SPRÁVA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému železníc v Euróspkej únii (prepracované znenie)

16.1.2014 - (COM(2013)0030 – C7‑0027/2013 – 2013/0015(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica
(Prepracovanie – článok 87 rokovacieho poriadku)


Postup : 2013/0015(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0033/2014

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému železníc v Euróspkej únii (prepracované znenie)

(COM(2013)0030 – C7‑0027/2013 – 2013/0015(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0030),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 91 ods. 1, 170 a 171 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0027/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality parlamentom Litovskej republiky Seimas a švédskym parlamentom, v ktorých sa uvádza, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013[1],

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. októbra 2013[2],

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov[3],

–   so zreteľom na list Výboru pre právne veci zo 16. decembra 2013 adresovaný Výboru pre dopravu a cestovný ruch v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0033/2014),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty,

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) S cieľom umožniť občanom Únie, hospodárskym subjektom , regionálnym a miestnym orgánom mať v plnom rozsahu prospech z výhod vyplývajúcich z vytvorenia priestoru bez vnútorných hraníc je vhodné zlepšiť najmä vzájomné prepojenie a interoperabilitu vnútroštátnych železničných sietí, ako aj prístup k nim, pričom je potrebné zaviesť všetky opatrenia, ktoré by sa ukázali potrebné pre oblasť technickej normalizácie.

(2) S cieľom umožniť občanom Únie, hospodárskym subjektom, regionálnym a miestnym orgánom mať v plnom rozsahu prospech z výhod vyplývajúcich z vytvorenia priestoru bez vnútorných hraníc a dosiahnuť cieľ územnej súdržnosti je vhodné zlepšiť najmä vzájomné prepojenie a interoperabilitu vnútroštátnych železničných sietí, ako aj prístup k nim vrátane prístupu pre cestujúcich so zdravotným postihnutím, pričom je potrebné zaviesť všetky opatrenia, ktoré by sa ukázali potrebné pre oblasť technickej normalizácie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Sledovanie cieľa interoperability v rámci systému železníc Únie by malo viesť k definovaniu optimálnej úrovne technickej harmonizácie a uľahčovať, zlepšovať a rozvíjať služby medzinárodnej železničnej dopravy tak v rámci Únie, ako aj s tretími krajinami a prispievať k postupnému vytváraniu vnútorného trhu so zariadeniami a službami určenými na výstavbu, obnovu, modernizáciu a prevádzku systému železníc v rámci Únie.

(3) Sledovanie cieľa interoperability v rámci systému železníc Únie by malo viesť k definovaniu optimálnej úrovne technickej harmonizácie a uľahčovať, zlepšovať a rozvíjať služby železničnej dopravy tak v rámci Únie, ako aj s tretími krajinami a prispievať k postupnému vytváraniu vnútorného trhu so zariadeniami a službami určenými na výstavbu, obnovu, modernizáciu a prevádzku systému železníc v rámci Únie.

Odôvodnenie

Dosiahnutie interoperability bude prínosom nielen pre služby medzinárodnej železničnej dopravy, ale aj pre všetku dopravu po železnici, napr. vo forme úspory času a nákladov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) nový Komerčné prevádzkovanie vlakov po železničnej sieti si vyžaduje najmä vynikajúcu kompatibilitu medzi charakteristikami infraštruktúry a charakteristikami vozidiel, ako aj účinné vzájomné prepojenie informačných a komunikačných systémov rôznych manažérov infraštruktúry a železničných podnikov. Úroveň výkonnosti, bezpečnosť, kvalita služieb a náklady závisia od takejto kompatibility a vzájomného prepojenia, ako to platí najmä v prípade interoperability systému železníc.

(4) nové Komerčné prevádzkovanie vlakov po železničnej sieti si vyžaduje najmä vynikajúcu kompatibilitu medzi charakteristikami infraštruktúry a charakteristikami vozidiel, ako aj účinné vzájomné prepojenie informačných a komunikačných systémov a systémy vydávania cestovných lístkov rôznych manažérov infraštruktúry a železničných podnikov. Úroveň výkonnosti, bezpečnosť, kvalita služieb a náklady závisia od takejto kompatibility a vzájomného prepojenia, ako to platí najmä v prípade interoperability systému železníc.

Odôvodnenie

Z hľadiska cestujúcich je potrebné, aby boli interoperabilné aj systémy predaja cestovných lístkov, aby táto iniciatíva priniesla úžitok aj im.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) V železničnom regulačnom rámci by sa mali stanoviť jednoznačné zodpovednosti za zabezpečenie súladu s predpismi o bezpečnosti, zdraví a o ochrane spotrebiteľa, ktoré sa uplatňujú na železničné siete .

(5) V železničnom regulačnom rámci by sa mali stanoviť jednoznačné zodpovednosti za zabezpečenie súladu s predpismi o bezpečnosti, zdraví, sociálnom zabezpečení a o ochrane spotrebiteľa, ktoré sa uplatňujú na železničné siete .

Odôvodnenie

Je potrebné, aby išla harmonizácia sociálnych aspektov, ako napr. doba práce, jazdy a odpočinku, ruka v ruke s technickým úsilím v záujme interoperability, bezpečnosti a rovnosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Existujú podstatné rozdiely medzi národnými právnymi predpismi, internými predpismi a technickými špecifikáciami, ktoré sa uplatňujú na železničné systémy, subsystémy a komponenty , keďže ich súčasťou sú techniky, ktoré sú špecifické pre národné priemyselné odvetvia a predpisujú špecifické rozmery a zariadenia a zvláštne charakteristiky. Táto situácia bráni vlakom, aby mohli bez prekážok a obmedzení jazdiť v rámci celej Únie .

(6) Existujú podstatné rozdiely medzi národnými právnymi predpismi, internými predpismi a technickými špecifikáciami, ktoré sa uplatňujú na železničné systémy, subsystémy a komponenty , keďže ich súčasťou sú techniky, ktoré sú špecifické pre národné priemyselné odvetvia a predpisujú špecifické rozmery a zariadenia a zvláštne charakteristiky. Táto situácia bráni vlakom, aby mohli bez prekážok a obmedzení jazdiť v rámci celej Únie a aby mohli využívať prínosy normalizácie a úspor vyplývajúcich z rozsahu na jednotnom trhu.

Odôvodnenie

Súčasná rozmanitosť európskych železničných systémov bráni spoločnostiam budovať rozsiahle série železničných systémov, subsystémov a komponentov, čo následne neumožňuje využívať výhody masovej produkcie, konkrétne nižšie ceny a kratšie výrobné cykly.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Vzhľadom na rozsah a komplexnosť systému železníc sa ukázalo, že je z praktických dôvodov nevyhnutné rozdeliť ho na tieto subsystémy: infraštruktúra, traťové riadenie-zabezpečenie a návestenie, vlakové riadenie-zabezpečenie a návestenie, energia, železničné koľajové vozidlá , prevádzka a riadenie dopravy, údržba a telematické aplikácie v osobnej a nákladnej doprave. Pre každý z týchto subsystémov sa musia špecifikovať základné požiadavky a musia sa stanoviť technické špecifikácie , a to najmä pokiaľ ide o komponenty a rozhrania, tak aby bolo možné tieto základné požiadavky splniť. Jednotlivé systémy sú rozdelené na pevné a pohyblivé prvky zahŕňajúce na jednej strane sieť zloženú z tratí, staníc, terminálov a pevných zariadení každého druhu, ktoré sú potrebné na zabezpečenie bezpečnej a neprerušenej prevádzky systému, a na druhej strane všetky vozidlá pohybujúce sa na tejto sieti. Preto sa na účely tejto smernice vozidlo skladá z jedného subsystému ( železničné koľajové vozidlá ) a, keď je to vhodné, z iných subsystémov (najmä subsystému vlakové riadenie-zabezpečenie a návestenie ).

(23) Vzhľadom na rozsah a komplexnosť systému železníc sa ukázalo, že je z praktických dôvodov nevyhnutné rozdeliť ho na tieto subsystémy: infraštruktúra, traťové riadenie-zabezpečenie a návestenie, vlakové riadenie-zabezpečenie a návestenie, energia, železničné koľajové vozidlá, prevádzka a riadenie dopravy, údržba a telematické aplikácie v osobnej a nákladnej doprave. Pre každý z týchto subsystémov sa musia špecifikovať základné požiadavky a musia sa stanoviť technické špecifikácie, a to najmä pokiaľ ide o komponenty a rozhrania, tak aby bolo možné tieto základné požiadavky splniť. Jednotlivé systémy sú rozdelené na pevné a pohyblivé prvky zahŕňajúce na jednej strane sieť zloženú z tratí, staníc, terminálov a pevných zariadení každého druhu, ktoré sú potrebné na zabezpečenie bezpečnej a neprerušenej prevádzky systému, a na druhej strane všetky vozidlá pohybujúce sa na tejto sieti. Preto sa na účely tejto smernice vozidlo skladá z jedného subsystému (železničné koľajové vozidlá) a, keď je to vhodné, z iných subsystémov (najmä subsystému vlakové riadenie-zabezpečenie a návestenie ). Hoci je systém rozdelený do niekoľkých prvkov, Európskej železničnej agentúre (ďalej len „agentúra“) by sa mal ponechať celkový prehľad nad systémom s cieľom zaručiť bezpečnosť a interoperabilitu.

Odôvodnenie

Agentúra by mala zohrávať úlohu ochrancu celkového obrazu systému železníc.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) V Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého zmluvnou stranou je aj Únia, sa stanovuje prístupnosť ako jedna zo všeobecných zásad a od štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, sa vyžaduje, aby prijali vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mali rovnocenný prístup ako ostatné osoby, a to aj prostredníctvom vypracovania, vyhlásenia a monitorovania dodržiavania minimálnych noriem a usmernení týkajúcich sa prístupnosti. Prístupnosť je preto dôležitou požiadavkou v oblasti interoperability systému železníc.

(24) V Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého zmluvnou stranou je aj Únia, sa stanovuje prístupnosť ako jedna zo všeobecných zásad a od štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, sa vyžaduje, aby prijali vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mali rovnocenný prístup ako ostatné osoby, a to aj prostredníctvom vypracovania, vyhlásenia a monitorovania dodržiavania minimálnych noriem a usmernení týkajúcich sa prístupnosti. Prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou je preto dôležitou požiadavkou v oblasti interoperability systému železníc, a to v súlade s právnymi predpismi Únie o cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) TSI majú vplyv aj na podmienky využívania železničnej dopravy zo strany používateľov a z tohto dôvodu je nevyhnutné uskutočniť s nimi konzultácie o aspektoch, ktoré sa ich týkajú.

(26) TSI majú vplyv aj na podmienky využívania železničnej dopravy zo strany používateľov a z tohto dôvodu je nevyhnutné uskutočniť s nimi konzultácie o aspektoch, ktoré sa ich týkajú, a to aj s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39a) V záujme vytvorenia jednotného európskeho železničného priestoru, zníženia nákladov a skrátenia postupov vydávania povolení, ako aj zvýšenia bezpečnosti železníc je potrebné zjednodušiť postupy vydávania povolení a zosúladiť ich na úrovni Únie. Vyžaduje si to jasné rozdelenie úloh a zodpovednosti medzi agentúrou a národnými bezpečnostnými orgánmi počas prechodného obdobia.

 

Agentúra by mala využívať hodnotné odborné znalosti, miestne poznatky a skúsenosti národných bezpečnostných orgánov. Mala by delegovať špecifické úlohy a zodpovednosti na národné bezpečnostné orgány na základe dohôd o spolupráci, ako je uvedené v článku 22a, ale mala by prijímať konečné rozhodnutie vo všetkých postupoch vydávania povolení.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40) S cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť vozidiel a ich histórie by sa mal spolu s ostatnými údajmi o vozidle zaznamenať aj odkaz na povolenie na uvedenie vozidla na trh.

(40) S cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť vozidiel a ich histórie by sa mal spolu s ostatnými údajmi o vozidle zaznamenať aj odkaz na povolenie.

Odôvodnenie

Je potrebné zaviesť európske povolenie vozidla, aby sa vozidlá mohli nakupovať, keď sú už pripravené na použitie. Navrhovaným odlíšením formulácie „uvedenie na trh“ a „uvedenie do prevádzky“ sa neodstránia prekážky jednoduchého a rýchlejšieho nákupu a uvedenia železničných koľajových vozidiel do prevádzky.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41) V TSI by sa mali spresniť postupy na overovanie kompatibility vozidiel a siete po vydaní povolenia na uvedenie vozidla na trh a pred prijatím rozhodnutia o uvedení do prevádzky.

(41) V TSI by sa mali spresniť postupy na overovanie kompatibility vozidiel a siete pred začatím novej prevádzky.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46a) Regulačné opatrenia by mali byť doplnené iniciatívami zameranými na poskytovanie finančnej podpory na inovačné a interoperabilné technológie v odvetví železničnej dopravy, akým je projekt Shift2Rail.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48) S cieľom zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prispôsobenie prílohy II technickému pokroku v súvislosti s rozdelením systému železníc na substystémy a opis týchto subsystémov, obsah TSI a ich zmeny a doplnenia vrátane zmien a doplnení potrebných na odstránenie nedostatkov TSI. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(48) S cieľom zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prispôsobenie prílohy II technickému pokroku v súvislosti s rozdelením systému železníc na subsystémy a opis týchto subsystémov, obsah TSI a ich zmeny vrátane zmien potrebných na odstránenie nedostatkov TSI, rozsah pôsobnosti a obsah vyhlásenia ES o zhode a o vhodnosti komponentov interoperability na použitie, postupy overovania subsystémov vrátane všeobecných zásad, obsahu, postupu a dokumentov súvisiacich s postupom overovania ES a s postupom overovania v prípade vnútroštátnych predpisov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o: obsah súboru, ktorý sa pripája k žiadosti o neuplatňovanie jednej alebo viacerých TSI alebo ich častí, podrobné údaje, formát a podmienky predloženia uvedeného súboru; rozsah pôsobnosti a obsah vyhlásenia ES o zhode a vhodnosti na použitie komponentov interoperability, jeho formát a podrobné informácie, ktoré sú v ňom zahrnuté; klasifikáciu oznámených národných predpisov do rôznych skupín s cieľom uľahčiť kontroly kompatibility medzi pevnými a mobilnými zariadeniami; postupy overovania subsystémov vrátane všeobecných zásad, obsah, postup a dokumenty súvisiace s postupom overovania ES a s postupom overovania v prípade národných predpisov; vzory vyhlásenia ES o overení a vyhlásenie o overení v prípade národných predpisov a vzory dokumentov v rámci súboru technickej dokumentácie, ktorý musí byť pripojený k vyhláseniu o overení; všeobecné špecifikácie týkajúce sa obsahu, formátu údajov, funkčnej a technickej štruktúry, prevádzkového režimu a pravidiel vkladania a prezerania údajov v registri infraštruktúry. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie13.

(51) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o: obsah súboru, ktorý sa pripája k žiadosti o neuplatňovanie jednej alebo viacerých TSI alebo ich častí, podrobné údaje, formát a podmienky predloženia uvedeného súboru; formát a informácie zahrnuté do vyhlásenia ES o zhode a o vhodnosti na použitie komponentov interoperability; klasifikáciu oznámených národných predpisov do rôznych skupín s cieľom uľahčiť kontroly kompatibility medzi pevnými a mobilnými zariadeniami; vzory vyhlásenia ES o overení a vyhlásenie o overení v prípade národných predpisov a vzory dokumentov v rámci súboru technickej dokumentácie, ktorý musí byť pripojený k vyhláseniu o overení; všeobecné špecifikácie týkajúce sa obsahu, formátu údajov, funkčnej a technickej štruktúry, prevádzkového režimu a pravidiel vkladania a prezerania údajov v registri infraštruktúry. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie13.

________________

______________

13 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.)

13 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.)

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V tejto smernici sa stanovujú podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa dosiahla interoperabilita systému železníc Únie spôsobom zlučiteľným s ustanoveniami smernice […/…o bezpečnosti systému železníc v rámci Únie] . Tieto podmienky sa vzťahujú na konštrukciu, výstavbu, uvedenie do prevádzky, modernizáciu, obnovu, prevádzku a údržbu častí tohto systému, ako aj na odbornú kvalifikáciu a zdravotné a bezpečnostné podmienky personálu, ktorý sa podieľa na jeho prevádzke a údržbe.

1. V tejto smernici sa stanovujú podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa dosiahla interoperabilita systému železníc Únie spôsobom zlučiteľným s ustanoveniami smernice […/…o bezpečnosti systému železníc v rámci Únie] . Tieto podmienky sa vzťahujú na konštrukciu, výstavbu, uvedenie do prevádzky, modernizáciu, obnovu, prevádzku a údržbu častí tohto systému, ako aj na odbornú kvalifikáciu a zdravotné a bezpečnostné podmienky personálu, ktorý sa podieľa na jeho prevádzke a údržbe. Sledovanie tohto cieľa si nutne vyžaduje stanovenie optimálnej úrovne technickej harmonizácie, ktorá bude prispievať k progresívnemu vytváraniu vnútorného trhu, pokiaľ ide o zariadenia a služby určené na výstavbu, obnovu, modernizáciu a prevádzku systému železníc v rámci Únie.

Odôvodnenie

Existujúce ciele uvedené v smernici o interoperabilite (súčasný článok 1 ods. 2 písm. b) treba zachovať, pretože sa nimi stanovujú celkové ciele pre smernicu (optimálna úroveň technickej harmonizácie a postupné vytváranie vnútorného trhu so zariadeniami, službami a prevádzkou).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice sú vylúčené :

3. Členské štáty môžu z rozsahu pôsobnosti opatrení na vykonávanie tejto smernice vylúčiť:

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zachováva súčasné znenie, podľa ktorého môžu členské štáty vylúčiť mestskú železničnú dopravu. Komisia tvrdí, že normalizačné orgány boli síce poverené vytvorením noriem, tie by však mali zostať dobrovoľné. Stavitelia a niektoré zainteresované strany sa domnievajú, že tam existujú možnosti pre európsky trh, a preto neexistuje dôvod vylúčiť odvetvie, ktoré využívajú tisíce cestujúcich v EÚ.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) metrá, električky a ľahké železničné systémy;

a) metrá, električky, prepojené električkové a železničné systémy a ľahké železničné systémy;

Odôvodnenie

V niekoľkých členských štátoch existujú systémy, kde sa električkové vozidlá čiastočne pohybujú po železničnej infraštruktúre. Na tieto vozidlá sa táto smernica nevzťahuje, pretože ide v podstate o služby električkovej dopravy. Porovnajte aj s mojím pozmeňujúcim návrhom pre smernicu o bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) metrá, električky a ľahké železničné systémy;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) železničná infraštruktúra v súkromnom vlastníctve a vozidlá, ktoré sa využívajú výlučne na tejto infraštruktúre, ak slúžia len pre potreby majiteľa na jeho vlastnú prevádzku nákladnej dopravy;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 3 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb) infraštruktúra a vozidlá vyhradené striktne na miestne, historické alebo turistické účely.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty môžu z rozsahu pôsobnosti opatrení, ktorými vykonávajú túto smernicu, vylúčiť:

vypúšťa sa

a) železničnú infraštruktúru v súkromnom vlastníctve a vozidlá, ktoré sa využívajú výlučne na tejto infraštruktúre, pokiaľ slúžia len pre potreby majiteľa a jeho vlastnú prevádzku nákladnej dopravy;

 

b) infraštruktúru a vozidlá vyhradené striktne na miestne, historické alebo turistické účely.

