BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et støtteprogram for overvågning og sporing i rummet

16.1.2014 - (COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD)) - ***I

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Amelia Andersdotter


Procedure : 2013/0064(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0030/2014
Indgivne tekster :
A7-0030/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

om oprettelse af et støtteprogram for overvågning og sporing i rummet

(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0107),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 189, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0061/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A7-0030/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Ændringsforslag  1

Forslag til beslutning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Rumskrot er blevet den alvorligste trussel mod rumaktiviteters opretholdelse. Der bør derfor oprettes et støtteprogram for overvågning og sporing i rummet ("SST") med henblik på at støtte etablering og drift af tjenester til overvågning og undersøgelse af rumobjekter med henblik på at forebygge beskadigelse af rumfartøjer som følge af sammenstød samt at forebygge, at der forvoldes skade på jordinfrastruktur eller mennesker som følge af ukontrolleret genindtrængen af hele rumfartøjer eller rumskrot i Jordens atmosfære.

(5) Rumskrot er blevet en alvorlig trussel mod rumaktiviteters opretholdelse, adgang til førsteklasses banepositioner og radiofrekvensspektre og muligheder for opsendelse af rumfartøjer. Der bør derfor oprettes et støtteprogram for overvågning og sporing i rummet ("SST") med henblik på at støtte etablering og drift af tjenester til overvågning og undersøgelse af rumobjekter med henblik på at forebygge beskadigelse af rumfartøjer som følge af sammenstød. Spredningen af rumskrot påvirker også forekomsten af farlig ukontrolleret genindtrængen af rumobjekter. Det er derfor hensigtsmæssigt at oprette en SST-tjeneste med henblik på at kunne forudsige banerne og ruterne for genindtrængen, således at man kan forelægge regeringer og civilbeskyttelsestjenester nyttige oplysninger.

Ændringsforslag  2

Forslag til beslutning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Leveringen af SST-tjenester vil være til fordel for alle offentlige og private operatører af rumbaserede infrastrukturer, herunder EU, i betragtning af dens ansvar for EU's rumprogrammer: Egnos (den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste) og Galileo, der gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. juli 2008 om den videre gennemførelse af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og Galileo)12 og Copernicus/GMES oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. september 2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013)13. Varsler om genindtrængen i atmosfæren vil også være nyttige for de nationale offentlige myndigheder med ansvar for civilbeskyttelse.

(6) Leveringen af SST-tjenester vil være til fordel for alle offentlige og private operatører af rumbaserede infrastrukturer, herunder EU, i betragtning af dens ansvar for EU's rumprogrammer: Egnos (den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste) og Galileo, der gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. juli 2008 om den videre gennemførelse af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og Galileo)12 og Copernicus/GMES oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. september 2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013)13. Varsler om ukontrolleret genindtrængen i atmosfæren og forudsigelse af områder og tidsplan for nedslaget vil også være nyttige for de nationale offentlige myndigheder med ansvar for civilbeskyttelse. Endvidere kan disse tjenester hjælpe private forsikringsselskaber med at vurdere det potentielle erstatningsansvar i forbindelse med sammenstød i en satellits levetid.

Ændringsforslag  3

Forslag til beslutning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) SST-tjenesterne bør være et supplement til forskningsaktiviteterne i relation til beskyttelse af rumbaseret infrastruktur, der udføres under Horisont 2020-programmet oprettet ved [henvisning til Horisont 2020-forordning indsættes, når den er vedtaget] og Den Europæiske Rumorganisation ESA's aktiviteter på dette område.

(7) SST-tjenesterne bør være et supplement til forskningsaktiviteterne i relation til beskyttelse af rumbaseret infrastruktur, der udføres under Horisont 2020-programmet oprettet ved [henvisning til Horisont 2020-forordning indsættes, når den er vedtaget], såsom udviklingen af optisk laserteknologi til sporing, og Den Europæiske Rumorganisation ESA's aktiviteter eller andre nuværende og fremtidige internationale forskningsaktiviteter på dette område. De bør også være et supplement til Unionens flagskibsrumprogrammer, dvs. Copernicus og Galileo, EU-initiativet til en digital dagsorden og andre telekommunikationsinfrastrukturer, som bidrager til virkeliggørelsen af informationssamfundet.

Ændringsforslag  4

Forslag til beslutning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) SST-støtteprogrammet bør bidrage til at sikre en fredelig udnyttelse og udforskning af det ydre rum.

Ændringsforslag  5

Forslag til beslutning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) SST-støtteprogrammet bør også supplere eksisterende afbødende foranstaltninger, såsom De Forenede Nationers ("FN's") retningslinjer for nedbringelse af mængden af rumskrot og andre initiativer som f.eks. EU's forslag om et internationalt adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum.

(8) SST-støtteprogrammet bør også supplere eksisterende afbødende foranstaltninger, såsom De Forenede Nationers ("FN's") retningslinjer for nedbringelse af mængden af rumskrot og andre internationale initiativer til at sikre bæredygtighed i rummet og gode strukturer for rumforvaltning, og bør være i overensstemmelse med EU's forslag om et internationalt adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum.

Ændringsforslag  6

Forslag til beslutning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) SST-støtteprogrammet består af samvirke og anvendelse af SST-sensorer til at levere SST-tjenester. Når dette er opnået, kan og bør der i forbindelse med SST-støtteprogrammet tilskyndes til at yde støtte til udvikling af nye sensorer eller deltage i forbedringen af eksisterende sensorer.

Ændringsforslag  7

Forslag til beslutning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b) Kommissionen bør i tæt samarbejde med Den Europæiske Rumorganisation og andre interessenter fortsætte sin førende rolle i rumdialoger med sine strategiske partnere. Et tæt samarbejde med USA bør bevares og styrkes i forbindelse med de europæiske SST-tjenester.

Ændringsforslag  8

Forslag til beslutning

Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8c) Sideløbende med behovet for en langsigtet og omfattende SSA-kapacitet bør EU prioritere, støtte og drage fordel af initiativer til aktiv fjernelse og uskadeliggørelse af rumskrot, såsom det, der er udviklet af ESA, idet dette er den mest effektive metode til at reducere kollisionsrisikoen og den risiko, der er forbundet med, at det falder ukontrolleret ind i jordens atmosfære igen.

Ændringsforslag  9

Forslag til beslutning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) De civil-militære SSA-brugerkrav blev fastlagt i Kommissionens arbejdsdokument "European Space Situational Awareness high-level civil-military user requirements"14, som blev vedtaget af medlemsstaterne i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité i Rådet den 18. november 201115. Leveringen af SST tjenester bør kun tjene civile formål. Rent militære krav bør ikke være omfattet af denne afgørelse

(9) De civil‑militære SSA-brugerkrav blev fastlagt i Kommissionens arbejdsdokument "European Space Situational Awareness high-level civil-military user requirements”14, som blev vedtaget af medlemsstaterne i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité i Rådet den 18. november 201115. Leveringen af SST-tjenester bør tjene både civile og militære formål, og dette bør ikke forhindre Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) i at bidrage til programmet. Der bør gennemføres en omhyggelig analyse af, hvordan EU's medlemsstaters militære kapacitet vil nyde godt af SST-tjenesterne samt af SST-tjenesternes bidrag til sikring af gennemførelsen af traktaten om det ydre rum.

 

__________________

__________________

14 SEK(2011) 1247 endelig af 12.10.2011.

14 SEK(2011) 1247 endelig af 12.10.2011.

15 Rådets dokument nr. 15715/11 af 24.10.2011.

15 Rådets dokument nr. 15715/11 af 24.10.2011.

Ændringsforslag  10

Forslag til beslutning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Driften af SST-tjenester bør være baseret på et partnerskab mellem EU og medlemsstaterne og anvende eksisterende og fremtidig national ekspertise og aktiver, såsom matematisk analyse og modelleringsknowhow, jordbaseret radar og teleskoper stillet til rådighed af de deltagende medlemsstater. Medlemsstaterne bevarer ejerskab og kontrol over deres aktiver og forbliver ansvarlige for disses drift, vedligeholdelse og fornyelse.

