IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 o otvaranju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika

16.1.2014 - (COM(2013)0028 – C7‑0024/2013 – 2013/0028(COD)) - ***I

Odbor za promet i turizam
Izvjestitelj: Mathieu Grosch


Postupak : 2013/0028(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0034/2014

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 o otvaranju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika

(COM(2013)0028 – C7‑0024/2013 – 2013/0028(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0028),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0024/2013),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir obrazložena stajališta, koja su u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i razmjernosti, predložili litavski Parlament, luksemburški zastupnički dom, prvi i drugi dom nizozemskog Parlamenta, austrijsko savezno vijeće (Bundesrat), švedski Parlament, u kojima tvrde da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i Odbora za regionalni razvoj (A7-0034/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman 1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Tijekom posljednjeg desetljeća rast željezničkog putničkog prijevoza nije bio dovoljan za povećanje njegova udjela u ukupnom prijevozu u usporedbi s cestovnim i zračnim prijevozom. Udio željezničkog prijevoza putnika u Europskoj uniji od 6 % ostao je više ili manje stabilan. Usluge željezničkog prijevoza putnika nisu držale korak s potrebama koje su se mijenjale u pogledu raspoloživosti i kvalitete.

(1) Tijekom posljednjeg desetljeća rast željezničkog putničkog prijevoza nije bio dovoljan za povećanje njegova udjela u ukupnom prijevozu u usporedbi s cestovnim i zračnim prijevozom. Udio željezničkog prijevoza putnika u Europskoj uniji od 6 % ostao je više ili manje stabilan. Usluge željezničkog prijevoza putnika nisu držale korak s razvojem drugih načina prijevoza u pogledu raspoloživosti, cijene i kvalitete. Imajući to na umu nužno je izvući sve relevantne pouke iz pristupa koji je Unija zauzela tijekom triju prethodnih reformi željeznica.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Željeznički prijevoz ima značajnu društvenu i ekološku ulogu i značajnu ulogu u pogledu planiranja mobilnosti te može bitno povećati svoj ukupni udio u europskom prijevozu putnika. U tom pogledu ulaganje u istraživanje kao i u infrastrukturu te željeznička vozila može znatno doprinijeti novom rastu te na taj način potaknuti zapošljavanje izravno u željezničkom sektoru te neizravno povećanjem mobilnosti zaposlenika drugih sektora. Željeznički prijevoz može izrasti u značajnu i modernu industrijsku granu Unije ako se države članice usuglase oko pojačane suradnje.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Kako bi se putnicima osiguralo pružanje usluge visoke kvalitete uz istovremeno ostvarivanje ciljeva politike putničkog prijevoza, prava slobodnog pristupa trebala bi biti pravilo i trebalo bi ih usklađivati , između ostalog, s obaveznim javnim nadmetanjem za ugovore o javnim uslugama.

Justification

Open access operations are based solely on commercial results and passengers satisfaction thus can at best deliver high service quality

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b) Izravno sklapanje ugovora o obavljanju javnih usluga trebalo bi biti ograničeno na posebne situacije do kojih dođe, kao što je rizik od prekida pružanja usluga te bi stoga trebalo biti vremenski ograničeno.

Justification

Directly awarded contract should be the exception and not the rule

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Komisija je u Bijeloj knjizi o prometnoj politici od 28. ožujka 2011. objavila svoju namjeru za ostvarenje unutarnjeg tržišta u željezničkom prijevozu, čime se željezničkim poduzećima iz Unije omogućuje pružanje svih vrsta usluga željezničkog prijevoza bez nepotrebnih tehničkih i administrativnih prepreka.

(3) Komisija je u Bijeloj knjizi o prometnoj politici od 28. ožujka 2011. objavila svoju namjeru za ostvarenje unutarnjeg tržišta u željezničkom prijevozu, čime se željezničkim poduzećima iz Unije omogućuje pružanje svih vrsta usluga željezničkog prijevoza bez nepotrebnih tehničkih i administrativnih prepreka. Kako bi se taj cilj lakše ostvario, potrebno je osmisliti aktualnu reformu s obzirom na modele željezničkog prijevoza koji su se pokazali učinkovitima u Uniji.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Trebala bi se poboljšati kvaliteta usluga javnog prijevoza putnika i ojačati njihova učinkovitost, istodobno održavajući postojeće usluge javnog prijevoza putnika koje funkcioniraju učinkovito.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b) Dovršetak otvaranja željezničkog tržišta Unije trebalo bi smatrati ključnim kako bi željeznice mogle postati vjerodostojna alternativa drugim oblicima prijevoza u smislu cijene i kvalitete.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3c) Bitno je da nadležna tijela imaju središnju ulogu u organizaciji usluga javnog prijevoza putnika. Ta tijela snose odgovornost za planiranje usluga javnog prijevoza putnika, uključujući odgovornost za utvrđivanje dionica koje će se odrediti za otvoreni pristup ili dodijeliti ugovorima o obavljanju javnih usluga te odgovornost za utvrđivanje načina dodjele. Nadalje, ona bi trebala obrazložiti činjenicu da se ciljevi održivosti, učinkovitosti i kvalitete mogu ostvariti samo primjenom načina sklapanja ugovora koji su sama izabrala te bi to obrazloženje trebala objaviti.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Kad nadležna tijela organiziraju usluge domaćeg prijevoza putnika, trebaju osigurati da su obveze obavljanja javnih usluga te zemljopisno područje primjene ugovora o obavljanju javnih usluga primjereni, potrebni i razmjerni za postizanje ciljeva politike javnog prijevoza putnika na svojem teritoriju. Ta politika trebala bi biti utvrđena u nacrtima javnog prijevoza i ostaviti prostor za tržišna prijevozna rješenja. Postupak utvrđivanja nacrta javnog prijevoza i obveza obavljanja javnih usluga trebao bi biti transparentan relevantnim zainteresiranim subjektima i potencijalnim novim sudionicima na tržištu.

(4) Kad nadležna tijela organiziraju usluge domaćeg prijevoza putnika, trebaju osigurati da su obveze obavljanja javnih usluga te zemljopisno područje primjene ugovora o obavljanju javnih usluga primjereni, potrebni i razmjerni za postizanje ciljeva politike javnog prijevoza putnika na njihovu teritoriju. Ta politika trebala bi biti utvrđena u održivim nacrtima javnog prijevoza, ostavljajući prostor za tržišna rješenja prijevoza. Postupak utvrđivanja nacrta javnog prijevoza i obveza obavljanja javnih usluga trebao bi biti transparentan relevantnim zainteresiranim subjektima, uključujući potencijalne nove sudionike na tržištu.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Kako bi se osiguralo pouzdano financiranje za postizanje ciljeva iz nacrta javnog prijevoza, nadležna tijela moraju tako oblikovati obveze obavljanja javnih usluga da se ciljevi javnog prijevoza mogu postići na troškovno učinkovit način, uzimajući u obzir naknadu za neto financijski učinak obavljanja tih usluga, te osigurati dugoročnu financijsku održivost javnog prijevoza organiziranog u okviru ugovora o obavljanju javnih usluga.

(5) Kako bi se osiguralo pouzdano financiranje za postizanje ciljeva iz održivih nacrta javnog prijevoza, nadležna tijela moraju tako oblikovati obveze obavljanja javnih usluga da se ciljevi javnog prijevoza mogu ostvariti na visokokvalitetan i troškovno učinkovit način, uzimajući u obzir naknadu za neto financijski učinak obavljanja tih usluga, te osigurati dugoročnu financijsku održivost javnog prijevoza organiziranog u okviru ugovora o obavljanju javnih usluga. To uključuje sprečavanje previsokih i preniskih naknada uzrokovanih sadržajem obveza obavljanja javnih usluga ili neispunjavanjem financijskih obveza od strane nadležnog tijela.

 

Obveze obavljanja javnih usluga mogu uključivati mreže u kojima se neke usluge mogu obavljati uz primjerenu dobit bez financijske naknade; uključivanje takvih usluga u područje primjene obveza obavljanja javnih usluga ne smije dovesti do plaćanja naknada čiji iznos premašuje iznos potreban za pružanje cijelog niza mrežnih usluga.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Treba utvrditi najveći godišnji opseg ugovora o obavljanju javnih usluga za željeznički prijevoz putnika kako bi se olakšalo tržišno natjecanje za takve ugovore te istovremeno nadležnim tijelima dopustila određena fleksibilnost radi optimiranja opsega u skladu s gospodarskim i operativnim aspektima.

(7) Treba utvrditi najveći godišnji opseg ugovora o obavljanju javnih usluga za željeznički prijevoz putnika na način kojim se olakšava tržišno natjecanje između malih ponuđača, novih sudionika na tržištu i postojećih operatera za takve ugovore te istovremeno nadležnim tijelima dopušta određena fleksibilnost radi optimiranja opsega u skladu s gospodarskim i operativnim aspektima.

Justification

The volume of a public contract should be set in a way that will encourage new entrant and smaller bidders to participate in the tender procedure

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Kako bi se olakšala priprema javnih natječaja i time pojačalo tržišno natjecanje, nadležna tijela trebaju osigurati da svi pružatelji javih usluga koji su zainteresirani za podnošenje ponuda dobiju određene informacije o uslugama prijevoza i infrastrukturi koje obuhvaća ugovor o obavljanju javnih usluga.

(8) Kako bi se olakšala priprema javnih natječaja i time pojačalo tržišno natjecanje, nadležna tijela trebaju osigurati da, štiteći poslovne tajne, svi operateri javih usluga koji su zainteresirani za podnošenje takvih ponuda dobiju određene informacije o uslugama prijevoza i infrastrukturi koje obuhvaća ugovor o obavljanju javnih usluga koji ne dopušta da se smatra da ih nadležno tijelo diskriminira u odnosu na druge sudionike u natječaju.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) Načelo uzajamnosti važno je sredstvo za borbu protiv narušavanja tržišnog natjecanja. To načelo ne bi se trebalo primjenjivati samo na države članice nego i na poduzetnike iz trećih zemalja koji žele sudjelovati u postupcima nabave u Uniji.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Uspostavom unutarnjeg tržišta za usluge željezničkog prijevoza putnika zahtijevaju se zajednička pravila o konkurentnom javnom nadmetanju za ugovore o obavljanju javnih usluga u tom sektoru, koja bi se trebala na usklađen način primjenjivati u svim državama članicama.

(10) Uspostava unutarnjeg tržišta za usluge željezničkog prijevoza putnika zahtijeva zajednička pravila o konkurentskom javnom nadmetanju za ugovore o obavljanju javnih usluga u tom sektoru koja bi se trebala na usklađen način primjenjivati u svim državama članicama, uzimajući u obzir specifične okolnosti svake države.

 

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Kako bi se osiguralo pošteno javno nadmetanje i spriječila zlouporaba naknade, trebalo bi se primjenjivati načelo uzajamnosti. Poduzeća s kojima su sklopljeni ugovori o obavljanju javnih usluga u postupku izravnog sklapanja ugovora ne bi trebala sudjelovati u postupcima nabave za ugovore o obavljanju javnih usluga.

Justification

Undertakings should not exploit advantages which they may have gained through a direct award procedure to distort competition. It should still be possible to employ direct award procedures, but the undertakings concerned should then be banned from taking part in other procurement procedures.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Radi stvaranja okvirnih uvjeta kojima će se omogućiti da društvo potpuno iskoristi dobrobiti učinkovitog otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika važno je da države članice osiguraju primjerenu razinu socijalne zaštite za djelatnike pružatelja javnih usluga.

(11) Radi stvaranja okvirnih uvjeta kojima će se omogućiti da društvo potpuno iskoristi dobrobiti učinkovitog otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika važno je da države članice osiguraju:

 

(a) primjerenu razinu socijalne zaštite za djelatnike operatera javnih usluga;

 

(b) minimalnu razinu usluge tijekom štrajkova u javnom prijevozu.

Justification

Services provided under a public service contract are financed with public money. To make sure passengers can always rely on those services, Member States have to ensure a minimum level of service during strikes.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uredba (EZ) br. 1370/2007 mijenja se kako slijedi:

Ne dovodeći u pitanje pravo Unije o javnoj nabavi [Direktiva..., još nije objavljena], Uredba (EZ) br. 1370/2007 mijenja se kako slijedi:

Justification

This revision of Regulation (EC) No. 1370/2007 may not impede on the general public procurement law of the Union.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1. – podtočka -a (nova)

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

„(aa) „javni željeznički prijevoz putnika” znači javni prijevoz putnika željeznicom i ne uključuje druge vrste prijevoza putnika tračnicama, kao što su podzemna željeznica, tramvaji ili, ako tako odluče države članice, sustavi tramvaj-vlak;”;

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„(c) „lokalno nadležno tijeloˮ znači svako nadležno tijelo čije zemljopisno područje nadležnosti nije cijela država i koje pokriva potrebe za prijevozom u urbanoj aglomeraciji ili ruralnom području;ˮ

„(c) „lokalno nadležno tijeloˮ znači svako nadležno tijelo čije zemljopisno područje nadležnosti nije cijela država i koje pokriva potrebe za prijevozom, između ostalog, u urbanoj aglomeraciji i/ili ruralnom području ili regiji, uključujući na prekograničnoj razini;”;

Justification

This amendment is necessary for clarification purposes, as there is currently no European definition of ‘urban agglomerations’ or ‘rural areas’.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Opseg obveza obavljanja javnih usluga isključuje sve usluge javnog prijevoza koje prelaze ono što je potrebno za postizanje učinka na lokalnu, regionalnu ili podnacionalnu mrežu.

 

„Opseg obveza obavljanja javnih usluga obuhvaća sve usluge javnog prijevoza koje su nužne, između ostalog, za postizanje učinka na gospodarsku, tehničku ili zemljopisnu mrežu na lokalnoj, regionalnoj ili podnacionalnoj razini. Takvi učinci mreže proizlaze iz integracije usluga prijevoza koja javni prijevoz čini privlačnijim za putnike i učinkovitijim za sektor javnog prijevoza. Učinci mreže mogu se postići uslugama kojima se ostvaruje rentabilnost i uslugama kojima se ona ne ostvaruje te na različitim razinama, zemljopisnoj razini, razini voznog reda vlakova ili razini cijena”.

