ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος

16.1.2014 - (COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD)) - ***I

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγήτρια: Amelia Andersdotter


Διαδικασία : 2013/0064(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0030/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0030/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος

(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0107),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 189 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0061/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0030/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Τα διαστημικά υπολείμματα αποτελούν πλέον τη σοβαρότερη απειλή για τη βιωσιμότητα των διαστημικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί πρόγραμμα στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (στο εξής, θα αναφέρεται ως «SST») με σκοπό την υποστήριξη της δημιουργίας και της λειτουργίας υπηρεσιών που αφορούν την παρακολούθηση και τη χαρτογράφηση διαστημικών αντικειμένων, προκειμένου να αποτρέπονται ζημίες διαστημικών οχημάτων λόγω συγκρούσεων, καθώς και ζημίες στις επίγειες υποδομές ή τον ανθρώπινο πληθυσμό λόγω ανεξέλεγκτων επανεισόδων ολόκληρων διαστημικών οχημάτων ή των διαστημικών υπολειμμάτων τους στην ατμόσφαιρα της Γης.

(5) Τα διαστημικά υπολείμματα αποτελούν πλέον μια σοβαρή απειλή για τη βιωσιμότητα των διαστημικών δραστηριοτήτων, τη διαθεσιμότητα πρωταρχικών τροχιακών θέσεων και φασμάτων συχνοτήτων, και για ευκαιρίες όσον αφορά την εκτόξευση διαστημικών οχημάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί πρόγραμμα στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (στο εξής, θα αναφέρεται ως «SST») με σκοπό την υποστήριξη της δημιουργίας και της λειτουργίας υπηρεσιών που αφορούν την παρακολούθηση και τη χαρτογράφηση διαστημικών αντικειμένων, προκειμένου να αποτρέπονται ζημίες διαστημικών οχημάτων λόγω συγκρούσεων. Ο πολλαπλασιασμός των διαστημικών υπολειμμάτων έχει επίσης επιπτώσεις στην εμφάνιση επικίνδυνων μη ελεγχόμενων επανεισόδων διαστημικών αντικειμένων. Κατά συνέπεια, θα ήταν συμφέρον να δημιουργηθεί μια υπηρεσία SST για την πρόβλεψη της τροχιάς και της διαδρομής επανεισόδου ώστε να παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες στις κυβερνήσεις και στις υπηρεσίες προστασίας του πολίτη.

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η παροχή υπηρεσιών SST θα ωφελήσει όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης διαστημικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητές της όσον αφορά τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ – το ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης με υπέρθεση γεωστατικών δορυφόρων (EGNOS) και το Galileo12 εφαρμόζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) και Copernicus/GMES θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013)13. Οι ειδοποιήσεις επανεισόδου θα ωφελήσουν επίσης τις εθνικές δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την προστασία των πολιτών.

(6) Η παροχή υπηρεσιών SST θα ωφελήσει όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης διαστημικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητές της όσον αφορά τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ – το ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης με υπέρθεση γεωστατικών δορυφόρων (EGNOS) και το Galileo12 εφαρμόζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) και Copernicus/GMES θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013)13. Οι ειδοποιήσεις ανεξέλεγκτης επανεισόδου και η εκτίμηση των ζωνών ώρας και των χρονικών διαστημάτων των πτώσεων διαστημικών αντικειμένων θα ωφελήσουν επίσης τις εθνικές δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την προστασία των πολιτών. Επιπλέον, οι υπηρεσίες αυτές θα βοηθήσουν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να εκτιμήσουν τις δυνητικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύγκρουση κατά τη διάρκεια της ζωής ενός δορυφόρου.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Οι υπηρεσίες SST θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά στις ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία διαστημικών υποδομών και εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που θεσπίστηκε από τον [να προστεθεί αναφορά στον κανονισμό για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μόλις εγκριθεί ο κανονισμός], καθώς και στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος στον συγκεκριμένο τομέα.

(7) Οι υπηρεσίες SST θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά στις ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία διαστημικών υποδομών και εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που θεσπίστηκε από τον [να προστεθεί αναφορά στον κανονισμό για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μόλις εγκριθεί ο κανονισμός], όπως η ανάπτυξη τεχνολογιών λέιζερ οπτικών ινών για παρακολούθηση, καθώς και στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος ή άλλες διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες στον συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να λειτουργούν συμπληρωματικά σε εμβληματικά διαστημικά προγράμματα της Ένωσης, όπως τα Copernicus και Galileo, στην πρωτοβουλία του ψηφιακού θεματολογίου της Ένωσης, και σε άλλες τηλεπικοινωνιακές υποδομές που συντελούν στην υλοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Το πρόγραμμα στήριξης της SST πρέπει να συμβάλλει στην εξασφάλιση της χρήσης και της εξερεύνησης του διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς.

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει τα υφιστάμενα μέτρα μετριασμού, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τον περιορισμό των διαστημικών υπολειμμάτων, ή άλλες πρωτοβουλίες, όπως η πρόταση της Ένωσης για έναν διεθνή κώδικα συμπεριφοράς για τις δραστηριότητες στο διάστημα.

(8) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει τα υφιστάμενα μέτρα μετριασμού, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τον περιορισμό των διαστημικών υπολειμμάτων, ή άλλες διεθνείς πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του διαστήματος και τις υγιείς δομές διαστημικής διακυβέρνησης, και πρέπει να είναι συνεπές με την πρόταση της Ένωσης για έναν διεθνή κώδικα συμπεριφοράς για τις δραστηριότητες στο διάστημα.

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Το πρόγραμμα στήριξης της SST συνίσταται στη δημιουργία και χρήση δικτύου αισθητήρων SST για την παροχή υπηρεσιών SST. Από τη στιγμή που επιτευχθεί τούτο, το πρόγραμμα στήριξης της SST μπορεί και πρέπει να ενθαρρύνεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων αισθητήρων SST ή να συμβάλει στη βελτίωση των υφιστάμενων αισθητήρων.

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β) Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και άλλους ενδιαφερόμενους, πρέπει να συνεχίσει να δρομολογεί διαλόγους για το διάστημα με τους στρατηγικούς εταίρους της. Η στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ σε σχέση με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες SST πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί.

Τροπολογία    8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8γ) Παράλληλα με την ανάγκη για μια μακροπρόθεσμη και ολοκληρωμένη ικανότητα διαστημικής επιτήρησης (SSA), η Ένωση θα πρέπει να ιεραρχήσει, να στηρίξει και να αντλήσει όφελος (από) τις πρωτοβουλίες για ενεργό εξάλειψη και εξουδετέρωση των διαστημικών υπολειμμάτων, όπως αυτές που αναπτύσσει ο ΕΟΔ, επειδή συνιστούν τον αποτελεσματικότερο τρόπο μείωσης των κινδύνων σύγκρουσης και των κινδύνων που συνδέονται με την ανεξέλεγκτη είσοδο υπολειμμάτων στη γήινη ατμόσφαιρα.

Τροπολογία    9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Οι απαιτήσεις πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών του συστήματος SSA ορίστηκαν στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Απαιτήσεις υψηλού επιπέδου πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών του ευρωπαϊκού συστήματος γνώσης της κατάστασης στο διάστημα»14, που εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη στη συνεδρίαση της επιτροπής πολιτικών υποθέσεων και ασφάλειας του Συμβουλίου στις 18 Νοεμβρίου 201115. Η παροχή υπηρεσιών SST θα πρέπει να εξυπηρετεί μόνο μη στρατιωτικούς σκοπούς. Αμιγώς στρατιωτικές απαιτήσεις δεν θα πρέπει να εξετάζονται από την παρούσα απόφαση.

(9) Οι απαιτήσεις πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών του συστήματος SSA ορίστηκαν στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Απαιτήσεις υψηλού επιπέδου πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών του ευρωπαϊκού συστήματος γνώσης της κατάστασης στο διάστημα»14, που εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη στη συνεδρίαση της επιτροπής πολιτικών υποθέσεων και ασφάλειας του Συμβουλίου στις 18 Νοεμβρίου 201115. Η παροχή υπηρεσιών SST θα πρέπει να εξυπηρετεί μη στρατιωτικούς και στρατιωτικούς σκοπούς, εντούτοις αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ) να συμβάλει στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να εξετασθεί ενδελεχώς σε ποιο βαθμό οι στρατιωτικές ικανότητες των κρατών μελών θα ωφεληθούν από τις υπηρεσίες SST, και να διευκρινισθεί ο τρόπος με τον οποίο οι τελευταίες αυτές συμβάλλουν στην εξασφάλιση της εφαρμογής της Συνθήκης για το διάστημα.

__________________

__________________

14 SEC(2011) 1247 τελικό, 12.10.2011.

14 SEC(2011) 1247 τελικό, 12.10.2011.

15 Έγγραφο του Συμβουλίου 15715/11, 24.10.2011.

 

15 Έγγραφο του Συμβουλίου 15715/11, 24.10.2011.