 

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) „systém železníc Únie “ znamená prvky uvedené v prílohe I ;

(1) systém železníc Únie“ znamená prvky konvenčných systémov železníc a systémov vysokorýchlostných železníc uvedené v bodoch 1 a 2 prílohy I;

Odôvodnenie

Je dôležité naďalej rozlišovať medzi konvenčnou a vysokorýchlostnou sieťou.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) „interoperabilita“ znamená schopnosť systému železníc umožniť bezpečný a nerušený pohyb vlakov, ktoré dosahujú požadovanú úroveň výkonnosti pre tieto trate.

(2) „interoperabilita“ znamená schopnosť systému železníc umožniť bezpečný a nerušený pohyb vlakov, ktoré dosahujú požadovanú úroveň výkonnosti pre tieto trate. Táto schopnosť závisí od všetkých regulačných, technických a prevádzkových podmienok, ktoré treba splniť, aby sa vyhovelo základným požiadavkám;

Odôvodnenie

Táto veta sa už uvádza v súčasnom právnom rámci EÚ, je však stále potrebná, pretože zvyšuje jednoznačnosť.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 2 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) „vozidlo“ znamená železničné vozidlo spôsobilé na jazdu na vlastných kolesách na železničnej trati, s trakciou alebo bez nej, v pevnej alebo premenlivej zostave . Vozidlo sa skladá z jedného alebo viacerých štrukturálnych a funkčných subsystémov ;

(3) „vozidlo“ znamená železničné vozidlo spôsobilé na jazdu na kolesách na železničných tratiach, s pohonom alebo bez neho. Vozidlo sa skladá z jedného alebo viacerých štrukturálnych subsystémov;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 2 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) „mobilný subsystém“ znamená subsystém železničné koľajové vozidlá, subsystém vlakové riadenie – zabezpečenie a návestenie a vozidlo, keď sa skladá z jedného subsystému;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 2 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) „základné požiadavky“ znamenajú všetky podmienky stanovené v prílohe III, ktoré musí spĺňať systém železníc, subsystémy a komponenty interoperability vrátane rozhraní;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 2 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) „orgán posudzovania zhody“ znamená orgán, ktorý bol notifikovaný alebo určený ako orgán zodpovedný za posudzovanie zhody vrátane kalibrácie, skúšania, certifikácie a inšpekcie. Orgán posudzovania zhody je klasifikovaný ako „notifikovaný orgán“ potom, ako členský štát oznámi jeho existenciu. Orgán posudzovania zhody je klasifikovaný ako „vymenovaný orgán“ potom, ako ho vymenuje členský štát.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 2 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) „modernizácia“ znamená práce na zmene subsystému alebo jeho časti , ktoré vedú k zmene v súbore technickej dokumentácie pripojenom k vyhláseniu ES o overení, ak takýto súbor technickej dokumentácie existuje, a ktoré zlepšujú celkový výkon subsystému;

(12) modernizácia“ znamená práce na významnej zmene subsystému alebo jeho časti , ktoré vedú k zmene v súbore technickej dokumentácie pripojenom k vyhláseniu ES o overení, ak takýto súbor technickej dokumentácie existuje, a ktoré zlepšujú celkový výkon subsystému. . Ak sa má práca na zmene vykonať v súvislosti so subsystémom alebo vozidlom, musí sa pri príslušnej TSI určiť, či sa uvedená práca klasifikuje ako významná, a ak áno, uvedú sa dôvody pre túto klasifikáciu;

Odôvodnenie

Nie každá malá zmena by si mala vyžadovať nové povolenie. Na druhej strane je potrebná zhoda v tom, čo sa považuje sa významnú zmenu, a to by sa malo určovať prostredníctvom TSI.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 2 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) „obnova“ znamená práce na výmene subsystému alebo jeho časti, ktoré nemenia celkový výkon subsystému;

(13) obnova“ znamená práce na významnej výmene subsystému alebo jeho časti, ktoré nemenia celkový výkon subsystému; Ak sa má práca na výmene vykonať v súvislosti so subsystémom alebo vozidlom, musí sa pri príslušnej TSI určiť, či sa uvedená práca klasifikuje ako významná, a ak áno, uvedú sa dôvody pre túto klasifikáciu;

Odôvodnenie

Nie každá nepodstatná obnova by si mala vyžadovať nové povolenie. Na druhej strane je potrebná zhoda v tom, čo sa považuje sa významnú obnovu, a to by sa malo určovať prostredníctvom TSI.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 2 – bod 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) „obstarávateľ“ znamená verejný alebo súkromný subjekt, ktorý si objedná skonštruovanie a/alebo výstavbu alebo obnovu alebo modernizáciu subsystému. Týmto subjektom môže byť železničný podnik, manažér infraštruktúry alebo držiteľ alebo držiteľ koncesie, ktorý zodpovedá za realizáciu projektu;

(17) „obstarávateľ“ znamená verejný alebo súkromný subjekt, ktorý si objedná skonštruovanie a/alebo výstavbu, alebo obnovu, alebo modernizáciu subsystému. Týmto subjektom môže byť železničný podnik, manažér infraštruktúry alebo držiteľ, subjekt zodpovedný za údržbu alebo držiteľ koncesie, ktorý zodpovedá za realizáciu projektu;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 2 – bod 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) „držiteľ“ znamená osobu alebo subjekt, ktorý využíva vozidlo ako dopravný prostriedok, či už je jeho majiteľom alebo má právo ho používať, a ktorý je takto registrovaný v národnom registri vozidiel uvedenom v článku 43;

(18) „držiteľ“ znamená osobu alebo subjekt, ktorý využíva vozidlo ako dopravný prostriedok, či už je jeho majiteľom alebo má právo ho používať, a ktorý je takto registrovaný v registroch vozidiel uvedených v článku 43 a článku 43a;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 2 – bod 18 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) „majiteľ“ znamená osobu alebo subjekt, ktorý je vlastníkom vozidla a ktorý je takto registrovaný v registroch vozidiel uvedených v článku 43 a článku 43a;

Odôvodnenie

Z dôvodov bezpečnosti a zodpovednosti je potrebné uviesť do európskeho registra vozidiel aj informácie o vlastníkovi vozidla.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 2 – bod 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) „národné predpisy“ znamenajú všetky záväzné predpisy obsahujúce požiadavky na bezpečnosť železníc alebo technické požiadavky, ktoré sa ukladajú na úrovni členského štátu a sú uplatniteľné na železničné podniky bez ohľadu na to, ktorý orgán ich vydá;

(26) „vnútroštátne predpisy“ znamenajú všetky záväzné predpisy, ktoré oznámil členský štát, obsahujúce požiadavky na bezpečnosť železníc alebo technické požiadavky, ktoré sa ukladajú na úrovni členského štátu a sú uplatniteľné na železničné subjekty bez ohľadu na to, ktorý orgán ich vydá;

Odôvodnenie

Podľa článku 14 – Národné predpisy – smernice o interoperabilite členské štáty oznámia Komisii zoznam národných predpisov. Národné predpisy sa vzťahujú na všetky subjekty v odvetví železničnej dopravy, nielen na železničné podniky.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 2 – bod 27 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a) „oblasť používania“ znamená sieť alebo siete v Únii, či už v rámci členského štátu alebo skupiny členských štátov, s ktorými je vozidlo podľa jeho technickej dokumentácie technicky kompatibilné;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 2 – bod 27 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27b) „izolovaná železničná sieť“ znamená sieť členského štátu alebo jej časť, s rozchodom koľají 1520 mm, ktorá je geograficky alebo technicky oddelená od európskej siete so štandardným menovitým rozchodom koľají (1435 mm – ďalej len „štandardný rozchod“) a je dobre integrovaná so železničnou sieťou tretích krajín s rozchodom koľají 1520 mm, ale izolovaná od štandardnej siete v Únii;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 2 – bod 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) „prijateľné prostriedky preukázania zhody“ znamená nezáväzné stanoviská, ktoré vydala agentúra na účely vymedzenia spôsobov plnenia základných požiadaviek;

(28) „prijateľné prostriedky preukázania zhody“ znamená nezáväzné stanoviská, ktoré vydala agentúra na účely vymedzenia spôsobov plnenia základných požiadaviek s cieľom dočasne vykompenzovať nedostatky v TSI dovtedy, kým sa TSI nezmenia;

Odôvodnenie

Agentúra môže stanoviť dočasné prostriedky preukázania zhody, ak neexistuje jasné vymedzenie v TSI.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 2 – bod 28 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a) „prijateľné vnútroštátne prostriedky preukázania zhody“ znamená iné prostriedky preukázania zhody stanovené v členskom štáte, ktoré vedú k predpokladu o zhode s príslušnou časťou vnútroštátnych pravidiel; tieto prijateľné vnútroštátne prostriedky preukázania zhody sa oznamujú agentúre;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 2 – bod 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31) „splnomocnený zástupca“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu usadenú v Únii, ktorá dostala písomné poverenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;

(31) „splnomocnený zástupca“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu usadenú v Únii, ktorá dostala písomné poverenie od výrobcu alebo zmluvného subjektu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 2 – bod 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32) „technická špecifikácia“ znamená dokument stanovujúci technické požiadavky, ktoré má splniť výrobok, postup alebo služba;

(32) „technická špecifikácia“ znamená dokument stanovujúci technické požiadavky, ktoré má splniť výrobok, subsystém, postup alebo služba;

Odôvodnenie

Technické špecifikácie sa môžu týkať aj subsystémov.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 2 – bod 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37) „osoba so zdravotným postihnutím a osoba so zníženou pohyblivosťou“ zahŕňa akúkoľvek osobu, ktorá má trvalé alebo dočasné telesné, mentálne, duševné alebo zmyslové postihnutie, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť jej plnému a účinnému využívaniu dopravy na rovnocennom základe s ostatnými cestujúcimi, alebo ktorej pohyblivosť je pri využívaní dopravy znížená vzhľadom na jej vek;

(37) „osoba so zdravotným postihnutím a osoba so zníženou pohyblivosťou“ zahŕňa akúkoľvek osobu, ktorá má trvalé alebo dočasné telesné, mentálne, duševné alebo zmyslové postihnutie, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť jej plnému a účinnému využívaniu dopravy na rovnocennom základe s ostatnými cestujúcimi, alebo ktorej pohyblivosť je pri využívaní dopravy znížená vzhľadom na jej vek, a potrebuje preto osobitné služby;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Nikto nesmie byť diskriminovaný na základe zdravotného postihnutia, a to priamo ani nepriamo. S cieľom zaistiť, aby všetci občania Únie mohli využívať výhody vyplývajúce z vytvorenia priestoru bez vnútorných hraníc, členské štáty zabezpečia bezbariérový železničný systém.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Subsystémy musia byť v zhode s platnými TSI v čase ich uvedenia do prevádzky, modernizácie či obnovy, v súlade s touto smernicou; tento súlad sa musí trvale zachovávať počas využívania každého subsystému.

3. Pevné subsystémy musia byť v zhode s platnými TSI v čase prvého vymenovania notifikovaného orgánu, a najneskôr v čase udelenia stavebného povolenia. Vozidlá musia byť v súlade s TSI a v zhode s vnútroštátnymi predpismi platnými v čase prvého vymenovania notifikovaného orgánu. Takýto súlad a zhoda sa musia trvale zachovávať počas využívania každého subsystému.

Odôvodnenie

S pevnými subsystémami sa často spájajú zložité postupy plánovania, schvaľovania a výstavby. Je preto dôležité, aby sa po tom, ako sa výstavba určitého subsystému začne podľa určitej TSI, povolenie uviesť ho na trh udelilo v súlade s TSI platnou v čase udeľovania stavebných povolení. Ak sa toto konkrétne TSI zmení v priebehu výstavby, nebude to mať nijaký vplyv na postup schvaľovania.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) stanovujú komponenty interoperability a rozhrania, na ktoré sa musia vzťahovať európske špecifikácie vrátane európskych noriem, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie interoperability v systéme železníc;

d) stanovujú komponenty interoperability a rozhrania, na ktoré sa musia vzťahovať európske špecifikácie vrátane európskych noriem, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie interoperability v systéme železníc. Patrí sem aj určenie železničných náhradných dielov, ktoré sa majú normalizovať v súlade s článkom 41 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../....13a. Zoznam náhradných dielov, ktoré sa majú normalizovať, vrátane existujúcich častí sa zahrnie do každej TSI.

 

_________________

 

13a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. ... z ... o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (Ú. v. EÚ L ...).

Odôvodnenie

Každá TSI by mala zahŕňať zoznam náhradných dielov, ktoré treba normalizovať s cieľom vytvoriť vnútorný trh so železničným vybavením. To je v súlade s návrhom Komisie týkajúcim sa článku 41 predpisov ERA.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) určuje stratégia uplatňovania TSI. Je potrebné najmä špecifikovať etapy, ktoré sa musia dokončiť s cieľom realizovať postupný prechod z existujúceho stavu do konečného stavu, v ktorom súlad s TSI bude normou , vrátane prípadného stanovenia lehôt na dokončenie uvedených etáp ;

f) určuje stratégia uplatňovania TSI. Je potrebné najmä špecifikovať etapy, ktoré sa musia dokončiť s cieľom realizovať postupný prechod z existujúceho stavu do konečného stavu, v ktorom súlad s TSI bude normou, vrátane prípadného stanovenia lehôt na dokončenie uvedených etáp. Časový rámec jednotlivých etáp sa spojí s posúdením, v ktorom sa analyzujú odhadované náklady a prínosy jeho vykonávania a očakávaný vplyv na zainteresovaných prevádzkovateľov a hospodárske subjekty;

Odôvodnenie

Komisia umožňuje stanoviť lehoty na vykonávanie TSI. Časový rámec vykonávania by sa mal tiež stanoviť, a to v súlade s posúdením, v ktorom sa vezmú do úvahy odhadované náklady a prínosy jeho vykonávania a očakávaný vplyv na zainteresovaných prevádzkovateľov a hospodárske subjekty.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) uvádzajú parametre, ktoré má overiť železničný podnik, a postupy, ktoré sa majú uplatňovať v záujme overenia týchto parametrov po vydaní povolenia na uvedenie vozidla na trh a pred prijatím rozhodnutia o uvedení do prevádzky s cieľom zabezpečiť kompatibilitu medzi vozidlami a traťami, na ktorých majú byť prevádzkované.

i) uvádzajú parametre, ktoré sa majú overiť s cieľom zabezpečiť kompatibilitu medzi vozidlami a traťami, na ktorých majú byť prevádzkované.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia) uvádzajú osobitné parametre, ktoré sa majú overiť, a poskytujú opisy na obnovu, modernizáciu alebo výmenu náhradných dielov alebo komponentov interoperability, ktorým sa bude venovať pozornosť v súvislosti s článkom 21 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Pri návrhu, prijímaní a revízii každej TSI vrátane základných parametrov sa berú do úvahy predpokladané náklady a prínosy všetkých zvažovaných technických riešení, spoločne so vzájomnými rozhraniami, aby sa stanovili a zaviedli najvýhodnejšie riešenia.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) Na základe týchto základných parametrov vypracuje agentúra návrh TSI. Agentúra prípadne zohľadní technický pokrok, už vykonanú normalizačnú prácu, už fungujúce pracovné skupiny a uznané výskumné práce.

b) Na základe týchto základných parametrov vypracuje agentúra návrh TSI. Agentúra prípadne zohľadní technický pokrok, už vykonanú normalizačnú prácu, už fungujúce pracovné skupiny a uznané výskumné práce.

K návrhu TSI sa pripojí celkové posúdenie predpokladaných nákladov a prínosov uplatňovania TSI. V tomto posúdení sa uvedie pravdepodobný vplyv na všetkých prevádzkovateľov a príslušných hospodárskych účastníkov.

K návrhu TSI sa pripojí celkové posúdenie predpokladaných nákladov a prínosov uplatňovania TSI. V tomto posúdení sa uvedie pravdepodobný vplyv na všetkých prevádzkovateľov a príslušných hospodárskych aktérov a zohľadnia sa v ňom požiadavky smernice .../... o bezpečnosti systému železníc v Európskej únii. Členský štát sa zúčastňuje na tomto posúdení tým, že v náležitých prípadoch poskytne požadované údaje.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Počas prác na príprave TSI môže Komisia formulovať akékoľvek podmienky alebo užitočné odporúčania týkajúce sa návrhu TSI a analýzy nákladov a prínosov. Komisia môže najmä požadovať, aby sa preskúmali alternatívne riešenia a aby sa posúdenie nákladov a prínosov týchto alternatívnych riešení uviedlo v správe pripojenej k návrhu TSI.

4. Výbor uvedený v článku 48 je pravidelne informovaný o prácach na príprave TSI. Počas týchto prác môže Komisia na žiadosť výboru formulovať akékoľvek podmienky zadania alebo užitočné odporúčania týkajúce sa návrhu TSI a analýzy nákladov a prínosov. Komisia môže najmä na žiadosť členského štátu požadovať, aby sa preskúmali alternatívne riešenia a aby sa posúdenie nákladov a prínosov týchto alternatívnych riešení uviedlo v správe pripojenej k návrhu TSI.

Odôvodnenie

Podľa článku 48 Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 21 smernice 96/48/ES.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) V súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. …/… [nariadenie o agentúre] agentúra vypracuje a pravidelne aktualizuje zoznam združení a orgánov používateľov , s ktorými sa majú uskutočniť konzultácie Na žiadosť členského štátu alebo z iniciatívy Komisie sa tento zoznam môže znovu preskúmať a aktualizovať.

(7) V súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. …/… [nariadenie o agentúre] agentúra vypracuje a pravidelne aktualizuje zoznam združení a orgánov používateľov , s ktorými sa majú uskutočniť konzultácie Tento zoznam nevyhnutne zahŕňa zastupujúce združenia a subjekty zo všetkých členských štátov a na žiadosť členského štátu alebo z iniciatívy Komisie sa môže znovu preskúmať a aktualizovať.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Pri návrhu, prijímaní a revízii TSI sa zohľadnia stanoviská sociálnych partnerov, pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 4 ods. 4 písm. g). Na tento účel agentúra vedie konzultácie so sociálnymi partnermi predtým, ako predloží Komisii odporúčania týkajúce sa TSI a ich zmien a doplnení. So sociálnymi partnermi sa uskutočňujú konzultácie v rámci výboru pre medziodvetvový dialóg zriadeného v súlade s rozhodnutím Komisie 98/500/ES z 20. mája 1998 o zriadení výborov pre medziodvetvový dialóg na podporu dialógu medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni15. Sociálni partneri predložia svoje stanovisko do troch mesiacov.

(8) Pri návrhu, prijímaní a revízii TSI sa zohľadnia stanoviská zastupujúcich sociálnych partnerov zo všetkých členských štátov, pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 4 ods. 4 písm. g), ako aj pri všetkých ostatných TSI, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na zúčastnených zamestnancov. Na tento účel agentúra vedie konzultácie so sociálnymi partnermi predtým, ako predloží Komisii odporúčania týkajúce sa TSI a ich zmien a doplnení. So sociálnymi partnermi sa uskutočňujú konzultácie v rámci výboru pre medziodvetvový dialóg zriadeného v súlade s rozhodnutím Komisie 98/500/ES z 20. mája 1998 o zriadení výborov pre medziodvetvový dialóg na podporu dialógu medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni15. Sociálni partneri predložia svoje stanovisko do troch mesiacov.

