ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване

16.1.2014 - (COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD)) - ***I

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Амелия Андерсдотер


Процедура : 2013/0064(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0030/2014
Внесени текстове :
A7-0030/2014
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване

(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0107),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 189, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0061/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по външни работи и комисията по бюджети (A7–0030/2014),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Космическите отпадъци се превърнаха в най-сериозната заплаха за устойчивостта на космическите дейности. Поради това следва да се създаде програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (наричано по-долу „КНП“) с цел да се подпомогне създаването и осъществяването на услуги, състоящи се в наблюдението и проучването на космически обекти, за да се предотвратява увреждането на космически апарати поради сблъсък, както и да се предотвратява повреждането на наземната инфраструктура или загубата на човешки живот в резултат на неконтролирано повторно навлизане на космически апарати или техни части в земната атмосфера.

(5) Космическите отпадъци се превърнаха в сериозна заплаха за устойчивостта на космическите дейности, за наличието на основни орбитални слотове и радиочестотен спектър и на възможности за изстрелване на космически апарати. Поради това следва да се създаде програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (наричано по-долу „КНП“) с цел да се подпомогне създаването и осъществяването на услуги, състоящи се в наблюдението и проучването на космически обекти, за да се предотвратява увреждането на космически апарати поради сблъсък. Разпространението на космическите отпадъци се отразява и върху случаите на неконтролирано и носещо рискове повторно навлизане на космически обекти. Следователно е необходимо създаването на услуга за КНП с цел предвиждане на траекториите и пътя на повторно навлизане и предоставяне на полезна информация на правителствата и службите за гражданска защита.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Предоставянето на услуги за КНП ще бъде от полза за всички публични и частни оператори на космическата инфраструктура, включително и на Съюза с оглед на отговорностите му за космическите програми на ЕС – Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и „Галилео“, чието изпълнение се осигурява с Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)12 и програмата „Коперник“/ГМОСС, създадена с Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно Европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.)13. Предупрежденията за повторно навлизане също така ще бъдат от полза и за националните публични органи за гражданска защита.

(6) Предоставянето на услуги за КНП ще бъде от полза за всички публични и частни оператори на космическата инфраструктура, включително и на Съюза с оглед на отговорностите му за космическите програми на ЕС – Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и „Галилео“, чието изпълнение се осигурява с Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)12 и програмата „Коперник“/ГМОСС, създадена с Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно Европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.)13. Предупрежденията за неконтролирано повторно навлизане и изчисляването на географските и часовите зони на падането също така ще бъдат от полза и за националните публични органи за гражданска защита. Освен това тези услуги могат да помогнат на частните застрахователи да изчислят потенциалните задължения за щети, които биха възникнали в резултат на сблъсък по време на жизнения цикъл на спътник.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Услугите за КНП следва да бъдат допълващи по отношение на изследователските дейности, свързани със защитата на космическата инфраструктура, които се провеждат в рамките на програма „Хоризонт 2020“, създадена с [препратката към Регламента относно „Хоризонт 2020“ следва да бъде добавена след приемането ѝ] както и по отношение на дейностите на Европейската космическа агенция в тази област.

(7) Услугите за КНП следва да бъдат допълващи по отношение на изследователските дейности, свързани със защитата на космическата инфраструктура, които се провеждат в рамките на програма „Хоризонт 2020“, създадена с [препратката към Регламента относно Хоризонт 2020“ следва да бъде добавена след приемането ѝ], като например развитието на оптични лазерни технологии за проследяване, както и по отношение на дейностите на Европейската космическа агенция или на други международни, вече съществуващи или бъдещи изследователски дейности в тази област. Освен това те следва да допълват водещите космически програми на Съюза, като „Коперник“ и „Галилео“, инициативата за Програма в областта на цифровите технологии и други телекомуникационни инфраструктури, които подпомагат постигането на информационното общество.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Програмата за подкрепа на КНП следва да допринася за гарантиране на мирното използване и изследване на космическото пространство.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Програмата за подкрепа на КНП също така следва да е допълваща по отношение на съществуващи мерки за понижаване на риска, като насоките на Организацията на обединените нации (ООН) относно намаляването на космическите отпадъци или други инициативи, като например предложението на Съюза за Международен кодекс за поведение при дейности в открития космос.

(8) Програмата за подкрепа на КНП също така следва да е допълваща по отношение на съществуващи мерки за понижаване на риска, като насоките на Организацията на обединените нации (ООН) относно намаляването на космическите отпадъци или други международни инициативи за гарантиране на устойчивост и стабилни структури на управление в областта на космическото пространство, и следва да е в съответствие с предложението на Съюза за Международен кодекс за поведение при дейности в открития космос.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) Програмата за подкрепа на КНП се състои от изграждане на мрежа и използване на датчици за КНП за предоставяне на услуги за КНП. След като това бъде постигнато програмата за подкрепа на КНП може и следва да се насочи към предоставяне на подкрепа за разработването на нови датчици или към участие в подобряване на съществуващи датчици.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) Комисията, в тясно сътрудничество с Европейската космическа агенция и други заинтересовани страни, следва да продължи да изпълнява водеща роля в диалога относно космическото пространство със стратегическите си партньори. Тясното сътрудничество със САЩ следва да се поддържа и задълбочава по отношение на европейските услуги за КНП.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8в) Успоредно с необходимостта от дългосрочен и всеобхватен капацитет за КНП, Съюзът следва да дава приоритет, да подкрепя и да се възползва от инициативи за мерки за активно премахване и обезвреждане на космически отпадъци, като разработената от ЕКА инициатива, като най-ефективен начин за намаляване на рисковете от сблъсък и рисковете, свързани с неконтролираното им повторно навлизане в атмосферата на Земята.

Изменение  9

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Изискванията към потребителите на КНП в гражданската и военната сфера са определени в работния документ на службите на Комисията „Изисквания към потребителите на високо равнище в гражданската и военната сфера във връзка с осведомяването относно ситуацията в космическото пространство“14, одобрен от държавите членки в Комитета по политика и сигурност на Съвета на 18 ноември 2011 г.15 Предоставянето на услуги за КНП би трябвало да служи единствено за граждански цели. Чисто военните изисквания не следва да се разглеждат в настоящото решение.

(9) Изискванията към потребителите на КНП в гражданската и военната сфера са определени в работния документ на службите на Комисията „Изисквания към потребителите на високо равнище в гражданската и военната сфера във връзка с осведомяването относно ситуацията в космическото пространство“14, одобрен от държавите членки в Комитета по политика и сигурност на Съвета на 18 ноември 2011 г.15 Предоставянето на услуги за КНП следва да служи както за граждански, така и за военни цели и това не следва да ограничава Европейската агенция по отбрана (EDA) да дава своя принос към програмата. Следва да се направи подробен анализ на това как военните способности на държавите членки, ще спечелят от предоставянето на услуги за КНП, както и на приноса на услугите за КНП за осигуряването на изпълнението на Договора за космическото пространство.

__________________

__________________

14SEC(2011) 1247 окончателен, 12.10.2011 г.

14SEC(2011) 1247 окончателен, 12.10.2011 г.

15Документ на Съвета 15715/11 от 24.10.2011 г.

15Документ на Съвета 15715/11 от 24.10.2011 г.

Изменение  10

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Осъществяването на услуги за КНП следва да се основава на партньорство между Съюза и държавите членки и да използва съществуващите, както и бъдещите национални експертни познания и активи, като например математически анализ и ноу-хау относно моделирането, наземни радари или телескопи, предоставени от участващите държави членки. Държавите членки запазват собствеността и контрола върху своите активи и остават отговорни за тяхното функциониране, поддръжка и обновяване.

