JELENTÉS a Copernicus program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

14.1.2014 - (COM(2013)0312 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD)) - ***I

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Vittorio Prodi


Eljárás : 2013/0164(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0027/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0027/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Copernicus program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0312 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0312),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 189. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0195/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0027/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES) az Unió által vezetett és a tagállamokkal és az Európai Űrügynökséggel (ESA) partnerségben megvalósított Föld-megfigyelési kezdeményezés volt. A GMES eredete 1998 májusáig nyúlik vissza, amikor az európai űrtechnológiai tevékenységek kidolgozásában részt vevő intézmények „bavenói nyilatkozat” néven közös nyilatkozatot adtak ki. A nyilatkozat a világűrbe telepített környezetvédelmi megfigyelési szolgáltatásoknak az európai készségek és technológiák hasznosítása és továbbfejlesztése révén történő kialakítása iránti hosszú távú kötelezettségvállalásra szólított fel. 2005-ben az Unió stratégiai döntést8 hozott a környezetvédelmi és biztonsági szolgáltatások nyújtására szolgáló független európai Föld-megfigyelési kapacitás létrehozásáról, aminek végeredményeképpen elfogadásra került az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti működéséről (2011–2013) szóló, 2010. szeptember 22-i 911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet9.

(1) A globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES) az Unió által vezetett és a tagállamokkal és az Európai Űrügynökséggel (ESA) partnerségben megvalósított Föld-megfigyelési kezdeményezés volt. A GMES eredete 1998 májusáig nyúlik vissza, amikor az európai űrtechnológiai tevékenységek kidolgozásában részt vevő intézmények „bavenói nyilatkozat” néven közös nyilatkozatot adtak ki. A nyilatkozat a világűrbe telepített környezetvédelmi megfigyelési szolgáltatásoknak az európai készségek és technológiák hasznosítása és továbbfejlesztése révén történő kialakítása iránti hosszú távú kötelezettségvállalásra szólított fel. 2005-ben az Unió stratégiai döntést hozott a környezetvédelmi és biztonsági szolgáltatások nyújtására szolgáló független európai Föld-megfigyelési kapacitás ESA-val együtt történő létrehozásáról8, aminek végeredményeképpen elfogadásra került az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti működéséről (2011–2013) szóló, 2010. szeptember 22-i 911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet9.

__________________

__________________

8 COM(2005) 565 végleges, 2005. november 10.

8 COM(2005)0565, 2005. november 10.

9 HL L 276., 2010.10.20., 1. o.

9 HL L 276., 2010.10.20., 1. o.

Indokolás

A GMES a kezdetektől fogva az EU által irányított közös EU–ESA programként működött. Az űrkutatásba történő beruházások mintegy 60%-ának finanszírozása az ESA-n keresztül valósul meg.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus programnak a világűrbe telepített önálló uniós megfigyelési kapacitásra kell épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell biztosítania a környezetvédelem, a polgári védelem és a biztonság területén. Fel kell használnia ezenkívül a tagállamok által szolgáltatott, lokálisan elérhető adatokat. Az operatív szolgáltatások nyújtása a Copernicus űrkomponensének megfelelő működésétől és biztonságosságától függ. A Copernicus űrkomponense számára a más műholdakkal való ütközés kockázata és az űrszemét jelenti a legkomolyabb veszélyt. A Copernicus programnak ezért támogatnia kell az ilyen kockázatok csökkentésére irányuló intézkedéseket, különösen az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program létrehozásáról szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott programhoz való hozzájárulás révén.

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus programnak a világűrbe telepített önálló uniós megfigyelési kapacitásra kell épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell biztosítania a környezetvédelem, a polgári védelem és a biztonság területén. Fel kell használnia ezenkívül a tagállamok által szolgáltatott, lokálisan elérhető adatokat. A programnak a lehető legnagyobb mértékben fel kell használnia a tagállamok világűrbe telepített megfigyelési kapacitásait és szolgáltatásait. A programnak továbbá az üzleti célú kezdeményezések kapacitásait is fel kell használnia, ezáltal hozzájárulva ahhoz, hogy egy életképes üzleti célú űrágazat jöjjön létre Európában. Ezenkívül az EDRS európai adatközvetítő műholdrendszernek a Copernicus Sentinelek vonatkozásában való rendelkezésre állása felgyorsítja az adatátvitelt, ezáltal pedig tovább javítja a válaszadási képességeket a közel valós idejű adatok iránti egyre növekvő felhasználói igényekkel szemben. Az operatív szolgáltatások nyújtása a Copernicus űrkomponensének megfelelő működésétől, folyamatos rendelkezésre állásától és biztonságosságától függ. A Copernicus űrkomponense számára a más műholdakkal való ütközés kockázata és az űrszemét jelenti a legkomolyabb veszélyt. A Copernicus programnak ezért támogatnia kell az ilyen kockázatok csökkentésére irányuló intézkedéseket, különösen az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program létrehozásáról szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott programhoz való legnagyobb hozzájárulás biztosítása révén, az EGNOS/Galileóval egyetemben, anélkül, hogy ez utóbbiak teljes körű működését veszélyeztetnék. Az európai űr- és szolgáltatási ágazat lehető legnagyobb mértékű fejlesztésének elősegítése, valamint annak céljából, hogy a Copernicus fejlesztése során a legjobb ár-érték arányt és teljesítményt lehessen elérni, aktívan alkalmazni kell a közbeszerzésre vonatkozó elveket, a szerződéseknek megfelelő méretűeknek kell lenniük és igénybe kell venni az alvállalkozói szerződéseket.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A 2014–2020 közötti időszakban a Copernicus-fellépésekhez szükséges maximális pénzügyi keretösszeg 2011. évi árakon 3 786 millió EUR, az Unió általános költségvetése 1a. fejezetének 2. címén belül külön költségvetési alcím keretében elkülönítve. A Bizottságnál a Copernicus program koordinálása során felmerülő személyzeti és igazgatási kiadásokat az Unió költségvetéséből kell finanszírozni.

(10) A 2014–2020 közötti időszakban a Copernicus-fellépésekhez szükséges maximális pénzügyi keretösszeg 2011. évi árakon 3 786 millió EUR, az Unió általános költségvetése 1a. fejezetének 2. címén belül külön költségvetési alcím keretében elkülönítve. A Bizottságnál a Copernicus program koordinálása során felmerülő személyzeti és igazgatási kiadásokat az Unió költségvetéséből kell finanszírozni. További előre nem látható pénzügyi kötelezettségek esetén az uniós hozzájárulás nem növelhető más programok rovására, ezért azt a többéves pénzügyi keret felső határai és a saját erőforrások felső határa közötti különbségből kell fedezni. A program eredményeinek maximalizálása, valamint a végrehajtási fázisaiban szerzett tudás és tapasztalatok lehető legnagyobb mértékű kihasználása érdekében új szervezeti modelleket kell feltárni a jövőbeli tervezéshez, köztük egy közös űrtechnológiai kezdeményezést, az Európai Beruházási Bank segítségével kidolgozott többéves pénzügyi tervet, amely valamennyi tagállam részéről hosszú távú gazdasági kötelezettségvállalást biztosít.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Az egyértelműség kedvéért és a költségellenőrzés érdekében a Copernicus keretösszegét az e rendeletben meghatározott egyedi célkitűzések mentén különböző kategóriákba kell csoportosítani. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el a pénzösszegek egyik konkrét célkitűzésből a másikba való átcsoportosítását illetően – amennyiben az eltérés meghaladja az öt százalékpontot –, valamint a munkaprogramokban kifejezendő finanszírozási prioritások megállapítása tekintetében.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A Copernicus nemzetközi dimenziója különös jelentőséggel bír az adat- és információcsere, valamint a megfigyelési infrastruktúrához való hozzáférés terén. Ez az adatcsererendszer költséghatékonyabb az adatvásárlási rendszereknél, és erősíti a program globális dimenzióját.

(13) A Copernicus nemzetközi dimenziója különös jelentőséggel bír az adat- és információcsere, valamint a megfigyelési infrastruktúrához való hozzáférés terén. Ez az adatcsererendszer költséghatékonyabb az adatvásárlási rendszereknél, és erősíti a program globális dimenzióját; emellett biztosítani kell az így megosztott információk és adatok megfelelő védelmét is.

Indokolás

E módosítással az előadó bevezeti a viszonosság követelményét. E kifejezés azonban, jóllehet rendkívül határozott politikai üzenetet közvetít, értelmezéssel kapcsolatos nehézségeket és eltéréseket vonhat maga után. Ezért arra törekszünk, hogy a jogszabály szövegében e kifejezést jogi szempontból megfelelőbb kifejezésekkel váltsuk fel.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A Copernicus program tekintetében a Bizottságnak teljes körű felelősséggel kell rendelkeznie. Meg kell határoznia a program prioritásait és célkitűzéseit, és biztosítania kell annak átfogó koordinációját és felügyeletét.

(16) A Copernicus program tekintetében a Bizottságnak teljes körű felelősséggel kell rendelkeznie. Jó előre meg kell határoznia a program prioritásait és célkitűzéseit, és biztosítania kell annak átfogó koordinációját és felügyeletét. Ennek magában kell foglalnia azokat a különleges erőfeszítéseket is, amelyek az űrprogramok mindennapi életünkben játszott jelentős szerepét és állandó jelenlétét tudatosítják a közvéleményben. A programmal kapcsolatos minden lényeges információt időben biztosítania kell az Európai Parlament és a Tanács részére.

Indokolás

A közvélemény pontos megértése és támogatása elengedhetetlen a költségvetés indokolása, illetve az űrprogram termékeinek előmozdítása szempontjából.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Tekintettel a Copernicus partnerségi vonatkozására, illetve a műszaki szakértelem megkettőzésének elkerülése érdekében a program végrehajtásával a megfelelő műszaki és szakmai kapacitással rendelkező szervezeteket kell megbízni.

(17) Tekintettel a Copernicus partnerségi vonatkozására, illetve a műszaki szakértelem megkettőzésének elkerülése érdekében a program végrehajtásával a megfelelő műszaki és szakmai kapacitással rendelkező szervezeteket kell megbízni, amilyen például az Európai GNSS Ügynökség (GSA), amely a jövőben a Föld-megfigyelési kiválósági központokkal szoros együttműködésben aktív szerepet játszhat a Copernicus program végrehajtásában.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A Copernicus program végrehajtása során – amennyiben ezt a fellépés sajátos jellege és az uniós szerv különleges szakértelme megfelelően indokolja – a Bizottság igénybe veheti az illetékes uniós ügynökségek, például az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ), az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX), az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) és az Európai Unió Műholdközpontja, illetve az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet12 58. cikke szerint bármely felhatalmazható érintett szerv segítségét. Az uniós szerv kiválasztásakor megfelelően figyelembe kell venni a feladatok átruházásából eredő költséghatékonyságot és az adott szerv irányítási szerkezetére, valamint pénzügyi és emberi erőforrásaira gyakorolt hatást.

(18) A Copernicus program végrehajtása során – amennyiben ezt a fellépés sajátos jellege és az uniós szerv különleges szakértelme megfelelően indokolja – a Bizottság igénybe veheti az illetékes uniós ügynökségek, például az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ), az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX), az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA), az Európai GNSS Ügynökség (GSA) és az Európai Unió Műholdközpontja, illetve a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet12 58. cikke szerint bármely felhatalmazható érintett szerv segítségét. Az uniós szerv kiválasztásakor megfelelően figyelembe kell venni a feladatok átruházásából eredő költséghatékonyságot és az adott szerv irányítási szerkezetére, valamint pénzügyi és emberi erőforrásaira gyakorolt hatást.

__________________

__________________

12 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

12 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Ahhoz, hogy a Copernicus célja fenntarthatóan valósuljon meg, össze kell hangolni a Copernicusban érintett különféle partnerek tevékenységeit, és a felhasználók igényeinek megfelelő szolgáltatási és megfigyelési kapacitást kell kifejleszteni, kiépíteni és működtetni. Ezzel összefüggésben az Unió, a tagállamok és a kormányközi ügynökségek Copernicushoz való hozzájárulásai összehangolásának biztosításában a Bizottságot bizottságnak kell segítenie, a lehető legjobban felhasználva a meglévő képességeket, és azonosítva az uniós szinten kezelendő hiányosságokat. Ezenkívül támogatnia kell a Bizottságot a Copernicus következetes végrehajtásának ellenőrzésében.

