SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych

16.1.2014 - (COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawczyni: Amelia Andersdotter


Procedura : 2013/0064(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0030/2014
Teksty złożone :
A7-0030/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady

ustanawiającej program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych

(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013) 107),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 189 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0061/2013),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetowej (A7-0030/2014),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Śmieci kosmiczne stały się największym zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju działalności związanej z przestrzenią kosmiczną. Należy zatem ustanowić program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (zwanych dalej „SST”) w celu wsparcia ustanowienia i eksploatacji systemu usług polegających na monitorowaniu i obserwacji obiektów kosmicznych w celu zapobiegania uszkodzeniom statków kosmicznych w wyniku kolizji oraz zapobiegania uszkodzeniom infrastruktury naziemnej lub szkodom na osobie wśród ludności wynikłym z niekontrolowanego ponownego wejścia statków kosmicznych lub pochodzących z nich śmieci do atmosfery ziemskiej.

(5) Śmieci kosmiczne stały się poważnym zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju działalności związanej z przestrzenią kosmiczną, dostępności najlepszych pozycji na orbicie geostacjonarnej i częstotliwości widma radiowego oraz szans na wynoszenie statków kosmicznych na orbitę. Należy zatem ustanowić program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (zwanych dalej „SST”) w celu wsparcia ustanowienia i eksploatacji systemu usług polegających na monitorowaniu i obserwacji obiektów kosmicznych w celu zapobiegania uszkodzeniom statków kosmicznych w wyniku kolizji. Coraz większa liczba śmieci kosmicznych wpływa także na pojawienie się ryzykownych niekontrolowanych ponownych wejść obiektów kosmicznych do atmosfery. Należy zatem wprowadzić usługę SST służącą przewidywaniu trajektorii lotu i tras wejścia do atmosfery w celu dostarczenia użytecznych informacji rządom i służbom odpowiedzialnym za ochronę ludności.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Świadczenie usług SST przyniesie korzyści wszystkim publicznym i prywatnym operatorom infrastruktury opartej na wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej, w tym Unii w kontekście jej obowiązków dotyczących programów kosmicznych UE, czyli europejskiego systemu wspomagania satelitarnego (EGNOS) i Galileo, realizowanych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)12 oraz Copernicus/GMES ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego działania (lata 2011–2013)13. Ostrzeżenia o ponownym wejściu w atmosferę będą przydatne również dla krajowych organów publicznych odpowiedzialnych za ochronę ludności.

(6) Świadczenie usług SST przyniesie korzyści wszystkim publicznym i prywatnym operatorom infrastruktury opartej na wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej, w tym Unii w kontekście jej obowiązków dotyczących programów kosmicznych UE, czyli europejskiego systemu wspomagania satelitarnego (EGNOS) i Galileo, realizowanych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)12 oraz Copernicus/GMES ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego działania (lata 2011–2013)13. Ostrzeżenia o niekontrolowanym ponownym wejściu w atmosferę oraz o strefach i okienkach czasowych, w których według szacunków może wystąpić opad, będą przydatne również dla krajowych organów publicznych odpowiedzialnych za ochronę ludności. Ponadto usługi te mogą pomóc prywatnym ubezpieczycielom oszacować wartość potencjalnych zobowiązań wynikłych z kolizji podczas okresu eksploatacji satelity.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Usługi SST powinny uzupełniać działania badawcze związane z ochroną infrastruktury opartej na wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej prowadzone w ramach programu „Horyzont 2020” ustanowionego [reference to Horizon 2020 Regulation to be added once adopted] oraz działania Europejskiej Agencji Kosmicznej w tej dziedzinie.

(7) Usługi SST powinny uzupełniać działania badawcze związane z ochroną infrastruktury opartej na wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej prowadzone w ramach programu „Horyzont 2020” ustanowionego [reference to Horizon 2020 Regulation to be added once adopted], takie jak rozwój technologii optycznej i laserowej w zakresie śledzenia ruchu oraz działania Europejskiej Agencji Kosmicznej lub inne, bieżące i przyszłe międzynarodowe działania badawcze w tej dziedzinie. Ponadto usługi te powinny stanowić uzupełnienie przewodnich programów kosmicznych UE, tj. Copernicus i Galileo, europejskiej agendy cyfrowej oraz innej infrastruktury telekomunikacyjnej, która wspiera tworzenie społeczeństwa informacyjnego.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych powinien się przyczynić do pokojowego wykorzystania i badania przestrzeni kosmicznej.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Program wsparcia SST powinien również uzupełniać istniejące środki zmniejszające ryzyko, takie jak wytyczne Narodów Zjednoczonych dotyczące unieszkodliwiania śmieci kosmicznych lub inne inicjatywy, takie jak wniosek Unii w sprawie międzynarodowego kodeksu postępowania dotyczącego działań w przestrzeni kosmicznej.

(8) Program wsparcia SST powinien również uzupełniać istniejące środki zmniejszające ryzyko, takie jak wytyczne Narodów Zjednoczonych dotyczące unieszkodliwiania śmieci kosmicznych lub inne międzynarodowe inicjatywy mające na celu zapewnienie zrównoważonego charakteru działań w przestrzeni kosmicznej i solidnych struktur zarządzania przestrzenią kosmiczną, a ponadto powinien być spójny z wnioskiem Unii w sprawie międzynarodowego kodeksu postępowania dotyczącego działań w przestrzeni kosmicznej.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Program wsparcia SST obejmuje łączenie w sieć i wykorzystywanie czujników w celu świadczenia usług SST. Po osiągnięciu tego celu można i należy stymulować ten program, by zapewniał wsparcie w zakresie rozwoju nowych czujników lub uczestniczył w usprawnianiu istniejących czujników.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) Komisja, w ścisłej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i innymi zainteresowanymi stronami, powinna nadal odgrywać wiodącą rolę w rozmowach dotyczących przestrzeni kosmicznej ze swoimi partnerami strategicznymi. W związku z europejskimi usługami SST należy utrzymywać i zacieśniać bliską współpracę ze Stanami Zjednoczonymi.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8c) Wraz z potrzebą długofalowych i kompleksowych zdolności w zakresie orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej Unia powinna w sposób priorytetowy podchodzić do inicjatyw na rzecz aktywnego usuwania i pasywacji śmieci kosmicznych, takich jak inicjatywa podjęta przez ESA, wspierać takie inicjatywy oraz czerpać z nich korzyści, ponieważ jest to najskuteczniejszy sposób ograniczenia ryzyka kolizji oraz ryzyka związanego z niekontrolowanym ponownym wejściem śmieci kosmicznych do atmosfery ziemskiej.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Cywilne i wojskowe wymagania użytkowe w zakresie SSA zostały określone w dokumencie roboczym służb Komisji „Cywilne i wojskowe wymagania użytkowe wysokiego stopnia w zakresie orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej”14, który państwa członkowskie zatwierdziły podczas spotkania Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Rady w dniu 18 listopada 2011 r.15. Świadczenie usług SST powinno służyć wyłącznie celom cywilnym. Niniejsza decyzja nie powinna dotyczyć wymogów ściśle wojskowych.

(9) Cywilne i wojskowe wymagania użytkowe w zakresie SSA zostały określone w dokumencie roboczym służb Komisji „Cywilne i wojskowe wymagania użytkowe wysokiego stopnia w zakresie orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej”14, który państwa członkowskie zatwierdziły podczas spotkania Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Rady w dniu 18 listopada 2011 r.15. Świadczenie usług SST powinno służyć celom cywilnym i wojskowym, co nie powinno ograniczać udziału Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w programie. Należy przeprowadzić dogłębną analizę korzyści, jakie odniosą zdolności wojskowe państw członkowskich ze świadczenia usług SST, a także zbadać, w jaki sposób usługi te przyczynią się do zagwarantowania wykonywania postanowień układu o przestrzeni kosmicznej.

