ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programmu

16.1.2014 - (COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD)) - ***I

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referente: Amelia Andersdotter


Procedūra : 2013/0064(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0030/2014
Iesniegtie teksti :
A7-0030/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programmu

(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0107),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 189. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0061/2013),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A7-0030/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Kosmosa atkritumi ir kļuvuši par visnopietnāko apdraudējumu kosmosa darbību ilgtspējai. Tādēļ kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības (turpmāk “SST”) atbalsta programma būtu jāizveido ar mērķi atbalstīt tādu pakalpojumu izveidi un darbību, kuros ietilpst kosmisko objektu novērošana un uzraudzība ar nolūku novērst kosmosa kuģu bojājumus sadursmju rezultātā, kā arī lai novērstu kaitējumu zemes infrastruktūrai vai cilvēkiem, kas radies, kosmosa kuģiem vai kosmosa atkritumiem nekontrolēti atgriežoties Zemes atmosfērā.

(5) Kosmosa atkritumi ir kļuvuši par nopietnu apdraudējumu kosmosa darbību ilgtspējai, labāko orbītas pozīciju un radiofrekvenču spektra pieejamībai, kā arī kosmosa kuģu palaišanas iespējām. Tādēļ kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības (turpmāk “SST”) atbalsta programma būtu jāizveido ar mērķi atbalstīt tādu pakalpojumu izveidi un darbību, kuros ietilpst kosmisko objektu novērošana un uzraudzība ar nolūku novērst kosmosa kuģu bojājumus sadursmju rezultātā. Kosmisko atkritumu daudzuma palielināšanās ietekmē arī to, cik bieži bīstami kosmiskie objekti nekontrolēti atgriežas Zemes atmosfērā. Tādēļ SST pakalpojumu vajadzētu veidot tā, lai paredzētu kosmosa atkritumu trajektorijas un atgriešanās ceļus nolūkā sniegt valdībām un civilās aizsardzības dienestiem lietderīgu informāciju.

 

Grozījums Nr.  2

Lēmuma priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) SST pakalpojumi dos labumu visiem publiskā sektora un privātajiem kosmosa infrastruktūru operatoriem, tostarp Savienībai, ņemot vērā tās atbildību par ES kosmosa programmām — Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienests (EGNOS) un Galileo, ko īsteno ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu (EGNOS un Galileo) turpmāku īstenošanu12 un Copernicus/GMES, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) Nr. 911/2010 par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES) un tās sākotnējām darbībām (2011.–2013.)13. No brīdinājumiem par kosmisko objektu atgriešanos Zemes atmosfērā iegūs arī valstu publiskā sektora iestādes, kuras nodarbojas ar civilo aizsardzību.

(6) SST pakalpojumi dos labumu visiem publiskā sektora un privātajiem kosmosa infrastruktūru operatoriem, tostarp Savienībai, ņemot vērā tās atbildību par ES kosmosa programmām — Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienests (EGNOS) un Galileo, ko īsteno ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu (EGNOS un Galileo) turpmāku īstenošanu12 un Copernicus/GMES, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) Nr. 911/2010 par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES) un tās sākotnējām darbībām (2011.–2013.)13. No brīdinājumiem par kosmisko objektu nekontrolētu atgriešanos Zemes atmosfērā un par paredzamo nokrišanas teritoriju un laiku iegūs arī valstu publiskā sektora iestādes, kuras nodarbojas ar civilo aizsardzību. Turklāt šie pakalpojumi var palīdzēt privātiem apdrošinātājiem aprēķināt iespējamās saistības, ko radītu sadursmes satelīta ekspluatācijas laikā.

 

Grozījums Nr.  3

Lēmuma priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) SST pakalpojumiem būtu jāpapildina pētniecības darbības saistībā ar kosmosā esošas infrastruktūras aizsardzību, kas tiek veikta atbilstīgi programmai “Apvārsnis 2020”, ko izveidojusi [atsauce uz regulu, ar ko pieņem programmu “Apvārsnis 2020”, tiks pievienota pēc tās pieņemšanas], kā arī Eiropas Kosmosa aģentūras darbības šajā jomā.

(7) SST pakalpojumiem būtu jāpapildina pētniecības darbības saistībā ar kosmosā esošas infrastruktūras aizsardzību, kas tiek veikta atbilstīgi programmai “Apvārsnis 2020”, ko izveidojusi [atsauce uz regulu, ar ko pieņem programmu “Apvārsnis 2020”, tiks pievienota pēc tās pieņemšanas], piemēram, optisku lāzertehnoloģiju izstrādi uzraudzības mērķiem, kā arī Eiropas Kosmosa aģentūras vai citas starptautiskas pašreizējās vai nākotnes pētniecības darbības šajā jomā. Turklāt to vajadzētu īstenot papildus citām Savienības kosmosa pamatprogrammām, piemēram, Copernicus un Galileo, digitālās programmas iniciatīvai un citām telekomunikāciju infrastruktūrām, kas palīdz veidot informācijas sabiedrību.

 

Grozījums Nr.  4

Lēmuma priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) SST atbalsta programmai būtu jāsekmē kosmosa mierīgas izmantošanas un izpētes nodrošināšana.

Grozījums Nr.  5

Lēmuma priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) SST atbalsta programmai būtu jāpapildina arī esošie ietekmes mazināšanas pasākumi, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) vadlīnijas par kosmosa atkritumu ietekmes mazināšanu vai citas iniciatīvas, piemēram, Savienības priekšlikums starptautiskajam rīcības kodeksam kosmosā veiktām darbībām.

(8) SST atbalsta programmai būtu jāpapildina arī esošie ietekmes mazināšanas pasākumi, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) vadlīnijas par kosmosa atkritumu ietekmes mazināšanu vai citas starptautiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt kosmosa ilgtspējību un pareizas kosmosa pārvaldības struktūras, un tai jāatbilst Savienības priekšlikumam par starptautiska rīcības kodeksa izstrādi kosmosā veiktām darbībām.

Grozījums Nr.  6

Lēmuma priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) SST atbalsta programmu veido SST sensoru savienošana tīklā un izmantošana SST pakalpojumu sniegšanas nolūkā. Līdzko tas ir paveikts, SST atbalsta programma var un tā būtu jāmudina sniegt atbalstu jaunu sensoru izveidei vai tikt iesaistīta pašreizējo sensoru modernizēšanā.

Grozījums Nr.  7

Lēmuma priekšlikums

8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b) Komisijai, īstenojot ciešu sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru un citām ieinteresētajām personām, būtu jāturpina vadīt sarunas par kosmosa izmantošanas jautājumiem ar tās stratēģiskajiem partneriem. Saistībā ar Eiropas SST pakalpojumiem būtu jāturpina un jānostiprina cieša sadarbība ar ASV.

Grozījums Nr.  8

Lēmuma priekšlikums

8.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8c) Paralēli nepieciešamībai pēc ilgtermiņa un visaptverošām SSA spējām Savienībai vajadzētu izvirzīt par prioritāti un atbalstīt iniciatīvas saistībā ar aktīvas kosmosa atkritumu aizvākšanas un pasivēšanas pasākumiem, piemēram, EKA izstrādāto iniciatīvu, kas uzskatāma par efektīvāko veidu, kā samazināt sadursmes risku un risku saistībā ar minēto kosmosa atkritumu nekontrolētu atkārtotu nokļūšanu Zemes atmosfērā, un gūt labumu no šādām iniciatīvām.

Grozījums Nr.  9

Lēmuma priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Civilo un militāro SSA lietotāju prasības ir izklāstītas Komisijas dienestu darba dokumentā “Eiropas kosmosa situatīvās uzraudzības prasības augsta līmeņa civilajiem un militārajiem lietotājiem”14, ko Padomes Politikas un drošības komitejā 2011. gada 18. novembrī15 apstiprinājušas dalībvalstis. SST pakalpojumi tiks sniegti tikai civiliem nolūkiem. Šis lēmums neattiecas uz izteikti militārām prasībām.

(9) Civilo un militāro SSA lietotāju prasības ir izklāstītas Komisijas dienestu darba dokumentā “Eiropas kosmosa situatīvās uzraudzības prasības augsta līmeņa civilajiem un militārajiem lietotājiem”14, ko Padomes Politikas un drošības komitejā 2011. gada 18. novembrī15 apstiprinājušas dalībvalstis. SST pakalpojumi tiks sniegti gan civiliem, gan militāriem nolūkiem, un tam nevajadzētu liegt Eiropas Aizsardzības aģentūrai (EAA) dot savu ieguldījumu šajā programmā. Būtu jāveic rūpīga analīze par to, kā SST pakalpojumi sekmēs dalībvalstu militārās spējas un palīdzēs nodrošināt Kosmosa līguma īstenošanu.

__________________

__________________

14 SEC(2011)1247, galīgā redakcija, 12.10.2011.

14 SEC(2011)1247, galīgā redakcija, 12.10.2011.

15 Padomes dokuments 15715/11, 24.10.2011.

15 Padomes dokuments 15715/11, 24.10.2011.

Grozījums Nr.  10

Lēmuma priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) SST pakalpojumu darbības pamatā būtu jābūt partnerībai starp Savienību un dalībvalstīm un jāizmanto esošās un turpmākās valstu zināšanas un resursi, piemēram, matemātiskā analīze un zinātības modelēšana, uz zemes esoši radari vai teleskopi, ko izmantošanai padarījušas pieejamas iesaistītās dalībvalstis. Dalībvalstis saglabā īpašumtiesības un kontroli pār saviem resursiem, un tās ir atbildīgas par to darbību, uzturēšanu un atjaunināšanu.

(10) SST pakalpojumu darbības pamatā būtu jābūt partnerībai starp Savienību un dalībvalstīm, saņemot pienācīgu ieguldījumu no EKA, Savienības un dalībvalstu aģentūrām, un jāizmanto esošās un turpmākās valstu un Eiropas zināšanas un resursi, piemēram, matemātiskā analīze un zinātības modelēšana, uz zemes esoši radari vai teleskopi, ko izmantošanai padarījušas pieejamas iesaistītās dalībvalstis un EKA. Dalībvalstis un EKA saglabā īpašumtiesības un kontroli pār saviem resursiem, un tās ir atbildīgas par to darbību, uzturēšanu un atjaunināšanu.

Grozījums Nr.  11

Lēmuma priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Eiropas Savienības Satelītcentrs (EUSC), kas ir Savienības aģentūra, kura dibināta ar 2001. gada 20. jūlija Padomes Vienoto rīcību 2001/555/KĀDP16 par Eiropas Savienības Satelītcentra izveidi un kas dažāda līmeņa slepenību civilajiem un militārajiem lietotājiem sniedz ģeotelpisko attēlu informācijas pakalpojumus un produktus, varētu būt atbildīga par SST pakalpojumu darbību un sniegšanu. Tā pieredze apieties ar konfidenciālu informāciju drošā vidē un ciešās institucionālās saiknes ar dalībvalstīm ir vērtība, kas veicinātu SST pakalpojumu sniegšanu. Priekšnoteikums EUSC dalībai SST atbalsta programmā ir grozījums Padomes Vienotajā rīcībā, jo šobrīd tajā nav paredzēta EUSC darbība SST jomā.

(11) Eiropas Savienības Satelītcentrs (EUSC), kas ir Savienības aģentūra, kura dibināta ar 2001. gada 20. jūlija Padomes Vienoto rīcību 2001/555/KĀDP16 par Eiropas Savienības Satelītcentra izveidi un kas dažāda līmeņa slepenību civilajiem un militārajiem lietotājiem sniedz ģeotelpisko attēlu informācijas pakalpojumus un produktus, varētu būt atbildīga par SST pakalpojumu darbību un sniegšanu. Tā pieredze apieties ar klasificētu informāciju drošā vidē un ciešās institucionālās saiknes ar dalībvalstīm ir vērtība, kas veicinātu SST pakalpojumu sniegšanu. Priekšnoteikums EUSC dalībai SST atbalsta programmā ir grozījums Padomes Vienotajā rīcībā, jo šobrīd tajā nav paredzēta EUSC darbība SST jomā.

__________________

__________________

16 OV L 200, 25.7.2001, 5. lpp.

16 OV L 200, 25.7.2001, 5. lpp.

Grozījums Nr.  12

Lēmuma priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Precīza informācija par konkrētu kosmisko objektu dabu, specifikācijām un atrašanās vietu var ietekmēt Eiropas Savienības vai tās dalībvalstu drošību. Tādēļ attiecībā uz SST sensoru tīkla izveidi un darbību, spēju apstrādāt un analizēt SST datus un SST pakalpojumu sniegšanā nepieciešami pienācīgi piesardzības pasākumi. Tādēļ šajā lēmumā ir nepieciešams noteikt vispārīgus noteikumus par SST datu un informācijas izmantošanu un drošu apmaiņu starp dalībvalstīm, EUSC un SST pakalpojumu saņēmējiem. Turklāt Eiropas Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu jāizstrādā koordinēšanas mehānisms, kas nepieciešams ar SST atbalsta programmas drošību saistītu jautājumu risināšanai.

(12) Precīza informācija par konkrētu kosmisko objektu dabu, specifikācijām un atrašanās vietu var ietekmēt Eiropas Savienības vai tās dalībvalstu, vai trešo valstu drošību. Tādēļ attiecībā uz SST sensoru tīkla izveidi un darbību, spēju apstrādāt un analizēt SST datus un SST pakalpojumu sniegšanā nepieciešami pienācīgi piesardzības pasākumi. Tādēļ šajā lēmumā ir nepieciešams noteikt vispārīgus noteikumus par SST datu un informācijas izmantošanu un drošu apmaiņu starp dalībvalstīm, EUSC un SST pakalpojumu saņēmējiem. Lai nepieļautu dublēšanos, ietaupītu līdzekļus un veidotu sinerģiju, šajā nolūkā būtu jāizmanto pašreizējā infrastruktūra un zināšanas. Turklāt Eiropas Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu jāizstrādā koordinēšanas mehānisms, kas nepieciešams ar SST atbalsta programmas drošību saistītu jautājumu risināšanai.

Grozījums Nr.  13

Lēmuma priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a) Ņemot vērā SST datu potenciālo konfidencialitāti, SST atbalsta programmai būtu jāveicina sadarbība, pamatojoties uz efektivitāti un savstarpējo uzticēšanos, tostarp attiecībā uz to, kādā veidā apstrādā un analizē SST datus. Minētā mērķa sasniegšana būtu jāsekmē, izmantojot atvērtā pirmkoda programmatūru, kas ļauj nodrošināt apstiprinātiem SST datu sniedzējiem drošu piekļuvi pirmkodam darbības pielāgojumu un uzlabojumu veikšanas nolūkā.

Grozījums Nr.  14

Lēmuma priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) SST atbalsta programma būtu jāfinansē Savienībai atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulai (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam18. Savienības finansējums SST atbalsta programmai būtu jāpiesaista no attiecīgām programmām, kas paredzētas daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam.

(15) SST atbalsta programma būtu jāfinansē Savienībai atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulai (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam18. Savienības finansējuma summa SST atbalsta programmai būtu jānosaka EUR 70 miljonu apmērā pašreizējās cenās un būtu jāpiesaista no programmas Copernicus, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../201418a, Galileo un EGNOS programmām, kas izveidotas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../201318b, programmas „Apvārsnis 2020”, ko īsteno ar Padomes Lēmumu Nr. [...]18c, un finansiālā atbalsta instrumenta policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../201418d izveidots Iekšējās drošības fonda ietvaros, vienlaikus nodrošinot to, ka netiek apdraudēta šo programmu mērķu sasniegšana.

__________________

__________________

18 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

18 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

 

18a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada … Regula (ES) Nr. …/2013, ar ko izveido programmu Copernicus un atceļ Regulu (ES) Nr. 911/2010 (OV L ...).

 

18b Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1285/2013 par Eiropas satelītu navigācijas sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 876/2002 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008 (OV L 347, 20.12.2013, 1. lpp.).

 

18c Padomes Lēmums Nr. [...].

 

18d Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada ... Regula (ES) Nr. .../2014, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (OV L ...).

Grozījums Nr.  15

Lēmuma priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Lai panāktu skaidrību un pārskatatbildību, norādītā maksimālā summa būtu jāsadala pa dažādām kategorijām atbilstoši šajā regulā noteiktajiem mērķiem. Būtu jānodrošina Komisijai iespēja pārdalīt līdzekļus no viena mērķa citam, un Komisijai tas būtu jādara, pieņemot deleģētu aktu, ja attiecīgās izmaiņas pārsniedz piecus procentpunktus. Turklāt Komisijai vajadzētu pieņemt deleģētos aktus, kuros sīki izklāstīta finansēšanas kārtība un prioritātes, kas jāņem vērā darba programmā.

Grozījums Nr.  16

Lēmuma priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šā lēmuma īstenošanai attiecībā uz daudzgadu darba programmas pieņemšanu un dalībvalstu atbilstību kritērijiem to dalībai SST atbalsta programmā, tā īstenošanas pilnvaras būtu jāuztic Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu19.

(17) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šā lēmuma īstenošanai attiecībā uz dalībvalstu atbilstību kritērijiem to dalībai SST atbalsta programmā, tā īstenošanas pilnvaras būtu jāuztic Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu19.

__________________

__________________

19 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

19 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Grozījums Nr.  17

Lēmuma priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a) Lai nodrošinātu pareizu programmas plānošanu, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz daudzgadu darba programmas pieņemšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu janodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

Grozījums Nr.  18

Lēmuma priekšlikums

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības (turpmāk “SST”) atbalsta programma ir izveidota laikposmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Cassini kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programma (turpmāk “Cassini programma”) ir izveidota laikposmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

 

(Grozījums attiecas uz visu šā lēmuma priekšlikuma tekstu; tādēļ nepieciešamās izmaiņas ir jāizdara visā tekstā.)

Pamatojums

Tāpat kā attiecībā uz Galileo un Copernicus programmām, ir jālieto kāds vārds, nevis neskaidra abreviatūra. Cassini ir itāļu un franču astronomu ģimenes uzvārds. Šī izmaiņa ir jāveic visos gadījumos, kad šajā lēmuma priekšlikumā ir izdarīta atsauce uz SST programmu.

