ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура

21.1.2014 - (COM(2013)0029 – C7‑0025/2013 – 2013/0029(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Саид Ел Хадрави


Процедура : 2013/0029(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0037/2014
Внесени текстове :
A7-0037/2014
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура

(COM(2013)0029 – C7‑0025/2013 – 2013/0029(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2013)0029),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0025/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Френската република, Сейма на Република Литва, Камарата на депутатите на Великото херцогство Люксембург, Сената на Кралство Нидерландия, Камарата на представителите на Кралство Нидерландия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.[1],

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 октомври 2013 г.[2],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по регионално развитие (A7-0037/2014),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) През последното десетилетие, нарастването в железопътните пътнически превози е било недостатъчно, за да се увеличи неговия дял спрямо автомобилния и въздушния транспорт. Железопътният пътнически превоз запазва относително стабилен дял от 6 % от общия превоз на пътници в Европейския съюз. Услугите в железопътния превоз на пътници изостават спрямо актуалните изисквания за разнообразие и качество.

(1) През последното десетилетие европейската пътна мрежа се е увеличила с 27 %, докато използваната железопътна мрежа е намаляла с 2 %. Освен това нарастването в железопътните пътнически превози е било недостатъчно, за да се увеличи неговия дял спрямо автомобилния и въздушния транспорт. Железопътният пътнически превоз запазва относително стабилен дял от 6 % от общия превоз на пътници в Европейския съюз, докато услугите в железопътния превоз на пътници изостават спрямо актуалните изисквания за разнообразие и качество.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Главните причини за недостатъчния дял на железопътния превоз в Европа са свързани по-специално с наличието на нелоялна конкуренция с другите видове транспорт, липсата на политическа воля за развитие на железопътния транспорт и недостатъчните инвестиции в железопътната мрежа.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Необходимо е да се направи оценка на практическото отражение на разпоредбите на тези директиви в областта на качеството на предоставените услуги на базата на конкретни факти, равнищата на предлагане и използване, разходите и таксите.

Обосновка

Важно е да се разгледат отблизо последиците от либерализацията в Европа от икономическа, социална и екологична гледна точка.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) Развитието на единно европейско железопътно пространство силно зависи от ефективното и цялостно прилагане във всички държави членки на приетото законодателство, при това в посочените срокове. Предвид констатираните слабости в този сектор държавите членки следва стриктно да следят за прилагането на законодателството на Съюза.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в) Няколко проучвания и анкети показват, че в държавите членки, които са отворили своите пазари за вътрешен пътнически транспорт, като Швеция и Обединеното кралство, железопътният пазар е нараснал, така както и броят на доволните пътници и служители.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) С Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство8 бе създадено единно европейско железопътно пространство с общи правила за управлението на железопътни предприятия и за управителите на инфраструктура, за финансирането на инфраструктура и таксуването, за условията за достъп до железопътната инфраструктура и услуги, както и за регулаторния надзор на железопътния пазар. Предвид всичко това вече е възможно да приключи отварянето на железопътния пазар на Съюза и да се реформира управлението на управителите на инфраструктура с цел осигуряване на равен достъп до инфраструктурата.

(3) С Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство8 бе създадено единно европейско железопътно пространство с общи правила за управлението на железопътни предприятия и за управителите на инфраструктура, за финансирането на инфраструктура и таксуването, за условията за достъп до железопътната инфраструктура и услуги, както и за регулаторния надзор на железопътния пазар. Предвид всичко това вече е възможно да приключи отварянето на железопътния пазар на Съюза и да се реформира управлението на управителите на инфраструктура с цел осигуряване на равен достъп до инфраструктурата, за да се подобри качеството на железопътните услуги в целия Съюз, като същевременно се запазят социалните стандарти и условията на труд.

_________________

_________________

8 ОВ L 343, 14.12.2012 г. стр. 32. 32.

8 ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 32.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Завършването на отварянето на пазара на железопътния транспорт на Съюза следва да се счита за особено важно, за да може той да се превърне в достойна алтернатива на другите видове транспорт по отношение на цена и качество.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Директива 2012/34/ЕС изисква Комисията да предложи, ако е необходимо, законодателни мерки по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и да разработи подходящи условия, с които да се гарантира недискриминационен достъп до инфраструктурата, въз основа на съществуващите изисквания за разделяне на управлението на инфраструктура и транспортната дейност.

(4) Директива 2012/34/ЕС изисква Комисията да предложи, ако е необходимо, законодателни мерки по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и да разработи подходящи условия, с които да се гарантира възможно най-разходоефективен недискриминационен достъп до инфраструктурата, включително до търговската инфраструктура на съществуващите предприятия, въз основа на съществуващите изисквания за разделяне на управлението на инфраструктура и транспортната дейност.

Обосновка

Не е ефективно новите оператори с едва няколко влака на ден самостоятелно да създават скъпоструващи билетни гишета и автомати при търговски цени, установени от собственика на гарата, който може да е холдингово дружество на съществуващ оператор на железопътни превози.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Отварянето на пазара за вътрешен пътнически транспорт ще окаже положително въздействие върху функционирането на европейския пазар на железопътния транспорт; това ще доведе до по-голяма гъвкавост и повече възможности за дружествата и пътниците. Служителите в сферата на железопътния транспорт също ще спечелят от отварянето, тъй като това ще увеличи шансовете им за предоставяне на техните услуги на нови оператори на пазара. Опитните работници могат да създават добавена стойност за новите оператори, като това води до по-добри условия на труд.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) Държавите членки отговарят за организирането на местния пазар на труда за служителите, заети в сферата на железопътния транспорт. Те следва да се уверят обаче, че начинът, по който е организиран пазарът на труда, не е за сметка на качеството на обслужването. Правото на Съюза вече предвижда ясна рамка за защита на железопътните работници.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) По-добра координация между управителите на инфраструктурата и железопътните предприятия трябва да се осигури със създаването на координационен комитет, за да се постигне ефикасно управление и използване на инфраструктурата.

(5) По-добра координация между управителите на инфраструктурата и железопътните предприятия трябва да се осигури със създаването на координационен комитет, за да се постигне ефикасно управление и използване на инфраструктурата. Освен това, за да се гарантира гладкото протичане на дейностите по текущото управление на мрежата, управителят на инфраструктура на равнище контрол на движението следва да извършва координация с железопътните предприятия, без да компрометира своята независимост и отговорността си за управлението на мрежата и съществуващите правила.

Обосновка

Сътрудничеството на техническо равнище между управителя на инфраструктура и железопътните предприятия следва да се подобри, за да се укрепи ефикасното управление на мрежата. Това следва да бъде без компрометиране на независимостта и ролята на управителя на инфраструктура.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) С цел да се гарантира достатъчна и лоялна конкуренция в рамките на европейското железопътно пространство, наред с осигуряването на недискриминационен достъп до инфраструктурата е необходима и интеграция на националните железопътни мрежи, както и укрепване на регулаторните органи. Това укрепване се отнася както до разширяването на правомощията на компетентните регулаторни органи, така и до развитието на мрежа от регулаторни органи, която в бъдеще да бъде основен фактор при регулирането на пазара на железопътния транспорт в Съюза.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б) При упражняването на всички съответни функции съгласно настоящата директива от управителя на инфраструктура следва да се изисква да използва своите правомощия, за да подобрява постоянно ефикасността на управлението на железопътната инфраструктура, така че да предоставя висококачествени услуги на нейните потребители.

Обосновка

Управителят на инфраструктура получава нови правомощия посредством промените, предложени от Комисията в член 3, параграф 2. Той следва да ползва тези правомощия в дух на предоставяне на висококачествени услуги на потребителите, железопътните предприятия и техните пътници. Управителите на инфраструктура в целия ЕС следва да споделят една и съща мисия.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) По трансграничните проблеми следва да работят ефективно управителите на инфраструктура на различните държави членки чрез създаването на Европейска мрежа от управителите на инфраструктура.

(7) Без да се засягат правомощията на държавите членки в областта на планирането и финансирането на инфраструктурата, по трансграничните проблеми, като например таксите за достъп до релсовите линии, следва да работят ефективно управителите на инфраструктура на различните държави членки чрез създаването на Европейска мрежа от управителите на инфраструктура.

Обосновка

Напредъкът в уеднаквяването на правомощията и задълженията на управителите на инфраструктура не следва да отменя намесата на държавите членки в областта на планирането и финансирането на инфраструктурата.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) С цел да се гарантира равноправен достъп до инфраструктурата, всеки конфликт на интереси, произтичащ от интегрирани структури, включващи управление на инфраструктура и транспортна дейност, следва да се отстрани. Отстраняването на стимулите за дискриминация срещу конкурентите е единственият начин да се гарантира равноправен достъп до железопътната инфраструктура. Това е задължително за успешното отваряне на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози. Така би се отстранила и възможността за кръстосано субсидиране, което съществува в такива интегрирани структури и което също така води до изкривяване на пазарните принципи.

(8) С цел да се гарантира равноправен достъп до инфраструктурата, интегрираните структури следва да бъдат организирани по такъв начин, че да не възниква конфликт на интереси между управлението на инфраструктурата и транспортната дейност. Отстраняването на потенциалните стимули за дискриминация срещу конкурентите е единственият начин да се гарантира равноправен достъп до железопътната инфраструктура. Това е задължително за успешното отваряне на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози. Така би се отстранила и възможността за кръстосано субсидиране, което съществува в такива интегрирани структури и което също така води до изкривяване на пазарните принципи, както и договореностите за възнаграждението на персонала и други облаги, които биха могли да доведат до привилегировано отношение в сравнение с конкурентите.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Съществуващите изисквания за независимост на управителите на инфраструктура от предприятията за железопътен транспорт, определени в Директива 2012/34/ЕС, обхващат само основните функции на управителя на инфраструктура, т.е. вземането на решения относно разпределянето на влакови маршрути и относно инфраструктурните такси. Необходимо е обаче всички функции да се изпълняват по независим начин, тъй като и други функции могат да бъдат използвани за дискриминация срещу конкурентите. Това се отнася в особено голяма степен за решенията за инвестиции или за поддръжка, които могат да бъдат взимани в полза на части от мрежата, които се експлоатират главно от транспортните оператори на интегрираното предприятие. Решенията относно планирането на дейности по поддръжка могат да се отразят върху наличието на влакови маршрути за конкурентите.

(9) Съществуващите изисквания за независимост на управителите на инфраструктура от предприятията за железопътен транспорт, определени в Директива 2012/34/ЕС, обхващат само основните функции на управителя на инфраструктура, т.е. вземането на решения относно разпределянето на влакови маршрути и относно инфраструктурните такси. Необходимо е обаче всички функции да се изпълняват по независим начин, тъй като и други функции могат да бъдат използвани за дискриминация срещу конкурентите. Това се отнася в особено голяма степен за решенията за достъпа до услугите по продажба на билети, до станциите и депата, за решенията за инвестиции или за поддръжка, които могат да бъдат взимани в полза на части от мрежата, които се експлоатират главно от транспортните оператори на интегрираното предприятие. Решенията относно планирането на дейности по поддръжка могат да се отразят върху наличието на влакови маршрути за конкурентите.

Обосновка

Нелоялният достъп до билетни гишета, станции и депа за поддръжка също са причина за дискриминация.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Въпреки прилагането на предпазните клаузи, въведени в Директива 2013/34/ЕС за гарантиране на независимостта на управителя на инфраструктура, вертикално интегрираните предприятия биха могли да използват своята структура, за да предоставят неправомерни конкурентни предимства на железопътните оператори от същата група.

Изменение  18

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Следователно държавите членки трябва да бъдат задължени да гарантират, че едно и също юридическо или физическо лице или лица няма(т) право да упражнява(т) контрол върху управител на инфраструктура и едновременно с това да упражнява(т) контрол или каквито и да е права върху железопътно предприятие. Аналогично, правото на контрол над железопътно предприятие следва да изключва възможността за упражняване на контрол или на каквито и да е права върху управител на инфраструктура.

(11) Настоящата директива има за цел да установи свободна и лоялна конкуренция между всички железопътни предприятия и следователно изключва възможността дадено железопътно предприятия да запази структура на вертикално интегрирано предприятие съгласно определението в член 3.

Изменение  19

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Подобряването на безопасността на железопътния превоз следва да бъде сериозно разгледано по време на процеса на отваряне на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози, по-специално що се отнася до реформирането на съществуващите интегрирани структури, за да се избегне създаването на допълнителни административни пречки, които ще навредят на поддръжката и на подобренията, свързани с безопасността.

Изменение  20

Предложение за директива

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б) Като се вземат предвид разнородността на мрежите по отношение на техните размери и гъстота и различните видове организационни структури на националните, местните или регионалните органи и техния съответен опит по отношение на процеса на отваряне на пазарите, всяка държава членка следва да получи достатъчна гъвкавост, за да организира своята мрежа по такъв начин, че да се постигне оптимален микс от услуги с открит достъп и услуги, извършвани в рамките на обществени поръчки за услуги, така че да се гарантира високо качество на услугите, лесно достъпни за всички пътници. След като се подберат договорите за обществени услуги, които трябва да бъдат обявени на търг, всяка държава членка следва да реши за всеки конкретен случай какви защитни механизми да бъдат въведени за всяка услуга, в случай че търгът не бъде успешен. Тези механизми не следва по никакъв начин да генерират допълнителни такси за железопътните предприятия, които предоставят услугите.

Изменение  21

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Предоставянето на железопътните предприятия на правото на достъп до железопътната инфраструктура във всички държави членки с цел извършване на вътрешни услуги за превоз на пътници може да се отрази върху организацията и финансирането на услугите за железопътен превоз на пътници, предоставяни по договор за обществени услуги. Държавите членки следва да разполагат с възможността да ограничават подобно право на достъп, когато то би разклатило икономическото равновесие на такива договори за обществени услуги и със съгласието на съответния регулаторен орган.

(14) Предоставянето на железопътните предприятия на правото на достъп до железопътната инфраструктура във всички държави членки с цел извършване на вътрешни услуги за превоз на пътници може да се отрази върху организацията и финансирането на услугите за железопътен превоз на пътници, предоставяни по договор за обществени услуги. Държавите членки следва да разполагат с възможността да ограничават подобно право на достъп, когато то би разклатило икономическото равновесие на такива договори за обществени услуги или качеството на предоставяната по тях услуга и със съгласието на съответния регулаторен орган.

Обосновка

Икономическото равновесие на договора за обществени услуги не следва да бъде единственият критерий. В действителност, въздействието върху качеството на предоставените услуги, като спазването на разписанията, запазването на железопътни връзки, броя на спирките и честотата на влаковете следва също да бъде взето под внимание.

Изменение  22

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Регулаторните органи следва да оценят потенциалното икономическо въздействие на вътрешните пътнически услуги, предоставяни при условия на отворен достъп, върху съществуващите договори за обществени услуги по искане на заинтересованите страни и въз основа на обективен икономически анализ.

(15) По своя инициатива или по искане на заинтересовани страни, регулаторните органи следва да оценят, въз основа на обективен икономически анализ, потенциалното икономическо въздействие на вътрешните пътнически услуги, предоставяни при условия на отворен достъп, върху съществуващите договори за обществени услуги.

Обосновка

За да се установи оптималната комбинация от вътрешни услуги за пътнически превози, предоставяни при условия на отворен достъп и въз основа на съществуващи договори за обществени услуги, оценката на регулаторните органи не може да се извършва само въз основа на предварително искане.

Изменение  23

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) При оценката на това дали икономическото равновесие на договора за обществени услуги би могло да бъде нарушено, регулаторните органи следва да разглеждат икономическото въздействие на планираната услуга върху съществуващи договори за обществени услуги с оглед на въздействието му върху рентабилността на всички услуги, включени в подобни договори за обществени услуги и последиците върху нетните разходи на компетентния публичен орган, който е възложител. Оценка следва да е съобразена с фактори като потребителско търсене, ценообразуване на билетите, правила за издаване на билетите, разположение и брой на спирките и график и периодичност на предлаганата нова услуга.

(18) При оценката на това дали икономическото равновесие на договора за обществени услуги би могло да бъде нарушено, регулаторните органи следва да разглеждат икономическото и социалното въздействие на планираната услуга върху съществуващи договори за обществени услуги с оглед на въздействието му върху рентабилността на всички услуги, включени в подобни договори за обществени услуги и последиците за укрепването на политиката на сближаване в съответната област и нетните разходи на компетентния публичен орган, който е възложител. Оценка следва да е съобразена с фактори като потребителско търсене, ценообразуване на билетите, правила за издаване на билетите, разположение и брой на спирките и график и периодичност на предлаганата нова услуга.

Обосновка

Въпросите, свързани със социалната политика и политиката на сближаване, трябва задължително да се вземат под внимание от регулаторния орган.

Изменение  24

Предложение за директива

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a) За да се определи дали качеството на предоставяната услуга в рамките на договор за обществени услуги е засегнато от услуга с отворен достъп по същата мрежа, регулаторните органи следва по-специално да вземат под внимание ефекта на мрежите, запазването на железопътните връзки и спазването на разписанията на услугите, предоставени в рамките на договора за обществени услуги.

Изменение  25

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) С оглед привличането на повече интерес към железопътните пътнически услуги, държавите членки следва да са в състояние да изискват от железопътните предприятия, предоставящи вътрешни услуги за превоз на пътници да участват в обща схема за информация и интегрирана продажба на билети за издаване на билети, директни билети и за извършване на резервации. В случай, че такава схема бъде въведена, следва да се гарантира, че тя не изкривява пазарните принципи или не внася неравнопоставеност между железопътните предприятия.

(19) С оглед на привличането на повече интерес към железопътните пътнически услуги, държавите членки следва да изискват от железопътните предприятия, предоставящи вътрешни услуги за превоз на пътници да участват в обща схема за информация и интегрирана продажба на билети за издаване на билети, директни билети и за извършване на резервации. Такава схема следва да гарантира, че не изкривява пазарните принципи и не внася неравнопоставеност между железопътните предприятия.

Обосновка

Всеки оператор на вътрешни пътнически превози следва да се включи в схемата за продажба на билети, за да могат пътниците да купуват билети за всяка една услуга от всеки един оператор.

Изменение  26

Предложение за директива

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) Важно е железопътните предприятия да се включат в разработването на интегрирани схеми за продажба на билети, в частност по отношение на транспорта на местно и регионално равнище, за да се увеличи привлекателността на железопътния транспорт за пътниците. Такива схеми следва да не изкривяват пазара и да не създават дискриминация между железопътните предприятия

Обосновка

Настоящото съображение засяга важността на схемите за интермодално издаване на билети, които са определени като „схеми за интегрирана продажба на билети”.

Изменение  27

Предложение за директива

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б) Тъй като новият железопътен пакет има за цел да се укрепят правата на пътниците и тъй като „свободното движение“ представлява един от основните стълбове на Съюза, следва да се положат по-големи усилия да се гарантира това право на хората с увреждания и лицата с намалена подвижност. Следователно подобряването на достъпността на транспортните средства и инфраструктури се превръща в приоритет. За да се постигне тази цел, следва да бъдат насърчени трансграничните връзки. Това се отнася и до помощта, предоставяна на тази специална категория пътници, която следва да се хармонизира в рамките на по-голяма система. В тази връзка следва да започне процес на консултации със социалните партньори, обществеността и организациите за защита на правата на хората с увреждания.

Изменение  28

Предложение за директива

Съображение 19 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19в) В светлината на придобития опит чрез мрежата от регулаторни органи по член 57 от Директива 2012/34/ЕС Комисията следва, най-късно до 31 декември 2016 г., да изготви законодателно предложение за укрепването на мрежата от регулаторни органи , официалното оформяне на нейните процедури и придаването й на юридическа правосубектност . Този орган следва да разполага с надзорни и арбитражни функции, които да му позволяват да разрешава трансгранични и международни проблеми и да разглежда обжалвания на решения, взети от националните регулаторни органи.

Обосновка

Европейската мрежа от регулаторни органи следва да бъде учредена и да функционира най-късно до декември 2016 г.

Изменение  29

Предложение за директива

Съображение 19 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19г) С оглед на изграждането на единното европейско железопътно пространство и предвид конкуренцията в сектора, Комисията се ангажира активно да подкрепя и насърчава социалния диалог на равнището на Съюза, за да се гарантира, че железопътните работници се ползват от трайна защита срещу нежелани въздействия от отварянето на пазара като социалния дъмпинг.

Изменение  30

Предложение за директива

Съображение 19 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19д) Пътниците следва да имат достъп до функциониращи схеми за издаване на директни билети и интегрирани схеми за издаване на билети. Такива схеми също така биха превърнали железниците в по-привлекателно превозно средство за хората. Схемите за издаване на директни билети, разработени от сектора в рамките на държавите членки, следва да са оперативно съвместими една с друга, за да се позволи създаването на схема за целия Съюз, която обхваща всички оператори на железопътен пътнически транспорт.

Изменение  31

Предложение за директива

Съображение 19 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19е) В светлината на придобития опит чрез мрежата от регулаторни органи по член 57 от Директива 2012/34/ЕС Комисията следва да изготви законодателно предложение за заместване на мрежата с Европейски регулаторен орган, официално оформяне на неговите процедури и придаването му на юридическа правосубектност най-късно до 31 декември 2019 г., когато ще бъде отворен пазарът на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози. Този орган следва да разполага с надзорни и арбитражни функции, които да му позволяват да разрешава трансгранични и международни проблеми и да разглежда обжалвания на решения, взети от националните регулаторни органи.