__________________

__________________

14 SEC(2011) 1247 final z 12.10.2011.

14 SEC(2011) 1247 final z 12.10.2011.

15 Zob. dokument Rady 15715/11 z 24.10.2011.

15 Zob. dokument Rady 15715/11 z 24.10.2011.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Usługi SST powinny być świadczone w oparciu o partnerstwo między Unią a państwami członkowskimi z wykorzystaniem istniejącej i przyszłej krajowej wiedzy eksperckiej oraz istniejących i przyszłych krajowych aktywów udostępnianych przez uczestniczące państwa członkowskie, takich jak know-how w zakresie analizy matematycznej i modelowania czy też radary lub teleskopy naziemne. Państwa członkowskie zachowują własność i kontrolę nad swoimi aktywami oraz pozostają odpowiedzialne za ich eksploatację, utrzymywanie i zastępowanie.

(10) Usługi SST powinny być świadczone w oparciu o partnerstwo między Unią a państwami członkowskimi, przy odpowiednim udziale ESA, Unii i agencji krajowych, z wykorzystaniem istniejącej i przyszłej krajowej i europejskiej wiedzy eksperckiej oraz istniejących i przyszłych krajowych i europejskich aktywów udostępnianych przez uczestniczące państwa członkowskie i ESA, takich jak know-how w zakresie analizy matematycznej i modelowania czy też radary lub teleskopy naziemne. Państwa członkowskie i ESA zachowują własność i kontrolę nad swoimi aktywami oraz pozostają odpowiedzialne za ich eksploatację, utrzymywanie i zastępowanie.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (EUSC), agencja unijna ustanowiona wspólnym działaniem Rady z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (2001/555/CFSP)16, świadcząca usługi informacyjne w zakresie obrazowania geoprzestrzennego i oferująca produkty w tej dziedzinie na różnych poziomach tajności użytkownikom cywilnym i wojskowym, mogłaby być odpowiedzialna za obsługę i świadczenie usług SST. Posiadana przez tę agencję wiedza fachowa w odniesieniu do postępowania z informacjami poufnymi w bezpiecznym otoczeniu oraz jej bliskie powiązania instytucjonalne w państwami członkowskimi są czynnikami ułatwiającymi świadczenie usług SST. Warunkiem wstępnym udziału EUSC w programie wsparcia SST jest zmiana wspólnego działania Rady, które obecnie nie przewiduje działań EUSC w dziedzinie SST.

(11) Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (EUSC), agencja unijna ustanowiona wspólnym działaniem Rady z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (2001/555/CFSP)16, świadcząca usługi informacyjne w zakresie obrazowania geoprzestrzennego i oferująca produkty w tej dziedzinie na różnych poziomach tajności użytkownikom cywilnym i wojskowym, mogłaby być odpowiedzialna za obsługę i świadczenie usług SST. Posiadana przez tę agencję wiedza fachowa w odniesieniu do postępowania z informacjami niejawnymi w bezpiecznym otoczeniu oraz jej bliskie powiązania instytucjonalne z państwami członkowskimi są czynnikami ułatwiającymi świadczenie usług SST. Warunkiem wstępnym udziału EUSC w programie wsparcia SST jest zmiana wspólnego działania Rady, które obecnie nie przewiduje działań EUSC w dziedzinie SST.

__________________

__________________

16 Dz.U. L 200 z 25.7.2001, s. 5.

16 Dz.U. L 200 z 25.7.2001, s. 5.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Dokładne informacje na temat charakteru, specyfikacji i lokalizacji niektórych obiektów kosmicznych mogą wpływać na bezpieczeństwo Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich. Przy ustanawianiu i eksploatacji sieci czujników SST oraz zdolności przetwarzania i analizy danych SST, jak również przy świadczeniu usług SST należy zatem uwzględnić stosowne kwestie bezpieczeństwa. W niniejszej decyzji należy zatem określić ogólne przepisy dotyczące wykorzystania i bezpiecznej wymiany danych i informacji SST między państwami członkowskimi, EUSC i odbiorcami usług SST. Ponadto Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny określić mechanizmy koordynacji niezbędne dla rozwiązania kwestii dotyczących bezpieczeństwa programu wsparcia SST.

(12) Dokładne informacje na temat charakteru, specyfikacji i lokalizacji niektórych obiektów kosmicznych mogą wpływać na bezpieczeństwo Unii Europejskiej, jej państw członkowskich lub państw trzecich. Przy ustanawianiu i eksploatacji sieci czujników SST oraz zdolności przetwarzania i analizy danych SST, jak również przy świadczeniu usług SST należy zatem uwzględnić stosowne kwestie bezpieczeństwa. W niniejszej decyzji należy zatem określić ogólne przepisy dotyczące wykorzystania i bezpiecznej wymiany danych i informacji SST między państwami członkowskimi, EUSC i odbiorcami usług SST. W związku z tym należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę i posiadaną wiedzę fachową, aby uniknąć powielania oraz wygenerować oszczędności i osiągnąć efekty synergii. Ponadto Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny określić mechanizmy koordynacji niezbędne dla rozwiązania kwestii dotyczących bezpieczeństwa programu wsparcia SST.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Potencjalna wrażliwość danych SST powoduje, że w ramach programu wsparcia SST należy rozwijać współpracę opartą na efektywności i wzajemnym zaufaniu, w tym w odniesieniu do sposobu, w jaki dane SST są przetwarzane i analizowane. Korzystanie z otwartego oprogramowania umożliwiającego upoważnionym dostawcom danych SST bezpieczny dostęp do kodu źródłowego w celu dokonywania zmian i poprawek w zakresie funkcjonowania powinno przyczynić się do realizacji tego celu.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Program wsparcia SST powinien być finansowany przez Unię zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii18. Finansowanie Unii dla programu wsparcia SST powinno pochodzić z odpowiednich programów przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020.

(15) Program wsparcia SST powinien być finansowany przez Unię zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii18. Kwota finansowania Unii dla programu wsparcia SST powinna zostać ustalona na poziomie 70 mln EUR w cenach bieżących i pochodzić z programu Copernicus ustanowionego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../201418a, programów Galileo i EGNOS ustanowionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../201318b, z programu „Horyzont 2020” wprowadzonego w życie decyzją Rady nr […]18c oraz z instrumentu finansowego na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego ustanowionego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/201418d, przy jednoczesnym dopilnowaniu, by nie narazić na szwank celów tych programów.

__________________

__________________

18 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

18 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

 

18a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 z dnia ... 2013 r. ustanawiające program Copernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010 (Dz.U. L ...)..

 

18b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1285/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów nawigacji satelitarnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 876/2002 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 1).

 

18c Decyzja Rady nr […].

 

18d Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 z dnia ... 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L ...)..

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) W celu zapewnienia jasności i odpowiedzialności ta maksymalna kwota powinna zostać podzielona na różne kategorie zgodnie z celami ustanowionymi w tym rozporządzeniu. Komisja powinna mieć możliwość przesunięcia środków w celu przeznaczenia ich na inny cel i powinna tego dokonywać w drodze aktów delegowanych, jeżeli odstępstwo przekracza pięć punktów procentowych. Komisja powinna również przyjmować akty delegowane określające szczegółowo ustalenia i priorytety finansowe, które znajdą odzwierciedlenie w programie prac.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Aby zapewnić jednakowe warunki wykonywania przepisów niniejszej decyzji w odniesieniu do przyjęcia wieloletniego programu prac oraz spełniania przez państwa członkowskie kryteriów uczestnictwa w programie wsparcia SST, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję19.

(17) Aby zapewnić jednakowe warunki wykonywania przepisów niniejszej decyzji w odniesieniu do spełniania przez państwa członkowskie kryteriów uczestnictwa w programie wsparcia SST, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję19.

__________________

__________________

19 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

19 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) W celu zapewnienia prawidłowego planowania programu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do przyjęcia wieloletniego programu prac. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejszym ustanawia się program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (zwanych dalej „SST”) na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Niniejszym ustanawia się program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych Cassini (zwany dalej „programem Cassini”) na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do całego wniosku dotyczącego decyzji; należy dokonać niezbędnych dostosowań technicznych w całym tekście).

