SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry

21.1.2014 - (COM(2013)0029 – C7‑0025/2013 – 2013/0029(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Saïd El Khadraoui


Postup : 2013/0029(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0037/2014

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry

(COM(2013)0029 – C7‑0025/2013 – 2013/0029(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2013)0029),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0025/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Francúzskym senátom, Litovským parlamentom, Luxemburskou poslaneckou snemovňou, Holandskou prvou komorou, Holandskou druhou komorou a Švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013[1],

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. októbra 2013[2],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0037/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Počas uplynulého desaťročia osobná železničná doprava nedosiahla taký rast, aby dokázala zvýšiť svoj podiel na využívaní rôznych druhov dopravy v porovnaní s cestnou a leteckou dopravou. 6 % podiel osobnej železničnej dopravy na využívaní rôznych druhov dopravy v Európskej únii ostal pomerne stabilný. Služby osobnej železničnej dopravy nedokázali uspokojiť rozvíjajúce sa potreby z hľadiska ponuky ani kvality.

(1) Počas uplynulého desaťročia vzrástla európska diaľničná sieť o 27 %, zatiaľ čo využívanie železničnej siete kleslo o 2 %. Okrem toho železničná doprava nedosiahla taký rast, aby dokázala zvýšiť svoj podiel na využívaní rôznych druhov dopravy v porovnaní s cestnou a leteckou dopravou. Šesťpercentný podiel osobnej železničnej dopravy na využívaní rôznych druhov dopravy v Európskej únii ostal pomerne stabilný a služby osobnej železničnej dopravy nedokázali uspokojiť rozvíjajúce sa potreby z hľadiska ponuky ani kvality.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Nedostatočný podiel železničnej dopravy na využívaní rôznych druhov dopravy v Európe spôsobuje najmä nepoctivá hospodárska súťaž, pokiaľ ide o ostatné spôsoby dopravy, nedostatočná politická vôľa rozvíjať železničnú dopravu a príliš nízka investícia do železničných sietí.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Mali by sa zhodnotiť praktické účinky ustanovení týchto smerníc, a to prostredníctvom kontroly kvality poskytovaných služieb na základe konkrétnych faktov, miery obstarávania a využívania, a nákladov a poplatkov.

Odôvodnenie

Je potrebné dôkladne preskúmať dôsledky liberalizácie v Európe, najmä pokiaľ ide o hospodárske, sociálne a environmentálne výsledky.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b) Rozvoj jednotného európskeho železničného priestoru je vo veľkej miere závislý od účinného a úplného uplatňovania príslušných právnych predpisov vo všetkých členských štátoch, a to v stanovených lehotách. Vzhľadom na zistené nedostatky v tomto odvetví by mali členské štáty starostlivo dbať o vykonávanie právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2c) Viaceré štúdie a dotazníky dokazujú, že v členských štátoch, ktoré otvorili svoje trhy pre vnútroštátnu osobnú dopravu, napríklad vo Švédsku a v Spojenom kráľovstve, železničný trh narástol a zvýšila sa spokojnosť cestujúcich a zamestnancov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor8, sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor so spoločnými pravidlami týkajúcimi sa správy železničných podnikov a manažérov infraštruktúry, financovania a spoplatňovania infraštruktúry, podmienok prístupu k železničnej infraštruktúre a službám a regulačného dohľadu nad trhom železničnej dopravy. Vzhľadom na zavedenie všetkých týchto prvkov je teraz možné dokončiť otvorenie trhu Únie so železničnou dopravou a uskutočniť reformu správy manažérov infraštruktúry v záujme zaistenia rovnocenného prístupu k infraštruktúre.

(3) Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor8, sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor so spoločnými pravidlami týkajúcimi sa správy železničných podnikov a manažérov infraštruktúry, financovania a spoplatňovania infraštruktúry, podmienok prístupu k železničnej infraštruktúre a službám a regulačného dohľadu nad trhom železničnej dopravy. Vzhľadom na zavedenie všetkých týchto prvkov je teraz možné dokončiť otvorenie trhu Únie so železničnou dopravou a uskutočniť reformu správy manažérov infraštruktúry v záujme zaistenia rovnocenného prístupu k infraštruktúre s cieľom zlepšiť kvalitu služieb železnej dopravy v celej Únii a zároveň zaručiť sociálne normy a podmienky zamestnania.

_________________

_________________

8 Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32.

8 Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Dokončenie otvárania železničného trhu Únie je potrebné považovať za zásadné pre to, aby sa železnica mohla stať dôveryhodnou alternatívou iných spôsobov dopravy z hľadiska ceny a kvality.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) V smernici 2012/34/EÚ sa požaduje, aby Komisia v prípade potreby navrhla legislatívne opatrenia v súvislosti s otvorením trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a vypracovala vhodné podmienky na zaistenie nediskriminačného prístupu k infraštruktúre vychádzajúc z existujúcich požiadaviek na oddelenie správy infraštruktúry a prepravných činností.

(4) V smernici 2012/34/EÚ sa požaduje, aby Komisia v prípade potreby navrhla legislatívne opatrenia v súvislosti s otvorením trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a vypracovala vhodné podmienky na zaistenie nákladovo najefektívnejšieho nediskriminačného prístupu k infraštruktúre vrátane predajnej infraštruktúry vo vlastníctve súčasného prevádzkovateľa vychádzajúc z existujúcich požiadaviek na oddelenie správy infraštruktúry a prepravných činností.

Odôvodnenie

Nie je efektívne, aby si noví prevádzkovatelia, ktorí majú denne len zopár vlakov, zriaďovali nákladné vlastné pokladne a automaty na vydávanie prepravných dokladov – za komerčné sadzby určené vlastníkom stanice, ktorým môže byť holdingová spoločnosť súčasného prevádzkovateľa železnice.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Otvorenie trhu s vnútroštátnou osobnou dopravou bude mať priaznivý vplyv na fungovanie európskeho trhu železničnej dopravy, čo povedie k väčšej pružnosti a otvoreniu nových možností pre podniky aj cestujúcich. Prospech to prinesie aj železničnému personálu, pretože sa zvýšia jeho šance poskytovať služby novým aktérom na trhu. Skúsení zamestnanci môžu byť pre nových aktérov pridanou hodnotou, čo môže viesť k lepším pracovným podmienkam.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b) Členské štáty sú zodpovedné za organizáciu svojich trhov práce pre železničný personál. Mali by však zabezpečiť, že spôsob organizácie pracovného trhu nepoškodzuje kvalitu služieb. Právne predpisy Únie už zabezpečujú jasný rámec na ochranu pracovníkov železníc.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) V záujme dosiahnutia efektívnej správy a využívania infraštruktúry by sa prostredníctvom zriadenia koordinačného výboru mala zabezpečiť lepšia koordinácia medzi manažérmi infraštruktúry a železničnými podnikmi.

(5) V záujme dosiahnutia efektívnej správy a využívania infraštruktúry by sa prostredníctvom zriadenia koordinačného výboru mala zabezpečiť lepšia koordinácia medzi manažérmi infraštruktúry a železničnými podnikmi. Navyše na zabezpečenie hladkej prevádzky v rámci každodennej správy siete by mal manažér infraštruktúry na úrovni riadenia dopravy koordinovať svoju činnosť so železničnými podnikmi, pričom by nemal ohroziť svoju nezávislosť a zodpovednosť za správu siete ani existujúce predpisy.

Odôvodnenie

V záujme posilnenia účinnej správy siete by sa mala zlepšiť spolupráca na technickej úrovni medzi manažérom infraštruktúry a železničnými podnikmi. Pritom by sa nemala ohroziť nezávislosť a úloha manažéra infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Na zabezpečenie dostatočnej a spravodlivej hospodárskej súťaže v európskom železničnom priestore je okrem zaručenia nediskriminačného prístupu k infraštruktúre potrebná aj integrácia vnútroštátnych železničných sietí a posilnenie regulačných orgánov. Toto posilnenie by sa malo týkať rozšírenia kompetencií príslušných regulačných orgánov a tiež rozvoja siete regulačných orgánov, ktorá má byť v budúcnosti hlavným subjektom v rámci regulácie trhu Únie so železničnou dopravou.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b) Manažér infraštruktúry by pri vykonávaní všetkých príslušných funkcií stanovených v tejto smernici mal mať povinnosť využívať svoje právomoci na neustále zlepšovanie efektívnosti správy železničnej infraštruktúry, aby tak jej používateľom poskytoval vysokokvalitné služby.

Odôvodnenie

Manažér infraštruktúry nadobúda právomoci na základe zmien, ktoré Komisia navrhla v článku 3 bod 2. Tieto právomoci by mal využívať v zmysle poskytovania vysokokvalitných služieb svojim používateľom – železničným podnikom a cestujúcim. Manažéri infraštruktúry v celej EÚ by mali mať rovnaké poslanie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Cezhraničné otázky by mali efektívne riešiť spoločne manažéri infraštruktúry z rôznych členských štátov prostredníctvom zriadenia európskej siete manažérov infraštruktúry.

(7) Bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov v oblasti plánovania a financovania infraštruktúry, cezhraničné otázky, napríklad poplatky za traťový prístup, by mali efektívne riešiť spoločne manažéri infraštruktúry z rôznych členských štátov prostredníctvom zriadenia európskej siete manažérov infraštruktúry.

Odôvodnenie

Intenzívne úsilie o zjednotenie povinností a právomocí manažérov infraštruktúry by nemalo členským štátom brániť zasiahnuť v oblasti plánovania a financovania infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) V záujme zaistenia rovnocenného prístupu k infraštruktúre by sa mali vyriešiť akékoľvek konflikty záujmov vyplývajúce z integrovaných štruktúr a zahŕňajúce správu infraštruktúry a prepravné činnosti. Jediným spôsobom, ako zaručiť rovnocenný prístup k železničnej infraštruktúre, je odstrániť stimuly vedúce k diskriminácii konkurentov. Je to požiadavka na úspešné otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy. Mal by sa tak odstrániť aj potenciál krížového poskytovania dotácií, ktorý existuje v takýchto integrovaných štruktúrach a ktorý takisto vedie k narušeniam trhu.

(8) V záujme zaistenia rovnocenného prístupu k infraštruktúre by organizácia integrovaných štruktúr mala byť taká, aby nedochádzalo k žiadnym konfliktom záujmov medzi správou infraštruktúry a prepravnými činnosťami. Jediným spôsobom, ako zaručiť rovnocenný prístup k železničnej infraštruktúre, je odstrániť možné stimuly vedúce k diskriminácii konkurentov. Je to požiadavka na úspešné otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy. Mal by sa tak odstrániť aj potenciál krížového poskytovania dotácií, ktorý existuje v takýchto integrovaných štruktúrach a ktorý takisto vedie k narušeniam trhu, a tiež opatrenia týkajúce sa odmeňovania zamestnancov a iných výhod, ktoré by mohli viesť k preferenčnému zaobchádzaniu v porovnaní s konkurentmi.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Existujúce požiadavky na nezávislosť manažérov infraštruktúry od železničných dopravných podnikov stanovené v smernici 2012/34/EÚ sa vzťahujú len na základné funkcie manažéra infraštruktúry. Ide o rozhodovanie o prideľovaní vlakových trás a rozhodovanie o spoplatnení infraštruktúry. Je však potrebné, aby sa nezávisle vykonávali všetky funkcie, keďže na diskrimináciu konkurentov možno použiť aj iné funkcie. To platí obzvlášť v prípade rozhodnutí o investíciách alebo údržbe, ktoré môžu viesť k zvýhodneniu častí siete, ktoré používajú hlavne prevádzkovatelia dopravy integrovaného podniku. Rozhodnutia o plánovaní údržbárskych prác môžu mať vplyv na dostupnosť vlakových trás pre konkurentov.

(9) Existujúce požiadavky na nezávislosť manažérov infraštruktúry od železničných dopravných podnikov stanovené v smernici 2012/34/EÚ sa vzťahujú len na základné funkcie manažéra infraštruktúry. Ide o rozhodovanie o prideľovaní vlakových trás a rozhodovanie o spoplatnení infraštruktúry. Je však potrebné, aby sa nezávisle vykonávali všetky funkcie, keďže na diskrimináciu konkurentov možno použiť aj iné funkcie. To platí obzvlášť v prípade rozhodnutí o prístupe k službám vydávania prepravných dokladov, staniciam a depám, o investíciách alebo údržbe, ktoré môžu viesť k zvýhodneniu častí siete, ktoré používajú hlavne prevádzkovatelia dopravy integrovaného podniku. Rozhodnutia o plánovaní údržbárskych prác môžu mať vplyv na dostupnosť vlakových trás pre konkurentov.

Odôvodnenie

Nespravodlivý prístup k pokladniam, staniciam a depám taktiež vedie k diskriminácii.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Napriek vykonaniu ochranných opatrení smernice 2013/34/EÚ zaručujúcich nezávislosť manažéra infraštruktúry by vertikálne integrované podniky mohli zneužiť svoju štruktúru na poskytovanie neprimeraných konkurenčných výhod prevádzkovateľom železničnej dopravy, ktorí sú súčasťou takýchto podnikov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Od členských štátov by sa preto malo vyžadovať, aby zabezpečili, aby tie isté právnické alebo fyzické osoby neboli oprávnené vykonávať kontrolu nad manažérom infraštruktúry a zároveň vykonávať kontrolu nad železničným podnikom alebo si v súvislosti s takýmto podnikom uplatňovať akékoľvek právo. Naopak kontrola nad železničným podnikom by mala vylúčiť možnosť vykonávania kontroly nad manažérom infraštruktúry alebo možnosť uplatňovania akéhokoľvek práva v súvislosti s manažérom infraštruktúry.

(11) Touto smernicou, ktorej cieľom je zaviesť voľnú a skutočnú hospodársku súťaž medzi všetkými železničnými podnikmi, sa preto vylučuje možnosť, aby si železničný podnik zachoval vertikálne integrovaný model, ako sa vymedzuje v jeho článku 3.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Počas procesu otvárania trhu pre služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy by sa malo seriózne zvážiť zlepšenie bezpečnosti železníc, najmä pokiaľ ide o reformu v súčasnosti zavedených integrovaných štruktúr, s cieľom vyhnúť sa vytváraniu ďalších administratívnych prekážok ohrozujúcich zachovanie a zlepšenie bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b) Vzhľadom na nerovnorodosť sietí, pokiaľ ide o ich veľkosť, hustotu a rozmanitosť organizačných štruktúr vnútroštátnych a miestnych alebo regionálnych orgánov a ich konkrétne skúsenosti s procesom otvárania trhu, by mal mať každý členský štát dostatočný priestor na organizáciu svojej siete tak, aby mohol dosiahnuť optimálny pomer služieb s otvoreným prístupom a služieb vykonávaných na základe verejných zákaziek na poskytnutie služieb, a tak zabezpečil služby vysokej kvality ľahko dostupné pre všetkých cestujúcich. V nadväznosti na výber verejných zákaziek na poskytnutie služby, ktoré majú byť zadané v rámci verejného obstarávania, by mal každý členský štát na individuálnej báze určiť, aké ochranné mechanizmy treba zaviesť pre každú službu pre prípad, že postup verejného obstarávania nebude úspešne ukončený. Tieto mechanizmy by nemali žiadnym spôsobom generovať dodatočné poplatky pre železničné podniky, ktoré budú riadiť tieto služby.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Tým, že sa železničným podnikom v Únii udelí právo na prístup k železničnej infraštruktúre vo všetkých členských štátoch na účely prevádzkovania služieb vnútroštátnej osobnej dopravy, môžu vzniknúť dôsledky pre organizáciu a financovanie služieb osobnej železničnej dopravy poskytovaných v rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme. Členské štáty by mali mať možnosť obmedziť takéto právo na prístup v prípade, ak by to ohrozilo hospodársku rovnováhu týchto zmlúv o službách vo verejnom záujme a ak s tým súhlasil dotknutý regulačný orgán.

(14) Tým, že sa železničným podnikom v Únii udelí právo na prístup k železničnej infraštruktúre vo všetkých členských štátoch na účely prevádzkovania služieb vnútroštátnej osobnej dopravy, môžu vzniknúť dôsledky pre organizáciu a financovanie služieb osobnej železničnej dopravy poskytovaných v rámci verejnej zákazky na poskytnutie služby. Členské štáty by mali mať možnosť obmedziť takéto právo na prístup v prípade, ak by to ohrozilo hospodársku rovnováhu týchto verejných zákaziek na poskytnutie služby alebo kvalitu nimi poskytovaných služieb a ak s tým súhlasil dotknutý regulačný orgán.

Odôvodnenie

Hospodárska rovnováha verejnej zákazky na poskytnutie služby by nemala byť jediným kritériom. Mali by sa takisto zohľadňovať vplyvy na kvalitu poskytovaných služieb, ako je presnosť, zachovanie spojení, počet zastávok a frekvencia vlakov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Regulačné orgány by mali posudzovať potenciálne hospodárske vplyvy služieb vnútroštátnej osobnej dopravy poskytovaných na základe podmienok otvoreného prístupu na existujúce zmluvy o službách vo verejnom záujme na základe žiadosti predloženej zainteresovanými stranami a objektívnej hospodárskej analýzy.

(15) Regulačné orgány by z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zainteresovaných strán mali na základe objektívnej hospodárskej analýzy posudzovať potenciálne hospodárske vplyvy služieb vnútroštátnej osobnej dopravy poskytovaných na základe podmienok otvoreného prístupu na existujúce verejné zákazky na poskytnutie služby.

Odôvodnenie

Aby sa zistila optimálna kombinácia služieb vnútroštátnej osobnej dopravy poskytovaných na základe podmienok otvoreného prístupu a na základe existujúce verejných zákaziek na poskytnutie služby, nestačí, aby regulačné orgány vykonávali posúdenie len na základe predchádzajúcej žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Pri posúdení toho, či by došlo k ohrozeniu hospodárskej rovnováhy zmluvy o službách vo verejnom záujme, by regulačné orgány mali zvážiť hospodársky vplyv zamýšľanej služby na existujúce zmluvy o službách vo verejnom záujme s prihliadnutím na vplyv tejto služby na ziskovosť akýchkoľvek služieb zahrnutých v takýchto zmluvách o službách vo verejnom záujme a dôsledky pre čisté náklady, ktoré znáša príslušný verejný orgán, ktorý zadal zmluvy. Na vykonanie tohto posúdenia by sa mali preskúmať faktory ako dopyt cestujúcich, stanovenie ceny cestovného, spôsob predaja prepravných dokladov, umiestnenie a počet zastávok a načasovanie a frekvencia navrhnutej novej služby.

(18) Pri posúdení toho, či by došlo k ohrozeniu hospodárskej rovnováhy zmluvy o službách vo verejnom záujme, by regulačné orgány mali zvážiť hospodársky a sociálny vplyv zamýšľanej služby na existujúce verejné zákazky na poskytnutie služby s prihliadnutím na vplyv tejto služby na ziskovosť akýchkoľvek služieb zahrnutých v takýchto zmluvách o službách vo verejnom záujme, dôsledky pre posilnenie politiky súdržnosti v príslušnej oblasti a na čisté náklady, ktoré znáša príslušný verejný orgán, ktorý zadal zákazky. Na vykonanie tohto posúdenia by sa mali preskúmať faktory ako dopyt cestujúcich, stanovenie ceny cestovného, spôsob predaja prepravných dokladov, umiestnenie a počet zastávok a načasovanie a frekvencia navrhnutej novej služby.

Odôvodnenie

Regulačný orgán musí povinne zohľadňovať sociálne otázky a otázky politiky súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) S cieľom stanoviť, či na kvalitu služieb poskytovaných v rámci verejnej zákazky na poskytnutie služby vplýva služba na základe podmienok otvoreného prístupu do rovnakej siete, regulačné orgány by mali zohľadniť najmä vplyvy siete, zachovanie spojení a presnosť služieb poskytovaných v rámci verejnej zákazky na poskytnutie služby.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zvýšiť príťažlivosť služieb železničnej dopravy pre cestujúcich by členské štáty mali mať možnosť vyžadovať od železničných podnikov prevádzkujúcich služby vnútroštátnej osobnej dopravy, aby sa prostredníctvom prepravných dokladov a rezervácií zapojili do spoločných systémov informovania a predaja prepravných dokladov. V prípade zriadenia takéhoto systému by sa malo zabezpečiť, aby nedochádzalo k narúšaniu fungovania trhu ani k diskriminácii medzi železničnými podnikmi.

(19) S cieľom zvýšiť príťažlivosť služieb železničnej dopravy pre cestujúcich by členské štáty mali vyžadovať od železničných podnikov prevádzkujúcich služby vnútroštátnej osobnej dopravy, aby sa zapojili do spoločných systémov informovania a integrovaného predaja prepravných dokladov na účel vydávania cestovných lístkov, priamych cestovných lístkov a rezervácií. Tento systém by mal zabezpečiť, aby nedochádzalo k narúšaniu fungovania trhu ani k diskriminácii medzi železničnými podnikmi.

Odôvodnenie

Každý prevádzkovateľ vnútroštátnej osobnej dopravy by sa mal zapojiť do systému predaja prepravných dokladov, aby mohol cestujúcim ponúkať možnosť zakúpiť si prepravné doklady na službu ktoréhokoľvek prevádzkovateľa u ktoréhokoľvek prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a) Je dôležité, aby sa železničné podniky zapojili do rozvoja systémov integrovaného predaja prepravných dokladov, najmä pokiaľ ide o miestnu a regionálnu dopravu, s cieľom zvýšiť príťažlivosť železničnej dopravy pre cestujúcich. Takéto systémy by nemali spôsobovať narušenie fungovania trhu ani diskrimináciu medzi železničnými podnikmi.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie sa týka významu intermodálnych systémov predaja prepravných dokladov, ktoré sú definované ako „systémy integrovaného predaja prepravných dokladov“.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19b) Keďže cieľom nového železničného balíka je posilnenie práv cestujúcich a keďže sloboda pohybu je jedným zo základných pilierov EÚ, musí sa vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie tohto práva aj pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou. Zlepšenie dostupnosti dopravných prostriedkov a infraštruktúry sa preto stáva prioritou. Na dosiahnutie tohto cieľa je nutné podporovať cezhraničné vzťahy. Týka sa to aj pomoci týmto konkrétnym kategóriám cestujúcich, ktorá by sa mala začleniť do širšieho systému. V tejto súvislosti by sa mali začať konzultácie so sociálnymi partnermi, verejnosťou a organizáciami zaoberajúcimi sa ochranou práv osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19c) Vzhľadom na skúsenosti získané prostredníctvom siete regulačných orgánov, stanovenej v článku 57 smernice 2012/34/EÚ, by Komisia mala najneskôr do 31. decembra 2016 vypracovať legislatívny návrh, v ktorom by posilnila sieť regulačných orgánov, formalizovala jej postupy a dala jej právnu subjektivitu. Tento orgán by mal vykonávať funkciu dozoru a arbitráže, ktorá mu umožní riešiť cezhraničné a medzinárodné problémy a odvolania proti rozhodnutiam prijatým národnými regulačnými orgánmi.

Odôvodnenie

Európska sieť regulačných orgánov by mala byť zriadená a začať fungovať do decembra 2016.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19d) S cieľom vytvoriť jednotný európsky železničný priestor a vzhľadom na hospodársku súťaž v sektore železníc sa Komisia zaväzuje aktívne podporovať a presadzovať sociálny dialóg na úrovni Únie, aby zaručila trvalú ochranu železničných pracovníkov proti nežiaducim účinkom otvorenia trhu, ako je napríklad sociálny dumping.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19e) Cestujúci by mali mať prístup k fungujúcim systémom predaja priamych prepravných dokladov a systémom integrovaného predaja prepravných dokladov. Vďaka takýmto systémom by sa železničná doprava stala príťažlivejším spôsobom dopravy pre európskych občanov. Systémy predaja priamych prepravných dokladov, vypracované daným odvetvím v členských štátoch, by mali byť vzájomne interoperabilné, aby sa tak mohol vytvoriť systém platný pre celú Úniu, ktorý bude zahŕňať všetkých prevádzkovateľov osobnej železničnej dopravy.