Обосновка

Европейският регулаторен орган следва да замести Европейската мрежа от регулаторни органи до декември 2019 г. Ако целта на ЕС е да разработи единен европейски пазар за железопътни транспортни услуги, то регулаторният орган трябва да е европейски. Желанието ни е да избегнем разнородното прилагане и тълкуване на правилата на ЕС от страна на националните регулатори във всяка държава членка, по-специално в случаите, когато националният регулаторен орган не действа ефективно, не е независим и няма достатъчно персонал и ресурси.

Изменение  32

Предложение за директива

Съображение 19 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19ж) За да се избегне социалният дъмпинг, железопътното предприятие следва да може да предоставя железопътни транспортни услуги само ако спазва представителните колективни договори или националните закони, определящи стандарти в рамките на държавата членка, в която възнамерява да осъществява дейност. Следователно следва да се предвиди разпоредба за еднакво заплащане на едно и също място. Компетентният регулаторен орган следва да наблюдава спазването на това изискване.

Обосновка

Необходимо допълнение с цел да се уточни задължителното изискване за всяко железопътно предприятие, за да може то да функционира в дадена държава членка.

Изменение  33

Предложение за директива

Съображение 19 з (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19з) Националният регулаторен орган следва да одобрява или да изисква промени в условията за прехвърляне на служители. Тук може да се включва прилагането на период за размисъл за служителите, които трябва да бъдат прехвърлени. Когато взема своето решение, регулаторният орган следва да се стреми да избягва прехвърлянето на чувствителна информация от управителя на инфраструктура към друго образувание в рамките на интегрираното предприятие.

Изменение  34

Предложение за директива

Съображение 19 и (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19и) Отварянето на пазара следва да не води до неблагоприятни последици за условията на труд и социалните права на работниците в железопътния сектор. Относимите социални клаузи следва да се зачитат, за да се избягва социалният дъмпинг и нелоялната конкуренция от страна на нови участници, които не зачитат минималните социални стандарти в железопътния сектор.

Обосновка

Отварянето на пазара трябва да не води до неблагоприятни последици за условията на труд и социалните права на работниците в железопътния сектор и следва да спазва националното законодателство в областта на социалната и здравната защита.

Изменение  35

Предложение за директива

Съображение 19 й (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19й) Железопътните предприятия и управителите на инфраструктура следва да установят, в рамките на културата на безопасност, „култура на справедливост“, за да насърчават активно служителите да докладват свързани с безопасността произшествия, злополуки и ситуации, близки до инциденти, без да подлежат на наказание или дискриминация. „Културата на справедливост“ позволява на железопътния сектор да извлича поуки от произшествията, злополуките и ситуациите, близки до инциденти, и по този начин да подобрява безопасността на железопътната система за работниците и пътниците.

Изменение  36

Предложение за директива

Съображение 19 к (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19к) Комисията следва да гарантира пълното и правилно прилагане от държавите членки на разпоредбите на Директива 2004/47/ЕО на Съвета8a.

 

_________________

 

8a Директива 2005/47/ЕО на Съвета от 18 юли 2005 година относно Споразумението между Общността на европейските железници (CER) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно определени аспекти на условията на труд на мобилните работници, които участват в интероперативни трансгранични съобщения в железопътния сектор (ОВ L 195, 27.7.2005 г., стр. 15).

Изменение  37

Предложение за директива

Съображение 19 л (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19л) В светлината на развитието на единното европейско железопътно пространство и последващото отваряне на пазара на железопътния транспорт, държавите членки следва да ползват представителни колективни трудови договори, така че да се избегнат социалният дъмпинг и нелоялната конкуренция.

Изменение  38

Предложение за директива

Съображение 19 м (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19м) Комисията следва да оцени въздействието на настоящата директива върху развитието на пазара на труда за служителите на борда на влаковете и ако е целесъобразно, да предложи нови законодателни мерки за сертифицирането на тези служители.

Изменение  39

Предложение за директива

Съображение 19 н (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19н) Служителите на борда на влаковете са професионална категория в рамките на железопътния сектор, която извършва задачи, свързани с безопасността. Тя традиционно извършва оперативни задачи, свързани с безопасността в рамките на железопътната система, и отговаря за удобството и безопасността на пътниците на борда на влаковете. Сертификация, сходна със сертификацията на машинистите на локомотиви, е от полза с оглед гарантирането на висока степен на квалификация и умения, за признаване на значението на тази професионална категория за безопасността на железопътните услуги, а също така и за улесняване на мобилността на работниците и служителите.

Изменение  40

Предложение за директива

Съображение 19 о (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19о) Националният регулаторен орган следва да одобрява или да изисква промени в условията за прехвърляне на служители. Тук може да се включва прилагането на период за размисъл за служителите, които трябва да бъдат прехвърлени. Когато взема своето решение, регулаторният орган следва да се стреми да избягва прехвърлянето на чувствителна информация от управителя на инфраструктура към друго образувание в рамките на интегрираното предприятие.

Изменение  41

Предложение за директива

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a) Управителите на инфраструктура следва да си сътрудничат в случаи, свързани с произшествия или злополуки, оказващи въздействие върху трансграничния трафик, с оглед на споделянето на относима информация и избягването по този начин на отрицателния ефект от тяхното разпространение;

Обосновка

В момента информацията за произшествия и злополуки, които предизвикват смущения в трансграничния трафик, не се предава автоматично на други засегнати мрежи. Управителите на инфраструктура следва да си сътрудничат, за да се подобри потокът от информация в такива случаи.

Изменение  42

Предложение за директива

Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20б) Регулаторният орган следва да бъде компетентен да наблюдава дейностите по поддръжка на инфраструктурата, за да се гарантира, че те не се извършват по начин, който води до дискриминация между железопътните предприятия.

Изменение  43

Предложение за директива

Съображение 20 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20в) Управителят на инфраструктура в рамките на вертикално интегрирано предприятие следва да може да предлага на своите служители някои социални услуги в помещенията, използвани от други образувания на вертикално интегрираното предприятие.

Изменение  44

Предложение за директива

Съображение 20 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20г) На управителя на инфраструктура в рамките на вертикално интегрирано предприятие следва да бъде разрешено да сътрудничи с други образувания от вертикално интегрираното предприятие по отношение на развитието на ИТ системи, при условие че регулаторният орган даде съгласие за това.

Изменение  45

Предложение за директива

Съображение 20 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20д) Условията за предлагане на билети, директни билети и резервации в рамките на Съюза, както е посочено в член 9 от Регламент (ЕО) № 1371/2007, следва да се считат за изпълнени, ако до 12 декември 2019 г. бъде установена общата схема за пътническа информация и продажба на билети в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

Обосновка

Допълва измененията към член 13а по отношение на общата схема за продажба на билети.

Изменение  46

Предложение за директива

Съображение 20 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20е) Веднага след влизането в сила на настоящата директива регулаторният орган следва да изработи насоки за укрепване на независимостта на управителите на инфраструктура. В насоките следва да се включат правила относно достатъчни периоди за размисъл, през които не е възможно прехвърлянето на членове на надзорния съвет и управителния съвет, както и на управители, пряко отговарящи пред тях; относно едновременното заемане на постове в съвети на различни юридически лица в рамките на вертикално интегрираното предприятие; относно възможността за интереси или получаване на финансови облаги от всякакви други юридически лица в рамките на вертикално интегрираното предприятие, както и относно основаващите се на постигнати резултати елементи от възнаграждението им, които следва да не зависят от търговските резултати на което и да е друго юридическо лице в рамките на вертикално интегрираното предприятие. Насоките също така следва да съдържат правила относно това как да се избягват конфликти на интереси, относно разкриването на чувствителна информация в контекста на прехвърлянето на членове на надзорния или управителния съвет и, по целесъобразност, на управители, директно отговарящи пред тях, на висши постове в други юридически лица в рамките на вертикално интегрираното предприятие, относно отделните помещения и относно защитения достъп до информационни системи.

Изменение  47

Предложение за директива

Съображение 20 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20ж) Съгласно настоящата директива държавите членки са свободни по всяко време да избират между различни видове структури за управители на инфраструктура, които съществуват едновременно в рамките на единното европейско железопътно пространство, а именно разделени и вертикално интегрирани предприятия, дори ако те вече са въвели разделена структура. Настоящата директива установява редица правила и принципи, които ръководят вътрешната организация на тези структури.

Изменение  48

Предложение за директива

Съображение 20 з (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20з) За целите на настоящата директива понятията „надзорен съвет“, „административен съвет“, „управителен съвет“ или „органи, законно представляващи предприятието“, следва да се прилагат за съществуващи корпоративни структури в държавите членки, като се избягва във възможно най-голяма степен създаването на допълнителни органи.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 1 – точка -1 (нова)

Директива 2012/34/ЕО

Член 1 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. В член 1 се добавя следният параграф:

 

„2a. Настоящата директива има за цел превръщането на железопътния транспорт в по-привлекателно средство за транспорт за европейската общественост. Предвижда се тя да спомогне за генерирането на практическа информация и за създаването на интегрирани схеми за издаване на билети. Схемите за директни билети, разработени от сектора в рамките на държавите членки, следва да са оперативно съвместими една с друга, за да се позволи създаването на схема за целия Съюз, която обхваща всички оператори на железопътен пътнически транспорт.“

Изменение  50

Предложение за директива

Член 1 – точка -1 а (нова)

Директива 2012/34/ЕО

Член 1 - параграф 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1a. В член 1 се добавя следният параграф:

 

„2б. Целта на настоящата директива ― завършване на изграждането на единно европейско железопътно пространство ― ще бъде преследвана въз основа на социален диалог на равнището на Съюза, за да се гарантира, че железопътните работници са подходящо защитени срещу нежеланите ефекти от отварянето на пазара.“

Изменение  51

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква б

Директива 2012/34/ЕО

Член 3 – точка 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) Точка 5 се заличава;

заличава се

Изменение  52

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – букви в а и в б (нови)

Директива 2012/34/ЕО

Член 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) добавя се следната точка 32:

 

„(32) „интегрирана схема за продажба на билети“ е схема за продажба на билети, която позволява на дадено лице да осъществи пътуване, което включва трансфери в рамките на или между различни транспортни средства като влакове, автобуси, трамваи, метро, фериботи или самолети.“;

 

вб) добавя се следната точка 33:

 

'(33) „директен билет“ означава билет или билети, представляващ(и) договор за транспорт за последователни железопътни услуги, предоставян(и) от едно или няколко железопътни предприятия.“;

Обосновка

Допълва член 7г, параграф 2, буква е) и ролята на координационния комитет по отношение на предложеното в този член разработване на интегрирани схеми за издаване на билети. Това е определението, използвано в Регламент 1371/2007. За целите на яснотата то следва да бъде включено и в настоящата директива, в която се разглежда същата тематика.

Изменение  53

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква в в (нова)

Директива 2012/34/ЕО

Член 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв) добавят се следните точки 34 и 35:

 

„(34) „надзорен съвет“ означава група лица, определени от собствениците на дружеството, за да насърчават техните интереси, да наблюдават и контролират работата на изпълнителите и да одобряват важните решения за управлението на стопанската дейност;

 

(35) „управителен съвет“ означава група лица, отговорни за изпълнителните функции на текущото управление на дружеството;“;

Изменение  54

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква в г (нова)

Директива 2012/34/ЕО

Член 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг) добавя се следната точка 36:

 

„(36) „високоскоростни пътнически услуги“ означава пътнически услуги, осъществявани по специално изградени високоскоростни железопътни линии, оборудвани за скорости, обикновено равни или по-големи от 250 км/ч, и поддържащи тези скорости през по-голямата част от пътуването.“;

Изменение  55

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2012/34/ЕО

Член 7 – параграф 2 – уводно изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки също така гарантират, че едно и също юридическо или физическо лице или лица няма(т) право:

Не се отнася до текста на български език.

Обосновка

Предлаганите строги правила за разделяне ще предотвратят различни видове сътрудничество между железопътните предприятия и управителите на инфраструктура, което, както сочи досегашният опит, може да донесе по-големи ползи за железопътната мрежа в държавите членки на ЕС. Където е уместно, управителят на инфраструктура и железопътните предприятия следва да могат да вземат съвместни решения, носещи ползи за мрежата, при условие че това се прави по прозрачен и недискриминационен начин. По този начин те ще упражняват влияние един върху друг в областите на сътрудничество, но не и по отношение на „контролните“ права.

Изменение  56

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2012/34/ЕО

Член 7 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. При условие че разпоредбите относно институционалното разделяне на управителя на инфраструктура, както са посочени в параграфи 1 –3, са спазени, че няма конфликт на интереси и че е гарантирана поверителността на чувствителната търговска информация, държавите членки могат да разрешат на управителя на инфраструктура да се включи в споразумения за сътрудничество по прозрачен, неексклузивен и недискриминационен начин, с един или повече заявители по отношение на конкретна линия или местна или регионална част от мрежата, по такъв начин, че заявителят да бъде насърчен да увеличи ефективността на своето сътрудничество по отношение на съответната част от мрежата. Стимулите следва да се състоят в намаления на таксите за достъп до релсов път, съответстващи на евентуални икономии за управителя на инфраструктура в резултат от това сътрудничество. Такова сътрудничество има за цел осъществяването на по-ефикасно управление на нарушенията на трафика, работите по поддръжка или претоварената инфраструктура, или на дадена линия или част от мрежа, където има тенденция за закъснения, или пък подобряването на безопасността. Продължителността му следва да бъде ограничена до максимум пет години и то може да се подновява. Управителят на инфраструктура информира за планираното сътрудничество регулаторния орган, посочен в член 55. Регулаторният орган предоставя предварителното си одобрение за споразумението за сътрудничество, изисква неговото изменение или го отхвърля, ако горепосочените условия не са изпълнени. Той може да изиска изменението на споразумението на всеки един етап през цялото му времетраене. Управителят на инфраструктура информира за споразумението за сътрудничество координационния комитет, посочен в член 7г.

Обосновка

Един независим управител на инфраструктура следва да разполага с възможността да сключва споразумения с железопътни предприятия, за да подобри функционирането на конкретна линия или част от мрежа. Такова споразумение изисква одобрението от страна на регулаторния орган и е с ограничено времетраене.

Изменение  57

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2012/34/ЕО

Член 7 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато на датата на влизане в сила на настоящата директива, управителят на инфраструктурата принадлежи на вертикално интегрирано предприятие, държавите членки могат да решат да не прилагат параграфи 2 до 4 от настоящия член. В такъв случай съответната държава членка гарантира, че управителят на инфраструктурата изпълнява всички функции, посочени в член 3, параграф 2, и притежава действителна организационна и управленска независимост от всяко железопътно предприятие в съответствие с изискванията, определени в членове от 7a до 7в.

Когато управителят на инфраструктурата принадлежи на вертикално интегрирано предприятие, държавите членки могат да решат да не прилагат параграфи 2 до 4 от настоящия член. В такъв случай съответната държава членка гарантира, че управителят на инфраструктурата изпълнява всички функции, посочени в член 3, параграф 2, и притежава действителна организационна и управленска независимост от всяко железопътно предприятие в съответствие с изискванията, определени в членове от 7a до 7в.

Обосновка

Държавите членки следва да могат в бъдеще да избират между разделяне на управителя на инфраструктура от железопътните предприятия или интегрирана структура.

Изменение  58

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕО

Членове 7 а, 7 б, 7 в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7а

Член 7а

Действителна независимост на управителя на инфраструктура в рамките на вертикално интегрирано предприятие

Действителна независимост на управителя на инфраструктура в рамките на вертикално интегрирано предприятие

1. Държавите членки гарантират, че управителят на инфраструктура е част от субект, който е правно отделен от всякакво железопътно предприятие или холдингово дружество, с контрол над такива предприятия, и от други юридически лица в рамките на вертикално интегрирано предприятие.

1. Държавите членки гарантират, че управителят на инфраструктура е част от субект, който е правно отделен от всякакво железопътно предприятие или холдингово дружество, с контрол над такива предприятия, и от други юридически лица в рамките на вертикално интегрирано предприятие.

2. Юридическите лица във вертикално интегрираното предприятие, с дейност на пазарите на железопътни транспортни услуги, не притежават пряко или непряко дялово участие в субекта, управител на инфраструктурата. Управителят на инфраструктурата не притежава нито пряко, нито непряко дялово участие в никое юридическо лице във вертикално интегрираното предприятие, с дейност на пазарите на железопътни транспортни услуги.

2. Юридическите лица във вертикално интегрираното предприятие, с дейност на пазарите на железопътни транспортни услуги, не притежават дялово участие в субекта, управител на инфраструктурата, било то пряко, непряко или чрез дъщерни дружества. Управителят на инфраструктурата не притежава дялово участие в никое юридическо лице във вертикално интегрираното предприятие, с дейност на пазарите на железопътни транспортни услуги, било то пряко, непряко или чрез дъщерни дружества.

3. Приходите на управителя на инфраструктура не могат да се използват за финансиране на други юридически лица в рамките на вертикално интегрирано предприятие, а само за финансиране на стопанската дейност на управителя на инфраструктура и за плащане на дивиденти на крайния собственик на вертикално интегрираното предприятие. Управителят на инфраструктура не може да предоставя заеми на други юридически лица в рамките на вертикално интегрирано предприятие и никое друго юридическо лице в рамките на вертикално интегрираното предприятие не може да предоставя заеми на управителя на инфраструктура. Всички услуги, предлагани от други юридически лица на управителя на инфраструктура, се извършват въз основа на договори и се изплащат по пазарни цени. Дългът на управителя на инфраструктура е ясно разграничен от дълга на други юридически лица във вертикално интегрираното предприятие и тези дългове се обслужват поотделно. Счетоводствата на управителя на инфраструктура и на другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие се водят разделно, по начин, който гарантира изпълнението на настоящите разпоредби и позволява разделяне на финансовите потоци на управителя на инфраструктура и на другите юридически лица, в рамките на вертикално интегрираното предприятие.

3. Приходите на управителя на инфраструктура не могат да се използват за финансиране на други юридически лица в рамките на вертикално интегрирано предприятие, а само за финансиране на стопанската дейност на управителя на инфраструктура и за плащане на дивиденти на крайния собственик на вертикално интегрираното предприятие. Управителят на инфраструктура може да предоставя заеми единствено на нейни дъщерни дружества, занимаващи се с управление на инфраструктура. В рамките на вертикално интегрирано предприятие заеми на управителя на инфраструктура могат да се предоставят единствено от холдинговото дружество и това подлежи на предварително одобрение от страна на регулаторния орган, посочен в член 55. Холдинговото дружество доказва по задоволителен начин на регулаторния орган, че заемът се отпуска при пазарни условия и че е в съответствие с член 6. Регулаторния орган контролира реалното отпускане и погасяване на заема в съответствие с член 56, параграф 12. Всички услуги, предлагани от други юридически лица на управителя на инфраструктура, се извършват въз основа на договори и се изплащат по пазарни цени. Дългът на управителя на инфраструктура е ясно разграничен от дълга на други юридически лица във вертикално интегрираното предприятие и тези дългове се обслужват поотделно. Счетоводствата на управителя на инфраструктура и на другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие се водят разделно, по начин, който гарантира изпълнението на настоящите разпоредби и позволява разделяне на финансовите потоци на управителя на инфраструктура и на другите юридически лица, в рамките на вертикално интегрираното предприятие.

4. Без да се засяга член 8, параграф 4, управителят на инфраструктура трябва да привлече средства от капиталовите пазари самостоятелно, а не чрез други юридически лица в рамките на вертикално интегрираното предприятие. Други юридически лица във вертикално интегрираното предприятие не могат да набират средства чрез управителя на инфраструктура.

4. Без да се засяга член 8, параграф 4, управителят на инфраструктура може да привлича средства от капиталовите пазари единствено самостоятелно. Други юридически лица във вертикално интегрираното предприятие не могат да набират средства чрез управителя на инфраструктура.

5. Управителят на инфраструктура трябва да води подробни записи за всички търговски и финансови отношения с други юридически лица във вертикално интегрираното предприятие и при поискване да ги представя на регулаторния орган в съответствие с член 56, параграф 12.

5. Управителят на инфраструктура трябва да води подробни записи за всички търговски и финансови отношения с други юридически лица във вертикално интегрираното предприятие и при поискване да ги представя на регулаторния орган в съответствие с член 56, параграф 12.

Член 7б

Член 7б

Действителна независимост на личния състав и управлението на управителя на инфраструктура в рамките на вертикално интегрирано предприятие

Действителна независимост на личния състав и управлението на управителя на инфраструктура в рамките на вертикално интегрирано предприятие

1. Без да се засягат решенията на регулаторния орган съгласно член 56, управителят на инфраструктура трябва да разполага с действителни правомощия за вземане на решения и да е независим от другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие, по отношение на всички функции, посочени в член 3, параграф 2. Цялостната структура на управлението и уставът на дружеството на управителя на инфраструктура гарантират, че никой от другите юридически лица в вертикално интегрираното предприятие не определя пряко или косвено, поведението на управителя на инфраструктура във връзка с тези функции.

1. Без да се засягат решенията на регулаторния орган съгласно член 56, управителят на инфраструктура трябва да разполага с действителни правомощия за вземане на решения и да е независим от другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие, по отношение на всички функции, посочени в член 3, параграф 2. Цялостната структура на управлението и уставът на дружеството на управителя на инфраструктура гарантират, че никой от другите юридически лица в вертикално интегрираното предприятие не определя пряко или косвено, поведението на управителя на инфраструктура във връзка с тези функции. Членовете на надзорния съвет и на управителния съвет на управителя на инфраструктура, както и управителите, пряко отговарящи пред тях, действат в съответствие с тези принципи.

2. Членовете на управителния съвет и висшите служители на управителя на инфраструктура не членуват в надзорните или управителните съвети или не са висши служители на други юридически лица в рамките на вертикално интегрираното предприятие.

