SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Copernicus i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 911/2010

14.1.2014 - (COM(2013) 312 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Vittorio Prodi.


Procedura : 2013/0164(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0027/2014
Teksty złożone :
A7-0027/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Copernicus i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 911/2010

(COM(2013)0312 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0312),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 189 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0195/2013),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0027/2014),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES) był kierowaną przez Unię inicjatywą polegającą na monitorowaniu Ziemi, realizowaną we współpracy z państwami członkowskimi i z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Początki GMES sięgają do maja 1998 r., kiedy to instytucje zaangażowane w rozwój działalności kosmicznej w Europie złożyły wspólną deklarację znaną jako „deklaracja z Baveno”. W deklaracji wzywa się do długoterminowego zaangażowania w rozwój usług monitorowania środowiska opartego na wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej z wykorzystaniem umiejętności i technologii europejskich oraz dalszym ich rozwojem. W 2005 r. Unia dokonała strategicznego wyboru dotyczącego rozwoju niezależnego europejskiego potencjału w zakresie obserwacji Ziemi w celu świadczenia usług w dziedzinie ochrony środowiska i bezpieczeństwa8, co ostatecznie doprowadziło do przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji (lata 2011–2013)9.

(1) Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES) był kierowaną przez Unię inicjatywą polegającą na monitorowaniu Ziemi, realizowaną we współpracy z państwami członkowskimi i z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Początki GMES sięgają do maja 1998 r., kiedy to instytucje zaangażowane w rozwój działalności kosmicznej w Europie złożyły wspólną deklarację znaną jako „deklaracja z Baveno”. W deklaracji wzywa się do długoterminowego zaangażowania w rozwój usług monitorowania środowiska opartego na wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej z wykorzystaniem umiejętności i technologii europejskich oraz dalszym ich rozwojem. W 2005 r. Unia dokonała strategicznego wyboru dotyczącego rozwoju wspólnie z ESA niezależnego europejskiego potencjału w zakresie obserwacji Ziemi w celu świadczenia usług w dziedzinie ochrony środowiska i bezpieczeństwa8, co ostatecznie doprowadziło do przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji (lata 2011–2013)9.

__________________

__________________

8 COM(2005) 565 final z 10.11.2005.

8 COM(2005) 565 final z 10.11.2005.

9 Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1.

9 Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1.

Uzasadnienie

Od chwili powstania GMES był wspólnym programem UE–ESA, kierowanym przez UE. Za pośrednictwem ESA sfinansowano dotychczas około 60% inwestycji w sektorze kosmicznym.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Aby program Copernicus osiągnął swoje cele, powinien opierać się na autonomicznym potencjale Unii w zakresie obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej oraz świadczyć usługi operacyjne w dziedzinie środowiska, ochrony ludności i bezpieczeństwa. W ramach programu należy również wykorzystywać dostępne dane gromadzone in situ, dostarczane przez państwa członkowskie. Świadczenie usług operacyjnych zależy od prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa komponentu kosmicznego programu Copernicus. Największym zagrożeniem dla komponentu kosmicznego Copernicus jest rosnące ryzyko kolizji z innymi satelitami i śmieciami kosmicznymi. W związku z tym program Copernicus powinien zatem służyć wspieraniu działań mających na celu ograniczenie takiego ryzyka, w szczególności poprzez wkład do programu ustanowionego decyzją [XXX] Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych.

(9) Aby program Copernicus osiągnął swoje cele, powinien opierać się na autonomicznym potencjale Unii w zakresie obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej oraz świadczyć usługi operacyjne w dziedzinie środowiska, ochrony ludności i bezpieczeństwa. W ramach programu należy również wykorzystywać dostępne dane gromadzone in situ, dostarczane przez państwa członkowskie. W możliwie największym zakresie w programie należy wykorzystać potencjał państw członkowskich dotyczący prowadzenia obserwacji z przestrzeni kosmicznej i świadczenia usług w tej dziedzinie. W programie należy również wykorzystać potencjał inicjatyw komercyjnych w Europie, przyczyniając się tym samym również do rozwoju solidnego komercyjnego sektora kosmicznego w Europie. Ponadto dostępność europejskiego satelitarnego systemu przekazywania danych dla satelitów Sentinel programu Copernicus przyspieszy transmisję danych, dodatkowo zwiększając tym samym możliwości zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania użytkowników na uzyskiwanie danych w czasie prawie rzeczywistym. Świadczenie usług operacyjnych zależy od prawidłowego funkcjonowania, stałej dostępności i bezpieczeństwa komponentu kosmicznego programu Copernicus. Największym zagrożeniem dla komponentu kosmicznego Copernicus jest rosnące ryzyko kolizji z innymi satelitami i śmieciami kosmicznymi. W związku z tym program Copernicus powinien zatem służyć wspieraniu działań mających na celu ograniczenie takiego ryzyka, w szczególności poprzez przekazanie, wraz z systemami EGNOS/Galileo i bez narażania na szwank ich funkcjonalności, największego możliwego wkładu do programu ustanowionego decyzją [XXX] Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych. Z myślą o możliwie dużym rozwoju europejskiego przemysłu kosmicznego i usługowego oraz w celu optymalnego wykorzystania zasobów i uzyskania najlepszych wyników należy przestrzegać zasad dotyczących zamówień publicznych, stosować odpowiednią wielkość umów i korzystać z usług podwykonawców.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Maksymalna pula środków finansowych niezbędna w celu prowadzenia działań w ramach programu Copernicus (2014–2020) wynosi 3 786 mln EUR według cen z 2011 r. i jest zapisana w osobnym rozdziale pod tytułem 2 działu 1a ogólnego budżetu Unii. Wydatki poniesione przez Komisję na personel i administrację w ramach koordynowania programu Copernicus należy finansować z budżetu Unii.

(10) Maksymalna pula środków finansowych niezbędna w celu prowadzenia działań w ramach programu Copernicus (2014–2020) wynosi 3 786 mln EUR według cen z 2011 r. i jest zapisana w osobnym rozdziale pod tytułem 2 działu 1a ogólnego budżetu Unii. Wydatki poniesione przez Komisję na personel i administrację w ramach koordynowania programu Copernicus należy finansować z budżetu Unii. W razie dodatkowych nieprzewidzianych zobowiązań finansowych jakikolwiek wzrost wkładu Unii nie powinien odbywać się kosztem innych programów, a zatem należy go sfinansować z marginesu wynikającego z różnicy między pułapami wieloletnich ram finansowych a pułapem zasobów własnych. Aby uzyskać jak najlepsze efekty oraz wykorzystać wiedzę fachową zdobytą podczas wdrażania programu Copernicus należy przeanalizować możliwość wykorzystania w dalszym planowaniu nowych modeli organizacyjnych, takich jak wspólna inicjatywa na rzecz technologii kosmicznej oraz opracowany we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wieloletni plan finansowy gwarantujący długoterminowe zaangażowanie gospodarcze wszystkich państw członkowskich.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) W trosce o jasność oraz w celu ułatwienia kontroli kosztów pulę środków na program Copernicus należy podzielić na kategorie w zależności od szczegółowych celów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji w odniesieniu do ponownego przekazania środków finansowych z jednego szczegółowego celu na inny, jeżeli różnica ta przekracza pięć punktów procentowych, a także należy określić priorytety finansowania do uwzględnienia w programach prac.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Międzynarodowy wymiar programu Copernicus ma szczególnie znaczenie dla wymiany danych i informacji, jak również dostępu do infrastruktury obserwacyjnej. Taki system wymiany informacji jest bardziej opłacalny niż system oparty na kupowaniu danych, a dodatkowo umacnia globalny wymiar programu.

(13) Międzynarodowy wymiar programu Copernicus ma szczególnie znaczenie dla wymiany danych i informacji, jak również dostępu do infrastruktury obserwacyjnej. Taki system wymiany informacji jest bardziej opłacalny niż system oparty na kupowaniu danych, a dodatkowo umacnia globalny wymiar programu, i należy zapewnić odpowiednią ochronę informacji i danych będących przedmiotem takiej wymiany.

Uzasadnienie

W powyższym fragmencie sprawozdawca wprowadza wymóg wzajemności. Choć pojęcie to zawiera silny przekaz polityczny, może jednak nastręczać trudności i prowadzić do rozbieżnych interpretacji. Dlatego też naszym celem jest jego zastąpienie w całym tekście sformułowaniami bardziej odpowiednimi pod względem prawnym.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Komisja powinna ponosić pełną odpowiedzialność za program Copernicus. Powinna określić swoje priorytety i cele oraz zapewnić ogólną koordynację programu i nadzór nad nim.

(16) Komisja powinna ponosić pełną odpowiedzialność za program Copernicus. Powinna z góry jasno określić swoje priorytety i cele oraz zapewnić ogólną koordynację programu i nadzór nad nim. Obejmuje to również szczególne działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia i wszechobecności programów kosmicznych w naszym codziennym życiu. W odpowiednim czasie Komisja powinna przekazywać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wszelkie istotne informacje odnoszące się do programu.

Uzasadnienie

Właściwe zrozumienie i wsparcie społeczne ma kluczowe znaczenie dla uzasadnienia budżetowego oraz promowania produktów związanych z programami kosmicznymi.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Biorąc pod uwagę wymiar partnerstwa programu Copernicus, a także aby uniknąć powielania wiedzy technicznej, za realizację programu powinny odpowiadać podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje techniczne i zawodowe.

(17) Biorąc pod uwagę wymiar partnerstwa programu Copernicus, a także aby uniknąć powielania wiedzy technicznej, za realizację programu powinny odpowiadać podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje techniczne i zawodowe, takie jak Agencja Europejskiego GNSS (GSA), która mogłaby podjąć się pełnienia aktywnej roli – w ścisłej współpracy z centrami doskonałości ds. obserwacji Ziemi – podczas realizacji programu Copernicus w przyszłości.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Wdrażając program Copernicus, Komisja może, w przypadkach należycie uzasadnionych specjalnym charakterem działania i szczególną wiedzą ekspercką organu Unii, liczyć na wsparcie ze strony właściwych agencji unijnych, takich jak Europejska Agencja Środowiska, Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego i Centrum Satelitarne Unii Europejskiej lub każdego właściwego organu potencjalnie kwalifikującego się do delegowania zadań zgodnie z art. 58 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. Przy wyborze organu Unii w należyty sposób uwzględnia się opłacalność powierzenia zadań oraz wpływ na strukturę zarządzania organu i jego zasoby finansowe i ludzkie.

(18) Wdrażając program Copernicus, Komisja może, w przypadkach należycie uzasadnionych specjalnym charakterem działania i szczególną wiedzą ekspercką organu Unii, liczyć na wsparcie ze strony właściwych agencji unijnych, takich jak Europejska Agencja Środowiska, Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego, Agencja Europejskiego GNSS (GSA) i Centrum Satelitarne Unii Europejskiej lub każdego właściwego organu potencjalnie kwalifikującego się do delegowania zadań zgodnie z art. 58 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/201212. Przy wyborze organu Unii w należyty sposób uwzględnia się opłacalność powierzenia zadań oraz wpływ na strukturę zarządzania organu i jego zasoby finansowe i ludzkie.

__________________

__________________

12 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Aby osiągnąć cel programu Copernicus w sposób trwały, niezbędna jest koordynacja działań poszczególnych partnerów zaangażowanych w program oraz opracowanie, stworzenie i wykorzystywanie zdolności w zakresie usług i obserwacji, które odpowiadać będą oczekiwaniom użytkowników. W tym kontekście w zapewnianiu koordynacji wkładu Unii, państw członkowskich i agencji międzyrządowych na rzecz programu Copernicus, Komisję powinien wspomóc komitet, w jak najlepszy sposób wykorzystując istniejące zdolności i identyfikując braki, jakim należy zaradzić na poziomie Unii. Powinien on także wspomagać Komisję w monitorowaniu spójnej realizacji programu.