Τροπολογία    10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η λειτουργία των υπηρεσιών SST θα πρέπει να βασίζεται σε μια εταιρική σχέση μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών και να χρησιμοποιεί υφιστάμενη και μελλοντική εμπειρογνωμοσύνη και υφιστάμενους και μελλοντικούς πόρους, όπως μαθηματική ανάλυση, τεχνογνωσία κατάρτισης μοντέλων και διάθεση επίγειων ραντάρ ή τηλεσκοπίων από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη διατηρούν την κυριότητα και τον έλεγχο των οικείων πόρων τους και παραμένουν υπεύθυνα για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανανέωσή τους.

(10) Η λειτουργία των υπηρεσιών SST θα πρέπει να βασίζεται σε μια εταιρική σχέση μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, με την κατάλληλη συνεισφορά από τον ΕΟΔ, την Ένωση και εθνικές υπηρεσίες, και να χρησιμοποιεί υφιστάμενη και μελλοντική εμπειρογνωμοσύνη και υφιστάμενους και μελλοντικούς πόρους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως μαθηματική ανάλυση, τεχνογνωσία κατάρτισης μοντέλων και διάθεση επίγειων ραντάρ ή τηλεσκοπίων από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και τον ΕΟΔ. Τα κράτη μέλη και ο ΕΟΔ διατηρούν την κυριότητα και τον έλεγχο των οικείων πόρων τους και παραμένουν υπεύθυνα για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανανέωσή τους.

Τροπολογία    11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC), ένας οργανισμός της Ένωσης που ιδρύθηκε από την κοινή δράση του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, για την ίδρυση Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/555/ΚΕΠΠΑ)16 και παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης με γεωχωρικές εικόνες και προϊόντα με ποικίλα επίπεδα διαβάθμισης σε πολιτικούς και στρατιωτικούς χρήστες, θα μπορούσε να είναι αρμόδιο για τη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών SST. Η εμπειρογνωμοσύνη του Δορυφορικού Κέντρου όσον αφορά τον χειρισμό εμπιστευτικών πληροφοριών σε ένα ασφαλές περιβάλλον και οι στενοί θεσμικοί δεσμοί του με τα κράτη μέλη διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών SST. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του EUSC στο πρόγραμμα στήριξης της SST είναι η τροποποίηση της κοινής δράσης του Συμβουλίου, καθώς επί του παρόντος δεν προβλέπει δράση του EUSC στον τομέα της SST.

(11) Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC), ένας οργανισμός της Ένωσης που ιδρύθηκε από την κοινή δράση του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, για την ίδρυση Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/555/ΚΕΠΠΑ)16 και παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης με γεωχωρικές εικόνες και προϊόντα με ποικίλα επίπεδα διαβάθμισης σε πολιτικούς και στρατιωτικούς χρήστες, θα μπορούσε να είναι αρμόδιο για τη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών SST. Η εμπειρογνωμοσύνη του Δορυφορικού Κέντρου όσον αφορά τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών σε ένα ασφαλές περιβάλλον και οι στενοί θεσμικοί δεσμοί του με τα κράτη μέλη διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών SST. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του EUSC στο πρόγραμμα στήριξης της SST είναι η τροποποίηση της κοινής δράσης του Συμβουλίου, καθώς επί του παρόντος δεν προβλέπει δράση του EUSC στον τομέα της SST.

__________________

__________________

16 ΕΕ L 200, 25.7.2001, σ. 5.

16 ΕΕ L 200, 25.7.2001, σ. 5.

Τροπολογία    12

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τις προδιαγραφές και τη θέση συγκεκριμένων διαστημικών αντικειμένων ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν επαρκώς υπόψη προβληματισμοί ασφάλειας όσον αφορά τη δημιουργία και τη λειτουργία του δικτύου αισθητήρων SST, την ικανότητα επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων SST και την παροχή υπηρεσιών SST. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν στην παρούσα απόφαση γενικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση και την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών SST μεταξύ των κρατών μελών, του EUSC και των αποδεκτών των υπηρεσιών SST. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να καθορίσουν τους μηχανισμούς συντονισμού που είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια του προγράμματος στήριξης της SST.

(12) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τις προδιαγραφές και τη θέση συγκεκριμένων διαστημικών αντικειμένων ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της ή τρίτων χωρών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν επαρκώς υπόψη προβληματισμοί ασφάλειας όσον αφορά τη δημιουργία και τη λειτουργία του δικτύου αισθητήρων SST, την ικανότητα επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων SST και την παροχή υπηρεσιών SST. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν στην παρούσα απόφαση γενικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση και την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών SST μεταξύ των κρατών μελών, του EUSC και των αποδεκτών των υπηρεσιών SST. Επ’ αυτού, η υπάρχουσα υποδομή και εμπειρογνωμοσύνη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να δημιουργούνται εξοικονομήσεις και συνέργειες. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να καθορίσουν τους μηχανισμούς συντονισμού που είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια του προγράμματος στήριξης της SST.

Τροπολογία    13

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Λόγω του δυνητικά ευαίσθητου χαρακτήρα των δεδομένων SST, το πρόγραμμα στήριξης της SST πρέπει να προωθεί τη συνεργασία που βασίζεται στην αποτελεσματικότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τον τρόπο επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων SST. Η χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα που επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους συνεισφέροντες δεδομένων SST την ασφαλή πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα για λειτουργικές τροποποιήσεις και βελτιώσεις θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία    14

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα πρέπει να χρηματοδοτείται από την Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης18. Η ενωσιακή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα στήριξης της SST θα πρέπει να προέλθει από σχετικά προγράμματα που προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020.

(15) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα πρέπει να χρηματοδοτείται από την Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης18. Το ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης για το πρόγραμμα στήριξης της SST θα πρέπει να οριστεί στα 70 εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές και θα πρέπει να προέλθει από το πρόγραμμα Copernicus που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18α, τα προγράμματα Galileo και EGNOS που θεσπίσθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18β, το πρόγραμμα Horizon 2020, που υλοποιήθηκε από την απόφαση του Συμβουλίου αριθ. […]18γ και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων, που θεσπίστηκε ως τμήμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας από τον κανονισμό (EΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18δ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων δεν τίθενται σε κίνδυνο.

__________________

__________________

18 ΕΕ L 298, 26.10.12, σ. 1.

18 ΕΕ L 298, 26.10.12, σ. 1.

 

18a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 911/2010 (ΕΕ L ...).

 

18β Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 1.).

 

18γ Απόφαση του Συμβουλίου αριθ. […]

 

18δ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … 2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων (ΕΕ L …).

Τροπολογία    15

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Για λόγους σαφήνειας και λογοδοσίας, το εν λόγω μέγιστο ποσό πρέπει να κατανεμηθεί σε διάφορες κατηγορίες σύμφωνα με τους στόχους που θέτει ο παρών κανονισμός. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρει κονδύλια από ένα στόχο σε άλλο με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις όταν η εκτροπή υπερβαίνει τις πέντε εκατοστιαίες μονάδες. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που θα περιγράφουν λεπτομερώς τις ρυθμίσεις και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης που θα αποτυπώνονται στο πρόγραμμα εργασίας.

Τροπολογία    16

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής της παρούσας απόφασης όσον αφορά την έγκριση πολυετούς προγράμματος εργασίας και τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα στήριξης της SST, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή19.

(17) Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής της παρούσας απόφασης όσον αφορά τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα στήριξης της SST, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή19.

__________________

__________________

19 ΕΕ L 55, 28.02.11, σ. 13.

19 ΕΕ L 55, 28.02.11, σ. 13.

Τροπολογία    17

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α) Για να διασφαλιστεί ο κατάλληλος σχεδιασμός του προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη θέσπιση ενός πολυετούς προγράμματος εργασίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Θεσπίζεται πρόγραμμα επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (στο εξής θα αναφέρεται ως «SST») για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Θεσπίζεται το πρόγραμμα Cassini για την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος (στο εξής θα αναφέρεται ως «πρόγραμμα Cassini ») για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

 

(Η παρούσα αλλαγή ισχύει για το σύνολο του νομοθετικού κειμένου· καθιστά αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές στο σύνολο του κειμένου.)

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των προγραμμάτων Galileo και Copernicus θα πρέπει να χρησιμοποιείται όνομα αντί για ένα δύσχρηστο ακρωνύμιο. Το συγκεκριμένο όνομα αναφέρεται στην ιταλογαλλική οικογένεια αστρονόμων Cassini. Η αλλαγή ισχύει για όλα τα σημεία της απόφασης όπου αναφερόταν μέχρι πρότινος το «πρόγραμμα στήριξης της SST».

Τροπολογία    19

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

 

Γενικοί στόχοι

 

Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα συμβάλει στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας των ευρωπαϊκών και εθνικών διαστημικών υποδομών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια της οικονομίας, της κοινωνίας και των πολιτών της Ευρώπης, για να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα αυτόνομο σύστημα επιτήρησης του διαστήματος και παρακολούθησης.

