BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdning)

16.1.2014 - (COM(2013)0162 – C7‑0088/2013 – 2013/0089(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Cecilia Wikström
(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 87)


Procedure : 2013/0089(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0032/2014
Indgivne tekster :
A7-0032/2014
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdning)

(COM(2013)0162 – C7‑0088/2013 – 2013/0089(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0162),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0088/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 2013[1],

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[2],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0032/2014),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, stk. 1,

Begrundelse

Der bør henvises til det fuldstændige retsgrundlag.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) I sine konklusioner af 25. maj 2010 vedrørende den kommende reform af varemærkesystemet i Den Europæiske Union20 opfordrede Rådet Kommissionen til at forelægge forslag til ændring af forordning (EF) nr. 207/2009 og direktiv 2008/95/EF. I den forbindelse bør en revision af sidstnævnte omfatte foranstaltninger til at opnå større overensstemmelse med forordning (EF) nr. 207/2009, hvilket således vil reducere antallet af divergerende bestemmelser i det europæiske varemærkesystem som helhed.

(5) I sine konklusioner af 25. maj 2010 vedrørende den kommende reform af varemærkesystemet i Den Europæiske Union20 opfordrede Rådet Kommissionen til at forelægge forslag til ændring af forordning (EF) nr. 207/2009 og direktiv 2008/95/EF. I den forbindelse bør en revision af sidstnævnte omfatte foranstaltninger til at opnå større overensstemmelse med forordning (EF) nr. 207/2009, hvilket således vil reducere antallet af divergerende bestemmelser i det europæiske varemærkesystem som helhed og samtidig bevare national varemærkebeskyttelse som en attraktiv mulighed for ansøgere. I denne sammenhæng bør komplementariteten mellem EU-varemærkesystemet og de nationale varemærkesystemer sikres.

____________

____________

20 EUT c 140 af 29.5.2010, s. 22.

20 EUT C 140 af 29.5.2010, s. 22.

Begrundelse

Det er vigtigt at bemærke den komplementære karakter af national og EU-varemærkebeskyttelse.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Det er af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker nyder samme beskyttelse under alle medlemsstaternes retssystemer, og at beskyttelsen af varemærker på nationalt plan er den samme som beskyttelsen af EU-varemærker. I tråd med den omfattende beskyttelse, der ydes til velkendte EU-varemærker i Unionen, bør der også på nationalt plan gives omfattende beskyttelse til alle registrerede velrenommerede varemærker i den pågældende medlemsstat.

(Vedrører ikke den danske tekst)

 

 

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Med henblik herpå bør der udarbejdes en liste med eksempler på tegn, der kan tænkes at udgøre et varemærke, hvis de kan anvendes til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. For at opfylde målsætningerne med varemærkeregistreringssystemet, som er at opnå retssikkerhed og sikre god forvaltning, er det også vigtigt at kræve, at det pågældende tegn er af en sådan art, at det kan gengives på en sådan måde, at det er muligt præcist at bestemme det, der er genstand for beskyttelse. Det bør derfor være muligt at gengive et tegn på en passende måde, og derfor ikke nødvendigvis på grafisk vis, så længe gengivelsen giver tilstrækkelige garantier i den henseende.

(13) Med henblik herpå bør der udarbejdes en liste med eksempler på tegn, der kan tænkes at udgøre et varemærke, hvis de kan anvendes til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. For at opfylde målsætningerne med varemærkeregistreringssystemet, som er at opnå retssikkerhed og sikre god forvaltning, er det også vigtigt at kræve, at det pågældende tegn er af en sådan art, at det kan gengives i registret på en måde, som er tydelig, præcis, selvstændig, lettilgængelig, holdbar og objektiv. Det bør derfor være muligt at gengive et tegn på en passende måde, og derfor ikke nødvendigvis på grafisk vis, så længe gengivelsen anvender almindeligt tilgængelig teknologi og giver tilstrækkelige garantier i den henseende.

Begrundelse

Det bør præciseres, at gengivelsen kan foreligge i en hvilken som helst form, så længe den anvender almindeligt tilgængelig teknologi.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Af hensyn til retssikkerheden og for klarhedens skyld er det nødvendigt at præcisere, at det ikke kun er i tilfælde af lighed, men også i tilfælde af et identisk tegn, der anvendes til identiske varer eller tjenesteydelser, at der bør gives beskyttelse til et varemærke, såfremt og i det omfang varemærkets væsentligste funktion, som er at sikre de pågældende varers eller tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse, påvirkes negativt.

udgår

Begrundelse

Udgår som følge af sletningen i artikel 10.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) For at styrke varemærkebeskyttelsen og bekæmpe forfalskning mere effektivt bør indehaveren af et registreret varemærke have ret til at forhindre tredjemand i at bringe varer ind i en medlemsstats toldområde, uden at de er overgået til fri omsætning dér, når sådanne varer kommer fra tredjelande og uden tilladelse er forsynet med et varemærke, der i det væsentligste er identisk med det varemærke, der er registreret for sådanne varer.

(22) For at styrke varemærkebeskyttelsen og bekæmpe forfalskning mere effektivt bør indehaveren af et registreret varemærke have ret til at forhindre tredjemand i at bringe forfalskede varer ind i en medlemsstats toldområde, uden at de er overgået til fri omsætning dér, når sådanne varer kommer fra tredjelande og uden tilladelse er forsynet med et varemærke, der i det væsentligste er identisk med det varemærke, der er registreret for sådanne varer. Denne bestemmelse bør ikke skade den lovlige handel med varer, der lovligt kan markedsføres i bestemmelseslandene. For ikke at hæmme strømmen af lovlige varer bør denne bestemmelse derfor ikke finde anvendelse, hvis den pågældende tredjemand godtgør, at det endelige bestemmelsessted for varerne er et land uden for Unionen, og hvis indehaveren af ​​varemærket ikke kan bevise, at hans varemærke også er gyldigt registreret i dette endelige bestemmelsesland. Når det endelige bestemmelsesland endnu ikke er fastlagt, bør indehaveren af ​​EU-varemærket have ret til at forhindre tredjemand i at bringe varerne ud af Unionen igen, medmindre den pågældende tredjemand godtgør, at det endelige bestemmelsessted for varerne er et land uden for Unionen, og indehaveren af ​​varemærket ikke kan bevise, at hans varemærke også er gyldigt registreret i dette endelige bestemmelsesland. Denne bestemmelse bør heller ikke berøre Unionens ret til at fremme tredjelandes adgang til medicin samt overholdelsen af WTO-reglerne, især GATT-aftalens artikel V om transitfrihed.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) Indehaveren af et varemærke bør have ret til at træffe de relevante retlige foranstaltninger, herunder bl.a. ret til at anmode de nationale toldmyndigheder om at træffe foranstaltninger vedrørende varer, som angiveligt krænker indehaverens rettigheder, såsom tilbageholdelse og tilintetgørelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/201323a. Toldmyndighederne bør også gennemføre de relevante procedurer i henhold til forordning (EF) 608/2013 på anmodning fra rettighedsindehavere og på baggrund af kriterier for risikoanalyse.

 

________

 

23a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 (EUT L 181 af 28.6.2013, s. 15).

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22b) Det fastslås i artikel 28 i forordning (EU) nr. 608/2013, at en rettighedshaver bl.a. er erstatningsansvarlig over for ihændehaveren af varerne, hvis det senere fastslås, at de pågældende varer ikke krænker en intellektuel ejendomsrettighed.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 22 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22c) Medlemsstaterne bør træffe hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at sikre en smidig transit af generiske lægemidler. Indehaveren af et varemærke bør derfor ikke have ret til at forhindre tredjemand i inden for rammerne af en erhvervsaktivitet at bringe varer ind i en medlemsstats toldområde på baggrund af opfattede eller faktiske ligheder mellem det internationale fællesnavn (INN) for det virksomme stof i lægemidler og et registreret varemærke.

 

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Med henblik på mere effektivt at forhindre indførsel af varer, der betegner en krænkelse, navnlig i forbindelse med salg over internettet, bør patenthaveren have ret til at forbyde import af sådanne varer til Unionen, hvis det kun er afsenderen af varerne, som handler i erhvervsmæssigt øjemed.

(23) Med henblik på mere effektivt at forhindre indførsel af forfalskede varer, navnlig i forbindelse med salg over internettet leveret i små forsendelser som defineret i forordning (EU) nr. 608/2013, bør indehaveren af et gyldigt registreret varemærke have ret til at forbyde import af sådanne varer til Unionen, hvis det kun er afsenderen af de forfalskede varer, som handler i erhvervsmæssigt øjemed. Når der træffes sådanne foranstaltninger, bliver de personer eller enheder, der har bestilt varerne, informeret om årsagen til foranstaltningerne og deres lovfæstede rettigheder over for afsenderen.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29) Varemærker opfylder kun deres formål, som er at individualisere varer eller tjenesteydelser og give forbrugerne mulighed for at træffe et informeret valg, når de faktisk anvendes på markedet. Kravet om, at et varemærke faktisk skal anvendes, er også nødvendigt for at reducere antallet af varemærker, der registreres og kræver beskyttelse i Unionen, og derved også antallet af konflikter imellem disse. Det er derfor særdeles vigtigt at kræve, at de registrerede varemærker rent faktisk bruges i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, for hvilke de er registreret, eller, hvis de ikke bruges, at de kan fortabes.

(29) Varemærker opfylder kun deres formål, som er at individualisere varer eller tjenesteydelser og give forbrugerne mulighed for at træffe et informeret valg, når de faktisk anvendes på markedet. Kravet om, at et varemærke faktisk skal anvendes, er også nødvendigt for at reducere antallet af varemærker, der registreres og kræver beskyttelse i Unionen, og derved også antallet af konflikter imellem disse. Det er derfor særdeles vigtigt at kræve, at de registrerede varemærker rent faktisk bruges i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, for hvilke de er registreret, eller at de kan fortabes, hvis de ikke bruges inden for en frist på fem år fra registreringsdatoen.