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izrada nacrta javnog prijevoza i obveza obavljanja javnih usluga

Nacrti multimodalnog i održivog javnog prijevoza i obveza obavljanja javnih usluga

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Nadležna tijela utvrđuju i redovno ažuriraju nacrte javnog prijevoza putnika kojima se obuhvaćaju svi relevantni načini prijevoza za područje u njihovoj nadležnosti. Tim nacrtima javnog prijevoza određuju se ciljevi politike javnog prijevoza i sredstva za njihovu provedbu, a uključuju sve relevantne načine prijevoza za područje u njihovoj nadležnosti. Uključuju najmanje:

1. Nadležna tijela utvrđuju i redovno ažuriraju višegodišnje nacrte multimodalnog javnog prijevoza putnika kojima se obuhvaćaju svi relevantni načini prijevoza za područje u njihovoj nadležnosti. Tim nacrtima javnog prijevoza određuju se ciljevi politike javnog prijevoza i sredstva za njihovu provedbu, a uključuju sve relevantne načine prijevoza za područje u njihovoj nadležnosti, promičući time socijalnu i teritorijalnu koheziju. Ti će se nacrti moći sastojati od informacija o nacrtima javnog prijevoza koje već postoje u javnom sektoru. Ako već postoje međuregionalne usluge, uzimaju se u obzir. Ti nacrti obuhvaćaju najmanje:

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) temeljne uvjete koje mora ispuniti ponuda javnog prijevoza, kao što su dostupnost, teritorijalna povezivost, sigurnost, modalna i intermodalna međusobna povezanost na glavnim spojnim čvorištima te značajke ponude kao što su vrijeme djelovanja, učestalost usluga i najmanji stupanj uporabe kapaciteta;

(b) temeljne zahtjeve koje mora ispuniti ponuda javnog prijevoza, uključujući, između ostalog, pristupačnost za osobe s invaliditetom te modalnu i intermodalnu povezanost na glavnim spojnim čvorištima;

Justification

The requirements for these transport plans should not go beyond what is necessary. Detailed requirements should remain at the discretion of the competent authority in accordance with the principle of subsidiarity.

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 1. – podstavak 1. – točka b a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) za javni željeznički prijevoz putnika, kriterije učinkovitosti, uključujući, između ostalog, udio javnog prijevoza, točnost, ekonomičnost, učestalost usluga, zadovoljstvo korisnika i kvalitetu željezničkih vozila;

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 1. – podstavak 1. – točka c.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) standarde kvalitete povezane s pitanjima kao što su značajke opreme stajališta i željezničkih vozila, točnost i pouzdanost, čistoća, služba i informacije za korisnike, obrada i rješavanje pritužbi, nadzor kvalitete usluga;

(c) standarde kvalitete i sigurnosti te aspekte kontrole u pogledu željezničkih vozila, infrastrukture i usluga, uključujući informiranje;

Justification

The requirements for these transport plans should not go beyond what is necessary. Detailed requirements should remain at the discretion of the competent authority in accordance with the principle of subsidiarity.

Amandman  26

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 1. – podstavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) načela tarifne politike;

(d) načela tarifne politike, kao što je primjena socijalnih cijena;

Amandman  27

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 1. – podstavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) operativne zahtjeve kao što je prijevoz bicikala, upravljanje prometom, plan intervencije u slučaju poremećaja.

(e) važeća pravila u vezi s pravima putnika, socijalnim uvjetima i uvjetima rada te sa zaštitom okoliša i utvrđivanjem ciljeva zaštite okoliša.

Amandman  28

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri izradi nacrta javnog prijevoza nadležna tijela posebno poštuju važeća pravila u vezi s pravima putnika te socijalnom zaštitom, zaštitom na području zapošljavanja i zaštitom okoliša.

Briše se.

Justification

These aspects are already included in Article 2a(1)(e) to give them greater importance, so they can be deleted here.

Amandman  29

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležna tijela donose i objavljuju nacrte javnog prijevoza nakon savjetovanja s relevantnim zainteresiranim subjektima. Za potrebe ove Uredbe relevantni zainteresirani subjekti, koje treba uzeti u obzir, su barem operateri prijevoza, upravitelji infrastrukture, po potrebi, te organizacije koje zastupaju putnike i zaposlenike.

Nadležna tijela donose nacrte javnog prijevoza nakon savjetovanja s relevantnim zainteresiranim subjektima, uključujući barem prijevozne operatere, upravitelje infrastrukture te organizacije koje zastupaju putnike i zaposlenike, i te nacrte objavljuju.

Amandman  30

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 3. – podstavak 1. – točka b.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) trebaju biti primjereni za postizanje ciljeva nacrta javnog prijevoza;

(b) primjereni su za postizanje ciljeva iz nacrta javnog prijevoza, odnosno njima se utvrđuje postupak sklapanja ugovora u pogledu standarda kvalitete koje treba postići te primjerenih sredstava kako bi se postigli ciljevi iz nacrta javnog prijevoza;

Justification

Necessary clarification of the term ‘appropriate’.

Amandman  31

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 3. – podstavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) ne smiju prekoračiti okvire koji su neophodni i proporcionalni za postizanje ciljeva iz nacrta javnog prijevoza.

(c) neophodni su i proporcionalni za postizanje ciljeva iz nacrta javnog prijevoza te se njima u pogledu javnog željezničkog prijevoza putnika uzima u obzir Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća1.

 

____________

 

Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (SL L 343, 14.12.2012., str. 32.).

Amandman  32

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri ocjeni primjerenosti iz točke (b) uzima se u obzir je li javna intervencija u obavljanju prijevoza putnika primjereno sredstvo za postizanje ciljeva iz nacrta javnog prijevoza.

Briše se.

Justification

The explanation regarding appropriateness was already included in Article 2a(3)(b), so it can be deleted here.

Amandman  33

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 3. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a javni željeznički prijevoz putnika pri ocjeni nužnosti i proporcionalnosti iz točke (c) uzimaju se u obzir usluge prijevoza iz članka 10. stavka 2. Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (preinačene) te sve informacije koje su na raspolaganju upraviteljima infrastrukture i regulatornim tijelima u skladu s prvom rečenicom članka 38. stavka 4. te Direktive.

Briše se.

Justification

The content of this subparagraph was included in Article 2a(3)(c).

Amandman  34

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Specifikacijama obveza obavljanja javnih usluga i s njima povezanih naknada neto financijskog učinka obveza obavljanja javnih usluga:

Specifikacije obveza obavljanja javnih usluga i s njima povezana naknada neto financijskog učinka obveza obavljanja javnih usluga troškovno učinkovit način postižu ciljeve iz nacrta javnog prijevoza i dugoročno financijski osiguravaju obavljanje javnog prijevoza putnika.

(a) postižu ciljeve iz nacrta javnog prijevoza na troškovno najučinkovitiji način;

 

(b) dugoročno financijski podupiru obavljanje javnog prijevoza putnika u skladu sa zahtjevima utvrđenim u nacrtu javnog prijevoza.

 

Justification

The amendment is easier to read.

Amandman  35

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 5. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

O tim se specifikacijama nadležno tijelo na primjeren način savjetuje s relevantnim dionicima, na primjer najmanje s prijevoznicima, po potrebi upraviteljima infrastrukture i organizacijama koje predstavljaju putnike i zaposlenike, te uzima u obzir njihova stajališta.

O tim se specifikacijama nadležno tijelo savjetuje s relevantnim dionicima, na primjer s prijevoznim operaterima, upraviteljima infrastrukture i organizacijama koje predstavljaju putnike i zaposlenike, te uzima u obzir njihova stajališta.

Justification

The competent authorities should carry out a consultation which includes representative passenger associations and employee organisations and not just consult them if appropriate.

Amandman  36

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 6. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) sukladnost ocjenjivanja i postupka iz ovog članka osigurava regulatorno tijelo iz članka 55. Direktive 2012/34/EU, također na vlastitu inicijativu.

(a) sukladnost ocjenjivanja i postupka iz ovog članka osigurava regulatorno tijelo iz članka 55. Direktive 2012/34/EU na zahtjev bilo kojeg zainteresiranog subjekta;

Amandman  37

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 6. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) najveći godišnji opseg ugovora o obavljanju javnih usluga izražen u vlak-kilometrima određuje se višom od sljedećih vrijednosti: deset milijuna vlak-kilometara ili trećina ukupnog opsega nacionalnog javnog prijevoza putnika, koji se izvode u skladu s ugovorom o obavljanju javnih usluga.

(b) minimalni broj ugovora o obavljanju javnih usluga za željeznički prijevoz u određenoj državi članici je:

 

– jedan, u slučaju da nacionalni tržišni opseg željezničkog prijevoza putnika obuhvaćen ugovorima o obavljanju javne usluge iznosi do 20 milijuna vlak-kilometara;

 

– dva, u slučaju da nacionalni tržišni opseg željezničkog prijevoza putnika obuhvaćen ugovorima o obavljanju javne usluge iznosi više od 20 i do 100 milijuna vlak-kilometara, pod uvjetom da vrijednost jednog ugovora ne premašuje 75 % ukupnog tržišnog opsega obuhvaćenog ugovorima o obavljanju javnih usluga;

 

– tri, u slučaju da nacionalni tržišni opseg željezničkog prijevoza putnika obuhvaćen ugovorima o obavljanju javne usluge iznosi više od 100 i do 200 milijuna vlak-kilometara, pod uvjetom da vrijednost jednog ugovora ne premašuje 65 % ukupnog tržišnog opsega obuhvaćenog ugovorima o obavljanju javnih usluga;

 

– četiri, u slučaju da nacionalni tržišni opseg željezničkog prijevoza putnika obuhvaćen ugovorima o obavljanju javne usluge iznosi više od 200 milijuna vlak-kilometara, pod uvjetom da vrijednost jednog ugovora ne premašuje 50 % ukupnog tržišnog opsega obuhvaćenog ugovorima o obavljanju javnih usluga.

Amandman  38

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 6. – točka c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c) Nadležno tijelo utvrđuje dionice koje se dodjeljuju u okviru ugovora o obavljanju javnih usluga u skladu s Direktivom 2012/34/EU.

Amandman  39

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„(a) jasno određuju obveze obavljanja javnih usluga utvrđenih člankom 2. točkom (e) i člankom 2.a kojih se pružatelj javnih usluga treba pridržavati, kao i dotična zemljopisna područja;ˮ

„(a) jasno određuju obveze obavljanja javnih usluga utvrđenih člankom 2. točkom (e) i člankom 2.a kojih se operater javnih usluga treba pridržavati te dotične prometne mreže i traže od operatera usluga da nadležnom tijelu stave na raspolaganje sve informacije značajne za sklapanje ugovora o obavljanju javnih usluga, uz obvezu čuvanja poslovne tajne;”;

 

Justification

It is necessary to ensure that the competent authority receives all key information from the operator in order to draw up the service contracts.

Amandman  40

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka b – posljednja rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„U slučaju ugovora o obavljanju javnih usluga koji nisu sklopljeni u skladu s člankom 5. stavkom 3. ovi se parametri utvrđuju tako da plaćanje naknade ne smije premašiti iznos potreban za pokrivanje neto financijskog učinka na troškove koji su nastali i prihoda koji su ostvareni ispunjavanjem obveza obavljanja javnih usluga, uzimajući u obzir s tim povezani prihod koji je operater javnih usluga zadržao i razumnu dobit;

„U slučaju ugovora o obavljanju javnih usluga koji nisu sklopljeni u skladu s člankom 5. stavkom 3. ti se parametri utvrđuju tako naknada ne premašuje iznos niti je manja od iznosa potrebnog za pokrivanje neto financijskog učinka na troškove koji su nastali i prihoda koji su ostvareni ispunjavanjem obveza obavljanja javnih usluga, uzimajući u obzir s tim povezani prihod koji je operater javnih usluga zadržao i razumnu dobit;ˮ;

Amandman  41

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka bb (nova)

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 4. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(bb) Stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5. Ne dovodeći u pitanje nacionalno pravo i pravo Zajednice, uključujući kolektivne ugovore između socijalnih partnera, nadležna tijela mogu od odabranog operatera javne usluge zahtijevati da radnicima koji su prethodno zaposleni radi pružanja usluge dodijeli prava koja bi imali da je postojao prijenos u smislu Direktive 2001/23/EZ. Ako nadležna tijela zahtijevaju da se operateri javnih usluga usklade s određenim društvenim standardima, dotični radnici moraju biti navedeni u natječajnoj dokumentaciji i u ugovorima o pružanju javnih usluga, te na transparentan način moraju biti prikazana njihova ugovorna prava i uvjeti pod kojima se oni smatraju povezanima s dotičnim uslugama.

Ne dovodeći u pitanje nacionalno pravo i pravo Unije, uključujući reprezentativne kolektivne ugovore između socijalnih partnera, nadležna tijela od odabranog operatera javne usluge zahtijevaju da radnicima osiguraju radne uvjete na temelju obvezujućih nacionalnih, regionalnih ili lokalnih socijalnih standarda i/ili da primijene obvezan prijelaz osoblja u slučaju promjene operatera. Kad se takvi prijelazi dogode, radnicima koje je prethodno zaposlio prijašnji operater radi pružanja usluga osiguravaju se jednaka prava koja bi imali da je postojao prijelaz u smislu Direktive 2001/23/EZ. Ako nadležna tijela zahtijevaju da se operateri javnih usluga usklade s određenim društvenim standardima, u ponudama za nadmetanje i ugovorima o javnim uslugama navode se dotični radnici i transparentno navode pojedinosti njihovih ugovornih prava i uvjeta pod kojima se zaposlenici smatraju povezanima s uslugama.”;

This amendment seeks to amend a provision within the existing act – Article 4(5) – that was not set out in full in the Commission proposal

Amandman  42

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 4. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako nadležna tijela u skladu s nacionalnim pravom od operatera javnih usluga zahtijevaju da ispunjavaju određene standarde kvalitete i socijalne standarde ili utvrđuju socijalne kriterije i kriterije kvalitete, ti se standardi i kriteriji uključuju u ponude za nadmetanje i ugovore o obavljanju javnih usluga.