(10) Driften af SST-tjenester bør være baseret på et partnerskab mellem EU og medlemsstaterne med de relevante bidrag fra ESA, EU-agenturer og nationale agenturer og anvende eksisterende og fremtidig national og europæisk ekspertise og aktiver, såsom matematisk analyse og modellerings-knowhow, jordbaserede radarer eller teleskoper stillet til rådighed af de deltagende medlemsstater og ESA. Medlemsstaterne og ESA bevarer ejerskab og kontrol over deres aktiver og forbliver ansvarlige for disses drift, vedligeholdelse og fornyelse.

Ændringsforslag  11

Forslag til beslutning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) EU-Satellitcentret (EUSC), et EU-agentur, der blev indført ved Rådets fælles aktion af 20. juli 2001 om oprettelse af et EU-satellitcenter (2001/555/FUSP)16, der leverer geospatiale billedinformationstjenester og -produkter på forskellige klassificeringsniveauer til civile og militære brugere, vil kunne være ansvarligt for drift og levering af SST-tjenester. Centrets ekspertise med behandling af fortrolige oplysninger i et sikkert miljø og tætte institutionelle forbindelser med medlemsstaterne er et aktiv, som letter leveringen af SST-tjenester. En forudsætning for EUSC's deltagelse i SST-støtteprogrammet er en ændring af Rådets fælles aktion, der er i øjeblikket ikke hjemler mulighed for at inddrage EUSC i SST-aktiviteter.

(11) EU-Satellitcentret (EUSC), et EU-agentur, der blev indført ved Rådets fælles aktion af 20. juli 2001 om oprettelse af et EU-satellitcenter (2001/555/FUSP)16, der leverer geospatiale billedinformationstjenester og -produkter på forskellige klassificeringsniveauer til civile og militære brugere, vil kunne være ansvarligt for drift og levering af SST-tjenester. Centrets ekspertise med behandling af klassificerede oplysninger i et sikkert miljø og tætte institutionelle forbindelser med medlemsstaterne er et aktiv, som letter leveringen af SST-tjenester. En forudsætning for EUSC's deltagelse i SST-støtteprogrammet er en ændring af Rådets fælles aktion, der i øjeblikket ikke hjemler mulighed for at inddrage EUSC i SST-aktiviteter.

__________________

__________________

16 EFT L 200 af 25.7.2001, s. 5.

16 EFT L 200 af 25.7.2001, s. 5.

Ændringsforslag  12

Forslag til beslutning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Præcise oplysninger om visse rumobjekters karakter, specifikationer og lokalisering kan berøre EU's og medlemsstaternes sikkerhed. Der bør derfor tages passende sikkerhedsmæssige hensyn i forbindelse med oprettelse og drift af nettet af SST-sensorer, kapaciteten til processering og analyse af SST-data og leveringen af SST-tjenester. Det er derfor nødvendigt at fastsætte generelle bestemmelser om anvendelse og sikker udveksling af SST-data og -oplysninger mellem medlemsstaterne, EUSC og modtagerne af SST-tjenester i denne afgørelse. Endvidere bør Europa-Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten fastlægge de koordineringsmekanismer, der er nødvendige for at behandle spørgsmål i forbindelse med sikkerheden for SST-støtteprogrammet.

(12) Præcise oplysninger om visse rumobjekters karakter, specifikationer og lokalisering kan berøre EU's og medlemsstaternes samt tredjelandes sikkerhed. Der bør derfor tages passende sikkerhedsmæssige hensyn i forbindelse med oprettelse og drift af nettet af SST-sensorer, kapaciteten til processering og analyse af SST-data og leveringen af SST-tjenester. Det er derfor nødvendigt at fastsætte generelle bestemmelser om anvendelse og sikker udveksling af SST-data og -oplysninger mellem medlemsstaterne, EUSC og modtagerne af SST-tjenester i denne afgørelse. I denne forbindelse bør den eksisterende infrastruktur og ekspertise anvendes til at undgå dobbeltarbejde og skabe besparelser og synergier. Endvidere bør Europa-Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten fastlægge de koordineringsmekanismer, der er nødvendige for at behandle spørgsmål i forbindelse med sikkerheden for SST-støtteprogrammet.

Ændringsforslag  13

Forslag til beslutning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) De potentielt følsomme SST-data nødvendiggør, at SST-støtteprogrammet skal fremme et samarbejde baseret på effektivitet og gensidig tillid, herunder til den måde, hvorpå SST-data behandles og analyseres. Anvendelse af open source-software, der giver autoriserede SST-dataleverandører sikker adgang til kildekoden til at foretage driftsændringer og forbedringer, bør bidrage til dette mål.

Ændringsforslag  14

Forslag til beslutning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) SST-støtteprogrammet bør finansieres af EU i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget18. Der bør hentes midler til EU-finansieringen af SST-støtteprogrammet fra relevante programmer, der er omfattet af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020.

(15) SST-støtteprogrammet bør finansieres af EU i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget18. Beløbet for EU-finansieringen af SST-støtteprogrammet bør fastsættes til 70 mio. EUR i løbende priser og bør hentes fra Copernicus-programmet, som er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../201418a, Galileo- og EGNOS-programmerne, som er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/201318b, Horisont 2020-programmet, som gennemføres ved Rådets beslutning nr. […]18c, og instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og krisestyring, som er fastlagt som en del af Fonden for Intern Sikkerhed ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/201418d, samtidig med at det sikres, at målene under disse programmer ikke bringes i fare.

__________________

__________________

18 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

18 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

 

18a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 om oprettelse af Copernicus-programmet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010 (EUT L …).

 

18b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 1.).

 

18c Rådets beslutning nr. […].

 

18d Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 2014 om et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed (EUT L …).

Ændringsforslag  15

Forslag til beslutning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) Af hensyn til klarhed og ansvarlighed bør dette maksimumbeløb opdeles i forskellige kategorier efter de mål, der er fastsat i denne forordning. Kommissionen bør være i stand til at omfordele midler fra et mål til et andet og bør gøre det via en delegeret retsakt, når afvigelsen overstiger fem procentpoint. Kommissionen bør også vedtage delegerede retsakter med angivelse af de finansieringsordninger og -prioriteter, der skal afspejles i arbejdsprogrammet.

Ændringsforslag  16

Forslag til beslutning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne afgørelse for så vidt angår vedtagelse af et flerårigt arbejdsprogram og medlemsstaternes overholdelse af kriterierne for deltagelse i SST-støtteprogrammet, bør gennemførelsesbeføjelserne overdrages til Kommissionen. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser19.

(17) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne afgørelse, for så vidt angår medlemsstaternes overholdelse af kriterierne for deltagelse i SST-støtteprogrammet, bør gennemførelsesbeføjelserne overdrages til Kommissionen. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser19.

__________________

__________________

19 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13

19 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Ændringsforslag  17

Forslag til beslutning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) For at sikre en ordentlig planlægning af programmet bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår vedtagelsen af et flerårigt arbejdsprogram. Det er navnligt vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  18

Forslag til beslutning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der oprettes et støtteprogram for overvågning og sporing i rummet (i det følgende benævnt "SST") for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020.

Støtteprogrammet Cassini for overvågning og sporing i rummet (i det følgende benævnt "Cassini-programmet") oprettes for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020.

 

(Denne ændring vedrører hele beslutningsforslaget; de nødvendige rettelser skal foretages i hele teksten.)

Begrundelse

I overensstemmelse med programmerne Galileo og Copernicus bør der anvendes et navn i stedet for en forkortelse, der ikke er særlig logisk. Navnet henviser til den italiensk-franske astronomfamilie Cassini. Ændringen gælder for alle steder i beslutningen, hvor der hidtil har stået "SST-støtteprogrammet".

Ændringsforslag  19

Forslag til beslutning

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Overordnet mål

 

SST-støtteprogrammet bidrager til at sikre langsigtet adgang til europæiske og nationale ruminfrastrukturfaciliteter og -tjenester, som er vigtige for økonomierne, samfundene og borgerne i Europa, ved at forsyne Den Europæiske Union med et uafhængigt system til overvågning og sporing i rummet.

