Postup : 2013/0279(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0042/2014

Předložené texty :

A7-0042/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2014 - 8.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0226

ZPRÁVA     ***I
PDF 532kWORD 184k
23. 1. 2014
PE 522.763v02-00 A7-0042/2014

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření

(COM(2013)0579 – C7‑0243/2013 – 2013/0279(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Vital Moreira

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření

(COM(2013)0579 – C7‑0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0579),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0243/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0042/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provedení nařízení (ES) č. 471/2009 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, které jí umožní přijímat opatření, která se týkají kódů, jež mají být použity pro údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 zmíněného nařízení, a opatření, která se týkají propojení údajů o podnikových ukazatelích s údaji zaznamenanými podle téhož článku. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

vypouští se

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Výbor pro statistiku obchodu se zbožím se třetími zeměmi (Výbor pro Extrastat) uvedený v článku 11 nařízení (ES) č. 471/2009 poskytuje Komisi poradenství a pomoc při výkonu jejích prováděcích pravomocí.

vypouští se

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) V rámci strategie pro novou strukturu Evropského statistického systému (dále jen „ESS“) za účelem lepší koordinace a partnerství v jasném pyramidovém uspořádání v rámci ESS by měl mít Výbor pro Evropský statistický systém (dále jen „Výbor pro ESS“) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice9 poradní úlohu a měl by napomáhat Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí.

vypouští se

__________________

 

9 Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

 

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Nařízení (ES) č. 471/2009 by mělo být změněno tak, že se odkaz na Výbor pro Extrastat nahradí odkazem na Výbor pro ESS.

vypouští se

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3 – písm. a

Nařízení (ES) č. 471/2009

Čl. 5 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 10a akty v přenesené pravomoci, které se týkají dalšího upřesnění údajů uvedených v odstavci 1.

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 10a akty v přenesené pravomoci, které se týkají přijímání pravidel s ohledem na další upřesnění údajů uvedených v odstavci 1 a s ohledem na opatření týkající se kódů, které mají být použity pro tyto údaje.

Opatření, která se týkají kódů, jež mají být pro tyto údaje použity, přijímá Komise prostřednictvím prováděcích aktů.

 

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.

 

Odůvodnění

Řádné ústavní ohledy na oddělení pravomocí ukazují, že akty normativní povahy, jako je například tvorba předpisů, by měly být ve výlučné pravomoci tvůrce právních předpisů a je možné povolit jejich přijímání výkonnou mocí pouze na základě přenesení pravomocí tvůrcem právních předpisů, avšak nikdy v důsledku prováděcí pravomoci.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4 – písm. a

Nařízení (ES) č. 471/2009

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření, která se týkají propojení údajů a sestavování této statistiky, přijímá Komise prostřednictvím prováděcích aktů.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 10a akty v přenesené pravomoci, které se týkají přijetí pravidel pro propojení údajů a sestavování této statistiky.

Uvedené prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.

 

Odůvodnění

Řádné ústavní ohledy na oddělení pravomocí ukazují, že akty normativní povahy, jako je například tvorba předpisů, by měly být ve výlučné pravomoci tvůrce právních předpisů a je možné povolit jejich přijímání výkonnou mocí pouze na základě přenesení pravomocí tvůrcem právních předpisů, avšak nikdy v důsledku prováděcí pravomoci.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 471/2009

Čl 10 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, 3 a 4, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2 a 4, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje (Úřad pro publikace vloží přesné datum vstupu tohoto nařízení v platnost).

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, 3 a 4, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2 a 4, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od …*. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

____________

 

* Úř. věst.: vložte prosím den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Zpravodaj považuje za vhodné dobu svěření pravomoci časově omezit. Takové omezení přináší větší parlamentní kontrolu, neboť zavazuje Komisi vypracovat nejpozději devět měsíců před koncem stanoveného období o výkonu přenesené pravomoci zprávu. Na druhou stranu automatické prodloužení přenesení pravomocí na stejně dlouhé období chrání zákonodárce před nadměrnou zátěží a usnadňuje provádění společné obchodní politiky. To odráží změny vyplývající z obou souhrnných aktů o obchodu a následného přizpůsobení postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 471/2009

Článek 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7) Článek 11 se nahrazuje tímto:

7) Článek 11 se zrušuje.

