POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi podpornega programa za nadzor in sledenje v vesolju

16.1.2014 - (COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD)) - ***I

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalka: Amelia Andersdotter


Postopek : 2013/0064(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0030/2014
Predložena besedila :
A7-0030/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi podpornega programa za nadzor in sledenje v vesolju

(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0107),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 189(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0061/2013),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za zunanje zadeve ter Odbora za proračun (A7-0030/2014),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Vesoljski odpadki so postali največja grožnja trajnosti dejavnosti v vesolju. Podporni program za nadzor in spremljanje v vesolju (v nadaljnjem besedilu „SST“) je zato treba vzpostaviti za podporo ustanovitvi in delovanju službe, ki bi spremljala in nadzorovala vesoljske objekte z namenom preprečevanja poškodb na vesoljskih plovilih zaradi trkov ter preprečevanja poškodb na zemeljski infrastrukturi ali človeški populaciji zaradi nenadzorovanih ponovnih vstopov celotnih vesoljskih plovil ali njihovih vesoljskih odpadkov v Zemljino atmosfero.

(5) Vesoljski odpadki so postali huda grožnja trajnosti dejavnosti v vesolju, razpoložljivosti najpomembnejših mest v orbiti in radiofrekvenčnega spektra ter priložnostim za izstrelitev vesoljskih plovil. Podporni program za nadzor in spremljanje v vesolju (v nadaljnjem besedilu „SST“) je zato treba vzpostaviti za podporo ustanovitvi in delovanju službe, ki bi spremljala in nadzorovala vesoljske objekte z namenom preprečevanja poškodb na vesoljskih plovilih zaradi trkov. Vse večje število vesoljskih odpadkov vpliva tudi na pojav tveganih nenadzorovanih ponovnih vstopov vesoljskih objektov. Zato bi bilo priporočljivo vzpostaviti službo SST, ki bo napovedovala krivulje leta in poti ponovnih vstopov ter tako vladam in službam civilne zaščite zagotavljala koristne informacije.

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Zagotavljanje storitev SST bo koristilo vsem javnim in zasebnim upravljavcem vesoljskih infrastruktur, vključno z Unijo, ki je odgovorna za vesoljske programe EU – evropski geostacionarni navigacijski prekrivni sistem (EGNOS) in Galileo, ki sta bila uvedena z Uredbo (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo), ter Copernicus/GMES, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 911/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem programu za spremljanje Zemlje (GMES) in njegovih začetnih operativnih dejavnostih (2011–2013)13. Opozorila o ponovnem vstopu bodo koristila tudi nacionalnim javnim organom, ki so odgovorni za civilno zaščito.

(6) Zagotavljanje storitev SST bo koristilo vsem javnim in zasebnim upravljavcem vesoljskih infrastruktur, vključno z Unijo, ki je odgovorna za vesoljske programe EU – evropski geostacionarni navigacijski prekrivni sistem (EGNOS) in Galileo, ki sta bila uvedena z Uredbo (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo), ter Copernicus/GMES, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 911/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem programu za spremljanje Zemlje (GMES) in njegovih začetnih operativnih dejavnostih (2011–2013)13. Opozorila o nenadzorovanem ponovnem vstopu ter ocenjenih območjih in časovnem okviru padcev bodo koristila tudi nacionalnim javnim organom, ki so odgovorni za civilno zaščito. Te storitve bodo tudi pomagale zasebnim zavarovalnicam oceniti morebitne obveznosti zaradi trka v času življenjske dobe satelita.

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Storitve SST morajo dopolnjevati raziskovalne dejavnosti, povezane z zaščito vesoljske infrastrukture, ki se izvajajo v okviru programa Obzorje 2020, vzpostavljenega z [doda se sklic na uredbo o programu Obzorje 2020, ko bo sprejeta], pa tudi dejavnosti Evropske vesoljske agencije na tem področju.

(7) Storitve SST morajo dopolnjevati raziskovalne dejavnosti, povezane z zaščito vesoljske infrastrukture, ki se izvajajo v okviru programa Obzorje 2020, vzpostavljenega z [doda se sklic na uredbo o programu Obzorje 2020, ko bo sprejeta], kot je razvoj optičnih laserskih tehnologij za sledenje, pa tudi dejavnosti Evropske vesoljske agencije ali druge obstoječe in nove mednarodne raziskovalne dejavnosti na tem področju. Poleg tega bi morale te storitve dopolnjevati vodilna vesoljska programa Unije, Copernicus in Galileo, pobudo za digitalno agendo in drugo telekomunikacijsko infrastrukturo, ki prispeva k uresničevanju informacijske družbe.

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Podporni program SST bi moral prispevati k zagotavljanju miroljubne uporabe in raziskovanja vesolja.

Predlog spremembe  5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Podporni program SST bi moral dopolnjevati tudi obstoječe ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so smernice Združenih narodov (ZN) za zmanjšanje vesoljskih odpadkov, ali druge pobude, kot je predlog Unije za mednarodni kodeks ravnanja za dejavnosti v vesolju.

(8) Podporni program SST bi moral dopolnjevati tudi obstoječe ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so smernice Združenih narodov (ZN) za zmanjšanje vesoljskih odpadkov, ali druge mednarodne pobude za zagotavljanje trajnosti vesolja, dobrih struktur za upravljanje na tem področju, in bi moral biti usklajen s predlogom Unije za mednarodni kodeks ravnanja za dejavnosti v vesolju.

Predlog spremembe  6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Podporni program SST pomeni mreženje in uporabo senzorjev SST za zagotavljanje teh storitev. Ko bo to doseženo, se bo podporni program SST lahko uporabljal (in bi se tudi moral uporabljati) za podporo razvoju novih senzorjev ali za nadgradnjo obstoječih.

Predlog spremembe  7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) Komisija bi morala v tesnem sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo in drugimi zainteresiranimi stranmi nadaljevati dialoge o vesolju s svojimi strateškimi partnerji. Ohraniti in okrepiti bi bilo treba tesno sodelovanje z ZDA v zvezi z evropskimi storitvami SST.

Predlog spremembe  8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8c) Vzporedno s potrebo po dolgoročnih in celostnih zmogljivostih za spremljanje razmer v vesolju bi morala Evropska unija postaviti v ospredje, podpirati in izkoriščati pobude o ukrepih za dejavno odstranjevanje in nevtraliziranje vesoljskih odpadkov, ki jih je razvila Evropska vesoljska agencija, saj je to najučinkovitejši način za zmanjšanje tveganj trka in tveganj, povezanih z njihovim nenadzorovanim ponovnim vstopom v Zemljino atmosfero.

 

Predlog spremembe  9

Predlog sklepa

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Zahteve civilnih in vojaških uporabnikov SSA so bile opredeljene v delovnem dokumentu služb Komisije „Visoke evropske zahteve civilnih in vojaških uporabnikov glede spremljanja razmer v vesolju“14, ki so ga države članice v Političnem in varnostnem odboru Sveta potrdile 18. novembra 201115. Zagotavljanje storitev SST bi moralo služiti le v civilne namene. Ta sklep ne bi smel obravnavati zahtev izključno vojaške narave.

(9) Zahteve civilnih in vojaških uporabnikov SSA so bile opredeljene v delovnem dokumentu služb Komisije „Visoke evropske zahteve civilnih in vojaških uporabnikov glede spremljanja razmer v vesolju“14, ki so ga države članice v Političnem in varnostnem odboru Sveta potrdile 18. novembra 201115. Zagotavljanje storitev SST bi moralo služiti tako v civilne kot vojaške namene, vendar to Evropski obrambni agenciji ne bi smelo preprečevati, da prispeva k programu. Opraviti bi bilo treba poglobljeno analizo o tem, kakšno korist bodo vojaške zmogljivosti držav članic EU imele od storitev SST, pa tudi o prispevku teh storitev k zaščiti izvajanja sporazuma o vesolju.

__________________

__________________

14 SEC(2011)1247 final, 12.10.2011.

14 SEC(2011)1247 final, 12.10.2011.

15 Dokument Sveta 15715/11, 24.10.2011.

15 Dokument Sveta 15715/11, 24.10.2011.

Predlog spremembe  10

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Delovanje službe SST bi moralo temeljiti na partnerstvu med Unijo in državami članicami ter koristiti obstoječe pa tudi prihodnje znanje, izkušnje in naprave, kot so matematične analize, strokovno znanje na področju modeliranja, zemeljski radarji ali teleskopi, ki jih dajo na razpolago države članice. Države članice ohranijo lastništvo in nadzor nad svojimi napravami ter ostanejo odgovorne za svoje operacije, vzdrževanje in obnovo.

