RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010

14.1.2014 - (COM(2013)0312 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD)) - ***I

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Vittorio Prodi


Procedură : 2013/0164(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0027/2014
Texte depuse :
A7-0027/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010

(COM(2013)0312 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0312),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 189 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0195/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0027/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Monitorizarea globală pentru mediu și securitate (GMES) reprezintă o inițiativă de monitorizare condusă de Uniune și executată în parteneriat cu statele membre și cu Agenția Spațială Europeană (ASE). Originea GMES datează din mai 1998, când instituțiile implicate în dezvoltarea activităților spațiale în Europa au adoptat o declarație comună, cunoscută sub numele de „Manifestul de la Baveno”. Manifestul a făcut apel la un angajament pe termen lung privind dezvoltarea de servicii de monitorizare a mediului din spațiu, utilizarea și dezvoltarea în continuare a competențelor și tehnologiilor europene. În 2005, Uniunea a făcut alegerea strategică de a dezvolta o capacitate europeană independentă de observare a Pământului pentru a furniza servicii în domeniile mediului și securității8, ceea ce a condus, în cele din urmă, la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială (2011-2013)9.

(1) Monitorizarea globală pentru mediu și securitate (GMES) reprezintă o inițiativă de monitorizare condusă de Uniune și executată în parteneriat cu statele membre și cu Agenția Spațială Europeană (ESA). Originea GMES datează din mai 1998, când instituțiile implicate în dezvoltarea activităților spațiale în Europa au adoptat o declarație comună, cunoscută sub numele de „Manifestul de la Baveno”. Manifestul a făcut apel la un angajament pe termen lung privind dezvoltarea de servicii de monitorizare a mediului din spațiu, utilizarea și dezvoltarea în continuare a competențelor și tehnologiilor europene. În 2005, Uniunea a făcut alegerea strategică de a dezvolta, în comun cu ESA, o capacitate europeană independentă de observare a Pământului pentru a furniza servicii în domeniile mediului și securității8, ceea ce a condus, în cele din urmă, la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială (2011-2013)9.

__________________

__________________

8 COM(2005)565 din 10 noiembrie 2005.

8 COM(2005)0565 din 10 noiembrie 2005.

9 JO L 276, 20.10.2010, p. 1.

9 JO L 276, 20.10.2010, p. 1.

Justificare

De la crearea sa, GMES a fost un program comun UE-ESA condus de UE. Aproximativ 60 % din investițiile în segmentul spațial de până în prezent au fost finanțate prin ESA.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, programul Copernicus ar trebui să se bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii pentru observațiile din spațiu și să furnizeze serviciile operaționale din domeniul mediului, protecției civile și securității. El ar trebui, de asemenea, să utilizeze datele disponibile in situ, și anume, cele furnizate de către statele membre. Furnizarea de servicii operaționale depinde de funcționarea adecvată și siguranța componentei spațiale a programului Copernicus. Riscul tot mai mare de coliziune cu alți sateliți și deșeuri spațiale este cea mai gravă amenințare la adresa componentei spațiale a programului Copernicus. Prin urmare, programul Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile care au ca scop reducerea acestor riscuri, în special prin contribuția la programul stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială.

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, programul Copernicus ar trebui să se bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii pentru observațiile din spațiu și să furnizeze serviciile operaționale din domeniul mediului, protecției civile și securității. El ar trebui, de asemenea, să utilizeze datele disponibile in situ, și anume, cele furnizate de către statele membre. Programul ar trebui să utilizeze, în cea mai mare măsură posibilă, capacitățile și serviciile de observare din spațiu ale statelor membre. Programul ar trebui să utilizeze și capacitățile inițiativelor comerciale din Europa, contribuind astfel și la dezvoltarea unui sector comercial spațial viabil în Europa. În plus, disponibilitatea sistemului european de sateliți-releu pentru retransmiterea datelor pentru sateliții Sentinel ai programului Copernicus va accelera transmiterea datelor și, prin urmare, va consolida capacitățile de răspuns la cererea în creștere a utilizatorilor de date oferite aproape în timp real. Furnizarea de servicii operaționale depinde de funcționarea adecvată, disponibilitatea permanentă și siguranța componentei spațiale a programului Copernicus. Riscul tot mai mare de coliziune cu alți sateliți și deșeuri spațiale este cea mai gravă amenințare la adresa componentei spațiale a programului Copernicus. Prin urmare, programul Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile care au ca scop reducerea acestor riscuri, în special prin furnizarea, împreună cu EGNOS/Galileo, fără a periclita funcționalitatea lor deplină, a celei mai mari contribuții posibile la programul stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială. Pentru a încuraja dezvoltarea la maximum a sectorului european spațial și a sectorului serviciilor și pentru a obține cea mai mare rentabilitate în raport cu investiția și cea mai bună performanță în dezvoltarea programului Copernicus, ar trebui aplicate principiile referitoare la achizițiile publice, contractele ar trebui să aibă o dimensiune corespunzătoare și ar trebui să se recurgă la subcontractare.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Pachetul financiar maxim necesar pentru acțiunile Copernicus (2014-2020) este de 3 786 de milioane EUR la prețurile din 2011, alocat în cadrul unui capitol bugetar separat în cadrul titlului 2 din rubrica 1a din bugetul general al Uniunii. Personalul și cheltuielile administrative suportate de Comisie în coordonarea programului Copernicus ar trebui finanțate din bugetul Uniunii.

(10) Pachetul financiar maxim necesar pentru acțiunile Copernicus (2014-2020) este de 3 786 de milioane EUR la prețurile din 2011, alocat în cadrul unui capitol bugetar separat în cadrul titlului 2 din rubrica 1a din bugetul general al Uniunii. Personalul și cheltuielile administrative suportate de Comisie în coordonarea programului Copernicus ar trebui finanțate din bugetul Uniunii. În eventualitatea apariției unor obligații financiare suplimentare neprevăzute, orice creștere a contribuției Uniunii nu ar trebui să fie în dauna altor programe și, prin urmare, aceasta ar trebui acoperită de marja disponibilă dintre plafoanele CFM și plafonul resurselor proprii. Pentru a obține cele mai bune rezultate posibile și pentru a profita de cunoștințele generale și de specialitate obținute pe parcursul etapei de implementare a programului, ar trebui experimentate noi modele de organizare pentru planificarea viitoare, cum ar fi o inițiativă comună privind tehnologia spațială și un plan financiar multianual, elaborat cu ajutorul Băncii Europene de Investiții, care să asigure angajamente economice din partea tuturor statelor membre.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Din motive de claritate și pentru a facilita controlul costurilor, pachetul Copernicus ar trebui defalcat pe diferite categorii, conform obiectivelor specifice stabilite în prezentul regulament. Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește realocarea fondurilor de la un obiectiv specific la altul, în cazul în care abaterea depășește cinci procente, cu specificarea priorităților de finanțare ce trebuie să se reflecte în programele de lucru.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Dimensiunea internațională a programului Copernicus este deosebit de relevantă pentru schimbul de date și informații, precum și pentru accesul la infrastructura de observare. Un astfel de sistem de schimb este mai eficient din punct de vedere al costurilor decât sistemele „data-buy” și consolidează dimensiunea globală a programului.

(13) Dimensiunea internațională a programului Copernicus este deosebit de relevantă pentru schimbul de date și informații, precum și pentru accesul la infrastructura de observare. Un astfel de sistem de schimb este mai eficient din punctul de vedere al costurilor decât sistemele „data-buy” și consolidează dimensiunea globală a programului; ar trebui să se asigure protecția adecvată a informațiilor și a datelor astfel schimbate.

Justificare

Raportorul introduce aici cerința privind reciprocitatea. Cu toate acestea, acest termen, deși transmite un mesaj politic puternic, riscă să creeze dificultăți și divergențe de interpretare. De aceea, încercăm să îl înlocuim, în interiorul textului, cu termenii cei mai adecvați din punct de vedere juridic.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să dețină responsabilitatea generală pentru programul Copernicus. Ea ar trebui să își definească prioritățile și obiectivele și să asigure coordonarea generală și supravegherea programului.

(16) Comisia ar trebui să dețină responsabilitatea generală pentru programul Copernicus. Ea ar trebui să definească, în prealabil, cu claritate, prioritățile și obiectivele programului și să asigure coordonarea generală și supravegherea programului. De asemenea, ar trebui depuse eforturi deosebite pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la importanța și omniprezența programelor spațiale în viața de zi cu zi. Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului și statelor membre, în timp util, toate informațiile pertinente referitoare la program.

Justificare

Înțelegerea corectă și susținerea din partea opiniei publice sunt esențiale pentru justificarea bugetului, precum și pentru promovarea produselor programelor spațiale.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Ținând seama de dimensiunea de parteneriat a programului Copernicus și pentru a evita suprapunerea de expertiză tehnică, implementarea programului ar trebui să fie delegată entităților cu capacitatea tehnică și profesională corespunzătoare.

(17) Ținând seama de dimensiunea de parteneriat a programului Copernicus și pentru a evita suprapunerea de expertiză tehnică, implementarea programului ar trebui să fie delegată entităților cu capacitatea tehnică și profesională corespunzătoare, cum ar fi Agenția GNSS European (GSA), care, în strânsă colaborare cu centrele de excelență pentru observarea Pământului, ar putea juca un rol activ în implementarea programului Copernicus în viitor.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) În implementarea programului Copernicus, Comisia se poate baza, în cazul în care acest lucru este justificat de natura specială a acțiunii și expertiza specifică a organismului Uniunii, pe agențiile competente ale Uniunii, cum ar fi Agenția Europeană de Mediu (AEM), Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (FRONTEX), Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA), Centrul Satelitar al Uniunii Europene (CSUE) sau un organ potențial eligibil pentru delegare în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii12. Alegerea organismului Uniunii trebuie să țină seama de eficiența costurilor încredințării acestor sarcini și de impactul asupra structurii de guvernanță și asupra resurselor sale financiare și umane.

(18) În implementarea programului Copernicus, Comisia se poate baza, în cazul în care acest lucru este justificat de natura specială a acțiunii și de expertiza specifică a organismului Uniunii, pe agențiile competente ale Uniunii, cum ar fi Agenția Europeană de Mediu (AEM), Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (Frontex), Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA), Agenția GNSS European (GSA), Centrul Satelitar al Uniunii Europene (CSUE) sau un organ potențial eligibil pentru delegare în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului12. Alegerea organismului Uniunii trebuie să țină seama de eficiența costurilor încredințării acestor sarcini și de impactul asupra structurii de guvernanță și asupra resurselor sale financiare și umane.

__________________

__________________

12 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

12 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) În scopul îndeplinirii obiectivului Copernicus în mod sustenabil, este necesară coordonarea activităților diferiților parteneri implicați în Copernicus, precum și dezvoltarea, instituirea și exploatarea unei capacități de servicii și de observare care să răspundă nevoilor utilizatorilor. În acest context, un comitet ar trebui să acorde asistență Comisiei pentru asigurarea coordonării contribuțiilor la Copernicus din partea Uniunii, a statelor membre și a agențiilor interguvernamentale, în scopul utilizării optime a capacităților existente și al identificării lacunelor care urmează să fie abordate la nivelul Uniunii. Acesta ar trebui, de asemenea, să acorde asistență Comisiei pentru monitorizarea aplicării coerente a Copernicus.

