de consumenten en het waarborgen van een hoog niveau van consumentenbescherming,

–   gezien Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd bij de richtlijnen 2002/39/EG en 2008/6/EG inzake postdiensten,

–   gezien Richtlijn 2000/31/EG van het Europees parlement en de Raad van 8 juni 2000 inzake bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, in het bijzonder de elektronische handel, in de interne markt,

–   gezien Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG,

–   gezien Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG,

–   gezien Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad,

–   gezien het groenboek van de Commissie van 29 november 2012 over "Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor groei van de elektronische handel in de EU" (COM(2012)0698),

–   gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 23 april 2013 met de titel "E‑commerce Action plan 2012-2015 – State of play 2013" (SWD(2013)0153),

–   gezien de mededeling van de Commissie van 11 januari 2012 met de titel "Een coherent kader voor een groter vertrouwen in de digitale eengemaakte markt voor elektronische handel en onlinediensten" (COM(2011)0942),

–   gezien de mededeling van de Commissie van 18 december 2012 met de titel "Een digitale agenda voor Europa – Europese groei bevorderen op basis van digitale technologieën" (COM(2012)0784),

–   gezien de mededeling van de Commissie van 26 augustus 2010 met de titel "Een digitale agenda voor Europa" (COM(2010)0245),

–   gezien het werkdocument van de Commissie van 7 december 2012 met de titel "Making markets work for consumers", achtste editie van het scorebord voor de consumentenmarkten (SWD(2012)0432),

–    gezien de mededeling van de Commissie van 22 mei aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's met de titel "Een Europese consumentenagenda – Vertrouwen en groei stimuleren" (COM(2012)0225),

–    gezien de mededeling van de Commissie van 23 februari 2011 met de titel "Evaluatie van de "Small Business Act" voor Europa" (COM(2011)0078),

–    gezien de mededeling van de Commissie van 9 januari 2013 met de titel "Actieplan Ondernemerschap 2020 – De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen" (COM(2012)0795),

–    gezien de mededeling van de Commissie van 9 november 2011 met de titel "Kleine ondernemingen in een grote wereld – een nieuw partnerschap om kmo's te helpen kansen wereldwijd te benutten" (COM(2011)0702),

–   gezien de mededeling van de Commissie van 28 november 2012 met de titel "Jaarlijkse groeianalyse 2013" (COM(2012)0750),

–   gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 met de titel "Europa 2020 – Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

–   gezien de mededeling van de Commissie van 11 november 2010 aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's met de titel "Naar een Single Market Act – Voor een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen – 50 voorstellen om beter samen te werken, te ondernemen en zaken te doen" (COM(2010)0608),

–   gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2012 aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's met de titel "Akte voor de interne markt II" (COM(2012)0573),

–   gezien de mededeling van de Commissie van 22 mei aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's met de titel "Akte voor de interne markt: Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen" (COM(2011)0206),

–    gezien het witboek van de Commissie van 28 maart 2011 met de titel "Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte" (COM(2011)0144),

–    gezien de mededeling van de Commissie van 18 oktober 2007 met de titel "De EU-agenda op het gebied van goederenvervoer: versterking van de doeltreffendheid, integratie en duurzaamheid van het goederenvervoer in Europa" (COM(2007)0606),

–    gezien de conclusies van de Raad van 31 mei 2012 over de digitale eengemaakte markt en de governance van de eengemaakte markt,

–   gezien zijn resolutie van 4 juli 2013 inzake het voltooien van de digitale interne markt(1),

–   gezien zijn resolutie van 11 december 2012 inzake het voltooien van de digitale interne markt(2),

–   gezien zijn resolutie van 21 september 2010 over de voltooiing van de interne markt voor e-handel(3),

–   gezien zijn resoluties van 6 april 2011 over een interne markt voor Europeanen(4), over een interne markt voor ondernemingen en groei(5) en over governance en partnerschap op de interne markt(6),

–   gezien zijn resolutie van 11 juni 2013 over een nieuwe agenda voor het Europese consumentenbeleid(7),

–   gezien artikel 48 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie vervoer en toerisme (A7-0024/2014),

A. overwegende dat elektronische handel enorme kansen biedt om de economische en financiële crisis tegen te gaan, de interne markt te versterken en de economische groei en werkgelegenheid in de Europese Unie te bevorderen; overwegende dat de Commissie in haar mededeling over elektronische handel en onlinediensten van januari 2012 de levering van online bestelde goederen aanwijst als een van de vijf topprioriteiten om elektronische handel tegen 2015 te stimuleren, en dat zowel de Raad als het Parlement op het belang ervan hebben gewezen;

B.  overwegende dat de markt voor elektronische handel in 2012 met meer dan 20% is gegroeid; overwegende dat met name wordt verwacht dat de grensoverschrijdende elektronische handel tot het viervoudige zal toenemen; overwegende dat de markt voor pakketbestellingen door de opkomst van nieuwe marktdeelnemers en nieuwe diensten en de nadruk op innovatie momenteel radicale veranderingen doormaakt;

C. overwegende dat doeltreffende en betrouwbare besteldiensten een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de verwezenlijking van de digitale interne markt omdat zij de elektronische handel in aanzienlijke mate vergemakkelijken en een centrale rol spelen in het opbouwen van vertrouwen tussen kopers en verkopers;

D. overwegende dat grensoverschrijdende leveringen door 57 % van de webwinkels worden aangehaald als een obstakel, terwijl de helft van de consumenten zich naar eigen zeggen zorgen maakt over de levering bij grensoverschrijdende aankopen; overwegende dat problemen met de levering (inclusief het retourneren van producten) en de hoge leveringskosten de twee grootste kopzorgen zijn voor de consument die online koopt en ertoe bijdragen dat de consument weinig vertrouwen stelt in grensoverschrijdende elektronische handel;