Τροπολογία    20

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) «διαστημικό αντικείμενο»: κάθε τεχνητό ή φυσικό αντικείμενο που υπάρχει στο διάστημα·

(1) «διαστημικό αντικείμενο»: κάθε τεχνητό αντικείμενο που υπάρχει στο διάστημα·

Τροπολογία    21

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) «διαστημικά υπολείμματα»: διαστημικά σκάφη ή τμήματα διαστημικών σκαφών που δεν εξυπηρετούν πλέον έναν συγκεκριμένο σκοπό, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων πυραύλων ή τεχνητών δορυφόρων, ή ανενεργοί τεχνητοί δορυφόροι·

(3) «διαστημικά υπολείμματα»: όλα τα τεχνητά αντικείμενα περιλαμβανομένων των διαστημικών σκαφών ή τμημάτων και στοιχείων διαστημικών σκαφών, που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη ή σε επανείσοδο στην ατμόσφαιρα, που είναι μη λειτουργικά ή που δεν εξυπηρετούν πλέον έναν συγκεκριμένο σκοπό, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων πυραύλων ή τεχνητών δορυφόρων, ή ανενεργοί τεχνητοί δορυφόροι·

Τροπολογία    22

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) «δεδομένα SST»: φυσικές παράμετροι διαστημικών αντικειμένων που λαμβάνονται μέσω αισθητήρων SST.

(5) «δεδομένα SST»: φυσικές παράμετροι διαστημικών αντικειμένων που λαμβάνονται μέσω αισθητήρων SST ή παράμετροι που αφορούν την τροχιά διαστημικών αντικειμένων και προκύπτουν από τις παρατηρήσεις των εν λόγω αισθητήρων·

Τροπολογία    23

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) «Συμμετέχον κράτος μέλος»: ένα κράτος μέλος που συμμετέχει στο πρόγραμμα στήριξης SST ύστερα από απόφαση της Επιτροπής και μετά από τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    24

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

 

Οι ειδικοί στόχοι

 

Το πρόγραμμα στήριξης της SST συμβάλλει στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 

(α) στην αξιολόγηση και τη μείωση των κινδύνων σύγκρουσης που απειλούν λειτουργίες ευρωπαϊκών διαστημικών σκαφών σε τροχιά, καθώς και στην παροχή στους φορείς διαχείρισης διαστημικών σκαφών της δυνατότητας να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα μέτρα μετριασμού·

 

(β) στη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την εκτόξευση ευρωπαϊκών διαστημικών σκαφών·

 

(γ) στην παρακολούθηση μη ελεγχόμενων επανεισόδων διαστημικών σκαφών ή των υπολειμμάτων τους στην ατμόσφαιρα της Γης και στην παροχή ακριβέστερων και αποτελεσματικότερων έγκαιρων προειδοποιήσεων, με σκοπό τη μείωση των πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και στον περιορισμό πιθανών ζημιών σε καίριες επίγειες υποδομές.

Τροπολογία    25

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχοι του προγράμματος στήριξης της SST

Κύριες δράσεις του προγράμματος στήριξης της SST

Οι στόχοι του προγράμματος στήριξης της SST έγκεινται στην υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στη δημιουργία ικανότητας SST και, συγκεκριμένα:

Για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που ορίζονται στα άρθρα 1α και 2α αντίστοιχα, οι κύριες δράσεις του προγράμματος στήριξης της SST συνίστανται:

(α) στη δημιουργία και τη διαχείριση λειτουργίας ανίχνευσης, αποτελούμενης από ένα δίκτυο επίγειων ή διαστημικών υφιστάμενων εθνικών αισθητήρων για τη χαρτογράφηση και την παρακολούθηση διαστημικών αντικειμένων·

(α) στη δημιουργία και τη διαχείριση λειτουργίας ανίχνευσης, αποτελούμενης από ένα ασφαλές δίκτυο επίγειων ή διαστημικών εθνικών αισθητήρων SST οι οποίοι θα αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και μέσω του ΕΟΔ, για τη χαρτογράφηση και την παρακολούθηση διαστημικών αντικειμένων·

(β) στη δημιουργία και τη διαχείριση λειτουργίας επεξεργασίας για την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων SST που συλλέγουν οι αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας εντοπισμού και αναγνώρισης διαστημικών αντικειμένων και της δημιουργίας και τήρησης καταλόγου αυτών·

(β) στη δημιουργία και τη διαχείριση λειτουργίας επεξεργασίας για την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων SST που συλλέγουν οι αισθητήρες με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών SST, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας εντοπισμού και αναγνώρισης διαστημικών αντικειμένων και της δημιουργίας και τήρησης καταλόγου αυτών·

(γ) στη δημιουργία και τη διαχείριση λειτουργίας παροχής υπηρεσιών SST στους φορείς διαχείρισης διαστημικών σκαφών και τις δημόσιες αρχές.

(γ) στη δημιουργία και τη διαχείριση λειτουργίας παροχής των υπηρεσιών SST που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Τροπολογία    26

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχεία α έως γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) αξιολόγηση κινδύνου σύγκρουσης μεταξύ διαστημικών σκαφών ή μεταξύ διαστημικών σκαφών και διαστημικών υπολειμμάτων και έκδοση προειδοποιήσεων αποφυγής σύγκρουσης κατά την εκτόξευση διαστημικών αντικειμένων και τη λειτουργία τους σε τροχιά·

(α) αξιολόγηση κινδύνου σύγκρουσης μεταξύ διαστημικών σκαφών ή μεταξύ διαστημικών σκαφών και διαστημικών υπολειμμάτων, ή μεταξύ διαστημικών σκαφών και διαστημικών αντικειμένων, και έκδοση προειδοποιήσεων αποφυγής σύγκρουσης κατά την εκτόξευση διαστημικών αντικειμένων και τη λειτουργία τους σε τροχιά·

(β) εντοπισμός και αξιολόγηση κινδύνου αναφορικά με εκρήξεις ή αποκολλήσεις ή συγκρούσεις σε τροχιά·

(β) εντοπισμός και χαρακτηρισμός θραύσεων ή αποκολλήσεων ή συγκρούσεων σε τροχιά·

(γ) αξιολόγηση κινδύνου και προειδοποιήσεις σχετικά με την επανείσοδο διαστημικών αντικειμένων και διαστημικών υπολειμμάτων στην ατμόσφαιρα της Γης, και πρόβλεψη του χρόνου και του σημείου πρόσκρουσης.

(γ) αξιολόγηση κινδύνου σχετικά με την ανεξέλεγκτη επανείσοδο διαστημικών αντικειμένων και διαστημικών υπολειμμάτων στην ατμόσφαιρα της Γης, και πρόβλεψη των ζωνών ώρας και των χρονικών διαστημάτων πρόσκρουσης.

 

(γα) μια ελεύθερα διαθέσιμη και επαναχρησιμοποιήσιμη δημόσια υπηρεσία, η οποία θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα τροχιακά στοιχεία των διαστημικών αντικειμένων που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη·

 

(γβ) κάθε άλλη κατάλληλη πληροφορία SST.

Τροπολογία    27

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι υπηρεσίες SST παρέχονται στα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης διαστημικών σκαφών, καθώς και στις δημόσιες αρχές που ασχολούνται με την προστασία των πολιτών. Οι υπηρεσίες SST παρέχονται σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 9 για τη χρήση και την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών SST.

2. Οι υπηρεσίες SST παρέχονται στα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τους δημόσιους και ιδιωτικούς ιδιοκτήτες ή/και φορείς διαχείρισης διαστημικών σκαφών, καθώς και στις δημόσιες αρχές που ασχολούνται με την προστασία των πολιτών.

Τροπολογία    28

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα στήριξης της SST υποστηρίζει τις δράσεις που αναλαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο άρθρο 3, τις δράσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και υπό τους ειδικούς όρους που παρατίθενται στο άρθρο 7.

1. Το πρόγραμμα στήριξης της SST υποστηρίζει τις κύριες δράσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 και οποιαδήποτε από τις συγκεκριμένες δράσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και υπό τους ειδικούς όρους που παρατίθενται στο άρθρο 7.

Τροπολογία    29

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) διαχειρίζεται τα κονδύλια που πρόκειται να διατεθούν στο πρόγραμμα στήριξης της SST και διασφαλίζει την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της SST·

(α) είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα στήριξης της SST, διαχειρίζεται τα κονδύλια που διατίθενται σε αυτό και διασφαλίζει την εφαρμογή του, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και σαφήνεια όσον αφορά τους διάφορους πόρους χρηματοδότησης·

Τροπολογία    30

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) καθορίζει τη διακυβέρνηση και την πολιτική δεδομένων για την ευρωπαϊκή υπηρεσία SST, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στη σύσταση της κοινοπραξίας και στη στενή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Τροπολογία    31

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γβ) εξασφαλίζει επιπλέον τον απαραίτητο διάλογο και συντονισμό, στον οποίο συμμετέχουν σχετικοί φορείς όπως ο ΕΟΑ και ο ΕΟΔ, με στόχο να εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα μεταξύ στρατιωτικών και μη στρατιωτικών διαστημικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών και, ιδίως, να επιδιώκονται συνέργειες στον τομέα της ασφάλειας·

Τροπολογία    32

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γγ) προωθεί τη συμμετοχή κρατών μελών στο πρόγραμμα στήριξης της SST.

