ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010

14.1.2014 - (COM(2013)0312 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD)) - ***I

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Vittorio Prodi


Διαδικασία : 2013/0164(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0027/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0027/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010

(COM(2013)0312 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0312),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 189 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0195/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0027/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES) αποτελεί πρωτοβουλία παρακολούθησης της Γης (γεωσκόπησης) που αναλήφθηκε από την Ένωση και εκτελείται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ). Οι ρίζες του προγράμματος GMES ανάγονται στον Μάιο του 1998, όταν διάφοροι φορείς που συμμετέχουν στην ανάπτυξη των διαστημικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη προέβησαν σε κοινή δήλωση, γνωστή και ως «μανιφέστο του Baveno». Το μανιφέστο ζήτησε να υπάρξει μακροπρόθεσμη δέσμευση για την ανάπτυξη διαστημικών υπηρεσιών παρακολούθησης του περιβάλλοντος, με τη χρήση και την περαιτέρω ανάπτυξη ευρωπαϊκών δεξιοτήτων και τεχνολογιών. Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τη στρατηγική επιλογή να αναπτύξει μιαν ανεξάρτητη ευρωπαϊκή ικανότητα γεωσκόπησης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους τομείς του περιβάλλοντος και της ασφάλειας8, πράγμα που οδήγησε τελικά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013)9.

(1) Η Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES) αποτελεί πρωτοβουλία παρακολούθησης της Γης (γεωσκόπησης) που αναλήφθηκε από την Ένωση και εκτελείται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ). Οι ρίζες του προγράμματος GMES ανάγονται στον Μάιο του 1998, όταν διάφοροι φορείς που συμμετέχουν στην ανάπτυξη των διαστημικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη προέβησαν σε κοινή δήλωση, γνωστή και ως «μανιφέστο του Baveno». Το μανιφέστο ζήτησε να υπάρξει μακροπρόθεσμη δέσμευση για την ανάπτυξη διαστημικών υπηρεσιών παρακολούθησης του περιβάλλοντος, με τη χρήση και την περαιτέρω ανάπτυξη ευρωπαϊκών δεξιοτήτων και τεχνολογιών. Το 2005 η Ένωση έκανε τη στρατηγική επιλογή να αναπτύξει από κοινού με τον ΕΟΔ μιαν ανεξάρτητη ευρωπαϊκή ικανότητα γεωσκόπησης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους τομείς του περιβάλλοντος και της ασφάλειας8, πράγμα που οδήγησε τελικά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013)9.

__________________

__________________

8 COM(2005) 565 τελικό της 10ης Νοεμβρίου 2005.

8 COM(2005) 565 τελικό της 10ης Νοεμβρίου 2005.

9 ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 1.

9 ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Εξαρχής, το GMES αποτέλεσε κοινό πρόγραμμα της ΕΕ και του ΕΟΔ υπό την αιγίδα της ΕΕ. Έως σήμερα, περίπου το 60% των επενδύσεων στο διαστημικό σκέλος έχει χρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΟΔ.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το πρόγραμμα Copernicus πρέπει να βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της Ένωσης για διενέργεια διαστημικών παρατηρήσεων και να παρέχει επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του περιβάλλοντος, της προστασίας των πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Η παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από τη καλή λειτουργία και την ασφάλεια του διαστημικού σκέλους του προγράμματος Copernicus. Ο αυξανόμενος κίνδυνος σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και με διαστημικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή απειλή για το διαστημικό σκέλος του προγράμματος Copernicus. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως με τη συμβολή στο πρόγραμμα που θεσπίζεται με την απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος.

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το πρόγραμμα Copernicus πρέπει να βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της Ένωσης για διενέργεια διαστημικών παρατηρήσεων και να παρέχει επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του περιβάλλοντος, της προστασίας των πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να κάνει χρήση των ικανοτήτων των κρατών μελών για διενέργεια διαστημικών παρατηρήσεων και υπηρεσιών στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να κάνει χρήση των ικανοτήτων για ανάληψη εμπορικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη, συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό και στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου διαστημικού τομέα σε εμπορικό επίπεδο στην Ευρώπη. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος δορυφόρων αναμετάδοσης δεδομένων (European Data Relay Satellite-EDRS) για τους «Φρουρούς» του Copernicus θα επιταχύνει τη διαβίβαση δεδομένων και, συνεπώς, θα ενισχύσει περαιτέρω τις ικανότητες απόκρισης στην αυξανόμενη ζήτηση από τους χρήστες για δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Η παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από τη καλή λειτουργία, τη σε μόνιμη βάση διαθεσιμότητα και την ασφάλεια του διαστημικού σκέλους του προγράμματος Copernicus. Ο αυξανόμενος κίνδυνος σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και με διαστημικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή απειλή για το διαστημικό σκέλος του προγράμματος Copernicus. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως παρέχοντας από κοινού με το πρόγραμμα EGNOS/Galileo και χωρίς να τίθεται εν κινδύνω η πλήρης λειτουργία τους τη μεγαλύτερη δυνατή συμβολή στο πρόγραμμα που θεσπίζεται με την απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος. Με στόχο αφενός την ενίσχυση της μέγιστης δυνατής ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον τομέα του διαστήματος και των υπηρεσιών και αφετέρου τη βέλτιστη χρήση των πόρων καθώς και την επίτευξη των βέλτιστων επιδόσεων κατά την ανάπτυξη του Copernicus, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, οι συμβάσεις θα πρέπει να είναι του κατάλληλου μεγέθους και θα πρέπει να ανατίθενται υπεργολαβίες.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Τα ανώτατα δημοσιονομικά κονδύλια που απαιτούνται για τις δράσεις του προγράμματος Copernicus (2014-2020) ανέρχονται σε 3 786 εκατ. ευρώ, σε τιμές 2011, και εντάσσονται σε χωριστό κεφάλαιο του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο του τίτλου 2 του τομέα 1α του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι δαπάνες προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί η Επιτροπή για τον συντονισμό του προγράμματος Copernicus θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

(10) Τα ανώτατα δημοσιονομικά κονδύλια που απαιτούνται για τις δράσεις του προγράμματος Copernicus (2014-2020) ανέρχονται σε 3 786 εκατ. ευρώ, σε τιμές 2011, και εντάσσονται σε χωριστό κεφάλαιο του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο του τίτλου 2 του τομέα 1α του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι δαπάνες προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί η Επιτροπή για τον συντονισμό του προγράμματος Copernicus θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Στην περίπτωση πρόσθετων απρόβλεπτων δημοσιονομικών υποχρεώσεων, οιαδήποτε αύξηση της συνδρομής της Ένωσης δεν θα πρέπει να γίνεται σε βάρος άλλων προγραμμάτων και θα πρέπει συνεπώς να καλύπτεται από το περιθώριο που διατίθεται μεταξύ των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ και του ανώτατου ορίου ιδίων πόρων. Για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρογνωμοσύνης που αποκτήθηκαν μέσα από τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος, θα πρέπει να διερευνηθούν νέα οργανωτικά μοντέλα για τον μελλοντικό σχεδιασμό, όπως είναι μία κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για το διάστημα και ένα πολυετές χρηματοδοτικό σχέδιο, το οποίο θα αναπτυχθεί με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και θα εξασφαλίζει τη σε μακρόπνοη κλίμακα οικονομική δέσμευση όλων των κρατών μελών.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Για λόγους σαφήνειας και για να διευκολυνθεί ο έλεγχος του κόστους, τα ανώτατα χρηματοδοτικά κονδύλια του Copernicus πρέπει να κατανέμονται σε διάφορες κατηγορίες σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η εξουσία της έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την ανακατανομή πόρων από ένα συγκεκριμένο στόχο σε άλλο, στις περιπτώσεις όπου η απόκλιση αυτή υπερβαίνει τις πέντε εκατοστιαίες μονάδες και αφού προσδιοριστούν οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες που πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα προγράμματα εργασίας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η διεθνής διάσταση του προγράμματος Copernicus έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και για την πρόσβαση στην υποδομή παρατήρησης. Ένα τέτοιο σύστημα ανταλλαγής είναι οικονομικά αποδοτικότερο από τα συστήματα αγοράς δεδομένων και ενισχύει την παγκόσμια διάσταση του προγράμματος.

(13) Η διεθνής διάσταση του προγράμματος Copernicus έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και για την πρόσβαση στην υποδομή παρατήρησης. Ένα τέτοιο σύστημα ανταλλαγής είναι οικονομικά αποδοτικότερο από τα συστήματα αγοράς δεδομένων και ενισχύει την παγκόσμια διάσταση του προγράμματος, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δέουσα προστασία των ανταλλασσόμενων με αυτόν τον τρόπο πληροφοριών και δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής, στο σημείο αυτό, εισάγει την απαίτηση της αμοιβαιότητας. Ωστόσο, ο όρος αυτός, παρότι αποστέλλει ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα, ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει δυσκολίες και να οδηγήσει σε αποκλίνουσες ερμηνείες. Για τον λόγο αυτό, επιδιώκεται η αντικατάστασή του, στο κυρίως κείμενο, με καταλληλότερους από νομική άποψη όρους.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη γενική ευθύνη για το πρόγραμμα Copernicus. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει τις προτεραιότητες και τους στόχους και να εξασφαλίσει τον γενικό συντονισμό και την εποπτεία του προγράμματος.

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη γενική ευθύνη για το πρόγραμμα Copernicus. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει εκ των προτέρων με σαφήνεια τις προτεραιότητες και τους στόχους και να εξασφαλίσει τον γενικό συντονισμό και την εποπτεία του προγράμματος. Σε αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης και ειδικές προσπάθειες που στοχεύουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τη σημασία που έχουν και το πόσο διαδεδομένα είναι τα διαστημικά προγράμματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Πρέπει να παρέχει εγκαίρως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Η ορθή κατανόηση και η υποστήριξη από το κοινό είναι ζωτικής σημασίας για την αιτιολόγηση του προϋπολογισμού και για την προώθηση προϊόντων διαστημικού προγράμματος.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Λαμβανομένης υπόψη της διάστασης συνεργασίας του προγράμματος Copernicus και για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να ανατεθεί σε φορείς που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

(17) Λαμβανομένης υπόψη της διάστασης συνεργασίας του προγράμματος Copernicus και για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να ανατεθεί σε φορείς που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως είναι ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει σε στενή συνεργασία με τα κέντρα αριστείας για τη γεωσκόπηση ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος Copernicus στο μέλλον.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Κατά την εφαρμογή του προγράμματος Copernicus, η Επιτροπή μπορεί να στηριχθεί, αν αυτό δικαιολογείται δεόντως από τον ειδικό χαρακτήρα της δράσης και από την ειδική εμπειρογνωσία του οργανισμού της Ένωσης, σε αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA) και το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΚΕΕ), ή σε κάθε σχετικό φορέα που είναι δυνητικά επιλέξιμος για ανάθεση καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης12. Η επιλογή του οργανισμού της Ένωσης λαμβάνει δεόντως υπόψη την αποδοτικότητα της ανάθεσης αυτών των καθηκόντων σε σχέση με το κόστος της, καθώς και τον αντίκτυπό της στη δομή διακυβέρνησης του οργανισμού και στους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του.

(18) Κατά την εφαρμογή του προγράμματος Copernicus, η Επιτροπή μπορεί να στηριχθεί, αν αυτό δικαιολογείται δεόντως από τον ειδικό χαρακτήρα της δράσης και από την ειδική εμπειρογνωσία του οργανισμού της Ένωσης, σε αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA), ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) και το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΚΕΕ), ή σε κάθε σχετικό φορέα που είναι δυνητικά επιλέξιμος για ανάθεση καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12. Η επιλογή του οργανισμού της Ένωσης λαμβάνει δεόντως υπόψη την αποδοτικότητα της ανάθεσης αυτών των καθηκόντων σε σχέση με το κόστος της, καθώς και τον αντίκτυπό της στη δομή διακυβέρνησης του οργανισμού και στους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του.

__________________

__________________

12 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

12 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1605/2002 προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Για να επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος Copernicus σε βιώσιμη βάση, είναι αναγκαίο να συντονιστούν οι δραστηριότητες των διαφόρων εταίρων που εμπλέκονται στο Copernicus και να αναπτυχθεί, να εγκαθιδρυθεί και να τεθεί σε λειτουργία μια ικανότητα παροχής υπηρεσιών και γεωσκόπησης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από μια επιτροπή στα θέματα που αφορούν την εξασφάλιση του συντονισμού των συνεισφορών της Ένωσης, των κρατών μελών και των διακυβερνητικών οργανισμών προς το Copernicus, τη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και τον εντοπισμό των ελλείψεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο Ένωσης. Η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να επικουρεί επίσης την Επιτροπή στην παρακολούθηση της συνεκτικής υλοποίησης του Copernicus.

