ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury

21. 1. 2014 - (COM(2013)0029 – C7‑0025/2013 – 2013/0029(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Saïd El Khadraoui


Postup : 2013/0029(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0037/2014

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury

(COM(2013)0029 – C7‑0025/2013 – 2013/0029(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0029),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0025/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality francouzským Senátem, litevským Parlamentem, Poslaneckou sněmovnou Lucemburského velkovévodství, nizozemským Senátem, nizozemskou Poslaneckou sněmovnou a švédským Parlamentem, která uvádějí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013[1],

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. října 2013[2],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro regionální rozvoj (A7–0037/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh              1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) V posledním desetiletí nebyl růst železniční osobní dopravy dostatečně vysoký, aby ve srovnání s automobilovou a leteckou dopravou dokázal zvýšit svůj podíl na celkové dopravě. Podíl osobní dopravy po železnici v Evropské unii zůstává s 6 % víceméně stabilní. Železniční osobní doprava nedrží tempo s vývojem potřeb v oblasti nabídky a kvality.

(1) V posledním desetiletí se evropská silniční síť rozrostla o 27 %, zatímco využívaná železniční síť se o 2 % zmenšila. Kromě toho nebyl růst železniční osobní dopravy dostatečně vysoký, aby ve srovnání s automobilovou a leteckou dopravou dokázal zvýšit svůj podíl na celkové dopravě Podíl osobní dopravy po železnici v Evropské unii zůstává s 6 % víceméně stabilní a železniční osobní doprava nedrží tempo s vývojem potřeb v oblasti nabídky a kvality.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Hlavní příčiny toho, že podíl železniční dopravy je v Evropě nedostatečný, spočívají zejména v konkurenčním zvýhodňování jiných druhů dopravy, v nedostatečné politické vůli podporovat železniční dopravu a v nedostatečných investicích do železničních sítí.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Praktické dopady ustanovení této směrnice by měly být vyhodnoceny v rámci prověření kvality poskytovaných služeb na základě konkrétních fakt, úrovně nabídky a využívání spojů a rovněž na základě nákladů a účtovaných poplatků.

Odůvodnění

Je třeba stanovit, že má být provedena přesná analýza důsledků liberalizace evropské železniční dopravy z hlediska jejích hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) Rozvoj jednotného evropského železničního prostoru závisí v podstatné míře na tom, budou-li přijaté právní předpisy ve všech členských státech provedeny účinným a úplným způsobem a v požadovaných lhůtách. Vzhledem k nedostatkům, které byly v této oblasti shledány, by členské státy měly na provádění právních předpisů Unie důsledně dohlížet.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c) Některé studie a průzkumy ukazují, že v členských státech, které otevřely své trhy pro vnitrostátní přepravu cestujících, jako je Švédsko a Spojené království, se železniční trh rozrostl a došlo i nárůstu spokojenosti cestujících a zaměstnanců železnic.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru8 zřizuje jednotný evropský železniční prostor se společnými pravidly, která se týkají správy a řízení železničních podniků a provozovatelů infrastruktury, financování a zpoplatnění infrastruktury, podmínek přístupu k železniční infrastruktuře a službám a regulačního dohledu nad železničním trhem. Se všemi těmito zavedenými prvky je nyní možné dokončit otevírání železničního trhu Unie a reformovat správu a řízení provozovatelů infrastruktury v zájmu zajištění rovného přístupu k infrastruktuře.

(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru zřizuje jednotný evropský železniční prostor se společnými pravidly, která se týkají správy a řízení železničních podniků a provozovatelů infrastruktury, financování a zpoplatnění infrastruktury, podmínek přístupu k železniční infrastruktuře a službám a regulačního dohledu nad železničním trhem. Se všemi těmito zavedenými prvky je nyní možné dokončit otevírání železničního trhu Unie a reformovat správu a řízení provozovatelů infrastruktury v zájmu zajištění rovného přístupu k infrastruktuře, aby se po celé Unii zlepšila kvalita železničních služeb při zachování sociálních standardů a pracovních podmínek.

_________________

_________________

8 Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32.

8 Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Dokončení otevření železničního trhu Unie by mělo být považováno za zásadní úkol, má-li se železnice stát spolehlivou alternativou ostatních druhů dopravy, a to jak z hlediska ceny, tak i z hlediska kvality.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Podle směrnice 2012/34/EU má Komise případně navrhnout legislativní opatření pro otevření trhu vnitrostátní železniční osobní dopravy a vytvoření vhodných podmínek pro zajištění nediskriminačního přístupu k infrastruktuře, přičemž bude vycházet z existujících požadavků na oddělení správy infrastruktury od poskytování dopravních služeb.

(4) Podle směrnice 2012/34/EU má Komise případně navrhnout legislativní opatření pro otevření trhu vnitrostátní železniční osobní dopravy a vytvoření vhodných podmínek pro zajištění nákladově nejúčinnějšího a nediskriminačního přístupu k infrastruktuře včetně prodejní infrastruktury stávajícího vlastníka, přičemž bude vycházet z existujících požadavků na oddělení správy infrastruktury od poskytování dopravních služeb.

Odůvodnění

Pro začínající provozovatele, kteří zajišťují jen několik málo vlakových spojů za den, by bylo neefektivní, aby sami budovali prodejní místa a jízdenkové automaty, a to za komerční ceny, o jejichž výši rozhoduje majitel stanice, což může být holdingová společnost stávajícího železničního provozovatele.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Otevření trhu pro vnitrostátní osobní dopravu bude mít příznivý dopad na fungování evropského železničního trhu; přinese větší flexibilitu a větší možnosti jak pro společnosti, tak pro cestující. Otevření trhu bude přínosem i pro zaměstnance drah, protože budou mít více příležitostí poskytovat své služby u nových tržních subjektů. Pracovníci s většími profesními zkušenostmi mohou pro tyto nové subjekty vytvářet přidanou hodnotu, což může vést ke zlepšování pracovních podmínek.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Za organizaci svých pracovních trhů pro zaměstnance drah nesou odpovědnost členské státy. Měly by nicméně zajistit, aby způsob organizace jejich pracovního trhu nevedl ke snižování kvality služeb. Právní předpisy Unie již nyní stanoví jasný rámec pro ochranu zaměstnanců drah.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Lepší koordinaci mezi provozovateli infrastruktury a železničními podniky by mělo zajistit zřízení koordinačního výboru, aby bylo dosaženo účinné správy a využívání infrastruktury.

(5) Lepší koordinaci mezi provozovateli infrastruktury a železničními podniky by mělo zajistit zřízení koordinačního výboru, aby bylo dosaženo účinné správy a využívání infrastruktury. Má-li být zajištěn hladký průběh operací při každodenní správě sítě, měl by provozovatel infrastruktury na úrovni řízení provozu zároveň pracovat koordinovaně s železničními podniky, aniž by přitom ohrozil jejich nezávislost a odpovědnost za správu sítě a dodržování stávajících pravidel.

Odůvodnění

Je třeba zlepšit technickou spolupráci mezi provozovateli infrastruktury a železničními podniky, aby bylo možné docílit účinnější správy sítí. Toho by mělo být dosaženo, aniž by byla ohrožena nezávislost a úloha provozovatele infrastruktury.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Pro zajištění dostatečné a spravedlivé hospodářské soutěže v rámci evropského železničního prostoru je vedle zaručení nediskriminačního přístupu k infrastruktuře nezbytná také integrace vnitrostátních železničních sítí, jakož i posílení regulačních subjektů. Toto posílení by nemělo spočívat jen v rozšíření pravomocí příslušných regulačních subjektů, ale i v rozvoji sítě regulačních subjektů, která by se v oblasti regulace železničního trhu v Unii měla stát do budoucna jejím ústředním činitelem.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b) Provozovatel infrastruktury by měl při výkonu veškerých příslušných funkcí stanovených směrnicí mít povinnost své pravomoci využívat k ustavičnému zlepšování účinnosti správy železniční infrastruktury s cílem poskytovat jejím uživatelům služby vysoké kvality.

Odůvodnění

Provozovateli infrastruktury jsou svěřeny pravomoci na základě změn, které Komise navrhuje v čl. 3 odst. 2. Měl by je využívat s vědomím toho, že má svým uživatelům, železničním podnikům a jejich cestujícím poskytovat služby vysoké kvality. Toto poslání by mělo být pro všechny provozovatele infrastruktury v celé EU společné.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Přeshraniční otázky by měly být mezi provozovateli infrastruktury různých členských států účinně řešeny zřízením evropské sítě provozovatelů infrastruktury.

(7) Aniž jsou dotčeny pravomoci členských států v oblasti plánování a financování infrastruktury, přeshraniční otázky, jako jsou poplatky za přístup k tratím, by měly být mezi provozovateli infrastruktury různých členských států účinně řešeny zřízením evropské sítě provozovatelů infrastruktury.

Odůvodnění

Prosazované sjednocení funkcí a pravomocí provozovatele infrastruktury by nemělo zpochybnit možnost členských států zasahovat do plánování a financování infrastruktury.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění rovného přístupu k infrastruktuře by měly být odstraněny veškeré střety zájmů vyplývající z integrovaných struktur, jejichž součástí je správa infrastruktury a dopravní služby. Odstranění podnětu k diskriminaci vůči konkurentům je jediný způsob, který zaručí rovný přístup k železniční infrastruktuře. Je to jeden z požadavků úspěšného otevření trhu vnitrostátní železniční osobní dopravy. Mělo by se tím také odstranit křížové subvencování, které v rámci těchto integrovaných struktur existuje a vede rovněž k narušení trhu.

(8) V zájmu zajištění rovného přístupu k infrastruktuře by měly být integrované struktury uspořádány takovým způsobem, aby mezi správou infrastruktury a dopravními službami nedocházelo k žádným střetům zájmů. Odstranění případného podnětu k diskriminaci vůči konkurentům je jediný způsob, který zaručí rovný přístup k železniční infrastruktuře. Je to jeden z požadavků úspěšného otevření trhu vnitrostátní železniční osobní dopravy. Mělo by se tím také odstranit křížové subvencování, které v rámci těchto integrovaných struktur existuje a vede rovněž k narušení trhu, jakož i ujednání týkající se odměn a dalších výhod zaměstnancům, které může vést ve vztahu k některému z účastníků hospodářské soutěže k preferenčnímu zacházení.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Stávající požadavky týkající se nezávislosti provozovatelů infrastruktury na železničních podnicích, které jsou stanoveny ve směrnici 2012/34/EU, se vztahují pouze na hlavní funkce provozovatele infrastruktury, kterými jsou rozhodování o přidělení trasy vlaku a rozhodování o zpoplatnění infrastruktury. Je však nezbytné, aby všechny funkce byly vykonávány nezávisle, neboť i ostatní funkce mohou být použity k diskriminaci vůči konkurentům. To se zejména týká rozhodnutí o investicích nebo o údržbě, která mohou být přijímána s cílem upřednostnit části sítě, které jsou využívány především provozovateli dopravy v rámci integrovaného podniku. Rozhodnutí o plánování údržby mohou ovlivnit dostupnost tras vlaku pro konkurenci.

(9) Stávající požadavky týkající se nezávislosti provozovatelů infrastruktury na železničních podnicích, které jsou stanoveny ve směrnici 2012/34/EU, se vztahují pouze na hlavní funkce provozovatele infrastruktury, kterými jsou rozhodování o přidělení trasy vlaku a rozhodování o zpoplatnění infrastruktury. Je však nezbytné, aby všechny funkce byly vykonávány nezávisle, neboť i ostatní funkce mohou být použity k diskriminaci vůči konkurentům. To se zejména týká rozhodnutí týkajících se prodeje přepravních dokladů, stanic a vlakových dep, rozhodnutí o investicích nebo o údržbě, která mohou být přijímána s cílem upřednostnit části sítě, které jsou využívány především provozovateli dopravy v rámci integrovaného podniku. Rozhodnutí o plánování údržby mohou ovlivnit dostupnost tras vlaku pro konkurenci.

Odůvodnění

Mezi příčiny diskriminace patří i nerovné možnosti, pokud jde o využívání výdejen přepravních dokladů, stanic a údržbářských dep.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) I přes zavedení záruk podle směrnice 2013/34/EU, které mají zaručovat nezávislost provozovatele infrastruktury, by vertikálně integrované podniky mohly využít své struktury k poskytnutí nepatřičných konkurenčních výhod provozovatelům železniční dopravy, kteří k těmto podnikům náleží.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Členské státy by proto měly mít povinnost zajistit, aby tatáž právnická nebo fyzická osoba nebo osoby nebyly oprávněny vykonávat kontrolu nad provozovatelem infrastruktury a zároveň vykonávat kontrolu nad železničním podnikem nebo ve vztahu k němu vykonávat jakékoli právo. Kontrola nad železničním podnikem by na druhou stranu měla vyloučit možnost vykonávat kontrolu nad provozovatelem infrastruktury či ve vztahu k němu vykonávat jakékoli právo.

(11) Cílem této směrnice je nastolit svobodnou a spravedlivou hospodářskou soutěž mezi všemi železničními podniky a tudíž neumožňuje, aby si železniční podnik zachoval vertikálně integrovaný model definovaný v článku 3.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) V procesu otevírání trhu pro domácí přepravu cestujících po železnici by mělo být řádně zváženo zlepšení bezpečnosti na železnici, zejména pokud jde o reformu stávajících integrovaných struktur, aby nevznikaly další administrativní překážky ohrožující zachování a zlepšení bezpečnosti.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b) Vzhledem k různorodosti sítí co do jejich velikosti a hustoty, organizačních struktur celostátních, místních a regionálních orgánů a jejich zkušeností získaných v procesu otevírání trhu by měl mít každý členský stát dostatečné flexibilní možnosti organizovat svou síť takovým způsobem, aby bylo možné dosáhnout optimálního poměru služeb s otevřeným přístupem a služeb prováděných na základě smluv o veřejných službách, a všem cestujícím tak byly zajištěny služby vysoké kvality. Poté, co určí, na které smlouvy o veřejných službách bude vyhlášena veřejná soutěž, musí každý členský stát přesně v jednotlivých případech stanovit mechanismy zaručující plnění příslušné služby, které se uplatní v případě, že veřejná soutěž nepovede k uspokojivému výsledku. Tyto mechanismy by v žádném případě neměly zvýšit finanční zatížení železničních podniků, které danou službu poskytují.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Udělení práva přístupu k železniční infrastruktuře ve všech členských státech železničním podnikům Unie pro účely provozování vnitrostátní osobní dopravy může mít dopad na organizaci a financování železniční osobní dopravy poskytované v rámci smlouvy o veřejných službách. Členské státy by měly mít možnost toto právo přístupu omezit v případě, že by ohrožovalo hospodářskou vyváženost uvedených smluv o veřejných službách a že příslušný regulační subjekt udělil povolení.

(14) Udělení práva přístupu k železniční infrastruktuře ve všech členských státech železničním podnikům Unie pro účely provozování vnitrostátní osobní dopravy může mít dopad na organizaci a financování železniční osobní dopravy poskytované v rámci smlouvy o veřejných službách. Členské státy by měly mít možnost toto právo přístupu omezit v případě, že by ohrožovalo hospodářskou vyváženost uvedených smluv o veřejných službách nebo kvalitu jimi poskytovaných služeb a že příslušný regulační subjekt udělil povolení.

Odůvodnění

Hospodářská vyváženost uvedených smluv o veřejných službách by neměla být jediným kritériem. V potaz je třeba brát také dopady na kvalitu poskytovaných služeb, jako je přesnost a zachování návaznosti vlakových spojů a jejich frekvence či počet železničních stanic.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Na žádost zúčastněných stran a na základě objektivní ekonomické analýzy by regulační subjekty měly posoudit možný hospodářský dopad vnitrostátní osobní dopravy poskytované za podmínek otevřeného přístupu v rámci stávajících smluv o veřejných službách.

(15) Ze svého vlastního podnětu nebo na žádost zúčastněných stran by regulační subjekty měly na základě objektivní ekonomické analýzy posoudit možný hospodářský dopad vnitrostátní osobní dopravy poskytované za podmínek otevřeného přístupu v rámci stávajících smluv o veřejných službách.

Odůvodnění

Má-li být nalezena optimální kombinace služeb v oblasti vnitrostátní osobní dopravy poskytovaných za podmínek otevřeného přístupu v rámci stávajících smluv o veřejných službách, není možné, aby regulační subjekty prováděly posuzování pouze na základě předchozí žádosti.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Při posuzování skutečnosti, zda by hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách byla ohrožena, by regulační subjekty měly zvážit hospodářský dopad zamýšlené služby na stávající smlouvy o veřejných službách a zohlednit její dopad na rentabilitu všech služeb zahrnutých do těchto smluv o veřejných službách a důsledků pro čisté náklady, jež nese příslušný orgán veřejné správy, který smlouvy uzavřel. Při posuzování by měly být zkoumány faktory, jako je poptávka cestujících, stanovení cen jízdného, systémy prodeje přepravních dokladů, umístění a počet zastávek a načasování a četnost nově navrhované služby.

(18) Při posuzování skutečnosti, zda by hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách byla ohrožena, by regulační subjekty měly zvážit hospodářský a sociální dopad zamýšlené služby na stávající smlouvy o veřejných službách a zohlednit její dopad na rentabilitu všech služeb zahrnutých do těchto smluv o veřejných službách a důsledků pro posílení politiky soudržnosti v dotčené oblasti a pro čisté náklady, jež nese příslušný orgán veřejné správy, který smlouvy uzavřel. Při posuzování by měly být zkoumány faktory, jako je poptávka cestujících, stanovení cen jízdného, systémy prodeje přepravních dokladů, umístění a počet zastávek a načasování a četnost nově navrhované služby.

Odůvodnění

Regulační subjekt musí mít povinnost zohledňovat sociální záležitosti a záležitosti politiky soudržnosti.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) S cílem posoudit, zda je kvalita služeb poskytovaných v rámci smlouvy o veřejných službách ovlivněna službou poskytovanou za podmínek otevřeného přístupu v rámci stejné sítě, by regulační subjekty měly zohlednit zejména síťové účinky, zachování návaznosti spojů a přesnost služeb poskytovaných na základě smlouvy o veřejných službách.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) V zájmu zvýšení přitažlivosti železniční dopravy pro cestující by členské státy měly být schopny uložit železničním podnikům, které provozují vnitrostátní osobní dopravu, aby se účastnily společného informačního a integrovaného systému prodeje přepravních dokladů pro poskytování přepravních dokladů, přímých přepravních dokladů a rezervací. V případě zavedení tohoto systému by se mělo zajistit, aby nenarušoval trh ani nediskriminoval mezi železničními podniky.

(19) V zájmu zvýšení přitažlivosti železniční dopravy pro cestující by členské státy měly uložit železničním podnikům, které provozují vnitrostátní osobní dopravu, aby se účastnily společného informačního a integrovaného systému prodeje přepravních dokladů pro poskytování přepravních dokladů, přímých přepravních dokladů a rezervací. Tento systém by měl zajistit, aby v jeho důsledku nedocházelo k narušování trhu ani k diskriminaci železničních podniků.

Odůvodnění

Všichni provozovatelé vnitrostátní dopravy by se měli účastnit systému prodeje přepravních dokladů, aby cestující měli možnost nakupovat u všech dopravců přepravní doklady na služby kteréhokoli dopravce.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) V zájmu zvýšení přitažlivosti železniční dopravy pro cestující je důležité, aby se železniční podniky podílely na rozvoji integrovaných systémů prodeje přepravních dokladů, což se týká především dopravy na místní a regionální úrovni. Tyto systémy by neměly narušovat trh ani vést k diskriminaci některých železničních podniků.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění poukazuje na význam systémů prodeje intermodálních přepravních dokladů, tzv. „integrovaných systémů prodeje přepravních dokladů“.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b) Jelikož nový železniční balíček si klade za cíl posílit práva cestujících, musí být s ohledem na to, že jedním ze základních pilířů Unie je svoboda pohybu, vynaloženo větší úsilí na zajištění tohoto práva i pro osoby se zdravotním postižením a osoby omezenou schopností pohybu. Prioritou se tak stává zlepšení dostupnosti dopravních prostředků a infrastruktury. Za účelem dosažení tohoto cíle musí být podporován rozvoj přeshraničních spojů. Zahrnuje to také pomoc poskytovanou této konkrétní kategorii cestujících, kterou je třeba harmonizovat v rámci širšího systému. V této souvislosti by měly být zahájeny konzultace se sociálními partnery, veřejností a organizacemi na ochranu práv osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19c) Na základě zkušeností získaných prostřednictvím sítě regulačních subjektů podle článku 57 směrnice 2012/34/EU by Komise měla vypracovat nejpozději do 31. prosince 2016 legislativní návrh, který posílí síť regulačních subjektů tím, že formalizuje její postupy a zajistí jí právní subjektivitu. Tento subjekt by měl plnit dohlížecí a rozhodčí funkci, která mu umožní řešit přeshraniční a mezinárodní problémy a projednávat odvolání proti rozhodnutím vnitrostátních regulačních subjektů.

Odůvodnění

Do prosince 2016 by měla být zřízena a zprovozněna evropská síť regulačních subjektů.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19d) V zájmu vytváření jednotného evropského železničního prostoru a s ohledem na hospodářskou soutěž v železničním odvětví Komise na úrovni Unie podporuje a aktivně podněcuje sociální dialog s cílem zajistit, aby zaměstnanci drah byli dlouhodobě chráněni před nežádoucími účinky otevírání trhu, jako je například sociální dumping.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19e) Cestujícím by měl být k dispozici fungující systém prodeje přímých přepravních dokladů a integrovaný systém prodeje přepravních dokladů. Díky nim by se železniční doprava stala přitažlivějším způsobem dopravy. Systémy prodeje přímých přepravních dokladů zavedené v tomto odvětví by měly být interoperabilní napříč členskými státy, neboť to by umožnilo vytvořit systém pokrývající celou Unii, který by zahrnoval všechny provozovatele železniční osobní dopravy.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19f) Na základě zkušeností získaných prostřednictvím sítě regulačních subjektů zřízených podle článku 57 směrnice 2012/34/EU by Komise měla vypracovat nejpozději do 31. prosince 2019 legislativní návrh, jímž tuto síť v době otevírání služeb vnitrostátní osobní železniční dopravy nahradí evropským regulačním subjektem, formalizuje jeho postupy a zajistí mu právní subjektivitu. Tento subjekt by měl plnit dohlížecí a rozhodčí funkci, která mu umožní řešit přeshraniční a mezinárodní problémy a projednávat odvolání proti rozhodnutím vnitrostátních regulačních subjektů.