Ændringsforslag  20

Forslag til beslutning

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) "rumobjekt": ethvert menneske- eller naturskabt objekt i det ydre rum

(1) ”rumobjekt”: ethvert menneskeskabt objekt i det ydre rum

Ændringsforslag  21

Forslag til beslutning

Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) "rumskrot": rumfartøjer eller dele heraf, som ikke længere tjener specifikke formål, herunder dele af raketter eller satellitter, eller inaktive satellitter

(3) “rumskrot”: alle menneskeskabte objekter, herunder rumfartøjer eller fragmenter og elementer heraf i jordens kredsløb, eller som trænger ind i jordens atmosfære igen, og som ikke fungerer eller ikke længere tjener specifikke formål, herunder dele af raketter eller satellitter, eller inaktive satellitter

Ændringsforslag  22

Forslag til beslutning

Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) "SST-data": fysiske parametre for rumgenstande indhentet af SST-sensorer.

(5) "SST-data": fysiske parametre for rumgenstande indhentet af SST-sensorer eller kredsløbsparametre for rumobjekter, som er udledt af observationer af disse sensorer

Ændringsforslag  23

Forslag til beslutning

Artikel 2 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) "Deltagende medlemsstat": en EU-medlemsstat, der deltager i SST-støtteprogrammet efter beslutning fra Kommissionen og efter indgåelsen af en samarbejdsaftale med EU-Satellitcentret.

Ændringsforslag  24

Forslag til beslutning

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Specifikke mål

 

SST-støtteprogrammet bidrager til følgende specifikke mål:

 

(a) vurdering og mindskelse af risiciene for kollisioner i forbindelse med europæiske rumfartøjers kredsløbsoperationer, hvilket gør det muligt for operatører af rumfartøjer at planlægge og gennemføre afbødende foranstaltninger mere effektivt

 

(b) mindskelse af risiciene i forbindelse med opsendelse af europæiske rumfartøjer

 

(c) overvågning af ukontrolleret genindtrængen i jordens atmosfære af rumfartøjer eller rumskrot og levering af mere nøjagtige og effektive tidlige varsler med henblik på at mindske de potentielle risici for unionsborgeres sikkerhed og afbøde potentielle skader på kritisk jordbaseret infrastruktur.

Ændringsforslag  25

Forslag til beslutning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet med SST-støtteprogrammet

De vigtigste foranstaltninger i SST-støtteprogrammet

Formålet med SST-støtteprogrammet er at støtte foranstaltninger, som tilsigter etableringen af en SST-kapacitet, herunder især:

For at nå de generelle og specifikke mål i henholdsvis artikel 1a og 2a består de vigtigste foranstaltninger i SST-støtteprogrammet af:

(a) etablering og drift af en sensorfunktion, som består af et net af jordbaserede og rumbaserede eksisterende nationale sensorer til registrering og sporing af rumobjekter

(a) etablering og drift af en sensorfunktion, som består af et sikkert net af jordbaserede og rumbaserede nationale SST-sensorer og relevante SST-sensorer, som er udviklet på europæisk plan, herunder gennem ESA, til registrering og sporing af rumobjekter

(b) etablering og drift af en processeringsfunktion til bearbejdning og analyse af SST-data indhentet af sensorer, herunder kapacitet til at detektere og identificere rumobjekter og opbygge og opretholde et katalog over disse

(b) etablering og drift af en processeringsfunktion til bearbejdning og analyse af SST-data indhentet af sensorer med henblik på at tilvejebringe SST-oplysninger, herunder kapacitet til at detektere og identificere rumobjekter og opbygge og opretholde et katalog over disse

(c) etablering og drift af en servicefunktion med henblik på levering af SST-tjenester til operatører af rumfartøjer og offentlige myndigheder.

(c) etablering og drift af en servicefunktion med henblik på levering af SST-tjenesterne, som er fastlagt i artikel 4, stk. 1, til de enheder, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2.

Ændringsforslag  26

Forslag til beslutning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a - c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) vurdering af risikoen for kollision mellem rumfartøjer eller mellem rumfartøjer og rumskrot og generering af kollisionsforebyggende varsler under opsendelse af rumfartøjer og i forbindelse med drift af rumfartøjer i kredsløb

(a) vurdering af risikoen for kollision mellem rumfartøjer eller mellem rumfartøjer og rumskrot eller mellem rumfartøjer og rumobjekter og generering af kollisionsforebyggende varsler under opsendelse af rumfartøjer og i forbindelse med drift af rumfartøjer i kredsløb

(b) detektering og risikovurdering af kredsløbsbaserede eksplosioner eller desintegration eller sammenstød

(b) detektering og karakterisering af kredsløbsbaserede fragmenteringer eller desintegration eller sammenstød

(c) risikovurdering og varsling af genindtrængen i Jordens atmosfære af rumobjekter og rumaffald og forudsigelse af tid og sted for sammenstød.

(c) risikovurdering af ukontrolleret genindtrængen i jordens atmosfære af rumobjekter og rumaffald og forudsigelse af områder og tidsplan for nedslaget

 

(ca) en frit tilgængelig og genanvendelig offentlig informationstjeneste om dele af rumobjekter, som er i kredsløb om jorden

 

(cb) andre relevante SST-oplysninger.

Ændringsforslag  27

Forslag til beslutning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. SST-tjenesterne skal ydes til medlemsstaterne, Rådet, Kommissionen, EEAS, offentlige og private operatører af rumfartøjer og offentlige myndigheder med ansvar for civilbeskyttelse. SST-tjenesterne skal ydes under overholdelse af bestemmelserne i artikel 9 om brug og udveksling af SST-data og -oplysninger.

2. SST-tjenesterne skal ydes til medlemsstaterne, Rådet, Kommissionen, EEAS, offentlige og private ejere og/eller operatører af rumfartøjer og offentlige myndigheder med ansvar for civilbeskyttelse.

Ændringsforslag  28

Forslag til beslutning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. SST-støtteprogrammet skal yde støtte til foranstaltningerne til opnåelse af målene i artikel 3 i henhold til det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, og på de særlige betingelser, der er omhandlet i artikel 7

1. SST-støtteprogrammet skal yde støtte til de vigtigste foranstaltninger i artikel 3 samt specifikke foranstaltninger hertil i henhold til det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, og på de særlige betingelser, der er omhandlet i artikel 7.

Ændringsforslag  29

Forslag til beslutning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) forvalter de midler, der tilføres SST-støtteprogrammet, og sikrer gennemførelsen af SST-programmet

(a) er ansvarlig for SST-støtteprogrammet, forvalter de midler, der tilføres hertil, og sikrer gennemførelse heraf, samtidig med at der tilvejebringes gennemsigtighed og klarhed vedrørende de forskellige finansieringskilder

Ændringsforslag  30

Forslag til beslutning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca) fastlægger forvaltnings- og datapolitikken for den europæiske SST-tjeneste ved at spille en aktiv rolle i oprettelsen af konsortiet og nøje overvåge aktiviteterne i programmet.

Ændringsforslag  31

Forslag til beslutning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(cb) sikrer desuden den nødvendige dialog og koordinering ved at samle relevante aktører, såsom EDA og ESA, med henblik på at sikre sammenhæng mellem militære og civile rumprogrammer og ruminitiativer og at forfølge især synergier på sikkerhedsområdet.

Ændringsforslag  32

Forslag til beslutning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(cc) fremmer medlemsstaternes deltagelse i SST-støtteprogrammet.

Ændringsforslag  33

Forslag til beslutning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen sikrer komplementaritet mellem SST-støtteprogrammet og forskningsaktiviteter i relation til beskyttelse af rumbaseret infrastruktur, der udføres under Horisont 2020-programmet oprettet ved [henvisning til Horisont 2020-forordning indsættes, når den er vedtaget]. Den skal også gøre det lettere at sikre komplementaritet med de andre europæiske og internationale aktiviteter på dette område.

Begrundelse

Denne ændring vil i forbindelse med lovteksten medtage, hvad der er i øjeblikket kun er nævnt i betragtningerne.