 

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19f) Vzhľadom na skúsenosti získané prostredníctvom siete regulačných orgánov, zriadenej podľa článku 57 smernice 2012/34/EÚ, by Komisia mala vypracovať legislatívny návrh, ktorým nahradí túto sieť európskym regulačným orgánom, formalizuje jeho postupy a udelí mu právnu subjektivitu najneskôr do 31. decembra 2019, teda včas z hľadiska otvorenia služieb vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy. Tento orgán by mal vykonávať funkciu dozoru a arbitráže, ktorá mu umožní riešiť cezhraničné a medzinárodné problémy a odvolania proti rozhodnutiam prijatým národnými regulačnými orgánmi.

Odôvodnenie

Európsky regulačný orgán by mal nahradiť európsku sieť regulačných orgánov do decembra 2019. Ak si EÚ kladie cieľ vytvoriť jednotný európsky trh železničnej dopravy, príslušný regulačný orgán musí byť európsky. Chceme zabrániť tomu, aby vnútroštátni regulátori v jednotlivých členských štátoch uplatňovali a vykladali pravidlá EÚ rôzne, najmä v prípadoch, ak národný regulačný orgán nekoná efektívne, nie je nezávislý alebo nemá dostatočné personálne a iné zdroje.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19g) Aby nedošlo k sociálnemu dumpingu, železničný podnik by mal mať možnosť poskytovať služby železničnej dopravy len vtedy, ak dodržiava reprezentatívne kolektívne zmluvy alebo vnútroštátne právne predpisy stanovujúce rovnocenné normy v členskom štáte, v ktorom podnik plánuje pôsobiť. Preto by sa malo stanoviť, že zamestnanci na rovnakom mieste budú odmeňovaní rovnako. Príslušný regulačný orgán by mal monitorovať dodržiavanie tejto požiadavky.

Odôvodnenie

Potrebné doplnenie na objasnenie povinnej požiadavky, ktorú musia železničné podniky splniť, aby mohli pôsobiť v členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19h) Národný regulačný orgán by mal schvaľovať ustanovenia týkajúce sa presunu zamestnancov alebo žiadať o ich zmenu. Súčasťou tohto postupu môže byť využitie lehoty na premyslenie pre zamestnancov, ktorí majú byť presunutí. Regulačný orgán by sa pri prijímaní rozhodnutia mal vyhnúť presunu citlivých informácií od manažéra infraštruktúry k ďalšiemu subjektu v integrovanom podniku.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 i (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19i) Otvorenie trhu by nemalo viesť k negatívnym dôsledkom na pracovné podmienky a sociálne práva pracovníkov železníc. Je potrebné rešpektovať príslušné sociálne doložky, aby sa zabránilo sociálnemu dumpingu a nekalej konkurencii zo strany nových prevádzkovateľov, ktorí nedodržiavajú minimálne sociálne normy v sektore železníc.

Odôvodnenie

Otvorenie trhu by nemalo mať negatívny dopad na sociálne podmienky a prácu v sektore železníc a malo by rešpektovať vnútroštátne právne predpisy v oblasti sociálnej ochrany a zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 j (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19j) Železničné podniky a manažéri infraštruktúry by mali v rámci svojej kultúry bezpečnosti zaviesť „kultúru spravodlivosti“ s cieľom aktívne podnecovať pracovníkov k hláseniu nehôd, incidentov a situácií, keď takmer došlo k havárii, súvisiacich s bezpečnosťou, a to bez toho, aby boli vystavení postihu alebo diskriminácii. Kultúra spravodlivosti umožňuje odvetviu železničnej dopravy poučiť sa z nehôd, incidentov a situácií, keď takmer došlo k havárii, a tým zvýšiť bezpečnosť pracovníkov a cestujúcich na železniciach;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 k (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19k) Komisia by mala zabezpečiť, aby členské štáty v plnej miere a správne presadzovali ustanovenia smernice Rady 2005/47/ES8a.

 

_________________

 

8a Smernica Rady 2005/47/ES z 18. júla 2005 o Dohode medzi Spoločenstvom európskych železníc (CER) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o niektorých aspektoch pracovných podmienok mobilných pracovníkov, ktorí pôsobia v interoperabilnej cezhraničnej doprave v sektore železníc (Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2005, s. 15).

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 l (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19l) Vzhľadom na rozvoj jednotného európskeho železničného priestoru a ďalšie otváranie trhu so železničnou dopravou by členské štáty mali využívať reprezentatívne kolektívne zmluvy s cieľom vyhnúť sa sociálnemu dumpingu a nečestnej hospodárskej súťaži.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 m (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19m) Komisia by mala posúdiť dosah tejto smernice na rozvoj pracovného trhu pre vlakový personál a v prípade potreby navrhnúť nové legislatívne opatrenia týkajúce sa udeľovania osvedčení pre tento personál.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 n (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19n) Vlakový personál tvorí profesijná skupina zo železničného sektora, ktorá vykonáva úlohy týkajúce sa bezpečnosti. Tradične vykonáva operačné bezpečnostné úlohy v rámci železničného systému a zodpovedá za pohodlie cestujúcich a bezpečnosť vo vlakoch. Udeľovanie osvedčení podobné udeľovaniu osvedčení rušňovodičom je užitočné na zaručenie vysokej úrovne kvalifikácií a kompetencií, na uznanie dôležitosti tejto profesijnej skupiny pre bezpečnosť železničných služieb, ale aj na uľahčenie mobility pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 o (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19o) Národný regulačný orgán by mal schvaľovať ustanovenia týkajúce sa presunu zamestnancov alebo žiadať o ich zmenu. Súčasťou tohto postupu môže byť využitie lehoty na premyslenie pre zamestnancov, ktorí majú byť presunutí. Regulačný orgán by sa pri prijímaní rozhodnutia mal vyhnúť presunu citlivých informácií od manažéra infraštruktúry k ďalšiemu subjektu v integrovanom podniku.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a) Manažéri infraštruktúry by mali spolupracovať v prípade udalostí alebo nehôd s dosahom na cezhraničnú dopravu, a deliť sa tak o všetky dôležité informácie s cieľom predchádzať nepriaznivým účinkom týchto udalostí alebo nehôd;

Odôvodnenie

Ani v súčasnosti stále nie je automatické, že by sa informácie o udalostiach a nehodách, ktoré narušujú cezhraničnú prepravu, oznamovali iným sieťam, ktorých sa to týka. Manažéri infraštruktúry by mali spolupracovať s cieľom zlepšiť toky informácií v takýchto prípadoch.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20b) Regulačný orgán by mal mať právomoc monitorovať práce na údržbe infraštruktúry s cieľom zaistiť, aby spôsob ich vykonávania neviedol k diskriminácii medzi železničnými podnikmi.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20c) Manažér infraštruktúry v rámci vertikálne integrovaného podniku by mal mať možnosť ponúknuť svojim zamestnancom určité sociálne služby v priestoroch, ktoré využívajú iné subjekty vertikálne integrovaného podniku.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20d) Manažér infraštruktúry v rámci vertikálne integrovaného podniku by mal mať možnosť spolupracovať s inými subjektmi vertikálne integrovaného podniku, čo sa týka vývoja systémov IT, pokiaľ to schváli regulačný orgán.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20e) Podmienky ponúkania cestovných lístkov, priamych cestovných lístkov a rezervácií v celej Únii, ako je uvedené v článku 9 nariadenia (ES) č. 1371/2007, by sa mali považovať za splnené po zriadení spoločného systému informovania a predaja prepravných dokladov do 12. decembra 2019 v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

Odôvodnenie

Doplnenie pozmeňujúcich návrhov k článku 13a, pokiaľ ide o spoločný systém predaja prepravných dokladov.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20f) Regulačný orgán by mal ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto smernice vypracovať pokyny k posilneniu nezávislosti manažéra infraštruktúry. Tieto pokyny by mali obsahovať pravidlá stanovujúce dostatočné lehoty na premyslenie, počas ktorých nebude možné uskutočňovať presuny členov dozornej a správnej rady a riadiacich pracovníkov, ktorí im priamo podliehajú, pravidlá týkajúce sa možnosti zastávať súčasne pozície v radách rôznych právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaných podnikov, pravidlá týkajúce sa možnosti mať podiel v iných právnych subjektoch v rámci vertikálne integrovaného podniku alebo od nich prijímať akúkoľvek finančnú výhodu a pravidlá pre prvky ich odmeňovania založené na dosiahnutých výsledkoch, ktoré by nemali závisieť od výsledkov obchodnej činnosti žiadnych iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku. Súčasťou pokynov by mali byť aj pravidlá predchádzania konfliktom záujmov, pravidlá poskytovania citlivých informácií pri presune členov dozorných alebo správnych rád manažéra infraštruktúry a prípadne aj riadiacich pracovníkov, ktorí im priamo podliehajú, na vyššiu pozíciu u iného právneho subjektu v rámci vertikálne integrovaného podniku, pravidlá oddelených priestorov a pravidlá chráneného prístupu k informačným systémom.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20g) Podľa tejto smernice majú členské štáty kedykoľvek možnosť slobodnej voľby medzi rôznymi typmi štruktúr pre manažérov infraštruktúry, ktorí spolupôsobia v rámci jednotného európskeho železničného priestoru, konkrétne medzi oddelenými a vertikálne integrovanými podnikmi, a to aj keď už zaviedli oddelený typ štruktúry. Touto smernicou sa stanovujú rôzne pravidlá a zásady upravujúce vnútornú organizáciu týchto štruktúr.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20h) Na účely tejto smernice by sa v prípade existujúcich podnikových štruktúr v členských štátoch mala uplatňovať koncepcia dozornej rady, správnej rady, radiacej rady alebo orgánov zákonne zastupujúcich podnik, pričom by sa v maximálnej miere malo vyhýbať vytváraniu dodatočných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1. Do článku 1 sa dopĺňa tento odsek:

 

„2a. Cieľom tejto smernice je dosiahnuť, aby sa železničná doprava stala príťažlivejším spôsobom dopravy pre európskych občanov. Je navrhnutá tak, aby pomohla vytvoriť životaschopné systémy informovania a integrovaného predaja prepravných dokladov. Systémy predaja priamych prepravných dokladov, vypracované odvetvím železničnej dopravy v členských štátoch, by mali byť vzájomne interoperabilné, aby sa tak mohol vytvoriť systém platný pre celú Úniu, ktorý bude zahŕňať všetkých prevádzkovateľov osobnej železničnej dopravy.“

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 1 – bod -1 a (nový)

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 1 – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1a. Do článku 1 sa dopĺňa tento odsek:

 

„2b. Cieľ tejto smernice, ktorým je dokončenie jednotného európskeho železničného priestoru, sa má dosiahnuť na základe sociálneho dialógu na úrovni Únie, aby sa tak zabezpečila náležitá ochrana pracovníkov železníc pred neželanými účinkami otvorenia trhu.“

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 3 – bod 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) bod 5 sa vypúšťa;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno c a a c b (nové)

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca) Dopĺňa sa tento bod 32:

 

„(32) „integrovaný systém predaja prepravných dokladov“ je systém predaja prepravných dokladov, ktorý umožňuje uskutočniť cestu s prestupmi v rámci toho istého spôsobu dopravy alebo medzi rôznymi spôsobmi dopravy, napríklad medzi vlakmi, autobusmi, električkami, metrami, trajektami alebo lietadlami;“

 

(cb) Dopĺňa sa tento bod 33:

 

„(33) „priamy cestovný lístok" je prepravný doklad alebo prepravné doklady, ktoré predstavujú prepravnú zmluvu na na seba nadväzujúce služby železničnej prepravy, ktoré prevádzkuje jeden alebo viaceré železničné podniky;“

Odôvodnenie

Na doplnenie čl. 7d ods. 2 písm. f) a úlohy koordinačného výboru, pokiaľ ide o rozvoj integrovaných systémov predaja prepravných dokladov, ktoré sa v ňom navrhujú. Toto vymedzenie pojmu sa používa v nariadení 1371/2007. V záujme jednoznačnosti by sa malo zaradiť aj do tejto smernice, ktorá má rovnaký predmet úpravy.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno c c (nové)

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc) Dopĺňajú sa tieto body 34 a 35:

 

„(34) „dozorná rada“ je skupina jednotlivcov, ktorých vymenovali majitelia spoločnosti a ktorí majú podporovať záujmy majiteľov spoločnosti, monitorovať a kontrolovať činnosť vedúcich pracovníkov a schvaľovať významné rozhodnutia týkajúce sa riadenia podniku;

 

(35) „riadiaca rada“ je skupina jednotlivcov poverených výkonnými funkciami na každodenné riadenie spoločnosti;“;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno c d (nové)

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cd) Dopĺňa sa tento bod 36:

 

„(36) „vysokorýchlostné služby osobnej dopravy“ sú služby osobnej dopravy, ktoré sú prevádzkované na špeciálne vybudovaných vysokorýchlostných tratiach vybavených spravidla pre rýchlosti najmenej 250 km/h a ktoré sa poskytujú pri týchto rýchlostiach po väčšinu cesty.“;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7 – odsek 2 – uvádzacia veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty takisto zabezpečujú, aby tá istá právnická alebo fyzická osoba alebo tie isté právnické alebo fyzické osoby nemohli:

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

Navrhované striktné pravidlá oddelenia subjektov budú brániť rôznym druhom spolupráce medzi železničnými podnikmi a manažérmi infraštruktúry, ktoré podľa predchádzajúcich skúseností môžu priniesť osoh pre širšiu železničnú sieť v členských štátoch EÚ. Kde je to vhodné, manažéri infraštruktúry a železničné podniky by mali mať možnosť prijímať spoločné rozhodnutia prospešné pre sieť, pokiaľ sa to udeje transparentným a nediskriminačným spôsobom. Pritom budú uplatňovať na seba vzájomný vplyv v oblastiach spolupráce, nie však „kontrolné“ práva.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Za predpokladu, že sa dodržiavajú ustanovenia pre inštitucionálne oddelenie manažéra infraštruktúry, stanovené v odsekoch 1 až 3, že nedôjde k žiadnemu konfliktu záujmov a že sa zaručí dôvernosť citlivých obchodných informácií, členské štáty môžu manažérovi infraštruktúry povoliť, aby pri dodržaní zásad transparentnosti, nevylučovania a nediskriminácie uzavrel dohody o spolupráci s jedným alebo viacerými žiadateľmi v súvislosti s konkrétnou traťou alebo miestnou či regionálnou časťou siete, a to spôsobom, ktorý takéhoto žiadateľa motivuje k zvýšeniu efektívnosti spolupráce v súvislosti s príslušnou časťou siete. Tieto motivačné opatrenia spočívajú v znížení poplatkov za traťový prístup na úrovni úspor nákladov, ktoré manažér infraštruktúry môže dosiahnuť v dôsledku tejto spolupráce. Takáto spolupráca je zameraná na efektívnejšie riadenie v prípade porúch, údržbárskych prác alebo preťaženej infraštruktúry, alebo efektívnejšie riadenie trate alebo časti siete s častými meškaniami, alebo na zvýšenie bezpečnosti. Jej trvanie je obmedzené na maximálne päť rokov, pričom ju možno predĺžiť. Manažér infraštruktúry informuje o plánovanej spolupráci regulačný orgán uvedený v článku 55. Regulačný orgán najprv udelí súhlas s dohodou o spolupráci, resp. požiada o jej úpravu alebo ju zamietne v prípade, že nie sú splnené vyššie uvedené podmienky. O úpravu dohody môže požiadať v ktorejkoľvek fáze trvania dohody. Manažér infraštruktúry informuje o dohode o spolupráci regulačný orgán uvedený v článku 7d.

Odôvodnenie

Nezávislý manažér infraštruktúry by mal mať možnosť uzatvárať dohody so železničnými podnikmi s cieľom zlepšiť prevádzku konkrétnej trate alebo časti siete. Takáto dohoda by si vyžadovala schválenie regulačným orgánom a mala by obmedzené trvanie.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice manažér infraštruktúry súčasťou vertikálne integrovaného podniku, členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať odseky 2 až 4 tohto článku. V takom prípade dotknutý členský štát zabezpečuje, aby manažér infraštruktúry vykonával všetky funkcie uvedené v článku 3 ods. 2 a aby mal účinnú organizačnú a rozhodovaciu nezávislosť od akéhokoľvek železničného podniku v súlade s požiadavkami stanovenými v článkoch 7a až 7c.“

Ak je manažér infraštruktúry súčasťou vertikálne integrovaného podniku, členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať odseky 2 až 4 tohto článku. V takom prípade dotknutý členský štát zabezpečuje, aby manažér infraštruktúry vykonával všetky funkcie uvedené v článku 3 ods. 2 a aby mal účinnú organizačnú a rozhodovaciu nezávislosť od akéhokoľvek železničného podniku v súlade s požiadavkami stanovenými v článkoch 7a až 7c.“

Odôvodnenie

Aj v budúcnosti by mali mať členské štáty možnosť vybrať si medzi oddelením manažéra infraštruktúry od železničných podnikov alebo integrovanou štruktúrou.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Články 7a, 7b, 7c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 7a

Článok 7a

Účinná nezávislosť manažéra infraštruktúry v rámci vertikálne integrovaného podniku

Účinná nezávislosť manažéra infraštruktúry v rámci vertikálne integrovaného podniku

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa manažér infraštruktúry organizoval v orgáne, ktorý je právne odlíšený od akéhokoľvek železničného podniku alebo holdingovej spoločnosti ovládajúcej takéto podniky a od akýchkoľvek iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa manažér infraštruktúry organizoval v orgáne, ktorý je právne odlíšený od akéhokoľvek železničného podniku alebo holdingovej spoločnosti ovládajúcej takéto podniky a od akýchkoľvek iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku.

2. Právne subjekty v rámci vertikálne integrovaného podniku pôsobiace na trhu služieb železničnej dopravy nesmú mať žiadny priamy ani nepriamy majetkový podiel v manažérovi infraštruktúry. Rovnako manažér infraštruktúry nesmie mať žiadny priamy ani nepriamy majetkový podiel v právnych subjektoch v rámci vertikálne integrovaného podniku pôsobiacich na trhu služieb železničnej dopravy.

2. Právne subjekty v rámci vertikálne integrovaného podniku pôsobiace na trhu služieb železničnej dopravy nesmú mať žiadny majetkový podiel v manažérovi infraštruktúry, či už priamo, nepriamo alebo prostredníctvom dcérskych spoločností. Rovnako manažér infraštruktúry nesmie mať žiadny majetkový podiel v právnych subjektoch v rámci vertikálne integrovaného podniku pôsobiacich na trhu služieb železničnej dopravy, či už priamo, nepriamo alebo prostredníctvom dcérskych spoločností.

3. Príjmy manažéra infraštruktúry sa nesmú použiť na financovanie iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku, ale len na financovanie činnosti manažéra infraštruktúry a na vyplácanie dividend konečnému vlastníkovi vertikálne integrovanej spoločnosti. Manažér infraštruktúry nesmie poskytovať úvery žiadnym iným právnym subjektom v rámci vertikálne integrovaného podniku a žiadny iný právny subjekt v rámci vertikálne integrovaného podniku nesmie poskytovať úvery manažérovi infraštruktúry. Akékoľvek služby ponúkané inými právnymi subjektmi manažérovi infraštruktúry majú základ v zmluvách a platí sa za ne trhová cena. Dlhy manažéra infraštruktúry sú jednoznačne oddelené od dlhov iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku a tieto dlhy sa obsluhujú oddelene. Účty manažéra infraštruktúry a iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku sa musia viesť spôsobom, ktorým sa zabezpečí plnenie týchto ustanovení a umožní oddelenie obehu finančných prostriedkov manažéra infraštruktúry a iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku.

3. Príjmy manažéra infraštruktúry sa nesmú použiť na financovanie iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku, ale len na financovanie činnosti manažéra infraštruktúry a na vyplácanie dividend konečnému vlastníkovi vertikálne integrovanej spoločnosti. Manažér infraštruktúry smie poskytovať úvery iba vlastným dcérskym spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú riadením infraštruktúry. V rámci vertikálne integrovaného podniku môže úvery manažérovi infraštruktúry poskytovať iba holdingová spoločnosť, pričom tieto úvery musí vopred schváliť regulačný orgán uvedený v článku 55. Holdingová spoločnosť k spokojnosti regulačného orgánu preukáže, že úver sa poskytuje za trhových podmienok a je v súlade s článkom 6. Regulačný orgán skontroluje skutočné vyplatenie a splatenie úveru v súlade s článkom 56 ods. 12. Akékoľvek služby ponúkané inými právnymi subjektmi manažérovi infraštruktúry majú základ v zmluvách a platí sa za ne trhová cena. Dlhy manažéra infraštruktúry sú jednoznačne oddelené od dlhov iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku a tieto dlhy sa obsluhujú oddelene. Účty manažéra infraštruktúry a iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku sa musia viesť spôsobom, ktorým sa zabezpečí plnenie týchto ustanovení a umožní oddelenie obehu finančných prostriedkov manažéra infraštruktúry a iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku.

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 4, manažér infraštruktúry získava finančné prostriedky na kapitálovom trhu nezávisle, a nie prostredníctvom iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku. Iné právne subjekty v rámci vertikálne integrovaného podniku nesmú získavať finančné prostriedky prostredníctvom manažéra infraštruktúry.

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 4, manažér infraštruktúry môže získavať finančné prostriedky na kapitálovom trhu len nezávisle. Iné právne subjekty v rámci vertikálne integrovaného podniku nesmú získavať finančné prostriedky prostredníctvom manažéra infraštruktúry.

5. Manažér infraštruktúry vedie podrobné záznamy o akýchkoľvek obchodných a finančných vzťahoch s inými právnymi subjektmi v rámci vertikálne integrovaného podniku a na požiadanie ich sprístupňuje regulačnému orgánu v súlade s článkom 56 ods. 12.

5. Manažér infraštruktúry vedie podrobné záznamy o akýchkoľvek obchodných a finančných vzťahoch s inými právnymi subjektmi v rámci vertikálne integrovaného podniku a na požiadanie ich sprístupňuje regulačnému orgánu v súlade s článkom 56 ods. 12.

Článok 7b

Článok 7b

Účinná nezávislosť zamestnancov a vedúcich pracovníkov manažéra infraštruktúry v rámci vertikálne integrovaného podniku

Účinná nezávislosť zamestnancov a vedúcich pracovníkov manažéra infraštruktúry v rámci vertikálne integrovaného podniku

1. Bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia regulačného orgánu podľa článku 56, má manažér infraštruktúry účinné rozhodovacie právomoci nezávislé od iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku, pokiaľ ide o všetky funkcie uvedené v článku 3 ods. 2. Celková riadiaca štruktúra a podnikové stanovy manažéra infraštruktúry zabezpečujú, aby žiadny z iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku nesmel priamo ani nepriamo určovať správanie manažéra infraštruktúry vo vzťahu k týmto funkciám.

1. Bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia regulačného orgánu podľa článku 56, má manažér infraštruktúry účinné rozhodovacie právomoci nezávislé od iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku, pokiaľ ide o všetky funkcie uvedené v článku 3 ods. 2. Celková riadiaca štruktúra a podnikové stanovy manažéra infraštruktúry zabezpečujú, aby žiadny z iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku nesmel priamo ani nepriamo určovať správanie manažéra infraštruktúry vo vzťahu k týmto funkciám. Členovia dozornej rady a riadiacej rady manažéra infraštruktúry a riadiaci pracovníci, ktorí im priamo podliehajú, konajú v súlade s týmito zásadami.

2. Členovia riadiacej rady a vedúci pracovníci manažéra infraštruktúry nesmú byť členmi dozornej ani riadiacej rady ani vedúcimi pracovníkmi žiadnych iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku.

 

Členovia dozornej alebo riadiacej rady a vedúci pracovníci iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku nesmú byť členmi riadiacej rady ani vedúcimi pracovníkmi manažéra infraštruktúry.

 

3. Manažér infraštruktúry má dozornú radu zloženú zo zástupcov konečných vlastníkov vertikálne integrovaného podniku.

3. Manažér infraštruktúry má dozornú radu zloženú zo zástupcov konečných vlastníkov vertikálne integrovaného podniku.

Dozorná rada môže uskutočniť konzultácie s koordinačným výborom uvedeným v článku 7d, pokiaľ ide o otázky, ktoré patria do jeho právomoci.

Dozorná rada môže uskutočniť konzultácie s koordinačným výborom uvedeným v článku 7d, pokiaľ ide o otázky, ktoré patria do jeho právomoci.