Odůvodnění

Do prosince 2019 by měl evropskou síť regulačních subjektů nahradit evropský regulační subjekt. Je-li cílem EU vytvořit jednotný evropský železniční trh, pak musí být tento regulační orgán evropský. Chceme předejít tomu, aby předpisy EU byly v každém členském státě uplatňovány a vykládány ze strany vnitrostátních regulačních úřadů odlišným způsobem, zvláště pak v případech, kdy svou činnost vnitrostátní regulační subjekty nevykonávají efektivně, nejsou nezávislé a nemají dostatečné personální a finanční zajištění.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19g) S cílem zabránit sociálnímu dumpingu by měl železniční podnik moci poskytovat služby v přepravě cestujících po železnici jen tehdy, splňuje-li podmínky týkající se dodržování reprezentativních kolektivních smluv nebo vnitrostátních právních předpisů zajišťujících dodržování norem v členském státě, ve kterém hodlá vykonávat svou činnost. Mělo by tedy existovat ustanovení zaručující stejnou odměnou na stejném místě. Dodržování této povinnosti by měl sledovat příslušný regulační subjekt.

Odůvodnění

Nezbytné doplňující ustanovení, aby byla jasně formulována povinnost každého železničního podniku, jejíž plnění je předpokladem jeho činnosti v daném členském státě.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19h) Vnitrostátní regulační subjekt by měl schválit podmínky převodu zaměstnanců nebo požádat o jejich změnu. Může to zahrnovat možnost zaměstnanců, kteří mají být převedeni, uplatnit lhůtu na rozmyšlenou. Při přijímání rozhodnutí by se regulační subjekt měl zaměřit na to, aby nedošlo k předání citlivých informací provozovatelem infrastruktury jinému subjektu integrovaného podniku.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19i) Otevření trhu by nemělo mít nepříznivé dopady na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců železničního odvětví. Musí být dodržována příslušná sociální ustanovení, aby nedocházelo k sociálnímu dumpingu a nekalé soutěži ze strany nových provozovatelů a zabránilo se porušování minimálních sociálních standardů železničního odvětví.

Odůvodnění

Otevření trhu nesmí mít negativní dopad na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců železničního odvětví a musí probíhat v souladu s vnitrostátními právními předpisy týkajícími se sociální ochrany a ochrany zdraví.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 j (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19j) Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury by měli v rámci své kultury bezpečnosti nastolit politiku „spravedlivého přístupu“, aby byli zaměstnanci aktivně podporováni v ohlašování havárií, nehod a případů, kdy k nim téměř došlo, aniž by za to byli postihováni či diskriminováni. Tato politika umožní, aby se železniční průmysl poučil z havárií, nehod a případů, kdy k nim téměř došlo, a zlepšil tak bezpečnost na železnici pro pracovníky a cestující.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 k (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19k) Komise by měla zajistit, aby členské státy náležitě a v plném rozsahu prosazovaly ustanovení směrnice Rady 2005/47/ES8a.

 

_________________

 

8aSměrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě (Úř. věst. L 195, 27.7.2005, s. 15).

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 l (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19l) S ohledem na rozvoj jednotného evropského železničního prostoru a na další otevírání trhu železniční dopravy by členské státy měly využívat reprezentativní kolektivní smlouvy, aby zabránily sociálnímu dumpingu a nekalé hospodářské soutěži.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 m (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19m) Komise by měla posoudit, jaký bude dopad této směrnice na vývoj na trhu práce ve vztahu k zaměstnancům působícím jako doprovod vlaku a případně navrhnout nová legislativní opatření pro certifikaci těchto zaměstnanců.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 n (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19n) Zaměstnanci působící jako doprovod vlaků jsou v železniční dopravě profesní skupinou, která vykonává úkoly související s bezpečností. Tradičně vykonávají provozní bezpečnostní úkoly v rámci železničního systému a zodpovídají za pohodlí a bezpečnost cestujících ve vlacích. Vydávání osvědčení podobně jako u strojvedoucích je užitečné, aby byla zaručena vysoká úroveň kvalifikace a dovedností, dosaženo uznání významu těchto profesních skupin pro bezpečnost železničního provozu i usnadněna mobilita pracovníků.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 o (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19o) Vnitrostátní regulační subjekt by měl schválit podmínky převodu zaměstnanců nebo požádat o jejich změnu. Může to zahrnovat možnost zaměstnanců, kteří mají být převedeni, uplatnit lhůtu na rozmyšlenou. Při přijímání rozhodnutí by se regulační subjekt měl zaměřit na to, aby nedošlo k předání citlivých informací provozovatelem infrastruktury jinému subjektu integrovaného podniku.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a) Provozovatelé infrastruktury by v případě nehod či mimořádných událostí, které mají dopad na přeshraniční dopravu, měli spolupracovat a vzájemně si předávat veškeré potřebné informace, tak aby se zabránilo dalšímu šíření jejich negativních následků.

Odůvodnění

Informace o nehodách a mimořádných událostech, při nichž dojde k narušení přeshraniční dopravy, nejsou doposud automaticky předávány ostatním dotčeným sítím. Provozovatelé infrastruktury by měli vzájemně spolupracovat, aby tok informací v takových případech zlepšili.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20b) Regulační subjekt by měl mít pravomoc monitorovat práce prováděné v rámci údržby infrastruktury, aby bylo zajištěno, že tyto práce nejsou prováděny způsobem, který vede k diskriminaci některých železničních podniků.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20c) Provozovatel infrastruktury, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, by měl moci nabízet svým zaměstnancům určité sociální služby v prostorách využívaných i jinými subjekty tohoto vertikálně integrovaného podniku.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20d) Provozovatel infrastruktury, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, by měl mít možnost spolupracovat se svolením regulačního subjektu s jinými subjekty tohoto vertikálně integrovaného podniku na vývoji systémů informačních technologií.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20e) Podmínky nabízení přepravních dokladů, přímých přepravních dokladů a rezervací v rámci celé Evropské unie, které stanoví článek 9 nařízení (ES) č. 1371/2007, by měly být považovány za splněné v případě, že společný systém cestovních informací a prodeje přepravních dokladů je v souladu s ustanoveními této směrnice zaveden do 12. prosince 2019.

Odůvodnění

Návrh doplňuje pozměňovací návrhy k článku 13a ohledně společného systému prodeje přepravních dokladů.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20f) Regulační subjekt by měl okamžitě poté, co tato směrnice vstoupí v platnost, vydat pokyny týkající se posílení nezávislosti provozovatele infrastruktury. Tyto pokyny by měly zahrnovat pravidla ohledně dostatečné lhůty na rozmyšlenou, během níž nelze provádět převody členů dozorčí a správní rady ani vedoucích pracovníků, kteří jim přímo podléhají, možnosti zastávat současně různé pozice v radách různých právních subjektů v rámci integrovaného podniku, ohledně možnosti mít zájem v jiném právním subjektu, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, nebo obdržet jakoukoli finanční odměnu od tohoto subjektu, a pokyny ohledně složky jejich odměny založené na výsledcích, která by neměla záviset na hospodářských výsledcích žádných jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku. Pokyny by měla rovněž obsahovat pravidla o tom, jak zabránit jakémukoli střetu zájmů, o zveřejňování citlivých informací v souvislosti s převody členů dozorčí či správní rady provozovatele infrastruktury a případně vedoucích pracovníků, kteří jsou jim přímo podřízeni nebo jsou podřízeni jakémukoli vedoucímu pracovníku v rámci vertikálně integrovaného podniku, a pravidla týkající se oddělených prostor a přístupu k informačním systémům.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20g) Podle této směrnice si mohou členské státy kdykoli vybírat mezi různými typy struktur provozovatelů infrastruktury, kteří společně působí v rámci jednotného evropského železničního prostoru, konkrétně pak oddělenými a vertikálně integrovanými podniky, a to i v případě, že již zavedly oddělený typ struktury. Tato směrnice stanoví různá pravidla a pokyny stanovující vnitřní organizaci těchto struktur.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20h) Pro účely této směrnice by se pojetí dozorčí rady, správní rady, představenstva či subjektů právně zatupujících podnik mělo uplatňovat na stávající podnikové struktury v členských státech, přičemž by se mělo v maximálně míře zamezit vzniku dalších orgánů a subjektů.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod -1 (nový)

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 1. – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„2a. Účelem této směrnice je učinit z železniční dopravy způsob dopravy, který bude pro evropské občany přitažlivější. Směrnice je koncipována tak, aby přispěla k  vytvoření funkčního systému poskytování informací a integrovaného prodeje přepravních dokladů. Systémy prodeje přímých přepravních dokladů zavedené v železničním odvětví jednotlivých členských států by měly být vzájemně interoperabilní, tak aby bylo možné vytvořit systém pro celou Unii, který by zahrnoval všechny provozovatele železniční osobní dopravy.“

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a. V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„2b. Plnění cíle této směrnice, jímž je vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, bude probíhat na základě sociálního dialogu na úrovni Unie, tak aby bylo zajištěno, že zaměstnanci drah budou náležitě chráněni před nežádoucími účinky otevírání trhu.“

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 3 – bod 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) bod 5 se zrušuje;

vypouští se

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písmena c a a c b (nová)

Směrnice 2012/34/EU

Článek 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) doplňuje se nový bod 32, který zní:

 

„32) „integrovaným systémem prodeje přepravních dokladů“ systém prodeje, který cestujícím umožňuje využít k přesunu různé dopravní prostředky, jako jsou vlaky, autobusy, tramvaje, metra, trajekty nebo letadla, a tyto prostředky kombinovat“;

 

cb) doplňuje se nový bod 33, který zní:

 

„33) „přímým přepravním dokladem“ přepravní doklad nebo doklady zastupující přepravní smlouvu na přepravu navazujícími železničními dopravními spoji provozovanými jedním nebo více železničními podniky“;

Odůvodnění

Doplňuje čl. 7d odst. 2 písm. f) a úlohu koordinačního výboru, co se týče navrženého rozvíjení integrovaných systémů prodeje přepravních dokladů. Tato definice je převzata z nařízení (ES) č. 1371/2007. V zájmu přehlednosti by měla být zařazena do této směrnice, neboť ta se zabývá stejným tématem.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. c c (nové)

Směrnice 2012/34/EU

Článek 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc) vkládají se body 34 a 35, které zní:

 

„34) „dozorčí radou“ jakákoli skupina jednotlivců jmenovaných majiteli podniku k tomu, aby prosazovali jejich zájmy, sledovali a kontrolovali práci výkonných manažerů a schvalovali zásadní obchodní rozhodnutí řídících pracovníků;

 

35) „představenstvem“ jakákoli skupina jednotlivců, která nese odpovědnost za řídící funkce v rámci každodenního řízení podniku;“

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. c d (nové)

Směrnice 2012/34/EU

Článek 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cd) doplňuje se nový bod 36, který zní:

 

„36) „vysokorychlostní osobní odpravou“ osobní doprava provozovaná na speciálně vybudovaných vysokorychlostních tratích, které jsou obvykla uzpůsobeny pro rychlost 250 km/h a vyšší, přičemž tato rychlost je dosahována po většinu cesty“;

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy rovněž zajistí, aby téže právnické nebo fyzické osobě či osobám nebylo povoleno:

Členské státy rovněž zajistí, aby téže právnické nebo fyzické osobě či osobám nebylo povoleno:

Odůvodnění

Navrhovaná pravidla důsledného institucionálního oddělení znemožní různé typy spolupráce mezi železničními podniky a provozovatelem infrastruktury, která, jak napovídá dosavadní zkušenost, může mít pro železniční sítě členských států EU širší přínos. V příslušných případech by provozovatel infrastruktury a železniční podniky měli mít možnost přijímat společná rozhodnutí, která budou mít přínos pro síť, za předpokladu, že toto rozhodování bude transparentní a nediskriminační. Budou se při tom navzájem ovlivňovat v oblastech, kterých se bude týkat jejich spolupráce, aniž by však docházelo k „omezování“ práv.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7. – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Za předpokladu, že jsou dodržena ustanovení pro institucionální oddělení provozovatele infrastruktury stanovená v odstavcích 1 až 3, že nedojde ke střetu zájmů a že je zaručena důvěrnost obchodně citlivých informací, mohou členské státy povolit provozovateli infrastruktury uzavírat dohody o spolupráci, a to transparentním, nevýlučným a nediskriminačním způsobem, s jedním nebo několika žadateli a ve vztahu ke konkrétní trati nebo místní či regionální části sítě, s cílem pobídnout žadatele k navýšení účinnosti spolupráce v rámci dotčené sítě. Tyto pobídky spočívají ve snížení poplatků za přístup k železniční trati, které odpovídají výši možných úspor nákladů, jež tato spolupráce přinese provozovateli infrastruktury. Tato spolupráce se zaměří na účinnější řešení narušení provozu, údržby či přetížených infrastruktur, nebo problémů na tratích či části sítě, kde často dochází ke zpožděním, nebo na zlepšení bezpečnosti. Délka jejího trvání nepřesáhne pět let a lze ji prodloužit. Provozovatel infrastruktury o plánované spolupráci informuje regulační subjekt uvedený v článku 55. Regulační subjekt vydá předchozí souhlas k dohodě o spolupráci, požádá o provedení změn nebo ji zamítne v případě, že nejsou dodrženy výše uvedené podmínky. O změnu dohody může požádat kdykoli v průběhu jejího trvání. Provozovatel infrastruktury o dohodě o spolupráci informuje koordinační výbor uvedený v článku 7d.

Odůvodnění

Nezávislý provozovatel infrastruktury by měl mít možnost uzavírat dohody se železničními podniky s cílem zlepšit výkonnost konkrétní tratě nebo části sítě. Takováto dohoda se uzavírá na dobu určitou a k jejímu uzavření je nutný souhlas regulačního subjektu.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud v den vstupu této směrnice v platnost náleží provozovatel infrastruktury k vertikálně integrovanému podniku, mohou členské státy rozhodnout neuplatnit odstavce 2 až 4 tohoto článku. V takovém případě dotčený členský stát zajistí, aby provozovatel infrastruktury vykonával všechny funkce uvedené v čl. 3 odst. 2 a byl v oblasti organizace a rozhodování účinným způsobem nezávislý na jakémkoli železničním podniku v souladu s požadavky stanovenými v článcích 7a až 7c.

Pokud náleží provozovatel infrastruktury k vertikálně integrovanému podniku, mohou členské státy rozhodnout neuplatnit odstavce 2 až 4 tohoto článku. V takovém případě dotčený členský stát zajistí, aby provozovatel infrastruktury vykonával všechny funkce uvedené v čl. 3 odst. 2 a byl v oblasti organizace a rozhodování účinným způsobem nezávislý na jakémkoli železničním podniku v souladu s požadavky stanovenými v článcích 7a až 7c.

Odůvodnění

Členské státy by i v budoucnu měly mít možnost vybrat si mezi oddělením provozovatele infrastruktury od železničních podniků a integrovanou strukturou.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Články 7 a, 7 b a 7 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7a

Článek 7a

Účinná nezávislost provozovatele infrastruktury v rámci vertikálně integrovaného podniku

Účinná nezávislost provozovatele infrastruktury v rámci vertikálně integrovaného podniku

1. Členské státy zajistí, aby provozovatel infrastruktury byl organizován v subjektu, který je právně odlišný od jakéhokoli železničního podniku nebo holdingové společnosti, která tyto podniky kontroluje, a od všech jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku.

1. Členské státy zajistí, aby provozovatel infrastruktury byl organizován v subjektu, který je právně odlišný od jakéhokoli železničního podniku nebo holdingové společnosti, která tyto podniky kontroluje, a od všech jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku.

2. Právní subjekty v rámci vertikálně integrovaného podniku, které jsou činné na trzích služeb železniční dopravy, nemají žádný přímý či nepřímý podíl na akciích provozovatele infrastruktury. Rovněž provozovatel infrastruktury nemá žádný přímý či nepřímý podíl na akciích žádných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku činných na trzích služeb železniční dopravy.

2. Právní subjekty v rámci vertikálně integrovaného podniku, které jsou činné na trzích služeb železniční dopravy, nemají žádný podíl na akciích provozovatele infrastruktury, a to ani přímý, nepřímý či prostřednictvím dceřiných společností. Rovněž provozovatel infrastruktury nemá žádný podíl na akciích žádných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku činných na trzích služeb železniční dopravy, a to ani přímý, nepřímý či prostřednictvím dceřiných společností.

3. Příjmy provozovatele infrastruktury nesmí být použity k financování jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku, ale pouze k financování podnikatelské činnosti provozovatele infrastruktury a k výplatě dividend konečnému vlastníku vertikálně integrované společnosti. Provozovatel infrastruktury nesmí poskytovat půjčky žádným jiným právním subjektům v rámci vertikálně integrovaného podniku a žádný jiný právní subjekt v rámci vertikálně integrovaného podniku nesmí poskytovat půjčky provozovateli infrastruktury. Veškeré služby nabízené provozovateli infrastruktury jinými právními subjekty mají smluvní základ a platí se za ně tržní ceny. Dluh provozovatele infrastruktury je jasně oddělen od dluhu jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku a tyto dluhy se obsluhují odděleně. Účetnictví provozovatele infrastruktury a jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku se vede způsobem, který zajišťuje splnění těchto ustanovení a umožňuje provozovateli infrastruktury a jiným právním subjektům v rámci vertikálně integrovaného podniku oddělené finanční toky.

3. Příjmy provozovatele infrastruktury nesmí být použity k financování jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku, ale pouze k financování podnikatelské činnosti provozovatele infrastruktury a k výplatě dividend konečnému vlastníku vertikálně integrované společnosti. Provozovatel infrastruktury smí poskytovat půjčky pouze svým vlastním dceřiným společnostem zabývajícím se provozem infrastruktury. V rámci vertikálně integrovaného podniku smí půjčky provozovateli infrastruktury poskytovat pouze holdingová společnost, přičemž tyto půjčky podléhají předchozímu schválení regulačním subjektem uvedeným v článku 55. Holdingová společnost prokáže ke spokojenosti regulačního subjektu to, že daný úvěr je poskytován za tržních podmínek a je v souladu s článkem 6. Regulační subjekt kontroluje samotné vyplácení a splácení půjčky, a to v souladu s čl. 56 odst. 12. Veškeré služby nabízené provozovateli infrastruktury jinými právními subjekty mají smluvní základ a platí se za ně tržní ceny. Dluh provozovatele infrastruktury je jasně oddělen od dluhu jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku a tyto dluhy se obsluhují odděleně. Účetnictví provozovatele infrastruktury a jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku se vede způsobem, který zajišťuje splnění těchto ustanovení a umožňuje provozovateli infrastruktury a jiným právním subjektům v rámci vertikálně integrovaného podniku oddělené finanční toky.

4. Aniž je dotčen čl. 8 odst. 4, získává provozovatel infrastruktury finanční prostředky na kapitálových trzích samostatně a nikoli prostřednictvím jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku. Jiné právní subjekty v rámci vertikálně integrovaného podniku nezískávají finanční prostředky prostřednictvím provozovatele infrastruktury.

4. Aniž je dotčen čl. 8 odst. 4, může provozovatel infrastruktury získávat finanční prostředky na kapitálových trzích , a to pouze samostatně. Jiné právní subjekty v rámci vertikálně integrovaného podniku nezískávají finanční prostředky prostřednictvím provozovatele infrastruktury.

5. Provozovatel infrastruktury vede podrobné záznamy o všech obchodních a finančních vztazích s jinými právními subjekty v rámci vertikálně integrovaného podniku a v souladu s čl. 56 odst. 12 je na žádost poskytne regulačnímu subjektu.

5. Provozovatel infrastruktury vede podrobné záznamy o všech obchodních a finančních vztazích s jinými právními subjekty v rámci vertikálně integrovaného podniku a v souladu s čl. 56 odst. 12 je na žádost poskytne regulačnímu subjektu.

Článek 7b

Článek 7b

Účinná nezávislost zaměstnanců a řídících pracovníků provozovatele infrastruktury v rámci vertikálně integrovaného podniku

Účinná nezávislost zaměstnanců a řídících pracovníků provozovatele infrastruktury v rámci vertikálně integrovaného podniku

1. Aniž jsou dotčena rozhodnutí regulačního subjektu podle článku 56, má provozovatel infrastruktury s ohledem na všechny funkce uvedené v čl. 3 odst. 2 účinné rozhodovací pravomoci, nezávislé na jiných právních subjektech v rámci vertikálně integrovaného podniku. Celková řídící struktura a podnikové stanovy provozovatele infrastruktury zajistí, aby žádný z jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku přímo nebo nepřímo neurčoval jednání provozovatele infrastruktury v souvislosti s těmito funkcemi.

1. Aniž jsou dotčena rozhodnutí regulačního subjektu podle článku 56, má provozovatel infrastruktury s ohledem na všechny funkce uvedené v čl. 3 odst. 2 účinné rozhodovací pravomoci, nezávislé na jiných právních subjektech v rámci vertikálně integrovaného podniku. Celková řídící struktura a podnikové stanovy provozovatele infrastruktury zajistí, aby žádný z jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku přímo nebo nepřímo neurčoval jednání provozovatele infrastruktury v souvislosti s těmito funkcemi. Členové dozorčí rady a představenstva provozovatele infrastruktury a vedoucí pracovníci, kteří jsou jim přímo podřízeni, se těmito zásadami řídí.

2. Členové správní rady a vedoucí pracovníci provozovatele infrastruktury nejsou členy správních nebo dozorčích rad ani vedoucími pracovníky jakýchkoli jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku.

 

Členové dozorčích nebo správních rad a vedoucí pracovníci jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku nejsou členy správní rady ani vedoucími pracovníky provozovatele infrastruktury.