Uzasadnienie

Tak jak w przypadku programów Galileo i Copernicus należy posługiwać się nazwą zamiast używania mało przystępnego skrótu. Nazwa programu pochodzi od nazwiska włosko-francuskiego astronoma Cassiniego. Poprawka odnosi się do każdego miejsca w decyzji, w którym wymieniona jest dotychczas obowiązująca nazwa „program wsparcia SST”.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Cel ogólny

 

Program wsparcia SST przyczyni się do zapewnienia długoterminowej dostępności europejskiej i krajowej infrastruktury kosmicznej oraz usług niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony gospodarek, społeczeństw i obywateli w Europie dzięki wyposażeniu Unii Europejskiej w autonomiczny system obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) „obiekt kosmiczny” oznacza jakikolwiek obiekt sztuczny lub naturalny w przestrzeni kosmicznej;

1) „obiekt kosmiczny” oznacza jakikolwiek obiekt sztuczny w przestrzeni kosmicznej;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) „śmieci kosmiczne” oznaczają statki kosmiczne lub ich części, które nie służą już określonemu celowi, w tym części rakiet lub sztucznych satelitów, lub nieaktywne sztuczne satelity;

3) „śmieci kosmiczne” oznaczają wszystkie obiekty sztuczne, w tym statki kosmiczne, ich części i elementy znajdujące się w orbicie ziemskiej lub ponownie wchodzące do atmosfery, które nie funkcjonują lub nie służą już określonemu celowi, w tym części rakiet lub sztucznych satelitów, lub nieaktywne sztuczne satelity;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5) „dane SST” oznaczają parametry fizyczne obiektów kosmicznych pozyskane za pomocą czujników SST;

5) „dane SST” oznaczają parametry fizyczne obiektów kosmicznych pozyskane za pomocą czujników SST lub uzyskane na podstawie obserwacji zamontowanych na obiektach kosmicznych czujników parametry orbit, po których te obiekty się poruszają;

Poprawka  23

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a) „uczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które uczestniczy w programie wsparcia SST na podstawie decyzji Komisji oraz umowy o współpracy zawartej z Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Cele szczegółowe

 

Program wsparcia SST przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

 

a) oceny i ograniczenia ryzyka kolizji związanego z operacjami europejskich statków kosmicznych na orbicie oraz umożliwienia operatorom statków kosmicznych skuteczniejszego planowania i wykonywania środków ograniczających ryzyko;

 

b) ograniczenia ryzyka związanego z wynoszeniem europejskich statków kosmicznych na orbitę;

 

c) obserwacji niekontrolowanego ponownego wejścia statków kosmicznych lub śmieci kosmicznych w atmosferę ziemską oraz dokładniejszego i skuteczniejszego wczesnego ostrzegania w celu ograniczenia ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa unijnych obywateli oraz zmniejszania ewentualnych szkód w krytycznej infrastrukturze naziemnej.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cele programu wsparcia SST

Główne działania w ramach programu wsparcia SST

Celem programu wsparcia SST jest wspieranie działań prowadzących do ustanowienia zdolności w zakresie SST, w szczególności:

Aby osiągnąć ogólne i szczegółowe cele określone odpowiednio w art. 1a i 2a, główne działania w ramach programu wsparcia SST będą polegać na:

a) ustanowienia i prowadzenia funkcji w zakresie czujników, na którą składa się sieć istniejących krajowych czujników na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej mających za zadanie obserwację i śledzenie obiektów kosmicznych;

a) ustanowienia i prowadzenia funkcji w zakresie czujników, na którą składa się bezpieczna sieć krajowych czujników SST na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej opracowanych na szczeblu europejskim, w tym przez ESA, mających za zadanie obserwację i śledzenie obiektów kosmicznych;

b) ustanowienia i prowadzenia funkcji przetwarzania w celu przetwarzania i analizy danych SST pozyskanych za pomocą czujników, w tym zdolności wykrywania i identyfikacji obiektów kosmicznych oraz stworzenia i prowadzenia katalogu takich obiektów;

b) ustanowienia i prowadzenia funkcji przetwarzania w celu przetwarzania i analizy danych SST pozyskanych za pomocą czujników w celu opracowywania informacji SST, w tym zdolności wykrywania i identyfikacji obiektów kosmicznych oraz stworzenia i prowadzenia katalogu takich obiektów;

c) ustanowienia i prowadzenia funkcji usługowej w celu świadczenia usług SST operatorom statków kosmicznych i organom publicznym.

c) ustanowienia i prowadzenia funkcji usługowej w celu świadczenia usług SST określonych w art. 4 ust. 1 podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 2.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1 – litery a-c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ocenę ryzyka kolizji między statkami kosmicznymi lub między statkami kosmicznymi a śmieciami kosmicznymi oraz wydawanie ostrzeżeń o kolizji w fazie wynoszenia statków kosmicznych i podczas ich działania na orbicie;

a) ocenę ryzyka kolizji między statkami kosmicznymi, między statkami kosmicznymi a śmieciami kosmicznymi lub między statkami kosmicznymi a obiektami kosmicznymi oraz wydawanie ostrzeżeń o kolizji w fazie wynoszenia statków kosmicznych i podczas ich działania na orbicie;

b) wykrywanie i ocenę ryzyka wybuchów, rozpadnięcia się lub kolizji na orbicie;

b) wykrywanie i charakterystykę fragmentacji, rozpadu lub kolizji na orbicie;

c) ocenę ryzyka oraz generowanie ostrzeżeń związanych z ponownym wejściem obiektów i śmieci kosmicznych w atmosferę ziemską oraz przewidywanie czasu i miejsca zderzenia z powierzchnią.

c) ocenę ryzyka związanego z niekontrolowanym ponownym wejściem obiektów i śmieci kosmicznych w atmosferę ziemską oraz przewidywanie stref i okienek czasowych, w których może wystąpić opad;

 

ca) powszechnie dostępne i nadające się do wielokrotnego użytku usługi informacyjne dotyczące elementów orbitalnych obiektów kosmicznych znajdujących się na orbicie ziemskiej;

 

cb) inne stosowne informacje dotyczące SST.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Usługi SST są świadczone państwom członkowskim, Radzie, Komisji, ESDZ, publicznym i prywatnym operatorom statków kosmicznych oraz organom publicznym zajmującym się ochroną ludności. Usługi SST są świadczone zgodnie z przepisami dotyczącymi wykorzystania i wymiany danych i informacji SST określonymi w art. 9.

2. Usługi SST są świadczone państwom członkowskim, Radzie, Komisji, ESDZ, publicznym i prywatnym właścicielom i/lub operatorom statków kosmicznych oraz organom publicznym zajmującym się ochroną ludności.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Program wsparcia SST zapewnia wsparcie dla działań prowadzących do osiągnięcia celów określonych w art. 3, przewidzianych w programie prac, o którym mowa w art. 6 ust 2, pod szczegółowymi warunkami, o których mowa w art. 7.

1. Program wsparcia SST zapewnia wsparcie dla głównych działań określonych w art. 3 i wszelkich działań szczegółowych przewidzianych w programie prac, o którym mowa w art. 6 ust 2, pod szczegółowymi warunkami, o których mowa w art. 7.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zarządza środkami finansowymi, które mają zostać przeznaczone na program wsparcia SST i zapewnia realizację programu wsparcia SST;

a) jest odpowiedzialna za program wsparcia SST, zarządza środkami przeznaczonymi na ten program i zapewnia jego realizację, zapewniając jednocześnie przejrzystość i jasność w odniesieniu do różnych źródeł finansowania;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) określa zarządzanie i politykę dotyczącą danych na potrzeby europejskiego systemu usług SST, odgrywając aktywną rolę w utworzeniu konsorcjum i ścisłym monitorowaniu działań prowadzonych w ramach programu.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb) gwarantuje ponadto konieczny dialog i koordynację, które łączą ze sobą właściwe podmioty takie jak EAO i ESA w celu zapewnienia spójności między wojskowymi i cywilnymi programami i inicjatywami kosmicznymi oraz, w szczególności, dążenia do synergii w dziedzinie bezpieczeństwa;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc) zachęca państwa członkowskie do uczestnictwa w programie wsparcia SST.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja zapewnia komplementarność programu wsparcia SST i działań badawczych związanych z ochroną infrastruktury opartej na wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej, prowadzonych w ramach programu „Horyzont 2020” ustanowionego [reference to Horizon 2020 Regulation to be added once adopted]. Dba ona również o komplementarność tego programu z innymi działaniami europejskimi i międzynarodowymi w tej dziedzinie.