(19) Ahhoz, hogy a Copernicus célja fenntarthatóan valósuljon meg, össze kell hangolni a Copernicusban érintett különféle partnerek tevékenységeit, és a felhasználók igényeinek megfelelő szolgáltatási és megfigyelési kapacitást kell kifejleszteni, kiépíteni és működtetni. Ezzel összefüggésben az Unió, a tagállamok, a magánszektor és a kormányközi ügynökségek Copernicushoz való hozzájárulásai összehangolásának biztosításában a Bizottságot bizottságnak kell segítenie, a lehető legjobban felhasználva a meglévő képességeket, és azonosítva az uniós szinten kezelendő hiányosságokat. Ezenkívül támogatnia kell a Bizottságot a Copernicus következetes végrehajtásának ellenőrzésében.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) A Copernicus programnak meg kell felelnie a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó uniós szabályoknak, és mindenekelőtt a megfelelő ár-érték arány biztosítására, a költségek kézben tartására, a kockázatok mérséklésére, a hatékonyság javítására és az egyedüli beszállítóktól való függőség csökkentésére kell törekednie. A tagállamokban az ipari beszállítói lánc teljes hosszában nyílt hozzáférésre és tisztességes versenyre, valamint az iparág minden szintjén – beleértve különösen a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) és a kisebb rendszerintegrátorokat – kiegyensúlyozott részvételi esély biztosítására kell törekedni. El kell kerülni az erőfölénnyel való lehetséges visszaéléseket és az egyedüli beszállítóktól való tartós függőséget, mivel ezek hosszú távon megdrágítanák a nyújtott szolgáltatásokat, és fenntarthatatlanná tennék a Copernicus programot.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tárgy

Tárgy és hatály

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a Copernicus elnevezésű uniós Föld-megfigyelési programot, és meghatározza annak végrehajtási szabályait.

Ez a rendelet létrehozza a Copernicus elnevezésű uniós Föld-megfigyelési programot, és meghatározza annak telepítési, működtetési és üzemeltetési szabályait.

 

A Copernicus program folytonosságot biztosít a GMES program keretében elért tevékenységekkel, és a következőkből áll:

 

a) az alábbi területekre vonatkozó információkhoz való hozzáférést biztosító szolgáltatási komponens: légkör- és éghajlat-megfigyelés, katasztrófaelhárítás, szárazföld-megfigyelés, tengermegfigyelés és biztonság;

 

b) az a) pontban említett szolgáltatási területekhez űrtechnológián alapuló, fenntartható megfigyelést biztosító űrkomponens;

 

c) lokális komponens, amely az a) pontban említett szolgáltatási területeken a megfigyelésekhez levegőbe, tengerre és földre telepített eszközökön – a személyzet nélküli eszközöket is beleértve – alapuló összehangolt hozzáférést, valamint az űrtechnológián alapuló megfigyelésekhez kalibrálási és validálási tevékenységeket biztosít.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Általános célkitűzések

Célkitűzések

(1) A Copernicus program a következő általános célkitűzések megvalósításához járul hozzá:

(1) A Copernicus a következő általános célkitűzések megvalósításához járul hozzá:

a) a környezet védelme, valamint segítségnyújtás a polgári védelmi és biztonsági erőfeszítésekhez;

a) a környezet megfigyelése és védelme, valamint segítségnyújtás a polgári védelmi és polgári biztonsági erőfeszítésekhez;

b) a növekedést célzó Európa 2020 stratégia támogatása az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés céljaihoz való hozzájárulás révén; a program a kereskedelmi alkalmazások előmozdításával különösen a gazdasági stabilitást és növekedést segíti elő.

b) a növekedést célzó Európa 2020 stratégia támogatása az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés céljaihoz való hozzájárulás révén; a program a szabad adatcsere és a kereskedelmi alkalmazások előmozdításával különösen a gazdasági stabilitást és növekedést segíti elő. Unió-szerte elősegíti továbbá egy erős és kiegyensúlyozott űrágazat létrehozását, míg nemzetközi szinten fenntartja annak versenyképességét azáltal, hogy a lehető legtöbb lehetőséget biztosítja az európai vállalkozások számára arra vonatkozóan, hogy innovatív, kulcsfontosságú technológiákat és szolgáltatásokat fejlesszenek ki és nyújtsanak, valamint hogy biztosítja az Unió számára a környezettel kapcsolatos ismeretekhez való önálló hozzáférést.

 

(2) Az (1) bekezdésben rögzített általános célkitűzések elérése érdekében a Copernicus különös célkitűzései a következők:

(2) A világűrbe telepített megfigyelési eszközök által előállított eredeti adatoknak és információknak, valamint a lokálisan elérhető adatoknak (a továbbiakban: Copernicus-adatok és -információk) pontosnak és megbízhatónak kell lenniük, azokat hosszú távú és fenntartható alapon kell biztosítani, és meg kell felelniük a Copernicus felhasználói közösségek igényeinek. Ezekhez az adatokhoz teljes körű, nyílt és díjmentes hozzáférést kell biztosítani, az e rendeletben vagy e rendelet alapján meghatározott feltételekre figyelemmel.

a) pontos és megbízható, a Copernicus felhasználói közösségek – azaz a meghatározás szerint a 4. cikk (1) bekezdésében említett területeken közszolgálat vagy szakpolitika meghatározásával, végrehajtásával, érvényesítésével vagy nyomon követésével megbízott európai, nemzeti, regionális vagy helyi jogalanyok –, a kormányzati ügynökségek, egyetemek, kutatóintézetek, valamint az üzleti és magánfelhasználók igényeinek megfelelő adatok és információk hosszú távú, folyamatos és fenntartható alapon történő biztosítása;

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a Copernicus felhasználói közösségek azok az európai nemzeti, regionális vagy helyi szervek, amelyeket a 4. cikk (1) bekezdésében említett területeken közszolgálat vagy szakpolitika meghatározásával, végrehajtásával, érvényesítésével vagy nyomon követésével bíznak meg.

 

 

b) fenntartható és megbízható hozzáférés biztosítása önálló uniós Föld-megfigyelési kapacitásból származó, űrtechnológián alapuló adatokhoz és információkhoz – állandó műszaki előírások szerint, a meglévő európai és nemzeti eszközökre és képességekre építve, szükség esetén kiegészítve azokat;

(4) Az (1) bekezdésben említett célkitűzések elérését az alábbi eredménymutatók alapján mérik:

(3) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített célkitűzések elérését az alábbi eredménymutatók alapján mérik:

a) a vonatkozó szolgáltatásszintű, környezetvédelmi, polgári védelmi és biztonsági szolgáltatásnyújtási követelményekkel összhangban rendelkezésre bocsátott adatok és információk;

a) a vonatkozó szolgáltatásszintű, környezetvédelmi, polgári védelmi és biztonsági szolgáltatásnyújtási követelményekkel összhangban rendelkezésre bocsátott adatok és információk;

 

b) a célzott űrinfrastruktúra kiépítése a telepített műholdakban és az előállított adatokban kifejezve, figyelembe véve a rendelkezésre álló költségvetést;

 

c) a Copernicus-adatok és -információk iránti kereslet a felhasználók számában, az elért adatok és információk mennyiségében, valamint az uniós intézmények, nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok és szervek közötti adattovábbítás bővülésében mérve;

 

d) a Copernicus-adatok és -információk felhasználása uniós intézmények és szervek, nemzeti, regionális és helyi hatóságok, kutatóhelyek, nemzetközi szervezetek és magánszervezetek részéről, a felhasználók általi igénybevétel szintje és a felhasználói elégedettség, valamint az uniós polgárok számára nyújtott előnyök;

b) az európai downstream üzemeltetők piaci térnyerése és versenyképessége.

e) piaci térnyerés, új piacok megteremtése és versenyképesség.

 

(Technikai megjegyzés: a 3. cikk kiesik)

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Copernicus-szolgáltatások alkalmazási köre

A Copernicus működése

 

I. szakasz – Szolgáltatások

A 3. cikk (1) bekezdésében említett Copernicus-szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukban:

 

(1) Operatív szolgáltatások:

(1) A Copernicus-szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukban:

a) A légkör-megfigyelési szolgáltatás a levegőminőségről európai szintű, a légkör kémiai összetételéről pedig globális szintű információkkal szolgál. Különösen a helyi és nemzeti szintű levegőminőség megfigyelését végző rendszerek számára szolgáltat információkat, és hozzá kell járulnia a légköri kémia éghajlati paramétereinek megfigyeléséhez is.

a) A légkör-megfigyelési szolgáltatás a levegőminőségről európai szintű, a légkör kémiai összetételéről pedig globális szintű információkkal szolgál, különös figyelmet fordítva az erdei lombozat megfigyelésére. Különösen a helyi és nemzeti szintű levegőminőség megfigyelését végző rendszerek számára szolgáltat információkat, főként a hőmérsékletminták tekintetében, és hozzá kell járulnia a légköri kémia éghajlati paramétereinek megfigyeléséhez is.

b) A tengermegfigyelési szolgáltatás információkat nyújt a fizikai óceán és a tengeri ökoszisztémák állapotáról és dinamikájáról a világóceánban és az európai regionális területeken.

b) A tengermegfigyelési szolgáltatás információkat nyújt a fizikai óceán és a tengeri ökoszisztémák állapotáról és dinamikájáról a világóceánban, a sarki területeken és az európai regionális területeken, különös tekintettel a hulladékáramokra;

c) A szárazföld-megfigyelési szolgáltatás a biodiverzitás, a talaj, a víz, az erdő és a nemzeti erőforrások globális és helyi környezetvédelmi felügyeletét, valamint általában a környezetvédelmi, agrár-, fejlesztési, energia-, várostervezési, infrastrukturális és közlekedési politikákat támogató információkat nyújt.

c) A szárazföld-megfigyelési szolgáltatás a biodiverzitás, a talaj, a víz, a krioszféra, az erdő, a mezőgazdasági gyakorlatok és a nemzeti erőforrások globális és helyi környezetvédelmi felügyeletét, valamint általában a környezetvédelmi, agrár-, fejlesztési, energia-, várostervezési, infrastrukturális és közlekedési politikákat támogató információkat nyújt.

d) Az éghajlatváltozás megfigyelését célzó szolgáltatás az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és hatásainak enyhítését előmozdító politikák támogatása céljából olyan információkat nyújt, amelyek bővítik az eddigi ismereteket. Különösen az alapvető fontosságú éghajlati változók rendelkezésre bocsátásához, az éghajlat elemzéséhez és az alkalmazkodás és a hatások enyhítése szempontjából megfelelő időbeli és térbeli kiterjedésű előrejelzésekhez járul hozzá az egyes uniós ágazati és társadalmi előnyökkel szolgáló területeken.

d) Az éghajlatváltozás megfigyelését célzó szolgáltatás az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és hatásainak enyhítését előmozdító politikák támogatása céljából olyan információkat nyújt, amelyek bővítik az eddigi ismereteket. Különösen az alapvető fontosságú éghajlati változók rendelkezésre bocsátásához, az éghajlat elemzéséhez és az alkalmazkodás és a hatások enyhítése szempontjából megfelelő időbeli és térbeli kiterjedésű előrejelzésekhez járul hozzá az egyes uniós ágazati és társadalmi előnyökkel szolgáló területeken.

e) A katasztrófaelhárítási szolgáltatás a különböző típusú katasztrófák, mint például meteorológiai katasztrófák, geofizikai katasztrófák, ember által szándékosan vagy véletlenül okozott katasztrófák és más humanitárius katasztrófák esetében szükséges katasztrófaelhárításhoz, valamint a megelőzési, felkészültségi, katasztrófaelhárítási és helyreállítási tevékenységekhez szükséges információkat nyújt.

e) A katasztrófaelhárítási szolgáltatás a különböző típusú katasztrófák, mint például meteorológiai katasztrófák, geofizikai katasztrófák, ember által szándékosan vagy véletlenül okozott katasztrófák és más humanitárius katasztrófák esetében szükséges katasztrófaelhárításhoz, valamint a megelőzési, felkészültségi, katasztrófaelhárítási és helyreállítási tevékenységekhez szükséges információkat nyújt.

f) A biztonsági szolgáltatás az európai biztonsági kihívásokhoz támogatást nyújtó és a megelőzési, felkészültségi és katasztrófaelhárítási kapacitásokat – különösen a határőrizet és tengerfelügyelet terén – javító információkat nyújt, egyúttal pedig támogatja az Unió külső fellépését a több régiót érintő biztonsági veszélyek feltárása és nyomon követése, a kockázatértékelés és a korai előrejelző rendszerek, valamint a határterületek feltérképezése és megfigyelése révén.

f) A biztonsági szolgáltatás az európai biztonsági kihívásokhoz támogatást nyújtó és a megelőzési, felkészültségi és katasztrófaelhárítási kapacitásokat – különösen a határőrizet és tengerfelügyelet terén – javító információkat nyújt, egyúttal pedig támogatja az Unió külső fellépését a több régiót érintő biztonsági veszélyek feltárása és nyomon követése, a kockázatértékelés és a korai előrejelző rendszerek, valamint a határterületek feltérképezése és megfigyelése révén.

 

E szolgáltatások között nem lehet elsőbbségi sorrendet megállapítani. A szolgáltatásokat a szubszidiaritás és az arányosság elvével összhangban, a nemzeti hatáskörök teljes körű tiszteletben tartása mellett kell üzemeltetni. Ennélfogva e szolgáltatásoknak lehetővé kell tenniük a decentralizált és költséghatékony downstream szolgáltatások kialakítását, és a párhuzamos munkavégzés elkerülése érdekében adott esetben európai szinten integrálniuk kell a meglévő tagállami űr-, lokális és referenciaadatokat és képességeket.

(2) Az operatív szolgáltatások minőségének és teljesítményének javítását, ezen belül azok fejlesztését és módosítását, valamint az üzemeltetési kockázatok elkerülését vagy enyhítését célzó fejlesztési tevékenységek.