E.  overwegende dat het derhalve van essentieel belang is het vertrouwen van de consumenten in de marktdeelnemers, de besteldiensten en de markt, alsook de kennis van hun rechten en plichten te versterken, door de leveringsvoorwaarden duidelijker, begrijpelijker en transparanter te maken;

F.  overwegende dat kmo's die nieuwe handelsmogelijkheden zoeken in de EU af te rekenen hebben met hogere kosten, meer complexiteit en een gebrek aan transparantie wanneer het om grensoverschrijdende verzendingen gaat; overwegende dat de prijzen voor grensoverschrijdende verzendingen drie tot vijf keer hoger liggen dan de nationale prijzen; overwegende dat doeltreffende, eenvoudige en betaalbare besteldiensten er ook sterk toe bijdragen dat kmo's duurzame bedrijfsmodellen kunnen ontwikkelen en hun klanten beter kunnen bedienen;

Geïntegreerde besteldiensten in Europa: een belangrijke pijler voor de digitale interne markt

1.  onderstreept dat toegankelijke, betaalbare, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige besteldiensten cruciaal zijn bij het online kopen van goederen en dat deze het best tot stand kunnen worden gebracht middels een open en eerlijke concurrentie; stelt in dit verband vast dat veel consumenten huiverig zijn om online te kopen, met name grensoverschrijdend, vanwege de onzekerheden met betrekking tot de leveringswijzen waaruit zij kunnen kiezen, de uiteindelijke levering, de leveringskosten en/of de betrouwbaarheid;

2.  verwelkomt het groenboek dat de Commissie heeft opgesteld om mogelijke tekortkomingen in de Europese markt voor pakketbestellingen te identificeren en verzoekt de Commissie de nodige stappen te ondernemen opdat zowel bedrijven als consumenten ten volle van de mogelijkheden van de digitale interne markt kunnen profiteren; onderstreept dat bij alle voorgestelde maatregelen moet worden gestreefd naar een maximale duurzaamheid en een minimale ecologische voetafdruk van het leveringsproces;

3.  stelt vast dat de concurrentie tussen besteldiensten in een aantal lidstaten in grensoverschrijdend opzicht zwakke punten vertoont en betreurt dat het ontbreekt aan transparantie wat betreft tariefvoorwaarden en prestaties van de betrokken diensten; is met name van mening dat er instrumenten moeten komen om inzicht te kunnen krijgen in de aanbiedingen van alle Europese besteldiensten;  

De belangen van de consument als uitgangspunt van het leveringsproces

4.  wijst erop dat het vertrouwen van de consument in het leveringsproces moet worden versterkt; meent dat een grotere transparantie en betere en gemakkelijker vergelijkbare informatie over leveringsmogelijkheden, prijzen en voorwaarden van essentieel belang is voor de consumenten, met name wat betreft de voorwaarden voor de levering van bestelde goederen en de te volgen procedures in geval van vertraging bij de levering of retourzending van goederen of beschadiging/verlies van goederen;

5.  pleit voor maatregelen die de vrije keuze van de consument op het moment van de aankoop waarborgen; merkt op dat er een aanzienlijke kloof bestaat tussen de verwachtingen van de consumenten en de daadwerkelijke beschikbaarheid van gebruikersvriendelijke, innovatieve diensten zoals doorgeefpunten, pakjeskiosken of terminals, altijd beschikbare 24-uursdiensten, track-and-tracesystemen, de mogelijkheid om goederen te leveren op een locatie die of een tijdstip dat de consument schikt of eenvoudige terugzendprocedures;

6.  onderstreept dat de betrouwbaarheid van besteldiensten van cruciaal belang is en dat doeltreffende systemen ervoor moeten zorgen dat leveringen hun bestemming binnen een redelijke termijn effectief bereiken;

7.  wijst erop dat de hoge kostprijs van grensoverschrijdende leveringen, leveringen in afgelegen gebieden of leveringen in de ultraperifere gebieden een van de belangrijkste redenen tot ontevredenheid is; onderstreept dat goedkopere leveringsmogelijkheden voor consumenten en verkopers, en met name kmo's, absoluut noodzakelijk zijn om grensoverschrijdende handel te stimuleren en van een werkelijke interne markt te kunnen spreken;

8.  beklemtoont dat de geografische dekking en de toegankelijkheid van universele pakketbesteldiensten in plattelands- en afgelegen gebieden moeten worden verbeterd;

9.  meent dat het voor het verwezenlijken van een geïntegreerde markt voor pakketbestellingen van essentieel belang is dat wordt gezorgd voor een solide en samenhangende sociale dimensie, waarbij besteldiensten de arbeidsrechten, de arbeids- en loonvoorwaarden en de sociale en milieunormen moeten naleven; merkt in dit verband op dat zwartwerk en misbruik een risico voor de sector betekenen en dat verantwoorde en hoogwaardige werkgelegenheid en levenslange, passende opleidingsmogelijkheden voor het personeel van essentieel belang zijn om kwalitatief hoogwaardige besteldiensten te verzekeren; onderstreept dat het integreren van de sociale dimensie en het zorgen voor voldoende flexibiliteit zodat de markt voor besteldiensten kan evolueren en zich kan aanpassen aan de technologische vernieuwing van essentieel belang zijn om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van consumenten en tegelijk bedrijven in staat te stellen om de consumenten betere producten aan te bieden die aan hun behoeften en verwachtingen tegemoetkomen;