_______________

______________

15 Ú. v. EÚ L 225, 12.8.1998, s. 27. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1792/2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).

15 Ú. v. EÚ L 225, 12.8.1998, s. 27. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1792/2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Člen siete zastupiteľských subjektov môže vystupovať ako žiadateľ a prostredníctvom Komisie požadovať stanoviská o nedostatkoch v TSI. Agentúra je informovaná o prijatom rozhodnutí. Komisia náležite poskytne odôvodnenie v prípade každého odmietnutia.

Odôvodnenie

Keďže odvetvie železničnej dopravy nesie riziko oneskorenia projektu a znáša náklady na oneskorenie, malo by mať právo nielen poskytnúť vstup, ale byť tiež informované o dôvodoch zamietnutia.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) v prípade každej navrhovanej obnovy, rozšírenia alebo modernizácie existujúceho subsystému alebo jeho časti, keď by uplatňovanie týchto TSI ohrozilo hospodársku životaschopnosť projektu.

c) v prípade každej navrhovanej obnovy, rozšírenia alebo modernizácie existujúceho subsystému alebo jeho časti, keď by uplatňovanie týchto TSI vážne ohrozilo hospodársku životaschopnosť projektu.

Odôvodnenie

Hospodárska životaschopnosť projektu sa nesmie používať ako zámienka na neuplatnenie TSI.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) sa budú používať v určenej oblasti používania a budú vhodne inštalované a udržiavané.

b) sa budú používať v určenej oblasti používania v súlade s oblasťou používania, ako je vymedzená v článku 2 bode 27a, a budú vhodne inštalované a udržiavané.

Odôvodnenie

Je potrebné uviesť odkaz na vymedzenie oblasti používania s cieľom objasniť text a vyhnúť sa akémukoľvek nesprávnemu pochopeniu.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty nesmú na svojom území a na základe tejto smernice zakázať, obmedzovať ani sťažovať uvádzanie komponentov interoperability určených na použitie v systéme železníc na trh, pokiaľ sú v súlade s touto smernicou. Nesmú najmä vyžadovať kontroly, ktoré už boli vykonané ako súčasť postupu vedúceho k vyhláseniu ES o zhode alebo o vhodnosti na použitie.

Členské štáty nesmú na svojom území a na základe tejto smernice zakázať, obmedzovať ani sťažovať uvádzanie komponentov interoperability určených na použitie v systéme železníc na trh, pokiaľ sú v súlade s touto smernicou. Nesmú najmä vyžadovať kontroly, ktoré už boli vykonané ako súčasť postupu vedúceho k vyhláseniu ES o zhode alebo o vhodnosti na použitie.

 

Členský štát nesmie zakázať, obmedzovať ani sťažovať uvádzanie do prevádzky komponentov interoperability, ktoré sú uznané pre oblasť, pre ktorú sú plánované, ak sa táto oblasť nachádza na jeho území.

Odôvodnenie

Týmto novým pododsekom sa podporuje myšlienka znížiť na minimum dodatočné požiadavky pre komponenty, ktoré už sú uznané pre určitú oblasť. Výslovne zabraňuje štátu, aby kládol prekážky povoleniu na uvedenie do prevádzky, ak sa príslušná oblasť nachádza na jeho území. Tento komponent samozrejme nebude interoperabilný mimo oblasti, pre ktorú je uznaný.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanovuje rozsah pôsobnosti a obsah vyhlásenia ES o zhode a o vhodnosti na použitie komponentov interoperability, jeho formát a podrobné informácie, ktoré sú v ňom zahrnuté. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 3.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 46 prijímať delegované akty týkajúce sa rozsahu pôsobnosti a obsahu vyhlásenia ES o zhode a o vhodnosti komponentov interoperability na použitie .

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanovuje formát a podrobnosti o informáciách zahrnutých do vyhlásenia ES o zhode a o vhodnosti komponentov interoperability na použitie. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia čo najskôr uskutočňuje konzultácie s príslušnými stranami. Ak na základe tejto konzultácie Komisia zistí, že opatrenie je oprávnené, bezodkladne o tom informuje členský štát, ktorý opatrenie prijal. Ak na základe tejto konzultácie Komisia zistí, že opatrenie je neoprávnené, bezodkladne o tom informuje členský štát, ktorý opatrenie prijal, ako aj výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu usadeného v Únii .

2. Agentúra na základe mandátu udeleného Komisiou začne bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 20 dní postup konzultácie s príslušnými stranami. Agentúra po konzultáciách určí, či je opatrenie oprávnené. Agentúra bezodkladne o tom informuje Komisiu, členský štát, ktorý opatrenie v tejto súvislosti prijal, ako aj výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu usadeného v Únii.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia zabezpečí informovanosť členských štátov o priebehu a výsledkoch tohto postupu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty a agentúra považujú štrukturálne subsystémy tvoriace systém železníc, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie ES o overení, za interoperabilné a spĺňajúce základné požiadavky.

1. Členské štáty a agentúra považujú za interoperabilné a spĺňajúce základné požiadavky tie štrukturálne subsystémy tvoriace systém železníc, na ktoré sa vzťahuje náležité vyhlásenie ES o overení, vypracované s odvolaním sa na TSI v súlade s článkom 15, alebo vyhlásenie o overení vypracované s odvolaním sa na oznámené vnútroštátne predpisy v súlade s článkom 15a, alebo oboje.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Overenie interoperability štrukturálneho subsystému tvoriaceho systém železníc sa v súlade so základnými požiadavkami vykoná odkazom na TSI a na národné predpisy oznámené v súlade s odsekom 3 .

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Rozhodnutie o udelení povolenia musí byť založené na TSI a na oznámených vnútroštátnych predpisoch platných v čase podania žiadosti.

Odôvodnenie

Rozhodnutie povoliť vozidlo sa musí urobiť na základe ustanovení platných v čase rozhodovania orgánov. Keďže sa stávalo, že medzi podaním žiadosti a prijatím rozhodnutia uplynulo aj niekoľko rokov, je potom potrebné vziať do úvahy nové pravidlá, ktoré sa medzitým prijali. „Zmrazenie“ žiadosti o povolenie v čase podania poskytne žiadateľovi istotu a umožní mu znížiť náklady počas povoľovacieho konania.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty vypracujú zoznam národných predpisov používaných pri uplatňovaní základných požiadaviek pre každý subsystém v týchto prípadoch :

3. Členské štáty vypracujú zoznam národných predpisov používaných pri uplatňovaní základných požiadaviek a/alebo prijateľných vnútroštátnych prostriedkov preukázania zhody pre každý subsystém v týchto prípadoch:

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) v prípade sietí a vozidiel, na ktoré sa nevzťahujú TSI;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db) z bezpečnostných dôvodov príznačných pre jeden alebo viacero členských štátov za predpokladu, že boli podložené a že nebudú dotknuté výsady agentúry;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty oznámia Komisii zoznam národných predpisov uvedený v článku 13 ods. 3:

1. Členské štáty oznámia Komisii a agentúre zoznam uplatňovaných vnútroštátnych predpisov uvedený v článku 13 ods. 3, v týchto prípadoch:

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) vždy, keď sa zoznam predpisov mení, alebo

a) vždy, keď sa zoznam predpisov mení,

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) po predložení žiadosti v súlade s článkom 7 o neuplatňovanie TSI alebo

b) keď bola predložená žiadosť v súlade s článkom 7 o neuplatňovanie TSI,

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) keď vnútroštátne predpisy ešte neboli oznámené do dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice,

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Členské štáty mesiac po nadobudnutí účinnosti tejto smernice oznámia Komisii všetky existujúce vnútroštátne predpisy, ktoré neboli oznámené do dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty oznámia úplné znenie existujúcich národných predpisov agentúre a Komisii prostredníctvom primeraného systému informačných technológií v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) č. …/… [nariadenie o agentúre].

2. Členské štáty oznámia úplné znenie existujúcich národných predpisov prostredníctvom primeraného systému informačných technológií v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) č. …/… [nariadenie o agentúre].

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Ak členský štát zamýšľa zaviesť nový národný predpis, oznámi jeho návrh agentúre a Komisii prostredníctvom primeraného systému informačných technológií v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) č. …/… [nariadenie o agentúre].

4. Ak členský štát zamýšľa zaviesť nový národný predpis, predloží jeho návrh agentúre a Komisii na prerokovanie najmenej tri mesiace pred plánovaným vstupom nového navrhovaného pravidla do platnosti, pričom uvedie dôvod na jeho zavedenie, a to v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) č. .../... [nariadenie o agentúre] prostredníctvom primeraného systému informačných technológií v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) č. …/… [nariadenie o agentúre].

Odôvodnenie

Je potrebné vypracovať postup, aby mohli byť v prípade potreby prijaté núdzové preventívne opatrenia (napr. po nehode alebo incidente). V takýchto prípadoch ERA vždy predpis potvrdí, je však potrebné prijať opatrenie na okamžité uplatňovanie predpisu na obmedzené obdobie (dva mesiace), a to bez ohľadu na to, či ho agentúra potvrdí alebo nie. ERA by mala tieto predpisy harmonizovať, ak sa týkajú viacerých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Keď členský štát oznamuje existujúci alebo nový národný predpis, poskytne dôkaz o potrebe tohto predpisu na splnenie základnej požiadavky, na ktorú sa ešte nevzťahujú príslušné TSI. Členské štáty nesmú oznamovať žiadny národný predpis bez riadneho zdôvodnenia jeho potreby.

 

Agentúra má dva mesiace na to, aby zvážila návrh predpisu a dala odporučenie Komisii. Komisia schváli, alebo zamietne návrh predpisu. Len v prípade núdzových preventívnych opatrení môžu členské štáty okamžite prijať a uplatňovať nový predpis, ktorý zostane v platnosti dva mesiace. Ak sa tento predpis týka viacerých členských štátov, Komisia v spolupráci s agentúrou a národnými bezpečnostnými orgánmi harmonizuje predpis na úrovni Únie.

Odôvodnenie

Členský štát musí odôvodniť potrebu osobitného národného predpisu (existujúceho alebo nového). Toto odôvodnenie sa predkladá spolu s oznamovaným predpisom. Ak agentúra uzná odôvodnenie za prijateľné, predpis možno oznámiť a zverejniť. V opačnom prípade ho členský štát upraví alebo stiahne.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanovuje klasifikáciu oznámených národných predpisov do rôznych skupín s cieľom uľahčiť kontroly kompatibility medzi pevným a mobilným zariadením. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 3.

1. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanovuje klasifikáciu oznámených národných predpisov do rôznych skupín s cieľom uľahčiť vzájomné schvaľovanie v rôznych členských štátoch a kontroly kompatibility medzi pevným a mobilným zariadením. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 3. Agentúra klasifikuje v súlade s uvedenými vykonávacími aktmi vnútroštátne predpisy, ktoré boli oznámené v súlade s týmto článkom, a zverejní príslušný register. Register obsahuje aj zoznam všetkých prijateľných vnútroštátnych prostriedkov preukázania zhody.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa opätovne zavádza pokrokové riešenie týkajúce sa vzájomného schvaľovania, ktoré sa zaviedlo súčasnou smernicou. S cieľom uľahčiť vzájomné schvaľovanie by sa mali klasifikovať aj národné predpisy. V súčasnosti sa národné predpisy klasifikované ako „A“ overujú len raz. Register musí obsahovať zoznam prijateľných národných prostriedkov preukázania zhody.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Úloha notifikovaného orgánu posudzovania zhody zodpovedného za overenie subsystému ES sa začína v etape konštrukčného návrhu a zahŕňa celé obdobie trvania výrobného procesu až po etapu prijatia, pred uvedením subsystémov do prevádzky. Môže zahŕňať aj overenie rozhraní príslušného subsystému vo vzťahu k systému, do ktorého sa integroval, na základe dostupných informácií v príslušnej TSI a registroch uvedených v článkoch 44 a 45.

2. Úloha notifikovaného orgánu posudzovania zhody zodpovedného za overenie subsystému ES sa začína v etape konštrukčného návrhu a zahŕňa celé obdobie trvania výrobného procesu až po etapu prijatia, pred uvedením subsystémov do prevádzky. Zahŕňa aj overenie rozhraní príslušného subsystému vo vzťahu k systému, do ktorého sa integroval, na základe dostupných informácií v príslušnej TSI a registroch uvedených v článkoch 44 a 45.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby boli zahrnuté aj rozhrania, ako je to v súčasnej smernici.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Z akejkoľvek zmeny a doplnenia súboru technickej dokumentácie uvedeného v odseku 3, ktoré majú vplyv na vykonané overenia, vyplýva potreba vypracovať nové vyhlásenie ES o overení.

4. V dôsledku každej modernizácie vyplýva potreba vypracovať nové vyhlásenie ES o overení

Odôvodnenie

Tento odsek je potrebné zjednodušiť v súlade s vymedzením modernizácie uvedeným v článku 2 bod 12.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Postup vypracovania vyhlásenia o overení v prípade vnútroštátnych predpisov

 

Postupy vypracovania vyhlásenia ES o overení uvedené v článku 15 sa uplatňujú v náležitých prípadoch aj pri vypracúvaní vyhlásenia o overení týkajúceho sa vnútroštátnych predpisov.

 

Členské štáty určia subjekty zodpovedné za vykonanie overenia vnútroštátnych predpisov v súlade s kapitolou VI.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanovuje:

vypúšťa sa

a) postupy overovania subsystémov vrátane všeobecných zásad, obsah, postup a dokumenty súvisiace s postupom overovania ES a s postupom overovania v prípade národných predpisov;

 

b) vzory vyhlásenia ES o overení a vyhlásenia o overení v prípade národných predpisov a vzory dokumentov v rámci súboru technickej dokumentácie, ktorý musí byť pripojený k vyhláseniu o overení.

 

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 3.

 

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 46 prijímať delegované akty týkajúce sa stanovenia postupov overovania subsystémov vrátane všeobecných zásad, obsahu, postupu a dokumentov súvisiacich s postupom overovania ES a s postupom overovania vnútroštátnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví vzory vyhlásenia ES o overení a vyhlásenia o overení vnútroštátnych predpisov, ako aj vzory dokumentov, ktoré má obsahovať technická dokumentácia, ktorá musí byť pripojená k vyhláseniu o overení.

 

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý národný bezpečnostný orgán povoľuje uvádzanie do prevádzky tých subsystémov energia a infraštruktúra, ktoré sú umiestnené alebo prevádzkované na území jeho členského štátu.

Každý národný bezpečnostný orgán povoľuje uvádzanie do prevádzky tých subsystémov energia, infraštruktúra a traťové riadenie-zabezpečenie a návestenie, ktoré nie sú umiestnené alebo prevádzkované prostredníctvom ERTMS na území jeho členského štátu. Vnútroštátne bezpečnostné orgány zohľadnia stanovisko agentúry, ak sú zapojené koridory TEN-T alebo cezhraničné úseky.

 

Agentúra povolí cezhraničné infraštruktúry s jediným manažérom infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra udeľuje povolenia na uvedenie do prevádzky tých subsystémov traťové riadenie-zabezpečenie a návestenie, ktoré sú umiestnené alebo prevádzkované v celej Únii.

Agentúra povolí ERTMS v úzkej spolupráci s národnými bezpečnostnými orgánmi. Predtým ako agentúra povolí ERTMS, národný bezpečnostný orgán overí prevádzkovú kompatibilitu s vnútroštátnymi sieťami. Agentúra zabezpečí jednotné uplatňovanie ERTMS v Únii.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. V prípade ERTMS konzultuje agentúra do jedného mesiaca od doručenia úplnej žiadosti s príslušným národným bezpečnostným orgánom, aby sa zabezpečil jednotný vývoj ERTMS v Únii. Národný bezpečnostný orgán predloží agentúre do dvoch mesiacov stanovisko k technickej a operačnej kompatibilite subsystému s vozidlami určenými na prevádzku na príslušnej časti siete. Agentúra v čo najväčšej možnej miere zohľadní toto stanovisko skôr, ako vydá povolenie, a v prípade zamietnutia informuje národný bezpečnostný orgán, pričom uvedie dôvody. Týmto článkom nie sú dotknuté povinnosti agentúry ako orgánu zodpovedného za systém podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. .../... [nariadenie o agentúre].

 

Ak agentúra nesúhlasí so zamietavým posudkom, ktoré vykonal niektorý národný bezpečnostný orgán, informuje o tom uvedený orgán alebo orgány, pričom uvedie dôvody nesúhlasu. Agentúra a národný bezpečnostný orgán spolupracujú, aby dosiahli vzájomne prijateľný posudok. Tento proces zahŕňa v prípade potreby a v súlade s rozhodnutím agentúry a národného bezpečnostného orgánu aj žiadateľa. Ak nemožno dospieť k vzájomne prijateľnému posudku do jedného mesiaca po tom, ako agentúra informovala národný bezpečnostný orgán o svojom nesúhlase, a ak národný bezpečnostný orgán nepostúpil túto záležitosť na rozhodnutie odvolacej rade zriadenej podľa článku 51 nariadenia (EÚ) č. .../... [nariadenie o agentúre], agentúra prijme konečné rozhodnutie. Odvolacia rada do jedného mesiaca od žiadosti národného bezpečnostného orgánu alebo orgánov rozhodne, či potvrdí návrh rozhodnutia agentúry.

 

Agentúra riadne odôvodní každé rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o povolenie uvedenia pevných zariadení do prevádzky. Žiadateľ môže do jedného mesiaca od doručenia zamietavého rozhodnutia podať agentúre žiadosť o prehodnotenie tohto rozhodnutia. K žiadosti sa doloží odôvodnenie. Agentúra do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti o prehodnotenie svoje rozhodnutie potvrdí alebo zmení. Ak sa potvrdí zamietavé rozhodnutie agentúry, žiadateľ môže podať odvolanie na odvolaciu radu zriadenú podľa článku 51 nariadenia (EÚ) č. .../... [nariadenie o agentúre].

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) vyhlásení o overení v prípade vnútroštátnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje agentúra alebo národný bezpečnostný orgán (podľa toho, kto je príslušným orgánom) žiadateľa, či je príslušná dokumentácia úplná, alebo ho požiada o ďalšie doplňujúce informácie, pričom stanoví primeraný konečný termín na ich poskytnutie.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V prípade obnovy alebo modernizácie existujúcich subsystémov posiela žiadateľ národnému bezpečnostnému orgánu (v prípade subsystémov energia a infraštruktúra) alebo agentúre (v prípade subsystémov traťové riadenie-zabezpečenie a návestenie) súbor dokumentácie s opisom projektu. Národný bezpečnostný orgán alebo agentúra preskúmajú tento súbor dokumentácie a na základe kritérií stanovených v odseku 5 rozhodnú, či je potrebné nové povolenie na uvedenie do prevádzky. Národný bezpečnostný orgán a agentúra prijímajú svoje rozhodnutia v primeranej, vopred určenej lehote a v každom prípade do štyroch mesiacov od doručenia všetkých príslušných informácií.