Grozījums Nr.  19

Lēmuma priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Vispārējais mērķis

 

SST atbalsta programma sekmē to Eiropas un valstu mēroga kosmosa infrastruktūru un pakalpojumu ilgtermiņa pieejamības nodrošināšanu, kas ir būtiski Eiropas tautsaimniecības, sabiedrības un iedzīvotāju drošībai, nodrošinot Eiropas Savienībai kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības autonomu sistēmu.

Grozījums Nr.  20

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) “kosmiskais objekts” ir jebkurš cilvēka radīts vai dabisks priekšmets kosmosā;

(1) “kosmiskais objekts” ir jebkurš cilvēka radīts priekšmets kosmosā;

Grozījums Nr.  21

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) “kosmosa atkritumi” ir kosmosa kuģi vai to daļas, kas vairs nekalpo konkrētam nolūkam, tostarp raķešu vai mākslīgu satelītu daļas vai neaktīvi mākslīgi satelīti;

(3) kosmosa atkritumi” ir visi Zemes orbītā esošie vai atmosfērā atkal ienākošie cilvēka radītie objekti, tostarp kosmosa kuģi, to fragmenti vai sastāvdaļas, kas vairs nedarbojas vai nekalpo konkrētam nolūkam, tostarp raķešu vai mākslīgu satelītu daļas vai neaktīvi mākslīgi satelīti;

Grozījums Nr.  22

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) “SST dati” ir kosmisko objektu fizikāli parametri, ko iegūst SST sensori;

(5) “SST dati” ir kosmisko objektu fizikāli parametri, ko iegūst SST sensori, vai kosmisko objektu orbītas parametri, kas aprēķināti, izmantojot šo sensoru iegūtos datus;

Grozījums Nr.  23

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) „iesaistītā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas piedalās SST atbalsta programmā, pamatojoties uz Komisijas lēmumu un sadarbības nolīgumu, kas noslēgts ar Eiropas Savienības Satelītcentru.

Grozījums Nr.  24

Lēmuma priekšlikums

2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a pants

 

Konkrētie mērķi

 

SST atbalsta programma sekmē šādus konkrētos mērķus:

 

a) izvērtēt un samazināt sadursmju riskus Eiropas kosmosa kuģu darbībai orbītā, ļaujot kosmosa kuģu operatoriem efektīvāk plānot un veikt nelabvēlīgas ietekmes mazināšanas pasākumus;

 

b) samazināt ar Eiropas kosmosa kuģu palaišanu saistītos riskus;

 

c) uzraudzīt kosmosa kuģu vai to atlieku nekontrolētu atgriešanos Zemes atmosfērā un sniegt precīzākus un efektīvākus agrīnus brīdinājumus nolūkā samazināt potenciālos riskus Eiropas iedzīvotāju drošībai un mazināt iespējamo kaitējumu kritiskai infrastruktūrai uz zemes.

Grozījums Nr.  25

Lēmuma priekšlikums

3. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

SST atbalsta programmas mērķi

Svarīgākās SST atbalsta programmas darbības

SST atbalsta programmas mērķi ir atbalstīt darbības, kuru veikšanas nolūks ir SST spējas izveide, un jo īpaši:

Lai sasniegtu vispārējo un konkrētos mērķus, kas noteikti attiecīgi 1.a un 2.a pantā, svarīgākās SST atbalsta programmas darbības ir šādas:

(a) sensora funkcijas izveide un darbība, kura ietver uz zemes vai kosmosā esošo nacionālo sensoru tīklu kosmisko objektu novērošanai un uzraudzībai;

(a) sensora funkcijas izveide un darbība, kura ietver uz zemes vai kosmosā esošo nacionālo SST sensoru, kas izstrādāti Eiropas līmenī, tostarp ar EKA starpniecību, drošu tīklu kosmisko objektu novērošanai un uzraudzībai;

(b) apstrādes funkcijas izveide un darbība sensoru uztverto SST datu apstrādei un analizēšanai, tostarp spēja atklāt un identificēt kosmiskos objektus un izveidot un uzturēt to katalogu;

(b) apstrādes funkcijas izveide un darbība sensoru uztverto SST datu apstrādei un analizēšanai, lai nodrošinātu SST informāciju, tostarp spēja atklāt un identificēt kosmiskos objektus un izveidot un uzturēt to katalogu;

(c) pakalpojumu funkcijas izveide un darbība SST pakalpojumu sniegšanai kosmosa kuģu operatoriem un valsts iestādēm.

(c) pakalpojumu funkcijas izveide un darbība 4. panta 1. punktā definēto SST pakalpojumu sniegšanai 4. panta 2. punktā minētajām struktūrām.

Grozījums Nr.  26

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 1. punkts – a līdz c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) iespējamo sadursmju riska novērtēšana starp kosmosa kuģiem vai starp kosmosa kuģiem un kosmosa atkritumiem un sadursmju novēršanas brīdinājumu ģenerēšana laikā, kad kosmosa kuģus palaiž un kad tie darbojas orbītā;

(a) iespējamo sadursmju riska novērtēšana starp kosmosa kuģiem vai starp kosmosa kuģiem un kosmosa atkritumiem, vai arī starp kosmosa kuģiem un kosmiskajiem objektiem, un sadursmju novēršanas brīdinājumu ģenerēšana laikā, kad kosmosa kuģus palaiž un kad tie darbojas orbītā;

(b) orbītā notiekošu eksploziju vai sabrukumu vai sadursmju noteikšana un riska novērtēšana;

(b) orbītā notiekošu sadalīšanos gabalos, sabrukumu vai sadursmju noteikšana un aprakstīšana;

(c) riska novērtēšana un brīdinājumu sniegšana par kosmisko objektu un kosmosa atkritumu atgriešanos Zemes atmosfērā un to ietekmes laika un vietas noteikšana.

(c) riska novērtēšana saistībā ar kosmisko objektu un kosmosa atkritumu nekontrolētu atgriešanos Zemes atmosfērā un to nokrišanas teritoriju un laiku noteikšana;

 

(ca) brīvi pieejams un atkārtoti izmantojams publisks informācijas pakalpojums, kas nodrošina informāciju par to kosmisko objektu orbītas parametriem, kuri riņķo ap Zemi;

 

(cb) jebkāda cita veida atbilstoša SST informācija.

Grozījums Nr.  27

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. SST pakalpojumus sniedz dalībvalstīm, Padomei, Komisijai, EĀDD, publiskajiem un privātajiem kosmosa kuģu operatoriem un valsts iestādēm, kas saistītas ar civilo aizsardzību. SST pakalpojumus sniedz atbilstīgi 9. pantā izklāstītajiem nosacījumiem par SST datu un informācijas izmantošanu un apmaiņu.

2. SST pakalpojumus sniedz dalībvalstīm, Padomei, Komisijai, EĀDD, publiskajiem un privātajiem kosmosa kuģu īpašniekiem un/vai operatoriem un valsts iestādēm, kas saistītas ar civilo aizsardzību.

Grozījums Nr.  28

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. SST atbalsta programma sniedz atbalstu darbībām, kuru nolūks ir sasniegt 3. pantā izklāstītos mērķus, kas noteikti 6. panta 2. punktā minētajā darba programmā un saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem, kas minēti 7. pantā.

1. SST atbalsta programma sniedz atbalstu svarīgākajām 3. pantā noteiktajām darbībām un visām to konkrētajām darbībām, kas noteiktas 6. panta 2. punktā minētajā darba programmā, saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem, kas minēti 7. pantā.

Grozījums Nr.  29

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) pārvalda SST atbalsta programmai piesaistītos līdzekļus un nodrošina SST atbalsta programmas īstenošanu;

(a) ir atbildīga par SST atbalsta programmu, pārvalda tai piesaistītos līdzekļus un nodrošina tās īstenošanu, garantējot, lai dažādie finansējuma avoti būtu pārredzami un skaidri;

Grozījums Nr.  30

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) definē pārvaldības un datu politiku Eiropas SST pakalpojuma vajadzībām, aktīvi iesaistoties konsorcija izveidē un šīs programmas darbību ciešā uzraudzībā.

Grozījums Nr.  31

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb) turklāt nodrošina nepieciešamo dialogu un saskaņošanu, pulcējot attiecīgos dalībniekus, piemēram, Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) un EKA pārstāvjus, lai nodrošinātu militāro un civilo kosmosa programmu un iniciatīvu saskaņotību un jo īpaši censtos panākt sinerģiju drošības jomā;

Grozījums Nr.  32

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cc) veicina dalībvalstu līdzdalību SST atbalsta programmā.

Grozījums Nr.  33

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Komisija nodrošina komplementaritāti starp SST atbalsta programmu un ar kosmosā esošās infrastruktūras aizsardzību saistītām pētniecības darbībām, kas tiek veiktas, īstenojot programmu „Apvārsnis 2020”, kura izveidota ar [atsauce uz programmas „Apvārsnis 2020” izveides regulu, ko pievieno, tiklīdz regula būs pieņemta]. Komisija arī sekmē komplementaritāti starp SST atbalsta programmu un citām darbībām, kas šajā jomā tiek veiktas Eiropas un starptautiskā mērogā.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiesību akta tekstā būtu iekļauts tas, kas pagaidām ir minēts tikai apsvērumos.

