MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi avaruusvalvonnan ja -seurannan tukiohjelman perustamisesta

  16.1.2014 - (COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD)) - ***I

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  Esittelijä: Amelia Andersdotter


  Menettely : 2013/0064(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0030/2014
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0030/2014
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi avaruusvalvonnan ja ‑seurannan tukiohjelman perustamisesta

  (COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0107),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 189 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0061/2013),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

  –   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A7-0030/2014),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus  1

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) Avaruusromusta on tullut vakavin uhka avaruustoimintojen kestävyydelle. Sen vuoksi olisi perustettava avaruusvalvonnan ja -seurannan, jäljempänä ’SST’, tukiohjelma, jonka tavoitteena on perustaa ja tarjota palvelut, jotka muodostuvat avaruusesineiden valvonnasta ja seurannasta ja joilla pyritään ehkäisemään sekä törmäyksistä avaruusaluksille aiheutuvat vahingot että avaruusalusten tai niiden romun valvomattomasta maan ilmakehään paluusta maainfrastruktuurille tai ihmisille aiheutuvat vahingot.

  (5) Avaruusromusta on tullut vakava uhka avaruustoimintojen kestävyydelle, hyvien kiertoratapaikkojen ja radiotaajuusalueiden saatavuudelle sekä sopiville tilaisuuksille laukaista avaruusaluksia. Sen vuoksi olisi perustettava avaruusvalvonnan ja ‑seurannan, jäljempänä ’SST’, tukiohjelma, jonka tavoitteena on perustaa ja tarjota palvelut, jotka muodostuvat avaruusesineiden valvonnasta ja seurannasta ja joilla pyritään ehkäisemään törmäyksistä avaruusaluksille aiheutuvat vahingot. Avaruusromun lisääntyminen vaikuttaa myös siihen, miten usein avaruusesineitä palaa hallitsemattomalla tavalla vaarallisesti maan ilmakehään. Siksi on aiheellista ottaa käyttöön SST-palvelu, jolla voidaan ennakoida liikeratoja ja paluureittejä ja tarjota sen avulla hallituksille ja pelastuspalveluviranomaisille hyödyllisiä tietoja.

  Tarkistus  2

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6) SST-palvelut hyödyttävät kaikkia julkisia ja yksityisiä avaruusinfrastruktuurin operaattoreita ja siten myös unionia, joka vastaa EU:n avaruusohjelmista. Tällaisia ohjelmia ovat eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 683/200812 täytäntöönpantavat Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä EGNOS ja Galileo sekä Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) 22 päivänä syyskuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 911/201013 perustettu Copernicus/GMES. Ilmakehään paluuta koskevat varoitukset hyödyttävät myös pelastuspalveluista vastaavia kansallisia viranomaisia.

  (6) SST-palvelut hyödyttävät kaikkia julkisia ja yksityisiä avaruusinfrastruktuurin operaattoreita ja siten myös unionia, joka vastaa EU:n avaruusohjelmista. Tällaisia ohjelmia ovat eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 683/200812 täytäntöönpantavat Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä EGNOS ja Galileo sekä Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) 22 päivänä syyskuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 911/201013 perustettu Copernicus/GMES. Hallitsematonta ilmakehään paluuta koskevat varoitukset sekä arvioidut putoamisalueet ja -ajat hyödyttävät myös pelastuspalveluista vastaavia kansallisia viranomaisia. Lisäksi nämä palvelut voivat auttaa yksityisiä vakuutuksenantajia arvioimaan mahdollisia vastuita törmäyksistä satelliitin käyttöiän aikana.

  ______________

  _______________

  12 EUVL L 196, 27.4.2008, s. 1.

  12 EUVL L 196, 27.4.2008, s. 1.

  13 EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1.

  13 EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1.

  Tarkistus  3

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7) SST-palveluilla olisi täydennettävä tutkimustoimia, jotka koskevat [reference to Horizon 2020 Regulation to be added once adopted] perustetun Horisontti 2020 ‑ohjelman puitteissa toteutettavia avaruusinfrastruktuurin suojelemiseen liittyviä toimia, sekä Euroopan avaruusjärjestön toimia tällä alalla.

  (7) SST-palveluilla olisi täydennettävä tutkimustoimia, jotka koskevat [reference to Horizon 2020 Regulation to be added once adopted] perustetun Horisontti 2020 ‑ohjelman puitteissa toteutettavia avaruusinfrastruktuurin suojelemiseen liittyviä toimia, kuten optisen laserteknologian kehittäminen seurantaa varten, sekä Euroopan avaruusjärjestön tai muun kansainvälisen tutkimustahon nykyisiä tai tulevia tutkimustoimia tällä alalla. Lisäksi niiden olisi täydennettävä unionin avaruuden lippulaivaohjelmia, joita ovat muun muassa Copernicus ja Galileo, sekä digitaalistrategiaa ja muita televiestintäinfrastruktuureja, joilla tuetaan tietoyhteiskunnan toteuttamista.

  Tarkistus  4

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a) SST-tukiohjelmalla olisi osaltaan pyrittävä varmistamaan ulkoavaruuden rauhanomainen käyttö ja tutkimus.

  Tarkistus  5

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8) SST-tukiohjelmalla olisi täydennettävä myös nykyisiä lieventäviä toimenpiteitä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien (YK) suuntaviivoja avaruusromun vähentämiseksi, ja muita aloitteita, kuten unionin ehdotusta ulkoavaruuden toimintaa koskeviksi kansainvälisiksi käytännesäännöiksi.

  (8) SST-tukiohjelmalla olisi täydennettävä myös nykyisiä lieventäviä toimenpiteitä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien (YK) suuntaviivoja avaruusromun vähentämiseksi, ja muita kansainvälisiä aloitteita avaruustoimintojen kestävyyden ja järkevän avaruusasioiden hallintorakenteen varmistamiseksi, ja sen olisi noudatettava unionin ehdotusta ulkoavaruuden toimintaa koskeviksi kansainvälisiksi käytännesäännöiksi.

  Tarkistus  6

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a) SST-tukiohjelma koostuu SST-tunnistimien verkottamisesta ja käytöstä SST-palvelujen tarjoamiseen. Kun tämä on saavutettu, SST-tukiohjelmasta voidaan myöntää tukea uusien tunnistimien kehittämiseen, mihin olisi myös kannustettava, tai siitä olisi tuettava olemassa olevien tunnistimien parantamista.

  Tarkistus  7

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 b) Komission olisi jatkettava avaruutta koskevaa vuoropuhelua strategisten kumppaniensa suuntaan yhdessä Euroopan avaruusjärjestön ja muiden sidosryhmien kanssa. Läheistä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa olisi pidettävä yllä ja vahvistettava eurooppalaisten SST-palvelujen suhteen.

  Tarkistus  8

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 c) Pitkäaikaisen ja täyden SST-valmiuden ohella unionin olisi asetettava etusijalle hankkeet, joissa avaruusromua aktiivisesti poistetaan ja tehdään vaarattomaksi, sekä tuettava tällaisia hankkeita ja hyödyttävä niistä, esimerkkinä ESA:n kehittämä aloite, koska nämä hankkeet ovat tehokkain tapa vähentää törmäysriskejä sekä riskejä, jotka liittyvät hallitsemattomaan paluuseen Maan ilmakehään.

  Tarkistus  9

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9) SSA-valmiuksien siviili-sotilaskäyttäjiä koskevat vaatimukset määriteltiin komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa14 ”European space situational awareness high-level civil-military user requirements”, jonka jäsenvaltiot hyväksyivät 18 päivänä marraskuuta 2011 kokoontuneessa neuvoston poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa15. SST-palvelujen olisi palveltava vain siviilikäyttöä. Puhtaasti sotilaskäyttöä koskevia vaatimuksia ei ole tarkoitus käsitellä tässä päätöksessä.

  (9) SSA-valmiuksien siviili-sotilaskäyttäjiä koskevat vaatimukset määriteltiin komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa14 ”European space situational awareness high-level civil-military user requirements”, jonka jäsenvaltiot hyväksyivät 18 päivänä marraskuuta 2011 kokoontuneessa neuvoston poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa15. SST-palvelujen olisi palveltava sekä siviili- että sotilaskäyttöä eikä tämän pitäisi estää Euroopan puolustusvirastoa (EDA) osallistumasta ohjelmaan. Olisi toteutettava perinpohjainen analyysi siitä, miten SST-palvelut hyödyttävät jäsenvaltioiden sotilaallisia valmiuksia ja miten SST-palveluilla voidaan osaltaan turvata avaruuden militarisoinnin kieltävän sopimuksen täytäntöönpano.

   

  __________________

  __________________

  14 SEC(2011) 1247 final, 12.10.2011.

  14 SEC(2011)1247 final, 12.10.2011.

  15 Neuvoston asiakirja 15715/11, 24.10.2011.

  15 Neuvoston asiakirja 15715/11, 24.10.2011.

  Tarkistus  10

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10) SST-palvelujen toiminnan olisi perustuttava unionin ja jäsenvaltioiden väliseen kumppanuuteen sekä olemassa olevien ja tulevien kansallisten resurssien ja asiantuntemuksen käyttöön, kuten matemaattisiin analyyseihin ja mallinnustietämykseen sekä maahan sijoitettaviin tutkiin tai teleskooppeihin, jotka osallistuvat jäsenvaltiot asettavat saataville. Jäsenvaltiot omistavat edelleen omat resurssinsa ja valvovat niiden käyttöä sekä vastaavat niiden toiminnasta, ylläpidosta ja uusimisesta.

  (10) SST-palvelujen toiminnan olisi perustuttava unionin ja jäsenvaltioiden väliseen kumppanuuteen, johon ESA sekä unionin ja kansallisen tason virastot osallistuvat aiheellisella tavalla, sekä olemassa olevien ja tulevien kansallisten ja eurooppalaisten resurssien ja asiantuntemuksen käyttöön, kuten matemaattisiin analyyseihin ja mallinnustietämykseen sekä maahan sijoitettaviin tutkiin tai teleskooppeihin, jotka osallistuvat jäsenvaltiot ja ESA asettavat saataville. Jäsenvaltiot ja ESA omistavat edelleen omat resurssinsa ja valvovat niiden käyttöä sekä vastaavat niiden toiminnasta, ylläpidosta ja uusimisesta.

  Tarkistus  11

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11) Euroopan unionin satelliittikeskuksen perustamisesta 20 päivänä heinäkuuta 2001 annetulla neuvoston yhteisellä toiminnalla (2001/555/YUTP)16 perustettu Euroopan unionin satelliittikeskus, jäljempänä ’EUSK’, joka on unionin virasto ja joka tarjoaa eri tasoiseksi luokiteltuja geospatiaalisia kuvatietopalveluja ja ‑tuotteita siviili- ja sotilaskäyttäjille, voisi vastata SST-palvelujen toiminnasta ja tuottamisesta. Sen asiantuntemus luottamuksellisen tiedon käsittelemisessä turvatussa ympäristössä ja sen tiiviit institutionaaliset yhteydet jäsenvaltioihin ovat voimavara, jolla voidaan helpottaa SST-palvelujen tuottamista. Ennakkoedellytys EUSK:n osallistumiselle SST-tukiohjelmaan on mainitun neuvoston yhteisen toiminnan muuttaminen, sillä tällä hetkellä siinä ei säädetä EUSK:n toiminnasta SST:n alalla.

  (11) Euroopan unionin satelliittikeskuksen perustamisesta 20 päivänä heinäkuuta 2001 annetulla neuvoston yhteisellä toiminnalla (2001/555/YUTP)16 perustettu Euroopan unionin satelliittikeskus, jäljempänä ’EUSK’, joka on unionin virasto ja joka tarjoaa eri tasoiseksi luokiteltuja geospatiaalisia kuvatietopalveluja ja ‑tuotteita siviili- ja sotilaskäyttäjille, voisi vastata SST-palvelujen toiminnasta ja tuottamisesta. Sen asiantuntemus luokitellun tiedon käsittelemisessä turvatussa ympäristössä ja sen tiiviit institutionaaliset yhteydet jäsenvaltioihin ovat voimavara, jolla voidaan helpottaa SST-palvelujen tuottamista. Ennakkoedellytys EUSK:n osallistumiselle SST-tukiohjelmaan on mainitun neuvoston yhteisen toiminnan muuttaminen, sillä tällä hetkellä siinä ei säädetä EUSK:n toiminnasta SST:n alalla.

  __________________

  __________________

  16 EYVL L 2001, 25.7.2001, s. 5.

  16 EYVL L 2001, 25.7.2001, s. 5.

  Tarkistus  12

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12) Tarkat tiedot tiettyjen avaruusesineiden luonteesta, ominaisuuksista ja sijainnista voivat vaikuttaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen. Siksi turvallisuuskysymykset olisi huomioitava riittävällä tavalla SST-tunnistinverkoston perustamisessa ja toiminnassa, SST-tietojen määritys- ja analysointikapasiteetissa sekä SST-palvelujen tarjonnassa. Sen vuoksi tässä päätöksessä on aiheellista vahvistaa yleiset säännökset, jotka koskevat SST-datan ja SST-tietojen käyttöä ja turvallista vaihtamista jäsenvaltioiden, EUSK:n ja SST-palvelujen vastaanottajien välillä. Lisäksi Euroopan komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi määriteltävä koordinointimekanismit, joita tarvitaan SST-tukiohjelman turvallisuuteen liittyvien asioiden käsittelyssä.

  (12) Tarkat tiedot tiettyjen avaruusesineiden luonteesta, ominaisuuksista ja sijainnista voivat vaikuttaa Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden turvallisuuteen. Siksi turvallisuuskysymykset olisi huomioitava riittävällä tavalla SST-tunnistinverkoston perustamisessa ja toiminnassa, SST-tietojen määritys- ja analysointikapasiteetissa sekä SST-palvelujen tarjonnassa. Sen vuoksi tässä päätöksessä on aiheellista vahvistaa yleiset säännökset, jotka koskevat SST-datan ja SST-tietojen käyttöä ja turvallista vaihtamista jäsenvaltioiden, EUSK:n ja SST-palvelujen vastaanottajien välillä. Tältä osin olisi hyödynnettävä olemassa olevaa infrastruktuuria ja asiantuntemusta, jotta vältetään päällekkäisyyksiä sekä saadaan aikaan säästöjä ja synergioita. Lisäksi Euroopan komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi määriteltävä koordinointimekanismit, joita tarvitaan SST-tukiohjelman turvallisuuteen liittyvien asioiden käsittelyssä.

  Tarkistus  13

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (13 a) SST-datan potentiaalisen arkaluontoisuuden vuoksi on tarpeen, että SST-tukiohjelmassa lujitetaan tehokkuuteen ja keskinäiseen luottamukseen perustuvaa yhteistyötä, mukaan lukien tapaa, jolla SST-dataa käsitellään ja analysoidaan. Avoimen ohjelmakoodin ohjelmiston käytöllä, joka mahdollistaa luvan saaneiden SST-datan toimittajien turvallisen pääsyn lähdekoodiin toiminnallisten muutosten tai parannusten tekemiseksi, olisi edistettävä tämän tavoitteen saavuttamista.

  Tarkistus  14

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15) Unionin olisi myönnettävä rahoitusta SST-tukiohjelmalle unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201218 mukaisesti. SST-tukiohjelmalle myönnettävä unionin rahoitusosuus olisi otettava käyttöön asianmukaisilta ohjelmilta, joista säädetään monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020.

   

  (15) Unionin olisi myönnettävä rahoitusta SST-tukiohjelmalle unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201218 mukaisesti. SST-tukiohjelmalle myönnettävän unionin rahoituksen määrä olisi asetettava 70 miljoonaan euroon käypinä hintoina, ja se olisi otettava käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o …/201418a perustetusta Copernicus-ohjelmasta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o …/201318b perustetuista Galileo- ja EGNOS-ohjelmista, neuvoston päätöksellä N:o ...18c täytäntöönpannusta Horisontti 2020 ‑ohjelmasta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o .../201418d perustetusta sisäisen turvallisuuden rahastoon kuuluvasta poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineestä.

  __________________

  __________________

  18 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

  18 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

   

  18 a Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta ... päivänä ...kuuta ... annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o …/2013 (EUVL L …).

   

  18 b Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1285/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 1).

   

   

  18 c Neuvoston päätös N:o, tehty...

   

  18 d Poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ... päivänä ...kuuta ... annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o .../2014 (EUVL L …).

  Tarkistus  15

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (15 a) Selkeyden ja tilivelvollisuuden vuoksi enimmäismäärä olisi jaettava eri kategorioihin tässä asetuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Komission olisi voitava kohdentaa varoja uudelleen yhdestä tavoitteesta toiseen delegoidulla säädöksellä, jos poikkeama on yli viisi prosenttiyksikköä. Komission olisi myös annettava delegoituja säädöksiä, joissa määritellään yksityiskohtaiset rahoitusjärjestelyt sekä työohjelmassa huomioon otettavat rahoituksen painopisteet.

  Tarkistus  16

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17) Jotta tämän päätöksen täytäntöönpanolle voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset siltä osin kuin on kyse monivuotisen työohjelman hyväksymisestä ja siitä, että jäsenvaltiot täyttävät SST-tukiohjelmaan osallistumista koskevat kriteerit, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta. Tätä toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201119 mukaisesti.

  (17) Jotta tämän päätöksen täytäntöönpanolle voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset siltä osin kuin on kyse siitä, että jäsenvaltiot täyttävät SST-tukiohjelmaan osallistumista koskevat kriteerit, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta. Tätä toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201119 mukaisesti.

  __________________

  __________________

  19 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

  19 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

  Tarkistus  17

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (17 a) Ohjelman asianmukaisen suunnittelun varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat monivuotisen työohjelman hyväksymistä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

  Tarkistus  18

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Perustetaan 1 päivästä tammikuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivään joulukuuta 2020 päättyväksi ajanjaksoksi avaruusvalvonnan ja -seurannan, jäljempänä SST’- tukiohjelma.

  Perustetaan 1 päivästä tammikuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivään joulukuuta 2020 päättyväksi ajanjaksoksi avaruusvalvonnan ja -seurannan Cassini-tukiohjelma, jäljempänä Cassini-ohjelma’.

   

  (Tämä tarkistus koskee koko päätösehdotusta; tarvittavat muutokset on tehtävä koko tekstiin.)

  Perustelu

  Galileo- ja Copernicus-ohjelmien tapaan olisi käytettävä nimeä epämääräisen lyhenteen sijasta. Nimi viittaa italialais-ranskalaiseen Cassinin astronomisukuun. Muutos koskee kaikkia päätöksen kohtia, joissa viitataan ”SST-tukiohjelmaan”.

  Tarkistus  19

  Ehdotus päätökseksi

  1 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a artikla

   

  Yleinen tavoite

   

  SST-tukiohjelman tehtävänä on varustaa Euroopan unioni itsenäisellä avaruusvalvonnan ja -seurannan järjestelmällä ja siten osaltaan varmistaa, että Euroopan kansantalouksien, yhteiskuntien ja kansalaisten turvallisuuden edellyttämät eurooppalaiset ja kansalliset avaruusinfrastruktuurit ja -palvelut ovat pitkällä aikavälillä saatavilla.