 

Членовете на надзорните или управителните съвети и висшите служители на другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие не са членове на управителния съвет или не са висши служители на управителя на инфраструктура.

 

3. Управителят на инфраструктура разполага с надзорен съвет, съставен от представители на крайните собственици на вертикално интегрираното предприятие.

3. Управителят на инфраструктура разполага с надзорен съвет, съставен от представители на крайните собственици на вертикално интегрираното предприятие.

Надзорният съвет може да се консултира с Координационния комитет, посочен в член 7г, по въпроси от неговата компетенция.

Надзорният съвет може да се консултира с Координационния комитет, посочен в член 7г, по въпроси от неговата компетенция.

Решенията относно назначаването и преназначаването, условията на работа, включително възнаграждението, и освобождаването от задължения на членовете на управителния съвет на управителя на инфраструктура, се вземат от надзорния съвет. Самоличността и условията, определящи продължителността и освобождаването от задължения на лицата, номинирани от Надзорния съвет за назначаване или преназначаване като членове в управителния съвет на управителя на инфраструктура, както и мотивите за всяко предложение за решение, освобождаващо от задължения, се съобщават на регулаторния орган, посочен в член 55. Тези условия и решенията, посочени в настоящия параграф, стават задължителни единствено след изричното одобрение на регулаторния орган. Регулаторният орган може да възрази срещу тези решения, когато възникнат съмнения относно професионалната независимост на лице, номинирано за член на управителния съвет или в случай на предсрочно освобождаване от задължения на член на управителния съвет на управителя на инфраструктура.

Решенията относно назначаването и преназначаването, условията на работа, включително възнаграждението, и освобождаването от задължения на членовете на управителния съвет на управителя на инфраструктура, се вземат от надзорния съвет. Самоличността и условията, определящи продължителността и освобождаването от задължения на лицата, номинирани от Надзорния съвет за назначаване или преназначаване като членове в управителния съвет на управителя на инфраструктура, както и мотивите за всяко предложение за решение, освобождаващо от задължения, се съобщават на регулаторния орган, посочен в член 55. Тези условия и решенията, посочени в настоящия параграф, стават задължителни единствено след изричното одобрение на регулаторния орган. Регулаторният орган може да възрази срещу тези решения, когато възникнат съмнения относно професионалната независимост на лице, номинирано за член на управителния съвет или в случай на предсрочно освобождаване от задължения на член на управителния съвет на управителя на инфраструктура.

Членовете на управителния съвет, които желаят да подадат жалба срещу предсрочното им освобождаване от задължения, разполагат с действителни права за обжалване пред регулаторния орган.

Членовете на управителния съвет, които желаят да подадат жалба срещу предсрочното им освобождаване от задължения, разполагат с действителни права за обжалване пред регулаторния орган.

4. За период от три години след напускането на управителя на инфраструктура, членовете на надзорния съвет или на управителния съвет и висшите служители на управителя на инфраструктура, нямат право да заемат каквито и да е висши постове в други юридически лица в рамките на вертикално интегрираното предприятие. За период от три години след напускане на тези други юридически лица в вертикално интегрираното предприятие, членовете на техните надзорни или управителни съвети и висшите им служители нямат право да заемат друг висш пост в управителя на инфраструктура.

 

5. Управителят на инфраструктура разполага със свой персонал и е разположен в офиси, отделни от тези на другите юридически лица в рамките на вертикално интегрираното предприятие. Достъпът до информационните системи е защитен, за да се гарантира независимостта на управителя на инфраструктура. Вътрешният правилник или договорите за наемане на персонал поставят ясни ограничения на контактите с другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие до официално общуване, свързано с упражняването на функциите на управителя на инфраструктура, които също се упражняват и спрямо други железопътни предприятия извън вертикално интегрираното предприятие. Прехвърлянето на персонал, различен от посочения в точка в) между управителя на инфраструктура и другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие се допуска само ако е възможно да се гарантира, че няма да има изтичане на чувствителна информация.

5. Управителят на инфраструктура разполага със свой персонал. Чувствителната информация, с която разполага управителят на инфраструктура, е надлежно защитена и не се предава на други субекти.

 

Управителят на инфраструктура може да предложи на своите служители социални услуги като тези, предоставяни в училищата, детските градини, спортните центрове и ресторантите, в помещения, използвани от другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие. Управителят на инфраструктура може да сътрудничи с други образувания на вертикално интегрираното предприятие по отношение на развитието на техните информационни системи.

 

Регулаторният орган одобрява или изисква внасянето на изменения в уредбата относно прилагането на настоящия параграф с цел гарантиране на независимостта на управителя на инфраструктура. Регулаторният орган може да изиска от интегрираното предприятие да му представи всякаква информация, която може да бъде необходима.

6. Управителят на инфраструктура разполага с необходимия организационен капацитет за упражняване на функциите си независимо от другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие и няма право да делегира на тези юридически лица експлоатацията на тези функции или всякакви дейности, свързани с тях.

6. Управителят на инфраструктура разполага с необходимия организационен капацитет за независимо упражняване на функциите си.

 

При условие че няма конфликт на интереси, изкривяване на пазара или дискриминация и че е гарантирана поверителността на чувствителната търговска информация, управителят на инфраструктура може да наеме подизпълнител за специфични разработки, модернизация и поддръжка, по отношение на които запазва правомощията си за вземане на решения, на железопътни предприятия или на който и да е друг орган, действащ под надзора на управителя на инфраструктура.

7. Членовете на надзорния или управителния съвет и висшите служители на управителя на инфраструктура няма интерес или не получават финансови облаги, пряко или непряко, от което и да е друго юридическо лице в рамките на вертикално интегрираното предприятие. Основаващите се на постигнати резултати елементи от възнаграждението им не зависят от търговските резултати на другите юридически лица в рамките на вертикално интегрираното предприятие или на което и да било юридическо лице под негов контрол, но единствено от тези на управителя на инфраструктура.

 

 

7а. Държавите членки изискват от регулаторния орган да изработи насоки относно условията, които трябва да бъдат изпълнени за укрепване на действителната независимост на служителите и управлението на управителя на инфраструктура в рамките на вертикално интегрирано предприятие, както и за гарантиране на избягването на конфликти на интереси или разкриването на чувствителна информация. Тези насоки са задължителни за вертикално интегрираното предприятие.

Член 7в

Член 7в

Процедура за проверка на съответствието

Процедура за проверка на съответствието

1. По искане на държава членка или по своя инициатива Комисията решава дали управителите на инфраструктура, които са част от вертикално интегрирано предприятие отговарят на изискванията на член 7а и член 7б и дали изпълнението на тези изисквания е необходимо, за да се гарантират равни условия за всички железопътни предприятия и липса на нарушаване на конкуренцията на съответния пазар.

1. По искане на държава членка или по своя инициатива Комисията решава дали управителите на инфраструктура, които са част от вертикално интегрирано предприятие отговарят на изискванията на член 7а и член 7б и дали изпълнението на тези изисквания е необходимо, за да се гарантират равни условия за всички железопътни предприятия и липса на нарушаване на конкуренцията на съответния пазар.

2. Комисията има право да изиска цялата необходима информация в приемлив срок от държавата членка, в която е установено вертикално интегрираното предприятие. Комисията се консултира с въпросния регулаторен орган или органи и, ако е целесъобразно, с мрежата на регулаторните органи, посочена в член 57.

2. Комисията има право да изиска цялата необходима информация в приемлив срок от държавата членка, в която е установено вертикално интегрираното предприятие. Комисията се консултира с въпросния регулаторен орган или органи и, ако е целесъобразно, с мрежата на регулаторните органи, посочена в член 57.

3. Държавите членки могат да ограничат правата на достъп, предвидени в член 10, до железопътни предприятия, които са част от вертикално интегрираното предприятие, към което принадлежи управителят на инфраструктура, ако Комисията информира държавите членки, че не е било отправено искане в съответствие с параграф 1, предстои Комисията да разгледа искането, или ако тя реши, в съответствие с процедурата, посочена в член 62, параграф 2, че:

3. Държавите членки могат да ограничат правата на достъп, предвидени в член 10, до железопътни предприятия, които са част от вертикално интегрираното предприятие, към което принадлежи управителят на инфраструктура, ако Комисията:

а) не са дадени подходящи отговори на исканията за информация на Комисията в съответствие с параграф 2 или

а) информира държавите членки, че не са дадени подходящи отговори на исканията за информация на Комисията в съответствие с параграф 2, или

б) въпросният управител на инфраструктура не отговаря на изискванията, посочени в членове 7а и 7б или

б) реши, в съответствие с процедурата, посочена в член 60, че въпросният управител на инфраструктура не отговаря на изискванията, посочени в членове 7а и 7б, или

в) изпълнението на изискванията, посочени в членове 7а и 7б, не е достатъчно, за да се гарантират равни условия за всички железопътни предприятия и отсъствие на нарушаване на конкуренцията в държавата членка, в която е установен съответният управител на инфраструктура.

в) реши, в съответствие с процедурата, посочена в член 60, че изпълнението на изискванията, посочени в членове 7а и 7б, не е достатъчно, за да се гарантират равни условия за всички железопътни предприятия и отсъствие на нарушаване на конкуренцията в държавата членка, в която е установен съответният управител на инфраструктура.

Комисията взема решение в рамките на приемлив период от време.

Комисията взема решение в рамките на приемлив период от време и едновременно с това стартира официално производство за установяване на неизпълнение на задължения съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз срещу съответната държава членка.

 

4. Въпросната държава членка може да поиска Комисията да отмени решението си, упоменато в параграф 3, в съответствие с процедурата, посочена в член 62, параграф 2, в случай че държавата членка докаже удовлетворително пред Комисията, че причините за решението вече не съществуват. Комисията взема решение в рамките на приемлив период от време.

4. Въпросната държава членка може да поиска Комисията да отмени решението си, упоменато в параграф 3, в съответствие с процедурата, посочена в член 62, параграф 2, в случай че държавата членка докаже удовлетворително пред Комисията, че причините за решението вече не съществуват. Комисията взема решение в рамките на приемлив период от време.

5. Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 до 4, постоянното съответствие с изискванията, посочени в членове 7а и 7б, се контролира от регулаторния орган, посочен в член 55. Всеки заявител има право да подаде жалба до регулаторния орган, ако смята, че тези изисквания не се спазват. При такава жалба регулаторният орган следва да вземе решение в сроковете, посочени в член 56, параграф 9, относно всички необходими мерки за разрешаване на проблема.

5. Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 до 4, постоянното съответствие с изискванията, посочени в членове 7а и 7б, се контролира от регулаторния орган, посочен в член 55. Всеки заявител има право да подаде жалба до регулаторния орган, ако смята, че тези изисквания не се спазват. При такава жалба регулаторният орган следва да вземе решение в сроковете, посочени в член 56, параграф 9, относно всички необходими мерки за разрешаване на проблема.

Изменение  59

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕО

Член 7 г – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че управителите на инфраструктура създават и организират координационни комитети за всяка мрежа. Членството в подобен комитет е отворено най-малко за управителя на инфраструктура, за известни заявители по смисъла на член 8, параграф 3 и, по тяхно искане, за потенциалните заявители, техните представителни организации, представители на потребителите на товарните и пътническите железопътни транспортни услуги и, когато е уместно, за регионалните и местните органи. Представители на държавите членки и съответния регулаторен орган биват канени на срещите на координационния комитет като наблюдатели.

1. Държавите членки гарантират, че управителите на инфраструктура създават и организират координационни комитети за всяка мрежа. Членството в подобен комитет е отворено за управителя на инфраструктура, за известни заявители по смисъла на член 8, параграф 3 и, по тяхно искане, за потенциалните заявители, техните представителни организации, представители на потребителите на товарните и пътническите железопътни транспортни услуги и, когато е уместно, за регионалните и местните органи, в това число и компетентните органи. Представители на държавите членки и съответния регулаторен орган биват канени на срещите на координационния комитет като наблюдатели.

Изменение  60

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕО

Член 7 г – параграф 2 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) процеса на разпределяне на инфраструктурен капацитет, включително правилата за отдаване на приоритет при разпределянето на капацитет между различните категории потребители на инфраструктурата;

д) процеса на разпределяне на инфраструктурен капацитет, включително правилата за отдаване на приоритет при разпределянето на капацитет между различните категории потребители на инфраструктурата; принципите за координация в случай на противоречиви искания за експлоатация на железопътна услуга се уреждат от член 46, параграф 4;

Обосновка

Координационният комитет следва да обсъжда правилата за отдаване на приоритет при разпределянето на капацитет, включително в случай на противоречиви искания, и затова се прави позоваване на член 46, параграф 4. Управителят на инфраструктура не може, в случай на конкуриращи се искания за достъп до релсов път, неоправдано да облагодетелства големите предприятия пред по-малките.

Изменение  61

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕО

Член 7 г – параграф 2 – буква ж а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) въпросите, с които се сблъскват потребителите на железопътния превоз на товари и услугите за пътнически превоз, в това число качеството на предоставените услуги, таксите за ползване на инфраструктурата и степента и прозрачността на цените на железопътните услуги.

Обосновка

Консултацията с потребителите на железопътния превоз на товари и услугите за пътнически превоз би предоставила съответната информация на координационния комитет при изпълнение на неговите задачи като съветник на управителя на инфраструктура и държавата членка.

Изменение  62

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕО

Член 7 г – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Координационният комитет е упълномощен да изисква съответна информация от управителя на инфраструктура по букви а)—ж), за да е в състояние да изпълнява тези задачи.

Координационният комитет е упълномощен да изисква съответна информация от управителя на инфраструктура по букви а)—жа), за да е в състояние да изпълнява тези задачи, без да се накърнява спазването на поверителността на търговската информация.

Обосновка

Създаването на координационния комитет трябва да върви с ясно определяне на неговите функции. То не трябва да води до промяна на правомощията за преценка и вземане на решение на държавите членки в областта на железопътната инфраструктура, нито да нарушава принципа на търговска тайна както по отношение на управителя на инфраструктура, така и по отношение на железопътните предприятия.

Изменение  63

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕО

Член 7 г – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Координационният комитет подготвя процедурен правилник, който включва по-специално правила за участие и честота на заседанията, които се състоят най-малко веднъж на три месеца. Всяка година Координационният комитет представя доклад за обсъжданията си до управителя на инфраструктура, държавата членка, съответния регулаторен орган и Комисията, като посочва становищата на отделните членове на комитета.

3. Координационният комитет подготвя процедурен правилник, който включва по-специално правила за участие и честота на заседанията, които се състоят най-малко веднъж на три месеца. Правилникът предвижда наред с другото редовни консултации най-малко веднъж годишно на потребители на железопътния превоз на товари и услугите за пътнически превоз и на представители на работниците в железопътния сектор. Всяка година Координационният комитет представя доклад за обсъжданията си до управителя на инфраструктура, държавата членка, съответния регулаторен орган, потребителите на железопътния превоз на товари и услугите за пътнически превози и съответните представители на работниците в железопътния сектор и Комисията, като посочва становищата на отделните членове на комитета.

Изменение  64

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕО

Член 7 д – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че управителите на инфраструктура участват и си сътрудничат в мрежа, с оглед развитието на железопътната инфраструктура на ЕС, в частност, за да се гарантира навременното и ефективно прилагане на трансевропейската транспортна мрежа, включително на основните коридори на мрежата, на коридорите за железопътен товарен превоз в съответствие с Регламент (ЕС) № 913/201011 и с плана за разгръщане на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), установен с Решение № 2012/88/ЕС12.

1. Държавите членки гарантират, че управителите на инфраструктура участват и си сътрудничат в мрежа, с оглед развитието на железопътната инфраструктура на ЕС и в частност за да се гарантира

 

i) навременното и ефективно прилагане на трансевропейската транспортна мрежа, включително на основните коридори на мрежата, на коридорите за железопътен товарен превоз в съответствие с Регламент (ЕС) № 913/201011 и с плана за разгръщане на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), установен с Решение № 2012/88/ЕС12 , и

 

ii) улесняването на ефикасни и ефективни трансгранични пътнически услуги в рамките на ЕС, в това число чрез трансгранично сътрудничество за преодоляване на недостатъчната пропускателна способност.

 

1a. Мрежата разработва и общи рамкови принципи по отношение на таксуването на трансгранични пътнически услуги, предоставяни по повече от една мрежа, както е предвидено в член 37, както и за разпределянето на капацитет, както е предвидено в член 40. Тези общи принципи зависят от становището на мрежата от регулаторни органи, както е посочено в член 57.

_________________

_________________

11 ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 22.

11 ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 22.

12 ОВ L 51, 23.2.2012 г., стр. 51.

12 ОВ L 51, 23.2.2012 г., стр. 51.

Обосновка

Необходима е координация между управителите на инфраструктура за улесняване на трансграничните пътувания.

Изменение  65

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕО

Член 7 д – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Мрежата участва в дейностите по мониторинг на пазара, посочени в член 15, и сравнява ефективността на управителите на инфраструктура въз основа на общи показатели и критерии за качество, като надеждност, капацитет, наличност, спазване на графика и безопасност в техните мрежи, качество и ползване на активите, поддръжка, модернизация, подобрения, инвестиции и финансова ефективност.

2. Мрежата участва в дейностите по мониторинг на пазара, посочени в член 15, и сравнява ефективността и ефикасността на управителите на инфраструктура въз основа на общи показатели и критерии за качество, като надеждност, капацитет, наличност, спазване на графика и безопасност в техните мрежи, качество и ползване на активите, поддръжка, модернизация, подобрения, инвестиции, финансова ефективност, както и прозрачност на тарифната рамка и правилата за налагане на такси.

Изменение  66

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕО

Член 7 д – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията може да приема мерки за определяне на общи принципи и практики на мрежата, по-специално за осигуряване на последователност в сравнителните оценки и процедурите, по които ще се осъществява сътрудничеството в мрежата. Мерките се приемат с акт за изпълнение в съответствие с процедурата по член 62, параграф 3.

3. При отчитане на мненията, изразени от мрежата, Комисията приема мерки за определяне на общи принципи и практики на мрежата, по-специално за осигуряване на последователност в сравнителните оценки и процедурите, по които ще се осъществява сътрудничеството в мрежата. Мерките се приемат посредством делегиран акт в съответствие с процедурата по член 60.

Изменение  67

Предложение за директива

Член 1 – точка 5 – буква a а) (нова)

Директива 2012/34/ЕО

Член 10 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) добавя се следният параграф 2a:

 

„2a. Не се изисква от държавите членки да предоставят право на достъп до инфраструктурата за целите на извършването на какъвто и да било вид услуги на железопътни предприятия, когато предприятието е пряко или непряко контролирано от лице или лица от трета държава или трети държави, в които не се предоставят права за достъп до инфраструктура и обслужващи съоръжения при условия, които са със сходен характер на посочените в настоящата директива. За целите на настоящия параграф контролът се изразява в права, договори или други средства, които самостоятелно или в комбинация, като се вземат предвид относимите фактически и правни обстоятелства, предоставят възможност за упражняване на решаващо влияние по отношение на дадено предприятие, по-специално чрез:

 

а) собственост или право на ползване на цялото или на част от имуществото на съответното предприятие;

 

б) права или договори, които предоставят решаващо влияние върху състава, гласуването или решенията на органите на предприятието“;

Обосновка

Трябва да се разгледа въпросът за достъпа до пътническия и товарния пазар на предприятия, контролирани от трети държави. Необходимо и справедливо е да се гарантира наличието на балансирани условия въз основа на принципа за реципрочност. При липсата на такива условия от нито една държава членка не следва да се изисква да отваря пазара си за предприятия, установени в трети държави, или за предприятия, контролирани пряко или непряко от лица от трети държави. Определението е заимствано от Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия.

Изменение  68

Предложение за директива

Член 1 – точка 6 – буква а

Директива 2012/34/ЕО

Член 11 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки могат да ограничават посоченото в член 10, параграф 2 право на достъп до пътнически услуги между дадено място на заминаване и дадено местоназначение, когато един или повече договори за предоставяне на обществени услуги обхващат същия или алтернативен маршрут, ако упражняването на това право би нарушило икономическото равновесие на въпросния договор или договори за предоставяне на обществени услуги.“

1. Държавите членки могат да ограничават посоченото в член 10, параграф 2 право на достъп до пътнически услуги между дадено място на заминаване и дадено местоназначение, когато един или повече договори за предоставяне на обществени услуги обхващат същия или алтернативен маршрут, ако упражняването на това право би нарушило икономическото равновесие на въпросния договор или договори за предоставяне на обществени услуги. За високоскоростните пътнически услуги правото на достъп съгласно член 10, параграф 2 не може да бъде ограничавано.

 

Компетентните органи и управители на инфраструктура информират предварително всички заинтересовани страни за заявките за капацитет в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007на Европейския парламент и на Съвета*, които биха могли да противоречат на правата за достъп съгласно член 10 от настоящата директива.

 

Всички пътнически услуги, които не са част от процедури за възлагане на обществени поръчки, се наричат услуги със свободен достъп.

 

Ако даден компетентен орган създаде нова обществена поръчка или разшири обхвата на съществуваща такава чрез използване на повече инфраструктурен капацитет, отколкото е бил използван преди това, правото на достъп на предприятията, които предоставят съществуващи услуги със свободен достъп, които могат да бъдат засегнати от решението на компетентния орган, не подлежи на никакви ограничения.