 

3. Provozovatel infrastruktury má dozorčí radu složenou ze zástupců konečných vlastníků vertikálně integrovaného podniku.

3. Provozovatel infrastruktury má dozorčí radu složenou ze zástupců konečných vlastníků vertikálně integrovaného podniku.

Dozorčí rada může s koordinačním výborem uvedeným v článku 7d konzultovat záležitosti, které jsou v jeho pravomoci.

Dozorčí rada může s koordinačním výborem uvedeným v článku 7d konzultovat záležitosti, které jsou v jeho pravomoci.

Dozorčí rada přijímá rozhodnutí týkající se jmenování a obnovy mandátu, pracovních podmínek včetně odměny a ukončení funkčního období členů správní rady provozovatele infrastruktury. Totožnost a podmínky upravující dobu trvání a ukončení funkčního období osob navržených dozorčí radou na jmenování jako členů správní rady provozovatele infrastruktury či na obnovu mandátu a důvody jakéhokoli navrhovaného rozhodnutí o ukončení funkčního období se oznámí regulačnímu subjektu uvedenému v článku 55. Tyto podmínky a rozhodnutí uvedené v tomto odstavci se stávají závaznými, pouze pokud je výslovně schválí regulační orgán. Vyvstanou-li pochybnosti týkající se profesionální nezávislosti osoby navržené na členství ve správní radě nebo v případě předčasného ukončení funkčního období člena správní rady provozovatele infrastruktury, může regulační subjekt k těmto rozhodnutím vyslovit námitky.

Dozorčí rada přijímá rozhodnutí týkající se jmenování a obnovy mandátu, pracovních podmínek včetně odměny a ukončení funkčního období členů správní rady provozovatele infrastruktury. Totožnost a podmínky upravující dobu trvání a ukončení funkčního období osob navržených dozorčí radou na jmenování jako členů správní rady provozovatele infrastruktury či na obnovu mandátu a důvody jakéhokoli navrhovaného rozhodnutí o ukončení funkčního období se oznámí regulačnímu subjektu uvedenému v článku 55. Tyto podmínky a rozhodnutí uvedené v tomto odstavci se stávají závaznými, pouze pokud je výslovně schválí regulační orgán. Vyvstanou-li pochybnosti týkající se profesionální nezávislosti osoby navržené na členství ve správní radě nebo v případě předčasného ukončení funkčního období člena správní rady provozovatele infrastruktury, může regulační subjekt k těmto rozhodnutím vyslovit námitky.

Členům správní rady, kteří chtějí podat stížnost na předčasné ukončení svého funkčního období, se udělují účinná práva na odvolání k regulačnímu subjektu.

Členům správní rady, kteří chtějí podat stížnost na předčasné ukončení svého funkčního období, se udělují účinná práva na odvolání k regulačnímu subjektu.

4. Členové dozorčí rady nebo správní rady a vedoucí pracovníci provozovatele infrastruktury nejsou po dobu tří let po odchodu od provozovatele infrastruktury oprávněni zastávat žádnou vedoucí pozici v žádném jiném právním subjektu v rámci vertikálně integrovaného podniku. Členové dozorčích nebo správních rad a vedoucí pracovníci jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku nejsou po dobu tří let po odchodu z těchto jiných právních subjektů oprávněni zastávat žádnou vedoucí pozici v rámci provozovatele infrastruktury.

 

5. Provozovatel infrastruktury má vlastní zaměstnance a je umístěn v prostorách, které jsou odděleny od jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku. Přístup k informačním systémům je chráněn, aby byla zajištěna nezávislost provozovatele infrastruktury. Interní pravidla nebo zaměstnanecké smlouvy jasně omezují kontakty s jinými právními subjekty v rámci vertikálně integrovaného podniku na oficiální sdělení související s výkonem funkcí provozovatele infrastruktury, které jsou rovněž vykonávány ve vztahu k jiným železničním podnikům mimo vertikálně integrovaný podnik. Převody zaměstnanců s výjimkou převodů uvedených v písmeně c) mezi provozovatelem infrastruktury a jinými právními subjekty v rámci vertikálně integrovaného podniku jsou možné pouze tehdy, je-li možné zajistit, že mezi nimi nedojde k předání důvěrných informací.

5. Provozovatel infrastruktury má vlastní zaměstnance. Citlivé informace, které má řídící pracovník infrastruktury v držení, jsou patřičně chráněny a nesmí být předávány žádným jiným subjektům.

 

Provozovatel infrastruktury může v rámci vertikálně integrovaného podniku nabízet svým zaměstnancům sociální služby, jako jsou služby poskytované ve školách, školkách, sportovních centrech a restauracích v prostorách používaných jinými právními subjekty. Provozovatel infrastruktury může spolupracovat s dalšími subjekty vertikálně integrovaného podniku na rozvíjení informačních systémů.

 

Regulační subjekt schválí podmínky pro provádění tohoto odstavce nebo požádá o jejich změnu s cílem zajistit nezávislost provozovatele infrastruktury. Regulační subjekt může integrovaný podnik požádat o poskytnutí jakýchkoli informací, které mohou být nezbytné.

6. Provozovatel infrastruktury má nezbytnou organizační kapacitu k výkonu všech funkcí nezávisle na jiných právních subjektech v rámci vertikálně integrovaného podniku a nesmí na tyto právní subjekty přenést výkon těchto funkcí nebo jakékoli jiné činnosti s nimi související.

6. Provozovatel infrastruktury má nezbytnou organizační kapacitu k nezávislému výkonu všech funkcí.

 

Nedojde-li ke střetu zájmů, narušení trhu ani k diskriminaci a je-li zaručena důvěrnost obchodně citlivých informací, může provozovatel infrastruktury uzavřít subdodavatelskou smlouvu na konkrétní práce v oblasti rozvoje, obnovy a údržby, nad nimiž si podrží rozhodovací pravomoc, se železničním podnikem nebo jakýmkoli jiným subjektem jednajícím pod dohledem provozovatele infrastruktury.

7. Členové dozorčích nebo správních rad a vedoucí pracovníci provozovatele infrastruktury nesmí v jiných právních subjektech v rámci vertikálně integrovaného podniku přímo nebo nepřímo držet žádný podíl ani od nich nesmí obdržet žádnou finanční výhodu. Složky jejich odměny založené na výsledcích nezávisejí na hospodářských výsledcích žádných jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku nebo právních subjektů, nad nimiž má kontrolu, ale výlučně na hospodářských výsledcích provozovatele infrastruktury.

 

 

7a Členské státy požádají regulační subjekt, aby vypracoval pokyny týkající se podmínek, které musí byt splněny, aby se posílila účinná nezávislost zaměstnanců a vedoucích pracovníků provozovatele infrastruktury v rámci vertikálně integrovaného podniku a zajistilo se, že nedojde k žádnému konfliktu zájmů nebo zveřejnění citlivých informací. Takovéto pokyny budou pro vertikálně integrované podniky závazné.

Článek 7c

Článek 7c

Postup ověřování shody

Postup ověřování shody

1. Na žádost členského státu nebo ze své vlastní iniciativy Komise rozhodne, zda provozovatelé infrastruktury, kteří jsou součástí vertikálně integrovaného podniku, splňují požadavky článku 7a a 7b a zda jsou tyto požadavky řádně prováděny, aby se zajistily rovné podmínky pro všechny železniční podniky a nedocházelo k narušování hospodářské soutěže na příslušném trhu.

1. Na žádost členského státu nebo ze své vlastní iniciativy Komise rozhodne, zda provozovatelé infrastruktury, kteří jsou součástí vertikálně integrovaného podniku, splňují požadavky článku 7a a 7b a zda jsou tyto požadavky řádně prováděny, aby se zajistily rovné podmínky pro všechny železniční podniky a nedocházelo k narušování hospodářské soutěže na příslušném trhu.

2. Komise je oprávněna vyžádat si v přiměřené lhůtě od členského státu, v němž je vertikálně integrovaný podnik usazen, veškeré nezbytné informace. Komise konzultuje s dotčeným regulačním subjektem nebo subjekty a případně se sítí regulačních subjektů podle článku 57.

2. Komise je oprávněna vyžádat si v přiměřené lhůtě od členského státu, v němž je vertikálně integrovaný podnik usazen, veškeré nezbytné informace. Komise konzultuje s dotčeným regulačním subjektem nebo subjekty a případně se sítí regulačních subjektů podle článku 57.

3. Členské státy mohou železničním podnikům, které jsou součástí vertikálně integrovaného podniku, k němuž náleží dotčený provozovatel infrastruktury, omezit práva přístupu stanovená v článku 10, jestliže Komise členským státům oznámí, že v souladu s odstavcem 1 nebyla učiněna žádná žádost, nebo do doby posouzení žádosti Komisí, nebo pokud v souladu s postupem podle čl. 62 odst. 2 rozhodne, že:

3. Členské státy mohou železničním podnikům, které jsou součástí vertikálně integrovaného podniku, k němuž náleží dotčený provozovatel infrastruktury, omezit práva přístupu stanovená v článku 10, jestliže Komise:

a) na žádosti Komise o informace v souladu s odstavcem 2 nebylo odpovídajícím způsobem odpovězeno, nebo

a) členským státům oznámí, že na žádosti Komise o informace v souladu s odstavcem 2 nebylo odpovídajícím způsobem odpovězeno, nebo

b) dotčený provozovatel infrastruktury nesplňuje požadavky stanovené v článcích 7a a 7b, nebo

b) rozhodne v souladu s postupy uvedenými v článku 60, že dotčený provozovatel infrastruktury nesplňuje požadavky stanovené v článcích 7a a 7b, nebo

c) požadavky stanovené v článcích 7a a 7b nejsou dostatečně prováděny, aby se pro všechny železniční podniky zajistily rovné podmínky a odstranilo narušení hospodářské soutěže v členském státě, v nichž je dotčený provozovatel infrastruktury usazen.

c) rozhodne v souladu s postupy uvedenými v článku 60, že požadavky stanovené v článcích 7a a 7b nejsou dostatečně prováděny, aby se pro všechny železniční podniky zajistily rovné podmínky a odstranilo narušení hospodářské soutěže v členském státě, v nichž je dotčený provozovatel infrastruktury usazen.

Komise rozhodne v přiměřené lhůtě.

Komise rozhodne v přiměřené lhůtě a současně v souladu s článkem 258 Smlouvy o fungování Evropské unie zahájí formální řízení vůči danému členskému státu pro porušení povinností.

4. Dotčený členský stát může v souladu s postupem podle čl. 62 odst. 2 Komisi požádat o zrušení rozhodnutí podle odstavce 3, jestliže uvedený členský stát ke spokojenosti Komise prokáže, že důvody pro rozhodnutí již neexistují. Komise rozhodne v přiměřené lhůtě.

4. Dotčený členský stát může v souladu s postupem podle čl. 62 odst. 2 Komisi požádat o zrušení rozhodnutí podle odstavce 3, jestliže uvedený členský stát ke spokojenosti Komise prokáže, že důvody pro rozhodnutí již neexistují. Komise rozhodne v přiměřené lhůtě.

5. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 4, sleduje regulační subjekt uvedený v článku 55 soustavné plnění požadavků stanovených v článcích 7a a 7b. Domnívá-li se kterýkoli žadatel, že tyto požadavky nejsou plněny, má právo odvolat se k regulačnímu subjektu. Na základě tohoto odvolání rozhodne regulační subjekt ve lhůtách uvedených v čl. 56 odst. 9 o všech opatřeních nezbytných k nápravě situace.

5. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 4, sleduje regulační subjekt uvedený v článku 55 soustavné plnění požadavků stanovených v článcích 7a a 7b. Domnívá-li se kterýkoli žadatel, že tyto požadavky nejsou plněny, má právo odvolat se k regulačnímu subjektu. Na základě tohoto odvolání rozhodne regulační subjekt ve lhůtách uvedených v čl. 56 odst. 9 o všech opatřeních nezbytných k nápravě situace.

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 d – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby provozovatelé infrastruktury ustavili a organizovali pro každou síť koordinační výbor. Členství v tomto výboru je otevřené alespoň provozovatelům infrastruktury, známým žadatelům ve smyslu čl. 8 odst. 3 a na žádost i potenciálním žadatelům, jejich zastupujícím organizacím, zástupcům uživatelů železniční nákladní a osobní dopravy a případně regionálním a místním orgánům. Zástupci členského státu a dotčený regulační subjekt jsou zváni na schůzky koordinačního výboru jako pozorovatelé.

1. Členské státy zajistí, aby provozovatelé infrastruktury ustavili a organizovali pro každou síť koordinační výbor. Členství v tomto výboru je otevřené provozovatelům infrastruktury, známým žadatelům ve smyslu čl. 8 odst. 3 a na žádost i potenciálním žadatelům, jejich zastupujícím organizacím, zástupcům uživatelů železniční nákladní a osobní dopravy a případně regionálním a místním orgánům, včetně příslušných orgánů. Zástupci členského státu a dotčený regulační subjekt jsou zváni na schůzky koordinačního výboru jako pozorovatelé.

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 d – odst. 2 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) procesu přidělování kapacity infrastruktury, včetně pravidel přednosti pro přidělování kapacity mezi různými kategoriemi uživatelů infrastruktury;

e) procesu přidělování kapacity infrastruktury, včetně pravidel přednosti pro přidělování kapacity mezi různými kategoriemi uživatelů infrastruktury; zásady koordinace pro případ, že budou předloženy neslučitelné žádosti o provozování železniční dopravy, se řídí čl. 46 odst. 4;

Odůvodnění

Koordinační výbor by měl projednat pravidla přednosti pro přidělování kapacit, a to i v případě neslučitelných žádostí, což je důvod odkazu na čl. 46 odst. 4. Jsou-li podány vzájemně si konkurující žádosti o přístup k železniční trati, provozovatel infrastruktury nesmí neoprávněně upřednostňovat velké spřízněné podniky na úkor podniků menších.

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 d – odst. 2 – písm. g a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) otázkám, kterým čelí uživatelé železniční nákladní a osobní dopravy včetně kvality poskytovaných služeb, poplatků za infrastrukturu a výše a transparentnosti cen železniční dopravy;

Odůvodnění

Díky konzultacím s uživateli služeb železniční nákladní dopravy a osobní dopravy by koordinační výbor získal informace potřebné pro provádění svých úkolů poradce provozovatele infrastruktury a členského státu.

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 d – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby mohl tyto úkoly vykonávat, je koordinační výbor oprávněn požadovat od provozovatele infrastruktury příslušné informace týkající se písmen a) až g).

Aby mohl tyto úkoly vykonávat, je koordinační výbor oprávněn požadovat od provozovatele infrastruktury příslušné informace týkající se písmen a) až ga), aniž je dotčena důvěrnost obchodních informací.

Odůvodnění

Vytvoření koordinačního výboru musí mít předem stanovená pravidla. Vytvoření výboru nesmí vést ke zhoršení diskrečních a rozhodovacích pravomocí členských států v oblasti železniční infrastruktury nebo k ohrožení zásady obchodního tajemství, ať už jde o provozovatele infrastruktury, či o železniční podniky.

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 d – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Koordinační výbor vypracuje jednací řád, který zahrnuje zejména pravidla o účasti na zasedáních a četnosti těchto zasedání, která se uskutečňují alespoň jednou za čtvrt roku. Provozovateli infrastruktury, členskému státu, dotčenému regulačnímu subjektu a Komisi se každoročně předkládá zpráva o jednáních koordinačního výboru s uvedením příslušných stanovisek, která členové výboru zaujali.

3. Koordinační výbor vypracuje jednací řád, který zahrnuje zejména pravidla o účasti na zasedáních a četnosti těchto zasedání, která se uskutečňují alespoň jednou za čtvrt roku. Jednací řád stanoví mimojiné pravidelné konzultace uživatelů železniční nákladní a osobní dopravy a zástupců pracovníků železničního odvětví, které musí probíhat nejméně jednou ročně. Provozovateli infrastruktury, členskému státu, dotčenému regulačnímu subjektu, příslušným uživatelům železniční nákladní a osobní dopravy, dotčeným zástupcům pracovníků železničního odvětví a Komisi se každoročně předkládá zpráva o jednáních koordinačního výboru s uvedením příslušných stanovisek, která členové výboru zaujali.

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 e – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby se provozovatelé infrastruktury účastnili sítě pro rozvoj železniční infrastruktury Unie a spolupracovali v jejím rámci, zejména s cílem včas a účinně provést transevropskou dopravní síť, včetně koridorů hlavní sítě, koridorů pro železniční nákladní dopravu podle nařízení (EU) č. 913/201011 a prováděcího plánu evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) stanoveného v rozhodnutí 2012/88/EU12.

1. Členské státy zajistí, aby se provozovatelé infrastruktury účastnili sítě pro rozvoj železniční infrastruktury Unie a spolupracovali v jejím rámci, zejména s cílem:

 

i) včas a účinně provést transevropskou dopravní síť, včetně koridorů hlavní sítě, koridorů pro železniční nákladní dopravu podle nařízení (EU) č. 913/201011 a prováděcího plánu evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) stanoveného v rozhodnutí 2012/88/EU12 a

 

ii) usnadnit účinné a účelné přeshraniční služby v železniční dopravě, včetně přeshraniční spolupráce za účelem řešení nedostatečné dopravní kapacity.

 

1a. Síť rovněž vyvine zásady společného rámce, pokud jde o zpoplatnění přeshraničních služeb v osobní dopravě fungujících v rámci více než jedné sítě dle článku 37 a přidělování kapacity ve smyslu článku 40. Tyto společné zásady podléhají stanovisku sítě regulačních subjektů uvedené v článku 57.

_________________

_________________

11 Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 22.

11 Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 22.

12 Úř. věst. L 51, 23.2.2012, s. 51.

12 Úř. věst. L 51, 23.2.2012, s. 51.

Odůvodnění

Je nutné zajistit koordinaci mezi provozovateli infrastruktury s cílem usnadnit přeshraniční cestování.

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 e – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Síť se podílí na sledování trhu podle článku 15 a hodnotí účinnost provozovatelů infrastruktury na základě společných ukazatelů a kritérií kvality, jako je spolehlivost, kapacita, dostupnost, přesnost a bezpečnost jejich sítí, kvalita a využívání aktiv, údržba, obnova, modernizace, investice a efektivita finančních prostředků.

2. Síť se podílí na sledování trhu podle článku 15 a hodnotí účinnost a účelnost provozovatelů infrastruktury na základě společných ukazatelů a kritérií kvality, jako je spolehlivost, kapacita, dostupnost, přesnost a bezpečnost jejich sítí, kvalita a využívání aktiv, údržba, obnova, modernizace, investice, efektivita finančních prostředků a transparentnost rámce a pravidel zpoplatnění.

Pozměňovací návrh   66

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 e – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout opatření, která stanoví společné zásady a postupy sítě, zejména s cílem zajistit jednotnost hodnocení, jakož i postupy spolupráce v rámci sítě. Tato opatření se přijímají prostřednictvím prováděcího aktu v souladu s postupem podle čl. 62 odst. 3.

3. Komise, při zohlednění názorů sítě, přijímá opatření, která stanoví společné zásady a postupy sítě, zejména s cílem zajistit jednotnost hodnocení, jakož i postupy spolupráce v rámci sítě. Tato opatření se přijímají prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci v souladu s postupem podle článku 60.

Pozměňovací návrh   67

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 10. – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) vkládá se nový odstavec 2a, který zní:

 

„2a. Členský stát není povinen přiznat právo na přístup k infrastruktuře pro účely provozování jakýchkoli typů služeb železničním podnikům, které jsou pod přímou či nepřímou kontrolou osoby nebo osob ze třetí země nebo ze třetích zemí, v nichž práva na přístup k infrastruktuře a k zařízením služeb nejsou podnikům z Unie uděleny za obdobných podmínek, jako jsou podmínky stanovené v této směrnici. Pro účely tohoto odstavce se kontrola spočívá v právech, smlouvách nebo jiných prostředcích, které jednotlivě nebo společně a s ohledem na dané skutečnosti nebo právní předpisy poskytují možnost rozhodujícího vlivu v určitém podniku, zejména na základě:

 

a) vlastnického práva nebo práva užívání celého nebo části majetku dotčeného podniku;

 

b) práv nebo smluv, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování nebo rozhodování orgánů podniku“;

Odůvodnění

Otázku přístupu k trhu osobní a nákladní dopravy pro podniky řízené ze třetích zemí je třeba řešit. Je nezbytné a spravedlivé zajistit, aby na základě reciprocity existovaly vyvážené podmínky. V případě, že tyto podmínky nejsou splněny, neměl by být žádný členský stát povinen otevírat svůj trh podnikům usazeným ve třetích zemích nebo podnikům přímo či nepřímo řízeným osobami ze třetích zemí. Definice je převzata z nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků.

Pozměňovací návrh   68

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6 – písm. a

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 11 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Vztahuje-li se jedna či více smluv o veřejných službách na stejnou nebo alternativní trasu, mohou členské státy omezit právo na přístup stanovené v čl. 10 odst. 2 v případě osobní dopravy na tratích mezi výchozí a cílovou stanicí, pokud by výkon tohoto práva ohrozil hospodářskou vyváženost dotčené smlouvy nebo smluv o veřejných službách.

1. Vztahuje-li se jedna či více smluv o veřejných službách na stejnou nebo alternativní trasu, mohou členské státy omezit právo na přístup stanovené v čl. 10 odst. 2 v případě osobní dopravy na tratích mezi výchozí a cílovou stanicí, pokud by výkon tohoto práva ohrozil hospodářskou vyváženost dotčené smlouvy nebo smluv o veřejných službách. Vysokorychlostní osobní doprava se neomezuje na právo na přístup poskytované podle čl. 10 odst. 2.

 

Příslušné orgány a provozovatelé infrastruktury musí předem oznámit všem zúčastněným stranám požadavky na kapacitu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady* (ES) č. 1370/2007, které mohou být v rozporu s právy na přístup podle článku 10 této směrnice.

 

Všechny služby osobní dopravy, které nejsou součástí smlouvy o veřejných službách, se označují jako služby s otevřeným přístupem.