(19) Για να επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος Copernicus σε βιώσιμη βάση, είναι αναγκαίο να συντονιστούν οι δραστηριότητες των διαφόρων εταίρων που εμπλέκονται στο Copernicus και να αναπτυχθεί, να εγκαθιδρυθεί και να τεθεί σε λειτουργία μια ικανότητα παροχής υπηρεσιών και γεωσκόπησης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από μια επιτροπή στα θέματα που αφορούν την εξασφάλιση του συντονισμού των συνεισφορών της Ένωσης, των κρατών μελών, του ιδιωτικού τομέα και των διακυβερνητικών οργανισμών προς το Copernicus, τη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και τον εντοπισμό των ελλείψεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο Ένωσης. Η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να επικουρεί επίσης την Επιτροπή στην παρακολούθηση της συνεκτικής υλοποίησης του Copernicus.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και να αποσκοπεί πρωτίστως και κατά κύριο λόγο στη βέλτιστη χρήση των πόρων, τον έλεγχο των δαπανών, τον μετριασμό των κινδύνων, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση της εξάρτησης από έναν και μόνο προμηθευτή. Η ανοικτή πρόσβαση και ο θεμιτός ανταγωνισμός σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και η εξασφάλιση ισόρροπων ευκαιριών συμμετοχής της βιομηχανίας σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των μη μεγάλων συντονιστών συστημάτων, θα πρέπει να επιδιώκονται σε όλα τα κράτη μέλη. Θα πρέπει να αποφεύγεται η ενδεχόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και η μακροχρόνια εξάρτηση από έναν και μόνον προμηθευτή, διότι θα αυξήσει τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα καταστήσει το πρόγραμμα Copernicus μη βιώσιμο σε μακροπρόθεσμη βάση.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αντικείμενο

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται το ενωσιακό πρόγραμμα γεωσκόπησης, που ονομάζεται Copernicus, και καθορίζονται οι κανόνες για την εκτέλεσή του.

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται το ενωσιακό πρόγραμμα γεωσκόπησης και παρακολούθησης της γης, που ονομάζεται Copernicus, και καθορίζονται οι κανόνες για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την αξιοποίησή του.

 

Το πρόγραμμα Copernicus εξασφαλίζει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων που διενεργήθηκαν δυνάμει του προγράμματος GMES και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

α) ένα σκέλος υπηρεσιών που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους ακόλουθους τομείς: παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής, διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, παρακολούθηση της ξηράς, παρακολούθησης της θάλασσας και ασφάλεια·

 

β) ένα διαστημικό σκέλος, που εξασφαλίζει τη διενέργεια διαστημικών παρατηρήσεων για τους τομείς υπηρεσιών του στοιχείου α)·

 

γ) ένα επιτόπιο σκέλος που εξασφαλίζει συντονισμένη πρόσβαση στις παρατηρήσεις μέσω εναέριων, θαλάσσιων και επίγειων εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων και μη επανδρωμένων, για τους τομείς υπηρεσιών του στοιχείου α), καθώς και διακρίβωση και επικύρωση δραστηριοτήτων για διαστημικών παρατηρήσεις.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γενικοί στόχοι

Στόχοι

1. Το πρόγραμμα Copernicus συμβάλλει στους εξής γενικούς στόχους:

1. Το Copernicus συμβάλλει στους εξής γενικούς στόχους:

α) Προστασία του περιβάλλοντος και υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται στους τομείς της πολιτικής προστασίας και της ασφάλειας·

α) Παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος και υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται στους τομείς της πολιτικής προστασίας και πολιτικής ασφάλειας·

β) Υποστήριξη της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμβάλλοντας στους στόχους της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· ειδικότερα, συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη προωθώντας εμπορικές εφαρμογές.

β) Υποστήριξη της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμβάλλοντας στους στόχους της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· ειδικότερα, συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη προωθώντας δωρεάν ανταλλαγή δεδομένων και εμπορικές εφαρμογές. Θα ενισχύσει επίσης την ανάπτυξης μιας ισχυρής και ισορροπημένης βιομηχανίας στον τομέα του διαστήματος σε ολόκληρη την Ένωση διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της στο διεθνές επίπεδο, και τούτο χάρις στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των ευρωπαϊκών εταιρειών για ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων βασικών τεχνολογιών και υπηρεσιών και την εξασφάλιση ότι η Ένωση έχει ανεξάρτητη πρόσβαση σε περιβαλλοντικές γνώσεις.

 

2. Για την επίτευξη των γενικών στόχων που ορίζονται στην παράγραφο 1, το πρόγραμμα Copernicus έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

2. Τα πρωτότυπα δεδομένα και πληροφορίες που παράγονται από διαστημικές παρατηρήσεις, καθώς και από τα διαθέσιμα επιτόπια δεδομένα («δεδομένα και πληροφορίες του προγράμματος Copernicus») είναι ακριβή και αξιόπιστα, παρέχονται σε μακροπρόθεσμη και σταθερή βάση και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κοινοτήτων των χρηστών του προγράμματος Copernicus. Η πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα είναι πλήρης, ανοικτή και δωρεάν, υπό τους όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή βάσει του παρόντος κανονισμού.

α) να παρέχει ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα και πληροφορίες που προσφέρονται σε μακροπρόθεσμη, συνεχή και σταθερή βάση, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κοινοτήτων των χρηστών του προγράμματος Copernicus, οι οποίες ορίζονται ως οι κοινότητες που περιλαμβάνουν τις ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές οντότητες που είναι επιφορτισμένες με τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή ή την παρακολούθηση δημόσιας υπηρεσίας ή τομέα πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 4, κυβερνητικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και εμπορικούς και ιδιωτικούς χρήστες.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι κοινότητες χρηστών του προγράμματος Copernicus ορίζονται ως οι κοινότητες που περιλαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή ή την παρακολούθηση μιας δημόσιας υπηρεσίας ή πολιτικής στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

 

 

β) να παρέχει βιώσιμη και αξιόπιστη πρόσβαση σε διαστημικά δεδομένα και πληροφορίες προερχόμενες από αυτόνομη ικανότητα γεωσκόπησης της Ένωσης με συνεπείς τεχνικές προδιαγραφές και να βασίζεται σε ευρωπαϊκά και εθνικά υφιστάμενα μέσα και δυνατότητες, συμπληρώνοντάς τα, όποτε αυτό είναι αναγκαίο·

4. Η επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1 αξιολογείται με βάση τους ακόλουθους δείκτες αποτελεσμάτων:

3. Η επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 αξιολογείται με βάση τους ακόλουθους δείκτες αποτελεσμάτων:

α) δεδομένα και πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμα σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών για το περιβάλλον, την πολιτική προστασία και την ασφάλεια·

α) Δεδομένα και πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμα σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών για το περιβάλλον, την πολιτική προστασία και την ασφάλεια·

 

β) Ολοκλήρωση της διαστημικής υποδομής με γνώμονα τους δορυφόρους που αναπτύσσονται και τα δεδομένα που παράγονται, λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο προϋπολογισμό·

 

γ) Ζήτηση για δεδομένα και πληροφορίες του προγράμματος Copernicus, η οποία μετριέται με βάση τον αριθμό των χρηστών, την έκταση της πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες και τη διεύρυνση της διάδοσης στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και σε εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές και φορείς·

 

δ) Χρήση των δεδομένων και πληροφοριών του Copernicus από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους ερευνητικούς οργανισμούς, τους διεθνείς οργανισμούς και τις ιδιωτικές οντότητες, το επίπεδο αξιοποίησης από τους χρήστες και ικανοποίησης των χρηστών και τα οφέλη που παρέχονται στους πολίτες της Ένωσης·

β) Διείσδυση στην αγορά και ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών κατάντη φορέων υλοποίησης.

ε) Διείσδυση στην αγορά, δημιουργία νέων αγορών και ανταγωνιστικότητα

 

(Σημείωση τεχνικού χαρακτήρα: το άρθρο 3 καταπίπτει)

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών Copernicus

Λειτουργία του Copernicus

 

Τμήμα I - Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες Copernicus, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, περιλαμβάνουν:

 

1. Επιχειρησιακές υπηρεσίες:

1. Στις υπηρεσίες Copernicus περιλαμβάνονται:

α) Η υπηρεσία παρακολούθησης της ατμόσφαιρας παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα σε ευρωπαϊκή κλίμακα και για τη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας σε παγκόσμια κλίμακα. Ειδικότερα, παρέχει πληροφορίες για τα συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε τοπική έως και εθνική κλίμακα και συμβάλλει στην παρακολούθηση των κλιματικών μεταβλητών της χημείας της ατμόσφαιρας·

α) Η υπηρεσία παρακολούθησης της ατμόσφαιρας παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα σε ευρωπαϊκή κλίμακα και για τη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας σε παγκόσμια κλίμακα, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην παρατήρηση της κομοστέγης των δασών. Ειδικότερα, παρέχει πληροφορίες για τα συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε τοπική έως και εθνική κλίμακα, ιδίως όσον αφορά τη διακύμανση της θερμοκρασίας, και συμβάλλει στην παρακολούθηση των κλιματικών μεταβλητών της χημείας της ατμόσφαιρας·

β) Η υπηρεσία παρακολούθησης της θάλασσας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τη δυναμική των φυσικών οικοσυστημάτων των ωκεανών και των θαλασσών για τις παγκόσμιες ωκεάνιες και τις ευρωπαϊκές περιφερειακές περιοχές·

β) Η υπηρεσία παρακολούθησης της θάλασσας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τη δυναμική των φυσικών οικοσυστημάτων των ωκεανών και των θαλασσών για τις παγκόσμιες ωκεάνιες και πολικές περιοχές και τις ευρωπαϊκές περιφερειακές περιοχές, με ιδιαίτερη προσοχή στις ροές αποβλήτων·

γ) Η υπηρεσία παρακολούθησης της ξηράς παρέχει πληροφορίες για την υποστήριξη της παγκόσμιας έως τοπικής περιβαλλοντικής παρακολούθησης της βιοποικιλότητας, του εδάφους, των υδάτων, των δασών και των φυσικών πόρων, καθώς και για τη γενική εφαρμογή των πολιτικών που υλοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος, γεωργίας, ανάπτυξης, ενέργειας, πολεοδομικού σχεδιασμού, υποδομών και μεταφορών·

γ) Η υπηρεσία παρακολούθησης της ξηράς παρέχει πληροφορίες για την υποστήριξη της παγκόσμιας έως τοπικής περιβαλλοντικής παρακολούθησης της βιοποικιλότητας, του εδάφους, των υδάτων, της κρυόσφαιρας, των δασών, των αγροτικών πρακτικών και των φυσικών πόρων, καθώς και για τη γενική εφαρμογή των πολιτικών που υλοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος, γεωργίας, ανάπτυξης, ενέργειας, πολεοδομικού σχεδιασμού, υποδομών και μεταφορών·

δ) Η υπηρεσία παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής παρέχει πληροφορίες που αποσκοπούν στην αύξηση της βάσης γνώσεων για την υποστήριξη των πολιτικών προσαρμογής και μετριασμού. Συμβάλλει, ειδικότερα, στην παροχή βασικών κλιματικών μεταβλητών, κλιματικών αναλύσεων και προβλέψεων σε χρονικές και χωρικές κλίμακες, χρήσιμων για τις στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού που ακολουθούνται στους διάφορους τομείς τομεακού και κοινωνικού ενδιαφέροντος της Ένωσης·

δ) Η υπηρεσία παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής παρέχει πληροφορίες που αποσκοπούν στην αύξηση της βάσης γνώσεων για την υποστήριξη των πολιτικών προσαρμογής και μετριασμού. Συμβάλλει, ειδικότερα, στην παροχή βασικών κλιματικών μεταβλητών, κλιματικών αναλύσεων και προβλέψεων σε χρονικές και χωρικές κλίμακες, χρήσιμων για τις στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού που ακολουθούνται στους διάφορους τομείς τομεακού και κοινωνικού ενδιαφέροντος της Ένωσης·

ε) Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης παρέχει πληροφορίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε σχέση με διάφορους τύπους καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων των μετεωρολογικών κινδύνων, των γεωφυσικών κινδύνων, των εκούσιων ή τυχαίων ανθρωπογενών καταστροφών και άλλων ανθρωπιστικών καταστροφών, καθώς επίσης για δραστηριότητες πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης·

ε) Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης παρέχει πληροφορίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε σχέση με διάφορους τύπους καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων των μετεωρολογικών κινδύνων, των γεωφυσικών κινδύνων, των εκούσιων ή τυχαίων ανθρωπογενών καταστροφών και άλλων ανθρωπιστικών καταστροφών, καθώς επίσης για δραστηριότητες πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης·

στ) Η υπηρεσία ασφαλείας παρέχει πληροφορίες για την υποστήριξη της αντιμετώπισης των προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια της Ευρώπης, βελτιώνοντας τις ικανότητες πρόληψης των κρίσεων, ετοιμότητας και αντιμετώπισής τους, ιδίως όσον αφορά την παραμεθόρια και τη θαλάσσια επιτήρηση, αλλά και για την υποστήριξη της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, μέσω του εντοπισμού και της παρακολούθησης των διαπεριφερειακών απειλών κατά της ασφάλειας, της διενέργειας εκτιμήσεων επικινδυνότητας και της εφαρμογής συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, της χαρτογράφησης και της παρακολούθησης των μεθοριακών περιοχών.

στ) Η υπηρεσία ασφαλείας παρέχει πληροφορίες για την υποστήριξη της αντιμετώπισης των προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια της Ευρώπης, βελτιώνοντας τις ικανότητες πρόληψης των κρίσεων, ετοιμότητας και αντιμετώπισής τους, ιδίως όσον αφορά την παραμεθόρια και τη θαλάσσια επιτήρηση, αλλά και για την υποστήριξη της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, μέσω του εντοπισμού και της παρακολούθησης των διαπεριφερειακών απειλών κατά της ασφάλειας, της διενέργειας εκτιμήσεων επικινδυνότητας και της εφαρμογής συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, της χαρτογράφησης και της παρακολούθησης των μεθοριακών περιοχών.

 

Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών δεν υπάρχει προτεραιότητα. Οι υπηρεσίες θα λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τηρώντας πλήρως τις υπάρχουσες εθνικές εντολές. Συνεπώς καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη αποκεντρωμένων και αποδοτικών ως προς το κόστος κατάντη υπηρεσιών οι οποίες, όπου ενδείκνυται, ενσωματώνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα υπάρχοντα διαστημικά και επιτόπια δεδομένα και δεδομένα αναφοράς, καθώς και τις ικανότητες των κρατών μελών για να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη.