(2) Az e szakasz 1. pontjában említett szolgáltatások fejlesztésének és a közszféra általi igénybevételének érdekében a következőkre van szükség:

 

a) Az operatív szolgáltatások minőségének és teljesítményének javítását, ezen belül azok fejlesztését és módosítását, valamint az üzemeltetési kockázatok elkerülését vagy enyhítését célzó fejlesztési tevékenységek.

(3) Támogató tevékenységek, úgymint az operatív szolgáltatások felhasználók általi igénybevételének és a downstream alkalmazások használatának előmozdítása, valamint tájékoztatási és terjesztési tevékenységek.

b) A Copernicus operatív szolgáltatások igénybevételének előmozdítását célzó támogató tevékenységek, beleértve a kommunikációs és terjesztési tevékenységeket, valamint szabvány eljárások és eszközök kifejlesztését, amelyek célja a Copernicus-adatok és -információk integrálása a felhasználói munkafolyamatokba:

 

i. az e szakasz 1. pontjában említett területeken közszolgálat vagy szakpolitika meghatározásával, végrehajtásával, érvényesítésével vagy nyomon követésével megbízott hatóságok általi felhasználásra;

 

ii. más felhasználók és downstream alkalmazások általi felhasználásra;

 

iii. a Föld-megfigyelési kiválósági központokkal együttműködő Európai GNSS Ügynökség (GSA) általi felhasználásra.

II. szakasz – Űrkomponens

 

A Copernicus űrkomponense a 2. cikkben említett célkitűzések elérése érdekében a világűrből származó megfigyelési adatokat biztosít, amelyeket elsősorban az e cikk I. szakaszának 1. pontjában említett operatív szolgáltatásokhoz használnak fel. A Copernicus űrkomponense az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

 

a) A világűrből származó megfigyelési adatok biztosítása, ideértve a következőket:

 

i. a Copernicus céljait szolgáló programok megvalósítása, fenntartása és üzemeltetése, többek között a műholdak feladatainak meghatározása, a műholdak nyomon követése és ellenőrzése, adatfogadás és -feldolgozás, -archiválás és -terjesztés, valamint állandó kalibrálás és validálás;

 

ii. lokális adatok biztosítása a világűrből származó megfigyelési adatok kalibrálásához és validálásához;

 

iii. a Copernicus programmal kapcsolatos adatokat kiegészítő, közreműködő programokból származó adatok biztosítása, archiválása és terjesztése;

 

iv. a Copernicus űrinfrastruktúra karbantartása;

 

b) A felhasználók változó igényeire válaszul végzett tevékenységek, ideértve a következőket:

 

i. a megfigyelési hiányosságok azonosítása és új űrprogramok meghatározása a validált felhasználói követelmények és a meglévő vagy tervezett űrinfrastruktúra alapján;

 

ii. a Copernicus űrkomponens korszerűsítését és kiegészítését célzó fejlesztések, úgymint az űrinfrastruktúra – a 2025 után üzembe helyezendő infrastruktúra – új, bővített elemeinek tervezése és beszerzése;

 

c) Hozzájárulás a műholdak ütközési kockázattal szembeni védelméhez az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program létrehozásáról szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtása révén.

 

III. szakasz – Lokális komponens

 

A Copernicus program lokális komponense az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

 

a) a helyi adatgyűjtés és -szolgáltatás koordinációja és harmonizációja, helyi adatok biztosítása az operatív szolgáltatások számára, nemzetközi szinten ideértve a harmadik felektől származó lokális adatokat;

 

b) technikai segítségnyújtás a Bizottság részére a helyi megfigyelési adatokra vonatkozó szolgáltatási követelmények tekintetében;

 

c) együttműködés a helyi üzemeltetőkkel a lokális megfigyelési infrastruktúrához és hálózatokhoz kapcsolódó fejlesztési tevékenységek következetességének előmozdítása céljából;

 

d) a lokális megfigyelésekben található, a meglévő infrastruktúrával és hálózatokkal nem pótolható hiányosságok azonosítása és kezelése.

 

(Technikai megjegyzés: az 5. és 6. cikk kiesik)

 

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Copernicus program 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keretösszege 2011. évi árakon legfeljebb 3786 millió EUR.

(1) A [...] tanácsi rendelet13a [14. cikkével] összhangban a Copernicus program végrehajtásához és a tevékenységeihez kapcsolódó kockázatok fedezéséhez a 2014–2020 közötti időszakra megállapított maximális összeg 2011. évi árakon 3786 millió EUR. Ezen összegen belül operatív előirányzatokat kell rendelni a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyedi célkitűzésekhez az alábbiak szerint:

 

a) a 4. cikk I. szakaszának 1. pontjában említett operatív szolgáltatások nyújtása a felhasználói igényeknek megfelelően, [X]%;

 

b) fenntartható és megbízható hozzáférés biztosítása a világűrbe telepített eszközökből származó megfigyelési adatokhoz, [X%].

 

____________________

 

13a A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló […] tanácsi rendelet (HL L …).

 

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Amennyiben szükségesnek bizonyul egy adott célkitűzésre vonatkozó előirányzattól több mint 5 százalékponttal való eltérés, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el ennek az előirányzatnak a módosítása érdekében.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A Bizottság felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 21. cikkel összhangban történő elfogadására, amelyek meghatározzák a munkaprogramokban kifejezendő finanszírozási prioritásokat. Az első felhatalmazáson alapuló jogi aktust ...* előtt kell elfogadni.

 

______________

 

*HL: kérjük, illessze be az e rendelet hatálybalépését egy évvel követő dátumot.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Copernicus program pénzügyi előirányzata fedezheti a Copernicus program irányításához és céljainak megvalósításához közvetlenül szükséges előkészítő, felügyeleti, ellenőrzési, pénzügyi vizsgálati és értékelő tevékenységhez kapcsolódó költségeket is, különösen a tanulmányok, értekezletek, tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek kiadásait, továbbá az információfeldolgozásra és adatcserére szolgáló informatikai hálózatokhoz kapcsolódó kiadásokat. Az e rendelet értelmében kommunikációs tevékenységekre elkülönített források arányosan egyúttal az Unió politikai prioritásait érintő intézményi kommunikáció költségeire is fordíthatók.

(3) A Copernicus program pénzügyi előirányzata fedezheti a Copernicus program irányításához és céljainak megvalósításához közvetlenül szükséges előkészítő, felügyeleti, ellenőrzési, pénzügyi vizsgálati és értékelő tevékenységhez kapcsolódó költségeket is, különösen a tanulmányok, értekezletek, tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek kiadásait, továbbá az információfeldolgozásra és adatcserére szolgáló informatikai hálózatokhoz kapcsolódó kiadásokat.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

Az uniós finanszírozás formái

 

(1) Az uniós finanszírozás jogi formái az alábbiak lehetnek:

 

a) hatáskör átruházásáról szóló megállapodások;

 

b) vissza nem térítendő támogatások;

 

c) közbeszerzési szerződések.

 

(2) Az Unió által nyújtott finanszírozás során a 966/2012/EU, Euratom rendelettel összhangban biztosítani kell a tényleges versenyt, az átláthatóságot és az egyenlő bánásmódot.

 

(3) A Bizottság jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós források kiosztásáról, az értékelési folyamatról és a közbeszerzési pályázatok eredményeiről, valamint a szerződések odaítélését követően e cikk alapján kötött szerződésekről.

Indokolás

Az egyértelműség és az átláthatóság érdekében e módosítás felváltja a korábbi 911/2010/EU GMES-rendeletből származó rendelkezéseket.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság munkaprogramja

A Bizottság szerepe

(1) A Bizottság munkaprogramot fogad el a 966/2012/EU, Euratom rendelet 84. cikkével összhangban. E végrehajtási aktust az e rendelet 20. cikkének (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(1) A Copernicus program tekintetében a Bizottság teljes körű felelősséggel rendelkezik. A Bizottság meghatározza a program prioritásait és célkitűzéseit, és ellenőrzi annak végrehajtását, különösen a költségek, az ütemezés és a teljesítés, valamint a 16. cikk szerinti biztonsági érdekek tekintetében, továbbá a végrehajtási eredményekről szóló éves jelentésben megadja a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek a programra vonatkozó lényeges információkat. E jelentés a kockázatkezelésre, az összköltségekre, a Copernicus-infrastruktúra minden lényeges elemének éves üzemeltetési költségeire, az ütemezésre, a teljesítményre vonatkozó, valamint a közbeszerzéshez fűződő információkat tartalmaz. Ezt a jelentést a Copernicus-bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

 

(2) A Bizottság a 4. cikk I. szakaszának 1. pontja szerinti szolgáltatásokra vonatkozó részletes műszaki portfóliókat is magában foglaló hosszú távú tervet fogad el, határoz meg és frissít szükség esetén. A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 20. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni. A Bizottság az éves munkaprogramja keretében nyújtott juttatásokról való döntéshozatal során adott esetben figyelembe veszi ezt a hosszú távú tervet.

 

(3) A Bizottság a közöttük folyó adat- és információcsere javítása, valamint a Copernicus programban elérhető adatok és információk mennyiségének növelése érdekében együttműködik a tagállamokkal.

 

(4) A Bizottság a Copernicus-adatok és -információk tagállami felhasználása és a Föld-megfigyelési technológiához és fejlesztésekhez való tagállami hozzáférés terén az egységesség előmozdítását célzó intézkedéseket fogadhat el. Az említett intézkedések nem torzíthatják a versenyt. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 20. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

 

(5) A Bizottság az Unió nevében és saját hatáskörén belül ellátja a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok irányítását, biztosítva a Copernicus program és a nemzeti, uniós és nemzetközi szintű tevékenységek közötti koordinációt.

 

(6) A Bizottság összehangolja az operatív szolgáltatásnyújtást és a meglévő, valamint a jövőbeli szolgáltatások üzemeltetéséhez szükséges, a köz- és a magánszektor megfigyelési infrastruktúrából származó adatok hosszú távú elérhetőségét célzó tagállami hozzájárulásokat.

 

(7) A Bizottság a vonatkozó uniós politikák, eszközök, programok és intézkedések közötti kapcsolatok megteremtésével biztosítja a Copernicus program kiegészítő jellegét és összhangját, aminek célja, hogy az említettek részesüljenek a Copernicus szolgáltatások előnyeiből.

 

(8) A Bizottság olyan mechanizmust és valamennyi érdekelttel folytatott konzultációt tart fenn, amely a felhasználók átlátható és rendszeres bevonására szolgál, és lehetővé teszi a felhasználók igényeinek uniós és nemzeti szintű figyelembevételét, valamint elégedettségük nyomon követését. Ennek érdekében a 20. cikk (1) bekezdésében említett Copernicus-bizottság felügyeli az erre a célra szolgáló, nemzeti/regionális csomópontokon alapuló, az adatok terjesztését biztosító és összehangoló Copernicus adatterjesztési infrastruktúrát.

 

(9) A Bizottság a 21. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az operatív szolgáltatásokhoz szükséges adatkövetelmények meghatározására vonatkozóan, amelyben rendelkezik azok változásáról is.

 

(10) A Bizottság rendelkezésre bocsátja a Copernicus program finanszírozásához szükséges pénzügyi forrásokat.

 

(11) A Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz a Copernicus programot és annak átfogó célkitűzéseit támogató magánforrások teljes körű bevonásának biztosítására, ami lehetővé teszi a köztes és a downstream ágazatok növekedését.

 

(12) A Bizottság előmozdítja a hosszú távon stabil befektetési környezetet, és konzultál az érdekelt felekkel, amikor a Copernicus-rendelet hatálya alá tartozó adat- és információs szolgáltatások termékeinek megváltoztatásáról dönt.

 

(13) A Bizottság támogatja a Copernicus-adatokról és -szolgáltatásokról a helyi hatóságai számára tartandó széles körű tájékoztatási kampányt, hangsúlyozva például ezen adatok és információk fontosságát a területkezelés és a közpolitikák szempontjából. Ennek keretén belül ki kell dolgozni a meglévő uniós környezetvédelmi jogszabályok, különösen az irányelvek, köztük az INSPIRE vagy levegőminőségre vonatkozó irányelv teljes körű áttekintését, aminek végrehajtásához a helyi hatóságoknak szükségük van a Copernicus-adatokra.

 

(14) A Bizottság munkaprogramot fogad el a 966/2012/EU, Euratom rendelet 84. cikkével összhangban. Ezt a végrehajtási aktust az e rendelet 20. cikkének (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

 

(Technikai megjegyzés: a 9. és 11. cikk kiesik)

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Az Európai Űrügynökség szerepe

 

(1)A 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban a Bizottság a hatáskör átruházásáról szóló megállapodást köt az Európai Űrügynökséggel, amely a Bizottság által az Európai Űrügynökségre ruházandó, a következőkkel kapcsolatos feladatokra vonatkozó általános feltételeket állapítja meg:

 

a) a Copernicus rendszer űrkomponensének kialakítása, fejlesztése és beszerzése;

 

b) az űrkomponens rendszerarchitektúrájának meghatározása a felhasználói követelmények alapján;

 

c) a rábízott pénzeszközök kezelése;

 

d) a nyomon követési és az ellenőrzési eljárások;

 

e) a célzott programok üzemeltetésének megfelelő szerv részére történő átruházására irányuló közbeszerzési eljárás megszervezése, az EUMETSAT által működtetett programok kivételével.