Uzasadnienie

Poprawka ta zawiera tekst normatywny, który jest obecnie wyłącznie wspomniany w motywach.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające wieloletni program prac programu wsparcia SST, uzupełniające w stosownych przypadkach programy prac przewidziane w programach, o których mowa w art. 11 ust. 1. W programie prac określa się założone cele, spodziewane rezultaty, działania, które mają być finansowane, harmonogram ich realizacji, metodę realizacji, maksymalną stawkę współfinansowania Unii oraz szczególne warunki mające zastosowanie do dotacji Unii w ramach programu wsparcia SST. Takie akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

2. Komisja zgodnie z art. 14a przyjmuje akty delegowane ustanawiające wieloletni program prac programu wsparcia SST, uwzględniające w stosownych przypadkach programy prac przewidziane w programach, o których mowa w art. 11 ust. 1. W programie prac określa się założone cele, spodziewane rezultaty, działania, które mają być finansowane, harmonogram ich realizacji, metodę realizacji, maksymalną stawkę współfinansowania Unii oraz szczególne warunki mające zastosowanie do dotacji Unii w ramach programu wsparcia SST.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie pragnące uczestniczyć w realizacji celów określonych w art. 3 przedkładają Komisji wniosek wykazujący spełnienie następujących kryteriów:

1. Państwa członkowskie pragnące uczestniczyć w realizacji celów określonych w art. 3 przedkładają Komisji – bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowego lub wielonarodowego konsorcjum bądź podmiotu publicznego – wniosek wykazujący spełnienie następujących kryteriów:

Poprawka  36

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) posiadanie czujników SST oraz stosownych zasobów technicznych i ludzkich pozwalających na ich eksploatację lub posiadanie zdolności w zakresie przetwarzania danych;

a) zdolność do zapewnienia systemowi SST:

 

czujników SST oraz stosownych zasobów technicznych i ludzkich pozwalających na ich eksploatację lub

 

zdolności w zakresie analizy i przetwarzania danych przygotowane specjalnie na potrzeby SST;

Poprawka  37

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie spełniające kryteria określone w ust. 1 i będące stronami umowy, o której mowa w art. 10, kwalifikują się do wsparcia finansowego z programu wsparcia SST. Komisja publikuje i aktualizuje wykaz państw członkowskich na swojej stronie internetowej.

4. Państwa członkowskie spełniające kryteria określone w ust. 1 i będące stronami umowy, o której mowa w art. 10, kwalifikują się do wsparcia finansowego z programu wsparcia SST. Komisja publikuje i aktualizuje wykaz uczestniczących państw członkowskich na swojej stronie internetowej, uwzględniając ich poszczególne wkłady finansowe.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (EUSC) uczestniczy w realizacji celu określonego w art. 3 lit. c) i kwalifikuje się do wsparcia finansowego z programu wsparcia SST pod warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w art. 10.

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (EUSC) uczestniczy w realizacji głównych działań określonych w art. 3 i kwalifikuje się do wsparcia finansowego z programu wsparcia SST pod warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w art. 10. EUSC jest odpowiedzialne za funkcje interfejsu z użytkownikami końcowymi. EUSC opracowuje i wdraża środki w zakresie odzyskiwania danych SST oraz świadczenia usług podmiotom określonym w art. 4 ust. 2.

Uzasadnienie

Przyjęty z zadowoleniem kodeks postępowania UE powinien „ukierunkowywać” jej programy kosmiczne. Zawiera on zasady dotyczące wykorzystywania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych, odpowiedzialności państw członkowskich będących sygnatariuszami za podejmowanie wszystkich odpowiednich działań i współpracy w dobrej wierze, aby zapobiegać szkodliwemu zakłócaniu działań w przestrzeni kosmicznej, oraz ich odpowiedzialności za prowadzenie działań naukowych, cywilnych, komercyjnych i wojskowych, aby promować pokojową eksplorację i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, i dotyczące przedsięwzięcia wszelkich odpowiednich środków, aby zapobiegać konfliktom w przestrzeni kosmicznej.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wykorzystywanie i wymiana danych i informacji SST mające na celu realizację celów określonych w art. 3 podlegają następującym warunkom:

Wykorzystywanie i wymiana danych SST i informacji SST mające na celu realizację głównych działań określonych w art. 3 podlegają następującym warunkom:

Poprawka  40

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) zapobiega się nieupoważnionemu ujawnieniu danych i informacji, jednocześnie umożliwiając skuteczne działanie i zapewniając jak największe wykorzystanie wygenerowanych informacji;

a) zapewnione jest efektywne funkcjonowanie, wykorzystanie wygenerowanych informacji SST jest maksymalizowane, a jednocześnie zapobiega się nieupoważnionemu ujawnieniu danych i informacji SST;

Uzasadnienie

Zmiana brzmienia w celu przypomnienia o priorytecie, jakim jest zapewnianie informacji ograniczających ryzyko zderzenia, co jest celem, i o unikaniu niezamierzonego ujawniania informacji, co jest jednym z wielu środków niezbędnych do osiągnięcia tego celu.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) dane i informacje SST wygenerowane w ramach programu wsparcia SST są udostępniane, w tym państwom trzecim, organizacjom międzynarodowym i innym stronom trzecim, na zasadzie ograniczonego dostępu zgodnie z wytycznymi oraz zasadami bezpieczeństwa autora informacji SST i właściciela danego obiektu kosmicznego oraz zgodnie z „Polityką dotyczącą danych w zakresie orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej – zaleceniami dotyczącymi aspektów bezpieczeństwa” zatwierdzonymi przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Rady19a;

 

______________

 

19a KB 14698/12 z 9.10.2012.

 

 

Poprawka  42

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) informacje wygenerowane w ramach programu wsparcia SST są udostępniane na zasadzie ograniczonego dostępu, zgodnie z instrukcjami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa autora informacji i właściciela danego obiektu kosmicznego.

skreślona

Poprawka  43

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja przyjmuje konieczne decyzje wykonawcze w sprawie wykorzystywania oraz wymiany danych i informacji SST, obejmujące decyzje dotyczące zawarcia międzynarodowych umów o współpracy w sprawie wymiany oraz wykorzystywania danych i informacji SST. Takie akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 10 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie spełniające kryteria określone w art. 7 ust. 1 oraz EUSC zawierają umowę określającą przepisy i mechanizmy dotyczące współpracy przy realizacji celów określonych w art. 3. Umowa zawiera zwłaszcza przepisy dotyczące:

Uczestniczące państwa członkowskie oraz EUSC zawierają umowę określającą przepisy i mechanizmy dotyczące współpracy przy realizacji głównych działań określonych w art. 3. Umowa zawiera zwłaszcza przepisy dotyczące:

Poprawka  45

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie, które zawrą umowę, o której mowa w ust. 1, mogą zawrzeć z ESA umowę dotyczącą zapewniania aktywów lub wiedzy eksperckiej przez ESA lub wykorzystania danych ESA do ochrony statków kosmicznych lub monitorowania śmieci kosmicznych.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 10 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Umowy te i wszelkie ich zmiany są zgłaszane Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Finansowanie Unii dla programu wsparcia SST pochodzi z innych programów przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020, przy pełnej zgodności z ich podstawą prawną.

1. Kwota środków Unii przeznaczonych dla programu wsparcia SST na lata 2014–2020 wynosi 70 mln EUR i pochodzi z programów ustanowionych następującymi aktami prawnymi, przy pełnej zgodności z ich podstawą prawną:

Stosowne programy, z których może pochodzić finansowanie, obejmują programy ustanowione następującymi aktami prawnymi:

 

 

-a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr […] ustanawiającym program Copernicus i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 911/2010, art. 5 lit. c), do kwoty 26,5 mln EUR;

a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [...] w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji satelitarnej, art. 1, 3 lit. c) i d) i 4;

a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [...] w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji satelitarnej, art. 1, 3 lit. c) i d) i 4;

b) decyzją Rady nr [...] ustanawiającą program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020”, art. 2 ust. 2 lit. b) i c), część II pkt 1.6.2 lit. d) załącznika i część III pkt 6.3.4 załącznika;

b) decyzją Rady nr [...] ustanawiającą program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020”, art. 2 ust. 2 lit. b) i c), część II pkt 1.6.2 lit. d) załącznika i część III pkt 6.3.4 załącznika,

c) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [...] ustanawiającym, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, art. 3 ust. 2 lit. b) i 3 lit. e)

c) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [...] ustanawiającym, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, art. 3 ust. 2 lit. b) i ust. 3 lit. e).