 

___________________

 

Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1);

Изменение  69

Предложение за директива

Член 1 – точка 6 – буква б

Директива 2012/34/ЕО

Член 11 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се определи дали икономическото равновесие на даден договор за предоставяне на обществени услуги би било нарушено, съответният (съответните) регулаторен орган(и), посочен(и) в член 55, извършва(т) обективен икономически анализ и основава решението си на предварително определени критерии. Те определят това след отправено искане от някой от субектите по-долу, представено в срок от един месец след обявяването на планирана услуга за превоз на пътници, посочена в член 38, параграф 4:

За да се определи дали икономическото равновесие на даден договор за предоставяне на обществени услуги би било нарушено, съответният (съответните) регулаторен орган(и), посочен(и) в член 55, извършва(т) обективен икономически анализ и основава(т) решението си на предварително определени критерии.

 

Тези критерии обхващат, наред с другото, въздействието на упражняването на правото на достъп върху рентабилността на всички услуги, включени в договора за обществени услуги, в т.ч. последиците върху нетните разходи на компетентния публичен орган, който е възложител на договора, потребителското търсене, ценообразуването на билетите, правилата за издаване на билетите, разположението и броя на спирките и графика и периодичността на предлаганата нова услуга, като тези критерии са определени от регулаторния орган, посочен в член 55, при спазване на мерките, предвидени в параграф 4 от настоящия член. В анализа се прави оценка на това дали жизнеспособността на услугите, извършвани съгласно договора за предоставяне на обществени услуги, би била засегната от нова услуга с отворен достъп.

 

Икономическото равновесие на договора за предоставяне на обществени услуги не се счита за нарушено, ако регулаторният орган прогнозира, че евентуалната нова услуга основно би генерирала, а не би отнела приходи от железопътния сектор, и че загубата на приходи от набора от услуги съгласно договора за предоставяне на обществени услуги, ако има такава, би била незначителна. В съответствие с този анализ и с решението на съответния регулаторен орган държавите членки са оправомощени да разрешават, изменят или отхвърлят правото на достъп за исканата пътническа услуга.

 

2a. Когато договор за обществена услуга е възложен посредством конкурентна тръжна процедура в съответствие с правото на Съюза, държавите членки могат, съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007, да ограничат правото на достъп, предвидено в член 10, параграф 2 от настоящата директива, за продължителността на този договор за обществена услуга, за услуги между дадено място на заминаване и дадено местоназначение, които са обхванати от този договор за предоставяне на обществена услуга. Информацията за ограничаването на правото на достъп се прави обществено достояние при стартирането на тръжната процедура за този договор за обществена услуга. Всяка допълнителна нова услуга по смисъла на член 10, параграф 2, която се предвижда от регулаторния орган като генерираща, а не отнемаща приходи от железопътния сектор, не се ограничава в нейния достъп.

 

Ограниченията, посочени в настоящия параграф, не ограничават правото да се вземат пътници от всяка гара, разположена по маршрута на международна услуга, и те да бъдат оставени на друга, включително гари, разположени в същата държава членка.

 

2б. Регулаторният орган или регулаторните органи, извършващ(и) анализите, посочени в параграфи 2 и 2а, взема(т) решение след отправено искане от някой от субектите по-долу, представено в срок от един месец след получаването на информация за планираната услуга за превоз на пътници, посочена в член 38, параграф 4:

а) компетентния орган или компетентните органи, които са възложили договора за обществени услуги;

а) компетентния орган или компетентните органи, които са възложили договора за обществени услуги;

б) всеки друг заинтересован компетентен орган, който има право да ограничи достъпа по настоящия член;

б) всеки друг заинтересован компетентен орган, който има право да ограничи достъпа по настоящия член;

в) управителя на инфраструктура;

в) управителя на инфраструктура;

г) железопътното предприятие, изпълняващо договора за обществени услуги.

г) железопътното предприятие, изпълняващо договора за обществени услуги;

 

га) железопътното предприятие, което е поискало капацитет в съответствие с член 38, параграф 4.

Обосновка

Критериите за икономическо равновесие трябва да бъдат уточнени по-подробно. Настоящият текст се базира на съображение 21 от Директива 2012/34/ЕС и насоките за тълкуване от 2010 г. на Комисията.

Изменение  70

Предложение за директива

Член 1 – точка 6 – буква в

Директива 2012/34/ЕО

Член 11 – параграфи 3 и 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) параграф 3 се заменя със следното:

в) параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

3. Регулаторният орган излага мотивите за своето решение и условията, при които може да бъде поискано преразглеждане на решението в срок от един месец след обявяването му от един от следните субекти:

3. Регулаторният орган излага мотивите за своето решение и условията, при които може да бъде поискано преразглеждане на решението в срок от един месец след обявяването му от един от следните субекти:

а) съответния компетентен орган или компетентни органи;

а) съответния компетентен орган или компетентни органи;

б) управителя на инфраструктура;

б) управителя на инфраструктура;

в) железопътното предприятие, изпълняващо договора за обществени услуги;

в) железопътното предприятие, изпълняващо договора за обществени услуги;

г) железопътното предприятие, което иска достъп.“;

г) железопътното предприятие, което иска достъп.“;

В случай, че регулаторен орган реши, че икономическото равновесие на обществена поръчка би било нарушено от планираната услуга за превоз на пътници, посочена в член 38, параграф 4, той посочва възможни промени в тази услуга, които ще гарантират изпълнението на условията по член 10, параграф 2 за предоставяне на право на достъп.

Когато регулаторният орган реши, че в съответствие с параграф 2 икономическото равновесие на обществена поръчка би било нарушено от планираната услуга за превоз на пътници, посочена в член 38, параграф 4, той посочва възможни промени в тази услуга, които ще гарантират изпълнението на условията по член 10, параграф 2 за предоставяне на право на достъп.“;

4. Въз основа на опита на регулаторните органи, компетентните органи и железопътните предприятия, както и на дейността на мрежата, посочена в член 57, параграф 1, Комисията приема 16 декември 2016 мерки за подробно определяне на процедурата и критериите, които трябва да бъдат спазвани при прилагането на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 62, параграф 3.

4. Въз основа на опита на регулаторните органи, компетентните органи и железопътните предприятия, както и на дейността на мрежата, посочена в член 57, параграф 1, Комисията приема 16 декември 2016 мерки за подробно определяне на процедурата и критериите, които трябва да бъдат спазвани при прилагането на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член. Тези делегирани актове се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 60.

Обосновка

Критериите за икономическо равновесие трябва да бъдат уточнени по-подробно. Настоящият текст се базира на съображение 21 от Директива 2012/34/ЕС и насоките за тълкуване от 2010 г. на Комисията.

Изменение  71

Предложение за директива

Член 1 – точка 7

Директива 2012/34/ЕО

Член 13 а – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общи схеми за информация и интегрирана продажба на билети

Общи схеми за информация и продажба на билети

Обосновка

Настоящият член урежда създаването на схема за издаване на директни билети за железопътния транспорт, а не интермодална система.

Изменение  72

Предложение за директива

Член 1 – точка 7

Директива 2012/34/ЕО

Член 13 а – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007[3] и Директива 2010/40/ЕС[4] държавите членки могат да изискват железопътните предприятия, извършващи вътрешни услуги за превоз на пътници да участват в обща схема за информация и интегрирана продажба на билети за издаване на билети, директни билети и за извършване на резервации или да решат дали да дадат правомощия на компетентните органи за създаване на подобна схема. В случай, че такава схема бъде въведена, държавите членки гарантират, че тя няма да изкривява пазарните принципи или да внася неравнопоставеност между железопътните предприятия и че се ръководи от публично или частно юридическо лице, или от сдружение на всички железопътни предприятия, предоставящи услуги за превоз на пътници.

1. Всички данни, свързани с разписанията, се считат за публични данни и се предоставят на разположение.

 

Независимо от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007 и Директива 2010/40/ЕС държавите членки изискват от всички заинтересовани лица като железопътни предприятия, управители на инфраструктура и продавачи на билети да използват до 12 декември 2019 г., оперативно съвместима система за продажба на директни билети и информация, която да отговаря на целта за осигуряване на достъп за пътниците до всички необходими данни за планиране на тяхното пътуване и за резервация и закупуване на техните билети в рамките на Съюза.

 

Държавите членки изискват от железопътните предприятия да си сътрудничат в създаването, до 12 декември 2019 г., на обща схема за информация и продажба на билети за издаване на билети, директни билети и за извършване на резервации за всички обществените услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт, предоставяни по силата на договор за обществена услуга по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007, или решават дали да оправомощят съответните органи да установят такава схема. Схемата следва да не изкривява пазара и да не създава дискриминация между железопътните предприятия. Тя се ръководи от публично или частно юридическо лице, или от сдружение на всички железопътни предприятия, предоставящи услуги за превоз на пътници.

 

Железопътните предприятия, предоставящи търговски услуги за обществен превоз на пътници, разполагат с недискриминационен достъп до схемата за целите на предоставянето на информация относно билети и продажбата на билети за обществените услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт като допълнение към собствените им транспортни услуги.

 

Всяка система е създадена по такъв начин, че да бъде оперативно съвместима в съответствие с Директива 2008/57/ЕО и основните технически спецификации относно телематичните приложения. Тя прилага тези технически изисквания, за да гарантира по-специално последователност при таксуването и клиринга, спазването на поверителността на търговската информация, защитата на личните данни и спазването на правилата за конкуренцията. Всяка система или приложение, предлагащи допълнителни услуги на пътниците, трябва да бъдат оперативно съвместими с тези технически спецификации.

 

Държавите членки гарантират, че достъпът до основните технически спецификации относно телематичните приложения е отворен и недискриминационен.

 

Всяко търговско споразумение между участниците се извършва при спазване на правилата за конкуренцията.

 

Разходите за такава система се разпределят справедливо между участниците, така че да бъде отразен съответният им принос.

 

Регулаторният орган гарантира, че всяка подобна система за издаване на директни билети не води до изкривяване на пазара или до дискриминация между железопътните предприятия.

 

Държавите членки могат също да изискват железопътните предприятия и доставчиците на услуги за превоз на пътници чрез други видове транспорт да участват в обща схема за информация за оперативно съвместими пътувания и интегрирана продажба на билети за издаване на билети, директни билети и за извършване на резервации или да решат дали да дадат правомощия на съответните органи за създаване на подобна схема. В случай че такава схема бъде въведена, държавите членки гарантират, че тя няма да изкривява пазарните принципи или да внася неравнопоставеност между железопътните предприятия и другите доставчици на услуги за превоз на пътници и че се ръководи от публично или частно юридическо лице, или от сдружение на всички предприятия, предоставящи услуги за превоз на пътници.

_________________

 

13 ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14.

 

14 ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1.

 

Обосновка

Следва да се направи разграничение между директни билети и интегрирана продажба на билети. Железопътният сектор следва възможно най-скоро да установи работеща система за директни билети, а интегрираната продажба на билети за комбинирани пътувания следва да бъде втора стъпка.

Изменение  73

Предложение за директива

Член 1 – точка 7

Директива 2012/34/ЕО

Член 13 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки изискват от железопътните предприятия, предоставящи пътнически услуги, да въведат и координират планове за действие в извънредни ситуации, с цел оказване на съдействие на пътниците, по смисъла на член 18 от Регламент (ЕО) № 1371/2007, при сериозни нарушения в трафика.

2. Държавите членки изготвят и координират, в това число по отношение на главните маршрути в рамките на Съюза, национални планове за действие в извънредни ситуации, с цел оказване на съдействие на пътниците, при отчитане на Решение 2008/164/ЕО* на Комисията, при сериозни нарушения в трафика, предизвикани от природни и причинени от човека бедствия. Всяко железопътно предприятие, предоставящо пътнически услуги, и всеки управител на гара въвеждат свой план за действие в извънредни ситуации в съответствие с националните планове за действие в извънредни ситуации.

 

__________________

 

Решение 2008/164/ЕО на Комисията от 21 декември 2007 г. относно техническата спецификация на оперативна съвместимост, свързана с Лица с намалена подвижност (ЛНП) в Трансевропейската конвенционална и високоскоростна железопътна система(ОВ L 64, 7.3.2008 г., стр. 72)

Изменение  74

Предложение за директива

Член 1 – точка 7 а (нова)

Директива 2012/34/ЕО

Член 19 – буква г а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а. В член 19 се добавя следната точка:

 

„га) са се ангажирали да прилагат съответните представителни колективни трудови договори в държавите членки, в които предприятието желае да работи;“

Обосновка

За да стане пазарът на железопътен превоз на пътници по-отворен, необходимо е да се засилят изискванията за добра репутация по отношение на спазването на условията на труд, които железопътното предприятие трябва да изпълни за получаването на лиценз, за да се избегне влошаване на условията на труд поради по-голямата конкуренция.

Изменение  75

Предложение за директива

Член 1 – точка 8 а (нова)

Директива 2012/34/ЕО

Член 42 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8а. В член 42 се добавя следният параграф 1а:

 

„1a. С цел предотвратяване на дискриминацията спрямо заявителите, регулаторният орган по член 55 от настоящата директива дава предварително одобрение на това рамково споразумение и по своя собствена инициатива контролира влязлото в сила рамково споразумение. Даден заявител има право да подаде жалба до регулаторния орган, ако счита, че дадено рамково споразумение го третира несправедливо, дискриминира или ако го онеправдава по друг начин. В случай на обжалване на дадено рамково споразумение, регулаторният орган или потвърждава, че не се налага изменение на рамковото споразумение, или изисква изменение на това рамково споразумение в съответствие с указанията на регулаторния орган не по-късно от два месеца след получаване на жалбата от регулаторния орган. Управителят на инфраструктура и железопътното предприятие се съобразяват с решението на регулаторния орган веднага щом е фактически възможно и във всеки случай не по-късно от един месец след получаване на уведомлението за решението от регулаторния орган. При изпълнение на функциите, описани в настоящия параграф, регулаторният орган обръща особено внимание на опазването на търговските тайни.“

Обосновка

Важно е да се даде контрол на регулаторните органи върху рамковите споразумения, които могат да бъдат основен източник на дискриминация.

Изменение  76

Предложение за директива

Член 1 – точка 8 б (нова)

Директива 2012/34/ЕО

Член 46 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8б. Член 46, параграф 4 се заменя със следното:

 

4. Принципите, на които се подчинява процесът на координиране, се определят в референтния документ за железопътната мрежа. Те отразяват по-специално сложността на организирането на международни влакови маршрути и последиците, които изменението може да има за други управители на инфраструктура. В случай на противоречиви искания за експлоатация на железопътна услуга в един и същи пазарен сегмент, при разпределянето на капацитет управителят на инфраструктура взема предвид само оспорваната инфраструктура, а не цялостния обем на капацитета, искан от конкуриращите се заявители.“;

Обосновка

Дори един независим управител на инфраструктура може да желае да даде предимство на големи железопътни предприятия пред по-малки предприятия, тъй като по-големите предприятия изискват повече капацитет и следователно носят повече приходи за управителя на инфраструктура. Изменението изяснява, че управителят на инфраструктура не може, в случай на конкуриращи се искания за достъп до релсов път, неоправдано да облагодетелства големите предприятия пред по-малките.

Изменение  77

Предложение за директива

Член 1 – точка 8 в (нова)

Директива 2012/34/ЕС

Член 54 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8в. Член 54, параграф 1 се заменя със следното:

 

1. В случай на прекъсване на движението на влаковете, предизвикано от техническа повреда или инцидент, управителят на инфраструктура предприема всички необходими мерки за възстановяване на нормалното положение. За тази цел той изготвя план за действие в непредвидени ситуации, в който са посочени различните органи, които следва да бъдат уведомени в случай на тежки произшествия или сериозно прекъсване на движението на влаковете. В случай на прекъсване на движението, което има потенциално въздействие върху трансграничния трафик, управителят на инфраструктура споделя всяка уместна информация с другите управители на инфраструктура, чиято мрежа и трафик могат да бъдат засегнати от това прекъсване. Съответните управители на инфраструктура си сътрудничат, за да възстановят нормалния трансграничен трафик.“

Обосновка

Член 54, параграф 1 се изменя, за да се гарантира, че информацията за прекъсване на движението по една мрежа, което би могло да окаже въздействие върху трафика в друга държава членка, е предадена на другите потенциално засегнати управители на инфраструктура.

Изменение  78

Предложение за директива

Член 1 – точка 8 г (нова)

Директива 2012/34/ЕО

Член 55 – параграф 3а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8г. В член 55 се добавя следният параграф:

 

„3a. Държавите членки следят регулаторните органи да разполагат със съответния организационен и функционален капацитет, необходим за осъществяването на функциите, посочени в член 56 от настоящата директива, и приемат, при целесъобразност, план за действие, с цел да им осигурят този капацитет“;

Изменение  79

Предложение за директива

Член 1 – точка 8 д (нова)

Директива 2012/34/ЕО

Член 56

 

Текст в сила

Изменение

 

8д. Член 56 се изменя, както следва:

Функции на регулаторния орган

Функции на регулаторния орган

1. Без да се засяга член 46, параграф 6, заявителите имат право да подадат жалба до регулаторния орган, ако считат, че са третирани несправедливо, че са дискриминирани или увредени по какъвто и да било друг начин, и по-специално срещу решения, приети от управители на инфраструктура или, когато е приложимо, от железопътното предприятие или оператора на обслужващо съоръжение по отношение на:

1. Без да се засяга член 46, параграф 6, заявителите имат право да подадат жалба до регулаторния орган, ако считат, че са третирани несправедливо, че са дискриминирани или увредени по какъвто и да било друг начин, и по-специално срещу решения, приети от управители на инфраструктура или, когато е приложимо, от железопътното предприятие или оператора на обслужващо съоръжение по отношение на:

а) референтния документ за железопътната мрежа, в предварителния и окончателния му вариант;

а) референтния документ за железопътната мрежа, в предварителния и окончателния му вариант;

б) установените в него критерии;

б) установените в него критерии;

в) процеса на разпределяне на капацитет и неговия резултат;

в) процеса на разпределяне на капацитет и неговия резултат;

г) схемата за налагане на такси;

г) схемата за налагане на такси;

д) равнището или структурата на таксите за ползване на инфраструктурата, чието заплащане дължат или може да им бъде наложено;

д) равнището или структурата на таксите за ползване на инфраструктурата, чието заплащане дължат или може да им бъде наложено;

е) правилата за достъп в съответствие с членове 10–13;

е) правилата за достъп в съответствие с членове 10–13;

ж) достъпа и налагането на такси за услугите в съответствие с член 13.

ж) достъпа и налагането на такси за услугите в съответствие с член 13;

 

жа) планирани и непланирани дейности за поддръжка на инфраструктурата.

2. Без да се засягат правомощията на националните органи по конкуренция за осигуряване на конкуренцията на пазарите на железопътни услуги, регулаторният орган разполага с правомощието за мониторинг на условията за конкуренция на пазарите на железопътни услуги и по-специално да проверява посоченото в параграф 1, букви а)–ж) по своя собствена инициатива и с цел предотвратяване на дискриминацията спрямо заявителите. По-специално той проверява дали референтният документ за железопътната мрежа не съдържа дискриминационни условия или не поражда право на преценка на управителя на инфраструктура, което може да бъде използвано за дискриминиране на заявителите.

2. Без да се засягат правомощията на националните органи по конкуренция за осигуряване на конкуренцията на пазарите на железопътни услуги, регулаторният орган разполага с правомощието за мониторинг на условията за конкуренция на пазарите на железопътни услуги и по-специално да проверява посоченото в параграф 1, букви а) - жа) по своя собствена инициатива и с цел предотвратяване на дискриминацията спрямо заявителите. По-специално той проверява дали референтният документ за железопътната мрежа не съдържа дискриминационни условия или не поражда право на преценка на управителя на инфраструктура, което може да бъде използвано за дискриминиране на заявителите.

3. Регулаторният орган също така сътрудничи тясно с националния орган по безопасност по смисъла на Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността [19], и с лицензиращия орган, по смисъла на настоящата директива.

3. Регулаторният орган също така сътрудничи тясно с националния орган по безопасност по смисъла на Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността [19], и с лицензиращия орган, по смисъла на настоящата директива.

Държавите членки гарантират, че тези органи съвместно развиват рамка за споделяне на информация и сътрудничество с цел предотвратяване на неблагоприятно въздействия върху конкуренцията или безопасността на железопътния пазар. Тази рамка включва механизъм регулаторният орган да предоставя на националните органи по безопасност и на лицензиращите органи препоръки по въпроси, които могат да засегнат конкуренцията на железопътния пазар, и механизъм националният орган по безопасност да предоставя на регулаторния орган и на лицензиращия орган препоръки по въпроси, които могат да засегнат безопасността. Без да се засяга независимостта на всеки орган в рамките на съответните му правомощия, съответният орган разглежда всяка такава препоръка преди да приеме решенията си. Ако съответният орган реши да се отклони от тези препоръки, той се мотивира в своите решения.

Държавите членки гарантират, че тези органи съвместно развиват рамка за споделяне на информация и сътрудничество с цел предотвратяване на неблагоприятно въздействия върху конкуренцията или безопасността на железопътния пазар. Тази рамка включва механизъм регулаторният орган да предоставя на националните органи по безопасност и на лицензиращите органи препоръки по въпроси, които могат да засегнат конкуренцията на железопътния пазар, и механизъм националният орган по безопасност да предоставя на регулаторния орган и на лицензиращия орган препоръки по въпроси, които могат да засегнат безопасността. Без да се засяга независимостта на всеки орган в рамките на съответните му правомощия, съответният орган разглежда всяка такава препоръка преди да приеме решенията си. Ако съответният орган реши да се отклони от тези препоръки, той се мотивира в своите решения.