 

Pokud příslušný orgán vytvoří novou smlouvu o veřejných službách nebo rozšíří oblast působnosti smlouvy již existující ve smyslu využití větší kapacity infrastruktury ve srovnání s dřívějším využitím, nesmí se na přístupová práva podniků, které poskytují stávající služby s otevřeným přístupe a na něž rozhodnutí příslušného orgánu může mít dopad, vztahovat žádné omezení.

 

___________________

 

*Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1).

Pozměňovací návrh   69

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6 – písm. b

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S cílem stanovit, zda by hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách byla ohrožena, provede příslušný regulační subjekt nebo subjekty uvedené v článku 55 objektivní hospodářskou analýzu a své rozhodnutí založí na předem stanovených kritériích. Toto stanovení provede na žádost kteréhokoli z těchto subjektů, předloženou do jednoho měsíce od oznámení o úmyslu provozovat osobní dopravu podle čl. 38 odst. 4:

S cílem stanovit, zda by hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách byla ohrožena, provede příslušný regulační subjekt nebo subjekty uvedené v článku 55 objektivní hospodářskou analýzu a své rozhodnutí založí na předem stanovených kritériích.

 

Tato kritéria mimojiné zahrnují dopad na rentabilitu všech služeb zahrnutých do těchto smluv o veřejných službách, včetně výsledných dopadů na čisté náklady vzniklé příslušnému orgánu veřejné správy, který smlouvu uzavřel, poptávku cestujících, stanovení cen jízdného, systémy prodeje přepravních dokladů, umístění a počet zastávek a načasování a četnost nově navrhované služby, a jsou stanoveny regulačním subjektem uvedeným v článku 55 v souladu s opatřeními uvedenými v odstavci 4 tohoto článku. Analýza posoudí, zda by nová služba poskytovaná za podmínek otevřeného přístupu ohrozila životaschopnost služeb provozovaných v rámci smlouvy o veřejných službách.

 

Hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách nebude považována za ohroženou, pokud regulační subjekt předpokládá, že budoucí nová služba bude v rámci železničního odvětví příjmy především vytvářet, a ne je z něho odvádět, a že pokud u služeb v rámci smlouvy nebo smluv o veřejných službách dojde ke ztrátě příjmů, nebudou tyto ztráty podstatné. Na základě této analýzy a rozhodnutí příslušného regulačního subjektu členské státy mají pravomoc povolit, upravit nebo zamítnout právo na přístup k požadované osobní dopravě.

 

2a. Je-li smlouva o veřejných službách uzavřena na základě veřejného nabídkového řízení v souladu s právem Unie, členské státy mohou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 omezit právo na přístup stanovené v čl. 10 odst. 2 této směrnice, a to po dobu trvání této smlouvy o veřejných službách a na tratích mezi výchozí a cílovou stanicí, na něž se tato smlouva vztahuje. Informace o omezení práva na přístup se zveřejní, jakmile je ve věci dotčené smlouvy o veřejných službách zahájeno nabídkové řízení. Jakákoli další nová služba ve smyslu čl. 10 odst. 2, v jejímž případě regulační subjekt předpokládá, že bude v rámci železničního odvětví příjmy především vytvářet, nikoli je z něho odvádět, není ve svém přístupu omezena.

 

Omezení uvedená v tomto odstavci nevedou k omezení práva umožňujícího nastupování cestujících na kterékoli stanici umístěné na trase mezinárodní dopravy a výstupu cestujících na jiné takové stanici, včetně stanic umístěných v témže členském státě.

 

2b. Regulační subjekt nebo subjekty, které provádějí analýzu uvedenou v článcích 2 a 2a, provedou své stanovení na žádost kteréhokoli z těchto subjektů, předloženou do jednoho měsíce od obdržení oznámení o úmyslu provozovat osobní dopravu podle čl. 38 odst. 4:

a) příslušného orgánu nebo příslušných orgánů, jež uzavřely smlouvu o veřejných službách;

a) příslušného orgánu nebo příslušných orgánů, jež uzavřely smlouvu o veřejných službách;

b) jakéhokoli jiného dotčeného příslušného orgánu, který je oprávněn omezit přístup podle tohoto článku;

b) jakéhokoli jiného dotčeného příslušného orgánu, který je oprávněn omezit přístup podle tohoto článku;

c) provozovatel infrastruktury;

c) provozovatele infrastruktury;

d) železničního podniku, který plní smlouvu o veřejných službách.

d) železničního podniku, který plní smlouvu o veřejných službách;

 

da) železničního podniku požadujícího kapacitu v souladu s čl. 38 odst. 4.

Odůvodnění

Kritéria, podle nichž je určována hospodářská vyváženost, musí být rozvedena podrobněji. Text vychází z bodu odůvodnění 21 směrnice 2012/34/EU a výkladových pokynů Komise z roku 2010.

Pozměňovací návrh   70

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6 – písm. c

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 11 – odstavce 3 a 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

c) odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

3. Regulační subjekt uvede důvody svého rozhodnutí a podmínky, za nichž může o opětovné posouzení tohoto rozhodnutí ve lhůtě jednoho měsíce od jeho oznámení požádat kterýkoli z těchto subjektů:

3. Regulační subjekt uvede důvody svého rozhodnutí a podmínky, za nichž může o opětovné posouzení tohoto rozhodnutí ve lhůtě jednoho měsíce od jeho oznámení požádat kterýkoli z těchto subjektů:

a) příslušný orgán nebo příslušné orgány;

a) příslušný orgán nebo příslušné orgány;

b) provozovatel infrastruktury;

b) provozovatel infrastruktury;

c) železniční podnik, který plní smlouvu o veřejných službách;

c) železniční podnik, který plní smlouvu o veřejných službách;

d) železniční podnik žádající o přístup.

d) železniční podnik žádající o přístup.

V případě, že regulační subjekt rozhodne, že by hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách byla ohrožena zamýšleným provozováním osobní dopravy podle čl. 38 odst. 4, uvede možné změny této dopravy, které by zajistily splnění podmínek k udělení práva na přístup stanoveného v čl. 10 odst. 2.

V případě, že regulační subjekt v souladu s článkem 2 rozhodne, že by hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách byla ohrožena zamýšleným provozováním osobní dopravy podle čl. 38 odst. 4, uvede možné změny této dopravy, které by zajistily splnění podmínek k udělení práva na přístup stanoveného v čl. 10 odst. 2.

4. 4. Na základě zkušenosti regulačních subjektů, příslušných orgánů a železničních podniků a na základě činnosti sítě uvedené v čl. 57 odst. 1 přijme Komise do 16. prosince 2016 opatření stanovující podrobnosti postupu a kritéria, která je třeba dodržovat při uplatňování odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 62 odst. 3.

4. 4. Na základě zkušenosti regulačních subjektů, příslušných orgánů a železničních podniků a na základě činnosti sítě uvedené v čl. 57 odst. 1 přijme Komise do 16. prosince 2016 opatření stanovující podrobnosti postupu a kritéria, která je třeba dodržovat při uplatňování odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku. Tyto akty v přenesené pravomoci jsou přijímány v souladu s postupem uvedeným v článku 60.

Odůvodnění

Kritéria, podle nichž je určována hospodářská vyváženost, musí být rozvedena podrobněji. Text vychází z bodu odůvodnění 21 směrnice 2012/34/EU a výkladových pokynů Komise z roku 2010.

Pozměňovací návrh   71

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 13 a – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Společné informace a integrované systémy prodeje přepravních dokladů

Společné informace a systémy prodeje přepravních dokladů

Odůvodnění

Tento článek se týká zavedení systému prodeje přímých přepravních dokladů v železniční dopravě, nikoli systémem prodeje přepravních dokladů pro intermodální dopravu.

Pozměňovací návrh   72

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 13 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1371/200713 a směrnice 2010/40/EU14, mohou členské státy uložit železničním podnikům, které provozují vnitrostátní osobní dopravu, aby se účastnily společného informačního a integrovaného systému prodeje přepravních dokladů pro poskytování přepravních dokladů, přímých přepravních dokladů a rezervací, nebo aby se rozhodly ke zřízení tohoto systému udělit pravomoc příslušným orgánům. V případě zavedení tohoto systému členské státy zajistí, aby nenarušoval trh nebo nediskriminoval mezi železničními podniky a aby byl spravován veřejným nebo soukromým právním subjektem nebo sdružením všech železničních podniků, které provozují osobní dopravu.

1. Veškeré údaje o jízdních řádech jsou považovány za veřejné a musí být odpovídajícím způsobem zpřístupněny.

 

Bez ohledu na nařízení (ES) č. 1371/2007 a směrnici 2010/40/EU členské státy požadují, aby veškeré zúčastněné strany v železničním odvětví, jako jsou železniční podniky, provozovatelé infrastruktury a prodejci cestovních dokladů. nejpozději do 12. prosince 2019 začali využívat interioperabilní systém prodeje přímých cestovních dokladů a informační systém, které cestujícím umožní přístup ke všem údajům, které potřebují k tomu, aby mohli naplánovat cestu a rezervovat či zakoupit cestovní doklady v rámci Unie.

 

Členské státy požadují, aby železniční spolupracovaly s cílem zavést do 12. prosince 2019 společný systém cestovních informací a prodeje přepravních dokladů pro poskytování přepravních dokladů, přímých přepravních dokladů a rezervací u veškeré železniční osobní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejné službě podle nařízení (ES) č. 1370/2007, nebo rozhodnou udělit pravomoc k zavedení tohoto systému příslušným orgánům. Tento systém nesmí narušovat trh ani diskriminovat některé železniční podniky. Je řízen veřejným či soukromým subjektem nebo sdružením veškerých železničních podniků, které provozují osobní dopravu.

 

Železniční podniky provozující obchodní veřejnou osobní dopravu mají k tomuto systému nediskriminační přístup za účelem poskytování informací o veřejné osobní dopravě na železnici a prodeje cestovních dokladů pro tuto dopravu jakožto ke službám, jež doplňují jejich vlastní služby v oblasti dopravy.

 

Systém bude navržen takovým způsobem, aby byl interoperabilní ve smyslu směrnice 2008/57/ES i se základními technickými specifikacemi pro telematické aplikace. Využívá tyto technické požadavky s cílem zajistit zejména soudržnost v souvislosti se stanovováním poplatků a zúčtováním, důvěrností obchodních údajů, ochranou osobních údajů a dodržováním předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Jakýkoli systém či aplikace nabízející doplňkové služby pro cestující musí být v souladu s těmito technickými specifikacemi.

 

Členské státy, aby přístup k základním technickým specifikacím týkajícím se telamatických aplikací byl otevřený a nediskriminující.

 

Jakákoli obchodní smlouva mezi účastníky musí být v souladu s předpisy týkajícími se hospodářské soutěže.

 

Náklady spojené s tímto systémem jsou spravedlivě rozděleně mezi jednotlivé účastníky, a to způsobem, který zohledňuje jejich příslušné příspěvky.

 

Regulační subjekt zajistí, aby jakýkoli takový prodej přímých cestovních dokladů nevedl k narušení trhu či k diskriminaci některých železničních podniků.

 

Členské státy mohou rovněž uložit železničním podnikům a provozovatelům jiných druhů osobní dopravy, aby se účastnili společného interoperabilního systému cestovních informací a integrovaného systému prodeje přepravních dokladů pro poskytování přepravních dokladů, přímých přepravních dokladů a rezervací, nebo mohou rozhodnout, že pravomoc ke zřízení tohoto systému udělí příslušným orgánům. V případě zavedení tohoto systému členské státy zajistí, aby nenarušoval trh ani nevedl k diskriminaci některých železničních podniků nebo jiných provozovatelů osobní dopravy a aby byl spravován veřejným nebo soukromým právním subjektem nebo sdružením všech podniků, které provozují osobní dopravu.

_________________

 

13 Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 14.

 

14 Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1.

 

Odůvodnění

Je třeba rozlišovat přímé přepravní doklady od integrovaných přepravních dokladů. Odvětví železniční dopravy by mělo co nejdříve zavést funkční systém prodeje přímých přepravních dokladů, na což by měl navázat integrovaný systém přepravních dokladů pro různé druhy dopravy.

Pozměňovací návrh   73

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 13 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy uloží železničním podnikům, které provozují osobní dopravu, aby zavedly a koordinovaly pohotovostní plány s cílem poskytnout pomoc cestujícím ve smyslu článku 18 nařízení (ES) č. 1371/2007 v případě vážného narušení dopravy.

2. Členské státy vytvoří a koordinují, a to i pokud jde o hlavní trasy Unie, vnitrostátní pohotovostní plány s cílem poskytnout pomoc cestujícím v případě vážného narušení dopravy z důvodu přírodních nebo člověkem způsobených katastrof, přičemž zohlední rozhodnutí Komise 2008/164/ES*. Každý železniční podnik provozující osobní dopravu a každý provozovatel železniční stanice zavede vlastní pohotovostní plán v souladu s vnitrostátními pohotovostními plány.

 

__________________

 

*Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému (Úř. věst. L 64, 7.3.2008, s. 72)

Pozměňovací návrh   74

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7 a (nový)

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 19 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. V článku 19 se doplňuje nový bod, který zní:

 

„da) se zavazují uplatňovat příslušné reprezentativní kolektivní smlouvy členských států, v nichž si podnik přeje působit;“

Odůvodnění

Má-li dojít k většímu otevření trhu osobní železniční dopravy, je nutné zvýšit požadavky na dobrou pověst, a to co se týče pracovních podmínek, které musí daný železniční podnik dodržet, aby získal licenci; tím se předejde zhoršení pracovních podmínek kvůli větší konkurenci.

Pozměňovací návrh   75

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8 a (nový)

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 42 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a. V článku 42 se vkládá odstavec 1a, který zní:

 

1a. Za účelem předcházení diskriminace žadatelů vydává regulační subjekt uvedený v článku 55 této směrnice předchozí souhlas s touto o rámcovou dohodou a z vlastního podnětu na platnou rámcovou dohodu dohlíží. Žadatel má právo podat stížnost regulačnímu subjektu, pokud se domnívá, že se s ním nejedná spravedlivě, že je diskriminován nebo jinak poškozen rámcovou dohodou. V případě odvolání proti rámcové dohodě regulační subjekt buď potvrdí, že není zapotřebí žádná změna rámcové dohody, nebo si vyžádá změnu této rámcové dohody v souladu s pokyny, které stanoví, a to nejpozději do dvou měsíců od doby, kdy stížnost obdržel. Provozovatel infrastruktury a železniční podnik musí vyhovět rozhodnutí regulačního subjektu ihned, jakmile je to věcně možné, a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce po obdržení oznámení rozhodnutí regulačního subjektu. Regulační subjekt musí při vykonávání funkce popsané v tomto odstavci věnovat zvláštní pozornost ochraně obchodního tajemství.

Odůvodnění

Je důležité, aby regulační subjekty získaly dohled nad rámcovými dohodami, které mohou být významným zdrojem diskriminace.

Pozměňovací návrh   76

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8 b (nový)

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 46 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8b. V článku 46 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

4. Zásady, jimiž se řídí koordinační proces, se stanoví ve zprávě o síti. Tyto zásady zejména odrážejí obtížnost uspořádání mezinárodních tras vlaků a dopad, jaký může mít změna na ostatní provozovatele infrastruktury. Jsou-li podány neslučitelné žádosti o provozování železniční dopravy ve stejném segmentu trhu, provozovatel infrastruktury při přidělování kapacity zvažuje pouze spornou infrastrukturu, nikoli celkový objem kapacity, o niž se vzájemně si konkurující žadatelé ucházejí.“

Odůvodnění

Dokonce i nezávislý provozovatel infrastruktury může tíhnout k upřednostňování velkých železničních podnikům na úkor těch menších, neboť větší podniky celkově vzato žádají o větší kapacitu, a tudíž provozovateli infrastruktury přinesou větší příjmy. Tento pozměňovací návrh objasňuje, že, jsou-li podány vzájemně si konkurující žádostí o přístup k železniční trati, provozovatel infrastruktury nesmí neoprávněně upřednostnit velké spřízněné podniky na úkor menších podniků.

Pozměňovací návrh   77

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8 c (nový)

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 54 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8c. V článku 54 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

1. V případě narušení provozu vlaků následkem technického selhání nebo nehody učiní provozovatel infrastruktury veškeré nezbytné kroky k obnovení běžného stavu. K tomu vypracuje provozovatel infrastruktury havarijní plán se seznamem různých subjektů, které je třeba uvědomit v případě vážných nehod nebo vážného narušení provozu vlaků. V případě narušení provozu, které má potenciální dopad na přeshraniční provoz, musí provozovatel infrastruktury sdílet veškeré příslušné informace s ostatními provozovateli infrastruktury, jejichž síť a provoz může být negativně ovlivněn tímto narušením. Dotyční provozovatelé infrastruktury spolupracují na obnovení běžného stavu přeshraničního provozu.“

Odůvodnění

Odstavec 1 článku 54 se mění, aby bylo zajištěno, že budou informace o narušení provozu v jedné síti, které by mohlo mít dopad na provoz v jiném členském státě, sděleny jiným potenciálně dotčeným provozovatelům infrastruktury.

Pozměňovací návrh   78

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8 d (nový)

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 55 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8d. V článku 55 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„3a. Členské státy zajistí, aby měly regulační subjekty potřebné organizační a provozní zdroje stanovené v článku 56 této směrnice, a v případě potřeby přijme akční plán, jehož účelem bude jim tyto zdroje poskytnout.“

Pozměňovací návrh   79

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8 e (nový)

Směrnice 2012/34/EU

Článek 56

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

8e. Článek 56 se mění takto:

Funkce regulačního subjektu

Funkce regulačního subjektu

1. Aniž je dotčen čl. 46 odst. 6, má žadatel právo podat stížnost regulačnímu subjektu, pokud se domnívá, že se s ním nejedná poctivě, že je diskriminován nebo jinak poškozen, a zejména může podat žádost o přezkum rozhodnutí přijatých provozovatelem infrastruktury nebo případně železničním podnikem nebo provozovatelem zařízení služeb, která se týkají:

1. Aniž je dotčen čl. 46 odst. 6, má žadatel právo podat stížnost regulačnímu subjektu, pokud se domnívá, že se s ním nejedná poctivě, že je diskriminován nebo jinak poškozen, a zejména může podat žádost o přezkum rozhodnutí přijatých provozovatelem infrastruktury nebo případně železničním podnikem nebo provozovatelem zařízení služeb, která se týkají:

a) zprávy o síti v předběžném i konečném znění;

a) zprávy o síti v předběžném i konečném znění;

b) kritérií v ní stanovených;

b) kritérií v ní stanovených;

c) procesu přidělování a jeho výsledků;

c) procesu přidělování a jeho výsledků;

d) systému zpoplatnění;

d) systému zpoplatnění;

e) výše nebo struktury poplatků za infrastrukturu, které jsou nebo mohou být účtovány;

e) výše nebo struktury poplatků za infrastrukturu, které jsou nebo mohou být účtovány;

f) úpravy přístupu podle článků 10 až 13;

f) úpravy přístupu podle článků 10 až 13;

g) přístupu ke službám a zpoplatnění služeb podle článku 13.

g) přístupu ke službám a zpoplatnění služeb podle článku 13;

 

ga) plánovaných i neplánovaných údržbových prací na infrastruktuře.

2. Aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž týkající se zajištění hospodářské soutěže na trzích železniční dopravy, má regulační subjekt pravomoc sledovat situaci v oblasti hospodářské soutěže na trzích železniční dopravy a z vlastní iniciativy a s cílem předcházet diskriminaci žadatelů zejména kontroluje odst. 1 písm. a) až g). Kontroluje zejména to, zda zpráva o síti neobsahuje diskriminační ustanovení či nedává provozovateli infrastruktury prostor pro volné uvážení, který by mohl být využit k diskriminaci žadatelů.

2. Aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž týkající se zajištění hospodářské soutěže na trzích železniční dopravy, má regulační subjekt pravomoc sledovat situaci v oblasti hospodářské soutěže na trzích železniční dopravy a z vlastní iniciativy a s cílem předcházet diskriminaci žadatelů zejména kontroluje odst. 1 písm. a) až ga). Kontroluje zejména to, zda zpráva o síti neobsahuje diskriminační ustanovení či nedává provozovateli infrastruktury prostor pro volné uvážení, který by mohl být využit k diskriminaci žadatelů.

3. Regulační subjekt rovněž úzce spolupracuje s vnitrostátním bezpečnostním orgánem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství [19], a s orgánem vydávajícím licence ve smyslu této směrnice.

3. Regulační subjekt rovněž úzce spolupracuje s vnitrostátním bezpečnostním orgánem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství [19], a s orgánem vydávajícím licence ve smyslu této směrnice.

Členské státy zajistí, aby tyto orgány společně vypracovaly rámec pro sdílení informací a spolupráci zaměřený na předcházení nepříznivým dopadům na hospodářskou soutěž nebo bezpečnost na železničním trhu. Tento rámec bude obsahovat mechanismus, jímž bude regulační subjekt vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu a orgánu vydávajícímu licence poskytovat doporučení o otázkách, jež mohou mít dopad na hospodářskou soutěž na železničním trhu, a jímž bude vnitrostátní bezpečnostní orgán poskytovat regulačnímu subjektu a orgánu vydávajícímu licence doporučení o otázkách, jež mohou mít dopad na bezpečnost. Aniž je tím dotčena nezávislost daných orgánů, pokud jde o jejich pravomoci, příslušný orgán zohlední veškerá doporučení předtím, než přijme rozhodnutí. Pokud se příslušný orgán rozhodne těmito doporučeními neřídit, uvede v rozhodnutí své důvody.

Členské státy zajistí, aby tyto orgány společně vypracovaly rámec pro sdílení informací a spolupráci zaměřený na předcházení nepříznivým dopadům na hospodářskou soutěž nebo bezpečnost na železničním trhu. Tento rámec bude obsahovat mechanismus, jímž bude regulační subjekt vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu a orgánu vydávajícímu licence poskytovat doporučení o otázkách, jež mohou mít dopad na hospodářskou soutěž na železničním trhu, a jímž bude vnitrostátní bezpečnostní orgán poskytovat regulačnímu subjektu a orgánu vydávajícímu licence doporučení o otázkách, jež mohou mít dopad na bezpečnost. Aniž je tím dotčena nezávislost daných orgánů, pokud jde o jejich pravomoci, příslušný orgán zohlední veškerá doporučení předtím, než přijme rozhodnutí. Pokud se příslušný orgán rozhodne těmito doporučeními neřídit, uvede v rozhodnutí své důvody.