6. U skladu s nacionalnim pravom nadležna tijela određuju obvezujuću kvalitetu i socijalne standarde, utvrđuju odgovarajuće socijalne i kvalitativne kriterije, uključujući obvezu operatera koji obavljaju javne usluge da postupaju u skladu s primjenjivim reprezentativnim kolektivnim ugovorima i osiguraju dostojne uvjete zaposlenja i radne uvjete, uključujući ih ili upućujući na njih u dokumentaciji za javno nadmetanje i u ugovorima o obavljanju javnih usluga, bez obzira na postupak sklapanja ugovora.”;

Amandman  43

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka d

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 4. – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

"8. Svim zainteresiranim stranama nadležna tijela stavljaju na raspolaganje relevantne informacije za pripremu ponude u okviru konkurentnog postupka nadmetanja. One uključuju informacije o zahtjevima potražnji, cijenama karata, troškovima i prihodima povezanima s javnim prijevozom putnika na koji se odnosi javno nadmetanje te detalje o specifikacijama infrastrukture koja je značajna za prometovanje traženih vozila ili željezničkih vozila, čime im se omogućuje da pripreme nacrt poslovnih planova utemeljen na detaljnim informacijama. Upravitelji željezničke infrastrukture podupiru nadležna tijela pri utvrđivanju svih relevantnih specifikacija infrastrukture. Neispunjavanje gore utvrđenih odredaba podliježe pravnoj reviziji iz članka 5. stavka 7.

8. Svim zainteresiranim stranama nadležna tijela stavljaju na raspolaganje relevantne informacije za pripremu ponude u okviru konkurentskog postupka nadmetanja, uz obvezu čuvanja poslovne tajne. One uključuju informacije o zahtjevima potražnji, cijenama karata, troškovima i prihodima povezanima s javnim prijevozom putnika na koji se odnosi javno nadmetanje te detalje o specifikacijama infrastrukture koja je značajna za prometovanje traženih vozila ili željezničkih vozila, čime im se omogućuje da pripreme nacrt poslovnih planova utemeljen na detaljnim informacijama. Upravitelji željezničke infrastrukture podupiru nadležna tijela pri utvrđivanju svih relevantnih specifikacija infrastrukture. Neispunjavanje utvrđenih odredaba podliježe pravnoj reviziji iz članka 5. stavka 7.”.

Amandman  44

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4. – podtočka -a (nova)

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a) umeće se sljedeći stavak:

 

1a. Svako nadležno tijelo, bilo to zasebno tijelo ili skupina tijela, koje uključuje više od jedne države članice, može sklapati ugovore o obavljanju javnih usluga u skladu s pravilima utvrđenima u ovoj Uredbi.

Amandman  45

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4. – podtočka -aa (nova)

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5. – stavak 2. – točka d

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-aa) Točka (d) stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

(d) ne postoji li lokalno nadležno tijelo, točke (a), (b) i (c) primjenjuju se na državno tijelo u korist zemljopisnog područja koje ne obuhvaća čitavu državu, pod uvjetom da unutarnji operater ne sudjeluje u konkurentskim nadmetanjima vezanim uz pružanje usluga javnog prijevoza putnika i organiziranim izvan područja za koje je dodijeljen ugovor o javnim uslugama;

(d) ne postoji li lokalno nadležno tijelo, točke (a), (b) i (c) primjenjuju se na državno tijelo pod uvjetom da unutarnji operater ne sudjeluje u konkurentskim nadmetanjima povezanima s pružanjem usluga javnog prijevoza putnika i organiziranim izvan područja za koje je dodijeljen ugovor o obavljanju javnih usluga;

This amendment seeks to amend a provision within the existing act – Article 5(2)(d) – that was not set out in full in the Commission proposal.

Amandman  46

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4. – podtočka ab (nova)

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-ab) Umeće se sljedeći stavak:

 

3a. Do kraja prijelaznog razdoblja iz članka 8. stavka 2. države članice i, ako to dopušta nacionalno pravo, nadležna tijela mogu isključiti iz postupaka konkurentskog nadmetanja koje u skladu sa stavkom 3. ovoga članka organiziraju na svojem teritoriju svakog željezničkog prijevoznika ili operatera ili podružnicu koje izravno ili neizravno kontroliraju željeznički prijevoznici ili njihova holding društva ako se ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

 

(a) željeznički prijevoznik koji obavlja kontrolu ima dozvolu ili holding društvo koje obavlja kontrolu ima poslovni nastan u državi članici u kojoj nadležnim tijelima nije dopušteno sklapanje ugovora o obavljanju javnih usluga u postupcima konkurentskog nadmetanja, ili

 

(b) Željeznički prijevoznik i njegove podružnice imaju koristi od izravno sklopljenih ugovora o obavljanju javnih usluga željezničkog prijevoza čiji je udio u smislu vrijednosti veći od 50 % ukupne vrijednosti svih ugovora o obavljanju javnih usluga željezničkog prijevoza sklopljenih s tim željezničkim prijevoznikom i njegovim podružnicama.

 

Za potrebe ovog stavka kontrola znači sva prava, ugovori ili sva druga sredstva koja, odvojeno ili zajedno i uzimajući u obzir sve relevantne činjenične ili pravne okolnosti, pružaju mogućnost odlučujućeg utjecaja na određeno poduzeće, a posebno:

 

 

(a) vlasništvom ili pravom korištenja cjelokupne ili dijela imovine određenog poduzeća;

 

(b) pravom ili ugovorom koji omogućuju prevladavajući utjecaj na sastav, glasovanje ili odlučivanje tijela tog poduzeća.

 

Nadležno tijelo može iz konkurentskog javnog nadmetanja isključiti sve operatere ili poduzeća koja su pod izravnom ili neizravnom kontrolom jedne ili više pravnih ili fizičkih osoba registriranih u trećoj zemlji ili trećim zemljama, osim ako ta zemlja ili te zemlje poduzimaju mjere koje omogućuju sklapanje ugovora u postupku konkurentskog nadmetanja sa željezničkim prijevoznikom koji ima dozvolu u državi članici.

Amandman  47

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5. – stavak 4. – podstavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) ako imaju namjeru godišnje napraviti manje od 300 000 kilometara usluga javnog prijevoza putnika ili manje od 150.000 kilometara u slučaju kad je ugovorom o obavljanju javnih usluga obuhvaćen javni željeznički prijevoz.

(b) ako imaju namjeru godišnje napraviti manje od 300 000 kilometara usluga javnog prijevoza putnika ili manje od 500 000 kilometara u slučaju kad je ugovorom o obavljanju javnih usluga obuhvaćen javni željeznički prijevoz.

Justification

The threshold proposed by the Commission does not correspond to the amount expressed in euros in Article 5(4)(a), so the change made here must correspond to the average ticket prices. Furthermore, the competent authorities should provide proof based on economy, efficiency and quality objectives.

Amandman  48

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju da se ugovor o obavljanju javnih usluga izravno sklopi s malim ili srednjim poduzetnikom koji posluje s najviše 23 vozila, ove granične vrijednosti mogu se povisiti do prosječne godišnje vrijednosti, procijenjene na manje od 2 000 000 EUR, ili na manje od 600 000 prevezenih kilometara usluga javnog prijevoza putnika godišnje.

U slučaju da se ugovor o obavljanju javnih usluga izravno sklopi s malim ili srednjim poduzetnikom koji posluje s najviše 23 vozila, te granične vrijednosti mogu se povisiti do prosječne godišnje vrijednosti, procijenjene na manje od 2 000 000 EUR, ili na manje od 600 000 prevezenih kilometara usluga u javnom prijevozu putnika godišnje.

Justification

The ceiling of 23 road vehicles laid down in the regulation seems arbitrary, as it is not consistent with the Commission's current definition of an SMU (Recommendation 2003/361/EC).

Amandman  49

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4. – podtočka aa (nova)

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

Stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5. U slučaju prekida usluga ili neposrednog rizika takve situacije, nadležno tijelo može poduzeti hitne mjere. Ova hitna mjera treba imati oblik izravne dodjele ili formalnog ugovora za produljenje usluga o obavljanju javnih usluga ili zahtjev za pružanjem određenih obaveza javnih usluga. Operater koji obavlja javne usluge treba imati pravo žalbe na odluku nametanja pružanja određenih obveza javnih usluga. Sklapanje ili produljenje ugovora o javnim uslugama izvanrednom mjerom odnosno nametanje takvog ugovora ne smije biti dulje od dvije godine.

5. U slučaju prekida usluga ili neposrednog rizika od takve situacije nadležno tijelo može poduzeti hitnu mjeru. Hitna situacija može uključivati nesposobnost nadležnog tijela za pravovremeno pokretanje postupka nadmetanja za ugovor o obavljanju javnih usluga i/ili pravovremeno sklapanje tog ugovora s operaterom.”

This amendment seeks to amend a provision within the existing act – Article 5(5) – that was not referred to in the Commission proposal.

Justification

It is proposed to include a new exception to the principle of competitive tendering procedure in case where too many contracts expire at the same time in a Member States. In such a case the competent authorities of the Member State may not have the administrative capacity to properly prepare different procedures at the same time. On top of that railway operators may not be able to prepare more than a certain number of bids at the same time.

Amandman  50

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

Stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Nadležna tijela mogu odlučiti da, radi povećanja tržišnog natjecanja između željezničkih prijevoznika, ugovore za javni željeznički prijevoz putnika kojima je obuhvaćena ista mreža ili skupina trasa sklope s različitim željezničkim prijevoznicima. U tu svrhu nadležna tijela mogu prije početka postupka nadmetanja ograničiti broj ugovora koje će sklopiti s istim željezničkim prijevoznikom.ˮ

6. U skladu s Direktivom 2012/34/EU i osim ako je to zabranjeno nacionalnim pravom ta nadležna tijela koja su zadužena za donošenje nacrta javnog prijevoza iz članka 2.a mogu odlučiti izravno sklopiti ugovore o obavljanju usluga javnog željezničkog prijevoza putnika pod sljedećim uvjetima:

 

(a) nacrt javnog prijevoza sadrži zahtjeve koji se primjenjuju tijekom cijelog trajanja ugovora i odnose se na sljedeće:

 

– porast broja putnika,

 

– točnost usluga,

 

– ekonomičnost u smislu produktivnosti kapitala,

 

– učestalost željezničkih operacija,

 

– zadovoljstvo korisnika,

 

– kvalitetu željezničkih vozila.

 

(b) nadležno tijelo najkasnije 18 mjeseci prije početka ugovora objavljuje način postupanja u skladu sa zahtjevima iz točke (a) izravnim sklapanjem ugovora o obavljanju javnih usluga te redovito ocjenjuje ispunjavanje tih zahtjeva u godišnjem izvješću iz članka 7. stavka 1. Ako zainteresirani željeznički operater ili prijevoznik podnese žalbu u pogledu izravnog sklapanja ugovora, regulatorno tijelo ocjenjuje razloge koje je navelo nadležno tijelo i donosi odluku najkasnije dva mjeseca nakon podnošenja žalbe. Regulatorno tijelo može postupati i na vlastitu inicijativu.

 

(c) regulatorno tijelo najkasnije 24 mjeseca prije isteka tekućeg ugovora ocjenjuje jesu li ispunjeni zahtjevi utvrđeni u točki (a) članku 5. stavku 6. i procijenjeni u skladu s člankom 7. stavkom 1. Nadležno tijelo dostavlja regulatornom tijelu sve podatke potrebne za ocjenjivanje.

 

Ako regulatorno tijelo zaključi da zahtjevi utvrđeni u točki (a) članka 5. stavka 6. nisu ispunjeni, bez odgađanja obvezuje nadležno tijelo da sklopi novi ugovor o obavljanju javnih usluga u skladu s člankom 5. stavkom 3. Odluka neovisnog regulatornog tijela obvezujuća je i odmah primjenjiva.

 

Odstupajući od članka 4. stavka 3. trajanje takvih ugovora ne premašuje devet godina.

 

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 9.a u kojima se detaljno navode zahtjevi utvrđeni u točki (a) članka 5. stavka 6.”.

Amandman  51

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U skladu s pravilima o državnim potporama države članice poduzimaju potrebne mjere da bi osigurale učinkovit i nediskriminirajući pristup odgovarajućim željezničkim vozilima za javni željeznički prijevoz putnika operaterima koji žele pružati usluge javnog željezničkog prijevoza putnika na temelju ugovora o obavljanju javnih usluga.

1. U skladu s pravilima o državnim potporama nadležna tijela poduzimaju potrebne mjere da bi osigurala učinkovite i nediskriminirajuće uvjete pristupa odgovarajućim željezničkim vozilima za javni željeznički prijevoz putnika operaterima koji žele pružati usluge javnog željezničkog prijevoza putnika na temelju ugovora o obavljanju javnih usluga.

Amandman  52

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5.a – stavak 2. – podstavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležno tijelo može ispuniti zahtjev iz prvog podstavka na jedan od sljedećih načina:

Nadležno tijelo može ispuniti zahtjev iz prvog podstavka na različite načine kojima se olakšava ekonomija opsega, kao što su:

Justification

The ways of acquiring rolling stock should be conducive to economies of scale.

Amandman  53

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5.a – stavak 2. – podstavak 2. − točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) kupovinom željezničkih vozila koja se upotrebljavaju za izvršavanje ugovora o obavljanju javnih usluga da bi ih stavili na raspolaganje izabranom pružatelju javnih usluga po tržišnoj cijeni ili kao dio ugovora o obavljanju javnih usluga u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b), člankom 6. i, ako je primjenjivo, s Prilogom,

(a) kupovinom po tržišnoj cijeni željezničkih vozila koja se upotrebljavaju za izvršavanje ugovora o obavljanju javnih usluga da bi ih stavili na raspolaganje izabranom operateru javnih usluga po tržišnoj cijeni ili kao dio ugovora o obavljanju javnih usluga u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b), člankom 6. i, ako je primjenjivo, s Prilogom,

Justification

The main concern is to ensure equal access and to remove rolling stock access barriers. In this context, it is important that these support measures are not taken into consideration into the award mechanism. The cost of the needed support measures applicable to one applicant shall not be an element of the choice of the competent authority when awarding a public service contract. Indeed there is a need to ensure full neutrality of these support measures in terms, for example, of call for tender. Whatever the bidders need as support measures, it shall not be considered in the assessment of the bids and the choice of the competent authority. The competent authority should also be able to determine the viability of the support measures chosen before the execution of the new PSO contract. Market price should be the basis of this cost assessment in order to avoid any competition distortion.

Amandman  54

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5.a – stavak 2. – podstavak 2. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) suradnjom sa susjednim lokalnim tijelima radi stvaranja većeg voznog parka željezničkih vozila.

Amandman  55

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5.a – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučajevima iz točaka (b) i (c) nadležno tijelo ima pravo tražiti od pružatelja javnih usluga da po isteku ugovora o obavljanju javnih usluga prenese željeznička vozila na novog operatera s kojim je sklopljen ugovor. Nadležno tijelo može obvezati novog operatera javnog prijevoza da preuzme željeznička vozila. Prijenos se obavlja po tržišnim cijenama.