Begrundelse

Denne tilføjelse tilpasser betragtningen til direktivets artikel 16, stk. 1, om tilnærmelse af medlemsstaternes varemærkelovgivning. Denne ændring gør det endvidere muligt at forankre EU's vision om at beskytte de små og mellemstore virksomheders kreativitet ved at give dem tid til at udvikle sig for at beskytte deres varemærke.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34) For at forbedre og fremme adgangen til varemærkebeskyttelse og for at øge retssikkerhed og retlig forudsigelighed bør proceduren for registrering af varemærker i medlemsstaterne være effektiv og gennemsigtig, ligesom den bør foretages efter regler svarende til dem, der gælder for EU-varemærker. For at opnå et konsekvent og afbalanceret varemærkesystem på både nationalt plan og EU-plan, bør alle medlemsstaternes centrale kontorer med ansvar for industriel ejendomsret derfor begrænse deres ex officio-kontrol af, hvorvidt en varemærkeansøgning kan registreres, til kun at undersøge, om der foreligger en absolut grund til afslag. Dette bør imidlertid ikke berøre disse kontorers ret til efter anmodning fra ansøgerne at foretage søgning af eventuelle ældre rettigheder, når dette udelukkende er til information og uden at det berører eller har bindende virkning med hensyn til den efterfølgende registreringsprocedure, herunder indsigelse.

(34) For at forbedre og fremme adgangen til varemærkebeskyttelse og for at øge retssikkerhed og retlig forudsigelighed bør proceduren for registrering af varemærker i medlemsstaterne være effektiv og gennemsigtig, ligesom den bør foretages efter regler svarende til dem, der gælder for EU-varemærker. Medlemsstaterne bør frit kunne afgøre, om der skal foretages ex officio-kontrol af relative hindringer for registrering.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46a) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 og afgav udtalelse den 11. juli 201323b.

 

_________

 

Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på varemærker for varer og tjenesteydelser, det være sig individuelle mærker, fællesmærker, garantimærker eller certificeringsmærker, der er registreret eller søgt registrering af i en medlemsstat eller hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret, eller som er indført i et internationalt register med retsvirkning i en medlemsstat.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) "agentur" det Europæiske Varemærkeagentur, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EF) nr. 207/2009

b) "agentur" Den Europæiske Unions Agentur for Intellektuel Ejendomsret, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EF) nr. 207/2009

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Begrundelse

Ændring, der afspejler agenturets ændrede betegnelse.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) "ældre varemærker":

 

i) varemærker af følgende kategorier, hvis anmeldelsesdato ligger før datoen for ansøgningen om varemærket, eventuelt under hensyntagen til den prioritet, der gøres gældende til støtte for disse varemærker:

 

- EU-varemærker

 

- varemærker, der er registreret i den pågældende medlemsstat eller, for så vidt angår Belgien, Nederlandene og Luxembourg, hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret

 

- varemærker, som er genstand for en international registrering med virkning i den pågældende medlemsstat

 

ii) EU-varemærker, for hvilke der i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 207/2009 med fuld ret påberåbes anciennitet i forhold til et af de i nr. i), andet og tredje led, omhandlede varemærker, også selv om der er givet afkald på sidstnævnte, eller det er bortfaldet

 

iii) ansøgninger om de under nr. i) og ii) omhandlede varemærker med forbehold af deres registrering

 

 

iv) varemærker, som på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om varemærket, eventuelt tidspunktet for den prioritet, der gøres gældende til støtte for ansøgningen om varemærket, er "vitterlig kendt" i den pågældende medlemsstat i den i artikel 6b i Pariserkonventionen angivne betydning.

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring. Med henblik på at formulere en velstruktureret tekst flyttes definitionen i den foreslåede artikel 5, stk. 2, til artikel 2 om definitioner.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) "garantimærke eller certificeringsmærke": et varemærke, som ved ansøgningen om registrering betegnes som sådant, og som er egnet til at skelne varer eller tjenesteydelser, der er certificeret af varemærkeindehaveren med hensyn til geografisk oprindelse, materiale, fremstillingsmetode af varer eller ydelse af tjenesteydelser, kvalitet, nøjagtighed eller andre egenskaber, fra varer og tjenesteydelser, der ikke er det

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring. Med henblik på at formulere en velstruktureret tekst flyttes definitionerne i den foreslåede artikel 28 til artikel 2 om definitioner.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc) "fællesmærke": et varemærke, som ved ansøgningen om registrering betegnes som sådant, og som er egnet til at skelne varer eller tjenesteydelser, der hidrører fra medlemmerne af den sammenslutning, som er indehaver af mærket, fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser.

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring. Med henblik på at formulere en velstruktureret tekst flyttes definitionerne i den foreslåede artikel 28 til artikel 2 om definitioner.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et varemærke kan bestå af alle tegn, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, farver, varens form eller emballage, eller lyde, hvis de kan:

Et varemærke kan bestå af alle tegn, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, farver, varens form eller emballage, eller lyde, hvis der anvendes almindeligt tilgængelig teknologi, og de kan:

a) anvendes til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders

a) anvendes til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders og

b) gengives på en måde, der gør det muligt for de kompetente myndigheder og offentligheden at fastslå den nøjagtige genstand for den beskyttelse, der gives dets indehaver.

b) gengives i registret på en måde, der gør det muligt for de kompetente myndigheder og offentligheden at fastslå den nøjagtige genstand for den beskyttelse, der gives dets indehaver.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j) varemærker, som er udelukket fra registrering i henhold til EU-lovgivningen eller internationale aftaler, i hvilke Unionen er part, og som indeholder bestemmelser om beskyttelse af traditionelle udtryk for vin og garanterede traditionelle specialiteter.

j) varemærker, som er udelukket fra registrering i henhold til EU-lovgivningen eller internationale aftaler, i hvilke Unionen er part, og som indeholder bestemmelser om beskyttelse af spiritus, traditionelle udtryk for vin og garanterede traditionelle specialiteter.

Begrundelse

Bestemmelsen er uden tvivl til gavn for indehavere af geografiske betegnelser. Grunden til at nævne spiritus i denne bestemmelse ligger imidlertid i de geografiske betegnelser, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008. Det er nødvendigt at skelne dem fra andre geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 eller nr. 509/2006 af 20. marts 2006.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)       varemærker, der indeholder eller består af en tidligere sortsbetegnelse, der er registreret i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2100/9423c, og som vedrører samme type produkt.

 

____________

 

23c Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1).

Begrundelse

I det foreslåede ændringsforslag til forordningen om varemærker fastsættes det nu i artikel 7, stk. 1., litra l), at sortsbeskyttelse er en absolut registreringshindring. Denne regel er ikke indeholdt i direktivet, men det ville være hensigtsmæssigt at afspejle forordningen.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede:

udgår

a) i andre medlemsstater end dem, hvor ansøgningen om registrering er indgivet

 

b) når et varemærke på et fremmed sprog er oversat eller transkriberet til et alfabet eller et officielt sprog i en af medlemsstaterne.

 

Begrundelse

Det ville være uforholdsmæssigt og uigennemførligt i praksis at kræve, at de nationale kontorer skal undersøge absolutte registreringshindringer i alle nationale jurisdiktioner og på alle sprog i Unionen. Det ville desuden være i strid med princippet om multiterritorial licensering. For brugerne ville det kun medføre lidt eller ingen merværdi at få ansøgningen undersøgt for registreringshindringer i andre områder end det, hvor den ville være gyldig.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden datoen for ansøgning om registrering eller efter datoen for registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg.

5. Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden datoen for ansøgning om registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Et varemærke må ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden datoen for begæringen om ugyldighed, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved "ældre varemærker", som omhandlet i stk. 1, forstås:

udgår

a) varemærker af følgende kategorier, hvis anmeldelsesdato ligger før datoen for ansøgningen om varemærket, eventuelt under hensyntagen til den prioritet, der gøres gældende til støtte for disse varemærker:

 

i) EU -varemærker

 

ii) varemærker, der er registreret i den pågældende medlemsstat eller, for så vidt angår Belgien, Nederlandene og Luxembourg, hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret

 

iii) varemærker, som er genstand for en international registrering med virkning i den pågældende medlemsstat

 

b) EU -varemærker, for hvilke der i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 207/2009 med fuld ret påberåbes anciennitet i forhold til et af de i litra a), nr. ii) og iii), omhandlede varemærker, også selv om der er givet afkald på sidstnævnte, eller det er bortfaldet

 

c) ansøgninger om de under litra a) og b) omhandlede varemærker med forbehold af deres registrering

 

d) varemærker, som på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om varemærket, eventuelt tidspunktet for den prioritet, der gøres gældende til støtte for ansøgningen om varemærket, er "vitterlig kendt" i den pågældende medlemsstat i den i artikel 6b i Pariserkonventionen angivne betydning.