Článek 11

 

Výbor

 

1. Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice (*). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (*).

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a je konsolidováno s nařízením, které mění, do tří měsíců ode dne vstupu v platnost.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem posuzovaného návrhu Komise je uvést nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi v soulad s režimem prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci vyplývajícím z Lisabonské smlouvy (články 290 a 291 SFEU).

K dnešnímu dni byla většina právních předpisů v oblasti společné obchodní politiky přizpůsobena novému ústavnímu režimu prostřednictvím souhrnných aktů o obchodu I a II a několika následných jednotlivých přizpůsobení. Komise se zavázala, že do konce 7. volebního období předloží druhou vlnu přizpůsobení postupu projednávání ve výborech týkající se právních aktů odkazujících na regulativní postup s kontrolou. V tomto kontextu Komise navrhuje změnu nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství, což je jediný právní akt v oblasti společné obchodní politiky, který obsahuje odkaz na regulativní postup s kontrolou.

Komise navrhuje použití aktů v přenesené pravomoci téměř ve všech případech, v nichž se původně používal regulativní postup s kontrolou. Prováděcí akty jsou navrženy ve dvou případech, a to při přijímání:

– opatření týkajících se kódů, které mají být použity pro statistické údaje; a

– opatření týkajících se propojení údajů o dovozu a vývozu s údaji o podnicích.

V pozměňovacích návrzích 1 až 9 a 11 zpravodaj navrhuje, aby byly výše uvedené prováděcí akty změněny na akty v přenesené pravomoci, neboť je přesvědčen, že Parlament by měl více prosazovat oddělení obou těchto typů aktů.

Kritéria pro výběr jednoho z těchto dvou typů aktů nespočívají v tom, zda se jedná o věcné, nebo formální otázky, ale spíše v tom, zda se jedná o akty stanovující pravidla (tj. o akty, které upravují abstraktní situace), nebo o akty, které se týkají pouze jedné konkrétní situace nebo určitého počtu konkrétně určených situací. Proto by měly být pravidla a normy být bez ohledu na jejich „věcnost“ vždy přijímány prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, aby byla respektována legislativní pravomoc Parlamentu. Jestliže Parlament akceptuje prováděcí akty obecného/abstraktního charakteru, umožnil by tím tak, aby pravidla stanovovala Komise pod dohledem členských států bez zapojení Parlamentu.

V pozměňovacím návrhu 10 navrhuje zpravodaj omezení svěření pravomocí Komisi na dobu 5 let. Takové omezení přináší větší parlamentní kontrolu, neboť zavazuje Komisi vypracovat nejpozději devět měsíců před koncem daného období zprávu o výkonu přenesené pravomoci. Na druhou stranu automatické prodloužení přenesení pravomocí na stejně dlouhé období chrání zákonodárce před nadměrnou zátěží a usnadňuje provádění společné obchodní politiky. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek jednání o souhrnných aktech o obchodu I a II, v jejichž rámci byl schválen stejný přístup.

A konečně účelem pozměňovacího návrhu 12 je zveřejnění konsolidovaného znění pozměněného nařízení v Úředním věstníku do tří měsíců od vstupu pozměňujícího nařízení v platnost. Tento pozměňovací návrh posiluje právní jistotu a přispívá k čitelnosti právních předpisů pro veřejnost.


POSTUP

Název

Statistika týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření

Referenční údaje

COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD)

Datum předložení EP

8.8.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

10.9.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Vital Moreira

16.9.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

27.11.2013

 

 

 

Datum přijetí

21.1.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

10

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Sophie Auconie

Datum předložení

23.1.2014

Právní upozornění - Ochrana soukromí