  Tarkistus  20

  Ehdotus päätökseksi

  2 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1) ’avaruusesineellä’ mitä tahansa ulkoavaruudessa olevaa valmistettua tai luonnostaan esiintyvää esinettä;

  (1) ’avaruusesineellä’ mitä tahansa ulkoavaruudessa olevaa valmistettua esinettä;

  Tarkistus  21

  Ehdotus päätökseksi

  2 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3) ’avaruusromulla’ avaruusalusta tai sen osia, joita ei enää käytetä mihinkään tarkoitukseen, myös rakettien ja keinotekoisten satelliittien osia tai toimimattomia keinotekoisia satelliitteja;

  (3) ’avaruusromulla’ kaikkia kiertoradalla olevia tai maan ilmakehään palaavia valmistettuja esineitä, myös avaruusalusta tai sen fragmentteja ja osia, jotka eivät enää ole toiminnassa tai joita ei enää käytetä mihinkään tarkoitukseen, myös rakettien ja keinotekoisten satelliittien osia tai toimimattomia keinotekoisia satelliitteja;

  Tarkistus  22

  Ehdotus päätökseksi

  2 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) ’SST-datalla’ SST-tunnistimilla mitattuja avaruusesineiden fyysisiä parametreja;

  (5) ’SST-datalla’ SST-tunnistimilla mitattuja avaruusesineiden fyysisiä parametreja tai näiden tunnistimien havainnoista johdettuja avaruusesineiden kiertorataparametreja;

  Tarkistus  23

  Ehdotus päätökseksi

  2 artikla – 6 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a) ’osallistuvalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka osallistuu SST-tukiohjelmaan komission päätöksen ja Euroopan unionin satelliittikeskuksen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella.

  Tarkistus  24

  Ehdotus päätökseksi

  2 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a artikla

   

  Erityistavoitteet

   

  SST-tukiohjelmalla on seuraavat erityistavoitteet:

   

  (a) arvioida ja vähentää eurooppalaisten avaruusalusten törmäysriskejä kiertoradalla ja mahdollistaa se, että avaruusalusten operaattorit voivat parantaa lieventävien toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista;

   

  (b) vähentää eurooppalaisten avaruusalusten laukaisuun liittyviä riskejä;

   

  (c) seurata avaruusalusten tai avaruusromun hallitsematonta paluuta maan ilmakehään ja tuottaa tarkempia ja tehokkaampia varhaisvaroituksia tavoitteena vähentää unionin kansalaisten turvallisuuteen mahdollisesti kohdistuvia riskejä ja lieventää keskeiselle maainfrastruktuurille mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

  Tarkistus  25

  Ehdotus päätökseksi

  3 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  SST-tukiohjelman tavoitteet

  SST-tukiohjelman tärkeimmät toimet

  SST-tukiohjelman tavoitteena on tukea toimia, joilla pyritään perustamaan SST-valmiudet. Erityisesti tavoitteena on:

  Edellä 1 a ja 2 a artiklassa säädettyjen yleisten tavoitteiden ja erityistavoitteiden saavuttamiseksi SST-tukiohjelman tärkeimmät toimet ovat:

  (a) maahan tai avaruuteen sijoitettujen olemassa olevien kansallisten tunnistimien verkostosta muodostuvan tunnistustoiminnon perustaminen ja käyttö avaruusesineiden valvomiseksi ja seuraamiseksi;

  (a) maahan tai avaruuteen sijoitettujen, Euroopan tasolla ja myös ESA:n kautta kehitettyjen kansallisten SST-tunnistimien turvallisesta verkostosta muodostuvan tunnistustoiminnon perustaminen ja käyttö avaruusesineiden valvomiseksi ja seuraamiseksi;

  (b) analysointitoiminnon perustaminen ja käyttö tunnistimilla saadun SST-datan määrittämiseksi ja analysoimiseksi; tähän sisältyy myös avaruusesineiden havaitsemis- ja tunnistamisvalmiudet sekä luettelon laatiminen avaruusesineistä ja kyseisen luettelon ylläpito;

  (b) analysointitoiminnon perustaminen ja käyttö tunnistimilla saadun SST-datan määrittämiseksi ja analysoimiseksi SST-tiedon tuottamista varten; tähän sisältyy myös avaruusesineiden havaitsemis- ja tunnistamisvalmiudet sekä luettelon laatiminen avaruusesineistä ja kyseisen luettelon ylläpito;

  (c) tiedotustoiminnon perustaminen ja käyttö SST-palvelujen tuottamiseksi avaruusalusten operaattoreille ja viranomaisille.

  (c) tiedotustoiminnon perustaminen ja käyttö 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen SST-palvelujen tuottamiseksi 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille tahoille.

  Tarkistus  26

  Ehdotus päätökseksi

  4 artikla – 1 kohta – a–c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a) avaruusalusten välisten tai avaruusaluksen ja avaruusromun välisten törmäysten riskinarviointi ja hälytysten antaminen törmäysten välttämiseksi avaruusalusten laukaisun ja kiertoradalla toiminnan aikana;

  (a) avaruusalusten välisten tai avaruusaluksen ja avaruusromun välisten tai avaruusalusten ja avaruusesineiden välisten törmäysten riskinarviointi ja hälytysten antaminen törmäysten välttämiseksi avaruusalusten laukaisun ja kiertoradalla toiminnan aikana;

  (b) kiertoradalla tapahtuvien räjähdysten, rikkoutumisten tai törmäysten havaitseminen ja riskinarviointi;

  (b) kiertoradalla tapahtuvien fragmentoitumisten, rikkoutumisten tai törmäysten havaitseminen ja kuvaus;

  (c) avaruusesineiden ja avaruusromun maan ilmakehään paluuhun liittyvä riskinarviointi ja niihin liittyvät hälytykset sekä maahan iskeytymisen ajankohdan ja sijainnin ennakointi.

  (c) avaruusesineiden ja avaruusromun hallitsemattomaan maan ilmakehään paluuseen liittyvä riskinarviointi sekä putoamisalueiden ja -aikojen ennakointi;

   

  (c a) maksuton ja uudelleen käytettävä yleisön saatavana oleva tietopalvelu maata kiertävien avaruusesineiden rataelementeistä;

   

  (c b) muiden asiaankuuluvien SST-tietojen tarjoaminen.

  Tarkistus  27

  Ehdotus päätökseksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. SST-palveluja tuotetaan jäsenvaltioille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, julkisille ja yksityisille avaruusalusten operaattoreille sekä pelastuspalvelusta vastaaville viranomaisille. SST-palvelut tuotetaan 9 artiklassa vahvistettujen SST-datan ja SST-tietojen käyttöä ja vaihtamista koskevien säännösten mukaisesti.

  2. SST-palveluja tuotetaan jäsenvaltioille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, julkisille ja yksityisille avaruusalusten omistajille ja/tai operaattoreille sekä pelastuspalvelusta vastaaville viranomaisille.

  Tarkistus  28

  Ehdotus päätökseksi

  5 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. SST-tukiohjelmasta myönnetään tukea toimille, joilla pyritään täyttämään 3 artiklassa tarkoitetut tavoitteet, jotka on määritelty 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa työohjelmassa ja joihin sovelletaan 7 artiklassa tarkoitettuja erityisehtoja.

  1. SST-tukiohjelmasta myönnetään tukea 3 artiklassa tarkoitetuille tärkeimmille toimille ja kaikille niihin liittyville erityistoimille, jotka on määritelty 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa työohjelmassa ja joihin sovelletaan 7 artiklassa tarkoitettuja erityisehtoja.

  Tarkistus  29

  Ehdotus päätökseksi

  6 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a) hallinnoi SST-tukiohjelmalle myönnettäviä varoja ja varmistaa SST-tukiohjelman täytäntöönpanon;

  (a) vastaa SST-tukiohjelmasta, hallinnoi siihen myönnettyjä varoja ja varmistaa sen täytäntöönpanon siten, että eri rahoituslähteet ilmoitetaan avoimesti ja selkeästi;

  Tarkistus  30

  Ehdotus päätökseksi

  6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (c a) määrittää eurooppalaisen SST-palvelun hallinnon ja tietopolitiikan toimimalla aktiivisesti konsortion muodostamisessa ja seuraamalla tiiviisti ohjelman toimia;

  Tarkistus  31

  Ehdotus päätökseksi

  6 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (c b) varmistaa lisäksi tarpeellisen vuoropuhelun ja koordinoinnin, joilla tuodaan yhteen asiaankuuluvat toimijat, kuten Euroopan puolustusvirasto ja Euroopan avaruusjärjestö, jotta varmistetaan sotilaallisten ja siviilialan avaruusohjelmien ja -aloitteiden välinen johdonmukaisuus ja jotta saavutetaan synergiaetuja etenkin turvallisuusalalla;

  Tarkistus  32

  Ehdotus päätökseksi

  6 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (c c) edistää jäsenvaltioiden osallistumista SST-tukiohjelmaan.

  Tarkistus  33

  Ehdotus päätökseksi

  6 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Komissio varmistaa, että SST-tukiohjelmalla täydennetään tutkimustoimia, jotka koskevat asetuksella [lisätään viittaus Horisontti 2020 ‑asetukseen, kun se hyväksytään] perustetun Horisontti 2020 ‑ohjelman puitteissa toteutettavia avaruusinfrastruktuurin suojelemiseen liittyviä toimia. Sen avulla myös täydennetään alan muita eurooppalaisia ja kansainvälisiä toimia.

  Perustelu

  Tarkistuksella sisällytetään lainsäädäntöosaan seikka, joka nyt mainitaan vain johdanto-osassa.

  Tarkistus  34

  Ehdotus päätökseksi

  6 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan SST-tukiohjelman monivuotinen työohjelma, jolla täydennetään tarvittaessa 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ohjelmien työohjelmia. Työohjelmassa tarkennetaan tavoitteet, odotetut tulokset, rahoitettavat toimet, näiden toimien täytäntöönpanon aikataulu, täytäntöönpanotavat ja unionin yhteisrahoituksen enimmäismäärä sekä SST-tukiohjelmasta myönnettäviin unionin avustuksiin sovellettavat erityisehdot. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.

