IZVJEŠĆE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Europske unije (preinaka)

16.1.2014 - (COM(2013)0030 – C7‑0027/2013 – 2013/0015(COD)) - ***I

Odbor za promet i turizam
Izvjestiteljica: Izaskun Bilbao Barandica
(Preinaka – članak 87. Poslovnika)


Postupak : 2013/0015(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0033/2014

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Europske unije (preinaka)

(COM(2013)0030 – C7‑0027/2013 – 2013/0015(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0030),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 91. stavak 1., 170. i 171. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0027/2013),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir obrazložena mišljenja litavskog i švedskog Parlamenta, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2013.[1],

–   uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 7. listopada 2013.[2],

–   uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o primjeni sustavnije metode preinaka pravnih akata[3],

–   uzimajući u obzir pismo od 16.prosinca 2013. Odbora za pravna pitanja upućeno Odboru za promet i turizam u skladu s člankom 87. stavkom 3. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir članke 87. i 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za regionalni razvoj (A7-0033/2014),

A. budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični prijedlog ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve u prijedlogu navedene, te da se prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene:

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Kako bi se građanima Unije, gospodarskim subjektima te regionalnim i lokalnim vlastima u potpunosti omogućilo uživanje prednosti koje proizlaze iz uspostavljanja područja bez unutrašnjih granica, naročito je prikladno poboljšati međusobnu povezanost i interoperabilnost nacionalnih željezničkih mreža te pristup mrežama, provođenjem mjera koje bi se pokazale potrebnima u području tehničke standardizacije.

(2) Kako bi se građanima Unije, gospodarskim subjektima te regionalnim i lokalnim vlastima u potpunosti omogućilo uživanje prednosti koje proizlaze iz uspostavljanja područja bez unutrašnjih granica i ostvarivanja cilja teritorijalne kohezije, naročito je prikladno poboljšati međusobnu povezanost i interoperabilnost nacionalnih željezničkih mreža te pristup mrežama, uključujući za putnike s invaliditetom, provođenjem mjera koje bi se pokazale potrebnima na području usklađenosti tehničkih standarda.

Amandman  2

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Ostvarivanje interoperabilnosti unutar željezničkog sustava na području Unije treba dovesti do utvrđivanja optimalne razine tehničke usklađenosti te omogućiti olakšavanje, poboljšanje i razvoj međunarodnog željezničkog prijevoza unutar Unije i s trećim zemljama te doprinijeti postupnom oblikovanju unutarnjeg tržišta opreme i usluga za izgradnju, obnovu, modernizaciju i rad željezničkog sustava unutar Unije.

(3) Ostvarivanje interoperabilnosti unutar željezničkog sustava na području Unije treba dovesti do utvrđivanja optimalne razine tehničke usklađenosti te omogućiti olakšavanje, poboljšanje i razvoj željezničkog prijevoza unutar Unije i s trećim zemljama te doprinijeti postupnom oblikovanju unutarnjeg tržišta opreme i usluga za izgradnju, obnovu, modernizaciju i rad željezničkog sustava unutar Unije.

Obrazloženje

Achieving interoperability will not only bring benefits to international rail services, but to all transport by rail, e.g. through savings in time and costs.

Amandman  3

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Za komercijalni se promet vlakova po čitavoj željezničkoj mreži naročito zahtijeva odlična kompatibilnost među značajkama željezničke infrastrukture i željezničkih vozila, kao i učinkovito međusobno povezivanje informacijskih i komunikacijskih sustava različitih upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika. O toj usklađenosti i međusobnoj povezanosti ovise razine provođenja, sigurnost, kakvoća prijevoza i troškovi, kao i, naročito, interoperabilnost željezničkog sustava.

(4) Za komercijalni se promet vlakova po čitavoj željezničkoj mreži naročito zahtijeva odlična kompatibilnost među značajkama željezničke infrastrukture i željezničkih vozila, kao i učinkovito međusobno povezivanje informacijskih i komunikacijskih sustava te sustava za prodaju karata različitih upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika. O toj usklađenosti i međusobnoj povezanosti ovise razine provođenja, sigurnost, kakvoća prijevoza i troškovi, kao i, naročito, interoperabilnost željezničkog sustava.

Obrazloženje

From a passengers' perspective, ticketing schemes also need to become interoperable in order to benefit from this initiative.

Amandman  4

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Regulatornim okvirom za željeznice treba odrediti jasne odgovornosti za osiguranje sukladnosti s pravilima o sigurnosti, zdravlju i zaštiti potrošača primjenjivima na željezničke mreže.

(5) Regulatornim okvirom za željeznice treba odrediti jasne odgovornosti za osiguranje sukladnosti s pravilima o sigurnosti, zdravlju, socijalnoj zaštiti i zaštiti potrošača primjenjivima na željezničke mreže.

Obrazloženje

Harmonisation of the social aspects - e.g. working, driving and rest times - needs to go hand in hand with technical efforts for the sake of interoperability, safety and quality.

Amandman  5

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Među nacionalnim propisima, internim pravilima i tehničkim specifikacijama koji se primjenjuju na željezničke sustave, podsustave i komponente postoje velike razlike, budući da sadrže tehničke posebnosti industrije pojedine države i propisuju specifične dimenzije i naprave te posebne značajke. Takvo stanje sprečava nesmetan željeznički promet po čitavoj mreži Unije.

(6) Među nacionalnim propisima, internim pravilima i tehničkim specifikacijama koji se primjenjuju na željezničke sustave, podsustave i komponente postoje velike razlike, budući da sadrže tehničke posebnosti industrije pojedine države i propisuju specifične dimenzije i naprave te posebne značajke. Takvo stanje sprečava nesmetan željeznički promet po čitavoj mreži Unije te uživanje u pogodnostima standardizacije i ekonomije razmjera na jedinstvenom tržištu.

Obrazloženje

The current diversity in the European rail systems prevents companies from producing large series of rail systems, subsystems and components, which prevents repairing the benefits from mass production, namely lower prices and shorter production cycles.

Amandman  6

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) U pogledu opsega i složenosti željezničkog sustava pokazalo se potrebnim iz praktičnih razloga podijeliti ga na sljedeće podsustave: infrastrukturu, prometno-upravljačke i signalno-sigurnosne podsustave uz prugu, prometno-upravljačke i signalno-sigurnosne podsustave u vozilu, energiju, željeznička vozila, odvijanje prometa i upravljanje njime, održavanje i telematske aplikacije za putnički i teretni promet. Za svaki od tih podsustava potrebno je odrediti temeljne zahtjeve i tehničke specifikacije, posebno s obzirom na njihove sastavne dijelove i sučelja, kako bi se ispunili ti temeljni zahtjevi. Isti je sustav podijeljen na stabilne i pokretne elemente koji s jedne strane sadrže mrežu koja se sastoji od pruga, kolodvora, terminala i svih vrsta stabilnih postrojenja koja su potrebna za jamčenje sigurnog i neprekinutog rada sustava, te s druge strane, svih vozila koja putuju tom mrežom. Stoga se, u smislu ove Direktive, vozilo sastoji od jednog podsustava (željeznička vozila) i kada je to primjenjivo, ostalih podsustava (uglavnom prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav u vozilu).

(23) U pogledu opsega i složenosti željezničkog sustava pokazalo se potrebnim iz praktičnih razloga podijeliti ga na sljedeće podsustave: infrastrukturu, prometno-upravljačke i signalno-sigurnosne podsustave uz prugu, prometno-upravljačke i signalno-sigurnosne podsustave u vozilu, energiju, željeznička vozila, odvijanje prometa i upravljanje njime, održavanje i telematske aplikacije za putnički i teretni promet. Za svaki od tih podsustava potrebno je odrediti temeljne zahtjeve i tehničke specifikacije, posebno s obzirom na njihove sastavne dijelove i sučelja, kako bi se ispunili ti temeljni zahtjevi. Isti je sustav podijeljen na stabilne i pokretne elemente koji s jedne strane sadrže mrežu koja se sastoji od pruga, kolodvora, terminala i svih vrsta stabilnih postrojenja koja su potrebna za jamčenje sigurnog i neprekinutog rada sustava, te s druge strane, svih vozila koja putuju tom mrežom. Stoga se, u smislu ove Direktive, vozilo sastoji od jednog podsustava (željeznička vozila) i kada je to primjenjivo, ostalih podsustava (uglavnom prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav u vozilu). Iako je sustav podijeljen na nekoliko dijelova, Agencije Europske unije za željeznice („Agencija”) zadržava sveobuhvatan pristup sustavu kako bi osigurala sigurnost i interoperabilnost.

Obrazloženje

The Agency should have the role of guardian of the global vision for the rail system.

Amandman  7

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, čija je stranka i Unija, navodi pristupačnost kao jedno od svojih općih načela i zahtijeva da države stranke poduzmu odgovarajuće mjere osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi s ostalima, uključujući razvijanjem, poticanjem i praćenjem provedbe minimalnih standarda i smjernica za pristupačnost. Stoga je pristupačnost bitan zahtjev za interoperabilnost željezničkog sustava.

(24) Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, čija je stranka i Unija, navodi pristupačnost kao jedno od svojih općih načela i zahtijeva da države stranke poduzmu odgovarajuće mjere osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi s ostalima, uključujući razvijanjem, poticanjem i praćenjem provedbe minimalnih standarda i smjernica za pristupačnost. Stoga je pristupačnost za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću bitan zahtjev za interoperabilnost željezničkog sustava, u skladu sa zakonodavstvom Unije o putnicima sa smanjenom pokretljivošću.

Amandman  8

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) TSI-ji također utječu na uvjete pod kojima korisnici koriste željeznički prijevoz te je stoga potrebno savjetovati se s tim korisnicima o aspektima koji se njih tiču.

(26) TSI-ji također utječu na uvjete pod kojima korisnici koriste željeznički prijevoz te je stoga potrebno savjetovati se s tim korisnicima o aspektima koji se njih tiču, uključujući udruge osoba s invaliditetom.

Amandman  9

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 39.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39a) Kako bi se stvorio jedinstveni europski željeznički prostor, smanjili troškovi i trajanje postupaka izdavanja dozvola te povećala sigurnost željeznica, nužno je da se postupci izdavanja dozvole racionaliziraju i usklade na razini Unije. Za to je potrebna jasna podjela zadaća i odgovornosti između Agencije i državnih tijela nadležnih za sigurnost tijekom prijelaznog razdoblja.

 

Agencija bi trebala koristiti dragocjeno stručno znanje, lokalno znanje i iskustvo nacionalnih tijela za sigurnost.. Trebala bi delegirati posebne zadaće i odgovornosti nacionalnim tijelima za sigurnost na temelju ugovornih sporazuma na koje se upućuje u članku 22.a, ali konačnu odluku u svim postupcima izdavanja dozvola trebala bi donijeti Agencija.

Amandman  10

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40) Treba evidentirati odrednice dozvole za stavljanje vozila na tržište zajedno s ostalim podacima o vozilu da bi se osigurala sljedivost vozila i njihove povijesti.

(40) Treba evidentirati odrednice dozvole za vozila zajedno s ostalim podacima o vozilu da bi se osigurala sljedivost vozila i njihove povijesti.

Obrazloženje

There should be a European vehicle authorisation so that vehicles can be purchased "ready for use". The proposed distinction between "placing on the market" and "placing in service" does not remove the hurdles for easy and quicker purchase and use of rolling stock.

Amandman  11

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41) U TSI-jima treba navesti postupke za provjeru kompatibilnosti vozila i mreže nakon dostave dozvole za stavljanje vozila na tržište i prije odluke o stavljanju u promet.

(41) U TSI-jima treba navesti postupke za provjeru kompatibilnosti vozila i mreže prije početka nove operacije.

Amandman  12

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 46.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(46a) Regulatorne mjere trebale bi nadopuniti inicijative usmjerene ka pružanju financijske potpore inovativnim i interoperabilnim tehnologijama u željezničkom sektoru kao npr. projekt „Shift2Rail”.

Amandman  13

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48) Kako bi se izmijenilo elemente ove Direktive koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u odnosu na prilagodbu Priloga II. tehničkom napretku u pogledu raščlambe željezničkog sustava na podsustave i opisa tih podsustava, sadržaja TSI-ja i izmjena TSI-ja, uključujući izmjene potrebne da se isprave manjkavosti u TSI-jima. Od posebne je važnosti da Komisija u okviru svog rada na pripremama održi odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti istovremeno, pravovremeno i prikladno dostave Europskom parlamentu i Vijeću.

(48) Radi izmjene elemenata ove Direktive koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u odnosu na prilagodbu Priloga II. tehničkom napretku u pogledu raščlambe željezničkog sustava na podsustave i opisa tih podsustava, sadržaja TSI-ja i izmjena TSI-ja, uključujući izmjene potrebne da se isprave manjkavosti u TSI-jima, područje primjene i sadržaj izjave o „EZ” sukladnosti i prikladnosti za uporabu interoperabilnih sastavnih dijelova, postupke provjere podsustava, uključujući opća načela, sadržaj, postupak i dokumente vezane uz postupak „EZ” provjere te uz postupak provjere u slučaju nacionalnih propisa. Od posebne je važnosti da Komisija u okviru svog rada na pripremama održi odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti istovremeno, pravovremeno i prikladno dostave Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman  14

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51) Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Direktive, na Komisiju bi se trebale prenijeti provedbene ovlasti za: sadržaj dokumentacije koja se obvezno prilaže uz zahtjev za neprimjenu jednog ili više TSI-ja ili njihovih dijelova, pojedinosti, format i načine prijenosa te dokumentacije; područje primjene i sadržaj izjave o sukladnosti „EZ” ili prikladnosti za uporabu interoperabilnih sastavnih dijelova, njezin format i pojedinosti o podacima koje obuhvaća; razvrstavanje prijavljenih nacionalnih propisa u različite skupine s ciljem olakšavanja provjera kompatibilnosti između stabilnih i pokretnih postrojenja; postupke provjere podsustava, uključujući opća načela, sadržaj, postupak i dokumente povezane s postupkom „EZ” provjere i postupkom provjere u slučaju primjene nacionalnih propisa; obrasce za izjavu o „EZ” provjeri i za izjavu o provjeri u slučaju primjene nacionalnih propisa te obrasce za pojedine dokumente tehničke dokumentacije koji se moraju priložiti uz izjavu o provjeri; zajedničke specifikacije sadržaja, oblika podataka, funkcionalne i tehničke arhitekture, načina rada i pravila za unošenje i pretraživanje podataka za registar infrastrukture. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije13.

(51) Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Direktive, na Komisiju bi se trebale prenijeti provedbene ovlasti za: sadržaj dokumentacije koja se obvezno prilaže uz zahtjev za neprimjenu jednog ili više TSI-ja ili njihovih dijelova, pojedinosti, format i načine prijenosa te dokumentacije; format i pojedinosti o podacima koje obuhvaća izjava o „EZ” sukladnosti i prikladnosti za uporabu interoperabilnih sastavnih dijelova; razvrstavanje prijavljenih nacionalnih propisa u različite skupine s ciljem olakšavanja provjera kompatibilnosti između stabilnih i pokretnih postrojenja; obrasce za izjavu o „EZ” provjeri i za izjavu o provjeri u slučaju primjene nacionalnih propisa te obrasce za pojedine dokumente tehničke dokumentacije koji se moraju priložiti uz izjavu o provjeri; zajedničke specifikacije sadržaja, oblika podataka, funkcionalne i tehničke arhitekture, načina rada i pravila za unošenje i pretraživanje podataka za registar infrastrukture. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije13.

________________

______________

13 SL L 55, 28.2.2011., str.13.

13 SL L 55, 28.2.2011., str.13.

Amandman  15

Prijedlog Direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovom se Direktivom uspostavljaju uvjeti koji se moraju ispuniti radi ostvarivanja interoperabilnosti unutar željezničkog sustava na području Unije, na način koji je sukladan odredbama Direktive […/…o sigurnosti željezničkog sustava unutar Unije]. Ti se uvjeti odnose na projektiranje, izgradnju, stavljanje u promet, modernizaciju, obnovu, rad i održavanje dijelova tog sustava, kao i stručnu osposobljenost te zdravstvene i sigurnosne uvjete osoblja koje doprinosi njegovom radu i održavanju.

1. Ovom se Direktivom uspostavljaju uvjeti koji se moraju ispuniti radi ostvarivanja interoperabilnosti unutar željezničkog sustava na području Unije, na način koji je sukladan odredbama Direktive […/…o sigurnosti željezničkog sustava unutar Unije]. Ti se uvjeti odnose na projektiranje, izgradnju, stavljanje u promet, modernizaciju, obnovu, rad i održavanje dijelova tog sustava, kao i stručnu osposobljenost te zdravstvene i sigurnosne uvjete osoblja koje doprinosi njegovom radu i održavanju. Ostvarivanje tog cilja nužno dovodi do utvrđivanja optimalne razine tehničke usklađenosti te omogućuje pridonijeti postupnom oblikovanju unutarnjeg tržišta opreme i usluga za izgradnju, obnovu, modernizaciju i rad željezničkog sustava unutar Unije.

Obrazloženje

The existing objectives outlined in the directive on interoperability (current Article 1(2)(b)) must be retained, since they set the overall objectives for the directive (optimum level of technical harmonisation and progressive creation of the internal market in equipment, services and operation).

Amandman  16

Prijedlog Direktive

Članak 1. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Iz područja primjene ove Direktive isključeni su sljedeći sustavi:

3. Države članice mogu iz područja primjene mjera za provedbu ove Direktive isključiti:

Obrazloženje

This amendment maintains the current text under which Member States may exclude urban rail. The Commission argues that, while the standardisation bodies were given a mandate to create standards, these should remain voluntary. Constructors and some stakeholders believe that there is potential for a European market and there is therefore no reason to exclude a sector that is used by thousands of passengers in the EU.

Amandman  17

Prijedlog Direktive

Članak 1. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) podzemne željeznice, tramvaji i drugi sustavi lake željeznice;

(a) podzemne željeznice, tramvaji, sustavi tramvaj-vlak i drugi sustavi lake željeznice;

Obrazloženje

In several Member States, systems exist where tram vehicles partly run on rail infrastructure. These vehicles shall not be covered by this Directive as they are essentially tram services. Compare also with my amendment for the Safety Directive. Compare also with my amendment for the Safety Directive.

Amandman  18

Prijedlog Direktive

Članak 1. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) podzemne željeznice, tramvaji i drugi sustavi lake željeznice;

(Does not affect English version)

Amandman  19

Prijedlog Direktive

Članak 1. – stavak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) željezničku infrastrukturu u privatnom vlasništvu i vozila koja se koriste isključivo u takvoj infrastrukturi, pri čemu je koristi samo njezin vlasnik za vlastiti prijevoz robe;

Amandman  20

Prijedlog Direktive

Članak 1. – stavak 3. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb) infrastrukturu i vozila predviđena isključivo za lokalnu, povijesnu ili turističku uporabu.

Amandman  21

Prijedlog Direktive

Članak 1. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Države članice mogu iz područja primjene mjera za provedbu ove Direktive isključiti:

Briše se.