Rozhodnutia týkajúce sa vymenovania a obnovy mandátu, pracovných podmienok vrátane odmeňovania a ukončenia funkčného obdobia členov riadiacej rady manažéra infraštruktúry prijíma dozorná rada. Totožnosť a podmienky upravujúce funkčné obdobie, jeho trvanie a ukončenie funkčného obdobia osôb navrhnutých dozornou radou na vymenovanie alebo obnovu mandátu členov riadiacej rady manažéra infraštruktúry, ako aj dôvody navrhovaného rozhodnutia ukončiť takéto funkčné obdobie sa oznamujú regulačnému orgánu uvedenému v článku 55. Podmienky a rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa stávajú záväznými len v prípade výslovného súhlasu regulačného orgánu. Regulačný orgán môže proti takýmto rozhodnutiam vzniesť námietky v prípade pochybnosti o profesionálnej nezávislosti osoby navrhovanej na členstvo v riadiacej rade alebo v prípade predčasného ukončenia funkčného obdobia člena riadiacej rady manažéra infraštruktúry.

Rozhodnutia týkajúce sa vymenovania a obnovy mandátu, pracovných podmienok vrátane odmeňovania a ukončenia funkčného obdobia členov riadiacej rady manažéra infraštruktúry prijíma dozorná rada. Totožnosť a podmienky upravujúce funkčné obdobie, jeho trvanie a ukončenie funkčného obdobia osôb navrhnutých dozornou radou na vymenovanie alebo obnovu mandátu členov riadiacej rady manažéra infraštruktúry, ako aj dôvody navrhovaného rozhodnutia ukončiť takéto funkčné obdobie sa oznamujú regulačnému orgánu uvedenému v článku 55. Podmienky a rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa stávajú záväznými len v prípade výslovného súhlasu regulačného orgánu. Regulačný orgán môže proti takýmto rozhodnutiam vzniesť námietky v prípade pochybnosti o profesionálnej nezávislosti osoby navrhovanej na členstvo v riadiacej rade alebo v prípade predčasného ukončenia funkčného obdobia člena riadiacej rady manažéra infraštruktúry.

Účinné právo odvolať sa na regulačný orgán sa udeľuje členom riadiacej rady, ktorí chcú podať sťažnosť proti predčasnému ukončeniu svojho funkčného obdobia.

Účinné právo odvolať sa na regulačný orgán sa udeľuje členom riadiacej rady, ktorí chcú podať sťažnosť proti predčasnému ukončeniu svojho funkčného obdobia.

4. Počas troch rokov po odchode z manažéra infraštruktúry členovia dozornej alebo riadiacej rady a vedúci pracovníci manažéra infraštruktúry nemajú nárok zastávať žiadnu vedúcu pozíciu v rámci iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku. Počas troch rokov po odchode z týchto iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku ich členovia dozornej alebo riadiacej rady a vedúci pracovníci nemajú nárok zastávať žiadnu vedúcu pozíciu v manažérovi infraštruktúry.

 

5. Manažér infraštruktúry má svojich vlastných zamestnancov a jeho priestory sú oddelené od iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku. Prístup k informačným systémom je chránený, aby sa zabezpečila nezávislosť manažéra infraštruktúry. V interných pravidlách alebo v zmluvách zamestnancov sa jednoznačne obmedzia kontakty s inými právnymi subjektmi v rámci vertikálne integrovaného podniku na oficiálnu komunikáciu spojenú s výkonom funkcií manažéra infraštruktúry, ktoré sa vykonávajú aj v súlade s inými železničnými podnikmi mimo vertikálne integrovaného podniku. Presuny zamestnancov s výnimkou presunov uvedených v písmene c) medzi manažérom infraštruktúry a inými právnymi subjektmi v rámci vertikálne integrovaného podniku sú možné len v prípade, ak možno zabezpečiť, že medzi nimi nedôjde k výmene citlivých informácií.

5. Manažér infraštruktúry má svojich vlastných zamestnancov. Citlivé informácie, ktoré uchováva manažér infraštruktúry, sú náležite chránené a nepostupujú sa iným subjektom.

 

Manažér infraštruktúry môže svojim zamestnancom ponúkať sociálne služby, ako sú služby poskytované v školách, škôlkach, športových strediskách a reštauráciách, v priestoroch využívaných inými právnymi subjektmi v rámci vertikálne integrovaného podniku. Manažér infraštruktúry môže spolupracovať s ďalšími subjektmi vertikálne integrovaného podniku na rozvíjaní ich informačných systémov.

 

Regulačný orgán schváli ustanovenia týkajúce sa vykonávania tohto odseku, alebo požiada o ich zmeny, s cieľom zabezpečiť nezávislosť manažéra infraštruktúry. Regulačný orgán môže požiadať integrovaný podnik, aby mu poskytol všetky prípadne potrebné informácie.

6. Manažér infraštruktúry má potrebnú organizačnú schopnosť vykonávať všetky svoje funkcie nezávisle od iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku a na tieto právne subjekty nesmie delegovať vykonávanie týchto funkcií ani žiadnych činností, ktoré s nimi súvisia.

6. Manažér infraštruktúry má potrebnú organizačnú schopnosť vykonávať všetky svoje funkcie nezávisle.

 

Za predpokladu, že nedôjde k žiadnemu konfliktu záujmov, narušeniu fungovania trhu ani diskriminácii a že sa zaručí dôvernosť citlivých obchodných informácií, manažér infraštruktúry môže na špecifické práce v oblasti rozvoja, obnovy a údržby, v súvislosti s ktorými si zachováva právomoc rozhodovať, zadať zákazku subdodávateľovi, ktorým je železničný podnik alebo akýkoľvek iný orgán konajúci pod dohľadom manažéra infraštruktúry.

7. Členovia dozornej alebo riadiacej rady a vedúci pracovníci manažéra infraštruktúry nesmú mať žiadny majetkový podiel v iných právnych subjektoch v rámci vertikálne integrovaného podniku a od týchto právnych subjektov nesmú prijať priamo či nepriamo ani akúkoľvek finančnú výhodu. Prvky ich odmeňovania založené na dosiahnutých výsledkoch nesmú závisieť od výsledkov obchodnej činnosti žiadnych iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku ani žiadnych právnych subjektov pod ich kontrolou, ale závisia výhradne od výsledkov obchodnej činnosti manažéra infraštruktúry.

 

 

7a. Členské štáty požiadajú regulačný orgán, aby vypracoval pokyny k podmienkam, ktoré treba splniť, aby sa posilnila skutočná nezávislosť zamestnancov a vedúcich pracovníkov manažéra infraštruktúry v rámci vertikálne integrovaného podniku a aby sa predišlo akémukoľvek konfliktu záujmov alebo zverejneniu citlivých informácií. Tieto pokyny sú pre vertikálne integrovaný podnik záväzné.

Článok 7c

Článok 7c

Postup overovania súladu s požiadavkami

Postup overovania súladu s požiadavkami

1. Komisia na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhoduje, či manažéri infraštruktúry, ktorí sú súčasťou vertikálne integrovaného podniku, spĺňajú požiadavky článku 7a a článku 7b a či je vykonávanie týchto požiadaviek primerané z hľadiska zabezpečenia rovnakých podmienok pre všetky železničné podniky a neexistencie narušenia hospodárskej súťaže na relevantnom trhu.

1. Komisia na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhoduje, či manažéri infraštruktúry, ktorí sú súčasťou vertikálne integrovaného podniku, spĺňajú požiadavky článku 7a a článku 7b a či je vykonávanie týchto požiadaviek primerané z hľadiska zabezpečenia rovnakých podmienok pre všetky železničné podniky a neexistencie narušenia hospodárskej súťaže na relevantnom trhu.

2. Komisia má právo v primeranej lehote požadovať všetky potrebné informácie od členského štátu, v ktorom je usadený vertikálne integrovaný podnik. Komisia uskutočňuje konzultácie s dotknutým regulačným orgánom alebo orgánmi a prípadne so sieťou regulačných orgánov uvedenou v článku 57.

2. Komisia má právo v primeranej lehote požadovať všetky potrebné informácie od členského štátu, v ktorom je usadený vertikálne integrovaný podnik. Komisia uskutočňuje konzultácie s dotknutým regulačným orgánom alebo orgánmi a prípadne so sieťou regulačných orgánov uvedenou v článku 57.

3. Členské štáty môžu obmedziť práva prístupu stanovené v článku 10 pre železničné podniky, ktoré sú súčasťou vertikálne integrovaného podniku, ktorého súčasťou je dotknutý manažér infraštruktúry, ak Komisia informuje členské štáty, že nebola predložená žiadosť v súlade s odsekom 1, alebo kým Komisia žiadosť nepreskúma alebo ak v súlade s postupom uvedeným v článku 62 ods. 2 rozhodne, že:

3. Členské štáty môžu obmedziť práva prístupu stanovené v článku 10 pre železničné podniky, ktoré sú súčasťou vertikálne integrovaného podniku, ktorého súčasťou je dotknutý manažér infraštruktúry, ak Komisia:

(a) neboli doručené náležité odpovede na žiadosť Komisie o informácie v súlade s odsekom 2 alebo

(a) informuje členské štáty, že neboli doručené náležité odpovede na žiadosť Komisie o informácie v súlade s odsekom 2 alebo

(b) dotknutý manažér infraštruktúry nespĺňa požiadavky stanovené v článkoch 7a a 7b alebo

(b) v súlade s postupom uvedeným v článku 60 rozhodne, že príslušný manažér infraštruktúry nespĺňa požiadavky stanovené v článkoch 7a a 7b alebo

(c) vykonávanie požiadaviek stanovených v článkoch 7a a 7b nepostačuje na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky železničné podniky a neexistenciu narušenia hospodárskej súťaže v členskom štáte, v ktorom je usadený dotknutý manažér infraštruktúry.

(c) v súlade s postupom uvedeným v článku 60 rozhodne, že vykonávanie požiadaviek stanovených v článkoch 7a a 7b nepostačuje na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky železničné podniky a hospodárskej súťaže bez narušenia v členskom štáte, v ktorom je usadený dotknutý manažér infraštruktúry.

Komisia prijíma rozhodnutie v primeranej lehote.

Komisia prijíma rozhodnutie v primeranej lehote a súčasne proti príslušnému členskému štátu otvára formálne konanie o porušení povinnosti podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

4. Dotknutý členský štát môže požiadať Komisiu o zrušenie jej rozhodnutia uvedeného v odseku 3 v súlade s postupom uvedeným v článku 62 ods. 2, keď daný členský štát presvedčí Komisiu o tom, že jej rozhodnutie už nie je odôvodnené. Komisia prijíma rozhodnutie v primeranej lehote.

4. Dotknutý členský štát môže požiadať Komisiu o zrušenie jej rozhodnutia uvedeného v odseku 3 v súlade s postupom uvedeným v článku 62 ods. 2, keď daný členský štát presvedčí Komisiu o tom, že jej rozhodnutie už nie je odôvodnené. Komisia prijíma rozhodnutie v primeranej lehote.

5. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 4, priebežný súlad s požiadavkami stanovenými v článkoch 7a a 7b monitoruje regulačný orgán uvedený v článku 55. Každý žiadateľ má právo odvolať sa na regulačný orgán, ak sa domnieva, že sa tieto požiadavky nedodržiavajú. V prípade takéhoto odvolania regulačný orgán rozhoduje o všetkých potrebných opatreniach na nápravu danej situácie v lehotách uvedených v článku 56 ods. 9.

5. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 4, priebežný súlad s požiadavkami stanovenými v článkoch 7a a 7b monitoruje regulačný orgán uvedený v článku 55. Každý žiadateľ má právo odvolať sa na regulačný orgán, ak sa domnieva, že sa tieto požiadavky nedodržiavajú. V prípade takéhoto odvolania regulačný orgán rozhoduje o všetkých potrebných opatreniach na nápravu danej situácie v lehotách uvedených v článku 56 ods. 9.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7d – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby manažéri infraštruktúry pre každú sieť zriadili a zorganizovali koordinačné výbory. Členstvo v tomto výbore je otvorené aspoň pre manažéra infraštruktúry, známych žiadateľov v zmysle článku 8 ods. 3 a potenciálnych žiadateľov na ich vlastnú žiadosť, ich zastupiteľské organizácie, zástupcov používateľov služieb železničnej nákladnej a osobnej dopravy a v prípade potreby pre regionálne a mieste orgány. Zástupcovia členských štátov a členovia dotknutého regulačného orgánu sú pozývaní na zasadnutia koordinačného výboru ako pozorovatelia.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby manažéri infraštruktúry pre každú sieť zriadili a zorganizovali koordinačné výbory. Členstvo v tomto výbore je otvorené pre manažéra infraštruktúry, známych žiadateľov v zmysle článku 8 ods. 3 a potenciálnych žiadateľov na ich vlastnú žiadosť, ich zastupiteľské organizácie, zástupcov používateľov služieb železničnej nákladnej a osobnej dopravy a v prípade potreby pre regionálne a mieste orgány vrátane príslušných orgánov. Zástupcovia členských štátov a členovia dotknutého regulačného orgánu sú pozývaní na zasadnutia koordinačného výboru ako pozorovatelia.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7d – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) procesom prideľovania kapacity infraštruktúry vrátane prioritných pravidiel prideľovania kapacity medzi rôznymi kategóriami používateľov infraštruktúry;

e) procesom prideľovania kapacity infraštruktúry vrátane prioritných pravidiel prideľovania kapacity medzi rôznymi kategóriami používateľov infraštruktúry; zásady koordinácie v prípade rozporu medzi žiadosťami o prevádzku služieb železničnej dopravy upravuje článok 46 ods. 4;

Odôvodnenie

V koordinačnom výbore by sa mali prediskutovať prioritné pravidlá prideľovania kapacity vrátane situácie, keď sa zistia rozpory medzi žiadosťami. Preto sa na tomto mieste uvádza odkaz na článok 46 ods. 4. V prípade konkurenčných žiadostí o traťový prístup manažér infraštruktúry nesmie neprimerane uprednostňovať veľké podniky pred malými.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7d – odsek 2 – písmeno g a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga) otázkami, ktorým čelia používatelia služieb nákladnej a osobnej železničnej dopravy, ako je kvalita poskytovanej služby, poplatky za infraštruktúru a výška a transparentnosť cien železničných služieb.

Odôvodnenie

Konzultácie s používateľmi služieb nákladnej a osobnej železničnej dopravy by koordinačnému výboru priniesli relevantné informácie na plnenie jeho úloh ako poradcu manažéra infraštruktúry a členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7d – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Aby mohol koordinačný výbor vykonávať tieto úlohy, má právomoc požadovať od manažéra infraštruktúry príslušné informácie v súvislosti s písmenami a) až g).

Aby mohol koordinačný výbor vykonávať tieto úlohy, má právomoc požadovať od manažéra infraštruktúry príslušné informácie v súvislosti s písmenami a) až ga), a to bez toho, aby bolo dotknuté obchodné tajomstvo.

Odôvodnenie

Ustanovenie koordinačného výboru musí mať jasný rámec. Vytvorenie výboru nesmie viesť k oslabeniu diskrečných a rozhodovacích právomocí členských štátov v oblasti železničnej infraštruktúry, ani k ohrozeniu zásady obchodného tajomstva, pokiaľ ide o manažéra infraštruktúry alebo železničné podniky.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7d – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Koordinačný výbor vypracuje rokovací poriadok, ktorý bude zahŕňať najmä pravidlá týkajúce sa účasti na zasadnutiach a ich periodicity, ktorá musí byť aspoň raz za štvrťrok. Správa o výsledkoch diskusií koordinačného výboru sa predkladá raz za rok manažérovi infraštruktúry, členskému štátu, dotknutému regulačnému orgánu a Komisii, pričom sa v nej uvedú príslušné stanoviská prijaté členmi výboru.

3. Koordinačný výbor vypracuje rokovací poriadok, ktorý bude zahŕňať najmä pravidlá týkajúce sa účasti na zasadnutiach a ich periodicity, ktorá musí byť aspoň raz za štvrťrok. V rokovacom poriadku sa okrem iného ustanovia pravidelné konzultácie s používateľmi služieb nákladnej a osobnej železničnej dopravy a so zástupcami zamestnancov v odvetví železničnej dopravy, ktoré sa uskutočnia aspoň raz ročne. Správa o výsledkoch diskusií koordinačného výboru sa predkladá raz za rok manažérovi infraštruktúry, členskému štátu, regulačnému orgánu, používateľom služieb nákladnej a osobnej železničnej dopravy, zástupcom zamestnancov v odvetví železničnej dopravy a Komisii, pričom sa v nej uvedú príslušné stanoviská prijaté členmi výboru.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7е – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa manažéri infraštruktúry zapojili do siete a spolupracovali v jej rámci s cieľom vybudovať železničnú infraštruktúru Únie, a najmä zaistiť včasnú a efektívnu realizáciu transeurópskej dopravnej siete vrátane koridorov základnej siete, koridorov železničnej nákladnej dopravy podľa nariadenia č. 913/201011 a plánu zavedenia európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) stanoveného v rozhodnutí 2012/88/EÚ12.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa manažéri infraštruktúry zapojili do siete a spolupracovali v jej rámci s cieľom vybudovať železničnú infraštruktúru Únie, a najmä zaistiť:

 

i) včasnú a efektívnu realizáciu transeurópskej dopravnej siete vrátane koridorov základnej siete, koridorov železničnej nákladnej dopravy podľa nariadenia č. 913/201011 a plánu zavedenia európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) stanoveného v rozhodnutí 2012/88/EÚ12 a

 

ii) uľahčenie efektívnych a účinných služieb cezhraničnej osobnej dopravy v rámci Únie vrátane cezhraničnej spolupráce s cieľom zvládnuť problémové miesta.

 

1a. Sieť takisto vypracuje spoločné rámcové zásady týkajúce sa poplatkov za služby cezhraničnej osobnej dopravy prevádzkované na viacerých sieťach podľa článku 37 a prideľovania kapacity v zmysle článku 40. Tieto spoločné zásady podliehajú stanovisku siete regulačných orgánov v súlade s článkom 57.

_________________

_________________

11 Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 22.

11 Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 22.

12 Ú. v. EÚ L 51, 23.2.2012, s. 51.

12 Ú. v. EÚ L 51, 23.2.2012, s. 51.

Odôvodnenie

Na uľahčenie cezhraničného cestovania je potrebná koordinácia medzi manažérmi infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7е – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Sieť sa zúčastňuje na činnostiach monitorovania trhu uvedených v článku 15 a referenčne porovnáva efektívnosť manažérov infraštruktúry na základe spoločných ukazovateľov a kritérií kvality, akými sú napríklad spoľahlivosť, kapacita, dostupnosť, presnosť a bezpečnosť ich sietí, kvalita a využívanie aktív, údržba, obnova, zlepšenia, investície a finančná efektívnosť.

2. Sieť sa zúčastňuje na činnostiach monitorovania trhu uvedených v článku 15 a referenčne porovnáva efektívnosť a účinnosť manažérov infraštruktúry na základe spoločných ukazovateľov a kritérií kvality, akými sú napríklad spoľahlivosť, kapacita, dostupnosť, presnosť a bezpečnosť ich sietí, kvalita a využívanie aktív, údržba, obnova, zlepšenia, investície, finančná efektívnosť a transparentnosť rámca a pravidiel spoplatňovania.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7е odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prijímať opatrenia, v ktorých stanoví spoločné zásady a postupy siete, najmä s cieľom zabezpečiť súlad referenčného porovnávania, ako aj postupy, ktoré sa majú uplatňovať pri spolupráci v rámci siete. Tieto opatrenia sa prijmú prostredníctvom vykonávacieho aktu v súlade s postupom uvedeným v článku 62 ods. 3.

3. Komisia s ohľadom na stanoviská, ktoré sieť vyjadrila, prijíma opatrenia, v ktorých stanoví spoločné zásady a postupy siete, najmä s cieľom zabezpečiť súlad referenčného porovnávania, ako aj postupy, ktoré sa majú uplatňovať pri spolupráci v rámci siete. Tieto opatrenia sa prijmú prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s postupom uvedeným v článku 60.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) dopĺňa sa tento odsek 2a:

 

„2a. Členský štát nie je povinný poskytnúť právo na prístup k infraštruktúre na účely prevádzkovania akéhokoľvek typu služieb železničným podnikom, nad ktorými má priamu alebo nepriamu kontrolu osoba alebo osoby z tretej krajiny alebo tretích krajín, v ktorých sa prístupové práva k infraštruktúre a servisným zariadeniam neposkytujú podnikom z Únie za podmienok podobných tým, ktoré sú uvedené v tejto smernici. Na účely tohto odseku kontrola pozostáva z práv, zmlúv alebo akýchkoľvek iných prostriedkov, ktoré samostatne alebo spoločne a vzhľadom na príslušné skutočnosti alebo právne predpisy dávajú možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv nad podnikom predovšetkým prostredníctvom:

 

a) vlastníctva alebo užívacích práv vo vzťahu k všetkým aktívam dotknutého podniku alebo k ich časti;

 

b) práv alebo zmlúv, ktoré umožňujú rozhodujúcim spôsobom vplývať na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podniku.“

Odôvodnenie

Problematiku prístupu na trh s osobnou a nákladnou dopravou v prípade podnikov ovládaných z tretích krajín je nutné riešiť. Je potrebné a spravodlivé zaistiť, aby existovali vyvážené podmienky na základe reciprocity. Ak takéto podmienky neexistujú, nemal by byť žiaden jednotlivý členský štát povinný otvoriť svoj trh podnikom so sídlom v tretích krajinách ani podnikom priamo alebo nepriamo ovládaným osobami z tretích krajín. Vymedzenie je prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – písmeno a

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 11 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty môžu obmedziť právo prístupu vymedzené v článku 10 ods. 2 k službám osobnej dopravy medzi daným miestom odchodu a daným miestom určenia, ak sa jedna alebo viacero zmlúv o službách vo verejnom záujme vzťahuje na tú istú trasu alebo na alternatívnu trasu v prípade, že by uplatňovanie tohto práva ohrozilo hospodársku rovnováhu predmetnej zmluvy alebo zmlúv o službách vo verejnom záujme.

1. Členské štáty môžu obmedziť právo prístupu vymedzené v článku 10 ods. 2 k službám osobnej dopravy medzi daným miestom odchodu a daným miestom určenia, ak sa jedna alebo viacero verejných zákaziek na poskytnutie služby vzťahuje na tú istú trasu alebo na alternatívnu trasu v prípade, že by uplatňovanie tohto práva ohrozilo hospodársku rovnováhu predmetnej verejnej zákazky alebo verejných zákaziek na poskytnutie služby. Služby osobnej vysokorýchlostnej dopravy sa neobmedzujú iba na ich právo prístupu ustanovené v článku 10 ods. 2.

 

Príslušné orgány a manažéri infraštruktúry vopred informujú všetky zainteresované strany o žiadostiach o pridelenie kapacity podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007*, ktoré môžu byť v rozpore s právami prístupu podľa článku 10 tejto smernice.

 

Všetky služby osobnej dopravy, ktoré nie sú súčasťou verejnej zákazky na poskytnutie služby, sa označujú ako služby s otvoreným prístupom.

 

Ak príslušný orgán vytvorí novú verejnú zákazku na poskytnutie služby alebo rozšíri rozsah už existujúcej zákazky v zmysle využívania väčšej kapacity infraštruktúry než v minulosti, práva prístupu podnikov, ktoré poskytujú existujúce služby s otvoreným prístupom, na ktoré môže mať rozhodnutie príslušného orgánu vplyv, nepodliehajú žiadnym obmedzeniam.

 

___________________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – písmeno b

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom určiť, či by sa ohrozila hospodárska rovnováha zmluvy o službách vo verejnom záujme, dotknutý regulačný orgán alebo orgány uvedené v článku 55 vykonajú objektívnu hospodársku analýzu a svoje rozhodnutie založia na vopred určených kritériách. Toto určenie vykoná(-ajú) na základe žiadosti, ktorú do jedného mesiaca od oznámenia zamýšľanej služby osobnej dopravy uvedenej v článku 38 ods. 4 predložil ktorýkoľvek z týchto subjektov:

S cieľom určiť, či by sa ohrozila hospodárska rovnováha verejnej zákazky na poskytnutie služby, dotknutý regulačný orgán alebo orgány uvedené v článku 55 vykonajú objektívnu hospodársku analýzu a svoje rozhodnutie založia na vopred určených kritériách.

