Menetlus : 2013/0279(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0042/2014

Esitatud tekstid :

A7-0042/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2014 - 8.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0226

RAPORT     ***I
PDF 586kWORD 312k
23.1.2014
PE 522.763v02-00 A7-0042/2014

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks

(COM(2013)0579 – C7‑0243/2013 – 2013/0279(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Vital Moreira

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks

(COM(2013)0579 – C7‑0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0579),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0243/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0042/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 471/2009 rakendamise ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et ta saaks võtta vastu meetmeid kõnealuse määruse artikli 5 lõikes 1 osutatud andmete puhul kasutatavate koodide kohta ning ettevõtete tunnuseid käsitlevate andmete sidumiseks sama artikli kohaselt kirjendatud andmetega. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

välja jäetud

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Määruse (EÜ) No 471/2009 artiklis 11 osutatud kolmandate riikidega toimuvat kaubavahetust käsitleva statistika komitee (Extrastati komitee) annab komisjonile nõu ja abistab teda rakendamisvolituste teostamisel.

välja jäetud

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Euroopa statistikasüsteemi komitee uut struktuuri käsitleva strateegia kohaselt, mille eesmärk on luua püramiidikujuline ja selge struktuur, et parandada koordineerimist ja tõhustada partnerlust, peaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta9 asutatud Euroopa statistikasüsteemi komiteel olema nõuandev roll ja ta peaks abistama komisjoni rakendamisvolituste teostamisel.

 

välja jäetud

__________________

 

9 ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

 

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Määrust (EÜ) No 471/2009 tuleks muuta ja asendada viide Extrastati komiteele viitega Euroopa statistikasüsteemi komiteele.

välja jäetud

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EÜ) 471/2009

Artikkel 5 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad lõikes 1 osutatud andmete täiendavat määratlemist.

2. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad eeskirjade vastuvõtmist seoses lõikes 1 osutatud andmete täiendava määratlemisega ja seoses meetmetega, mis käsitlevad nende andmete puhul kasutatavaid koode.

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu meetmed, mis käsitlevad kõnealuste andmete puhul kasutatavaid koode.

 

Need rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlustele.

 

Selgitus

Riigiõiguslikud kaalutlused võimude lahususest näitavad, et normatiivaktid – st eeskirjade kehtestamine – peaksid olema üksnes seadusandja pädevuses ning neid võib täidesaatval võimul lubada vastu võtta ainult siis, kui seadusandja on andnud selleks volitused, seda ei saa kunagi teha rakendamisvolituste alusel.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EÜ) 471/2009

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu meetmed, mis käsitlevad andmete ja koostatava statistika sidumist.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad eeskirjade vastuvõtmist andmete ja koostatava statistika sidumise kohta.

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Selgitus

Riigiõiguslikud kaalutlused võimude lahususest näitavad, et normatiivaktid – st eeskirjade kehtestamine – peaksid olema üksnes seadusandja pädevuses ning neid võib täidesaatval võimul lubada vastu võtta ainult siis, kui seadusandja on andnud selleks volitused, seda ei saa kunagi teha rakendamisvolituste alusel.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 - punkt 6

Määrus (EÜ) nr 471/2009

Artikkel 10a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Artikli 3 lõigetes 2, 3 ja 4, artikli 4 lõikes 5, artikli 5 lõigetes 2 ja 4, artikli 6 lõikes 3 ja artikli 8 lõigetes 1 ja 2 osutatud volitused delegeeritakse komisjonile määramata ajaks alates (Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation).

3. Artikli 3 lõigetes 2, 3 ja 4, artikli 4 lõikes 5, artikli 5 lõigetes 2 ja 4, artikli 6 lõikes 3 ja artikli 8 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ...*. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja lõppu. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

____________

 

* ELT: palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Selgitus

Raportöör peab vajalikuks volituste andmist ajaliselt piirata. Selline piirang tugevdab parlamentaarset kontrolli, kohustades komisjoni koostama delegeeritud volitusi käsitleva aruande hiljemalt üheksa kuud enne kindlaksmääratud ajavahemiku lõppu. Teisest küljest väldib volituste delegeerimise automaatne uuendamine samaks ajavahemikuks seadusandjate ülekoormamist ja hõlbustab ühise kaubanduspoliitika rakendamist. Arvesse on võetud muudatusi, mis on esitatud seoses kahe kaubandusalase koondõigusaktiga, ja komiteemenetlusest tulenevaid vastavusseviimisi.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 471/2009

Artikkel 11

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

(7) Artikkel 11 jäetakse välja.