Τροπολογία    33

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στις υπηρεσίες SST και στις ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία διαστημικών υποδομών και εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που θεσπίστηκε από τον [να προστεθεί αναφορά στον κανονισμό για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μόλις εγκριθεί ο κανονισμός]. Διευκολύνει επίσης τη συμπληρωματικότητά του με άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συμπεριλαμβάνει στο νομοθετικό κείμενο ό,τι προς το παρόν αναφέρεται μόνο στις αιτιολογικές σκέψεις.

Τροπολογία    34

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος εργασίας για το πρόγραμμα στήριξης της SST συμπληρώνοντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τα προγράμματα εργασίας που προβλέπονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις χρηματοδοτούμενες δράσεις, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εν λόγω δράσεων, τη μέθοδο εφαρμογής, το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ένωσης και τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τις επιχορηγήσεις της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της SST. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 14α, για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος εργασίας για το πρόγραμμα στήριξης της SST λαμβάνοντας υπόψη, όπου κρίνεται σκόπιμο, τα προγράμματα εργασίας που προβλέπονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις χρηματοδοτούμενες δράσεις, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εν λόγω δράσεων, τη μέθοδο εφαρμογής, το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ένωσης και τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τις επιχορηγήσεις της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της SST.

Τροπολογία    35

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση των στόχων που παρατίθενται στο άρθρο 3 υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή αποδεικνύοντας τη συμμόρφωσή τους προς τα εξής κριτήρια:

1. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση των στόχων που παρατίθενται στο άρθρο 3 υποβάλλουν απευθείας ή μέσω εθνικής ή πολυεθνικής κοινοπραξίας ή δημόσιου φορέα αίτηση στην Επιτροπή αποδεικνύοντας τη συμμόρφωσή τους προς τα εξής κριτήρια:

Τροπολογία    36

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) κατοχή αισθητήρων SST και επαρκών τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων για τη λειτουργία τους ή ικανοτήτων επεξεργασίας δεδομένων·

(α) την ικανότητα να παρέχουν στο σύστημα του SST οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 

- αισθητήρες SST και επαρκείς τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους για τη λειτουργία τους, ή

 

- ανάλυση και ικανότητες επεξεργασίας δεδομένων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το SST·

Τροπολογία    37

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 και είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική ενίσχυση από τα πρόγραμμα στήριξης της SST. Η Επιτροπή δημοσιεύει και επικαιροποιεί στον δικτυακό τόπο της τον κατάλογο των κρατών μελών.

4. Τα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 και είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική ενίσχυση από τα πρόγραμμα στήριξης της SST. Η Επιτροπή δημοσιεύει και επικαιροποιεί στον δικτυακό τόπο της τον κατάλογο των συμμετεχόντων κρατών μελών και των αντίστοιχων χρηματοδοτικών τους εισφορών.

Τροπολογία    38

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC) συμμετέχει στην υλοποίηση του στόχου που περιγράφεται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) και είναι επιλέξιμο για χρηματοδοτική ενίσχυση από το πρόγραμμα στήριξης της SST με την επιφύλαξη της σύναψης της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10.

Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC) συμμετέχει στην υλοποίηση των κύριων δράσεων που περιγράφονται στο άρθρο 3 και είναι επιλέξιμο για χρηματοδοτική ενίσχυση από το πρόγραμμα στήριξης της SST με την επιφύλαξη της σύναψης της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10. Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα διασύνδεσης με τους τελικούς χρήστες. Δημιουργεί και θέτει σε λειτουργία μέσα για την ανάκτηση δεδομένων SST και τη διανομή των υπηρεσιών στους φορείς που προσδιορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας συμπεριφοράς, που επιδοκιμάστηκε από την ΕΕ, θα πρέπει να «καθοδηγεί» τα διαστημικά προγράμματά της. Στον κώδικα αυτό ορίζονται η αρχή της χρήσης του διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς, η ευθύνη των συμμετεχόντων κρατών να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα και να συνεργάζονται με καλή πίστη για την αποφυγή κάθε επιζήμιας επέμβασης στις δραστηριότητες στο διάστημα, καθώς και η ευθύνη τους για διεξαγωγή επιστημονικών, πολιτικών, εμπορικών και στρατιωτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την προώθηση της ειρηνικής εξερεύνησης και χρησιμοποίησης του διαστήματος και για τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να καταστεί το διάστημα πεδίο συγκρούσεων.

Τροπολογία    39

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η χρήση και η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών SST για τους σκοπούς υλοποίησης των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:

Η χρήση και η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών SST για τους σκοπούς υλοποίησης των κύριων δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:

Τροπολογία    40

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) η μη εγκεκριμένη κοινοποίηση δεδομένων και πληροφοριών αποτρέπεται, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα για αποτελεσματική λειτουργία και μεγιστοποίηση της χρήσης των παραγόμενων πληροφοριών·

(α) διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία και μεγιστοποιείται η χρήση των παραγόμενων πληροφοριών SST, ενώ παράλληλα αποτρέπεται η μη εγκεκριμένη κοινοποίηση δεδομένων και πληροφοριών SST·

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση υπενθυμίζει απλώς ότι στόχος είναι να δίδεται προτεραιότητα στην παροχή πληροφοριών που μειώνουν τους κινδύνους σύγκρουσης, ενώ η αποτροπή της ανεπιθύμητης κοινοποίησης πληροφοριών αποτελεί ένα απαραίτητο μέσο, μεταξύ άλλων, για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία    41

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) Τα δεδομένα και οι πληροφορίες SST που παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της SST καθίστανται διαθέσιμα, μεταξύ άλλων, σε τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και άλλους τρίτους, με βάση την ανάγκη γνώσης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες ασφάλειας του φορέα προέλευσης των πληροφοριών SST και του κατόχου του διαστημικού αντικειμένου, και σε συμμόρφωση με την «Πολιτική δεδομένων του συστήματος γνώσης της κατάστασης στο διάστημα – συστάσεις για πτυχές ασφάλειας» που ενέκρινε η επιτροπή ασφάλειας του Συμβουλίου19a.

 

______________

 

19α CS 14698/12, 09.10.2012

 

 

Τροπολογία    42

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ) οι πληροφορίες που παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της SST καθίστανται διαθέσιμες με βάση την ανάγκη γνώσης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες ασφάλειας του φορέα προέλευσης των πληροφοριών και του κατόχου του διαστημικού αντικειμένου το οποίο αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες.

διαγράφεται

Τροπολογία    43

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Η Επιτροπή εγκρίνει τις απαραίτητες εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τη χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών SST, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης διεθνών συμφωνιών συνεργασίας σχετικά με την ανταλλαγή και χρήση δεδομένων και πληροφοριών SST. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

Τροπολογία    44

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και το EUSC συνάπτουν συμφωνία στην οποία καθορίζονται οι κανόνες και οι μηχανισμοί της μεταξύ τους συνεργασίας για την υλοποίηση των στόχων του άρθρου 3. Συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για τα ακόλουθα:

Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και το EUSC συνάπτουν συμφωνία στην οποία καθορίζονται οι κανόνες και οι μηχανισμοί της μεταξύ τους συνεργασίας για την υλοποίηση των κύριων δράσεων του άρθρου 3. Συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για τα ακόλουθα:

Τροπολογία    45

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 10 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη που συνάπτουν τη συμφωνία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δύνανται να προβούν στη σύναψη συμφωνίας με τον ΕΟΔ με αντικείμενο την παροχή πόρων ή τεχνογνωσίας από τον ΕΟΔ ή τη χρήση των δεδομένων του ΕΟΔ για την προστασία των διαστημικών οχημάτων ή την παρακολούθηση των διαστημικών υπολειμμάτων.

Τροπολογία    46

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 10 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι συμφωνίες αυτές, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    47

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η ενωσιακή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα στήριξης της SST προέρχεται από άλλα προγράμματα που προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 σε πλήρη συμβατότητα με τη νομική βάση τους.

1. Το ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης που διατίθεται στο πρόγραμμα στήριξης της SST για την περίοδο 2014-2020 ορίζεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προέρχεται από τα προγράμματα που θεσπίζονται με τις ακόλουθες πράξεις, σε πλήρη συμβατότητα με τη νομική βάση τους.