Ændringsforslag  34

Forslag til beslutning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som etablerer et flerårigt arbejdsprogram for SST-støtteprogrammet, som i relevant omfang supplerer de arbejdsprogrammer, der indgår i de programmer, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1. Arbejdsprogrammet specificerer de opstillede mål, de forventede resultater, de foranstaltninger, der skal finansieres, tidsplanen for gennemførelsen af disse aktioner, gennemførelsesmetoden, den maksimale sats for EU's samfinansiering og de specifikke betingelser for EU-tilskud under SST-støtteprogrammet. Disse gennemførelsesretsakter gennemføres efter undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2.

2. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a, som etablerer et flerårigt arbejdsprogram for SST-støtteprogrammet, idet der i relevant omfang tages hensyn til de arbejdsprogrammer, der er fastlagt i de programmer, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1. Arbejdsprogrammet specificerer de opstillede mål, de forventede resultater, de foranstaltninger, der skal finansieres, tidsplanen for gennemførelsen af disse aktioner, gennemførelsesmetoden, den maksimale sats for EU's samfinansiering og de specifikke betingelser for EU-tilskud under SST-støtteprogrammet.

Ændringsforslag  35

Forslag til beslutning

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstater, der ønsker at deltage i gennemførelsen af målene i artikel 3, skal indgive en ansøgning til Kommissionen, der påviser overensstemmelse med følgende kriterier:

1. Medlemsstater, der ønsker at deltage i gennemførelsen af målene i artikel 3, skal direkte eller via et nationalt eller multinationalt konsortium eller en offentlig enhed indgive en ansøgning til Kommissionen, der påviser overensstemmelse med følgende kriterier:

Ændringsforslag  36

Forslag til beslutning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) ejerskab af SST-sensorer og tilstrækkelige tekniske og menneskelige ressourcer til at drive disse eller besiddelse af dataprocesseringskapacitet

(a) kapacitet til at levere et af følgende elementer til SST-systemet:

 

- SST-sensorer og tilstrækkelige tekniske og menneskelige ressourcer til at drive disse eller

 

- analyse- og dataprocesseringskapacitet, som er specielt beregnet til SST

Ændringsforslag  37

Forslag til beslutning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstater, der opfylder kriterierne i stk. 1, og som er parter i aftalen som omhandlet i artikel 10, kan komme i betragtning til finansiel støtte fra SST-støtteprogrammet. Kommissionen offentliggør og opdaterer listen over disse medlemsstater på sit websted.

4. Medlemsstater, der opfylder kriterierne i stk. 1, og som er parter i aftalen som omhandlet i artikel 10, kan komme i betragtning til finansiel støtte fra SST-støtteprogrammet. Kommissionen offentliggør og opdaterer listen over deltagende medlemsstater på sit websted og deres respektive finansielle støtte.

Ændringsforslag  38

Forslag til beslutning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EU-Satellitcentret deltager i gennemførelsen af målsætningen i artikel 3, litra c), og kan komme i betragtning til finansiel støtte fra SST-støtteprogrammet, hvis den i artikel 10 omhandlede aftale indgås.

EU-Satellitcentret deltager i gennemførelsen af de vigtigste foranstaltninger i artikel 3 og kan komme i betragtning til finansiel støtte fra SST-støtteprogrammet, hvis den i artikel 10 omhandlede aftale indgås. EUSC varetager grænsefladefunktionerne med slutbrugerne. Det etablerer og indfører midler til indhentning af SST-data og distribution af tjenester hos de enheder, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2.

Begrundelse

Adfærdskodeksen fra EU, der blev modtaget med glæde, bør "styre" rumprogrammerne. Den indeholder principper for anvendelsen af det ydre rum til fredelige formål, undertegnende staters ansvar for at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger og samarbejde i god tro om at forebygge skadelig indblanding i aktiviteter i det ydre rum samt deres ansvar til at udøve videnskabelige, civile, kommercielle og militære aktiviteter og fremme fredelig udforskning og anvendelse af det ydre rum og træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at forhindre, at det ydre rum bliver en konfliktarena.

Ændringsforslag  39

Forslag til beslutning

Artikel 9 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For anvendelse og udveksling af SST-data og -oplysninger i forbindelse med gennemførelsen af de mål, der er omhandlet i artikel 3, gælder følgende regler:

For anvendelse og udveksling af SST-data og -oplysninger i forbindelse med gennemførelsen af de vigtigste foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, gælder følgende regler:

Ændringsforslag  40

Forslag til beslutning

Artikel 9 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) Uautoriseret videregivelse af data og oplysninger skal forhindres, idet effektive operationer og optimering af anvendelsen af de generede oplysninger samtidig skal tillades

(a) Effektive operationer skal sikres, og anvendelsen af de genererede oplysninger skal optimeres, samtidig med at uautoriseret videregivelse af SST-data og -oplysninger skal forhindres

Begrundelse

Ordlyden minder blot om prioriteringen, idet videregivelse af oplysninger, som reducerer risikoen for kollisioner, er målet, og undgåelse af uønsket videregivelse af oplysninger er et af de nødvendige midler til at nå dette mål.

Ændringsforslag  41

Forslag til beslutning

Artikel 9 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) SST-data og -oplysninger, der genereres inden for rammerne af SST-støtteprogrammet, skal stilles til rådighed, herunder for tredjelande, internationale organisationer og andre tredjeparter, efter "need-to-know"-princippet i overensstemmelse med de instruktioner og sikkerhedsregler, som ophavsmanden til SST-oplysningerne og ejeren af det pågældende rumobjekt ønsker overholdt, og i overensstemmelse med anbefalingerne i "Space Situational Awareness data policy – recommendations on security aspects", som er godkendt af Den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske Komité i Rådet19a

 

______________

 

19a CS 14698/12, 9.10.2012

 

 

Ændringsforslag  42

Forslag til beslutning

Artikel 9 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f) Oplysninger, der genereres inden for rammerne af SST-støtteprogrammet skal stilles til rådighed efter "need-to-know"-princippet i overensstemmelse med de instruktioner og sikkerhedsregler, ophavsmanden til oplysningerne og ejeren af det pågældende rumobjekt ønsker overholdt.

udgår

Ændringsforslag  43

Forslag til beslutning

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen vedtager de nødvendige gennemførelsesafgørelser vedrørende anvendelse og udveksling af SST-data og -oplysninger, herunder indgåelse af internationale samarbejdsaftaler om udveksling og anvendelse af SST-data og -oplysninger. Disse gennemførelsesretsakter gennemføres efter undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2.

Ændringsforslag  44

Forslag til beslutning

Artikel 10 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De medlemsstater, der opfylder kriterierne i artikel 7, stk. 1, og EUSC indgår en aftale, der fastsætter regler og mekanismer for deres samarbejde ved gennemførelsen af målene i artikel 3. Aftalen skal især indeholde bestemmelser om følgende:

De deltagende medlemsstater og EUSC indgår en aftale, der fastsætter regler og mekanismer for deres samarbejde ved gennemførelsen af de vigtigste foranstaltninger i artikel 3. Aftalen skal især indeholde bestemmelser om følgende:

Ændringsforslag  45

Forslag til beslutning

Artikel 10 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De medlemsstater, som indgår aftalen i stk. 1, kan indgå en aftale med ESA om ESA's levering af aktiver eller ekspertise eller brug af ESA's data til beskyttelse af rumfartøjer eller overvågning af rumskrot

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 10 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Disse aftaler og ændringer heraf skal meddeles Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  47

Forslag til beslutning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Der bør hentes midler til EU-finansieringen af SST-støtteprogrammet fra andre programmer, der er omfattet af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, i fuld overensstemmelse med disses retsgrundlag.

1. EU-finansieringen til SST-støtteprogrammet for perioden 2014-2020 udgør 70 mio. EUR, som hentes fra de programmer, der er oprettet ved følgende retsakter i fuld overensstemmelse med disses retsgrundlag:

De relevante programmer, hvorfra der vil kunne hentes midler til finansiering, omfatter de programmer, der er oprettet ved følgende retsakter:

 

 

(-a) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. […] om oprettelse af Copernicus-programmet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010, artikel 5, litra c), op til et beløb på 26,5 mio. EUR

(a) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. […] om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer, artikel 1, artikel 3, litra c) og d), og artikel 4

(a) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. […] om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer, artikel 1, artikel 3, litra c) og d), og artikel 4

b) Rådets afgørelse nr. […] om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020), artikel 2, stk. 2, litra b) og c), bilag I, del II, punkt 1.6.2, litra d), og bilag I, del III, punkt 6.3.4

b) Rådets afgørelse nr. […] om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020), artikel 2, stk. 2, litra b) og c), bilag I, del II, punkt 1.6.2, litra d), og bilag I, del III, punkt 6.3.4

c) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. […] om et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed, artikel 3, stk. 2, litra b, og stk. 3, litra e).

c) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. […] om et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed, artikel 3, stk. 2, litra b), og stk. 3, litra e).