(10) Delovanje službe SST bi moralo temeljiti na partnerstvu med Unijo in državami članicami, z ustreznim prispevkom ESA, Unije in nacionalnih agencij ter izkoristiti obstoječe pa tudi prihodnje nacionalno in evropsko znanje, izkušnje in naprave, kot so matematične analize, strokovno znanje na področju modeliranja, zemeljski radarji ali teleskopi, ki jih dajo na razpolago države članice in ESA. Države članice in ESA ohranijo lastništvo in nadzor nad svojimi napravami ter ostanejo odgovorne za svoje operacije, vzdrževanje in obnovo.

Predlog spremembe  11

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Satelitski center Evropske unije (EUSC), agencija Unije, ustanovljena s Skupnim ukrepom Sveta z dne 20. julija 2001 o ustanovitvi Satelitskega centra Evropske unije (2001/555/SZVP)16, ki civilnim in vojaškim uporabnikom zagotavlja geoprostorske slikovne informacijske storitve in izdelke z različnimi stopnjami tajnosti, bi bil lahko odgovoren za delovanje in zagotavljanje storitev SST. Izkušnje centra na področju ravnanja z zaupnimi informacijami v varnem okolju in njegove tesne institucionalne povezave z državami članicami so zelo koristne za izboljšanje zagotavljanja storitev SST. Pogoj za sodelovanje EUSC v podpornem programu SST je sprememba Skupnega ukrepa Sveta, ki trenutno ne določa delovanja EUSC na področju SST.

(11) Satelitski center Evropske unije (EUSC), agencija Unije, ustanovljena s Skupnim ukrepom Sveta z dne 20. julija 2001 o ustanovitvi Satelitskega centra Evropske unije (2001/555/SZVP)16, ki civilnim in vojaškim uporabnikom zagotavlja geoprostorske slikovne informacijske storitve in izdelke z različnimi stopnjami tajnosti, bi bil lahko odgovoren za delovanje in zagotavljanje storitev SST. Izkušnje centra na področju ravnanja s tajnimi informacijami v varnem okolju in njegove tesne institucionalne povezave z državami članicami so zelo koristne za izboljšanje zagotavljanja storitev SST. Pogoj za sodelovanje EUSC v podpornem programu SST je sprememba Skupnega ukrepa Sveta, ki trenutno ne določa delovanja EUSC na področju SST.

__________________

__________________

16 UL L 200, 25.7.2001, str. 5.

16 UL L 200, 25.7.2001, str. 5.

Predlog spremembe  12

Predlog sklepa

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Točne informacije o naravi, specifikacijah in lokaciji določenih vesoljskih objektov lahko vplivajo na varnost Evropske unije ali njenih držav članic. Zato bi bilo treba pri vzpostavitvi in delovanju mreže senzorjev SST, zmogljivosti za obdelavo in analizo podatkov SST in zagotavljanju storitev SST upoštevati ustrezne varnostne pomisleke. Zato je treba v tem sklepu določiti splošne določbe o uporabi in varni izmenjavi podatkov in informacij SST med državami članicami, EUSC in prejemniki storitev SST. Poleg tega morata Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje določiti usklajevalne mehanizme, ki so potrebni za obravnavo zadev, povezanih z varnostjo podpornega programa SST.

(12) Točne informacije o naravi, specifikacijah in lokaciji določenih vesoljskih objektov lahko vplivajo na varnost Evropske unije, njenih držav članic ali tretjih držav. Zato bi bilo treba pri vzpostavitvi in delovanju mreže senzorjev SST, zmogljivosti za obdelavo in analizo podatkov SST in zagotavljanju storitev SST upoštevati ustrezne varnostne pomisleke. Zato je treba v tem sklepu določiti splošne določbe o uporabi in varni izmenjavi podatkov in informacij SST med državami članicami, EUSC in prejemniki storitev SST. V zvezi s tem bi bilo treba uporabiti obstoječo infrastrukturo in strokovno znanje, da se prepreči podvajanje ter ustvarijo prihranki in sinergija. Poleg tega morata Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje določiti usklajevalne mehanizme, ki so potrebni za obravnavo zadev, povezanih z varnostjo podpornega programa SST.

Predlog spremembe  13

Predlog sklepa

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Zaradi morebitne občutljivosti podatkov SST mora podporni program SST spodbujati sodelovanje na podlagi učinkovitosti in medsebojnega zaupanja, tudi v zvezi z obdelavo in analizo podatkov SST. K temu bi morala prispevati uporaba odprte programske opreme, ki tistim, ki so pooblaščeni za posredovanje podatkov, omogoča varen dostop do izvorne kode za operativne spremembe in izboljšave.

Predlog spremembe  14

Predlog sklepa

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Podporni program SST bi morala financirati Unija v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije18. Sredstva Unije za podporni program SST bi bilo treba črpati iz zadevnih programov, ki so predvideni v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014-2020.

(15) Podporni program SST bi morala financirati Unija v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije18. Znesek za sredstva Unije za podporni program SST bi moral biti 70 milijonov EUR v tekočih cenah in bi ga bilo treba črpati iz programa Copernicus, ustanovljenega z Uredbo (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta18a, programov Galileo in EGNOS, , ustanovljenih z Uredbo (EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta18b, programa Obzorje 2020, ki se izvaja na podlagi Sklepa Sveta št. […]1c in instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter kriznega upravljanja, ki je bil z Uredbo (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta18d ustanovljen kot del Sklada za notranjo varnost, obenem pa bi morali zagotoviti, da ne bi bili ogroženi cilji naštetih programov.

__________________

__________________

18 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

18 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

 

18a Uredba (EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... 2013 o ustanovitvi programa Copernicus in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 911/2010 (UL L ...).

 

18b Uredba (EU) št. 1285/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 vzpostavitvi in obratovanju evropskih satelitskih navigacijskih sistemov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 876/2002 in Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 847, 20.12.2013, str. 1.).

 

18c Sklep Sveta št. […]

 

18d Uredba (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne … 2014 o vzpostavitvi instrumenta finančne podpore na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter kriznega upravljanja v okviru Sklada za notranjo varnost (UL L ...).

Predlog spremembe  15

Predlog sklepa

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Zaradi jasnosti in odgovornosti bi bilo treba zgornjo mejo zneska razčleniti po kategorijah glede na cilje te uredbe. Komisija bi morala imeti možnost prerazporediti sredstva med cilji, in če bi odstopanje preseglo pet odstotnih točk, bi to morala storiti z delegiranimi akti. Sprejeti bi morala tudi delegirane akte, s katerimi bi natančno opredelila ureditev financiranja in prednostne naloge, ki bi se morale odražati v delovnem programu.

Predlog spremembe  16

Predlog sklepa

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje tega sklepa v zvezi s sprejetjem večletnega programa dela in skladnostjo držav članic z merili za sodelovanje v podpornem programu SST bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi se morala izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije19.

(17) Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje tega sklepa v zvezi s skladnostjo držav članic z merili za sodelovanje v podpornem programu SST bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta bi se morala izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije19.

 

__________________

__________________

19 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

19 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

Predlog spremembe  17

Predlog sklepa

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) Da se zagotovi ustrezno načrtovanje programa, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s sprejetjem večletnega delovnega programa. Zlasti pomembno je, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da bodo Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način predloženi ustrezni dokumenti.

Predlog spremembe  18

Predlog sklepa

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podporni program za nadzor in spremljanje v vesolju (v nadaljnjem besedilu „SST“) se vzpostavi za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020.

Podporni program za nadzor in spremljanje v vesolju Cassini (v nadaljnjem besedilu „program Cassini“) se vzpostavi za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020.

 

(Ta sprememba velja za vse besedilo predlaganega sklepa; če bo sprejeta, bodo potrebne prilagoditve v vsem besedilu.)

Obrazložitev

Podobno kot pri programih Galileo in Copernicus bi bilo treba namesto težko razumljive kratice uporabiti lastno ime. Cassini je ime italijansko-francoske družine astronomov. Sprememba velja vsakič, kadar je v predlogu sklepa omenjen „program SST“.

Predlog spremembe  19

Predlog sklepa

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Splošni cilj

 

Podporni program SST pomaga zagotavljati dolgoročno razpoložljivost evropskih in nacionalnih vesoljskih infrastruktur in storitev, ki so odločilnega pomena za varnost gospodarstev, družb in državljanov v Evropi, saj Evropski uniji nudijo avtonomen sistem nadzora in sledenja.