10. wijst op het belang van rechtszekerheid voor het consumentenvertrouwen; beklemtoont in dat verband het belang van correcte informatie over het toepasselijk recht aan de consument;

11. is van mening dat de ontwikkeling van de internethandel mede afhankelijk is van het vertrouwen van de klanten en dat het consumentenvertrouwen gebaat zou zijn bij de oprichting van een Europees netwerk van nationale centra voor probleemoplossing naar het voorbeeld van Solvit en van een waarschuwingssysteem als Rapex om te waarschuwen voor sites die niet bonafide zijn;

12. merkt op dat een toenemend aantal consumenten de prijzen, kenmerken of leveringsvoorwaarden van producten en diensten van ondernemingen voor pakketbestelling vergelijken aan de hand van vergelijkingswebsites, met name wat betreft e-handel; verzoekt de Commissie EU-richtsnoeren met minimumnormen voor vergelijkende websites vast te stellen, en daarbij in het bijzonder oog te hebben voor de kernbeginselen transparantie, onpartijdigheid, kwaliteit, informatie en gebruikersvriendelijkheid;

13. verzoekt de Commissie samen met de bedrijven en de consumentenorganisaties gemeenschappelijke indicatoren voor de kwaliteit van besteldiensten uit te werken die de consumenten in staat stellen de verschillende aanbiedingen beter met elkaar te vergelijken;

Gelijke voorwaarden creëren voor kmo's

14. wijst op de cruciale rol die kmo's spelen bij innovatie en het creëren van groei en werkgelegenheid, met name voor jongeren; onderstreept dat besteldiensten van essentieel belang zijn voor Europese kmo's en dat een geïntegreerde, concurrerende markt van pakketbestellingen die verschillende betaalbare leveringsopties en mogelijkheden voor logistieke ondersteuning biedt, een noodzakelijke voorwaarde is om toegang te krijgen tot nieuwe markten en meer consumenten binnen de EU te bereiken; beklemtoont hoe belangrijk het is de kmo's beter te informeren over de mogelijkheden om het aantal pakjes te bestendigen en over innovatieve leverings- en afhaalmethoden die de kosten van de laatste leveringsfase zouden verminderen;

15. beklemtoont dat ondernemingen, en met name kmo's, aan de behoeften en verwachtingen van consumenten moeten kunnen tegemoetkomen met eenvoudigere, snellere, betaalbaardere, transparante, betrouwbare en doeltreffende besteldiensten in het kader van de grensoverschrijdende elektronische handel; onderstreept dat besteldiensten die niet aan de verwachtingen van de consument beantwoorden een directe impact hebben op de merknaam, de reputatie en de concurrentiepositie van een bedrijf;

16. wijst erop dat kleine en middelgrote webwinkels zich slechts in beperkte mate grensoverschrijdend ontwikkelen; bepleit samenwerking tussen kmo's, onder meer via vertegenwoordigende lichamen, om gunstiger leveringstarieven te bedingen, met name door invoering van gemeenschappelijke onlineplatforms, en om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren;

17. is bezorgd over de nadelen waarmee kmo's door hun geringe omvang worden geconfronteerd; onderstreept dat kmo's momenteel af te rekenen hebben met hogere kosten, meer complexiteit als gevolg van de gefragmenteerde Europese markt en een gebrek aan informatie over de beschikbare leveringsopties en -prijzen;

Innovatieve en interoperabele oplossingen voor een geïntegreerde Europese markt van pakketbestellingen

18. constateert dat de Europese postsector opgedeeld is in weinig interoperabele nationale netten en dat de integratie van weg- en railvervoer en de binnenvaart te wensen overlaat; is ingenomen met de initiatieven die de exploitanten van besteldiensten al hebben genomen om oplossingen te ontwikkelen die beter passen bij de behoeften van de consumenten en detailhandelaars op de elektronische markt, zoals meer flexibele leveringsmogelijkheden of terugzending van producten; verzoekt de Commissie verdere maatregelen voor te stellen om bedrijven aan te moedigen de interoperabiliteit te verbeteren en de invoering van gestroomlijnde processen voor het verzenden en afhalen van pakjes te bespoedigen om zo de kosten te verlagen, schaalvoordelen voor besteldiensten te vergroten, de samenvoeging van verschillende kleine leveringen met het oog op hoeveelheidskorting voor kleinere handelaars in de hand te werken, de beschikbaarheid en kwaliteit van besteldiensten te verbeteren en betaalbare, flexibele tarieven te bieden aan zowel consumenten als bedrijven;

19. meent dat samenwerking tussen de bedrijven op het stuk van interoperabele grensoverschrijdende track-and-tracesystemen in dit verband bijzonder belangrijk is; beveelt de Commissie aan verder onderzoek in te stellen naar de mogelijke invoering van Europese normen om de geïntegreerde trackingsystemen te verbeteren en de kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de geïntegreerde logistieke diensten voor de elektronische handel te bevorderen;

20. onderstreept dat eenvoudigere procedures voor ophaling of terugzending de ontwikkeling van e-handel nu al aanzienlijk beïnvloeden en in de toekomst kunnen leiden tot prijsverlaging en verbetering van de tevredenheid van de klanten, met name bij grensoverschrijdende leveringen; pleit voor nauwere samenwerking om de interoperabiliteit van callcenters voor consumentenklachten te verbeteren;

21. verzoekt de Commissie platforms voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen besteldiensten op te richten, om snel tot een oplossing te komen voor de tekortkomingen van de Europese markt van pakketbestellingen wat betreft innovatie, flexibiliteit, voorraadbeheer, vervoer, afhaling en terugzending van pakjes, met inachtneming van de Europese mededingingsregels en om de mogelijkheid van het gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur door snelkoeriersdiensten en postdiensten in beider voordeel te bespreken;