4. V prípade obnovy alebo modernizácie existujúcich subsystémov posiela žiadateľ dokumentáciu s opisom projektu národnému bezpečnostnému orgánu (v prípade subsystémov energia a infraštruktúra a subsystémov traťové riadenie-zabezpečenie a návestenie, ktoré nie sú ERTMS) alebo agentúre (v prípade ERTMS a cezhraničných infraštruktúr s jediným manažérom infraštruktúry). Národný bezpečnostný orgán alebo agentúra preskúmajú tento súbor dokumentácie a na základe kritérií stanovených v odseku 5 rozhodnú, či je potrebné nové povolenie na uvedenie do prevádzky. Národný bezpečnostný orgán a agentúra prijímajú svoje rozhodnutia v primeranej, vopred určenej lehote a v každom prípade do troch mesiacov od doručenia všetkých príslušných informácií.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Žiadateľ uvedie subsystém železničné koľajové vozidlá a subsystém vlakové riadenie-zabezpečenie a návestenie na trh iba vtedy, ak sú konštruované, vybudované a inštalované tak, aby spĺňali základné požiadavky stanovené v prílohe III.

1. Žiadateľ uvedie mobilné subsystémy na trh iba vtedy, ak sú konštruované, vybudované a zmontované tak, aby spĺňali základné požiadavky stanovené v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Vozidlo sa uvedie na trh až po získaní povolenia na uvedenie vozidla na trh vydaného agentúrou v súlade s odsekom 5.

1. Vozidlo sa uvedie na trh až po získaní povolenia vozidla v súlade s týmto článkom.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Povolenie vozidla obsahuje:

 

a) oblasť používania;

 

b) hodnoty parametrov uvedené v TSI a v náležitých prípadoch vo vnútroštátnych predpisoch, ktoré sú dôležité na kontrolu technickej kompatibility medzi vozidlom a oblasťou používania;

 

c) súlad vozidla s príslušnými TSI a súbormi národných predpisov týkajúcimi sa parametrov uvedených v písm. b);

 

d) podmienky používania vozidla a iné obmedzenia.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Rozhodnutia o udelení povolení na uvedenie vozidla na trh vydáva agentúra. Tieto povolenia potvrdzujú hodnoty parametrov dôležité na kontrolu technickej kompatibility medzi vozidlom a pevnými zariadeniami, ako sa uvádza v TSI. Povolenie na uvedenie vozidla na trh obsahuje aj informácie o súlade vozidla s príslušnými TSI a uvádzajú sa v ňom národné predpisy týkajúce sa týchto parametrov.

2. Povolenie vozidla sa vydá na základe dokumentácie týkajúcej sa vozidla alebo typu vozidla, ktorú predložil žiadateľ a ktorá obsahuje okrem iného tieto potvrdenia:

 

– v súvislosti s mobilnými systémami tvoriacimi vozidlo:

 

a) náležité vyhlásenie o overení v súlade s článkom 19;

 

b) potvrdenie o technickej kompatibilite v rámci vozidla;

 

c) potvrdenie o bezpečnej integrácii v rámci vozidla;

 

– v súvislosti s vozidlom:

 

potvrdenie o technickej kompatibilite vozidla so sieťou v oblasti používania.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Technická kompatibilita sa určí na základe príslušných TSI a podľa potreby na základe vnútroštátnych predpisov a registrov. Ak je potrebné vykonať testy na potvrdenie technickej kompatibility, príslušné národné bezpečnostné orgány môžu vydať žiadateľovi dočasné povolenia, aby mohol vozidlo používať na praktické overovanie na sieti. Manažér infraštruktúry sa po konzultácii so žiadateľom snaží všemožne zabezpečiť, aby boli všetky testy vykonané do jedného mesiaca od doručenia žiadosti žiadateľa. Národný bezpečnostný orgán v prípade potreby prijme opatrenia na zabezpečenie skúšobnej prevádzky.

 

Bezpečná integrácia týchto subsystémov sa stanoví na základe príslušných TSI, spoločných bezpečnostných metód stanovených v článku 6 smernice …/… [o bezpečnosti systému železníc v Európskej únii] a v prípade potreby na základe vnútroštátnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V povolení na uvedenie vozidla na trh sa môžu stanoviť podmienky používania vozidla a iné obmedzenia.

3. Agentúra vydá povolenie vozidla potom, ako posúdi prvky uvedené v odseku 2 vo vopred určenej primeranej lehote a v každom prípade do štyroch mesiacov od doručenia všetkých príslušných informácií od žiadateľa. Agentúra žiadateľovi do jedného mesiaca oznámi, či je dokumentácia úplná. Každé záporné rozhodnutie v súvislosti so žiadosťou sa náležite odôvodní.

 

Povolenia sa uznávajú vo všetkých členských štátoch.

 

Agentúra nesie plnú zodpovednosť sa povolenia, ktoré vydá.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Povolenie na uvedenie vozidla na trh sa vydáva na základe súboru dokumentácie vozidla alebo typu vozidla, ktorý predloží žiadateľ, vrátane dokladu o:

vypúšťa sa

i) uvedení mobilných subsystémov tvoriacich vozidlo podľa článku 19 na trh;

 

j) technickej kompatibilite subsystémov uvedených v písmene a) v rámci vozidla stanovenej na základe príslušných TSI, národných predpisov a registrov;

 

k) bezpečnej integrácii subsystémov uvedených v písmene a) v rámci vozidla stanovenej na základe príslušných TSI, národných predpisov a spoločných bezpečnostných metód stanovených v článku 6 smernice .../... [o bezpečnosti systému železníc v rámci Únie].

 

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Počas prechodného obdobia uvedeného v článku Xa sa môže žiadateľ rozhodnúť, či predloží žiadosť o povolenie vozidla agentúre alebo príslušnému národnému bezpečnostnému orgánu.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra prijíma rozhodnutia uvedené v odseku 2 v primeranej, vopred určenej lehote a v každom prípade do štyroch mesiacov od doručenia všetkých príslušných informácií. Tieto povolenia sú platné vo všetkých členských štátoch.

Každé rozhodnutie o zamietnutí povolenia vozidla sa náležite odôvodní. Žiadateľ môže do jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia o zamietnutí požiadať podľa potreby agentúru alebo národný bezpečnostný orgán o preskúmanie rozhodnutia. Agentúra alebo národný bezpečnostný úrad do dvoch mesiacov od dátumu doručenia žiadosti preskúmajú svoje rozhodnutie, ktoré potvrdia alebo zmenia.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak agentúra potvrdí zamietavé rozhodnutie, žiadateľ môže podať odvolanie na odvolaciu radu zriadenú podľa článku 51 nariadenia (EÚ) č. .../..., [ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra].

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 5 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa potvrdí zamietavé rozhodnutie národného bezpečnostného orgánu, žiadateľ môže podať odvolanie na odvolací orgán určený príslušným členským štátom podľa článku 17 ods. 3 smernice .../... [smernica o bezpečnosti železníc]. Členské štáty môžu vymenovať svoje regulačné orgány zriadené podľa článku 56 smernice 2012/34/ES na účely tohto odvolacieho konania.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Agentúra môže vydávať povolenia na uvedenie vozidla na trh pre sériu vozidiel. Tieto povolenia sú platné vo všetkých členských štátoch.

6. Agentúra môže zmeniť alebo zrušiť povolenie vozidla, ak už nespĺňa podmienky, na základe ktorých bolo povolenie vydané, pričom agentúra uvedie dôvody svojho rozhodnutia. Agentúra bezodkladne aktualizuje európsky register vymedzený v článku 43a.

 

Ak národný bezpečnostný orgán zistí, že povolené vozidlo nespĺňa základné požiadavky, bezodkladne o tom informuje agentúru a všetky ostatné príslušné národné bezpečnostné orgány. Agentúra rozhodne o potrebných opatreniach do jedného mesiaca. V prípadoch, ktoré si vyžadujú naliehavé preventívne opatrenia, môže agentúra pred prijatím rozhodnutia okamžite obmedziť alebo zrušiť povolenie.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Žiadateľ sa môže odvolať na odvolaciu radu vytvorenú na základe článku 51 nariadenia (EÚ) č. .../... [ktorým sa zriaďuje Železničná agentúra Európskej únie] proti rozhodnutiam agentúry alebo proti jej nečinnosti v rámci lehôt uvedených v odseku 5.

7. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 46 prijať najneskôr do šiestich mesiacov po prijatí tejto smernice delegované akty týkajúce sa vypracovania podrobných pravidiel vydávania povolení, ktorých súčasťou budú:

 

a) podrobné usmernenia s opisom a vysvetlením požiadaviek, ktoré sa týkajú povolenia vozidla a požadovaných dokumentov;

 

b) procesné opatrenia na postup udeľovania povolenia, napríklad obsah a časový rámec každej etapy postupu;

 

c) kritériá posudzovania dokumentácie žiadateľa.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) vyžaduje sa nové povolenie na uvedenie vozidla na trh, ak sa vykonali akékoľvek zmeny v hodnotách parametrov obsiahnutých v už udelenom povolení vozidla.

b) vyžaduje sa nové povolenie vozidla, ak sa vykonali akékoľvek významné zmeny v hodnotách parametrov obsiahnutých v už udelenom povolení vozidla.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9. Na žiadosť žiadateľa sa môže do povolenia na uvedenie vozidla na trh zahrnúť jasný údaj o sieťach alebo tratiach alebo skupinách sietí alebo tratí, na ktorých môže železničný podnik uviesť takéto vozidlo do prevádzky bez ďalších overení, kontrol alebo skúšok týkajúcich sa technickej kompatibility medzi vozidlom a týmito sieťami alebo traťami. V takom prípade žiadateľ začlení do svojej žiadosti dôkaz o technickej kompatibilite vozidla s príslušnými sieťami alebo traťami.

vypúšťa sa

Tento údaj sa môže doplniť aj na žiadosť pôvodného alebo iného žiadateľa po vydaní príslušného povolenia na uvedenie na trh.

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a. Povolenie pre vozidlá prevádzkované alebo určené na prevádzku na železničnej infraštruktúre izolovaných železničných sietí môžu tiež udeliť národné bezpečnostné orgány členských štátov, v ktorých sa daná sieť nachádza. V takých prípadoch sa môže žiadateľ rozhodnúť medzi podaním žiadosti agentúre alebo národnému bezpečnostnému orgánu týchto členských štátov.

 

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 50a stanovia národné bezpečnostné orgány členských štátov, v ktorých sa izolovaná železničná sieť nachádza, jednotný postup vydávania povolenia vozidiel a zabezpečia vzájomné uznávanie povolení vozidiel, ktoré vydajú. V prípade protichodných rozhodnutí národných bezpečnostných orgánov a pri neexistencii vzájomne prijateľného rozhodnutia agentúra prijme rozhodnutie v súlade s článkom 16 nariadenia .../... [nariadenie o agentúre].;;

 

Ak do konca prechodného obdobia uvedeného v článku 50a národné bezpečnostné orgány nestanovia podmienky jednotného postupu vydávania povolení vozidiel a vzájomného uznávania povolení, povolenia uvedené v tomto článku vydáva len agentúra.

 

Ak sú podmienky jednotného postupu vydávania povolení a vzájomného uznávania povolení vozidiel stanovené, národné bezpečnostné orgány členských štátov, ktoré majú izolované železničné siete, môžu naďalej vydávať povolenia vozidiel a žiadateľ sa po ukončení prechodného obdobia uvedeného v článku 50a môže rozhodnúť, či požiada o povolenie vozidla agentúru alebo príslušné národné bezpečnostné orgány.

 

Desať rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku dosiahnutom v oblasti interoperability na izolovaných železničných sieťach a v prípade potreby predloží vhodný legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Článok 20 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 20a

 

Registrácia povolených vozidiel

 

Pred prvým použitím sa vozidlo, ktorému bolo v súlade s článkom 20 udelené povolenie, zaregistruje na žiadosť držiteľa.

 

Keď povolenie udelila agentúra, vozidlo sa zaregistruje v európskom registri v súlade s článkom 43a.

 

Ak je oblasť používania tohto vozidla obmedzená na územie jedného členského štátu a povolenie udelil národný bezpečnostný orgán, zaregistruje sa v národnom registri vozidiel tohto členského štátu v súlade s článkom 43.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Článok 21 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvádzanie vozidiel do prevádzky

Používanie vozidiel

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Železničné podniky uvedú vozidlo do prevádzky iba po tom, ako sa po konzultácii s manažérom infraštruktúry skontroluje technická kompatibilita medzi vozidlom a traťou a bezpečná integrácia vozidla do systému, v ktorom sa má prevádzkovať, pričom táto kompatibilita a integrácia sa stanovujú na základe príslušných TSI, národných predpisov, registrov a spoločných bezpečnostných metód stanovených v článku 6 smernice.

1. Železničný podnik pred použitím vozidla v oblasti používania, ktorá je presne stanovená v povolení pre vozidlo, skontroluje:

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na tieto účely sa vozidlám udeľuje najprv povolenie na uvedenie vozidla na trh v súlade s článkom 20.

a) či bolo toto vozidlo povolené v súlade s článkom 20 a či je riadne zaregistrované;

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b) technickú kompatibilitu medzi vozidlom a traťou na základe registra infraštruktúry, príslušných TSI a iných relevantných informácií, ktoré bezplatne a v primeranej lehote poskytne manažér infraštruktúry, ak register infraštruktúry neexistuje alebo je neúplný; a

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c) integráciu vozidla do zostavy vlaku, v ktorej sa má prevádzkovať, a to na základe systémov riadenia bezpečnosti podľa článku 9 smernice o bezpečnosti železníc a TSI o prevádzke a riadení dopravy.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. S cieľom pomôcť železničným podnikom kontrolovať technickú kompatibilitu a bezpečnú integráciu vozidiel a tratí poskytuje manažér infraštruktúry železničným podnikom na požiadanie dodatočné informácie o vlastnostiach tratí.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Železničné podniky oznamujú svoje rozhodnutia týkajúce sa uvedenia vozidiel do prevádzky agentúre, manažérovi infraštruktúry a dotknutému národnému bezpečnostnému orgánu. Tieto rozhodnutia sa zaznamenávajú v národných registroch vozidiel uvedených v článku 43.

2. Železničné podniky oznamujú svoje rozhodnutia týkajúce sa prevádzkovania vozidiel agentúre, manažérovi infraštruktúry a dotknutému národnému bezpečnostnému orgánu. Tieto rozhodnutia sa zaznamenávajú v národnom registri vozidiel uvedenom v článku 43 a v európskom registri uvedenom v článku 43a.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V prípade obnovy alebo modernizácie existujúcich vozidiel je potrebné nové vyhlásenie ES o overení v zmysle článku 15 ods. 4. Okrem toho sa od železničného podniku vyžaduje nové rozhodnutie o uvedení týchto vozidiel do prevádzky v prípade, keď:

vypúšťa sa

a) plánované práce môžu mať negatívny vplyv na celkovú úroveň bezpečnosti príslušného subsystému alebo

 

b) si to vyžadujú príslušné TSI.

 

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh smernice

Článok 22 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povolenie na uvedenie typov vozidiel na trh

Povolenie typu vozidiel

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra udeľuje povolenia na uvedenie typov vozidiel na trh .

Agentúra alebo národné bezpečnostné orgány udeľujú počas prechodného obdobia uvedeného v článku 50a povolenia typu vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra poskytuje podrobné pokyny na získanie povolenia na uvedenie typov vozidiel na trh. Žiadateľom sa bezplatne poskytujú pokyny k žiadosti, v ktorých sú uvedené a vysvetlené požiadavky týkajúce sa povolenia na uvedenie typov vozidiel na trh a ktoré obsahujú zoznam požadovaných dokumentov. Národné bezpečnostné orgány spolupracujú pri šírení týchto informácií s agentúrou.

Agentúra a národné bezpečnostné orgány poskytujú podrobné pokyny na získanie povolenia typu vozidiel. Žiadateľom sa bezplatne poskytujú pokyny k žiadosti, v ktorých sú uvedené a vysvetlené požiadavky týkajúce sa povolení a ktoré obsahujú zoznam požadovaných dokumentov. Národné bezpečnostné orgány spolupracujú pri šírení týchto informácií s agentúrou.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak však agentúra vydá povolenie na uvedenie vozidla na trh, zároveň vydá povolenie na uvedenie zodpovedajúceho typu vozidla na trh .

2. Ak však agentúra alebo národné bezpečnostné orgány vydajú povolenie vozidla, vydajú zároveň povolenie typu vozidla.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Vozidlo, ktoré je v zhode s typom vozidla, na ktoré už bolo vydané povolenie na uvedenie zodpovedajúceho typu vozidla na trh, dostane bez ďalších kontrol povolenie na uvedenie vozidla na trh na základe vyhlásenia o zhode s týmto typom, ktoré predloží žiadateľ.

3. Vozidlo, ktoré je v zhode s typom vozidla, na ktoré už bolo vydané povolenie, dostane bez ďalších kontrol povolenie vozidla na základe vyhlásenia o zhode s týmto typom, ktoré predloží žiadateľ.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V prípade zmien ktoréhokoľvek príslušného ustanovenia TSI alebo národných predpisov, na základe ktorých bolo vydané povolenie na uvedenie typu vozidla na trh, sa v TSI alebo v národných predpisoch určí, či už udelené povolenie na uvedenie typu vozidla na trh zostáva platné alebo či ho treba obnoviť. Ak sa uvedené povolenie musí obnoviť, kontroly, ktoré má agentúra vykonať, sa môžu týkať iba zmenených predpisov. Obnovenie povolenia na uvedenie typu vozidla na trh neovplyvňuje povolenia na uvedenie vozidla na trh už vydané na základe predchádzajúceho povolenia na uvedenie uvedeného typu vozidla na trh.

4. V prípade zmien ktoréhokoľvek dôležitého ustanovenia TSI alebo vnútorštátnych predpisov, na základe ktorých bolo vydané povolenie typu vozidla, sa v TSI alebo národných predpisov určí, či už udelené povolenie typu vozidla zostáva platné alebo či ho treba obnoviť. Ak sa uvedené povolenie musí obnoviť, kontroly, ktoré má agentúra vykonať, sa môžu týkať iba zmenených predpisov. Obnovenie povolenia typu typu vozidla nemá vplyv na povolenia vozidla už vydané na základe predchádzajúceho povolenia typu vozidla.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh smernice

Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 22a

 

Spolupráca medzi agentúrou a národnými bezpečnostnými orgánmi

 

Agentúra môže na účely článkov 18, 20 a 22 uzavrieť dohody o spolupráci s národnými bezpečnostnými orgánmi v súlade s článkom 69 nariadenia .../... [ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra].

 

Tieto dohody môžu byť osobitnými alebo rámcovými dohodami a môžu zahŕňať jeden alebo viacero národných bezpečnostných orgánov. Obsahujú podrobný opis úloh a podmienok plnenia dohody, stanovujú harmonogramy plnenia a podrobné informácie o rozdelení poplatkov, ktoré zaplatí žiadateľ.