4. Členské státy mohou rozhodnout o tom, že regulačnímu subjektu bude svěřen úkol vydávat nezávazná stanoviska k předběžným zněním obchodního plánu uvedeného v čl. 8 odst. 3, smluvního ujednání a plánu na rozšíření kapacity, a to s cílem určit, zda jsou tyto nástroje slučitelné se situací na trzích železniční dopravy, pokud jde o hospodářskou soutěž.

4. Členské státy mohou rozhodnout o tom, že regulačnímu subjektu bude svěřen úkol vydávat nezávazná stanoviska k předběžným zněním obchodního plánu uvedeného v čl. 8 odst. 3, smluvního ujednání a plánu na rozšíření kapacity, a to s cílem určit, zda jsou tyto nástroje slučitelné se situací na trzích železniční dopravy, pokud jde o hospodářskou soutěž.

5. Regulační subjekt má potřebnou organizační kapacitu, pokud jde o lidské a materiální zdroje, jež je přiměřená významu železničního odvětví v členském státě.

5. Regulační subjekt má potřebnou organizační kapacitu, pokud jde o lidské a materiální zdroje, jež je přiměřená významu železničního odvětví v členském státě.

6. Regulační subjekt zajistí, aby poplatky stanovené provozovatelem infrastruktury byly v souladu s kapitolou IV oddílem 2 a byly nediskriminační. Vyjednávání mezi žadateli a provozovatelem infrastruktury o výši poplatků za využití infrastruktury jsou přípustná pouze tehdy, pokud se uskutečňují pod dohledem regulačního subjektu. Regulační subjekt zasáhne, pokud hrozí, že při jednání budou porušeny požadavky této kapitoly.

6. Regulační subjekt zajistí, aby poplatky stanovené provozovatelem infrastruktury byly v souladu s kapitolou IV oddílem 2 a byly nediskriminační. Regulační subjekt rovněž zajistí, aby poplatky za přístup stanovené provozovateli infrastruktury, provozovateli zařízení služeb nebo železničními podniky – včetně přístupu k tratím a přístupu k stanicím, k jejich budovám a ostatním zařízením včetně zařízení pro zobrazení cestovních informací – byly nediskriminační. V této souvislosti se navrhované změny výše nebo struktury poplatků uvedených v tomto odstavci oznámí regulačnímu subjektu nejpozději dva měsíce před jejich plánovaným vstupem v platnost. Do jednoho měsíce před jejich vstupem v platnost může regulační subjekt trvat na snížení nebo zvýšení navrhovaných změn, jejich zrušení nebo odložení. Vyjednávání mezi žadateli a provozovatelem infrastruktury o výši poplatků za využití infrastruktury jsou přípustná pouze tehdy, pokud se uskutečňují pod dohledem regulačního subjektu. Regulační subjekt zasáhne, pokud hrozí, že při jednání budou porušeny požadavky této kapitoly.

 

7. Regulační subjekt pravidelně, a v každém případě nejméně jednou za dva roky, konzultuje se zástupci uživatelů služeb nákladní a osobní železniční dopravy, aby zohlednil jejich názory na železniční trh.

7. Regulační subjekt pravidelně, a v každém případě nejméně jednou za dva roky, konzultuje se zástupci uživatelů služeb nákladní a osobní železniční dopravy, aby zohlednil jejich názory na železniční trh.

8. Regulační subjekt je oprávněn požadovat příslušné informace od provozovatele infrastruktury, žadatelů a jakékoli zúčastněné třetí osoby z dotyčného členského státu.

8. Regulační subjekt je oprávněn požadovat příslušné informace od provozovatele infrastruktury, žadatelů a jakékoli zúčastněné třetí osoby z dotyčného členského státu.

Požadované informace se poskytnou v rozumné lhůtě stanovené regulačním subjektem, která nebude delší než jeden měsíc, až na případy, kdy za výjimečných okolností na základě svého souhlasu regulační subjekt povolí časově omezené prodloužení této lhůty, které nebude delší než dva dodatečné týdny. Regulačnímu subjektu se umožní prosazovat takové požadavky příslušnými sankcemi, včetně pokut. Informace, které se mají regulačnímu subjektu poskytnout, zahrnují veškeré údaje, které regulační subjekt požaduje v rámci své funkce přezkoumávání rozhodnutí a funkce sledování hospodářské soutěže na trzích železniční dopravy v souladu s odstavcem 2. To zahrnuje i údaje nezbytné pro statistické účely a účely sledování trhu.

Požadované informace se poskytnou v rozumné lhůtě stanovené regulačním subjektem, která nebude delší než jeden měsíc, až na případy, kdy za výjimečných okolností na základě svého souhlasu regulační subjekt povolí časově omezené prodloužení této lhůty, které nebude delší než dva dodatečné týdny. Regulačnímu subjektu se umožní prosazovat takové požadavky příslušnými sankcemi, včetně pokut. Informace, které se mají regulačnímu subjektu poskytnout, zahrnují veškeré údaje, které regulační subjekt požaduje v rámci své funkce přezkoumávání rozhodnutí a funkce sledování hospodářské soutěže na trzích železniční dopravy v souladu s odstavcem 2. To zahrnuje i údaje nezbytné pro statistické účely a účely sledování trhu.

9. Regulační subjekt posoudí všechny stížnosti a případně si do jednoho měsíce ode dne přijetí stížnosti vyžádá relevantní informace a zahájí konzultace se všemi zúčastněnými stranami. Rozhoduje o všech stížnostech, přijímá opatření k nápravě situace a informuje zúčastněné strany o svém odůvodněném rozhodnutí ve stanovené rozumné lhůtě, a v každém případě do šesti týdnů ode dne obdržení veškerých relevantních informací. Aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů v oblasti hospodářské soutěže pro zajištění hospodářské soutěže na trzích železniční dopravy, regulační subjekt v případech, kdy je to vhodné, rozhodne z vlastní iniciativy o vhodných opatřeních k nápravě diskriminace žadatelů, narušení trhu a jakéhokoli jiného nežádoucího vývoje na těchto trzích, zejména ve vztahu k odst. 1 písm. a) až g).

9. Regulační subjekt posoudí všechny stížnosti a případně si do jednoho měsíce ode dne přijetí stížnosti vyžádá relevantní informace a zahájí konzultace se všemi zúčastněnými stranami. Rozhoduje o všech stížnostech, přijímá opatření k nápravě situace a informuje zúčastněné strany o svém odůvodněném rozhodnutí ve stanovené rozumné lhůtě, a v každém případě do šesti týdnů ode dne obdržení veškerých relevantních informací. Aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů v oblasti hospodářské soutěže pro zajištění hospodářské soutěže na trzích železniční dopravy, regulační subjekt v případech, kdy je to vhodné, rozhodne z vlastní iniciativy o vhodných opatřeních k nápravě diskriminace žadatelů, narušení trhu a jakéhokoli dalšího nežádoucího vývoje na těchto trzích, zejména ve vztahu k odst. 1 písm. a) až ga).

Rozhodnutí regulačního subjektu je závazné pro všechny strany, na něž se toto rozhodnutí vztahuje, a nepodléhá kontrole jiné správní instance. Regulační subjekt musí být schopen prosazovat svá rozhodnutí příslušnými sankcemi, včetně pokut.

Rozhodnutí regulačního subjektu je závazné pro všechny strany, na něž se toto rozhodnutí vztahuje, a nepodléhá kontrole jiné správní instance. Regulační subjekt musí být schopen prosazovat svá rozhodnutí příslušnými sankcemi, včetně pokut.

V případě žádosti o přezkum odmítnutí žádosti o poskytnutí kapacity infrastruktury nebo proti podmínkám nabídky kapacity regulační subjekt buď potvrdí, že není zapotřebí žádná změna rozhodnutí provozovatele infrastruktury, nebo si vyžádá změnu tohoto rozhodnutí v souladu s pokyny, které stanoví.

V případě stížnosti proti odmítnutí žádosti o poskytnutí kapacity infrastruktury nebo proti podmínkám nabídky kapacity regulační subjekt buď potvrdí, že žádná změna rozhodnutí provozovatele infrastruktury není žádoucí, nebo si vyžádá změnu tohoto rozhodnutí v souladu se svými pokyny. Provozovatel infrastruktury vyhoví rozhodnutí regulačního subjekty nejpozději jeden měsíc poté, co obdrží oznámení o tomto rozhodnutí.

10. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí přijatá regulačním subjektem podléhala soudnímu přezkumu. Žádost o přezkum může mít vůči rozhodnutí regulačního subjektu odkladný účinek, pouze pokud okamžitý účinek rozhodnutí regulačního subjektu může u strany žádající o přezkum rozhodnutí vést k nenapravitelným nebo zjevně nepřiměřeným škodám. Tímto ustanovením nejsou v příslušných případech dotčeny pravomoci soudu projednávajícího žádost o přezkum rozhodnutí stanovené ústavním právem.

10. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí přijatá regulačním subjektem podléhala soudnímu přezkumu. Žádost o přezkum může mít vůči rozhodnutí regulačního subjektu odkladný účinek, pouze pokud okamžitý účinek rozhodnutí regulačního subjektu může u strany žádající o přezkum rozhodnutí vést k nenapravitelným nebo zjevně nepřiměřeným škodám. Tímto ustanovením nejsou v příslušných případech dotčeny pravomoci soudu projednávajícího žádost o přezkum rozhodnutí stanovené ústavním právem.

11. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí regulačního subjektu byla zveřejněna.

11. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí regulačního subjektu byla zveřejněna.

12. Regulační subjekt je oprávněn provádět audity či iniciovat externí audity u provozovatelů infrastruktury, provozovatelů zařízení služeb a případně železničních podniků za účelem ověření souladu s ustanoveními o oddělení účetnictví stanovenými v článku 6. V tomto ohledu je regulační subjekt oprávněn žádat jakékoliv relevantní informace. Regulační subjekt má zejména pravomoc vyžadovat od provozovatele infrastruktury, provozovatele zařízení služeb a všech podniků nebo jiných subjektů provozujících nebo integrujících různé typy železniční dopravy nebo zajišťujících správu infrastruktury, jak jsou uvedeny v čl. 6 odst. 1 a 2 a v článku 13, aby předložili všechny nebo některé účetní údaje uvedené v příloze VIII, a to s dostatečnou mírou podrobnosti, jež je pokládána za nezbytnou a přiměřenou.

12. Regulační subjekt je oprávněn provádět audity či iniciovat externí audity u provozovatelů infrastruktury, provozovatelů zařízení služeb a případně železničních podniků za účelem ověření souladu s ustanoveními o oddělení účetnictví stanovenými v článku 6. V tomto ohledu je regulační subjekt oprávněn žádat jakékoliv relevantní informace. Regulační subjekt má zejména pravomoc vyžadovat od provozovatele infrastruktury, provozovatele zařízení služeb a všech podniků nebo jiných subjektů provozujících nebo integrujících různé typy železniční dopravy nebo zajišťujících správu infrastruktury, jak jsou uvedeny v čl. 6 odst. 1 a 2 a v článku 13, aby předložili všechny nebo některé účetní údaje uvedené v příloze VIII, a to s dostatečnou mírou podrobnosti, jež je pokládána za nezbytnou a přiměřenou.

Aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů odpovědných za záležitosti týkající se státní podpory, může regulační subjekt z těchto účtů rovněž vyvodit závěry týkající se otázek státní podpory, které oznámí těmto orgánům.

Aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů odpovědných za záležitosti týkající se státní podpory, může regulační subjekt z těchto účtů rovněž vyvodit závěry týkající se otázek státní podpory, které oznámí těmto orgánům.

13. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 60, pokud jde o některé změny přílohy VIII. Příloha VIII tak může být změněna za účelem jejího přizpůsobení vývoji postupů v oblasti účetnictví a kontroly nebo za účelem jejího doplnění o další prvky, jež jsou nezbytné pro ověření oddělení účetnictví.

13. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 60, pokud jde o některé změny přílohy VIII. Příloha VIII tak může být změněna za účelem jejího přizpůsobení vývoji postupů v oblasti účetnictví a kontroly nebo za účelem jejího doplnění o další prvky, jež jsou nezbytné pro ověření oddělení účetnictví.

Pozměňovací návrh   80

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8 f (nový)

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 57. – odst. 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8f. v článku 57 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„9a. Pokud se žadatel domnívá, že rozhodnutí provozovatele infrastruktury brání rozvoji mezinárodní dopravy, může tuto věc postoupit síti regulačních subjektů, která vypracuje stanovisko. Dotčený vnitrostátní regulační subjekt je současně o tomto postoupení informován. Síť si vyžádá vysvětlení dotčeného vnitrostátního regulačního subjektu a případně i provozovatele infrastruktury. Síť přijme a zveřejní své stanovisko a předá je dotčenému vnitrostátnímu regulačnímu subjektu.

 

Síť regulačních subjektů Komisi předkládá výroční zprávu o činnosti. Komise podává zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

 

Do jednoho roku od vstupu této směrnice v platnost a nejpozději 31. prosince 2019 přijme Komise legislativní návrh, kterým se zřídí evropský regulační subjekt a bude mu udělena právní subjektivita a svěřeny funkce v oblasti dohledu a arbitráže, což mu umožní aby řešil přeshraniční otázky a rozhodoval o odvoláních proti rozhodnutím přijatým vnitrostátními regulačními subjekty. Tento nový subjekt nahradí evropskou síť regulačních subjektů.“

Pozměňovací návrh   81

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 63 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise do 31. prosince 2024 zhodnotí dopad této směrnice na odvětví železniční dopravy a předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o jejím provádění.

1. Komise do 31. prosince 2024 zhodnotí dopad této směrnice na odvětví železniční dopravy a předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o jejím provádění. Toto hodnocení zohlední stanoviska evropského regulačního subjektu týkající se otázky, zda nadále existují diskriminační postupy či jiné formy narušení hospodářské soutěže, a stanoviska sociálních partnerů vyjádřená v rámci příslušného výboru Unie pro sociální dialog.

Pozměňovací návrh   82

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 63 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do téhož data Komise posoudí, zda ve vztahu k provozovatelům infrastruktury, kteří jsou součástí vertikálně integrovaného podniku, přetrvávají diskriminační praktiky nebo jiné druhy narušení hospodářské soutěže. Komise případně navrhne nová legislativní opatření.

Do téhož data evropský regulační subjekt posoudí, zda přetrvávají diskriminační praktiky nebo jiné druhy narušení hospodářské soutěže a zveřejní doporučení pro další politická opatření. Komise případně navrhne nová legislativní opatření založená na těchto doporučeních.

Pozměňovací návrh   83

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9 a (nový)

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 63 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a. v čl. 63 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Komise nejpozději do 18 měsíců od vstupu této směrnice v platnost posoudí, jaký bude dopad této směrnice na vývoj na trhu práce ve vztahu k zaměstnancům působícím jako doprovod vlaku, a případně navrhne nová legislativní opatření pro certifikaci těchto zaměstnanců.“

Pozměňovací návrh   84

Návrh směrnice

Článek 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1371/2007

Čl. 2 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

Nařízení (ES) č. 1371/2007 se mění takto:

 

V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

3. Ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost se články 9, 10, 11, 12 a 19, čl. 20 odst. 1 a článek 26 použijí na všechny osobní železniční dopravní spoje v Unii.“

Odůvodnění

Tato změna nařízení č. 1371/2007 je nutná, aby byl text v souladu s novými ustanoveními o přímých přepravních dokladech a používání systémů informačních technologií. Těm se věnují články 9 a 10 nařízení č. 1371/2007. Zatímco článek 9 již platí, členské státy by mohly udělit dočasnou výjimku z použití článku 10. Aby byla vytvořena jednotná právní situace, mělo by být její provedení povinné.

Pozměňovací návrh   85

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

1. Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Bude spolu se směrnicí 2012/34/EU, kterou upravuje, k dispozici v konsolidovaném znění do tří měsíců ode dne vyhlášení.

Pozměňovací návrh   86

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ustanovení čl. 1 bodů 5 až 8 se použijí ode dne 1. ledna 2018 [včas na to, aby mohl jízdní řád sítě začít platit 14. prosince 2019].

2. Ustanovení čl. 1 bodů 5 až 8 se použijí ode dne 1. ledna 2018 [včas na to, aby mohl jízdní řád sítě začít platit 14. prosince 2019].

 

Do data pro uplatňování ustanovení bodu 5 a aniž jsou dotčeny služby mezinárodní osobní dopravy, toto ustanovení nevyžaduje, aby členské státy udělovaly právo na přístup železničním podnikům a jimi přímo nebo nepřímo kontrolovaným dceřiným společnostem, s licencí vydanou v členském státě, kde přístupová práva podobné povahy nejsou udělována.

  • [1]  Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122.
  • [2]  Úř. věst. C 356, 5.12.2013, s. 92.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Návrh Komise

V posledním desetiletí vznikly tři legislativní „železniční balíčky“, jejichž cílem bylo postupně otevřít vnitrostátní trhy a zvýšit konkurenceschopnost a interoperabilitu železnic. Podíl železniční dopravy na celkovém objemu dopravy uvnitř EU je však i nadále nízký a přetrvává řada technických překážek. Účelem čtvrtého železničního balíčku je zaměřit se na zbývající překážky, které snižují účinnost železničních trhů, s cílem zlepšit výkonnost tohoto odvětví a vytvořit jednotný evropský železniční prostor.

K tomuto návrhu Komise uvádí, že zbývající překážky souvisejí především s přístupem na trh vnitrostátní osobní dopravy, což omezuje rozvoj tohoto odvětví a rovněž vytváří rozdíly mezi členskými státy, které své trhy otevřely, a těmi, které tak neučinily.

Druhý soubor problémů představují otázky týkající se správy a řízení provozovatelů infrastruktury. Provozovatelé infrastruktury jsou přirozené monopoly, a tudíž nereagují vždy na potřeby trhu a jeho uživatelů, čímž brání výkonnosti odvětví jako celku. V řadě členských států nejsou provozovatelé infrastruktury schopni plnit své úkoly, neboť jejich funkce jsou rozděleny mezi různé subjekty. Dále je nutné zlepšit přeshraniční spolupráci provozovatelů infrastruktury.

Kromě toho řada překážek vstupu na trh vyplývá ze situací, kdy jsou správa infrastruktury a poskytování dopravních služeb součástí téže integrované struktury. V takovém případě mohou provozovatelé infrastruktury čelit střetu zájmů, který by mohl vyústit v diskriminaci, co se týče přístupu jiných železničních podniků k infrastruktuře.

Integrované struktury navíc výrazně ztěžují prosazování odděleného účetnictví mezi správou infrastruktury a poskytováním dopravních služeb. Pro regulační subjekty je obtížné dohledat finanční toky mezi holdingovou společností a jejími dceřinými společnostmi. Křížové subvencování a převody veřejných finančních prostředků přidělených provozovateli infrastruktury na financování konkurenčních činností představují vážnou překážku pro vstup nových provozovatelů na trh a rovněž představují nezákonné využití státní podpory.

II. Připomínky zpravodaje

Zpravodaj souhlasí s celkovým cílem Komise vytvořit jednotný evropský železniční prostor. Měl by se zvýšit podíl železniční dopravy ve vztahu k jiným druhům dopravy a EU by měla usilovat o to, aby se železnice opět stala spolehlivým a atraktivním dopravním prostředkem. Liberalizace by však neměla být cílem sama o sobě, měla by být pokládána za užitečný nástroj k vytvoření odvětví s vyšší konkurenceschopností a službami vysoké kvality. Otevření trhu musí doprovázet přísná pravidla týkající se práv cestujících, pokud jde o cestovní informace, prodej přepravních dokladů a posílení sociálních předpisů vztahujících se na zaměstnance železničních podniků.

Je také nutné, aby každý členský stát nalezl správnou rovnováhu mezi otevíráním trhu a ochranou závazků veřejné služby. Je třeba se vyhnout upřednostňování komerčně atraktivních tras, což platí obdobně i pro systematické rušení tras méně výdělečných.

Pokud jde o tento návrh Komise, zpravodaj se domnívá, že zvláštní pozornost je třeba věnovat následujícím tématům :

1. Otevření trhu a smlouvy o veřejných službách: vyváženější přístup

Služby s otevřeným přístupem by měly být dostupné, neexistuje-li žádný závazek veřejné služby. Jsou-li však služby poskytovány na základě smlouvy o veřejných službách, mělo by otevření trhu probíhat ještě pozvolněji, než předpokládá Komise. Je důležité mít na paměti, že sítě jsou v jednotlivých členských státech různorodé co do velikosti, hustoty a organizačních struktur. Zkušenosti jednotlivých členských států při otevírání trhu jsou různé, a tudíž by každý z nich měl mít dostatek flexibility při organizaci sítě, aby mohl dosáhnout optimálního poměru služeb s otevřeným přístupem a služeb prováděných na základě smluv o veřejných službách, s cílem zajistit všem cestujícím služby vysoké kvality. Proto by členské státy měly mít možnost volit z více možností hledat správnou rovnováhu mezi otevřeným přístupem a závazky veřejných služeb.

Podle návrhu Komise mají železniční podniky v současné době přístup k železniční síti v celé EU, kde mohou poskytovat veškeré druhy dopravy, ať už jde o dopravu nákladní či osobní, vnitrostátní či mezinárodní. Členské státy mohou tento otevřený přístup omezit, aby tak chránily služby provozované na základě smlouvy o veřejných službách, pokud by využitím služeb s otevřeným přístupem byla ovlivněna hospodářská vyváženost této smlouvy. Ověření hospodářské vyváženosti provádí regulační subjekt, který si následně může vyžádat změnu nové služby nebo ji dokonce zablokovat.