 

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikkével összhangban a Copernicus program űrkomponensének fejlesztését illetően a Bizottság az ESA-ra ruházhatja a hatáskört, hogy ajánlatkérőként járjon el, és jogában álljon döntéseket hozni az Ügynökségre ruházott közbeszerzési feladatok végrehajtása és koordinálása tekintetében.

 

(2) A hatáskör átruházásáról szóló megállapodást egyeztetés céljából bemutatják a Copernicus-bizottságnak, és közlik az Európai Parlamenttel.

 

Az ESA rendszeresen tájékoztatja a Bizottságot a tervekről, a költségekről és az ütemezésről – a tervezett költségvetések, a teljesítés és az időrend közötti eltérés esetén meghozandó kiigazító intézkedések megjelölése mellett.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben ezt a fellépés sajátos jellege és az uniós szerv különleges szakértelme megfelelően indokolja, a Bizottság részben vagy teljes körűen illetékes uniós szervekre ruházhatja a 4. cikkben ismertetett végrehajtási feladatokat. Ilyen ügynökségek többek között a következők:

(1) Amennyiben ezt a fellépés sajátos jellege és az uniós szerv különleges szakértelme, megbízatása, működése és irányítási kapacitása megfelelően indokolja, a Bizottság – a hatáskör átruházásáról szóló megállapodás útján – részben vagy teljes körűen az alábbi illetékes uniós szervekre, európai ügynökségekre és szervezetekre ruházhatja a 4. cikkben ismertetett végrehajtási feladatokat:

a) az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ);

a) az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ);

b) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX);

b) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX);

c) az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA);

c) az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA);

d) az Európai Unió Műholdközpontja (EUSC).

d) az Európai Unió Műholdközpontja (EUSC).

 

da) az Európai Középtávú Előrejelző Központ (ECMWF).

 

db) az Európai GNSS Ügynökség (GSA).

(2) Az uniós szerv kiválasztásakor megfelelően figyelembe kell venni a feladatok átruházásából eredő költséghatékonyságot és az adott szerv irányítási szerkezetére, valamint pénzügyi és emberi erőforrásaira gyakorolt hatást.

(2) Az uniós szerv kiválasztásakor megfelelően figyelembe kell venni a piaci helyzetet és a feladatok átruházásából eredő költséghatékonyságot, valamint az adott szerv irányítási szerkezetére, illetve pénzügyi és emberi erőforrásaira gyakorolt hatást. Ezen uniós szerveknek és szervezeteknek – a közbeszerzési elvekkel összhangban – versenyeztetniük kell a rájuk bízott tevékenységeket.

(3) Az e cikk értelmében kivételesen valamely illetékes uniós szervre ruházott költségvetés-végrehajtási feladatokat tájékoztatás céljából fel kell tüntetni az adott uniós szerv munkaprogramjában.

(3) Az e cikk értelmében kivételesen valamely illetékes uniós szervre ruházott költségvetés-végrehajtási feladatokat tájékoztatás céljából fel kell tüntetni az adott uniós szerv munkaprogramjában.

(4) A Bizottság részben vagy teljes körűen az Európai Űrügynökségre (ESA) ruházhatja az 5. cikk b) pontjában ismertetett űrkomponens fejlesztési feladatait.

 

(5) A Bizottság részben vagy teljes körűen az ESA-ra és a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezetére (EUMETSAT) ruházhatja az 5. cikk a) pontjában ismertetett űrkomponens üzemeltetési feladatait.

(5) A Bizottság részben vagy teljes körűen az ESA-ra és a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezetére (EUMETSAT) ruházhatja a 4. cikk a) pontjában ismertetett űrkomponens üzemeltetési feladatait, e szervezetek szakértelme alapján.

(6) A Bizottság részben vagy teljes körűen a 4. cikkben ismertetett szolgáltatásokat nyújtó üzemeltetőkre ruházhatja a 6. cikkben bemutatott lokális komponens tevékenységeit.

(6) A Bizottság részben vagy teljes körűen a 4. cikk III. szakaszában ismertetett szolgáltatásokat nyújtó üzemeltetőkre ruházhatja az említett cikk I. szakaszának 1. pontjában bemutatott lokális komponens tevékenységeit.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az üzemeltetők felügyelete

Közbeszerzés

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hatáskör átruházásáról szóló megállapodások vagy a munkaprogram végrehajtása során az üzemeltetők a szerződések és támogatások odaítélésével kapcsolatos panaszaikat a Bizottsághoz nyújthatják be. Ilyen panasz mindazonáltal csak szándékos jogsértés, súlyos gondatlanság vagy csalás esetén nyújtható be, kizárólag azt követően, hogy az üzemeltető valamennyi jogorvoslati lehetőséget igénybe vett.

A közbeszerzésre vonatkozó általános rendelkezések

 

Általános elvek

 

(1) Az Unió biztonsága lényeges érdekeinek, a közbiztonság védelmének, vagy a kivitel ellenőrzésére vonatkozó uniós előírásoknak való megfelelés érdekében szükséges intézkedések sérelme nélkül, a Copernicus programra a 966/2012/EK, Euratom rendeletet és különösen a következőket kell alkalmazni: a teljes beszállítói láncban biztosítani kell a nyílt és egyenlő verseny általános elveit, a pályázati kiírásnak átlátható és frissített adatokat kell tartalmaznia, a közbeszerzési eljárás során alkalmazandó szabályokról, a kiválasztás és odaítélés kritériumairól világos tájékoztatást kell nyújtani, továbbá meg kell adni minden olyan információt, amelynek jóvoltából minden lehetséges ajánlattevő egyenlő esélyekkel indulhat.

 

(2) Az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás során a következő célok elérésére kell törekednie az ajánlati felhívásokban:

 

a) az egész Unióban – többek között az alvállalkozói szerződések ajánlattevők általi alkalmazásának ösztönzése révén – elő kell segíteni minden vállalkozás és főként az új belépők és a kkv-k lehető legnagyobb mértékű és legnyíltabb módon történő részvételét;

 

b) el kell kerülni az erőfölénnyel való esetleges visszaéléseket és az egyetlen beszállítótól való függést;

 

c) hasznosítani kell a korábbi közberuházásokat és az ezekből levont tanulságokat, továbbá a szakmai tapasztalatokat és szakértelmet, köztük a program kezdeti szakaszában megszerzett tapasztalatot és szaktudást is, de ezzel egyidejűleg ügyelni kell a versenyeztetési szabályok betartására;

 

d) a program, annak költségei és ütemterve megfelelőbb általános ellenőrzése érdekében lehetőség szerint több forrásból való finanszírozást kell alkalmazni;

 

e) adott esetben a pályázat tárgyát képező termék, szolgáltatás vagy munka hasznos élettartamára jutó teljes költséget figyelembe kell venni, de az értéket nem kizárólag a költség szempontjának alapulvételével kell megállapítani.

 

Különös rendelkezések

 

(1) Egyenlő versenyfeltételek kialakítása

 

Az ajánlatkérő meghozza az egyenlő versenyfeltételek kialakításához megkövetelt intézkedéseket akkor, ha egy vállalkozás előzetes részvétele az ajánlati felhívás tárgyát képező tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységekben:

 

a) e vállalkozás számára a kiemelt információk tekintetében jelentős előnnyel járhat, ezért az egyenlő elbánás tiszteletben tartása vonatkozásában aggályokat vethet fel; vagy

 

b) hátrányosan befolyásolja a rendes versenyfeltételeket vagy az odaítélés pártatlanságát és tárgyilagosságát, illetve a szerződések teljesítését.

 

A szóban forgó intézkedések nem torzíthatják a versenyt, nem veszélyeztethetik az egyenlő bánásmódot, valamint a vállalkozásokra, üzleti kapcsolataikra és költségszerkezetükre vonatkozó összegyűjtött információk bizalmas jellegét. Az intézkedések ebben az összefüggésben számításba veszik a tervezett szerződés jellegét és részleteit.

 

(2) Az adatok biztonsága

 

Az olyan szerződések esetében, amelyek minősített adatokat használnak fel, igényelnek és/vagy tartalmaznak, az ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban meghatározza az érintett információk megfelelő szintű biztonságának biztosításához szükséges intézkedéseket és követelményeket.

 

(3) Az ellátás megbízhatósága

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban meghatározza, hogy a szerződés teljesítéséhez az ellátás és a szolgáltatásnyújtás megbízhatósága tekintetében milyen követelményeket támaszt.

 

(4) Feltételhez kötött sávos szerződések

 

a) Közbeszerzési szerződést az ajánlatkérő feltételhez kötött sávos közbeszerzési szerződés formájában is köthet.

 

b) A feltételhez kötött sávos közbeszerzési szerződésnek egy költségvetési kötelezettségvállalással és az adott sávra szerződött munkák, áruk vagy szolgáltatások teljesítésére vonatkozó határozott kötelezettségvállalással kísért rögzített sávból, továbbá egy vagy több, költségvetési és teljesítési szempontból feltételhez kötött sávból kell állnia. A pályázati feltételek megjelölik a feltételhez kötött sávos szerződésekhez tartozó elemeket. A kiírás minden egyes sávra meghatározza annak tárgyát, árát vagy az ár kialakításának módozatait, valamint a munkák, áruk és szolgáltatások teljesítésének részleteit.

 

c) A rögzített sávhoz tartozó kötelezettségek – az egyes feltételhez kötött sávokhoz tartozó kötelezettségekhez hasonlóan – egy konzisztens egész rendszer részét képezik, figyelembe véve az előző sávokhoz tartozó kötelezettségeket.

 

d) Minden egyes feltételhez kötött sáv lehívása az ajánlatkérő döntésétől függ, amelyről az ajánlatkérő a fővállalkozót a szerződésben kikötött feltételek mentén értesíti. Amennyiben a feltételhez kötött sáv megerősítésére késve vagy egyáltalán nem kerül sor, ha ez a szerződésben kikötésre került, a szerződés által megállapított feltételekkel a fővállalkozó várakozási kártérítésre vagy bánatpénzre tarthat igényt.

 

e) Amennyiben egy adott sáv tekintetében az ajánlatkérő megállapítja, hogy az adott sávra vállalt munkák, áruk és szolgáltatások nem teljesültek, a szerződés vonatkozó rendelkezése esetén és az abban foglalt feltételekkel kártérítést követelhet és felmondhatja a szerződést.

 

(5) Ellenőrzött kiadásokkal díjazott beszerzési szerződések

 

a) Az ajánlatkérő egy legfelső összeghatáron belül és a b) pontban foglalt feltételekkel választhatja a teljesen vagy részben ellenőrzött kiadásokkal díjazott közbeszerzési szerződést is.

 

Az ilyen szerződésekért fizetendő ár a szerződés teljesítésének folyományaképpen a fővállalkozó által viselt összes tényleges kiadás megtérítéséből áll: ilyenek például a szerződés teljesítéséhez szükséges, a munkaerővel kapcsolatos, az anyagjellegű és fogyóeszköz-kiadások, valamint a berendezések és infrastruktúrák használatával összefüggő kiadások. E kiadásokhoz vagy egy, a közvetett költségeket és a nyereséget fedező átalányösszeg, vagy pedig egy, a közvetett költségeket fedező, valamint az eredménycélok és az ütemterv célkitűzéseinek betartásától függő érdekeltséget megtestesítő felár járul.

 

b) Az ajánlatkérő akkor választhatja a teljesen vagy részben ellenőrzött kiadásokkal díjazott szerződést, amikor a rögzített ár pontos meghatározása objektíve lehetetlen, és amikor érvekkel bizonyítható, hogy a szerződés teljesítésében rejlő bizonytalanságok miatt a rögzített ár rendellenesen magas lenne azért, mert:

 

i. a szerződés igen összetett vagy egy újszerű technológiát igénybe vevő elemekre vonatkozik, következésképpen számottevő műszaki kockázatot rejt magában; vagy

 

ii. a szerződés tárgyát képező tevékenységeknek operatív okokból haladéktalanul el kell indulniuk, miközben a rögzített és végleges ár meghatározása összességében még nem lehetséges vagy azért, mert jelentős kockázatok állnak fenn, vagy pedig azért, mert a szerződés teljesítése részben más szerződések teljesítésétől függ.

 

c) A teljesen vagy részben ellenőrzött kiadásokkal díjazott szerződés legfelső összeghatára a kifizethető legmagasabb összeg. Ez az összeg csak kivételes, kellően indokolt esetekben és az ajánlatkérő előzetes beleegyezésével léphető túl.

 

d) A teljesen vagy részben ellenőrzött kiadásokkal díjazott közbeszerzések szerződési iratai a következőket tartalmazzák:

 

i. a szerződés jellege, vagyis az, hogy egy legfelső összeghatáron belül teljesen vagy részben ellenőrzött kiadásokkal díjazott szerződésről van szó;

 

ii. a részben ellenőrzött kiadásokkal díjazott szerződés esetében a közbeszerzés azon elemei, amelyek az ellenőrzött kiadások körébe tartoznak;

 

iii. a legfelső összeghatár;

 

iv. az odaítélési kritériumok, amelyeknek lehetővé kell tenniük az előzetes költségvetés életszerűségének, a megtérítendő költségeknek, a költségek meghatározási mechanizmusainak, valamint az ajánlatban szereplő nyereségnek az értékelését;

 

v. a közvetlen kiadásokra az a) pontban említett milyen típusú felárat kell alkalmazni;

 

vi. a szerződés teljesítéséhez az ajánlattevő által tervezett költségek támogathatóságát meghatározó, az e) pontban kifejtett elvekkel összhangban lévő szabályok és eljárások;

 

vii. azon számviteli szabályok, amelyeket az ajánlattevőknek be kell tartaniuk;

 

viii. olyan, részben ellenőrzött kiadásokkal díjazott szerződés esetén, amelyet rögzített és végleges árat tartalmazó szerződéssé kívánnak alakítani, az átalakítás paraméterei.