Predlog spremembe  20

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) „vesoljski objekt“ pomeni vsak umetni ali naravni objekt v vesolju;

(1) „vesoljski objekt“ pomeni vsak umetni objekt v vesolju;

Predlog spremembe  21

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) „vesoljski odpadki“ pomenijo vesoljska plovila ali njihove dele, ki ne služijo več nobenemu namenu, vključno z deli raket ali umetnih satelitov, ali neaktivne umetne satelite;

(3) „vesoljski odpadki“ pomeni vse umetne objekte, tudi vesoljska plovila ali njihove kose in sestavne dele, ki so v zemeljski orbiti ali ponovno vstopajo v atmosfero in ne delujejo več ali ne služijo več nobenemu namenu, vključno z deli raket ali umetnih satelitov, ali neaktivne umetne satelite;

Predlog spremembe  22

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) „podatki SST“ pomenijo fizikalne parametre vesoljskih objektov, ki jih pridobijo senzorji SST;

(5) „podatki SST“ pomeni fizikalne parametre vesoljskih objektov, ki jih pridobijo senzorji SST, ali orbitalne parametre vesoljskih objektov, ki izhajajo iz opazovanj teh senzorjev;

Predlog spremembe  23

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) „sodelujoča država članica“ pomeni državo članico EU, ki sodeluje v podpornem programu SST na podlagi sklepa Komisije in sporazuma o sodelovanju, sklenjenega s Satelitskim centrom Evropske unije;

 

Predlog spremembe  24

Predlog sklepa

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Specifični cilji

 

Podporni program SST prispeva k naslednjim specifičnim ciljem:

 

(a) ocena in zmanjšanje tveganj za operacije evropskih vesoljskih plovil v orbiti z vidika trkov ter omogočanje upravljavcem vesoljskih plovil, da učinkoviteje načrtujejo in izvajajo ukrepe za zmanjšanje tveganja;

 

(b) zmanjšanje tveganj, povezanih z izstrelitvijo evropskih vesoljskih plovil;

 

(c) preverjanje nenadzorovanih ponovnih vstopov vesoljskih plovil ali njihovih odpadkov v Zemljino atmosfero ter natančnejše in učinkovitejše zgodnje opozarjanje z namenom zmanjšati morebitna tveganja za varnost državljanov Unije ter omiliti morebitno škodo na kritični zemeljski infrastrukturi.

Predlog spremembe  25

Predlog sklepa

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilji podpornega programa SST

Glavni ukrepi podpornega programa SST

Cilji podpornega programa SST so podpora ukrepom za vzpostavitev zmogljivosti SST in podpora zlasti:

Da bi dosegli splošne cilje iz člena 1a in specifične cilje iz člena 2a, bodo glavni ukrepi podpore SST namenjeni:

(a) vzpostavitvi in delovanju funkcije senzorjev, ki je sestavljena iz mreže obstoječih zemeljskih ali vesoljskih nacionalnih senzorjev za raziskovanje in sledenje vesoljskih objektov;

(a) vzpostavitvi in delovanju funkcije senzorjev, ki je sestavljena iz varne mreže zemeljskih ali vesoljskih nacionalnih senzorjev SST, razvitih na evropski ravni, tudi prek agencije ESA, za raziskovanje in sledenje vesoljskih objektov;

(b) vzpostavitvi in delovanju funkcije obdelave za obdelavo in analizo podatkov SST, ki jih zberejo senzorji, vključno z zmožnostjo odkrivanja in opredelitve vesoljskih objektov ter vzpostavitve in vodenja kataloga teh objektov;

(b) vzpostavitvi in delovanju funkcije obdelave za obdelavo in analizo podatkov SST, ki jih zberejo senzorji, zato da se pripravijo informacije SST, vključno z zmožnostjo odkrivanja in opredelitve vesoljskih objektov ter vzpostavitve in vodenja kataloga teh objektov;

(c) ustanovitvi in delovanju službe, ki bo zagotavljala storitve SST upravljavcem vesoljskih plovil in javnim organom.

(c) ustanovitvi in delovanju službe, ki bo zagotavljala storitve SST, opredeljene v členu 4(1), za subjekte iz člena 4(2).

Predlog spremembe  26

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 1 – točka a do c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) oceno tveganja trka med vesoljskimi plovili ali vesoljskimi plovili in vesoljskimi odpadki ter pripravo opozoril za preprečevanje trkov med izstrelitvijo vesoljskih plovil in njihovimi operacijami v orbiti;

(a) oceno tveganja trka med vesoljskimi plovili ali vesoljskimi plovili in vesoljskimi odpadki ali vesoljskimi plovili in vesoljskimi objekti ter pripravo opozoril za preprečevanje trkov med izstrelitvijo vesoljskih plovil in njihovimi operacijami v orbiti;

(b) zaznavanje in oceno tveganja eksplozij v orbiti ali razbitij ali trkov;

(b) zaznavanje in opredelitev razpadanja ali razbitij ali trkov;

(c) oceno tveganja in opozorila, povezana s ponovnim vstopom vesoljskih objektov in vesoljskih odpadkov v Zemljino atmosfero, ter napoved časa in lokacije trka.

(c) oceno tveganja, povezanega z nenadzorovanim ponovnim vstopom vesoljskih objektov in vesoljskih odpadkov v Zemljino atmosfero, ter napoved območij in časovnega okvira padcev;

 

(ca) storitev, ki zagotavlja prosto dostopne informacije, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, o orbitalnih elementih vesoljskih objektov, ki krožijo okrog Zemlje;

 

(cb) vse druge ustrezne informacije SST.

Predlog spremembe  27

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Storitve SST se zagotavljajo državam članicam, Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, javnim in zasebnim upravljavcem vesoljskih plovil ter javnim organom, ki delujejo na področju civilne zaščite. Storitve SST se zagotavljajo v skladu z določbami o uporabi in izmenjavi podatkov in informacij SST iz člena 9.

2. Storitve SST se zagotavljajo državam članicam, Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, javnim in zasebnim lastnikom in/ali upravljavcem vesoljskih plovil ter javnim organom, ki delujejo na področju civilne zaščite.

Predlog spremembe  28

Predlog sklepa

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Podporni program SST zagotavlja podporo ukrepom za doseganje ciljev iz člena 3, predvidenih v programu dela iz člena 6(2) in pod posebnimi pogoji iz člena 7.

1. Podporni program SST zagotavlja podporo glavnim ukrepom iz člena 3 in posebnim ukrepom, predvidenim v programu dela iz člena 6(2) in pod posebnimi pogoji iz člena 7.

Predlog spremembe  29

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) upravlja sredstva, ki se črpajo za podporni program SST, in zagotavlja izvajanje podpornega programa SST;

(a) nosi odgovornost za podporni program SST, upravlja dodeljena sredstva in skrbi za izvajanje programa, obenem pa zagotavlja preglednost in jasnost glede različnih virov financiranja;

Predlog spremembe  30

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) opredeli upravljanje in podatkovno politiko evropske službe SST ter dejavno sodeluje pri vzpostavitvi konzorcija in pozorno spremlja dejavnosti programa.

Predlog spremembe  31

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb) poleg tega zagotovi potreben dialog in usklajevanje v sodelovanju z ustreznimi akterji, kot sta Evropska obrambna agencija (EDA) in Evropska vesoljska agencija (ESA), da bi uskladili vojaške in civilne vesoljske programe ter pobude, predvsem pa zagotovili sinergijo na področju varnosti;

Predlog spremembe  32

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc) spodbuja sodelovanje držav članic pri podpornem programu SST.

Predlog spremembe  33

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Komisija zagotovi dopolnjevanje med podpornim programom SST in raziskovalnimi dejavnostmi, povezanimi z zaščito vesoljske infrastrukture, ki se izvajajo v okviru programa Obzorje 2020, vzpostavljenega z [doda se sklic na uredbo o programu Obzorje 2020, ko bo sprejeta]. Spodbuja tudi njegovo dopolnjevanje z drugimi evropskimi in mednarodnimi dejavnostmi na tem področju.

Obrazložitev

Predlog spremembe naj bi v pravnem besedilu zajel besedilo, ki je doslej samo v uvodnih izjavah.

Predlog spremembe  34

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija sprejme izvedbene akte o določitvi večletnega programa dela za podporni program SST, ki po potrebi dopolnjuje programe dela, predvidene v programih iz člena 11(1). V programu dela se opredelijo zastavljeni cilji, pričakovani rezultati, ukrepi, ki se financirajo, časovni razpored izvajanja teh ukrepov, način izvajanja, najvišji znesek sofinanciranja Unije in posebni pogoji, ki veljajo za subvencije Unije v okviru podpornega programa SST. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

2. Komisija v skladu s členom 14a sprejme delegirane akte o določitvi večletnega programa dela za podporni program SST, ki po potrebi upošteva programe dela, predvidene v programih iz člena 11(1). V programu dela se opredelijo zastavljeni cilji, pričakovani rezultati, ukrepi, ki se financirajo, časovni razpored izvajanja teh ukrepov, način izvajanja, najvišji znesek sofinanciranja Unije in posebni pogoji, ki veljajo za subvencije Unije v okviru podpornega programa SST.