 

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring. Med henblik på at formulere en velstruktureret tekst flyttes definitionen i den foreslåede artikel 5, stk. 2, til artikel 2 om definitioner.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) hvis det er identisk med eller ligner et ældre varemærke, uanset om de varer eller de tjenesteydelser, for hvilke det gælder er identiske med eller af samme eller anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt i en medlemsstat, eller i tilfælde af et EU-varemærke, er velkendt i Unionen, og brugen af det yngre varemærke uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé

a) hvis det er identisk med eller ligner et ældre varemærke, uanset om de varer eller de tjenesteydelser, for hvilke det gælder, er identiske med eller af samme eller anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt i den medlemsstat, for hvilken der ansøges om registrering, eller i hvilken varemærket er registreret, eller i tilfælde af et EU-varemærke, er velkendt i Unionen, og brugen af det yngre varemærke uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé

Begrundelse

Der synes at være en formuleringsfejl, eftersom bestemmelsen ikke er forenelig med bestemmelsen i artikel 10, stk. 2, litra c. Formuleringen ville have indikeret, at et varemærke, der er velkendt i en anden medlemsstat, ville have været en hindring for et varemærke i den medlemsstat, for hvilken varemærket søges registreret (selv om dette varemærke ikke er velkendt i den pågældende medlemsstat). I dette ændringsforslag præciseres det, at der kun opstår en hindring som følge af, at nationale varemærker er velkendte inden for den samme medlemsstat.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) hvis det er undtaget fra registrering og ikke fortsat kan bruges i henhold til EU's lovgivning om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser.

udgår

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 45, stk. 2. Det foreslås at lade artikel 5, stk. 3, litra d), udgå, da denne begrundelse for afvisning allerede er fastsat i artikel 4, stk. 1, nr. i), og indehavere af en ret til oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser kan gøre indsigelse. Teknisk set er dette en mere korrekt løsning, som opfylder det samme formål, uden at der er behov for at ændre artikel 9, stk. 1, for så vidt angår ugyldighed som følge af samtykke.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan tillade, at varemærket under passende omstændigheder ikke udelukkes fra registrering eller erklæres ugyldigt, når indehaveren af det ældre varemærke eller andre ældre rettigheder giver sit samtykke til registreringen af det yngre mærke.

5. Medlemsstaterne skal tillade, at varemærket under passende omstændigheder ikke udelukkes fra registrering eller erklæres ugyldigt, når indehaveren af det ældre varemærke eller andre ældre rettigheder giver sit samtykke til registreringen af det yngre mærke.

Begrundelse

Det virker rimeligt at muliggøre registrering på grundlag af manglende relative registreringshindringer, hvis indehaveren af en ældre rettighed giver sit samtykke til registreringen af varemærket. Det synes ikke nødvendigt at gøre denne bestemmelse fakultativ for medlemsstaterne.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 8 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) når begæringen om ugyldighed er baseret på artikel 5, stk. 3, og det ældre varemærke ikke var velkendt, jf. artikel 5, stk. 3, på ansøgningsdatoen eller prioritetsdatoen for det registrerede varemærke.

c) når begæringen om ugyldighed er baseret på artikel 5, stk. 3, litra a), og det ældre varemærke ikke var velkendt, jf. artikel 5, stk. 3, litra a), på ansøgningsdatoen eller prioritetsdatoen for det registrerede varemærke.

Begrundelse

Eftersom dette punkt vedrører varemærkers omdømme, bør der kun henvises til litra a) i artikel 5, stk. 3.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En indehaver af et af de i artikel 5, stk. 2 og 3, omhandlede ældre varemærker, som i en medlemsstat i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke, der er registreret i denne medlemsstat, kan ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve dette yngre varemærke erklæret ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om det yngre varemærke er indgivet i ond tro.

1. En indehaver af et af de i artikel 5, stk. 2, og artikel 5, stk. 3, litra a), omhandlede ældre varemærker, som i en medlemsstat i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke, der er registreret i denne medlemsstat, kan ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve dette yngre varemærke erklæret ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om det yngre varemærke er indgivet i ond tro.

Begrundelse

Der bør kun henvises til litra a) i artikel 5, stk. 3, eftersom der henvises til ældre varemærker, der er velkendte.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Registreringen af et varemærke giver indehaveren en eneret.

 

1. Registreringen af et varemærke giver indehaveren en eneret.

2. Med forbehold af de rettigheder, som indehavere opnår inden ansøgningsdatoen eller prioritetsdatoen for det registrerede varemærke, kan indehaveren af et registreret varemærke forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn for så vidt angår varer eller tjenesteydelser, når:

2. Med forbehold af de rettigheder, som indehavere opnår inden ansøgningsdatoen eller prioritetsdatoen for det registrerede varemærke, kan indehaveren af et registreret varemærke forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn for så vidt angår varer eller tjenesteydelser, når:

a) tegnet er identisk med varemærket, og anvendes for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, og når en sådan anvendelse påvirker eller vil kunne påvirke varemærkets evne til at garantere varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse over for forbrugerne

a) tegnet er identisk med varemærket, og anvendes for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes for varer eller tjenesteydelser, der er af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret, når der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket

b) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes for varer eller tjenesteydelser, der er af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret, når der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket, uden at dette berører litra a)

c) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, uanset om det anvendes eller ej, for varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller har en lighed med eller ikke har en lighed med dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

c) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, uanset om det anvendes eller ej, for varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller har en lighed med eller ikke har en lighed med dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

3. Såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt, kan det især forbydes

3. Såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt, kan det især forbydes

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d) at anvende tegnet som handels- eller firmanavn eller en del af et handels- eller virksomhedens navn

d) at anvende tegnet som handels- eller firmanavn eller en del af et handels- eller virksomhedens navn

e) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed

e) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed

f) at anvende tegnet i sammenlignende reklame på en måde, der er i strid med direktiv 2006/114/EF.

f) at anvende tegnet i sammenlignende reklame på en måde, der er i strid med direktiv 2006/114/EF.

4. Indehaveren af et registreret varemærke skal også have ret til at forhindre indførsel af varer i henhold til stk. 3, litra c), hvor kun afsenderen af varerne handler i erhvervsmæssigt øjemed.

4. Indehaveren af et registreret varemærke skal også have ret til at forhindre indførsel af varer leveret i små forsendelser som defineret i forordning (EU) nr. 608/2013, hvor kun afsenderen af varerne handler i erhvervsmæssigt øjemed, og hvor sådanne varer, herunder emballage, uden tilladelse er forsynet med et varemærke, som er identisk med varemærket, der er registreret for sådanne varer, eller som for så vidt angår deres væsentligste aspekter ikke kan skelnes fra dette varemærke. Når der træffes sådanne foranstaltninger, bør medlemsstaterne sikre, at de personer eller enheder, der har bestilt varerne, bliver informeret om årsagen til foranstaltningerne og deres lovfæstede rettigheder over for afsenderen.

5. Indehaveren af et registreret varemærke skal ligeledes have ret til at forhindre tredjemand i inden for rammerne af en erhvervsaktivitet at bringe varer ind i toldområdet i en medlemsstat, hvor varemærket er registreret, uden at det overgår til fri omsætning dér, når sådanne varer, herunder emballage, kommer fra tredjelande og uden tilladelse er forsynet med et varemærke, der er identisk med det varemærke, der er registreret for sådanne varer, eller som i sine væsentligste aspekter ikke kan sondres fra dette varemærke.

5. Indehaveren af et registreret varemærke skal ligeledes have ret til at forhindre tredjemand i inden for rammerne af en erhvervsaktivitet at bringe varer ind i toldområdet i en medlemsstat, hvor varemærket er registreret, uden at det overgår til fri omsætning dér, når sådanne varer, herunder emballage, kommer fra et tredjeland og uden tilladelse er forsynet med et varemærke, der er identisk med det varemærke, der er gyldigt registreret for sådanne varer, eller som i sine væsentligste aspekter ikke kan sondres fra dette varemærke. Med forbehold af toldmyndighedernes forpligtelser til at foretage passende toldkontrol i overensstemmelse med artikel 1 i forordning (EU) nr. 608/2013 finder denne bestemmelse ikke anvendelse, hvis den pågældende tredjemand godtgør, at det endelige bestemmelsessted for varerne er et land uden for Unionen, og hvis indehaveren af EU-varemærket ikke kan bevise, at hans varemærke også er gyldigt registreret i dette endelige bestemmelsesland. Når det endelige bestemmelsesland endnu ikke er fastlagt, har indehaveren af EU-varemærket ret til at forhindre tredjemand i at bringe varerne ud af Unionen igen, medmindre den pågældende tredjemand godtgør, at det endelige bestemmelsessted for varerne er et land uden for Unionen, og indehaveren af EU-varemærket ikke kan bevise, at hans varemærke også er gyldigt registreret i dette endelige bestemmelsesland.

6. Hvis en medlemsstats retsforskrifter ikke gjorde det muligt at forbyde brugen af et tegn som omhandlet i stk. 2, litra b) eller c), forud for ikrafttrædelsesdatoen for de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktiv 89/104/EØF i den pågældende medlemsstat, kan den fortsatte brug af dette tegn ikke anfægtes under påberåbelse af de til varemærket knyttede rettigheder.

6. Hvis en medlemsstats retsforskrifter ikke gjorde det muligt at forbyde brugen af et tegn som omhandlet i stk. 2, litra b) eller c), forud for ikrafttrædelsesdatoen for de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktiv 89/104/EØF i den pågældende medlemsstat, kan den fortsatte brug af dette tegn ikke anfægtes under påberåbelse af de til varemærket knyttede rettigheder.

7. Stk. 1,2,3 and 6 berører ikke de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

7. Stk. 1,2,3 and 6 berører ikke de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 11 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) i forbindelse med handelen at påføre et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, på udstyret, emballagen eller andre midler, hvorpå mærket kan anbringes

a) i forbindelse med handelen at påføre et tegn, der som omhandlet i artikel 5, stk. 1, er identisk med eller ligner varemærket, på emballagen, etiketten, mærkaten, sikkerhedsfeaturen, ægthedsanordningen eller alle andre midler, hvorpå mærket kan anbringes.

Begrundelse

Udtrykket "udstyret", som er anvendt i denne bestemmelse, er et juridisk udtryk, der ikke finder anvendelse i alle EU-jurisdiktioner. For at øge effektiviteten af bestemmelsen bør den ordlyd, der anvendes til at beskrive etiketter, emballage og andre genstande, præciseres med henblik på at sikre, at de emballagedele og komponenter, som almindeligvis anvendes af vareforfalskere, er omfattet af bestemmelsen.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 11 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at tilbyde eller markedsføre, eller besidde med sådant formål, eller at importere eller eksportere udstyr, emballage eller andre midler, hvorpå mærket er anbragt.

b) at tilbyde eller markedsføre, eller besidde med sådant formål, eller at importere eller eksportere emballage, etiketter, mærkater, sikkerhedsfeatures, ægthedsanordninger eller alle andre midler, hvorpå mærket er anbragt.