 

Môžu tiež zahŕňať osobitné podmienky spolupráce v prípade sietí, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornosť v dôsledku geografického alebo pokročilého ERTMS rozmiestnenia, rozdielneho rozchodu koľajníc alebo z historických dôvodov, s cieľom znížiť administratívne zaťaženie a náklady žiadateľa. Tieto dohody sa uzavrú predtým, ako bude agentúra oprávnená prijímať žiadosti v súlade s touto smernicou, a v každom prípade najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 46 prijať delegované akty týkajúce sa týchto dohôd o spolupráci. Tieto delegované akty sa prijmú najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

 

Päť rokov po uzatvorení prvej zmluvy o spolupráci a potom každé tri roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o hodnotení dohôd o spolupráci, ktoré uzatvorila agentúra.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) dôkladné technické a odborné školenia vzťahujúce sa na všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;

a) dôkladné technické a odborné školenia vzťahujúce sa na všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný, ako aj školenie o otázkach prístupnosti;

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh smernice

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Všetky vozidlá uvedené do prevádzky v systéme železníc Únie sú označené európskym číslom vozidla (EČV) prideleným národným bezpečnostným orgánom kompetentným pre dotknuté územie pred prvým uvedením vozidla do prevádzky.

1. Všetky vozidlá uvedené do prevádzky v systéme železníc Únie sú označené európskym číslom vozidla (EČV), ktoré pridelila agentúra pri vydaní povolenia.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh smernice

Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Železničný podnik, ktorý prevádzkuje vozidlo, zabezpečuje, aby bolo toto vozidlo označené prideleným EČV.

2. Železničný podnik, ktorý prevádzkuje vozidlo, zabezpečuje, aby bolo toto vozidlo označené prideleným EČV, a je zodpovedný za riadnu registráciu vozidla.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) je prístupný národným bezpečnostným orgánom a vyšetrovacím orgánom určeným v článkoch 16 a 21 smernice […/…o bezpečnosti systému železníc v rámci Únie] ; register musí byť na základe každej legitímnej žiadosti prístupný aj regulačným orgánom určeným v článkoch 55 a 56 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor16, agentúre, železničným podnikom a manažérom infraštruktúry, ako aj osobám alebo organizáciám, ktoré vozidlá registrujú alebo sú určené v registri.

c) je verejne prístupný.

______________

 

16 Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32.

 

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Pri každom vozidle musí register obsahovať minimálne tieto informácie:

 

a) európske číslo vozidla (EČV);

 

b) odkazy na vyhlásenie o overení a vydávajúci orgán;

 

c) identifikácia držiteľa a majiteľa vozidla;

 

d) obmedzenia týkajúce sa používania vozidla;

 

e) subjekt zodpovedný za údržbu.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Držiteľ registrácie bezodkladne nahlási akúkoľvek zmenu údajov zapísaných do národného registra vozidiel, zničenie vozidla alebo svoje rozhodnutie zrušiť registráciu vozidla národnému bezpečnostnému orgánu členského štátu, v ktorom bolo vozidlo uvedené do prevádzky .

3. Držiteľ registrácie bezodkladne nahlási akúkoľvek zmenu údajov zapísaných do národného registra vozidiel, zničenie vozidla alebo svoje rozhodnutie zrušiť registráciu vozidla národnému bezpečnostnému orgánu členského štátu, v ktorom bolo vozidlo používané.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Pokiaľ nie sú národné registre vozidiel členských štátov prepojené, každý členský štát aktualizuje svoj register, pokiaľ ide o zmeny, ktoré vykonal iný členský štát vo vlastnom registri , v súvislosti s údajmi, ktoré sa ho týkajú .

4. Každý členský štát aktualizuje svoj register, pokiaľ ide o zmeny, ktoré sa ho týkajú a ktoré vykonal iný členský štát vo vlastnom registri.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. V prípade vozidiel, ktoré boli uvedené do prevádzky po prvý raz v tretej krajine a ktoré boli následne uvedené do prevádzky v členskom štáte , uvedený členský štát zabezpečí, aby sa údaje o vozidle dali získať prostredníctvom národného registra vozidiel alebo prostredníctvom ustanovení medzinárodnej dohody .

5. V prípade vozidiel, ktoré boli uvedené do prevádzky po prvý raz v tretej krajine a ktoré sa následne používali v členskom štáte, uvedený členský štát zabezpečí, aby sa údaje o vozidle dali získať prostredníctvom národného registra vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Po skončení prechodného obdobia uvedeného v článku 50a budú národné registre vozidiel zahrnuté do európskeho registra vozidiel s výnimkou prípadov uvedených v článku 20 ods. 9a a za podmienok stanovených v uvedenom článku. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví formát vzorového dokumentu. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh smernice

Článok 43 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 43a

 

Európsky register vozidiel

 

1. Agentúra vedie register vozidiel, ktoré sú uvedené do prevádzky v Únii. Register spĺňa tieto kritériá:

 

a) spĺňa spoločné špecifikácie vymedzené v odseku 2;

 

b) aktualizuje ho agentúra;

 

c) je verejný.

 

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme spoločné špecifikácie týkajúce sa obsahu, formátu údajov, funkčnej a technickej štruktúry, prevádzkového režimu vrátane opatrení na výmenu údajov a pravidiel vkladania a prezerania údajov, pokiaľ ide o národné registre vozidiel. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 3.

 

3. Držiteľ registrácie bezodkladne nahlási agentúre každú zmenu údajov zaznamenaných v národnom registri vozidiel, zničenie vozidla alebo svoje rozhodnutie vozidlo ďalej neregistrovať.

 

4. Pri každom vozidle register obsahuje minimálne tieto informácie:

 

a) EČV;

 

b) odkazy na vyhlásenie ES o overení a vydávajúci orgán;

 

c) odkazy na Európsky register povolených typov vozidiel uvedený v článku 44;

 

d) identifikáciu držiteľa a majiteľavozidla;

 

e) obmedzenia týkajúce sa používania vozidla;

 

f) subjekt zodpovedný za údržbu.

 

Keď agentúra vydáva, obnovuje, mení, pozastavuje alebo ruší povolenie vozidla, bezodkladne aktualizuje register.

 

5. V prípade vozidiel, ktoré sa používajú po prvý raz v tretej krajine a následne sa používajú v členskom štáte, uvedený členský štát zabezpečí, aby sa údaje o vozidle, a to prinajmenšom údaje o držiteľovi vozidla, subjekte zodpovednom za údržbu a o obmedzeniach týkajúcich sa používania vozidla dali získať prostredníctvom európskeho registra vozidiel alebo prostredníctvom ustanovení medzinárodnej dohody.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh smernice

Článok 44 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) je prepojený so všetkými národnými registrami vozidiel.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh smernice

Článok 44 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Register obsahuje pri každom type vozidla minimálne tieto údaje:

 

a) technické charakteristiky typu vozidla, ako ich vymedzujú príslušné TSI;

 

b) názov výrobcu;

 

c) dátumy a údaje o následných povoleniach pre tento typ vozidla vrátane všetkých obmedzení alebo stiahnutí;

 

d) konštrukčné prvky určené pre osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby so zdravotným postihnutím;

 

e) identifikácia majiteľa a držiteľa vozidla.

 

Keď agentúra vydáva, obnovuje, mení, pozastavuje alebo ruší povolenie na uvedenie typov vozidiel do prevádzky, bezodkladne aktualizuje register.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh smernice

Článok 45 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát uverejňuje register infraštruktúry, pričom uvádza hodnoty sieťových parametrov každého príslušného subsystému alebo jeho časti.

1. Každý členský štát zabezpečí, aby bol register infraštruktúry zverejnený s uvedením hodnôt sieťových parametrov každého príslušného subsystému alebo jeho časti.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh smernice

Článok 45 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V registri infraštruktúry sa môžu stanoviť podmienky používania pevných zariadení a iné obmedzenia.

3. V registri infraštruktúry sa môžu stanoviť podmienky používania pevných zariadení a iné obmedzenia vrátane dočasných obmedzení, ktoré sa majú uplatňovať dlhšie ako 6 mesiacov.

Odôvodnenie

V záujme bezpečnej prevádzky vlakov je potrebné zahrnúť do registra dočasné obmedzenia, ktoré sa de facto stanú trvalými obmedzeniami.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh smernice

Článok 45 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Každý členský štát aktualizuje register infraštruktúry v súlade s rozhodnutím Komisie 2011/633/EÚ.

4. Každý členský štát zabezpečí aktualizáciu registra infraštruktúry v súlade s rozhodnutím Komisie 2011/633/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh smernice

Článok 45 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Ostatné registre, ako napríklad register prístupnosti, sa takisto môžu začleniť do registra infraštruktúry.

5. Ostatné registre, ako napríklad register prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, sa takisto začleňujú do registra infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh smernice

Článok 46 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 4 ods. 2 a článku 5 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(2) Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 3, článku 8 ods. 2 a článku 15 ods. 7a sa Komisii udeľuje na päť rokov od [Úrad pre vydávanie publikácií EÚ, vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

 

Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomocí najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím päťročného obdobia. Delegovanie právomocí sa automaticky predlžuje o rovnaké obdobie, ak Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred skončením každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh smernice

Článok 49 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 49a

 

Sankcie

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 46 prijať delegované akty s cieľom stanoviť pravidlá o uložení sankcií, ak agentúra nedodrží lehoty na prijatie rozhodnutí uvedených v nariadení. Stanovuje tiež systém náhrad pre prípady, keď odvolacia rada ustanovená v nariadení o agentúre rozhodne v prospech adresáta, ktorému je určené rozhodnutie agentúry. Systém sankcií a náhrad musí byť účinný, primeraný, nediskriminačný a odrádzajúci.

Odôvodnenie

Zodpovednosť by mala niesť aj agentúra, spolu s príslušnými dodatočnými zárukami za subjekty, ktoré sú zapojené. Malo by byť tiež možné odvolať sa a získať náhradu, ak agentúra nedodrží termíny.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh smernice

Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Raz za tri roky a prvýkrát tri roky po uverejnení tejto smernice Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku zaznamenanom v oblasti dosiahnutia interoperability systému železníc. Súčasťou tejto správy je aj analýza prípadov uvedených v článku 7 a uplatňovania kapitoly V .

1. Raz za tri roky a prvýkrát dva roky po uverejnení tejto smernice Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku zaznamenanom v oblasti dosiahnutia interoperability systému železníc. Súčasťou tejto správy je aj analýza prípadov uvedených v článku 7 a uplatňovania kapitoly V. V závislosti od výsledkov správy Komisia navrhne zlepšenia a opatrenia na posilnenie úlohy agentúry pri zavádzaní interoperability.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh smernice

Článok 50 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Dva roky po zverejnení tejto smernice a po konzultácii s rozličnými zainteresovanými stranami Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní agentúry a o pokroku vo vykonávaní jej nových úloh.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh smernice

Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Agentúra vypracuje a pravidelne aktualizuje nástroj schopný poskytnúť na žiadosť členského štátu alebo Komisie prehľad úrovne interoperability systému železníc. Tento nástroj využíva informácie obsiahnuté v registroch stanovených v kapitole VII .

2. Agentúra vypracuje a pravidelne aktualizuje nástroj schopný poskytnúť na žiadosť členského štátu, Európskeho parlamentu alebo Komisie prehľad úrovne interoperability systému železníc. Tento nástroj využíva informácie obsiahnuté v registroch stanovených v kapitole VII .

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh smernice

Článok 50 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 50a

 

Prechodný režim

 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 9a, štyri roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice vydáva povolenia vozidiel uvedené v článkoch 20 a 22 agentúra. Počas tohto prechodného obdobia povolenie vozidla môže vydať agentúra alebo národný bezpečnostný orgán, podľa voľby žiadateľa.

 

Agentúra má potrebné organizačné kapacity a odbornosť, aby mohla najneskôr štyri roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice vykonávať všetky úlohy podľa článkov 18, 20 a 22.

 

Aby mohla agentúra plniť svoje povinnosti, môže uzatvárať dohody o spolupráci s národnými bezpečnostnými orgánmi v súlade s článkom Xb.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh smernice

Článok 51 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty môžu naďalej uplatňovať ustanovenia uvedené v kapitole V smernice 2008/57/ES do [dva roky po dátume nadobudnutia účinnosti].

1. Členské štáty môžu naďalej uplatňovať ustanovenia uvedené v kapitole V smernice 2008/57/ES do [jedného roka po dátume nadobudnutia účinnosti].

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh smernice

Článok 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prílohy IV, V, VI, VII a IX k smernici 2008/57/ES sa uplatňujú do dátumu uplatňovania zodpovedajúcich vykonávacích aktov uvedených v článku 8 ods. 2, článku 14 ods. 8, článku 15 ods. 7 a článku 7 ods. 3 tejto smernice.

Prílohy IV, V, VI, VII a IX k smernici 2008/57/ES sa uplatňujú do dátumu uplatňovania zodpovedajúcich delegovaných aktov uvedených v článku 8 ods. 2 a článku 15 ods. 7a, ako aj vykonávacích aktov uvedených v článku 14 ods. 8, článku 15 ods. 7 a článku 7 ods. 3 tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh smernice

Článok 54 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1, článkom 2, článkom 7 ods. 1 až 4, článkom 11 ods. 1, článkom 13, článkom 14 ods. 1 až 7, článkom 15 ods. 1 až 6, článkami 17 až 21, článkom 22 ods. 3 až 7, článkami 23 až 36, článkom 37 ods. 2, článkom 38, článkom 39, článkami 41 až 43, článkom 45 ods. 1 až 5, článkom 51 a s prílohami I až III najneskôr do [dva roky po dátume nadobudnutia účinnosti] . Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou. Tabuľky zhody sú potrebné, aby umožnili všetkým dotknutým subjektom jasne identifikovať príslušné ustanovenia uplatniteľné na vnútroštátnej úrovni na vykonávanie tejto smernice.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1, článkom 2, článkom 7 ods. 1 až 4, článkom 11 ods. 1, článkom 13, článkom 14 ods. 1 až 7, článkom 15 ods. 1 až 6, článkami 17 až 21, článkom 22 ods. 3 až 7, článkami 23 až 36, článkom 37 ods. 2, článkom 38, článkom 39, článkami 41 až 43, článkom 45 ods. 1 až 5, článkom 51 a s prílohami I až III najneskôr do [jeden rok po dátume nadobudnutia účinnosti] . Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou. Tabuľky zhody sú potrebné, aby umožnili všetkým dotknutým subjektom jasne identifikovať príslušné ustanovenia uplatniteľné na vnútroštátnej úrovni na vykonávanie tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh smernice

Článok 55 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Smernica 2008/57/ES zmenená a doplnená smernicami uvedenými v časti A prílohy IV sa zrušuje s účinnosťou od [dva roky po dátume nadobudnutia účinnosti] bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt uvedených v časti B prílohy IV na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva .

Smernica 2008/57/ES zmenená a doplnená smernicami uvedenými v časti A prílohy IV sa zrušuje s účinnosťou od [jeden rok po dátume nadobudnutia účinnosti] bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt uvedených v časti B prílohy IV na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh smernice

Príloha I – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Sieť

1. Sieť

Na účely tejto smernice sieť Únie zahŕňa :

Na účely tejto smernice sieť Únie zahŕňa nasledujúce prvky vysokorýchlostných sietí, ktoré sú vymedzené v písm. a), b), c), a konvenčných sietí, ktoré sú vymedzené v písm. d) až i):

špeciálne vybudované vysokorýchlostné trate vybavené pre rýchlosť, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 250 km/h,

a) – špeciálne vybudované vysokorýchlostné trate vybavené pre rýchlosť, ktorá sa rovná 250 km/h alebo je vyššia, pričom za vhodných podmienok umožňujú dosiahnutie rýchlosti vyššej ako 300 km/h,

– špeciálne modernizované vysokorýchlostné trate vybavené pre rýchlosti rádovo od 200 km/h,

b) – špeciálne modernizované vysokorýchlostné trate vybavené pre rýchlosti rádovo od 200 km/h,

– špeciálne modernizované vysokorýchlostné trate, ktoré majú osobitné vlastnosti v dôsledku topografických, reliéfnych alebo urbanistických stavebných prekážok, ktorým sa musí rýchlosť podľa okolností prispôsobovať. Do tejto kategórie patria spojovacie trate medzi vysokorýchlostnými a konvenčnými sieťami, trate prechádzajúce stanicami, prístupy k terminálom, depám atď., po ktorých jazdia „vysokorýchlostné“ železničné koľajové vozidlá konvenčnou rýchlosťou.

c) – špeciálne modernizované vysokorýchlostné trate, ktoré majú osobitné vlastnosti v dôsledku topografických, reliéfnych alebo urbanistických stavebných prekážok, ktorým sa musí rýchlosť podľa okolností prispôsobovať. Do tejto kategórie patria spojovacie trate medzi vysokorýchlostnými a konvenčnými sieťami, trate prechádzajúce stanicami, prístupy k terminálom, depám atď., po ktorých jazdia „vysokorýchlostné“ železničné koľajové vozidlá konvenčnou rýchlosťou.

– konvenčné trate určené na osobnú dopravu,

d) – konvenčné trate určené na osobnú dopravu,

– konvenčné trate určené na zmiešanú dopravu (osobná a nákladná doprava),

e) – konvenčné trate určené na zmiešanú dopravu (osobná a nákladná doprava),

– konvenčné trate určené na nákladnú dopravu,

f) – konvenčné trate určené na nákladnú dopravu,

– uzly osobnej dopravy,

g) – uzly osobnej dopravy,

– uzly nákladnej dopravy vrátane intermodálnych terminálov,

h) – uzly nákladnej dopravy vrátane intermodálnych terminálov,

– spojovacie trate medzi uvedenými prvkami.

i) – spojovacie trate medzi uvedenými prvkami.

Táto sieť zahŕňa systémy riadenia dopravy, systémy určovania polohy a navigačné systémy, technické zariadenia na spracovanie údajov a telekomunikačné zariadenia určené na diaľkovú osobnú dopravu a nákladnú dopravu na sieti, aby bola zaručená bezpečná a vyvážená prevádzka siete a efektívne riadenie dopravy.

Táto sieť zahŕňa systémy riadenia dopravy, systémy určovania polohy a navigačné systémy, technické zariadenia na spracovanie údajov a telekomunikačné zariadenia určené na diaľkovú osobnú dopravu a nákladnú dopravu na sieti, aby bola zaručená bezpečná a vyvážená prevádzka siete a efektívne riadenie dopravy.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa zachoval rozdiel medzi konvenčnými a vysokorýchlostnými traťami.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – zarážky 1a a 1b a pododsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

– vozidlá určené na jazdu pri rýchlosti najmenej 250 km/h na tratiach špeciálne vybudovaných pre vysoké rýchlosti, pričom za vhodných podmienok umožňujú dosiahnutie rýchlosti vyššej ako 300 km/h,

 

– vozidlá určené na jazdu pri rýchlosti rádovo 200 km/h na vysokorýchlostných tratiach alebo na špeciálne vybudovaných, alebo špeciálne modernizovaných tratiach pre vysoké rýchlosti, ak sú kompatibilné s možnosťami, ktoré poskytujú tieto trate.

 

Vozidlá určené na prevádzku pri maximálnej rýchlosti nižšej ako 200 km/h, ktoré sú spôsobilé jazdiť na celej transeurópskej vysokorýchlostnej sieti alebo jej časti, ak sú kompatibilné s výkonnostnými úrovňami tejto siete, musia okrem toho spĺňať požiadavky zaisťujúce bezpečnú prevádzku na tejto sieti. TSI pre konvenčné vozidlá spresňujú na tento účel aj požiadavky na bezpečnú prevádzku konvenčných vozidiel na vyskorýchlostných sieťach.