(19) În scopul îndeplinirii obiectivului Copernicus în mod sustenabil, este necesară coordonarea activităților diferiților parteneri implicați în Copernicus, precum și dezvoltarea, instituirea și exploatarea unei capacități de servicii și de observare care să răspundă nevoilor utilizatorilor. În acest context, un comitet ar trebui să acorde asistență Comisiei pentru asigurarea coordonării contribuțiilor la Copernicus din partea Uniunii, a statelor membre, a sectorului privat și a agențiilor interguvernamentale, în scopul utilizării optime a capacităților existente și al identificării lacunelor care trebuie să fie abordate la nivelul Uniunii. Acesta ar trebui, de asemenea, să acorde asistență Comisiei pentru monitorizarea implementării coerente a Copernicus.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) Programul Copernicus ar trebui să respecte normele Uniunii privind contractele publice și să vizeze, mai întâi de toate, raportul preț-calitate, controlul costurilor, reducerea riscurilor, îmbunătățirea eficienței și scăderea dependenței de furnizori unici. Accesul liber și concurența loială în întregul lanț industrial de aprovizionare, oferirea în mod echilibrat a unor posibilități de participare a sectorului la toate nivelurile, inclusiv, în special, a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a mecanismelor de integrare a sistemelor care nu sunt de dimensiuni mari, ar trebui să fie urmărite în toate statele membre. Un posibil abuz de poziție dominantă sau dependența pe termen lung de furnizori unici ar trebui evitată, întrucât ar face serviciile furnizate mai costisitoare și programul Copernicus nesustenabil pe termen lung.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiect

Obiect și domeniu de aplicare

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește Programul Uniunii de observare a Pământului intitulat Copernicus și stabilește normele pentru implementarea acestuia.

Prezentul regulament stabilește Programul Uniunii de observare și monitorizare a Pământului intitulat Copernicus și stabilește normele pentru implementarea, funcționarea și exploatarea acestuia.

 

Programul Copernicus asigură continuitatea acțiunilor realizate în cadrul Programului GMES și cuprinde:

 

(a) o componentă de servicii care asigură accesul la informații în următoarele domenii: monitorizarea atmosferei și a schimbărilor climatice, gestionarea situațiilor de urgență, monitorizarea terestră și monitorizarea și securitatea mediului marin;

 

(b) o componentă spațială care asigură misiuni de observare din spațiu durabile în domeniile serviciilor menționate la litera (a);

 

(c) o componentă in situ care face posibilă coordonarea accesului la observațiile realizate cu ajutorul instalațiilor aeriene, marine și terestre, inclusiv al celor fără echipaj, în domeniile serviciilor menționate la litera (a), și calibrarea și validarea observațiilor din spațiu.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiective generale

Obiective

(1) Programul Copernicus contribuie la următoarele obiective generale:

(1) Copernicus contribuie la următoarele obiective generale:

(a) protecția mediului și furnizarea de suport pentru eforturile de protecție civilă și de securitate;

(a) monitorizarea și protecția mediului și furnizarea de sprijin pentru eforturile de protecție și de securitate civilă;

(b) sprijin pentru strategia de creștere Europa 2020 prin contribuția la îndeplinirea obiectivelor de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; în special, va contribui la stabilitatea și creșterea economică prin stimularea aplicațiilor comerciale.

(b) sprijin pentru strategia de creștere Europa 2020 prin contribuția la îndeplinirea obiectivelor de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; în special, contribuie la stabilitatea și creșterea economică prin stimularea schimbului liber de date și aplicațiilor comerciale. Programul încurajează dezvoltarea unui sector spațial durabil și echilibrat în Uniune, menținând competitivitatea sa la nivel internațional, prin crearea cât mai multor oportunități posibil pentru întreprinderile europene să dezvolte și să furnizeze tehnologii și servicii cheie, asigurând totodată accesul independent al Uniunii la cunoștințele despre mediu;

 

(2) În vederea îndeplinirii obiectivelor generale prevăzute la alineatul (1), programul Copernicus are următoarele obiective specifice:

(2) Datele și informațiile originale provenite din observațiile din spațiu, precum și de la date in situ („date și informații Copernicus”) trebuie să fie precise și fiabile, furnizate în mod sustenabil și pe termen lung și să răspundă cerințelor comunităților de utilizatori ai programului Copernicus. Accesul la aceste date trebuie să fie complet, deschis și gratuit, sub rezerva condițiilor definite în, sau pe baza prezentului regulament.

(a) punerea la dispoziție de date și informații precise și fiabile, furnizate în mod sustenabil, permanent și pe termen lung, care răspund cerințelor comunităților de utilizatori ai programului Copernicus, de exemplu, cele din care fac parte organisme sau entități europene, naționale, regionale sau locale însărcinate cu definirea, implementarea, aplicarea sau monitorizarea unui serviciu sau a unui domeniu de politică public menționat la articolul 4, agenții guvernamentale, universități, instituții de cercetare și utilizatori comerciali sau privați.

 

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile de utilizatori ai programului Copernicus sunt definite ca incluzând organisme europene naționale, regionale sau locale însărcinate cu definirea, implementarea, aplicarea sau monitorizarea unui serviciu sau a unei politici publice în domeniile menționate la articolul 4 alineatul (1).

 

 

(b) asigurarea accesului sustenabil și fiabil la date și informații provenite în urma observațiilor din spațiu de la o instalație de observare terestră autonomă a Uniunii care dispune de specificații tehnice solide și consolidarea mijloacelor și capacităților europene și naționale existente, venind în completarea acestora, ori de câte ori este necesar.

(4) Realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1) se măsoară prin următorii indicatori de rezultat:

(3) Realizarea obiectivelor prevăzute la alineatele (1) și (2) se măsoară prin următorii indicatori de rezultat:

(a) datele și informațiile puse la dispoziție în conformitate cu cerințele de livrare la nivel de servicii pentru mediul înconjurător, protecția civilă și de securitate;

(a) datele și informațiile puse la dispoziție în conformitate cu cerințele de livrare la nivel de servicii pentru mediul înconjurător, protecția civilă și de securitate;

 

(b) completarea infrastructurii spațiale specifice în ceea ce privește sateliții instalați și datele produse, ținând seama de bugetul disponibil;

 

(c) cererea de date și informații obținute în cadrul programului Copernicus măsurată în funcție de evoluția numărului de utilizatori, de volumul de date și de informații accesate și de extinderea distribuției în cadrul instituțiilor Uniunii și al organismelor și autorităților naționale, regionale sau locale;

 

(d) utilizarea datelor și informațiilor programului Copernicus obținute de instituțiile și organismele Uniunii, autoritățile regionale și locale, organizațiile de cercetare, organizațiile internaționale și entitățile private, nivelul de acceptare și de satisfacție și beneficiile oferite cetățenilor Uniunii;

(b) pătrunderea pe piață și competitivitatea operatorilor europeni din aval.

(e) pătrunderea pe piață, crearea de noi piețe și asigurarea competitivității.

 

(Notă tehnică: articolul 3 devine caduc)

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Domeniul de aplicare al serviciilor Copernicus

Funcționarea programului Copernicus

 

Secțiunea I - Serviciile

Serviciile Copernicus, astfel cum sunt menționate la articolul 3 punctul (1), cuprind:

 

1. Servicii operaționale:

1. Serviciile Copernicus cuprind:

(a) serviciile de monitorizare a mediului atmosferic furnizează informații privind calitatea aerului la scară europeană și privind compoziția chimică a atmosferei la scară globală. Serviciile furnizează, în special, informații pentru sistemele de monitorizare a calității aerului de la scară locală până la scară națională și ar trebui să contribuie la monitorizarea variabilelor climatice de chimie a atmosferei;

(a) serviciile de monitorizare a mediului atmosferic furnizează informații privind calitatea aerului la scară europeană și privind compoziția chimică a atmosferei la scară globală, acordând o atenție deosebită monitorizării coronamentului pădurilor. Acestea furnizează, în special, informații pentru sistemele de monitorizare a calității aerului de la scară locală până la scară națională, îndeosebi în ceea ce privește regimul de temperatură, și ar trebui să contribuie la monitorizarea variabilelor climatice de chimie a atmosferei;

(b) serviciile de monitorizare a mediului marin furnizează informații privind stadiul fizic și dinamica oceanelor și ecosistemelor marine pentru oceanul global și zonele regionale europene.

(b) serviciile de monitorizare a mediului marin furnizează informații privind stadiul fizic și dinamica oceanelor și ecosistemelor marine pentru oceanul global, regiunile polare și zonele regionale europene, acordând o atenție deosebită fluxurilor de deșeuri.

(c) serviciul de monitorizare a teritoriului furnizează informații în sprijinul monitorizării de mediu de la nivel global la cel local a biodiversității, solului, apei, pădurilor și a resurselor naturale, precum și în ceea ce privește implementarea generală a politicilor de mediu, agricultură, dezvoltare, energie, planificare urbană, de infrastructură și transport;

(c) serviciul de monitorizare a teritoriului furnizează informații în sprijinul monitorizării de mediu de la nivel global la nivel local a biodiversității, a solului, a apei, a criosferei, a pădurilor, a practicilor agricole și a resurselor naturale, precum și în ceea ce privește implementarea generală a politicilor de mediu, agricultură, dezvoltare, energie, planificare urbană, infrastructură și transport;

(d) serviciul de monitorizare a schimbărilor climatice furnizează informații pentru a consolida baza de cunoștințe în vederea sprijinirii politicilor de atenuare și adaptare. El contribuie, în special, la furnizarea variabilelor climatice esențiale, a analizei climatice și a proiecțiilor la scări spațiale și temporale relevante pentru adaptare și a strategiilor de atenuare pentru diferitele domenii sectoriale și societale din Uniune care au de beneficiat de pe urma sa;

(d) serviciul de monitorizare a schimbărilor climatice furnizează informații pentru a consolida baza de cunoștințe în vederea sprijinirii politicilor de atenuare și adaptare. El contribuie, în special, la furnizarea variabilelor climatice esențiale, a analizei climatice și a proiecțiilor la scări spațiale și temporale relevante pentru adaptare și a strategiilor de atenuare pentru diferitele domenii sectoriale și societale din Uniune care au de beneficiat de pe urma sa;

(e) serviciul de răspuns în caz de urgență furnizează informații pentru intervenții în caz de urgență în ceea ce privește diferite tipuri de dezastre, inclusiv pericolele de natură meteorologică, geofizică, dezastrele provocate deliberat sau accidental de către om și alte catastrofe umanitare, precum și activitățile de prevenire, îmbunătățire a gradului de pregătire, reacție și redresare;

(e) serviciul de răspuns în caz de urgență furnizează informații pentru intervenții în caz de urgență în ceea ce privește diferite tipuri de dezastre, inclusiv pericolele de natură meteorologică, geofizică, dezastrele provocate deliberat sau accidental de către om și alte catastrofe umanitare, precum și activitățile de prevenire, îmbunătățire a gradului de pregătire, reacție și redresare;

(f) serviciul de securitate furnizează informații pentru sprijinirea acțiunilor în cazul provocărilor legate de securitate din Europa, pentru îmbunătățirea prevenirii, pregătirii și capacității de reacție, în special pentru securitatea frontierelor și supravegherea maritimă, dar și sprijin pentru acțiunea externă a Uniunii, prin detectarea și monitorizarea amenințărilor trans-regionale la adresa securității, pentru sistemele de evaluare a riscurilor și de avertizare timpurie, cartografiere și monitorizare a zonelor de frontieră;

(f) serviciul de securitate furnizează informații pentru sprijinirea acțiunilor în cazul provocărilor legate de securitate din Europa, pentru îmbunătățirea prevenirii, pregătirii și capacității de reacție, în special pentru securitatea frontierelor și supravegherea maritimă, dar și sprijin pentru acțiunea externă a Uniunii, prin detectarea și monitorizarea amenințărilor transregionale la adresa securității, pentru sistemele de evaluare a riscurilor și de avertizare timpurie, cartografiere și monitorizare a zonelor de frontieră;

 

Nu există o ordine de prioritate în ceea ce privește aceste servicii. Serviciile sunt operate în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, respectând pe deplin mandatele naționale existente. Prin urmare, acestea permit dezvoltarea de servicii în aval descentralizate și eficiente din punctul de vedere al costurilor care, după caz, integrează la nivel european datele și capacitățile spațiale, in situ și de referință din statele membre pentru a evita suprapunerile.