(19) Aby osiągnąć cel programu Copernicus w sposób trwały, niezbędna jest koordynacja działań poszczególnych partnerów zaangażowanych w program oraz opracowanie, stworzenie i wykorzystywanie zdolności w zakresie usług i obserwacji, które odpowiadać będą oczekiwaniom użytkowników. W tym kontekście w zapewnianiu koordynacji wkładu Unii, państw członkowskich, sektora prywatnego i agencji międzyrządowych na rzecz programu Copernicus, Komisję powinien wspomóc komitet, w jak najlepszy sposób wykorzystując istniejące zdolności i identyfikując braki, jakim należy zaradzić na poziomie Unii. Powinien on także wspomagać Komisję w monitorowaniu spójnej realizacji programu.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Program Copernicus powinien być zgodny z unijnymi zasadami udzielania zamówień publicznych, a jego celem powinno być przede wszystkim optymalne wykorzystanie zasobów, kontrolowanie kosztów, ograniczenie ryzyka, poprawa skuteczności i zmniejszenie zależności od jednego dostawcy. We wszystkich państwach członkowskich należy dążyć do otwartego dostępu i uczciwej konkurencji w całym łańcuchu dostaw oraz zrównoważonego zapewniania równych szans uczestnictwa dla sektora przemysłu na wszystkich poziomach, w tym w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i niedużych integratorów systemów. Należy unikać możliwego nadużywania dominującej pozycji dostawców i długotrwałej zależności od jednego dostawcy, gdyż w dłuższej perspektywie doprowadziłoby to do wzrostu kosztów świadczonych usług i pozbawiło program Copernicus zrównoważonego charakteru.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedmiot

Przedmiot i zakres stosowania

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijny program obserwacji Ziemi zwany programem Copernicus oraz określa zasady jego realizacji.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi zwany programem Copernicus oraz określa zasady jego wdrożenia, funkcjonowania i wykorzystywania.

 

Program Copernicus zapewnia ciągłość działań zrealizowanych w ramach programu GMES i obejmuje:

 

a) komponent usługowy zapewniający dostęp do informacji w następujących obszarach: monitorowanie atmosfery, monitorowanie zmiany klimatu, zarządzanie kryzysowe, monitorowanie obszarów lądowych, monitorowanie obszarów morskich i bezpieczeństwo;

 

b) komponent kosmiczny zapewniający trwałe obserwacje z instalacji kosmicznych na potrzeby obszarów usług, o których mowa w lit. a);

 

c) komponent in situ zapewniający skoordynowany dostęp do obserwacji za pomocą urządzeń powietrznych, morskich oraz naziemnych, w tym urządzeń bezzałogowych, na potrzeby obszarów usług, o których mowa w lit. a), oraz działań związanych z wzorcowaniem i walidacją obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cele ogólne

Cele

1. Program Copernicus przyczynia się do osiągnięcia następujących celów ogólnych:

1. Copernicus przyczynia się do osiągnięcia następujących celów ogólnych:

a) ochrona środowiska i zapewnienie wsparcia dla działań na rzecz ochrony ludności i w zakresie bezpieczeństwa;

a) monitorowanie i ochrona środowiska i zapewnienie wsparcia dla działań na rzecz ochrony ludności i w zakresie bezpieczeństwa ludności;

b) wsparcie strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego dzięki przyczynianiu się do realizacji celów związanych z zatrudnieniem i inteligentnym, trwałym wzrostem gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu; w szczególności przyczynia się do stabilności i wzrostu gospodarczego dzięki ułatwieniu komercyjnych zastosowań.

b) wsparcie strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego dzięki przyczynianiu się do realizacji celów związanych z zatrudnieniem i inteligentnym, trwałym wzrostem gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu; w szczególności przyczynia się do stabilności i wzrostu gospodarczego dzięki ułatwieniu swobodnej wymiany danych i komercyjnych zastosowań. Sprzyja też rozwojowi silnego i zrównoważonego przemysłu kosmicznego w całej Unii przy jednoczesnym zachowaniu jej konkurencyjności na szczeblu międzynarodowym poprzez maksymalizację możliwości przedsiębiorstw europejskich w zakresie rozwijania i zapewniania innowacyjnych kluczowych technologii i usług oraz zapewnienie Unii niezależnego dostępu do wiedzy na temat środowiska.

 

2. Aby osiągnąć cele ogólne ustanowione w ust. 1, realizacja programu Copernicus obejmuje następujące cele szczegółowe:

2. Pierwotne dane i informacje uzyskane z obserwacji kosmicznych, jak również dostępne dane in situ („dane i informacje programu Copernicus”) są dokładne i rzetelne, dostarczane w długiej perspektywie czasu i w zrównoważony sposób oraz są zgodne z wymogami społeczności użytkowników programu Copernicus. Dostęp do przedmiotowych danych jest pełny, otwarty i bezpłatny na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu lub na jego podstawie.

a) przekazywanie dokładnych i rzetelnych danych i informacji, dostarczanych w długiej perspektywie czasu, nieprzerwanie i w zrównoważony sposób, zgodny z wymogami społeczności użytkowników programu Copernicus, zdefiniowanych jako europejskie organy krajowe, regionalne lub lokalne, którym powierzono definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie lub monitorowanie usługi publicznej lub obszaru polityki, o których mowa w art. 4, agencje rządowe, uniwersytety, instytuty badawcze oraz użytkownicy komercyjni i prywatni.

3. Do celów ust. 2 do społeczności użytkowników programu Copernicus zalicza się europejskie organy krajowe, regionalne lub lokalne, którym powierzono definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie lub monitorowanie usługi lub polityki publicznej w dziedzinach, o których mowa w art. 4 pkt 1.

 

 

b) zapewnianie zrównoważonego i niezawodnego dostępu do danych i informacji z obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej w oparciu o niezależną unijną zdolność obserwacji Ziemi o stałych specyfikacjach technicznych oraz wykorzystywanie istniejących europejskich i krajowych aktywów i zdolności, uzupełniając je w stosownych przypadkach;

4. Osiągnięcie celów, o których mowa w ust. 1, mierzy się za pomocą następujących wskaźników rezultatu:

3. Osiągnięcie celów określonych w ust. 1 i 2 mierzy się za pomocą następujących wskaźników rezultatu:

a) dane i informacje udostępnione zgodnie z wymogami dostarczania usług na gwarantowanym poziomie w odniesieniu do środowiska, ochrony ludności i bezpieczeństwa;

a) dane i informacje udostępnione zgodnie z wymogami dostarczania usług na gwarantowanym poziomie w odniesieniu do środowiska, ochrony ludności i bezpieczeństwa;

 

b) realizacja specjalnej infrastruktury kosmicznej pod względem wysłanych satelitów i pochodzących z nich danych przy uwzględnieniu dostępnego budżetu;

 

c) zapotrzebowanie na dane i informacje programu Copernicus mierzone liczbą użytkowników, ilością udostępnionych danych i informacji oraz zwiększeniem dystrybucji w instytucjach unijnych i organach krajowych, regionalnych lub lokalnych;

 

d) wykorzystywanie danych i informacji z programu Copernicus przez instytucje i organy unijne, władze krajowe, regionalne i lokalne, organizacje międzynarodowe i podmioty prywatne, poziom pozyskiwania informacji przez użytkowników i ich zadowolenia oraz korzyści płynące dla obywateli Unii;

b) penetracja rynku i konkurencyjność europejskich operatorów niższego szczebla.

e) penetracja rynku, tworzenie nowych rynków oraz konkurencyjność.

 

(Uwaga techniczna: art. 3 upada)

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zakres usług programu Copernicus

Funkcjonowanie programu Copernicus

 

Część 1 – Usługi

Usługi programu Copernicus, o których mowa w art. 3 ust. 1, obejmują:

 

1. usługi operacyjne:

1. Usługi w ramach programu Copernicus obejmują:

a) usługa monitorowania atmosfery zapewnia informacje o jakości powietrza w skali europejskiej oraz składu chemicznego atmosfery w skali globalnej. W szczególności dostarcza informacje systemom monitorowania jakości powietrza na poziomach od lokalnego do krajowego, oraz powinna przyczyniać się do monitorowania zmiennych klimatycznych w aspekcie chemii atmosferycznej;

a) usługa monitorowania atmosfery zapewnia informacje o jakości powietrza w skali europejskiej oraz składu chemicznego atmosfery w skali globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji koron drzew. W szczególności dostarcza informacje systemom monitorowania jakości powietrza na poziomach od lokalnego do krajowego, zwłaszcza informacje dotyczące wzorców temperatur, oraz powinna przyczyniać się do monitorowania zmiennych klimatycznych w aspekcie chemii atmosferycznej;

b) usługa monitorowania obszarów morskich zapewnia informacje o stanie fizycznym i dynamice oceanów i ekosystemów morskich w skali globalnej i w europejskich strefach regionalnych;

b) usługa monitorowania obszarów morskich zapewnia informacje o stanie fizycznym i dynamice oceanów i ekosystemów morskich w skali globalnej, w obszarach polarnych i w europejskich strefach regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem przepływu odpadów;

c) usługa monitorowania obszarów lądowych zapewnia informacje mające wspierać monitoring środowiskowy różnorodności biologicznej, gleb, wód, lasów i zasobów naturalnych od poziomu globalnego do poziomu lokalnego, jak również w ramach ogólnego wdrażania polityki w zakresie środowiska, rolnictwa, rozwoju, energii, urbanistyki, infrastruktury i transportu;

c) usługa monitorowania obszarów lądowych zapewnia informacje mające wspierać monitoring środowiskowy różnorodności biologicznej, gleb, wód, kriosfery, lasów, działalności rolniczej i zasobów naturalnych od poziomu globalnego do poziomu lokalnego, jak również w ramach ogólnego wdrażania polityki w zakresie środowiska, rolnictwa, rozwoju, energii, urbanistyki, infrastruktury i transportu;

d) usługa monitorowania zmiany klimatu zapewnia informacje mające poszerzyć bazę danych na potrzeby wspierania polityki w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia. W szczególności przyczynia się do dostarczenia kluczowych zmiennych dotyczących klimatu (ECV), analiz klimatu i prognoz w skali czasowej i przestrzennej mających znaczenie dla strategii przystosowawczych i łagodzących w odniesieniu do różnych obszarów korzyści sektorowych i społecznych w Unii;

d) usługa monitorowania zmiany klimatu zapewnia informacje mające poszerzyć bazę danych na potrzeby wspierania polityki w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia. W szczególności przyczynia się do dostarczenia kluczowych zmiennych dotyczących klimatu (ECV), analiz klimatu i prognoz w skali czasowej i przestrzennej mających znaczenie dla strategii przystosowawczych i łagodzących w odniesieniu do różnych obszarów korzyści sektorowych i społecznych w Unii;

e) usługa w zakresie reagowania kryzysowego zapewnia informacje konieczne do reagowania kryzysowego w związku z różnego rodzaju klęskami żywiołowymi, w tym zagrożeniami meteorologicznymi, zagrożeniami geofizycznymi, zamierzonymi lub przypadkowymi katastrofami spowodowanymi przez człowieka i innymi katastrofami humanitarnymi, a także do działań prewencyjnych, przygotowawczych, w zakresie reagowania i odbudowy;

e) usługa w zakresie reagowania kryzysowego zapewnia informacje konieczne do reagowania kryzysowego w związku z różnego rodzaju klęskami żywiołowymi, w tym zagrożeniami meteorologicznymi, zagrożeniami geofizycznymi, zamierzonymi lub przypadkowymi katastrofami spowodowanymi przez człowieka i innymi katastrofami humanitarnymi, a także do działań prewencyjnych, przygotowawczych, w zakresie reagowania i odbudowy;

f) usługa w zakresie bezpieczeństwa zapewnia informacje wspierające sprostanie wyzwaniom, przed jakimi stoi Europa w dziedzinie bezpieczeństwa, przygotowania i zdolności reagowania, zwłaszcza w dziedzinie kontroli granic i nadzoru morskiego, ale również wspierające zewnętrzne działania UE dzięki wykrywaniu i monitorowaniu transregionalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, ocenie ryzyka i systemom wczesnego ostrzegania, odwzorowaniu kartograficznemu i monitorowaniu obszarów granicznych;

f) usługa w zakresie bezpieczeństwa zapewnia informacje wspierające sprostanie wyzwaniom, przed jakimi stoi Europa w dziedzinie bezpieczeństwa, przygotowania i zdolności reagowania, zwłaszcza w dziedzinie kontroli granic i nadzoru morskiego, ale również wspierające zewnętrzne działania UE dzięki wykrywaniu i monitorowaniu transregionalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, ocenie ryzyka i systemom wczesnego ostrzegania, odwzorowaniu kartograficznemu i monitorowaniu obszarów granicznych.

 

Żadnej z tych usług nie przyznaje się pierwszeństwa. Usługi wykonuje się zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności przy pełnym poszanowaniu istniejących mandatów krajowych. Dlatego też umożliwią one rozwój zdecentralizowanych i opłacalnych usług pochodnych, które w stosownych przypadkach zintegrują na szczeblu europejskim istniejące dane kosmiczne, in situ i referencyjne oraz zdolności państw członkowskich, tak aby uniknąć powielania zadań.

