ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010

14.1.2014 - (COM(2013)0312 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD)) - ***I

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Виторио Проди


Процедура : 2013/0164(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0027/2014
Внесени текстове :
A7-0027/2014
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010

(COM(2013)0312 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2013)0312),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 189, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0195/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по бюджети и на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0027/2014),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Глобалният мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) бе инициатива за мониторинг на Земята, ръководена от Съюза и осъществявана чрез партньорство между държавите членки и Европейската космическа агенция (ЕКА). Началото на ГМОСС бе положено през май 1998 г., когато институциите, участващи в развитието на космическите дейности в Европа, изготвиха съвместна декларация, известна като Манифест от Бавено. В манифеста бе отправен призив да бъде поет дългосрочен ангажимент за разработване на базирани в Космоса услуги за мониторинг на околната среда чрез използване и допълнително развиване на европейски умения и технологии. През 2005 г. Съюзът направи стратегическия избор да развие независим европейски капацитет за наблюдение на Земята с оглед предоставяне на услуги в областта на околната среда и сигурността8, което доведе в крайна сметка до приемането на Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011 — 2013 г.)9.

(1) Глобалният мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) бе инициатива за мониторинг на Земята, ръководена от Съюза и осъществявана чрез партньорство между държавите членки и Европейската космическа агенция (ЕКА). Началото на ГМОСС бе положено през май 1998 г., когато институциите, участващи в развитието на космическите дейности в Европа, изготвиха съвместна декларация, известна като Манифест от Бавено. В манифеста бе отправен призив да бъде поет дългосрочен ангажимент за разработване на базирани в Космоса услуги за мониторинг на околната среда чрез използване и допълнително развиване на европейски умения и технологии. През 2005 г. Съюзът направи стратегическия избор съвместно с ЕКА да развие независим европейски капацитет за наблюдение на Земята с оглед предоставяне на услуги в областта на околната среда и сигурността8, което доведе в крайна сметка до приемането на Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011 — 2013 г.)9.

__________________

__________________

8 COM(2005) 565 окончателен, 10.11.2005 г.

8 COM(2005) 565 окончателен от 10 ноември 2005 г.

9 ОВ L 276, 20.10.2010, стр. 1.

9 ОВ L 276, 20.10.10, стр. 1.

Обосновка

От самото си създаване, ГМОСС е съвместна програма на ЕС и ЕКА, ръководена от ЕС. Близо 60 % от инвестициите, вложени до този момент в космическия компонент, идват чрез ЕКА.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) За да постигне своите цели, програма „Коперник“ следва да разчита на самостоятелен капацитет на Съюза за извършване на космически наблюдения и за предоставяне на оперативни услуги в областта на околната среда, гражданската защита и сигурността. Тя следва също така да използва наличните in situ данни, предоставяни по-специално от държавите членки. Предоставянето на оперативни услуги зависи от гладкото функциониране и безопасността на космическия компонент на програма „Коперник“. Нарастващият риск от сблъсък с други спътници и космически отпадъци представлява най-сериозната заплаха за космическия компонент на програмата. Поради това по програма „Коперник“ следва да се оказва подкрепа за действия, насочени към намаляване на тези рискове, по-специално чрез участие в програмата, създадена с Решение [XXX] на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване.

(9) За да постигне своите цели, програма „Коперник“ следва да разчита на самостоятелен капацитет на Съюза за извършване на космически наблюдения и за предоставяне на оперативни услуги в областта на околната среда, гражданската защита и сигурността. Тя следва също така да използва наличните in situ данни, предоставяни по-специално от държавите членки. Програмата следва да се възползва във възможно най-голяма степен от капацитета за извършване на космически наблюдения и за предоставяне на услуги на държавите членки. Също така програмата следва да се възползва от възможностите на търговските инициативи в Европа, с което също така се допринася за развитието на жизнеспособен търговски космически сектор в Европа. Освен това наличността на европейската спътникова система за предаване на данни по програма „Коперник“ ще ускори преноса на данни и следователно допълнително ще увеличи възможностите да се посрещне нарастващото потребителско търсене на данни в почти реално време. Предоставянето на оперативни услуги зависи от гладкото функциониране, постоянната достъпност и безопасността на космическия компонент на програма „Коперник“. Нарастващият риск от сблъсък с други спътници и космически отпадъци представлява най-сериозната заплаха за космическия компонент на програмата. Поради това по програма „Коперник“ следва да се оказва подкрепа за действия, насочени към намаляване на тези рискове, по-специално чрез предоставяне, заедно с Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS)/Галилео, без да излага на опасност цялостната й оперативност, на най-голям принос за програмата, създадена с Решение [XXX] на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване. С цел да укрепи максималното развитие на европейския отрасъл на космическите наблюдения и предоставянето на услуги и да постигне максимално съотношение цена-качество и за максимална ефективност при разработването на програма „Коперник“, следва да се прилагат принципите в областта на обществените поръчки, договорите следва да са с подходящ размер и следва да ес допуска използването на подизпълнители.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Максималният размер на финансовия пакет, необходим за действията по програма „Коперник“ (за 2014 — 2020 г.), е 3786 млн. евро по цени за 2011 г., разпределени по отделна бюджетна глава във функция 1a, дял 2 от общия бюджет на Съюза. Разходите за персонал и административните разходи на Комисията във връзка с координирането на програма „Коперник“ следва да се финансират от бюджета на Съюза.

(10) Максималният размер на финансовия пакет, необходим за действията по програма „Коперник“ (за 2014 — 2020 г.), е 3786 млн. евро по цени за 2011 г., разпределени по отделна бюджетна глава във функция 1a, дял 2 от общия бюджет на Съюза. Разходите за персонал и административните разходи на Комисията във връзка с координирането на програма „Коперник“ следва да се финансират от бюджета на Съюза. В случай на допълнителни непредвидени финансови задължения, всякакво увеличение на приноса на Съюза не следва да бъде в ущърб на други програми и следователно следва те да бъдат покрити от наличния резерв между тавана на МФР и тавана на собствените ресурси. С цел оптимизиране на резултатите и извличане на ползи от знанията и експертния опит, натрупани през фазите на изпълнение на програмата, следва да бъдат проучени нови организационни модели за бъдещото планиране, като например съвместна инициатива за космически технологии и многогодишен финансов план, разработен с помощта на Европейската инвестиционна банка, гарантиращ поемането на дългосрочен икономически ангажимент от всички държави членки.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) За целите на постигане на яснота и за да се улесни контрола на разходите, пакетът за програма „Коперник“ следва да бъде разбит на различни категории в съответствие с установените в настоящия регламент специфични цели. Правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията във връзка с пренасочването на средства от една специфична цел към друга, когато разликата надвишава пет процентни пункта, както и за уточняване на приоритетите за финансиране, които следва да бъдат отразени в работната програма.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Международното измерение на програма „Коперник“ е особено изразено при обмена на данни и информация, както и достъпа до инфраструктурата за наблюдение. Такава система за обмен е по-ефективна по отношение на разходите в сравнение със схемите за закупуване на данни и засилва световното измерение на програмата.

(13) Международното измерение на програма „Коперник“ е особено изразено при обмена на данни и информация, както и достъпа до инфраструктурата за наблюдение. Такава система за обмен е по-ефективна по отношение на разходите в сравнение със схемите за закупуване на данни и засилва световното измерение на програмата, и следва да се гарантира адекватната защита на информацията и на данните, обменяни по този начин.

Обосновка

Тук докладчикът въвежда изискването за реципрочност. Обаче това понятие, ако изпраща силно политическо послание, крие риск от създаване на трудности и различия при тълкуването. Ето защо, в целия текст, искаме да го заместим с правно по-адекватни понятия.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Комисията следва да носи цялостната отговорност за програма „Коперник“. Тя следва да определя приоритетите и целите по програмата и да осигурява общата й координация и надзор.

(16) Комисията следва да носи цялостната отговорност за програма „Коперник“. Тя следва да определя предварително и ясно приоритетите и целите по програмата и да осигурява общата ѝ координация и надзор. Това следва да включва специални усилия, насочени към повишаване на обществената информираност относно значението и повсеместността на космическите програми във всекидневния ни живот. Тя следва да предоставя своевременно цялата относима информация относно програмата на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

Правилното обществено разбиране и подкрепа са изключително важни за оправдаването на бюджета, както и за разпространението на продуктите на космическите програми.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Като се има предвид, че в основата на програма „Коперник“ е залегнала идеята за партньорство и за да се избегне дублиране на технически експертен опит, изпълнението на програмата следва да се делегира на органи с подходящия технически и професионален капацитет.

(17) Като се има предвид, че в основата на програма „Коперник“ е залегнала идеята за партньорство и за да се избегне дублиране на технически експертен опит, изпълнението на програмата следва да се делегира на органи с подходящия технически и професионален капацитет, като Европейската агенция за ГНСС (GSA), която в тясно сътрудничество с центровете за високи научни постижения за наблюдението на земята би могла да поеме активна роля в прилагането на програма „Коперник“ в бъдеще.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) За изпълнението на програма „Коперник“ Комисията може да разчита, когато това е надлежно обосновано поради особеното естество на действието и специфичния експертен опит на органа на Съюза, на компетентните агенции на Съюза, като напр. Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (Frontex), Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) и Сателитния център на Европейския съюз (EUSC), или на всеки орган, който потенциално отговаря на критериите за делегиране в съответствие с член 58 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза12. При избора на орган на Съюза се взема предвид икономическата ефективност от възлагането на тези задачи и отражението върху управленската структура на органа, както и върху неговите финансови и човешки ресурси.

(18) За изпълнението на програма „Коперник“ Комисията може да разчита, когато това е надлежно обосновано поради особеното естество на действието и специфичния експертен опит на органа на Съюза, на компетентните агенции на Съюза, като напр. Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (Frontex), Европейската агенция по морска безопасност (EMSA), Европейската агенция за ГНСС (GSA) и Сателитния център на Европейския съюз (EUSC), или на всеки орган, който потенциално отговаря на критериите за делегиране в съответствие с член 58 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съвета12. При избора на орган на Съюза се взема предвид икономическата ефективност от възлагането на тези задачи и отражението върху управленската структура на органа, както и върху неговите финансови и човешки ресурси.

__________________

__________________

12 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

12 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр.1 ).

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) За трайното постигане на целите на програма „Коперник“ е необходимо да се координират дейностите на различните партньори, участващи в програмата, и да се развие, създаде и приведе в действие капацитет за предоставяне на услуги и извършване на наблюдения, който да отговаря на изискванията на ползвателите. Във връзка с това Комисията следва да бъде подпомагана от комитет с цел да се осигури координацията на вноските от Съюза, държавите членки и междуправителствените агенции по програма „Коперник“, като се използва възможно най-пълноценно съществуващият капацитет и се набелязват пропуските, които трябва да бъдат преодолени на равнището на Съюза. Комитетът следва също да подпомага Комисията при мониторинга на съгласуваното изпълнение на програма „Коперник“.

(19) За трайното постигане на целите на програма „Коперник“ е необходимо да се координират дейностите на различните партньори, участващи в програмата, и да се развие, създаде и приведе в действие капацитет за предоставяне на услуги и извършване на наблюдения, който да отговаря на изискванията на ползвателите. Във връзка с това Комисията следва да бъде подпомагана от комитет с цел да се осигури координацията на вноските от Съюза, държавите членки, частният сектор и междуправителствените агенции по програма „Коперник“, като се използва възможно най-пълноценно съществуващият капацитет и се набелязват пропуските, които трябва да бъдат преодолени на равнището на Съюза. Комитетът следва също да подпомага Комисията при мониторинга на съгласуваното изпълнение на програма „Коперник“.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) Програма „Коперник“ следва да се придържа към правилата на Съюза за възлагане на обществени поръчки и нейна основна цел следва да бъде постигане на съотношение цена-качество, контрол върху разходите, смекчаване на рисковете, повишаване на ефективността и намаляване на зависимостта от определени доставчици. Навсякъде в държавите членки следва да се цели осигуряването на свободен достъп и лоялна конкуренция по цялата промишлена верига на доставка, както и на равни възможности за участие на промишлеността на всички равнища, включително по-специално на малките и средни предприятия (МСП) и неголемите системни интегратори. Следва да се избягва възможната злоупотреба с господстващо положение или дългосрочното разчитане на отделни доставчици, тъй като това ще оскъпи услугите и ще направи програма „Коперник“ неустойчива в дългосрочен план.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предмет

Предмет и обхват

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създава програма на ЕС за наблюдение на Земята, наречена „Коперник“, и се определят правилата за нейното изпълнение.

С настоящия регламент се създава програма на ЕС за наблюдение и мониторинг на Земята, наречена „Коперник“, и се определят правилата за нейното внедряване, функциониране и използване.

 

Програма „Коперник“ осигурява приемственост с дейностите, извършени по програмата „Глобален мониторинг на околната среда и сигурността“ (ГМОСС), и включва следното:

 

а) компонент на услугите, който гарантира достъп до информация в следните области: мониторинг на атмосферата, мониторинг на изменението на климата, управление на извънредни ситуации, мониторинг на земната повърхност, мониторинг на морската среда и морска сигурност;

 

б) космически компонент, гарантиращ устойчиво наблюдение от космоса за областите на услугите, посочени в буква а);

 

в) in situ (наземен) компонент, осигуряващ координиран достъп до наблюдения чрез въздушни, морски и наземни съоръжения, включително безпилотни такива, за областите на услугите, посочени в буква а), и дейности за калибриране и валидиране на космическите наблюдения.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общи цели

Цели

1. ПрограмаКоперник“ допринася за постигането на следните общи цели:

1. Програма Коперник“ допринася за постигането на следните общи цели:

а) опазване на околната среда и осигуряване на подкрепа за гражданската защита и усилията в областта на сигурността;

а) мониторинг и опазване на околната среда и осигуряване на подкрепа за гражданската защита и усилията в областта на гражданската сигурност;

б) оказване на подкрепа за стратегията за растеж „Европа 2020“ чрез допринасяне за постигането на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; по-специално, оказване на принос за икономическата стабилност и растеж чрез насърчаване на търговските приложения.

б) оказване на подкрепа за стратегията за растеж „Европа 2020“ чрез допринасяне за постигането на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; по-специално, оказване на принос за икономическата стабилност и растеж чрез насърчаване на свободния обмен на данни и търговските приложения; тя подпомага също развитието на силна и балансирана космическа индустрия в Съюза, като същевременно запазва конкурентоспособността й на международно равнище, чрез оползотворяване на възможностите за европейските предприятия за развиване и предоставяне на ключови иновационни технологии и услуги, и гарантиране на независим достъп за Съюза до знания за околната среда.

 

2. За да бъдат постигнати установените в параграф 1 общи цели, програма „Коперник“ има следните конкретни цели:

2. Първичните данни и информация, получавани от космически наблюдения, както и от налични in situ данни („данни и информация по програма „Коперник“), са точни и надеждни, предоставят се въз основа на подход, основаващ се на дългосрочност и устойчивост, и отговарят на изискванията на общностите на ползватели на програма „Коперник“. Достъпът до тези данни е пълен, свободен и безплатен, при спазване на условията, определени в настоящия регламент или въз основа на него.

а) осигуряване на точни и надеждни данни и информация, предоставяни въз основа на подход, основаващ се на дългосрочност, постоянност и устойчивост, които отговарят на изискванията на общностите на ползватели на програма „Коперник“, т.е. общностите, включващи европейските органи на национално, регионално или местно равнище, правителствени агенции, институции и професионални и частни ползватели, на които е възложено определянето, изпълнението, осигуряването на изпълнението или осъществяването на мониторинг на обществена услуга или на политика в областите, посочени в член 4.

3. За целите на параграф 2 общностите на ползватели на програма „Коперник“ включват европейските органи на национално, регионално или местно равнище, на които е възложено определянето, изпълнението, осигуряването на изпълнението или осъществяването на мониторинг на обществена услуга или на политика в областите, посочени в член 4, параграф 1.

 

 

б) осигуряване на устойчив и надежден достъп до космически данни и информация от независим капацитет на Съюза за наблюдение на Земята със съгласувани технически спецификации и надграждане върху съществуващите европейски и национални активи и капацитет, като при необходимост те се допълват;

4. Степента на постигане на целите, посочени в параграф 1, се измерва чрез следните показатели за резултатите:

3. Степента на постигане на целите, установени в параграфи 1 и 2, се измерва чрез следните показатели за резултатите:

а) данните и информацията, предоставени на разположение съгласно съответните изисквания за нивото на предоставяне на обслужване в областта на околната среда, гражданската защита и сигурността;

а) данните и информацията, предоставени на разположение съгласно съответните изисквания за нивото на предоставяне на обслужване в областта на околната среда, гражданската защита и сигурността;

 

б) завършването на специалната космическа инфраструктура по отношение на разположените спътници и получените от тях данни, като се отчита наличният бюджет;

 

в) търсенето на данни и информация по програма „Коперник“, измерено чрез броя на ползвателите и обема на данните и информацията, до които е осъществен достъп, и чрез по-широкото разпространение сред институциите на Съюза и националните, регионалните или местните органи и организации;

 

г) използването на данните и информацията по програма „Коперник“ от институции и органи на Съюза, национални, регионални и местни органи, научноизследователски организации, международни организации и частни правни субекти, степента на използване от ползвателите и тяхната удовлетвореност, както и ползите, предоставени на гражданите на Съюза;

б) навлизането на пазара и конкурентоспособността на европейските оператори надолу по веригата.

д) навлизането на пазара, създаването на нови пазари и конкурентоспособността.

 

(Техническа забележка: Член 3 отпада)

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обхват на услугите по програма „Коперник“

Операции по програма „Коперник“

 

Раздел I — Услуги

Услугите по програма „Коперник“, посочени в член 3, параграф 1, включват:

 

1. Оперативни услуги:

1. Услугите по програма „Коперник“ включват:

а) услугата за мониторинг на атмосферата предоставя информация относно качеството на въздуха на европейско равнище и за химичния състав на атмосферата в световен мащаб. По-специално чрез нея се предоставя информация за системите за мониторинг на качеството на въздуха в местен и национален мащаб и следва да се допринася за мониторинга на климатичните променливи, зависещи от химичния състав на атмосферата;

а) услугата за мониторинг на атмосферата предоставя информация относно качеството на въздуха на европейско равнище и за химичния състав на атмосферата в световен мащаб, като се обръща особено внимание на наблюдението на горското покритие от дървесни корони. По-специално чрез нея се предоставя информация за системите за мониторинг на качеството на въздуха в местен и национален мащаб, по-специално по отношение на динамиката на температурите, и следва да се допринася за мониторинга на климатичните променливи, зависещи от химичния състав на атмосферата;

б) услугата за мониторинг на морската среда предоставя информация относно физическото състояние и динамиката на океанските и морските екосистеми на равнището на световния океан и на европейските регионални области;

б) услугата за мониторинг на морската среда предоставя информация относно физическото състояние и динамиката на океанските и морските екосистеми на равнището на световния океан, полярните области и на европейските регионални области, като се обръща специално внимание на отпадъчните потоци;

в) услугата за мониторинг на земната повърхност предоставя информация в подкрепа на мониторинга на околната среда на световно и местно равнище по отношение на биологичното разнообразие, почвата, водите, горите и природните ресурси, както и в подкрепа на общото изпълнение на политиките в областта на околната среда, селското стопанство, развитието, енергетиката, градоустройството, инфраструктурата и транспорта;

в) услугата за мониторинг на земната повърхност предоставя информация в подкрепа на мониторинга на околната среда на световно и местно равнище по отношение на биологичното разнообразие, почвата, водите, криосферата, горите, земеделските практики и природните ресурси, както и в подкрепа на общото изпълнение на политиките в областта на околната среда, селското стопанство, развитието, енергетиката, градоустройството, инфраструктурата и транспорта;

г) услугата за мониторинг на изменението на климата предоставя информация, насочена към увеличаване на базата от знания в подкрепа на политиките за адаптиране и смекчаване на последиците. Тя по-специално допринася за предоставянето на данни за съществени климатични променливи, анализи и прогнози за климата във времеви и пространствен аспект, които са от значение за стратегиите за адаптиране и смекчаване на последиците в различните сектори и области от обществен интерес в рамките на Съюза;

г) услугата за мониторинг на изменението на климата предоставя информация, насочена към увеличаване на базата от знания в подкрепа на политиките за адаптиране и смекчаване на последиците. Тя по-специално допринася за предоставянето на данни за съществени климатични променливи, анализи и прогнози за климата във времеви и пространствен аспект, които са от значение за стратегиите за адаптиране и смекчаване на последиците в различните сектори и области от обществен интерес в рамките на Съюза;

д) услугата за ответни действия при извънредни ситуации предоставя информация, необходима за предприемане на ответни действия при извънредни ситуации във връзка с различни бедствия, включително метеорологични рискове, геофизични рискове, умишлено или случайно причинени от човека бедствия и други хуманитарни бедствия, както и за дейности по предотвратяване, изграждане на готовност, реакция и възстановителни дейности;

д) услугата за ответни действия при извънредни ситуации предоставя информация, необходима за предприемане на ответни действия при извънредни ситуации във връзка с различни бедствия, включително метеорологични рискове, геофизични рискове, умишлено или случайно причинени от човека бедствия и други хуманитарни бедствия, както и за дейности по предотвратяване, изграждане на готовност, реакция и възстановителни дейности;

е) услугата за сигурност предоставя информация в подкрепа на действията във връзка с предизвикателствата пред Европа в областта на сигурността, като по този начин повишава капацитета за предотвратяване на кризи, готовност и реакция, по-специално с оглед на граничното и морското наблюдение, но също така оказва подкрепа за външната дейност на Съюза чрез установяване и мониторинг на трансрегионални заплахи за сигурността, чрез системи за оценка на риска и ранно предупреждение, както и чрез картографиране и мониторинг на граничните зони.

е) услугата за сигурност предоставя информация в подкрепа на действията във връзка с предизвикателствата пред Европа в областта на сигурността, като по този начин повишава капацитета за предотвратяване на кризи, готовност и реакция, по-специално с оглед на граничното и морското наблюдение, но също така оказва подкрепа за външната дейност на Съюза чрез установяване и мониторинг на трансрегионални заплахи за сигурността, чрез системи за оценка на риска и ранно предупреждение, както и чрез картографиране и мониторинг на граничните зони.