  2. Komissio antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan SST-tukiohjelman monivuotinen työohjelma siten, että otetaan tarvittaessa huomioon 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ohjelmien työohjelmat. Työohjelmassa tarkennetaan tavoitteet, odotetut tulokset, rahoitettavat toimet, näiden toimien täytäntöönpanon aikataulu, täytäntöönpanotavat ja unionin yhteisrahoituksen enimmäismäärä sekä SST-tukiohjelmasta myönnettäviin unionin avustuksiin sovellettavat erityisehdot.

  Tarkistus  35

  Ehdotus päätökseksi

  7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat halukkaita osallistumaan 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden täytäntöönpanoon, on toimitettava komissiolle hakemus, josta käy ilmi, että seuraavat kriteerit täyttyvät:

  1. Niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat halukkaita osallistumaan 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden täytäntöönpanoon, on toimitettava komissiolle suoraan tai kansallisen tai monikansallisen konsortion tai julkisyhteisön kautta hakemus, josta käy ilmi, että seuraavat kriteerit täyttyvät:

  Tarkistus  36

  Ehdotus päätökseksi

  7 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a) SST-tunnistimien omistajuus ja riittävät tekniset ja inhimilliset resurssit niiden käyttämiseksi tai tietojenkäsittelyvalmiudet;

  (a) valmiudet tarjota SST-järjestelmälle jotain seuraavista:

   

  SST-tunnistimia ja riittävät tekniset ja inhimilliset resurssit niiden käyttämiseksi, tai

   

  erityisesti SST-järjestelmää varten suunnitellut analyysi- ja tietojenkäsittelyvalmiudet;

  Tarkistus  37

  Ehdotus päätökseksi

  7 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Jäsenvaltioille voidaan myöntää rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli ne täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut kriteerit ja ovat 10 artiklassa tarkoitetun sopimuksen osapuolia. Komissio julkaisee luettelon jäsenvaltioista verkkosivustollaan ja pitää luettelon ajan tasalla.

  4. Jäsenvaltioille voidaan myöntää rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli ne täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut kriteerit ja ovat 10 artiklassa tarkoitetun sopimuksen osapuolia. Komissio julkaisee luettelon osallistuvista jäsenvaltioista ja niiden rahoitusosuuksista verkkosivustollaan ja pitää luettelon ajan tasalla.

  Tarkistus  38

  Ehdotus päätökseksi

  8 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Euroopan unionin satelliittikeskus, jäljempänä ’EUSK’, osallistuu 3 artiklan c alakohdassa tarkoitetun tavoitteen toteuttamiseen, ja sille voidaan myöntää rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli se tekee 10 artiklassa tarkoitetun sopimuksen.

  Euroopan unionin satelliittikeskus, jäljempänä ’EUSK’, osallistuu artiklassa tarkoitettujen tärkeimpien toimien toteuttamiseen, ja sille voidaan myöntää rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli se tekee 10 artiklassa tarkoitetun sopimuksen. EUSK vastaa yhteyksistä loppukäyttäjien kanssa. Se kehittää ja ottaa käyttöön välineet, joilla SST-dataa kerätään ja joilla palveluja jaellaan 4 artiklan 2 kohdassa yksilöidyille tahoille.

  Perustelu

  EU:n ehdottamien tervetulleiden käytännesääntöjen olisi ”ohjattava” sen avaruusohjelmia. Käytännesäännöissä esitetään ulkoavaruuden rauhanomaisen käytön periaatteet, allekirjoittajavaltioiden velvollisuus toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet ja tehdä yhteistyötä hyvässä uskossa ulkoavaruuteen liittyvälle toiminnalle haitallisten häiriöiden ehkäisemiseksi sekä kyseisten valtioiden velvollisuus toteuttaa tieteellisiä, siviilielämään liittyviä, kaupallisia ja sotilaallisia toimia ulkoavaruuden rahanomaisen tutkimuksen edistämiseksi ja kaikkien tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi, jotta vältetään ulkoavaruuden muuttuminen konfliktien kentäksi.

  Tarkistus  39

  Ehdotus päätökseksi

  9 artikla – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  SST-datan ja SST-tietojen käyttöön ja vaihtamiseen 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden täytäntöönpanemiseksi sovelletaan seuraavia sääntöjä:

  SST-datan ja SST-tietojen käyttöön ja vaihtamiseen 3 artiklassa tarkoitettujen tärkeimpien toimien täytäntöönpanemiseksi sovelletaan seuraavia sääntöjä:

  Tarkistus  40

  Ehdotus päätökseksi

  9 artikla – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (d) palvelun tehokas toiminta ja tuotettujen tietojen maksimaalinen käyttö on varmistettava, mutta dataa ja tietoja ei saa antaa tiedoksi luvatta;

  (a) palvelun tehokas toiminta on varmistettava ja tuotettujen SST-tietojen hyödyntäminen on maksimoitava siten, että samalla estetään SST-datan ja ‑tietojen antaminen tiedoksi luvatta;

  Perustelu

  Sanamuodolla muistutetaan yksinkertaisesti siitä, että painopisteenä on tuottaa tietoa, jolla vähennetään törmäysriskiä. Tämä on tavoite. Lisäksi on vältettävä tietojen ei-toivottua julkistamista. Se on yksi keinoista tavoitteen saavuttamiseksi.

  Tarkistus  41

  Ehdotus päätökseksi

  9 artikla – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (b a) SST-tukiohjelman avulla kerätyt SST-data ja SST-tiedot annetaan myös kolmansien maiden, kansainvälisten järjestöjen ja muiden kolmansien osapuolten saataville tarpeen mukaan ja SST-tietojen alkuperäisen luovuttajan ja asianomaisen avaruusesineen omistajan ohjeita ja turvallisuussääntöjä noudattaen sekä neuvoston turvallisuuskomitean hyväksymän suosituksen ”Space Situational Awareness Data Policy – recommendations on security aspects” mukaisesti19a.

   

  ______________

   

  19 a CS 14698/12, 9.10.2012

   

   

  Tarkistus  42

  Ehdotus päätökseksi

  9 artikla – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (f) SST-tukiohjelman puitteissa tuotetut tiedot on asetettava saataville tarpeen mukaan tietojen alkuperäisen luovuttajan ja asianomaisen avaruusesineen omistajan ohjeita ja turvallisuussääntöjä noudattaen.

  Poistetaan.

  Tarkistus  43

  Ehdotus päätökseksi

  9 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Komissio tekee SST-datan ja SST-tietojen käyttöä ja vaihtoa koskevat tarvittavat täytäntöönpanopäätökset, mukaan luettuina kansainvälisesti tehtävät yhteistyösopimukset SST-datan ja SST-tietojen vaihdosta ja käytöstä. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.

  Tarkistus  44

  Ehdotus päätökseksi

  10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kriteerit täyttävien jäsenvaltioiden ja EUSK:n on tehtävä sopimus, jossa määrätään 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi tehtävää yhteistyötä koskevista säännöistä ja mekanismeista. Sopimuksen on sisällettävä määräyksiä muun muassa seuraavista seikoista:

  Osallistuvien jäsenvaltioiden ja EUSK:n on tehtävä sopimus, jossa määrätään 3 artiklassa tarkoitettujen tärkeimpien toimien toteuttamiseksi tehtävää yhteistyötä koskevista säännöistä ja mekanismeista. Sopimuksen on sisällettävä määräyksiä muun muassa seuraavista seikoista:

  Tarkistus  45

  Ehdotus päätökseksi

  10 artikla – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Jäsenvaltiot, jotka tekevät 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen, voivat sopia ESA:n kanssa ESA:n resurssien tai asiantuntemuksen tarjoamisesta tai ESA:n datan käytöstä avaruusaluksen suojelemiseen tai avaruusromun seuraamiseen.

  Tarkistus  46

  Ehdotus päätökseksi

  10 artikla – 1 b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Näistä sopimuksista ja niihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista ilmoitetaan Euroopan parlamentille.

  Tarkistus  47

  Ehdotus päätökseksi

  11 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Unionin SST-tukiohjelmalle myöntämä rahoitus otetaan käyttöön muilta ohjelmilta, joista säädetään monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020, noudattaen täysin niiden oikeusperustaa.

  1. Unionin SST-tukiohjelmalle myöntämän rahoituksen määrä vuosille 2014–2020 on 70 miljoonaa euroa ja se otetaan käyttöön seuraavilla säädöksillä perustetuista ohjelmista noudattaen täysin niiden oikeusperustaa:

  Asianmukaiset ohjelmat, joilta rahoitusta voidaan ottaa käyttöön, on perustettu muun muassa seuraavilla säädöksillä:

   

   

  (-a) Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan c alakohta, enintään 26, 5 miljoonaa euroa;

  (a) Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien täytäntöönpanosta ja käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o […] 1 artikla, 3 artiklan c ja d kohta sekä 4 artikla;

  (a) Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien täytäntöönpanosta ja käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o […] 1 artikla, 3 artiklan c ja d kohta sekä 4 artikla;

  (b) puiteohjelman ”Horisontti 2020” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta annetun neuvoston päätöksen N:o […] 2 artiklan 2 kohdan b ja c alakohta, liitteessä olevan II osan 1.6.2 kohta ja liitteessä olevan III osan 6.3.4 kohta;

  (b) puiteohjelman ”Horisontti 2020” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta annetun neuvoston päätöksen N:o […] 2 artiklan 2 kohdan b ja c alakohta, liitteessä olevan II osan 1.6.2 kohta ja liitteessä olevan III osan 6.3.4 kohta;

   

  (c) poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o […] 3 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 3 kohdan e alakohta.

  (c) poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o […] 3 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 3 kohdan e alakohta.