2. Δραστηριότητες ανάπτυξης, που συνίστανται στη βελτίωση της ποιότητας και της επίδοσης των επιχειρησιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης και της προσαρμογής τους, καθώς και στην αποφυγή ή τον μετριασμό των επιχειρησιακών κινδύνων.

2. Για να εξασφαλίζεται η εξέλιξη των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Τμήματος και η εκμετάλλευσή τους από το δημόσιο τομέα, θα πρέπει επίσης να αναληφθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 

α) Δραστηριότητες ανάπτυξης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της επίδοσης των επιχειρησιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης και της προσαρμογής τους, καθώς και την αποφυγή ή τον μετριασμό των επιχειρησιακών κινδύνων.

3. Δραστηριότητες υποστήριξης, που συνίστανται σε μέτρα για την προώθηση της χρήσης των επιχειρησιακών υπηρεσιών από τους χρήστες και τις κατάντη εφαρμογές, καθώς επίσης και σε δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης.

β) Δραστηριότητες υποστήριξης, που συνίστανται σε μέτρα για την προώθηση της χρήσης των επιχειρησιακών υπηρεσιών του Copernicus, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης, της ανάπτυξης τυποποιημένων διαδικασιών για την ενσωμάτωση των δεδομένων και των πληροφοριών του προγράμματος Copernicus στη ροή εργασιών των χρηστών:

 

i) από τις δημόσιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή ή την παρακολούθηση δημόσιας υπηρεσίας ή τομέων πολιτικής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Τμήματος·

 

ii) από άλλους χρήστες και τις κατάντη εφαρμογές.

 

iii) από τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) σε συνεργασία με κέντρα αροστείας τη γεωσκόπησης.

Τμήμα II - Διαστημικό σκέλος

 

Το διαστημικό σκέλος του προγράμματος Copernicus παρέχει διαστημικές παρατηρήσεις για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως τις επιχειρησιακές υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το διαστημικό σκέλος του προγράμματος Copernicus περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

α) Παροχή διαστημικών παρατηρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 

i) Ολοκλήρωση, συντήρηση και λειτουργία των ειδικών αποστολών του προγράμματος Copernicus, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής καθηκόντων στους δορυφόρους, της παρακολούθησης και του ελέγχου των δορυφόρων, της παραλαβής, επεξεργασίας, αρχειοθέτησης και διάδοσης δεδομένων, καθώς επίσης της μόνιμης διακρίβωσης και επικύρωσης·

 

ii) Παροχή επιτόπιων δεδομένων για τη διακρίβωση και την επικύρωση των διαστημικών παρατηρήσεων·

 

iii) Παροχή, αρχειοθέτηση και διάδοση δεδομένων παρατηρήσεων που προέρχονται από συνεισφέρουσες αποστολές και συμπληρώνουν τα δεδομένα του Copernicus που προέρχονται από ειδικές αποστολές·

 

iv) Συντήρηση της διαστημικής υποδομής του Copernicus·

 

β) Δραστηριότητες ανταποκρινόμενες στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών, μεταξύ άλλων:

 

i) Εντοπισμός των κενών των παρατηρήσεων και προσδιορισμός νέων διαστημικών αποστολών με βάση τις επικυρωμένες απαιτήσεις των χρηστών και τις υπάρχουσες ή σχεδιαζόμενες διαστημικές υποδομές·

 

ii) Εξελίξεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και τη συμπλήρωση του διαστημικού σκέλους του Copernicus, περιλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προμήθειας νέων βελτιωμένων στοιχείων της διαστημικής υποδομής, μεταξύ άλλων και υποδομής που πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία μετά το 2025·

 

γ) Συμβολή στην προστασία των δορυφόρων από τον κίνδυνο σύγκρουσης μέσω της εφαρμογής της απόφασης [XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος.

 

Τμήμα III - Επιτόπιο σκέλος

 

Το επιτόπιο σκέλος του προγράμματος Copernicus περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

α) Συντονισμός και εναρμόνιση της συλλογής και της παροχής επιτόπιων δεδομένων, παροχή επιτόπιων δεδομένων στις επιχειρησιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων δεδομένων τρίτων μερών σε διεθνές επίπεδο·

 

β) Παροχή τεχνικής βοήθειας στην Επιτροπή όσον αφορά τις απαιτήσεις υπηρεσίας για τα δεδομένα επιτόπιων παρατηρήσεων·

 

γ) Συνεργασία με επιτόπιους φορείς υλοποίησης, για να προάγεται η συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων ανάπτυξης που αφορούν τις υποδομές και τα δίκτυα επιτόπιων παρατηρήσεων.

 

δ) Εντοπισμός και αντιμετώπιση κενών στις επιτόπιες παρατηρήσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από τις υπάρχουσες υποδομές και δίκτυα.

 

(Σημείωση τεχνικού χαρακτήρα: τα άρθρα 5 και 6 καταπίπτουν)

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που διατίθεται για το πρόγραμμα Copernicus για την περίοδο 2014-2020 προβλέπει μέγιστο ποσό ύψους 3 786 εκατ. ευρώ σε τιμές του 2011.

1. Το μέγιστο ποσό για την υλοποίηση του προγράμματος Copernicus και για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητές του για την περίοδο 2014 – 2020 ορίζεται σε 3 786 εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011, σύμφωνα με το [άρθρο 14] του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. […]13α . Εντός του ποσού αυτού, οι επιχειρησιακές πιστώσεις κατανέμονται στους ειδικούς στόχους όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 ως εξής:

 

α) παροχή των επιχειρησιακών υπηρεσιών που αναφέρονται στο σημείο 1 του άρθρου 4, σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών, [Χ]%·

 

β) παροχή βιώσιμης και αξιόπιστης πρόσβασης σε παρατηρήσεις από το διάστημα, [Χ%].

 

____________________

 

13α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020 (ΕΕ L...).

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Όταν κρίνεται αναγκαία η απόκλιση από την κατανομή για συγκεκριμένο στόχο κατά περισσότερο από πέντε εκατοστιαίες μονάδες, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21, με σκοπό την τροποποίηση της κατανομής αυτής.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21, για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων που θα αντικατοπτρίζονται στα προγράμματα εργασίας. Η πρώτη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδίδεται πριν από τις...*.

 

______________

 

*ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κονδύλια που προορίζονται για το πρόγραμμα Copernicus μπορούν επίσης να καλύπτουν δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες είναι άμεσα αναγκαίες για τη διαχείριση του προγράμματος Copernicus και την επίτευξη των στόχων του και, ιδίως, δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις, δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθώς και δαπάνες για δίκτυα πληροφορικής που αποσκοπούν στην επεξεργασία πληροφοριών και την ανταλλαγή δεδομένων. Οι πόροι που διατίθενται για δράσεις επικοινωνίας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μπορούν επίσης να συμβάλλουν αναλογικά στην κάλυψη αναγκών θεσμικής επικοινωνίας σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης.

3. Τα κονδύλια που προορίζονται για το πρόγραμμα Copernicus μπορούν επίσης να καλύπτουν δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες είναι άμεσα αναγκαίες για τη διαχείριση του προγράμματος Copernicus και την επίτευξη των στόχων του και, ιδίως, δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις, δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθώς και δαπάνες για δίκτυα πληροφορικής που αποσκοπούν στην επεξεργασία πληροφοριών και την ανταλλαγή δεδομένων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης

 

1. Η ενωσιακή χρηματοδότηση μπορεί να λάβει τις κάτωθι νομικές μορφές:

 

α) συμφωνίες ανάθεσης καθηκόντων·

 

β) επιχορηγήσεις,

 

γ) συμβάσεις δημοσίων προμηθειών.

 

2. Κατά την παροχή χρηματοδότησης από την Ένωση πρέπει να εξασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός, διαφάνεια και ίση μεταχείριση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη χορήγηση πόρων από την Ένωση, τη διεργασία αξιολόγησης και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών υποβολής προσφορών, καθώς και τις συμβάσεις που συνήφθησαν με βάση το παρόν άρθρο, μετά την ανάθεση των συμβάσεων.

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας και σαφήνειας, η τροπολογία αυτή ενσωματώνει τις διατάξεις του προηγούμενου κανονισμού 911/2010 για το GMES.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής

Ο ρόλος της Επιτροπής

1. H Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Η σχετική εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

1. Η Επιτροπή φέρει τη γενική ευθύνη του προγράμματος Copernicus. Ορίζει τις προτεραιότητες και τους στόχους του προγράμματος και εποπτεύει την εφαρμογή του, ιδίως όσον αφορά το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τις επιδόσεις και τα συμφέροντα ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 16, παρέχει δε στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν στο πρόγραμμα μέσω της ετήσιας έκθεσης σχετικά με τα αποτελέσματα της υλοποίησης του προγράμματος. Η εν λόγω έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου, το συνολικό κόστος, το ετήσιο κόστος λειτουργίας εκάστου σημαντικού στοιχείου της υποδομής του Copernicus, το χρονοδιάγραμμα, τις επιδόσεις και τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ανάθεση συμβάσεων. Η εν λόγω έκθεση τίθεται επίσης στη διάθεση της επιτροπής Copernicus.

 

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, καθορίζει και επικαιροποιεί, στον βαθμό που απαιτείται, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, περιλαμβανομένων αναλυτικών τεχνικών χαρτοφυλακίων για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 Τμήμα I παράγραφος 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3. Όταν αποφασίζεται η κατανομή κονδυλίων δυνάμει του ετήσιου προγράμματος εργασίας, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, όπου τούτο ενδείκνυται, το μακροπρόθεσμο σχέδιο.

 

3. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να βελτιωθεί η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ τους και να αυξηθεί ο όγκος των δεδομένων και των πληροφοριών που διατίθενται στο πρόγραμμα Copernicus.

 

4. Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει μέτρα για να προωθεί τη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση δεδομένων και πληροφοριών του προγράμματος Copernicus και την πρόσβασή τους στις τεχνολογίες και τις εξελίξεις της γεωσκόπησης. Τα εν λόγω μέτρα δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 20, παράγραφος 2.

 

5. Η Επιτροπή διαχειρίζεται, για λογαριασμό της Ένωσης και στο πεδίο της αρμοδιότητάς της, τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς, εξασφαλίζοντας τον συντονισμό του προγράμματος Copernicus με τις δραστηριότητες σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

 

6. Η Επιτροπή συντονίζει τις συνεισφορές των κρατών μελών με στόχο την επιχειρησιακή παροχή υπηρεσιών και τη μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα των προερχόμενων από υποδομές τόσο ιδιωτικής όσο και δημόσιας παρατήρησης δεδομένων τα οποία απαιτούνται για τη λειτουργία των υφισταμένων και των μελλοντικών υπηρεσιών.

 

7. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τη συνεκτικότητα του προγράμματος Copernicus δημιουργώντας τις κατάλληλες συνδέσεις με σχετικές πολιτικές, μέσα, προγράμματα και δράσεις της Ένωσης με σκοπό να εξασφαλίζει ότι αυτά αντλούν οφέλη από τις υπηρεσίες του προγράμματος Copernicus.

 

8. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαφανή και τακτική συμμετοχή των χρηστών και τη διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και η παρακολούθηση της ικανοποίησής τους σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, η επιτροπή Copernicus του άρθρου 20 παράγραφος 1 εποπτεύει μια ειδική υποδομή διανομής δεδομένων του προγράμματος Copernicus η οποία βασίζεται σε ένα δίκτυο εθνικών/περιφερειακών κόμβων και έχει δεσμευθεί να διασφαλίζει και συντονίζει τη διανομής των δεδομένων.

 

9. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 που αφορούν τον καθορισμό των απαιτήσεων για δεδομένα που είναι αναγκαία για τις επιχειρησιακές υπηρεσίες, μεριμνώντας για την εξέλιξή τους.

 

10. Η Επιτροπή διαθέτει τους χρηματοοικονομικούς πόρους που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος Copernicus.

 

11. Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή ιδιωτικών πόρων για τη στήριξη του προγράμματος Copernicus και των συνολικών στόχων του, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό δυνατή την ανάπτυξη των μεσαίων και κατάντη τομέων.

 

12. Η Επιτροπή προωθεί ένα μακροπρόθεσμα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και διαβουλεύεται με τους ενδιαφερόμενους φορείς κατά τη λήψη αποφάσεων για αλλαγή των προϊόντων των υπηρεσιών τόσο των δεδομένων όσο και των πληροφοριών που καλύπτονται από τον κανονισμό του Copernicus.

 

13. Η Επιτροπή υποστηρίζει μια ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης των τοπικών αρχών σχετικά με τα δεδομένα και τις υπηρεσίες του προγράμματος Copernicus, τονίζοντας, για παράδειγμα, τη σημασία τους για την εδαφική διαχείριση και τις δημόσιες πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διενεργηθεί πλήρης επισκόπηση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, ειδικότερα οδηγιών όπως είναι η οδηγία INSPIRE ή η οδηγία για την ποιότητα του αέρα, για την υλοποίηση των οποίων οι τοπικές αρχές χρειάζονται τα δεδομένα του προγράμματος Copernicus.

 

14. H Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

 

(Σημείωση τεχνικού χαρακτήρα: τα άρθρα 9 και 11 καταπίπτουν)

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία ανάθεσης καθηκόντων με τον ΕΟΔ για τον καθορισμό των γενικών όρων σχετικά με τα καθήκοντα που πρόκειται να ανατεθούν από την Επιτροπή στον ΕΟΔ σχετικά με:

 

α) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τις συμβάσεις του διαστημικού σκέλους του συστήματος Copernicus·

 

β) τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος του διαστημικού σκέλους με βάση τις απαιτήσεις των χρηστών·

 

γ) τη διαχείριση των πόρων που διατίθενται·

 

δ) τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου.