Τα σχετικά προγράμματα από τα οποία θα μπορούσαν να αντληθούν κονδύλια περιλαμβάνουν τα προγράμματα που θεσπίζονται με τις ακόλουθες πράξεις:

 

 

(-α) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010, άρθρο 5, στοιχείο γ), για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 26,5 εκατ. ευρώ·

(α) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, άρθρο 1, άρθρο 3 στοιχεία γ) και δ) και άρθρο 4·

(α) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, άρθρο 1, άρθρο 3 στοιχεία γ) και δ) και άρθρο 4·

β) απόφαση αριθ. […] του Συμβουλίου για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζοντας 2020, άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ), παράρτημα μέρος ΙΙ, σημείο 1.6.2 στοιχείο δ) και παράρτημα μέρος ΙΙΙ, σημείο 6.3.4·

β) απόφαση αριθ. […] του Συμβουλίου για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζοντας 2020, άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ), παράρτημα μέρος ΙΙ, σημείο 1.6.2 στοιχείο δ) και παράρτημα μέρος ΙΙΙ, σημείο 6.3.4·

γ) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 3 στοιχείο ε).

γ) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 3 στοιχείο ε).

Τροπολογία    48

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Οι πιστώσεις καλύπτουν τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3, ως εξής:

 

(α) λειτουργία ανίχνευσης [X]%·

 

(β) λειτουργία επεξεργασίας [X%]·

 

(γ) λειτουργία παροχής υπηρεσιών [X%]·

Τροπολογία    49

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Σε περίπτωση που αποδειχθεί αναγκαία η παρέκκλιση από την πίστωση που προβλέπεται για συγκεκριμένο στόχο κατά περισσότερο από πέντε ποσοστιαίες μονάδες, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α για την τροποποίηση της κατανομής αυτής.

Τροπολογία    50

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α παρέχοντας λεπτομερή στοιχεία για τις ρυθμίσεις και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης που αποτυπώνονται στο πρόγραμμα εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός του πρώτου έτους θέσης σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Τροπολογία    51

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση

Τροπολογία    52

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Στην αρχή κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα στήριξης SST και τις ενέργειες που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα, την εξέλιξη του δικτύου και της παροχής υπηρεσιών SST, την ανταλλαγή και χρήση δεδομένων και πληροφοριών SST και τη σύναψη διεθνών συμφωνιών συνεργασίας κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας για το τρέχον έτος.

Τροπολογία    53

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Έως την 1η Ιουλίου 2018, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος στήριξης της SST. Στην εν λόγω έκθεση συμπεριλαμβάνονται συστάσεις σχετικά με την ανανέωση, την τροποποίηση ή την αναστολή των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα στήριξης της SST λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

2. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος στήριξης της SST. Στην εν λόγω έκθεση συμπεριλαμβάνονται συστάσεις σχετικά με την ανανέωση, την τροποποίηση ή την αναστολή των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα στήριξης της SST λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

Τροπολογία    54

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) την αποτελεσματική χρήση των πόρων.

(β) την αποτελεσματική χρήση των πόρων, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την παροχή κεφαλαίων για το EUSC.

Τροπολογία    55

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1. Η εξουσία για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2. Οι αρμοδιότητες για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 2 παράγραφος 11 ανατίθενται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την 1η Ιανουαρίου 2014.

 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 6 παράγραφος 2 και 11 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

5. Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 και του άρθρου 11 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να εγείρουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής ικανότητας για την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος (SST) με σκοπό την παρακολούθηση του αυξανόμενου κινδύνου σύγκρουσης μεταξύ διαστημικών υποδομών και άλλων διαστημικών σκαφών και διαστημικών υπολειμμάτων. Η SST είναι απαραίτητη τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, για τις δημόσιες αρχές αλλά και τη βιομηχανία στο σύνολό της που εξαρτώνται από διαστημικές υποδομές. Έχει, επίσης, ιδιαίτερη σημασία για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας των ευρωπαϊκών διαστημικών πόρων, όπως των δορυφόρων των Galileo και Copernicus. Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια αυτού του είδους σε επίπεδο ΕΕ, και το πρώτο στάδιο, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, περιλαμβάνει τη συγκέντρωση διαθέσιμων πόρων και δεξιοτήτων από τα κράτη μέλη, καθώς και την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες.

Η εισηγήτρια προτείνει τη δυνατότητα συνεκτίμησης της τεχνογνωσίας του ΕΟΔ μέσω της σύναψης συμφωνίας μεταξύ του ΕΟΔ και των συνεισφερόντων κρατών μελών. Ο ΕΟΔ είναι ο μόνος εξειδικευμένος οργανισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ζητήματα SST και γενικότερα SSA. Λαμβανομένου υπόψη ότι ο ΕΟΔ δεν μπορεί να διαχειρίζεται ή να ελέγχει το πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει σε αυτό.

Το αντικείμενο των υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάρτιση ενός διαθέσιμου στο κοινό καταλόγου με τα τροχιακά στοιχεία των διαστημικών αντικειμένων, προκειμένου να ενισχυθεί η γενικότερη ευαισθητοποίηση και να καταστεί δυνατή κάθε πιθανή επιχειρηματική εφαρμογή αυτών, και να είναι παράλληλα ευέλικτο ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει κάθε συναφή συμπληρωματική υπηρεσία που θα μπορούσε να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο, προκειμένου να αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικών βελτιώσεων.

Η εισηγήτρια προτείνει να καθοριστεί σαφέστερα το νομοθετικό πλαίσιο του προγράμματος, υπενθυμίζοντας τον γενικό σκοπό και τους ειδικούς στόχους στην αρχή του κυρίως κειμένου (νέα άρθρα 1α και 2α). Επίσης, στο άρθρο 3 προτείνει τον ορισμό της δημιουργίας δικτύου αισθητήρων, της επεξεργασίας δεδομένων και της παροχής υπηρεσιών SST ως κύριων δράσεων και όχι ως στόχων, από τις οποίες θα αναπτυχθούν συγκεκριμένες δράσεις από την Επιτροπή στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών της (άρθρο 5).

Η εισηγήτρια θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάζει το πολυετές πρόγραμμα εργασίας πριν τεθεί σε ισχύ, και για τον λόγο αυτό εισάγει τη διαδικασία έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 6.

Ο προϋπολογισμός των 70 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνεται στο κυρίως κείμενο (άρθρο 11) και θα προέρχεται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, και από τα προγράμματα Galileo, Copernicus, και «Ορίζων 2020».

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (3.12.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος
(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Michael Gahler

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1a) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη», η Επιτροπή ανέπτυξε την αντίληψή της, υπογραμμίζοντας ότι η διαστημική υποδομή μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ.

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η παροχή υπηρεσιών SST θα ωφελήσει όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης διαστημικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητές της όσον αφορά τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ – το ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης με υπέρθεση γεωστατικών δορυφόρων (EGNOS) και το Galileo εφαρμόζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)12 και Copernicus/GMES θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013)13. Οι ειδοποιήσεις επανεισόδου θα ωφελήσουν επίσης τις εθνικές δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την προστασία των πολιτών.

(6) Η παροχή υπηρεσιών SST θα ωφελήσει όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης διαστημικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητές της όσον αφορά τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ – το ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης με υπέρθεση γεωστατικών δορυφόρων (EGNOS) και το Galileo εφαρμόζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)12 και Copernicus/GMES θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013)13. Οι ειδοποιήσεις επανεισόδου θα ωφελήσουν επίσης τις εθνικές δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την προστασία των πολιτών. Η ΕΕ, συγκροτώντας σταδιακά τα δικά της συστήματα, όπως το Galileo και το Copernicus, παρέχει υπηρεσίες που έχουν σημασία τόσο για τις μη στρατιωτικές όσο και για τις στρατιωτικές δυνατότητες.

__________________

__________________

12 ΕΕ L 196, 27.4.2008, σ. 1

12 ΕΕ L 196, 27.4.2008, σ.1

13 ΕΕ L 276, 20.10.2010, σ. 1.

13 ΕΕ L 276, 20.10.2010, σ. 1.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7a) Το πρόγραμμα στήριξης της SST πρέπει να συμβάλλει στην εξασφάλιση της χρήσης και της εξερεύνησης του διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει τα υφιστάμενα μέτρα μετριασμού, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τον περιορισμό των διαστημικών υπολειμμάτων, ή άλλες πρωτοβουλίες, όπως η πρόταση της Ένωσης για έναν διεθνή κώδικα συμπεριφοράς για τις δραστηριότητες στο διάστημα.

(8) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει τα υφιστάμενα μέτρα μετριασμού, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τον περιορισμό των διαστημικών υπολειμμάτων, ή άλλες πρωτοβουλίες, και να είναι συνεκτικό με την πρόταση της Ένωσης για έναν διεθνή κώδικα συμπεριφοράς για τις δραστηριότητες στο διάστημα.

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8a) Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και άλλους ενδιαφερόμενους, θα συνεχίσει να δρομολογεί διαλόγους για το διάστημα με τους στρατηγικούς εταίρους της· η στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ σε σχέση με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες SST πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί.