2. Activitățile de dezvoltare care constau în ameliorarea calității și a performanțelor serviciilor operaționale, inclusiv evoluția și adaptarea acestora, precum și pentru evitarea sau atenuarea riscurilor de exploatare;

2. Pentru a asigura evoluția serviciilor menționate la punctul 1 al prezentei secțiuni și acceptarea lor de către serviciul public se întreprind, de asemenea, următoarele activități:

 

(a) activitățile de dezvoltare care au drept obiectiv ameliorarea calității și a performanțelor serviciilor operaționale, inclusiv evoluția și adaptarea acestora, precum și evitarea sau atenuarea riscurilor de exploatare;

3. Activități de sprijin care constau în măsuri de promovare a utilizării serviciilor de către utilizatori și aplicații în aval, precum și activități de comunicare și diseminare.

(b) sprijin pentru activitățile care constau în măsuri de promovare a utilizării serviciilor operaționale Copernicus, inclusiv activitățile de comunicare și diseminare și dezvoltarea procedurilor și instrumentelor standard de integrare a datelor și informațiilor obținute în cadrul programului Copernicus în fluxurile de lucru ale utilizatorilor:

 

(i) de către autoritățile publice însărcinate cu definirea, implementarea, aplicarea sau monitorizarea unui serviciu sau a unor domenii de politică publice menționate la punctul 1 al prezentei secțiuni;

 

(ii) de către alți utilizatori și aplicații în aval;

 

(iii) de către Agenția GNSS European (GSA) în colaborare cu centrele de excelență pentru observarea Pământului.

Secțiunea II - Componenta spațială

 

Componenta spațială a programului Copernicus furnizează observații din spațiu pentru îndeplinirea obiectivelor menționate la articolul 2, de care beneficiază în primul rând serviciile operaționale menționate la secțiunea I punctul 1 a prezentului articol. Componenta spațială a programului Copernicus include următoarele activități:

 

(a) Furnizarea de observații spațiale, inclusiv:

 

(i) finalizarea, menținerea și exploatarea misiunilor dedicate programului Copernicus, inclusiv atribuirea de sarcini sateliților, monitorizarea și controlul sateliților, primirea și prelucrarea, arhivarea și difuzarea datelor, precum și calibrarea și validarea permanente;

 

(ii) furnizarea de date in situ pentru calibrarea și validarea observațiilor din spațiu;

 

(iii) furnizarea, arhivarea și difuzarea de date de misiune care contribuie la completarea datelor de misiune dedicate programului Copernicus;

 

(iv) întreținerea infrastructurii spațiale a programului Copernicus

 

(b) Activități prin care se răspunde la necesitățile în continuă evoluție ale utilizatorilor, printre care:

 

(i) identificarea lacunelor în materie de observare și specificații ale noilor misiuni spațiale pe baza cerințelor validate ale utilizatorilor și a infrastructurii spațiale existente sau prevăzute;

 

(ii) evoluții care vizează modernizarea și completarea componentei spațiale a programului Copernicus, inclusiv proiectarea și achiziționarea de elemente noi îmbunătățite de infrastructură spațială, inclusiv infrastructura care urmează a fi dată în exploatare după 2025;

 

(c) Contribuția la protejarea sateliților împotriva riscurilor de coliziune prin implementarea Deciziei (XXX) a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială.

 

Secțiunea III - Componenta in situ

 

Componenta in situ a programului Copernicus include următoarele activități:

 

(a) coordonarea și armonizarea colectării și furnizării de date in situ, furnizarea de date in situ serviciilor operaționale, inclusiv date in situ provenite de la terți la nivel internațional;

 

(b) asistență tehnică acordată Comisiei cu privire la cerințele serviciului de date de observare in situ;

 

(c) cooperarea cu operatorii in situ pentru a promova coerența activităților de dezvoltare legate de infrastructuri și de rețele de observare in situ;

 

(d) identificarea și eliminarea lacunelor observațiilor in situ care nu pot fi remediate cu ajutorul infrastructurii și rețelelor existente.

 

(Notă tehnică: articolele 5 și 6 devin caduce)

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pachetul financiar alocat programului Copernicus, pentru perioada 2014-2020, se limitează la maxim 3 786 de milioane EUR la prețurile din 2011.

(1) Suma maximă pentru implementarea programului Copernicus și pentru acoperirea riscurilor aferente activităților sale pentru perioada 2014-2020 este stabilită la 3 786 de milioane EUR la prețurile din 2011, în conformitate cu [articolul 14] din Regulamentul Consiliului nr. [...]13a. În cadrul acestei sume, se distribuie credite operaționale obiectivelor specifice definite la articolul 2 alineatul (2), după cum urmează:

 

(a) furnizarea serviciilor operaționale menționate la articolul 4 paragraful 1 punctul 1, în conformitate cu nevoile utilizatorilor, [X]%;

 

(b) asigurarea unui acces sustenabil și fiabil la observațiile din spațiu, [X%].

 

____________________

 

13a Regulamentul nr. .../... al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L ...).

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Dacă se dovedește necesară o abatere de la alocarea pentru un obiectiv specific cu mai mult de cinci procente, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 21 pentru a modifica această alocare.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 21, specificând prioritățile legate de finanțare ce trebuie să se reflecte în programele de lucru. Primele acte delegate se adoptă înainte de ... *.

 

______________

 

*JO: a se introduce data: un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pachetul financiar pentru programul Copernicus poate include și cheltuielile legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare care sunt necesare în mod nemijlocit pentru gestionarea programului Copernicus și pentru atingerea obiectivelor acestuia, mai ales în ceea ce privește studiile, reuniunile, acțiunile de informare și comunicare, împreună cu cheltuielile privind rețelele TI axate pe prelucrarea de informații și schimbul de date. Resursele alocate activităților de comunicare în temeiul prezentului regulament pot, de asemenea, să contribuie în mod proporțional la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii.

(3) Pachetul financiar pentru programul Copernicus poate include și cheltuielile legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare care sunt necesare în mod nemijlocit pentru gestionarea programului Copernicus și pentru atingerea obiectivelor acestuia, mai ales în ceea ce privește studiile, reuniunile, acțiunile de informare și comunicare, împreună cu cheltuielile privind rețelele TI axate pe prelucrarea de informații și schimbul de date.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Forme de finanțare din partea Uniunii

 

(1) Finanțarea din partea Uniunii poate lua următoarele forme juridice:

 

(a) acorduri de delegare;

 

(b) granturi;

 

(c) contracte de achiziții publice.

 

(2) Se asigură o concurență autentică, transparență și tratament egal în acordarea de finanțare din partea Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

 

(3) Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului privind alocarea fondurilor Uniunii Europene, procesul de evaluare și rezultatele licitațiilor de achiziții și ale contractelor încheiate în baza prezentului articol după atribuirea contractelor.

Justificare

Din motive de claritate și transparență, prezentul amendament preia prevederi din regulamentul precedent privind GMES (nr. 911/2010).

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul de lucru al Comisiei

Rolul Comisiei

(1) Comisia adoptă un program de lucru în conformitate cu articolul 84 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 20 alineatul (3) din prezentul regulament.

(1) Comisia deține responsabilitatea generală pentru programul Copernicus. Ea definește prioritățile și obiectivele programului și supraveghează implementarea sa, în special în ceea ce privește cheltuielile, programul și performanța și interesele de securitate în conformitate cu articolul 16 și furnizează statelor membre și Parlamentului European toate informațiile relevante referitoare la program într-un raport anual privind rezultatele implementării programului. Raportul în cauză include informații privind gestionarea riscurilor, costurile globale, costurile anuale de exploatare ale fiecărui element semnificativ al infrastructurii Copernicus, calendarul, performanța și informațiile asociate cu achizițiile. Raportul în cauză este pus la dispoziția comitetului Copernicus.

 

(2) Comisia adoptă, definește și actualizează, după caz, un plan pe termen lung, inclusiv portofolii tehnice pentru servicii în temeiul secțiunii I punctul 1 al articolului 4. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 20 alineatul (3). După caz, Comisia ține seama de planul pe termen lung atunci când decide alocațiile în cadrul programului său anual de lucru.

 

(3) Comisia cooperează cu statele membre pentru a îmbunătăți schimbul de date și de informații între acestea și pentru a mări volumul de date și informații puse la dispoziția programului Copernicus.

 

(4) Comisia poate adopta măsuri pentru a promova convergența statelor membre în utilizarea datelor și informațiilor programului Copernicus și a accesului acestora la tehnologie și dezvoltare în domeniul observării Pământului. Astfel de măsuri nu denaturează concurența. Actele de punere în aplicare în cauză se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 20 alineatul (2).

 

(5) Comisia gestionează, în numele Uniunii și în domeniul său de competență, relațiile cu țările terțe și organizațiile internaționale, asigurând coordonarea programului Copernicus cu activitățile la nivel național, la nivelul Uniunii și la nivel internațional.

 

(6) Comisia coordonează contribuțiile statelor membre care au ca obiectiv furnizarea de servicii operaționale și disponibilitatea pe termen lung a datelor provenite de la infrastructurile de observare publice și private, necesare pentru exploatarea serviciilor existente și viitoare.

 

(7) Prin crearea unor legături adecvate între acestea, Comisia asigură complementaritatea și coerența programului Copernicus cu politicile, instrumentele, programele și acțiunile relevante ale Uniunii pentru a se asigura că se bucură de beneficiile serviciilor programului Copernicus.

 

(8) Comisia menține implicarea și consultarea transparentă și periodică a utilizatorilor cu toate părțile interesate, permițând identificarea cerințelor utilizatorilor și monitorizarea gradului lor de satisfacție la nivelul Uniunii și la nivel național. În acest sens, comitetul Copernicus menționat la articolul 20 alineatul (1) monitorizează infrastructura specializată de distribuție a datelor Copernicus prin intermediul unei rețele de noduri naționale/regionale al cărei scop este garantarea și coordonarea distribuției de date.

 

 

(9) Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu dispozițiile articolului 21, în ceea ce privește stabilirea cerințelor în materie de date necesare pentru serviciile operaționale, ținând seama de posibila evoluție a acestora.

 

(10) Comisia pune la dispoziție resursele financiare pentru finanțarea programului Copernicus.

 

(11) Comisia ia măsuri adecvate pentru a asigura deplina participare a resurselor private la sprijinirea programului Copernicus și a obiectivelor sale generale, permițând astfel dezvoltarea sectoarelor intermediare și din aval.

 

(12) Comisia promovează un mediu de investiții stabil pe termen lung și consultă părțile interesate atunci când decide schimbarea produselor serviciilor de date și informații care intră în domeniul de aplicare a Regulamentului Copernicus.

 

(13) Comisia sprijină o campanie de informare de amploare adresată autorităților locale privind datele și serviciile programului Copernicus, subliniind, de exemplu, importanța lor în ceea ce privește gestionarea teritorială și politicile publice. În acest cadru, ar trebui elaborată o sinteză privind legislația existentă în materie de mediu a Uniunii, îndeosebi directivele INSPIRE sau Calitatea aerului, la a căror punere în aplicare autoritățile locale au nevoie de date obținute în cadrul programului Copernicus.

 

(14) Comisia adoptă un program de lucru în conformitate cu articolul 84 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 20 alineatul (3) din prezentul regulament.