Grozījums Nr.  34

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka SST atbalsta programmas daudzgadu darba programmu, kas attiecīgi papildina 11. panta 1. punktā minēto programmu darba programmas. Darba programmā norāda izvirzītos mērķus, paredzamos rezultātus, finansējamās darbības, šo darbību īstenošanas laika grafiku, īstenošanas metodi, Savienības līdzfinansējuma maksimālo likmi un īpašos nosacījumus, ko piemēro Savienības dotācijām SST atbalsta programmas ietvarā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2. Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, ar kuriem nosaka SST atbalsta programmas daudzgadu darba programmu, attiecīgi ņemot vērā 11. panta 1. punktā minēto programmu darba programmas. Darba programmā norāda izvirzītos mērķus, paredzamos rezultātus, finansējamās darbības, šo darbību īstenošanas laika grafiku, īstenošanas metodi, Savienības līdzfinansējuma maksimālo likmi un īpašos nosacījumus, ko piemēro Savienības dotācijām SST atbalsta programmas ietvarā.

Grozījums Nr.  35

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 3. pantā izklāstīto mērķu īstenošanā, iesniedz Komisijai pieteikumu, kurā norāda atbilstību šādiem kritērijiem:

1. Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 3. pantā izklāstīto mērķu īstenošanā, tieši Komisijai vai ar nacionāla vai daudznacionāla konsorcija vai publiskas struktūras palīdzību iesniedz pieteikumu, kurā norāda atbilstību šādiem kritērijiem:

Grozījums Nr.  36

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) īpašumtiesības uz SST sensoriem un to darbībai piemērotu tehnisko un cilvēkresursu esamība vai datu apstrādes spējas;

(a) spēju nodrošināt SST sistēmai:

 

– SST sensorus un to darbībai piemērotus tehniskos un cilvēkresursus vai

 

– analīzi un īpaši SST vajadzībām paredzētas datu apstrādes spējas;

Grozījums Nr.  37

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstis, kuras atbilst 1. punktā izklāstītajiem kritērijiem un kuras ir 10. pantā minētā līguma dalībvalstis, ir tiesīgas saņemt finanšu ieguldījumu no SST atbalsta programmas. Komisija savā tīmekļa vietnē publicē un atjaunina dalībvalstu sarakstu.

4. Dalībvalstis, kuras atbilst 1. punktā izklāstītajiem kritērijiem un kuras ir 10. pantā minētā līguma dalībvalstis, ir tiesīgas saņemt finanšu ieguldījumu no SST atbalsta programmas. Komisija savā tīmekļa vietnē publicē un atjaunina iesaistīto dalībvalstu sarakstu un to attiecīgās finansiālās iemaksas.

Grozījums Nr.  38

Lēmuma priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Savienības Satelītcentrs (EUSC) piedalās 3. panta c) apakšpunktā izklāstītā mērķa īstenošanā un ir tiesīgs saņemt finanšu ieguldījumu no SST atbalsta programmas pēc 10. pantā minētā līguma noslēgšanas.

Eiropas Savienības Satelītcentrs (EUSC) piedalās 3. pantā izklāstīto svarīgāko darbību īstenošanā un ir tiesīgs saņemt finanšu ieguldījumu no SST atbalsta programmas pēc 10. pantā minētā līguma noslēgšanas. EUSC ir atbildīga par kontaktiem ar galalietotājiem. Tas nosaka un uzstāda iekārtas SST datu nolasīšanai un pakalpojumu sniegšanai 4. panta 2. punktā norādītajām struktūrām.

Pamatojums

ES atbalstītajam rīcības kodeksam būtu jānosaka arī tās kosmosa programmu ievirze. Tas nosaka principus, ar kuriem saskaņā kosmoss izmantojams miermīlīgiem mērķiem, un to valstu atbildību, kuras pievienojušās kodeksam, veikt visus atbilstošos pasākumus un labticīgi sadarboties, lai novērstu kaitīgus traucējumus kosmosā veiktām darbībām, kā arī to atbildību veikt zinātniskas, civiltiesiskas, komerciālas un militāras darbības nolūkā sekmēt miermīlīgu kosmosa izpēti un izmantošanu un veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu to, ka kosmosa izmantošana kļūst par pastāvīgu konfliktu iemeslu.

Grozījums Nr.  39

Lēmuma priekšlikums

9. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecībā uz SST datu un informācijas izmantošanu un apmaiņu 3. pantā minēto mērķu īstenošanai piemēro šādus noteikumus:

Attiecībā uz SST datu un informācijas izmantošanu un apmaiņu 3. pantā minēto svarīgāko darbību īstenošanai piemēro šādus noteikumus:

Grozījums Nr.  40

Lēmuma priekšlikums

9. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) novērš neatļautu datu un informācijas atklāšanu, vienlaikus nodrošinot efektīvu darbību un pēc iespējas lielāku iegūtās informācijas izmantošanu;

(a) nodrošina efektīvu darbību un pēc iespējas lielāku iegūtās SST informācijas izmantošanu, vienlaikus novēršot neatļautu SST datu un informācijas atklāšanu;

Pamatojums

Ar šo formulējumu vienkārši atgādina par to, ka par prioritāru ir uzskatāma informācijas sniegšana, kas palīdz novērst sadursmju risku, jo tas ir galvenais mērķis, un neatļautas informācijas atklāšanas novēršana ir viens no nepieciešamajiem līdzekļiem šā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.  41

Lēmuma priekšlikums

9. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) dara pieejamus, tostarp trešām valstīm, starptautiskām organizācijām un citām trešām personām, SST datus un informāciju, kas iegūta SST atbalsta programmas īstenošanā, pamatojoties uz vajadzību iegūt informāciju saskaņā ar SST informācijas autora un attiecīgā kosmiskā objekta īpašnieka instrukcijām un drošības noteikumiem, kā arī atbilstīgi Padomes Drošības komitejas apstiprinātajai „Kosmosa situatīvās uzraudzības datu politikai — ieteikumi par drošības aspektiem”19a.

 

______________

 

19a CS 14698/12, 9.10.2012.

 

 

Grozījums Nr.  42

Lēmuma priekšlikums

9. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f) dara pieejamu informāciju, kas iegūta SST atbalsta programmas ietvaros, pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas, atbilstoši informācijas autora un attiecīgā kosmiskā objekta īpašnieka instrukcijām un drošības noteikumiem.

svītrots

Grozījums Nr.  43

Lēmuma priekšlikums

9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Komisija pieņem vajadzīgos īstenošanas lēmumus attiecībā uz SST datu un informācijas izmantošanu un apmaiņu, tostarp starptautisku sadarbības nolīgumu noslēgšanu par SST datu un informācijas apmaiņu un izmantošanu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  44

Lēmuma priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis, kas atbilst 7. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, un EUSC noslēdz līgumu, kurā nosaka noteikumus un mehānismus sadarbībai, īstenojot 3. pantā izklāstītos mērķus. Jo īpaši šajā līgumā ietver noteikumus attiecībā uz šādiem aspektiem:

Iesaistītās dalībvalstis un EUSC noslēdz līgumu, kurā nosaka noteikumus un mehānismus sadarbībai, īstenojot 3. pantā izklāstītās svarīgākās darbības. Jo īpaši šajā līgumā ietver noteikumus attiecībā uz šādiem aspektiem:

Grozījums Nr.  45

Lēmuma priekšlikums

10. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis, kuras noslēdz 1. punktā minēto līgumu, var noslēgt līgumu arī ar EKA par to, ka EKA nodrošina resursus vai specializētās zināšanas vai ļauj izmantot savus datus kosmosa kuģu aizsardzības vai kosmosa atkritumu uzraudzības nolūkā.

Grozījums Nr.  46

Lēmuma priekšlikums

10. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šos līgumus un visas to izmaiņas paziņo Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr.  47

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Savienības finansējumu SST atbalsta programmai piesaista no citām programmām, kas paredzētas daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam, pilnīgā saderībā ar to juridisko pamatu.

1. Savienības finansējuma summa, ko piešķir SST atbalsta programmai 2014.–2020. gadam, ir EUR 70 miljoni, un to piesaista no programmām, kas izveidotas ar turpmāk minētajiem aktiem, pilnīgā saderībā ar to juridisko pamatu:

Attiecīgās programmas, no kurām varētu piesaistīt finansējumu, ietver programmas, kas izveidotas ar šādiem tiesību aktiem:

 

 

(-a) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. [...], ar ko izveido programmu Copernicus un atceļ Regulu (ES) Nr. 911/2010, 5. panta c) punkts, nepārsniedzot EUR 26,5 miljonus;

(a) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. [..] par Eiropas satelītu navigācijas sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju, 1. pants, 3. panta c) un d) apakšpunkts un 4. pants;

(a) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. [..] par Eiropas satelītu navigācijas sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju, 1. pants, 3. panta c) un d) apakšpunkts un 4. pants;

(b) Padomes Lēmums Nr. [..], ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”, 2. panta 2. punkta b) un c) apakšpunkts, pielikuma II daļas 1.6.2. punkta d) apakšpunkts un pielikuma III daļas 6.3.4. punkts;

(b) Padomes Lēmums Nr. [..], ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”, 2. panta 2. punkta b) un c) apakšpunkts, pielikuma II daļas 1.6.2. punkta d) apakšpunkts un pielikuma III daļas 6.3.4. punkts;

(c) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. [..], ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai, 3. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 3. punkta e) apakšpunkts.

(c) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. [..], ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai, 3. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 3. punkta e) apakšpunkts.