(a) željezničku infrastrukturu u privatnom vlasništvu i vozila koja se koriste isključivo u takvoj infrastrukturi, pri čemu je koristi samo njezin vlasnik za vlastiti prijevoz robe;

 

(b) infrastrukturu i vozila predviđena isključivo za lokalnu, povijesnu ili turističku uporabu.

 

Amandman  22

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) „željeznički sustav Unije” znači elementi navedeni u Prilogu I.;

(1) „željeznički sustav Unije” znači elementi konvencionalnih željezničkih sustava i sustava velikih brzina, navedeni u Prilogu I., točkama 1. i 2.;

Obrazloženje

It is vital that a distinction should continue to be made between the conventional and the high-speed networks.

Amandman  23

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) „interoperabilnost” znači mogućnost željezničkog sustava da osigura siguran i neprekinuti promet vlakova kojim se postižu potrebne razine iskorištenosti tih pruga.

(2) „interoperabilnost” znači mogućnost željezničkog sustava da osigura siguran i neprekinuti promet vlakova kojim se postižu potrebne razine iskorištenosti tih pruga. Ta se sposobnost temelji na svim regulatornim, tehničkim i operativnim uvjetima koji se moraju ispuniti kako bi se zadovoljili temeljni zahtjevi.

Obrazloženje

This sentence, which already appears in the current EU legislative framework, is still necessary because it provides greater clarity.

Amandman  24

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) „vozilo” znači željezničko vozilo s vlastitim pogonom ili bez njega koje se na vlastitim kotačima kreće po željezničkoj pruzi u nepromjenjivom ili promjenjivom sastavu. Vozilo se sastoji od jednoga strukturnog ili funkcionalnog podsustava ili od više njih;

(3) „vozilo” znači željezničko vozilo s vučom ili bez nje koje je prikladno za kretanje po željezničkoj pruzi. Vozilo se sastoji od jednoga strukturnog podsustava ili od više njih;

Amandman  25

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a) „mobilni podsustav” znači podsustav željezničkih vozila, prometno-upravljački podsustav i signalni podsustav te vozilo, kada se sastoji od jednog podsustava;

Amandman  26

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) „temeljni zahtjevi” znači svi uvjeti opisani u Prilogu III. koje moraju ispunjavati željeznički sustav, podsustavi i interoperabilni sastavni dijelovi, uključujući sučelja;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman  27

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) „tijelo za ocjenjivanje sukladnosti” znači tijelo koje je prijavljeno ili imenovano da kao tijelo zaduženo za poslove ocjenjivanja sukladnosti, uključujući umjeravanje, ispitivanje, potvrđivanje i pregled. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti klasificirano je kao „prijavljeno tijelo” nakon njegova prijavljivanja od strane države članice. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti klasificirano je kao „prijavljeno tijelo” nakon njegova imenovanja od strane države članice;

Amandman  28

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) „modernizacija” znači svaka veća preinaka podsustava ili dijela podsustava koja donosi promjenu tehničke dokumentacije koja se prilaže izjavi o „EZ” provjeri, ako takva tehnička dokumentacija postoji, i koja povećava cjelokupne radne karakteristike podsustava;

(12) „modernizacija” znači svaka veća preinaka podsustava ili dijela podsustava koja donosi promjenu tehničke dokumentacije koja se prilaže izjavi o „EZ” provjeri, ako takva tehnička dokumentacija postoji, i koja povećava cjelokupne radne karakteristike podsustava. . Kad se izmjene trebaju izvršiti u odnosu na podsustav ili vozilo, odgovarajući TSI će odrediti treba li ili ne predmetni posao odrediti kao veliki i, ukoliko da, razloge takvog određivanja;

Obrazloženje

Not every minor modification should require a new authorisation. At the same time, there needs to be a common understanding of when changes are considered as major, which should be developed through TSIs.

Amandman  29

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) „obnova” znači svaka izmjena na podsustavu ili dijelu podsustava koja ne mijenja cjelokupne radne karakteristike podsustava;

(13) „obnova” znači svaka veća izmjena na podsustavu ili dijelu podsustava koja ne mijenja cjelokupne radne karakteristike podsustava. Kad se izmjene trebaju izvršiti u odnosu na podsustav ili vozilo, odgovarajući TSI će odrediti treba li ili ne predmetni posao odrediti kao veliki i, ukoliko da, razloge takvog određivanja;

Obrazloženje

Not every minor renewal should require a new authorisation. At the same time, there needs to be a common understanding of when renewals are considered as major, which should be developed through TSIs.

Amandman  30

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) „naručitelj” znači javni ili privatni subjekt koji naručuje projektiranje i/ili izgradnju, obnovu ili modernizaciju podsustava. Taj subjekt može biti željeznički prijevoznik, upravitelj infrastrukture, posjednik ili koncesionar koji je odgovoran za provođenje projekta;

(17) „naručitelj” znači javni ili privatni subjekt koji naručuje projektiranje i/ili izgradnju, obnovu ili modernizaciju podsustava. Taj subjekt može biti željeznički prijevoznik, upravitelj infrastrukture, posjednik, subjekt zadužen za održavanje ili koncesionar koji je odgovoran za provođenje projekta;

Amandman  31

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) „posjednik” znači osoba ili subjekt koji je vlasnik vozila ili ima pravo upotrebljavati ga, koristiti ga kao prijevozno sredstvo, te je kao takav registriran u nacionalnom registru vozila iz članka 43.;

(18) „posjednik” znači osoba ili subjekt, koji je vlasnik vozila ili ima pravo upotrebljavati to vozilo, koristiti ga kao prijevozno sredstvo, te je kao takav registriran u registru vozila iz članaka 43. i 43.a;

Amandman  32

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a) „vlasnik” znači osoba ili subjekt koji je vlasnik vozila te je kao takav registriran u registru vozila iz članaka 43. i 43.a;

Obrazloženje

Information on the waggon owner needs to be included in the European Vehicle Register for safety and accountability reasons.

Amandman  33

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) „nacionalna pravila” znače sva obvezujuća pravila koja sadrže sigurnosne zahtjeve za željeznicu ili tehničke zahtjeve postavljene na razini države članice i koja su primjenjiva na željezničke prijevoznike, bez obzira na tijelo koje ih izdaje;

(26) „nacionalna pravila” su sva obvezujuća pravila koje je prijavila država članica i koja sadrže sigurnosne zahtjeve za željeznicu ili tehničke zahtjeve postavljene na razini države članice i koja su primjenjiva na sudionike u željezničkom prijevozu, bez obzira na tijelo koje ih izdaje;

Obrazloženje

According to Article 14 – National Rules – of the Interoperability Directive, Member States shall notify to the Commission the list of national rules. National rules apply to all actors in the railway sector, not exclusively to Railway Undertakings.

Amandman  34

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a) „područje uporabe” znači mrežu ili mreže u Uniji, unutar jedne države članice ili skupine država članica, za koje je vozilo tehnički usklađeno u skladu sa svojom tehničkom dokumentacijom;

Amandman  35

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 27.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27b) „izolirana mreža” znači željeznička mreža države članice, ili njezin dio, sa širinom kolosijeka od 1520 mm, koja je zemljopisno ili tehnički odvojena od europske mreže standardne nominalne širine (1435 mm – dalje u tekstu „standardna širina”) i koja je zajedno s trećim zemljama dobro integrirana u željezničku mrežu širine kolosijeka od 1520 mm, ali koja je izolirana od standardne mreže Unije.

Amandman  36

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) „prihvatljiv način osiguravanja sukladnosti” znači neobvezujuća mišljenja koja izdaje Agencija radi definiranja načina utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima;

(28) „prihvatljiv način osiguravanja sukladnosti” znači neobvezujuća mišljenja koja izdaje Agencija radi definiranja načina utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima, kako bi se privremeno nadoknadila umanjena vrijednost TSI-ja dok se TSI ne izmjeni;

Obrazloženje

The Agency may lay down temporary means of compliance if there is no clear definition in a TSI.

Amandman  37

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a) „Prihvatljivi nacionalni načini osiguravanja sukladnosti” znače da daju pretpostavku o sukladnosti dotičnoj strani po nacionalnim pravilima ako se poštuju ostali načini osiguravanja sukladnosti u nekoj državi članici. Ti prihvatljivi nacionalni načini odobravanja prijavljeni su Agenciji.

Amandman  38

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31) „ovlašteni zastupnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji, koju je proizvođač pisano ovlastio da u njegovo ime obavlja određene zadaće;

(31) „ovlašteni zastupnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji, koju je proizvođač ili naručitelj pisano ovlastio da u njegovo ime obavlja određene zadaće;

Amandman  39

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32) „tehnička specifikacija” znači dokument kojim se propisuju tehnički zahtjevi koje proizvod, proces ili usluga moraju ispuniti;

(32) „tehnička specifikacija” znači dokument kojim se propisuju tehnički zahtjevi koje proizvod, podsustav, proces ili usluga moraju ispuniti;

Obrazloženje

Technical specifications may also concern subsystems.

Amandman  40

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37) „osoba s posebnim potrebama i osoba sa smanjenom pokretljivošću” znači svaka osoba koja ima trajno ili privremeno tjelesno, duševno, intelektualno ili osjetilno oštećenje koje, u interakciji s različitim preprekama, može ometati njezino potpuno i učinkovito korištenje prijevoznim sredstvima na ravnopravnoj osnovi s ostalim putnicima ili čija je pokretljivost u prometu smanjena zbog dobi;

(37) „osoba s invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću” znači svaka osoba koja ima trajno ili privremeno tjelesno, duševno, intelektualno ili osjetilno oštećenje koje, u interakciji s različitim preprekama, može ometati njezino potpuno i učinkovito korištenje prijevoznim sredstvima na ravnopravnoj osnovi s ostalim putnicima ili čija je pokretljivost u prometu smanjena zbog dobi i koja, dakle, zahtijeva posebne usluge;

Amandman  41

Prijedlog Direktive

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Nikoga se ne smije izravno ili neizravno diskriminirati na temelju invaliditeta. Kako bi se svim građanima Unije omogućila korist od prednosti uređenja nekog prostora bez unutarnjih granica, države članice osiguravaju da je željeznički sustav dostupan i bez prepreka.

Amandman  42

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Podsustavi moraju biti u skladu s TSI-jima koji su na snazi u trenutku njihovog stavljanja u rad, modernizacije ili obnove, u skladu s ovom Direktivom. Ta se usklađenost mora stalno održavati za vrijeme uporabe svakog sustava.

3. Fiksni podsustavi moraju biti u skladu s TSI-jima koji su na snazi u trenutku prvog imenovanja prijavljenog tijela i najkasnije u trenutku odobrenja za izdavanje dozvola za izgradnju. Vozila moraju biti u skladu s TSI-jima i nacionalnim propisima na snazi u trenutku prvog imenovanja prijavljenog tijela. Ta se usklađenost mora stalno održavati za vrijeme uporabe svakog sustava.

Obrazloženje

Fixed subsystems often have complex planning, approval and construction processes. Therefore, it is important that once the construction of a certain subsystem has started under a certain TSI, the authorisation to place it on the market should be granted according to the TSI in force by the time of granting the building permits. If this very TSI changes during the construction process it shall have no impact on the authorisation procedure.

Amandman  43

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 4. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) odrediti interoperabilne sastavne dijelove i sučelja, koji moraju biti obuhvaćeni europskim specifikacijama, uključujući europske standarde, koji su potrebni za postizanje interoperabilnosti unutar željezničkog sustava;

(d) odrediti interoperabilne sastavne dijelove i sučelja, koji moraju biti obuhvaćeni europskim specifikacijama, uključujući europske standarde, koji su potrebni za postizanje interoperabilnosti unutar željezničkog sustava; to uključuje i identifikaciju mogućih rezervnih željezničkih dijelova koje bi trebalo standardizirati u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. ... Europskog parlamenta i Vijeća13a. Popis rezervnih dijelova koje treba standardizirati uključen je u svaki TSI, uključujući i postojeće primjerke.

 

_________________

 

13a Uredba (EU) br. …/... Europskog parlamenta i Vijeća od ... o Europskoj agenciji za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 (SL L …)..

Obrazloženje

Each TSI should include a list of spare parts to be standardised with a view to creating an internal market in rail equipment. This is consistent with the Commission proposal concerning Article 41 of the ERA Rules.

Amandman  44

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 4. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) navesti strategiju za provođenje TSI-ja. Naročito je potrebno utvrditi faze za izvođenje postupnog prijelaza iz postojećeg stanja u konačno stanje kada sukladnost s TSI-jima postaje norma, uključujući određivanje rokova za dovršenje tih faza u slučaju potrebe;

(f) navesti strategiju za provođenje TSI-ja. Naročito je potrebno utvrditi faze za izvođenje postupnog prijelaza iz postojećeg stanja u konačno stanje kada sukladnost s TSI-jima postaje norma, uključujući određivanje rokova za dovršenje tih faza. Raspored kojim se utvrđuju faze povezuje se s procjenom kojom se analiziraju predviđeni troškovi i koristi njegove provedbe te očekivane posljedice za subjekte i gospodarske sudionike na koje se utječe;

Obrazloženje

The Commission is making it possible to set deadlines for the implementation of TSIs. The timetable for implementation should also be established, in line with an assessment that takes account of the estimated costs and benefits of its implementation and the expected repercussions on the operators and economic actors affected.

Amandman  45

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 4. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) navesti parametre koje provjerava željeznički prijevoznik i postupke koji se primjenjuju za provjeru tih parametara nakon dostave dozvole za stavljanje vozila na tržište, a prije donošenja rješenja za stavljanje u promet kako bi se osigurala kompatibilnost između vozila i trasa na kojima je predviđeno da prometuju;

(i) navesti parametre za provjeru kako bi se osigurala kompatibilnost između vozila i trasa na kojima je predviđeno da prometuju;

Amandman  46

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 4. – točka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia) navesti posebne parametre koje treba provjeriti i opskrbiti opisima za obnovu, poboljšanje ili zamjenu rezervnih dijelova ili interoperabilnih sastavnih dijelova s kojima treba postupati u skladu s člankom 21. stavkom 3.

Amandman  47

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Radi uspostavljanja i provođenja najodrživijih rješenja, pri izradi nacrta, donošenju i reviziji svih TSI-ja, uključujući osnovne parametre, u obzir se uzimaju predviđeni troškovi i koristi svih tehničkih rješenja, zajedno s njihovim sučeljima.

Amandman  48

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) Agencija na temelju tih osnovnih parametara izrađuje nacrt TSI-ja. Po potrebi, Agencija uzima u obzir tehnički napredak, već obavljen rad na standardizaciji, već uspostavljene radne skupine i priznat istraživački rad.

(b) Agencija na temelju tih osnovnih parametara izrađuje nacrt TSI-ja. Po potrebi, Agencija uzima u obzir tehnički napredak, već obavljen rad na standardizaciji, već uspostavljene radne skupine i priznat istraživački rad.

Nacrtu TSI-ja prilaže se ukupna ocjena predviđenih troškova i koristi provođenja TSI-jeva. U toj se ocjeni navodi vjerojatni utjecaj na sve uključene operatore i gospodarske subjekte.

Nacrtu TSI-ja prilaže se ukupna ocjena predviđenih troškova i koristi provođenja TSI-jeva. U toj se ocjeni navodi vjerojatni utjecaj na sve uključene operatore i gospodarske subjekte i uzimaju se u obzir zahtjevi iz Direktive .../... o sigurnosti željezničkog sustava unutar Europske unije. Države članice sudjeluju u toj ocjeni davanjem, kad je to potrebno, traženih podataka.

Amandman  49

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Tijekom pripremnih radova na izradi TSI-ja Komisija može oblikovati sva pozivanja ili korisne preporuke koje se tiču izrade TSI-ja i analize troškova i koristi. Komisija naročito može naložiti ispitivanje alternativnih rješenja i navođenje procjene troškova i koristi tih alternativnih rješenja u izvješću koje je priloženo nacrtu TSI-ja.

4. Odbor iz članka 48. potrebno je redovito obavješćivati o pripremnim radovima na izradi TSI-ja. Tijekom tog rada Komisija može na zahtjev odbora oblikovati sva pozivanja ili korisne preporuke koje se tiču izrade TSI-ja i analize troškova i koristi. Komisija naročito može, na zahtjev države članice, naložiti ispitivanje alternativnih rješenja i navođenje procjene troškova i koristi tih alternativnih rješenja u izvješću koje je priloženo nacrtu TSI-ja.

Obrazloženje

According to Article 48 the Commission shall be assisted by the committee established by Article 21 of Directive 96/48/EC.

Amandman  50

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) U skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. …/… [Uredba o Agenciji], Agencija sastavlja i redovito ažurira popis udruga i tijela korisnika s kojima se potrebno savjetovati. Popis je moguće ponovno ispitati i ažurirati na zahtjev države članice ili na inicijativu Komisije.

(7) U skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. …/… [Uredba o Agenciji], Agencija sastavlja i redovito ažurira popis udruga i tijela korisnika s kojima se potrebno savjetovati. Popis nužno uključuje predstavničke udruge i tijela iz svih država članica te ga je moguće ponovno ispitati i ažurirati na zahtjev države članice ili na inicijativu Komisije.

Amandman  51

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Pri izradi, donošenju i reviziji TSI-ja uzima se u obzir mišljenje socijalnih partnera u vezi s uvjetima iz članka 4. stavka 4. točke (g). U tu se svrhu Agencija savjetuje sa socijalnim partnerima prije podnošenja preporuka Komisiji u vezi s TSI-jima i njihovim izmjenama. Socijalni se partneri u tu svrhu savjetuju u okviru Odbora za sektorski dijalog, osnovanog u skladu s Odlukom Komisije 98/500/EZ od 20. svibnja 1998. o osnivanju Odbora za sektorski dijalog između socijalnih partnera na europskoj razini15. Socijalni partneri svoje mišljenje daju u roku od tri mjeseca.

(8) Pri izradi, donošenju i reviziji TSI-ja uzima se u obzir mišljenje odgovarajućih socijalnih partnera u svim državama članicama u vezi s uvjetima iz članka 4. stavka 4. točke (g) te iz svakog drugog TSI-ja koji izravno ili neizravno utječe na uključeno osoblje. U tu se svrhu Agencija savjetuje sa socijalnim partnerima prije podnošenja preporuka Komisiji u vezi s TSI-jima i njihovim izmjenama. Socijalni se partneri u tu svrhu savjetuju u okviru Odbora za sektorski dijalog, osnovanog u skladu s Odlukom Komisije 98/500/EZ od 20. svibnja 1998. o osnivanju Odbora za sektorski dijalog između socijalnih partnera na europskoj razini15. Socijalni partneri svoje mišljenje daju u roku od tri mjeseca.

_______________

______________

15 SL L 225, 12.8.1998., str. 27. Odluka kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1792/2006 (SL L 362, 20.12.2006., str. 1.).

15 SL L 225, 12.8.1998., str. 27. Odluka kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1792/2006 (SL L 362, 20.12.2006., str. 1.).