Begrundelse

Udtrykket "udstyret", som er anvendt i denne bestemmelse, er et juridisk udtryk, der ikke finder anvendelse i alle EU-jurisdiktioner. For at øge effektiviteten af bestemmelsen bør den ordlyd, der anvendes til at beskrive etiketter, emballage og andre genstande, præciseres med henblik på at sikre, at de emballagedele og komponenter, som almindeligvis anvendes af vareforfalskere, er omfattet af bestemmelsen.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) varemærket med henblik på at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af varemærket, især når anvendelsen af varemærket er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.

c) varemærket med henblik på at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af varemærket, især når anvendelsen af varemærket:

 

i) er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele

 

ii) sker i sammenlignende reklame, der opfylder alle betingelserne i artikel 4 i direktiv 2006/114/EF

 

iii) sker for at gøre forbrugerne opmærksomme på videresalg af ægte varer, der oprindelig er solgt af eller med samtykke fra indehaveren af varemærket

 

iv) sker for at give et legitimt alternativ til indehaveren af varemærkets varer eller tjenesteydelser

 

v) sker med henblik på parodi, kunstneriske udtryk, kritik eller kommentarer.

Første afsnit finder kun anvendelse, når tredjemands anvendelse er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

Dette stykke finder kun anvendelse, når tredjemands anvendelse er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

2. Tredjeparts anvendelse skal navnlig i følgende tilfælde anses for ikke at være i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik:

2. Tredjeparts anvendelse skal navnlig i følgende tilfælde anses for ikke at være i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik:

a) når den giver det indtryk, at der er en kommerciel forbindelse mellem tredjeparten og varemærkeindehaveren

a) når den giver det indtryk, at der er en kommerciel forbindelse mellem tredjeparten og varemærkeindehaveren

b) når den uden gyldig grund giver en urimelig fordel af eller er skadelig for varemærkets særpræg eller omdømme.

b) når den uden gyldig grund giver en urimelig fordel af eller er skadelig for varemærkets særpræg eller omdømme.

3. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af ældre rettigheder, som kun har lokalt afgrænset karakter, hvis rettighederne er anerkendt i den pågældende medlemsstats lovgivning og anvendes inden for grænserne af det område, hvor de er anerkendt.

3. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af ældre rettigheder, som kun har lokalt afgrænset karakter, hvis rettighederne er anerkendt i den pågældende medlemsstats lovgivning og anvendes inden for grænserne af det område, hvor de er anerkendt.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Tredjeparts anvendelse skal navnlig i følgende tilfælde anses for ikke at være i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik:

udgår

a) når den giver det indtryk, at der er en kommerciel forbindelse mellem tredjeparten og varemærkeindehaveren

 

b) når den uden gyldig grund giver en urimelig fordel af eller er skadelig for varemærkets særpræg eller omdømme.

 

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre brug af varemærket med gyldig grund i forbindelse med enhver ikke-kommerciel anvendelse af et varemærke.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Datoen for påbegyndelse af den femårige periode, der henvises til i stk. 1, 2 og 3, skal indføres i registret.

Begrundelse

De forskellige metoder til beregning af startdatoen for den femårige periode gør det problematisk for andre brugere at afgøre varigheden af denne periode. Hvis startdatoen bliver indført i registret, vil brugerne få let adgang til denne information.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Uden at dette berører stk. 2, skal en overdragelse af varemærket bero på en skriftlig aftale og være underskrevet af kontraktparterne, medmindre overdragelsen er en følge af en retsafgørelse; i modsat fald er overdragelsen ugyldig.

udgår

Begrundelse

Et krav vedrørende varemærkeoverdragelsens form er ikke nødvendigt og skaber ingen merværdi. Det vil forstyrre parternes frihed til frit at vælge måden, hvorpå de ønsker at indgå disse aftaler. Selv om denne fremgangsmåde sandsynligvis bliver den mest almindelige i praksis, kan den navnlig blive en unødvendig hindring i forbindelse med elektronisk handel. Detaljerede formkrav i forbindelse med overførsel af ejendom er også meget ualmindelige i mange medlemsstaters nationale lovgivning.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Efter anmodning fra en af parterne indføres overdragelsen i registret og offentliggøres.

4. Efter anmodning fra en af parterne indføres overdragelsen i registret og offentliggøres, såfremt den anmodende part har fremlagt dokumentation for overdragelsen for kontoret.

Begrundelse

Det virker rimeligt, at kontoret får mulighed for at kræve en form for dokumentation.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Så længe overdragelsen ikke er indført i registret, kan erhververen ikke over for tredjemand gøre de rettigheder gældende, som følger af registreringen af varemærket.

5. Så længe ansøgningen om registrering af overdragelsen ikke er modtaget af kontoret, kan erhververen ikke over for tredjemand gøre de rettigheder gældende, som følger af registreringen af varemærket.

Begrundelse

Det virker ikke hensigtsmæssigt, at den nye indehaver af varemærket skal være afhængig af, hvor hurtigt varemærkekontoret indfører overdragelsen i registret. Efter erhvervelsen af varemærkerettighederne og indgivelsen af den tilhørende ansøgning til varemærkekontoret bør den nye indehaver af varemærket kunne gøre sine rettigheder gældende over for tredjemand.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 28 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 28

udgår

Definitioner

 

I dette afsnit forstås ved:

 

1) "garantimærke eller certificeringsmærke": et varemærke, der er defineret som sådan, når der ansøges om mærket, og mærket er egnet til at karakterisere varer eller tjenesteydelser, der er attesteret af varemærkeindehaveren med hensyn til geografisk oprindelse, materiale, fremstillingsmetode af varer eller ydelse af tjenesteydelser, kvalitet, nøjagtighed eller andre egenskaber af varer og tjenesteydelser, der ikke er således certificeret

 

2) "fællesmærke": et varemærke, der er beskrevet som sådan, når der ansøges om mærket, og mærket er egnet til at karakterisere varer eller tjenesteydelser fra en sammenslutning, der er indehaver af mærket fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser.

 

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring. Med henblik på at formulere en velstruktureret tekst flyttes definitionerne i den foreslåede artikel 28 til artikel 2 om definitioner.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En ansøger om registrering af et fællesmærke skal forelægge de bestemmelser, der gælder for mærkets benyttelse.

1. En ansøger om registrering af et fællesmærke skal forelægge kontoret de bestemmelser, der gælder for mærkets benyttelse..

Begrundelse

Har til formål at tydeliggøre lovgivningen og undgå tvivl om, hvor disse bestemmelser skal forelægges.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En ansøgning om registrering af et varemærke skal indeholde:

1. En ansøgning om registrering af et varemærke skal som minimum indeholde:

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Anmoder ansøgeren om registrering for mere end én klasse, skal de pågældende varer og tjenesteydelser samles i grupper efter Nice-klassifikationens klasser, idet nummeret på den klasse, som den pågældende gruppe af varer og tjenesteydelser tilhører, anføres forrest og opføres i klassernes rækkefølge.

6. Anmoder ansøgeren om registrering for mere end én klasse, skal ansøgeren gruppere varerne og tjenesteydelserne efter Nice-klassifikationens klasser, idet nummeret på den klasse, som den pågældende gruppe af varer og tjenesteydelser tilhører, anføres forrest, og opføre dem i klassernes rækkefølge.

Begrundelse

Præcisering af, at det er ansøgerens og ikke kontorets ansvar at gruppere varerne og tjenesteydelserne efter klasser.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontorerne skal begrænse deres ex officio-kontrol af, om et varemærke er berettiget til registrering, til, hvorvidt de i artikel 4 omhandlede absolutte hindringer for registrering er til stede.

udgår

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstater, som har oprettet indsigelsesprocedurer på baggrund af absolutte hindringer, jf. artikel 4, er ikke forpligtet til at gennemføre denne artikel.

Begrundelse

Det er overflødigt at indføre en ineffektiv observationsprocedure for tredjemænd i de medlemsstater, som allerede har en indsigelsesprocedure, der er baseret på de samme absolutte hindringer. En sådan dobbelthed giver ikke mening. Det foreslås derfor, at denne bestemmelse gøres fakultativ for de pågældende medlemsstater.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det skal fastsættes i den i stk. 1 omhandlede administrative procedure, at mindst indehaveren af en ældre ret, som er omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3, skal kunne indgive en indsigelse.

2. Det skal fastsættes i den i stk. 1 omhandlede administrative procedure, at mindst indehaveren af en ældre ret, som er omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. i), artikel 5, stk. 2, og artikel 5, stk. 3, litra a), skal kunne indgive en indsigelse. Der kan indgives en indsigelse på grundlag af en eller flere ældre rettigheder, forudsat at de alle tilhører den samme indehaver, samt på grundlag af en del af eller alle de varer eller tjenesteydelser, for hvilke den ældre rettighed er registreret eller søges registreret, og indsigelsen kan rettes mod en del af eller alle de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det anfægtede varemærke ansøges om.

Begrundelse

There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several oppositions, with increased fees, costs and administrative burden. Furthermore, when oppositions directed against the same mark and/or based on several earlier marks are assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a reputation are referred to.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Parterne skal indrømmes et tidsrum på mindst to måneder, før indsigelsesproceduren indledes, for at give mulighed for at forhandle om muligheden for en mindelig løsning mellem modparten og ansøgeren.

3. Parterne skal, på fælles anmodning, indrømmes mindst to måneder i indsigelsesproceduren for at give mulighed for at forhandle om muligheden for en mindelig løsning mellem modparten og ansøgeren.

Begrundelse

Den automatiske indrømmelse af en betænkningsperiode udgår, da den er ineffektiv, men det foreslås, at der indføres en betænkningsperiode på mindst to måneder, hvis parterne anmoder derom i fællesskab.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal ved deres kontorer indføre en administrativ procedure for varemærkers fortabelse eller ugyldighed.