(10) Осъществяването на услуги за КНП следва да се основава на партньорство между Съюза и държавите членки, със съответния принос на ЕКА, Съюза и националните агенции и да използва съществуващите, както и бъдещите национални и европейски експертни познания и активи, като например математически анализ и ноу-хау в областта на моделирането, наземни радари или телескопи, предоставени от участващите държави членки и ЕКА. Държавите членки и ЕКА запазват собствеността и контрола върху своите активи и остават отговорни за тяхното функциониране, поддръжка и обновяване.

Изменение  11

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Сателитният център на Европейския съюз (EUSC), агенция на Съюза, създадена със Съвместно действие на Съвета от 20 юли 2001 г. за създаването на Сателитен център на Европейския съюз (2001/555/ОВППС)16, която предоставя информационни услуги и продукти, свързани с геопространствени образи, с различни нива на класификация за потребителите в гражданската и военната сфера, може да отговаря за осъществяването и предоставянето на услуги за КНП. Неговият опит в работата с поверителна информация в защитена среда и строгите му институционални връзки с държавите членки е предимство, улесняващо предоставянето на услуги за КНП. Необходима предпоставка за участието на EUSC в програмата за подкрепа на КНП е изменението на Съвместното действие на Съвета, което понастоящем не предвижда дейности на EUSC в областта на КНП.

(11) Сателитният център на Европейския съюз (EUSC), агенция на Съюза, създадена със Съвместно действие на Съвета от 20 юли 2001 г. за създаването на Сателитен център на Европейския съюз (2001/555/ОВППС)16, която предоставя информационни услуги и продукти, свързани с геопространствени образи, с различни нива на класификация за потребителите в гражданската и военната сфера, може да отговаря за осъществяването и предоставянето на услуги за КНП. Неговият опит в работата с класифицирана информация в защитена среда и строгите му институционални връзки с държавите членки е предимство, улесняващо предоставянето на услуги за КНП. Необходима предпоставка за участието на EUSC в програмата за подкрепа на КНП е изменението на Съвместното действие на Съвета, което понастоящем не предвижда дейности на EUSC в областта на КНП.

__________________

__________________

16OВ L 200, 25.7.2001 г., стр. 5.

16OВ L 200, 25.7.2001 г., стр. 5.

Изменение  12

Предложение за решение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Предоставянето на точна информация относно естеството, спецификациите и местоположението на някои космически обекти може да засегне сигурността на Европейския съюз или на неговите държави членки. Поради това следва да се вземат предвид съответните съображения за сигурност при създаването и експлоатацията на мрежата от датчици за КНП, обработката и анализа на данни от КНП и предоставянето на услуги за КНП. Поради това е необходимо в настоящото решение да се установят общи разпоредби относно използването и сигурността при обмена на данни и информация от КНП между държавите членки, EUSC и получателите на услуги за КНП. Освен това Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност следва да определят механизми за координация, необходими за справяне с въпроси, свързани със сигурността на програмата за подкрепа на КНП.

(12) Предоставянето на точна информация относно естеството, спецификациите и местоположението на някои космически обекти може да засегне сигурността на Европейския съюз, на неговите държави членки или на трети държави. Поради това следва да се вземат предвид съответните съображения за сигурност при създаването и експлоатацията на мрежата от датчици за КНП, обработката и анализа на данни от КНП и предоставянето на услуги за КНП. Поради това е необходимо в настоящото решение да се установят общи разпоредби относно използването и сигурността при обмена на данни и информация от КНП между държавите членки, EUSC и получателите на услуги за КНП. В тази връзка следва да се използват съществуващата инфраструктура и експертен опит с цел избягване на дублиране и създаване на икономии и полезни взаимодействия. Освен това Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност следва да определят механизми за координация, необходими за справяне с въпроси, свързани със сигурността на програмата за подкрепа на КНП.

Изменение  13

Предложение за решение

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Потенциалната чувствителност на данните от КНП налага програмата за подкрепа на КНП да насърчава сътрудничество, основано на ефикасност и взаимно доверие, включително по отношение на начина, по който данните от КНП се обработват и анализират. Използването на софтуер със свободен код, позволяващ сигурен достъп за оторизирани доставчици на данни от КНП до изходния код с цел оперативни модификации и подобрения следва да допринася за тази цел.

Изменение  14

Предложение за решение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Програмата за подкрепа на КНП следва да се финансира от Съюза в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза18. Средствата за финансирането от страна на Съюза на програмата за подкрепа на КНП следва да бъдат осигурени от съответните програми, предвидени в многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.

(15) Програмата за подкрепа на КНП следва да се финансира от Съюза в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза18. Размерът на средствата за финансирането от страна на Съюза на Програмата за подкрепа на КНП следва да бъде определен на 70 милиона евро по текущи цени и следва да бъде осигурен от програмата „Коперник“, създадена с Регламент (ЕС) № .../2014 на Европейския парламент и на Съвета18а, програмите „Галилео“ и EGNOS, създадени с Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета18б, програмата „Хоризонт 2020“, изпълнявана с Решение на Съвета […]18в, и инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването на и борбата с престъпността и управлението на кризи в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“, създаден с Регламент (ЕС) № .../2014 на Европейския парламент и на Съвета18г, като същевременно се гарантира, че това не застрашава изпълнението на целите на тези програми.

__________________

__________________

18 OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

18 OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

 

18a Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета от ... 2013 г. за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010 (OВ L ...).

 

18б Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за изграждане и експлоатация на европейските навигационни спътникови системи и за отмяна на Регламент (ЕО) № 876/2002 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 1.).

 

18в Решение на Съвета […]

 

18г Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета от ... 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (ОВ L ...).

Изменение  15

Предложение за решение

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) За по-голяма яснота и отчетност тази максимална сума следва да бъде разбита по различни категории според целите, посочени в настоящия регламент. Комисията следва да има възможност да преразпределя средства от една цел към друга и следва да извършва това чрез делегиран акт, когато отклонението надвишава пет процентни пункта. Комисията следва също така да приема делегирани актове, подробно описващи механизмите и приоритетите за финансиране, които трябва да бъдат отразени в работната програма.

Изменение  16

Предложение за решение

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнението на настоящото решение по отношение на приемането на многогодишна работна програма и спазването от страна на държавите членки на критериите за тяхното участие в програмата за подкрепа на КНП следва да се предоставят изпълнителни правомощия на Комисията. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията19.

(17) С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнението на настоящото решение по отношение на спазването от страна на държавите членки на критериите за тяхното участие в програмата за подкрепа на КНП следва да се предоставят изпълнителни правомощия на Комисията. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията19.

__________________

__________________

19 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

19 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Изменение  17

Предложение за решение

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a) С цел гарантиране на правилно планиране на програмата, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на приемането на многогодишна работна програма. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

Изменение  18

Предложение за решение

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. се създава програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (наричано по-долу КНП“).

За периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. се създава програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване „Касини“ (наричана по-долу програмата „Касини“).

 

(Настоящото изменение се отнася за цялото предложение за решение; навсякъде трябва да бъдат направени необходимите промени.)

Обосновка

Подобно на програмите „Галилео“ и „Коперник“, и тук следва да се използва име вместо неясно съкращение. Това е името на семейство астрономи от италианско-френски произход. Изменението важи за всяко позоваване на „програмата за КНП“ в предложението за решение.

Изменение  19

Предложение за решение

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

Обща цел

 

Програмата за подкрепа на КНП допринася за гарантирането на дългосрочната наличност на европейски и национални космически инфраструктурни съоръжения и услуги, които са от съществено значение за безопасността и сигурността на икономиките, обществата и гражданите в Европа, като осигурява на Европейския съюз автономна система за космическо наблюдение и проследяване.