Amandman  52

Prijedlog Direktive

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Član mreže predstavničkih tijela može preko Komisije nastupiti kao podnositelj zahtjeva te zatražiti prikupljanje mišljenja o nedostacima nekog TSI-ja. Podnositelja zahtjeva se odmah obavješćuje o donesenoj odluci. Komisija propisno dostavlja izjavu o razlozima za svako odbijanje.

Obrazloženje

Since the railway sector bears the risks and costs of a project delay, it should have the right not only to give input but also to be informed about the reasons when being refused.

Amandman   53

Prijedlog Direktive

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) za svaku predloženu obnovu, nadogradnju ili modernizaciju postojećeg podsustava ili njegovog dijela, u slučaju kada bi primjena tih TSI-ja štetila gospodarskoj održivosti projeka.

(c) za svaku predloženu obnovu, nadogradnju ili modernizaciju postojećeg podsustava ili njegovog dijela, u slučaju kada bi primjena tih TSI-ja ozbiljno štetila gospodarskoj održivosti projekta.

Obrazloženje

The economic viability of a project must not serve as a pretext for not applying TSIs.

Amandman  54

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) koristili u području uporabe, koje im je namijenjeno, te na primjeren način ugradili i održavali.

(b) koristili u području uporabe, koje im je namijenjeno u skladu s područjem uporabe određenim u članku 2. točki 27.a, te na primjeren način ugradili i održavali.

Obrazloženje

Reference should be made to the definition of 'area of use as intended' in order to make the text clearer and avoid any misunderstanding.

Amandman  55

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice na svom području i na temelju ove Direktive ne smiju zabranjivati, ograničavati ili ometati stavljanje interoperabilnih sastavnih dijelova na tržište za uporabu u željezničkom sustavu ako su one u skladu s ovom Direktivom. Naročito ne smiju zahtijevati preglede koji su već izvršeni u okviru postupka za dobivanje izjave o sukladnosti „EZ” ili prikladnosti za uporabu.

Države članice na svom području i na temelju ove Direktive ne smiju zabranjivati, ograničavati ili ometati stavljanje interoperabilnih sastavnih dijelova na tržište za uporabu u željezničkom sustavu ako su one u skladu s ovom Direktivom. Naročito ne smiju zahtijevati preglede koji su već izvršeni u okviru postupka za dobivanje izjave o sukladnosti „EZ” ili prikladnosti za uporabu.

 

Država članica ne smije zabraniti, ograničiti ili ometati stavljanje u rad interoperabilnih sastavnih dijelova prepoznatih za područje za koje su namijenjeni ako se to područje nalazi na njezinu području.

Obrazloženje

This new subparagraph supports the idea of reducing the additional requirements for a constituent that has already been recognised for a particular area to a minimum. It explicitly prevents a State from placing obstacles in the way of authorisation for placing in service if the area concerned is situated within its territory. Clearly, this constituent will not be interoperable outside the area for which it has been recognised.

Amandman  56

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija utvrđuje provedbenim aktima područje primjene i sadržaj izjave o sukladnosti „EZ” ili prikladnosti za uporabu interoperabilnih sastavnih dijelova, njezin format i pojedinosti o podacima koje obuhvaća. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 3.

Komisiju se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 46. o području primjene i sadržaju izjave o „EZ” sukladnosti i prikladnosti za uporabu interoperabilnih sastavnih dijelova.

Amandman  57

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Komisija provedbenim aktima utvrđuje format i pojedinosti o podacima obuhvaćenima u izjavi o „EZ” sukladnosti i prikladnosti za uporabu interoperabilnih sastavnih dijelova. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 3.

Amandman  58

Prijedlog Direktive

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija se što je prije moguće savjetuje s dotičnim stranama. Kada nakon savjetovanja Komisija ustanovi opravdanost mjere, ona o tome odmah obavješćuje državu članicu koja je poduzela inicijativu za tu mjeru. Ako Komisija nakon savjetovanja ustanovi neopravdanost mjere, ona o tome odmah obavješćuje državu članicu koja je poduzela inicijativu, kao i proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika s poslovnim nastanom u Uniji.

2. Agencija na temelju ovlaštenja Komisije bez odlaganja i svakako u roku od 20 dana započinje postupak savjetovanja s zainteresiranim stranama. Nakon tog savjetovanja, Agencija utvrđuje opravdanost mjere. Agencija odmah obavješćuje Komisiju, državu članicu koja je u tom pogledu poduzela inicijativu kao i proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika s poslovnim nastanom u Uniji.

Amandman  59

Prijedlog Direktive

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija jamči obavješćivanje država članica o tijeku i rezultatima tog postupka.

Briše se.

Amandman  60

Prijedlog Direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice i Agencija smatraju da su konstrukcijski podsustavi koji čine željeznički sustav i koji imaju izjavu o „EZ” provjeri interoperabilni i da ispunjavaju temeljne zahtjeve.

1. Države članice i Agencija smatraju da su interoperabilni i da ispunjavaju temeljne zahtjeve oni konstrukcijski podsustavi koji čine željeznički sustav i koji, po potrebi, imaju izjavu o „EZ” provjeri utvrđenu upućivanjem na TSI-jeve u skladu s člankom 15. ili izjavom o provjeri utvrđenom upućivanjem na prijavljene nacionalne propise u skladu s člankom 15.a, ili objema.

Amandman  61

Prijedlog Direktive

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Provjera interoperabilnosti konstrukcijskog podsustava koji sačinjava željeznički sustav izvodi se u vezi s ispunjavanjem temeljnih zahtjeva upućivanjem na TSI-je i nacionalne propise prijavljene u skladu sa stavkom 3.

Briše se.

Amandman  62

Prijedlog Direktive

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Odluke o dodjeli odobrenja temelje se na onim TSI-jima i prijavljenim nacionalnim propisima koji su primjenjivi u trenutku podnošenja zahtjeva.

Obrazloženje

Grundlage der Entscheidung über eine Fahrzeugzulassung sind bisher die Bestimmungen, wie sie zum Zeítpunkt der Entscheidung der Behörde gelten. Da zwischen Antragsstellung und Entscheidung in der Vergangenheit teilweise mehrere Jahre liegen konnten, mussten Neuregelungen, die in diesem Zeitraum erlassen wurden, im laufenden Verfahren nachträglich berücksichtigt werden. Mit dem "Einfrieren" der Zulassungsaufforderung zum Zeitpunkt der Antrassstellung wird Planungssicherheit für den Antragsteller hergestellt und die Kosten sowie die Dauer des Genehmigungsverfahren reduziert.

Amandman  63

Prijedlog Direktive

Članak 13. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice za svaki podsustav sačinjavaju popis nacionalnih propisa koji se koriste za provođenje temeljnih zahtjeva u sljedećim slučajevima:

3. Države članice za svaki podsustav sačinjavaju popis nacionalnih propisa koji se koriste za provođenje temeljnih zahtjeva i/ili prihvatljivih nacionalnih načina osiguravanja sukladnosti u sljedećim slučajevima:

Amandman  64

Prijedlog Direktive

Članak 13. – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) u slučaju kada mreže i vozila nemaju TSI-jeve;

Amandman  65

Prijedlog Direktive

Članak 13. – stavak 3. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db) iz posebnih sigurnosnih razloga jedne ili više država članica, pod uvjetom da su dokazani i podložni ovlastima Agencije.

Amandman  66

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice obavješćuju Komisiju o popisu nacionalnih propisa iz članka 13. stavka 3.:

1. Države članice obavješćuju Komisiju i Agenciju o popisu nacionalnih propisa koji se koriste u skladu s člankom 13. stavkom 3. u sljedećim slučajevima:

Amandman  67

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) pri svakoj promjeni popisa propisa ili

(a) pri svakoj promjeni popisa propisa ili

Amandman  68

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) nakon predaje zahtjeva za neprimjenjivanje TSI-ja u skladu s člankom 7. ili

(b) kada je zahtjev za neprimjenjivanje TSI-ja predan u skladu s člankom 7.,

Amandman  69

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) kad nacionalni propis(i) još nije/nisu prijavljen(i) do datuma stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman  70

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. u roku od jednog mjeseca nakon stupanja na snagu ove Direktive države članice obavješćuju Komisiju o svim postojećim nacionalnim propisima koji nisu prijavljeni do dana stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman  71

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice obavješćuju Agenciju i Komisiju o cjelovitom tekstu postojećih nacionalnih propisa odgovarajućim računalnim sustavom u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. …/… [Uredba o Agenciji].

2. Države članice obavješćuju o cjelovitom tekstu postojećih nacionalnih propisa odgovarajućim računalnim sustavom u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. …/… [Uredba o Agenciji].

Amandman  72

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Ako država članica namjerava uvesti novi nacionalni propis, nacrt tog propisa prosljeđuje Agenciji i Komisiji preko odgovarajućega računalnog sustava u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. …/… [Uredba o Agenciji].

4. Ako država članica namjerava uvesti novi nacionalni propis, nacrt tog propisa predaje Agenciji i Komisiji na pregled barem tri mjeseca prije predviđenog stupanja na snagu, navodeći razlog uvođenja u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. .../... [Uredba o Agenciji] preko odgovarajućega računalnog sustava u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. …/… [Uredba o Agenciji].

Obrazloženje

A procedure should be drawn up so that emergency preventive measures can be taken if need be (for example following an accident or incident). In such cases the ERA would always validate the rule, but provision should be made for the immediate application of the rule for a restricted period (two months) irrespective of whether the Agency validates it or not. The ERA should harmonise these rules if they concern several Member States.

Amandman  73

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Pri prijavi postojećeg ili novog nacionalnog propisa država članica pruža dokaz o potrebi za tim propisom kako bi ispunila temeljni zahtjev koji još nema relevantan TSI. Državama članicama ne odobrava se prijavljivanje nijednog nacionalnog propisa bez obrazloženja te potrebe.

 

Agencija ima na raspolaganju dva mjeseca da pregleda nacrt pravila i Komisiji da preporuku. Komisija odobrava ili odbacuje nacrt pravila. Samo u slučaju hitnih preventivnih mjera, države članice mogu usvojiti i primijeniti novo pravilo bez odgađanja, uz valjanost od 2 mjeseca. Ako se takvo pravilo odnosi na više država članica, Komisija u suradnji s nacionalnim tijelima za sigurnost vodi usklađivanje pravila na razini EU-a.

Obrazloženje

The Member State shall justify the need of a specific national rule (existing or new); this proof shall be given together with the notified rule. If this justification is acceptable to the Agency, the rule can be notified and published, otherwise it has to be modifier or withdrawn by the member state.

Amandman  74

Prijedlog Direktive

Članak 14. – stavak 8. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija provedbenim aktima utvrđuje razvrstavanje prijavljenih nacionalnih pravila u različite skupine s ciljem olakšavanja provjera kompatibilnosti između stabilnih i pokretnih postrojenja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 3.

1. Komisija provedbenim aktima utvrđuje razvrstavanje prijavljenih nacionalnih propisa u različite skupine s ciljem olakšavanja uzajamnog priznavanja u različitim državama članicama i provjera kompatibilnosti između stabilnih i pokretnih postrojenja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 3. Agencija razvrstava, u skladu s tim provedbenim aktima, nacionalne propise prijavljene u skladu s tim člankom te objavljuje odgovarajući registar. U registru se također popisuju svi prihvatljivi nacionalni načini osiguravanja sukladnosti.

Obrazloženje

This amendment reintroduces the big step forward made by the current directive in terms of cross-acceptance. The national rules should also be classified to facilitate cross-acceptance. Nowadays, national rules classified “A” are only verified once. The register shall contain the acceptable national means of compliance.

Amandman  75

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Zadatak prijavljenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti odgovornog za „EZ” provjeru podsustava počinje u fazi projektiranja i obuhvaća čitavo razdoblje proizvodnje do faze prihvata pred početak stavljanja podsustava u rad. On također može obuhvatiti i provjeru sučelja dotičnog podsustava sa sustavom u koji se uključuje, na temelju dostupnih podataka iz mjerodavnog TSI-ja i registara iz članaka 44. i 45.

2. Zadatak prijavljenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti odgovornog za „EZ” provjeru podsustava počinje u fazi projektiranja i obuhvaća čitavo razdoblje proizvodnje do faze prihvata pred početak stavljanja podsustava u rad. On također obuhvaća i provjeru sučelja dotičnog podsustava sa sustavom u koji se uključuje, na temelju dostupnih podataka iz mjerodavnog TSI-ja i registara iz članaka 44. i 45.

Obrazloženje

It is essential that the interfaces are also covered, as is the case in the current Directive.

Amandman  76

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Svaka izmjena tehničke dokumentacije navedene u stavku 3. koja utječe na provedene provjere implicira potrebu da se izda nova izjava o „EZ” provjeri.

4. Svaka modernizacija dovodi do potrebe da se izda nova izjava o „EZ” provjeri.

Obrazloženje

This paragraph should be simplified in line with the definition of upgrading provided in art. 2.12

Amandman  77

Prijedlog Direktive

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Postupak za izdavanje izjave o provjeri u slučaju nacionalnih propisa

 

Postupci za izdavanje izjave o „EZ” provjeri iz članka 15. također se prema potrebi primjenjuje radi izdavanja izjave o provjeri u vezi s nacionalnim propisima.

 

Države članice imenuju tijela zadužena za provođenje postupka provjere u vezi s nacionalnim propisima u skladu s člankom VI.

Amandman  78

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Komisija provedbenim aktima utvrđuje:

Briše se.

(a) postupke provjere podsustava, uključujući opća načela, sadržaj, postupak i dokumente povezane s postupkom „EZ” provjere i postupkom provjere u slučaju nacionalnih propisa.

 

(b) obrasce za „EZ” izjavu o provjeri i za izjavu o provjeri u slučaju nacionalnih propisa te obrasce dokumenata za tehničku dokumentaciju koji se moraju priložiti uz izjavu o provjeri.

 

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 3.

 

Amandman  79

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7a. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 46. radi utvrđivanja postupaka provjere podsustava, uključujući opća načela, sadržaj, postupak i dokumente povezane s postupkom „EZ” provjere i postupkom provjere u slučaju primjene nacionalnih propisa.

Amandman  80

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 7.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7b. Komisija provedbenim aktima utvrđuje obrasce za izjavu o „EZ” provjeri i za izjavu o provjeri u slučaju primjene nacionalnih propisa te obrasce dokumenata za tehničku dokumentaciju koji se moraju priložiti izjavi o provjeri.

 

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 3.

Amandman  81

Prijedlog Direktive

Članak 18. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svako nacionalno tijelo nadležno za sigurnost odobrava stavljanje u rad podsustava energije i infrastrukture koji se nalaze ili rade na području njezine države članice.

Svako nacionalno tijelo nadležno za sigurnost odobrava stavljanje u pogon podsustava energije i infrastrukture te prometno-upravljačkih podsustava i signalni sustav koje nije ERTMS, koji se nalaze ili rade na području njegove države članice. Nacionalna tijela za sigurnost u obzir uzimaju mišljenje Agencije kad se radi o koridorima TEN-T ili prekograničnim odsjecima.

 

Agencija ovlašćuje prekogranične infrastrukture s jednim upraviteljem infrastrukture.

Amandman  82

Prijedlog Direktive

Članak 18. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija izdaje rješenja kojima odobrava stavljanje u rad prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava uz prugu koji se nalaze ili rade na području Unije.

Agencija ovlašćuje sustav ERTMS u bliskoj suradnji s nacionalnim tijelima za sigurnost. Prije no što Agencija ovlasti ERTMS, nacionalna tijela za sigurnost nadležna su za provjeru operativne kompatibilnosti s nacionalnim mrežama. Agencija osigurava ujednačenu primjenu sustava ERTMS u Uniji.

Amandman  83

Prijedlog Direktive

Članak 18. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. U slučaju ERTMS-a, Agencija se savjetuje s predmetnim nacionalnim tijelom za sigurnost najkasnije jedan mjesec od primitka potpunog zahtjeva kako bi se osigurao usklađeni razvoj ERTMS-a u Uniji. Nacionalno tijelo za sigurnost unutar dva mjeseca izdaje mišljenje Agenciji o tehničkoj i operativnoj kompatibilnosti podsustava s vozilima koja su namijenjena za rad u predmetnom dijelu te mreže. Agencija, koliko je to moguće, uzima to mišljenje u obzir prije izdavanja dozvole te u slučaju neslaganja, obaviještava nacionalno tijelo za sigurnost uz navođenje razloga za to. Ovaj članak ne dovodi u pitanje obveze Agencije kao tijela nadležnog za sustav sukladno poglavlju 6. Uredbe (EU) br. .../... [Uredba Agencije].

 

Ako se Agencija ne slaže s negativnom ocjenom nacionalnog tijela za sigurnost o tome obaviještava predmetno tijelo, dajući razloge za to neslaganje. Agencija i nacionalno tijelo za sigurnost surađuju s ciljem donošenja procjene prihvatljive objema stranama. Po potrebi, i ako Agencija i nacionalno tijelo za sigurnost tako odluče, u postupak može biti uključen i podnositelj zahtjeva. Ako se ne postigne dogovor o uzajamno prihvatljivoj procjeni u roku od jednog mjeseca nakon što je Agencija o svom neslaganju obavijestila nacionalno tijelo za sigurnost, Agencija donosi konačnu odluku, osim ako nacionalno tijelo za sigurnost nije predmet poslalo na arbitražu Odboru za žalbe u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. … / … [Uredba o Agenciji]. Odbor za žalbe odlučuje o tome hoće li potvrditi prijedlog odluke Agencije najkasnije jedan mjesec nakon zahtjeva nacionalnog tijela za sigurnost.

 

Svaku odluku kojom se odbija stavljanje u promet stabilnih postrojenja Agencija mora biti primjereno utemeljiti. Podnositelj zahtjeva može, najkasnije jedan mjesec od primitka negativne odluke, od Agencije zatražiti reviziju odluke. Taj se zahtjev upotpunjuje obrazloženjem. Agencija ima rok od dva mjeseca od primitka zahtjeva za preispitivanje da potvrdi ili preinači svoju odluku. Ako je negativna odluka Agencije potvrđena, podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu Odboru za žalbe uspostavljenom u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. …/… [Uredba o Agenciji].

Amandman  84

Prijedlog Direktive

Članak 18. – stavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) izjavu o provjeri u slučaju primjene nacionalnih propisa.

Amandman  85

Prijedlog Direktive

Članak 18. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Najkasnije jedan mjesec nakon primitka zahtjeva podnositelja, Agencija ili nacionalno tijelo za sigurnost, ovisno o nadležnosti, obavještavaju podnositelja zahtjeva da je dokumentacija potpuna ili traži potrebne dopunske podatke, za što postavlja razumni rok.

Amandman  86

Prijedlog Direktive

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Pri obnovi ili modernizaciji postojećih podsustava, podnositelj zahtjeva šalje dokumentaciju o projektu nacionalnom tijelu nadležnom za sigurnost (kod podsustava energije i infrastrukture) ili Agenciji (kod prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava uz prugu). Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost ili Agencija tu dokumentaciju razmatraju i na temelju kriterija navedenih u stavku 5. odlučuju je li potrebna nova dozvola za stavljanje u rad. Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost i Agencija donose svoje odluke u unaprijed utvrđenom, razumnom roku, a u svakom slučaju najkasnije četiri mjeseca nakon primitka svih potrebnih podataka.