 

(Notă tehnică: articolele 9 și 11 devin caduce)

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Rolul Agenției Spațiale Europene

 

(1) În temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, Comisia încheie un acord de delegare cu ESA care stabilește, printre altele, condițiile generale ale sarcinilor delegate de Comisie ESA în ceea ce privește:

 

(a) proiectarea, dezvoltarea și achiziționarea componentei spațiale a programului Copernicus;

 

(b) definirea arhitecturii sistemului componentei spațiale pe baza cerințelor utilizatorilor;

 

(c) gestionarea fondurilor alocate;

 

(d) proceduri de monitorizare și control;

 

(e) organizarea unui proces de achiziții pentru acordarea operațiunilor misiunilor specifice unei entități adecvate, cu excepția misiunilor operate de EUMETSAT.

 

În conformitate cu articolul 60 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, în cazurile care privesc dezvoltarea componentei spațiale a programului Copernicus, Comisia poate împuternici ESA să acționeze în calitate de autoritate contractantă, având competența de a lua decizii în ceea ce privește punerea în aplicare și coordonarea sarcinilor de achiziții delegate agenției.

 

(2) Acordul de delegare în cauză este trimis pentru consultare comitetului Copernicus și este prezentat Parlamentului European.

 

ESA informează Comisia periodic cu privire la planurile, costurile și orarul prevăzut, specificând măsurile corective necesare în cazul unei discrepanțe între orarul, bugetul și rezultatele prevăzute.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia poate încredința organismelor competente ale Uniunii sarcinile de implementare descrise în articolul 4, în parte sau în totalitate, în cazul în care acest lucru este justificat de natura specială a acțiunii și expertiza specifică a organismului Uniunii. Printre aceste agenții se numără:

(1) Prin intermediul acordurilor de delegare, în cazul în care acest lucru este justificat de natura specială a acțiunii și de expertiza, mandatul, funcționarea și capacitatea de gestionare specifică a organismului Uniunii, Comisia poate încredința, în parte sau în totalitate, sarcinile de implementare descrise la articolul 4 următoarelor organisme competente ale Uniunii, agenții sau organizații europene:

(a) Agenția Europeană de Mediu (AEM);

(a) Agenția Europeană de Mediu (AEM);

(b) Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (Frontex);

(b) Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (Frontex);

(c) Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (AEMS);

(c) Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (AEMS);

(d) Centrul European pentru Observații din Satelit (EUSC).

(d) Centrul European pentru Observații din Satelit (EUSC).

 

(da) Centrul European pentru Prognoză Meteo pe Termen Mediu (ECMWF);

 

(db) Agenția GNSS European (GSA).

 

(2) Alegerea organismului Uniunii trebuie să țină seama de eficiența costurilor încredințării acestor sarcini și de impactul asupra structurii de guvernanță și asupra resurselor sale financiare și umane.

(2) Alegerea organismului Uniunii ține seama în mod corespunzător de situația pieței, de eficiența costurilor încredințării acestor sarcini și de impactul asupra structurii de guvernanță și asupra resurselor sale financiare și umane. Organismele și organizațiile în cauză ale Uniunii pot deschide concurenței activitățile care le-au fost delegate în conformitate cu principiile achizițiilor publice.

(3) În mod excepțional, sarcinile de execuție bugetară încredințate organismelor competente ale Uniunii în temeiul prezentului articol sunt incluse în programul de lucru al respectivelor organisme ale Uniunii cu titlu informativ.

(3) În mod excepțional, sarcinile de execuție bugetară încredințate organismelor competente ale Uniunii în temeiul prezentului articol sunt incluse în programul de lucru al respectivelor organisme ale Uniunii cu titlu informativ.

(4) Comisia poate încredința, în parte sau în totalitate, Agenției Spațiale Europene (ESA) sarcini de dezvoltare privind componenta spațială descrisă la articolul 5 litera (b).

 

(5) Comisia poate încredința ESA și Organizației europene pentru exploatarea sateliților meteorologici (EUMETSAT), în parte sau în totalitate, sarcinile operaționale ale componentei spațiale descrise la articolul 5 punctul (a).

(5) Comisia încredințează ESA și Organizației europene pentru exploatarea sateliților meteorologici (EUMETSAT), în parte sau în totalitate, sarcinile operaționale ale componentei spațiale descrise la secțiunea II litera (a) a articolului 4 în funcție de cunoștințele specifice fiecăreia.

(6) Comisia poate încredința, în parte sau în totalitate, activitățile componentei in situ descrise la articolul 6, operatorilor serviciilor descrise la articolul 4.

(6) Comisia poate încredința, în parte sau în totalitate, activitățile componentei in situ descrise la secțiunea III articolul 4, operatorilor serviciilor descrise la secțiunea I punctul 1 a articolului în cauză.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Supravegherea operatorilor

Achiziții publice

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii pot prezenta Comisiei reclamații privind atribuirea contractelor și a granturilor în derularea acordului de delegare sau a programului de lucru. Cu toate acestea, aceste reclamații pot viza doar abaterile deliberate, neglijența manifestă sau frauda și pot fi prezentate numai după ce toate căile reparatorii față de operator au fost epuizate.

Dispoziții generale aplicabile achizițiilor publice

 

Principii generale

 

1. Fără a aduce atingere măsurilor necesare pentru a proteja interesele fundamentale în materie de securitate a Uniunii sau de securitate publică sau pentru a asigura conformitatea cu cerințele Uniunii privind controlul exporturilor, dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 și, în special, principiile generale privind accesul deschis și concurența echitabilă pe întreg parcursul lanțului de aprovizionare, lansarea de cereri de ofertă pe baza unor informații transparente și actualizate, comunicarea de informații clare privind normele aplicabile în materie de achiziții publice, criteriile de selecție și de atribuire, precum și orice alte informații pertinente care creează un mediu concurențial echitabil pentru toți potențialii ofertanți, se aplică programului Copernicus.

 

2. Pe parcursul procedurii de achiziții, sunt vizate următoarele obiective de către autoritățile contractante în cadrul cererilor de ofertă:

 

(a) promovarea în întreaga Uniune a unei participări cât mai ample și cât mai deschise posibil din partea tuturor operatorilor economici, în special a celor care au intrat recent pe piață și a IMM-urilor, inclusiv prin încurajarea recurgerii la subcontractarea de către ofertanți;

 

(b) evitarea posibilelor abuzuri din cauza rolului dominant și a dependenței de furnizori unici;

 

(c) valorificarea investițiilor anterioare ale sectorului public și a cunoștințelor desprinse, precum și a experienței și competențelor în cadrul industriei, inclusiv a celor acumulate în etapa de început a programului, garantând totodată respectarea normelor referitoare la procedura competitivă de licitație;

 

(d) utilizarea unor surse multiple de aprovizionare, oricând acest lucru este adecvat pentru asigurarea unui control general mai bun al programului, a costurilor și a termenelor sale;

 

(e) luarea în considerare, după caz, a costurilor totale pe parcursul ciclului util de viață a produsului, serviciului sau lucrării care face obiectul procedurii de licitație, fără a-i calcula valoarea în funcție considerente legate strict de costuri;

 

Dispoziții specifice

 

1. Stabilirea unor condiții echitabile de concurență

 

Autoritatea contractantă adoptă măsurile corespunzătoare pentru stabilirea unor condiții echitabile de concurență atunci când participarea prealabilă a unei societăți la activități legate de cele care fac obiectul cererii de ofertă:

 

(a) poate aduce acestei întreprinderi beneficii considerabile în ceea ce privește informațiile privilegiate și, prin urmare, poate ridica probleme în privința respectării egalității de tratament; sau

 

(b) afectează condițiile normale de concurență sau imparțialitatea și obiectivitatea atribuirii sau executării contractelor.

 

Măsurile în cauză nu aduc atingere concurenței loiale, egalității de tratament și confidențialității informațiilor colectate cu privire la întreprinderi, relațiile comerciale și structura costurilor acestora. În acest context, măsurile țin seama de natura și termenii contractului preconizat.

 

2. Securitatea informațiilor

 

În cazul în care este vorba despre contracte care implică, necesită și/sau conțin informații clasificate, autoritatea/entitatea contractantă precizează în documentația de achiziție măsurile și cerințele necesare în vederea asigurării securității acestor informații la nivelul necesar.

 

3. Fiabilitatea aprovizionării

 

Autoritatea contractantă specifică în documentele legate de achiziție cerințele sale referitoare la fiabilitatea aprovizionărilor sau la furnizarea de servicii pentru executarea contractului.

 

4. Contracte cu tranșe condiționate

 

(a) Autoritatea contractantă poate atribui un contract sub forma unui contract cu tranșe condiționate.

 

(b) Contractul cu tranșe condiționate include o tranșă fermă, însoțită de un angajament bugetar care are drept rezultat un angajament ferm privind furnizarea de lucrări, de bunuri și de servicii contractate pentru această tranșă, precum și una sau mai multe tranșe condiționate din punctul de vedere al bugetului sau al execuției. Documentația de achiziție precizează elementele specifice contractelor cu tranșe condiționate. Ea definește, în special, obiectul, prețul sau metodele de stabilire a acestuia și modalitățile de furnizare de lucrări, de bunuri și de servicii în fiecare tranșă.

 

(c) Prestațiile din tranșa fermă trebuie să constituie un ansamblu coerent; același lucru este valabil și pentru prestațiile din fiecare tranșă condiționată, având în vedere prestațiile din toate tranșele anterioare.

 

(d) Executarea fiecărei tranșe condiționate se supune deciziei autorității contractante, notificată contractantului în condițiile stabilite în contract. Atunci când o tranșă condiționată este consolidată cu întârziere sau nu este consolidată, contractantul poate beneficia, în cazul în care contractul prevede acest lucru și în condițiile pe care le stabilește, de o compensație de așteptare sau de o compensație de reziliere.

 

(e) Atunci când, în cazul unei anumite tranșe, autoritatea contractantă constată că lucrările, bunurile și serviciile convenite pentru tranșa respectivă nu au fost realizate, aceasta poate solicita daune și poate rezilia contractul, în cazul în care contractul prevede acest lucru și în condițiile stabilite în cuprinsul său.

 

5. Contracte cu plata costurilor și primă de remunerare

 

(a) Autoritatea contractantă poate opta pentru un contract cu plata integrală sau parțială a costurilor și primă de remunerare, în limita unui plafon tarifar, în condițiile prevăzute la litera (b).

 

 

Prețul care urmează a fi achitat pentru astfel de contracte este constituit din rambursarea tuturor cheltuielilor directe suportate de contractant ca urmare a executării contractului, cum ar fi cheltuielile pentru forța de muncă, materiale, consumabile, utilizarea echipamentelor și a infrastructurilor necesare executării contractului. La cheltuielile în cauză se adaugă fie o sumă forfetară care acoperă cheltuielile generale și beneficiul, fie o sumă care acoperă cheltuielile generale și un stimulent bazat pe atingerea obiectivelor legate de rezultate și calendar.

 

(b) Autoritatea contractantă poate opta pentru un contract cu plata integrală sau parțială a costurilor și primă de remunerare atunci când nu se poate stabili în mod obiectiv un preț fix exact și dacă se poate dovedi în mod rezonabil că un astfel de preț ferm ar fi anormal de ridicat, având în vedere incertitudinile inerente realizării contractului pentru că:

 

(i) contractul vizează elemente foarte complexe sau face apel la o tehnologie nouă și, prin urmare, implică riscuri tehnice importante; sau

 

(ii) din motive operaționale, activitățile care fac obiectul contractului trebuie inițiate fără întârziere, chiar dacă nu se poate stabili încă un preț ferm și definitiv în totalitate pentru că există riscuri semnificative sau pentru că executarea contractului depinde parțial de executarea altor contracte.

 

(c) Plafonul tarifar al unui contract cu plata integrală sau parțială a costurilor și primă de remunerare este prețul maxim plătibil. Acesta nu poate fi depășit decât în cazuri excepționale motivate corespunzător și cu acordul prealabil al autorității contractante.