Poprawka  48

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Środki są przeznaczone na realizację następujących celów określonych w art. 3:

 

a) funkcja czujnika [X]%;

 

b) funkcja przetwarzania [X%];

 

c) funkcja usługowa [X%].

Poprawka  49

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Jeżeli konieczne okaże się odstępstwo od kwoty środków przyznanych na konkretny cel o ponad 5 punktów procentowych, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 14a, aby dostosować ten podział środków.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 14a określających szczegółowo ustalenia i priorytety finansowe, które znajdą odzwierciedlenie w programie prac zgodnie z art. 6. Komisja przyjmuje akt delegowany w ciągu pierwszego roku od momentu wejścia w życie niniejszej decyzji.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Monitorowanie i ocena

Monitorowanie, sprawozdawczość i ocena

Poprawka  52

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Na początku każdego roku Komisja przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdanie zawiera informacje na temat uczestnictwa w programie wsparcia SST oraz działań wspieranych przez program, rozwoju sieci i świadczenia usług SST, wymiany i wykorzystywania danych i informacji SST, międzynarodowych umów o współpracy zawartych w poprzednim roku oraz na temat programu prac na bieżący rok.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do dnia 1 lipca 2018 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny realizacji programu wsparcia SST. Sprawozdanie to zawiera zalecenia dotyczące ponowienia, zmiany lub zawieszenia działań wspieranych w ramach programu wsparcia SST biorąc pod uwagę:

2. Co roku Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny realizacji programu wsparcia SST. Sprawozdanie to zawiera zalecenia dotyczące ponowienia, zmiany lub zawieszenia działań wspieranych w ramach programu wsparcia SST biorąc pod uwagę:

Poprawka  54

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) skuteczność wykorzystywania zasobów.

b) skuteczność wykorzystywania zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia środków dla EUSC.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2 i w art. 11, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i w art. 11, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

5. Akty delegowane przyjęte zgodnie z art. 6 ust. 2 i art. 11 wchodzą w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub kiedy przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

UZASADNIENIE

Program stanowiący przedmiot wniosku służy rozwijaniu niezależnej zdolności Unii Europejskiej w zakresie obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SST) w celu zapobiegania wzrastającemu zagrożeniu wystąpienia kolizji infrastruktury kosmicznej, statków kosmicznych i śmieci kosmicznych oraz monitorowania sytuacji w tym zakresie. Zapotrzebowanie na SST jest powszechne na szczeblu międzynarodowym i krajowym, zarówno po stronie organów publicznych, jak i całego sektora wykorzystującego infrastrukturę kosmiczną. Ma to również szczególne znaczenie w kontekście zapewnienia długoterminowej dostępności europejskich aktywów kosmicznych, takich jak satelity Galileo i Copernicus. Jest to pierwsza tego typu próba na szczeblu UE i Komisja proponuje rozpocząć od połączenia wszystkich dostępnych aktywów i zdolności państw członkowskich oraz świadczenia usług użytkownikom.

Sprawozdawczyni proponuje wykorzystanie know–how ESA na podstawie umowy zawieranej między ESA a przekazującymi informacje państwami członkowskimi. ESA to jedyny organ na szczeblu europejskim posiadający umiejętności w zakresie SST i w sensie globalnym SSA. Mimo że ESA nie może zarządzać programem ani go kontrolować, powinna móc w nim uczestniczyć.

W zakres usług powinno wchodzić stworzenie publicznie dostępnego katalogu elementów orbitalnych obiektów kosmicznych w celu zwiększenia powszechnej świadomości i umożliwienia wykorzystania tej wiedzy w ewentualnych zastosowaniach komercyjnych, a także otwarcie się na wszelkie dodatkowe usługi, które KE zaproponowałaby na późniejszym etapie, aby umożliwić rozwój w przyszłości.

Sprawozdawczyni proponuje dokładniej zdefiniować ramy ustawodawcze programu poprzez przypomnienie ogólnego zakresu i szczegółowych celów na początku głównego tekstu (nowe art. 1a i 2a). Proponuje również określenie w art. 3 połączenia czujników w sieć, przetwarzania danych i usług SST jako głównych działań, a nie celów, na podstawie których Komisja w swoim wieloletnim programie prac (art. 5) opracuje konkretne działania.

Sprawozdawczyni chciałaby, aby Parlament Europejski przeanalizował wieloletni program prac, zanim wejdzie on w życie w drodze procedury aktu delegowanego opisanej w art. 6.

W tekście podstawowym uwzględniono informacje o budżecie w wysokości 70 mln EUR (art. 11) i o tym, że środki zostaną pozyskane z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programu Galileo, Copernicus i „Horyzont 2020”.

OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (3.12.2013)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych
(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Michael Gahler

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) W swoim komunikacie zatytułowanym „Ku strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli” Komisja opracowała koncepcję, zgodnie z którą podkreśla, że infrastruktura kosmiczna może służyć bezpieczeństwu UE i jej interesom obronnym.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Świadczenie usług SST przyniesie korzyści wszystkim publicznym i prywatnym operatorom infrastruktury opartej na wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej, w tym Unii w kontekście jej obowiązków dotyczących programów kosmicznych UE, czyli europejskiego systemu wspomagania satelitarnego (EGNOS) i Galileo, realizowanych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)12 oraz Copernicus/GMES ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego działania (lata 2011–2013)13. Ostrzeżenia o ponownym wejściu w atmosferę będą przydatne również dla krajowych organów publicznych odpowiedzialnych za ochronę ludności.

(6) Świadczenie usług SST przyniesie korzyści wszystkim publicznym i prywatnym operatorom infrastruktury opartej na wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej, w tym Unii w kontekście jej obowiązków dotyczących programów kosmicznych UE, czyli europejskiego systemu wspomagania satelitarnego (EGNOS) i Galileo, realizowanych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)12 oraz Copernicus/GMES ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego działania (lata 2011–2013)13. Ostrzeżenia o ponownym wejściu w atmosferę będą przydatne również dla krajowych organów publicznych odpowiedzialnych za ochronę ludności. Budując stopniowo własne systemy, takie jak Galileo i Copernicus, UE świadczy usługi mające znaczenie dla potencjału cywilnego i wojskowego.

__________________

__________________

12 Dz.U. L 196 z 27.4.2008, p.1

12 Dz.U. L 196 z 27.4.2008, p.1

13 Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1.

13 Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Program wsparcia SST powinien się przyczynić do pokojowego wykorzystania i badania przestrzeni kosmicznej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Program wsparcia SST powinien również uzupełniać istniejące środki zmniejszające ryzyko, takie jak wytyczne Narodów Zjednoczonych dotyczące unieszkodliwiania śmieci kosmicznych lub inne inicjatywy, takie jak wniosek Unii w sprawie międzynarodowego kodeksu postępowania dotyczącego działań w przestrzeni kosmicznej.