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8a) Παράλληλα με την ανάγκη για μια μακροπρόθεσμη και ολοκληρωμένη ικανότητα διαστημικής επιτήρησης (SSA), η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ιεραρχήσει, να στηρίξει και να εκμεταλλευτεί τις πρωτοβουλίες για ενεργό εξάλειψη και εξουδετέρωση των διαστημικών υπολειμμάτων, όπως αυτές που αναπτύσσει ο ΕΟΔ, επειδή συνιστούν τον αποτελεσματικότερο τρόπο μείωσης των κινδύνων σύγκρουσης και των κινδύνων που συνδέονται με την ανεξέλεγκτη είσοδο υπολειμμάτων στη γήινη ατμόσφαιρα.

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Οι απαιτήσεις πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών του συστήματος SSA ορίστηκαν στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Απαιτήσεις υψηλού επιπέδου πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών του ευρωπαϊκού συστήματος γνώσης της κατάστασης στο διάστημα»14, που εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη στη συνεδρίαση της επιτροπής πολιτικών υποθέσεων και ασφάλειας του Συμβουλίου στις 18 Νοεμβρίου 201115. Η παροχή υπηρεσιών SST θα πρέπει να εξυπηρετεί μόνο μη στρατιωτικούς σκοπούς. Αμιγώς στρατιωτικές απαιτήσεις δεν θα πρέπει να εξετάζονται από την παρούσα απόφαση.

(9) Οι απαιτήσεις πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών του συστήματος SSA ορίστηκαν στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Απαιτήσεις υψηλού επιπέδου πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών του ευρωπαϊκού συστήματος γνώσης της κατάστασης στο διάστημα»14 , που εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη στη συνεδρίαση της επιτροπής πολιτικών υποθέσεων και ασφάλειας του Συμβουλίου στις 18 Νοεμβρίου 201115. Η παροχή υπηρεσιών SST θα πρέπει να εξυπηρετεί μη στρατιωτικούς και στρατιωτικούς σκοπούς. Θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά σε ποιο βαθμό οι στρατιωτικές ικανότητες των κρατών μελών θα ωφεληθούν από τις υπηρεσίες SST, καθώς και να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι τελευταίες αυτές συμβάλλουν στην εξασφάλιση της εφαρμογής της Συνθήκης για το διάστημα.

__________________

__________________

14 SEC(2011) 1247 τελικό, 12.10.2011.

14 SEC(2011) 1247 τελικό, 12.10.2011.

15 Έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 15715/11, 24.10.2011.

15 Έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 15715/11, 24.10.2011.

Τροπολογία    8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC), ένας οργανισμός της Ένωσης που ιδρύθηκε από την κοινή δράση του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, για την ίδρυση Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/555/ΚΕΠΠΑ)16 και παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης με γεωχωρικές εικόνες και προϊόντα με ποικίλα επίπεδα διαβάθμισης σε πολιτικούς και στρατιωτικούς χρήστες, θα μπορούσε να είναι αρμόδιο για τη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών SST. Η εμπειρογνωμοσύνη του Δορυφορικού Κέντρου όσον αφορά τον χειρισμό εμπιστευτικών πληροφοριών σε ένα ασφαλές περιβάλλον και οι στενοί θεσμικοί δεσμοί του με τα κράτη μέλη διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών SST. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του EUSC στο πρόγραμμα στήριξης της SST είναι η τροποποίηση της κοινής δράσης του Συμβουλίου, καθώς επί του παρόντος δεν προβλέπει δράση του EUSC στον τομέα της SST.

(11) Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC), ένας οργανισμός της Ένωσης που ιδρύθηκε από την κοινή δράση του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, για την ίδρυση Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/555/ΚΕΠΠΑ)16 και παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης με γεωχωρικές εικόνες και προϊόντα με ποικίλα επίπεδα διαβάθμισης σε πολιτικούς και στρατιωτικούς χρήστες, θα μπορούσε να είναι αρμόδιο για τη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών SST. Η εμπειρογνωμοσύνη του Δορυφορικού Κέντρου όσον αφορά τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών σε ένα ασφαλές περιβάλλον και οι στενοί θεσμικοί δεσμοί του με τα κράτη μέλη διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών SST. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του EUSC στο πρόγραμμα στήριξης της SST είναι η τροποποίηση της κοινής δράσης του Συμβουλίου, καθώς επί του παρόντος δεν προβλέπει δράση του EUSC στον τομέα της SST.

__________________

__________________

16 ΕΕ L 200 της 25.7.2001, σ. 5.

16 ΕΕ L 200 της 25.7.2001, σ. 5.

Τροπολογία    9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15a) Τα μέτρα που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία    10

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6a) «Συμμετέχον κράτος μέλος»: ένα κράτος μέλος της ΕΕ που συμμετέχει στο πρόγραμμα στήριξης SST ύστερα από απόφαση της Επιτροπής και μετά από τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    11

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – σημείο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β) «Εθνικός αισθητήρας»: αισθητήρας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο ενός ή περισσότερων κρατών μελών.

Τροπολογία    12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι στόχοι του προγράμματος στήριξης της SST έγκεινται στην υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στη δημιουργία ικανότητας SST και, συγκεκριμένα:

Οι στόχοι του προγράμματος στήριξης της SST έγκεινται στην υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στη δημιουργία και διατήρηση ικανότητας SST και, συγκεκριμένα:

Τροπολογία    13

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) στη δημιουργία και τη διαχείριση λειτουργίας ανίχνευσης, αποτελούμενης από ένα δίκτυο επίγειων ή διαστημικών υφιστάμενων εθνικών αισθητήρων για τη χαρτογράφηση και την παρακολούθηση διαστημικών αντικειμένων·

(α) στη δημιουργία, τη διαχείριση και την αναβάθμιση λειτουργίας ανίχνευσης, αποτελούμενης από ένα δίκτυο επίγειων ή διαστημικών υφιστάμενων εθνικών αισθητήρων για τη χαρτογράφηση και την παρακολούθηση διαστημικών αντικειμένων·

Τροπολογία    14

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) στη δημιουργία και τη διαχείριση λειτουργίας επεξεργασίας για την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων SST που συλλέγουν οι αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας εντοπισμού και αναγνώρισης διαστημικών αντικειμένων και της δημιουργίας και τήρησης καταλόγου αυτών·

(β) στη δημιουργία, τη διαχείριση και την αναβάθμιση λειτουργίας επεξεργασίας για την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων SST που συλλέγουν οι αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας εντοπισμού και αναγνώρισης διαστημικών αντικειμένων και της δημιουργίας και τήρησης καταλόγου αυτών·

Τροπολογία    15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) στη δημιουργία και τη διαχείριση λειτουργίας παροχής υπηρεσιών SST στους φορείς διαχείρισης διαστημικών σκαφών και τις δημόσιες αρχές.

(γ) στη δημιουργία, τη διαχείριση και την αναβάθμιση λειτουργίας παροχής υπηρεσιών SST στους φορείς διαχείρισης διαστημικών σκαφών και τις δημόσιες αρχές.

Τροπολογία    16

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) η αναβάθμιση του δικτύου που αναφέρεται στην παράγραφο (α) μέσω της ενσωμάτωσης νέων εθνικών αισθητήρων ή της βελτίωσης υφιστάμενων εθνικών αισθητήρων.

Τροπολογία    17

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι υπηρεσίες SST παρέχονται στα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης διαστημικών σκαφών, καθώς και στις δημόσιες αρχές που ασχολούνται με την προστασία των πολιτών. Οι υπηρεσίες SST παρέχονται σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 9 για τη χρήση και την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών SST.

2. Οι υπηρεσίες SST παρέχονται στα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τον ΕΟΔ, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης διαστημικών σκαφών, καθώς και στις δημόσιες αρχές που ασχολούνται με την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών. Μπορούν επίσης να παρέχονται σε κράτη που δεν ανήκουν στην Ένωση, με την προϋπόθεση ότι το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει συμφωνία που θα το επιτρέπει. Οι υπηρεσίες SST είναι επίσης διαθέσιμες σε στρατιωτικούς φορείς διαχείρισης δορυφόρων. Οι υπηρεσίες SST παρέχονται σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 9 για τη χρήση και την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών SST.

Τροπολογία    18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, το EUSC και η Επιτροπή δεν υπέχουν ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από την απουσία ή τη διακοπή της παροχής των υπηρεσιών SST, από καθυστερημένη παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ή από ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται μέσω των υπηρεσιών SST.

3. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, το EUSC και η Επιτροπή, καθώς και οι οργανισμοί που έχουν συμβληθεί για την παροχή υπηρεσιών SST, δεν υπέχουν ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από την απουσία ή τη διακοπή της παροχής των υπηρεσιών SST, από καθυστερημένη παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ή από ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται μέσω των υπηρεσιών SST.