 

(d) Documentația procedurii de achiziții pentru contracte cu plata integrală sau parțială a costurilor și primă de remunerare precizează:

 

(i) natura contractului, și anume dacă este vorba despre un contract cu plata integrală sau parțială a costurilor și primă de remunerare în limita unui plafon tarifar;

 

(ii) pentru un contract cu plata parțială a costurilor și primă de remunerare, elementele contractului care fac obiectul plății costurilor;

 

(iii) cuantumul plafonului tarifar;

 

(iv) criteriile de atribuire, care trebuie să permită, în special, evaluarea probabilității bugetului estimat, a costurilor care pot fi plătite, a mecanismelor de stabilire a costurilor în cauză, a beneficiilor menționate în ofertă;

 

(v) tipul de majorare menționată la litera (a) care urmează să se aplice cheltuielilor efective;

 

(vi) normele și procedurile de stabilire a eligibilității costurilor preconizate de ofertant pentru executarea contractului, conform principiilor menționate la litera (e);

 

(vii) normele contabile pe care trebuie să le respecte ofertanții;

 

(viii) în cazul unui contract cu plata parțială a costurilor și primă de remunerare care trebuie transformat într-un contract cu preț ferm și definitiv, parametrii acestei transformări.

 

(e) Cheltuielile declarate de contractant în cursul executării unui contract cu plata integrală sau parțială a costurilor și primă de remunerare sunt eligibile doar dacă:

 

(i) sunt suportate efectiv pe durata contractului, cu excepția costurilor echipamentelor, infrastructurilor și imobilizărilor necorporale necesare executării contractului care pot fi considerate ca fiind eligibile pentru valoarea totală de cumpărare a acestora;

 

(ii) sunt menționate în bugetul estimativ eventual revizuit prin actele adiționale la contractul inițial;

 

(iii) sunt necesare pentru executarea contractului;

 

(iv) rezultă din executarea contractului și sunt direct imputabile acesteia;

 

(v) pot fi identificate și verificate, sunt înregistrate în contabilitatea contractantului și sunt stabilite în conformitate cu normele contabile menționate în caietul de sarcini și în contract;

 

(vi) respectă dispozițiile legislației fiscale și sociale aplicabile;

 

(vii) nu sunt exceptate de la termenii contractului;

 

(viii) sunt rezonabile, justificate și respectă cerințele bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența.

 

Contractantul este responsabil pentru contabilizarea costurilor, păstrarea unei bune evidențe contabile sau a oricărui alt document necesar pentru a dovedi faptul că cheltuielile a căror plată o solicită sunt efectuate și sunt în conformitate cu principiile definite la prezentul articol. Cheltuielile pe care contractantul nu le poate justifica sunt considerate neeligibile, iar plata acestora este refuzată.

 

(f) Autoritatea contractantă îndeplinește următoarele sarcini pentru a asigura buna execuție a contractelor cu plata integrală sau parțială a costurilor și primă de remunerare:

 

(i) stabilește cel mai realist plafon tarifar, permițând în același timp o flexibilitate necesară integrării riscurilor sale tehnice;

 

(ii) transformă un contract cu plata parțială a costurilor și primă de remunerare într-un contract cu preț ferm și definitiv în totalitate, atunci când, în cursul executării contractului, se poate stabili un astfel de preț ferm și definitiv; în acest scop, stabilește parametrii de conversie pentru trecerea de la un contract cu plata costurilor și primă de remunerare la un contract cu preț ferm și definitiv;

 

(iii) pune în aplicare măsuri de urmărire și control care prevăd, în special, un sistem estimativ de anticipare a costurilor;

 

(iv) stabilește principiile, instrumentele și procedurile adecvate pentru executarea contractelor, în special pentru identificarea și controlul eligibilității cheltuielilor declarate de contractant sau de subcontractanții acestuia în cursul executării contractului și pentru introducerea de modificări la contract;

 

(v) garantarea respectării de către contractant și subcontractanții acestuia a normelor contabile prevăzute în contract și obligația de a furniza documentele contabile care trebuie să aibă forță probantă;

 

(vi) asigurarea în permanență, în cursul executării contractului, a eficacității principiilor, instrumentelor și procedurilor menționate la punctul (iv).

 

6. Modificări

 

Autoritatea contractantă și contractanții pot modifica contractul printr-un act adițional cu condiția ca actul în cauză să îndeplinească următoarele condiții:

 

(a) nu schimbă obiectul contractului;

 

(b) nu afectează echilibrul economic al contractului;

 

(c) nu introduce condiții care, dacă ar fi figurat inițial în documentația de achiziție, ar fi permis admiterea unor ofertanți, alții decât cei admiși inițial, sau ar fi permis reținerea unei oferte, alta decât cea reținută inițial.

 

7. Subcontractarea

 

(a) Autoritatea contractantă solicită ofertantului să subcontracteze o parte a contractului printr-o procedură competitivă de licitație la niveluri adecvate de subcontractare unor întreprinderi care nu aparțin grupului din care ofertantul face parte, în special firmelor nou-apărute și IMM-urilor.

 

(b) Autoritatea contractantă enunță partea din contract care trebuie subcontractată sub forma unui interval care comportă un procent minim și un procent maxim. La definirea acestor procente, autoritatea contractantă ține seama de faptul că respectivele procente sunt proporționale cu obiectul și valoarea contractului, ținând seama de natura sectorului de activitate în cauză și, în special, de situația concurenței și potențialul industrial observat.

 

(c) Dacă ofertantul indică în oferta sa că intenționează să nu subcontracteze nicio parte din contract sau să subcontracteze o parte mai mică decât minimul din intervalul menționat la litera (b), ofertantul indică motivele pentru aceasta autorității contractante. Autoritatea contractantă transmite aceste informații Comisiei.

 

(d) Autoritatea contractantă poate să respingă subcontractanții selectați de candidat în stadiul procedurii de atribuire a contractului principal sau de ofertantul reținut în momentul executării contractului. Autoritatea justifică în scris această respingere, care nu poate fi întemeiată decât pe criteriile aplicate pentru selecția ofertanților pentru contractul principal.

Amendamentul          25

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele și informațiile programului Copernicus trebuie puse la dispoziție pe o bază integrală, deschisă și gratuită, sub rezerva următoarelor limitări specifice:

Datele și informațiile programului Copernicus sunt puse la dispoziție pe o bază integrală, deschisă și gratuită, îndeosebi pentru situațiile de urgență și în scopul acordării ajutorului pentru dezvoltare, respectând pe deplin politica Uniunii în materie de protecție a datelor, sub rezerva următoarelor limitări specifice:

(a) condițiile de autorizare anexate datelor și informațiilor terțe;

(a) condițiile de autorizare anexate datelor și informațiilor terțe;

(b) formatele de difuzare, caracteristicile și mijloacele de distribuție;

(b) formatele de difuzare, caracteristicile și mijloacele de distribuție;

(c) interesele de securitate și relațiile externe al Uniunii sau ale statelor sale membre;

(c) interesele de securitate și relațiile externe al Uniunii sau ale statelor sale membre;

(d) riscul de perturbare, din motive de siguranță sau tehnice, a sistemului care produce datele și informațiile programului Copernicus.

(d) riscul de perturbare, din motive de siguranță sau tehnice, a sistemului care produce datele și informațiile programului Copernicus.

 

Nu mai târziu de 1 ianuarie 2017, Comisia se consultă cu toate părțile interesate relevante în vederea efectuării unei revizuiri a impactului acestei politici privind datele asupra datelor europene și a pieței serviciilor. Dacă este necesar, revizuirea poate conduce la o revizuire a politicii privind datele.

 

Drepturile existente de acces la datele privind sateliții Sentinel ai programului Copernicus deținute de statele participante la programul de dezvoltare a componentelor spațiale ale GMES derulat de către ESA sunt respectate.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3), acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, contractele, acordurile de grant și deciziile privind granturile care rezultă din implementarea prezentului program conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, în conformitate cu competențele lor respective.

(4) Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3), acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, contractele, acordurile de grant și deciziile privind granturile care rezultă din implementarea prezentului program conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, în conformitate cu competențele lor respective. Parlamentul European este informat despre rezultatele acestor audituri și investigații.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Uniunea sau un organism sau fond desemnat în mod expres este proprietarul tuturor activelor corporale și necorporale constituite sau dezvoltate în cadrul programului Copernicus sub rezerva acordurilor încheiate cu părți terțe, dacă este cazul, cu privire la drepturile de proprietate existente.

(1) Uniunea sau un organism desemnat în mod expres este proprietarul tuturor activelor corporale și necorporale constituite sau dezvoltate în cadrul programului Copernicus sub rezerva acordurilor încheiate cu părți terțe, dacă este cazul, cu privire la drepturile de proprietate existente.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia poate fi asistată de reprezentanți ai utilizatorilor finali, experți independenți, în special în materie de securitate, precum și de reprezentanți ai agențiilor naționale de resort, în special agențiile spațiale naționale, care furnizează expertiza științifică și tehnică necesară și comentarii din partea utilizatorilor.

(1) Comisia poate fi asistată de un organism specific - „forumul utilizatorilor” - compus din reprezentanți ai utilizatorilor intermediari și finali, experți independenți, în special în materie de securitate, precum și din reprezentanți ai agențiilor naționale de resort, în special agențiile spațiale naționale/regionale sau asociațiile lor, care furnizează expertiza științifică și tehnică necesară și comentarii din partea utilizatorilor, cu precădere cu privire la identificarea, definirea și validarea cerințelor utilizatorilor. Alte părți interesate relevante pot fi invitate în calitate de observatori. Comisia prezidează forumul utilizatorilor și asigură secretariatul acestuia. Forumul utilizatorilor își adoptă regulamentul de procedură. Parlamentul European, Consiliul și comitetul Copernicus sunt informați pe deplin despre lucrările acestuia.

 

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Pentru a promova și facilita utilizarea tehnologiilor de observare a Pământului atât de către autoritățile locale, cât și de către IMM-uri, Comisia este asistată, sub supravegherea comitetului Copernicus, de o rețea specializată de distribuție a datelor Copernicus, inclusiv de organismele naționale și regionale.

 

Reprezentanții ESA și ai operatorilor care îndeplinesc sarcini în cadrul programului se implică în calitate de observatori în activitatea comitetului Copernicus, în condițiile prevăzute de regulamentul său de procedură.

 

Acordurile internaționale încheiate de Uniune pot prevedea participarea, după caz, a reprezentanților țărilor terțe sau ai organizațiilor internaționale la lucrările comitetului Copernicus în condițiile prevăzute de regulamentul său de procedură.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Competența de adoptare a actelor delegate menționate la articolul 15 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (3) îi este conferită Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu 1 ianuarie 2014.

(2) Competența de adoptare a actelor delegate menționate la articolul 8 alineatul (8), articolul 15 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (3) îi este conferită Comisiei pe perioada desfășurării programului.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 22 ­– alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Până cel mai târziu la 30 iunie 2018, Comisia va întocmi un raport de evaluare privind îndeplinirea obiectivelor tuturor sarcinilor finanțate de programul Copernicus la nivelul rezultatelor și efectelor, al valorii europene adăugate a acestora și la nivelul eficienței utilizării resurselor. În special, evaluarea abordează relevanța continuă a tuturor obiectivelor, precum și contribuția măsurilor la obiectivele prevăzute la articolele 2 și 3.

(1) Până cel mai târziu la 1 ianuarie 2017, Comisia întocmește un raport de evaluare privind îndeplinirea obiectivelor tuturor sarcinilor finanțate de programul Copernicus la nivelul rezultatelor și efectelor, al valorii europene adăugate a acestora și la nivelul eficienței utilizării resurselor, indicând posibilele depășiri ale costurilor. În special, evaluarea abordează relevanța continuă a tuturor obiectivelor, precum și contribuția măsurilor la obiectivele prevăzute la articolul 2, precum și performanța structurii organizaționale și amploarea serviciilor prestate. Evaluarea include o analiză a impactului articolului 14 asupra datelor europene și a pieței serviciilor și, dacă este cazul, este însoțită de propuneri de modificare a prezentului regulament. Până la cel târziu 1 ianuarie 2020, Comisia prezintă, pe baza raportului de evaluare, o propunere de regulament privind revizuirea prezentului regulament.