3. U slučajevima iz točaka (b) i (c) drugog podstavka stavka 2. nadležno tijelo ima pravo tražiti od operatera javnih usluga da po isteku ugovora o obavljanju javnih usluga prenese željeznička vozila na novog operatera s kojim je sklopljen ugovor. Nadležno tijelo može obvezati novog operatera javnog prijevoza da preuzme željeznička vozila. Prijenos se obavlja po tržišnim cijenama.

Amandman  56

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ako su željeznička vozila prenesena na novog operatera javnog prijevoza, u dokumentaciji o nadmetanju nadležno tijelo objavljuje detaljne informacije o trošku održavanja željezničkih vozila i njihovu fizičkom stanju.

4. Ako su željeznička vozila prenesena na novog operatera javnog prijevoza, u dokumentaciji o nadmetanju nadležno tijelo objavljuje detaljne informacije o trošku održavanja željezničkih vozila i njihovu fizičkom stanju.

Amandman  57

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija do [18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe] donosi mjere kojima se utvrđuju detalji postupka koji treba slijediti za primjenu stavaka 2. i 3. ovog članka. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 9.a stavka 2.

Briše se.

Justification

Regulation (EC) No 1370/2007 constitutes a lex specialis as regards State aid, allowing public passenger transport services to be treated as an exception to the general State aid rules. Implementation of the arrangement proposed in Amendments 21 to 23 does not require prior implementing acts. There is therefore no need to refer measures to the Commission.

Amandman  58

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 7. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„1. Svako nadležno tijelo jednom godišnje objavljuje skupno izvješće o obvezama obavljanja javnih usluga za koje je ono odgovorno, datumu početka i trajanju ugovora o obavljanju javnih usluga, odabranim pružateljima javnih usluga, plaćenim naknadama i isključivim pravima koja su uz naknadu dodijeljena tim pružateljima javnih usluga. U ovom izvješću pravi se razlika između autobusnog i željezničkog prijevoza, omogućuje nadzor i ocjenjivanje obavljanja, kvalitete i financiranja mreže javnog prijevoza i, po potrebi, ono daje podatke o prirodi i opsegu svih dodijeljenih isključivih prava. Države članice olakšavaju središnji pristup tim izvješćima, na primjer na zajedničkoj internetskoj stranici.ˮ

„1. Svako nadležno tijelo jednom godišnje objavljuje skupno izvješće o obvezama obavljanja javnih usluga za koje je ono odgovorno, datumu početka i trajanju ugovora o obavljanju javnih usluga, odabranim operaterima javnih usluga, plaćenim naknadama i isključivim pravima koja su uz naknadu dodijeljena tim operaterima javnih usluga. U izvješću se ocjenjuje sukladnost i određuju svi pokazatelji usluge prijevoza, uključujući točnost, pouzdanost, čistoću, zadovoljstvo korisnika izmjereno javnom anketom i najmanja stopa korištenja kapaciteta. U ovom izvješću pravi se razlika između autobusnog i željezničkog prijevoza, omogućuje nadzor i ocjenjivanje obavljanja, kvalitete i financiranja mreže javnog prijevoza te se po potrebi navode podaci o prirodi i opsegu svih dodijeljenih isključivih prava. Države članice olakšavaju središnji pristup tim izvješćima, na primjer na zajedničkoj internetskoj stranici. Komisija izrađuje sažetak tih izvješća i dostavlja ga Europskom parlamentu i Vijeću na svim radnim jezicima.”;

Amandman  59

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 8. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2. Ne dovodeći u pitanje stavak 3., sklapanje ugovora o obavljanju javnih usluga u željezničkom prijevozu, s izuzetkom drugih vrsta prijevoza tračnicama kao što su podzemna željeznica ili tramvaji, od 3. prosinca 2019. u skladu je s člankom 5. stavkom 3. Najkasnije do 3. prosinca 2019. svi ugovori o obavljanju javnih usluga drugim vrstama prijevoza tračnicama i cestom moraju biti sklopljeni u skladu s člankom 5. stavkom 3. Tijekom tog prijelaznog razdoblja koje traje do 3. prosinca 2019. države članice poduzimaju mjere za postupno usklađivanje s člankom 5. stavkom 3. da bi se izbjegli ozbiljni strukturni problemi, posebno oni vezani uz prijevozne kapacitete.ˮ;

„2. Ne dovodeći u pitanje stavak 3., sklapanje ugovora o obavljanju javnih usluga koji se odnose na prijevoz cestom i ostale vrste prijevoza tračnicama kao što su podzemna željeznica, tramvaj ili sustavi tramvaj-vlak, od 3. prosinca 2019. u skladu je s člankom 5. Ugovori o obavljanju javnih usluga koji se odnose na željeznički prijevoz putnika od 3. prosinca 2022. sklapaju se u skladu s člankom 5. Do 3. prosinca 2022. nadležnim tijelima zaduženima za donošenje nacrta javnog prijevoza iz članka 2.a dodjeljuju se sve ovlasti potrebne za sklapanje ugovora o obavljanju javnih usluga u skladu s člankom 5. Tijekom prijelaznih razdoblja države članice poduzimaju mjere za postupno usklađivanje s člankom 5. stavkom 3. da bi se izbjegli ozbiljni strukturni problemi, posebno oni vezani uz prijevozne kapacitete.;

Amandman  60

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 8. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

„U roku od šest mjeseci nakon prve polovice prijelaznog razdoblja države članice Komisiji dostavljaju izvješće o napretku s naglaskom na provedbi postupnog sklapanja ugovora o obavljanju javnih usluga koji su u skladu s člankom 5. Na temelju izvješća o napretku država članica Komisija može predložiti državama članicama odgovarajuće mjere.”.

Justification

In view of the number of contracts to be put out to tender in the rail sector, sufficient time must be allowed in order to avert a plethora of simultaneous tendering procedures and ensure that the operators concerned will all be in a position to respond.

Amandman  61

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 8. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 8. – stavak 2.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2a. Ugovori o obavljanju javnih usluga za javni željeznički prijevoz putnika koji su izravno sklopljeni između 1. siječnja 2013. i 2. prosinca 2019. mogu se nastaviti do datuma isteka njihove valjanosti. No ni u kojem slučaju ne smiju se nastaviti nakon 31. prosinca 2022.

2a. Ugovori o obavljanju javnih usluga za javni željeznički prijevoz putnika koji nisu u skladu s člankom 5. i koji su izravno sklopljeni prije 3. prosinca 2022. u svakom slučaju istječu najkasnije …*.”;

 

_______________

 

* SL: upišite datum 10 godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe (odnosno akta o izmjenama – 2013/0028(COD))

Amandman  62

Prijedlog Uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon dana njezina objavljivanja u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon dana njezina objavljivanja u Službenom listu Europske unije. Tri mjeseca nakon objavljivanja bit će dostupna u pročišćenom obliku zajedno s Uredbom (EZ) br. 1370/2007 koju izmjenjuje.

EXPLANATORY STATEMENT

1. Introduction

In terms of passenger kilometers, passenger traffic by rail accounts for approximately 7% of total passenger traffic in the European Union[1]. This total should be increased. Not only can investment in these sustainable modes of transport benefit the environment and the economy, but it also promotes growth and employment. It is imperative to increase efficiency in rail passenger transport. The target set by Parliament in its resolution on the White Paper to increase the number of public transport users can only be achieved if rail passenger transport also becomes more efficient across Europe.

The market for cross-border rail passenger transport services has been open since 1 January 2010. The market for domestic passenger transport services, however, is still largely closed in most Member States. Like other passenger transport services – bus, tramway and metro – public rail passenger transport cannot generally be provided at present on a commercial basis. These services are instead provided on the basis of public service contracts. Compensation for public service obligations is a component of those service contracts.

The European legal framework for this is provided by the Regulation currently in force (1370/2007). A core element of this regulation is the competitive award of public service contracts – although this is restricted by various forms of direct award for those contracts. These include, above all, the freedom given to competent authorities under Article 5(2) to decide for themselves whether they offer transport services using their own companies (with their ‘internal operators’), or whether they put them out to tender. This possibility of awarding a contract directly is subject to a reciprocity clause under which the internal operator may not take part in competitive tendering procedures organised outside the territory of the competent local authority.

In the legislative procedure for the current regulation, the Council pushed through the general possibility for public service contracts concerning passenger transport by rail to be awarded directly (Article 5(6)). About 90% of all rail journeys in the EU are subject to public service contracts - mainly on urban and regional trains. A majority of these service contracts continue to be awarded directly to the established operators.

Parallel to the developments in urban and regional transport, three ‘railway packages’ have been adopted over the past 10 years, with the aim of gradually opening up markets and increasing the competitiveness of rail transport. Parliament recently called for a Commission assessment of the situation in the field of national rail passenger transport in the context of Directive 2012/34/EU, under which the Commission was supposed to submit a report by 31 December 2012 that would also look into the implementation of Regulation (EC) No 1370/2007 and, where appropriate, the basis for further legislative measures on opening up the domestic market for rail passenger traffic.

2. The Commission proposal

In its proposal, the Commission focuses primarily on rail passenger traffic. Despite positive developments in some Member States, this needs to be made more efficient in terms of passenger numbers, quality of services, infrastructure and ticketing. In many Member States the costs to the State are still too high compared to the quality of service offered, and market entry barriers for newcomers often remain insurmountable.

The Commission considers that these problems can be solved above all with stronger competitive tendering, which is embedded within the general framework of the 4th railway package. The key element of the Commission proposal is therefore to remove the generalised direct award option for rail passenger transport in Article 5(6) of current Regulation 1370/2007/EU. This is accompanied by proposals on access to rolling stock.

The Commission proposal is not, however, restricted to rail transport; rather, it also has an impact on other modes of transport. It provides for a new Article 2a on public transport plans and public service obligations with detailed requirements which the competent authorities must draw up for all relevant transport modes. The Commission also proposes adjusting the transitional periods in Article 8, which could have an impact on the award procedures for bus, tramway and metro services.

3. The rapporteur’s position

3.1 General aspects of competition

In principle, the rapporteur backs the Commission proposal for more competition on the railways. However, competition should not be an end in itself; rather, it should be a means of increasing the quality, volume and efficiency of passenger transport services. Structures which are already efficient should be maintained; they should not be made less efficient by the new regulation.

Adjustments to complex systems such as rail passenger services need sufficient time in order to be carried out successfully. For that reason, the time limits proposed by the Commission - 2019 and, for expiry of existing contracts, until 2022 - seem too short.

The competent authorities, in particular, need more time to prepare for competitive tendering. While supporting, as proposed by the Commission, the ending of across-the-board direct awards in respect of rail passenger transport (Article 5(6)), the rapporteur would argue for a more realistic time limit.

3.2. Direct awards and competitive tendering

As regards direct awards under Article 5(4), the rapporteur has put forward an amendment to the threshold for train-km in order to make direct-award arrangements for very low-volume contracts for rail passenger transport services more realistic.

Because of the impact of the choice of award procedure, competent authorities awarding contracts directly should be required to substantiate their choices, and publish that substantiation, so that, in advance, other interested operators can examine the grounds and/or voice objections.

In addition, the principle of reciprocity should apply to firms from third countries, too, which should not be able to take part in tendering procedures until they have opened up their own markets to EU firms.

3.3 Key role of the competent authority

In the rapporteur’s view, the competent authority plays a central role. In line with the subsidiarity principle, it should be responsible for establishing an urban transport plan and for an appraisal of the services required within public passenger transport. The same applies to defining public service obligations. Competent authorities are best placed to assess what public service obligations are needed, locally, for what routes there should be open access, or where open access should be restricted by means of a public service contract. The very issue of how the concept of open access and public service contracts relate to each other is highly sensitive. Where the open-access principle is interpreted too liberally, there is always a risk of cherry picking by private providers (at the public sector's expense).

This issue - centring on the concept of the economic equilibrium of a service contract - must be coherently addressed not only in this report, but also in the report on the establishment of a Single European Railway Area.

For these decisions, competent authorities must be able to have all relevant information at their disposal.

According to the Commission proposal, competent authorities are to be required to establish transport plans. The rapporteur supports that proposal, but takes the view that, as regards the provisions to be laid down, the regulation should give competent authorities sufficient powers of discretion. In addition, they should draw up certain criteria regarding quality-related and social standards and incorporate them into tendering documents too. Greater emphasis should furthermore be placed on the concept of sustainability in those plans.

3.4. Volume of public service contracts for passenger transport by rail

The Commission is proposing that the maximum volume of a public service contract should be either 10 million train-km or one third of the total transport volume, whichever value is higher. The rapporteur takes the view that, in the small EU Member States in particular, dividing the volume into three would be imposed without increasing efficiency.

3.5 Potential impact for bus, tramway and metro services

Application of Regulation 1370/2007 was to be phased in by 2019. The modified transitional periods now being proposed by the Commission, in Article 8(2), would impact not only on passenger transport by rail; at the very least, the Commission’s very misleading wording risks nullifying key provisions, in particular on direct awards to ‘internal operators'. In the rapporteur’s view, the compromise arrangements laboriously negotiated in the seven-year legislative procedure for the current regulation should be left intact.

3.6 Other amendments

The rapporteur is also proposing technical amendments: firstly, with a view to clear definitions (e.g. a clear definition of 'public rail passenger transport’; and, secondly, with a view to producing a more comprehensible, slimmed-down text.

  • [1]  Bus: 8.9%; tramway and metro: 1.6%; cars: 82.5 %.

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (20.11.2013)

upućeno Odboru za promet i turizam

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 o otvaranju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika
(COM(2013)0028 – C7‑0024/2013 – 2013/0028(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Frédéric Daerden

SHORT JUSTIFICATION

The various liberalisations of services sectors which have been carried out by the European Union in recent decades, including in the railway sector, have served to implement Article 26 of the Treaty on the Functioning of the European Union and are therefore part and parcel of its project.

This objective of establishing a common market must not be an end in itself but should rather be geared to reducing the cost of services to consumers while maintaining a high standard of service accessible to all.

Over the years, the various measures to liberalise sectors in which services have historically been provided by public operators through national operating monopolies do not seem to have achieved this dual objective.