22. verzoekt de Commissie om samen met de zakenwereld werk te maken van de vaststelling van Europese normen inzake adressering en etikettering, alsook normen voor e-handel-vriendelijke brievenbussen;

23. verzoekt de Commissie de mogelijkheden te verkennen om een Europees betrouwbaarheidskeurmerk voor elektronische handel in het leven te roepen en na te gaan of een dergelijk keurmerk kan bijdragen tot een betere kwaliteit en betrouwbaarheid van geïntegreerde bezorgdiensten en aldus het vertrouwen van de consument in de elektronische handel kan bevorderen, handelaars en pakketbesteldiensten kan stimuleren om te zorgen voor meer transparantie en rechtszekerheid voor zowel de consument als de producent en het concurrentievoordeel van bedrijven, met name kmo's, kan verhogen, en zo bijdragen tot gezonde economische groei en het scheppen van banen; onderstreept dat een dergelijk keurmerk, om doeltreffend te zijn, moet voldoen aan een aantal minimumvereisten en transparante bepalingen op het gebied van consumentenbescherming en -voorlichting, en aan vereisten ten aanzien van procedures voor klachtenafhandeling en geschillenbeslechting;

24. beklemtoont dat de bescherming van persoonsgegevens, en gegevensbescherming in het algemeen, van eminent belang is en dat elke nieuwe maatregel moet voldoen aan de EU‑wetgeving inzake gegevensbescherming en met name Richtlijn 95/46/EG;

Toezicht op de ontwikkeling van de markt en verbetering van het regelgevend toezicht

25. erkent dat de markt van pakketbestellingen in volle beweging is, met de opkomst van steeds nieuwe diensten en exploitanten; merkt op dat innovatieve oplossingen die tegemoetkomen aan de behoeften van webwinkels en klanten een cruciale factor worden voor de mededinging; is van mening dat mogelijke wetgevende maatregelen vooraf zorgvuldig moeten worden onderzocht om de dynamiek op de markt van pakketbestellingen niet te verstoren en deze niet door overmatige regelgeving te beperken; verzoekt de Commissie de ontwikkeling van de markt op de voet te volgen om tekortkomingen die mogelijk tot marktfalen kunnen leiden en waar in de toekomst mogelijk maatregelen nodig zijn te identificeren; onderstreept in dit verband dat het markttoezicht niet alleen gevestigde postdiensten, maar ook andere exploitanten van besteldiensten in aanmerking moet nemen;

26. herinnert eraan dat er al een passend regelgevingskader bestaat en verzoekt de lidstaten en de Commissie ervoor te zorgen dat deze regelgeving ten volle wordt omgezet en toegepast, met bijzondere aandacht voor de richtlijn inzake postdiensten, de Europese mededingingsregels, de richtlijn betreffende alternatieve geschillenbeslechting en de richtlijn inzake consumentenrechten, met name wat de formele vereisten voor overeenkomsten op afstand betreft;

27. benadrukt dat de doeltreffende handhaving van het rechtskader mede afhangt van het toezicht dat de nationale regelgevende instanties houden op de wettelijke verplichtingen van postexploitanten, met name ten aanzien van de universele dienstverplichting op grond van Richtlijn 97/67/EG;

28. wijst erop dat ingewikkelde voorschriften over de btw een belangrijke hindernis vormen voor kleine ondernemingen die grensoverschrijdende handel drijven; verzoekt de Commissie om zo spoedig mogelijk te komen met het aangekondigde voorstel betreffende de invoering van een eenvormige btw-aangifte;

29. beklemtoont dat een facultatief Europees contractenrecht voor contracten tussen ondernemers en consumenten zou leiden tot een merkbare vereenvoudiging en meer kmo's tot het grensoverschrijdend verzenden van pakjes zou aanzetten; verzoekt de lidstaten om de lopende onderhandelingen over het Europese aankooprecht constructief te bespoedigen;

30. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

Aangenomen teksten P7_TA(2013)0327.

(2)

Aangenomen teksten P7_TA(2012)0468.

(3)

Aangenomen teksten P7_TA(2010)0320.

(4)

Aangenomen teksten P7_TA(2011)0145.

(5)

Aangenomen teksten P7_TA(2011)0146.

(6)

Aangenomen teksten P7_TA(2011)0144.

(7)

Aangenomen teksten P7_TA(2013)0239.


TOELICHTING

Belang van besteldiensten voor de groei van de elektronische handel in Europa

Het economisch belang van de interneteconomie en van elektronische handel in het bijzonder wordt algemeen erkend. In 2012 groeide de elektronische detailhandel in de EU met ca. 20% tot ongeveer 250 miljard euro. Verwacht wordt dat de elektronische handel in Europa tussen 2013 en 2016 jaarlijks nog eens met meer dan 10% zal toenemen. Toch zijn er grote verschillen tussen de e-handelsmarkten in de EU: terwijl bijvoorbeeld in het VK meer dan 80% van de internetgebruikers in 2012 online winkelden, bedroeg dit cijfer in Roemenië slechts 11%. Ook blijft de grensoverschrijdende elektronische handel ondanks een gestage groei nog steeds achter bij de nationale handel, en dit in bijna de gehele EU. De cijfers wijzen op een groot groeipotentieel voor elektronische handel in EU, en verwacht wordt dat de grensoverschrijdende e-handel tot het viervoudige zal toenemen.