 

ε) την οργάνωση διαδικασίας σύναψης συμβάσεων για την ανάθεση της εκτέλεσης των ειδικών αποστολών σε κατάλληλη οντότητα, με εξαίρεση τις αποστολές που εκτελούνται από τον EUMETSAT.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του δημοσιονομικού κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, όταν πρόκειται για την ανάπτυξη του διαστημικού σκέλους του προγράμματος Copernicus, η Επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτεί τον ΕΟΔ να ενεργεί ως αναθέτουσα αρχή με την αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την εκτέλεση και τον συντονισμό των καθηκόντων σύναψης συμβάσεων τα οποία έχουν ανατεθεί στον οργανισμό.

 

2. Η εν λόγω συμφωνία ανάθεσης καθηκόντων διαβιβάζεται στην επιτροπή Copernicus για διαβούλευση και κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Ο ΕΟΔ παρέχει συστηματική ενημέρωση στην Επιτροπή σχετικά με τα σχέδια, το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα, προσδιορίζοντας τα διορθωτικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση απόκλισης από τα προβλεπόμενα όσον αφορά τον προϋπολογισμό, τις επιδόσεις και τα χρονοδιαγράμματα.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τα εκτελεστικά καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 4 σε αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, αν αυτό δικαιολογείται δεόντως από τον ειδικό χαρακτήρα της δράσης και από την ειδική εμπειρογνωσία του οργανισμού της Ένωσης. Μεταξύ των οργανισμών αυτών συγκαταλέγονται και οι εξής:

1. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, μέσω συμφωνιών ανάθεσης καθηκόντων, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τα εκτελεστικά καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 4 στους εξής αρμόδιους φορείς της Ένωσης, ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς, αν αυτό δικαιολογείται δεόντως από τον ειδικό χαρακτήρα της δράσης και από την ειδική εμπειρογνωσία, την αποστολή, τη λειτουργία και τη διαχειριστική ικανότητα του οργανισμού της Ένωσης.

α) ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EΟΠ)·

α) στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EΟΠ)·

β) ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX)·

β) στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)·

γ) ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)·

γ) στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)·

δ) το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΚΕΕ).

δ) στο Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΚΕΕ).

 

δ α) στο Ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προγνώσεων (ΕΚΜΜΠ)·

 

δ β) στον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA).

2. Η επιλογή του οργανισμού της Ένωσης λαμβάνει δεόντως υπόψη την αποδοτικότητα της ανάθεσης αυτών των καθηκόντων σε σχέση με το κόστος της, καθώς και τον αντίκτυπό της στη δομή διακυβέρνησης του οργανισμού και στους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του.

2. Η επιλογή του οργανισμού της Ένωσης λαμβάνει δεόντως υπόψη την κατάσταση της αγοράς και την αποδοτικότητα της ανάθεσης αυτών των καθηκόντων σε σχέση με το κόστος της, καθώς και τον αντίκτυπό της στη δομή διακυβέρνησης του οργανισμού και στους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του. Οι εν λόγω φορείς και οργανισμοί της Ένωσης μπορούν να ανοίγουν στον ανταγωνισμό τις δραστηριότητες που τους ανατίθενται σύμφωνα με τις αρχές περί των δημοσίων συμβάσεων.

3. Τα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανατίθενται κατ’ εξαίρεση σε αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης δυνάμει του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας του εν λόγω οργανισμού της Ένωσης για σκοπούς ενημέρωσης.

3. Τα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανατίθενται κατ’ εξαίρεση σε αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης δυνάμει του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας του εν λόγω οργανισμού της Ένωσης για σκοπούς ενημέρωσης.

4. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) τις εργασίες ανάπτυξης του διαστημικού σκέλους που περιγράφονται στο άρθρο 5 στοιχείο β).

 

5. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στον ΕΟΔ και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκμετάλλευσης Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT) την άσκηση των επιχειρησιακών καθηκόντων του διαστημικού σκέλους που περιγράφονται στο άρθρο 5 στοιχείο α).

5. Η Επιτροπή αναθέτει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στον ΕΟΔ και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκμετάλλευσης Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT), σύμφωνα με την αντίστοιχη εμπειρογνωμοσύνη τους, την άσκηση των επιχειρησιακών καθηκόντων του διαστημικού σκέλους που περιγράφονται στο άρθρο 4 Τμήμα II στοιχείο α).

6. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τις δραστηριότητες του επιτόπιου σκέλους που περιγράφονται στο άρθρο 6 στους φορείς υλοποίησης των υπηρεσιών που περιγράφονται στο άρθρο 4.

6. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τις δραστηριότητες του επιτόπιου σκέλους που περιγράφονται στο Τμήμα III άρθρο 4 στους φορείς υλοποίησης των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του Τμήματος I του εν λόγω άρθρου.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εποπτεία των φορέων υλοποίησης

Δημόσιες συμβάσεις

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι καταγγελίες σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων και την παροχή επιδοτήσεων από φορείς υλοποίησης κατά την εκτέλεση της συμφωνίας ανάθεσης καθηκόντων ή του προγράμματος εργασίας μπορούν να υποβάλλονται στην Επιτροπή. Ωστόσο, οι εν λόγω καταγγελίες μπορούν να αφορούν μόνο εσκεμμένη παράνομη συμπεριφορά, βαριά αμέλεια ή απάτη και να υποβληθούν μόνο αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα προσφυγής στον φορέα υλοποίησης.

Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις

 

Γενικές αρχές

 

1. Με την επιφύλαξη των μέτρων που απαιτούνται για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της δημόσιας ασφάλειας ή για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο των εξαγωγών, ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ιδίως οι γενικές αρχές της ανοικτής πρόσβασης και του θεμιτού ανταγωνισμού σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, η διενέργεια διαγωνισμών για την υποβολή προσφορών βάσει διαφανών και επικαιροποιημένων πληροφοριών, η σαφής κοινοποίηση πληροφοριών για τους εφαρμοστέους κανόνες δημοσίων συμβάσεων, τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες που επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των δυνητικών υποψηφίων, εφαρμόζονται στο πρόγραμμα Copernicus.

 

2. Κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, στους διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι αναθέτουσες αρχές επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι:

 

α) προώθηση σε όλη την Ένωση της ευρύτερης και πιο ανοιχτής δυνατής συμμετοχής όλων των επιχειρήσεων, ιδίως των νέων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με παρότρυνση των υποψηφίων να προσφύγουν στην υπεργολαβία·

 

β) αποφυγή της ενδεχόμενης κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και αποφυγή της εξάρτησης από έναν και μόνον προμηθευτή·

 

γ) αξιοποίηση των προηγούμενων επενδύσεων του δημοσίου τομέα και των αποκομισθέντων διδαγμάτων καθώς και της πείρας και των γνώσεων του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτώνται στο αρχικό στάδιο του προγράμματος, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των κανόνων ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών·

 

δ) επιδίωξη πολλαπλών πηγών εφοδιασμού, κατά περίπτωση, για να εξασφαλίζεται καλύτερος συνολικός έλεγχος του προγράμματος, του κόστους αυτού και του χρονοδιαγράμματος·

 

ε) συνεκτίμηση, κατά περίπτωση, του συνολικού κόστους κατά τη διάρκεια του ωφέλιμου κύκλου ζωής του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του έργου για το οποίο έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός, χωρίς η αξία του να εξαρτάται μόνο από τον παράγοντα κόστους.

 

Ειδικές διατάξεις

 

1. Θέσπιση ίσων όρων ανταγωνισμού

 

Η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη θέσπιση των ίσων όρων ανταγωνισμού, όταν η προηγούμενη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε δραστηριότητες που συνδέονται με τις δραστηριότητες της πρόσκλησης υποβολής προσφορών:

 

α) μπορεί να παραχωρήσει σε αυτήν την επιχείρηση σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά εμπιστευτικές πληροφορίες και, επομένως, μπορεί να προκαλέσει επιφυλάξεις όσον αφορά την ίση μεταχείριση· ή

 

β) επηρεάζει τους κανονικούς όρους ανταγωνισμού ή την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα της ανάθεσης ή της εκτέλεσης των συμβάσεων.

 

Τα μέτρα αυτά δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό ούτε θέτουν σε κίνδυνο την ίση μεταχείριση και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που συγκεντρώνονται και αφορούν τις επιχειρήσεις, τις εμπορικές τους σχέσεις και τη διάρθρωση του κόστους τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τη φύση και τους όρους της σύμβασης που εξετάζεται.

 

2. Ασφάλεια πληροφοριών

 

Όταν πρόκειται για συμβάσεις που απαιτούν ή/και περιλαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες, η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της σύμβασης όλα τα αναγκαία μέτρα και απαιτήσεις για την ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλεια των εν λόγω πληροφοριών.

 

3. Αξιοπιστία του εφοδιασμού

 

Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της υποβολής προσφορών για σύμβαση τις απαιτήσεις της σε σχέση με την αξιοπιστία του εφοδιασμού ή της παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

4. Συμβάσεις με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις

 

α) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνάψει σύμβαση με τη μορφή σύμβασης με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις.

 

β) Η σύμβαση με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις περιλαμβάνει μία σταθερή δόση, που συνοδεύεται από δημοσιονομική δέσμευση που καταλήγει σε σταθερή ανάληψη υποχρέωσης για τη διεκπεραίωση των εργασιών, του εφοδιασμού και των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση για την εν λόγω δόση, καθώς και μία ή περισσότερες καταβαλλόμενες δόσεις υπό όρους που αφορούν τον προϋπολογισμό και την εκτέλεση. Τα έγγραφα της σύμβασης αναφέρουν τα στοιχεία των συμβάσεων με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις. Ορίζουν ιδίως το αντικείμενο, την τιμή ή τους όρους καθορισμού και τους όρους εκτέλεσης των εργασιών και των υπηρεσιών κάθε δόσης.

 

γ) Οι υποχρεώσεις για τη σταθερή δόση αποτελούν τμήμα ενός συνεκτικού συνόλου, όπως και οι υποχρεώσεις κάθε υπό όρους καταβαλλόμενης δόσης, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις όλων των προηγούμενων δόσεων.

 

δ) Για την εκτέλεση κάθε υπό όρους καταβαλλόμενης δόσης προαπαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στο συμβαλλόμενο μέρος με τους όρους που ορίζονται στη σύμβαση. Όταν μία υπό όρους καταβαλλόμενη δόση σταθεροποιείται με καθυστέρηση ή δεν σταθεροποιείται, το συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, αν η σύμβαση το προβλέπει και με τους όρους που θέτει, να λάβει αποζημίωση αναμονής ή αποζημίωση μη εκτέλεσης.

 

ε) Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο συγκεκριμένης δόσης, η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι τα έργα, ο εφοδιασμός ή οι υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί για την εν λόγω δόση δεν έχουν ολοκληρωθεί, δύναται να απαιτήσει αποζημίωση και να καταγγείλει τη σύμβαση εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση και υπό τους όρους που ορίζονται σε αυτή.

 

5. Συμβάσεις απόδοσης του κόστους

 

α) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέξει σύμβαση ολικής ή μερικής απόδοσης του κόστους, μέσα στα όρια της ανώτατης τιμής, με τους όρους που προβλέπονται στο στοιχείο β).

 

Η τιμή που πρέπει να καταβληθεί για τις συμβάσεις αυτές αποτελείται από την απόδοση του συνόλου του πραγματικού κόστους που επιβαρύνει το συμβαλλόμενο μέρος λόγω της εκτέλεσης της σύμβασης, όπως το κόστος του εργατικού δυναμικού, των υλικών, των αναλώσιμων υλικών, της χρήσης εξοπλισμού, των αναγκαίων υποδομών για την εκτέλεση της σύμβασης. Αυτό το κόστος προσαυξάνεται είτε με κατ’ αποκοπή ποσό που καλύπτει τα γενικά έξοδα και το κέρδος, είτε με ποσό που καλύπτει τα γενικά έξοδα και συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη ανάλογα με την τήρηση των στόχων, των αποτελεσμάτων και του χρονοδιαγράμματος.

 

β) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέξει σύμβαση μερικής ή ολικής απόδοσης του κόστους όταν είναι αντικειμενικά αδύνατο να καθοριστεί μια σταθερή τιμή με ακρίβεια και όταν μπορεί να αποδειχτεί εύλογα ότι μια τέτοια σταθερή τιμή θα ήταν αφύσικα υψηλή λόγω των εγγενών αβεβαιοτήτων για την υλοποίηση της σύμβασης επειδή:

 

i) η σύμβαση αφορά πολύ περίπλοκα στοιχεία ή χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία και περιλαμβάνει, ως εκ τούτου, σημαντικούς αστάθμητους παράγοντες σε τεχνικό επίπεδο· ή

 

ii) οι δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης πρέπει, για επιχειρησιακούς λόγους, να αρχίσουν πάραυτα ενώ δεν είναι ακόμα δυνατόν να προσδιοριστεί μια σταθερή και οριστική τιμή συνολικά επειδή υπάρχουν σημαντικοί αστάθμητοι παράγοντες ή επειδή η εκτέλεση της σύμβασης εξαρτάται εν μέρει από την εκτέλεση άλλων συμβάσεων.

 

γ) Η ανώτατη τιμή μιας σύμβασης ολικής ή μερικής απόδοσης κόστους είναι η ανώτατη καταβλητέα τιμή. Δεν μπορεί να υπερβεί το όριο παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως δικαιολογημένες και με την προηγούμενη συμφωνία της αναθέτουσας αρχής.