If only in the rail transport sector, examples of dissatisfaction exist:

•     In the case of international passenger transport, which has been open to competition since 2010, the increase in competition has not significantly reduced costs and has led to the closure of old cross-border lines which were not operating in accordance with the high-speed model. The sector has also not grown as anticipated: its market shares have increasingly had to be gained intermodally rather than intramodally.

•     In the case of national passenger transport in Britain – the Member State which is most advanced in terms of liberalisation legislation – the EESC stresses the dissatisfaction felt by users in Britain in various respects and the recurrent need to involve the State in the integration of the sector (fares, distribution, timetables, etc.).

•     In the case of national passenger transport in the Union as a whole, there have been no fewer than 15 infringement procedures on account of inadequate transposition, bearing witness to the excessive pace of this liberalisation, which, in order to contribute to the realisation of the European project, has to be carried out without prejudice to the national models which have afforded the public a high-quality model for several decades.

In view of these facts, the rapporteur does not consider that any need for further liberalisation of rail passenger transport has been demonstrated, and he has sought, by means of his amendments, to reduce the risk of an adverse impact on members of the public and particularly workers in the industry, focusing on several aspects:

•     Providing for governance which is as integrated as possible: while the strict separation of infrastructure managers from transport service operators is based on concerns relating to competition, the fears which it arouses among organisations representing users, trade unions in the industry or ‘historical’ operators suggest to the rapporteur that a black-and-white approach is undesirable. It will most likely entail less mutualisation of resources for tangible investment and greater bureaucracy, which will have a disastrous impact on the quality of service and users’ safety. The rapporteur has therefore opted to give the national regulatory body the greatest possible freedom in this regard, in accordance with the judgment of the Court of Justice of 28 February 2013.

•     The greatest possible freedom for Member States to choose between an invitation to tender and direct award of public service concessions by substantially raising ceilings.

•     The incorporation into national plans for sustainable public transport, in its social and environmental aspects, of rules to protect users, workers and the environment, thus facilitating the inclusion in invitations to tender of these qualitative, social and environmental criteria.

•     Increased protection for workers by means of ample scope for transfers of staff to undertakings which have newly acquired the concession to provide a public service; by means of increased social dialogue in structures; by clarifying the labour law applicable to train crews, particularly by means of certification of staff; by calling on Member States to establish social responsibility on the basis of solidarity between a tenderer and its subcontractors to prevent social dumping.

•     The necessary reciprocity in the opening-up of markets between Member States.

•     An ample transition period for transposition by the Member States (until 2029) to allow the EU’s political decision-makers time for consideration and analysis before any further liberalisation.

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Željeznički prijevoz ima značajnu društvenu i ekološku ulogu i značajnu ulogu u pogledu planiranja mobilnosti te može bitno povećati svoj ukupni udio u europskom prijevozu putnika. U tom pogledu, ulaganje u istraživanje kao i u infrastrukturu te željeznička vozila može značajno doprinijeti novom rastu te na taj način potaknuti zapošljavanje izravno u željezničkom sektoru te neizravno povećanjem mobilnosti zaposlenika drugih sektora. Željeznički prijevoz može izrasti u značajnu i modernu industrijsku granu Unije ako se države članice usuglase oko pojačane suradnje.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Tržište Unije za usluge međunarodnog željezničkog prijevoza putnika otvoreno je za tržišno natjecanje od 2010. Osim toga, neke države članice otvorile su za tržišno natjecanje svoje usluge domaćeg prijevoza putnika uvođenjem prava slobodnog pristupa ili objavljivanjem javnih natječaja za sklapanje ugovora o obavljanju javnih usluga ili na temelju obadvije mjere.

(2) Tržište Unije za usluge međunarodnog željezničkog prijevoza putnika otvoreno je za tržišno natjecanje od 2010. Osim toga, neke države članice otvorile su za tržišno natjecanje svoje usluge domaćeg prijevoza putnika uvođenjem prava slobodnog pristupa ili objavljivanjem javnih natječaja za sklapanje ugovora o obavljanju javnih usluga ili na temelju obadvije mjere istodobno poštujući Protokol (br. 26) o uslugama od općeg interesa („Protokol br. 26”), priložen Ugovoru o Europskoj uniji (UEU) i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Kad nadležna tijela organiziraju usluge domaćeg prijevoza putnika, trebaju osigurati da su obveze obavljanja javnih usluga te zemljopisno područje primjene ugovora o obavljanju javnih usluga primjereni, potrebni i razmjerni za postizanje ciljeva politike javnog prijevoza putnika na svojem teritoriju. Ta politika trebala bi biti utvrđena u nacrtima javnog prijevoza i ostaviti prostor za tržišna rješenja prijevoza. Relevantni zainteresirani subjekti i potencijalni novi sudionici na tržištu trebali bi imati uvid u postupak utvrđivanja nacrta javnog prijevoza i obveza obavljanja javnih usluga.

(4) Kad nadležna tijela organiziraju usluge javnog prijevoza putnika, trebaju osigurati da su obveze obavljanja javnih usluga i zemljopisno područje primjene ugovora o obavljanju javnih usluga svrhoviti, neophodni i razmjerni kako bi se mogli ostvariti ciljevi politike javnog prijevoza putnika na svojem teritoriju te da se poštuju socijalni ciljevi UEU-a, Povelje Europske unije o temeljnim pravima, Protokola 26. UFEU-a kao i Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Ta politika trebala bi biti utvrđena u svim nacrtima održivog javnog prijevoza i ostaviti prostor za rješenja prijevoza temeljena na potrebama korisnika, uključujući obitelji, starijih osoba i osoba s invaliditetom. Postupak utvrđivanja takvih nacrta višemodalnog javnog prijevoza i obveza obavljanja javnih usluga trebao bi uključivati gospodarsku, socijalnu i ekološku dimenziju i biti transparentan relevantnim zainteresiranim subjektima i potencijalnim novim sudionicima na tržištu.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Kako bi se osiguralo pouzdano financiranje za postizanje ciljeva iz nacrta javnog prijevoza, nadležna tijela moraju tako oblikovati obveze obavljanja javnih usluga da se ciljevi javnog prijevoza mogu postići na troškovno učinkovit način, uzimajući u obzir naknadu za neto financijski učinak obavljanja tih usluga, te osigurati dugoročnu financijsku održivost javnog prijevoza organiziranog u okviru ugovora o obavljanju javnih usluga.

(5) Kako bi se osiguralo pouzdano financiranje javnog prijevoza za postizanje ciljeva iz nacrta javnog prijevoza, nadležna tijela moraju tako oblikovati obveze obavljanja javnih usluga da se ciljevi javnog prijevoza mogu postići na visokokvalitetan i troškovno učinkovit način, uzimajući u obzir naknadu za neto financijski učinak obavljanja tih usluga te osigurati dugoročnu financijsku održivost javnog prijevoza, organiziranog u okviru ugovora o obavljanju javnih usluga.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5.a) Konkurentnim nadmetanjem temeljenim na načelu najniže cijene potiče se socijalni damping koji je često povezan s povoljnijim ponudama, pri čemu se štedi na troškovima za zaposlenike: nižim plaćama, duljim radnim vremenom, manjim brojem zaposlenika. Kako bi se osiguralo da konkurentno nadmetanje nema štetan učinak na učinkovitost i kvalitetu usluge ili uvjete rada zaposlenika, da se ne temelji na kriteriju najniže cijene nego na kriteriju kvalitete i da uzima u obzir nacionalne posebnosti, postupci konkurentnog nadmetanja trebaju uključivati socijalne kriterije.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Posebno je važno da nadležna tijela ispunjavaju te kriterije za obveze obavljanja javnih usluga i područje primjene ugovora o obavljanju javnih usluga kako bi tržište za javni željeznički prijevoz putnika glatko funkcioniralo jer usluge prijevoza sa slobodnim pristupom trebaju biti dobro usklađene s uslugama prijevoza koje se obavljaju u okviru ugovora o obavljanju javnih usluga. Stoga bi neovisno regulatorno tijelo iz sektora željeznice trebalo osigurati da je taj postupak ispravno primijenjen i transparentan.

(6) Posebno je važno da nadležna tijela ispunjavaju te kriterije za obveze obavljanja javnih usluga i područje primjene ugovora o obavljanju javnih usluga kako bi tržište za javni željeznički prijevoz putnika glatko funkcioniralo i ispunjavalo potrebe svojih korisnika istovremeno poštujući prava zaposlenika u tome sektoru jer usluge prijevoza sa slobodnim pristupom trebaju biti dobro usklađene s uslugama prijevoza koje se obavljaju u okviru ugovora o obavljanju javnih usluga. Stoga bi neovisno regulatorno tijelo iz sektora željeznice trebalo osigurati da je taj postupak ispravno primijenjen i transparentan.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Određene gornje granice za izravno sklapanje ugovora o obavljanju javnih usluga na području prijevoza željeznicom treba prilagoditi posebnim gospodarskim uvjetima pod kojima se provode postupci javnog nadmetanja u tom sektoru.

(9) Određene gornje granice za izravno sklapanje ugovora o obavljanju javnih usluga na području prijevoza željeznicom treba prilagoditi socijalnim i teritorijalnim uvjetima usluga od općeg interesa i gospodarskim uvjetima pod kojima se provode postupci javnog nadmetanja u tom sektoru.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9.a) Načelo uzajamnosti važno je sredstvo za suočavanje s narušavanjem tržišnog natjecanja. To načelo ne bi se trebalo primjenjivati samo na željezničke prijevoznike i njihova društva kćeri u državama članicama nego i na poduzetnike iz trećih zemalja koji žele sudjelovati u postupcima javnog natječaja unutar Unije.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Uspostavom unutarnjeg tržišta za usluge željezničkog prijevoza putnika zahtijevaju se zajednička pravila o konkurentnom javnom nadmetanju za ugovore o obavljanju javnih usluga u tom sektoru koja bi se trebala na usklađen način primjenjivati u svim državama članicama.

(10) Uspostavom unutarnjeg tržišta za usluge željezničkog prijevoza putnika zahtijevaju se zajednička pravila o konkurentnom javnom nadmetanju za ugovore o obavljanju javnih usluga u tom sektoru, kojim se također poštuju socijalni ciljevi i obveze pružanja usluga od općeg interesa kako je navedeno u UEU-u i UFEU-u koje bi se trebale na usklađen način primjenjivati u svim državama članicama uzimajući u obzir posebne okolnosti svake zemlje kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve potencijalne ponuditelje.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Radi stvaranja okvirnih uvjeta kojima će se omogućiti da društvo potpuno iskoristi dobrobiti učinkovitog otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika, važno je da države članice osiguraju primjerenu razinu socijalne zaštite za djelatnike operatera javnih usluga.

(11) Radi stvaranja okvirnih uvjeta kojima će se omogućiti svim članovima društva da potpuno iskoriste dobrobiti visokokvalitetne ponude za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika koje su usklađene sa socijalnim ciljevima navedenima u UEU-u i ciljevima u vezi s uslugama od općeg interesa kako su navedene u Protokolu 26. UFEU-a, važno je da države članice osiguraju visoku razinu socijalne zaštite od socijalnog dampinga na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini i u svakom slučaju dobre radne uvjete za djelatnike operatera javnih usluga poštujući kolektivne ugovore u sektoru. Primjerena razina trebala bi biti zajamčena najkasnije pri otvaranju domaćeg željezničkog tržišta pomoću nacionalnog prava i/ili sektorskih kolektivnih ugovora uspostavljanjem socijalnih standarda i zahtijevanjem prijelaza osoblja za odgovarajući sektor. Nadležna tijela će omogućiti uspostavu visokokvalitetnog socijalnog okvira osnivanjem nacionalnih kolektivnih ugovora u željezničkom sektoru, no isto tako preuzimanjem osoblja u sklopu postupaka dodjele ugovora.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11a) ako zaključenje ugovora o obavljanju javnihusluga za sobom povlači promjenu operatera javne usluge, nadležna tijela trebala bi zatražiti od odabranog operatera javne usluge da primijeni odredbe Direktive Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o usklađivanju zakonodavstava država članica u pogledu zaštite prava zaposlenika u slučaju prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona. Ovom Direktivom ne sprečavaju se države članice da zaštite one uvjete prijenosa prava zaposlenika koji njome nisu obuhvaćeni. Stoga, prema potrebi, države članice pridržavaju se radnih i socijalnih standarda pogodnijih za radnike, ustanovljenih nacionalnim zakonima i drugim propisima ili kolektivnim ugovorima ili sporazumima između socijalnih partnera.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b) slijedeći načelo supsidijarnosti, nadležna tijela trebala bi utvrditi socijalne i kvalitativne kriterije radi održavanja i unapređenja standarda kvalitete za obveze obavljanja javnih usluga, na primjer u vezi s minimalnim radnim uvjetima, pravima putnika, potrebama osoba smanjene pokretljivosti, zaštitom okoliša, zdravljem i sigurnošću putnika i zaposlenika, kao i obvezama iz kolektivnih ugovora i drugim pravilima i sporazumima koji se odnose na radna mjesta i socijalnu zaštitu na mjestu pružanja usluge.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) U skladu s unutarnjom logikom Uredbe (EZ) br. 1370/2007 treba razjasniti da se prijelazno razdoblje do 2. prosinca 2019. odnosi samo na obvezu organiziranja postupaka konkurentnih javnih nadmetanja za ugovore o obavljanju javnih usluga.

(14) U skladu s unutarnjom logikom Uredbe (EZ) br. 1370/2007 trebalo bi razjasniti da se prijelazno razdoblje do 2. prosinca 2019. odnosi samo na obvezu organiziranja postupaka konkurentnih javnih nadmetanja za ugovore o obavljanju javnih usluga. Prijelazno razdoblje omogućit će državama članicama da se u postupcima javnog nadmetanja osigura poštovanje socijalnih ciljeva te socijalne i teritorijalne kohezije, kako je utvrđeno u UEU-u i Protokolu 26. UFEU-a.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Priprema željezničkih prijevoznika za obvezno konkurentno javno nadmetanje za ugovore o obavljanju javnih usluga zahtijeva dodatno vrijeme kako bi se omogućilo učinkovito i održivo unutarnje restrukturiranje poduzeća s kojima su se u prošlosti takvi ugovori izravno sklapali. Stoga su potrebne prijelazne mjere za ugovore koji su izravno sklopljeni između datuma stupanja na snagu ove Uredbe i 3. prosinca 2019.