  Tarkistus  48

  Ehdotus päätökseksi

  11 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Määrärahasta katetaan 3 artiklassa määritellyt tavoitteet seuraavasti:

   

   

  (a) tunnistustoiminto [X] %,

   

  (b) analysointitoiminto [X] %,

   

  (c) tiedotustoiminto [X] %;

  Tarkistus  49

  Ehdotus päätökseksi

  11 artikla – 1 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 b. Jos osoittautuu tarpeelliseksi poiketa erityiseen tavoitteeseen kohdennetusta määrästä yli viisi prosenttiyksikköä, komissiolle siirretään 14 a artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä tämän jakauman muuttamiseksi.

  Tarkistus  50

  Ehdotus päätökseksi

  11 artikla – 1 c kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 c. Komissiolle siirretään 14 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa määritetään yksityiskohtaiset rahoitusjärjestelyt sekä 6 artiklan mukaisissa työohjelmissa huomioon otettavat painopisteet. Komissio antaa delegoidun säädöksen ensimmäisen vuoden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

  Tarkistus  51

  Ehdotus päätökseksi

  13 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Seuranta ja arviointi

  Seuranta, raportointi ja arviointi

  Tarkistus  52

  Ehdotus päätökseksi

  13 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Jokaisen vuoden alussa komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen. Kertomukseen sisältyy tietoja osallistumisesta SST-tukiohjelmaan ja ohjelmasta tuetuista toimista, SST-verkoston kehityksestä ja palveluntarjoamisesta, SST-datan ja SST-tietojen vaihdosta ja käytöstä, edellisenä vuonna tehdyistä kansainvälisistä yhteistyösopimuksista sekä kuluvan vuoden työohjelmasta.

  Tarkistus  53

  Ehdotus päätökseksi

  13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen SST-tukiohjelman täytäntöönpanosta 1 päivään heinäkuuta 2018 mennessä. Kertomuksen on sisällettävä suosituksia SST-tukiohjelmasta tuettujen toimien uusimiseksi, muuttamiseksi tai keskeyttämiseksi, ja niissä on otettava huomioon seuraavat seikat:

  2. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain arviointikertomuksen SST-tukiohjelman täytäntöönpanosta. Kertomuksen on sisällettävä suosituksia SST-tukiohjelmasta tuettujen toimien uusimiseksi, muuttamiseksi tai keskeyttämiseksi, ja niissä on otettava huomioon seuraavat seikat:

  Tarkistus  54

  Ehdotus päätökseksi

  13 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b) resurssien käytön tehokkuus.

  (b) resurssien käytön tehokkuus siten, että otetaan erityisesti huomioon varojen tarjoaminen EUSK:lle.

  Tarkistus  55

  Ehdotus päätökseksi

  14 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  14 a artikla

   

  Siirretyn säädösvallan käyttäminen

   

  1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

   

  2. Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta antaa 6 artiklassa ja 2 artiklan 11 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä alkaen 1 päivästä tammikuuta 2014.

   

  3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 2 kohdassa ja 11 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

   

  4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

   

  5. Edellä olevien 6 artiklan 2 kohdan ja 11 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

  PERUSTELUT

  Ehdotetulla ohjelmalla pyritään tukemaan eurooppalaisen avaruusvalvonnan ja -seurannan (SST) valmiuksien kehittämistä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja valvoa kasvavaa törmäysriskiä avaruusinfrastruktuurien ja toisten avaruusalusten välillä tai avaruusromun välillä. SST-valmiutta tarvitaan sekä kansainvälisesti että unionin tasolla, sillä sekä julkiset viranomaiset että koko elinkeinoelämä ovat riippuvaisia avaruusinfrastruktuureista. Tämä on myös erityisen tärkeää eurooppalaisten avaruusresurssien, kuten Galileo- ja Copernicus-satelliittien, saatavuuden varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Nyt toteutettavat toimet ovat laadultaan ensimmäisiä EU:n tasolla. Komissio ehdottaa, että aluksi tuodaan yhteen jäsenvaltioissa saatavana olevat resurssit ja osaaminen ja tarjotaan palveluja käyttäjille.

  Esittelijä ehdottaa, että ESA:n taitotieto otettaisiin käyttöön tekemällä sopimus ESA:n ja resursseja antavien jäsenvaltioiden välillä. ESA on ainoa SST:tä tunteva elin Euroopan tasolla ja maailmanlaajuisesti SSA:ta tunteva elin. Vaikka ESA ei voi hallinnoida tai valvoa ohjelmaa, sen olisi voitava osallistua siihen.

  Palveluihin olisi kuuluttava julkisesti saatavana olevan luettelon laatiminen avaruusesineiden rataelementeistä. Sillä voitaisiin lisätä yleistä tietoisuutta ja antaa tehdä mahdolliseksi siihen liittyvät kaikki mahdolliset liiketoimintasovellukset ja lisätä avoimuutta kaikkia asiaan liittyviä lisäpalveluita kohtaan, joita komissio esittää myöhemmin. Näin jätettäisiin ovi avoimeksi jatkossa tehtäville parannuksille.

  Esittelijä ehdottaa, että määritellään ohjelmalle askeleen pitemmälle menevä oikeudellinen kehys muistuttamalla ydintekstin alussa yleisestä soveltamisalasta ja erityistavoitteista (uudet 1 a ja 2 a artikla). Esittelijä haluaa myös määritellä 3 artiklassa tunnistimien verkottamisen, tiedon käsittelyn ja SST-palvelut tärkeimpinä toimina eikä tavoitteina. Näistä toimista komissio johtaa erityistoimet monivuotisessa työohjelmassa (5 artikla).

  Esittelijä toivoo, että Euroopan parlamentti käsittelisi monivuotista työohjelmaa ennen kuin se tulee voimaan 6 artiklassa tarkoitetulla delegoidulla säädöksellä.

  Ydintekstiin (11 artikla) on sisällytetty 70 miljoonan euron määrärahat, jotka otetaan käyttöön sisäisen turvallisuuden rahastolta, Galileo- ja Copernicus-ohjelmalta ja Horisontti 2020 ‑erityisohjelmalta.

  ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (3.12.2013)

  teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi avaruusvalvonnan ja -seurannan tukiohjelman perustamisesta
  (COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

  Valmistelija: Michael Gahler

  TARKISTUKSET

  Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a) Komissio kehitteli tiedonannossaan kansalaisia hyödyttävästä Euroopan unionin avaruusstrategiasta näkemystään ja korosti, että avaruusinfrastruktuuri voi palvella EU:n turvallisuutta ja puolustusta.

  Tarkistus  2

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6) SST-palvelut hyödyttävät kaikkia julkisia ja yksityisiä avaruusinfrastruktuurin operaattoreita ja siten myös unionia, joka vastaa EU:n avaruusohjelmista. Tällaisia ohjelmia ovat eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 683/200812 täytäntöönpantavat Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä EGNOS ja Galileo sekä Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) 22 päivänä syyskuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 911/201013 perustettu Copernicus/GMES. Ilmakehään paluuta koskevat varoitukset hyödyttävät myös pelastuspalveluista vastaavia kansallisia viranomaisia.

  (6) SST-palvelut hyödyttävät kaikkia julkisia ja yksityisiä avaruusinfrastruktuurin operaattoreita ja siten myös unionia, joka vastaa EU:n avaruusohjelmista. Tällaisia ohjelmia ovat eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 683/200812 täytäntöönpantavat Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä EGNOS ja Galileo sekä Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) 22 päivänä syyskuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 911/201013 perustettu Copernicus/GMES. Ilmakehään paluuta koskevat varoitukset hyödyttävät myös pelastuspalveluista vastaavia kansallisia viranomaisia. Rakentamalla hiljalleen Galileon ja Kopernikuksen kaltaisia omia järjestelmiään EU tuottaa palveluja, joista on hyötyä sekä siviili- että sotilasalan valmiuksille.

  __________________

  __________________

  12 EUVL L 196, 27.4.2008, s.1

  12 EUVL L 196, 27.4.2008, s.1

  13 EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1.

  13 EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1.

  Tarkistus  3

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a) SST-tukiohjelmalla olisi osaltaan pyrittävä varmistamaan ulkoavaruuden rauhanomainen käyttö ja tutkimus.

  Tarkistus  4

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8) SST-tukiohjelmalla olisi täydennettävä myös nykyisiä lieventäviä toimenpiteitä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien (YK) suuntaviivoja avaruusromun vähentämiseksi, ja muita aloitteita, kuten unionin ehdotusta ulkoavaruuden toimintaa koskeviksi kansainvälisiksi käytännesäännöiksi.

  (8) SST-tukiohjelmalla olisi täydennettävä myös nykyisiä lieventäviä toimenpiteitä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien (YK) suuntaviivoja avaruusromun vähentämiseksi, ja muita aloitteita. Lisäksi sen olisi oltava yhdenmukainen ulkoavaruuden toimintaa koskevista kansainvälisistä käytännesäännöistä annetun unionin ehdotuksen kanssa.

  Tarkistus  5

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a) Komissio jatkaa tiiviissä yhteistyössä Euroopan avaruusjärjestön ja muiden sidosryhmien kanssa avaruutta koskevaa vuoropuhelua strategisten kumppaneidensa kanssa. Läheistä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa olisi pidettävä yllä ja vahvistettava eurooppalaisten SST-palvelujen suhteen.

  Tarkistus  6

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a) Pitkäaikaisen ja täyden SST-valmiuden ohella Euroopan unionin olisi asetettava etusijalle hankkeet, joissa avaruusromua aktiivisesti poistetaan ja tehdään vaarattomaksi, sekä tuettava tällaisia hankkeita ja hyödyttävä niistä, esimerkkinä ESA:n kehittämä aloite, koska nämä hankkeet ovat tehokkain tapa vähentää törmäysriskejä sekä riskejä, jotka liittyvät hallitsemattomaan paluuseen Maan ilmakehään.