4. Държавите членки могат да вземат решение на регулаторния орган да бъде възложена задачата да приема незадължителни становища по предварителните варианти на бизнес плана, посочен в член 8, параграф 3, договорното споразумение, и плана за увеличаване на капацитета, за да посочи по-специално дали тези документи са съобразени с условията на конкуренция на пазарите на железопътни услуги.

4. Държавите членки могат да вземат решение на регулаторния орган да бъде възложена задачата да приема незадължителни становища по предварителните варианти на бизнес плана, посочен в член 8, параграф 3, договорното споразумение, и плана за увеличаване на капацитета, за да посочи по-специално дали тези документи са съобразени с условията на конкуренция на пазарите на железопътни услуги.

5. Регулаторният орган разполага с необходимия организационен капацитет по отношение на човешки и материални ресурси, които са пропорционални на значението на железопътния сектор в държавата членка.

5. Регулаторният орган разполага с необходимия организационен капацитет по отношение на човешки и материални ресурси, които са пропорционални на значението на железопътния сектор в държавата членка.

6. Регулаторният орган гарантира, че определените от управителите на инфраструктура такси са в съответствие с глава IV, раздел 2 и не са дискриминационни. Преговори между заявителите и управителя на инфраструктура по отношение на размера на таксите за инфраструктура са допустими само в случай, че се извършват под надзора на регулаторния орган. Регулаторният орган се намесва, ако преговорите могат да нарушат изискванията на настоящата глава.

6. Регулаторният орган гарантира, че определените от управителите на инфраструктура такси са в съответствие с глава IV, раздел 2 и не са дискриминационни. Регулаторният орган гарантира, че таксите, определени от управителя на инфраструктура, операторите на обслужващи съоръжения или от железопътните предприятия за достъпа — включително достъпа до релсов път, достъпа до гари, техните сгради и други съоръжения, в това число съоръжения за обозначаване на пътна информация, не са дискриминационни. За тази цел планираните промени в размера или структурата на посочените в настоящия параграф такси се съобщават на регулаторния орган най-късно два месеца преди момента, от който се предвижда да влязат в сила. Регулаторният орган може, най-късно един месец преди момента, от който се предвижда планираните промени да влязат в сила, да изиска тяхното намаляване или увеличаване, отлагане или отменяне. Преговори между заявителите и управителя на инфраструктура по отношение на размера на таксите за инфраструктура са допустими само в случай, че се извършват под надзора на регулаторния орган. Регулаторният орган се намесва, ако преговорите могат да нарушат изискванията на настоящата глава.

7. Регулаторният орган редовно, при всички случаи поне на всеки две години, провежда консултации с ползвателите на услуги на железопътен товарен и пътнически превоз, за да вземе под внимание техните възгледи за железопътния пазар.

7. Регулаторният орган редовно, при всички случаи поне на всеки две години, провежда консултации с ползвателите на услуги на железопътен товарен и пътнически превоз, за да вземе под внимание техните възгледи за железопътния пазар.

8. Регулаторният орган има правомощията да изисква необходимата информация от управителя на инфраструктура, заявителите и което и да било трето участващо лице в съответната държава членка.

8. Регулаторният орган има правомощията да изисква необходимата информация от управителя на инфраструктура, заявителите и което и да било трето участващо лице в съответната държава членка.

Исканата информация му се предоставя в разумен срок, определен от регулаторния орган, който не е повече от един месец, освен ако при изключителни обстоятелства регулаторният орган не се съгласи и разреши ограничено удължаване, което не надвишава две допълнителни седмици. Регулаторният орган трябва да е в състояние да осигурява изпълнението на такива искания посредством подходящи санкции, включително глоби. Информацията, която трябва да бъде предоставяна на регулаторния орган, включва всички данни, които се изискват от регулаторния орган в рамките на неговата функция по разглеждане на жалби и неговата функция по мониторинг на конкуренцията на пазарите на железопътни услуги в съответствие с параграф 2. Това включва данни, които са необходими за целите на статистиката и наблюдението на пазара.

Исканата информация му се предоставя в разумен срок, определен от регулаторния орган, който не е повече от един месец, освен ако при изключителни обстоятелства регулаторният орган не се съгласи и разреши ограничено удължаване, което не надвишава две допълнителни седмици. Регулаторният орган трябва да е в състояние да осигурява изпълнението на такива искания посредством подходящи санкции, включително глоби. Информацията, която трябва да бъде предоставяна на регулаторния орган, включва всички данни, които се изискват от регулаторния орган в рамките на неговата функция по разглеждане на жалби и неговата функция по мониторинг на конкуренцията на пазарите на железопътни услуги в съответствие с параграф 2. Това включва данни, които са необходими за целите на статистиката и наблюдението на пазара.

9. Регулаторният орган разглежда всички жалби и по целесъобразност изисква необходимата информация и започва консултации с всички заинтересовани страни в срок от един месец от получаването на жалбата. Той взема решение по всички жалби, предприема действия за поправяне на положението и информира заинтересованите страни за своето мотивирано решение в предварително установен, разумен срок и във всеки случай, в срок от шест седмици след получаване на цялата относима информация. Без да се засягат правомощията на националните орани по конкуренция за осигуряване на конкуренцията на пазарите за железопътни услуги, когато е целесъобразно, регулаторният орган взема по собствена инициатива решение за подходящи мерки за коригиране на дискриминация по отношение на заявителите, нарушения на пазара и други нежелателни тенденции на тези пазари, по-специално във връзка с параграф 1, букви а)–ж).

9. Регулаторният орган разглежда всички жалби и по целесъобразност изисква необходимата информация и започва консултации с всички заинтересовани страни в срок от един месец от получаването на жалбата. Той взема решение по всички жалби, предприема действия за поправяне на положението и информира заинтересованите страни за своето мотивирано решение в предварително установен, разумен срок и във всеки случай, в срок от шест седмици след получаване на цялата относима информация. Без да се засягат правомощията на националните орани по конкуренция за осигуряване на конкуренцията на пазарите за железопътни услуги, когато е целесъобразно, регулаторният орган взема по собствена инициатива решение за подходящи мерки за коригиране на дискриминация по отношение на заявителите, нарушения на пазара и други нежелателни тенденции на тези пазари, по-специално във връзка с параграф 1, букви а)–жа).

Решенията на регулаторния орган са задължителни за всички лица, за които се отнасят, и не подлежат на контрол от друг административен орган. Регулаторният орган трябва да е в състояние да осигурява изпълнението на своите решения посредством подходящи санкции, включително глоби.

Решенията на регулаторния орган са задължителни за всички лица, за които се отнасят, и не подлежат на контрол от друг административен орган. Регулаторният орган трябва да е в състояние да осигурява изпълнението на своите решения посредством подходящи санкции, включително глоби.

При жалба срещу отказ за предоставяне на инфраструктурен капацитет или срещу условията на оферта за капацитет регулаторният орган потвърждава, че не се изисква изменение на решението на управителя на инфраструктура, или изисква изменение на това решение в съответствие с указанията, дадени от регулаторния орган.

В случай на жалба срещу отказ за предоставяне на инфраструктурен капацитет или срещу условията на предлагане на капацитет, регулаторният орган или потвърждава, че не се изисква изменение на решението на управителя на инфраструктура, или изисква изменение на това решение в съответствие с неговите инструкции. Управителят на инфраструктурата изпълнява решението на регулаторния орган най-късно един месец след получаването на уведомление за това решение.

10. Държавите членки гарантират, че решенията, взети от регулаторния орган, подлежат на съдебен контрол. Обжалването може да спре изпълнението на решението на регулаторния орган само ако непосредствените последици от решението на регулаторния орган може да доведат до непоправими или явно прекомерни вреди за жалбоподателя. Настоящата разпоредба не засяга евентуалните правомощия на сезирания с жалбата съд, предоставени от конституционното право.

10. Държавите членки гарантират, че решенията, взети от регулаторния орган, подлежат на съдебен контрол. Обжалването може да спре изпълнението на решението на регулаторния орган само ако непосредствените последици от решението на регулаторния орган може да доведат до непоправими или явно прекомерни вреди за жалбоподателя. Настоящата разпоредба не засяга евентуалните правомощия на сезирания с жалбата съд, предоставени от конституционното право.

11. Държавите-членки осигуряват публикуването на решенията, взети от регулаторния орган.

11. Държавите-членки осигуряват публикуването на решенията, взети от регулаторния орган.

12. Регулаторният орган разполага с правомощия по провеждането на одити или започването на външни одити на управители на инфраструктура, оператори на обслужващи съоръжения и, когато е приложимо, на железопътни предприятия с цел проверка на спазването на разпоредбите за разделно водене на счетоводство, предвидени в член 6. В това отношение регулаторният орган има правомощия да изисква всякаква информация от значение. По-специално регулаторният орган има правомощията да изисква от управителя на инфраструктурата, от операторите на обслужващи съоръжения и от всички предприятия или други образувания, извършващи или интегриращи различни категории железопътен транспорт или управление на инфраструктура, посочени в член 6, параграфи 1 и 2 и член 13, да предоставят цялата или част от счетоводната информация, посочена в приложение VIII, която да е толкова подробна, колкото е необходимо и пропорционално.

12. Регулаторният орган разполага с правомощия по провеждането на одити или започването на външни одити на управители на инфраструктура, оператори на обслужващи съоръжения и, когато е приложимо, на железопътни предприятия с цел проверка на спазването на разпоредбите за разделно водене на счетоводство, предвидени в член 6. В това отношение регулаторният орган има правомощия да изисква всякаква информация от значение. По-специално регулаторният орган има правомощията да изисква от управителя на инфраструктурата, от операторите на обслужващи съоръжения и от всички предприятия или други образувания, извършващи или интегриращи различни категории железопътен транспорт или управление на инфраструктура, посочени в член 6, параграфи 1 и 2 и член 13, да предоставят цялата или част от счетоводната информация, посочена в приложение VIII, която да е толкова подробна, колкото е необходимо и пропорционално.

Без да се засягат съществуващите правомощия на органите, компетентни по въпросите на държавната помощ, въз основа на тази счетоводна информация регулаторният орган може също така да прави заключения по отношение на въпроси, свързани с държавните помощи, които той следва да докладва на тези органи.

Без да се засягат съществуващите правомощия на органите, компетентни по въпросите на държавната помощ, въз основа на тази счетоводна информация регулаторният орган може също така да прави заключения по отношение на въпроси, свързани с държавните помощи, които той следва да докладва на тези органи.

13. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 60 във връзка с определени изменения на приложение VIII. По този начин приложение VIII може да бъде изменено, така че да бъде адаптирано към развитието на счетоводните практики и практиките за контрол и/или да бъде допълнено с нови елементи, необходими за проверката на разделното водене на счетоводството.

13. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 60 във връзка с определени изменения на приложение VIII. По този начин приложение VIII може да бъде изменено, така че да бъде адаптирано към развитието на счетоводните практики и практиките за контрол и/или да бъде допълнено с нови елементи, необходими за проверката на разделното водене на счетоводството.

Изменение  80

Предложение за директива

Член 1 – точка 8 e (нова)

Директива 2012/34/ЕО

Член 57 – параграф 9 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8е. В член 57 се добавя следният параграф:

 

„9a. Когато заявител счита, че решение на даден управител на инфраструктура възпрепятства развитието на международна услуга, той може да отнесе въпроса до мрежата от регулаторни органи за становище. Съответният национален регулаторен орган се информира за подаването на жалбата по същото време. Мрежата може да потърси, при необходимост, обяснение от управителя на инфраструктура и във всеки един случай ― от съответния национален регулаторен орган. Мрежата приема и публикува своето становище и известява съответния национален регулаторен орган за това.

 

Мрежата от регулаторни органи подава годишен доклад за дейността си пред Комисията. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета.

 

В рамките на една година след влизането в сила на настоящата директива, но не по-късно от 31 декември 2019 г., Комисията приема законодателно предложение за създаване на Европейски регулаторен орган и му предоставя правосубектност, заедно с надзорна и арбитражна функция, които му позволяват да разглежда трансгранични въпроси и обжалвания на решения, взети от националните регулаторни органи. Този нов орган заменя Европейската мрежа от регулаторни органи.“;

Изменение  81

Предложение за директива

Член 1 – точка 9

Директива 2012/34/ЕО

Член 63 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. До 31 декември 2024 г. Комисията ще извърши оценка на въздействието на настоящата директива върху железопътния сектор и ще представи на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад относно неговото прилагане.

1. До 31 декември 2024 г. Комисията ще извърши оценка на въздействието на настоящата директива върху железопътния сектор и ще представи на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад относно неговото прилагане. Тази оценка взема предвид становищата, изразени от Европейския регулаторен орган относно това дали продължават да съществуват дискриминационни практики или други форми на изкривяване на конкуренцията, и становищата, изразени от социалните партньори в съответния комитет на Съюза за социален диалог.

Изменение  82

Предложение за директива

Член 1 – точка 9

Директива 2012/34/ЕО

Член 63 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До същата дата Комисията преценява дали продължават да съществуват дискриминационни практики или други видове нарушаване на конкуренцията във връзка с управители на инфраструктура, които са част от вертикално интегрирано предприятие. Ако е целесъобразно Комисията предлага нови законодателни мерки.

До същата дата Европейският регулаторен орган преценява дали продължават да съществуват дискриминационни практики или други видове нарушаване на конкуренцията и публикува препоръки за допълнителни политически мерки. Ако е целесъобразно, Комисията предлага нови законодателни мерки, основани на тези препоръки.

Изменение  83

Предложение за директива

Член 1 – точка 9 а (нова)

Директива 2012/34/ЕО

Член 63 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

'9a. В член 63, параграф 1, се добавя следната алинея:

 

„Не по-късно от 18 месеца след влизането в сила на настоящата директива Комисията оценява въздействието й върху развитието на пазара на труда за персонала на борда на влаковете и ако е целесъобразно, предлага нови законодателни мерки за сертифицирането на този персонал на борда на влаковете.“;

Изменение  84

Предложение за директива

Член 1 а (нов)

Регламент (ЕО) № 1371/2007

Член 2 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

Регламент (ЕО) № 1371/2007 се изменя, както следва:

 

Член 2, параграф 3 се заменя със следния текст:

 

3. При влизането в сила на настоящия регламент членове 9, 10, 11, 12, 19, член 20, параграф 1 и член 26 се прилагат по отношение на всички услуги за железопътен превоз на пътници в целия Съюз.“

Обосновка

Тази промяна на Регламент (ЕО) № 1371/2007 е необходима, за да приведе този текст в съответствие с новите разпоредби относно издаването на директни билети и използването на информационни системи. Те се разглеждат в член 9 и член 10 от Регламент 1371/2007. При все че член 9 вече се прилага, държавите членки биха могли да допуснат временни изключения от прилагането на член 10. За да се постигне съгласувано правно положение, неговото транспониране следва да стане задължително.

Изменение  85

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването Й в Официален вестник на Европейския съюз.

1. Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз. До нея се предоставя достъп в консолидиран вид заедно с Директива 2012/34/ЕС във вида, в който е изменена, в срок до три месеца от публикуването й.

Изменение  86

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Член 1, точки 5—8 се прилагат от 1 януари 2018 г. [навреме и съгласувано с работното разписание, което влиза в сила на 14 декември 2019 г.].

2. Член 1, точки 5—8 се прилагат от 1 януари 2018 г. [навреме и съгласувано с работното разписание, което влиза в сила на 14 декември 2019 г.].

 

До датата на прилагане на точка 5 и без да се засягат международните пътнически услуги, от държавите членки не се изисква да предоставят право на достъп на железопътни предприятия и техните пряко или непряко контролирани дъщерни дружества, лицензирани в държава членка, в която не се предоставят права на достъп от подобно естество.“

 

  • [1]  OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 122.
  • [2]  OВ C 356, 5.12.2013 г., стр. 92.
  • [3]               ОВ L 315, 3.12.2007 г., стp. 14.
  • [4]               ОВ L 207, 6.8.2010 г., стp. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Предложение на Комисията

През последните десет години три законодателни „пакета за железопътния транспорт“ имаха за цел постепенното отваряне на националните пазари и повишаването на конкурентоспособността и оперативната съвместимост на железниците. Делът на железопътните превози в общия обем на превозите в ЕС обаче остава скромен и продължават да съществуват множество технически пречки. Очакванията са Четвъртият пакет за железопътния транспорт да премахне пречките, които ограничават ефективността на железопътните пазари, за да се подобрят резултатите в сектора и да се създаде за единно европейско железопътно пространство.

По отношение на настоящото предложение Комисията заявява, че оставащите препятствия се отнасят преди всичко до достъпа до пазара за вътрешни услуги за превоз на пътници, което ограничава развитието в сектора и създава различия между държавите членки, които са отворили пазарите си, и тези, които не са.

Втора група проблеми са въпросите, свързани с управлението на управителите на инфраструктура. Тъй като управителите на инфраструктура са естествени монополисти, те не винаги реагират на нуждите на пазара и потребителите и това влияе негативно на резултатите на сектора като цяло. В редица държави членки те не са в състояние да изпълнят своите задачи, тъй като техните функции са разделени между различни органи. Трансграничното сътрудничество сред управителите на инфраструктура също трябва да бъде подобрено.

Също така, редица бариери пред навлизането на пазара са следствие от ситуации, при които управлението на инфраструктурата и транспортната дейност са част от една и съща интегрирана структура. В такъв случай управителите на инфраструктура може да бъдат изправени пред конфликт на интереси, като тази ситуация би могло да доведе до дискриминация по отношение достъпа на инфраструктура за други железопътни предприятия.

Освен всичко това, интегрираните структури сериозно затрудняват налагането на разделно счетоводство между управлението на инфраструктурата и операциите в областта на транспортните услуги. Регулаторите трудно проследяват финансовите потоци между холдинговата компания и различните дъщерни дружества. Кръстосаното субсидиране и прехвърлянето на публични средства, разпределени на управителя на инфраструктура за финансиране на конкурентни дейности са не само сериозна бариера пред навлизането на пазара на нови оператори, но и незаконно използване на държавна помощ.

ІІ. Забележки на докладчика

Докладчикът е съгласен с основната цел на Комисията по отношение създаването на единно европейско железопътно пространство. Делът на железопътния транспорт спрямо другите видове транспорт следва да бъде увеличен и целта на ЕС следва да бъде железниците отново да се превърнат в надеждно и привлекателно транспортно средство. Либерализацията обаче не следва да бъде самоцел, а в нея следва да се вижда полезен инструмент за създаване на по-конкурентоспособен сектор с висококачествени услуги. Отварянето на пазара трябва да бъде съпроводено от строги правила относно правата на пътниците по отношение на пътната информация и издаването на билети и от засилени права в социалната област за железопътните работници.

Необходимо е също така за всяка държава членка да се намери правилния баланс между отваряне на пазара и защита на задължението за извършване на обществена услуга. Преференциалното избиране на привлекателни от търговска гледна точка линии следва да се избегне, също както и систематичното закриване на по-малко изгодни линии.

По отношение на разглежданото предложение на Комисията докладчикът счита, че на следните въпроси трябва да бъде обърнато специално внимание:

1. Отваряне на пазара и обществени поръчки за услуги: по-балансиран подход

Услуги със свободен достъп следва да бъдат възможни винаги когато няма задължение за извършване на обществена услуга. Все пак обаче, когато услугите се извършват в рамките на обществена поръчка за услуги, отварянето на пазара следва да бъде по-плавно от предвижданото от Комисията. Важно е да се вземат предвид разнородността на мрежите по отношение на техния размер и гъстота и различните видове организационни структури в държавите членки. Държавите членки имат различен опит по отношение на процеса на отваряне на пазарите и поради тази причина следва да им се предостави достатъчна гъвкавост, за да организират своите мрежи по такъв начин, че да се постигне оптимален микс от услуги с открит достъп и услуги, извършвани в рамките на обществени поръчки за услуги, така че да се гарантира високо качество на услугите за всички пътници. Ето защо държавите членки следва да могат да избират между повече на брой възможности, за да намерят правилния баланс между отворен достъп и обществени поръчки за услуги.

Съгласно предложението на Комисията железопътните предприятия ще могат вече да имат достъп до железопътната мрежа в целия ЕС за предоставянето на всякакви видове транспортни услуги – товарни или пътнически, национални или международни. Държавите членки могат да ограничат този отворен достъп, за да защитят услуги, извършвани в рамките на обществени поръчки, когато икономическото равновесие на последните би било засегнато от услугата с отворен достъп. Съответният тест за икономическо равновесие се извършва от регулаторния орган, който впоследствие може да изиска изменение на новата услуги или дори да я блокира.

В допълнение към тази възможност следва да може също така да се ограничи отвореният достъп в случаи когато обществена поръчка за услуги е била възложена чрез конкурентна тръжна процедура, като по този начин се предостави изключително право за предоставяне на железопътните услуги на оператора, на който е била възложена поръчката, без да му се налага да преминава през теста за икономическо равновесие. Тази процедура все още гарантира достатъчна степен на конкуренция поради организирането на тръжна процедура. В същото време тя дава повече сигурност в планирането на компетентните органи и на предоставящия обществени услуги, след като услугата започне да се извършва. Тази възможност за балансиран подход също така би позволила на държавите членки и компетентните органи постепенно да се запознаят с конкурентните тръжни процедури. Когато държава членки реши да ограничи правото на свободен достъп, това не засяга правото на международен каботаж, освен ако икономическото равновесие на въпросния договор за предоставяне на обществени услуги е застрашено.

Необходимо е да се прецизира определянето на критериите за теста за икономическо равновесие и да се предоставят по-добри ръководни принципи, за да се гарантира еднаквото му прилагане в държавите членки.