(8) Program wsparcia SST powinien również uzupełniać istniejące środki zmniejszające ryzyko, takie jak wytyczne Narodów Zjednoczonych dotyczące unieszkodliwiania śmieci kosmicznych lub inne inicjatywy, i być spójny z wnioskiem Unii w sprawie międzynarodowego kodeksu postępowania dotyczącego działań w przestrzeni kosmicznej.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Komisja, w ścisłej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i innymi zainteresowanymi stronami, kontynuuje prowadzenie dialogu w zakresie działalności kosmicznej ze swoimi partnerami strategicznymi. W związku z europejskimi usługami SST należy utrzymywać i zacieśniać bliską współpracę z USA.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Wraz z potrzebą długofalowych i kompleksowych zdolności w zakresie SSA Unia Europejska powinna w sposób priorytetowy podchodzić do inicjatyw na rzecz aktywnego usuwania i pasywacji śmieci kosmicznych, takich jak inicjatywa podjęta przez ESA, wspierać takie inicjatywy oraz czerpać z nich korzyści, gdyż jest to najskuteczniejszy sposób ograniczenia ryzyka kolizji oraz ryzyka związanego z niekontrolowanym ponownym wejściem śmieci kosmicznych do atmosfery ziemskiej.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Cywilne i wojskowe wymagania użytkowe w zakresie SSA zostały określone w dokumencie roboczym służb Komisji „Cywilne i wojskowe wymagania użytkowe wysokiego stopnia w zakresie orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej”14, który państwa członkowskie zatwierdziły podczas spotkania Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Rady w dniu 18 listopada 2011 r.15. Świadczenie usług SST powinno służyć wyłącznie celom cywilnym. Niniejsza decyzja nie powinna dotyczyć wymogów ściśle wojskowych.

(9) Cywilne i wojskowe wymagania użytkowe w zakresie SSA zostały określone w dokumencie roboczym służb Komisji „Cywilne i wojskowe wymagania użytkowe wysokiego stopnia w zakresie orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej”14, który państwa członkowskie zatwierdziły podczas spotkania Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Rady w dniu 18 listopada 2011 r.15. Świadczenie usług SST powinno służyć zarówno celom cywilnym, jak i wojskowym. Należy przeprowadzić dogłębną analizę korzyści, jakie zdolności wojskowe państw członkowskich UE odniosą ze świadczenia usług w zakresie SST, a także zbadać, w jaki sposób usługi te przyczynią się do zagwarantowania wdrożenia postanowień traktatu o przestrzeni kosmicznej.

__________________

__________________

14 SEC(2011) 1247 final z 12.10.2011.

14 SEC(2011)1247 final z 12.10.2011.

15 Zob. dokument Rady 15715/11 z 24.10.2011.

15 Zob. dokument Rady 15715/11 z 24.10.2011.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (EUSC), agencja unijna ustanowiona wspólnym działaniem Rady z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (2001/555/CFSP)16, świadcząca usługi informacyjne w zakresie obrazowania geoprzestrzennego i oferująca produkty w tej dziedzinie na różnych poziomach tajności użytkownikom cywilnym i wojskowym, mogłaby być odpowiedzialna za obsługę i świadczenie usług SST. Posiadana przez tę agencję wiedza fachowa w odniesieniu do postępowania z informacjami poufnymi w bezpiecznym otoczeniu oraz jej bliskie powiązania instytucjonalne w państwami członkowskimi są czynnikami ułatwiającymi świadczenie usług SST. Warunkiem wstępnym udziału EUSC w programie wsparcia SST jest zmiana wspólnego działania Rady, które obecnie nie przewiduje działań EUSC w dziedzinie SST.

(11) Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (EUSC), agencja unijna ustanowiona wspólnym działaniem Rady z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (2001/555/CFSP)16, świadcząca usługi informacyjne w zakresie obrazowania geoprzestrzennego i oferująca produkty w tej dziedzinie na różnych poziomach tajności użytkownikom cywilnym i wojskowym, mogłaby być odpowiedzialna za obsługę i świadczenie usług SST. Posiadana przez tę agencję wiedza fachowa w odniesieniu do postępowania z informacjami niejawnymi w bezpiecznym otoczeniu oraz jej bliskie powiązania instytucjonalne z państwami członkowskimi są czynnikami ułatwiającymi świadczenie usług SST. Warunkiem wstępnym udziału EUSC w programie wsparcia SST jest zmiana wspólnego działania Rady, które obecnie nie przewiduje działań EUSC w dziedzinie SST.

__________________

__________________

16 Dz.U. L 200 z 25.7.2001, s.1

16 Dz.U. L 200 z 25.7.2001, s.1

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Środki przyjęte na mocy niniejszego rozporządzenia powinny uwzględniać postanowienia tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) „uczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie UE, które uczestniczy w programie wsparcia SST na podstawie decyzji Komisji oraz umowy o współpracy zawartej z Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej;

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) „krajowy czujnik” oznacza czujniki pod wyłączną kontrolą jednego państwa członkowskiego lub większej liczby państw członkowskich.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem programu wsparcia SST jest wspieranie działań prowadzących do ustanowienia zdolności w zakresie SST, w szczególności:

Celem programu wsparcia SST jest wspieranie działań prowadzących do ustanowienia i utrzymywania zdolności w zakresie SST, w szczególności:

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ustanowienia i prowadzenia funkcji w zakresie czujników, na którą składa się sieć istniejących krajowych czujników na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej mających za zadanie obserwację i śledzenie obiektów kosmicznych;

a) ustanowienia, prowadzenia i wzmocnienia funkcji w zakresie czujników, na którą składa się sieć istniejących krajowych czujników na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej mających za zadanie obserwację i śledzenie obiektów kosmicznych;

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) ustanowienia i prowadzenia funkcji przetwarzania w celu przetwarzania i analizy danych SST pozyskanych za pomocą czujników, w tym zdolności wykrywania i identyfikacji obiektów kosmicznych oraz stworzenia i prowadzenia katalogu takich obiektów;

b) ustanowienia, prowadzenia i wzmocnienia funkcji przetwarzania w celu przetwarzania i analizy danych SST pozyskanych za pomocą czujników, w tym zdolności wykrywania i identyfikacji obiektów kosmicznych oraz stworzenia i prowadzenia katalogu takich obiektów;

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) ustanowienia i prowadzenia funkcji usługowej w celu świadczenia usług SST operatorom statków kosmicznych i organom publicznym.

c) ustanowienia, prowadzenia i wzmocnienia funkcji usługowej w celu świadczenia usług SST operatorom statków kosmicznych i organom publicznym.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) wzmocnienia sieci, o której mowa w lit. a), poprzez integrację nowych krajowych czujników lub ulepszenie istniejących krajowych czujników.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Usługi SST są świadczone państwom członkowskim, Radzie, Komisji, ESDZ, publicznym i prywatnym operatorom statków kosmicznych oraz organom publicznym zajmującym się ochroną ludności. Usługi SST są świadczone zgodnie z przepisami dotyczącymi wykorzystania i wymiany danych i informacji SST określonymi w art. 9.

2. Usługi SST są świadczone państwom członkowskim, Radzie, Komisji, ESDZ, ESA publicznym i prywatnym operatorom statków kosmicznych oraz organom publicznym zajmującym się ochroną ludności i bezpieczeństwem. Można je również świadczyć na rzecz państw nienależących do Unii, pod warunkiem że Parlament wyrazi zgodę na zawarcie w tym celu porozumienia. Usługi SST są dostępne także dla operatorów satelitów wojskowych. Usługi SST są świadczone zgodnie z przepisami dotyczącymi wykorzystania i wymiany danych i informacji SST określonymi w art. 9.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Uczestniczące państwa członkowskie, EUSC i Komisja nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z braku lub przerwania świadczenia usług SST, opóźnienia w ich świadczeniu lub nieścisłości informacji przekazanych w ramach usług SST.

3. Uczestniczące państwa członkowskie, EUSC i Komisja, a także organizacje, którym zlecono świadczenie usług SST, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z braku lub przerwania świadczenia usług SST, opóźnienia w ich świadczeniu lub nieścisłości informacji przekazanych w ramach usług SST.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) gwarantuje ponadto konieczny dialog i koordynację, które łączą ze sobą właściwe podmioty takie jak EAO i ESA w celu zapewnienia spójności między wojskowymi i cywilnymi programami i inicjatywami kosmicznymi oraz, w szczególności, dążenia do synergii w dziedzinie bezpieczeństwa.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb) zachęca państwa członkowskie do uczestnictwa w programie wsparcia SST.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) posiadanie czujników SST oraz stosownych zasobów technicznych i ludzkich pozwalających na ich eksploatację lub posiadanie zdolności w zakresie przetwarzania danych;

a) posiadanie czujników SST lub posiadanie zdolności w zakresie przetwarzania danych SST oraz stosownych zasobów technicznych i ludzkich pozwalających na ich eksploatację;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie spełniające kryteria określone w ust. 1 i będące stronami umowy, o której mowa w art. 10, kwalifikują się do wsparcia finansowego z programu wsparcia SST. Komisja publikuje i aktualizuje wykaz państw członkowskich na swojej stronie internetowej.