 

Не се дава приоритет на никоя от тази услуги. Услугите се извършват съгласно принципите на субсидиарност и пропорционалност, като се зачитат изцяло съществуващите национални мандати. Следователно те позволяват развитието на децентрализирани и рентабилни услуги надолу по веригата, които, когато е целесъобразно, интегрират на европейско равнище съществуващите космически, in situ (наземни) и референтни данни и капацитет в държавите членки, с цел избягване на дублирането.

2. Развойни дейности за подобряване на качеството и ефикасността на оперативните услуги, включително тяхното развитие и приспособяване, и в предотвратяване на оперативните рискове или смекчаване на последиците от тях.

2. С цел да се гарантира развитието на услугите, посочени в точка 1 от настоящия раздел и тяхното поемане от публичния сектор, се предприемат и следните дейности:

 

 

а) Развойни дейности, целящи подобряване на качеството и ефикасността на оперативните услуги, включително тяхното развитие и приспособяване, и предотвратяване на оперативните рискове или смекчаване на последиците от тях.

3. Подпомагащи дейности, включващи мерки за насърчаване на ползвателите да използват оперативните услуги и приложенията надолу по веригата, както и комуникационни дейности и дейности по разпространение.

б) Подпомагащи дейности, включващи мерки за насърчаване на използването на оперативните услуги по програма „Коперник“, включително и комуникационни дейности и дейности по разпространение, както и разработването на стандартни процедури и инструменти за интегриране на данни и информация по програма „Коперник“ в работни потоци за ползвателите:

 

(i) от публични органи, на които е възложено определянето, изпълнението, осигуряването на изпълнението или осъществяването на мониторинг на обществена услуга или на политика в областите, посочени в точка 1 на настоящия раздел;

 

(ii) от други ползватели и приложения надолу по веригата;

 

(iii) от агенцията за ГНСС (GSA) в сътрудничество с центровете за високи научни постижения за наблюдението на земята.

Раздел II — Космически компонент

 

Космическият компонент на програма „Коперник“ осигурява космически наблюдения за постигане на целите, посочени в член 2, които са насочени преди всичко към оперативните услуги, посочени в точка 1 от Раздел І на настоящия член. Космическият компонент на програма „Коперник“ включва следните дейности:

 

а) осигуряване на космически наблюдения, включително:

 

i) приключване, поддръжка и функциониране на специални мисии по програма „Коперник“, включително определяне на задачите на спътниците; мониторинг и контрол на спътниците; приемане, обработване, архивиране и разпространение на данни и постоянно калибриране и валидиране;

 

ii) осигуряване на in situ данни за калибриране и валидиране на космическите наблюдения;

 

iii) осигуряване, архивиране и разпространение на допринасящи данни от мисии, в допълнение към данните от специалните мисии по програма „Коперник“;

 

iv) поддържане на космическата инфраструктура на програма „Коперник“;

 

б) дейности в отговор на променящите се потребности на ползвателите, включително:

 

i) установяване на пропуските в наблюдението и изготвяне на спецификации за нови космически мисии въз основа на утвърдени изисквания на ползвателите и съществуващата или планираната космическа инфраструктура;

 

ii) осъществяване на развойна дейност, насочена към модернизиране и допълване на космическия компонент на програма „Коперник“, в това число проектиране и възлагане на обществени поръчки за нови укрепени елементи на космическата инфраструктура, включително инфраструктура, чието пускане в експлоатация е предвидено за след 2025 г.;

 

в) принос за защитата на спътниците срещу риск от сблъсък чрез изпълнението на Решение (XXX) на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване.

 

Раздел III — In situ (наземен) компонент

 

In situ компонентът на програма „Коперник“ включва следните дейности:

 

а) координиране и хармонизиране на събирането и предоставянето на in situ данни, осигуряване на in situ данни за оперативните услуги, включително in situ данни на трети страни на международно ниво;

 

б) оказване на техническа помощ на Комисията относно изискванията спрямо данните от in situ наблюдения за нуждите на услугите;

 

в) сътрудничество с in-situ операторите с цел насърчаване на последователност на развойните дейности, свързани с инфраструктурата и мрежите за in-situ наблюдение;

 

г) установяване и преодоляване на пропуските в in situ наблюденията, които не могат да бъдат запълнени от съществуващите инфраструктури и мрежи.

 

(Техническа забележка: членове 5 и 6 отпадат)

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансовият пакет, заделен за програма „Коперник“ за периода 2014 — 2020 г., е в максимален размер на 3786 млн. евро по цени за 2011 г.

1. Максималният размер за изпълнението на програма „Коперник“ и за покриване на свързаните с дейностите по нея рискове за периода 2014 — 2020 г., е определен на 3786 млн. евро по цени за 2011 г., в съответствие с [член 14] от Регламент на Съвета № [...]13a В рамките на тези средства, бюджетните кредити за оперативни разходи се разпределят за специфичните цели, определени в член 2, параграф 2, както следва:

 

а) предоставяне на оперативните услуги, посочени в член 4, точка 1 от раздел І в съответствие с потребностите на ползвателите, [Х]%;

 

б) предоставяне на устойчив и надежден достъп до космически наблюдения, [Х%].

 

____________________

 

13a Регламент № [...] на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 година (ОВ L...).

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Когато се установи необходимост за отклоняване от сумата за специфичната цел с повече от 5 процентни пункта, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 21 за изменение на посочената сума.

 

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 21 за уточняване на приоритетите за финансиране, които да бъдат отразени в работните програми. Първият делегиран акт се приема преди …*.

 

______________

 

*OВ: моля въведете дата една година след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. С отпуснатите финансови средства за програма „Коперник“ могат също така да се покриват разходи, свързани с дейности по подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, които са пряко необходими за управлението на програма „Коперник“ и за постигането на нейните цели, по-специално проучвания, срещи, информационни и комуникационни дейности, както и разходи, свързани с ИТ мрежи, насочени към обработка на информация и обмен на данни. С ресурсите, заделени за комуникационни дейности съгласно настоящия регламент, може да се участва пропорционално във финансирането на институционалната комуникация по политическите приоритети на Съюза.

3. С отпуснатите финансови средства за програма „Коперник“ могат също така да се покриват разходи, свързани с дейности по подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, които са пряко необходими за управлението на програма „Коперник“ и за постигането на нейните цели, по-специално проучвания, срещи, информационни и комуникационни дейности, както и разходи, свързани с ИТ мрежи, насочени към обработка на информация и обмен на данни.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Форми на финансиране от Съюза

 

1. Финансирането от Съюза може да се предостави под следните правни форми:

 

а) споразумения за делегиране;

 

б) отпускане на безвъзмездни средства;

 

в) договори за възлагане на обществени поръчки.

 

2. В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 при предоставянето на финансиране от Съюза се гарантира действителна конкуренция, прозрачност и равно третиране.

 

3. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на средства от страна на Съюза, относно процеса на оценка и резултатите от тръжните процедури за възлагане на обществени поръчки, както и относно договорите, сключени въз основа на настоящия член след възлагането на поръчките.

Обосновка

По съображения за яснота и прозрачност, настоящето изменение възпроизвежда разпоредби от предишния Регламент за ГМОСС 911/2010.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Работна програма на Комисията

Роля на Комисията

1. Комисията приема работна програма в съответствие с член 84 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 3 от настоящия регламент.

1. Комисията носи цялостната отговорност за програма „Коперник“. Тя определя приоритетите и целите на програмата и упражнява надзор на изпълнението й, по-специално по отношение на разходите, графика и резултатите, както и интересите в областта на сигурността в съответствие с член 16, и предоставя на държавите членки и на Европейския парламент цялата съответна информация, свързана с програмата, чрез годишен доклад за резултатите от изпълнението. Посоченият доклад включва информация относно управлението на риска, общия размер на разходите, годишните оперативни разходи за всеки съществен елемент от инфраструктурата на програма „Коперник“, графика, резултатите и информацията, свързана с обществените поръчки. Този доклад се предоставя също така на комитета по програма „Коперник“.

 

2. Комисията приема, определя и актуализира според необходимостта дългосрочен план, включително технически портфейли за услугите по член 4, точка 1 от раздел І. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 3. Комисията по целесъобразност отчита дългосрочния план, когато взема решение относно средствата в рамките на годишна работна програма.

 

3. Комисията си сътрудничи с държавите членки за подобряване на обмена на данни и информация с тях и помежду им и за увеличаване на обема на наличните по програма „Коперник“ данни и информация.

 

4. Комисията може да приема мерки за насърчаване на унифициран подход на държавите членки при използването на данни и информация по програма „Коперник“, както и за насърчаване на достъпа им до технологиите и развитията във връзка с наблюдението на Земята. Тези мерки не нарушават конкуренцията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 20, параграф 2.

 

5. Комисията ръководи, от името на Съюза и в своите сфери на компетентност, дейността в областта на отношенията с трети държави и международни организации, като осигурява координацията между програма „Коперник“ и дейностите на национално, съюзно и международно равнище.

 

6. Комисията координира вноските от държавите членки, предназначени за оперативното предоставяне на услугите и за необходимото за тази цел дългосрочно наличие на данни, както от публична, така и от частна инфраструктура за наблюдение, необходими за извършването на настоящите и бъдещите услуги.

 

7. Комисията следи програма „Коперник“ да е допълваща и съгласувана, като създава подходящите връзки със съответните политики, инструменти, програми и действия на Съюза, за да гарантира, че те имат полза от услугите по програма „Коперник“.

 

8. Комисията следи за прозрачното и редовно участие на ползвателите и за провеждане на консултации с всички заинтересовани лица за установяване на изискванията им и мониторинг на тяхната удовлетвореност на равнището на Съюза и на национално равнище. За тази цел Комитетът по програма „Коперник“, посочен в член 20, параграф 1, упражнява надзор над специална Инфраструктура за разпространение на данните по програма „Коперник“, основана на мрежа от национални/регионални възли, ангажирани с гарантирането и координирането на разпространението на данните.

 

9. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 21 във връзка с установяването на изискванията спрямо данните, необходими за оперативните услуги, като отчита тенденциите в тяхното развитие.

 

10. Комисията предоставя на разположение финансовите ресурси за финансирането на програма „Коперник“.

 

11. Комисията взема подходящи мерки, за да гарантира пълното участие на частни ресурси в подкрепа на програма „Коперник“ и цялостните й цели, като по този начин дава възможност за растежа на секторите по средата и надолу по веригата.

 

12. Комисията насърчава наличието на дългосрочна стабилна инвестиционна среда и консултира заинтересованите страни при вземането на решение за промяна на продукти, произтичащи както от данните, така и от информационните услуги, обхванати от Регламента за програма „Коперник“.

 

13. Комисията подкрепя една широкообхватна информационна кампания за местните органи във връзка с данните и услугите по програма „Коперник“, като подчертава например тяхното значение за целите на териториалното управление и публичните политики. В тази рамка следва да бъде изготвен пълен преглед на съществуващото законодателство на Съюза в областта на околната среда, по-специално на директиви като Директивата за Инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) или Директивата за качеството на въздуха, за чието изпълнение местните органи се нуждаят от данни по програма „Коперник“.

 

14. Комисията приема работна програма в съответствие с член 84 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 3 от настоящия регламент.