2. działalność rozwojową polegającą na poprawie jakości i wydajności usług operacyjnych, w tym ich rozwijanie i dostosowanie, oraz na unikaniu lub łagodzeniu ryzyka operacyjnego;

2. Aby zapewnić rozwój usług, o których mowa w punkcie 1 niniejszej części, oraz ich absorpcję przez sektor publiczny, podejmowane są następujące działania:

 

a) działalność rozwojowa mająca na celu poprawę jakości i wydajności usług operacyjnych, w tym ich rozwijanie i dostosowanie, oraz unikanie lub łagodzenie ryzyka operacyjnego;

3. działalność wspierającą, na którą składają się środki promujące korzystanie z usług operacyjnych przez użytkowników oraz zastosowanie na dalszych etapach, a także działalność w zakresie komunikacji i rozpowszechniania.

b) działalność wspierająca, na którą składają się środki promujące korzystanie z usług operacyjnych programu Copernicus, w tym działalność w zakresie komunikacji i rozpowszechniania, opracowywanie standardowych procedur i narzędzi integracji danych i informacji programu Copernicus w ramach procesów działań użytkowników takich jak:

 

(i) organy publiczne, którym powierzono definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie lub monitorowanie usługi publicznej lub obszaru polityki, o których mowa w punkcie 1 niniejszej części;

 

(ii) pozostali użytkownicy oraz zastosowania na dalszych etapach;

 

(iii) Agencja Europejskiego GNSS (GSA) we współpracy z centrami doskonałości ds. obserwacji Ziemi.

Część II - Komponent kosmiczny

 

Komponent kosmiczny programu Copernicus zapewnia obserwacje prowadzone z przestrzeni kosmicznej dla realizacji celów, o których mowa w art. 2, głównie pod kątem usług operacyjnych, o których mowa w niniejszym artykule część I pkt 1. Komponent kosmiczny programu Copernicus obejmuje następujące działania:

 

a) zapewnienie obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej, w tym:

 

(i) utworzenie, prowadzenie i obsługę specjalnych misji programu Copernicus, w tym zarządzanie satelitami, monitorowanie i kontrolę satelitów, odbiór i przetwarzanie, archiwizację i rozpowszechnianie danych oraz stałe wzorcowanie i walidację;

 

(ii) dostarczanie danych in-situ do wzorcowania i walidacji obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej;

 

(iii) dostarczanie, archiwizację i rozpowszechnianie danych z misji wspomagających uzupełniających dane ze specjalnych misji programu Copernicus;

 

(iv) utrzymanie infrastruktury kosmicznej programu Copernicus;

 

b) działania w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby użytkowników, w tym:

 

(i) identyfikację luk w obserwacji i specyfikację nowych misji kosmicznych w oparciu o zatwierdzone wymagania użytkowników i istniejącą lub planowaną infrastrukturę kosmiczną;

 

(ii) zmiany mające na celu modernizację i uzupełnianie komponentu kosmicznego programu Copernicus, w tym projektowanie i zamawianie nowych udoskonalonych elementów infrastruktury kosmicznej, w tym tej infrastruktury, której eksploatacja ma się rozpocząć po 2025 r.;

 

c) wkład w ochronę satelitów przed ryzykiem kolizji poprzez wdrożenie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady [XXX] ustanawiającej program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych.

 

Część III - Komponent in situ

 

Komponent in-situ programu Copernicus obejmuje następujące działania:

 

a) koordynację i harmonizację gromadzenia i dostarczania danych in-situ, zapewnianie danych in-situ na potrzeby usług operacyjnych, w tym danych in-situ stron trzecich na poziomie międzynarodowym;

 

b) pomoc techniczną na rzecz Komisji w zakresie wymogów dotyczących usług w odniesieniu do danych obserwacyjnych in-situ;

 

c) współpracę z operatorami in situ w celu propagowania spójności działań rozwojowych związanych z infrastrukturą i sieciami obserwacji in situ;

 

d) identyfikację oraz podjęcie problemu braków w zakresie obserwacji in situ, których nie można uzupełnić za pomocą istniejącej infrastruktury i istniejących sieci.

 

(Uwaga techniczna: art. 5 i 6 upadają)

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pula środków finansowych przydzielona na rzecz programu Copernicus na okres 2014–2020 wynosi maksymalnie 3 786 mln EUR według cen z 2011 r.

1. Maksymalna kwota przeznaczona na realizację programu Copernicus oraz na pokrycie kosztów ryzyka związanego z jego działalnością na lata 2014–2020 zostaje ustalona na poziomie 3786 mln EUR według cen z 2011 r., zgodnie z [art. 14] rozporządzenia Rady nr [...]13a. W ramach tej kwoty środki operacyjne przydziela się następująco na poszczególne cele określone w art. 2 ust. 2:

 

a) świadczenie usług operacyjnych, o których mowa w art. 4 część I pkt 1, zgodnie z potrzebami użytkowników – [X]%;

 

b) zapewnienie trwałego i niezawodnego dostępu do obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej – [X%].

 

____________________

 

13a Rozporządzenie Rady nr [...] określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L ...).

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Jeżeli konieczne okaże się odstąpienie od przydziału na konkretny cel przekraczające pięć punktów procentowych, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 21 w celu zmiany tego sposobu przydziału.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 21, aktów delegowanych określających priorytety finansowania, które mają być uwzględnione w programach prac. Pierwszy akt delegowany zostanie przyjęty przed ...*.

 

______________

 

*Dz.U.: proszę wstawić datę: rok od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przydział środków finansowych na rzecz programu Copernicus może również pokrywać wydatki związane z działaniami przygotowawczymi, z zakresu monitorowania, kontroli, audytu i oceny, które są bezpośrednio wymagane w odniesieniu do zarządzania programem Copernicus oraz z osiągania jego celów, a w szczególności związane z badaniami, spotkaniami, działalnością informacyjną i komunikacją, a także wydatki związane z sieciami IT w zakresie przetwarzania informacji i wymiany danych. Zasoby przydzielone na działania komunikacyjne w ramach niniejszego rozporządzenia mogą również proporcjonalnie przyczynić się do pokrycia komunikacji instytucjonalnej dotyczącej priorytetów politycznych Unii.

3. Przydział środków finansowych na rzecz programu Copernicus może również pokrywać wydatki związane z działaniami przygotowawczymi, z zakresu monitorowania, kontroli, audytu i oceny, które są bezpośrednio wymagane w odniesieniu do zarządzania programem Copernicus oraz z osiągania jego celów, a w szczególności związane z badaniami, spotkaniami, działalnością informacyjną i komunikacją, a także wydatki związane z sieciami IT w zakresie przetwarzania informacji i wymiany danych.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Formy finansowania unijnego

 

1. Finansowanie unijne może przyjmować następujące formy prawne:

 

a) umowy o delegowaniu zadań;

 

b) dotacje,

 

c) zamówienia publiczne.

 

2. Przy przyznawaniu środków przez Unię należy zapewnić rzeczywistą konkurencję, przejrzystość i równe traktowanie zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.

 

3. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z przydziału funduszy unijnych, przebiegu oceny oraz wyników przetargów i umów zawartych na podstawie niniejszego artykułu, po udzieleniu zamówień.

Uzasadnienie

W trosce o jasność i przejrzystość w poprawce tej wykorzystano przepisy z poprzedniego rozporządzenia w sprawie GMES (nr 911/2010).

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program prac Komisji

Rola Komisji

1. Komisja przyjmuje program prac na podstawie art. 84 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Przedmiotowy akt wykonawczy zostaje przyjęty zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 20 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

1. Na Komisji spoczywa ogólna odpowiedzialność za program Copernicus. Komisja określa priorytety i cele programu oraz nadzoruje jego realizację, zwracając szczególną uwagę na koszty, harmonogram i wyniki, a także interesy związane z bezpieczeństwem zgodnie z art. 16, oraz przedstawia państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdanie z postępów w realizacji zawierające wszystkie istotne informacje związane z programem. Sprawozdanie to musi zawierać informacje dotyczące zarządzania ryzykiem, ogólnych kosztów, rocznych kosztów operacyjnych każdego istotnego elementu infrastruktury Copernicus, harmonogramu, wyników oraz informacje dotyczące zamówień. Sprawozdanie to udostępnia się też komitetowi ds. programu Copernicus.

 

2. W stosownych przypadkach Komisja przyjmuje, określa i aktualizuje plan długoterminowy, uwzględniający dokumentację techniczną usług, o których mowa w art. 4 część I ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 20 ust. 3. Komisja, podejmując decyzję w sprawie podziału środków zgodnie z rocznym programem prac, uwzględnia w stosownych przypadkach plan długoterminowy.

 

3. Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w celu usprawnienia wymiany danych i informacji między nimi oraz zwiększenia ilości danych i informacji udostępnianych na potrzeby programu Copernicus.

 

4. Komisja może przyjąć środki promowania konwergencji państw członkowskich w zakresie korzystania z danych i informacji programu Copernicus oraz ich dostępu do technologii i osiągnięć w zakresie obserwacji Ziemi. Takie środki nie zakłócają konkurencji. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 20 ust. 2.

 

5. Komisja zarządza w imieniu Unii i w ramach swoich kompetencji stosunkami z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, zapewniając koordynację programu Copernicus z działaniami na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym.

 

6. Komisja koordynuje wkłady państw członkowskich mające na celu operacyjne świadczenie usług i długoterminową perspektywę dostępności danych z zarówno publicznych, jak i prywatnych infrastruktur obserwacyjnych koniecznych do wykonywania istniejących już oraz przyszłych usług.

 

7. Komisja zapewnia komplementarność i spójność programu Copernicus poprzez tworzenie odpowiednich połączeń z właściwymi strategiami politycznymi, instrumentami, programami i działaniami UE, gwarantując w ten sposób pozytywny wpływ usług programu Copernicus na powyższe.

 

8. Komisja dba o przejrzyste i regularne zaangażowanie użytkowników i konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi stronami, co umożliwia identyfikację wymagań użytkowników i monitorowanie poziomu ich zadowolenia na szczeblu UE i krajowym. W tym celu komitet ds. programu Copernicus, o którym mowa w art. 20 ust. 1, nadzoruje specjalną infrastrukturę dystrybucji danych programu Copernicus, utworzoną w oparciu o sieć krajowych/ regionalnych węzłów, mającą zagwarantować i koordynować dystrybucję danych.

 

9. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 21 dotyczące określenia wymogów w zakresie danych niezbędnych do świadczenia usług operacyjnych, uwzględniając ich zmienność.

 

10. Komisja udostępnia środki finansowe na potrzeby finansowania programu Copernicus.

 

11. Komisja podejmuje odpowiednie środki mające na celu zapewnienie pełnego udziału środków prywatnych w finansowaniu programu Copernicus i jego nadrzędnych celów, umożliwiając w ten sposób rozwój sektorów średniego i niższego szczebla.

 

12. Podejmując decyzje o zmianie produktów związanych z usługami w zakresie danych i informacji ujętymi w rozporządzeniu dotyczącym programu Copernicus, Komisja promuje stabilne otoczenie sprzyjające długoterminowym inwestycjom i prowadzi konsultacje z zainteresowanymi stronami.

 

13. Komisja popiera organizację szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej skierowanej do lokalnych organów zajmujących się danymi i usługami programu Copernicus, podkreślając np. ich znaczenie dla realizacji celów związanych z zarządzaniem terytorialnym i wdrażaniem publicznych strategii politycznych. W tym zakresie należy przeprowadzić pełny przegląd istniejącego prawodawstwa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza dyrektyw takich jak dyrektywa ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) lub dyrektywa w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, do których wdrożenia lokalne organy potrzebują danych z programu Copernicus.

 

14. Komisja przyjmuje program prac na podstawie art. 84 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Przedmiotowy akt wykonawczy zostaje przyjęty zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 20 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

 

(Uwaga techniczna: art. 9 i 11 upadają)

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Rola Europejskiej Agencji Kosmicznej

 

1. Zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 Komisja zawiera umowę o delegowaniu zadań z Europejską Agencją Kosmiczną, w której określone zostają ogólne warunki następujących zadań, które mają zostać powierzone ESA przez Komisję:

 

a) projektowanie, tworzenie i zamawianie kosmicznego komponentu systemu Copernicus;

 

b) definiowanie architektury systemu komponentu kosmicznego w oparciu o wymagania użytkownika;

 

c) zarządzanie powierzonymi funduszami;

 

d) procedury monitorowania i kontroli;

 

e) organizacja procesu zamówień dotyczącego powierzenia wykonywania operacji prowadzonych w ramach specjalnych misji odpowiedniej jednostce, z wyjątkiem misji prowadzonych przez Eumetsat.