 

Tieto kritériá okrem iného zahŕňajú vplyv uplatňovania práva prístupu na ziskovosť akýchkoľvek služieb, ktoré sú predmetom verejnej zákazky na poskytnutie služby, vrátane následných vplyvov na čisté náklady, ktoré znáša príslušný orgán verejnej moci, ktorý zadal zákazku, dopyt cestujúcich, stanovenie cien cestovného, spôsob predaja prepravných dokladov, umiestnenie a počet zastávok a načasovanie a frekvenciu navrhovanej novej služby a stanoví ich regulačný orgán uvedený v článku 55 v súlade s opatreniami ustanovenými v odseku 4 tohto článku. Analýzou sa posúdi, či by prostredníctvom novej služby s otvoreným prístupom mohlo dôjsť k ohrozeniu realizovateľnosti služieb prevádzkovaných v rámci verejnej zákazky na poskytnutie služby.

 

Hospodárska rovnováha verejnej zákazky na poskytnutie služby sa nepovažuje za ohrozenú, ak regulačný orgán predpokladá, že perspektívna nová služba by skôr prinášala príjmy do odvetvia železničnej dopravy, než by ich z neho odoberala, a že pokles príjmov v prípade súboru služieb v rámci verejnej zákazky alebo verejných zákaziek na poskytnutie služby by nebol významný, ak by vôbec bol nejaký. V súlade s takouto analýzou a rozhodnutím príslušného regulačného orgánu sú členské štáty splnomocnené, aby udeľovali, upravovali alebo odopierali právo prístupu k požadovanej službe osobnej dopravy.

 

2a. Ak sa verejná zákazka na poskytnutie služby udelí prostredníctvom postupu verejného obstarávania v súlade s právnymi predpismi Únie, členské štáty môžu v súlade s nariadením (ES) č. 1370/2007 obmedziť právo prístupu ustanovené v článku 10 ods. 2 tejto smernice na obdobie trvania tejto verejnej zákazky na poskytnutie služby o službách medzi miestom odchodu a miestom určenia, na ktoré sa vzťahuje uvedená verejná zákazka na poskytnutie služby. Informácie o obmedzení práva prístupu sa zverejnia pri otvorení postupu verejného obstarávania pre danú verejnú zákazku na poskytnutie služby. Každá ďalšia nová služba v zmysle článku 10 ods. 2, v súvislosti s ktorou regulačný orgán predpokladá, že bude skôr prinášať príjmy do odvetvia železničnej dopravy, než ich z neho bude odoberať, nebude obmedzená z hľadiska prístupu.

 

Obmedzenia uvedené v tomto odseku nemajú obmedzujúci účinok, pokiaľ ide o právo nechať cestujúcich nastúpiť na ktorejkoľvek stanici umiestnenej na medzinárodnej trase a nechať ich vystúpiť na inej stanici vrátane staníc umiestnených v tom istom členskom štáte.

 

2b. Regulačný orgán alebo regulačné orgány, ktoré uskutočňujú analýzy uvedené v odsekoch 2 a 2a, vykonajú toto určenie na základe žiadosti, ktorú do jedného mesiaca od prijatia oznámenia zamýšľanej služby osobnej dopravy uvedenej v článku 38 ods. 4 predložil ktorýkoľvek z týchto subjektov:

a) príslušný orgán alebo príslušné orgány, ktoré zadali zmluvu o službách vo verejnom záujme;

a) príslušný orgán alebo príslušné orgány, ktoré zadali verejnú zákazku na poskytnutie služby;

b) akékoľvek iné zainteresované príslušné orgány, ktoré majú právo obmedziť prístup podľa tohto článku;

b) akékoľvek iné zainteresované príslušné orgány, ktoré majú právo obmedziť prístup podľa tohto článku;

c) manažér infraštruktúry;

c) manažér infraštruktúry;

d) železničný podnik, ktorý plní zmluvu o službách vo verejnom záujme.

d) železničný podnik, ktorý plní verejnú zákazku na poskytnutie služby;

 

da) železničný podnik, ktorý požiadal o kapacitu v súlade s článkom 38 ods. 4.

Odôvodnenie

Kritériá, ktorými sa vymedzuje hospodárska rovnováha, treba ďalej spresniť. Toto znenie vychádza z odôvodnenia 21 smernice 2012/34/EÚ a z výkladových usmernení Komisie z roku 2010.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – písmeno c

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 11 – odseky 3 a 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) odsek 3 sa nahrádza takto:

c) odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

3. Regulačný orgán odôvodní svoje rozhodnutie a uvedie podmienky, za ktorých môže o nové posúdenie rozhodnutia požiadať do jedného mesiaca od jeho oznámenia jeden z týchto subjektov:

3. Regulačný orgán odôvodní svoje rozhodnutie a uvedie podmienky, za ktorých môže o nové posúdenie rozhodnutia požiadať do jedného mesiaca od jeho oznámenia jeden z týchto subjektov:

a) dotknutý príslušný orgán alebo príslušné orgány;

a) dotknutý príslušný orgán alebo príslušné orgány;

b) manažér infraštruktúry;

b) manažér infraštruktúry;

c) železničný podnik, ktorý plní zmluvu o službách vo verejnom záujme;

c) železničný podnik, ktorý vykonáva verejnú zákazku na poskytnutie služby;

d) železničný podnik, ktorý sa snaží získať prístup.

d) železničný podnik, ktorý sa snaží získať prístup.

Ak regulačný orgán rozhodne, že zamýšľaná služba osobnej dopravy uvedená v článku 38 ods. 4 by ohrozila hospodársku rovnováhu zmluvy o službách vo verejnom záujme, uvedie prípadné zmeny takejto služby, ktorými by sa zabezpečilo splnenie podmienok na udelenie práva na prístup stanovených v článku 10 ods. 2.“;

Ak regulačný orgán v súlade s odsekom 2 rozhodne, že zamýšľaná služba osobnej dopravy uvedená v článku 38 ods. 4 by ohrozila hospodársku rovnováhu verejnej zákazky na poskytnutie služby, uvedie prípadné zmeny takejto služby, ktorými by sa zabezpečilo splnenie podmienok na udelenie práva na prístup stanovených v článku 10 ods. 2.

4. Na základe skúseností regulačných orgánov, príslušných orgánov a železničných podnikov a na základe činnosti siete uvedenej v článku 57 ods. 1 Komisia prijme do 16. decembra 2016 opatrenia, v ktorých podrobne určí postup a kritériá, ktoré sa majú dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 1, 2 a 3 tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 3.

4. Na základe skúseností regulačných orgánov, príslušných orgánov a železničných podnikov a na základe činnosti siete uvedenej v článku 57 ods. 1 Komisia prijme do 16. decembra 2016 opatrenia, v ktorých podrobne určí postup a kritériá, ktoré sa majú dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 1, 2 a 3 tohto článku. Uvedené delegované akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 60.

Odôvodnenie

Kritériá, ktorými sa vymedzuje hospodárska rovnováha, treba podrobnejšie spresniť. Toto znenie vychádza z odôvodnenia 21 smernice 2012/34/EÚ a z výkladových usmernení Komisie z roku 2010.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 13 a – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spoločné systémy informovania a integrovaného predaja prepravných dokladov

Spoločné systémy informovania a predaja prepravných dokladov

Odôvodnenie

Článok sa netýka intermodálneho predaja prepravných dokladov, ale vytvorenia systému priamych prepravných dokladov.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 13a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1371/200713 a smernica 2010/40/EÚ, členské štáty môžu požadovať od železničných podnikov prevádzkujúcich služby vnútroštátnej osobnej dopravy, aby sa prostredníctvom prepravných dokladov a rezervácií zapojili do spoločného systému informovania a integrovaného predaja prepravných dokladov na vydávanie lístkov alebo aby sa rozhodli, že na zriadenie takéhoto systému dajú právomoc príslušným orgánom. V prípade zriadenia takéhoto systému členské štáty zabezpečujú, aby nedochádzalo k narúšaniu fungovania trhu ani k diskriminácii medzi železničnými podnikmi. Spravuje ho verejný alebo súkromný subjekt alebo združenie všetkých železničných podnikov prevádzkujúcich služby osobnej dopravy.

1. Všetky údaje týkajúce sa tvorby cestovných poriadkov sa považujú za verejné údaje, a preto sa sprístupňujú.

 

Bez ohľadu na nariadenie (ES) č. 1371/2007 a smernicu 2010/40/EÚ členské štáty požadujú, aby všetky zainteresované strany v odvetví železničnej dopravy, ako sú železničné podniky, manažéri infraštruktúry a predajcovia prepravných dokladov, používali do 12. decembra 2019 interoperabilný systém predaja priamych prepravných dokladov a poskytovania informácií, ktorého účelom je umožniť cestujúcim prístup ku všetkým údajom potrebným na naplánovanie cesty a na rezerváciu a kúpu prepravných dokladov v Únii.

 

Členské štáty žiadajú železničné podniky, aby spolupracovali pri vytvorení spoločného systému poskytovania cestovných informácií a predaja prepravných dokladov, ktorý by mal vzniknúť do 12. decembra 2019, na účely vydávania prepravných dokladov, priamych prepravných dokladov a rezervácií na všetky druhy verejnej osobnej železničnej dopravy poskytovanej podľa verejnej zákazky na poskytnutie služby v súlade s nariadením (ES) č. 1370/2007, alebo rozhodnú o splnomocnení príslušných orgánov na vytvorenie takéhoto systému. Tento systém nepovedie k narušeniu trhu ani diskriminácii medzi podnikmi. Bude spravovaný verejným alebo súkromným právnym subjektom alebo združením všetkých železničných podnikov poskytujúcich služby osobnej dopravy.

 

Železničné podniky, ktoré poskytujú komerčné služby verejnej osobnej dopravy, majú nediskriminačný prístup k systému na poskytovanie informácií o verejnej osobnej železničnej doprave a predaj prepravných dokladov pre túto dopravu ako doplnok k ich vlastných prepravným službám.

 

Každý systém sa rozdelí tak, aby bol interoperabilný v súlade so smernicou 2008/57/ES a základnými technickými špecifikáciami o telematických aplikáciách. Uplatňuje tieto technické požiadavky s cieľom zabezpečiť najmä jednotnosť pri spoplatňovaní a klíringu, dôvernosť v súvislosti s obchodnými informáciami, ochranu osobných údajov a dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže. Každý systém alebo aplikácia ponúkajúca dodatočné služby cestujúcim sa vyznačuje interoperabilitou s týmito technickými špecifikáciami.

 

Členské štáty zabezpečia, aby bol prístup k základným technickým špecifikáciám o telematických aplikáciách otvorený a nediskriminačný.

 

Každá obchodná dohoda medzi účastníkmi je v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže.

 

Náklady na takýto systém sú spravodlivo rozdelené medzi účastníkov v závislosti od ich príslušných príspevkov.

 

Regulačný orgán zabezpečí, aby žiadny takýto systém predaja priamych prepravných dokladov neviedol k narušeniu trhu ani diskriminácii medzi železničnými podnikmi.

 

Členské štáty môžu takisto požadovať, aby sa železničné podniky a prevádzkovatelia iných spôsobov osobnej dopravy zapojili do spoločného prepojeného systému poskytovania cestovných informácií a integrovaného predaja prepravných dokladov na vydávanie prepravných dokladov, priamych prepravných dokladov a rezervácií alebo aby sa rozhodli, že na zriadenie takéhoto systému dajú právomoc relevantným orgánom. V prípade zriadenia takéhoto systému členské štáty zabezpečujú, aby nedochádzalo k narúšaniu fungovania trhu ani k diskriminácii medzi železničnými podnikmi a inými poskytovateľmi osobnej dopravy. Spravuje ho verejný alebo súkromný subjekt alebo združenie všetkých podnikov prevádzkujúcich služby osobnej dopravy.

_________________

 

13 Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14.

 

14 Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1.

 

Odôvodnenie

Malo by sa rozlišovať medzi predajom priamych prepravných dokladov a integrovaným predajom prepravných dokladov. Zatiaľ čo odvetvie železničnej dopravy by malo zriadiť fungujúci systém predaja priamych prepravných dokladov čo najskôr, možnosti integrovaného predaja prepravných dokladov pre intermodálnu dopravu by mali nasledovať ako druhý krok.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 13 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty požadujú od železničných podnikov prevádzkujúcich služby osobnej dopravy, aby zaviedli a koordinovali plán pre prípad nepredvídaných udalostí na poskytnutie pomoci cestujúcim v zmysle článku 18 nariadenia (ES) č. 1371/2007 v prípade výrazného meškania služieb.

2. Členské štáty vytvoria a koordinujú, a to aj vo vzťahu k hlavným trasám v rámci Únie, vnútroštátne plány pre prípady nepredvídaných udalostí na poskytnutie pomoci cestujúcim so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2008/164/ES*, v prípade významného narušenia služieb spôsobeného prírodnými katastrofami alebo katastrofami spôsobenými človekom. Každý železničný podnik poskytujúci služby v oblasti osobnej dopravy a každý správca stanice zavedú vlastný plán pre prípad nepredvídaných udalostí v súlade s vnútroštátnym plánom pre prípad nepredvídaných udalostí.

 

__________________

 

* Rozhodnutie Komisie 2008/164/ES z 21. decembra 2007 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa osôb so zníženou pohyblivosťou v transeurópskom konvenčnom železničnom systéme a systéme transeurópskych vysokorýchlostných železníc (Ú. v. EÚ L 64, 7.3.2008, s. 72).

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7 a (nový)

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 19 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a. Do článku 19 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„da) sa zaviazali uplatňovať príslušné reprezentatívne kolektívne zmluvy členských štátov, v ktorých podnik plánuje pôsobiť;“

Odôvodnenie

Ak sa má trh s osobnou železničnou dopravou viac otvoriť, je potrebné posilniť požiadavky dobrej povesti v súvislosti s dodržiavaním pracovných podmienok, ktoré musí železničný podnik spĺňať na získanie licencie, aby sa tak predišlo zhoršeniu pracovných podmienok v dôsledku väčšej hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 a (nový)

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 42 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a. V článku 42 sa vkladá tento odsek 1a:

 

„1a. V záujme zabránenia diskriminácii žiadateľov regulačný orgán uvedený v článku 55 tejto smernice vopred schvaľuje takéto rámcové dohody a dohliada nad dodržiavaním platnej rámcovej dohody z vlastnej iniciatívy. Žiadateľ je oprávnený odvolať sa na regulačný orgán, ak sa domnieva, že sa s ním zaobchádza nespravodlivo, že je diskriminovaný alebo že ho rámcová dohoda akýmkoľvek iným spôsobom poškodzuje. V prípade odvolania proti rámcovej dohode regulačný orgán buď potvrdí, že sa nevyžaduje žiadna zmena rámcovej dohody, alebo si vyžiada zmenu tejto rámcovej dohody v súlade s usmerneniami stanovenými regulačným orgánom, a to najneskôr do dvoch mesiacov po doručení odvolania regulačnému orgánu. Manažér infraštruktúry a železničný podnik splnia rozhodnutie regulačného orgánu v čo najskoršom možnom termíne a v každom prípade najneskôr jeden mesiac po tom, ako od regulačného orgánu dostanú oznámenie o tomto rozhodnutí. Pri plnení funkcií uvedených v tomto odseku venuje regulačný orgán osobitnú pozornosť ochrane obchodného tajomstva.“

Odôvodnenie

Je dôležité, aby regulačné orgány mali dohľad nad rámcovými dohodami, ktoré môžu byť významným zdrojom diskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 b (nový)

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 46 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8b. V článku 46 sa odsek 4 nahrádza takto:

 

„4. Zásady, ktorými sa riadi koordinačný proces, sú stanovené v podmienkach používania siete. Tieto prihliadajú najmä na náročnosť konštrukcie medzinárodných vlakových trás a možný vplyv zmien na iných manažérov infraštruktúry. V prípade rozporu medzi žiadosťami o prevádzku železničnej služby v rámci rovnakého trhového segmentu manažér infraštruktúry pri prideľovaní kapacity posudzuje len spornú infraštruktúru, a nie celkový objem kapacity, ktorý požadujú konkurenční žiadatelia.;

Odôvodnenie

Aj nezávislý manažér infraštruktúry môže chcieť uprednostniť veľké železničné podniky pred malými, keďže veľké podniky vo všeobecnosti požadujú vyššiu kapacitu, a teda výraznejšie prispievajú k príjmom manažéra infraštruktúry. Tento pozmeňujúci návrh objasňuje, že v prípade konkurenčných žiadostí o traťový prístup manažér infraštruktúry nesmie neprimerane uprednostňovať veľké podniky pred malými.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 c (nový)

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 54 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8c. V článku 54 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

„1. V prípade narušenia chodu vlakov spôsobeného technickou poruchou alebo nehodou musí manažér infraštruktúry uskutočniť všetky opatrenia potrebné na obnovenie normálnej situácie. V tomto zmysle vypracuje havarijný plán s uvedením rôznych subjektov, ktoré majú byť informované v prípade vážnych nehôd alebo vážneho narušenia chodu vlakov. V prípade narušenia, ktoré môže mať vplyv na cezhraničnú dopravu, si manažér infraštruktúry vymieňa všetky relevantné informácie s ostatnými manažérmi infraštruktúry, na ktorých sieť a premávku môže mať toto narušenie vplyv. Príslušní manažéri infraštruktúry spolupracujú na obnove normálnej cezhraničnej dopravy.“

Odôvodnenie

Článok 54 ods. 2 sa mení tak, aby sa zaistilo, že informácie o narušení v rámci jednej siete, ktoré by mohlo mať vplyv na premávku v inom členskom štáte, sa postúpia ostatným potenciálne dotknutým manažérom infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 d (nový)

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 55 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8d. Do článku 55 sa dopĺňa tento odsek:

 

„3a. Členské štáty zabezpečia, aby regulačné orgány disponovali potrebnými organizačnými a prevádzkovými zdrojmi v zmysle článku 56 tejto smernice, a v prípade potreby prijmú akčný plán s cieľom poskytnúť im tieto zdroje.“;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 e (nový)

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 56

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

8e. Článok 56 sa mení takto:

Funkcie regulačného orgánu

Funkcie regulačného orgánu

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 46 ods. 6, má žiadateľ právo odvolať sa na regulačný orgán, ak sa domnieva, že sa s ním zaobchádzalo nespravodlivo, že bol diskriminovaný alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodený, a najmä právo odvolať sa proti rozhodnutiam prijatým manažérom infraštruktúry alebo prípadne železničným podnikom alebo prevádzkovateľom servisného zariadenia, ktoré sa týkajú:

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 46 ods. 6, má žiadateľ právo odvolať sa na regulačný orgán, ak sa domnieva, že sa s ním zaobchádzalo nespravodlivo, že bol diskriminovaný alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodený, a najmä právo odvolať sa proti rozhodnutiam prijatým manažérom infraštruktúry alebo prípadne železničným podnikom alebo prevádzkovateľom servisného zariadenia, ktoré sa týkajú:

a) podmienok používania siete v ich predbežnej i konečnej verzii;

a) podmienok používania siete v ich predbežnej i konečnej verzii;

b) v nich stanovených kritérií;

b) v nich stanovených kritérií;

c) prideľovacieho procesu a jeho výsledku;

c) prideľovacieho procesu a jeho výsledku;

d) režimu spoplatňovania;

d) režimu spoplatňovania;

e) úrovne alebo štruktúry poplatkov za infraštruktúru, ktorých zaplatenie sa požaduje alebo sa môže požadovať;

e) úrovne alebo štruktúry poplatkov za infraštruktúru, ktorých zaplatenie sa požaduje alebo sa môže požadovať;

f) opatrení týkajúcich sa prístupu v súlade s článkami 10 až 13;

f) opatrení týkajúcich sa prístupu v súlade s článkami 10 až 13;

g) prístupu k službám a ich spoplatňovania v súlade s článkom 13.

g) prístupu k službám a ich spoplatňovania v súlade s článkom 13;

 

ga) plánovaných a neplánovaných prác v oblasti údržby infraštruktúry.

2. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž týkajúce sa zabezpečenia hospodárskej súťaže na trhoch so železničnými dopravnými službami, má regulačný orgán právomoc monitorovať situáciu hospodárskej súťaže na trhoch so železničnými dopravnými službami a z vlastnej iniciatívy kontroluje najmä odsek 1 písm. a) až g) s cieľom predísť diskriminácii žiadateľov. Kontroluje najmä to, či podmienky používania siete neobsahujú diskriminačné ustanovenia alebo či neposkytujú manažérovi infraštruktúry možnosti, ktoré by mohol využiť na diskrimináciu žiadateľov.

2. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž týkajúce sa zabezpečenia hospodárskej súťaže na trhoch so železničnými dopravnými službami, má regulačný orgán právomoc monitorovať situáciu hospodárskej súťaže na trhoch so železničnými dopravnými službami a z vlastnej iniciatívy kontroluje najmä odsek 1 písm. a) až ga) s cieľom predísť diskriminácii žiadateľov. Kontroluje najmä to, či podmienky používania siete neobsahujú diskriminačné ustanovenia alebo či neposkytujú manažérovi infraštruktúry možnosti, ktoré by mohol využiť na diskrimináciu žiadateľov.

3. Regulačný orgán úzko spolupracuje aj s národným bezpečnostným orgánom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve [19] a s orgánom udeľujúcim licenciu v zmysle tejto smernice.

3. Regulačný orgán úzko spolupracuje aj s národným bezpečnostným orgánom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve [19] a s orgánom udeľujúcim licenciu v zmysle tejto smernice.

Členské štáty zabezpečia, aby tieto orgány spoločne vytvorili rámec na výmenu informácií a spoluprácu zameranú na predchádzanie negatívnym vplyvom na hospodársku súťaž alebo bezpečnosť na železničnom trhu. Tento rámec zahŕňa mechanizmus umožňujúci regulačnému orgánu, aby národnému bezpečnostnému orgánu a orgánu udeľujúcemu licencie poskytol odporúčania týkajúce sa otázok, ktoré môžu ovplyvniť hospodársku súťaž na železničnom trhu, a umožňuje národnému bezpečnostnému orgánu, aby regulačnému orgánu a orgánu udeľujúcemu licencie poskytol odporúčania týkajúce sa otázok, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť. Bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť každého z orgánov v oblasti ich príslušnej pôsobnosti, príslušný orgán každé takéto odporúčanie preskúma pred prijatím svojich rozhodnutí. Ak sa príslušný orgán rozhodne odchýliť od týchto rozhodnutí, uvedie dôvody vo svojich rozhodnutiach.

Členské štáty zabezpečia, aby tieto orgány spoločne vytvorili rámec na výmenu informácií a spoluprácu zameranú na predchádzanie negatívnym vplyvom na hospodársku súťaž alebo bezpečnosť na železničnom trhu. Tento rámec zahŕňa mechanizmus umožňujúci regulačnému orgánu, aby národnému bezpečnostnému orgánu a orgánu udeľujúcemu licencie poskytol odporúčania týkajúce sa otázok, ktoré môžu ovplyvniť hospodársku súťaž na železničnom trhu, a umožňuje národnému bezpečnostnému orgánu, aby regulačnému orgánu a orgánu udeľujúcemu licencie poskytol odporúčania týkajúce sa otázok, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť. Bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť každého z orgánov v oblasti ich príslušnej pôsobnosti, príslušný orgán každé takéto odporúčanie preskúma pred prijatím svojich rozhodnutí. Ak sa príslušný orgán rozhodne odchýliť od týchto odporúčaní, uvedie dôvody vo svojich rozhodnutiach.

4. Členský štát môže rozhodnúť, že regulačnému orgánu sa pridelí úloha prijímať nezáväzné stanoviská k predbežným verziám podnikateľského plánu, ktorý sa uvádza v článku 8 ods. 3, k zmluvnej dohode a k plánu na zvýšenie kapacity s cieľom uviesť konkrétne v týchto stanoviskách, či sú tieto nástroje v súlade s prostredím hospodárskej súťaže na trhoch železničnej dopravy.

4. Členský štát môže rozhodnúť, že regulačnému orgánu sa pridelí úloha prijímať nezáväzné stanoviská k predbežným verziám podnikateľského plánu, ktorý sa uvádza v článku 8 ods. 3, k zmluvnej dohode a k plánu na zvýšenie kapacity s cieľom uviesť konkrétne v týchto stanoviskách, či sú tieto nástroje v súlade s prostredím hospodárskej súťaže na trhoch železničnej dopravy.