 

(Техническа забележка: членове 9 и 11 отпадат)

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11a

 

Роля на Европейската космическа агенция

 

1. В съответствие с член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 Комисията сключва с Европейската космическа агенция (ЕКА) споразумение за делегиране, в което, наред с другото, се установяват следните общи условия за възлагане на задачи от Комисията на ЕКА по отношение на:

 

а) проектирането, разработването и доставянето на системния космически компонент на програма „Коперник“;

 

б) определянето на системната архитектура на космическия компонент въз основа на изискванията на ползвателите;

 

в) управлението на поверените средства;

 

г) процедурите за мониторинг и контрол;

 

д) организацията на процедурата по възлагане на обществени поръчки за възлагане на извършването на специални мисии на подходящ субект, с изключение на мисиите, управлявани от Eumetsat.

 

В съответствие с член 60 от Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012, по отношение на разработването на космическия компонент на програма „Коперник“, Комисията може да предостави на ЕКА правомощието да извършва действие в качеството на възлагащ орган с правомощия да взема решения във връзка с изпълнението и съгласуването на задачи по възлагане на обществени поръчки, делегирани на агенцията.

 

2. Това споразумение за делегиране се отнася до Комитета по програма „Коперник“ за консултация и се представя на Европейския парламент.

 

ЕКА предоставя на Комисията систематична информация за плановете, разходите и графиците, като посочва корективните действия, които трябва да бъдат предприети в случай на несъответствие между планираните бюджети, изпълнение и график.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията може да възложи изцяло или отчасти изпълнението на задачите, описани в член 4, на компетентни органи на Съюза, когато това е надлежно обосновано поради особеното естество на действието и специфичния експертен опит на органа на Съюза. Сред тези органи са:

1. Комисията може да възложи чрез споразумения за делегиране изцяло или отчасти изпълнението на задачите, описани в член 4, на следните компетентни органи на Съюза, европейски агенции и организации, когато това е надлежно обосновано поради особеното естество на действието и специфичния експертен опит, мандат, дейност и управленски капацитет на органа на Съюза.

а) Европейската агенция за околна среда (ЕАОС);

а) Европейската агенция за околна среда (ЕАОС);

б) Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (Frontex);

б) Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (Frontex);

в) Европейската агенция за морска безопасност (EMSA);

в) Европейската агенция за морска безопасност (EMSA);

г) Сателитния център на Европейския съюз (EUSC).

г) Сателитния център на Европейския съюз (EUSC).

 

гa) Европейски център за средносрочна прогноза за времето (ECMWF);

 

гб) Европейска агенция за ГНСС (GSA);

2. При избора на орган на Съюза се взема предвид икономическата ефективност от възлагането на тези задачи и отражението върху управленската структура на органа, както и върху неговите финансови и човешки ресурси.

2. При избора на орган на Съюза се взема предвид положението на пазара и икономическата ефективност от възлагането на тези задачи и отражението върху управленската структура на органа, както и върху неговите финансови и човешки ресурси. Тези органи и организации на Съюза осигуряват достъп до конкуренция за поверените им дейности в съответствие с принципите за възлагане на обществени поръчки.

3. Задачите по изпълнение на бюджета, възложени по изключение на компетентни органи на Съюза съгласно настоящия член, се включват в работната програма на съответния орган с информационна цел.

3. Задачите по изпълнение на бюджета, възложени по изключение на компетентни органи на Съюза съгласно настоящия член, се включват в работната програма на съответния орган с информационна цел.

4. Комисията може да възложи изцяло или отчасти задачите във връзка с развойната дейност по космическия компонент, описана в член 5, буква б), на Европейската космическа агенция (ЕКА).

 

5. Комисията може да възложи изцяло или отчасти оперативните задачи в рамките на космическия компонент, описани в член 5, буква а), на ЕКА и на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT).

5. Комисията възлага изцяло или отчасти оперативните задачи в рамките на космическия компонент, описани в член 4, буква а) от раздел ІІ, на ЕКА и на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) съгласно съответния им експертен опит.

6. Комисията може да възложи изцяло или отчасти дейностите в рамките на in situ компонента, описани в член 6, на операторите на услугите, описани в член 4.

6. Комисията може да възложи изцяло или отчасти дейностите в рамките на in situ компонента, описани в член 4 на раздел ІІІ, на операторите на услугите, описани в точка 1, раздел І от настоящия член.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Надзор на операторите

Обществени поръчки

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До Комисията могат да се отправят жалби във връзка с възлагането на договори и предоставянето на безвъзмездни средства от операторите в рамките на изпълнението на споразумението за делегиране или на работната програма. Независимо от това тези жалби може да се отнасят единствено до умишлено нарушение, груба небрежност или измама и да се подават само след като са били изчерпани всички средства за обжалване пред оператора.

Общи разпоредби, приложими за възлагането на обществени поръчки

 

Общи принципи

 

1. Без да се засягат мерките, необходими за защита на основните интереси във връзка със сигурността на Съюза или обществената сигурност или за спазване на изискванията на Съюза във връзка с контрола върху износа, към програма „Коперник“ се прилагат Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и по-специално общите принципи за свободен достъп и лоялна конкуренция по цялата верига на промишлени доставки, за осъществяване на процедурите за възлагане на обществени поръчки въз основа на прозрачна и своевременна информация, за ясно съобщаване на приложимите правила към обществените поръчки и към критериите за подбор и възлагане на обществените поръчки и за всяка друга съответна информация, която осигурява равнопоставеност за всички потенциални оференти.

 

2. При процедурата за възлагане на обществени поръчки възлагащите органи преследват следните цели при техните покани за представяне на оферти:

 

а) насърчаване в целия Съюз на възможно най-широко и най-отворено участие от страна на всички икономически оператори, и по-специално на нови стопански субекти и МСП, в т.ч. чрез стимулиране на договарянето с подизпълнители от страна на участниците в тръжните процедури;

 

б) избягване на възможни злоупотреби с господстващо положение и на зависимостта от само един доставчик;

 

в) използване на предходните инвестиции на публичния сектор и на извлечените поуки, както и на промишления опит и компетентности, включително и тези, придобити през първоначалната фаза на програмата, като същевременно се гарантира, че се спазват правилата за конкурентно възлагане на обществени поръчки;

 

г) търсене, по целесъобразност, на повече от един източник с оглед на осигуряването на по-добър цялостен контрол върху програмата и свързаните с нея разходи и график;

 

д) вземане под внимание, когато е целесъобразно, на общите разходи през целия полезен жизнен цикъл на продукта, услугата или дейността, която е предмет на поръчката, но като стойността не се подлага само на съображения, свързани с разходите.

 

Специфични разпоредби

 

1. Създаване на условия за лоялна конкуренция

 

Възлагащият орган предприема подходящите мерки за осигуряване на условия за лоялна конкуренция, когато предишно участие на дадено предприятие в дейности, свързани с тези, които са предмет на поканата за представяне на оферти:

 

а) може да предостави на даденото предприятие значителни предимства от гледна точка на привилегирована информация и поради това може да породи опасения относно равното третиране; или

 

б) засяга обичайните условия на конкуренция или безпристрастността и обективността при възлагането на обществените поръчки или изпълнението на договорите.

 

Тези мерки не нарушават конкуренцията и не застрашават равното третиране или поверителността на събраната информация относно предприятията, техните търговски отношения и структурата на разходите им. В тази връзка при тези мерки се отчитат естеството и условията на предвиждания договор.

 

2. Сигурност на информацията

 

В случай на договори, които включват, изискват и/или съдържат класифицирана информация, възлагащият орган уточнява в тръжната документация мерките и изискванията, необходими за гарантиране на сигурността на информацията на изискваното равнище.

 

3. Надеждност на доставките

 

Възлагащият орган уточнява в тръжната документация изискванията си, свързани с надеждността на доставките или с предоставянето на услуги по изпълнението на договора.

 

4. Договори за обществени поръчки с условни етапи

 

а) Възлагащият орган може да възложи обществена поръчка под формата на договор за обществена поръчка с условни етапи.

 

б) Договорът за обществената поръчка с условни етапи съдържа един фиксиран етап с бюджетно задължение, което поражда твърд ангажимент по отношение на извършването на дейностите, доставките или услугите, които са предмет на обществената поръчка за този етап, и един или повече условни етапи както от гледна точка на бюджета, така и на изпълнението. В тръжната документация се посочват особеностите, отнасящи се конкретно до обществените поръчки с условни етапи. В нея по-конкретно се определят предметът на договора за обществената поръчка, стойността или договореностите за определянето й и договореностите за извършване на дейностите, доставките и услугите на всеки етап.

 

в) Задълженията на фиксирания етап са част от едно съгласувано цяло, също както и задълженията на всеки условен етап, като се вземат под внимание задълженията на предишните етапи.

 

г) Изпълнението на всеки условен етап подлежи на решение на възлагащия орган, което се съобщава на изпълнителя в съответствие с договора. Когато даден условен етап е потвърден със закъснение или не е потвърден, изпълнителят може да получи обезщетение за изчакването или отказа, ако договорът за обществената поръчка предвижда това и при условията, определени в него.

 

д) Когато по отношение на определен етап възлагащият орган установи, че дейностите, доставките или услугите, договорени за този етап, не са извършени, той може да поиска обезщетение и да прекрати договора, ако договорът за обществената поръчка предвижда това и при условията, определени в него.

 

5. Договори за обществени поръчки със стойност въз основа на действително направените разходи за изпълнение

 

а) Възлагащият орган може да избере договор за обществена поръчка със стойност, която е изцяло или частично формирана въз основа на действително направените разходи за изпълнение, при условията, определени в буква б).

 

Стойността, която се заплаща за такива договори, представлява възстановяване на всички преки разходи, направени от изпълнителя във връзка с изпълнението на договора, като разходи за труд, материали, консумативи, използване на оборудване и инфраструктури, необходими за изпълнението на договора. Към тези разходи се добавя фиксирана сума за покриване на непреките разходи и печалбата или сума за покриване на непреките разходи и стимулираща добавка в зависимост от изпълнението на целите по отношение на резултатите и графика за изпълнение.

 

б) Възлагащият орган може да избере да сключи договор със стойност, която е изцяло или частично формирана въз основа на действително направените разходи за изпълнение, когато обективно е невъзможно да се определи твърда стойност и ако може обосновано да се покаже, че една такава твърда стойност би била неоснователно завишена поради несигурността във връзка с изпълнението на обществената поръчка, тъй като:

 

i) обществената поръчка има много сложни особености или изисква използването на нова технология и поради това е свързана със значителен брой технически рискове; или

 

ii) дейностите, които са обект на договора за обществената поръчка, поради оперативни съображения трябва да започнат веднага, а все още не е възможно да се определи фиксирана твърда стойност, понеже съществуват значителни рискове или изпълнението на договора зависи отчасти от изпълнението на други договори.

 

в) Прагът за договор със стойност, която е изцяло или частично формирана въз основа на действително направените разходи за изпълнение, е максималната стойност, която може да се заплати. Той може да се надвиши само в изключителни случаи, надлежно обосновани и с предварителното съгласие на възлагащия орган.