 

e) A teljesen vagy részben ellenőrzött kiadásokkal díjazott szerződés teljesítése során a fővállalkozó által viselt költségek csak akkor támogathatók, ha:

 

i. ezek kiadására ténylegesen a szerződés időtartama alatt kerül sor, kivéve a szerződés teljesítéséhez szükséges berendezéseket, infrastruktúrákat és immateriális javakat, amelyek teljes beszerzési értékükig támogathatónak tekinthetők;

 

ii. szerepelnek az esetlegesen az eredeti szerződéshez fűzött kiegészítő záradékok által módosítható előzetes költségvetésben;

 

iii. szükségesek a szerződés teljesítéséhez;

 

iv. a szerződés teljesítéséből adódnak, és a szerződésnek tudhatók be;

 

v. beazonosíthatók, ellenőrizhetők, szerepelnek a vállalkozó számviteli nyilvántartásaiban, továbbá a versenytárgyalási feltételekben és a szerződésben megjelölt számviteli előírásoknak megfelelően kerültek meghatározásra;

 

vi. megfelelnek az alkalmazandó adó- és társadalombiztosítási szabályoknak;

 

vii. nem sértik a szerződési feltételeket;

 

viii. ésszerűek, indokoltak, továbbá a gazdaságosság és hatékonyság vonatkozásában tiszteletben tartják a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás követelményeit.

 

A fővállalkozó felel a költségeinek lekönyveléséért, a helyes könyvvitelért és minden egyéb olyan dokumentumért, amely szükséges annak bizonyításához, hogy a megtéríteni kért költségeket valóban ő állta, és ezek megfelelnek az e cikkben meghatározott elveknek. Azon költségek, amelyeket a fővállalkozó nem tud igazolni, nem támogathatónak minősülnek, és megtérítésük elutasításra kerül.

 

f) Az ajánlatkérő az ellenőrzött kiadásokkal díjazott szerződések megfelelő teljesítésének szavatolása érdekében ellátja a következő feladatokat:

 

i. meghatározza a lehető legreálisabb legfelső összeghatárt, amely egyidejűleg lehetőséget nyújt a műszaki kockázatok figyelembevétele által megkívánt rugalmasságra;

 

ii. mihelyt a szerződés teljesítése során lehetőség nyílik rögzített és végleges ár meghatározására, a részben ellenőrzött kiadásokkal díjazott szerződést teljes egészében rögzített és végleges árat tartalmazó szerződéssé alakítja; evégett meghatározza a részben ellenőrzött kiadásokkal díjazott szerződésnek a rögzített és végleges árat tartalmazó szerződéssé való átalakításához szükséges paramétereket;

 

iii. olyan nyomon követési és ellenőrző intézkedéseket hoz, melyek rendelkeznek egy előzetes költségbecslési rendszerről;

 

iv. meghatározza a szerződések végrehajtására, és különösen a fővállalkozó vagy ennek alvállalkozói által a szerződés teljesítése során viselt költségek beazonosítására és támogathatóságának ellenőrzésére, valamint a szerződéshez fűzött kiegészítő záradékok bevezetésére megfelelő elveket, eszközöket és eljárásokat;

 

v. ellenőrzi, hogy a fővállalkozó és ennek alvállalkozói megfelelnek-e a szerződésben kikötött számviteli előírásoknak és a bizonyító erejű számviteli dokumentumok benyújtására vonatkozó kötelezettségnek;

 

vi. a szerződés végrehajtása során folyamatosan meggyőződik a iv. alpontban említett elvek, eszközök és eljárások hatékonyságáról.

 

(6) Módosítások

 

Az ajánlatkérő és a vállalkozók kiegészítő záradékkal módosíthatják a szerződést, feltéve hogy a kiegészítő záradék megfelel az összes alábbi feltételnek:

 

a) nem változtatja meg a szerződés tárgyát;

 

b) nem borítja fel a szerződés pénzügyi egyensúlyát;

 

c) nem vezet be olyan feltételeket, amelyek ha eredetileg szerepeltek volna a versenyfeltételek között, lehetővé tették volna az eredetileg elfogadott ajánlattevőktől eltérő ajánlattevők elfogadását, vagy az eredetileg kiválasztotthoz képest más ajánlat kiválasztását tették volna lehetővé.

 

(7) Alvállalkozásba adás

 

a) Az ajánlatkérő felkéri az ajánlattevőt arra, hogy a közbeszerzés egy részét versenytárgyalás keretében adja ki megfelelő szintű alvállalkozásba olyan gazdasági társaságoknak, amelyek nem tartoznak az ajánlattevő vállalatcsoportjához, különösen új belépők és kkv-k részére.

 

b) Az ajánlatkérő a szerződés alvállalkozásba adandó részét egy minimumarányt és egy maximumarányt tartalmazó, százalékban kifejezett tartomány formájában adja meg. E százalékarányok meghatározásakor az ajánlatkérő figyelembe veszi, hogy azoknak arányosaknak kell lenniük a szerződés tárgyával és értékével, tekintetbe véve az érintett tevékenységi ágazat jellegét, és különösen a tapasztalt versenyfeltételeket és szakmai potenciált.

 

c) Ha az ajánlattevő az ajánlatában feltünteti, hogy a szerződés semmilyen részét nem szándékozik alvállalkozásba adni, illetve hogy csupán a b) pontban említett minimumaránynál kisebb részt szándékozik alvállalkozásba adni, ezt meg kell indokolnia az ajánlatkérő számára. Az ajánlatkérő továbbítja ezt az információt a Bizottság számára.

 

d) Az ajánlatkérő elutasíthatja a pályázó által kiválasztott alvállalkozókat a fő közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásának szakaszában, vagy a nyertes ajánlattevő által kiválasztott alvállalkozókat a szerződés teljesítése folyamán. Az ajánlatkérő írásban indokolja elutasítását, amely csak a fő közbeszerzésre ajánlatot tevők kiválasztására alkalmazott kritériumokon alapulhat.

Módosítás                25

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Copernicus-adatokhoz és -információkhoz teljes körű, nyílt és díjmentes hozzáférést kell biztosítani az alábbi korlátozásokra figyelemmel:

A Copernicus-adatokhoz és -információkhoz teljes körű, nyílt és díjmentes hozzáférést kell biztosítani, különösen katasztrófahelyzet esetére és fejlesztési támogatás céljára, figyelemmel az uniós adatvédelmi politikára és az alábbi korlátozásokra:

a) a harmadik féltől származó adatokhoz és információkhoz kapcsolódó engedélyezési feltételek;

a) a harmadik féltől származó adatokhoz és információkhoz kapcsolódó engedélyezési feltételek;

b) terjesztési formátumok, jellemzők és továbbítási eszközök;

b) terjesztési formátumok, jellemzők és továbbítási eszközök;

c) az Uniónak és tagállamainak biztonsági érdekei és külkapcsolatai;

c) az Uniónak és tagállamainak biztonsági érdekei és külkapcsolatai;

d) a Copernicus-adatokat és -információkat előállító rendszer biztonsági vagy műszaki okok miatt kialakuló működési zavarának kockázata.

d) a Copernicus-adatokat és -információkat előállító rendszer biztonsági vagy műszaki okok miatt kialakuló működési zavarának kockázata.

 

 

A Bizottság legkésőbb 2017. január 1-ig a vonatkozó érdekelt felekkel konzultálva felülvizsgálja, hogy ez az adatkezelési politika milyen hatást gyakorol az európai adat- és szolgáltatási piacra.

Adott esetben a felülvizsgálat az adatkezelési politika módosításához vezet.

 

Az ESA GMES-űrkomponensre vonatkozó programjában részt vevő államoknak a Copernicus Sentinel-adatokhoz való hozzáféréshez való jogát tiszteletben kell tartani.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés sérelme nélkül az e program végrehajtása keretében harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokban, az e program végrehajtása keretében létrejött támogatási megállapodásokban és támogatási határozatokban kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság, a Számvevőszék és az OLAF saját hatáskörén belül elvégezheti az említett ellenőrzéseket és vizsgálatokat.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés sérelme nélkül az e program végrehajtása keretében harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokban, az e program végrehajtása keretében létrejött támogatási megállapodásokban és támogatási határozatokban kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság, a Számvevőszék és az OLAF saját hatáskörén belül elvégezheti az említett ellenőrzéseket és vizsgálatokat. Az Európai Parlamentet tájékoztatják ezen ellenőrzések és vizsgálatok eredményeiről.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Copernicus program keretében létrehozott vagy kifejlesztett tárgyi eszközök és immateriális javak összességének az Unió vagy egy erre a célra kijelölt szerv vagy alap tulajdonát kell képeznie, a fennálló tulajdonjogokra vonatkozóan – adott esetben – harmadik felekkel kötött megállapodásokra is figyelemmel.

(1) A Copernicus program keretében létrehozott vagy kifejlesztett tárgyi eszközök és immateriális javak összességének az Unió vagy egy erre a célra kijelölt szerv tulajdonát kell képeznie, a fennálló tulajdonjogokra vonatkozóan – adott esetben – harmadik felekkel kötött megállapodásokra is figyelemmel.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottságot a végfelhasználók képviselői, különösen biztonsági kérdésekben független szakértők és az érintett nemzeti ügynökségek, elsősorban a nemzeti űrügynökségek képviselői segíthetik, hogy biztosítsák számára a szükséges műszaki és tudományos szakértelmet és felhasználói visszajelzést.

(1) A Bizottságot egy külön testület (a „felhasználói fórum”) segítheti, amely egyesíti a köztes és végfelhasználók képviselőit, különösen biztonsági kérdésekben független szakértőket és az érintett nemzeti ügynökségek, elsősorban a nemzeti, illetve regionális űrügynökségek vagy azok társulásainak képviselőit, hogy biztosítsák számára a szükséges műszaki és tudományos szakértelmet és felhasználói visszajelzést, különösen a felhasználói követelmények azonosítása, meghatározása és hitelesítése vonatkozásában. Megfigyelőként más érdekeltek is meghívhatók. A felhasználói fórum elnökségi és titkársági feladatait a Bizottság látja el. A felhasználói fórum elfogadja saját eljárási szabályzatát. Az Európai Parlament, a Tanács és a Copernicus-bizottság teljes körű tájékoztatás kap a fórum eljárásairól.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Föld-megfigyelési technológiák helyi hatóságok és kkv-k általi használatának előmozdítása és megkönnyítése érdekében a Bizottságot a Copernicus-bizottság által felügyelt, erre a célra szolgáló Copernicus adatterjesztési hálózat segíti, amelyhez nemzeti és regionális szervek is tartoznak.

 

Az ESA és az üzemeltetők képviselői, akikre a program feladatait bízták, a Copernicus-bizottság eljárási szabályzatában meghatározott feltételekkel megfigyelőként részt vesznek a bizottság munkájában.

 

Az Unió által kötött nemzetközi megállapodások a bizottság eljárási szabályzatában meghatározott feltételekkel adott esetben rendelkezhetnek harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek képviselőinek a Copernicus-bizottság munkájában való részvételéről.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság 2014. január 1-től határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 15. cikk (1) bekezdésében és a 18. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottságnak a 8. cikk (8) bekezdésében, a 15. cikk (1) bekezdésében, valamint a 18. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása a program időtartamára szól.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb 2018. június 30-ig értékelő jelentést készít a Copernicus program keretében finanszírozott feladatok célkitűzéseinek megvalósításáról azok eredménye és hatásai, európai többletértéke, valamint az erőforrás-felhasználás hatékonysága tekintetében. Az értékelés különösen arra tér ki, hogy a célkitűzések továbbra is érvényesek-e, valamint hogy az intézkedések hogyan járulnak hozzá a 2. és 3. cikkben ismertetett célkitűzésekhez.

(1) A Bizottság legkésőbb 2017. január 1-ig értékelő jelentést készít a Copernicus program keretében finanszírozott feladatok célkitűzéseinek megvalósításáról azok eredménye és hatásai, európai többletértéke, valamint az erőforrás-felhasználás hatékonysága és az esetleges költségtúllépések tekintetében. Az értékelés különösen arra tér ki, hogy a célkitűzések továbbra is érvényesek-e; hogy az intézkedések hogyan járulnak hozzá a 2. cikkben ismertetett célkitűzésekhez, valamint a szervezeti struktúra teljesítményére és a nyújtott szolgáltatások alkalmazási körére. Az értékelés magában foglalja a 14. cikk által az európai adat- és szolgáltatási piacra gyakorolt hatás elemzését, és adott esetben e rendelet módosítására irányuló javaslatokat tartalmaz. Az értékelési jelentés eredményei képezik az e rendelet felülvizsgálatára irányuló bizottsági javaslat alapját, amelyet legkésőbb 2020. január 1-ig kell benyújtani.