Ændringsforslag  48

Forslag til beslutning

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Bevillinger skal dække målene som defineret i artikel 3, som følger:

 

(a) sensorfunktion [X]%

 

(b) processeringsfunktion [X%]

 

(c) servicefunktion [X%].

Ændringsforslag  49

Forslag til beslutning

Artikel 11 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Hvis det viser sig nødvendigt at afvige fra tildelingen til en specifik målsætning med mere end 5 procentpoint, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a for at ændre denne fordeling.

Ændringsforslag  50

Forslag til beslutning

Artikel 11 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a med angivelse af de finansieringsordninger og -prioriteter, der skal afspejles i arbejdsprogrammet i henhold til artikel 6. Kommissionen vedtager en delegeret retsakt inden for det første år efter denne afgørelses ikrafttræden.

Ændringsforslag  51

Forslag til beslutning

Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Overvågning og evaluering

Overvågning, rapportering og evaluering

Ændringsforslag  52

Forslag til beslutning

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. I begyndelsen af hvert år forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal indeholde oplysninger om deltagelse i SST-støtteprogrammet og de aktioner, der støttes af programmet, udviklingen af SST-nettet og tjenesteudbud, udveksling og anvendelse af SST-data og -oplysninger og indgåelsen af internationale samarbejdsaftaler i det foregående år samt arbejdsprogrammet for det indeværende år.

Ændringsforslag  53

Forslag til beslutning

Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Senest den 1. juli 2018 forelægger Kommissionen en evalueringsrapport om gennemførelsen af SST-støtteprogrammet for Europa-Parlamentet og Rådet Rapporten skal indeholde anbefalinger om videreførelse, ændring eller afbrydelse af de foranstaltninger, der støttes under SST-støtteprogrammet, idet der tages hensyn til følgende:

2. Hvert år forelægger Kommissionen en evalueringsrapport om gennemførelsen af SST-støtteprogrammet for Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal indeholde anbefalinger om videreførelse, ændring eller afbrydelse af de foranstaltninger, der støttes under SST-støtteprogrammet, idet der tages hensyn til følgende:

Ændringsforslag  54

Forslag til beslutning

Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) effektiv ressourceanvendelse.

(b) effektiv ressourceanvendelse, navnlig under hensyntagen til tilvejebringelse af midler til EUSC.

Ændringsforslag  55

Forslag til beslutning

Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, og artikel 11, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den 1. januar 2014.

 

3. Den i artikel 6, stk. 2, og artikel 11 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. Delegerede retsakter vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 2, og artikel 11 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

BEGRUNDELSE

Det foreslåede program har til formål at bidrage til opbygningen af en uafhængig europæisk kapacitet for overvågning og sporing i rummet (SST), der skal forebygge og overvåge den voksende risiko for kollision mellem ruminfrastrukturer og andre rumfartøjer eller rumskrot. Behovet for SST deles på internationalt og nationalt plan, både af offentlige myndigheder og industrien som helhed afhængig af ruminfrastrukturerne. Dette er navnligt relevant med henblik på at sikre, at der på langt sigt findes europæiske rumaktiver som satellitterne fra Galileo og Copernicus. Det er det første forsøg på EU-plan af sin art, og Kommissionen foreslår at starte med at samle de tilgængelige aktiver og færdigheder i medlemsstaterne og yde tjenester til brugerne.

Ordføreren foreslår muligheden for at udnytte ESA's knowhow gennem en aftale mellem ESA og de bidragende medlemsstater. ESA er det eneste organ på EU-plan, som har ekspertise inden for SST og mere globalt SSA. Selv om ESA ikke kan forvalte eller kontrollere programmet, bør det kunne bidrage til det.

Tjenesterne bør omfatte udarbejdelse af et offentligt tilgængeligt katalog over dele af rumobjekter, som er i kredsløb, for generelt at øge opmærksomheden derpå og gøre det muligt at anvende dem til forretningsbrug samt for at være åben over for eventuelle yderligere tjenester, som Kommissionen kan foreslå på et senere tidspunkt, og dermed give mulighed for kommende forbedringer.

Ordføreren foreslår at tage definitionen af programmets rammelovgivning et skridt videre ved at minde om det generelle anvendelsesområde og de specifikke målsætninger i begyndelsen af den centrale tekst (ny artikel 1a og 2a). Hun foreslår endvidere at definere oprettelsen af sensornetværk, databehandling og SST-tjenester i artikel 3 som vigtige foranstaltninger i stedet for målsætninger, som Kommissionen vil anvende til at udvikle specifikke foranstaltninger i sit flerårige arbejdsprogram (artikel 5).

Ordføreren ønsker, at Europa-Parlamentet overvejer det flerårige arbejdsprogram, inden det træder i kraft, via en delegeret retsakt i artikel 6.

Budgettet på 70 mio. EUR er indarbejdet i den centrale tekst (artikel 11) og hentes fra Fonden for Intern Sikkerhed, Galileo, Copernicus og Horisont 2020.

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (3.12.2013)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et støtteprogram for overvågning og sporing i rummet
(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

Ordfører for udtalelse: Michael Gahler

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) I sin meddelelse "Mod en EU-rumstrategi til gavn for borgerne" udviklede Kommissionen sit koncept og fremhævede, at ruminfrastrukturen kan tjene EU's sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Leveringen af SST-tjenester vil være til fordel for alle offentlige og private operatører af rumbaserede infrastrukturer, herunder EU, i betragtning af dens ansvar for EU's rumprogrammer: Egnos (den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste) og Galileo, der gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. juli 2008 om den videre gennemførelse af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og Galileo)12 og Copernicus/GMES oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. september 2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013)13. Varsler om genindtrængen i atmosfæren vil også være nyttige for de nationale offentlige myndigheder med ansvar for civilbeskyttelse.

(6) Leveringen af SST-tjenester vil være til fordel for alle offentlige og private operatører af rumbaserede infrastrukturer, herunder EU, i betragtning af dens ansvar for EU's rumprogrammer: Egnos (den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste) og Galileo, der gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. juli 2008 om den videre gennemførelse af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og Galileo)12 og Copernicus/GMES oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. september 2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013)13. Varsler om genindtrængen i atmosfæren vil også være nyttige for de nationale offentlige myndigheder med ansvar for civilbeskyttelse. EU, der gradvist udvikler egne systemer, såsom Galileo og Copernicus, leverer tjenesteydelser med relevans for civile og militære kapaciteter.

__________________

__________________

12 EUT L 196 af 27.4.2008, s. 1.

12 EUT L 196 af 27.4.2008, s. 1.

13 EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1.

13 EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) SST-støtteprogrammet bør bidrage til at sikre en fredelig udnyttelse og udforskning af det ydre rum.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) SST-støtteprogrammet bør også supplere eksisterende afbødende foranstaltninger, såsom De Forenede Nationers ("FN's") retningslinjer for nedbringelse af mængden af rumskrot og andre initiativer såsom Unionens forslag om et internationalt adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum.

(8) SST-støtteprogrammet bør også supplere eksisterende afbødende foranstaltninger, såsom De Forenede Nationers ("FN's") retningslinjer for nedbringelse af mængden af rumskrot og andre initiativer, og være i overensstemmelse med Unionens forslag om et internationalt adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Kommissionen fortsætter i tæt samarbejde med Den Europæiske Rumorganisation og andre interessenter sin førende rolle i rumdialoger med sine strategiske partnere. Et tæt samarbejde med USA bør bevares og styrkes i forbindelse med de europæiske SST-tjenester.