4. Pri obnovi ili modernizaciji postojećih podsustava, podnositelj zahtjeva šalje dokumentaciju o projektu nacionalnom tijelu za sigurnost (za podsustave energije i infrastrukture i prometno-upravljačke podsustave te signalne sustave koji nisu ERTMS) ili Agenciji (za ERTMS ili prekograničnu infrastrukturu s jednim upraviteljem infrastrukture). Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost ili Agencija tu dokumentaciju razmatraju i na temelju kriterija navedenih u stavku 5. odlučuju je li potrebna nova dozvola za stavljanje u rad. Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost i Agencija donose svoje odluke u unaprijed utvrđenom, razumnom roku, a u svakom slučaju najkasnije tri mjeseca nakon primitka svih potrebnih podataka.

Amandman  87

Prijedlog Direktive

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Podnositelj zahtjeva stavlja na tržište podsustav željezničkih vozila te prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav u vozilu samo ako su projektirani, izgrađeni i ugrađeni tako da ispunjavaju temeljne zahtjeve navedene u Prilogu III.

1. Podnositelj zahtjeva stavlja na tržište mobilne podsustave samo ako su projektirani, izgrađeni i ugrađeni tako da ispunjavaju temeljne zahtjeve navedene u Prilogu III.

Amandman  88

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Vozilo se stavlja na tržište tek nakon ishođenja dozvole za stavljanje vozila na tržište koju izdaje Agencija u skladu sa stavkom 5.

1. Vozilo se stavlja na tržište tek nakon ishođenja dozvole za vozilo u skladu sa ovim člankom.

Amandman  89

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Dozvola za stavljanje vozila na tržište navodi:

 

(a) područje uporabe;

 

(b) vrijednosti parametara opisane u TSI-jima i, ako je primjenjivo, u nacionalnim propisima, koji su relevantni za provjeru tehničke kompatibilnosti vozila i područja uporabe;

 

(c) sukladnost vozila s odgovarajućim TSI-jima i skupom nacionalnih propisa koji se odnose na parametre iz točke (b);

 

(d) uvjete korištenja vozila i sva druga ograničenja.

Amandman  90

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Agencija izdaje rješenja kojima dozvoljava stavljanje vozila na tržište. Tim se dozvolama potvrđuju vrijednosti parametara bitnih za provjeru tehničke kompatibilnosti između vozila i stabilnih postrojenja opisane u TSI-jima. Dozvola za stavljanje vozila na tržište također sadrži podatke o usklađenosti vozila s mjerodavnim TSI-jima i skupom nacionalnih propisa koji se odnose na te parametre.

2. Dozvola za stavljanje vozila u promet izdaje se na temelju dokumentacije vozila ili tipa vozila koju predaje podnositelj zahtjeva i koja uključuje pisani dokaz o sljedećem:

 

– u odnosu na mobilne podsustave koji čine vozilo:

 

(a) primjerena provjera u skladu s člankom 19. ,

 

(b) the technical compatibility within the vehicle;

 

(c) sigurna integracija unutar vozila;

 

– u odnosu na vozilo:

 

tehnička kompatibilnost vozila s mrežama na području uporabe.

Amandman  91

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Tehnička usklađenost utvrđuje se na temelju mjerodavnih TSI-ja i, po potrebi, nacionalnih propisa i registara. Kada su za dobivanje pisanih dokaza o tehničkoj kompatibilnosti potrebna ispitivanja, uključena nacionalna tijela za sigurnost mogu podnositelju zahtjeva izdati privremenu dozvolu za korištenje vozila u svrhu praktičnih provjera na mreži. Upravitelj infrastrukture nakon savjetovanja s podnositeljem zahtjeva ulaže potrebne napore kako bi se osiguralo provođenje svih testova u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva podnositelja. Po potrebi, nacionalno tijelo nadležno za sigurnost poduzima mjere kojima jamči provođenje tih ispitivanja.

 

Sigurna integracija tih podsustava u vozilo uspostavlja se na temelju mjerodavnih TSI-ja, zajedničkih sigurnosnih metoda navedenih u članku 6. Direktive…/… [o sigurnosti željezničkog sustava unutar Unije] i , po potrebi, nacionalnih propisa.

Amandman  92

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. U dozvoli za stavljanje vozila na tržište mogu biti navedeni uvjeti za korištenje vozila i druga ograničenja.

3. Agencija izdaje dozvolu vozilu nakon procjene elemenata iz dokumentacije navedene u stavku 2. u unaprijed utvrđenom, razumnom roku, a u svakom slučaju najkasnije četiri mjeseca nakon primitka svih potrebnih podataka podnositelja zahtjeva. Unutar jednog mjesec Agencija obavještava podnositelja zahtjeva o tome je li dokumentacija potpuna. Svaka negativna odluka donesena u vezi sa zahtjevom mora biti propisno obrazložena.

 

Dozvole su priznate u svim državama članicama.

 

Agencija u potpunosti preuzima odgovornost za sve dozvole koje izdaje.

Amandman  93

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Dozvola za stavljanje vozila na tržište izdaje se na temelju dokumentacije vozila ili tipa vozila koju predaje podnositelj zahtjeva i koja uključuje pisani dokaz o:

Briše se.

(i) stavljanju na tržište mobilnih podsustava koji čine vozilo u skladu s člankom 19.,

 

(j) tehničkoj kompatibilnosti podsustava navedenih u točki (a) u vozilu, utvrđenoj na temelju mjerodavnih TSI-ja, nacionalnih propisa i registara;

 

(k) sigurnoj integraciji podsustava navedenih u točki (a) u vozilu, utvrđenoj na temelju mjerodavnih TSI-ja, nacionalnih propisa i zajedničkih sigurnosnih metoda u članku 6. Direktive…/… [o sigurnosti željezničkog sustava unutar Unije].

 

Amandman  94

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Tijekom prijelaznog razdoblja iz članka X.a, podnositelj zahtjeva može izabrati predati svoj zahtjev za ishođenje dozvole za vozilo Agenciji ili mjerodavnom nacionalnom tijelu nadležnom za sigurnost.

Amandman  95

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija donosi odluke iz stavka 2. u unaprijed utvrđenom, razumnom roku, a u svakom slučaju najkasnije četiri mjeseca nakon primitka svih potrebnih podataka. Te su dozvole važeće u svim državama članicama.

Svaka odluka o odbijanju izdavanja dozvole vozilu mora biti propisno obrazložena. Podnositelj zahtjeva može, najkasnije jedan mjesec od primitka negativne odluke, od Agencije ili nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost, prema potrebi, zatražiti reviziju odluke. Agencija ili nacionalno tijelo nadležno za sigurnost imaju dva mjeseca od datuma primitka zahtjeva za reviziju da potvrde ili promijene svoju odluku.

Amandman  96

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 5. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju potvrde negativne ocjene Agencije, podnositelj zahtjeva može se žaliti Odboru za žalbe imenovanom u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. .../... [o osnivanju Europske agencije za željeznice].

Amandman  97

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 5. – podstavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju potvrde negativne ocjene nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost, podnositelj zahtjeva može se žaliti tijelu za žalbe koje određuje nadležna država članica u skladu s člankom 17. stavkom 3. Direktive .../... [Direktiva o sigurnosti željeznica]. Države članice u svrhu takvog žalbenog postupka mogu imenovati regulatorno tijelo u skladu s člankom 56. Direktive 2012/34/EU.

Amandman  98

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Agencija može izdati dozvolu za stavljanje vozila na tržište za seriju vozila. Te su dozvole važeće u svim državama članicama.

6. Agencija može promijeniti ili povući dozvolu vozilu ako ono više ne ispunjava uvjete prema kojima je dozvola izdana, uz navođenje razloga za svoju odluku. Agencija bez odgode dopunjava Europski registar iz članka 43.a.

 

Ako nacionalno tijelo nadležno za sigurnost otkrije da odobreno vozilo ne ispunjava temeljne zahtjeve, ono bez odgode obavješćuje Agenciju i sva ostala mjerodavna nacionalna tijela nadležna za sigurnost. Agencija odlučuje o potrebnim mjerama unutar jednog mjeseca. U slučajevima koji zahtijevaju hitne preventivne mjere, Agencija može odmah ograničiti ili ukinuti dozvolu prije donošenja odluke.

Amandman  99

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Podnositelj zahtjeva može se žaliti Odboru za žalbe imenovanom u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. …/… [o osnivanju Europske agencije za željeznice] protiv odluka Agencije ili nepostupanja Agencije u rokovima iz stavka 5.

7. Najkasnije šest mjeseci nakon donošenja ove Direktive, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 46. o detaljnim pravilima o postupku dodjele dozvole, uključujući:

 

(a) detaljne upute koje opisuju i objašnjavaju zahtjeve za izdavanje dozvole vozilu i navode dokumente koji se moraju dostavit

 

(b) proceduralne mjere za postupak odobravanja, poput sadržaja i rokova za svaku fazu postupka;

 

(c) kriterije za procjenu dokumentacije podnositelja zahtjeva.

Amandman  100

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 8. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) potrebna je nova dozvola za stavljanje vozila na tržište ako se izmijene vrijednosti parametara sadržane u već izdanoj dozvoli za vozilo.

(b) Vozilu potrebna je nova dozvola ako dođe do ikakvih velikih izmjena vrijednosti parametara sadržanih u već izdanoj dozvoli za vozilo.

Amandman  101

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9. Na zahtjev podnositelja prijave, dozvola za stavljanje vozila na tržište može uključivati jasnu naznaku mreža ili pruga ili skupina mreža ili pruga na kojima željeznički prijevoznik može staviti takvo vozilo u promet bez daljnjih provjera, kontrola ili testiranja tehničke kompatibilnosti vozila i tih mreža ili pruga. U tom slučaju podnositelj zahtjeva prilaže kao dio zahtjeva dokaz o tehničkoj kompatibilnosti vozila s dotičnim mrežama ili prugama.

Briše se.

Takvu naznaku moguće je dodati, na zahtjev prvobitnog ili drugog podnositelja zahtjeva, nakon izdavanja odgovarajuće dozvole za stavljanje na tržište.

 

 

 

Amandman  102

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9a. Nacionalna tijela za sigurnost država članica u kojima se predmetna mreža nalazi također mogu izdati dozvole za vozila koja rade ili su namijenjena radu u željezničkim mrežama ili izoliranim mrežama. U takvim slučajevima podnositelj zahtjeva može uputiti Agenciji ili nacionalnim tijelima nadležnima za sigurnost tih država članica.

 

Unutar prijelaznog razdoblja iz članka 50.a, nacionalna tijela za sigurnost onih država članica koje posjeduju izoliranu mrežu uspostavljaju zajedničke postupke izdavanja rješenja o sigurnosti željeznice i osiguravaju uzajamno priznavanje dozvola za vozila koje izdaju. U slučaju oprečnih odluka nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost i ako ilo koja uzajamno prihvatljiva odluka ne postoji, Agencija primjereno donosi odluku u skladu s člankom 16. Uredbe XXXX [Uredba o Agenciji].

 

Ako do kraja prijelaznog razdoblja utvrđenog člankom 50.a ta nacionalna tijela nadležna za sigurnost nisu uspostavila rješenja za zajedničke postupke i uzajamno priznavanje rješenja o sigurnosti, ovlaštenja iz ovog članka dodijeljuje jedino Agencija.

 

Ako su rješenja za zajedničke postupke izdavanja rješenja i uzajamno priznavanje rješenja o sigurnosti uspostavljena, nacionalna tijela nadležna za sigurnost tih država članica koje posjeduju izolirane mreže mogu nastaviti izdavati rješenja o sigurnosti, a podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjev za rješenjem o sigurnosti Agenciji ili odgovarajućim nacionalnim tijelima nadležnima za sigurnost nakon kraja prijelaznog razdoblja iz članka 50.a.

 

Deset godina nakon stupanja na snagu ove Direktive Komisija Europskom parlamentu i Vijeću predstavlja izvješće o napretku ostvarenom prema interoperabilnosti izolirane željezničke mreže te, prema potrebi, podnosi odgovarajući zakonodavni prijedlog.

Amandman  103

Prijedlog Direktive

Članak 20.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 20.a

 

Registracija odobrenih vozila

 

Prije prve uporabe vozila i nakon što mu je izdana dozvola u skladu s člankom 20., vozilo se registrira na zahtjev posjednika.

 

Nakon što Agencija izda dozvolu, vozilo se registrira u europskom registru vozila u skladu s člankom 43.a.

 

Kad je područje uporabe vozila ograničeno na teritorij jedne države članice, a dozvolu je izdalo nacionalno tijelo nadležno za sigurnost, vozilo se registrira u nacionalni registar vozila dotične države članice u skladu s člankom 43.

Amandman  104

Prijedlog Direktive

Članak 21. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Stavljanje vozila u promet

Uporaba vozila

Amandman  105

Prijedlog Direktive

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Željeznički prijevoznici stavljaju vozilo u promet tek nakon što u dogovoru s upraviteljem infrastrukture provjere tehničku kompatibilnost između vozila i trase te sigurnu integraciju vozila u sustav u kojem je namijenjeno za rad, utvrđenu na temelju mjerodavnih TSI-ja, nacionalnih propisa, registara te zajedničkih sigurnosnih metoda navedenih u članku 6. Direktive.

1. Prije nego što željeznički prijevoznik uporabi vozilo u području uporabe koje je utvrđeno dozvolom, koristeći sustav upravljanja sigurnošću osigurava:

Amandman  106

Prijedlog Direktive

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tu svrhu vozilo najprije dobiva dozvolu za stavljanje na tržište u skladu s člankom 20.

(a) da je vozilo odobreno u skladu s člankom 20. te da je registrirano;

Amandman  107

Prijedlog Direktive

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

b) Tehnička usklađenost između vozila i trase na temelju infrastrukturnog registra, odgovarajućih TSI-ja ili svih ostalih informacija koje je upravitelj infrastrukture morao besplatno i u razumnom roku dostaviti, ako infrastrukturni registar ne postoji ili je nepotpun. te

Amandman  108

Prijedlog Direktive

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

c) integracija vozila u kompoziciju vlaka u kojem je namijenjeno za rad, na temelju sustava upravljanja sigurnošću prema članku 9. Direktive o sigurnosti i TSI-ja o radu i upravljanju.

Amandman  109

Prijedlog Direktive

Članak 21. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Kako bi pomogao željezničkim prijevoznicima provjeriti tehničku kompatibilnost i sigurnu integraciju između vozila i trase ili trasa, upravitelj infrastrukture, na zahtjev, osigurava željezničkim prijevoznicima dodatne podatke povezane s obilježjima trase ili trasa.

Amandman  110

Prijedlog Direktive

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Željeznički prijevoznik mora o svojoj odluci o stavljanju vozila u promet obavijestiti Agenciju, upravitelja infrastrukture i dotično nacionalno tijelo nadležno za sigurnost. Te se odluke evidentiraju u nacionalnim registrima vozila iz članka 43.

2. Željeznički prijevoznik mora o svojoj odluci o radu vozila obavijestiti Agenciju, upravitelja infrastrukture i dotično nacionalno tijelo nadležno za sigurnost. Te se odluke evidentiraju u nacionalnim registrima vozila iz članka 43. i z europskom registru iz članka 43.a.

Amandman  111

Prijedlog Direktive

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Pri obnovi ili modernizaciji postojećih vozila potrebna je nova izjava „EZ” o provjeri, kako je navedeno u članku 15. stavku 4. Osim toga, nova odluka željezničkog prijevoznika o stavljanju takvih vozila na tržište potrebna je kad:

Briše se.

(a) bi predviđeni radovi mogli imati negativan učinak na ukupnu sigurnost podsustava ili

 

(b) to zahtijevaju mjerodavni TSI-ji.

 

Amandman  112

Prijedlog Direktive

Članak 22. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dozvola za stavljanje tipova vozila na tržište

Dozvola za tipove vozila

Amandman  113

Prijedlog Direktive

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija izdaje dozvole za stavljanje tipova vozila na tržište.

Agencija ili nacionalno tijelo za sigurnost tijekom prijelaznog razdoblja utvrđenog člankom 50.a izdaju rješenja za tipove vozila.

Amandman  114

Prijedlog Direktive

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija osigurava detaljne upute o načinu dobivanja dozvole za stavljanje tipova vozila na tržište. Upute za podnošenje zahtjeva koje opisuju i objašnjavaju zahtjeve za dozvolu za stavljanje tipova vozila na tržište i navode dokumente koji se moraju dostaviti podnositeljima zahtjeva su na raspolaganju besplatno. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost surađuju s Agencijom pri širenju takvih informacija.

Agencija i nacionalna tijela nadležna za sigurnost osiguravaju detaljne upute o načinu dobivanja dozvole tipove vozila. Dokument s uputama za podnošenje zahtjeva u kojemu se opisuju i objašnjavaju zahtjevi za tu dozvolu i navode dokumenti koji se moraju dostaviti podnositeljima zahtjeva nudi se besplatno. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost surađuju s Agencijom pri širenju takvih informacija.

Amandman  115

Prijedlog Direktive

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Međutim, ako Agencija izda dozvolu za stavljanje vozila na tržište istovremeno će izdati dozvolu za stavljanje odgovarajućeg tipa vozila na tržište.

2. Međutim, ako Agencija ili nacionalno tijelo za sigurbnost izdaju dozvolu za vozilo, istovremeno će izdati dozvolu za stavljanje tipa vozila na tržište.

Amandman  116

Prijedlog Direktive

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Vozilo koje je u skladu s tipom vozila za koje je već izdana dozvola za stavljanje odgovarajućeg tipa vozila na tržište, dobiva bez dodatnih provjera dozvolu za stavljanje vozila na tržište na temelju izjave o sukladnosti s tim tipom vozila, koju podnosi podnositelj zahtjeva.

3. Vozilo koje je u skladu s tipom vozila za koje je već izdana dozvola, dobiva bez dodatnih provjera dozvolu za vozilo na temelju izjave o sukladnosti s tim tipom vozila, koju podnosi podnositelj zahtjeva.

Amandman  117

Prijedlog Direktive

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. U slučaju izmjene odgovarajućih odredbi u TSI-jima ili nacionalnim pravilima na temelju kojih je izdana dozvola za stavljanje tipa vozila na tržištu, u TSI-ju ili nacionalnom pravilu određuje se ostaje li već izdana dozvola za stavljanje tog tipa vozila na tržište i dalje važeća ili ju se mora obnoviti. Ako dozvolu treba obnoviti, provjere koje vrši Agencija mogu se odnositi samo na izmijenjene propise. Obnavljanje dozvole za stavljanje tipa vozila na tržište ne utječe na dozvole za stavljanje vozila na tržište koje su već izdane na temelju prethodne dozvole za stavljanje tog tipa vozila na tržište.

4. U slučaju izmjene odgovarajućih odredbi u TSI-jima ili nacionalnim pravilima na temelju kojih je izdana dozvola za tip vozila, u TSI-ju ili nacionalnom pravilu određuje se ostaje li već izdana dozvola za tip vozila i dalje važeća ili ju se mora obnoviti. Ako dozvolu treba obnoviti, provjere koje vrši Agencija mogu se odnositi samo na izmijenjene propise. Obnavljanje dozvole tipa vozila ne utječe na dozvole vozila već izdane na temelju prethodnih dozvola za tipove vozila.

