SOOVITUS Nõukogu otsuse eelnõu, millega volitatakse liikmesriike allkirjastama 2012. aasta Kaplinna lepingut (1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta), seda ratifitseerima või sellega ühinema

22.1.2014 - (13408/2013 – C7‑0389/2013 – 2013/0020(NLE)) - ***

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Werner Kuhn
PR_NLE-AP_art90

Menetlus : 2013/0020(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0040/2014
Esitatud tekstid :
A7-0040/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega volitatakse liikmesriike allkirjastama 2012. aasta Kaplinna lepingut (1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta), seda ratifitseerima või sellega ühinema

(13408/2013 – C7‑0389/2013 – 2013/0020(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (13408/2013),

–   võttes arvesse 2012. aasta Kaplinna lepingut (1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta),

–   võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2, artikli 218 lõikele 5, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning artikli 218 lõikele 8 (C7-0389/2013),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A7-0040/2014),

1.  annab nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

2012. aasta Kaplinna leping (1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta) võeti vastu 2012. aasta oktoobris Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) korraldatud diplomaatilise konverentsi ajal. Leping peaks andma võimaluse rakendada 1977. aastal allkirjastatud Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelist konventsiooni ning selle 1993. aasta protokolli, mis ei jõustunud, sest konventsiooni ja protokolli ei ratifitseerinud piisav arv riike.

Torremolinose konventsioonis ja selle 1993. aasta protokollis sätestatakse ohutusstandardid, nagu päästevahendid, raadioside, tuletõrje, masinad ja elektriseadmed, samuti erinõuded vähemalt 24 meetri pikkustele merekalalaevadele.

Euroopa tasandil on Torremolinose protokolli rakendatud alates 1997. aastast nõukogu direktiiviga 97/70/EÜ.

Kaplinna lepingu eesmärk on muuta teatavaid Torremolinose protokolli sätteid, mille rakendamine on mitmete tugeva kalalaevastikuga riikide jaoks raskusi tekitanud. Olemasolevate laevade puhul on nähtud ette teatav paindlikkus raadiosidet, päästevahendeid, hädaolukorras tegutsemist, ülevaatusi ja õppusi ning pardal olevaid navigatsiooniseadmed käsitlevate rakendusmeetmete tähtaja suhtes.

Samuti võimaldab leping valitsusel vabastada tema lipu all sõitva mis tahes laeva mis tahes regulatiivse nõude täitmisest, kui selle kohaldamist peetakse laeva tüüpi, ilmastikutingimusi ja üldiste ohtude puudumist arvesse võttes ebaotstarbekaks ja ebapraktiliseks, tingimusel et laev vastab asjakohastele ohutusnõuetele ning tegutseb üksnes lepingus kirjeldatud konkreetsetes kalastusvööndites.

Teisalt on kontrolli ja ülevaatuse korda rangemaks muudetud: esialgsed, iga-aastased ja vaheülevaatused, samuti hooldusjärgsed ülevaatused on nüüd kohustuslikud. Valitsus võib laeva siiski vabastada päästevahendite ja muude seadmete (säte 7) ning struktuuri, masinate ja seadmete (säte 9) iga-aastasest ülevaatusest, kui ta peab seda laeva tegutsemispiirkonda ja laeva tüüpi arvesse võttes ebaotstarbekaks või ebapraktiliseks.

Uuendatud on Kaplinna lepingu jõustumise tingimusi; vähemalt 22 riiki, kellel on ühtekokku vähemalt 3 600 avamerel tegutsevat vähemalt 24 meetri pikkust kalalaeva, peavad väljendama nõusolekut end lepinguga siduda. See tingimus on leebem kui Torremolinose protokolli sätted, milles nõuti nõusolekut 15 riigilt, kelle on ühtekokku 14 000 kalalaeva.