Изменение  20

Предложение за решение

Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „Космически обект“ означава всеки създаден от човека или естествен обект в космическото пространство;

(1) „Космически обект“ означава всеки създаден от човека обект в космическото пространство;

Изменение  21

Предложение за решение

Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) „Космически отпадъци“ означават космически апарати или части от тях, които вече не служат за каквато и да било конкретна цел, включително части от ракети или изкуствени спътници или неактивни изкуствени спътници;

(3) „Космически отпадъци“ означава всички създадени от човека обекти, включително космически апарати или части и елементи от тях, в орбитата на Земята или такива, които навлизат повторно в атмосферата, които вече не функционират или вече не служат за каквато и да било конкретна цел, включително части от ракети или изкуствени спътници или неактивни изкуствени спътници;

Изменение  22

Предложение за решение

Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) „Данни от КНП“ означават физически характеристики на космически обекти, установени с датчици за КНП;

(5) „Данни от КНП“ означава физически характеристики на космически обекти, установени с датчици за КНП, или орбитални параметри на космически обекти, получени от наблюденията с тези датчици;

Изменение  23

Предложение за решение

Член 2 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) „Участваща държава членка“ означава държава членка, която участва в програмата за подкрепа на КНП по решение на Комисията и след сключване на споразумение за сътрудничество със Сателитния център на Европейския съюз;

Изменение  24

Предложение за решение

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2 а

 

Конкретни цели

 

Програмата за подкрепа на КНП допринася за следните конкретни цели:

 

а) оценка и намаляване на рисковете от сблъсъци, свързани с орбиталните операции на европейските космически апарати, както и предоставяне на възможност на операторите на космически апарати по-ефикасно да планират и изпълняват мерки за понижаване на риска;

 

б) намаляване на рисковете, свързани с изстрелването в космоса на европейски космически апарати;

 

в) наблюдение на неконтролираното повторно навлизане на космически апарати или на космически отпадъци в земната атмосфера и предоставяне на по-точни и ефикасни ранни предупреждения с цел да се намалят потенциалните рискове за безопасността на гражданите на Съюза и да се сведат до минимум потенциалните щети върху наземните инфраструктури от решаващо значение.

Изменение  25

Предложение за решение

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цели на програмата за подкрепа на КНП

Основни действия на програмата за подкрепа на КНП

Целта на програмата за подкрепа на КНП е да подкрепя действия, насочени към създаването на капацитет за КНП, и по-специално:

С цел постигане на общите и конкретните цели, установени съответно в членове 1а и 2а, основните действия на програмата за подкрепа на КНП се състоят в:

а) създаването и осъществяването на сензорни функции чрез мрежа от наземни или разположени в космоса съществуващи национални датчици за проучване и проследяване на космическите обекти;

а) създаването и осъществяването на сензорни функции чрез сигурна мрежа от наземни или разположени в космоса национални датчици за КНП, разработени на европейско равнище, включително чрез ЕКА, за проучване и проследяване на космическите обекти;

б) създаването и осъществяването на функции по обработване, чрез които се извършва обработка и анализ на данните от КНП, отчетени от датчиците, включително капацитет за засичане и идентифициране на космически обекти и за включването им в общ каталог и неговото поддържане;

б) създаването и осъществяването на функции по обработване, чрез които се извършва обработка и анализ на данните от КНП, отчетени от датчиците, с цел генериране на информация от КНП, включително капацитет за засичане и идентифициране на космически обекти и за включването им в общ каталог и неговото поддържане;

в) създаването и осъществяването на функции по предоставяне на услуги, чрез които се предоставят услуги за КНП на операторите на космически апарати и на публичните органи.

в) създаването и осъществяването на функции по предоставяне на услуги, чрез които се предоставят услугите за КНП, определени в член 4, параграф 1, на субектите, посочени в член 4, параграф 2.

Изменение  26

Предложение за решение

Член 4 – параграф 1 – букви a – в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) оценка на риска от сблъсък между космически апарати или между космически апарати и космически отпадъци и подаване на сигнали за избягване на сблъсък при изстрелването и експлоатацията в орбита на космически апарати;

а) оценка на риска от сблъсък между космически апарати или между космически апарати и космически отпадъци, или между космически апарати и космически обекти и подаване на сигнали за избягване на сблъсък при изстрелването и експлоатацията в орбита на космически апарати;

б) засичане и оценка на риска по отношение на експлозии, разбивания или сблъсъци в орбита;

б) засичане и определяне на разпадания, разбивания или сблъсъци в орбита;

в) оценката на риска и сигнали, свързани с повторното навлизане на космически обекти и космически отпадъци в земната атмосфера, и прогнозиране на времето и мястото на удара.

в) оценката на риска, свързан с неконтролираното повторно навлизане на космически обекти и космически отпадъци в земната атмосфера, и прогнозиране на географските и времевите зони на падането;

 

ва) безплатно достъпна и повторно използваема обществена информационна услуга относно орбиталните елементи на космическите обекти в орбита около Земята;

 

вб) всякаква друга подходяща информация за КНП.

Изменение  27

Предложение за решение

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Услугите за КНП се предоставят на държавите членки, Съвета, Комисията, ЕСВД, публични и частни оператори на космически апарати и публичните органи за гражданска защита. Услугите за КНП се предоставят в съответствие с разпоредбите за използването и обмена на данните и информацията от КНП, посочени в член 9.

2. Услугите за КНП се предоставят на държавите членки, Съвета, Комисията, ЕСВД, публични и частни собственици и/или оператори на космически апарати и публичните органи за гражданска защита.

Изменение  28

Предложение за решение

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Програмата за подкрепа на КНП предоставя подкрепа за действия, насочени към постигане на целите, определени в член 3, и предвидени в работната програма, посочена в член 6, параграф 2, и при специалните условия, посочени в член 7.

1. Програмата за подкрепа на КНП предоставя подкрепа за основните действия, определени в член 3, и всякакви техни конкретни действия, предвидени в работната програма, посочена в член 6, параграф 2, и при специалните условия, посочени в член 7.

Изменение  29

Предложение за решение

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) управлява фондовете, които ще бъдат насочени към програмата за подкрепа на КНП, и гарантира изпълнението на програмата за подкрепа на КНП;

а) отговаря за програмата за подкрепа на КНП, управлява отпуснатите за нея фондове и гарантира нейното изпълнение, като същевременно осигурява прозрачност и яснота по отношение на различните източници на финансиране;

Изменение  30

Предложение за решение

Член 6 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) определя политиката по управление и политиката за данните за европейската услуга за КНП, като играе активна роля в създаването на консорциума и наблюдението отблизо на дейностите по програмата.

Изменение  31

Предложение за решение

Член 6 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) гарантира, освен това, необходимия диалог и координиране, обединяващи съответните участници, като Европейската агенция за отбрана и Европейската космическа агенция, с оглед на гарантирането на съгласуваност между военните и гражданските космически програми и инициативи, и по-специално установяване на взаимодействия в областта на сигурността;

Изменение  32

Предложение за решение

Член 6 – параграф 1 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв) насърчава участието на държавите членки в програмата за подкрепа на КНП.

Изменение  33

Предложение за решение

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Комисията гарантира допълняемост между програмата за подкрепа на КНП и изследователските дейности, свързани със защитата на космическата инфраструктура, които се провеждат в рамките на програма „Хоризонт 2020“, създадена с [препратката към Регламента относно „Хоризонт 2020“ следва да бъде добавена след приемането му]. Тя също така улеснява нейната допълняемост с другите европейски и международни дейности в тази област.

Обосновка

Настоящото изменение би включило в правния текст това, което понастоящем е само упоменато в съображенията.

Изменение  34

Предложение за решение

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията приема актове за изпълнение, установяващи многогодишна работна програма за програмата за подкрепа на КНП, с която се допълват, при необходимост, работните програми, предвидени в рамките на програмите, посочени в член 11, параграф 1. Работната програма определя целите, които трябва да бъдат постигнати, очакваните резултати, действията, които ще се финансират, графика за изпълнението на тези действия, метода на изпълнение, максималния размер на съфинансиране от Съюза, както и специфичните условия, приложими за безвъзмездните средства от Съюза в рамките на програмата за подкрепа на КНП. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.

2. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 14а, установяващи многогодишна работна програма за програмата за подкрепа на КНП, с която се отчитат, при необходимост, работните програми, предвидени в рамките на програмите, посочени в член 11, параграф 1. Работната програма определя целите, които трябва да бъдат постигнати, очакваните резултати, действията, които ще се финансират, графика за изпълнението на тези действия, метода на изпълнение, максималния размер на съфинансиране от Съюза, както и специфичните условия, приложими за безвъзмездните средства от Съюза в рамките на програмата за подкрепа на КНП.

Изменение  35

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки, които желаят да участват в изпълнението на целите, посочени в член 3, подават заявление до Комисията, с което доказват, че са спазени следните критерии:

1. Държавите членки, които желаят да участват в изпълнението на целите, посочени в член 3, подават заявление до Комисията, пряко или като част от национален или многонационален консорциум или публичен субект, което доказва, че са спазени следните критерии:

Изменение  36

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) притежаване на датчици за КНП и адекватни технически и човешки ресурси за тяхната експлоатация или капацитет за обработка на данни;

а) капацитет за предоставяне на системата за КНП някое от следните:

 

датчици за КНП и адекватни технически и човешки ресурси за тяхната експлоатация или

 

капацитет за анализ и обработка на данни, създаден специално за КНП;

Изменение  37

Предложение за решение

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки, които отговарят на критериите, посочени в параграф 1, и които са страни по споразумението, посочено в член 10, могат да се ползват от финансирането по програмата за подкрепа на КНП. Комисията публикува и актуализира на интернет страницата си списъка на участващите държави членки.

4. Държавите членки, които отговарят на критериите, посочени в параграф 1, и които са страни по споразумението, посочено в член 10, могат да се ползват от финансирането по програмата за подкрепа на КНП. Комисията публикува и актуализира на интернет страницата си списъка на участващите държави членки и съответното им финансово участие.

Изменение  38

Предложение за решение

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сателитният център на Европейския съюз (EUSC) участва в изпълнението на целите, посочени в член 3, буква в), и може да се ползва от финансирането по програмата за подкрепа на КНП, след като сключи споразумението, посочено в член 10.

Сателитният център на Европейския съюз (EUSC) участва в изпълнението на основните действия, посочени в член 3, и може да се ползва от финансирането по програмата за подкрепа на КНП, след като сключи споразумението, посочено в член 10. EUSC отговаря за предоставянето на интерфейс функции за крайните потребители. Той създава и внедрява средства за възстановяване на данни от КНП и за разпределяне на услугите към субектите, определени в член 4, параграф 2.

Обосновка

Приветстваният кодекс за поведение на ЕС следва да „насочва“ космическите му програми. В него се заявяват принципите на използването на космическото пространство за мирни цели, отговорността на подписалите го държави да предприемат всички подходящи мерки и да си сътрудничат добросъвестно за предотвратяване на вредна намеса в дейностите в космическото пространство, както и отговорността им да провеждат научни, граждански, търговски и военни дейности за насърчаване на мирното проучване и използване на космическото пространство и да предприемат всички подходящи мерки за предотвратяване на превръщането на космическото пространство в арена на конфликт.

Изменение  39

Предложение за решение

Член 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на използването и обмена на данни и информация от КНП с оглед на изпълнението на целите, посочени в член 3, се прилагат следните правила:

По отношение на използването и обмена на данни от КНП и информация от КНП с оглед на изпълнението на основните действия, посочени в член 3, се прилагат следните правила:

Изменение  40

Предложение за решение

Член 9 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) Неразрешеното оповестяване на данни и информация се избягва, като същевременно се осигурява безпрепятствено функциониране и оптимизиране на използването на получената информация;

а) осигурява се ефикасно функциониране и се максимизира използването на получената информация от КНП, като същевременно се предотвратява неразрешеното оповестяване на данни и информация от КНП;

Обосновка

Формулировка, която просто припомня приоритета за предоставяне на информация, намаляваща рисковете от сблъсък, като цел, и за избягване на нежеланото оповестяване на информация като необходимо средство, наред с другото, за постигане на тази цел.

Изменение  41

Предложение за решение

Член 9 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) данни и информация от КНП, генерирани в рамките на програмата за подкрепа на КНП, се предоставят на разположение, включително на трети държави, международни организации и други трети страни, на принципа „необходимост да се знае“, в съответствие с инструкциите и правилата за сигурност на източника на информацията от КНП и на собственика на съответния космически обект, и в съответствие с „Политиката в областта на осведомяването относно ситуацията в космическото пространство – препоръки относно аспектите, свързани със сигурността“, одобрена от Комитета по сигурността на Съвета19a.

 

______________

 

19a CS 14698/12, 9.10.2012 г.

 

 

Изменение  42

Предложение за решение

Член 9 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) Информацията, получена в рамките на програмата за подкрепа на КНП, се предоставя на принципа „необходимост да се знае“, в съответствие с инструкциите и правилата за сигурност на източника на информацията и на собственика на съответния космически обект.

заличава се

Изменение  43

Предложение за решение

Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Комисията приема необходимите решения за изпълнение по отношение на използването и обмена на данни и информация от КНП, включително за сключване на международни споразумения за сътрудничество за обмен и използване на данни и информация от КНП. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.

Изменение  44

Предложение за решение

Член 10 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки, които отговарят на критериите, посочени в член 7, параграф 1, и EUSC сключват споразумение, в което се определят правилата и механизмите за тяхното сътрудничество при изпълнението на предвидените в член 3 цели. В частност, това споразумение включва разпоредби относно следното:

Участващите държави членки и EUSC сключват споразумение, в което се определят правилата и механизмите за тяхното сътрудничество при изпълнението на предвидените в член 3 основни действия. В частност, това споразумение включва разпоредби относно следното:

Изменение  45

Предложение за решение

Член 10 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки, които сключат посоченото в параграф 1 споразумение, могат да сключат споразумение с ЕКА относно предоставянето на активи или експертен опит от ЕКА или използването на данни на ЕКА за защитата на космическите апарати или наблюдението на космически отпадъци.

Изменение  46

Предложение за решение

Член 10 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тези споразумения и всички промени по тях се съобщават на Европейския парламент.

Изменение  47

Предложение за решение

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансирането от страна на Съюза на програмата за подкрепа на КНП се осигурява от други програми, предвидени в многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. в пълно съответствие с техните правни основания.

1. Размерът на финансирането от страна на Съюза, отпуснато за програмата за подкрепа на КНП за периода 2014 – 2020 г., е 70 милиона евро, който трябва да се осигури от програмите, създадени съгласно следните актове, в пълно съответствие с техните правни основания:

Съответните програми, от които може да бъде осигурено финансирането, включват програми, създадени със следните актове:

 

 

-а) Регламент (ЕС) № [...] на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010, член 5, буква в), до размер от 26,5 милиона евро;

а) Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета за изграждане и експлоатация на европейските системи за спътникова навигация, член 1, член 3, букви в) и г) и член 4;

а) Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета за изграждане и експлоатация на европейските системи за спътникова навигация, член 1, член 3, букви в) и г) и член 4;

б) Решение № […] на Съвета за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“, член 2, параграф 2, букви б) и в), приложение, част II, точка 1.6.2, буква г) и приложение, част III, точка 6.3.4;

б) Решение № […] на Съвета за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“, член 2, параграф 2, букви б) и в), приложение, част II, точка 1.6.2, буква г) и приложение, част III, точка 6.3.4;

в) Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“, член 3, параграф 2, буква б) и член 3, буква д).

в) Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“, член 3, параграф 2, буква б) и член 3, буква д).