2. По-добро управление на железопътния сектор

На този етап докладчикът не предлага големи промени в разпоредбите относно независимостта на управителя на инфраструктура. По принцип, колкото по-силен е регулаторният орган, толкова по-гъвкави могат да бъдат условията и редът за структурата на вертикално интегрираните предприятия. Разпоредбите относно организацията на ИТ системите и прехвърлянето на персонал са прекалено ограничителни; на интегрираните предприятия може да се даде повече свобода за намиране на подходящи решения под надзора на регулаторния орган. Това обаче изключва по-голяма гъвкавост по отношение на финансовата прозрачност между различните единици на такава интегрирана структура. Поради това докладчикът не желае да засяга съответните разпоредби, предложени от Комисията.

Предлага се допълнително засилване на регулаторния орган, а именно правомощието да одобрява предварително таксите, определени от управителя на инфраструктура, когато въпросната инфраструктура принадлежи на интегрирано предприятие. Докладчикът желае да подчертае, че всички държави членки трябва да гарантират, че техните регулаторни органи разполагат с необходимия организационен капацитет от гледна точка на човешките и материалните ресурси, така че да може да изпълнява функциите си, определени в член 56 от Директива 2012/34/ЕС.

В случаите, когато съществува пълно разделение между управителя на инфраструктура и железопътното предприятие, може да бъде полезно да им се разреши да си сътрудничат по конкретни проекти, което би довело до подобрено управление на инфраструктурата и до по-добри товарни и пътнически транспортни услуги. Подобно сътрудничество или сдружение следва да бъде ограничено във времето, да се надзирава от регулаторния орган и да не застрашава независимостта на управителя на инфраструктурата. То следва да служи за практически споразумения за разрешаване на конкретни проблеми, като например подобряване на организацията на движението в част от инфраструктурата, където често се наблюдават закъснения.

3. Права на пътниците – установяване на подходяща схема за издаване на директни билети

Разпоредбите относно правата на пътниците в Регламент 1371/2007 [1] са крачка в правилната посока. За съжаление те са твърди слаби да окажат някакво сериозно осезаемо въздействие върху развитието на една обща за ЕС схема за издаване на директни билети. Секторът работи за намиране на решения, но когато това стане, решенията са продължат да бъдат незадължителни. От гледна точка на правата на пътниците това не е достатъчно. Докладчикът предлага разработването на такива услуги във всяка държава членка да стане задължително до 2020 г. Този срок би дал възможност на сектора да се възползва от доброволната схема, разработвана понастоящем под ръководството на Европейската железопътна агенция.

Успоредно с това следва да се разработват решения във връзка с интегрираното издаване на билети, като се има предвид ползата от такива системи особено за местния и регионалния транспорт.

Докладчикът счита, че данните, свързани с разписанията, следва да бъдат достъпни за използване от трети страни с цел разработване на иновативни решения за планиране на пътувания и др.

4. Засилване на социалните разпоредби

По-нататъшното отваряне на пазара и по-голямата конкуренция следва да вървят ръка за ръка със засилване на социалните правила, за да се ограничи всякакво отрицателно въздействие върху персонала на железниците. Конкуренцията не следва да води до социален дъмпинг. Железопътните предприятия следва да бъдат задължени да спазват всички съществуващи правила относно социалните условия и условията на труд, а неспазването им следва да води до отрицателни последици за съответния оператор. Докладчикът предлага към изискванията за получаване на лиценз да се добави ангажимент от страна на предприятията за спазване на съществуващите представителни колективни трудови договори в държавите членки, в които съответното железопътно предприятие желае да развива дейност.

Следва да се направят нови опити за установяване на сертифициране на персонала на борда на влаковете, както Комисията предложи първоначално през 2004 г., когато това предложение не беше подкрепено от Съвета. Тъй като международният трафик се очаква да нарасне, следва да се установят минимални изисквания за персонала на борда на влаковете в целия ЕС, по подобие на договорените за машинистите. Комисията следва да обезпечи пълното и правилно прилагане от държавите членки на Директива 2005/47/ЕО на Съвета.

На последно място, с цел създаване на условия на равнопоставеност в областта на условията на труд, следва да се установи постоянен социален диалог на равнището на ЕС, за да се гарантира спазване на социалните права и висока степен на професионална квалификация за персонала на железниците.

5. Изясняване на ролята на Европейската мрежа на управителите на инфраструктура

Предложената Европейска мрежа на управителите на инфраструктура е безспорно полезен начин за засилване на трансграничното сътрудничество на управителите на инфраструктура. Липсва обаче известно изясняване и детайлизиране. Поради това се предлагат някои допълнения и уточнения във връзка със сътрудничеството между коридорите на мрежата TEN-T и коридорите за железопътен товарен превоз, участието на националните органи по безопасността и по целесъобразност Европейската железопътна агенция, както и ролята на Комисията в мрежата.

  • [1]  Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт

МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

внесено съгласно член 52, параграф 3 от Правилника за дейността

относно проектодоклада относно

Изменението на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на

Съвета от 21 ноември 2012 г.а създаване на единно европейско железопътно пространство

по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози

и управлението на железопътната инфраструктура

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик по становище: Саид Ел Хадрави

Внесено от Жаки Енен,Яромир Кохличек и Сабине Вилс от името на GUE-NG.

Като има предвид, че първите три законодателни „пакета за железопътния транспорт“ доведоха до увеличаване на разходите за потребителите, драматичен спад на броя на тонове товари, превозвани по железопътната мрежа, както и до влошаване на условията на труд на железопътните работници,

като има предвид, че все още не е направена сериозна оценка на предишните законодателни пакети за железопътния превоз,

счита, че четвъртият законодателен пакет за железопътния транспорт ще бъде насочен срещу интересите на потребителите по отношение на разходите, безопасността и достъпността,

счита, че разделението между управителите на инфраструктура и операторите на превози води до използване на приходите за изплащане на дивиденти на акционерите вместо до инвестиране в необходимото укрепване на железопътната мрежа;

счита, че ограничаването ― а след преходния период дори забраняването― на пряко възлагане на договори за превоз нарушава правата на местните органи да решават как желаят да организират своите обществени транспортни услуги, което е право, гарантирано от Протокол 26 към ДЕС, и счита, че това задължение да се използват открити тръжни процедури ще доведе до излишни разходи за местните органи;

счита, че четвъртият законодателен пакет за железопътния транспорт би влошил условията на труд на железопътните работници и че упражняването на натиск срещу железопътните работници е опасност за безопасността на всеки един от нас;

следователно отхвърля като цяло четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт, който усилва разрушителната логика на либерализацията.

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (20.11.2013)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура
(COM(2013)0029 – C7‑0025/2013 – 2013/0029(COD))

Докладчик по становище: Фредерик Дарден

КРАТКА ОБОСНОВКА

Различните видове либерализация на сектора на услугите, извършвани от Европейския съюз от няколко десетилетия, в това число в сектора на железопътния транспорт, предшестват прилагането на член 26 от ДФЕС и следователно са основополагащи за неговия проект.

Тази цел за осъществяване на общ пазар не трябва да бъде самоцел, а по-скоро трябва да цели намаляването на цените на услугите за всички потребители, като същевременно запазва високо равнище на качеството на услугите, достъпно за всички.

Различните действия по либерализацията на секторите, чиито услуги са били гарантирани назад във времето от публични стопански субекти чрез национални монополи за експлоатация, погледнати от позиция на настоящето, изглежда не са удовлетворили изпълняването на тази двойна цел.

Дори само в сектора на железопътния превоз съществуват примери за неудовлетворение:

•     При международния превоз на пътници, чието отваряне за конкуренцията е ефективно от 2011 г., увеличаването на конкуренцията не предизвика чувствително намаляване на цените и доведе до затварянето на стари трансгранични линии, които не функционираха по модела на високоскоростните влакове. От друга страна, секторът не отбеляза очаквания растеж, като неговите пазарни дялове трябваше да се спечелят по-скоро в интермодален план, отколкото в интрамодален.

•     За националния превоз на пътници във Великобритания, която е най-напредналата по отношение на законодателството в областта на либерализацията държава членка: ЕИСК ясно подчертава неудовлетворението на британските потребители и повтарящата се нужда от ангажимент от страна на държавата в интеграцията на сектора (тарифи, разпределение, часове…).

•     При националния превоз на пътници в Съюза като цяло има не по-малко от 15 процедури за нарушение поради неправилно транспониране, което свидетелства за твърде бързия темп на тази либерализация, която за да участва в изграждането на европейския проект трябва да се извършва, така че да не нанася вреди на националните модели, предоставяли на гражданите качествен образец в продължение на редица десетилетия.

Предвид тези факти, за докладчика, необходимостта от задълбочаване на либерализацията на сектора на обществения железопътен превоз не беше доказана и той, чрез предложените от него изменения, се насочи в посока смекчаване на опасността от отрицателни последици за гражданите и по-специално работниците и служителите в сектора, според редица оси:

•     Възможно най-интегрирано управление: Независимо от това, че стриктното отделяне на управителите на инфраструктурите и на превозвачите се основава на конкуренцията, безпокойството, което това предизвиква сред потребителските организации, секторните професионални сдружения или „историческите” стопански субекти, приканва докладчика към нюансиране. То най-вероятно ще доведе до незначително споделяне на ресурсите за материалните инвестиции и до засилена бюрокрация, която ще се окаже вредна за качеството на услугите и сигурността на потребителите. Следователно докладчикът избра да даде на националния регулаторен орган възможно най-голяма свобода по въпроса, съгласно решението на Съда на Европейския съюз от 28 февруари 2013 г.

•     Възможно най-голямата свобода на държавите членки, за да избират между обществените поръчки и прякото възлагане на концесии за обществени услуги чрез съществено увеличаване на таваните.

•     Въвеждането на правила за защита на потребителите, работниците и служителите и на околната среда в националните планове за устойчив обществен транспорт в неговите социални и екологични аспекти, като по този начин се улеснява въвеждането на критерии за качество, социални критерии и критерии за опазване на околната среда в тръжните процедури.

•     Засилването на защитата на работниците с обширни възможности за трансфер на служители в рамките на новото предприятие концесионер на дадена публична услуга; засилване на социалния диалог в структурите; разясняването на социалното право, приложимо за екипажа на борда на влака, по-специално чрез неговото сертифициране; чрез искане, отправено към държавите членки за установяване на солидарна социална отговорност на оферента и на неговите подизпълнители, за да се избегне социалният дъмпинг.

•     Необходимата реципрочност при отварянето на пазарите между държавите членки.

•     Значително удължен преходен период за прилагане за държавите членки (до 20209 г.), за да се даде на политическите фигури от Съюза, вземащи решения, време за обмисляне и анализ, преди каквито и да е постъпки в посока либерализация.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Редица проучвания и анкети показват, че в държавите членки, които са отворили пазарите си за вътрешния пътнически транспорт, като Швеция и Обединеното кралство, железопътният пазар се разраства, както и броят на доволните пътници и персонал.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) С Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство бе създадено единно европейско железопътно пространство с общи правила за управлението на железопътни предприятия и за управителите на инфраструктура, за финансирането на инфраструктура и таксуването, за условията за достъп до железопътната инфраструктура и услуги, както и за регулаторния надзор на железопътния пазар. Предвид всичко това вече е възможно да приключи отварянето на железопътния пазар на Съюза и да се реформира управлението на управителите на инфраструктура с цел осигуряване на равен достъп до инфраструктурата.

(3) С Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство бе създадено единно европейско железопътно пространство с общи правила за управлението на железопътни предприятия и за управителите на инфраструктура, за финансирането на инфраструктура и таксуването, за условията за достъп до железопътната инфраструктура и услуги, както и за регулаторния надзор на железопътния пазар. Предвид всичко това вече е възможно да приключи отварянето на железопътния пазар на Съюза и да се реформира управлението на управителите на инфраструктура с цел осигуряване на равен достъп до инфраструктурата, за да се подобри качеството на железопътните услуги в цяла Европа, като същевременно се запазят социалните стандарти и условията на труд.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Държавите членки отговарят за организирането на местния пазар на труда за персонала, зает в сферата на железопътния транспорт. Те следва да се уверят обаче, че начинът, по който е организиран пазарът на труда, не е за сметка на качеството на обслужването. Правото на Съюза вече предлага ясна рамка за защита на железопътните работници.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) По-добра координация между управителите на инфраструктурата и железопътните предприятия трябва да се осигури със създаването на координационен комитет, за да се постигне ефикасно управление и използване на инфраструктурата.

заличава се

Обосновка

Съображението не добавя стойност към окончателната версия на текста. Това е просто напомняне на клаузата за преразглеждане от преработената директива, водеща до настоящото предложение на Комисията.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) По трансграничните проблеми следва да работят ефективно управителите на инфраструктура на различните държави членки чрез създаването на Европейска мрежа от управителите на инфраструктура.

(7) Необходимо е да се подобри и засили трансграничното сътрудничество между управителите на инфраструктура. По трансграничните проблеми следва да работят ефективно управителите на инфраструктура на различните държави членки чрез създаването на Европейска мрежа от управителите на инфраструктура.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Вертикално интегрираните предприятия никога не могат да разполагат с необходимата независимост между управителя на инфраструктура и железопътното предприятие. Затова структурата може да доведе до кръстосано субсидиране, което затруднява равнопоставеността и води до нарушаване на конкуренцията.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Подобряването на безопасността на железопътния превоз следва да бъде сериозно разгледана по време на процеса на отваряне на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози, по-специално що се отнася до реформирането на съществуващите интегрирани структури, за да се избегне поставянето на допълнителни административни пречки, които ще навредят на поддръжката и на подобренията, свързани с безопасността.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Предвид хетерогенността по отношение на размера и гъстотата и многообразието на организационните структури на националните, местните и регионалните органи и на съответния им опит във връзка с отварянето на пазара, всяка държава членка трябва да разполага с достатъчна гъвкавост, за да организира своята мрежа, така че да може да бъде осъществена оптимална комбинация от услуги с открит достъп и услуги, извършвани под формата на обществени услуги, за да може да бъдат постигнати висококачествени услуги, които да са достъпни за всички пътници.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Предоставянето на железопътните предприятия на правото на достъп до железопътната инфраструктура във всички държави членки с цел извършване на вътрешни услуги за превоз на пътници може да се отрази върху организацията и финансирането на услугите за железопътен превоз на пътници, предоставяни по договор за обществени услуги. Държавите членки следва да разполагат с възможността да ограничават подобно право на достъп, когато то би разклатило икономическото равновесие на такива договори за обществени услуги и със съгласието на съответния регулаторен орган.

(14) Предоставянето на железопътните предприятия на правото на достъп до железопътната инфраструктура във всички държави членки с цел извършване на вътрешни услуги за превоз на пътници може да се отрази върху организацията и финансирането на услугите за железопътен превоз на пътници, предоставяни по договор за обществени услуги. Държавите членки следва да разполагат с възможността да ограничават подобно право на достъп, когато то би разклатило качеството на услугата, нейното наличие и в отдалечени райони или икономическото равновесие на такива договори за обществени услуги и със съгласието на съответния регулаторен орган.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a) За да се определи дали качеството на услугата, предоставяна в рамките на договор за предоставяне на обществени услуги, може да бъде застрашена от свободно предоставяне на услугата в същата мрежа, контролните органи трябва да вземат под внимание ефектите върху мрежата, поддържането на връзките, точността, наличността, финансовата и физическата достъпност на услугите, предоставяни в рамките на договора за обществени услуги.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) С оглед привличането на повече интерес към железопътните пътнически услуги, държавите членки следва да са в състояние да изискват от железопътните предприятия, предоставящи вътрешни услуги за превоз на пътници да участват в обща схема за информация и интегрирана продажба на билети за издаване на билети, директни билети и за извършване на резервации. В случай, че такава схема бъде въведена, следва да се гарантира, че тя не изкривява пазарните принципи или не внася неравнопоставеност между железопътните предприятия.

(19) С оглед привличането на повече интерес към железопътните пътнически услуги, държавите членки следва да изискват от железопътните предприятия, предоставящи вътрешни и международни услуги за превоз на пътници да участват в обща схема за информация и директна продажба на билети за издаване на билети, директни билети и за извършване на резервации, при отчитане на всички социални изисквания. Билетната служба не следва да създава пречки за хора с увреждания, възрастни хора, семейства или лица, които се нуждаят от специална подкрепа.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) С оглед приключването на изграждането на единно европейско железопътно пространство и предвид конкуренцията в сектора, Комисията активно подкрепя и насърчава социалния диалог на равнище ЕС, така че да гарантира, че железопътните работници се ползват от по-голяма и трайна защита срещу нежелани ефекти от отварянето на пазара и че условията на труд в сектора няма да се влошат, и освен това да изготви общи отговори на предизвикателствата в резултат от прилагането на четвъртия железопътен пакет. В тази връзка отражението на психо-социалния товар от промяната върху съответните служители ще следва да бъде обект на специално внимание. Имайки предвид това, следва да бъдат установени условия относно отварянето на пазарите, по-специално във връзка с изискването държавите членки да сключват колективни трудови споразумения, приложими на цялата им територия.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б) Комисията следва да гарантира пълното и правилно прилагане от държавите членки на разпоредбите на Директива 2004/47/ЕО на Съвета от 18 юли 2005 година относно Споразумението между Общността на европейските железници (CER) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно определени аспекти на условията на труд на мобилните работници, които участват в оперативно съвместими трансгранични услуги в железопътния сектор1 и по-специално яхната сигурност.

 

__________________

 

1 OВ L 195, 27.7.2005 г., стр. 15.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 19 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19в) Железопътните предприятия и управителите на инфраструктури следва да установят в рамките на своята култура на безопасност „култура на справедливост“, за да насърчават активно персонала да докладва свързани с безопасността произшествия, инциденти и ситуации близки до инциденти, без да подлежи на наказание или дискриминация. „Културата на справедливост“ позволява на железопътния сектор да извлече поуки от произшествията, инцидентите и ситуациите близки до инциденти и по този начин да подобри безопасността на железопътната система за работниците и пътуващите.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 19 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19г) Спазването на правилата за труд, управление и почивка за машинистите на локомотиви е от съществено значение за безопасността на железопътния превоз и за справедливата конкуренция. На един отворен европейски железопътен пазар с нарастващи трансгранични сделки, спазването на времето за работа, управление и почивка трябва да се контролира и прилага. Националните органи по безопасността следва да имат за задача проверката и прилагането на тези правила; Комисията следва да предлага правила и задължителни редовни проверки. Това обаче е възможно само при наличието на бордово електронно устройство, което да регистрира времето за управление и за почивка на машинистите на локомотиви.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 19 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19д) В контекста на развитието на единно европейско железопътно пространство и отварянето на пазара на железопътния превоз, държавите членки следва да ползват представителни колективни трудови споразумения, сключени между социалните партньори, без да се накърняват националното право и колективните споразумения, които вече са в сила, така че да се избегнат социалния дъмпинг и нелоялната конкуренция.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 19 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19е) Персоналът, който е на борда, е група от специалисти в рамките на железопътния сектор, която извършва задачи, свързани с безопасността. По традиция тя извършва оперативни задачи, свързани с безопасността, в рамките на железопътната система и отговаря за комфорта на пътниците и безопасността на борда на влаковете. Сертификация, сходна със сертификацията на машинистите на локомотиви, е от полза с оглед гарантирането на висока степен на квалификация и умения, за признаването на уместността на тези професионални групи за безопасни железопътни услуги, но също така улеснява мобилността на работниците и служителите.

Изменение  18

Предложение за директива

Съображение 19 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19ж) Комисията следва да оцени въздействието на настоящата директива върху развитието на пазара на труда за персонала на влаковете и по целесъобразност да предложи нови законодателни мерки за сертифицирането на персонала на борда на влаковете.

Изменение  19

Предложение за директива

Съображение 19 з (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19з) Националният регулаторен орган следва да одобри или да изиска промени в условията за прехвърляне на персонал. В това може да се включва прилагането на период за размисъл за персонала, който трябва да бъде прехвърлен. Когато взема своето решение регулаторният орган следва да се стреми да избегне прехвърлянето на чувствителна информация от управителя на инфраструктура към друго образувание в рамките на интегрираното предприятие.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква а)

Директива 2012/34/ЕС

Член 3 – точка 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

‘(2) „управител на инфраструктура“ означава всеки орган или предприятие, осигуряващи развитието, експлоатацията и поддръжката на железопътна инфраструктура в мрежа; развитието включва планиране на мрежата, финансово и инвестиционно планиране, както и изграждане и модернизиране на инфраструктурата; експлоатацията на инфраструктурата включва всички елементи от процеса на разпределяне на влакови маршрути, включително посочването им, оценката на това доколко те са незаети и разпределянето на отделните маршрути, управлението на движението и инфраструктурното таксуване, включително определянето и събирането на такси; поддръжката включва модернизация на инфраструктурата и останалите дейности по управление на активите“;

‘(2) „управител на инфраструктура“ означава всеки орган или предприятие, осигуряващи, по-специално, развитието, експлоатацията и поддръжката на железопътна инфраструктура в мрежа; развитието включва планиране на мрежата, финансово и инвестиционно планиране, както и изграждане и модернизиране на инфраструктурата; експлоатацията на инфраструктурата включва всички елементи от процеса на разпределяне на влакови маршрути, включително посочването им, оценката на това доколко те са незаети и разпределянето на отделните маршрути, управлението на движението и инфраструктурното таксуване, включително определянето и събирането на такси; поддръжката включва (не засяга българската езикова редакция) модернизация на инфраструктурата и останалите дейности по управление на активите;

Обосновка

Новата формулировка на определението за „управител на инфраструктура“ пояснява задълженията на управителя, като се заличават думите „по-специално“ от сегашната дефиниция. В резултат на това новият списък с функции на управителя ще стане изчерпателен.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква б)

Директива 2012/34/ЕС

Член 3 – точка 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) Точка 5 се заличава;

заличава се

Обосновка

Заличаването на тази точка относно определението за международен трафик представлява проблем за държавите членки, които имат външна железопътна граница с трети държави. Съществува риск от възникване на законодателна празнота.