EXPUNERE DE MOTIVE

Într-o perioadă în care deținerea și utilizarea adecvată a informațiilor are implicații geostrategice, Europa trebuie să fie capabilă să evalueze răspunsurile sale în materie de politică în mod independent și fiabil și în timp util. Programul Copernicus (noua denumire a GMES) furnizează infrastructura necesară, sistemul european complex de observare a Pământului. Propunerea Comisiei semnalează debutul etapei operaționale a rețelei de sateliți. Principalul obiectiv este să le fie util cetățenilor europeni în mai multe domenii, vizând în special obiective legate de mediu și de schimbările climatice, menținând totodată natura civilă a programului; totuși, unele dintre elementele mai controversate ale programului, cum ar fi guvernanța și politica privind datele, vor trebui îmbunătățite pentru a asigura evoluția lor fără probleme. De fapt, având în vedere că programul Copernicus este considerat o prioritate atât a politicii industriale, cât și a celei de mediu, fiind, potrivit Comisiei, un program emblematic, este surprinzător că propunerea inițială de buget a fost redusă cu aproape 35%. La urma urmei, sectorul spațiului oferă numeroase locuri de muncă, reprezentând un domeniu de cercetare relevant; se preconizează că programul Copernicus va genera un profit de 3,2 euro pentru fiecare euro cheltuit: oare nu acum este momentul potrivit pentru a viza extinderea economiei europene? Oare nu acum este momentul potrivit pentru proiecte economice de amploare care să redreseze economia Europei? În amendamentele sale, raportorul sugerează explorarea unor modele organizaționale, de gestionare și de finanțare alternative pentru viitor cu scopul de a asigura angajamente pe termen lung și o guvernanță echilibrată. Întrucât regulamentul prevede deja o linie bugetară pentru programul de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială, care este esențial în viitor pentru securitatea infrastructurilor spațiale europene și a operațiunilor independente, raportorul consideră că, în această etapă a programului, este mai util ca activitățile de cercetare din cadrul programului Copernicus să fie finanțate din fondurile dedicate spațiului din cadrul Orizont 2020.

Majoritatea amendamentelor au în principal drept scop să uniformizeze structura documentului cu regulamentele anterioare și să profite de experiența obținută în urma procedurii de adoptare a programului Galileo: este vorba îndeosebi de măsurile legate de achizițiile publice și de descrierea rolului ESA, „partenerul” important al Comisiei Europene în acest proces. În general, raportorul a încercat să țină seama de pozițiile diferite ale părților interesate și să elaboreze textul în așa fel încât să aibă în vedere un model mai reprezentativ pentru industrie și pentru autoritățile locale, asigurându-se totodată că infrastructura va fi instalată după cum s-a prevăzut și că sunt urmărite obiectivele strategice, industriale, economice și sociale. În acest sens, au fost luate măsuri pentru a promova convergența europeană, mai multă transparență și responsabilitatea democratică în cadrul programului. Comisia este împuternicită să adopte măsuri de punere în aplicare pentru a promova convergența statelor membre în utilizarea datelor și informațiilor programului Copernicus și pentru a garanta accesul acestora la tehnologia și dezvoltarea serviciilor din domeniul observării Pământului. În timp ce Comisia își va asuma responsabilitatea generală a programului și coordonarea sa, este prevăzută și o delegare a sarcinilor pentru a facilita implicarea părților terțe. Sporirea rolului unora dintre părțile interesate în procesul de luare a deciziilor ar periclita echilibrul etic dintre cei care stabilesc regulile privind participarea și cei care participă cu adevărat.

Totuși, este important ca Comisia să stimuleze asumarea unui angajament la scară largă al părților interesate publice și private europene, făcând astfel posibilă dezvoltarea sectoarelor intermediar și din aval și facilitând crearea de noi piețe. În acest cadru, raportorul sugerează înființarea unei rețele specializate de distribuție a datelor Copernicus din care să facă parte organisme naționale și regionale și al cărei scop este sprijinirea utilizării tehnologiilor de observare a Pământului de către autoritățile locale și IMM-uri.

În sfârșit, dispunând de o politică de date adecvate, programul Copernicus are potențialul de a stimula industria europeană a serviciilor de observare a Pământului și industriile dedicate serviciilor pentru utilizatori, ajutându-le să devină lideri mondiali. Politica de punere la dispoziție a datelor pe o bază integrală, deschisă și gratuită este o componentă importantă a Regulamentului Copernicus întrucât, în principiu, europenii nu ar trebui să plătească de două ori pentru aceleași date. Cu toate acestea, o politică în materie de date care ar fi considerată adecvată trebuie să țină seama de aspecte de ordin strategic și economic și trebuie să evite crearea de obstacole în calea competitivității industriilor europene. În ceea ce privește accesul la date, reciprocitatea cu țări terțe, care nu contribuie la program reprezintă o modalitate importantă de a asigura concurența loială. Ar trebui prevăzute excepții la acest principiu pentru situații de urgență și de securitate civilă sau în cazul în care sau în cazul în care există o valoarea adăugată pentru alte politici europene, îndeosebi în domeniul ajutorului pentru dezvoltare. Negocierea de către Comisie a unor acorduri cu părți terțe în alte domenii este deja prevăzută în regulament, facilitând introducerea acestui principiu.

AVIZ al Comisiei pentru bugete (15.11.2013)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 911/2010

(COM(2013)0312/2 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD))

Raportoare pentru aviz: Maria Da Graça Carvalho

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Programul Copernicus a fost propus ca succesor al programului european de observare a Pământului, GMES (Monitorizare globală pentru mediu și securitate), care a fost dezvoltat pentru prima dată ca parte a Programului-cadru de cercetare și dezvoltare tehnologică, iar mai apoi stabilit, în 2010, ca program operațional în domeniul politicii spațiale.

Scopul său principal este de a oferi date și informații provenite din observațiile realizate în spațiu și local, care contribuie la protejarea mediului, la protecția civilă și la securitate, în esență la creșterea economică.

Spre deosebire de programele financiare pentru perioada 2014-2020, prezenta propunere de regulament de instituire a programului Copernicus a fost prezentată de către Comisie numai după încheierea negocierilor privind noul cadru financiar multianual. Odată CFM aprobat de instituții, programul Copernicus va dispune de o linie bugetară proprie la rubrica 1a, cu un cuantum de 3 786 milioane de euro în prețuri 2011 (4 291 milioane de euro în prețuri curente) pentru șapte ani.

Acordul CFM ar prezenta garanții în ce privește rezervarea acestui „cuantum” în bugetul UE. În primul rând, articolul consacrat proiectelor de mare anvergură din cadrul proiectului de regulament de stabilire a CFM pentru perioada 2014-2020 include 3 786 de milioane de euro (în prețuri 2011) ca sumă maximă pentru programul Copernicus - ca și proiectul regulamentului Copernicus depus de către Comisie. În al doilea rând, proiectul de acord interinstituțional specifică faptul că marja de 10% de flexibilitate legislativă (în cadrul căreia un buget anual poate fi diferit de suma de referință a programului) nu se aplică proiectelor pe scară largă.

Raportoarea urmărește să ofere garanții suplimentare pentru autoritatea bugetară fără a împiedica demararea rapidă a programului. Modificările propuse vizează să ofere mai multă transparență în modelul de finanțare al programului Copernicus și mai multe informații și implicare din partea Parlamentului European, în special în ceea ce privește defalcarea pachetului Copernicus, evoluția costurilor sale, precum și utilizarea acordurilor de delegare, subvenții și achiziții publice ca forme de finanțare din partea Uniunii.

Raportoarea propune, de asemenea, să oficializeze implicarea utilizatorilor și a părților interesate prin utilizarea în continuare a „forumului utilizatorilor”, înființat conform Regulamentului GMES.

În ultimul rând, ținând seama de expunerea specifică a sateliților din cadrul programului Copernicus la riscul de coliziune, raportoarea insistă asupra contribuției financiare pe care acesta ar trebui să o acorde programului de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, programul Copernicus ar trebui să se bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii pentru observațiile din spațiu și să furnizeze serviciile operaționale din domeniul mediului, protecției civile și securității. El ar trebui, de asemenea, să utilizeze datele disponibile in situ, și anume, cele furnizate de către statele membre. Furnizarea de servicii operaționale depinde de funcționarea adecvată și siguranța componentei spațiale a programului Copernicus. Riscul tot mai mare de coliziune cu alți sateliți și deșeuri spațiale este cea mai gravă amenințare la adresa componentei spațiale a programului Copernicus. Prin urmare, programul Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile care au ca scop reducerea acestor riscuri, în special prin contribuția la programul stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială11.

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, programul Copernicus ar trebui să se bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii pentru observațiile din spațiu și să furnizeze serviciile operaționale din domeniul mediului, protecției civile și securității. El ar trebui, de asemenea, să utilizeze datele disponibile in situ, și anume, cele furnizate de către statele membre. Furnizarea de servicii operaționale depinde de funcționarea adecvată și siguranța componentei spațiale a programului Copernicus. Riscul tot mai mare de coliziune cu alți sateliți și deșeuri spațiale este cea mai gravă amenințare la adresa componentei spațiale a programului Copernicus. Prin urmare, programul Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile care au ca scop reducerea acestor riscuri, în special prin acordarea, împreună cu EGNOS/Galileo, a celei mai mari contribuții la programul stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială11.

______________

__________________

11 JO L, , p..

11 JO L, , p..

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Pachetul financiar maxim necesar pentru acțiunile Copernicus (2014-2020) este de 3 786 de milioane EUR la prețurile din 2011, alocat în cadrul unui capitol bugetar separat în cadrul titlului 2 din rubrica 1a din bugetul general al Uniunii. Personalul și cheltuielile administrative suportate de Comisie în coordonarea programului Copernicus ar trebui finanțate din bugetul Uniunii.

(10) Ca proiect de mare anvergură în sensul [articolului 14] din Regulamentul Consiliului (UE) nr. .../2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, cuantumul financiar maxim disponibil pentru acțiunile Copernicus (2014-2020) și pentru orice risc posibil aferent activităților sale este de 3 786 de milioane EUR la prețurile din 2011, alocat în cadrul unui capitol bugetar separat în cadrul titlului 2 din rubrica 1a din bugetul general al Uniunii. Personalul și cheltuielile administrative suportate de Comisie în coordonarea programului Copernicus ar trebui finanțate din bugetul Uniunii. În eventualitatea apariției unor obligații financiare suplimentare neprevăzute, creșterea contribuției Uniunii nu ar trebui să fie în detrimentul altor programe și, prin urmare, aceasta ar trebui acoperită de marja disponibilă dintre plafoanele CFM și plafonul resurselor proprii.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Din motive de claritate și pentru a facilita controlul costurilor, pachetul Copernicus ar trebui defalcat în diferite categorii, conform obiectivelor specifice stabilite în prezentul regulament. Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește realocarea fondurilor de la un obiectiv specific la altul, în cazul în care abaterea depășește cinci procente, cu specificarea priorităților de finanțare ce trebuie să se reflecte în programele de lucru.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să dețină responsabilitatea generală pentru programul Copernicus. Ea ar trebui să își definească prioritățile și obiectivele și să asigure coordonarea generală și supravegherea programului.