 

Zgodnie z art. 60 rozporządzenia finansowego (UE, Euratom) nr 966/2012 w przypadku rozwijania komponentu kosmicznego programu Copernicus Komisja może powierzyć ESA uprawnienie do działania jako instytucja zamawiająca, mogąca podejmować decyzje dotyczące wdrażania i koordynacji przekazanych jej zadań związanych z udzielaniem zamówień.

 

2. Umowę o delegowanie zadań przekazuje się do konsultacji komitetowi ds. programu Copernicus i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu.

 

ESA systematycznie dostarcza Komisji informacji o planach, kosztach i harmonogramach, wskazując przy tym działania naprawcze, które należy podjąć w razie wystąpienia rozbieżności między planowanym budżetem, wynikami a harmonogramem.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadkach należycie uzasadnionych charakterem działania i konkretną wiedzą fachową organu UE Komisja może powierzyć w całości lub częściowo realizację zadań, o których mowa w art. 4, właściwym organom UE. Takimi organami są:

1. W przypadkach należycie uzasadnionych charakterem działania i mandatem dotyczącym konkretnej wiedzy fachowej, działania i zdolności kierowniczych organu UE Komisja może, w drodze umów o delegowaniu zadań, powierzyć w całości lub częściowo realizację zadań, o których mowa w art. 4, następującym właściwym organom UE, agencjom europejskim lub organizacjom:

a) Europejska Agencja Środowiska;

a) Europejska Agencja Środowiska;

b) Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX);

b) Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX);

c) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego;

c) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego;

d) Centrum Satelitarne Unii Europejskiej.

d) Centrum Satelitarne Unii Europejskiej.

 

da) Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF)

 

db) Agencja Europejskiego GNSS (GSA)

2. Podczas wyboru organu UE uwzględnia się należycie efektywność kosztową związaną z powierzeniem tych zadań oraz wpływ na strukturę zarządzania organu i jego zasoby finansowe i ludzkie.

2. Podczas wyboru organu UE uwzględnia się należycie sytuację rynkową i efektywność kosztową związaną z powierzeniem tych zadań oraz wpływ na strukturę zarządzania organu i jego zasoby finansowe i ludzkie. Powyższe organy unijne i organizacje mogą otworzyć na konkurencję powierzone im działania, zgodnie z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

3. Zadania związane z realizacją budżetu powierzone wyjątkowo właściwym organom UE na mocy niniejszego artykułu muszą zostać uwzględnione w programie prac tego organu UE w celach informacyjnych.

3. Zadania związane z realizacją budżetu powierzone wyjątkowo właściwym organom UE na mocy niniejszego artykułu muszą zostać uwzględnione w programie prac tego organu UE w celach informacyjnych.

4. Komisja może powierzyć Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w całości lub częściowo, zadania rozwojowe związane z komponentem kosmicznym, o których mowa w art. 5 lit. b).

 

5. Komisja może powierzyć w całości lub częściowo zadania operacyjne związane z komponentem kosmicznym, o których mowa w art. 5 lit. a), ESA i Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT).

5. Komisja może powierzyć w całości lub częściowo zadania operacyjne związane z komponentem kosmicznym, o których mowa w art. 4 część II lit. a), ESA i Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), zgodnie z ich odpowiednim doświadczeniem.

6. Komisja może powierzyć w całości lub częściowo działania związane z komponentem in-situ, o których mowa w art. 6, operatorom usług, o których mowa w art. 4.

6. Komisja może powierzyć w całości lub częściowo działania związane z komponentem in-situ, o których mowa w art. 4 część III, operatorom usług, o których mowa w tym artykule część I pkt 1.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nadzór nad operatorami

Zamówienia publiczne

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Skargi dotyczące udzielania zamówień i przyznawania dotacji przez operatorów w ramach realizacji umowy o przekazaniu zadań lub programu prac można składać do Komisji. Niemniej jednak takie skargi mogą dotyczyć wyłącznie celowych nadużyć, poważnego zaniedbania lub oszustwa i można je składać wyłącznie po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych przed operatorem.

Ogólne przepisy w zakresie zamówień publicznych

 

Zasady ogólne

 

1. Bez uszczerbku dla środków koniecznych do ochrony podstawowych interesów związanych z bezpieczeństwem Unii lub z bezpieczeństwem publicznym bądź do celów przestrzegania wymogów Unii w zakresie kontroli wywozu, do programu Copernicus mają zastosowanie przepisy rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, a w szczególności ogólne zasady dotyczące otwartego dostępu i sprawiedliwej konkurencji na wszystkich etapach łańcucha dostaw, ogłaszanie zaproszeń do składania ofert na podstawie przejrzystych i aktualnych informacji oraz przekazywanie jasnych informacji na temat mających zastosowanie zasad udzielania zamówień publicznych, kryteriów wyboru i udzielania zamówień oraz wszelkich innych istotnych informacji umożliwiających zapewnienie równych szans wszystkim potencjalnym oferentom.

 

2. Podczas procedury postępowania o udzielenie zamówienia w zaproszeniach do składania ofert instytucje zamawiające dążą do osiągnięcia następujących celów:

 

a) promowania w całej Unii jak najszerszego i jak najbardziej otwartego uczestnictwa wszystkich podmiotów gospodarczych, w szczególności nowych podmiotów i MŚP, między innymi w drodze zachęcania oferentów do korzystania z podwykonawstwa;

 

b) zapobiegania ewentualnemu nadużywaniu pozycji dominującej i zależności od jednego dostawcy;

 

c) wykorzystywania doświadczenia zdobytego podczas poprzednich inwestycji w sektorze publicznym i pozyskanej wiedzy, a także doświadczenia przemysłowego i kompetencji, w tym kompetencji zdobytych w początkowej fazie realizacji programu, jednocześnie zapewniając zgodność z zasadami procedury przetargowej;

 

d) dążenia, w stosownych przypadkach, do korzystania z licznych źródeł dostaw, by zapewnić lepszą ogólną kontrolę nad programem, jego kosztami i harmonogramem;

 

e) uwzględniania, w każdym stosownym przypadku, stosunku całkowitych kosztów do cyklu życia produktu, usługi lub pracy będących przedmiotem przetargu, nie uzależniając przy tym wyników przetargu jedynie od ceny.

 

Przepisy szczegółowe

 

1. Ustanawianie warunków dla uczciwej konkurencji

 

Instytucja zamawiająca podejmuje odpowiednie środki mające na celu ustanowienie warunków dla uczciwej konkurencji, jeżeli wcześniejszy udział przedsiębiorstwa w działaniach związanych z działaniami będącymi przedmiotem zaproszenia do składania ofert:

 

a) może przynosić temu przedsiębiorstwu znaczne korzyści związane z dostępem do poufnych informacji i tym samym wzbudzać obawy co do przestrzegania zasad równego traktowania; lub

 

b) wpływa na warunki zwykłej konkurencji lub na bezstronność i obiektywizm przy udzielaniu lub realizacji zamówień publicznych.

 

Powyższe środki nie zakłócają konkurencji ani nie prowadzą do nierównego traktowania lub do naruszenia poufności zgromadzonych informacji dotyczących przedsiębiorstw, ich stosunków handlowych oraz struktury kosztów. W tym kontekście powyższe środki uwzględniają charakter i warunki planowanego zamówienia.

 

2. Bezpieczeństwo informacji

 

W przypadku gdy zamówienia obejmują wykorzystanie informacji niejawnych, wymagają tego lub takie informacje zawierają, instytucja zamawiająca określa w dokumentacji przetargowej środki i wymogi niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa takich informacji na wymaganym poziomie.

 

3. Niezawodność dostaw

 

Instytucja zamawiająca określa szczegółowo w dokumentacji przetargowej wymogi związane z niezawodnością dostaw lub świadczeniem usług w ramach realizacji zamówienia.

 

4. Zamówienia w transzach warunkowych

 

a) Instytucja zamawiająca może udzielić zamówienia w transzach warunkowych.

 

b) Zamówienie w transzach warunkowych obejmuje transzę stałą, z którą wiąże się zobowiązanie budżetowe i wynikające z niego wiążące zobowiązanie do wykonania prac, realizacji dostaw lub świadczenia usług przewidzianych w umowie w ramach tej transzy, oraz jedną lub więcej transz, które są warunkowe zarówno w zakresie budżetu, jak i wykonania. W dokumentach przetargowych określa się elementy właściwe dla zamówień w transzach warunkowych. W dokumentach tych określa się w szczególności przedmiot zamówienia, cenę lub warunki jej określania oraz warunki wykonania prac, realizacji dostaw lub świadczenia usług w ramach każdej transzy.

 

c) Zobowiązania w ramach transzy stałej muszą tworzyć spójną całość, tak samo jak zobowiązania w ramach każdej transzy warunkowej, mając na uwadze zobowiązania w ramach poprzednich transz.

 

d) Realizacja każdej transzy warunkowej jest uzależniona od podjęcia przez instytucję zamawiającą decyzji i poinformowania o niej wykonawcy na warunkach określonych w umowie. Jeżeli transza warunkowa jest potwierdzana z opóźnieniem lub jeżeli nie jest potwierdzana, wykonawcy przysługuje, o ile jest to przewidziane w umowie oraz na warunkach w niej określonych, dodatek za zwłokę lub dodatek z tytułu odwołania.

 

e) Jeżeli w ramach danej transzy instytucja zamawiająca stwierdzi, że nie zostały wykonane prace, zrealizowane dostawy ani wyświadczone usługi przewidziane w danej transzy, może ona domagać się odszkodowania i rozwiązać umowę, o ile jest to przewidziane w umowie oraz na warunkach w niej określonych.

 

5. Umowy koszt plus

 

a) Instytucja zamawiająca może wybrać procedurę zamówienia wynagradzanego częściowo lub w całości na podstawie umowy koszt plus, w granicach ceny maksymalnej i na warunkach przewidzianych w lit. b).

 

Cenę należną w przypadku takich umów stanowi łączna wartość wydatków faktycznie poniesionych przez wykonawcę z tytułu realizacji zamówienia, takich jak wydatki związane z kosztami pracy, materiałów eksploatacyjnych oraz eksploatacji urządzeń i elementów infrastruktury niezbędnych do realizacji zamówienia. Wartość tych kosztów powiększa się o kwotę ryczałtową obejmującą koszty pośrednie i zysk lub o kwotę obejmującą koszty pośrednie i premię motywacyjną, w zależności od tego, czy osiągnięto cele dotyczące wyników i harmonogramu.

 

b) Instytucja zamawiająca może wybrać zamówienie wynagradzane częściowo lub w całości na podstawie umowy koszt plus, jeżeli obiektywnie stwierdzono brak możliwości dokładnego określenia stałej ceny oraz jeżeli można racjonalnie wykazać, że taka stała cena byłaby zbyt wysoka z uwagi na element niepewności nieodłącznie związany z realizacją zamówienia, ponieważ:

 

(i) zamówienie obejmuje elementy bardzo złożone lub wymagające zastosowania nowych technologii i tym samym wiąże się z dużą liczbą zagrożeń natury technicznej; lub

 

(ii) działania będące przedmiotem zamówienia należy, ze względów operacyjnych, rozpocząć bezzwłocznie, mimo że nie jest jeszcze możliwe ustalenie stałej i ostatecznej ceny całkowitej z uwagi na występowanie znacznego ryzyka lub na fakt, że realizacja zamówienia zależy częściowo od realizacji innych zamówień.

 

c) Cena maksymalna zamówienia wynagradzanego w całości lub częściowo na podstawie umowy koszt plus jest maksymalną należną ceną. Może zostać przekroczona tylko w wyjątkowych i właściwie uzasadnionych okolicznościach oraz po uzyskaniu zgody instytucji zamawiającej.

 

d) W dokumentacji dotyczącej zamówień wynagradzanych częściowo lub w całości na podstawie umowy koszt plus określa się:

 

(i) charakter zamówienia, tj. że jest to zamówienie wynagradzane częściowo lub w całości na podstawie umowy koszt plus w granicach ceny maksymalnej;

 

(ii) w przypadku zamówienia wynagradzanego częściowo na podstawie umowy koszt plus – elementy zamówienia, których dotyczą wydatki kontrolowane;

 

(iii) całkowitą cenę maksymalną;

 

(iv) kryteria udzielenia zamówienia umożliwiające w szczególności ocenę prawdopodobieństwa zakładanego budżetu, kosztów podlegających zwrotowi, mechanizmów określania tych kosztów i zysków wyszczególnionych w ofercie;

 

(v) sposób powiększenia kwoty kosztów bezpośrednich, o którym mowa w lit. a);

 

(vi) zasady i procedury dotyczące kwalifikowalności kosztów przewidywanych przez oferenta w odniesieniu do realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w lit. e);

 

(vii) reguły rachunkowości, których oferenci muszą przestrzegać;

 

(viii) w przypadku zamówienia wynagradzanego częściowo na podstawie umowy koszt plus, które ma zostać zamienione na zamówienie obejmujące cenę stałą i ostateczną – parametry takiej zamiany.