  Tarkistus  7

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9) SSA-valmiuksien siviili-sotilaskäyttäjiä koskevat vaatimukset määriteltiin komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa14 ”European space situational awareness high-level civil-military user requirements”, jonka jäsenvaltiot hyväksyivät 18 päivänä marraskuuta 2011 kokoontuneessa neuvoston poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa15. SST-palvelujen olisi palveltava vain siviilikäyttöä. Puhtaasti sotilaskäyttöä koskevia vaatimuksia ei ole tarkoitus käsitellä tässä päätöksessä.

  (9) SSA-valmiuksien siviili-sotilaskäyttäjiä koskevat vaatimukset määriteltiin komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa14 ”European space situational awareness high-level civil-military user requirements”, jonka jäsenvaltiot hyväksyivät 18 päivänä marraskuuta 2011 kokoontuneessa neuvoston poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa15. SST-palvelujen olisi palveltava sekä siviili- että sotilaskäyttöä. Olisi toteutettava perinpohjainen analyysi siitä, miten SST-palvelut hyödyttävät EU:n jäsenvaltioiden sotilaallisia valmiuksia ja miten SST-palveluilla voidaan osaltaan turvata avaruuden militarisoinnin kieltävän sopimuksen täytäntöönpano.

  __________________

  __________________

  14 SEC(2011) 1247 final, 12.10.2011.

  14 SEC(2011) 1247 final, 12.10.2011.

  15 Neuvoston asiakirja 15715/11, 24.10.2011.

  15 Neuvoston asiakirja 15715/11, 24.10.2011.

  Tarkistus  8

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11) Euroopan unionin satelliittikeskuksen perustamisesta 20 päivänä heinäkuuta 2001 annetulla neuvoston yhteisellä toiminnalla (2001/555/YUTP)16 perustettu Euroopan unionin satelliittikeskus, jäljempänä ’EUSK’, joka on unionin virasto ja joka tarjoaa eri tasoiseksi luokiteltuja geospatiaalisia kuvatietopalveluja ja -tuotteita siviili- ja sotilaskäyttäjille, voisi vastata SST-palvelujen toiminnasta ja tuottamisesta. Sen asiantuntemus luottamuksellisen tiedon käsittelemisessä turvatussa ympäristössä ja sen tiiviit institutionaaliset yhteydet jäsenvaltioihin ovat voimavara, jolla voidaan helpottaa SST-palvelujen tuottamista. Ennakkoedellytys EUSK:n osallistumiselle SST-tukiohjelmaan on mainitun neuvoston yhteisen toiminnan muuttaminen, sillä tällä hetkellä siinä ei säädetä EUSK:n toiminnasta SST:n alalla.

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  __________________

   

  16 EYVL L 200, 25.7.2001, s. 5.

   

  Tarkistus  9

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (15 a) Tämän asetuksen mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä olisi otettava huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osasto.

  Tarkistus  10

  Ehdotus päätökseksi

  2 artikla – 6 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a) ”osallistuvalla jäsenvaltiolla” EU:n jäsenvaltiota, joka osallistuu SST-tukiohjelmaan komission päätöksen ja Euroopan unionin satelliittikeskuksen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella.

  Tarkistus  11

  Ehdotus päätökseksi

  2 artikla – 6 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 b) ”kansallisella tunnistimella” yhden tai useamman jäsenvaltion yksinomaiseen valvontaan kuuluvia tunnistimia.

  Tarkistus  12

  Ehdotus päätökseksi

  3 artikla – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  SST-tukiohjelman tavoitteena on tukea toimia, joilla pyritään perustamaan SST-valmiudet. Erityisesti tavoitteena on:

  SST-tukiohjelman tavoitteena on tukea toimia, joilla pyritään perustamaan SST-valmiudet ja pitämään niitä yllä. Erityisesti tavoitteena on:

  Tarkistus  13

  Ehdotus päätökseksi

  3 artikla – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a) maahan tai avaruuteen sijoitettujen olemassa olevien kansallisten tunnistimien verkostosta muodostuvan tunnistustoiminnon perustaminen ja käyttö avaruusesineiden valvomiseksi ja seuraamiseksi;

  (a) maahan tai avaruuteen sijoitettujen olemassa olevien kansallisten tunnistimien verkostosta muodostuvan tunnistustoiminnon perustaminen, käyttö ja tehostaminen avaruusesineiden valvomiseksi ja seuraamiseksi;

  Tarkistus  14

  Ehdotus päätökseksi

  3 artikla – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b) analysointitoiminnon perustaminen ja käyttö tunnistimilla saadun SST-datan määrittämiseksi ja analysoimiseksi; tähän sisältyy myös avaruusesineiden havaitsemis- ja tunnistamisvalmiudet sekä luettelon laatiminen avaruusesineistä ja kyseisen luettelon ylläpito;

  (b) analysointitoiminnon perustaminen, käyttö ja tehostaminen tunnistimilla saadun SST-datan määrittämiseksi ja analysoimiseksi; tähän sisältyy myös avaruusesineiden havaitsemis- ja tunnistamisvalmiudet sekä luettelon laatiminen avaruusesineistä ja kyseisen luettelon ylläpito;

  Tarkistus  15

  Ehdotus päätökseksi

  3 artikla – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c) tiedotustoiminnon perustaminen ja käyttö SST-palvelujen tuottamiseksi avaruusalusten operaattoreille ja viranomaisille.

  (c) tiedotustoiminnon perustaminen, käyttö ja tehostaminen SST-palvelujen tuottamiseksi avaruusalusten operaattoreille ja viranomaisille.

  Tarkistus  16

  Ehdotus päätökseksi

  3 artikla – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (c a) edellä a) kohdassa tarkoitetun verkoston tehostaminen uusilla kansallisilla tunnistimilla tai parantamalla nykyisiä kansallisia tunnistimia.

  Tarkistus  17

  Ehdotus päätökseksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. SST-palveluja tuotetaan jäsenvaltioille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, julkisille ja yksityisille avaruusalusten operaattoreille sekä pelastuspalvelusta vastaaville viranomaisille. SST-palvelut tuotetaan 9 artiklassa vahvistettujen SST-datan ja SST-tietojen käyttöä ja vaihtamista koskevien säännösten mukaisesti.

  2. SST-palveluja tuotetaan jäsenvaltioille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, Euroopan avaruusjärjestölle, julkisille ja yksityisille avaruusalusten operaattoreille sekä pelastuspalvelusta sekä turvallisuudesta vastaaville viranomaisille. Niitä voidaan tuottaa myös unionin ulkopuolisille valtioille, jos parlamentti hyväksyy asiaa koskevan sopimuksen. SST-palvelujen on oltava myös sotilassatelliittien operaattorien saatavilla. SST-palvelut tuotetaan 9 artiklassa vahvistettujen SST-datan ja SST-tietojen käyttöä ja vaihtamista koskevien säännösten mukaisesti.

  Tarkistus  18

  Ehdotus päätökseksi

  4 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Osallistuvat jäsenvaltiot, EUSK ja komissio eivät ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat SST-palvelujen puuttumisesta tai keskeytymisestä taikka viiveistä eivätkä SST-palvelujen kautta tuotettujen tietojen epätarkkuudesta.

  3. Osallistuvat jäsenvaltiot, EUSK ja komissio sekä organisaatiot, jotka palkataan tarjoamaan SST-palveluja, eivät ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat SST-palvelujen puuttumisesta tai keskeytymisestä taikka viiveistä eivätkä SST-palvelujen kautta tuotettujen tietojen epätarkkuudesta.

  Tarkistus  19

  Ehdotus päätökseksi

  6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (c a) varmistaa lisäksi tarpeellisen vuoropuhelun ja koordinoinnin, joilla tuodaan yhteen asiaankuuluvat toimijat, kuten Euroopan puolustusvirasto ja Euroopan avaruusjärjestö, jotta varmistetaan sotilaallisten ja siviilialan avaruusohjelmien ja -aloitteiden välinen johdonmukaisuus ja jotta saavutetaan synergiaetuja etenkin turvallisuusalalla;

  Tarkistus  20

  Ehdotus päätökseksi

  6 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (c b) edistää jäsenvaltioiden osallistumista SST-tukiohjelmaan.

  Tarkistus  21

  Ehdotus päätökseksi

  7 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a) SST-tunnistimien omistajuus ja riittävät tekniset ja inhimilliset resurssit niiden käyttämiseksi tai tietojenkäsittelyvalmiudet;

  (a) SST-tunnistimien tai SST-tietojenkäsittelyvalmiuksien omistajuus ja riittävät tekniset ja inhimilliset resurssit niiden käyttämiseksi;

  Tarkistus  22

  Ehdotus päätökseksi

  7 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Jäsenvaltioille voidaan myöntää rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli ne täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut kriteerit ja ovat 10 artiklassa tarkoitetun sopimuksen osapuolia. Komissio julkaisee luettelon jäsenvaltioista verkkosivustollaan ja pitää luettelon ajan tasalla.

  4. Jäsenvaltioille voidaan myöntää rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli ne täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut kriteerit ja ovat 10 artiklassa tarkoitetun sopimuksen osapuolia. Komissio julkaisee luettelon osallistuvista jäsenvaltioista verkkosivustollaan ja pitää luettelon ajan tasalla.