Amandman  118

Prijedlog Direktive

Članak 22.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 22.a

 

Suradnja Agencije i nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost

 

Za potrebe članaka 18., 20. i 22., Agencija može sklopiti sporazume o suradnji s nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost u skladu s člankom 69. Uredbe .../... [o osnivanju Europske agencije za željeznice].

 

Takvi sporazumi mogu biti posebni ili okvirni sporazumi te uključivati jedno ili više nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost. Sporazumi sadržavaju poseban opis zadataka i uvjeta za rezultate, vremenske rokove za njihovo postizanje te iznos pristojbi koje plaća podnositelj zahtjeva

 

Oni mogu uključivati i konkretne sporazume o suradnji u slučaju mreža koje zahtijevaju konkretnu stručnost iz zemljopisnih razloga, zbog uznapredovalog uvođenja ERTMS-a ili različitog kolosijeka ili iz povijesnih razloga, s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i troškova za podnositelja zahtjeva. Takvi sporazumi moraju biti sklopljeni prije nego što Agencija stekne pravo primiti zahtjeve u skladu s ovom Direktivom, a u svakom slučaju šest mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive.

 

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 46. u vezi s takvim sporazumima o suradnji. Ti delegirani akti usvajaju se najkasnije šest mjeseci od stupanja na snagu ove Direktive.

 

Pet godina nakon sklapanja prvog sporazuma o suradnji i svake sljedeće tri godine, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću predstavlja izvješće s ocjenom sporazuma o suradnji sklopljenih s Agencijom.

Amandman  119

Prijedlog Direktive

Članak 29. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) dobro tehničko i stručno obrazovanje kojim su obuhvaćene sve aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno;

(a) dobro tehničko i stručno obrazovanje kojim su obuhvaćene sve aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno, kao i osposobljavanje u vezi s pitanjima dostupnosti;

Amandman  120

Prijedlog Direktive

Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svako vozilo koje se stavlja u promet u željezničkom sustavu Unije ima europski broj vozila (EBV) koji mu dodjeljuje nacionalno tijelo za sigurnost nadležno za relevantan teritorij prije prvog stavljanja vozila u promet.

1. Svako vozilo koje se stavlja u promet u željezničkom sustavu Unije ima europski broj vozila (EBV) koji mu dodjeljuje Agencija u vrijeme izdavanja dozvole.

Amandman  121

Prijedlog Direktive

Članak 42. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Željeznički prijevoznici koji upravljaju vozilom osiguravaju da je vozilo označeno dodijeljenim EBV-om.

2. Željeznički prijevoznici koji upravljaju vozilom osiguravaju da je vozilo označeno dodijeljenim EBV-om i odgovorni su za ispravnu registraciju vozila.

Amandman  122

Prijedlog Direktive

Članak 43. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) dostupan je nacionalnim tijelima za sigurnost i istražnim tijelima određenim u člancima 16. i 21. Direktive […/… o sigurnosti željezničkog sustava u Uniji]; također je dostupan, kao odgovor na svaki utemeljen zahtjev, regulatornim tijelima iz članaka 55. i 56. Direktive 2012/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. kojom se uspostavlja jedinstveni europski željeznički prostor16, Agenciji, željezničkom prijevozniku i upraviteljima infrastrukture, kao i onim osobama ili organizacijama koje vozila registriraju ili koje su navedene u registru.

(c) javan je.

______________

 

16 SL L 343, 14.12.2012., str. 32.

 

Amandman  123

Prijedlog Direktive

Članak 43. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Za svako vozilo se u registru navode najmanje sljedeći podaci:

 

(a) EBV;

 

(b) upućivanja na izjavu o provjeri i tijelo koje ju je izdalo;

 

(c) podaci o upravitelju i vlasniku vozila;

 

(d) ograničenja u vezi s načinom uporabe vozila;

 

(e) subjekt koji je odgovoran za održavanje.

Amandman  124

Prijedlog Direktive

Članak 43. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Vlasnik registracije nadležnom tijelu za sigurnost svake države članice u kojoj je vozilo stavljeno u promet odmah prijavljuje svaku promjenu podataka unesenih u nacionalni registar vozila, uništenje vozila ili svoju odluku da vozilo više ne registrira.

3. Vlasnik registracije nacionalnom tijelu za sigurnost svake države članice u kojoj je vozilo korišteno odmah prijavljuje svaku promjenu podataka unesenih u nacionalni registar vozila, uništenje vozila ili svoju odluku da vozilo više ne registrira.

Amandman  125

Prijedlog Direktive

Članak 43. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Sve dok nacionalni registri vozila država članica ne budu povezani, svaka država članica ažurira svoj registar promjena koje je u svoj registar unijela druga država članica, s obzirom na podatke koji je se tiču.

4. Svaka država članica ažurira svoj registar promjena koje je u svoj registar unijela druga država članica, s obzirom na podatke koji je se tiču.

Amandman  126

Prijedlog Direktive

Članak 43. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. U slučaju vozila koja su prvi put stavljena u promet u trećoj zemlji, a potom u državi članici, ta država članica osigurava da se podaci o vozilu mogu dobiti preko nacionalnog registra vozila ili odredaba međunarodnog sporazuma.

5. U slučaju vozila koja su prvi put stavljena u promet u trećoj zemlji, a potom korištena u državi članici, ta država članica osigurava da se podaci o vozilu mogu dobiti preko nacionalnog registra vozila.

Amandman  127

Prijedlog Direktive

Članak 43. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a. Nacionalni registri vozila uključuju se u europski registar vozila nakon isteka prijelaznog razdoblja iz članka 50.a, osim u slučajevima navedenima u članku 20. stavku 9.a pod uvjetima utvrđenima tim člankom. Komisija provedbenim aktima utvrđuje vrstu formata dokumenta. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 3.

Amandman  128

Prijedlog Direktive

Članak 43.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 43.a

 

Europski registar vozila

 

1. Agencija vodi registar vozila koja su stavljena u promet u Uniji. Taj registar ispunjava sljedeće kriterije:

 

(a) ispunjava zajedničke specifikacije iz stavka 2.;

 

(b) ažurira ga Agencija;

 

(c) javan je.

 

2. Komisija preko provedbenih akata donosi zajedničke specifikacije sadržaja, oblika podataka, funkcionalne i tehničke arhitekture, načina rada, uključujući načine razmjene podataka te pravila za unošenje i pretraživanje podataka za europske registre vozila. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 3.

 

3. Vlasnik registracije Agenciji odmah prijavljuje svaku promjenu podataka unesenih u europski registar vozila, uništenje vozila ili svoju odluku da vozilo više ne registrira.

 

4. Za svako vozilo se u registru navode najmanje sljedeći podaci:

 

(a) EBV;

 

(b) upućivanje na izjavu o „EZ” provjeri i tijelo koje ju je izdalo;

 

(c) upućivanje na europski registar odobrenih tipova vozila iz članka 44.;

 

(d) podaci o upravitelju i vlasniku vozila;

 

(e) ograničenja u vezi s načinom uporabe vozila;

 

(f) subjekt koji je odgovoran za održavanje.

 

Kada Agencija izdaje, obnavlja, mijenja, obustavlja ili ukida dozvolu za vozilo, dužna je odmah ažurirati registar.

 

5. U slučaju vozila koja su prvi put korištena u trećoj zemlji, a potom u državi članici, ta država članica osigurava da se podaci o vozilu, uključujući barem podatke o vlasniku vozila, subjektu koji je zadužen za održavanje te ograničenjima u vezi s tim kako se vozilo smije upotrebljavati, mogu dobiti preko europskog registra vozila ili odredaba međunarodnog sporazuma.

Amandman  129

Prijedlog Direktive

Članak 44. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) povezan je sa svim nacionalnim registrima vozila.

Briše se.

Amandman  130

Prijedlog Direktive

Članak 44. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Taj registar mora obuhvaćati barem sljedeće pojedinosti za svaki tip vozila:

 

(a) tehničke značajke tipa vozila, kao što su naznačene u odgovarajućim TSI-jevima;

 

(b) naziv proizvođača;

 

(c) Datume i upućivanja kasnije dozvole za taj tip vozila, uključujući i sva ograničenja ili povlačenja,

 

(d) značajke oblikovanja namijenjene osobama sa smanjenom pokretljivošću i osobama s invaliditetom;

 

(e) podaci o vlasniku i upravitelju vozila;

 

Kada Agencija izdaje, obnavlja, mijenja, obustavlja ili ukida dozvolu za stavljanje tipova vozila u promet, dužna je ažurirati registar bez odlaganja.

Amandman  131

Prijedlog Direktive

Članak 45. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka država članica objavljuje registar infrastrukture u kojem se navode vrijednosti mrežnih parametara svakog podsustava ili dijela određenog podsustava.

1. Svaka država članica osigurava da je objavljen registar infrastrukture u kojem se navode vrijednosti mrežnih parametara svakog podsustava ili dijela određenog podsustava.

Amandman  132

Prijedlog Direktive

Članak 45. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. U registru infrastrukture mogu biti utvrđeni uvjeti upotrebe stabilnih postrojenja i ostala ograničenja.

3. U registru infrastrukture mogu biti utvrđeni uvjeti upotrebe stabilnih postrojenja i ostala ograničenja, uključujući privremena ograničenja koja se primjenjuju na duže od šest mjeseci.

Obrazloženje

For the safe operation of trains, temporary restrictions that de facto become permanent need to be included in the register.

Amandman  133

Prijedlog Direktive

Članak 45. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Svaka država članica ažurira registar infrastrukture u skladu s Odlukom Komisije 2011/633/EU.

4. Svaka država članica osigurava ažuriranje registra infrastrukture u skladu s Odlukom Komisije 2011/633/EU.

Amandman  134

Prijedlog Direktive

Članak 45. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. S registrom infrastrukture mogu se povezati drugi registri, na primjer registar dostupnosti.

5. S registrom infrastrukture povezuju se drugi registri, na primjer registar dostupnosti za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Amandman  135

Prijedlog Direktive

Članak 46. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 2. i članka 5. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neograničeno vrijeme od datuma stupanja na snagu ove Direktive.

(2) Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 2.,članka 5. stavka 3., članka 8. stavka 2. i članka 15. stavka 7.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od [OPOCE, molimo unesite datum stupanja na snagu ove Direktive].

 

Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman  136

Prijedlog Direktive

Članak 49.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 49.a

 

Sankcije

 

Komisija je ovlaštena usvojiti delegirane akte u skladu s člankom 46. kako bi ustanovila pravila o sankcijama za nepoštovanje vremenskih rokova određenih u ovoj Uredbi za usvajanje odluka Agencije. Također utvrđuje sustav naknade štete u slučaju da Odbor za žalbe predviđen Uredbom o Agenciji presudi u korist adresata odluke Agencije. Sankcije i naknade moraju biti učinkovite, razmjerne, nediskriminirajuće i odvraćajuće.

Obrazloženje

Responsibilities should also be assigned to the Agency, along with appropriate additional guarantees for actors dealing with it. It should also be possible to appeal and receive compensation where the Agency fails to comply with deadlines.

Amandman  137

Prijedlog Direktive

Članak 50. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija svake tri godine, a prvi put tri godine nakon objavljivanja ove Direktive, obavještava Europski parlament i Vijeće o postignutom napretku u ostvarivanju interoperabilnosti željezničkog sustava. To izvješće također sadrži analizu slučajeva iz članka 7. i primjene Poglavlja V.

1. Komisija svake tri godine, a prvi put dvije godine nakon objavljivanja ove Direktive, obavještava Europski parlament i Vijeće o postignutom napretku u ostvarivanju interoperabilnosti željezničkog sustava. To izvješće također sadrži analizu slučajeva iz članka 7. i primjene Poglavlja V. Na temelju rezultata izvješća Komisija predlaže poboljšanja i mjere jačanja uloge Agencije u ostvarivanju interoperabilnosti.

Amandman  138

Prijedlog Direktive

Članak 50. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Dvije godine nakon objavljivanja ove Direktive i nakon savjetovanja s dotičnim sudionicima, Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće funkcioniranju Agencije i njezinu napretku u izvršavanju novih dužnosti..

Amandman  139

Prijedlog Direktive

Članak 50. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Agencija izrađuje i redovito ažurira instrument kojim je moguće, na zahtjev države članice ili Komisije, pregledati razinu interoperabilnosti željezničkog sustava. U tom se instrumentu koriste informacije koje su dostupne u registrima predviđenima u Poglavlju VII.

2. Agencija izrađuje i redovito ažurira instrument kojim je moguće, na zahtjev države članice, Europskog parlamenta ili Komisije, pregledati razinu interoperabilnosti željezničkog sustava. U tom se instrumentu koriste informacije koje su dostupne u registrima predviđenima u Poglavlju VII.

Amandman  140

Prijedlog Direktive

Članak 50.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 50.a

 

Prijelazni režim

 

Ne dovodeći u pitanje članak 20. stavak 9.a, četiri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive, dozvole za vozila iz članaka 20. i 22. dodjeljuje Agencija. Tijekom prijelaznog razdoblja, dozvolu za vozilo može izdati Agencija ili nacionalno tijelo nadležno za sigurnost, prema odluci podnositelja zahtjeva.

 

Agencija ima potreban organizacijski kapacitet i stručnost za obavljanje svih svojih funkcija u skladu s člancima 18., 20. i 22. najkasnije četiri godine od stupanja na snagu ove Direktive.

 

Kako bi ispunila svoje obveze, Agencija može sklopiti sporazume o suradnji s nacionalnim tijelima nadležnima za sigurnost u skladu s člankom X.b.

Amandman  141

Prijedlog Direktive

Članak 51. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice mogu nastaviti primjenjivati odredbe utvrđene u Poglavlju V. Direktive 2008/57/EZ [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu].

1. Države članice mogu nastaviti primjenjivati odredbe utvrđene u Poglavlju V. Direktive 2008/57/EZ [jednu godinu nakon datuma stupanja na snagu].

Amandman  142

Prijedlog Direktive

Članak 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prilozi IV., V., VI., VII. i IX. Direktivi 2008/57/EZ primjenjuju se do datuma primjene odgovarajućih provedbenih akata iz članka 8. stavka 2., članka 14. stavka 8., članka 15. stavka 7. te članka 7. stavka 3. ove Direktive.

Prilozi IV., V., VI., VII. i IX. Direktivi 2008/57/EZ primjenjuju se do datuma primjene odgovarajućih delegiranih akata iz članka 8. stavka 2. i članka 15. stavka 7.a te provedbenih akata iz članka 14. stavka 8., članka 15. stavka 7. te članka 7. stavka 3. ove Direktive.

Amandman  143

Prijedlog Direktive

Članak 54. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člankom 1., člankom 2., člankom 7. stavcima 1. do 4., člankom 11. stavkom 1., člankom 13., člankom 14. stavcima 1. do 7., člankom 15. stavcima 1. do 6., člancima 17. do 21., člankom 22. stavcima 3. do 7., člancima 23. do 36., člankom 37. stavkom 2., člankom 38., člankom 39., člancima 41. do 43., člankom 45. stavcima 1. do 5., člankom 51. i Prilozima I. do III. najkasnije [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera i korelacijsku tablicu između tih mjera i ove Direktive. Korelacijske tablice potrebne su kako bi omogućile svim sudionicima da jasno utvrde relevantne odredbe koje se primjenjuju na nacionalnoj razini za provedbu ove Direktive.

1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člankom 1., člankom 2., člankom 7. stavcima 1. do 4., člankom 11. stavkom 1., člankom 13., člankom 14. stavcima 1. do 7., člankom 15. stavcima 1. do 6., člancima 17. do 21., člankom 22. stavcima 3. do 7., člancima 23. do 36., člankom 37. stavkom 2., člankom 38., člankom 39., člancima 41. do 43., člankom 45. stavcima 1. do 5., člankom 51. i Prilozima I. do III. najkasnije [jednu godinu nakon datuma stupanja na snagu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera i korelacijsku tablicu između tih mjera i ove Direktive. Korelacijske tablice potrebne su kako bi omogućile svim sudionicima da jasno utvrde relevantne odredbe koje se primjenjuju na nacionalnoj razini za provedbu ove Direktive.

Amandman  144

Prijedlog Direktive

Članak 55. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Direktiva 2008/57/EZ izmijenjena direktivama navedenima u Dijelu A. Priloga II. stavlja se izvan snage [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu] ne dovodeći u pitanje obveze država članica koje se odnose na rokove za prenošenje direktiva navedenih u Dijelu B. Priloga IV. u nacionalno zakonodavstvo.

Direktiva 2008/57/EZ izmijenjena direktivama navedenima u Dijelu A. Priloga II. stavlja se izvan snage [jednu godinu nakon datuma stupanja na snagu] ne dovodeći u pitanje obveze država članica koje se odnose na rokove za prenošenje direktiva navedenih u Dijelu B. Priloga IV. u nacionalno zakonodavstvo.

Amandman  145

Prijedlog Direktive

Prilog I. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Mreža

1. Mreža

U smislu ove Direktive mreža Unije uključuje sljedeće elemente:

U smislu ove Direktive mreža Unije uključuje mrežu pruga velike brzine utvrđenu točkama (a), (b) i (c) i mrežu konvencionalnih pruga utvrđenu točkama od (d) do (i):

posebno izgrađene pruge velikih brzina opremljene za brzine uglavnom od 250 km/h ili veće,

(a) posebno izgrađene pruge velikih brzina opremljene za brzine uglavnom od 250 km/h ili veće, koje u odgovarajućim okolnostima omogućuju dosezanje brzina preko 300 km/h,

posebno modernizirane pruge velikih brzina opremljene za brzine reda od oko 200 km/h,

(b) posebno modernizirane pruge za velike brzine opremljene za brzine reda od oko 200 km/h,

posebno modernizirane pruge velikih brzina koje imaju posebne značajke zbog topografskih, reljefnih ili urbanističkih ograničenja, kojima se brzina mora prilagoditi u svakom pojedinom slučaju. Ta kategorija uključuje pruge za međusobno povezivanje mreža pruga velikih brzina i konvencionalnih pruga, pruge kroz kolodvore, pristupe terminalima, opskrbne terminale itd. po kojima vozila velikih brzina voze konvencionalnim brzinama,

(c) posebno modernizirane pruge velikih brzina koje imaju posebne značajke zbog topografskih, reljefnih ili urbanističkih ograničenja, kojima se brzina mora prilagoditi u svakom pojedinom slučaju. Ta kategorija uključuje pruge za međusobno povezivanje mreža pruga velikih brzina i konvencionalnih pruga, pruge kroz kolodvore, pristupe terminalima, opskrbne terminale itd. po kojima vozila velikih brzina voze konvencionalnim brzinama,

konvencionalne pruge namijenjene putničkom prometu,

 

(d) konvencionalne pruge namijenjene putničkom prometu,

konvencionalne pruge namijenjene mješovitom prometu (prijevoz putnika i tereta),

(e) konvencionalne pruge namijenjene mješovitom prometu (prijevoz putnika i tereta),

konvencionalne pruge namijenjene teretnom prometu,

(f) konvencionalne pruge namijenjene prijevozu tereta,

čvorišta putničkog prometa,

(g) čvorišta putničkog prometa,

čvorišta teretnog prometa, uključujući intermodalne terminale,

(h) čvorišta teretnog prometa, uključujući intermodalne terminale,

pruge koje povezuju gore spomenute sastavnice.