Изменение  48

Предложение за решение

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Бюджетните кредити обхващат целите, определени в член 3 както следва:

 

а) сензорна функция [X]%;

 

б) функция по обработване [X%];

 

в) функция по предоставяне на услуги [X%].

Изменение  49

Предложение за решение

Член 11 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Когато се окаже, че е необходимо отклонение с повече от 5 процентни пункта от отпуснатите средства за конкретна цел, Комисията разполага с правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а за изменение на съответното разпределение.

Изменение  50

Предложение за решение

Член 11 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. Комисията разполага с правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а, подробно описващи механизмите и приоритетите за финансиране, които трябва да бъдат отразени в работните програми съгласно член 6. Комисията приема делегиран акт през първата година от влизането в сила на настоящото решение.

Изменение  51

Предложение за решение

Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мониторинг и оценка

Мониторинг, отчитане и оценка

Изменение  52

Предложение за решение

Член 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. В началото на всяка година Комисията изпраща доклад на Европейския парламент и на Съвета. Докладът включва информация относно участието в програмата за подкрепа на КНП и действията, подкрепяни от програмата, развитието на мрежата за КНП и предоставянето на услуги, обмена и използването на данни и информация от КНП и сключването на международни споразумения за сътрудничество през предходната година и относно работната програмата за настоящата година.

Изменение  53

Предложение за решение

Член 13 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. До 1 юли 2018 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на изпълнението на програмата за подкрепа на КНП. Този доклад включва препоръки за подновяване, изменение или прекратяване на дейностите, подкрепяни от програмата за подкрепа на КНП, като се вземе под внимание следното:

2. Всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на изпълнението на програмата за подкрепа на КНП. Този доклад включва препоръки за подновяване, изменение или прекратяване на дейностите, подкрепяни от програмата за подкрепа на КНП, като се вземе под внимание следното:

Изменение  54

Предложение за решение

Член 13 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) ефективността при използването на ресурсите;

б) ефективността при използването на ресурсите, по-специално като се отчита осигуряването на финансови средства за EUSC.

Изменение  55

Предложение за решение

Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14а

 

Упражняване на делегирането

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 2 и член 11, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 1 януари 2014 г.

 

3. Делегирането на правомощиe, посочено в член 6, параграф 2 и член 11, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

5. Делегирани актове, приети съгласно член 6, параграф 2 и член 11, влизат в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражение в срок от два месеца, след като са получили нотификация за него, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложената програма има за цел да допринесе за изграждането на независим европейски капацитет за космическо наблюдение и проследяване (КНП), насочен към предотвратяване и наблюдение на нарастващия риск от сблъсък между космическите инфраструктури и други космически апарати или космически отпадъци. Необходимостта от КНП се споделя на международно и национално равнище както от публичните органи, така и от промишлеността като цяло в зависимост от космическите инфраструктури. Това е също така от особено значение за гарантиране в дългосрочен план на наличието на европейски космически активи, като спътниците от „Галилей“ и „Коперник“. Това представлява първият опит на равнище ЕС от този вид и Комисията предлага да се започне чрез обединяване на наличните активи и умения между държавите членки и да се предлагат услуги на потребителите.

Докладчикът предлага да се възприеме възможността за ноу-хау на ЕКА посредством споразумение между ЕКА и участващите държави членки. ЕКА е единственият разполагащ с умения орган на европейско равнище в областта на КНП и по-глобално – на ОСКП. Макар че ЕКА не може да управлява или контролира програмата, тя следва да може да допринася за нея.

Обхватът на услугите следва да включва създаването на публично достъпен каталог на орбитални елементи на космически обекти с цел увеличаване на общата осведоменост и позволяване на всякакви възможни бизнес приложения от него, както и да бъде отворен за всички съответни допълнителни услуги, които Европейската комисия би предложила на по-късен етап, за да се остави вратата отворена за всякакви бъдещи подобрения.

Докладчикът предлага законодателната рамка на програмата да се определи с една стъпка напред, като се припомни общият обхват и конкретните цели в началото на основния текст (нови членове 1а и 2а). Тя също така предлага да се определи установяването на мрежа от датчици, на обработката на данни и на услугите за КНП в член 3 като основни действия, а не като цели, от които Комисията ще разработи конкретни действия в своята многогодишна работна програма (член 5).

Докладчикът желае Европейския парламент да разгледа многогодишната работна програма преди тя да влезе в сила чрез процедура за делегиран акт в член 6.

Бюджетът в размер на 70 милиона евро е включен в основния текст (член 11) и би бил осигурен от фонд „Вътрешна сигурност“, „Галилей“, „Коперник“ и „Хоризонт 2020“.

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (3.12.2013)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване
(COM2013/0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

Докладчик по становище: Михаел Галер

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) В своето съобщение, озаглавено „Към космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите“, Комисията изложи своята концепция, подчертавайки, че космическата инфраструктура може да служи на интересите на ЕС в областта на сигурността и отбраната;

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Предоставянето на услуги за КНП ще бъде от полза за всички публични и частни оператори на космическата инфраструктура, включително и на Съюза с оглед на отговорностите му за космическите програми на ЕС – Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и „Галилео“, чието изпълнение се осигурява с Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)12 и програмата „Коперник“/ГМОСС, създадена с Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно Европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.)13. Предупрежденията за повторно навлизане също така ще бъдат от полза и за националните публични органи за гражданска защита.

(6) Предоставянето на услуги за КНП ще бъде от полза за всички публични и частни оператори на космическата инфраструктура, включително и на Съюза с оглед на отговорностите му за космическите програми на ЕС – Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и „Галилео“, чието изпълнение се осигурява с Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)12 и програмата „Коперник“/ГМОСС, създадена с Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно Европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.)13. Предупрежденията за повторно навлизане също така ще бъдат от полза и за националните публични органи за гражданска защита. Постепенно изграждайки свои собствени системи, като „Галилео“ и „Коперник“, ЕС предоставя услуги от значение за гражданските и военните способности.

__________________

__________________

12OВ L 196, 27.4.2008 г., стр. 1.

12OВ L 196, 27.4.2008 г., стр. 1.

13 ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 1.

13 ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 1.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Програмата за подкрепа на КНП следва да допринася за гарантиране на мирното използване и изследване на космическото пространство.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Програмата за подкрепа на КНП също така следва да е допълваща по отношение на съществуващи мерки за понижаване на риска, като насоките на Организацията на обединените нации (ООН) относно намаляването на космическите отпадъци или други инициативи, като например предложението на Съюза за Международен кодекс за поведение при дейности в открития космос.

(8) Програмата за подкрепа на КНП също така следва да е допълваща по отношение на съществуващи мерки за понижаване на риска, като насоките на Организацията на обединените нации (ООН) относно намаляването на космическите отпадъци или други инициативи, и да бъде в съответствие с предложението на Съюза за Международен кодекс за поведение при дейности в открития космос.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) Комисията, в тясно сътрудничество с Европейската космическа агенция и други заинтересовани лица, ще продължи да изпълнява водеща роля в диалога относно космическото пространство със стратегическите си партньори; тясното сътрудничество със САЩ следва да се поддържа и задълбочава по отношение на европейската услуга за КНП;

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) Успоредно с необходимостта от дългосрочен и всеобхватен капацитет за КНП, Европейският съюз следва да дава приоритет, да подкрепя и да се възползва от инициативи за мерки за активно премахване и обезвреждане на космически отпадъци, като разработената от ЕКА, като най-добрият и ефективен начин за намаляване на риска от сблъсък и рисковете, свързани с неконтролираното им повторно навлизане в атмосферата на Земята.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Изискванията към потребителите на КНП в гражданската и военната сфера са определени в работния документ на службите на Комисията „Изисквания към потребителите на високо равнище в гражданската и военната сфера във връзка с осведомяването относно ситуацията в космическото пространство“14, одобрен от държавите членки в Комитета по политика и сигурност на Съвета на 18 ноември 2011 г.15 Предоставянето на услуги за КНП би трябвало да служи единствено за граждански цели. Чисто военните изисквания не следва да се разглеждат в настоящото решение.