  Tarkistus  23

  Ehdotus päätökseksi

  9 artikla – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  SST-datan ja SST-tietojen käyttöön ja vaihtamiseen 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden täytäntöönpanemiseksi sovelletaan seuraavia sääntöjä:

  1. SST-datan ja SST-tietojen käyttöön ja vaihtamiseen 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden täytäntöönpanemiseksi sovelletaan seuraavia sääntöjä:

  Tarkistus  24

  Ehdotus päätökseksi

  9 artikla – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (d) palvelun tehokas toiminta ja tuotettujen tietojen maksimaalinen käyttö on varmistettava, mutta dataa ja tietoja ei saa antaa tiedoksi luvatta;

  (a) palvelun tehokas toiminta ja tuotettujen SST-tietojen maksimaalinen käyttö on varmistettava, mutta SST-dataa ja SST-tietoja ei saa antaa tiedoksi luvatta;

  Tarkistus  25

  Ehdotus päätökseksi

  9 artikla – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (e) SST-datan turvallisuus on varmistettava;

  (b) SST-datan turvallisuus on varmistettava;

  Tarkistus  26

  Ehdotus päätökseksi

  9 artikla – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (b a) SST-tukiohjelman avulla kerätty SST-data ja SST-tiedot annetaan myös kolmansien maiden, kansainvälisten järjestöjen ja muiden kolmansien osapuolten saataville todellisen tiedontarpeen perusteella ja SST-tietojen alkuperäisen luovuttajan ja asianomaisen avaruusesineen omistajan ohjeita ja turvallisuussääntöjä noudattaen sekä neuvoston turvallisuuskomitean hyväksymän suosituksen ”Space Situational Awareness Data Policy – recommendations on security aspects” mukaisesti19a.

   

  ______________

   

  19a CS 14698/12, 9.10.2012

  Tarkistus  27

  Ehdotus päätökseksi

  9 artikla – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (f) SST-tukiohjelman puitteissa tuotetut tiedot on asetettava saataville tarpeen mukaan tietojen alkuperäisen luovuttajan ja asianomaisen avaruusesineen omistajan ohjeita ja turvallisuussääntöjä noudattaen.

  Poistetaan.

  Tarkistus  28

  Ehdotus päätökseksi

  9 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Komissio tekee SST-datan ja SST-tietojen käyttöä ja vaihtoa koskevat tarvittavat täytäntöönpanopäätökset, ja se myös tekee SST-datan ja SST-tietojen vaihtoa ja käyttöä koskevat kansainväliset yhteistyösopimukset. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.

  Tarkistus  29

  Ehdotus päätökseksi

  10 artikla – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kriteerit täyttävien jäsenvaltioiden ja EUSK:n on tehtävä sopimus, jossa määrätään 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi tehtävää yhteistyötä koskevista säännöistä ja mekanismeista. Sopimuksen on sisällettävä määräyksiä muun muassa seuraavista seikoista:

  Osallistuvien jäsenvaltioiden ja EUSK:n on tehtävä sopimus, jossa määrätään 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi tehtävää yhteistyötä koskevista säännöistä ja mekanismeista. Sopimuksen on sisällettävä määräyksiä muun muassa seuraavista seikoista:

  Tarkistus  30

  Ehdotus päätökseksi

  13 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Seuranta ja arviointi

  Seuranta, raportointi ja arviointi

  Tarkistus  31

  Ehdotus päätökseksi

  13 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Jokaisen vuoden alussa komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen. Kertomukseen sisältyy tietoja osallistumisesta SST-tukiohjelmaan ja ohjelmasta tuetuista toimista, SST-verkoston kehityksestä ja palveluntarjoamisesta, SST-datan ja SST-tietojen vaihdosta ja käytöstä, edellisenä vuonna tehdyistä kansainvälisistä yhteistyösopimuksista sekä kuluvan vuoden työohjelmasta.

  Tarkistus  32

  Ehdotus päätökseksi

  13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen SST-tukiohjelman täytäntöönpanosta 1 päivään heinäkuuta 2018 mennessä. Kertomuksen on sisällettävä suosituksia SST-tukiohjelmasta tuettujen toimien uusimiseksi, muuttamiseksi tai keskeyttämiseksi, ja niissä on otettava huomioon seuraavat seikat:

  2. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain arviointikertomuksen SST-tukiohjelman täytäntöönpanosta. Kertomuksen on sisällettävä suosituksia SST-tukiohjelmasta tuettujen toimien uusimiseksi, muuttamiseksi tai keskeyttämiseksi, ja niissä on otettava huomioon seuraavat seikat:

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Avaruusvalvonnan ja -seurannan tukiohjelma

  Viiteasiakirjat

  COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  14.3.2013

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFET

  14.3.2013

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Michael Gahler

  21.3.2013

  Valiokuntakäsittely

  14.10.2013

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  21.11.2013

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  48

  5

  4

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Susy De Martini, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Inese Vaidere, Nikola Vuljanić, Boris Zala, Karim Zéribi

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Jean Roatta

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Claudette Abela Baldacchino, Hiltrud Breyer, Chrysoula Paliadeli, Marie-Christine Vergiat

  BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (15.11.2013)

  teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi avaruusvalvonnan ja -seurannan tukiohjelman perustamisesta
  (COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

  Valmistelija: Maria Da Graça Carvalho

  LYHYET PERUSTELUT

  Ehdotetulla ohjelmalla pyritään tukemaan eurooppalaisen avaruusvalvonnan ja -seurannan (SST) valmiuksien kehittämistä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja valvoa kasvavaa törmäysriskiä avaruusinfrastruktuurien ja toisten avaruusalusten välillä tai avaruusromun välillä. Jäsenvaltioiden on tarkoitus osallistua toimintaan oman tunnistinkapasiteettinsa avulla, kun taas unioni tarjoaisi puitteet ja rahoituksen pääasiassa kolmeen tehtävään: tunnistimien verkottaminen, datan käsittely ja käyttäjille tarjottavat palvelut. Euroopan avaruusjärjestön sijasta ohjelma olisi tarkoitus toteuttaa unionijohtoisena ennen kaikkea eurooppalaisen SST‑järjestelmän turvallisuusulottuvuuden vuoksi.

  Valmistelija kannattaa tätä strategista hanketta, joka parantaa olennaisesti tärkeimpien eurooppalaisten resurssien riippumattomuutta ja turvallisuutta myös kahdessa suuressa EU‑hankkeessa, EGNOS/Galileossa ja Copernicuksessa.

  Tärkeimpänä asiana hän pitää kuitenkin SST-tukiohjelman rahoitusta. Asetusehdotuksessa vahvistetaankin, että tukiohjelma rahoitetaan muista tärkeistä ohjelmista, joiden oikeusperustat antavat tähän täyden mahdollisuuden. Mutta vaikka rahoituksen lähteiksi on ilmoitettu Galileo, Horisontti 2020, sisäisen turvallisuuden rahasto ja Copernicus, jälkimmäinen ei vielä sisälly varsinaiseen lainsäädäntöehdotukseen, jossa ei myöskään selvennetä määrärahojen tarkkaa jakautumista eikä siihen sisälly komission perusteluissa mainittua määrää eli 70:tä miljoonaa euroa seitsemäksi vuodeksi. Lainsäädäntöehdotuksessa ei liioin määritellä tarkkaan, miten EU:n rahoitus jaetaan odotettavissa olevien pääasiallisten toimintojen kesken.

  Valmistelija pyrkii korvaamaan nämä puutteet ja ehdottaa enimmäismäärää sekä sen varmistamista, että SST-valmiuksista eniten hyötyvät EGNOS/Galileo ja Copernicus ovat myös ensisijaisia tuenantajia. Muista ohjelmista tukea olisi myönnettävä toissijaisesti ja erityisesti Horisontti 2020 -määrärahojen käyttö olisi rajoitettava tiukasti sen omaan vastuualueeseen eli avaruus- ja turvallisuustutkimukseen. Valmistelija ehdottaa myös yksityiskohtaisempaa määrärahajakoa kolmen SST-ohjelman päätehtävän kesken. Komissiolle olisi annettava valta antaa delegoituja säädöksiä rahoitusjärjestelyjen ja prioriteettien selventämiseksi sekä oikeus poiketa tarvittaessa merkittävästi sovitusta jaosta.

  TARKISTUKSET

  Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12) Tarkat tiedot tiettyjen avaruusesineiden luonteesta, ominaisuuksista ja sijainnista voivat vaikuttaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen. Siksi turvallisuuskysymykset olisi huomioitava riittävällä tavalla SST-tunnistinverkoston perustamisessa ja toiminnassa, SST‑tietojen määritys- ja analysointikapasiteetissa sekä SST‑palvelujen tarjonnassa. Sen vuoksi tässä päätöksessä on aiheellista vahvistaa yleiset säännökset, jotka koskevat SST‑datan ja SST-tietojen käyttöä ja turvallista vaihtamista jäsenvaltioiden, EUSK:n ja SST-palvelujen vastaanottajien välillä. Lisäksi Euroopan komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi määriteltävä koordinointimekanismit, joita tarvitaan SST-tukiohjelman turvallisuuteen liittyvien asioiden käsittelyssä.

  (12) Tarkat tiedot tiettyjen avaruusesineiden luonteesta, ominaisuuksista ja sijainnista voivat vaikuttaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen. Siksi turvallisuuskysymykset olisi huomioitava riittävällä tavalla SST-tunnistinverkoston perustamisessa ja toiminnassa, SST‑tietojen määritys- ja analysointikapasiteetissa sekä SST‑palvelujen tarjonnassa. Sen vuoksi tässä päätöksessä on aiheellista vahvistaa yleiset säännökset, jotka koskevat SST‑datan ja SST-tietojen käyttöä ja turvallista vaihtamista jäsenvaltioiden, EUSK:n ja SST-palvelujen vastaanottajien välillä. Tältä osin olisi hyödynnettävä olemassa olevaa infrastruktuuria ja asiantuntemusta, jotta vältetään päällekkäisyyksiä sekä saadaan aikaan säästöjä ja synergioita. Lisäksi Euroopan komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi määriteltävä koordinointimekanismit, joita tarvitaan SST-tukiohjelman turvallisuuteen liittyvien asioiden käsittelyssä.