Τροπολογία    19

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) εξασφαλίζει επιπλέον τον απαραίτητο διάλογο και συντονισμό, στον οποίο συμμετέχουν σχετικοί φορείς όπως ο ΕΟΑ και ο ΕΟΔ, με στόχο να εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα μεταξύ στρατιωτικών και μη στρατιωτικών διαστημικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών και, ιδίως, να επιδιώκονται συνέργειες στον τομέα της ασφάλειας·

Τροπολογία    20

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γβ) προωθεί τη συμμετοχή κρατών μελών στο πρόγραμμα στήριξης της SST.

Τροπολογία    21

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) κατοχή αισθητήρων SST και επαρκών τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων για τη λειτουργία τους ή ικανοτήτων επεξεργασίας δεδομένων·

(α) κατοχή αισθητήρων SST ή δυνατοτήτων επεξεργασίας δεδομένων SST και επαρκών τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων για τη λειτουργία τους·

Τροπολογία    22

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 και είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική ενίσχυση από τα πρόγραμμα στήριξης της SST. Η Επιτροπή δημοσιεύει και επικαιροποιεί στον δικτυακό τόπο της τον κατάλογο των κρατών μελών.

4. Τα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 και είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική ενίσχυση από τα πρόγραμμα στήριξης της SST. Η Επιτροπή δημοσιεύει και επικαιροποιεί στον δικτυακό τόπο της τον κατάλογο των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Τροπολογία    23

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η χρήση και η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών SST για τους σκοπούς υλοποίησης των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:

1. Η χρήση και η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών SST για τους σκοπούς υλοποίησης των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:

Τροπολογία    24

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) η μη εγκεκριμένη κοινοποίηση δεδομένων και πληροφοριών αποτρέπεται, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα για αποτελεσματική λειτουργία και μεγιστοποίηση της χρήσης των παραγόμενων πληροφοριών·

(a) η μη εγκεκριμένη κοινοποίηση δεδομένων και πληροφοριών SST αποτρέπεται, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα για αποτελεσματική λειτουργία και μεγιστοποίηση της χρήσης των παραγόμενων πληροφοριών SST·

Τροπολογία    25

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων SST·

(β) διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων SST·

Τροπολογία    26

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) Τα δεδομένα και οι πληροφορίες SST που παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της SST καθίστανται διαθέσιμα, μεταξύ άλλων, σε τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και άλλους τρίτους, με βάση την ανάγκη γνώσης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες ασφάλειας του φορέα προέλευσης των πληροφοριών SST και του κατόχου του διαστημικού αντικειμένου, και σε συμμόρφωση με την «Πολιτική δεδομένων του συστήματος γνώσης της κατάστασης στο διάστημα – συστάσεις για πτυχές ασφάλειας» που ενέκρινε η επιτροπή ασφάλειας του Συμβουλίου119a.

 

______________

 

19a CS 14698/12, 09.10.2012

Τροπολογία    27

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ) οι πληροφορίες που παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της SST καθίστανται διαθέσιμες με βάση την ανάγκη γνώσης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες ασφάλειας του φορέα προέλευσης των πληροφοριών και του κατόχου του διαστημικού αντικειμένου το οποίο αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες.

διαγράφεται

Τροπολογία    28

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Η Επιτροπή εγκρίνει τις απαραίτητες εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τη χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών SST, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης διεθνών συμφωνιών συνεργασίας σχετικά με την ανταλλαγή και χρήση δεδομένων και πληροφοριών SST. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

Τροπολογία    29

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 10 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και το EUSC συνάπτουν συμφωνία στην οποία καθορίζονται οι κανόνες και οι μηχανισμοί της μεταξύ τους συνεργασίας για την υλοποίηση των στόχων του άρθρου 3. Συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για τα ακόλουθα:

Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και το EUSC συνάπτουν συμφωνία στην οποία καθορίζονται οι κανόνες και οι μηχανισμοί της μεταξύ τους συνεργασίας για την υλοποίηση των στόχων του άρθρου 3. Συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για τα ακόλουθα:

Τροπολογία    30

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση

Τροπολογία    31

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Στην αρχή κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα στήριξης SST και τις ενέργειες που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα, την εξέλιξη του δικτύου και της παροχής υπηρεσιών SST, την ανταλλαγή και χρήση δεδομένων και πληροφοριών SST και τη σύναψη διεθνών συμφωνιών συνεργασίας κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας για το τρέχον έτος.

Τροπολογία    32

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Έως την 1η Ιουλίου 2018, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος στήριξης της SST. Στην εν λόγω έκθεση συμπεριλαμβάνονται συστάσεις σχετικά με την ανανέωση, την τροποποίηση ή την αναστολή των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα στήριξης της SST λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

2. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος στήριξης της SST. Στην εν λόγω έκθεση συμπεριλαμβάνονται συστάσεις σχετικά με την ανανέωση, την τροποποίηση ή την αναστολή των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα στήριξης της SST λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα υποστήριξης για την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

14.3.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Michael Gahler

21.3.2013

Εξέταση στην επιτροπή

14.10.2013

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

5

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Μαριέττα Γιαννάκου, Arnaud Danjean, Mário David, Susy De Martini, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Νικόλαος Σαλαβράκος, Charles Tannock, Inese Vaidere, Nikola Vuljanić, Boris Zala, Karim Zéribi, Андрей Ковачев, Маруся Любчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Jean Roatta

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Claudette Abela Baldacchino, Hiltrud Breyer, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Marie-Christine Vergiat

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (15.11.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος
(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Da Graça Carvalho

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής ικανότητας για την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος ('SST') με σκοπό την παρακολούθηση του αυξανόμενου κινδύνου σύγκρουσης μεταξύ διαστημικών υποδομών και άλλων διαστημικών σκαφών και διαστημικών υπολειμμάτων. Τα κράτη μέλη θα συμβάλουν με τους διαθέσιμους αισθητήρες και η Ένωση θα παράσχει ένα πλαίσιο και χρηματοδοτική συνδρομή, διασφαλίζοντας έτσι τρεις βασικές λειτουργίες: τη δικτύωση των αισθητήρων· την επεξεργασία των δεδομένων· και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Κυρίως λόγω της διάστασης στον τομέα της ασφάλειας που έχει το σύστημα SST, το πρόγραμμα θα τεθεί υπό την αιγίδα της ΕΕ και όχι υπό τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος..

Ο εισηγητής προτείνει τη στήριξη του στρατηγικού αυτού σχεδίου το οποίο έχει ζωτική σημασία για την ανεξαρτησία και την ασφάλεια σημαντικών ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων, ακόμη περισσότερο αυτών που λειτουργούν στο πλαίσιο των δύο ευρείας κλίμακας ενωσιακών προγραμμάτων EGNOS/Galileo και Copernicus.

Ωστόσο, το βασικό ζήτημα που εντοπίζει η εισηγήτρια είναι η χρηματοδότηση του προγράμματος στήριξης του SST. Πράγματι, το σχέδιο κανονισμού ορίζει ότι η χρηματοδότηση πραγματοποιείται από άλλα συναφή προγράμματα σε απόλυτη συμβατότητα με τη νομική βάση. Όμως, μολονότι τα προγράμματα Galileo, Ορίζοντας 2020, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Copernicus έχουν περιληφθεί για τη χορήγηση συνδρομής, το σχέδιο νομοθετικής πράξης καθαυτό δεν περιλαμβάνει ακόμη το πρόγραμμα Copernicus και δεν αποσαφηνίζει το μέγεθος των αντίστοιχων αυτών συνδρομών. Το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν περιλαμβάνει επιπλέον και το ποσό που αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής, δηλαδή τα 70 εκατομμύρια ευρώ σε μια επταετία. Τέλος, δεν αναφέρει με ακρίβεια την κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο των κύριων αναμενόμενων καθηκόντων.

Η εισηγήτρια προσπαθεί να αποκαταστήσει τις ελλείψεις εισάγοντας ένα μέγιστο ποσό, διασφαλίζοντας ότι, τόσο το πρόγραμμα EGNOS/Galileo όσο και το πρόγραμμα Copernicus, τα οποία συγκαταλέγονται στους βασικούς δικαιούχους της ικανότητας SST, είναι και από τους βασικούς χρηματοδότες, ενώ άλλα προγράμματα θα συμβάλλουν παρά επικουρικά. Η χρήση των κονδυλίων του προγράμματος Ορίζοντας 2020, ειδικότερα, πρέπει να περιοριστεί αυστηρά στο δικό του πεδίο αναφοράς που είναι η έρευνα στον τομέα του διαστήματος και της ασφάλειας. Ο εισηγητής προτείνει επίσης τη συμπερίληψη της κατανομής του χρηματοδοτικού φακέλου στις τρεις βασικές λειτουργίες που θα διασφαλίζει το πρόγραμμα SST. Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι χρηματοδοτικές ρυθμίσεις και προτεραιότητες, καθώς και να αποκλίνει σημαντικά, εφόσον χρειασθεί, από την καθορισμένη κατανομή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τις προδιαγραφές και τη θέση συγκεκριμένων διαστημικών αντικειμένων ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν επαρκώς υπόψη προβληματισμοί ασφάλειας όσον αφορά τη δημιουργία και τη λειτουργία του δικτύου αισθητήρων SST, την ικανότητα επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων SST και την παροχή υπηρεσιών SST. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν στην παρούσα απόφαση γενικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση και την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών SST μεταξύ των κρατών μελών, του EUSC και των αποδεκτών των υπηρεσιών SST. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να καθορίσουν τους μηχανισμούς συντονισμού που είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια του προγράμματος στήριξης της SST.