Piirkondlike kokkulepete sõlmimise võimalusega seoses jääb ELi tasandil direktiivi 97/70/EÜ kaudu rakendatud Torremolinose protokoll muutumatuks. See tähendab, et praegused ELi normid, mida kohaldatakse nii ELi liikmesriigi lipu all sõitvate kalalaevade suhtes kui ka kolmandate riikide lipu all sõitvate selliste kalalaevade suhtes, mis tegutsevad liikmesriigi sisevetes või territoriaalmeres või lossivad oma saaki liikmesriigi sadamas, on kaitstud. ELi vetes ohutuskorra säilitamiseks ei kohaldata seepärast Kaplinna lepingus ette nähtud erandeid, mis on sätestatud iga-aastaste ülevaatustega seotud sättes 1.6 ja ühist kalastusvööndit või majandusvööndit käsitlevas sättes 3.3.

Euroopa Liit ei ole rahvusvahelise merekonventsiooni osaline ega saa seega olla Kaplinna lepingu osaline. Kuna aga Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 3 lõike 2 kohaselt käsitletakse lepingus ELi ainupädevusse kuuluvaid küsimusi, ei saa liikmesriigid lepingu eelnõu allkirjastamise ja ratifitseerimise üle iseseisvalt otsustada, välja arvatud juhul, kui nõukogu on komisjoni ettepaneku kohaselt ja pärast Euroopa Parlamendi nõusolekut selleks loa andnud. Nõusoleku korral peavad liikmesriigid lepingut allkirjastades, ratifitseerides või lepinguga ühinedes esitama deklaratsiooni selle kohta, et lepingu sättes 1.6 ning sättes 3.3 kehtestatud erandeid ei kohaldata.

Leping on allkirjastamiseks avatud alates 11. veebruarist 2013 kuni 10. veebruarini 2014 ning on seejärel avatud ühinemiseks.

Raportööri tähelepanekud

Raportöör väljendab heameelt Kaplinna lepingu üle, sest see peaks aitama parandada kalalaevade ohutust, ning soovitab Euroopa Parlamendil anda nõusolek nõukogu otsuse eelnõule, millega lubatakse liikmesriikidel nimetatud leping allkirjastada, ratifitseerida või sellega ühineda.

Raportöör pooldab ka seda, et liikmesriigid peavad 2012. aasta Kaplinna lepingut allkirjastades, ratifitseerides või sellega ühinedes esitama deklaratsiooni selle kohta, et lepingukohast iga-aastaste ülevaatustega seoses kehtestatud erandit (säte 1.6) ning üksnes ühises kalastusvööndis või majandusvööndis tegutsevate kalalaevadega seoses kehtestatud erandit (säte 3.3) ei kohaldata.

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni andmetel esineb kalandussektoris kogu maailmas igal aastal väidetavalt ligikaudu 24 000 surmajuhtumit. Seepärast on oluline, et 1993. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse protokoll jõustuks ning selle dokumendi eesmärke, mis on üle võetud nõukogu 1997. aasta direktiiviga 97/70/EÜ, millega kehtestatakse vähemalt 24 meetri pikkustele kalalaevadele ühtne ohutuskord, ei vähendataks, kuigi vähemalt 24 meetri pikkused kalalaevad moodustavad olemasolevast kalalaevastikust vaid väikese osa.

Raportöör pooldab praeguseid ELi norme, mida ei kohaldata vaid ELi liikmesriigi lipu all sõitvate kalalaevade suhtes, vaid ka kolmandate riikide lipu all sõitvate selliste kalalaevade suhtes, mis tegutsevad liikmesriigi sisevetes või territoriaalmeres või lossivad oma saaki liikmesriigi sadamas. Need normid tagavad kõikide laevade ühise ohutuskorra ning samal ajal kindlustavad ELi vetes ausa konkurentsi.

Raportöör loodab ka, et Kaplinna leping ei aita jõustudes kaasa üksnes 24 meetri pikkuste ja pikemate kalalaevade ohutusele, vaid sillutab ka teed kalalaevadest suurema osa moodustava alla 24 meetri pikkuste kalalaevade probleemi käsitlemisele. 2007. aastal olid suurem osa – täpsemalt 91% – 89 000 kalalaevast ELis alla 18 meetri pikkused väikelaevad (EUSTA 09).

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

21.1.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Oldřich Vlasák, Sabine Wils