 

δ) Τα έγγραφα των συμβάσεων ολικής ή μερικής απόδοσης κόστους διευκρινίζουν:

 

i) τη φύση της σύμβασης, δηλαδή αν πρόκειται για σύμβαση ολικής ή μερικής απόδοσης κόστους μέσα στο όριο της ανώτατης τιμής·

 

ii) για μια σύμβαση μερικής απόδοσης κόστους, τα στοιχεία της σύμβασης που υπόκεινται σε απόδοση του κόστους·

 

iii) το ποσό της ανώτατης τιμής·

 

iv) τα κριτήρια ανάθεσης, που πρέπει ειδικότερα να επιτρέπουν την εκτίμηση της ευλογοφάνειας του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, του αποδοτέου κόστους, των μηχανισμών καθορισμού του εν λόγω κόστους, των οφελών που αναφέρονται στην πρόσκληση·

 

v) το είδος της προσαύξησης που αναφέρεται στο στοιχείο α) το οποίο εφαρμόζεται στις δαπάνες·

 

vi) τους κανόνες και τις διαδικασίες που καθορίζουν την επιλεξιμότητα του προβλεπόμενου κόστους του υποψηφίου για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τις αρχές που εκτίθενται στο στοιχείο ε)·

 

vii) τους λογιστικούς κανόνες με τους οποίους ο υποψήφιος πρέπει να συμμορφωθεί·

 

viii) στην περίπτωση σύμβασης μερικής απόδοσης κόστους που μετατρέπεται σε σύμβαση σταθερής και οριστικής τιμής, τις παραμέτρους της εν λόγω μετατροπής.

 

ε) Το κόστος που επιβαρύνει το συμβαλλόμενο μέρος κατά την εκτέλεση της σύμβασης ολικής ή μερικής απόδοσης κόστους δεν είναι επιλέξιμο παρά μόνο αν:

 

i) το επωμίζονται στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εκτός από το κόστος εξοπλισμού, υποδομών και ασώματων ακινητοποιήσεων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης που μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμο για τη συνολική αξία αγοράς·

 

ii) αναφέρεται στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό που έχει ενδεχομένως αναθεωρηθεί από τις προσθήκες της αρχικής σύμβασης·

 

iii) είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης·

 

iv) απορρέει από την εκτέλεση της σύμβασης και μπορεί να καταλογισθεί σε αυτή·

 

v) ταυτοποιείται, επαληθεύεται, εγγράφεται στους λογαριασμούς του συμβαλλόμενου μέρους και προσδιορίζεται σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και στη σύμβαση·

 

vi) συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας·

 

vii) δεν παρεκκλίνει από τους όρους της σύμβασης·

 

(viii) είναι εύλογο, δικαιολογημένο και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως σε ό,τι αφορά την οικονομία και την απόδοση.

 

Το συμβαλλόμενο μέρος είναι υπεύθυνο για τη λογιστική καταχώριση αυτού του κόστους, για την ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων του και για κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο που αποδεικνύει ότι το κόστος, την απόδοση του οποίου ζητάει, έχει πραγματοποιηθεί και είναι σύμφωνο με τις αρχές που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Το κόστος που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από το συμβαλλόμενο μέρος θεωρείται μη επιλέξιμο και η απόδοσή του απορρίπτεται.

 

στ) Η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα για να εξασφαλίζει την ορθή εκτέλεση των συμβάσεων απόδοσης κόστους:

 

i) καθορίζει την όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερη ανώτατη τιμή, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει μια αναγκαία ευελιξία για την ενσωμάτωση των τεχνικών αστάθμητων παραγόντων·

 

ii) μετατρέπει μια σύμβαση απόδοσης κόστους σε σύμβαση σταθερής και οριστικής τιμής στο σύνολό της αμέσως μόλις, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, είναι δυνατόν να καθοριστεί μια τέτοια σταθερή και οριστική τιμή. Για τον λόγο αυτό, καθορίζει τις παραμέτρους μετατροπής από σύμβαση απόδοσης κόστους σε σύμβαση σταθερής και οριστικής τιμής·

 

iii) θεσπίζει μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου που περιλαμβάνουν ειδικότερα ένα σύστημα πρόβλεψης του κόστους·

 

iv) καθορίζει τις κατάλληλες αρχές, εργαλεία και διαδικασίες για την εκτέλεση της σύμβασης, ιδιαίτερα για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του κόστους που επιβαρύνει το συμβαλλόμενο μέρος ή τους υπεργολάβους του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και για την εισαγωγή προσθηκών σε αυτή·

 

v) επαληθεύει ότι το συμβαλλόμενο μέρος και οι υπεργολάβοι του συμμορφώνονται με τους λογιστικούς κανόνες που προβλέπονται στη σύμβαση και με την υποχρέωση να υποβάλουν αυθεντικά λογιστικά έγγραφα που πρέπει να παρέχουν αληθή και δίκαιη εικόνα των λογαριασμών·

 

vi) βεβαιώνεται, σε συνεχή βάση κατά την εκτέλεση της σύμβασης, για την αποτελεσματικότητα των αρχών, των εργαλείων και των διαδικασιών που αναφέρονται στο σημείο iv).

 

6. Τροποποιήσεις

 

Η αναθέτουσα αρχή και οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να επιφέρουν αλλαγή στη σύμβαση με τροποποίηση υπό την προϋπόθεση ότι η προσθήκη πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) δεν αλλάζει το αντικείμενο της σύμβασης·

 

β) δεν ανατρέπει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης·

 

γ) δεν εισάγει όρους οι οποίοι, αν είχαν περιληφθεί αρχικά στα έγγραφα της σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει να γίνουν δεκτοί προσφέροντες διαφορετικοί από αυτούς που έγιναν δεκτοί ή θα είχαν επιτρέψει την έγκριση μιας προσφοράς διαφορετικής από αυτή που έγινε δεκτή αρχικά.

 

7. Υπεργολαβία

 

α) Η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον υποψήφιο να αναθέσει υπεργολαβικά, με ανταγωνιστική υποβολή προσφορών στα κατάλληλα επίπεδα υπεργολαβίας, μερίδιο της σύμβασης σε επιχειρήσεις πέραν όσων ανήκουν στην ομάδα του ιδίου, ειδικότερα σε νεοεισερχομένους στον τομέα και σε μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

 

β) Η αναθέτουσα αρχή εκφράζει το απαραίτητο προς υπεργολαβία μερίδιο της σύμβασης υπό μορφή ψαλίδας που περιλαμβάνει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο ποσοστό. Στον καθορισμό αυτών των ποσοστών, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει υπόψη ότι τα ποσοστά αυτά είναι αναλογικά προς το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του τομέα της οικείας δραστηριότητας και, ιδίως, την κατάσταση ανταγωνισμού και τις δυνατότητες του κλάδου που έχουν παρατηρηθεί.

 

γ) Εάν ο υποψήφιος δηλώνει στην προσφορά του ότι σκοπεύει να μην αναθέσει με υπεργολαβία κανένα μερίδιο της σύμβασης ή να αναθέσει με υπεργολαβία μερίδιο κατώτερο του ελαχίστου της ψαλίδας που αναφέρεται στο στοιχείο β), οφείλει να παράσχει τους σχετικούς λόγους στην αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή υποβάλει τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

 

δ) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απορρίψει τους υπεργολάβους που επέλεξε ο υποψήφιος στο στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης της κύριας σύμβασης ή ο υποψήφιος που επιλέχθηκε για την εκτέλεση της σύμβασης. Δικαιολογεί γραπτώς αυτή την απόρριψη, που μπορεί να βασιστεί μόνο σε κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των υποψηφίων για την κύρια σύμβαση.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες του προγράμματος Copernicus καθίστανται διαθέσιμα σε πλήρη, ανοικτή και δωρεάν βάση, με την επιφύλαξη των ακόλουθων περιορισμών:

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες του προγράμματος Copernicus καθίστανται διαθέσιμα σε πλήρη, ανοικτή και δωρεάν βάση, ιδίως για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και για σκοπούς αναπτυξιακής βοήθειας, με την επιφύλαξη της πλήρους συμμόρφωσης προς την πολιτική της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων και των ακόλουθων περιορισμών:

α) όροι αδειοδότησης που επισυνάπτονται στα δεδομένα και τις πληροφορίες τρίτων μερών·

α) όροι αδειοδότησης που επισυνάπτονται στα δεδομένα και τις πληροφορίες τρίτων μερών·

β) μορφότυποι, χαρακτηριστικά και μέσα διάδοσης δεδομένων και πληροφοριών·

β) μορφότυποι, χαρακτηριστικά και μέσα διάδοσης δεδομένων και πληροφοριών·

γ) συμφέροντα ασφαλείας και εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης ή των κρατών μελών της·

γ) συμφέροντα ασφαλείας και εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης ή των κρατών μελών της·

δ) κίνδυνος διατάραξης, για λόγους ασφαλείας ή για τεχνικούς λόγους, του συστήματος παραγωγής δεδομένων και πληροφοριών του προγράμματος Copernicus.

δ) κίνδυνος διατάραξης, για λόγους ασφαλείας ή για τεχνικούς λόγους, του συστήματος παραγωγής δεδομένων και πληροφοριών του προγράμματος Copernicus.

 

Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2017 η Επιτροπή, σε συνεννόηση με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, διενεργεί επανεξέταση του αντίκτυπου της εν λόγω πολιτικής δεδομένων στην ευρωπαϊκή αγορά δεδομένων και υπηρεσιών. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, η επανεξέταση μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση της πολιτικής δεδομένων.

 

Τα υφιστάμενα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα των «Φρουρών» του Copernicus που κατέχουν τα κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΕΟΔ που αφορά το διαστημικό σκέλος του GMES γίνονται σεβαστά.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιδότησης και οι αποφάσεις επιδότησης που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος περιέχουν διατάξεις που εξουσιοδοτούν ρητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διενεργούν τέτοιους ελέγχους και έρευνες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιδότησης και οι αποφάσεις επιδότησης που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος περιέχουν διατάξεις που εξουσιοδοτούν ρητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διενεργούν τέτοιους ελέγχους και έρευνες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων και ερευνών.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Ένωση ή ειδικά ορισμένος φορέας ή ταμείο έχει την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων που δημιουργούνται ή αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus, με την επιφύλαξη των συμφωνιών που συνάπτονται με τρίτους, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τα υφιστάμενα δικαιώματα κυριότητας.

1. Η Ένωση ή ειδικά ορισμένος φορέας έχει την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων που δημιουργούνται ή αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus, με την επιφύλαξη των συμφωνιών που συνάπτονται με τρίτους, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τα υφιστάμενα δικαιώματα κυριότητας.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από εκπροσώπους των τελικών χρηστών, από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ιδίως σε θέματα ασφάλειας, και από εκπροσώπους των αρμόδιων εθνικών οργανισμών, ιδίως των εθνικών οργανισμών διαστήματος, προκειμένου να της παρέχεται η αναγκαία τεχνική και επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και ανατροφοδότηση από τους χρήστες.

1. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από όργανο αποκλειστικού προορισμού, το «Φόρουμ Χρηστών», στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των ενδιαμέσων και των τελικών χρηστών, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, ιδίως σε θέματα ασφάλειας, και εκπρόσωποι των αρμόδιων εθνικών οργανισμών, ιδίως των εθνικών/περιφερειακών οργανισμών διαστήματος ή των ενώσεών τους, για να της παρέχεται η αναγκαία τεχνική και επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και ανατροφοδότηση από τους χρήστες, ειδικότερα σχετικά με τον προσδιορισμό, τον ορισμό και την επικύρωση των απαιτήσεων των χρηστών. Ως παρατηρητές μπορούν να προσκαλούνται και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Την προεδρία του Φόρουμ Χρηστών ασκεί η Επιτροπή, η οποία παρέχει και τη γραμματειακή υποστήριξη. Το Φόρουμ Χρηστών θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η επιτροπή Copernicus ενημερώνονται πλήρως σχετικά με τις εργασίες του.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης των τεχνολογιών γεωσκόπησης από τις τοπικές αρχές και τις ΜΜΕ, η Επιτροπή επικουρείται από ένα ειδικό δίκτυο διανομής των δεδομένων του προγράμματος Copernicus, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και περιφερειακών φορέων, που εποπτεύεται από την επιτροπή Copernicus.

 

Οι εκπρόσωποι του ΕΟΔ και των φορέων στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα του προγράμματος συμμετέχουν ως παρατηρητές στις εργασίες της επιτροπής Copernicus υπό τους όρους που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της.

 

Οι διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση μπορούν να προβλέψουν τη συμμετοχή, κατά περίπτωση, εκπροσώπων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών στις εργασίες της επιτροπής Copernicus υπό τους όρους που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 και στο άρθρο 18 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την 1η Ιανουαρίου 2014.

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, στο άρθρο 15 παράγραφος 1 και στο άρθρο 18 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για τη διάρκεια του προγράμματος.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2018 το αργότερο, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων των εργασιών που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Copernicus όσον αφορά τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπό τους, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους και την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων. Ειδικότερα, η αξιολόγηση πρέπει να καλύπτει τη συνεχιζόμενη συνάφεια όλων των στόχων, καθώς και τη συμβολή των μέτρων στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3.