1. Medlemsstaterne skal ved deres kontorer indføre en effektiv og hurtig administrativ procedure for varemærkers fortabelse eller ugyldighed.

Begrundelse

Denne mindre ændring afspejler bestemmelsen i artikel 45, hvori der opfordres til "effektive og hurtige administrative procedurer…".

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 47 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Der kan indgives en begæring om varemærkets fortabelse eller ugyldighed, som er rettet mod en del af eller alle de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det anfægtede varemærke er registreret.

Begrundelse

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an application for revocation may be directed against part or the totality of the goods or services covered by the contested mark. This way, Member States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only against one class of the contested mark.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 47 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Der kan indgives en begæring om ugyldighed på grundlag af en eller flere ældre rettigheder, forudsat at de alle tilhører den samme indehaver.

Begrundelse

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an application for revocation may be directed against one or more earlier right, as well as on part or the totality of the goods or services covered by the earlier right. This way, Member States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are based only on one earlier right.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I administrative sager om ugyldighed baseret på et registreret varemærke med en tidligere ansøgningsdato eller prioritetsdato skal indehaveren af det ældre varemærke, hvis indehaveren af et yngre varemærke anmoder herom, dokumentere, at det ældre varemærke i løbet af perioden på fem år forud for indgivelsen af begæringen om ugyldighed har været genstand for reel brug som foreskrevet i artikel 16 i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som indehaveren lægger til grund for sin ansøgning, eller at der foreligger rimelige grunde til manglende brug, forudsat at den frist på fem år, inden for hvilken det ældre varemærke skal have været genstand for reel brug, er udløbet på datoen for ansøgningen om ugyldighed.

1. I sager om ugyldighed baseret på et registreret varemærke med en tidligere ansøgningsdato eller prioritetsdato skal indehaveren af det ældre varemærke, hvis indehaveren af et yngre varemærke anmoder herom, dokumentere, at det ældre varemærke i løbet af perioden på fem år forud for indgivelsen af begæringen om ugyldighed har været genstand for reel brug som foreskrevet i artikel 16 i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som indehaveren lægger til grund for sin ansøgning, eller at der foreligger rimelige grunde til manglende brug, forudsat at den frist på fem år, inden for hvilken det ældre varemærke skal have været genstand for reel brug, er udløbet på datoen for ansøgningen om ugyldighed.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere, at grundene til manglende brug af et varemærke enten kan anvendes i en administrativ procedure eller i en retssag.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at kontorerne samarbejder med hinanden og med agenturet for at fremme konvergens mellem praksis og redskaber samt opnå sammenhængende resultater i behandlingen og registreringen af varemærker.

Medlemsstaterne skal sikre, at kontorerne samarbejder effektivt med hinanden og med agenturet for at fremme konvergens mellem praksis og redskaber samt med henblik på at opnå mere sammenhængende resultater i behandlingen og registreringen af varemærker.

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Kapitel 3 – afdeling 3 a (ny) – artikel 51 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

AFDELING 3a

 

Kommunikation MED KONTORET

 

Artikel 51 a

 

Kommunikation med kontoret

 

Sagens parter eller deres eventuelle udpegede repræsentanter angiver en officiel adresse i en af medlemsstaterne, som skal anvendes til al officiel kommunikation med kontoret

Begrundelse

Visse medlemsstaters praksis med at kræve, at der skal være en serviceadresse i deres land til meddelelser fra kontoret, er en unødvendig kilde til en række forsinkelser og omkostninger, som foranlediges af behovet for at identificere, udpege og betale en lokal repræsentant. Denne besværlige praksis kan være en hindring for indgivelse af nationale varemærker og modarbejder balancen mellem enhedsniveauet og det nationale niveau i det samlede europæiske varemærkesystem.

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at kontorerne samarbejder med agenturet inden for alle andre områder af deres andre aktiviteter end dem, der er omhandlet i artikel 52, som er relevante for beskyttelse af varemærker i Unionen.

Medlemsstaterne skal sikre, at kontorerne samarbejder effektivt med agenturet inden for alle andre områder af deres andre aktiviteter end dem, der er omhandlet i artikel 52, som er relevante for beskyttelse af varemærker i Unionen.

  • [1]  EUT C 327 af 12.11.2013, s. 42.
  • [2]  EFT C 77 af 28.3 2002, s. 1.

BEGRUNDELSE

I slutningen af marts 2013 forelagde Kommissionen det længe ventede forslag til revision af varemærkesystemet i Europa efter at have arbejdet med forslaget i flere år. Ordføreren er tilhænger af at arbejde hårdt med henblik på at få vedtaget disse forslag i løbet af den nuværende valgperiode, men ønsker samtidig at minde om, at det begrænsede tidsrum, der er til rådighed, ikke vil gøre denne opgave let. Kvaliteten af lovgivningsprocessen må ikke kompromitteres, og den mulighed for at modernisere varemærkesystemet i Europa, som dette forslag giver, bør ikke gå tabt til fordel for hurtig enighed mellem institutionerne. Ordføreren har ikke desto mindre fået bred opbakning fra Retsudvalget til en ambitiøs tidsplan. Tidsplanens korte frist for udarbejdning af dette udkast til betænkning har betydet, at den omfatter de fleste af de væsentligste emner, hvor ordføreren mener, at der er behov for at ændre Kommissionens forslag. Ordføreren forbeholder sig imidlertid retten til at vende tilbage med yderligere ændringsforslag og forslag til emner, som ikke er omfattet af denne betænkning.

Resumé og indledning

Direktivet, der harmoniserer visse aspekter af EU-medlemsstaternes varemærkelovgivning, har eksisteret i mere end 20 år. Denne revision giver mulighed for at lære af bedste praksis og yderligere styrke de harmoniserende aspekter af den materielle varemærkelovgivning og de procedurer, der anvendes af de nationale varemærkekontorer.

Ordføreren ønsker at gøre det klart fra starten, at denne revision bør have som første ledende princip at bevare og styrke det tostrengede varemærkebeskyttelsessystem i Europa. Erhvervslivet i Den Europæiske Union består af mere end 20 mio. virksomheder med meget forskellige behov. Varemærkesystemet bør være enkelt og fleksibelt nok til at give brugerne af systemet adgang til den beskyttelse, der passer til deres behov.

Nogle brugere ønsker kun beskyttelse i en enkelt medlemsstat, mens andre ønsker ensartet beskyttelse i EU's 28 medlemsstater. Det bør dog bemærkes, at der også er mange brugere, som er afhængige af at bruge det nationale beskyttelsessystem i flere forskellige medlemsstater. Dette kan f.eks. være tilfældet for brugere, som ikke er i stand til at få et EU-varemærke på grund af tidligere eksisterende rettigheder i en eller flere medlemsstater. Dette valg kunne også være taget bevidst af en virksomhed, der er aktiv i et lille antal lande eller i en grænseregion.

For at bistå disse brugere, hvis beskyttelse afhænger af adskillige nationale kontorers tjenester, er det rimeligt at harmonisere procedurerne, således at brugerne ikke er tvunget til at håndtere vidt forskelligartede procedurer i de forskellige medlemsstater, hvor de ønsker at søge om beskyttelse. Selv om gebyrerne, navnlig hos OHIM, spiller en vigtig rolle i forbindelse med valget af strategi for, hvor et varemærke registreres, er der mange andre faktorer, der også spiller ind.

Det fokus, der er på at gennemføre bedste praksis for procedurer og den materielle ret, bør have til formål at gøre de nationale varemærkesystemer mere attraktive for brugerne. Derfor ville det også være rimeligt at harmonisere en række yderligere proceduremæssige aspekter, som vil forbedre situationen for brugere, der beskytter deres varemærker via flere forskellige nationale kontorer.

Selv om der generelt er et positivt syn på harmonisering, skal det dog bemærkes, at nogle af Kommissionens forslag er for vidtgående, idet de ikke tager hensyn til den tilbudte beskyttelses territoriale karakter. Andre forslag har brug for at blive præciseret med henblik på at sikre bevarelsen af vigtige elementer, navnlig dem, der har betydning for SMV'er.

Undersøgelse af absolutte registreringshindringer, artikel 4, stk. 2

Dette er det tydeligste eksempel på, at Kommissionens forslag går for vidt, og ordføreren foreslår, at denne bestemmelse slettes i sin helhed. Konsekvensen af at beholde bestemmelsen vil være, at de nationale kontorers undersøgelse ikke vil adskille sig fra agenturets undersøgelse. Eftersom den rettighed, som et nationalt kontor har tildelt, udelukkende vedrører den pågældende medlemsstats område, ville det ikke være hensigtsmæssigt at undersøge de absolutte registreringshindringer med hensyn til de områder, som alligevel ikke vil blive omfattet af varemærket.

Ex officio-kontrollen af relative grunde

En række nationale kontorer i Den Europæiske Union udfører stadig ex officio-kontrol af relative grunde. Kommissionen har fremlagt en god sag, der fremhæver de komplikationer, som denne procedure medfører for systemets ansøgere, f.eks. på grund af væsentlige forsinkelser. Det skal imidlertid bemærkes, at mange kontorer, som har afskaffet ex officio-kontrollen af relative grunde, stadig ex officio foretager undersøgelser for og stiller søgeresultater vedrørende ældre rettigheder til rådighed for deres ansøgere samt stiller meddelelser til rådighed for indehavere af ældre rettigheder vedrørende ansøgninger, som kan være i strid med deres rettigheder. Ordføreren mener, at det er helt igennem muligt at bevare de nationale kontorers mulighed for at udføre denne kontrol og kombinere den med Kommissionens begrundede forslag om ikke at lade kontrollen være en hindring for ansøgningsproceduren.

Håndhævelsesforanstaltninger

Kommissionen har foreslået at indføre en bestemmelse vedrørende import, hvor kun afsenderen handler i erhvervsmæssigt øjemed, og modtageren f.eks. er en privatperson. I betragtning af behovet for at forhindre forfalskning er bestemmelsen velkommen, men den bør begrænses til at omfatte forfalskede varer.