Predlog spremembe  35

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice, ki želijo sodelovati pri doseganju ciljev iz člena 3, Komisiji predložijo vlogo, v kateri dokažejo izpolnjevanje naslednjih meril:

1. Države članice, ki želijo sodelovati pri doseganju ciljev iz člena 3, Komisiji neposredno ali prek nacionalnega ali večnacionalnega konzorcija ali javnega organa predložijo vlogo, v kateri dokažejo izpolnjevanje naslednjih meril:

Predlog spremembe  36

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) da imajo v lasti senzorje SST ter ustrezne tehnične in človeške vire za delovanje teh senzorjev ali zmogljivosti za obdelavo podatkov;

(a) da lahko sistemu SST zagotavljajo karkoli od naslednjega:

 

senzorje SST ter ustrezne tehnične in človeške vire za delovanje teh senzorjev ali

 

zmogljivosti za analizo in obdelavo podatkov, posebej zasnovane za SST;

Predlog spremembe  37

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice, ki izpolnjujejo merila iz odstavka 1 in ki so pogodbenice sporazuma iz člena 10, so upravičene do finančnega prispevka iz podpornega programa SST. Komisija na svoji spletni strani objavi in posodablja seznam držav članic.

4. Države članice, ki izpolnjujejo merila iz odstavka 1 in ki so pogodbenice sporazuma iz člena 10, so upravičene do finančnega prispevka iz podpornega programa SST. Komisija na svojem spletnem mestu objavi in posodablja seznam sodelujočih držav članic in njihovih finančnih prispevkov.

Predlog spremembe  38

Predlog sklepa

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Satelitski center Evropske unije (EUSC) sodeluje pri doseganju cilja iz točke (c) člena 3 in je upravičen do finančnega prispevka iz podpornega programa SST, pod pogojem, da sklene sporazum iz člena 10.

Satelitski center Evropske unije (EUSC) sodeluje pri izvajanju glavnih ukrepov iz člena 3 in je upravičen do finančnega prispevka iz podpornega programa SST, pod pogojem, da sklene sporazum iz člena 10. EUSC ima vlogo posrednika za končne uporabnike. Pripravlja in vzpostavlja sredstva za pridobivanje podatkov SST ter razširjanje storitev subjektom, opredeljenim v členu 4(2).

Obrazložitev

Vesoljske programe EU bi moral usmerjati pozitivno sprejeti kodeks ravnanja. V njem so navedena načela za uporabo vesolja v miroljubne namene, določena je odgovornost držav podpisnic, da sprejmejo vse ustrezne ukrepe in v dobri veri sodelujejo za preprečitev škodljivega poseganja v vesoljske dejavnosti, ter tudi odgovornost, da izvajajo znanstvene, civilne, trgovinske in vojaške dejavnosti za spodbujanje mirovnega raziskovanja in uporabe vesolja ter da sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi preprečijo, da bi vesolje postalo prizorišče konfliktov.

Predlog spremembe  39

Predlog sklepa

Člen 9 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za uporabo in izmenjavo podatkov in informacij SST za namene doseganja ciljev iz člena 3 veljajo naslednja pravila:

Za uporabo in izmenjavo podatkov in informacij SST za namene izvajanja glavnih ukrepov iz člena 3 veljajo naslednja pravila:

Predlog spremembe  40

Predlog sklepa

Člen 9 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) prepreči se nepooblaščeno razkrivanje podatkov in informacij, dovolijo pa se učinkovite operacije in povečana uporaba pridobljenih informacij;

(a) zagotovi se učinkovito delovanje, uporaba pridobljenih informacij pa se poveča, pri čemer se prepreči nepooblaščeno razkrivanje podatkov in informacij SST;

Obrazložitev

Besedilo opozarja, da je prednostna naloga zagotavljanje informacij za doseganje cilja, ki je zmanjšanje tveganja trka, da bi ta cilj dosegli, pa je med drugim treba preprečiti neželeno razkrivanje informacij.

Predlog spremembe  41

Predlog sklepa

Člen 9 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) podatki in informacije SST, pridobljeni v okviru podpornega programa SST, se dajo na razpolago glede na potrebo po seznanjenosti z njimi, in sicer tudi tretjim državam, mednarodnim organizacijam in drugim tretjim stranem, v skladu z navodili in varnostnimi pravili avtorja informacij SST ter lastnika zadevnega vesoljskega objekta in ob upoštevanju priporočil „Podatkovna politika za spremljanje razmer v vesolju – priporočila o varnostnih vidikih“, ki jih je potrdil Varnostni odbor Sveta19a;

 

______________

 

19a CS 14698/12, 9.10.2012

 

 

Predlog spremembe  42

Predlog sklepa

Člen 9 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) informacije, pridobljene v okviru podpornega programa SST, se dajo na razpolago glede na potrebo po seznanitvi z njimi, v skladu z navodili in varnostnimi pravili avtorja informacij ter lastnika zadevnega vesoljskega objekta.

črtano

Predlog spremembe  43

Predlog sklepa

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Komisija sprejme potrebne izvedbene sklepe v zvezi z uporabo in izmenjavo podatkov in informacij SST, tudi v zvezi s sklenitvijo mednarodnih sporazumov o sodelovanju na področju izmenjave in uporabe podatkov in informacij SST. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

Predlog spremembe  44

Predlog sklepa

Člen 10 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice, ki izpolnjujejo merila iz člena 7(1), in EUSC sklenejo sporazum, ki določa pravila in mehanizme za njihovo sodelovanje pri doseganju ciljev iz člena 3. Ta sporazum zajema zlasti določbe o naslednjem:

Sodelujoče države članice in EUSC sklenejo sporazum, ki določa pravila in mehanizme za njihovo sodelovanje pri izvajanju glavnih ukrepov iz člena 3. Sporazum zajema zlasti določbe o naslednjem:

Predlog spremembe  45

Predlog sklepa

Člen 10 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice, ki sklenejo sporazum iz odstavka 1, lahko sklenejo sporazum z ESA, na podlagi katerega ta zagotavlja sredstva ali strokovno znanje ali se podatki ESA uporabljajo za namen zaščite vesoljskega plovila ali spremljanja vesoljskih odpadkov.

Predlog spremembe  46

Predlog sklepa

Člen 10 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Evropski parlament je obveščen o teh sporazumih in njihovih spremembah.

Predlog spremembe  47

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Sredstva Unije za podporni program SST se črpajo iz drugih programov, ki so predvideni v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, v popolni skladnosti z njihovo pravno podlago.

1. Znesek sredstev Unije, dodeljenih podpornemu programu SST za obdobje 2014–2020, je 70 milijonov EUR, črpajo se iz programov, ustanovljenih s spodaj navedenimi akti – v popolni skladnosti z njihovo pravno podlago:

Ustrezni programi, iz katerih bi se lahko črpala sredstva, zajemajo programe, vzpostavljene z naslednjimi akti:

 

 

(-a) Uredbo (EU) št. […] Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Copernicus in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 911/2010, člen 5(c) – do zneska 26,5 milijona EUR;

(a) Uredbo (EU) št. […] Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi in obratovanju evropskih satelitskih navigacijskih sistemov, člen 1, člen 3(c) in (d) ter člen 4;

(a) Uredbo (EU) št. […] Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi in obratovanju evropskih satelitskih navigacijskih sistemov, člen 1, člen 3(c) in (d) ter člen 4;

b) Sklepom Sveta št. […] o uvedbi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020, člen 2(2)(b) in (c), del II Priloge, točka 1.6.2 (d), in del III Priloge, točka 6.3.4;

b) Sklepom Sveta št. […] o uvedbi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020, člen 2(2)(b) in (c), del II Priloge, točka 1.6.2 (d), in del III Priloge, točka 6.3.4;

c) Uredbo (EU) št. […] Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta finančne podpore na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter kriznega upravljanja v okviru Sklada za notranjo varnost, člen 3(2)(b) in (3)(e).

c) Uredbo (EU) št. Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta finančne podpore na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter kriznega upravljanja v okviru Sklada za notranjo varnost, člen 3(2)(b) in (3)(e).