Grozījums Nr.  48

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Apropriācijas 3. pantā noteikto mērķu sasniegšanai tiek piešķirtas šādā apmērā:

 

(a) sensoru funkcija — [X] %;

 

(b) apstrādes funkcija — [X] %;

 

(c) apkalpošanas funkcija — [X] %.

Grozījums Nr.  49

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Ja konkrētam mērķim atvēlētā ieguldījuma apmērs ir jāmaina vairāk nekā par 5 procentpunktiem, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai šo sadalījumu mainītu.

Grozījums Nr.  50

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, kuros tiek sīki izklāstīta finansēšanas kārtība un prioritātes, kas jāņem vērā darba programmās atbilstoši 6. pantam. Deleģēto aktu Komisija pieņem pirmajā gadā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.  51

Lēmuma priekšlikums

13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārraudzība un izvērtēšana

Pārraudzība, ziņošana un izvērtēšana

Grozījums Nr.  52

Lēmuma priekšlikums

13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Katra gada sākumā Komisija nosūta ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojumā iekļauj informāciju par līdzdalību SST atbalsta programmā un darbībām, kurām piešķirts programmas atbalsts, par SST tīkla un pakalpojumu sniegšanas attīstību, SST datu un informācijas apmaiņu un izmantošanu, iepriekšējā gadā noslēgtajiem starptautiskajiem sadarbības nolīgumiem un darba programmu kārtējam gadam.

Grozījums Nr.  53

Lēmuma priekšlikums

13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Līdz 2018. gada 1. jūlijam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei SST atbalsta programmas īstenošanas novērtējuma ziņojumu. Ziņojumā ietver ieteikumus par SST atbalsta programmas atbalstīto darbību atjaunināšanu, grozīšanu un atcelšanu, ņemot vērā šādus aspektus:

2. Katru gadu Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei SST atbalsta programmas īstenošanas novērtējuma ziņojumu. Ziņojumā ietver ieteikumus par SST atbalsta programmas atbalstīto darbību atjaunināšanu, grozīšanu un atcelšanu, ņemot vērā šādus aspektus:

Grozījums Nr.  54

Lēmuma priekšlikums

13. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) līdzekļu izmantošanas efektivitāte.

(b) līdzekļu izmantošanas efektivitāte, jo īpaši ņemot vērā līdzekļu nodrošināšanu EUSC.

Grozījums Nr.  55

Lēmuma priekšlikums

14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā paredzētos nosacījumus.

 

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā un 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 2014. gada 1. janvāra.

 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 2. punktā un 11. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

5. Saskaņā ar 6. panta 2. punktu un 11. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

PASKAIDROJUMS

Ierosinātās programmas mērķis ir sekmēt tādas neatkarīgas Eiropas programmas kosmisko objektu novērošanai un uzraudzībai (space surveillance and tracking — SST) izveidi, kuras mērķis ir novērst un uzraudzīt kosmosa infrastruktūras objektu un citu kosmosa kuģu vai kosmisko atkritumu sadursmes risku, kas kļūst aizvien lielāks. SST nepieciešamību starptautiskā un valstu līmenī atzīst gan publiskas iestādes, gan no kosmosa infrastruktūras atkarīgās nozares. Tas ir īpaši nozīmīgi Eiropas kosmosa resursu, piemēram, programmu Galileo un Copernicus satelītu, ilgtermiņa pieejamības nodrošināšanai. Tas ir pirmais šāda veida mēģinājums ES līmenī, un Komisija ierosina sākt ar dalībvalstīs pieejamo resursu un prasmju apvienošanu un sniegt pakalpojumus lietotājiem.

Referente ierosina iespēju izmantot EKA zinātību, noslēdzot līgumu starp EKA un dalībvalstīm, kas veic iemaksas. EKA ir vienīgā kvalificētā struktūra Eiropas līmenī SST jomā un plašāk — kosmosa situatīvās uzraudzības (space situational awareness — SSA) jomā. Tā kā EKA nevar pārvaldīt vai kontrolēt programmu, tai vajadzētu būt iespējai sniegt ieguldījumu programmas īstenošanā.

Pakalpojumu klāstam vajadzētu ietvert publiski pieejama kosmisko objektu orbītas parametru kataloga izveidi, lai uzlabotu vispārējo informētību un pavērtu iespēju šo informāciju izmantot uzņēmējdarbības nolūkā, kā arī tādu atbilstošu papildu pakalpojumu sniegšanai, kādus EK varētu ierosināt vēlākā posmā, atstājot iespēju veikt turpmākus uzlabojumus.

Referente ierosina precīzāk definēt programmas tiesisko regulējumu, pamatteksta sākumā (jaunais 1.a un 2.a pants) atgādinot par programmas darbības jomu un konkrētajiem mērķiem. Viņa arī ierosina 3. pantā noteikt sensoru tīkla izveidi, datu apstrādi un SST pakalpojumus kā svarīgākās darbības, nevis mērķus, un Komisijai tās daudzgadu darba programmā atbilstīgi minētajām svarīgākajām darbībām izstrādāt konkrētas darbības (5. pants).

Referente vēlas, lai Eiropas Parlaments izvērtētu daudzgadu darba programmu, pirms tā stājas spēkā, izmantojot 6. pantā minēto deleģēto aktu procedūru.

Pamattekstā norāda finansējumu EUR 70 miljonu apmērā (11. pants), ko plānots piesaistīt no Iekšējās drošības fonda, programmām Galileo, Copernicus un „Apvārsnis 2020”.

Ārlietu komitejas atzinums (3.12.2013)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programmu
(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

Atzinumu sagatavoja: Michael Gahler

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Komisija savā paziņojumā „Virzībā uz Eiropas Savienības kosmosa stratēģiju pilsoņu interesēs” izstrādāja koncepciju minētajā jomā, uzsverot, ka kosmosa infrastruktūra var kalpot ES drošības un aizsardzības interesēs.

Grozījums Nr.  2

Lēmuma priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) SST pakalpojumi dos labumu visiem publiskā sektora un privātajiem kosmosa infrastruktūru operatoriem, tostarp Savienībai, ņemot vērā tās atbildību par ES kosmosa programmām — Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienests (EGNOS) un Galileo, ko īsteno ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu (EGNOS un Galileo) turpmāku īstenošanu12 un Copernicus/GMES, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) Nr. 911/2010 par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES) un tās sākotnējām darbībām (2011.–2013.)13. No brīdinājumiem par kosmisko objektu atgriešanos Zemes atmosfērā iegūs arī valstu publiskā sektora iestādes, kuras nodarbojas ar civilo aizsardzību.

(6) SST pakalpojumi dos labumu visiem publiskā sektora un privātajiem kosmosa infrastruktūru operatoriem, tostarp Savienībai, ņemot vērā tās atbildību par ES kosmosa programmām — Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienests (EGNOS) un Galileo, ko īsteno ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu (EGNOS un Galileo) turpmāku īstenošanu12 un Copernicus/GMES, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) Nr. 911/2010 par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES) un tās sākotnējām darbībām (2011.–2013.)13. No brīdinājumiem par kosmisko objektu atgriešanos Zemes atmosfērā iegūs arī valstu publiskā sektora iestādes, kuras nodarbojas ar civilo aizsardzību. ES, pakāpeniski attīstot savas sistēmas, piemēram, Galileo un Copernicus, nodrošina pakalpojumus, kas ir noderīgi civilajā un militārajā jomā.

__________________

__________________

12 OV L 196, 27.4.2008., 1. lpp.

12 OV L 196, 27.4.2008., 1. lpp.

13 OV L 276, 20.10.2010., 1. lpp.

13 OV L 276, 20.10.2010., 1. lpp.

Grozījums Nr.  3

Lēmuma priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) SST atbalsta programmai būtu jāsekmē kosmosa mierīgas izmantošanas un izpētes nodrošināšana.

Grozījums Nr.  4

Lēmuma priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) SST atbalsta programmai būtu jāpapildina arī esošie ietekmes mazināšanas pasākumi, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) vadlīnijas par kosmosa atkritumu ietekmes mazināšanu vai citas iniciatīvas, piemēram, Savienības priekšlikums starptautiskajam rīcības kodeksam kosmosā veiktām darbībām.

(8) SST atbalsta programmai būtu jāpapildina arī esošie ietekmes mazināšanas pasākumi, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) vadlīnijas par kosmosa atkritumu ietekmes mazināšanu vai citas iniciatīvas, un jābūt saskaņotai ar Savienības priekšlikumu starptautiskajam rīcības kodeksam kosmosā veiktām darbībām.

Grozījums Nr.  5

Lēmuma priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Komisija, īstenojot ciešu sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru un citām ieinteresētajām personām, turpina vadīt sarunas ar tās stratēģiskajiem partneriem kosmosa jomā; saistībā ar Eiropas SST pakalpojumiem būtu jāturpina un jānostiprina cieša sadarbība ar ASV.

Grozījums Nr.  6

Lēmuma priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Paralēli nepieciešamībai pēc ilgtermiņa un visaptverošām SSA spējām Eiropas Savienībai vajadzētu izvirzīt par prioritāti un atbalstīt iniciatīvas saistībā ar aktīvas kosmosa atkritumu aizvākšanas un pasivēšanas pasākumiem, piemēram, EKA izstrādāto iniciatīvu, kas uzskatāma par efektīvāko veidu, kā samazināt sadursmes risku un risku saistībā ar minēto kosmosa atkritumu nekontrolētu atkārtotu nokļūšanu Zemes atmosfērā, un gūt labumu no šādām iniciatīvām.