Odôvodnenie

Vzhľadom na dôsledky pre sieťovú bezpečnosť je nevyhnutné spresniť požiadavky na vozidlá, ktoré môžu jazdiť na vysokorýchlostných tratiach rýchlosťou 250 km/h, a na vozidlá, ktoré môžu jazdiť rýchlosťou do 200 km/h.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

– nákladných vozňov vrátane vozidiel určených na prepravu nákladných automobilov,

– nákladných vozňov vrátane nízkopodlahových vozidiel určených pre celú sieť a vozidiel určených na prepravu nákladných automobilov,

Odôvodnenie

Jedným z problémov, ktoré má interoperabilita železničnej infraštruktúry v Európe, sú rozdiely v nakladacích mierach. Tento problém sa v niektorých prípadoch dá vyriešiť nízkopodlahovými vozňami, ktoré nie sú nevyhnutne určené na prepravu nákladných automobilov. Zákonodarca by mal preto venovať osobitnú pozornosť tomuto typu vozidiel a mal by zahrnúť osobitný odkaz na nízkopodlahové nákladné vozne, ktoré by mali byť bežnejšie a vo väčšej miere distribuované na sieti, keďže môžu jazdiť na jej veľkej časti.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh smernice

Príloha III – bod 2 – bod 2.4 – bod 2.4.1 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade nebezpečenstva musia zariadenia umožniť cestujúcim informovať rušňovodiča a umožniť sprievodnému personálu kontakt s rušňovodičom.

V prípade nebezpečenstva musia zariadenia umožniť cestujúcim informovať rušňovodiča a/alebo sprievodcužiadať od sprievodného personálu, aby ho/ich kontaktovali.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh smernice

Príloha 3 – bod 2 – bod 2.4 – bod 2.4.1 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Súčasťou vstupných dverí musí byť otvárací a zatvárací systém, ktorý cestujúcim zaručuje bezpečnosť.

Nastupovanie do vlaku aj vystupovanie z neho musí byť bezpečné. Otvárací a zatvárací mechanizmus dverí, šírka medzery nástupišťa a opatrenia zabezpečujúce pripravenosť vlakov na odchod musia cestujúcim zaručiť bezpečnosť. Vlaky musia byť navrhnuté tak, aby cestujúcich nemohli zachytiť.

Odôvodnenie

Bezpečnosť cestujúcich sa nemôže obmedziť len na spôsob otvárania a zatvárania dverí.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh smernice

Príloha 3 – bod 2 – bod 2.4 – bod 2.4.1 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vo vlakoch musí byť vlakový rozhlasový systém , ktorý zabezpečuje informovanosť verejnosti zo strany vlakového personálu.

Vo vlakoch musí byť vlakový oznamovací systém, ktorý zabezpečuje informovanosť verejnosti zo strany vlakového personálu a/alebo rušňovodičov.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh smernice

Príloha 3 – bod 2 – bod 2.4 – bod 2.4.1 – odsek 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Cestujúcim sa musia poskytovať ľahko zrozumiteľné a komplexné informácie o pravidlách, ktoré sa uplatňujú na staniciach a vo vlakoch (miesta so zakázaným vstupom, príchod a východ, pokyny týkajúce sa správania, prístup pre osoby so zníženou pohyblivosťou, význam značiek, rizikové oblasti atď.).

Odôvodnenie

Informácie sú tiež aspektom bezpečnosti a prístupu cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh smernice

Príloha 3 – bod 2 – bod 2.4 – bod 2.4.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Charakteristiky železničných koľajových vozidiel musia umožňovať jazdu na každej trati, na ktorej sa predpokladá ich prevádzka pri zohľadnení daných klimatických podmienok.

Charakteristiky železničných koľajových vozidiel musia umožňovať jazdu na každej trati, na ktorej sa predpokladá ich prevádzka pri zohľadnení daných klimatických a terénnych podmienok.

Odôvodnenie

Vysvetlenie, že nielen klimatické, ale aj topografické podmienky (napr. reliéf na horských trasách) kladú osobitné nároky na železničné koľajové vozidlá (napr. na brzdy a zaťaženie závesného háka).

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh smernice

Príloha 3 – bod 2 – odsek 2.6 – bod 2.6.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prevádzkové predpisy siete a kvalifikácie rušňovodičov a vlakového personálu, ako aj personálu v riadiacich strediskách sa musia zosúladiť tak, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka, pričom treba mať na pamäti rozdielne požiadavky na cezhraničnú a na vnútroštátnu dopravu.

Prevádzkové predpisy siete a kvalifikácie rušňovodičov, inšpektorov železničných koľajových vozidiel, dispečerov posunu a vlakového personálu, ako aj personálu v riadiacich strediskách sa musia zosúladiť tak, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka, pričom treba mať na pamäti rozdielne požiadavky na cezhraničnú a na vnútroštátnu dopravu. Je potrebné zabezpečiť vysokú úroveň odbornej prípravy s vyššou kvalifikáciou v rámci celej EÚ.

Odôvodnenie

Bezpečnosť železníc sa nemôže obmedzovať na kvalifikáciu rušňovodičov a vlakového personálu.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.
  • [3]  Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod

Po železniciach sa v súčasnosti uskutoční v Európe vyše 8 miliárd ciest ročne a prepravuje sa 10 % tovaru, čo zodpovedá príjmom vo výške 13 miliárd EUR, obratu vo výške 73 miliárd a 800 000 pracovným miestam. V bielej knihe s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru: vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje Európska komisia vyjadruje presvedčenie, že železničná doprava bude do roku 2050 zabezpečovať v EÚ na stredné vzdialenosti viac než polovicu osobnej a nákladnej dopravy. Tento cieľ okrem toho, že má používateľom ponúknuť lepšie možnosti výberu a podnikateľom lepšie príležitosti, bude kľúčový pre dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov o 20 % a emisií CO2 o 60 % v porovnaní s hodnotami z roku 1990. Porovnanie súčasnej situácie s uvedenými cieľmi odráža potenciál rastu sektora, v ktorom sú v oblasti technológií európski výrobcovia svetovou špičkou, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a vysokorýchlostné vlaky.

2. Dnešná situácia: zmeškanie vlaku

Uvedené príležitosti však možno zmeškať, ak súčasní prevádzkovatelia a členské štáty budú naďalej zachovávať dnešný obchodný model, blokovať otvorenie odvetvia a udržiavať roztrieštenosť európskeho železničného priestoru. Využívajú na to značnú byrokratickú záťaž a tzv. technické záruky, čo môže viesť k tomu, že železniciam „ujde vlak“, pokiaľ ide o plné začlenenie tohto druhu dopravy do intermodálneho európskeho dopravného systému. Odstránením uvedených prekážok sa zlepšia zákaznícke služby, železničná doprava sa stane príťažlivejšou pre nových podnikateľov, vzniknú nové pracovné miesta a odvetvie sa stane kľúčovou zložkou európskej politiky v oblasti životného prostredia.

Nasledujúce čísla vyjadrujú rozsah a povahu problémov. V súčasnosti je v Európe 11 000 vnútroštátnych technických predpisov, ktoré upravujú prevádzkové postupy stanovené 27 vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sa medzi sebou výrazne líšia z hľadiska štruktúry, prostriedkov a odbornej prípravy zamestnancov. Ich uplatňovanie je okrem toho svojvoľné, pretože je bežné, že sa nedodržiavajú stanovené lehoty alebo sa žiadajú dodatočné skúšky a testy. V postupoch a v certifikácii vozidiel existujú obrovské rozdiely.

Táto nejednotnosť má za následok, že náklady, ktorým čelí výrobca pri získavaní povolenia pre železničné vozidlo, dosahujú aj šesť miliónov EUR a proces môže trvať až dva roky. 10 % nákladov na navrhnutie a výrobu rušňa tvoria administratívne poplatky. Ak toto vozidlo premáva iba v troch z 27 členských štátov, tento podiel dosahuje 30 %. Za týchto podmienok je vstup nových prevádzkovateľov nemožný. Zároveň sa strácajú zdroje, ktoré by sa mohli inak využiť na inovácie v odvetví, ktorého ziskovosť v EÚ a inde vo svete závisí od jeho vedúceho postavenia v rozvoji kvalitatívne špičkových technológií.

3. Prehodiť výhybku a nedostať sa na vedľajšiu koľaj

S cieľom riešiť túto situáciu pripravujú európske inštitúcie tzv. štvrtý európsky železničný balík, ktorého zámerom je zlepšenie platných európskych právnych predpisov v tejto oblasti (tretí železničný balík), ktorý nebol v mnohých členských štátoch riadne transponovaný. Tieto balíky právnych predpisov obsahujú okrem ustanovení o interoperabilite aj návrh transeurópskych sietí, mechanizmy financovania a bezpečnostné normy. V tomto smere bola prvou smernicou o interoperabilite železničnej dopravy smernica 96/48/ES, ktorá sa týkala vysokorýchlostných železníc, a doplnená bola smernicou 2001/16/ES o transeurópskej konvenčnej železničnej sústave. V roku 2008 boli obe smernice prepracované a vznikla smernica 2008/57/ES o interoperabilite európskeho systému železníc, ktorá je v súčasnosti platná v znení pozmenenom smernicami 2009/13/ES a 2011/18/EÚ. Žiadnej z nich sa však nepodarilo zmeniť vývin tak, aby toto odvetvie nabralo smer načrtnutý v bielej knihe.

4. Návrh Komisie

Zámerom návrhu Komisie je zížiť o 20 % čas, ktorý nový podnik potrebuje na začlenenie sa na trh, a o rovnaký podiel znížiť aj lehoty a náklady pri získavaní osvedčenia pre železničné koľajové vozidlá. Týmto spôsobom sa uvoľní v nadchádzajúcich piatich rokoch 500 miliónov EUR, ktoré by mali prispieť k posilneniu vedúceho postavenia európskeho železničného odvetvia na svetových trhoch.

Komisia preto plánuje zmeniť Železničnú agentúru Európskej únie na jednotné kontaktné miesto (one-stop- shop), kde sa bude vydávať tzv. európsky pas pre vozidlá, ktorý bude potvrdzovať „uvedenie vozidla na trh“, pričom „uvedenie do prevádzky“ bude zodpovednosťou prevádzkovateľov. Vďaka návrhu sa vnútorné riadenie tejto organizácie stane transparentnejším a jednoduchším a posilní sa jeho úloha pri dohľade nad vnútroštátnymi predpismi a pri ich revízii, aby sa zabránilo duplicite alebo rozporom v súvislosti s európskymi predpismi.

Návrh zavádza viac transparentnosti do postupov akreditácie, ktoré regulujú predpisy pre orgány posudzovania zhody, aby sa zabezpečil súlad s rozhodnutím 768/2008/ES o uvádzaní výrobkov na trh. Tým sa zabezpečí transparentnosť, posilní sa technická spôsobilosť zúčastnených orgánov a zvýši sa dôvera v prijaté rozhodnutia.

5. Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa súhlasí so stanoviskom Komisie a nazdáva sa, že je potrebné vykonať transpozíciu tretieho balíka vo všetkých členských štátoch, aby bolo možné realizovať štvrtý balík. Na transpozíciu sa plánuje jeden rok. Rovnako by sa mali posilniť kapacity a právomoci Európskej železničnej agentúry (ERA) ako miesta jednotného kontaktu (one-stop-shop). Agentúra by mala podporovať rozvoj ERTMS a mala by mať k dispozícii informácie od vnútroštátnych agentúr, s ktorými treba definovať vzťahy.

Spravodajkyňa navrhuje v texte viacero zmien s cieľom posilniť v odvetví transparentnosť a právnu istotu a podnietiť investície a podnikateľské úsilie. Z tohto dôvodu navrhuje jeden postup pre vlaky i pre ostatné železničné koľajové vozidlá a zjednodušenie udeľovania osvedčení pre pevné zariadenia, aby pre ne s výnimkou subsystémov traťové riadenie-zabezpečenie platili ustanovenia smernice 2008/57/ES. Ďalším navrhovaným novým prvkom je vytvorenie európskeho registra vozidiel. Vnútroštátne agentúry budú mať na prevedenie údajov do registra dva roky. Spravodajkyňa dostala pri vypracúvaní tejto správy príspevky od desiatok organizácií. Hoci súhlasí s analýzou Komisie, pokiaľ ide o oblasti vyžadujúce si zmenu, navrhuje v mnohých prípadoch odlišné riešenia.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

Ref.: D(2013)65090

Mr Brian SIMPSON

predseda Výboru pre dopravu a cestovný ruch

ASP 13G306

Brussels

Vec:           Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému železníc v Európskej únii (prepracované znenie)

                  (COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci, ktorého som predsedom, preskúmal návrh uvedený vyššie podľa článku 87 o prepracovaní, ktorý je súčasťou rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

V odseku 3 sa uvádza:

Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 156 a 157, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje predložiť pozmeňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu, bezodkladne oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním podľa článku 54 listom informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim návrhom a o tom, či zamýšľa, prípadne nezamýšľa návrh prepracovania stiahnuť.

Na základe stanoviska právnej služby, ktorej zástupcovia sa zúčastnili na schôdzach konzultačnej pracovnej skupiny skúmajúcej návrh na prepracovanie, a v súlade s odporúčaniami spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko sa Výbor pre právne veci domnieva, že predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty.

Okrem toho na základe článku 86 ods. 2 a článku 86 ods. 3 sa Výbor pre právne veci domnieva, že technické úpravy navrhnuté v stanovisku uvedenej pracovnej skupiny boli potrebné na zabezpečenie toho, aby bol návrh v súlade s pravidlami prepracúvania.

Na záver, po diskusii na svojej schôdzi 16. decembra 2013 Výbor pre právne veci jednomyseľne[1] odporúča, aby Výbor pre dopravu a cestovný ruch ako gestorský výbor prikročil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 87.

S pozdravom

Klaus-Heiner LEHNE

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny.

  • [1]  Prítomní boli títo poslanci: Françoise Castex (podpredsedníčka), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (predseda), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (podpredsedníčka), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka.

PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

Príloha

V Bruseli 26. novembra 2013

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému železníc v Európskej únii

COM(2013)30 of 30.1.2013 – 2013/0015(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, stretla sa 21. februára 2013 konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, aby preskúmala okrem iného uvedený návrh predložený Komisiou.

Na tomto stretnutí[1] výsledkom preskúmania návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa prepracúva smernica 2008/57/ES Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Európskej únii, bolo toto jednomyseľné konštatovanie konzultačnej pracovnej skupiny:

1)        Aby bola dôvodová správa v úplnom súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode, malo sa v takomto dokumente presne uviesť, ktoré ustanovenia skoršieho právneho aktu zostávajú v návrhu nezmenené, ako sa uvádza v bode 6 písm. a) bode iii) tejto dohody.

2)        V návrhu textu prepracovaného znenia sa mali sivou farbou, ktorá sa zvyčajne používa na označenie podstatných zmien, zvýrazniť tieto navrhnuté zmeny:

– v prvej citácii nahradenie existujúceho odkazu na článok 156 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva odkazom na články 170 a 171 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

– v úvodnej časti článku 4 ods. 4 vypustenie slov „v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 1“;

– v článku 9 ods. 1 pridanie slov „za interoperabilné“;

– v článku 54 ods. 3 vypustenie existujúceho odkazu na kapitolu IV;

3)        v článku 44 ods. 1 písm. b) výraz „uvedené v odseku 3“ by sa mal upraviť na „uvedené v odseku 2“.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu alebo v tomto stanovisku. Konzultačná pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platného aktu bez zmeny jeho podstaty.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

právny poradca                      právny poradca                      generálny riaditeľ

  • [1]  Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú jazykovú verziu návrhu a pracovala na základe anglického znenia, ktoré bolo pôvodnou jazykovou verziou skúmaného textu.

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (16.10.2013)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému železníc v Európskej únii (prepracované znenie)
(COM(2013)0030 – C7‑0027/2013 – 2013/0015(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod:

Železničný sektor sa v súčasnosti v mnohých členských štátoch dostal do úpadku, hoci potreba prepravy tovaru a osôb neustále rastie a environmentálne a energetické problémy nútia Európu hľadať riešenia v oblasti trvalo udržateľnej dopravy. Tak prečo tento úpadok? Vlak je príliš drahý a nie je v zálohe nič, čím by sa znevýhodnili jeho priami konkurenti: auto, loď alebo lietadlo.

Európska komisia preto 30. januára 2013 predložila svoj 4. železničný balík s cieľom dosiahnuť vytvorenie jednotného európskeho železničného priestoru, a to zvyšovaním hospodárskej súťaže a znižovaním nákladov železničnej dopravy.

Vplyv týchto reforiem na členské štáty, regióny, miestne orgány a subjekty železničného systému, používateľov a občanov bude značný a výbor REGI, zodpovedný za hodnotenie vplyvov ostatných politík Únie na európsku hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, predložil komplexné stanovisko k týmto reformám.

Cieľom prepracovania smernice o interoperabilite železničného systému v Európskej únii je znížiť jeho rozdrobenosť, ako aj náklady na uvedenie vozidiel na trh. Tieto návrhy umožnia zvýšiť interoperabilitu železníc na úrovni EÚ a zachovať optimálnu úroveň bezpečnosti.

Zjednodušenie postupov a technická harmonizácia sú nevyhnutnými podmienkami vytvorenia jednotného európskeho železničného priestoru a otvorenia hospodárskej súťaže v tomto odvetví. Interoperabilita je takisto základnou podmienkou zlepšenia cezhraničnej železničnej dopravy, ktorá je nevyhnutná pre územnú súdržnosť Únie.

Rozdielne vnútroštátne železničné systémy však v sebe stále nosia známky vojnovej histórie Európy. Historicky a dobrovoľne boli zostavené rôznorodým spôsobom tak, aby národné hospodárstva a najmä vnútroštátne územia ochránili pred každou ozbrojenou inváziou zvonka.

Podľa Európskej komisie v súčasnosti existuje v EÚ viac ako 11 000 vnútroštátnych technických pravidiel a pravidiel v oblasti bezpečnosti. Európska železničná agentúra (ďalej len „agentúra“) má v súčasnosti normatívnu zodpovednosť: je zodpovedná za úpravu minimálnych noriem interoperability, aby sa znížilo množstvo vnútroštátnych pravidiel a zabezpečila istá a bezchybná premávka vlakov.

Povolenie na uvedenie vozidiel do prevádzky vydáva každý vnútroštátny bezpečnostný orgán na svojom vnútroštátnom území. Rozdiely sú veľké najmä v tom, ako tieto orgány vykonávajú postupy povoľovania vozidiel a certifikovania v oblasti bezpečnosti. Tento postup je často zdĺhavý a nákladný.

Údaje, ktoré sú k dispozícii, ukazujú, že náklady spojené s postupmi povoľovania dosahujú až 10 % nákladov na lokomotívy na krajinu. Pokiaľ sa využijú v troch členských štátoch, celkové náklady môžu dosahovať približne 30 %.

Návrh Európskej komisie bol kvalifikovaný ako „revolučný“. Komisia chce v skutočnosti zrušiť povolenie na „uvedenie do prevádzky“ a zachovať len pojem „uvedenie na trh“ a nechať zodpovednosť za uvedenie do prevádzky a prevádzkovanie vlaku na železničnom podniku.

Ďalšia inovácia: Komisia chce agentúre k „normatívnej“ zodpovednosti pridať aj „prevádzkovú“ zodpovednosť. Práve agentúra by vydávala „povolenia na uvádzanie na trh“ po tom, ako zozbiera osvedčenia dokazujúce súlad vozidiel.