Predlog spremembe  48

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Odobritve krijejo cilje, opredeljene v členu 3, kot sledi:

 

(a) funkcija senzorjev [X] %;

 

(b) funkcija obdelave [X %];

 

(c) funkcija službe SST [X %].

Predlog spremembe  49

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Če je treba od dodelitev za posamezni cilj odstopati za več kot pet odstotnih točk, se na Komisijo prenese pooblastilo, da v skladu s členom 14a sprejme delegirane akte, da popravi porazdelitev.

Predlog spremembe  50

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c. Na Komisijo se v skladu s členom 14a prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z natančno opredelitvijo ureditve financiranja in prednostnih nalog, ki se morajo odražati v delovnem programu, kakor je določeno v členu 6. Komisija sprejme delegirani akt v prvem letu po začetku veljavnosti tega sklepa.

Predlog spremembe  51

Predlog sklepa

Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Spremljanje in ocenjevanje

Spremljanje, poročanje in ocenjevanje

Predlog spremembe  52

Predlog sklepa

Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Komisija na začetku vsakega leta pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo. Poročilo vsebuje informacije o sodelovanju pri podpornem programu SST in ukrepih, ki jih podpira ta program, razvoju omrežja SST in zagotavljanju storitev, izmenjavi in uporabi podatkov in informacij SST ter o mednarodnih sporazumih o sodelovanju, sklenjenih v prejšnjem letu, in delovnem programu za tekoče leto.

Predlog spremembe  53

Predlog sklepa

Člen 13 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija do 1. julija 2018 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži ocenjevalno poročilo o izvajanju podpornega programa SST. To poročilo vsebuje priporočila o podaljšanju, spremembi ali opustitvi ukrepov, ki jih podpira podporni program SST, ob upoštevanju naslednjega:

2. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto predloži ocenjevalno poročilo o izvajanju podpornega programa SST. Poročilo vsebuje priporočila o podaljšanju, spremembi ali opustitvi ukrepov, ki jih podpira podporni program SST, ob upoštevanju naslednjega:

Predlog spremembe  54

Predlog sklepa

Člen 13 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) učinkovitosti uporabe sredstev.

(b) učinkovitosti uporabe sredstev, zlasti ob upoštevanju zagotavljanja sredstev za EUSC.

Predlog spremembe  55

Predlog sklepa

Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 14a

 

Izvajanje pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo iz členov 6(2) in 11 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od 1. januarja 2014.

 

3. Pooblastilo iz členov 6(2) in 11 lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekliče. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 6(2) in 11, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

OBRAZLOŽITEV

Namen predlaganega programa je prispevati k vzpostavitvi evropskih zmogljivosti za nadzor in sledenje v vesolju (SST), s katerimi naj bi preprečevali in spremljali vse večjo nevarnost trkov med vesoljsko infrastrukturo in vesoljskimi plovili ali odpadki. Potreba po vzpostavitvi SST se kaže tako na nacionalni kot mednarodni ravni tako pri javnih organih kot v vsej industriji, saj je odvisna od vesoljske infrastrukture. To je zlasti pomembno pri zagotavljanju dolgoročne razpoložljivosti evropskih vesoljskih naprav, na primer satelitov v okviru vesoljskih programov Galileo in Copernicus. To je prvi tovrstni poskus na ravni EU, Komisija pa predlaga, naj države članice začnejo združevati razpoložljive naprave in znanje ter zagotavljati storitve za uporabnike.

Poročevalka predlaga, da bi uporabili znanje Evropske vesoljske agencije, in sicer s sporazumom med agencijo ESA in sodelujočimi državami članicami. Evropska vesoljska agencija je edini ustrezno usposobljeni organ na ravni EU za področje SST oziroma za širše področje SSA. Čeprav ESA programa ne more upravljati ali nadzirati, bi morala imeti možnost sodelovati v njem.

Obseg storitev bi moral zajemati vzpostavitev javno dostopnega kataloga orbitalnih elementov vesoljskih objektov, da bi povečali splošno ozaveščenost in omogočili njegovo morebitno uporabo v poslovne namene, pa tudi dopustili možnost dodatnih storitev, ki bi jih Evropska komisija lahko še predlagala, in tako omogočili morebitne prihodnje izboljšave. Poročevalka predlaga, da se zakonodajni okvir programa še natančneje opredeli, in sicer z navedbo splošnega področja uporabe in posebnih ciljev na začetku osrednjega besedila (nova člena 1a in 2a). Predlaga tudi opredelitev vzpostavitve mreže senzorjev, obdelave podatkov in storitev SST iz člena 3 kot glavnih ukrepov, ne kot ciljev, na podlagi katerih bo Komisija razvila posebne ukrepe v okviru svojega večletnega programa dela (člen 5).

Poročevalka želi, da Evropski parlament preuči večletni program dela, preden bo po izvedbi postopka delegiranih aktov iz člena 6 začel veljati. Proračun v višini 70 milijonov EUR je vključen v osrednje besedilo (člen 11), črpal pa bi se iz Sklada za notranjo varnost ter programov Galileo, Copernicus in Obzorje 2020.

MNENJE Odbora za zunanje zadeve (3.12.2013)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi podpornega programa za nadzor in sledenje v vesolju
(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

Pripravljavec mnenja: Michael Gahler

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Komisija je v svojem sporočilu „Za vesoljsko strategijo Evropske unije, ki koristi državljanom“, razvila koncept te strategije ter poudarila, da lahko vesoljska infrastruktura podpre varnostne in obrambne interese EU.

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Zagotavljanje storitev SST bo koristilo vsem javnim in zasebnim upravljavcem vesoljskih infrastruktur, vključno z Unijo, ki je odgovorna za vesoljske programe EU – evropski geostacionarni navigacijski prekrivni sistem (EGNOS) in Galileo, ki sta bila uvedena z Uredbo (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo), ter Copernicus/GMES, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 911/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem programu za spremljanje Zemlje (GMES) in njegovih začetnih operativnih dejavnostih (2011–2013)13. Opozorila o ponovnem vstopu bodo koristila tudi nacionalnim javnim organom, ki so odgovorni za civilno zaščito.

(6) Zagotavljanje storitev SST bo koristilo vsem javnim in zasebnim upravljavcem vesoljskih infrastruktur, vključno z Unijo, ki je odgovorna za vesoljske programe EU – evropski geostacionarni navigacijski prekrivni sistem (EGNOS) in Galileo, ki sta bila uvedena z Uredbo (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo), ter Copernicus/GMES, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 911/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem programu za spremljanje Zemlje (GMES) in njegovih začetnih operativnih dejavnostih (2011–2013)13. Opozorila o ponovnem vstopu bodo koristila tudi nacionalnim javnim organom, ki so odgovorni za civilno zaščito. EU s postopnim vzpostavljanjem lastnih sistemov, kot sta Galileo in Copernicus, zagotavlja storitve, ki so pomembne za civilne in vojaške zmogljivosti.

__________________

__________________

12 UL L 196, 27.4.2008, str. 1.

12 UL L 196, 27.4.2008, str. 1.

13 UL L 276, 20.10.2010, str. 1.

 

13 UL L 276, 20.10.2010, str. 1.

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Podporni program SST bi moral prispevati k zagotovitvi miroljubne uporabe in raziskovanja vesolja.

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Podporni program SST bi moral dopolnjevati tudi obstoječe ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so smernice Združenih narodov (ZN) za zmanjšanje vesoljskih odpadkov, ali druge pobude, kot je predlog Unije za mednarodni kodeks ravnanja za dejavnosti v vesolju.

(8) Podporni program SST bi moral dopolnjevati tudi obstoječe ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so smernice Združenih narodov (ZN) za zmanjšanje vesoljskih odpadkov, ali druge pobude in biti skladen s predlogom Unije za mednarodni kodeks ravnanja za dejavnosti v vesolju.

Predlog spremembe  5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Komisija v tesnem sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo in drugimi zainteresiranimi stranmi nadaljuje dialoge o vesolju s strateškimi partnerji; poleg tega bi bilo treba ohraniti in okrepiti tesno sodelovanje z ZDA v zvezi z evropskimi storitvami SST.

Predlog spremembe  6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Vzporedno s potrebo po dolgoročni in celoviti zmogljivosti za spremljanje razmer v vesolju bi morala Evropska unija postaviti v ospredje, podpirati in koristiti pobude o ukrepih za dejavno odstranjevanje in nevtraliziranje vesoljskih odpadkov, kot jih je razvila Evropska vesoljska agencija, saj so najučinkovitejši način za zmanjševanje tveganj trka in tveganj, povezanih z njihovim nenadzorovanim ponovnim vstopom v Zemljino atmosfero.