Изменение  22

Предложение за директива

Член 1 – точка 2

Директива 2012/34/ЕС

Член 6 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В член 6 параграф 2 се заличава;

заличава се

Обосновка

Заличаването на разпоредбата, която позволява организирането на услуги за управление и транспортни услуги в рамките на едно предприятие — въпреки факта, че те са разделени за счетоводни цели — е прекомерно. Заличаването на тази разпоредба би имало значителни, неблагоприятни ефекти (административни, финансови, правни и социални) за много железопътни предприятия, опериращи ефикасно и ефективно на европейския пазар;

Изменение  23

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2012/34/ЕС

Член 7 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че управителят на инфраструктура изпълнява всички функции, посочени в член 3, параграф 2 и е независим от всякакви железопътни предприятия.

Държавите членки са свободни да изберат средствата, с които да гарантират, че управителят на инфраструктура изпълнява всички функции, посочени в член 3, параграф 2 и е независим от всякакви железопътни предприятия.

Изменение  24

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2012/34/ЕС

Член 7 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С оглед гарантиране независимостта на управителя на инфраструктура, държавите членки се ангажират управителите на инфраструктура да са част от субект, който е правно отделен от всякакви железопътни предприятия.

С оглед гарантиране независимостта на управителя на инфраструктура, държавите членки се ангажират управителите на инфраструктура да са част от субект, който е правно отделен от всякакви железопътни предприятия, в необходимите рамки, за да се избегне бюрокрацията между отделните организации и да се улесни извършването на инвестиции в мрежата, за да се гарантира извършването на качествена услуга, без да се увеличават функционалните разходи.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 1 – точка 3 – точка 2

Директива 2012/34/ЕС

Член 7 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки също така гарантират, че едно и също юридическо или физическо лице или лица няма(т) право:

2. Държавите членки също така гарантират, че едно и също юридическо или физическо лице или лица няма(т) право, пряко или косвено:

Изменение  26

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2012/34/ЕС

Член 7 – параграф 2 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да посочва(т) членове на надзорния съвет, управителния съвет или органи, законно представляващи управител на инфраструктура, и едновременно с това да упражнява(т) пряко или непряко контрол, да има(т) каквито и да било финансови интереси или да упражнява(т) каквито и да било права върху железопътно предприятие;

б) да посочва(т) генералния директор, членове на надзорния съвет, управителния съвет, борда на директорите или органи, законно представляващи управител на инфраструктура, и едновременно с това да упражнява(т) пряко или непряко контрол, да има(т) каквито и да било финансови интереси или да упражнява(т) каквито и да било права върху железопътно предприятие;

Изменение  27

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2012/34/ЕС

Член 7 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. При условие че няма конфликт на интереси и че е гарантирана поверителността на чувствителната търговска информация, управителят на инфраструктура може да наеме подизпълнител за специфични разработки, модернизация и поддръжка, по отношение на които запазва правомощията си за вземане на решения, на железопътни предприятия или на който и да е друг орган, действащ под надзора на управителя на инфраструктура.

4. При условие че няма конфликт на интереси и че е гарантирана поверителността на чувствителната търговска информация, управителят на инфраструктура може да наеме подизпълнител за специфични разработки, модернизация и поддръжка, по отношение на които запазва правомощията си за вземане на решения, на железопътни предприятия или на който и да е друг орган, действащ под надзора на управителя на инфраструктура. Тези споразумения за наемане на подизпълнители са в съответствие с правилата за конкурентна тръжна процедура и, когато е уместно — за обществени поръчки. Управителят на инфраструктура носи отговорност за възложените дейности.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2012/34/ЕС

Член 7 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Когато на датата на влизане в сила на настоящата директива, управителят на инфраструктурата принадлежи на вертикално интегрирано предприятие, държавите членки могат да решат да не прилагат параграфи 2 до 4 от настоящия член. В такъв случай съответната държава членка гарантира, че управителят на инфраструктурата изпълнява всички функции, посочени в член 3, параграф 2, и притежава действителна организационна и управленска независимост от всяко железопътно предприятие в съответствие с изискванията, определени в членове от 7a до 7в.“

5. Когато управителят на инфраструктурата принадлежи на вертикално интегрирано предприятие, държавите членки могат да решат да не прилагат параграфи 2 до 4 от настоящия член. В такъв случай съответната държава членка гарантира, че управителят на инфраструктурата изпълнява всички функции, посочени в член 3, параграф 2, и притежава действителна организационна и управленска независимост от всяко железопътно предприятие в съответствие с изискванията, определени в членове от 7a до 7в.“

Обосновка

Държавите членки следва също така да могат занапред да избират между разделяне на управителя на инфраструктура от железопътните предприятия или интегрирана структура.

Изменение  29

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕС

Член 7 б – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Управителят на инфраструктура разполага със свой персонал и е разположен в офиси, отделни от тези на другите юридически лица в рамките на вертикално интегрираното предприятие. Достъпът до информационните системи е защитен, за да се гарантира независимостта на управителя на инфраструктура. Вътрешният правилник или договорите за наемане на персонал поставят ясни ограничения на контактите с другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие до официално общуване, свързано с упражняването на функциите на управителя на инфраструктура, които също се упражняват и спрямо други железопътни предприятия извън вертикално интегрираното предприятие. Прехвърлянето на персонал, различен от посочения в точка в) между управителя на инфраструктура и другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие се допуска само ако е възможно да се гарантира, че няма да има изтичане на чувствителна информация.

5. Управителят на инфраструктура разполага със свой персонал и е разположен в офиси, отделни от тези на другите юридически лица в рамките на вертикално интегрираното предприятие. Достъпът до информационните системи е защитен, за да се гарантира независимостта на управителя на инфраструктура. Прехвърлянето на персонал, различен от посочения в параграф 4, между управителя на инфраструктура и другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие се допуска само ако е възможно да се гарантира, че няма да има изтичане на чувствителна информация.

 

Управителят на инфраструктура може да сътрудничи с други образувания на вертикално интегрираното предприятие по отношение на развитието на техните информационни системи, при условие че е гарантирано, че чувствителната информация, съхранявана от управителя на инфраструктура, е подобаващо защитена.

 

Регулаторният орган одобрява или изисква внасянето на изменения в условията относно прилагането на алинеи първа и втора от настоящия параграф с цел гарантиране на независимостта на управителя на инфраструктура. Регулаторният орган може да изиска от интегрираното предприятие да му представи всяка информация, която би могло да бъде необходима.

Обосновка

Предложението на Комисията е прекалено ограничително. Регулаторният орган следва да гарантира, че по отношение на помещенията, ИТ системи и персонала, освен персонала на най-високите ръководни равнища, условията са такива, че гарантират независимостта на управителя на инфраструктура. Тези условия могат да са различни в отделните държави членки.

Изменение  30

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕС

Член 7 г – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че управителите на инфраструктура създават и организират координационни комитети за всяка мрежа. Членството в подобен комитет е отворено най-малко за управителя на инфраструктура, за известни заявители по смисъла на член 8, параграф 3 и, по тяхно искане, за потенциалните заявители, техните представителни организации, представители на потребителите на товарните и пътническите железопътни транспортни услуги и, когато е уместно, за регионалните и местните органи. Представители на държавите членки и съответния регулаторен орган биват канени на срещите на координационния комитет като наблюдатели.

1. Държавите членки гарантират, че управителите на инфраструктура създават и организират координационни комитети за всяка мрежа. Членството в подобен комитет е отворено най-малко за управителя на инфраструктура, за известни заявители по смисъла на член 8, параграф 3 и, по тяхно искане, за потенциалните заявители, техните представителни организации – в това число представители на техните служители на заплата, представители на потребителите на товарните и пътническите железопътни транспортни услуги и на работещите в железопътния сектор, и когато е уместно, за регионалните и местните органи и други потенциални заинтересовани страни. Представители на държавите членки и съответния регулаторен орган биват канени на срещите на координационния комитет като наблюдатели.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕС

Член 7 д – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Мрежата участва в дейностите по мониторинг на пазара, посочени в член 15, и сравнява ефективността на управителите на инфраструктура въз основа на общи показатели и критерии за качество, като надеждност, капацитет, наличност, спазване на графика и безопасност в техните мрежи, качество и ползване на активите, поддръжка, модернизация, подобрения, инвестиции и финансова ефективност.

2. Мрежата участва в дейностите по мониторинг на пазара, посочени в член 15, и сравнява ефективността на управителите на инфраструктура въз основа на общи показатели и критерии за качество, като надеждност, капацитет, наличност, достъпност, спазване на графика и безопасност в техните мрежи, качество и ползване на активите, поддръжка, модернизация, подобрения, трансгранично сътрудничество за преодоляване на недостатъчната пропускателна способност, инвестиции и финансова ефективност.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 1 – точка 6 – буква a а) (нова)

Директива 2012/34/ЕС

Член 11 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) вмъква се следният параграф:

 

"1а. Държавите членки могат да ограничават правото на създаване на нови или променени пътнически услуги съгласно договорите за предоставяне на обществени услуги, когато новите или изменени договори за предоставяне на обществени услуги нарушават икономическото равновесие на съществуващите услуги, предоставени от железопътни предприятия, получили достъп до железопътна инфраструктура в съответствие с член 10, параграф 2";

Обосновка

Държавите членки могат да ограничават правото на създаване на нов или изменен договор за предоставяне на обществени услуги, ако регулаторният орган докаже потенциалното икономическо въздействие на такива договори върху дадена услуга, предоставена от оператор за отворен достъп.

Изменение  33

Предложение за директива

Член 1 – точка 6 – буква б)

Директива 2012/34/ЕС

Член 11 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се определи дали икономическото равновесие на даден договор за предоставяне на обществени услуги би било нарушено, съответният (съответните) регулаторен орган(и), посочен(и) в член 55, извършва(т) обективен икономически анализ и основава(т) решението си на предварително определени критерии. Те определят това след отправено искане от някой от субектите по-долу, представено в срок от един месец след обявяването на планирана услуга за превоз на пътници, посочена в член 38, параграф 4:

За да се определи дали икономическото равновесие и наличието и качеството на даден договор за предоставяне на обществени услуги би било нарушено, съответният (съответните) регулаторен орган(и), посочен(и) в член 55, извършва(т) обективен икономически, социален и екологичен анализ, в това число на положението със заетостта, и основава(т) решението си на предварително определени критерии.

 

При оценката на това дали икономическото равновесие на договора за предоставяне на обществени услуги би било нарушено, се вземат предвид предварително определени критерии, като въздействието върху рентабилността на всички услуги, включени в договора за обществени услуги, в т.ч. последиците върху нетните разходи на компетентния публичен орган, който е възложител, потребителското търсене, ценообразуването на билетите, правилата за издаване на билетите, разположението и броя на спирките и графика и периодичността на предлаганата нова услуга, като тези критерии са определени от регулаторния орган, посочен в член 55, при спазване на мерките за изпълнение по параграф 4 от настоящия член. Оценката демонстрира дали жизнеспособността на услугите, извършвани съгласно договора за предоставяне на обществени услуги, би била засегната. Равновесието се счита за нарушено, когато може да бъде доказано нагледно, че икономическата приложимост на извършването на дадените обществени услуги, при осигуряване на разумно ниво на качество, може да бъде застрашена.

 

В съответствие с тази оценка и с решението на съответния регулаторен орган държавите членки могат да разрешат, изменят или отхвърлят правото на достъп за исканата пътническа услуга, при съобразяване с икономическия анализ, с правото на Съюза и с принципите на равенство и недискриминация. Регулаторният орган или регулаторните органи определят това след отправено искане от някой от субектите по-долу, представено в срок от един месец след обявяването на планирана услуга за превоз на пътници, посочена в член 38, параграф 4:

Обосновка

Критериите за икономическото равновесие трябва да бъдат уточнени по-подробно. Настоящият текст се базира на съображение 21 от Директива 2012/34/ЕС и насоките за тълкуване от 2010 г. на Комисията.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 1 – точка 7

Директива 2012/34/ЕС

Член 13 а – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007 и Директива 2010/40/ЕС държавите членки могат да изискват железопътните предприятия, извършващи вътрешни услуги за превоз на пътници да участват в обща схема за информация и интегрирана продажба на билети за издаване на билети, директни билети и за извършване на резервации или да решат дали да дадат правомощия на компетентните органи за създаване на подобна схема. В случай, че такава схема бъде въведена, държавите членки гарантират, че тя няма да изкривява пазарните принципи или да внася неравнопоставеност между железопътните предприятия и че се ръководи от публично или частно юридическо лице, или от сдружение на всички железопътни предприятия, предоставящи услуги за превоз на пътници.

1. Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007 и Директива 2010/40/ЕС държавите членки изискват железопътните предприятия, извършващи вътрешни услуги за превоз на пътници да участват в обща схема за информация и интегрирана продажба на билети за издаване на билети, директни билети и за извършване на резервации или да решат дали да дадат правомощия на компетентните органи за създаване на подобна схема. В случай, че такава схема бъде въведена, държавите членки гарантират, че тя няма да изкривява пазарните принципи или да внася неравнопоставеност между железопътните предприятия и че се ръководи от публично или частно юридическо лице, или от сдружение на всички железопътни предприятия, предоставящи услуги за превоз на пътници.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 1 – точка 7 a (нова)

Директива 2012/34/ЕС

Член 15 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a. Член 15, параграф 1 се заменя със следното:

 

"1. Комисията приема необходимите мерки за мониторинг на техническите и икономическите условия на труд и тенденциите на пазара в железопътния превоз на Съюза."

Изменение  36

Предложение за директива

Член 1 – точка 7 б (нова)

Директива 2012/34/ЕС

Член 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a. Член 19 се изменя, както следва:

 

а) буква г) се заменя със следното:

 

"г) не са били осъждани за сериозни или системни неизпълнения на задължения в областта на социалното или трудовото законодателство, включително задължения във връзка със законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд и колективните споразумения, а също и на задължения в областта на митническото законодателство — за предприятия, желаещи да извършват трансграничен превоз на товари, подлежащ на митнически режим.“;

 

б) добавя се следната буква :

 

"д) са поели задължение да прилагат общовалидните колективни споразумения или установените в конкретен сектор в съответствие с обичайната практика в държавите членки в държавите членки, в които предприятието възнамерява да извършва дейност."

Изменение  37

Предложение за директива

Член 1 – точка 8

Директива 2012/34/ЕС

Член 38 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

‘4. Когато даден заявител възнамерява да поиска инфраструктурен капацитет с оглед предоставяне на услуга за превоз на пътници, той уведомява управителите на инфраструктура и съответните регулаторни органи не по-късно от 18 месеца преди влизане в сила на работното разписание, за което се отнася подаденото искане за капацитет. С цел да се даде възможност на регулаторните органи да направят оценка на потенциалното икономическо въздействие върху съществуващи договори за обществени услуги, регулаторните органи гарантират, че всеки компетентен орган, възложил обществена услуга за железопътен превоз на пътници по този маршрут, определен в договор за обществена услуга, всеки друг заинтересован компетентен орган, който има право да ограничи достъпа по член 11, и всяко железопътно предприятие, изпълняващо договора за обществени услуги по маршрута на тази услуга за превоз на пътници, са информирани без излишно забавяне и най-късно до пет дни.“

‘4. Когато даден заявител възнамерява да поиска инфраструктурен капацитет с оглед предоставяне на услуга за превоз на пътници, той уведомява управителите на инфраструктура и съответните регулаторни органи не по-късно от 18 месеца преди влизане в сила на работното разписание, за което се отнася подаденото искане за капацитет. С цел да се даде възможност на регулаторните органи да направят оценка на потенциалното икономическо, социално и екологично въздействие върху съществуващи договори за обществени услуги, регулаторните органи гарантират, че всеки компетентен орган, възложил обществена услуга за железопътен превоз на пътници по този маршрут, определен в договор за обществена услуга, всеки друг заинтересован компетентен орган, който има право да ограничи достъпа по член 11, и всяко железопътно предприятие, изпълняващо договора за обществени услуги по маршрута на тази услуга за превоз на пътници, са информирани без излишно забавяне и най-късно до пет дни."

Изменение  38

Предложение за директива

Член 1 – точка 9

Директива 2012/34/ЕС

Член 63 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 31 декември 2024 г. Комисията ще извърши оценка на въздействието на настоящата директива върху железопътния сектор и ще представи на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад относно неговото прилагане.

До 31 декември 2024 г. Комисията ще извърши оценка на въздействието на настоящата директива върху железопътния сектор и ще представи на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад относно неговото прилагане. Тази оценка взема предвид становищата, изразени от социалните партньори в съответния комитет на Съюза за социален диалог.

Изменение  39

Предложение за директива

Член 1 – точка 9

Директива 2012/34/ЕС

Член 63 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

До 2020 г. Комисията също така ще проучва дали организацията на националния пазар на труда възпрепятства по-нататъшното отваряне на пазара, интеграцията и качеството на услугите, предлагани на клиентите. Ако е целесъобразно, Комисията предлага нови законодателни мерки за гарантиране на равни конкурентни условия за всички железопътни предприятия.

Изменение  40

Предложение за директива

Член 1 – точка 9

Директива 2012/34/ЕС

Член 63 – параграф 1 – алинея 2 б (нова)

 

Текст в сила

Изменение

 

Не по-късно от ...*, Комисията оценява въздействието й върху развитието на пазара на труда за персонала на борда на влаковете. Комисията следва, по целесъобразност, да предложи нови законодателни мерки за сертифицирането на персонала на борда на влаковете.

 

 

_________________

 

*ОВ: Моля въведете дата: 18 месеца след влизане в сила на настоящата директива.

Изменение  41

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива. Комисията изготвя годишно обобщение на тези текстове и го представя на Европейския парламент и на Съвета на всички работни езици.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

1. Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Тя се консолидира с директивата, която изменя, в срок от три месеца след влизането й в сила.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура

Позовавания

COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

7.2.2013 г.

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

EMPL

7.2.2013 г.

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Фредерик Дарден

25.3.2013 г.

Разглеждане в комисия

18.9.2013 г.

17.10.2013 г.

14.11.2013 г.

 

Дата на приемане

18.11.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

7

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Nicole Sinclaire, Gabriele Stauner, Ruža Tomašić, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Марита Улвског

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (28.10.2013)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура
(COM(2013)0029 – C7‑0025/2013 – 2013/0029(COD))

Докладчик по становище: Йоахим Целер

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложенията на Комисията за това, чрез намаляване на бюрокрацията и чрез улесняване на достъпа до пазара да се повиши качеството и ефективността на железопътния транспорт в Европа, като с това се допринесе за създаването на вътрешен пазар за железопътен транспорт. При все това, в рамките на широкообхватната консултация многократно беше изтъкнато от засегнати в регионите, както и от регионални транспортни компании, че честите съществени промени или нови версии на правни актове не допринасят за стабилна и надеждна правна рамка.

Предложението на Комисията за строго разделяне на инфраструктурата и транспорта не отчита особеното положение на множество малки и средно големи железопътни инфраструктури (като например местни жп линии, исторически жп линии, теснолинейни жп линии, пристанищни или шахтови жп линии), които в повечето случаи са организирани като интегрирани предприятия, но не са от стратегическо значение за функционирането на европейския пазар на железопътен транспорт. Строгото разделяне при тези предприятия с по-малко от 50 работници в повечето случаи само по себе си би било свързано със значителни организационни и оперативни усилия поради необходимото дублиране на структури на персонала. Съществуването на последните би било изложено на риск с оглед на най-често несигурното икономическо състояние на регионалните железопътни инфраструктури.

Докладчикът приветства подкрепата за управителите на инфраструктури, както и въвеждането на координационни комисии за надзор върху дейностите на управителите на инфраструктури със засилени правомощия. Трябва да се гарантира системното участие на местните органи (не само участието по целесъобразност). Това засилване на правомощията трябва също да доведе до това, управителите на инфраструктури да бъдат компетентен партньор в контекста на отношенията между местните и регионалните органи.

Докладчикът подкрепя наред с това предложението на Комисията за сътрудничество на управителите на инфраструктури в европейска мрежа с цел осъществяване на трансевропейската транспортна мрежа, която е ключова за решаването на проблемите при трансграничния транспорт.

Нещо повече, докладчикът одобрява засилените правомощия на регулаторните органи. Местните и регионалните органи при все това имат нужда от подходящ срок за искането си за разглеждане на оценката на накърняването на стопанския баланс на предоставяна услуга.

Докладчикът приветства предложението за това, приходите на управителите на инфраструктури да се използват единствено за собствената им стопанска дейност. Ако продължават да бъдат възможни плащания на дивиденти, техният обхват следва да бъде регулиран. Следва да бъдат недопустими плащания на дивиденти, равностойни на прехвърляне на печалби. Непропорционално е подозрението за нарушаване на правило само по себе си да води до санкции и ограничаване на правата на достъп до пазара. Незабавното изключване въз основа на подозрение би представлявало превантивно наказание за предприятието и в резултат на това би навредило на конкуренцията. Също толкова непропорционално е ограничението за предприятията и техните работници, възникващо в резултат на забрана за размяна на служители с управителни функции между оператори на инфраструктури и транспортни предприятия в свързани предприятия. Това би било трудно на практика, тъй като би довело до значителна загуба на ноу хау и дългогодишен професионален опит.