(9) Изискванията към потребителите на КНП в гражданската и военната сфера са определени в работния документ на службите на Комисията „Изисквания към потребителите на високо равнище в гражданската и военната сфера във връзка с осведомяването относно ситуацията в космическото пространство“14, одобрен от държавите членки в Комитета по политика и сигурност на Съвета на 18 ноември 2011 г.15 Предоставянето на услуги за КНП следва да служи както за граждански, така и за военни цели. Следва да се направи подробен анализ на това как военните способности на държавите — членки на ЕС, ще спечелят от предоставянето на услуги за КНП, както и на приноса на услугите за КНП за осигуряването на изпълнението на Договора за космическото пространство.

__________________

__________________

14SEC(2011) 1247 окончателен, 12.10.2011 г.

14SEC(2011) 1247 окончателен, 12.10.2011 г.

15Документ на Съвета 15715/11 от 24.10.2011 г.

15Документ на Съвета 15715/11 от 24.10.2011 г.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Сателитният център на Европейския съюз (EUSC), агенция на Съюза, създадена със Съвместно действие на Съвета от 20 юли 2001 г. за създаването на Сателитен център на Европейския съюз (2001/555/ОВППС)16, която предоставя информационни услуги и продукти, свързани с геопространствени образи, с различни нива на класификация за потребителите в гражданската и военната сфера, може да отговаря за осъществяването и предоставянето на услуги за КНП. Неговият опит в работата с поверителна информация в защитена среда и строгите му институционални връзки с държавите членки е предимство, улесняващо предоставянето на услуги за КНП. Необходима предпоставка за участието на EUSC в програмата за подкрепа на КНП е изменението на Съвместното действие на Съвета, което понастоящем не предвижда дейности на EUSC в областта на КНП.

(11) Сателитният център на Европейския съюз (EUSC), агенция на Съюза, създадена със Съвместно действие на Съвета от 20 юли 2001 г. за създаването на Сателитен център на Европейския съюз (2001/555/ОВППС)16, която предоставя информационни услуги и продукти, свързани с геопространствени образи, с различни нива на класификация за потребителите в гражданската и военната сфера, може да отговаря за осъществяването и предоставянето на услуги за КНП. Неговият опит в работата с класифицирана информация в защитена среда и строгите му институционални връзки с държавите членки е предимство, улесняващо предоставянето на услуги за КНП. Необходима предпоставка за участието на EUSC в програмата за подкрепа на КНП е изменението на Съвместното действие на Съвета, което понастоящем не предвижда дейности на EUSC в областта на КНП.

__________________

__________________

16 OВ L 200, 25.7.2001 г., стр. 5.

16 OВ L 200, 25.7.2001 г., стр. 5.

Изменение  9

Предложение за решение

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Мерките, приети в изпълнение на настоящия регламент, следва да отчитат разпоредбите на дял V от Договора за Европейския съюз.

Изменение  10

Предложение за решение

Член 2 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б. „участваща държава членка“ означава държава — членка на ЕС, която участва в програмата за подкрепа на КНП по решение на Комисията и след сключване на споразумение за сътрудничество със сателитния център на Европейския съюз;

Изменение  11

Предложение за решение

Член 2 – точка 6 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б. „национален датчик“ означава датчик единствено под контрола на една или повече държави членки;

Изменение  12

Предложение за решение

Член 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на програмата за подкрепа на КНП е да подкрепя действия, насочени към създаването на капацитет за КНП, и по-специално:

Целта на програмата за подкрепа на КНП е да подкрепя действия, насочени към създаването и поддържането на капацитет за КНП, и по-специално:

Изменение  13

Предложение за решение

Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) създаването и осъществяването на сензорни функции чрез мрежа от наземни или разположени в космоса съществуващи национални датчици за проучване и проследяване на космическите обекти;

а) създаването, осъществяването и засилването на сензорни функции чрез мрежа от наземни или разположени в космоса съществуващи национални датчици за проучване и проследяване на космическите обекти;

Изменение  14

Предложение за решение

Член 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) създаването и осъществяването на функции по обработване, чрез които се извършва обработка и анализ на данните от КНП, отчетени от датчиците, включително капацитет за засичане и идентифициране на космически обекти и за включването им в общ каталог и неговото поддържане;

б) създаването, осъществяването и засилването на функции по обработване, чрез които се извършва обработка и анализ на данните от КНП, отчетени от датчиците, включително капацитет за засичане и идентифициране на космически обекти и за включването им в общ каталог и неговото поддържане;

Изменение  15

Предложение за решение

Член 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) създаването и осъществяването на функции по предоставяне на услуги, чрез които се предоставят услуги за КНП на операторите на космически апарати и на публичните органи.

в) създаването, осъществяването и засилването на функции по предоставяне на услуги, чрез които се предоставят услуги за КНП на операторите на космически апарати и на публичните органи.

Изменение  16

Предложение за решение

Член 3 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) засилването на мрежата, посочена в буква а) чрез интегриране на нови национални датчици или подобряване на съществуващи национални датчици;

Изменение  17

Предложение за решение

Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Услугите за КНП се предоставят на държавите членки, Съвета, Комисията, ЕСВД, публични и частни оператори на космически апарати и публичните органи за гражданска защита. Услугите за КНП се предоставят в съответствие с разпоредбите за използването и обмена на данните и информацията от КНП, посочени в член 9.

2. Услугите за КНП се предоставят на държавите членки, Съвета, Комисията, ЕСВД, Европейската космическа агенция, публични и частни оператори на космически апарати и публичните органи за гражданска защита и сигурност. Те могат да се предоставят и на държави, които не принадлежат към Съюза, при условие, че Парламентът се съгласи на договор за тази цел. Услуги за КНП се предоставят и на оператори на военни сателити. Услугите за КНП се предоставят в съответствие с разпоредбите за използването и обмена на данните и информацията от КНП, посочени в член 9.

Изменение  18

Предложение за решение

Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Участващите държави членки, EUSC и Комисията не носят отговорност за евентуални щети, произтичащи от липсата, прекъсването или закъснението на предоставянето на услугите за КНП, или неточността на информацията, предоставена посредством услугите за КНП.

3. Участващите държави членки, EUSC и Комисията, както и организации, които те наемат за предоставяне на услуги за КНП, не носят отговорност за евентуални щети, произтичащи от липсата, прекъсването или закъснението на предоставянето на услугите за КНП, или неточността на информацията, предоставена посредством услугите за КНП.

Изменение  19

Предложение за решение

Член 6 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) гарантира, освен това, необходимия диалог и координиране, обединяващи съответните участници, като Европейската агенция за отбрана и Европейската космическа агенция, с оглед гарантиране на последователност между военните и гражданските космически програми и инициативи и по-специално установяване на взаимодействия в областта на сигурността;

Изменение  20

Предложение за решение

Член 6 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) насърчава участието на държавите членки в програмата за подкрепа на КНП;

Изменение  21

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) притежаване на датчици за КНП и адекватни технически и човешки ресурси за тяхната експлоатация или капацитет за обработка на данни;

а) притежаване на датчици за КНП или капацитет за обработка на данни от КНП и адекватни технически и човешки ресурси за тяхната експлоатация;

Изменение  22

Предложение за решение

Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки, които отговарят на критериите, посочени в параграф 1, и които са страни по споразумението, посочено в член 10, могат да се ползват от финансирането по програмата за подкрепа на КНП. Комисията публикува и актуализира на интернет страницата си списъка на участващите държави членки.