Návrhy zmien:

Spravodajkyňa víta návrhy Európskej komisie, ktorých cieľom je skutočne zjednodušiť postupy pre žiadateľov a zaviesť skutočne európsky prístup k certifikácii vozidiel.

Navrhované úpravy sa týkajú povolenia na „uvedenie na trh“, ktoré vydáva agentúra a ktoré by platilo v celej Európe. Týmto povolením sa preceňuje schopnosť agentúry nahradiť 27 vnútroštátnych bezpečnostných orgánov, zhrnúť všetky vnútroštátne pravidlá, ktoré ešte existujú, a vykonať potrebné kontroly.

Okrem toho náklady a zodpovednosť za uvedenie do prevádzky, za ktoré zodpovedajú železničné podniky, by boli príliš vysoké a mohli by odradiť nového záujemcu o vstup na trh.

Navrhovaná štruktúra: Pozmeňujúce návrhy sú vo veľkej miere inšpirované kompromisom, ku ktorému dospela Rada 10. júna a ktorý umožňuje nastoliť rovnováhu medzi európskou arbitrážou a vnútroštátnymi znaleckými posudkami. Agentúra je naďalej jednotným miestom pre každé povolenie vozidla. Žiadateľ musí vo svojej žiadosti uviesť „zónu používania“ vozidla. Agentúra vykoná kontrolu súladu technickej špecifikácie interoperability (TSI) a presunie na vnútroštátne bezpečnostné orgány žiadosti o kontrolu technického súladu s vnútroštátnymi pravidlami v „zóne používania“

Orgány majú jeden mesiac na vyžiadanie dodatočného dôkazového materiálu a maximálne 4 mesiace na vypracovanie znaleckého posudku a preskúmanie dokumentácie. Agentúra následne vydá svoje rozhodnutie v závislosti od stanovísk vnútroštátnych bezpečnostných orgánov.

Za vyriešenie prípadného konfliktu medzi agentúrou a vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi je zodpovedná odvolacia rada.

Ostatné úpravy: Spravodajkyňa takisto navrhuje vytvoriť európsky register vozidiel namiesto zachovania 27 vnútroštátnych registrov. Takisto sa uviedlo, že len „podstatné“ zmeny na vozidlách si vyžadujú získanie nového povolenia. Analýza nákladov a výnosov novej TSI sa musí starostlivo prehodnotiť.

Náhradné diely by takisto mali byť predmetom harmonizácie v záujme zosúladenia európskeho trhu. Agentúra musí dohliadať na kontrolu povoľovania systémov ERTMS, aby sa zabezpečila koordinácia zavádzania tohto systému v celej Európe.

Významnou inováciou je možnosť rozšíriť „zónu používania“ na najbližšiu cezhraničnú stanicu bez nutnosti nového postupu, ak sú si železničné systémy podobné.

Prechodné obdobia: Vzhľadom na množstvo práce potrebnej na prispôsobenie, ktorú musí Európska železničná agentúra a vnútroštátne bezpečnostné orgány ešte vykonať, sa navrhuje rozšíriť lehotu na transpozíciu z dvoch na tri roky. Po uplynutí dvoch rokov však musí Komisia predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade o pokroku dosiahnutom agentúrou v záujme vykonávania jej nových úloh.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie , a najmä na jej články 91 ods. 1, 170 a 171 ,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 4 ods. 2 písm. c), článok 91 ods. 1 a články 170 a 171,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) S cieľom umožniť občanom Únie, hospodárskym subjektom , regionálnym a miestnym orgánom mať v plnom rozsahu prospech z výhod vyplývajúcich z vytvorenia priestoru bez vnútorných hraníc je vhodné zlepšiť najmä vzájomné prepojenie a interoperabilitu vnútroštátnych železničných sietí, ako aj prístup k nim, pričom je potrebné zaviesť všetky opatrenia, ktoré by sa ukázali potrebné pre oblasť technickej normalizácie.

(2) S cieľom umožniť občanom Únie, hospodárskym subjektom , regionálnym a miestnym orgánom mať v plnom rozsahu prospech z výhod vyplývajúcich z vytvorenia priestoru bez vnútorných hraníc a z plnenia cieľa územnej súdržnosti je vhodné zlepšiť najmä vzájomné prepojenie a interoperabilitu vnútroštátnych železničných sietí, ako aj prístup k nim, pričom je potrebné zaviesť všetky opatrenia, ktoré by sa ukázali potrebné pre oblasť technickej normalizácie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Z bezpečnostných dôvodov je potrebné vyžadovať , aby sa každému vozidlu uvedenému do prevádzky pridelil identifikačný kód. Vozidlo by sa potom malo zapísať do národného registra vozidiel. Registre by mali byť prístupné pre všetky členské štáty a určité hospodárske subjekty v rámci Únie . Národné registre vozidiel by mali byť z hľadiska formátu údajov zhodné. Preto by mali podliehať spoločným prevádzkovým a technickým špecifikáciám.

(14) Z bezpečnostných dôvodov je potrebné vyžadovať , aby sa každému vozidlu uvedenému do prevádzky pridelil identifikačný kód. Vozidlo by sa potom malo zapísať do európskeho registra vozidiel. Register by mal byť verejný.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Z bezpečnostných dôvodov je potrebné vyžadovať , aby sa každému vozidlu uvedenému do prevádzky pridelil identifikačný kód. Vozidlo by sa potom malo zapísať do národného registra vozidiel. Registre by mali byť prístupné pre všetky členské štáty a určité hospodárske subjekty v rámci Únie . Národné registre vozidiel by mali byť z hľadiska formátu údajov zhodné. Preto by mali podliehať spoločným prevádzkovým a technickým špecifikáciám.

(14) Z bezpečnostných dôvodov je potrebné vyžadovať , aby sa každému vozidlu uvedenému do prevádzky pridelil identifikačný kód. Vozidlo by sa potom malo zapísať do európskeho registra vozidiel. Register by mal byť prístupný v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V tejto smernici sa stanovujú podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa dosiahla interoperabilita systému železníc Únie spôsobom zlučiteľným s ustanoveniami smernice […/…o bezpečnosti systému železníc v rámci Únie] . Tieto podmienky sa vzťahujú na konštrukciu, výstavbu, uvedenie do prevádzky, modernizáciu, obnovu, prevádzku a údržbu častí tohto systému, ako aj na odbornú kvalifikáciu a zdravotné a bezpečnostné podmienky personálu, ktorý sa podieľa na jeho prevádzke a údržbe.

1. V tejto smernici sa stanovujú podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa dosiahla interoperabilita systému železníc Únie spôsobom zlučiteľným s ustanoveniami smernice […/…o bezpečnosti systému železníc v rámci Únie] . Tieto podmienky sa vzťahujú na konštrukciu, výstavbu, uvedenie do prevádzky, modernizáciu, obnovu, prevádzku a údržbu častí tohto systému, ako aj na odbornú kvalifikáciu a zdravotné a bezpečnostné podmienky personálu, ktorý sa podieľa na jeho prevádzke a údržbe. Sledovanie tohto cieľa musí viesť k vymedzeniu optimálnej úrovne technickej harmonizácie a prispievať k postupnému vytváraniu vnútorného trhu so zariadeniami a službami určenými na výstavbu, obnovu, modernizáciu a prevádzku systému železníc v rámci Únie.

Odôvodnenie

Existujúce ciele uvedené v smernici o interoperabilite (súčasný článok 1 ods. 2 písm. b) sa musia zachovať, keďže vymedzujú hlavné usmernenia smernice (optimálna úroveň technickej harmonizácie a postupné vytváranie vnútorného trhu so zariadeniami a službami a prevádzkou).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) siete, ktoré sú funkčne oddelené od zvyšného systému železníc a určené len na miestnu, mestskú alebo prímestskú osobnú dopravu, ako aj železničné podniky, ktoré svoju činnosť vykonávajú len na týchto sieťach.

(b) siete, ktoré sú určené len na miestnu, mestskú alebo prímestskú osobnú dopravu, ako aj železničné podniky, ktoré svoju činnosť vykonávajú len na týchto sieťach.

Odôvodnenie

Požiadavka na funkčné oddelenie je veľmi nejasná. Na jednoznačné určenie železničných tratí, ktoré treba vyňať z rozsahu smernice, postačuje opis „určené len na“.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) „interoperabilita“ znamená schopnosť systému železníc umožniť bezpečný a nerušený pohyb vlakov, ktoré dosahujú požadovanú úroveň výkonnosti pre tieto trate.

(2) „interoperabilita“ znamená schopnosť systému železníc umožniť bezpečný a nerušený pohyb vlakov, ktoré dosahujú požadovanú úroveň výkonnosti pre tieto trate. Táto schopnosť závisí od regulačných, technických a prevádzkových podmienok, ktoré sa musia splniť s cieľom vyhovieť základným požiadavkám.

Odôvodnenie

Táto veta nachádzajúca sa v súčasnom európskom legislatívnom rámci je aj naďalej nevyhnutná, keďže zvyšuje zrozumiteľnosť.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) „modernizácia“ znamená práce na zmene subsystému alebo jeho časti , ktoré vedú k zmene v súbore technickej dokumentácie pripojenom k vyhláseniu ES o overení, ak takýto súbor technickej dokumentácie existuje, a ktoré zlepšujú celkový výkon subsystému;

(12) „modernizácia“ znamená práce na výraznej zmene subsystému alebo jeho časti, vozidla alebo jeho časti, ktoré zlepšujú celkový výkon subsystému; vo všetkých TSI sa vymedzia „výrazné“ zmeny príslušného subsystému alebo vozidla;

Odôvodnenie

V záujme toho, aby nebolo nutné pri každej zmene vydávať nové vyhlásenie ES (vykonáva sa veľa drobných zmien, ktoré majú alebo nemajú vplyv na technickú dokumentáciu), malo by byť v TSI objasnené kritérium "výrazná" zmena, ku ktorej je nutné vystaviť nové vyhlásenie ES.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) „obnova“ znamená práce na výmene subsystému alebo jeho časti, ktoré nemenia celkový výkon subsystému;

(13) (13) „obnova“ znamená práce na výraznej výmene subsystému alebo vozidla alebo ich častí, ktoré nemenia celkový výkon subsystému alebo vozidla; vo všetkých TSI sa vymedzí „výrazná“ obnova príslušného subsystému alebo vozidla;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 39 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39a) „zóna používania“ znamená zónu používania vozidla, tzn. siete alebo trate, alebo skupiny sietí alebo tratí nachádzajúcich sa v jednom alebo viacerých členských štátov, v ktorých má vozidlo jazdiť.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) stanovujú komponenty interoperability a rozhrania, na ktoré sa musia vzťahovať európske špecifikácie vrátane európskych noriem, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie interoperability v systéme železníc;

d) stanovujú komponenty interoperability a rozhrania, na ktoré sa musia vzťahovať európske špecifikácie vrátane európskych noriem, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie interoperability v systéme železníc; to zahŕňa identifikáciu prípadných železničných náhradných dielov, ktoré sa majú normalizovať v súlade s článkom 41 nariadenia o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004;

Odôvodnenie

V každom TSI by sa mal nachádzať zoznam náhradných dielov, ktoré sa majú štandardizovať, aby sa dosiahlo vytvorenie vnútorného trhu so železničnými zariadeniami v súlade s návrhom Komisie v článku 41 nariadenia o Železničnej agentúre Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Pri vytváraní, prijímaní a preskúmaní každej TSI (vrátane základných parametrov) sa zohľadňujú odhadované náklady a prínosy všetkých navrhovaných technických riešení, ako aj ich rozhrania, aby sa tak vytvorili a zaviedli tie najlepšie riešenia. Členské štáty sa zúčastnia na tomto posudzovaní tým, že poskytnú požadované údaje.

Odôvodnenie

Znovu by sa mala zaviesť táto časť súčasnej smernice (príloha I, 4.2). Malo by sa vykonať hodnotenie odhadovaných nákladov a príjmov všetkých navrhovaných technických riešení pre každú technickú špecifikáciu interoperability, a to s cieľom zaviesť tie najlepšie riešenia, najmä v prospech miestnych a regionálnych orgánov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Člen siete zastupujúcich orgánov môže požiadať o stanoviská k nedostatkom TSI prostredníctvom Komisie. Komisia informuje žiadateľa o svojom rozhodnutí a zdôvodní svoje prípadné zamietnutie.

Odôvodnenie

Železničné subjekty sú často prvé, ktoré zistia problémy v TSI, a preto by mali mať možnosť požiadať Komisiu o zozbieranie názorov o zistených nedostatkoch v rámci TSI.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Úloha notifikovaného orgánu posudzovania zhody zodpovedného za overenie subsystému ES sa začína v etape konštrukčného návrhu a zahŕňa celé obdobie trvania výrobného procesu až po etapu prijatia, pred uvedením subsystémov do prevádzky. Môže zahŕňať aj overenie rozhraní príslušného subsystému vo vzťahu k systému, do ktorého sa integroval, na základe dostupných informácií v príslušnej TSI a registroch uvedených v článkoch 44 a 45.

2. Úloha notifikovaného orgánu posudzovania zhody zodpovedného za overenie subsystému ES sa začína v etape konštrukčného návrhu a zahŕňa celé obdobie trvania výrobného procesu až po etapu prijatia, pred uvedením subsystémov do prevádzky. Zahŕňa aj overenie rozhraní príslušného subsystému vo vzťahu k systému, do ktorého sa integroval, na základe dostupných informácií v príslušnej TSI a registroch uvedených v článkoch 44 a 45.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zahrnúť aj rozhrania, ako je to v prípade súčasnej smernice.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý národný bezpečnostný orgán povoľuje uvádzanie do prevádzky tých subsystémov energia a infraštruktúra, ktoré sú umiestnené alebo prevádzkované na území jeho členského štátu.

Každý vnútroštátny bezpečnostný orgán povoľuje uvádzanie do prevádzky tých subsystémov energia a infraštruktúra, ktoré sú umiestnené alebo prevádzkované na území jeho členského štátu. V prípade pozemných zariadení ERTMS konzultuje vnútroštátny bezpečnostný orgán Európsku železničnú radu, ktorá je rozhodovacím orgánom. V prípade ostatných pevných zariadení je rozhodovacím orgánom vnútroštátny bezpečnostný orgán.

Odôvodnenie

Je jasnejšie priamo odkazovať na „pozemné zariadenia ERTMS“. Každý vnútroštátny bezpečnostný orgán musí udeliť povolenia zaviesť všetky vnútroštátne pevné zariadenia. Agentúra musí udeliť povolenia týkajúce sa pozemných zariadení ERTMS s cieľom zaručiť koordinovaný prístup k ERTMS.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Povolenie na uvedenie vozidla na trh sa vydáva na základe súboru dokumentácie vozidla alebo typu vozidla, ktorý predloží žiadateľ, vrátane dokladu o:

 

a) uvedení mobilných subsystémov tvoriacich vozidlo podľa článku 19 na trh;

 

b) technickej kompatibilite subsystémov uvedených v písmene a) v rámci vozidla stanovenej na základe príslušných TSI, vnútroštátnych predpisov a registrov;

 

c) bezpečnej integrácii subsystémov uvedených v písmene a) v rámci vozidla stanovenej na základe príslušných TSI, vnútroštátnych predpisov a spoločných bezpečnostných metód stanovených v článku 6 smernice .../... [o bezpečnosti systému železníc v rámci Únie].

 

d) technickej kompatibilite vozidla so sieťou zóny uvedenej v odseku 1a, ktorá je stanovená na základe TSI a príslušných vnútroštátnych predpisov, ako aj bezpečnostných metód vymedzených v článku 6 smernice.../... [o bezpečnosti systému železníc v rámci Únie].

 

Vždy, keď sa vyžadujú testy na získanie písomného dôkazu o technickej kompatibilite uvedenej v odseku 1b písm. b)a písm. d), príslušné vnútroštátne bezpečnostné orgány môžu žiadateľovi vydať dočasné povolenia s cieľom použiť vozidlo na praktické overenia na sieti. Manažér infraštruktúry spolu so žiadateľom vykoná všetko pre to, aby zabezpečil, že sa skúšky uskutočnia do troch mesiacov od prijatia žiadosti žiadateľa. Vnútroštátny bezpečnostný orgán prípadne príjme potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že sa testy môžu uskutočniť v stanovenej lehote.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Rozhodnutia o udelení povolení na uvedenie vozidla na trh vydáva agentúra. Tieto povolenia potvrdzujú hodnoty parametrov dôležité na kontrolu technickej kompatibility medzi vozidlom a pevnými zariadeniami, ako sa uvádza v TSI. Povolenie na uvedenie vozidla na trh obsahuje aj informácie o súlade vozidla s príslušnými TSI a uvádzajú sa v ňom národné predpisy týkajúce sa týchto parametrov.

2. Rozhodnutia o udelení povolení na uvedenie vozidla na trh vydáva agentúra. Toto povolenie zahŕňa:

 

a) povolenie na komercializáciu. Toto povolenie platí vo všetkých členských štátoch a umožňuje obchodné transakcie po celej Európe.

 

b) povolenie na používanie vozidiel v zóne uvedenej v odseku 1a. Toto povolenie potvrdzuje hodnoty parametrov dôležité na kontrolu technickej kompatibility medzi vozidlom a pevnými zariadeniami v príslušnej zóne, ako sa uvádza v TSI. Povolenie na uvedenie vozidla na trh obsahuje aj informácie o súlade vozidla s príslušnými TSI a uvádzajú sa v ňom národné predpisy týkajúce sa týchto parametrov.

 

(c) podmienky používania vozidla a iné obmedzenia.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. S cieľom vydať tieto povolenia agentúra by mala:

 

a) vyhodnotiť prvky dokumentácie uvedené v odseku 1b písm. a), b) a c) s cieľom overiť úplnosť, primeranosť a súlad dokumentácie vo vzťahu k príslušnej TSI;

 

b) konzultovať príslušné vnútroštátne bezpečnostné orgány podľa zóny používania ustanovenej na hodnotenie dokumentácie s cieľom overiť jej úplnosť, primeranosť a súlad vo vzťahu k odseku 1b písm. d) a aspekty uvedené v odseku 1b písm. a), b) a c), pokiaľ ide o relevantné vnútroštátne predpisy.

 

V rámci týchto hodnotení a v prípade dôvodnej pochybnosti môže agentúra alebo vnútroštátne bezpečnostné orgány požiadať o vykonanie skúšok na tejto sieti. S cieľom umožniť tieto testy môžu príslušné vnútroštátne bezpečnostné orgány vydať žiadateľovi dočasné povolenia s cieľom použiť vozidlo na skúšky na sieti. Manažér infraštruktúry musí vynaložiť všetko potrebné úsilie a zabezpečiť, aby sa takáto skúška konala do troch mesiacov od podania žiadosti agentúry alebo vnútroštátneho bezpečnostného orgánu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Do jedného mesiaca od prijatia žiadosti musí agentúra informovať žiadateľa o kompletnosti jeho dokumentácie alebo ho požiadať, aby v primeranej lehote doplnil relevantné informácie. Pokiaľ ide o úplnosť, primeranosť a súlad dokumentácie, agentúra môže takisto vyhodnotiť aspekty uvedené v odseku 1b písm. d).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c. Agentúra pred prijatím rozhodnutia o vydaní povolenia o uvedení vozidiel na trh plne zohľadní hodnotenia podľa odseku 2a. Agentúra vydá povolenie alebo informuje žiadateľa o negatívnom rozhodnutí a uvedie dôvody vo vopred stanovenej primeranej lehote, avšak v každom prípade do štyroch mesiacov od prijatia všetkých relevantných informácií.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2d. Agentúra preberá plnú zodpovednosť za vydané povolenia. Preto v prípade súdneho vyšetrovania týkajúceho sa agentúry alebo jej zamestnancov musí agentúra plne spolupracovať s príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2 e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2e. Pokiaľ agentúra nesúhlasí s negatívnym hodnotení jedného alebo viacerých vnútroštátnych bezpečnostných orgánov v súlade s odsekom 2a písm. b), informuje tento orgán alebo orgány, pričom uvedenie dôvody svojho nesúhlasu.