4. Państwa członkowskie spełniające kryteria określone w ust. 1 i będące stronami umowy, o której mowa w art. 10, kwalifikują się do wsparcia finansowego z programu wsparcia SST. Komisja publikuje i aktualizuje wykaz uczestniczących państw członkowskich na swojej stronie internetowej.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wykorzystywanie i wymiana danych i informacji SST mające na celu realizację celów określonych w art. 3 podlegają następującym warunkom:

1. Wykorzystywanie i wymiana danych i informacji SST mające na celu realizację celów określonych w art. 3 podlegają następującym warunkom:

Poprawka  24

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) zapobiega się nieupoważnionemu ujawnieniu danych i informacji, jednocześnie umożliwiając skuteczne działanie i zapewniając jak największe wykorzystanie wygenerowanych informacji;

a) zapobiega się nieupoważnionemu ujawnieniu danych i informacji SST, jednocześnie umożliwiając skuteczne działanie i zapewniając jak największe wykorzystanie wygenerowanych informacji SST;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) zapewnia się bezpieczeństwo danych SST;

b) zapewnia się bezpieczeństwo danych SST;

Poprawka  26

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) dane i informacje SST wygenerowane w ramach programu wsparcia SST są udostępniane, w tym państwom trzecim, organizacjom międzynarodowym i innym stronom trzecim, na zasadzie ograniczonego dostępu zgodnie z wytycznymi oraz zasadami bezpieczeństwa autora informacji SST i właściciela danego obiektu kosmicznego oraz zgodnie z „Polityką dotyczącą danych w zakresie orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej – zaleceniami dotyczącymi aspektów bezpieczeństwa” zatwierdzonymi przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Rady19a;

 

______________

 

19a CS 14698/12 z 9.10.2012.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) informacje wygenerowane w ramach programu wsparcia SST są udostępniane na zasadzie ograniczonego dostępu, zgodnie z instrukcjami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa autora informacji i właściciela danego obiektu kosmicznego.

skreślona

Poprawka  28

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja przyjmuje konieczne decyzje wykonawcze w sprawie wykorzystywania i wymiany danych i informacji SST, obejmujące decyzje dotyczące zawarcia międzynarodowych umów o współpracy w sprawie wymiany i wykorzystywania danych i informacji SST. Takie akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 10 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie spełniające kryteria określone w art. 7 ust. 1 oraz EUSC zawierają umowę określającą przepisy i mechanizmy dotyczące współpracy przy realizacji celów określonych w art. 3. Umowa zawiera zwłaszcza przepisy dotyczące:

Uczestniczące państwa członkowskie oraz EUSC zawierają umowę określającą przepisy i mechanizmy dotyczące współpracy przy realizacji celów określonych w art. 3. Umowa zawiera zwłaszcza przepisy dotyczące:

Poprawka  30

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Monitorowanie i ocena

Monitorowanie, sprawozdawczość i ocena

Poprawka  31

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Na początku każdego roku Komisja przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdanie zawiera informacje na temat uczestnictwa w programie wsparcia SST oraz działań wspieranych przez program, rozwoju sieci i świadczenia usług SST, wymiany i wykorzystywania danych i informacji SST, międzynarodowych umów o współpracy zawartych w poprzednim roku oraz na temat programu prac na bieżący rok.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do dnia 1 lipca 2018 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny realizacji programu wsparcia SST. Sprawozdanie to zawiera zalecenia dotyczące ponowienia, zmiany lub zawieszenia działań wspieranych w ramach programu wsparcia SST biorąc pod uwagę:

2. Każdego roku Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny realizacji programu wsparcia SST. Sprawozdanie to zawiera zalecenia dotyczące ponowienia, zmiany lub zawieszenia działań wspieranych w ramach programu wsparcia SST biorąc pod uwagę:

PROCEDURA

Tytuł

Program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych

Odsyłacze

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

14.3.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Michael Gahler

21.3.2013

Rozpatrzenie w komisji

14.10.2013

 

 

 

Data przyjęcia

21.11.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

5

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Susy De Martini, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Inese Vaidere, Nikola Vuljanić, Boris Zala, Karim Zéribi

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Jean Roatta

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Claudette Abela Baldacchino, Hiltrud Breyer, Chrysoula Paliadeli, Marie-Christine Vergiat

OPINIA Komisji Budżetowej (15.11.2013)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych
(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Maria Da Graça Carvalho

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Program stanowiący przedmiot wniosku służy rozwijaniu niezależnej zdolności Unii Europejskiej w zakresie obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SST) w celu zapobiegania wzrastającemu zagrożeniu wystąpienia kolizji infrastruktury kosmicznej, statków kosmicznych i śmieci kosmicznych oraz monitorowania sytuacji w tym zakresie. Państwa członkowskie wniosą wkład w postaci ich własnych zasobów czujników, natomiast Unia zapewni ramy działań i wkład finansowy, dzięki czemu zagwarantowane zostaną trzy główne funkcje: połączenie czujników w sieć; przetwarzanie danych; usługi dla użytkowników. Głównie ze względu na wymiar bezpieczeństwa systemu SST program powinien być prowadzony przez UE, a nie przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje, by wesprzeć ten strategiczny projekt tak ważny dla niezależności i bezpieczeństwa głównych aktywów europejskich, między innymi w ramach dwóch projektów UE na dużą skalę, a mianowicie EGNOS/Galileo i Copernicus.

Jednakże główną kwestią zidentyfikowaną przez sprawozdawczynię komisji opiniodawczej jest finansowanie programu wsparcia SST. W istocie we wniosku dotyczącym rozporządzenia stwierdzono, że jego finansowanie będzie pochodzić z innych odnośnych programów w pełnej zgodności z ich podstawą prawną. Jednak pomimo że programy Galileo, Horyzont 2020 i Copernicus oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostały wskazane jako te, z których będą pochodzić środki, sam projekt aktu prawnego nie uwzględnia programu Copernicus ani nie wyjaśnia wielkości wkładu z poszczególnych źródeł. Projekt aktu prawnego nie zawiera nawet kwoty przytoczonej w uzasadnieniu Komisji, tj. przeznaczonej na okres 7 lat kwoty 70 mln EUR. Nie ustanawia on także dokładnego przydziału środków finansowych UE na główne planowane zadania.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej oczekuje, że braki te zostaną uzupełnione poprzez włączenie informacji o maksymalnej kwocie oraz dopilnowanie, by EGNOS/Galileo i Copernicus, które znajdują się pośród głównych beneficjentów zdolności SST, wniosły również największy wkład, podczas gdy pozostałe programy miałyby jedynie charakter pomocniczy. W szczególności wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na program „Horyzont 2020” powinno zostać ściśle ograniczone do właściwego mu zakresu – badań w zakresie przestrzeni kosmicznej i bezpieczeństwa. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje także, by wprowadzić podział środków ze względu na trzy główne funkcje, jakie spełnia program SST. Ponadto Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w celu doprecyzowania ustaleń i priorytetów finansowych, jak również, by w razie konieczności wprowadzić znaczne odstępstwo od ustalonego podziału.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Dokładne informacje na temat charakteru, specyfikacji i lokalizacji niektórych obiektów kosmicznych mogą wpływać na bezpieczeństwo Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich. Przy ustanawianiu i eksploatacji sieci czujników SST oraz zdolności przetwarzania i analizy danych SST, jak również przy świadczeniu usług SST należy zatem uwzględnić stosowne kwestie bezpieczeństwa. W niniejszej decyzji należy zatem określić ogólne przepisy dotyczące wykorzystania i bezpiecznej wymiany danych i informacji SST między państwami członkowskimi, EUSC i odbiorcami usług SST. Ponadto Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny określić mechanizmy koordynacji niezbędne dla rozwiązania kwestii dotyczących bezpieczeństwa programu wsparcia SST.