Grozījums Nr.  7

Lēmuma priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Civilo un militāro SSA lietotāju prasības ir izklāstītas Komisijas dienestu darba dokumentā “Eiropas kosmosa situatīvās uzraudzības prasības augsta līmeņa civilajiem un militārajiem lietotājiem”14, ko Padomes Politikas un drošības komitejā 2011. gada 18. novembrī15 apstiprinājušas dalībvalstis. SST pakalpojumi tiks sniegti tikai civiliem nolūkiem. Šis lēmums neattiecas uz izteikti militārām prasībām.

(9) Civilo un militāro SSA lietotāju prasības ir izklāstītas Komisijas dienestu darba dokumentā “Eiropas kosmosa situatīvās uzraudzības prasības augsta līmeņa civilajiem un militārajiem lietotājiem”14, ko Padomes Politikas un drošības komitejā 2011. gada 18. novembrī15 apstiprinājušas dalībvalstis. SST pakalpojumi tiks sniegti gan civiliem, gan militāriem nolūkiem. Būtu jāveic rūpīga analīze par to, kā SST pakalpojumi sekmēs ES dalībvalstu militārās spējas un palīdzēs nodrošināt Kosmosa līguma īstenošanu.

__________________

__________________

14 SEC(2011)1247 galīgā redakcija, 12.10.2011.

14 SEC(2011)1247 galīgā redakcija, 12.10.2011.

15 Padomes dokuments 15715/11, 24.10.2011.

15 Padomes dokuments 15715/11, 24.10.2011.

Grozījums Nr.  8

Lēmuma priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Eiropas Savienības Satelītcentrs (EUSC), kas ir Savienības aģentūra, kura dibināta ar 2001. gada 20. jūlija Padomes Vienoto rīcību 2001/555/KĀDP par Eiropas Savienības Satelītcentra izveidi16 un kas dažāda līmeņa slepenību civilajiem un militārajiem lietotājiem sniedz ģeotelpisko attēlu informācijas pakalpojumus un produktus, varētu būt atbildīga par SST pakalpojumu darbību un sniegšanu. Tā pieredze apieties ar konfidenciālu informāciju drošā vidē un ciešās institucionālās saiknes ar dalībvalstīm ir vērtība, kas veicinātu SST pakalpojumu sniegšanu. Priekšnoteikums EUSC dalībai SST atbalsta programmā ir grozījums Padomes Vienotajā rīcībā, jo šobrīd tajā nav paredzēta EUSC darbība SST jomā.

(11) Eiropas Savienības Satelītcentrs (EUSC), kas ir Savienības aģentūra, kura dibināta ar 2001. gada 20. jūlija Padomes Vienoto rīcību 2001/555/KĀDP par Eiropas Savienības Satelītcentra izveidi16 un kas dažāda līmeņa slepenību civilajiem un militārajiem lietotājiem sniedz ģeotelpisko attēlu informācijas pakalpojumus un produktus, varētu būt atbildīga par SST pakalpojumu darbību un sniegšanu. Tā pieredze apieties ar klasificētu informāciju drošā vidē un ciešās institucionālās saiknes ar dalībvalstīm ir vērtība, kas veicinātu SST pakalpojumu sniegšanu. Priekšnoteikums EUSC dalībai SST atbalsta programmā ir grozījums Padomes Vienotajā rīcībā, jo šobrīd tajā nav paredzēta EUSC darbība SST jomā.

__________________

__________________

16 OV L 200, 25.7.2001., 5. lpp.

16 OV L 200, 25.7.2001., 5. lpp.

Grozījums Nr.  9

Lēmuma priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Pasākumos, ko pieņem saskaņā ar šo regulu, būtu jāņem vērā Līguma par Eiropas Savienību V sadaļas noteikumi.

Grozījums Nr.  10

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) „iesaistītā dalībvalsts” izraugās ES dalībvalsti, kas piedalās SST atbalsta programmā, pamatojoties uz Komisijas lēmumu un sadarbības nolīgumu, kas noslēgts ar Eiropas Savienības Satelītcentru;

Grozījums Nr.  11

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b) „valstu sensori” ir sensori, kurus pilnībā kontrolē viena vai vairākas dalībvalstis.

Grozījums Nr.  12

Lēmuma priekšlikums

3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

SST atbalsta programmas mērķi ir atbalstīt darbības, kuru veikšanas nolūks ir SST spējas izveide, un jo īpaši:

SST atbalsta programmas mērķi ir atbalstīt darbības, kuru veikšanas nolūks ir SST spējas izveide un saglabāšana, un jo īpaši:

Grozījums Nr.  13

Lēmuma priekšlikums

3. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) sensora funkcijas izveide un darbība, kura ietver uz zemes vai kosmosā esošo nacionālo sensoru tīklu kosmisko objektu novērošanai un uzraudzībai;

(a) sensora funkcijas izveide, darbība un paplašināšana, kura ietver uz zemes vai kosmosā esošo nacionālo sensoru tīklu kosmisko objektu novērošanai un uzraudzībai;

Grozījums Nr.  14

Lēmuma priekšlikums

3. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) apstrādes funkcijas izveide un darbība sensoru uztverto SST datu apstrādei un analizēšanai, tostarp spēja atklāt un identificēt kosmiskos objektus un izveidot un uzturēt to katalogu;

 

(b) apstrādes funkcijas izveide, darbība un paplašināšana sensoru uztverto SST datu apstrādei un analizēšanai, tostarp spēja atklāt un identificēt kosmiskos objektus un izveidot un uzturēt to katalogu;

Grozījums Nr.  15

Lēmuma priekšlikums

3. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) pakalpojumu funkcijas izveide un darbība SST pakalpojumu sniegšanai kosmosa kuģu operatoriem un valsts iestādēm.

(c) pakalpojumu funkcijas izveide, darbība un paplašināšana SST pakalpojumu sniegšanai kosmosa kuģu operatoriem un valsts iestādēm.

Grozījums Nr.  16

Lēmuma priekšlikums

3. pants – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) tā tīkla paplašināšana, kas minēts a) apakšpunktā, integrējot jaunus valstu sensorus vai uzlabojot esošos valstu sensorus.

Grozījums Nr.  17

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. SST pakalpojumus sniedz dalībvalstīm, Padomei, Komisijai, EĀDD, publiskajiem un privātajiem kosmosa kuģu operatoriem un valsts iestādēm, kas saistītas ar civilo aizsardzību. SST pakalpojumus sniedz atbilstīgi 9. pantā izklāstītajiem nosacījumiem par SST datu un informācijas izmantošanu un apmaiņu.

2. SST pakalpojumus sniedz dalībvalstīm, Padomei, Komisijai, EĀDD, EKA, publiskajiem un privātajiem kosmosa kuģu operatoriem un valsts iestādēm, kas saistītas ar civilo aizsardzību un drošību. Tos var sniegt arī valstīm, kuras nav Savienības dalībvalstis, ja vien Parlaments piekrīt noslēgt atbilstošu nolīgumu. SST pakalpojumi ir pieejami arī militāro satelītu operatoriem. SST pakalpojumus sniedz atbilstīgi 9. pantā izklāstītajiem nosacījumiem par SST datu un informācijas izmantošanu un apmaiņu.

Grozījums Nr.  18

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Iesaistītās dalībvalstis, EUSC un Komisija nav atbildīgi par jebkādiem bojājumiem, kas radušies SST pakalpojumu neesamības vai sniegšanas pārtraukumu dēļ, to sniegšanas aizkavējumu vai ar SST pakalpojumiem sniegtās informācijas neprecizitātes dēļ.

3. Iesaistītās dalībvalstis, EUSC un Komisija, kā arī organizācijas, kuras tās norīkojušas veikt SST pakalpojumus, nav atbildīgi par jebkādiem bojājumiem, kas radušies SST pakalpojumu neesamības vai sniegšanas pārtraukumu dēļ, to sniegšanas aizkavējumu vai ar SST pakalpojumiem sniegtās informācijas neprecizitātes dēļ.

Grozījums Nr.  19

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) turklāt nodrošina nepieciešamo dialogu un saskaņošanu, pulcējot attiecīgos dalībniekus, piemēram, Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) un EKA pārstāvjus, lai nodrošinātu militāro un civilo kosmosa programmu un iniciatīvu saskaņotību un jo īpaši censtos panākt sinerģiju drošības jomā;

Grozījums Nr.  20

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb) veicina dalībvalstu līdzdalību SST atbalsta programmā.

Grozījums Nr.  21

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) īpašumtiesības uz SST sensoriem un to darbībai piemērotu tehnisko un cilvēkresursu esamība vai datu apstrādes spējas;

(a) īpašumtiesības uz SST sensoriem vai SST datu apstrādes spējas un to darbībai piemērotu tehnisko un cilvēkresursu esamība;

Grozījums Nr.  22

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstis, kuras atbilst 1. punktā izklāstītajiem kritērijiem un kuras ir 10. pantā minētā līguma dalībvalstis, ir tiesīgas saņemt finanšu ieguldījumu no SST atbalsta programmas. Komisija savā tīmekļa vietnē publicē un atjaunina dalībvalstu sarakstu.