  Tarkistus  2

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15) Unionin olisi myönnettävä rahoitusta SST-tukiohjelmalle unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201218 mukaisesti. SST‑tukiohjelmalle myönnettävä unionin rahoitusosuus olisi otettava käyttöön asianmukaisilta ohjelmilta, joista säädetään monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020.

  (15) Unionin olisi myönnettävä rahoitusta SST-tukiohjelmalle unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201218 mukaisesti. SST‑tukiohjelmalle myönnettävän unionin rahoitusosuuden olisi oltava 70 miljoonaa euroa käypinä hintoina. Se olisi otettava ensisijaisesti käyttöön vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä avaruuspolitiikkaan liittyviltä ohjelmilta eli EGNOS/Galileolta ja Copernicukselta mieluiten näitä ohjelmia koskevista erityisistä budjettikohdista, ja samalla olisi varmistettava, että niiden omia tavoitteita ei vaaranneta. Joissakin tapauksissa rahoitusta voitaisiin ottaa käyttöön myös sisäisen turvallisuuden rahastosta tai Horisontti 2020 ‑ohjelmasta, mutta tätä rahoitusta ei saisi kohdentaa muihin kuin kyseisen rahaston tai ohjelman oikeusperustan mukaisiin toimiin, jotka liittyvät ensimmäisen kohdalla kriittisen infrastruktuurin turvaamiseen ja jälkimmäisen kohdalla avaruus- ja turvallisuustutkimukseen. Unionin rahoitusosuuden mahdollinen lisääminen olisi rahoitettava Galileo- ja Copernicus-ohjelmista.

  ______________

  ________________

  18 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

  18 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

  Tarkistus  3

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (15 a) Selkeyden ja tilivelvollisuuden vuoksi enimmäismäärä olisi jaettava eri kategorioihin tässä asetuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Komission olisi annettava delegoitu säädös, jolla se voisi kohdentaa varat uudelleen yhdestä tavoitteesta toiseen, jos poikkeama on yli viisi prosenttiyksikköä. Lisäksi komission olisi hyväksyttävä delegoituja säädöksiä, joissa määritellään yksityiskohtaiset rahoitusjärjestelyt sekä työohjelmassa huomioon otettavat rahoituksen painopisteet.

  Tarkistus  4

  Ehdotus päätökseksi

  6 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Komissio

  1. Komissio

  (a) hallinnoi SST-tukiohjelmalle myönnettäviä varoja ja varmistaa SST‑tukiohjelman täytäntöönpanon;

  (a) hallinnoi SST-tukiohjelmalle myönnettäviä varoja ja varmistaa SST‑tukiohjelman täytäntöönpanon ja samalla eri rahoituslähteiden avoimuuden ja selkeyden;

  (b) toteuttaa toimia, jotka tarvitaan ohjelmaan liittyvien riskien tunnistamiseksi, valvomiseksi, ehkäisemiseksi ja seuraamiseksi;

  (b) toteuttaa toimia, jotka tarvitaan ohjelmaan liittyvien riskien tunnistamiseksi, valvomiseksi, ehkäisemiseksi ja seuraamiseksi;

  (c) perustaa yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa tarvittavat koordinointimekanismit, joilla varmistetaan ohjelman turvallisuus.

  (c) perustaa yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa tarvittavat koordinointimekanismit, joilla varmistetaan ohjelman turvallisuus.

  Tarkistus  5

  Ehdotus päätökseksi

  6 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Komissio varmistaa, että SST‑tukiohjelmalla täydennetään tutkimustoimia, jotka koskevat [lisätään viittaus Horisontti 2020 -asetukseen, kun se hyväksytään] perustetun Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa toteutettavia avaruusinfrastruktuurin suojelemiseen liittyviä toimia. Sen avulla myös täydennetään alan muita eurooppalaisia ja kansainvälisiä toimia.

  Perustelu

  Tarkistuksella lainsäädäntöön halutaan sisällyttää teksti, joka mainitaan nyt vain johdanto‑osassa.

  Tarkistus  6

  Ehdotus päätökseksi

  8 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Euroopan unionin satelliittikeskus, jäljempänä ’EUSK’, osallistuu 3 artiklan c alakohdassa tarkoitetun tavoitteen toteuttamiseen, ja sille voidaan myöntää rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli se tekee 10 artiklassa tarkoitetun sopimuksen.

  1. Sanotun rajoittamatta perussäädökseen tehtäviä muutoksia Euroopan unionin satelliittikeskus, jäljempänä ’EUSK’, osallistuu 3 artiklan c alakohdassa tarkoitetun tavoitteen toteuttamiseen, ja sille voidaan myöntää rahoitustukea SST‑tukiohjelmasta, mikäli se tekee 10 artiklassa tarkoitetun sopimuksen.

  Tarkistus  7

  Ehdotus päätökseksi

  11 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Unionin SST-tukiohjelmalle myöntämä rahoitus otetaan käyttöön muilta ohjelmilta, joista säädetään monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020, noudattaen täysin niiden oikeusperustaa. Asianmukaiset ohjelmat, joilta rahoitusta voidaan ottaa käyttöön, on perustettu muun muassa seuraavilla säädöksillä:

  1. Unionin SST-tukiohjelmalle vuosiksi 2014–2020 myöntämä rahoitus on 70 miljoonaa euroa käypinä hintoina ja se otetaan käyttöön ensisijaisesti ja yhtä suurina osuuksina seuraavilla säädöksillä perustetuilta ohjelmilta:

  (a) Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien täytäntöönpanosta ja käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o […]21 1 artikla, 3 artiklan c ja d kohta sekä 4 artikla;

  (a) Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien täytäntöönpanosta ja käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o […]21 1 artikla, 3 artiklan c ja d kohta sekä 4 artikla;

   

  (a a) Copernicus-ohjelman perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o […] 5 artiklan c kohta.

  (b) puiteohjelman ”Horisontti 2020” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta annetun neuvoston päätöksen N:o […]22 2 artiklan 2 kohdan b ja c alakohta, liitteessä olevan II osan 1.6.2 kohta ja liitteessä olevan III osan 6.3.4 kohta;

  Rajoitettu osa rahoituksesta voidaan myös ottaa käyttöön poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o […] 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdan e alakohdassa sekä puiteohjelman ”Horisontti 2020” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta annetun neuvoston päätöksen N:o […]22 2 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa, liitteessä olevan II osan 1.6.2 kohdan d alakohdassa ja liitteessä olevan III osan 6.3.4 kohdassa tarkoitetuista ohjelmista edellyttäen, että toimet ovat kyseisten asetusten perussäädösten mukaisia.

  (c) poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o […]23 3 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 3 kohdan e alakohta.

   

  Tarkistus  8

  Ehdotus päätökseksi

  11 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Määrärahasta katetaan 3 artiklassa määritellyt tavoitteet seuraavasti:

   

  (a) tunnistustoiminto [X]%;

   

  (b) analysointitoiminto [X]%;

   

  (c) tiedotustoiminto [X]%;

  Tarkistus  9

  Ehdotus päätökseksi

  11 artikla – 1 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 b. Jos ilmenee, että erityiseen tavoitteeseen kohdennetusta määrästä on poikettava yli viisi prosenttiyksikköä, komissiolle siirretään 14 a artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä tämän jakauman muuttamiseksi.

  Tarkistus  10

  Ehdotus päätökseksi

  11 artikla – 1 c kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 c. Komissiolle siirretään 14 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa määritetään yksityiskohtaiset rahoitusjärjestelyt sekä 6 artiklan mukaisissa työohjelmissa huomioon otettavat painopisteet. Komissio antaa delegoidun säädöksen ensimmäisen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

  Tarkistus  11

  Ehdotus päätökseksi

  11 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuosittaiset määrärahat sen rahoituksen rajoissa, joka tälle toiminnalle on myönnetty niiden ohjelmien puitteissa, joilta rahoitus otetaan käyttöön.

  2. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuosittaiset määrärahat sen rahoituksen rajoissa, joka tälle toiminnalle on myönnetty niiden ohjelmien puitteissa, joilta rahoitus otetaan käyttöön. Unionin rahoitusosuuden mahdollinen lisääminen on rahoitettava Galileo- ja Copernicus‑ohjelmista.

  Tarkistus  12

  Ehdotus päätökseksi

  13 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Komissio valvoo SST-tukiohjelman toteuttamista.

  1. Komissio valvoo SST-tukiohjelman toteuttamista ja tiedottaa siitä vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

  Tarkistus  13

  Ehdotus päätökseksi

  14 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  14 a artikla

   

  Siirretyn säädösvallan käyttäminen

   

  1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

   

  2. Siirretään komissiolle valta antaa 11 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

   

  3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 11 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

   

  4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

   

  5. Edellä olevan 11 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

  Perustelu

  Asetukseen sisällytetään delegoituja säädöksiä koskevat olennaiset määräykset.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Avaruusvalvonnan ja -seurannan tukiohjelma

  Viiteasiakirjat

  COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  14.3.2013

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  4.7.2013

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Maria Da Graça Carvalho

  10.6.2013

  Hyväksytty (pvä)

  14.11.2013

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  31

  1

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Marta Andreasen, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Alda Sousa, Peter Šťastný

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Avaruusvalvonnan ja -seurannan tukiohjelma

  Viiteasiakirjat

  COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  28.2.2013

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  14.3.2013

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFET

  14.3.2013

  BUDG

  4.7.2013

  ENVI

  14.3.2013

  TRAN

  14.3.2013

   

  REGI

  14.3.2013

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  ENVI

  21.3.2013

  TRAN

  22.4.2013

  REGI

  23.3.2013

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Amelia Andersdotter

  18.4.2013

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  2.9.2013

  5.11.2013

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  16.12.2013

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  41

  1

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Daniel Caspary, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  María Auxiliadora Correa Zamora

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  16.1.2014