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b) Sideløbende med behovet for en langsigtet og omfattende SSA-kapacitet bør EU prioritere, støtte og drage fordel af initiativer til aktiv fjernelse og uskadeliggørelse af rumskrot, såsom det, der er udviklet af ESA, som værende den mest effektive metode til at reducere kollisionsrisikoen og den risiko, der er forbundet med, at det falder ukontrolleret ind i jordens atmosfære igen.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) De civil-militære SSA-brugerkrav blev fastlagt i Kommissionens arbejdsdokument "European Space Situational Awareness high-level civil-military user requirements"14, som blev vedtaget af medlemsstaterne i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité i Rådet den 18. november 201115. Leveringen af SST tjenester bør kun tjene civile formål. Rent militære krav bør ikke være omfattet af denne afgørelse.

(9) De civil-militære SSA-brugerkrav blev fastlagt i Kommissionens arbejdsdokument "European Space Situational Awareness high-level civil-military user requirements"14, som blev vedtaget af medlemsstaterne i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité i Rådet den 18. november 201115. Leveringen af SST-tjenester bør både tjene civile og militære formål. Der bør gennemføres en omhyggelig analyse af, hvordan EU's medlemsstaters militære kapacitet vil nyde godt af SST-tjenesterne samt af SST-tjenesternes bidrag til sikring af gennemførelsen af traktaten om det ydre rum.

__________________

__________________

14 SEK(2011) 1247 endelig af 12.10.2011.

14 SEC(2011)1247 af 12.10.2011.

15 Rådets dokument nr. 15715/11 af 24.10.2011.

15 Rådets dokument nr. 15715/2011 af 24.10.2011.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) EU-Satellitcentret (EUSC), et EU-agentur, der blev indført ved Rådets fælles aktion af 20. juli 2001 om oprettelse af et EU-satellitcenter (2001/555/FUSP)16, der leverer geospatiale billedinformationstjenester og -produkter på forskellige klassificeringsniveauer til civile og militære brugere, vil kunne være ansvarligt for drift og levering af SST-tjenester. Centrets ekspertise med behandling af fortrolige oplysninger i et sikkert miljø og tætte institutionelle forbindelser med medlemsstaterne er et aktiv, som letter leveringen af SST-tjenester. En forudsætning for EUSC's deltagelse i SST-støtteprogrammet er en ændring af Rådets fælles aktion, der i øjeblikket ikke hjemler mulighed for at inddrage EUSC i SST-aktiviteter.

(11) EU-Satellitcentret (EUSC), et EU-agentur, der blev indført ved Rådets fælles aktion af 20. juli 2001 om oprettelse af et EU-satellitcenter (2001/555/FUSP)16, der leverer geospatiale billedinformationstjenester og -produkter på forskellige klassificeringsniveauer til civile og militære brugere, vil kunne være ansvarligt for drift og levering af SST-tjenester. Centrets ekspertise med behandling af klassificerede oplysninger i et sikkert miljø og tætte institutionelle forbindelser med medlemsstaterne er et aktiv, som letter leveringen af SST-tjenester. En forudsætning for EUSC's deltagelse i SST-støtteprogrammet er en ændring af Rådets fælles aktion, der i øjeblikket ikke hjemler mulighed for at inddrage EUSC i SST-aktiviteter.

__________________

__________________

16 EUT L 200 af 25.7.2001, s. 5.

16 EFT L 200 af 25.7.2001, s. 5.

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) Foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, bør tage hensyn til bestemmelserne i afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union.

Ændringsforslag  10

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a) "Deltagende medlemsstat": en EU-medlemsstat, der deltager i SST-støtteprogrammet efter beslutning fra Kommissionen og efter indgåelsen af en samarbejdsaftale med EU-Satellitcentret.

Ændringsforslag  11

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b) "National sensor": sensorer under enekontrol af én eller flere medlemsstater.

Ændringsforslag  12

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet med SST-støtteprogrammet er at støtte foranstaltninger, som tilsigter etableringen af en SST-kapacitet, herunder især:

Formålet med SST-støtteprogrammet er at støtte foranstaltninger, som tilsigter etableringen og vedligeholdelsen af en SST-kapacitet, herunder især:

Ændringsforslag  13

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) etablering og drift af en sensorfunktion, som består af et netværk af jordbaserede og rumbaserede eksisterende nationale sensorer til registrering og sporing af rumobjekter

a) etablering, drift og udvidelse af en sensorfunktion, som består af et netværk af jordbaserede eller rumbaserede eksisterende nationale sensorer til registrering og sporing af rumobjekter

Ændringsforslag  14

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) etablering og drift af en processeringsfunktion til bearbejdning og analyse af SST-data indhentet af sensorer, herunder kapacitet til at detektere og identificere rumobjekter og opbygge og opretholde et katalog over disse

b) etablering, drift og udvidelse af en processeringsfunktion til bearbejdning og analyse af SST-data indhentet af sensorer, herunder kapacitet til at detektere og identificere rumobjekter og opbygge og opretholde et katalog over disse

Ændringsforslag  15

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) etablering og drift af en servicefunktion med henblik på levering af SST-tjenester til operatører af rumfartøjer og offentlige myndigheder

c) etablering, drift og udvidelse af en servicefunktion med henblik på levering af SST-tjenester til operatører af rumfartøjer og offentlige myndigheder.

Ændringsforslag  16

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) styrkelse af nettet som omhandlet i litra a), gennem integration af nye nationale sensorer eller forbedring af eksisterende nationale sensorer.

Ændringsforslag  17

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. SST-tjenesterne skal ydes til medlemsstaterne, Rådet, Kommissionen, EEAS, offentlige og private operatører af rumfartøjer og offentlige myndigheder med ansvar for civilbeskyttelse. SST-tjenesterne skal ydes under overholdelse af bestemmelserne i artikel 9 om brug og udveksling af SST-data og -oplysninger.

2. SST-tjenesterne skal ydes til medlemsstaterne, Rådet, Kommissionen, EEAS, ESA, offentlige og private operatører af rumfartøjer og offentlige myndigheder med ansvar for civilbeskyttelse og sikkerhed. De kan også ydes til stater, som ikke er en del af Unionen, hvis Parlamentet tilslutter sig en sådan aftale. SST-tjenesterne skal også være tilgængelige for militære satellitoperatører. SST-tjenesterne skal ydes under overholdelse af bestemmelserne i artikel 9 om brug og udveksling af SST-data og -oplysninger.

Ændringsforslag  18

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De deltagende medlemsstater, EUSC og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader, der skyldes manglende eller afbrudte SST-tjenester, forsinket levering heraf eller af unøjagtige oplysninger leveret gennem SST-tjenesterne.

3. De deltagende medlemsstater, EUSC og Kommissionen samt de organisationer, der af disse har fået uddelegeret SST-tjenester, kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader, der skyldes manglende eller afbrudte SST-tjenester, forsinket levering heraf eller unøjagtige oplysninger leveret gennem SST-tjenesterne.

Ændringsforslag  19

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) sikrer desuden den nødvendige dialog og koordinering ved at samle relevante aktører, såsom EDA og ESA, med henblik på at sikre sammenhæng mellem militære og civile rumprogrammer og ruminitiativer og at forfølge især synergier på sikkerhedsområdet.

Ændringsforslag  20

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) fremmer medlemsstaternes deltagelse i SST-støtteprogrammet.

Ændringsforslag  21

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Ejerskab af SST-sensorer og tilstrækkelige tekniske og menneskelige ressourcer til at drive disse eller besiddelse af dataprocesseringskapacitet.

a) ejerskab af SST-sensorer eller besiddelse af SST-dataprocesseringskapacitet og tilstrækkelige tekniske og menneskelige ressourcer til at drive disse

Ændringsforslag  22

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstater, der opfylder kriterierne i stk. 1, og som er parter i aftalen som omhandlet i artikel 10, kan komme i betragtning til finansiel støtte fra SST-støtteprogrammet. Kommissionen offentliggør og opdaterer listen over disse medlemsstater på sit websted.

4. Medlemsstater, der opfylder kriterierne i stk. 1, og som er parter i aftalen som omhandlet i artikel 10, kan komme i betragtning til finansiel støtte fra SST-støtteprogrammet. Kommissionen offentliggør og opdaterer listen over deltagende medlemsstater på sit websted.