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 το αργότερο, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων των εργασιών που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Copernicus όσον αφορά τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπό τους, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και τις δυνάμει υπερβάσεις κόστους. Ειδικότερα, η αξιολόγηση πρέπει να καλύπτει τη συνεχιζόμενη συνάφεια όλων των στόχων, τη συμβολή των μέτρων στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2 καθώς και τις επιδόσεις της οργανωτικής δομής και το πεδίο των υπηρεσιών οι οποίες τυγχάνουν χρήσης. Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση του αντικτύπου του άρθρου 14 στην ευρωπαϊκή αγορά δεδομένων και υπηρεσιών και, εάν κριθεί σκόπιμο, να συνοδεύεται από προτάσεις τροποποίησης του παρόντος κανονισμού. Τα αποτελέσματα της έκθεσης αξιολόγησης αποτελούν τη βάση πρότασης της Επιτροπής για αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού, η οποία πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2020.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σε μια περίοδο που η διαχείριση και η σωστή χρήση των πληροφοριών έχει σημαντικές γεωστρατηγικές επιπτώσεις, η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να αξιολογεί τις πολιτικές της αντιδράσεις ανεξάρτητα, αξιόπιστα και έγκαιρα. Το πρόγραμμα Copernicus (η νέα ονομασία του προγράμματος GMES) παρέχει την αναγκαία υποδομή, το ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα γεωσκόπησης. Η πρόταση της Επιτροπής σηματοδοτεί την έναρξη του επιχειρησιακού σταδίου του δορυφορικού δικτύου. Πρωταρχικός στόχος είναι να επωφεληθούν οι ευρωπαίοι πολίτες σε διάφορους τομείς, ιδίως για τους σκοπούς του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, διατηρώντας παράλληλα το πεδίο εφαρμογής σε ζητήματα που αφορούν τον πολίτη. Ωστόσο, για τη διασφάλιση της ομαλής εξέλιξης, θα χρειαστεί να αποσαφηνιστούν ορισμένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα στοιχεία, όπως η διακυβέρνηση και η πολιτική δεδομένων. Εάν το πρόγραμμα Copernicus αποτελεί, πράγματι, προτεραιότητα τόσο της βιομηχανικής όσο και της περιβαλλοντικής πολιτικής, εμβληματικό πρόγραμμα σύμφωνα με την Επιτροπή, εύλογα μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί για ποιον λόγο ο προϋπολογισμός έχει μειωθεί κατά περίπου 35% σε σχέση με το ποσό που είχε αρχικά προταθεί. Εξάλλου, ο διαστημικός τομέας συνεπάγεται σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες και μόνο το πρόγραμμα Copernicus υπόσχεται απόδοση 3,2 ευρώ για κάθε ένα ευρώ που δαπανάται: δεν είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες για διεύρυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας; Δεν είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες για μεγάλα οικονομικά έργα, ικανά να βγάλουν την Ευρώπη από το τέλμα; Στις τροπολογίες ο εισηγητής προτείνει να εξεταστούν εναλλακτικά οργανωτικά, διαχειριστικά και χρηματοδοτικά μοντέλα προκειμένου να ληφθούν υπόψη μελλοντικά για μακροπρόθεσμη δέσμευση και ισορροπημένη διακυβέρνηση. Ο εισηγητής, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός περιλαμβάνει ήδη διατάξεις για τη χρηματοδότηση του έργου για την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος, που είναι απαραίτητο για τη μελλοντική ασφάλεια των ευρωπαϊκών διαστημικών υποδομών και των αυτόνομων επιχειρήσεων, θεωρεί ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα Copernicus θα ήταν καλύτερο να χρηματοδοτηθούν από τα κονδύλια για το διάστημα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», σε αυτό το νέο στάδιο του προγράμματος.

Η πλειονότητα των τροπολογιών αποσκοπεί στο να ευθυγραμμιστεί η δομή του κειμένου με τους προηγούμενους κανονισμούς και να αξιοποιηθεί η πείρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του προγράμματος Galileo: αυτό αφορά ιδίως τα μέτρα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και την περιγραφή του ρόλου του ΕΟΔ, του μεγάλου «εταίρου» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προσπάθεια αυτή. Γενικά, ο εισηγητής προσπάθησε να λάβει υπόψη τις διαφορετικές θέσεις των ενδιαφερόμενων μερών και να διαμορφώσει το κείμενο προς ένα περισσότερο αντιπροσωπευτικό μοντέλο για τη βιομηχανία και τις τοπικές αρχές, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι υποδομές θα αναπτυχθούν όπως έχει σχεδιαστεί και ότι θα επιδιωχθεί η επίτευξη των στρατηγικών, βιομηχανικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων του προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό έχουν ληφθεί μέτρα για την προώθηση της ευρωπαϊκής σύγκλισης, της αύξησης της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας στο πλαίσιο του προγράμματος. Η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα που προωθούν τη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση δεδομένων και πληροφοριών του προγράμματος και που διασφαλίζουν την πρόσβαση στις τεχνολογίες και τις εξελίξεις των υπηρεσιών γεωσκόπησης. Ενώ η Επιτροπή θα φέρει τη γενική ευθύνη για το πρόγραμμα και τον συντονισμό του, προβλέπεται η ανάθεση καθηκόντων για τη διευκόλυνση της συμμετοχής τρίτων. Η ενίσχυση του ρόλου ορισμένων ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων θα έθετε σε κίνδυνο την ηθική ισορροπία μεταξύ του ποιος αποφασίζει τους κανόνες συμμετοχής και ποιος συμμετέχει.

Ωστόσο, είναι σημαντικό η Επιτροπή να προωθήσει την ευρεία συμμετοχή ευρωπαϊκών δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερόμενων μερών, να επιτρέψει την ανάπτυξη μεσαίων και κατάντη τομέων και να διευκολύνει τη δημιουργία νέων αγορών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εισηγητής προτείνει τη δημιουργία ενός ειδικού δικτύου διανομής δεδομένων του προγράμματος Copernicus που θα αποτελείται από εθνικούς και περιφερειακούς φορείς για τη στήριξη της χρήσης των τεχνολογιών γεωσκόπησης από τις τοπικές αρχές και τις ΜΜΕ.

Τέλος, με την κατάλληλη πολιτική δεδομένων, το πρόγραμμα Copernicus έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία υπηρεσιών γεωσκόπησης και τις βιομηχανίες παροχής υπηρεσιών σε χρήστες, βοηθώντας τις να εξελιχθούν σε πρωτοπόρους σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πλήρης, ανοιχτή και δωρεάν πολιτική δεδομένων αποτελεί σημαντικό στοιχείο του κανονισμού για το πρόγραμμα Copernicus, καθώς, καταρχήν, οι ευρωπαίοι πολίτες δεν θα χρειάζεται να καταβάλλουν διπλά τέλη για τα ίδια δεδομένα. Ωστόσο, μια κατάλληλη πολιτική δεδομένων πρέπει να λαμβάνει υπόψη στρατηγικές και οικονομικές παραμέτρους και να μην παρεμποδίζει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Η αμοιβαιότητα στην πρόσβαση δεδομένων με τρίτες χώρες που δεν συνεισφέρουν στο πρόγραμμα, αποτελεί σημαντικό μέσο διασφάλισης του θεμιτού ανταγωνισμού. Εξαιρέσεις από την αρχή αυτή πρέπει να θεσπιστούν για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και πολιτικής ασφάλειας ή όπου θεωρείται ότι δημιουργείται προστιθέμενη αξία για άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, ιδίως για δραστηριότητες αναπτυξιακής βοήθειας. Η δυνατότητα της Επιτροπής για διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτους σχετικά με άλλα ζητήματα προβλέπεται ήδη στον κανονισμό, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για την προσθήκη αυτής της αρχής.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (15.11.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010
(COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Da Graça Carvalho

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα Copernicus προτείνεται για να αποτελέσει τη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παρατήρησης της Γης GMES (Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας) που αρχικά αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και, εν συνεχεία, από το 2010 καθιερώθηκε ως επιχειρησιακό πρόγραμμα στον τομέα της διαστημικής πολιτικής.

Βασικός σκοπός του είναι να παράσχει στοιχεία και πληροφορίες που απορρέουν από παρατηρήσεις με βάση το διάστημα και in-situ, οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία του διαστήματος, στην πολιτική προστασία και την ασφάλεια και, σε τελική ανάλυση, στην οικονομική ανάπτυξη.

Αντίθετα με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα για την περίοδο 2014 - 2020, η παρούσα πρόταση κανονισμού με την οποία θεσπίζεται το πρόγραμμα Copernicus, υπεβλήθη από την Επιτροπή μόλις ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όταν αυτό εγκριθεί από τα θεσμικά όργανα, το πρόγραμμα Copernicus θα διαθέτει αποκλειστικό κονδύλι στον προϋπολογισμό στο πλαίσιο του τίτλου 1α, με ποσό 3,786 εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011 (4,291 εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές) για επτά χρόνια.

Η συμφωνία για το ΠΔΠ παρέχει επίσης εγγυήσεις όσον αφορά την οριοθέτηση του ποσού αυτού στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Καταρχάς, το άρθρο που αφορά τα μεγάλης κλίμακας έργα στο σχέδιο κανονισμού που θεσπίζει το ΠΔΠ για την περίοδο 2014 – 2020, περιλαμβάνει ποσό 3,786 εκατομμύρια ευρώ (σε τιμές 2011) ως μέγιστο ποσό για το πρόγραμμα Copernicus - όπως συμβαίνει και με το σχέδιο κανονισμού Copernicus που υπέβαλε η Επιτροπή. Κατά δεύτερον, το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας προσδιορίζει ότι το περιθώριο νομοθετικής ευελιξίας 10% (εντός που οποίου ένας ετήσιος προϋπολογισμός μπορεί να αποκλίνει από το ποσό αναφοράς ενός προγράμματος) δεν εφαρμόζεται στα μεγάλης κλίμακας έργα.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης ζητεί να δοθούν περισσότερες εγγυήσεις προς την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή χωρίς να παρεμποδισθεί η ταχεία εκκίνηση του προγράμματος. Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά το χρηματοδοτικό μοντέλο του προγράμματος Copernicus και περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά την κατανομή των πόρων του προγράμματος, την εξέλιξη του κόστους και την προσφυγή σε συμφωνίες ανάθεσης, επιχορηγήσεις και δημόσιες συμβάσεις ως μορφές χρηματοδότησης από πλευράς ΕΕ.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης προτείνει επίσης την επισημοποίηση της συμμετοχής των χρηστών και φορέων με τη δημιουργία ενός «Φόρουμ Χρηστών» που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του κανονισμού GMES.

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, λόγω της ιδιαίτερης έκθεσης των δορυφόρων του προγράμματος Copernicus στον κίνδυνο της σύγκρουσης, η συντάκτρια της γνωμοδότησης επιμένει στη χρηματοδοτική συνδρομή που πρέπει να παράσχει το Copernicus στο Πρόγραμμα Υποστήριξης της Επιτήρησης και Παρακολούθησης της Τροχιάς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το πρόγραμμα Copernicus πρέπει να βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της Ένωσης για διενέργεια διαστημικών παρατηρήσεων και να παρέχει επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του περιβάλλοντος, της προστασίας των πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Η παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από τη καλή λειτουργία και την ασφάλεια του διαστημικού σκέλους του προγράμματος Copernicus. Ο αυξανόμενος κίνδυνος σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και με διαστημικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή απειλή για το διαστημικό σκέλος του προγράμματος Copernicus. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως με τη συμβολή στο πρόγραμμα που θεσπίζεται με την απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος11.

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το πρόγραμμα Copernicus πρέπει να βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της Ένωσης για διενέργεια διαστημικών παρατηρήσεων και να παρέχει επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του περιβάλλοντος, της προστασίας των πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Η παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από τη καλή λειτουργία και την ασφάλεια του διαστημικού σκέλους του προγράμματος Copernicus. Ο αυξανόμενος κίνδυνος σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και με διαστημικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή απειλή για το διαστημικό σκέλος του προγράμματος Copernicus. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως με την εξασφάλιση, από κοινού με το πρόγραμμα EGNOS/Galileo, της μεγαλύτερης δυνατής συμβολής στο πρόγραμμα που θεσπίζεται με την απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος11.

______________

__________________

11 ΕΕ L της , σ. .

11 ΕΕ L της , σ. .

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Τα ανώτατα δημοσιονομικά κονδύλια που απαιτούνται για τις δράσεις του προγράμματος Copernicus (2014-2020) ανέρχονται σε 3 786 εκατ. ευρώ, σε τιμές 2011, και εντάσσονται σε χωριστό κεφάλαιο του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο του τίτλου 2 του τομέα 1α του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι δαπάνες προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί η Επιτροπή για τον συντονισμό του προγράμματος Copernicus θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

(10) Ως έργο μεγάλης κλίμακας κατά την έννοια του [άρθρου 14] του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. …/2013 για τη θέσπιση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014 - 2020, τα ανώτατα δημοσιονομικά κονδύλια που διατίθενται για τις δράσεις του προγράμματος Copernicus (2014-2020) και για οιονδήποτε πιθανό κίνδυνο ενέχουν οι δραστηριότητες του, ανέρχονται σε 3 786 εκατομμύρια ευρώ, σε τιμές 2011, και εντάσσονται σε χωριστό κεφάλαιο του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο του τίτλου 2 του τομέα 1α του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι δαπάνες προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί η Επιτροπή για τον συντονισμό του προγράμματος Copernicus θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Στην περίπτωση συμπληρωματικών απρόβλεπτων δημοσιονομικών υποχρεώσεων, οποιαδήποτε αύξηση της συνδρομής της Ένωσης δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος οιουδήποτε άλλου προγράμματος και, ως εκ τούτου, πρέπει να καλύπτεται από το περιθώριο που προβλέπεται μεταξύ των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ και του ανώτατου ορίου ιδίων πόρων.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Για λόγους σαφήνειας και για να διευκολυνθεί ο έλεγχος του κόστους, τα χρηματοδοτικά κονδύλια του προγράμματος Copernicus πρέπει να κατανέμονται σε διάφορες κατηγορίες, σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η εξουσία της έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την ανακατανομή πόρων από ένα συγκεκριμένο στόχο σε άλλο, στις περιπτώσεις που η εκτροπή αυτή υπερβαίνει τις πέντε εκατοστιαίες μονάδες και αφού προσδιοριστούν οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες που πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα προγράμματα εργασίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη γενική ευθύνη για το πρόγραμμα Copernicus. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει τις προτεραιότητες και τους στόχους και να εξασφαλίσει τον γενικό συντονισμό και την εποπτεία του προγράμματος.