 

e) Koszty przedstawione przez wykonawcę podczas realizacji zamówienia w całości lub częściowo na podstawie umowy koszt plus są kwalifikowalne wyłącznie jeżeli:

 

(i) zostały faktycznie poniesione w okresie objętym umową, z wyjątkiem kosztów dotyczących wyposażenia, elementów infrastruktury oraz wartości niematerialnych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i które można uznać za kwalifikowalne w odniesieniu do całej ich wartości zakupu;

 

(ii) są wyszczególnione w zakładanym budżecie ewentualnie zmienionym aneksami do pierwotnej umowy dotyczącej zamówienia;

 

(iii) są konieczne do realizacji zamówienia;

 

(iv) wynikają z realizacji zamówienia i można je do niego przypisać;

 

(v) są identyfikowalne, możliwe do sprawdzenia, ujęte w księgach rachunkowych wykonawcy i określone zgodnie ze standardami rachunkowości, o których mowa w specyfikacji i w umowie dotyczącej zamówienia;

 

(vi) są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów podatkowych i socjalnych;

 

(vii) nie odbiegają od warunków umowy;

 

(viii) są racjonalne, uzasadnione i zgodne z wymogami należytego zarządzania finansami, zwłaszcza pod względem oszczędności i efektywności.

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za księgowanie swoich kosztów, należyte prowadzenie ksiąg rachunkowych lub wszelkich innych dokumentów niezbędnych do wykazania, że koszty, o których zwrot się ubiega, faktycznie zostały poniesione i są zgodne z zasadami określonymi w niniejszym artykule. Koszty, których wykonawca nie jest w stanie uzasadnić, uznaje się za niekwalifikowalne i odmawia się ich zwrotu.

 

f) W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówień wynagradzanych na podstawie umowy koszt plus instytucja zamawiająca wykonuje następujące zadania:

 

(i) określa jak najbardziej prawdopodobną cenę maksymalną, zapewniając jednocześnie niezbędną elastyczność umożliwiającą uwzględnienie ryzyka technicznego;

 

(ii) dokonuje zamiany zamówienia wynagradzanego częściowo na podstawie umowy koszt plus na zamówienie w całości oparte na cenie stałej i ostatecznej, gdy tylko podczas realizacji zamówienia można ustalić taką stałą i ostateczną cenę; w tym celu określa parametry zamiany zamówienia wynagradzanego na podstawie umowy koszt plus na zamówienie oparte na cenie stałej i ostatecznej;

 

(iii) stosuje środki monitorowania i kontroli obejmujące w szczególności system prognozowania szacunkowych kosztów;

 

(iv) określa zasady, narzędzia i procedury odpowiednie z punktu widzenia wykonywania zamówień, w szczególności jeżeli chodzi o identyfikację i kontrolę kwalifikowalności kosztów przedstawionych przez wykonawcę lub jego podwykonawców podczas realizacji zamówienia oraz o wprowadzanie zmian do umowy;

 

(v) sprawdza, czy wykonawca i jego podwykonawcy przestrzegają standardów rachunkowości określonych w umowie oraz obowiązku dostarczenia dokumentów księgowych mających wartość dowodową;

 

(vi) podczas realizacji zamówienia stale upewnia się co do skuteczności zasad, narzędzi i procedur, o których mowa w lit. d).

 

6. Zmiany

 

Instytucja zamawiająca i wykonawcy mogą zmienić umowę w drodze aneksu, pod warunkiem że aneks ten spełnia wszystkie poniższe warunki:

 

a) nie zmienia przedmiotu zamówienia;

 

b) nie narusza równowagi ekonomicznej umowy;

 

c) nie zawiera warunków, które, gdyby zostały pierwotnie ujęte w dokumentach dotyczących zamówienia, umożliwiałyby dopuszczenie oferentów innych niż oferenci pierwotnie dopuszczeni lub wybór oferty innej niż oferta pierwotnie wybrana.

 

7. Podwykonawstwo

 

a) Instytucja zamawiająca wymaga od wykonawcy zlecenia realizacji części zamówienia, na podstawie konkurencyjnego przetargu na stosownym poziomie podwykonawstwa, spółkom innym niż spółki należące do grupy wykonawcy, w szczególności nowym podmiotom i MŚP.

 

b) Instytucja zamawiająca wyraźnie określa wymaganą część zamówienia, która ma zostać zlecona podwykonawcom, w formie przedziału zawierającego minimalną i maksymalną wartość procentową. Określając wspomnianą wartość procentową instytucja zamawiająca bierze pod uwagę proporcjonalność takich wartości procentowych do przedmiotu i do wartości zamówienia, zwracając uwagę na charakter danego sektora działalności, a w szczególności stwierdzone warunki konkurencji i potencjał przemysłowy.

 

c) Jeżeli oferent wskaże w swojej ofercie, że nie zamierza zlecić podwykonawcom realizacji żadnej części zamówienia lub ma zamiar zlecić realizację części mniejszej niż minimalna wartość w przedziale, o którym mowa w lit. b), przedstawia instytucji zamawiającej stosowne uzasadnienie. Instytucja zamawiająca przekazuje tę informację Komisji.

 

d) Instytucja zamawiająca może odrzucić podwykonawców wybranych przez kandydata na etapie postępowania o udzielenie głównego zamówienia lub przez oferenta wybranego do realizacji zamówienia. Instytucja zamawiająca uzasadnia na piśmie decyzję o odrzuceniu, którą można podjąć wyłącznie w oparciu o kryteria stosowane do wyboru oferentów w ramach głównego zamówienia.

Poprawka       25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane i informacje programu Copernicus są udostępnione w sposób pełny, otwarty i bezpłatny z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

Dane i informacje programu Copernicus są udostępnione w sposób pełny, otwarty i bezpłatny, zwłaszcza w przypadku sytuacji nadzwyczajnych oraz do celów rozwijania pomocy rozwojowej, z zastrzeżeniem pełnej zgodności z unijną polityką ochrony danych oraz następujących ograniczeń:

a) warunków udzielania licencji dotyczących danych i informacji osoby trzeciej;

a) warunków udzielania licencji dotyczących danych i informacji osoby trzeciej;

b) formatów rozpowszechniania, cech charakterystycznych i środków dystrybucji;

b) formatów rozpowszechniania, cech charakterystycznych i środków dystrybucji;

c) interesów związanych z bezpieczeństwem i stosunków zewnętrznych Unii lub jej państw członkowskich;

c) interesów związanych z bezpieczeństwem i stosunków zewnętrznych Unii lub jej państw członkowskich;

d) ryzyka zakłócenia, ze względów bezpieczeństwa lub ze względów technicznych, systemu opracowywania danych i informacji programu Copernicus.

d) ryzyka zakłócenia, ze względów bezpieczeństwa lub ze względów technicznych, systemu opracowywania danych i informacji programu Copernicus.

 

Nie później niż do dnia 1 stycznia 2017 r. Komisja, w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, przeprowadza przegląd oddziaływania odnośnej polityki w zakresie danych na europejski rynek danych i usług. W stosownym przypadku przegląd może doprowadzić do zmiany polityki w zakresie danych.

 

Przestrzega się istniejących praw dostępu do danych satelitów Sentinel programu Copernicus, które przysługują państwom uczestniczącym w programie ESA dotyczącym komponentu kosmicznego GMES.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i 3, w umowach o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, umowach o udzielenie dotacji, decyzjach o udzieleniu dotacji i zamówieniach wynikających z wdrożenia niniejszego programu wyraźnie upoważnia się Komisję, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia takich audytów, kontroli i inspekcji na miejscu, zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami.

4. Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i 3, w umowach o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, umowach o udzielenie dotacji, decyzjach o udzieleniu dotacji i zamówieniach wynikających z wdrożenia niniejszego programu wyraźnie upoważnia się Komisję, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia takich audytów, kontroli i inspekcji na miejscu, zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami. Parlament Europejski jest informowany o wynikach tych audytów, kontroli i inspekcji.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Unia lub specjalnie wyznaczony organ lub fundusz jest właścicielem wszystkich aktywów materialnych i wartości niematerialnych stworzonych lub rozwiniętych w ramach programu Copernicus z zastrzeżeniem umów zawartych z osobami trzecimi we wszystkich stosownych przypadkach w odniesieniu do istniejących praw własności.

1. Unia lub specjalnie wyznaczony organ jest właścicielem wszystkich aktywów materialnych i wartości niematerialnych stworzonych lub rozwiniętych w ramach programu Copernicus z zastrzeżeniem umów zawartych z osobami trzecimi we wszystkich stosownych przypadkach w odniesieniu do istniejących praw własności.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja może otrzymać wsparcie ze strony przedstawicieli użytkowników końcowych, niezależnych ekspertów, w szczególności w kwestiach bezpieczeństwa, oraz przedstawicieli odpowiednich agencji krajowych, w szczególności krajowych agencji kosmicznych, w celu zapewnienia jej niezbędnej fachowej wiedzy technicznej i naukowej oraz informacji zwrotnych od użytkowników.

1. Komisja może otrzymać wsparcie ze strony specjalnego organu – forum użytkowników – skupiającego przedstawicieli użytkowników pośrednich i końcowych, niezależnych ekspertów, w szczególności w kwestiach bezpieczeństwa, oraz przedstawicieli odpowiednich agencji krajowych, w szczególności krajowych/ regionalnych agencji kosmicznych lub ich stowarzyszeń, w celu zapewnienia jej niezbędnej fachowej wiedzy technicznej i naukowej oraz informacji zwrotnych od użytkowników dotyczących w szczególności identyfikacji, zdefiniowania i zatwierdzenia wymogów użytkowników. Inne zainteresowane strony mogą zostać zaproszone jako obserwatorzy. Komisja przewodniczy forum użytkowników i zapewnia jego sekretariat. Forum użytkowników uchwala regulamin wewnętrzny. Pełne informacje o przebiegu prac otrzymują Parlament Europejski, Rada i komitet ds. programu Copernicus.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Mając na celu promowanie i ułatwienie wykorzystywania technologii obserwacji Ziemi zarówno organom lokalnym, jak i MŚP, Komisja korzysta ze specjalnej sieci dystrybucji danych programu Copernicus, do której należą również organy krajowe i regionalne, nadzorowanej przez komitet ds. programu Copernicus.

 

Przedstawiciele ESA i operatorów, którym powierzono zadania w ramach programu, uczestniczą w pracach komitetu ds. programu Copernicus w charakterze obserwatorów zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie komitetu.

 

Umowy międzynarodowe zawarte przez Unię mogą przewidywać – w stosownych przypadkach – udział przedstawicieli państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w pracach komitetu ds. programu Copernicus na warunkach określonych w jego regulaminie wewnętrznym.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienie do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 3, powierza się Komisji na okres nieokreślony od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Uprawnienie do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 8, art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 3, powierza się Komisji na czas trwania programu.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r. Komisja opracowuje sprawozdanie z oceny dotyczące osiągnięcia celów wszystkich zadań finansowanych w ramach programu Copernicus na poziomie ich wyników i wpływu, ich europejskiej wartości dodanej oraz efektywności wykorzystania zasobów. W ocenie uwzględnia się w szczególności ciągłość znaczenia wszystkich celów oraz wkład środków na rzecz realizacji celów opisanych w art. 2 i 3.

1. Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2017 r. Komisja opracowuje sprawozdanie z oceny dotyczące osiągnięcia celów wszystkich zadań finansowanych w ramach programu Copernicus na poziomie ich wyników i wpływu, ich europejskiej wartości dodanej oraz efektywności wykorzystania zasobów, a także ewentualnego przekroczenia kosztów. W ocenie uwzględnia się w szczególności ciągłość znaczenia wszystkich celów, wkład środków na rzecz realizacji celów opisanych w art. 2, a także wyniki funkcjonowania struktury organizacyjnej i zakres świadczonych usług. Ocena zawiera analizę wpływu art. 14 na europejski rynek danych i usług, a w razie potrzeby załącza się do niej wnioski dotyczące zmiany niniejszego rozporządzenia. Wnioski ze sprawozdania z oceny będą stanowić podstawę propozycji przeglądu niniejszego rozporządzenia, jaką Komisja przedstawi najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r.