4. Dalībvalstis, kuras atbilst 1. punktā izklāstītajiem kritērijiem un kuras ir 10. pantā minētā līguma dalībvalstis, ir tiesīgas saņemt finanšu ieguldījumu no SST atbalsta programmas. Komisija savā tīmekļa vietnē publicē un atjaunina iesaistīto dalībvalstu sarakstu.

Grozījums Nr.  23

Lēmuma priekšlikums

9. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecībā uz SST datu un informācijas izmantošanu un apmaiņu 3. pantā minēto mērķu īstenošanai piemēro šādus noteikumus:

1. Attiecībā uz SST datu un informācijas izmantošanu un apmaiņu 3. pantā minēto mērķu īstenošanai piemēro šādus noteikumus:

Grozījums Nr.  24

Lēmuma priekšlikums

9. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) novērš neatļautu datu un informācijas atklāšanu, vienlaikus nodrošinot efektīvu darbību un pēc iespējas lielāku iegūtās informācijas izmantošanu;

(a) novērš neatļautu SST datu un informācijas atklāšanu, vienlaikus nodrošinot efektīvu darbību un pēc iespējas lielāku iegūtās SST informācijas izmantošanu;

Grozījums Nr.  25

Lēmuma priekšlikums

9. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) nodrošina SST datu drošību;

(b) nodrošina SST datu drošību;

Grozījums Nr.  26

Lēmuma priekšlikums

9. pants – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) dara pieejamus, tostarp trešām valstīm, starptautiskām organizācijām un citām trešām personām, SST datus un informāciju, kas iegūta SST atbalsta programmas īstenošanā, pamatojoties uz vajadzību iegūt informāciju saskaņā ar SST informācijas autora un attiecīgā kosmiskā objekta īpašnieka instrukcijām un drošības noteikumiem, kā arī atbilstīgi Padomes Drošības komitejas apstiprinātajai „Kosmosa situatīvās uzraudzības datu politikai — ieteikumi par drošības aspektiem”19a.

 

______________

 

19a CS 14698/12, 09.10.2012.

Grozījums Nr.  27

Lēmuma priekšlikums

9. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f) dara pieejamu informāciju, kas iegūta SST atbalsta programmas ietvaros, pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas, atbilstoši informācijas autora un attiecīgā kosmiskā objekta īpašnieka instrukcijām un drošības noteikumiem.

svītrots

Grozījums Nr.  28

Lēmuma priekšlikums

9.pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Komisija pieņem vajadzīgos īstenošanas lēmumus attiecībā uz SST datu un informācijas izmantošanu un apmaiņu, tostarp starptautisku sadarbības nolīgumu noslēgšanu par SST datu un informācijas apmaiņu un izmantošanu. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  29

Lēmuma priekšlikums

10. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis, kas atbilst 7. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, un EUSC noslēdz līgumu, kurā nosaka noteikumus un mehānismus sadarbībai, īstenojot 3. pantā izklāstītos mērķus. Jo īpaši šajā līgumā ietver noteikumus attiecībā uz šādiem aspektiem:

Iesaistītās dalībvalstis un EUSC noslēdz līgumu, kurā nosaka noteikumus un mehānismus sadarbībai, īstenojot 3. pantā izklāstītos mērķus. Jo īpaši šajā līgumā ietver noteikumus attiecībā uz šādiem aspektiem:

Grozījums Nr.  30

Lēmuma priekšlikums

13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārraudzība un izvērtēšana

Pārraudzība, ziņošana un izvērtēšana

Grozījums Nr.  31

Lēmuma priekšlikums

13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Katra gada sākumā Komisija nosūta ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojumā iekļauj informāciju par līdzdalību SST atbalsta programmā un pasākumiem, kas saņēmuši atbalstu no programmas, SST tīkla un pakalpojumu sniegšanas attīstību, SST datu un informācijas apmaiņu un izmantošanu, iepriekšējā gadā noslēgtajiem starptautiskajiem sadarbības nolīgumiem un darba programmu kārtējam gadam.

Grozījums Nr.  32

Lēmuma priekšlikums

13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Līdz 2018. gada 1. jūlijam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei SST atbalsta programmas īstenošanas novērtējuma ziņojumu. Ziņojumā ietver ieteikumus par SST atbalsta programmas atbalstīto darbību atjaunināšanu, grozīšanu un atcelšanu, ņemot vērā šādus aspektus:

2. Katru gadu Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei SST atbalsta programmas īstenošanas novērtējuma ziņojumu. Ziņojumā ietver ieteikumus par SST atbalsta programmas atbalstīto darbību atjaunināšanu, grozīšanu un atcelšanu, ņemot vērā šādus aspektus:

PROCEDŪRA

Virsraksts

Kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programma

Atsauces

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

14.3.2013

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Michael Gahler

21.3.2013

Izskatīšana komitejā

14.10.2013

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.11.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

5

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Susy De Martini, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Inese Vaidere, Nikola Vuljanić, Boris Zala, Karim Zéribi

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Jean Roatta

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Claudette Abela Baldacchino, Hiltrud Breyer, Chrysoula Paliadeli, Marie-Christine Vergiat

Budžeta komitejas atzinums (15.11.2013)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programmu
(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

Atzinumu sagatavoja: Maria Da Graça Carvalho

ĪSS PAMATOJUMS

Piedāvātās programmas mērķis ir palīdzēt Eiropai veidot pašai savas kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības (space surveillance and tracking — SST) spējas, kas ļautu novērst un uzraudzīt kosmosa infrastruktūras objektu un citu kosmosa kuģu vai kosmisko atkritumu sadursmes risku, kurš kļūst aizvien lielāks. Dalībvalstis sniegtu ieguldījumu, uzstādot savus sensorus, un Savienība nodrošinātu regulējumu un finansiālo ieguldījumu, tā garantējot trīs galveno funkciju izpildi: sensoru tīkla izveidi, datu apstrādi un lietotāju apkalpošanu. Galvenokārt ar SST sistēmu saistītu drošības apsvērumu dēļ programmas vadību uzņemtos ES, nevis Eiropas Kosmosa aģentūra.

Atzinuma sagatavotāja ierosina atbalstīt šo stratēģisko projektu, ar ko var garantēt nozīmīgāko Eiropas resursu autonomiju un drošību, arī to resursu, kas izveidoti saskaņā ar diviem vērienīgiem ES projektiem — EGNOS / Galileo un GMES jeb Copernicus.

Atzinuma sagatavotāja ir konstatējusi, ka galvenais tomēr ir jautājums par SST atbalsta programmas finansēšanu. Regulas priekšlikumā patiešām ir noteikts, ka vajadzīgais finansējums tiek ņemts no citām attiecīgajām programmām, pilnībā ievērojot to juridisko pamatu. Lai gan finansējumu ir paredzēts piešķirt programmām Galileo, „Apvārsnis 2020”, Iekšējās drošības fondam un programmai Copernicus, pats tiesību akta projekts uz Copernicus tomēr vēl neattiecas, un tajā nav norādīts konkrēts attiecīgo piešķīrumu apmērs. Tiesību akta projektā nav iekļauta pat tā summa, ko Komisija ir minējusi paskaidrojuma rakstā, proti, EUR 70 miljoni septiņu gadu laikā. Visbeidzot, tiesību akta projektā nav precīzi norādīts ES finansējuma sadalījums pa galvenajiem plānotajiem uzdevumiem.

Atzinuma sagatavotāja mēģina šīs nepilnības novērst, norādot maksimālo summu un nodrošinot, lai EGNOS / Galileo un Copernicus būtu ne vien galvenie SST spēju izmantotāji, bet arī to svarīgākie veidotāji, turpretim citām vajadzētu būt pakārtotas nozīmes programmām. Jo īpaši pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” atvēlētais finansējums būtu jāizlieto tikai un vienīgi tās darbības jomā, proti, kosmosa un drošības pētniecībai. Atzinuma sagatavotāja arī ierosina iekļaut finansējuma sadalījumu pa trim galvenajām funkcijām, kuru izpildi nodrošinās SST programma. Visbeidzot, vajadzētu pilnvarot Komisiju pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem tā precizētu finansēšanas kārtību un prioritātes un vajadzības gadījumā varētu būtiski mainīt noteikto sadalījumu.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Precīza informācija par konkrētu kosmisko objektu dabu, specifikācijām un atrašanās vietu var ietekmēt Eiropas Savienības vai tās dalībvalstu drošību. Tādēļ attiecībā uz SST sensoru tīkla izveidi un darbību, spēju apstrādāt un analizēt SST datus un SST pakalpojumu sniegšanā nepieciešami pienācīgi piesardzības pasākumi. Tādēļ šajā lēmumā ir nepieciešams noteikt vispārīgus noteikumus par SST datu un informācijas izmantošanu un drošu apmaiņu starp dalībvalstīm, EUSC un SST pakalpojumu saņēmējiem. Turklāt Eiropas Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu jāizstrādā koordinēšanas mehānisms, kas nepieciešams ar SST atbalsta programmas drošību saistītu jautājumu risināšanai.