Predlog spremembe  7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Zahteve civilnih in vojaških uporabnikov SSA so bile opredeljene v delovnem dokumentu služb Komisije „Visoke evropske zahteve civilnih in vojaških uporabnikov glede spremljanja razmer v vesolju“14, ki so ga države članice v Političnem in varnostnem odboru Sveta potrdile 18. novembra 201115. Zagotavljanje storitev SST bi moralo služiti le v civilne namene. Ta sklep ne bi smel obravnavati zahtev izključno vojaške narave.

(9) Zahteve civilnih in vojaških uporabnikov SSA so bile opredeljene v delovnem dokumentu služb Komisije „Visoke evropske zahteve civilnih in vojaških uporabnikov glede spremljanja razmer v vesolju“14, ki so ga države članice v Političnem in varnostnem odboru Sveta potrdile 18. novembra 201115. Zagotavljanje storitev SST bi moralo služiti tako v civilne kot vojaške namene. Opraviti bi bilo treba poglobljeno analizo o tem, kakšno korist bodo vojaške zmogljivosti držav članic EU imele od storitev SST, pa tudi o prispevku teh storitev k zaščiti izvajanja sporazuma o vesolju.

__________________

__________________

14 SEC(2011)1247 final z dne 12. oktobra 2011.

14 SEC(2011)1247 final z dne 12. oktobra 2011.

15 Dokument Sveta 15715/11, 24.10.2011.

15 Dokument Sveta 15715/11, 24.10.2011.

Predlog spremembe  8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Satelitski center Evropske unije (EUSC), agencija Unije, ustanovljena s Skupnim ukrepom Sveta z dne 20. julija 2001 o ustanovitvi Satelitskega centra Evropske unije (2001/555/SZVP)16, ki civilnim in vojaškim uporabnikom zagotavlja geoprostorske slikovne informacijske storitve in izdelke z različnimi stopnjami tajnosti, bi bil lahko odgovoren za delovanje in zagotavljanje storitev SST. Izkušnje centra na področju ravnanja z zaupnimi informacijami v varnem okolju in njegove tesne institucionalne povezave z državami članicami so zelo koristne za izboljšanje zagotavljanja storitev SST. Pogoj za sodelovanje EUSC v podpornem programu SST je sprememba Skupnega ukrepa Sveta, ki trenutno ne določa delovanja EUSC na področju SST.

(11) Satelitski center Evropske unije (EUSC), agencija Unije, ustanovljena s Skupnim ukrepom Sveta z dne 20. julija 2001 o ustanovitvi Satelitskega centra Evropske unije (2001/555/SZVP)16, ki civilnim in vojaškim uporabnikom zagotavlja geoprostorske slikovne informacijske storitve in izdelke z različnimi stopnjami tajnosti, bi bil lahko odgovoren za delovanje in zagotavljanje storitev SST. Izkušnje centra na področju ravnanja s tajnimi informacijami v varnem okolju in njegove tesne institucionalne povezave z državami članicami so zelo koristne za izboljšanje zagotavljanja storitev SST. Pogoj za sodelovanje EUSC v podpornem programu SST je sprememba Skupnega ukrepa Sveta, ki trenutno ne določa delovanja EUSC na področju SST.

__________________

__________________

16 UL L 200, 25.7.2001, str. 5.

16 UL L 200, 25.7.2001, str. 5.

Predlog spremembe  9

Predlog sklepa

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Pri ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, bi bilo treba upoštevati določbe naslova V Pogodbe o Evropski uniji.

Predlog spremembe  10

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) „sodelujoča država članica“ pomeni državo članico EU, ki sodeluje pri podpornem programu SST na podlagi odločitve Komisije in sporazuma o sodelovanju, sklenjenega s Satelitskim centrom Evropske unije;

Predlog spremembe  11

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) „nacionalni senzor“ pomeni senzor, ki ga izključno nadzoruje ena ali več držav članic.

Predlog spremembe  12

Predlog sklepa

Člen 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilji podpornega programa SST so podpora ukrepom za vzpostavitev zmogljivosti SST in podpora zlasti:

Cilji podpornega programa SST so podpora ukrepom za vzpostavitev in ohranjanje zmogljivosti SST in podpora zlasti:

Predlog spremembe  13

Predlog sklepa

Člen 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vzpostavitvi in delovanju funkcije senzorjev, ki je sestavljena iz mreže obstoječih zemeljskih ali vesoljskih nacionalnih senzorjev za raziskovanje in sledenje vesoljskih objektov;

(a) vzpostavitvi, delovanju in okrepitvi funkcije senzorjev, ki je sestavljena iz mreže obstoječih zemeljskih ali vesoljskih nacionalnih senzorjev za opazovanje vesoljskih objektov in sledenje tem objektom;

Predlog spremembe  14

Predlog sklepa

Člen 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) vzpostavitvi in delovanju funkcije obdelave za obdelavo in analizo podatkov SST, ki jih zberejo senzorji, vključno z zmožnostjo odkrivanja in opredelitve vesoljskih objektov ter vzpostavitve in vodenja kataloga teh objektov;

(b) vzpostavitvi, delovanju in okrepitvi funkcije obdelave za obdelavo in analizo podatkov SST, ki jih zberejo senzorji, vključno z zmožnostjo odkrivanja in opredelitve vesoljskih objektov ter vzpostavitve in vodenja kataloga teh objektov;

Predlog spremembe  15

Predlog sklepa

Člen 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) ustanovitvi in delovanju službe, ki bo zagotavljala storitve SST upravljavcem vesoljskih plovil in javnim organom.

(c) ustanovitvi, delovanju in okrepitvi službe, ki bo zagotavljala storitve SST upravljavcem vesoljskih plovil in javnim organom.

Predlog spremembe  16

Predlog sklepa

Člen 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) okrepitvi mreže iz odstavka (a) z vključevanjem novih ali izboljšanjem obstoječih nacionalnih senzorjev.

Predlog spremembe  17

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Storitve SST se zagotavljajo državam članicam, Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, javnim in zasebnim upravljavcem vesoljskih plovil ter javnim organom, ki delujejo na področju civilne zaščite. Storitve SST se zagotavljajo v skladu z določbami o uporabi in izmenjavi podatkov in informacij SST iz člena 9.

2. Storitve SST se zagotavljajo državam članicam, Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, Evropski vesoljski agenciji, javnim in zasebnim upravljavcem vesoljskih plovil ter javnim organom, ki delujejo na področju civilne zaščite in varnosti. Zagotavljajo se lahko tudi za države, ki niso del Unije, če se Parlament strinja z ustreznim sporazumom v ta namen. Storitve SST so na voljo tudi upravljavcem vojaških satelitov. Storitve SST se zagotavljajo v skladu z določbami o uporabi in izmenjavi podatkov in informacij SST iz člena 9.

Predlog spremembe  18

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Sodelujoče države članice, EUSC in Komisija niso odgovorne za škodo, ki je posledica pomanjkanja ali prekinitve zagotavljanja storitev SST, zamude pri zagotavljanju teh storitev ali netočnosti informacij, ki se zagotovijo preko storitev SST.

3. Sodelujoče države članice, EUSC in Komisija, pa tudi organizacije, ki jim naročijo izvajanje storitev SST, niso odgovorne za škodo, ki je posledica pomanjkanja ali prekinitve zagotavljanja storitev SST, zamude pri zagotavljanju teh storitev ali netočnosti informacij, ki se zagotovijo preko storitev SST.

Predlog spremembe  19

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) poleg tega zagotovi potreben dialog in usklajevanje v sodelovanju z ustreznimi akterji, kot sta Evropska obrambna agencija (EDA) in Evropska vesoljska agencija (ESA), da bi uskladili vojaške in civilne vesoljske programe ter pobude, predvsem pa zagotovili sinergijo na področju varnosti;

Predlog spremembe  20

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb) spodbuja sodelovanje držav članic pri podpornem programu SST.

Predlog spremembe  21

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) da imajo v lasti senzorje SST ter ustrezne tehnične in človeške vire za delovanje teh senzorjev ali zmogljivosti za obdelavo podatkov;

(a) da imajo v lasti senzorje SST ali zmogljivosti za obdelavo podatkov SST ter ustrezne tehnične in človeške vire za delovanje teh senzorjev;

Predlog spremembe  22

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice, ki izpolnjujejo merila iz odstavka 1 in ki so pogodbenice sporazuma iz člena 10, so upravičene do finančnega prispevka iz podpornega programa SST. Komisija na svoji spletni strani objavi in posodablja seznam držav članic.