(12) Dokładne informacje na temat charakteru, specyfikacji i lokalizacji niektórych obiektów kosmicznych mogą wpływać na bezpieczeństwo Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich. Przy ustanawianiu i eksploatacji sieci czujników SST oraz zdolności przetwarzania i analizy danych SST, jak również przy świadczeniu usług SST należy zatem uwzględnić stosowne kwestie bezpieczeństwa. W niniejszej decyzji należy zatem określić ogólne przepisy dotyczące wykorzystania i bezpiecznej wymiany danych i informacji SST między państwami członkowskimi, EUSC i odbiorcami usług SST. W związku z tym należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę i posiadaną wiedzę fachową, aby uniknąć powielania działań oraz wygospodarować oszczędności i osiągnąć efekty synergii. Ponadto Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny określić mechanizmy koordynacji niezbędne dla rozwiązania kwestii dotyczących bezpieczeństwa programu wsparcia SST.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Program wsparcia SST powinien być finansowany przez Unię zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii18. Finansowanie Unii dla programu wsparcia SST powinno pochodzić z odpowiednich programów przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020.

(15) Program wsparcia SST powinien być finansowany przez Unię zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii18. Kwota finansowania Unii dla programu wsparcia SST powinna wynosić 70 mln EUR w cenach bieżących. Finansowanie to powinno przede wszystkim pochodzić z programów poświęconych polityce kosmicznej przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020, czyli z programów EGNOS/Galileo i Copernicus, w miarę możliwości z przeznaczonych na te zagadnienia linii budżetowych tych programów, przy czym należy zadbać o to, by nie działo się to ze szkodą dla celów przewidzianych w tych programach. W niektórych przypadkach możliwy powinien być także wkład z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz programu „Horyzont 2020”, lecz powinien on zostać ściśle ograniczony do przewidzianych w aktach podstawowych tych instrumentów działań związanych odpowiednio z ochroną infrastruktury krytycznej oraz badaniami w zakresie struktury kosmicznej i bezpieczeństwa. Wszelkie zwiększenie wkładu Unii powinno pochodzić z programów Galileo i Copernicus.

______________

________________

18 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1

18 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Z dbałości o przejrzystość i odpowiedzialność ta maksymalna kwota powinna zostać podzielona na różne kategorie, zgodnie z celami ustanowionymi w niniejszej decyzji. Komisja powinna mieć możliwość przesunięcia środków w celu przeznaczenia ich na inny cel i powinna tego dokonywać w drodze aktów delegowanych wtedy, gdy odstępstwo przekracza pięć punktów procentowych. Komisja powinna również przyjmować akty delegowane, w których przedstawi szczegółowo ustalenia i priorytety finansowe, które znajdą odzwierciedlenie w programie prac.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja:

1. Komisja:

a) zarządza środkami finansowymi, które mają zostać przeznaczone na program wsparcia SST i zapewnia realizację programu wsparcia SST;

a) zarządza środkami finansowymi, które mają zostać przeznaczone na program wsparcia SST i zapewnia realizację programu wsparcia SST, zapewniając jednocześnie przejrzystość i jasność w odniesieniu do różnych źródeł finansowania;

b) podejmuje środki niezbędne w celu określenia, kontroli, zmniejszania i monitorowania ryzyka związanego z programem;

b) podejmuje środki niezbędne w celu określenia, kontroli, zmniejszania i monitorowania ryzyka związanego z programem;

c) ustanawia, we współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, niezbędne mechanizmy koordynacji mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa programu.

c) ustanawia, we współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, niezbędne mechanizmy koordynacji mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa programu.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja zapewnia komplementarność programu wsparcia SST i działań badawczych związanych z ochroną infrastruktury opartej na wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej, prowadzonych w ramach programu „Horyzont 2020” przyjętego na mocy [odniesienie do rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 2020” zostanie dodane po przyjęciu rozporządzenia]. Dba ona również o komplementarność tego programu z innymi działaniami europejskimi i międzynarodowymi w tej dziedzinie.

Uzasadnienie

Poprawka ta zawiera tekst normatywny, który jest obecnie wyłącznie wspomniany w motywach.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (EUSC) uczestniczy w realizacji celu określonego w art. 3 lit. c) i kwalifikuje się do wsparcia finansowego z programu wsparcia SST pod warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w art. 10.

1. Z zastrzeżeniem zmian w akcie podstawowym, Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (EUSC) uczestniczy w realizacji celu określonego w art. 3 lit. c) i kwalifikuje się do wsparcia finansowego z programu wsparcia SST pod warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w art. 10.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Finansowanie Unii dla programu wsparcia SST pochodzi z innych programów przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020, przy pełnej zgodności z ich podstawą prawną. Stosowne programy, z których może pochodzić finansowanie, obejmują programy ustanowione następującymi aktami prawnymi:

1. Wkład Unii na rzecz programu wsparcia SST wynosi 70 mln EUR na lata 2014–2020 w cenach bieżących i pochodzi on przede wszystkim w porównywalnych proporcjach z programów ustanowionych następującymi aktami:

a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [...] w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji satelitarnej, art. 1, 3 lit. c) i d) i 4;

a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [...] w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji satelitarnej, art. 1, 3 lit. c) i d) i 4;

 

aa) artykułem 5 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [...] ustanawiającego program Copernicus.

b) decyzją Rady nr [...] ustanawiającą program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020”, art. 2 ust. 2 lit. b) i c), część II pkt 1.6.2 lit. d) załącznika i część III pkt 6.3.4 załącznika;

Część wkładu może także – w ograniczonym zakresie i zgodnie z aktem podstawowym – pochodzić z programów ustanowionych na mocy rozporządzenia (UE) nr […] Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (art. 3 ust. 2 lit. b) i ust. 3 lit. e)) oraz na mocy decyzji Rady nr […] ustanawiającej program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” (art. 2 ust. 2 lit. b) i c), cześć II, pkt 1.6.2 lit. d) załącznika oraz cześć III, pkt 6.3.4 załącznika.

c) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [...] ustanawiającym, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, art. 3 ust. 2 lit. b) i 3 lit. e)

 

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Środki są przeznaczone na realizację następujących celów określonych w art. 3:

 

a) funkcja czujnika [X]%;

 

b) funkcja przetwarzania [X%];

 

c) funkcja usługowa [X%].

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Jeżeli konieczne okaże się odstępstwo od kwoty środków przyznanych na konkretny cel o ponad 5 punktów procentowych, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 14a, aby dostosować ten podział środków.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14a precyzującym ustalenia i priorytety finansowe, które znajdą odzwierciedlenie w programie prac zgodnie z art. 6. Komisja przyjmie akt delegowany w ciągu pierwszego roku od momentu wejścia w życie niniejszej decyzji.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Roczne środki są zatwierdzane przez władzę budżetową w granicach przewidzianych dla tego działania w ramach programów, z których pochodzi finansowanie.

2. Roczne środki są zatwierdzane przez władzę budżetową w granicach przewidzianych dla tego działania w ramach programów, z których pochodzi finansowanie. Wszelkie zwiększenie wkładu Unii powinno pochodzić z programów Galileo i Copernicus.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja monitoruje realizację programu wsparcia SST.

1. Komisja monitoruje realizację programu wsparcia SST i co roku przekazuje informacje na ten temat Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 11, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 11 wchodzi w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski lub Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o […] dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Poprawka służy dodaniu odpowiednich przepisów dotyczących aktów delegowanych.

PROCEDURA

Tytuł

Program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych

Odsyłacze

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

4.7.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Maria Da Graça Carvalho

10.6.2013

Data przyjęcia

14.11.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

1

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Alda Sousa, Peter Šťastný

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

PROCEDURA

Tytuł

Program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych

Odsyłacze

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Data przedstawienia w PE

28.2.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

14.3.2013

BUDG

4.7.2013

ENVI

14.3.2013

TRAN

14.3.2013

 

REGI

14.3.2013

 

 

 

Opinia niewydana

Data decyzji

ENVI

21.3.2013

TRAN

22.4.2013

REGI

23.3.2013

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Amelia Andersdotter

18.4.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

2.9.2013

5.11.2013

 

 

Data przyjęcia

16.12.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Daniel Caspary, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

María Auxiliadora Correa Zamora

Data złożenia

16.1.2014