Kommissionen har endvidere foreslået en bestemmelse om varer i transit. Selv om der er behov for at forhindre, at forfalskede varer kommer ind på EU's indre marked, vil forslaget også hæmme den lovlige internationale handel. Ordføreren vil derfor foreslå en række ændringer med henblik på at sikre et mere afbalanceret forslag.

Administrativ forenkling

Efter ordførerens opfattelse vil der stadig være plads til yderligere forslag med henblik på at styrke det nationale varemærkesystems tiltrækningskraft ved at forenkle nogle af procedurereglerne. Parterne i en sag, der behandles af et nationalt kontor, bør f.eks. ikke være tvunget til at angive en officiel adresse i den pågældende medlemsstat.

BILAG: UDTALELSE FRA EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS JURIDISKE TJENESTERS RÅDGIVENDE GRUPPE

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 4. juni 2013

UDTALELSE

                                                      TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker

COM(2013)0162 af 27.3.2013 – 2013/0089(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på et møde den 23. april 2013 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende følgende:

1) Hvad angår begrundelsen, burde den for fuldt ud at være udformet i overensstemmelse med de relevante krav, der er fastsat i den interinstitutionelle aftale, præcist have angivet, hvilke bestemmelser i den tidligere retsakt der forbliver uændrede, således som det er fastsat i aftalens punkt 6, litra a), nr. iii).

2) I forslaget til omarbejdning burde følgende foreslåede ændringer have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til markering af indholdsmæssige ændringer:

- i artikel 14, stk. 1, litra a), som svarer til artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95/EF, tilføjelsen af ordet "person"

- i artikel 29, stk. 2,som svarer til artikel 15, stk. 1, i direktiv 2008/95/EF, udeladelsen af de indledende ord "Med forbehold af artikel 4".

3) I artikel 29, stk. 2, bør henvisningen til artikel 3 ændres til en henvisning til artikel 4.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget eller i denne udtalelse. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver                                Juridisk rådgiver                     Generaldirektør

  • [1]  Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (7.10.2013)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdning)
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Ordfører for udtalelse: George Sabin Cutaş

KORT BEGRUNDELSE

Det vigtigste formål med forslaget om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og den tilknyttede forordning, som indgår i den samme pakke, er at harmonisere varemærkeregistreringen i alle Den Europæiske Unions medlemsstater og at sikre sameksistens og komplementaritet mellem Unionens og de nationale varemærkesystemer med henblik på at gøre dem mere effektive for virksomhederne ved hjælp af lavere omkostninger og mindre kompleksitet, øget hastighed, større forudsigelighed og retssikkerhed. Dette vil kunne fremme innovation og økonomisk vækst væsentligt.

Udtalelsen fokuserer udelukkende på de handelsrelaterede aspekter af forslaget og især på transit af forfalskede varer gennem Unionen og salg af forfalskede varer over internettet, Med hensyn til det førstnævnte tilstræber Kommissionens forslag at begrænse transit af forfalskede varer gennem Unionen. Udtalelsen støtter dette initiativ, men gør samtidig klart, at det ikke bør få negative indvirkninger på Unionens ret til at støtte adgangen til lægemidler for tredjelande, jf. erklæring om TRIPS-aftalen og folkesundhed, der vedtoges på WTO-ministerkonferencen i Doha den 14. november 2001. Det skal imidlertid erkendes, at spørgsmålet om adgang til lægemidler hovedsagelig drejer sig om patenter og kun i mindre grad om varemærker.

Hvad angår det andet handelsrelaterede aspekt, så har forslaget også til formål at forhindre indførsel af forfalskede varer i Unionen, især gennem salg over internettet. Dette er et problem, som er blevet særligt relevant i de seneste år på grund af stigningen i salget over internettet. Udtalelsen præciserer, hvilke retsmidler indehaveren af et varemærke har adgang til for at træffe foranstaltninger for at forhindre import af forfalskede varer, hvis det kun er afsenderen af varerne, som handler i erhvervsmæssigt øjemed. I betragtning af problemets relevans og de økonomiske interesser, der er på spil, er der også behov for, at medlemsstaternes kontrol med websteder, der sælger forfalskede varer, forbedres.

Endelig peger udtalelsen på nødvendigheden af at udvide EU's regelværk om beskyttelse af geografiske betegnelser i Unionen ved i en fremtidig EU-retsakt at indføje geografiske betegnelser for andre varer end landbrugsvarer og fødevarer, vin og spiritus.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) For at sikre, at de forskellige niveauer af beskyttelse af geografiske betegnelser i medfør af andre EU-retlige instrumenter anvendes på ensartet og udtømmende vis ved undersøgelsen af de absolutte og de relative registreringshindringer i Unionen, bør dette direktiv omfatte de samme bestemmelser vedrørende geografiske betegnelser som forordning (EF) nr. 207/2009.

(15) For at sikre, at de forskellige niveauer af beskyttelse af geografiske betegnelser i medfør af andre EU-retlige instrumenter anvendes på ensartet og udtømmende vis ved undersøgelsen af de absolutte og de relative registreringshindringer i Unionen, bør dette direktiv omfatte de samme bestemmelser vedrørende geografiske betegnelser som forordning (EF) nr. 207/2009. Eftersom der kun findes EU-lovgivning om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer samt vin og spiritus, bør Kommissionen vedtage et forslag til forordning, der harmoniserer medlemsstaternes bestemmelser om beskyttelse af geografiske betegnelser også for andre varer end landbrugsprodukter og fødevarer samt vin og spiritus.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) For at styrke varemærkebeskyttelsen og bekæmpe forfalskning mere effektivt bør indehaveren af et registreret varemærke have ret til at forhindre tredjemand i at bringe varer ind i en medlemsstats toldområde, uden at de er overgået til fri omsætning dér, når sådanne varer kommer fra tredjelande og uden tilladelse er forsynet med et varemærke, der i det væsentligste er identisk med det varemærke, der er registreret for sådanne varer.

(22) For at styrke varemærkebeskyttelsen og bekæmpe forfalskning mere effektivt bør indehaveren af et registreret varemærke have ret til at forhindre tredjemand i at bringe varer ind i en medlemsstats toldområde, uden at de er overgået til fri omsætning dér, når sådanne varer kommer fra tredjelande og uden tilladelse er forsynet med et varemærke, der er identisk med det varemærke, der er registreret for sådanne varer. Dette bør ikke berøre Unionens overholdelse af WTO-reglerne, særlig GATT-aftalens artikel V om transitfrihed, og dens ret til at fremme tredjelandes adgang til medicin, og mere specifikt produktion, udbredelse og distribution af generiske lægemidler i EU og i udlandet.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Med henblik på mere effektivt at forhindre indførsel af varer, der betegner en krænkelse, navnlig i forbindelse med salg over internettet, bør patenthaveren have ret til at forbyde import af sådanne varer til Unionen, hvis det kun er afsenderen af varerne, som handler i erhvervsmæssigt øjemed.

(23) Med henblik på mere effektivt at forhindre indførsel af varer, der betegner en krænkelse, navnlig i forbindelse med salg over internettet, bør patenthaveren have ret til at forbyde import af sådanne varer til Unionen, hvis det kun er afsenderen af varerne, som handler i erhvervsmæssigt øjemed. I dette øjemed bør patenthaveren træffe de relevante foranstaltninger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) For at give indehavere af registrerede varemærker mulighed for at bekæmpe forfalskning mere effektivt, bør de have ret til at forbyde anbringelse af et ulovligt varemærke på varer og visse forberedende handlinger forud for anbringelsen.

(24) For at give indehavere af registrerede varemærker mulighed for at bekæmpe forfalskning mere effektivt, bør de have ret til at forbyde anbringelse af et ulovligt varemærke på varer og alle forberedende handlinger forud for anbringelsen.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Indehaveren af et registreret varemærke skal også have ret til at forhindre indførsel af varer i henhold til stk. 3, litra c), hvor kun afsenderen af varerne handler i erhvervsmæssigt øjemed.

4. Indehaveren af et registreret varemærke skal også have ret til at forhindre indførsel af varer i henhold til stk. 3, litra c), hvor kun afsenderen af varerne handler i erhvervsmæssigt øjemed.

 

I dette øjemed skal indehaveren af et EU-varemærke have ret til at træffe de relevante retlige foranstaltninger som fastsat i direktiv 2004/48/EF samt til at anmode de nationale toldmyndigheder om at træffe foranstaltninger over for varer, som angiveligt krænker vedkommendes rettigheder, såsom tilbageholdelse og tilintetgørelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

 

Medlemsstaterne træffer ligeledes passende foranstaltninger for at forhindre salg af forfalskede varer over internettet.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Indehaveren af et registreret varemærke skal ligeledes have ret til at forhindre tredjemand i inden for rammerne af en erhvervsaktivtet at bringe varer ind i toldområdet i en medlemsstat, hvor varemærket er registreret, uden at det overgår til fri omsætning dér, når sådanne varer, herunder emballage, kommer fra tredjelande og uden tilladelse er forsynet med et varemærke, der er identisk med det varemærke, der er registreret for sådanne varer, eller som i sine væsentligste aspekter ikke kan sondres fra dette varemærke.