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη γενική ευθύνη για το πρόγραμμα Copernicus. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει εκ των προτέρων με σαφήνεια τις προτεραιότητες και τους στόχους και να εξασφαλίσει τον γενικό συντονισμό και την εποπτεία του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τη σημασία και την πανταχού παρουσία των διαστημικών προγραμμάτων στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Πρέπει να παρέχει εγκαίρως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Η ορθή δημόσια αντίληψη και η υποστήριξη από το κοινό είναι ζωτικής σημασίας για την αιτιολόγηση του προϋπολογισμού και για την προώθηση προϊόντων διαστημικού προγράμματος.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Για να αυξηθεί η αξία του προγράμματος Copernicus για τους χρήστες, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από εκπροσώπους των ενδιάμεσων και των τελικών χρηστών, από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών, ή από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

(25) Για να αυξηθεί η αξία του προγράμματος Copernicus για τους χρήστες, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από ειδικό όργανο (το «Φόρουμ Χρηστών») στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των ενδιάμεσων και των τελικών χρηστών, εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Μπορούν να κληθούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές και άλλοι συναφείς φορείς.

Αιτιολόγηση

Ο νέος κανονισμός πρέπει να βασιστεί στο Φόρουμ Χρηστών που δημιουργήθηκε από τον προηγούμενο κανονισμό 911/2010 του GMES.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) Συμβολή στην προστασία των δορυφόρων από τον κίνδυνο σύγκρουσης.

γ) Συμβολή στην προστασία των δορυφόρων από τον κίνδυνο σύγκρουσης μέσω της εφαρμογής της απόφασης [XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι το πρόγραμμα Copernicus θα συμβάλει στη στήριξη του προγράμματος επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που διατίθεται για το πρόγραμμα Copernicus για την περίοδο 2014-2020 προβλέπει μέγιστο ποσό ύψους 3 786 εκατ. ευρώ σε τιμές του 2011.

1. Το μέγιστο ποσό για την υλοποίηση του προγράμματος Copernicus και για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητές του για την περίοδο 2014 – 2020 ορίζεται σε 3 786 εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011, σύμφωνα με το [άρθρο 14] του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. […] για τη θέσπιση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014 – 2020. Εντός του ποσού αυτού, οι επιχειρησιακές πιστώσεις κατανέμονται σε ειδικούς στόχους όπως ορίζονται στο άρθρο 3, ως εξής:

 

α) παροχή των επιχειρησιακών υπηρεσιών που αναφέρονται στο σημείο 1 του άρθρου 4, σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών, [X]%·

 

β) παροχή βιώσιμης και αξιόπιστης πρόσβασης σε παρατηρήσεις από το διάστημα, [X%].

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Όταν κρίνεται αναγκαία η εκτροπή από την κατανομή για συγκεκριμένο στόχο κατά περισσότερο από πέντε εκατοστιαίες μονάδες, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21, με σκοπό την τροποποίηση της κατανομής αυτής.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21, για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων που θα αντικατοπτρίζονται στα προγράμματα εργασίας. Η πρώτη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδίδεται πριν από τις...*.

 

______________

 

*ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης

 

1. Η ενωσιακή χρηματοδότηση μπορεί να λάβει τις κάτωθι νομικές μορφές:

 

α) συμφωνίες ανάθεσης καθηκόντων·

 

β) επιδοτήσεις·

 

γ) δημόσιες συμβάσεις.

 

2. Κατά την παροχή χρηματοδότησης από την Ένωση, πρέπει να διασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός, διαφάνεια και ίση μεταχείριση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη χορήγηση πόρων από την Ένωση, τη διαδικασία αξιολόγησης και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, καθώς και τις συμβάσεις που συνήφθησαν με βάση το παρόν άρθρο, μετά την ανάθεση των συμβάσεων.

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας και σαφήνειας, η τροπολογία αυτή ενσωματώνει τις διατάξεις του προηγούμενου κανονισμού 911/2010 για το GMES.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α. Η Επιτροπή παρέχει εγκαίρως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα, ιδίως σε σχέση με τη διαχείριση του κινδύνου, το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τις επιδόσεις.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. Τα καθήκοντα ανατίθενται σε άλλους φορείς μέσω συμφωνιών ανάθεσης αρμοδιοτήτων, υπόκεινται στη διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 58 και 60 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από τη σύναψή τους.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιδότησης και οι αποφάσεις επιδότησης που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος περιέχουν διατάξεις που εξουσιοδοτούν ρητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διενεργούν τέτοιους ελέγχους και έρευνες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιδότησης και οι αποφάσεις επιδότησης που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος περιέχουν διατάξεις που εξουσιοδοτούν ρητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διενεργούν τέτοιους ελέγχους και έρευνες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων και ερευνών.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17α

 

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

Κάθε χρόνο, κατά την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος Copernicus. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα προγράμματα, ιδίως όσον αφορά:

 

α) τη διαχείριση του κινδύνου, το συνολικό κόστος, το ετήσιο κόστος λειτουργίας, το χρονοδιάγραμμα και τις επιδόσεις, όπως αναφέρει το άρθρο 11·

 

β) τη λειτουργία των συμφωνιών ανάθεσης αρμοδιοτήτων που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 12·

 

γ) τις δημόσιες συμβάσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7a.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συνδρομή στην Επιτροπή

Φόρουμ Χρηστών

Αιτιολόγηση

Ο νέος κανονισμός πρέπει να βασιστεί στο Φόρουμ Χρηστών που δημιουργήθηκε από τον προηγούμενο κανονισμό 911/2010 του GMES.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από εκπροσώπους των τελικών χρηστών, από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ιδίως σε θέματα ασφάλειας, και από εκπροσώπους των αρμόδιων εθνικών οργανισμών, ιδίως των εθνικών οργανισμών διαστήματος, προκειμένου να της παρέχεται η αναγκαία τεχνική και επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και ανατροφοδότηση από τους χρήστες.

1. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από ειδικό όργανο, το «Φόρουμ Χρηστών», στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των ενδιαμέσων και των τελικών χρηστών, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, ιδίως σε θέματα ασφάλειας, και εκπρόσωποι των αρμόδιων εθνικών οργανισμών, ιδίως των εθνικών οργανισμών διαστήματος, προκειμένου να της παρέχεται η αναγκαία τεχνική και επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και ανατροφοδότηση από τους χρήστες. Ως παρατηρητές μπορεί να προσκαλούνται και άλλοι φορείς.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Την προεδρία του Φόρουμ Χρηστών αναλαμβάνει η Επιτροπή η οποία παρέχει και τη γραμματειακή υποστήριξη. Το Φόρουμ Χρηστών θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η επιτροπή Copernicus ενημερώνονται πλήρως σχετικά με τις εργασίες του.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 υποβάλλεται ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει ακριβή αξιολόγηση των πιθανών υπερβάσεων κόστους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα Copernicus

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

1.7.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

1.7.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Maria Da Graça Carvalho

27.6.2013

Ημερομηνία έγκρισης

14.11.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz, Ивайло Калфин, Надежда Нейнски

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (28.11.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 911/2010
(COM(2013)0312 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Elisabetta Gardini

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η διαρκής, ταχεία και αξιόπιστη πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν την παρατήρηση της Γης έχει ουσιαστική σημασία για την κατανόηση της δυναμικής του περιβάλλοντος και του κλίματος του πλανήτη μας και την συλλογή πληροφοριών κρίσιμης σημασίας σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων σχετιζόμενων με φυσικές καταστροφές ή ανθρωπιστικές κρίσεις. Τούτο παρέχει επαρκή βάση για την λήψη έγκυρων αποφάσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, του κλίματος, της προστασίας των πολιτών και της ασφάλειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Copernicus, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης, το οποίο αποτελεί συνέχεια του προγράμματος GMES, το οποίο δημιουργήθηκε βάσει του κανονισμού (ΕE) αριθ. 911/2010, έχει ακριβώς ως στόχο να εξασφαλίσει την πλήρη και ανοιχτή πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

Το Copernicus είναι ένα σύνθετο σύνολο συστημάτων που συλλέγουν στοιχεία από διάφορες πηγές: τεχνητούς δορυφόρους για την παρατήρηση της Γης και επίγειες, θαλάσσιες και αερομεταφερόμενες εγκαταστάσεις.

Επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά και παρέχει αξιόπιστες και επικαιροποιημένες πληροφορίες μέσω υπηρεσιών που διαρθρώνονται σε έξη θεματικούς τομείς: έδαφος, ατμόσφαιρα, κλιματική αλλαγή, διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ασφάλεια. Οι υπηρεσίες υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως λ.χ. την προστασία του περιβάλλοντος, τον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, την διαχείριση των αστικών περιοχών, τον περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό, την γεωργία, τα δάση, την υγεία, τις μεταφορές, την βιώσιμη ανάπτυξη, την πολιτική προστασία και τον τουρισμό.

Το Copernicus παρέχει επίσης την δυνατότητα δημόσιων και εμπορικών εφαρμογών ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας καθώς επίσης και την δημιουργία εμπορικών ευκαιριών, θέσεων εργασίας, καινοτομίας και ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αποτελεί τμήμα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, μετά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απέρριψε την πρόταση να αποκλεισθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος στο πλαίσιο του πολυετούς χρηματοδοτικού προγράμματος, εξασφαλίζει την χρηματοδότηση του Copernicus για την περίοδο 2014-2020, με υψηλότερο επίπεδο αναλήψεων υποχρεώσεων 3 786 εκατ. ευρώ. Η πρόταση αποσκοπεί στον σαφέστερο καθορισμό των στόχων του προγράμματος και της διακυβέρνησής του, αρχής γενομένης από τον ρόλο της Επιτροπής.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης συμμερίζεται και υποστηρίζει τις σκοπιμότητες και το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής και εκτιμά ότι αποτελούν σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση στην Ευρώπη, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την πλήρη και ανοιχτή πρόσβαση στα στοιχεία της παρατήρησης της Γης. Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν στην βελτίωση ορισμένων πτυχών της πρότασης και στην περαιτέρω αποσαφήνιση και ενίσχυσή της, ειδικότερα όσον αφορά τους τομείς της αρμοδιότητας της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Κοινοβουλίου, και πιο συγκεκριμένα, το περιβάλλον, το κλίμα, την προστασία των πολιτών και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

Ειδικότερα, διευκρινίζονται σαφέστερα οι ορισμοί των υπηρεσιών για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και της κλιματικής αλλαγής και υπογραμμίζεται η ιδιαίτερη σημασία της δυνατότητας να χρησιμοποιούνται οι ήδη υφιστάμενες στα κράτη μέλη ικανότητες και στοιχεία για την αποφυγή περιττών επικαλύψεων, όποτε αυτό είναι τεχνικά δυνατόν και εξασφαλίζει την άμεση χρησιμοποίηση των στοιχείων. Τέλος, έχει σημασία να δοθεί για την επιτόπια συνιστώσα του Copernicus συντονιστικός ρόλος στον ΕΟΠ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Οι στόχοι του Copernicus είναι να παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για το περιβάλλον και την ασφάλεια, που να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών και να υποστηρίζουν άλλες πολιτικές της Ένωσης, και ιδίως τις πολιτικές που αφορούν την εσωτερική αγορά, τις μεταφορές, το περιβάλλον, την ενέργεια, την πολιτική προστασία, τη συνεργασία με τρίτες χώρες και την ανθρωπιστική βοήθεια. Στηρίζεται στις ικανότητες που υπάρχουν στην Ευρώπη, οι οποίες συμπληρώνονται με νέες υποδομές που αναπτύσσονται από κοινού.

(5) Οι στόχοι του Copernicus είναι να παρέχει εγκαίρως ακριβείς, αξιόπιστες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την πολιτική προστασία και την ασφάλεια, που να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών και να υποστηρίζουν άλλες πολιτικές της Ένωσης, και ιδίως τις πολιτικές που αφορούν την εσωτερική αγορά, τις μεταφορές, το περιβάλλον, το κλίμα, την ενέργεια, την πολιτική προστασία, τη συνεργασία με τρίτες χώρες, την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων, και την ανθρωπιστική βοήθεια. Στηρίζεται στις ικανότητες που υπάρχουν στην Ευρώπη, οι οποίες συμπληρώνονται με νέες υποδομές που αναπτύσσονται από κοινού.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι αναγκαίο οι αρχές που είναι αρμόδιες σε περιφερειακό επίπεδο να συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι·

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το πρόγραμμα Copernicus πρέπει να βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της Ένωσης για διενέργεια διαστημικών παρατηρήσεων και να παρέχει επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του περιβάλλοντος, της προστασίας των πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Η παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από τη καλή λειτουργία και την ασφάλεια του διαστημικού σκέλους του προγράμματος Copernicus. Ο αυξανόμενος κίνδυνος σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και με διαστημικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή απειλή για το διαστημικό σκέλος του προγράμματος Copernicus. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως με τη συμβολή στο πρόγραμμα που θεσπίζεται με την απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος11.

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το πρόγραμμα Copernicus πρέπει να βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της Ένωσης για διενέργεια διαστημικών παρατηρήσεων και να παρέχει επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του περιβάλλοντος, του κλίματος, της προστασίας των πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων δεδομένων των επιτόπιων μετρήσεων και της τηλεπισκόπησης που παρέχονται, ιδίως, από τα κράτη μέλη. Η παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από τη καλή λειτουργία και την ασφάλεια του διαστημικού σκέλους του προγράμματος Copernicus. Ο αυξανόμενος κίνδυνος σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και με διαστημικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή απειλή για το διαστημικό σκέλος του προγράμματος Copernicus. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως με τη συμβολή στο πρόγραμμα που θεσπίζεται με την απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος11.