INDOKOLÁS

Egy olyan korban, amikor az információ feletti rendelkezés és az információ helyes használata jelentős földrajzi-stratégiai vonzatokkal jár, fontos, hogy Európa is rendelkezzen kapacitással szakpolitikai döntéseinek független, megbízható és időszerű értékelésére. Ez az infrastruktúra a Copernicus program (a GMES új neve), az átfogó európai Föld-megfigyelési rendszer. A bizottsági javaslat a műholdas rendszer operatív fázisába való megérkezést jelzi. Az elsődleges cél, hogy a rendszer az európai polgárokat szolgálja különböző területeken, különösen a környezeti és éghajlatvédelmi célok érdekében, ugyanakkor a civil szférában tartsa hatókörét, bár néhány ellentmondásosabb elemet, mint például az irányítási és adatpolitikát, a zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében még érlelni kell. Valójában, ha a Copernicust az ipar- és környezetvédelmi politika egyaránt prioritásnak – kiemelt programnak, ahogyan azt a Bizottság állítja – minősíti, felmerül a kérdés, hogy a kezdeti javasolt költségvetést miért csökkentették csaknem 35%-kal. Végtére is az űrágazathoz sok munkahely, jelentős kutatási tevékenység kapcsolódik, és egyedül a Copernicus minden egyes elköltött euró után 3,2 euró megtérülést ígér. Nincs itt az ideje, hogy az európai gazdaság bővülését tűzzék ki célul? Nincs itt az ideje a nagy gazdasági projekteknek, amelyek Európát ki tudják vezetni a mocsárból? A módosításokban az előadó – a hosszú távú elkötelezettség és a kiegyensúlyozott irányítás figyelembevétele érdekében – alternatív szervezeti, irányítási és finanszírozási modellek megfontolását javasolja a jövőre nézve. Figyelemmel arra, hogy a rendelet már tartalmaz rendelkezéseket az űrmegfigyelési és nyomon követési projekt finanszírozási keretére vonatkozóan, ami a világűrbe telepített európai infrastruktúrák és független üzemeltetők jövőbeli biztonságához elengedhetetlen, az előadó megítélése szerint jobb lenne, ha a Copernicushoz kapcsolódó kutatási tevékenységeket a program ezen új szakaszában a Horizont 2020 keretprogram világűrre vonatkozó forrásaiból finanszíroznák.

A módosítások többsége arra irányul, hogy a dokumentum szerkezetét összhangba hozzák a korábbi rendeletekkel, és merítsenek a Galileo program elfogadása során kiérlelődött tapasztalatokból: ez különösen a közbeszerzési intézkedésekre és az ESA szerepének leírására igaz, mely utóbbi e törekvés tekintetében az Európai Bizottság „nagy partnere”. Általánosságban az előadó megpróbálta megjeleníteni a különböző érdekelt felek álláspontját és kiegyensúlyozni a szöveget egy reprezentatívabb modell irányába az ipar és a helyi hatóságok számára, eközben biztosítva az infrastruktúra a terv szerint történő megvalósulását és a program stratégiai, ipari, gazdasági és társadalmi célkitűzéseinek követését. E célból intézkedések történtek arra nézve, hogy az európai konvergenciát, a nagyobb átláthatóságot és a demokratikus elszámoltathatóságot beépítsék a programba. A Bizottság felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a programadatok és -információk tagállami felhasználása, valamint a Föld-megfigyelési technológiához és fejlesztésekhez való tagállami hozzáférés egységesítésének előmozdítását célzó végrehajtási intézkedéseket fogadjon el. Bár a programért és annak koordinálásáért az általános felelősség a Bizottságot terheli, az előadó – harmadik felek bevonásának megkönnyítése érdekében – a feladatok átruházását irányozza elő. Ha a döntéshozatal rendjében egyes érdekelt felek fokozott szerephez jutnának, az veszélyeztetné a részvételi szabályokról döntő szereplők és a résztvevők közötti etikus egyensúlyt.

Mindazonáltal fontos, hogy a Bizottság segítse elő az érintett európai köz- és magánszereplők széles körű bevonását, tegye lehetővé a köztes és a downstream ágazatok növekedését, és könnyítse meg új piacok létrejöttét. Ebben a keretben az előadó javasolja egy erre a célra szolgáló, nemzeti és regionális szervekből álló Copernicus adatterjesztési hálózat létrehozását, amelynek célja a Föld-megfigyelési technológiák helyi hatóságok és kkv-k általi használatának támogatása.

Végül, a megfelelő adatpolitikával a Copernicus képes lehet az európai Föld-megfigyelési szolgáltatási ágazat és a felhasználói szolgáltatási ágazatok ösztönzésére, hozzásegítve őket ahhoz, hogy globálisan vezetővé váljanak. A teljes körű, nyílt és díjmentes adatpolitika a Copernicus-rendelet egyik fontos alkotóeleme, figyelemmel arra, hogy az európaiaknak ugyanazon adatokért elvileg nem kellene kétszer fizetniük. A megfelelő adatpolitikának azonban a stratégiai és gazdasági szempontokat is figyelembe kellene vennie, és az európai ipar versenyképességét sem szabadna visszavetnie. Az adatokhoz való hozzáférés hozzájárulást nem nyújtó harmadik országokkal fennálló viszonossága a tisztességes verseny biztosításának fontos eszköze. Ezen elv alól kivételeket kell meghatározni katasztrófahelyzetekre és a polgári biztonságot érintő események esetére, vagy ha a kivétel – különösen a fejlesztési segéllyel kapcsolatos tevékenységek során – más európai szakpolitikák értékét növeli. A rendelet már előirányozza, hogy a Bizottság más kérdésekben harmadik felekkel megállapodásokról tárgyaljon, ami megkönnyíti ezen elv beépítését.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (15.11.2013)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a Copernicus program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0312/2 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD))

Előadó: Maria Da Graça Carvalho

RÖVID INDOKOLÁS

A javasoltak szerint a Copernicus a GMES (globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés) elnevezésű európai Föld-megfigyelési program utódja, amelyet először a kutatási és technológiafejlesztési keretprogram részeként dolgoztak ki, majd 2010-től az űrpolitika terén operatív programmá vált.

Fő célja a világűrbe telepített és a lokális megfigyelési eszközök által előállított adatok és információk biztosítása, amelyek hozzájárulnak a környezetvédelemhez, a polgári védelemhez és a biztonsághoz – és végső soron a gazdasági növekedéshez.

A 2014–2020-as időszakra szóló más pénzügyi programoktól eltérően a Bizottság a Copernicus program létrehozásáról szóló rendeletre irányuló aktuális javaslatot csak az új többéves pénzügyi keretet érintő tárgyalások lezárását követően terjesztette elő. Miután az intézmények jóváhagyják a többéves pénzügyi keretet, a Copernicus programnak az 1a. alfejezeten belül 2011. évi árakon 3786 millió euró (a mostani árakon 4291 millió euró) összegű külön költségvetési tétel áll majd rendelkezésére hét éven keresztül.

A többéves pénzügyi keretről szóló megállapodás ezen összegnek az uniós költségvetésen belüli elkülönítése tekintetében is garanciákat nyújtana. Először is a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló rendelettervezetben a nagyprojektekkel foglalkozó cikk maximális összegként (2011. évi árakon) 3786 millió eurót tartalmaz a Copernicusra vonatkozóan – csakúgy, mint a Bizottság által előterjesztett, Copernicusról szóló rendelettervezet. Másodszor, az intézményközi megállapodástervezet előírja, hogy a 10%-os jogszabályi rugalmasság (amelyen belül egy éves költségvetés eltérhet az adott program referenciaösszegétől) nem vonatkozik a nagyprojektekre.

Az előadó – anélkül, hogy akadályozná a program gyors elindulását – további garanciákat szándékozik biztosítani a költségvetési hatóság számára. A javasolt módosítások a Copernicus finanszírozási modelljével kapcsolatos nagyobb átláthatóság biztosítására irányulnak, valamint az Európai Parlament nagyobb mértékű tájékoztatására és bevonására, különösen a Copernicus keretösszegének felosztása, költségeinek alakulása, valamint a hatáskör átruházásáról szóló megállapodások, a támogatások és a közbeszerzés uniós finanszírozási formákként történő alkalmazása tekintetében.

Az előadó a felhasználók és érdekelt felek bevonásának hivatalossá tételét is indítványozza a GMES-rendelet szerint létrehozott „felhasználói fórum” alapján.

Végül, de nem utolsósorban – tekintettel arra, hogy a Copernicus műholdak különösen ki annak téve az ütközés kockázatának – az előadó különösen fontosnak tartja azt a pénzügyi hozzájárulást, amelyet a Copernicusnak biztosítania kell az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program számára.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus programnak a világűrbe telepített önálló uniós megfigyelési kapacitásra kell épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell biztosítania a környezetvédelem, a polgári védelem és a biztonság területén. Fel kell használnia ezenkívül a tagállamok által szolgáltatott, lokálisan elérhető adatokat. Az operatív szolgáltatások nyújtása a Copernicus űrkomponensének megfelelő működésétől és biztonságosságától függ. A Copernicus űrkomponense számára a más műholdakkal való ütközés kockázata és az űrszemét jelenti a legkomolyabb veszélyt. A Copernicus programnak ezért támogatnia kell az ilyen kockázatok csökkentésére irányuló intézkedéseket, különösen az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program létrehozásáról szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi határozattal11 létrehozott programhoz való hozzájárulás révén.

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus programnak a világűrbe telepített önálló uniós megfigyelési kapacitásra kell épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell biztosítania a környezetvédelem, a polgári védelem és a biztonság területén. Fel kell használnia ezenkívül a tagállamok által szolgáltatott, lokálisan elérhető adatokat. Az operatív szolgáltatások nyújtása a Copernicus űrkomponensének megfelelő működésétől és biztonságosságától függ. A Copernicus űrkomponense számára a más műholdakkal való ütközés kockázata és az űrszemét jelenti a legkomolyabb veszélyt. A Copernicus programnak ezért támogatnia kell az ilyen kockázatok csökkentésére irányuló intézkedéseket, különösen az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program létrehozásáról szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi határozattal11 létrehozott programhoz való legnagyobb hozzájárulás biztosítása révén, az EGNOS/Galileóval egyetemben.

______________

__________________

11 HL C […]., […]., […]. o.

11HL C […]., […]., […]. o.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A 2014–2020 közötti időszakban a Copernicus-fellépésekhez szükséges maximális pénzügyi keretösszeg 2011. évi árakon 3 786 millió EUR, az Unió általános költségvetése 1a. fejezetének 2. címén belül külön költségvetési alcím keretében elkülönítve. A Bizottságnál a Copernicus program koordinálása során felmerülő személyzeti és igazgatási kiadásokat az Unió költségvetéséből kell finanszírozni.

(10) Mivel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló .../2013/EU tanácsi rendelet [14. cikke] szerinti nagyprojektről van szó, a 2014–2020 közötti időszakban a Copernicus-fellépésekhez és a tevékenységeihez kapcsolódó bármilyen lehetséges kockázathoz rendelkezésre álló maximális pénzügyi összeg 2011. évi árakon 3 786 millió EUR, az Unió általános költségvetése 1a. fejezetének 2. címén belül külön költségvetési alcím keretében elkülönítve. A Bizottságnál a Copernicus program koordinálása során felmerülő személyzeti és igazgatási kiadásokat az Unió költségvetéséből kell finanszírozni. További előre nem látható pénzügyi kötelezettségek esetén az uniós hozzájárulás nem növelhető más programok rovására, ezért azt a többéves pénzügyi keret felső határai és a saját erőforrások felső határa közötti különbségből kell fedezni.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Az egyértelműség kedvéért és a költségellenőrzés érdekében a Copernicus keretösszegét az e rendeletben meghatározott egyedi célkitűzések mentén különböző kategóriákba kell csoportosítani. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el a pénzösszegek egyik konkrét célkitűzésből a másikba való átcsoportosítását illetően – amennyiben az eltérés meghaladja az öt százalékpontot –, valamint a munkaprogramokban kifejezendő finanszírozási prioritások megállapítása tekintetében.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A Copernicus program tekintetében a Bizottságnak teljes körű felelősséggel kell rendelkeznie. Meg kell határoznia a program prioritásait és célkitűzéseit, és biztosítania kell annak átfogó koordinációját és felügyeletét.

(16) A Copernicus program tekintetében a Bizottságnak teljes körű felelősséggel kell rendelkeznie. Jó előre meg kell határoznia a program prioritásait és célkitűzéseit, és biztosítania kell annak átfogó koordinációját és felügyeletét. Ennek magában kell foglalnia azokat a különleges erőfeszítéseket is, amelyek az űrprogramok mindennapi életünkben játszott jelentős szerepét és állandó jelenlétét tudatosítják a közvéleményben. A programmal kapcsolatos minden lényeges információt időben biztosítania kell az Európai Parlament és a Tanács részére.