5. Indehaveren af et registreret varemærke skal ligeledes have ret til at forhindre tredjemand i inden for rammerne af en erhvervsaktivitet at bringe varer ind i toldområdet i en medlemsstat, hvor varemærket er registreret, uden at det overgår til fri omsætning dér, når sådanne varer, herunder emballage, kommer fra tredjelande og uden tilladelse er forsynet med et varemærke, der er identisk med det varemærke, der er registreret for sådanne varer, eller som i sine væsentligste aspekter ikke kan sondres fra dette varemærke. Dette berører ikke Unionens overholdelse af WTO-reglerne, særlig GATT-aftalens artikel V om transitfrihed.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) i forbindelse med handelen at påføre et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, på udstyret, emballagen eller andre midler, hvorpå mærket kan anbringes

a) i forbindelse med handelen at påføre et tegn, der, jf. artikel 5, stk. 1, i dette direktiv, er identisk med eller ligner varemærket, på udstyret, emballagen eller andre midler, hvorpå mærket kan anbringes

Begrundelse

Stykket bør være i overensstemmelse med bestemmelserne om identifikation og lighed, der allerede er fastsat i artikel 5, stk. 1.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 37a

 

Erstatning til importøren og ejeren af varerne

 

De relevante myndigheder skal have beføjelse til at pålægge indehaveren af et varemærke at betale passende erstatning til importøren, modtageren og ejeren af varerne for enhver skade, de har været udsat for som følge af en uretmæssig tilbageholdelse af varer som følge af den i artikel 10 fastsatte ret til at begrænse import.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 56 i TRIPS skal den relevante myndighed have beføjelse til at pålægge en ansøger, i dette tilfælde en varemærkeindehaver, at yde passende erstatning til importører eller ejere som følge af uretmæssig tilbageholdelse. Uretmæssige tilbageholdelser er et stort og voksende problem. Ifølge Kommissionens årsrapport om toldvæsenets håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i EU "EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights: Results at the Border" blev varer i 2011 fejlagtigt tilbageholdt i mere end 2 700 tilfælde, en stigning på 46 % i løbet af to år.

PROCEDURE

Titel

Medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdning)

Referencer

COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.4.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

16.4.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

George Sabin Cutaş

25.4.2013

Behandling i udvalg

11.7.2013

16.9.2013

 

 

Dato for vedtagelse

14.10.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jarosław Leszek Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Paul Rübig, Catherine Stihler

UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (7.11.2013)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (Omarbejdning)
(COM(2013)0162 – C7 ‑ 0088/2013 – 2013/0089(COD))

Ordfører for udtalelse: Regina Bastos

KORT BEGRUNDELSE

I EU kan et varemærke registreres på nationalt plan hos medlemsstaternes kontorer for industriel ejendomsret (medlemsstaternes lovgivning om varemærker blev delvist harmoniseret ved Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988, kodificeret som direktiv 2008/95/EF) eller på EU-plan som et EF-varemærke (på grundlag af Rådets forordning 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, kodificeret som forordning (EF) nr. 207/2009). Forordningen indebar endvidere oprettelse af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (herefter benævnt "OHIM") med henblik på at foretage registrering og forvaltning af EF-varemærker. Fællesskabsretten for varemærker har ikke ændret sig væsentligt, mens erhvervsklimaet har gennemgået en betydelig udvikling.

Formålet med forslaget

Direktivet er vedtaget i henhold til artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som har til formål at sikre vedtagelse af foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser med henblik på virkeliggørelsen af det indre markeds oprettelse og funktion. Direktivet vedrører derfor de nationale varemærkesystemer, som fortsat er nødvendige af hensyn til de virksomheder, som ikke ønsker at beskytte deres varemærker på EU-plan.

Det fremgik af Kommissionens konsekvensanalyse, at det er nødvendigt at harmonisere visse aspekter af de nationale procedurer og indføre et samarbejdssystem mellem de nationale kontorer og OHIM.

Det overordnede mål med den revision, som Kommissionen foreslog den 27. marts 2013, er:

•   at modernisere varemærkesystemet i Europa

•   at begrænse uoverensstemmelserne mellem bestemmelserne i den eksisterende lovgivning

•   at øge samarbejdet mellem varemærkekontorerne i Europa.

Det handler om at forbedre EU-virksomhedernes konkurrenceevne ved at:

•   sikre dem bedre adgang til systemerne for varemærkebeskyttelse (ved at gøre dem billigere, hurtigere og mere forudsigelige)

•   sikre deres retssikkerhed

•   sikre sameksistens og komplementaritet mellem EU's og medlemsstaternes varemærkesystemer.

Hvad angår omarbejdning af direktivet, foreslår Kommissionen at:

•   modernisere og forbedre de gældende bestemmelser for at øge retssikkerheden og præcisere varemærkerettighederne med hensyn til deres anvendelsesområde og begrænsninger

•   tilnærme de nationale varemærkebestemmelser og -procedurer med det formål at bringe dem på linje med EF-varemærkesystemet, som fastsat i forordningen, og

•   lette samarbejdet mellem medlemsstaternes kontorer og OHIM for at fremme konvergensen mellem praksis og udviklingen af fælles værktøjer ved at etablere et retligt grundlag for dette samarbejde.

Aspekter vedrørende det indre marked

Tilstedeværelsen af både EF-varemærkesystemet og de nationale varemærkesystemer er nødvendig for et velfungerende indre marked. Et varemærke anvendes til at kendetegne en virksomheds varer eller tjenesteydelser og dermed gøre det muligt for virksomheden at bevare sin konkurrencedygtige position på markedet ved at tiltrække kunder og skabe vækst. Antallet af EF-varemærkeansøgninger indgivet til OHIM er i konstant stigning med over 107 900 ansøgninger i 2012. Denne udvikling har været ledsaget af en øget forventning hos de berørte parter om mere strømlinede varemærkeregistreringssystemer af høj kvalitet, som er mere sammenhængende, offentligt tilgængelige og anvender den nyeste teknologi.

Nærmere bestemt indeholder den nye lovpakke også visse bestemmelser om Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelses kompetence:

•   præcisering af, at varemærkeindehaveren kan forhindre anvendelsen af sit varemærke i sammenlignende reklame, hvor sådan sammenlignende reklame ikke opfylder kravene i artikel 4 i direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame

•   præcisering af, at varer ikke kan importeres til EU, også selv om det kun er ekspeditøren, der handler i erhvervsmæssigt øjemed, med henblik på at modvirke bestilling og salg af forfalskede varer via internettet

•   rettighedshavere får mulighed for at forhindre tredjemand i at bringe varer fra tredjelande, på hvilke der uden tilladelse er anbragt et varemærke, som i det væsentligste er identisk med det varemærke, der er registreret for disse varer, ind i Unionens toldområde, uanset om de er overgået til fri omsætning.

Ordførerens holdning

Ordføreren hilser i store træk Kommissionens forslag velkommen, navnlig hvad angår bestemmelserne om Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelses kompetence. Ændringsforslagene i udkastet til udtalelse vedrører navnlig:

•   styrkelse af de nationale myndigheders rolle i systemet for varemærkebeskyttelse og i bekæmpelsen af varemærkeforfalskning

•   præcisering af EU-varemærkets form

•   de absolutte registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, og

•   sletning af Kommissionens forslag, som bestod i at begrænse kontorernes ex officio-kontrol af, hvorvidt et varemærke er berettiget til registrering, til udelukkende at se på, hvorvidt der foreligger absolutte hindringer for registrering.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Af hensyn til retssikkerheden og for klarhedens skyld er det nødvendigt at præcisere, at det ikke kun er i tilfælde af lighed, men også i tilfælde af et identisk tegn, der anvendes til identiske varer eller tjenesteydelser, at der bør gives beskyttelse til et varemærke, såfremt og i det omfang varemærkets væsentligste funktion, som er at sikre de pågældende varers eller tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse, påvirkes negativt.

(19) Af hensyn til retssikkerheden og for klarhedens skyld er det nødvendigt at præcisere, at det ikke kun er i tilfælde af lighed, men også i tilfælde af et identisk tegn, der anvendes til identiske varer eller tjenesteydelser, at der bør gives beskyttelse til et varemærke, såfremt og i det omfang varemærkets væsentligste funktion påvirkes negativt.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Et varemærkes primære funktion består i at garantere varens oprindelse over for forbrugeren eller slutbrugeren, idet denne sættes i stand til at adskille varen fra varer af anden oprindelse uden risiko for forveksling.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19b) Når det afgøres, hvorvidt et varemærkes primære funktion påvirkes negativt, er det nødvendigt at tolke denne bestemmelse i lyset af artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention med henblik på at garantere den grundlæggende ret til ytringsfrihed.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) For at styrke varemærkebeskyttelsen og bekæmpe forfalskning mere effektivt bør indehaveren af et registreret varemærke have ret til at forhindre tredjemand i at bringe varer ind i en medlemsstats toldområde, uden at de er overgået til fri omsætning dér, når sådanne varer kommer fra tredjelande og uden tilladelse er forsynet med et varemærke, der i det væsentligste er identisk med det varemærke, der er registreret for sådanne varer.

(22) For at styrke varemærkebeskyttelsen og bekæmpe forfalskning mere effektivt bør indehaveren af et registreret varemærke have ret til, med de nationale myndigheders bistand, at forhindre tredjemand i at bringe varer ind i en medlemsstats toldområde, uden at de er overgået til fri omsætning dér, når sådanne varer kommer fra tredjelande og uden tilladelse er forsynet med et varemærke, der i det væsentligste er identisk med det varemærke, der er registreret for sådanne varer.

Begrundelse

De nationale myndigheders bistand er nødvendig for at kunne forhindre en sådan indførsel.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Med henblik på mere effektivt at forhindre indførsel af varer, der betegner en krænkelse, navnlig i forbindelse med salg over internettet, bør patenthaveren have ret til at forbyde import af sådanne varer til Unionen, hvis det kun er afsenderen af varerne, som handler i erhvervsmæssigt øjemed.

(23) Med henblik på mere effektivt at forhindre indførsel af varer, der betegner en krænkelse, navnlig i forbindelse med salg over internettet, bør patenthaveren, med de nationale myndigheders bistand, have ret til at forbyde import af sådanne varer til eller udbud til salg heraf i Unionen, hvis det kun er afsenderen af varerne, formidleren, agenten eller leverandøren af salgsmæssige onlineydelser, som handler i erhvervsmæssigt øjemed.