____________

_____________

11 ΕΕ L , , σ. .

11 ΕΕ L , , σ. .

Αιτιολόγηση

Για μια επιστημονικά εξαντλητική αξιολόγηση απαιτείται τα επιτόπια δεδομένα να συμπληρώνονται από τηλεπισκόπηση.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Όλες οι πολιτικές, και ιδίως η πολιτική σχετικά με τα δεδομένα, που έχουν σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος Copernicus θα πρέπει να κοινοποιούνται με σαφήνεια και διαφάνεια σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στους χρήστες σε πλήρη, ανοικτή και δωρεάν βάση, με σκοπό την προαγωγή της χρήσης και της ανταλλαγής τους, καθώς και για την ενίσχυση των αγορών γεωσκόπησης στην Ευρώπη, ιδίως του κατάντη τομέα, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας.

(21) Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στους χρήστες σε πλήρη, εύκολα προσβάσιμη, ανοικτή και δωρεάν βάση, με σκοπό την προαγωγή της χρήσης και της ανταλλαγής τους, καθώς και για την ενίσχυση των αγορών γεωσκόπησης στην Ευρώπη, ιδίως του κατάντη τομέα, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) Προστασία του περιβάλλοντος και υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται στους τομείς της πολιτικής προστασίας και της ασφάλειας·

α) Παρακολούθηση του περιβάλλοντος και του κλίματος, προστασία του περιβάλλοντος, περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη και υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται στους τομείς της πολιτικής προστασίας και της ασφάλειας·

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) Υποστήριξη της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμβάλλοντας στους στόχους της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· ειδικότερα, συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη προωθώντας εμπορικές εφαρμογές.

β) Υποστήριξη της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμβάλλοντας στους στόχους της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· ειδικότερα, συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη προωθώντας εμπορικές εφαρμογές της γεωσκόπησης.

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να διευκρινισθεί το είδος των αναφερόμενων εμπορικών εφαρμογών.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) Υποστήριξη και συντονισμός των δραστηριοτήτων των κρατών μελών, της Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, όπως το παγκόσμιο δίκτυο συστημάτων γεωσκόπησης (GEOSS),

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία οι δραστηριότητες του Copernicus να συντονίζονται με ανάλογες πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να γίνεται ρητή σχετική αναφορά όχι μόνον στο προοίμιο αλλά και στο διατακτικό.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(β β) Υποστήριξη της ανάπτυξης μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας που δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση να διατηρεί την ανεξαρτησία της και την ηγετική θέση της σε παγκόσμιο επίπεδο και να συμβάλλει στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και καινοτόμων υπηρεσιών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα πρωτότυπα δεδομένα και πληροφορίες που παράγονται από διαστημικές παρατηρήσεις, καθώς και από τα διαθέσιμα επιτόπια δεδομένα («δεδομένα και πληροφορίες του προγράμματος Copernicus») είναι ακριβή και αξιόπιστα, παρέχονται σε μακροπρόθεσμη και σταθερή βάση και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κοινοτήτων των χρηστών του προγράμματος Copernicus. Η πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα είναι πλήρης, ανοικτή και δωρεάν, υπό τους όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή βάσει του παρόντος κανονισμού.

2. Τα πρωτότυπα δεδομένα και πληροφορίες που παράγονται από διαστημικές παρατηρήσεις, καθώς και τα διαθέσιμα δεδομένα από επιτόπιες μετρήσεις και τηλεπισκόπηση (εφεξής «δεδομένα και πληροφορίες του προγράμματος Copernicus») είναι ακριβή και αξιόπιστα, παρέχονται σε μακροπρόθεσμη και σταθερή βάση και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κοινοτήτων των χρηστών του προγράμματος Copernicus. Η πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα είναι πλήρης, εύκολα προσβάσιμη, ανοικτή και δωρεάν, υπό τους όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι κοινότητες χρηστών του προγράμματος Copernicus ορίζονται ως οι κοινότητες που περιλαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή ή την παρακολούθηση μιας δημόσιας υπηρεσίας ή πολιτικής στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι κοινότητες χρηστών του προγράμματος Copernicus ορίζονται ως οι κοινότητες που περιλαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή την ανάθεση ή την παρακολούθηση μιας δημόσιας υπηρεσίας ή πολιτικής στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) Η υπηρεσία παρακολούθησης της ατμόσφαιρας παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα σε ευρωπαϊκή κλίμακα και για τη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας σε παγκόσμια κλίμακα. Ειδικότερα, παρέχει πληροφορίες για τα συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε τοπική έως και εθνική κλίμακα και συμβάλλει στην παρακολούθηση των κλιματικών μεταβλητών της χημείας της ατμόσφαιρας·

α) Η υπηρεσία παρακολούθησης της ατμόσφαιρας παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα σε ευρωπαϊκή κλίμακα και για τη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας, περιλαμβανομένης και της μείωσης του όζοντος στην στρατόσφαιρα, σε παγκόσμια κλίμακα. Ειδικότερα, παρέχει πληροφορίες για τα συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε τοπική έως και εθνική κλίμακα και θα πρέπει να συμβάλλει στην παρακολούθηση της χημείας της ατμόσφαιρας και της δυναμικής του συστήματος Γη·

Αιτιολόγηση

Η μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της χημείας της ατμόσφαιρας που πρέπει να αναφέρεται ρητώς. Άλλωστε, από επιστημονική άποψη, η παρακολούθηση της ατμόσφαιρας πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρη την δυναμική του συστήματος Γη, οι κλιματικές μεταβλητές του οποίου είναι σημαντικό αλλά όχι μοναδικό στοιχείο.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) Η υπηρεσία παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής παρέχει πληροφορίες που αποσκοπούν στην αύξηση της βάσης γνώσεων για την υποστήριξη των πολιτικών προσαρμογής και μετριασμού. Συμβάλλει, ειδικότερα, στην παροχή βασικών κλιματικών μεταβλητών, κλιματικών αναλύσεων και προβλέψεων σε χρονικές και χωρικές κλίμακες, χρήσιμων για τις στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού που ακολουθούνται στους διάφορους τομείς τομεακού και κοινωνικού ενδιαφέροντος της Ένωσης·

δ) Η υπηρεσία παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής παρέχει πληροφορίες για την υποστήριξη των πολιτικών προσαρμογής και μετριασμού. Συμβάλλει, ειδικότερα, στην παροχή βασικών κλιματικών μεταβλητών, κλιματικών αναλύσεων και μοντέλων πρόβλεψης σε χρονικές και χωρικές κλίμακες, χρήσιμων για τις στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού που ακολουθούνται στους διάφορους τομείς τομεακού και κοινωνικού ενδιαφέροντος της Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Η υπηρεσία παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής του Copernicus πρέπει επίσης να συμβάλλει στην δυνατότητα πρόβλεψης βάσει επιστημονικών προτύπων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η παροχή υπηρεσιών είναι αποδοτική σε σχέση προς το κόστος και αποκεντρωμένη, όπου αυτό είναι χρήσιμο, προκειμένου να συμπληρώσει σε επίπεδο Ένωσης, δεδομένα και ικανότητες που υφίστανται ήδη στο επίπεδο των κρατών μελών. Αποφεύγεται η προμήθεια νέων δεδομένων τα οποία επικαλύπτουν ήδη υφιστάμενες πηγές, εκτός εάν η χρησιμοποίηση συνόλων υφιστάμενων ή αναβαθμίσιμων δεδομένων δεν είναι τεχνικά δυνατή, αποδοτική ως προς το κόστος, ή άμεσα δυνατή·

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση ήδη υφισταμένων ικανοτήτων και δεδομένων, αποφεύγοντας κάθε περιττή επικάλυψη, μπορεί να καταστήσει το πρόγραμμα αποδοτικότερο από την άποψη του κόστους, και όχι μόνον. Πρέπει πάντων να εξασφαλισθεί η δυνατότητα συλλογής δεδομένων σε κεντρικό επίπεδο όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατόν ή όταν τα υφιστάμενα δεδομένα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα ή αναβαθμίσιμα.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Δραστηριότητες ανάπτυξης, που συνίστανται στη βελτίωση της ποιότητας και της επίδοσης των επιχειρησιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης και της προσαρμογής τους, καθώς και στην αποφυγή ή τον μετριασμό των επιχειρησιακών κινδύνων.

2. Δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που συνίστανται στη βελτίωση της ποιότητας και της επίδοσης των επιχειρησιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης και της προσαρμογής τους, καθώς και στην αποφυγή ή τον μετριασμό των επιχειρησιακών κινδύνων.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Δραστηριότητες υποστήριξης, που συνίστανται σε μέτρα για την προώθηση της χρήσης των επιχειρησιακών υπηρεσιών από τους χρήστες και τις κατάντη εφαρμογές, καθώς επίσης και σε δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης.

3. Δραστηριότητες υποστήριξης, που συνίστανται σε μέτρα για την προώθηση της χρήσης των επιχειρησιακών υπηρεσιών από τους χρήστες και τις κατάντη εφαρμογές, καθώς επίσης και σε δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης, και κίνητρα για την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών και την ενημέρωση σχετικά με το δυναμικό του προγράμματος Copernicus να συμβάλει στην καταπολέμηση των κοινωνιακών και παγκόσμιων προκλήσεων.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη προκειμένου να βελτιωθεί η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ τους και να αυξηθεί ο όγκος των δεδομένων και των πληροφοριών που διατίθενται για το πρόγραμμα Copernicus.

1. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αρμόδιες περιφερειακές και εθνικές αρχές προκειμένου να βελτιωθεί η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ τους και να αυξηθεί ο όγκος των δεδομένων και των πληροφοριών που διατίθενται για το πρόγραμμα Copernicus.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) με τις υποψήφιες χώρες, καθώς και με τις δυνάμει υποψήφιες χώρες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια ή σύμφωνα με το πρωτόκολλο συμφωνίας σύνδεσης που καθορίζει τις γενικές αρχές και όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών σε προγράμματα της Ένωσης·

β) με τις υποψήφιες χώρες, καθώς και με τις δυνάμει υποψήφιες χώρες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια ή σύμφωνα με συμφωνίες σύνδεσης που καθορίζει τις γενικές αρχές και όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών σε προγράμματα της Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση χωριστού πρωτοκόλλου είναι το εμπόδιο εξ αιτίας του οποίου δεν κατέστη δυνατή η συμμετοχή χωρών που συνεργάζονται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, όπως λ.χ. τα δυτικά Βαλκάνια, στην αρχική φάση του προγράμματος GMES: πρόκειται περί λάθους που δεν πρέπει να επαναληφθεί στη νέα φάση του προγράμματος Copernicus.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαφανή και τακτική συμμετοχή των χρηστών και τη διαβούλευση μ’ αυτούς, ώστε να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των χρηστών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.

5. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαφανή και τακτική συμμετοχή των χρηστών και τη διαβούλευση με αυτούς, ώστε να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των χρηστών σε όλα τα επίπεδα.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Η Επιτροπή διασφαλίζει την επαρκή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα Copernicus σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τα εκτελεστικά καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 4 σε αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, αν αυτό δικαιολογείται δεόντως από τον ειδικό χαρακτήρα της δράσης και από την ειδική εμπειρογνωσία του οργανισμού της Ένωσης. Μεταξύ των οργανισμών αυτών συγκαταλέγονται και οι εξής:

1. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τα εκτελεστικά καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 4 σε αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, σύμφωνα με τις υφιστάμενες αρμοδιότητές τους, αν αυτό δικαιολογείται δεόντως από τον ειδικό χαρακτήρα της δράσης και από την ειδική εμπειρογνωσία του οργανισμού της Ένωσης. Μεταξύ των οργανισμών αυτών συγκαταλέγονται και οι εξής:

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α) ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA).

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τις δραστηριότητες του επιτόπιου σκέλους που περιγράφονται στο άρθρο 6 στους φορείς υλοποίησης των υπηρεσιών που περιγράφονται στο άρθρο 4.

6. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τις δραστηριότητες του μη διαστημικού σκέλους που περιγράφονται στο άρθρο 6 στους φορείς υλοποίησης των υπηρεσιών που περιγράφονται στο άρθρο 4, και ειδικότερα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) όταν απαιτείται γενικός συντονισμός.

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία να διευκρινισθεί ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος μπορεί και οφείλει να αναλαμβάνει το απαραίτητο καθήκον του γενικού συντονισμού όσον αφορά την μη διαστημική συνιστώσα του Copernicus.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες του προγράμματος Copernicus καθίστανται διαθέσιμα σε πλήρη, ανοικτή και δωρεάν βάση, με την επιφύλαξη των ακόλουθων περιορισμών:

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες του προγράμματος Copernicus καθίστανται διαθέσιμα σε πλήρη, εύκολα προσβάσιμη, ανοικτή και δωρεάν βάση, με την επιφύλαξη των ακόλουθων περιορισμών:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα Copernicus

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

1.7.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

1.7.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Elisabetta Gardini

19.9.2013

Εξέταση στην επιτροπή

24.10.2013

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.11.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Σπύρος Δανέλλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Erik Bánki, Gaston Franco, Julie Girling, Eduard-Raul Hellvig, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Marita Ulvskog, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Маруся Любчева, Владимир Уручев

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα Copernicus

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

28.5.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

1.7.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

1.7.2013

ENVI

1.7.2013

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Vittorio Prodi

3.9.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

14.10.2013

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.11.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Ивайло Калфин

Αναπληρωτές (άρθρο 187 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carl Schlyter

Ημερομηνία κατάθεσης

14.1.2014