Indokolás

A közvélemény pontos megértése és támogatása elengedhetetlen a költségvetés indokolása, illetve az űrprogram termékeinek előmozdítása szempontjából.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) A Copernicus felhasználói értékének növelése érdekében a Bizottságot a köztes és végfelhasználók képviselőinek, a tagállamok, köztük az érintett nemzeti ügynökségek szakértőinek vagy független szakértőknek kell segíteniük.

(25) A Copernicus felhasználói értékének növelése érdekében a Bizottságot egy külön testületnek (a „felhasználói fórumnak”) kell segítenie, amely egyesíti a köztes és végfelhasználók képviselőit, a tagállamok, köztük az érintett nemzeti ügynökségek szakértőit és a független szakértőket. Megfigyelőként más érintett szereplők is meghívhatók.

Indokolás

Az új rendeletnek a korábbi 911/2010/EU GMES-rendelet szerint létrehozott „felhasználói fórumra” kell épülnie.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) Hozzájárulás a műholdak ütközési kockázattal szembeni védelméhez.

c) Hozzájárulás a műholdak ütközési kockázattal szembeni védelméhez az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program létrehozásáról szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtása révén.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a Copernicus program a jövőben hozzájárul majd az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató programhoz.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Copernicus program 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keretösszege 2011. évi árakon legfeljebb 3786 millió EUR.

(1) A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló [...] tanácsi rendelet [14. cikkével] összhangban a Copernicus program végrehajtásához és a tevékenységeihez kapcsolódó kockázatok fedezéséhez a 2014–2020 közötti időszakra megállapított maximális összeg 2011. évi árakon 3786 millió EUR. Ezen összegen belül operatív előirányzatokat kell rendelni a 3. cikkben meghatározott egyedi célkitűzésekhez az alábbiak szerint:

 

a) a 4. cikk 1. pontjában említett operatív szolgáltatások nyújtása a felhasználói igényeknek megfelelően, [X]%;

 

b) fenntartható és megbízható hozzáférés biztosítása a világűrbe telepített eszközökből származó megfigyelési adatokhoz, [X%].

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Amennyiben szükségesnek bizonyul egy adott célkitűzésre vonatkozó előirányzattól több mint 5 százalékponttal való eltérés, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az elosztás módosítása érdekében.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A Bizottság felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 21. cikkel összhangban történő elfogadására, amelyek meghatározzák a munkaprogramokban kifejezendő finanszírozási prioritásokat. Az első felhatalmazáson alapuló jogi aktust ...* előtt kell elfogadni.

 

______________

 

*HL: Kérjük, illessze be az e rendelet hatálybalépését egy évvel követő dátumot.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a cikk.

 

Az uniós finanszírozás formái

 

(1) Az európai uniós finanszírozás jogi formái az alábbiak lehetnek:

 

a) hatáskör átruházásáról szóló megállapodások;

 

b) támogatások;

 

c) közbeszerzési szerződések.

 

(2) Az Unió által nyújtott finanszírozás során a 966/2012/EU, Euratom rendelettel összhangban biztosítani kell a tényleges versenyt, az átláthatóságot és az egyenlő bánásmódot.

 

(3) A Bizottság jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós források kiosztásáról, az értékelési folyamatról és a közbeszerzési pályázatok eredményeiről, valamint a szerződések odaítélését követően e cikk alapján kötött szerződésekről.

Indokolás

Az egyértelműség és az átláthatóság érdekében e módosítás felváltja a korábbi 911/2010/EU GMES-rendeletből származó rendelkezéseket.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A Bizottság a programmal kapcsolatos minden lényeges információt időben biztosít az Európai Parlament és a tagállamok részére, különösen a kockázatkezelés, a költségek, az ütemezés és a teljesítmény vonatkozásában.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A feladatok más szervekre való átruházására a 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. és 60. cikkével összhangban a hatáskör átruházásáról szóló megállapodások révén kerül sor. A Bizottság a megállapodások megkötése előtt tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés sérelme nélkül az e program végrehajtása keretében harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokban, az e program végrehajtása keretében létrejött támogatási megállapodásokban és támogatási határozatokban kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság, a Számvevőszék és az OLAF saját hatáskörén belül elvégezheti az említett ellenőrzéseket és vizsgálatokat.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés sérelme nélkül az e program végrehajtása keretében harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokban, az e program végrehajtása keretében létrejött támogatási megállapodásokban és támogatási határozatokban kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság, a Számvevőszék és az OLAF saját hatáskörén belül elvégezheti az említett ellenőrzéseket és vizsgálatokat. Az Európai Parlamentet tájékoztatják ezen ellenőrzések és vizsgálatok eredményeiről.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

17 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17a. cikk

 

Az Európai Parlament és a Tanács tájékoztatása

 

Minden évben, a költségvetési tervezet előterjesztése során a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a Copernicus program végrehajtásáról. E jelentés a programokkal kapcsolatos valamennyi lényeges információt tartalmazza, különös tekintettel a következőkre:

 

a) a 11. cikkben említett kockázatkezelés, összköltség, éves működési költség, ütemezés és teljesítmény;

 

b) a 12. cikk alapján kötött hatáskör-átruházási megállapodások érvényesülése;

 

c) a 7a. cikkben említett közbeszerzés.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Segítségnyújtás a Bizottságnak

Felhasználói fórum

Indokolás

Az új rendeletnek a korábbi 911/2010/EU GMES-rendelet szerint létrehozott „felhasználói fórumra” kell épülnie.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottságot a végfelhasználók képviselői, különösen biztonsági kérdésekben független szakértők és az érintett nemzeti ügynökségek, elsősorban a nemzeti űrügynökségek képviselői segíthetik, hogy biztosítsák számára a szükséges műszaki és tudományos szakértelmet és felhasználói visszajelzést.

(1) A Bizottságot egy külön testület (a „felhasználói fórum”) segítheti, amely egyesíti a köztes és végfelhasználók képviselőit, különösen biztonsági kérdésekben független szakértőket és az érintett nemzeti ügynökségek, elsősorban a nemzeti űrügynökségek képviselőit, hogy biztosítsák számára a szükséges műszaki és tudományos szakértelmet és felhasználói visszajelzést. Megfigyelőként más érdekeltek is meghívhatók.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A felhasználói fórum elnökségi és titkársági feladatait a Bizottság látja el. A felhasználói fórum elfogadja saját eljárási szabályzatát. Az Európai Parlament, a Tanács és a Copernicus-bizottság teljes körű tájékoztatás kap a fórum eljárásairól.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Legkésőbb 2016. június 30-ig időközi értékelő jelentést kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell az esetleges költségtúllépések pontos megállapítását.

ELJÁRÁS

Cím

Copernicus program

Hivatkozások

COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

1.7.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

1.7.2013

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Maria Da Graça Carvalho

27.6.2013

Az elfogadás dátuma

14.11.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (28.11.2013)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a Copernicus program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0312 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD))

A vélemény előadója: Elisabetta Gardini

RÖVID INDOKOLÁS

A Föld megfigyelésével kapcsolatos adatokhoz való folyamatos, megfelelő időben történő és megbízható hozzáférés kulcsfontosságú szerepet játszik bolygónk környezete és éghajlata dinamikájának megértésében, valamint a természeti katasztrófákkal és humanitárius válságokkal összefüggő vészhelyzetek esetén a kritikus adatok megszerzésében. Ez szilárd alapot képez a környezetvédelemmel, az éghajlattal, a polgári védelemmel, valamint a nemzeti és európai biztonsággal összefüggő kérdésekben való megalapozott döntéshozatalhoz. A Copernicus elnevezésű európai Föld-megfigyelési programnak – amely a 911/2010/EU rendelettel bevezetett GMES-program folytatása – éppen az a célja, hogy biztosítsa az adatokhoz való teljes körű és nyílt hozzáférést.

A Copernicus olyan rendszerek összessége, amelyek több forrásból gyűjtenek adatokat: ezek a Föld megfigyelésére szolgáló műholdak és a földre, tengerrel vagy levegőbe telepített eszközök.

Feldolgozza ezeket az adatokat, valamint megbízható és naprakész tájékoztatást nyújt a felhasználóknak a következő hat tematikus szolgáltatási területen: szárazföld, légkör, éghajlatváltozás, a katasztrófa-elhárítás és a biztonság támogatása. A szolgáltatások sokféle ágazatban támogatják az alkalmazásokat: ilyen például a környezetvédelem, az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, a városi területek kezelése, a regionális és helyi tervezés, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, az egészségügy, a közlekedés, a fenntartható fejlődés, a polgári védelem és az idegenforgalom.

A Copernicus továbbá egyedi hozzáadott értékkel rendelkező közérdekű és kereskedelmi alkalmazásokat tesz lehetővé, továbbá kereskedelmi lehetőségeket és munkahelyeket teremt, valamint elősegíti az innovációt és a növekedést. A program az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégia szerves része.

Azt követően, hogy az Európai Parlament állásfoglalásában elutasította a program finanszírozásának a többéves pénzügyi keretből való kizárására irányuló javaslatot, a Bizottság rendeletre irányuló javaslata biztosítja a Copernicus finanszírozását a 2014–2020 közötti időszakban legfeljebb 3786 millió EUR összeghatárig. A javaslat célja a program célkitűzéseinek és irányításának pontosabb meghatározása a Bizottság szerepétől kezdődően.

A vélemény előadója osztja és támogatja a Bizottság javaslatának céljait és tartalmát, és úgy véli, hogy mindezek fontos lépést jelentenek ahhoz, hogy biztosítani lehessen Európa, valamint az európai polgárok és vállalkozások számára a Föld-megfigyelési adatokhoz való teljes körű és nyitott hozzáférésből származó előnyöket. A javasolt módosítások a javaslat egyes elemeinek javítására, valamint a javaslat egyértelműbbé tételére és megerősítésére irányulnak, különösen a Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságának következő hatásköreit illetően:

Különösen a légkör-megfigyelési szolgáltatás és az éghajlatváltozás megfigyelését célzó szolgáltatás meghatározását pontosították, valamint az indokolatlan átfedések kiküszöbölése érdekében hangsúlyozták a tagállamokban meglévő kapacitások használatának fontosságát, amennyiben ez műszakilag lehetséges és biztosítja az adatok megfelelő időben történő rendelkezésre állását. Végül fontos, hogy kifejezetten megjelenjen a Copernicus helyi komponensének EKÜ által biztosított koordinációs szerepe.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Copernicus program célkitűzése, hogy olyan, a felhasználók sajátos igényeinek megfelelő, pontos és megbízható információkat nyújtson a környezetvédelem és a biztonság területén, amelyek támogatnak más, különösen a belső piacra, a közlekedésre, a környezetvédelemre, az energiára, a polgári védelemre, a harmadik országokkal folytatott együttműködésre és a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó uniós szakpolitikákat. A program a meglévő európai képességeken alapul, és azokat közösen kifejlesztett új eszközökkel egészíti ki.

(5) A Copernicus program célkitűzése, hogy megfelelő időben olyan, a felhasználók sajátos igényeinek megfelelő, pontos, megbízható és friss információkat nyújtson a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, a polgári védelem és a biztonság területén, amelyek támogatnak más, különösen a belső piacra, a közlekedésre, a környezetvédelemre, az éghajlatra, az energiára, a polgári védelemre, a harmadik országokkal folytatott együttműködésre, a kockázat megelőzésére és kezelésére és a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó uniós szakpolitikákat. A program a meglévő európai képességeken alapul, és azokat közösen kifejlesztett új eszközökkel egészíti ki.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) E célok eléréséhez teljes jogú partnerként be kell vonni a regionális szintű illetékes hatóságokat.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus programnak a világűrbe telepített önálló uniós megfigyelési kapacitásra kell épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell biztosítania a környezetvédelem, a polgári védelem és a biztonság területén. Fel kell használnia ezenkívül a tagállamok által szolgáltatott, lokálisan elérhető adatokat. Az operatív szolgáltatások nyújtása a Copernicus űrkomponensének megfelelő működésétől és biztonságosságától függ. A Copernicus űrkomponense számára a más műholdakkal való ütközés kockázata és az űrszemét jelenti a legkomolyabb veszélyt. A Copernicus programnak ezért támogatnia kell az ilyen kockázatok csökkentésére irányuló intézkedéseket, különösen az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program létrehozásáról szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott programhoz való hozzájárulás révén. 11

(9) Céljai elérése érdekében a Copernicus programnak a világűrbe telepített önálló uniós megfigyelési kapacitásra kell épülnie, és operatív szolgáltatásokat kell biztosítania a környezetvédelem, az éghajlat, a polgári védelem és a biztonság területén. Fel kell használnia ezenkívül a tagállamok által szolgáltatott, lokális méréseken és távoli érzékelő technológiákon alapuló adatokat. Az operatív szolgáltatások nyújtása a Copernicus űrkomponensének megfelelő működésétől és biztonságosságától függ. A Copernicus űrkomponense számára a más műholdakkal való ütközés kockázata és az űrszemét jelenti a legkomolyabb veszélyt. A Copernicus programnak ezért támogatnia kell az ilyen kockázatok csökkentésére irányuló intézkedéseket, különösen az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program létrehozásáról szóló [XXX] európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott programhoz való hozzájárulás révén11.

____________

_____________

11HL L ...o.

11HL L ...o.