(16) Comisia ar trebui să dețină responsabilitatea generală pentru programul Copernicus. Ea ar trebui să definească prioritățile și obiectivele programului cu claritate în prealabil și să asigure coordonarea generală și supravegherea programului. De asemenea, ar trebui depuse eforturi deosebite pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la importanța și omniprezența programelor spațiale în viața noastră cotidiană. Aceasta ar trebui să prezinte Parlamentului și statelor membre, în timp util, toate informațiile pertinente referitoare la program.

Justificare

Înțelegerea corectă și susținerea din partea opiniei publice sunt esențiale pentru justificarea bugetului, precum și pentru promovarea produselor programelor spațiale.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) În vederea sporirii valorii programului Copernicus pentru utilizatori, Comisia ar trebui să fie asistată de reprezentanți ai utilizatorilor medii și finali, experți din statele membre, inclusiv din agențiile naționale de resort sau de către experți independenți.

(25) În vederea sporirii valorii programului Copernicus pentru utilizatori, Comisia ar trebui să fie asistată de o entitate specială („forumul utilizatorilor”) compusă din reprezentanți ai utilizatorilor medii și finali, experți din statele membre, inclusiv din agențiile naționale de resort și experți independenți. Alte părți interesate relevante ar putea fi invitate să participe în calitate de observatori.

Justificare

Noul regulament ar trebui să utilizeze în continuare „forumul utilizatorilor”, înființat în temeiul precedentului regulament GMES 911/2010.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Contribuția la protejarea sateliților împotriva riscurilor de coliziune.

(c) Contribuția la protejarea sateliților împotriva riscurilor de coliziune prin implementarea deciziei [XXX] a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială.

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că programul Copernicus va contribui la programul de sprijin SST.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pachetul financiar alocat programului Copernicus, pentru perioada 2014-2020, se limitează la maxim 3 786 de milioane EUR la prețurile din 2011.

(1) Suma maximă pentru implementarea programului Copernicus și pentru acoperirea riscurilor aferente activităților sale pentru perioada 2014-2020 este stabilită la 3 786 de milioane EUR la prețurile din 2011, în conformitate cu [articolul 14] din Regulamentul Consiliului nr. [...] de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. În cadrul acestei sume, se distribuie credite operaționale obiectivelor specifice astfel cum sunt definite la articolul 3, după cum urmează:

 

(a) furnizarea serviciilor operaționale menționate la articolul 4 punctul 1, în conformitate cu nevoile utilizatorilor, [X]%;

 

(b) asigurarea unui acces sustenabil și fiabil la observațiile din spațiu, [X%].

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Dacă se dovedește necesară o abatere de la alocarea pentru un obiectiv specific cu mai mult de cinci procente, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 21 pentru a modifica această distribuție.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 21, specificând prioritățile legate de finanțare ce trebuie să se reflecte în programele de lucru. Primele acte delegate se adoptă înainte de ... *.

 

______________

 

*JO: a se introduce data - un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Forme de finanțare din partea Uniunii

 

(1) Finanțarea din partea Uniunii poate lua următoarele forme juridice:

 

(a) acorduri de delegare;

 

(b) subvenții;

 

(c) contracte de achiziții publice.

 

(2) Se asigură concurență autentică, transparență și tratament egal în acordarea de finanțare din partea Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

 

(3) Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului despre alocarea fondurilor Uniunii Europene, despre procesul de evaluare și rezultatele licitațiilor de achiziții și ale contractelor încheiate în baza prezentului articol, după atribuirea contractelor.

Justificare

Din motive de claritate și transparență, prezentul amendament preia prevederi din precedentul regulament GMES 911/2010.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Comisia prezintă Parlamentului și statelor membre, în timp util, toate informațiile pertinente referitoare la program, în special în ce privește gestionarea riscurilor, costurile, calendarul și performanța.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Se încredințează sarcini altor organisme acorduri de delegare în conformitate cu articolele 58 și 60 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la aceste modificări.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3), acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, contractele, acordurile de grant și deciziile privind granturile care rezultă din implementarea prezentului program conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, în conformitate cu competențele lor respective.

(4) Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3), acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, contractele, acordurile de grant și deciziile privind granturile care rezultă din implementarea prezentului program conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, în conformitate cu competențele lor respective. Parlamentul European este informat despre rezultatele acestor audituri și investigații.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17a

 

Informarea Parlamentului European și a Consiliului

 

În fiecare an, atunci când prezintă proiectul de buget, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind implementarea programului. Raportul cuprinde toate informațiile în legătură cu programele, în special în ce privește:

 

(a) gestionarea riscurilor, costurile globale, costul de funcționare anual, calendarul și performanța, astfel cum sunt menționate la articolul 11;

 

(b) funcționarea acordurilor de delegare încheiate în temeiul articolului 12;

 

(c) achizițiile publice astfel cum sunt menționate la articolul 7a.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Asistența acordată Comisiei

Forumul utilizatorilor

Justificare

Noul regulament ar trebui să utilizeze în continuare „forumul utilizatorilor”, înființat în temeiul precedentului regulament GMES 911/2010.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia poate fi asistată de reprezentanți ai utilizatorilor finali, experți independenți, în special în materie de securitate, precum și de reprezentanți ai agențiilor naționale de resort, în special agențiile spațiale naționale, care furnizează expertiza științifică și tehnică necesară și comentarii din partea utilizatorilor.

 

(1) Comisia poate fi asistată de o entitate specială, „forumul utilizatorilor”, compusă din reprezentanți ai utilizatorilor intermediari și finali, experți independenți, în special în materie de securitate, precum și reprezentanți ai agențiilor naționale de resort, în special agențiile spațiale naționale, care furnizează expertiza științifică și tehnică necesară și comentarii din partea utilizatorilor. Alte părți interesate relevante pot fi invitate în calitate de observatori.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Comisia prezidează forumul utilizatorilor și asigură secretariatul acestuia. Forumul utilizatorilor își adoptă regulamentul de procedură. Parlamentul European, Consiliul și Comitetul Copernicus sunt informați pe deplin despre lucrările acestuia.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Cel mai târziu la 30 iunie 2016 ar trebui prezentat un raport intermediar, care ar trebui să cuprindă o evaluare precisă a posibilelor depășiri ale costurilor.

PROCEDURĂ

Titlu

Programul Copernicus

Referințe

COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

1.7.2013

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

1.7.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Maria Da Graça Carvalho

27.6.2013

Data adoptării

14.11.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (28.11.2013)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010

(COM(2013)0312 – C7‑0195/2013 – 2013/0164(COD))

Raportoare pentru aviz: Elisabetta Gardini

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Un acces constant, în timp util și fiabil la datele de observare a Pământului este esențial pentru a înțelege dinamica mediului și a climei planetei noastre și pentru a obține informații esențiale în caz de urgență legat de dezastre naturale sau crize umanitare. Acestea oferă o bază solidă pentru a lua decizii informate în domeniul mediului, al climei, al protecției civile și al securității la nivel național și european. Copernicus, programul european de observare a Pământului, care este continuarea programului GMES, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 911/2010, își propune obiectivul garantării unui astfel de acces la date în mod complet și deschis.

Copernicus constă într-un ansamblu complex de sisteme de colectare a datelor din mai multe surse: sateliți artificiali pentru observarea Pământului și instalații terestre, marine sau aeropurtate.

Elaborează astfel de date și oferă utilizatorilor informații fiabile și actualizate prin servicii structurate în șase domenii tematice: teritoriul, atmosfera, schimbările climatice, gestionarea urgențelor și securitatea. Serviciile susțin o gamă amplă de aplicații, cum ar fi protecția mediului, atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, gestionarea zonelor urbane, planificarea regională și locală, agricultura, pădurile, sănătatea, transporturile, dezvoltarea durabilă, protecția civilă și turismul.

Copernicus permite și aplicații publice și comerciale cu o valoare adăugată concretă și permite crearea de oportunități comerciale, locuri de muncă, inovații și creștere economică. Programul este o parte integrantă a Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Propunerea de regulament prezentată de Comisie, în urma Rezoluției Parlamentului European, care a respins propunerea de excludere a finanțării programului din cadrul financiar multianual, garantează funcționarea Copernicus în perioada 2014-2020, cu un nivel maxim de credite de angajament în valoare de 3 786 de milioane EUR. Propunerea vizează o mai bună definire a obiectivelor programului și a guvernanței sale, începând cu rolul Comisiei.

Raportoarea pentru aviz împărtășește și susține obiectivele și conținutul propunerii Comisiei și consideră că acestea reprezintă un pas important pentru a asigura Europei, cetățenilor săi și întreprinderilor sale avantajele care decurg din accesul complet și deschis la datele de observare a Pământului. Amendamentele propuse urmăresc îmbunătățirea unor aspecte ale propunerii și clarificarea și consolidarea acesteia, în special, în privința domeniilor de competență ale Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a Parlamentului și anume: mediul, clima, protecția civilă și rolul Agenției Europene de Mediu (AEM).

În special, definițiile serviciilor de monitorizare a mediului atmosferic și de monitorizare a schimbărilor climatice sunt formulate mai clar și este subliniată importanța utilizării capacităților și datelor existente în statele membre pentru a evita suprapuneri inutile, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, și se garantează disponibilitatea datelor în timp util. În cele din urmă, este importantă introducerea explicită a rolului AEM de coordonare a componentei in situ a Copernicus.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Obiectivele programului Copernicus sunt furnizarea de informații exacte și fiabile în domeniul mediului și al securității, în funcție de necesitățile utilizatorilor și sprijinirea altor politici ale Uniunii, în special cu privire la piața internă, transporturile, mediul, energia, protecția civilă, cooperarea cu țările terțe și ajutorul umanitar. Acesta se bazează pe capacitățile existente în Europa, completate cu noi active dezvoltate în comun.

(5) Obiectivele programului Copernicus sunt furnizarea în timp util de informații exacte, fiabile și actualizate în domeniul mediului, al schimbărilor climatice, al protecției civile și al securității, în funcție de necesitățile utilizatorilor și în sprijinul altor politici ale Uniunii, în special cu privire la piața internă, transporturile, mediul, clima, energia, protecția civilă, cooperarea cu țările terțe, gestionarea și prevenirea riscurilor și ajutorul umanitar. Acesta se bazează pe capacitățile existente în Europa, completate cu noi active dezvoltate în comun.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Pentru atingerea acelor obiective, este necesară implicarea autorităților competente de la nivel regional, în calitate de parteneri cu drepturi depline.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, programul Copernicus ar trebui să se bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii pentru observațiile din spațiu și să furnizeze serviciile operaționale din domeniul mediului, protecției civile și securității. El ar trebui, de asemenea, să utilizeze datele disponibile in situ, și anume, cele furnizate de către statele membre. Furnizarea de servicii operaționale depinde de funcționarea adecvată și siguranța componentei spațiale a programului Copernicus. Riscul tot mai mare de coliziune cu alți sateliți și deșeuri spațiale este cea mai gravă amenințare la adresa componentei spațiale a programului Copernicus. Prin urmare, programul Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile care au ca scop reducerea acestor riscuri, în special prin contribuția la programul stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială11.

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, programul Copernicus ar trebui să se bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii pentru observațiile din spațiu și să furnizeze serviciile operaționale din domeniul mediului, climei, protecției civile și securității. El ar trebui, de asemenea, să utilizeze datele provenite din măsurările disponibile in situ și din teledetecție, și anume, cele furnizate de către statele membre. Furnizarea de servicii operaționale depinde de funcționarea adecvată și siguranța componentei spațiale a programului Copernicus. Riscul tot mai mare de coliziune cu alți sateliți și deșeuri spațiale este cea mai gravă amenințare la adresa componentei spațiale a programului Copernicus. Prin urmare, programul Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile care au ca scop reducerea acestor riscuri, în special prin contribuția la programul stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială11.