(i) pruge koje povezuju navedene sastavnice.

Ta mreža uključuje sustave za upravljanje prometom, sustave praćenja i navigacije, tehničke instalacije za obradu podataka i telekomunikaciju predviđene za putnički i teretni promet na velike udaljenosti na mreži radi jamčenja sigurnog i usklađenog odvijanja prometa na mreži i učinkovitog upravljanja prometom.

Ta mreža uključuje sustave za upravljanje prometom, sustave praćenja i navigacije, tehničke instalacije za obradu podataka i telekomunikaciju predviđene za putnički i teretni promet na velike udaljenosti na mreži radi jamčenja sigurnog i usklađenog odvijanja prometa na mreži i učinkovitog upravljanja prometom.

Obrazloženje

It is vital that the distinction between the conventional and the high-speed networks should be maintained.

Amandman  146

Prijedlog Direktive

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – alineje 1.a i 1.b i podstavak 2. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– vozila projektirana za prometovanje brzinom od najmanje 250 km/h na prugama posebno izgrađenim za velike brzine, dok pod odgovarajućim okolnostima mogu omogućavati promet brzinom koja prelazi 300 km/h,

 

– vozila projektirana za prometovanje brzinom reda veličine od 200 km/h na brzim prugama ili prugama posebno nadograđenima za velike brzine, kada su kompatibilna s mogućnostima koje te pruge nude.

 

Pored toga, vozila projektirana za prometovanje najvećom brzinom ispod 200 km/h i za koja je vjerojatno da će prometovati na čitavoj transeuropskoj mreži velikih brzina ili jednim njezinim dijelom, ako su kompatibilna s razinama radnih karakteristika te mreže, moraju ispunjavati zahtjeve za sigurno odvijanje prometa u toj mreži. U tom smislu TSI-ji konvencionalnih vozila također utvrđuju zahtjeve za siguran promet konvencionalnih vozila na mrežama velikih brzina.

Obrazloženje

Given the implications for network safety, it is vital to specify requirements for vehicles that may travel at 250 and those that may travel at 200 and below on high-speed lines.

Amandman  147

Prijedlog Direktive

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

teretne vagone, uključujući vozila namijenjena prijevozu kamiona;

teretne vagone, uključujući tegljače za cijelu mrežu i vozila namijenjena prijevozu kamiona;

Obrazloženje

One of the problems facing the interoperability of rail infrastructure in Europe is the difference in loading gauges. This problem may in some cases be solved with low-deck wagons, which are not necessarily designed to carry lorries. The legislator should therefore pay particular attention to this type of vehicle and include a specific reference to low-deck freight wagons, which should be more common and more widely distributed on the network, given that they can travel on a high proportion of it.

Amandman  148

Prijedlog Direktive

Prilog III. – točka 2. – podtočka 2.4. – podtočka 2.4.1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju opasnosti uređaji moraju omogućiti putnicima da o tome obavijeste strojovođu, a pratećem osoblju vlaka da stupi s njim u vezu.

U slučaju opasnosti uređaji moraju omogućiti putnicima da o tome obavijeste strojovođu i/ili vlakovođu, a prateće osoblje vlaka zatraže da stupi s njim u vezu.

Amandman  149

Prijedlog Direktive

Prilog 3. – točka 2. – podtočka 2.4. – podtočka 2.4.1. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pristupna vrata moraju biti opremljena sustavom za otvaranje i zatvaranje koji jamči sigurnost za putnike.

Vlakovi moraju biti sigurni za ulaženje i izlaženje. Vrata moraju biti opremljena mehanizmom za otvaranje i zatvaranje koji, kao i širina udaljenosti ruba perona od osi kolosijeka uz peron te otprema vlaka mora jamčiti sigurnost za putnike. Vlakovi moraju biti tako koncipirani da putnici ne mogu ostati stajati na njihovoj vanjskoj strani.

Obrazloženje

Passenger safety cannot be restricted solely to how doors open and close.

Amandman  150

Prijedlog Direktive

Prilog 3. – točka 2. – podtočka 2.4. – podtočka 2.4.1. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Vlakovi se moraju opremiti sustavom javnog razglasa kojim se omogućava komunikacija između osoblja u vlaku i putnika.

Vlakovi se moraju opremiti sustavom javnog razglasa kojim se omogućava komunikacija između osoblja u vlaku, i/ili strojovođe, i putnika.

Amandman  151

Prijedlog Direktive

Prilog 3. – točka 2. – podtočka 2.4. – podtočka 2.4.1. – stavak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Putnicima se na razumljiv i sažet način priopćuju obavezni propisi za službena mjesta na željezničkoj pruzi, unutar kolodvora kao i u vlakovima (zabrane kretanja, dolasci i odlasci, upute o ponašanju, mogućnosti za osobe s ograničenom pokretljivošću, značenje oznaka, opasna mjesta itd.).

Obrazloženje

Information is also an aspect of passenger safety and access.

Amandman  152

Prijedlog Direktive

Prilog 3. – točka 2. – podtočka 2.4. – podtočka 2.4.3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Značajke željezničkih vozila moraju biti takve da omogućuju njihov promet na svakoj pruzi na kojoj je on predviđen, uzimajući u obzir relevantne klimatske uvjete.

Značajke željezničkih vozila moraju biti takve da omogućuju njihov promet na svakoj pruzi na kojoj je on predviđen, uzimajući u obzir relevantne klimatske i topografske uvjete.

Obrazloženje

This makes it clear that not only climate, but also topography (e.g. relief on mountain routes) makes particular demands on rolling stock (e.g. brakes and coupling hook load).

Amandman  153

Prijedlog Direktive

Prilog 3. – točka 2. – podtočka 2.6. – podtočka 2.6.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Usklađivanje pravila za odvijanje prometa na mreži i osposobljenost strojovođa i osoblja vlakova, kao i osoblja u centrima za nadzor nad prometom mora biti takvo da osigura sigurno odvijanje prometa, imajući na umu različite zahtjeve prekograničnog i domaćeg prometa.

Usklađivanje pravila za odvijanje prometa na mreži i osposobljenost strojovođa, tehničko-kolne službe, prometnika i osoblja vlakova, kao i osoblja u centrima za nadzor nad prometom mora biti takvo da osigura sigurno odvijanje prometa, imajući na umu različite zahtjeve prekograničnog i domaćeg prometa. Diljem Unije potrebno je težiti visokoj razini obrazovanja s kvalitetnim certifikatima visoke vrijednosti.

Obrazloženje

Railway safety cannot be restricted to the qualifications of drivers and on-board staff.

  • [1]  SL C 327, 12.11.2013., str. 122.
  • [2]  SL C 356, 05.12.2013., str. 92.
  • [3]  SL C 77, 28.3.2002., str. 1.

EXPLANATORY STATEMENT

1. Introduction

More than 8 billion journeys a year are made by rail in Europe, and 10 % of goods are transported by rail freight. The sector is responsible for a turnover of EUR 73 billion, generating EUR 13 billion of revenue and supporting 800 000 jobs. In its white paper entitled ‘Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system’, the Commission sets out its belief that, by 2050, more than half of medium‑distance passenger and freight transport will be by rail. As well as improving choice for users and opportunities for entrepreneurs, this objective is essential if, by 2050, we are to reduce greenhouse gas emissions by 20 % and CO2 emissions by 60 % compared to 1990 levels. By comparing the objectives with the current situation we can see the growth potential in an industry in which European manufacturers are world leaders in technology, particularly when it comes to safety and high speed trains.

2. The current situation: missing the train

The opportunities described could be missed if current operators and Member States, by upholding the current business model, continue to block the opening‑up of the sector and maintain their commitment to a fragmented European railway area. The heavy bureaucratic burdens and so‑called technical guarantees that they are using to this end could lead to the railway sector missing the train in terms of fully integrating this form of transport in the intermodal European transport system. Removing these barriers will improve customer service, make the railway sector more attractive to new entrepreneurs, create jobs and make the sector a key component in European environmental policy.

The following facts paint a picture of the scale and nature of the problems. Europe currently has 11 000 national technical regulations detailing the operational procedures laid down by the 27 national authorities, which are very diverse in terms of structure, resources and staff training. Furthermore, the way in which these rules are applied demonstrates the arbitrary nature of the sector, as established deadlines are often missed and frequent requests are made for evidence or further trials. There are huge discrepancies as regards procedures and vehicle certification.

The lack of harmonisation means that a manufacturer applying for authorisation for a railway vehicle may face costs of up to EUR 6 million and have to wait up to two years for the procedure to be completed. Administrative fees account for 10 % of the costs of designing and manufacturing a locomotive. If the vehicle is used in just three of the 27 Member States, the proportion increases to 30 %. It is impossible for new operators to enter a market in these conditions. In addition, resources are lost which would otherwise be used for innovation in a sector whose profitability in the EU and the rest of the world is contingent on its leading role in the development of high‑quality cutting‑edge technology.

3. Switching points to avoid being shunted into the sidings

In order to address the situation, the European institutions are drawing up the 'fourth railway package' with the aim of improving the outcome of current European legislation (the third railway package), which has not been adequately transposed in many Member States. Alongside provisions related to interoperability, these legislative packages include the design of trans‑European networks, funding mechanisms and safety standards. The first directive on the interoperability of the railways was Directive 96/48/EC concerning high‑speed rail systems, which was then supplemented by Directive 2001/16/EC concerning the trans-European conventional rail system. In 2008, these Directives were recast, giving rise to Directive 2008/57/EC on the interoperability of the European rail system, currently in force as amended by Directives 2009/13/EC and 2011/18/EU. None of these directives has succeeded in switching the points to enable the sector to follow the line mapped out in the white paper.

4. Commission proposal

The Commission proposal aims to reduce by 20 % both the amount of time needed for a new company to become established in the market and the amount of time and money it takes to obtain certification for rolling stock. The EUR 500 million which would thus be freed up over the next five years would reinforce the leading position of the European railway industry in global markets.

It is for this reason that the Commission intends to convert the European Railway Agency (ERA) into a one‑stop shop which would issue ‘European vehicle passports’ to certify the ‘placing on the market', while the ‘bringing into service’ would be the responsibility of the operator. The proposal provides for greater transparency and simplified internal governance in the organisation whose role in terms of supervision and revision of national rules will be strengthened to avoid duplication and divergence from European legislation.

The proposal also provides additional transparency in accreditation procedures regulating conformity assessment bodies in order to align these with Decision 768/2008/EC on the marketing of products. This will guarantee transparency, reinforce the technical capabilities of the bodies involved, and boost confidence in the decisions taken.

5. Position of the rapporteur

The rapporteur shares the Commission’s opinion and believes that the third package needs to be transposed in all Member States if the fourth package is to be feasible. A transposition period of one year is planned. The capacity and powers of the ERA should also be strengthened so that it can act as a one‑stop‑shop. The agency should assist in the development of the ERTMS and have at its disposal the knowledge amassed by the national agencies, with whom relationships should be defined.

The rapporteur has amended the text in such a way as to increase transparency and legal certainty for the sector and to encourage investment and entrepreneurship. She therefore proposes a single operation for both trains and rolling stock and a simplification of the certification procedure for fixed equipment that, with the exception of control‑command subsystems, remains stuck under the provisions of Directive 2008/57/EC. Another new feature proposed by the rapporteur is the creation of a European vehicle registry. National agencies will be required to transmit data to the registry within a period of two years.

The contributions of dozens of organisations were taken on board when drawing up this report. While the rapporteur shares the Commission’s analysis of what needs to be changed under the new directive, the solutions she proposes differ in many regards.

PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA

Ref.: D(2013)65090

g. Brian SIMPSON

predsjednik Odbora za promet i turizam

ASP 13G306

Bruxelles

Predmet:   Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Europske unije (preinačena)

                  (COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD))

Poštovani predsjedniče,

Odbor za pravna pitanja, čiji predsjednik imam čast biti, razmotrio je gore naveden prijedlog o preinaci u skladu s člankom 87. koji je uveden u Poslovnik Parlamenta.

U stavku 3. tog Poslovnika stoji sljedeće:

„Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, o tome obavještava nadležni odbor.

U tom slučaju, uz gore navedene uvjete utvrđene člancima 156. i 157., amandmani su dopušteni u odboru nadležnom za dotični predmet samo ako se odnose na dijelove prijedloga koji sadrže promjene.

Međutim, ako u skladu s točkom 8. Međuinstitucionalnog sporazuma nadležni odbor također namjerava podnijeti amandmane na kodificirane dijelove prijedloga, o svojoj namjeri odmah obavještava Vijeće i Komisiju, koja bi prije glasovanja u skladu s člankom 54. trebala obavijestiti odbor o svom stajalištu o tim amandmanima i o tome namjerava li povući prijedlog preinake.”

Uvažavajući mišljenje pravne službe, čiji su predstavnici sudjelovali na sastancima savjetodavne skupine koja je razmatrala prijedlog preinake, te u skladu s preporukama autora nacrta mišljenja, Odbor za pravna pitanja smatra da predmetni prijedlog ne sadrži nikakve suštinske izmjene osim onih koje su kao takve u prijedlogu utvrđene i da, kad je riječ o kodifikaciji nepromijenjenih odredbi prijašnjih akata s tim izmjenama, prijedlog sadrži čistu kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

Nadalje, u skladu s člankom 86. stavkom 2. i člankom 86. stavkom 3., Odbor za pravna pitanja smatrao je da su tehničke prilagodbe predviđene u mišljenju gore navedene savjetodavne skupine bile potrebne kako bi se osigurala usklađenost prijedloga s pravilima o preinaci.

Stoga, nakon rasprave o tome na njegovom sastanku 16. prosinca 2013., Odbor za pravna pitanja jednoglasno[1] preporučuje da Odbor za promet i turizam kao nadležni odbor započne s razmatranjem gore navedenog prijedloga u skladu s člankom 87.

S poštovanjem,

Klaus-Heiner LEHNE

U prilogu: Mišljenje savjetodavne skupine.

  • [1]  Sljedeći su zastupnici bili nazočni: Françoise Castex (potpredsjednica), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (predsjednik), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (potpredsjednica), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka.

PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Prilog

Bruxelles, 26. studenog 2013.

MIŠLJENJE

ZA   EUROPSKI PARLAMENT VIJEĆE

I KOMISIJU

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Europske unije

COM(2013)30 od 30. siječnja 2013. – 2013/0015(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenog 2001. o sustavnijoj primjeni metode preinake pravnih akata, a posebno njegovu točku 9., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 21. veljače 2013. da između ostalog razmotri navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Na tom je sastanku[1] savjetodavna skupina, nakon razmatranja prijedloga Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o preinaci Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice, jednoglasno utvrdila sljedeće:

1)        Da bi takav dokument bio sastavljen uz potpuno poštovanje odgovarajućih zahtjeva utvrđenih Međuinstitucionalnim sporazumom, u njegovu obrazloženju trebalo je navesti koje odredbe prijašnjeg akta u prijedlogu ostaju nepromijenjene, u skladu sa stavkom 6. točkom (a) podtočkom iii. tog Sporazuma.

2)        U nacrtu teksta preinake sljedeće predložene promjene trebalo je označiti sivom pozadinom kakva se općenito koristi za označivanje znatnih promjena:

‒ u prvom pozivanju postojeće upućivanje na članak 156. Ugovora o osnivanju Europske zajednice zamjenjuje se upućivanjem na članke 170. i 171. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

‒ u početnoj frazi članka 4. stavka 4. brišu se riječi „U mjeri u kojoj je to potrebno za ostvarivanje ciljeva iz članka 1.”;

‒ u članku 9. stavku 1. dodaju se riječi „smatraju interoperabilnim”;

‒ u članku 54. stavku 3. briše se postojeće upućivanje na poglavlje IV.

3)        u članku 44. stavku 1. točki (b) izraz „iz članka 3.” trebao bi se prilagoditi tako da glasi „iz članka 2.”.

Nakon razmatranja prijedloga savjetodavna je skupina jednoglasno zaključila da prijedlog ne sadrži znatne izmjene osim onih koje su u njemu ili u ovom mišljenju utvrđene kao takve. U pogledu kodifikacije nepromijenjenih odredbi prijašnjeg akta s tim znatnim izmjenama savjetodavna skupina također je zaključila da prijedlog sadrži čistu kodifikaciju postojećeg teksta bez suštinskih promjena.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik                      Pravni savjetnik                      Glavni direktor

  • [1]               Savjetodavna skupina imala je na raspolaganju englesku, francusku i njemačku jezičnu verziju prijedloga, a radila je na osnovi engleske verzije, koja je bila izvorna jezična verzija razmatranog teksta.

MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj (16.10.2013)

upućeno Odboru za promet i turizam

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (preinaka))
(COM(2013)0030 – C7‑0027/2013 – 2013/0015(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

SHORT JUSTIFICATION

Introduction:

The rail sector is currently in decline in many Member States, even though there is a steady increase in goods and passenger transport needs and Europe is being forced by environmental and energy challenges to find sustainable transport solutions. Why this decline? Trains are too expensive and the railway network is not extensive enough to give it an advantage over its direct competitors: cars, boats or planes.

The European Commission thus presented its 4th railway package on 30 January 2013 with the aim of completing the creation of a single European railway area by increasing competition and reducing the costs of rail transport.

The impact of these reforms will be enormous for the Member States, regions, local authorities, stakeholders in the railway system, users and citizens, and the REGI Committee, which has competence for assessing the effects of other Union policies on European economic, social and territorial cohesion, has given a comprehensive opinion on these reforms.

The aim of the recast of the Directive on the interoperability of the rail system within the EU is to reduce fragmentation and the costs of placing vehicles and equipment on the market. These proposals will help increase the interoperability of railways in the EU, while maintaining an optimum level of safety.

The simplification of procedures and technical harmonisation are prerequisites for the creation of a single European railway area and opening up competition in the sector. Interoperability is also a sine qua non for improving cross-border rail transport, which is essential for the territorial cohesion of the European Union.

The different national railway systems do, in fact, still bear the scars of Europe’s history of waging war. Historically, they were deliberately designed in different ways to protect national economies and especially national territory from any invasion by foreign armies.

According to the European Commission, there are currently more than 11 000 national technical and safety rules in the EU. The European Railway Agency (the Agency) currently has regulatory responsibility: it is responsible for drafting minimum interoperability standards to reduce the plethora of national rules and enable the safe and smooth movement of trains.

The authorisation for placing vehicles in service is issued by each national safety authority (NSA) on its national territory. There are major differences in how these authorities conduct the vehicle authorisation and safety certification procedures, and the procedures are often long and expensive.

Available figures show that the costs of authorisation procedures can be up to 10% of the cost of locomotives by country. If these are used in three Member States, the total costs can reach around 30%.