Dit potentieel kan echter alleen worden waargemaakt indien besteldiensten tegemoetkomen aan de behoeften van online kopers en verkopers, en geen knelpunt worden. Toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige besteldiensten doorheen Europa zijn een noodzakelijke voorwaarde om het potentieel van de elektronische handel ten volle te ontplooien.

Uit recente studies blijkt dat problemen met besteldiensten de belangrijkste reden zijn om niet online te kopen. Bijna de helft van de consumenten geeft de vrees dat goederen mogelijk niet worden geleverd of worden beschadigd en de onzekerheid over terugzendingsvoorwaarden op als reden om niet online te kopen. Problemen in verband met de levering (bv. onverwacht hoge leveringskosten of lange leveringstermijnen) zijn in bijna 70% van de gevallen de oorzaak van afgebroken online bestellingen. Ook kmo's uiten hun ongenoegen over het gebrek aan transparantie, de kwaliteit van besteldiensten en de hoge kosten voor grensoverschrijdende leveringen, die zij beschouwen als ernstige hinderpalen voor hun ontwikkeling op de digitale interne markt.

Het verslag erkent dat de markt van pakketbestellingen in Europa in volle beweging is, met de opkomst van steeds nieuwe diensten en exploitanten. Toch blijkt dat er nog aanzienlijke belemmeringen zijn die het groeipotentieel van de elektronische handel in Europa afremmen. De rapporteur dringt er daarom bij de lidstaten en de Commissie op aan zo spoedig mogelijk komaf te maken met alle ernstige belemmeringen voor de ontwikkeling van een geïntegreerde markt voor pakketbestellingen, die moet worden beschouwd als een basispijler van de digitale interne markt.

De belangen van de consument als uitgangspunt van het leveringsproces

Het is tijd om de consument in het leveringsproces centraal te stellen en de kloof tussen de verwachtingen van de consument en de situatie in de praktijk te dichten. Er moet werk worden gemaakt van een grotere transparantie, kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid.

Consumenten verwachten een grotere transparantie en duidelijke informatie over de beschikbare leveringsmogelijkheden en de leveringsvoorwaarden, inclusief de verzending van bestellingen en de procedures ingeval pakjes met vertraging, beschadigd of helemaal niet worden geleverd. Ook is een grotere transparantie nodig wat de prijsstelling betreft en moet het gemakkelijker worden de verschillende marktdeelnemers onderling te vergelijken. Daarnaast verwachten de klanten op het moment van de aankoop te kunnen kiezen tussen verschillende leveringsopties (bv. waar en wanneer een pakje wordt bezorgd). Al te vaak heeft de consument hierin geen inspraak, hetgeen tot ontevredenheid leidt.

Consumenten verwachten een betere dienstverlening: betrouwbaar, snel en gebruikersvriendelijk. Pakjes moeten de opgegeven bestemming binnen een redelijke termijn bereiken om online kopen voor consumenten aantrekkelijk en veilig te maken. Er bestaan innovatieve gebruikersvriendelijke oplossingen, onder meer eenvoudige terugzendingsprocedures, track-and-tracesystemen of de beschikbaarheid van doorgeefpunten of pakjeskiosken om het afhalen van pakjes van besteldiensten gemakkelijker te maken. Ervoor zorgen dat dergelijke oplossingen algemeen worden toegepast zou niet alleen tegemoetkomen aan de behoeften van de consumenten, maar zou ook een belangrijke stap zijn naar lagere kosten en prijzen.

De hoge kostprijs, met name van grensoverschrijdende leveringen, blijft een van de belangrijkste redenen voor ontevredenheid over online aankopen en een ernstige belemmering voor grensoverschrijdende elektronische handel.

Ook blijken er in de praktijk aanzienlijke verschillen te zijn tussen de EU-lidstaten en verschillende regio's binnen bepaalde lidstaten wat de beschikbaarheid van besteldiensten betreft, waardoor klanten die in moelijker toegankelijke, afgelegen gebieden wonen worden benadeeld. Dit onevenwicht dreigt afbreuk te doen aan de mogelijke positieve sociale gevolgen van e‑handel, die burgers die anders niet op voet van gelijkheid zouden kunnen profiteren van de interne markt toegang geeft tot een ruime waaier van goederen en diensten.

Gelijke voorwaarden creëren voor kmo's

Kleine en middelgrote ondernemingen vormen de hoeksteen van de Europese economie. Als Europa het groeipotentieel van de digitale interne markt ten volle wil ontplooien, moeten de noodzakelijke voorwaarden worden gecreëerd zodat kmo's worden aangemoedigd om te groeien en uit te breiden tot de gehele EU. Kmo's zijn bij uitstek afhankelijk van de logistieke sector voor betaalbare, passende oplossingen om aan de verwachtingen van de klanten tegemoet te komen. De kwaliteit van besteldiensten heeft directe gevolgen voor de reputatie en het succes van een bedrijf op de onlinemarkt. De kmo's zijn hier benadeeld omdat zij niet in een onderhandelingspositie verkeren die hen toelaat aanzienlijke kortingen te verkrijgen van exploitanten van besteldiensten, noch over voldoende middelen beschikken om te investeren in eigen logistieke netwerken.

Meer nog, de mogelijkheid voor kmo's om klantgerichte besteldiensten aan te bieden hangt af van waar zij gevestigd zijn en waar zij hun producten verkopen. Er zijn duidelijke verschillen tussen nationale en grensoverschrijdende leveringen. Hoogwaardige diensten zoals track-and-trace, doorgeefpunten en pakjeskiosken, elektronische kennisgevingen en verzekering van de levering worden vaak alleen aangeboden voor de nationale markt (en soms niet eens voor het gehele land). Prijzen voor grensoverschrijdende leveringen zijn vaak drie tot vijf keer hoger dan prijzen voor nationale leveringen, waarbij klanten die grote hoeveelheden kunnen inkopen aanzienlijk prijsvoordeel hebben en kleine detailhandelaars vaak hogere leveringstarieven moeten betalen, hetgeen hen ervan afhoudt om elektronisch handel te voeren.