____________

_____________

11 JO L , , p. .

11 JO L , , p. .

Justificare

Pentru a oferi o perspectivă exhaustivă din punct de vedere științific, datele in situ ar trebui completate cu date provenite din teledetecție.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Toate politicile, îndeosebi politica în materie de date, legate de punerea în aplicare a programului Copernicus ar trebui comunicate în mod clar și transparent tuturor părților interesate.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Datele și informațiile produse în cadrul programului Copernicus ar trebui să fie puse la dispoziția utilizatorilor pe o bază integrală, deschisă și gratuită, pentru a promova utilizarea și partajarea acestora, precum și consolidarea piețelor de observare a Pământului în Europa, în special a sectorului din aval, ceea ce va permite creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

(21) Datele și informațiile produse în cadrul programului Copernicus ar trebui să fie puse la dispoziția utilizatorilor pe baza unui acces integral, ușor, deschis și gratuit, pentru a promova utilizarea și partajarea acestora, precum și pentru a consolida piețele de observare a Pământului în Europa, în special a sectorului din aval, ceea ce va permite creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) protecția mediului și furnizarea de suport pentru eforturile de protecție civilă și de securitate;

(a) monitorizarea mediului și a climei, protecția mediului, limitarea încălzirii globale și furnizarea de suport pentru eforturile de protecție civilă și de securitate;

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sprijin pentru strategia de creștere Europa 2020 prin contribuția la îndeplinirea obiectivelor de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; în special, va contribui la stabilitatea și creșterea economică prin stimularea aplicațiilor comerciale.

(b) sprijin pentru strategia de creștere Europa 2020 prin contribuția la îndeplinirea obiectivelor de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; în special, va contribui la stabilitatea și creșterea economică prin stimularea aplicațiilor comerciale de observare a Pământului.

Justificare

Este util să fie clarificat tipul aplicațiilor comerciale la care se face referire.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) sprijinul pentru activitățile statelor membre, ale Uniunii și internaționale, cum ar fi Sistemului Global al Sistemelor de Observare a Pământului (GEOSS) și coordonarea cu aceste activități;

Justificare

Este foarte important ca activitățile din cadrul programului Copernicus să fie coordonate cu inițiative similare la nivel mondial. Prin urmare, se recomandă introducerea unei trimiteri explicite privind acest aspect, nu numai în preambul ci și în partea dispozitivă.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) sprijin pentru dezvoltarea unei industrii spațiale europene competitive care să permită Uniunii să își păstreze independența și poziția de lider la nivel mondial și să contribuie la crearea de noi oportunități de afaceri și de servicii inovatoare.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Datele și informațiile originale provenite din observațiile din spațiu, precum și de la date in situ („date și informații Copernicus”) trebuie să fie precise și fiabile, furnizate în mod sustenabil și pe termen lung și să răspundă cerințelor comunităților de utilizatori ai programului Copernicus. Accesul la aceste date trebuie să fie complet, deschis și gratuit, sub rezerva condițiilor definite în, sau pe baza prezentului regulament.

(2) Datele și informațiile originale provenite din observațiile din spațiu, precum și din date din măsurările disponibile in situ și din teledetecție („date și informații Copernicus”) trebuie să fie precise și fiabile, furnizate în mod sustenabil și pe termen lung și să răspundă cerințelor comunităților de utilizatori ai programului Copernicus. Accesul la acele date trebuie să fie complet, ușor, deschis și gratuit, sub rezerva condițiilor definite în prezentul regulament sau pe baza acestuia.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile de utilizatori ai programului Copernicus sunt definite ca incluzând organisme europene naționale, regionale sau locale însărcinate cu definirea, implementarea, aplicarea sau monitorizarea unui serviciu sau a unei politici publice în domeniile menționate la articolul 4 alineatul (1).

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile de utilizatori ai programului Copernicus sunt definite ca incluzând organisme europene naționale, regionale sau locale însărcinate cu definirea, implementarea, aplicarea, delegarea sau monitorizarea unui serviciu sau a unei politici publice în domeniile menționate la articolul 4 alineatul (1).

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) serviciile de monitorizare a mediului atmosferic furnizează informații privind calitatea aerului la scară europeană și privind compoziția chimică a atmosferei la scară globală. Serviciile furnizează, în special, informații pentru sistemele de monitorizare a calității aerului de la scară locală până la scară națională și ar trebui să contribuie la monitorizarea variabilelor climatice de chimie a atmosferei;

(a) serviciile de monitorizare a mediului atmosferic furnizează informații privind calitatea aerului la scară europeană și privind compoziția chimică a atmosferei, inclusiv privind reducerea ozonului stratosferic, la scară globală. Serviciile furnizează, în special, informații pentru sistemele de monitorizare a calității aerului de la scară locală până la scară națională și trebuie să contribuie la monitorizarea compoziției chimice a atmosferei și a dinamicii Pământului ca sistem;

Justificare

Reducerea ozonului stratosferic este un element fundamental al compoziției chimice a atmosferei care trebuie menționat în mod explicit. În plus, din punct de vedere științific, monitorizarea atmosferei trebuie să abordeze întreaga dinamică a Pământului ca sistem, având ca element important, dar nu exclusiv, variabilele climatice.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) serviciul de monitorizare a schimbărilor climatice furnizează informații pentru a consolida baza de cunoștințe în vederea sprijinirii politicilor de atenuare și adaptare. El contribuie, în special, la furnizarea variabilelor climatice esențiale, a analizei climatice și a proiecțiilor la scări spațiale și temporale relevante pentru adaptare și a strategiilor de atenuare pentru diferitele domenii sectoriale și societale din Uniune care au de beneficiat de pe urma sa;

(d) serviciul de monitorizare a schimbărilor climatice furnizează informații în vederea sprijinirii politicilor de atenuare și adaptare. El contribuie, în special, la furnizarea variabilelor climatice esențiale, a analizelor climatice și a modelelor predictive la scară spațială și la scară temporală relevante pentru strategiile de adaptare și a de atenuare în diferitele domenii sectoriale și societale din Uniune care au de beneficiat de pe urma sa;

Justificare

Serviciul de monitorizare a climei din programul Copernicus trebuie să contribuie și la obținerea de predicții bazate pe aplicarea unor modele științifice.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prestarea serviciilor este eficientă din punct de vedere al costurilor și descentralizată, dacă este cazul, pentru a integra la nivelul Uniunii date și capacități existente la nivelul statelor membre. Se evită achiziționarea de noi date care se suprapun surselor existente, cu excepția cazului în care utilizarea ansamblurilor de date existente sau care pot fi actualizate nu este fezabilă din punct de vedere tehnic, eficientă din punct de vedere al costurilor sau disponibilă în timp util.

Justificare

Utilizarea capacităților și datelor existente, evitând suprapunerea inutilă, poate face programul mai eficient, din punct de vedere al costurilor și nu numai. Totuși trebuie garantată posibilitatea colectării datelor la nivel centralizat, dacă este necesar din punct de vedere tehnic sau dacă datele existente nu sunt disponibile sau nu pot fi actualizate în timp util.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Activitățile de dezvoltare care constau în ameliorarea calității și a performanțelor serviciilor operaționale, inclusiv evoluția și adaptarea acestora, precum și pentru evitarea sau atenuarea riscurilor de exploatare;

(2) Activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare care constau în ameliorarea calității și a performanțelor serviciilor operaționale, inclusiv evoluția și adaptarea acestora, precum și pentru evitarea sau atenuarea riscurilor de exploatare.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Activități de sprijin care constau în măsuri de promovare a utilizării serviciilor de către utilizatori și aplicații în aval, precum și activități de comunicare și diseminare.

(3) Activități de sprijin care constau în măsuri de promovare a utilizării serviciilor operaționale de către utilizatori și aplicații în aval, activități de comunicare și diseminare, precum și stimulente pentru dezvoltarea de aplicații moderne și sensibilizarea în ceea ce privește potențialul programului Copernicus de a contribui la abordarea provocărilor societale și globale.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia cooperează cu statele membre pentru a îmbunătăți schimbul de date și de informații între acestea și pentru a mări volumul de date și informații puse la dispoziția programului Copernicus.

(1) Comisia cooperează cu autoritățile competente de la nivel național și regional pentru a îmbunătăți schimbul de date și de informații între acestea și pentru a mări volumul de date și informații puse la dispoziția programului Copernicus.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) țările candidate, precum și cele potențial candidate în conformitate cu acordurile-cadru sau cu un protocol la un acord de asociere, prin care se stabilesc principiile generale și condițiile de participare a acestor țări la programele Uniunii;

(b) țările candidate, precum și cele potențial candidate în conformitate cu acordurile-cadru sau cu un acord de asociere, prin care se stabilesc principiile generale și condițiile de participare a acestor țări la programele Uniunii;

Justificare

Cerința existenței unor protocoale specifice este obstacolul care a împiedicat participarea țărilor care colaborează cu Agenția Europeană de Mediu, cum ar fi țările din Balcanii de Vest, la faza inițială a programului GMES. Este o greșeală care nu mai trebuie repetată în noua fază a programului Copernicus.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Comisia menține implicarea și consultarea transparentă și periodică a utilizatorilor, permițând identificarea cerințelor utilizatorilor la nivelul Uniunii și la nivel național.

(5) Comisia menține implicarea și consultarea transparentă și periodică a utilizatorilor, permițând identificarea cerințelor utilizatorilor la toate nivelurile.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Comisia se asigură că programul Copernicus este suficient de bine cunoscut la nivelul Uniunii, precum și la nivel național, regional și local.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia poate încredința organismelor competente ale Uniunii sarcinile de implementare descrise în articolul 4, în parte sau în totalitate, în cazul în care acest lucru este justificat de natura specială a acțiunii și expertiza specifică a organismului Uniunii. Printre aceste agenții se numără:

(1) Comisia poate încredința organismelor competente ale Uniunii, în conformitate cu mandatele actuale ale acestora, sarcinile de implementare descrise în articolul 4, în parte sau în totalitate, în cazul în care acest lucru este justificat de natura specială a acțiunii și expertiza specifică a organismului Uniunii. Printre aceste agenții se numără:

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) Agenția GNSS European (GSA).

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Comisia poate încredința, în parte sau în totalitate, activitățile componentei in situ descrise la articolul 6, operatorilor serviciilor descrise la articolul 4.

(6) Comisia poate încredința, în parte sau în totalitate, activitățile componentei non spațiale descrise la articolul 6, operatorilor serviciilor descrise la articolul 4, în special Agenției Europene de Mediu (AEM), atunci când este necesară o coordonare generală.

Justificare

Este important să se menționeze că Agenția Europeană de Mediu poate și trebuie să îndeplinească sarcina indispensabilă a coordonării generale în ceea ce privește componenta non spațială a Copernicus.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 14 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele și informațiile programului Copernicus trebuie puse la dispoziție pe o bază integrală, deschisă și gratuită, sub rezerva următoarelor limitări specifice:

Datele și informațiile programului Copernicus sunt puse la dispoziție pe baza unui acces integral, ușor, deschis și gratuit, sub rezerva următoarelor limitări specifice:

PROCEDURĂ

Titlu

Programul Copernicus

Referințe

COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

1.7.2013

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

1.7.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Elisabetta Gardini

19.9.2013

Examinare în comisie

24.10.2013

 

 

 

Data adoptării

27.11.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

54

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Erik Bánki, Gaston Franco, Julie Girling, Eduard-Raul Hellvig, Marusya Lyubcheva, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni

PROCEDURĂ

Titlu

Programul Copernicus

Referințe

COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)

Data prezentării la PE

28.5.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

1.7.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

BUDG

1.7.2013

ENVI

1.7.2013

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Vittorio Prodi

3.9.2013

 

 

 

Examinare în comisie

14.10.2013

 

 

 

Data adoptării

28.11.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Membri supleanți prezenți la votul final

Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Țicău

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Carl Schlyter

Data depunerii

14.1.2014