5. Regulačný orgán musí mať na plnenie svojich funkcií potrebnú organizačnú kapacitu z hľadiska ľudských aj materiálnych zdrojov, ktoré sú primerané dôležitosti železničného sektora v členskom štáte.

5. Regulačný orgán musí mať na plnenie svojich funkcií potrebnú organizačnú kapacitu z hľadiska ľudských aj materiálnych zdrojov, ktoré sú primerané dôležitosti železničného sektora v členskom štáte.

6. Regulačný orgán zabezpečí, aby poplatky stanovené manažérom infraštruktúry spĺňali požiadavky kapitoly IV oddielu 2 a aby boli nediskriminačné. Rokovania medzi žiadateľmi a manažérom infraštruktúry týkajúce sa úrovne poplatkov za infraštruktúru sa pripúšťajú len vtedy, keď sa uskutočnia pod dohľadom regulačného orgánu. Regulačný orgán zasiahne v prípade, keď sú rokovania pravdepodobne v rozpore s požiadavkami tejto kapitoly.

6. Regulačný orgán zabezpečí, aby poplatky stanovené manažérom infraštruktúry spĺňali požiadavky kapitoly IV oddielu 2 a aby boli nediskriminačné. Regulačný orgán zaistí, aby poplatky za prístup stanovené manažérom infraštruktúry, prevádzkovateľmi servisných zariadení alebo železničnými podnikmi – vrátane poplatkov za prístup na trate a poplatkov za prístup do staníc, ich budov a iných zariadení, ako aj zariadení na zobrazovanie dopravných informácií – neboli diskriminačné. V tejto súvislosti sa navrhované zmeny úrovne alebo štruktúry poplatkov podľa tohto odseku oznamujú regulačnému orgánu najneskôr dva mesiace pred ich plánovaným nadobudnutím účinnosti. Až do jedného mesiaca pred ich nadobudnutím účinnosti môže regulačný orgán trvať na znížení alebo zvýšení navrhovaných zmien, ich odložení alebo ich zrušení. Rokovania medzi žiadateľmi a manažérom infraštruktúry týkajúce sa úrovne poplatkov za infraštruktúru sa pripúšťajú len vtedy, keď sa uskutočnia pod dohľadom regulačného orgánu. Regulačný orgán zasiahne v prípade, keď sú rokovania pravdepodobne v rozpore s požiadavkami tejto kapitoly.

7. Regulačný orgán pravidelne a v každom prípade aspoň raz za dva roky uskutoční konzultácie so zástupcami používateľov služieb železničnej nákladnej a osobnej dopravy, aby zohľadnil ich názory na železničný trh.

7. Regulačný orgán pravidelne a v každom prípade aspoň raz za dva roky uskutoční konzultácie so zástupcami používateľov služieb železničnej nákladnej a osobnej dopravy, aby zohľadnil ich názory na železničný trh.

8. Regulačný orgán je oprávnený požadovať príslušné informácie od manažéra infraštruktúry, žiadateľov a od ktorejkoľvek tretej strany zainteresovanej v rámci dotknutého členského štátu.

8. Regulačný orgán je oprávnený požadovať príslušné informácie od manažéra infraštruktúry, žiadateľov a od ktorejkoľvek tretej strany zainteresovanej v rámci dotknutého členského štátu.

Požadované informácie sa dodávajú v rámci primeraného obdobia stanoveného regulačným orgánom, ktoré nepresiahne jeden mesiac, ak regulačný orgán s ním vo výnimočných prípadoch nebude súhlasiť a nepovolí časovo obmedzené predĺženie, ktoré nepresiahne dva dodatočné týždne. Regulačný orgán má právomoc presadzovať takéto požiadavky prostredníctvom primeraných sankcií vrátane pokút. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť regulačnému orgánu, zahŕňajú všetky údaje požadované regulačným orgánom v rámci jeho právomoci riešiť odvolania a v rámci jeho funkcie monitorovania hospodárskej súťaže na trhoch so železničnými dopravnými službami v súlade s odsekom 2. To zahŕňa údaje potrebné na účely štatistiky a dohľadu nad trhom.

Požadované informácie sa dodávajú v rámci primeraného obdobia stanoveného regulačným orgánom, ktoré nepresiahne jeden mesiac, ak regulačný orgán s ním vo výnimočných prípadoch nebude súhlasiť a nepovolí časovo obmedzené predĺženie, ktoré nepresiahne dva dodatočné týždne. Regulačný orgán má právomoc presadzovať takéto požiadavky prostredníctvom primeraných sankcií vrátane pokút. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť regulačnému orgánu, zahŕňajú všetky údaje požadované regulačným orgánom v rámci jeho právomoci riešiť odvolania a v rámci jeho funkcie monitorovania hospodárskej súťaže na trhoch so železničnými dopravnými službami v súlade s odsekom 2. To zahŕňa údaje potrebné na účely štatistiky a dohľadu nad trhom.

9. Regulačný orgán posúdi všetky sťažnosti a v prípade potreby požiada o relevantné informácie a začne konzultácie so všetkými príslušnými stranami, a to do jedného mesiaca od prijatia sťažnosti. O všetkých sťažnostiach, nápravných opatreniach a informovaní príslušných strán o svojom odôvodnenom rozhodnutí rozhodne vo vopred určenej primeranej lehote, a v každom prípade do šiestich týždňov od prijatia všetkých relevantných informácií. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž týkajúce sa zabezpečenia hospodárskej súťaže na trhoch so službami železničnej dopravy, regulačný orgán v príslušných prípadoch rozhoduje z vlastnej iniciatívy o primeraných opatreniach na nápravu diskriminácie žiadateľov, narušenia trhu a každého iného nežiaduceho vývoja na týchto trhoch, najmä v súvislosti s odsekom 1 písm. a) až g).

9. Regulačný orgán posúdi všetky sťažnosti a v prípade potreby požiada o relevantné informácie a začne konzultácie so všetkými príslušnými stranami, a to do jedného mesiaca od prijatia sťažnosti. O všetkých sťažnostiach, nápravných opatreniach a informovaní príslušných strán o svojom odôvodnenom rozhodnutí rozhodne vo vopred určenej primeranej lehote, a v každom prípade do šiestich týždňov od prijatia všetkých relevantných informácií. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž týkajúce sa zabezpečenia hospodárskej súťaže na trhoch so službami železničnej dopravy, regulačný orgán v príslušných prípadoch rozhoduje z vlastnej iniciatívy o primeraných opatreniach na nápravu diskriminácie žiadateľov, narušenia trhu a každého iného nežiaduceho vývoja na týchto trhoch, najmä v súvislosti s odsekom 1 písm. a) až ga).

Rozhodnutie regulačného orgánu je záväzné pre všetky strany, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje, a nepodlieha kontrole inej administratívnej inštancie. Regulačný orgán musí mať právomoc vynútiť si plnenie svojich rozhodnutí prostredníctvom primeraných sankcií vrátane pokút.

Rozhodnutie regulačného orgánu je záväzné pre všetky strany, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje, a nepodlieha kontrole inej administratívnej inštancie. Regulačný orgán musí mať právomoc vynútiť si plnenie svojich rozhodnutí prostredníctvom primeraných sankcií vrátane pokút.

V prípade odvolania sa proti odmietnutiu žiadosti o pridelenie kapacity infraštruktúry alebo proti podmienkam ponuky kapacity regulačný orgán buď potvrdí, že sa nevyžaduje žiadna zmena rozhodnutia manažéra infraštruktúry, alebo vyžaduje zmenu tohto rozhodnutia v súlade s pokynmi špecifikovanými regulačným orgánom.

V prípade sťažnosti proti odmietnutiu žiadosti o pridelenie kapacity infraštruktúry alebo proti podmienkam ponuky kapacity regulačný orgán buď potvrdí, že sa nevyžaduje žiadna zmena rozhodnutia manažéra infraštruktúry, alebo vyžaduje zmenu tohto rozhodnutia v súlade so svojimi pokynmi. Manažér infraštruktúry splní rozhodnutie regulačného orgánu najneskôr jeden mesiac po prijatí oznámenia o tomto rozhodnutí.

10. Členské štáty zabezpečia súdne preskúmanie rozhodnutí prijatých regulačným orgánom. Odvolania proti rozhodnutiam regulačného orgánu môžu mať odkladný účinok len v prípade, keď bezprostredný účinok rozhodnutia regulačného orgánu môže spôsobiť odvolávajúcej sa strane nenahraditeľnú alebo zjavne neprimeranú škodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté právomoci súdu prerokúvajúceho odvolania, ktoré mu v príslušných prípadoch vyplývajú z ústavného práva.

10. Členské štáty zabezpečia súdne preskúmanie rozhodnutí prijatých regulačným orgánom. Odvolania proti rozhodnutiam regulačného orgánu môžu mať odkladný účinok len v prípade, keď bezprostredný účinok rozhodnutia regulačného orgánu môže spôsobiť odvolávajúcej sa strane nenahraditeľnú alebo zjavne neprimeranú škodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté právomoci súdu prerokúvajúceho odvolania, ktoré mu v príslušných prípadoch vyplývajú z ústavného práva.

11. Členské štáty zabezpečia uverejnenie rozhodnutí prijatých regulačným orgánom.

11. Členské štáty zabezpečia uverejnenie rozhodnutí prijatých regulačným orgánom.

12. Regulačný orgán má právomoc vykonávať audity alebo iniciovať externé audity u manažérov infraštruktúry, prevádzkovateľov servisných zariadení a prípadne v železničných podnikoch, aby overil dodržiavanie súladu s ustanoveniami o oddelení účtov uvedenými v článku 6. Regulačný orgán je v tejto súvislosti oprávnený požiadať o všetky príslušné informácie. Má právomoc požiadať najmä manažéra infraštruktúry, prevádzkovateľov servisných zariadení a všetky podniky alebo iné subjekty vykonávajúce železničnú dopravu alebo správu infraštruktúry alebo integrujúce ich rôzne druhy podľa článku 6 ods. 1 a 2 a článku 13 o poskytnutie všetkých informácií týkajúcich sa výkazov uvedených v prílohe VIII alebo ich časti spolu s dostatočne podrobnými údajmi, podľa toho, do akej miery sa to považuje za potrebné a primerané.

12. Regulačný orgán má právomoc vykonávať audity alebo iniciovať externé audity u manažérov infraštruktúry, prevádzkovateľov servisných zariadení a prípadne v železničných podnikoch, aby overil dodržiavanie súladu s ustanoveniami o oddelení účtov uvedenými v článku 6. Regulačný orgán je v tejto súvislosti oprávnený požiadať o všetky príslušné informácie. Má právomoc požiadať najmä manažéra infraštruktúry, prevádzkovateľov servisných zariadení a všetky podniky alebo iné subjekty vykonávajúce železničnú dopravu alebo správu infraštruktúry alebo integrujúce ich rôzne druhy podľa článku 6 ods. 1 a 2 a článku 13 o poskytnutie všetkých informácií týkajúcich sa výkazov uvedených v prílohe VIII alebo ich časti spolu s dostatočne podrobnými údajmi, podľa toho, do akej miery sa to považuje za potrebné a primerané.

Bez toho, aby boli dotknuté existujúce právomoci orgánov zodpovedných za otázky štátnej pomoci, regulačný orgán môže na základe týchto výkazov vyvodiť závery v otázkach súvisiacich so štátnou pomocou, ktoré oznámi týmto orgánom.

Bez toho, aby boli dotknuté existujúce právomoci orgánov zodpovedných za otázky štátnej pomoci, regulačný orgán môže na základe týchto výkazov vyvodiť závery v otázkach súvisiacich so štátnou pomocou, ktoré oznámi týmto orgánom.

13. Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 60 v súvislosti s určitými zmenami a doplneniami prílohy VIII. Príloha VIII môže byť preto zmenená a doplnená tak, aby sa prispôsobila vývoju postupov účtovníctva a kontroly a/alebo aby sa doplnila o ďalšie prvky potrebné na overenie oddelenia účtov.

13. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 60 prijímať delegované akty týkajúce sa určitých zmien prílohy VIII. Príloha VIII môže byť preto zmenená a doplnená tak, aby sa prispôsobila vývoju postupov účtovníctva a kontroly a/alebo aby sa doplnila o ďalšie prvky potrebné na overenie oddelenia účtov.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 f (nový)

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 57 – odsek 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8f. V článku 57 sa dopĺňa tento odsek:

 

„9a. Ak sa žiadateľ domnieva, že rozhodnutie manažéra infraštruktúry bráni rozvoju služby medzinárodnej dopravy, môže vec postúpiť sieti regulačných orgánov na stanovisko. Dotknutý národný regulačný orgán je o tomto postúpení súčasne informovaný. Sieť v prípade potreby požiada o vysvetlenie manažéra infraštruktúry a v každom prípade dotknutý národný regulačný orgán. Sieť prijme a zverejní svoje stanovisko a oznámi ho dotknutému národnému regulačnému orgánu.

 

Sieť regulačných orgánov predloží Komisii výročnú správu o činnosti. Komisia podá správu Európskemu parlamentu a Rade.

 

Komisia do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto smernice a najneskôr do 31. decembra 2019 prijme legislatívny návrh zameraný na vytvorenie európskeho regulačného orgánu a udelí mu právnu subjektivitu spolu s právomocami v oblasti dohľadu a rozhodovania sporov nadnárodnej povahy a s právomocou rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam národných regulačných orgánov. Tento nový orgán nahradí európsku sieť regulačných orgánov.“;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 63 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia do 31. decembra 2024 posúdi vplyv tejto smernice na železničný sektor a Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov predloží správu o jej vykonávaní.

1. Komisia do 31. decembra 2024 posúdi vplyv tejto smernice na železničný sektor a Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov predloží správu o jej vykonávaní. Toto posúdenie zohľadní stanoviská európskeho regulačného orgánu k tomu, či pretrvávajú diskriminačné praktiky alebo iné typy narúšania hospodárskej súťaže, a stanoviská sociálnych partnerov v príslušnom výbore Únie pre sociálny dialóg.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 63 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do toho istého dátumu posúdi, či pretrvávajú diskriminačné postupy alebo iné typy narušenia hospodárskej súťaže v súvislosti s manažérmi infraštruktúry, ktorí sú súčasťou vertikálne integrovaného podniku. Komisia v prípade potreby navrhne nové legislatívne opatrenia.

Európsky regulačný orgán do toho istého dátumu posúdi, či pretrvávajú diskriminačné postupy alebo iné typy narušenia hospodárskej súťaže, a zverejní odporúčania ďalších opatrení v oblasti politiky. Komisia v prípade potreby navrhne nové legislatívne opatrenia na základe týchto odporúčaní.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9 a (nový)

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 63 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a. V článku 63 ods. 1 sa vkladá tento pododsek:

 

„Komisia najneskôr do 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice posúdi jej dosah na rozvoj pracovného trhu pre vlakový personál a v prípade potreby navrhne nové legislatívne opatrenia o udeľovaní osvedčení pre vlakový personál.“;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 1 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1371/2007

Článok 2 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Nariadenie (ES) č. 1371/2007 sa mení takto:

 

V článku 2 sa odsek 3 nahrádza týmto odsekom:

 

„3. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa na všetky služby osobnej železničnej prepravy na celom území Únie uplatňujú články 9, 10, 11, 12, 19, článok 20 ods. 1 a článok 26.“

Odôvodnenie

Táto zmena nariadenia č. 1371/2007 je potrebná na to, aby sa text uviedol do súladu s novými ustanoveniami o predaji priamych prepravných dokladov a využívaní informačných systémov. Tie sú predmetom článku 9 a článku 10 nariadenia č. 1371/2007. I keď článok 9 sa už uplatňuje, členské štáty by mohli udeliť dočasnú výnimku z uplatňovania článku 10. Aby sa vytvorila jednotná právna situácia, mala by byť jeho transpozícia povinná.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Do troch mesiacov od uverejnenia sa sprístupní v konsolidovanej podobe spolu so smernicou 2012/34/EÚ v znení jej zmien.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Článok 8 body 5 až 8 sa uplatňujú od 1. januára 2018 [včas na to, aby cestovný poriadok začal platiť 14. decembra 2019].

2. Článok 1 body 5 až 8 sa uplatňujú od 1. januára 2018 [včas na to, aby cestovný poriadok začal platiť 14. decembra 2019].

 

Členské štáty až do dátumu začiatku uplatňovania bodu 5 a bez toho, aby boli dotknuté služby medzinárodnej osobnej dopravy, nie sú povinné udeliť právo prístupu železničným podnikom a ich priamo alebo nepriamo riadeným dcérskym spoločnostiam, ktoré majú licenciu v členskom štáte, v ktorom sa podobné práva prístupu neudeľujú.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Návrh Komisie

V uplynulom desaťročí si tri legislatívne „železničné balíky“ kládli za cieľ postupne otvoriť vnútroštátne trhy a zvýšiť konkurencieschopnosť a interoperabilitu železníc. Celkový podiel železničnej dopravy v rámci používaných druhov dopravy vnútri EÚ však zostáva nízky, pričom stále pretrvávajú viaceré technické prekážky. Štvrtý železničný balík sa má orientovať na prekážky, ktoré obmedzujú efektívnosť trhov železničnej dopravy, a tak zlepšiť výkonnosť odvetvia a vytvoriť jednotný európsky železničný priestor.

Čo sa týka tohto návrhu, Komisia uvádza, že pretrvávajúce prekážky sa týkajú v prvom rade prístupu domácich služieb osobnej dopravy na trh, čím sa obmedzuje rozvoj odvetvia a vytvárajú sa rozdiely medzi členskými štátmi, ktoré otvorili svoje trhy, a tými, ktoré tak neurobili.

Druhý súbor problémov predstavujú otázky týkajúce sa správy manažérov infraštruktúry. Keďže manažéri infraštruktúry sú prirodzenými monopolmi, nie vždy reagujú na potreby trhu a jeho používateľov, a tak oslabujú výkonnosť odvetvia ako celku. Vo viacerých členských štátoch nie sú schopní plniť si úlohy, keďže ich funkcie sú rozdelené medzi rôzne orgány. Zlepšiť by sa mala aj cezhraničná spolupráca manažérov infraštruktúry.

Okrem toho mnohé prekážky vstupu na trh vyplývajú zo situácií, v ktorých sú správa infraštruktúry a prepravné činnosti súčasťou tej istej integrovanej štruktúry. V takomto prípade manažéri infraštruktúry môžu čeliť konfliktom záujmov, čo by mohlo viesť k diskriminácii, pokiaľ ide o prístup ďalších železničných podnikov k infraštruktúre.

Napokon integrované štruktúry veľmi sťažujú presadzovanie oddelenia účtov medzi správou infraštruktúry a činnosťami prepravných služieb. Regulačné orgány sa stretávajú s ťažkosťami, keď chcú vysledovať finančné toky medzi holdingovou spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami. Poskytovanie krížových dotácií a presuny verejných finančných prostriedkov pridelených manažérovi infraštruktúry na financovanie konkurenčných činností predstavujú nielen vážnu prekážku vstupu na trh pre nových prevádzkovateľov, ale aj nezákonné využitie štátnej pomoci.

II. Poznámky spravodajcu

Spravodajca súhlasí s celkovým cieľom Komisie v súvislosti so zriadením jednotného európskeho železničného priestoru. Podiel železničnej dopravy v porovnaní s ďalšími spôsobmi dopravy by sa mal zvýšiť, pričom EÚ by sa mala usilovať o to, aby sa železnice znovu stali spoľahlivým a príťažlivým prostriedkom dopravy. Liberalizácia by však nemala byť cieľom sama osebe, ale mala by sa vnímať ako užitočný nástroj na vytvorenie konkurenčnejšieho odvetvia so službami na vysokej úrovni. Otváranie trhu musia sprevádzať prísne pravidlá týkajúce sa práv cestujúcich, pokiaľ ide o cestovné informácie a predaj prepravných dokladov, a silnejšie sociálne predpisy pre zamestnancov železníc.

Potrebné je aj to, aby každý členský štát našiel ideálnu rovnováhu medzi otvorením trhu a ochranou záväzkov týkajúcich sa služby vo verejnom záujme. Malo by sa predchádzať „vyberaniu hrozienok z koláča“ v prípade komerčne príťažlivých tratí, ako aj systematickému zatváraniu menej ziskových tratí.

V súvislosti s predloženým návrhom Komisie sa spravodajca domnieva, že osobitnú pozornosť treba venovať týmto otázkam:

1. Otváranie trhu a verejné zákazky na poskytnutie služby: „vyváženejší prístup“

Služby s otvoreným prístupom by mali byť možné vždy, keď neexistujú záväzky týkajúce sa služby vo verejnom záujme. Ak sa však služby vykonávajú na základe verejnej zákazky na poskytnutie služby, otváranie trhu by malo byť pozvoľnejšie, než ako plánuje Komisia. Dôležité je prihliadať na nerovnorodosť sietí z hľadiska ich veľkosti, hustoty a rozmanitosti organizačných štruktúr členských štátov. Členské štáty majú rôzne skúsenosti s procesom otvárania trhu, a preto by mali mať dostatočnú pružnosť na organizáciu svojej siete tak, aby mohli dosiahnuť optimálny pomer služieb s otvoreným prístupom a služieb vykonávaných na základe verejných zákaziek na poskytnutie služieb, a tak zabezpečiť služby vysokej kvality pre všetkých cestujúcich. Z tohto dôvodu by členské štáty pri hľadaní ideálnej rovnováhy medzi službami s otvoreným prístupom a záväzkami týkajúcimi sa služieb vo verejnom záujme mali mať možnosť vyberať si medzi viacerými možnosťami.

V súlade s návrhom Komisie teraz železničné podniky na účel poskytovania všetkých druhov dopravných služieb (nákladných či osobných, vnútroštátnych alebo medzinárodných) môžu mať prístup do železničnej siete v celej EÚ V záujme ochrany služieb prevádzkovaných na základe verejných zákaziek na poskytnutie služieb môžu členské štáty tento otvorený prístup obmedziť, ak by sa službou s otvoreným prístupom ohrozila hospodárska rovnováha takejto zákazky. Uvedenú hospodársku rovnováhu overuje regulačný orgán, ktorý môže následne požiadať o úpravu novej služby, alebo ju dokonca môže zablokovať.

Okrem tejto možnosti by malo byť možné obmedziť otvorený prístup v prípadoch, keď sa verejná zákazka na poskytnutie služby pridelila prostredníctvom postupu verejného obstarávania, a teda udeliť výlučné právo poskytovať služby železničnej dopravy prevádzkovateľovi, ktorému bola zadaná zákazka, bez toho, aby sa musela overovať hospodárska rovnováha. Týmto postupom sa stále zabezpečí dostatočná miera hospodárskej súťaže, a to vďaka konaniu postupu verejného obstarávania. Po sprevádzkovaní služby budú mať zároveň príslušné orgány a poskytovateľ služieb na základe verejnej zákazky väčšiu plánovaciu istotu. Táto možnosť „vyváženého prístupu“ by tiež členským štátom a príslušným orgánom umožnila postupne sa oboznámiť s verejným obstarávaním. Ak sa členský štát rozhodne obmedziť právo otvoreného prístupu, nemá to vplyv na medzinárodnú kabotáž, okrem prípadov, keď by došlo k ohrozeniu hospodárskej rovnováhy predmetnej verejnej zákazky na poskytnutie služby.

Je potrebné spresniť vymedzenie kritérií overovania hospodárskej rovnováhy a poskytnúť lepšie smerodajné zásady, aby sa tak zabezpečilo jednotné uplatňovanie tohto overovania v členských štátoch.

2. Lepšia správa odvetvia železničnej dopravy

Spravodajca v tejto fáze nenavrhuje žiadne veľké zmeny v ustanoveniach o nezávislosti manažéra infraštruktúry. Vo všeobecnosti platí, že čím silnejší je regulačný orgán, tým flexibilnejšie môžu byť formy štruktúry vertikálne integrovaných spoločností. Ustanovenia o organizácii, informačných systémoch a presunoch zamestnancov sú príliš normatívne. Integrované spoločnosti by mohli mať pod dozorom regulačného orgánu k dispozícii väčší manévrovací priestor na nájdenie vhodných opatrení. To však vylučuje vyššiu flexibilitu z hľadiska finančnej transparentnosti medzi rôznymi subjektmi takejto integrovanej štruktúry. Spravodajca by preto nerád otváral príslušné ustanovenia navrhované Komisiou.