Ændringsforslag  23

Forslag til afgørelse

Artikel 9 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For anvendelse og udveksling af SST-data og -oplysninger i forbindelse med gennemførelsen af de mål, der er omhandlet i artikel 3, gælder følgende regler:

1. For anvendelse og udveksling af SST-data og -oplysninger i forbindelse med gennemførelsen af de mål, der er omhandlet i artikel 3, gælder følgende regler:

Ændringsforslag  24

Forslag til afgørelse

Artikel 9 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) Uautoriseret videregivelse af data og oplysninger skal forhindres, idet effektive operationer og optimering af anvendelsen af de generede oplysninger samtidig skal tillades.

a) Uautoriseret videregivelse af SST-data og -oplysninger skal forhindres, idet effektive operationer og optimering af anvendelsen af de generede SST-oplysninger samtidig skal tillades

Ændringsforslag  25

Forslag til afgørelse

Artikel 9 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) SST-datasikkerheden skal være sikret

b) SST-datasikkerheden skal være sikret

Ændringsforslag  26

Forslag til afgørelse

Artikel 9 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) SST-data og -oplysninger, der genereres inden for rammerne af SST-støtteprogrammet, skal stilles til rådighed, herunder til tredjelande, internationale organisationer og andre tredjeparter, efter "need-to-know"-princippet i overensstemmelse med de instruktioner og sikkerhedsregler, som ophavsmanden til SST-oplysningerne og ejeren af det pågældende rumobjekt ønsker overholdt, og i overensstemmelse med anbefalingerne i "Space Situational Awareness data policy – recommendations on security aspects", som er godkendt af Den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske Komité i Rådet19a

 

______________

 

19a CS 14698/2012 af 9.10.2012.

Ændringsforslag  27

Forslag til afgørelse

Artikel 9 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) Oplysninger, der genereres inden for rammerne af SST-støtteprogrammet skal stilles til rådighed efter "need-to-know"-princippet i overensstemmelse med de instruktioner og sikkerhedsregler, ophavsmanden til oplysningerne og ejeren af det pågældende rumobjekt ønsker overholdt.

udgår

Ændringsforslag  28

Forslag til afgørelse

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen vedtager de nødvendige gennemførelsesafgørelser vedrørende anvendelse og udveksling af SST-data og -oplysninger, herunder indgåelse af internationale samarbejdsaftaler om udveksling og anvendelse af SST-data og -oplysninger. Disse gennemførelsesretsakter gennemføres efter undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2.

Ændringsforslag  29

Forslag til afgørelse

Artikel 10 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De medlemsstater, der opfylder kriterierne i artikel 7, stk. 1, og EUSC indgår en aftale, der fastsætter regler og mekanismer for deres samarbejde ved gennemførelsen af målene i artikel 3. Aftalen skal især indeholde bestemmelser om følgende:

De deltagende medlemsstater indgår en aftale, der fastsætter regler og mekanismer for deres samarbejde ved gennemførelsen af målene i artikel 3. Aftalen skal især indeholde bestemmelser om følgende:

Ændringsforslag  30

Forslag til afgørelse

Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Overvågning og evaluering

Overvågning, rapportering og evaluering.

Ændringsforslag  31

Forslag til afgørelse

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen skal i begyndelsen af hvert år sende en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal indeholde oplysninger om deltagelse i SST-støtteprogrammet og de aktioner, der støttes af programmet, udviklingen af SST-net og tjenesteudbud, udveksling og anvendelse af SST-data og -oplysninger og indgåelsen af internationale samarbejdsaftaler i det foregående år samt arbejdsprogrammet for det indeværende år.

Ændringsforslag  32

Forslag til afgørelse

Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen skal senest den 1. juli 2018 sende en evalueringsrapport om gennemførelsen af SST-støtteprogrammet til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal indeholde anbefalinger om videreførelse, ændring eller afbrydelse af de foranstaltninger, der støttes under SST-støtteprogrammet, idet der tages hensyn til følgende:

2. Kommissionen skal hvert år sende en evalueringsrapport om gennemførelsen af SST-støtteprogrammet til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal indeholde anbefalinger om videreførelse, ændring eller afbrydelse af de foranstaltninger, der støttes under SST-støtteprogrammet, idet der tages hensyn til følgende:

PROCEDURE

Titel

Støtteprogram for overvågning og sporing i rummet

Referencer

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

14.3.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Michael Gahler

21.3.2013

Behandling i udvalg

14.10.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

5

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Susy De Martini, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Inese Vaidere, Nikola Vuljanić, Boris Zala, Karim Zéribi

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Jean Roatta

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Claudette Abela Baldacchino, Hiltrud Breyer, Chrysoula Paliadeli, Marie-Christine Vergiat

UDTALELSE fra Budgetudvalget (15.11.2013)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et støtteprogram for overvågning og sporing i rummet
(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

Ordfører for udtalelse: Maria Da Graça Carvalho

KORT BEGRUNDELSE

Det foreslåede program har til formål at bidrage til opbygningen af en uafhængig europæisk kapacitet for overvågning og sporing i rummet (SST), der skal forebygge og overvåge den voksende risiko for kollision mellem ruminfrastrukturer og andre rumfartøjer eller rumaffald. Medlemsstaterne vil bidrage med deres egne sensorressourcer, mens EU vil tilvejebringe en retlig ramme og yde et finansielt bidrag og dermed sikre tre hovedfunktioner: sensornetværk, databehandling og brugerservice. Hovedsageligt på grund af den sikkerhedsmæssige dimension af SST-systemet vil programmet blive ledet af EU og ikke af Den Europæiske Rumorganisation (ESA).

Ordføreren foreslår at støtte dette strategiske projekt, der er medvirkende til uafhængighed og sikkerhed for store europæiske aktiver, ikke mindst under de to store EU-projekter EGNOS/Galileo og Copernicus.

Det største problem er dog ifølge ordføreren finansieringen af SST-støtteprogrammet. Af udkastet til forordning fremgår det nemlig, at finansieringen skal hentes fra andre relevante programmer i fuld overensstemmelse med deres retsgrundlag, men selv om Galileo, Horisont 2020, Fonden for Intern Sikkerhed og Copernicus har været markeret for bidrag, omfatter udkastet til retsakt i sig selv endnu ikke Copernicus og præciserer ikke omfanget af disse respektive bidrag. Udkastet til retsakt indeholder ikke engang det beløb, der er nævnt i Kommissionens begrundelse, nemlig 70 mio. EUR over syv år. Endelig fastsættes fordelingen af EU-midler på tværs af de vigtigste forventede opgaver ikke præcist.

Ordføreren forsøger at afhjælpe disse mangler ved at indsætte et maksimumbeløb og sikre, at både EGNOS/Galileo og Copernicus, som vil være blandt de største modtagere af SST-kapacitet, også er dens primære bidragydere, mens andre programmer kun bør være sekundære. Brugen af ​​Horisont 2020-midlerne bør især være strengt begrænset til dets egen opgave – rumfarts- og sikkerhedsforskning. Ordføreren foreslår også at indsætte en opdeling af midlerne i de tre vigtigste funktioner, der skal sikres gennem SST-programmet. Endelig bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at afklare finansieringsordninger og prioriteter samt om nødvendigt at afvige væsentligt fra den fastsatte opdeling.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Præcise oplysninger om visse rumobjekters karakter, specifikationer og lokalisering kan berøre EU's og medlemsstaternes sikkerhed. Der bør derfor tages passende sikkerhedsmæssige hensyn i forbindelse med oprettelse og drift af nettet af SST-sensorer, kapaciteten til processering og analyse af SST-data og leveringen af SST-tjenester. Det er derfor nødvendigt at fastsætte generelle bestemmelser om anvendelse og sikker udveksling af SST-data og -oplysninger mellem medlemsstaterne, EUSC og modtagerne af SST-tjenester i denne afgørelse. Endvidere bør Europa-Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten fastlægge de koordineringsmekanismer, der er nødvendige for at behandle spørgsmål i forbindelse med sikkerheden for SST-støtteprogrammet.