UZASADNIENIE

W dzisiejszych czasach dostęp do informacji i ich właściwe wykorzystanie ma duże znaczenie geostrategiczne, dlatego instytucje europejskie muszą mieć możliwość przeprowadzania niezależnej, wiarygodnej i terminowej oceny stosowanych przez nie rozwiązań politycznych. Program Copernicus (dawniej program GMES) zapewnia potrzebną do tego infrastrukturę, czyli kompleksowy europejski system obserwacji Ziemi. Wniosek Komisji zapowiada nadejście fazy operacyjnej procesu rozmieszczania satelitów. Program Copernicus ma przede wszystkim przynieść korzyści europejskim obywatelom w różnych dziedzinach życia, zwłaszcza w zakresie realizacji celów związanych z ochroną środowiska i zmianą klimatu, nie zapominając przy tym o obywatelskich aspektach programu, niemniej jednak niektóre z bardziej kontrowersyjnych kwestii, takie jak zarządzanie i polityka dotycząca danych, wymagają dopracowania w celu zapewnienia bezproblemowego wdrożenia programu. Program Copernicus jest uważany za priorytet zarówno polityki przemysłowej, jak i środowiskowej, a także nazywany przez Komisję programem przewodnim, dlatego obcięcie wstępnego projektu budżetu programu o prawie 35% budzi zdziwienie. Należy wziąć pod uwagę, że sektor kosmiczny oferuje znaczną liczbę miejsc pracy, wiąże się z prowadzeniem istotnej działalności badawczej, a sam program Copernicus przynosi zwrot w wysokości 3,2 euro na każde wydane 1 euro: to właśnie teraz powinniśmy podejmować działania mające na celu rozwój gospodarki europejskiej. To właśnie teraz powinniśmy inwestować w wielkie projekty gospodarcze, które mogą wydobyć Europę z kryzysu. W poprawkach sprawozdawca proponuje przyjrzeć się alternatywnym modelom organizacyjnym, modelom zarządzania i modelom finansowania, które można wykorzystać w przyszłości, a które umożliwiają podejmowanie długoterminowych zobowiązań i sprzyjają zrównoważonemu zarządzaniu. Mając na uwadze, że w rozporządzeniu zawarto już przepisy dotyczące linii finansowania projektu z zakresu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych – kluczowego dla bezpieczeństwa europejskiej infrastruktury kosmicznej i niezależnych działań w przyszłości – sprawozdawca zauważa, że fundusze kosmiczne z programu „Horyzont 2020” w nowej fazie programu zapewnią lepsze finansowanie działalności badawczej związanej z programem Copernicus.

W przypadku większości poprawek mamy do czynienia z dostosowaniem struktury dokumentu do poprzednich rozporządzeń oraz z wykorzystaniem doświadczenia zdobytego w ramach procesu przyjmowania programu Galileo: jest tak zwłaszcza w przypadku środków w dziedzinie zamówień publicznych oraz opisu roli Europejskiej Agencji Kosmicznej, wielkiego „partnera” Komisji Europejskiej w tym przedsięwzięciu. Ogólnie rzecz ujmując sprawozdawca próbował uwzględnić opinie różnych zainteresowanych stron i zrównoważyć tekst w taki sposób, by odzwierciedlał on w większym stopniu perspektywę przemysłu i organów lokalnych, zapewniając jednocześnie stworzenie infrastruktury zgodnie z planem oraz realizację celów strategicznych, przemysłowych, gospodarczych i społecznych programu. W związku z powyższym podjęto kroki zmierzające do tego, by program promował konwergencję na szczeblu europejskim, większą przejrzystość i demokratyczną odpowiedzialność. Komisja ma prawo przyjąć środki wykonawcze mające na celu promowanie konwergencji państw członkowskich w zakresie korzystania z danych i informacji programu oraz zagwarantowanie dostępu do technologii i usług w zakresie obserwacji Ziemi. Komisja będzie odpowiedzialna za ogólną koordynację programu, natomiast przekazywanie zadań ma ułatwić zaangażowanie osób trzecich. Zwiększenie roli pełnionej w strukturze podejmowania decyzji przez niektóre z zainteresowanych stron może zaburzyć relację między tymi, którzy ustalają zasady uczestnictwa, a tymi, którzy uczestniczą.

Niemniej jednak Komisja powinna promować zaangażowanie europejskich publicznych i prywatnych zainteresowanych stron, wspierać rozwój sektorów średniego i niższego szczebla i ułatwiać tworzenie nowych rynków. W tym zakresie sprawozdawca proponuje ustanowienie specjalnej sieci dystrybucji danych programu Copernicus, na którą składałyby się organy krajowe i regionalne, co miałoby na celu wspieranie wykorzystywania technologii obserwacji Ziemi przez organy lokalne oraz MŚP.

Wreszcie odpowiednia polityka w zakresie danych programu Copernicus mogłaby pobudzić europejską branżę usług w zakresie obserwacji ziemi i branżę usług dla użytkowników, pomagając przedsiębiorstwom w osiągnięciu pozycji światowych liderów. Polityka pełnego, otwartego i bezpłatnego udostępniania danych to ważny komponent rozporządzenia w sprawie programu Copernicus, mając na uwadze, że Europejczycy nie powinni płacić dwa razy za dostęp do tych samych danych. Jednak w ramach odpowiedniej polityki dotyczącej danych należy uwzględnić zarówno kwestie strategiczne, jak i gospodarcze, jednocześnie nie zmniejszając konkurencyjności europejskiego przemysłu. Ważnym środkiem zapewniania uczciwej konkurencji jest wzajemne udzielanie dostępu do danych państwom trzecim, które nie biorą udziału w programie. Powyższa zasada powinna obowiązywać z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych i wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa ludności lub gdy możliwe jest uzyskanie wartości dodanej w odniesieniu do innych europejskich strategii politycznych, w szczególności z tytułu działań na rzecz rozwoju. W rozporządzeniu przewidziano już możliwość negocjowania przez Komisję umów z osobami trzecimi w innych sprawach, co pozwala na proste zastosowanie tej zasady.

OPINIA Komisji Budżetowej (15.11.2013)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Copernicus i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 911/2010
(COM(2013)0312/2 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Maria Da Graça Carvalho

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Proponuje się, aby program Copernicus był następcą europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES – Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa), który najpierw opracowano w ramach programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego, a następnie w 2010 r. przekształcono w program operacyjny w dziedzinie polityki kosmicznej.

Głównym celem programu Copernicus jest dostarczanie danych i informacji z obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej oraz in situ, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony ludności i bezpieczeństwa, a w efekcie do wzrostu gospodarczego.

W przeciwieństwie do pozostałych programów finansowych na lata 2014–2020 Komisja złożyła rzeczony wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego program Copernicus dopiero po zakończeniu negocjacji w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych. Po zatwierdzeniu wieloletnich ram finansowych przez instytucje unijne program Copernicus będzie miał w dziale 1a przez okres siedmiu lat specjalną linię budżetową w wysokości 3786 mln EUR według cen z 2011 r. (4291 mln EUR w cenach bieżących).

Umowa w sprawie wieloletnich ram finansowych zawierać będzie również gwarancje w zakresie wyodrębnienia tej kwoty w budżecie UE. Po pierwsze, poświęcony dużym projektom artykuł zawarty w projekcie rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 przewiduje kwotę 3786 mln EUR (według cen z 2011 r.) jako pułap środków przeznaczonych na program Copernicus i podobnie jest w przypadku złożonego przez Komisję projektu rozporządzenia dotyczącego programu Copernicus. Po drugie, projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego określa, że do dużych projektów nie ma zastosowania 10% margines elastyczności ustawodawczej (w ramach którego roczny budżet może odbiegać od kwoty referencyjnej danego programu).

Zamierzeniem sprawozdawczyni jest udzielenie władzy budżetowej dodatkowych gwarancji bez opóźniania rozpoczęcia programu. Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie większej przejrzystości modelu finansowania programu Copernicus oraz większej ilości informacji i większego zaangażowania ze strony Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza w odniesieniu do podziału puli środków finansowych na program Copernicus, zmian wysokości ponoszonych w tym programie kosztów, a także wykorzystywania umów o delegowaniu zadań, dotacji i zamówień publicznych jako form finansowania unijnego.

Sprawozdawczyni proponuje również, aby sformalizować zaangażowanie użytkowników i zainteresowanych stron w oparciu o forum użytkowników ustanowione na mocy rozporządzenia w sprawie GMES.

Co również ważne, z uwagi na szczególne narażenie satelitów Copernicusa na ryzyko kolizji sprawozdawczyni domaga się przekazania z programu Copernicus wkładu finansowego na program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Aby program Copernicus osiągnął swoje cele, powinien opierać się na autonomicznym potencjale Unii w zakresie obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej oraz świadczyć usługi operacyjne w dziedzinie środowiska, ochrony ludności i bezpieczeństwa. W ramach programu należy również wykorzystywać dostępne dane gromadzone in situ, dostarczane przez państwa członkowskie. Świadczenie usług operacyjnych zależy od prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa komponentu kosmicznego programu Copernicus. Największym zagrożeniem dla komponentu kosmicznego Copernicus jest rosnące ryzyko kolizji z innymi satelitami i śmieciami kosmicznymi. W związku z tym program Copernicus powinien zatem służyć wspieraniu działań mających na celu ograniczenie takiego ryzyka, w szczególności poprzez wkład do programu ustanowionego decyzją [XXX] Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych11.

(9) Aby program Copernicus osiągnął swoje cele, powinien opierać się na autonomicznym potencjale Unii w zakresie obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej oraz świadczyć usługi operacyjne w dziedzinie środowiska, ochrony ludności i bezpieczeństwa. W ramach programu należy również wykorzystywać dostępne dane gromadzone in situ, dostarczane przez państwa członkowskie. Świadczenie usług operacyjnych zależy od prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa komponentu kosmicznego programu Copernicus. Największym zagrożeniem dla komponentu kosmicznego Copernicus jest rosnące ryzyko kolizji z innymi satelitami i śmieciami kosmicznymi. W związku z tym program Copernicus powinien zatem służyć wspieraniu działań mających na celu ograniczenie takiego ryzyka, w szczególności poprzez przekazanie, wraz z systemami EGNOS/Galileo, największego wkładu do programu ustanowionego decyzją [XXX] Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych11.

______________

__________________

11 Dz.U. L z , s. .

11 Dz.U. L z , s. .

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Maksymalna pula środków finansowych niezbędna w celu prowadzenia działań w ramach programu Copernicus (2014–2020) wynosi 3 786 mln EUR według cen z 2011 r. i jest zapisana w osobnym rozdziale pod tytułem 2 działu 1a ogólnego budżetu Unii. Wydatki poniesione przez Komisję na personel i administrację w ramach koordynowania programu Copernicus należy finansować z budżetu Unii.

(10) Ponieważ w rozumieniu [art. 14] rozporządzenia Rady (UE) nr .../2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 program Copernicus jest dużym projektem, maksymalna kwota dostępna na prowadzenie działań w ramach programu Copernicus (lata 2014–2020) oraz na pokrycie ewentualnego ryzyka związanego z jego działalnością wynosi 3786 mln EUR według cen z 2011 r. i jest zapisana w osobnym rozdziale pod tytułem 2 działu 1a ogólnego budżetu Unii. Wydatki poniesione przez Komisję na personel i administrację w ramach koordynowania programu Copernicus należy finansować z budżetu Unii. W razie dodatkowych nieprzewidzianych zobowiązań finansowych każdorazowy wzrost wkładu Unii nie powinien odbywać się kosztem innych programów, a zatem należy go sfinansować z marginesu wynikającego z różnicy między pułapami wieloletnich ram finansowych a pułapem zasobów własnych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) W trosce o jasność oraz w celu ułatwienia kontroli kosztów pulę środków na program Copernicus należy podzielić na kategorie w zależności od szczegółowych celów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji w odniesieniu do ponownego przekazania środków finansowych z jednego szczegółowego celu na inny, jeżeli różnica ta przekracza pięć punktów procentowych, a także należy określić priorytety finansowania do uwzględnienia w programach prac.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Komisja powinna ponosić pełną odpowiedzialność za program Copernicus. Powinna określić swoje priorytety i cele oraz zapewnić ogólną koordynację programu i nadzór nad nim.

(16) Komisja powinna ponosić pełną odpowiedzialność za program Copernicus. Powinna z góry jasno określić swoje priorytety i cele oraz zapewnić ogólną koordynację programu i nadzór nad nim. Obejmuje to również szczególne działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia i wszechobecności programów kosmicznych w naszym codziennym życiu. W odpowiednim czasie powinna przekazywać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wszelkie istotne informacje odnoszące się do programu.