4. Države članice, ki izpolnjujejo merila iz odstavka 1 in ki so pogodbenice sporazuma iz člena 10, so upravičene do finančnega prispevka iz podpornega programa SST. Komisija na svoji spletni strani objavi in posodablja seznam sodelujočih držav članic.

Predlog spremembe  23

Predlog sklepa

Člen 9 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za uporabo in izmenjavo podatkov in informacij SST za namene doseganja ciljev iz člena 3 veljajo naslednja pravila:

1. Za uporabo in izmenjavo podatkov in informacij SST za namene doseganja ciljev iz člena 3 veljajo naslednja pravila:

Predlog spremembe  24

Predlog sklepa

Člen 9 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) prepreči se nepooblaščeno razkrivanje podatkov in informacij, dovolijo pa se učinkovite operacije in povečana uporaba pridobljenih informacij;

(a) prepreči se nepooblaščeno razkrivanje podatkov in informacij SST, dovolijo pa se učinkovite operacije in povečana uporaba pridobljenih informacij SST;

Predlog spremembe  25

Predlog sklepa

Člen 9 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) zagotovi se varnost podatkov SST;

(b) zagotovi se varnost podatkov SST;

Predlog spremembe  26

Predlog sklepa

Člen 9 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) podatki in informacije SST, pridobljeni v okviru podpornega programa SST, se dajo na razpolago glede na potrebo po seznanitvi z njimi, in sicer tudi tretjim državam, mednarodnim organizacijam in drugim tretjim stranem, v skladu z navodili in varnostnimi pravili avtorja informacij SST ter lastnika zadevnega vesoljskega objekta in ob upoštevanju priporočil „Podatkovna politika za spremljanje razmer v vesolju – priporočila o varnostnih vidikih“, ki jih je potrdil Varnostni odbor Sveta19a;

 

______________

 

19a CS 14698/12, 9.10.2012

Predlog spremembe  27

Predlog sklepa

Člen 9 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) informacije, pridobljene v okviru podpornega programa SST, se dajo na razpolago glede na potrebo po seznanitvi z njimi, v skladu z navodili in varnostnimi pravili avtorja informacij ter lastnika zadevnega vesoljskega objekta.

črtano

Predlog spremembe  28

Predlog sklepa

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Komisija sprejme potrebne izvedbene sklepe v zvezi z uporabo in izmenjavo podatkov in informacij SST, tudi v zvezi s sklenitvijo mednarodnih sporazumov o sodelovanju na področju izmenjave in uporabe podatkov in informacij SST. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

Predlog spremembe  29

Predlog sklepa

Člen 10 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice, ki izpolnjujejo merila iz člena 7(1), in EUSC sklenejo sporazum, ki določa pravila in mehanizme za njihovo sodelovanje pri doseganju ciljev iz člena 3. Ta sporazum zajema zlasti določbe o naslednjem:

Sodelujoče države članice in EUSC sklenejo sporazum, ki določa pravila in mehanizme za njihovo sodelovanje pri doseganju ciljev iz člena 3. Ta sporazum zajema zlasti določbe o naslednjem:

Predlog spremembe  30

Predlog sklepa

Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Spremljanje in ocenjevanje

Spremljanje, poročanje in vrednotenje

Predlog spremembe  31

Predlog sklepa

Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Komisija na začetku vsakega leta pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo. Poročilo vsebuje informacije o sodelovanju pri podpornem programu SST in ukrepih, ki jih podpira ta program, razvoju omrežja SST in zagotavljanju storitev, izmenjavi in uporabi podatkov in informacij SST ter o mednarodnih sporazumih o sodelovanju, sklenjenih v prejšnjem letu, in delovnem programu za tekoče leto.

Predlog spremembe  32

Predlog sklepa

Člen 13 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija do 1. julija 2018 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži ocenjevalno poročilo o izvajanju podpornega programa SST. To poročilo vsebuje priporočila o podaljšanju, spremembi ali opustitvi ukrepov, ki jih podpira podporni program SST, ob upoštevanju naslednjega:

2. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto predloži ocenjevalno poročilo o izvajanju podpornega programa SST. To poročilo vsebuje priporočila o podaljšanju, spremembi ali opustitvi ukrepov, ki jih podpira podporni program SST, ob upoštevanju naslednjega:

POSTOPEK

Naslov

Podporni program za nadzor in sledenje v vesolju

Referenčni dokumenti

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

14.3.2013

Pripravljavec mnenja

Datum imenovanja

Michael Gahler

21.3.2013

Obravnava v odboru

14.10.2013

 

 

 

Datum sprejetja

21.11.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

5

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Susy De Martini, Michael Gahler, Marieta Gianaku (Marietta Giannakou), Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva), Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Inese Vaidere, Nikola Vuljanić, Boris Zala, Karim Zéribi

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Jean Roatta

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Claudette Abela Baldacchino, Hiltrud Breyer, Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli), Marie-Christine Vergiat

MNENJE Odbora za proračun (15.11.2013)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi podpornega programa za nadzor in sledenje v vesolju
(COM(2013)0107 – C7‑0061/2013 – 2013/0064(COD))

Pripravljavka mnenja: Maria Da Graça Carvalho

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predlaganega programa je prispevati k vzpostavitvi evropskih zmogljivosti za nadzor in sledenje v vesolju (SST), s katerimi naj bi preprečevali in spremljali vse večjo nevarnost trkov med vesoljsko infrastrukturo in vesoljskimi plovili ali odpadki. Države članice naj bi prispevale svoje senzorske naprave, Unija pa bi zagotovila okvir in finančni prispevek ter s tem poskrbela za osrednje tri funkcije: omrežje senzorjev, obdelavo podatkov, storitve za uporabnike. Program bi zaradi varnosti za sistem vodila EU, ne pa Evropska vesoljska agencija.

Pripravljavka mnenja predlaga, da bi ta strateški projekt podprli, saj je odločilnega pomena za neodvisnost in varnost pomembnih evropskih sredstev, med drugim tudi za obsežna projekta EU – EGNOS/Galileo in Copernicus.

Po njenem mnenju je najpomembnejše vprašanje financiranje podpornega programa SST. Osnutek uredbe namreč predvideva, da bi se finančna sredstva pridobila iz drugih programov s tega področja, in sicer popolnoma v skladu s pravno podlago. A čeprav naj bi bila pomanjkljivost programov Galileo, Obzorje 2020 in Copernicus ter Sklada za notranjo varnost ravno pri prispevkih, osnutek pravnega akta še ne zajema programa Copernicus in tudi obseg posameznih prispevkov v njem ni jasen. Osnutek ne zajema niti zneska, navedenega v obrazložitvenem memorandumu Komisije, namreč 70 milijonov EUR v sedmih letih. Poleg tega niso natančno razčlenjena proračunska sredstva EU za glavne predvidene naloge.

Pripravljavka mnenja želi te pomanjkljivosti odpraviti, zato je vstavila zgornjo mejo zneska in zagotovila, da bosta tako EGNOS/Galileo kot Copernicus, ki bosta glavna upravičenca zmogljivosti SST, tudi največ prispevala vanj – drugi programi pa naj bi bili zgolj pomožni. Zlasti uporaba sredstev programa Obzorje 2020 bi morala biti strogo omejena na njegovo področje – raziskave na področju varnosti in vesolja. Pripravljavka mnenja tudi predlaga, da bi sredstva porazdelili med tri glavne naloge, ki naj bi jih zagotavljal program SST. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, da bi razjasnila ureditev financiranja in prednostne naloge ter po potrebi močno spremenila specifikacijo stroškov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Točne informacije o naravi, specifikacijah in lokaciji določenih vesoljskih objektov lahko vplivajo na varnost Evropske unije ali njenih držav članic. Zato bi bilo treba pri vzpostavitvi in delovanju mreže senzorjev SST, zmogljivosti za obdelavo in analizo podatkov SST in zagotavljanju storitev SST upoštevati ustrezne varnostne pomisleke. Zato je treba v tem sklepu določiti splošne določbe o uporabi in varni izmenjavi podatkov in informacij SST med državami članicami, EUSC in prejemniki storitev SST. Poleg tega morata Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje določiti usklajevalne mehanizme, ki so potrebni za obravnavo zadev, povezanih z varnostjo podpornega programa SST.