4. Не се отнася за българския текст.

Изменение  23

Предложение за решение

Член 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на използването и обмена на данни и информация от КНП с оглед на изпълнението на целите, посочени в член 3, се прилагат следните правила:

1. По отношение на използването и обмена на данни и информация от КНП с оглед на изпълнението на целите, посочени в член 3, се прилагат следните правила:

Изменение  24

Предложение за решение

Член 9 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) Неразрешеното оповестяване на данни и информация се избягва, като същевременно се осигурява безпрепятствено функциониране и оптимизиране на използването на получената информация;

а) Неразрешеното оповестяване на данни и информация от КНП се избягва, като същевременно се осигурява безпрепятствено функциониране и оптимизиране на използването на получената информация от КНП;

Изменение  25

Предложение за решение

Член 9 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) Гарантира се сигурността на данните от КНП;

б) Гарантира се сигурността на данните от КНП;

Изменение  26

Предложение за решение

Член 9 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) данни и информация от КНП, генерирани в рамките на програмата за подкрепа на КНП, се предоставят на разположение, включително на трети държави, международни организации и други трети страни, на принципа „необходимост да се знае“, в съответствие с инструкциите и правилата за сигурност на източника на информацията от КНП и на собственика на съответния космически обект, и в съответствие с „Политиката в областта на осведомяването относно ситуацията в космическото пространство — препоръки относно аспектите, свързани със сигурността“, одобрена от Комитета по сигурността на Съвета19a;

 

______________

 

19a CS 14698/12, 9.10.2012 г.

Изменение  27

Предложение за решение

Член 9 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) Информацията, получена в рамките на програмата за подкрепа на КНП, се предоставя на принципа „необходимост да се знае“, в съответствие с инструкциите и правилата за сигурност на източника на информацията и на собственика на съответния космически обект.

заличава се

Изменение  28

Предложение за решение

Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Комисията приема необходимите решения за изпълнение по отношение на използването и обмена на данни и информация от КНП, включително за сключване на международни споразумения за сътрудничество за обмен и използване на данни и информация, получени от КНП; тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.

Изменение  29

Предложение за решение

Член 10 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки, които отговарят на критериите, посочени в член 7, параграф 1, и EUSC сключват споразумение, в което се определят правилата и механизмите за тяхното сътрудничество при изпълнението на предвидените в член 3 цели. В частност, това споразумение включва разпоредби относно следното:

Участващите държави членки и EUSC сключват споразумение, в което се определят правилата и механизмите за тяхното сътрудничество при изпълнението на предвидените в член 3 цели. В частност, това споразумение включва разпоредби относно следното:

Изменение  30

Предложение за решение

Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мониторинг и оценка

Мониторинг, отчитане и оценка

Изменение  31

Предложение за решение

Член 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. В началото на всяка година Комисията изпраща доклад на Европейския парламент и на Съвета. Докладът включва информация относно участието в програмата за подкрепа на КНП и действията, подкрепяни от програмата, развитието на мрежата за КНП и предоставянето на услуги, обмена и използването на данни и информация от КНП и сключването на международни споразумения за сътрудничество през предходната година и относно работната програмата за настоящата година.

Изменение  32

Предложение за решение

Член 13 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. До 1 юли 2018 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на изпълнението на програмата за подкрепа на КНП. Този доклад включва препоръки за подновяване, изменение или прекратяване на дейностите, подкрепяни от програмата за подкрепа на КНП, като се вземе под внимание следното:

2. Всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на изпълнението на програмата за подкрепа на КНП. Този доклад включва препоръки за подновяване, изменение или прекратяване на дейностите, подкрепяни от програмата за подкрепа на КНП, като се вземе под внимание следното:

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване

Позовавания

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Становище, изказано от

  Дата на обявяване в заседание

AFET

14.3.2013

Докладчик по становище:

  Дата на назначаване

Michael Gahler

21.3.2013

Разглеждане в комисия

14.10.2013

 

 

 

Дата на приемане

21.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

5

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Susy De Martini, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Андрей Ковачев, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Маруся Любчева, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Inese Vaidere, Nikola Vuljanić, Boris Zala, Karim Zéribi

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Jean Roatta

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Claudette Abela Baldacchino, Hiltrud Breyer, Chrysoula Paliadeli, Marie-Christine Vergiat

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (15.11.2013)

на вниманието на комисия по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване
(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

Докладчик по становище: Мария Да Граса Карвалю

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложената програма има за цел да допринесе за изграждането на независим европейски капацитет за космическо наблюдение и проследяване (КНП), насочен към предотвратяване и наблюдение на нарастващия риск от сблъсък между космическите инфраструктури и други космически апарати или космически отпадъци. Държавите членки биха допринесли със своите собствени датчици, докато Съюзът би предоставил рамка и финансово участие, като по този начин ще бъдат гарантирани три основни функции: свързването в мрежа на датчици; обработката на данни; предоставянето на услуги на потребителите. Предимно поради измерението, свързано със сигурността, на системата за КНП програмата би била ръководена по-скоро от ЕС, отколкото от Европейската космическа агенция.

Докладчикът предлага този стратегически проект да бъде подкрепен, тъй като той е изключително важен за независимостта и сигурността на основни европейски активи, особено в рамките на двата широкомащабни проекта на ЕС EGNOS/„Галилео“ и „Коперник“.

При все това основният въпрос, установен от докладчика, е финансирането на програмата за подкрепа на КНП. Всъщност в проекта на регламент се посочва, че финансирането на програмата се осигурява от други съответни програми при пълно съответствие с тяхното правно основание. Въпреки че „Галилео“, „Хоризонт 2020“, фондът „Вътрешна сигурност“ и „Коперник“ са сред програмите, определени за получаване на вноски, самият проект на правен акт все още не включва „Коперник“ и не разяснява степента на тези съответни вноски. Проектът на правен акт дори не съдържа размера, упоменат в Обяснителния меморандум на Комисията, т.е. 70 милиона евро през седемгодишен период. Накрая, той не установява с точност разбивката на финансирането от ЕС по основните предполагаеми задачи.

Докладчикът се стреми да преодолее тези слабости чрез включването на максимален размер и чрез гарантиране на това и EGNOS/„Галилео“, и „Коперник“, които ще бъдат сред основните бенефициери на капацитета за КНП, да бъдат и сред основните му вносители, докато други програми следва да имат само допълваща роля. Използването на пакета „Хоризонт 2020“, по-специално, следва да бъде строго ограничено до неговата собствена област – научните изследвания в областта на космическото пространство и сигурността. Докладчикът също така предлага включването на разбивка на пакета по трите основни функции, което трябва да се осигури от програмата за подкрепа на КНП. Накрая, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове с цел разясняване на механизмите и приоритетите за финансиране, както и при значително отклонение от установената разбивка, ако е необходимо.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Предоставянето на точна информация относно естеството, спецификациите и местоположението на някои космически обекти може да засегне сигурността на Европейския съюз или на неговите държави членки. Поради това следва да се вземат предвид съответните съображения за сигурност при създаването и експлоатацията на мрежата от сензори за КНП, обработката и анализа на данни от КНП и предоставянето на услуги за КНП. Поради това е необходимо в настоящото решение да се установят общи разпоредби относно използването и сигурността при обмена на данни и информация от КНП между държавите членки, EUSC и получателите на услуги за КНП. Освен това Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност следва да определят механизми за координация, необходими за справяне с въпроси, свързани със сигурността на програмата за подкрепа на КНП.