 

г) В тръжната документация на обществена поръчка със стойност, която е изцяло или частично формирана въз основа на действително направените разходи за изпълнение, се уточняват:

 

i) естеството на договора за обществената поръчка, т.е. дали е обществена поръчка със стойност, която е изцяло или частично формирана въз основа на действително направените разходи за изпълнение, в рамките на даден праг;

 

ii) при обществена поръчка със стойност, която е частично формирана въз основа на действително направените разходи за изпълнение — съответните елементи, за които стойността се определя въз основа на действително направените разходи за изпълнение;

 

iii) общият размер на прага;

 

iv) критериите за възлагане, които трябва да дават възможност да се оцени достоверността на посочените в подлежащата на оценяване оферта предвиден общ бюджет, възстановими разходи, механизми за определяне на тези разходи и печалба;

 

v) механизмът на увеличението, посочено в буква а), което трябва да се прилага за преките разходи;

 

vi) правилата и процедурите за определяне на допустимостта на разходите, предвидени от оферента за изпълнението на договора в съответствие с принципите, определени в буква д);

 

vii) счетоводните правила, които трябва да се спазват от оферентите;

 

viii) при трансформиране на договор със стойност, която е частично формирана въз основа на действително направените разходи за изпълнение, в договор с фиксирана твърда стойност — условията за трансформирането.

 

д) Декларираните от изпълнителя разходи при изпълнението на договор със стойност, която е изцяло или частично формирана въз основа на действително направените разходи за изпълнение, са допустими само ако:

 

i) са действително направени по време на срока на договора, с изключение на разходите за оборудването, инфраструктурите и дълготрайните нематериални активи, необходими за изпълнението на договора, които могат да се считат за допустими в размер до цялата им покупна стойност;

 

ii) са посочени в общия проектобюджет, който може да бъде преразгледан чрез изменения на първоначалния договор;

 

iii) са необходими за изпълнението на договора;

 

iv) произтичат от изпълнението на договора и могат да се припишат на него;

 

v) са установими, проверими и вписани в счетоводните документи на изпълнителя и са определени в съответствие със счетоводните стандарти, посочени в спецификациите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка и в договора;

 

vi) отговарят на изискванията на приложимото данъчно и социално законодателство;

 

vii) не се отклоняват от условията на договора;

 

viii) са приемливи, обосновани и отговарят на изискванията за добро финансово управление, по-специално от гледна точка на икономичността и ефикасността.

 

Изпълнителят е отговорен за осчетоводяването на разходите си, правилното водене на счетоводната си документация или на който и да е друг документ, необходим за доказване, че разходите, които иска да му се възстановят, са направени и отговарят на принципите на настоящия член. Разходите, които не могат да бъдат обосновани от изпълнителя, се считат за недопустими и се отказва тяхното възстановяване.

 

е) Възлагащият орган е отговорен за следните задачи с цел осигуряване на правилното изпълнение на договорите със стойност въз основа на действително направените разходи за изпълнение:

 

i) определяне на възможно най-реалистичния праг, който да осигурява необходимата гъвкавост с оглед на техническите трудности;

 

ii) трансформиране на договора със стойност, която е частично формирана въз основа на действително направените разходи за изпълнение, в договор с фиксирана твърда стойност веднага щом е възможно да се определи такава фиксирана твърда стойност при изпълнението на договора; за целта определя условията за трансформиране на договор със стойност въз основа на действително направените разходи за изпълнение в договор с фиксирана твърда стойност;

 

iii) предприемане на мерки за наблюдение и проверка, с които се установява по-специално система за прогнозиране на предвидените разходи;

 

iv) определяне на принципите, инструментите и процедурите, които са целесъобразни за изпълнението на договора, по-специално за установяване и проверка на допустимостта на разходите, направени от изпълнителя или неговите подизпълнители при изпълнението на договора, и за внасяне на изменения в договора;

 

v) проверяване на това дали изпълнителят и подизпълнителите му спазват счетоводните стандарти, посочени в договора, и задължението да представят своите счетоводни документи, които следва да дават вярна и точна представа за отчетите;

 

vi) непрекъснато гарантиране през целия срок на изпълнение на договора на ефективността на принципите, инструментите и процедурите, посочени в точка iv).

 

6. Изменения

 

Възлагащият орган и изпълнителите могат да променят договора чрез изменение, при условие че изменението отговаря на всички следни условия:

 

а) не променя предмета на договора;

 

б) не нарушава икономическото равновесие на договора;

 

в) не добавя условия, които ако бяха съществували първоначално в документацията за обществената поръчка, биха дали възможност да участват оференти, различни от тези, които са били допуснати, или да се приеме оферта, различна от първоначално приетата.

 

7. Възлагане на подизпълнители

 

а) Възлагащият орган изисква от оферента да възложи подизпълнение на част от поръчката чрез конкурентно възлагане на подходящите нива на подизпълнение на дружества, които не са част от групата, към която оферентът принадлежи, по-специално на нови стопански субекти и МСП.

 

б) Възлагащият орган уточнява изискваната част от договора, която да бъде възложена на подизпълнители, под формата на интервал, ограничен от минимален и максимален процент. При определянето на тези проценти възлагащият орган взема под внимание факта, че тези проценти са пропорционални на целта и стойността на договора, като се отчита естеството на съответния сектор на дейност, и по-специално условията на конкуренция и наблюдавания промишлен потенциал.

 

в) Ако оферентът посочи в своята оферта, че не възнамерява да възлага на подизпълнител никаква част от поръчката или пък възнамерява да възложи на подизпълнител част, по-малка от минималния процент в интервала, посочен в буква б), той посочва на възлагащия орган причините за това. Възлагащият орган предоставя тази информация на Комисията.

 

г) Възлагащият орган може да отхвърли подизпълнителите, избрани от кандидата на етапа на процедурата за възлагане на основната обществена поръчка, или от оферента, избран за изпълнение на поръчката. Той обосновава писмено своя отказ, който може да се основава само на критериите, използвани за подбора на оференти за основната обществена поръчка.

Изменение   25

Предложение за регламент

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Данните и информацията по програма „Коперник“ се предоставят изцяло, свободно и безплатно при спазване на следните ограничения:

Данните и информацията по програма „Коперник“ се предоставят изцяло, свободно и безплатно, по-конкретно при извънредни ситуации и за целите на помощта за развитие при пълно спазване на политиката на Съюза за защита на данните и на следните ограничения:

 

а) лицензионните условия във връзка с данни и информация, принадлежащи на трети страни;

а) лицензионните условия във връзка с данни и информация, принадлежащи на трети страни;

б) форматите на разпространение, характеристиките и средствата за разпространение;

б) форматите на разпространение, характеристиките и средствата за разпространение;

в) интересите в областта на сигурността и външните отношения на Съюза или на неговите държави членки;

в) интересите в областта на сигурността и външните отношения на Съюза или на неговите държави членки;

г) риска от нарушаване на дейността на системата за изготвяне на данни и информация по програма „Коперник“ по причини, свързани с безопасността, или по технически причини.

г) риска от нарушаване на дейността на системата за изготвяне на данни и информация по програма „Коперник“ по причини, свързани с безопасността, или по технически причини.

 

Не по-късно от 1 януари 2017 г. Комисията ще извърши, след консултация с всички заинтересовани страни, преглед на въздействието на политиката за защита на данни върху европейския пазар за данни и услуги. По целесъобразност прегледът може да доведе до преразглеждане на политиката за защита на данни.

 

Зачитат се съществуващите права на достъп до данните по програма „Коперник“, които държавите участнички държат по космическия компонент на програма ГМОСС на ЕКА.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, в споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, в договорите, споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящата програма, се съдържат разпоредби, с които Комисията, Сметната палата и OLAF изрично се упълномощават да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответната им компетентност.

4. Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, в споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, в договорите, споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящата програма, се съдържат разпоредби, с които Комисията, Сметната палата и OLAF изрично се упълномощават да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответната им компетентност. Европейският парламент се информира за резултатите от тези одити и разследвания.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съюзът или специално определен орган или фонд е собственик на всички материални и нематериални активи, създадени или разработени в рамките на програма „Коперник“, при спазване, когато това е целесъобразно, на споразумения, сключени с трети страни, по отношение на съществуващите права на собственост.

1. Съюзът или специално определен орган е собственик на всички материални и нематериални активи, създадени или разработени в рамките на програма „Коперник“, при спазване, когато това е целесъобразно, на споразумения, сключени с трети страни, по отношение на съществуващите права на собственост.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията може да се подпомага от представители на крайните ползватели, от независими експерти, по-специално по въпросите на сигурността, и от представители на съответните национални агенции, по-специално националните космически агенции, които да Й предоставят необходимите технически и научни експертни познания и обратна информация от ползвателите.

1. Комисията може да се подпомага от специален орган, „Форума на ползвателите“, който обединява представители на междинните и крайните ползватели, от независими експерти, по-специално по въпросите на сигурността, и представители на съответните национални агенции, по-специално националните/регионалните космически агенции или техни асоциации, които да ѝ предоставят необходимите технически и научни експертни познания и обратна информация от ползвателите, по-конкретно относно установяването, определянето и утвърждаването на изискванията на ползвателите; Други заинтересовани страни могат да бъдат поканени в качеството на наблюдатели. Комисията председателства Форума на ползвателите и осигурява неговия секретариат. Форумът на ползвателите приема свой вътрешен правилник. Европейският парламент, Съветът и Комитета по програмата „Коперник“ биват информирани цялостно за неговата работа.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. За насърчаване и улесняване на използването на технологии за наблюдение на Земята, както от местните органи, така и от МСП, Комисията се подпомага от специална мрежа за разпространение на данни по програма „Коперник“, включваща национални и регионални органи, под надзора на Комитета по програма „Коперник“.

 

Представителите на ЕКА и на операторите, на които са възложени задачи по програмата, участват като наблюдатели в работата на Комитета по програма „Коперник“ при условията, определени в неговия процедурен правилник.

 

Международните споразумения, сключени от Съюза, могат да предвиждат участието, когато е уместно, на представители на трети държави или международни организации в работата на Комитета по програма „Коперник“ при условията, определени в процедурния му правилник.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, параграф 1 и член 18, параграф 3, се предоставя на Комисията за неограничен срок, считано от 1 януари 2014 г.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 8, член 15, параграф 1 и член 18, параграф 3, се предоставя на Комисията за срока на програмата.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Не по-късно от 30 юни 2018 г. Комисията изготвя доклад за оценка за постигането на целите по всички задачи, финансирани по програма „Коперник“, с оглед на техните резултати и въздействие, тяхната европейска добавена стойност и ефикасността при използването на ресурсите. По-специално в оценката се разглежда актуалността на всички цели, както и приносът на предприетите мерки за постигане на целите, определени в членове 2 и 3.