Често регионите посочват проблеми при координирането на системите за продажба на билети между предприятията за жп транспорт и компетентните местни органи, преди всичко в гари, експлоатирани от утвърдени жп предприятия. Хармонизирана система за продажба на билети на пазар, ориентиран спрямо конкуренцията, допринася за отварянето на пазара. Задължението за участие в национална информационна система може да повиши привлекателността на обществения транспорт. Местните и регионалните органи трябва да се включат в такива системи.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Предоставянето на железопътните предприятия на правото на достъп до железопътната инфраструктура във всички държави членки с цел извършване на вътрешни услуги за превоз на пътници може да се отрази върху организацията и финансирането на услугите за железопътен превоз на пътници, предоставяни по договор за обществени услуги. Държавите членки следва да разполагат с възможността да ограничават подобно право на достъп, когато то би разклатило икономическото равновесие на такива договори за обществени услуги и със съгласието на съответния регулаторен орган.

(14) Предоставянето на железопътните предприятия на правото на достъп до железопътната инфраструктура във всички държави членки с цел извършване на вътрешни услуги за превоз на пътници може да се отрази върху организацията и финансирането на услугите за железопътен превоз на пътници, предоставяни по договор за обществени услуги. Държавите членки следва да разполагат с възможността да ограничават подобно право на достъп, когато то би разклатило икономическото равновесие на такива договори за обществени услуги или качеството на предоставяната по тях услуга и със съгласието на съответния регулаторен орган.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a) За да се определи дали качеството на предоставяната услуга в рамките на договор за обществени услуги е засегнато от безплатно предоставяна услуга в същата мрежа, регулаторните органи следва по-специално да вземат под внимание ефекта на мрежите, поддържането на железопътните връзки и спазването на разписанията.

Изменение  3

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2012/34/ЕС

Член 7 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. За вертикално интегрираните предприятия, които управляват специфичните инвестиционни проекти в съответствие с член 32, параграф 3 от настоящата директива и за които тези услуги са свързани с пряка конкуренция с други видове транспорт, не се прилагат член 7 и членове 7а – член 7в.

Обосновка

„Специфичните инвестиционни проекти”, които могат да бъдат рентабилни едва в твърде дългосрочен план, следва да бъдат изключени от приложното поле на член 7 и членове 7а – член 7в.

Изменение  4

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕС

Член 7a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Приходите на управителя на инфраструктура не могат да се използват за финансиране на други юридически лица в рамките на вертикално интегрирано предприятие, а само за финансиране на стопанската дейност на управителя на инфраструктура и за плащане на дивиденти на крайния собственик на вертикално интегрираното предприятие. Управителят на инфраструктура не може да предоставя заеми на други юридически лица в рамките на вертикално интегрирано предприятие и никое друго юридическо лице в рамките на вертикално интегрираното предприятие не може да предоставя заеми на управителя на инфраструктура. Всички услуги, предлагани от други юридически лица на управителя на инфраструктура, се извършват въз основа на договори и се изплащат по пазарни цени. Дългът на управителя на инфраструктура е ясно разграничен от дълга на други юридически лица във вертикално интегрираното предприятие и тези дългове се обслужват поотделно. Счетоводствата на управителя на инфраструктура и на другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие се водят разделно, по начин, който гарантира изпълнението на настоящите разпоредби и позволява разделяне на финансовите потоци на управителя на инфраструктура и на другите юридически лица, в рамките на вертикално интегрираното предприятие.

3. Приходите на управителя на инфраструктура не могат да се използват за финансиране на други юридически лица в рамките на вертикално интегрирано предприятие, а само за финансиране на стопанската дейност на управителя на инфраструктура и за плащане на съразмерни дивиденти на крайния собственик на вертикално интегрираното предприятие. Като цяло не се допуска прехвърляне на печалби или резултати. Управителят на инфраструктура не може да предоставя заеми на други юридически лица в рамките на вертикално интегрирано предприятие и никое друго юридическо лице в рамките на вертикално интегрираното предприятие не може да предоставя заеми на управителя на инфраструктура. Всички услуги, предлагани от други юридически лица на управителя на инфраструктура, се извършват въз основа на договори и се изплащат по пазарни цени. Дългът на управителя на инфраструктура е ясно разграничен от дълга на други юридически лица във вертикално интегрираното предприятие и тези дългове се обслужват поотделно. Счетоводствата на управителя на инфраструктура и на другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие се водят разделно, по начин, който гарантира изпълнението на настоящите разпоредби и позволява разделяне на финансовите потоци на управителя на инфраструктура и на другите юридически лица, в рамките на вертикално интегрираното предприятие.

Обосновка

Забраната за прехвърляне на печалби следва да бъде спомената изрично в текста. Ако продължават да бъдат възможни плащания на дивиденти, техният обхват следва да бъде регулиран. Следва да бъдат недопустими плащания на дивиденти, равностойни на прехвърляне на печалби.

Изменение  5

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕС

Член 7б – параграф 3 – първа алинея

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Управителят на инфраструктура разполага с надзорен съвет, съставен от представители на крайните собственици на вертикално интегрираното предприятие.

3. Управителят на инфраструктура разполага с надзорен съвет, съставен от представители на крайните собственици на вертикално интегрираното предприятие и от представители на компетентните местни и регионални органи, ако те все още не са представени в този надзорен съвет.

Обосновка

Местните и регионалните органи са основни участници в железопътната система. Поради тази причина те трябва да бъдат включвани в органите за вземане на решения и в контролните органи на управителя на инфраструктурата, който разполага с естествен монопол. Компетентните органи са свързващото звено между управителите и крайните потребители, чиито потребности те познават добре.

Изменение  6

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕС

Член 7б – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Управителят на инфраструктура разполага със свой персонал и е разположен в офиси, отделни от тези на другите юридически лица в рамките на вертикално интегрираното предприятие. Достъпът до информационните системи е защитен, за да се гарантира независимостта на управителя на инфраструктура. Вътрешният правилник или договорите за наемане на персонал поставят ясни ограничения на контактите с другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие до официално общуване, свързано с упражняването на функциите на управителя на инфраструктура, които също се упражняват и спрямо други железопътни предприятия извън вертикално интегрираното предприятие. Прехвърлянето на персонал, различен от посочения в точка в) между управителя на инфраструктура и другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие се допуска само ако е възможно да се гарантира, че няма да има изтичане на чувствителна информация.

5. Управителят на инфраструктура разполага със свой персонал и е разположен в офиси, отделни от тези на другите юридически лица в рамките на вертикално интегрираното предприятие. Достъпът до информационните системи е защитен, за да се гарантира независимостта на управителя на инфраструктура. Вътрешният правилник или договорите за наемане на персонал поставят ясни ограничения на контактите с другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие до официално общуване, свързано с упражняването на функциите на управителя на инфраструктура, които също се упражняват и спрямо други железопътни предприятия извън вертикално интегрираното предприятие. Прехвърлянето на персонал, различен от посочения в точка в), между управителя на инфраструктура и другите юридически лица във вертикално интегрираното предприятие се допуска. Съответните служители обаче са задължени да опазват търговските тайни, свързани с тяхната предишна дейност, в съответствие с практиката на търговското право.

Обосновка

Ограничаването в такава степен на вътрешната мобилност на служителите на дадена група е несъразмерно и съмнително от гледна точка на конституционното право. Периодите за размисъл и други информационни бариери са достатъчни за предотвратяване на нежелано прехвърляне на чувствителна информация между дъщерните предприятия. В противен случай това би довело до значителна загуба на ноу хау и професионален опит.

Изменение  7

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕС

Член 7 б – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Членовете на надзорния или управителния съвет и висшите служители на управителя на инфраструктура няма интерес или не получават финансови облаги, пряко или непряко, от което и да е друго юридическо лице в рамките на вертикално интегрираното предприятие. Основаващите се на постигнати резултати елементи от възнаграждението им не зависят от търговските резултати на другите юридически лица в рамките на вертикално интегрираното предприятие или на което и да било юридическо лице под негов контрол, но единствено от тези на управителя на инфраструктура.

7. Членовете на надзорния или управителния съвет и висшите служители на управителя на инфраструктура, също както и неговите служители, които имат достъп до поверителна информация, нямат интерес или не получават финансови облаги, пряко или непряко, от което и да е друго юридическо лице в рамките на вертикално интегрираното предприятие. Основаващите се на постигнати резултати елементи от възнаграждението им не зависят от търговските резултати на другите юридически лица в рамките на вертикално интегрираното предприятие или на което и да било юридическо лице под негов контрол, но единствено от тези на управителя на инфраструктура.

Изменение  8

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕС

Член 7в – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията има право да изиска цялата необходима информация в приемлив срок от държавата членка, в която е установено вертикално интегрираното предприятие. Комисията се консултира с въпросния регулаторен орган или органи и, ако е целесъобразно, с мрежата на регулаторните органи, посочена в член 57.

2. Комисията има право да изиска цялата необходима информация в приемлив срок от държавата членка, в която е установено вертикално интегрираното предприятие. Комисията се консултира с въпросния регулаторен орган или органи, със съответните компетентни органи и с мрежата на регулаторните органи, посочена в член 57.

Обосновка

Включването на местните органи е необходимо в съответствие с принципа на субсидиарност и поради фактическите дадености на железопътната система.

Изменение  9

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕС

Член 7 в – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки могат да ограничат правата на достъп, предвидени в член 10, до железопътни предприятия, които са част от вертикално интегрираното предприятие, към което принадлежи управителят на инфраструктура, ако Комисията информира държавите членки, че не е било отправено искане в съответствие с параграф 1, предстои Комисията да разгледа искането, или ако тя реши, в съответствие с процедурата, посочена в член 62, параграф 2, че:

заличава се

а) не са дадени подходящи отговори на исканията за информация на Комисията в съответствие с параграф 2 или

 

б) въпросният управител на инфраструктура не отговаря на изискванията, посочени в членове 7а и 7б или

 

в) изпълнението на изискванията, посочени в членове 7а и 7б, не е достатъчно, за да се гарантират равни условия за всички железопътни предприятия и отсъствие на нарушаване на конкуренцията в държавата членка, в която е установен съответният управител на инфраструктура.

 

Обосновка

Ако не е отправено искане за проверка на независимостта или ако Комисията все още не е взела решение по искането, не следва да се прибягва до санкции. Това е нормално положение в съдебната практика. Не е съразмерно да съществува само подозрение за нарушаване на правилата. При недостиг на информация са достатъчни обичайните и налични в производството за установяване на неизпълнение на задължения средства. Незабавното изключване въз основа на подозрение би представлявало превантивно наказание за предприятието и в резултат на това би навредило на конкуренцията.

Изменение  10

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕС

Член 7 г– параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че управителите на инфраструктура създават и организират координационни комитети за всяка мрежа. Членството в подобен комитет е отворено най-малко за управителя на инфраструктура, за известни заявители по смисъла на член 8, параграф 3 и, по тяхно искане, за потенциалните заявители, техните представителни организации, представители на потребителите на товарните и пътническите железопътни транспортни услуги и, когато е уместно, за регионалните и местните органи. Представители на държавите членки и съответния регулаторен орган биват канени на срещите на координационния комитет като наблюдатели.

1. Държавите членки гарантират, че управителите на инфраструктура създават и организират координационни комитети за всяка мрежа. Членството в подобен комитет е отворено най-малко за управителя на инфраструктура, за известни заявители по смисъла на член 8, параграф 3 и, по тяхно искане, за потенциалните заявители, техните представителни организации, представители на потребителите на товарните и пътническите железопътни транспортни услуги, представители на железопътните работници и за съответните регионални и местни органи. Представители на държавите членки и съответния регулаторен орган биват канени на срещите на координационния комитет като наблюдатели.

Обосновка

Местните и регионалните органи са важни участници в транспортната политика и трябва да бъдат включвани систематично, а не само при необходимост. Следователно те трябва да бъдат членове на координационния комитет.

Изменение  11

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕС

Член 7 г– параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Координационният комитет подготвя процедурен правилник, който включва по-специално правила за участие и честота на заседанията, които се състоят най-малко веднъж на три месеца. Всяка година Координационният комитет представя доклад за обсъжданията си до управителя на инфраструктура, държавата членка, съответния регулаторен орган и Комисията, като посочва становищата на отделните членове на комитета.

3. Координационният комитет подготвя процедурен правилник, който включва по-специално правила за участие и честота на заседанията, които се състоят най-малко веднъж на три месеца, също и правила за системни консултации с представителите на потребителите на услуги на товарен и пътнически транспорт, които ще се осъществяват поне веднъж годишно. Всяка година Координационният комитет представя доклад за обсъжданията си до управителя на инфраструктура, държавата членка, съответния регулаторен орган и Комисията, като посочва становищата на отделните членове на комитета.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕС

Член 7г – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Управителят на инфраструктура номинира от своите редици представител, който отговаря за връзките с местните и регионалните органи. Този представител трябва да може да отговаря от името на управителя на инфраструктура на запитвания на даден местен или регионален орган в рамките на пет дни.

Обосновка

Засилването на правомощията на управителите на инфраструктура трябва да бъде придружавано от по-голяма отговорност за тях на международно равнище чрез мрежата на управителите на инфраструктура, а също така и на местно равнище. В качеството си на централно звено за контакт кореспондентът за местните и регионалните органи трябва да може да отговаря експедитивно на техни запитвания.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕС

Член 7 д - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че управителите на инфраструктура участват и си сътрудничат в мрежа, с оглед развитието на железопътната инфраструктура на ЕС, в частност, за да се гарантира навременното и ефективно прилагане на трансевропейската транспортна мрежа, включително на основните коридори на мрежата, на коридорите за железопътен товарен превоз в съответствие с Регламент (ЕС) № 913/2010 и с плана за разгръщане на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), установен с Решение № 2012/88/ЕС.

1. Държавите членки изискват, в срок от две години след влизането в сила на настоящата директива, управителите на инфраструктура да участват и да си сътрудничат в мрежа, с оглед развитието на железопътната инфраструктура на ЕС, в частност, за да се гарантира навременното и ефективно прилагане на трансевропейската транспортна мрежа, включително на основните коридори на мрежата, на коридорите за железопътен товарен превоз в съответствие с Регламент (ЕС) № 913/2010 и с плана за разгръщане на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), установен с Решение № 2012/88/ЕС, както и за да се гарантира ефикасността на регионалното трансгранично сътрудничество в областта на железопътния транспорт.

Обосновка

Мрежата на европейските управители на инфраструктура предлага възможност за решаване на подходящо равнище на трансгранични проблеми, свързани с транспорта. В тази дейност трябва да бъдат включвани местните органи.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 2012/34/ЕС

Член 7 д – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приема мерки за определяне на общи принципи и практики на мрежата, по-специално за осигуряване на последователност в сравнителните оценки и процедурите, по които ще се осъществява сътрудничеството в мрежата. Мерките се приемат с акт за изпълнение в съответствие с процедурата по член 62, параграф 3.“

Комисията може, когато е уместно, да изготвя законодателни предложения, целящи подобряване на сътрудничеството между управителите на инфраструктура, които са членове на мрежата.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 1 – точка 6 – буква а)

Директива 2012/34/ЕС

Член 11 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

‘1. Държавите членки могат да ограничават посоченото в член 10, параграф 2 право на достъп до пътнически услуги между дадено място на заминаване и дадено местоназначение, когато един или повече договори за предоставяне на обществени услуги обхващат същия или алтернативен маршрут, ако упражняването на това право би нарушило икономическото равновесие на въпросния договор или договори за предоставяне на обществени услуги.“;

‘1. Държавите членки могат да ограничават посоченото в член 10, параграф 2 право на достъп до пътнически услуги между дадено място на заминаване и дадено местоназначение, когато един или повече договори за предоставяне на обществени услуги обхващат същия или алтернативен маршрут, ако упражняването на това право би нарушило икономическото равновесие на въпросния договор или договори за предоставяне на обществени услуги или би накърнило качеството на предоставяната услуга."

Изменение  16

Предложение за директива

Член 1 – точка 6 – буква б)

Директива 2012/34/ЕС

Член 11 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„За да се определи дали икономическото равновесие на даден договор за предоставяне на обществени услуги би било нарушено, съответният (съответните) регулаторен орган(и), посочен(и) в член 55, извършва(т) обективен икономически анализ и основава решението си на предварително определени критерии. Те определят това след отправено искане от някой от субектите по-долу, представено в срок от един месец след обявяването на планирана услуга за превоз на пътници, посочена в член 38, параграф 4:

За да се определи дали икономическото равновесие на даден договор за предоставяне на обществени услуги би било нарушено, съответният (съответните) регулаторен орган(и), посочен(и) в член 55, извършва(т) обективен икономически анализ и основава решението си на предварително определени критерии, като отчита(т) кумулативния ефект на предоставената безплатно услуга. Те определят това след отправено искане от някой от субектите по-долу, представено в срок от два месеца след обявяването на планирана услуга за превоз на пътници, посочена в член 38, параграф 4:

Изменение  17

Предложение за директива

Член 1 – точка 7

Директива 2012/34/ЕС

Член 13a − параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007 и Директива 2010/40/ЕС държавите членки могат да изискват железопътните предприятия, извършващи вътрешни услуги за превоз на пътници да участват в обща схема за информация и интегрирана продажба на билети за издаване на билети, директни билети и за извършване на резервации или да решат дали да дадат правомощия на компетентните органи за създаване на подобна схема. В случай, че такава схема бъде въведена, държавите членки гарантират, че тя няма да изкривява пазарните принципи или да внася неравнопоставеност между железопътните предприятия и че се ръководи от публично или частно юридическо лице, или от сдружение на всички железопътни предприятия, предоставящи услуги за превоз на пътници.

1. Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007 и Директива 2010/40/ЕС държавите членки изискват железопътните предприятия, извършващи вътрешни услуги за превоз на пътници, да участват в обща схема за информация и интегрирана продажба на билети за издаване на билети, директни билети и за извършване на резервации или да решат дали да дадат правомощия на компетентните органи за създаване на подобна схема. При въвеждането на такава схема държавите членки гарантират, че тя няма да изкривява пазарните принципи или да внася неравнопоставеност между железопътните предприятия и че се ръководи от публично или частно юридическо лице, или от сдружение на всички железопътни предприятия, предоставящи услуги за превоз на пътници. Представителите на местните и регионалните органи са съставна част на това юридическо лице или сдружение и участват изцяло във вземането на решения.

Обосновка

Регионите съобщават често за проблеми със системите за продажба на билети в железопътните гари, експлоатирани от утвърдени железопътни предприятия. Цел на регионите е хармонизацията на системата за продажба на билети в условията на един ориентиран към конкуренция пазар. Задължението за участие в национална информационна система може да повиши привлекателността на обществения транспорт. Във връзка с това местните органи трябва да участват в управителните органи на тази система.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 1 – точка 8

Директива 2012/34/ЕС

Член 38 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

'4. Когато даден заявител възнамерява да поиска инфраструктурен капацитет с оглед предоставяне на услуга за превоз на пътници, той уведомява управителите на инфраструктура и съответните регулаторни органи не по-късно от 18 месеца преди влизане в сила на работното разписание, за което се отнася подаденото искане за капацитет. С цел да се даде възможност на регулаторните органи да направят оценка на потенциалното икономическо въздействие върху съществуващи договори за обществени услуги, регулаторните органи гарантират, че всеки компетентен орган, възложил обществена услуга за железопътен превоз на пътници по този маршрут, определен в договор за обществена услуга, всеки друг заинтересован компетентен орган, който има право да ограничи достъпа по член 11, и всяко железопътно предприятие, изпълняващо договора за обществени услуги по маршрута на тази услуга за превоз на пътници, са информирани без излишно забавяне и най-късно до пет дни.“

'4. Когато даден заявител възнамерява да поиска инфраструктурен капацитет с оглед предоставяне на услуга за превоз на пътници, той уведомява управителите на инфраструктура и съответните регулаторни органи не по-късно от 12 месеца преди влизане в сила на работното разписание, за което се отнася подаденото искане за капацитет. С цел да се даде възможност на регулаторните органи да направят оценка на потенциалното икономическо въздействие върху съществуващи договори за обществени услуги, регулаторните органи гарантират, че всеки компетентен орган, възложил обществена услуга за железопътен превоз на пътници по този маршрут, определен в договор за обществена услуга, всеки друг заинтересован компетентен орган, който има право да ограничи достъпа по член 11, и всяко железопътно предприятие, изпълняващо договора за обществени услуги по маршрута на тази услуга за превоз на пътници, са информирани без излишно забавяне и най-късно до пет дни.“

Изменение  19

Предложение за директива

Член 1 – точка 8 a (нова)

Директива 2012/34/ЕС

Член 56 – параграф 1 – букви з) и и) (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a. В член 56, параграф 1 се добавят следните букви:

 

з) планирани дейности за поддръжка;

 

и) непланирани дейности за поддръжка;”

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура

Позовавания

COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

REGI

7.2.2013

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Joachim Zeller

19.2.2013

Дата на приемане

14.10.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Andrea Cozzolino, Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edvard Kožušník, Ivana Maletić

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура

Позовавания

COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.1.2013

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

Дата на обявяване в заседание

EMPL

7.2.2013

ENVI

7.2.2013

ITRE

7.2.2013

IMCO

7.2.2013

 

REGI

7.2.2013

 

 

 

Неизказано становище

Дата на решението

ENVI

19.2.2013

ITRE

20.2.2013

IMCO

20.2.2013

 

Докладчик(ци)

Дата на назначаване

Saïd El Khadraoui

5.3.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

8.7.2013

14.10.2013

 

 

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

12

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Jacob Bicep, Michel Dantin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ivo Strejček

Дата на внасяне

21.1.2014