Kromě toho by rovněž měla existovat možnost otevřený přístup omezit v případech, kdy byla smlouva o veřejných službách uzavřena na základě nabídkového řízení, neboť to dává provozovateli, který zakázku získal, výlučné právo na poskytování služeb železniční dopravy, aniž by bylo nutno ověřovat ekonomickou vyváženost. Tímto postupem je rovněž zajištěna dostatečná míra hospodářské soutěže, a to díky nabídkovému řízení. Současně mají příslušné orgány a poskytovatel smlouvy o veřejných službách větší jistotu při plánování, jakmile je služba zprovozněna. Tato možnost „vyváženého přístupu“ by členským státům a příslušným orgánům měla umožnit postupně se obeznámit s nabídkovým řízením. Rozhodne-li se členský stát omezit právo na volný přístup, není tím dotčeno právo na mezinárodní kabotáž, což neplatí v případě, že je ohrožena hospodářská vyváženost dotčené smlouvy o veřejných službách.

Je nutné přesněji definovat kritéria pro ověřování ekonomické vyváženosti a vylepšit hlavní zásady, které zajistí jednotné uplatňování tohoto ověřování v členských státech.

2. Lepší správa a řízení železničního odvětví

V této fázi zpravodaj nenavrhuje žádné zásadní změny ustanovení o nezávislosti provozovatele infrastruktury. Obecně platí, že čím je regulační subjekt silnější, tím může být struktura vertikálně integrovaných společností pružnější. Ustanovení týkající se organizace systémů informačních technologií a převodů zaměstnanců jsou příliš normativní a integrované společnosti mohou mít při hledání vhodných podmínek větší volnost, nicméně pod dohledem regulačního subjektu. Tím je však vyloučena větší míra flexibility co do finanční transparentnosti vztahu mezi jednotlivými subjekty této integrované struktury. Z toho důvodu si zpravodaj nepřeje měnit příslušná ustanovení, jak navrhuje Komise.

Je navrženo další posílení regulačních subjektů, neboť je jim svěřena pravomoc předem schvalovat poplatky, je-li provozovatel infrastruktury, který je stanoví, součástí integrované společnosti. Zpravodaj by chtěl zdůraznit, že všechny členské státy musí zajistit, aby jejich regulační subjekty měly nezbytnou organizační kapacitu k plnění svých funkcí, které stanoví čl. 56 směrnice 2012/34/EU, a to z hlediska lidských i materiálních zdrojů.

Jsou-li provozovatelé infrastruktury a železniční podniky zcela odděleni, může být užitečné umožnit jim spolupracovat na konkrétních projektech, neboť by to přineslo zlepšení řízení infrastruktury a služeb nákladní a osobní dopravy. Tato spolupráce či propojení by měly být časově vymezeny, měly by podléhat dohledu regulačního subjektu a neměly by ohrozit nezávislost provozovatele infrastruktury. Měly by sloužit k hledání praktických opatření, která povedou k řešení konkrétních problémů, jako je například zlepšení organizace dopravy v té části infrastruktury, kde často dochází ke zpožděním.

3. Práva cestujících – zavedení řádného systému prodeje přepravních dokladů

Ustanovení pro práva cestujících obsažená v nařízení č. 1371/2007[1] představují krok správným směrem. Jsou však příliš slabá na to, aby měla hmatatelný dopad na zavedení systému prodeje přímých přepravních dokladů v celé EU. Odvětví sice pracuje na možných řešeních, avšak ta po svém zavedení zůstanou volitelná. Z hlediska práv cestujících to nestačí. Zpravodaj navrhuje, aby bylo rozvíjení těchto služeb v každém členském státě do roku 2020 povinné. Díky stanovené lhůtě by odvětví mohlo využít volitelný systém, který je v současné době rozvíjen pod záštitou Evropské agentury pro železnice.

Co se týče integrovaného prodeje přepravních dokladů, řešení je nutné hledat souběžně a zvažovat užitečnost těchto systémů především pro místní a regionální dopravu.

Zpravodaj se domnívá, že údaje týkající se jízdních řádů by měly být k dispozici třetím stranám, které je mohou využít k rozvíjení inovativních řešení při plánování tras atd.

4. Posílení sociálních ustanovení

Další otevírání trhu a větší konkurence musí jít ruku v ruce s posílením sociálních pravidel, které zamezí negativním dopadům na zaměstnance železničních podniků. Konkurence by neměla vést k sociálnímu dumpingu. Železniční podniky by měly mít povinnost dodržovat všechna stávající pravidla ohledně sociálních a pracovních podmínek, a pokud je provozovatelé nedodrží, měli by nést nepříznivé důsledky. Zpravodaj navrhuje přidat k podmínkám pro získání licence závazek, aby podniky dodržovaly stávající reprezentativní kolektivní smlouvy v členských státech, kde daný železniční podnik hodlá působit.

Mělo by se začít znovu usilovat o certifikaci zaměstnanců působících jako doprovod vlaku, jak Komise původně navrhovala v roce 2004, avšak Rada tento návrh tehdy nepodpořila. Očekává se, že mezinárodní doprava se bude rozrůstat, a tudíž by měly být stanoveny minimální požadavky pro zaměstnance působící jako doprovod vlaku na úrovni celé EU, stejně jako tomu u strojvedoucích. Komise by měla zajistit, aby členské státy náležitě a v plném rozsahu prosazovaly ustanovení směrnice Rady 2005/47/ES.

Bylo by také vhodné zavést stálý sociální dialog na úrovni EU, který zaručí dodržování sociálních práv a vysokou úroveň odborných kvalifikací zaměstnanců železničních podniků, čímž bude dosaženo rovných podmínek v oblasti práce.

5. Objasnění úlohy Evropské sítě provozovatelů infrastruktury

Navrhovaná evropská síť provozovatelů infrastruktury je zcela jistě užitečným způsobem, jak posílit přeshraniční spolupráci provozovatelů infrastruktury. Do určité míry však postrádá srozumitelnost a propracovanost. Proto jsou navržena určitá doplnění a upřesnění, co se týče spolupráce mezi koridory sítě TEN-T a koridory pro železniční nákladní dopravu, zapojení vnitrostátních bezpečnostních orgánů a případně Evropské agentury pro železnice, a také co se týče postavení Komise v rámci sítě.

  • [1]  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.

MENŠINOVÉ STANOVISKO,

které předložili Jacky Hénin, Jaromír Kohlíček a Sabine Walsová jménem skupiny GUE-NGL podle čl. 52 odst. 3 jednacího řádu

k návrhu zprávy o

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Saïd El Khadraoui

vzhledem k tomu, že první tři balíčky týkající se železniční dopravy přinesly zvýšení nákladů pro uživatele, dramatické snížení objemu nákladu přepravovaného po železnici a rovněž zhoršení podmínek pro pracovníky v železničním odvětví,

vzhledem k tomu, že dosud nebylo provedeno žádné důkladné hodnocení předchozích železničních balíčků,

s ohledem na to, že čtvrtý železniční balíček je v rozporu se zájmy uživatelů, pokud jde o náklady, bezpečnost i dostupnost,

s ohledem na to, že oddělení provozovatelů infrastruktury a provozovatelů dopravy vede k tomu, že jsou příjmy využívány k výplatě dividend akcionářům, namísto toho, aby byly investovány do potřebného posílení železniční sítě,

s ohledem na to, že omezení a po uplynutí přechodného období dokonce zákaz přímého uzavírání smluv v oblasti dopravy je v rozporu s právem místních orgánů rozhodovat o tom, jak chtějí organizovat svou místní veřejnou dopravu, což je právo, které zaručuje protokol č. 26 SEU, se domnívá, že tato povinnost postupovat prostřednictvím otevřeného nabídkového řízení přinese místním orgánům zbytečné náklady;

s ohledem na to, že čtvrtý železniční balíček by zhoršil pracovní podmínky pracovníků v železničním odvětví se domnívá, že tlak vytvářený na zaměstnance v železničním odvětví ohrožuje bezpečnost všech;

zamítají proto celý čtvrtý železniční balíček, který je jen důkazem destruktivní povahy liberalizace.

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (20. 11. 2013)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury
(COM(2013)0029 – C7‑0025/2013 – 2013/0029(COD))

Navrhovatel: Frédéric Daerden

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

K různé liberalizaci odvětví služeb, kterou provádí Evropská unie již několik desetiletí, včetně odvětví železnic, se vyžívá článku 26 Smlouvy o fungování Evropské unie, a je tedy základem jejího projektu.

Tento cíl, jímž je vytvoření společného trhu, nesmí být sám o sobě cílem, ale musí být zaměřen spíše na snížení nákladů na služby pro spotřebitele a současně na udržení vysoké úrovně kvality služeb dostupných všem.

Zdá se, že různý vývoj v liberalizaci odvětví, jejichž služby historicky zajišťovaly veřejné subjekty prostřednictvím národních monopolů na provozování služeb, s odstupem let nesplnil tento dvojí cíl.

V odvětví železniční dopravy existují mimo jiné tyto příklady nesplnění cíle:

·    Pokud jde o mezinárodní přepravu cestujících, která byla pro konkurenci otevřena v roce 2010, zvýšení konkurence nepřineslo znatelné snížení nákladů a vedlo k uzavření starých přeshraničních spojů, které nefungují jako rychlovlaky. Toto odvětví ostatně nezaznamenalo předpokládaný růst a části trhu, které zaujímá, musí získávat spíše v oblasti intermodální než intramodální.

·    Pokud jde o vnitrostátní přepravu cestujících ve Velké Británii, členském státě, který má nejrozvinutější právní předpisy týkající se liberalizace, EHSV zdůrazňuje nespokojenost britských uživatelů a opětovnou potřebu zásahu státu do integrace odvětví (ceníky, distribuce, jízdní řády a jiné).

·    Pokud jde o vnitrostátní dopravu cestujících v celé Unii, bylo vedeno nejméně 15 řízení pro neodpovídající provedení právních předpisů, což svědčí o příliš rychlém tempu této liberalizace, která, má-li být součástí budování evropského projektu, nesmí narážet na vnitrostátní systémy, které přinášejí občanům již po několik desetiletí kvalitní model.

S ohledem na tyto skutečnosti není podle navrhovatele nezbytnost prohloubení liberalizace odvětví železniční přepravy cestujících průkazná a svými pozměňovacími návrhy má v úmyslu zmírnit nebezpečí negativních dopadů na občany a zejména na zaměstnance tohoto odvětví, a to po několika liniích:

·    Co nejintegrovanější řízení: V případě, že důvodem přísného oddělení správců infrastruktury a dopravců je konkurence, pak obavy, které vyvolává u organizací uživatelů, u odvětvových odborů nebo u „historických“ provozovatelů, vedou navrhovatele k rozlišování. Toto oddělení způsobí pravděpodobně menší sdílení zdrojů na materiální investice a zvýšenou byrokracii, což neprospěje kvalitě služeb a bezpečnosti uživatelů. Navrhovatel se proto rozhodl, že dá vnitrostátním legislativním orgánům v této oblasti co největší volnost v souladu s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie ze dne 28. února 2013.

·    Co největší možná volnost, aby se členské státy mohly rozhodovat mezi nabídkovým řízením a přímým udělením koncese na veřejnou službu tím, že dojde k podstatnému zvýšení horních hranic.

·    Zavedení předpisů na ochranu uživatelů, zaměstnanců a životního prostředí, které tak usnadní zavedení těchto kvalitativních, sociálních a environmentálních kritérií v nabídkových řízeních, do vnitrostátních plánů udržitelné dopravy v rámci sociálních a environmentálních aspektů.

·    Posílení ochrany zaměstnanců prostřednictvím širokých možností převodu zaměstnanců do nového koncesionářského podniku poskytujícího veřejné služby; posílení sociálního dialogu v rámci struktur; vyjasnění sociálních práv obsluhy vlaků, zejména prostřednictvím certifikace těchto pracovníků; žádost, aby členské státy zavedly solidární sociální odpovědnost uchazeče a jeho subdodavatelů, aby nedocházelo k sociálnímu dumpingu.

·    Nezbytná reciprocita mezi členskými státy při otevírání trhů.

·    Značně prodloužené přechodné období pro provádění v členských státech (až do roku 2029), aby ti, kdo v Unii rozhodují o politice, měli dostatečný časový odstup a možnost provést analýzu, než bude liberalizace dále pokračovat.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Některé studie a dotazníky ukazují, že v členských státech, které otevřely své trhy pro vnitrostátní přepravu cestujících, jako je Švédsko a Spojené království, se železniční trh rozrostl, a to včetně spokojenějších cestujících a zaměstnanců železnic.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru zřizuje jednotný evropský železniční prostor se společnými pravidly, která se týkají správy a řízení železničních podniků a provozovatelů infrastruktury, financování a zpoplatnění infrastruktury, podmínek přístupu k železniční infrastruktuře a službám a regulačního dohledu nad železničním trhem. Se všemi těmito zavedenými prvky je nyní možné dokončit otevírání železničního trhu Unie a reformovat správu a řízení provozovatelů infrastruktury v zájmu zajištění rovného přístupu k infrastruktuře.

(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru zřizuje jednotný evropský železniční prostor se společnými pravidly, která se týkají správy a řízení železničních podniků a provozovatelů infrastruktury, financování a zpoplatnění infrastruktury, podmínek přístupu k železniční infrastruktuře a službám a regulačního dohledu nad železničním trhem. Se všemi těmito zavedenými prvky je nyní možné dokončit otevírání železničního trhu Unie a reformovat správu a řízení provozovatelů infrastruktury v zájmu zajištění rovného přístupu k infrastruktuře, aby se po celé Evropě zlepšila kvalita železničních služeb při zachování sociálních standardů a pracovních podmínek.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Za organizaci svých pracovních trhů pro zaměstnance drah nesou odpovědnost členské státy. Měly by nicméně zajistit, aby způsob organizace jejich pracovního trhu nevedl ke snižování kvality služeb. Právní předpisy Unie již nyní poskytují jasný rámec pro ochranu zaměstnanců drah.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Lepší koordinaci mezi provozovateli infrastruktury a železničními podniky by mělo zajistit zřízení koordinačního výboru, aby bylo dosaženo účinné správy a využívání infrastruktury.

vypouští se

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění nepřináší pro konečnou verzi tohoto textu žádnou přidanou hodnotu. Pouze připomíná „prověrkovou doložku“ z přepracované směrnice, která vedla k tomuto návrhu Komise.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Přeshraniční otázky by měly být mezi provozovateli infrastruktury různých členských států účinně řešeny zřízením evropské sítě provozovatelů infrastruktury.

(7) Je třeba zlepšit a podpořit přeshraniční spolupráci mezi provozovateli infrastruktury. Přeshraniční otázky by měly být mezi provozovateli infrastruktury různých členských států účinně řešeny zřízením evropské sítě provozovatelů infrastruktury.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Vertikálně integrované podniky nemohou nikdy dosáhnout nezbytné nezávislosti ve vztazích mezi provozovatelem infrastruktury a železničním podnikem. Struktura tak může vést ke křížovému subvencování, které brání vzniku rovných podmínek a je příčinou narušování hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) V procesu otevírání trhu pro domácí přepravu cestujících po železnici by mělo být řádně zváženo zlepšení bezpečnosti na železnici, zejména pokud jde o reformu stávajících integrovaných struktur, aby nevznikaly další administrativní překážky ohrožující zachování a zlepšení bezpečnosti.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Sítě jsou velmi různorodé co do velikosti a hustoty, organizačních struktur vnitrostátních, místních a regionálních orgánů a jejich zkušeností získaných při otevírání trhu, a proto musí být každému členskému státu poskytnut dostatek flexibility při organizaci sítě takovým způsobem, aby bylo možné dosáhnout optimálního poměru služeb s otevřeným přístupem a služeb prováděných na základě smluv o veřejných službách, a všem cestujícím tak byly zajištěny služby vysoké kvality.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Udělení práva přístupu k železniční infrastruktuře ve všech členských státech železničním podnikům Unie pro účely provozování vnitrostátní osobní dopravy může mít dopad na organizaci a financování železniční osobní dopravy poskytované v rámci smlouvy o veřejných službách. Členské státy by měly mít možnost toto právo přístupu omezit v případě, že by ohrožovalo hospodářskou vyváženost uvedených smluv o veřejných službách a že příslušný regulační subjekt udělil povolení.

(14) Udělení práva přístupu k železniční infrastruktuře ve všech členských státech železničním podnikům Unie pro účely provozování vnitrostátní osobní dopravy může mít dopad na organizaci a financování železniční osobní dopravy poskytované v rámci smlouvy o veřejných službách. Členské státy by měly mít možnost toto právo přístupu omezit v případě, že by ohrožovalo kvalitu služeb a jejich dostupnost i ve vzdálených oblastech a hospodářskou vyváženost uvedených smluv o veřejných službách a že příslušný regulační subjekt udělil povolení.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Kontrolní orgány musí zohlednit dopady na síť, zachování spojení, přesnost, dosažitelnost, cenovou dostupnost a přístupnost služeb poskytovaných v rámci smlouvy o veřejných službách, aby určily, zda by kvalita služeb poskytovaných v rámci smlouvy o veřejných službách mohla být ohrožena volně poskytovanými službami ve stejném rámci.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) V zájmu zvýšení přitažlivosti železniční dopravy pro cestující by členské státy měly být schopny uložit železničním podnikům, které provozují vnitrostátní osobní dopravu, aby se účastnily společného informačního a integrovaného systému prodeje přepravních dokladů pro poskytování přepravních dokladů, přímých přepravních dokladů a rezervací.případě zavedení tohoto systému by se mělo zajistit, aby nenarušoval trh ani nediskriminoval mezi železničními podniky.

(19) V zájmu zvýšení přitažlivosti železniční dopravy pro cestující by členské státy měly železničním podnikům, které provozují vnitrostátní a mezinárodní osobní dopravu, uložit, aby se účastnily společného informačního systému a systému prodeje přímých přepravních dokladů pro poskytování přepravních dokladů, přímých přepravních dokladů a rezervací včetně všech sociálních požadavků. Prodej jízdenek by neměl vytvářet překážky pro osoby se zdravotním postižením, starší osoby, rodiny nebo osoby, které potřebují zvláštní podporu.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) S ohledem na nutnost dokončit jednotný evropský železniční prostor a na konkurenci v tomto odvětví Komise aktivně podporuje a povzbuzuje sociální dialog na úrovni Unie s cílem zajistit, aby byli zaměstnanci železničních podniků dlouhodobě lépe chráněni před nežádoucími dopady otevření trhu a aby se v tomto odvětví nezhoršily pracovní podmínky, a společně reagovat na výzvy spojené s prováděním čtvrtého železničního balíčku. Zvláštní pozornost vyžaduje v této souvislosti dopad psychologického a společenského stresu, jehož příčiny se u dotčených pracovníků mění. Za tímto účelem by měly být stanoveny určité podmínky, za jakých bude otevírání těchto trhů probíhat, včetně toho, že členské státy budou využívat kolektivních smluv, které na jejich území platí.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b) Komise ručí za to, že členské státy úplně a řádně provedou ustanovení směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě1.

 

__________________

 

1 Úř. věst. L 195, 27.7.2005, s. 15.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19c) Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury by měli v rámci své kultury bezpečnosti nastolit politiku „spravedlivého posuzování“, aby byli zaměstnanci aktivně podporováni v ohlašování havárií, nehod a případů, kdy k nim téměř došlo, aniž by za to byli postihováni či diskriminováni. Tato politika umožní, aby se železniční průmysl poučil z havárií, nehod a případů, kdy k nim téměř došlo, a zlepšil tak bezpečnost na železnici pro pracovníky a cestující.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19d) Z hlediska bezpečnosti železnic a spravedlivé hospodářské soutěže je pro strojvedoucí nutné dodržování doby práce, řízení a odpočinku. Na otevřeném evropském železničním trhu se stále větším přeshraničním provozem musí být doba řízení a doba odpočinku kontrolována a prosazována. Úkolem vnitrostátních bezpečnostních orgánů by měla být kontrola a prosazování těchto pravidel. Komise by měla navrhnout předpisy a pravidelné povinné kontroly. Toto je však možné pouze s palubním elektronickým zařízením, které zaznamenává dobu řízení a dobu odpočinku strojvedoucích.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19e) V souvislosti s rozvojem jednotného evropského železničního prostoru a s otevíráním trhu železniční dopravy by členské státy měly využívat kolektivní smlouvy uzavřené mezi sociálními partnery, aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo a již platné kolektivní smlouvy, aby nedocházelo k sociálnímu dumpingu a k nekalé hospodářské soutěži.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19f) Zaměstnanci působící jako doprovod vlaků jsou profesní skupinou v železniční dopravě, která vykonává úkoly v oblasti bezpečnosti. Tradičně vykonávají obvykle provozní bezpečnostní úkoly v rámci železničního systému a zodpovídají za pohodlí a bezpečnost cestujících ve vlacích. Certifikace podobná jako u strojvedoucích je užitečná, aby byla zaručena vysoká úroveň kvalifikace a schopností, s cílem uznávat význam těchto profesních skupin pro bezpečnost železničního provozu, ale i usnadnit mobilitu pracovníků.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19g) Komise by měla posoudit, jaký bude dopad této směrnice na vývoj na trhu práce ve vztahu k železničním zaměstnancům, a případně navrhnout nová legislativní opatření pro certifikaci zaměstnanců působících jako doprovod vlaku.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19h) Vnitrostátní regulační subjekt by měl schválit podmínky převodu zaměstnanců nebo požádat o jejich změnu. Může k tomu patřit i to, aby zaměstnanci, kteří mají být převedeni, měli možnost uplatnit právo na odmítnutí. Při přijímání rozhodnutí by se regulační subjekt měl zaměřit na to, aby nedošlo k předání citlivých informací provozovatelem infrastruktury jinému subjektu integrovaného podniku.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. a

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 3 – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) „provozovatelem infrastruktury“ každý subjekt nebo podnik, který zajišťuje rozvoj, provoz a údržbu železniční infrastruktury na síti; rozvoj zahrnuje plánování sítě, finanční a investiční plánování, jakož i výstavbu a modernizaci infrastruktury; provoz infrastruktury zahrnuje všechny prvky postupu přidělování trasy vlaku, včetně definice a posouzení dostupnosti a přidělení jednotlivých tras, řízení provozu a zpoplatnění infrastruktury, včetně stanovení a výběru poplatků; údržba zahrnuje obnovu infrastruktury a jiné činnosti správy aktiv“;

2) „provozovatelem infrastruktury“ každý subjekt nebo podnik, který zajišťuje především rozvoj, provoz a údržbu železniční infrastruktury na síti; rozvoj zahrnuje plánování sítě, finanční a investiční plánování, jakož i výstavbu a modernizaci infrastruktury; provoz infrastruktury zahrnuje všechny prvky postupu přidělování trasy vlaku, včetně definice a posouzení dostupnosti a přidělení jednotlivých tras, řízení provozu a zpoplatnění infrastruktury, včetně stanovení a výběru poplatků; údržba zahrnuje obnovu infrastruktury a jiné činnosti správy aktiv;

Odůvodnění

Nové znění definice „provozovatele infrastruktury“ vyjasňuje povinnosti provozovatele, například tím, že je ze stávající definice odstraněn termín „zejména“. To by vedlo k tomu, že nový seznam povinností provozovatele se stane uzavřeným seznamem.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 3 – bod 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) bod 5 se zrušuje;

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštění bodu, který se týká definice mezinárodní dopravy, je problematické pro členské státy, které mají vnější železniční hranice se třetí zemí. Existuje riziko, že by vznikla právní mezera.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 6 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V článku 6 se zrušuje odstavec 2.

vypouští se

Odůvodnění

Zrušení ustanovení umožňujícího organizaci řídicích služeb a dopravních služeb v rámci jednoho podniku – navzdory tomu, že jsou pro účetní účely odděleny – je nepřiměřené. Zrušení tohoto ustanovení by mělo dalekosáhlé nepříznivé účinky (administrativní, finanční, právní a sociální) pro mnoho železničních podniků, které účinně a účelně působí na evropském trhu.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby provozovatel infrastruktury vykonával všechny funkce uvedené v čl. 3 odst. 2 a aby byl nezávislý na jakémkoli železničním podniku.