Navrhuje sa ďalšie posilnenie regulačného orgánu, a to právomoc vopred odsúhlasiť poplatky určené manažérom infraštruktúry, ak je tento manažér súčasťou integrovanej spoločnosti. Spravodajca by rád zdôraznil, že všetky členské štáty musia zabezpečiť, aby ich regulačný orgán disponoval potrebnou organizačnou kapacitou z hľadiska ľudských a materiálnych zdrojov, a tak si mohol plniť funkcie stanovené v článku 56 smernice 2012/34/EÚ.

V prípade úplného oddelenia manažéra infraštruktúry od železničných podnikov by mohlo byť užitočné umožniť im spolupracovať na konkrétnych projektoch, ktoré by viedli k lepšej správe infraštruktúry a lepším službám v nákladnej a osobnej doprave. Táto spolupráca či spojenie by malo byť časovo obmedzené, mal by mať nad ním dozor regulačný orgán a nemalo by ohroziť nezávislosť manažéra infraštruktúry. Jeho cieľom by malo byť vytýčenie praktických opatrení na riešenie osobitných problémov, ako sú lepšia organizácia dopravy v časti infraštruktúry s častým výskytom meškaní.

3. Práva cestujúcich – vytvorenie náležitého systému predaja priamych prepravných dokladov

Ustanovenia o právach cestujúcich v nariadení č. 1371/2007[1] predstavujú krok správnym smerom. Nanešťastie sú príliš nedostatočné na to, aby mali výrazný viditeľný dosah na rozvoj systému predaja priamych prepravných dokladov platného v celej ÉU. V rámci sektora sa pracuje na riešeniach, no aj keď budú k dispozícii, budú stále dobrovoľné. To z hľadiska práv cestujúcich nie je postačujúce. Spravodajca navrhuje, aby bol rozvoj takýchto služieb v každom členskom štáte do roku 2020 stanovený ako povinný. Táto lehota by odvetviu umožnila využiť dobrovoľný systém, ktorý sa momentálne vypracúva pod záštitou ERA.

Čo sa týka integrovaného predaja prepravných dokladov, riešenia by sa mali hľadať súbežne, pričom by sa mala vziať do úvahy užitočnosť týchto systémov najmä pre miestnu a regionálnu dopravu.

Spravodajca sa domnieva, že údaje o cestovných poriadkoch by sa mali sprístupňovať tretím stranám, aby sa využívali na rozvoj inovatívnych riešení pre plánovače ciest atď.

4. Posilnenie sociálnych ustanovení

Ďalšie otváranie trhu a väčšia hospodárska súťaž musia ísť ruka v ruke s posilnením sociálnych predpisov, aby sa tak obmedzili negatívne účinky na zamestnancov železníc. Hospodárska súťaž by nemala viesť k sociálnemu dumpingu. Železničné podniky by mali mať povinnosť dodržiavať všetky existujúce pravidlá v oblasti sociálnych a pracovných podmienok a za ich nedodržiavanie by mal predmetný prevádzkovateľ niesť negatívne dôsledky. Spravodajca navrhuje, aby sa k požiadavke na získanie licencie doplnil záväzok podnikov na dodržiavanie existujúcich reprezentatívnych kolektívnych zmlúv v členských štátoch, v ktorých podnik plánuje pôsobiť.

Nanovo sa treba pokúsiť o zavedenie systému osvedčení pre vlakový personál, ako to Komisia pôvodne navrhovala v roku 2004, ale v tom čase Rada nepodporila jej požiadavku. Keďže sa očakáva nárast medzinárodnej dopravy, mali by sa stanoviť minimálne požiadavky pre vlakový personál, platné v celej EÚ a podobné požiadavkám odsúhlaseným v prípade rušňovodičov. Komisia by mala zabezpečiť, aby členské štáty správne a úplne presadzovali smernicu Rady 2005/47/ES.

Napokon, s cieľom nastoliť rovnaké podmienky aj pre oblasť pracovných podmienok by sa mal na úrovni EÚ otvoriť trvalý sociálny dialóg, aby sa zabezpečilo dodržiavanie sociálnych práv a vysoká miera odbornej kvalifikovanosti zamestnancov železníc.

5. Objasnenie úlohy európskej siete manažérov infraštruktúry

Navrhovaná európska sieť manažérov infraštruktúry je určite užitočným spôsobom, ako zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu medzi manažérmi infraštruktúry. Chýba jej však určitá jasnosť a konkrétnosť. Preto sa navrhuje niekoľko doplnení a spresnení, pokiaľ ide o spoluprácu medzi koridormi siete TEN-T a koridormi železničnej nákladnej dopravy, zapojenie národných bezpečnostných orgánov a ERA v prípade potreby a úlohu Komisie v rámci siete.

  • [1]  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.

MENŠINOVÉ STANOVISKO

V súlade s článkom 52 ods. 3 rokovacieho poriadku

k návrhu správy o

zmene smernice Európskeho parlamentu a

Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ

ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy

a o správu železničnej infraštruktúry

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Saïd El Khadraoui

Predložili Jacky Hénin, Jaromír Kohlíček a Sabine Wils v mene skupiny GUE-NGL

Keďže prvé tri železničné balíky viedli k zvýšeniu nákladov pre užívateľov, dramatickému poklesu množstva ton nákladu prepravovaného po železnici, ako aj k zhoršeniu podmienok pracovníkov v odvetví železničnej dopravy,

keďže zatiaľ nebolo vykonané žiadne seriózne hodnotenie predchádzajúcich železničných balíkov,

domnievajú sa, že 4. železničný balík je v rozpore so záujmami užívateľov, pokiaľ ide o náklady, bezpečnosť a dostupnosť;

zastávajú názor, že oddelenie manažérov infraštruktúry a prevádzkovateľov dopravy vedie k tomu, že príjmy sa využívajú na vyplatenie dividend pre akcionárov namiesto toho, aby sa investovali do potrebného posilnenia železničnej siete;

nazdávajú sa, že obmedzenie a po uplynutí prechodného obdobia i zákaz priameho prideľovania zmlúv o preprave je v rozpore s právom miestnych orgánov rozhodnúť, akým spôsobom chcú organizovať svoje služby verejnej dopravy, čo je právo, ktoré je zaručené protokolom 26 ZEÚ, a domnievajú sa, že táto povinnosť postupovať prostredníctvom verejnej súťaže spôsobí miestnym orgánom zbytočné náklady;

zastávajú názor, že 4. železničný balík by zhoršil pracovné podmienky pracovníkov v odvetví železničnej dopravy, a domnieva sa, že vyvíjanie nátlaku na pracovníkov v odvetví želeničnej dopravy predstavuje nebezpečenstvo pre každého;

preto odmietajú celý 4. železničný balík, ktorý vyzdvihuje deštruktívnu logiku liberalizácie.

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (20.11.2013)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry
(COM(2013)0029 – C7‑0025/2013 – 2013/0029(COD))

Spravodajca požiadaný o stanovisko: Frédéric Daerden

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rôzne liberalizácie sektorov služieb zrealizované Európskou úniou za niekoľko desaťročí, a to aj v odvetví železničnej dopravy, vychádzajú z uplatňovania článku 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a teda sú súčasťou európskeho projektu.

Tento cieľ týkajúci sa vytvorenia spoločného trhu by nemal byť samoúčelný, ale skôr zameraný na zníženie nákladov na služby pre spotrebiteľov, pričom by sa zároveň mala zachovať vysoká úroveň kvality služieb dostupná pre všetkých.

Nezdá sa však, že by rôzne mechanizmy liberalizácie odvetví, ktorých služby boli v minulosti zabezpečované verejnými poskytovateľmi prostredníctvom národných monopolov, v priebehu rokov dokázali splniť tento dvojaký cieľ.

Príklady nespokojnosti existujú aj v odvetví železničnej dopravy:

•     pokiaľ ide o medzinárodnú osobnú dopravu, ktorá je otvorená hospodárskej súťaži od roku 2010, rozšírenie hospodárskej súťaže neprinieslo citeľné zníženie nákladov a viedlo k uzavretiu starých cezhraničných trás, ktoré nefungovali v modeli vysokorýchlostných železníc. Toto odvetvie navyše nezaznamenalo očakávaný rast a jeho trhové podiely sa zvýšili skôr v rámci intermodálnej než intramodálnej dopravy.

•     Pokiaľ ide o vnútroštátnu osobnú dopravu vo Veľkej Británii, v členskom štáte s najväčším pokrokom v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa liberalizácie, situácia je takáto: Európsky hospodársky a sociálny výbor jasne zdôrazňuje nespokojnosť britských používateľov a opakovanú potrebu zapojiť tento členský štát do integrácie odvetvia (cenníky, distribúcia, cestovné poriadky…).

•     Pokiaľ ide o vnútroštátnu osobnú dopravu v celej Únii, prebehlo najmenej 15 konaní vo veci porušenia právnych predpisov z dôvodu neprimeranej transpozície, čo svedčí o príliš rýchlom tempe tejto liberalizácie, ktorá by sa v záujme účasti na realizácii európskeho projektu mala vykonávať bez toho, aby poškodzovala vnútroštátne modely, ktoré poskytovali občanom kvalitnú dopravu niekoľko desaťročí.

Spravodajca vzhľadom na tieto skutočnosti dospel k názoru, že potreba prehĺbenia liberalizácie odvetvia osobnej železničnej dopravy sa nepreukázala, a prostredníctvom svojich pozmeňujúcich návrhov sa snaží o zmiernenie rizika negatívnych dôsledkov pre občanov a najmä pre pracovníkov v tomto odvetví, a to so zameraním na viaceré aspekty:

•     čo najintegrovanejšia správa: ak je striktné oddelenie manažérov infraštruktúry a dopravcov založené na hospodárskej súťaži, obavy, ktoré vzbudzuje medzi organizáciami používateľov, odvetvovými odbormi alebo „historickými“ poskytovateľmi, vedú spravodajcu k potrebe citlivejšieho prístupu. Toto oddelenie s najväčšou pravdepodobnosťou prinesie obmedzenejšie spoločné čerpanie zdrojov na hmotné investície a väčšiu byrokratickú záťaž, čo bude mať negatívny vplyv na kvalitu služieb a bezpečnosť používateľov. V súlade s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie z 28. februára 2013 sa preto spravodajca rozhodol, že v tejto veci poskytne vnútroštátnemu regulačnému orgánu čo najväčšiu voľnosť.

•     Čo najväčšia voľnosť pre členské štáty, aby si mohli vybrať medzi výzvou na predkladanie ponúk a priamym pridelením koncesií na služby vo verejnom záujme výrazným zvýšením finančných stropov.

•     Začlenenie predpisov týkajúcich sa ochrany používateľov, pracovníkov a životného prostredia do vnútroštátnych plánov udržateľnej verejnej dopravy v rámci jej sociálnych a environmentálnych aspektov, čím sa zjednoduší zahrnutie týchto kvalitatívnych, sociálnych a environmentálnych kritérií do výziev na predkladanie ponúk.

•     Posilnenie ochrany pracovníkov prostredníctvom rozsiahlych možností presunu zamestnancov v rámci novej spoločnosti s koncesiou na služby vo verejnom záujme; prostredníctvom posilnenia sociálneho dialógu v štruktúrach; prostredníctvom objasnenia sociálneho práva uplatniteľného na vlakový personál, a to najmä udeľovaním osvedčení tomuto personálu; prostredníctvom žiadosti adresovanej členským štátom o stanovenie solidárnej sociálnej zodpovednosti uchádzača a jeho subdodávateľov s cieľom vyhnúť sa sociálnemu dumpingu.

•     Nevyhnutná reciprocita pri otvorení trhov medzi členskými štátmi.

•     Členským štátom sa zásadne predĺži prechodné obdobie na zavedenie liberalizácie (do roku 2029) s cieľom poskytnúť politikom v Únii čas na odstup a analýzu pred každým ďalším krokom v oblasti liberalizácie.

POZMeŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Viaceré štúdie a dotazníky dokazujú, že v členských štátoch, ktoré otvorili svoje trhy pre vnútroštátnu osobnú dopravu, ako napríklad Švédsko a Spojené kráľovstvo, železničný trh narástol a zvýšila sa spokojnosť cestujúcich a zamestnancov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor so spoločnými pravidlami týkajúcimi sa správy železničných podnikov a manažérov infraštruktúry, financovania a spoplatňovania infraštruktúry, podmienok prístupu k železničnej infraštruktúre a službám a regulačného dohľadu nad trhom železničnej dopravy. Vzhľadom na zavedenie všetkých týchto prvkov je teraz možné dokončiť otvorenie trhu Únie so železničnou dopravou a uskutočniť reformu správy manažérov infraštruktúry v záujme zaistenia rovnocenného prístupu k infraštruktúre.

(3) Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor so spoločnými pravidlami týkajúcimi sa správy železničných podnikov a manažérov infraštruktúry, financovania a spoplatňovania infraštruktúry, podmienok prístupu k železničnej infraštruktúre a službám a regulačného dohľadu nad trhom železničnej dopravy. Vzhľadom na zavedenie všetkých týchto prvkov je teraz možné dokončiť otvorenie trhu Únie so železničnou dopravou a uskutočniť reformu správy manažérov infraštruktúry v záujme zaistenia rovnocenného prístupu k infraštruktúre s cieľom zlepšiť kvalitu služieb železnej dopravy v celej Európe a zároveň zaručiť sociálne normy a podmienky zamestnania.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Členské štáty sú zodpovedné za organizáciu svojich pracovných trhov pre železničný personál. Mali by však zabezpečiť, aby spôsob organizácie pracovného trhu nepoškodzoval kvalitu služieb. Právne predpisy Únie už zabezpečujú jasný rámec pre ochranu pracovníkov železníc.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) V záujme dosiahnutia efektívnej správy a využívania infraštruktúry by sa prostredníctvom zriadenia koordinačného výboru mala zabezpečiť lepšia koordinácia medzi manažérmi infraštruktúry a železničnými podnikmi.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie nemá pre konečnú verziu textu žiadnu pridanú hodnotu. Pripomína len ustanovenie o stretnutiach z prepracovanej smernice, ktoré viedlo k súčasnému návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Cezhraničné otázky by mali efektívne riešiť spoločne manažéri infraštruktúry z rôznych členských štátov prostredníctvom zriadenia európskej siete manažérov infraštruktúry.

(7) Je nevyhnutné zlepšiť a posilniť cezhraničnú spoluprácu medzi manažérmi infraštruktúry. Cezhraničné otázky by mali efektívne riešiť spoločne manažéri infraštruktúry z rôznych členských štátov prostredníctvom zriadenia európskej siete manažérov infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Vertikálne integrované podniky nemôžu mať nikdy potrebnú nezávislosť medzi manažérom infraštruktúry a železničným podnikom. Štruktúra preto môže viesť ku krížovým dotáciám, ktoré narušujú rovnosť podmienok a vedú k narušeniu hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Počas procesu otvárania trhu pre služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy by sa malo seriózne zvážiť zlepšenie bezpečnosti železníc, najmä pokiaľ ide o reformu v súčasnosti zavedených integrovaných štruktúr, s cieľom vyhnúť sa kladeniu ďalších administratívnych prekážok ohrozujúcich zachovanie a zlepšenie bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Vzhľadom na nerovnorodosť sietí, pokiaľ ide o ich veľkosť a hustotu, a na rozmanitosť organizačných štruktúr vnútroštátnych a miestnych alebo regionálnych orgánov a ich konkrétne skúsenosti s procesom otvárania trhu musí mať každý členský štát dostatok flexibility na organizáciu svojej siete tak, aby mohol dosiahnuť optimálny pomer služieb s otvoreným prístupom a služieb vykonávaných na základe verejných zákaziek na poskytnutie služieb, a tak zabezpečil služby vysokej kvality ľahko dostupné pre všetkých cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Tým, že sa železničným podnikom v Únii udelí právo na prístup k železničnej infraštruktúre vo všetkých členských štátoch na účely prevádzkovania služieb vnútroštátnej osobnej dopravy, môžu vzniknúť dôsledky pre organizáciu a financovanie služieb osobnej železničnej dopravy poskytovaných v rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme. Členské štáty by mali mať možnosť obmedziť takéto právo na prístup v prípade, ak by to ohrozilo hospodársku rovnováhu týchto zmlúv o službách vo verejnom záujme a ak s tým súhlasil dotknutý regulačný orgán.

(14) Tým, že sa železničným podnikom v Únii udelí právo na prístup k železničnej infraštruktúre vo všetkých členských štátoch na účely prevádzkovania služieb vnútroštátnej osobnej dopravy, môžu vzniknúť dôsledky pre organizáciu a financovanie služieb osobnej železničnej dopravy poskytovaných v rámci verejnej zákazky na poskytnutie služby. Členské štáty by mali mať možnosť obmedziť takéto právo na prístup v prípade, ak by to ohrozilo kvalitu služieb a dostupnosť aj v odľahlých oblastiach alebo hospodársku rovnováhu týchto verejných zákaziek na poskytnutie služby alebo kvalitu nimi poskytovanej služby a ak s tým súhlasil dotknutý regulačný orgán.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) S cieľom určiť, či by kvalita služby poskytovanej v rámci verejnej zákazky na služby bola ohrozená voľne poskytovanou službou v rovnakej sieti, kontrolné orgány musia vziať do úvahy vplyv na sieť, zachovanie spojení, presnosť, dostupnosť, cenovú dostupnosť a prístupnosť poskytovaných služieb v rámci verejnej zákazky na poskytnutie služby.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zvýšiť príťažlivosť služieb železničnej dopravy pre cestujúcich by členské štáty mali mať možnosť vyžadovať od železničných podnikov prevádzkujúcich služby vnútroštátnej osobnej dopravy, aby sa prostredníctvom prepravných dokladov a rezervácií zapojili do spoločných systémov informovania a predaja prepravných dokladov. V prípade zriadenia takéhoto systému by sa malo zabezpečiť, aby nedochádzalo k narúšaniu fungovania trhu ani k diskriminácii medzi železničnými podnikmi.

(19) S cieľom zvýšiť príťažlivosť služieb železničnej dopravy pre cestujúcich by členské štáty mali vyžadovať od železničných podnikov prevádzkujúcich služby vnútroštátnej osobnej dopravy vyžadovať, aby sa zapojili do spoločných systémov informovania a integrovaného predaja prepravných dokladov na účel vydávania cestovných lístkov, priamych cestovných lístkov a rezervácií vrátane všetkých sociálnych požiadaviek. Služba predaja prepravných dokladov by nemala vytvárať prekážky pre ľudí so zdravotným postihnutím, starších ľudí, rodiny alebo ľudí vyžadujúcich osobitnú podporu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a) So zreteľom na dokončenie jednotného európskeho železničného priestoru a vzhľadom na hospodársku súťaž v tomto sektore Komisia aktívne podporuje sociálny dialóg na úrovni Únie a nabáda k nemu, aby sa tak zabezpečila lepšia ochrana pracovníkov železníc pred neželanými účinkami otvorenia trhu, aby sa nezhoršili pracovné podmienky v sektore a aby sa vypracovali spoločné reakcie na výzvy, ktoré prináša vykonávanie štvrtého železničného balíka. V tejto súvislosti by sa mala venovať osobitná pozornosť vplyvu psychologicko-sociálnej záťaže, ktorá vypláva z tejto zmeny, na príslušných zamestnancov. Vzhľadom na to by sa mali stanoviť podmienky otvorenia trhov, najmä požiadavka, aby členské štáty boli povinné uzatvoriť kolektívne zmluvy platné na celom ich území.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19b) Komisia zabezpečí, aby členské štáty v plnej miere a správne presadzovali ustanovenia smernice Rady 2005/47/ES z 18. júla 2005 o Dohode medzi Spoločenstvom európskych železníc (CER) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o niektorých aspektoch pracovných podmienok mobilných pracovníkov, ktorí pôsobia v interoperabilnej cezhraničnej doprave v sektore železníc1, najmä pokiaľ ide o ich bezpečnosť.

 

__________________

 

1 Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2005, s. 15.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19c) Železničné podniky a manažéri infraštruktúry by mali vytvoriť v rámci svojej kultúry bezpečnosti „kultúru spravodlivosti“ s cieľom aktívne podnecovať personál k hláseniu bezpečnostných incidentov, nehôd a skoro nehôd, bez toho, aby podliehal trestu alebo diskriminácii. Kultúra spravodlivosti umožňuje železničnému odvetviu poučiť sa z nehôd, incidentov a situácií, keď takmer došlo k havárii, a tým zvýšiť bezpečnosť pracovníkov a cestujúcich na železniciach.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19d) Na dosiahnutie bezpečnosti železníc a spravodlivej hospodárskej súťaže je nevyhnutné dodržiavať pracovné predpisy a predpisy týkajúce sa času jazdy a odpočinku pre rušňovodičov. Na otvorenom európskom trhu so železničnou dopravou s čoraz väčším počtom cezhraničných operácií treba dodržiavanie pracovného času, času na vedenie vozidla a oddychového času kontrolovať a presadzovať. Vnútroštátne bezpečnostné orgány by mali mať povinnosť kontrolovať a presadzovať takéto predpisy; Komisia by mala navrhnúť pravidlá a povinné pravidelné kontroly. Takýto postup je však možný len s elektronickým zariadením vo vlaku, ktoré zaznamenáva čas jazdy a odpočinku rušňovodičov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19e) Vzhľadom na rozvoj jednotného európskeho železničného priestoru a otváranie trhu so železničnou dopravou by členské štáty mali využívať reprezentatívne kolektívne zmluvy uzavreté medzi sociálnymi partnermi, a to bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne právo a platné kolektívne zmluvy, s cieľom vyhnúť sa sociálnemu dumpingu a nečestnej hospodárskej súťaži.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19f) Vlakový personál je profesijnou skupinou zo železničného sektora, ktorá vykonáva úlohy týkajúce sa bezpečnosti. Tradične vykonáva operačné bezpečnostné úlohy v rámci železničného systému a zodpovedá za pohodlie cestujúcich a bezpečnosť vo vlakoch. Udeľovanie osvedčení podobné udeľovaniu osvedčení rušňovodičom je užitočné na zaručenie vysokej úrovne kvalifikácií a kompetencií, na uznanie dôležitosti týchto profesijných skupín pre bezpečné železničné služby, ale aj na uľahčenie mobility pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19g) Komisia by mala posúdiť vplyv tejto smernice na rozvoj pracovného trhu pre železničný personál a prípadne navrhnúť nové legislatívne opatrenia týkajúce sa udeľovania osvedčení tomuto železničnému vlakovému personálu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19h) Vnútroštátny regulačný orgán by mal schvaľovať ustanovenia týkajúce sa presunu zamestnancov alebo žiadať o ich zmenu. Súčasťou tohto postupu môže byť využitie práva na zváženie pre zamestnancov, ktorí majú byť presunutí. Regulačný orgán by sa pri prijímaní rozhodnutia mal vyhnúť presunu citlivých informácií od manažéra infraštruktúry k ďalšiemu subjektu v integrovanom podniku.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno a

Smernica 2012/34/EHS

Článok 3 – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) ,manažér infraštruktúry‘ je každý orgán alebo podnik, ktorý zabezpečuje rozvoj, prevádzku a údržbu železničnej infraštruktúry na sieti; rozvoj zahŕňa plánovanie siete, finančné plánovanie a plánovanie investícií, ako aj budovanie a modernizáciu infraštruktúry; prevádzka infraštruktúry zahŕňa všetky prvky procesu prideľovania vlakových trás vrátane vymedzenia a posúdenia dostupnosti a prideľovania jednotlivých trás, riadenia dopravy a spoplatňovania infraštruktúry vrátane stanovenia a výberu poplatkov; údržba zahŕňa obnovu infraštruktúry a iné činnosti správy aktív;“

„(2) ,manažér infraštruktúry‘ je každý orgán alebo podnik, ktorý zabezpečuje najmä rozvoj, prevádzku a údržbu železničnej infraštruktúry na sieti; rozvoj zahŕňa plánovanie siete, finančné plánovanie a plánovanie investícií, ako aj budovanie a modernizáciu infraštruktúry; prevádzka infraštruktúry zahŕňa všetky prvky procesu prideľovania vlakových trás vrátane vymedzenia a posúdenia dostupnosti a prideľovania jednotlivých trás, riadenia dopravy a spoplatňovania infraštruktúry vrátane stanovenia a výberu poplatkov; údržba zahŕňa obnovu infraštruktúry a iné činnosti správy aktív;“

Odôvodnenie

Nové znenie pojmu „manažér infraštruktúry“ objasňuje úlohy, napríklad vymazaním slova „najmä“ zo súčasnej definície. Toto by znamenalo, že sa nový zoznam funkcií manažérov stane uzatvoreným.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2012/34/EHS

Článok 3 – bod 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) bod 5 sa vypúšťa;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie bodu týkajúceho sa vymedzenia medzinárodnej dopravy predstavuje problém pre členské štáty, ktoré majú vonkajšiu hranicu s tretími krajinami. Existuje riziko, že vznikne legislatívne vákuum.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2

Smernica 2012/34/EHS

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V článku 6 sa vypúšťa odsek 2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie ustanovenia umožňujúceho organizáciu manažérskych služieb a dopravných služieb v rámci jedného podniku - a to napriek skutočnosti, že sú oddelené pre účely účtovníctva - je excesívne. Vypustenie tohto ustanovenia by mohlo mať ďalekosiahle nežiaduce účinky (administratívne, finančné, právne a sociálne pre mnoho železničných podnikov fungujúcich účinne a efektívne na európskom trhu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2012/34/EHS

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby manažér infraštruktúry vykonával všetky funkcie uvedené v článku 3 ods. 2 a aby bol nezávislý od každého železničného podniku.