The Commission proposal has been called ‘revolutionary’. The Commission does in fact wish to do away with the authorisation for placing in service, retaining only the notion of ‘placing on the market’ and leaving the railway undertaking (RU) responsible for the placing in service and running of the train.

Another innovation is that the Commission wishes to give the Agency ‘operational’ responsibility in addition to its ‘normative’ responsibility: it would be the Agency that issued the ‘placing on the market authorisations’ after collecting the certificates proving that the stock is in conformity.

The proposed amendments:

The rapporteur welcomes the European Commission’s proposals which aim for the genuine simplification of procedures for applicants and a truly European approach to vehicle certification.

The changes proposed relate to the ‘placing on the market’ authorisation issued by the Agency which would be valid throughout Europe. This authorisation would seem to overestimate the ability of the Agency to replace 27 NSAs, to take on board all the national rules that still exist and to carry out the necessary checks.

In addition, the cost and responsibility for railway undertakings to place vehicles in service would be too onerous and could deter new entrants on the market.

The architecture proposed: The amendments are largely based on the compromise reached in the Council on 10 June 2013, which strikes a balance between European arbitration and national expertise. The Agency thus remains the one-stop shop for all vehicle authorisations. The applicant must specify the ‘area of use’ of the vehicle in his request. The Agency verifies compliance with the TSI and transfers the requests for verification of technical compatibility with national rules to the NSA in the ‘area of use’.

The authorities have a period of one month in which to request additional supporting documents and a maximum of 4 months to appraise and examine the file. The Agency then makes its decision, based on the opinions of the NSA.

In the event of disagreement, the Board of Appeal has jurisdiction to arbitrate between the Agency and the NSA.

Other changes: The rapporteur also proposes the creation of a European register of vehicles, instead of keeping 27 national registers. It is also made clear that a new authorisation only needs to be obtained for ‘major’ changes to vehicles. The analysis of the costs and benefits of a new TSI should be carefully assessed.

Spare parts should also be harmonised to make the European market more fluid. Finally, the Agency should retain control of the authorisation of ERTMS systems in order to coordinate the introduction of this system throughout Europe.

Finally, one important innovation is the possibility of extending the ‘area of use’ to the nearest cross-border station without a new procedure if the rail systems are similar.

Transitional periods: Given the scale of the adaptation work that the ERA and NSAs need to carry out, it is proposed that the deadline for transposition be extended to three years rather than two. However, after two years, the Commission should report to the European Parliament and the Council on progress made by the Agency in carrying out its new responsibilities.

AMANDMANI

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog Direktive

Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. stavak 1. te članke 170. i 171.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 4. stavak 2. točku (c), članak 91. stavak 1. te članke 170. i 171.,

Amandman  2

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Kako bi se građanima Unije, gospodarskim subjektima te regionalnim i lokalnim vlastima u potpunosti omogućilo uživanje prednosti koje proizlaze iz uspostavljanja područja bez unutrašnjih granica, naročito je prikladno poboljšati međusobnu povezanost i interoperabilnost nacionalnih željezničkih mreža te pristup mrežama, provođenjem mjera koje bi se pokazale potrebnima na području tehničke standardizacije.

(2) Kako bi se građanima Unije, gospodarskim subjektima te regionalnim i lokalnim vlastima u potpunosti omogućilo uživanje prednosti koje proizlaze iz uspostavljanja područja bez unutrašnjih granica i ostvarivanja cilja teritorijalne kohezije, naročito je prikladno poboljšati međusobnu povezanost i interoperabilnost nacionalnih željezničkih mreža te pristup mrežama provođenjem mjera koje bi se pokazale potrebnima na području tehničke standardizacije.

Amandman  3

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Iz sigurnosnih je razloga potrebno dodijeliti identifikacijsku šifru svakom vozilu koje se stavlja u promet. Nakon toga vozilo bi trebalo upisati u nacionalni registar vozila. Registri bi trebali biti otvoreni za uvid svim državama članicama i određenim gospodarskim subjektima unutar Unije. Nacionalni registri vozila trebali bi biti dosljedni u pogledu oblika podataka. Stoga bi trebali biti obuhvaćeni zajedničkim operativnim i tehničkim specifikacijama.

(14) Iz sigurnosnih je razloga potrebno dodijeliti identifikacijsku šifru svakom vozilu koje se stavlja u promet. Nakon toga vozilo bi trebalo upisati u europski registar vozila. Registar bi trebao biti javan.

Amandman  4

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Iz sigurnosnih je razloga potrebno dodijeliti identifikacijsku šifru svakom vozilu koje se stavlja u promet. Nakon toga vozilo bi trebalo upisati u nacionalni registar vozila. Registri bi trebali biti otvoreni za uvid svim državama članicama i određenim gospodarskim subjektima unutar Unije. Nacionalni registri vozila trebali bi biti dosljedni u pogledu oblika podataka. Stoga bi trebali biti obuhvaćeni zajedničkim operativnim i tehničkim specifikacijama.

(14) Iz sigurnosnih je razloga potrebno dodijeliti identifikacijsku šifru svakom vozilu koje se stavlja u promet. Nakon toga vozilo bi trebalo upisati u europski registar vozila. Registar bi trebao biti otvoren za uvid unutar Unije.

Amandman  5

Prijedlog Direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovom se Direktivom uspostavljaju uvjeti koji se moraju ispuniti radi ostvarivanja interoperabilnosti unutar željezničkog sustava Unije, na način koji je sukladan odredbama Direktive […/…o sigurnosti željezničkog sustava unutar Unije]. Ti se uvjeti odnose na projektiranje, izgradnju, stavljanje u promet, modernizaciju, obnovu, rad i održavanje dijelova tog sustava, kao i stručnu osposobljenost te zdravstvene i sigurnosne uvjete osoblja koje doprinosi njegovu radu i održavanju.

1. Ovom se Direktivom uspostavljaju uvjeti koji se moraju ispuniti radi ostvarivanja interoperabilnosti unutar željezničkog sustava Unije, na način koji je sukladan odredbama Direktive […/…o sigurnosti željezničkog sustava unutar Unije]. Ti se uvjeti odnose na projektiranje, izgradnju, stavljanje u promet, modernizaciju, obnovu, rad i održavanje dijelova tog sustava, kao i stručnu osposobljenost te zdravstvene i sigurnosne uvjete osoblja koje doprinosi njegovu radu i održavanju. Ostvarivanje tog cilja mora dovesti do utvrđivanja optimalne razine tehničke usklađenosti te omogućiti davanje doprinosa postupnom stvaranju unutarnjeg tržišta opreme i usluga za izgradnju, obnovu, modernizaciju i rad željezničkog sustava unutar Unije.

Obrazloženje

The existing objectives set out in the directive on interoperability (current Article 1(2)(b)) must be kept, since they give the general guidelines of the Directive (optimal level of technical harmonisation and progressive creation of the internal market in equipment, services and operation).

Amandman  6

Prijedlog Direktive

Članak 1. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) mreže koje su funkcionalno odvojene od ostatka željezničkog sustava i koje su predviđene samo za provođenje lokalnog, gradskog ili prigradskog putničkog prometa, kao i željezničke prijevoznike koji obavljaju promet isključivo u tim mrežama;

(b) mreže koje su predviđene samo za provođenje lokalnog, gradskog ili prigradskog putničkog prometa, kao i željezničke prijevoznike koji obavljaju promet isključivo u tim mrežama.

Obrazloženje

The requirement of “functional separation” is very unclear. The description “intended only for the operation” is sufficient to undisputedly identify railway lines that shall be excluded from the scope.

Amandman  7

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) „interoperabilnost” znači mogućnost željezničkog sustava da osigura siguran i neprekinut promet vlakova kojim se postižu potrebne razine iskorištenosti tih pruga;

(2) „interoperabilnost” znači mogućnost željezničkog sustava da osigura siguran i neprekinut promet vlakova kojim se postižu potrebne razine iskorištenosti tih pruga; Ta mogućnost ovisi o svim regulatornim, tehničkim i operativnim uvjetima koji se moraju ispuniti kako bi se zadovoljili temeljni zahtjevi;

Obrazloženje

This sentence which already appears in the current EU legislative framework is still necessary because it provides greater clarity.

Amandman  8

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) „modernizacija” znači svaka preinaka podsustava ili dijela podsustava koja donosi promjenu tehničke dokumentacije koja se prilaže izjavi „EZ” o provjeri, ako ta tehnička dokumentacija postoji, i kojom se poboljšavaju opće radne karakteristike tog podsustava;

(12) „modernizacija” znači svaka veća preinaka podsustava ili dijela podsustava, ili vozila ili nekog njegova dijela, kojom se poboljšavaju opće radne karakteristike tog podsustava; u okviru svakog TSI-ja utvrđuju se „glavne” preinake za dotični podsustav ili vozilo;

Obrazloženje

In order to avoid a new EC declaration for each change (many minor changes take place with or without any impact on the technical file), the criterion ‘major’ should be explained in the TSI to establish a new EC declaration.

Amandman  9

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) „obnova” znači svaka izmjena na podsustavu ili dijelu podsustava koja ne mijenja cjelokupne radne karakteristike podsustava;

(13) „obnova” znači svaka veća izmjena na podsustavu ili vozilu ili nekom njihovu dijelu kojom se ne mijenjaju cjelokupne radne karakteristike podsustava ili vozila; u okviru svakog TSI-ja utvrđuju se „glavne” obnove za dotični podsustav ili vozilo;

Amandman  10

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 39.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39a) „područje upotrebe” znači predviđeno područje upotrebe vozila, odnosno mreže ili pruge ili skupine mreža ili pruga, u jednoj ili više država članica, predviđenih za prometovanje vozila.

Amandman  11

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 4. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

d) odrediti interoperabilne sastavne dijelove i sučelja koji moraju biti obuhvaćeni europskim specifikacijama, uključujući europske standarde koji su potrebni za postizanje interoperabilnosti unutar željezničkog sustava;

d) odrediti interoperabilne sastavne dijelove i sučelja koji moraju biti obuhvaćeni europskim specifikacijama, uključujući europske standarde koji su potrebni za postizanje interoperabilnosti unutar željezničkog sustava; to uključuje i identifikaciju mogućih rezervnih željezničkih dijelova koje treba standardizirati u skladu s člankom 41. Uredbe o Agenciji Europske unije za željeznice kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 881/2004.;

Obrazloženje

Each TSI should include the list of the spare parts to be standardised in order to create an internal market for railway equipment in accordance with the Commission proposal in Article 41 of the Regulation on the European Union Agency for Railways.

Amandman  12

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Radi uspostavljanja i provođenja najodrživijih rješenja pri izradi nacrta te pri donošenju i reviziji svih TSI-ja (uključujući osnovne parametre) u obzir se uzimaju predviđeni troškovi i koristi svih tehničkih rješenja i njihovih sučelja. Države članice sudjeluju u toj ocjeni davanjem potrebnih podataka.

Obrazloženje

This passage from the current Directive (Annex I, 4.2) should be reintroduced. An assessment should be carried out for each Technical Specification for Interoperability of the estimated costs and benefits of all technical solutions considered, in order to implement the most viable solutions, especially of benefit to local and regional authorities.

Amandman  13

Prijedlog Direktive

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Član mreže predstavničkih tijela može preko Komisije zatražiti prikupljanje mišljenja o nedostacima nekog TSI-ja. Komisija obavještava podnositelja zahtjeva o svojoj odluci i obrazlaže eventualno odbijanje.

Obrazloženje

The rail companies are often the first to spot problems with a TSI and should therefore be able to ask the Commission to gather opinions on the deficiencies identified in a TSI.

Amandman  14

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Zadatak prijavljenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti odgovornog za „EZ” provjeru podsustava počinje u fazi projektiranja i obuhvaća cijelo razdoblje proizvodnje do faze prihvata pred početak stavljanja podsustava u rad. On također može obuhvatiti i provjeru sučelja dotičnog podsustava sa sustavom u koji se uključuje, na temelju dostupnih podataka iz mjerodavnog TSI-ja i registara iz članaka 44. i 45.

2. Zadatak prijavljenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti odgovornog za „EZ” provjeru podsustava počinje u fazi projektiranja i obuhvaća cijelo razdoblje proizvodnje do faze prihvata pred početak stavljanja podsustava u rad. On također obuhvaća i provjeru sučelja dotičnog podsustava sa sustavom u koji se uključuje, na temelju dostupnih podataka iz mjerodavnog TSI-ja i registara iz članaka 44. i 45.

Obrazloženje

It is essential that the interfaces are also covered, as is the case in the current Directive.

Amandman  15

Prijedlog Direktive

Članak 18. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svako nacionalno tijelo nadležno za sigurnost odobrava stavljanje u rad energetskih i infrastrukturnih podsustava koji se nalaze ili rade na području njegove države članice.

Svako nacionalno tijelo nadležno za sigurnost odobrava stavljanje u rad energetskih i infrastrukturnih podsustava koji se nalaze ili rade na području njegove države članice. Za postrojenja ERTMS-a uz prugu nacionalno tijelo nadležno za sigurnost savjetuje se s Europskom agencijom za željeznice koja ima ovlast za donošenje odluka. Za sva druga stabilna postrojenja ovlast za donošenje odluka ima nacionalno tijelo nadležno za sigurnost.

Obrazloženje

It is clearer to refer directly here to ‘trackside ERTMS installations’. Each national safety authority should grant authorisations for the placing in service of all national fixed installations. The Agency should grant authorisations for trackside ERTMS installations to ensure a coordinated approach to ERTMS.

Amandman  16

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b. Dozvola za stavljanje vozila na tržište izdaje se na temelju dokumentacije vozila ili tipa vozila koju predaje podnositelj zahtjeva i koja uključuje pisani dokaz o:

 

(a) stavljanju na tržište mobilnih podsustava koji čine vozilo u skladu s člankom 19.;

 

(b) tehničkoj kompatibilnosti podsustava u vozilu navedenih u točki (a), utvrđenoj na temelju mjerodavnih TSI-ja, nacionalnih propisa i registara;

 

(c) sigurnoj integraciji podsustava u vozilu navedenih u točki (a), utvrđenoj na temelju mjerodavnih TSI-ja, nacionalnih propisa i zajedničkih sigurnosnih metoda utvrđenih u članku 6. Direktive …/… [o sigurnosti željezničkog sustava unutar Unije].

 

(d) tehničkoj kompatibilnosti vozila s mrežom područja kako iz stavka 1.a, utvrđenoj na temelju mjerodavnih TSI-ja i nacionalnih propisa te zajedničkih sigurnosnih metoda utvrđenih u članku 6. Direktive .../... [o sigurnosti željezničkog sustava unutar Unije].

 

 

Kad god su za dobivanje dokaznih dokumenata o tehničkoj kompatibilnosti u skladu sa stavkom 1.b točkama (b) i (d) potrebni testovi, dotična nacionalna tijela nadležna za sigurnost podnositelju zahtjeva mogu izdati privremeno odobrenje za korištenje vozila u svrhu praktičnih provjera na mreži. Upravitelj infrastrukture nakon savjetovanja s podnositeljem zahtjeva ulaže potrebne napore kako bi se osiguralo provođenje svih testova u roku od tri mjeseca nakon primitka zahtjeva podnositelja. Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost po potrebi poduzima sve potrebne mjere kako bi se osiguralo provođenje testova u zadanom roku.

Amandman  17

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Agencija izdaje rješenja kojima dozvoljava stavljanje vozila na tržište. Tim se dozvolama potvrđuju vrijednosti parametara bitnih za provjeru tehničke kompatibilnosti između vozila i stabilnih postrojenja opisane u TSI-jima. Dozvola za stavljanje vozila na tržište također sadrži podatke o usklađenosti vozila s mjerodavnim TSI-jima i skupom nacionalnih propisa koji se odnose na te parametre.

2. Agencija izdaje dozvole kojima dozvoljava stavljanje vozila na tržište. Ta dozvola obuhvaća:

 

a) marketinšku dozvolu. Ta je dozvola valjana u svim državama članicama i omogućava komercijalne transakcije diljem Europe.

 

b) dozvolu za korištenje vozila na području navedenom u stavku 1.a. Tom se dozvolom potvrđuju vrijednosti parametara bitnih za provjeru tehničke kompatibilnosti između vozila i stabilnih postrojenja dotičnog područja opisane u TSI-jima. Dozvola za stavljanje vozila na tržište također sadrži podatke o usklađenosti vozila s mjerodavnim TSI-jima i skupom nacionalnih propisa koji se odnose na te parametre.

 

(c) uvjete korištenja vozila i druga ograničenja.

Amandman  18

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Pri izdavanju tih dozvola Agencija bi trebala:

 

a) ocijeniti značajke dokumentacije iz stavka 1.b točaka (a), (b) i (c) u svrhu utvrđivanja iscrpnosti, točnosti i dosljednosti dokumentacije u odnosu na odgovarajući TSI;

 

b) savjetovati se s nacionalnim tijelima nadležnima za sigurnost zaduženima za predviđeno područje upotrebe tijekom ocjenjivanja dokumentacije u pogledu njezine iscrpnosti, točnosti i dosljednosti u odnosu na stavak 1.b točku (d) i značajke navedene u stavku 1.b točkama (a), (b) i (c) u vezi s odgovarajućim nacionalnim propisima.

 

U okviru navedenih ocjenjivanja i u slučaju opravdane sumnje Agencija ili nacionalna tijela nadležna za sigurnost mogu zatražiti izvođenje testova na mreži. U svrhu olakšavanja testiranja dotična nacionalna tijela nadležna za sigurnost mogu podnositelju zahtjeva izdati privremene dozvole za korištenje vozila za izvođenje testova na mreži. Upravitelj infrastrukture ulaže potrebne napore kako bi se osiguralo provođenje tih testova u roku od tri mjeseca nakon što Agencija ili nacionalno tijelo nadležno za sigurnost podnesu zahtjev.

Amandman  19

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b. Jedan mjesec nakon primitka zahtjeva Agencija podnositelja obavještava o tome da je njegova dokumentacija potpuna ili od njega traži da u razumnom roku dostavi dodatne relevantne informacije. S obzirom na iscrpnost, točnost i dosljednost dokumentacije Agencija također može ocijeniti značajke navedene u stavku 1.b točki (d).

Amandman  20

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2c. Agencija u potpunosti uzima u obzir procjene iz stavka 2.a prije nego donese odluku o izdavanju dozvole za stavljanje vozila na tržište. Agencija izdaje dozvolu ili obavještava podnositelja zahtjeva o svojoj negativnoj odluci i navodi razloge u prethodno određenom razumnom roku, a u svakom slučaju u roku od četiri mjeseca od primitka svih relevantnih informacija.

Amandman  21

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 2.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2d. Agencija preuzima punu odgovornost za sve dozvole koje izdaje. Stoga u slučaju sudske istrage koja uključuje Agenciju ili njezine zaposlenike Agencija u potpunosti surađuje s nadležnim tijelima dotičnih država članica.

Amandman  22

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 2.e (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2e. Ako se Agencija ne slaže s negativnom procjenom koju je u skladu sa stavkom 2.a točkom (b) dalo jedno nacionalno tijelo nadležno za sigurnost ili više njih, o tome obavještava dotično tijelo i navodi razloge za svoje neslaganje.