De rapporteur onderstreept dat kmo's binnen de digitale interne markt de kans moeten krijgen om onder vergelijkbare omstandigheden met de grote spelers op de onlinemarkt te concurreren. Daartoe is het van essentieel belang iets te ondernemen tegen de hoge kosten van grensoverschrijdende verzending en de al te grote complexiteit van het proces, die onder meer te wijten is aan het ontbreken van gemeenschappelijke normen voor etikettering, postcodes, streepjescodes en adressering, en het gebrek aan transparantie op de markt van besteldiensten, waar kleine bedrijven het steeds moeilijker hebben om op de hoogte te blijven van de beschikbare logistieke oplossingen.

Innovatieve en interoperabele oplossingen voor een geïntegreerde Europese markt van pakketbestellingen

De rapporteur is van mening dat het bevorderen van interoperabele en kostenefficiënte oplossingen van vitaal belang is om aan de behoeften van zowel de consumenten als de bedrijven tegemoet te komen. Exploitanten van logistieke en besteldiensten moeten worden aangemoedigd om de toepassing van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe innovatieve oplossingen te bespoedigen. De Commissie moet - met inachtneming van de mededingingsregels - de medewerking van de bedrijven vragen om een strategie uit te werken voor de ontwikkeling van een geïntegreerde Europese markt van pakketbestellingen, gebaseerd op gestroomlijnde, efficiënte processen die het mogelijk maken de kosten te verlagen en de kwaliteit te verbeteren. De voorgestelde maatregelen moeten met name de volgende aspecten omvatten:

•    track-and-trace: samenwerking tussen bedrijven op het stuk van geïntegreerde trackingsystemen,

•    eenvoudige procedures voor ophaling en terugzending, met name bij grensoverschrijdende leveringen,

•    etikettering,

•    interoperabiliteit van callcenters voor consumentenklachten,

•    een informatieplatform over beschikbare besteldiensten om de transparantie voor kmo's en consumenten te verbeteren.

De rapporteur beveelt de Commissie ook aan na te gaan wat de toegevoegde waarde is van de invoering van Europese normen inzake adressering en etikettering, alsook e-handel-vriendelijke gemeenschappelijke normen voor brievenbussen, teneinde de complexiteit en de kosten van het leveringsproces te beperken. In het verslag wordt daarnaast voorgesteld om voort te bouwen op bestaande websites voor prijsvergelijking en om leveringsvereisten (bv. vereisten in verband met de levering zelf en het verstrekken van transparante en gemakkelijk toegankelijke informatie) op te nemen in de bestaande Europese betrouwbaarheidskeurmerken teneinde transparantie en concurrentie te bevorderen.

Toezicht op de ontwikkeling van de markt en verbetering van het regelgevend toezicht

Door de groei van de elektronische handel, de opkomst van nieuwe marktdeelnemers en nieuwe diensten en een gestaag toenemende concurrentie, ondergaat de markt voor pakketbestellingen momenteel radicale veranderingen. Innovatieve oplossingen die tegemoetkomen aan de behoeften van webwinkels en klanten worden allicht een cruciale factor voor de mededinging. In deze voortdurend veranderende situatie moet omzichtig met wetgevingsinitiatieven worden omgesprongen. De rapporteur is daarom van mening dat naast het ondersteunen van de ontwikkeling van door de bedrijven aangestuurde oplossingen op dit moment de nadruk moet worden gelegd op twee maatregelen: (1) toezicht op de toepassing van de bestaande regelgeving en (2) verbetering van het markttoezicht om mogelijk marktfalen dat bijkomende maatregelen vereist te identificeren.

Het is duidelijk dat meer informatie nodig is en dat het markttoezicht de grenzen van de nationale markten moet overstijgen en ook de grensoverschrijdende dimensie in aanmerking moet nemen. Ook moeten niet alleen de traditionele postdiensten, maar ook nieuwe dienstverrichters worden gevolgd.

In dit verband meent de rapporteur dat het belangrijk is structurele belemmeringen en gevallen van misbruik van een dominante marktpositie via prijsstrategieën of ander middelen om concurrenten van de markt te houden op te sporen. De rapporteur onderstreept ook de behoefte aan nauwere administratieve samenwerking tussen de nationale regelgevingsinstanties, met name wat grensoverschrijdende leveringen betreft.

Tenslotte dringt het verslag er bij de lidstaten en de Commissie op aan te verzekeren dat de bestaande regelgeving volledig wordt toegepast. Dit betreft met name de richtlijn inzake postdiensten, de Europese mededingingsregels en de richtlijn inzake consumentenrechten.


ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (26.11.2013)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel in de EU

(2013/2043(INI))

Rapporteur voor advies: Jutta Steinruck

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  onderstreept dat het nodig is toezicht te houden op de naleving van de voorgeschreven rij- en rusttijden en de wettelijk toegestane arbeidstijden, dat alle met de activiteit verband houdende werkzaamheden als arbeidstijd moeten worden aangerekend en dat er toezicht moet zijn op de naleving van de Europese normen inzake veiligheid en gezondheid op het werk ten behoeve van alle met pakketbestelling belaste personen, ongeacht hun arbeidsstatuut;

2.  verwelkomt de inspanningen van de Commissie voor een vereenvoudigde grensoverschrijdende pakketbestelling voor consumenten en ondernemingen aan de hand van een transparanter leveringsproces, trackingmogelijkheden en kwaliteitsnormen teneinde een gemeenschappelijke Europese markt voor pakketbestellingen tot stand te brengen;

3.  is zich ervan bewust dat de elektronische handel een belangrijke groeimarkt is die in heel Europa moet worden bevorderd door een functionerende interne markt voor pakketbestellingen, zonder daarbij de sociale en arbeidsnormen van de lidstaten te overtreden of het mkb en startende ondernemingen te benadelen; waarschuwt dat de toenemende concurrentie in de sector niet ten koste mag gaan van de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden;

4.  is van mening dat de ontwikkeling van compatibele informatiesystemen evenals opleiding van de werknemers tot de sleutels voor passende hervormings- en aanpassingsmaatregelen behoren; beschouwt het als de taak van de werkgever om zijn werknemers voldoende vertrouwd te maken met nieuwe technologieën ter ondersteuning van de levering van online bestelde goederen, die steeds meer ingang vinden en steeds complexer worden; is van mening dat de werkgever in geval van tijdelijke contracten voor de nodige voorbereiding en opleiding moet zorgen;

5.  acht het noodzakelijk dat werknemers in deze sector toegang hebben tot de nodige opleidingsmogelijkheden en dat zij overeenkomstig de collectieve overeenkomsten en/of de wet of de gangbare praktijk van de lidstaten worden beloond; betreurt dat de belangrijke rol die hierbij voor de sociale partners is weggelegd, in het groenboek van de Commissie onvoldoende aan bod komt; merkt op dat economische regulering hand in hand moet gaan met sociale regulering, met name als het gaat om arbeidsmodellen die berusten op het werken met zelfstandigen, tijdelijke banen en deeltijdwerk;

6.  wijst erop dat expeditiebedrijven een zeer hoog percentage van hun werk uitbesteden; is van mening dat uitbesteding er niet toe mag leiden dat bedrijven zich aan de beloningsvoorschriften onttrekken of niet aan de bepalingen betreffende arbeidsomstandigheden en ‑voorwaarden voldoen; vestigt de aandacht op de langetermijneffecten van onzekere banen op de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten;

7.  moedigt de sociale partners ertoe aan collectieve overeenkomsten te sluiten over de activiteiten van bedrijven die pakketbesteldiensten verrichten; verwacht van de lidstaten dat zij nauwer toezicht gaan houden op bedrijven die pakketbesteldiensten verrichten en op hun onderaannemers wat arbeidsvoorwaarden en ‑omstandigheden betreft; wijst in dit verband nadrukkelijk op het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk dat dezelfde plaats wordt verricht door werknemers met dezelfde ervaring, dezelfde knowhow en een even lang dienstverband;

8.  benadrukt het belang van de onlinehandel en de daaraan verbonden pakketbesteldiensten voor het mkb, startende ondernemingen en hun werknemers;

9.  benadrukt ook dat de tragere groei van de grensoverschrijdende onlinehandel niet uitsluitend het gevolg is van tekortkomingen op het gebied van pakketbesteldiensten, maar eerder van de onzekere consumentenrechten en juridische bescherming bij grensoverschrijdende onlinehandel; verzoekt de Commissie daarom maatregelen op het gebied van consumentenbescherming te nemen om de onlinehandel verder te vergemakkelijken.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

26.11.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

4

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Martin Kastler, Anthea McIntyre, Birgit Sippel, Csaba Sógor

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Maurice Ponga


ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme (6.11.2013)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel in de EU

(2013/2043(INI))

Rapporteur voor advies: Michel Dantin

SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  beklemtoont dat de elektronische handel een sector is die volop groeit en banen schept en dat het succes ervan in hoofdzaak te danken is aan onder meer de kwaliteit van de besteldiensten; beklemtoont dat besteldiensten daarom naar innovatieve verbeteringen in de bezorgopties (bijv. afhaalpunten op transferia, kennisgeving m.b.v. ICT) moeten streven en groene logistieke ketens moeten optimaliseren en in praktijk moeten brengen; is voorts van oordeel dat verdere groei van deze sector niet belemmerd mag worden door uitbreiding van het regelgevingskader;

2.  is van mening dat de ontwikkeling van de internethandel mede afhankelijk is van het vertrouwen van de klanten en dat het consumentenvertrouwen gebaat zou zijn bij de oprichting van een Europees netwerk van nationale centra voor probleemoplossing naar het voorbeeld van Solvit en van een waarschuwingssysteem als Rapex om te waarschuwen voor sites die niet bonafide zijn;

3.  wijst erop dat kleine en middelgrote webwinkels zich slechts in beperkte mate grensoverschrijdend ontwikkelen; bepleit samenwerking tussen kmo's, onder meer via vertegenwoordigende lichamen, om gunstiger bezorgtarieven te bedingen, met name door invoering van gemeenschappelijke onlineplatforms, en om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren;

4.  wijst erop dat de opdrachtgever van de besteldienst de webwinkel is, die dus de verantwoordelijkheid op zich moet nemen voor de informatie over de afleveringsvoorwaarden bij de verschillende voorgestelde opties, bijvoorbeeld wat betreft prijs, gemiddelde of gegarandeerde levertijd, en de mogelijkheden van tracking en terugname; dringt in dat verband aan op betere normen inzake informatie en transparantie, onder meer door correcte handhaving van de richtlijn consumentenbescherming (2011/83/EU) en met name de bepalingen inzake buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, waarin de verantwoordelijkheden van webwinkels vastgelegd zijn;