Členské štáty si ponechávajú voľnosť, pokiaľ ide o prostriedky, ktorými zabezpečujú, aby manažér infraštruktúry vykonával všetky funkcie uvedené v článku 3 ods. 2 a aby bol nezávislý od každého železničného podniku.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2012/34/EHS

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V záujme zaručenia nezávislosti manažéra infraštruktúry členské štáty zabezpečujú, aby sa manažéri infraštruktúry organizovali v subjekte právne odlíšenom od akéhokoľvek železničného podniku.

V záujme zaručenia nezávislosti manažéra infraštruktúry členské štáty zabezpečujú, aby sa manažéri infraštruktúry organizovali v subjekte právne odlíšenom od akéhokoľvek železničného podniku, a to v rámci limitov nevyhnutných na zamedzenie byrokracii u subjektov a uľahčenie investícií do siete s cieľom zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb bez zvyšovania prevádzkových nákladov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3 – bod 2

Smernica 2012/34/EHS

Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty takisto zabezpečujú, aby tá istá právnická alebo fyzická osoba alebo tie isté právnické alebo fyzické osoby nemohli:

2. Členské štáty takisto zabezpečujú, aby tá istá právnická alebo fyzická osoba alebo tie isté právnické alebo fyzické osoby nemohli priamo alebo nepriamo:

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2012/34/EHS

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) vymenúvať členov dozornej rady, správnej rady alebo orgánov právne zastupujúcich manažéra infraštruktúry a zároveň priamo či nepriamo vykonávať kontrolu nad železničným podnikom, mať finančný záujem v železničnom podniku alebo uplatňovať si akékoľvek právo vo vzťahu k železničnému podniku;

b) vymenúvať generálneho riaditeľa, členov dozornej rady, správnej rady, riadiacej rady alebo orgánov právne zastupujúcich manažéra infraštruktúry a zároveň priamo či nepriamo vykonávať kontrolu nad železničným podnikom, mať finančný záujem v železničnom podniku alebo uplatňovať si akékoľvek právo vo vzťahu k železničnému podniku;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2012/34/EHS

Článok 7 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Za predpokladu, že nedôjde k žiadnemu konfliktu záujmov a že sa zaručí dôvernosť citlivých obchodných informácií, manažér infraštruktúry môže na špecifické práce v oblasti rozvoja, obnovy a údržby, v súvislosti s ktorými si zachováva právomoc rozhodovať, zadať zákazku subdodávateľovi, ktorým je železničný podnik alebo akýkoľvek iný orgán konajúci pod dohľadom manažéra infraštruktúry.

4. Za predpokladu, že nedôjde k žiadnemu konfliktu záujmov a že sa zaručí dôvernosť citlivých obchodných informácií, manažér infraštruktúry môže na špecifické práce v oblasti rozvoja, obnovy a údržby, v súvislosti s ktorými si zachováva právomoc rozhodovať, zadať zákazku subdodávateľovi, ktorým je železničný podnik alebo akýkoľvek iný orgán konajúci pod dohľadom manažéra infraštruktúry. Tieto subdodávateľské vzťahy musia byť v súlade s pravidlami pre súťažné konania a prípadne verejné zákazky. Manažér infraštruktúry zostáva zodpovedný za subdodávateľské práce.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2012/34/EHS

Článok 7 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Ak je k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice manažér infraštruktúry súčasťou vertikálne integrovaného podniku, členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať odseky 2 až 4 tohto článku. V takom prípade dotknutý členský štát zabezpečuje, aby manažér infraštruktúry vykonával všetky funkcie uvedené v článku 3 ods. 2 a aby mal účinnú organizačnú a rozhodovaciu nezávislosť od akéhokoľvek železničného podniku v súlade s požiadavkami stanovenými v článkoch 7a až 7c.“

5. Ak je manažér infraštruktúry súčasťou vertikálne integrovaného podniku, členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať odseky 2 až 4 tohto článku. V takom prípade dotknutý členský štát zabezpečuje, aby manažér infraštruktúry vykonával všetky funkcie uvedené v článku 3 ods. 2 a aby mal účinnú organizačnú a rozhodovaciu nezávislosť od akéhokoľvek železničného podniku v súlade s požiadavkami stanovenými v článkoch 7a až 7c.“

Odôvodnenie

Aj v budúcnosti by mali mať členské štáty možnosť vybrať si medzi oddelením manažéra infraštruktúry od železničných podnikov alebo integrovanou štruktúrou.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EHS

Článok 7b – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Manažér infraštruktúry má svojich vlastných zamestnancov a jeho priestory sú oddelené od iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku. Prístup k informačným systémom je chránený, aby sa zabezpečila nezávislosť manažéra infraštruktúry. V interných pravidlách alebo v zmluvách zamestnancov sa jednoznačne obmedzia kontakty s inými právnymi subjektmi v rámci vertikálne integrovaného podniku na oficiálnu komunikáciu spojenú s výkonom funkcií manažéra infraštruktúry, ktoré sa vykonávajú aj v súlade s inými železničnými podnikmi mimo vertikálne integrovaného podniku. Presuny zamestnancov s výnimkou presunov uvedených v písmene c) medzi manažérom infraštruktúry a inými právnymi subjektmi v rámci vertikálne integrovaného podniku sú možné len v prípade, ak možno zabezpečiť, že medzi nimi nedôjde k výmene citlivých informácií.

5. Manažér infraštruktúry má svojich vlastných zamestnancov a jeho priestory sú oddelené od iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku. Prístup k informačným systémom je chránený, aby sa zabezpečila nezávislosť manažéra infraštruktúry. Presuny zamestnancov s výnimkou presunov uvedených v odseku 4 medzi manažérom infraštruktúry a inými právnymi subjektmi v rámci vertikálne integrovaného podniku sú možné len v prípade, ak možno zabezpečiť, že medzi nimi nedôjde k výmene citlivých informácií.

 

Manažér infraštruktúry môže spolupracovať s ďalšími subjektmi vertikálne integrovaného podniku na rozvíjaní ich informačných systémov za predpokladu, že sa zabezpečí náležitá ochrana citlivých informácií, ktorými disponuje manažér infraštruktúry.

 

Regulačný orgán schváli ustanovenia týkajúce sa vykonávania prvého a druhého pododseku tohto odseku, alebo požiada o ich zmeny, s cieľom zabezpečiť nezávislosť manažéra infraštruktúry. Regulačný orgán môže požiadať integrovaný podnik, aby mu poskytol všetky prípadne potrebné informácie.

Odôvodnenie

Návrh Komisie je príliš normatívny. Regulačný orgán by mal zabezpečiť, aby ustanovenia týkajúce sa priestorov, informačných systémov a zamestnancov mimo vrcholových riadiacich pozícií zabezpečili nezávislosť manažéra infraštruktúry. Tieto ustanovenia sa môžu v jednotlivých členských štátoch líšiť.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EHS

Článok 7d – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby manažéri infraštruktúry pre každú sieť zriadili a zorganizovali koordinačné výbory. Členstvo v tomto výbore je otvorené aspoň pre manažéra infraštruktúry, známych žiadateľov v zmysle článku 8 ods. 3 a potenciálnych žiadateľov na ich vlastnú žiadosť, ich zastupiteľské organizácie, zástupcov používateľov služieb železničnej nákladnej a osobnej dopravy a v prípade potreby pre regionálne a mieste orgány. Zástupcovia členských štátov a členovia dotknutého regulačného orgánu sú pozývaní na zasadnutia koordinačného výboru ako pozorovatelia.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby manažéri infraštruktúry pre každú sieť zriadili a zorganizovali koordinačné výbory. Členstvo v tomto výbore je otvorené aspoň pre manažéra infraštruktúry, známych žiadateľov v zmysle článku 8 ods. 3 a potenciálnych žiadateľov na ich vlastnú žiadosť, ich zastupiteľské organizácie vrátane zástupcov ich zamestnancov, zástupcov používateľov služieb železničnej nákladnej a osobnej dopravy a pracovníkov železničného sektora a v prípade potreby pre regionálne a mieste orgány a iné potenciálne zainteresované strany. Zástupcovia členských štátov a členovia dotknutého regulačného orgánu sú pozývaní na zasadnutia koordinačného výboru ako pozorovatelia.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EHS

Článok 7e – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Sieť sa zúčastňuje na činnostiach monitorovania trhu uvedených v článku 15 a referenčne porovnáva efektívnosť manažérov infraštruktúry na základe spoločných ukazovateľov a kritérií kvality, akými sú napríklad spoľahlivosť, kapacita, dostupnosť, presnosť a bezpečnosť ich sietí, kvalita a využívanie aktív, údržba, obnova, zlepšenia, investície a finančná efektívnosť.

2. Sieť sa zúčastňuje na činnostiach monitorovania trhu uvedených v článku 15 a referenčne porovnáva efektívnosť manažérov infraštruktúry na základe spoločných ukazovateľov a kritérií kvality, akými sú napríklad spoľahlivosť, kapacita, dostupnosť, prístupnosť, presnosť a bezpečnosť ich sietí, kvalita a využívanie aktív, údržba, obnova, zlepšenia, cezhraničná spolupráca v záujme odstránenia prekážok, investície a finančná efektívnosť.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – písmeno a a (nové)

Smernica 2012/34/EHS

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) vkladá sa tento odsek:

 

„1a. Členské štáty môžu obmedziť právo na vytváranie nových alebo pozmenených služieb v oblasti osobnej dopravy v rámci verejnej zákazky na poskytnutie služby v prípade, keď nové alebo pozmenené verejné zákazky na poskytnutie služby ohrozujú hospodársku rovnováhu existujúcich služieb poskytovaných železničnými podnikmi, ktoré získali prístup k železničnej infraštruktúre podľa článku 10 ods. 2 tejto smernice.“;

Odôvodnenie

Členské štáty môžu obmedziť právo na vytvorenie nových alebo zmenených verejných zákaziek na poskytnutie služby, ak regulačný orgán dokáže potenciálny hospodársky vplyv takýchto zákaziek na službu, ktorú poskytuje prevádzkovateľ s otvoreným prístupom.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – písmeno b

Smernica 2012/34/EHS

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„S cieľom určiť, či by sa ohrozila hospodárska rovnováha zmluvy o službách vo verejnom záujme, dotknutý regulačný orgán alebo orgány uvedené v článku 55 vykonajú objektívnu hospodársku analýzu a svoje rozhodnutie založia na vopred určených kritériách. Toto určenie vykoná(-ajú) na základe žiadosti, ktorú do jedného mesiaca od oznámenia zamýšľanej služby osobnej dopravy uvedenej v článku 38 ods. 4 predložil ktorýkoľvek z týchto subjektov:

S cieľom určiť, či by sa ohrozila hospodárska rovnováha, dostupnosť a kvalita verejnej zákazky na poskytnutie služby, dotknutý regulačný orgán alebo orgány uvedené v článku 55 vykonajú objektívnu hospodársku, sociálnu a environmentálnu analýzu vrátane analýzy situácie a podmienok v oblasti zamestnanosti a svoje rozhodnutie založia na vopred určených kritériách.

 

Posúdenie, či hospodárska rovnováha verejnej zákazky na poskytnutie služby bola ohrozená, by malo zohľadniť vopred určené kritériá, ako je vplyv na ziskovosť akýchkoľvek služieb, ktoré sú zahrnuté vo verejnej zákazke na poskytnutie služby, vrátane následných vplyvov na čisté náklady, ktoré znáša príslušný orgán verejnej moci, ktorý zadal zákazku, dopyt cestujúcich, stanovenie ceny cestovného, spôsob predaja prepravných dokladov, umiestnenie a počet zastávok a načasovanie a frekvencia navrhnutej novej služby, ktoré stanovuje regulačný orgán uvedený v článku 55 v súlade s vykonávacími opatreniami stanovenými v odseku 4 tohto článku. Posúdením sa preukáže, či by mohlo dôjsť k ohrozeniu realizovateľnosti služieb prevádzkovaných na základe verejnej zákazky na poskytnutie služby. Rovnováha sa považuje za ohrozenú, ak možno preukázať, že hospodárska realizovateľnosť prevádzkovania týchto verejných služieb pri zachovaní prijateľnej úrovne kvality by bola ohrozená.

 

V súlade s takýmto posúdením a rozhodnutím príslušného regulačného orgánu členské štáty udeľujú, upravujú alebo odopierajú právo na prístup k požadovanej službe osobnej dopravy na základe ekonomickej analýzy a v súlade s právom Únie a so zásadami rovnosti a nediskriminácie. Regulačný orgán alebo regulačné orgány toto určenie vykoná(-ajú) na základe žiadosti, ktorú do jedného mesiaca od oznámenia zamýšľanej služby osobnej dopravy uvedenej v článku 38 ods. 4 predložil ktorýkoľvek z týchto subjektov:

Odôvodnenie

Treba podrobne stanoviť kritériá určujúce hospodársku rovnováhu. Navrhovaný text vychádza z odôvodnenia 21 smernice 2012/34/EÚ a výkladových usmernení Komisie z roku 2010.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7

Smernica 2012/34/EHS

Článok 13a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1371/2007 a smernica 2010/40/EÚ, členské štáty môžu požadovať od železničných podnikov prevádzkujúcich služby vnútroštátnej osobnej dopravy, aby sa prostredníctvom prepravných dokladov a rezervácií zapojili do spoločného systému informovania a integrovaného predaja prepravných dokladov na vydávanie lístkov alebo aby sa rozhodli, že na zriadenie takéhoto systému dajú právomoc príslušným orgánom. V prípade zriadenia takéhoto systému členské štáty zabezpečujú, aby nedochádzalo k narúšaniu fungovania trhu ani k diskriminácii medzi železničnými podnikmi. Spravuje ho verejný alebo súkromný subjekt alebo združenie všetkých železničných podnikov prevádzkujúcich služby osobnej dopravy.

1. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1371/2007 a smernica 2010/40/EÚ, členské štáty požadujú od železničných podnikov prevádzkujúcich služby vnútroštátnej osobnej dopravy, aby sa zapojili do spoločného systému informovania a integrovaného predaja prepravných dokladov na účel vydávania cestovných lístkov, priamych cestovných lístkov a rezervácií alebo aby sa rozhodli, že na zriadenie takéhoto systému dajú právomoc príslušným orgánom. V prípade zriadenia takéhoto systému členské štáty zabezpečujú, aby nedochádzalo k narúšaniu fungovania trhu ani k diskriminácii medzi železničnými podnikmi. Spravuje ho verejný alebo súkromný subjekt alebo združenie všetkých železničných podnikov prevádzkujúcich služby osobnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7 a (nový)

Smernica 2012/34/EHS

Článok 15 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a. V článku 15 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

„1. Komisia vytvorí podmienky potrebné na monitorovanie technických, ekonomických a pracovných podmienok a rozvoja trhu v oblasti železničnej dopravy v Únii.“

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7 b (nový)

Smernica 2012/34/EHS

Článok 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a. Článok 19 sa mení takto:

 

a) písmeno d) sa nahrádza takto:

 

„d) neboli odsúdené za závažné alebo opakované porušenie záväzkov vyplývajúcich zo sociálneho alebo pracovného práva vrátane záväzkov vyplývajúcich z právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia zamestnancov, záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a záväzkov týkajúcich sa colného práva v prípade podniku, ktorý chce vykonávať cezhraničnú nákladnú prepravu podliehajúcu colným postupom.“;

 

b) dopĺňa sa tento bod:

 

„e) sa zaviazali uplatňovať kolektívne zmluvy, ktoré sú všeobecne platné alebo v konkrétnom odvetví bežné podľa zvyčajnej praxe v členských štátoch, v ktorých podnik plánuje pôsobiť.“

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 2012/34/EHS

Článok 38 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Ak žiadateľ mieni požiadať o kapacitu infraštruktúry s cieľom prevádzkovať službu osobnej dopravy, informuje o tom manažérov infraštruktúry a dotknuté regulačné orgány, a to najneskôr 18 mesiacov pred nadobudnutím platnosti cestovného poriadku siete, ktorého sa žiadosť o kapacitu týka. S cieľom umožniť dotknutým regulačným orgánom posúdiť potenciálny hospodársky vplyv na existujúce zmluvy o službách vo verejnom záujme regulačné orgány zabezpečujú, aby bol bez zbytočného odkladu a najneskôr do piatich dní informovaný každý príslušný orgán, ktorý zadal zmluvu na poskytnutie služby osobnej železničnej dopravy na danej trase vymedzenej v zmluve o službách vo verejnom záujme, akýkoľvek iný zainteresovaný príslušný orgán s právom na obmedzenie prístupu podľa článku 11 a každý železničný podnik, ktorý plní zmluvu o službách vo verejnom záujme na trase danej služby osobnej dopravy.“

„4. Ak žiadateľ mieni požiadať o kapacitu infraštruktúry s cieľom prevádzkovať službu osobnej dopravy, informuje o tom manažérov infraštruktúry a dotknuté regulačné orgány, a to najneskôr 18 mesiacov pred nadobudnutím platnosti cestovného poriadku siete, ktorého sa žiadosť o kapacitu týka. S cieľom umožniť dotknutým regulačným orgánom posúdiť potenciálny hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv na existujúce verejné zákazky na poskytnutie služby regulačné orgány zabezpečujú, aby bol bez zbytočného odkladu a najneskôr do piatich dní informovaný každý príslušný orgán, ktorý zadal zmluvu na poskytnutie služby osobnej železničnej dopravy na danej trase vymedzenej vo verejnej zákazke na poskytnutie služby, akýkoľvek iný zainteresovaný príslušný orgán s právom na obmedzenie prístupu podľa článku 11 a každý železničný podnik, ktorý plní verejnú zákazku na poskytnutie služby na trase danej služby osobnej dopravy.“

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9

Smernica 2012/34/EHS

Článok 63 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2024 posúdi vplyv tejto smernice na železničný sektor a Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov predloží správu o jej vykonávaní.

Komisia do 31. decembra 2024 posúdi vplyv tejto smernice na železničný sektor a Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov predloží správu o jej vykonávaní. V tomto posúdení sa zohľadnia stanoviská vyjadrené sociálnymi partnermi v príslušnom výbore Únie pre sociálny dialóg.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9

Smernica 2012/34/EHS

Článok 63 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Do roku 2020 Komisia taktiež vyšetrí, či organizácia pracovného trhu bráni ďalšiemu otváraniu trhu, jeho integrácii a kvalite služieb poskytovaných zákazníkom. Ak je to vhodné, Komisia navrhne nové legislatívne opatrenia na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky železničné podniky.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9

Smernica 2012/34/EHS

Článok 63 – odsek 1 – pododsek 2 b (nový)

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia najneskôr do ...* posúdi vplyv tejto smernice na vývoj pracovného trhu pre železničných pracovníkov. Komisia by mala prípadne navrhnúť nové legislatívne opatrenia týkajúce sa udeľovania osvedčení železničnému vlakovému personálu.

 

_________________

 

* Ú. v. EÚ: vložte dátum: 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.“

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia vypracuje ročné zhrnutie týchto oznámení a postúpi ho vo všetkých pracovných jazykoch Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Konsoliduje sa so smernicou, ktorú mení, a to do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti.

POSTUP

Názov

Zmena smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry

Referenčné čísla

COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

7.2.2013

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Frédéric Daerden

25.3.2013

Prerokovanie vo výbore

18.9.2013

17.10.2013

14.11.2013

 

Dátum prijatia

18.11.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

7

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Nicole Sinclaire, Gabriele Stauner, Ruža Tomašić, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Marita Ulvskog

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (28.10.2013)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry
(COM(2013)0029 – C7‑0025/2013 – 2013/0029(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Joachim Zeller

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh Komisie na skvalitnenie a zefektívnenie železničnej dopravy v Európe obmedzením byrokracie a zjednodušením prístupu na trh, čím sa prispeje k vytvoreniu vnútorného trhu železničnej dopravy. Počas rozsiahlych konzultácií však zainteresované strany v regiónoch, napríklad regionálne združenia dopravných podnikov, často kritizovali tú skutočnosť, že časté prijímanie zásadných zmien v právnych aktoch alebo prepracovávanie ich znenia neprispieva k stabilnému a spoľahlivému právnemu rámcu.

Komisia vo svojom návrhu na striktné oddelenie infraštruktúry a dopravy nezohľadňuje osobitnú situáciu mnohých malých a stredných železničných infraštruktúr (napr. miestne dráhy, historické dráhy, úzkokoľajky, prístavné a banské dráhy), ktoré sú väčšinou integrovanými podnikmi, ale pre fungovanie európskeho trhu železničnej dopravy nemajú strategický význam. Už len skutočnosť, že by museli byť zdvojené zamestnanecké štruktúry znamená, že týmto podnikom, ktoré majú väčšinou menej ako 50 zamestnancov, by takéto prísne oddelenie spôsobilo výrazný nárast pracovnej činnosti na organizačnej a prevádzkovej úrovni. Existencia regionálnych železničných infraštruktúr by bola vzhľadom na ich väčšinou zložitú ekonomickú situáciu ohrozená.

Spravodajca víta posilnenú úlohu manažérov infraštruktúry, ako aj zriadenie koordinačných výborov na dozor nad ich činnosťou. Treba zabezpečiť, aby boli miestne orgány zapájané systematicky, a nie iba „v prípade potreby“. Ďalším dôsledkom tohto posilnenia musí byť aj to, že manažéri infraštruktúry vymenujú kompetentných zástupcov pre vzťahy s miestnymi a regionálnymi orgánmi.

Spravodajca ďalej podporuje návrh Komisie na spoluprácu manažérov infraštruktúry v rámci európskej siete s cieľom zriadiť transeurópsku dopravnú sieť, ktorá je nevyhnutná v záujme riešenia problémov týkajúcich sa cezhraničnej dopravy.

Spravodajca ďalej podporuje posilnené právomoci regulačných orgánov. Miestne a regionálne orgány však potrebujú primeranú lehotu, aby mohli požiadať o preskúmanie rozhodnutia o tom, že bola ohrozená hospodárska rovnováha služby.

Spravodajca víta návrh, aby sa príjmy manažérov infraštruktúry mohli používať výhradne na ich vlastnú podnikateľskú činnosť. Mala by sa upraviť výška dividend, ktoré sa môžu vyplatiť. Nemala by byť povolená taká výplata dividend, ktorá je v skutočnosti prevodom zisku. Je neprimerané, aby už podozrenie z porušenia právnych predpisov viedlo k sankciám a k obmedzeniu práv prístupu na trh. Okamžité vylúčenie podniku na základe podozrenia by bolo preventívnym trestom a v konečnom dôsledku by poškodzovalo hospodársku súťaž. Zákaz personálnych pohybov vedúcich pracovníkov medzi manažérmi infraštruktúry a dopravnými podnikmi v rámci spojených podnikov by tiež neprimerane obmedzoval podniky a ich zamestnancov. Zákaz je navyše aj nepraktický, keďže by viedol k výraznej strate know-how a dlhoročných pracovných skúseností.