Uzasadnienie

Właściwe zrozumienie i wsparcie społeczne ma kluczowe znaczenie dla uzasadnienia budżetu oraz dla promowania produktów związanych z programami kosmicznymi.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) W celu zwiększenia wartości programu Copernicus dla użytkowników Komisja powinna otrzymać wsparcie ze strony przedstawicieli użytkowników pośrednich i końcowych, ekspertów z państw członkowskich, w tym z odpowiednich agencji krajowych lub ze strony niezależnych ekspertów.

(25) W celu zwiększenia wartości programu Copernicus dla użytkowników Komisja powinna otrzymać wsparcie ze strony specjalnego organu (forum użytkowników) skupiającego przedstawicieli użytkowników pośrednich i końcowych, ekspertów z państw członkowskich, w tym z odpowiednich agencji krajowych oraz ze strony niezależnych ekspertów. Inne zainteresowane podmioty mogą zostać zaproszone do udziału w charakterze obserwatorów.

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie powinno bazować na forum użytkowników ustanowionym przez poprzednie rozporządzenie w sprawie GMES (nr 911/2010).

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wkład w ochronę satelitów przed ryzykiem kolizji.

c) wkład w ochronę satelitów przed ryzykiem kolizji poprzez wdrożenie decyzji [XXX] Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że program Copernicus będzie miał wkład w program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pula środków finansowych przydzielona na rzecz programu Copernicus na okres 2014–2020 wynosi maksymalnie 3 786 mln EUR według cen z 2011 r.

1. Maksymalna kwota przeznaczona na realizację programu Copernicus oraz na pokrycie kosztów ryzyka związanego z jego działalnością na lata 2014–2020 zostaje ustalona na poziomie 3786 mln EUR według cen z 2011 r., zgodnie z [art. 14] rozporządzenia Rady nr [...] ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020. W ramach tej kwoty środki operacyjne przydziela się następująco na szczegółowe cele określone w art. 3:

 

a) świadczenie usług operacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1, zgodnie z potrzebami użytkowników – [X]%;

 

b) zapewnienie trwałego i niezawodnego dostępu do obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej – [X%].

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Jeżeli konieczne okaże się odstąpienie od przydziału na konkretny cel przekraczające pięć punktów procentowych, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 21 w celu zmiany tego sposobu podziału.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 21, aktów delegowanych określających priorytety finansowania, które mają być uwzględnione w programach prac. Pierwszy akt delegowany zostanie przyjęty przed ...*.

 

______________

 

*Dz.U.: proszę wstawić datę rok od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Formy finansowania unijnego

 

1. Finansowanie unijne może przyjmować następujące formy prawne:

 

a) umowy o delegowaniu zadań;

 

b) dotacje;

 

c) zamówienia publiczne.

 

2. Przy przyznawaniu środków przez Unię należy zapewnić rzeczywistą konkurencję, przejrzystość i równe traktowanie, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.

 

3. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie przydziału funduszy unijnych, przebiegu oceny oraz wyników przetargów i umów zawartych na podstawie niniejszego artykułu, po udzieleniu zamówień.

Uzasadnienie

W trosce o jasność i przejrzystość w poprawce tej wykorzystano przepisy z poprzedniego rozporządzenia w sprawie GMES (nr 911/2010).

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim w odpowiednim czasie wszystkie istotne informacje odnoszące się do programu, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem, kosztów, harmonogramu i wyników.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Zadania powierza się innym organom drogą umów o delegowaniu zadań, zgodnie z art. 58 i 60 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Komisja informuje Parlament Europejski i Radę przed zawarciem tych umów.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i 3, w umowach o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, umowach o udzielenie dotacji, decyzjach o udzieleniu dotacji i zamówieniach wynikających z wdrożenia niniejszego programu wyraźnie upoważnia się Komisję, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia takich audytów, kontroli i inspekcji na miejscu, zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami.

4. Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i 3, w umowach o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, umowach o udzielenie dotacji, decyzjach o udzieleniu dotacji i zamówieniach wynikających z wdrożenia niniejszego programu wyraźnie upoważnia się Komisję, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia takich audytów, kontroli i inspekcji na miejscu, zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami. Parlament Europejski jest informowany o wynikach tych audytów, kontroli i inspekcji.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17a

 

Informacje dla Parlamentu Europejskiego i Rady

 

Każdego roku, przedstawiając projekt budżetu, Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z realizacji programu Copernicus. Sprawozdanie to zawiera wszystkie informacje dotyczące programów, w szczególności w odniesieniu do:

 

a) zarządzania ryzykiem, łącznych kosztów, rocznych kosztów operacyjnych, harmonogram i wyników, o czym mowa w art. 11;

 

b) funkcjonowania zawartych zgodnie z art. 12 umów o delegowaniu zadań;

 

c) zamówień publicznych, o których mowa w art. 7a.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wsparcie Komisji

Forum użytkowników

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie powinno bazować na forum użytkowników ustanowionym przez poprzednie rozporządzenie w sprawie GMES (nr 911/2010).

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja może otrzymać wsparcie ze strony przedstawicieli użytkowników końcowych, niezależnych ekspertów, w szczególności w kwestiach bezpieczeństwa, oraz przedstawicieli odpowiednich agencji krajowych, w szczególności krajowych agencji kosmicznych, w celu zapewnienia jej niezbędnej fachowej wiedzy technicznej i naukowej oraz informacji zwrotnych od użytkowników.

1. Komisja może otrzymać wsparcie ze strony specjalnego organu (forum użytkowników) skupiającego przedstawicieli użytkowników pośrednich i końcowych, niezależnych ekspertów, w szczególności w kwestiach bezpieczeństwa, oraz przedstawicieli odpowiednich agencji krajowych, w szczególności krajowych agencji kosmicznych, w celu zapewnienia jej niezbędnej fachowej wiedzy technicznej i naukowej oraz informacji zwrotnych od użytkowników. Inne zainteresowane podmioty mogą zostać zaproszone w charakterze obserwatorów.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja przewodniczy forum użytkowników i zapewnia jego sekretariat. Forum użytkowników uchwala regulamin wewnętrzny. Pełne informacje o przebiegu prac otrzymują Parlament Europejski, Rada i komitet ds. programu Copernicus.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Okresowe sprawozdanie z oceny zostanie złożone w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. i powinno zawierać dokładną ocenę ewentualnego przekroczenia kosztów.

PROCEDURA

Tytuł

Program Copernicus

Odsyłacze

COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

1.7.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

1.7.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Maria Da Graça Carvalho

27.6.2013

Data przyjęcia

14.11.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (28.11.2013)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Copernicus i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 911/2010
(COM(2013)0312 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Elisabetta Gardini

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Stały, szybki i niezawodny dostęp do danych obserwacyjnych Ziemi ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia dynamiki środowiska i klimatu naszej planety oraz dla uzyskania krytycznych informacji w przypadku sytuacji kryzysowych związanych z klęskami żywiołowymi lub kryzysami humanitarnymi. Elementy te umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji w dziedzinie środowiska, klimatu, ochrony ludności i bezpieczeństwa na poziomie krajowym i europejskim. Copernicus, europejski program obserwacji Ziemi, który jest kontynuacją programu GMES ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 911/2010, stawia sobie ściśle określony cel, jakim jest zapewnienie pełnego i otwartego dostępu do wspomnianych danych.

Program Copernicus jest złożoną całością składającą się z szeregu systemów, które gromadzą dane z wielu źródeł: ze sztucznych satelitów do obserwacji Ziemi oraz z instalacji naziemnych, morskich lub powietrznych.

Program przetwarza te dane i dostarcza użytkownikom wiarygodnych i aktualnych informacji poprzez usługi podzielone na sześć obszarów tematycznych: obszary lądowe, atmosfera, zmiany klimatu, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i bezpieczeństwo. Usługi te stanowią wsparcie dla szerokiego wachlarza zastosowań, takich jak na przykład ochrona środowiska, łagodzenie zmiany klimatu i dostosowywanie się do niej, zarządzanie strefami miejskimi, planowanie regionalne i lokalne, rolnictwo, leśnictwo, zdrowie, transport, zrównoważony rozwój, ochrona ludności i turystyka.

Program Copernicus umożliwia również zastosowania publiczne i komercyjne o szczególnej wartości dodanej oraz pozwala tworzyć możliwości handlowe, miejsca pracy, innowację i wzrost. Program stanowi integralną część strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Po rezolucji Parlamentu Europejskiego odrzucającej wniosek o wyłączenie finansowania programu z wieloletnich ram finansowych wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji zapewnia finansowanie programu Copernicus w okresie 2014-2020 przy maksymalnym poziomie środków na zobowiązania wynoszącym 3 786 mln EUR. Wniosek ma na celu dokładniejsze zdefiniowanie zamierzeń programu i zarządzania nim, zaczynając od roli Komisji.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej podziela i popiera cele i treść wniosku Komisji oraz uważa, że stanowią one ważny krok dla zapewnienia Europie, jej obywatelom i jej przedsiębiorstwom korzyści wynikających z pełnego i otwartego dostępu do danych obserwacyjnych Ziemi. Celem proponowanych poprawek jest udoskonalenie pewnych aspektów wniosku, jego lepsze wyjaśnienie i wzmocnienie, w szczególności w odniesieniu do zakresu kompetencji parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, obejmującego: środowisko, klimat, ochronę ludności, rolę Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

W szczególności dokładniej wyjaśniono definicje usług monitorowania atmosfery i monitorowania zmiany klimatu oraz podkreślono znaczenie korzystania z potencjału i danych już dostępnych w państwach członkowskich bez ich niepotrzebnego powielania, jeżeli jest to możliwe technicznie i jeżeli jest zapewniony szybki dostęp do danych. Lastly, it is important that a coordinating role for the in situ component of Copernicus be given to the EEA.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Celem programu Copernicus jest dostarczanie dokładnych i rzetelnych informacji z dziedziny środowiska i bezpieczeństwa, dostosowanych do potrzeb użytkowników i stanowiących wsparcie dla innych obszarów polityki Unii, w szczególności rynku wewnętrznego, transportu, środowiska, energii, ochrony ludności, współpracy z państwami trzecimi i pomocy humanitarnej. Program Copernicus opiera się na istniejącym potencjale europejskim i nowych, wspólnie wypracowanych aktywach.

(5) Celem programu Copernicus jest terminowe dostarczanie dokładnych, rzetelnych i aktualnych informacji z dziedziny środowiska, zmiany klimatu, ochrony ludności i bezpieczeństwa, dostosowanych do potrzeb użytkowników i stanowiących wsparcie dla innych obszarów polityki Unii, w szczególności rynku wewnętrznego, transportu, środowiska, klimatu, energii, ochrony ludności, współpracy z państwami trzecimi, zapobiegania ryzyku i zarządzaniu nim i pomocy humanitarnej. Program Copernicus opiera się na istniejącym potencjale europejskim i nowych, wspólnie wypracowanych aktywach.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Aby osiągnąć te cele, konieczne jest zaangażowanie właściwych organów na szczeblu regionalnym jako pełnoprawnych partnerów.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Aby program Copernicus osiągnął swoje cele, powinien opierać się na autonomicznym potencjale Unii w zakresie obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej oraz świadczyć usługi operacyjne w dziedzinie środowiska, ochrony ludności i bezpieczeństwa. W ramach programu należy również wykorzystywać dostępne dane gromadzone in situ, dostarczane przez państwa członkowskie. Świadczenie usług operacyjnych zależy od prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa komponentu kosmicznego programu Copernicus. Największym zagrożeniem dla komponentu kosmicznego Copernicus jest rosnące ryzyko kolizji z innymi satelitami i śmieciami kosmicznymi. W związku z tym program Copernicus powinien zatem służyć wspieraniu działań mających na celu ograniczenie takiego ryzyka, w szczególności poprzez wkład do programu ustanowionego decyzją [XXX] Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych11.

(9) Aby program Copernicus osiągnął swoje cele, powinien opierać się na autonomicznym potencjale Unii w zakresie obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej oraz świadczenia usług operacyjnych w dziedzinie środowiska, klimatu, ochrony ludności i bezpieczeństwa. W ramach programu należy również wykorzystywać dostępne dane z pomiarów in-situ i dane teledetekcyjne, dostarczane przez państwa członkowskie. Świadczenie usług operacyjnych zależy od prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa komponentu kosmicznego programu Copernicus. Największym zagrożeniem dla komponentu kosmicznego Copernicus jest rosnące ryzyko kolizji z innymi satelitami i śmieciami kosmicznymi. W związku z tym program Copernicus powinien służyć wspieraniu działań mających na celu ograniczenie takiego ryzyka, w szczególności poprzez wkład do programu ustanowionego decyzją [XXX] Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych11.