Begrundelse

De nationale myndigheders bistand er nødvendig for at kunne forhindre en sådan indførsel.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a) De enerettigheder, som et varemærke giver, bør ikke give indehaveren ret til at forbyde brugen af tegn eller angivelser, der anvendes med gyldig grund med henblik på at sætte forbrugerne i stand til at foretage sammenligninger og udtrykke holdninger, eller hvis der ikke er tale om kommerciel brug af varemærket.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34) For at forbedre og fremme adgangen til varemærkebeskyttelse og for at øge retssikkerhed og retlig forudsigelighed bør proceduren for registrering af varemærker i medlemsstaterne være effektiv og gennemsigtig, ligesom den bør foretages efter regler svarende til dem, der gælder for EU-varemærker. For at opnå et konsekvent og afbalanceret varemærkesystem på både nationalt plan og EU-plan, bør alle medlemsstaternes centrale kontorer med ansvar for industriel ejendomsret derfor begrænse deres ex officio-kontrol af, hvorvidt en varemærkeansøgning kan registreres, til kun at undersøge, om der foreligger en absolut grund til afslag. Dette bør imidlertid ikke berøre disse kontorers ret til efter anmodning fra ansøgerne at foretage søgning af eventuelle ældre rettigheder, når dette udelukkende er til information og uden at det berører eller har bindende virkning med hensyn til den efterfølgende registreringsprocedure, herunder indsigelse.

(34) For at forbedre og fremme adgangen til varemærkebeskyttelse og for at øge retssikkerhed og retlig forudsigelighed bør proceduren for registrering af varemærker i medlemsstaterne være effektiv og gennemsigtig, ligesom den bør foretages efter regler svarende til dem, der gælder for EU-varemærker.

Begrundelse

Hvad angår ex officio-kontrol af årsagerne til afslag, bør den bevares, hvis medlemsstaterne beslutter det, under hensyn til de fordele, som kontrollen har for varemærkeansøgerne, navnlig de små og mellemstore virksomheder. I dag er der 12 medlemsstater, der benytter sig af denne mulighed (Portugal, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Grækenland, Irland, Malta, Polen, Slovakiet, Sverige og Den Tjekkiske Republik).

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36 a) Indsigelse mod registrering af varemærket kan også indgives af enhver fysisk eller juridisk person samt enhver sammenslutning eller ethvert organ, som repræsenterer fabrikanter, producenter, leverandører af tjenesteydelser, forhandlere eller forbrugere.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) gengives på en måde, der gør det muligt for de kompetente myndigheder og offentligheden at fastslå den nøjagtige genstand for den beskyttelse, der gives dets indehaver.

(b) gengives på en måde, både i forbindelse med dets offentliggørelse og registrering, der gør det muligt for de kompetente myndigheder og offentligheden nøjagtigt og utvetydigt at fastslå genstanden for den beskyttelse, der gives dets indehaver.

Begrundelse

Formålet er, at de elementer, der udgør et EU-varemærke, gengives klart og tydeligt.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden datoen for ansøgning om registrering eller efter datoen for registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg.

5. Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det på tidspunktet for registreringen har fået fornødent særpræg.

Begrundelse

Varemærket skal have det fornødne særpræg på datoen for registrering.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kan træffe bestemmelse om, at stk. 5 skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter ansøgning om registrering eller før registrering.

udgår

Begrundelse

Varemærket skal have det fornødne særpræg på datoen for registrering.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) tegnet er identisk med varemærket, og anvendes for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, og når en sådan anvendelse påvirker eller vil kunne påvirke varemærkets evne til at garantere varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse over for forbrugerne

(a) tegnet er identisk med varemærket, og anvendes for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, og når en sådan anvendelse påvirker eller vil kunne påvirke varemærkets evne til at garantere varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse over for forbrugerne, idet disse sættes i stand til at adskille varen fra varer af anden oprindelse uden risiko for forveksling

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Indehaveren af et registreret varemærke skal også have ret til at forhindre indførsel af varer i henhold til stk. 3, litra c), hvor kun afsenderen af varerne handler i erhvervsmæssigt øjemed.

4. Indehaveren af et europæisk varemærke skal også have ret til, med bistand fra de nationale myndigheder, at forhindre indførsel af varer i henhold til stk. 3, litra c), eller udbud af varer i henhold til stk. 3, litra b, hvor afsenderen, formidleren, agenten eller leverandøren af salgsmæssige onlineydelser handler i erhvervsmæssigt øjemed.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Indehaveren af et registreret varemærke skal ligeledes have ret til at forhindre tredjemand i inden for rammerne af en erhvervsaktivitet at bringe varer ind i toldområdet i en medlemsstat, hvor varemærket er registreret, uden at det overgår til fri omsætning dér, når sådanne varer, herunder emballage, kommer fra tredjelande og uden tilladelse er forsynet med et varemærke, der er identisk med det varemærke, der er registreret for sådanne varer, eller som i sine væsentligste aspekter ikke kan sondres fra dette varemærke.

5. Indehaveren af et registreret varemærke skal ligeledes have ret til, med bistand fra de nationale myndigheder, at forhindre tredjemand i at bringe varer, der krænker det pågældende registrerede varemærke, ind i toldområdet i en medlemsstat, hvor varemærket er gyldigt registreret, når sådanne varer, herunder emballage:

 

(a) kommer fra tredjelande og uden tilladelse er forsynet med et varemærke, der er identisk med det varemærke, der er registreret for sådanne varer, eller som i sine væsentligste aspekter ikke kan sondres fra dette varemærke

 

(b) og er beregnet til en erhvervsaktivitet, selv om de ikke overgår til fri omsætning på det pågældende område.

Begrundelse

Handelskanalerne for forfalskede produkter og smuglervarer har tendens til at ligne de lovlige internationale handelskanaler. Da det er ret nemt for visse kriminelle netværk at forfalske dokumenter med toldvæsenets visering, navnlig hvad angår oprindelse og bestemmelsesland, må IMCO påpege, at det er afgørende for beskyttelsen af det indre marked og af forbrugernes sundhed og sikkerhed at få kontrol med handelsstrømmene. De nationale myndigheders bistand er nødvendig for at kunne forhindre en sådan indførsel.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Varemærket giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre brug af varemærket med gyldig grund i forbindelse med:

 

(a) reklame eller salgsfremme, som sætter forbrugerne i stand til at sammenligne varer eller tjenesteydelser, eller

 

(b) identificering og parodiering, kritik eller kommentering af varemærkeindehaveren eller varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser eller

 

(c) enhver ikke-kommerciel anvendelse af et varemærke.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En ansøger om registrering af et fællesmærke skal forelægge de bestemmelser, der gælder for mærkets benyttelse.

1. En ansøger om registrering af et fællesmærke skal forelægge kontoret de bestemmelser, der gælder for mærkets benyttelse.

Begrundelse

Har til formål at tydeliggøre lovgivningen og undgå tvivl om, hvor disse bestemmelser skal forelægges.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontorerne skal begrænse deres ex officio-kontrol af, om et varemærke er berettiget til registrering, til, hvorvidt de i artikel 4 omhandlede absolutte hindringer for registrering er til stede.

udgår

Begrundelse

Hvad angår ex officio-kontrol af årsagerne til afslag, bør den bevares, hvis medlemsstaterne beslutter det, under hensyn til de fordele, som kontrollen har for varemærkeansøgerne, navnlig de små og mellemstore virksomheder. I dag er der 12 medlemsstater, der benytter sig af denne mulighed (Portugal, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Grækenland, Irland, Malta, Polen, Slovakiet, Sverige og Den Tjekkiske Republik).

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Inden registrering af et varemærke kan en fysisk eller juridisk person og enhver sammenslutning eller organ, der repræsenterer fabrikanter, producenter, leverandører af tjenesteydelser, forhandlere eller forbrugere, over for kontoret skriftligt fremsætte bemærkninger, der forklarer, af hvilke af de grunde, der er nævnt i artikel 4, varemærket ikke bør registreres ex officio. De pågældende bliver ikke herved part i registreringsproceduren over for kontoret.

1. Inden registrering af et varemærke kan en fysisk eller juridisk person og enhver sammenslutning eller organ, der repræsenterer fabrikanter, producenter, leverandører af tjenesteydelser, forhandlere eller forbrugere, over for kontoret skriftligt fremsætte bemærkninger, der forklarer, af hvilke af de grunde, der er nævnt i artikel 4, varemærket ikke bør registreres ex officio.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at der er adgang til en effektiv og hurtig administrativ procedure ved deres kontorer for at gøre indsigelse mod registreringen af et varemærke af de grunde, der er fastsat i artikel 5.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at der er adgang til en effektiv og hurtig administrativ procedure ved deres kontorer for at gøre indsigelse mod registreringen af et varemærke.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 45 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Indsigelse mod registrering af varemærket kan også indgives af enhver fysisk eller juridisk person samt enhver sammenslutning eller ethvert organ, som repræsenterer fabrikanter, producenter, leverandører af tjenesteydelser, forhandlere eller forbrugere.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at kontorerne samarbejder med agenturet inden for alle andre områder af deres andre aktiviteter end dem, der er omhandlet i artikel 52, som er relevante for beskyttelse af varemærker i Unionen.

Medlemsstaterne bestræber sig på at sikre, at kontorerne samarbejder med agenturet inden for de aktivitetsområder, som de finder relevante for beskyttelse af varemærker i Unionen, dog andre områder end dem, der er omhandlet i artikel 52.

PROCEDURE

Titel

Medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdning)

Referencer

COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.4.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

16.4.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Regina Bastos

29.5.2013

Behandling i udvalg

9.7.2013

25.9.2013

14.10.2013

 

Dato for vedtagelse

5.11.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Marek Siwiec, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

PROCEDURE

Titel

Medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdning)

Referencer

COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)

Dato for høring af EP

27.3.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.4.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

16.4.2013

ITRE

16.4.2013

IMCO

16.4.2013

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

25.4.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

29.5.2013

19.6.2013

17.9.2013

14.10.2013

 

5.11.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

17.12.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Eva Lichtenberger, József Szájer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Dato for indgivelse

16.1.2014