Regióny často uvádzajú problémy s koordináciou systémov predaja prepravných dokladov medzi železničnými podnikmi a príslušnými miestnymi orgánmi, najmä na staniciach prevádzkovaných etablovanými železničnými podnikmi. Harmonizovaný systém predaja prepravných dokladov na konkurenčne orientovanom trhu prispieva k otvoreniu trhu. Povinnosť zapojiť sa do vnútroštátneho informačného systému môže zvýšiť atraktívnosť verejnej dopravy. Miestne a regionálne orgány sa do takýchto systémov musia zapájať.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Tým, že sa železničným podnikom v Únii udelí právo na prístup k železničnej infraštruktúre vo všetkých členských štátoch na účely prevádzkovania služieb vnútroštátnej osobnej dopravy, môžu vzniknúť dôsledky pre organizáciu a financovanie služieb osobnej železničnej dopravy poskytovaných v rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme. Členské štáty by mali mať možnosť obmedziť takéto právo na prístup v prípade, ak by to ohrozilo hospodársku rovnováhu týchto zmlúv o službách vo verejnom záujme a ak s tým súhlasil dotknutý regulačný orgán.

(14) Poskytnutie práva železničným podnikom v Únii na prístup k železničnej infraštruktúre vo všetkých členských štátoch na účely prevádzkovania služieb vnútroštátnej osobnej dopravy môže mať dôsledky pre organizáciu a financovanie služieb osobnej železničnej dopravy poskytovaných v rámci verejnej zákazky na poskytnutie služby. Členské štáty by mali mať možnosť obmedziť takéto právo na prístup v prípade, ak by to ohrozilo hospodársku rovnováhu týchto verejných zákaziek na poskytnutie služby alebo kvalitu nimi poskytovanej služby a ak s tým súhlasil dotknutý regulačný orgán.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) S cieľom určiť, či má na kvalitu služby poskytovanej v rámci verejnej zákazky na poskytnutie služby vplyv služba poskytovaná v rovnakej sieti na základe slobodného prístupu, by regulačné orgány mali zohľadňovať faktory, ako napríklad sieťové účinky, zachovanie spojení a presnosť.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Článok 7 a články 7a až 7c sa nevzťahujú na vertikálne integrované podniky realizujúce špecifické investičné projekty podľa článku 32 ods. 3 tejto smernice, v prípade ktorých sú príslušné služby v priamej hospodárskej súťaži s inými druhmi dopravy.

Odôvodnenie

„Špecifické investičné projekty“, ktoré sú ziskové len z veľmi dlhodobého hľadiska, by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti článku 7 a článkov 7a až 7c.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Príjmy manažéra infraštruktúry sa nesmú použiť na financovanie iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku, ale len na financovanie činnosti manažéra infraštruktúry a na vyplácanie dividend konečnému vlastníkovi vertikálne integrovanej spoločnosti. Manažér infraštruktúry nesmie poskytovať úvery žiadnym iným právnym subjektom v rámci vertikálne integrovaného podniku a žiadny iný právny subjekt v rámci vertikálne integrovaného podniku nesmie poskytovať úvery manažérovi infraštruktúry. Akékoľvek služby ponúkané inými právnymi subjektmi manažérovi infraštruktúry majú základ v zmluvách a platí sa za ne trhová cena. Dlhy manažéra infraštruktúry sú jednoznačne oddelené od dlhov iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku a tieto dlhy sa obsluhujú oddelene. Účty manažéra infraštruktúry a iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku sa musia viesť spôsobom, ktorým sa zabezpečí plnenie týchto ustanovení a umožní oddelenie obehu finančných prostriedkov manažéra infraštruktúry a iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku.

3. Príjmy manažéra infraštruktúry sa nesmú použiť na financovanie iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku, ale len na financovanie činnosti manažéra infraštruktúry a na vyplácanie primeraných dividend konečnému vlastníkovi vertikálne integrovanej spoločnosti. Prevody zisku nie sú prípustné. Manažér infraštruktúry nesmie poskytovať úvery žiadnym iným právnym subjektom v rámci vertikálne integrovaného podniku a žiadny iný právny subjekt v rámci vertikálne integrovaného podniku nesmie poskytovať úvery manažérovi infraštruktúry. Akékoľvek služby ponúkané inými právnymi subjektmi manažérovi infraštruktúry majú základ v zmluvách a platí sa za ne trhová cena. Dlhy manažéra infraštruktúry sú jednoznačne oddelené od dlhov iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku a tieto dlhy sa splácajú oddelene. Účty manažéra infraštruktúry a iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku sa musia viesť spôsobom, ktorým sa zabezpečí plnenie týchto ustanovení a umožní oddelenie obehu finančných prostriedkov manažéra infraštruktúry a iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku.

Odôvodnenie

V texte by sa mal ešte jednoznačnejšie vyjadriť zákaz prevodov zisku. Mala by sa regulovať výška dividend, ktoré môžu byť vyplatené. Vyplácanie dividend, ktoré zodpovedá prevodu zisku, by malo byť neprípustné.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7b – odsek 3 – prvý pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Manažér infraštruktúry má dozornú radu zloženú zo zástupcov konečných vlastníkov vertikálne integrovaného podniku.

3. Manažér infraštruktúry má dozornú radu zloženú zo zástupcov konečných vlastníkov vertikálne integrovaného podniku a zástupcov príslušných miestnych a regionálnych orgánov, ak tieto orgány nie sú už v dozornej rade zastúpené.

Odôvodnenie

Miestne a regionálne orgány sú kľúčovými subjektmi železničného systému. Treba ich preto začleniť do rozhodovacích a kontrolných orgánov manažérov infraštruktúry, ktorí majú prirodzené monopolné postavenie. Sú spojovacím článkom medzi prevádzkovateľmi a koncovými zákazníkmi, ktorých potreby dobre poznajú.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7b – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Manažér infraštruktúry má svojich vlastných zamestnancov a jeho priestory sú oddelené od iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku. Prístup k informačným systémom je chránený, aby sa zabezpečila nezávislosť manažéra infraštruktúry. V interných pravidlách alebo v zmluvách zamestnancov sa jednoznačne obmedzia kontakty s inými právnymi subjektmi v rámci vertikálne integrovaného podniku na oficiálnu komunikáciu spojenú s výkonom funkcií manažéra infraštruktúry, ktoré sa vykonávajú aj v súlade s inými železničnými podnikmi mimo vertikálne integrovaného podniku. Presuny zamestnancov s výnimkou presunov uvedených v písmene c) medzi manažérom infraštruktúry a inými právnymi subjektmi v rámci vertikálne integrovaného podniku sú možné len v prípade, ak možno zabezpečiť, že medzi nimi nedôjde k výmene citlivých informácií.

5. Manažér infraštruktúry má svojich vlastných zamestnancov a jeho priestory sú oddelené od iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku. Prístup k informačným systémom je chránený, aby sa zabezpečila nezávislosť manažéra infraštruktúry. V interných pravidlách alebo v zmluvách zamestnancov sa jednoznačne obmedzia kontakty s inými právnymi subjektmi v rámci vertikálne integrovaného podniku na oficiálnu komunikáciu spojenú s výkonom funkcií manažéra infraštruktúry, ktoré sa vykonávajú aj vo vzťahu k iným železničným podnikom mimo vertikálne integrovaného podniku. Presuny zamestnancov s výnimkou presunov uvedených v písmene c) medzi manažérom infraštruktúry a inými právnymi subjektmi v rámci vertikálne integrovaného podniku sú možné. Dotknutí zamestnanci sú však podľa zvyklostí obchodného práva povinní zachovávať obchodné tajomstvo súvisiace s ich predchádzajúcimi činnosťami.

Odôvodnenie

Takéto rozsiahle obmedzenie internej mobility zamestnancov spoločnosti je neprimerané a z hľadiska ústavného práva vyvoláva pochybnosti. Na zamedzenie nežiaducemu presunu citlivých informácií medzi dcérskymi spoločnosťami postačujú prechodné obdobia a podobné informačné bariéry. V opačnom prípade by došlo k výraznej strate know-how a pracovných skúseností.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7b – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Členovia dozornej alebo riadiacej rady a vedúci pracovníci manažéra infraštruktúry nesmú mať žiadny majetkový podiel v iných právnych subjektoch v rámci vertikálne integrovaného podniku a od týchto právnych subjektov nesmú prijať priamo či nepriamo ani akúkoľvek finančnú výhodu. Prvky ich odmeňovania založené na dosiahnutých výsledkoch nesmú závisieť od výsledkov obchodnej činnosti žiadnych iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku ani žiadnych právnych subjektov pod ich kontrolou, ale závisia výhradne od výsledkov obchodnej činnosti manažéra infraštruktúry.

7. Členovia dozornej alebo riadiacej rady a vedúci pracovníci manažéra infraštruktúry a ani jeho zamestnanci, ktorí majú prístup k dôverným informáciám, nesmú mať žiadny majetkový podiel v iných právnych subjektoch v rámci vertikálne integrovaného podniku a od týchto právnych subjektov nesmú priamo ani nepriamo prijať žiadnu finančnú výhodu. Prvky ich odmeňovania založené na dosiahnutých výsledkoch nesmú závisieť od výsledkov obchodnej činnosti žiadnych iných právnych subjektov v rámci vertikálne integrovaného podniku ani žiadnych právnych subjektov pod ich kontrolou, ale závisia výhradne od výsledkov obchodnej činnosti manažéra infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7c – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia má právo v primeranej lehote požadovať všetky potrebné informácie od členského štátu, v ktorom je usadený vertikálne integrovaný podnik. Komisia uskutočňuje konzultácie s dotknutým regulačným orgánom alebo orgánmi a prípadne so sieťou regulačných orgánov uvedenou v článku 57.

2. Komisia má právo v primeranej lehote požadovať všetky potrebné informácie od členského štátu, v ktorom je usadený vertikálne integrovaný podnik. Komisia uskutočňuje konzultácie s dotknutým regulačným orgánom alebo orgánmi, s príslušnými orgánmi a prípadne so sieťou regulačných orgánov uvedenou v článku 57.

Odôvodnenie

Podľa zásady subsidiarity a s ohľadom na skutočné vlastnosti železničného systému je potrebné zapojiť orgány na miestnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7c – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu obmedziť práva prístupu stanovené v článku 10 pre železničné podniky, ktoré sú súčasťou vertikálne integrovaného podniku, ktorého súčasťou je dotknutý manažér infraštruktúry, ak Komisia informuje členské štáty, že nebola predložená žiadosť v súlade s odsekom 1, alebo kým Komisia žiadosť nepreskúma alebo ak v súlade s postupom uvedeným v článku 62 ods. 2 rozhodne, že:

vypúšťa sa

(a) neboli doručené náležité odpovede na žiadosť Komisie o informácie v súlade s odsekom 2 alebo

 

(b) dotknutý manažér infraštruktúry nespĺňa požiadavky stanovené v článkoch 7a a 7b alebo

 

(c) vykonávanie požiadaviek stanovených v článkoch 7a a 7b nepostačuje na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky železničné podniky a neexistenciu narušenia hospodárskej súťaže v členskom štáte, v ktorom je usadený dotknutý manažér infraštruktúry.

 

Odôvodnenie

Ak nebola podaná žiadosť o posúdenie nezávislosti alebo Komisia o žiadosti zatiaľ nerozhodla, nemali by sa – ako je v rámci právnej praxe zvykom – ešte prijímať žiadne sankcie. Je neprimerané, aby postačovalo iba podozrenie z porušenia právnych predpisov. V prípade nedostatku informácií postačujú nástroje, ktoré sú v konaní o porušení zmluvy obvyklé. Okamžité vylúčenie na základe podozrenia by bolo preventívnym trestom voči podniku a v konečnom dôsledku by poškodzovalo hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7d – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby manažéri infraštruktúry pre každú sieť zriadili a zorganizovali koordinačné výbory. Členstvo v tomto výbore je otvorené aspoň pre manažéra infraštruktúry, známych žiadateľov v zmysle článku 8 ods. 3 a potenciálnych žiadateľov na ich vlastnú žiadosť, ich zastupiteľské organizácie, zástupcov používateľov služieb železničnej nákladnej a osobnej dopravy a v prípade potreby pre regionálne a mieste orgány. Zástupcovia členských štátov a členovia dotknutého regulačného orgánu sú pozývaní na zasadnutia koordinačného výboru ako pozorovatelia.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby manažéri infraštruktúry pre každú sieť zriadili a zorganizovali koordinačné výbory. Členstvo v tomto výbore je otvorené aspoň pre manažéra infraštruktúry, známych žiadateľov v zmysle článku 8 ods. 3 a potenciálnych žiadateľov na ich vlastnú žiadosť, ich zastupiteľské organizácie, zástupcov používateľov služieb železničnej nákladnej a osobnej dopravy, zástupcov zamestnancov odvetvia železničnej dopravy a pre regionálne a mieste orgány. Zástupcovia členských štátov a členovia dotknutého regulačného orgánu sú pozývaní na zasadnutia koordinačného výboru ako pozorovatelia.

Odôvodnenie

Regionálne a miestne orgány sú dôležitými subjektmi dopravnej politiky a ako také musia byť zapájané systematicky, a nie iba v prípade potreby. Musia mať teda členov v koordinačnom výbore.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7d – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Koordinačný výbor vypracuje rokovací poriadok, ktorý bude zahŕňať najmä pravidlá týkajúce sa účasti na zasadnutiach a ich periodicity, ktorá musí byť aspoň raz za štvrťrok. Správa o výsledkoch diskusií koordinačného výboru sa predkladá raz za rok manažérovi infraštruktúry, členskému štátu, dotknutému regulačnému orgánu a Komisii, pričom sa v nej uvedú príslušné stanoviská prijaté členmi výboru.

3. Koordinačný výbor vypracuje rokovací poriadok zahŕňajúci najmä pravidlá týkajúce sa účasti na zasadnutiach a ich periodicity, ktorá musí byť aspoň štvrťročná, ako aj pravidlá týkajúce sa pravidelných konzultácií so zástupcami používateľov služieb nákladnej a osobnej dopravy, ktoré by sa mali konať aspoň raz ročne. Správa o výsledkoch diskusií koordinačného výboru sa predkladá raz za rok manažérovi infraštruktúry, členskému štátu, dotknutému regulačnému orgánu a Komisii, pričom sa v nej uvedú príslušné stanoviská prijaté členmi výboru.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7d – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Manažér infraštruktúry vymenuje spomedzi svojich pracovníkov zástupcu zodpovedného za vzťahy s miestnymi a regionálnymi orgánmi. Tento zástupca musí byť v mene manažéra infraštruktúry schopný do piatich dní odpovedať na otázky miestneho alebo regionálneho orgánu.

Odôvodnenie

Posilnenie právomocí manažérov infraštruktúry musí byť sprevádzané aj ich väčšou zodpovednosťou na medzinárodnej úrovni prostredníctvom siete manažérov infraštruktúry, rovnako však aj na miestnej úrovni. Ako kontaktná osoba musí byť zástupca pre miestne a regionálne orgány schopný rýchlo zodpovedať ich otázky.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7e – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa manažéri infraštruktúry zapojili do siete a spolupracovali v jej rámci s cieľom vybudovať železničnú infraštruktúru Únie, a najmä zaistiť včasnú a efektívnu realizáciu transeurópskej dopravnej siete vrátane koridorov základnej siete, koridorov železničnej nákladnej dopravy podľa nariadenia č. 913/2010 a plánu zavedenia európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) stanoveného v rozhodnutí 2012/88/EÚ.

1. Do dvoch rokov od transpozície tejto smernice požiadajú členské štáty manažérov infraštruktúry, aby sa zapojili do siete a spolupracovali v jej rámci s cieľom vybudovať železničnú infraštruktúru Únie, a najmä zaistiť včasnú a efektívnu realizáciu transeurópskej dopravnej siete vrátane koridorov základnej siete, koridorov železničnej nákladnej dopravy podľa nariadenia č. 913/2010 a plánu zavedenia európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) stanoveného v rozhodnutí 2012/88/EÚ, ako aj zabezpečiť efektívnosť regionálnej cezhraničnej spolupráce v železničnej doprave.

Odôvodnenie

Sieť európskych manažérov infraštruktúry umožňuje riešiť problémy v oblasti cezhraničnej dopravnej prevádzky na správnej úrovni. Treba zapojiť aj miestne orgány.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 7е odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prijímať opatrenia, v ktorých stanoví spoločné zásady a postupy siete, najmä s cieľom zabezpečiť súlad referenčného porovnávania, ako aj postupy, ktoré sa majú uplatňovať pri spolupráci v rámci siete. Tieto opatrenia sa prijmú prostredníctvom vykonávacieho aktu v súlade s postupom uvedeným v článku 62 ods. 3.“

Komisia môže v prípade potreby vypracovať legislatívne návrhy zamerané na zlepšenie spolupráce medzi manažérmi infraštruktúry, ktorí sú členmi siete.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – písmeno a

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 11 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

‘1. Členské štáty môžu obmedziť právo prístupu vymedzené v článku 10 ods. 2 k službám osobnej dopravy medzi daným miestom odchodu a daným miestom určenia, ak sa jedna alebo viacero zmlúv o službách vo verejnom záujme vzťahuje na tú istú trasu alebo na alternatívnu trasu v prípade, že by uplatňovanie tohto práva ohrozilo hospodársku rovnováhu predmetnej zmluvy alebo zmlúv o službách vo verejnom záujme.“;

„1. Členské štáty môžu obmedziť právo prístupu vymedzené v článku 10 ods. 2 k službám osobnej dopravy medzi daným miestom odchodu a daným miestom určenia, ak sa jedna alebo viacero verejných zákaziek na poskytnutie služby vzťahuje na tú istú trasu alebo na alternatívnu trasu v prípade, že by uplatňovanie tohto práva ohrozilo hospodársku rovnováhu predmetnej verejnej zákazky alebo verejných zákaziek na poskytnutie služby alebo zhoršilo kvalitu poskytovanej služby.“;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – písmeno b

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„S cieľom určiť, či by sa ohrozila hospodárska rovnováha zmluvy o službách vo verejnom záujme, dotknutý regulačný orgán alebo orgány uvedené v článku 55 vykonajú objektívnu hospodársku analýzu a svoje rozhodnutie založia na vopred určených kritériách. Toto určenie vykoná(-ajú) na základe žiadosti, ktorú do jedného mesiaca od oznámenia zamýšľanej služby osobnej dopravy uvedenej v článku 38 ods. 4 predložil ktorýkoľvek z týchto subjektov:

„S cieľom určiť, či by sa ohrozila hospodárska rovnováha verejnej zákazky na poskytnutie služby, dotknutý regulačný orgán alebo orgány uvedené v článku 55 vykonajú objektívnu hospodársku analýzu, pričom pri svojom rozhodovaní použijú vopred určené kritériá a zohľadnia kumulačný dosah služieb poskytovaných na základe slobodného prístupu. Túto analýzu vykoná(-ajú) na základe žiadosti, ktorú do dvoch mesiacov od oznámenia zamýšľanej služby osobnej dopravy uvedenej v článku 38 ods. 4 predložil ktorýkoľvek z týchto subjektov:

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 13a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1371/2007 a smernica 2010/40/EÚ, členské štáty môžu požadovať od železničných podnikov prevádzkujúcich služby vnútroštátnej osobnej dopravy, aby sa prostredníctvom prepravných dokladov a rezervácií zapojili do spoločného systému informovania a integrovaného predaja prepravných dokladov na vydávanie lístkov alebo aby sa rozhodli, že na zriadenie takéhoto systému dajú právomoc príslušným orgánom. V prípade zriadenia takéhoto systému členské štáty zabezpečujú, aby nedochádzalo k narúšaniu fungovania trhu ani k diskriminácii medzi železničnými podnikmi. Spravuje ho verejný alebo súkromný subjekt alebo združenie všetkých železničných podnikov prevádzkujúcich služby osobnej dopravy.

1. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1371/2007 a smernica 2010/40/EÚ, členské štáty požadujú od železničných podnikov prevádzkujúcich služby vnútroštátnej osobnej dopravy, aby sa zapojili do spoločného systému informovania a integrovaného predaja prepravných dokladov na účel vydávania cestovných lístkov, priamych cestovných lístkov a rezervácií alebo aby sa rozhodli, že na zriadenie takéhoto systému dajú právomoc príslušným orgánom. V prípade zriadenia takéhoto systému členské štáty zabezpečujú, aby nedochádzalo k narúšaniu fungovania trhu ani k diskriminácii medzi železničnými podnikmi. Spravuje ho verejná alebo súkromná právnická osoba alebo združenie všetkých železničných podnikov prevádzkujúcich služby osobnej dopravy. Zástupcovia miestnych a regionálnych orgánov sú súčasťou tejto právnickej osoby alebo združenia a v plnej miere sa podieľajú na ich rozhodnutiach.

Odôvodnenie

Regióny často uvádzajú problémy so systémami predaja prepravných dokladov na staniciach prevádzkovaných etablovanými železničnými podnikmi. Cieľom regiónov je zosúladiť systém predaja prepravných dokladov na konkurenčne orientovanom trhu. Povinnosť zapojiť sa do vnútroštátneho informačného systému môže prispieť k zvýšeniu atraktívnosti verejnej dopravy. Do riadiacich orgánov tohto systému musia byť zapojené miestne orgány.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 38 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

'4. Ak žiadateľ mieni požiadať o kapacitu infraštruktúry s cieľom prevádzkovať službu osobnej dopravy, informuje o tom manažérov infraštruktúry a dotknuté regulačné orgány, a to najneskôr 18 mesiacov pred nadobudnutím platnosti cestovného poriadku siete, ktorého sa žiadosť o kapacitu týka. S cieľom umožniť dotknutým regulačným orgánom posúdiť potenciálny hospodársky vplyv na existujúce zmluvy o službách vo verejnom záujme regulačné orgány zabezpečujú, aby bol bez zbytočného odkladu a najneskôr do piatich dní informovaný každý príslušný orgán, ktorý zadal zmluvu na poskytnutie služby osobnej železničnej dopravy na danej trase vymedzenej v zmluve o službách vo verejnom záujme, akýkoľvek iný zainteresovaný príslušný orgán s právom na obmedzenie prístupu podľa článku 11 a každý železničný podnik, ktorý plní zmluvu o službách vo verejnom záujme na trase danej služby osobnej dopravy.“

„4. Ak žiadateľ mieni požiadať o kapacitu infraštruktúry s cieľom prevádzkovať službu osobnej dopravy, informuje o tom manažérov infraštruktúry a dotknuté regulačné orgány, a to najneskôr 12 mesiacov pred nadobudnutím platnosti cestovného poriadku siete, ktorého sa žiadosť o kapacitu týka. Aby mohli dotknuté regulačné orgány posúdiť potenciálny hospodársky vplyv na existujúce verejné zákazky na poskytnutie služieb, regulačné orgány zabezpečia, aby bol bez zbytočného odkladu a najneskôr do piatich dní informovaný každý príslušný orgán, ktorý uzavrel zmluvu na poskytnutie služby osobnej železničnej dopravy na danej trase vymedzenej vo verejnej zákazke na poskytnutie služieb, každý ďalší zainteresovaný príslušný orgán s právom na obmedzenie prístupu podľa článku 11 a každý železničný podnik, ktorý zabezpečuje verejnú zákazku na poskytnutie služieb na trase danej služby osobnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 a (nový)

Smernica 2012/34/EÚ

Článok 56 – odsek 1 – písmená h a i (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a. V článku 56 ods. 1 sa dopĺňajú tieto písmená:

 

„h) plánovaných údržbárskych prác;

 

i) neplánovaných údržbárskych prác;“

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry

Referenčné čísla

COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

REGI

7.2.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

               dátum vymenovania

Joachim Zeller

19.2.2013

Dátum prijatia

14.10.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Edvard Kožušník, Ivana Maletić

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry

Referenčné čísla

COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)

Dátum predloženia v EP

30.1.2013

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

7.2.2013

ENVI

7.2.2013

ITRE

7.2.2013

IMCO

7.2.2013

 

REGI

7.2.2013

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

ENVI

19.2.2013

ITRE

20.2.2013

IMCO

20.2.2013

 

Spravodajca:

dátum vymenovania

Saïd El Khadraoui

5.3.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

8.7.2013

14.10.2013

 

 

Dátum prijatia

17.12.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

12

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Jacob Bicep, Michel Dantin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Ivo Strejček

Dátum predloženia

21.1.2014