Indokolás

A tudományosan átfogó perspektíva érdekében a lokálisan elérhető adatokat távoli érzékelő technológiák révén megszerzett adatokkal kell kiegészíteni.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) Valamennyi, a Copernicus program végrehajtásához kapcsolódó szakpolitikáról, különös tekintettel az adatpolitikára, világos és átlátható tájékoztatást kell nyújtani az összes érdekeltnek.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A Copernicus program keretében előállított adatokhoz és információkhoz teljes körű, nyílt és díjmentes hozzáférést kell biztosítani a felhasználók számára ezen adatok és információk felhasználásának és megosztásának előmozdítása, valamint az európai Föld-megfigyelési piacok és különösen a downstream ágazat megerősítése érdekében, lehetővé téve ezáltal a növekedést és a munkahelyteremtést.

(21) A Copernicus program keretében előállított adatokhoz és információkhoz teljes körű, könnyen elérhető, nyílt és díjmentes hozzáférést kell biztosítani a felhasználók számára ezen adatok és információk felhasználásának és megosztásának előmozdítása, valamint az európai Föld-megfigyelési piacok és különösen a downstream ágazat megerősítése érdekében, lehetővé téve ezáltal a növekedést és a munkahelyteremtést.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a környezet védelme, valamint segítségnyújtás a polgári védelmi és biztonsági erőfeszítésekhez;

a) a környezet és az éghajlat megfigyelése, a környezet védelme, a globális felmelegedés korlátozása, valamint segítségnyújtás a polgári védelmi és biztonsági erőfeszítésekhez;

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a növekedést célzó Európa 2020 stratégia támogatása az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés céljaihoz való hozzájárulás révén; a program a kereskedelmi alkalmazások előmozdításával különösen a gazdasági stabilitást és növekedést segíti elő.

b) a növekedést célzó Európa 2020 stratégia támogatása az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés céljaihoz való hozzájárulás révén; a program a Föld-megfigyelési kereskedelmi alkalmazások előmozdításával különösen a gazdasági stabilitást és növekedést segíti elő.

Indokolás

Pontosabban meg kell határozni a hivatkozott kereskedelmi alkalmazások típusát.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a tagállamok és az Unió tevékenységeinek támogatása és a nemzetközi szintű tevékenységekkel – például a Föld-megfigyelési rendszerek globális rendszerével (GEOSS) – való összeegyeztetése;

Indokolás

Nagyon fontos, hogy a Copernicus tevékenységei összhangban álljanak a megfelelő globális szintű tevékenységekkel. Következésképpen nem csupán a preambulumbekezdésben, hanem a cikkben is egyértelmű utalást kell tenni erre vonatkozóan.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) egy versenyképes európai űripar kialakításának támogatása, amely lehetővé tenné az Unió számára, hogy megőrizze függetlenségét és nemzetközi vezető szerepét, illetve új üzleti lehetőségek és innovatív szolgáltatások létrehozásához járulna hozzá.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A világűrbe telepített megfigyelési eszközök által előállított eredeti adatoknak és információknak, valamint a lokálisan elérhető adatoknak (a továbbiakban: Copernicus-adatok és -információk) pontosnak és megbízhatónak kell lenniük, azokat hosszú távú és fenntartható alapon kell biztosítani, és meg kell felelniük a Copernicus felhasználói közösségek igényeinek. Ezekhez az adatokhoz teljes körű, nyílt és díjmentes hozzáférést kell biztosítani, az e rendeletben vagy e rendelet alapján meghatározott feltételekre figyelemmel.

(2) A világűrbe telepített megfigyelési eszközök által előállított eredeti adatoknak és információknak, valamint a lokális méréseken és távoli érzékelő technológiákon alapuló adatoknak (a továbbiakban: Copernicus-adatok és -információk) pontosnak és megbízhatónak kell lenniük, azokat hosszú távú és fenntartható alapon kell biztosítani, és meg kell felelniük a Copernicus felhasználói közösségek igényeinek. Ezekhez az adatokhoz teljes körű, könnyen elérhető, nyílt és díjmentes hozzáférést kell biztosítani, az e rendeletben vagy e rendelet alapján meghatározott feltételekre figyelemmel.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a Copernicus felhasználói közösségek azok az európai nemzeti, regionális vagy helyi szervek, amelyeket a 4. cikk (1) bekezdésében említett területeken közszolgálat vagy szakpolitika meghatározásával, végrehajtásával, érvényesítésével vagy nyomon követésével bíznak meg.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a Copernicus felhasználói közösségek azok az európai nemzeti, regionális vagy helyi szervek, amelyeket a 4. cikk (1) bekezdésében említett területeken közszolgálat vagy szakpolitika meghatározásával, végrehajtásával, átruházásával, érvényesítésével vagy nyomon követésével bíznak meg.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) A légkör-megfigyelési szolgáltatás a levegőminőségről európai szintű, a légkör kémiai összetételéről pedig globális szintű információkkal szolgál. Különösen a helyi és nemzeti szintű levegőminőség megfigyelését végző rendszerek számára szolgáltat információkat, és hozzá kell járulnia a légköri kémia éghajlati paramétereinek megfigyeléséhez is.

a) A légkör-megfigyelési szolgáltatás a levegőminőségről európai szintű, a légkör kémiai összetételéről – többek között a sztratoszféra ózonrétegének csökkenéséről – pedig globális szintű információkkal szolgál. Különösen a helyi és nemzeti szintű levegőminőség megfigyelését végző rendszerek számára szolgáltat információkat, és hozzá kell járulnia a légköri kémia és a Föld-rendszer dinamikájának megfigyeléséhez is.

Indokolás

A sztratoszféra ózonrétegének csökkenése a légkör kémiai összetételének olyam alapvető eleme, amelyet konkrétan meg kell említeni. A légkör-megfigyelésnek emellett – tudományos szempontból – ki kell terjednie a Föld rendszerének teljes dinamikájára és a kémiai paraméterekre, amelyek jelentős, de nem kizárólagos tényezők.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) Az éghajlatváltozás megfigyelését célzó szolgáltatás az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és hatásainak enyhítését előmozdító politikák támogatása céljából olyan információkat nyújt, amelyek bővítik az eddigi ismereteket. Különösen az alapvető fontosságú éghajlati változók rendelkezésre bocsátásához, az éghajlat elemzéséhez és az alkalmazkodás és a hatások enyhítése szempontjából megfelelő időbeli és térbeli kiterjedésű előrejelzésekhez járul hozzá az egyes uniós ágazati és társadalmi előnyökkel szolgáló területeken.

d) Az éghajlatváltozás megfigyelését célzó szolgáltatás az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és hatásainak enyhítését előmozdító politikák támogatása céljából információkat nyújt. Különösen az alapvető fontosságú éghajlati változók rendelkezésre bocsátásához, az éghajlat elemzéséhez és az alkalmazkodás és a hatások enyhítése szempontjából megfelelő időbeli és térbeli kiterjedésű előrejelző modellekhez járul hozzá az egyes uniós ágazati és társadalmi előnyökkel szolgáló területeken.

Indokolás

A Copernicus éghajlatváltozás megfigyelését célzó szolgáltatásának a tudományos modellezésen alapuló előrejelzésekhez is hozzá kell járulnia.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A szolgáltatásnyújtás költséghatékony és decentralizált, amely adott esetben uniós szinten integrálja a tagállamokban meglévő adatokat és kapacitásokat. Kerülendő olyan új adatok létrehozása, amely már létező adatok reprodukálását jelenti, kivéve, ha a meglévő vagy naprakésszé teendő adatok használata műszakilag nem kivitelezhető, nem költséghatékony vagy nem áll megfelelő időben rendelkezésre.

Indokolás

A meglévő kapacitások és adatok használata, amellett hogy lehetővé teszi az indokolatlan átfedések elkerülését, a költségek, valamint más tényezők tekintetében is hatékonyabbá teheti a programot. Mindazonáltal biztosítani kell az központi szintű adatgyűjtés lehetőségét minden olyan esetben, amikor ez technikailag szükséges vagy amikor a meglévő adatok nem állnak rendelkezésre vagy megfelelő időn belül nem tehetők naprakésszé.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az operatív szolgáltatások minőségének és teljesítményének javítását, ezen belül azok fejlesztését és módosítását, valamint az üzemeltetési kockázatok elkerülését vagy enyhítését célzó fejlesztési tevékenységek.

(2) Az operatív szolgáltatások minőségének és teljesítményének javítását, ezen belül azok fejlesztését és módosítását, valamint az üzemeltetési kockázatok elkerülését vagy enyhítését célzó kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Támogató tevékenységek, úgymint az operatív szolgáltatások felhasználók általi igénybevételének és a downstream alkalmazások használatának előmozdítása, valamint tájékoztatási és terjesztési tevékenységek.

(3) Támogató tevékenységek, úgymint az operatív szolgáltatások felhasználók általi igénybevételének és a downstream alkalmazások használatának előmozdítása, valamint tájékoztatási és terjesztési tevékenységek, illetve a modern alkalmazások fejlesztésére irányuló ösztönzők és tájékoztatás a Copernicus program társadalmi és globális kihívások kezelésében nyújtott támogatásáról.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság a közöttük folyó adat- és információcsere javítása, valamint a Copernicus programban elérhető adatok és információk mennyiségének növelése érdekében együttműködik a tagállamokkal.

(1) A Bizottság a közöttük folyó adat- és információcsere javítása, valamint a Copernicus programban elérhető adatok és információk mennyiségének növelése érdekében együttműködik a regionális és nemzeti szintű illetékes hatóságokkal.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a tagjelölt országok, valamint a potenciálisan tagjelölt országok a vonatkozó keretmegállapodásokban vagy társulási megállapodás jegyzőkönyvében az uniós programokban történő részvételükkel kapcsolatban meghatározott általános elveknek megfelelően;

b) a tagjelölt országok, valamint a potenciálisan tagjelölt országok a vonatkozó keretmegállapodásokban vagy társulási megállapodásokban az uniós programokban történő részvételükkel kapcsolatban meghatározott általános elveknek megfelelően;

Indokolás

A konkrét jegyzőkönyvekre vonatkozó követelmény olyan akadály, amely meggátolta az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel együttműködő országok – mint a nyugat-balkáni országok – részvételét a GMES-program kezdeti szakaszában: ez olyan hiba, ami nem ismétlődhet meg a Copernicus új szakaszában.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság olyan mechanizmust és konzultációt tart fenn, amely a felhasználók átlátható és rendszeres bevonására szolgál, és lehetővé teszi a felhasználók igényeinek uniós és nemzeti szintű figyelembevételét.

(5) A Bizottság olyan mechanizmust és konzultációt tart fenn, amely a felhasználók átlátható és rendszeres bevonására szolgál, és lehetővé teszi a felhasználók igényeinek figyelembevételét az összes szinten.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A Bizottság biztosítja a Copernicus program ismertségét uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben ezt a fellépés sajátos jellege és az uniós szerv különleges szakértelme megfelelően indokolja, a Bizottság részben vagy teljes körűen illetékes uniós szervekre ruházhatja a 4. cikkben ismertetett végrehajtási feladatokat. Ilyen ügynökségek többek között a következők:

(1) Amennyiben ezt a fellépés sajátos jellege és az uniós szerv különleges szakértelme megfelelően indokolja, a Bizottság részben vagy teljes körűen illetékes uniós szervekre ruházhatja a 4. cikkben ismertetett végrehajtási feladatokat, a szervek jelenlegi hatáskörével összhangban. Ilyen ügynökségek többek között a következők:

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) az Európai GNSS Ügynökség (GSA).

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság részben vagy teljes körűen a 4. cikkben ismertetett szolgáltatásokat nyújtó üzemeltetőkre ruházhatja a 6. cikkben bemutatott lokális komponens tevékenységeit.

(6) A Bizottság részben vagy teljes körűen a 4. cikkben ismertetett szolgáltatásokat nyújtó üzemeltetőkre és – amennyiben általános koordinációra van szükség – különösen az Európai Környezetvédelmi Ügynökségre (EKÜ) ruházhatja a 6. cikkben bemutatott nem űrkomponens tevékenységeit.

Indokolás

Ami a Copernicus nem űrkomponensét illeti, pontosítani kell, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség nélkülözhetetlen szerepet játszhat az általános koordináció terén, és kell is, hogy játsszon.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Copernicus-adatokhoz és -információkhoz teljes körű, nyílt és díjmentes hozzáférést kell biztosítani az alábbi korlátozásokra figyelemmel:

A Copernicus-adatokhoz és -információkhoz teljes körű, könnyen elérhető, nyílt és díjmentes hozzáférést kell biztosítani az alábbi korlátozásokra figyelemmel:

ELJÁRÁS

Cím

Copernicus program

Hivatkozások

COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

1.7.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

1.7.2013

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Elisabetta Gardini

19.9.2013

Vizsgálat a bizottságban

24.10.2013

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.11.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

54

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Erik Bánki, Gaston Franco, Julie Girling, Eduard-Raul Hellvig, Marusya Lyubcheva, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni

ELJÁRÁS

Cím

Copernicus program

Hivatkozások

COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

28.5.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

1.7.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

1.7.2013

ENVI

1.7.2013

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Vittorio Prodi

3.9.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

14.10.2013

 

 

 

Az elfogadás dátuma

28.11.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

50

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Carl Schlyter

Benyújtás dátuma

14.1.2014