1. Не по-късно от 1 януари 2017 г. Комисията изготвя доклад за оценка за постигането на целите по всички задачи, финансирани по програма „Коперник“, с оглед на техните резултати и въздействие, тяхната европейска добавена стойност и ефикасността при използването на ресурсите и възможния преразход. По-специално в оценката се разглежда актуалността на всички цели, както и приносът на предприетите мерки за постигане на целите, определени в член 2, както и ефикасността на организационната структура и обхвата на разположените услуги. Оценката включва анализ на въздействието на член 14 върху европейския пазар за данни и услуги и по целесъобразност трябва да бъде придружена от предложения за изменение на настоящия регламент. Резултатите от доклада за оценка формират базата за предложението на Комисията за преразглеждане на настоящия регламент, което следва да бъде внесено най-късно до 1 януари 2020 г.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Във време, когато разполагането с информация и подходящото й използване имат важни геостратегически последици, Европа трябва да има капацитета да оценява независимо своите политически отговори по надежден и своевременен начин. Програмата „Коперник“ (новото име на програмата ГМОССЕ) е тази инфраструктура — Европейската всеобхватна система за наблюдение на Земята. Предложението на Комисията сигнализира за настъпването на оперативната фаза на групата от спътници. Основната цел е да се предоставят ползи за европейските граждани в редица области, по-специално за цели, свързани с околната среда и изменението на климата, като същевременно се запази обхватът му по отношение на гражданското измерение; при все това някои от по-спорните елементи като управлението и политиката относно данните ще трябва да бъдат подобрени, за да се осигури безпроблемно развитие. В действителност, ако програмата „Коперник“ се счита за приоритет за промишлената политика, както и за политиката в областта на околната среда, и за водеща програма, както твърди Комисията, то тогава е чудно защо първоначално предложеният бюджет е намален с почти 35 %. В крайна сметка космическият сектор е свързан със значителен брой работни места и със съответна изследователска дейност, като програмата „Коперник“ сама обещава възвращаемост от 3,2 евро за всяко изхарчено евро: не е ли сега времето да се цели разрастване на европейската икономика? Не е ли сега времето за големи икономически проекти, които могат да изведат Европа от тинята? В измененията докладчикът предлага да се разгледат алтернативни организационни модели и модели на управление и финансиране за бъдещето, за да се отразят дългосрочният ангажимент и балансираното управление. Като се има предвид, че регламентът вече включва разпоредби за линия на финансиране за проекта за космическо наблюдение и проследяване, който е от съществено значение за бъдещата сигурност на европейските космически инфраструктури и независими операции, докладчикът счита, че изследователските дейности, свързани с програма „Коперник“, в тази нова фаза на програмата ще бъдат по-добре финансирани от предвидените за космически дейности средства по програма „Хоризонт 2020“.

По-голямата част от измененията привеждат структурата на документа в съответствие с предишните регламенти и се основават на опита, натрупан в рамките на процеса на приемане на програмата „Галилео“: такъв е по-специално случаят с мерките за възлагане на обществени поръчки и описанието на ролята на ЕКА — големият „партньор“ на Европейската комисия в това начинание. Като цяло докладчикът се е опитал да вземе под внимание позициите на различните заинтересовани страни и да балансира текста в посока към един по-представителен модел за сектора и местните органи, като същевременно също така се гарантира, че инфраструктурата ще бъде разположена съгласно планираното и че се преследват стратегическите, промишлените, икономическите и обществените цели на програмата. За тази цел са предприети стъпки за насърчаване на европейската конвергенция, по-голямата прозрачност и демократичната отчетност в програмата. Комисията се оправомощава да приема мерки за изпълнение за насърчаване на унифициран подход на държавите членки при използването на данни и информация по програмата, както и за гарантиране на достъпа до технологиите и развитията във връзка с услугите за наблюдение на Земята. Въпреки че Комисията ще бъде подотчетна и ще носи цялостната отговорност за програмата и нейната координация, делегиране на задачи се предвижда, за да се улесни участието на трети страни. По-голямата роля на някои заинтересовани страни в структурата за вземане на решения би застрашила етичния баланс между страните, които определят правилата за участие, и тези, които участват.

Въпреки това е важно Комисията да насърчава широката ангажираност на европейските публични и частни заинтересовани страни, да дава възможност за растеж на секторите по средата и надолу по веригата и да улеснява създаването на нови пазари. В тази рамка докладчикът предлага създаването на специална мрежа за разпространение на данни по програма „Коперник“, съставена от национални и регионални органи, за да подпомага използването на технологиите за наблюдение на Земята от местните органи и МСП.

В заключение, с наличието на подходяща политика относно данните програма „Коперник“ има потенциала да стимулира европейския сектор на услугите за икономически оператори и секторите на услугите за ползватели, като им помогне да се превърнат в световни лидери. Политиката за пълен, свободен и безплатен достъп до данните е важен компонент на Регламента за програма „Коперник“, като се има предвид, че по принцип европейците не следва да плащат два пъти за едни и същи данни. Политиката, която ще се счита за подходяща политика относно данните, обаче трябва да взема предвид стратегическите и икономическите съображения, както и не следва да възпрепятства конкурентоспособността на европейските промишлености. Реципрочността на достъпа до данни с трети неучастващи държави представлява важно средство за гарантиране на лоялната конкуренция. Изключения от този принцип следва да бъдат установени за извънредни ситуации и ситуации, свързани с гражданската сигурност, или когато е налице добавена стойност за други европейски политики, по-специално при дейности, свързани с помощта за развитие. Договарянето от Комисията на споразумения с трети страни по други въпроси вече е предвидено в регламента, което позволява този принцип да бъде лесно добавен.

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ (15.11.2013)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010
(COM(2013)0312/2 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD))

Докладчик по становище: Мария Да Граса Карвалю

КРАТКА ОБОСНОВКА

Програмата „Коперник“ се предлага като приемник на Европейската програма за наблюдение на Земята — ГМОСС (Глобален мониторинг на околната среда и сигурността), която бе първоначално разработена като част от Рамковата програма за изследвания и технологично развитие, а след това, от 2010 г., установена като оперативна програма в областта на космическата политика.

Нейната основна цел е да предоставя данни и информация, произтичаща от космически и наземни наблюдения, които допринасят за опазването на околната среда, гражданската защита и сигурността, и в крайна сметка – за икономическия растеж.

За разлика от останалите финансови програми за периода 2014—2020 г., настоящото предложение за регламент за създаването на програмата „Коперник“ бе внесено от Комисията едва след приключването на преговорите относно новата Многогодишна финансова рамка (МФР). След като МФР бъде одобрена от институциите, програмата „Коперник“ ще разполага с конкретен бюджетен ред по функция 1а в размер от 3 786 милиона евро по цени от 2011 г. (4 291 милиона евро по текущи цени) в продължение на седем години.

Споразумението за МФР ще предостави също така гаранции по отношение на обособяването на тази сума в бюджета на ЕС. На първо място, в члена, посветен на широкомащабните проекти в проекта на регламент, определящ МФР от 2014 до 2020 г., са включени 3 786 милиона евро (по цени от 2011 г.) като максимален размер на финансирането за програмата „Коперник“— както и във внесения от Комисията проекторегламент за програмата „Коперник“. На второ място, в проекта за Междуинституционално споразумение се уточнява, че законодателната гъвкавост от 10% (в рамките на които един годишен бюджет може да се отклони от референтния размер за дадена програма) не се прилага по отношение на широкомащабните проекти.

Докладчикът има стремежа да осигури допълнителни гаранции за бюджетния орган, без да възпрепятства бързото стартиране на програмата. Предлаганите изменения имат за цел да осигурят повече прозрачност в модела за финансиране на „Коперник“ и повече информация и участие на Европейския парламент, по-специално що се отнася до разбивката на пакета за програмата „Коперник“, еволюцията на свързаните с нея разходи и използването на споразумения за делегиране, безвъзмездни средства и обществени поръчки като форми на финансиране от Съюза.

Докладчикът предлага също така се придаде формален характер на участието на ползвателите и заинтересованите страни чрез изграждането на Форум на ползвателите, предвиден в Регламента за ГМОСС.

На последно място, но не последно по значение, като се има предвид, че спътниците по програмата „Коперник“ са особено изложени на риск от сблъсъци, докладчикът настоява, че същата следва да дава финансов принос за Програмата за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) За да постигне своите цели, програма „Коперник“ следва да разчита на самостоятелен капацитет на Съюза за извършване на космически наблюдения и за предоставяне на оперативни услуги в областта на околната среда, гражданската защита и сигурността. Тя следва също така да използва наличните in situ данни, предоставяни по-специално от държавите членки. Предоставянето на оперативни услуги зависи от гладкото функциониране и безопасността на космическия компонент на програма „Коперник“. Нарастващият риск от сблъсък с други спътници и космически отпадъци представлява най-сериозната заплаха за космическия компонент на програмата. Поради това по програма „Коперник“ следва да се оказва подкрепа за действия, насочени към намаляване на тези рискове, по-специално чрез участие в програмата, създадена с Решение [XXX] на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване11.

(9) За да постигне своите цели, програма „Коперник“ следва да разчита на самостоятелен капацитет на Съюза за извършване на космически наблюдения и за предоставяне на оперативни услуги в областта на околната среда, гражданската защита и сигурността. Тя следва също така да използва наличните in situ данни, предоставяни по-специално от държавите членки. Предоставянето на оперативни услуги зависи от гладкото функциониране и безопасността на космическия компонент на програма „Коперник“. Нарастващият риск от сблъсък с други спътници и космически отпадъци представлява най-сериозната заплаха за космическия компонент на програмата. Поради това по програма „Коперник“ следва да се оказва подкрепа за действия, насочени към намаляване на тези рискове, по-специално чрез предоставяне, заедно с Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS)/Галилео, на най-голям принос за програмата, създадена с Решение [XXX] на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване11.

______________

__________________

11 ОВ L, , стр..

11ОВ L, , стр..

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Максималният размер на финансовия пакет, необходим за действията по програма „Коперник“ (за 2014 — 2020 г.), е 3786 млн. евро по цени за 2011 г., разпределени по отделна бюджетна глава във функция 1a, дял 2 от общия бюджет на Съюза. Разходите за персонал и административните разходи на Комисията във връзка с координирането на програма „Коперник“ следва да се финансират от бюджета на Съюза.

(10) В качеството си на широкомащабен проект по смисъла на [член 14] от Регламент (ЕС) №.../2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 година, максималният размер на финансиране, наличен за действията по програмата „Коперник“ (за 2014—2020 г.) и за всякакви рискове, свързани с нейните дейности, е 3786 млн. евро по цени за 2011 г., разпределени по отделна бюджетна глава във функция 1a, дял 2 от общия бюджет на Съюза. Разходите за персонал и административните разходи на Комисията във връзка с координирането на програма „Коперник“ следва да се финансират от бюджета на Съюза. В случай на допълнителни непредвидени финансови задължения, всякакво увеличение на приноса на Съюза не следва да бъде в ущърб на други програми и следователно следва те да бъдат покрити от наличния резерв между тавана на МФР и тавана на собствените ресурси.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) За по-голяма прегледност и с цел да се улесни контролът на разходите, пакетът „Коперник“ следва да бъде разчленен на различни категории според специфичните цели, набелязани в настоящия регламент. На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с преразпределението на финансиране от една конкретна цел към друга, когато отклонението надвишава пет процентни пункта, и уточняването на приоритетите за финансиране, които следва да бъдат отразени в работните програми.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Комисията следва да носи цялостната отговорност за програма „Коперник“. Тя следва да определя приоритетите и целите по програмата и да осигурява общата Й координация и надзор.

(16) Комисията следва да носи цялостната отговорност за програма „Коперник“. Тя следва да определя предварително и ясно приоритетите и целите по програмата и да осигурява общата ѝ координация и надзор. Това следва да включва и специални усилия за повишаване на обществената информираност относно значението и повсеместността на космическите програми във всекидневния ни живот. Тя следва да предоставя своевременно цялата имаща отношение информация относно програмата на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

Правилното обществено разбиране и подкрепа са изключително важни за оправдаването на бюджета, както и за разпространението на продуктите на космическите програми.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 25

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) С цел да се повиши стойността на програма „Коперник“ от гледна точка на ползвателите Комисията следва да бъде подпомагана от представители на междинните и крайните ползватели, от експерти от държавите членки, включително експерти от съответните национални агенции, или от независими експерти.