(15) Priprema željezničkih prijevoznika za neobavezno konkurentno javno nadmetanje za ugovore o obavljanju javnih usluga i osiguravanje primjerene razine socijalne zaštite i dobrih radnih uvjeta za djelatnike operatera javnih usluga u dotičnoj državi članici zahtijeva dodatno vrijeme kako bi se omogućilo učinkovito i održivo unutarnje restrukturiranje poduzeća s kojima su se u prošlosti takvi ugovori izravno sklapali. Stoga su u svakom slučaju potrebne prijelazne mjere za ugovore koji su izravno sklopljeni između datuma stupanja na snagu ove Uredbe i 3. prosinca 2019.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Čim se ostvari otvaranje tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika, budući da će nadležna tijela možda trebati poduzeti mjere za osiguranje visoke razine tržišnog natjecanja ograničavanjem broja ugovora koje dodjeljuju jednom željezničkom prijevozniku, trebalo bi predvidjeti odgovarajuće odredbe.

(16) Čim se ostvari otvaranje tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika, budući da će nadležna tijela možda trebati poduzeti mjere za osiguranje primjerene razine tržišnog natjecanja ograničavanjem broja ugovora koje dodjeljuju jednom željezničkom prijevozniku, trebalo bi predvidjeti odgovarajuće odredbe.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„lokalno nadležno tijeloˮ znači svako nadležno tijelo čije zemljopisno područje nadležnosti nije cijela država i koje pokriva potrebe za prijevozom u urbanoj aglomeraciji ili ruralnom području;

„lokalno nadležno tijeloˮ znači svako nadležno tijelo čije zemljopisno područje nadležnosti nije cijela država i koje pokriva potrebe za prijevozom npr. u regiji, urbanoj aglomeraciji ili ruralnom području;

Justification

Public transport is often organised on the basis of regions and other administrative units in EU Member States. It is, therefore, necessary to broaden the definition.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izrada nacrta javnog prijevoza i obveza obavljanja javnih usluga

Nacrti socijalno, ekološki i gospodarski održivog javnog prijevoza i obveze obavljanja javnih usluga

Justification

The concept of sustainability should be emphasised in all aspects of these plans.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) temeljne uvjete koje mora ispuniti ponuda javnog prijevoza, kao što su dostupnost, teritorijalna povezivost, sigurnost, modalna i intermodalna međusobna povezanost na glavnim spojnim čvorištima te značajke ponude kao što su vrijeme djelovanja, učestalost usluga i najmanji stupanj uporabe kapaciteta;

(b) temeljne zahtjeve koje mora ispuniti ponuda javnog prijevoza, kao što su raspoloživost, dostupnost, financijska pristupačnost, teritorijalna povezivost, sigurnost, modalna i intermodalna međusobna povezanost na glavnim spojnim čvorištima, značajke ponude, kao što su vremena djelovanja, učestalost usluga i najmanji stupanj uporabe kapaciteta;

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) standarde kvalitete povezane s pitanjima kao što su značajke opreme stajališta i željezničkih vozila, točnost i pouzdanost, čistoća, služba i informacije za korisnike, obrada i rješavanje pritužbi, nadzor kvalitete usluge;

(c) standarde kvalitete povezane s pitanjima kao što su značajke opreme stajališta i željezničkih vozila, točnost i pouzdanost, čistoća, usluge za korisnike, uključujući usluge za djecu, obitelji i starije osobe, podrška i informacije, obrada i rješavanje pritužbi, nadzor kvalitete usluge i sve potrebne usluge kako bi se osigurala dostupnost u skladu s Konvencijom UN-a za osobe s invaliditetom;

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) 1370/2007

Članak 2.a – stavak 1 – točke da do dd (nove)

 

Tekst na snazi

Izmjena

(da) važeća pravila o pravima putnika;

(db) važeća pravila o socijalnoj zaštiti i zaštiti radnog mjesta;

(dc) standardi zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu;

(dd) važeća pravila o zaštiti okoliša;

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) operativne zahtjeve kao što su prijevoz bicikala, upravljanje prometom, plan intervencije u slučaju poremećaja.

(e) operativne zahtjeve kao što su prijevoz bicikala, dječjih kolica, invalidskih kolica, prtljage kao i upravljanje prometom, plan intervencije u slučaju poremećaja.

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri izradi nacrta javnog prijevoza nadležna tijela posebno poštuju važeća pravila u vezi s pravima putnika te socijalnom zaštitom, zaštitom u području zapošljavanja i zaštitom okoliša.

Da bi se osigurala transparentnost i usporedivi uvjeti tržišnog natjecanja između operatera i otklonio rizik socijalnog dampinga, nadležna tijela mogu uvesti određene socijalne standarde i standarde kvalitete usluga.

Justification

These aspects of the original paragraph are moved under the relevant points of Article 2(a) new to give them greater importance. The new text is needed to guarantee authority in this regard.

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležna tijela donose nacrte javnog prijevoza nakon savjetovanja s relevantnim zainteresiranim subjektima i objavljuju ih. Za potrebe ove Uredbe relevantni zainteresirani subjekti, koje treba uzeti u obzir, su barem operateri prijevoza, po potrebi upravitelji infrastrukture te organizacije koje zastupaju putnike i zaposlenike.

Nadležna tijela donose nacrte javnog prijevoza nakon savjetovanja s relevantnim zainteresiranim subjektima i objavljuju ih. Za potrebe ove Uredbe relevantni zainteresirani subjekti koje treba uzeti u obzir su barem operateri prijevoza, upravitelji infrastrukture, organizacije koje zastupaju putnike i zaposlenike te organizacije koje zastupaju osobe s invaliditetom i starije osobe.

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri ocjeni primjerenosti iz točke (b) uzima se u obzir je li javna intervencija u obavljanju prijevoza putnika primjereno sredstvo za postizanje ciljeva iz nacrta javnog prijevoza.

Briše se.

Justification

The explanation regarding appropriateness was already included in Article 2a(3)(b), so it can be deleted here.

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 4. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) postižu se ciljevi iz nacrta javnog prijevoza na troškovno najučinkovitiji način;

(a) postižu se ciljevi iz nacrta javnog prijevoza na najdjelotvorniji i visokokvalitetan način, što uključuje dostupnost u socijalnom i teritorijalnom smislu;

Amandman  26

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 4. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) dugoročno financijski podupiru obavljanje javnog prijevoza putnika u skladu sa zahtjevima utvrđenim u nacrtu javnog prijevoza

(b) dugoročno i integriranim pristupom financijski podupiru obavljanje javnog prijevoza putnika u skladu sa zahtjevima utvrđenim u nacrtu javnog prijevoza.

Amandman  27

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 5. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

O tim se specifikacijama nadležno tijelo savjetuje na primjeren način sa zainteresiranim subjektima, na primjer barem s operaterima prijevoza, upraviteljima infrastrukture, po potrebi, te organizacijama koje zastupaju putnike i zaposlenike, te poštuje njihova stajališta.

O tim se specifikacijama nadležno tijelo savjetuje na primjeren način sa zainteresiranim subjektima, na primjer barem s operaterima prijevoza, po potrebi upraviteljima infrastrukture, organizacijama koje zastupaju putnike i zaposlenike te organizacijama koje zastupaju osobe s invaliditetom i starije osobe, te uzima u obzir njihova stajališta.

Amandman  28

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 6. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) najveći godišnji opseg ugovora o obavljanju javnih usluga izražen u vlak-kilometrima određuje se višom od sljedećih vrijednosti: deset milijuna vlak-kilometara ili trećina ukupnog opsega nacionalnog javnog prijevoza putnika željeznicom, koji se izvode u skladu s ugovorom o obavljanju javnih usluga.

Briše se.

Justification

Ove brojke trebale bi uzimati u obzir razlike među državama članicama.

Amandman  29

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 4. – stavak 1. – točka b – zadnja rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju ugovora o obavljanju javnih usluga koji nisu sklopljeni u skladu s člankom 5. stavkom 3. ovi se parametri utvrđuju tako da plaćanje naknade ne smije premašiti iznos potreban za pokrivanje neto financijskog učinka na troškove koji su nastali i prihoda koji su ostvareni ispunjavanjem obveza obavljanja javnih usluga, uzimajući u obzir s tim povezani prihod koji je operater javnih usluga zadržao i razumnu dobit;

U slučaju ugovora o obavljanju javnih usluga koji nisu sklopljeni u skladu s člankom 5. stavkom 3. ovi se parametri utvrđuju tako da plaćanje naknade ne smije premašiti iznos potreban za pokrivanje neto financijskog učinka na troškove koji su nastali i prihoda koji su ostvareni ispunjavanjem obveza obavljanja javnih usluga, uzimajući u obzir s tim povezani prihod koji je operater javnih usluga zadržao i razumnu dobit te iznos potreban za ulaganja radi poboljšanja raspoloživosti, dostupnosti i kvalitete usluga za putnike;

Amandman  30

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka ba (nova)

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 4. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

(ba) Stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

"5. Ne dovodeći u pitanje nacionalno pravo i pravo Zajednice, uključujući kolektivne ugovore između socijalnih partnera, nadležna tijela zahtijevaju od odabranog operatera javne usluge da radnicima koji su prethodno zaposleni radi pružanja usluga dodijeli prava koja bi imali da je postojao prijenos u smislu Direktive 2001/23/EZ. Ovom Direktivom ne sprečavaju se države članice da zaštite one uvjete prijenosa prava zaposlenika koji nisu obuhvaćeni Direktivom 2001/23/EZ. Države članice obvezne su pridržavati se radnih i socijalnih standarda pogodnijih za radnike, ustanovljenih nacionalnim zakonima i drugim propisima, kolektivnim ugovorima ili sporazumima između socijalnih partnera.

Ako nadležna tijela zahtijevaju da se operateri javnih usluga pridržavaju određenih društvenih standarda, u natječajnoj dokumentaciji i ugovorima o obavljanju javnih usluga navode se dotični radnici i pružaju transparentne pojedinosti njihovih ugovornih prava i uvjeta pod kojima se zaposlenici smatraju povezanima s uslugama.”

Amandman  31

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 4. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako nadležna tijela u skladu s nacionalnim pravom od operatera javnih usluga zahtijevaju da ispunjavaju određene standarde kvalitete i socijalne standarde ili utvrđuju socijalne kriterije i kriterije kvalitete, ti se standardi i kriteriji uključuju u ponude za nadmetanje i ugovore o obavljanju javnih usluga.

Nadležna tijela, ne dovodeći u pitanje nacionalno pravo i pravo Unije, uključujući kolektivne ugovore sklopljene između socijalnih partnera, utvrđuju važeće kvalitativne, socijalne i ekološke standarde, određuju primjerene socijalne i kvalitativne kriterije i uključuju te standarde i kriterije u dokumente za javno nadmetanje i ugovore o obavljanju javnih usluga, bez obzira na postupak dodjele, osim ako na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini za predmetno osoblje postoji pravo, uredba ili kolektivni ugovor koji obvezuje cijeli sektor, uključujući obvezujuće socijalne standarde i obvezan prijelaz osoblja u slučaju promjene operatera.

Amandman  32

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4. – podtočka -a (nova)

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst na snazi

Izmjena

(-a) Umeće se sljedeći stavak:

„3.a Nadležno tijelo može isključiti iz konkurentnih postupaka javnog nadmetanja operatere ili željeznička poduzeća ako kontrola izravno ili neizravno pripada osobi ili osobama iz treće zemlje ili trećih zemalja ako takve zemlje nemaju odredbe koje tvrtkama iz država članica omogućuju konkurentne ponude za nadmetanje ili ne pružaju učinkovit pristup svojim tržištima. Za potrebe ovog stavka, kontrola se temelji na pravima, ugovorima ili drugim sredstvima kojima se pojedinačno ili u kombinaciji i uzimajući u obzir razmatranja uključenog prava ili informacija, dodjeljuje mogućnost ostvarivanja odlučujućeg utjecaja na poduzeće, posebno putem:

(a) vlasništva ili prava korištenja svih ili dijela osnovnih sredstava poduzeća;

(b) prava ili ugovora kojima se dodjeljuje odlučujući utjecaj na sastav, glasovanje ili odluke tijela poduzeća.”

Amandman  33

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) Stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

‘‘4. Osim ako to zabranjuje nacionalno pravo, nadležna tijela mogu odlučiti izravno sklopiti ugovore o obavljanju javnih usluga:

 

(a) ako je njihova prosječna godišnja vrijednost procijenjena na: manje od 1 000 000 EUR ili manje od 5 000 000 EUR u slučaju kad je ugovorom o obavljanju javnih usluga obuhvaćen javni željeznički prijevoz ili

 

(b) ako se odnose na usluge javnog prijevoza putnika koje obuhvaćaju manje od 300 000 prijeđenih kilometara godišnje ili manje od 150 000 kilometara u slučaju ugovora o obavljanju javnih usluga kojima je obuhvaćen javni željeznički prijevoz.

 

U slučaju da se ugovor o obavljanju javnih usluga izravno sklopi s malim ili srednjim poduzetnikom koji posluje s najviše 23 vozila, ove granične vrijednosti mogu se povisiti do prosječne godišnje vrijednosti, procijenjene na manje od 2 000 000 EUR, ili na manje od 600 000 prevezenih kilometara usluga javnog prijevoza putnika godišnje.ˮ

 

 

 

Justification

The rapporteur suggests to reject the Commission’s proposal and to revert to the original paragraph 4 of article 5 (2012/34/EU). States must be able to choose according to their particular needs - which differ from Member State to Member State - which instrument is more appropriate. The European Commission’s abolishment of choice demonstrates a lack of trust and desire to manage sovereign Member States’ decisions, as already criticised for lacking respect of the subsidiarity principle by a number of national parliaments – and should therefore be rejected by the European Parliament.

Amandman  34

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5. – stavak 4. – podstavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) na temelju iscrpnog tehničkog izvješća sastavljenog najkasnije 24 mjeseci prije kraja tekućeg ugovora i upućenog neovisnom nacionalnom regulatornom tijelu, koji ispunjava sljedeće kriterije:

 

– složenost mreže koja zahtijeva globalni multimodalni pristup zbog gustoće željezničkog sustava u dotičnom zemljopisnom području kao i učestalosti usluga ili uslijed tehničkih specifikacija željezničkog sustava koji se značajno razlikuju od uobičajenih standarda;

 

– ekonomska dimenzija koja omogućava održivost ugovora o obavljanju javnih uspostavljanjem ravnoteže između profitabilnih i neprofitabilnih područja i/ili rast produktivnosti i poboljšanje rada operatera u skladu s očekivanjima nadležnog tijela;

 

– veće zadovoljstvo korisnika tekućim ugovorom o obavljanju javnih usluga kako je utvrđeno u godišnjem izvješću iz članka 7. stavka 1.