____________

_____________

11 Dz.U. L z , s. .

11 Dz.U. L z , s. .

Uzasadnienie

Aby zapewnić kompleksową z naukowego punktu widzenia perspektywę, dane z pomiarów in-situ należy uzupełnić o dane teledetekcyjne.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Wszystkie strategie polityczne, szczególnie dotyczące danych, mające związek z wdrożeniem programu Copernicus powinny być komunikowane w sposób jasny i przejrzysty wszystkim zainteresowanym stronom.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Dane i informacje uzyskane w ramach programu Copernicus należy w pełni, otwarcie i bezpłatnie udostępniać użytkownikom w celu promowania ich wykorzystania i udostępniania, a także w celu umocnienia rynków obserwacji Ziemi w Europie, w szczególności zaś sektorowi niższego szczebla, w celu pobudzenia wzrostu i zwiększenia zatrudnienia.

(21) Dane i informacje uzyskane w ramach programu Copernicus należy w pełni, otwarcie, łatwo i bezpłatnie udostępniać użytkownikom w celu promowania ich wykorzystania i udostępniania, a także w celu umocnienia rynków obserwacji Ziemi w Europie, w szczególności zaś sektorowi niższego szczebla, w celu pobudzenia wzrostu i zwiększenia zatrudnienia.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ochrona środowiska i zapewnienie wsparcia dla działań na rzecz ochrony ludności i w zakresie bezpieczeństwa;

a) monitorowanie środowiska i klimatu, ochrona środowiska, ograniczenie globalnego ocieplenia i zapewnienie wsparcia dla działań na rzecz ochrony ludności i w zakresie bezpieczeństwa;

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wsparcie strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego dzięki przyczynianiu się do realizacji celów związanych z zatrudnieniem i inteligentnym, trwałym wzrostem gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu; w szczególności przyczynia się do stabilności i wzrostu gospodarczego dzięki ułatwieniu komercyjnych zastosowań.

b) wsparcie strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego dzięki przyczynianiu się do realizacji celów związanych z zatrudnieniem i inteligentnym, trwałym wzrostem gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu; w szczególności przyczynia się do stabilności i wzrostu gospodarczego dzięki ułatwieniu komercyjnych zastosowań obserwacji Ziemi.

Uzasadnienie

Użyteczne jest dokładniejsze określenie rodzaju zastosowań komercyjnych, o jakich mowa.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) wsparcie i koordynacja działań państw członkowskich, działań Unii i działań międzynarodowych, takich jak Globalny System Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS);

Uzasadnienie

Jest bardzo ważne, aby działania programu Copernicus były skoordynowane z odpowiednimi inicjatywami na poziomie globalnym, w związku z czym należy wyraźnie nawiązać do tej kwestii nie tylko w preambule, lecz także w części normatywnej.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) wsparcie rozwoju konkurencyjnego europejskiego przemysłu kosmicznego, umożliwiającego Europie utrzymanie jej niezależności i przywództwa na szczeblu globalnym i przyczynianie się do tworzenia nowych możliwości dla przedsiębiorców i usług innowacyjnych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Pierwotne dane i informacje uzyskane z obserwacji kosmicznych, jak również dostępne dane in situ („dane i informacje programu Copernicus”) są dokładne i rzetelne, dostarczane w długiej perspektywie czasu i w zrównoważony sposób oraz są zgodne z wymogami społeczności użytkowników programu Copernicus. Dostęp do przedmiotowych danych jest pełny, otwarty i bezpłatny na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu lub na jego podstawie.

2. Pierwotne dane i informacje uzyskane z obserwacji kosmicznych, jak również dostępne dane z pomiarów in-situ i dane teledetekcyjne („dane i informacje programu Copernicus”) są dokładne i rzetelne, dostarczane w długiej perspektywie czasu i w zrównoważony sposób oraz są zgodne z wymogami społeczności użytkowników programu Copernicus. Dostęp do przedmiotowych danych jest pełny, łatwy, otwarty i bezpłatny na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu lub na jego podstawie.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do celów ust. 2 do społeczności użytkowników programu Copernicus zalicza się europejskie organy krajowe, regionalne lub lokalne, którym powierzono definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie lub monitorowanie usługi lub polityki publicznej w dziedzinach, o których mowa w art. 4 pkt 1.

3. Do celów ust. 2 do społeczności użytkowników programu Copernicus zalicza się europejskie organy krajowe, regionalne lub lokalne, którym powierzono definiowanie, wdrażanie, egzekwowanie, delegowanie lub monitorowanie usługi lub polityki publicznej w dziedzinach, o których mowa w art. 4 pkt 1.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) usługa monitorowania atmosfery zapewnia informacje o jakości powietrza w skali europejskiej oraz składu chemicznego atmosfery w skali globalnej. W szczególności dostarcza informacje systemom monitorowania jakości powietrza na poziomach od lokalnego do krajowego, oraz powinna przyczyniać się do monitorowania zmiennych klimatycznych w aspekcie chemii atmosferycznej;

a) usługa monitorowania atmosfery zapewnia informacje o jakości powietrza w skali europejskiej oraz o składzie chemicznym atmosfery, w tym o spadku zawartości ozonu w stratosferze, w skali globalnej. W szczególności dostarcza informacje systemom monitorowania jakości powietrza na poziomach od lokalnego do krajowego oraz powinna przyczyniać się do monitorowania chemii atmosferycznej i dynamiki systemu ziemskiego;

Uzasadnienie

Spadek zawartości ozonu w stratosferze jest podstawowym zagadnieniem chemii atmosferycznej, o którym należy wyraźnie wspomnieć. Ponadto z naukowego punktu widzenia monitoring atmosfery powinien dotyczyć całej dynamiki systemu ziemskiego, w której zmienne klimatyczne są ważnym, ale nie jedynym elementem.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) usługa monitorowania zmiany klimatu zapewnia informacje mające poszerzyć bazę danych na potrzeby wspierania polityki w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia. W szczególności przyczynia się do dostarczenia kluczowych zmiennych dotyczących klimatu (ECV), analiz klimatu i prognoz w skali czasowej i przestrzennej mających znaczenie dla strategii przystosowawczych i łagodzących w odniesieniu do różnych obszarów korzyści sektorowych i społecznych w Unii;

d) usługa monitorowania zmiany klimatu zapewnia informacje na potrzeby wspierania polityki w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia. W szczególności przyczynia się do dostarczenia kluczowych zmiennych dotyczących klimatu (ECV), analiz klimatu i modeli prognostycznych w skali czasowej i przestrzennej mających znaczenie dla strategii przystosowawczych i łagodzących w odniesieniu do różnych obszarów korzyści sektorowych i społecznych w Unii;

Uzasadnienie

Usługa monitorowania klimatu w ramach programu Copernicus musi się również przyczyniać do uzyskiwania prognoz opartych na modelowaniu naukowym.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Świadczenie usług jest opłacalne i w stosownych przypadkach zdecentralizowane w celu połączenia na poziomie Unii danych i potencjału, które już istnieją na poziomie państw członkowskich. Należy unikać zdobywania nowych danych, które powielają istniejące źródła, chyba że korzystanie z istniejących lub nadających się do uaktualnienia zbiorów danych nie jest technicznie wykonalne, opłacalne albo dane te nie są dostępne w stosownym czasie;

Uzasadnienie

Dzięki korzystaniu z istniejącego potencjału i z istniejących danych, bez ich niepotrzebnego powielania, program może się stać bardziej opłacalny, nie tylko pod względem kosztów. Należy jednak zapewnić możliwość gromadzenia danych na poziomie scentralizowanym, jeżeli wynika to z konieczności technicznej lub jeżeli istniejące dane są niedostępne bądź nie można ich szybko zaktualizować.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. działalność rozwojową polegającą na poprawie jakości i wydajności usług operacyjnych, w tym ich rozwijanie i dostosowanie, oraz na unikaniu lub łagodzeniu ryzyka operacyjnego;

2. działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną polegającą na poprawie jakości i wydajności usług operacyjnych, w tym ich rozwijanie i dostosowanie, oraz na unikaniu lub łagodzeniu ryzyka operacyjnego;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. działalność wspierającą, na którą składają się środki promujące korzystanie z usług operacyjnych przez użytkowników oraz zastosowanie na dalszych etapach, a także działalność w zakresie komunikacji i rozpowszechniania.

3. działalność wspierającą, na którą składają się środki promujące korzystanie z usług operacyjnych przez użytkowników oraz zastosowanie na dalszych etapach, a także działalność w zakresie komunikacji i rozpowszechniania oraz zachęty do rozwoju nowoczesnych zastosowań i zwiększanie świadomości co do możliwości programu Copernicus w zakresie stawiania czoła społecznym i globalnym wyzwaniom.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w celu usprawnienia wymiany danych i informacji między nimi oraz zwiększenia ilości danych i informacji udostępnianych na potrzeby programu Copernicus.

1. Komisja współpracuje z właściwymi organami na szczeblu regionalnym i krajowym w celu usprawnienia wymiany danych i informacji między nimi oraz zwiększenia ilości danych i informacji udostępnianych na potrzeby programu Copernicus.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) krajami objętymi procesem rozszerzenia zgodnie z ich odpowiednimi umowami ramowymi lub protokołem do układu o stowarzyszeniu, określającymi główne zasady i warunki uczestniczenia tych państw w programach UE;

b) krajami objętymi procesem rozszerzenia zgodnie z ich odpowiednimi umowami ramowymi lub układami o stowarzyszeniu, określającymi główne zasady i warunki uczestniczenia tych państw w programach UE;

Uzasadnienie

Wymóg istnienia specjalnych protokołów stanowi przeszkodę, która uniemożliwiła udział państw współpracujących z Europejską Agencją Środowiska, takich jak na przykład państwa regionu Bałkanów Zachodnich, w początkowej fazie programu GMES: jest to błąd, którego nie można powtórzyć w nowej fazie programu Copernicus.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja dba o przejrzyste i regularne zaangażowanie użytkowników i konsultacje z nimi, co umożliwia identyfikację wymagań użytkowników na szczeblu UE i krajowym.

5. Komisja dba o przejrzyste i regularne zaangażowanie użytkowników i konsultacje z nimi, co umożliwia identyfikację wymagań użytkowników na wszystkich szczeblach.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Komisja zapewnia odpowiedni poziom wiedzy o programie Copernicus na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadkach należycie uzasadnionych charakterem działania i konkretną wiedzą fachową organu UE Komisja może powierzyć w całości lub częściowo realizację zadań, o których mowa w art. 4, właściwym organom UE. Takimi organami są:

1. W przypadkach należycie uzasadnionych charakterem działania i konkretną wiedzą fachową organu UE Komisja może powierzyć w całości lub częściowo realizację zadań, o których mowa w art. 4, właściwym organom UE, zgodnie z ich obecnymi kompetencjami. Takimi organami są:

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) Agencja Europejskiego GNSS (GSA).

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja może powierzyć w całości lub częściowo działania związane z komponentem in-situ, o których mowa w art. 6, operatorom usług, o których mowa w art. 4.

6. Komisja może powierzyć w całości lub częściowo działania dotyczące komponentu niezwiązanego z przestrzenią kosmiczną, o których mowa w art. 6, operatorom usług, o których mowa w art. 4, w szczególności Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), jeżeli konieczna jest ich ogólna koordynacja.

Uzasadnienie

Ważne jest wskazanie, że Europejska Agencja Środowiska może i powinna wykonywać niezbędne zadanie ogólnej koordynacji dotyczącej niezwiązanego z przestrzenią kosmiczną komponentu programu Copernicus.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane i informacje programu Copernicus są udostępnione w sposób pełny, otwarty i bezpłatny z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

Dane i informacje programu Copernicus są udostępnione w sposób pełny, łatwy, otwarty i bezpłatny z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

PROCEDURA

Tytuł

Program Copernicus

Odsyłacze

COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

1.7.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

1.7.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Elisabetta Gardini

19.9.2013

Rozpatrzenie w komisji

24.10.2013

 

 

 

Data przyjęcia

27.11.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

54

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Erik Bánki, Gaston Franco, Julie Girling, Eduard-Raul Hellvig, Marusya Lyubcheva, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni

PROCEDURA

Tytuł

Program Copernicus

Odsyłacze

COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)

Data przedstawienia w PE

28.5.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

1.7.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

1.7.2013

ENVI

1.7.2013

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Vittorio Prodi

3.9.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

14.10.2013

 

 

 

Data przyjęcia

28.11.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Carl Schlyter

Data złożenia

14.1.2014