(12) Precīza informācija par konkrētu kosmisko objektu dabu, specifikācijām un atrašanās vietu var ietekmēt Eiropas Savienības vai tās dalībvalstu drošību. Tādēļ, veidojot SST sensoru tīklu, nodrošinot tā darbību, spēju apstrādāt un analizēt SST datus un sniedzot SST pakalpojumus, būtu pienācīgi jāņem vērā drošības apsvērumi. Tātad šajā lēmumā ir jāizklāsta vispārīgi noteikumi par SST datu un informācijas izmantošanu un drošu apmaiņu starp dalībvalstīm, EUSC un SST pakalpojumu saņēmējiem. Lai nepieļautu dublēšanos, ietaupītu līdzekļus un veidotu sinerģiju, šajā nolūkā būtu jāizmanto esošā infrastruktūra un zināšanas. Turklāt Eiropas Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu jāizstrādā koordinēšanas mehānismi, kas nepieciešami ar SST atbalsta programmas drošību saistītu jautājumu risināšanai.

Grozījums Nr.  2

Lēmuma priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) SST atbalsta programma būtu jāfinansē Savienībai atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulai (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam18.Savienības finansējums SST atbalsta programmai būtu jāpiesaista no attiecīgām programmām, kas paredzētas daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam.

(15) SST atbalsta programma būtu jāfinansē Savienībai atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulai (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam18. Savienības finansējuma summa SST atbalsta programmai būtu jānosaka EUR 70 miljonu apmērā faktiskajās cenās. būtu jāpiesaista galvenokārt no attiecīgām kosmosa politikai paredzētām programmām, kas iekļautas daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam, proti, EGNOS / Galileo un Copernicus, un šajā nolūkā būtu vēlams izmantot atsevišķas šīm programmām izveidotas budžeta pozīcijas, tomēr nepieļaujot, ka tas nelabvēlīgi ietekmē pašu šo programmu mērķus. Dažos gadījumos vajadzētu būt arī iespējai izmantot Iekšējās drošības fondam un programmai „Apvārsnis 2020” atvēlētos līdzekļus, taču tikai un vienīgi tām darbībām, kas noteiktas fonda un programmas pamataktos un saistītas attiecīgi ar būtiski svarīgās infrastruktūras aizsardzību un kosmosa un drošības pētniecību. Lielāks Savienības ieguldījums vajadzības gadījumā būtu jāpiesaista no programmas Galileo un/vai programmas Copernicus.

______________

________________

18 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

18 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Grozījums Nr.  3

Lēmuma priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Lai panāktu skaidrību un pārskatatbildību, norādītā maksimālā summa būtu jāsadala pa dažādām kategorijām atbilstoši šajā regulā noteiktajiem mērķiem. Būtu jānodrošina Komisijai iespēja pārdalīt līdzekļus no viena mērķa citam, un Komisijai tas būtu jādara, pieņemot deleģētu aktu, ja attiecīgās izmaiņas pārsniedz piecus procentpunktus. Turklāt Komisijai vajadzētu pieņemt deleģētos aktus, kuros sīki izklāstīta finansēšanas kārtība un prioritātes, kas jāņem vērā darba programmā.

Grozījums Nr.  4

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija:

1. Komisija:

(a) pārvalda SST atbalsta programmai piesaistītos līdzekļus un nodrošina SST atbalsta programmas īstenošanu;

(a) pārvalda SST atbalsta programmai piesaistītos līdzekļus un nodrošina SST atbalsta programmas īstenošanu, garantējot, lai dažādie finansējuma avoti būtu pārredzami un skaidri;

(b) veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu, kontrolētu, mazinātu un pārraudzītu ar programmu saistītos riskus;

(b) veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu, kontrolētu, mazinātu un uzraudzītu ar programmu saistītos riskus;

(c) sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu izveido nepieciešamos koordinēšanas mehānismus programmas drošības nodrošināšanai.

(c) sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu izveido nepieciešamos koordinēšanas mehānismus, kas garantē programmas drošību.

Grozījums Nr.  5

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Komisija nodrošina komplementaritāti starp SST atbalsta programmu un ar kosmosā esošās infrastruktūras aizsardzību saistītām pētniecības darbībām, kas tiek veiktas, īstenojot programmu „Apvārsnis 2020”, kura izveidota ar [norādīt programmas „Apvārsnis 2020” izveidošanas regulu, tiklīdz tā būs pieņemta]. Komisija arī sekmē komplementaritāti starp SST atbalsta programmu un citām darbībām, kas šajā jomā tiek veiktas Eiropas un starptautiskā mērogā.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiesību akta tekstā būtu iekļauts tas, kas pagaidām ir minēts tikai apsvērumos.

Grozījums Nr.  6

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Savienības Satelītcentrs (EUSC) piedalās 3. panta c) apakšpunktā izklāstītā mērķa īstenošanā un ir tiesīgs saņemt finanšu ieguldījumu no SST atbalsta programmas pēc 10. pantā minētā līguma noslēgšanas.

Ja tiek attiecīgi grozīts Eiropas Savienības Satelītcentra (EUSC) pamatakts, EUSC piedalās 3. panta c) apakšpunktā izklāstītā mērķa īstenošanā un ir tiesīgs saņemt finanšu ieguldījumu no SST atbalsta programmas pēc 10. pantā minētā līguma noslēgšanas.

Grozījums Nr.  7

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Savienības finansējumu SST atbalsta programmai piesaista no citām programmām, kas paredzētas daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam, pilnīgā saderībā ar to juridisko pamatu. Attiecīgās programmas, no kurām varētu piesaistīt finansējumu, ietver programmas, kas izveidotas ar šādiem tiesību aktiem:

1. Savienības ieguldījums SST atbalsta programmā ir EUR 70 miljoni faktiskajās cenās, un tas galvenokārt un vienādās daļās ir jāpiesaista no programmām, kas izveidotas ar šādiem tiesību aktiem:

(a) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. [..] par Eiropas satelītu navigācijas sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju, 1. pants, 3. panta c) un d) apakšpunkts un 4. pants;

(a) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. [...] par Eiropas satelītu navigācijas sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju, 1. pants, 3. panta c) un d) apakšpunkts un 4. pants;

 

(aa) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. [...], ar ko izveido programmu Copernicus, 5. panta c) apakšpunkts.

(b) Padomes Lēmums Nr. [..], ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”, 2. panta 2. punkta b) un c) apakšpunkts, pielikuma II daļas 1.6.2. punkta d) apakšpunkts un pielikuma III daļas 6.3.4. punkts;

Daļu no ieguldījuma ierobežotā apmērā un saskaņā ar attiecīgajiem pamataktiem var piesaistīt arī no programmām, kuras izveidotas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. [...], ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (regulas 3. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 3. panta 3. punkta e) apakšpunkts), un Padomes Lēmumu Nr. [...], ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020”(lēmuma 2. panta 2. punkta b) un c) apakšpunkts, pielikuma II daļas 1.6.2. punkta d) apakšpunkts un pielikuma III daļas 6.3.4. punkts).

(c) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. [..], ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai, 3. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 3. punkta e) apakšpunkts.

 

Grozījums Nr.  8

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Apropriācijas 3. pantā noteikto mērķu sasniegšanai tiek piešķirtas šādā apmērā:

 

(a) sensoru funkcija — [X] %;

 

(b) apstrādes funkcija — [X] %;

 

(c) apkalpošanas funkcija — [X] %.

Grozījums Nr.  9

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Ja konkrētam mērķim atvēlētā ieguldījuma apmērs ir jāmaina vairāk nekā par 5 procentpunktiem, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai šo sadalījumu mainītu.

Grozījums Nr.  10

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, kuros tiek sīki izklāstīta finansēšanas kārtība un prioritātes, kas jāņem vērā darba programmās atbilstoši 6. pantam. Deleģēto aktu Komisija pieņem pirmajā gadā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.  11

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Gada apropriācijas piešķir budžeta lēmējinstitūcija atbilstīgi šai darbībai paredzētajiem līdzekļiem programmās, no kurām ir piesaistīti līdzekļi.

2. Gada apropriācijas piešķir budžeta lēmējinstitūcija atbilstīgi šai darbībai paredzētajiem līdzekļiem programmās, no kurām ir piesaistīti līdzekļi. Lielāku Savienības ieguldījumu vajadzības gadījumā piesaista no programmas Galileo un/vai programmas Copernicus.

Grozījums Nr.  12

Lēmuma priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija pārrauga SST atbalsta programmas īstenošanu.

1. Komisija pārrauga SST atbalsta programmas īstenošanu un reizi gadā par to informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Grozījums Nr.  13

Lēmuma priekšlikums

14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2. Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 11. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

5. Saskaņā ar 11. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Pamatojums

Tiek iekļauti attiecīgie noteikumi par deleģētajiem aktiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programma

Atsauces

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

4.7.2013

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Maria Da Graça Carvalho

10.6.2013

Pieņemšanas datums

14.11.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

1

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Alda Sousa, Peter Šťastný

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

PROCEDŪRA

Virsraksts

Kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programma

Atsauces

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

28.2.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

14.3.2013

BUDG

4.7.2013

ENVI

14.3.2013

TRAN

14.3.2013

 

REGI

14.3.2013

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

21.3.2013

TRAN

22.4.2013

REGI

23.3.2013

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Amelia Andersdotter

18.4.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

2.9.2013

5.11.2013

 

 

Pieņemšanas datums

16.12.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Caspary, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

María Auxiliadora Correa Zamora

Iesniegšanas datums

16.1.2014