 

Po primitku ovog izvješća neovisno nacionalno regulatorno tijelo odlučuje o valjanosti zahtjeva nadležnog tijela. Mišljenje neovisnog nacionalnog regulatornog tijela je obvezujuće i odmah primjenjivo.

Amandman  35

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) Stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

Radi povećanja tržišnog natjecanja između željezničkih prijevoznika mogu nadležna tijela odlučiti da ugovore za javni željeznički prijevoz putnika kojima je obuhvaćena ista mreža ili skupina trasa sklope s različitim željezničkim prijevoznicima. U tu svrhu nadležna tijela mogu prije početka postupka nadmetanja ograničiti broj ugovora koje će sklopiti s istim željezničkim prijevoznikom.

 

Justification

The proposal intends to delete Article 5(6) and replace it with this text, however it is important to keep the original Paragraph 6 and this new text can be added afterwards.

Amandman  36

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4. – podtočka ba (nova)

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5. – stavak 6.a (novi)

 

Tekst na snazi

Izmjena

(ba) Umeće se sljedeći stavak:

 

„6a. Nadležna tijela mogu odlučiti da, radi povećanja tržišnog natjecanja između željezničkih prijevoznika, ugovore za javni željeznički prijevoz putnika kojima je obuhvaćen dio iste mreže ili skupina trasa sklope s različitim željezničkim prijevoznicima. U tu svrhu nadležna tijela mogu prije početka postupka nadmetanja ograničiti broj ugovora koje će sklopiti s istim željezničkim prijevoznikom. No to ne smije imati za posljedicu smanjenje dostupnosti usluga putnicima te stvoriti ili povećati bilo koje prepreke uslugama ili smanjiti opseg usluga.”

Amandman  37

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U skladu s pravilima o državnim potporama države članice poduzimaju potrebne mjere da bi osigurale učinkovit i nediskriminirajući pristup odgovarajućim željezničkim vozilima za javni željeznički prijevoz putnika operaterima koji žele pružati usluge javnog željezničkog prijevoza putnika na temelju ugovora o obavljanju javnih usluga.

1. U skladu s pravilima o državnim potporama nadležna tijela poduzimaju potrebne mjere da bi osigurale učinkovit i nediskriminirajući pristup odgovarajućim željezničkim vozilima za javni željeznički prijevoz putnika operaterima koji žele pružati usluge javnog željezničkog prijevoza putnika na temelju ugovora o obavljanju javnih usluga.

Amandman  38

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5.a – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučajevima iz točaka (b) i (c) nadležno tijelo ima pravo tražiti od operatera javnih usluga da po isteku ugovora o obavljanju javnih usluga prenese željeznička vozila na novog operatera s kojim je sklopljen ugovor. Nadležno tijelo može obvezati novog operatera javnog prijevoza da preuzme željeznička vozila. Prijenos se obavlja po tržišnim stopama.

U slučajevima iz točaka (b) i (c) nadležno tijelo ima pravo tražiti od operatera javnih usluga da po isteku ugovora o obavljanju javnih usluga prenese željeznička vozila na novog operatera s kojim je sklopljen ugovor. Nadležno tijelo može obvezati novog operatera javnog prijevoza da preuzme željeznička vozila. Prijenos se radi po tržišnim cijenama.

Amandman  39

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 7. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

"1. Svako nadležno tijelo jednom godišnje objavljuje skupno izvješće o obvezama obavljanja javnih usluga za koje je ono odgovorno, datumu početka i trajanju ugovora o obavljanju javnih usluga, odabranim operaterima javnih usluga, plaćenim naknadama i isključivim pravima koja su uz naknadu dodijeljena tim operaterima javnih usluga. U ovom izvješću pravi se razlika između autobusnog i željezničkog prijevoza, omogućuje nadzor i ocjenjivanje obavljanja, kvalitete i financiranja mreže javnog prijevoza i, po potrebi, ono daje podatke o prirodi i opsegu svih dodijeljenih isključivih prava. Države članice olakšavaju središnji pristup tim izvješćima, na primjer na zajedničkoj internetskoj stranici.ˮ

"1. Svako nadležno tijelo jednom godišnje objavljuje skupno izvješće o obvezama obavljanja javnih usluga za koje je ono odgovorno, datumu početka i trajanju ugovora o obavljanju javnih usluga, odabranim operaterima javnih usluga, plaćenim naknadama i isključivim pravima koja su uz naknadu dodijeljena tim operaterima javnih usluga. U izvješću se ocjenjuje sukladnost i određuju svi pokazatelji aktivnosti ponude prijevoza, među ostalim točnost, pouzdanost, čistoća, zadovoljstvo korisnika izmjereno javnom anketom i najmanji stupanj korištenja kapaciteta. U ovom izvješću pravi se razlika između autobusnog i željezničkog prijevoza, omogućuje nadzor i ocjenjivanje obavljanja, kvalitete i financiranja mreže javnog prijevoza i, po potrebi, ono daje podatke o prirodi i opsegu svih dodijeljenih isključivih prava. Države članice olakšavaju središnji pristup tim izvješćima, na primjer na zajedničkoj internetskoj stranici. Komisija izrađuje sažetak tih izvješća i dostavlja ga na svim radnim jezicima Europskom parlamentu i Vijeću.”

Amandman  40

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 8. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

"2. „Ne dovodeći u pitanje stavak 3., sklapanje ugovora o obavljanju javnih usluga u željezničkom prijevozu s izuzetkom drugih vrsta prijevoza tračnicama kao što su podzemna željeznica ili tramvaji, od 3. prosinca 2019. u skladu je s člankom 5. stavkom 3. Najkasnije do 3. prosinca 2019. svi ugovori o obavljanju javnih usluga drugim vrstama prijevoza tračnicama i cestom moraju biti sklopljeni u skladu s člankom 5. stavkom 3. Tijekom ovog prijelaznog razdoblja koje traje do 3. prosinca 2019. države članice poduzimaju mjere za postupno usklađivanje s člankom 5. stavkom 3. da bi se izbjegli ozbiljni strukturni problemi, posebno oni vezani uz prijevozne kapacitete.ˮ

Ne dovodeći u pitanje stavak 3., sklapanje ugovora o obavljanju javnih usluga u cestovnom prijevozu i drugim vrstama prijevoza tračnicama kao što su podzemna željeznica ili tramvaj od 3. prosinca 2019. u skladu je s člankom 5. Ugovori o obavljanju javnih usluga koji se odnose na željeznički prijevoz putnika od 3. prosinca 2029. sklapaju se u skladu s člankom 5. Tijekom ovih prijelaznih razdoblja države članice poduzimaju mjere za postupno usklađivanje s člankom 5. stavkom 3. da bi se izbjegli ozbiljni strukturni problemi, posebno oni vezani uz prijevozne kapacitete.

Justification

Very few countries as yet make use of competitive tendering under Article 5(3) in the area of public passenger transport by rail, so it is necessary to extend the period to 2029.

Amandman  41

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 8. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 8. – stavak 2.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.aUgovori o obavljanju javnih usluga za javni željeznički prijevoz putnika koji su izravno sklopljeni između 1. siječnja 2013. i 2. prosinca 2019. mogu se nastaviti do datuma isteka njihove valjanosti. No se ni u kojem slučaju ne nastavljaju nakon 31. prosinca 2022.ˮ

„2.a Ugovori o obavljanju javnih usluga za javni željeznički prijevoz putnika koji su izravno sklopljeni prije 3. prosinca 2029. mogu se nastaviti do datuma isteka njihove valjanosti.

Amandman  42

Prijedlog Uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Tri mjeseca nakon stupanja na snagu dostupna je u svom pročišćenom obliku zajedno s Uredbom koju izmjenjuje.

POSTUPAK

Naslov

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1370/2007 o otvaranju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika

Referentni dokumenti

COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

7.2.2013.

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

7.2.2013.

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Frédéric Daerden

25.3.2013.

Razmatranje u odboru

18.9.2013.

17.10.2013.

14.11.2013.

 

Datum usvajanja

18.11.2013.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

7

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Nicole Sinclaire, Gabriele Stauner, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Marita Ulvskog

MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj (16.10.2013)

upućeno Odboru za promet i turizam

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 o otvaranju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika
(COM(2013)0028 – C7‑0024/2013 – 2013/0028(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Rosa Estaràs Ferragut

KRATKO OBRAZLOŽENJE

The main objective of the European Union’s transport policy is to establish an internal market for transport contributing to a high degree of competitiveness and the harmonious, balanced and sustainable development of economic activities.

Competition between railway undertakings is still hampered by the protectionist behaviour of certain historical incumbent operators and the collusive management of rail infrastructure. New entrants to the market are discriminated against when attempting to access rail infrastructure and services, as these are often owned by the same incumbents who manage them.

Since 2000, the above‑mentioned principles of competitiveness and harmonious, balanced and sustainable development of economic activities have been progressively translated into reality, not least through the adoption of three successive packages of EU legislation. However, the modal share of rail has remained modest, partly due to suitability issues for many short‑distance urban journeys, but also because of obstacles to market entry which hamper competition and innovation.

In 2012, parts of this legislation were simplified, consolidated and further reinforced by Directive 2012/34/EU establishing a single European rail area, bolstering existing provisions on competition, regulatory oversight and the financial architecture of the rail sector.

An estimated 90 % of passenger services are covered by public service obligations, giving authorities plenty of scope to enter into public service contracts or make direct awards. The objective of mandatory competitive tendering for public service contracts is to intensify competitive pressure on domestic rail markets, in order to increase the quantity and improve the quality of passenger services.

The opening of domestic passenger rail markets to international competition constitutes a significant step towards the creation of an integrated European railway area. The fourth railway package expands on EU legislation currently in force as regards access to the rail market, and the Commission aims to remove barriers to fair competition.

AMANDMANI

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Tijekom posljednjeg desetljeća rast željezničkog prijevoza putnika nije bio dovoljan za povećanje njegovog udjela u ukupnom prijevozu u usporedbi s cestovnim i zračnim prijevozom. Udio željezničkog prijevoza putnika u Europskoj uniji od 6 % ostao je više ili manje stabilan. Usluge željezničkog prijevoza putnika nisu držale korak s potrebama koje su se mijenjale u pogledu raspoloživosti i kvalitete.

(1) Tijekom posljednjeg desetljeća rast željezničkog prijevoza putnika nije bio dovoljan za povećanje njegovog udjela u ukupnom prijevozu u usporedbi s cestovnim i zračnim prijevozom. Udio željezničkog prijevoza putnika u Europskoj uniji od 6 % ostao je više ili manje stabilan. Usluge željezničkog prijevoza putnika nisu držale korak s razvojem drugih načina prijevoza u pogledu raspoloživosti, cijene i kvalitete.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Kako bi se osiguralo pouzdano financiranje javnog prijevoza za postizanje ciljeva iz nacrta javnog prijevoza, nadležna tijela moraju tako oblikovati obveze obavljanja javnih usluga da se ciljevi javnog prijevoza mogu postići na troškovno učinkovit način, uzimajući u obzir naknadu za neto financijski učinak obavljanja tih usluga te osigurati dugoročnu financijsku održivost javnog prijevoza, organiziranog u okviru ugovora o obavljanju javnih usluga.

(5) Kako bi se postigli ciljevi iz nacrta javnog prijevoza na učinkovit način, nadležna tijela moraju oblikovati obveze obavljanja javnih usluga uzimajući u obzir naknadu za neto financijski učinak obavljanja tih usluga te osigurati dugoročnu financijsku održivost javnog prijevoza, organiziranog u okviru ugovora o javnim uslugama.

Obrazloženje

Rewording of the text to make it easier to understand.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Kako bi se olakšala priprema javnih natječaja i time povećalo tržišno natjecanje, nadležna tijela trebaju osigurati da svi operateri javih usluga koji su zainteresirani za podnošenje takvih ponuda dobiju određene informacije o uslugama prijevoza i infrastrukturi koje obuhvaća ugovor o obavljanju javnih usluga.

(8) Kako bi se olakšala priprema javnih natječaja i time povećalo tržišno natjecanje, nadležna tijela trebaju osigurati da svi operateri koji pružaju javne usluge koji su zainteresirani za podnošenje takvih ponuda dobiju određene informacije o uslugama prijevoza i infrastrukturi koje obuhvaća ugovor o obavljanju javnih usluga, kako ih naručitelj ne bi stavio u nepovoljniji položaj u odnosu na druge natjecatelje.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) Načelo uzajamnosti važno je sredstvo za sprečavanje narušavanja tržišnog natjecanja; to načelo trebalo bi se primjenjivati na poduzeća iz trećih zemalja koja žele sudjelovati u postupcima javne nabave unutar Unije;

Obrazloženje

Non-EU countries should not be given the opportunity to participate in tendering procedures in EU Member States until they have opened up their own markets to EU Member States.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Ako tržište to ne osigura pod primjerenim i nediskriminirajućim uvjetima, nadležna tijela moraju odgovarajućim i učinkovitim mjerama olakšati pristup operatera koji pružaju javne usluge željezničkim vozilima.

(12) Ako tržište to ne osigura pod primjerenim i nediskriminirajućim uvjetima, nadležna tijela trebala bi olakšati pristup operatera koji pružaju javne usluge željezničkim vozilima. No pritom moraju obratiti pozornost da niti jedan operater nije u nepovoljnijem položaju u odnosu na drugog.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Priprema željezničkih prijevoznika za obvezno konkurentno javno nadmetanje za ugovore o obavljanju javnih usluga zahtijeva dodatno vrijeme kako bi se omogućilo učinkovito i održivo unutarnje restrukturiranje poduzeća s kojima su se u prošlosti takvi ugovori izravno sklapali. Stoga su potrebne prijelazne mjere za ugovore koji su izravno sklopljeni između datuma stupanja na snagu ove Uredbe i 3. prosinca 2019.