Členské státy si mohou zvolit jakékoli prostředky, kterými zajistí, aby provozovatel infrastruktury vykonával všechny funkce uvedené v čl. 3 odst. 2 a aby byl nezávislý na jakémkoli železničním podniku.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S cílem zaručit nezávislost provozovatele infrastruktury členské státy zajistí, aby provozovatelé infrastruktury byli organizováni v subjektu, který je právně odlišný od jakéhokoli železničního podniku.

S cílem zaručit nezávislost provozovatele infrastruktury členské státy zajistí, aby provozovatelé infrastruktury byli organizováni v subjektu, který je právně odlišný od jakéhokoli železničního podniku v mezích nezbytných k tomu, aby nedocházelo k byrokracii mezi subjekty, a aby byly usnadněny investice do sítě, s cílem zajistit kvalitní poskytování služeb, aniž by se zvýšily provozní náklady.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3 – bod 2

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy rovněž zajistí, aby téže právnické nebo fyzické osobě či osobám nebylo povoleno:

2. Členské státy rovněž zajistí, aby téže právnické nebo fyzické osobě či osobám nebylo přímo či nepřímo povoleno:

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) jmenovat členy dozorčí rady, správní rady nebo subjektů právně zastupujících provozovatele infrastruktury a zároveň přímo nebo nepřímo vykonávat kontrolu nad železničním podnikem, držet v něm jakýkoli finanční podíl nebo ve vztahu k němu vykonávat jakékoli právo;

b) jmenovat generálního ředitele, členy dozorčí rady, správní rady, představenstva nebo subjektů právně zastupujících provozovatele infrastruktury a zároveň přímo nebo nepřímo vykonávat kontrolu nad železničním podnikem, držet v něm jakýkoli finanční podíl nebo ve vztahu k němu vykonávat jakékoli právo;

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Nedojde-li ke střetu zájmů a je-li zaručena důvěrnost obchodně citlivých informací, může provozovatel infrastruktury uzavřít subdodavatelskou smlouvu na konkrétní práce v oblasti rozvoje, obnovy a údržby, nad nimiž si podrží rozhodovací pravomoc, se železničním podnikem nebo jakýmkoli jiným subjektem jednajícím pod dohledem provozovatele infrastruktury.

4. Nedojde-li ke střetu zájmů a je-li zaručena důvěrnost obchodně citlivých informací, může provozovatel infrastruktury uzavřít subdodavatelskou smlouvu na konkrétní práce v oblasti rozvoje, obnovy a údržby, nad nimiž si podrží rozhodovací pravomoc, se železničním podnikem nebo jakýmkoli jiným subjektem jednajícím pod dohledem provozovatele infrastruktury. Tyto subdodavatelské smlouvy dodržují pravidla nabídkových řízení a případně i veřejných zakázek. Za činnosti podle subdodavatelských smluv odpovídá provozovatel infrastruktury.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud v den vstupu této směrnice v platnost náleží provozovatel infrastruktury k vertikálně integrovanému podniku, mohou členské státy rozhodnout neuplatnit odstavce 2 až 4 tohoto článku. V takovém případě dotčený členský stát zajistí, aby provozovatel infrastruktury vykonával všechny funkce uvedené v čl. 3 odst. 2 a byl v oblasti organizace a rozhodování účinným způsobem nezávislý na jakémkoli železničním podniku v souladu s požadavky stanovenými v článcích 7a až 7c.“

5. Pokud náleží provozovatel infrastruktury k vertikálně integrovanému podniku, mohou členské státy rozhodnout neuplatnit odstavce 2 až 4 tohoto článku. V takovém případě dotčený členský stát zajistí, aby provozovatel infrastruktury vykonával všechny funkce uvedené v čl. 3 odst. 2 a byl v oblasti organizace a rozhodování účinným způsobem nezávislý na jakémkoli železničním podniku v souladu s požadavky stanovenými v článcích 7a až 7c.“

Odůvodnění

Členské státy by i v budoucnu měly mít možnost vybrat si mezi oddělením provozovatele infrastruktury od železničních podniků a integrovanou strukturou.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 b – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Provozovatel infrastruktury má vlastní zaměstnance a je umístěn v prostorách, které jsou odděleny od jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku. Přístup k informačním systémům je chráněn, aby byla zajištěna nezávislost provozovatele infrastruktury. Interní pravidla nebo zaměstnanecké smlouvy jasně omezují kontakty s jinými právními subjekty v rámci vertikálně integrovaného podniku na oficiální sdělení související s výkonem funkcí provozovatele infrastruktury, které jsou rovněž vykonávány ve vztahu k jiným železničním podnikům mimo vertikálně integrovaný podnik. Převody zaměstnanců s výjimkou převodů uvedených v písmeně c) mezi provozovatelem infrastruktury a jinými právními subjekty v rámci vertikálně integrovaného podniku jsou možné pouze tehdy, je-li možné zajistit, že mezi nimi nedojde k předání důvěrných informací.

5. Provozovatel infrastruktury má vlastní zaměstnance a je umístěn v prostorách, které jsou odděleny od jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku. Přístup k informačním systémům je chráněn, aby byla zajištěna nezávislost provozovatele infrastruktury. Převody zaměstnanců s výjimkou převodů uvedených v odstavci 4 mezi provozovatelem infrastruktury a jinými právními subjekty v rámci vertikálně integrovaného podniku jsou možné pouze tehdy, je-li možné zajistit, že mezi nimi nedojde k předání důvěrných informací.

 

Provozovatel infrastruktury může spolupracovat s dalšími subjekty vertikálně integrovaného podniku na rozvíjení informačních systémů pod podmínkou, že je zajištěna odpovídající ochrana důvěrných informací v držení provozovatele infrastruktury.

 

Regulační orgán schválí podmínky pro provádění prvního a druhého pododstavce tohoto odstavce nebo požádá o jejich změnu s cílem zajistit nezávislost provozovatele infrastruktury. Regulační subjekt může integrovaný podnik požádat o poskytnutí jakýchkoli informací, které mohou být nezbytné.

Odůvodnění

Návrh Komise je příliš normativní. Regulační subjekt by měl zajistit, aby – co se týče prostor, systémů informačních technologií a zaměstnanců na jiné úrovni, než je nejvyšší vedení – podmínky zajistily provozovateli infrastruktury nezávislost. Tato opatření mohou být v jednotlivých členských státech odlišná.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 d – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby provozovatelé infrastruktury ustavili a organizovali pro každou síť koordinační výbor. Členství v tomto výboru je otevřené alespoň provozovatelům infrastruktury, známým žadatelům ve smyslu čl. 8 odst. 3 a na žádost i potenciálním žadatelům, jejich zastupujícím organizacím, zástupcům uživatelů železniční nákladní a osobní dopravy a případně regionálním a místním orgánům. Zástupci členského státu a dotčený regulační subjekt jsou zváni na schůzky koordinačního výboru jako pozorovatelé.

1. Členské státy zajistí, aby provozovatelé infrastruktury ustavili a organizovali pro každou síť koordinační výbor. Členství v tomto výboru je otevřené alespoň provozovatelům infrastruktury, známým žadatelům ve smyslu čl. 8 odst. 3 a na žádost i potenciálním žadatelům, jejich zastupujícím organizacím, včetně zástupců jejich zaměstnanců, zástupcům uživatelů železniční nákladní a osobní dopravy, zaměstnancům odvětví železniční dopravy a případně regionálním a místním orgánům a dalším potenciálním zúčastněným stranám. Zástupci členského státu a dotčený regulační subjekt jsou zváni na schůzky koordinačního výboru jako pozorovatelé.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 e – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Síť se podílí na sledování trhu podle článku 15 a hodnotí účinnost provozovatelů infrastruktury na základě společných ukazatelů a kritérií kvality, jako je spolehlivost, kapacita, dostupnost, přesnost a bezpečnost jejich sítí, kvalita a využívání aktiv, údržba, obnova, modernizace, investice a efektivita finančních prostředků.

2. Síť se podílí na sledování trhu podle článku 15 a hodnotí účinnost provozovatelů infrastruktury na základě společných ukazatelů a kritérií kvality, jako je spolehlivost, kapacita, dostupnost, přístupnost, přesnost a bezpečnost jejich sítí, kvalita a využívání aktiv, údržba, obnova, modernizace, přeshraniční spolupráce s cílem překonávat překážky, investice a efektivita finančních prostředků.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6 – písm. a a (nové)

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) Vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„1a. Členské státy mohou omezit právo na vytváření nových nebo pozměněných služeb osobní dopravy v rámci smluv o veřejných službách, pokud nové nebo pozměněné smlouvy o veřejných službách ohrožují hospodářskou vyváženost stávajících služeb poskytovaných železničními podniky, kterým byl udělen přístup k železniční infrastruktuře v souladu s čl. 10 odst. 2.“;

Odůvodnění

Členské státy mohou omezit právo na vznik nové nebo upravené smlouvy o veřejných službách, pokud regulační orgán prokáže možný hospodářský dopad takové smlouvy na služby poskytované provozovatelem za podmínek otevřeného přístupu.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6 – písm. b

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S cílem stanovit, zda by hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách byla ohrožena, provede příslušný regulační subjekt nebo subjekty uvedené v článku 55 objektivní hospodářskou analýzu a své rozhodnutí založí na předem stanovených kritériích. Toto stanovení provede na žádost kteréhokoli z těchto subjektů, předloženou do jednoho měsíce od oznámení o úmyslu provozovat osobní dopravu podle čl. 38 odst. 4:

S cílem stanovit, zda by hospodářská vyváženost, dostupnost a kvalita smlouvy o veřejných službách byla ohrožena, provede příslušný regulační subjekt nebo subjekty uvedené v článku 55 objektivní hospodářskou, sociální a environmentální analýzu, včetně analýzy situace a podmínek v oblasti zaměstnanosti, a své rozhodnutí založí na předem stanovených kritériích.

 

Při posuzování, zda by hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách byla ohrožena, se zohlední předem určená kritéria, k nimž patří dopad na rentabilitu všech služeb zahrnutých do těchto smluv o veřejných službách, včetně dopadů na čisté náklady nesené příslušným orgánem veřejné správy, který smlouvu uzavřel, poptávka cestujících, stanovení cen jízdného, systémy prodeje přepravních dokladů, umístění a počet zastávek a načasování a četnost nově navrhované služby, jež stanoví regulační subjekt uvedený v článku 55 v souladu s prováděcími opatřeními uvedenými v odstavci 4 tohoto článku. Z posouzení by mělo vyplývat, zda by byla ovlivněna životaschopnost služeb provozovaných v rámci smlouvy o veřejných službách. Vyváženost se považuje za ohroženou, lze-li prokázat, že by byla ohrožena ekonomická proveditelnost provozu těchto veřejných služeb v přijatelné kvalitě.

 

Na základě tohoto posouzení a rozhodnutí příslušného regulačního subjektu by členské státy měly mít možnost povolit, upravit nebo zamítnout právo na přístup k požadované osobní dopravě, a to v souladu s výsledky hospodářské analýzy, s právem Unie a se zásadami rovnosti a nepřípustnosti diskriminace. Toto stanovení provede regulační subjekt nebo subjekty na žádost kteréhokoli z těchto subjektů, předloženou do jednoho měsíce od oznámení o úmyslu provozovat osobní dopravu podle čl. 38 odst. 4:

Odůvodnění

Kritéria, podle nichž je určována hospodářská vyváženost, musí být rozvedena podrobněji. Text vychází z bodu odůvodnění 21 směrnice 2012/34/EU a výkladových pokynů Komise z roku 2010.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 13 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1371/2007 a směrnice 2010/40/EU, mohou členské státy uložit železničním podnikům, které provozují vnitrostátní osobní dopravu, aby se účastnily společného informačního a integrovaného systému prodeje přepravních dokladů pro poskytování přepravních dokladů, přímých přepravních dokladů a rezervací, nebo aby se rozhodly ke zřízení tohoto systému udělit pravomoc příslušným orgánům. V případě zavedení tohoto systému členské státy zajistí, aby nenarušoval trh nebo nediskriminoval mezi železničními podniky a aby byl spravován veřejným nebo soukromým právním subjektem nebo sdružením všech železničních podniků, které provozují osobní dopravu.

1. Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1371/2007 a směrnice 2010/40/EU, uloží členské státy železničním podnikům, které provozují vnitrostátní osobní dopravu, aby se účastnily společného informačního a integrovaného systému prodeje přepravních dokladů pro poskytování přepravních dokladů, přímých přepravních dokladů a rezervací, nebo aby se rozhodly ke zřízení tohoto systému udělit pravomoc příslušným orgánům. V případě zavedení tohoto systému členské státy zajistí, aby nenarušoval trh nebo nediskriminoval mezi železničními podniky a aby byl spravován veřejným nebo soukromým právním subjektem nebo sdružením všech železničních podniků, které provozují osobní dopravu.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7 a (nový)

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 15 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. V článku 15 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Komise vypracuje nezbytná opatření pro sledování technických, hospodářských a pracovních podmínek a rozvoje trhu v oblasti železniční dopravy Unie.“

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7 b (nový)

Směrnice 2012/34/EU

Článek 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b. Článek 19 se mění takto:

 

a) písmeno d) se nahrazuje tímto:

 

d) „nebyly odsouzeny za závažné nebo opakované neplnění sociálních nebo pracovněprávních povinností, včetně povinností plynoucích z právních předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a kolektivních smluv a povinností plynoucích z celních předpisů, v případě společnosti žádající o povolení provozovat přeshraniční nákladní dopravu podléhající celním režimům.“;

 

b) doplňuje se nový bod, který zní:

 

e) „zavázaly se uplatňovat kolektivní smlouvy, jež jsou obecně platné nebo obvyklé v konkrétním odvětví v souladu s běžnou praxí v členských státech, v nichž má podnik v úmyslu působit.“

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 38 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. „Pokud má žadatel v úmyslu požadovat kapacitu infrastruktury s cílem provozovat osobní dopravu, informuje provozovatele infrastruktury a dotčené regulační subjekty nejméně 18 měsíců před vstupem jízdního řádu sítě, k němuž se žádost o kapacitu vztahuje, v platnost. Aby mohly dotčené regulační subjekty posoudit potenciální hospodářský dopad na stávající smlouvy o veřejných službách, zajistí regulační subjekty, aby veškeré příslušné orgány, které uzavřely smlouvu o osobní dopravě na trase vymezené ve smlouvě o veřejných službách, veškeré jiné dotčené příslušné orgány, které mají oprávnění omezit přístup podle článku 11, a veškeré železniční podniky plnící smlouvu o veřejných službách na trase uvedené osobní dopravy byly informovány bez zbytečného odkladu a nejpozději do pěti dnů.“

4. „Pokud má žadatel v úmyslu požadovat kapacitu infrastruktury s cílem provozovat osobní dopravu, informuje provozovatele infrastruktury a dotčené regulační subjekty nejméně 18 měsíců před vstupem jízdního řádu sítě, k němuž se žádost o kapacitu vztahuje, v platnost. Aby mohly dotčené regulační subjekty posoudit potenciální hospodářský, sociální a environmentální dopad na stávající smlouvy o veřejných službách, zajistí regulační subjekty, aby veškeré příslušné orgány, které uzavřely smlouvu o osobní dopravě na trase vymezené ve smlouvě o veřejných službách, veškeré jiné dotčené příslušné orgány, které mají oprávnění omezit přístup podle článku 11, a veškeré železniční podniky plnící smlouvu o veřejných službách na trase uvedené osobní dopravy byly informovány bez zbytečného odkladu a nejpozději do pěti dnů.“

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 63 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise do 31. prosince 2024 zhodnotí dopad této směrnice na odvětví železniční dopravy a předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o jejím provádění.

Komise do 31. prosince 2024 zhodnotí dopad této směrnice na odvětví železniční dopravy a předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o jejím provádění. V tomto hodnocení zohlední stanoviska vyjádřená sociálními partnery v rámci příslušného výboru Unie pro sociální dialog.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 63 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise do roku 2020 rovněž prošetří, zda organizace vnitrostátního trhu práce nebrání dalšímu otevírání a integraci trhu a kvalitě služeb poskytovaných zákazníkům. V případě potřeby Komise navrhne nová legislativní opatření, kterými zajistí rovné podmínky pro všechny železniční podniky.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 63 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový)

 

Stávající znění

Pozměňovací návrh

 

Komise nejpozději do ...* posoudí dopady této směrnice na rozvoj trhu práce pro zaměstnance železnic. Komise by měla případně navrhnout legislativní opatření pro certifikaci zaměstnanců působících jako doprovod vlaků.

 

_________________

 

* OJ: Vložte prosím datum: 18 měsíců od vstupu této směrnice v platnost.“

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Komise provede roční shrnutí těchto sdělení a předá je ve všech pracovních jazycích Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

1. Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Tato směrnice se konsoliduje se směrnicí, kterou tato směrnice mění, do tří měsíců od jejího vstupu v platnost.

POSTUP

Název

Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury

Referenční údaje

COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

7.2.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Frédéric Daerden

25.3.2013

Projednání ve výboru

18.9.2013

17.10.2013

14.11.2013

 

Datum přijetí

18.11.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

7

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berčs, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Nicole Sinclaire, Gabriele Stauner, Ruža Tomašić, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Marita Ulvskog

STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (28. 10. 2013)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury
(COM(2013)0029 – C7‑0025/2013 – 2013/0029(COD))

Navrhovatel: Joachim Zeller

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel vítá návrhy Komise na zlepšení kvality a efektivnosti železniční dopravy v Evropě snížením administrativní zátěže a zjednodušením přístupu na trh, čímž chce přispět k vytvoření vnitřního železničního trhu. V rámci rozsáhlých konzultací dotčené subjekty v regionech, jako regionální sdružení dopravních podniků, mnohokrát kriticky upozornily, že časté podstatné změny ani přepracovávání právních aktů nepřispívá ke stabilnímu a předvídatelnému právnímu rámci.

Komise ve svém návrhu na oddělení infrastruktury a přepravy nezohledňuje zvláštní situaci značného počtu malých a středních železničních infrastruktur (např. místní dráhy, historické dráhy, úzkokolejky, přístavní a důlní dráhy), které jsou většinou integrovanými podniky, pro fungování evropského železničního trhu však nemají strategický význam. Pouhé přísné institucionální oddělení by u těchto podniků, které většinou zaměstnávají méně než 50 pracovníků, bylo kvůli nezbytnému zdvojení organizace lidských zdrojů spojeno se značnou dodatečnou organizační a provozní zátěží. Existence regionálních železničních infrastruktur by byla vzhledem k jejich většinou složité ekonomické situaci ohrožena.

Navrhovatel vítá posílené pravomoci provozovatelů infrastruktur, jakož i zřízení koordinačního výboru k dohledu nad činností těchto provozovatelů s takovými pravomocemi. Současně je nezbytné zajistit, aby byly místní orgány zapojovány systematicky, nikoli pouze „případně“. V důsledku tohoto posílení musí být u provozovatele infrastruktury jmenována kompetentní kontaktní osoba pro vztahy s místními a regionálními orgány.

Navrhovatel také podporuje návrh Komise na spolupráci provozovatelů infrastruktury v rámci evropské sítě pro účely provedení transevropské dopravní sítě, jež je pro vyřešení problémů v oblasti přeshraničních dopravních služeb nezbytná.

Navrhovatel také podporuje větší pravomoci regulačních subjektů. Pro vypracování žádosti o přezkum posouzení, jež konstatuje, že byla ohrožena hospodářská vyváženost služby, však místní a regionální orgány potřebují přiměřenou lhůtu.

Navrhovatel vítá návrh, aby příjmy provozovatelů infrastruktur byly použity výlučně k financování jejich podnikatelské činnosti. Existuje-li stále možnost provádět platby dividend, měl by být jejich rozsah upraven. Platby dividend, které odpovídají převodu zisku, by měly být nepřípustné. Je nepřiměřené, aby podezření na porušení právních předpisů ihned vedlo k uložení sankcí a omezení práv přístupu na trhu. Okamžité vyloučení na základě podezření by podnik trestalo preventivně a v důsledku vedlo k narušení hospodářské soutěže. I zákaz výměny vedoucích pracovníků mezi provozovateli infrastruktur a dopravními podniky v rámci spojených podniků nepřiměřeně omezuje podniky a jejich zaměstnance. Zákaz je navíc také nepraktický, neboť v jeho důsledku docházelo k nemalé ztrátě know-how a dlouholetých pracovních zkušeností.