(12) Предоставянето на точна информация относно естеството, спецификациите и местоположението на някои космически обекти може да засегне сигурността на Европейския съюз или на неговите държави членки. Поради това следва да се вземат предвид съответните съображения за сигурност при създаването и експлоатацията на мрежата от сензори за КНП, обработката и анализа на данни от КНП и предоставянето на услуги за КНП. Поради това е необходимо в настоящото решение да се установят общи разпоредби относно използването и сигурността при обмена на данни и информация от КНП между държавите членки, EUSC и получателите на услуги за КНП. В това отношение съществуващата инфраструктура и експертен опит следва да бъдат използвани с цел избягване на дублиране и създаване на икономии и взаимодействия. Освен това Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност следва да определят механизми за координация, необходими за справяне с въпроси, свързани със сигурността на програмата за подкрепа на КНП.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Програмата за подкрепа на КНП следва да се финансира от Съюза в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза18. Средствата за финансирането от страна на Съюза на програмата за подкрепа на КНП следва да бъдат осигурени от съответните програми, предвидени в многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.

 

(15) Програмата за подкрепа на КНП следва да се финансира от Съюза в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза18. Размерът на средствата за финансирането от страна на Съюза на програмата за подкрепа на КНП следва да бъде 70 милиона евро по текущи цени. Той следва да бъде основно осигурен от програмите, посветени на космическата политика, в многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г., т.е. EGNOS/„Галилео“ и „Коперник“, за предпочитане чрез конкретни бюджетни редове по тези програми, като същевременно се гарантира, че техните собствени цели не са изложени на опасност. В определени случаи вноските от фонд „Вътрешна сигурност“ и програмата „Хоризонт 2020“ следва също да бъдат възможни, но следва да бъдат строго ограничени до действия, предвидени в техните основни актове, свързани съответно със защитата на инфраструктурите от решаващо значение и с научните изследвания в областта на космическото пространство и сигурността. Всяко увеличение във вноската на Съюза следва да се търси между програмите „Галилео“ и „Коперник“.

______________

________________

18 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

18 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а) От съображения за яснота и отчетност този максимален размер следва да бъде разбит на различни категории в зависимост от целите, посочени в настоящия регламент. Комисията следва да има възможност да преразпределя средства от една цел към друга и следва да извършва това чрез делегиран акт, когато отклонението надвишава пет процентни пункта. Комисията следва също така да приема делегирани актове, подробно описващи механизмите и приоритетите за финансиране, които трябва да бъдат отразени в работната програма.

Изменение  4

Предложение за решение

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията:

1. Комисията:

a) управлява фондовете, които ще бъдат насочени към програмата за подкрепа на КНП, и гарантира изпълнението на програмата за подкрепа на КНП;

(a) управлява фондовете, които ще бъдат насочени към програмата за подкрепа на КНП, и гарантира изпълнението на програмата за подкрепа на КНП, като същевременно осигурява прозрачност и яснота по отношение на различните източници на финансиране;

б) предприема необходимите мерки за идентифициране, контрол, понижаване и наблюдение на рисковете, свързани с програмата;

б) предприема необходимите мерки за идентифициране, контрол, понижаване и наблюдение на рисковете, свързани с програмата;

в) създава в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност необходимите координационни механизми, за да се гарантира сигурността на програмата.

в) създава в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност необходимите координационни механизми, за да се гарантира сигурността на програмата.

Изменение  5

Предложение за решение

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Комисията гарантира допълняемост между програмата за подкрепа на КНП и изследователските дейности, свързани със защитата на космическата инфраструктура, които се провеждат в рамките на програма „Хоризонт 2020“, създадена с [препратката към Регламента относно „Хоризонт 2020“ следва да бъде добавена след приемането му]. Тя също така улеснява неговата допълняемост с другите европейски и международни дейности в тази област.

Обосновка

Настоящото изменение би включило в правния текст това, което понастоящем е само упоменато в съображенията.

Изменение  6

Предложение за решение

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Сателитният център на Европейския съюз (EUSC) участва в изпълнението на целите, посочени в член 3, буква в), и може да се ползва от финансирането по програмата за подкрепа на КНП, след като сключи споразумението, посочено в член 10.

1. Сателитният център на Европейския съюз (EUSC), който подлежи на промяна на своя основен акт, участва в изпълнението на целите, посочени в член 3, буква в), и може да се ползва от финансирането по програмата за подкрепа на КНП, след като сключи споразумението, посочено в член 10.

Изменение  7

Предложение за решение

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансирането от страна на Съюза на програмата за подкрепа на КНП се осигурява от други програми, предвидени в многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. в пълно съответствие с техните правни основания. Съответните програми, от които може да бъде осигурено финансирането, включват програми, създадени със следните актове:

1. Вноската на Съюза за програмата за подкрепа на КНП е 70 милиона евро за периода 2014–2020 г. по текущи цени, като тя трябва да бъде основно осигурена и на еквивалентни пропорции от програмите, създадени със следните актове:

a) Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета за изграждане и експлоатация на европейските системи за спътникова навигация, член 1, член 3, букви в) и г) и член 4;

а) Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета за изграждане и експлоатация на европейските системи за спътникова навигация, член 1, член 3, букви в) и г) и член 4;

 

аа) Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Коперник, член 5, буква в).

б) Решение № […] на Съвета за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“, член 2, параграф 2, букви б) и в), приложение, част II, точка 1.6.2, буква г) и приложение, част III, точка 6.3.4;

Част от вноската може също така да бъде осигурена, в ограничен размер и в съответствие с техните основни актове, от програми, създадени с Регламент (ЕС) № [...] на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“, член 3, параграф 2, буква б) и параграф 3, буква д), както и с Решение № […] на Съвета за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“, член 2, параграф 2, букви б) и в), приложение, част II, точка 1.6.2, буква г) и приложение, част III, точка 6.3.4.

в) Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“, член 3, параграф 2, буква б) и член 3, буква д).

 

Изменение  8

Предложение за решение

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Бюджетните кредити обхващат целите, определени в член 3 както следва:

 

а) сензорна функция [X] %;

 

б) функция по обработване на данни [X %];

 

в) функция по предоставяне на услуги [X %].

Изменение  9

Предложение за решение

Член 11 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Когато докаже, че е необходимо отклонение с повече от 5 процентни пункта от отпуснатите средства за конкретна цел, Комисията разполага с правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а за изменение на съответното разпределение.

Изменение  10

Предложение за решение

Член 11 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. Комисията разполага с правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а, подробно описващи механизмите и приоритетите за финансиране, които трябва да бъдат отразени в работните програми съгласно член 6. Комисията приема делегиран акт през първата година от влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение  11

Предложение за решение

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Годишните бюджетни кредити се разрешават от бюджетния орган в рамките на предвиденото за тази дейност по програмите, от които е било осигурено финансирането.

2. Годишните бюджетни кредити се разрешават от бюджетния орган в рамките на предвиденото за тази дейност по програмите, от които е било осигурено финансирането. Всяко увеличение във вноската на Съюза се търси между програмите „Галилео“ и „Коперник“.

Изменение  12

Предложение за решение

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията наблюдава прилагането на програмата за подкрепа на КНП.

1. Комисията наблюдава прилагането на програмата за подкрепа на КНП и ежегодно информира Европейския парламент и Съвета.

Изменение  13

Предложение за решение

Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14а

 

Упражняване на делегирането

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 11, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 11, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Обосновка

Включва съответните разпоредби относно делегираните актове.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване

Позовавания

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

4.7.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Maria Da Graça Carvalho

10.6.2013

Дата на приемане

14.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Alda Sousa, Peter Šťastný

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване

Позовавания

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.2.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AFET

14.3.2013

BUDG

4.7.2013

ENVI

14.3.2013

TRAN

14.3.2013

 

REGI

14.3.2013

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

21.3.2013

TRAN

22.4.2013

REGI

23.3.2013

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Amelia Andersdotter

18.4.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

2.9.2013

5.11.2013

 

 

Дата на приемане

16.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Daniel Caspary, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

María Auxiliadora Correa Zamora

Дата на внасяне

16.1.2014