(15) Priprema željezničkih prijevoznika za konkurentno javno nadmetanje za ugovore o obavljanju javnih usluga zahtijeva dodatno vrijeme kako bi se omogućilo učinkovito i održivo unutarnje restrukturiranje poduzeća s kojima su se u prošlosti takvi ugovori izravno sklapali. Stoga su potrebne prijelazne mjere za ugovore koji su izravno sklopljeni između datuma stupanja na snagu ove Uredbe i 3. prosinca 2019.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Komisija je u okviru izmjene Uredbe (EZ) br. 994/98 (Uredba o davanju ovlasti) predložila i izmjenu Uredbe br. 1370/2007 (COM(2012) 730/3). Radi usklađivanja pristupa uredbama o skupnom izuzeću u području državnih potpora i u skladu s postupcima predviđenim člankom 108. stavkom 4. i člankom 109. Ugovora, potpore za koordinaciju prijevoza ili povrat sredstava za ispunjavanje određenih obveza svojstvenih pojmu javne usluge kako je navedeno u članku 93. Ugovora trebale bi pripadati području primjene Uredbe o davanju ovlasti.

Briše se.

Obrazloženje

If the principle of exemption from the obligation to notify compensation were to be brought under the scope of a different piece of legislation, this would alter the whole logical framework of the regulation on public service obligations and entail a major risk of legal uncertainty for public transport services.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Uredba 1370/2007/EZ

Članak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) "(c) „lokalno nadležno tijeloˮ znači svako nadležno tijelo čije zemljopisno područje nadležnosti nije cijela država i koje pokriva potrebe za prijevozom u urbanoj aglomeraciji ili ruralnom području;ˮ

(c) "(c) „nadležno lokalno tijelo“ znači svako nadležno tijelo čije zemljopisno područje nadležnosti nije cijeli teritorij države članice ili koje pokriva potrebe za prijevozom u regiji ili urbanoj aglomeraciji ili ruralnom području, uključujući i na prekograničnoj razini;

Obrazloženje

The definition must be more clearly worded in order to take account of the emergence of transport authorities with cross-border responsibilities. It also needs to be clearly stated that the scope of the regulation also covers regions.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Uredba 1370/2007/EZ

Članak 2. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Područje primjene obveza obavljanja javnih usluga isključuje sve usluge javnog prijevoza koje prelaze ono što je potrebno za postizanje učinka na lokalnu, regionalnu ili podnacionalnu mrežu.

„Područje primjene obveza obavljanja javnih usluga uključuje sve usluge javnog prijevoza koje proizvode učinke na lokalnu, regionalnu ili podnacionalnu mrežu; takvi učinci na mrežu mogu nastati spajanjem rentabilnih i nerentabilnih dionica;”

Obrazloženje

If a regional rail route breaks even or makes a profit, it must be possible under a public service contract for it to be merged with loss-making routes, so that the profits of the former may contribute to funding the latter, and in order, where necessary, to optimise technical resources needed for operational purposes.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Uredba 1370/2007/EZ

Članak 2.a (novi) – stavak 1. – uvodni tekst

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Nadležna tijela utvrđuju i redovno ažuriraju nacrte javnog prijevoza putnika kojima se obuhvaćaju svi relevantni načini prijevoza za područje u njihovoj nadležnosti. Tim nacrtima javnog prijevoza određuju se ciljevi politike javnog prijevoza i sredstva za njihovu provedbu, a uključuju sve relevantne načine prijevoza za područje u njihovoj nadležnosti. Uključuju najmanje:

1. Nadležna tijela utvrđuju i redovno ažuriraju višegodišnje nacrte javnog prijevoza putnika kojima se obuhvaćaju svi relevantni načini prijevoza za područje u njihovoj nadležnosti. Tim nacrtima javnog prijevoza određuju se ciljevi politike javnog prijevoza i sredstva za njihovu provedbu, a uključuju sve relevantne načine prijevoza za područje u njihovoj nadležnosti. Uključuju najmanje:

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Uredba 1370/2007/EZ

Članak 2.a – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) temeljne zahtjeve koje mora ispuniti ponuda javnog prijevoza, kao što su dostupnost, teritorijalna povezivost, sigurnost, modalna i intermodalna međusobna povezanost na glavnim spojnim čvorištima, značajke ponude, kao što su vremena vožnje, učestalost usluga i najmanji stupanj uporabe kapaciteta;

(b) temeljne zahtjeve koje mora ispuniti ponuda javnog prijevoza, kao što su dostupnost, teritorijalna povezivost, sigurnost, modalna i intermodalna međusobna povezanost na glavnim spojnim čvorištima, značajke ponude kao što su načela izrade voznog reda i učestalost usluga;

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Uredba 1370/2007/EZ

Članak 2.a – stavak 1. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) zahtjevi socijalne i teritorijalne kohezije;

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Uredba 1370/2007/EZ

Članak 2.a – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri izradi nacrta javnog prijevoza nadležna tijela posebno poštuju važeća pravila u vezi s pravima putnika te socijalnom zaštitom, zaštitom u području zapošljavanja i zaštitom okoliša.

Pri izradi nacrta javnog prijevoza nadležna tijela posebno poštuju važeća pravila u vezi s pravima putnika te socijalnom zaštitom, zaštitom u području zapošljavanja i zaštitom okoliša.

 

Mjesec dana prije objavljivanja nacrti javnog prijevoza dostavljaju se regulatornom tijelu kako bi ono dalo svoje mišljenje.

 

Nadležna tijela međusobno usklađuju informacije iz svojih nacrta prijevoza i utvrđuju zajedničke nacrte prijevoza za regionalne usluge prekograničnog prijevoza.

Obrazloženje

Intermodality and cross-border coordination must be promoted.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Uredba 1370/2007/EZ

Članak 2.a (novi) – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležna tijela donose i objavljuju nacrte javnog prijevoza nakon savjetovanja s relevantnim dionicima. Za potrebe ove Uredbe relevantni dionici koje treba uzeti u obzir su barem prijevoznici, upravitelji infrastrukture, po potrebi, te organizacije koje predstavljaju putnike i zaposlenike.

Nadležna tijela donose i objavljuju nacrte javnog prijevoza nakon savjetovanja s relevantnim dionicima. Za potrebe ove Uredbe relevantni dionici koje treba uzeti u obzir su barem prijevoznici, upravitelji infrastrukture, po potrebi, te organizacije koje predstavljaju putnike i zaposlenike.

 

Postojeći pružatelji javnih usluga obvezni su, na zahtjev, u roku od jednog mjeseca nadležnim tijelima dostaviti tražene podatke. To također vrijedi za tijela susjedne države članice.

Obrazloženje

For public transport, precise data are needed concerning the development of the markets for the individual modes of transport. Market participants have access to the most important sources of information and must share this information with the competent authority.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 2.a – stavak 4. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) postižu ciljeve iz nacrta javnog prijevoza na troškovno najučinkovitiji način;

(a) postižu ciljeve iz nacrta javnog prijevoza na učinkovit način;

Obrazloženje

The term ‘rentable’ (profitable) as used in the Spanish version of the Commission proposal is not appropriate as, by definition, ‘profitability’ is not possible as regards contracts derived from public service obligations. Broader criteria should therefore be used to assess whether the objectives of the public transport plan have been met.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 3. – točka d

Uredba 1370/2007/EZ

Članak 4. – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Svim zainteresiranim stranama nadležna tijela stavljaju na raspolaganje relevantne informacije za pripremu ponude u okviru konkurentnog postupka nadmetanja. One uključuju informacije o potražnji putnika, cijenama karata, troškovima i prihodima povezanim s javnim prijevozom putnika na koji se odnosi javno nadmetanje te detalje o specifikacijama infrastrukture koja je značajna za prometovanje traženih vozila ili željezničkih vozila čime im se omogućuje da pripreme nacrt poslovnih planova utemeljen na detaljnim informacijama. Upravitelji željezničke infrastrukture podupiru nadležna tijela pri utvrđivanju svih relevantnih specifikacija infrastrukture. Neispunjavanje gore utvrđenih odredaba podliježe pravnoj reviziji iz članka 5. stavka 7.ˮ

8. Svim zainteresiranim stranama nadležna tijela stavljaju na raspolaganje relevantne informacije za pripremu ponude u okviru konkurentnog postupka nadmetanja. Upravitelji infrastrukture, posebno prijevoznici u željezničkom prometu, koji izvršavaju ugovor o javnim uslugama ili su ga izvršili, moraju nadležnim tijelima pomoći pri utvrđivanju svih relevantnih podataka. Oni su odgovorni za točnost podataka koji se, uz poštovanje poslovnih tajni, dostavljaju nadležnom tijelu. One uključuju informacije o potražnji putnika, cijenama karata, troškovima i prihodima povezanim s javnim prijevozom putnika na koji se odnosi javno nadmetanje te detalje o specifikacijama infrastrukture koja je značajna za prometovanje traženih vozila ili željezničkih vozila čime im se omogućuje da pripreme nacrt poslovnih planova utemeljen na detaljnim informacijama. Upravitelji željezničke infrastrukture podupiru nadležna tijela pri utvrđivanju svih relevantnih specifikacija infrastrukture. Neispunjavanje gore utvrđenih odredaba podliježe pravnoj reviziji iz članka 5. stavka 7. Trenutačni operator jedne dionice odnosno mreže na koju se odnosi javno nadmetanje u skladu s konkurentnim postupkom nadmetanja dostavlja nadležnom dijelu besplatno, u potpunosti i točno podatke neophodne za pripremu ponude, posebno podatke o potražnji za uslugama prijevoza i prihodima od prijevoza putnika. Prijašnji prijevoznici u željezničkom prometu i upravitelji infrastukture nadoknađuju drugim operaterima svaki gubitak koji trpe zbog podnošenja ponuda utemeljenih na neistinitim i manjkavim podacima.”

Obrazloženje

Information from the infrastructure operator is not enough, as it does not include the commercial data from the rail operator. The former or current service providers – particularly established operators – must supply the relevant information in order to ensure non-discriminatory access to data. This is necessary because otherwise the competent authorities will be subjected to obligations they cannot meet.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 4. – točka -a (nova)

Uredba 1370/2007/EZ

Članak 5. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a) dodaje se sljedeći stavak:

 

‘3a. „Nadležno tijelo može isključiti prijevoznike iz trećih zemalja iz postupka konkurentnog javnog nadmetanja ako u toj trećoj zemlji nisu predviđena konkurentna javna nadmetanja za poduzeća iz država članica.”

Obrazloženje

Non-EU countries should not be given the opportunity to participate in tendering procedures in EU Member States until they have opened up their own markets to EU Member States.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 4. – točka a

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5. – stavak 4. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) ako je njihova prosječna godišnja vrijednost procijenjena na: manje od 1 000 000 EUR ili manje od 5 000 000 EUR u slučaju ugovora o obavljanju javnih usluga uključujući javni željeznički prijevoz, ili

(a) ako je njihova prosječna godišnja vrijednost procijenjena na: manje od 1 000 000 EUR ili manje od 5 000 000 EUR u slučaju ugovora uključujući javni željeznički prijevoz, ili

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 4. – točka a

Uredba (EZ) br. 1370/2007

Članak 5. – stavak 4. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) ako se odnose na manje od 300 000 prijeđenih kilometara usluga javnog prijevoza putnika godišnje ili manje od 150 000 kilometara u slučaju ugovora o obavljanju javnih usluga kojim je obuhvaćen javni željeznički prijevoz.

(b) ako se odnose na manje od 300 000 prijeđenih kilometara usluga javnog prijevoza putnika godišnje ili manje od 1 500 000 kilometara u slučaju ugovora kojim je obuhvaćen javni željeznički prijevoz.

Obrazloženje

A figure of 150 000 kilometres, compared to 300 000, is inconsistent with the figure in subparagraph (a). The figure should be changed to a 1 500 000 kilometres for contracts including transport by rail.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 5.

Uredba 1370/2007/EZ

Članak 5.a (novi) – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U skladu s pravilima o državnim potporama države članice poduzimaju potrebne mjere da bi osigurale učinkovit i nediskriminirajući pristup odgovarajućim željezničkim vozilima za javni željeznički prijevoz putnika prijevoznicima koji žele pružati usluge javnog željezničkog prijevoza putnika na temelju ugovora o obavljanju javnih usluga.

1. U skladu s pravilima o državnim potporama države članice poduzimaju potrebne mjere da bi osigurale jednake uvjete i nediskriminirajući pristup odgovarajućim željezničkim vozilima za javni željeznički prijevoz putnika prijevoznicima koji žele pružati usluge javnog željezničkog prijevoza putnika na temelju ugovora o obavljanju javnih usluga.

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 5.

Uredba 1370/2007/EZ

Članak 5.a – stavak 2. – podstavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležno tijelo može ispuniti zahtjev iz prvog podstavka na jedan od sljedećih načina:

Nadležno tijelo može ispuniti zahtjev iz prvog podstavka na različite načine korisne za ekonomiju opsega:

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 5.

Uredba 1370/2007/EZ

Članak 5.a – stavak 2. – podstavak 2. – točke ca i cb (nove)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) uspostavljanjem suradnje sa susjednim lokalnim tijelima radi raspoloživosti većih zaliha željezničkih vozila,

 

(cb) podnošenjem zahtjeva za doprinos svoje države članice kao mjere kojom se nadopunjuje jedan od načina pokrivanja preostale vrijednosti željezničkih vozila.

Obrazloženje

No financing method should be ruled out (guarantee, takeover, direct purchase, etc.). However, the Member States must not evade their responsibility and unfairly pass on the cost to the local authority. The legal and regulatory framework must be shaped in such a way as to stimulate the market in rolling stock, particularly by promoting economies of scale and appropriate funding solutions.

POSTUPAK

Naslov

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1370/2007 o otvaranju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika

Referentni dokumenti

COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

7.2.2013

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Rosa Estaràs Ferragut

19.2.2013

Datum usvajanja

14.10.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Edvard Kožušník

PROCEDURE

Title

Amendment of Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail

References

COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

Date submitted to Parliament

30.1.2013

 

 

 

Committee responsible

       Date announced in plenary

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Committee(s) asked for opinion(s)

       Date announced in plenary

EMPL

7.2.2013

ENVI

7.2.2013

ITRE

7.2.2013

IMCO

7.2.2013

 

REGI

7.2.2013

 

 

 

Not delivering opinions

       Date of decision

ENVI

19.2.2013

ITRE

20.2.2013

IMCO

20.2.2013

 

Rapporteur(s)

       Date appointed

Mathieu Grosch

6.3.2013

 

 

 

Discussed in committee

8.7.2013

14.10.2013

 

 

Date adopted

17.12.2013

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

28

11

6

Members present for the final vote

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Substitute(s) present for the final vote

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Substitute(s) under Rule 187(2) present for the final vote

Ivo Strejček

Date tabled

16.1.2014