Regiony se často zmiňují o problémech s koordinací systémů prodeje přepravních dokladů mezi železničními podniky a příslušnými místními orgány, především pak ve stanicích, které provozují zavedené železniční podniky. Harmonizovaný systém prodeje přepravních dokladů na konkurenčním trhu přispívá k otevírání trhu. Povinnost zapojit se do vnitrostátního informačního systému může zvýšit přitažlivost veřejné dopravy. Místní a regionální orgány musí být do tohoto systému zapojeny.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Udělení práva přístupu k železniční infrastruktuře ve všech členských státech železničním podnikům Unie pro účely provozování vnitrostátní osobní dopravy může mít dopad na organizaci a financování železniční osobní dopravy poskytované v rámci smlouvy o veřejných službách. Členské státy by měly mít možnost toto právo přístupu omezit v případě, že by ohrožovalo hospodářskou vyváženost uvedených smluv o veřejných službách a že příslušný regulační subjekt udělil povolení.

(14) Udělení práva přístupu k železniční infrastruktuře ve všech členských státech železničním podnikům Unie pro účely provozování vnitrostátní osobní dopravy může mít dopad na organizaci a financování železniční osobní dopravy poskytované v rámci smlouvy o veřejných službách. Členské státy by měly mít možnost toto právo přístupu omezit v případě, že by ohrožovalo hospodářskou vyváženost uvedených smluv o veřejných službách nebo kvalitu jimi poskytovaných služeb a že příslušný regulační subjekt udělil povolení.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Při posuzování skutečnosti, zda je kvalita služeb poskytovaných v rámci smlouvy o veřejných službách ovlivněna službou poskytovanou v rámci stejné sítě za podmínek volného přístupu, by regulační subjekty měly zohlednit zejména síťové účinky, zachování spojení a přesnost.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Článek 7 a články 7a až 7c se nevztahují na vertikálně integrované podniky, které realizují specifické investiční projekty podle čl. 32 odst. 3 této směrnice a jejichž příslušné služby přímo konkurují jiným druhům dopravy.

Odůvodnění

„Specifické investiční projekty“ mají dlouhodobou návratnost a měly by být vyňaty z oblasti působnosti článku 7 a článků 7a až 7c.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příjmy provozovatele infrastruktury nesmí být použity k financování jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku, ale pouze k financování podnikatelské činnosti provozovatele infrastruktury a k výplatě dividend konečnému vlastníku vertikálně integrované společnosti. Provozovatel infrastruktury nesmí poskytovat půjčky žádným jiným právním subjektům v rámci vertikálně integrovaného podniku a žádný jiný právní subjekt v rámci vertikálně integrovaného podniku nesmí poskytovat půjčky provozovateli infrastruktury. Veškeré služby nabízené provozovateli infrastruktury jinými právními subjekty mají smluvní základ a platí se za ně tržní ceny. Dluh provozovatele infrastruktury je jasně oddělen od dluhu jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku a tyto dluhy se obsluhují odděleně. Účetnictví provozovatele infrastruktury a jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku se vede způsobem, který zajišťuje splnění těchto ustanovení a umožňuje provozovateli infrastruktury a jiným právním subjektům v rámci vertikálně integrovaného podniku oddělené finanční toky.

3. Příjmy provozovatele infrastruktury nesmí být použity k financování jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku, ale pouze k financování podnikatelské činnosti provozovatele infrastruktury a k výplatě přiměřených dividend konečnému vlastníku vertikálně integrované společnosti. Převod zisku či výsledků hospodaření není v zásadě přípustný. Provozovatel infrastruktury nesmí poskytovat půjčky žádným jiným právním subjektům v rámci vertikálně integrovaného podniku a žádný jiný právní subjekt v rámci vertikálně integrovaného podniku nesmí poskytovat půjčky provozovateli infrastruktury. Veškeré služby nabízené provozovateli infrastruktury jinými právními subjekty mají smluvní základ a platí se za ně tržní ceny. Dluh provozovatele infrastruktury je jasně oddělen od dluhu jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku a tyto dluhy se obsluhují odděleně. Účetnictví provozovatele infrastruktury a jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku se vede způsobem, který zajišťuje splnění těchto ustanovení a umožňuje provozovateli infrastruktury a jiným právním subjektům v rámci vertikálně integrovaného podniku oddělené finanční toky.

Odůvodnění

V textu je třeba jednoznačněji vyjádřit zákaz převodu zisku. Existuje-li stále možnost provádět platby dividend, měl by být jejich rozsah upraven. Platby dividend, které odpovídají převodu zisku, by měly být nepřípustné.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 b – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Provozovatel infrastruktury má dozorčí radu složenou ze zástupců konečných vlastníků vertikálně integrovaného podniku.

3. Provozovatel infrastruktury má dozorčí radu složenou ze zástupců konečných vlastníků vertikálně integrovaného podniku a zástupců příslušných místních a regionálních orgánů, pokud již orgány nejsou v dozorčí radě zastoupeny.

Odůvodnění

Místní a regionální orgány patří mezi významné subjekty zapojené do železničního systému. Musí být proto začleněny do řídicích a dozorčích orgánů provozovatele infrastruktury, jenž má přirozené monopolní postavení. Orgány představují spojovací článek mezi provozovateli a koncovými uživateli, o jejichž potřebách mají dobrý přehled.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 b – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Provozovatel infrastruktury má vlastní zaměstnance a je umístěn v prostorách, které jsou odděleny od jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku. Přístup k informačním systémům je chráněn, aby byla zajištěna nezávislost provozovatele infrastruktury. Interní pravidla nebo zaměstnanecké smlouvy jasně omezují kontakty s jinými právními subjekty v rámci vertikálně integrovaného podniku na oficiální sdělení související s výkonem funkcí provozovatele infrastruktury, které jsou rovněž vykonávány ve vztahu k jiným železničním podnikům mimo vertikálně integrovaný podnik. Převody zaměstnanců s výjimkou převodů uvedených v písmeně c) mezi provozovatelem infrastruktury a jinými právními subjekty v rámci vertikálně integrovaného podniku jsou možné pouze tehdy, je-li možné zajistit, že mezi nimi nedojde k předání důvěrných informací.

5. Provozovatel infrastruktury má vlastní zaměstnance a je umístěn v prostorách, které jsou odděleny od jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku. Přístup k informačním systémům je chráněn, aby byla zajištěna nezávislost provozovatele infrastruktury. Interní pravidla nebo zaměstnanecké smlouvy jasně omezují kontakty s jinými právními subjekty v rámci vertikálně integrovaného podniku na oficiální sdělení související s výkonem funkcí provozovatele infrastruktury, které jsou rovněž vykonávány ve vztahu k jiným železničním podnikům mimo vertikálně integrovaný podnik. Převody zaměstnanců s výjimkou převodů uvedených v písmeně c) mezi provozovatelem infrastruktury a jinými právními subjekty v rámci vertikálně integrovaného podniku jsou možné. Dotčení zaměstnanci jsou však podle zvyklostí obchodního práva vázáni povinností zachovat obchodní tajemství z předchozího zaměstnání.

Odůvodnění

Omezení interní mobility zaměstnanců společností takového rozsahu vzbuzuje nepoměrné obavy, a to i z hlediska ústavního práva. Pro zamezení nežádoucímu předávání citlivých informací mezi dceřinými společnostmi postačuje karenční doba a informační bariéry. V opačném případě by docházelo k nemalé ztrátě know-how a pracovních zkušeností.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 b – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Členové dozorčích nebo správních rad a vedoucí pracovníci provozovatele infrastruktury nesmí v jiných právních subjektech v rámci vertikálně integrovaného podniku přímo nebo nepřímo držet žádný podíl ani od nich nesmí obdržet žádnou finanční výhodu. Složky jejich odměny založené na výsledcích nezávisejí na hospodářských výsledcích žádných jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku nebo právních subjektů, nad nimiž má kontrolu, ale výlučně na hospodářských výsledcích provozovatele infrastruktury.

7. Členové dozorčích nebo správních rad a vedoucí pracovníci provozovatele infrastruktury, stejně jako jeho zaměstnanci s přístupem k důvěrným informacím nesmí v jiných právních subjektech v rámci vertikálně integrovaného podniku přímo nebo nepřímo držet žádný podíl ani od nich nesmí obdržet žádnou finanční výhodu. Složky jejich odměny založené na výsledcích nezávisejí na hospodářských výsledcích žádných jiných právních subjektů v rámci vertikálně integrovaného podniku nebo právních subjektů, nad nimiž má kontrolu, ale výlučně na hospodářských výsledcích provozovatele infrastruktury.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 c – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise je oprávněna vyžádat si v přiměřené lhůtě od členského státu, v němž je vertikálně integrovaný podnik usazen, veškeré nezbytné informace. Komise konzultuje s dotčeným regulačním subjektem nebo subjekty a případně se sítí regulačních subjektů podle článku 57.

2. Komise je oprávněna vyžádat si v přiměřené lhůtě od členského státu, v němž je vertikálně integrovaný podnik usazen, veškeré nezbytné informace. Komise konzultuje s dotčeným regulačním subjektem nebo subjekty, příslušnými orgány a případně se sítí regulačních subjektů podle článku 57.

Odůvodnění

Podle zásady subsidiarity a s ohledem na vlastnosti železničního systému je zapotřebí zapojit orgány na místní úrovni.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 c – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou železničním podnikům, které jsou součástí vertikálně integrovaného podniku, k němuž náleží dotčený provozovatel infrastruktury, omezit práva přístupu stanovená v článku 10, jestliže Komise členským státům oznámí, že v souladu s odstavcem 1 nebyla učiněna žádná žádost, nebo do doby posouzení žádosti Komisí, nebo pokud v souladu s postupem podle čl. 62 odst. 2 rozhodne, že:

vypouští se

a) na žádosti Komise o informace v souladu s odstavcem 2 nebylo odpovídajícím způsobem odpovězeno, nebo

 

b) dotčený provozovatel infrastruktury nesplňuje požadavky stanovené v článcích 7a a 7b, nebo

 

c) požadavky stanovené v článcích 7a a 7b nejsou dostatečně prováděny, aby se pro všechny železniční podniky zajistily rovné podmínky a odstranilo narušení hospodářské soutěže v členském státě, v nichž je dotčený provozovatel infrastruktury usazen.

 

Odůvodnění

Pokud nebyla podána žádost o posouzení nezávislosti nebo Komise v případě takové žádosti ještě nerozhodla, neměly by být podle zvyklostí v právní praxi přijaty žádné sankce. Je nepřiměřené, aby postačovalo pouze podezření na porušení právních předpisů. V případě nedostatku informací postačují obvyklé nástroje řízení pro nesplnění povinnosti. Okamžité vyloučení na základě podezření by podnik trestalo preventivně a v důsledku vedlo k narušení hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 d – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby provozovatelé infrastruktury ustavili a organizovali pro každou síť koordinační výbor. Členství v tomto výboru je otevřené alespoň provozovatelům infrastruktury, známým žadatelům ve smyslu čl. 8 odst. 3 a na žádost i potenciálním žadatelům, jejich zastupujícím organizacím, zástupcům uživatelů železniční nákladní a osobní dopravy a případně regionálním a místním orgánům. Zástupci členského státu a dotčený regulační subjekt jsou zváni na schůzky koordinačního výboru jako pozorovatelé.

1. Členské státy zajistí, aby provozovatelé infrastruktury ustavili a organizovali pro každou síť koordinační výbor. Členství v tomto výboru je otevřené alespoň provozovatelům infrastruktury, známým žadatelům ve smyslu čl. 8 odst. 3 a na žádost i potenciálním žadatelům, jejich zastupujícím organizacím, zástupcům uživatelů železniční nákladní a osobní dopravy, zástupcům zaměstnanců odvětví železniční dopravy a příslušným regionálním a místním orgánům. Zástupci členského státu a dotčený regulační subjekt jsou zváni na schůzky koordinačního výboru jako pozorovatelé.

Odůvodnění

Regionální a místní orgány patří mezi důležité subjekty dopravní politiky a jako takové musí být do procesu zapojovány systematicky, nikoli pouze „případně“. Proto musí mít své zástupce v koordinačním výboru.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 d – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Koordinační výbor vypracuje jednací řád, který zahrnuje zejména pravidla o účasti na zasedáních a četnosti těchto zasedání, která se uskutečňují alespoň jednou za čtvrt roku. Provozovateli infrastruktury, členskému státu, dotčenému regulačnímu subjektu a Komisi se každoročně předkládá zpráva o jednáních koordinačního výrobu s uvedením příslušných stanovisek, která členové výboru zaujali.

3. Koordinační výbor vypracuje jednací řád, který zahrnuje zejména pravidla o účasti na zasedáních a četnosti těchto zasedání, která se uskutečňují alespoň jednou za čtvrt roku, a také pravidla o pravidelných konzultacích se zástupci uživatelů služeb nákladní a osobní přepravy, které se uskuteční alespoň jednou za rok. Provozovateli infrastruktury, členskému státu, dotčenému regulačnímu subjektu a Komisi se každoročně předkládá zpráva o jednáních koordinačního výrobu s uvedením příslušných stanovisek, která členové výboru zaujali.

 

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 d – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Provozovatel infrastruktury jmenuje ze svého středu zástupce odpovědného za vztahy s místními a regionálními orgány. Zástupce musí být schopen reagovat jménem provozovatele infrastruktury na dotazy místních či regionálních orgánů do pěti dnů.

Odůvodnění

Větší pravomoci provozovatelů infrastruktur musí být doprovázeny i větší odpovědností na mezinárodní úrovni prostřednictvím sítě provozovatelů infrastruktury, rovněž však na úrovni místní. Kontaktní osoba pro místní a regionální orgány je jakýmsi ústředním kontaktním místem a musí být tedy schopna rychle reagovat na dotazy těchto orgánů.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 e – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby se provozovatelé infrastruktury účastnili sítě pro rozvoj železniční infrastruktury Unie a spolupracovali v jejím rámci, zejména s cílem včas a účinně provést transevropskou dopravní síť, včetně koridorů hlavní sítě, koridorů pro železniční nákladní dopravu podle nařízení (EU) č. 913/2010 a prováděcího plánu evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) stanoveného v rozhodnutí 2012/88/EU.

1. Členské státy do dvou let od provedení této směrnice požadují, aby se provozovatelé infrastruktury účastnili sítě pro rozvoj železniční infrastruktury Unie a spolupracovali v jejím rámci, zejména s cílem včas a účinně provést transevropskou dopravní síť, včetně koridorů hlavní sítě, koridorů pro železniční nákladní dopravu podle nařízení (EU) č. 913/2010 a prováděcího plánu evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) stanoveného v rozhodnutí 2012/88/EU, a zajistit účinnou regionální přeshraniční spolupráci v oblasti železniční dopravy.

Odůvodnění

Síť evropských provozovatelů infrastruktury umožňuje řešit problémy v oblasti přeshraničních dopravních služeb na vhodné úrovni. Musí být zajištěna účast místních orgánů.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 7 e – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může přijmout opatření, která stanoví společné zásady a postupy sítě, zejména s cílem zajistit jednotnost hodnocení, jakož i postupy spolupráce v rámci sítě. Tato opatření se přijímají prostřednictvím prováděcího aktu v souladu s postupem podle čl. 62 odst. 3.

Komise může případně formulovat legislativní návrhy, jejichž cílem je zlepšit spolupráci mezi provozovateli infrastruktury, kteří jsou členy sítě.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6 – písm. a

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 11 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1. Vztahuje-li se jedna či více smluv o veřejných službách na stejnou nebo alternativní trasu, mohou členské státy omezit právo na přístup stanovené v čl. 10 odst. 2 v případě osobní dopravy na tratích mezi výchozí a cílovou stanicí, pokud by výkon tohoto práva ohrozil hospodářskou vyváženost dotčené smlouvy nebo smluv o veřejných službách.“;

„1. Vztahuje-li se jedna či více smluv o veřejných službách na stejnou nebo alternativní trasu, mohou členské státy omezit právo na přístup stanovené v čl. 10 odst. 2 v případě osobní dopravy na tratích mezi výchozí a cílovou stanicí, pokud by výkon tohoto práva ohrozil hospodářskou vyváženost dotčené smlouvy nebo smluv o veřejných službách nebo pokud by zhoršoval kvalitu poskytovaných služeb.“

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6 – písm. b

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„S cílem stanovit, zda by hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách byla ohrožena, provede příslušný regulační subjekt nebo subjekty uvedené v článku 55 objektivní hospodářskou analýzu a své rozhodnutí založí na předem stanovených kritériích. Toto stanovení provede na žádost kteréhokoli z těchto subjektů, předloženou do jednoho měsíce od oznámení o úmyslu provozovat osobní dopravu podle čl. 38 odst. 4:

„S cílem stanovit, zda by hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách byla ohrožena, provede příslušný regulační subjekt nebo subjekty uvedené v článku 55 objektivní hospodářskou analýzu a své rozhodnutí založí na předem stanovených kritériích, přičemž zohlední kumulovaný dopad služeb poskytovaných za podmínek otevřeného přístupu. Toto stanovení provede na žádost kteréhokoli z těchto subjektů, předloženou do dvou měsíců od oznámení o úmyslu provozovat osobní dopravu podle čl. 38 odst. 4:

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 13 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1371/2007 a směrnice 2010/40/EU, mohou členské státy uložit železničním podnikům, které provozují vnitrostátní osobní dopravu, aby se účastnily společného informačního a integrovaného systému prodeje přepravních dokladů pro poskytování přepravních dokladů, přímých přepravních dokladů a rezervací, nebo aby se rozhodly ke zřízení tohoto systému udělit pravomoc příslušným orgánům. V případě zavedení tohoto systému členské státy zajistí, aby nenarušoval trh nebo nediskriminoval mezi železničními podniky a aby byl spravován veřejným nebo soukromým právním subjektem nebo sdružením všech železničních podniků, které provozují osobní dopravu.

1. Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1371/2007 a směrnice 2010/40/EU, členské státy uloží železničním podnikům, které provozují vnitrostátní osobní dopravu, aby se účastnily společného informačního a integrovaného systému prodeje přepravních dokladů pro poskytování přepravních dokladů, přímých přepravních dokladů a rezervací, nebo aby se rozhodly ke zřízení tohoto systému udělit pravomoc příslušným orgánům. V případě zavedení tohoto systému členské státy zajistí, aby nenarušoval trh nebo nediskriminoval mezi železničními podniky a aby byl spravován veřejným nebo soukromým právním subjektem nebo sdružením všech železničních podniků, které provozují osobní dopravu. Členy tohoto právnického subjektu nebo sdružení jsou zástupci místních a regionálních orgánů, kteří se v plném rozsahu podílejí na procesu rozhodování.

Odůvodnění

Regiony se často zmiňují o problémech se systémy prodeje přepravních dokladů ve stanicích, které provozují zavedené železniční podniky. Jejich cílem je sladit tyto systémy na konkurenčním trhu. Povinnost zapojit se do vnitrostátního informačního systému může zvýšit přitažlivost veřejné dopravy. Místní orgány musí mít v této souvislosti zajištěnu účast v řídicích orgánech takového systému.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 38 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„4. Pokud má žadatel v úmyslu požadovat kapacitu infrastruktury s cílem provozovat osobní dopravu, informuje provozovatele infrastruktury a dotčené regulační subjekty nejméně 18 měsíců před vstupem jízdního řádu sítě, k němuž se žádost o kapacitu vztahuje, v platnost. Aby mohly dotčené regulační subjekty posoudit potenciální hospodářský dopad na stávající smlouvy o veřejných službách, zajistí regulační subjekty, aby veškeré příslušné orgány, které uzavřely smlouvu o osobní dopravě na trase vymezené ve smlouvě o veřejných službách, veškeré jiné dotčené příslušné orgány, které mají oprávnění omezit přístup podle článku 11, a veškeré železniční podniky plnící smlouvu o veřejných službách na trase uvedené osobní dopravy byly informovány bez zbytečného odkladu a nejpozději do pěti dnů.“

„4. Pokud má žadatel v úmyslu požadovat kapacitu infrastruktury s cílem provozovat osobní dopravu, informuje provozovatele infrastruktury a dotčené regulační subjekty nejméně 12 měsíců před vstupem jízdního řádu sítě, k němuž se žádost o kapacitu vztahuje, v platnost. Aby mohly dotčené regulační subjekty posoudit potenciální hospodářský dopad na stávající smlouvy o veřejných službách, zajistí regulační subjekty, aby veškeré příslušné orgány, které uzavřely smlouvu o osobní dopravě na trase vymezené ve smlouvě o veřejných službách, veškeré jiné dotčené příslušné orgány, které mají oprávnění omezit přístup podle článku 11, a veškeré železniční podniky plnící smlouvu o veřejných službách na trase uvedené osobní dopravy byly informovány bez zbytečného odkladu a nejpozději do pěti dnů.“

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8 a (nový)

Směrnice 2012/34/EU

Čl. 56 – odst. 1 – písm. h a písm. i (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a. V čl. 56 odst. 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

 

„h) plánovaných prací údržby;

 

i) neplánovaných prací údržby“;

POSTUP

Název

Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury

Referenční údaje

COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

7.2.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Joachim Zeller

19.2.2013

Datum přijetí

14.10.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

0

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Andrea Cozzolino, Cornelia Ernst, Catherine Grčze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Edvard Kožušník, Ivana Maletić

POSTUP

Název

Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury

Referenční údaje

COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)

Datum předložení EP

30.1.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

7.2.2013

ENVI

7.2.2013

ITRE

7.2.2013

IMCO

7.2.2013

 

REGI

7.2.2013

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

19.2.2013

ITRE

20.2.2013

IMCO

20.2.2013

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Saïd El Khadraoui

5.3.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

8.7.2013

14.10.2013

 

 

Datum přijetí

17.12.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

12

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Jacob Bicep, Michel Dantin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Ivo Strejček

Datum předložení

21.1.2014