5.  stelt vast dat de consument de keus wil hebben tussen verschillende bezorgopties en dat webwinkels derhalve verschillende opties moeten aanbieden, ook bij grensoverschrijdende verkoop, en dat de besteldiensten en postbedrijven een zo breed mogelijk scala aan diensten en tarieven moeten aanbieden, waaronder tracking- en terugnamediensten en verschillende mogelijkheden voor bezorgpunten;

6.  betreurt dat de Europese postsector opgedeeld is in weinig interoperabele nationale netten en dat de integratie van weg- en railvervoer en de binnenvaart te wensen overlaat; verzoekt de Commissie initiatieven te ontplooien en samen met het bedrijfsleven voort te bouwen op het werk van diverse spelers in de sector teneinde samenwerking tussen besteldiensten en webwinkels te stimuleren om tot betere interoperabiliteit te komen, met name wat betreft systemen voor etikettering en traceerbaarheid;

7.  wijst op het belang van rechtszekerheid voor het consumentenvertrouwen; beklemtoont in dat verband het belang van correcte informatie over het toepasselijk recht aan de consument;

8.  stelt vast dat de concurrentie tussen besteldiensten in een aantal lidstaten in grensoverschrijdend opzicht zwakke punten vertoont en betreurt dat het ontbreekt aan transparantie wat betreft tariefvoorwaarden en prestaties van de betrokken diensten; is met name van mening dat er instrumenten moeten komen om inzicht te kunnen krijgen in de aanbiedingen van alle Europese besteldiensten;

9.  dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan dat zij zich vergewissen van de juiste toepassing van de bestaande regelgeving op het gebied van consumentenbescherming, kwaliteit van bezorgdiensten, het Europese mededingingsrecht en alternatieve geschillenbeslechting; acht de rol van de reguleringsinstanties van essentieel belang om deze doelen te bereiken en beklemtoont daarom dat deze over de middelen en mankracht moeten kunnen beschikken om hun taak naar behoren te vervullen;

10. bepleit de ontwikkeling van labels en certificaten voor besteldiensten die op Europese schaal herkenbaar zijn, de gehele keten van marktdeelnemers bestrijken en door een bevoegde instantie worden afgegeven, zodat bedrijven aangespoord worden hun prestaties te verbeteren, met inbegrip van vereisten voor procedures voor klachtenafhandeling en geschilbeslechting, sociale voorwaarden en milieuaspecten, en zodat de consumenten ervan verzekerd kunnen zijn dat de geboden diensten kwalitatief goed, betrouwbaar en vanuit maatschappelijk en milieuoogpunt verantwoord zijn, en ertoe gebracht worden duurzamere bezorgwijzen te kiezen, hetgeen bevorderlijk is voor verantwoorde economische groei en werkgelegenheid; is van oordeel dat certificering van webwinkels bevorderlijk is voor het vertrouwen van de consumenten in elektronische handel en daarmee in de bezorgsector;

11. wijst erop dat er gemeenschappelijke regels en kaders voor elektronische bestellingen moeten worden ontwikkeld en dat er een Europees platform voor verstrekking en uitwisseling van informatie over de rechten van de consument moet komen;

12. verlangt dat er bij het desbetreffende beleid rekening wordt gehouden met de gevolgen van bezorgdiensten in verband met internethandel voor het verkeer en de luchtverontreiniging in de steden, gezien de toename van individuele bezorgingen, waardoor de sociale en milieudoelstellingen van de EU niet in het gedrang mogen komen; verzoekt de Commissie zich met de betrokken partijen te bezinnen op de noodzaak van groene logistieke ketens en met name het vraagstuk van de "laatste kilometer" binnen de bebouwde kom en daarbij alle aspecten in aanmerking te nemen: milieu, vervoerswijzen, ruimtelijke ordening, kwaliteit en keuze van de dienstverlening en de mededingingsregels;

13. is van mening dat een oordeel over de noodzaak van herziening van Richtlijn 2008/6/EG, gelet op de nieuwe uitdagingen, pas kan worden gevormd na analysering van het evaluatieverslag over de toepassing ervan, met inachtneming van de inspanningen die de betrokken partijen zich hebben getroost; is van oordeel dat ieder voornemen om de regelgeving van deze concurrentiemarkt uit te breiden op feiten gestoeld moet zijn en dat daarbij rekening moet worden gehouden met de mogelijke gevolgen van verdere regelgeving voor marktwerking en -groei;

14. verzoekt de lidstaten zwart werk tegen te gaan en erop toe te zien dat de werknemers in de bezorgsector goede arbeidsvoorwaarden genieten, waaronder billijke en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en lonen alsook innovatieve en alomvattende opleiding en scholing, zulks tegen de achtergrond van de tijdsdruk en rentabiliteitseisen waaraan besteldiensten blootstaan, hetgeen kan leiden tot onzekere dienstverbanden en onaanvaardbare arbeidsomstandigheden zoals buitensporig gebruik van onderaannemers en zzp'ers; verzoekt de lidstaten toe te zien op eerlijke concurrentie tussen marktdeelnemers en scherper toezicht op onderaannemers uit te oefenen zodat de wettelijke en collectief overeengekomen arbeidsvoorwaarden worden nageleefd;

15. beklemtoont dat de bescherming van persoonsgegevens, en gegevensbescherming in het algemeen, van eminent belang is en dat elke nieuwe maatregel moet voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en met name Richtlijn 95/46/EG.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

5.11.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

37

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Jean-Jacob Bicep, Michel Dantin, Markus Ferber, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Traian Ungureanu


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

17.12.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pablo Arias Echeverría, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Małgorzata Handzlik

Juridische mededeling - Privacybeleid