(12) Točne informacije o naravi, specifikacijah in lokaciji določenih vesoljskih objektov lahko vplivajo na varnost Evropske unije ali njenih držav članic. Zato bi bilo treba pri vzpostavitvi in delovanju mreže senzorjev SST, zmogljivosti za obdelavo in analizo podatkov SST in zagotavljanju storitev SST upoštevati ustrezne varnostne pomisleke. Zato je treba v tem sklepu določiti splošne določbe o uporabi in varni izmenjavi podatkov in informacij SST med državami članicami, EUSC in prejemniki storitev SST. Za to bi bilo treba uporabiti obstoječo infrastrukturo in strokovno znanje, da se prepreči podvajanje in ustvarijo prihranki in sinergija. Poleg tega morata Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje določiti usklajevalne mehanizme, ki so potrebni za obravnavo zadev, povezanih z varnostjo podpornega programa SST.

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Podporni program SST bi morala financirati Unija v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije18. Sredstva Unije za podporni program SST bi bilo treba črpati iz zadevnih programov, ki so predvideni v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014-2020.

(15) Podporni program SST bi morala financirati Unija v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije18. Znesek sredstev Unije za podporni program SST bi moral biti 70 milijonov EUR v tekočih cenah. Črpati bi jih bilo treba predvsem iz programov, ki so v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 predvideni za vesoljsko politiko, torej EGNOS/Galileo in Copernicus, in sicer iz posebnih proračunskih vrstic v teh programih, obenem pa bi morali zagotoviti, da ne bi bili ogroženi cilji teh programov. V nekaterih primerih bi morali biti mogoči tudi prispevki iz Sklada za notranjo varnost in programa Obzorje 2020, vendar strogo omejeno na ukrepe, določene v temeljnih aktih in povezane z zaščito kritične infrastrukture oziroma raziskav na področju varnosti in vesolja. Zvišani prispevek Unije bi se moral prerazporediti iz programov Galileo in Copernicus.

______________

________________

18 UL L 298, 26.10.2012, str.1.

18 UL L 298, 26.10.2012, str.1.

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Zaradi jasnosti in odgovornosti bi bilo treba zgornjo mejo zneska razčleniti po kategorijah glede na cilje te uredbe. Komisija bi morala imeti možnost prerazporediti sredstva med cilji, in če bi odstopanje preseglo pet odstotnih točk, bi to morala storiti z delegiranimi akti. Sprejeti bi morala tudi delegirane akte, s katerimi bi natančno opredelila ureditev financiranja in prednostne naloge, ki bi se morale odražati v delovnem programu.

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija:

1. Komisija:

(a) upravlja sredstva, ki se črpajo za podporni program SST, in zagotavlja izvajanje podpornega programa SST;

(a) upravlja sredstva, ki se črpajo za podporni program SST, in zagotavlja izvajanje podpornega programa SST, obenem pa zagotavlja preglednost in jasnost glede različnih virov financiranja;

(b) sprejme ukrepe za določitev, nadzor, zmanjšanje in spremljanje tveganj, povezanih s programom;

(b) sprejme ukrepe za določitev, nadzor, zmanjšanje in spremljanje tveganj, povezanih s programom;

(c) skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje vzpostavi potrebne usklajevalne mehanizme za zagotovitev varnosti programa.

(c) skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje vzpostavi potrebne usklajevalne mehanizme za zagotovitev varnosti programa.

Predlog spremembe  5

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Komisija zagotovi dopolnjevanje med podpornim program SST in raziskovalnimi dejavnostmi, povezanimi z zaščito vesoljske infrastrukture, ki se izvajajo v okviru programa Obzorje 2020, vzpostavljenega z [doda se sklic na uredbo o programu Obzorje 2020, ko bo sprejeta]. Omogoči tudi njegovo dopolnjevanje z drugimi evropskimi in mednarodnimi dejavnostmi na tem področju.

Obrazložitev

Predlog spremembe naj bi v pravnem besedilu zajel besedilo, ki je doslej samo v uvodnih izjavah.

Predlog spremembe  6

Predlog sklepa

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Satelitski center Evropske unije (EUSC) sodeluje pri doseganju cilja iz točke (c) člena 3 in je upravičen do finančnega prispevka iz podpornega programa SST, pod pogojem, da sklene sporazum iz člena 10.

1. Pod pogojem, da se spremeni njegov temeljni akt, Satelitski center Evropske unije (EUSC) sodeluje pri doseganju cilja iz točke (c) člena 3 in je upravičen do finančnega prispevka iz podpornega programa SST, pod pogojem, da sklene sporazum iz člena 10.

Predlog spremembe  7

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Sredstva Unije za podporni program SST se črpajo iz drugih programov, ki so predvideni v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, v popolni skladnosti z njihovo pravno podlago. Ustrezni programi, iz katerih bi se lahko črpala sredstva, zajemajo programe, vzpostavljene z naslednjimi akti:

1. Prispevek Unije za podporni program SST za obdobje 2014–2020 je 70 milijonov EUR v tekočih cenah, v enakovrednih deležih pridobi pa se predvsem iz programov, vzpostavljenih z naslednjimi akti:

(a) Uredbo (EU) št. […] Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi in obratovanju evropskih satelitskih navigacijskih sistemov, člen 1, člen 3(c) in (d) ter člen 4;

(a) Uredbo (EU) št. […] Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi in obratovanju evropskih satelitskih navigacijskih sistemov, člen 1, člen 3(c) in (d) ter člen 4;

 

(aa) Uredba (EU) št. […] Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Copernicus, člen 5(c).

(b) Sklepom Sveta št. […] o uvedbi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020, člen 2(2)(b) in (c), del II Priloge, točka 1.6.2 (d), in del III Priloge, točka 6.3.4;

Del prispevka se lahko do neke mere in v skladu s temeljnimi akti pridobi iz programov, vzpostavljenih z Uredbo (EU) št. […] Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta finančne podpore na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter kriznega upravljanja v okviru Sklada za notranjo varnost, člen 3(2)(b) in (3)(e).

(c) Uredbo (EU) št. […] Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta finančne podpore na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter kriznega upravljanja v okviru Sklada za notranjo varnost, člen 3(2)(b) in (3)(e).

 

Predlog spremembe  8

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Odobritve krijejo cilje, opredeljene v členu 3, kot sledi:

 

(a) funkcija senzorjev [X] %;

 

(b) funkcija obdelave [X %];

 

(c) služba SST [X %].

Predlog spremembe  9

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Če je treba od dodelitev za posamezni cilj odstopati za več kot pet odstotnih točk, se na Komisijo prenese pooblastilo, da v skladu s členom 14 a sprejme delegirane akte, da popravi porazdelitev.

 

Predlog spremembe  10

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c. Na Komisijo se v skladu s členom 14a prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z natančno opredelitvijo ureditve financiranja in prednostnih nalog, ki se morajo odražati v delovnem programu, kakor je določeno v členu 6. Komisija sprejme delegirani akt v prvem letu po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  11

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Letna odobrena proračunska sredstva odobri proračunski organ v okviru omejitev, predvidenih za to dejavnost v programih, iz katerih se črpajo finančna sredstva.

2. Letna odobrena proračunska sredstva odobri proračunski organ v okviru omejitev, predvidenih za to dejavnost v programih, iz katerih se črpajo finančna sredstva. Zvišani prispevek Unije se prerazporedi iz programov Galileo in Copernicus.

Predlog spremembe  12

Predlog sklepa

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija spremlja izvajanje podpornega programa SST.

1. Komisija spremlja izvajanje podpornega programa SST in o tem vsako leto poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe  13

Predlog sklepa

Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 14a

 

Izvajanje pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo z datumom začetka veljavnosti te uredbe.

 

3. Pooblastilo iz člena 11 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Preklic začne veljati dan po objavi odločitve v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem hkrati obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 11, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Obrazložitev

Vsebuje ustrezne določbe o delegiranih aktih.

POSTOPEK

Naslov

Podporni program za nadzor in sledenje v vesolju

Referenčni dokumenti

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

4.7.2013

Pripravljavka mnenja

Datum imenovanja

Maria Da Graça Carvalho

10.6.2013

Datum sprejetja

14.11.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Alda Sousa, Peter Šťastný

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

POSTOPEK

Naslov

Podporni program za nadzor in sledenje v vesolju

Referenčni dokumenti

COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Datum predložitve EP

28.2.2013

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

14.3.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

14.3.2013

BUDG

4.7.2013

ENVI

14.3.2013

TRAN

14.3.2013

 

REGI

14.3.2013

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ENVI

21.3.2013

TRAN

22.4.2013

REGI

23.3.2013

 

Poročevalka

Datum imenovanja

Amelia Andersdotter

18.4.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

2.9.2013

5.11.2013

 

 

Datum sprejetja

16.12.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Caspary, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

María Auxiliadora Correa Zamora

Datum predložitve

16.1.2014