 

Agencija i jedno nacionalno tijelo nadležno za sigurnost ili više njih surađuju u cilju donošenja procjene prihvatljive objema stranama. Po potrebi i ako Agencija i nacionalno tijelo ili tijela nadležna za sigurnost tako odluče, u postupak također može biti uključen i podnositelj zahtjeva. Ako se ne postigne dogovor o procjeni prihvatljivoj svim stranama u roku od 15 dana nakon što je Agencija o svom neslaganju obavijestila nacionalno tijelo ili tijela nadležna za sigurnost, Agencija donosi konačnu odluku, osim ako nacionalno tijelo ili tijela nadležna za sigurnost nisu predmet poslala na arbitražu Odboru za žalbe uspostavljenom u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. … / ... [Uredba o osnivanju Agencije]. Odbor za žalbe odlučuje o tome hoće li potvrditi prijedlog odluke Agencije u roku od 15 dana nakon podnošenja zahtjeva nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost ili više njih.

 

Ako se Odbor za žalbe slaže s Agencijom, Agencija može odmah donijeti odluku.

 

Ako se Odbor za žalbe slaže s negativnom procjenom nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost, Agencija izdaje dozvolu za područje upotrebe, isključujući one dijelove mreže koji su negativno ocijenjeni.

 

Ako se Agencija ne slaže s pozitivnom procjenom koju je u skladu sa stavkom 2.a točkom (b) dalo jedno ili više nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost, o tome obavještava dotično tijelo i navodi razloge za svoje neslaganje. Agencija i jedno nacionalno tijelo nadležno za sigurnost ili više njih surađuju u cilju donošenja procjene prihvatljive objema stranama. Po potrebi i ako Agencija i jedno nacionalno tijelo nadležno za sigurnost ili više njih tako odluče, u postupak također može biti uključen i podnositelj zahtjeva. Ako se ne postigne dogovor o procjeni prihvatljivoj svim stranama u roku od 15 dana nakon što je Agencija o svom neslaganju obavijestila nacionalno tijelo ili tijela nadležna za sigurnost, Agencija donosi konačnu odluku.

Amandman  23

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Dozvola za stavljanje vozila na tržište izdaje se na temelju dokumentacije vozila ili tipa vozila koju predaje podnositelj zahtjeva i koja uključuje pisani dokaz o:

Briše se.

(i) stavljanju na tržište mobilnih podsustava koji čine vozilo u skladu s člankom 19.;

 

(j) tehničkoj kompatibilnosti podsustava u vozilu navedenih u točki (a), utvrđenoj na temelju mjerodavnih TSI-ja, nacionalnih propisa i registara;

 

(k) sigurnoj integraciji podsustava u vozilu navedenih u točki (a), utvrđenoj na temelju mjerodavnih TSI-ja, nacionalnih propisa i zajedničkih sigurnosnih metoda utvrđenih u članku 6. Direktive …/… [o sigurnosti željezničkog sustava unutar Unije].

 

Amandman  24

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija donosi odluke iz stavka 2. u unaprijed utvrđenom razumnom roku, a u svakom slučaju u roku od četiri mjeseca od primitka svih relevantnih informacija. Te su dozvole valjane u svim državama članicama.

Agencija donosi odluke iz stavka 2. u unaprijed utvrđenom razumnom roku, a u svakom slučaju u roku od četiri mjeseca od primitka svih relevantnih informacija i u roku od pet mjeseci u slučaju žalbe.

Amandman  25

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija osigurava detaljne upute o načinu dobivanja dozvole za stavljanje vozila na tržište. Upute za podnošenje zahtjeva u kojima se opisuju i objašnjavaju uvjeti za izdavanje dozvole za stavljanje vozila na tržište i navode potrebni dokumenti daju se podnositeljima besplatno. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost surađuju s Agencijom pri širenju takvih informacija.

Agencija osigurava detaljne upute o načinu dobivanja dozvole za stavljanje vozila na tržište. Upute za podnošenje zahtjeva u kojima se opisuju i objašnjavaju uvjeti za izdavanje dozvole za stavljanje vozila na tržište i navode potrebni dokumenti daju se podnositeljima besplatno. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost surađuju s Agencijom pri širenju takvih informacija.

 

Najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive Komisija provedbenim aktima utvrđuje detaljna pravila o postupku dodjele dozvole, uključujući:

 

(a) podrobne smjernice za podnositelje zahtjeva u kojima se opisuju i objašnjavaju uvjeti za dodjelu dozvole za stavljanje vozila na tržište i popis potrebne dokumentacije;

 

(b) postupovne formalnosti za dodjelu dozvole, kao što su sadržaj i rokovi svih faza tog postupka;

 

(c) kriterije za procjenu dostavljene dokumentacije.

 

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 3.

Amandman  26

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Agencija može izdati dozvolu za stavljanje vozila na tržište za seriju vozila. Te su dozvole valjane u svim državama članicama.

6. Agencija može izdati dozvolu za stavljanje vozila na tržište za seriju vozila. Te su dozvole valjane u svim državama članicama za područje „marketinga” i u cijelom relevantnom području upotrebe opisanom u stavku 1.a za područje „upotrebe”.

Amandman  27

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a. U slučaju negativnog odgovora Agencije podnositelj zahtjeva od iste može tražiti reviziju odluke u roku od jednog mjeseca od dana primitka negativnog odgovora. Nakon primitka zahtjeva Agencija u roku od jednog mjeseca potvrđuje ili mijenja svoju odluku

Amandman  28

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 8. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Pri obnovi ili modernizaciji postojećih vozila koja već posjeduju dozvolu za stavljanje vozila na tržište:

8. Pri znatnoj obnovi ili modernizaciji postojećih vozila koja već posjeduju dozvolu za stavljanje vozila na tržište i kad predviđeni radovi mogu negativno utjecati na razinu ukupne sigurnosti dotičnog podsustava ili ako se to zahtijeva mjerodavnim TSI-jima.

 

Amandman  29

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8a. Dozvola je jednako valjana u svim slučajevima bez potrebnog proširenja područja upotrebe, za sva vozila koja prometuju u susjednim državama članicama sa sličnim mrežnim karakteristikama kad se kolodvori nalaze u blizini granice, a nakon savjetovanja s nacionalnim tijelima nadležnima za sigurnost. To se savjetovanje može provoditi za pojedinačne slučajeve ili utvrditi u prekograničnom sporazumu između nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost.

Amandman  30

Prijedlog Direktive

Članak 20. – stavak 9. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na zahtjev podnositelja dozvola za stavljanje vozila na tržište može uključivati jasnu naznaku mreža ili pruga ili skupina mreža ili pruga na kojima željeznički prijevoznik može staviti takvo vozilo u promet bez daljnjih provjera, kontrola ili testiranja tehničke kompatibilnosti vozila i tih mreža ili pruga. U tom slučaju podnositelj u okviru zahtjeva prilaže dokaz o tehničkoj kompatibilnosti vozila s dotičnim mrežama ili prugama.

Dozvola za stavljanje vozila na tržište uključuje jasnu naznaku mreža ili pruga ili skupina mreža ili pruga na kojima željeznički prijevoznik može staviti takvo vozilo u promet bez daljnjih provjera, kontrola ili testiranja tehničke kompatibilnosti vozila i tih mreža ili pruga. Takvu naznaku moguće je proširiti na druge mreže ili pruge, na zahtjev prvobitnog ili drugog podnositelja zahtjeva, nakon izdavanja odgovarajuće dozvole za stavljanje na tržište.

Amandman  31

Prijedlog Direktive

Članak 21. – stavak 1. – podstavci 1.a (novi) i 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Za potrebe prvog podstavka željeznički prijevoznik može provoditi testove u suradnji s upraviteljem infrastrukture.

 

Upravitelj infrastrukture s podnositeljem zahtjeva ulaže potrebne napore kako bi se osiguralo provođenje svih testova u roku od tri mjeseca nakon primitka zahtjeva podnositelja.

Amandman  32

Prijedlog Direktive

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Željeznički prijevoznik o svojim odlukama o stavljanju vozila u promet obavještava Agenciju, upravitelja infrastrukture i dotično nacionalno tijelo nadležno za sigurnost. Te se odluke evidentiraju u nacionalnim registrima vozila iz članka 43.

2. Željeznički prijevoznik o svojim odlukama o stavljanju vozila u promet obavještava Agenciju, upravitelja infrastrukture i dotično nacionalno tijelo nadležno za sigurnost. Te se odluke evidentiraju u registru vozila iz članka 43.

Amandman  33

Prijedlog Direktive

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Pri obnovi ili modernizaciji postojećih vozila potrebna je nova izjava „EZ” o provjeri, kako je navedeno u članku 15. stavku 4. Osim toga, nova odluka željezničkog prijevoznika o stavljanju takvih vozila na tržište potrebna je:

Briše se.

(n) kad bi predviđeni radovi mogli imati negativan učinak na ukupnu sigurnost podsustava; ili

 

(o) kad to zahtijevaju mjerodavni TSI-ji.

 

Amandman  34

Prijedlog Direktive

Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svako vozilo koje se stavlja u promet u željezničkom sustavu Unije ima europski broj vozila (EBV) koji mu dodjeljuje nacionalno tijelo nadležno za sigurnost zaduženo za relevantni teritorij prije prvog stavljanja tog vozila u promet.

1. Svako vozilo koje se stavlja u promet u željezničkom sustavu Unije ima europski broj vozila (EBV) koji mu dodjeljuje Agencija u vrijeme izdavanja dozvole.

Amandman  35

Prijedlog Direktive

Članak 42. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Željeznički prijevoznik koji upravlja vozilom osigurava da je vozilo označeno dodijeljenim EBV-om.

2. Vlasnik registracije osigurava da se na vozilu nalazi ispravan europski broj vozila. Željeznički prijevoznik koji upravlja vozilom provjerava registraciju tog vozila.

Obrazloženje

The European vehicle number should be issued by the Agency when granting the authorisation. The railway undertaking has no means of checking the European vehicle number belonging to the vehicle. Only the registration holder (i.e. the user or owner of the vehicle) possesses this information.

Amandman  36

Prijedlog Direktive

Članak 43. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nacionalni registri vozila

Europski registar vozila

Amandman  37

Prijedlog Direktive

Članak 43. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka država članica vodi registar vozila koja su stavljena u promet na njezinu teritoriju. Registar ispunjava sljedeće kriterije:

1. Agencija vodi registar svih vozila koja su stavljena u promet u Uniji. Registar ispunjava sljedeće kriterije:

Amandman  38

Prijedlog Direktive

Članak 43. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) ažurira ga tijelo koje je neovisno o svim željezničkim prijevoznicima;

(b) ažurira ga Agencija;

Amandman  39

Prijedlog Direktive

Članak 43. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) dostupan je nacionalnim tijelima nadležnima za sigurnost i istražnim tijelima utvrđenima u člancima 16. i 21. Direktive […/… o sigurnosti željezničkog sustava u Uniji]; također je dostupan, kao odgovor na svaki utemeljen zahtjev, regulatornim tijelima iz članaka 55. i 56. Direktive 2012/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora, Agenciji, željezničkim prijevoznicima i upraviteljima infrastrukture, kao i onim osobama ili organizacijama koje registriraju vozila ili su navedene u registru.

(c) dostupan je javnosti;

Amandman  40

Prijedlog Direktive

Članak 43. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija provedbenim aktima donosi zajedničke specifikacije sadržaja, oblika podataka, funkcionalne i tehničke arhitekture, načina rada, uključujući načine razmjene podataka te pravila za unošenje i pretraživanje podataka za nacionalne registre vozila. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 3.

2. Komisija provedbenim aktima donosi zajedničke specifikacije sadržaja, oblika podataka, funkcionalne i tehničke arhitekture, načina rada, uključujući načine razmjene podataka te pravila za unošenje i pretraživanje podataka za europski registar vozila. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 3.

Amandman  41

Prijedlog Direktive

Članak 43. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Vlasnik registracije tijelu nadležnom za sigurnost svake države članice u kojoj je vozilo stavljeno u promet odmah prijavljuje svaku promjenu podataka unesenih u nacionalni registar vozila, uništenje vozila ili svoju odluku da vozilo više ne registrira.

3. Vlasnik registracije Agenciji odmah prijavljuje svaku promjenu podataka unesenih u europski registar vozila, uništenje vozila ili svoju odluku da vozilo više ne registrira.

Amandman  42

Prijedlog Direktive

Članak 43. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a. Nacionalni registri vozila uključuju se u europski registar vozila najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive. Komisija provedbenim aktima utvrđuje standardni format dokumenta. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 3.

Amandman  43

Prijedlog Direktive

Članak 44. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Za svako se vozilo u registru navode najmanje sljedeći podaci:

 

(a) europski broj vozila;

 

(b) upućivanja na izjavu „EZ” o provjeri i tijelo koje ju je izdalo;

 

(c) upućivanja na europski registar odobrenih tipova vozila iz članka 44.;

 

(d) identifikacija korisnika vozila;

 

(e) ograničenja upotrebe vozila;

 

(f) subjekt koji je odgovoran za održavanje.

 

Kad Agencija izda, obnovi, izmijeni, privremeno oduzme ili poništi dozvolu o stavljanju vozila u promet, odmah ažurira registar.

Obrazloženje

The content of the European vehicle register should be clarified to include information relating to the vehicle, in the interests of efficiency and to meet the commercial and operational needs of users. To be of use, the register needs to be swiftly updated by the Agency.

Amandman  44

Prijedlog Direktive

Članak 50. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija svake tri godine, a prvi put tri godine nakon objavljivanja ove Direktive, podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o postignutom napretku u ostvarivanju interoperabilnosti željezničkog sustava. To izvješće također sadrži analizu slučajeva iz članka 7. i primjene poglavlja V.

1. Komisija svake tri godine, a prvi put tri godine nakon objavljivanja ove Direktive, podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o postignutom napretku u ostvarivanju interoperabilnosti željezničkog sustava. To izvješće također sadrži analizu slučajeva iz članka 7. i primjene poglavlja V. Na temelju rezultata izvješća Komisija predlaže poboljšanja i mjere jačanja uloge Agencije u ostvarivanju interoperabilnosti.

Amandman  45

Prijedlog Direktive

Članak 50. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Dvije godine nakon objavljivanja ove Direktive i nakon savjetovanja s različitim sudionicima Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o funkcioniranju Europske agencije i njezinu napretku u izvršavanju novih dužnosti.

Amandman  46

Prijedlog Direktive

Članak 51. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice mogu nastaviti primjenjivati odredbe utvrđene u poglavlju V. Direktive 2008/57/EZ [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu].

1. Države članice mogu nastaviti primjenjivati odredbe utvrđene u poglavlju V. Direktive 2008/57/EZ [tri godine nakon datuma stupanja na snagu].

Amandman  47

Prijedlog Direktive

Članak 54. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člankom 1., člankom 2., člankom 7. stavcima 1. do 4., člankom 11. stavkom 1., člankom 13., člankom 14. stavcima 1. do 7., člankom 15. stavcima 1. do 6., člancima 17. do 21., člankom 22. stavcima 3. do 7., člancima 23. do 36., člankom 37. stavkom 2., člankom 38., člankom 39., člancima 41. do 43., člankom 45. stavcima 1. do 5., člankom 51. i Prilozima I. do III. najkasnije [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera i korelacijsku tablicu između tih mjera i ove Direktive. Korelacijske tablice potrebne su kako bi omogućile svim sudionicima da jasno utvrde relevantne odredbe koje se primjenjuju na nacionalnoj razini za provedbu ove Direktive.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člankom 1., člankom 2., člankom 7. stavcima 1. do 4., člankom 11. stavkom 1., člankom 13., člankom 14. stavcima 1. do 7., člankom 15. stavcima 1. do 6., člancima 17. do 21., člankom 22. stavcima 3. do 7., člancima 23. do 36., člankom 37. stavkom 2., člankom 38., člankom 39., člancima 41. do 43., člankom 45. stavcima 1. do 5., člankom 51. i Prilozima I. do III. najkasnije [tri godine nakon datuma stupanja na snagu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera i korelacijsku tablicu između tih mjera i ove Direktive. Korelacijske tablice potrebne su kako bi omogućile svim sudionicima da jasno utvrde relevantne odredbe koje se primjenjuju na nacionalnoj razini za provedbu ove Direktive.

Amandman  48

Prijedlog Direktive

Članak 55. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Direktiva 2008/57/EZ izmijenjena direktivama navedenima u dijelu A. Priloga IV. stavlja se izvan snage [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu] ne dovodeći u pitanje obveze država članica koje se odnose na rokove za prenošenje direktiva navedenih u dijelu B. Priloga IV. u nacionalno zakonodavstvo.

Direktiva 2008/57/EZ izmijenjena direktivama navedenima u dijelu A. Priloga IV. stavlja se izvan snage [tri godine nakon datuma stupanja na snagu] ne dovodeći u pitanje obveze država članica koje se odnose na rokove za prenošenje direktiva navedenih u dijelu B. Priloga IV. u nacionalno zakonodavstvo.

Amandman  49

Prijedlog Direktive

Članak 56. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članci 3. do 10., članak 11. stavci 2., 3. i 4., članak 12. i članak 16. primjenjuju se [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu].

Članci 3. do 10., članak 11. stavci 2., 3. i 4., članak 12. i članak 16. primjenjuju se [tri godine nakon datuma stupanja na snagu].

Amandman  50

Prijedlog Direktive

Prilog I. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. KONTROLA TROŠKOVA

 

U analizi troškova i koristi predloženih mjera u obzir se između ostaloga uzima i sljedeće:

 

– trošak predložene mjere,

 

– koristi za interoperabilnost zbog proširenja područja primjene na određene potkategorije mreža i vozila,

 

– smanjenje troškova kapitala i davanja zbog ekonomije razmjera i boljeg korištenja vozila,

 

– smanjenje troškova ulaganja i održavanja/korištenja zbog sve većeg tržišnog natjecanja između proizvođača i poduzeća za održavanje,

 

– korist za okoliš zbog tehničkih unapređenja željezničkog sustava,

 

– povećanje sigurnosti korištenja.

 

U toj se procjeni također navode i moguće posljedice za sve uključene prijevoznike i gospodarske subjekte, uključujući lokalnu i regionalnu vlast.

POSTUPAK

Naslov

Interoperabilnost željezničkog sustava na području Europske unije (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

7.2.2013

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

19.2.2013

Datum usvajanja

14.10.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrea Cozzolino, Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Edvard Kožušník

POSTUPAK

Naslov

Interoperabilnost željezničkog sustava na području Europske unije (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.1.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

7.2.2013

IMCO

7.2.2013

REGI

7.2.2013

JURI

7.2.2013

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

20.2.2013

IMCO

20.2.2013

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Izaskun Bilbao Barandica

14.3.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

9.7.2013

14.10.2013

 

 

Datum usvajanja

17.12.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Phil Bennion, Jean-Jacob Bicep, Spyros Danellis, Zita Gurmai, Alfreds Rubiks, Geoffrey Van Orden, Sabine Wils, Karim Zéribi

Datum podnošenja

16.1.2014.