(25) С цел да се повиши стойността на програма „Коперник“ от гледна точка на ползвателите Комисията следва да бъде подпомагана от специален орган („Форум на ползвателите“), който да обединява представители на междинните и крайните ползватели, от експерти от държавите членки, включително експерти от съответните национални агенции, и независими експерти. Други имащи отношение заинтересовани страни могат да бъдат поканени като наблюдатели.

Обосновка

Новият регламент следва да доразвие „Форума на ползвателите“, създаден от предшестващия го Регламент 911/2010 за ГМОСС.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 5 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) принос за защитата на спътниците срещу риск от сблъсък.

в) принос за защитата на спътниците срещу риск от сблъсък чрез изпълнението на Решение [XXX] на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване.

Обосновка

Следва да се изясни, че програмата „Коперник“ ще допринася за програмата за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансовият пакет, заделен за програма „Коперник“ за периода 2014 — 2020 г., е в максимален размер на 3786 млн. евро по цени за 2011 г.

1. Максималният размер на финансиране за изпълнението на програма „Коперник“ и покриване на рисковете, свързани с нейните дейности за периода 2014—2020 г. се определя на 3786 млн. евро по цени за 2011 г., в съответствие с [член 14] от Регламент № [...] на Съвета за определяне на многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. В рамките на тези средства, бюджетните кредити за оперативни разходи се разпределят за специфичните цели, определени в член 3, както следва:

 

a) предоставяне на оперативните услуги, посочени в член 4, точка 1 в съответствие с потребностите на ползвателите, [Х]%;

 

б) предоставяне на устойчив и надежден достъп до космически наблюдения, [X%].

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Когато докаже, че е необходимо отклонение с повече от пет процентни пункта от отпуснатите средства за специфична цел, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 21 за изменение на съответното разпределение.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 21, уточняващи приоритетите за финансиране, които трябва да бъдат отразени в работните програми. Първият делегиран акт се приема не по-късно от ...*.

 

______________

 

*ОВ: моля, въведете дата: една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7 а

 

Форми на финансиране от Съюза

 

1. Финансирането от Съюза може да приеме следните правни форми:

 

а) споразумения за делегиране;

 

б) безвъзмездни средства;

 

в) договори за обществени поръчки.

 

2. При предоставянето на финансиране от Съюза се гарантират реална конкуренция, прозрачност и равнопоставеност в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

 

3. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно разпределението на финансирането от Съюза, процеса на оценка и резултатите от тръжните процедури за възлагане на обществени поръчки и сключените договори въз основа на настоящия член, след възлагането на договорите.

Обосновка

По съображения за яснота и прозрачност, настоящото изменение заимства разпоредби от предходния Регламент 911/2010 за ГМОСС.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a. Комисията предоставя на Европейския парламент и на държавите членки, по своевременен начин, цялата имаща отношение информация относно програмата, по-специално по отношение на управлението на риска, разходите, графика и резултатите.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Задачи се възлагат на други органи посредством споразумения за делегиране в съответствие с член 58 и член 60 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета преди тяхното сключване.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, в споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, в договорите, споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящата програма, се съдържат разпоредби, с които Комисията, Сметната палата и OLAF изрично се упълномощават да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответната им компетентност.

4. Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, в споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, в договорите, споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящата програма, се съдържат разпоредби, с които Комисията, Сметната палата и OLAF изрично се упълномощават да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответната им компетентност. Европейският парламент бива информиран за резултатите от съответните одити и разследвания.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 17 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17а

 

Информиране на Европейския парламент и Съвета

 

Всяка година, при представянето на проектобюджета, Комисията представя доклад до Европейския парламент и до Съвета относно изпълнението на програмата „Коперник“. Посоченият доклад съдържа цялата информация, свързана с програмите, по-специално по отношение на:

 

a) управлението на риска, цялостните разходи, годишните оперативни разходи, графика и резултатите в съответствие с член 11;

 

б) функционирането на споразумението за делегиране, сключено по силата на член 12;

 

в) обществените поръчки в съответствие с член 7а.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 19 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Подпомагане на Комисията

Форум на ползвателите

Обосновка

Новият регламент следва да доразвие „Форума на ползвателите“, създаден от предшестващия го Регламент 911/2010 за ГМОСС.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията може да се подпомага от представители на крайните ползватели, от независими експерти, по-специално по въпросите на сигурността, и от представители на съответните национални агенции, по-специално националните космически агенции, които да Й предоставят необходимите технически и научни експертни познания и обратна информация от ползвателите.

1. Комисията може да се подпомага от специален орган, „Форума на ползвателите“, който обединява представители на междинните и крайните ползватели, от независими експерти, по-специално по въпросите на сигурността, и представители на съответните национални агенции, по-специално националните космически агенции, които да Й предоставят необходимите технически и научни експертни познания и обратна информация от ползвателите. Други заинтересовани страни могат да бъдат поканени в качеството на наблюдатели.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Комисията председателства Форума на ползвателите и осигурява неговия секретариат. Форумът на ползвателите приема свой вътрешен правилник. Европейският парламент, Съветът и Комитета по програмата „Коперник“ биват информирани цялостно за неговата работа.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Не по-късно от 30 юни 2016 г. се представя междинен доклад за оценка, който следва да съдържа точна оценка за евентуално надхвърляне на разходите.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програмата „Коперник“

Позовавания

COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

1.7.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

1.7.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Мария Да Граса Карвалю

27.6.2013

Дата на приемане

14.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (28.11.2013)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010
(COM(2013)0312 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD))

Докладчик по становище: Елизабета Гардини

КРАТКА ОБОСНОВКА

Непрекъснатият, своевременен и надежден достъп до данните от наблюдение на Земята е от съществено значение за разбирането на динамиката на околната среда и климата на нашата планета и получаване на информация от съществено значение при извънредни ситуации, свързани с възникването на природни бедствия или хуманитарни кризи. Това осигурява солидна основа за вземането на информирани решения в областта на околната среда, климата, гражданската защита и безопасността на национално и на европейско равнище. „Коперник“, европейската програма за наблюдение на Земята, която е продължение на програмата ГМОСС, създадена с Регламент (ЕС) № 911/2010, цели именно да гарантира предоставянето на такъв пълен и открит достъп до данните.

Програмата „Коперник“се състои от сложен набор от системи, които събират данни от множество източници: изкуствени спътници, предназначени за наблюдение на Земята, и инсталации, базирани на сушата, в морето или на борда на летателни апарати.

Тя изготвя тези данни и осигурява на ползвателите надеждна и актуална информация посредством услуги в шест тематични области: територия, атмосфера, изменение на климата, управление на извънредни ситуации и сигурност. Услугите поддържат широк кръг от приложения, като например опазването на околната среда, смекчаването и адаптирането към изменението на климата, управлението на градските райони, местното и регионално планиране, земеделието, горското стопанство, здравеопазването, транспорта, устойчивото развитие, гражданската защита и туризма.

Програмата „Коперник“ също така дава възможност за публични и търговски приложения с конкретна добавена стойност и позволява да се създават възможности за бизнеса, заетостта, иновациите и растежа. Програмата е неразделна част от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Предложението на Комисията за регламент, което е следствие от резолюцията на Европейския парламент, който отхвърли предложението да се изключи финансирането на програмата от многогодишната финансова рамка, гарантира финансирането на програма „Коперник“ през периода 2014-2020 г. с максимален размер на поетите задължения от 3786 млн. евро. Предложението е насочено към по-добро определяне на целите на програмата и нейното управление, като се започне от ролята на Комисията.

Докладчикът по това становище споделя и подкрепя целта и съдържанието на предложението на Комисията и счита, че те представляват важна стъпка към осигуряването на Европа, на нейните граждани и предприятия на предимствата, произтичащи от един пълен и открит достъп до данните от наблюдението на Земята. Предложените изменения имат за цел подобряването, разясняването и засилването на някои аспекти на предложението, по-специално що се отнася до областите на компетентност на комисията на Парламента по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните: околната среда, изменението на климата, гражданската защита и ролята на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС).

По-специално определенията за услугите за мониторинг на състоянието на атмосферата и за мониторинг на изменението на климата са определени по-точно и е подчертано значението на използването на капацитета и данните, които вече съществуват в държавите членки, с цел да се избегне ненужно дублиране, когато това е технически възможно и гарантира актуалността на данните. На последно място е важно да бъде изрично въведена координиращата роля на ЕАОС по отношение на наземния (in situ) компонент на програма „Коперник“.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Целите на програма „Коперник“ са да се предоставя точна и надеждна информация в областта на околната среда и сигурността, която да е съобразена с потребностите на ползвателите и да осигурява подкрепа за политиките на Съюза, по-специално във връзка с вътрешния пазар, транспорта, околната среда, енергетиката, гражданската защита, сътрудничеството с трети държави и хуманитарната помощ. Програмата се основава на съществуващия в Европа капацитет, допълнен с нови, съвместно разработени активи.

(5) Целите на програма „Коперник“ са да се предоставя своевременно точна, надеждна и актуална информация в областта на околната среда, изменението на климата, гражданската защита и сигурността, която да е съобразена с потребностите на ползвателите и да осигурява подкрепа за политиките на Съюза, по-специално във връзка с вътрешния пазар, транспорта, околната среда, климата, енергетиката, гражданската защита, сътрудничеството с трети държави, предотвратяването и управлението на риска и хуманитарната помощ. Програмата се основава на съществуващия в Европа капацитет, допълнен с нови, съвместно разработени активи.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) За да бъдат постигнати тези цели, е необходимо да бъдат включени като пълноправни партньори компетентните органи на регионално равнище.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) За да постигне своите цели, програма „Коперник“ следва да разчита на самостоятелен капацитет на Съюза за извършване на космически наблюдения и за предоставяне на оперативни услуги в областта на околната среда, гражданската защита и сигурността. Тя следва също така да използва наличните in situ данни, предоставяни по-специално от държавите членки. Предоставянето на оперативни услуги зависи от гладкото функциониране и безопасността на космическия компонент на програма „Коперник“. Нарастващият риск от сблъсък с други спътници и космически отпадъци представлява най-сериозната заплаха за космическия компонент на програмата. Поради това по програма „Коперник“ следва да се оказва подкрепа за действия, насочени към намаляване на тези рискове, по-специално чрез участие в програмата, създадена с Решение [XXX] на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване11.

(9) За да постигне своите цели, програма „Коперник“ следва да разчита на самостоятелен капацитет на Съюза за извършване на космически наблюдения и за предоставяне на оперативни услуги в областта на околната среда, климата, гражданската защита и сигурността. Тя следва също така да използва наличните in situ данни от измерванията и от дистанционните изследвания, предоставяни по-специално от държавите членки. Предоставянето на оперативни услуги зависи от гладкото функциониране и безопасността на космическия компонент на програма „Коперник“. Нарастващият риск от сблъсък с други спътници и космически отпадъци представлява най-сериозната заплаха за космическия компонент на програмата. Поради това по програма „Коперник“ следва да се оказва подкрепа за действия, насочени към намаляване на тези рискове, по-специално чрез участие в програмата, създадена с Решение [XXX] на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване11.

____________

_____________

ОВ L […], […] г., стр. […].

ОВ L […], […] г., стр. […].

Обосновка

Изчерпателната от научна гледна точка перспектива изисква in situ данните да бъдат допълвани от данните от дистанционните изследвания.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Всички политики и по-специално политиките относно данните, свързани с прилагането на програма „Коперник“, следва да бъдат оповестявани по ясен и прозрачен за всички заинтересовани участници начин.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Ползвателите следва да могат разполагат изцяло, свободно и безплатно с данните и информацията, изготвяни в рамките на програма „Коперник“, за да се насърчава тяхната употреба и обмен и да се укрепят свързаните с наблюдението на Земята пазари в Европа, по-специално секторът надолу по веригата, като по този начин се създадат условия за растеж и създаване на работни места.

(21) Ползвателите следва да могат разполагат изцяло, по леснодостъпен начин, свободно и безплатно с данните и информацията, изготвяни в рамките на програма „Коперник“, за да се насърчава тяхната употреба и обмен и да се укрепят свързаните с наблюдението на Земята пазари в Европа, по-специално секторът надолу по веригата, като по този начин се създадат условия за растеж и създаване на работни места.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) опазване на околната среда и осигуряване на подкрепа за гражданската защита и усилията в областта на сигурността;

a) мониторинг на околната среда и на климата, опазване на околната среда, намаляване на глобалното затопляне и осигуряване на подкрепа за гражданската защита и усилията в областта на сигурността;

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) оказване на подкрепа за стратегията за растеж „Европа 2020“ чрез допринасяне за постигането на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; по-специално, оказване на принос за икономическата стабилност и растеж чрез насърчаване на търговските приложения.

б) оказване на подкрепа за стратегията за растеж „Европа 2020“ чрез допринасяне за постигането на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; по-специално, оказване на принос за икономическата стабилност и растеж чрез насърчаване на търговските приложения, свързани с наблюдението на Земята.

Обосновка

Полезно е да се разясни по-добре видът търговски приложения, за които става въпрос.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) подкрепа и координация с дейностите на държавите членки, на Съюза и в международен план, като например Глобалната система от системи за наблюдение на Земята (GEOSS);

Обосновка

Изключително важно е дейностите по програмата „Коперник“ да бъдат съгласувани със съответните инициативи в световен мащаб. Поради това е целесъобразно да се направи изрично позоваване по този въпрос не само в преамбюла, но също така в разпоредителната част.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) Подкрепа за развитието на конкурентоспособна европейска космическа промишленост, която дава възможност на Съюза да съхранява своята независимост и водещи позиции в световен мащаб и която способства за създаването на нови възможности за бизнеса и новаторски услуги.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Първичните данни и информация, получавани от космически наблюдения, както и от налични in situ данни („данни и информация по програма „Коперник“), са точни и надеждни, предоставят се въз основа на подход, основаващ се на дългосрочност и устойчивост, и отговарят на изискванията на общностите на ползватели на програма „Коперник“. Достъпът до тези данни е пълен, свободен и безплатен, при спазване на условията, определени в настоящия регламент или въз основа на него.

2. Първичните данни и информация, получавани от космически наблюдения, както и от налични in situ данни от измерванията и от дистанционното наблюдение („данни и информация по програма „Коперник“), са точни и надеждни, предоставят се въз основа на подход, основаващ се на дългосрочност и устойчивост, и отговарят на изискванията на общностите на ползватели на програма „Коперник“. Достъпът до тези данни е пълен, леснодостъпен, свободен и безплатен, при спазване на условията, определени в настоящия регламент или въз основа на него.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За целите на параграф 2 общностите на ползватели на програма „Коперник“ включват европейските органи на национално, регионално или местно равнище, на които е възложено определянето, изпълнението, осигуряването на изпълнението или осъществяването на мониторинг на обществена услуга или на политика в областите, посочени в член 4, параграф 1.

3. За целите на параграф 2 общностите на ползватели на програма „Коперник“ включват европейските органи на национално, регионално или местно равнище, на които е възложено определянето, изпълнението, осигуряването на изпълнението, делегирането или осъществяването на мониторинг на обществена услуга или на политика в областите, посочени в член 4, параграф 1.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) услугата за мониторинг на атмосферата предоставя информация относно качеството на въздуха на европейско равнище и за химичния състав на атмосферата в световен мащаб. По-специално чрез нея се предоставя информация за системите за мониторинг на качеството на въздуха в местен и национален мащаб и следва да се допринася за мониторинга на климатичните променливи, зависещи от химичния състав на атмосферата;

a) услугата за мониторинг на атмосферата предоставя информация относно качеството на въздуха на европейско равнище и за химичния състав на атмосферата, включително изчерпването на озона в стратосферата, в световен мащаб. По-специално чрез нея се предоставя информация за системите за мониторинг на качеството на въздуха на местно и национално равнище в местен и национален мащаб и следва да се допринася за мониторинга на химичния състав на атмосферата и на динамиката на земните подсистеми;

Обосновка

Намаляването на озона в стратосферата е ключов елемент от химията на атмосферата, който следва да се упомене изрично. Освен това от научна гледна точка мониторингът на атмосферата следва да обхваща цялата динамика на земните подсистеми, като климатичните променливи са наистина важен елемент, но не от изключително значение.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) услугата за мониторинг на изменението на климата предоставя информация, насочена към увеличаване на базата от знания в подкрепа на политиките за адаптиране и смекчаване на последиците. Тя по-специално допринася за предоставянето на данни за съществени климатични променливи, анализи и прогнози за климата във времеви и пространствен аспект, които са от значение за стратегиите за адаптиране и смекчаване на последиците в различните сектори и области от обществен интерес в рамките на Съюза;

г) услугата за мониторинг на изменението на климата предоставя информация в подкрепа на политиките за адаптиране и смекчаване на последиците. Тя по-специално допринася за предоставянето на данни за съществени климатични променливи, анализи за климата и прогнозни модели във времеви и пространствен аспект, които са от значение за стратегиите за адаптиране и смекчаване на последиците в различните сектори и области от обществен интерес в рамките на Съюза;

Обосновка

Услугата на програма „Коперник“ за мониторинг на климата следва също така да допринася за получаването на прогнози, основани на научно моделиране.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Предоставянето на услуги е ефективно по отношение на разходите и децентрализирано, при целесъобразност, с цел да се интегрират на европейско равнище данните и капацитетът, които вече са налични на равнището на държавите членки. Избягва се придобиването на нови данни, които дублират съществуващите източници, освен ако използването на съществуващи или подлежащи на актуализиране масиви от данни не е технически възможно, икономично или своевременно достъпно;

 

Обосновка

Използването на вече съществуващите капацитети и данни, като се избягва всякакво ненужно дублиране, може да повиши ефикасността на програмата и то не само по отношение на разходите. Необходимо е все пак да се гарантира възможността за събиране на данни на централизирано равнище, когато това е технически необходимо или ако съществуващите данни не са налични или подлежащи на своевременно актуализиране.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Развойни дейности за подобряване на качеството и ефикасността на оперативните услуги, включително тяхното развитие и приспособяване, и в предотвратяване на оперативните рискове или смекчаване на последиците от тях.

2. Научноизследователски, развойни и новаторски дейности за подобряване на качеството и ефикасността на оперативните услуги, включително тяхното развитие и приспособяване, и в предотвратяване на оперативните рискове или смекчаване на последиците от тях.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Подпомагащи дейности, включващи мерки за насърчаване на ползвателите да използват оперативните услуги и приложенията надолу по веригата, както и комуникационни дейности и дейности по разпространение.

3. Подпомагащи дейности, включващи мерки за насърчаване на ползвателите да използват оперативните услуги и приложенията надолу по веригата, както и комуникационни дейности и дейности по разпространение и стимули за развитието на съвременни приложения и повишаване на осведомеността относно потенциала на програма „Коперник“ да оказва принос за разрешаването на социалните и глобалните предизвикателства.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията си сътрудничи с държавите членки за подобряване на обмена на данни и информация с тях и помежду им и за увеличаване на обема на наличните по програма „Коперник“ данни и информация.

1. Комисията си сътрудничи с компетентните органи на регионално и национално равнище за подобряване на обмена на данни и информация с тях и помежду им и за увеличаване на обема на наличните по програма „Коперник“ данни и информация.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) държавите кандидатки, както и потенциални кандидатки, в съответствие с конкретните рамкови споразумения или протокол към споразумение за асоцииране за установяване на общите принципи и условия за участие на тези държави в програми на Съюза;

б) държавите кандидатки, както и потенциални кандидатки, в съответствие с конкретните рамкови споразумения или споразумение за асоцииране за установяване на общите принципи и условия за участие на тези държави в програми на Съюза;

Обосновка

Изискването за наличие на конкретни протоколи е пречката, която е възпрепятствала сътрудничеството на държавите, които си сътрудничат с Европейската агенция за околна среда, като например Западните Балкани, в първоначалната фаза на програмата ГМОСС: става въпрос за грешка, която не трябва да се повтаря в новия етап на програма „Коперник“.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията следи за прозрачното и редовно участие на ползвателите и за провеждане на консултации с тях за установяване на изискванията им на равнището на Съюза и на национално равнище.

5. Комисията следи за прозрачното и редовно участие на ползвателите и за провеждане на консултации с тях за установяване на изискванията им на всички равнища.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Комисията гарантира достатъчна осведоменост относно програма „Коперник“ на равнището на Съюза, на национално, регионално и местно равнище.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията може да възложи изцяло или отчасти изпълнението на задачите, описани в член 4, на компетентни органи на Съюза, когато това е надлежно обосновано поради особеното естество на действието и специфичния експертен опит на органа на Съюза. Сред тези органи са:

1. Комисията може да възложи изцяло или отчасти изпълнението на задачите, описани в член 4, на компетентни органи на Съюза, когато това е надлежно обосновано поради особеното естество на действието и специфичния експертен опит на органа на Съюза, в съответствие със сферата на техните правомощия. Сред тези органи са:

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) Европейска агенция за ГНСС (GSA).

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Комисията може да възложи изцяло или отчасти дейностите в рамките на in situ компонента, описани в член 6, на операторите на услугите, описани в член 4.

6. Комисията може да възложи изцяло или отчасти дейностите в рамките на некосмическия компонент, описани в член 6, на операторите на услугите, описани в член 4, и по-специално на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), когато е необходима обща координация.

Обосновка

Важно е да бъде уточнено, че Европейската агенция за околна среда може и трябва да изпълнява абсолютно необходимата задача, свързана с общата координация на некосмическия компонент на програма „Коперник“.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 14 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Данните и информацията по програма „Коперник“ се предоставят изцяло, свободно и безплатно при спазване на следните ограничения:

Данните и информацията по програма „Коперник“ се предоставят изцяло, по леснодостъпен начин, свободно и безплатно при спазване на следните ограничения:

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програмата „Коперник“

Позовавания

COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

1.7.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

1.7.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Elisabetta Gardini

19.9.2013

Разглеждане в комисия

24.10.2013

 

 

 

Дата на приемане

27.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Erik Bánki, Gaston Franco, Julie Girling, Eduard-Raul Hellvig, Marusya Lyubcheva, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програмата „Коперник“

Позовавания

COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.5.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

1.7.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

1.7.2013

ENVI

1.7.2013

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Vittorio Prodi

3.9.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

14.10.2013

 

 

 

Дата на приемане

28.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Carl Schlyter

Дата на внасяне

14.1.2014