 

Agentúra a vnútroštátny bezpečnostný orgán alebo orgány spolupracujú s cieľom dosiahnuť hodnotenie prijateľné pre všetkých. V prípade potreby, ak o tom rozhodne agentúra a vnútroštátny bezpečnostný orgán alebo orgány, môže sa do tohto procesu začleniť aj žiadateľ. Ak sa do 15 dní po tom, čo agentúra informovala vnútroštátny bezpečnostný orgán alebo orgány o svojom nesúhlase, neprijme žiadne riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre všetkých, agentúra vydá konečné rozhodnutie, ak vnútroštátny bezpečnostný orgán alebo orgány nezaslali vec na arbitráž odvolacej rade vytvorenej podľa článku 51 nariadenia (EÚ) č.... /.... [nariadenie o agentúre]. Odvolacia rada rozhodne o potvrdení návrhu rozhodnutia agentúry do 15 dní od prijatia žiadosti orgánu alebo orgánov vnútroštátnej bezpečnosti.

 

Ak odvolacia rada súhlasí s agentúrou, agentúra môže bezodkladne prijať svoje rozhodnutie.

 

Ak odvolacia rada súhlasí s negatívnym hodnotením vnútroštátneho bezpečnostného orgánu, agentúra vydá povolenie na jednu oblasť používania a vylúči časti siete, ktoré dostali negatívne hodnotenie.

 

Pokiaľ agentúra nesúhlasí s pozitívnym hodnotením jedného alebo viacerých vnútroštátnych bezpečnostných orgánov v súlade s odsekom 2a písm. b), informuje tento orgán alebo orgány, pričom uvedenie dôvody svojho nesúhlasu. Agentúra a vnútroštátny bezpečnostný orgán alebo orgány spolupracujú s cieľom dosiahnuť hodnotenie prijateľné pre všetkých. V prípade potreby, ak o tom rozhodne agentúra a vnútroštátny bezpečnostný orgán alebo orgány, môže sa do toho procesu zahrnúť aj žiadateľ. Ak sa do 15 dní po tom, čo agentúra informovala vnútroštátny bezpečnostný orgán alebo orgány o svojom nesúhlase, neprijme žiadne riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre všetkých, agentúra vydá konečné rozhodnutie.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Povolenie na uvedenie vozidla na trh sa vydáva na základe súboru dokumentácie vozidla alebo typu vozidla, ktorý predloží žiadateľ, vrátane dokladu o:

vypúšťa sa

(i) uvedení mobilných subsystémov tvoriacich vozidlo podľa článku 19 na trh;

 

(j) technickej kompatibilite subsystémov uvedených v písmene a) v rámci vozidla stanovenej na základe príslušných TSI, národných predpisov a registrov;

 

(k) bezpečnej integrácii subsystémov uvedených v písmene a) v rámci vozidla stanovenej na základe príslušných TSI, národných predpisov a spoločných bezpečnostných metód stanovených v článku 6 smernice .../... [o bezpečnosti systému železníc v rámci Únie].

 

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra prijíma rozhodnutia uvedené v odseku 2 v primeranej, vopred určenej lehote a v každom prípade do štyroch mesiacov od doručenia všetkých príslušných informácií. Tieto povolenia sú platné vo všetkých členských štátoch.

Agentúra prijíma rozhodnutia uvedené v odseku 2 v primeranej, vopred určenej lehote a v každom prípade do štyroch mesiacov od doručenia všetkých príslušných informácií a do piatich mesiacov v prípade arbitráže.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra poskytuje podrobné pokyny na získanie povolenia na uvedenie vozidla na trh. Žiadateľom sa bezplatne poskytujú pokyny k žiadosti, v ktorých sú uvedené a vysvetlené požiadavky týkajúce sa povolení na uvedenie vozidla na trh a ktoré obsahujú zoznam požadovaných dokumentov. Národné bezpečnostné orgány spolupracujú pri šírení týchto informácií s agentúrou.

Agentúra poskytuje podrobné pokyny na získanie povolenia na uvedenie vozidla na trh. Žiadateľom sa bezplatne poskytujú pokyny k žiadosti, v ktorých sú uvedené a vysvetlené požiadavky týkajúce sa povolení na uvedenie vozidla na trh a ktoré obsahujú zoznam požadovaných dokumentov. Vnútroštátne bezpečnostné orgány spolupracujú pri šírení týchto informácií s agentúrou.

 

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme najneskôr dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice podrobné pravidlá o postupe udeľovania povolení vrátane:

 

a) podrobných usmernení pre žiadateľov, v ktorých sa opíšu a vysvetlia požiadavky týkajúce sa povolenia na uvedenie vozidla na trh, a zoznamu požadovaných dokumentov;

 

b) procesných podmienok postupu povoľovania, ako je obsah a lehoty pre každú fázu procesu;

 

c) kritérií hodnotenia dokumentácie k žiadosti.

 

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Agentúra môže vydávať povolenia na uvedenie vozidla na trh pre sériu vozidiel. Tieto povolenia sú platné vo všetkých členských štátoch.

6. Agentúra môže vydávať povolenia na uvedenie vozidla na trh pre sériu vozidiel. Tieto povolenia sú platné vo všetkých členských štátoch, v ktorých má byť vozidlo uvedené na trh, a v celej relevantnej zóne používania uvedenej v odseku 1a.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. V prípade negatívnej odpovede od agentúry môže žiadateľ požiadať agentúru o opätovné preskúmanie rozhodnutia do jedného mesiaca od prijatia negatívnej odpovede. Po prijatí žiadosti má agentúra jeden mesiac, aby svoje rozhodnutie potvrdila alebo zrušila.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 8 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. V prípade obnovy alebo modernizácie existujúcich vozidiel, ktoré už majú povolenie na uvedenie vozidla na trh:

8. V prípade výraznej obnovy alebo modernizácie existujúcich vozidiel, ktoré už majú povolenie na uvedenie vozidla na trh, ak môžu plánované práce negatívne ovplyvniť celkovú úroveň bezpečnosti príslušného subsystému; alebo si také rozhodnutie vyžadujú príslušné TSI:

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a. V každom prípade je po konzultácii s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi povolenie rovnako platné bez nutnosti rozšírenia zóny používania aj na vozidlá pohybujúce sa v susedných členských štátoch s podobnými charakteristikami siete, ak sú stanice v blízkosti hraníc. Táto konzultácia sa môže vykonať individuálne alebo vo forme cezhraničnej dohody medzi vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 9 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť žiadateľa sa môže do povolenia na uvedenie vozidla na trh zahrnúť jasný údaj o sieťach alebo tratiach alebo skupinách sietí alebo tratí, na ktorých môže železničný podnik uviesť takéto vozidlo do prevádzky bez ďalších overení, kontrol alebo skúšok týkajúcich sa technickej kompatibility medzi vozidlom a týmito sieťami alebo traťami. V takom prípade žiadateľ začlení do svojej žiadosti dôkaz o technickej kompatibilite vozidla s príslušnými sieťami alebo traťami.

Do povolenia na uvedenie vozidla na trh sa zahrnie jasný údaj o sieťach alebo tratiach alebo skupinách sietí alebo tratí, na ktorých môže železničný podnik uviesť takéto vozidlo do prevádzky bez ďalších overení, kontrol alebo skúšok týkajúcich sa technickej kompatibility medzi vozidlom a týmito sieťami alebo traťami. Tento údaj sa môže rozšíriť aj na iné siete alebo trasy na žiadosť pôvodného alebo iného žiadateľa po vydaní príslušného povolenia na uvedenie na trh.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) a 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na účely prvého pododseku môže železničný podnik vykonať testy v spolupráci s manažérom infraštruktúry.

 

Manažér infraštruktúry spolu so žiadateľom vykoná všetko pre to, aby zabezpečil, aby sa skúšky uskutočnili do troch mesiacov od prijatia žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Železničné podniky oznamujú svoje rozhodnutia týkajúce sa uvedenia vozidiel do prevádzky agentúre, manažérovi infraštruktúry a dotknutému národnému bezpečnostnému orgánu. Tieto rozhodnutia sa zaznamenávajú v národných registroch vozidiel uvedených v článku 43.

2. Železničné podniky oznamujú svoje rozhodnutia týkajúce sa uvedenia vozidiel do prevádzky agentúre, manažérovi infraštruktúry a dotknutému vnútroštátnemu bezpečnostnému orgánu. Tieto rozhodnutia sa zaznamenávajú v registri vozidiel uvedenom v článku 43.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V prípade obnovy alebo modernizácie existujúcich vozidiel je potrebné nové vyhlásenie ES o overení v zmysle článku 15 ods. 4. Okrem toho sa od železničného podniku vyžaduje nové rozhodnutie o uvedení týchto vozidiel do prevádzky v prípade, keď:

vypúšťa sa

(n) plánované práce môžu mať negatívny vplyv na celkovú úroveň bezpečnosti príslušného subsystému alebo

 

(o) si to vyžadujú príslušné TSI.

 

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Všetky vozidlá uvedené do prevádzky v systéme železníc Únie sú označené európskym číslom vozidla (EČV) prideleným národným bezpečnostným orgánom kompetentným pre dotknuté územie pred prvým uvedením vozidla do prevádzky .

1. Všetky vozidlá uvedené do prevádzky v systéme železníc Únie sú označené európskym číslom vozidla (EČV) prideleným agentúrou pri vydaní povolenia.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Železničný podnik, ktorý prevádzkuje vozidlo, zabezpečuje, aby bolo toto vozidlo označené prideleným EČV.

2. Držiteľ registrácie zabezpečí, aby vozidlo malo správne európske číslo vozidla. Železničný podnik, ktorý prevádzkuje vozidlo, kontroluje registráciu vozidla.

Odôvodnenie

Európske číslo vozidla by mala vydať agentúra pri udeľovaní povolenia. Železničný podnik nemá žiadny prostriedok na to, aby kontroloval európske číslo vozidla, ktoré patrí danému vozidlu. Tieto informácie má len držiteľ registrácie (t. j. prevádzkovateľ alebo majiteľ vozidla).

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 43 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Národné registre vozidiel

Európsky register vozidiel

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát vedie register vozidiel, ktoré sú uvedené do prevádzky na jeho území. Register spĺňa tieto kritériá:

1. Agentúra vedie register všetkých vozidiel, ktoré sú uvedené do prevádzky v Únii. Register spĺňa tieto kritériá:

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) aktualizuje ho orgán nezávislý od ktoréhokoľvek železničného podniku;

(b) aktualizuje ho agentúra;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) je prístupný národným bezpečnostným orgánom a vyšetrovacím orgánom určeným v článkoch 16 a 21 smernice […/…o bezpečnosti systému železníc v rámci Únie] ; register musí byť na základe každej legitímnej žiadosti prístupný aj regulačným orgánom určeným v článkoch 55 a 56 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012 , ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor , agentúre, železničným podnikom a manažérom infraštruktúry, ako aj osobám alebo organizáciám, ktoré vozidlá registrujú alebo sú určené v registri.

(c) je verejne prístupný;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme spoločné špecifikácie týkajúce sa obsahu, formátu údajov, funkčnej a technickej štruktúry, prevádzkového režimu vrátane opatrení na výmenu údajov a pravidiel vkladania a prezerania údajov, pokiaľ ide o národné registre vozidiel. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 3.

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme spoločné špecifikácie týkajúce sa obsahu, formátu údajov, funkčnej a technickej štruktúry, prevádzkového režimu vrátane opatrení na výmenu údajov a pravidiel vkladania a prezerania údajov, pokiaľ ide o európsky register vozidiel. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Držiteľ registrácie bezodkladne nahlási akúkoľvek zmenu údajov zapísaných do národného registra vozidiel, zničenie vozidla alebo svoje rozhodnutie zrušiť registráciu vozidla národnému bezpečnostnému orgánu členského štátu, v ktorom bolo vozidlo uvedené do prevádzky .

3. Držiteľ registrácie bezodkladne nahlási agentúre akúkoľvek zmenu údajov zadaných do európskeho registra vozidiel, zničenie vozidla alebo svoje rozhodnutie zrušiť registráciu vozidla.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Vnútroštátne registre vozidiel sa začlenia do európskeho registra vozidiel najneskôr dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví formát tohto typu dokumentu. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 44 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Pri každom vozidle musí register obsahovať minimálne tieto informácie:

 

a) európske číslo vozidla;

 

b) odkazy na vyhlásenie ES o overení a vydávajúci orgán;

 

c) odkazy na európsky register povolení na uvedenie typov vozidiel na trh uvedený v článku 44;

 

d) identifikačné údaje prevádzkovateľa vozidla;

 

e) obmedzenia týkajúce sa použitia vozidla;

 

f) subjekt zodpovedný za údržbu.

 

V prípade, že agentúra vydá, obnoví, zmení, preruší alebo zruší povolenie o uvedení vozidla do prevádzky, bezodkladne aktualizuje register.

Odôvodnenie

Obsah európskeho registra vozidiel by sa mal vyjasniť tak, aby obsahoval informácie týkajúce sa vozidla s cieľom zefektívniť a podporiť obchodné a prevádzkové potreby používateľov. Treba, aby agentúra bezodkladne aktualizovala register, aby bol nápomocný.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Raz za tri roky a prvýkrát tri roky po uverejnení tejto smernice Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku zaznamenanom v oblasti dosiahnutia interoperability systému železníc. Súčasťou tejto správy je aj analýza prípadov uvedených v článku 7 a uplatňovania kapitoly V .

1. Raz za tri roky a prvýkrát tri roky po uverejnení tejto smernice Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku zaznamenanom v oblasti dosiahnutia interoperability systému železníc. Súčasťou tejto správy je aj analýza prípadov uvedených v článku 7 a uplatňovania kapitoly V . V závislosti od výsledkov správy Komisia navrhne zlepšenia a opatrenia na posilnenie úlohy agentúry pri zavádzaní interoperability.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 50 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Dva roky po zverejnení tejto smernice a po konzultácii s rozličnými zainteresovanými stranami Komisia podá správu Európskemu parlamentu a Rade o fungovaní európskej agentúry a pokroku pri vykonávaní jej nových úloh.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 51 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty môžu naďalej uplatňovať ustanovenia uvedené v kapitole V smernice 2008/57/ES do [dva roky po dátume nadobudnutia účinnosti].

1. Členské štáty môžu naďalej uplatňovať ustanovenia uvedené v kapitole V smernice 2008/57/ES do [tri roky po dátume nadobudnutia účinnosti].

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 54 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1, článkom 2, článkom 7 ods. 1 až 4, článkom 11 ods. 1, článkom 13, článkom 14 ods. 1 až 7, článkom 15 ods. 1 až 6, článkami 17 až 21, článkom 22 ods. 3 až 7, článkami 23 až 36, článkom 37 ods. 2, článkom 38, článkom 39, článkami 41 až 43, článkom 45 ods. 1 až 5, článkom 51 a s prílohami I až III najneskôr do [dva roky po dátume nadobudnutia účinnosti] . Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou. Tabuľky zhody sú potrebné, aby umožnili všetkým dotknutým subjektom jasne identifikovať príslušné ustanovenia uplatniteľné na vnútroštátnej úrovni na vykonávanie tejto smernice.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1, článkom 2, článkom 7 ods. 1 až 4, článkom 11 ods. 1, článkom 13, článkom 14 ods. 1 až 7, článkom 15 ods. 1 až 6, článkami 17 až 21, článkom 22 ods. 3 až 7, článkami 23 až 36, článkom 37 ods. 2, článkom 38, článkom 39, článkami 41 až 43, článkom 45 ods. 1 až 5, článkom 51 a s prílohami I až III najneskôr do [tri roky po dátume nadobudnutia účinnosti] . Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou. Tabuľky zhody sú potrebné, aby umožnili všetkým dotknutým subjektom jasne identifikovať príslušné ustanovenia uplatniteľné na vnútroštátnej úrovni na vykonávanie tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 55 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Smernica 2008/57/ES zmenená a doplnená smernicami uvedenými v časti A prílohy IV sa zrušuje s účinnosťou od [dva roky po dátume nadobudnutia účinnosti] bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt uvedených v časti B prílohy IV na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva .

Smernica 2008/57/ES zmenená a doplnená smernicami uvedenými v časti A prílohy IV sa zrušuje s účinnosťou od [tri roky po dátume nadobudnutia účinnosti] bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt uvedených v časti B prílohy IV na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva .

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 56 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Články 3 až 10, článok 11 ods. 2, 3 a 4, článok 12 a článok 16 sa uplatňujú od [dva roky po dátume nadobudnutia účinnosti].

Články 3 až 10, článok 11 ods. 2, 3 a 4, článok 12 a článok 16 sa uplatňujú od [tri roky po dátume nadobudnutia účinnosti].

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. MONITOROVANIE NÁKLADOV

 

Analýza nákladov a prínosov navrhovaných opatrení zohľadní okrem iného aj tieto prvky:

 

– náklady na navrhované opatrenie,

 

– prínosy rozšírenia rozsahu pôsobnosti na osobitné podkategórie sietí a vozidiel pre interoperabilitu,

 

– zníženie kapitálových nákladov a výdajov z dôvodu úspor z rozsahu a lepšieho používania vozidiel,

 

– zníženie investičných nákladov a nákladov na prevádzku/údržbu z dôvodu väčšej hospodárskej súťaže medzi konštruktérmi a spoločnosťami zabezpečujúcimi údržbu,

 

– environmentálne prínosy v dôsledku technických zlepšení železničného systému,

 

– zvýšenie bezpečnosti používania.

 

V tomto hodnotení sa okrem iného uvedie možný vplyv na všetkých prevádzkovateľov a zainteresované hospodárske subjekty vrátane miestnych a regionálnych orgánov.

POSTUP

Názov

Interoperabilita systému železníc v Európskej únii (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

7.2.2013

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

19.2.2013

Dátum prijatia

14.10.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Edvard Kožušník

POSTUP

Názov

Interoperabilita systému železníc v Európskej únii (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD)

Dátum predloženia v EP

30.1.2013

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

7.2.2013

IMCO

7.2.2013

REGI

7.2.2013

JURI

7.2.2013

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

20.2.2013

IMCO

20.2.2013

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Izaskun Bilbao Barandica

14.3.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.7.2013

14.10.2013

 

 

Dátum prijatia

17.12.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Phil Bennion, Jean-Jacob Bicep, Spyros Danellis, Zita Gurmai, Alfreds Rubiks, Geoffrey Van Orden, Sabine Wils, Karim Zéribi

Dátum predloženia

16.1.2014