(12) Præcise oplysninger om visse rumobjekters karakter, specifikationer og lokalisering kan berøre EU's og medlemsstaternes sikkerhed. Der bør derfor tages passende sikkerhedsmæssige hensyn i forbindelse med oprettelse og drift af nettet af SST-sensorer, kapaciteten til processering og analyse af SST-data og leveringen af SST-tjenester. Det er derfor nødvendigt at fastsætte generelle bestemmelser om anvendelse og sikker udveksling af SST-data og -oplysninger mellem medlemsstaterne, EUSC og modtagerne af SST-tjenester i denne afgørelse. I denne forbindelse bør den eksisterende infrastruktur og ekspertise anvendes til at undgå dobbeltarbejde og skabe besparelser og synergier. Endvidere bør Europa-Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten fastlægge de koordineringsmekanismer, der er nødvendige for at behandle spørgsmål i forbindelse med sikkerheden for SST-støtteprogrammet.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) SST-støtteprogrammet bør finansieres af EU i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget18. Der bør hentes midler til EU-finansieringen af SST-støtteprogrammet fra relevante programmer, der er omfattet af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020.

(15) SST-støtteprogrammet bør finansieres af EU i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget18. Beløbet for EU-finansiering til SST-støtteprogrammet bør være 70 mio. EUR i løbende priser. Der bør primært hentes midler fra programmerne dedikeret til rumpolitik, der er omfattet af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, dvs. EGNOS/Galileo og Copernicus, fortrinsvis gennem specifikke budgetposter under disse programmer, idet det sikres, at deres egne målsætninger ikke bringes i fare. I visse tilfælde bør støtte fra Fonden for Intern Sikkerhed og Horisont 2020-programmet også være mulig, men bør nøje begrænses til foranstaltninger i henhold til deres basisretsakter i relation til beskyttelse af kritisk infrastruktur og hhv. rumfarts- og sikkerhedsforskning. Enhver stigning i EU-bidraget bør tilstræbes gennem Galileo- og Copernicus-programmerne.

______________

________________

18 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

18 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) Af hensyn til klarhed og ansvarlighed bør dette maksimumbeløb opdeles i forskellige kategorier efter de mål, der er fastsat i denne forordning. Kommissionen bør være i stand til at omfordele midler fra et mål til et andet og bør gøre det via en delegeret retsakt, når afvigelsen overstiger fem procentpoint. Kommissionen bør også vedtage delegerede retsakter med angivelse af de finansieringsordninger og -prioriteter, der skal afspejles i arbejdsprogrammet.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen:

1. Kommissionen:

(a) forvalter de midler, der tilføres SST-støtteprogrammet, og sikrer gennemførelsen af SST-programmet

(a) forvalter de midler, der tilføres SST-støtteprogrammet, og sikrer gennemførelsen af SST-programmet, og sikrer samtidig gennemsigtighed og klarhed med hensyn til de forskellige finansieringskilder

(b) træffer de nødvendige foranstaltninger til identificering, mindskelse og overvågning af risici forbundet med programmet

(b) træffer de nødvendige foranstaltninger til identificering, mindskelse og overvågning af risici forbundet med programmet

(c) etablerer i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten de koordineringsmekanismer, der er nødvendige for programmets sikkerhed.

(c) etablerer i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten de koordineringsmekanismer, der er nødvendige for programmets sikkerhed.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen sikrer komplementariteten mellem SST-støtteprogrammet og forskningsaktiviteterne i relation til beskyttelse af rumbaseret infrastruktur, der udføres under Horisont 2020-programmet oprettet ved [henvisning til Horisont 2020-forordning indsættes, når den er vedtaget]. Den skal også gøre det lettere at sikre komplementariteten med de andre europæiske og internationale aktiviteter på dette område.

Begrundelse

Denne ændring vil medtage i lovteksten, hvad der er i øjeblikket kun er nævnt i betragtningerne.

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. EU-Satellitcentret deltager i gennemførelsen af målsætningen i artikel 3, litra c), og kan komme i betragtning til finansiel støtte fra SST-støtteprogrammet, hvis den i artikel 10 omhandlede aftale indgås.

1. Med forbehold for en ændring i den grundlæggende retsakt deltager EU-Satellitcentret i gennemførelsen af målsætningen i artikel 3, litra c), og kan komme i betragtning til finansiel støtte fra SST-støtteprogrammet, hvis den i artikel 10 omhandlede aftale indgås.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Der bør hentes midler til EU-finansieringen af SST-støtteprogrammet fra andre programmer, der er omfattet af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, i fuld overensstemmelse med disses retsgrundlag. De relevante programmer, hvorfra der vil kunne hentes midler til finansiering, omfatter de programmer, der er oprettet ved følgende retsakter:

1. Beløbet for EU-finansiering til SST-støtteprogrammet bør være 70 mio. EUR for perioden 2014-2020 i løbende priser. Der bør primært og i lige forhold hentes midler fra de programmer, der er oprettet ved følgende retsakter:

(a) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. […] om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer, artikel 1, artikel 3, litra c) og d), og artikel 4

(a) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. […] om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer, artikel 1, artikel 3, litra c) og d), og artikel 4

 

(aa) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. [...] om oprettelse af Copernicus-programmet, artikel 5, litra c)

(b) Rådets afgørelse nr. […] om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020), artikel 2, stk. 2, litra b) og c), bilag I, del II, punkt 1.6.2, litra d), og bilag I, del III, punkt 6.3.4

En del af bidraget kan også i begrænset omfang og i overensstemmelse med deres basisretsakter hentes fra de programmer, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning EU nr. […] om et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed, artikel 3, stk. 2, litra b), og artikel 3, litra e), samt Rådets afgørelse nr. […] om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020, rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020), artikel 2, stk. 2, litra b) og c), bilag I, del II, punkt 1.6.2, litra d), og bilag I, del III, punkt 6.3.4.

(c) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. […] om et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed, artikel 3, stk. 2, litra b, og stk. 3, litra e).

 

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Bevillinger skal dække målene som defineret i artikel 3, som følger:

 

(a) sensorfunktion [X]%

 

(b) processeringsfunktion [X%]

 

(c) servicefunktion [X%].

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Hvis det viser sig nødvendigt at afvige fra tildelingen til en specifik målsætning med mere end 5 procentpoint, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a for at ændre denne fordeling.

Ændringsforslag  10

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a med angivelse af de finansieringsordninger og -prioriteter, der skal afspejles i arbejdsprogrammet i henhold til artikel 6. Kommissionen vedtager delegerede retsakter inden for det første år efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  11

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for de grænser, der er fastsat for denne aktivitet under de programmer, hvorfra der er hentet midler.

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for de grænser, der er fastsat for denne aktivitet under de programmer, hvorfra der er hentet midler. Enhver stigning i EU-bidraget tilstræbes blandt Galileo- og Copernicus-programmerne.

Ændringsforslag  12

Forslag til afgørelse

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen overvåger implementeringen af SST-støtteprogrammet.

1. Kommissionen overvåger implementeringen af SST-støtteprogrammet og orienterer årligt Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  13

Forslag til afgørelse

Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Den i artikel 11 omtalte beføjelse til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

 

3. Den i artikel 11 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 11 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Begrundelse

Medtager relevante bestemmelser om delegerede retsakter.

PROCEDURE

Titel

Støtteprogram for overvågning og sporing i rummet

Referencer

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

4.7.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Maria Da Graça Carvalho

10.6.2013

Dato for vedtagelse

14.11.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

1

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Alda Sousa, Peter Šťastný

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

PROCEDURE

Titel

Støtteprogram for overvågning og sporing i rummet

Referencer

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Dato for høring af EP

28.2.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

14.3.2013

BUDG

4.7.2013

ENVI

14.3.2013

TRAN

14.3.2013

 

REGI

14.3.2013

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

21.3.2013

TRAN

22.4.2013

REGI

23.3.2013

 

Ordfører

       Dato for valg

Amelia Andersdotter

18.4.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

2.9.2013

5.11.2013

 

 

Dato for vedtagelse

16.12.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Daniel Caspary, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

María Auxiliadora Correa Zamora

Dato for indgivelse

16.1.2014