„Artikkel 11

 

Komitee

 

1. Komisjoni abistab Euroopa statistikasüsteemi komitee, mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta*. Kõnealune komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)(*) tähenduses.

 

2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.”

 

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja konsolideeritakse määrusega, mida see muudab, kolme kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.


SELETUSKIRI

Komisjoni kõnealuse ettepaneku eesmärk on viia Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, vastavusse Lissaboni lepingu järgse rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide korraga (ELi toimimise lepingu artiklid 290 ja 291).

Praeguseks on enamik ühise kaubanduspoliitika õigusakte aluslepingute kohase uue korraga vastavusse viidud. Selleks on kasutatud esimest ja teist kaubandusalast koondõigusakti ja mitmeid üksikuid vastavusseviimiseid. Komisjon on seadnud endale ülesandeks esitada parlamendi 7. koosseisu ametiaja lõpuks teise lainena mitmeid komiteemenetluse vastavusseviimisi, mis puudutavad kontrolliga regulatiivmenetlust sisaldavaid õigusakte. Sellega seoses on komisjon teinud ettepaneku muuta määrust (EÜ) nr 471/2009 ühenduse statistika kohta, mis on ainus ühise kaubanduspoliitika valdkonna õigusakt, milles viidatakse kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Komisjon teeb ettepaneku kasutada delegeeritud õigusakte peaaegu kõigil neil juhtudel, kus algselt kasutati kontrolliga regulatiivmenetlust. Rakendusakte on pakutud kahel juhul, et vastu võtta:

- meetmed, mis käsitlevad statistiliste andmete puhul kasutatavaid koode; ja

- meetmed, mis käsitlevad impordi ja ekspordi andmete sidumist ettevõtete andmetega.

Muudatusettepanekutes 1–9 ja 11 teeb raportöör ettepaneku muuta eespool nimetatud rakendusaktid delegeeritud õigusaktideks, kuna ta on veendunud, et Euroopa Parlament peaks delegeeritud õigusaktide rakendusaktidest eristamise küsimuses olema nõudlikum.

Nimetatud kahe õigusakti kategooria vahel valimise kriteeriumid ei ole seotud sellega, kas tegemist on sisuliste või mittesisuliste küsimustega, vaid pigem tuleb vahet teha eeskirju kehtestavate aktide (mis tähendab, et aktidega käsitletakse abstraktseid olukordi) ja selliste aktide vahel, mida kohaldatakse vaid ühe konkreetse olukorra või teatavate konkreetselt kindlaks määratud olukordade suhtes. Seega tuleks eeskirju ja norme, vaatamata sellele, et need on sisulist laadi, alati vastu võtta delegeeritud õigusaktidega, et austada Euroopa Parlamendi õigusloomepädevust. Kui parlament nõustuks üldise/abstraktse reguleerimisalaga rakendusaktidega, lubaks ta seeläbi komisjonil kehtestada eeskirju liikmesriikide kontrolli all ja parlament ei täidaks seejuures mingisugust rolli.

Muudatusettepanekus 10 teeb raportöör ettepaneku piirata komisjonile volituste andmist viie aastaga. Selline piirang tugevdab parlamentaarset kontrolli, kohustades komisjoni koostama delegeeritud volitusi käsitleva aruande hiljemalt üheksa kuud enne kindlaksmääratud ajavahemiku lõppu. Teisest küljest väldib volituste delegeerimise automaatne uuendamine samaks ajavahemikuks seadusandjate ülekoormamist ja hõlbustab ühise kaubanduspoliitika rakendamist. Kõnealune muudatusettepanek kajastab esimese ja teise kaubandusalase koondõigusakti üle peetud läbirääkimiste tulemusi, mille kohaselt toetati sama lähenemisviisi.

Muudatusettepanekuga 12 soovitakse, et Euroopa Liidu Teatajas avaldatud muudetud määruse konsolideeritud versioon valmiks kolme kuu jooksul pärast muutva määruse jõustumist. Nimetatud muudatusettepanek toetab õiguskindlust ja õigusaktide loetavust üldsuse jaoks.


MENETLUS

Pealkiri

Statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks

Viited

COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD)

EP-le esitamise kuupäev

8.8.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

10.9.2013

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Vital Moreira

16.9.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

27.11.2013

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.1.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

10

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Sophie Auconie

Esitamise kuupäev

23.1.2014

Õigusteave - Privaatsuspoliitika