(12) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τις προδιαγραφές και τη θέση συγκεκριμένων διαστημικών αντικειμένων ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν επαρκώς υπόψη προβληματισμοί ασφάλειας όσον αφορά τη δημιουργία και τη λειτουργία του δικτύου αισθητήρων SST, την ικανότητα επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων SST και την παροχή υπηρεσιών SST. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν στην παρούσα απόφαση γενικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση και την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών SST μεταξύ των κρατών μελών, του EUSC και των αποδεκτών των υπηρεσιών SST. Επ’ αυτού, η υπάρχουσα υποδομή και εμπειρογνωμοσύνη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να δημιουργούνται εξοικονομήσεις και συνέργειες. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να καθορίσουν τους μηχανισμούς συντονισμού που είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια του προγράμματος στήριξης της SST.

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα πρέπει να χρηματοδοτείται από την Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης18. Η ενωσιακή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα στήριξης της SST θα πρέπει να προέλθει από σχετικά προγράμματα που προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020.

(15) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα πρέπει να χρηματοδοτείται από την Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης18. Το ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης για το πρόγραμμα στήριξης της SST πρέπει να είναι 70 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Πρέπει να προέλθει κατά κύριο λόγο από τα προγράμματα που είναι αφιερωμένα στη διαστημική πολιτική στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020, δηλ. το EGNOS/Galileo και το Copernicus, κατά προτίμηση, μέσω συγκεκριμένων κονδυλίων του προϋπολογισμού που εντάσσονται στα εν λόγω προγράμματα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα τεθούν σε κίνδυνο οι δικοί τους στόχοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει επίσης να είναι δυνατή η συνδρομή από το ταμείο εσωτερικής ασφάλειας και από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, αλλά πρέπει να περιορίζεται αυστηρά σε δράσεις που προβλέπονται στις βασικές πράξεις τους και αφορούν την προστασία των κρίσιμων υποδομών και του διαστήματος και της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας αντιστοίχως. Οποιαδήποτε αύξηση της ενωσιακής συνδρομής πρέπει να επιδιώκεται και από τα προγράμματα Galileo και Copernicus.

______________

________________

18 ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

18 ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Για λόγους σαφήνειας και λογοδοσίας, το εν λόγω μέγιστο ποσό πρέπει να κατανεμηθεί σε διάφορες κατηγορίες σύμφωνα με τους στόχους που θέτει ο παρών κανονισμός . Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρει κονδύλια από ένα στόχο σε άλλο με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις όταν η εκτροπή υπερβαίνει τις πέντε εκατοστιαίες μονάδες. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που θα περιγράφουν λεπτομερώς τις ρυθμίσεις και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης που θα αποτυπώνονται στο πρόγραμμα εργασίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή:

1. Η Επιτροπή:

(α) διαχειρίζεται τα κονδύλια που πρόκειται να διατεθούν στο πρόγραμμα στήριξης της SST και διασφαλίζει την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της SST·

(α) διαχειρίζεται τα κονδύλια που πρόκειται να διατεθούν στο πρόγραμμα στήριξης της SST και διασφαλίζει την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της SST, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και σαφήνεια όσον αφορά τους διάφορους πόρους χρηματοδότησης

(β) λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τον προσδιορισμό, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων που σχετίζονται με το πρόγραμμα·

(β) λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τον προσδιορισμό, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων που σχετίζονται με το πρόγραμμα·

(γ) θεσπίζει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τους απαραίτητους μηχανισμούς συντονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προγράμματος.

(γ) θεσπίζει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τους απαραίτητους μηχανισμούς συντονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προγράμματος.

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες SST θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά στις ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία διαστημικών υποδομών και εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που θεσπίστηκε από τον [να προστεθεί αναφορά στον κανονισμό για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μόλις εγκριθεί ο κανονισμός]. Διευκολύνει επίσης τη συμπληρωματικότητά του με άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συμπεριλαμβάνει στο νομικό κείμενο ό,τι προς το παρόν αναφέρεται μόνο στις αιτιολογικές σκέψεις.

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC) συμμετέχει στην υλοποίηση του στόχου που περιγράφεται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) και είναι επιλέξιμο για χρηματοδοτική ενίσχυση από το πρόγραμμα στήριξης της SST με την επιφύλαξη της σύναψης της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10.

1. Με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει αλλαγή της βασικής πράξης του, το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC) συμμετέχει στην υλοποίηση του στόχου που περιγράφεται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) και είναι επιλέξιμο για χρηματοδοτική ενίσχυση από το πρόγραμμα στήριξης της SST με την επιφύλαξη της σύναψης της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10.

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η ενωσιακή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα στήριξης της SST προέρχεται από άλλα προγράμματα που προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 σε πλήρη συμβατότητα με τη νομική βάση τους. Τα σχετικά προγράμματα από τα οποία θα μπορούσαν να αντληθούν κονδύλια περιλαμβάνουν τα προγράμματα που θεσπίζονται με τις ακόλουθες πράξεις:

1. Η ενωσιακή συνεισφορά για το πρόγραμμα στήριξης της SST ανέρχεται για το 2014 σε 70 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές και προέρχεται κατά κύριο λόγο και σε ισοδύναμες αναλογίες από τα προγράμματα που θεσπίζονται από τις κάτωθι πράξεις:

(α) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, άρθρο 1, άρθρο 3 στοιχεία γ) και δ) και άρθρο 4·

(α) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, άρθρο 1, άρθρο 3 στοιχεία γ) και δ) και άρθρο 4·

 

(αα) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus, άρθρο 5, στοιχείο γ).

(β) απόφαση αριθ. […] του Συμβουλίου για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζοντας 2020, άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ), παράρτημα μέρος ΙΙ, σημείο 1.6.2 στοιχείο δ) και παράρτημα μέρος ΙΙΙ, σημείο 6.3.4·

Τμήμα της συνεισφοράς, σε περιορισμένο βαθμό και σύμφωνα με τις βασικές πράξεις τους, μπορεί επίσης να χορηγηθεί από τα προγράμματα που θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 3 στοιχείο ε) και από την απόφαση αριθ. […] του Συμβουλίου για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζοντας 2020, άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ), παράρτημα μέρος ΙΙ, σημείο 1.6.2 στοιχείο δ) και παράρτημα μέρος ΙΙΙ, σημείο 6.3.4·

(γ) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 3 στοιχείο ε).

 

Τροπολογία    8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Οι πιστώσεις καλύπτουν τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3, ως εξής:

 

(α) λειτουργία ανίχνευσης [X]%·

 

(β) λειτουργία επεξεργασίας [X%]·

 

(γ) λειτουργία παροχής υπηρεσιών [X%]·

Τροπολογία    9

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Σε περίπτωση που αποδειχθεί αναγκαία η παρέκκλιση από την πίστωση που προβλέπεται για συγκεκριμένο στόχο κατά περισσότερο από πέντε ποσοστιαίες μονάδες, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α για την τροποποίηση της κατανομής αυτής.

Τροπολογία    10

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α παρέχοντας λεπτομερή στοιχεία για τις ρυθμίσεις και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης που αποτυπώνονται στο πρόγραμμα εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός του πρώτου έτους θέσης σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    11

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο πλαίσιο των προγραμμάτων από τα οποία αντλήθηκαν τα κονδύλια.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο πλαίσιο των προγραμμάτων από τα οποία αντλήθηκαν τα κονδύλια. Οιαδήποτε αύξηση της ενωσιακής συνδρομής αναζητείται μεταξύ των προγραμμάτων Galileo και Copernicus.

Τροπολογία    12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος στήριξης της SST.

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος στήριξης της SST και ενημερώνει ετησίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    13

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 14 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ΄ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 11 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

5. Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.

Αιτιολόγηση

Περιλαμβάνει σχετικές διατάξεις για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα υποστήριξης για την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

4.7.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Maria Da Graça Carvalho

10.6.2013

Ημερομηνία έγκρισης

14.11.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz, Ивайло Калфин, Надежда Нейнски

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Alda Sousa, Peter Šťastný

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα υποστήριξης για την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

28.2.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

14.3.2013

BUDG

4.7.2013

ENVI

14.3.2013

TRAN

14.3.2013

 

REGI

14.3.2013

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

21.3.2013

TRAN

22.4.2013

REGI

23.3.2013

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Amelia Andersdotter

18.4.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.9.2013

5.11.2013

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

16.12.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Caspary, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

María Auxiliadora Correa Zamora

Ημερομηνία κατάθεσης

16.1.2014