Postupak : 2013/0279(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0042/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0042/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2014 - 8.19
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0226

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 607kWORD 335k
23.1.2014
PE 522.763v02-00 A7-0042/2014

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera

(COM(2013)0579 – C7‑0243/2013 – 2013/0279(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Vital Moreira

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera

(COM(2013)0579 – C7‑0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0579),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0243/2013),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A7-0042/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 471/2009, Komisiji se trebaju dodijeliti provedbene ovlasti kojima joj se omogućuje prihvaćanje mjera u vezi s oznakama koje će se koristiti za podatke navedene u članku 5. stavku 1. te Uredbe i mjera u vezi s povezivanjem podataka o poslovnim karakteristikama s podacima zabilježenima u skladu s istim člankom. Te se ovlasti trebaju izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

Briše se.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Odbor za statistiku u vezi s robnom razmjenom sa zemljama nečlanicama (Odbor za Extrastat) naveden u članku 11. Uredbe (EZ) br. 471/2009 savjetuje Komisiju i pomaže joj u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti.

Briše se.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) U okviru strategije za novu strukturu Europskog statističkog sustava (dalje u tekstu: „ESS”) namijenjene poboljšanju koordinacije i partnerstva u jasnoj piramidalnoj strukturi u okviru ESS-a, Odbor za europski statistički sustav (dalje u tekstu: „ESSC”), osnovan na temelju Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici9, treba imati savjetodavnu ulogu i pomoći Komisiji u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti.

Briše se.

__________________

 

9 SL L 87, 31.3.2009., str. 164.

 

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Uredbu (EZ) br. 471/2009 potrebno je izmijeniti zamjenom upućivanja na Odbor za Extrastat upućivanjem na ESSC.

Briše se.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 471/2009

Članak 5. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija je ovlaštena, u skladu s člankom 10.a, donositi delegirane akte u vezi s daljnjom specifikacijom podataka iz stavka 1.

2. Komisija je ovlaštena, u skladu s člankom 10.a, donositi delegirane akte u vezi s usvajanjem pravila koja su povezana s daljnjom specifikacijom podataka iz stavka 1. i s mjerama koje se odnose na oznake koje se koriste za te podatke.

Putem svojih provedbenih akata Komisija donosi mjere u vezi s oznakama koje će se koristiti za te podatke.

 

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 2.

 

Justification

Sound constitutional considerations of separation of powers indicates that acts of normative nature – i.e. rulemaking – should be exclusive of the legislator and that they can only be allowed to be adopted by the executive branch of government under delegation by the legislator, never as an implementing power.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 471/2009

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Putem svojih provedbenih akata Komisija donosi mjere u vezi s povezivanjem podataka i tih statistika koje treba sastaviti.

U skladu s člankom 10.a Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte povezane s usvajanjem pravila o povezivanju podataka i tih statistika koje treba sastaviti.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 2.

 

Justification

Sound constitutional considerations of separation of powers indicates that acts of normative nature – i.e. rulemaking – should be exclusive of the legislator and that they can only be allowed to be adopted by the executive branch of government under delegation by the legislator, never as an implementing power.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe – akt o izmjenama

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 471/2009

Članak 10.a − stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavaka 2., 3. i 4., članka 4. stavka 5., članka 5. stavaka 2. i 4., članka 6. stavka 3. i članka 8. stavaka 1. i 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od (Ured za publikacije: molimo umetnite točan datum stupanja na snagu ove Uredbe).

3. Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavaka 2., 3., i 4., članka 4. stavka 5., članka 5. stavaka 2. i 4., članka 6. stavka 3. i članka 8. stavaka 1. i 2., dodjeljuju se Komisiji na razdoblje od pet godina od ...*. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

____________

 

* SL: molimo da se unese datum stupanja na snagu ove Uredbe.

Justification

The rapporteur deems it appropriate to limit in time the conferral of powers. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of the delegation of powers not later then nine months before the end of the set period. On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents overburdening of the legislators and facilitates the implementation of the Common Commercial Policy. This reflects the changes brought about by the two Trade Omnibuses and the subsequent comitology alignments.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 471/2009

Članak 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

(7) Članak 11. se briše.

„Članak 11.

 

Odbor

 

1. Komisiji pomaže Odbor za europski statistički sustav osnovan Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici (*). Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (*).

 

2. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.”

 

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i u roku od tri mjeseca nakon što stupi na snagu konsolidira se s uredbom koju izmjenjuje.


EXPLANATORY STATEMENT

The Commission proposal under consideration aims at aligning the Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 471/2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries to the post-Lisbon regime of implementing acts and delegated acts (Articles 290 and 291 TFEU).

To this date, most of the legislation in the field of the Common Commercial Policy has been aligned to the new constitutional regime by means of the Trade Omnibus I and II and several subsequent individual alignments. The Commission committed itself to come up with the second wave of comitology alignments - concerning legislative acts containing the regulatory procedure with scrutiny - by the end of the 7th legislature. In this context, the Commission proposes the amendment to Regulation (EC) No 471/2009 on Community statistics which is the only legislative act in the field of the Common Commercial Policy referring to the regulatory procedure with scrutiny.

The Commission proposes the use of delegated acts in almost all cases where the regulatory procedure with scrutiny was originally used. The implementing acts are proposed in two cases, for the adoption of:

- measures relating to the codes to be used for statistical data; and

- measures relating to linking the data on imports and exports with the data on business.

In amendments 1 to 9 and 11, the rapporteur proposes the above implementing acts to be changed into delegated acts, as he is convinced that the Parliament should be more demanding on the separation of delegated and implementing acts.

The criteria for choosing between the two categories of acts is not between substantive issues and non-substantive ones, it is rather between rule-setting acts (that means acts that deal with abstract situations) and acts which apply only to one concrete situation or to a number of concretely identified situations. Therefore, irrespective of their "substantive" nature, rules and norms should always be adopted via delegated acts, in order to respect the rule-making power of the Parliament. If the Parliament accepts implementing acts of general/abstract scope, it would allow rules to be established by the Commission under the control of the Member States with no role of the Parliament.

In amendment 10, the rapporteur proposes limiting the conferral of powers on the Commission to 5 years. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents overburdening of the legislators and facilitates the implementation of the Common Commercial Policy. This amendment reflects the outcome of Trade Omnibus I and II negotiations, where the same approach was endorsed.

Finally, amendment 12 aims at having the consolidated version of the amended Regulation published in the Official Journal within three months from the entry into force of the amending Regulation. This amendment favours the legal certainty and readability of legislation for the public.


POSTUPAK

Naslov

Statistika Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera

Referentni dokumenti

COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD)

Datum podnošenja EP-u

8.8.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

10.9.2013

 

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Vital Moreira

16.9.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.11.2013

 

 

 

Datum usvajanja

21.1.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

10

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Sophie Auconie

Datum podnošenja

23.1.2014

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti